kalendarne_planuvannya_5_klas_ukrainska_mova_zabolotnyi_


_______________________________________________________________
найменування загальноосвітнього навчального закладу
«ПОГОДЖЕНО»
Заступник директора з НВР
_______________________________
(підпис)
_______________________________
(ПІБ)
«____» ______________ 20___ р. «ЗАТВЕРДЖЕНО»
ДИРЕКТОР
_______________________________
(підпис)
_______________________________
(ПІБ)
«____» _______________ 20___ р.
Календарно-тематичне планування
з української мови
у 5 класі
на 20___ / 20___ н.р.
____________________________________________________________________
(ПІБ учителя)
Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ___________________________________
____________________________________________________________________
Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.
Голова МО __________________________________________________________
(ПІБ, підпис)
Календарно-тематичне планування уроків української мови в 5-му класі
(122 год, 3,5 год на тиждень)
№ уроку Тема Дата Примітки
1 Вступ. Значення мови в житті суспільства. Поняття державної мови. Українська мова – державна мова України 2 РМ-1. Мовлення і спілкування Повторення вивченого в початкових класах
3 Частини мови; основні способи їх розпізнавання 4 Іменник. Велика буква і лапки в іменниках. Голосні у відмінкових закінченнях 5 Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях 6 РМ-2. Правила спілкування. Монологічне та діалогічне спілкування. Складання діалогів 7 Числівник 8 Займенник. Особові займенники 9 Дієслово. Голосні у відмінкових закінченнях 10 Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться в кінці дієслів 11 Прислівник 12 Прийменник. Сполучник 13 Тренувальні вправи 14 Контрольна робота (тест 1). Повторення вивченого в початкових класах 15 РМ-3. Текст Відомості з синтаксису і пунктуації
16 Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми від речення. Головне й залежне слово в словосполученні 17 Тренувальні вправи. Словосполучення лексичні й фразеологічні. Граматична помилка 18 РМ-4. Мовні засоби зв’язку речень у тексті. «Відоме» й «нове» в реченнях тексту 19 Речення, його граматична основа. Речення з одним головним членом 20 Види речень за метою висловлювання. Окличні речення 21 Розділові знаки в кінці речення. Пунктуаційна помилка 22 Другорядні члени речення. Додаток № уроку Тема Дата Примітки
23 Другорядні члени речення. Означення 24 Другорядні члени речення. Обставина 25 Другорядні члени речення. Обставина 26 Тренувальні вправи 27 Контрольна робота (тест 2). Словосполучення, речення, головні й другорядні члени речення 28 РМ-5. Стилі мовлення 29 РМ-6. Типи мовлення 30 Речення з однорідними членами 31 Речення з однорідними членами 32 Узагальнювальне слово при однорідних членах речення 33 Звертання. Роль звертань у реченні. Розділові знаки при звертанні 34 РМ-7. Лист. Адреса 35 Вставні слова, виділення їх на письмі комами 36 Синтаксичний розбір простого речення 37 Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення 38 Синтаксичний розбір складного речення 39 РМ-8. Усний докладний переказ тексту наукового стилю 40 Контрольна робота. РМ-9. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису предмета 41 РМ-10. Аналіз контрольного переказу 42 Речення з прямою мовою, розділові знаки при прямій мові 43 Тренувальні вправи 44 Діалог, розділові знаки при ньому 45 РМ-11. Діалог. Складання діалогів. Навчальне читання мовчки 46 Узагальнення вивченого з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації». Контрольна робота. Читання мовчки 47 Контрольна робота (тест 3). Однорідні члени речення, звертання, вставні слова, складне речення, пряма мова, діалог Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
48 Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки 49 Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ № уроку Тема Дата Примітки
50 Контрольна робота (диктант). Фонетика. Графіка. Орфоепія 51 Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ 52 Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї та щ 53 Склад. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів 54 Орфограма. Основні правила переносу 55 Підготовка до контрольної роботи 56 Контрольна робота (тест 4). Фонетика. Графіка. Орфоепія 57 Узагальнення й систематизація знань 58 Вимова наголошених голосних. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів 59 Орфоепічна помилка 60 Фонетичний розбір слова 61 Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з ненаголошеним [у] в коренях слів 62 Позначення на письмі ненаголошених голосних [е], [и] та [о] перед складом з ненаголошеним [у] в коренях слів 63 Орфографічний словник. Орфографічна помилка, її умовне позначення 64 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних 65 Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних 66 Спрощення в групах приголосних 67 Чергування голосних. Чергування [о]–[а], [е]–[і], [е]–[и]; [о], [е] з [і]; [е]–[о] після [ж], [ч], [ш]; [и], [і] після [ж], [ч], [ш], [шч] та [г], [к], [х] у коренях слів 68 Чергування приголосних [г], [к], [х] – [ж], [ч], [ш] – [з], [ц], [с] 69 Основні випадки чергування у–в, і–й70 Повторення і систематизація вивченого матеріалу 71 Контрольна робота (тест 5). Ненаголошені голосні, уподібнення, спрощення, чергування голосних, приголосних 72 РМ-12. Усний твір-опис предмета в художньому стилі 73 РМ-13. Письмовий твір-опис предмета в художньому й науковому стилях 74 Фонетична транскрипція (повторення). Вимова префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-№ уроку Тема Дата Примітки
75 Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання знака м’якшення 76 Сполучення ьо, йо 77 Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом 78 Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків 79 Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних звуків 80 РМ-14. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі 81 Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): букви и, і; правопис знака м’якшення. Словник іншомовних слів 82 Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження): правопис апострофа; подвоєння букв у загальних і власних назвах 83 РМ-15. Навчальне аудіювання. Підготовка до контрольної роботи 84 РМ-16. Усний твір-оповідання про випадок із життя. Контрольна робота. Аудіювання 85 Контрольна робота (тест 6). Правопис знака м’якшення, апострофа, слів іншомовного походження, подвоєння букв Лексикологія
86 Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова 87 Використання багатозначних слів у прямому й переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично) 88 Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками 89 РМ-17. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини 90 Контрольна робота. РМ-18. Письмовий докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису тварини 91 Синоніми. Ознайомлення зі словником синонімів 92 Антоніми. Ознайомлення зі словником антонімів 93 Омоніми 94 Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови 95 РМ-19. Вимоги до мовлення. Усний відгук про висловлювання товариша 96 Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія» № уроку Тема Дата Примітки
97 Контрольна робота (тест 7). Лексикологія 98 РМ-20. Замітка в газету (зі шкільного життя) інформаційного характеру Будова слова. Орфографія
99–100 Основа слова (корінь, суфікс, префікс) і закінчення – значущі частини слова. Незмінні й змінні слова 101 Спільнокореневі слова й форми слова 102 Префікс і суфікс – значущі частини слова 103 Контрольна робота. РМ-21. Усний твір-опис тварини в художньому стилі 104 Контрольна робота. РМ-22. Письмовий твір-опис тварини в художньому стилі 105 Розбір слова за будовою 106 Орфограми в значущих частинах слова (префіксах) 107 Орфограми в значущих частинах слова (суфіксах) 108 Вимова і написання префіксів пре-, при-, прі-109 Узагальнення вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія» 110 Контрольна робота (тест 8). Будова слова. Орфографія 111 РМ-23. Усний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму 112 РМ-24. Письмовий твір-роздум у художньому стилі Повторення та узагальнення в кінці року
113–114 Синтаксис і пунктуація 115 Лексикологія 116 Контрольна робота (диктант). Повторення й узагальнення в кінці року 117–118 Будова слова й орфографія 119 Фонетика й графіка 120 Орфоепія й орфографія 121–122 Повторення вивченого. Захист учнівських проектів

Приложенные файлы

  • docx 17744890
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий