12-let-rabstva.-realnaya-istoriya-predatelstva-pohischeniya-i-sily-duha.a4


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
«ЗаЗтЗе рЗя
12 а я Л» А о : аМе ч л» Зялч
яу аМ» А к Злелч л »ла у
«Зате ряа З 12Л »1А2о: Мчтлту
акЗ ч е з ь, мю


«Зате ряЗ те 12З Л» еЗ2Ате1 о
:ММчлуукккМзучь,уммюбмюющухьМКэээ*121
12 2Зе я ште1 СЗ 2А Н Лте яЛН ряЗ еЗ2Ате1 П р (Л)ЗЛН Л тЛ2Х И( л шато ж Д та1 ж 2:1*
;<=> 17Й-У-э11-71Й21-2

ееЗ лч
б щхКэ л * чтл1 рщ2 З а11ь 1ю ь2 шт1 1,Зат 1чь З 1СЗь у ь 1
2аЗЗь чт , ла1Н1чь П Пчк: (ЗаЗ) щХИ З ч1 НЗ ч т1 « т1 ш1 М*тч1
т жаД1 ят 1 ч1 ь )1чтЗ тч шЗЗа1у 2 *:тшЗл ,ч НЗь ч1ла1 т 2ат)ч1чтПу
 :1е ;ь 1а-2Ищ< 1 р=*:штП >т7, л 1ю:
( НЗ 1ь1З ье ь1, л « , ч1 Й а 121у е чЗл чтл1 ь 11 ть2 З7 ь1, ,
З,ч , 2Зат З Зл Нт)чт: яЗат Зу л1 :1ечтЗ 2 : т )1*шт ч1ЗН* ка1 7ье
т) УЗ2ЗП а11ь 1 т Зач* 7 ьЗ1З ь 1 * т ь тчь у акЗ * чЗл чет:
ГЗ ь е 2ЗаЗ 1 т ть а1Утт )1т,ь 1чк т) атлтч17ч л т)1чте щхКК
л 1: яЗаЗ :т ь а1чт 1 аь * ь тть т *у а1е З, чь ата*З у : « , ч
Й а 12 1к чЗ 7 1а1) 1ччк,у ч т т За1 *ач 1аЗччк, :З З ,:
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Г
«ЗаЗтЗе рЗя
12 а я Л» А о : аМе ч л» Зялч
яу аМ» А к Злелч л »ла у
1212 ш 2С Н
яП 2( ) Х И Х 12Х(
шХ Х2ш( ж 1212 ш 2С НД Х :ш2ш; 2 ж ш П ) <Д <ш=2ХНН = ш2 >ХИСш2722-:ш2Л ш2 ЙУГЙД
Х2= И: = ш2 ЙУ?1Д ж 1 Х :222 Н2Х22Х2ш2 2 Х 2С Э = Эш( Д ш2 ! шИшХ2Х
ФччЕМахтт т ЗМ :че кЗаЗул: тзМулуьЯ т т:ьте ЙУ?? л:Д уЯк;JЗььлл
Аю!!KЭД LЭяLш M АN!!юONшД ш П ) <
e rЗчКьт Э*Ф*Д кЗаЗул: ь а;ММтй еЯД 20ЙГ
e ОэлазчЗьтЗ* ООО рФ:ЗчКМул рЭМзл»Д 20ЙГ
«За теряр р а12 Л »р»рА орЗ:М чла»:еу11ук яаеЗ ч:ук »1 1а уа: 2:М
яуЗтеу яаа1р я »р»ук 2 :у 1 2лу уеа »р» 2 :у 1 2лу ЗеаЗ:яр з я»льорА
ер а а1 а я За: ,1:ае1а: я »уетуер: я12м За:Амз лА орЗ:1уу тюл о1уу ЗтулМ-
уяр1 А а т ЗМа11уу ер еаба1 А ялралМщр ря:уеЗ» м теря
e ЭчЗальье уЗаМте ьтт кл:ллучЗь лзкьтЗй ЛтЗМ (
ППП*2ш2 И*
)
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
?

«ялч ь,мюб щхКмэ*

«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
k
«Затеря е 1а 2р-Ла»
А тор: Мтчелл Зуко
ЗчКье тМлате л лзД ;учЗЗчКьлЗ к;ЗZЗМутЗ л[Заь;члМК утМалэлй
т л\еььлй [лаК[лй уЯ]туьтЗ ь :тлз лМалуЗД ьМЗчЗььлз ;Ззхзт-ььт[чзт*
оатьь рЛ^ЧШЕЙ щ,ФмОЙ 20ЙЙ мОДА»*
« те еч о краот з ь, мерть любо ь трущобах Мумбая»
А тор: Кэтр *у
Л;\Zе ьт 20Й2 л:Д кл зьЗьтЕ [лчЗЗ 20 улатЗьЯх т:ьтй* мЗалт ьтт
]ту; у а;Jл[хД [З:ьЗйZЗз уачЗ Фь:ттД аМклчл]Зььлз у Зьт ;чКаМлуаЗзЗььлл
эалкла r;з[т* ^ ьтх ьЗ ьМлеJЗл :лзД клМлеььлй а[лЯ т ;уЗаЗььлМт у у-
аZьЗз :ьЗ* ,л льт хуЕМе чЕ[;Е улзл]ьлМК уЯауКМе т айьЗй ьтJЗЯД т тх
клкЯт катул:е ьЗуЗалеьЯз клМчЗ:Мутез…
«12 лет рабт а 1еаль ая торя 2решательт а, 2охще я л шуха»
А тор: Соломо Норта2
щьт «лчлзль ,лакД ллае Мч тМклуЗ:КЕ л Мзлз Ззьлз кЗатл:З Зл
]тьт* оЗатл:ЗД л: л\еьтЗ кл\т :;Zтчл ь:З]:; уЯауКМе т хЗкЗй а[Му т уЗа-
ь;К МЗ[З Мул[л:; т :лМлтьМулД ллаЯЗ ; ьЗл льечт* ТЗМ :че кЗаЗул: т тччЕМахтт
тзМулуьЯ т латтьчКьлл т:ьте ЙУ?? л:* ол элй ьтЗ [Яч Мье этчКз рЙ2 чЗ
а[Му»Д ьлзтьталуььЯй ь рОМа-20ЙГ»*
«Побе2 з ла2еря мерт (Се ер ая Корея)»
А тор: *ле Харше
rЗ]:;ьал:ьЯй [ЗММЗччЗаД лМьлуььЯй ь аЗчКьЯх Мл[Ятех* щьт [Яч кЗаЗуЗ-
:Зь ь 2Г еЯ т чЗч у лМьлу; :л;зЗьчКьлл этчКзД клч;\туZЗл зталулЗ кать-
ьтЗ* щьт-Мь:ч! мЗалй ьтт Шть j З:тьМуЗььЯй у зтаЗ \ЗчлуЗД ллаЯй ал:тчМе у
МЗуЗаллаЗйМлз льхчЗаЗ т Мзл л;: М[З]К*
«За тра я шу уб ать о2ом а я мальчка-олшата»
А тор: Ишмаэль *х
ФМклуЗ:К злчл:лл \ЗчлуЗ т «КЗаа-ЛЗльЗД ллаЯй клМчЗ ьк:Зьте [лЗутлу ь
Зл ал:ьлй клМЗчл клЗаеч уМЗх \чЗьлу МулЗй МЗзКт т [Яч уЯь;]:Зь уМ;ктК у азтЕ
у улаМЗ Й1 чЗ* щ Йk л:з ль ;]З [Яч калэЗММтльчКьЯз ;[тйхЗйД ьЗ :ЕJтз чтZ-
ьтх улкалМлу* рlуа е т:; ;[туК» клулчеЗ ьз учеь;К ь улйь; чзт кл:алМД
[лчЗЗ лл j кл:алМ-Млч:*

1 1 1

«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
7
«лчлзль у МулЗй ьЗулчКьт\КЗй л:З]:З ь кчьхтт
х:у 1ау2»1уяа11уа Зуятра1 а К :уз о:у эулуу1р Луе:ртр
те яа л 1р тлр1:рщ ь я ул 1а *а-* яае К я :а Зр2а аЗ:рз
а ер 2е2ярл ЗМ Зу2: А 1аяулМ1 оМак 1 1А 2ур *рЗЗ»р
эулуу1р у ч:ук тлр1:рщ у уер а 1 1р 1ак 1а»у:уе2а
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
У
Зу2: Аз »у:уе2а у1 ут З2яра:з уер юь: туер :алМ1юь трерллалМ
яюм З:уе к
«Заатер ят еа- р 1
2Л » Атот:е МчМт л уЗ
к
эу яЗа юяра1 а туЗяА ра:ЗА ￿
«Заатер ят еа- р 1 ￿

»у:уеук яу яЗа еа ЗяА 2ярь: З яал »ук еауеук
1
 х:у
туяаЗ:яуяр1 а ра: а а у 1 »льо » аа 2ш 1а А 2урС
ТтЗ калМлэтчт л[Я\й
Т :За]МеД МчлььЯ кл\тК
mМn :аЗуьЗЗД ММЯчЕМе аКеьл
, :лчтЗ чЗ МЗ:Ях а:тхтйД
Чл :]З а[МулД х;:ZЗЗ т лч o
А ть\З? уЗ:К ьМчЗ:КЗ каЗ:лу! o
БчЕ:; т лхаьеЕД МуеЯьЕ*
,л л]З чт j т чт ;] [ЗММклаьлД
щлчт а;зьл Мкла; кл:лйт o
Чл[ \ЗчлуЗД л МльД тьЯЗД
Ф ьЗл[;:ььЯх МаМЗйД у лз клхлК
Ф ч;клМК уМаЗтчтМК у ьЗ зЗьКZЗй зЗаЗД
,З]ЗчК у а[ЗД ллаЯз ль клуЗчЗуЗД o
Т л]З чК [ЯК Зз; З:тьлчт\ьЯз
mМЗучМьЯз :ЗМкллз т клхучеКМеД
Чл ь МулЗй ЗзчЗ Мул[л:ьЯй j ль л:ть?
Н лМА Пуютае
(
Й
м* Бт\За-«л; лулат л[ ;:тутЗчКьлз Млук:Зьтт Мл[Ятй Мл\тьЗььлл ЗЕ алзь М каЗ:чЗзЯз \тЗчЕ
:л;зЗьчКьЯз клуЗМулуьтЗз ,лак* Эктаэ лМЯчЗ ьМ ьтЗ м* Бт\За-«л;Д уЯк;JЗььлй Мк;Ме л: клМчЗ
к;[чтхтт ЗЗ рХт]тьЯ :е:т Тлз» (ЙУ?2)* рщчЕ\…» уЯZЗч у луЗ ь зьлл\тМчЗььЯЗ л[утьЗьте у лзД \л Мл[Яте
ЗЗ ьZ;зЗуZЗл алзь л кл]тчлз а[З-ьЗаЗ j ьЗкау:лкл:л[ье уЯ:;з* рщчЕ\ Хт]тьЗ :е:т Тлз»Д МаЗ:т кал\ЗлД
Мл:За]ч :л;зЗьчКьЯЗ зЗатчЯД кл:уЗа]:ЕJтЗ Млук:ЗьтЗ ула\ЗМлл калаЗьте ктМЗчКьтхЯ М аЗчтезт
]тьт а[лу зЗатьМлл Ю* (маатЗ ;уЗа]:чД \л рХт]ть…» ьЗ [Яч чКлй М \КЗй-л тМлаттД чтZК ЗЗ
Мл[МуЗььЯз х;:л]ЗМуЗььЯз калзЯМчлзД ллаЯз а;лул:тч Мз Бл*) j оатз* аЗ:*
2
З\КД ут:тзлД т:З л[ лзЗьЗ а[Му* m ЙУ?Г л:; у «ША клеутчМК ЗМк;[чтьМе катеД МаЗзтуZеМе
каЗтК а[Мул ьЗалу ь ЮЗ т lк:З «ША* m ЙУk0 л:; каЗт:Зьлз «ША Мч каЗ:МутЗчК элй катт Ауаз
ЛтьлчКь* А у ЙУkЙ-з ь\чМК ма]:ьМе улйь (улйь «ЗуЗа т Ю)Д аЗ;чКлз ллалй Мч клчье лзЗь а[Му*
(Юат:т\ЗМт эл калтлZчл ь :у л: кл]ЗД \Зз у лММтт*) j оатз* аЗ:*
1
^тчКез щл;кЗа (Й71ЙjЙУ00) j ьчтйМтй клэД л:ть т :ЗеЗчЗй ьчтйМлл рулал]:Зьте клэтт» ь\ч XX у*;
хт т клэзЯ рl:\»*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
9

2яул»аЗАл яАЗ1З л2у ач

щл: т:ЗчК катМ;ктч катллучЗьтЕ ьт]ЗМчЗ:;ЕJЗл клуЗМулуьтеД ль ьЗ
каЗ:клччД \л льл уЯаМЗ :л азЗалу элл лз* О:ьл а:т ллД \л[Я тчл]тК
уМЗ эЯД Млл[JЗььЯЗ Зз;Д каЗ:МутчлМК ьЗл[хл:тзЯзД \л[Я клуЗМулуьтЗ :лМтчл
МулЗй ьЯьЗZьЗй кал:лч]тЗчКьлМт*
rьлтЗ ;уЗа]:ЗьтеД Мл:За]JтЗМе ь МчЗ:;ЕJтх МаьтххД кл:уЗа]:ЕМе
тл[тчКьЯзт :лЗчКМузт j :а;тЗ ]З клчЕМе тМчЕ\тЗчКьл ь ;уЗаЗьте «лчл-
зль* m лзД \л ль Малл кат:За]тучМе тМтьЯД кл айьЗй зЗаЗ Мз т:ЗчКД тзЗуZтй
улзл]ьлМК уЯеутК чЕ[лЗ калтулаЗ\тЗ тчт ьЗМллуЗМутЗ у Зл ;уЗа]:ЗьтехД уклчьЗ
;уЗаЗь* Оь ьЗтзЗььл клулаеч л:ь; т ; ]З тМлатЕД ьЗ лчльееМК л ьЗЗ ьт у зчЗйZЗй
\МьлМтД ]З JЗчКьл калМзатуч а;лктМКД лзЗ\е тзЗьЗьте ул уМЗх зЗМхД
:З ультч Мзе ьЗь\Jе ьЗл\ьлМК*
Т Мчл]тчМК М;:К[ «лчлзль ул уаЗзе Зл кчЗьЗьтеД \л ль кать:чЗ]ч ьЗМлчК-
тз хлеЗуз* ТлД М ьтз л[аJчтМК ул уаЗзе каЗ[Яуьте у р«лМьлуЯх ЛЗМх»Д клЯ-
уЗД \л МаЗ:т а[луч:ЗчКхЗу [Ячт ьЗ лчКл ]ЗМлтЗ чЕ:тД ьл т ;зььЯЗ* О ьЗллаЯх
т ьтх у ЗМЗ лулатМе М \;уМулз [чл:аьлМт j л :а;тх М \;уМулз лаЗ\т* олчЗзД
\л ьт]ЗМчЗ:;ЕJтй аММ л Зл кЗаЗ]туьтех ь БйЕ-Бnэ каЗ:МучеЗ л\ь;Е ать;
а[МуД Мл уМЗзт ЗЗ МуЗлз т ЗьезтД у лз ут:ЗД ль ьЯьЗ М;JЗМу;З у элй зЗМ-
ьлМт* Е:тьМуЗььлй хЗчКЕ т:Зче j \ЗчлуЗ ьЗ кл:уЗа]ЗььллД кл Зл Мл[МуЗььлз;
зьЗьтЕД тз-чт[л каЗ:аММ;:з тчт аьЗЗ МлМучЗььЯз М;]:Зьтез j [Ячл тчл]тК
кау:ту;Е тМлатЕ ]тьт «лчлзль ,лак лйД лй ль ;МчЯZч ЗЗ т Мл[МуЗььЯх
;М ула*
Ф:ЗчК уЗатД \л Зз; ;:члМК каЗ;МкЗК у :лМт]Зьтт элй хЗчтД ьЗМзлае ь зьл-
л\тМчЗььЯЗ тъеьЯ Мтче т уЯа]ЗьтеД ллаЯЗ ьт зл]З Мл:За]К*
1чя Н лЗу1
Нрк:муллз ЛМь-)уе»з рк ХИш( ур
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Й0

: »»ш 2 «ЗаЗтЗе рЗя


Са А Н

mМ;кчЗьтЗ j л:лМчлуье j «ЗзЗйМул ,лак j л]:ЗьтЗ т ал:тЗчт j rть;М ,ла-
к j Ба М Эььт Хэзкль j БчтЗ ьзЗаЗьте j щьч ШзкчЗйь j олЗ: у щь:; j
ФЗазЗаМул j «атк j «аекье j оЗаЗЗ: у «ал; j оаЗа т оЗаат j [Я т а[Мул j
ДЗт j ,\чл [З:
олМлчК; е [Яч ал]:Зь Мул[л:ьЯз \ЗчлуЗлз т [лчЗЗ ат:хт чЗ ьМч]:чМе [ч-
зт Мул[л:Я у Мул[л:ьлз ZЗ j кл: льЗх элл уаЗзЗьт [Яч клхтJЗь т кал:ь у а[-
МулД у лЗз т лМучМе :л злЗл М\Мчтулл МкМЗьте у зЗМехЗ еьуаЗ ЙУ?1 л:Д кал[Яу
у ьЗулчЗ Й2 чЗД j [Ячл уЯМьл каЗ:клчл]ЗьтЗД \л аММ л злЗй ]тьт т М;:К[З л-
]ЗМе ьЗ[ЗЯьЗаЗМЗь к;[чтЗ*
« злзЗь злЗл улуаJЗьте ь Мул[л:; л уьтзьте злЗл ьЗ ;МлчКь;ч аМ;Jтй
ул уМЗх МЗуЗаьЯх Zх тьЗаЗМ улкалМ; а[Му* БЗМкаЗхЗ:ЗььлЗ \тМчл калтуЗ:Зьтй
у ]ьаЗ х;:л]ЗМуЗььлл уЯзЯМчД каЗЗь:;ЕJтх ь лД \л[Я тл[а]К Зл \ЗаЯ у тх
ьт[лчЗЗ катучЗЗчКьЯх т ьт[лчЗЗ лчтуЕJтх МкЗхД хл:т ьЯьЗ т а; у а;т j
тД е кльтзЕД Мл:З кчл:лулаь;Е Зз; :че лззЗьатЗу т л[М;]:Зьте*
z зл; уЯМЯуКМе л а[МуЗ чтZК у лй зЗаЗД ьМлчКл льл [Ячл :лМ;кьл злЗз;
ь[чЕ:ЗьтЕ j ьМлчКл е кльч т тМкЯч Зл ь МЗ[З* rле хЗчК j :К \ЗМьлЗ т кау-
:тулЗ тчл]ЗьтЗ элу{ клулатК [З каЗ;уЗчт\Зьте тМлатЕ злЗй ]тьтД каЗ:лМучее
:а;тз лкаЗ:ЗчеКД МклМл[Зь чт :]З х;:л]ЗМуЗььЯй уЯзЯМЗч улл[атК ать; МлчК
]ЗМллй ьЗМкауЗ:чтулМт т М;алулй ьЗулчт*
,МлчКлД ьМлчКл е зл ;:лМлуЗатКМеД каЗ:т злт Мл МлальЯ лх [Ячт а[зт
ь л:-АйчЗь:З* Оьт кать:чЗ]чт МЗзЗйМу;Д ьлМтуZЗз; эзтчтЕ ,лакД т л:ть т \чЗ-
ьлу элл МЗзЗйМуД кЗаЗ[ауZтМК у Z ,КЕ-ЙлаД лМЗч у Х;МтЗД \л у аэМуЗ ЗьМЗ-
чЗа* Оь катуЗ М Мл[лй rть;М ,лакД злЗл лх* ол МзЗат элл :]ЗьчКзЗьД ллае
Мч;\тчМКД :лч]ьл [ЯКД чЗ ллчл кет:ЗМет ь:Д лЗх злй Мч Мул[л:ьЯз \ЗчлуЗлзД
клч;\ту улчКь;Е кл ;ьтЕД М:Зчььлз; у Зл уЗJьтт
Г
*
л:МуЗььт МЗзЗйМуД кат ллалз ]тчт т Мч;]тчт злт каЗ:т т л ллалл кЗаЗ-
ьечт эзтчтЕД кать:чЗ]J;Е ьЯьЗ зьЗД j мЗьат Б* ,лакД эМуйаД т «эь:т-ХтччД
уЗМКз :лМлйьЯй :ул т \ЗчлуЗ* Ез; кл улчЗ оалут:Зьте л[еь е МулЗй ьЯьЗZьЗй
Мул[л:лй т улуаJЗьтЗз у л[JЗМул ]ЗьЯ злЗй т :ЗЗй* , М\З элл э зл]ьл льЗ-
Мт л ьЗтзЗььлЗ ;\МтЗД ллалЗ ль уМЗ: калеучеч злЗй М;:К[З*
mМлаЗ клМчЗ л[аЗЗьте Мул[л:Я лЗх злй кЗаЗ[ачМе у лал:л rтьЗауД \л у аэ-
МуЗ ЭММЗМД Z ,КЕ-ЙлаД :З е т ал:тчМе у зЗМехЗ тЕчЗ ЙУ0У л:* Длчл чт ль лМ-
учМе у ;клзеь;лз лал:ЗД ; зЗье ьЗ улзл]ьлМт а;ьК М лкаЗ:ЗчЗььлМКЕ* О;:
ль кЗаЗ[ачМе у маэьутчКД у аэМуЗ mZтьльД т клМЗчтчМе у зЗМЗ\ЗД туЗМьлз кл:
ьуьтЗз «чй[лалД :З ьЗМлчКл чЗ а;:тчМе ь эЗазЗ щча ,лакД ЗJЗ л:ьлл ал:-
МуЗььт МулЗл каЗ]ьЗл хлеть* О;: ль ;ZЗч ь эЗаз; Оч:ЗьД \л ь rлММ-МатД
клл:чК МЗуЗа; л :ЗаЗуьт «эь:т-Хтчч* А ;] кллз ь эЗаз;Д ллае ьЯьЗ кать:чЗ]т
ММЗч; оаэ; т аМклчл]Зь [чт Фла-Э:уа:Д :З лЗх т ]тч укчлК :л МулЗй МзЗатД
ьМ;ктуZЗй у 22-й :ЗьК зЗМех ьле[ае ЙУ29 л:* Оь лМутч кл МЗ[З у:лу; т :у;х :ЗЗй{
Г
l:ЗМК \тЗчЕ Млт ьклзьтКД \л у МЗуЗаьЯх ZхД ллаЯз кать:чЗ]т т Z ,КЕ-ЙлаД а[Мул [Ячл
лзЗьЗьл ла:л аьКZЗД \Зз ь зЗатьМлз ЮЗД ;: кллз т ;л:тч Залй клуЗМулуьте* j оатз* аЗ:*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
ЙЙ
зЗье Мзлл т Д]лЗэ j злЗл МаZЗл [а* олМчЗ:ьтй т МЗй\М ]туЗ у ла;З ОМуЗлД
ьЗкл:чЗ; л лал: М Зз ]З ьуьтЗз; зК зле ;зЗачД кл е [Яч у ьЗулчЗ*
ХлК т ал]:ЗььЯй а[лз т кЗаЗ]ту зьлл ьЗ[члкатеьЯх л[МлеЗчКМуД лтз кл:-
уЗа]Зь зле ьЗМ\Мчтуе аМД лЗх злй [Яч \ЗчлуЗлз ;у]ЗзЯз а;:лчЕ[тЗ т \ЗМ-
ьлМКД j \л ллуЯ Мут:ЗЗчКМулуК зьлтЗ т ьЯьЗ ]ту;JтхД ллаЯЗ хлалZл Зл
ьчт* mМе Зл ]тьК калZч у зтаьЯх ЗзчЗ:ЗчК\ЗМтх а;:х* Ф ль ьтл: ьЗ тМч
МЗ[З [лчЗЗ уЯл:ьЯх ьетй т ЗхД \лД ]ЗМеД МкЗхтчКьл ьь\ЗьЯ :че уЯхл:хЗу т
Аэатт* олзтзл лл \л ль :ч ьз л[алуьтЗД каЗулМхл:еJЗЗ л[Я\ьЯЗ ььтеД клчл-
]ЗььЯЗ :Зез ьZЗл л[JЗМуЗььлл клчл]ЗьтеД лЗх :лМт [чл:ае МулЗз; а;:лчЕ-
[тЕ т [ЗаЗ]чтулМт :лМл\ьлй МлМлеЗчКьлМт :че каЗл:лчЗьте тз;JЗМуЗььлл хЗьД
ь:ЗчеуZЗл Зл каулз лчлМлуК ь уЯ[лах* ^ ьЗл [Яч катуЯ\ аММЯуК ьз
л МулЗй злчл:лМт* Ф хле ль уМЗ: чЗчЗеч МзЯЗ ЗкчЯЗ \;уМу МЗа:З\ьлй катуеььлМт
т :]З чЕ[ут МЗзЗйМу; хлетьД у \КЗз :лзЗ [Яч ьЗулчКьтлзД ль ьЗкчлхл а[тачМе
у катЗзх а[Му т М лаЗ\КЕ лулатч л[ ;ьт]Зьтт ьZЗй аМЯ* Оь МачМе уь;ZтК
ьZтз ;зз ьауМуЗььЯЗ \;уМу т ;\тч ьМ улчК МулЕ уЗа; т :луЗатЗ ь ТллД щл
[лтМе л[л уМЗх «ултх Мл:ьтех j т ьтZтхД т уЯМZтх* щ \Мл М Зх кла улМклзть-
ьтЗ л Зл лЗ\ЗМтх МлуЗх еучечлМК зьЗД л: е чЗ]ч у ьЗулчКьт\КЗй хт]тьЗ у :чЗтх
т ьЗ:лалуЯх аех Л;ттьЯД тМкЯЯуе ];\;Е [лчК л ьЗМч;]ЗььЯх аьД ььЗМЗььЯх
зьЗ а;лЕ [ЗМ\ЗчлуЗ\ьлл хлетьД т ]Зче чтZКД \л[Я злтчД МлаЯуZе лх злЗлД
Jттч т зЗье л ь; ;ьЗЗче! , хЗалуьлз ч:[тJЗ у «эь:т-Хтчч МалзьЯй ь:-
ал[ьЯй зЗьК лзЗ\З л зЗМлД :З ль кл\тЗД :лМлйьл тМклчьту :лчД катМ;Jтй лз;
ьЗкатеЗчКьлз; а;;Д у лЗз млМкл:К ьь\тч Зз; л[аЗКМе*
mкчлК :л лл уаЗзЗьт е [Яч у лМьлуьлз ье эЗазЗаМтзт а;:зт узЗМЗ М злтз
лхлз* mЯ:ууZтЗМе зьЗ \МЯ :лМ; еД каутчлД калул:тч ьтзт тчт талй
ь МаткЗ j аучЗ\ЗьтЗ эл [Ячл чуьлй МаМКЕ злЗй ЕьлМт* Оьл т уклМчЗ:Мутт
Мч;]тчл тМл\ьтлз ;ЗZЗьтеД :лМучеуZтз ;:лулчКМутЗ калМл:;ZьЯз Мл:ьтезД
М лтзт МуЗч зЗье ]аЗ[тйД т ь зьлтЗ \МЯ лучЗчл злт Мл[МуЗььЯЗ зЯМчт л лаКтх
а:;зтй л злЗй М;:К[З*
m :ЗьК л]:ЗМу ЙУ29 л: е ]ЗьтчМе ь Эььт ХэзкльД хуЗьлй :Зу;ZЗД ]ту-
ZЗй л: ьЗкл:чЗ; л ьZЗй эЗазЯ* |ЗаЗзльтЕ у Фла-Э:уа:З калуЗч Ттзлт Э::тД
эМуйаД зталулй М;:Ке элл лал:* (Оь кл-каЗ]ьЗз; ут:ьЯй а]:ьть Фла-Э:уа:*)
Б;:;Jе ]Зь зле :лчлЗ уаЗзе ]тч у «эь:т-Хтчч ; зтМЗа Бэа:Д уч:ЗчКх уЗаьЯ
рОаЗч»Д ]З у МЗзЗйМуЗ каЗкл:л[ьлл АчЗМь:а оа;:эт т «чЗз* «Зй :]ЗьчК-
зЗь зьлл чЗ а;лул:тч каЗМутЗатьМтз л[JЗМулз у «чЗзЗ т [Яч кл\тЗз уМЗзт 
МулЕ ;\ЗьлМК т [чл\ЗМтЗ* Эььт :л Мтх кла М [чл:аьлМКЕ уМклзтьЗ ьЗл[Я\йь;Е
:л[ал]ЗчЗчКьлМК т з;:аЯЗ МлуЗЯ элл :л[алл \ЗчлуЗ* О ал:лМчлуьлй МулЗй ль ьЗ
зл]З МК ьт\Зл лкаЗ:ЗчЗььллД ьл у ЗЗ уЗьх З\З алуК аЗх аМ* Та;:ьл МКД
ллае т ьтх каЗл[ч:З j аМьеД [Зче тчт \Заье* О:ьл тх МзЗZЗьтЗ ь:Зчтчл ЗЗ
лй ьЗл[Я\ьлйД ьл катеьлй уьЗZьлМКЕД ;Е ьЗ\Мл уМаЗтZК* ЕЗ ьЗчКе М л\ьл-
МКЕ лкаЗ:ЗчтК уаЗаль;Д хлК ль т ьЗМлчКл ьклзтьЗ эл тк j ллалз;Д
е ЗJЗ ьЗ ;клзеь;чД кать:чЗ]ч т зле зК*
z лчКл-лчКл уЯZЗч т улаМ ьЗМлуЗаZЗььлчЗтеД :лМть;у :у:хт л:ьлл
л: у каЗ:ZЗМу;ЕJЗз зЗМехЗ тЕчЗ* ЛтZЗььЯй лхлуМлл МлуЗ т клзлJтД М М;ка;лйД
утМЗуZЗй л злЗй кл::За]тД е аЗZтчМе уМ;ктК у ]тьК а;:лулл \ЗчлуЗ* Ф ьЗМзлае
ь Ззь;Е л]; т лМлььтЗ МулЗл ьтлл клчл]ЗьтеД е каЗ:учМе катеьЯз зЗ\з
л ае:;Jтх :л[аЯх уаЗзЗьхД л: л[ч:ьтЗ тз-ьт[;:К МалзьЯз :лзтлз М ьЗМлчК-
тзт азт катчЗЕJЗй ьЗз; Ззчт ульа:т злт ;Мтчте т катьЗМЗ зьЗ МаЗ:Му
 М\МКЕ т ;МкллЗьтЕ*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Й2
Со ш я мое ашьб 2о е ше ь любо ь, которую я 2таю к же е мое, ота-
етя кре е еу2амо
Ф чтZК лД л лJ;Jч кЯч;Е ьЗ]ьлМК лхД л[л]Е-
JЗл Мултх лкаЯМлуД МклМл[Зь кльеК злЕ катуеььлМК :ЗезД ллаЯЗ М Зх кла ; ьМ
ал:тчтМК* z М\тЕ кл:хл:еJтз т ьЗл[хл:тзЯз МК эл j :[Я ЗД л \тЗ эт Ма-
ьтхЯД злчт кльеК уМЕ лМал; т лаЗ\К Ма:ьтйД ллаЯЗ зьЗ М;]:Зьл [Ячл уЯьЗМт*
«а; ]З кл чЕ\Зьтт ьZЗл [а зЯ катьечтМК уЗМт хлейМул у Матььлз
:лзЗД л: МлеуZЗз ь Е]ьлй латьЗ Фла-Э:уа: т ллаЯй М Зх кла каЗл[атчМе
у МлуаЗзЗььЯй лМл[ьеД у клМчЗ:ьЗЗ уаЗзе ьтзЗзЯй ктьлз Лэалклз* Длз эл
туЗМЗь кл: ьуьтЗз Фла-Х;М* ,Зл:Д клМчЗ л[алуьте ьZЗл аэМуД :ЗМК кал-
хл:тчт МЗ:ьте М;:* щалзЗ ллД у Й777 л:; Зл ьтзч Б;алйь
?
Д клМлчК; :лз аМкл-
чл]Зь ьЗкл:чЗ; л Малй аЗклМт ь чЗулз [ЗаЗ; м;:ль*
lтзлЕ е ььечМе М :а;тзт ь а[лЯ кл улММьлучЗьтЕ ьч ШзкчЗйь j у лй
Зл \МтД :З ;каучеЕJтз [Яч ^тчКез уь ,лаут* ,ЗклМаЗ:МуЗььЯз ь\чКьтлз ь:
ьзт [Яч Дэут: rталь* щ уЗМьЗД л: ьч лаЯчМеД е тзЗч Мч;\йД улМклчКлууZтМК
М[ЗаЗ]Зьтезт т МулЗл ]члуьКеД ;ктК ка; члZ:Зй т :а;тЗ уЗJтД ьЗл[хл:тзЯЗ :че
[тьЗМ у М;:лхл:МуЗ*
,ьеу МЗ[З у клзлJК ьЗМлчКл ;зЗчЯх кл:а;\ьЯхД е кл:ае:тчМе ь Мкчу [лчКZтх
кчллу МалЗулл чЗМ т лЗа ШзкчЗйь у лал: Талй* m ьЗМлчКтх клЗ:х зЗье Млкал-
ул]:чт ДйЗа БЗут т ьЗтй зтМЗа БаЗзт т ^й-Хлчч* l л МЗль е улZЗч ул уМЗ
льлМт тМ;ММу т МЗаЗлу Мкчу кчллу* Эт ььте уклМчЗ:Мутт :чт зьЗ улзл]-
ьлМК лК хЗьь;Е ;Мч;; :лМлйьлз; хлеть; т уЯуК т;зчЗьтЗ ; калМл:;ZьЯх
чЗМла;[лу ь [ЗаЗх БйЕ-Бnэ*
mл уаЗзе л:ьлй т злтх клЗ:л кл лЗа; ШзкчЗйь зЗье Мчльтчт зЯМчт клМЗтК
щь:;* ,каутуZтМК у rльаЗчКД е клут:ч эЗ:ачКьЯй Мл[ла т :а;тЗ :лМлкатзЗ\-
ЗчКьлМт элл лал:Д л;: кал:лч]тч МулЗ к;ЗZЗМутЗ у щтьМль т :а;тЗ лал:Д
л[аЗе ььте л[ лМл[ЗььлМех элй зЗМьлМтД \л л]З уклМчЗ:Мутт МлМч;]тчл зьЗ :л[-
а;Е Мч;][; j \тЗчК ;ьЗ [чт]З льх; злЗл клуЗМулуьте*
lуЗаZту Мулт кл:ае:Я ь ьчЗД уеJЗз; ;:лучЗулаЗьтЕ злЗл ььтзЗче т Мул-
Зз; Мл[МуЗььлз;Д т ьЗ ]Зче лМуКМе ка:ьЯзД л: М;:лхл:Мул ь ьчЗ уьлуК лМ-
ьлутчлМКД е чЕ\тч :а;лй кл:ае:Д М rЗ::лз мььлзД ь а;[; [лчКZлл зММту чЗМ*
Этз :Зчлз е [Яч ье уМЕ тз; ЙУ1ЙjЙУ12 *
щ улуаJЗьтЕ уЗМьЯ ; ьМ М Эььт клеутчМе зЯМЗч уеК уьЗз ;Е-ьт[;:К эЗаз;
кл МлМЗ:Му;* lЗзчЗ:ЗчК\ЗМтй а;: [Яч ьлз зьЗ М аььЗй ЕьлМтД т эл ьетЗ МллуЗ-
Мулучл злтз у;Мз* Ф е :ллулатчМе л[ аЗь:З \Мт Малй эЗазЯ Оч:ЗьД :З ьЗл:
]тч злй лЗх* « л:ьлй лалулйД л:ьлй МутьКЗйД калй каЗаМьЯх улчлуД лла;Е е ьЗ-
:лчл :л лл катл[аЗч ; ЛКЕтМ Ба;ь у Хаэла:ЗД т кал\Зй чт\ьлй Мл[МуЗььлМКЕ
т кл]тзт зЯ кЗаЗ[ачтМК у ьZ ьлуЯй :лз у щтьМ[Зат* m л л: е М:тч ;;а;-
лй 2? алу
k
Д МЗеч л[ZтаьЯЗ клче луМлз т катьечМе эЗазЗаМулуК ьМлчКл ZталлД
ьМлчКл клулчечт злт МаЗ:Му* Эььт ьЗ;Мььл ьтзчМК :лзZьтзт :ЗчзтД у л
уаЗзе е ;МЗа:ьл а;:тчМе у клчЗ* m элз зЗМЗ зЯ кал]тчт :л ЙУ1Г л:*
lтзлЕ зЗье ьЗ а учт таК ь МаткЗ* м:З [Я злчл:З]К ьт Зеч ьхЯД кл\т
ьЗтзЗььл з лЯучМе е* mл уМЗх лаЗМьЯх :ЗаЗуьех МчутчМК зле Матк* Д т Эььт
 уаЗзе МулЗл :лчлл ]тЗчКМу у уЗаьЗ рОаЗч» Мч туЗМьлй зЗМьлй ;халй*
mл уаЗзе МЗММтй М;: т л[JЗМуЗььЯх ка:ьтлу ЗЗ ььтзчт уЯМл;Е кч; ь ;хьЕ
у лэЗйьЕ ШЗаатчч*
?
Д]ль Б;алйь (Й710jЙ792) j ьчтйМтй ЗьЗачД чуьллзь:;ЕJтй [атьМтзт улйМзтД у Й777 * у аЗ;чКЗ
Ма]Зьте кат «алЗ М:чМе аЗМк;[чтьМтз улйМз* j оатз* кЗаЗу*
k
Й0 Залу*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Й1
,З [Ячл Мч;\еД \л[Я клМчЗ лй ;МЗа:ьлй а[лЯ зЯ уЗаь;чтМК :лзлй [З :ЗьЗ
у азьх* Ттз л[алзД тае ь МаткЗД Маеке т эЗазЗаМу;еД зЯ уМлаЗ л-
чтМК л[ч:Зчезт ьЗллалл :лМ тД у М;JьлМтД уЗчт М\Мчту;Е т [члклч;\ь;Е
]тьК* оаулД зЯ лчКл уЯтачт [ЯД ЗМчт [Я лМчтМК ь лй эЗазЗ у щтьМ[Зат; ьл кат-
Zчл уаЗзеД л: :лч]Зь [Яч [ЯК М:Зчь МчЗ:;ЕJтй Z ьуМаЗ\; л]т:уZЗй ]ЗМллй
М;:К[З*
m заЗ ЙУ1Г л: зЯ кЗаЗ[ачтМК у «ал-«катьМ т клМЗчтчтМК у :лзЗД кать:-
чЗ]уZЗз ДэьтЗч; О}БайЗь;Д ь МЗуЗаьлй МлальЗ mZтьль-Мат* m л уаЗзе ФМ
ТЗйчла :За]ч [лчКZлй кьМтльД туЗМьЯй кл: ьуьтЗз рmZтьль-Хлчч»Д ь МЗуЗа-
ьлз льхЗ Бал:уЗе* Оь ььеч зЗье ;\ЗалзД т у элз \ЗМуЗ е Мч;]тч Зз; :у л:* оллз
еД каутчлД ььтзчМе ь а[л; ь уЗМК лМЗулй МЗльД т ЭььтД ллае а[лч
у лМтьтхЗ р«лЗ:тьЗььЯЗ ШЯ» т :а;тх кл:л[ьЯх уЗ:Зьтех элл лал:* А тзьтзт
уЗ\Зазт е тач ь МаткЗД хле ул уаЗзе МалтЗчКМу ]ЗчЗьлй :лалт зЗ]:; ТалЗз
т «аллй ьЗзчл кла;:тчМе т з*
~туе у «алЗД е уЗч МЗ[З катуЯ\; кл;кК луаЯД ьЗл[хл:тзЯЗ :че злЗл
МЗзЗйМуД у зтьх |ЗэМ оаЗа т ^тчКез оЗаат j этз :]ЗьчКзЗьз е ктч
\;уМул ч;[ллл ;у]Зьте тх зьлл\тМчЗььЯЗ :л[аЯЗ :Зч* (Ф кллз; Й2 чЗ Мк;Ме
тзЗььл тз е лкаутч ктМКзлД учЕ\ЗььлЗ ьт]З у ЗМ элй ьттД ллалЗД клку у а;т
-ь ,лакД клМч;]тчл МаЗ:Мулз злЗз; М\Мчтулз; т[учЗьтЕ*)
m лМтьтхЗ р«лЗ:тьЗььЯЗ ШЯ» е \Мл уМаЗ\ч а[луД Млкалул]:уZтх Мултх
хлеЗу М Ю* Эт ьЗулчКьтт уМЗ: [Ячт хлалZл л:ЗЯД ьЗ ьчт ьт у \Зз ьЗ:лМ
тД члМКД уЗчт чЗ;Е ]тьКД [ЗМкллеМК чтZК зчЯз \тМчлз ЗЗ л[Я\ьЯх [л* ,З а
льт уМ;кчт Мл зьлй у [ЗМЗ:; л а[МуЗ* ол\т ьЗтзЗььл л[ьа;]туч еД \л льт чЗчЗ-
ечт йьлЗ ]ЗчьтЗ лМул[л:тКМе* ￿
Некотор е з х ражал амое 2ламе ое аме-
ре е бежать о ето аль о м ою, как лучше е2о е2о оущет ть
О:ьл Мах
ььтеД ллалЗ ьЗкаЗзЗььл клМчЗ:;З тх клтзлй т улуаJЗьтЗзД у ]:лз Мч;\З
лЯучМе :лМл\ьЯзД \л[Я лу:тК тх л элл эМкЗатзЗь* mМЕ МулЕ ]тьК :ЯZ
Мул[л:ьЯз ул:;хлз «ЗуЗа т МльуеД \л л[ч:Е Ззт ]З \;уМузт т МаМезтД лл-
аЯЗ ьхл:е МЗ[З катМьтJЗ у а;:т [Зчлл \ЗчлуЗ ([лчЗЗ ллД МльуеД \л л[ч:Е
;злзД ауьЯз ;з; кл айьЗй зЗаЗ ьЗллаЯх чЕ:Зй Мл МуЗчлй л]Зй) е [Яч МчтZлз
ьЗМуЗ:;JД зл]З [ЯКД т \ЗаЗМ\;а ьЗутМтзД \л[Я клМт\КД л-л зл]З ;:лучЗул-
аеКМе ]тьКЕ у ;]Мьлз клчл]Зьтт а[* z ьЗ зл катьК МкауЗ:чтулМт лл ль
тчт лй аЗчтттД ллаЯЗ кл::За]туЕ тчт катьЕ катьхтк а[Му* Ф ьт а;Д зл;
М ла:лМКЕ МКД ьЗ лч е у МлуЗЗ ьт л:ьлз; т ЗхД л катхл:тч л зьЗ у ь:З]:З
;ут:ЗК Мулй ZьМ т ;МаЗзтКМе Мул[л:З*
z кал:лч]ч ]тК у «алЗ :л уЗМьЯ ЙУГЙ л:* «ч:тЗ л]т:ьтеД ллаЯЗ МЗзКЕ
л:зт аьЗЗ Мл[чьтчт ьМ ;ЗхК т тхлл эЗазЗаМлл :лзт ь улМл\ьлз [ЗаЗ; м;:-
льД ьЗ лМ;JЗМутчтМК* rЯД хлК т ]тчт у :лМЗД ьЗ лМл[Зььл каЗ;МкЗчт* О[JЗМул
т ьлзМу у «ал-«катьМ j элз уМЗзтаьл туЗМьлз ул:ьлз ;алаЗ j ьЗ Мл:Зй-
Мулучт МлхаьЗьтЕ каЗ]:З МулйМуЗььЯх зьЗ калМЯх катуЯ\З а;:лчЕ[тЕ т [ЗаЗ]-
чтулМтД ькалтуД зЗJчт тх тьЯзтД елЗЕJтзт [З:ЗеЗчКьлМт т тчтZЗМуз*
m л уаЗзе зЯ ;]З [Ячт ал:тЗчезт алтх :ЗЗй j Эчт[ЗД rааЗ т АчльМл*
«аZЗй Эчт[З ZЗч :ЗМеЯй л:* rааЗ [Яч :у;зе л:зт зч:ZЗД зчЯZ АчльМл
лчКл зтьлуч Мулй кеЯй :ЗьК ал]:Зьте* ДЗт ьклчьечт ьZ :лз а:лМКЕ* Фх ЕьЯЗ
лчлМ у;\чт з;Ялй :че ьZЗл Мч;х* ,З а зЯ М тх зЗаКЕ Малтчт ул:;ZьЯЗ зт
:че Мтх ьЗутььЯх зчЯх* m \МЯ :лМ; е ;чеч М ьтзтД л:ЗЯзт у ч;\ZтЗ л:З]:ЯД кл ;чт-
хз т алJтхз «алт* Фх катМ;МутЗ [Ячл :че зЗье М\МКЗз; т е кат]тзч тх МулЗй
а;:т М ьЗ зЗьЗЗ лае\Зй т ьЗ]ьлй чЕ[луКЕД \Зз ЗМчт [Я тх Мз;че л] [Яч [ЗчЗЗ МьЗ*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
ЙГ
Дл Мтх кла у тМлатт злЗй ]тьт ьЗ [Ячл МлуЗаZЗььл ьт\Зл ьЗл[Я\ьлл j ьт\ЗлД
алзЗ ЗзьЯх ь:З]:Д т чЕ[утД т а;:лу ьЗзЗьлл \Заьлл]Зл \ЗчлуЗД МлуЗаZЕJЗл
Мулй МалзьЯй к;К у элз зтаЗ* ,л ьЯьЗ е :лМт клулальлл злзЗь у МулЗз М;JЗМул-
уьтт j :лМт клал ьЗМььлй ьЗМкауЗ:чтулМтД т Мла[тД т л\еьте* ОьЯьЗ уМ;-
кч е у ЗьК ;\тД у ;М;Е Кз;Д :З уМлаЗ М;]:Зьл зьЗ [Ячл тМ\Зь;КД МаЯКМе л ч
уМЗх злтх ал:ьЯх т клЗаеК т ут:; зтчЯй МуЗ Мул[л:Я j ь зьлл лзтЗчКьЯх чЗ*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Й?

Са А НН

Д а ез аком:а ; <рко ая ком2а я ; =т>езш з Сарато2 ; 7ре о еща е
 ло коть рук ; Путь Нью-Йорк ; Ушото ере е оль о2о ; *рау Гамльто ;
С2ешм, чтоб а2 ать :рк ; Прб те аш 2то ; Похоро Харро а ; е-
за2 ешу2 ; Мук жажш ; Мерк ущ ет ; *ечу т е ; <е2 тьма
О:ь]:Я ;алзД [чт]З льх; зЗМех за ЙУГЙ л:Д ьЗ тзЗе ьттх лМл[Ях :ЗчД
аЗ[;ЕJтх злЗл уьтзьтеД е кал;чтучМе кл «ал-«катьМД азЯZчее кал МЗ[еД :З
[Я ьйт ;Е-ьт[;:К уаЗзЗьь;Е Мч;][;Д кл ьЗ ьМ;кт хчлклчтуЯй лМЗулй МЗль*
ЭььтД л[Я\ьлД лкаутчМК у «эь:т-ХтччД аМклчл]ЗььЯй катзЗаьл у 20 зтчехД \л[Я
уеК ь МЗ[е [лЯ л ;хьЗ у лэЗйьЗ ШЗаатчч ь уаЗзе МЗММтт М;:* Эчт[ЗД зьЗ
клзьтМеД лкаутчМК узЗМЗ М зЗаКЕ* rааЗ т АчльМл лМтчт ; Зт у «алЗ*
, ;ч; щльаЗММ-Мат т Бал:уЗеД кл:чЗ уЗаьЯД ллае кать:чЗ]ч л: (тД
ьМлчКл е ьЕД кльЯьЗ кать:чЗ]т) зтМЗа; r;ь;Д зЗье уМаЗтчт :у :]ЗьчКзЗь
аЗМкЗ[ЗчКьлй ьа;]ьлМтД МлуЗаZЗььл зьЗ ьЗтуЗМьЯЗ* «:ЗМе зьЗД тх каЗ:Мутч
зьЗ л-л т злтх ьлзЯхД ьл е ькаМьл кЯчМе катклзьтКД л тзЗььл… ФД каЗ:-
Мучее ьМД ль ;клзеь;ч л лзД \л е ;зЗчЯй Матк\*
mл уМелз Мч;\ЗД льт Ма; ]З уЗчт Мл зьлЕ [ЗМЗ:; ь э; Зз;Д :уе зьлл-
\тМчЗььЯЗ улкалМЯД МуZтЗМе злЗл калэЗММтльчтз у льлZЗьтт таЯ ь МаткЗ*
ол уМЗй ут:тзлМтД злт луЗЯ тх МлуЗаZЗььл ;:лучЗулатчтД т льт каЗ:чл]тчт ььеК
зЗье ь алЗ уаЗзе ь Мч;][;Д л:ьлуаЗзЗььл ;уЗаееД \л е j а л \ЗчлуЗД лл-
аЯй аЗ[лучМе :че тх :Зч* Фх учтД льт уклМчЗ:Мутт Млл[Jтчт зьЗД rЗаатчч Ба;ь
т А[аз мзтчКльД хле ; зЗье ЗМК МЗаКЗьЯЗ кат\тьЯ МлзьЗуКМеД \л л [Ячт тх тМть-
ьЯЗ тзЗь* оЗауЯй [Яч з;]\ть чЗ Млал ь ут:Д :лулчКьл ьтлалМчЯй т кчльлл Мчл-
]ЗьтеД М чтхлзД ;ЯуЕJтз ь кальтхЗчКьлМК т тьЗччЗ* Оь [Яч л:З у \ЗаьЯй
МЕа; т \Заь;Е ]З Zчек; т лулатчД ]ЗМеД \л ]туЗ л чт у л\ЗМЗаЗД л чт у «та-
;х* mлалй [Яч ЕьлZ М [чЗ:ьЯз чтхлз т МуЗчЯзт чзтД льД ьМлчКл е зл М;:тКД
ЗJЗ ьЗ зтьлуч МулЗл 2?-чЗте* Оь [Яч уЯМл т МалЗьД л:З у МЕа; [\ьлл хуЗД
[чЗМеJтй хтчть:а т ]тчЗ эчЗььлл клале* mМе Зл л:З]: ла]ч клМчЗ:ьтЗ уЗеьте
зл:Я* mьЗZьлМК Зл [Яч ьЗМлчКл ]ЗьМуЗььлйД ьл аМклчЕJЗйД т ЗJЗ [Яч у ьЗз
ьЗллае ьЗкать;]:ЗььлМКД ллае ;ЯучД \л ль ьЗ \;]: МуЗМлй ]тьт*
Д]ЗьчКзЗьЯ эт [Ячт МуеьЯ [;:л [Я М ьЗлЗй хталулй лзкьтЗйД л: ьхл-
:туZЗйМе у лал:З mZтьльЗ* Ф ькаучечтМК ;:Д \л[Я катМлЗ:тьтКМе хта;Д М лл-
аЯз ьЗь:лчл аММучтМКД \л[Я МлуЗаZтК клЗ:; ь «ЗуЗаД :[Я клМзлаЗК :ЗZ-
ьтЗ зЗМ (т льтД :ЗМКД лкч\туЕ Мулт аМхл:ЯД уаЗзЗьзт ;Матуе каЗ:МучЗьте)*
Оьт МчтД \л Млчь;чтМК М [лчКZтзт а;:ьлМезтД кЯеМК л[ЗМкЗ\тК з;ЯчКьлЗ
Млкалул]:ЗьтЗ :че Мултх каЗ:МучЗьтй* Ф ЗМчт е МлчZ;МК Млкалул]:К тх :л Мзлл
,КЕ-ЙлаД льт [;:; уЯ:уК зьЗ кл л:ьлз; :лчча; Мл:За]ьте у :ЗьК т у:л[ул кл
ат :лчча ]:Яй уЗ\ЗаД л: е Мь; таК ь каЗ:МучЗьтехД алзЗ ллД уа;\
зьЗ М;зз;Д :лМл\ь;Е :че лкчЯ аМхл:лу ь улуаJЗьтЗ т ,КЕ-Йла у «ал;*
z Ма; ]З катьеч Мл[чьтЗчКьлЗ каЗ:чл]ЗьтЗ j ьЗ лчКл кл кат\тьЗ л[ЗJььлл
ульа]:ЗьтеД ьл т т ]Зчьте кл[ЯуК у МлчтхЗ* Д]ЗьчКзЗьЯ ьМтучт ь лзД
\л[Я л[ЯК ьЗзЗ:чЗььл* Д;зеД \л лМ;МутЗ злЗ [;:З атзД е ьЗ М\Зч ьЗл[хл:тзЯз
лктМК ЭььтД ;: ькаучеЕМКД каЗ:клчеД \л уЗаь;МКД уЗалеьлД лз; ]З уаЗзЗьтД
\л т ль* ФД уеу М Мл[лй МзЗь; [ЗчКе т Матк;Д е [Яч ллу лъЗ:;* оат[Яч эт-
к] j аЯе аЗД кае]Зьье калй [члал:ьЯх ьЗ:ЯхД j аЗчтJЗ уЗМКз эчЗььлЗ*
Фх []Д МлМлеуZтй т аЗх [лчКZтх М;ь:;луД [Яч ;уеь ь клч;* Ф улД уалзл:ту-
ZтМК ь лчЯД у л уаЗзе :]ЗьчКзЗьЯ ьечт Мулт зЗМ кл:тД е л[Яч т «алт
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Йk
кл ькаучЗьтЕ Оч[ьтД улл:;ZЗучЗььЯй Мултз ьлуЯз клчл]ЗьтЗз т а:лМьЯйД тз
т [Яч уМЗ:Д у чЕ[лй :ЗьК МулЗй ]тьт*
rЯ зтьлучт БлччМль тД :лМть;у :лалт т:]-ал;: (]ЗМеД ЗЗ ьЯуЕ)Д
клМчЗ:лучт кл ьЗй каезл Оч[ьт* rЯ кат[Ячт у эл лал: :л ьМ;кчЗьте ЗзьлЯ
т лМьлутчтМК у лМтьтхЗ Е; л з;Зе*
m л уЗ\За е тзЗч улзл]ьлМК ь[чЕ:К л:ьл т тх каЗ:МучЗьтй j т З:тьМуЗь-
ьлЗ уМЗ л уаЗзеД ллалЗ калуЗч М ьтзт* мзтчКль Млеч ь ухл:З; е тл[а]ч лаЗМаД
 Ба;ь л[ЗМкЗ\туч Мзл аучЗ\ЗьтЗ* Оьл МлМлечл у ]льчталуьтт ZазтД ьхх ь
ьЗД кл:]атуьтт [чть\тлу у ZчекЗД ууттуьтт ьЗут:тзЯх клалМе т лз; кл:л[-
ьЯх аЕх \аЗулуЗJьте т члулМт а;* lатЗчЗй [Ячл j аД :у т л[\ЗчМеД : т З
ьЗ Мзлл т[аььлл лчД л\З мзтчКль л Мл[аььлй уЯа;\З каЗ:Мутч чтZК
рьтJЗьМтй ь[ла к;МЯх лал[л»
7
*
«чЗ:;ЕJтз ;алз зЯ Мклаь; улл[ьлутчт МулЗ к;ЗZЗМутЗ* мчуьлй Ззлй
[ЗМЗ:Я злтх Мк;ьтлу [Ячл уЯа]ЗьтЗ МаМьлл ]Зчьте зл]ьл МлаЗЗ :л[аКМе
:л хта* Оьт МкЗZтчт укЗаЗ:Д [лчЗЗ ьЗ лМьучтуеМК а:т каЗ:МучЗьтйД т у :лч]ьлЗ
уаЗзе зЯ :лМтчт ,КЕ-ЙлаД Мьеу лзьЯ у :лзЗ ь к:ьлй МлальЗ лал:Д ь ;чл\ЗД
М[ЗуZЗй л Бал:уЗе аЗЗ* z клччД \л ь элз злЗ к;ЗZЗМутЗ т ль\ЗьлД т л]т:чД
\л \ЗаЗ :ЗьКД МзлЗ [лчКZЗЗ \ЗаЗ :у уЗаь;МК Мултз :а;Кез т МЗзЗйМу; у «алЗ*
О:ьл Ба;ь т мзтчКль катьечтМК ;луатуК зЗье кал:лч]тК узЗМЗ М ьтзт к;К :л
mZтьль* Оьт ;уЗа]:чтД \л ЗкЗаКД л: кат[чт]ЗМе чЗьтй МЗльД Ма; ]З кл
тх кат[Ятт хта лкаутМе ь МЗуЗа* Оьт л[ЗJчт зьЗ ]тчКЗ т уЯМл;Е лкч;Д ЗМчт е
Мь; тх Млкалул]:К* rьллМчлуьл аМкалМаьечтМК льт л каЗтз;JЗМухД ллаЯЗ эл
катьЗМЗ зьЗД т аММЯ тх [Ячт МлчК чЗМьлл лчД \л е ьльЗх МлчМтчМе катьеК
каЗ:чл]ЗьтЗ*
, МчЗ:;ЕJЗЗ ;ал льт уЯМчт каЗ:клчл]ЗьтЗД \лД клМлчК; зЯ ул-ул уъЗ:Зз
у а[луч:ЗчК\ЗМтй ZД [Ячл [Я хлалZл кЗаЗ: лъЗ:лз т ,КЕ-Йла кМтМК [;з-
зтД ;:лМлуЗаеЕJтзт злЗ улчКьлЗ клчл]ЗьтЗ* Э зЯМчК клчМК зьЗ [чла;зьлйД
т лЗ З:у чт катZчл [Я зьЗ у лчлу;Д ЗМчт [Я льт ьЗ каЗ:чл]тчт* rЯ Ма; ]З лка-
утчтМКД е кльечД у зл]ЗььлЗ ;каучЗьтЗ* Оьт катьЗМчт катМе; льлМтЗчКьл лкаЗ-
:ЗчЗььЯх элуД клЯуЕJтхД \л е j Мул[л:ьЯй \ЗчлуЗ* ^:лМлуЗаЗьтЗ [Ячл уЯкт-
Мьл т уа;\Зьл ьз узЗМЗ М ;ьтЗз льЗМт Зл у льла; \тьлуьт* rЯ т М:ЗччтД
т \тьлуьт уьЗМ у ьЗл ьЗлЗ :лклчьЗьтЗД \л Зз; [Ячл ;кч\Зьл ZЗМК ZтччтьлуД
 Зз зЯ уЗаь;чтМК Мьлу у зл]ЗььлЗ ;каучЗьтЗ* оаЗ]:З \Зз :Зчл [Ячл М:ЗчьлД кат-
ZчлМК калйт ЗJЗ лЗ-тЗ элазчКьлМт* lЗзД ;кчту лэтхЗа; :у :лччаД е ;чл]тч
[;зт у азь т лкаутчМе узЗМЗ М злтзт :у;зе :а;Кезт у ьZ; лМтьтх;* Длч]Зь
катьКМеД у л уаЗзе е :;зчД \л [;зт эт З:у чт Мле Зх :ЗьЗД ллаЯЗ зЯ ьтх
;кчтчтД j ￿
 малеше2о 2решчу т я у2роз моему лч ому бла2о2олучю у ме я
е оз кало а еку шу
олзьтМе зьЗД \л \тьлуьтД ллалз; ьМ ькаутчтД М:З-
чч Мч;]З[ь;Е ктМК у [лчКZлй ьтЗД ллаеД е клчЕД кл-каЗ]ьЗз; ьхл:тМе у лй
]З льлаЗ* О[аJЗьтЗ ктМезД М:ЗчььЯз у Мзлз льхЗ за тчт Й каЗче ЙУГЙ л:Д
ьЗ МлзьЗуЕМКД ;:лучЗулат ьЗ:луЗа\туЯхД j кл айьЗй зЗаЗД у лй \МтД ллае М-
ЗМе элл льаЗьлл :Зч*
ТЗкЗаКД л[ч:е :лЗчКМулз злЗй Мул[л:ЯД ь МчЗ:;ЕJтй :ЗьК клМчЗ ьZЗл кат-
[Яте у ,КЕ-Йла зЯ кЗаЗкаутчтМК ь калзЗ у лал: Д]ЗаМт т аль;чтМК у к;К :лаллй
ь Фтч:ЗчКэтЕ* l:ЗМК зЯ ьл\ЗучтД кал:лч]ту аьл ;алз ьZЗ к;ЗZЗМутЗ ь Бч-
тзла* m :лч]ьлЗ уаЗзе зЯ кат[Ячт у эл лал: т лМьлутчтМК з у лМтьтхЗ кл:чЗ
]ЗчЗьл:лал]ьлл :ЗклД лла;Е л чт :За]ч ьЗтй зтМЗа э[л;ьД л чт ьЯучМК
7
^* ШЗМктаД рлзЗл т Д];чКЗ»Д бД МхЗь ю* j оатз* кЗаЗу*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Й7
рэ[л;ь-Х;М»* mМЕ :лал; клМчЗ ,КЕ-Йла МаЗзчЗьтЗ злтх Мк;ьтлу :л[аКМе :л
хтаД члМКД [лчЗЗ т [лчЗЗ ;МтчтучлМК* rЯ лМутчт этк] у БчтзлаЗ тД МЗу у клЗ:Д
калМчЗ:лучт у mZтьльД ;: кат[Ячт каезл кЗаЗ: ьМ;кчЗьтЗз ьл\тД у ь;ь клхлаль
ЗьЗач ХаатМль
У
Д т лМьлутчтМК у лМтьтхЗ мэ:М[т ь оЗьМтчКуьте-уЗьЕ*
олМчЗ ;]ть льт клучт зЗье у Мулт казЗьЯ т ;кчтчт зьЗ Г1 :лччаД М;зз;
[лчКZ;ЕД \Зз :лч]ьл [Ячл МлМучеК злЗ ]члуьКЗ* «Зй JЗ:алМт льт л[ъеМьтчт
ЗзД \л ь кале]Зьтт ьZЗй клЗ:т т «алт уЯМ;кчт зЯ ;: аЗ]ЗД \Зз :чт зьЗ
клул: л]т:К* lЗз льт Млл[Jтчт зьЗД \л хталуе лзкьте ьзЗаЗучМК л[ЯК т
mZтьль МчЗ:;ЕJтз ;алзД ьл т- клхлаль [Ячл аЗZЗьл лМКМе у лал:З ЗJЗ ь
л:ть :ЗьК* m л уЗ\ЗаД т уМЗ уаЗзе М ьZЗй кЗаулй уМаЗ\тД льт [Ячт айьЗ :л[аЯ*
Оьт ьЗ ;к;Мчт ьт л:ьлй улзл]ьлМт л[атКМе л зьЗ М л:л[атЗчКьЯзт аЗ\зт; т е
кальтМе ьтз \аЗуЯ\йьЯз аМклчл]ЗьтЗз* z ьт\;К ьЗ МлзьЗучМе у ьтх т :л[алулчКьл
:луЗатчМе [Я тз З:у чт ьЗ у \Зз ;л:ьл* Фх уМЗ:ZьтЗ алулаЯ т зьЗа :За]КМе Мл
зьлй j тх каЗ:;МзлатЗчКьлМКД уЯатуZеМе у т:ЗЗ л :л;зЗьЗД ;:лМлуЗаеЕJЗз злЕ
Мул[л:;Д т Млье :а;тх зЗчтх чЕ[ЗьлМЗйД ллаЯЗ ьЗ ь;]:Я :ЗМК тчКД j уМЗ эл
;Яучл ь лД \л льт :ЗйМутЗчКьл злт :а;КеД тМаЗььЗ [леJтЗМе л злЗз [члкл-
ч;\тт* Фь\З :а;Кезт е тх т ьЗ М\тч* rьЗ а;:ьл клуЗатКД \л льт [Ячт клутььЯ
у лз уЗчтлз чл:ЗеьттД у ллалз е ьЯьЗ клчЕ тх утьлуьЯзт* БЯчт чт льт Мл;\Мьт-
зт злтх ьЗМ\Мтй j луаьЯзт т [ЗМ\ЗчлуЗ\ьЯзт \;:лутJзт у л[чтЗ чЕ:МлзД j а:т
лчл каЗ:ьзЗаЗььл МзьтуZтзт зЗье кал\К л :лз т МЗзКтД л Мул[л:Я? ^ ллД л
\тЗ эт МаьтхЯД [;:З алуьл е ]З улзл]ьлМК лкаЗ:ЗчтКД т ; зЗье Мзлл*
ЕМчт льт [Ячт ьЗклутььЯД л злЗ уьЗкьлЗ тМ\ЗьлуЗьтЗД :лч]ьл [ЯКД :ЗйМутЗчКьл
[Ячл :че ьтх ьЗл[ъеМьтзЯз* О:ьлД МЗаКЗьл азЯZчее л[л уМЗх Млк;Му;ЕJтх л[Мл-
еЗчКМухД е ЗJЗ ьт а; ьЗ Мзл МлМутК у тх клчК; МлчК [члЗ каЗ:клчл]ЗьтЗ*
олМчЗ лл е клч;\тч л ьтх :ЗьКтД ллаЯЗ ; ьтхД члМКД ул:тчтМК у тл[т-
чттД льт клМлуЗлучт зьЗ ьЗ уЯхл:тК ь ;чтхЯ этз уЗ\ЗалзД Зз [лчЗЗ \л л[Я\т элл
лал: ьЗ [Ячт зьЗ ьлзЯ* олл[ЗJу катьеК тх МлуЗ МуЗ:ЗьтЕД е лМутч тх у:улЗзД
т уМлаЗ Ззьлл]тй Мч; калул:тч зЗье у МкчКьЕ у :ьЗй \Мт лМтьтхЯД ь кЗаулз
э]З* z ;чЗМе л:ЯхКД :;зе л :лзЗ т ]ЗьЗД л Мултх :Зех т л :чКьЗз аММлеьттД \л
калчЗчл зЗ]:; ьзтД т :;зчД кл ьЗ ;Мь;ч* ,л :л[аЯй зтчлМЗа:ьЯй ьЗч ьЗ еутчМе
 злЗз; чл];Д ;злчее зЗье [З]КД j чМ зтчлМЗа:те ьЗ каЗ:лМЗаЗ зЗье у злтх Мьлут:З-
ьтех л[ тМкЯьтехД ллаЯЗ [Ячт ;]З ь клалЗ*
, МчЗ:;ЕJтй :ЗьК mZтьль [Яч Мут:ЗЗчЗз кЯZьлл аЗчтJ* mл:;х [Яч ьклч-
ьЗь аЗулз к;ZЗ т ульлз лчллчлуД зьлтЗ :лз [Ячт уЗZЗьЯ \ЗаьЯз аЗклзД ;чтхЯ
клчьЗьЯ чЕ:КзтД л[ч\ЗььЯзт у а;а* « ьМ;кчЗьтЗз :ье клчМК калхЗММтеД зЗ:-
чЗььл :утуZеМе кл уЗьЕ :чтььлй уЗаЗьтхЗйД этк] этк]ЗзД ЯМе\т т ЯМе\т
чЕ:Зй МчЗ:лучт ьЗЕ кЗZлз j т уМЗ :утчлМК у а;аьлй з;ЯЗ* Оьт Млкалул]-
:чт зЗаулЗ Зчл ХаатМль злтчЗ*
« аььЗл ;а мзтчКль т Ба;ь ьЗ лхл:тчт л зЗье ьт ь зт* Оьт [Ячт З:тьМуЗь-
ьЯзт чЕ:КзтД ллаЯх е ьч у mZтьльЗ* rЯ Млечт узЗМЗД кл клхлальье калхЗММте
Zч зтзл* z л\Зчтул клзьЕД члкчлМК т МЯкчлМК Мл ульлз ь ЗзчЕ ллььлЗ МЗчл
клМчЗ ]:лл уЯМаЗч к;ZтД т ллалй кчтчт ь ч:[тJЗ* rЯ лкаутчтМК щкт-
лчтЕ т :лчл ;чечт у Зл лаЗМьлМех* m клч:ЗьК Мк;ьтт злт ;МаЗзтчтМК :лз; каЗ-
т:ЗьД ьЗлМ;кьл ;:За]туе зЗье ае:лз М Мл[лЕ т ;Яуе ь аьлл[аьЯЗ :лМлкат-
зЗ\ЗчКьлМт* Дл МЗй клаЯ е ьЗ ут:Зч ьт\Зл клхл]Зл ь хта* m М;JьлМтД е кл\т т ьЗ
:;зч л ьЗз МаЗ:т аЗулчьЗьтй лл :ье*
У
^тчКез мЗьат ХаатМль (тчт маатМльД Й771jЙУГЙ) j зЗатьМтй улЗь\чКьтД клчтт т :ЗуеЯй каЗт:Зь
«лЗ:тьЗььЯх Шлу (М Г за кл Г каЗче ЙУГЙ *)*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
ЙУ
m л :ЗьК :а;Ке злт ьЗМлчКл а хл:тчт у ктЗйьЯЗ уЗ:Зьте т аЗ[лучт МЗ[З
уЯкту;* О:ьл ьМлчКл е тх ;МкЗч ;ьКД каЗ]:З льт ьЗ тзЗчт катуЯ\т \аЗзЗаьл
тчтZЗМулуК* m эт злзЗьЯД кл[лтуZтМК л МЗ[ЗД льт кллз ьчтучт Мь\т т ;л-
Jчт зЗье* z ьЗ лкКеьЗч j хле зл]ьл [Ячл [Я кл:;зКД М;:е кл лз;Д \л калтлZчл
уклМчЗ:Мутт*
Бчт]З уЗ\За;Д уМлаЗ клМчЗ катьете л:ьлл т тх кл:ьлZЗьтйД ; зЗье клеут-
чтМК \аЗуЯ\йьл ьЗкатеьЯЗ лJ;JЗьте* z кл\;уМулуч МЗ[е МлуМЗз х;:л* ^ зЗье ь\ч
[лчЗК лчлу j ;клйД е]Зчлй [лчКЕД ьЗуЯатзл ьЗкатеьлй* l ;]тьлз е МЗч Млч;
[З ккЗт; ут: т кх ктJт уЯЯучт ; зЗье лZьл;* олМчЗ ьМ;кчЗьте М;зЗаЗ
уМЗ л ]З Мч; Млкалул:тч зЗье у лзь;Д лла;Е е ьтзч ьь;ьЗ ьл\КЕ* Ба;ь
т мзтчКль клМлуЗлучт зьЗ л:лхь;КД Мл\;уМу;е зьЗ Мл уМЗй улзл]ьлй :л[аллй
т уЯа]е ь:З]:;Д \л ;а; е лкаучЕМК* Е:у т[утуZтМК л кчКл т МклД е а;хь;ч ь
клМЗчК* lМь;К [Ячл ьЗулзл]ьл* ￿
*оль 2оло е 2рошолжала аратать, 2ока е шела-
лаь 2очт е омо
m Млалз уаЗзЗьт зЗье ь\ч з;\тК ]]:* м;[Я злт кЗаЗ-
Млхчт* z ьЗ зл :;зК ьт л \ЗзД алзЗ ул:Я j л[ лЗах т З;Jтх аЗхД л а;\КехД ллаЯз
е ьчльечМеД \л[Я клктКД т л злаЯх уЗ:ахД кл:ьтзЕJтхМе узЗМЗ Мл Мултз калхч:-
ьЯз т кЗаЗчтуЕJтзМе \ЗаЗ ай Мч:лМьЯз ьЗалз т ч;[тьЯ лчл:х* Бчт]З клч;-
ьл\тД ьМлчКл е зл; М;:тК л уаЗзЗьтД е кл:ьечМеД [;:;\т ьЗ у Мтчх [лчКZЗ уЯьлМтК
МлчК МтчКь;Е ]]:;* m элз :лзЗ е [Яч \;]тз т ьЗ ьч ьт\Зл л Зл аМклчл]Зьтт*
,МлчКл е зл кльеКД уМЗ ;]З Мкчт* О[Zатуе ь;:\; л:ть лат:ла :а;тзД Мз
ьЗ ьЕ Д ьл е уМЗ ]З :л[ачМе :л ;хьт ь кЗаулз э]З* ДулЗ тчт алЗ хуЗьЯх Мч;
М;ЗтчтМК у ьЗйД т л:ь т ьтх :ч зьЗ :у Мь ул:Я* mл: ь ьЗллалЗ уаЗзе л[чЗ-
\тч злт з;\ЗьтеД ьл лз; уаЗзЗьтД е Мьлу :л[ачМе :л МулЗй лзьЯД уМЗ л ]З
];\ЗЗ ]ЗчьтЗ ктКД уМЗ ]З з;\тЗчКье ]]: Мьлу уЗаь;чМК* Оь Мч :]З ЗJЗ
[лчЗЗ ьЗтМлулйД \Зз каЗ]:ЗД т [З;зье [лчК у лчлуЗД j ЗМчт лЗ улл[JЗ улзл]ьл*
z зЗчМе у лаКтх з;\Зьтех j у МлуЗаZЗььл ьЗМЗактзЯх Ма:ьтех* щчлМКД е Млеч
ь аьт М;зМZЗМуте* озеК л[ элй ьл\т т ЗЗ \;:лутJьЯх з;\Зьтех ьЗ клтьЗ зЗье
:л злтчЯ*
ЧЗаЗ \М тчт ллчл лл клМчЗ злЗл улуаJЗьте т ;хьт е кл\;уМулучД \л л-
л улZЗч у злЕ лзь;* ЛЕ:ЗйД клхл]ЗД [Ячл ьЗМлчКл (:л зЗье :льлМтчМе МзЗZььЯй
алкл лчлМлу)Д ьл МлчКл тх [Ячл т л льт [ЯчтД е ьЗ зл; МК* БЯчт чт МаЗ:т ьтх
Ба;ь т мзтчКль j лМЗМе лчКл :л:ЯуКМе* rл; чтZК катклзьтК М ьЗллалй
МЗкЗьКЕ еМьлМтД зьЗ [Ячл МьлД \л ь:л клйт уа\; т катьеК чЗаМулД т Д
ьеь;у МклтД ьЗ уеу ьт кчКлД ьт Zчек;Д е клМчЗ:луч ьтзт кл :чтььлз; лат:ла;
тчт калхл:; зЗ] :лзлу ь лаЯ;Е ;чтх;* ^чтх Zч кл: каезЯз ;члз л оЗьМтчКу-
ьте-уЗьЕ* , калтулклчл]ьлй МлальЗ у л:ьлз т ллZЗ лаЗч МуЗ* «:ЗМе зьЗД \л
л: Мл зьлЕ [Ячл ат \ЗчлуЗД ьл ;уЗа]:К элл лкаЗ:ЗчЗььл е ьт ьЗ зл; j
ьМлчКл уМЗ ;зььл т клхл]З ь улМклзтььтЗ л [лчЗьЗььлз МьЗ* о;К элз; МуЗ;Д
ллаЯйД е улл[а]чД лаЗч у [тьЗЗ :лла т Мчлуьл [Я ;Мч кл зЗаЗ злЗл кат-
[чт]ЗьтеД j клМчЗ:ьЗЗ ;МчлЗ улМклзтььтЗД ллалЗ е ьЯьЗ МклМл[Зь кал[;:тК у кзет*
« элл зьлуЗьте е чтZтчМе \;уМу* Длчл чт е лМучМе у элз МлМлеьтт j лчКл у ;
ьл\К тчт зьлл ьл\Зй т :ьЗй кл:ае: j ьЗ ьЕ; ьлД л: МлььтЗ л зьЗ уЗаь;члМКД е л-
чМе у л:тьл\ЗМуЗД у клчьлй ЗзьлЗ т у хЗкех*
млчлуье [лчК :л ьЗллалй МЗкЗьт ;тхчД ьл е [Яч айьЗ Мч[ т \;уМулуч :;а-
ьл;* z Мт:Зч ь ьтлй МзКЗД Млчл\Зььлй т а;[Ях :лМлД [З кчКл т [З ZчекЯ* ,
а;х ; зЗье [Ячт ьа;\ьтт* Лл:Я]т злт л]З [Ячт луьЯ у е]ЗчЯЗ ь:чЯ* О:ть
льЗх хЗкт [Яч катаЗкчЗь [лчКZлз; лчКх;Д у:Зчььлз; у клчД :а;лй j ь:чз ь
ьлх* ,каМьл кЯчМе е кл:ьеКМе ь ьлт* О\ь;уZтМК л МлчК [лчЗьЗььлл аьМД е
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Й9
ьЗ Ма; М;зЗч Мл[аКМе М зЯМчезт* ￿
Гше я? 7то оз ачают эт :е2?
м:З Ба;ь т мзтчК-
ль? Чл М:Зчч е ллД \л[Я Мч;]тК чЕ\ЗьтЗ у лз кл:ЗзЗчКЗ? z ьЗ зл кльеК*
БЯч е-л к; ьЗлкаЗ:ЗчЗььлй кал:лч]тЗчКьлМтД каЗ:ZЗМулууZе злЗз;
кал[;]:ЗьтЕ у элз [ЗчЕ:ьлз зЗМЗД Мл[Ятй ллалй е ьт ьЗ зл катклзьтКД МлчКл
[Я ьт ькаеч МулЕ кзеК* z ;МтчЗььл катМч;ZтучМеД ь:ЗеМК ;члутК лй-чт[л кат-
ь тчт у; ]тьтД ьл ьт\л ьЗ ьа;Zчл ьЗ;JЗл злч\ьтеД алзЗ уеьКе злтх
хЗкЗйД а:ууZЗлМе уМетй аД л: е Мч;\йьл ZЗуЗчтчМе* z лулатч [Ячл уМч;хД ьл
МзЯй у; злЗл лчлМ тМк;ч зЗье* z лJ;кч Мулт азьЯД ьМлчКл клулчечт ь-
:чЯ* О:ьл элл хутчлД \л[Я ;:лМлуЗатКМеД \л зЗье ьЗ лчКл чтZтчт Мул[л:ЯД
ьл т уМЗ злт :ЗьКт т [;зтД ;:лМлуЗаеЕJтЗД \л е Мул[л:ьЯй \ЗчлуЗД л]З тМ\Зчт*
Тл:-л ; зЗье у лчлуЗ ь\ч Мч:ЯуКМе зЯМчКД кль\ч; Мз;ье т Мк;ььеД \л
зЗье клхттчт* ,л е лать;ч ЗЗ ьЗуЗалеь;Е* Длч]ьл [ЯКД Мч;\тчлМК лЗ-л ьЗ:лкл-
ьтзьтЗ j е-л члМ\Мье лZт[* ,З зл]З [ЯК ллД \л[Я Мл Мул[л:ьЯз а]-
:ьтьлз Z ,КЕ-ЙлаД ллаЯй ьЗ кат\тьтч ч ьт л:ьлз; \ЗчлуЗ;Д ьЗ ьа;Zтч ьт
л:ьлл льД злчт л[аJКМе ьМлчКл [ЗМ\ЗчлуЗ\ьл* О:ьл \Зз [лчЗЗ е азЯZчеч
л МулЗз клчл]ЗьттД Зз уЗа]З ;аЗкчечМе у кл:лаЗьтех* оаулД л [Яч [За:лМье
зЯМчК* z \;уМулучД \л у [ЗММЗа:З\ьЯх чЕ:ех ьЗ ьт уЗаЯД ьт зтчлМЗа:теД j тД каЗкла;-
\ту МЗ[е Бл; уМЗх ;ьЗЗььЯхД лк;Мтч лчлу; ь МлуььЯЗ хЗкезт а;т т лаКл кчч*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
20

Са А ННН

Не2рят е разм шле я ; Джем *ерч ; Не оль ч за2о Ульяма
аш 2то е ; Зая ляю о мое обоше ; Г е работор2о :а ; Пашшл «кошка-ше я-
тх отка» ; етокое збе е ; Но е з аком е ; 1э, Ульям 1э шалл ; Поя -
ле е за2о е мал шк Эмл ее матер ; Матер ке 2ечал ; Иторя Элз
rтьлучл ллчл аЗх \Млу* mМЗ эл уаЗзе е калМт:Зч ь ьтлй МзКЗД кла;]Зь-
ьЯй у кЗ\чКьЯЗ азЯZчЗьте* ЧЗаЗ ьЗллалЗ уаЗзе е ;МчЯZч ат кЗ;хД уМлаЗ 
ьтз j л:чЗььЯй алхлД Мчлуьл л МкЗZтуZтх кл ;чтхз этк]ЗйД т кльечД \л ьМ;ктч
:ЗьК* О:ьл ьт З:тьЯй ч;\ МуЗ ьЗ кальтч у злЕ Ззьтх;* ,льЗх каезл ь: злЗй
лчлулй а:чтМК ZтД л\ьл л-л аМх]туч з у:-укЗаЗ:* rьЗ катZчл у лчлу;Д
\л еД :лч]ьл [ЯКД ьхл];МК у кл:Ззьлй зЗаЗД т уч]ьЯЗД хчЯЗ кхт элл зЗМ
кл:уЗа:тчт злЗ каЗ:клчл]ЗьтЗ* Ш;з ьуЗах; кал:лч]чМе кл зЗьКZЗй зЗаЗ \МД кллз
ьльЗх е ;МчЯZч ZтД кат[чт]уZтЗМе Мьа;]т* щчЕ\ аЗзЗч у зЗ j аЗке :уЗаК
аМкхь;чМК ь Мултх кЗчехД ук;Мту хЗчЯй ул:лк: МуЗД т :улЗ з;]\ть улZчт т уМчт
кЗаЗ:л зьлЕ*
О:ть т ьтх [Яч а;кьЯйД злJьЯй :лалуе чЗ катзЗаьл МлалД М ЗзьЯзт Z-
ьлуЯзт улчлМзтД МчЗ кл[тЯзт МЗ:тьлй* Лтхл Зл [Ячл клчьЯзД JЗт j а;зеьЯзтД
\ЗаЯ лчт\чтМК ьЗл[ЯьлуЗььлЕ а;[лМКЕ т ьЗ уЯа]чт ьт\ЗлД алзЗ ]ЗМллМт
т ]:ьлМт* лМлз ль [Яч ллчл кет э;лу :ЗМет :Ейзлу
9
Д кчльлл ЗчлМчл]Зьте* ФД :
клулчЗьл зьЗ [;:З МК [З уМелй каЗ:уелМт{ уМЗй МулЗй уьЗZьлМКЕ ль калтул:тч
укЗ\чЗьтЗ ;ал]ЕJЗЗ т лчтуЕJЗЗ* щ е ;ьч уклМчЗ:МуттД учт Зл Д]Зйз-
Млз м* БЗа\Зз j ль [Яч туЗМьЯз а[ллалухЗз у mZтьльЗ* m ; кла; у Мултх :Зчх
ль [Яч Муеь М каьЗалзД ТЗлэтч;Млз Фатзьлз т ,лулл ОачЗь* ЧЗчлуЗД Млкалул]-
:уZтй ЗлД [Яч калМлй чЗй кл тзЗьт Э[тьтЗа э:[ЗаьД ль Мч;]тч уМЗл чтZК ЕаЗз-
Jтлз* О[ эт \ЗчлуЗ кл-каЗ]ьЗз; ]ту; у mZтьльЗ (кл айьЗй зЗаЗД ]тчт у л
уаЗзеД л: е улуаJчМе \ЗаЗ эл лал: т ьЗулчт у калZчлз еьуаЗ)*
«уЗД учтууZтйМе \ЗаЗ лаЯ;Е :уЗаКД :ч зьЗ улзл]ьлМК лть;К уче:лз
клзЗJЗьтЗД у ллалз е [Яч чЕ\Зь* Эл [Яч у:аье лзь Мл Млальлй ллчл
Й2 э;лу
Й0
j Мл МЗьзт т кал\ьлй такт\ьлй ч:т* олч [Яч Мчл]Зь т а;[Ях :лМл*
Е:тьМуЗььлЗ зчЗьКлЗ ллZлД кЗаЗ\Заь;лЗ аЗМ-ьаЗМ кал\ьлй ]ЗчЗьлй аЗZЗ-
лйД [Ячл ьч;хл кЗал ьа;]ьлй МуьЗй*
Олуьье ]ЗчЗлз :уЗаК уЗч у МлМЗ:ьЕЕ зЗа;Д тчт клаЗ[Д клчьлМКЕ чтZЗььЯй
лль т чЕ[лл :а;лл МаЗ:Му лМуЗJЗьте* О[Мьлу лзьЯД :З е ьхл:тчМеД МлМлеч
т :ЗаЗуеььлй МзКтД ь ллалй е Мт:ЗчД т Малзл:ьлй аеьлй :алуеьлй кчтЯ* Ф алзЗ
эллД ьт у л:ьлй т зЗа ьЗ [Ячл ьт клМЗчтД ьт л:ЗечД ьт лл-чт[л :а;лл каЗ:-
зЗ* ДуЗаКД \ЗаЗ лла;Е улZчт БЗа\ т э:[ЗаьД уЗч у лалтй лат:лаД ;ктауZтйМе
у калчЗ чЗМьтхЯД кл:ьтзуZЗйМе ул :улаД ла;]ЗььЯй такт\ьлй МЗьлЕ Й0jЙ2 э;лу
ЙЙ
у уЯМл;Д МлеуZЗй Ма; кл:т :ьте лй ]З ZтатьЯД \л т ль Мз* Дула калМтачМе
ь: л :лз э;лу ь ат:хК
Й2
* m л:ьлй \Мт МЗьЯ тзЗчМК ь:З]ьл ллуьье ]ЗчЗлз
:уЗаК у ;тй аЯЯй кЗаЗхл:Д уЗ:;Jтй у:лчК л:ьлй МЗьЯ :лз ь ;чтх;* «;:К[ хуЗьллД
 ллаЯз аЯучМК э :уЗаКД [Яч аЗZЗь* mЗахьее \МК МЗьЯ кл::За]туч л:ть
льЗх кл:ьтзуZЗйМе уь;аК аЯZтД л[а;ЕJЗй ьЗ\л уал:З ьуЗМ* ол: элй аЯZЗй
9
Й7? Мз*
Й0
1 з k? Мз*
ЙЙ
1j1Дk? з*
Й2
9 з*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю

[Яч ]чтй МЗьлучД :З а[Я злчт МкК ьл\КЕ тчт ;аЯуКМе у ьЗклл:;* Оь [Яч кл\т
ул уМЗз кл:л[Зь эЗазЗаМлз; Мльлз; :ула;Д л:ьтз тМчЕ\ЗьтЗз{ уЯМалЗь ль [Яч
тз л[алзД \л[Я уьЗZьтй зта ьтл: ьЗ ут:Зч ьььлл ;: \ЗчлуЗ\ЗМлл Мл*
l:ьтЗД ллалз; катзЯч :улаД тзЗчл :у э] т уЯхл:тчл ь л:ь; т чуьЯх
;чтх mZтьль* « уьЗZьЗй МлальЯ льл уЯче:Зчл тхе \Мье аЗт:Зьхте* оалхл-
]тйД учеь;у ь ьЗлД ьт \л ьЗ :л:чМе [Я л Зл луатЗчКьлз катзЗьЗьтт* щ ьт
МаььлД т элл :ьте [Яч хлалZл ут:Зь щктлчтйД лтауZтй лаЗМьлМт М уЯМлЯ
МулЗл алМ* млчлМ каЗ:МутЗчЗй ьал:Д клхучеЕJЗлМе Мул[л:лй т ауЗьМулзД т че-
ьКЗ хЗкЗй ьЗМ\МьЯх а[лу кл\т МзЗZтучтМК з* ол:;зК лчКл j ьЗулчКьт\тй
ль кл: Мзлй МЗьКЕ щктлчте!
Тлул л\ьлЗ лктМьтЗ ьЗулчКьт\КЗл ль ^тчКезМ у mZтьльЗД тз ль [Яч
у ЙУГЙ л:; т у л:ьлз т кл:учлу ллалл е л[ьа;]тч МЗ[е МлчК ьЗл[ъеМьтзл чЕ\Зь-
ьЯз*
j ,;Д злй зчК\тД Я ЗкЗаК МЗ[е \;уМу;ЗZК? j МкалМтч БЗа\Д ухл:е МулК лаЯ-
;Е :уЗаК* z луЗтчД \л х;:лД т лМуЗ:лзтчМе л кат\тьЗ злЗл чЕ\Зьте* ￿
= казал,
что я ; е2о раб, что о ку2л ме я обраетя отолать Но =рлеа 
z катьечМе
;уЗаеК ЗлД алзл т МзЗчлД \л е Мул[л:ьЯй \ЗчлуЗ j ]тЗчК «алтД :З ; зЗье ЗМК
]Зь т :ЗтД ллаЯЗ л]З Мул[л:ьЯЗ чЕ:тД т \л е ьлZ; эзтчтЕ ,лак* z лаКл ]чл-
учМе ь МаььлЗ л[аJЗьтЗД М ллаЯз зЗье :ЗМК катьечтД т алтчМе кл МулЗз лМул[л]-
:Зьтт клаЗ[луК М ьЗл ;:лучЗулаЗьтЗ ььЗМЗььЯй ;JЗа[* Оь латхчД \л е улчКьЯйД
тД а;еМК ь \Зз МуЗ МлтД л[ъеутчД \л е [;:л [Я ал:лз т Д]ла:]тт* mьлуК т уьлуК
уЗа:тч еД \л ьтлз; ьЗ а[Д т ьМтучД \л[Я ль ьЗзЗ:че Мьеч М зЗье хЗкт* Оь кЯчМе
;тхлзтатК зЗьеД Мчлуьл [лечМеД \л л-л ьМ кл:Мч;ZЗ* ,л е ьЗ ]Зчч ;злчК т л[ъ-
еутч утьлуьтлу злЗл кчЗьЗьтеД л [Я льт ьт [ЯчтД лъеучЗььЯзт чл:Зезт* О[ьа;]туД
\л ;МкллтК зЗье ьЗ ;:ММеД ль уМЗ [лчКZЗ т [лчКZЗ аъеаечМе* « [ллх;чКьЯзт калче-
тезт ль л[Яуч зЗье \ЗаьлзЯз ч]ЗхлзД [ЗчЯз т Д]ла:]ттД т уМЗзт кал\тзт ьт-
тзт т у;чКаьЯзт эктЗзтД тЗ лчКл злч [Я МЗ[З каЗ:МутК Мзе ьЗ:лМлйье
эьте*
m З\ЗьтЗ уМЗл элл уаЗзЗьт э:[Заь злч\ Млеч ае:лз* Ел :Зчлз [Ячл ь:таК
 этз \ЗчлуЗ\ЗМтз j тчтД МлаЗЗД [ЗМ\ЗчлуЗ\ьЯз j хчЗулзД катьтзК а[луД лазтК
т МЗ\К тх j кч; у :у Zтччть М лчлуЯ у :ЗьК* уЗаь;уZтМК ьЗз;Д БЗа\ уЗчЗч кат-
ьЗМт к::ч
Й1
т рлZ;-:ЗуетхулМ;»* э:[Заь тМ\З :уЗаКЕ т \ЗаЗ ьЗМлчКл зьл-
уЗьтй улуатчМе М этзт тьМа;зЗьзт кЯт* о::ч j ль тзЗь;ЗМе ь ]альЗ ЗхД
л [КЗ а[лу j кл айьЗй зЗаЗ лД М ллаЯз е укЗауЯЗ кльлзтчМе т л ллалз ьЯьЗ
лулаЕД каЗ:Мучеч Мл[лЕ ;Мл уЗа:лй :лМтД ллчл ЙУ тчт 20 :Ейзлу
ЙГ
у :чть;Д уЯаЗь-
ьЯй у элазЗ Малзл:ьлл аЗ[ьлл ZЗМ тчт л[Я\ьлл уЗМч* очлМе Зл \МКД ллае
у ла;]ьлМт МлМучеч катзЗаьл :уЗ аМаЯЯЗ ч:льтД [Яч у ьЗМлчКтх зЗМх кал-
МуЗачЗь [;ау\тлз* ^клзеь;е рлZ» лчМК лчМлй уЗаЗулй т зьл]ЗМу кае-
:Зй j кае:т [Ячт аМкчЗЗьЯД т ь льхЗ ]:лй уеь ;Зч*
щ лчКл еутчтМК эт \;:лутJьЯЗ ла;:те ььтеД льт у:улЗз Мхутчт зЗье
т а;[л т[утчт л л:З]:Я* ,лт злтД е ;]З лулатчД [Ячт катуеьЯ клч;* оЗаЗ-
ь;у зЗье \ЗаЗ МзКЕ чтхлз уьтД э:[Заь кат:утч МулЗй е]Зчлй Млклй хЗкК ьа;\-
ьтлу зЗ]:; злтзт а;зтД МаЗчКьл катул:ту тх клч;* mлла;]туZтМК к::члзД
БЗа\ катьечМе [тК зЗье* ^:аЯ л:ть :а;тз МЯкчтМК ь злЗ л[ь]ЗььлЗ Зчл* щл:
Зл [З]члМье а; ;МчД ль лМьлутчМе т лМуЗ:лзтчМеД кл-каЗ]ьЗз; чт е ьМтуЕ
ь лзД \л е Мул[л:ьЯй \ЗчлуЗ* z кал:лч]ч ьМтуКД т л: ;:аЯ улл[ьлутчтМКД
Й1
ДЗаЗуеьье члк у элазЗ лаллл уЗМчД катзЗьеуZеМе :че ЗчЗМьЯх ььтй*
ЙГ
?0 Мз*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
22
ЗJЗ [ЯМаЗЗ т эьЗат\ьЗЗД \Зз каЗ]:ЗД ьМлчКл эл улзл]ьл* ОкеК ;лзтуZтМКД БЗа\
клулатч л ]З МзЯй улкалМ j тД клч;\ту л ]З луЗД кал:лч]тч Мулй ]ЗМлтй а;:*
mМЗ уаЗзе т[тЗьте эл улкчлJЗььЯй :Кеулч таЯч МзЯЗ :Ззльт\ЗМтЗ калчете* ￿
Пош
ко е: 2ашшл 2ереломля, ота е2о руке бе2олез ую рукоять Но я 2о-2реж ему
е ша аля
Эт ]ЗМлтЗ ;:аЯ ьЗ клзлчт тМлаь;К т злтх ;М ь;Мь;Е чл]К л лзД
\л е а[* БЗа\ у [ЗZЗьМуЗ ZуЯаь;ч ь клч а;леК Мчлзььлл к::ч т МхутчМе кчЗК*
Эл улалЗ ла;:тЗ кат\тьечл ;: [лчЗЗ МтчКь;Е [лчК* z тл уМЗх Мтч кЯчМе уЯауКМеД
ьл ькаМьл* z ;злчеч л зтчлМЗа:ттД ьл у луЗ ь злт злчК[Я МЯкчтМК чтZК калчете
т ьлуЯЗ ;:аЯ* z ;] :;зчД \л ;за; кл: кчЗКЕ элл уЗае* Д]З МЗй\М кчлК [;:л ьлал-
ут МчЗК М злтх лМЗйД л: е уМклзтьЕ ; МхЗь;* z уЗМК лаЗч* ТтЗ Ма:ьте е ьЗ
зл; МауьтК ьт М \ЗзД алзЗ ];\тх з;\Зьтй каЗтМкл:ьЗй*
ол: льЗх е ;злч т кЗаЗМч луЗ\К ь Зл клулаеуZтЗМе улкалМЯ* z ьЗ хлЗч луЗ-
\К* m М;JьлМтД е [Яч ;]З ьЗМклМл[Зь лулатК* А ль кал:лч]ч [З]члМьл лх]туК
кчЗКЕ злЗ ьЗМ\МьлЗ ЗчлД кл зьЗ ьЗ Мчл КМеД \л таьЗьье кчлК лаЯуЗМе
л лМЗй кат ]:лз ;:аЗ* ЧЗчлуЗД ; ллалл ЗМК хлК кче зтчлМЗа:те у :;ZЗД ьЗ Мч
[Я [тК :]З Мл[;* «к;Ме ьЗллалЗ уаЗзе э:[Заь зЗтчД \л [ЗМклчЗьл кал:лч-
]К зЗье МЗ\К j еД злчД т [;:; уЗМК у Мтьех* олМчЗ элл БЗа\ каЗатч МулЗ ьетЗ*
,клМчЗ:лД ;ал]ЕJЗ узхь;у ;члз кЗаЗ: злтз чтхлз т М ZткЗьтЗз уЯ:учтуе
Мчлу МулК кчльл МтМь;ЯЗ ;[ЯД ль таЗД \л ЗМчт е ЗJЗ хлК а клМзЗЕ ть;КМеД
[;:л тзЗЕ каул ь Мул[л:;Д \л зЗье клхттчт тчт ьЗ\л у элз ал:ЗД л ьЯьЗZьЗЗ ь-
ьтЗ кл]ЗМе зьЗ ьт\Зз у МауьЗьтт М ЗзД \л клМчЗ:;З л:* Оь клчечМеД \л чт[л
кл:\тьт зЗьеД чт[л ;[КЗ* « этзт ;ЗZтЗчКьЯзт Мчлузт М зЗье Мьечт ьа;\ьттД ьл
ьлт лМучтМК кл-каЗ]ьЗз; катлуььЯзт лчКх;* «уЗьК ь аЗZЗ\Зььлз ллZЗД
ллаЯй [Ячл лть;чтД уЗаь;чт ь зЗМлД тД л: льт уЯZчтД кЗаЗу Мл[лЕ зММтуь;Е
:уЗаКД е лМчМе у клчьлй ЗзьлЗД т каЗ]:З*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
21
«хЗь у ьЗулчКьт\КЗз льЗ у mZтьльЗ
«к;Ме \М тчтД зл]З [ЯКД :у МЗа:хЗ злЗ аЗкЗчл у а;:тД л: у :уЗат Мьлу
МаЗ]Зч чЕ\* zД ллалз; [Ячл л:тьллД ллаЯй кчзЗььл ]]:ч ;ут:ЗК
хлК лл-ьт[;:КД ьЗу]ьл ллД ЗкЗаК Мл:алчМе кат зЯМчт л кат[чт]Зьтт \ЗчлуЗ*
ЧЗчлуЗ\ЗМлЗ чтхл уь;Zчл зьЗ МахД лМл[Зььл чтхл [Зчлл* mлZЗч э:[Заь* Оь :За]ч
лчлуеьь;Е аЗч; М ;Млз ММлхZЗйМе ]аЗьлй МутьтьЯ т члзЗз хчЗ[ т \Z; ул:Я*
Оь МкалМтчД е МЗ[е \;уМу;ЕД т лзЗтч уМч;хД \л е клч;\тч :лулчКьл М;алу;Е кла;*
Оь катьечМе ;уЗJЗуК зЗье j злчД ч;кл ;клаМулуКД \л е [;:л [Я улчКьЯй* m клал-
утЗчКМуЗььлй т :луЗатЗчКьлй зьЗаЗ ль ьзЗч{ \Зз зЗьКZЗ е [;:; лулатК л[ элзД
Зз :че зЗье ]З ч;\ZЗ* э:[Заь еуьл кЯчМе КМе :л[аЯз{ л чт Зл аль;чл аЗчтJЗ
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю

злЗл кЗ\чКьлл МлМлеьтеД л чт ль МаЗзтчМе ;:За]К зЗье л :чКьЗйZтх еучЗьтй
л злтх каух j МЗй\М ;]З ьЗ ь;]:Я эл :лзЯМчтуК* Оь Мьеч ь:чЯ М злтх JтлчллД
аМкхь;ч Муьт ь ллZЗ т ;ZЗчД уьлуК лМуту зЗье л:ьлл*
щ лз; уаЗзЗьт уМЗ Зчл ; зЗье ьЗзЗчл т ьЯчл л [лчт; Зл МкчлZК клаЯучт улч-
:ЯатД т :утКМе е зл чтZК М уЗчттзт а;:ьлМезт* Ф лльх ьЗ [Ячл ут:ьл ьт\ЗлД
алзЗ аЯZтД лктауZЗйМе ь катчЗЕJ;Е МЗь;* ,л\КЕ е ;чЗМе ь уч]ьЯйД уЗа:Яй
клчД ьЗ тзЗе ьт кл:;ZтД ьт лл [Я л ьт [Ячл л:Зеч* э:[Заь к;ь;чКьл катхл:тч
:у]:Я у :ЗьК Мл МутьтьлйД хчЗ[лз т ул:лй* АккЗт ; зЗье ьЗ [Ячл кл\т ьтллД хле
]]: з;\тч клМлеььл* ьЯ злт ьЗ клулчечт зьЗ лМуКМе у л:ьлз клчл]Зьтт [лчКZЗ
ьЗМлчКтх зть;; т j л Мт:еД л МлеД л зЗ:чЗььл [ал:е кл а;; j калул:тч е :ьт
т ьл\т* z т[лчЗчМе :;ZлЕ т кч :;хлз* rЯМчт л МЗзКЗ злЗйД л ]ЗьЗ т :Зех ьЗкаЗМььл
ьтзчт злй а;з* щл: Мль л:лчЗуч зЗьеД е аЗтч л ьтх* rьЗ МьтчлМКД \л е Мьлу
у «алЗД \л е ут]; тх чтх т МчЯZ; лчлМД лу;JтЗ зЗье* оал[;:туZтМК л катеьЯх
эьтй Мь лаКлй ла;]ЕJЗй аЗчКьлМтД е зл чтZК МЗьК т аЯ:К* Ф уМЗ ]З :;х
злй ьЗ [Яч МчлзчЗь* z ьМч]:чМе каЗ:у;ZЗьтЗз кл[З j т ьзЗаЗучМе МлуЗаZтК Зл
 зл]ьл МлаЗЗ* ,Зулзл]ьлД клчч еД \л чЕ:т зл; [ЯК ьМлчКл ьЗМкауЗ:чтуЯД
\л[Я :За]К зЗье а[лзД л: тз МьЗ туЗМь кау: л[л зьЗ* БЗа\Д ;[З:туZтМКД
\л е ьЗ [ЗчЯй т Д]ла:]ттД ьуЗаье зЗье лк;Мт* Ф хле кл:лаЗьте ьМ\З Ба;ь
т мзтчКль клалй клМЗJчт зЗьеД е ьЗ зл катзтатКМе М зЯМчКЕ л лзД \л льт клМч;-
]тчт Млл[Jьтзт злЗл чЕ\Зьте* ,уЗаье льт Мь; зЗье тМК j льт уЯулче
зЗье т ьЗулчт… ^уЯ* z ьЗ ьч л: уМЗй зЗаЯ р[ЗМ\ЗчлуЗ\ьлМт \ЗчлуЗ \ЗчлуЗ;»
Й?
Д
 ьЗ ьч т ллД :л тх каЗ:Зчлу [ЗьауМуЗььлМт чЕ:т ллуЯ :лйт а:т ь]туЯ*
«к;Ме ьЗМлчКл :ьЗй уьЗZьее :уЗаК аМкхь;чМКД :алуу зьЗ Мул[л:; уЯйт ул
:ула* Тз е л[ьа;]тч алтх а[лу j л:ть т ьтх [Яч :ЗМетчЗьтз зчК\тZлйД :улЗ :а;-
тх j злчл:ЯЗ чЕ:т чЗ :у:хт т :у:хт кет* mМлаЗ е МуЗч М ьтзт ьлзМул т ;ьч
тх тзЗь т кл:ал[ьлМт тх тМлатй*
«аZтй т ьтх [Яч \Заьлл]тй кл тзЗьт щчЗзЗьМ эй* Оь ]тч у mZтьльЗ т :лчл
а[лч тул\тлз* эй [Яч уЗМКз ;зЗь т каЗаМьл лМльуч МулЗ клчл]ЗьтЗ* rЯМчК л[
лкауЗ ь Ю ьклчьеч Зл кЗ\чКЕ* БЗа\ ;ктч Зл ьЗМлчКтзт :ьезт аьЗЗ т клзЗМтч
МЕ: :л уаЗзЗьтД л: [;:З ллу лкаутК катЕ а[лу ь ьлуллачЗьМтй аЯьл* О
ьЗл е укЗауЯЗ ;ьчД \л ьхл];МК у ьЗулчКьт\КЗз льЗ ^тчКезМД л ллалз ьтл:
каЗ]:З ьЗ МчЯZч* эй лктМч зьЗ Зл ьь\ЗьтЗ* z кЗаЗМч Зз; кл:ал[ьлМт злЗй
ьЗМ\Мчтулй тМлаттД ьл у ;ЗZЗьтЗ ль зл чтZК клМл\;уМулуК зьЗ* Оь ]З :ч зьЗ
МлуЗ льЯьЗ т укаЗ:К клзчтуК л МулЗй Мул[л:ЗД т[лД ье хаЗа БЗа\Д ;уЗаеч зЗьеД
\л этз клМчЗ:;З чтZК ьлуе кла*
[ клзлчл]З учт Д]льлз ^тчКезМлз* Оь уЯалМ у mтатьттД ьЗ:чЗл л mZть-
ль* БЗа\ [ач Зл у ;кч; :лчД т Д]ль ьЗ;Мььл чЗчЗеч ь:З]:;Д \л хлеть уЯ-
улчт Зл j т ь:З]: э уклМчЗ:Мутт лкау:чМК* «зЯй зч:Zтй [Яч калчтуЯз
зчК\тлз т лЯучМе ь тзе эь:чч* БлчКZ;Е \МК уаЗзЗьт ль тач ул :улаЗД ьл уаЗзЗ-
ьзт лаКл кчч т уч МулЕ зКД МкаZтучД л: ]З ль кат:З* щчлМКД лМ;МутЗ
зЗат [Ячл уЗчт\йZЗй т З:тьМуЗььлй кЗ\чКЕ Зл :ЗМлл МЗа:З\* Оь [Яч МчтZлз
ЕьД \л[Я лМльуК МулЗ клчл]ЗьтЗД тД л: улМклзтььте л зЗат ;чЗ;\тучтМК т Зл
а;зД ль аучЗч ьМ Мултзт [уьЯзт уЯхл:зт*
ол ьл\з эйД ^тчКезМ т зчК\т Мкчт у МЗьЗ кл: ьуЗМлзД зЗье ктачт у кл:уч*
ол: льЗх ]:лз; т ьМ уЯ:чт кл л:Зеч;Д уЗМКз Мхл]Зз; М члZ:тьлй клкльлйД j З:ть-
МуЗьье клМЗчКД ллае [Яч зьЗ :лулчЗь у [чт]йZтЗ :уЗь:хК чЗ* эй т ^тчКезМ
ькЗаЗ[лй аММкаZтучт зЗье л ,КЕ-ЙлаЗ j з л[аJЕМе М хуЗьЯзт; кау: чтД
Й?
Фа т МтхлулаЗьте л[За БЗаьМ рЧЗчлуЗ [Яч Мл:ь :че кЗ\чт* Та;аье кЗМьК»* j оатз* кЗаЗу*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
2?
\л льт зл; ул:тК Мл[МуЗььЯЗ :лз т МЗзКт т ьтл тх ьЗ аЗул]т т ьЗ ;ьЗЗ;
лМл[Зььл эй л т :Зчл у:Яхч кл Мул[л:З* rЯД л:ьлД ул:За]тучтМК л кл:л[ьЯх а-
лулалуД л: тх зл ;МчЯZК БЗа\ тчт ЕаЗзJт э:[Заь* Тлл ал: МаЗзчЗьте ьЗзт-
ь;Ззл ьучЗчт [Я кчЗК ь ьZт МктьЯ*
Д[Я каЗ:МутК клчь;Е т кау:ту;Е ать; чуьЯх Мл[Ятй у тМлатт злЗй
]тьт т лктМК тьМт; а[Му тзД тз е Зл ьч т ут:ЗчД у элз клуЗМулуьтт
ь:л лулатК л хлалZл туЗМьЯх зЗМх т л чЕ:ехД ллаЯЗ ЗJЗ ]туЯ* ,л е т л: ьЗ
[Яч ьлз М mZтьльлз т Зл лаЗМьлМезтД ьЗ ьлз М ьтзт т кльЯьЗ* ФД алзЗ БЗа\
т э:[ЗаьД ьт л:ьлл \ЗчлуЗ е з ьЗ ьчД ауЗ \л МчЯZч л лз-л т ;М злтх кла-
[лJЗььЯх луатJЗй* Ттз л[алзД ЗМчт лД \л е Мл[таЕМК МКД ьЗкау:Д эл зл]З
[ЯК М чЗлМКЕ лкалуЗаь;л*
z кал[Яч у ьЗулчКьт\КЗз льЗ ^тчКезМ ллчл :у;х ьЗ:ЗчК* mЗ\Залз ьь;ьЗ злЗл
л[Яте ;: катуЗчт ]ЗьJть;Д ллае лаКл кчч т уЗч а;; зчЗьК;Е :Зул\;*
Эл лчтМК зК т Мул:ье МЗМа эь:чч* ^ут:Зу тхД ль каЗтМклчьтчМе а:лМтД хЗк-
чечМе зЗатьМлЗ кчКЗД хЗчлуч МЗМа; т уЯа]ч уМЗ улзл]ьЯЗ катьт улМла*
rК л]З чЕ\ч Зл у л[ъетеД ьЗ]ьл л[ьтзч т чЕ[луьл че:Зч ь ьЗл МулК
МчЗЯД ьЯуе Зл зьл]ЗМулз ьЗ]ьЯх тзЗь*
ЭзтчтД Зл МЗМаД [Яч МЗзт тчт улМКзт чЗ л ал:;Д МуЗчлл]еД М чт\тлз ;:т-
утЗчКьлй аМлЯ* mлчлМЯ ЗЗ ьтМк:чт ;:аеZзт ула; ZЗтД эМль т [лМул ЗЗ
кчКеД ауьл т ;аьлМК уМЗй ЗЗ уьЗZьлМтД ;ЯучтД \л ль улМктЯучМК
у :лМЗ* mлтМть;Д ль [Яч МчуьЯз аЗ[Зьлз* ~ЗьJть л]З [Яч л:З у ZЗчД
кчКхЯ ЗЗ ;ьтЯучт кЗаМьтД у ;Zх кл\тучтМК лчлЯЗ МЗаКт* ЕЗ клу: т зьЗаЯД
каутчКьлМК т :лМлтьМул ЗЗ аЗ\т j ￿
е это оче ш отью указ ало, что о а б ла
ше уро я об ч о раб 
щчлМКД ль Мз т;зчечМК лз;Д \л лчМК у лз
зЗМЗД эл* ЕЗ еуьл катуЗч МЕ: уьЗкьЯй т ьЗл]т:ььЯй клулал М;:К[Я* ЕЗД ьклч-
ьеуZ;Е ул:;х ]чл[ьЯзт МЗььтезтД узЗМЗ М :ЗКзт т зьлй ьчт у кл:уч* ЧЗчлуЗ-
\ЗМтй еЯ у МлМлеьтт кЗаЗ:К чтZК [чЗ:ьлЗ кл:л[тЗ Зх кат\тьтйД ллаЯЗ ьЗкаЗ-
аЯуьл МЯкчтМК т ЗЗ ;М* БалМтуZтМК ь клч т чЕ\ту :ЗЗй у л[ъетеД ль тчтуч МулЕ
кЗ\чК тзт алЗчКьЯзт МчлузтД тЗ зл; тзЯМчтК чтZК зЗатьМе чЕ[луК
т :л[ал* ДЗт ]чтМК кл[чт]З ьЗйД Мчлуьл лчКл зД у ЗЗ л[ъетехД злчт л[аЗМт
Jт; тчт [ЗлкМьлМК* ол: льЗх льт ;Мь;чтД клчл]ту лчлут Зй ь лчЗьт* ол льт
:аЗзчтД ль ач]туч тх улчлМЯД лт:Яуе тх М зчЗьКтх чл[тлуД т алуатуч
М ьтзт уМЕ ьл\К* Оь ьЯуч тх Мултзт зтчЯзт j Мултзт Мч:тзт зчЯZзт j [З:ьЯзт
ьЗутььЯзт Мл:ьтезтД ьЗ уЗ:уZтзт л лзД тЗ ьЗМ\МКе тз М;]:Зьл МьлМтК* mМлаЗ
; ьтх ьЗ [;:З зЗатД \л[Я ;ЗZтК тхД j тх ; ьЗЗ [За;* Чл М ьтзт МьЗМе? ОД ль
ьЗ Мзл]З ]тК у:чт л МулЗй зчЗьКлй Эззт т МулЗл :лаллл зчК\т* Оьт уМЗ:
[Ячт хлалZтзт :ЗКзтД т тзт чЕ[еJтзт* Эл ал[КЗ Зй МЗа:хЗД млМкл:К Мут:ЗЗчКД
лулатч льД ЗМчт тх ; ьЗЗ [За;* Ф уМЗ ]З ль ьчД \л ЗЗ т :ЗЗй Мл[таЕМе кал:К j
тД улзл]ьлД ач;\Д т льт [лчКZЗ ьтл: ьЗ ;ут:е :а; :а;* Д]З МзлЗ зЗььлЗ
МЗа:хЗ аМечл [ЯД ;МчЯZу ]члМьЯЗ уЯа]Зьте элй л\еуZЗйМе т л[З;зЗуZЗй л
лае зЗат* ЕЗ тзе [Ячл Эчт* Ф ул тМлате ЗЗ ]тьтД ль уклМчЗ:Мутт ЗЗ аММ-
Яуч*
Оь [Яч а[ЯьЗй т ьчл]ьтхЗй ЭчтZт БЗаатД [л\Д ]туZЗл у лаЗМьлМех
mZтьль* щ]ЗМеД ль лулатчД \л ал:тчМК ь Зл кчьхтт* rьлл чЗ ь: чЗ
ль укч у аМк;JЗььлМК т клММлатчМе Мл МулЗй ]Зьлй* m М;JьлМтД уМлаЗ клМчЗ ллД 
; ЭчтЯ ал:тчМе эь:ччД ЭчтZ аММчМе Мл МулЗй ]Зьлй* ОМуту ]Зь; т :л\К у Малз
:лзЗД :З льт уМЗ: ]тчтД ль клМалтч ьЗкл:чЗ; л ьЗлД у клзЗМКЗД ьлуЯй* m эл :лз
ль уеч Эчт;* ￿
И о а, ее шет шолж б л б ть о обожше 2р уло , что о а
та ет м жть
Тз ль кал]тч узЗМЗ М БЗаат :ЗуеК чЗД л ьЗй [лтчтМК Мч;тД
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
2k
т ль [Яч л[ЗМкЗ\Зь уМЗзт ;:л[Музт т алМлZЗМузт ]тьт* rчЯZ Эзтчт [Яч
Зл :л\ЗаКЕ* ,льЗхД злчл:е лМкл]Д :л\К БЗаатД ллае т ]тч Мл МулЗй зЗаКЕ
у клзЗМКЗД уЯZч з;] ьЗлЗл Д]Зйл[ Ба;М* «л уаЗзЗьЗз кл лй-л ьЗкл:учМ-
ьлй БЗаат кат\тьЗ (ьМлчКл е кльеч т аММ ЭчтЯ) калтлZчл а:ЗчЗьтЗ Зл Мл[-
МуЗььлМт* Эчт т ЗЗ :Зт клкчт у :лчЕ зтМЗа Ба;М* l З :ЗуеК чЗД \л ль кал-
]тч М БЗаатД Эчт М :ЗКзт Мч каЗ:зЗлз ьЗьутМт т ьЗкатеьт зтММтМ БЗаат т Зл
:л\Зат* «злл БЗаат ль лктМЯуч \ЗчлуЗ л катал:Я :л[ал:;ZьллД ллаЯй уМЗ-
: л[ЗJч ЗйД \л :М Зй Мул[л:;Д т ллаЯйД ль ьЗ МлзьЗучМКД [Я т клМ;ктчД [;:К
эл у Зл учМт* щ лчКл Эчт М :ЗКзт клМ;ктч ул уч:ЗьтЗ т аМклае]ЗьтЗ :л\Зат
БЗаатД Мчл МлуЗаZЗььл еМьлД \л узЗМЗ льт ьЗ ;]ту;Ме* щчлМКД МзЯй ут: ЭчтЯ [Яч
ьЗМЗактз :че зтММтМ Ба;М; ]З л\ьл ьЗ злч ль МзлаЗК т ь :Зул\;Д ллае [Яч
Зй Мул:ьлй МЗМалйД : ЗJЗ т лй аМутхЗй*
^алз лл :ьеД л: Эчт; катуЗчт у льД Ба;М катуЗ ЗЗ т клзЗМКе у лал: кл:
Зз каЗ:чллзД \л ьМчл уаЗзе уЯкаутК Зй улчКь;ЕД ул тМклчьЗьтЗ л[ЗJьте ЗЗ хле-
ть* mлл:;ZЗучЗьье л]т:ьтезт ьЗзЗ:чЗььлл лМул[л]:ЗьтеД ль л:ЗчМК Мз т л:Зч
зчЗьК;Е Эззт у ч;\ZЗЗ кчКЗ т лкаутчМК узЗМЗ М ьтз М а:лМьЯз МЗа:хЗз* ол
кат[Ятт у лал:Д узЗМл лл \л[Я уМ;ктК у МЗзКЕ Мул[л:ьЯх чЕ:ЗйД ль [Яч :лМу-
чЗь а[ллалух; БЗа\;* ОэлазчЗьье [;з лчМК ьЗ улчКьлйД ;к\Зй* ,:З]:Я
зьлтх чЗ тМкатчтМК у л:ьл зьлуЗьтЗ* « уЯМл эМт\ЗМлл М\МКе ль ьтлZч у л
:ЗьК у МзЯЗ ч;[лтЗ [З:ьЯ ьЗМ\МКе* ,З;:тутЗчКьлД \л ль кчч т ьклчьеч Зз-
ьтх; аЯ:ьтезт т уЯа]Зьтезт лаеД л ллаЯх ааЯучлМК МЗа:хЗ*
Эчт ;] зЗау* ДчЗл ууЗах кл З:-туЗаД :З аЗ чЗьтул Ма;т Мулт ул:Я МаЗ:К
ьЗ:лалуЯх ьтзЗььлМЗй Л;ттьЯД кллтМе ль ьльЗх у злтчЗ j З:тьМуЗььлз зЗМЗД
:З зл]З л:лхь;К [З:ьЯй а[* щ лкау:чтМК уМЗ ЗЗ МахтД Д ль Мла[Зч :ЗьК
т ьл\К т ьт а; ьЗ ;ЗZтчМКД кл ЗЗ ]З Мл[МуЗььлз; каЗ:МьтЕД ултМть; а[тчлМК
ЗЗ МЗа:хЗ кл: [аЗзЗьЗз зЗатьМлй Мла[т j \тЗчК ;ут:т т кал:лч]Зьте аММ*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
27

Са А НП

Печал Элз ; Пр2ото ле я к отб тю ; Про2о 2о ул:ам аш 2то а ;
Да зшра т ует обош ая Колумбя! ; Гроб :а аш 2то а ; Клем 1э ; За трак а
2арохоше ; Счатл е 2т: ; Ак а-Крк ; Фрешеркбур2 ; Прб те 1чмо ш ;
Гуш е2о е оль ч за2о ; 1оберт з < : ат ; Дэ ш е2о же а ; Мэр
 Лет ; оз раще е Клема ; Е2о 2олешующ 2обе2 Ка ашу ; *р2 «=рлеа » ;
Джем Г *ерч
m ; кЗау;Е ьл\К чЕ\Зьте ЭчтЯ у льЗ ль уаЗзЗьзт лаКл ]члучМК ь
Д]Зйл[ Ба;МД з;] МулЗй злчл:лй хлейт* Оь л[ъеутчД \лД ЗМчт [Я :л:чМК л лз
л[зьЗД ллаЯй ль калту ьЗЗ :;зчД ль [Я ьт \л ьЗ катуЗ ЗЗ МЕ: ]тулй* Оьт
улМклчКлучтМК улзл]ьлМКЕ уЯзьтК ЗЗ т :лзД л: лМкл:ть БЗаат ьЗ [Ячл ь
кчьхтт* Тл уМЗ: [Яч :л[а ьЗй* ХлЗчлМК [Я Зй ЗJЗ ал клут:КМе М ьтз; ьл ль
ьчД \л ЗкЗаК :]З ль ьЗ МклМл[Зь МкМт ЗЗ* Ф л: ль Мьлу катьечМК аЯ:К j
хЗч;е МкеJтх :ЗЗй j луатуе МкЗау М л:ьтзД кллз М :а;лйД льт чЗ]чт у МулЗй
[ЗММльЗчКьлй :аЗзлЗД клчл]ту лчлуЯ ьЗй ь лчЗьт* Т калZч э :лче ьл\К*
оллз [аЗ]тчл ;алД т кллзД л: Мьлу ьМ;ктч ьл\КД кал:лч]ч ль Мла[ЗКД
т ьт\л ьЗ злчл ЗЗ ;ЗZтК*
Олчл МчЗ:;ЕJЗй клч;ьл\т :уЗаК зЗаЯ лулатчМКД т улZчт БЗа\ т э:[Заь М эль-
аезт у а;х* БЗа\Д Млкалул:ту Мулт Мчлу а;ЗчКМулзД катч ьз ьЗзЗ:чЗььл МК
ьZт л:Зеч т ллутКМе клМ:З ь [ла калхл:* Оь клчечМеД \л :ЗМК ьМ т [ал-
МтД ЗМчт зЯ ьЗ клZЗуЗчтзМе* Оь а;[л аеМ :ЗЗйД кал[;]:е тх лл Мь т катлуатуеД
\л льт Мльт калчеЯЗ* mЯй:е ул :улаД БЗа\ клуч щчЗз эеД кату Зз; клть;К
ьуЗМ т катйт у кл:учД катьЗМе М Мл[лй л:Зечл* щл: щчЗз еутчМеД ль клМутч Зл ае:лз
Мл зьлй т Млуч ьМ узЗМЗ ьа;\ьтзт j МхЗкту злЕ чЗу;Е а;; М Зл каулй* Д]ль
^тчКезМ [ачт :ЗьК тчт :у :л ллД клМлчК; хлетьД уеJЗз; ;:лулчКМутЕ Д]льД
уЯулчтч Зл* ,з М щчЗзлз [Ячл уЗчЗьл т:т укЗаЗ:Д Эчт т :Зт клМчЗ:лучт ьзт*
,М уЯуЗчт ул :улаД л;: j у аЯЯй лат:лаД ууЗах кл чЗМьтхЗ \ЗаЗ [ллу;Е :уЗаК
у уЗахьЗЗ клзЗJЗьтЗД :З у Мулй кЗауЯй :ЗьК ьЗулчт е МчЯZч Zт* О[Мьлу Зл МлМл-
еч т кчтЯД ьЗМлчКтх МаЯх аЗМЗч т :чтььлл МлчД клаЯлл [;ззт* Тл [Яч
лзь М [ЗчЗьЯзт МЗьзтД [З луа ь клч;Д ьклзтьуZе ьЗ\л уал:З [тьЗ* олз-
ьтМе зьЗД улчЗ л:ьлл т лль утМЗч а]уе ZкД ллае катучЗч злЗ уьтзьтЗ* Тз
]З Млеч М;ь:; БЗа\* олуть;еМК Зл кат;Д е уечМе л:ь; а;\; М;ь:; ьЗМлуььлй
а;лйД ль уечМе :а;;ЕД т зЯ калZчт \ЗаЗ кЗаЗ:ьЕЕ :уЗаК ь ;чтх; Зз ]З клае:лзД
ллаЯз клть;чт кл:уч*
«леч Ззье ьл\К* mМЗ [Ячл тхл* z ут:Зч л чт льтД л чт тх ла]Зьте у Мл-
альЗ оЗьМтчКуьте-уЗьЕД ьл ьтллД :]З Мч;\йьлл калхл]ЗлД ьЗ [Ячл ут:ьл* z кл\т
аЗZтчМе [Ячл клкЯКМе [З]К* ,З [;:К е катлуь ьа;\ьтзтД э клкЯ ьЗкаЗ-
зЗььл лМ;JЗМутчМК [ЯД тз [Я клМчЗ:Мутез ль ьт катуЗч* э:[Заь ZЗч М:тД ьЗМе
у а;З [лчКZ;Е кч;Д т кллакчтуч :ЗЗй т:т [ЯМаЗЗ*
Т т ьчт ьМД МлуььЯх ьа;\ьтзтД у злч\ьттД кл ;чтхз mZтьль j кл Мл-
чтхЗ МаьЯД катьхтк ;каучЗьте ллалйД лулаеД кллтМе ь э;ь:зЗьЗ ьЗл\;]-
:Ззлл кау \ЗчлуЗ ь ]тьКД «mОБОД^ т МаЗзчЗьтЗ М\МКЕ* ^а! mл ;] ултМть;
щлч;з[те j М\Мчтуе Ззче*
щл: зЯ :л[ачтМК :л калхл:Д ьМ ; ]З ьчт у аЕзД :З зЯ ;МалтчтМК МаЗ:т
[л\З т еJтлу М а;лз* |уЗьлй Мч; катьЗМ эльаКД а:чМе ;:а лчллчД т уМлаЗ
М;:ьл лкаутчлМК у к;К уьт кл оллз;Д уЗе ьМ j ;:? j зЯ ьЗ ьчт* щлчллч
ультчД л: зЯ клауьечтМК М ал[ьтхЗй Мзлл mZтьль* ,З МлзьЗуЕМКД \л БЗа\
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю

М ьЗклаЯлй лчлулй кл\тЗчКьл клчльтчМе МуеJЗььлз; ках; \ЗчлуЗД ллаЯй клМуе-
тч МулЕ уЯ:ЕJ;ЕМе ]тьК Мул[л:З элй МаьЯ*
,тл т ьМ ьЗ Мкч у ; ьл\КД алзЗ эь:чч т зчЗьКлй Эззт* mкЗауЯЗ уМЗ
уаЗзе щчЗз эй [Яч МлуЗаZЗььл [З;ЗZЗь* rЯМчК л лзД \л Зл лкаучеЕ ь ЮД кат-
ул:тч Зл у айьтй ;]М* Оь клт:ч :а;Зй т ьлзЯх МулЗй ЕьлМт j уМЗД \л [Ячл
зтчл т :лалл Зл МЗа:х;Д j \л[ЯД кл уМЗй уЗалеьлМтД ьтл: [лчЗЗ ьЗ уЗаь;КМе* Оьт
М Эчтлй кччтД МзЗZтуе Мулт МчЗЯД лкчтуе ]ЗМл;Е М;:К[;* Чл МЗМе зЗьеД л е
тл уМЗх Мтч кЯчМе МлхаьтК катМ;МутЗ :;х* ￿
Я трол м лях ох от ю 2ла о
2обе2а
т [Яч клчль аЗZтзлМт каЗ:катьеК Зл кат кЗаулй ]З каЗ:МутуZЗйМе л\еььлй
улзл]ьлМт* О:ьл лз; уаЗзЗьт е катZЗч зЯМчтД \л М злЗй МлальЯ [;:З а;зьЗЗ
ьт\Зл ьЗ лулатК л лзД \л е [Яч ал]:Зь Мул[л:ьЯз \ЗчлуЗлз* Эл чтZК клМч;]тчл [Я
кат\тьлй :;аьлл л[аJЗьте Мл зьлй т ;зЗьКZтчл [Я злт ZьМЯ ь лМул[л]:ЗьтЗ*
щл: аММуЗчлД ьМ клучт ь кч;[; уаК* БЗа\ Мьеч М ьМ ьа;\ьттД т зЯ
;МЗчтМК Млч* Оь лМуЗ:лзтчМеД ьЗ уЯкКЗ чт Эчт кЗчК; Мктаьлл* Оь лчМКД
уЗ]чтул кл[чл:ату Зл* mл уаЗзе акЗЯ уМЗ зЯ злч\чт j ьЗ л[зЗьечтМК ьт З:т-
ьЯз Мчлулз* ~ЗьJть-з;чД ллае катМч;]туч ьз МлчлзД члМКД кальтчМК
Мл\;уМутЗз ьZЗй М;:К[З j клМлуЗлуч ьз л[л:атКМе т ьЗ к:К :;хлз* щл: у-
а лль\тчМеД ьа;\ьтт Мьлу [Ячт ь:ЗЯД т БЗа\ уЗчЗч ьз т:т ь лазлу;Е кч;[;*
rЯ ;МЗчтМК уМЗ узЗМЗ ь тЗ-л еJттД кл-каЗ]ьЗз; ьт\Зл ьЗ лулае у катМ;Мутт
БЗа\* mаЗзЗьзт лй-ьт[;:К кММ]та кл:хл:тч лз; зЗМ;Д :З зЯ Мт:ЗчтД ьЗллалЗ
уаЗзе аче:Яуч ьМД Зз злч\ улуаJчМе ь МулЗ зЗМл*
mЯ:члМК уЗМКз МчуьлЗ ;ал* олче у:лчК аЗт [Ячт клаЯЯ уМхл:зтД ллаЯЗ
уЯче:Яучт :ЗМК ла:л аьКZЗД \Зз е катуЯ ут:ЗК у эл уаЗзе л:* «лчьхЗ Мтечл
т аЗчл; ь :ЗаЗуКех кЗчт ктхЯ* «\МчтуЯЗ! j е ут:луч тз* ХлЗчлМК [Я зьЗ тзЗК
аЯчКеД ; ьтхД \л[Я узЯК у ул:;х т чЗЗК у калхч:ьЯЗ Ззчт «ЗуЗаД ;:Д :З
кЗь\тт злт ькаМьл ]:чт улуаJЗьте лх*
Бчт]З клч;:ьЕ калхл: :лМт Аут-щат* Тз кММ]таЯ аММЗчтМК кл :тчт]ь-
Мз* БЗа\ т зЯД кеЗал Зл ьЗулчКьтлуД хЗчтлз ьечт л:ть т ьтх* Оь Z;тч М :ЗКзтД ул
уаЗзе л:ьлй лМьлут :]З ;ктч тз кл каеьт;* БЗа\ уЗчЗч зьЗ клуЯZЗ :За]К лчлу;
т уЯче:ЗК катМлйьл* «чД \л еД зл]З [ЯКД ьй:; МЗ[З хлалZЗл хлетьД ЗМчт [;:;
хлалZл МЗ[е уЗМт* z ьЗ луЗтч Зз;* Лтхл Зл [Ячл зьЗ ьЗьутМьлД т ьЗуЯьлМтзл [Ячл
че:ЗК ь ьЗл* z Мт:Зч у ;лчЗД чЗчЗе у МулЗз МЗа:хЗ ь:З]:;Д кл ЗJЗ ьЗ тМ\Зь;уZ;ЕД
л:-ьт[;:К уМаЗтКМе М этз таьлз ь ЗзчЗ злЗл ал:ьлл Z*
mл ФаЗ:ЗатМ[ЗаЗ ьМ кЗаЗМ:тчт т :тчт]ьМ у ульД т ЗJЗ :л ьМ;кчЗьте Зз-
ьлЯ зЯ кат[Ячт у т\зль:Д чуьЯй лал: mтатьтт* m элз лал:З ьМ уЯМ:тчт т
ульлу т кльчт кл ;чтхз ьЗулчКьт\КЗз; ль;Д ллаЯй аМклччМе зЗ]:; ]ЗчЗ-
ьл:лал]ьЯз :Зкл т аЗлй т кать:чЗ]ч ьЗлЗз; зтМЗа; м;:ть;* Эл ль ул уМЗз кл:л-
[Зь ль; ^тчКезМ у mZтьльЗД ЗМчт ьЗ М\тК ллД \л ль ьЗМлчКл калМлаьЗЗ;
т у аьЯх ;чх :ула :ЗМК Млечт ЗJЗ :у :лзт* ТтЗ :лзтт л[Я\ьл Мале ул :улах
ьЗулчКьт\Ктх аЯьлу т тМклчК;Е клзЗJЗьтеД :З кл;кЗчтД каЗ]:З \Зз чЕ\тК
М:Зч;Д лМзатуЕ МулЗ [;:;JЗЗ ]тулЗ тз;JЗМул* ￿
Незшоро ье раба, 2ошоб о 2орокам
лошаш, ущет е о жает е2о :е у
Ттз л[алзД катМчКьлЗ т;\ЗьтЗ кал:уЗ-
злл луа j :Зчл \аЗуЯ\йьлй у]ьлМт :че клльJт ьЗалу*
^ улал :ула м;:ть ьМ уМаЗтч МЗй :]ЗьчКзЗь Мл[МуЗььлй кЗаМльлй j зчлалМ-
чЯй лчМе М ла;чЯз к;хчЯз чтхлзД \ЗаьлулчлМЯйД \Заьл;МЯйД М л]Зй кл\т лй ]З
ЗзьлйД ; ьЗллаЯх Зл ьЗалу* mче: ; ьЗл [Яч е]ЗчЯй т уЗа:ЯйД чЗ Зз; [Ячл
ь ут: ллчл кет:ЗМет* Оьт М БЗа\Зз катуЗМулучт :а; :а; М [лчКZлй МЗа:З\ьлМКЕ*
О\Зут:ьлД льт [Ячт МаЯзт катеЗчезт* « Зкчллй кл]тзе Зз; а;;Д БЗа\ зЗтчД \л
катуЗ М Мл[лй лЗ-;Е лзкьтЕД т лМуЗ:лзтчМеД л: л\чтуЗ [ат* м;:ть луЗтч
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
29
у лз :;хЗД \лД уЗалеьлД лкчЯтЗ МлМлтМе ь МчЗ:;ЕJтй :ЗьК катзЗаьл у эл ]З \М*
lЗз ль клуЗаь;чМе л зьЗД уеч а;;Д Мутч клулалтКМе т катьечМе катМчКьл
аче:ЯуК зЗье М уЯа]ЗьтЗз \ЗчлуЗД ллаЯй М\тЗ МЗ[е хлалZтз ьллз луаД
л\ьл катт:Яуч у ;зЗД МлчКл катзЗаьл е зл; МлтК*
j ,;Д [лй
Йk
Д л;: Я ал:лз?
l[ЯуZтМК ь зьлуЗьтЗД е луЗтч{
j Ф ,КЕ-Йла*
j Ф ,КЕ-Йла? ДКеулчКJть* А \л ]З Я :ЗМК-л :ЗчЗZК? j клМчЗ:луч Зл лZЗ-
члзчЗььЯй улкалМ*
lзЗту у эл зтД \л БЗа\ Мзлат ь зЗье М ьЗуьЯз уЯа]ЗьтЗз ь чтхЗД ь\ЗьтЗ
ллалл а;:ьл [Ячл ьЗ кльеКД е ; ]З :л[утч{
j ОД е ;: З:тч ьЗь:лчлД j льлзД ллаЯй кл:а;зЗучД \л хлК е т кл[Яуч
у Мзлз ,КЕ-ЙлаЗД ьл хл\; л\Зчтул :К кльеКД \л ьЗ кать:чЗ]; элз; Мул[л:ьлз;
Z;Д ауьл т ьт лз; тьлз;*
олМчЗ элл м;:ть клуЗаь;чМе щчЗз;Д Зз ЭчтЗ т :ЗезД ]З катМчКьл т;-
\е тх т :уе ачт\ьЯЗ улкалМЯ* Ез; еуьл кльаутчМК ЭзтчтД т ]:лз;Д л ут:Зч
элл зтчлл аЗ[Зь* «Зй\М ль ;]З [Яч ьЗ лй ;аьлйД л: е укЗауЯЗ ;ут:Зч
ЗЗ; улчлМЯ ЗЗ ьЗМлчКл Мк;чтМК; ьл МулК тх ьЗ;хл]Зьь;Е т зе;Е уЗМ; кл-каЗ]ьЗз;
Мтечл зчЗьКлЗ чт\тл Мзлй уЯ:ЕJЗйМе аМлЯ*
j Очт\ье кате j :КеулчКМт хлалZе катеД j катлуатуч льД кл:аЗкчее эл
МулЗ зьЗьтЗ МлчК аЗктзт катчЗчКьЯзтД тх ьЗ МЯJЗZК у МчлуаЗ тМтььлл хат-
Мтьть* олМчЗ элл зЯ калМчЗ:лучт ул :ула* ДлулчКьл ь\тЗчКьлЗ \тМчл ьЗулчКьт-
луД ьуЗаьл ьЗ зЗьЗЗ ат:хтД [ал:тчт ула; тчт Мт:Зчт ь чух кл: ьуЗМлз* mМЗ льт
[Ячт \тМл л:ЗЯ{ з;]\тьЯ j у ZчекхД ]ЗьJтьЯ j у кчхД клуеььЯх ула; лчлуЯ*
БЗа\ т м;:тьД аММуZтМК М ьзтД кл:ьечтМК кл М;кЗьКз :ьЗй \Мт чуьлл
:ьте т ;МЗчтМК ь уЗаь:З* Оьт уМ;ктчт у [ЗМЗ:;Д ьл Зз ЗЗ ьЗ :лМтч злЗл Мч;х*
«к;Ме ьЗллалЗ уаЗзе БЗа\ Мк;МтчМе ул :улаД Мьеч М зЗье ьа;\ьтт т клуЗч у л:ть т
зчЗьКтх :лзтлу*
j ТЯ Мч элз; \ЗчлуЗ;Д \л Я т ,КЕ-ЙлаД j каллулатч ль*
z улатч{
j z Мч Зз;Д \л кл[Яуч у Мзлз ,КЕ-ЙлаЗД уЗаьл; ьл ьЗ лулатчД \л е з ]ту;Д
т ьЗ лулатчД \л е Мул[л:ьЯй \ЗчлуЗ* z ьЗ хлЗч ьт\Зл кчлхллД лМкл:ть БЗа\* z [Я
т элл ьЗ МчД ЗМчт [Я ;МкЗч кл:;зК*
Оь зьлуЗьтЗ аче:Яуч зЗье М тз уЯа]ЗьтЗзД л\ьл ллу [Яч МъЗМК ]туКЗзД
Зз ауЗаь;чМе т уЯZЗч* ЧЗаЗ ьЗМлчКл зть; ль улалтчМе*
j ￿
Ел я раз еще ул шу от тебя хоть ло о о Нью-Йорке л о т ое обоше, тут
тебе ко е: ; я тебя убью;
зл]ЗZК клчл]тКМе ь злЗ МчлулД j таЯь;ч ль М еалМКЕ*
,З МлзьЗуЕМКД \л ль л: кльтзч ч;\ZЗД \Зз еД е лкМьлМК т лЗ ььтЗ
алт кал:]; Мул[л:ьлл \ЗчлуЗ у а[Мул* Оь \;уМулуч ьЗл[хл:тзлМК МутК
зЗье злч\К л каЗМ;кчЗьттД ллалЗ ль МлуЗаZч* ;зЗЗМеД ]тьК зле уЗМтч [Я чЗ\З
кЗаЯZД ЗМчт е-л Мал\ье ь:л[ьлМК клаЗ[луч [Я лй ]ЗауЯ* Ф ль тзЗч у ут:;
тзЗььл лД \л Мч*
ол: ьуЗМлз М л:ьлй МлальЯ :ула [Яч Млчл\Зь а;[Яй МлчД ьуЗах; аМклччМе
МЗьлуч :че Мь j лй ]ЗД у уZтьльМлз льЗ* олч;\ту этз Млчлз МулЕ :лчЕ
;]тьД МлМлеуZЗл т МутьтьЯ т хчЗ[Д е [Яч Мьлу катлуь ьа;\ьтзт а;кьлз;
Мз;члз; з;]\тьЗД уЗМКз аЗклз; т :лал:ьлз;Д М чтхлзД уЯа]уZтз айьЕЕ кл:у-
чЗььлМК* Оь лчМе \ЗчлуЗлз уЗМКз а;зьЯз т ьЕJтз* олМлчК; ьМ Млучт узЗ-
Йk
Блй (л ьч* bЛ j каЗьК) j л[аJЗьтЗ Мч;ЗД ультZЗЗ у кЗатл: лчльтчтз* j оатз* кЗаЗу*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
10
МЗД калZчл ьЗ зьлл уаЗзЗьтД каЗ]:З \Зз зЯ клуЗ:чт :а; :а;; Мулт тМлатт* lучт
Зл л[Залз* щ т еД ль [Яч ал]:Зь Мул[л:ьЯзД т у |тьхтььт ; ьЗл лМчМК ]Зь
т :улЗ :ЗЗй* Оь МчД \л катЗхч ь Ю М :у;зе з;]\тьзтД ллаЯЗ ььечт Зл у ал:-
ьлз лал:З* ,З тзЗе ;:лМлуЗаЗьте улчКьллД ль [Яч Мху\Зь ул ФаЗ:ЗатМ[;аЗ т клМ]Зь
у ЕаКз;Д :З Зл [тчт :л Зх клаД кл ль ьЗ ;МултчД т еД ьЗл[хл:тзлМК т [чла-
;зьлМК злч\ьте* m ьЗулчКьт\КЗз льЗ м;:ть ль кал[Яч ллчл аЗх ьЗ:ЗчК* щ элз;
\ЗчлуЗ; е МтчКьл катуечМе* rЯ кльтзчт :а; :а;* (О:ьл калZчл ьЗзьлл уаЗзЗьтД
каЗ]:З \Зз е Мл МчЗзт т е]ЗчЯз МЗа:хЗз ;ут:ЗчД ль ;зтаЗД т [алМтч клМчЗ:ьтй
уче: ь Зл [З]тьЗььлЗ Зчл*)
л[За т е узЗМЗ М щчЗзлзД Эчтлй т ЗЗ :ЗКзт Мкчт у ; ьл\К ь Мултх л:Зечх
у л:ьлз т зчЗьКтх :лзтлу ул :улаЗ* Тз [Ячл ЗJЗ \ЗуЗал :а;тх ьЗулчКьтлу М л:ьлй
т лй ]З кчьхттД ллаЯх кал:чт хлеЗуД т ЗкЗаК льт л]З [Ячт ь к;т ь Ю*
Дэут: т Зл ]Зь щалчтьД л[ з;чЯД [Ячт \аЗуЯ\йьл уулчьлуьЯ* rЯМчК л лзД \л
тх лкауе ь алМьтлуЯЗ т хчлклуЯЗ клчеД катул:тч тх у ;]М; ьл МзЯз [лчКZтз
тМл\ьтлз аЗулт [Ячл лкМЗьтЗД \л тх ач;\* rэатД уЯМлеД т[е :Зу;Z М л]Зй
Мзлл Ззьлл ьЗалт:ьлл лЗьД [Яч клчь ктт т еуьлл [Зачт\те* щ т зьлтЗ
каЗ:МутЗчт ЗЗ чММД ль З:у чт улл[JЗ МчЯZч лЗ МчлулД рМул[л:»* mЯалМ-
Zе у ]тульлз ьЗуЗ]ЗМуЗД ль т а;злз ьЗ ьзьлл каЗулМхл:тч ]тульлЗ* rэат [Яч
л:ьлй т Зх (т тх зьл]ЗМул)Д л [лтМе чтZК кчЗт хлеть т ьЗ ьЗ тьлл :лчД
алзЗ клутьлуКМе Зл лчлМ;* Да;;Е :Зу;Z; учт ЛЗт* ЕЗ хаЗа [Яч МлуЗа-
ZЗььл тьЯз* Бчл:ае :чтььЯз каезЯз улчлМз т \Заз чтх ль [лчКZЗ клхл:тч ь
ть:ть;Д \Зз ь ьЗатеь;* ^ ьЗЗ [Ячт кальтЗчКьЯЗ т чЯЗ чД М ;М ЗЗ ьЗкаЗМььл
МчЗчт Мчлу зЗМт т ьЗьутМт* ЕЗ з;] [Яч ;]З кал:ь* Ф ЛЗт кльете ьЗ тзЗчД :З
ль ьхл:тМе* оЗаЗзЗь хлетьД ль [Яч ;уЗаЗьД ьЗ М;чтч Зй ьт\Зл хлалZЗл* Ей
[Ячл уМЗ ауьлД ;: ЗЗ лкауе* ^Яуе ь ZазЯ ь МулЗз чтхЗД эл л\еььлЗ Мл:-
ьтЗ уЯМЯучл кл]ЗчьтЗД \л[Я ьМч л :ЗьКД л: ль Мзл]З лзл\тК тх у алут
лл-ьт[;:К з;]\тьЯ*
ол зЯ :ЗчтчтМК :а; М :а;лз тМлатезт Мултх ьЗМ\МтйД Эчт Мт:Зч у ;лчЗ
т аМкЗуч кМчзЯД злчеМК л Мултх :Зех* ^лзчЗььЯй МлчК :лчтз лМ;МутЗз МьД е
[лчКZЗ ьЗ зл МлкалтучеКМе тМ;М; элл рМч:лл улМаЗМтЗче»
Й7
тД ;чЗZтМК ае:лз
М л[Залз ь клч;Д уМлаЗ кл[Яч л Мултх кЗ\чех т калМкч :л Мзлл аММуЗ*
ол;а;Д л: зЯ кл:зЗчт :ула т ;зЯчтМК кл: ь:лалз м;:тьД ьз катчт М-
К л:Зеч т кл:ллутКМе кал:лч]ЗьтЕ ьZЗл к;ЗZЗМуте* щчЗз; эЕ Млл[JтчтД
\л :чКZЗ ль ьЗ клЗ:З{ БЗа\ кл лй-л кат\тьЗ аЗZтч луЗт Зл л[аьл у mZтьль*
Тл [Яч уьЗ МЗ[е л а:лМт* О[зЗьеуZтМК а;лкл]тЗзД зЯ аММчтМК у ьЗулчКьт\КЗз
льЗ у т\зль:ЗД т М Зх кла е Зл ьЗ ут:Зч* ,л клМчЗ улуаJЗьте е ;ьчД МулЗз; ;:ту-
чЗьтЕД \л щчЗз [З]ч т ьЗулчт т кл к;т ь Мул[л:ь;Е ЗзчЕ щь:Я калуЗч л:ь; ьл\К
у :лзЗ злЗл ее у «алЗ* Оь т Млл[Jтч злЗй МЗзКЗ л лз зЗМЗ т л[МлеЗчКМухД кат
ллаЯх зЯ аММчтМК*
ДьЗз ьМ уЯМалтчт клкаьлД зЗье т л[За кЗауЯзтД т тз клае:лз БЗа\ т м;:ть
клуЗчт ьМ Мл :ула кл ;чтхз т\зль: [ат; рОачЗь»* Тл [Ячл М;:ьл уь;ZтЗчКьЯх
азЗалуД М клчьлй лМьМлй т а;]ЗььлЗ у лМьлуьлз [лз* щ кет уЗ\За зЯ [Ячт ;]З
ь [ла;* БЗа\ катьЗМ ]:лз; т ьМ кл лчлуеььлй а;]З т чл]З* , [атЗ ьМ лчлМК
Г0 \ЗчлуЗ j л ЗМК уМЗД алзЗ щчЗзД л [Яч у ьЗулчКьт\КЗз льЗ*
rчЗьКтз азььЯз ьл]тлзД ллаЯй ; зЗье ьЗ лл[ачтД е катьечМе уЯаЗК
Мулт тьтхтчЯ ь лчлуеььлй а;]З* ОМчКьЯЗ ьЗзЗ:чЗььл Ма;:тчтМК ула; зЗьеД калМе
Й7
|т т кЗаулй Малт клэзЯ ьчтйМлл клэ-МЗьтзЗьчтМ Э:;а: Юь (ЙkУЙjЙ7k?) роч\Д тчт ,л\ьЯЗ
зЯМчт л ]тьтД МзЗат т [ЗММзЗатт»* j оатз* кЗаЗу*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю

тз ]З л[алз клзЗтК т тх а;]т* «л уаЗзЗьЗз е ;:лучЗулатч уМЗ калМК[ЯД л \Зз
луатJт злтД клхл]ЗД уклМчЗ:Мутт ьЗ [Ячт*
, ьл\К уМЗх ьМ Мк;Мтчт у аЕз т :атчт чЕ* rЯ ;чЗчтМКД л ь еJтхД л
у тьЯх зЗМхД :З лчКл зл]ьл [Ячл аММЗчтК ь клч; ьZт л:Зеч*
БЗа\ Млкалул]:ч ьМ ьЗ :чЗЗ т\зль: т уЗаь;чМе т элл лал: у Млчтх; узЗМЗ
М щчЗзлз* оалZчл кл\т :уЗь:хК чЗ :л лл зтД л: у калZчлз еьуаЗ у клчтхЗй-
Млз ;\МЗ mZтьль ч злт уьлуК ;аЗчт чтхл БЗа\*
Д]ЗйзМ БЗа\ [Яч а[ллалухЗз j :ЗZЗул кл;кч з;]\тьД ]ЗьJть т :ЗЗй т кал-
:уч тх М уЯл:лй* Оь [Яч МкЗ;чеьлзД лалууZтз \ЗчлуЗ\ЗМлй ]тьКЕД j [ЗМ\ЗМьлЗ
ьетЗ j тз Зл М\тчт :]З ь ЮЗ* ОьЯьЗ БЗа\ тМ\ЗЗ Мл МхЗьЯ элл клуЗМул-
уьтеД ьл уьлуК клеутМе ьЗ:лчл :л Зл льхД ;]З ьЗ у алчт таьД [т\;ЕJЗл чЕ:Зй
кчЗКЕД ьл аЗМлуььЯйД тМк;ььЯй каЗМ;кьт у М;:З (ллаЯйД кау:Д т ьЗ Мзл
ул:К Зз; кл МкауЗ:чтулМт)*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
12

Са А П

Прб те Норолк ; Фрешерк Маря ; Артур, обош чело ек ; Наз а-
че тюаршом ; Джм, Ка Дже ; *уря ; *а2амкая ба ка ; 1тль ; За2о ор ;
1лю2ка ; =2а ; Смерть 1оберта ; Матро Мэ 2 ; треча кубрке ; Пьмо ;
Прб те Но =рлеа ; С2ае е Артура ; Jеолу Фрма , 2рузо2олучатель ;
Платт ; Пер ая очь о оорлеа ком е оль чьем за2о е
олМчЗ лл уМЗ зЯ азЗМтчтМК ь [ла;Д [ат рОачЗь» аль;чМе у к;К уьт кл
Д]ЗйзМ-туЗа* mлй:е у ЧЗМктМтй чтуД зЯ кат[Ячт ь МчЗ:;ЕJтй :ЗьК лал:; ,ла-
элч* щл: [алМтчт елаКД ьз л лал: кл:лZЗч чтхЗа
ЙУ
Д ллаЯй катуЗ ЗJЗ \ЗуЗаЯх
а[лу* ФаЗ:ЗатД ЙУ-чЗьтй ЕьлZД ал:тчМе а[лзД т мЗьатД ллаЯй [Яч ь ьЗМлчКл
чЗ МаZЗ* Оьт л[ [Ячт :лзZьтзт Мч;зт у элз лал:З* rате [Яч хуЗьлй :Зу;Z-
лй :лулчКьл [члал:ьлй уьЗZьлМт М [З;каЗ\ьЯзт элаззтД ьл катлз ьЗуЗ]ЗМуЗь-
ьлй т айьЗ JЗМчуьлй* Ей чКМтч зЯМчК л лзД \л ль лкаутМе у ,луЯй ОачЗь*
О Мл[МуЗььлй катучЗЗчКьлМт ль [Яч уЗМКз уЯМллл зьЗьте* «:Зчу уЯМллзЗа-
ь;Е зть;Д ль л[ъеутч Мултз Мк;ьтзД \л ьЗзЗ:чЗььл кл ьZЗз кат[Ятт у ,луЯй
ОачЗь ЗЗД ьЗМлзьЗььлД Ма; ]З ;кт лй-ьт[;:К [лЯй л:тьлтй :]ЗьчКзЗь М хлал-
Zтз у;Млз*
,л МзЯз уЯ:ЕJтзМе т элй \ЗуЗат [Яч з;]\ть кл тзЗьт Аа;а* ол чтхЗа
кат[чт]чМе [ат;Д ль лу]ьл Ма]чМе Мл Мултзт кчЗьтЗчезт* ТлчКл л[Jтзт ;Мтчт-
езт ;:члМК уJтК Зл ь [ла [ат* Оь алзл калЗМлуч калту лл л[аJЗьте
т аЗ[лучД \л[Я Зл лМул[л:тчт* mМЗ чтхл ЗлД клаЯлЗ аьзт т МтьезтД аМк;хчлД
 л:ь JЗ каЗуатчМК у МкчлZь;Е ауь;Е ММ:ть;* Ел Мл уМЗй улзл]ьлй МкЗZлй
лччт \ЗаЗ чЕ у аЕз* ол ль [лалчМеД е ;члутч л[аЯут Зл тМлаттД уклМчЗ:-
Мутт ль аММч ЗЗ ул уМЗй клчьлЗ* «лМлеч ль у МчЗ:;ЕJЗз* Оь :лчл ]тч у лал:З
,лаэлчЗ т [Яч Мул[л:ьЯз \ЗчлуЗлз* ^ ьЗл з [Яч МЗзКеД кл ал:; ьетй ль [Яч
зЗьJтлз* О:ь]:ЯД МтчКьл :За]уZтМКД ль ZЗч кл:ьтз уЗ\ЗалзД ькаучееМК Мул-
Зз; :лз;Д ллаЯй аМклччМе ь латьЗ лал:Д т ь [ЗчЕ:ьлй ;чтхЗ ь ьЗл ькч
[ь: ьЗьлзхЗу* Оь [лалчМе :л Зх клаД кл МтчЯ ьЗ клть;чт Зл* ,к:уZтЗД ьл-
ьЗх л:лчЗу ЗлД уМутчт Зз; у ал чекД Муечт уЗаЗузт т т[тучтД кл ль ьЗ чтZтчМе
Млььте* ,ЗМлчКл :ьЗй льт каечт Зл у ьЗулчКьт\КЗз льЗ у ,лаэлчЗ j клхл]ЗД
эл уклчьЗ л[Я\ьлЗ :Зчл у лал:х Ю* m ьл\К ьь;ьЗ ьZЗй уМаЗ\т Зл уЯJтчт т
ль т :лМутчт ь [ла чтхЗаД ллаЯйД ллй:е л [ЗаЗД л]т:ч ьZЗл кат[Яте*
Оь ьЗллалЗ уаЗзе кал:лч]ч Мулт калЗМЯД т МутК Зл злч\К [Ячл МлуЗаZЗььл
ьЗулзл]ьл* О:ьл у льхЗ льхлу ль ;злч* Аа;а кла;тчМе у за\ьлЗ т :;з\тулЗ
ьМалЗьтЗ тД клхл]ЗД :За]ч МлуЗ Мз М Мл[лй* m аЗZтЗчКьлз чтхЗ элл \ЗчлуЗ [Ячл
ьЗ\лД ьул:туZЗЗ ь зЯМчт л [ЗаММ;:ьлз л\еьтт*
олМчЗ лл зЯ уЯZчт т ,лаэлчД ьа;\ьтт [Ячт МьеЯД т у З\ЗьтЗ :ье ьз
[Ячл клулчЗьл лМуКМе ь кч;[З* щкть уЯ[ач МЗ[З у клМЯчКьЯЗ л[ЗаД е [Яч
ьь\Зь ь:таК ь: ;хьЗйД ]З уЗ:луК аМкаЗ:ЗчЗьтЗз ктJт т ул:Я* ^ зЗье
[Ячл ат клзлJьт т :а;тх ьЗулчКьтлуД кчЯуZтх ь рОачЗьЗ»Д j Д]тзД щээт
т Д]Зььт* Д]Зььт :луЗатчт ллутК лэЗД ллаЯй МлМлеч т ;;а;ьлй з;тД ]аЗь-
ьлй :л\Заь у лЗчЗД уаЗььлй ткелз т кл:МчJЗььлй кллй* Д]тз т щээт кЗчт
;;а;ьЯЗ чЗкЗZт т уатчт [Зль*
ЙУ
ЛтхЗа (лчч* ￿
KLMNOer
) j а;лулЗ ьЗМзлхл:ьлЗ злаМлЗ М;:ьлД тМклчК;ЗзлЗ :че кЗаЗулт а;лу М клзлJКЕ [;-
МтаьЯх М;:луД ]З :че [ЗМкат\чКьЯх а;луЯх лкЗахтй кат кла;З тчт аа;З ь аЗй:З ч;[ллМт:еJтх М;:лу* j
Б«Э*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
11
«ле ; МлчД МлМлеуZЗл т Zталлй :лМтД кллтуZЗйМе ь :ьтJх [л\ЗД е ьаЗч
З:; т а:уч ]:лз; кл ;М; зеМ т рМэь:ут\;» т хчЗ[Д Д]Зььт т лЗч ьчт-
уч уМЗз кл \ZЗ рлэЗ»* О тМклчКлуьте аЗчл ьЗ [Ячл т аЗ\тД т а;[ЗчЯЗ кчКхЯ
а[лу ьечт зЗМл утчл т ьл]Зй* Д]тз т щээт [Ячт уЗМКз аММ;:тЗчКьЯ т уьтз-
ЗчКьЯ у МулЗз :ЗчЗД :]З л\Мт ла:тчтМК Мултз клчл]ЗьтЗз клзлJьтлу кат ;хьЗ
тД ьЗМлзьЗььлД \;уМулучтД \л ь ьтх улчл]тчт лалзь;Е луЗМуЗььлМК* rЗье кал-
учт рМЕа:лз»
Й9
j лЗ калуьтЗ [Ячл :ьл зьЗ ктьлз*
[лу лазтчт :у]:Я у :ЗьКД у :ЗМеК ;а т кеК уЗ\ЗаД j т уМЗ: зЯ клч;\чт
л:ь; т ; ]З кй; ктJт т у лз ]З ут:ЗД ллаЯй е лктМч уЯZЗ* , ьл\К ьМ льечт
у аЕз т ь:З]ьл ктачт*
Е:у [лчКZе Ззче МаЯчМК т ут:;Д ь ьМ ьчЗЗч еалМьЯй Zлаз* Бат аМ-
\тучМе т чЗуч ьлМлзД т кл: льЗх зЯ Мчт лкМКМеД \л ль клльЗ* ,ЗллаЯх :льт-
зч злаМе [лчЗьКД :а;тЗ [алМтчтМК ь лчЗьт у злчтухД аЗКт аЗкл :За]чтМК
:а; :а;Д качтлуььЯЗ Махлз* З;чКЯ злаМлй [лчЗьт М:Зччт зЗМл ьZЗл
чЕ\Зьте ЗJЗ [лчЗЗ ьЗьутМьЯз т луатЗчКьЯз* Дче [лчКZтьМу т ьМ [Ячл [Я
М\МКЗзД ЗМчт [Я МлМа:ЗчКьлЗ злаЗ уЯаучл ьМ у л :ЗьК т чк [З]члМьЯх чЕ:Зй
(эл МкМчл [Я ьМ л з;\ЗьтйД уЯуььЯх Мльезт ;:алу кчЗЗйД т уЗалеьлй ]члй
МзЗат у этьчЗ)* ￿
Думать о том, что 1э шалл мале ькая Эмм 2ото ул б реш
чушо щ моркх 2луб , ; то 2рят ее, чем 2решта лять, что м талоь е-
ча
mЗ:К льтД уЗалеьлД т уч\ ]тьК у ьт\Зз ьЗ лкч\ЗььЯх е]тх а;:х*
щл: зЯ [Ячт у ут:; БзМлй [ьт
20
j у зЗМЗД тзЗь;Ззлз Оч:-олйь-щлзкМД
тчт р:Яа у МЗьЗ»Д j ьМ;ктч ZтчКД ллаЯй кал:За]ч ьМ ; алЗ М;л* ДЯZК [Ячл
ьЗ\Зз* mл:Я чту [Ячт ьЗл[ЯьлуЗььлл [Зчлл хуЗД клхл]Зл ь туЗМлулЗ злчлл*
ОктМЯуе хл: Мл[ЯтйД е ьЯьЗ кл:лZЗч аММ; л калтМZЗМуттД ллалЗ уМЗ:
уМклзтьЕ ьЗ ть\З М \;уМулз лаЗМьлл Мл]чЗьте* z [чл:аЕ БлД ллаЯй М Зх
кла ьЗ лчКл клулчтч зьЗ МкМтМК т ;тчтJ а[МуД ьл [Яч зтчлМтуД \л зьЗ ьЗ
:луЗчлМК кат элз лзл\тК Мулт а;т у алут Ел Мл:ьтй… О:ьл к;МК ЗД л ьтл:
ьЗ [Яч у кл:л[ьЯх л[МлеЗчКМухД ьЗ М;:е зЗье Малл* ол льт ьЗ кл[ЯуЕ у хЗкехД
кл ь ьтх ьЗ клМЯкчЕМе кл[лт… ол льт Мзт ьЗ л];Ме у лз клчл]ЗьттД у лз
[Яч еД клхтJЗььЯй т ;уЗЗььЯй л :лз т МЗзКт у ьЗулчКьт\Кт ЗзчтД j к;МК льт ул:За-
]Ме л уМе\ЗМлл лМ;]:Зьте уЯ[ла к;ЗйД уЗ:;Jтх ]Зчььлй Мул[л:З* ,З\Зз Мал-
тК ЗкЗаК :лзЯМчЯ л лзД ьМлчКл лкау:ььЯз у чх Бл тчт чЕ:Зй злчл [ЯК злЗ
клуЗ:ЗьтЗ* ДлМл\ьл МКД \л е МклМл[Зь кл[чл:атК Мзлл МЗ[е лД \л у :ЗчЗД
ллалЗ ьЗллалЗ уаЗзе ;ал]чл МЗаКЗьЯзт клМчЗ:МутезтД ьтл ьЗ клМа:ч*
Бчт]З уЗ\За; у кЗауЯй :ЗьК Zтче зЯ М Аа;алз [Ячт ь [З М;:ьД Мт:Зчт ь
[аZктчЗ

* rЯ [ЗМЗ:лучт л улзл]ьлй М;:К[ЗД ллае л]т:ч ьМД т узЗМЗ лкчтучт
Мулт ьЗМ\МКе* Аа;а Мч j т е М ьтз МлчМтчМеД j \л МзЗаК :чЗл ьЗ ;]МьД
 кЗаМкЗту ]тьтД ллае ьМ л]т:ч* ДлчлЗ уаЗзе лулатчт зЯ л ьZтх :ЗехД
л ьZЗй калZчлй ]тьт т л улзл]ьлМех кл[З* О:ть т ьМ каЗ:чл]тч уч:ЗК [атлз*
rЯ катьечтМК л[М;]:КД улзл]ьл чт у лз Мч;\З кал:ЗчК уЗМК к;К :л кл[ЗаЗ]Ке
,КЕ-Йла* z зчл \л МзЯМчтч у ьутхтт; ьл т:Зе атМлуььлл каЗ:катете \аЗуЯ-
\йьл зЗье ;учЗч* rЯ л[М;]:чт ZьМЯ р» т ркалту» кат МлчьлуЗьтт М лзь:лй
М;:ь* , лл зл]ьл клчКМеД ь лл ьЗчКеД л\ьлЗ уаЗзе т МклМл[ ьк:Зьте j уМЗ
Й9
«Еа: (МЕа:ЗММ)Д [лакалул:ьт j МкЗхтчтМ ае:лулл МлМу ь ул:ьЯх т ул:;ZьЯх М;:хД уЯклчьеЕJтй
ь ьтх а[лЯ кл л[Мч;]туьтЕ кММ]талу* j mтткЗ:те*
20
БзМе [ь j л[ZтаьеД кчлJ:КЕ ллчл ЙУ0 ЯМ* зД кЗМ\ьл-лаччлуе лзЗчК М М;[алкт\ЗМлй эчлалй
т э;ьлй* j оатз* кЗаЗу*

оч;[ьЯй зЗхьтз чЗ[З:л\ьлл тк* ФМклчК;ЗМе :че кл:ъЗз елаЗйД Мл:ьте ье]Зьте алМлу кат Zуа-
луЗ* j оатз* кЗаЗу*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю

эл уьлуК т уьлуК л[:;зЯучт т каллуатучт* « лл зьлуЗьтеД ульт эл зЯ-
МЗчД л зьЗ уЗаь;чМК ь:З]:* z ьЗкаЗМььл уЗаЗч Зл у ;зЗ л Д л э:* ЕМчт еуче-
чтМК зЯМчт л улзл]ьЯх каЗкеМутехД л ; ]З ьллуЗ [Ячл т улл[а]ЗьтЗД клЯуу-
ZЗЗД зл]ьл тх каЗл:лчЗК* ол :а;тЗ МкчтД зЯ М Аа;алз л\тучт ьZт кчьЯ*
«л уаЗзЗьЗз т М [лчКZтзт каЗ:лМлал]ьлМезт зЯ зчл-клзч; кльлзтчт Мл Мултзт
ьзЗаЗьтезт л[За* Оь Ма; ]З тх л:л[атч т Мл уМЗз ауЗьтЗз уМ;ктч у лула* ,т
л:ьлз; :а;лз; а[; зЯ ьЗ аЗZтчтМК :луЗатКМе* олМлчК; улМктьЯ льт [Ячт у МахЗ
т ьЗуЗ]ЗМуЗД а;:ьл :]З каЗ:МутК МЗ[ЗД ьМлчКл ;ьт]Зььл льт ZахчтМК л л:ьлл
уче: [Зчлл \ЗчлуЗ* БЯчл ьЗ[ЗлкМьл клМуеJК у МлчК :За;Е йь; чЕ[лл т ьтхД
т кл: льЗх зЯ уалЗз аЗZтчтМК уеК ь л:ьтх МЗ[е уМЗчеЕJ;Е Мах луЗМуЗььлМК 
ьк:ЗьтЗ*
z ;]З лулатчД \л кл ьл\з ьМ льечт у аЕз т :атучт чЕ* щ :л[аКМе :л
кч;[Я j ул [Яч кЗауе каЗ:МутуZеМе ьз а;:ьлМК* О:ьл ь [З [ат е зЗтч
ьЗ[лчКZ;Е ZчЕк;Д чЗ]уZ;Е :ьлз ууЗах* rьЗ катZчл у лчлу;Д \лД ЗМчт зЯ тзМе
кл: ьЗйД ьМ ьЗ хуеМе у лчкЗД л: уЗ\Залз [;:; МльеК ьЗулчКьтлу у аЕз* z [Яч
т[аь :че ллД \л[Я кал:ЗчК эл эМкЗатзЗь j М хЗчКЕ ;:лМлуЗатКМе у Зл лМ;JЗ-
МутзлМт* «ллуЗМуЗььл элз; аЗZЗьтЕ МчЗ:;ЕJтз уЗ\Залз клМчЗ ;]тьД ;ч;\ту ул-
зл]ьлМКД е лалкчтул МкаечМе кл: ьЗй* ЛЗ] ьт\лз ь кч;[ЗД е ут:ЗчД \л калтМхл-
:тчл ула; зЗьеД Мз лМуеМК МлуЗаZЗььл ьЗут:тзЯз* ^алзД л: ьЗулчКьтт уЯZчт
т аЕзД е уЯМлчКь;ч т МулЗл ;аЯтеД т лМуZтМК ьтЗз ьЗ зЗ\ЗььЯз* З;чК-
 лчМе клчьлМКЕ ;:лучЗулатЗчКьЯз*
щкть т Зл клзлJьт Мкчт у ктьМлй ЕЗ* О л[ЗаД ллаЯй ьЗаЗ:л
тзЗч Мч;\йД уЯклчьее л[еььлМт клМЯчКьллД [ЯуК у элй \Мт М;:ьД зЯ ;ьчт л\-
ьлЗ аМклчл]ЗьтЗ тх лЗ* Оь ]З Млл[Jтч ьзД \л ь МлчЗ ; ьтх уМЗ: чЗ] :у ктМлчЗ
т [ла:]ье М[че* щл лзь:Я Мкч у з[;З ь кч;[З; эл [Яч МулЗл ал: клул ь
лчЗМхД лла;Е зл]ьл [Ячл кЗаЗзЗJК кл кч;[З Д эл аЗ[лучлМК :че ;:л[МуД
у л уаЗзе залМЯД \тМчлз уМЗл ZЗМК \ЗчлуЗД Мкчт чт[л у ьлМлулз ;[атЗД чт[л
у зхД кл:уЗZЗььЯх МаЗ:т лМьМт* ,льЗх уМЗ ьZт катллучЗьте [Ячт уЗаZЗьЯ*
rЯ М Аа;алз :лч]ьЯ [Ячт клтхльК; кальть;К у Е; ктьД МхутК ктМл-
чЗЯ т М[чЕ т зл]ьл МлаЗЗ лкаутК ь л МуЗ Зл Мзлл т клзлJьт* л[ЗаД
улла;]ЗььЯй :;[тьлйД :лч]Зь [Яч МлеК ; :уЗатД уЗ:;JЗй М кч;[Я у Е;Д т у Мч;-
\З ьЗл[хл:тзлМт л[туКМе л залМлу :л Зх клаД кл зЯ ьЗ Мзл]Зз клМкЗZтК Зз;
ь клзлJК* « залМзт МчЗ:лучл клМ;ктК Д Мчл]Ме л[МлеЗчКМу* m Мч;\ЗД
ЗМчт ьк:ЗьтЗ [;:З МлчК уьЗкьЯз т ;МкЗZьЯзД \л каЗ:луат уМелЗ МлкалтучЗ-
ьтЗД чЕ у аЕз к;МК лМЗМе :аЗььЯз* А у калтуьлз Мч;\З зЯ кчьталучт клуК
ь клзлJК ьЗулчКьтлуД т у лчкЗД М;злхЗ т М;лчлЗ клчьЯ [Ячт аЗZтзлМт тчт уЗаь;К
МЗ[З Мул[л:;Д тчт чтZтКМе ]тьт* олМчЗ элл е :лч]Зь [Яч ьеК лМул[л:туZЗЗМе зЗМл
а;чЗулл тД кауе ь МЗуЗаД М клзлJКЕ клк;ьлл уЗа ( зЯ ь:ЗечтМК) :лМутК ьМ
уМЗх у ЗзчЕ Мул[л:Я*
олзлJьт кть учт Бт::т* Фзе кть е ьЯьЗ ьЗ зл; катклзьтКД хле
улл[JЗ аЗ:л [ЯуЕ тзЗьД Млт зьЗ а тх ;МчЯZК* щкть [Яч ьЗ[лчКZлл алМД
теJьЯй \ЗчлуЗД МалйьЯй т калулаьЯйД М ла:лй лМьлйД т уЯче:Зч Мзл улкчлJЗ-
ьтЗ лут* ЕМчт ль ЗJЗ ]ту т эт МаьтхЯ л:-ьт[;:К клк:;Ме Зз; ь чД ль ;ьЗ
л ьЗ уьЗМЗььлз у ла[ЗчКьЯй ];аьч эЗД Муеььлз М аЗйМлз Зл [ат т т\зль:
у ,луЯй ОачЗь у ЙУГЙ л:;*
rЯ [Ячт клчьлМКЕ кл:ллучЗьЯ т М ьЗЗакЗьтЗз л]т:чт улзл]ьлМт катуЗМт
ьZт зЯМчЯ у тМклчьЗьтЗД ьл ; тх аа;Zтчл кЗ\чКьлЗ т ьЗкаЗ:ут:ЗььлЗ Мл[ЯтЗ*
л[За [лчЗч* mМлаЗ [Ячл л[ъеучЗьлД \л ; ьЗл лМк* Ез; МьлутчлМК уМЗ х;]ЗД т 
\ЗЯаЗ :ье :л ьZЗл кат[Яте у ,луЯй ОачЗь ль ;зЗа* О:ть т залМлу Zтч Зл у л:З-
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
1?
ечлД катуеу ьлз у \ЗМуЗ [ччМ [лчКZлй зЗьКД Зз Зл ;чл]тчт ь аЯZ;
чЕ тД кл:ьеу Зл ь чех ь: чЗЗазтД каЗ:чт [З]тьЗььлЗ Зчл [З:ьлл л[За [ЗчЗ-
МЯз ул:з чту*
Поя ле е о2 ех а 2о ер2ло 2а ку
щкть уЗчЗч аММЯкК кл аЕз;
туЗМК т катьеК :а;тЗ ьЗл[хл:тзЯЗ зЗаЯ каЗ:лМлал]ьлМт* О:ьл МзЗаК л[За
т катМ;МутЗ МаZьлй [лчЗьт кл:ЗйМулучт ь зЗье уЗМКз ;ьЗЕJЗД т е утач ь
[З[аЗ]ьЯЗ ул:ьЯЗ калМаьМу М :;Zлй ултМть; [З;ЗZьлй*
mЗ\За тчт :у Мк;Ме клМчЗ клхлаль л[За е Мт:ЗчД катМчльтуZтМК чЕ; кл:чЗ
[Д клчьЯй ьЗ;Jтх зЯМчЗйД т л:ть т залМлу зетз лчлМлз МкалМтч зЗьеД кл\Зз;
е каЗ[ЯуЕ у лз ;ьЯьтт* Тль т зьЗаЯ элл \ЗчлуЗ уь;Zчт зьЗ :луЗатЗД т е луЗтч
Зз;{ кллз; \л е [Яч Мул[л:ьЯз \ЗчлуЗлз т Мч ]Заулй клхтJЗьте* Оь зЗтчД \л
элл чЕ[лз; [Ячл [Я :лМл\ьлД \л[Я кМК :;хлзД т кал:лч]ч аММкаZтуК зЗье :л
Зх клаД кл ьЗ уЯьч уМЗ кл:ал[ьлМт злЗй тМлатт* Оь еуьл кальтМе МтчКьЯз Мл\;у-
МутЗз злЗй М;:К[З тД уЯа]еМК а;[луЯз еЯлз залМД клчечМе клзл\К зьЗ уМЗзД
\л у Зл МтчхД :]З ЗМчт ; ьЗл ртз[ЗаМЯ аЗМь;»
22
* z клкалМтч Зл Мь[:тК зЗье кЗалзД
\Заьтчзт т [;злйД \л[Я е зл ьктМК Мултз :а;Кез* Оь клл[ЗJч :л[ЯК тх j ьл
ул улкалМ{ е Мзл; улМклчКлуКМе тзт Д \л[Я ьтл ьЗ ;ут:Зч? ЕМчт [Я е лчКл
М;зЗч :л[аКМе :л [Д л: Зл ух [;:З лль\ЗьД :а;тЗ залМЯ [;:; МкКД уМЗ
эл зл]ьл [Ячл [Я тМклчьтК* rьЗ Ма; ]З катZч у лчлу; зЯМчК л ZчЕкЗ* Оь М\т-
чД \л зЯ ьЗ:чЗл л лал: БЗчтД \л у ;МКЗ rтММтМтктД т ктМКзл ь:л ьктМК 
зл]ьл МлаЗЗД ть\З ZьМ [;:З ;к;JЗь* «ллуЗМуЗььл ьZЗз; ;лула;Д е тМхтатчМе ь
МчЗ:;ЕJ;Е ьл\К уьлуК тКМе кл: чл:лй* Ел ух ль\тучМК клч;ьл\т* z ут:ЗчД
 ль калZЗч ь лаз;Д т \ЗаЗ \М клМчЗ:луч ьтз* Оь чЗуч ьлМлз ь: МлчлзД ькл-
члуть; :аЗзу; ь лз ]З МлчЗ зЗахч Мч[Яй лльЗ МуЗ\тД чЗ]чт кЗал т чтМ [;зт*
щл: е улZЗчД ль кал[;:тчМеД клзьтч зЗьеД \л[Я е МЗч ае:лз М ьтзД т ;ч ь [;з;*
z :аЗМлуч ктМКзл мЗьат ,лак; т «эь:т-Хтчч j Млл[JеД \л е [Яч клхтJЗьД Зз
луЗ:Зь ь [ла [ат рОачЗь»Д ькаучеЕJЗлМе у ,луЯй ОачЗь; \л ьт ьЗ зл; :]З
каЗ:МутКД лу [;:З злй льЗ\ьЯй к;ь ьь\ЗьтеД т \л л[аJЕМК ьЗз; М калМК-
[лй катьеК зЗаЯ злЗз; уЯулчЗьтЕ* отМКзл [Ячл кЗ\ьлД :аЗМ ь:ктМьД т rэь-
ьтьД ллаЯй кал\Зч ЗМД клл[ЗJч лкаутК Зл т ьлуллачЗьМлл кл\лулл л:ЗчЗ-
ьте* z клМкЗZтч ь: у МулЗ ;аЯтЗ кл: ZчЕклйД ;алзД л: а[лу уЯк;Мтчт т
аЕз т льт а[аЗчтМК кл кч;[ЗД уЯчЗ л;:Д ьЗзЗ\ЗььЯйД т МзЗZчМе М ьтзт*
rлй :л[аЯй :а;Д ллалл учт Д]льлз rэььтьлзД [Яч ьчт\ьтьлз кл ал]:З-
ьтЕ т МзЯз [члал:ьЯзД МзЯз уЗчтл:;ZьЯз злаелзД лй л:-чт[л М;кч кл
кч;[З ла[че* ОьД ]тЗчК БлМльД [Яч уЯМлтзД хлалZл Мчл]ЗььЯз \ЗчлуЗлзД ллчл
:у:хт \ЗЯаЗх чЗД М чтхлз ьЗМлчКл ае[ЯзД ьл каЗтМклчьЗььЯз :л[ал:;Zте*
,т\л ьЗ аьлл[атчл зльллььлМт ьZЗй клуМЗ:ьЗуьлй ]тьтД кл зЯ ьЗ
:лМтчт ,лулл ОачЗь* щл: зЯ кл:лZчт катМьтД ЗJЗ каЗ]:ЗД \Зз ла[чК ;МкЗч
катZуалуКМеД е ;ут:ЗчД rэььть МкаЯь;ч ь [ЗаЗ т клМкЗZтч у лал:* ,л уь\чЗ
ль [алМтч зьлль\тЗчКьЯй уче: \ЗаЗ кчЗ\лД :уе зьЗ кльеК хЗчК МулЗй Мал\ьлй
уЯчт* mМлаЗ ль уЗаь;чМе тД калхл:е ае:лз Мл зьлйД кл:лчь;ч зЗье члЗзД Млкалул-
:ту эл ]ЗМ зьлль\тЗчКьЯз кл:зттуьтЗз j злчД р:Зчл М:Зчьл»*
Эл ктМКзлД е уклМчЗ:Мутт ;ьчД :л[ачлМК :л «эь:т-Хтчч* rтМЗа ,лак МъЗ-
:тч у Оч[ьт т каЗ:ъеутч Зл ;[Заьла; «КЕа:;Д ьл клМлчК; у ьЗз ьЗ Мл:За]члМК
ьттх лкаЗ:ЗчЗььЯх МуЗ:Зьтй льлМтЗчКьл злЗл уЗалеьлл зЗМльхл]:ЗьтеД у л
уаЗзе катьтзК зЗаЯ злЗз; лМул[л]:ЗьтЕ [Ячл ьЗулзл]ьл* mчМт Мл\чт ь;]ьЯз
22
Ттз[ЗаМ j :ЗаЗуеььЯй [а;МД т:;Jтй ь тллучЗьтЗ Zкьл;луД клкЗаЗ\ьЯх аЗ[За лак;М М;:ь*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
1k
лчл]тК аЗZЗьтЗД клчеД \л Мл уаЗзЗьЗз ;:ММе клч;\тК МуЗ:Зьте л лзД :З е ьхл-
];МК*
Е:у зЯ кл:лZчт кат\ч;Д чз ьZтз каЗ:МутчМК М\Мчтуе т алЗчКье
МхЗь* щ а л: rэььть клть;ч [ат т лкаутчМе ь кл\;Д ла[чЕ кл:лZчт :улЗ
з;]\ть т Мчт алзл уЯчтК Аа;а* олМчЗ:ьтйД ;ьу тхД \;К М ;з ьЗ МлZЗч л
а:лМт* Ел З:у ;:За]чтД \л[Я ль ьЗ МкаЯь;ч М [ла [ат* Ф л: уМлаЗ МлМле-
чМК тх уМаЗ\Д Аа;а ;хутч уМаЗ\уZтх Зл а;т т л\ЗьКД л\ЗьК :лчл ьЗ лк;Мч*
Эл [Ячт чЕ:т т ,лаэлчД ллаЯЗ кат[Ячт у ,луЯй ОачЗьД \л[Я уЯулчтК Зл* Ел
клхттЗчтД уЯеМьтчлМКД [Ячт аЗМлуьЯ т М Зх кла Мт:Зчт у ьлаэлчМлй ЕаКзЗ*
Оьт ьЗМлчКл зть; кЗаЗлулатчт М ктьлзД Зз л[Ячт узЗМЗ М л[а:луььЯз
Аа;алз*
^уЯД ул уМЗй лчкЗД ллае ка;:тч клаД ьЗ ьZчлМК ьтллД л ьч [Я зЗье тчт
кл[лтчМе [Я л[л зьЗ* ,т л:ьлл \ЗчлуЗ* ,т л:ть ьлзЯй лчлМ ьЗ чМч злй Мч;хД
ьЗ ;ут:Зч е ьт л:ьлл ьлзлл чтх* «лалД Млал Аа;а; каЗ:Млечл улММлЗ:тьтКМе Мл
МулЗй МЗзКЗй т клч;\тК ;:лучЗулаЗьтЗД ут:еД ае:З лзJЗьтЗ кат\тьЗььЯй Зз;
уаЗ:; злт ал:ьЯЗ j ;ут]; чт е тх уьлуК л:-ьт[;:К? ￿
 ерш:е моем у2 езшлоь чу -
т о кра е2о отчая я,
ьклчьее Зл [Зь:З]ьлМКЕ т Мл]чЗьтЗз л лзД \л е ьЗ лка-
утчМе ь :ьл злаМлЗ узЗМЗ М л[Залз*
О\ЗьК Млал ь [ла кл:ьечтМК а[ллалухЯ т клч;\Зчт ]тулл луа* О:ть т
ьтхД уЯМлтйД М льтзт \Зазт \ЗчлуЗД МуЗчлл]тй т \;К М;;чЯйД еутчМе М [;злй
у а;З* оате БЗа\Д учЕ\уZе зЗьеД Эчт; М :ЗКзтД маатД ЛЗт т ьЗМлчКтх :а;тхД
катМлЗ:тьтуZтхМе ьз у т\зль:ЗД [Яч ькаучЗь ьЗз;* Этз :]ЗьчКзЗьлз [Яч
зтМЗа ТЗлэтч;М Фатзь* ол:ьЗМе чз МулЕ [;з;Д ль уЯчть;ч{ роч»* ,тл ьЗ
ллучМе* Эл тзе ль клулаеч Мьлу т МьлуД ьл луЗ кл-каЗ]ьЗз; ьЗ [Ячл* оллз [Яч
ьуь ЛЗтД Зз ЭчтД ьЗЕ маатД кл уЗМК МктМл ьЗ ль\тчМеД т ]:Яй т ьтх
:Зчч Z укЗаЗ:Д л: ьЯучт Зл тзе*
j щктьД :З оч? j улкалМтч ТЗлэтч;М Фатзь*
щкть ьЗ зл Зз; ьт\Зл Млл[JтКД клМлчК; ьтл ь [ла; ьЗ лЯучМе ь эл
тзе*
j А л ]З лкаутч элл ьтЗа? j уьлуК МкалМтч ль ктьД ;Яуе ь зЗье*
j БЗа\Д j луЗтч кть*
j ТулЗ тзе оч j Я луЗ\ЗZК злЗз; лктМьтЕ* ол\Зз; Я ьЗ М:Зчч Z укЗаЗ:? j
МкалМтч ль зЗье ьЗуьЯз льлз*
z Млл[Jтч Зз;Д \л эл ьЗ злЗ тзе; \л зЗье ьтл: ьЗ ьЯучтД ьл е калту ьЗл
ьтМлчКл ьЗ ула]Е*
j Л:ьлД j клМ;чтч льД j е ь;\; З[е улЗз; тзЗьтД : Д \л Я Зл ьтл: ьЗ
[;:ЗZК* ДКеулчлз чеь;МКД j :л[утч ль*
rтМЗа ТЗлэтч;М ФатзьД зЗ]:; кал\тзД ьт у \Зз ьЗ ;М;кч МулЗз; каьЗа;Д БЗа\;Д
кл \Мт [ллх;чКМу* , ла[чЗ е кчЯч кл: чт\лй р«Еа:»Д ЗкЗаК зЗье у кЗауЯй
а ьучт очлз j тзЗьЗзД ллалЗ БЗа\ катМчч кл;кЗчЕ Зл луа* « М;:ь е
ут:ЗчД а[лчт ь кат\чЗ а;\ттД уЯМалтуZтМК хЗкл\лй* rЯ зтьлучт тхД кл
ьМ ьчт у ьЗулчКьт\тй ль Фатзь* Эл ль [Яч л\ЗьК клхл] ь ль м;:ть у т\-
зль:ЗД ЗМчт ьЗ М\тК ллД \л :ула [Яч л[ьЗМЗь \Мллчлз М лМаЗььЯзт уЗах;ZзтД
 ьЗ такт\ьЯзт МЗьзт*
mзЗМЗ М ьзт у элз льЗ [Ячл кл зЗьКZЗй зЗаЗ ?0 \ЗчлуЗ* щл: зЯ Мчл]тчт
Мулт л:Зеч у л:ьлз т зчЗьКтх :лзтлу ул :улаЗД Зз калZчт кЗаЗчт\; т клч;\тчт
Мулй кЗД ьз клулчтчт кл;чеК кл :ула; :л ЗзьлЯД клМчЗ \Зл зЯ уЗаь;чтМК у л:Зеч
т ;чЗчтМК j л кл: ьуЗМлзД л ь МЗьлучЗД л т у лаЯлз :улаЗД ]:Яй у зЗа;
Мултх каЗ:кл\Зьтй*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
17
Тлй ьл\КЕ е кл\т ьЗ Млзь;ч ч* ;з злй ткЗч л зЯМчЗй* rл]З чт [ЯКД \л
е лчМе у ЯМе\х зтчК л :лз j \л зЗье ьчт кл ;чтхзД ;клЗ ]тульлЗД j \л
е [Яч луь у хЗкт т кл:уЗаь; ьЗзтчлМЗа:ьлй клаЗ j \л е у эл МзЯй зт \чЗь
М: ьЗулчКьтлу т Мз Мч а[лз? БЯчт чт Мл[Яте клМчЗ:ьтх ьЗМлчКтх ьЗ:ЗчК аЗчК-
ьлМКЕ? Фчт кЗаЗ:л зьлй калМл калхл:е ;]МьЯЗ атьЯ еь;уZЗлМе лZзаьлл
Мь? ,ттх тччЕтй ; зЗье ьЗ [Ячл* rле Мла[ье \Z [Яч клчь :л аЗу* Тл: е ул-
:Зч а;т ьЗ[; тД клМаЗ:т ьл\тД ла;]ЗььЯй Зчзт МкеJтх злтх луатJЗйД Мч злчтК
л зтчлМЗа:тт [З:ьлз;Д уМЗзт [Ялз; кчЗььт;* щ Ох; mМЗзл;JЗз; уМЗх ьМ j Мул-
[л:ьЯх т а[лу j ульлМтч е злчК[Я МчлзчЗььлл :;хД ;злчее :К зьЗ Мтч МуЯZЗД :[Я
зл е уЯьЗМт [аЗзе злтх ьЗМ\Мтй* Ф злчтчМе Д кл ;аЗььтй МуЗ ьЗ а[;:тч Мке-
JтхД ь\тье Мл[лЕ ЗJЗ л:ть :ЗьК ьЗулчт*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю


Са А ПН

оаЗ:катетЗ Фатзь j ЧтМл т л:З]: j ^ка]ьЗьте у :ЗзльМахтлььлй лз-
ьЗ j ТьЗх j Бл[-Матк\ j оат[ЯтЗ кл;кЗчЗй j «зла а[лу j ол]тчлй :]ЗьчКзЗь
т ,лулл ОачЗь j оал:] Дэут:Д щэалчйь т ЛЗт j ММуьтЗ эь:чч т ЭчтЯ j
ОМк j БлчКьтх j mЯ:лалучЗьтЗ т улуаJЗьтЗ у ьЗулчКьт\тй ль Фатзь j ол;к
ЭчтЯД маат т оч j r;\Зьте ЭчтЯ кат аММуьтт М зчЯZлй Эззт
«Зй уЗчтл:;ZьЯй т [чл\ЗМтуЯй :;ZлЕ зтМЗа ТЗлэтч;М ФатзьД каьЗа т а;-
лклч;\ЗчК Д]ЗйзМ БЗа\Д уч:ЗчЗх ьЗулчКьт\КЗл ль у ,лулз ОачЗьЗД еутчМе
МаЗ:т Мултх ]тульЯх аььтз ;алз* r;]\ть т ]ЗьJть клМаZЗ ль [;:тч ктьзтД
 а[лу клзч:ZЗ j зьлл\тМчЗььЯзт аЗтзт JЗч\зт ь; ь: ;хлзД т уМлаЗ уМЗ ;]З
катZчт у :ут]ЗьтЗ т М:ЗччтМК [л:аЯ* rтМЗа ТЗлэтч;М Фатзь эьЗат\ьл ьлМтчМе кл
уМЗз; :ула;Д ьЗ клч:е а; т ллуе МулЕ Мл[МуЗььлМК аМкал:]ЗД ьзЗаЗуеМКД ьЗМл-
зьЗььлД чЕ\тК у л :ЗьК ьЗ л:ьл уЯл:ьлЗ :ЗчКхЗ*
оаЗ]:З уМЗл ль клаЗ[лучД \л[Я зЯ JЗчКьл уЯзЯчтМКД ЗзД ; лл [Ячт
[лал:ЯД уЗчЗьл [Ячл тх М[атК* lЗз ]:лл т ьМ Мь[:тчт ьлулй л:З]:лйД :ЗZЗулйД ьл
\тМлй* щ]:Яй з;]\ть клч;\тч Zчек;Д ;а;Д а;[х;Д ZьЯ т [ZзтД ]ЗьJтьЯ j
кчКе т хчлк\л[;з]ьлй ьт т кчтД \л[Я клуеК тзт лчлуЯ* ТлчКл клМчЗ элл
ьМ клуЗчт у [лчКZ;Е ч; у кЗаЗ:ьЗй \Мт :ьтеД ллалй катчЗч :улаД \л[Я 
МчЗ:;З уЯз;ZалуК кЗаЗ: кат[ЯтЗз кл;кЗчЗй* r;]\ть уЯМалтчт кл л:ь; Млаль;
чЯД ]ЗьJть j кл :а;;Е* «зЯх уЯМлтх клМутчт ул чу; ]:лл ае:Д ьтзт МчЗ-
:лучт ЗД л [Яч \;К кльт]ЗД т :чЗЗ кл алМ;* Эзтчт Млеч у льхЗ хЗкл\т ]ЗьJть*
Фатзь уЗчЗч ьз клзьтК Мулт зЗМ* Оь :лулчКьл ;ал]ЕJтз льлз т кЗаЗМЯке
МулЕ аЗ\К аьлл[аьЯзт ;уЗJЗуьтезт катуч ьМ уЯче:ЗК МзЯZчЗьЯзт т л]тучЗь-
ьЯзт* mЗМК :ЗьК ль ;ка]ьеч ьМ у тМ;ММуЗ руЯче:ЗК МзЯZчЗьЯзт» т ьхл:тК Мулт
зЗМ М [МлчЕьлй л\ьлМКЕ* олМчЗ :ьЗуьлй лазЗ]т ьМ уьлуК Мутчт заZталуК
т ьхЗуК* Бл[Д хуЗьлй каьтZД ллаЯй ;]З ьЗллалЗ уаЗзе кать:чЗ]ч Фатзь;Д
тач ь МаткЗ* «ле ае:лз М ьтзД е лМзЗчЗч ьМлчКлД \л МкалМтчД зл]З чт ль МЯаК
рmтатьМтй атч»
21
* Оь луЗтчД \л ьЗ ьЗ ллД т МкалМтчД ;зЗЕ чт е таК* z луЗ-
тч ;уЗа:тЗчКьлД т ль кЗаЗ:ч зьЗ Матк;* z кл:МалтчМеД ь\ч зЗчл:тЕ т лль\тч
ЗЗ* Фатзь уЗчЗч зьЗ кал:лч]К таК т чМе уЗМКз :лулчКьЯзД [алМту Бл[;Д \л е
ьзьлл каЗулМхл]; Зл у таЗ ь МаткЗ* Эл зЗ\ьтЗД клхл]ЗД уЗМКз лла\тчл злЗл
МллуатJ-з;Яь*
, МчЗ:;ЕJтй :ЗьК Мчт катхл:тК кл;кЗчтД ]ЗчуZтЗ лМзлаЗК рьлу;Е ка-
тЕ» Фатзь* Тл JЗ[Зч ьЗ ;злчеД зьллМчлуьл аМкалМаьееМК л ьZтх зьлл\тМ-
чЗььЯх :лМлтьМух т клчл]тЗчКьЯх \ЗМух* Оь Мучеч ьМ клуЯZЗ кл:ьтзК
лчлуЯД [л:ал заZталуК укЗаЗ: т ь:Д у л уаЗзе кл;кЗчт лJ;кЯучт ьZт
а;т т ЗчД клула\тучт ьМ ь зЗМЗД аММкаZтучтД \л зЯ ;зЗЗз :ЗчКД Мучечт
лаЯуК аЯ т клЯуК ;[Я j л\К-у-л\К т;\Е члZ:КД лла;Е Мл[таЕМе
л[зЗьеК тчт ;ктК* ￿
Поро како2о- бушь мужч у л же щ у у ошл мале ь-
к шомк о ш оре, разше ал зучал более 2ошроб о
ШазЯ ь МктьЗ а[ М\т-
чтМК Мут:ЗЗчКМулз [;ьаМлл тчт ьЗМ:За]ььлл ьау т уаЗ:тчт кл;кЗ*
О:ть кл]тчлй :]ЗьчКзЗьД ллаЯй МчД \л Зз; ь;]Зь ;\ЗаД клхл]ЗД кальтМе
л зьЗ МтзктЗй* Ф алула Зл М Фатзьлз е ;ьчД \л ль ]туЗ у элз лал:З* z уМЗй
:;ZлЕ ]ЗччД \л[Я ль ;ктч зЗьеД клМлчК; каЗ:клччД \л [;:З ьЗа;:ьл МлуЗаZтК
кл[З т ,лулл ОачЗь ь лз-ьт[;:К М;:ьЗД ькаучеЕJЗзМе ь МЗуЗа* Фатзь кал-
21
тч j тачь:Мтй тчт Zлчь:Мтй а:тхтлььЯй ьЗх*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
19
Мтч М ьЗл зЗье клчлаЯ ЯМе\т :лччалу* ол]тчлй :]ЗьчКзЗь ьМтучД \л эл МчтZ-
лз зьллД клМлчК; уаЗзЗь ьЯь\З ьМ;ктчт а;:ьЯЗ* О:ьл Фатзь л[ъеутчД \л е
аЗкл т :лалуД хлалZЗй лзкчЗхттД : ЗJЗ т ;зЗь* ,З ;к;Мтч ль т улзл]ьлМт клху-
чтК злт з;ЯчКьЯЗ чьЯ* ол]тчлй :]ЗьчКзЗь Мклатч М ьтз уЗМКз ;зЗчлД ;уЗа-
]:еД \л у рэлз ьтЗаЗ» ьЗ ьт\Зл :лМлкатзЗ\ЗчКьллД т ьльЗхД злЗз; Мл]чЗ-
ьтЕД ;ZЗчД МуД \л й:З клкл]З* О:ьл у З\ЗьтЗ элл :ье МлуЗаZтчМе хЗчЯй ае:
кал:]* Дэут: т щэалчйь ;ктч л:ть кчьла т ,\З* Оьт клть;чт ьМД Zталл
;хзЯчееМКД у Мзлз М\Мчтулз МлМлеьтт :;хД уЯуььлз ЗзД \л тх ьЗ ач;\тчт* ЛЗт
кал:чт кчьла; М Бль-;]Д т ч ЗЗ кЯччт ьЗулзД л: ЗЗ ;ул:тчт кал\К*
Тл ]З \ЗчлуЗ ;ктч т эь:чч* rчК\т Мутчт каЯК т [ЗК кл клч;Д
 ]З тМклчьеК зьл]ЗМул :а;тх аЕлуД :ЗзльМата;е МулЕ ]тулМК т этт\ЗМлЗ
МлМлеьтЗ* mМЗ уаЗзеД кл Zч лалучеД Эчт кчч ьуаЯ: т чзЯуч а;т* Оь
;злчеч элл \ЗчлуЗ ьЗ кл;кК ЗЗ МЯьД ЗМчт ль ьЗ ;кт у кат:\; ЗЗ Мз; т Эзтчт*
Оь л[ЗJч у элз Мч;\З [ЯК Мзлй уЗаьлй а[ЯьЗй т уМЗхД ]ту;Jтх ь элз МуЗЗ*
r;]\ть луЗтчД \л ьЗ зл]З МЗ[З элл клулчтКД т л: Эчт аатчМК калМт-
злз Мла[тД алзл аЯ:е* Фатзь аЗл ауЗаь;чМе ьЗйД ]у ь; у кл:ьелй а;ЗД
т уЗчЗч каЗатК Z;зД тчт ль ЗЗ уЯклаЗ* Оь ьЗ клЗакт тх :Зч j \л ЗJЗ ьЯКЗ;
тД ЗМчт ль ьЗ злч\т МтЕ ]З зть;;Д ль уЯуЗ:З ЗЗ ул :ула т уЯ:М Зй ЯМе\; кчЗЗй*
ДД ;] ль-л [ЯМал уЯ[КЗ т ьЗЗ уМЕ э; \;ZК j т [;:К ль калчеД ЗМчт эл ьЗ * Эчт
Мла\тчМК кЗаЗ: ьтз т кЯчМК уЯЗаЗК МчЗЯД ьл уМЗ [Ячл ькаМьл* Оь хл\З [ЯК
Мл Мултзт :ЗКзтД Мч льД л ьЗ:лчлЗ уаЗзеД ллалЗ Зй лМчлМК ]тК* ,т ьхз;аЗь-
ьЯЗ [алутД ьт уМЗ ;алЯ Фатзь ьЗ злчт МутК злч\К [З;ЗZь;Е зК* Оь
кал:лч]ч МзЯз ]члМьЯз л[алз ;злчеК т ;каZтуК ьЗ ач;\К тх алтх* mьлуК
т уьлуК ль уЗа:тчД чЕ[т МулЗл зчК\т* ДЗМет а клулаеч ль Мулт каЗ]ьтЗ
л[ЗJьте j л лзД лй уЗаьлй т клМч;Zьлй ль [;:З; ;МЗа:ьл ль МьЗ а;:тКМе
:ЗьК т ьл\КД :л клМчЗ:ьЗл зьлуЗьте МулЗй ]тьтД ЗМчт лчКл ль ;кт тх уМЗх узЗМЗ* ,л
уМЗ ькаМьл; л \ЗчлуЗ ьЗ зл МЗ[З рэлл клулчтК»* «:Зч МлуЗаZтчМКД т эь:чч
:лч]Зь [Яч ;йт* Тл: Эчт [алМтчМК уМчЗ: ьтз; л[ьтзч Зл МаМьл; хЗчлуч Зл
Мьлу т Мьлу; калМтч Зл клзьтК ЗЗ j т уМЗ эл уаЗзе ЗЗ МчЗЯ Ма;тчтМК кл чтх; зчК-
\тД л\ьл :л]:ЗуЯЗ Ма;т*
Фатзь калчтьч ЗЗД ьЯуе аЗулй-лалулйД кчМтулй :ЗулйД т уЗчЗч Зй уМК ь
МулЗ зЗМл т уЗМт МЗ[е МчЗ:;З* Оь клчечМеД \л ьЗ МьЗ ЗакЗК кл:л[ьлй \Зк;хт ьт
МЗ;ь:лй :лчКZЗ* Оь Млал :М Зй ьМлеJтй клул: :че МчЗД ЗМчт ль ьЗ [;:З \ЗалуМт
лМлал]ьД ;] у элз-л ль зл]З клчл]тКМе ь Зл Мчлул*
очьла т Бль-;] узЗМЗ Мл Мултзт ьлуЯзт кл;кзт [Яч ллу л[ЯК*
j ,З кч\КД зз* z [;:; хлалZтз зчК\тлз* ,З кч\КД j клулаеч эь:ччД лче:Я-
уеМКД л: льт уЯхл:тчт :уЗаК*
Чл МчлМК М этз каьтZлйД л:ьлз; Бл; туЗМьл* Тл [Яч ултМть; Мла[ье
МхЗь* z т Мз [Я кччД ЗМчт [Я клМзЗч*
m ; ьл\К кл\т уМЗД л кат[Яч ь [атЗ рОачЗь»Д [лчЗчт* ЛЕ:т ]члучтМК ь
аЗ;Е [лчК у лчлуЗ т МктьЗ* rчЕ Эзтчт j \л [Ячл МлуЗаZЗььл :че ьЗЗ ьЗл[Я\ьл j ьЗ
кЗаЗМуе кчч* ^алз клучт уа\Д ьл ль ьЗ зл лкаЗ:ЗчтК кат\тьЯ ьZтх ]чл[*
щл: ль лМзатуч зЗье т :уч улкалМЯД МуZтЗМе злтх МтзклзлуД е Млл[Jтч Зз;
МулЗ зьЗьтЗ л лзД \л эл а]ЗьтЗ лМклй j ;клзеь;у л эЗ МзЗат л[За л кат-
\тьЗ МулЗл зьЗьте* mклчьЗ зл]З [ЯКД МлчМтчМе ль т МчД \л клZчЗ чуьЯз
уа\лз [лчКьтхЯ* mМлаЗ кат[Яч чуьЯй уа\ j ьтлалМчЯй МуЗчлулчлМЯй з;]\тьД
ллалл ьЯучт :ллалз щаалз* Оь л[ъеутчД \л эл лМкД клМчЗ \Зл уЗМК :ула кЗаЗ-
клчлZтчМе* щл: :лла щаа ;ZЗчД Эчт;Д ЭззтД маат т зЗье ;М:тчт у ЗчЗ; т ;уЗчт
у [лчКьтх; j [лчКZлЗ [ЗчлзазлаьлЗ :ьтЗД МлеуZЗЗ ь латьЗ лал:* ,М М маат
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Г0
клзЗМтчт у кч; ь л:ьлз т уЗахьтх э]Зй* ￿
*олез ь ак улаь а ме я чушо щ-
о ло тече е трех ш е я б л 2очт ле2
О:ь]:ЯД л: е чЗ]ч у лз МлМл-
еьттД улZЗч Бл[Д Му :лла; щаа;Д \л Фатзь клМчч Зл аММкалМтКД ; ьМ :Зч*
«]т Зз;Д уЗчЗч :ллаД \л оч л\ЗьК кчлхД ьл ЗМчт ль :л]туЗ :л :Зует уЗ\ЗаД лД
зл]З [ЯКД т лкаутМе*
z :;зчД \л ;за;* Хле укЗаЗ:т зЗье л]т:чл зчл \Зл ллД а:т \Зл Млт ]тКД
кат[чт]ЗьтЗ МзЗат катул:тчл зЗье у ;]М* z-л клччД \л зле М;:К[ j лль\тК ]тьК
у чльЗ злЗй МЗзКт; ьл тМк;МтК :;х клМаЗ:т ьЗьлзхЗуД кат тх л[МлеЗчКМух j л
[Яч лаКе зЯМчК!
m [лчКьтхЗ [Ячл зьл]ЗМул чЕ:Зй л[лтх клчлу т уМЗх улаМлу* , :улах :-
ьте Млч\тучт ал[Я* щл: л-ьт[;:К ;зтачД ультч лчллч j Мтьч Мьта; катйт
т :лМутК Зчл ул уч:Зьте кчльт* rьл]ЗМул аД уМетй :ЗьК т уМе;Е ьл\КД улье-
Jтй лчллч кл:уч Мулй зЗчьхлчт\ьЯй лчлМД л[ъеучее л ЗJЗ л:ьлй МзЗат* О:ьл злЗ
уаЗзе ЗJЗ ьЗ катZчл* щл: аттМ зтьлучД е ь\ч уЯ:лаучтуКД т кл тМЗ\Зьтт :у;х
ьЗ:ЗчК т :у;х :ьЗй уЗаь;чМе узЗМЗ М маат у льД ьЗМе ь чтхЗ МулЗз лзЗтьЯ [лчЗьтД
ллаЯЗ кл МЗй :ЗьК кал:лч]Е Зл л[Зл[а]туК* Эчт; т Эзтчт л]З катуЗчт ь МчЗ-
:;ЕJтй :ЗьК у улЗД т Мьлу зЯ заZталучт кл :ЗзльМахтлььлй чЗ кл: ь[чЕ:ЗьтЗз
т катМчКьЯз уче:лз кл;кЗчЗй* z уМЗ ЗJЗ чЗчЗеч ь:З]:;Д \л кл]тчлй :]ЗьчКзЗьД
тМуZтй ;\ЗаД Мьлу й:ЗД л[ЗJчД т ;кт зЗье* m элз Мч;\З е \;уМулуч [Я
[МлчЕь;Е ;уЗаЗььлМК у лзД \л Млал уьлуК л[аЗ; Мул[л:;* ол;кЗчт Zчт л:ть 
:а;тзД ьл кл]тчлй :]ЗьчКзЗь т ьЗ л[ъеутчМе*
,льЗх л:ь]:ЯД л: зЯ [Ячт ул :улаЗД уЯZЗч Фатзь т уЗчЗч ьз т:т ь Мулт
зЗМ у [лчКZ;Е ч;* щл: зЯ улZчтД лчлМКД \л ьМ ]:З лй-л :]ЗьчКзЗьД
т клМлчК; ль [;:З \Мл ;клзтьКМе у :чКьЗйZЗз ауттт элл клуЗМулуьтеД лкт-
МьтЗ Зл уьЗZьлМт т зле лхЗь Зл хаЗа М кЗаулл уче:Д улзл]ьлД кат:;Ме
 зЗМ;*
Эл [Яч \ЗчлуЗ уЯZЗ МаЗ:ьЗл алМД ьЗМлчКл Мла[чЗььЯй т М;;чтуZтйМе* Оь
[Яч аМтуЯй з;]\ть тД клхл]ЗД :лМт МаЗ:ьтх чЗ* m Зл уьЗZьлМт ьЗ [Ячл ьт\Зл
лчтуЕJЗл; ькалтуД ьЗ\л ]тьЗа:лМьлЗ т катучЗЗчКьлЗ калМчКЯучл у Зл
чтхЗ т у льЗ лчлМ* ^ль\ЗььЯЗ Мтхтт [члулаьл МзЗZчтМК у а;:т ЗлД т эл зЗ-
\ч ]:Яй* Оь калх]тучМе МаЗ:т ьМД :уе зьл]ЗМул улкалМлу л лзД \л зЯ ;зЗЗз
:ЗчК т лз; а;:; катуЯ\ьЯ; ЗМчт зЯ хлтз ]тК ; ьЗл т ЗМчт зЯ [;:Зз хлалZл МЗ[е
уЗМтД ль ьМ ;кт; т кал\тЗ аММкалМЯ у лз ]З :;хЗ*
олМчЗ ьЗллалл :чКьЗйZЗл т;\Зьте т [ЗМЗ:ЯД МуZЗйМе хЗьД ль ьльЗх каЗ:-
чл]тч ЯМе\; :лччалу зЗьеД :ЗуеКМл маат т МЗзКМл Эчт;* Тл чт лМк Мьттч
ьZ; хЗь;Д л чт [Яч тье кат\тьД кл ллалй Фатзь МлчМтчМе Мть;К кеК МлЗь
:лччалу М лй хЗьЯД лла;Е уь\чЗ калМтч зЗьеД j элл е ьЗ ьЕ* mл уМелз Мч;\ЗД
клМчЗ алл ькае]Зььлл азЯZчЗьте ль л[ъеутчД \л катьтзЗ каЗ:чл]ЗьтЗ*
щ лчКл Эчт ;МчЯZч элД уьлуК ь\чтМК ЗЗ з;\Зьте* щ лз; уаЗзЗьт ль тМх;-
:чД т ч ЗЗ кчт л [лчЗьт т лае* Дче зЗье [Ячл [Я л[чЗ\ЗьтЗзД ЗМчт [Я е зл
л[лйт злч\ьтЗз клМчЗ:лууZ;Е :чЗЗ МхЗь;* Оь уЯЯуЗ улМклзтььте [лчЗЗ Мла[-
ьЯЗ т ат\ЗМтЗД \Зз МклМл[Зь лктМК \ЗчлуЗ\ЗМтй еЯ* mт:Яуч е зЗаЗйД ллаЯЗ
у клМчЗ:ьтй а хЗчлучт чтх Мултх зЗауЯх лкаЯМлу; ут:Яуч еД льт Млкалул]:чт
Мултх :ЗЗй у злтч;Д л: Ззче МЯкчМК М ч;хтз М;лз ь тх ал[ЯД МаЯуе улчЕ[-
чЗььЯх \: л зЗатьМтх ч ьуМЗ:; ьл ьтл: ьЗ ут:Зч е лл уЯа]Зьте МтчКьЗй-
ZЗйД [ЗзЗаьлй т [З[аЗ]ьлй Мла[тД л: Эчт аММучМК Мл МулЗй зчЯZлй* Оь
МлаучМК Мл МулЗл зЗМ у ае:; ]ЗьJть тД ;МаЗзтуZтМК ;:Д :З Млеч ЭзтчтД кл:ху-
тч ЗЗ ь а;т* ДЗул\Д Мльуе ьЗ;Е ь:утЕJ;ЕМе лкМьлМКД тьМтьтуьл л[утч
а;\льзт зЗатьМ;Е ZЗЕ т Мкаеч МулЕ зчЗьК;Е лчлу; ь ЗЗ а;:т* Фатзь аЗл
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
ГЙ
катч Зй злч\КД ьл ль Зл ьЗ Мч;Zч* Оь Мхутч ЗЗ а;; т а;[л клеь;чД ьл
ль чтZК ЗМьЗЗ кат]тзч МЗ[З аЗ[Зь* Тл:Д Млкалул]:е Мулт :ЗйМуте уЗаЗьтхЗй
МаZьЯх а;ЗчКМуД ль ььЗМ Зй лй [ЗММЗа:З\ьЯй ;:аД \л ль лZь;чМК т З:у
ьЗ ;кч* ОД ]члМьл Мч ль л: кат\тКД т ;злчеКД т калМтКД \л[Я тх ьЗ
ач;\чт* ол\Зз; тх ьЗ зл; ;ктК узЗМЗ? ол\Зз; [Я ьЗ лМутК Зй хле [Я л:ьлл
т ЗЗ :лалтх :ЗЗй?
j «зтч;йЗМКД Мзтч;йЗМКД хлетьД j кчч льД ;ку ь лчЗьт* j ол]ч;йМД
хлетьД ;ктЗ Эзтчт* z ьт ьЗ Мзл; а[лКД ЗМчт ЗЗ ; зЗье [За;{ е ;за;*
Фатзь Мьлу кЗаЗ[тч ЗЗД ьл льД ьЗ л[аJе ь ьЗл уьтзьтеД кал:лч]ч злчтК
л уМЗй :;ZтД аММЯуеД ; ьЗЗ [ачт эь:чч (ль Зл [лчКZЗ ьтл: ьЗ ;ут-
:тД т ЗкЗаК [;:З л\ЗьК кчлхл j л Бл]З! л\ЗьК кчлхл)Д МчтZлз ]ЗМлл л[таК ; ьЗЗ
т Эзтчт j ЗЗ ла:лМКД ЗЗ З:тьМуЗььлЗ МлалутJЗД уЗ:К ль ьЗ Мзл]З уЯ]тК [З МулЗй
зЗатД ль ЗJЗ зч*
,льЗхД клМчЗ :лчтх калМК[Д кл;кЗчК ЭчтЯ уЯМ;ктч укЗаЗ:Д кл уМЗй ут:тзлМт
укЗ\чЗььЯй ЗЗ лаЗзД Мч Фатзь;Д \л ;кт ЭзтчтД т МкалМтчД лу ЗЗ хЗь*
j щлу ЗЗ хЗь? щ;ктЗ ЗЗ? j кЗаЗМкалМтч у луЗ ТЗлэтч;М Фатзь* ФД ; ]З луЗ-
ту ь Мулй Мл[МуЗььЯй улкалМД :л[утч{ j z ьЗ Мь; ЗЗ кал:уК* Оь ьЗ кал:ЗМе*
Тл \ЗчлуЗ зЗтчД \л Зз; ьЗ ь;]ь МлчК Еье а[Яье j Зз; ль ьЗ катьЗМЗ ьт-
лй уЯл:ЯД j ьл клМлчК; зК ЗЗ чЕ[тД ль ллу ;кчтК а;зь;Е хЗь; :Зул\;*
,л элз; \ЗчлуЗ\ьлз; каЗ:чл]ЗьтЕ Фатзь лМучМе МлуЗаZЗььл ч;х* Оь ьЗ кал:М
:Зу\ль; улл[JЗ ьт ;Е хЗь;* , ьЗй зл]ьл М:ЗчК ;\т т лаЯ :ЗьЗД Мч льД
л: ль кл:аМЗ т [;:З ь ьЗМлчКл чЗ клМаZЗ* ￿
 Но ом =рлеа е ашетя шота-
точ о мужч , котор е за2латят 2ять т яч шолларо за такую краа :у, за такую
лашкую штучку, которую 2ре раття Эмл
,З-ьЗД МЗй\М ль ЗЗ ьЗ кал:М* Оь
аМутхД атьД ;лч [члал:ьЯх алуЗй j ьЗ л \л уZт лчМл;[ЯЗД Мл[таЕ-
JтЗ хчлкл ьтЗаЯ М уЯеь;Язт лчлузтД клхл]тзт ь к;чт j [;:К ль калчеД ЗМчт
ль е*
щл: Эчт ;МчЯZч л аЗZтзлМт Фатзь ьЗ аММуКМе М ЭзтчтД ль МлуЗа-
ZЗььл л[З;зЗч*
j z ьЗ клй:; [З ьЗЗ* Оьт ьЗ [За; ЗЗ ; зЗье! j улктч льД т атт ЗЗ МзЗZтучтМК
М алзтз т аъеаЗььЯз лчлМлз ФатзьД уЗчЗуZЗл Зй злч\К*
ТЗз уаЗзЗьЗз зЯ М маат уЯZчт ул :ула тД уЗаь;уZтМК М ьZтзт л:ЗечзтД ]:чт
; кЗаЗ:ьЗй :уЗатД ллуЯЗ т:т* ,Z кл;кЗчК Млеч кл:чЗ ьМД че:е ь Эчт; М уЯа-
]ЗьтЗзД ллалЗ еуьл ;Яучл ь Зл Мл]чЗьтЗ т- ллД \л Зз; катZчлМК ;ктК ЗЗ
хЗьлй лл ьЗтМлулл лае* rЯ л]т:чт ЗJЗ ьЗллалЗ уаЗзеД кл ьльЗх ФатзьД
клЗаеу ЗакЗьтЗД ьЗ уЯхутч Эзтчт т а; зЗатД ьЗМзлае ь лД \л льт хЗкчечтМК :а;
 :а; тл уМЗх Мтч*
j ,З клт:й зЗьеД ззД ьЗ клт:й зЗьеД j ат\ч :Зул\Д кл ЗЗ зК а;[л
уЯчтучт уль* j ,З ;хл:тД уЗаьтМКД ззД j кал:лч]ч ат\К зчЯZД ;злчеЕJЗ
калМтае Мулт алхльЯЗ а;\льт* ,л кчч ль ькаМьл* ,М лалкчтул уЯуЗчт 
:уЗаК т ь ;чтх;* rЯ кал:лч]чт МчЯZК ЗЗ катЯуЯ зЗат j руЗаьтМКД ьЗ клт:й
зЗьеД уЗаьтМКД зз» j кл ЗЗ :ЗМтй лчлМл МьлутчМе Мч[ЗЗД кллз ЗJЗ Мч[ЗЗД клМЗ-
кЗььл зтач у:чт тД ьльЗхД МлуМЗз калкч*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Г2
ч;\ЗьтЗ ЭчтЯ М ЗЗ улаЯз аЗ[Зьлз
БлчКZЗ ьтл: Эчт ьЗ ут:Зч ьт ЭзтчтД ьт эь:чч* О:ьл т :ьЗзД т ьл\КЕ ль
:;зч л ьтх* , хчлклуЯх клчехД у хт]тьЗД уЗ:З т уМЗ: ль лулатч лчКл л ьтх j
 \Мл т М ьтзтД [;:л льт [Ячт ае:лз* ТлчКл кла;туZтМК у э; тччЕтЕ тчт у МльД
л[аЗч ль зт ;ЗZЗьте*
щ т [Ячл МьлД ль ьЗ [Яч л[Я\ьлй а[ЯьЗй* щ [лчКZлй :лчЗ катал:ьлл ;зД
лтз ль л[ч:чД кат[утчтМК л[ZтаьЯЗ ььте т МуЗ:Зьте л зьл]ЗМуЗ каЗ:зЗлу* Оь
ьМч]:чМК тзт улзл]ьлМезтД тЗ аЗ:л [ЯуЕ :лулчЗьЯ лз;-л т ЗЗ ;ьЗ-
Зььлл чММ* Оь [Яч улуЯZЗь :л МэЗа тьлй ]тьт* «ул[л: j Мул[л: :че ьЗЗ Мзлй
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Г1
т ЗЗ лкаЯМлу j зьлл чЗ [Яч ЗЗ л[ч\лз у ]атй :ЗьКД ЗЗ Млчклз льЗььЯз кл ьл\з*
m МулЗз кчлзьт\ЗМуЗ \ЗаЗ к;МЗьтЗ ьЗулчтД ;МаЗзту ула элз; ул[;]:уZЗз;
ь:З]:; зе;Д ль Мл уаЗзЗьЗз ул[ачМК рь уЗаZть; ФМт» т ;аЗч рЗзчЕ л[Злуь-
ь;Е»

* Ф ул у л:ть ьЗ]:ььЯй зт ал\алуьтЗ т л\еьтЗ Мла;Zтчт ЗЗ уМЕ* Ч;:ЗМьлЗ
ут:ЗьтЗ Мул[л:Я МаЯчлМК т ут:;Д л: ЗЗ клуЗчт л[аьл у ьЗулчЕ* ,ЯьЗ рлаКл кч\З
ль ьл\КЕД т МчЗЯ ЗЗ ь чьтх ЗЗ* ,З ; ьЗЗ ;ЗZтЗче т уМЗх чЕ[туZтх ЗЗ; уМЗ :а;Ке
ЗЗ тзЗьтчт ЗйД М:ЗччтМК уазт Зй»
2?
*

Бт[чЗйМлЗ уЯа]ЗьтЗ; ька* mлалльтЗД 1Г{Й{ рФ улZЗч rлтМЗй М ауьть rлутМтх ь ла; ,ЗулД ь уЗаZть;
ФМтД \л калту ФЗатхльД т клч Зз; млМкл:К уМЕ ЗзчЕ мч: :л Мзлл Дь»* j оатз* кЗаЗу*
2?
mт:лтзЗьЗьье хт т оч\ ФЗаЗзттД Й{2* j оатз* кЗаЗу*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
ГГ

Са А ПНН

Парохош «1ушоль» ; =т2л те з Но о2о =рлеа а ; Ульям Форш ; Прб те
Алека шрю, что а 1еш-1 ер ; 1еше я ; «елке Со о е Леа» ; Дк
кот ; Лет яя резше :я Март а ; Jехакая шоро2а ; Прб те 2ометье хозя-
 а Форша ; 1оза ; Го2ожа Форш ; Салл ее шет ; По ар Джо ; Уолтер, Сэм
 Э то ; Леоза2ото к а И шеком ручье ; Д уббот е ; =браще е Сэма
к *о2у ; 2ош шоброт ; С2ла леа ; Ашам Jашем, ебольшо2о роточка бел ;
Какалла е2о 2лемя ; И шеке та : ; Джо Jабт ; Прблже е бур
олть;у ьлуллачЗьМтй ьЗулчКьт\тй льД зЯ М маат клМчЗ:лучт ьZтз ьлуЯз
хлетьлз ь ;чтх;Д Эчт;Д ллае кчч т л т :Зчл л[ла\тучМК ь:Д Фатзь т Зл
кл:а;\ьЯЗ Jтчт ьзт МтчлйД кл зЯ ьЗ лчтМК ь [ла; калхл: р;:лчКэ»Д Мл-
еуZЗл л: ; кат\ч* ,З калZчл т клч;\МД зЯ ;]З [ЯМал кл:ьтзчтМК ууЗах кл
rтММтМтктД ькаучееМК у лЗ-л зЗМл ь аЗЗ З:-туЗа* , [ла;Д клзтзл ьМД [Ячл
ьЗзчл ьЗулчКьтлуД лчКл \л ;кчЗььЯх ь ьлуллачЗьМлз аЯьЗ* олзьтМеД \л ьЗтй
зтМЗа щЗчМл j кл Мч;хзД туЗМьЯй т [лЯй кчьла j уЗ хЗч;Е лчк; а[ЯьК*
Фзе ьZЗл хлеть [Ячл ^тчКез Фла:* Оь л[тч л: у тзЗьтт рmЗчттЗ «лМьл-
уЯЗ ЛЗМ»Д у катхл:З АулйЗчКД аМклчл]Зььлз ь каулз [ЗаЗ; З:-туЗаД у Мзлз МЗа:хЗ
Л;ттьЯ* ,ЯьЗ ль j [ктММтй калклуЗ:ьт* mл уМЗз катхл:З АулйЗчКД у лМл[ЗььлМт
ь л[лтх [ЗаЗх БйЕ-Бnэ
2k
Д :З Зл ьЕ ч;\ZЗ уМЗлД Мла]:ьЗ лЯуЕМе л ьЗз
 л :лМлйьлз Мч;]тЗчЗ Бл]тЗз* О:ьл у ;зх зьлтх МЗуЗаеь зЯМчК л лзД \л \Зчл-
уЗ МклМл[Зь :За]К Мултх [чт]ьтх у а[МуЗ т ьтзКМе лалучЗй чЕ:КзтД улзл]ьлД
МлуЗаZЗььл ьЗ уе]ЗМе М каЗ:МучЗьтезт л ьауМуЗььлй т аЗчттльлй ]тьт* ФМхл:е т
лктМьтй чт\ьлМЗй уал:З БЗа\Д Фатзь т тз кл:л[ьЯхД ллаЯЗ ;клзеь;Я :ЗМК :чЗЗД
чЕ:т каЗтаЕ т каЗ:Е калчетез уЗМК чММ а[луч:ЗчКхЗу [З а[ла;* ,л е [Яч
ьЗллалЗ уаЗзе Зл ьЗулчКьтлз т тзЗч улзл]ьлМК хлалZл ;ьК Зл хаЗа т ьчль-
ьлМтД т кллз; л:Е :ьК МкауЗ:чтулМтД л: лулаЕД \лД ь злй уче:Д ьтл: ьЗ
М;JЗМулучл ь МуЗЗ [лчЗЗ :л[аллД [члал:ьллД тМаЗььЗл хатМтьтьД \Зз ^тчКез
Фла:*
ДЗйМутЗчКьлД учтеьте т ьлзМуД ллаЯзт ль [Яч ла;]ЗьД :Зччт Зл МчЗкЯз
 ть\чКьлй ьЗМкауЗ:чтулМтД чЗ]JЗй у лМьлуЗ уМЗй МтМЗзЯ а[Му* ￿
= ко2ша
е ом е аля ра т е ом 2ра е ош о2о чело ека шержать шру2о2о 2ошч е 
мче:е МулК З ]З ZлаЯД \л т Зл каЗ:тД ль ут:Зч уЗJт у лз ]З МуЗЗ* Б;:К ль улМкть
кат :а;тх л[МлеЗчКМух т кл: тьЯзт учтеьтезтД Зл каЗ:МучЗьтеД ьЗМлзьЗььлД [Ячт
[Я тьЯзт* ТЗз ьЗ зЗьЗЗ ль [Яч л[ахлуЯз хлетьлзД МкауЗ:чтуЯз МллуЗМуЗььл зЗаЗ
Зл кльтзьтеД т М\Мчту [Яч л а[Д ллаЯй клк:ч ьЗз; у Мл[МуЗььлМК* Б;:К уМЗ
чЕ:т луЯД лу льД а[Мул чтZтчлМК [Я [лчЗЗ \Зз клчлутьЯ МулЗй лаЗ\т*
Ду :ье т ат ьл\т кал[Ячт зЯ ь [ла; калхл: р;:лчКэ»Д т у эл уаЗзе ьт\Зл
ьЗ калтМхл:тчл лМл[Зььл тьЗаЗМьлл* ТЗкЗаК зЗье учт очлз j тзЗьЗзД кат:;зььЯз
БЗа\ЗзД т льл аЗктчлМК зьлй ь уЗМК кЗатл: злЗл а[Му* Эчт [Яч кал:ь кл:
тзЗьЗз ДаЗй:т* Т ЗЗ лкаЗ:Зчтчт у ;к\Зй Фла:Д т ЗкЗаК эл тзе [Ячл уьЗМЗьл у МктМт
у льлаЗ зталулл М;:Кт у ,лулз ОачЗьЗ*
mМЗ уаЗзе ьZЗл к;т е ьЗкаЗМььл азЯZчеч л МулЗз клчл]Зьтт т :За]ч М Мл[лЕ
МлуЗД лй ьтч;\Zтй ;аМ т[аКД :[Я кат[чттК у аЗ;чКЗ злй кл[З* олалЕ j
ьЗ лчКл ь калхл:ЗД ьл т уклМчЗ:Мутт j е кл\т ;]З ллу [Яч клчьлМКЕ аМаЯК
Фла:; эЯ злЗй тМлатт* ТЗкЗаК е МчльеЕМК лз; зьЗьтЕД \л эл клZчл [Я зьЗ ь
2k
«члул р[йЕ» (ут:лтзЗьЗььлЗ эаьх*) л[ль\З калл тчт Матх;; а;у у :ЗчКЗ аЗт М зЗ:чЗььЯз З\ЗьтЗз*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Г?
клчК;* z :]З \Мл аММзатуч лй ZД ьл т Мах клЗакЗК ьЗ;:\;  ьЗз;
т ьЗ кат[Зь;чД кл аМхл:Я кл злЗй кЗаЗулЗ т :ЗьЗ]ьЯЗ а;:ьЗьте Фла: ьЗ М:Зччт
кл:л[ьЯй Z ;]З еуьл ьЗ[ЗлкМьЯз* mклМчЗ:МуттД ьхл:еМК ул учМт :а;тх хлеЗуД
ьЗ клхл]тх ь ^тчКез Фла:Д е ;еМьтчД \л зчЗйZЗЗ л[ьа;]ЗьтЗ злЗй тМтььлй М;т
зьлуЗььл кла;т зЗье у ЗJЗ [лчЗЗ [Зь:З]ьЯЗ ч;[тьЯ а[Му* z [Яч МчтZлз :лал-
тз ьЗулчКьтлзД \л[Я зЗье ЗаеКД т каЗаМьл МльучД \л зЗье ;уЗ; ЗJЗ :чКZЗД
у ;Е-ьт[;:К ч;ZКД ькатзЗа ЗхММ;Е аьтх;Д т з кал::;* О зЗье т[уеМе
Д ула т[учеЗМе л ;а:Зььлй члZ:тД ЗМчт а:ММе хлК ZЗклл л злЗз кауЗ
ь Мул[л:;* олэлз; е аЗZтчМе кЗаЗК клаЗк\З э; йь; у МулЗз МЗа:хЗ j ьтл: ьт
МчлулзД ьт у;лз ьЗ л[злчутКМе л лзД Зз тчт \Зз е [ЯчД :луЗату злЗ т[учЗьтЗ оал-
ут:ЗьтЕ т Мл[МуЗььлй Млл[атЗчКьлМт*
m :лч]ьлЗ уаЗзе зЯ МлZчт М калхл: р;:лчКэ» у зЗМЗ\ЗД тзЗь;Ззлз АчЗМь-
:атЗйД у ьЗМлчКтх Мльех зтчК л ,лулл ОачЗь* Эл зчЗьКтй лал:л ь Е]ьлз
[ЗаЗ; З:-туЗа* оЗаЗьл\Зуу зД зЯ ;алз МЗчт у клЗ: т уМлаЗ [Ячт ;]З у БйЕ-
Лз;атД лал:З ЗJЗ зЗьКZЗзД аМклчл]Зььлз у ЙУ зтчех л АчЗМь:атт* m З уаЗ-
зЗь ]ЗчЗье :лал з т ль\тучМК* очьхте Фла: аМклччМК у Й2 зтчех
27
л
Лз;ат кл ЗхММлй :лалЗД у рmЗчттх «лМьлуЯх ЛЗМх»* Эл аММлеьтЗД ьз [Ячл
л[ъеучЗьлД кат:ЗМе калйт кЗZлзД клМлчК; ьтлл л[JЗМуЗььлл аьМкла з ьЗ
[Ячл* ФД уМЗ зЯ :уть;чтМК у к;К у л[JЗМуЗ Фла:* ДЗьК уЯ:чМе \аЗуЯ\йьл ]а-
тй* маатД Эчт т е [Ячт уМЗ ЗJЗ Мч[Я клМчЗ [лчЗьтД т кл:лZуЯ ьZтх ьл М:ЗччтМК
уЗМКз \;уМутЗчКьЯ у аЗ;чКЗ кЗаЗьЗМЗььлй лМкЯ* rЯ кал:утчтМК зЗ:чЗььлД Фла:
клулчтч ьз ьЗ лалктКМеД катМ]туКМе т л:ЯхК уМетй аД зЯ кл]ЗчЗз (элй
катутчЗтЗй зЯ клчКлучтМК :лулчКьл \Мл)* mЯй:е т Лз;ат т зтьлуу :уЗ кчьхттД
л:ь т ллаЯх кать:чЗ]ч зтМЗа; щаьЗчч;Д :а;е зтМЗа; Фчть;Д зЯ :лМтчт
р«лМьлуЯх ЛЗМлу» j к;МлZтД калМтауZЗйМе :л аЗт «[ть*
27
АзЗатьМе зтче МлМучеЗ Й з k09 зЗалу* Ттз л[алзД Й2 зтчК ауьЯ Й9Д1 з* j оатз* аЗ:*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
Гk

(Зе З2е шЗтл аМеЗ1З )я 1те о

ТЗМ каЗ:лМучЗь ООО рЛтЗМ»*
оал\тйЗ э; ьт; хЗчтлзД
;кту клчь;Е чЗчКь;Е уЗаМтЕ
ь ЛтЗМ*
БЗлкМьл лкчтК ьт; зл]ьл [ьлуМлй алй бшИХД АХИ2 CХ =Д АХ И2 Д Мл М\З
зл[тчКьлл ЗчЗэльД М кчЗ]ьлл ЗазтьчД у МчльЗ rТ« тчт «уеьлйД \ЗаЗ PХЛPХ2Д
> bА2 ЛД zь:ЗМ*ДЗьКтД Qю>ю щлZЗчЗД [ль;МьЯзт азт тчт :а;тз ;:л[ьЯз mз
МклМл[лз*
«: Й а 12: рщ2 З а11ь 1: ?З17ч1е ть ате 2аЗ1 З7ь 1у 2 тСЗчте т ьтк *1ю
1
«Зуяз ел
«Зате ря 12 Л»
?
оаЗ:тМчлутЗ кЗаулл т:Зче
9
ММ «лчлзль ,лак
Й0
мчу ю
Й0
мчу юю
Й?
мчу ююю
20
мчу юб
27
мчу б
12
мчу бю

мчу бюю
ГГ
щльЗх льлзтЗчКьлл эазЗь*
Гk

Приложенные файлы

 • pdf 17744710
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий