Plan_sem_ukr_mova


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
міністерство внутрішніх справ україни
ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
імені Е.О.Дідоренка

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор
навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка
професор
______________ Е.В.Віленська


УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)Р о б о ч а н а в ч а л ь н а п р о г р а м а
(форма навчання – денна (2 курс))


Луганськ
2011


Укладачі: Р.І. Пащук, кандидат філологічних наук, доцент; Г.Й. Васильєва, старший викладач; І.Г. Скиба, кандидат філологічних наук, доцент кафедри; А.О. Скорофатова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри


Ухвалено на засіданні кафедри юридичної лінгвістики та документознавства Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка
Протокол № 1 від „31” серпня 2011 року

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„Українська мова (за професійним спрямуванням)”
(за вимогами ECTS)

Курс І

Напрям,
спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 3

Модулів: 3

Змістових модулів: 3

Загальна кількість
годин: 90

Тижневих годин:

Галузь
Право 0304
Освітньо-кваліфікаційний рівень
бакалавр
Напрям підготовки
Правознавство
6.030402
Семестр: 3, 4, 5


Лекції: 6
(теоретична підготовка):


Практичні:40

Самостійна робота: 44

Вид контролю: заліки, іспитМЕТА:
освітня (навчальна)

· формування умінь і навичок спілкування, вільного вираження думок у різних сферах суспільного життя; оволодіння культурою мовлення;

· засвоєння основних усних і писемних норм української літературної мови та її виражальних, лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів;

· формування базового лінгвістичного кругозору курсантів і студентів;

· формування ціннісного гуманістичного світогляду;

· засвоєння найважливіших здобутків вітчизняної та світової культури (сукупно з іншими освітніми галузями).
розвивальна

· передбачає вдосконалення й самовдосконалення:

· умінь логічно мислити, використовувати найважливіші методи, прийоми, способи (спостерігати, аналізувати, робити висновки тощо);

· умінь учитися (здобувати, відтворювати, трансформувати, узагальнювати, оцінювати й використовувати інформацію з певною метою);

· умінь самопізнання й саморозвитку особистісних емотивних якостей і вмінь здатності до співчуття, співпереживання, любові), гармонізації часткового "я" і цілого;

· творчих умінь (уявляти, створювати нові тексти, творити себе як особистість, виражати особистісне ставлення до навколишнього) (зокрема, уміння, навички, здібності тощо);
виховна

· виховання патріотизму й формування національної свідомості громадянина України;

· трансформація засвоєних національних і загальнолюдських етичних норм про особистісні моральні переконання; формування переконання в необхідності різнобічного особистісного вдосконалення й розвитку.
ПЕРЕДМОВА

Готувати висококваліфікованих фахівців, які володіють державною мовою в усній та писемній її формах, - завдання вищої школи. Курс української мови у вищому навчальному закладі органічно продовжує формування національно мовної особистості, розширює мовну компетенцію майбутнього спеціаліста в професійній сфері. Акцент переноситься з традиційної настанови – засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії – на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення та поведінки особистості. У зв’язку з цим цілком закономірним є викладання дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)” як дисципліни гуманітарного циклу у вищій школі.
Концепція вивчення мовних дисциплін у вищому юридичному закладі МВС України зорієнтована не лише на практичне використання української мови як державної, формування в курсантів і студентів необхідних у всіх видах мовленнєвої діяльності умінь та навичок, а й на осмислення шляхів широкого утвердження мови в законодавчій, виконавчій, судовій і, зокрема, правоохоронній діяльності - як одного з найважливіших атрибутів існування незалежної держави, гаранту розвитку суверенного суспільства, виховання лицарів права, які уміло послуговуватимуться зброєю Слова в житті та професійній діяльності.
Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" має на меті дати той необхідний теоретичний мінімум, який потрібний фахівцеві-юристу для вироблення мовного світогляду – системи знань про мову, а не просто суми випадкових відомостей про неї, опанувати вміннями й навичками, необхідними в професійній діяльності. Слухачі повинні розуміти коріння, походження, виникнення, можливості застосування тих чи інших висловлювань і лексем.
Навчальна дисципліна "Українська мова (за професійним спрямуванням)" має інтегрований характер, оскільки поєднує в собі досягнення сучасної науки як у мовознавчій, так і правничій сферах, реалізує ідею максимального наближення мовної освіти курсантів і студентів до їх фахових потреб, тому тісно пов'язана з такими дисциплінами, як "Конституційне право України", "Кримінальне право", "Кримінологія", "Дізнання", "Історія України", "Логіка", "Юридичне документознавство", "Риторика", "Основи культури професійного спілкування” тощо, що вивчаються сьогодні у ВНЗ системи МВС України.
Мета курсу: формувати в майбутніх спеціалістів уміння й навички досконалого володіння українською літературною мовою в професійній сфері (розширення й поглиблення базових знань курсантів і студентів з української мови); розкриття принципів організації україномовного тексту щодо його комунікативних властивостей у конкретних сферах функціонування, пов'язаних із правознавчою та правоохоронною діяльністю; формування на цій основі умінь і навичок укладання та мовно-термінологічного опрацювання юридичних текстів різних жанрів.
Головне завдання курсу – виробити в курсантів і студентів концептуальне розуміння основних теоретичних засад культури професійного мовлення, сформувати стійкі практичні навички грамотного спілкування у сфері професійної комунікації, навчити доцільно використовувати набуті знання в практиці укладання ділової документації різних видів.
Курс "Українська мова (за професійним спрямуванням)" безпосередньо пов'язаний з проблемами функціонування мови в суспільстві, питаннями підвищення культури усного й писемного мовлення, науковим обґрунтуванням правил організації мовних одиниць залежно від вибору типів мовлення у сфері офіційно-ділової й професійної комунікації правоохоронців.
Визначений програмою матеріал курсу подається під кутом зору специфіки використання й стилістичних можливостей мовних одиниць за їх належністю до рівнів мовної системи: лексичного, фразеологічного, словотворчого, морфологічного, синтаксичного, стилістичного.
Лекційний курс передбачає висвітлення актуальних проблем функціонування державної мови в Україні, ознайомлення курсантів і студентів з основними теоретичними поняттями та категоріями навчальної дисципліни, стисло відтворює історичний шлях розвитку української мови (походження; акції лінґвоциду й денаціоналізації тощо); функції мови; функціональні різновиди сучасної української літературної мови тощо.
Система практичних занять разом із системно організованою самостійною роботою дає змогу опанувати новий матеріал, закріпити й деталізувати його, з'ясувати моделі й реквізити ділових паперів, визначити, які слова, словосполучення й речення найдоцільніше вживати в тексті документа, як вони укладаються, які помилки найчастіше трапляються при цьому та їх уникнення.
У результаті засвоєння матеріалу курсу "Українська мова (за професійним спрямуванням)" курсанти і студенти повинні оволодіти певним обсягом знань, умінь і навичок, а саме: знати – специфіку походження та функціонування української мови як національної; основні законодавчі документи про мову; головні особливості й різновиди офіційно-ділового, наукового стилів мовлення тощо; основі теоретичні поняття та категорії навчальної дисципліни; різновиди й реквізити сучасних ділових паперів, зокрема, слідчих документів; вимоги до мовних засобів ділових паперів; особливості мови професійного спрямування на всіх мовних рівнях (орфографічному, лексичному, морфологічному, синтаксичному); правила оформлення автобіографії, заяви, доручення тощо; сучасний етикет ділових паперів, засоби мовного етикету та правила оформлення усної й писемної форми професійного мовлення; загальну характеристику та історію розвитку української правничої термінології, ознаки терміна; структуру юридичних термінологічних словників і словників ділової мови; особливості перекладу сталих словосполучень і фахової термінології; уміти: згідно з нормами сучасної української літературної мови вимовляти, писати, уживати лексику за фахом; працювати з юридичними й військовими термінологічними словниками, а також з іншими видами словників української мови; перекладати, уникаючи явища інтерференції, тексти фахового спрямування; доречно й правильно вживати фахову термінолексику; виконувати лексико-граматичні завдання на матеріалі мови професійного спрямування і фахової літератури, редагувати відповідні тексти, ефективно користуватися мовними, стилістичними й етичними нормами усної форми ділового мовлення в межах професійної діяльності; володіти навичками ведення документації українською мовою; базовою правничою термінолексикою та мовними кліше зі справочинства; культурою усного й писемного професійного мовлення.
Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
ДОГРАМАТИЧНІ РІВНІ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

ТЕМА 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спілкуванням)». Історія становлення та розвитку української мови
ТЕМА 2. Сучасна українська літературна мова як засіб мовного професійного спілкування і основа мови професійного спрямування. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови
ТЕМА 3. Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфоепічна норма
ТЕМА 4. Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфографічна норма
4.1.Орфографічні норми, пов’язані з фонетичними процесами
4.2. Правопис слів разом, окремо, через дефіс
4.3. Складні випадки вживання великої літери в мові професійного спрямування; правопис прізвищ та географічних назв
4.4. Складові орфографічної грамотності майбутнього спеціаліста (комплексна робота з текстом)

УМІННЯ,
яких повинні набути курсанти і студенти в процесі вивчення навчальних тем змістового модуля 1

- у виробничих умовах, працюючи з джерелами фахової інформації, здійснювати аналіз і коригувати тексти відповідно до норм української літературної мови


Дограматичні рівні сучасної української літературної мови
Змістовий модуль № 1


Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфографічна норма
Тема № 4 модуля № 1


Особливості мови професійного спрямування на лексико-фразеологічному рівні
Тема № 5 модуля № 1


- складаючи тексти фахової документації, використовувати слова іншомовного походження, на підставі певних критеріїв добирати українські відповідники, для цього використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники, перекладати тексти українською мовою


Дограматичні рівні сучасної української літературної мови
Змістовий модуль № 1


З історії розвитку правничої термінології
Тема № 6 модуля № 1


Особливості мови професійного спрямування на лексико-фразеологічному рівні
Тема № 5 модуля № 1


- згідно з нормами сучасної української літературної мови вміти вимовляти, уживати лексику за фахом; перекладати фахові тексти, уникаючи явищ інтерференції, виконувати лексико-граматичні завдання на матеріалі мови професійного спрямування та фахової літератури


Дограматичні рівні сучасної української літературної мови
Змістовий модуль № 1


Сучасна українська літературна мова як засіб мовного професійного спілкування й основа мови професійного спрямування. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови
Тема №2 модуля №1


Вступ. Предмет, структура й завдання навчальної дисципліни „Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Історія становлення та розвитку української мови.
Тема №1 модуля №1


Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфоепічна норма
Тема № 3 модуля № 1


Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфографічна норма
Тема № 4 модуля № 1


Особливості мови ПС на лексико-фразеологічному рівні
Тема № 5 модуля № 1
До змістового модуля І
Лекція 1. Державна мова – мова професійного спілкування. Предмет і завдання навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спілкуванням)». Історія становлення та розвитку української мови
Загальна характеристика мови і професійного спілкування. Мова як ідеальна система і засіб спілкування. Мовлення як матеріальне явище, результат і процес спілкування. Практичне значення знань про специфіку мови і мовлення.
Походження і функціонування мови. Підстави для появи й розвитку соціальних функцій мови: комунікативної, мислетвірної, пізнавальної, професійної, номінативної, експресивної, волюнтативної та естетико-культурологічної. Роль функцій мови в сучасному суспільстві й проведенні адекватної мовної політики.
Національна мова і мовна політика. Причини й підстави для розрізнення категорії мови і національної мови. Визначення поняття „національна мова”. Складові національної мови. Культурний і політичний аспекти життя мови. Визначення понять „державна мова”, „офіційна мова”, „мови національних меншин”, „реґіональні мови”, „мови національностей” тощо. Аналіз правових документів в Україні, що регламентують основи мовної політики. Реальна практика проведення національно-мовної політики. Конституційні засади мовної політики в Україні (Конституція України, Рішення Конституційного Суду України в справі за конституційним поданням 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесі в навчальних закладах України (справа №1-6/99 про застосування української мови) від 14 грудня 1999 року). Державотворча роль української мови в сучасній Україні. Мовні обов’язки громадян.
Походження і функціонування української національної мови. Ґенеалогічна класифікація мов. Погляди щодо походження української мови у зв’язку з ґенеалогічною класифікацією мов (індоєвропейська сім’я, слов’янська група, східнослов’янська підгрупа). Проблема походження, періодизації та становлення української мови в наукових гіпотезах і концепціях (Л. Булаховський, О. Горбач, А. Кримський, В. Німчук, В. Русанівський, І. Свєнцицький, О.Тараненко, О. Шахматов, Ю. Шевельов, О. Царук тощо). Традиційна (тріалістична) та новаційна (дуалістична) концепції розподілу слов’янських мов. Сплановані акції лінґвоциду й денаціоналізації. Закони, постанови та розпорядження про заборону, викорінення й асиміляцію української мови.

Основні поняття: мова, мовлення, сучасна українська літературна мова, національна мова, державна мова, офіційна мова, мова національних меншин, реґіональні мови, мови національностей, мовне професійне спілкування, мова професійного спілкування, функції мови, компоненти мовного професійного спілкування, культура мови.

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1
Тема: Сучасна українська літературна мова як засіб мовного професійного спілкування - основа мови професійного спрямування. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови
Мета: ознайомити з історією теорії стилістичної диференціації мови; класифікацією жанрових різновидів офіційно-ділового стилю та мовними особливостями кожного підстилю.
Основні поняття: стиль, мовний стиль, підстилі, офіційно-діловий стиль, науковий стиль, публіцистичний стиль, розмовний стиль.


ПЛАН
Поняття про стиль. З історії висунення теорії стилістичної диференціації мови. Визначення мовного (функціонального) стилю.
Мовні стилі за формою вираження, функціями та комунікативною метою.
Офіційно-діловий стиль. Його типові та специфічні ознаки.
Сфера застосування законодавчого підстилю та його мовні особливості.
Сфера застосування дипломатичного підстилю та його мовні особливості.
Аналіз адміністративно-господарського підстилю і сфери його застосування. Мовні особливості.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1. Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він належить. Які ознаки цього стилю тут наявні?
І. Виникла ця споруда у 1611 р. Як жіночий монастир ордену Бригідок. Але через 10 років його перетворили в тюрму і відтоді за всіх режимів тут утримували ув’язнених. Це не дивує, адже в Росії і в Україні часто саме монастирі слугували системою виправлення і покарань. Того ж Омеляна Пугачова перед стратою утримували в монастирській келії. Релігія, вважалося, дисципліную й очищує.
Як засвідчують рукописи, 65-70 відсотків арештантів, відбувши покарання в монастирях, відходили від розбійницького промислу. Сьогоднішні зони таким відсотком похвалитися не можуть.
Нині СІЗО на вул. Городоцькій має статус пересильної в’язниці. Зі всіх західних областей сюди привозять людей, а тут уже формують етапи. Віднедавна засуджених відправляють у колонії, наближені до їхніх місць проживання – поступово гуманізація проникає і крізь колючий дріт...

ІІ. ПОСТАНОВА
судового засідання

23 лютого 2011 року Білокуракінський районний суд Луганської області у складі:
судді Панасаюка Г.М.
при секретареві Клюс І.М.,
розглянувши у відкритому засіданні в с.Заклад справу щодо встановлення адміністративного нагляду за засудженим Давиденком Арсеном Зореславовичем,
в с т а н о в и в

Давиденко Арсен Зореславович, 10.09.1972 р.н., уродженець м.Іллінці, українець, громадянин України, до засудження проживав за адресою: вул.Спокійна, 9/1, м.Іллінці, раніше не суджений.
Засуджений 08.02.1997 Іллінецьким міським судом за ч.2 ст. 229-6 Кримінального кодексу України до двох років позбавлення волі з відбуттям в колонії загального режиму.
Відбуваючи міру покарання в місцях позбавлення волі, Давиденко А.З. зарекормендував себе негативно, до роботи ставився недобросовісно, порушував режим утримання. На шлях виправлення не став.
Суддя, заслухавши посяснення засудженого, перевіривши матеріали, вважає подання начальника установи обґрунтованим, оскільки Давиденко А.З. вчинив злочин, пов’язаний з незаконним обігом наркотичних засобів, і після відбуття покарання може вчинити злочин.
На підставі вищесказаного та керуючись ст.ІІ Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 , суддя
п о с т а н о в и в:
1. Встановити щодо Давиденка Арсена Зореславовича адміністративний нагляд терміном на 1 (один) рік.
2. Зобов’язати Давиденка А.З. прибути й зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ за обраним місцем проживання: вул. Спокійна, 9/1, м.Іллінці до 27.03.2011.
Суддя підпис

Завдання 2. З’ясуйте мовні та стилістичні особливості наведеного тексту.

ІІІ П Р О Т О К О Л
явки з повинною
21 вересня 2011 року м. Луганськ

Слідчий слідчого відділення Жовтневого РВ УМВС України в м. Луганськ капітан міліції Таранчук О.Т., керуючись вимогами с. 96 та 97 КПК України, склав цей протокол про те, що сьогодні о 18 годині 05 хвилин до районного відділу внутрішніх справ з’явився з повинною Смаль Федір Терентійович, 1970 р.н., уродженець м. Коломиї Івано-Франківської області, проживає: вул. Радянська, 45, кв. 67, м.Луганськ, працює водієм трамваю.
Для засвідчення особи Таранчук О.Т. пред’явив паспорт серії КА № 65069700, виданий Жовтневим ВВС м.Луганськ 12 січня 2005 року.
Смаль Ф.Т. заявив: «Сьогодні, 21 вересня 2011 року, близько 17 години я повернувся з роботи додому. Відчинивши двері, помітив, що в моєму помешканні знаходиться незнайомець, який безцеремонно нишпорив у скриньці письмового столу. Розхвилювавшись, я вхопив вазу і вдарив нею незнайомця по голові, від чого той впав на підлогу і залишився на ній лежати, не подаючи ознак життя. Отямившись і зачинивши квартиру на ключ, я прийшов до вас, щоб про все розповісти. Хто цей незнайомець і в якому стані він знаходиться, я не знаю. Викликати міліцію не зміг, оскільки квартира не телефонізована, а найближчий таксофон виявився зламаним. У сусідів, котрі мають телефон, нікого не було вдома.
З протоколом ознайомився. З моїх слів записано правильно.
Заявник (підпис) Ф.Т. Смаль
Слідчий слідчого відділу
Жовтневого РВ
Капітан міліції (підпис) О.Т. Таранчук

Завдання 3. За навчальним посібником Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичне завдання 4 (стор. 50-51).
Література
Основна
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч.посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 20– 21.
Коваль А.П. Ділове спілкування: навч. посібн. / А.П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – С.17–52, 174–210, 256–264.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – К., 1974. – С. 157–213.
Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн./ А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. – видання 3-є, перероблене та доповнене: навч. посібн. / В.І. Мозговий. – К. : Центр навчальної літератури, 2008.
Пащук Р. І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р. І. Пащук, Н. М. Поліщук, Н. Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С.59 –73, 80–89.
Пащук Р. І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р. І. Пащук / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 79–87.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 130–133, 137–144.
Додаткова
Антисуржик (Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити) / за заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1997.
Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С.К Богдан. – К. : Рідна мова, 1998.
Вихованець І.Р., Єрмоленко С.Я. Українська літературна вимова і наголос / І.Р. Вихованець, С.Я. Єрмоленко. – К., 1979.
Гармаш М. Очищуймо свої джерела: Семінар-практикум з українознавства // Дивослово. – 2001. – № 5. – С.22 – 23.
Головащук С.І. Словник наголосів / С.І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2003.
Дика Н. Словник основних труднощів щодо вимови та написання слів // Дивослово. – 2003. – № 2. – С.34–36.
Дудик П. Наголошування слів і культура мовлення // Дивослово. – 2003. – № 4. – С.19–20.
Мосенкіс Ю. Давність явища милозвучності української мови // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 49–51.
Погрібний М.І. Орфоепічний словник / М.І. Погрібний. – К., 1984.

Практичне заняття № 2
Тема: ДОДЕРЖАННЯ НОРМ сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфоепічна норма
Мета: особливості української орфоепії, наголос (основний, побічний, вільний, рухомий, логічний і емфатичний); своєрідність фонетичних процесів української мови; навчитися згідно з правилами вимовляти, писати, уживати ділову лексику за фахом; працювати з орфоепічним словником; володіти культурою усного професійного спілкування.
Наочність: словники.
Основні поняття: культура мови, чуття мови, орфоепія, мовна норма.
П Л А Н
Основні правила української вимови.
Милозвучність української мови.
Деякі правила евфонічності.
Основні правила наголошування слів у сучасній українській мові.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. Підготуйте текст фахового спрямування та вірш для виголошення в аудиторії.

Література
Основна
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч.посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 20–21.
Коваль А.П. Ділове спілкування: навч. посібн. / А.П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – С.17–52, 174–210, 256–264.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – К., 1974. – С. 157–213.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. – видання 3-є, перероблене та доповнене: навч. посібн. / В.І. Мозговий – К. : Центр навчальної літератури, 2008.
Онуфрієнко Г. Українська мова в тестових завданнях для юристів: Поглиблений курс : навч. посібн. / Г. Онуфрієнко, Н. Таранова. – Запоріжжя : ЗЮІ МВС України, 1999.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С.59 –73, 80–89.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 79–87.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л.Г.  Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника : навч. посібн. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів : Світ, 2003.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 130–133, 137–144.
Додаткова
Антисуржик (Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити) / за заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1997.
Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С.К. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998.
Вихованець І.Р., Єрмоленко С.Я. Українська літературна вимова і наголос / І.Р. Вихованець, С.Я. Єрмоленко. – К., 1979.
Гармаш М. Очищуймо свої джерела: Семінар-практикум з українознавства // Дивослово. – 2001. – № 5. – С.22 – 23.
Головащук С.І. Словник наголосів / С.І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2003.
Дика Н. Словник основних труднощів щодо вимови та написання слів // Дивослово. – 2003. – № 2. – С.34–36.
Дудик П. Наголошування слів і культура мовлення // Дивослово. – 2003. – № 4. – С.19–20.
Мосенкіс Ю. Давність явища милозвучності української мови // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 49–51.
Погрібний М.І. Орфоепічний словник / М.І. Погрібний. – К., 1984.
Словник-довідник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.

Практичне заняття № 3
Тема : Орфографічні норми, пов’язані з фонетичними процесами
Мета: засвоїти фонетичні процеси: історичні чергування голосних; приголосних при словозміні, словотворенні; фонетичне значення та правила вживання апострофа й м’якого знака.; правопис слів іншомовного походження; подовження та подвоєння, спрощення приголосних.
Наочність: словники, таблиці.
Основні поняття: орфографія, апостроф, знак м’якшення, орфограма, принципи правопису (фонетичний, морфологічний, традиційний чи історичний, смисловий чи диференціювальний);
П Л А Н
Фонетичні процеси: історичні чергування голосних; приголосних при словозміні, словотворенні.
Подовження, подвоєння приголосних у питомих українських та іншомовних словах.
Спрощення в групах приголосних.
Правопис и, і в іншомовних словах.
Правопис йотованих, апострофа, знака м’якшення в питомих та запозичених словах.
Правопис буквосполучень ьо, йо.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 11, 12, 21 (76 - 79); 37 (стор.160).
Зі “Словника юридичних термінів (російсько-українського)” за ред. Ф. Андерша виписати 10 слів із апострофом, скласти з ними речення.
За посібником Н.Є. Таран, Р.І. Пащук, Г.Й. Васильєва “Завжди на варті”: Практикум з української мови. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001 виконайте завдання 3, 5, 6 (стор. 89 – 90).
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення – по вісім.
Література
Основна
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посібн. / М.В. Гуць , І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 49, 60, 84, 160.
Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн./ А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : навч. посібн. – вид. 3-є, переробл. та доп. / В.І. Мозговий. – К. : Центр учбової літератури, 2008.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 76–79, 160.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган.держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 108–110.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л.Г.  Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Словник юридичних термінів (російсько-український) / Укл.: Ф. Андерш, В. Вінник, А. Красницька та ін. – К., 1994.
Таран Н.Є., Пащук Р.І., Васильєва Г.Й. Завжди на варті : практикум з української мови / Н.Є.Таран, Р.І. Пащук, Г.Й. Васильєва. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 133–134.
Туранська Г. Зазирни у слово. Етимологічний словник / Г. Туранська. – К., 2002.
Українська мова: Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007.
Додаткова
Зарицька І.М., Чикаліна І.О. Українське ділове мовлення / І.М. Зарицька, І.О. Чикаліна. – Донецьк, 1997.
Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення / Л.М. Паламар, Г.М. Кацавець. – К. : Либідь, 2000.
Рибалко К., Рибалко О. Коло має бути розірвано / Про український правопис // Дивослово . – 2001. – № 3. – С. 22 – 25.
Словник іншомовних слів / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К., 2000.
Хомґяк І. Навчаймо орфографії з фонетикою та орфоепією // Урок укр. – 2001. – № 1. – С. 34–36.


Практичне заняття № 4
ТЕМА: Правопис слів разом, окремо, через дефіс
Мета: закріпити знання про правопис в українській мові найпоширеніших префіксів і суфіксів, складних слів.
Наочність: словники
Основні поняття: префікс, суфікс, складні слова, прикладка, службові частини мови.
П Л А Н
Основні правила правопису префіксів і суфіксів (іменникових, прикметникових, дієслівних).
Загальні правила складних слів (складних іменників, прикметників, числівників, займенників, прислівників).
Правопис прикладок і службових частин мови.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. За навчальним посібником Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 37 (стор.204 - 205).
2.Перекладіть українською мовою мікротекст фахової проблематики.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
К числу основных направлений борьбы с преступностью на современном этапе относится область деятельности по предупреждению насильственных преступлений. Эти преступления противоречат самой человеческой сущности общества, наносят ему большой ущерб. Несмотря на то, что удельный вес указанных преступлений в структуре преступности относительно невелик, однако их долгосрочные прогнозы менее благоприятные, чем в отношении деяний с корыстной мотивацией. Кроме того, сложность борьбы с насильственными преступлениями обусловлена скрытностью назреваемых конфликтов по значительной части ситуаций бытового и особенно интимного характера. Именно поэтому проблема насильственной преступности постоянно остается актуальной.
(Лихолоб В.Г., Филонов В.П.)
3. Із газети "Іменем закону", журналів „Юридична Україна”, "Міліція України" доберіть приклади написання складних слів (разом, окремо, через дефіс). Арґументуйте.
Із Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а із Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
5. Із посібника Васильєва Г.Й., Гришин Ю.О. Досудове слідство: російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів. – Луганськ, 2001 випишіть десять мовних кліше, що пишуться через дефіс та десять – що пишуться разом.

Література
Основна
Васильєва Г.Й. Досудове слідство: Російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів / Г.Й. Васильєва, Ю.О. Гришин. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. В. Бусел, М. Василега-Дерибас, О. Дмитрієв та ін. – К. : Перун, 2001.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 108, 137.
Зубков М.Г. Українська мова : універсальн. довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс: навч. посібн. – вид. 3-є, переробл. та доп. / В.І. Мозговий. – К. : Центр учбової літератури, 2008.
Новий орфографічний словник української мови. – К., 2002.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 112–113.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підручник / Л.Г.  Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 340–346.
Український правопис /Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр.мови НАН України. – К. : Наук.думка, 2007. – С. 27–28, 35.
Додаткова
Ломакович С.В. Українська мова в схемах і таблицях (будова слова, словотвір, морфологія, синтаксис) / С.В. Ломакович. – К., 2001.
Пономарів О. Культура слова: мовностилістичні поради / О. Пономарів. – К., 2001.
Словник юридичних термінів (російсько-український) /Укл. : Ф. Андерш, В. Вінник, А. Красницька та ін. – К., 1994.
Словник-довідник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
Струганець Л. Культура мови. Словник термінів / Л. Струганець. – К., 2002.


Практичне заняття № 5
ТемА: Складні випадки вживання великої літери в професійному мовленні; правопис прізвищ та географічних назв
Мета: закріпити знання про вживання великої літери в українській мові; правопис слів іншомовного походження; знати особливості правопису російських та інших слов’янських прізвищ українською мовою; правопис складних і складених географічних назв.
Наочність: словники
Основні поняття: орфограма, принципи правопису (фонетичний, морфологічний, традиційний чи історичний, смисловий чи диференціюючий).
П Л А Н
Уживання великої літери в українській мові.
Правопис слів іншомовного походження.
Правопис російських та інших слов’янських прізвищ.
Правопис складних і складених географічних назв.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 9 (стор.75); 34 (стор.204);
За посібником Н.Є.Таран, Р.І.Пащук, Г.Й.Васильєва “Завжди на варті”: Практикум з української мови. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001 виконайте завдання 2, 5, 6, 7 (стор. 53 - 54).
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.

Література
Основна
Бурячок А. Українсько-російський транслітерований словник найпоширеніших власних імен і прізвищ / А. Бурячок. – К., 2002.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 49, 60, 74, 174, 194.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 75, 204.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібник / Р.І. Пащук / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 113–115.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Таран Н.Є. Завжди на варті : практикум з української мови / Н.Є. Таран, Р.І. Пащук, Г.Й. Васильєва. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 336.
Тучинська Г. Зазирни у слово. Етимологічний словник / Г. Тучинська. – К., 2002.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр.мови НАН України. – К. : Наук.думка, 2007. – С. 27–28, 35.
Додаткова
Волощак М. Неправильно-правильно: Досвід з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації / М. Волощак. – К. : Вид центр “Просвіта”: Укр. Вид Спілка, 2000.
Дзюбишина- Мельник Н. Культура мови на щодень / Н. Дзюбишина-Мельник. – К., 2002.
Дорошенко О. Основи культури і техніки усного мовлення / О. Дорошенко. – К., 2002.
Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення / О.М. Пазяк, Г.Г. Кисіль.– К. : Вища школа, 1995. – С. 63–75.
Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради / О. Пономарів. – К., 1999.
Хомґяк І. Навчаймо орфографії з фонетикою та орфоепією // Урок Укр. – 2001. – № 1. – С. 34–36.


Практичне заняття № 6
Тема: Складові орфографічної грамотності майбутнього спеціаліста (комплексна робота з текстом)

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. Курсанти (студенти) повинні підготуватися до комплексної роботи з текстом.
2. Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
3. Прочитайте текст „Рівність людей”. Перепишіть, виправте помилки, дотримуючись правил написання великої літери, чергування голосних та приголосних у межах фрази.
РІВНІСТЬ ЛЮДЕЙ
Принцип рівності людей проголошувався ще у роботах грецьких філософів. Але як окрема категорія «людські права» (тобто права, які належать людині від народження) виникла у часи Просвітництва, тобто у ХУІІІ сторіччі. Кроками до утвердження людських прав як окремої категорії права стали хартії, які ще не урівнювали у правах всіх людей, але утверджували свободи, належні певним категоріям за соціальним чи релігійним статусом, такі як Magna Сharta Libertarum 1215 року, видана в Англії під час правління короля Іоанна Беземельного, датська Еrik Klippings Handfaestning 1282 року, брабантська (брюсельська) Joues Entree 1356 року, нідерландська Union of Utreht 1579 року, англійський Bill of Rights («Білль про права») 1689 року, українська Конституція Пилипа Орлика 1710 року.
У «Декларації прав людини і громадянина», ухваленій Національними Зборами Французької Республіки по прошесті двох років після Французької революції 1789 року, вперше висловлене і найпершим положенням є наступне: «Люди народжуються свободними і рівними у правах...». З тих часів термін «людські права» і цей принцип увійшли до конституцій багатьох країн світу.
У всесвітній декларації людських Прав, прийнятій і проголошеній Організацією об'єднаних Націй у 1948 році, першою статтею стверджується: «Всі людські істоти народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства». Далеко не всі країни ратифікували цю декларацію. В деяких частинах світу вона виявилася неприйнятною чи не зовсім прийнятною з причин релігійних, звичаєво-правових, общинно-родових, особливостей судових систем і традицій чи інших причин, і документів, які базуються на декларації і діють у різних частинах світу. Їх кілька. Це європейська конвенція про захист Основних Прав і Свобод, Американська Конвенція з Людських Прав, африканський статут Людських Прав та Прав Народів і декларація людських прав мусульманських країн. В усіх цих документах стверджується принцип рівності. Принципи, проголошені всесвітньою декларацією, лягли у основу багатьох Конвенцій ООН і включені до конституцій держав. Всесвітня Декларація Людських прав разом з міжнародним договором про економічні та соціальні права, Міжнародним Договором про Громадянські і Політичні права і Першим та Другим протоколами до цього договору складають міжнародний «Білль про права».
Література
Основна
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 49, 60, 74, 174, 194.
Коваленко О. Як грамотно написати диктант / О. Коваленко. – К., 2002.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібник / Р.І. Пащук / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 113–115.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Таран Н.Є. Завжди на варті : практикум з української мови / Н.Є. Таран, Р.І. Пащук, Г.Й. Васильєва. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 336.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007.– С. 54–70.
Додаткова
Орфографічний словник української мови: Близько 125 тис. слів / АН України. Ін-т мовознавства ; Укл. : С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. – Вид. друге, випр. і доп. – К., 1999.
Словник-довідник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис.слів і словосполучень / Уклали : О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.
Новітній українсько-російський словник: Близько 60 тис. слів / за заг. ред. д-ра філологічних наук, проф. Л.М. Пелепейченко. – Х. : Прапор, 2006. – 1088 с.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль № 1

Завдання
Термін виконання
Кількість балів

1.
Підготувати план-конспект з теми «Проблема походження української мови в наукових гіпотезах і концепціях». (Л. Булаховський, О. Горбач, А. Кримський, В. Німчук, В. Русанівський, І. Свєнцицький, О. Тараненко, О. Шахматов, Ю. Шевельов, О. Царук тощо).
До модуля № 1
від 0 до 10 балів

2.
Підготувати питання з теми:„Механізми денаціоналізації українського народу на мовному ґрунті”.
До модуля № 1
від 0 до 10 балів

3.
Підготувати усне повідомлення з теми: "Орфоепічна культура як обов’язковий компонент професійної культури правоохоронця".
До пр. № 1
від 0 до 8 балів

4.
Виписати складні випадки наголошення слів української мови.
До пр. № 1
від 0 до 5 балів

5.
Опрацювати тему: "Графіка й орфографія сучасної української мови"; скласти таблицю "Принципи українського правопису".
До пр. № 2,3
від 0 до 8 балів

6.
Проілюструвати переконливими прикладами всі стильові різновиди сучасної української мови.
До модуля № 1
від 0 до 5 балів

7.
Проаналізувати тексти (див.: Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник.-2-е вид., переробл.і доп..-Луганськ: РВВ ЛАВС,2004.-С.47 -53). Записати характерні ознаки стилів, попередньо визначивши їх. Зазначити відмінні й спільні ознаки.
До модуля № 1
від 0 до 5 балів

8.
Проілюструвати переконливими прикладами функціональну диференціацію лексики сучасної української мови.
До пр. № 6
від 0 до 8 балів

9.
Підготувати конспект з теми «Фразеологія у правничій сфері» за планом: 1. Джерела фразеологізмів. 2. Порушення точності фразеологізмів. Розтлумачити значення таких висловів: 1. У біду потрапляють як у прірву, зненацька, але у злочин сходять по сходах (Бестужев). 2. Судді мусять запам’ятати, що їхня справа – витлумачити закон, а не дарувати його (Бекон). 3. Осудження невинного – осудження самих суддів (Сенека). 4. У громадянському суспільстві панує або закон, або насильство (Бекон). 5. Закон – це зрівноважений розум (Аристотель). 6. Право – це все те, що є істиннє і справедливе (В. Гюго). Тільки закони можуть встановлювати покарання за злочини (Бекаріа). 8. Правосуддя є основа всіх суспільних чеснот (Гольбах). 9. Де закінчуються закони, там починається тиранія (Пітт). 10. Перш ніж карати за зловживання, потрібно зважити, чи можливо усунути причини (Вовенарг).
До пр. № 6
від 0 до 15 балів


Законспектувати навчальний матеріал "Про походження української мови" (1)
Л і т е р а т у р а
Г р и ц е н к о Т. Українська мова та культура мовлення / Т. Г р и ц е н к о . – Вінниця : Нова книга., 2003. – С. 28–33.
Сучасна українська літературна мова : підруч. / А. Гриценко, Л. Мацько, М. Плющ та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Вища школа, 1997. – С. 5–8.
Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр. енциклопедія, 2000.
Ю щ у к І. Мова наша українська / І . Ю щ у к . – К. : Вид. Центр "Просвіта", 2001. – С. 9–34.

Проаналізувати тексти (див.: Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник.-2-е вид., переробл.і доп. - Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004. – С.47-53). Записати характерні ознаки стилів, попередньо визначивши їх. Зазначити відмінні й спільні ознаки (6)

Л і т е р а т у р а
Б а б и ч Н. Практична стилістика і культура української мови / Н. Б а б и ч. – Л. : Світ, 2003. – 432 с.
В о л к о т р у б Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник / Г. В о л к о т р у б. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – 256 с.
К о р ж А. Ділова українська мова для юристів / А. К о р ж. – К, 2002. – С. 53–59.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 26–45.
П е н т и л ю к М. Культура мови і стилістика / М. П е н т и л ю к . – К. : Вежа, 1994. – 240 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
П о н о м а р і в О.Д. Стилістика сучасної української мови / О.Д. П о н о м а р і в. – К., 1993.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 23–38.

Виписати приклади складних випадків наголошення слів української мови (2 )
Л і т е р а т у р а
Г о л о в а щ у к С. Складні випадки наголошення : словник - довідник. – К. : Либідь, 1995. – 192 с.
К а л а ш н и к В.., С а в ч е н к о Л. Українсько-російський словник наголосів / В. К а л а ш н и к, Л.. С а в ч е н к о. – Х. : Каравела, 1997. – 112 с.
Орфоепічний словник / Уклад. М. Погрібний. – К. : Рад. школа, 1984. – 629 с.
Орфоепічний словник української мови : У 2 т. / За ред. М. Пещак. – К. : Довіра, 2001.
П а щ у к Р..І., П о л і щ у к Н..М.., Т а р а н Н..Є. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. – 2-е вид., переробл.і доп.–Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 240–255.
Словник труднощів української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Пазяк та ін. – К. : Рад.школа, 1989. – 336  с.
Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К. : Знання, 2004. – 367 с.

Опрацювати навчальний матеріал з проблем мовного етикету (2)

Л і т е р а т у р а
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити // За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. – С. 11 –19.
Б о г д а н С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. Б о г д а н . – К. : Рідна мова, 1998. – 476 с.
Г р и ц е н к о Т. Українська мова та культура мовлення / Т. Г р и ц е н к о. – Вінниця : Нова книга, 2003. – С.49–75.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 89–97.
П е н т и л ю к М. Культура мови і стилістика / М . П е н т и л ю к . – К. : Вежа, 1994. – С. 83–88.
Р а д е в и ч - В и н н и ц ь к и й Я. Етикет і культура спілкування / Я. Р а д е в и ч - В и н н и ц ь к и й . – Л. : СПОЛОМ, 2001. – 223 с.
С т е л ь м а х о в и ч М. Український мовленнєвий етикет // Урок української. – 2001. – № 3. – С. 14, 15.
Сучасна українська мова : підруч. / О.Д. Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.


До поданих слів дібрати фразеологізми-синоніми: дивитися, говорити, мовчати, працювати, плакати. Занотувати відтінки їх значень (8).

Л і т е р а т у р а
Словник фразеологічних синонімів / М. К о л о м і є ц ь , Є. Р е г у ш е в с ь к и й . – К. : Рад. школа, 1989. – 200 с.
Фразеологічний словник української мови: У 2 т. / Уклад. В. Білоноженко та ін. – К : Наук. Думка, 1993.
Г р и ц е н к о Т. Українська мова та культура мовлення / Т. Г р и ц е н к о. – Вінниця : Нова книга, 2003. – С. 206–208, 212–214, 248–252.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 24, 34, 44, 232, 256.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С. Бибик, І. Михно, Л. Пустовіт, Г. Сюта. – К. : Довіра: УНВЦ "Рідна мова", 1997. – С. 31, 47–49, 60, 68, 69.
Ш е в ч у к С. Українське ділове мовлення:Навчальний посібник / С. Ш е в ч у к . – К. : Літера ЛТД, 2002. – С. 41.
Ш е в ч у к С. Ділове мовлення. Модульний курс : підруч. / С. Ш е в ч у к . – К. : Літера ЛТД, 2003. – С. 81, 83, 85, 89, 233.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання
(проекти)
1. Індивідуальний проект „Орфоепічна норма”
Етапи проекту
Запис невеликої промови (або декількох невеликих промов) будь-якого виду та жанру (політична, академічна соціально-побутова, церковна чи судова) українською мовою на диктофон (цифровий або касетний). Запис можна здійснювати безпосередньо, за допомогою телебачення або Інтернету.
Текстова інтерпретація запису (комп’ютерний набір: формат – А4, книжний, шрифт – Times New Roman, розмір – 12, усі поля – 2 см, вирівнювання за шириною, абзац – 1 см). Обов’язково на початку окремим абзацом подати відомості про оратора (прізвище, ім’я та по батькові, рід діяльності, посада), місце та дату виступу, джерело (Інтернет, телебачення, радіо, власний запис (зазначити своє прізвище, ім’я та по батькові, факультет, спеціальність, курс) тощо), дата здійснення запису.
Орфоепічний аналіз запису (українською мовою). Обов’язково на початку окремим абзацом подати відомості про оратора (прізвище, ім’я та по батькові, рід діяльності, посада), місце та дату виступу, джерело (Інтернет, телебачення, радіо, власний запис (зазначити своє прізвище, ім’я та по батькові, факультет, спеціальність, курс) тощо), дата здійснення запису.
Під час аналізу з’ясувати:
Особливості вимови голосних звуків оратором. Які відхилення від загальноприйнятих норм вимови голосних звуків спостерігаються?
Особливості вимови приголосних звуків оратором та відповідність цієї вимови орфоепічним нормам української мови.
Особливості вимови звукосполучень оратором (спрощення, подвоєння, подовження, асиміляція, дисиміляція тощо). Які відхилення від загальноприйнятих норм вимови звукосполучень спостерігаються?
Особливості вимови слів іншомовного походження оратором та відповідність цієї вимови орфоепічним нормам української мови.
Правильність наголошування слів.
Доцільність логічного наголосу.
Інтонаційні особливості (паузи, темп, різноманітність та виразність інтонації).
Загальні висновки та рекомендації із зазначенням ступеня впливу на вимову промовця російської або іншої мови або діалекту.
У випадку запису декількох промов аналіз треба здійснювати в порівняльному аспекті.
Готовий проект містить:
Касету або диск з записом.
Текст запису на папері А4.
Текст запису в електронному вигляді.
Орфоепічний аналіз запису на папері А4.
Орфоепічний аналіз запису в електронному вигляді.
Критерії оцінювання
Технічне виконання (запис) – 5 балів;
Робота над текстовою інтерпретацією – 10 балів;
Орфоепічний аналіз промови – 15 балів
Усього: 30 балів

2. Бібліографічний опис (10 позицій), анотування й рецензування літератури (1 джерело).
Обов’язково зазначити:
а) джерело з одним автором і більше трьох авторів;
б) журнальну чи газетну статтю;
в) словник чи багатотомне видання;
г) окрему статтю з наукового збірника.

3. Підготовка повідомлень на теми, що стосуються майбутнього фаху. (Див.тематику повідомлень). Структура роботи: план, тези, текст-повідомлення, список використаних джерел. Обсяг– до 5 сторінок.

4. Аналіз текстів професійної тематики щодо дотримання в них норм сучасної української літературної мови (за вибором).

5. За навчальним посібником (Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.) виконати завдання 1, 2, 4 (с. 55-57).

Підготовка проекту
· від 0 до 20 балів.
Підготовка виступів (повідомлень) на нижчезазначену тематику
· від 0 до 10 балів.
Доповідь на конференції
· від 0 до 25 балів.
Публікація статті у фаховому виданні
· від 0 до 30 балів.
Здобуття призового місця в ІІ турі студентських предметних олімпіад в олімпіаді
· від 0 до 25 балів.
Публікації тез в матеріалах конференції
· від 0 до 20 балів

Тематика повідомлень для індивідуально-дослідної роботи
Людська гідність як підґрунтя морально-етичних та правових взаємин у сучасному демократичному суспільстві.
Морально-етична націленість працівників ОВС при спілкуванні з населенням як чинник формування іміджу правоохоронця.
Спілкування працівників ОВС із громадськістю та засобами масової інформації.
Співвідношення правил паблік рилейшнз і принципів діяльності органів внутрішніх справ.
Українська мова в наукових поглядах Михайла Грушевського.
Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму. Поняття мовної стійкості.
Правові засади функціонування мов в Україні.
Дослідження основних форм лінгвоциду.
Статус мови в умовах розвитку демократичного суспільства.
З історії української ментальності та національної свідомості.
Рідна мова як чинник етнокультурного самовизначення та національної єдності.
Українська самоідентифікація, українська історія.
Лінгвістична ситуація в Київській Русі після прийняття християнства.
Зв’язок мови й ментальності.
Зв’язок мови і культури українського народу.
Природа мови в концепції О. Потебні.
Процес породження мовлення за О. Потебнею.
Мова і мислення.

Оцінювання відповідей на практичних заняттях здійснюється за модульно-рейтинговою системою – від –1 до 3 балів (за заняття). Для переведення результатів роботи курсанта протягом практичних занять з модульно-рейтингової до кредитно-модульної системи вираховуємо коефіцієнт переведення (відношення максимальної можливої кількості балів за кредитно-модульною системою (30 балів) до кількості практичних занять (7), який дорівнює 4,3.
Модуль І
· 100 балів
поточне тестування – 30 балів
самостійна робота та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання – 30 балів
Розрахунок за формулою: (30:7=4,3 балів). За прийнятою системою оцінювання
· відповіді на практичних заняттях
· 30 балів
Підсумковий тест – (модуль-контроль №1) - 40 балів
Комплексне лінгвістичне тестування за
матеріалами змістового модуля № 1
Контрольна робота 1 (кожен варіант (їх 35) містить п’ять завдань. За правильне виконання чотирьох завдань (І рівня скл.) - 30 балів (одне завдання
·7,5 балів). Завдання п’яте
· ІІ рівня скл. - 10 балів

Змістовий модуль № 1
Дограматичні рівні сучасної української
ЛІТЕРАТУРНОЇ мови
(питання для самоконтролю)
Мова як засіб професійного спілкування: відомості про сучасну українську літературну мову (визначення; походження).
Функції національної мови.
Державність мови. Мовна політика на сучасному етапі та її відображення в Конституції України..
Рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України від 14 грудня 1999 року.
Мова права в загальній системі сучасної української літературної мови: історія і сучасність.
З історії правничої термінології та лексикографії.
Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.
Специфічні особливості офіційно-ділового та наукового стилів як визначальних у мові професійного спрямування.
Норми сучасної української літературної мови (поняття про норми, культуру й чуття мови; типи норм, форми їхнього закріплення, варіативність).
Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного спілкування: орфоепічна норма (правила вимови звуків в українській мові; особливості українського наголосу).
Фонетичні процеси: історичні чергування голосних; приголосних при словозміні, словотворенні. Засоби милозвучності в українській мові.
Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного спілкування: орфографічна норма (подовження, подвоєння приголосних у питомих українських та іншомовних словах).
Спрощення в групах приголосних (на прикладі фахової лексики).
Правопис йотованих, апострофа, знака м’якшення в питомих та запозичених словах; правопис буквосполучень ЬО, ЙО.
Основні правила правопису префіксів і суфіксів.
Загальні правила складних слів.
Уживання великої літери в мові професійного спрямування.
Правопис слів іншомовного походження. Правопис и, і в іншомовних словах.
Правопис російських та інших слов’янських прізвищ.
Точність слововживання в мовленні правоохоронця.
Особливості функціонування термінів у мові професійного спрямування. Вимоги до термінотворення.
Синоніми, антоніми в мові професійного спрямування. Багатозначність слова, або полісемія.
Пароніми, особливості вживання їх у ділових паперах.
Іншомовні слова. Основні правила вживання їх у мові професійного спрямування.
Складноскорочені слова та абревіатури в службовій документації.
Термінологічні галузеві словники. Мікро- і макроструктура фахових словників.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Лексичні та граматичні мовні рівні
ТЕМА 5. Українська термінологія в професійному спілкуванні.
5.1. З історії розвитку української правничої термінології.
5.2. Труднощі слововживання в мові професійного спрямування. Причини порушення смислової точності мовлення.
ТЕМА 6. Особливості мови професійного спрямування на морфологічному рівні
6.1. Нормативність уживання граматичних форм іменника та прикметника в професійному мовленні
6.2. Особливості відмінкових форм числівників та зв’язок їх з іменниками
6.3. Особливості вживання дієслова та дієслівних форм у професійному мовленні. Специфіка використання дієприкметникового та дієприслівникового зворотів
6.4. Прислівник та службові частини мови в професійному мовленні
ТЕМА 7. Синтаксичні засоби мови професійного спрямування; професійні мовні кліше
7.1. Стандартизовані синтаксичні сполуки (кліше). Складні випадки синтаксису мови професійного спрямування
7.2. Просте та складне речення в мові професійного спрямування. Розділові знаки в них.

Лекція 2. З історії розвитку правничої термінології
Терміни як основа мови ПС. Генеза й розвиток української юридичної термінології. Мова як засіб вираження правових приписів.
Перші юридичні документи як основні джерела виникнення спеціальної правової термінології, юридичних конструкцій (Закони Хаммурапі, Закони дванадцяти таблиць, Закони Ману, Варварські правди, Руська правда) тощо.
З історії розвитку правничої термінології та лексикографії. Сучасний стан розвитку.
Поняття про термін. Ознаки терміна. Термін і поняття. Джерела творення термінів. Історія походження деяких юридичних термінів на основі аналізу документів кінця XVI - початку XVIIІ ст. (на матеріалах Львівського Ставропігійського братства). Оцінювальна лексика в складі термінів. Граматичне оформлення термінів. Юридичний термін.

Основні поняття: юридичний термін, юридична лексика. Термін. Термінологія. Оцінювальна лексика.

УМІННЯ,
яких повинні набути курсанти і студенти в процесі вивчення навчальних тем змістового модуля 2

- використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови, здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу


Морфологічні та синтаксичні рівні сучасної української мови.
Змістовий модуль № 2
Особливості мови професійного спрямування на морфологічному рівні
Тема № 6 модуля № 2


Синтаксичні засоби мови професійного спрямування; професійні мовні кліше
Тема № 7 модуля № 2


- на підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи


Морфологічні та синтаксичні рівні сучасної української мови
Змістовий модуль № 2
Особливості мови професійного спрямування на морфологічному рівні
Тема № 6 модуля № 2


Синтаксичні засоби мови професійного спрямування; професійні мовні кліше
Тема № 7 модуля № 2


- реалізовувати комунікативні наміри на письмі


Синтаксичні засоби мови професійного спрямування; професійні мовні кліше
Тема № 7 модуля № 2


- використовуючи мовні норми та особливості професійного тексту укладати кримінально-процесуальні документи


Синтаксичні засоби мови професійного спрямування; професійні мовні кліше
Тема №7 модуля № 2Практичне заняття № 7
Тема: Труднощі слововживання в мові ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ. ПРИЧИНИ порушення смислової точності мовлення
Мета: засвоїти матеріали про власне українську та іншомовну лексику; синоніми, антоніми, пароніми, омоніми, техніку вибору слова в професійному мовленні.
Основні поняття: лексичне значення слова, пряме й непряме значення слова, омоніми, синоніми, пароніми, антоніми, полісеми.
П Л А Н
Власне українська та іншомовна лексика.
Особливості вибору слова в писемному професійному мовленні.
Синоніми й антоніми в мові професійного спілкування.
Пароніми, особливості їх використання у ділових паперах;
Омоніми й полісеми.
Багатозначні слова в текстах мови професійного спрямування.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл.і доп. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 7, 8, 13, 20 (стор. 153 - 157).
Складіть конспект відповіді на 2-е питання.
Подумайте, чи однакове значення мають схожі слова російської та української мов:
Російські
Українські

Час
Час

Человек
Чоловік

Неделя
Неділя

Речь
Річ

Нарядный
Нарядний

Трус
Трус

З’ясуйте значення слова "русин". Відповідні статті прочитайте в "Енциклопедії українознавства".
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
Література
Основна
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган.держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 44–60.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 132 – 134, 138 – 147.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С.163–188.
Додаткова
Васильєва Г.Й. Досудове слідство: Російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів / Г.Й. Васильєва, Ю.О. Гришин. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Волощак М. Неправильно-правильно: Досвід з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації / Волощак М. – К. : Вид центр “Просвіта”: Укр. Вид Спілка, 2000.
Головащук С.І. Українське літературне слововживання : словник-довідник / С.І. Головащук. – К., 1995.
Гринчишин Д.Г. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гричишин, О.А. Сербенська. – К., 1986.
Задорожний В. Не завжди "Будь ласка" // Дивослово. – 2003. – № 4. – С. 22–23.
Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура української фахової мови : навч.посібн. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К., 2007.
Роянова В. Лексика і фразеологія // Дивослово. – 2007. – №5. – С. 10–12.
Рукас Т. Практична стилістика ділового мовлення // Дивослово. – 2003. – №2. – С. 71–74.
Словник синонімів української мови : У 2 т. / А.А. Бурячок та ін. – К. : Наук. думка, 2000.
Словник-довідник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
Чак Є.Д. Складні випадки вживання слів / Є.Д. Чак – К., 1984.


Практичне заняття № 8
Тема : Нормативність уживання граматичних форм іменника та прикметника в професійеному мовленні
Мета: засвоїти матеріал про особливості вживання в професійному мовленні граматичних форм.
Основні поняття: морфологія, морфологічні ознаки, граматична форма; топоніми. прикметник; якісні, відносні й присвійні прикметники; ступені порівняння:проста (синтетична), складна (аналітична) форми; безвідносна міра якості; розряди займенників за значенням.
Наочність: таблиці, словники.
П Л А Н
Особливості вживання категорії роду, числа іменника в мові професійного спрямування.
Відмінювання іменників; прізвищ іменникового типу.
Кличний відмінок у мові професійного спрямування.
Творення іменників – назв людей за професією, соціальним станом тощо.
Відмінювання топонімів.
Прикметник: рід, число, відмінок.
Узгодження форм прикметника з формами іменника.
Ступені порівняння прикметників.
Відмінювання прикметників.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник.-2-е вид., переробл.і доп..-Луганськ: РВВ ЛАВС,2004 (серія "професійне спілкування") виконайте практичні завдання 1, 8, 15, 16 (стор. 195; 198; 200); 2, 11 (стор. 196-199).
2. Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
Література
Основна
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні : навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 148–151.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібник / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 163–174.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган.держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 131–137.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М.. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Сучасна українська мова : підруч. / О.Д. Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. за ред. В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 223–228.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007.
Додаткова:
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1997.
Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С.І. Головащук – К. : УНВЦ “Рідна мова”, 2000.
Марахова Н.Ф. Мова сучасних ділових документів / Н.Ф. Марахова. – К., 1981.
Онуфрієнко Г.С. та ін. Складні випадки українського правопису : навч. посібн. для нефілологів / Онуфрієнко Г.С. – Запоріжжя, 1995.
Словник-довідник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
Сокол І. Про що розповідають прізвища // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 32–35.
Юносова В. Кличний відмінок іменників чоловічого роду ІІ відміни в сучасній українській мові // Дивослово. –2006. – № 4–5. – С. 32–35.

Практичне заняття № 9
Тема : Особливості відмінкових форм числівників та їх зв’язок із іменниками
Мета: засвоїти особливості узгодження числівників із іншими частинами мови, зокрема зв’язок числівників та іменників; закріпити знання про відмінювання числівників.
Основні поняття: числівник, порядкові й кількісні, збірні й дробові числівники. Прості, складні та складені числівники.
Наочність: таблиці, словники.
П Л А Н
Числівник: розряди числівників за будовою та значенням.
Особливості відмінювання кількісних та порядкових числівників.
Узгодження числівників із іменниками та прикметниками.
Творення відчислівникових іменників та прикметників.
Фіксування числових показників у документах.
6. Особливості вживання особових займенників у мові ПС; велика буква в пошанних формах займенника.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 7, 14, 17, 19, 24 (197-202).
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
Література
Основна
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган.держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 153–167.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 176–183.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 244–255.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр.мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007.
Додаткова
Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Б.Д. Антоненко-Давидович. – К., 1991.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008.
Микитюк О. Числівник // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 32–35.
Словник-довідник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.

Практичне заняття № 10
Тема : Особливості вживання дієслова та дієслівних форм у професійному мовленні. Специфіка використання дієприкметникового та дієприслівникового зворотів
Мета: засвоїти матеріал про форми дієслова, особливості їх творення і вживання.
Основні поняття: дієслово, час, особа, число, вид; дієприкметник, дієприслівник.
Наочність: таблиці, словники.
П Л А Н
Дієслово: час, особа, число, спосіб, вид.
Дієслівні форми на -но, -то; форми вираження наказового способу дієслів.
Особливості вживання віддієслівних іменників.
Особливості творення і вживання дієприкметників, дієприслівників.
Уживання дієприкметникових зворотів у текстах офіційно-ділового стилю.
Особливості перекладу дієприкметникових та дієприслвникових зворотів з російської мови.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп.. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичне завдання 13 ( cтор. 199).
Прочитайте Закон України “Про міліцію” (див. список осн. літ.) і випишіть дієприкметники. Поясніть їх правопис.
За посібником Н.Є. Таран, Р.І. Пащук, Г.Й. Васильєва “Завжди на варті”: Практикум з української мови. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2001 виконайте завдання 2, 3, 7 (стор. 138- 139).
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп.. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004 (серія "професійне спілкування") виконайте практичні завдання 26 (стор.202).
Прочитайте словосполучення й речення. Перекладіть їх українською мовою й запишіть. З’ясуйте особливості перекладу українською мовою дієприкметників та дієприслівників.
Временно исполняя обязанности следователя, ..
Интересуясь проблемами уголовного права, ..
Исполняющий обязанности командира взвода..
Всегда поступай, обдумывай свои действия.
Слушатель, сдавший экзамен, ..
Слушатель, старательно конспектирующий все лекции, ..
Филолог, интересующийся вопросами юридической терминологии, ..
Хорошо воспитанный человек.
Читая книгу, не замечаешь, как быстро летит время.

Література
Основна
Закон України “Про міліцію” // Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К., 1999.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган.держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
· С. 170–174.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 185–191.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 260–264.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, Ін-т укр.мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007.
Додаткова
Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ "БАО", 2004.
Сучасна українська мова : підруч. / О.Д. Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред.. В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.


Практичне заняття № 11
Тема: Прислівник та службові частини мови в професійному мовленні
Мета: засвоїти матеріал про особливості вживання прислівників та службових частин мови, правопис.
Основні поняття: прислівник; ступені порівняння прислівників; службові частини мови.
Наочність: таблиці, словники.
П Л А Н
Ступені порівняння прислівників, особливості їх творення.
Правопис прислівників.
Службові частини мови: правопис сполучників.
Складні випадки вживання прийменників у мові ПС.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 9 (стор. 198); 35 (стор. 204).
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення – по вісім.
Література
Основна
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич – К. : Каравела, 2008.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С.191–195.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Додаткова
Семеренко Г.В. Удосконалення культури мовлення в роботі над констукціями з прийменником ПО // Рід. Джерела. – 2000. – № 4. – С. 1–12.
Словник-довідник труднощів української мови / за ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
Сучасна українська мова : підруч. / О.Д. Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12
Тема: Стандартизовані синтаксичні сполуки (кліше). Складні
випадки синтаксису мови професійного спрямування
Мета: засвоїти матеріал характерні ознаки синтаксису мови ПС; кліше, мовні штампи; складні випадки узгодження присудка з підметом; керування. .
Основні поняття: синтаксис; кліше, мовні штампи, узгодження, керування.
Наочність: таблиці, словники.
П Л А Н
Характерні ознаки синтаксису мови ПС.
Поняття про кліше та мовні штампи, їх відмінні ознаки.
Види кліше (стійкі предикативні одиниці; синтаксичні дієслівно-іменні конструкції тощо)
Складні випадки синтаксису мови ПС:
а) узгодження присудка з підметом;
б) складні випадки синтаксичного керування; невідповідність російських та українських конструкцій із керуванням;
в) особливості вживання складного іменного присудка, віддієслівні іменники.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл.і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 4 (стор. 46); 3; 12 (стор. 214 - 217).
Скласти словосполучення, речення, які б розкривали значення поданих слів: властивий - характерний, завідувач - завідуючий, сповнений - наповнений, дорівнювати – рівнятися.
Перекласти українською мовою: согласно приказу, утвердительный ответ, удостоверить подписью, с оригиналом верно, прибегнуть к крайним мерам, привлечь к ответственности, применить санкции, приговор окончательный и обжалованию не подлежит, поставить в пример. –
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
Література
Основна
Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування : навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч. посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – С. 181–189.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 31–33, 206–210.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Сучасна українська мова : підруч. / О.Д. Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.; за ред. В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 279–284.
Додаткова
Хомічак Л. Актуальні питання ділового мовлення /в Україні/: синтаксичний аспект/ / Вісник Укр. Акад. Держ. Упр. при Президентові України. – 2000. – № 3. – С. 440–442.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №13
Тема: Просте та складне речення в мові професійного спрямування. Розділові знаки в них
Мета: засвоїти матеріал про вживання простих та складних речень у мові професійного спрямування.
Основні поняття: просте речення; складне речення пряма й непряма мова; цитати.
Наочність: словники, посібники
П Л А Н
Просте речення. Головні члени речення.
Тире між групою підметі й групою присудка.
Типи простих речень за способом вираження головних членів.
Загальні відомості про складне речення.
Складносурядне речення, розділові знаки в ньому.
Складнопідрядне речення, розділові знаки в ньому.
Складне безсполучникове речення.
Способи включення в текст прямої мови й перетворення її в непряму.
Цитати, розділові знаки при них.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп.. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 (серія "професійне спілкування") виконайте практичні завдання 5 (текст 1, 4 5, 6, 7 (стор. 49-53). Поясніть розділові знаки).
Замініть пряму мову на непряму:
Слідчий: У яких стосунках Ви знаходились з обвинуваченою Васіною О.В.?
Свідок Міркін А.П.: У нормальних, службових.
3. Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
4. Прочитайте текст. Проаналізуйте його на синтаксичному рівні.
Досвід зарубіжних країн у боротьбі з корупцією
Зменшення рівня корупції до безпечного в Україні, можливе лише за умови вивчення та втілення в життя закордонного досвіду боротьби із цим вкрай негативним соціальним явищем, в першу чергу успішно діючих в інших країнах політичних, правових та організаційних механізмів подолання корупції. Виділення та вивчення закордонних програм, які спрямовані на протидію хабарництву та корупції, що довели на практиці свою ефективність, являє собою величезні перспективи для запозичення позитивного іноземного досвіду, особливо за відсутності власного реально діючого механізму протидії корупції.
Проаналізуємо досвід країн, що досягли певного успіху в цій сфері:
В Ізраїлі антикорупційна атмосфера забезпечується системою “певного дублювання моніторингу” за можливими корупційними діями. Він здійснюється урядовими організаціями і спеціальними підрозділами поліції, відомством Державного контролера, що володіє незалежністю від міністерств і державних відомств, і громадськими організаціями типу "Відомства за чистоту уряду". Ці організації досліджують можливі корупційні точки, а у разі їх виявлення інформують органи розслідування. В Ізраїлі, через значні соціальні пільги для урядовців і безжального їх покарання при виявленні корупції, низова корупція практично відсутня. Доведених до суду корупційних злочинів в Ізраїлі не більше 5%, проте, репутація людини, замішаної в корупційному скандалі, вкрай небажана.
Великобританія. Високі стандарти громадянської поведінки в Британії є результатом політичних і законодавчих заходів, моральних змін та ефективнішого соціального контролю за державними службовцями. Ця країна має найдавніші традиції боротьби з корупцією. Система антикорупційних механізмів тут врегульована на законодавчому рівні. Перший закон про корупцію в державних органах був прийнятий ще в 1889 році, закони про попередження корупції - в 1906 і 1916 роках були реакцією суспільства на поширення цього соціально-політичного явища. На відміну від традиційних правових принципів, ці закони вимагають від посадових осіб доводити свою невинність.
Друга особливість – це надзвичайно висока роль громадської думки, вона стежить за динамікою негативних явищ у суспільстві. Здебільшого громадські дебати точаться навколо питань, пов'язаних з лобіюванням і купівлею політичного впливу, проблем, створених зміною границь приватної і державної власності, моральним кліматом, хабарництвом, зловживаннями службовців місцевих органів влади, поліції, митної служби тощо.
Безпосередньо корупційні процеси у Великій Британії відстежує так званий Комітет Нолана, який було засновано в жовтні 1994 року. Його зусилля зосереджені на основних ділянках громадського життя, які викликають найбільшу стурбованість громадськості: це члени парламенту, які працюють консультантами фірм, що прагнуть впливати на державну політику; це колишні міністри та інші посадові особи, що працюють в тих галузях індустрії, регулюванням яких перед тим займалися в уряді та інші аспекти громадського життя. За результатами роботи Комітету палата Громад парламенту вирішила призначити парламентського директора стандартів, заборонити протекцію та розголосити сторонні заробітки членів парламенту.
В основу боротьби з корупцією в Німеччині покладено завдання знищення матеріальної, насамперед фінансової бази злочинних угруповань. Це досягається двома шляхами: конфіскаційним (конфіскація майна) і створенням належної правової бази для унеможливлення "відмивання" "брудних" грошей. Особливо слід виділити обов'язок банківських установ надавати правоохоронним органам інформацію про операції з грошима у розмірі понад 20 тис. німецьких марок за умов, що ця інформація буде використана виключно для розслідування. Законом закріплено правило: якщо громадянин робить внесок в банк у розмірі понад 50 тис. німецьких марок, він зобов'язаний пред'явити посвідчення особи.
Генеральна лінія німецького уряду у сфері запобігання корупції полягає в тому, щоб в результаті законодавчих, організаційних, кадрових та інших заходів унеможливити зловживання державним службовцем своїм посадовим становищем.
Серед антикорупційних механізмів, які запроваджуються в Німеччині, слід назвати намір створити реєстр корумпованих фірм. У даному разі Німеччина йде шляхом іноземного досвіду, зокрема ізраїльського. Його суть полягає в тому, що фірма, яка включена да такого реєстру, позбавляється права виконувати будь-які державні замовлення, стає об'єктом більш пильної уваги з боку правоохоронних органів.
Література
Основна
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 264–266.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн. – К.: Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008.
Сучасна українська мова: Підручник /О.Д. Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін.. за ред.. В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр.мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007.
Додаткова
Дудик П.С. Синтаксис сучасного українського літературного мовлення. – К., 1973. – С. 50–64.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль № 2

Завдання
Термін виконання
Кількість балів

1.
Підготувати зразки відмінкових парадигм іменника в межах чотирьох відмін.
До пр. № 8
від 0 до 5 балів

2.
Скласти таблицю „Правопис іменників у сучасній українській мові”
До пр. № 8
від 0 до 7 балів

3.
Розробити зразки шести типів парадигм дієслівної словозміни в однині та множині
До пр. № 8
від 0 до 8 балів

4.
Скласти порівняльну таблицю „Творення дієприкметникових і дієприслівникових форм у сучасній українській та російській мовах”
До пр. № 15
від 0 до 9 балів

5.
Скласти порівняльну таблицю „Ступені порівняння якісних прикметників в українській та російській мовах”
До пр. № 9
від 0 до 10 балів

6.
Скласти опорний конспект і порівняльну таблицю „Відмінювання числівників в українській та російській мовах”
До пр. № 10
від 0 до 8 балів

7.
Опрацювати питання „Особливості правопису прислівників та скласти опорний конспект
До пр. № 12
від 0 до 8 балів

8.
Скласти таблицю „Відмінності вживання частин мови”
До модуля № 2
від 0 до 10 балів

9.
Скласти таблицю „Відмінні ознаки кліше та штампів”; „Види кліше”.
До пр. № 13
від 0 до 5 балів

10.
Розробити дві таблиці „Види ускладнених простих речень у сучасній українській літературній мові”” і „Типи складних речень у сучасній українській літературній мові”
До пр. № 16
від 0 до 10 балівЗавдання для індивідуальної навчально-дослідної роботи
1. Бібліографічний опис (10 позицій), анотування й рецензування літератури (одне джерело).
Обов’язково зазначити:
а) джерело з одним автором і більше трьох авторів;
б) журнальну чи газетну статтю;
в) словник чи багатотомне видання;
г) окрему статтю з наукового збірника.

2. Підготовка повідомлень на теми, що стосуються майбутнього фаху. (Див.тематику повідомлень). Структура роботи: план, тези, текст-повідомлення, список використаних джерел. Обсяг– до 5 сторінок.

3. Аналіз текстів професійної тематики щодо дотримання в них норм сучасної української літературної мови (за вибором).

За навчальним посібником (Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.) виконати завдання 5 (стор. 142–256) за варіантами, визначеними викладачем.

Підготовка проекту
· від 0 до 20 балів.
Підготовка виступів (повідомлень) на нижчезазначену тематику
· від 0 до 10 балів.
Доповідь на конференції
· від 0 до 25 балів.
Публікація статті у фаховому виданні
· від 0 до 30 балів.
Здобуття призового місця в ІІ турі студентських предметних олімпіад в олімпіаді
· від 0 до 25 балів.
Публікації тез в матеріалах конференції
· від 0 до 20 балів

Тематика повідомлень для індивідуально-дослідної роботи
Суржик (сленг) як мовна проблема.
Мовна поведінка особистості в ситуації білінгвізму.
Мова – основа самозбереження нації.
„Російсько-український словник правничої мови” як вияв національної терміносистеми.
Основні шляхи творення студентського сленгу.
Рідна мова як духовне й національне буття народу.
Оцінювання відповідей на практичних заняттях здійснюється за модульно-рейтинговою системою – від –1 до 3 балів (за заняття). Для переведення результатів роботи курсанта протягом практичних занять з модульно-рейтингової до кредитно-модульної системи вираховуємо коефіцієнт переведення (відношення максимальної можливої кількості балів за кредитно-модульною системою (30 балів) до кількості практичних занять (9), який дорівнює 3,3.
Модуль 2
· 100 балів
поточне тестування – 30 балів
самостійна робота та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання – 30 балів
Розрахунок за формулою: (30:9=3,3 балів). За прийнятою системою оцінювання
· відповіді на практичних заняттях
· 30 балів
Підсумковий тест – (модуль-контроль №2) - 40 балів
Комплексне лінгвістичне тестування за
матеріалами змістового модуля № 2
Контрольна робота 1 (кожен варіант (їх 35) містить чотири завдання. За правильне виконання чотирьох завдань - 40 балів (одне завдання
·10 балів).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
(питання для самосоконтролю)
Нормативність уживання форм роду іменника.
Нормативність уживання форм числа іменника.
Відмінкові форми іменників.
Використання давального та кличного відмінків у мові професійного спрямування.
Відмінювання географічних назв (топонімів).
Відмінювання українських імен та прізвищ. Кличний відмінок у мові професійного спрямування.
Особливості вживання форм ступенів порівняння прикметників у мові професійного спрямування.
Особливості відмінювання та вживання числівників у професійному мовленні. Правила запису цифрової інформації в тексті.
Особливості поєднання іменників з числівниками.
Нормативність уживання граматичних форм займенника.
Нормативність уживання граматичних форм прикметників.
Ступені порівняння прислівників, особливості їх творення; правопис прислівників.
Нормативність уживання граматичних форм дієслова.
Прийменники в діловому мовленні. Прийменник по та його конструкції.
Дієприкметникові та дієприслівникові звороти в текстах документів, їх особливості.
Специфіка використання морфологічних мовних засобів сучасної української літературної мови в мові професійного спрямування.
Специфіка використання синтаксичних мовних засобів сучасної української літературної мови в мові професійного спрямування.
Координація присудка з підметом.
Узгодження присудка з підметом.
Використання однорідних членів речення. типові помилки, пов’язані з використанням однорідних членів речення.
Використання складних речень у мовленні правників.
Основні правила вживання розділових знаків.
Деякі випадки керування.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
ТЕКСТ – МОВНЕ ВТІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ
ТЕМА 8. Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження
8.1. Актуальні проблеми тексту
8.2. Текст – мовне втілення інформації в мові професійного спрямування. Проблеми редагування й перекладу тексту документа
ТЕМА 9. Культура усного фахового спілкування
ТЕМА 10. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації
10.1. Поняття про документ. Основні вимоги до оформлення ділових документів
10.2. Укладання особових документів.
ТЕМА 11. Кримінально-процесуальні й процесуальні документи та їх мовне оформлення
11.1. Загальна характеристика процесуальних актів у кримінальних справах на всіх мовних рівнях
11.2. Особливості мови професійного спрямування в процесуальних актах на всіх мовних рівнях
11.3. Мовностилістичний аналіз юридичної документації
Лекція 3. Актуальні проблеми дослідження тексту
Основні поняття: текст, мовленнєвий масив, смислова, змістова цілісність, структурна організація, складові елементи, мовна структура, документна композиція, тема і рема, документний текст, лінгвістичні параметри тексту, редагування фахових текстів.
Уявлення про мову як про складну багатопластову ієрархічну структуру і про її "вершину" – текст. Нові підходи до дослідження проблем тексту (не вузькоспеціальний, одноаспектний, а глобальний), що дає змогу глибше осягнути суть і зміст тексту, спонукає до перегляду сформованих положень про будову та характер змісту тексту; відкриває нові перспективи для подальшого розвитку теоретичних та прикладних галузей науки. Текст як самостійний, автономний, цілісний та завершений твір мовленнєвотворчої діяльності людини – об'єкт уваги мовознавства, лінгвостилістики, документної лінгвістики, юрислінгвістики, психолінгвістики.
Текст як писемний або усний мовленнєвий масив, що відзначається завершеністю, смисловою та змістовою цілісністю, який має структурну організацію, складові елементи, об’єднані різними типами логічного, лексичного, граматичного, стилістичного з’вязку. Дослідження тексту як з погляду аналізу його складових, так і з погляду синтезу їх на вищому мовному рівні, тобто як явища, що займає самостійне місце в ієрархічно організованій мовній структурі, функції якої пов'язані зі здійсненням мовленнєвої комунікації.
Текст як основний елемент службового документа, що є джерелом інформації і має чітко й переконливо відбивати причину й мету його укладання, містити докази й висновки, розкривати суть конкретної справи. Типи документних текстів. Поняття документної композиції. Лінгвістичні параметри документних текстів (лексичні, морфологічні, синтаксичні).
Особливості перекладу текстів документів: причини виникнення помилок (орфографічних, лексичних, морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних) та способи їх виправлення. Редагування фахових текстів від чернетки до завершеного варіанта тексту документа: етапи, засоби, критерії оцінки.
УМІННЯ,
яких повинні набути курсанти і студенти в процесі вивчення навчальних тем змістового модуля 3

- використовуючи принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови, здійснювати спілкування з учасниками трудового процесу


Усне професійне спілкування, його види та жанри
Тема № 10 модуля № 3


- на підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи


Специфіка мовного втілення інформації у сфері ПС: текст, його форми. Особливості будови, якості тексту
Тема № 9 модуля № 3


Діловий документ як основний вид письмової форми ПС. Класифікація документів
Тема № 11 модуля № 3


Кримінально-процесуальні документи та їх мовне оформлення
Тема № 12 модуля № 3


- реалізовувати комунікативні наміри на письмі


Специфіка мовного втілення інформації у сфері професійного спілкування: текст, його форми. Особливості будови, якості тексту
Тема № 9 модуля № 3


Діловий документ як основний вид писемної форми професійного спрямування. Класифікація документів
Тема № 11 модуля № 3


- використовуючи мовні норми та особливості професійного тексту укладати кримінально-процесуальні документи


Синтаксичні засоби мови професійного спрямування; професійні мовні кліше
Тема № 8 модуля № 2


Специфіка мовного втілення інформації у сфері професійного спілкування. Особливості будови, якості тексту
Тема № 9 модуля № 3


Кримінально-процесуальні документи та їх мовне оформлення
Тема № 12 модуля № 3


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 3
ТЕКСТ – МОВНЕ ВТІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №14
Тема: Текст – мовне втілення інформації в мові професійного спрямування. Проблеми редагування й перекладу тексту документа
Мета: засвоїти матеріал про текст, який має певну смислову і структурну завершеність; за характером мовленнєвої діяльності; за загальним значенням; виробити уміння в доборі мовних засобів, які б забезпечували основні ознаки тексту.
Основні поняття: текст; тема і рема; розповідь, опис, міркуванн; монолог і діа- чи полілог.
Наочність: словники, посібники
П Л А Н
Поняття тексту, його будови. Вимоги до тексту.
Функції порядку слів. Актуальне членування речень (тема й рема).
Залежність структури тексту від типу і стилю мовлення.
Типи мовлення та способи викладу інформації в тексті.
Текст за характером мовленнєвої діяльності: монолог і діа- чи полілог.
Особливості редагування документного тексту.
Типові помилки при перекладі тексту документа.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки: Навч.посібник / МВС України, Луган. держ.ун-т внутр.справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007 відредагуйте запропоновані тексти 11, 12, 13. 14 (стор. 254 - 255). Проаналізуйте тексти щодо характеру типових помилок.
2. За навчальним посібником Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки: Навч. посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007 здійсніть комплексний переклад тексту 9 (стор. 248-249), узагальнивши труднощі, які виникли при перекладі.
3. За навчальним посібником Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: Навчальний посібник. – Луган. держ. ун-т внутр. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009 здійсніть комплексний стилістичний аналіз тексту 4 (стор. 275-278) за запропонованою схемою.
4. За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл.і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 17 (стор. 128-129); 1, 2 (стор. 213); 5 (текст 3, стор. 49-50). Визначте будову тексту; тему й рему. Проаналізуйте тексти.
Підготуйте публічний виступ на тему: "Інтернет та рефлексії про нього".
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
4. Прочитайте текст. Зробіть його стилістичний аналіз.
Одним з найважливіших, фундаментальних принципів у галузі людських прав є принцип рівності, яка визнається загальним правом людських істот. Рівність передбачає відсутність дискримінації, і принципи рівності і відсутності дискримінації є взаємодоповнювальними. Так, рівність перед законом означає, що до однакових фактів має бути однакове ставлення, а відсутність дискримінації означає, що будь-яке розрізнення чи диференціювання забороняються без належного й об'єктивного виправдання. Міжнародними документами забороняється дискримінація за такими ознаками як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політична позиція чи точка зору, національне чи соціальне походження, майновий стан чи місце народження й походження за народженням.
На той же час, розрізнення та диференціювання не забороняються абсолютно, оскільки для цього можуть існувати об'єктивні виправдання. Наприклад, відмова літньому чоловікові в прийнятті на тяжку фізичну роботу, умови якої не відповідають його фізичним можливостям, є достатнім виправданням, як і розрізнення жінок і чоловіків, наприклад, у спорті, де таким достатнім виправданням є фізіологічна різниця й пов'язані з нею особливості.
Є дві форми дискримінації - пряма й непряма. Пряма дискримінація - це відверте розрізнення без розумного й об'єктивного виправдання. Непряма дискримінація – це, коли розрізнення робиться на основі начебто нейтрального критерію, який на перший погляд, не підпадає під заборону певного виду дискримінації, але результати такого розрізнення приводять до прямо забороненого розрізнення. У нормах соціальної безпеки, наприклад, часто робиться розрізнення між тими, хто достатньо заробляє собі на життя, і тими, хто не заробляє. Таке розрізнення часто приводить до дискримінації жінок, оскільки серед жінок більше таких, хто не заробляє собі на життя. З цієї точки зору, наприклад, українське пенсійне право, не будучи дискримінаційним по суті, призводить до дискримінації жінок у сфері соціальної безпеки.
Існують типові різновиди дискримінації, пов'язані зі світоглядом і упередженим дискримінаційним ставленням до певних категорій людей чи наявністю суб'єктивно оцінюваних уявних переваг. Це расизм, фемінізм, маскулінизм, сексизм, гомофобія, ксенофобія, антисемітизм, дискримінація жінок.
Документами, у яких міститься загальне визнання рівності людських істот і стверджується принцип відсутності дискримінації є Статут ООН, у якому міститься посилання на рівні права чоловіків і жінок, Всесвітня Декларація Людських прав, де про рівні права чоловіків і жінок говориться в преамбулі, у 1-й статті зазначено, що всі людські істоти народжуються вільними й рівними в правах і гідності, у статті 2 зазначено: «кожен має право на всі права й свободи, викладені в цій Декларації, без розрізнень будь-якого виду, таких як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політична чи інша точка зору, національне чи соціальне походження, народження чи інший статус», у статті 7 Декларації висловлений принцип рівності:”«Усі рівні перед законом і мають право без усякої дискримінації на рівний захист законом. Усі мають право на рівний захист проти будь-якої дискримінації, що порушує цю Декларацію, та проти підбурювань на таку дискримінацію».
Стаття 2 кожного зі згаданих Договорів 1966 року, що входять до Біллю про права, містить правило відсутності дискримінації, стаття 3 обох Договорів установлює зобов'язання держав-учасниць «забезпечити рівні права чоловіків та жінок у користуванні всіма громадянськими й політичними правами чи усіма економічними, культурними та соціальними правами». У статті 26 Міжнародного Договору про громадянські й політичні права зазначено: «Усі особи є рівними перед законом і мають право без усякої дискримінації на рівний захист законом. У цьому випадку закон заборонятиме будь-яку дискримінацію та гарантуватиме усім особам рівний та ефективний захист від дискримінації на таких підставах як раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політична чи інша точка зору, національне чи соціальне походження, майновий стан, народження чи інший статус».
У Європейській Конвенції з захисту прав і основних свобод принцип відсутності дискримінації міститься в статті 14. У цій статті зазначено, що користування правами та свободами, викладеними в Конвенції, гарантоване без дискримінації на підставах статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичної чи іншої точки зору, національного чи соціального походження, приналежності до національної меншини, майнового стану, народження чи іншого статусу. 14 стаття Європейської Конвенції зводить принцип відсутності дискримінації тільки до статей Конвенції й має вужчий зміст, ніж стаття 26 Міжнародного договору про громадянські й політичні права. Аналогічні статті є в Американській Конвенції з людських прав і Африканській Хартії людських прав і прав народів.
 Існують міжнародні документи, якими вводяться особливі стандарти проти дискримінації. Вони стосуються заборони дискримінації за ознаками раси, статі, релігії, працевлаштування і освіти. Це:
- Конвенція про знищення усіх форм расової дискримінації, прийнята Генеральною Асамблеєю (далі - ГА) ООН у 1965 році, набула чинності в 1969 році;
- Міжнародна Конвенція про заборону та покарання злочинів апартеїду, прийнята в 1973 році;
- Конвенція про знищення усіх форм дискримінації жінок прийнята ГА ООН у 1979 році, набула чинності в 1981 році;
- У 1981 році ГА ООН прийнята Декларація проти нетерпимості та дискримінації на основі релігії та віровизнання;
- Прийнята ЮНЕСКО Конвенція проти дискримінації в освіті забороняє дії, які призводять до порушення принципу рівності в освіті на підставі вже зазначених причин. Цією Конвенцією, однак, дозволяється розрізнення за статтю у системах роздільного навчання, та розрізнення за релігією чи мовою у освітніх закладах;
- Конвенція Міжнародної Організації Праці про дискримінацію у сфері працевлаштування та фаху №111 забороняє дискримінацію, яка призводить до анулювання чи зменшення рівня можливостей чи ставлення при працевлаштуванні чи набутті фаху. Поняття «працевлаштування» та «фах» згідно з Конвенцією включають доступ до професійної підготовки, працевлаштування, конкретних професій, а також строки та умови працевлаштування.
Радою Європи прийнято два основоположних документи проти дискримінації. Це Декларація про расизм і ксенофобію 1986 року і Декларація про антисемітизм, расизм і ксенофобію 1990 року. У цих Деклараціях засуджуються нетерпимість, ворожість та використання сили проти осіб чи груп на підставі расових, релігійних, культурних, соціальних чи національних розбіжностей.
 Особливою темою у сфері порушень принципу рівних прав є дискримінація жінок. Сьогодні чоловіки й жінки в суспільній практиці, на жаль, не є рівними. Тут багато в чому діють дискримінаційні традиції, що склалися протягом всієї історії людства. Для запобігання дискримінації жінок розроблені міжнародні й національні документи. Перший документ, яким установлювалася рівноправність жінок, був розроблений і прийнятий ще на початку ХХ століття. Це Міжнародна угода про знищення торгівлі білими рабами. Статут ООН і Міжнародний Білль про права проголошують рівні права чоловіків і жінок і забороняють дискримінацію на підставі статі. У Конвенції про знищення усіх форм дискримінації жінок, прийнятій ГА ООН у 1979 році, яка набрала чинності в 1981 році, у юридично обов'язковій формі викладені принципи й заходи для досягнення рівних прав жінок.
ГА ООН прийнята Декларація про викорінення насильства проти жінок. У цій Декларації зазначається, що насильство над жінками у сім'ї та суспільстві зростає та що для подолання цього явища потрібні термінові та ефективні заходи. Насильство проти жінок визначено як "довільний акт насильства, скоєний на підставі статевої ознаки, який спричиняє або може спричинити фізичний, статевий чи психологічний збиток або страждання жінкам, а також загрози скоєння таких актів, примусове чи довільне позбавлення свободи або особистого життя». У цій Декларації зазначено: «Держави повинні засудити насильство щодо жінок та не повинні посилатися ні на які звичаї, традиції чи релігійні мотиви для ухилення від виконання своїх обов'язків щодо його викорінення. Держави повинні негайно приступити до здійснення всіма належними засобами політики викоренення насильства щодо жінок. З цією метою вони повинні розглянути, якщо вони ще цього не зробили, питання про ратифікацію чи приєднання до Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок або скасування своїх оговорок до цієї Конвенції».
Згаданою Конвенцією дозволено вживати тимчасових заходів для прискорення досягнення рівності чоловіків і жінок та зміни соціальних і культурних звичаїв, що увічнюють дискримінацію. Інші заходи, про які йдеться в цій Конвенції, стосуються досягнення рівних прав жінок у політичному та громадському житті, рівного доступу до освіти та рівного вибору навчальних планів, відсутності дискримінації в працевлаштуванні та платні, гарантії безпеки робочого місця у випадку шлюбу та материнства. Конвенцією утверджується принцип рівної відповідальності чоловіків і жінок у сімейному житті. Додаткові статті цієї Конвенції стосуються скасування дискримінації в охороні здоров'я жінок, включно з послугами з планування сім'ї, юридичної спроможності жінок, рівної чоловічій. У Конвенції зазначено, що усі контракти та інші приватні документи, що обмежують юридичну правоспроможність жінок, вважаються недійсними; наказано вжити заходів проти усіх форм торгівлі жінками та жіночої проституції. Звернено увагу на особливі проблеми жінок у селі.
У 1995 р. була прийнята Постанова Верховної Ради України «Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації Конвенції ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», у якій вказано на необхідність створення державних структур з надання кваліфікованої психолого-консультативної допомоги жінкам, які постраждали від насильства й зневаги в сім'ї. Національний план дій на 1997-2000 рік щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі в суспільстві та Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності в суспільстві на 2001-2005 роки передбачали значну кількість заходів щодо подолання насильства в сім'ї та боротьби з торгівлею людьми. 05.03.99 р. була прийнята Постанова Верховної Ради України «Про декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок», 14.03.2001 року Постановою Кабінету міністрів України затверджена програма «Українська родина», які спрямовувались на зміцнення інституту сім'ї, формування партнерських відносин у родині, рівного розподілу обов'язків між подружжям.
Зусилля влади були зосереджені і в напрямку боротьби з торгівлею людьми, яка почала набувати загрозливих масштабів. У 1999 році Кабінетом міністрів України була прийнята перша національна Програма запобігання торгівлі жінками і дітьми, у 2002 році затверджена нова Комплексна програма протидії торгівлі людьми на 2002-2005 роки. Зазначені програми передбачили фінансові, управлінські та організаційні ресурси для адекватної протидії торгівлі людьми. Верховна Рада України в 2004 році ратифікувала Конвенцію ООН по боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю (Палермську Конвенцію) та додаткові протоколи до неї, зокрема, Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї. У вересні 2005 року прийнятий Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», у якому зібрані і викладені у єдиному національному документі відповідні положення різних міжнародних документів. В січні 2006 року були ухвалені зміни до ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, якими покарання за торгівлю людьми приведено у відповідність до Палермської Конвенції.
Учасниками парламентських слухань «Сучасний стан та актуальні завдання у сфері попередження ґендерного насильства» 21 листопада 2006 року зазначено, що знаковою подією стало ухвалення у 2001 році Закону України «Про попередження насильства в сім'ї», який став першим серед країн Центральної і Східної Європи та СНД спеціальним законом у сфері боротьби з насильством над жінками. Прийняття цього закону засвідчило, що протидія ґендерному насильству стала частиною державної політики.
 У Кодексі Законів про Працю в Україні, статтею 2-1, утверджується рівність трудових прав громадян України незалежно від походження, соціального й майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду й характеру занять, місця проживання та інших обставин.
Проте практика свідчить, що у сфері трудових відносин в Україні наявні дискримінаційні дії. Причини порушень принципу рівності у трудових відносинах, зокрема, дискримінації жінок, є комплексними - від елементарної правової безграмотності роботодавців до свідомого правового нігілізму. Ступінь і розповсюдженість цих порушень демонструється, наприклад, оголошеннями про трудові вакансії в пресі. У більшості таких оголошень міститься аж кілька порушень принципу рівності в трудових відносинах.
Наприклад: «На посаду секретаря потрібна жінка у віці до 35 років, привабливої зовнішності...». Тут три порушення – дискримінація за статтю, віком і наявний прояв так званого сексизму.
Або, наприклад, таке оголошення: «Для роботи менеджерами з продажу потрібні чоловіки у віці до 30 років..». Панове роботодавці навіть не уявляють, що спритний юрист на їхніх оголошеннях може заробити неабиякий капітал у вигляді компенсацій за моральні збитки.
Порушенням сприяє й безкарність порушників та розчарування й зневіра людей у можливості відновлення справедливості в судах, правова необізнаність громадян, висока вартість послуг юристів. Тут вкрай важливим є захист трудових прав профспілками. Саме первинні профспілкові організації покликані не допускати дискримінаційних дій роботодавців. Існує, на жаль, практика протидії роботодавців створенню профспілкових організацій у приватних фірмах. Позиція профспілок тут має бути безкомпромісною й однозначною. Недопустимим є також перекуплення профспілкових лідерів підприємств роботодавцями, коли профспілкова організація перетворюється на придаток адміністрації. Одна справа – співпраця з адміністрацією і зовсім інша – прислуговування адміністрації.
Мусимо констатувати й те, що чинний Кодекс Законів про Працю потребує удосконалення, зокрема, і в частині заборони дискримінації громадян у сфері трудових відносин з деталізацією видів порушень і прямою забороною конкретних дискримінаційних дій. У Верховній Раді України знаходиться проект нового Кодексу Законів про Працю. Але виникають серйозні побоювання щодо відповідності нового Кодексу міжнародним правовим стандартам і документам про людські права та заборону дискримінації. Так, було навіть запропоновано ввести в новому Кодексі спеціальну норму, яка дозволяє звільнення з роботи вагітних жінок. Упровадження такої норми, як наявно дискримінаційної, недопустиме.
 Варто наголосити що постановка для обговорення на круглих столах, слуханнях, обговореннях питань рівності - ґендерної, вікової, національної, расової тощо не є надто продуктивною. Бо це приводить до обговорення саме принципів як таких, у доцільності дотримання яких мало хто має сумнів. Варто більше приділяти увагу не стільки рівності як принципу, скільки забороні дискримінації, як дій, що призводять до порушення принципу рівності
(Геннадій Сахаров)
Література
Основна

Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: навч. посібн. / Н.В. Ботвина. – К., 1999. – С. – 30–37.
Васильєва Г.Й. Досудове слідство: Російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів / Г.Й. Васильєва, Ю.О. Гришин. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – С. 152–158.
Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: навч. посібн. / Мацюк З., Станкевич Н. – К. : Каравела, 2008.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. – 206 – 207.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Додаткова
Позяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення / О.М. Позяк, Г.Г. Кисіль. – К., 1995.
Потелло О.Я. Українська мова і ділове мовлення / Потелло О.Я . – К., 2001.
Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. за ред. В.А. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін. – К. : Либідь, 2008.


Практичне заняття 15
Тема: Культура усного фахового спілкування
Мета: засвоїти основні види професійного спілкування; найхарактерніші риси усного мовлення у сфері приватного спілкування; навчитися володіти культурою усного професійного спілкування.
Основні поняття: план, тези, конспект, анотація, бесіда, виступ, промова, доповідь, красномовність; культура мови, чуття мови, орфоепія, мовна норма.
Наочність: словники.
П Л А Н
Види усного професійного спілкування.
Найхарактерніші риси усного мовлення у сфері приватного спілкування.
Телефонна ділова розмова – специфічний вид усного мовлення. Основні компоненти й мовленнєві вимоги до ведення телефонної службової розмови.
Ділові наради й культура їх проведення.
Публічний виступ, його композиція, жанри. "Робочі інструменти" доповідача: виписки, конспект, план, тези.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп.. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 1, 5, 14 (стор. 97 - 102) та 6 (стор. 74).
2. Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення – по вісім.
3. Готуючись до цього заняття, (завдання №5) курсанти (студенти) повинні усвідомити значення оформлення мовлення; звикнути до думки, що будь-який публічний виступ, а особливо судовий, вирізняється планомірністю й послідовністю, а тому пропонуємо плакат-схему, який включає основні пункти плану, наочно показує й підказує курсантам, студентам, як побудувати свій усний виступ відповідно Вступ. Підготовка слухачів до сприйняття мовлення.
Основна частина:
а) розповідь – виклад суті справи (проблеми), що складає зміст мовлення;
б) ствердження – наведення доказів;
в) заперечення – спростування доказів іншої сторони.
Завершення. Висновки.
Подумайте над питаннями:
Яку роль у суспільному житті відіграє професійне спілкування?
Що зумовлює сьогодні підвищені вимоги до культури мовлення правоохоронця?
Курсанти (студенти) повинні бути готовими до монологічного висловлення на кожне з питань плану практичного заняття; уміти прорецензувати виступи (відповіді), урахуваючи правильність, логічність, точність, чистоту, багатство, виразність, доречність, лаконічність, зрозумілість тощо.
Ознайомтеся з Етичним кодексом працівників ОВС України та Кодексом честі працівників ОВС України та підготуйте найосновніші положення для відтворення їх напам’ять.
Література
Основна
Богдан С. Скільки в українців способів привітатись? : / Про культуру мови // Укр. мова і літ-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 3. – С. 212 – 223.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 20– 21.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – 3 – тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Коваль А.П. Ділове спілкування: навч. посібн. / А.П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – С. 17– 52, 174– 210, 256– 264.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – К., 1974. – С.157– 213.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С.59–73; 80–89.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 149–158.
Додаткова
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити // За заг. ред. Сербенської. – Львів, 1994.
Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Б.Д. Антоненко-Давидович. – К., 1994.
Богдан С. Скільки в українців способів привітатись? : / Про культуру мови/ // Укр. мова і літ-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 3. – С. 212 – 223.
Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К. : Рідна мова, 1998.
Вихованець І.Р., Єрмоленко С.Я. Українська літературна вимова і наголос / І.Р. Вихованець, С.Я. Єрмоленко. – К., 1979.
Гармаш М. Очищуймо свої джерела: Семінар-практикум з українознавства // Дивослово. – 2001. – № 5. – С. 22 –23.
Дика Наталя. Словник основних труднощів щодо вимови та написання слів //Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 34 – 36.
Дудик П. Наголошування слів і культура мовлення //Дивослово. – 2003. – № 4. – С. 19–20.
Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування. – К., 1991.
Фаріон І., Микитюк О. Травмовані мовою // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 51– 55.
Чак Є. “Ти славно вік свій одробив”: (Із нотаток про мовний етикет) // Урок укр. – 2000. – № 10. – С. 18– 19.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 16
Тема: Поняття про документ. Основні вимоги до оформлення ділових документів
Мета: засвоїти основні теоретичні поняття, вимоги до мовних засобів ділових паперів, знати різновиди й реквізити сучасних ділових паперів, у тому числі й слідчих документів.
Основні поняття: документ, формуляр, бланк, реквізити, логічна послідовність, точність, лаконічність, стандартизація мови.

П Л А Н
Поняття про документ. Загальні вимоги до мови документа.
Типи мовлення та способи викладу матеріалу в документі.
Класифікація документів.
Поняття про реквізити. Основні реквізити організаційно-розпорядчих документів.
Формуляр документа. Бланк. Типові формуляри слідчо-криміналістичної сфери.
Основні правила оформлення документа (заголовок, адреса, датування, резолюція, засвідчення, нумерація тощо).
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп.. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 2 (стор. 123); 4, 8, 9 (стор. 124 - 125).
2. Підготуйтесь до розповіді про реквізити конкретного документа (за вибором).

Подумайте над питаннями:
Чи є різниця у значеннях слів:
замісник - заступник; суспільний - громадський;
кампанія - компанія; уповноваження - повноваження.
Складіть із цими словами речення
3. Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
Література
Основна
Васильєва Г.Й. Досудове слідство: Російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів / Г.Й. Васильєва, Ю.О. Гришин. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: навч. посібн. / С.В. Глущик. – К. : А.С.К., 2001.
Горбул О.Д. та ін. Ділова українська мова: навч. посібн. / О.Д. Горбул.– К. : КОО т-ва “Знання”, 2001.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Інструкція „Про організацію діловодства в системі МВС України” від 24.11.03 № 1440.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування : навч. посібн. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. – 113–123.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 50–61.
Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посібн. / Г.М. Швецова-Водка. – К.: Знання, 2007.
Додаткова
Левицький Модест. Як писати службові папери українською мовою / Левицький Модест. – Черкаси, 1917.
Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів української мови. – К., 1992.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №17
Тема: Укладання особових документів
Мета: засвоїти основні вимоги до укладання особових документів.
Основні поняття: заява, автобіографія, доручення, звіт, наказ.
П Л А Н
1. Основні вимоги до оформлення ДД (реквізити, текст):
а) заяви;
б) автобіографії;
в) доручення;
г) звіту;
ґ) наказу.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник. – 2-е вид., переробл. і доп.. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004 виконайте практичні завдання 7 (стор. 124; 15); (стор. 127).
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
3. Прочитайте текст документа. Виправте мовностилістичні хиби
РАПОРТ
Мною, Крийко Іваном Васильовичем, старшим оперуповноваже-ним ДСБЕЗ, виявлено грубі порушення прийому і відпуску товарів із склада-магазина № 15 м. Золочева.
Завідуючим складом-магазином Петренко І. С. не учитується весь перелік товарів, які надходять у магазин. Ним не ведеться "Книга надходжень", а пишеться зошит без нумерації сторінок, прошиття й печаті вкінці.
Товар без прейскуранта, не описаний, не погрупований.
Так, на 17.09.2005 року на прохідній складу був затриманий автомобіль з причепом з водієм Кравчук М. С. і експедитором Шевчик І. М., який вивозив якоби товар по накладній за № 195343 СГ. Но, як було встановлено нами, останній одержав, крім товару, по описі, ще його неописаного:
електродрелі 50 шт. Вартість однієї штуки 178 тис. грн.
електропили 17 шт. // 382 тис. грн.
обогревателі 3 шт. // 78 тис. грн.
Всього 540 тис. грн.
Кравчук М. С. із Шевчиком І. М., який вступив у змову з завскладом і з метою одержання прибутку від неоподаткованого товару, хотів вивезти товари на вказану суму.
Дата: 17.09.2009 р. Майор вн./сл
ст. уповноважений ДСБЕЗ УМВС
у Луганській області Крийко І. В.

Література
Основна
Васильєва Г.Й. Досудове слідство: Російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів / Г.Й. Васильєва, Ю.О. Гришин. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навчальний посібник. А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. – 113–123.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр.. справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 50–61.
Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посібн. / Г.М. Швецова-Водка.– К.: Знання, 2007.
Додаткова
Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: навч. посібн. / Глущик С.В. – К. : А.С.К., 2001.
Горбул О.Д. та ін. Ділова українська мова: навч. посібн. / Горбул О.Д. – К. : КОО т-ва “Знання”, 2001.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / Зубков М.Г. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Левицький Модест. Як писати службові папери українською мовою / Левицький Модест. – Черкаси, 1917.
Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів української мови / М.І. Молдаванов, Г.М. Сидорова. – К., 1992.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 18-19
Тема: Загальна характеристика процесуальних актів у кримінальних справах. Композиційне членування. Особливості мови професійного спрямування в процесуальних актах на всіх мовних рівнях
Мета: засвоїти матеріал про композиційне членування тексту і граматико-стилістичне оформлення кримінально-процесуальних актів.
Основні поняття: процесуальний акт, композиція, мовні кліше.
Наочність: таблиці, посібники.
П Л А Н
Загальна характеристика кримінально-процесуальних актів.
Композиція кримінально-процесуальних актів.
Побудова та мовні особливості протоколів.
Побудова та мовні особливості постанов, обвинувального висновку.
Характеристика протоколів, постанов, обвинувального висновку на всіх мовних рівнях.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1. Відредагуйте подані тексти документів.

Документ 1.

ПРОТОКОЛ явки з повинною
м. Львів 20 березня 2009 р.

Слідчий Слідчого відділення -------------------------------------------------
в м. Львів -------------------------------------------------------------------------
керуючись вимогами ст. 96 та 97 КПК України склав цей протокол про те, що сьогодні о 18 годині 23 хвилини до районного відділу внутрішніх справ з повиною з'явився Попов Юрій Павлович 1947 року народження уродженець м. Коломна, проживає в м. Львові вул. Замкова, 5 кв. З, працює водієм у міській лікарні № 2. Для засвідчення своєї особи Попов Ю. П. пред'явив паспорт серії Х-ІОН № 415916, виданий Шевченківським РВ м. Львова 13 серпня 1976 року.
Попов Ю. П. заявив: "Сьогодні, 20 березня 2001 року, близько 17 години 15 хвилин я повернувся з роботи додому. Відкривши двері в квартиру побачив, що моя дружина і Краснов Федір сидять на дивані роздягнуті та цілуються. Коли я ввійшов, Краснов почав з мене глузувати. Я дуже розхвилювався, схопив вазу і вдарив нею Краснова по голові, від чого він впав на підлогу і залишився лежати. Дружина почала кричати на мене. Прийшовши до пам'яті, я вирішив піти до міліції і про все розповісти. В якому стані знаходиться зараз Краснов я не знаю.
Протокол мною прочитаний. Записано вірно.
Заявник Ю. П. Попов
Слідчий ------------------------

Документ 2.

"Затверджую"
Прокурор Франківського району м. Львова старший радник юстиції Осьмак М. В.
" " 2009 року
ПОСТАНОВА
про закриття кримінальної справи
м. Львів 17 серпня 2009 року
Слідчий СВ Франківського РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області майор міліції Миронюк Т. Д., розглянувши матеріали кримінальної справи № 1444571 по обвинуваченню Буяра Володимира Михайловича у вчиненні злочину, передбаченого ст. 114 КК України,
Встановив:
Буяр В. М. згідно рішення Галицького райсуду м. Львова № 217 від 13.12.1996 року зобов'язаний сплачувати аліменти на користь
Буяр Ніни Володимирівни в розмірі 1 частини із всіх видів заробітку щомісячно на утримання дочки Катерини 10.02.1992 р. н., починаючи з 04.12.2004 року і до повноліття дитини. Із-за неуплати аліментів, допустив заборгованість на 01.08.2006 року на суму 144 гривні 50 копійок.
Будучи притягнутим і допитаним в якості обвинуваченого Буяр В. М. показав, що він від сплати аліментів на утримання дитини не відмовляється, від сплати аліментів не ухилявся, але із-за того що на протязі довгого часу не міг ніде влаштуватися на роботу, не мав реальної змоги своєчасно сплачувати аліменти на утримання дитини. В даний час Буяр В. М. заборгованість по аліментам сплатив в сумі 1450 гривнів, зобов'язується в найкоротший термін влаштуватися на роботу і своєчасно сплачувати аліменти гр. Буяр Н. В. на утримання дитини, просить закрити відносно нього кримінальну справу.
Стягувачка Буяр Н. В. у зв'язку з тим, що Буяр В. М. погасив заборгованість по аліментам теж звернулася з заявою про те, що вона в даний час претензій до Буяра В. М. не має і не заперечує проти закриття кримінальної справи відносно Буяра В. М. з врахуванням того, що Буяр В. М. в подальшому зобов'язується своєчасно сплачувати аліменти і не буде допускати заборгованості.
Беручи до уваги, що скоєний злочин В. М. Буяром являється не тяжким, а в результаті зміни обстановки Буяр В. М. перестав бути суспільно небезпечним, проти закриття кримінальної справи не заперечує, керуючись ст. 7 ч. 214 КПК України,
Постановив
Закрити кримінальну справу № 1444571 по обвинуваченню Буяра Володимира Михайловича у вчиненні злочину передбаченого ст. 144 КК України.
Міру запобіжного заходу підписку про невиїзд Буяру В. М. відмінити.
3. Про закриття кримінальної справи повідомити зацікавлених
осіб.
4. Копію постанови направити прокурору Франківського району м. Львова.

Слідчий СВ Франківського
РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області
майор міліції Миронюк Т. Д.

Складіть діалог уявного протоколу допиту свідка, використовуючи іменники у давальному відмінку (фабула - крадіжка).
Зі Словничка мовних кліше досудового слідства на кожне практичне заняття переписати в зошит і вивчити по п’ять мовних кліше, а зі Словничка сталих мовних зворотів ділового мовлення - по вісім.
Література
Основна
Васильєва Г.Й. Досудове слідство: Російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів / Г.Й. Васильєва, Ю.О. Гришин. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах / О.Р. Михайленко. – К., 2000. – С. 23–34, 36, 80–82, 77–80, 88–89.
Пащук Р.І. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран – 2-е вид., переробл. і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. – 218 – 225.113–123.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Голіченко Л.М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 50–61.
Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посібн. / Г.М. Швецова-Водка. – К . : Знання, 2007.
Додаткова
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Новий російсько-український словник-довідник: Близько 100 тис. слів / Уклад. : С.Я. Єрмоленко та ін. – Вид. 2-е, доп. і випр. – К., 1999.
Олейник В.З. Русско-украинский словарь оперативно-розыскной и сопутствующей лексики / В.З. Олейник. – Киев : Довіра, 1994.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 20
Тема: Мовностилістичний аналіз юридичноїдокументації
Мета: засвоїти особливості композиційного членування юридичних текстів, набути навичок мовностилістичного аналізу кримінально-процесуальних актів
Основні поняття: юридичний текст, композиційне членування, мовностилістичний аналіз.
Наочність: посібники, словники
П Л А Н
1. Особливості редагування тексту юридичного документа (композиційні недоліки, фактичні, логічні, лінгвістичні помилки).
2. Аналіз мовних рівнів тексту юридичного документа:
- лексичні рівень;
- морфологічний рівень;
- синтаксичний рівень.
3. Стильова диференціація юридичної документації.
ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1. За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник.-2-е вид., переробл.і доп..-Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004 (серія "професійне спілкування") виконайте практичні завдання 1, 2 (стор 225-227), звернувши увагу на особливості редагування тексту документа:
- композиційні недоліки документних тестів;
- логічні та фактичні помилки у документах;
- орфографічні, морфологічні, пунктуаційно-синтаксичні помилки та способи їх виправлення.
Завдання 2. За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник.-2-е вид., переробл.і доп..-Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004 (серія "професійне спілкування") зробіть стилістичний аналіз тексту документа (с. 31) за запропонованою схемою:
- назва стилю та його підстилю (науковий, офіційно-діловий (підстилі: дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський), публіцистичний (підстилі: науково-публіцистичний, політично-публіцистичний, літературно-публіцистичний), стиль масово-політичної і ділової інформації, конфесійний (церковний), стиль розмовного мовлення, художній).
- функція стилю (повідомлення, впливу, формування громадської думки).
- сфера поширення (наукові праці, статті, підручники, документи, радіо, телебачення, преса, святе письмо, релігійні проповіді, послання, молитви, катехізиси, сфера комунікації, художня література ...).
- основні стильові риси (чинники) (абстрагованість, узагальнення, сувора логізація, об’єктивність викладу, понятійність, предметність, стислість, документальність, стандартизованість, регламентованість тексту, точність, офіційність, загальнозрозумілість, емоційність, невимушеність, достовірність, експресивність, ясність викладу, пізнавальна загостреність, політична загостреність, термінологічна компетентність, образність, неофіційність, непідготовленість, опора на позамовну ситуацію, переконливість, використання жестів і міміки).
Завдання 3. За навчальним посібником Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: Навчальний посібник.-2-е вид., переробл.і доп..-Луганськ: РВВ ЛАВС, 2004 (серія "професійне спілкування") зробіть аналіз усіх мовних рівнів тексту 2 (с. 47-49) за запропонованою схемою:
- лексичний рівень (терміни, слова з абстрактним значенням, запозичена лексика, слова в прямому значенні, кліше, канцелярські штампи, професіоналізми, діалектизми, складноскорочені слова, абревіатури, суспільно-політична лексика, слова з переносним значенням (метафора, метонімія), емоційно забарвлена лексика, знижена лексика, складні слова, фразеологізми, релігійна лексика, жива розмовна лексика, жаргонізми, історизми, архаїзми, неологізми) (з прикладами);
- морфологічний рівень (часові форми дієслів, способи дієслів, ступені порівняння прикметників та прислівників, слова категорії стану, частки) (з прикладами);
- синтаксичний рівень (переважання складних речень, простих речень, дієприкметникових та дієприслівникових зворотів, розповідних речень, наявність спонукальних речень, окличних речень, питальних речень, риторично-питальних речень, звертання, ускладнених структур (речення з відокремленими членами), непрямого порядку слів, прямого порядку слів, однорідних членів речення) (з прикладами).
Завдання 4. Ознайомтеся з текстом "Документна комунікація". Охарактеризуйте стиль тексту за запропонованою нижче схемою:
1. Назва стилю та його підстилю (науковий, офіційно-діловий (підстилі: дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський), публіцистичний (підстилі: науково-публіцистичний, політично-публіцистичний, літературно-публіцистичний), стиль масово-політичної й ділової інформації, конфесійний (церковний), стиль розмовного мовлення, художній).
2. Функція стилю (повідомлення, впливу, формування громадської думки).
3. Сфера поширення (наукові праці, статті, підручники, документи, радіо, телебачення, преса, святе письмо, релігійні проповіді, послання, молитви, катехізиси, сфера комунікації, художня література тощо).
4. Основні стильові риси (чинники) (абстрагованість, узагальнення, сувора логізація, об’єктивність викладу, понятійність, предметність, стислість, документальність, стандартизованість, регламентованість тексту, точність, офіційність, загальнозрозумілість, емоційність, невимушеність, достовірність, експресивність, ясність викладу, пізнавальна загостреність, політична загостреність, термінологічна компетентність, образність, неофіційність, непідготовленість, опора на позамовну ситуацію, переконливість, використання жестів і міміки тощо).
5. Мовні засоби:
5.1. Лексичний рівень (терміни, слова з абстрактним значенням, запозичена лексика, слова в прямому значенні, кліше, штампи, професіоналізми, діалектизми, складноскорочені слова, абревіатури, суспільно-політична лексика, слова з переносним значенням (метафора, метонімія), емоційно забарвлена лексика, знижена лексика, фразеологізми, релігійна лексика, жива розмовна лексика, жаргонізми, історизми, архаїзми, неологізми) (з прикладами).
5.2. Морфологічний рівень (часові форми дієслів, способи дієслів, ступені порівняння прикметників та прислівників, слова категорії стану, частки) (з прикладами).
5.3. Синтаксичний рівень (переважання складних речень, простих речень; дієприкметникових та дієприслівникових зворотів; розповідних речень; наявність спонукальних, окличних, питальних, риторично-питальних речень, звертань, ускладнених структур (речень з відокремленими членами), непрямого порядку слів, прямого порядку слів, однорідних членів речення) (з прикладами).
Документна комунікація
Розвиток суспільства – нерівномірний процес. Періоди відносного спокою змінюються на активні процеси, що відбиваються на політичних, правових, соціально-економічних сторонах життя суспільства. Форми цих змін можуть бути революційними та еволюційними. Важливою обставиною таких змін є те, що вони завжди супроводжуються змінами й розвитком інформаційного середовища. Змінюється склад документів, що супроводжують організаційно-ділові, управлінські, правові, фінансово-економічні та інші дії, рішення, процеси. Разом зі зміною складу документів змінюється й система лінгвістичних засобів, за допомогою яких укладаються документні тексти, що являють собою складні лінгвістичні об’єкти. Особливості їх укладання, вибір знакових засобів, специфіка сприйняття й оброблення визначаються як лінгвістичними законами, законами побудови писемного мовлення, так і формальними правилами, які мають позамовну природу. Ці правила мають обмежувальний, уніфікований та стандартизований характер. У результаті цього численні документні тексти – основні смислові компоненти кожного документа – містять особливості, що виявляються в організації, виборі та комбінаціях, з яких ці тексти складаються, в особливостях реалізації лінгвістичних правил.
Комунікація – складний процес взаємодії людей у суспільстві, що змінює свої параметри з розвитком суспільства. У найрізноманітніші за формою і змістом комунікативні процеси втягуються практично всі члени суспільства, а це передбачає оволодіння кожним комунікатором певною сукупністю знань, які допоможуть у взаємодії в різних за змістом ситуаціях.
Документна комунікація передбачає виконання певних вимог: визначеності словесних значень, обмеження багатозначності, оцінки слова з точки зору його раціональної й емоційно-оцінної складової. Принциповими для документого тексту є процеси, пов’язані зі знаходженням оптимальних знакових засобів для фіксації значення. Умовності документної комунікації, уніфікація й стандартизація її знакових засобів зорієнтовані на контроль, регламентацію дій та засобів, що використовуються в цьому процесі. На документну комунікацію значно впливають адміністративні, режимні й мовні бар’єри. Для документного тексту розходження у визначенні значень того самого повідомлення – неприпустимі. Для комунікативних актів важливим є вплив умовними знаками, яким у нашій свідомості відповідає зміст, змістове наповнення. У теорії та практиці документної комунікації термін „знак” має важливе значення, оскільки кількість знакових елементів, що використовуються при укладанні документних текстів, значно більша, ніж при створенні недокументних повідомлень.
Отже, документний текст при розгляді в різних аспектах проявляється як важливий практичний інструмент комунікації й водночас як складний лінгвістичний об’єкт потребує спеціального вивчення. Документна комунікація дозволяє кожній людині й суспільству загалом реалізувати ефективні за формою та змістом комунікативні акти, а також відображає рівень розвитку суспільства, уміння знаходити оптимальні форми взаємодії для вирішення спільних та індивідуальних проблем (за С. Кушнеруком).

А) Знайдіть у тексті речення за описом:
2.1. Розповідне, з тире між підметом і присудком.
2.2. Розповідне, з дієприкметниковим зворотом, ускладненим однорідними додатками.
2.3. Розповідне, з уточнювальними членами.
2.4.Розповідне, зі вставною конструкцією на початку та в середині речення.
2.5. Розповідне, з дієприкметниковим зворотом.
Б) Як Ви розумієте значення слів та виразів інформаційне середовище; система лінгвістичних засобів; лінгвістичні закони; документний текст; емоційно-оцінна складова слова; умовність документної комунікації; недокументне повідомлення? З якою метою автор їх використовує та яке їх стилістичне навантаження? За описом речень, представлених у завданні 2, складіть власні речення з поданими вище словами та виразами (п’ять на вибір).
В) Наведіть приклади документів законодавчого підстилю офіційно-ділового стилю. У чому полягають особливості структури цих документних текстів. Які документи законодавчого підстилю офіційно-ділового стилю регламентують мовне питання в Україні?
Г) Напишіть асоціативний твір-нарис (до 10 речень) на одну із запропонованих тем:

· Розвиток суспільства – нерівномірний процес.

· Інформаційний простір держави: захищати чи не зважати?

· Чи еволюційні зміни сучасного суспільства?

Завдання 5. Ознайомтеся з текстом "Лінгвістична експертиза конфліктних текстів". Охарактеризуйте стиль тексту за запропонованою нижче схемою:
1. Назва стилю та його підстилю (науковий, офіційно-діловий (підстилі: дипломатичний, законодавчий, адміністративно-канцелярський), публіцистичний (підстилі: науково-публіцистичний, політично-публіцистичний, літературно-публіцистичний), стиль масово-політичної й ділової інформації, конфесійний (церковний), стиль розмовного мовлення, художній).
2. Функція стилю (повідомлення, впливу, формування громадської думки).
3. Сфера поширення (наукові праці, статті, підручники, документи, радіо, телебачення, преса, святе письмо, релігійні проповіді, послання, молитви, катехізиси, сфера комунікації, художня література тощо).
4. Основні стильові риси (чинники) (абстрагованість, узагальнення, сувора логізація, об’єктивність викладу, понятійність, предметність, стислість, документальність, стандартизованість, регламентованість тексту, точність, офіційність, загальнозрозумілість, емоційність, невимушеність, достовірність, експресивність, ясність викладу, пізнавальна загостреність, політична загостреність, термінологічна компетентність, образність, неофіційність, непідготовленість, опора на позамовну ситуацію, переконливість, використання жестів і міміки тощо).
5. Мовні засоби:
5.1. Лексичний рівень (терміни, слова з абстрактним значенням, запозичена лексика, слова в прямому значенні, кліше, штампи, професіоналізми, діалектизми, складноскорочені слова, абревіатури, суспільно-політична лексика, слова з переносним значенням (метафора, метонімія), емоційно забарвлена лексика, знижена лексика, фразеологізми, релігійна лексика, жива розмовна лексика, жаргонізми, історизми, архаїзми, неологізми) (з прикладами).
5.2. Морфологічний рівень (часові форми дієслів, способи дієслів, ступені порівняння прикметників та прислівників, слова категорії стану, частки) (з прикладами).
5.3. Синтаксичний рівень (переважання складних речень, простих речень; дієприкметникових та дієприслівникових зворотів; розповідних речень; наявність спонукальних, окличних, питальних, риторично-питальних речень, звертань, ускладнених структур (речень з відокремленими членами), непрямого порядку слів, прямого порядку слів, однорідних членів речення) (з прикладами).
Лінгвістична експертиза конфліктних текстів
Сучасний етап розвитку суспільно-мовної ситуації характеризується особливою актуальністю питань, що стосуються лігвістики, юриспруденції, журналістики, соціальної психології. Пріоритетними є питання з регулювання ставлення людей щодо використання мови в політиці, економіці, друкованих і електронних засобах масової інформації та повсякденному житті. Спостерігається гостра потреба в отриманні юридично-лінгвістичної допомоги.
У 2001 році кваліфікованими мовознавцями було створено Гільдію лінгвістів-експертів з документаційних та інформаційних спорів, яка протягом свого існування набула значного досвіду в проведенні лінгвістичних експертиз щодо роз’яснення значення й походження слів, словосполучень і фраз; дослідження випадків, пов’язаних із позовами про захист честі, гідності та ділової репутації (зокрема, аналіз спірних публікацій у ЗМІ); дослідження структури текстів і їхнього авторства; тлумачення окремих положень законодавства й підзаконних актів, комерційних і некомерційних угод, рекламних текстів і товарних знаків.
Актуальності набуває й лінгвістична експертиза конфліктних текстів. Поняття „конфлікт” є складовою наукової парадигми багатьох суспільних наук: юриспруденції, психології, педагогіки, філософії тощо. У лінгвістиці цей термін співвідноситься з поняттями „мовленнєвий конфлікт”, „конфліктний комунікативний акт”. Лінгвістична експертиза являє собою особливий вид мовного дослідження, що об’єднує різноманітні лінгвістичні й екстралінгвістичні параметри. Досить часто в одному висновку необхідно розглянути лексико-семантичні та лексико-граматичні параметри, синтаксичні особливості, специфіку організації та структурування тексту, особливості стилістики, надати історичний коментар. Таким чином, конфліктні тексти трактуються з позиції загальномовної нормативності.
Конфліктний текст як об’єкт лінгвістичної експертизи функціонує в судочинстві в документаційному та медійному вигляді. Документаційні спори зазвичай вимагають від лінгвіста знань лексичної семантики, граматики й синтаксису, оскільки переважна більшість лінгвістичних експертиз у документаційних спорах покликана дати відповідь на запитання, що стосуються значення слова або сполучуваності слів. Конфліктність медійного тексту, як правило, визначається стратегією дискредитації, оскільки основною метою таких текстів є вплив на читача, слухача, глядача. Основне завдання таких медійних текстів полягає в приниженні чи висміюванні героя публікації, що супроводжується поданням негативних відомостей, думок, поглядів, які безпосередньо чи опосередковано сигналізують про негативні оцінки адресата, що досить часто використовується в сучасному політичному дискурсі.
Як показує досвід лінгвістів-експертів, суди в основному цікавлять або лексико-стилістичні особливості спірного тексту, або висновок лінгвіста про засоби передачі інформації, які містить конфліктна публікація, або аналіз оцінних компонентів тексту. Конфліктність текстів ЗМІ особливо підвищується під час передвиборчих кампаній, і досить часто зневажливість переростає в мовну агресію, що є формою мовленнєвої поведінки, спрямованої на образу чи навмисне заподіяння шкоди особі, групі осіб, суспільству загалом.
Таким чином, лінгвістична експертиза конфліктного тексту є особливим видом філологічного дослідження, що об’єднує знання практично всіх розділів мовознавства.
Окрім правової допомоги, лінгвістична експертиза покликана сприяти розвитку мови у вітчизняних ЗМІ й сучасному суспільстві, збереженню й розвитку мови як феномена культури, науки, політики, освіти (за С. Кушнеруком).

А) Знайдіть у тексті речення за описом:
2.1. Розповідне, з дієприкметниковим зворотом, ускладненим однорідними додатками.
2.2. Розповідне, з дієприкметниковим зворотом.
2.3. Розповідне з однорідними членами речення й узагальнювальним словом.
2.4. Розповідне, зі вставною конструкцією на початку речення.
2.5. Розповідне, зі вставною конструкцією на початку речення та дієприкметниковим зворотом.
Б) Як Ви розумієте значення слів та виразів суспільно-мовна ситуація; юридично-лінгвістична допомога; мовленнєвий конфлікт; з позиції загальномовної нормативності; конфліктність медійного тексту; форма мовленнєвої поведінки? Яке їх стилістичне навантаження? За описом речень, представлених у завданні 2, складіть власні речення з поданими вище словами та виразами (п’ять на вибір).
В) Який документ називається позовною заявою, які його реквізити та мовні кліше? Укладіть зразок позову до суду про захист честі, гідності чи ділової репутації.
Г) Напишіть асоціативний твір-нарис (до 10 речень) на одну із запропонованих тем:

· Урегулювання мовного законодавства: реалії та перспективи.

· Стратегія дискредитації у ЗМІ: міф чи реальність?

· Роль ЗМІ під час передвиборчих кампаній.

Література
Основна
Богдан С. Скільки в українців способів привітатись? / С. Богдан/ Про культуру мови // Укр. мова і літ-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 3. – С. 212–223.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посібн / М.В. Гуць, І.Г.Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004. – С. 20–21.
Зубков М.Г. Українська мова: Універсальний довідник / М.Г. Зубков. – 3-тє вид., випр. й доп. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Коваль А.П. Ділове спілкування: навч. посібн./ А.П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – С. 17–52, 174–210, 256–264.
Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – К., 1974. – С. 157–213.
Корж А.В. Українська мова професійного спрямування: навч. посібн. / А.В. Корж. – К. : Правова єдність, 2009.
Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця: навч. посібн. / Р.І Пащук., Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран. – 2-е вид., переробл.і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – С. 59–73, 80–89.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Погиба Л. Г., Грибіниченко Т. О., Голіченко Л. М. Українська мова фахового спрямування: підруч. / Л.Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: підруч. / А.С.Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – С. 149–158.
Додаткова
1. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися і правильно говорити // За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.
2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо / Б.Д. Антоненко-Давидович. – К., 1994.
3. Богдан С. Скільки в українців способів привітатись? / С. Богдан / Про культуру мови // Укр. мова і літ-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 3. – С. 212–223.
4. Богдан С.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. / С.К. Богдан / – К. : Рідна мова, 1998.
5. Вихованець І.Р., Єрмоленко С.Я. Українська літературна вимова і наголос / І.Р. Вихованець, С.Я. Єрмоленко. – К., 1979.
6. Гармаш М. Очищуймо свої джерела: Семінар-практикум з українознавства / М. Гармаш // Дивослово. – 2001. – № 5. – С. 22 –23.
7. Дика Н. Словник основних труднощів щодо вимови та написання слів / Н. Дика // Дивослово. – 2003. – № 2. –С. 34–36.
8. Дудик П. Наголошування слів і культура мовлення / П. Дудик // Дивослово. – 2003. – № 4. – С. 19–20.
9. Сагач Г.М., Мартиненко В.Ф. Мистецтво ділового спілкування / Г.М. Сагач, В.Ф. Мартиненко. – К., 1991.
10. Фаріон І., Микитюк О. Травмовані мовою / І. Фаріон, О. Микитюк // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 51–55.
11. Чак Є. “Ти славно вік свій одробив”: (Із нотаток про мовний етикет) / Є. Чак // Урок Укр. – 2000. – № 10. –С. 18–19.

Тестові завдання
для самоконтролю

1. Історія розвитку та становлення
української літературної мови

1. До якої підгрупи слов’янської групи належить українська мова:
а) південнослов’янська;
б) східнослов’янська;
в) західнослов’янська.
2. Відомо, що східнослов’янська мовна підгрупа була виділена з-поміж інших підгруп і російська мова набула в ній статусу абсолютної домінанти. Хто з учених свого часу не погоджувався, зазначивши: "Ділячи слов’янство на язикові групи: західно, східно й полудневу, він дивиться на цей поділ не з генетичного погляду, а з становища сучасної статики":
а) М. Грушевський;
б) О. Востоков;
в) О. Шахматов.
3. Яким століттям офіційна радянська наука вважала за початок зародження української мови:
а) ХІ ст.;
б) ХІІ ст.;
в) ХІV ст.
4. Перша писемна згадка про Україну як "внутрішню країну, землю, заселену своїм народом" зафіксована в:
а) Іпатіївському літописі (1187 і 1189 рр.);
б) Галицько-Волинському літописі (1213, 1268 рр.);
в) Пересопницькому Євангелії (1556 р.).
5. Кому з учених належить твердження, що "українська мова вже в ХІ ст. існувала як цілком рельєфна, певно означена, яскраво-індивідуальна одиниця":
а) П. Житецькому;
б) О. Бодянському;
в) А. Кримському.
6. Хто з учених наголошував, що "три східнослов’янські мови: українська, білоруська й російська – зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні, і так званої "праруської" спільної мови ніколи не було":
а) І. Огієнко;
б) М. Грушевський;
в) О. Пріцак.
7. Чи дійшли вчені єдиного висновку, коли й де відбулася дивергенція праслов’янської мови, її поділ на різні слов’янські мови:
а) так;
б) ні.
8. Значна частина вчених уважає, що тричленний поділ базується на:
а) лінгвістичних критеріях;
б) географічних критеріях.
9. Хто з учених першим заклав підвалини для наукового вивчення української мови:
а) О. Павловський;
б) І. Срезневський;
в) Є. Славинецький.
10. Якого року московський патріарх Філарет видав постанову, "чтобы впредь никто никаких книг литовския печати не покупали" (так називалися книги з білоруських та українських друкарень):
а) 1169 р.;
б) 1627 р.;
в) 1800 р.;
г) 1622 р.
11. Хто з українців-емігрантів виступив на Міжнародному Літературному Конгресі з протестом проти Емського указу?
а) М. Зібер;
б) М. Драгоманов;
в) П. Мирний.
12. Якою мовою було видано першу у світі "Енциклопедію кібернетики":
а) російською;
б) українською;
в) англійською.
13. Про заборону української мови О. Забужко нарахувала:
а) 173 укази;
б) 100 указів;
в) 20 указів.
14. 28 червня 1996 року було:
а) скликано першу Верховну Раду України;
б) проголошено незалежність України;
в) обрано першого президента України;
г) прийнято Конституцію України, у 10 статті якої українську мову визнано державною.
15. Зачинателем української літературної мови вважають:
а) Володимира Великого;
б) І. Котляревського;
в) Г. Квітку-Основ’яненка;
г) Т. Шевченка.
16. Укажіть літеру, яку було вилучено з українського правопису в 1933 році та поновлено в 1990 році:
а) С; в) Ґ;
б) Г; г) Є.
2. Лексика

1. Емоційна лексика:
а) властива мові ділових паперів;
б) неприйнятна для ділових документів;
в) характерна для деяких видів документів (листів, претензій, позовних заяв).
2. Як називається розділ мовознавства, що вивчає словниковий склад мови:
а) лексика;
б) лексикологія;
в) лексикографія.
3. Як називаються слова різні за значенням, але однакові за звучанням і написанням
а) омоніми;
б) пароніми;
в) антоніми.
4. Як називаються слова, що є близькими або тотожними за значенням, але по-різному називають те саме поняття:
а) синоніми;
б) синонімія;
в) синоніміка.
5. У якому рядку подано пароніми:
а) громадський, громадянський; професійний, професіональний;
б) додаток, доповнення; лице, обличчя;
в) труп, мертвець; увага, уважність.
6. Слова замісник та заступник є:
а) семантично тотожними;
б) різними за семантикою.
7. Слова хавати, шарити, заточка, прикольнутися – це:
а) діалектизми;
б) історизми (архаїзми);
в) неологізми;
г) просторічні слова;
ґ) сленгові слова.
8. Слова статут і статус є:
а) синонімами;
б) антонімами;
в) паронімами;
г) омонімами;
ґ) омографами.
9. Розпорядження є:
а) письменним;
б) письмовим.
10. Який синонім слід обрати, коли з чим-небудь не погоджуєшся, наводиш власні аргументи:
а) спростовувати;
б) суперечити;
в) перечити.
11. Виберіть правильний варіант:

11.1. а) адміністраційне правопорушення;
б) адміністративне правопорушення;
11.2. а) громадська думка;
б) громадянська думка;
11.3. а) згідно з наказом;
б) відповідно до наказу;
11.4. а) відкрити двері;
б) відчинити двері.
12. Визначте правильний варіант перекладу:

12.1. в соответствии с действующим законодательством:
а) у відповідності з чинним законодавством;
б) відповідно до чинного законодавства;
в) відповідно до діючого законодавства;
12.2. считать необходимым:
а) вважати необхідним;
б) рахувати за необхідне;
в) вважати за необхідне;
12.3. на протяжении многих лет:
а) на протязі багатьох років;
б) протягом багатьох років;
12.4. в ближайшее время:
а) найближчим часом;
б) в найближчий час.
13. Словосполучення на зразок моя автобіографія, вільна вакансія – це:
а) тавтологія;
б) плеоназм.
14. Значення "зв’язки між людьми в процесі спілкування" має іменник:
а) взаємини;
б) відносини;
в) стосунки.
15. Значення "настановча, часом законодавча діяльність" має іменник:
а) керівництво;
б) керування;
в) управління.
16. Значення "індивідуальний, такий, що стосується окремої особи, належний особі" має прикметник:
а) особовий;
б) особистий.
17. Значення "людина з почуттям міри, такту" має прик-метник:
а) тактичний;
б) тактовний.
18. Установіть відповідність між іншомовними словами та власне українськими:
а) пролонгувати;
б) превалювати;
в) репродукувати;
г) координувати;
1) погоджувати;
2) продовжувати;
3) панувати, переважати;
4) відтворювати.
19. Який український відповідник є нормативним до усталених російськомовних конструкцій:

19.1. по понедельникам:
а) щопонеділка;
б) по понеділкам;
в) по понеділках;
19.2. в этой связи:
а) у цьому зв’язку;
б) щодо цього, стосовно цього, що ж до;
в) у цім зв’язку;
19.3. действующий закон:
а) діючий закон;
б) чинний закон;
19.4. в прошлом квартале:
а) минулого кварталу;
б) у прошлому кварталі;
19.5. не смотря на разногласия:
а) не дивлячись на...;
б) незважаючи на...;
в) усупереч;
19.6. в соответствии с:
а) відповідно до;
б) у відповідності з;
в) згідно до;
19.7. относительно к:
а) стосовно до;
б) відповідно до;
в) згідно до;
19.8. не мешало бы сказать:
а) не мішало б сказати;
б) не завадило б сказати;
в) не перешкодило б сказати;
19.9. подписка на газеты; так как:
а) підписка на газети;
б) передплата на газети;
19.10. так как:
а) так як;
б) тому, оскільки.
20. Пари слів буква – літера, алфавіт – абетка, процент – відсоток – це:
а) стилістичні синоніми;
б) лексичні синоніми;
в) антоніми;
г) пароніми;
ґ) абсолютні синоніми.
21. Виберіть слова, які сполучаються з прикметником професіональний (-а, -е):
а) підготовленість;
б) лектор;
в) театр;
г) лексика;
ґ) юрист.
22. Виберіть правильний варіант:

22.1. а) ставлення до колег;
б) відношення до колег;
22.2. а) високий покажчик праці;
б) високий показник праці;
22.3. а) відвідувач настоює на тому, щоб...;
б) відвідувач наполягає на тому, щоб...;
22.4. а) для відома мешканців будинку;
б) до відома жителів будинку;
22.5. а) квартира з усіма вигодами;
б) квартира з усіма зручностями;
в) квартира з усіма удобствами;
22.6. а) звідси випливають такі висновки;
б) звідси витікають такі висновки;
в) звідси випливають наступні висновки;
г) звідси витікають слідуючі висновки;
22.7. а) інтереси обох сторін співпадають;
б) інтереси обох сторін збігаються.

3. Орфоепія

1. Укажіть норми, що регулюють правильну вимову звуків та правильне наголошення слів:
а) лексичні;
б) орфоепічні;
в) морфологічні.
2. Як вимовляються в українській мові дзвінкі приголосні в кінці слова:
а) дзвінко;
б) глухо;
в) з наближенням до парних глухих.
3. Що визнається грубим порушенням літературної норми у вимові [л] перед [е]:
а) м’яка вимова;
б) пом’якшена вимова;
в) тверда вимова.
4. Як вимовляються глухі приголосні перед дзвінкими:
а) дзвінко, наприклад [бород’ба];
б) глухо, наприклад [борот’ба].
5. Чи можуть губні приголосні [б], [п], [в], [м], [ф] вимовлятися в українській мові пом’якшено:
а) так;
б) ні.
6. Як вимовляється приголосний [г] у словах вогко, легко, дігтяр, кігті, нігті:
а) дзвінко ([г]);
б) глухо ([х]).
7. Чи може приголосний [р] у кінці слова й складу вимовлятися м’яко:
а) так;
б) ні.
8. Чи вимовляється звук [дз] як неподільний у слові надземний:
а) так;
б) ні.
9. Визначте, чи правильне твердження: звуки-африкати [дз] та [дж] в українській мові вимовляються злито:
а) так;
б) ні.
10. Чим спричиняється спрощення в групах приголосних в українській мові:
а) необхідністю полегшити вимову слів;
б) евфонією (милозвучністю) української мови;
в) дією основного принципу українського правопису.
11. У якому з рядків усі групи приголосних спрощуються в українській мові:
а) [ждн], [здн], [стн], [стл], [скн], [зкн], [рдц];
б) [ждн], [здн], [стн], [нтс], [рдц];
в) [скн], [зкн], [рдц], [стч].
12. Який приголосний переважно випадає при спрощенні:
а) перший;
б) середній;
в) останній.
13. Яка група наведених слів містить винятки з правила про спрощення приголосних:
а) ші(ст)десят, випу(ск)ний, хворо(ст)няк;
б) обла(ст)ний, че(ст)ний, кори(ст)ний;
в) які(ст)ний, парламе(нтсь)кий, ти(скн)ути.
14. У всіх словах якої з наведених груп спрощення приголосних не відбувається:
а) безсмер..ний, комендан..ський, безвиїз..ний;
б) аспіран..ський, дилетан..ський, екстреміс..ський;
б) контрас..ний, очис..ний, кіс..лявий.
15. У всіх словах якої з наведених груп відбувається на письмі спрощення приголосних:
а) прі(стн)ий, ші(стн)адцять, бала(стн)ий;
б) злі(стн)ий, виї(здн)ий, ти(ждн)евий;
в) ти(скн)ява, ма(слн)ий, ко(ждн)ий.
16. У словах якої з наведених груп відбувається спрощення приголосних при утворенні від них прикметників за допомогою суфіксів:
а) швидкість, шантаж, жалість;
б) доблесть, пропуск, щастя;
в) честь, переїзд, совість.
4. Орфографія

1. Укажіть групу слів, у всіх словах якої відбито явище подвоєння приголосних:
а) возз’єднання, беззаконний, денний;
б) численний, сторіччя, суддя;
в) окаянний, спасенний, міццю.
2. Укажіть групу слів, у всіх словах якої відбито явище подовження приголосних:
а) подання, знаряддя, розкішшю;
б) даллю, корінний, ввічливий;
в) розрісся, військком, здійсненний.
3. У всіх словах якої з наведених груп не відбувається подвоєння приголосних звуків:
а) бе(з)битковий, неви(н)ий, нездола(н)ий;
б) о(т)епер, шале(н)ий, скаже(н)ий, сказа(н)ий;
в) письме(н)ик, здійсне(н)ий, мерзе(н)ий.
4. Написання якої групи слів є ненормативним:
а) боротьба, трьох, альянс, Радчук;
б) Харьків, тоньший, меньшість, вісімь, підносься;
в) якістю, п’ятдесят, Степанчук, луганський.
5. У словах якої групи апостроф згідно з правилами не ставиться:
а) свято, різдвяний, бюро, бюджет, Рєпін, серйозний, курйоз, ряд;
б) фючерсний, зїжджати, підїхати, Мінюст, півящика.
6. Для всіх слів якої групи вживання апострофа є нормативним:
а) підпор..ядкування, р..яд, об..ява, відр..ядження, р..юкзак;
б) в..їзд, здоров..я, комп..ютер, прем..єр, кар..єра, сім..я, об..єкт;
в) б..юджет, к..ювет, кон..юнктура, присв..ячувати, Х..юстон.
7. Яка початкова голосна у словах нвестиції, нвектива, ...нвентар, ...ндивідуум, ...ндульгенція, мітація, мміграція, мпічмент, навгурація, нцидент:
а) е;
б) и;
в) і.
8. Укажіть групу слів, у яких порушено правила написання великої літери:
а) обласний суд, Франківські читання, Збройні сили України, Конституційний суд України, Ісламська Держава Афганістан;
б) Генеральний прокурор України, Національний банк України, П’ята республіка, Конгрес української інтелігенції, Республіка Крим, Четвертий міжнародний з’їзд україністів;
в) Ярославів вал, Красна площа, Майдан свободи, новий Рік, Президент України, Епоха відродження, папа римський.
9. У яких з наведених груп прізвищ дотримано правила написання прізвищ українською мовою:
а) Євдокимов, Вересаєв, Барб’є, Воїнов, Пугачов, Шишкін, Копєйкін;
б) Сергєєв, Лазарев, Звєрєв, Александров, Чичиков, Йолкін, Рубльов;
в) Серов, Васільєв, Ломтев, Ізмаілов, Алєксеєв, Дергачьов, Гвоздев.
10. Укажіть на неправильний варіант написання іншомовних прізвищ та географічний назв:
а) Воронеж, Євгеньєв, Аляб’єв, Белгород;
б) Федоров, Чаплигін, Йоффе, Йорданія;
в) Іркутськ, Ільїчов, Лихачов.
11. Укажіть групу слів з орфографічними помилками:
а) зформувати, пребути, превілей, росслідування, розпорядження, прироґатива;
б) роззброїти, прізвище, предковічний, безсмертний, приборкати;
в) безтактність, надмірний, передплачувати, розстріл, презирство.

5. Морфологія

1. Назвіть групу іменників, що вживаються тільки в множині:
а) книжки, університети, закони, прокурори;
б) Карпати, гроші, заощадження, ревнощі, дебати;
в) гори, шахи, прийми, ножиці, дерева.
2. Назвіть групу іменників, що вживаються лише в однині:
а) Луганськ, студентство, змістовність, лихо, сум;
б) Ворскла, місто, водень, дошка;
в) поставка, любов, масло, аудиторія.
3. Назвіть групу невідмінюваних іменників:
а) журі, Руссо, Кутаїсі, пенсне, кіно;
б) ім’я, відкриття, фальш, незалежність.
4. Виберіть правильний варіант відмінювання множинних іменників у родовому та орудному відмінках:
а) дверей, грошей; дверима (дверми), грошима (грішми);
б) дверів, грошів; дверями, грошами.
5. Виберіть правильний варіант відмінкових закінчень іменників: 1) акт (документ), акт (дія); 2) детектив (агент); детектив (твір); 3) потяг (залізничний), потяг (бажання) у родовому відмінку однини чоловічого роду:
а) 1) а, у; 2) а, у; 3) а, у;
б) 1) у, а; 2) у, у; 3) а, а.
6. Виберіть правильний варіант відмінкових закінчень іменників у родовому відмінку однини чоловічого роду:
а) дефіса, чисельника, Кривого Рогу, аналізу, журналу, папера (документ), рахунка (документ), органа (організм);
б) дефісу, чисельника, Кривого Рога, аналіза, журнала, папера (документ), рахунку (документ), органу (організм).
7. Виберіть правильний варіант відмінкових закінчень іменників у родовому відмінку однини чоловічого роду:
а) продовження терміна дії, використання відповідного юридичного терміну;
б) продовження терміну дії, використання відповідного юридичного терміна;
в) продовження терміну дії, використання відповідного юридичного терміну.
8. Виберіть правильний варіант відмінкових закінчень у давальному відмінку власних імен: Набока Зиновій Богданович; Набоко Арсен Устимович:
а) Набока Зиновію Богдановичу; Набоко Арсену Устимовичу;
б) Набоці Зиновієві Богдановичу; Набокові Арсенові Устимовичу;
в) Набоку Зиновію Богдановичу; Набоці Арсеневі Устимовичу.
9. Виберіть правильний варіант відмінкових закінчень у давальному відмінку прізвищ: Турчин Зоряна Святославівна, Трублаїні Ян Назарович, Сивокінь Богдан Зорянович:
а) Турчині Зоряні Святославівні, Трублаїні Яну Назаровичу, Сивокіню Богдану Зоряновичу;
б) Турчин Зоряні Святославівні, Трублаїні Янові Назаровичу, Сивоконю Богданові Зоряновичу;
в) Турчиновій Зоряні Святославні, Трублаїнові Янові Назаровичі, Сивокінь Богдану Зоряновичу.
10. Виберіть правильний варіант відмінкових закінчень у родовому відмінку прізвищ: Павлишин Ілля, Стельмах Ярослав, Галушко Зизаній, Галушка Тадей:
а) Павлишина Іллі, Стельмаха Ярослава, Галушка Зизанія, Галушки Тадея;
б) Павлишин Іллі, Стельмах Ярослава, Галушко Зизанія, Галушка Тадея;
в) Павлишиного Іллі, Стельмах Ярослава, Галушкова Зизанія, Галушки Тадея.
11. Назвіть правильний варіант щодо флексії іменників (знання, гривня, кодекси) у родовому відмінку множини:
а) знань, гривень, кодексів;
б) знаній, гривен, кодексів;
в) знаннів, гривнів, кодексов.
12. Знайдіть правильні варіанти щодо флексій прізвищ у родовому відмінку однини:
а) Онищенко Іванни, Геращенко Ірини, Коваленко Степаниди;
б) Яців Михайла, Бондаренка Андрія, Левко Юрія;
в) Крип’якевича Ігоря, Бабича Олександра, Баранника Петра.
13. Знайдіть варіант, у якому є помилка щодо флексій прі-звищ у давальному відмінку однини:
а) Василенко Інні, Винниченко Юлії, Золотарьовій Марії, Залізняк Ніні;
б) Гніденку Іванові, Грінченко Якову, Демиденку Денисові;
в) Зубенку Сергію, Дмитренку Валерію, Діденкові Олегу, Крип’якевичу Ігореві.
14. Назвіть правильний варіант щодо відмінкових закінчень іменників у кличному відмінку:
а) пане полковнику, Ольго Петрівно, Іване Кузьмовичу, директоре;
б) Коваленку Ілле, Онищенко Степане Аркадійовичу, товаришу командире, колего, професоре;
в) завідуваче, Олексію Івановичу, шановний голове комісії.
15. Виберіть іменник на позначення особи жіночої статі, прийнятний в офіційно-діловому стилі:
а) викладачка української мови, касирка заводу, лаборантка відділу;
б) друкарка, дисертантка, інспектор, завідувач.
16. Назвіть правильний варіант:

16.1. а) у першому році, у наступному році, повідомити студентові, завдати шкоду, радіти перемозі;
б) першого року, наступного року, повідомити студента, завдати шкоди, радіти з перемоги;
16.2. а) розчинний кофе, наукова ступінь;
б) розчинна кава, науковий ступінь;
16.3. а) хворі з гострим болем приймаються без черги;
б) хворі з гострою біллю приймаються поза чергою;
в) хворі з гострим болем приймаються позачергово;
г) хворих з гострим болем приймемо без черги.
17. Яка група прикметників утворює ступені порівняння:
а) відносні;
б) присвійні;
в) якісні.
18 Які форми мають прикметники вищого й найвищого ступенів:
а) тільки складена (аналітична);
б) тільки проста (синтетична);
в) проста і складена.
19. Який із запропонованих варіантів презентує нормативну форму (просту, складену) вищого ступеня порівняння наведених прикметників:
а) доцільніший, більш доцільніший, найдоцільний;
б) більш доцільний, доцільніший.
20. У якій із наведених груп подано нормативні складені форми прикметників найвищого ступеня порівняння:
а) найбільш справедливіший, найбільш масштабний;
б) більш приємний, більш вдалий, більш вагоміший;
в) найбільш знаменний, найбільш детальний, найбільш обґрунтований.
21. Виберіть варіант, у якому немає помилок при творенні ступенів порівняння прикметників:
а) найважливий, найкращий, самий правильний;
б) великуватіший, премудрий, високіший;
в) найщасливіший, найогидніший, найвищий.
22. Виберіть правильний варіант:
а) працьовитіший, завеликіший, невдаліший, менш оптимальніший;
б) більш працьовитий, надто великий, менш вдалий, менш оптимальний.
23. Порядкові числівники, позначені римськими цифрами:
а) пишуться без відмінкових закінчень;
б) пишуться з відмінковими закінченнями;
в) не прийнятні для ділових документів.
24. Яка частина змінюється при відмінюванні складних числівників 50, 60, 70, 80:
а) перша;
б) друга;
в) обидві.
25. Яка частина змінюється при відмінюванні складних числівників 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900:
а) друга;
б) перша;
в) обидві.
26. Якої відмінкової форми вимагають числівники 2, 3, 4 від іменників чоловічого роду:
а) називний відмінок множини з наголосом родового відмінка;
б) називний відмінок однини;
в) родовий відмінок множини.
27. Укажіть на правильний варіант відмінкових закінчень кількісних числівників у родовому відмінку:
а) двох випадків, п’яти годин; двадцятьох, п’ятдесяти, дев’яноста;
б) двух випадків, п’ятьох годин, двухсот, шістисот, п’ятиста;
в) двох випадків, п’ять годин; шестидесяти, трьохста, сорока.
28. Укажіть на правильний варіант відмінкових форм кількісних числівників у давальному відмінку:
а) двом тисячам восьмиста восьмидесяти дев’яти (дев’ятьом) учасникам, двадцятьом мешканцям;
б) двом тисячам восьмистам вісімдесяти дев’яти (дев’ятьом) учасникам, двадцятьом мешканцям;
в) двох тисячам восьмистам вісімдесятьом дев’ятьом учасникам, двадцятьох учасникам.
29. Виберіть правильний варіант щодо відмінкових закінчень іменників, які сполучаються з числівниками:
а) чотири пункта, п’ятдесят три відсотка, півтора місяців, два тижня, через шістдесят п’ять днів, п’ятдесят один злочинців, дорівнювати п’ятистам вісімдесяти восьми гривень, двадцять двоє осіб;
б) чотири пункти, п’ятдесят три відсотки, півтора місяця, два тижні, через шістдесят п’ять днів, п’ятдесят один злочинець, дорівнювати п’ятистам вісімдесяти восьми гривням, двадцять дві особи.
30. Виберіть правильний варіант:
а) половина працівників, Ѕ інформації, лише 2 відрядження на 2-3 місяці, 6-й тиждень, 50-ті роки, проект розглянули 25 жовтня 2006 р.;
б) більшість працівників, половина інформації, лише два відрядження на два-три місяці, шостий тиждень, п’ятдесяті роки, проект розглянули 25 жовтня 2006 року.
31. Виберіть неправильний варіант:
а) більша половина студентів, менше однієї чверті даних, чекаю вас із 4 варіантами, на восьмім повороті, без десяти (хвилин) три (години), зараз одинадцять годин, 5%-ий рівень;
б) більше половини студентів, менше чверті даних, чекаю вас із чотирма варіантами, на восьмому повороті, за десять (хвилин) третя (година), зараз одинадцята година, 5- відсотковий рівень.
32. Виберіть правильний варіант вживання займенників.
а) я пропоную усунути Степанишина Артема з посади завідувача, яку він обіймав, у зв’язку з його неодноразовими порушеннями своїх службових обов’язків і перевести його на ...; я особисто сам перевірив; на моїм; воно сталося випадково;
б) пропоную усунути Степанишина Артема з посади завідувача у зв’язку з неодноразовими порушеннями службових обов’язків і перевести на ...; я перевірив; на моєму; це сталося випадково.
33. У чому полягає помилкове вживання займенника в наведеному реченні: а) вжито зворотний займенник із неконкретним співвіднесенням; б) займенник віддалений від слова, з яким синонімічно пов’язаний; в) замість особового займенника вжито присвійний?
Комісія запропонувала адміністрації взяти на себе функції щодо розслідування НП.
34. Виберіть нормативну форму вживання неозначеної форми дієслова:
а) виконувати умови; повідомлять вчасно; порушувать клопотання, допомагать товаришеві;
б) виконувати умови; повідомляти вчасно; порушувати клопотання, допомагати товаришеві;
в) виконувать умови; повідомлять вчасно; порушувати клопотання; допомагать товаришу.
35. Яка із запропонованих відповідей є нормативним перекладом українською мовою активних російських дієприкметників?

35.1. Председательствующий, ведущий преподаватель, пишущий эти страницы:
а) головуючий, ведучий викладач, пишучий ці сторінки;
б) голова, провідний викладач, відписувач (автор) цих рядків;
в) той, що головує, провідний викладач, той, що написав ці рядки.
35.2. Исполняющий обязанности, нижеподписавшийся, наболевший вопрос:
а) виконувач обов’язків, що підписав нижче, наболівше запитання;
б) виконуючий обов’язки, нижчепідписавшийся, наболівше питання;
в) виконавець обов’язків, нижчепідписаний, наболіле питання.
35.3. Организующий дело, заведующий, вышестоящий орган, текущий счет:
а) організуючий справу, завідуючий, вищестоящий орган, поточний рахунок;
б) той, що організував справу, той, що завідує, вищестоячий орган, текучий рахунок;
в) той, який організовує справу, завідувач, вищий орган, поточний рахунок.
36. Виберіть правильний варіант перекладу й творення дієприслівників: назначив на должность, организовав проведение, устранив недочеты:
а) призначив на посаду, організував проведення, усунув недоліки;
б) призначачи на посаду, організуючи проведення, усунучи недоліки;
в) призначивши на посаду, організувавши проведення, усунувши недоліки.
37. Виберіть правильний варіант:
а) поступаючий, відпочиваючий, деформуючий, досліджуючий;
б) вступник, відпочивальник, деформований, досліджуваний.
38. Виберіть правильний варіант перекладу російських па-сивних дієприкметників українською мовою: управляемый, производимый, познаваемый, склоняемый:
а) управляючий, вироблюючий, пізнаючий, відмінюючий;
б) керований, те, що виробляється, пізнається, відмінюється;
в) керований, вироблюваний, пізнаваний, відмінюваний.
39. Виберіть правильний варіант перекладу українською мовою російського активного дієприкметника следующий, наведеного в різних контекстах.

39.1. На следующей остановке, вызываются следующие сотрудники:
а) на наступній зупинці, викликаються такі співробітники;
б) на слідуючій зупинці, визиваються слідуючі співробітники;
в) на подальшій зупинці, викликаються наступні співробітники.
39.2. В следующий раз, следующая повестка дня:
а) в слідуючий раз, слідуючий порядок денний;
б) наступного разу, такий порядок денний;
в) наступним разом, наступний порядок денний.
39.3. Следующим образом, в следующем году:
а) таким чином, так, у такий спосіб, наступного року;
б) слідуючим способом, таким способом, слідую чого року;
в) слідуючим чином, у слідуючому році.
40. Виберіть правильний варіант перекладу словосполучень із прийменником.

40.1. По требованию, замечания по теме, обратиться по адресу:
а) по вимозі, зауваження по темі, звернутися по адресу;
б) на вимогу, зауваження з теми, звернутися на адресу;
в) на вимогу, зауваження з теми, звернутися на адрес.
40.2. Поехал по назначению, по успехам и честь, по семейным обстоятельствам:
а) поїхав за призначенням, за успіхи й шана, за сімейних обставин;
б) поїхав по призначенню, за успіхи й честь, через сімейні обставини;
в) поїхав по призначенні, за успіхи й шана, по сімейним обставинам.
40.3. Расхождения по контракту, по согласию сторон, по приказу начальника, по трем направлениям, по случаю празднования:
а) розбіжність по контракту, по згоді сторін, по наказу начальника, у трьох напрямах, з випадку святкування;
б) розбіжності за контрактом, за згодою сторін, за наказом керівника, у трьох напрямках, з нагоди святкування;
в) розбіжності щодо контракту, за згодою сторін, у відповідності з наказом керівника, по трьох напрямах, на випадок святкування.
41.4. По совместительству, по происхождению, комиссия по вопросам, конференция по проблеме:
а) за сумісництвом, за походженням, із походження, комісія з питань, конференція з проблеми;
б) по сумісництву, по походженню, комісія по питаннях, конференція по проблемі;
в) за сумісництвом, по походженні, комісія з питань, конференція за проблемою.
42. Виберіть прийменник для конструкції робота виконана (інструкція):
а) з;
б) по;
в) відповідно до.

6. Синтаксис

1. Який член речення означає суб’єкт, що виконує дію:
а) присудок;
б) підмет;
в) додаток.
2. Який член речення означає дію, що виконується суб’єктом:
а) присудок;
б) підмет;
в) обставина.
3. Які члени речення є головними:
а) підмет, присудок;
б) підмет, додаток;
в) додаток, обставина, означення.
4. Які члени речення належать до другорядних:
а) підмет, присудок;
б) означення, додаток, обставина;
в) обставина, присудок.
5. Виберіть правильний варіант узгодження між підметом і присудком:

5.1. а) дехто з присутніх на нараді обстоювали протилежну точку зору; двадцять один студент не склав іспит;
б) дехто з присутніх на нараді обстоював протилежну точку зору; двадцять один студент не склав іспит;
в) дехто з присутніх на нараді обстоював протилежну точку зору; двадцять один студент не склали іспит.
5.2. а) п’ять осіб пише, десять працівників відвідує заняття, ряд положень потребує уточнення;
б) п’ять осіб пишуть, десять працівників відвідує заняття, ряд положень потребують уточнення;
в) п’ять осіб пишуть, десять працівників відвідують заняття, ряд положень потребують уточнення.
6. Виберіть правильний варіант, пам’ятаючи про складні випадки керування:
а) управління зібрало факти й проінформувало про них; Конвенція про запобігання злочинам та покарання за їх скоєння;
б) управління зібрало й проінформувало про факти; Конвенція про запобігання покарання злочинів.
7. Виберіть нормативний переклад словосполучень, пам’ятаю-чи про порушення дієслівного керування під впливом керування дієслів російської мови.
Извините меня, испытать поражение, предоставить справку в , свидетельствует о высоком уровне:
а) вибачте мені, зазнати поразки, подати довідку до..., засвідчує високий рівень;
б) вибачте мене, зазнати поразку, подати довідку в..., засвідчує високий рівень;
в) вибачаюся, зазнати поразки, подати довідку у..., свідчить про високий рівень.
8. Виберіть правильний варіант:
а) відгук на дисертацію, характеристика на студента, тенденція зростання, оплата за навчання, плата навчання;
б) відгук про дисертацію, характеристика студента, тен-денція до зростання, оплата навчання, плата за навчання;
в) відгук дисертації, характеристика про студента, тенденція щодо зростання, оплата за навчання, плата на нав-чання.

Словничок
мовних кліше досудового слідства

Возбуждение уголовного дела – порушення кримінальної справи;
Объяснение – пояснення;
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству – постанова про порушення кримінальної справи й прийняття її до свого провадження;
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела – постанова про відмову в порушенні кримінальної справи;
Основные положения досудебного следствия – основні положення досудового слідства
Возражения на указания прокурора – заперечення на вказівки прокурора;
Подписка о неразглашении данных досудебного следствия – підписка про нерозголошення даних досудового слідства;
Постановление о возбуждении уголовного дела и поручении досудебного следствия нескольким следователям – постанова про порушення кримінальної справи та доручення досудового слідства кільком слідчим.
Предъявление обвинения и допрос обвиняемого – висунення обвинувачення та допит обвинувачуваного
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого – постанова про притягнення як обвинувачуваного;
Постановление о розыске обвиняемого – постанова про розшук обвинувачуваного;
Протокол допроса несовершеннолетнего обвиняемого – протокол допиту неповнолітнього обвинувачуваного;
Протокол разъяснения обвиняемому его процессуальных прав – протокол роз’яснення обвинувачуваному його процесуальних прав.
Меры пресечения – запобіжні заходи
Обязательства обвиняемого являться по вызовам и сообщать о перемене места жительства – зобов’язання обвинувачуваного з’являтися за викликами та повідомляти про зміну місця проживання;
Постановление о помещении несовершеннолетнего в приемник-распределитель – постанова про віддання неповнолітнього до приймальника-розподільника.
Допрос свидетеля и потерпевшего – допит свідка і потерпілого
Повестка – повістка;
Постановление о приводе потерпевшего – постанова про приведення потерпілого;
Постановление о признании потерпевшим и гражданским истцом – постанова про визнання потерпілим і цивільним позивачем;
Протокол дополнительного допроса свидетеля – протокол додаткового допиту свідка;
Протокол допроса свидетеля – протокол допиту свідка;
Протокол об отказе свидетеля от дачи показаний – протокол про відмову свідка від давання показань.
Очная ставка, предъявление для опознания – очна ставка, пред’явлення для впізнання
Протокол очной ставки между обвиняемыми – протокол очної ставки між обвинувачуваними;
Протокол очной ставки между подозреваемым и обвиняемым – протокол очної ставки між підозрюваним і обвинувачуваним;
Обыск и выемка – обшук і виїмка
Постановление о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемке – постанова про накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію та про її виїмку;
Протокол выемки – протокол виїмки;
Протокол осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции – протокол огляду та виїмки поштово-телеграфної кореспонденції.
Осмотр, освидетельствование, воспроизведение обстановки и обстоятельств события – огляд, відтворення обстановки та обставин події
Постановление о возвращении вещественных доказательств их законному владельцу – постанова про повернення речових доказів їх законному власникові;
Постановление о воспроизведении обстановки и обстоятельств события – постанова про відтворення обстановки та обставин події;
Постановление об эксгумации трупа – постанова про ексгумацію трупа;
Протокол демонстрации киноленты – протокол демонстрації кінострічки (відеозапису);
Протокол освидетельствования – протокол огляду.
Производство экспертизы – проведення експертизи
Постановление о назначении автотехнической экспертизы – постанова про призначення автотехнічної експертизи;
Постановление о назначении криминалистической экспертизы холодного оружия – постанова про призначення криміналістичної експертизи холодної зброї;
Постановление о назначении судебно-психологической экспертизы – постанова про призначення судово-психологічної експертизи;
Протокол допроса эксперта – протокол допиту експерта
Постановление об изъятии (отобрании) образцов, необходимых для экспертного исследования – постанова про вилучення (відібрання) зразків, необхідних для експертного дослідження.
Приостановление досудебного следствия – зупинення досудового слідства
Постановление о возобновлении досудебного следствия – постанова про поновлення досудового слідства;
Постановление о приостановлении предварительного следствия, розыске, этапировании обвиняемого и применении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу – постанова про зупинення досудового слідства, розшук, відправлення етапом обвинувачуваного та застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Окончание досудебного следствия – закінчення досудового слідства
Обвинительное заключение по уголовному делу № – обвинувальний висновок у кримінальній справі №;
Постановление о прекращении уголовного дела – постанова про закриття кримінальної справи;
Постановление о прекращении уголовного дела с направлением материалов в суд для применения к лицу мер административного взыскания – постанова про закриття кримінальної справи з направленням матеріалів до суду для застосування до особи заходів адміністративного стягнення;
Постановление о размере ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органами досудебного следствия – постанова про розмір збитків, заподіяних громадянинові незаконними діями органу досудового слідства;
Протокол объявления несовершеннолетнему обвиняемому, его законному представителю и защитнику об окончании досудебного следствия – протокол оголошення неповнолітньому обвинувачуваному, його законному представникові та захисникові про закінчення досудового слідства.
ІІ. Клише в тексте постановлений и протоколов – кліше в тексті постанов і протоколів
Постановление - Постанова
Вводная часть – вступна частина
Следователь (старший следователь) следственной группы – слідчий (старший слідчий ) слідчої групи;
Начальник (заместитель начальника) следственного отделения (отдела; управления; Главного следственного управления) – начальник (заступник начальника) слідчого відділення (відділу; управління; Головного слідчого управління);
Рассмотрев материалы о задержаниипо подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. УК Украины – розглянувши матеріали про затримання за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст. КК України;
Рассмотрев исковое заявление о признании его (ее) гражданским истцом в уголовном деле № и материалы уголовного дела № – розглянувши позовну заяву про визнання його (її) цивільним позивачем у кримінальній справі № і матеріали кримінальної справи № ;
Рассмотрев заявление об отводе – розглянувши заяву про відведення;
установил – установив.
Описательно-мотивировочная часть – описово-мотивуюча частина
На основании изложенного и руководствуясь ст. УПК Украины – на підставі викладеного та керуючись ст. КПК України;
Принимая во внимание установленные обстоятельства дела и руководствуясь ст. УПУ Украины – беручи до уваги встановлені обставини справи й керуючись ст. КПК України;
Принимая во внимание, что в деле имеются данные, которые дают основания полагать, что обвиняемый во время совершения общественно опасного деяния был в невменяемом состоянии, а для определения его психического состояния необходимы специальные познания в области судебной психиатрии, руководствуясь ст... УПК Украины – беручи до уваги наявні дані у справі, які дають підставу вважати, що обвинувачуваний під час скоєння небезпечного громадського діяння був у неосудному стані, а для визначення його психічного стану необхідні спеціальні знання в галузі судової психіатрії, керуючись ст... КПК України
Постановил – постановив.
Резолютивная часть – резолютивна частина
Возбудить уголовное дело по факту по признакам преступления, предусмотренного ст. УК Украины – порушити кримінальну справу за фактом за ознаками злочину, передбаченого ст. КК України;
Отказать в возбуждении уголовного дела в отношении, не достигшего на время совершения общественно-опасного деяния одиннадцатилетнего возраста – відмовити в порушенні кримінальної справи , який не досяг на час скоєння громадсько-небезпечного діяння одинадцятилітнього віку;
Уголовное дело принять к своему производству и приступить к предварительному следствию – кримінальну справу прийняти до свого провадження та приступити до досудового слідства;
Ходатайствовать перед прокурором об установлении срока дополнительного следствия по данному делу до – порушити клопотання перед прокурором про встановлення строку додаткового слідства в цій кримінальній справі до
Протоколы – Протоколи
Вводная часть – вступна частина
Допрос (очная ставка; осмотр; эксгумация; обыск; выемка) начат (а) – допит (очна ставка; огляд; ексгумація; виїмка) розпочатий (-а);
Следователь – слідчий;
В соответствии с требованиями ст... УПК Украины принял устное заявление – згідно з вимогами ст... КПК України прийняв усну заяву;
При допросе присутствовали – під час допиту були присутні
Описательная часть – описова частина
Об ответственности за заведомо ложный донос по ст... УК Украины предупрежден – про відповідальність за зазнаки неправдивий донос за ст.. КК України попереджений;
В связи с расследованием уголовного дела № на основании ст. УПК Украины разъяснил – у зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № на підставі ст. КПК України роз’яснив;
Понятым до проведения следственного действия разъяснена обязанность удостоверить факт, содержание и результаты – понятим перед провадженням слідчого діяння роз’яснений обов’язок засвідчити факт, зміст і результати
Заключительная часть - заключна частина
С места происшествия изъяты – з місця події вилучені;
В ходе осмотра составлена схема (план) места происшествия – у ході огляду складена схема (план) місця події;
От лиц, присутствующих при , никаких заявлений не поступило – від осіб, які були присутні при , ніяких заяв не надходило;
Протокол прочитан следователем вслух – протокол прочитаний слідчим уголос;
Протокол мною прочитан – протокол мною прочитаний;
Все записано правильно – усе записано правильно;
С моих слов записано верно – з моїх слів записано правильно;
Приложение – додаток;
Участники – учасники;
Присутствующие – присутні;
Допрос производил – допит проводив;
Копию описи изъятых предметов получил – копію опису вилучених предметів отримав.
ІІІ. Клише в тексте обвинительных заключений ІІІ. Кліше в тексті обвинувальних висновків
Вводная часть - вступна частина
Обвинительное заключение по уголовному делу – обвинувальний висновок у кримінальній справі № ;
В связи с фактом обнаружения – у зв’язку з фактом виявлення;
Уголовное дело выделено в самостоятельное производство – кримінальна справа виділена в самостійне провадження;
Виновность обвиняемого – винність обвинувачуваного;
В результате преступной деятельности – у результаті злочинної діяльності;
Всестороннее расследование – усебічне розслідування;
Выполняя свой преступный замысел – виконуючи свій злочинний замисел;
Добровольно возместил нанесенный ущерб – добровільно відшкодував нанесений збиток;
Допрошенный в качестве свидетеля (потерпевшего; подозреваемого; обвиняемого) – допитаний як свідок (потерпілий; підозрюваний; обвинувачений);
Исполнитель – виконавець;
Крайняя необходимость – надзвичайна необхідність;
Лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца – особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця;
Неустановленное следствием лицо – не встановлена слідством особа;
Опасность посягательства – небезпека посягання;
Обстоятельства, отягчающие ответственность обвиняемого – обставини, що обтяжують відповідальність обвинувачуваного;
Подстрекатель – підбурювач;
Показаниям противоречат показания (объяснения) – показанням суперечать показання (пояснення);
Пособник – пособник;
Согласно п... ст... УК Украины совершение преступления организованной группой признается обстоятельством, отягчающим ответственность – згідно з п... ст... КК України скоєння злочину організованою групою визнається обставиною, що обтяжує відповідальність;
Способствование раскрытию преступления – сприяння розкриттю злочину;
Тяжкое преступление – тяжкий злочин;
Умышленное создание условий – умисне створення умов;
Чистосердечное раскаяние – щиросердне розкаяння.
Резолютивная часть – резолютивна частина
На основании изложенного обвиняется в том, что тем самым своими действиями, выразившимися в совершил преступление, предусмотренное ст. УК Украины – на підставі викладеного обвинувачується в тому, що цим своїми діями, які виявилися в , скоїв злочин, передбачений ст. КК України.
Заключительная часть - заключна частина
Обвинительное заключение составлено – обвинувальний висновок складено;
В расследовании принимали участие – у розслідуванні брали участь;
В состав следственно-оперативной группы входили – до складу слідчо-оперативної групи входили;
Следователь – слідчий;
Список лиц, подлежащих вызову в суд – список осіб, які підлягають виклику до суду;
Обвиняемый – обвинувачуваний;
Содержится под стражей с в – утримується під вартою з в
Свидетели – свідки;
Проживающий по адресу – той, хто проживає за адресою;
Потерпевшие – потерпілі;
Гражданские истцы – цивільні позивачі;
Гражданские ответчики – цивільні відповідачі;
Переводчики – перекладачі;
Справка о движении уголовного дела – довідка про рух кримінальної справи;
Справка о применении меры пресечения – довідка про застосування запобіжного заходу;
Справка о вещественных доказательствах – довідка про речові докази;
Справка о судебных издержках по делу – довідка про судові витрати в справі.
Клише в тексте факультативных документов - кліше в тексті факультативних документів
В порядке ч... ст... УПК прошу Вас принять оперативно-розыскные меры – у порядку ч... ст...КПК України прошу Вас ужити оперативно-розшукові заходи;
В соответствии с требованиями ст... УПУ Украины прошу Вас принять меры по устранению указанных причин и условий и об исполнении сообщить к – відповідно до вимог ст...) КПК України прошу Вас вжити заходи для усунення зазначених причин і умов та про виконання доповісти до;
Не позднее чем в месячный срок по настоящему представлению должны быть приняты необходимые меры и о результатах сообщено – не пізніше ніж у місячний термін з цього подання повинні бути вжиті необхідні заходи та про результати повідомлено;
Гражданин , проживающий – громадянин , який мешкає;
Подписку отобрал – підписку відібрав.


С л о в н и ч о к
сталих мовних зворотів ділового мовлення

Брать обязательства - брати зобов’язання

В дальнейшем (далее, дальше) у подальшому (далі)

В лице в особі

В любое время у будь - який час

В области (деятельности) у галузі

В первую очередь у першу чергу, насамперед

В порядке исключения як виняток

В правовом отношении у правовому відношенні

В пределах у межах

В пределах своих полномочий у межах своїх повноважень

В принудительном порядке у примусовому порядку

В присутствии свидетеля у присутності свідка

В связи с изложенным у зв’язку із викладеним

В силу изложенного зважаючи на викладене

В следствии этого (таких фактов) у наслідок цього

В случае необходимости за необхідності, у разі необхідності

В соответствии с действующим законодавством згідно з чинним законодавством

В соответствии с відповідно до

В соответствии с изложенным відповідно до викладеного

В состав до складу

В составе у складі

В состоянии опьянения у стані сп’яніння

В течении протягом

Ввести в действие увести в дію, набрати чинності

Ввести в состав увести до складу

Ввиду вышеизложенного зважаючи на викладене вище

Взыскивать предоставленную ссуду стягувати надану позику

Виновная сторона - винна сторона

Внесение изменений внесення змін

Возложить обязанности покласти обов’язки

Возмещение ущерба відшкодування збитків

Восстановление прав поновлення прав

Вывод эксперта висновок експерта

Вынести благодарность скласти подяку

Выписка из витяг з

Выполнение требования виконання вимог

Выразить благодарность висловити подяку

Выявить факты виявити факти

Гарантийное письмо гарантійний лист

Гражданское законодательство цивільне законодавство

Данный (настоящий) договор цей договір

Данный приказ цей наказ

Дееспособность проверена дієздатність перевірена

Денежные средства кошти

Дисциплинарное взыскание дисциплінарне стягнення

До этого (настоящего) времени до цього часу

Довести к сведению довести до відома

Договариваться о следующем домовлятися про таке

Докладная записка доповідна записка

Должностной оклад посадовий оклад

Дополнительные сведения додаткові відомості

Единогласное решение одноголосна (одностайна) ухвала

За исключением за винятком

Заинтересованное лицо зацікавлена особа

Заключить сделку укласти угоду

Законодательный акт законодавчий акт

Законодательный орган законодавчий орган

Занимаемая должность обіймана посада

Засвидетельствовать обстоятельства посвідчити обставини

Заявитель иска заявник позову

Злоупотребление служебным положением зловживання службовим становищем

Злоупотребление служебных лиц зловживання службових осіб

Иск с требованием позов із вимогою

Исключительное право виняткове право

Исковое заявление позовна заява

Исполнительная дисциплина виконавська дисципліна

Использование средств використання коштів

Испытательный срок випробувальний термін

Истец позивач

Итого разом

К приказу до наказу

Как указывалось выше як зазначалося вище

Комиссия по вопросам комісія з питань

Коммерческий акт комерційний акт

Контроль за исполнением контроль за виконанням

Лица не в состоянии (неспособные) особи неспроможні

Лицевой счет особовий рахунок

Личный листок по учету особовий листок з обліку

Материальная ответственность матеріальна відповідальність

Материально ответственное лицо матеріально відповідальна особа

На время отсутствия за відсутністю

На должном уровне на належному рівні

На должности на посаді

На общих основаниях на загальних підставах

Надлежащим образом належним чином

Назначить на должность призначати на посаду

Наложение взысканий накладання стягнень

Нанести ущерб завдати шкоди, збитків

Нарушения выявлены порушення виявлено

Начислить штраф нарахувати штраф

Немедленно сообщить негайно повідомити

Несмотря на неоднократные указания незважаючи на неодноразові вказівки

Несоответствие данных – невідповідність даним

Нести ответственность – нести відповідальність

О нижеследующем – про подане нижче

Об изменении в личном составе про зміни в особовому складі

Обосновать возражение –обґрунтувати заперечення

Описание повреждений –опис ушкоджень

Определенный срок визначений термін

Органы самоуправления органи самоврядування

Освободить с должности – звільнити з посади

Осмотр имущества огляд майна

Основание для освобождения – підстави для звільнення

Основания для підстава для

Ответчик відповідач

Ответчик по делу відповідач у справі

Перевести на должность – перевести на посаду

Письменное соглашение – письмова угода

По вине – з вини

По всем вопросам – з усіх питань

По договоренности за домовленістю

По закону згідно із законом

По инициативе – з ініціативи

По месту работы за місцем роботи

По окончанию – після закінчення

По поручению – за дорученням

По своему усмотрению на свій розсуд

По семейным обстоятельствам –за сімейних обставин

По собственной инициативе за власною ініціативою

По совместительству – за сумісництвом

По согласию сторон – за згодою сторін

По соглашению – за погодженням

По счету – за рахунком

По требованию на вимогу

По требованию получателя – на вимогу отримувача

Повод (основание) для подачи – привід (підстава) для подання

Проживать по адресу – мешкати за адресою

Полномочия должностного лица повноваження службової особи

Полномочия передавать повноваження передавати

Полномочный орган повноважний орган

Право, данное юридическому лицу право, надане юридичній особі

Предварительная договоренность попередня домовленість

Предложение стороны пропозиція сторони

Предоставить права наділити правами

Предъявлять иск через суд позивати через суд

При каких обстоятельствах за яких обставин

При уходе с должности при залишенні посади

Привлечение к материальной ответственности притягнення до матеріальної відповідальності

Привлечь к ответственности притягнути до відповідальності

Придерживаться нормативных актов дотримуватися нормативних актів

Признать недействительным визнати недійсним

Приказ о приеме на работу наказ про прийняття на роботу

Приложение к акту додаток до акта

Принести вред –завдати шкоди

Принимать участие – брати участь

Принять во внимание – взяти до уваги

Принять меры –вжити заходів

Причиненные телесные повреждения – завдані тілесні ушкодження

Продвижение по службе – просування по службі

Проект приказа согласован – проект наказу погоджено

Просьба об освобождении – прохання про звільнення

Противоположная сторона – протилежна сторона

Разногласия по вопросам – розбіжності з питань

Расписка получении – розписка про одержання

Руководствуясь пунктом керуючись пунктом

Руководящий орган – керівний орган

С приказом ознакомлен – з наказом ознайомлений

Сучетом – з урахуванням

С целью – з метою

С целью предотвратить – з метою запобігти

Свидетель осмотра – свідок огляду

Собственноручно подписать – власноручно підписати

Совершить кражу – здійснити крадіжку

Совместно действовать – спільно діяти

Согласно с – згідно із

Согласовать с – узгодити з

Соглашение сторон – угода сторін

Составление акта – складання акта

Спорный вопрос – спірне питання

Срок действия – термін дії

Ссылка на нормативный акт – посилання на нормативний акт

Становиться действующим с даты начала действия – набрати чинності з дати початку дії

Считать целесообразным – вважати доцільним (за доцільне)

Текущий год – поточний рік

Удовлетворить претензию – задовольнити претензію

Удовлетворять требования – задовольняти вимоги

Удостоверить подпись (полномочия) – засвідчити підпис

Удостоверяющая подпись – посвідковий підпис

Указанные данные – зазначені дані

Упомянутый документ – зазначений документ

Условие договора – умова договору

Установить факт принадлежности – встановити факт належності

Установление вины – встановлення вини

Установленный срок – встановлений термін

Установленным порядком – установленим порядком

На основе контракта – на підставі контракту

Наличные деньги – готівка

Нарушение обязательств – порушення зобов’язань

Платежное требование – платіжна вимога (доручення)

Производственные отношения – виробничі відносини

Сделка - право чинЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль № 3

Завдання
Термін виконання
Кількість балів


Скласти пам’ятку: «Як підготувати текст виступу».
До пр. № 15
від 0 до 8 балів


Підготувати таблицю «Класифікація документів».
До пр. № 16
від 0 до 3 балів


Підготувати повідомлення з питання «Особливості мови професійного спрямування в процесуальних актах на всіх мовних рівнях».
До пр. № 20
від 0 до 10 балів


Підготувати документи: автобіографію, характеристику, доручення, заяву, звіт
До пр. № 19
від 0 до 10 балів


Підготуватися до комплексного лінгвістичного тестування, повторивши програмний теоретичний матеріал змістового модуля № 2 за конспектами лекцій і рекомендованими підручниками й посібниками та проаналізувавши допущені помилки при виконанні практичних занять на аудиторних заняттях і в самостійній роботі.
До модуля № 3Індивідуальні науково-дослідні завдання
Бібліографічний опис (10 позицій), анотування й рецензування літератури (1 джерело).
Обов’язково зазначити:
а) джерело з одним автором і більше трьох авторів;
б) журнальну чи газетну статтю;
в) словник чи багатотомне видання;
г) окрему статтю з наукового збірника.
Підготовка повідомлень на теми, що стосуються майбутнього фаху. (Див.тематику повідомлень). Структура роботи: план, тези, текст-повідомлення, список використаних джерел. Обсяг – до 5 сторінок.
Аналіз текстів професійної тематики щодо дотримання в них норм сучасної української літературної мови (за вибором).

4. За навчальним посібником (Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: Навчальний посібник / Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г.; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О.Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім..Е.О.Дідоренка, 2009) виконати завдання 4 та 5 (стор.265-426) за варіантами, визначеними викладачем.

Підготовка виступів (повідомлень) на нижчезазначену тематику
· від 0 до 10 балів.
Доповідь на конференції
· 25 балів.
Публікація статті у фаховому виданні
· 30 балів.
Здобуття призового місця в ІІ турі студентських предметних олімпіад в олімпіаді
· 25 балів.
Публікації тез в матеріалах конференції
· 20 балів
Підготовка виступу на підсумкову конференцію з дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (до 20 балів)

Робота підсумкової конференції планується за такими напрямами:
Проблеми дослідження еволюційних тенденцій у мові
Концептосфера соціуму в літературно-художньому тексті
Документознавство: історія, теорія та практика
Теоретичні і практичні питання юридико-лінгвістичної експертизи
Комунікативні особливості мовленнєвої та позамовленнєвої діяльності.

Оцінювання відповідей на практичних заняттях здійснюється за модульно-рейтинговою системою – від –1 до 3 балів (за заняття). Для переведення результатів роботи студента протягом практичних занять з модульно-рейтингової до кредитно-модульної системи вираховуємо коефіцієнт переведення (відношення максимальної можливої кількості балів за кредитно-модульною системою (30 балів) до кількості практичних занять (6), який дорівнює 5.
Модуль 3
· 100 балів
поточне тестування – 30 балів
самостійна робота та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання – 30 балів
Розрахунок за формулою: (30:6=5 бали). За прийнятою системою оцінювання
· відповіді на практичних заняттях
· 30 балів
Підсумковий тест – (модуль-контроль №3) - 40 балів
Комплексне лінгвістичне тестування за
матеріалами змістового модуля № 3
Контрольна робота 3 (кожен варіант (їх 35) містить три завдання. За правильне виконання трьох завдань - 40 балів (одне завдання
·13,3 балів).

Змістовий модуль № 3
ТЕКСТ ЯК ЦІЛІСНА СТРУКТУРА. ТЕКСТ – МОВНЕ ВТІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ В професійному спілкуванні
(питання для самоконтролю)
Специфіка мовного втілення інформації у сфері професійного спілкування: текст, його будова, функції порядку слів. Вимоги до тексту.
Залежність структури тексту від типу і стилю мовлення.
Типи мовлення та способи викладу інформації в тексті.
Діловий документ як основний вид письмової форми професійного спілкування (визначення; класифікація за ступенем стандартизації).
Класифікація ділових документів за походженням, за призначенням.
Документи з низьким рівнем стандартизації. Основні вимоги до їх оформлення.
Документи з високим рівнем стандартизації. Основні вимоги до їх оформлення.
Реквізити. Основні правила оформлення документа (формуляр, бланк). Загальні вимоги до мови документа.
Протокол як вид розпорядчих документів (композиція, основні елементи, мовні кліше).
Заява як особовий документ. Реквізити, мовні особливості.
Протокол допиту потерпілого (композиція, реквізити, мовні кліше).
Лист як узагальнена назва різноманітних за змістом документів: лист-запит, лист-прохання, лист-відповідь, лист-інформація, супровідний лист).
Протокол допиту свідка (реквізити, мовні кліше).
Протокол обшуку (реквізити, мовні кліше).
Протокол огляду місця події (композиція, реквізити, мовні кліше).
Побудова та мовні особливості постанов.
Автобіографія як особовий документ. Реквізити, мовні особливості.
Доручення. Види доручень. Правила оформлення.
Загальні вимоги до оформлення характеристики.
Довідка як особовий документ. Реквізити, мовне оформлення.
Звіт – документ про виконання будь-якої роботи або доручення. Основні вимоги до його оформлення.
Рапорт як службовий документ. Реквізити. Основні правила оформлення.
Особливості написання часток не, ні з різними частинами мови.

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема


Лекції
практичні заняття
Самостійна та індивідуальна робота

Змістовий модуль І. Дограматичні рівні сучасної української літературної мови

Тема 1. Державна мова - мова професійного спілкування. Предмет і завдання навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)". Історія становлення та розвитку української мови
2

4

Тема 2. Сучасна українська літературна мова як засіб мовного професійного спілкування і основа мови професійного спрямування. Стилістична диференціація сучасної української літературної мови.

2
4

Тема 3. Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: орфоепічна норма

2
1

Тема 4. Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного мовного спілкування: офрографічна норма

8
7

4.1.Орфографічні норми, пов"язані з фонетичними процессами

2


4.2. Правопис слів разом, окремо, через дефіс

2


4.3.Складні випадки вживання великої літери в професійному мовленні; правопис прізвищ і географічних назв

2


4.4.Складові орфографічної грамотності майбутнього спеціаліста (комплексна робота з текстом)

2


Змістовий модуль 2. Лексичні та граматичні мовні рівні
Тема 5. Українська термінологія в професійному спілкуванні.

2
5

5.1. З історії розвитку української правничої термінології
25.2. Труднощі слововживання в мові професійного спрямування. Причини порушення смислової точності мовлення.

2


Тема 6. Особливості мови професійного спрямування на морфологічному рівні

8
7

6.1. Нормативність уживання граматичних форм іменника та прикметника в професійному мовленні

2


6.2. Особливості відмінкових форм числівника та їх зв"язок з іменником

2


6.3. Особливості вживання дієслова та дієслівних форм у професійному мовленні. Специфіка використання дієприкметникових та дієприслівниковіих зворотів

2


6.4. Прислівник і службові часнити мови в професійному мовленні

2


Тема 7. Синтаксичні засоби мови професійного спрямування; професійні мовні кліше

4
2

7.1.Стандартизовані синтаксичні сполуки (кліше). Складні випадки синтаксису мови професійного спрямування

2


7.2. Просте та складне речення в мові професійного спрямування. Розділові знаки.

2


Змістовий модуль 3. Текст – мовне втілдення інформації в професійному спілкуванні
Тема 8. Текст як об'єкт лінгвістичного дослідження.
2
2
5

8.1. Актуальні проблеми тексту.
28.2. Текст - мовне втілення інформації в мові професійного спрямування. Проблеми редагування й перекладу тексту документа

2


Тема 9. Культура усного фахового спілкування.

2
1

Тема 10. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації.

4
5

10.1. Поняття про документ.Основні вимоги до оформлення ділових документів

2


10.2. Укладання особових документів

2


Тема 11. Кримінально-процесуальні й процесуальні документи та їх мовне оформлення

6
3

11.1. Загальна характеристика процесуальних актів у кримінальних справах. Композиційне членування.

2


11.2. Особливості мови професійного спрямування в процесуальних актах на всіх мовних рівнях.
11.3. Мовностилістичний аналіз юридичної документації.

2


Усього годин: 90
6
40
44Шкала ECTS – оцінок:
За шкалою
ECTS
За національною шкалою
За 100-бальною шкалою

A
відмінно
90-100

В
добре
83-89

C

75-82

D
задовільно
68-74

Е

60-67

F
незадовільно
менш 60


А - Відмінно - свідчить про високий рівень знань, навичок і вмінь, які отримав курсант (студент, слухач) з даної дисципліни, його вміння самостійно розв’язувати складні теоретичні та практичні завдання.
В - Добре - результат, вищий за середній, але з декількома несуттєвими недоліками;
С - Добре - свідчить, що рівень теоретичної та практичної підготовки курсанта (студента, слухача) відповідає основним вимогам навчальної програми дисципліни, проте мають місце окремі суттєві недоліки у роботі;
D - Задовільно - посередній результат, зі значними недоліками;
Е - Задовільно - результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок з даної дисципліни;
F - Незадовільно - для одержання кредиту потрібна значна додаткова робота.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: законодавча база, нормативні документи МОН і МВС України, конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД), ілюстративні матеріали і т. і.

Приблизний перелік питань до іспиту
Предмет, мета і завдання курсу „Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Зв'язок з правовими дисциплінами. Визначення понять „державна мова”, „офіційна мова”, „мови національних меншин”, „регіональні мови”, „мови національностей”.
Соціальна й біологічна теорії походження мови. Умови та причини виникнення мови як соціального явища.
Підстави для появи й розвитку соціальних функцій мови. Функції мови в житті суспільства.
Аналіз українських правових документів, що регламентують основи мовної політики.
Державна програма розвитку та функціонування мов в Україні на 2004-2010 роки, її мета і завдання.
Походження і функціонування української національної мови (генеалогічна класифікація мов).
Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови.
Офіційно-діловий стиль у фаховому мовленні юриста. Мовні особливості офіційно-ділового стилю.
Норми сучасної української літературної мови (поняття про норми, культуру й чуття мови; типи норм, форми їхнього закріплення, варіативність).
Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного спілкування: орфоепічна норма (основні правила української вимови).
Акцентологічні норми. Основні правила наголошування слів у сучасній українській мові. Наголошування прізвищ.
Фонетичні процеси: історичні чергування голосних, приголосних при словозміні та словотворенні. Засоби милозвучності в українській мові.
Додержання норм сучасної української літературної мови як умова успішного спілкування: орфографічна норма (подовження, подвоєння приголосних звуків у питомих українських та іншомовних словах).
Спрощення в групах приголосних звуків (на прикладі фахової лексики).
Уживання апострофа, знака м’якшення в питомих та запозичених словах; правопис буквосполучень ЬО, ЙО.
Особливості написання часток не, ні з різними частинами мови.
Основні правила правопису префіксів і суфіксів.
Написання складних іменників, прикметників і прислівників.
Уживання великої літери ( складні випадки).
Правопис слів іншомовного походження. Правопис и, і в іншомовних словах.
Відтворення слов’янських назв українською мовою.
Точність слововживання в мовленні правоохоронця.
Терміни і фахова лексика.
З історії розвитку правничої термінології та лексикографії.
Сучасний етап розвитку правничої терміносфери. Проблемні аспекти у розвитку терміносистеми права.
Синоніми, антоніми в мові професійного спрямування. Багатозначність слова, або полісемія.
Пароніми, особливості вживання їх у ділових паперах.
Іншомовні слова. Основні правила вживання їх у мові професійного спрямування.
Термінологічні галузеві словники. Мікро- і макроструктура фахових словників.
Нормативність уживання форм роду іменника.
Нормативність уживання форм числа іменника.
Труднощі при виборі відмінкових форм іменників.
Використання давального та кличного відмінків у мові професійного спрямування.
Відмінювання географічних назв (топонімів).
Відмінювання українських імен і прізвищ. Кличний відмінок у мові професійного спрямування.
Особливості вживання форм ступенів порівняння прикметників у мові професійного спрямування.
Особливості відмінювання та вживання числівників у професійному мовленні. Правила запису цифрової інформації в тексті.
Особливості поєднання іменників з числівниками.
Нормативність уживання граматичних форм займенника.
Нормативність уживання граматичних форм прикметників.
Ступені порівняння прислівників, особливості їх творення; правопис прислівників.
Нормативність уживання граматичних форм дієслова.
Прийменники в діловому мовленні. Прийменник по та його конструкції.
Дієприкметникові та дієприслівникові звороти в текстах документів, їх особливості.
Специфіка використання морфологічних мовних засобів сучасної української літературної мови в мові професійного спрямування.
Специфіка використання синтаксичних мовних засобів сучасної української літературної мови в мові професійного спрямування.
Особливості координації присудка з підметом.
Особливості узгодження присудка з підметом.
Використання однорідних членів речення. Типові помилки, пов’язані з використанням однорідних членів речення.
Використання складних речень у мовленні правників.
Основні правила вживання розділових знаків.
Складні випадки синтаксичного керування.
Специфіка мовного втілення інформації у сфері професійного спілкування: текст, його будова, функції порядку слів. Вимоги до тексту.
Залежність структури тексту від типу і стилю мовлення.
Типи мовлення та способи викладу інформації в тексті.
Діловий документ як основний вид письмової форми професійного спілкування (визначення; класифікація за ступенем стандартизації).
Класифікація ділових документів за походженням, за призначенням.
Документи з низьким рівнем стандартизації. Основні вимоги до їх оформлення.
Документи з високим рівнем стандартизації. Основні вимоги до їх оформлення.
Реквізити. Основні правила оформлення документа (формуляр, бланк). Загальні вимоги до мови документа.
Протокол як вид розпорядчих документів (композиція, основні елементи, мовні кліше).
Заява як особовий документ. Реквізити, мовні особливості.
Протокол допиту потерпілого (композиція, реквізити, мовні кліше).
Лист як узагальнена назва різноманітних за змістом документів: лист-запит, лист-прохання, лист-відповідь, лист-інформація, супровідний лист).
Протокол допиту свідка (реквізити, мовні кліше).
Протокол обшуку (реквізити, мовні кліше).
Протокол огляду місця події (композиція, реквізити, мовні кліше).
Побудова та мовні особливості постанов.
Автобіографія як особовий документ. Реквізити, мовні особливості.
Доручення. Види доручень. Правила оформлення.
Загальні вимоги до оформлення характеристики.
Довідка як особовий документ. Реквізити, мовне оформлення.
Звіт – документ про виконання будь-якої роботи або доручення. Основні вимоги до його оформлення.
Рапорт як службовий документ. Реквізити. Основні правила оформлення.

Підручники, навчальні посібники, наукові монографії
Підручники, навчальні посібники, наукові монографії
Антисуржик (Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити) / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович. – К., 1997.
Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посібн. / Н.В. Ботвина. – К., 1999.
Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні: навч. посібн. / М.В. Гуць, І.Г. Олійник, І.П. Ющук. – К., 2004.
Загнітко А.П., Данилюк І.Г.Українське ділове мовлення: професійне й непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Г. Данилюк. – Донецьк : ТОВ ВКФ „БАО”, 2006.
Конончук Т.І. "Ліпше моє, неже наше" / Т.І. Конончук. – К., 1998.
Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах / О.Р. Михайленко.– К., 1996.
Мовні питання в Україні. 1917–2000: Документи і матеріали / Укладач Ю.Ф. Прадід. – Сімферополь : Доля, 2003.
Молдован В.В. Судова риторика: навч. посібн. / В.В. Молдован. – К., 1998.
Огієнко І. Історія української літературної мови / І. Огієнко. – К., 1995.
Онуфрієнко Г. Риторика в практичних завданнях для юристів : навч. посібн. / Г. Онуфрієнко. – Запоріжжя : Юридичний інститут МВС України, 2002.
Онуфрієнко Г., Таранова Н. Українська мова в тестових завданнях для юристів: Поглиблений курс : навч. посібн. / Г. Онуфрієнко, Н. Таранова. – Запоріжжя : ЗЮІ МВС України, 1999.
Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: навч. посібн. / Г.С. Онуфрієнко – К. : „Центр навчальної літератури”, 2006.
Пащук Р.І. Українська мова в системі службової підготовки : навч.посібн. / Р.І. Пащук / МВС України, Луган.держ.ун-т внутр.справ. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007.
Пащук Р.І., Поліщук Н.М., Таран Н.Є. Ділове мовлення правоохоронця : навч. посібн. / Р.І. Пащук, Н.М. Поліщук, Н.Є. Таран. – 2-е вид., переробл.і доп. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004.
Пащук Р.І., Скорофатова А.О., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г., Шестель О.Г. Професійна мова правника: теорія і практика: навч. посібн. / Р.І. Пащук, А.О. Скорофатова, Г.Й. Васильєва, І.Г. Скиба, О.Г. Шестель; МВС України, Луган.держ.ун-т внутр..справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 448 с.
Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика : пробний підруч. для гімназій гуманіт. Профілю / М.І. Пентилюк. – К., 1994.
Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. Практикум : навч. посібн. / Л.Г. Погиба, Т.О. Грибіниченко, М.П. Баган. – Київ : Либідь, 2002.
Прадід Ю.Ф. Українське ділове мовлення : навч. посібн. / Ю.Ф. Прадід. – Сімферополь : Квадранал, 2003.
Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування / Я. Радевич-Винницький. – Львів, 2001.
Савчин Т. Мова і ділове спілкування: норми, етикет, діловодство / Т. Савчин. – Тернопіль, 2002.
Таран Н.Є., Пащук Р.І., Васильєва Г.Й. Завжди на варті : практикум з української мови / Н.Є.Таран, Р.І. Пащук., Г.Й. Васильєва. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Таран Н.Є., Пащук Р.І., Васильєва Г.Й., Скиба І.Г. Культура ділового мовлення працівника ОВС (контрольні роботи) : навч. посібн. для слухачів факультету заочного навчання / Н.Є. Таран, Р.І.Пащук, Г.Й.Васильєва, І.Г. Скиба. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003.
Токарська А.С. Довідник з фахового мовлення для працівників правоохоронних органів / А.С. Токарська. – Львів, 1999.
Токарська А.С., Кочан І.М. Культура фахового мовлення правника : навч.посібн. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – Львів : Світ, 2003.
Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів : підруч. / А.С. Токарська, І.М. Кочан. – К. : Знання, 2008.
Томан Іржі. Мистецтво говорити / Томан Іржі. – К., 1986.
Українська мова : Енциклопедія. – К. : Українська енциклопедія, 2000.
Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр.мови НАН України. – К. : Наук.думка, 2007.
Швецова-Водка Г.М. Документознавство : навч. посібн. / Г.М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007.
Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс / С.В. Шевчук. – К., 2003.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення : навч. посібн. / С.В. Шевчук. – К., 1997.
Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – К. : Освіта, 2002.

Довідники, словники
Васильєва Г.Й., Гришин Ю.О. Досудове слідство: Російсько-український та українсько-російський словник-довідник мовних стандартів / Г.Й. Васильєва, Ю.О. Гришин. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 2001.
Ващенко Т. Тлумачний словник української мови: Зрозумій мене / Т. Ващенко. – К. : Довіра, 2003.
Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ "Перун", 2003.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. В. Бусел, М. Василега-Дерибас, О.Дмитрієв та ін. – К. : Перун, 2001.
Вирган І.О., Пилинська М.М. Російсько-український словник сталих виразів / І.О. Вирган, М.М. Пилинська. – Х. : Прапор, 2002.
Головащук С.І. Словник наголосів / С.І. Головащук. – К. : Наук.думка, 2003.
Головащук С.І. Українське літературне слововживання : словник-довідник / С.І. Головащук. – К., 1995.
Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови / Д.Г. Гринчишин, О.А. Сербенська. – К., 1986.
Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності / С.Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999.
Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник / М.Г. Зубков. – 3-тє вид., випр. Й доп. – Х. : ВД „ШКОЛА”, 2006.
Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. Словники ХХІ століття / С. Караванський. – К., 1998.
Лисиченко Л.А. Бесіди про рідне слово (слово і його значення) / Л.А. Лисиченко. – Х. : ХДПУ, 1993.
Новий орфографічний словник української мови. – К. : Аконіт, 2003.
Новий російсько-український словник-довідник : близько 100 тис. слів / Уклад.: С.Я. Єрмоленко та ін. – вид. 2-е, доп. і випр. – К., 1999.
Новітній українсько-російський словник: близько 60 тис.слів / За заг.ред. д-ра філологічних наук, проф.Л.М. Пелепейченко. – Х. : Прапор, 2006. – 1088 с.
Олейник В.З. Русско-украинский словарь оперативно-розыскной и сопутствующей лексики / В.З. Олейник. – К. : Довіра, 1994.
Орфографічний словник української мови : близько 125 тис. слів / АН України. Ін-т мовознавства; Укл.: С.І. Головащук, М.М. Пещак, В.М. Русанівський, О.О. Тараненко. – вид. друге, випр. і доп. – К., 1999.
Погрібний М.І. Орфоепічний словник / М.І. Погрібний. – К., 1984.
Пономарів О. Фонеми Г. та Ґ. Словник і коментар. – К., 1997.
Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). – вид. друге, виправл. й доп. / За заг. ред. О.О. Тараненка. – К., 1999.
Словник іншомовних слів / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К., 2000.
Словник синонімів української мови : у 2 т. / А.А. Бурячок та ін. – К. : Наук.думка, 2000.
Словник юридичних термінів (російсько-український) / Укл.: Ф. Андерш, В. Вінник, А. Красницька та ін. – К., 1994.
Словник-довідник труднощів української мови / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.
Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 тис.слів і словосполучень / Уклали: О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К. : Довіра, 2006. – 789 с.
Українська мова. Енциклопедія. – К. : Укр.енциклопедія, 2000.
Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник / Укл.: І.С. Олійник, М.М. Сидоренко. – 2-е вид. – К., 1993.
Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.М. Міхно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1997 (Б-ка держ. службовця. Державна мова і діловодство).
Шевчук С.В. Російсько-український словник фахової термінолексики для правників / За заг.ред. Г.С. Онуфрієнко. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя : ЗЮІ МВС України, 2001.
Юридичний словник-довідник / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К., 1996.

13PAGE 15


13PAGE 141515


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17725024
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий