Orlova_V.O_Podatkoviy_menedgment_Metod.vkaz._

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН - БАРАНОВСЬКОГОКАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ


Орлова В.О., Грицак О.В., Мелентьєва О.В., Тодосейчук Г.С.

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІНСТИТУТУ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ
ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 7.03050802, 8.03050802 «БАНКІВСЬКА СПРАВА»


Узгоджено на засіданні кафедри банківської справи
Протокол № ___
«____» від ___________ 2011 р.
д.е.н., професор
Папаіка О.О.____________
Схвалено учбово-методичною Радою університету
Протокол № ____
«____» від __________ 2011 р.


Донецьк 2011
ББК 65.052.80я73
П 44
УДК 657.05:336.225(076.5)

РЕЦЕНЗЕНТИ:

канд. екон. наук, доцент Лукашова І.О.
канд. екон. наук, доцент Чайковська О.В.

Автори: Орлова В.О., Грицак О.В., Мелентьєва О.В., Тодосейчук Г.С.


П 44 «Податковий менеджмент» [Текст]: Метод. вказівки для проведення практ. занять: для студ. Ін-т обліку і фінансів ден. та заоч. форм навчання галузь знань «Економіка і підприємництво» спец. 7.03050802, 8.03050802 «Банк. справа» / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. банк. справи; В.О. Орлова, О. В. Грицак, О. В. Мелентьєва, Г.С. Тодосейчук – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. – 64 с.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Податковий менеджмент» розроблені для студентів ІОФ денної та заочної форм навчання у відповідності з навчальним планом і робочою програмою дисципліни. Завдання практичних занять в розрізі тем курсу включають усні питання та тести для закріплення теоретичного матеріалу, а також практичні завдання та ситуації для більш детального засвоєння матеріалу, набуття практичних навичок.
ББК 65.052.80я73

© Орлова В.О., Грицак О.В.,
Мелентьєва О.В., Тодосейчук Г.С., 2011
©Донецький національний університет
економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського, 2011

ЗМІСТ


ВСТУП..............................................................................................................................5
ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ „ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”.6
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1...8
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2..22
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3..30
САМОСТІЙНА РОБОТА...56
ДІЛОВІ ІГРИ З КУРСУ «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»...57
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ..59
ГЛОСАРІЙ..60
ЛІТЕРАТУРА..64


ВСТУП

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні, особливе значення має не тільки податкова система, сутність і значення окремих видів податків, зборів, платежів, але й форми та методи управління оподаткуванням.
Податковий менеджмент являє собою процес управління шляхом використання методів впливу податкового механізму на податкову систему з метою реалізації податкової політики. Тому податкова система передбачає наявність високоорганізованої, добре забезпеченої кадрами та необхідною технікою податкової служби, що являє собою сукупність державних органів, які організують та контролюють надходження податків і податкових платежів до бюджету.
Предметом курсу „Податковий менеджмент” є вивчення методів організації та проведення камеральних і документальних перевірок правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати до бюджету податків, зборів, платежів. Вивченню підлягають і такі питання, як установлення підстави для здійснення державними податковими органами в межах компетенції й у порядку, встановленому законодавством, таких перевірок, як документальні планові й позапланові комплексні перевірки.
Основною метою вивчення курсу „Податковий менеджмент” є оволодіння теоретичними знаннями та практичними вміннями організації стягнення податків, зборів, платежів, методами податкового контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків, а також практичними навичками в галузі адміністративного й апеляційного оскарження платниками податків рішень, прийнятих податковими органами за результатами контрольної роботи.
Після вивчення курсу „Податковий менеджмент” студент повинен знати:
теоретичні й організаційні основи податкового законодавства і менеджменту;
теоретичні і практичні аспекти організації та здійснення контрольної роботи податкових органів;
порядок документального оформлення результатів перевірок платників податків, прийняття рішень за результатами перевірок і порядок апеляційного адміністративного й судового оскарження прийнятих податковими органами рішень.
Програма курсу „Податковий менеджмент” вміщує 13 тем, взаємозв’язаних між собою логічною послідовністю і об’єднаних у 3 змістових модулі.
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Податковий менеджмент» розроблені для студентів ІОФ денної та заочної форм навчання у відповідності з навчальним планом і робочою програмою дисципліни. Завдання практичних занять в розрізі тем курсу включають усні питання та тести для закріплення теоретичного матеріалу, а також практичні завдання та ситуації для більш детального засвоєння матеріалу, набуття практичних навичок.
Найважливішим елементом навчання з метою підготовки висококваліфікованих фахівців є набуття практичних навичок студентів, що дозволяє перевірити глибину набутих знань в процесі вивчення курсу. За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу найбільш сприятливою формою діагностики стає саме тестовий контроль, який дозволяє не лише оцінити навички, що були набуті студентами, але й вірно та об’єктивно оцінити відповідь студента за бальною шкалою.
У ході самостійної роботи студентові слід за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу за відповідною темою, виконати навчальні завдання.
Таке положення дозволяє здійснювати поточний модульний контроль у найбільш повній відповідності до мети дисципліни „Податковий менеджмент”.
ЗМІСТ ТЕМ КУРСУ „ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

ТЕМА 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту
Сутність податкового менеджменту
Система органів податкового контролю
Права й обов'язки керівників органів податкової служби та їх заступників
Права та обов'язки платників податків

ТЕМА 2. Облік платників податків
2.1. Порядок обліку платників податків – юридичних осіб
2.2. Порядок обліку платників ПДВ
2.3. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків

ТЕМА 3. Облік податкових надходжень
3.1. Економічна сутність і значення обліку податкових платежів
3.2. Порядок відкриття особових рахунків
3.3. Нарахування податків і облік податкових надходжень

ТЕМА 4. Порядок подання та обробки податкових декларацій
4.1. Подання податкових декларацій до податкового органу
4.2. Порядок внесення змін до податкових декларацій
4.3. Обробка даних податкових декларацій

ТЕМА 5. Порядок погашення податкового боргу
5.1. Податкові вимоги податкового органу до боржника
5.2. Джерела сплати податкових зобов’язань або погашення податкового боргу платниками податків
5.3. Повноваження податкових органів щодо примусового стягнення податкового боргу


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ТЕМА 6. Види перевірок, що здійснюють державні податкові органи
6.1. Класифікація податкових перевірок
6.2. Підстави для проведення перевірок
6.3. Порядок узагальнення та оформлення результатів документальної перевірки платника податків

ТЕМА 7. Контрольна діяльність податкових органів
7.1. Організація, форми і методи податкового контролю
7.2. Порядок вилучення документів у процесі податкового контролю
7.3. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства
7.4. Порядок оскарження дій податкових органів


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

ТЕМА 8. Контроль нарахування і сплати непрямих податків
8.1. Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість.
8.2. Контроль нарахування та сплати акцизного податку.
ТЕМА 9. Контроль нарахування і сплати податку на прибуток підприємств
9.1. Камеральна перевірка декларації про податок на прибуток як складова податкового менеджменту
9.2. Документальна перевірка правильності обліку доходів і витрат платником податку на прибуток

ТЕМА 10. Контроль оподаткування доходів громадян
10.1. Контроль у сфері оподаткування доходів фізичних осіб
10.2. Контроль за правомірністю надання соціальної пільги фізичним особам
10.3 Контроль за правомірністю надання податкової знижки фізичним особам

ТЕМА 11. Контроль у сфері майнового оподаткування та справляння ресурсних платежів
11.1. Контроль за нарахуванням і сплатою плати за землю
11.2. Контроль за нарахуванням і сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу
11.3. Перевірка правильності нарахування і сплати ресурсних платежів

ТЕМА 12. Податковий контроль при спрощеній системі оподаткування
12.1. Економічний зміст спрощеної системи оподаткування в Україні
12.2. Порядок переходу суб'єктів малого бізнесу на сплату єдиного податку
12.3. Порядок перевірки правильності визначення об'єкта оподаткування в юридичних осіб – платників єдиного податку

ТЕМА 13. Боротьба з корупцією у сфері оподаткування – важлива складова податкового менеджменту
13.1. Правові засади діяльності підрозділів податкової міліції по боротьбі з корупцією у сфері оподаткування
13.2. Відповідальність за корупційні діяння у сфері оподаткування
ГЛОСАРІЙ
ЛІТЕРАТУРА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

ТЕМА 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту
1.1 Сутність податкового менеджменту
1.2 Система органів податкового контролю
1.3 Права й обов'язки керівників органів податкової служби та
їх заступників
1.4 Права та обов'язки платників податків
Питання для самоконтролю знань:
Дайте визначення терміна „податковий менеджмент”.
Розкрийте сутність податкового менеджменту як складової загального державного управління.
Назвіть складові податкового менеджменту.
Які державні органи належать до основних державних контролюючих органів?
Дайте характеристику системі органів податкового контролю.
Назвіть основні права та обов’язки керівників органів державної податкової служби.
Назвіть права та обов’язки платників податків.
Теми рефератів:
Правове регламентування основа податкової діяльності.
Становлення та розвиток податкової служби України.
Шляхи оптимізації розмежування функцій між ланками ДПА.
Місце та роль податкової міліції в системі Державної податкової служби України.
Відповідальність платників як засіб боротьби з ухиленням від сплати податків.
Тестові завдання:
1. Відновіть логічну послідовність проведення податкового контролю:
а) прийом звітності;
б) реєстрація й облік платників податків;
в) нарахування платежів до сплати;
г) проведення документальних перевірок;
д) проведення камеральних перевірок;
е) контроль за своєчасністю сплати податків і зборів;
ж) контроль за виконанням матеріалів перевірок.
2. Державні податкові інспекції у районах та містах підпорядковуються:
а) відповідним органам служби безпеки;
б) відповідним державним податковим адміністраціям в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
в) органам внутрішніх справ;
г) Верховній Раді України.
3. Державну податкову службу України очолює:
а) Президент України;
б) Міністр фінансів України;
в) Прем'єр-міністр України;
г) Голова Державної податкової адміністрації України.
4. Голову Державної податкової адміністрації України призначає на посаду та звільняє з посади:
а) Президент України за поданням прем'єр-міністра України;
б) Міністр фінансів України за поданням прем'єр-міністра України;
в) Прем'єр-міністр України;
г) Кабінет Міністрів України.
5. Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:
а) видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування;
б) здійснює бухгалтерський облік усіх надходжень та витрат Державного бюджету України;
в) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;
г) розробляє основні напрями, форми й методи проведення перевірок.
6. Державне казначейство України здійснює такі функції:
а) організовує виконання Державного бюджету;
б) управління бюджетними коштами;
в) фінансування видатків Держбюджету;
г) розподіл між бюджетами податків, зборів та обов'язкових платежів;
д) видає нормативно-правові акти і методичні рекомендації з питань оподаткування.
7. Державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі та державні податкові інспекції в містах з районним поділом здійснюють такі функції:
а) вносять пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;
б) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, облік платників податків;
в) затверджують форми податкових розрахунків, звітів, декларацій;
г) роз'яснюють через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих актів про податки;
д) вірні б) та г).
8. Державні податкові інспекції у районах, містах без районного поділу, районах у містах здійснюють такі функції:
а) здійснюють контроль за додержанням законодавства про податки, інші платежі;
б) контролюють своєчасність подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків;
в) проводять перевірки фактів приховування й заниження сум податків, інших платежів;
г) подають відповідним фінансовим органам та органам Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
д) усі відповіді вірні.
9. Права органів державної податкової служби:
а) здійснювати контроль за використанням коштів Державного бюджету України;
б) зупиняти операції платників податків на рахунках в установах банків;
в) установлювати єдині правила ведення бухгалтерського обліку;
г) застосовувати до підприємств, установ і громадян фінансові санкції;
д) вірні б) та г);
е) вірні б) та в).
10. Завданнями податкової міліції є:
а) запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування;
б) розшук платників, які ухиляються від сплати податків;
в) формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб платників податків;
г) попередження, виявлення, припинення та розкриття корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління й економіки;
д) вірні а) та б);
е) вірні а) та г).
11. Завданнями податкової міліції є:
а) захист економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України;
б) запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
в) забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби;
г) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, достовірністю бухгалтерського обліку в бюджетних установах;
д) вірні в) та г);
е) вірні б) та в).
12. Платники податків і зборів зобов'язані:
а) ревізувати й перевіряти у міністерствах бухгалтерські документи;
б) накладати на керівників та інших службових осіб підприємств адміністративні стягнення;
в) подавати до державних податкових органів декларації, бухгалтерську звітність;
г) забезпечувати захист державного суверенітету.
13. Платники податків і зборів зобов'язані:
а) брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць України;
б) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність;
в) сплачувати належні суми податків і зборів у встановлені законами терміни;
г) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів;
д) невірне а).
14. Платники податків і зборів мають право:
а) ревізувати й перевіряти у міністерствах бухгалтерські документи;
б) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування;
в) подавати до державних податкових органів декларації, бухгалтерську звітність;
г) забезпечувати захист державного суверенітету.
15. Платники податків і зборів мають право:
а) ревізувати й перевіряти у міністерствах бухгалтерські документи;
б) накладати на керівників та інших службових осіб підприємств адміністративні стягнення;
в) подавати до державних податкових органів декларації, бухгалтерську звітність.

Індивідуальна робота студентів
І. Індивідуальне завдання по темі «Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту»
1. Розглянути структуру податкового органу за місцем проходження практики і відобразити її в схематичній формі.
2. Вивчити функції окремих підрозділів податкового органу, дослідити питання оптимізації розмежування функцій з метою запобігання їх дублювання і підвищення ефективності роботи кожного підрозділу.
3. Проаналізувати (не менше ніж за три роки) статистичні дані, що характеризують різні сторони податкової діяльності, а саме:
а) кількість зареєстрованих платників податків, окремо юридичних і фізичних осіб, в т. ч. виявлених за рахунок додаткових заходів з боку податкового органу;
б) кількість проведених перевірок;
в) суми донарахованих податків;
г) суми нарахованих фінансових санкцій, адміністративних штрафів;
д) кількість випадків призупинення стягнення фінансових санкцій у зв’язку з поданням скарги до судових органів або з інших причин.

ТЕМА 2. Облік платників податків
2.1. Порядок обліку платників податків – юридичних осіб
2.2. Порядок обліку платників ПДВ
2.3. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків
Питання для самоконтролю знань:
Дайте визначення термінів: єдиний державний реєстр підприємств і організацій (ЄДРПОУ) та інформаційний фонд ЄДРПОУ.
Яким Законом України установлено порядок здійснення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб суб’єктів підприємництва – платників податків?
Які роботи зобов’язані виконувати податкові органи щодо організації обліку платників податків?
Який установлено порядок обліку суб’єктів підприємництва – платників ПДВ?
Яким Законом України передбачено державну реєстрацію фізичних осіб – платників податків?
Дайте визначення терміна ДРФО.
Ким і з якою метою використовується ідентифікаційний номер?
Теми рефератів:
Облік платників податку на додану вартість.
2. Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток.
3. Облік неприбуткових підприємств.
Тестові завдання:
1. Автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного податкового обліку платників податків, включає:
а) Єдиний банк даних про платників податків юридичних осіб;
б) Реєстр неприбуткових організацій і установ;
в) Державний реєстр фізичних осіб платників податків (ДРФО);
г) Реєстр платників податків постійних представників нерезидентів в Україні;
е) Реєстр договорів про спільну діяльність;
д) Реєстр власників транспортних засобів.
2. Списки суб'єктів підприємницької діяльності, що не з'явилися в органи державної податкової служби для постановки їх на облік як платників податків, передаються:
а) підрозділам податкової міліції;
б) підрозділам КРУ;
в) підрозділам СБУ;
г) усі відповіді вірні.
3. В інформаційний фонд Державного реєстру фізичних осіб включаються:
а) індивідуальні ідентифікаційні номери, що присвоюються фізичним особам платникам і зберігаються за ними протягом усього їх життя;
б) загальні відомості про фізичних осіб платників податків;
в) інформація про сплату фізичними особами податків;
г) усі відповіді вірні.
4. Термін подання заяви для постановки на податковий облік:
а) 20-денний термін після включення в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій;
б) 20-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію;
в) 40-денний термін після одержання свідоцтва про державну реєстрацію;
г) вірні а) і б).
5. Для постановки на облік платники податків юридичні особи подають в органи ДПС за своїм місцезнаходженням:
а) заяву за встановленою формою (№1-ОПП);
б) завірені в нотаріальному порядку копії статуту, установчих договорів з оцінкою органу, що здійснив державну реєстрацію чи копію положення (для бюджетних установ, благодійних організацій);
в) копію свідоцтва про державну реєстрацію;
г) копію довідки про включення в ЄДРПО України з присвоєним ідентифікаційним кодом;
д) усі відповіді вірні.
6. Прийняття на облік платника податків юридичної особи здійснюється органом ДПС:
а) протягом двох робочих днів після надходження заяви при наявності всіх необхідних документів;
б) протягом п'яти робочих днів після надходження заяви при наявності всіх необхідних документів;
в) протягом двох робочих днів після надходження заяви;
г) протягом п'яти робочих днів після надходження заяви.
Приклад розв’язання завдань:
Необхідно:
- сформулювати сутність адміністративного правопорушення;
- зазначити винних осіб;
- визначити суму адміністративного штрафу, який буде накладено на винних осіб Державною податковою службою за наведені правопорушення;
- визначити, ким виноситься рішення про притягнення до адміністративної відповідальності;
- вказати нормативну базу.
Вихідні дані: Перевіркою встановлено, що громадянка надавала перукарські послуги без державної реєстрації. Протягом року її було притягнуто до адміністративної відповідальності за ті самі ж дії.
Розв'язання:
1. Вид порушення повторне протягом року порушення порядку заняття господарською діяльністю (здійснення діяльності без державної реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності, що містить ознаки підприємницької).
2. Винна особа громадянка, що здійснювала підприємницьку діяльність.
3. Розмір адміністративного штрафу від 5 до 8 НМДГ (17 грн.).
АШ1=5*17=85 грн.
АШ2=8*17=136 грн.
4. Рішення про притягнення до адміністративної відповідальності виносить начальник ДПІ за місцем знаходження.
5. Нормативна база: Податковий кодекс України, Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».
Висновок: відповідно до Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» розмір адміністративних штрафів, що накладаються на громадянку, коливається від 85 грн. до 136 грн.
Практичні завдання:
Завдання 1. Мале підприємство надає побутові послуги з рихтування автомобіля. Обсяг виконаних робіт 40 000 грн. на рік. Чи повинно вказане підприємство зареєструватися як платник ПДВ ?

Завдання 2. Мале підприємство здійснює торгівлю за готівкові кошти. Обсяг продажів за рік дорівнює 10 тис. грн. Чи повинно це підприємство зареєструватися як платник ПДВ?
ТЕМА 3. Облік податкових надходжень
3.1. Економічна сутність і значення обліку податкових платежів
3.2. Порядок відкриття особових рахунків
3.3. Нарахування податків і облік податкових надходжень
Питання для самоконтролю знань:
1. У чому полягає роль обліку податкових надходжень?
2. Які особливості взяття на податковий облік фізичних осіб – платників податків?
3. Які джерела формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб?
4. Яку роль відіграє Державний реєстр фізичних осіб?
5. Який порядок відкриття особових рахунків платників податків у податкових органах?
6. Дайте характеристику форм особових рахунків платників податків.
7. Які суми підлягають нарахуванню в особових рахунках платників та на підставі яких документів?
8. На підставі яких документів здійснюються облікові записи в особових рахунках платників податків про суми фактичних надходжень податків та платежів до бюджету?
9. Який існує порядок обліку податкового боргу, фінансових санкцій і пені в особових рахунках?
10. Які підрозділи податкових інспекцій здійснюють облік податків з використанням автоматизованої інформаційної системи (АІС)?
Теми рефератів:
1. Податкова застава як засіб погашення податкової заборгованості.
2. Аналіз чинного законодавства з питань реструктуризації податкової заборгованості.
Тестові завдання:
1. Облікова справа платника податків, зберігається в органах ДПС до:
а) ліквідації платника податків;
б) зняття його з обліку в одному органі ДПС і прийняття на облік в іншому органі;
в) 31 грудня року постановки на облік;
г) зберігається не в органах ДПС;
д) вірні а) і б).
2. Облікова справа платника податків складається з:
а) реєстраційної, основної і заключної частин;
б) вступної, основної і заключної частин;
в) реєстраційної й звітної частин;
г) реєстраційної, звітної і заключної частин.
3. Реєстраційна частина це:
а) перелік документів, поданих платником податків в органи державної податкової служби при взятті його на податковий облік;
б) звітні документи, подані платником податків у період його діяльності;
в) перелік документів бухгалтерської й податкової звітності;
г) перелік конкретних пропозицій щодо усунення виявлених порушень і стягнення не донарахованих сум.
4. Звітна частина це:
а) перелік документів, поданих платником податків в органи державної податкової служби при взятті його на податковий облік;
б) звітні документи, подані платником податків у період його діяльності;
в) перелік документів бухгалтерської, податкової і статистичної звітності;
г) перелік конкретних пропозицій щодо усунення виявлених порушень і стягнення не донарахованих сум.
5. Фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності (СПД) після одержання свідоцтва про державну реєстрацію повинна звернутися в орган ДПС за місцем свого проживання для прийняття на податковий облік:
а) у 20-денний термін;
б) у 10-денний термін;
в) у 15-денний термін;
г) у 5-денний термін.
6. Для прийняття на податковий облік фізична особа суб'єкт підприємницької діяльності повинна звернутися в органи ДПС із такими документами:
а) заявою за відповідною формою;
б) копією свідоцтва про державну реєстрацію СПД;
в) документом, що засвідчує особистість (паспортом);
г) усі відповіді вірні;
д) невірне в).
7. Для реєстрації як платника ПДВ платник податків надає в податковий орган заяву:
а) не пізніше двадцятого календарного дня, наступного за останнім днем дванадцятимісячного періоду, у якому обсяг оподатковуваних операцій перевищив 3600 НМДГ;
б) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку здійснення підприємницької діяльності щодо торгівлі за готівку;
в) вірне а);
г) усі відповіді вірні.
8. Податковий орган зобов'язаний надати заявнику свідчення про реєстрацію як платника ПДВ:
а) протягом 10 робочих днів;
б) протягом 12 робочих днів;
в) протягом 15 робочих днів;
г) протягом 20 робочих днів.
9. Ліквідаційний баланс у формі річного звіту, що подається для перевірки органу ДПС, складається:
а) у 10-денний термін із дня подання заяви;
б) одночасно із заявою;
в) у 20-денний термін із дня подачі заяви;
г) не подається для перевірки органу ДПС.

Практичні завдання:
Завдання 1. ВАТ «Перспектива» за 1 квартал 2011 р. подало Декларацію про податок на прибуток 01.05.11 р., суму податку визначено в розмірі 20000 грн. Податок було сплачено до бюджету 03.05.11 р. Перевірка податковим органом почалася 01.06.11 р. Необхідно перевірити правильність нарахування податку на прибуток, своєчасність подання декларації до податкового органу, та, за необхідності, нарахувати відповідні фінансові санкції.
Вихідні дані (тис. грн.):
загальний доход від реалізації продукції (з ПДВ) – 3530;
суми безповоротної фінансової допомоги підприємству – 200;
суми коштів резерву, які використані не за призначенням – 10;
витрати, пов`язані з придбанням сировини – 1950 (з ПДВ);
витрати на оплату праці виробничого персоналу – 220;
відрахування до фондів державного соціального страхування – 81;
витрати на придбання торгових патентів – 0, 25;
суми сплаченого підприємством штрафу за несвоєчасне постачання продукції – 10,5;
сума коштів, які внесені до страхових резервів – 500;
балансова вартість основних фондів на початок розрахункового кварталу: 1 групи – 100; 2 групи – 85; 4 групи – 28.

Завдання 2. За звітний період підприємство отримало доходів від продажу товарів на суму 25 тис. грн. (з ПДВ). Штраф, одержаний ним за рішенням суду, становив 5 тис. грн. Отримана безповоротна фінансова допомога у розмірі 10 тис. грн. Сума дивідендів, яка отримана від резидента, складає 2 тис. грн.
За звітний період витрати, пов`язані з оплатою отриманих послуг виробничого характеру, становили 6 тис. грн. (з ПДВ), зниження балансової вартості запасів на складі – 2 тис. грн., витрати на розповсюдження подарунків з метою реклами – 3 тис. грн., витрати на оплату праці – 10 тис. грн.
Балансова вартість основних фондів на початок кварталу, що передував розрахунковому: 1 група – 16 тис. грн.; 4 група – 6 тис. грн. Витрати на придбання основних виробничих фондів 1 групи у звітному періоді – 5 тис. грн. Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі, що передував розрахунковому: 1 група – 0,32 тис.грн; 4 група – 0,75 тис.грн.
Платник податку подав декларацію у строк з визначеною сумою податкових зобов’язань 10000 грн. Бухгалтер через 5 днів після закінчення строку подання декларації подав скориговану Декларацію з податку на прибуток підприємств. Опішить дії бухгалтера та розрахуйте суму фінансових санкцій.

Завдання 3. Документальною перевіркою установлено, що у січні підприємство – виробник тютюнових виробів виготовило та відвантажило покупцям сигарети з фільтром кількістю 80 млн. шт. Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, котрі він виробляє, без ПДВ та акцизного збору становить 2 грн.
Ставки акцизного збору: в твердих сумах – 11,5 грн. за 1 тис. шт. і в відсотках до обороту з реалізації продукції – 8 %.
Підприємство сплатило акцизного збору на суму 3000 грн. Перевірка почалася через 52 дні після закінчення граничного терміну сплати. Розрахувати суму фінансових санкцій, якщо платник податків раніше був засудженим за несплату податків.

Індивідуальна робота студентів
Індивідуальне завдання по темі «Облік податкових надходжень»
1. За даними податкової інспекції за місцем проходження практики проаналізувати (не менше як за три роки) рівень надходжень сум податків і обов’язкових платежів у цілому і в розрізі окремих видів податків, тобто розглянути дані щодо нарахованих, фактично сплачених сум податків і сальдо розрахунків з бюджетом (переплата чи недоїмка). Вказати причини недоїмки.
2. На прикладі конкретного підприємства побудувати графік погашення недоїмки.
3. Дослідити механізм застосування податкової застави з огляду на ефективність її використання як засобу погашення недоїмки. Проаналізувати кількість підприємств, майно яких перебувало в податковій заставі, протягом якого періоду, кількість випадків реалізації майна підприємств-боржників для погашення податкової заборгованості.
ТЕМА 4. Порядок подання та обробки податкових декларацій
4.1. Подання податкових декларацій до податкового органу
4.2. Порядок внесення змін до податкових декларацій
4.3. Обробка даних податкових декларацій
Питання для самоконтролю знань:
Дайте визначення податкової декларації.
Ким розробляються і затверджуються форми податкових декларацій?
Які обов’язки і права платників податків щодо подання в ДПІ податкових декларацій передбачені законодавством?
Дайте визначення звітного податкового періоду.
Якими законодавчими актами встановлені терміни подання податкових декларацій?
Який порядок подання податкових декларацій до державних податкових інспекцій діє нині?
Який порядок внесення змін до податкових декларацій?
Охарактеризуйте порядок обробки даних податкових декларацій.
Теми рефератів:
Форми податкових декларацій та порядок їх заповнення.
Підготовка і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку.
Тестові завдання:
1. До основних завдань органів ДПС України належать:
а) контроль за додержанням податкового законодавства;
б) удосконалення бюджетного законодавства;
в) планування надходження фінансових коштів.
2. Податкова вимога це:
а) письмове повідомлення платника податку про розмір податкового зобов’язання;
б) письмова вимога податкового органу до платника податку погасити суму податкового боргу;
в) письмове повідомлення контрольного органу про обов’язок платника податку сплатити суму податкового зобов’язання.
3. Штрафна санкція це:
а) плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що справляється з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання;
б) плата у вигляді фіксованої сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання, яка справляється з платника у зв’язку з порушенням податкового законодавства;
в) плата у вигляді фіксованої суми, яка справляється з платника у зв’язку з заниженням суми податкового боргу.
4. Податкове повідомлення це:
а) письмове повідомлення платника податку про розмір податкового зобов’язання;
б) письмове повідомлення контрольного органу про обов’язок платника сплатити суму податкового зобов’язання, визначену контрольним органом;
в) письмова повідомлення-вимога податкового органу до платника податку погасити суму податкового боргу.
5. Пеня це:
а) плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що справляється з платника у зв’язку з несвоєчасним поданням податкової звітності;
б) плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання, що справляється з платника у зв’язку з порушенням правил оподаткування;
в) сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки.
6. Податкова застава це:
а) зобов’язання, узгоджене з платником податків або встановлене судом, але не сплачене у встановлений термін;
б) спосіб страхування податкового зобов’язання платника податків;
в) спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк.
7. За результатами документальної перевірки, здійсненої на підприємстві, посадові особи ДПІ в разі виявлення порушень податкового законодавства самостійно визначають податкове зобов’язання платника і складають:
а) довідку;
б) акт;
в) висновок.
8. До джерел сплати податкових зобов’язань (податкового боргу) належать:
а) власні кошти;
б) майнові права інших осіб, надані платнику в тимчасове користування;
в) майно платника податків, надане ним у заставу іншим особам.
9. Право податкової застави виникає в разі несплати у встановлені терміни суми податкового зобов’язання, самостійно визначеного:
а) платником податку з дня, що наступає за останнім днем зазначеного терміну;
б) контролюючим органом з наступного дня за останнім днем терміну, встановленого в податковому повідомленні;
в) податковим агентом з дня закінчення строку подання податкової звітності.
10. Адміністративний арешт активів може застосовуватись у такому разі:
а) якщо платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;
б) якщо фізична або юридична особа має податковий борг;
в) якщо платника податків визначено неплатоспроможним.
11. Періодичність, здійснення податковими органами документальних перевірок така:
а) платників податків з незначним ступенем ризику - не частіше ніж раз на три календарних роки;
б) платників податків з високим ступенем ризику не частіше одного разу на два роки;
в) щороку для всіх платників податків.
12. Позапланова перевірка не здійснюється з таких причин:
а) злиття двох підприємств;
б) виявлення недостовірності даних, що містяться в документах обов’язкової звітності;
в) за результатами зустрічних перевірок виявлено факти, що свідчать про порушення суб’єктами підприємницької діяльності норм законодавства.
13. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету збору за першу реєстрацію транспортного засобу здійснює:
а) державна автоінспекція;
б) орган державної податкової служби;
в) незалежний (аудиторський) контролюючий орган.
14. Державний реєстр фізичних осіб це:
а) автоматизований банк даних, створений для забезпечення Єдиного державного обліку платників податків;
б) банк даних платників податків, який створюється для забезпечення Єдиного податкового обліку платників податків суб’єктів підприємництва;
в) Єдиний банк даних платників податків – юридичних осіб.
15. Фізичним особам платникам податків надаються:
а) індивідуальні податкові номери платника податку;
б) ідентифікаційні номери платників податків – фізичних осіб з Державного реєстру;
в) індивідуальні ідентифікаційні номери платників - суб’єктів підприємництва.

Приклад розв’язання завдань:
Необхідно розрахувати суму адміністративного штрафу, фінансових санкцій та пені, які потрібно перерахувати до бюджету.
Актом камеральної перевірки донараховано податок з реклами у сумі 20 грн. Період затримки платежу 32 доби. Ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу 25% річних, на момент погашення 24% річних.
1. Визначимо розмір адміністративного штрафу (АШ), що підлягає стягненню з посадових осіб за нормами.
Вид порушення порушення порядку ведення податкового обліку.
Розмір адміністративного штрафу від 5 до 10 НМДГ. Визначимо розмір адміністративного штрафу виходячи з мінімальної суми.
Підлягає стягненню з керівника підприємства:
АШ =5x17 = 85грн.
2. Визначимо фінансову санкцію за результатами камеральної перевірки:
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 фінансова санкція; 13 EMBED Equation.3 1415 податковий борг.
Необхідна вимога: 13 EMBED Equation.3 1415 > 17грн .
Таким чином, розмір 13 EMBED Equation.3 1415 за розрахунком:
13 EMBED Equation.3 1415
Виходячи з необхідної вимоги: 13 EMBED Equation.3 1415 = 17 грн.
3. Визначимо пеню за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання.
Розрахуємо одноденний розмір пені виходячи з максимальної ставки НБУ, або той, що діяла на момент виникнення податкового боргу, або на момент його сплати:
Мах S = 25%
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415 ставка пені за кожен день прострочення платежу.
Сума пені розраховується за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 кількість днів прострочення сплати податку.
13 EMBED Equation.3 1415
Висновок: адміністративний штраф, що стягуються з посадової особи підприємства, складає 85 грн; фінансова санкція за результатами камеральної перевірки складає 17 грн; розмір нарахованої пені складає 0,52 грн.
Практичні завдання:
Завдання 1. Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць. Показати стан на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних:
у квітні підприємство нарахувало 40 тис. грн. ПДВ, у травні 30 тис. грн. Платіжне доручення в банк про перерахування ПДВ до бюджету воно подало:
15.05 на суму 10 тис. грн., 26.05 на суму 40 тис. грн., 15.06 на суму 25 тис. грн.

Завдання 2. Підприємство сплачує податок на прибуток до бюджету один раз за квартал. Показати стан на особовому рахунку платника та обчислити штрафні санкції, виходячи з таких даних:
у травні підприємство нарахувало 60 тис. грн. податку на прибуток, у травні 80 тис. грн. Платіжне доручення в банк про перерахування податку до бюджету воно подало:
15.06 на суму 20 тис. грн., 22.07 на суму 35 тис. грн.

Завдання 3. Необхідно розрахувати суму адміністративного штрафу, фінансових санкцій та пені, які потрібно перерахувати до бюджету.
Актом камеральної перевірки донараховано податок з доходів фізичних осіб у сумі 18 тис. грн. Період затримки платежу 22 доби. Ставка НБУ, яка діяла на момент виникнення податкового боргу 10,25 % річних, на момент погашення 7,75 % річних.


ТЕМА 5. Порядок погашення податкового боргу
5.1. Податкові вимоги податкового органу до боржника
5.2. Джерела сплати податкових зобов’язань або погашення податкового боргу платниками податків
5.3. Повноваження податкових органів щодо примусового стягнення податкового боргу

Питання для самоконтролю знань:
Дайте визначення терміна “податковий борг”.
Дайте визначення терміна “податкове зобов’язання” платника податків.
Які дії має право здійснити платник податків, коли він не згоден із сумою податкового зобов’язання?
Які типи податкового боргу відомі?
Назвіть джерела самостійної сплати податків.
Які обмеження встановлені щодо джерел погашення податкового боргу?
В яких випадках платнику податків надається розстрочення або відстрочення сплати боргу?
Які процедури виконують податкові органи для надання розстрочення або відстрочення податкового боргу?
Дайте визначення терміна „безнадійний податковий борг”.
Які повноваження мають податкові органи щодо стягнення податкового боргу?
Які заходи мають право здійснювати податкові органи щодо примусового стягнення податкового боргу?
Теми рефератів:
Податкова застава та виникнення права податкової застави.
Податковий пріоритет.
Податковий керуючий.
Строки давності та їх застосування.
Тестові завдання:
1. Податковий борг - не:
а) узгоджена сума податкового зобов'язання не сплачена у встановлений термін платником податків;
б) плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового зобов'язання;
в) зобов'язання сплатити в бюджет або державні цільові фонди відповідну суму коштів.
2. Перша податкова вимога надсилається платникам податків, які мають податковий борг в такі строки:
а) не раніше тринадцятого календарного дня від узгодження податкового зобов'язання;
б) не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої сум й податкових зобов 'язань;
в) не раніше тринадцятого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої сум й податкових зобов'язань.
3. Податкові вимоги вважаються відкликаними в разі:
а) погашення податкового боргу самостійно платником, рішення податкового органу про стягнення податкового боргу відмінюється або змінюється за рішенням органу суду;
б) виникнення консолідованого податкового боргу або додаткового податкового боргу;
в)вірні відповіді а) та б).
4. В разі одночасного виникнення податкового боргу перед бюджетам й різних рівнів, погашення відбувається:
а) в порядку черговості виникнення боргу;
б) в рівній пропорції;
в) пріоритет надається місцевим бюджетам.
5. Джерелами погашення податкового боргу не можуть бути:
а) кошти від продажу товарів, робіт, послуг, майна та немайнових цінностей;
б) кошти від випуску цінних паперів, отримані позики;
в) кошти інших осіб, надані платнику податків на депозит, власні кошти юридичної особи, які використовуються для сплати заборгованості з заробітної плати.


Практичні завдання:
Завдання 1. За результатами документальної перевірки визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету підприємством у січні й лютому, на підставі таких даних:
Операції щодо продажу товарів:


п/п
Сума продажу (без ПДВ), грн.
Дата відвантаження
Дата отримання коштів на рахунок

1
350000
20.01
01.02

2
320000
15.02
10.01

3
400000
10.02
05.02

4
500000
04.01
04.01

5
400000
01.01
02.02


Операції щодо купівлі сировини, яка підлягає зарахуванню до складу валових витрат:


п/п
Сума придбаної сировини
(без ПДВ), грн.
Дата відвантаження
Дата отримання коштів на рахунок

1
100000
01.02
20.01

2
200000
02.02
20.02

3
300000
03.01
10.02


Крім того, необхідно розрахувати суму штрафів, якщо Декларація за січень була подана 1) 18.02.2007; 2) 29.02.2007 р. 3) на 48 днів пізніше встановленого терміну; 4) на 92 дні пізніше встановленого терміну.

Завдання 2. Документальною перевіркою встановлено, що підприємство ЗАТ «Старт» розташовано в межах населеного пункту та займає загальну площу земельної ділянки 5 тис. кв. м, у тому числі частина площі земельної ділянки, що перевищує норми відведення, складає 2 тис. кв. м. Ставка плати за землю – 12 грн. за 1 кв. м. На земельну ділянку площею 1 тис. кв. м. надана пільга по платі на землю.
Звіт про пільги на земельний податок до ДПІ не представлено. Сплату до бюджету суми податкового зобов’язання, розрахованого підприємством за листопад 2007 року, затримано на 20 днів.
Розрахувати суму податку на землю і фінансових санкцій з урахуванням виявлених порушень законодавства.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 6. Види перевірок, що здійснюють державні податкові органи
6.1. Класифікація податкових перевірок
6.2. Підстави для проведення перевірок
6.3. Порядок узагальнення та оформлення результатів документальної перевірки платника податків
Питання для самоконтролю знань:
Охарактеризуйте службові документи, які оформляються податковими органами за результатами документальних перевірок платників податків.
Якими законодавчими і нормативними актами встановлено порядок оформлення матеріалів проведення податкових перевірок?
Дайте характеристику акта та довідки перевірки.
Дайте характеристику зведеного акта документальної перевірки.
Які терміни встановлені законодавством щодо складання акта перевірок та його погодження і підписання?
Який встановлено порядок оформлення передачі одного примірника акта документальної перевірки платнику податків, якщо він відмовляється від отримання акта?
В який термін приймається рішення податкового органу про застосування фінансових санкцій до платника податків за результатами документальної перевірки.
Дайте характеристику податкових перевірок.
В яких випадках здійснюються комплексні планові виїзні документальні перевірки платників податків?
За наявності яких підстав здійснюються позапланові документальні перевірки?
Теми рефератів:
1. Документальна перевірка як складова податкового менеджменту.
2. Зустрічні перевірки в системі податкового контролю. Проблеми організації проведення документальних і тематичних перевірок.
Тестові завдання:
1. Податкове повідомлення - це:
а) письмове повідомлення податкового органу платника податків про обов'язок платника сплатити визначену йому суму податкового зобов'язання;
б) письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового борту;
в) попередження платника податків про виникнення податкової застави на активи платника.
2. Коли податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків, вважається узгодженим?
а) з дня складання податкової звітності;
б) з дня наступного після закінчення податкового періоду;
в) з дня подання до податкового органу податкової звітності.
3. Чи має право податковий орган самостійно нараховувати платнику податку податкове зобов'язання?
а) має таке право;
б) ні, не має такого права;
в) має право в окремих випадках.
4. В яких випадках податковий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платнику податків?
а) у разі виявлення арифметичних або методологічних помилок у поданій платником податків податковій декларації;
б) відповідно до чинного податкового законодавства відповідальним за нарахування окремого податку чи збору є податковий орган;
в) дані виїзних документальних перевірок свідчать про заниження сум податкового зобов'язання за відповідний податковий період;
г) всі відповіді правильні.
5. Якщо податкове зобов'язання платнику податку нараховано податковим органом, то коли воно вважається узгодженим?
а) з дня підписання акту перевірки;
б) з дня отримання податкового повідомлення;
в) обидві відповіді правильні.
6. Які дії платника податків у разі, якщо він не згоден з податковим зобов'язанням, яке йому нараховано податковим органом?
а) відмовитись від сплати нарахованої суми податкового зобов'язання;
б) направити податковому органу скаргу протягом десята робочих днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення від податкового органу;
в) направити податковому органу скаргу протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення від податкового органу.
7. Протягом якого терміну податковий орган зобов'язаний прийняти мотивоване рішення щодо поданої платником податків скарги та надіслати йому відповідь?
а) протягом двадцяти робочих днів з дня одержання від платника податків скарги;
б) протягом двадцяти календарних днів з дня одержання від платника податків скарги;
в) протягом тридцяти календарних днів з дня одержання від платника податків скарги.
8. В який термін надсилається платнику податків податкова вимога?
а) не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання;
б) не раніше п'ятого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання;
в) не раніше п'ятого календарного дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання.
9. Залежно від способу організації перевірок, податкові перевірки поділяють на:
а) планові, позапланові, оперативні, зустрічні;
б) інформаційні, попередні, тематичні, комплексні, повторні;
в) виїзні та кабінетні.
10. Планова перевірка –- це:
а) перевірка, яка не передбачена в планах роботи контролюючих управлінь (відділів) та проводиться в разі необхідності за рішенням першого керівника податкового органу;
б) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємництва, передбачена планом роботи управління (відділу) податкового органу, який здійснює контроль за правильністю розрахунків із бюджетом.
в) сукупність заходів податкового органу, спрямована на здійснення контролю за суб'єктами підприємництва вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які визначають порядок проведення розрахунків, обліку товарів та грошових коштів, порядок здійснення операцій купівлі-продажу іноземної валюти.
11. Зустрічна перевірка – це:
а) перевірка діяльності суб'єкта господарювання та його партнерів, відносно господарських відносин між ними;
б) перевірка знову створених підприємств;
в) перевірка підприємств з питань вірності нарахування та сплати податків до бюджету.
12. Камеральна перевірка – це:
а) перевірка фінансово-господарської діяльності платника податків;
б) перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємництва, яка проводиться податковим органом за місцем розміщення об'єкта власності, стосовно якого проводиться перевірка;
в) перевірка декларацій, розрахунків та документів, наданих підприємством – платником як підстава для розрахунку та сплати податків, яка проводиться за місцем знаходження податкового органу.
13. Податкові органи зобов'язані повідомити платника податків про планову перевірку не пізніше ніж:
а) за 7 календарних днів із зазначенням дати перевірки;
б) за 10 календарних днів із зазначенням дати перевірки;
в) не повинна повідомляти платника податків про майбутню перевірку.
14. Адміністративні штрафи застосовуються:
а) тільки до юридичних осіб;
б) тільки до фізичних осіб;
в) до юридичних і фізичних осіб;
г) усі відповіді невірні.
15. Платник податків зобов'язаний сплатити зазначену в декларації суму:
а) протягом 20 календарних днів після граничного терміну подання декларації;
б) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового місяця;
в) протягом 10 календарних днів після граничного терміну подання декларації чи після одержання податкового повідомлення;
г) протягом 10 календарних днів після одержання податкового повідомлення.
16. Пеня не нараховується:
а) на пеню;
б) на штрафи, що накладаються за адміністративні правопорушення;
в) на суми фінансових санкцій;
г) вірні а) та б).
17. Пеня нараховується на суму податкового боргу з розрахунку за кожний календарний день прострочення в його сплаті:
а) 100% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу;
б) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу;
в) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу чи на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок більше;
г) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу чи на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок менше.

Приклад розв’язання завдань:
Визначити суму пені і штрафних санкцій, а також порядок їх сплати за наступних умов:
За результатами документальної перевірки платнику вручено податкове повідомлення рішення про необхідність сплати донарахованого податку в сумі 4000 грн. і штрафних санкцій в сумі 2000 грн. Тобто, загальна сума податкових зобов'язань, визначених податковим органом, складає 6000 грн. Встановлений граничний строк її погашення 1 березня. Платник сплатив зазначену суму частинами:
1 березня 2000 грн.;
25 березня 1000 грн.;
28 квітня 3000 грн.
Облікова ставка НБУ на протязі періоду змінювалась і складала:
з 1 березня 12% річних; з 20 березня 10% річних;
з 20 квітня 8% річних; з 30 квітня 7% річних.
У ситуації, що розглядається, у встановлений строк погашена лише частина податкового зобов'язання, 2 березня виник податковий борг у сумі 4000 грн.
Розрахунок пені. При сплаті першої частини боргу 25 березня платник одночасно повинен перерахувати пеню у сумі:
1000грн. * 12%/100% *1,2/365дн. * 24дн. =9, 47 грн.
Для розрахунку обрана більша з двох ставок (на момент виникнення боргу 72%, на момент погашення 70%). Тривалість періоду прострочення сплати цієї частини боргу - 24 дня, з 2 по 25 березня включно.
При сплаті другої частини боргу 28 квітня платник одночасно
повинен перерахувати пеню у сумі:
3000грн. *12%/100%*1,2/365 дн.*58 дн. =68,65 грн. Для розрахунку обрана більша з двох ставок (на момент виникнення боргу 72%, на момент погашення 8%). Тривалість періоду прострочення сплати цієї частини боргу 58 днів, з 2 березня по 28 квітня включно.
Розрахунок штрафних санкцій. Суму штрафних санкцій на сплачену частину боргу податковий орган визначає у відповідності з ст. 17 Закону № 2181
- при погашенні першої частини у розмірі 10%:
1000*10%/100% = 100 грн.;
- при погашенні другої частини у розмірі 20%:
3000 * 20% /100% = 600 грн.
За кожним розрахунком складається податкове повідомлення та вручається платнику для сплати. При затримці сплати сум штрафних санкцій пеня не нараховується.

Практичні завдання:
Завдання 1. Підприємством у квітні були занижені податкові зобов’язання по ПДВ на суму 40 тис. грн., а в травні податковий кредит на 20 тис. грн. У додатку 2 до декларації за червень відображено коригування податкового кредиту і податкових зобов’язань по ПДВ. Суму недоїмки і пені було сплачено 5 липня в розмірі 21,4 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 2. Документальною перевіркою за ІІ квартал поточного року встановлено, що суму податку на прибуток занижено на 15 тис. грн. Розрахувати суму фінансових санкцій, нарахувати пеню та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 10 серпня поточного року.
ТЕМА 7. Контрольна діяльність податкових органів
7.1. Організація, форми і методи податкового контролю
7.2. Порядок вилучення документів у процесі податкового контролю
7.3. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства
7.4. Порядок оскарження дій податкових органів

Питання для самоконтролю знань:
Дайте характеристику об’єктів і етапів здійснення податкового контролю.
Дайте характеристику етапів та процедур податкового контролю.
Дайте характеристику кабінетного аудиту, здійснюваного державними податковими органами.
Яка роль кабінетного аудиту у відборі платників податків за категоріями уваги?
Назвіть процедури контрольної роботи щодо податкової заборгованості.
Які напрями податкового контролю необхідно модернізувати на сучасному етапі?
Який існує порядок вилучення документів у платника податків в процесі документальної перевірки?
Яким законодавством передбачені фінансові санкції за порушення податкового законодавства?
Назвіть види та розміри фінансових санкцій.
Який порядок оскарження рішень органів державної податкової служби встановлено законодавством?
Які вимоги існують щодо оформлення скарг платників податків до органів податкової служби?
Дайте характеристику розгляду скарг (заяв) та прийняття рішень державними податковими органами.
Дайте визначення поняття « податковий компроміс».
Назвіть особливості оскарження рішень державних податкових органів про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства щодо державного регулювання виробництва і обігу підакцизних товарів.
Тестові завдання:
1. В який термін проводиться стягнення коштів та продаж активів платника податків в погашення податкового боргу?
а) не раніше тридцятого календарного дня з моменту надання йому другої податкової вимоги;
б) не раніше тридцятого робочого дня з моменту надання йому другої податкової вимоги;
в) не раніше тридцятого робочого дня з моменту надання йому першої податкової вимоги.
2. Рішення про заходи карної відповідальності за ухилення від сплати податків застосовуються:
а) ДПА;
б) податковою міліцією;
в) у судовому порядку;
г) вірні б) і в).
3. Навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, вчинене посадовою особою підприємства або будь-якою іншою особою, зобов'язаною їх сплачувати, якщо ці дії призвели до фактичного ненадходження в бюджети або державні цільові фонди коштів у значних розмірах (у 1000 і більше разів перевищують встановлений законодавством НМДГ):
а) звільняється від карної відповідальності;
б) карається штрафом від 300 до 500 НМДГ або позбавленням права займатися певною діяльністю на термін до 3-х років;
в) карається штрафом від 500 до 2000 НМДГ або виправними роботами на термін до двох років, або обмеженням волі на термін до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років;
г) карається позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна.
4. Навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, зроблене особою, раніше осудженою за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, або якщо воно призвело до фактичного ненадходження в бюджети чи державні цільові фонди коштів в особливо великих розмірах (у 5000 і більше разів перевищують встановлений законодавством НМДГ):
а) звільняється від карної відповідальності;
б) карається штрафом від 300 до 500 НМДГ або позбавленням права займатися певною діяльністю на термін до 3-х років;
в) караються позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна;
г) карається штрафом від 500 до 2000 НМДГ або виправними роботами на термін до двох років, або обмеженням волі на термін до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.
5. Головний бухгалтер або особа, уповноважена керівником підприємства, бере участь у попередній змові з групою осіб, допустивши недоотримання бюджетом коштів у великих розмірах 52 000 грн. Покарання:
а) карається штрафом від 500 до 2000 НМДГ або виправними роботами на термін до двох років, або обмеженням волі на термін до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років;
б) звільняється від карної відповідальності;
в) карається штрафом від 300 до 500 НМДГ або позбавленням права займатися певною діяльністю на термін до 3-х років;
г) карається позбавленням волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років із конфіскацією майна.
6. Адміністративні штрафи застосовуються:
а) тільки до юридичних осіб;
б) тільки до фізичних осіб;
в) до юридичних і фізичних осіб;
г) усі відповіді невірні.
7. Види порушень, за які з керівників та службових осіб підприємств стягується адміністративний штраф у розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:
а) заниження суми податку або об'єктів оподаткування повторно протягом року;
б) неутримання, неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, заниження суми податку або об'єктів оподаткування повторно протягом року;
в) невиконання вимог посадових осіб органів державної податкової служби;
г) несвоєчасне подання у податкову інспекцію декларації про доходи.
8. Види порушень, за які з службових осіб підприємств та громадян суб'єктів підприємницької діяльності стягується адміністративний штраф у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:
а) невиконання вимог посадових осіб органів державної податкової служби;
б) продаж товарів без придбання одноразового патенту або з порушенням строку його дії повторно протягом року;
в) неутримання, неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, заниження суми податку або об'єктів оподаткування повторно протягом року;
г) заниження суми податку або об'єктів оподаткування повторно протягом року.
9. Види порушень, за які з керівників та посадових осіб підприємств стягується адміністративний штраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:
а) невиконання вимог посадових осіб органів державної податкової служби;
б) заниження суми податку або об'єктів оподаткування повторно протягом року;
в) неутримання, неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб, заниження суми податку або об'єктів оподаткування повторно протягом року;
г) продаж товарів без придбання одноразового патенту або з порушенням строку його дії повторно протягом року.
10. Платник податків зобов'язаний сплатити зазначену в декларації суму:
а) протягом 20 календарних днів після граничного терміну подачі декларації;
б) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем податкового місяця;
в) протягом 10 календарних днів після граничного терміну подачі декларації чи після одержання податкового повідомлення;
г) протягом 10 календарних днів після одержання податкового повідомлення.
11. Пеня не нараховується:
а) на пеню;
б) на штрафи, що накладаються за адміністративні правопорушення;
в) на суми фінансових санкцій;
г) вірні а) та б).
12. Пеня нараховується на суму податкового боргу з розрахунку за кожний календарний день прострочення в його сплаті:
а) 100% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу;
б) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу;
в) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу чи на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок більше;
г) 120% річної облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення такого податкового боргу чи на день його погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок менше.
13. Платник податків, що не подає податкову декларацію в терміни, визначені законодавством, за кожне таке неподання чи її затримку сплачує штраф у розмірі:
а) 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
г) 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
д) 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
14. У випадку неподання платником податків у встановлений термін податкової декларації, якщо податкова інспекція самостійно розрахує суму податку, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі:
а) 10% суми податкового зобов'язання за кожен повний чи неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50% від суми нарахованого податкового зобов'язання і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) 5% від суми недоплати за колений з податкових періодів, установлених для такого податку, але не більше 25% такої суми і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 25% суми донарахованого податкового зобов'язання;
г) штрафні санкції не застосовуються;
д) 50% від суми недоплати, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
15. У випадку заниження суми податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, якщо податкова інспекція самостійно розрахує суму податку, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі:
а) 10% суми податкового зобов'язання за кожен повний чи неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50% від суми нарахованого податкового зобов'язання і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) 5% від суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, але не більше 25% такої суми і не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) 25% суми донарахованого податкового зобов'язання.

Приклад розв’язання завдань:
Розрахувати штрафні санкції за наступних умов: За звітний місяць травень підприємством не подана декларація з ПДВ. За результатами позапланової перевірки, яка проводилася податковим органом з 20 по 25 липня, визначений ПДВ до сплати в бюджет у сумі 12000 грн.
У цьому випадку застосовуються штрафні санкції: - за неподання декларації з ПДВ у розмірі 10 НМДГ, тобто у сумі 170грн.;
- за визначення суми зобов'язання контролюючим органом у розмірі 10% від суми зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації (у даному випадку кількість таких місяців на дату складання акту дорівнює двом), тобто у сумі:
12000 *10%/100% * 2 = 2400 грн.
Сума останнього штрафу не може бути більше 50% нарахованого зобов'язання та менше 10 НМДГ.
Загальна сума штрафних санкцій складе 2570 грн.(170 грн. + 2400 грн.).
Практичні завдання:
Завдання 1. Документальною перевіркою платника податку за попередній звітний рік, проведеною в квітні поточного року, донараховано податку на прибуток 20 тис. грн., податку на додану вартість 30 тис. грн., акцизного податку   15 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.
Завдання 2. Декларацію податку на прибуток за І квартал поточного року було подано платником до податкової інспекції 30 квітня. Сума податкових зобов’язань платника по декларації становить 50 тис. грн. Станом на 20 квітня платником внесено до бюджету податку на прибуток у сумі 48 тис. грн. Крім того, є переплата податку на додану вартість у сумі 5 тис. грн. Розрахувати розмір фінансових санкцій.
Завдання 3. За актом документальної перевірки було донараховано податку на прибуток у сумі 98 грн. Начальником податкової інспекції прийнято рішення про стягнення адміністративного штрафу з бухгалтера підприємства в розмірі 170 грн. (10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Чи правомірні дії податкового органу?ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ОКРЕМИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УКРАЇНІ

ТЕМА 8. Контроль нарахування і сплати непрямих податків
8.1 Контроль нарахування та сплати податку на додану вартість.
8.2 Контроль нарахування та сплати акцизного податку.
Питання для самоконтролю знань:
Назвіть платників податку на додану вартість.
Вкажіть вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку на додану вартість.
Контроль відображення дати виникнення податкових зобовязань та податкового кредиту.
Теми рефератів:
1. Проблеми застосування непрямих методів перевірки правильності нарахування ПДВ.
2. Контроль за правильністю оподаткування ПДВ в сфері експортно-імпортних операцій.
3. Перевірка правильності нарахування ПДВ по бартерних операціях.
4. Контрольна робота податкових органів за достовірністю нарахування ПДВ у сфері вексельного обігу.
5. Організація податкової роботи за наявністю марок акцизного податку.
Тестові завдання:
1. Платниками ПДВ є:
а) особи, обсяг оподатковуваних операцій яких із продажу товарів (робіт, послуг) досяг протягом якогось періоду за останні 12 календарних місяців 3600 НМДГ;
б) фізичні особи, що здійснюють торгівлю на умовах сплати ринкового збору
в порядку, встановленому законодавством;
в) благодійні фонди;
г) юридичні особи, що ввозять товари на митну територію України;
е) вірні а) і г).
2. Базою для нарахування ПДВ є:
а) загальна митна вартість товарів, зазначена у вантажній митній декларації;
б) митна вартість товару чи кількість товару;
в) сума митної вартості, митних зборів, мита;
г) сума митної вартості, мита, акцизного збору.
3. Датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ вважається дата першої з подій:
а) одержання податкової накладної, що засвідчує факт придбання товарів
(робіт, послуг);
б) списання коштів із банківського рахунку платника податку на оплату
товарів (робіт, послуг);
в) зарахування грошових коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг);
г) вірні а) і в).
4. В яких випадках суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний зареєструватися як платник ПДВ:
а) при реєстрації знову створеного суб'єкта підприємницької діяльності;
б) обсяг оподатковуваних операцій із продажу товарів (робіт, послуг) протягом якогось періоду з останніх 12 календарних місяців перевищив 3600 НМДГ;
в) здійснення фізичною особою торгової діяльності за готівку на умовах сплати ринкового збору;
г) ведення діяльності на умовах сплати Єдиного податку за ставкою 10%.
5. Який з перерахованих реквізитів не є обов'язковим у податковій накладній:
а) порядковий номер;
б) назва юридичної особи чи прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
зареєстрованої як платник ПДВ;
в) номер розрахункового рахунка продавця;
г) податковий номер платника податку, продавця й покупця;
е) загальна сума засобів, що підлягає сплаті з урахуванням податку;
д) дата виписки.
6. Не є об'єктом обкладання ПДВ операції з:
а) оплати вартості послуг за договорами оперативної оренди;
б) виплат заробітної плати, пенсій, субсидій, стипендій;
в) обігу іноземної валюти;
г) вивезенню товарів за межі митної території України;
е) емісії акцій акціонерного товариства;
д) невірні а) і г).
7. Звільнені від обкладання ПДВ операції з:
а) експорту товарів;
б) безкоштовної передачі товарів міській лікарні;
в) безкоштовної передачі продуктів харчування дитячому садку, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету;
г) сплати орендних (лізингових) платежів за умовами договору фінансової оренди;
е) продажу товарів, робіт, послуг;
д) вірні б) і в).
8. За нульовою ставкою обкладаються ПДВ операції з:
а) імпорту товарів;
б) експорту товарів;
в) продажу книг вітчизняного виробництва;
г) реалізації зайвих основних фондів;
е) продажу підакцизних товарів підприємствами, що створені всеукраїнськими організаціями інвалідів.
9. Документом, що засвідчує право на одержання податкового кредиту, є:
а) рахунок-фактура;
б) розрахунок експортного відіпкодування;
в) податкова накладна;
г)Декларація про ПДВ;
е) платіжне доручення.
10. Документом, що засвідчує право на одержання податкового кредиту, є:
а) Декларація про ПДВ;
б) вантажна митна декларація;
в) платіжне доручення.
г) рахунок-фактура;
д) розрахунок експортного відшкодування.
11. Платниками акцизного податку є:
а) юридичні особи виробники підакцизних товарів;
б) громадяни, котрі ввозять на митну територію України підакцизні товари;
в) особи підприємницької діяльності імпортери підакцизних товарів;
г) усі відповіді вірні.
12. Акцизний податок в Україні нараховується за ставками:
а) процентними;
б) твердими;
в) регресивними;
г) вірні відповіді а) та б).
13. Податкова звітність з акцизного податку це:
а) Декларація про акцизний збір;
б) Розрахунок коригування вартісних показників;
в) Розрахунок акцизного податку;
г) платіжне доручення на сплату акцизного збору.
14. У підприємства, що купує підакцизну продукцію, сума сплаченого акцизного податку:
а) не відноситься до складу витрат звітного періоду;
б) відноситься до складу витрат звітного періоду;
в) відноситься до складу витрат наступного періоду;
г) зменшує суму доходу.
15. Розрахунок акцизного податку подається платником до ДНІ за місцем його реєстрації:
а) незалежно від факту виникнення податкового зобов'язання;
б) не подається;
в) подається не до ДШ;
г) тільки у випадку виникнення податкового зобов'язання.

Приклад розв’язання завдань:
Необхідно визначити суму акцизного збору, що має сплатити ТОВ «Крокус», контрактну вартість з врахуванням непрямих податків та ціну 1 л вина.
Вихідні дані: ТОВ «Крокус» виробник алкогольних напоїв :а пива відвантажило в звітному періоді покупцю ТОВ «Гарант» вина виноградні натуральні в обсязі 1500 л. Оплата в звітному періоді не отримана. Контрактна вартість становить 15240 грн. без ПДВ (без акцизного збору).
Ставка акцизного збору становить 0,25 грн. за 1 л.
Розв'язання:
1. Визначимо суму акцизного збору за твердою ставкою:
АЗ = 0,25x1500 = 375 грн.
2. Визначимо контрактну вартість з врахуванням непрямих податків:
В=В'+0,2*В'+АЗ,
де В контрактна вартість з врахуванням непрямих податків;
В' контрактна вартість без врахування непрямих податків.
В = 15240 + 0,2*15240 + 375=18663 грн.
3. Визначимо ціну 1 л вина:
13 EMBED Equation.3 1415,
де Ц ціна одиниці товару.
Таким чином:
13 EMBED Equation.3 1415
Висновок: сума акцизного збору, що підлягає сплаті з реалізації вина виноградного натурального складає 375 грн, контрактна вартість з врахуванням непрямих податків становить 18 663 грн, ціна 1 л вина складає 12,44 грн.

Практичні завдання:
Завдання 1
Підприємство «Альфа» виготовляє товари народного споживання. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 150 тис. грн., з яких експортовано товарів на 50 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн., з яких матеріали на суму 20 тис. грн. використано для виробництва товарів на експорт, а решта на виробництво товарів, реалізованих на території України.
У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України, на суму 30 тис. грн. Крім того, підприємству А у звітному періоді було повернуто неякісні товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство «Альфа» визначило в сумі 4 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 2
Підприємство «Спецтехніка» виготовляє спортивний інвентар та товари для інвалідів. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. товари для інвалідів  80 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і спортивного інвентарю, і товарів для інвалідів. У попередньому звітному періоді було здійснено продаж товарів для інвалідів, які не було включено до переліку, затвердженого Кабміном, на суму 20 тис. грн. (ці товари було задекларовано як такі, що не підлягають оподаткуванню). Крім того, в попередньому звітному періоді було задекларовано товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним. Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, підприємство визначило в розмірів 1 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що в попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ в розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.
Завдання 3
Магазин торгує товарами для школярів. Протягом квітня магазином було придбано товарів за контрактними цінами на суму 36 тис. грн., в т. ч. канцприладдя на суму 30 тис. грн., учнівських зошитів на суму 2 тис. грн., підручників на суму 4 тис. грн. Крім того, було придбане торговельне обладнання за контрактною ціною в сумі 4 тис. грн., яке використовується для торгівлі пільговими товарами. Покупне канцприладдя було реалізовано в квітні за продажною ціною на суму 42 тис. грн., зошити на суму 2,5 тис. грн., а підручники за 6 тис. грн. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень, визначено магазином у сумі 0,2 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 4
У березні підприємство реалізувало продукції власного виробництва за контрактними цінами на суму 60 тис. грн. У цьому ж самому місяці воно оплатило вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн. Матеріали на суму 15 тис. грн. були використані на ремонт бази відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначена підприємством у розмірі 6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 5
Підприємство в лютому виготовило 150 електроприладів. 100 одиниць товару було реалізовано за контрактною ціною 300 грн. за одиницю, 30 одиниць передано в порядку бартерного обміну на території України, а 20 на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Собівартість одиниці виробу 250 грн. Податкові зобов’язання за лютий визначені платником у сумі 8,5 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 6
Підприємство в серпні виготовило 100 холодильників. 60 холодильників було реалізовано за контрактною ціною 800 грн. за одиницю, 5 передано до їдальні, яка знаходиться на балансі підприємства, а 15 реалізовано працівникам цього ж підприємства за ціною 500 грн. за одиницю (без урахування ПДВ). Собівартість одиниці виробу становить 500 грн. Податкові зобов’язання за серпень визначені платником у сумі 11,6 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 7
Операції підприємства з придбання товарно-матеріальних цінностей у січні поточного року характеризуються такими даними:

№ з/п
Дата оприбуткування ТМЦ на склад
Дата оплати ТМЦ
Дата отримання податкової накладної
Сума ПДВ, грн.

1
2.01
5.01
4,01
15 000

2
7.01
9.01
8.01
18 000

3
9.01
12.01
13.01
21 000

4
11,01
10.01
15.01
10 000

5
15.01
14.01
20.01
15 000

6
19.01
24.01
22.01
8000

7
22.01
22.01
29.01
5000

8
25.01
1.01
31.01
10 000

9
29.01
2.02
1.02
15 000

10
31.01
3.02
2.02
21 000


Податковий кредит у січні підприємство визначило у сумі 148 000 грн. Перевірити достовірність цієї суми.
Завдання 8
Підприємство випускає промислову продукцію, а також виконує роботи за рахунок коштів інвесторів з будівництва житла для військовослужбовців. У вересні загальний обсяг реалізації продукції за контрактними цінами становив 100 тис. грн., в т. ч. експорт продукції власного виробництва дорівнював 30 тис. грн. Обсяг будівельно-монтажних робіт становив 40 тис. грн. У вересні було сплачено постачальникам вартість придбаних матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн., з яких матеріали на суму 6 тис. грн. були використані на виробництво експортної продукції, а на суму 10 тис. грн. на будівельно-монтажні роботи. У вересні були придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди на суму 10 тис. грн., які використовуються для виконання будівельно-монтажних робіт. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень, підприємство визначило y сумі 8 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми. У разі виявлення порушень нарахувати суму фінансових санкцій, пеню та визначити загальну суму донарахувань до бюджету, враховуючи, що перевірка проводилася 5 листопада поточного року.
Завдання 9
У квітні підприємство виготовило 100 одиниць підакцизного товару. 70 одиниць було реалізовано, а 20 передано на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства.
Прибуток від реалізації був отриманий у сумі 4200 грн. Рентабельність виробництва 20%. Акцизний податок було визначено в сумі 1326 грн. Перевірити достовірність цієї суми, враховуючи, що ставка акцизного податку на цей товар становить 5%.
Завдання 10
Перевірити правильність визначення суми акцизного податку, виходячи з таких даних:
у лютому підприємство реалізувало 100 одиниць ювелірних виробів. Собівартість одного виробу 250 грн., рентабельність виробництва одиниці продукції 20%. Акцизний податок визначено в сумі 16 153,8 грн.
Довідково: ставка акцизного податку 35%.
Вказати терміни перерахування суми акцизного податку до бюджету та подання розрахунків до податкової адміністрації.
Завдання 11
Перевірити правильність обчислення ПДВ з обороту по реалізації, виходячи з таких даних:
підприємство виготовляє ювелірні вироби. Собівартість виробництва одного виробу 500 грн., рентабельність виробництва 20%. У липні було виготовлено 100 виробів, з яких 70 реалізовано, а 20 передано працівникам підприємства в рахунок оплати праці. ПДВ визначено в сумі 10 768 грн.
Довідково: ставка акцизного податку 35%.

Індивідуальна робота студентів
Індивідуальне завдання по темі «Контрольна робота податкових органів у сфері непрямого оподаткування»
1. Проаналізувати кількість зареєстрованих платників ПДВ і акцизного податку, а також платників, які фактично сплачують ці види податків.
2. Дослідити результати камеральних перевірок декларацій по ПДВ та розрахунків акцизного податку. Вказати суми донарахованих податків у розрізі звітних періодів за один рік.
3. Розглянути кількість проведених документальних перевірок правильності нарахування ПДВ і акцизного податку, вказати суми донарахованих податків.
4. Навести найпоширеніші випадки порушення податкового законодавства з питань нарахування та сплати ПДВ і акцизного податку.


ТЕМА 9. Контроль нарахування і сплати податку на прибуток підприємств
9.1. Камеральна перевірка декларації про податок на прибуток як складова податкового менеджменту
9.2. Документальна перевірка правильності обліку доходів і витрат платником податку на прибуток
Питання для самоконтролю знань:
1. Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток.
2. Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток:
а) повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки;
б) дотримання положень з інвентаризації і правильність відображення в обліку її результатів;
в) достовірність відображення в обліку доходів платника.
г) Обгрунтованість витрат платника:
правильність обліку та списання матеріальних цінностей;
достовірність витрат на оплату праці та нарахувань на фонд оплати праці;
законність створення резервів майбутніх витрат;
обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування;
правильність списання витрат на підготовку кадрів та науково-технічне забезпечення;
законність представницьких витрат;
обґрунтованість витрат на відрядження;
правильність списання витрат на утримання об’єктів соціально-культурної сфери, інших витрат;
ґ) дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування амортизації;
д) правильність відображення в обліку сум кредиторської, дебіторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності; обґрунтування зменшення доходу на суми безнадійної заборгованості.
Теми рефератів:
1. Податковий контроль у сфері оподаткування прибутку від банківських операцій.
2. Документальні перевірки податкових органів правильності нарахування податку на прибуток від страхової діяльності.
3. Контроль оподаткування прибутку в сфері вексельного обігу.
4. Контролювання податковими інспекціями правильності оподаткування прибутку від спільної діяльності.
5. Дискусійні питання відображення в обліку валових витрат підприємства.
Тестові завдання:
1. Витрати на сплату яких податків і платежів не включаються до складу витрат:
а) податок на прибуток;
б) податок на нерухомість;
в) податок на дивіденди;
г) податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за рахунок сум виплат таких доходів;
е) оплата вартості торгових патентів;
д) усі відповіді вірні.
2. Добровільні перерахування неприбутковим організаціям включаються до складу витрат у розмірі:
а) у повному обсязі;
б) не менше 2% та не більше 5% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
в) не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду (кварталу);
г) не більше 2% оподатковуваного прибутку платника податків за попередній звітний податковий квартал;
е) не більше 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
3. Витрати на професійну підготовку й перепідготовку кадрів включаються до складу витрат у розмірі:
а) у повному обсязі;
б) не більше 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
в) не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду (кварталу);
г) не більше 2% оподатковуваного прибутку платника податків за попередній звітний податковий квартал;
е) не більше 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
4. Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят, придбання й поширення подарунків у рекламних цілях включаються до складу витрат у розмірі:
а) у повному обсязі;
б) не більше 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
в) не більше 2% фонду оплати праці звітного року;
г) не більше 2% оподатковуваного прибутку платника податків за попередній звітний податковий рік;
е) не більше 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
5. Ремонт, реконструкція, модернізація та інші поліпшення основних фондів включаються до складу витрат у розмірі:
а) у повному обсязі;
б) не більше 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року;
в) не більше 2% фонду оплати праці звітного періоду (кварталу);
г) не більше 2% оподатковуваного прибутку платника податків за попередній звітний податковий квартал;
е) не більше 10% сукупної балансової вартості груп основних фондів на початок звітного року.
6. Податковим періодом з податку на прибуток є:
а) звітне півріччя; звітний місяць;
б) звітний квартал; звітне півріччя; звітні дев'ять місяців; звітний рік;
в) звітне півріччя; звітний квартал;
г) звітний квартал; звітний місяць.
7. У випадку купівлі іноземної валюти за гривні у платника податків:
а) збільшуються витрати;
б) збільшуються оходи;
в) доходи і витрати не змінюються;
г) вірні а) і б).
8. До складу витрат включають:
а) сплату ПДВ, включеного в ціну товарів, що здобуваються платником податків для виробничого чи невиробничого використання;
б) сплату податку на доходи фізичних осіб, що відраховуються за рахунок сум виплат таких доходів;
в) суми збитків платника податків, понесених у зв'язку з продажем товарів чи їх обміном за цінами, нижчими за звичайні, пов'язаним із таким платником податків особам;
г) суми витрат, не віднесені до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів, і виявлені у звітному податковому періоді;
е) витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, Ішатіжними й іншими документами, обов'язок ведення й збереження яких передбачено правилами ведення податкового обліку.

Приклад розв’язання завдань:

Необхідно визначити розмір витрат, які нараховані платником податку покупцем комплектуючих виробів за результатами виконання договору купівлі-продажу.
Вихідні дані: Відповідно до Договору купівлі-продажу №196 від 12.11.07 підприємство «Шанс» придбає комплектуючі вироби у підприємства продавця «Фортуна». Операції виконано в такому порядку:
14.11 перерахування оплати постачальнику на загальну суму 3000 грн.
02.12 оприбуткування комплектуючих виробів. Загальна сума за накладною 3000 грн.
Розв'язання:
У процесі придбання комплектуючих виробів у підприємства-покупця «Шанс» виникають витрати з податку на прибуток підприємств.
14.11.07 відбулась перша подія (перерахування оплати за майбутні поставки), яка є підставою для нарахування витрат. Оскільки у склад витрат не враховується ПДВ, сплачений у складі ціни придбання, то для відображення витрат необхідно виділити ПДВ із загальної суми попередньої оплати.
Для розрахунку розміру витрат слід пам'ятати, що сума передоплати складається з власно вартості придбання та з суми ПДВ, що нарахована на таку вартість за ставкою 20%. Тому сума передоплати являє собою 120% вартості придбання без урахування ПДВ (100% реалізаційної вартості + 20% ПДВ).
Витрати = 13 EMBED Equation.3 1415
02.12 витрати не виникають, оскільки покупцем отримано комплектуючі вироби саме на ту суму, яка була перерахована постачальнику, тобто процес купівлі-продажу завершено (відбулась друга подія процесу придбання оприбуткування комплектуючих, вартість яких оплачена раніше).
Висновок: розмір витрат за результатами виконання договору складає 2500 грн.

Практичні завдання:
Завдання 1
За ІІІ квартал поточного року акціонерне товариство (недержавної форми власності) визначило дохід з метою оподаткування в сумі 550 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:
Виручка від реалізації продукції 400 тис. грн. + 80 тис. ПДВ
Надходження сум орендної плати 100 тис. грн + 20 тис. ПДВ
Капітальний дохід 20 тис. грн.
Кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності
40 тис. грн.

Суми штрафних санкцій, що надійшли на підприємство за порушення умов договорів
30 тис. грн.

Емісійний дохід
30 тис. грн.

Дивіденди, отримані від інших платників
20 тис. грн.

У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну cyмy донарахувань до бюджету, зважаючи на те, що перевірка проводилася 1 листопада поточного року
Завдання 2
Перевірити правильність визначення приросту (убутку) балансової вартості сировини та матеріалів за І квартал поточного року, виходячи з таких даних:
Рахунок 201

Дт
Кт

Сальдо на 1.01
50 0001 100 000
900 000

Сальдо на 1.04
250 000


Протягом звітного періоду здійснено обробку 2200 виробів, виготовлено 1600 готових виробів, з яких 1200 реалізовано. Вироби в незавершеному виробництві становлять 70% готовності. Приріст запасів визначено в сумі 200 000 грн.
Завдання 3
У січні поточного року були придбані й передані в експлуатацію малоцінні та швидкозношувані предмети на суму 17 620 грн., у т. ч.:

№ з/п
Назва предмета
Ціна, грн.
Кількість
Сума, грн.

1
Свердло
10
20
200

2
Різець
60
15
900

3
Шаблон
12
10
120

4
Калібр
130
10
1300

5
Радіотелефон
700
4
2800

6
Телефонний апарат
300
10
3000

7
Реле
40
10
400

8
Калькулятор
30
10
300

9
Холодильник
1000
2
2000

10
Стіл
300
3
900

11
Картридж копіювального апарата (строк експлуатації 6 міс.)
550
2
1100

12
Шафа металева для спецодягу
600
3
1800

13
Шафа книжкова
700
4
2800


Уся вартість придбаних МШП була списана на витрати. Встановити порушення, визначити його вплив на величину оподатковуваного прибутку.
Завдання 3
Підприємство є товариством з обмеженою відповідальністю, засновниками якого є фізичні особи. У вересні була сплачена вартість навчання п’яти співробітників, у т. ч. засновника, в сумі 10 000 (2000 грн. за одну особу). Вказана сума була списана на витрати підприємства. Перевірити правильність відображення в податковому обліку витрат на підготовку кадрів, враховуючи, що фонд оплати праці за III квартал становив 120 000 грн.
Завдання 4
Між підприємствами А і Б був укладений договір оренди, згідно з яким підприємство А здає в оренду підприємству Б приміщення. Вартість угоди становить 1440 грн. (ПДВ 240 грн.) на місяць. Оскільки приміщення є частиною будівлі, орендодавець і включив у вартість орендних послуг частину своїх видатків (які в свою чергу віднесені на витрати), а саме:
плату за площу 782 грн.
заробітну плату прибиральниці 120 грн.
заробітну плату охоронця 120 грн.
податок на землю 100 грн.
Всього витрат 340 грн.
прибуток (20% від витрат) 68 грн.
Всього 1200 грн.
ПДВ 240 грн.
Наведена розшифровка орендної плати додана до акта виконаних робіт.
Вся сума орендної плати була віднесена підприємством Б на витрати. Встановити правомірність дій указаного підприємства. Зробити висновки.
Завдання 5
Документальною перевіркою за звітний період встановлено, що в складі витрат підприємства значаться:
виплата матеріальної допомоги
3 тис. грн.

сплата страхових внесків за умовами обов’язкового страхування майна
2 тис. грн.

виплата премій за результати виробничої діяльності
20 тис. грн.

придбання комп’ютера
3 тис. грн.

у оплата вартості проїзного квитка для бухгалтера
20 тис. грн.

компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з її несвоєчасною виплатою
3 тис. грн.

ремонт автомобіля, орендованого у фізичної особи
4 тис. грн.

Встановити порушення, визначити його вплив на величину оподатковуваного прибутку.
Завдання 6
Під час перевірки дотримання податкового законодавства на підприємстві А було встановлено:
1. Нарахування доходів, витрат і амортизації за звітний рік характеризується такими даними:

Звітний період. Показники
І квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всього за рік

Валові доходи
200
250
350
300
1100

Валові витрати
70
100
200
140
510

Амортизація
30
40
40
30
140


2. У складі витрат значаться такі витрати:


І квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Всього за рік

Придбання сировини та матеріалів
10
25
50
40
125

Приріст (убуток) балансової вартості матеріалів
–5
3
–5
5
–2

Заробітна плата
20
30
60
50
160

Відрахування до Фонду соціального страхування і до Пенсійного фонду
7
10,5
22
19
58,5

Обов’язкові платежі до бюджету (плата за землю, податок з власників транспортних засобів)
4
4
4
4
16

Представницькі витрати
3
3
1
2
9

Витрати на службові відрядження
2,5
6,5
3
1
13

Витрати на рекламу, в т. ч.
3,5
4
5
4
16,5

безоплатну роздачу рекламної продукції
1,5
2,5

2
6

Утримання дитячого садка
10
10
35
15
70

Перерахування на благодійні цілі підшефній школі
5
10
15
10
40


Перевірити правильність відображення в податковому обліку витрат за ІІ, III і IV квартали. В разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
Завдання 7
Витрати підприємства за звітний період характеризуються такими даними:
Придбання сировини та матеріалів
70 тис. грн.

Приріст балансової вартості сировини та матеріалів на кінець звітного періоду
30 тис. грн.

Заробітна плата працівників підприємства
50 тис. грн.

Виплата матеріальної допомоги працівникам
5 тис. грн.

Відрахування до Пенсійного фонду
18 тис. грн.

Сплата обов’язкових платежів до бюджету: плата за землю, податок з власників транспортних засобів
3 тис. грн.

Придбання канцприладдя
2 тис. грн.

Ремонт системи сигналізації
0,1 тис.грн.

Придбання та встановлення телефону
0,5 тис.грн.

Службові відрядження АУП
1,5 тис.грн.

Придбання форменого одягу
2 тис. грн.

Сплата страхових внесків на добровільне страхування працівників
3 тис. грн.

Виготовлення бланків візитних карток директора підприємства та його заступників
2 тис. грн.

Утримання бази відпочинку
20 тис. грн.

Всього
208тис.грн.


Встановити законність відображення в складі указаних витрат. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на стан розрахунків з бюджетом. Нарахувати фінансові санкції.
Завдання 8
Підприємство визначило оподатковуваний прибуток за звітний період у розмірі 83 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:

виручка від реалізації продукції
500 тис. грн. + 100 тис. грн. ПДВ

кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності
30 тис. грн.

дебіторська заборгованості, за якою минув термін позовної давності
10 тис. грн.

суми штрафних санкцій, сплачені підприємству за порушення умов договорів
5 тис. грн.

фінансова допомога, надана підприємству
40 тис. грн.

виграти на придбання сировини та матеріалів
100 тис. грн.

приріст балансової вартості сировини та матеріалів
10 тис. грн.

заробітна плата працівників
150 тис. грн.

відрахування до державних цільових фондів і обов’язкові платежі до бюджету
60 тис. грн.

оплата послуг з охорони підприємства
15 тис. грн.

виплата дивідендів
50 тис. грн.

оплата навчання дитини працівника підприємства
4 тис. грн.

суми штрафних санкцій, сплачені за несвоєчасне перерахування платежів до бюджету
10 тис. грн.

утримання дитячого садка, що знаходиться на балансі підприємства
30 тис. грн.

 списання залишкової вартості об’єкта І групи основних фондів
3 тис. грн.

амортизація
20 тис. грн.

Індивідуальна робота студентів
Індивідуальне завдання по темі «Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податку на прибуток»
1. Проаналізувати кількість зареєстрованих платників, які фактично сплачують податок на прибуток. Розглянути їх галузеву структуру і рівень надходжень від кожної галузі.
2. Дослідити результати камеральних перевірок декларацій про прибуток підприємств. Указати суми донарахованого податку на прибуток у розрізі звітних періодів за один рік.
3. Розглянути кількість проведених документальних перевірок по податку на прибуток, указати суми донарахованого податку.
4. Показати найпоширеніші випадки порушення податкового законодавства з питань оподаткування прибутку підприємств.
5. Навести приклади законодавчо не врегульованих питань щодо витрат платника.


ТЕМА 10. Контроль оподаткування доходів громадян
10.1. Контроль у сфері оподаткування доходів фізичних осіб
10.2. Контроль за правомірністю надання соціальної пільги фізичним особам
10.3 Контроль за правомірністю надання податкової знижки фізичним особам
Питання для самоконтролю знань:
1. Контроль за утриманням податків у джерела доходів.
2. Порядок подання до податкових органів декларації про доходи громадян.
3. Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
4. Контроль за сплатою податку на промисел.
Теми рефератів:
1. Шляхи вдосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
2. Вдосконалення організації податкової роботи щодо прийому декларацій про доходи громадян.
3. Податковий контроль за сплатою податку на промисел.
Тестові завдання:
1. До складу сукупного оподатковуваного доходу, одержаного за місцем основної роботи, належать:
а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу незалежно від форм і систем оплати праці;
б) авторський гонорар;
в) оплата щорічних і додаткових відпусток;
г) грошові компенсації за невикористану відпустку;
е) усі відповіді вірні.
2. Громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 1 та 2 категорії, сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму:
а) до 10 неоподатковуваних мінімумів;
б) до 15 неоподатковуваних мінімумів;
в) до 20 неоподатковуваних мінімумів;
г) до 5 неоподатковуваних мінімумів;
е) усі відповіді невірні.
3. Громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до 3 та 4 категорії, сукупний оподатковуваний доход зменшується на суму:
а) до 10 неоподатковуваних мінімумів;
б) до 15 неоподатковуваних мінімумів;
в) до 20 неоподатковуваних мінімумів;
г) до 5 неоподатковуваних мінімумів;
е) усі відповіді невірні.
4. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включається:
а) заробітна плата, нарахована за виконану роботу незалежно від форм і систем оплати праці;
б) допомога на вагітність та пологи;
в) авторський гонорар;
г) оплата щорічних і додаткових відпусток;
е) грошові компенсації за невикористану відпустку.
5. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включається:
а) допомога на тимчасову непрацездатність;
б) суми одержуваних аліментів;
в) доходи громадян від продажу продукції, вирощеної в особистому підсобному господарстві;
г) вірні відповіді а) та б);
е) вірні відповіді б) та в).
6. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включається:
а) одноразова допомога при народженні дитини;
б) допомога на дітей віком до 16 років;
в) суми доходів, що направляються у джерелі їх одержання на придбання акцій;
г) вірні відповіді а) та в);
е) усі відповіді вірні.
7. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включається:
а) допомога на тимчасову непрацездатність;
б) оплата щорічних і додаткових відпусток;
в) грошові компенсації за невикористану відпустку;
г) усі відповіді вірні;
е) усі відповіді невірні.
8. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, включається:
а) допомога на тимчасову непрацездатність;
б) оплата щорічних і додаткових відпусток;
в) грошові компенсації за невикористану відпустку;
г) усі відповіді вірні; ґ) усі відповіді невірні.
9. Сукупний оподатковуваний доход одному з батьків на кожну дитину віком до 16 років додатково зменшується на:
а) 5 неоподатковуваних мінімумів;
б) 4 неоподатковуваних мінімуми;
в) 3 неоподатковуваних мінімуми;
г) 2 неоподатковуваних мінімуми;
е) 1 неоподатковуваний мінімум.
10. Платниками податку на доходи фізичних осіб можуть бути:
а) громадяни України;
б) іноземні громадяни;
в) особи без громадянства;
г) усі відповіді вірні.

Практичні завдання:
Завдання 1
Перевірити правильність обчислення суми податку на доходи фізичних осіб за такими даними:
1. Громадянину за місцем основної роботи було нараховано заробітну плату в сумі 2600 грн.
Податок на доходи фізичних осіб визначено в сумі 305,55 грн.
2. Громадянці за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 2200 грн. Вона має двох дітей віком до 16 років. Податок на доходи фізичних осіб визначено в сумі 24,7 грн.
3. Працівник підприємства, який постраждав від Чорнобильської катастрофи і віднесений до І категорії, отримує щомісяця 1250 грн. Він має двох дітей віком 10 і 17 років. Податок на доходи фізичних осіб визначено в сумі 216 грн.
4. Працівнику підприємства нараховано в липні заробіток у сумі 3400 грн. Крім того, йому було нараховано на харчування 470 грн. і на проїзд 230 грн. Податок на доходи фізичних осіб визначено в сумі 282,1 грн.
5. Громадянці за місцем основної роботи нараховано заробітну плату в сумі 3220 грн. Крім того, їй було нараховано допомогу за тимчасовою непрацездатністю в сумі 240 грн. і матеріальну допомогу в сумі 1700 грн. Податок на доходи фізичних осіб визначено в сумі 15 грн.
6. Працівнику підприємства нараховано заробітну плату в сумі 4500 грн. Він звернувся до бухгалтерії цього підприємства з проханням придбати акції на суму 1200 грн. Громадянин має двох дітей віком 15 і 20 років. Податок на доходи фізичних осіб визначеної сумі 248,1 грн.
7. Працівникові підприємства у зв’язку зі звільненням 22 березня було нараховано заробіток за дні роботи в березні 1200 грн., вихідну допомогу  800 грн., компенсацію за невикористану відпустку 650 грн. Податок на доходи фізичних осіб визначено в сумі 38,1 грн.
Завдання 2
До податкової інспекції на громадянина надійшли відомості про отриманий ним дохід за виконання робіт за договором підряду не за місцем основної роботи в сумі 4 тис. грн. і утриманий з цього доходу податок на доходи фізичних осіб у сумі 1200 грн. Крім того, за місцем основної роботи цьому громадянину протягом року було виплачено дохід у сумі 15 тис. грн. і утримано податок на доходи фізичних осіб у сумі 1457,2 грн. Визначити податок на доходи фізичних осіб із сукупного річного доходу і сальдо розрахунків з бюджетом.
Завдання 3
Громадянин не має основного місця роботи і почав займатися підприємницькою діяльністю в січні поточного року. 4 лютого він подав до податкової інспекції декларацію про доходи, в якій указав, що валовий дохід за роботу в минулому місяці становить 15 тис. грн., документально підтверджені витрати 8000 грн. Визначити очікуваний річний дохід, суму податок на доходи фізичних осіб та розмір авансових платежів. Указати термін їх сплати.
Завдання 4
Громадянин не має основного місця роботи і займається підприємницькою діяльністю. В цьому йому допомагає дружина, яка виконує 30% робіт. Громадянин є учасником Великої Вітчизняної війни. Фактична сума річного доходу за минулий рік становить 12 тис. грн., документально підтверджені витрати 6,5 тис. грн. Обчислити суму податку на доходи фізичних осіб.
Завдання 5
Громадянин затримав сплату авансової суми податку на доходи фізичних осіб в розмірі 1 200 грн. на 15 днів. Крім того, під час перевірки податковий інспектор виявив факти неналежного ведення обліку доходів і прихований дохід, що підлягає оподаткуванню в сумі 1 тис. грн. Визначити розмір фінансових санкцій і термін їх сплати до бюджету.
Завдання 6
Сукупний річний дохід іноземного громадянина становить 20 тис. грн. У тому числі:
компенсація витрат на навчання дітей у школі 500 грн.;
суми надбавок, виплачувані у зв’язку з проживанням в Україні, 5 тис. грн.;
суми компенсації витрат на наймання житла 3 тис. грн.
Визначити суму податку на доходи фізичних осіб і сальдо розрахунків з бюджетом, ураховуючи, що протягом року було сплачено податку в сумі 2 тис. грн.
Завдання 7
До податкової інспекції надійшли відомості, що громадянину в звітному році було нараховано такі доходи:
заробітну плату за виконання робіт за договором підряду в сумі 10000 грн.;
авторську винагороду, як спадкоємцю, в сумі 2000 грн.
Крім того, за місцем основної роботи протягом року йому було виплачено заробіток у сумі 3600 грн. і утримано податок на доходи фізичних осіб у сумі 1506 грн. 60 коп. Розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб з сукупного річного доходу і визначити сальдо розрахунків з бюджетом.
Завдання 8
Громадянин, який займається підприємницькою діяльністю, 25 січня подав у ДПІ декларацію про доходи за звітний рік. За даними цієї декларації дохід становить 24 000 грн. Витрати на виробництво продукції  12 000 грн. Податок на доходи фізичних осіб було визначено в сумі 2226 грн. 60 коп. і з урахуванням авансових платежів у сумі 1500 грн. було виписано платіжне повідомлення на суму 726 грн. 60 коп., яке громадянин отримав 3 лютого. При проведенні документальної перевірки 8 квітня року, наступного за звітним, встановлено, що дохід занижено на 700 грн., а витрати на суму 800 грн. документально не підтверджені. Податок на доходи фізичних осіб, зазначений у повідомленні, сплачено 12 березня.
Визначити суму податку на доходи фізичних осіб, що підлягає донарахуванню, суму фінансових санкцій і пені.

Індивідуальна робота студентів
ндивідуальне завдання по темі «Контроль податкових інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян»
1. Проаналізувати структуру платників податку на доходи фізичних осіб, окремо виділивши такі групи:
а) платники, які сплачують податок на доходи фізичних осіб з заробітної плати, отриманої за місцем основної роботи;
б) платники, які сплачують податок на доходи фізичних осіб з доходів від підприємницької діяльності. В цій групі розглянути галузеву структуру платників.
2. Дослідити дані, що характеризують кількість проведених перевірок правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб, утриманого в джерела доходів, а також суми донарахувань у результаті цих перевірок.
3. Проаналізувати статистичні дані, що характеризують кількість поданих декларацій про доходи, отримані за місцем основної роботи і за сумісництвом, суми донарахованих та повернутих платникам сум податків, кількість випадків, у яких суми, нараховані в результаті перерахунку податку на доходи фізичних осіб з сукупного річного доходу і фактично сплачені протягом року, збігаються.
4. Розглянути результати податкового контролю в сфері оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Вказати найхарактерніші приклади порушень податкового законодавства.
5. Охарактеризувати особливості контрольної роботи за правильністю справляння податку на промисел. Навести статистичні дані, що характеризують результати цієї роботи.

ТЕМА 11. Контроль у сфері майнового оподаткування та справляння ресурсних платежів
11.1. Контроль за нарахуванням і сплатою плати за землю
11.2. Контроль за нарахуванням і сплатою збору за першу реєстрацію транспортного засобу
11.3. Перевірка правильності нарахування і сплати ресурсних платежів
Питання для самоконтролю знань:
Назвіть основні види податків, що використовуються у сфері оподаткування.
Дайте визначення механізму нарахування земельного податку.
Яким Законом України регулюється оподаткування землі, що належить юридичним та фізичним особам?
Який порядок здійснення планових або позапланових документальних перевірок підприємств – платників земельного податку?
Визначте сутність податку з власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів.
Які елементи податку з власників транспортних засобів підлягають всебічному контролю у процесі документальної перевірки правильності, повноти та своєчасності сплати до місцевого бюджету податку з власників транспортних засобів?
Яким Законом України встановлено перелік транспортних засобів, які не є об’єктом оподаткування?
В яких випадках за результатами документальної перевірки підприємства – платника податків, податкові органи оформляють зведений акт?
Назвіть основні види ресурсних платежів.
Який державний орган зобов’язаний щороку подавати органам державної податкової служби перелік водокористувачів, яким видано дозволи на спеціальне водокористування?
На кого покладена відповідальність за своєчасну й повну сплату ресурсних платежів до бюджетів різних рівнів?
Визначте об’єкт обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів.
Назвіть, на які цілі може використовуватись вода, що звільнена від сплати збору за спеціальне використання води водокористувачами.
Тестові завдання:
1. Платниками збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є:
а) підприємства морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях для заходження з моря у морський порт;
б) підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, їх філії, відділення, громадяни суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси та користуються водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
в) громадяни, які використовують водні ресурси для побутових потреб;
г) підприємства та організації, які використовують водні ресурси виключно для протипожежних потреб;
д) правильної відповіді немає.
2. Підлягають лімітуванню такі водні ресурси:
а) вода, що проходить через турбіни ГЕС;
б) водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів вантажними суднами;
в) водні ресурси, якими користується водний транспорт під час експлуатації водних шляхів пасажирськими суднами;
г) обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання;
д) правильної відповіді немає.
3. Об'єктом обчислення збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту є:
а) фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання;
б) обсяг води, пропущений через турбіни гідроелектростанцій, тоннаж-доба експлуатації вантажних самохідних і несамохідних та пасажирських суден;
в) вартість води, використаної водокористувачем за цінами на 1 січня поточного року;
г) фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, без урахування обсягу втрат води в їх системах водопостачання;
д) правильної відповіді немає.
4. Об'єктом числення збору за спеціальне використання водних ресурсів є:
а) обсяг води, яка використана для протипожежних потреб;
б) фактичний обсяг води, що використаний водокористувачами з урахуванням обсягу втрат води у системах водопостачання;
в) потужність двигуна гідротурбін, через які пропущено воду для потреб гідроенергетики;
г) тоннаж води, що пропущена через гідротурбіни;
д) правильної відповіді немає.
5. У випадку, якщо водокористувачі отримують воду із змішаного джерела, для розрахунку збору за спеціальне використання водних ресурсів:
а) враховується обсяг використаних поверхневих вод за вирахуванням обсягу використаних підземних вод;
б) враховується тільки обсяг використаних поверхневих вод;
в) обсяги поверхневих водних об'єктів і підземних вод враховуються у тому співвідношенні, у якому формується (наповнюється) таке змішане джерело;
г) враховується тільки обсяг використаних підземних вод;
д) правильної відповіді немає.
6. Збір за спеціальне використання водяних ресурсів не стягується, якщо вода використовується:
а) для виробничих потреб промисловими підприємствами;
б) для протипожежних потреб;
в) юридичними особами в межах ліміту використання води;
г) для потреб гідроенергетики;
д) правильної відповіді немає.
7. Збір за використання водяних ресурсів не справляється, якщо вода використовується:
а) для потреб зовнішнього благоустрою території міст та населених пунктів;
б) для потреб гідроенергетики;
в) для потреб водного транспорту;
г) громадянами суб'єктами підприємницької діяльності;
д) правильної відповіді немає.
8. Збір за використання водних ресурсів справляється за:
а) воду, що використовується для протипожежних потреб;
б) підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод;
в) воду, що забирається науково-дослідними установами для наукових досліджень у галузі рисосіяння;
г) фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання;
д) правильної відповіді немає.
9. Нормативи збору за користування водами для потреб гідроенергетики установлюються:
а) в копійках за одну тоннаж-добу експлуатації вантажних суден та одне місце-добу експлуатації пасажирських суден;
б) в копійках за кубічний метр води, використаної для промислових потреб платника;
в) в копійках за 100 кубічних метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
г) в копійках за тону води, використаної для промислових потреб платника;
д) правильної відповіді немає.
10. Нарахування збору за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики здійснюється:
а) щоквартально наростаючим підсумком з початку року;
б) щомісячно наростаючим підсумком з початку року;
в) один раз на рік;
г) кожного півріччя наростаючим підсумком;
д) правильної відповіді немає.
11. За надлімітне використання води плата за воду:
а) не стягується;
б) стягується за умови надання заяви до податкових органів;
в) сплачується у п'ятикратному розмірі за рахунок прибутку підприємств;
г) сплачується у п'ятикратному розмірі та враховується у валові витрати;
д) правильної відповіді немає.
12. Базовий податковий (звітний) період для збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту дорівнює:
а) календарному місяцю;
б) календарному кварталу;
в) календарному кварталу, півріччю, трьом кварталам, року;
г) календарному місяцю або календарному кварталу в залежності від об'єму використаної води;
д) правильної відповіді немає.
13. До лісових ресурсів державного значення належать:
а) пеньки, луб, кора, деревна зелень;
б) лісові дикорослі плоди;
в) продукти лісу, які використовуються при здійсненні побічних лісових користувань;
г) деревина від рубок головного користування і живиця;
д) правильної відповіді немає.
14. Лісорубний квиток видається на:
а) рубки, пов'язані з веденням лісового господарства;
б) заготівлю другорядних лісових матеріалів;
в) здійснення побічних лісових користувань;
г) використання корисних властивостей лісу в культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілях;
д) правильної відповіді немає.
15. У постійне користування земельні ділянки лісового фонду надаються:
а) іноземним юридичним особи для спеціального використання лісових ресурсів, потреб мисливського господарства;
б) спеціалізованим лісогосподарським підприємствам;
в) підприємствам, установам, організаціям для проведення науково-дослідних робіт;
г) об'єднання громадян для культурно-оздоровчих і туристичних цілей;
д) правильної відповіді немає.
16. Тимчасовими лісокористувачами ділянок лісового фонду є:
а) військові лісові господарства;
б) спеціалізовані лісогосподарські підприємства;
в) підприємства, установи, організації, які користуються ділянками лісового фонду для культурно-оздоровчих і туристичних цілей;
г) підприємства, установи, організації, у яких створено спеціалізовані підрозділи, для ведення лісового господарства;
д) правильної відповіді немає.
17. Лісотаксовий розряд при встановленні такси збору за спеціальне використання лісових ресурсів визначається в залежності від:
а) якісних характеристик деревини;
б) призначення деревини;
в) відстані від урочища до пункту призначення;
г) виду транспортного засобу, яким відбувається транспортування;
д) правильної відповіді немає.
18. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється за:
а) видобування раніше погашених запасів корисних копалин, що в процесі розробки родовищ були віднесені до категорії втрачених у надрах;
б) видобування корисних копалин нафти, конденсату, природного газу, підземних вод, ропи, мінеральних грязей та мулу;
в) використання гірничо-промислових відходів, що утворюються в процесі переробки корисних копалин;
г) використання розкривних і супутніх порід, що утворюються в процесі видобування корисних копалин, не взятих у встановленому порядку на баланс запасів;
д) правильної відповіді немає.
19. Обсяги фактично погашених балансових запасів корисних копалин визначаються:
а) як сума обсягів видобутих корисних копалин без урахування фактичних їх втрат у надрах під час видобування;
б) самостійно платниками, які здійснюють видобування корисних копалин за даними вимірювальних приладів;
в) як сума обсягів видобутих корисних копалин та фактичних їх втрат у надрах під час видобування;
г) правильної відповіді немає.
20. У разі видобутку корисних копалин понад встановлені квоти (ліміти) за видобуті понад квоти (ліміти) корисні копалини плата обчислюється:
а) в подвійному розмірі;
б) в п'ятикратному розмірі;
в) за понадлімітний видобуток корисних копалин плата не обчислюється;
г) правильної відповіді немає.
Практичні завдання:
Завдання 1
Перевірити за І квартал поточного року правильність нарахування та своєчасність сплати до бюджету юридичною особою плати за землю, виходячи з таких даних:
офіс розміщений на 3-му поверсі 5-поверхового будинку і займає площу 100 м2. Загальна площа земельної ділянки, на якій стоїть будинок, становить 300 м2.
Плату за землю нараховано і внесено до бюджету:
10 січня 12 грн.
14 лютого 12 грн.
20 березня 12 грн.
Довідково: ставка плати за землю 7 грн. за 1 м2.
Завдання 2
Перевірити правильність нарахування плати за воду у II кварталі поточного року, виходячи з таких даних:
ліміт забору води на II квартал 4500 м3;
фактично забрано води за II квартал 4875 м3;
нараховано плати за воду 218 грн.
Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.
Довідково: підприємство знаходиться у м. Києві й використовує воду з двох джерел:
21% з артезіанської свердловини (норматив плати 5 коп. за м3), 79% р. Дніпро (норматив плати 3 коп. за м3).
Завдання 3
Перевірити правильність нарахування плати за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин, виходячи з таких даних.
Комбінат розробляє родовище каоліну. За звітний період видобуток становив 200 тис. т, втрати в надрах 6 тис. т (ліміт втрат 4 тис. т). Норматив плати 1,1 грн. за тонну. Суму плати за використання надр визначено в розмірі 2244 грн. Всю суму плати віднесено на валові витрати.


ТЕМА 12. Податковий контроль при спрощеній системі оподаткування
12.1. Економічний зміст спрощеної системи оподаткування в Україні
12.2. Порядок переходу суб'єктів малого бізнесу на сплату єдиного податку
12.3. Порядок перевірки правильності визначення об'єкта оподаткування в юридичних осіб – платників єдиного податку
Питання для самоконтролю знань:
1. Чи може неприбуткова організація бути засновником суб’єкта малого підприємництва?
2. Чи може перейти на сплату єдиного податку ломбард?
3. Чи може суб’єкт малого підприємництва перейти на сплату єдиного податку, якщо буде мати заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату?
4. Чи може платник єдиного податку протягом року змінити ставку єдиного податку з 6% на 10% ?
5. Чи включається в дохід для обкладання єдиним податком списана прострочена кредиторська заборгованість?


Тестові завдання:
1. Спрощена система оподаткування застосовується:
а) примусово;
б) за вільним вибором платника податку.
2. Спрощена система оподаткування передбачає сплату:
а) тільки одного податку;
б) всіх податків, передбачених Законом України «Про систему оподаткування»;
в) інтегрованого податку поряд з рядом інших.
3. Виторгом від реалізації з метою розрахунку єдиного податку вважається:
а) сума валового доходу, яка отримана за звітний період;
б) сума фактично отриманого СПД на розрахунковий рахунок або в касу за здійснення операцій з продажу продукції;
в) будь-які суми фактично отримані СПД на розрахунковий рахунок або в касу;
г) сума відвантаженої, але не сплаченої продукції та отриманих на розрахунковий рахунок авансів від покупців;
д) правильної відповіді немає.
4. У разі здійснення операцій з продажу основних засобів виторгом від реалізації вважається:
а) сума, отримана від покупця на розрахунковий рахунок;
б) сума, яка дорівнює залишкові вартості об'єкта основних фондів, який реалізується;
в) балансова вартість об'єкта основних фондів, який реалізується;
г) різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу;
д) правильної відповіді немає.
5. Які суб'єкти підприємницької діяльності можуть перейти на сплату єдиного податку:
а) СПД, які здійснюють торгівлю лікарськими засобами;
б) фізичні особи СПД, які здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;
в) фізичні особи СПД, які здійснюють торгівлю ювелірними виробами;
г) всі відповіді правильні;
д) правильної відповіді немає.
Практичні завдання:
Завдання 1. Необхідно: визначити суму єдиного податку для суб'єкта малого підприємництва (СМП) юридичної особи за ставкою 6% до сплати за звітний місяць; - суму ПДВ до сплати (відшкодування) при необхідності.
Вихідні дані
1. Згідно з контрактом на реалізацію сировини від 02.03 поточного року:
відвантажено сировину на 900 грн. з ПДВ;
отримана на розрахунковий рахунок оплата 14000 грн. з ПДВ;
2. Згідно з контрактом на реалізацію матеріалів від 01.03 поточного року:
отримана попередня оплата за матеріали на 240 грн. з ПДВ.

Завдання 2. Визначити суму єдиного податку для суб'єкта малого підприємництва (СМП) юридичної особи за ставкою 10 % до сплати за звітний місяць.
Вихідні дані
1. відвантажено сировину на 1650 грн. з ПДВ;
2. отримана на розрахунковий рахунок оплата 19000 грн. з ПДВ;
3. отримана попередня оплата за матеріали на 860 грн. з ПДВ.

ТЕМА 13. Боротьба з корупцією у сфері оподаткування – важлива складова податкового менеджменту
13.1. Правові засади діяльності підрозділів податкової міліції по боротьбі з корупцією у сфері оподаткування
13.2. Відповідальність за корупційні діяння у сфері оподаткування
Питання для самоконтролю знань:
Дайте визначення поняття «корупційні діяння».
Що ви розумієте під поняттям «корупція»?
Назвіть причини поширення корупції.
Назвіть форми корупції.
Охарактеризуйте права, якими наділені підрозділи податкової міліції.
Яка відповідальність передбачена чинним законодавством до державних службовців при здійсненні ними корупційних діянь у сфері оподаткування?
Розкрийте основні засади функціонування Міжвідомчої робочої групи.
Тестові завдання:
1. Що розуміється під терміном "корупція"?
а) це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
б) це діяльність осіб, не уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;
в) обидві відповіді правильні.
2. Яку адміністративну відповідальність несуть особи, уповноважені на виконання функцій держави?
а) стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
б) стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
в) звільнення з роботи та заборона займати посади в державних органах і їх апараті протягом трьох років з дня їх звільнення.
3. Яку адміністративну відповідальність несе державний службовець за порушення ним спеціальних обмежень відповідно до Закону України "Про боротьбу з корупцією "?
а) адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 15 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
б) стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
в) стягнення у вигляді штрафу в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
4. Які є форми корупції?
а) "верхівкова" та "низова";
б) зовнішня і внутрішня;
в) обидві відповіді правильні.
5. Фінансову відповідальність за порушення умов сплати податку з річного оподатковуваного доходу платника несе:
а) податковий агент;
б) платник податку;
в) фінансова установа (комерційний банк).
6. Менеджмент це:
а) інтеграційний процес формування організацій і управління ними шляхом розробки способів і прийомів досягнення намічених результатів;
б) визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом планового чи звітного періоду;
в) спосіб групування цифрових показників, що характеризують певне явище (зокрема, наявність чи використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів) за допомогою порівняння або протиставлення окремих його аспектів.
7. Податковий менеджмент це інструмент:
а) вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності у державний бюджет;
б) вилучення доходів суб’єктів підприємницької діяльності в державний бюджет, а також для оптимізації фінансово-господарської діяльності підприємств;
в) управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства.
8. Мета органів, які здійснюють податковий менеджмент, полягає в такому:
а) вилученні у платника податку максимальної суми податкових платежів на користь державного бюджету;
б) вилучення у податкоплатника необхідної суми податкових платежів на користь державного бюджету із залишенням йому такої кількості коштів, яка необхідна для розширеного відтворення і розвитку податкової бази;
в) контролі за надходженням і використанням коштів державних позабюджетних коштів.
9. Ринковим терміном “менеджмент” замінено таке традиційне поняття:
а) обслуговування;
б) моделювання;
в) управління.
10. Менеджмент це:
а) вид діяльності, спрямований на координацію зусиль людей з використанням їхніх прав інтелекту, урахуванням мотивів поведінки для досягнення поставленої мети;
б) категорія, соціальний прошарок людей, які фахово здійснюють обслуговуючу діяльність;
в) метод запобігання нещасним випадкам у процесі виробництва.
Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідних літератури, законодавчих та нормативних документів, виконанні навчальних завдань. Більшість тем, за якими за навчальним планом передбачається самостійна робота, включені до лекційного курсу, і за цими темами заплановані практичні заняття для закріплення отриманих знань. Отже, в ході самостійної роботи за такими темами студенту необхідно опрацювати додатково рекомендовану літературу і виконати навчальні завдання за вказівкою викладача з метою розширення і поглиблення знань. Навчальні завдання виконуються в письмовій формі і подаються на перевірку викладачеві в установлений термін. Результати роботи з літературою, законодавчими та нормативними документами оформлюються у вигляді реферату за однією з запропонованих тем на вибір студента. Обсяг реферату 1012 сторінок формату A4. Реферат має бути написаним від руки. В кінці реферату потрібно навести список використаної літератури. Нумерація сторінок наскрізна, включаючи титульний аркуш. Реферат подається на перевірку викладачу в установлений термін.


Ділові ігри з курсу «Податковий менеджмент»

Ділова гра 1 «Складання та перевірка декларацій з ПДВ»
Мета гри закріплення знань чинного законодавства з питань справляння податку на додану вартість, набуття навичок складання декларації з ПДВ та її перевірки. Гра проводиться в два етапи.
1 етап складання декларації з ПДВ
На цьому етапі гри кожний студент групи виступає в ролі бухгалтера підприємства. Він має змоделювати практичну ситуацію, в якій потрібно нарахувати та сплатити до бюджету ПДВ. Це може бути фрагмент фінансово-господарської діяльності платника за умовний звітний період, пов’язаної з продажем товарів (робіт, послуг), включаючи пільгові обороти або операції, що не є об’єктом оподаткування, та з придбанням товарів, сировини, матеріалів, основних фондів і напрямами їх використання. Практична ситуація може відображати діяльність підприємства в сфері бартерних операцій, здійснення продажів з вексельною формою розрахунків тощо. Бажано передбачити також випадки, що призводять до коригування податкових зобов’язань з ПДВ та податкового кредиту. Опис практичної ситуації складається на окремому аркуші.
На базі даних свого змодельованого прикладу кожен студент складає декларацію з ПДВ і навмисне припускається в ній помилок, порушення податкового законодавства, які можуть мати місце з огляду на запропоновану ситуацію. Опис зроблених помилок також складається на окремому аркуші.
Враховуючи досить великий обсяг роботи, який треба виконати на першому етапі гри, його доцільно проводити під час самостійної роботи студента вдома або в бібліотеці. По закінченні першого етапу, в установлений термін студент подає викладачеві на перевірку результати своєї роботи у вигляді письмового звіту, який включає три розділи:
Опис змодельованої практичної ситуації.
Декларацію з ПДВ.
Опис зроблених у декларації помилок, порушень чинного законодавства.
Викладач перевіряє та оцінює подані роботи. Кількість балів, отримана на першому етапі, враховується при остаточному підсумку.
2 етап перевірка декларацій з ПДВ
На цьому етапі кожен студент виступає в ролі податкового інспектора. Викладач розподіляє декларації з ПДВ, складені на першому етапі, так, щоб кожний студент отримав для перевірки декларацію, складену іншим студентом. Результати перевірки оформлюються на окремому аркуші, де докладно описуються види помилок і порушень, а також виводиться сума, яку слід донарахувати за результатами перевірки чи, навпаки, повернути платникові.
Другий етап гри проводиться на аудиторному занятті. По закінченні другого етапу оформлені роботи про результати перевірки декларації з ПДВ подаються викладачу на перевірку. Викладач встановлює повноту і правильність виявлених помилок і оцінює роботу. Бали, набрані на першому і другому етапах, підсумовуються і виводиться загальна кількість балів, яка і визначає переможця гри. На наступному аудиторному занятті викладач оголошує підсумки гри.

Ділова гра 2 «Документальна перевірка правильності нарахування податків та обов’язкових платежів»
Мета гри набуття навичок визначення достовірності бухгалтерського та податкового обліку, правильності нарахування та своєчасності сплати до бюджету податків та обов’язкових платежів. У цій грі учасники виконують роль податкових інспекторів.
Для участі в грі студенти розподіляються на три команди. В кожній команді визначається старший податковий інспектор, який здійснює керівництво і організує роботу своєї команди. Старший податковий інспектор має розподілити та закріпити за кожним членом команди обсяг робіт, який йому необхідно виконати, а також контролювати правильність виконання цієї роботи.
Кожній команді видається однаковий інформаційний масив. У ньому зміст господарських операцій, які здійснило підприємство протягом умовного звітного періоду, порядок відображення цих операцій у бухгалтерському та податковому обліку та суми податків, які дане підприємство нарахувало й сплатило до бюджету. Отже, кожній команді необхідно:
Скласти програму документальної перевірки.
Здійснити документальну перевірку за цією програмою.
Виявити порушення.
Розрахувати фінансові санкції.
Під час гри кожен студент має здійснювати перевірку тих питань програми, які закріпив за ним старший податковий інспектор. Виявлені порушення докладно описуються цим студентом в окремому звіті з відповідними розрахунками і подаються старшому податковому інспекторові. На підставі цих звітів старший податковий інспектор і члени команди складають акт перевірки та розрахунок фінансових санкцій. Переможе та команда, яка за час гри виявить найбільшу кількість порушень і донарахує найбільшу суму платежів до бюджету.

Тест-гра «Роз’яснення податкового законодавства»
Мета гри з’ясувати обізнаність студентів у податковому законодавстві, набуття ними навичок роз’яснення дискусійних питань.
Для проведення тесту-гри викладач розробляє перелік питань і в зашифрованій формі представляє їх студентам у вигляді такої таблиці:
Група, № з/п
А
Б
В
Г
Д

1.
5
20
15
10
5

2.
15
10
5
20
15

3.
20
5
20
10
20

4.
10
15
10
15
10

Кожне питання оцінюється певною кількістю балів залежно від складності, зазначеної в таблиці. Для участі в грі група поділяється на три команди. Спочатку викладач на свій вибір ставить запитання, яке не входить до зашифрованого переліку. Та команда, що першою на нього відповість, має право першою обирати питання із зашифрованого переліку. Надалі в грі право вибору наступного питання зберігається за командою, що першою дає правильну відповідь. Бали, отримані кожною командою, підсумовуються. Коли всі питання із зашифрованого переліку будуть вичерпані, викладач ставить останнє запитання, але спершу надає можливість кожній команді оцінити це питання самостійно в стільки балів, скільки їй буде потрібно, щоб виграти. Дані про оцінку останнього запитання кожна команда подає викладачеві, й вони не оголошуються до кінця гри. Відповідь на останнє питання кожна команда подає в письмовій формі викладачеві. Після перевірки цих відповідей викладач визначає кінцевий результат гри. У разі правильної відповіді кількість балів, яку призначила собі кожна команда за останнє питання, додається до загальної суми балів, набраної нею під час усієї гри, а в противному разі віднімається від цієї суми. Виграє та команда, що отримає більшу кількість балів.
Критерії оцінювання знань студентів

1. Робота на практичних заняттях
Оцінювання проводиться за п’ятибальною шкалою.
Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент активно працює протягом усього практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури та законодавства з питань оподаткування, здатний висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 12 арифметичних помилок або описок.
Оцінка «добре» виставляється за умови дотримання таких вимог: студент активно працює протягом практичного заняття, питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і подій або допущені 12 арифметичні і 12 логічні помилки при розв’язанні задач.
Оцінка «задовільно» виставляється в тому разі, коли студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, законодавства та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити висновки й розв’язувати задачі. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих помилок при висвітленні теоретичного матеріалу або 34 логічних помилок при розв’язанні задач.
Оцінка «незадовільно» виставляється в разі, коли студент виявив неспроможність висвітлити питання чи питання висвітлені неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння основної суті питань, висновки, узагальнення, виявлене невміння розв’язувати навчальні задачі.
2. Виконання завдань для перевірки знань студентів Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою з подальшою трансформацією в п’ятибальну шкалу.
Модуль 1
Кожне питання оцінюється в 10 балів. Неточність, нечіткість у висвітленні питань, а також одна арифметична помилка знижують максимальну оцінку на три бали, одна логічна помилка чи помилка за суттю чи змістом даного питання на п’ять балів. Відсутність відповіді чи повністю неправильна відповідь оцінюється в 0 балів.
Модуль 2, модуль 3
Кожне завдання оцінюється однаковою кількістю балів. Зниження максимальної оцінки проводиться аналогічно до випадків, наведених вище.
Оцінки за п’ятибальною шкалою виставляються згідно з набраними балами за такою схемою:
060 незадовільно
6175 задовільно
7690 добре
91100 відмінно.

ГЛОСАРІЙ

Аваль ( вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на себе відповідальність перед векселедержателем за виконання векселедавцем оплати податкового векселя, яке оформляється шляхом проставляння гарантійного напису банку на кожному примірнику податкового векселя;
Амортизація ( систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації);
Акцизний податок ( непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), що включається до ціни таких товарів (продукції);
Аукціон (публічні торги) ( публічний спосіб продажу активів з метою отримання максимальної виручки від продажу активів у визначений час і в установленому місці;
Балансова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів ( сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою накопиченої амортизації;
Бартерна (товарообмінна) операція ( господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору;
Безнадійна заборгованість ( заборгованість, що відповідає одній з таких ознак:
а) заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
б) прострочена заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості;
в) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності майна:
суб’єктів господарювання, оголошених банкрутами у встановленому законом порядку або знятих з реєстрації як суб’єкти господарювання у зв’язку з їх ліквідацією;
г) заборгованість, що не погашена внаслідок недостатності коштів, отриманих від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) та в інший спосіб, передбачений умовами договору застави, майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до погашення заборгованості в повному обсязі;
ґ) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
д) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які у судовому порядку визнані безвісно відсутніми, недієздатними або оголошені померлими, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі;
Бюджетне відшкодування ( відшкодування від’ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування у порядку та за критеріями, визначеними Податковим Кодексом;
Великий платник податків ( юридична особа, у якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п’ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету України податків за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, за такий самий період перевищує дванадцять мільйонів гривень;
Витрати ( сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником);
Відчуження майна ( будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування;
Господарська діяльність ( діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;
Грошове зобов’язання платника податків ( сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
Заробітна плата ( основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом;
Доходи ( загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, її континентальному шельфі у виключній (морській) економічній зоні, так і за їх межами;
Екологічний податок ( загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року;
Емісійний дохід ( сума перевищення надходжень, отриманих емітентом від емісії (випуску) власних акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів, над номінальною вартістю таких акцій (інших корпоративних прав) та інвестиційних сертифікатів (під час їх первинного розміщення), або над ціною зворотного викупу під час наступних розміщень інвестиційних сертифікатів та акцій інвестиційних фондів;
Єдиний реєстр податкових накладних ( реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом державної податкової служби в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами;
Звичайна ціна ( ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Податковим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін;
Земельний податок ( обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів;
Інжиніринг ( надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами);
Лізингова (орендна) операція ( господарська операція (крім операцій з фрахтування (чартеру) морських суден та інших транспортних засобів) фізичної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає надання основних фондів у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за плату та на визначений строк.
Марка акцизного податку ( спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;
Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів ( наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;
Матеріальні активи ( основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді (включаючи електричну, теплову та іншу енергію, газ, воду), що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами;
Нерезиденти – це:
а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;
в) фізичні особи, які не є резидентами України;
Орган стягнення ( державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених Податковим Кодексом та іншими законами України;
Основні засоби ( матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік);
Погашення податкового боргу ( зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом;
Податкова вимога ( письмова вимога органу державної податкової служби до платника податків щодо погашення суми податкового боргу;
Податкова застава ( спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов’язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений Податковим Кодексом;
Податкове зобов’язання ( сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк);
Податкове повідомлення-рішення ( письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов’язок платника податків сплатити суму грошового зобов’язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених Податковим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності;
Пеня ( сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов’язань, не сплачених у встановлені законодавством строки;
План ( графік документальних виїзних перевірок ( перелік платників податків, що підлягають плановій перевірці контролюючими органами у відповідний період календарного року;
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, ( документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку ( резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів ( фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених Податковим Кодексом;
Податкова консультація ( допомога контролюючого органу конкретному платнику податків стосовно практичного використання конкретної норми закону або нормативно-правового акта з питань адміністрування податків чи зборів, контроль за справлянням яких покладено на такий контролюючий орган;
Податкова порука ( видана банком гарантія погашення податкового боргу платника податків. Податковою порукою гарантується погашення грошового зобов’язання, що входить до складу податкового боргу, якщо нарахування такого грошового зобов’язання оскаржується платником податків в адміністративному або судовому порядку. Порядок видачі податкової поруки визначається Національним банком України, а порядок її реєстрації ( центральним органом державної податкової служби;
Податковий борг ( сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений Податковим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання;
Резиденти ( це:
а) юридичні особи та їх відокремлені особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням як на її території, так і за її межами;
б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;
в) фізична особа ( резидент ( фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. із змінами, внесеними згідно із Законом N 2952-VI від 01.02.2011р. http://zakon.rada.gov.ua
Податковий кодекс України. вiд 02.12.2010 № 2755-VI [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Закон України "Про Державну податкову службу" від 05.02. 1998 р. № 83/98 зі змінами і доповненнями.
Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5.10.1995 р. зі змінами і доповненнями.
Автоматизація роботи в органах державної податкової служби / За загальною ред. Росоловського В. М. та Ріппи С. П. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. – 401с.
Ісашина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - К,:- ЦУЛ, 2003.
Єлісєєв А. В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. - Л.: Ліга-Прес, 2003. - 274с.
Кізима А. Я. Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - Тернопіль: Астон, 2002. - 166с.
Крисоватий А. І. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004.
Лонюк І. Скарги платників податків на рішення органів ДПС та результати їх розгляду // Вісник податкової служби України. - 2004. - № 10 - С. 57- 60.
Онисько С. М., Тофан І. М.., Податкова система: Підручник.- Львів: Магнолія Плюс, 2005. - 332 с.
Л. О. Омелянович, О. О. Папаіка, В. О. Орлова, О. В. Мелентьєва, Г. С. Тодосейчук. Податковий менеджмент: навч. посіб. для студ. спец. „Фінанси”, „Банк. справа”.– Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 230 с.
Рева Т. М. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.
Тарасенко В. Повноваження органів державної податкової служби при погашенні податкових боргів// Вісник податкової служби України. - 2005. - № 21 - С.35-41.
Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001.
Цимбал П.В., Мілевський О.П., Касьяненко Л.М. Правове регулювання діяльності органів ДПС України.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2003.-399 с.
Шевцов О. Методологія розробки та використання стандартів при створенні інформаційних систем // Вісник податкової служби України. - 2005.- № 31.-С.36 - 40.
Ярема Б. П., Маринець В. П. Податкова система: збірник задач: Навчальний посібник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006.
Ярема Б. П., Маринець В. П. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. - 2-ге вид., переробл. і доп. - Львів: "Магнолія Плюс", 2006.

13 PAGE \* MERGEFORMAT 14515
Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 17738561
    Размер файла: 673 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий