LEShA

Білет 1
1. Історичні, соціокультурні та теоретичні передумови виникнення соціології як самостійної науки.
У науковий обіг поняття «соціологія» було введено в 1839 р. Огюстом Контом. Він зробив це з метою «мати можливість позначити одним словом ту додаткову частину природної філософії, яка відноситься до позитивного вивченню сукупності фундаментальних законів, властивих соціальним явищам».
Соціально-пол передумови. 1. Процес поділу суспільства на 2 антагоністичних класу пролетаріат і буржуазію. 2. Процес політ. консолідації. Це вело до зміни соціального середовища.Соціально-економ. 1.Связани з певним рівнем розвитку капіталістичного суспільства. Стало ясно, що феодальне суспільство перебуває в глибокій кризі, що воно історично пережило себе і перешкоджає подальшому громадському зростанню. 2. Зростання міст, міграція і відтік сільських жителів у центр. 3. Поява світового ринку.
З розвитком економіки тісно пов'язане становлення науки Нового часу.Науково-теоретичні. Природознавство перестає бути збиральної наукою.Великі наукові відкриття (основи теоретичної механіки, сформульовані Галілеєм, закони Кеплера, закон збереження енергії, відкриття клітини, винахід телескопа і мікроскопа та ін) розширили світоглядний і ментальний горизонти суспільства, що безпосередньо позначилося на філософії того часу, що зробила величезний крок в осмисленні світу , суспільства і науки.
Велику роль у становленні соціології зіграли філософські теорії, або безпосередньо пов'язані з осмисленням успіхів природознавства, або вивчають соціально-політичну організацію суспільства. Філософські теорії епохи ранніх буржуазних революцій у Європі, вчення Бекона, Гоббса, Локка, Спінози, Віко та ін, які є, з одного боку, відображенням розвитку капіталістичних суспільних відносин, а з іншого - результатом успіхів у науці про природу, стали теоретичним і світоглядним базисом пізніших соціологічних доктрин.
Три основні ідеї, що лежать в основі соціології: суспільства, прогресу, методу.
Передісторія соціології - це перш за все процес формування онтологічних передумов соціологічного знання: уявлень про суспільство, про соціальності, про соціальної реальності.
Формування ідеї суспільства. Уже в античну епоху почалося формування двох традицій в поясненні виникнення суспільства і сутності соціальності. Згідно з однією з них (Арістотель), суспільство - це природне утворення; людина - істота за природою і спочатку соціальне і альтруїстичне; поза суспільством він існувати не може. Держава, засноване на політичній влади та юридичних нормах і об'єднує певне населення на певній території, являє собою лише продовження, розвиток і зміцнення соціального за природою стану людини. Відповідно до іншої традиції (переважала в Стародавньому Римі та Стародавній Греції), суспільство - це штучне утворення; людина - істота за природою і спочатку асоціальна і егоїстичне; природний стан людини - внеобщественное і дообщественном. Суспільство - свого роду штучний механізм, сконструйований людьми на благо індивідів. Держава, яка спирається на волю людей і на силу, виступає або як сам цей механізм, або як головний засіб зробити його міцним і ефективним.
Античність: поняття суспільства - більш вузьке, але й більш конкретне. Воно включало тільки такі форми взаємовідносин, в яких очевидним і наочним чином спільність, союз, спільна діяльність.
У середньовічній Європі суспільство - конфесійний характер. Суспільство - наднаціональна і позанаціональна сутність. Суспільний договір - гіпотетичне або імпліцитне угода між людьми, завдяки якому здійснюється перехід з "природного" стану в "громадянське".
У мислителів XVII - XVIII ст. Суспільство = гостударство. О - штучне винахід людського розуму, результат угоди між людьми і волі законодавців. Договір виступав як реальний чи гіпотетичний акт створення суспільства (держави). Суспільство - сума складових його індивідів, які керуються, перш за все, прагненням до самозбереження та благополуччя.
На межі XVIII - XIX ст. реакція проти соціального номіналізму та індивідуалізму; проти панував раніше уявлення про суспільство як штучному породженні інтелекту і волі людини. Починає відчуватися і відмінність між суспільством і державою: їх уже протиставляють один одному. Суспільство розглядається як сутність прихована, але незримо присутня "за" державою, яка перебуває у його основі. Посилюється увага до соціальних класам і групам.
З початку XIX в. ідея суспільства і соціальності проявляється в самих різних формах, а прикметник "громадський" ставати дуже популярним. Поступово Суспільство стало світоглядної парадигмою. З штучного, довільного освіти, творіння людських рук, воно перетворилося на фундаментальну сферу реальності, визначальну самі різні сторони людського існування, політику, право, державне життя. Соціологія народилася із з'єднання ідеї суспільства з ідеєю науки про суспільство.
Формування ідеї соціального закону (закону прогресу).
Найважливішою інтелектуальної передумовою виникнення соціології як науки було уявлення про соціальний детермінізм, тобто про те, що в суспільстві панують не хаос і свавілля, а просторова й тимчасова впорядкованість, причинно-наслідкові зв'язки, обумовленість одних явищ і процесів іншими. На цьому поданні грунтувалася віра в те, що наука про суспільство здатна відкривати, формулювати і вивчати закони: універсальні, стійкі і глибинні зв'язки, залежності і тенденції. Соціологія виросла з констатації трьох законів, що відносяться до соціального розвитку: 1) соціальний розвиток існує, воно носить постійний і універсальний характер. 2) в його основі лежить зростання знання, перш за все, наукового, який практично реалізується у розвитку техніки і промисловості. 3) суспільство у своєму розвитку вдосконалюється, тобто в ньому діє закон прогресу.
31.Соціальна технологія як метод і засіб соціальної інженерії.
Технологія це сукупність засобів організації і впорядкування доцільної практичної діяльності відповідно до мети й логіки процесу перетворення певного об’єкта. Під соціальною технологією розуміють раціональний спосіб соціальної дії з перетворення соціальної системи з одного якісного стану на інший для досягнення соціального результату, під яким розуміють алгоритм, процедуру здійснення дій у різних сферах соціальної практики. Це сукупність методів, прийомів, засобів організації людської діяльності з впливу на соціальні процеси й системи.
Соціальна технологія являє собою своєрідну «соціальну інженерію», яка допомагає осмислити і скоригувати повсякденне соціальне життя, соціальну практику. Тому вона включає як теоретичні, так і емпіричні інструментальні технології вивчення масової поведінки людей у різних сферах соціального життя, методи й засоби (прийоми) практичного впливу на функціонування соціальних інститутів, соціальних груп і спільнот, соціальні структури й процеси.
Перевагою соціальних технологій є гарантований соціальний ефект.
Соціальні технології, на відміну від рекомендацій, пропозицій і звітів, не тільки і не стільки підказують найефективніші шляхи розв’язання соціального завдання, скільки досліджують сам процес його розв’язання від діагностики до оцінки ефективності впровадження й передбачення пророблення кількох варіантів, максимальної їх кількості.
Функції соціальних технологій:
Раціоналізації та ефективності.
Нормативна . Передбачає , що технологія задає систему нормативів у суспільної життєдіяльності , а також надає їй стійкість
Регулятивно - управлінська . Припускає, що технологія є важливим засобом регулювання та управління соціальними об'єктами і процесами
Перетворювальна . Орієнтує технологію на перетворення соціального простору в інтересах людей
Стабілізації та розвитку . Припускає, що технологія є найважливішим інструментом стабілізації суспільної системи , а також надання їй стійкості розвитку
Систематизації . Передбачає , що технологію слід розглядати як деяку діяльнісну і динамічну систему, яка систематизує і визначає найбільш раціональні способи соціальної життєдіяльності.
Розробка соціальної технології має 3 етапи:
1. Теоретичний 1) Визначити сферу застосування соціальної технології. 2) Виявити, яку суспільну потребу покликана задовольнити соціальна технологія. 3) Сформулювати мету, для досягнення якої створюється соціальна технологія. 4) Сформулювати проблеми, які будуть вирішені за допомогою соціальної технології. 5) Визначити суб'єкт, об'єкт і предмет.
2. Методичний
1) Описати планований підсумковий стан соціальних систем, процесів. 2) Вибрати методи, засоби отримання інформації, її обробки, аналізу, принципи її трансформації в конкретні висновки і рекомендації. 3) Визначити час, необхідний для розробки соціальної технології. 4) Визначити кваліфікацію працівників, що будуть організовувати впровадження й функціонування технології.
3. Процедурний – пов'язаний з організацією практичної діяльності розробки соціальної технології.
1) Провести діагностику реального стану об'єкта технологізації і його системний аналіз.
2) Перелічити проблеми, які виявив системний аналіз об'єкта соціальної технології й обґрунтувати можливі варіанти дій, 3) Зробити вибір оптимальних способів дій для досягнення мети соціальної технології (на підставі використання ділових ігор, побудови імітаційних моделей, досліджень суспільної думки, проведення соціального експерименту. 4) Розробити конкретні процедури і операції тапідготувати сценарій дії та затвердити його.5) Здійснити прогноз ефективності реалізації соціальної технології.
Впровадження соціальних технологій - це динамічний процес перекладу теоретичних концепцій по відтворенню соціальних якостей, характеристик, явищ, відносин на мову практичних дій.Впровадження соціальних нововведень пов'язане з суперечливим відношенням до них. З одного боку, покращення соціального життя не може не схвалюватися, але з іншого - будь-яка зміна пов'язана з ломкою усталених уявлень і вимагає певної підготовки.
Можливість та необхідність впровадження соціальної технології визначається:
очевидністю чи обґрунтованістю її переваг для вирішення певного класу управлінських проблем, завдань у порівнянні з іншими способами їх вирішення;
сумісністю з системою існуючих культурних та організаційних цінностей, потреб персоналу організації;
апробованістю елементів соціальної технології;
комунікаційною наочністю та ін.
Принципи це вихідні положення, які визначають основні вимоги до змісту, форм і методів соціальної технології. Принципи соціальних технологій:
Ефективність і оптимальність . Припускає, що технологія - це спосіб підвищення ефективності і досягнення оптимальності соціальної діяльності у відповідності з різними критеріями оптимальності
Цілепокладання . Передбачає надання чіткої цільової направленності всякої соціальної діяльності
Системність . Орієнтує на системне , комплексне перетворення об'єкта
Сінергізм.Орієнтує на отримання помноженого результату , або синергетичного ефекту
Саморозвиток. Припускає, що технологія повинна бути здатною до саморозвитку
Гуманізм . Припускає, що технології повинні бути підпорядковані насамперед інтересам людини, зміцненню його прав і свобод
Проблемність . Припускає, що створення технологій має бути спрямоване на вирішення реальних соціальних проблем
Інноваційність . Припускає, що технології повинні бути формою і засобом реалізації нововведень.
61.Економічна соціологія як наука, її предметна сфера та функції.
У загальному вигляді економічну соціологію спочатку визначали як науку про взаємозв’язки економічної та неекономічної сфер суспільного життя. До економічної сфери відносили виробництво, розподіл, облік, споживання, а до неекономічної політику, культуру, етнос і стратифікацію.
Отже, економічна соціологія являє собою міждисциплінарний науковий напрям, який інтегрує соціологію та економіку, вивчає дії економічних законів, закономірності розвитку економічних і соціальних відносин, життєдіяльність людей.
Об'єктом соціології економіки на думку В. В. Радаєва є люди - учасники економічного життя суспільства, об'єднані в групи, організації з відповідними економічними інститутами.
На думку ін. вчених, об’єктом економічної соціології є економіка як соціальне явище. Тобто соціологія зосереджується на вивченні того, що можна вважати соціальним у сфері економіки: суб'єктів економічних відносин, їх взаємодії, організаційно-нормативних форм та соціальних механізмів, які визначають функціонування економічної сфери.
Існують різні визначення предмета економічної соціології. Серед тих, хто визнає економічну соціологію міждисциплінарною наукою, переважає розуміння її предмета дослідження як соціальних механізмів регуляції протікання економічних процесів: їхньої природи та специфічних можливостей. Хоча деякі дослідники окреслюють предмет економічної соціології як закони, категорії, методи, що формуються за принципом взаємодоповнення на основі певної парадигми. Існує варіант поєднання обох підходів. Предмет економічної соціології при цьому - соціальні механізми регуляції економічних відносин, закони і категорії, які формуються за принципом взаємодоповнення.
Характерна особливість економічної соціології полягає в тому, що вона грунтується на взаємозв’язках і взаємодіях соціальної та економічної сфер.
Функції:
пізнавальна вивчення соціально-економічних відносин, соціальних структур, інститутів, статусів і ролей, пов'язаних з виробництвом і розподілом товарів та послуг, дослідженням ролі людського чинника в економічних відносинах;
діагностична аналіз стану виявлення проблем і розробка рекомендацій щодо розвитку соціально-економічної сфери (дослідження трудового потенціалу країни, регіону, району; виявлення резерву робочої сили, трудової активності та міграції; аналіз впливу соціокультурних факторів на розвиток економіки;
технологічна розробка нових соціально-економічних технологій в сфері виробництва і розподілу матеріальних і духовних цінностей, методів стимулювання трудової активності та інше;
прогностична розробка довготривалих і короткотермінових прогнозів розвитку сфер виробництва і розподілу товарів та послуг, потреб і пріоритетів в соціально-економічній сфері, тенденцій зміни соціальної структури суспільства в залежності від розвитку виробництва і споживання;
управлінська запровадження результатів науково-практичної діяльності соціологів-економістів у сферу управління соціально-економічними процесами.

Дослідження економічної соціології грунтується на інтеграції соціологічного й економічного підходів. Необхідність такої інтеграції зумовлюється тим, що економісти, вивчаючи економічну сферу, не беруть до уваги соціальних відносин, зокрема сімейних відносин і бюджету, а навколишнє середовище, галузі культури, освіти, охорони здоров’я розглядають лише з точки зору фінансування й розвитку. Соціологи досліджують суспільні відносини без глибокого проникнення в економічні процеси. Інтеграція економічного й соціального підходів забезпечує визначення соціальної спрямованості розвитку економіки. Економічний підхід означає, що цілі розвитку економіки визначаються матеріальними потребами суспільства, максимізацією суспільного продукту, національного доходу, фонду споживання тощо. Соціологи розглядають цілі розвитку економіки як похідні від цілей суспільства, а саму економіку як засіб, що дає можливість суспільству досягти розвинутого способу життя, соціальної справедливості та інших соціальних цілей.
Білет 2
Місце соціології серед різних галузей знання, її взаємодія з іншими науками.
Місце соціології у системі соціальних, гуманітарних наук зумовлене тим, що вона є наукою про суспільство, його процеси та явища; охоплюю загальну соціологічну теорію суспільства, яка виступає як теорія та методологія всіх інших суспільних і гуманітарних наук. Її значення для інших наук полягає в тому, що вона продуктує науково обґрунтовану теорію про суспільство та його структури, озброює розумінням законів і закономірностей взаємодії його різноманітних структур.
Зазвичай найбільш близьким до соціології називають такі галузі науки, як соціальна психологія та соціальна антропологія. Так, предметом соціальної психології виступають свідомість та поведінка індивіда, обумовлені взаємодією з іншими людьми, впливом певної соціальної групи, а також особливості самих цих груп. На відміну від соціологів, які досліджують суспільства з розвинутими індустріальними культурами та інституціоналізованою взаємодією, соціальні антропологи вивчають локальні, відносно прості, доіндустріальні культури та суспільства (племена, інші спільноти давньої людини), що збереглися у деяких народностей до сих пір.
Тісний зв’язок існує у соціології та історії. Історія вивчає унікальні, неповторні у часі та просторі соціальні явища, соціологія зосереджує увагу на властивостях суспільної взаємодії, які повторюються у часі та просторі, є спільними для всіх соціокультурних явищ, або для конкретних видів соціокультурних феноменів.
Багато спільного між соціологією та філософією. Але соціологія має справу не лише з абстрактними законами та категоріями, а й конкретними фактами дійсності.
Соціологія працює і на межі з економічною наукою, предметом якої є вивчення закономірностей і форм функціонування й розвитку відносин, що складаються в процесі виробництва, обміну і розподілу матеріальних благ. Оскільки спосіб виробництва є основою всіх соціальних відносин і процесів, умовою життєдіяльності людини, багато економічних досліджень безпосередньо змикаються з соціологічними студіями.
Соціологія тісно пов'язана з політологію. Її взаємозв'язок виявляється в тому, що з'ясування закономірностей політичного життя є ефективним за умови розгляду суспільства, як соціальної системи. Крім того, суспільство не можна пізнати і змінити без впливу на політичні структури..
Із психології як науки соціологія запозичує теорію мотивів поведінки, особистих та масових реакцій, методи дослідження соціальних орієнтацій особистості, які є необхідними компонентами при дослідженні поведінки особистості в колективі та суспільстві.
Різноманітні галузі педагогіки, як соціальної психології, мають велике значення при вивченні соціологічних проблем освіти.
У процесі дослідження системи "людина техніка" соціологія вступає у певні взаємовідносини і з технічними науками. Це стосується як окремих виробничих процесів, так і виробництва взагалі.
Широко застосовує соціологія математичні методи, вироблені кібернетикою, теорією інформації, теорією ділових ігор тощо. Створюються і спеціальні математичні методи й теорії (шкальний, факторний, причинний і латентний аналізи), пристосовані до специфіки соціологічного дослідження.
32.Технології прогнозування соціальних явищ та процесів сучасного суспільства.
Прогнозування процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематична інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього предмета чи явища в перспективі. Результатом прогнозування є прогноз науково обгрунтоване судження того чи іншого явища в майбутньому, альтернативні шляхи і терміни їх реалізації.Соціальне прогнозування - це спеціальне дослідження про ймовірні перспективи розвитку соціального об’єкта. До того ж об’єктом може бути і соціальне явище, процес, і соціальний прошарок, і соціальне становище особистості. Метою соціального прогнозування є підготовка науково обґрунтованих пропозицій про те, в якому напрямку бажаний розвиток соціального об’єкта.
Типологія прогнозів
З точки зору тимчасового горизонту прогнозного періоду виділяють: Оперативні (1-3 місяці), які стосуються поточних подій і явищ; Короткострокові прогнози розробляються на період 1-2 роки. Об'єктом короткострокового прогнозу є поточні суспільні процеси. Середньострокові прогнози зазвичай охоплюють період тривалістю-ністю до 7 років.Їх основним змістом є прогнозування провідних динамічних і структурних параметрів розвитку суспільства. Довгострокові прогнози, як правило, розробляються на період до 20 років. Така величина прогнозного горизонту визначається тим, що, з одного боку, за цей час цілком можливо здійснити помітні зміни. Стратегічні (понад 20 років), які розраховані на подальшу перспективу, коли очікуються значні якісні зміни і т. ін.
За напрямками (цілями) прогнозування:
1. Пошуковий.- це прогноз, який, виходячи з тенденцій розвитку і сучасного стану об’єкта прогнозування, визначає майбутній стан цього об’єкта на заданий проміжок часу, при заданих початкових умовах. Такий прогноз відповідає на запитання, в якому напрямі відбувається розвиток, який найвірогідніший стан об’єкта прогнозування у визначений період майбутнього.
2. Нормативний - це досягнення наперед заданих завдань і цілей суспільства. Метою такого прогнозу є виявлення оптимальних шляхів вирішення поставлених проблем, визначення можливих організаційно-технічних заходів, орієнтовної вартості програм тощо.
За об’єктом прогнозування
Демографічні прогнози включають прогнози динаміки народонаселення, рівня зайнятості, професійного та кваліфікаційного складу трудових ресурсів.
Прогнозування науково-технічного розвитку визначає перспективи економічного потенціалу й охоплює прогноз розвитку науки, комплексних напрямів науково-технічного прогресу, впровадження нової техніки, соціальних наслідків науково-технічного прогресу тощо.
Соціальні прогнози передбачають прогнозування споживчого попиту населення, рівня життя, соціального складу суспільства тощо.
У практиці використовується не більше ніж 15-20 методів соціального прогнозування. Усі їх досить умовно можна поділити на 5 груп:
Метод екстраполяції. Метод екстраполяції тенденцій базується на припущенні про безперервність розвитку більшості процесів реального соціального життя. Якщо для соціальної системи - в минулому був характерним розвиток (зростання чи спад) з певною постійною швидкістю або з певним прискоренням, то є підстави вважати, що швидкість чи прискорення залишаться незмінними й на певний проміжок часу в майбутньому. Таким чином, можна графічно чи аналітично продовжити криві зростання (спаду) й обчислити кількісні характеристики майбутнього стану об’єкта прогнозування.
Експертні оцінки. Експертні оцінки - науковий метод аналізу й дослідження складних соціальних проблем, які не формалізуються на основі інтуїтивно-логічного підходу. Суть методу полягає в тому, що експерти проводять аналіз проблем з наступним формалізованим опрацюванням результатів. Узагальнена думка експертів приймається як найвірогідніше розв’язання проблеми.Експертне опитування може проводитися за допомого методу Дельфі, методу «Проблемного колеса», метода «Мозкового штурму», метода 635.
Метод моделювання. Метод моделювання побудовано на вивченні не власне об’єктів пізнання, а їхніх моделей. Результати дослідження переносяться з моделей на об’єкт.
Будь-яка модель характеризує дійсний об’єкт, процес чи явище лише приблизно; ступінь цього наближення залежить від виду використовуваної моделі, від методики і технічних засобів моделювання.
Моделі соціальних систем можна поділити на такі основні типи:
а) статистичні моделі, які відображають стан соціальний систем у певний момент;
б) прості динамічні моделі, які відображають не тільки структуру, а й процес функціонування цих систем;
в) складні динамічні моделі, які відображають не тільки структуру і процес функціонування, а й процес розвитку соціальний систем, тобто процес якісної зміни їхніх структур.
г) знакові моделі називають математичними, створення їх потребує застосування електронної обчислювальної техніки.
д)імітаційне, комп’ютерне моделювання.
е) ігрове моделювання досліджуваний процес чи явище відтворюються в певних параметрах, шляхом створення ситуації гри.
Сценарії майбутнього передбачає виявлення причинно-наслідкових зв’язків. Сценарії являють собою описове відтворення гіпотетичної картини майбутнього світу в цілому або різних сфер соціального життя певної країни.
Верифікація (від лат. verus - істинний) прогнозу - це вірогідність виробленого прогнозу, тобто визначення ступеня його відповідності дійсному стану об’єкта в майбутньому, що прогнозується; визначення ступеня відповідності прогнозу вимогам сучасної науки, тенденціям розвитку суспільної практики; ступеня достовірності прогнозу (тобто ймовірності здійснення передбаченого у заданий часовий інтервал); обґрунтованості (тобто відповідності теорії практиці).
Засоби верифікації прогнозу:
· пряма верифікація (одержання прогнозу іншим методом прогнозування);
· опосередкована верифікація (підтвердження прогнозу посиланням на наведений у літературі, на прогноз цього ж об’єкта в інших дослідженнях);
· консеквентна верифікація (одержання значення оцінки верифікованого прогнозу шляхом логічного або математичного виводу наслідків із уже відомих прогнозів);
· верифікація, що дублює (одержання значення прогнозу з іншого прогнозу, що відповідає на ті ж питання, але сформульованого іншим способом);
верифікація методом "адвокатів диявола" ( вибираються два-три опонента, що аргументують нереальність прогнозу, а прогнозист зобов'язаний довести його реальність)
Перший етап: 1) передпрогнозна орієнтація з розробленням програми дослідження й уточненням завдання на прогноз; 2) аналіз характеру і масштабів прогнозу; 3) формулювання мети і завдань, робочих гіпотез; визначення методів і процесу організації прогнозування. На цьому етапі здійснюється аналіз об'єкта прогнозування на відповідність основним принципам, а також забезпечується верифікація прогнозу шляхом зіставлення з прогнозами об'єктів-аналогів.
Другий етап побудова вихідної (базової) моделі прогнозованого об'єкта методами системного аналізу. У теорії системного аналізу використовується два підходи до аналізу і синтезу об'єктів прогнозування: 1) об'єктний підхід виділення підсистем шляхом поелементного поділу об'єктів на дрібніші. 2) функціональний підхід, за якого основою структурного розчленування об'єкта є функціональна ознака.
Третій етап збирання даних контексту прогнозування сукупності зовнішніх щодо об'єкта прогнозування умов, значущих для вирішення його завдань (наприклад, прогноз стабільності політичної системи передбачає врахування прогнозів економічного розвитку на перспективу).
Четвертий етап побудова передмодельних сценаріїв, динамічних рядів показників.
П'ятий етап створення серії гіпотетичних (попередніх) пошукових моделей методами пошукового аналізу з конкретизацією мінімального, максимального і найвірогіднішого значення.
Шостий етап побудова серії гіпотетичних нормативних моделей згідно із заданими реальними нормами, ідеалами, цілями.
Сьомий етап оцінка достовірності й точності, а також обґрунтованості (верифікації) прогнозу методами опитування експертів.
Восьмий етап вироблення рекомендацій для рішень у сфері управління на основі зіставлення пошукових і нормативних моделей.
Дев'ятий етап експертиза підготовленого прогнозу і рекомендацій та їх доробка з урахуванням обговорення; здання їх замовнику.
Десятий етап зіставлення матеріалів уже розробленого прогнозу з новими даними прогнозного контексту і започаткування нового циклу досліджень.
62.Становлення соціології політики як науки.
Соціологія політики це наукова галузь, що вивчає соціальні аспекти політики.
Соціологія політики є також спеціальною галуззю соціологічної науки загалом, у рамках якої вивчаються особливості політичних процесів, закономірності їх протікання і впливу на інші соціальні процеси, функціонування політичної системи суспільства, взаємозв'язок її ланок, стан і розвиток політичної культури різних соціальних верств на різних організаційних рівнях.
Історію становлення соціології політики поділяють на три періоди:
Передісторія соціології політики (до середини XIX ст.)поділяєть еще на:
Загально-філософський (до XV -XVI cт.) Пошук "кращих" форм правління, пояснення форм суспільного устрою та їх зміни, походження і ролі держави та права. Перші концепції держави, влади, політики, права, закону. Платон концепції держави, законів, політики. Він стверджував, що потреба в державі і законах виникає через те, що більшість людей одними кращими зусиллями не можуть наблизитися до удосконалення. Держава ґрунтується на поділі праці між розрядами вільних громадян, яка забезпечує найкраще, найкорисніше для суспільства виконання кожним розрядом його спеціальної діяльності.
Аристотель вважав наукою про політику, було нерозчленованою, комплексною предметною галуззю, яка включала в себе, крім політики, етику й економіку. Етику Аристотель розглядав як початок політики і складову частину її вступу. В ієрархії цілей, до яких змагають різні мистецтва і науки, політична наука, за Аристотелем, належить вищій меті. Вона охоплює цілі всіх інших наук про практику. Сама ж політика теж наука про практику, діяльність, про вищі блага людини і держави.
2) Виокремлення політико-правового підходу (з XV-XVIст. до сер. XIX ст.).Розділення етико-релігійного та філософсько-політичного, політико-правового напрямків; звільнення політичної думки віл теології, обгрунтування політики як самостійної сфери суспільного буття. У працях Н. Макіавеллі аналіз політики , держави відділений від канонів релігії , зроблений пошук причин , рушійних сил політичного процесу в суспільстві , в природі людини і в реаліях часу. Він прагнув показати владу , що звільняє суспільство , громадян від бід і напастей війни - громадянської чи зовнішньої . Макіавеллі висловлював поширений у той час погляд на співвідношення політики і моралі .
Томас Гоббс і його теорія суспільного договору. На думку Гоббса, появі держави передує так називане природний стан, стан абсолютної, нічим необмеженої свободи людей, рівних у своїх правах і можливостях. Люди рівні між собою і в бажанні панувати, володіти тими самими правами. Тому природний стан для Гоббса є в повному розумінні "стан війни всіх проти всіх ". Абсолютна воля людини - прагнення до анархії, хаосу, безперервна боротьба, в якій виправдується й убивство людини людиною.
класичний етап розвитку соціології політики (друга половинаXIX ст. 20-ті роки XX ст.),
1)Універсалістський(з сер. XIX першапол. XX ст.) Утворення цілісних соціологічних концепцій суспільства, влади та політики; пояснення політики крізь призму соціальних взаємодій та інтересів.Розвиток позитивного, історико-соціологічного,порівняльно-організмічного,психологічного методів соціології.
О. Конт, розглядаючи три стадії суспільного розвитку (теологічну, метафізичну і позитивістську), аналізує стан політичних відносин на кожній із них. На теологічній стадії духовна і світська влада поєднувалися, характерним було панування спадкової монархії. На метафізичній стадії влада перейшла дофілософів-метафізиків, виникло бажання замінити монархію владою народу, посилювався індивідуалізм та егоїзм. Позитивістська стадія характеризувалася пануваннямсоціократії, яка грунтується на солідарності інтересів
Політику М. Вебер розглядав як участь у здійсненні влади або прагнення впливати на її розподіл усередині держави і між державами. Держава, за М. Вебером, є спільністю людей, яка в межах певної території користується монополією на законне фізичне насильство..
Емпірико-прикладний (з 20-хроків XXстоліття). Повернення до людини як суб'єкта, учасника політичного процесу. Обгрунтування методів емпіричних досліджень політичної поведінки та процесів; соціологічні дослідження окремих проблем політичної сфери.
Гарольд Лассуел. Він розглядав політику як поведінку суспільно-політичних груп, а владу як явище міжособистісної взаємодії. Політолог вивчав вплив засобів масової комунікації на відтворення й поширення символіки політичної влади, вивівши формулу, що розкривається в таких складових: хто говорить що повідомляє, яким каналом кому, з яким ефектом? У такій послідовності вивчається комунікатор (тобто інститут, що організовує, контролює); повідомлення (так званийконтент-аналіз); засоби, аудиторія (її якісні та кількісні характеристики); результат (тобто зміни свідомості аудиторії).
Сучасний етап(50-х – до початку 80-х років XX ст).
Акцентуалізація проблематики функціонуваннята змін політичних систем та режимів. Роль культури у політичному житті. Увага до процесів модернізації.Порівняльні дослідження політичних систем та режимів. Прагнення до синтезу теорій та методологічних підходів, якісних та кількісних методів дослідження. Визнання взаємного впливу людської дії, соціальних структур та культур на політичний процес. Перегляд класичних концепцій демократії, громадянського суспільства, політичного розвитку та системних змін.
У становлення політичних наук значний внесок зробили американські вчені А. Гоулман, С. Ліпсет, Т. Парсонс. Так, С. Ліпсет зосередив увагу на аналізі соціальних умов розвитку демократії. Багато досліджень (Р. Мертон, Р. Блан та ін.) стосуються проблем бюрократії. Чимало праць (П. Лазерсфельд, Р. Россі) присвячено виборчим кампаніям, проблемам виборів.
Білет3
3. Об’єкт, предмет соціології.
Сам термін «соціологія» введений вперше в обіг французьким філософом – О. Контом у 1836р
Об'єктом соціології є певна соціальна реальність, яка не залежить від дослідника. Для соціології немає спеціально відведеної сфери соціальних явищ (як культура чи психологія), вона не вивчає які-небудь специфічні, характерні тільки для конкретної сфери суспільного життя явища.
Щодо поняття обєкта соціології, то тут великих суперечок немає: більшість вчених вважають, що ним є суспільство як обєктивна реальність.
Предмет соціології  це сукупність основних теоретичних понять, за допомогою яких вчені описують реальні факти, пояснюють і практично вирішують соціальні проблеми.
П.О. Сорокін визначав, що предметом загальної соціології є зміни у житті людей.
Отже, ці відносини і потрібно розглядати як предмет соціології. У соціології існують поняття суспільних і соціальних відносин. Вони не тотожні (останнє вужче). Соціальні відносини вважають аспектом суспільних, що виражає ступінь рівності і нерівності у становищі соціальних субєктів. Отже, можна сказати, що предметом соціології є соціальні відносини. Ця наука стосується усього суспільства в цілому саме тому, що соціальні відносини відбуваються у будь-якій сфері діяльності людини.
Н.Смелзер визначає соціологію як наукове дослідження суспільства та соціальних відносин. Радянський вчений В.О. Ядов – як науку про соціальні спільноти, механізми їх становлення, функціонування і взаємозв'язку.
33.Предмет історії соціології, основні етапи та напрями її розвитку.
Історію соціології, зазвичай, розподіляють на три великі етапи: протосоціологічний, академічний і новітній.
Перший етап – протосоціологічний -триває, починаючи з часів Стародавнього світу до середини XIX ст. (фактично до виникнення соціології як науки). Як уже згадувалося, виникнення соціології – не одномоментний акт, а тривалий процес накопичення знань про суспільство, котрий нараховує тисячі років. Платон, Аристотель, А. Августин, Т. Аквінський, Г.Гроцій, Ж.-Ж.Руссо, Дж.Локк, Т.Гоббс, І.Кант, Г.Гегель, Ш. Фур’є, К.Сен-Сімон та ін. У Новий час, який був найбільш плідним на висунення та формування різноманітних концепцій, що пояснювали суспільне життя, активно розробляються: ідея природних правлюдини (Г.Гроцій), ідея суспільного договору (Ж.-Ж. Руссо, Дж.Локк, Т.Гоббс), ідея розподілу влад (Ш.Монтеск’є), ідея громадянського суспільства (Г.Гегель), ідея “держави права” (І.Кант).Початок XIX ст. ознаменувався діяльністю представників утопічного соціалізму – К.Сен-Сімона, Ш.Фур’є та Р.Оуена. У їхніх теоретичних працях розроблялося поняття суспільства, аналізувався соціальний рух, обґрунтовувалася необхідність удосконалення суспільства. Вибудувавши у своїй уяві ідеальне суспільство, вони намагалися цей новий погляд на нього втілити в реальне життя. У межах протосоціології розвивалися ідеї соціального детермінізму (спричиненості соціальних явищ), ідеї прогресу та регресу суспільства, а також наукового методу.
Другий етап - академічний, котрий починається із середини XIX ст. і представлений плеядою відомих учених, таких, як: О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Е. Дюркгейм та ін. У цей період нова наука набуває своєї назви – соціологія. Зусиллями цих мислителів у загальних рисах був окреслений предмет соціології, сформульовано її закони, пояснено фундаментальні категорії соціології. Особлива увага вчених зосереджувалася на аналізі понять: соціальний організм, соціальна система, соціальна статика, соціальна динаміка, позитивна наука, індустріальне суспільство, еволюція, природний добір, органіцизм, механічна й органічна солідарність, суспільна гармонія, аномія, суспільно-економічна формація, базис і надбудова, соціальна революція, матеріалістичне розуміння історії тощо.
Третій етап – новітній. Він починається з перших десятиліть XX ст. і триває дотепер. Імена-символи цього етапу: М.Вебер, П.Сорокін, Т.Парсонс, Р.Мертон, Дж.Мід, Р.Парк, Ф.Знанецький, Е.Гіденс, А.Турен, Ю.Хабермас, Т.Лукман, Н.Луман та ін. На цей період припадає розквіт “малих соціологій” – соціологій середнього рівня: соціології міста, соціології індустріального суспільства, соціології культури, соціології політики, соціології конфліктів, соціології девіацій, соціології адаптацій, соціології інтимності, тендерної соціології, соціології книги та читання й багатьох інших. Бурхливого розвитку набуває прикладна соціологія. Удосконалюється методика й техніка конкретних соціологічних досліджень. З’являються та швидко поширюються ефективні методики здійснення емпіричних досліджень. Набувають ваги проведення моніторингових досліджень. Започатковуються ґрунтовні електоральні дослідження. Соціологія сприяє розвиткові менеджменту та маркетингу, вивчається громадська думка, досліджуються нові тенденції в міждержавних відносинах за умов глобалізму.
Інші науковці дають більш детальний поділ історії соціології і виділяють 5 етапів:
І етап протосоціології, що охоплює виникнення і становлення соціальних знань про суспільство в Стародавньому Світі, Середньовіччі, в епоху Відродження (до поч. XIX ст.);
II етап – поява соціології як науки і програм перебудови наук про суспільство на емпірично обґрунтованих засадах (триває до кінця XIX ст.);
III етап - "класичний" (гостра критика натуралістичної соціології і переломний інтерес до соціальної дії, взаємодії, соціології особи; формування проблематики емпіричної соціології);
IV етап - 20-70-тіроки. XX ст. – час формування основних сучасних теоретичних напрямів, інтенсивна галузева диференціація соціології, попредметне її розгалуження, вдосконалення методів дослідження;
V етап - з 70-х років і донині - новітній сучасний етап розвитку соціології.
Звичайно, це не єдиний і остаточний поділ на етапи, але більшість вчених (як свідчить аналіз літератури) дотримується саме такої структури.
63.Політика як соціальне явище та методи її дослідження.
Полі
·тика цілеспрямована [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у галузі взаємовідносин між різними [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] й [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], пов'язана із боротьбою за здобуття або утримання державної [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], як знаряддя регулювання і формування цих стосунків.
Основний зміст проблеми політики як соціального явища:
1. Політику треба розуміти як форму суспільної діяльності, спрямовану на здобуття, використання, підтримку і повалення політичної влади, реалізацію інтересів особи, соціальних груп на всіх рівнях інститутів політичної системи.
2. Метою політики є забезпечення панування одних соціальних груп над іншими або узгодження соціальних інтересів, створення механізму реалізації спільної волі та спільного інтересу.
3. Засобами політики є сила, право і мораль, які повинні розумно поєднуватися. В іншому випадку вони не виражатимуть інтегрованого суспільного інтересу.
4. Політика співвідноситься з іншими суспільними системами економікою, правом, мораллю і релігією.
5. Політичні закономірності є результатом історичного досвіду і дій політичних сил у конкретній історичній ситуації. Вони відображають певні необхідні і стійкі зв'язки між політичними явищами, процесами і подіями.
Активним фактором політики виступає політична свідомість, передусім через те, що вона здатна випереджувати практику, а отже, прогнозувати політичні процеси. Політична свідомість чинить значний вплив на політичне життя, визначаючи спрямування політичної діяльності різних спільностей, партій, суспільно-політичних рухів та індивідів. Політична свідомість - ця складне явище, в узагальненій формі що відображає ступінь представлень громадян про політику і раціонального до неї відношення.
Суттєвою для політики є також масова свідомість. Соціальну базу масової політичної свідомості складає маса як сукупність індивідів, котрі належать до різних соціальних спільностей і беруть участь у конкретних політичних процесах. За своїм змістом масова політична свідомість є сукупністю ідей, поглядів, уявлень, почуттів, настроїв, що відображають доступні й відомі масам політичні явища і процеси. Масова політична свідомість формується під впливом не лише соціально-економічних і політичних чинників, а й за допомогою ідеологічних засобів. Однією з істотних рис масової політичної свідомості є ЇЇ динамізм здатність до швидких змін залежно від дії різноманітних чинників, особливо агітації і пропаганди. Ця особливість слугує підставою для маніпулювання масовою політичною свідомістю, яке досить поширене в політиці.
Масова свідомість проявляється у громадській думці. Основними каналами з'ясування і вияву громадської думки є опитування населення, референдуми, збори, маніфестації, всенародні обговорення важливих суспільно-політичних проблем, звернення населення з листами, скаргами і пропозиціями до органів державної влади, громадських організацій, засобів масової інформації тощо.
Однією із форм політичної свідомості є політична ідеологія цілісне, концептуальне відображення інтересів певних класів, соціальних груп та інших спільностей, пов'язане з боротьбою за владу, її здійснення і захист з метою реалізації цих інтересів.
Основні політичні ідеології сучасності: Консерватизм почав складатись у XVIII ст. Основними цінностями консерватизму є суспільна стабільність, порядок, закон, традиції, сім'я, держава, нація, влада, релігія, мораль. Основні риси:
переконання в існуванні всезагального морально-релігійного порядку;
визнання недосконалості людської природи і природженої нерівності людей, обмеженості людського розуму і невіра в можливість соціальної рівності між людьми;
гарантом особистої свободи і соціального порядку є приватна власність;
Неоконсерватизм. Неоконсерватизм наголошує на:
посиленні ролі еліт в управлінні державою; звільненні приватного капіталу від надмірного державного втручання; посиленні порядку і законності; пріоритеті свободи щодо соціальної рівності, оскільки остання неможлива; зміцненні морального порядку.
Лібералізм. (виникає лібералізм як ідеологія в боротьбі проти феодалізмуі проіснував до кінця XIX ст)Основною цінністю лібералізм проголошує свободу та її носія особистість. Основні принципи лібералізму:
1. Абсолютна цінність особистості, її людської гідності, прагнення до свободи, право на самобутність, самореалізацію, усвідомлення своєї відповідальності за власні дії перед собою і суспільством, поєднання індивідуалізму і корисних дій.
2. Прийняття невід'ємних прав людини (право на життя, свободу, власність).
3. Укладання договору між індивідом і державою, який є обов'язковим для обох сторін.
4. Обмеження сфери втручання держави в економічне і соціальне життя.
Неолібералізм(XIXXX ст).
прийнятті антимонопольного законодавства; підтримці дрібних і середніх підприємців;
сприянні діяльності підприємців-новаторів, які найбільше ризикують своїм капіталом;
розробці загальної стратегії розвитку економіки та посиленні контролю за їх виконанням;
посиленні ролі держави в захисті соціально вразливих верств, яким найважче адаптуватись до нових змін.
Соціалізм - учення про суспільний устрій, який характеризується такими рисами: усуспільненням усіх засобів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (землі, усього розташованого на ній, капіталів); вони переходять під юрисдикцію суспільної [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; організацією виробництва і розподілом продуктів виробництва - суспільних та планових; декларуванням скасування класової структури [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та знищення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] людини людиною. Соціал-демократія (XIX першій половині XX ст).Основною цінністю є свобода, справедливість, солідарність. їх основними ідеями та принципами були:
заперечення революції як засобу завоювання влади робітничим класом;
вдосконалення існуючих інститутів і відносин шляхом постійних реформ;
відмова від диктатури пролетаріату, бо класова диктатура суперечить високій культурі;
поєднання державного регулювання економіки і ринкових відносин;
розвиток парламентських форм захисту інтересів найманих робітників; Комунізм.Основними цінностями є  рівність,  народовладдя. Політичні пріоритети:1) суспільна власність2)  інтернаціоналізм 3) тотальне державне регулювання економіки; 4)Безкласовий стан суспільства. Фашизм. Основною цінністю є раса. Політичні приорітети: 1)приватна власність;2)расизм; 3) вимоги виселення емігрантів;4) силова експансія у зовнішній політиці; 5) пріоритет військово-промислового комплексу
Ідеологія націоналізму містить аксіоми, які проголошують пріоритет: -     національних (етнічних) цінностей перед особистими; -     своєї культури перед іншими; -     державності перед усіма іншими формами самоорганізації етносу; Важлива роль у функціонуванні політичного життя належить особі, без чого неможлива соціально-політична діяльність. Йдеться про політична участь залучення людей до процесу політико-владних відносин, здійснення ними певних актів, заходів, що виражають інтереси, потреби, уподобання, думки, погляди та настрої; вплив на органи влади з метою реалізації соціальних інтересів.
Мотивами політичної участі є:
- підвищений інтерес до політики, спрямований на пізнання сутності політичних подій, їх значення для життя суспільства; - прагнення до соціального єднання, до конформізму, наслідування;
Конкретними формами політичної участі є:
- вибори; - референдуми; - участь у діяльності політичних партій, зборів підписів;
- мітинги; - демонстрації; - страйки.
Методи дослідження політики
Наука про політику використовує різні методи дослідження як якісні, так і кількісні.Если первые опираются на изучение и определение качественных признаков и свойств политических объектов, то вторые на прямое или косвенное измерение, предполагающее использование символико-математической формализации и квантификации этих параметров.
Как яркий пример переплетения качественных и количественных методов в политологических исследованиях, можно было бы привести пару едва ли не самых известных сравнительных проектов последних лет. Это исследование К. Джанды 'Политические партии: Кроснациональное исследование' (1980), охватившее 158 партий из 53 стран за 25-летний период 50 - 70-х годов, и Т. Ванханена 'Процесс демократизации: Сравнительное исследование 147 государств' (1990), описывающее период с 1980 по 1988 год. И К. Джанда, и Т. Ванханен начинают с концептуализации качественной модели: один - политической партии, другой - демократического государства, соответственно заканчивающейся краткими рабочими дефинициями, которые, в свою очередь, открывают возможность для дальнейшей операционализации, а также квантификации. Далее на основе исходных дефиниций, обозначающих границы политических объектов, разрабатываются базовые концепты для определения основных признаков, описывающих партии или государства. В проекте К. Джанды выделяются 111 переменных, которые сгруппированы в 12 кластеров, соответствующих основным характеристикам организации и деятельности политических партий (институционализация и государственный статус, социальный состав и база, характер и степень организованности, цели и ориентация и т. д.). В свою очередь, Т. Ванханен берет в соответствии с его определением два качественных индикатора демократического характера государств - 'состязательность' и 'участие', на базе которых им разрабатываются различные количественные индексы (например, индекс властных ресурсов (ИВР)) и кластеры измеряемых переменных, создающие возможность для анализа мировой социальной и политической статистики.
«Опитування на виході» (англ. «exіt-poll») або «опитування у день виборів» (англ. «electіon day survey») - це особливий різновид електорального соціологічного дослідження, проведений у день голосування, що полягає в опитуванні виборців, що виходять із виборчих дільниць, методом стандартизованого інтерв’ю «віч-на-віч» або анкетування.
Основною функцією exіt-poll є короткострокове прогнозування, тобто передбачення результатів виборчої кампанії до оголошення офіційних результатів виборів. Однак exіt-poll може виконувати й інші важливі функції.
По-перше, інформаційну функцію, що полягає в наданні засобами масової інформації даних населенню про те, як пройшло голосування.
По-друге, аналітичну функцію: дані exіt-poll надають можливість вивчати структуру електорату.
По-третє, контрольну функцію, що полягає в тому, що істотні розбіжності між результатами exіt-poll і результатами виборів можуть свідчити про фальсифікації останніх, а їхній збіг - про об’єктивність результатів голосування.
Говорячи про методику exіt-poll опитування, дослідники повинні акцентувати свою увагу на:
1) формування вибіркової сукупності на перших ступенях відбору;
2) методи відбору виборців на виборчих дільницях;
3) процес збору первинної інформації і передачі її в центральний офіс.
Формування вибіркової сукупності на перших ступенях відбору. На цій підготовчій стадії дослідження вирішуються два завдання:
- визначення об’єму вибіркової сукупності
- розміщення точок опитування (в даному випадку точками опитування виступають виборчі дільниці).
Розміщення точок опитування. На першому ступені даної вибірки здійснюється типологізація областей України (територіально-адміністративних формувань) за великим числом ознак і характеристик, що описують економічні, соціальний і культурний розвиток цих територіальних об’єднань, ступінь доступності культури для населення цих областей і ряд інших характеристик і показників, які здійснюють безпосередній вплив на формування ціннісних орієнтацій, поглядів, переконань, думок і установок населення.
На другому етапі здійснювався відбір населених пунктів: міст і сіл в алфавітному порядку або випадковим чином. Далі відбувається формування виборчих дільниць. На кожній дільниці слід опитувати не менше 25 виборців. Менше число опитаних респондентів на одній виборчій дільниці не дозволяє враховувати соціально-демографічні особливості виборців на кожній ділянці і в той же час репрезентувати явку виборців (за часом) для здійснення голосування.
Крім вище зазначеих сьогодні розповсюджені порівняльний і емпірико-соціологічний методи вивчення політичних явищ і процесів. Методи соціологічних досліджень - опитування, анкетування, експерименти, статистичні дані, математичне моделювання та ін. дозволяють зібрати багатий фактичний матеріал і на його основі вивчати, узагальнювати політичні процеси.


Білет4
4. Функції соціології.
Функції прийнято поділяти на головні й другорядні.
До головних функцій соціології належать теоретико-пізнавальна, практично-перетворювальна, світоглядно-ідеологічна та прогностична.
Теоретико-пізнавальна функція полягає в тому, що соціологія накопичує знання, систематизує їх, намагається скласти найбільш повну картину соціальних відносин і процесів в сучасному суспільстві. Вона дає змогу зрозуміти нам людей, навколишній світ, пояснити, чому події в житті людей відбуваються саме так, а не інакше, тобто вона пов'язана з вивченням закономірностей суспільного розвитку, з пізнанням суспільного середовища.
Практично-перетворювальна функція пов'язана з наданням рекомендацій щодо управління соціальними процесами. Ці рекомендації спрямовані на прийняття тих соціальних реформ, які є найоптимальнішими у даному суспільстві.
Світоглядно-ідеологічна функція пов'язана з участю соціології у формуванні наукової ідеології.
Прогностична функція полягає у наданні соціальних прогнозів, надає можливість спрогнозувати, як зміниться поведінка соціальних об'єктів, які зміни пройдуть в суспільному житті, спрогнозувати тенденції розвитку суспільства в найближчому майбутньому.
До другорядних функцій соціології належать:
інформаційна (полягає в отриманні конкретної соціологічної інформації);
оціночна (допомагає оцінити ефективність рішення та заходи, прийняті суб'єктами соціального життя);
Гуманістична та культурна функції. Пов'язані з роллю соціології в культурному житті суспільства та гуманізації суспільних відносин. Соціологія є дуже важливим чинником, який сприяє гуманізації суспільства.
описова (пов'язана з необхідністю опису і систематизацією дослідницького матеріалу у вигляді книг, статей, мемуарів тощо).
Критична функція. На Заході давно існує своєрідний напрям соціальна критика. Соціологія, даючи об'єктивне знання, покликана попереджувати соціальну політику про відхилення від соціального ідеалу, сигналізувати про можливі негативні соціальні явища і наслідки.
Функція соціального контролю. Полягає у виробленні й науковому обґрунтуванні ефективних рекомендацій, спрямованих на боротьбу з девіантною поведінкою, удосконалення моральних відносин, підвищення рівня політичної культури і правової свідомості. Вона реалізується через участь соціології в системі «зворотного зв'язку», забезпечення достовірної інформації про соціальні явища і процеси, аналіз дії механізмів соціального контролю, санкцій, соціальних норм тощо.
Функція соціального управління. Виявляється у свідомій, цілеспрямованій дії на соціальні системи, організації, інститути, процеси з метою оптимізації напряму, темпів їх розвитку і функціонування.
34.Становлення та розвиток соціального знання в Стародавньому світі.
На стадіях раннього класового суспільства міф і епос були основними формами відображення соціальної дійсності. Міф це найдавніша форма фантастичного пояснення суті природи і людини, в якому явища дійсності виступають у вигляді чуттєво-образних уявлень. У ньому переважали фантастичні знання, а людина займала місце статиста.Найвідоміші серед них - Веда, Іліада, Одіссея,
Епос це оповідь про минуле, що відтворює картину народного життя, його ідеали, моральні норми, прагнення. На першому плані людина, що не хоче покірно сприймати свою долю, бореться і може принести себе у жертву заради інших. В епосі суспільні відносини описуються такими, якими вони були насправді, а не віддзеркалюються у перевернутому вигляді.
З плином часу, з розвитком філософії, математичних знань, міфологія та епос замінюється точним описом минулих подій – історичною хронікою або історією. Надалі: із розвитком науки, примітивного виробництва, переходом до рабовласницького суспільства, розвитком класової структури суспільства, товарно-грошових відносин, торгівлі, армії, потребою в різноманітній і повній інформації, – все це впливає на формування та розвиток знань про суспільство.
Саме тоді перші емпіричні обслідування проводилися у Вавилоні, Єгипті, Китаї на основі вивчення системи переписів податків, населення. Вже відчувалася залежність перших обслідувань від математичного знання, спостерігалася трансформація задоволення практичних потреб на внутрішні пізнавальні потреби. Так виникало наукове самопізнання.
Першими філософами, мислителями, фундаторами знань про суспільство були Демокріт, Платон, Арістотель та інші. Так, Демокріт людську потребу визнавав вчителькою життя, завдяки якій люди перейшли від первісного способу до сучасного, навчилися ткати (як це роблять павуки), будувати житло - як ластівки, співати - як птахи.
Платон був першим професійним представником філософії ідеалістичного напряму. Він розробив вчення про душі, з яких виділяв 3 групи суспільства (залежно від характеру душ):
- філософи і правителі - малочисленной привілейований клас, яким притаманні розум, істина, розсудливість;
- другий клас - воїни, котрим притаманні мужність та ефективність;
- люди прагнучої душі - торгівці, будівельники, ремісники, сенс діяльності яких - забезпечувати життєві потреби держави, суспільства.
На думку філософа, кожний стан суспільства мав займатися тим, на що здатний, і не втручатися в справи інших. Платон вперше поділив суспільство на управлінців та виробників, абсолютизуючи державу як вищий сенс буття суспільства. Людина для держави, а не держава для людини - ось кредо політичної філософії Платона. Основні його роботи: "Політика", "Держава", "Закони".
Платон є основоположником логіки, психології, політики та ряду інших галузей знань; залишив велику спадщину з галузей знань про суспільство, державу, владу.
Арістотель. Саме з його філософської спадщини бере початок диференціація знань і поступове відгалуження конкретних наук із філософії. Численні спостереження за подіями суспільного життя та людською поведінкою згодом конституюються в історичні, економічні, політичні та інші просуспільні дисципліни.
Згідно з філософією Арістотеля, сенс життя людини - це досягнення вищого блага через діяльність. Не самі по собі якості та характеристики роблять людину кращою, а досягається це через розумну діяльність, де люди розкриваються (тобто людина - це те, що вона робить і як, а не яка вона).
Арістотель був великим гуманістом, він вперше порушує і досліджує проблему способу життя, виділяючи при цьому такі (три):
- брутальний, грубий, розбещений, де щастя - це пусті розваги і втіхи;
- державний спосіб життя, куди він відносив правителів, державних службовців різних рангів;
- споглядальний – як найвищий філософський, котрим могли характеризуватися не всі, а обрані богом та мудрістю люди.
Арістотель аналізує походження та розвиток держави і суспільства, віддаючи державі домінуюче місце над людиною, сім'єю, родом, але при цьому визнавав державу як продукт природного розвитку. Вищою формою суспільного життя, за Арістотелем, є "поліс" - ( місто-держава, особлива форма соціально-економічної та політичної організації суспільства).
Однією із природжених людських властивостей філософ вважав соціальну нерівність. Він запропонував класифікацію громадян полісу за ознакою майнового стану:

· клас сильнозаможних;
· клас бідноти;
· "середній" проміжний клас.
Віддаючи свою симпатію останньому, Арістотель вбачав у його кількісному переважанні гарантію суспільної рівноваги та злагоди.
Політична та соціальна думка Стародавнього Сходу розвивалася на основі релігійно-міфологічного світогляду і містила залишки первісно-побутових уявлень.
У Давньому Китаї вона представлена відомим мислителем, засновником конфуціанства – Конфуцієм Кун-цзи. Важливим поняттям етико-політичного навчання Конфуція є "гуманність" - сукупність етичних і соціальних відносин людей, що ґрунтуються на шанобливості і повазі до старшого за віком і становищем, відданості государю і т. ін. У висловлюваннях філософа відбита класова аристократична спрямованість його навчання. Він рішуче протиставляв "шляхетних чоловіків" "дрібним простолюдинам". На його думку, перші покликані керувати другими, служити їм прикладом. Конфуціанство - як течія, етико-політичне навчання чинило величезний вплив на розвиток духовної культури, політичного життя і суспільного ладу Китаю протягом понад дві тисячі років.
Із самого виникнення конфуціанство, виражаючи інтереси частини класу, що панував (спадкоємної аристократії), було активним учасником у соціально-політичній боротьбі. Воно призивало до зміцнення суспільного ладу і сформованих форм державного керування шляхом строгого дотримання давніх традицій, ідеалізованих конфуціанцями, і визначених принципів взаємин між людьми в родині і суспільстві. Конфуціанство вважало загальним законом справедливості, закономірним і виправданим існування визискувачів і експлуатованих, за його термінологією, – людей розумової і фізичної праці, причому перші панують, а другі підкоряються їм і утримують їх своєю працею. У Давньому Китаї існували різні світоглядні напрями, між якими велася боротьба, що була відображенням гострої соціальної і політичної боротьби різних суспільних сил того часу. У зв'язку з цим мають місце суперечливі тлумачення конфуціанськими мислителями основних проблем (про поняття "небо" і його ролі, про природу людини, про зв'язок етичних принципів із законом і т. ін.).
64. Методологічні аспекти вивчення етнічних спільнот.
Категоріально-термінологічна база етносоціології:
Етнос (плем'я, група, народ) історично сформована досить стійка спільність людей, яка володіє єдиною мовою й культурою, а також загальною самосвідомістю. Наприклад, Л. Гумільов та К. Іванов вважають, що етнос виникає як цілісність, що протиставляє себе всім іншим цілісностям того самого типу і зникає як система з втратою почуття "своїх" та "чужих" .
Нація велика соціальна група, вищий етап розвитку етносу, яка представляє собою певну надзвичайно згуртовану спільність людей, що характеризується єдністю території, мови, культури, чорт національної психіки, а також дуже тісними економічними зв'язками.
Народ це соціально-етнічна спільність, яка включає в себе на різних етапах розвитку суспільства ті спільноти, прошарки та соціальні класи кожного етносоціального утворення, які, виходячи зі свого обґєктивного становища, здатні брати спільну участь у прогресивних перетвореннях та розвитку країни в контексті конкретних історичних умов.
Раси характеризуютьсязагальними спадкоємними фізіологічними особливостями, пов'язаними з єдністю походження й певною спільністю поширення.
Етнічна група, - стверджує Е.Кешмор, - жодною мірою не є сукупністю людей або частиною населення, а є самосвідомим зібранням людей, об'єднаних або тісно пов'язаних спільним досвідом"
Під етнографічною групою або субетносами розуміють певну групу людей, що належить до конкретного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Вона зберігає традиційні елементи побутової культури, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і складає історико-культурну спільність.
ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ НАЦІЇ.
Політична теорія нації (засновник голландський вчений Гуго Гроцій, початок XVII ст.). Нація – це політична (соціальна) спільнота, яка об'єднує громадян якоїсь однієї держави незалежно від їх етнічного та соціального походження, культурно-мовних та іншихособливостей (громадянська нація, політична нація). Проте головною особливістю політичної теорії нації було і лишається те, що вона трактує націю перш за все як політичну спільноту, котра має власну державу або прагне реалізувати своє право на самовизначення і змагається за її утворення чи відродження. Показово, що тривалий час західні вчені вважали націями лише ті людські спільноти, які вже мали власні держави. Проте останнім часом до нації почали відносити і ті народи, які вели і ведуть боротьбу за створення власної держави.
Психологічна теорія нації – (Є. Ренар, О. Бауер, Р. Емерсон). Прихильники психологічної теорії вважають нацією - велику групу людей, об'єднаних спільною національною психологією, національним характером, національною солідарністю, національною волею, національною свідомістю та іншими рисами суто психологічного плану. Нація - це, перш за все, велика група людей, об'єднаних духовним принципом, великою солідарністю та моральною свідомістю.
Культурологічна теорія нації – (К. Реннер, Ф. Гертцель, Т. Сетон-Уотсон). Нація – це культурне співтовариство.Для її виникнення потрібна "спільна літературна мова'', "розвинута національна література" та "національно-духовна культура". На думку К.Реннера, бажано, щоб у державі існувала одна мова. Проте, застерігав він, спроби ввести одну державну мов} в багатонаціональній країні, буде "проявом панування, а не рівноправ'я і може викликати в суспільстві ворожнечу та сепаратистські настрої. Підсумовуючи свої міркування, К.Реннер писав: "нація - це союз, однаково мислячих і однаково розмовляючих осіб. Це культурна спільнота..
Історико-економічна теорія нації – (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін, К. Каутський). Для К.Маркса і особливо Ф.Енгельса нація була історичною категорією, яка виникає внаслідок розвитку капіталізму. Головною умовою формування нації, її основними ознаками вважались спільні економічні зв'язки та спільні класові інтереси. До ознак нації вони також відносили територіальну цілісність та спільну літературну мову. При чому завоювати політичне панування, піднятись до становища національного класу, конституюватись як нація міг лише пролетаріат.
На Заході більшого поширення набула історико-еконамічпа теорія нації, розроблена Карлом Каутським. Згідно з цією теорією, нація - це "дуже рухоме суспільне утворення", "продукт суспільного розвитку", "один з найбільш могутніх факторів суспільного прогресу". Націю утворює група людей, які, по-перше, розмовляють однією мовою "незалежно від свого характеру і соціального становища". По-друге, проживають на одній території. І, по-третє, мають міцні, "повсякденні економічні стосунки".
Етнічна теорія нації – (Т. Пільсон, Є. Сміт). Нація – велики етнічна група, яка характеризується спільною культурою та спільнимпоходженням.
Примордіалістська теорія нації (В. Карлов, М. Шульга) виходить з об’єктивного існування нації як соціальної спільноти. Це соціально-політичне утворення формаційного характеру, яке поєднує через ринкові відносини більшість членів етнічної спільноти, має самосвідомість і сформувалося в надрах цієї спільноти. Нація розглядається винятково як сукупність людей, що солідаризуються на загальній платформі. Нації беруть початок у рефлексованому історичному часі і мають сталі ледь не споконвічні характеристики.
Конструктивістська теорія нації (В. Тишков, О. Здравомислов, Б. Капустін). Вони доводять, що нація – це політичне гасло, засіб мобілізації народу, а не наукова категорія. Конструктивісти вважають, що нації є феноменом дуже пізньої, сучасної історії. Більшість сучасних націй, за конструктивістами, сформувалася протягом XIX чи навіть на початку XX ст.
Сталінська теорія нації – була тривалий час досить поширеною.
Націю визначають: спільність людей, що має спільні мову, територію, культуру; єдність економічних, соціально-політичних і духовних інтересів.
Типологія націй
Розподіл націй на "історичні" та "неісторичні", а також на "'революційні" та "контрреволюційні".
За часовим критерієм нації розподіляються на "давні тривкі" вважаються ті з них, які виникли до або в часи Великої Французької революції, як приміром, англійська, французька та інші. "Нові" нації вважаються відповідно ті, які виникли після 1789 року і до того ж на уламках різного роду імперій або в кордонах багатонаціонаїьних держав.Вчасні нації", це ті, які народились і сформувались у XYII-XIX ст. Решта -то всі "запізнілі" нації.
За рівнем розбудови – "разбудовані" та "недобудовані" нації( до них можна віднести ті з них. які ще не встигли перетворитись на сучасні класичні, модерні нації.)
Я. Крейчі та В.Велімськи поділили нації на три великі групи: 1) повномасштабні нації – це ті, котрі мають і власну державу і власну мову, тобто які є водночас і політичними, і етнічними націями. Це зокрема, грецька, польська, французька. 2) державні або політичні нації -це ті , котрі мають власну державу, але не мають власної окремої мови(швейцарці, австрійці). Вони мають або мову спільну із іншими етнічними групами, або вважають себе частиною якоїсь великої мовної групи., 3) етнічні нації ті нації, котрі мають власну мову; але не мають власної держави(каталонці, курди, уельсці). За територіальною ознакою нації поділяються на "територіальні", тобто ті, які мають власну територію (їх абсолютна більшість), які в свою чергу поділяються на: 1) єдині нації, які проживають на єдиній території, в єдиній державі; 2) розколоті і безтериторіальні(цигани).
О методологии исследований как и в исследованиях других направлений социологии, этносоциологи стремятся осуществить комплексный подход, т.е. учитывать особенности не только макросреды - социально-политические и экономические условия в стране, но и мезо- и микросреды - конкретную обстановку в республиках, этнокультурную специфику контактирующих групп и уровень их общения (теоретическую вероятность контактов и характер расселения), различия по типу городов и сел, их этническому составу, а также особенности производственных коллективов, типы семьи и т.д.
Особенности опроса в этносоциологии
Специфика применения методов опроса в этносоциологических исследованиях зависит от концепции этноса, принимаемой в программе. Если исходить из «онтологической» концепции этноса как группы носителя специфического культурного комплекса, то главной методологической проблемой этносоциологического исследования будет преодоление межкультурной дистанции, почти неизбежно возникающей в ходе такого исследования между исследователем и объектом исследования, между интервьюером и респондентом. Нарушение правил общения, демонстрация в процессе общения образцов поведения, не принятых в изучаемой этнической культуре, может привести и обычно приводит к тому, что респондент либо вообще отказывается сотрудничать с исследователем, либо «выдает» ему те ответы, которые, как он считает, от него ожидаются.
К особенностям составления инструментария можно отнести необходимость повышенного внимания к смыслу, вкладываемому в термины, и правильное их использование, ситуацию составления опросного листа на двух языках, наличие нескольких идентичных вопросников на разных языках.
Проблема языка опроса может возникнуть как на этапе разработки инструментария, так и на этапе собственно проведения опроса. В первом случае решением является составление инструментария на всех языках, которые могут быть использованы в ходе опроса, и решается она исследователем. Во втором случае проблема выбора языка опроса стоит перед интервьюером, когда ему необходимо выяснить, на каком языке предпочитает общаться респондент, и уметь общаться достаточно свободно на этом языке.
К интервьюерам, проводящим этносоциологические опросы предъявляются требования более обширные, нежели к интервьюерам, работающим в рамках социальных или политических опросов. В первом случае интервьюер, прежде всего, должен знать язык , на котором проводится исследование, ориентироваться в культурных особенностях исследуемой этнической группы. Кроме того, интервьюеры в ряде случаев сами являются объектом исследования.
Контент-анализ и исследование этничности.
Сущность контент-анализа заключается в исследовании содержания документов, направленном на объективное систематическое и количественное описание явного содержания коммуникаций, соответствующее целям исследования. В эносоциологии метод контен-анализа может использоваться для решения довольно широкого круга задач. Например, этничность как субъективное явление, как самоидентификация представителей разных групп, можно исследовать путем вычленения слов и смыслов, используемых в документах представителями группы по отношению к своей группе.
Метод включенного наблюдения в кризисной ситуации межэтнического взаимодействия.
В случае включенного наблюдения в кризисной ситуации межэтнического взаимодействия исследование способно помочь более объективно оценить настроение представителей сторон-участников конфликтной ситуации, изучить их мотивы, которые не были изложены в официальных заявлениях. В данном случае может возникнуть проблема восприятия исследователя как представителя какой-либо конкретной, может быть даже враждебной, национальности . Поэтому особенно важно тщательно оценить этническую принадлежность исследователя, которая должна вызывать как можно более нейтральное отношение исследуемых, для исключения влияния национальности наблюдателя на происходящие вокруг него события.
Генезис етносоциологии
Истоком возникновения этносоциологии можно назвать культурную антропологию. Среди первых особенно выделяются Эдвард Бернетт Тэйлор и Джеймс Джордж Фрезер. Они считали, что общество развивается по прогрессивной линии. В свою очередь примитивные общества здесь определяются как начальные стадии социального прогресса. Фрезера и Тейлора интересовали прежде всего фундаментальные основы общественного и то, как «неразвитые» общества совершенствуются и становятся более «развитыми». Их труды ценны даже, если не разделять их прогрессистскую точку зрения, поскольку в них заключен колоссальный полевой и фактический материал, собранный непосредственно.
Эволюционистский подход обобщил Люсьен Леви-Брюль, наследие которого можно считать пиком эволюционистской антропологии. Он противопоставлял два типа мышления – пралогическую и западную, логическую. Первая принадлежит примитивным обществам и характерна мистическим соучастием человека с природой и другими людьми. Леви-Брюль писал, что такая форма мышления избегает противоречий, стремясь органично склеить мифом элементы окружающего мира. Западная, логическая форма мышления напротив не боится противоречий и построена на работе с ними. По мнению, Леви-Брюля, переход от пралогической формы мышления к логической является сущностью прогресса как такового.
Структуралисты, которые предложили отказаться от западного «культурного расизма» и не рассматривать примитивные общества как примитивные. Здесь выделяются такие имена как Бронислав Гаспар Малиновский и Франц Боас. Боас заявил, что мир состоит из множества различных культур, которые не могут быть рассмотрены как продукты эволюции с точки зрения какой-то одной из этих культур. Он подчеркнул важность идеи несоизмеримости и отсутствия общества шкалы оценки развитости того или иного этноса. Это принципиально, поскольку существуют такие типы обществ, которые не просто «не развиваются», но и не собираются как-то «развиваться» и идти по примеру западного общества. Боас подчеркивает, что желание как-то обогатить их жизнь является подходом колониальным. Люди западных культур не имеют права проецировать на изучаемый объект свои культурные взгляды. Чтобы понимать то или иное «примитивное» общество», Боас рекомендует использовать метод включенного наблюдателя, то есть вживаться в культуру лично.
Помимо вышеупомянутых источников этносоциологии можно назвать также этнопсихологию. Эта наука изучает влияние этнического фактора на психологию. В частности Шарль Луи де Монтескье обращал свое внимание на социальные различия граждан в контексте их этничности. В свою очередь этнопсихолог Турнвайт исследовал проблему консолидации этнических групп в обществе путем обобщения морали. Одним из самых ярких этнопсихологов можно считать Карла Густава Юнга, который открыл такое явление как коллективное бессознательное. Он считал, что у каждого этноса оно свое, при этом в каждое из них характерно доминацией тех или иных архетипов.
Не менее существенным источников этносоциологии можно считать культурологию. Здесь следует отметить такие имена как Йохан Хейзинга, Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби и другие. В частности Хейзинга считал, что все культуры происходят из игры, как процесса интеграции противоречий членов этноса внутрь. Игра может отражать войну, половые отношения и прочее.
Білет5
5. Структура соціологічної системи знання.
Найбільш відомим вважається підхід до визначення структури соціології, започаткований Р. Мертоном, - сучасним американським соціологом. За його концепцією, соціологія має трирівневу структуру.
Перший рівень-загальна соціологія, чи загальна соціологічна теорія. Вона подає абстрактно-узагальнений аналіз власне суспільства, досліджує соціально-типові процеси, виявляє загальні закони функціонування суспільства та його певних частин, визначає концептуальні засади соціології. У межах загальної соціології формулюються й обґрунтовуються концепції соціальної дії, соціальної взаємодії, соціального обміну, структурного функціоналізму, конфліктології, соціальної стратифікації тощо.
Другий рівень – соціологічна теорії середнього рівня – це галузі соціолочного знання, які мають своїм предметом дос-ння відносно самостійних специфічних підсистем сус-ва.Соціологічна теорії середнього рівня складається з двох порівняно самостійних теоретичних підсистем:
спеціальних соціологічних теорій, що вивчають соціальні зв'язки між суспільством загалом і певною сферою суспільного життя, тобто власне соціальну сферу, а також відтворення людиною певних груп, спільнот (наприклад, соціологія особистості, тендерна соціологія, соціологія міста, соціологія села, соціологія соціальних відхилень, соціологія адаптацій, соціологія бідності тощо);
Спеціальні соціологічні теорії виконують такі завдання:
вироблення спеціальних термінів і категоріального апарату, які відображають сутність явищ конкретної соціальної сфери;
розробка методів соціологічних досліджень, найбільш адекватних досліджуваним процесам та явищам;
вивчення закономірностей і соціальних механізмів, які зумовлюють функціонування і розвиток окремих сфер суспільного життя та громадської свідомості;
вивчення соціальних функцій певної соціальної підсистеми.
галузевих соціологій, котрі вивчають соціальні аспекти різних видів людської діяльності (наприклад, соціологія бізнесу, соціологія праці, соціологія освіти, соціологія релігії, соціологія політики тощо).
Спеціальні соціологічні теорії та галузеві соціології мають більш вузьку зону вжитку порівняно із загальною соціологією, тому їх інколи називають "малі соціології".
Третій рівень - рівень конкретних соціологічних (емпіричних) досліджень, які проводяться за допомогою спеціальних процедур і дослідницьких методик із метою отримання нового знання про соціальну реальність.
Досить поширеним у сучасній соціології є підхід до структурування соціологічного знання з позицій мети та завдань дослідження, згідно з яким виокремлюють:
фундаментальну соціологію, що спрямована на побудову лише теорії, методології, на подальший розвиток власне науки соціології;
  прикладну соціологію, спрямовану на вирішення практичних завдань, які стоять перед суспільством, і вироблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення функціонування суспільних механізмів.
35.Соціальне знання епохи Середньовіччя
Розпочалася епоха торжества християнства. Нова релігія стає головним елементом духовного життя суспільства і підкоряє контролю всі його сторони. Все суспільство (європейське) переорієнтувалося на нові ідеали, цінності, пізнання, культуру. Спосіб життя у власних орієнтаціях "відривається від землі" і переноситься "на небо". Наука стає зайвою. Саме цей час відзначається тривалим занепадом не тільки суспільної науки, а будь-яких прогресивних ідей.
З V ст. настає епоха Середньовіччя, яке умовно можна поділити на: раннє (V-IX ст.), розвинуте (XI-XV ст.), пізнє (XV-XVІІ ст.).
У св. Августин (354-430) , найбільшого християнського апологета і найбільш видатного з "батьків церкви" , людина розглядається у світлі Бога. Бог є вищий початок його буття , абсолютна досконалість , єдине пристанище всілякої істини , зразок і мета для кожної людини. Бог також є джерелом усього людського пізнання , тому що ідеї існують не самостійно , як вважав Платон , а в божественному Слові . Таким чином , ми пізнаємо всі речі в Бозі і тільки в Бозі , звертаючись від зовнішнього до внутрішнього і від нижчого до вищого. У пізнанні істини укладено наше щастя. Св. Августин визначає його як - насолода володінням істиною. Тому людське життя є невпинна та інтенсивна спрага Бога. У творінні Бога немає і не може бути зла , бо воно корениться у вільній волі людини. Людина створена істотою вільною на вибір , але несучою моральну відплату за свій вибір. Він протиставив свою вільну волю Богу , він вибрав зло , зробив гріхопадіння , за що і вигнаний з Едему. Зло полягає у повстанні людини проти Бога , створіння проти творця. Згідно етики Августина, зло походить від людини , добро ж від Бога . Людина відповідає за зло , але не за добро. Трагедія людини в тому , що вона , навіть прагнучи до добра , мимоволі творить зло. Люди самі по собі здатні лише на зло , бо з моменту гріхопадіння зумовлені до зла . Звідси легко виводиться необхідність церкви , духовенства , святих як посередників між Богом і людьми.
Августин проводить розрізнення між вільною волею , або здатністю до вибору , і свободою як здійсненням добра. Людина володіє можливістю вибирати між добром і злом , але для того , щоб вибрати і практично здійснити добро , вона потребує сприяння божественної благодаті. Тільки в любові реалізується чоловік. Радість , яка народжується від коханої і володіє істиною , - ось вінець шукань кожної особистості. Августин , як і філософи еллінізму , вважав , що метою і сенсом людського життя є щастя . Умовою ж досягнення щастя він робив пізнання бога й іспит душі . Воля , розум , пам'ять є властивостями душі людини , яка сотворена Богом з нічого. Всякий раз , коли людина народжується , душа твориться Богом заново. Будучи створеною, вона вічна , тому що не перебуває з частин , а зруйнуватися може тільки те , що має просторові частини. Заглиблюючись в себе , людина знаходить у собі якісь вічні істини , джерелом яких не може бути земний, створений світ . Їх джерелом є щось вічне , тобто Бог , який і наділяє душу людини вічними істинами . Людина не може творити вічні та незмінні ідеї.
Безперечною вершиною середньовічної християнської думки є творчість св. Фоми Аквінського ( 1225-1274) . Після смерті йому було надано титул "янгольський доктор " і він був зарахований до лику святих римсько -католицької церкви. З його великої літературної творчості головними є "Сума теології " і "Сума проти язичників " . Особистістю є тільки людина , а не душа сама по собі , хоча вона і може існувати незалежно від тіла. Душа є субстанціальна форма тіла , тому вона цілком знаходиться у всьому тілі і в кожній з його частин. І тому ж вона становить єдине початок усього людського життя . Будучи простий і духовної , душа не вмирає разом з тілом. Саме вона здатна в повноті приймати Бога. Але таке прийняття залежить від здійснення вільної людської волі . Воно є не що інше , як розумне прагнення , душевна здатність , що має своїм об'єктом благо як таке , а в якості останнього блага - Абсолютна Благо . Отже , кінцеву мету людини становить повне осягнення Бога як Вищої Істини і Вищого Блага.
Таким чином , для середньовічних мислителів людина - це Храм , він створений за зразком і подобою Бога. На людині відбиток абсолютної особистості творця. У цілому ж внутрішній світ середньовічної людини представляв собою суперечлива єдність релігійної духовності ( всі люди створені богом ) і ієрархічної становості ( кожна людина належить певного стану ) . Ця сила підкоряла собі індивідуальність людини, її розум і почуття. Розум потрібен для того , щоб окрема людина могла відповідати перед богом , але не для самостійних рішень. Ніяких " особистих прав " або " прав особистості " в сучасному розумінні середньовіччя не дає.
65.Поведінкові й комунікаційні стратегії міжетнічних відносин.
Міжетнічні відносини відносини між етносуб'єктами народами, етнічними групами, особами як індивідуальними етносуб'єктами, а також всередині даного етносу, що відображають конкретно-історичні умови життя даного етносу, його етнічний статус, норми, традиції, пріоритети та цінності, що історично склалися. Такі відносини мають характер співробітництва або конфлікту. На це впливають не тільки загальносоціальні умови, але й конкретна соціальна ситуація, що визначає положення етносуб'єкта та його соціальні орієнтири.
Основные стратегии поведения в межэтнических отношениях (Дж. Беррі) на між груповому рівні выделяют 4 возможных стратегии межэтнического взаимодействия:
* Ассимиляция - это вариант аккультурации, при котором человек полностью принимает ценности и нормы иной культуры, отказываясь при этом от своих норм и ценностей.
* Сепарация есть отрицание чужой культуры при сохранении идентификации со своей культурой. В этом случае представители недоминантной группы предпочитают большую или меньшую степень изоляции от доминантной культуры. Если на такой изоляции настаивают представители господствующей культуры, это называется сегрегацией.
* Маргинализация означает, с одной стороны, потерю идентичности с собственной культурой, с другой - отсутствие идентификации с культурой большинства. Эта ситуация возникает из-за невозможности поддерживать собственную идентичность и отсутствия интереса к получению новой идентичности.
* Интеграция представляет собой идентификацию, как со старой, так и с новой культурой. Интеграция как наиболее успешная стратегия подразумевает, что единственной разумной идеологией и политикой общества является мультикультурализм и межкультурная компетентность, т.е. позитивное отношение к наличию в обществе различных этнокультурных групп и добровольная адаптация социальных и политических институтов общества к потребностям разных культурных групп.
В соответствии с теорией Дж.Берри, психологи, рассматривая результаты межэтнического взаимодействия в форме контактов между конкретными представителями разных этнических общностей, т.е. на межличностном уровне, различают 4 типа носителей стереотипов поведения:
1 ."Перебежчики" - люди, не принимающие по каким-то определенным соображениям свою культуру и ориентирующиеся на иные этнические ценности и стереотипы поведения. Этот тип поведения называют конформным.
2. "Националисты" - люди, не воспринимающие или отбрасывающие чужую культуру и преувеличивающие значимость собственной. Национализм, несмотря на известный негативный смысл, заложенный в этом слове, - нормальное, закономерное явление. Такое поведение является распространенным, поскольку очевидно, что интересы своей группы всегда более предпочтительны.
3. "Маргиналы" - люди, колеблющиеся между двумя культурами. Такого рода тип поведения и личностей часто встречаются в местах совместного компактного проживания этнических групп.
4. "Посредники" - люди, синтезирующие в себе две или несколько культур. Явление синтеза возникает также в результате длительного проживания в среде двух (нескольких) народов и каждый из них становится для человека "своим"
Под «межэтнической коммуникацией» понимается обмен между двумя или более этническими общностями материальными и духовными продуктами их культурной деятельности, осуществляемой в различных формах. В классификации С.А.Арутюнова выделяется 4 варианта результата этнической коммуникации контактирующих этносов:
1) Прибавление как результат осваивания этносом некоторых сторон культуры другого этноса, с которым вступил в контакт.
2) Усложнение - изменение культуры этноса под влиянием более богатой и зрелой культуры.
3) Убавление - потеря некоторых традиционных форм и элементов собственной культуры в результате контакта с более развитой.
4) Обеднение (эрозия) - постепенное исчезновение этнической культуры малочисленных (преимущественно) народов вследствие изменения условий жизни и навязывания чужой культуры.
Концепция культурного шока. Представители различных направлений этнологической науки сходятся во мнении, что при устойчивых контактах с инокультурной средой у индивида возникает особое состояние сознания, которое в этнологии получило название культурного шока. Суть культурного шока заключается в несоответствии или конфликте старых и привычных культурных норм с новыми и непривычными.
Показателями культурного шока, по мнению основоположников этой концепции - американских культурантропологов А. Фарнхэма и С. Бохнера боязнь физического контакта с представителями другой культуры; чувство беспомощности и желание быть под покровительством представителя собственной культуры; страх быть обманутым или оскорбленным. Культурный шок, по сути дела, это защитная реакция психики индивида на чрезмерно большой объем новой информации, наплыв которой настолько огромен, что человек в течение какого-то времени чувствует себя бессильным справиться с этим.
Опыт взаимодействия с новой культурой является шоковым еще и потому, что он может привести к негативной оценке собственной культуры, а также потому, что он неожидан
Стадії культурного шоку
«Медовий місяць». Протягом такого періоду відмінності між «старою» та «новою» культурою людина сприймає через рожеві окуляри  все є чудовим, ліпшим та гарнішим.
«Примирення». По декількох днях, тижнях чи місяцях людина перестає зосереджуватися на незначних розбіжностях між культурами.
«Адаптація». Знову ж таки після декількох днів, тижнів чи місяців людина звикає до нового їй середовища і починає вести рутинне життя. На цій стадії людина більше не реагує негативно чи позитивно, бо вже більше не почувається, що є в новій культурі.
«Зворотний культурний шок». Повернення до рідної культури після адаптації до нової може знову викликати у людини вищеописані фази, котрі можуть тривати не дуже довго або ж так довго, як перший її культурний шок на чужині.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Этнонациональный конфликт - это конфликт между этническими группами, в который вовлечено государство. В этом конфликте одна из этногрупп руководствуется идеологией национализма и требует своего политического признания в одном из двух видов:
I) политическая автономия или, что чаще, политическая независимость этногруппы в виде национального государства;
2) политическое преобладание этногруппы относительно иноэтнического населения.
Учасники Этнонациональный конфликта – Этногруппа - это динамическая часть общества, члены которой воспринимают аскриптивные и генотипические признаки как объединяющую платформу и верят в общее происхождение или общую историю.
В соответствии с целевой типологией этнонациональные конфликты делятся на:
Статусные конфликты происходят в связи с требованиями изменения политического положения этногруппы в обществе. Требования могут быть двух видов: создание политической автономии и создание независимого национального государства. А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских именуют статусный конфликт сепаратизмом. Он свидетельствует о групповом стремлении к отделению. Исследователи применяют дополнительные целевые классификации этнонационального конфликта. Г.С. Денисова и М.Р. Радовель предлагают различать в статусном конфликте три формы: сецессию - отделение с целью создания собственного государства; ирредентизм – отделение части территории с целью присоединения ее к соседнему государства; энозис - отделение с целью присоединения к государству, где проживает основной массив одноименного этноса.
Гегемонистский конфликт порождается требованием политического преобладания этногруппы в отношении других этногрупп общества. Гегемонистские требования относятся к желаемым привилегиям внутренней этногруппы и ограничениям внешней группы в экономической, политической, правовой, культурной сферах. Иногда єти требования именуются этнизацией государства и общества. Они осуществимы принудительной этнической политикой различной степени жесткости - от ассимиляции до геноцида.
Ф. Риггс различает в гегемонистском конфликте следующие формы этнического принуждения - ассимиляцию, институциональный расизм, резервацию, апартеїд (крайняя форма расовой дискриминации, выражающаяся в ограничении или лишении прав, в территориальной изоляции какой-л. группы населения) , геноцид.
В научной литературе можно встретить типологію З.В. Сикевич которая в зависимой от целей конфликтующих сторон она называет 4 конфликтов:
1) социально-экономические борьба за перераспределение части общественного продукта;
2) культурно-языковые защита родного языка и национальной культуры;
3) территориально-статусные - борьба за изменение границ, повышение статуса и увеличение объема реальных прав и полномочий этноса;
4) сепаратистские - борьба за образование собственного независимого государства.
В зависимости от мотивационной причины можно определить четыре типа этнонационального конфликта – защитный, статусный, гегемонистский и элитарный.
В защитном конфликте мотивационной причиной обращения к этническому насилию является дилемма физической безопасности группы. Дилемма возникает всякий раз, когда правительство не контролирует правопорядок или инициирует этнические репрессии. Физический страх побуждает членов группы к самозащите, на что обращают внимание примордиалисты.
Мотивационная причина статусного конфликта заключается в групповом страхе перед возрастающим преобладанием внешних групп или доминирующей субнации. Специфика мотивации в статусном конфликте состоит в стремлении национального меньшинства к культурному, а не физическому выживанию, хотя мотив физического страха может усилить этическую солидарность.
В гегемонистском конфликте доминирующая субнация не удовлетворяется сохранением своего образа жизни и институтов. В теории этнического конструктивизма отмечается, что доминирующую в обществе этногруппу побуждает к этническому насилию гегемонистская мораль, оправдывающее государственное санкционирование этнического преобладания: превращение этнического языка в государственное моноязычие, религии – в государственную религию, свободной ассимиляции - в принудительное культурное поглощение. Гегемонистская группа принуждает иноэтническое население к маргинальному положению в обществе.
В основе элитарного конфликта находятся властные амбиции этнических элит. По утверждению инструменталистов, элиты разыгрывают «этническую карту», используют этнический страх, ненависть и распространяемую с помощью идеологизированных мифов гегемонистскую мораль в интересах достижения или сохранения своей власти.
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ - то же, что [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; социально-политические конфликты, в которых этническое становится главным средством мобилизации групп населения, политических институтов и движений с целью оказания силового воздействия на государственные структуры или на другие этнические общности.
На сьогодні можна виділити 4 основні групи факторів, що збільшують ймовірність виникнення етнічних конфліктів:
-         політичні фактори (дискримінаційна політична система, порушення політичних прав груп, дискримінація та нерівний доступ до влади тощо);
-         соціальні (низький рівень життя, високий рівень безробіття, низький рівень освіти, обмежені можливості доступу до соціальних благ та соціальної мобільності
- економічні фактори (економічна дискримінація, нерівний доступ до ринку праці, розподіл природних ресурсів тощо);
-         культурні фактори (культурна дискримінація, мовна дискримінація тощо);
-         історичні обставини.
Ксенофобія - це негативне, емоційно насичене ставлення суб'єкту до певних людських спільнот та їх окремих представників – «чужинців», «інших», «не наших». Вона виявляється у відповідних соціальних установках суб'єкта, забобонах і упередженнях, соціальних стереотипах, а також у його світогляді в цілому. Об’єктами ксенофобії можуть бути як конкретні групи – представники чужої релігії, раси, нації, держави тощо, так і всі «чужі».
До основних видів належать: релігійна, етнічна і «міжцивілізаційна» (по відношенню до інших культур і цілих груп країн). Бувають, звичайно, і інші види ксенофобії. Наприклад, по відношенню до сексуальних меншин. Разом з тим кожен з видів має свої підвиди.
Одним із проявів ксенофобії є дискримінація. Це позбавлення окремих осіб, груп або цілих співтовариств рівних соціальних, політичних або економічних прав; переслідування через етнічне походження, нераціональність, світогляд або інші соціальні чинники. Расова дискримінація – це будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, засновані на ознаках раси, кольору шкіри, громадянства, родового чи етнічного походження, метою або наслідком яких є скасування або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.
 Надзвичайно руйнівною формою упередження є расизм – переконання у тому, що одна расова категорія від природи краща чи гірша іншої. Расизм- це дискримінація особистостей, суспільних груп або частини населення, політика переслідувань, принижень, насильства, нагнітання ворожнечі та неприязні, завдання шкоди за ознакою шкіри, етнічною, релігійною або національною приналежністю.
Сучасний словник філософських термінів визначає толерантність як моральну якість, що характеризує відношення до людини, яка належить до іншої раси, національності, культурної традиції, релігійної конфесії, як до рівної гідної особистості. Толерантність не зводиться до простої терпимості, а скоріше визначає характер відносин до неприємних або неприйнятних об’єктів – поблажливе їх допущення або змушене терпіння без застосування насильства. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], вірувань є умовою [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] та єдності [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], особливо тих, які не є гомогенними ні у [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], ні в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], ні в інших соціальних вимірах.
Е
·тноцентри
·зм властивість індивіда, соціальних груп і спільнот (як носіїв етнічної самосвідомості) сприймати й оцінювати життєві явища крізь призму традицій і цінностей власної етнічної спільності, що виступає як певний загальний еталон або оптимум. Етноцентризм означає віддавати перевагу власному способу життя над іншими. Етноцентризм відбиває й одночасно відтворює єдність етнічної групи перед загрозами зовнішнього світу. Етноцентризм зв'язаний із протиставленням «ми вони», що лежить в основі етнічної самоідентифікації. Кожна етнічна група фіксує свої особливі риси, що відокремлюють її від інших груп. Не менш істотний зв'язок етноцентризму із соціальними стереотипами, засвоюваними в ході соціалізації і включення в те чи те соціокультурне середовище. Важливий чинник формування етноцентризму [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (ідеології в цілому).
Етнофобія - упереджене, вороже ставлення до представника певного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], себто народу, яке не засновується на раціональних (наприклад, війна певною країною, яку той предстваляє) міркуваннях та, найголовніше, індивідуальних його рисах. У деяких випадках, людина проявляє етнофобію у відношенні до свого власного народу.
Білет6
6. Поняття та види професійної соціологічної діяльності.
Соціолог - фахівець з вивчення соціальних проблем і регулювання процесів суспільного життя, управління ними; з соціальних технологій і проектування, соціоінженерної діяльності, взаємодії людини з соціальною структурою суспільства, його соціальними інститутами .
Науково - дослідницька робота спрямована на вирішення актуальних політичних, соціально-економічних проблем регіону. Напрямком науково-дослідної роботи соціологів є розвиток загальної соціології, доведення новітніх соціологічних знань до фахівців, аспірантів і студентів.
Викладач-соціолог повинен ясно і доступно викладати матеріал лекцій , ставити студентів до відома про передбачуваному обсязі досліджуваного матеріалу , давати неупереджену та об'єктивну оцінку їх роботі.
Одним з найцікавіших напрямків практичної діяльності фахівція-соціолога є соціоінженерна діяльність. Визначаючи специфічні риси реалізації соціально-інженерної діяльності, зауважимо, що, перш за все, наукове знання, використане у соціоінженерній діяльності, має бути адаптоване стосовно практики, мати вжитковий характер. По-друге, для здійснення цієї діяльності необхідний фаховий вишкіл. По-третє, здійснення соціоінженерної діяльності як практичної роботи передбачає наявність низки умов соціально-політичного, економічного та соціокультурного характеру, оскільки соціальна інженерія визначає інтереси різних груп населення й впливає на виконання ними багатоманітних функцій.
Професійна етика у сфері соціальних досліджень потребує особливої регламентації. Діючий сьогодні Кодекс професійної етики соціолога, затверджений V з’їздом Соціологічної асоціації України 20 травня 2004 р., складається зі вступу, преамбули, основних принципів (повага до прав людини, її гідності та індивідуальності; професійна компетентність; чесність; професійна та соціальна відповідальність) й етичних норм щодо організації професійної діяльності і трудові відносини, науково-дослідницької діяльності, наукового спілкування, презентації результатів дослідження і наукових публікацій, публічних виступів, редакційно-видавничої діяльності, освіти, викладання, професійної підготовки, консультування й експертизи, здійснення роботи за контрактами і надання послуг.
36.Протосоціологічні погляди епохи Відродження..
У розвитку філософської, соціологічної думки епохи Відродження окреслюється три етапи:
1. Гуманістичний (середина XIV сер. XV ст.), якому властиве протиставлення середньовічного теоцентризму інтересу до людини, її зв'язків зі світом.
2. Неоплатонівський (сер. XV ст. перша третина XVI ст.), домінує розгляд проблем буття.
3. Натуралістичний (середина XVI ст. початок XVII ст.), з його прагненням пристосувати закони природи до пізнання соціальної реальності.
Томас Мор (14781535) у своїй праці «Утопія» основною причиною пороків буржуазної держави вважає приватну власність і зумовлені нею суперечності інтересів особи та суспільства, девіан-тну поведінку людей тощо. Його ідеальне суспільство має базуватися на суспільній власності, обов'язковій праці для всіх. Найвища цінність такого суспільства людина, її здоров'я. У ньому відсутні нерівність, пороки.
Італійський філософ, політичний діяч Томазо Кампанелла (15681639) визнавав астральну залежність розвитку людського суспільства, вважаючи водночас людину істотою вільною, діяльною, здатною впливати на суспільне життя. Його ідеальна держава «Місто Сонця» це суспільство з общинним характером зв'язків, яке базується на відсутності приватної власності, спільній праці. Як і Платон, вважав необхідним державне регулювання статевих стосунків і виховання дітей.
Англійський філософ Френсіс Бекон (15611626) продовжив традицію концепцій соціального утопізму. Джерелом права вважав не Бога, а природний закон, витворений людським розумом. Люди мають об'єднуватися за принципом справедливості не робити іншому того, чого не бажаєш собі. Пріоритетом повинна користуватися істина, бо закон часто може перешкоджати правовій рівності та справедливості, підтримувати насильство.
Одним з перших спробував кристалізувати ідеї буржуазії італійський політичний діяч, історик Нікколо Макіавеллі (14691527). Найвідомішим з його творів є «Государ». Природа людини однакова в усіх державах і в усіх народів: інтерес є універсальним чинником людських дій, з яких складаються їх відносини, установи, історія. Отже, щоб управляти людьми, треба знати причини їх вчинків, їх прагнення та інтереси. Н. Макіавеллі відтворює античні ідеї про виникнення держави та кругообіг форм правління. Перевагу віддає, як і Арістотель, змішаній формі державного укладу (з монархії, аристократії та демократії). Обов'язки держави захищати майнові й особисті права громадян, виражати інтереси громадянського суспільства.
Правитель, який бажає досягти успіху, повинен звіряти свої дії з законами необхідності (долі), а також зі способами поведінки підлеглих. Ідеї Макіавеллі не тільки втілювалися у тогочасних політичних режимах, але й набули подальшого розвитку у працях його послідовників. Зокрема були покладені в основу теорій сучасного менеджменту та соціального управління, дали поштовх теоріям еліт, бюрократії, корупції, постіндустріального суспільства і політичного прогнозування, а також контівській теорії «суспільного консенсусу».
Ідеолог абсолютизму, французький публіцист, спеціаліст у галузі державного права Жан Боден (1530 1596) вважав розвиток суспільства поступовим процесом, стверджував, що географічні чинники можуть визначати особливості соціального життя людей, їх соціально-психологічні властивості, розвиток науки. Вплив природного середовища зумовлює, на його думку, розвиток кровно-господарських родин союзів, з яких виростає держава. Істотною її ознакою Боден вважав суверенітет, значну увагу приділяючи його характеристикам. Багато в чому продовжуючи вчення Арістотеля, першочергового значення надавав формі держави, вважав пануючу верству суспільства вирішальним фактором у державній законотворчості.
66.Особистість: сутність та соціологічні концепції.
Термін "особистість" невіддільний від понять "людина ", "індивід ", "індивідуальність ". Людина - термін вказує лише на якісну відмінність людей від тварин і нічого не говорить про соціально зумовлені відмінності між самими людьми.
Словом "індивід " переважно визначають людину як одиничного представника будь-якого цілого (біологічного роду чи соціальної спільноти, групи тощо), наприклад, учитель, робітник, менеджер. Причому специфічні особливості реального життя та діяльності конкретної людини до змісту цього поняття не входять.
Багатозначний термін "індивідуальність ", навпаки, означає якраз те особливе, конкретне і специфічне, що відрізняє одну людину від іншої, включаючи як природні, так і соціальні, як соматичні, так і психічні, як успадковані, так і набуті в процесі індивідуального розвитку (онтогенезу) властивості.
Поняття "особистість " теж багатозначне. Особистість розуміється як соціальна властивість індивіда, як сукупність інтегрованих у ньому соціально важливих властивостей, якостей і рис, що виникли в процесі прямої та непрямої (опосередкованої) взаємодії цієї особи з іншими людьми і роблять її, в свою чергу, субґєктом праці, пізнання та спілкування.
Таким чином, соціологічний підхід до особистості робить акцент саме на її належності до певної соціальної спільноти, яка накладає на людину відбиток, що впливає на її світогляд, ідеали, цінності, установки й норми поведінки, риси характеру, психологію тощо. Відтак ми підійшли до більш предметного визначення поняття особистості. Особистість це стійка система соціально значущих властивостей, якостей та рис, що характеризують індивіда як продукт суспільного розвитку і залучення його до системи соціальних відносин через активну предметну діяльність і спілкування. Особистість формується в процесі соціалізації і є продуктом індивідуального досвіду та соціальної взаємодії .
Як обґєкт соціальних відносинособистість характеризується соціологічною теорією за допомогою таких понять:
соціалізація, тобто процес виникнення особистості, перетворення біологічно заданого матеріалу силами соціальної дійсності;
соціальна ідентифікація усвідомлення особистістю належності до певної спільноти;
рольова ідентифікація сприйняття суспільно заданих функцій і групових вимог як таких, що відповідають інтересам і потребам субґєкта.
Як субґєкт соціальних відносинособистість розглядається соціологічною теорією через систему таких понять:
самоусвідомлення особистості, тобто усвідомлення власної самобутності в межах соціуму;
нормативна свідомість і система ціннісних орієнтацій (сприйняття й оцінка соціальної діяльності, поведінка за конкретних умов);
потреби, мотивації, соціальні установки, соціальна поведінка, тобто поняття, які широко використовуються в психології.
В социологии выделяется несколько подходов к изучению личности:
Теория «зеркального Я»: ее автором является американский социолог, основоположник теории «малых групп» Кули. Он считает признаком истинно социального существа способность выделить себя из группы и осознать свое Я. Обязательным условием этого является общение с другими людьми.
Согласнотеории «зеркального Я»Ч. Кули личность состоит из трех элементов:
1) представления о том, как нас воспринимают другие люди;
2) представления о том, как они реагируют на наше поведение;
3) представления о том, как мы отвечаем на воспринятуюнами реакцию других людей.
Несколько иначе понимает структуру Я создатель современногоинтерационизма в социологии Джордж Мид (18631931).Он характеризует личность как Я, состоящее из двух частей: Я-сам (реакция личности на воздействие других людей и обществав целом) и Я-меня или Я-другой (осознание человекомсебя с точки зрения других значимых для него людей). На этомосновании строится образ обобщенного другого.Узагальнений інший це загальні цінності та стандарти поведінки групи, що формують у членів цієї групи індивідуальний образ. Усвідомлення "узагальненого іншого" відбувається через процеси "прийняття" ролі та "виконання" ролі. Прийняття ролі - це спроба прийняти на себе поведінку особистості в іншій ситуації чи в іншій ролі, наприклад, дитячі ігри у сім'ю. Виконання ролі - це дії, пов'язані з реальною рольовою поведінкою.
Через усвідомлення інших ролей, почуттів і цінностей інших у свідомості особистості формується "узагальнений інший". Повторюючи сприйняту роль "узагальненого іншого", індивід формує свою концепцію "Я". Недостатня здатність адаптуватися до іншої думки, приймати на себе ролі інших індивідів, може негативно позначитися на розвиткові особистості.
Концепція особистості З. Фрейда. Перша спроба аналізу особистості виникла під впливом ідей З.Фрейда, який розглядав людину як систему потреб, а суспільство - як систему заборон, табу. Несвідомі (у першу чергу сексуальні) прагнення особистості утворюють її потенціал і основне джерело активності, задають мотивацію її дій. В силу неможливості задоволення інстинктних потреб у їх натурально-природній формі через соціальні нормативні обмеження людина змушена постійно шукати компромісу між глибинними потягами і прийнятною для суспільства формою їх реалізації. Модель особистості, створена Фрейдом, являє собою трьохрівневе утворення: нижчий шар (Воно, чи «Ід»), представлений несвідомими імпульсами і «родовими спогадами», середній шар (Я, чи «Его») і верхній шар (супер-Я, чи «Супер-Его») - норми суспільства, сприйняті людиною. Найбільш тверді, агресивні та войовничі шари - «Воно» і «супер-Я». Вони з двох боків «атакують» психіку людини, породжуючи невротичний тип поведінки.
Поведінкова концепція. Ще одна точка зору на особистість - це особистість як система реакцій на різні стимули (Б. Скіннер, Дж. Хомманс). Відповідно до цієї концепції поведінка кожної людини обумовлюється і контролюється соціальним середовищем через мову, звичаї, соціальні інститути, засоби масової інформації та інше. У процесі взаємодії з іншими людьми, людина в будь-якій соціальній групі «має» свій інтерес: якщо її поведінка заохочується, позитивно стимулюється, то і вона буде лояльною, доброзичливою щодо оточуючих і до соціальної системи в цілому. Якщо ж вона не одержує визнання з боку суспільства, то буде поводитися скоріше агресивно, дезорганізуюче. Але кожна людина прагне уникати покарань і одержувати заохочення, а тому вона однозначно реагує на зовнішні стимули і соціальні накази. Іншими словами, аналізуючи, чому людина певним чином реагує на ту чи іншу ситуацію, поведінкова соціологія головну роль відводить системі стимулів, «підкріплень», проводячи пряму аналогію між поведінкою людини і тварин.
Розглянувши різноманітні соціологічні концепції особистості, можна зробити висновок, що діалектика розвитку наукових поглядів на особистість іде шляхом від подолання спрощених схем до системного її розуміння. А це, у свою чергу, зумовлює потребу ретельного вивчення вже відомих і розробку новітніх соціологічних концепцій особистості.
Білет7
7. Проблеми та тенденції розвитку загальної теорії соціології
Сучасні характерні риси соціології:
Інтернаціоналізація сучасної соціології, тобто зростання кількості праць з питань соціології в усіх цивілізованих державах та регіонах світу;
Академізація соціології, тобто перетворення її в академічну науку, яка посідає чільне місце в університетських програмах. Сьогодні соціологічні факультети і курси займають одне з перших місць щодо кількості студентів;
Експертизація соціології. Означає все ширше залучення соціологів як експертів до діяльності державних, громадських і приватних органів та організацій, до праці в галузі соціальної роботи;
Фактографізація соціології, або зростання її об'єктивності, точності й індуктивності, вдосконалення кількісних і якісних методів соціологічних досліджень, покращення техніки їх проведення;
Соціологізація інших наук, як соціогуманітарних, так і біологічних, медичних, фізичних тощо. Вони дедалі глибше досліджують вплив соціальних факторів на реальність, яка ними вивчається, і соціологічне тлумачать свої специфічні проблеми;
Диференціація соціології, тобто зростання її спеціалізації, виникнення нових галузей всередині соціологічної науки, які, в свою чергу, поділяються на ще вужчі відгалуження, та ускладнення у зв'язку з цим структури соціологічного вчення.
Основні проблеми сучасної соціології - виживання людства і оновлення цивілізації, підняття її на більш вищий щабель розвитку. Вирішення проблем соціологія шукає не тільки на глобальному рівні, але і на рівні соціальних спільнот, конкретних соціальних інститутів і об'єднань, соціальної поведінки окремої особистості. 
Соціологія - наука про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільнот, про соціальні процеси і соціальних відносинах між спільнотами, між спільнотами і особистістю, наука про суспільство та суспільних відносинах. 
Досить поширеним у сучасній соціології є підхід до структурування соціологічного знання з позицій мети та завдань дослідження, згідно з яким виокремлюють:
фундаментальну соціологію, що спрямована на побудову лише теорії, методології, на подальший розвиток власне науки соціології;
  прикладну соціологію, спрямовану на вирішення практичних завдань, які стоять перед суспільством, і вироблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення функціонування суспільних механізмів.
Широко відомим є також підхід до структури соціології з погляду методів і рівня отриманого знання, згідно з яким виокремлюють:
теоретичну соціологію, що спрямована на вивчення сутності суспільства, закономірностей його функціонування з пріоритетним значенням класифікації, систематизації, узагальнення, абстрагування;
  емпіричну соціологію, котра має на меті збір і накопичення фактичного матеріалу, аналіз документів, статистики, спостереження тощо.
За предметом вивчення розрізняють:
  макросоціологію, спрямовану на вивчення суспільства як цілісного організму чи певних його складових (увага зосереджена на дослідженні структурних компонентів суспільства, великих соціальних груп, світових систем тощо). Основними макросоціологічними теоріями є структурний функціоналізм (Т. Парсонс, Р. Мертон) при якому об’єкт дослідження складається з одиниць, які входять до його складу і утворює певну систему. Функціональний підхід зясовує зв’язки між елементами і цілими, а також способи їх функціонування. і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ( Г. Зіммель, Л. Козер, Р. Дарендорф) – у кожному сус-ві є невзгоди і конфлікти- соц..конфлікти є повсюдними; кожне сус-во базується на насильстві одних членів над іншими.
Предметом їх дослідження є суспільство, а точніше великі соціальні структури і механізми.
мікросоціологію, що спрямована на вивчення буденного життя людини в її найближчому оточенні (у центрі уваги -міжособистісні взаємодії людей із акцентом на дослідженні особливостей поведінки, мотивацій, спілкування тощо).До мікросоціологічних теорій відносять: символічний інтеракціонізм (Дж.-Г. Мід, Г. Блумер, А. Роуз, Г. Стоун)ґрунтується на переконанні, що природа людини і упорядкованість суспільного життя є продуктом соціальної комунікації, повсякденної взаємодії людей, постійного взаємного пристосування., теорію соціального обміну (Дж. Хоманс, П. Блау, Р. Емерсон) розглядають обмін різними видами діяльності як фундаментальну основу суспільних відносин, на якій формуються певні структурні утворення (влада, статус, престиж, конформізм та ін.)., феноменологію (А. Шюц, Е. Гуссерль)досліджує духовні цінності сус-ва.Сус-во це явище яке постійно відтворюється у процесі духовної взаємодії.
Чинники, що впливають на розвиток теорій соціології: исторический опит, факты социальной жизни, взаимодействий социальных фактов друг с другом, тенденций и закономерностей социального развития.
37.Соціальні вчення Нового часу.
Шарль Монтеск'є (1689-1755) визнає , що природний стан - це досоціальна стадія існування людини. Але разом з тим він наполягає на тому , що прагнення жити в мирі, злагоді і, ширше , в суспільстві собі подібних - це початкова природна тенденція , притаманна людині . У своєму головному творі "Про дух законів" ( 1748 ) він стверджує , що існують чотири основні "природних закону" людини, тобто людини, що знаходиться в " природному стані" : 1) прагнення жити в мирі з іншими ; 2)прагнення добувати собі їжу ; 3) прохання , звернена однією людиною до іншого; 4) бажання жити в суспільстві.
Монтеск'є підкреслював взаємозв'язок і взаємодію між індивідами як ознаки соціальності, висловивши це у формулі: "Суспільство є союз людей , а не самі люди".
Згідно з Гоббсом , "природним станом людей до об'єднання в суспільство була війна , і не просто війна , а війна всіх проти всіх". Оскільки люди в природному стані рівні , ця війна не може закінчитися нічиєю перемогою. Такий стан , в якому " все дозволено всім" , не може бути благом для людини. Тому він , прагнучи до самозбереження , в силу знову-таки "природною" необхідності зацікавлений у припиненні взаємної ворожнечі і встановленні миру .
Гоббс визнає , що людина від природи прагне жити в суспільстві. Але це не означає , що він народжується здатним жити в суспільстві . Людина здатна жити в суспільстві не від природи , а завдяки знанню як користі суспільства , так і шкоди його відсутності. Тим часом , немовлята і невігласи (усі люди бувають першими , а багато другими ) не розуміють сенсу громадського стану .
Громадянське суспільство (держава) - це, згідно з Гоббсом , " твір мистецтва" , продукт договору між людьми. Для того , щоб договір був ефективним , міцним і дотримувався, він повинен базуватися на залякуванні . Укладаючи його , люди тим самим відмовляються від своїх прав на користь якогось органу або особи , що втілюють державну владу. Держава вселяє страх своїм підданим , змушуючи їх підкорятися собі ; умиротворяти їх таким чином , воно діє заради їхнього ж блага. Ось чому Гоббс у своєму самому знаменитому творі , названому " Левіафан " ( 1651 ) , порівнює держава , з одного боку , з машиною і людським організмом , з іншого - зі страшним біблійним морським чудовиськом , Левіафаном , про який йдеться в книзі Іова.
Підкреслюючи благотворне значення всемогутності держави для його підданих , Гоббс , який був противником поділу влади , не врахував , однак , того , що всемогутня держава (і це показав історичний досвід ) нерідко перетворюється на машину, що працює заради власних потреб , і не заради блага людей , а проти них.
Жан -Жак Руссо у своїх творах " Міркування про походження і основах нерівності між людьми" (1755 ) , " Про суспільний договір " ( 1762 ) та ін, як і Гоббс , виходить із уявлення про те , що люди в природному стані рівні між собою , а суспільство , тотожне державі , є результатом договору . Правда, на відміну від Гоббса , він не вважає , що люди від природи ворожі одна одній . Людина в його розумінні за своєю природою добра, вільна і самодостатня; вона просто не потребує інших людей. Настає , однак , момент , коли люди не можуть більше залишатися в природному стані в силу " природних" же причин і змушені , під загрозою загибелі людського роду , шляхом укладення суспільного договору перейти в цивільний стан .
Руссо уподібнює верховну владу голові ; закони та звичаї - мозку ; торгівлю , промисловість і сільське господарство - роті і шлунку ; громадські фінанси - крові і т. д. . Ці уявлення про суспільство отримали згодом продовження в класичній соціологічної думки.
Локк вважає вираженням природної рівності готовність людей слідувати розумним природним законам. Ця природна готовність людей приводить їх до усвідомлення того , що в інтересах загального блага необхідно , зберігши свободу , частина функції віддати уряду , яке покликане забезпечити подальший розвиток суспільства. Як наслідок , необхідно утворення держави , яке створюється шляхом укладення суспільного договору . Суспільний договір укладається між людьми і державою.
 Основна мета держави - захист природних прав людей , прав на життя , свободу і власність . Легко помітити , що Локк істотно відходить від теорії Гоббса . Гоббс підкреслював абсолютну владу держави над суспільством і людьми. Локк акцентує інше: люди віддають державі лише частину своєї природної свободи . Держава зобов'язана захищати їх природні права на власність , життя , свободу. Чим більше прав у людини , тим ширше коло його обов'язків перед суспільством. Держава при цьому не володіє довільній абсолютною владою .
67.Соціальна структура особистості. Шляхи взаємодії особистості і суспільства.
Поширеною є думка, згідно з якою структура особистості - це єдність чотирьох підструктур:
1) біологічно зумовленої підструктури (темпераменту, статевих, вікових властивостей психіки);
2) психологічної підструктури (індивідуальних психологічних особливостей - пам'яті, емоцій, відчуттів, уявлень, почуттів, волі, інтелекту та ін.);
3) підструктури соціального досвіду (набутих знань, навичок, умінь, звичок, традицій, норм);
4) підструктури спрямованості особистості (бажань, цілей, ідеалів, мотивів, потреб, прагнень,).
Увага соціологів здебільшого зосереджується на аналізі третьої та четвертої підструктур, що загалом зумовлено специфікою предмета соціології як науки.
Найбільш знаною та широко вживаною в соціології є тричленна структура особистості, що виділяє такі складники: соціальний статус, соціальну роль і спрямованість особистості.
Соціальний статус - це певне місце, позиція людини в суспільній ієрархії групи чи суспільства загалом. Статуси можуть бути приписані або вроджені (не контрольовані власною волею людини) та набуті чи досягнуті (здобуті в результаті власного вибору і власних зусиль та контрольовані волею).
Соціальна роль - динамічна характеристика статусу, що проявляється в шаблонній, очікуваній поведінці, заданій певним статусом.
Спрямованість особи це особливе ставлення людини до дійсності й до самої себе, котра проявляється в цінностях, мотивах, потребах, установках, прагненнях, переконаннях та ідеалах. Вона виявляється в соціальній поведінці особистості.
Соціальна типологія особистості
Однією з найважливіших проблем соціологічного аналізу є проблема соціальної типологіїособистості В. Ядова. Розрізняють такі типи особистості: ідеальний (в якому знаходить вияв вимога соціального ідеалу того чи іншого суспільства); нормативний (тобто сукупність властивостей особистості, формування яких об'єктивно необхідне для розвитку певного суспільства); реально існуючий, (тобто переважаючий тип особистості на тому чи іншому етапі розвитку суспільства, який може суттєво відрізнятися від нормативного і, тим більше, ідеального типу).
Р. Дарендорф розрізняв чотири типи особистості: людина-працююча (особистість, що створює суспільнокорисні блага);людина-споживач (особистість, сформована масовим споживанням); людина-універсальна (особистість, здатна займатися різними видами діяльності); людина-тоталітарна (особистість, що залежить від тоталітарної держави).
В ролевой концепции личности (Ч. Кули, Дж. Мид, Р. Линтон) структура личности рассматривается с точки зрениястроения человеческого Я. Согласно теории «зеркального Я»Ч. Кули личность состоит из трех элементов:
1) представления о том, как нас воспринимают другие люди;
2) представления о том, как они реагируют на наше поведение;
3) представления о том, как мы отвечаем на воспринятуюнами реакцию других людей.
Несколько иначе понимает структуру Я создатель современногоинтерационизма в социологии Джордж Мид (18631931).Он характеризует личность как Я, состоящее из двух частей: Я-сам (реакция личности на воздействие других людей и обществав целом) и Я-меня или Я-другой (осознание человекомсебя с точки зрения других значимых для него людей). На этомосновании строится образ обобщенного другого.Узагальнений інший це загальні цінності та стандарти поведінки групи, що формують у членів цієї групи індивідуальний образ. Усвідомлення "узагальненого іншого" відбувається через процеси "прийняття" ролі та "виконання" ролі. Прийняття ролі - це спроба прийняти на себе поведінку особистості в іншій ситуації чи в іншій ролі, наприклад, дитячі ігри у сім'ю. Виконання ролі - це дії, пов'язані з реальною рольовою поведінкою.
Через усвідомлення інших ролей, почуттів і цінностей інших у свідомості особистості формується "узагальнений інший". Повторюючи сприйняту роль "узагальненого іншого", індивід формує свою концепцію "Я". Недостатня здатність адаптуватися до іншої думки, приймати на себе ролі інших індивідів, може негативно позначитися на розвиткові особистості.
Концепція особистості З. Фрейда. З.Фрейд розглядав людину як систему потреб, а суспільство - як систему заборон, табу. Несвідомі (у першу чергу сексуальні) прагнення особистості утворюють її потенціал і основне джерело активності, задають мотивацію її дій. В силу неможливості задоволення інстинктних потреб у їх натурально-природній формі через соціальні нормативні обмеження людина змушена постійно шукати компромісу між глибинними потягами і прийнятною для суспільства формою їх реалізації. Модель особистості, створена Фрейдом, являє собою трьохрівневе утворення: нижчий шар (Воно, чи «Ід»), представлений несвідомими імпульсами і «родовими спогадами», середній шар (Я, чи «Его») і верхній шар (супер-Я, чи «Супер-Его») - норми суспільства, сприйняті людиною. Найбільш тверді, агресивні та войовничі шари - «Воно» і «супер-Я». Вони з двох боків «атакують» психіку людини, породжуючи невротичний тип поведінки.
Поведінкова концепція. Ще одна точка зору на особистість - це особистість як система реакцій на різні стимули (Б. Скіннер, Дж. Хомманс). Відповідно до цієї концепції поведінка кожної людини обумовлюється і контролюється соціальним середовищем через мову, звичаї, соціальні інститути, засоби масової інформації та інше. У процесі взаємодії з іншими людьми, людина в будь-якій соціальній групі «має» свій інтерес: якщо її поведінка заохочується, позитивно стимулюється, то і вона буде лояльною, доброзичливою щодо оточуючих і до соціальної системи в цілому. Якщо ж вона не одержує визнання з боку суспільства, то буде поводитися скоріше агресивно, дезорганізуюче. Але кожна людина прагне уникати покарань і одержувати заохочення, а тому вона однозначно реагує на зовнішні стимули і соціальні накази.
Что такое социализация? Под социализацией понимается процессосвоения индивидом социальных норм и ролей, принятых вданном обществе, посредством как собственной активности,так и «чужой» (влияние родителей, обучение и пр.).
Стадии, или этапы, социализации
Так, по мнению Дж. Мила, этот процесс включает в себя несколькостадий, связанных с формированием Я: стадию имитации(копирование поведения взрослых людей или представителей реферативной группы); игровую стадию (проигрывание ролей);стадию коллективных игр (осознание детьми ожиданийдругих людей на основе образа «обобщенного другого»)
В концепции 3 Фрейда индивид находится все время в состоянииконфликта с обществом. В основе социального конфликта лежитпротиворечие между стремлением индивида к получениюудовльствий и ограничениями, которые устанавливаются родителямии другими людьми, а также собственным суперэго В своемже сексуальном развитии личность проходит, по Фрейду,четыре стадии, каждая из которых связана с определенной эрогеннойзоной: оральная (ребенок получает удовлетворение отжизни через рот от приема пищи и пр.), анальная (ребенокучится ходить на горшок); фаллическая (осознание ребенкомсвоей половой принадлежности и связанных с ней возможностейили ограничений); генитальная (на этой стадии дети активновыражают озабоченность проблемами половой близости).
Известный французский ученый Ж. Пиаже исследует первичнуюсоциализацию как процесс обучения мышлению.
До 2 лет сепсомоторная стадия (формирование способностик сохраннению в памяти образов предметов окружающегомира);
27 лет предоперациональная стадия (возникновение способностейк различению предметов и символов или их значений);
711 лет стадия конкретных операций (овладение навыкамимысленного манипулирования предметами);
1215 лет стадия формальных операций (формированиеспособностей к решению абстрактных задач и осмыслениюнравственных проблем своей жизни).
Соціальний контроль - це засоби переконання, навіювання, приписів та заборон; система примусу (аж до застосування фізичного насилля); система способів виразу визнання, відзначення, нагород, завдяки яким поведінка підгруп та індивідів приводиться у відповідність прийнятим зразкам, цінностям.Соціальний контроль - механізм самоорганізації (саморегуляції) і самозбереження суспільства шляхом установлення й підтримки нормативного порядку, усунення, нейтралізації або мінімізації девіантної поведінки.
Соціальні норми є обов' язковим елементом соціального контролю.Соціальні норми - це приписи, вимоги, побажання та очікування відповідної суспільно ухваленої поведінки.

Сергій Фролов зазначав механізми здійснення соціального контролю.
соціальний контроль через соціалізацію (через соціалізацію суспільство формує наші звички, бажання, полегшує прийняття рішень, створює бажання діяти так, як вимагає суспільство);

соціальний контроль через груповий тиск (забезпечує мала соціальна група, в якій функціонує індивід);

соціальний контроль через примус (він передбачає, що напрацьовуються відповідні формальні засоби контролю й покарання).

У всі часи особистість перебуває під суспільним контролем, суспільство намагається примусити її демонструвати конформну поведінку. Девіація - це відхилення від прийнятих у суспільстві норм, починаючи від незначних і завершуючи найбільш суттєвими та серйозними, що загрожують життєдіяльності окремих груп, суспільству загалом.
Дослідження основних механізмів взаємодії особистості і суспільства одне з найскладніших завдань соціологічної науки. До першої групи відносять механізми соціалізації особистості (соціальна адаптація, індивідуалізація, соціальний контроль). Другу групу утворюють механізми саморозвитку, зміни соціальної системи.
Логіку розвитку зазначених механізмів диктує соціально-історичний підхід, аналіз їх практичного втілення на різних етапах суспільного розвитку. На думку відомого українського соціолога Є. Головахи, соціально-історична типологія особистості представлена трьома головними типами: 1) особистістю, "розчиненою" у суспільстві; 2) особистістю, відчуженою від суспільства; 3) "перехідним" типом особистості.
Особистість, "розчинена"у суспільстві? Цей тип глибоко проаналізовано у працях західних соціологів. У їхніх різноманітних концепціях він має різні назви: "авторитарна особа" (Е. Фромм, М. Геркхмайєр, Г. Адорно); "одномірна людина" (Г. Маркузе); "ззовні орієнтована особа" (Д. Рісмен); "людина-маса" (X. Ортега-і-Гасет) та ін.
Другий тип особистість, відчужена від суспільства, виник у період, який згодом дістав назву застою. Саме у цей період відбувався процес відокремлення особистості від держави, приватизації інтересів та відчуження їх від інтересів тоталітарної системи. Це був період роздвоєння особистості, коли, скажімо, людина вступала до комуністичної партії, не вірячи у проголошувані нею ідеали.
І нарешті, останній, третій, або "перехідний " тип особистості, характерний для сьогодення. Особистості цього періодувластиві такі риси: недовіра до будь-якої влади; потяг до релігії і містики; роздвоєння свідомості; відмова від політичного життя в усіх його проявах, окрім стихійного протесту.
Життєвий шлях особистості є на сьогодні однією з найпоширеніших міждисциплінарних проблем сучасного людинознавства, що нею опікуються різні науки - філософія, психологія, етнографія, історія, соціологія тощо. Звичайно, першість тут належить психології, адже життєвий шлях - це процес самореалізації особистості, втілення ужиттєвому процесі певних цілей, задумів, життєвих програм.
Білет8
8.Методи в соціології: їх зміст та особливості.
Методи в соціології це спосіб здобуття, побудови та обґрунтування соціологічних знань, сукупність прийомів, процедур, операцій емпіричного, досвідного та теоретичного пізнання соціальної реальності.
Соціологія використовує дві основні групи методів:
Перша група – загальнонаукові методи, до яких належать:
Аналіз - це розчленовування цілого предмету на складові частини (сторони, ознаки, властивості або відносини) з метою їх всебічного вивчення.
Синтез - це з'єднання раніше виділених частин предмету в єдине ціле. Об'єктивною передумовою цих пізнавальних операцій є здібність окремих елементів об'єкту до перегруповування, об'єднання і розділення.
Абстрагування (ідеалізація) - це особливий прийом мислення, який полягає у відволіканні від ряду властивостей і відносин явища, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей і відношень, що нас цікавлять.
Узагальнення - це такий прийом мислення, в результаті якого встановлюють загальні властивості і ознаки об'єктів.
Індукція являє собою умовивід від часткового до загального, від окремих фактів до узагальнень, коли на основі знань про частини предметів класу робиться висновок про клас в цілому.
Дедукція – це такий умовивід, у якому висновок про деякий елемент множини робиться на основі знання про загальні властивості всієї множини.
Аналогія - це такий прийом пізнання, при якому на підставі подібності об'єктів в одних ознаках роблять висновок про їх подібність в інших ознаках.
Моделювання - це вивчення об'єкту (оригіналу) шляхом створення і дослідження його копії (моделі), яка заміщає оригінал в певних аспектах, що цікавлять дослідника.
Класифікація - розподіл тих або інших об'єктів по групах (відділах, розрядах) залежно від їх загальних ознак з фіксацією закономірних зв'язків між класами об'єктів в єдиній системі конкретної галузі знань.
Друга група – специфічні методи соціології, до яких належать:
Під спостереженням розуміється цілеспрямоване сприйняття явищ об'єктивної дійсності, в ході якого ми одержуємо знання про зовнішні сторони, властивості і відносини об'єктів, що вивчаються. Спостереження може бути: включеним, невключеним; польовим, лабораторним, випадковим (незапланованим).
Опитування найпоширеніший у соціології метод збирання первинної вербальної інформації, що ґрунтується на зверненні до окремого індивіда чи групи з питаннями, спрямованими на розкриття змісту досліджуваної проблеми.
Види опитування: Анкетування це письмове опитування з допомогою анкети. Інтерв’ю (зустріч, бесіда) різновид усного опитування, що ґрунтується на безпосередньому контакті спеціально навченого реципієнта з респондентом.
Експеримент – це такий метод вивчення об'єкта, за яким дослідник активно й цілеспрямовано впливає на нього завдяки створенню штучних умов або використанню природних умов, необхідних для виявлення відповідної властивості.
Переваги експериментального вивчення об'єкта порівняно зі спостереженням такі:
у процесі експерименту можна вивчати явище "у чистому вигляді", звільнившись від побічних факторів, які затінюють основний процес;
в експериментальних умовах можна дослідити властивості об'єктів;
повторюваність експерименту: можна проводити досліди стільки разів, скільки це необхідно.
Метод аналізу документів - це сукупність методико-технічних процедур і прийомів для отримання емпіричної інформації, вилученої з документальних джерел.
Існує два види методів аналізу документів традиційний (передбачає тлумачення документів (найчастіше унікальних, з'ясування основних думок та ідей конкретного тексту через усвідомлення, інтерпретацію, узагальнення змісту та логічне обґрунтування певних висновків) і контент-аналіз, який активно застосовується в дослідженнях засобів масової інформації, будучи незалежним формалізованим методом групування текстів. Застосовується також біографічний метод, в центрі якого вивчення індивідуального життєвого шляху.
Соціометричний метод використовують для вивчення внутрішньоколективних зв'язків шляхом виявлення стосунків між членами колективу. Цей метод застосовують для дослідження міжособистісних стосунків і міжгрупових відносин з метою їх поліпшення.
38.Виникнення і розвиток соціології в середині ХІХ ст.
Соціально -пол передумови . 1 . Процес поділу суспільства на 2 антагоністичних класи пролетаріат і буржуазію. 2 . Процес політ. консолідації. Це вело до зміни соціального середовища.
Соціально- економ . 1.Пов’язані з певним рівнем розвитку капіталістичного суспільства. Стало ясно , що феодальне суспільство перебуває в глибокій кризі , що воно історично пережило себе і перешкоджає подальшому громадському зростанню. 2 . Зростання міст , міграція і відтік сільських жителів у центр . 3 . Поява світового ринку .
Науково- теоретичні . Природознавство перестає бути збиральною наукою. Великі наукові відкриття (основи теоретичної механіки , сформульовані Галілеєм , закони Кеплера , закон збереження енергії , відкриття клітини , винахід телескопа і мікроскопа та ін ) розширили світоглядний і ментальний горизонти суспільства , що безпосередньо позначилося на філософії того часу , що зробила величезний крок в осмисленні світу , суспільства і науки .
На початку XIX ст. конкретизується проблематика традиційної соціальної філософії, набувають розвитку соціальні дослідження. Французький мислитель К.-А. Сен-Сімон запропонував вивести науку про людину на рівень знань, які ґрунтуються на спостереженні, зайнятися “встановленням послідовних рядів фактів”. Він виробив концепцію “соціальної фізіології”, в якій раціоналістичні погляди XVIII ст. поєднував з історизмом у дослідженні суспільних явищ як елементів цілісного організму.
Методологічні розробки Сен-Сімона сприяли формуванню позитивізму як напряму в філософії та соціології (від. лат. positivus – заснований на досвіді, фактах, реальний). Головне спрямування позитивізму полягало у відмові від абстрактних міркувань про суспільство, у створенні “позитивної” соціологічної теорії, яка повинна була стати доказовою і загальнозначущою, як і природничі теорії.
Основою поглядів Сен-Сімона, є його концепція історичного прогресу. Суть її полягає у тому, що людство закономірно розвивається по висхідній лінії. Переходячи від однієї стадії до іншої, воно постійно вдосконалюється, тобто кожен етап у розвитку людського суспільства порівняно з попереднім є об'єктивно прогресивним. У зв'язку з цим мислитель зазначав, що золотий вік, який до цього часу вважався явищем минулого, насправді ще попереду. У розвитку людства він виділяє такі стадії:
теологічну, яка охоплює період античності та середньовіччя;
метафізичну, до якої належить тогочасне суспільство, і позитивну стадію з таким встановленим суспільним устроєм, коли більшість людей будуть щасливі, маючи максимум засобів і можливостей для задоволення своїх найголовніших потреб.
І, відповідно, якщо на першій стадії влада у суспільстві належала священикам і феодалам, на другій - юристам і метафізикам, то на третій вона повинна перейти до вчених і промисловців.
Основою ж історичного прогресу, за Сен-Сімоном, є розвиток знань і моралі. Тому він заперечує роль та значення революційних змін, виступаючи за поступові перетворення, у тому числі у сфері власності та законодавства.
68. Дослідження соціальних уявлень в соціології
Соціальні уявлення – це спосіб пізнання, що при-пускає когнітивну активність індивіда і груп, яка дозволяє їм зафік-сувати свою позицію по відношенню до ситуації, подій, об’єктів і повідомлень. Соціальні уявлення як категорія соціальної психології є спе-цифічною формою знання, яка об’єднує в собі понятійний і образ-ний компоненти. Понятійний компонент обумовлюється науковим знанням, а образний – буденним знанням.
Соціологія, на думку Дюркгейма, повинна вивчати суспільство як систему зв'язків індивідів. Усередині цієї системи головним об'єктом є соціальні факти - продукти соціальної взаємодії й одночасно його регулятори, що примушують індивіда до певного поводження й незалежні від індивідуального довільного вибору (у марксистській термінології - які мають об'єктивний характер). До соціальних фактів ставляться норми, стандарти поводження, оцінки. Центральне місце серед них займають колективні уявлення, або інакше, соціальні факти, суть колективні уявлення. Саме суспільство, єдиний живий організм - це структура, утворена соціальними фактами двох рівнів: умовно обумовлених метафорично як "морфологічний" і "фізіологічний". До морфологічного рівня ставляться факти, що характеризують географічні, економічні, демографічні й т.п. аспекти суспільного організму. До фактів фізіологічного рівня ставляться факти, що утворять його нематеріальний, духовний аспект, колективне свідомість. Воно, у свою чергу, існує у двох формах: а) інститут, у вигляді юридичних, моральних норм, релігійних догматів, знакових систем (мови, наприклад) і б) не інститут (не менш обов'язкової, примусової), у вигляді динаміки суспільної думки, суспільного настрою й т.п.
Як підкреслює С. Московічі та представники його школи, со-ціальні уявлення – це перш за все знання здорового глузду, а в більш широкому плані – це якості буденного практичного мислення, які направлені на освоєння і осмислення соціального матеріалу і ідеаль-ного оточення. Звертаємо увагу на те, що ключовою ознакою у виз-начені уявлень є його віднесення до буденного пізнання дійсності, яке прийнято називати “знанням здорового глузду” або “спонтан-ним”, “наївним” практичним і т.ін. пізнанням.
Білет9
9.Суспільство як цілісна соціетальна система.
Так, античні філософи, зокрема Арістотель, Платон, ототожнювали суспільство з державою. У середньовіччі поширеною була думка про те, що суспільство виникло внаслідок домовленості людини з Богом; у нові часи побутувала ідея суспільного договору між людьми, внаслідок якого постало суспільство, хоча деякі філософи (Д. Дідро) вважали, що життя людей завжди було суспільним. О. Конт і Г. Спенсер вважали його динамічним утворенням, що, як і кожний живий організм, перебуває у постійному розвитку, виявляючи здатність до саморегулювання. Е. Дюркгейм розглядав суспільство як надіндивідуальну реальність, що заснована на колективних уявленнях. Для М. Вебера суспільство це взаємодія людей, яка є продуктом соціальних, тобто орієнтованих на інших людей, дій. Г. Тард розумів суспільство як продукт взаємодії індивідуальних свідомостей через передавання людьми один одному переконань, прагнень, спонукань тощо.
Різні аспекти суспільства як соціологічного феномену є предметом багатьох сучасних досліджень. Залежно від погляду на суспільство як фундаментальну категорію соціології формувалися відповідні теорії суспільства, у розвитку яких простежується три періоди:
1. Кінець XVIII початок XX ст. Соціологія функціонувала як сукупність поглядів щодо промислового суспільства. Всі тодішні теорії виходили з того, що суспільство, яке зароджується, має індустріальний характер, а економічна система визначає тип суспільства, задає принцип суспільного порядку.
2. 20-ті кінець 60-х років XX ст. зумовлених переходом до стадії організованого капіталізму, передусім в економічній сфері.Суспільство вони тлумачили як державно-монополістичний, організований (з , зрілий, розвинутий капіталізм як менеджеріальне суспільство, як суспільство масової культури.
3. 7090-ті роки XX ст. На цьому етапі виникають «концепції інформаційного суспільства» (теорії Д. Белла, Р. Дарендофа, О. Тоффлера, Ф. Ферроратті та ін.), які фіксують трансформації в економічній системі, структурі формальної та неформальної влади, інформаційній сфері. Вони розглядають інформаційне суспільство як особливу стадію історичного та соціально-економічного розвитку людства. До найхарактерніших сутнісних рис суспільства належать: спільність території проживання людей, що взаємодіють між собою; цілісність і сталість (єдине ціле); здатність підтримувати та відтворювати високу інтенсивність внутрішніх зв'язків; певний рівень розвитку культури, система норм і цінностей, покладених в основу соціальних зв'язків між людьми; автономність та самодостатність, самовідтворення, саморегулювання, саморозвиток.
Усе це дає змогу трактувати суспільство як соціальну систему.
Різними є погляди і на причини та процес виникнення суспільства, які зводяться до трьох теорій: 1. Природна (праця створила людину, перетворивши стадо на культурне угруповання виробників). 2. Божественна (Бог створив людину, заповів їй матеріальний світ і моральний закон). 3. Космічна (людство створене інопланетянами, які маніпулюють ним у власних цілях).
Типологізація суспільств це класифікація суспільств на основі визначення найважливіших і найсуттєвіших ознак, типових рис, які відрізняють одні суспільства від інших.
- за ознакою писемністі (писемні та дописемні.)
- з огляду на наявність і стан промислового виробництва (традиційне (допромислове) та промислове).
- за головним способом здобуття засобів до існування, виокремлюють:
1. Суспільство мисливців і збирачів. Структура його надто проста, а соціальне життя організоване на основі родинних зв'язків, усім править вождь.
2. Садівничі суспільства. Воно теж ще не знає, що таке додатковий продукт, основою його соціальної структури є родинні зв'язки. Але їх система помітно розвинутіша, складніша.
3. Аграрне суспільство. На цьому етапі вже з'являється додатковий продукт, розвиваються торгівля, ремесла, зароджується держава. Система родинних зв'язків перестає бути основою соціальної структури суспільства.
4. Промислові суспільства. Виникають наприкінці XVIII ст. з появою промислового виробництва, використанням у виробничих цілях наукових знань, значного додаткового продукту, розвитку системи державного управління.
Застосування цього критерію іншими соціологами передбачає, крім перших трьох, індустріальне та постіндустріальне суспільства.
- ціннісні критерії:
1. Традиційне суспільство. У ньому індивіди керуються традиційними цінностями. Ця особливість властива насамперед аграрному суспільству, в якому професія переходить від батька до сина. Людина, будучи обмеженою у виборі, змушена діяти згідно з традиціями. Саме такі особливості характеризують доіндустріальне суспільство.
2. Суспільство, кероване зсередини. У такому суспільстві поведінку індивідів визначають особисті цінності, що активізує індивідуальність, посилює вибір, самостійність рішень, власну точку зору. В ньому відсутні чіткі моральні норми, людина повинна шукати опору в собі. Це індустріальне суспільство.
3. Суспільство, кероване ззовні. Індивід у такому суспільстві спрямовує та оцінює свою діяльність, орієнтуючись на оцінки колег, друзів, сусідів, громадську думку. Воно сприяє розвитку тертіальних промислів маркетингу, послуг. З'являються нові професії, групи робітників, формуються нові громадські організації. Для досягнення успіху індивід повинен враховувати зовнішні обставини, пристосовуватися до них. Це постіндустріальне суспільство.
- розвиненість управління і ступінь соціального розшарування розмежовують суспільства на просте і складне.
1. Просте суспільство. У такому суспільстві не існує бідних і багатих, керівників і підлеглих. Основні його характеристики: соціальна, економічна, політична рівність, низький рівень розподілу праці та розвитку техніки, невеликі територіальні розміри, незначна чисельність, пріоритет кровних зв'язків.
2. Складне суспільство. Сформувалося з виникненням та нагромадженням додаткового продукту, розвитком позааграрних виробництв, зосередженням людей у містах, розвитком торгівлі, передусім зовнішньої. Класове розшарування в ньому зумовило перехід від звичаєвого права до юридичних законів. З виникненням писемності стали окреслюватися контури елітарної культури. Еволюція такого суспільства, утвердження держави уможливили реалізацію масштабних суспільних проектів (розвиток засобів комунікації тощо).
- за політичними режимами суспільства поділяють на демократичне, авторитарне, тоталітарне; за панівною релігією на християнську і мусульманську. Марксизм за способом виробництва, виробничих відносин і класової структури виділив первіснообщинну, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну, комуністичну суспільно-економічні формації.
Социальное исходное и центральное понятие социологии. При решении проблемы социального чаще всего делается акцент на то, что социальное это эффект, возникающий в результате скоординированного взаимодействия индивидов.
Но скоординированность присутствует и в стадных сообществах животных.
С точки зрения другого подхода, социальное трактуется как своеобразный эквивалент проявления чувства привязанности, притяжения. Социальное предстает как окультуренная форма животно-инстинктивных побуждений.
Специфіка социальной системы состоит в том, что она формируется на базе той или иной социальной общности (социальная группа, социальная организация и т. д.), а ее элементами являются люди, чье поведение детерминируется определенными социальными позициями (статусами), которые они занимают, и конкретными социальными функциями (ролями), которые они выполняют, социальными нормами и ценностями, принятыми в данной социальной системе, а также их различными, индивидуальными качествами (социальные качества личности, мотивы, ценностные ориентации, интересы и т. д.).
Всем этим признакам отвечает человеческое общество, представляющее собой сложноорганизованную систему высшего «органического» типа, суперсистему, или социетальную систему, включающую в себя все виды социальных систем и характеризующуюся структурно-функциональной целостностью устойчивостью, равновесием, открытостью, динамизмом, самоорганизацией, самовоспроизводством, эволюцией.
39.Позитивізм О. Конта.
Огюст Конт (1798-1857) увійшов в історію як родоначальник нової позитивної соціальної науки, яка мала звільнити наукове знання від умоглядної філософії (метафізики) і теології. Позитивна соціальна теорія, на його думку, повинна опиратися на наукові методи, які б дозволили результати одного дослідника перевірити ще раз і підтвердити або спростувати іншик дослідником, як це має місце в природничо-наукових теоріях.
Спочатку цю науку він назвав «соціальною фізикою», оскільки така назва, як здавалося вченому, передавала основний задум «позитивного» методу пізнання: відмова від умоглядності та спирання на доказовість із використанням спостережень й експерименту. Пізніше О. Конт замінив термін «соціальна фізика» на термін «соціологія», оскільки перший став використовуватись вченими для характеристики статистичних досліджень суспільного життя. Для О. Конта це було неприйнятним через те, що наука про суспільство, на його думку, має бути не описовою, а теоретичною.
За задумом французького вченого нова наука про суспільство повинна, з одного боку, вивчати суспільство з позиції його структури та елементів, а з іншого з позиції його змін, спираючись на «вивчення законів безперервного розвитку» суспільства. Таким чином в соціології з'явились два розділи  соціальна статика і соціальна динаміка.
Соціальна статика вивчає основи, умови та закони існування суспільства, оперуючи поняттями «порядок», «рівновага», «стабільність» і «гармонія». Завданням соціальної статики є розгляд основних соціальних інститутів держави, релігії, сім'ї з точки зору їх соціальної функції та ролі у встановленні злагоди і солідарності в суспільстві.
Соціальна динаміка фокусує свою увагу на законах суспільного розвитку, використовуючи поняття «прогрес», «технологія», «зміни». Головне завдання соціальної динаміки вивчення механізмів і законів постійного розвитку суспільства. У рамках соціальної динаміки О. Конт формулює теорію соціального прогресу, що базується на законі трьох стадій.
Відповідно до цього закону вирішальним чинником суспільного прогресу виступає духовний і розумовий розвиток людства, що проходить три стадії  теологічну, метафізичну і позитивну.
* Теологічна стадія (від початку існування суспільства до 1300 р.) характеризується тим, що люди пояснюють явища, які відбуваються навколо них, втручанням надприродних чинностей богів, духів та інших фантастичних істот.
* Метафізична стадія (1300-1800 рр.). У процесі нагромадження знань і вдосконалення форм мислення відбувається перехід від теологічного пояснення навколишнього світу до метафізичного (абстрактного). У спостережуваних явищах у цей період вчені шукали прихований зміст, сутність, пізнати які можна було тільки за допомогою розуму.
* Позитивна стадія (після 1800 р.). На цьому етапі еволюції розвитку людства наука стає головним інструментом пізнання навколишнього світу. Науковий підхід дозволяє досягти й підтримувати рівновагу, гармонію, злагоду в суспільстві. На третій стадії створюються всі умови для формування «позитивної» науки про суспільство соціології, а «позитивізм» стає головним принципом соціального пізнання. Критерії позитивного знання - об'єктивність, достовірність, точність, корисність теорії. Соціологія, за задумом вченого, повинна забезпечити теоретичну і практичну основу новому, більш стійкому соціальному порядку індустріальному суспільству. Для цієї епохи характерним є науковий світогляд.
Заслугою О. Конта є те, що він створив проект самостійної науки про суспільство, обґрунтував необхідність наукового підходу при вивченні суспільства і можливість пізнання законів розвитку суспільства. Він визначив соціологію не лише як об'єктивну науку, засновану на спостереженні, але і як науку, покликану практично перетворити все соціальне життя. О. Конт увійшов в історію не тільки як «батько соціології», але і як творець одного з напрямків соціологічної думки, що отримав назву позитивної соціології.
69.Вивчення цінностей в Українській соціології: методи дослідження та результати.
Ціннісні орієнтації характеризують ставлення особистості до найбільш важливих цілей життєдіяльності та до способів досягнення цих цілей.
Цінність – це набуте, засвоєне з досвіду узагальнене поняття про те, що є бажаним. Це тенденція вибору, критерій постановки цілей і результат дій.
На початку 60-х років Мілтон Рокіч запропонував першу надійну методику дослідження цінностей (Rokeach Value Skale, RVS). Вона виявилися тим шляхом, який пояснив поведінку людей з різних культур, прошарків суспільства і соціальних груп. Рокіч запропонував два списки понять, як керівних принципів життя. Перший “термінальні цінності”, це те, ради чого люди живуть у цьому світі на їх власну думку, тобто цінності-цілі. Другий список виявився фактично засобами, інструментами, за допомогою яких людина прагне досягти кінцевих цінностей-цілей. Друга група цінностей тісно пов’язана з суспільними поглядами на те, що важливо, а головне, – що допустимо в досягненні кінцевих цілей. Набір кінцевих і інструментальних цінностей у тесті Рокича і сьогодні здатний дати цікаві матеріали дослідникам, які вивчають настрої, прагнення, емоційні стани людей. В останнє 20-річчя найбільший вплив на проблему вивчення цінностей мали дослідження Ш. Шварца, який особливу увагу надав визначенню універсального набору цінностей і структурі їх взаємозв’язку. З кінця 80-х років ним була організована Міжнародна программа порівняльного (крос-культурного) вивчення цінностей, з якою працювали в 60 країнах світу, а в дослідженні взяли участь близько 100 тисяч чоловік. Для широкого користування Шварц запропонував “Шкалу цінностей Шварца” (Schwartz Value Scale, SVS) і “Портретний опитувальник” (Portraits Questionnaire, PQ), за допомогою яких визначалися цінності і складався психологічний портрет особи. SVS відкидає просту класифікацію цінностей М. Рокича на кінцеві та інструментальні цінності і визначає структуру чинників мотивації. Ця остання заснована на цінностях, які були виділені іншими дослідниками, знайдені в релігійних і філософських роботах різних культур. Шварц об’єднав цінності в десять різноманітних блоків мотивації, які він розуміє як основні типи і блоки цінностей. Автор стверджує, що цінності – це існуючі за межами ситуації задачі, які служать інтересам індивідів або груп і представляють одну з десяти мотивацій або типів цінностей.
Всім типам цінностей Шварц дав визначення, які грунтуються на їх головній цілі і визначив їх зміст на основі своїх досліджень:
1. Самоспрямованість або самокерівництво, як незалежність думки і вчинків, свобода, прагнення до пізнання і творчості, допитливість, уміння вибирати, творення.
2. Стимулювання як бажання змін, привабливість напруженого, хвилюючого життя, прагнення до новизни, пошук нових вражень.
3. Гедонізм як прагнення до отримання задоволень, плотська сенсорна винагорода самого себе, насолода життям.
4. Досягнення як прагнення до особистого успіху за допомогою демонстрації компетентності, успішності, здібностей, честолюбства.
5. Безпека як надійність, пошук гармонії, стабільності в суспільстві, взаєминах з іншими і в собі самому, прагнення до чистоти і громадського порядку.
6. Влада, як прагнення отримати певний соціальний статус, контроль або домінування над людьми і ресурсами, соціальна сила, багатство, престиж.
7. Конформність, як обмеження дій, схильностей та імпульсів, які можуть зачепити або нанести шкоду іншим людям і порушити соціальні очікування або норми. Ввічливість, слухняність, шановне ставлення до старих і батьків.
8. Традиції як пошана, прихильність і визнання звичаїв та ідей традиційної культури або релігії, покірливість.
9. Доброзичливість як збереження і збільшення благополуччя близьких людей, чуйність, чесність, великодушність.
10. Універсалізм як толерантність і захист всіх людей і природи. Широкий розум, прагнення до соціальної справедливості, рівності, захисту навколишнього середовища.
Аналіз результатів соціологічних досліджень дозволяє виявити таку ієрархію пріоритетів в українському суспільстві (у порядку зниження їхньої значущості): сім’я, друзі, робота, вільний час, хобі, релігія, власний бізнес, політика і на останньому місці розаважальні форми проведення вільного часу (табл.1). Розглянемо рейтинг основних цінностей життя молоді у порівнянні з усім населенням та з попередніми результатами. Сім’я, коло друзів та робота були й залишаються найважливішими складовими життя. Цілком природно, що для молоді більшого значення набувають вільний час, хобі, вечірки та відвідування кафе, що відбиває вікові особливості. Більш високий рівень зацікавленості представників молодого покоління політикою та власним бізнесом уже означає міжпоколінні зрушення та зміну системи життєвих орієнтирів.
Білет10
10. Особистість в системі соціальних відносин.
Особистість і суспільство органічно пов’язані між собою. Неможливо аналізувати соціальні процеси, функціонування й розвиток соціальних систем, не звертаючись до дослідження сутності особистості як суб’єкта соціальної поведінки та суспільних відносин, не вивчаючи потреб, інтересів, духовного світу особистості, не аналізуючи складних й різнобічних її зв’язків з соціальним мікро- та макросередовищем.
Соціологія вивчає особистість як елемент соціального життя, розкриває механізми її становлення під впливом соціальних факторів, її участь у змінах та розвитку суспільних відносин.
У соціології прийнято розмежовувати поняття “людина”, “індивід”, “особистість”, “індивідуальність”. Поняття “людина” служить для характеристики її біосоціальної природи, це родове поняття, яке вказує на належність до людського роду, вищого ступеня розвитку живої природи на нашій планеті. Поняття “індивід” характеризує окрему людину. Індивідуальність - те, що різнить одну людину з іншою, і як біологічну, і як соціальну істоту. Поняття “особистість” служить для характеристики соціального в людині. Це сукупність рис і властивостей, що формуються у суспільстві й не успадковуються генетично. 
Структура особистості має три рівні: (З. Фрейд)
1. Ід (Воно) - природжені пристрасті, джерело енергії, що живить потяг до задоволення. Енергія накопичується і виникає внутрішнє напруження; людина задовольняється, коли енергія “знаходить вихід”, що створює потужні імпульси, мотиви поведінки особи.
2. Его (Я) - регулятор, що затримує “вихід” енергії до появи придатного об’єкта розрядки напруження. Рівень формується на основі власного досвіду людини.
3. Супер-его (над-Я) - суто соціальна компонента, що вимагає від людини правильної поведінки відповідно до норм; здатність суб’єкта критично оцінювати свої дії, сфера моралі й відповідних почуттів (провина, сумління, співчуття, гордість, шляхетність тощо).
Фрейд вважав, що людьми керують дві головні пристрасті - “інстинкт життя” (сексуальність, лібідо або Ерос) та “інстинкт смерті” (потяг до руйнування, Танатос). Це - природжені імпульси, які контролюються й придушуються суспільством. 
Відповідно до теорії «дзеркального Я» Ч. Кулі особистість складається з трьох елементів:
1) уявлення про те, як нас сприймають інші люди;
2) уявлення про те, як вони реагують на нашу поведінку;
3) уявлення про те, як ми відповідаємо на сприйняту нами реакцію інших людей.
Трохи інакше розуміє структуру особистості Джордж Мід (1863-1931). Він характеризує особистість як Я, що складається з двох частин: Я - сам ( реакція особистості на вплив інших людей і суспільства в цілому) і Я – мене, чи Я -інший (усвідомлення людиною себе з погляду інших значимих для нього людей). На цій підставі будується образ узагальненого іншого. Узагальнення Інший - це загальні цінності та стандарти поведінки групи, що формують у членів цієї групи Індивідуальний образ. Усвідомлення "узагальненого Іншого" відбувається через процеси "Прийняття" ролі та "виконання" ролі. Прийняття ролі - це спроба прийняти на себе поведінку особистості в іншій ситуації чи в іншій ролі, Наприклад, дитячі ігри у сім'ю. Виконання ролі - це дії , пов'язані з реальною рольова поведінкою .
Про сосоціалізацію(первинна,вторина)
40. Соціологічний натуралізм
Більшість соціологічних шкіл XIX століття прагнули зрозуміти соціальне через біологічне або природне. Цей напрям в історії соціології отримав назву "натуралістичної соціології", в рамках якої виділяють органіцизм, соціальний дарвінізм, антропологічну і географічну школи. Серед представників органіцистської школи в соціології потрібно виділити, перш за все, Г. Спенсера, А. Строніна, А. Шеффле, А. Фул'є. Початок органіцистської школи в соціології пов'язаний з науковою діяльністю Герберта Спенсера. Його соціологічна система заснована на трьох основних елементах: еволюційній теорії, органіцизму та вченні про соціальні інститути.
Суспільство розглядалося по аналогії з біологічним організмом. Як і будь-який організм, суспільство має свої структурні елементи, які виконують певні функції.. Кожна частина може існувати тільки в рамках цілісної системи , де вона виконує певні функції. . Функції частин завжди означають задоволення будь-якої суспільної потреби . Всі разом функції спрямовані на підтримку стійкості суспільства і його відтворенняУ живому організмі частини існують заради цілого , в суспільстві ж благо суспільства існує для його членів - людей. За Спенсером , соціальний організм складається з трьох головних систем : регулятивної системи - це держава, що забезпечує підпорядкування частин цілому , підтримуючої системи - виробляє засоби для життя, і розподільної системи - зв'язок органів. Оскільки кожна з частин виконує тільки їй властиву функцію , у разі порушення діяльності частин , що виконують певні функції , чим більше ці функції відрізняються , тим важче іншим частинам заповнити порушені функції .
Соціальний дарвінізм як напрям соціологічного знання, розвивали У. Беджгот, Я. Гумплович, У. Сомнер, А. Смолл. Якщо органіцизм був орієнтований переважно на пошуки зовнішніх аналогій між організмом і суспільством, то соціальний дарвінізм, що також виник під впливом досягнень біологічної науки, прагнув використовувати її закони.Соціальний дарвінізм поставив в центр дослідження проблеми між-групової боротьби і соціальних конфліктів, викликаних розбіжностями інтересів і потреб. Так англійський соціолог Беджгот розглядає боротьбу за існування як головний закон соціальної еволюції, яка відбувається в ході боротьби між різними соціальними групами. Людвіг Гумпловіч одним з перших вводить в соціологію поняття "соціальний конфлікт", що, на його думку, є органічною формою взаємин між людьми і соціальними спільнотами. Він обґрунтовує положення про неминучість соціальної нерівності людей, які ведуть між собою боротьбу за виживання, вплив і панування.
Антропологічна школа в соціології представлена іменами Ж. Гобино, О. Аммона, Ж. Ляпужа, X. Чемберлена.Характерним для даного напряму є визнання расового чинника як головного в історичному розвитку, проголошення біологічних і культурних відмінностей рас. Розвиток суспільства розглядається через расові особливості народів.Основні положення расово-антропологічної школи зводяться до визнання того, що соціальне життя і культура є лише наслідком дії расово-антропологічних чинників. Раси є основними суб'єктами історичного процесу, вони діляться на "вищі" і "нижчі", а змішування рас веде до фізичної і культурної деградації суспільства.
Соціальна поведінка людини детермінована біологічною спадковістю. При цьому деякі дослідники, наприклад, Ж. Гобино і Ж. Ляпуж вбачають причини розвитку цивілізації в "чистоті" раси. Оскільки в світі практично не залишилося чистих рас, а біла раса поступово змішується з жовтою і чорною і тому втрачає свою роль домінуючої.
70. 70.Сім’я як об’єкт соціологічного аналізу.
Сім’я є об’єктом дослідження багатьох наук: демографії, соціальної психології, педагогіки, економіки, етнографії, історії, права, соціології тощо. Кожна з них вивчає специфічні сторони розвитку та функціонування сім’ї під власним кутом зору і відповідно до свого предмета і методу.
Соціологія сім'ї галузь соціології, що вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку сімейно-шлюбних стосунків як соціального феномену в конкретних соціокультурних умовах.
Предмет соціології сім'ї специфічні соціальні відносини, що виникають між сім'єю і суспільством та всередині сім'ї.
Об'єкт соціології сім'ї сім'я як мала соціальна група і як специфічний соціальний інститут регулювання відтворення людини за допомогою певної системи норм, ролей.
Соціологія сім’ї як частина загальної соціології, як теорія «середнього рівня» розглядає особливу сферу життєдіяльності та культури сім’ї, які пов’язані сімейно-родинними відносинами, фокусуючи увагу на спільній життєдіяльності членів, тобто на сімейному способі життя.
Сім'я є соціальним інститутом і малою соціальною групою, що має історично визначену організацію, члени якої пов'язані родинними стосунками, спільним побутом і взаємною моральною відповідальністю.
Сім'ю як соціальний інститут ми аналізуємо тоді, коли особливо важливо з'ясувати, наскільки спосіб життя сім'ї, її функціонування в певних межах відповідають чи не відповідають тим чи іншим сучасним потребам суспільства.
Як мала соціальна група сім'я розглядається у тих випадках, коли дослідженню підлягають відносини між індивідами, які склад сім'ю.
Виділяється різна кількість фаз циклу:
утворення сім'ї - вступ у перший шлюб;
початок дітонародження - народження першої дитини;
завершення дітонародження - народження останньої дитини;
"порожнє гніздо" - вступ у шлюб і виділення із сім'ї останньої дитини;
припинення існування сім'ї - смерть одного із подружжя.
Функції сім’ї – це способи прояву її активності, способи життєдіяльності всієї сім’ї та окремих її членів.
Специфічні функції сім’ї, до яких відносять
народження ( репродуктивна),
спілкування з дітьми (екзистенціальна),
виховання дітей ( соціалізаційна),
Неспецифічні функції – це ті до яких сімя була пристосована за певних історичних умов.
Функції сімї
Господарсько-побутова Соціально-статусна функція Виробничо-економічна Дозвіллєва Матеріального –забезпечення Емоційна функція Первинного соціального контролю Сексуальна функція Функція духовного спілкування
Сучасні типології сімей.
Моногамія-полігамія
Моногамія – шлюб одного чоловіка з однією жінкою.
Полігамія – шлюб одного з подружжя з декількома: полігінія – шлюб одного чоловіка з кількома жінками; поліандрія – шлюб однієї жінки з кількома чоловіками
Екзогамні – ендогамні
Екзогамні - такі шлюби, які можливі тільки за межами даної сімейної групи, фратрії. Ендогамні –такі, шлюби, які можливі виключно в межах фратрії.
За критерієм просторово-територіальної локалізації:
Унілокальні подружжя проживають окремо від батьків.
Патрилокальні або матрилокальні сімї – проживають у батьків чоловіка (жінки)
За критерієм влади: патріархальні – матріархальні. Також егалітарні ( егалітарність розуміється як рівний вплив подружжя із взаємо замінюваними ролями)
За критерієм поширеності:
Неповні
Нуклеарные семьи, состоящие из родителей и их детей, из двух поколений. Расширенная семья представляет собой две и более нуклеарных семей с единым домохозяйством и состоящая из трех и более поколений-прародителей, родителей и детей (внуков).
Репродуктивная семья - семья, состоящая из родителей и несовершеннолетних детей.
Ориентационная семья - родительская семья, из которой вышли взрослые дети, имеющие свои репродуктивные семьи.
Линейная семья образуется, когда все дети одного пола после вступления в брак остаются в доме родителей (Индия).
Стержневая семья возникает, когда вместе с родителями остается кто-то один из всех детей со своей семьей (сельские регионы Европы).
Полная расширенная семья формируется, если братья с женами остаются в доме отца и их сыновья после женитьбы также остаются с ними (Китай).
Семьи послеразводные, с одним родителем и детьми, называются в отличие от семей с двумя родителями - неполными (прежде эти семьи в основном были семьями вдов, ныне они итог чаще всего развода).
Сім'я проходить ряд етапів, послідовність яких складаєте сімейний, або життєвий цикл сім'ї. Виділяється різна кількість фаз цього циклу:
утворення сім'ї - вступ у перший шлюб;
початок дітонародження - народження першої дитини;
завершення дітонародження - народження останньої дитини;
"порожнє гніздо" - вступ у шлюб і виділення із сім'ї останньої дитини;
припинення існування сім'ї - смерть одного із подружжя.
Умови життя сім'ї - це сукупність факторів макросередовища (загальні соціальні умови), мезо- і мікросередовища (середовище розселення і найближче соціальне оточення). Категорія «умови життя сім'ї» означає сукупність об'єктивних та суб'єктивних чинників макросередови-ща (загальні соціальні умови) і мікросередовища (найближче соціальне оточення).
Загальні соціальні умови поділяються, в свою чергу, на:
соціально-економічні;
соціально-політичні;
соціально-культурні;
демографічні;
екологічні умови;
соціально-психологічні.
Еволюційна теорія (Л. Морган і Ф. Енгельс)
Исторические этапы эволюции брака, семьи таковы (по Моргану):
Промискуитет – беспорядочные половые связи первобытных мужчини женщин (40 – 50 тыс. лет назад). В половые отношения могли вступатьлюбые родственники.
Кровно-родственная семья – основана на групповом браке междубратьями и сестрами двух родов (родными и сродными, т. е. двоюроднымии троюродными). Брачные партнеры разделены по поколениям.
Cемья пуналуа – основана на групповом браке нескольких сестер, родных и сродных, с мужьями каждой из них, или групповом браке нескольких братьев с женами каждого из них. Причем эти их общие мужья или жены не обязательно родственники по отношению друг к другу.
Парная сім’я (Синдиасмическая)– образование постоянных пар на более или менее продолжительный срок, но без исключения сожительства, т. е. один мужчинамог быть связан не с одной, а с несколькими женщинами одновременно. Иженщина могла иметь несколько мужей.
Патриархальная семья.
Моногамная семья – пожизненное единобрачие отдельных пар с исключением сожительства. Происхождение, наследование устанавливаетсяпо отцовской линии. Это служит базисом раздвоения морали на мужскую и женскую, устанавливаются двойственные (гендерные) социально-культурные нормы и стереотипы, неравенство мужчин и женщин.
Исторические этапы эволюции брака, семьи таковы (по Енгельсу):
1.Промискуитет
2. Кровнородственная семья – первая ступень семьи.
3. пуналуальная семья.В результате развития пуналуальной семьи инстинктивно становится невозможным кровосмешение. Проявляется стремление к единобрачию в таких случаях, как покупка или похищение женщины.
4. моногамна сімя
5. Патриархальная семья Энгельсом почти не рассматривается. Он лишь подтверждает слова М. Ковалевского, что она образовала переходную ступень от семьи, возникшей из группового брака и основанной на материнском праве, к индивидуальной семье современного мира.
Основні соціологічні теорії, які застосовуються до вивчення сім’ї на мікрорівні:
Символічний інтеракціонізм (Дж.Мід, Е.Блуммер, У.Томас) – розкриває суть інтерпритації міжособистсих взаємодій, в тому числі і в сім’ї;
Теорія обміну ( Дж.Хоманс) – дозволяє розглядати сімейні процеси крізь призму обміну цінностями. Даний підхід застосовується, як правило, до шлюбного вибору, в області мотивів подружжя;
Психоаналіз ( З. Фрейд, к.Хорні, Е.Берн) – саме тут сім’я та сімейні стосунки залишаються улюбленою темою. Фрейдівська парадигма сприяла затвердженню біографічного методу в мікросоціології;
Соціометрія (Я.Морено) – її застосування в області сімейних взаємин здатно приводити у відповідність систему соціальних ролей сім’ї із системою міжособистих почуттів і ролей членів сім’ї.( Групова психотерапія).
Етапи розвитку соціології сім’ї:
1)переддослідницький ( до сер.ХІХ ст) – займався вивченням сімейних традицій, дослідження філософської та художньої літератури;
2) період соціального дарвінізму ( кінець ХІХ ст.) – характерним є вивчення еволюції сімейного інституту. З’явилися праці, які теоретично узагальнили історичні та соіокультурні здобутки: Й.Бахофен “Материнське право” (1861р); Дж.Мак-Леннан “Первісний шлюб” (1865р); Л.Морган “Стародавнє суспільство” (1877р.); Ф.Енгельс “Походження сім’ї, приватної власності та держави” (1884р.); М. Ковалевський “Нарис походження та розвитку сім’ї та власності” (1895р.).
3) період спонтанної науки та теорії сім’ї ( перша пол.ХХ ст.) – з’являється багато робіт спекулятивного характеру про роль сім’ї в суспільстві, накопичуються емпіричні дані про різні типи шлюбно-сімейних відносин;
4) період планомірної побудови теорії сім’ї (з сер.ХХ ст.) – Е.Дюркгейм, Е.Вестермарк, Дж.Медок, Н.Смелзер, Е.Гідденс, К.Циммерман, Е.Берджес, Р Хілл, У.Огборн, Т.Парсонс, К.Девіс.
Основні соціологічні теорії, які застосовуються до вивчення сім’ї
Соціобіологічна парадигма
На думку її представників (Е. Вілсон, Д. Бараш), біолого-анатомічні відмінності зумовлюють протилежні соціальні статуси й ролі чоловіків та жінок, що виявляється у відповідних формах поведінки. Заради благополуччя своїх дітей жінки прагнуть сексуальних контактів з чоловіками, які належать до більш високих, ніж вони, соціальних верств. Генетичний код чоловіків рішуче впливає на їх агресивність та наполегливість: щоб мати успіх у жінок, вони змушені змагатися не тільки фізично, але й у сферах економіки та політики. Соціобіологи припускають, що і чоловіки, і жінки можуть обрати інші варіанти поведінки, але в такому разі це суперечитиме їх генетичним кодам, що негативно позначиться на них та їх дітях.
Структурний функціоналізм
Ґрунтується на тому, що окреслення гендерних статусів на основі статевовікової спеціалізації відбувалося одночасно з формуванням людської цивілізації. Так, здавна жінки опікувалися дітьми, а чоловіки здобували їжу. З розвитком цивілізованих інститутів для реалізації цих статусів не обов'язковою була фізична сила, але самі статуси та ролі, помітно змінившись, залишилися, довівши свою функціональну необхідність для суспільства. Наприклад, роль жінки, на думкуТ. Парсонса, є експресивною, пов'язаною зі створенням теплоти, затишку, емоційної підтримки. Чоловік виконує інструментальну роль, яка забезпечує матеріальний добробут. Розподіл статевих ролей, які водночас підтримують одна одну, забезпечує ефективне функціонування сім'ї як соціальної системи. Цей розподіл, вважають функціоналісти, є природним, задовольняє чоловіків і жінок, сім'ю, суспільство.
Марксистська та неомарксистська концепції
Представники її вважають, що стосунки між чоловіками та жінками мають історичний характер, тобто не завжди були однаковими. На зорі цивілізації існував розподіл праці за статевими ознаками: чоловіки були здобувачами їжі, а жінки опікувалися домом. На думку Ф. Енгельса, становище змінилося з виникненням приватної власності, якою володіли та розпоряджалися чоловіки. Для певності, що ця власність потрапить саме до їх дітей, чоловіки заборонили полігамію та закріпили моногамні стосунки, а одночасно й своє домінування над жінками.
Згідно з неомарксистськими теоріями нерівність між чоловіками та жінками полягає у природі капіталізму, яка заперечує свободу статевого вибору. Даючи жінкам меншу заробітну платню, ніж чоловікам, суспільство підтримує панування чоловіків. Через низькі доходи жінка змушена виходити заміж, сподіваючись отримати від життя більше благ. Відповідним є її пошук шлюбного партнера, здатного це забезпечити.
Теорія конфлікту
Видатний її представник Р. Коллінз вважає, що статева нерівність зумовлена конфліктом між чоловіками (панівна група) та жінками (залежна група). В основі цього панування підкорення чоловіками жінок заради сексуального задоволення. Щоб узаконити доступ до них та зміцнити своє панування, чоловіки здобули право на «сексуальну власність». Згодом сформувався так званий сексуальний ринок, де чоловіки та жінки торгуються між собою, намагаються вдало обрати длясебе партнера.
Білет11
11. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль
Соціальна взаємодія система взаємозумовлених соціальних дій, за яких дії одного суб'єкта (індивіда, групи, спільноти) одночасно є причиною і наслідком відповідних дій інших. У процесі її реалізується соціальна дія партнерів, відбувається взаємне пристосування дій кожного з них, одностайність у розумінні ситуації, усвідомленні її смислу дій, певний ступінь солідарності між ними.
Аналізу соціальної взаємодії присвячено чимало наукових теорій.
Теорія соціального обміну її автор Дж. Хоманс розглядав соціальну взаємодію як складну систему обмінів, зумовлених засобами врівноваження винагород і затрат. Стверджуючи, що суб'єкти взаємодіють на підставі свого колишнього досвіду, виділяє чотири принципи взаємодії:
1) чим вище винагороджується певний тип поведінки, тим частіше він повторюватиметься;
2) якщо винагорода залежить від якихось умов, людина намагається відтворити їх;
3) якщо винагорода велика, людина здатна витратити більше зусиль для її отримання;
4) коли потреби людини близькі до насичення, вона докладатиме менше зусиль для їх задоволення.
Теорія соціальної дії. Т. Парсонс вважав, що орієнтації діяльного індивіда мають дві моделі модифікації: мотиваційну і ціннісну. Мотиваційна спрямована на бажання і плани індивіда, а значить, на задоволення або незадоволення його потреб. Ціннісна орієнтація належить до тих аспектів орієнтації особи, що зв'язують її з дотриманням певних норм і стандартів.
Одним із виявів соціальної взаємодії є зв'язок.
Соціальний зв'язок соціальна дія, що виражає залежність і сумісність людей або груп.
Соціальні зв'язки є об'єктивними, залежать від соціальних умов, у яких живуть індивіди. Основними їх елементами є: суб'єкти зв'язку (індивіди, спільноти), предмет зв'язку (з приводу чого він здійснюється), механізм свідомого регулювання взаємин між суб'єктами («правила гри» між індивідами, соціальними спільнотами).
Важливою формою вияву соціальних тривалих, сталих, системних, оновлюваних, різноманітних за змістом зв'язків є соціальні відносини.
Внаслідок суперечливості соціальних відносин однією з форм соціальної взаємодії суб'єктів стає соціальний конфлікт.
Соціальний конфлікт зіткнення двох або більше сил, спрямованих на забезпечення своїх інтересів в умовах протидії.
Виділяють такі стадії соціального конфлікту:
1. Передконфлікт (виникнення соціальної напруженості).
2. Зростання напруги (поява конфліктної ситуації).
3. Безпосередній розвиток конфлікту (стадія від критої боротьби сторін).
4. Регулювання (розв'язання соціального конфлікту).
Існують різноманітні класифікації соціальних конфліктів:
за включеністю до системи організаційних зв язків функціональні та дисфункціональні;
за специфікою впливу на організацію конструктивні та деструктивні;
за тривалістю короткотермінові й довготермінові тощо.
Конфлікти бувають агоністичні (примиримі) й антагоністичні (непримиримі).
Соціальний контроль засіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує упорядковану взаємодію її елементів шляхом нормативного (у тому числі й правового) регулювання. Важливими атрибутами та елементами соціального контролю є цінності, норми, звички, звичаї, санкції, які виникають та існують внаслідок дії соціальних інститутів.
Види соціального контролю
Внутренний (самоконтроль) Форма социального контроля, при которой индивид самостоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его с общепринятыми нормами
Внешний Совокупность институтов и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых норм поведения и законов
 Неформальный (внутригруппо-вой) основан на одобрении или осуждении со стороны группы родственников, друзей, коллег, знакомых, а также со стороны общественного мнения, которое выражается через традиции и обычаи либо через средства массовой информации
 Формальный (институциональный) основан на поддержке действующих социальных институтов (армия, суд, образование и т. д)
41. Географічна школа в соціології.
Іншим напрямом натуралізму в соціології був так званий географічний, або географічна школа в соціології. Так сталося, що це історично свого роду перша школа в соціології, завдяки творчості Ж. Бодена, Ш. Монтеск'є, А. Тюрго. Основними детермінантами в "географічних" концепціях було визнання природних факторів та умов (географічне положення, кліматичні умови, рельєф) як визначальних у розвитку суспільства. Типовими представниками географічної школи в соціології XIX ст. були Г. Бокль, Л. Мечников, С. Соловйов, В. Ключевський.
Англійський вчений Генрі Томас Бокль (1821-1862), вивчаючи історію людства, простежував процеси історичної взаємодії людини та природи. Він зазначав, що географічне розміщення, клімат, ландшафт, ґрунти, їжа зумовлюють особливості як тілесної конституції людини, так і своєрідність її духовності, мислення і т. ін. Ландшафт, на його думку, визначально впливає на особливості фізичного розвитку людини, її мислення та опосередковано на рівень розвитку людської спільноти. Велич природи пригнічує людину, робить її пасивною та безпомічною перед стихією, тоді як люди, котрі живуть у помірній зоні, змушені бути активними й боротися за існування, що робить їх творчими та сприяє накопиченню розумового "капіталу".Усі інші елементи клімат, ґрунт, їжа зумовлюють соціальну диференціацію та визначають особливості політичних і суспільних відносин.
За теорією Л. Мечникова (російський географ, громадський діяч), виникнення і розвиток культур мали за своє джерело рівень та масштабність освоєння водних ресурсів. В історії цивілізації Л. Мечников виділив три основні періоди:1.Річковий період відлічується відтоді, коли виникли перші розвинені суспільства в долинах великих річок: Інду та Гангу в Індії; Хуанхе та Янцзи в Китаї; Тигру та Євфрату в Месопотамії; Нілу в Єгипті. Долини річок були зручні для землеробства та відігравали роль найзручнішого транспортного шляху, яким могли користуватися люди. У цих обмежених географічних ареалах люди були змушені виявляти солідарність, об'єднуючись у спільноти. Поступовий процес диференціації суспільних функцій призвів до виникнення перших держав. 2.Морський період, що охоплює 25 століть, починається від заснування Карфагена й завершується в часи існування імперії Карла Великого. У цей час виникають культури Фінікії, Карфагена, Греції, Риму, Візантії. Спільною рисою для них був розвиток не лише сільського господарства, але й ремесла, та превалювання морської трргівлі, що стала основним джерелом їх добробуту і могутності. У ці часи люди освоюють не лише Середземне море, але й Чорне та Балтійське моря, що розширює ареал європейської цивілізації та поступово робить її могутнішою за інших. 3. Океанічний період розпочинається після розпаду імперії Карла Великого, а його кульмінацією стає епоха великих географічних відкриттів.
Праці з історії видатних російських істориків С. Соловйова та В. Ключевського пронизані духом "географізму", щоправда, не на простому і примітивному рівні, а на досить переконливому, пронизаному "духом цілого", народною волею.С. Соловйов та В. Ключевський розглядають історичний процес (конкретно розвиток російської держави) як єдність двох сил - людського духу (в контексті особи та суспільства) і фізичних факторів природи.
Основоположником класичної геополітики вважають німецького вченого Ф. Ратцеля. Він сформулював концепцію визначального впливу географічного середовища на зовнішню політику держав. Ф. Ратцель проповідував ідею прямого зв'язку еволюції народів із географічним середовищем, у якому вони існують, і відповідно, держав з територією, якою вони володіють. Обов'язковою умовою існування народу є життєвий простір, на якому він може задовольнити свої потреби, а держави наявність території, на яку може поширюватися її влада. На його думку, географічний простір є тією об'єктивною реальністю, яка визначає собою історичні долі народів.
Р. Челлен, Він розглядав державу як організм, що складається з п'яти життєво важливих сфер: геопросторової, демографічної, економічної, соціальної та політичної. Р. Челлен вважав, що держава керується інстинктом до самозбереження, зростання, устремлінням до влади та веде боротьбу за володіння життєвим простором на всіх стадіях свого існування: народження, зрілості, упадку, смерті. На його думку, принциповими чинниками її могутності є розмір і компактність території та зручність комунікації.
71.Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні.
Сучасні стан функціонування української сім’ї:
- Все більшого розвитку набуває неповна і позашлюбна сім’я.
- Дошлюбна поведінка молоді характеризується активними сексуальними пробами на фоні недостатньої психосексуальної обізнаності.
- Зростає кількість молодих сімей (до 39%), основним мотивом заключення шлюбів яких було “народження дитини”.
- Серед мотивів вступу в шлюб у молоді домінують раціональний і матеріальний розрахунок.
- В дошлюбній поведінці молодих людей спостерігається неадекватно-завищені вимоги до особистості партнера і до шлюбу в цілому (частіше у жінок), що веде до відмови від створення сім’ї і самоактуалізації особистості в професійній діяльності.
- В установках на лідерство і керівництво в сім’ї значна частина чоловіків (72%) віддають перевагу чоловіку, більша частина жінок орієнтована на демократичну сім’ю. Але в сімейному житті багато молодих жінок виявляють тенденцію до домінування і маніпуляції партнером, дітьми.
- Сучасні сім’ї і вступаючи в шлюб стійко орієнтовані на малодітну сім’ю.
- Більшість пар (з різним сімейним стажем) не схильні до співробітництва, пошуку шляхів стабілізації відносин, у них не сформовані соціально-психологічні уміння вирішувати міжособистісні проблеми. Все це формує установку на розлучення як засіб вирішення конфліктів і напруги.
- Протилежність мотивів, цілей, функціонально-рольових позицій, особистісних характеристик молодого подружжя все більше ускладнює адаптації до шлюбу, зменшує гнучкість і толерантність партнерів, скорочує тривалість адаптивного періоду молодої сім’ї, наближає їх до розлучення.
- “Хвороба сім’ї” понижує її психотерапевтичну функцію і здатність самостійно долати труднощі і переборювати кризові періоди.
- Сучасна сім’я характеризується дезінтегрованістю і незахищеністю її членів перед зовнішніми факторами.
- Аналізуючи якісні показники сімей, відмічено, що середню сучасну сім’ю відрізняє: закритість, консервативність, дисгармонійність, корпоративність у відносинах.
- Прослідковується зростання кількості розлучень людей похилого віку.
- Збільшується кількість жінок незадоволених сексуальними відносинами з чоловіком.
- Збільшились скарги подружжя на сексуальні дисфункції, які детерміновані психологічними факторами.
Основні сучасні тенденції розвитку сім"і, зумовлені станом українського суспільства, можуть бути зведені до таких: 1) шлюб, що лежить в основі сімґї, стає рівноправним, добровільним, вільним від примусу, корисливості, втручання чи тиску третіх осіб; 2) дотримується принцип егалітарності, не обмежуються права й не принижується гідність жінок і чоловіків, що забезпечує кожному з них рівні можливості професійного та духовного зростання; 3) в сучасній сімґї долається відчуження подружнього життя; системою прав та обовґязків створюються реальні передумови для усунення суперечності між любовґю та обовґязком; 4) суспільство обґєктивно зацікавлене у зміцненні шлюбно-сімейних стосунків не шляхом зовнішнього тиску на сімґю, правових та інших заборон, а за рахунок зростання її внутрішньої згуртованості, посилення подружньої і батьківської відповідальності.
Сімейна політика соціальної держави – це політика, спрямована на формування сприятливого політичного, соціального, культурного й економічного середовища для життєдіяльності сім’ї, реалізацію її основних соціальних функцій, на гармонізацію внутрісімейних відносин, взаємовідносин сім’ї, індивіда й держави, на забезпечення необхідних умов розвитку інституту сім’ї як основи стабільності суспільства. Вона має включати в себе як соціальний захист від різноманітних соціальних ризиків (наприклад, безробіття, втрата годувальника та ін.), так і соціальну підтримку в разі перебування сім’ї у скрутному соціальному становищі.
Так, Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», встановлює гарантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги. Згідно з цим законом, в Україні призначається 5 видів державної допомоги сім’ям з дітьми: = Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; = Одноразова допомога при народженні дитини; = Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; = Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; = Допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми.
З метою матеріальної підтримки найменш захищених верств населення прийнято Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Цей Закон спрямований на реалізацію конституційних гарантій права громадян на соціальний захист – забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім’ям.
Кодексом законів про працю, Законами України «Про зайнятість населення» та «Про відпустки» передбачено гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; заборона залучення цих категорій жінок до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні; надання відпусток у зв’язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною, додаткових професійних відпусток жінкам з дітьми; поліпшення умов праці. Частина цих пільг поширюється і на батьків, які виховують дітей без матері, а також на опікунів чи піклувальників.
У сфері освіти та виховання дітей у сім’ї, необхідно зазначити, що батьки зобов’язані забезпечити отримання дітьми повної загальної середньої освіти. Правові питання освіти дітей, у тому числі в сім’ї, відображені в Законі України «Про загальну середню освіту». Відзначимо також, що Постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2000 р. затверджено Порядок надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно від форм власності, відповідно до якого дітям із багатодітних сімей надається перевага при розподілі направлень і зарахуванні на навчання.
Житлові питання, як було доведено вище,є одними з головних для сучасної української сім’ї.Відповідно до Житлового кодексу України житлові приміщення надаються громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, у вигляді окремої квартири на сім’ю і в порядку черговості. До переліку першочергового надання житлових приміщень входять багатодітні сім’ї, сім’ї, що виховують дітей-інвалідів, одинокі матері, сім’ї, де народилися близнята, сім’ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків.
В Україні з 1995 р. діє програма житлових субсидій, якою передбачено надання адресної соціальної підтримки малозабезпеченим сім’ям у вигляді субсидій на житлово-комунальні послуги. Також певні пільги для сімей передбачені у Законі України «Про житлово-комунальні послуги».
Білет12
12. Соціальні зміни, теорії розвитку суспільства.
Соціальні зміни процес виникнення нових явищ, структур, характеристик у різних соціальних системах і підсистемах під час їх взаємодії. Соціальні зміни відбуваються на рівні міжособистісних відносин, на рівні організана цій та інститутів, малих і великих соціальних груп місцевому, соціетальному та глобальному рівнях.
Соціологія аналізує різні типи соціальних змін: еволюційні и революційні, короткострокові й довгострокові, організовані й стихійні, насильницькі й добровільні, усвідомлені й неусвідомлені, а також зміни на рівні індивіда, групи, організації, інституту, суспільства та ін.
У сучасній соціології виділяють наступні концепції соціальних змін: 
1) Теорії еволюційного розвитку [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ](соціальний [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]). 
Еволюціонізм - один із провідних напрямків досліджень суспільних процесів, роль якого значно зросла в Європі після оприлюднення вчення Ч. Дарвіна про антропосоціогенез.
Ідея суспільного прогресу як поступового розвитку була базовою у творчості англійського мислителя Герберта Спенсера (1820-1903 pp.), який, на думку вчених, на сім років раніше за Ч. Дарвіна висунув ідею еволюції.
Як засновник органіцизму, вчений вдався до аналогій між біологічним організмом і суспільством, підкреслюючи, що суспільство, як і біологічний організм, із часом кількісно збільшується в об'ємі, ускладнюється його структура, посилюється залежність його складових частин між собою. Водночас суспільство, втрачаючи деякі свої одиниці, продовжує існувати як цілісність, постійно самовідтворюючись.
2) Теорії революційного розвитку суспільства (соціальний революціонізм). 
Основоположниками теорії революційного перетворення суспільства були К. Маркс і Ф. Енгельс. Марксистська концепція суспільного розвитку базується на формаційному підході. Людство у своєму розвитку проходить п'ять формацій: 
· Первіснообщинний; 
· Рабовласницьку; 
· Феодальну; 
· Капіталістичну;
· Комуністичну. 
Перехід від однієї формації до іншої здійснюється на основі соціальної революції. Соціальна революція - це корінний якісний переворот в усій соціально-економічній і політичній системі суспільства. Економічною основою революції є поглиблюється конфлікт між зростанням продуктивних сил суспільства і застарілою, консервативною системою виробничих відносин, який проявляється в посиленні соціальних антагонізмів і загострення класової боротьби.
3) Циклічні теорії (теорії культурно-історичних типів). 
Теорія культурно-історичних типів М. Данилевського поділяє всі народи на історичні та неісторичні. Неісторичні народи - це тупикові гілки у розвитку суспільства, вони не в змозі вирішувати свою долю, отже, вони не в змозі виробити свої культурно-історичні типи. М. Данилевський налічує 13 культурно-історичних типів, створених історичними народами: єгипетський, китайський, ассиро-вавилонський (древнесемитских), індійський, іранський, єврейський, грецький, римський, новосемітіческій (аравійський), романо-германський, перуанський, європейський, слов'янський. Культурно-історичні типи розрізняються по поєднанню в них чотирьох основних елементів: 
1) релігійного, 
2) політичного, 
3) культурного,
4) економічного. 
42. Психологічний напрямок в соціології.
Психологічний еволюціонізм За Уордом, з виникненням людини спочатку єдина еволюція роздвоюється і спонтанний розвиток стихійних сил, що він називав генезисом, доповнюється усвідомленими діями людини, яка переслідує визначені цілі. Уорд проводить межу між "природним" прогресом, обумовленим сліпою дією загальних законів еволюції, і прогресом "штучним", пов'язаним з активною діяльністю людей. Первинною соціальною силою, за Уордом, є бажання, зокрема голод і спрага, пов'язані з підтримкою життя виду, а також сексуальні прагнення, що забезпечують продовження роду. Розглядаючи бажання матеріального порядку, він вважав працю неприродним і тяжким обов'язком, обумовленою тільки зовнішньою необхідністю. Хоча власність і прагнення до збагачення, незважаючи на їхні негативні наслідки, здавалися йому незмінними стимулами суспільного розвитку, оскільки вони, на його думку, пов'язані з іманентним (тобто внутрішньо властивим) людській свідомості егоїзмом, а конкуренція природним законом розвитку. На базі первинних потреб формуються більш складні інтелектуальні, моральні і естетичні потреби.
Інстинктивізм Одним з найвизначніших представників інстинктивізму вважається Уільям Мак - Дугалл. На думку Мак - Дугалла, теоретичною основою всіх соціальних наук повинна стати «психологія інстинкту». Під інстинктом Мак-Дугалл розуміє «вроджену чи природну психофізичну передумову, яка змушує індивіда сприймати і звертати увагу на визначені об’єкти і відчути при цьому специфічне емоційне збудження і діяти по відношенню до цих об’єктів певним чином чи на крайній випадок відчути імпульс до такої дії». З первинними (простими і нерозкладними) інстинктами тісно пов’язані також емоції. Кожен з них може бути співвіднесений з відповідною групою емоцій. Наприклад, батьківський інстинкт проявляється в емоціях ніжності, інстинкт втікача – в емоціях самозбереження, інстинкт цікавості - в емоціях здивування, інстинкт будівника - в емоціях творення, інстинкт відтворення людини - в емоціях сексуальної ревності і т.д. У. Мак – Дуґал нараховує 18 інстинктів (серед них інстинкти цікавості, відтворення подібних до себе, самоствердження тощо).
Своєрідною революцією у психології та соціальній психології стало вчення австрійського лікаря, психолога, філософа та соціолога Зигмунда Фрейда. Серед людських інстинктів у сфері несвідомого Фрейд виділяє лібідо, що включає і загальнолюдську любов і любов до батьків, дружбу і т. ін. За твердженням вченого, лібідо виступає загальною і головною причиною прояву характеру, людської поведінки, діяльності
Психолоігія народів Одними з найперших концепцій психологічного напряму в соціології були концепції групової поведінки, «психологія народів». Її автори –німецькі вчені Морітц Лацарус та Хейнман Штейнталь. Народний дух виявляється в спільності рис характеру, моралі, мови, міфології, вірувань, і він об’єднує людей в єдине ціле, в народ. Кожна людина виступає як представник даного народу і має спільні з ним риси. Останні єднають людину з людиною завдяки тому, що вони наділені особливостями природи даної спільності, живуть в єдиному середовищі, і в загальних умовах їхнього життя складаються спільні риси характеру, діяльності та поведінки.
Пізніше ідеї «психології народів» розвивав німецький психолог, фізіолог, філософ, мовознавець Вільгельм Вундт. Вільгельм Вундт: «батько» експериментальної психології. Свідомість народу є синтезом індивідуальних свідомостей. Взаємодія народної та індивідуальної свідомості уособлюється в продуктах надіндивідуальної діяльності побуті, моралі, мові, міфології
Групова психологія та теорія наслідування У центрі уваги Ґ. Лебона констатація очевидного факту, що поведінка людини на самоті або у звичайних умовах суттєво відрізняється від її поведінки в групі людей, у натовпі, де діють сили гіпнозу й навіювання. Він трактує натовп як групу людей, охоплених спільними настроями, прагненнями й почуттями, і вирізняє такі характерні риси натовпу: зараженість спільною ідеєю; відчуття непоборності власної сили і всемогутності; втрата почуття відповідальності; нетерпимість, догматизм, схильність до навіювання; готовність до імпульсивних дій та бездумного наслідування лідерів тощо. Наслідком перебування людини у натовпі є втрата нею індивідуальності, інтелекту, розумових задатків, тобто її деперсоніфікація, знеособлення. Габрієль Тард. Наслідування розглядалося вченим в якості основного пояснювального принципу всього життя – як індивідуального, так і суспільного. Наслідування можна характеризувати як процес повторення різних форм буття. Головною рушійною силою розвитку суспільства, згідно з теорією Тарда, є непоборне психічне прагнення людей до наслідування - тобто, всі явища людського життя здійснюються під впливом сили прикладу і мають наслідувальний характер, тому і часто є схожими між собою. Самі наслідування виявляються у різних формах: звичаї, мода, симпатії, виховання, навчання, відкриття та винаходи і т. д.
72.Соціологія управління як наука.
Управление это сознательная деятельность людей по стабилизации социальных систем, сохранении их целостности, устойчивости, оптимизации функции с целью обеспечения удовлетворения потребностей.
Термин «управление» намного шире понятия «менеджмент», так как применяется к разным видам и сферам человеческой деятельности. Поскольку менеджмент как наука возник в США, то американцы говоря о менеджменте, почти всегда имеют в виду некоторуюдействующую организацию или наличие фигуры менеджера в ней как субъекта управления. Говоря о более общейобезличенной системе управления, они используют термин «administration» - администрирование.
Русский термин «управление» по своему содержанию более широк и может включать как понятие «менеджмент», так и понятие «администрирование».
Соціологія управління спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає закономірності, засоби, форми та методи цілеспрямованого впливу на соціальні відносини й процеси, що відбуваються в суспільстві та його підсистемах з метою впорядкування, підтримки, збереження його оптимального функціонування й розвитку або зміни, переведення до іншого стану. Соціологія управління досліджує також природу управлінських відносин, з'ясовує соціальні цілі управління з погляду соціальних критеріїв, відповідності їх інтересам тих, ким управляють, аналізує соціальні наслідки управлінських рішень і дій.
Об'єктом соціології управління виступають різноманітні соціальні системи (групи, угруповання, організації, об'єднання, спільноти, суспільство в цілому), їх підсистеми та ланки, що створюються в суспільстві для досягнення певної мети та вирішення певних завдань.
Предметом цієї соціологічної теорії виступають управлінські відносини, управлінські процеси і властивості суб'єктів управління різних рівнів управлінської ієрархії, а також закономірності, особливості, умови, форми, функції та методи їх управлінської діяльності.
В социологииуправления можно выделить следующие основные задачи.
Первая – изучение реальных фактов постоянно развивающихся социально-психологических характеристик управленческой деятельности.
Вторая – из огромного многообразия фактов управленческой деятельности выделение наиболее важных и на этой основе определение тенденции развития, разработки социологических и психологических аспектов деятельности человека, группы и организации в целом.
Третья – построение наиболее выраженных направлений и сценариев развития управленческой деятельностью в будущем.
Четвертая – выработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию системы управления, разработка путей повышения эффективности и качества жизнедеятельности организационных систем.
Основные функции социологии управления.
Первая – познавательная. Ее цель информационная – ознакомить с существующими проблемами, как и каким путем их можно решать.
Вторая – оценочная. Ее цель оценить, в какой мере соответствует (или не соответствует) требованиям общественного развития существующая система руководства и управления.
Третья – прогностическая. Ее задача направлена на выявление новаций в управленческой деятельности и построение перспективной модели социального управления.
Четвертая – образовательная. Ее задача – на основе изучения существующих в мире управленческий теорий и концепций вооружить управленческие кадры новыми передовыми теориями и технологиями.
Особливості соц.. систем як об’єкту соціології управління
1) самоорганізації та механізми стихійних регуляторів; 2) людський фактор; 3)структурна складністьта розгалужена система комунікацій;4) зв’язки і відносини в соц. Системі рухливі та неоднозначні.
Соціологія управління близька за проблематикою до таких розділів соціологічної науки, як соціологія організацій, соціологія праці, соціологія права, соціологія масових комунікацій, соціологія політики, соціологія економіки, соціальне планування, соціальне прогнозування, соціальне проектування, а також вона досліджує різноманітні проблеми, пов'язані з управлінням у різних сферах і видах людської діяльності. Тому дослідження в цих та інших розділах соціологічного знання доповнюють соціологію управління своїми результатами, що, безумовно, позитивно впливає на підвищення ефективності соціального управління щодо різних сфер діяльності та рівнів соціальної організації суспільства.
Соціальне управління є одним з основних видів управління, що полягає: в забезпеченні реалізації потреб розвитку суспільства і його підсистем; формуванні критеріїв і показників соціального розвитку об’єкта; розробці і застосуванні методів розв’язання проблем, що виникають; досягненні запланованих параметрів у розвитку соціальних відносин і процесів суспільства. Систему соціального управління становлять:
методи управління планування, організація, контроль, облік, аналіз, стимулювання, виховання;
засоби цілеспрямованого впливу на соціальні процеси управлінські рішення, виробничі завдання, розпорядження, накази, прохання, норми, стимули, санкції;
організаційна структура внутрішня побудова системи, яка відбиває особливості розподілу та кооперації праці, технічні засоби збирання, збереження та передавання інформації, мотивацію тощо.
Ознаки соц..управління: 1) виникнення в контексті спільної роботи людей; 2)утворення суспільних зв’язків у вигляді упр. відносин;3) базування на субординації
Передумови виникнення науки управління
Управління як сфера людської діяльності виникло разом із формуванням соціуму – сукупності людей, що існують, певним чином взаємодіючи між собою у процесі спільного виконання тих чи інших робіт. Визначальним етапом у розвитку управління стало зародження і становлення державно­сті. Перші приклади свідомого управління відносяться ще до V-ІІІ тисячоліть до н. е., що було зафіксовано на глиняних табличках, які дійшли до наших днів і засвідчили існування певного регламенту управлінської діяльності у древньому Єгипті та Шумері, пов'язаного з комерційними операціями і управлінням державою.
У давньоєгипетській пам'ятці писемності «Повчання Птаххотепа», також розглядаються найважливіші питання управління державою: суть влади, значення стилю і методів керівництва тощо.
Мислителі Древньої Греції також внесли свій вклад у розвиток науки управління. Зокрема, Сократ, підкреслюючи важливість поділу праці і спеціалізації, бачив завдання управління у тому, щоб поставити кожну людину на належне їй місце. Він та інші давньогрецькі філософи стверджували, що причиною бідності суспільства, як правило, є відсутність кваліфікованого керівництва. Платон у своїх "Політичних діалогах", "Республіці" і "Законах" виклав теорію "ідеальної держави". Він розглядав управління як науку про загальне харчування людей і доводив, що діяльність з управління є важливим елементом системи життєзабезпечення суспільства. Аристотель, вивчаючи існуючі на той час держави, виділив дві системи господарювання: економію, за якої виробляється майже все необхідне для власного користування, і хрематистику – мистецтво багатства. Він же заклав основи вчення про домашнє господарство і управління ним.
Вищесказане свідчить, що людство вже давно усвідомило важливість управління як особливого виду діяльності. Але як галузь управлінських знань менеджмент почав формуватися в другій половині XVIII ст., а його становлення відбувалось на початку XX ст., в епоху індустріалізації і народження величезних за масштабами діяльності організацій.
У історичному контексті теорія управління виділяє п’ять значних стрибків у становленні управлінської науки, які виводять її на новий етап розвитку.
Перша управлінська революція характеризується як релігійно-комерційна і пов’язується із виникненням писемності у давньому Шумері (V-ІІІ тисячоліття до н.е.). Вважається, що це сприяло виникненню особливої касти жерців-бізнесменів, які вели діловий перепис і комерційні розрахунки, юридические и исторические записи на клеенных дощечках. Считается, что письменный языквозник из потребности жрецов осуществлять процесс управления.. Письмова фіксація ділових угод підвищувала їх надійність і захищеність.
Друга управлінська революція називається «світсько-адміністративною» і пов’язується з діяльністю вавилонського царя Хамурапі (1792-1750 рр. до н.е.). Він опублікував збірку законів управління державою для регулювання суспільних відносин між різними соціальними верствами населення, завдяки яким посилювався контроль і відповідальність за виконання робіт.
Третя управлінська революція дістала назву «виробничо-будівельної». Вона відноситься до царювання ассирійського правителя Навуходоносора (605-562 рр. до н.е.). Саме тоді будівельні роботи набули величезного розмаху і вимагали посилення контролю за діяльністю у сфері виробництва і будівництва. Такий контроль здійснювався з боку держави.
Четвертая управленческая революциясвязана с зарождением капитализма и началоминдустриального прогресса европейской цивилизации (XVIIXVIII вв.). Ее результатом стало отделение управленцев от собственности (капитала) и зарождение профессионального управления.
Специалисты упоминают четыре принципа Макиавелли, которые, по мнению Р. Ходжеттса, оказали влияние на развитие менеджмента:
1) авторитет, или власть лидера, коренится в поддержке сторонников;
2) подчиненные должны знать, чего они могут ожидать от своего лидера, и понимать, чего
он ожидает от них;
3) лидер должен обладать волей к выживанию;
4) лидер всегда образец мудрости и справедливости для своих сторонников.
Пятая управленческая революция(конец XIXначало ХХ в.) известна как бюрократическая: ее теоретической платформой послужила концепция рациональной бюрократии. Основными ее результатами явились формирование крупных иерархических структур, разделениеуправленческого труда, введение норм и стандартов, установление должностных обязанностей иответственности управленцев
Шостою управлінською революцією можна вважати всебічне впровадження упрактику управління інформаційних технологій, що неймовірно прискорило процеси отримання і обробки інформації і зробило можливості росту організацій практично безмежними. Така революція має назву “інформаційної”. Здатність управлінського апарату швидко опрацьовувати великі масиви інформації зробила домінуючим у системі загального менеджменту не організацію виробничих процесів, а маркетинговий менеджмент, тобто переорієнтувала систему управління організацією на виявлення і задоволення потреб споживачів.
Але, незважаючи на велике значення революційних перетворень, розвиток управління проходив в основному еволюційним шляхом. Відбувалось поступове зміщення акцентів і орієнтирів у системі управління, яке відповідало змінам у всій системі соціально-економічних відносин.
Білет13
13.Соціальні процеси: рівні, види, специфіка пізнання.
Соціальний процес послідовна зміна явищ соціального буття, соціальні зміни в динаміці.
Соціальний процес здійснюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників, має стійкий порядок взаємодії своїх компонентів, тривалість у часі і спрямованість до певного стану об'єкта. Найважливішими рисами соціальних процесів є їх загальність і зв'язок із суб'єктом, який здійснює процес. Ніщо не може відбуватись у суспільстві поза соціальним процесом.
Головне завдання соціології щодо вивчення соціальних процесів полягає в оцінці їх стану, виявленні проблем і суперечностей розвитку, глибини і ґрунтовності зв'язків, взаємодії з соціальною організацією, суб'єктом та іншими соціальними процесами. Це важливо для прогнозування і розвитку соціальних процесів, вироблення гіпотез, обґрунтування концепцій подолання досягнутої межі (стану) певного процесу чи явища.
Можна здійснити класифікацію соціальних процесів за певними критеріями. Зокрема, за формами розвитку соціальні процеси поділяють на такі види:
спрямовані (передбачають певну мету або тенденцію у своєму русі).
не спрямовані (мають випадковий, хаотичний характер).
зворотні (процеси, які викликають у системі певні зміни).
незворотні (відображають зміни, які не можна повернути). Наприклад, старіння людини, урбанізація населення.
висхідні (передбачають розвиток системи, якщо цей розвиток істотний, то його ототожнюють з прогресом).
низхідні (викликають негативні дисфункціональні зміни у системі, стан регресу).
лінійні (поступові безперервні висхідні або низхідні зміни в системі).
циклічні (періодичне повторення певних фаз розвитку системи). Наприклад, вибори та перевибори президента або парламенту.
спіральні (являють собою висхідний або низхідний циклічний рух).
За характером змін: еволюційні та революційні процеси. За спрямованістю: прогресивні та реакційні процеси.
За змістом змін: співробітництво; суперництво; конкуренція; конфлікт; пристосування.
Социальные процессы происходят на трех уровнях социальной реальности: макро-, мезо- и микро-.
Макропроцессы осуществляются на уровне мирового сообщества, национальных государств, регионов, этнических групп; по времени они самые продолжительные (процессы глобализации, всемирного ухудшения экономики, разрушения окружающей среды, волны социальных движений)
Мезопроцессы охватывают большие группы, сообщества, ассоциации, политические партии, армии, бюрократию.
Микропроцессы протекают в повседневной жизни человеческих индивидов: в малых группах, семьях, школах, объединениях по роду занятий, дружеских кружках.
Важливим джерелом соціальних змін є соціальні рухи. Соціальні рухи сукупність колективних дій великої кількості людей, спрямованих на підтримку певних соціальних процесів і змін або на протидію їм.
Причини розгортання суспільних рухів в соціології трактуються неоднаково. З точки зору теорії депривації (Дж. Роуз, Д. Моррісон) люди об'єднуються у суспільні рухи внаслідок певних матеріальних втрат, а участь у рухах є засобом пошуку джерел прибутків. Згідно з теорією масового суспільства (У. Корнхаузер) суспільні рухи виникають як результат об'єднання людей, що відчувають дефіцит соціальних зв'язків та спілкування. В теорії мобілізації ресурсів (Л. Кілліан) розвиток суспільних рухів пояснюється прагненням людей реалізувати свої ціннісні орієнтації. Теорія нових соціальних рухів (Дж. Маккарті, X. Крізі) розглядає нові соціальні рухи (екологічні, антивоєнні, феміністичні та ін.) як відповідь на експансію державної влади, засобів масової інформації.
Експресивні рухи. Виникають внаслідок перебування людей у рамках обмеженої соціальної системи, яка їх не задовольняє. Реальна дійсність для учасника такого руху не є привабливою, тому він за допомогою ритуалів, танців, ігор, видінь, мрій та інших форм емоційної експресії шукає емоційного полегшення. У наш час ці рухи проявляються в молодіжному середовищі (хіппі, рокери, байкери), коли їх учасники прагнуть створити свою субкультуру, дистанціюватись від офіційного суспільства.
Утопічні рухи. Постають на хвилі прагнень теоретично обґрунтувати досконале людське суспільство. Ідеологія світських утопічних рухів ґрунтувалась на концепції доброї, альтруїстичної людини.
Реформаторські рухи. Породжують їх намагання змінити суспільство або окремі його структури без повної трансформації самого суспільства.
Революційні рухи. Розвиваються в атмосфері загального соціального невдоволення, прагнуть зруйнувати існуючу соціальну систему і встановити новий соціальний порядок.
Рухи опору. Виникають серед тих людей, які вважають, що зміни в суспільстві відбуваються надто радикально й швидко. Вони акумулюють зусилля певних груп людей на блокування можливих або викорінення уже здійснених змін, супроводжують як революційні, так і реформаторські рухи.
43. Історичний матеріалізм К. Маркса і Ф. Енгельса.
Історичний матеріалізм (матеріалістичне розуміння історії), марксистська теорія розвитку суспільства і методологія його пізнання. Предметом І. м. є суспільство як цілісна соціальна система, загальні закони і рушійні сили історичного процесу, що розвивається.
Енгельс , як і Маркс , є одними з основоположників матеріалістичного розуміння історії. Енгельс спільно з Марксом зробив діалектико - матеріалістичну переробку буржуазної політичної економії . Створивши разом з Марксом діалектичний матеріалізм , матеріалістичне розуміння історії і науковий комунізм , Енгельс у своїх творах в строго систематизованійї формі виклав марксизм як цільний світогляд , показав його складові частини і теоретичні джерела . Розробляючи разом з Марксом вчення про суспільно -економічні формації , Енгельс розкрив ряд специфічних закономірностей первіснообщинного ладу , античного і феодального суспільств , виникнення в них приватної власності і класів , формування держави . Він підкреслював необхідність конкретного розкриття величезного впливу на життя суспільства політики певних класів , їхньої боротьби за політичне панування , правових відносин , ідеології.
Його дослідження охоплюють 5 найважливіших областей соціології:
1 . Розгляд поняття « відчуження» , одне з його значень - це « відчуженість праці» ( людина трудиться в силу примусу) 2 . Економічний детермінізм . Характер суспільства визначається характером організації економіки та власністю на засоби виробництва (концепція базису і надбудови) 3 . Аналіз суспільства розділеного на класи . В основі поділу лежать виробничі відносини в сфері економіки 4 . Конфлікт є природний стан класового суспільства , звідси будується теорія соціальної зміни ( суспільство є історія боротьби класів) 5 . Теоретик капіталістичного суспільства - детально розкриває економічні механізми цього товариства , розвиває трудову теорію вартості , теорію нагромадження капіталу та аналізує можливості підриву основ капіталізму зсередини.
прояви відчуження: 1 .Працівник відчужується від продуктів своєї праці ; 2 Працівник відчужується від процесу виробництва ( робота - продаваний товар , вартість якого для робочого полягає в можливості його продажу); 3 . Працівник відчужується від своєї людської природи , від свого родового буття; 4 . Працівник відчужується від інших людей.
Економічний детермінізм Маркса.
Вся діяльність людей має 2 сторони : виробництво та спілкування . Вони взаємозумовлені один одним , але головною стороною є виробництво . З виробництва починається вся історія людського суспільства, тому що воно відрізняє людину від тварини.
Теорія соціальних систем К. Маркса .
Ключовим поняттям даної теорії є поняття « суспільної формації ».
Суспільна формація - це соціальна система, що складається з взаємозалежних елементів і перебуває в стані нестійкої рівноваги . Структура цієї системи має наступний вигляд: в основі її лежить спосіб виробництва матеріальних благ , тобто економічна підсистема , для її позначення Маркс іноді використовує такі поняття , як «економічна формація» і « економічна суспільна формація» . Спосіб виробництва має дві сторони: продуктивні сили суспільства і виробничі відносини . Виробничі відносини виражаються , по Марксу , головним чином у різних формах власності на засоби виробництва.
Спосіб виробництва складає системоутворюючий компонент соціальної системи, що визначає інші її компоненти. Саме спосіб виробництва створює якісну визначеність суспільної формації і відрізняє одну формацію від іншої.
Типологія формацій: 1 . Первісна формація - заснована на колективній общинної власності і кровноспоріднених відносинах . 2 . Рабовласницька 3 . Феодальна 4 . Буржуазна(капіталістична) . 5 . Комуністична , вища , формація повинна володіти такими рисами: 1 . Зникнення підпорядкування людини 2 . Одночасне зникнення протилежності розумової та фізичної праці 3 . Перетворення праці із засобу в першу потребу життя 4 . Всебічний розвиток індивідів 5 . Небувале зростання продуктивних сил і суспільного багатстваи6 . Реалізація принципу «Кожен за здібностями , кожному за потребами»
73.Управління під соціальним кутом зору.
Управління (Кравченко, Тюріна) – цілеспрямований, спланований, скоординований, свідомо організований процес, що сприяє досягненню максимального ефекту за мінімальних витрат зусиль, часу, ресурсів.
Елементами процесу управління можуть бути як окремі робітники, так і служби або органи апарату управління, в яких та або інша кількість фахівців, що виконають певні функціональні обов'язки.
Характер змісту процесу управління визначається характером вирішуваних завдань. Залежно від цього розрізняють наступні аспекти змісту управління:

· Методологічне зміст управління передбачає представлення процесу управління у вигляді послідовності чотирьох  його етапів: визначення мети, оцінки ситуації, визначення проблеми та знаходження управлінського рішення.

· Процес управління має і економічний зміст. Воно обумовлено тим, що в процесі управління знаходить своє вираження використання ресурсів виробництва - від оцінки їх наявності до перетворення на продукт. Виходячи з цього, економічний зміст процесу управління можна представити як етапи використання ресурсів, руху фондів, які здійснюються працею в керованій системі. Економічний зміст процесу управління проявляється при виконанні наступних етапів: Встановлення економічних потреб; Оцінка наявності ресурсів; розподіл ресурсів; використання ресурсів.

· Соціальне зміст процесу управління розкривається роллю людини в її здійсненні. Кожний етап цього процесу (целепокладання, оцінка ситуації, визначення проблеми, прийняття управлінського рішення) припускає неодмінна участь людини.

· Організаційне зміст процесу управління виявляється у послідовності використання організаційних важелів впливу - етапів : Регламентування (регламент - сукупність правил, положень, що визначають порядок виконання робіт); нормування - показник, що характеризує відносну величину (ступінь) використання знарядь і предметів праці, живої праці, грошових коштів тощо, їх витрачання на одиницю продукції, площі, ваги і т. п.; Інструктування - процесу роз'яснення порядку і способу виконання якої-небудь роботи або дії; Вказівки на міру відповідальності за невиконання або неправильне виконання дорученої роботи.
Соціальна природа управління
Принципова відмінність соціального (суспільного) управління полягає в тому, що тут і суб'єктами, котрі управляють, тобто керуючими суб'єктами, і об'єктами, щодо яких здійснюється управління, тобто керованими об'єктами, виступають люди та їх спільноти. Звідси і назва такого управління соціальне (суспільне), що свідчить про цілковиту належність цього явища до суспільства в цілому, його окремих частин та утворень соціумів.    Соціальне управління належить до явищ, що виникли і розвивалися протягом всієї історії людства. Воно створене людьми з метою свідомої саморегуляції своєї життєдіяльності й посідає у забезпеченні їх потреб та інтересів таке ж важливе значення, як і основні суспільні інститути держава, право, мораль, власність тощо.   Соціальне управління та його зміст    Соціальне управління існує в рамках взаємодії людей, і саме через нього формуються зв'язки між окремими суб'єктами, зрештою колективне і суспільне життя в цілому. Предметами соціального управління можуть бути різноманітні матеріальні речі, духовні цінності, технічні засоби, технологічні процеси, але сторонами у відносинах управління можуть бути тільки люди. В соціальному управлінні все походить від людини й орієнтовано на людину.    Необхідність в управлінні існує в будь-якій людській спільноті від маленького колективу до суспільства в цілому. Без цього настають безлад і хаос. Соціальне управління є найважливішім інститутом самозбереження і постійного відновлення суспільного життя.    Сутність управління виявляється у діяльності, яка за своїм змістом є впливом на волю і поведінку людей, їх взаємовідносини і спільні дії.    Водночас зазначений вплив не виникає сам по собі. Рушійною силою управління виступають інтелект і воля людини. А тому цей вплив містить елемент цілевстановлення, тобто визначення напрямів спільної діяльності, її проміжних і кінцевих результатів, заради досягнення яких і здійснюється управлінський вплив.    Власне кажучи, і особисте, і колективне життя людини розумної складається з постійного визначення цілей і розв'язання завдань задля їх досягнення. Ці цілі зумовлені надзвичайно широким спектром людських потреб від найпростіших, пов'язаних із забезпеченням існування людини як біологічного виду, до найвищих, інтелектуальних, пов'язаних з пізнанням і перетворенням природи і суспільства.    У соціальному управлінні цілевстановлення супроводжується практичною цілеспрямованістю. На відміну від інших інтелектуальних сфер цілі в управлінні тісно пов'язані з потребами практики. Вони за своєю суттю є завданнями, а останні формулюються з урахуванням реальних можливостей наявних матеріальних, організаційних, фінансових та інших ресурсів. Складність управлінського цілевстановлення полягає в тому, що серед величезної кількості можливих цілей необхідно відібрати такі, які можуть бути практично реалізовані. Інакше управління просто втрачає свій сенс.
   Отже, соціальне управління можна визначити як здійснення цілевстановлюючого, організуючого і регулюючого впливу на спільну (колективну) діяльність людей з метою ефективного досягнення загальних результатів відповідно до реальних суспільних потреб. Соціальне управління як складне, багатоаспектне явище дає широкі можливості для класифікації видів управління, що становлять його зміст. Зокрема, найпоширенішою класифікацією видів соціального управління виступає виокремлення за ознакою характеру діяльності суб'єктів управління таких видів:    а) державне управління (суб'єкт управління держава, її органи);    б) самоврядне, або муніципальне управління (суб'єкт управління органи місцевого самоврядування);    в) громадське управління (суб'єкт управління органи громадських організацій), інших об'єднаньгромадян;    г)  корпоративне управління (суб'єкт управління органи господарських товариств та об'єднаньпідприємств);    Державне управління є одним з основних видів управління в суспільстві.
Білет14
14.Структурний аналіз в соціології.
Структурний аналіз в соціології - метод соціології, що дозволяє з'ясувати значення окремого соціального явища для функціонування і розвитку певним чином структурованого соціального цілого. При структурному аналізі в ході порівняльного вивчення соціальних феноменів виділяються здебільшого формальні елементи, взаємозв'язок яких і розглядається як основа збереження в незмінному вигляді структури даної системи.
Соціальна структура це сукупність відносно стійких, стабільних соціальних спільнот, груп і певний порядок їх взаємозв'язку та взаємодії.
У соціальній структурі суспільства розрізняють: класово-стратифікаційну структуру, соціально-етнічну структуру, соціально-демографічну структуру, професійно-кваліфікаційну структуру. Отже, компонентами соціальної структури суспільства виступають багатоманітні спільноти людей. Одні з них складаються об'єктивно, незалежно від волі та свідомості людей (наприклад, класи, соціальні верстви, нації), інші створюються людьми свідомо і цілеспрямовано (наприклад, політичні організації, партії, профспілки, громадські організації тощо).
Макро- і мікрорівень соціальної структури.В залежності від різноманітних підходів до розуміння суспільства як певної системи розрізняються й спроби розгляду його структури. У вітчизняній філософсько-соціологічній літературі найбільш розповсюдженим є системний підхід з виділенням трьох рівнів аналізу: в ньому макро- і мікрорівні доповнюються мезорівнем, або середньою ланкою. Сучасна західна теоретична соціологія власне і побудована на засадах макро- та мікрорівневих інтерпретацій соціума, коли в першому випадку акцент ставиться на організацію і функціонування суспільства як єдиного цілого (макрорівень), а в другому на дослідженні і тлумаченні дій індивіда (мікрорівень). Введення особливої, проміжної ланки мезорівня дозволяє соціологам скерувати науковий пошук насамперед на соціальні спільноти, які нині стають центральною категорією соціології.
У соціології існує велика кількість концепцій соціальної структури суспільства, а історично однією з перших є марксистське вчення. У марксистській соціології провідне місце відведено соціально-класовій структурі суспільства. Соціально-класова структура суспільства, за цим напрямом, являє собою взаємодію трьох основних елементів: класів, суспільних прошарків і соціальних груп. Ядром соціальної структури є класи. К. Маркс і Ф. Енгельс обгрунтували економічні причини виникнення класів. Вони стверджували, що поділ суспільства на класи є результатом суспільного поділу праці й формування відносин власності. Процес виникнення класів відбувався двома шляхами: шляхом виділення в родовій общині експлуататорської верхівки, що спочатку складалася з родової знаті, і шляхом повернення в рабство військовополонених, а також збіднілих співплеменників, що потрапляли у боргову кабалу.
Структурний функціоналізм - один із основних напрямків у сучасній соціологічній теорії суспільства, чимало позицій і категорій сучасної соціології (наприклад, соціальна система, соціальна структура, соціальна дія, соціальна функція) побудовані саме на засадах цього концептуального напряму.
Основоположниками структурно-функціонального аналізу прийнято вважати американських соціологів Толкотта Парсонса (1902 - 1979) та Роберта Мертона (нар. в 1910 p.). Основи своєї наукової концепції Т. Парсонс виклав у працях "Структура соціальної дії" (1937), Соціальна система" (1951) та "Теорії суспільства" (1964). Парсонс неодноразово вказував, що його соціальна теорія ґрунтується не на даних емпіричних досліджень, а на логічному узагальненні.
Разом з тим, концепція Парсонса містила ряд недоліків. По-перше, вона носила суто теоретичний характер і мала значний розрив з практикою. По-друге, його наукова теорія стала аналізом суспільства узагалі, разом з тим аналіз дрібніших соціальних систем досліджувався Парсонсом меншою мірою. По-третє, вона описувала загальні особливості функціонування суспільства, не враховуючи специфічні особливості окремих суспільств. І нарешті, концепція Парсонса стала теорією суспільства у стані рівноваги, минаючи проблему соціальних протиріч і конфліктів, що виникають у ньому. Таким чином, соціологічна теорія Т. Парсонса потребувала уточнення і коригування. Враховуючи недоліки наукової концепції Т. Парсонса, його послідовник Роберт Кінг Мертон поставив за мету удосконалити її. Враховуючи неповторність різних соціальних явищ, Мертон пропонує ввести так звані теорії середнього радіуса дії. Завдяки останнім відбувається накопичення і узагальнення емпіричних даних, на основні чого згодом поповнюється фундаментальна соціологічна теорія. Таким чином, теорії середнього радіуса дії виступають своєрідним містком між емпіричними дослідженнями та теорією суспільства як цілісної системи.
Таким чином, Мертонові вдалося виправити певні теоретичні викривлення Парсонсівської системи структурно-функціонального аналізу, зробити її більш гармонійною і упорядкованою.
Основними принципами сучасного структурного функціоналізму є:
1) дослідження суспільства як складної цілісної системи, що складається з великої кількості взаємозв'язаних і взаємозалежних підсистем;
2) дослідження інших соціальних систем і аналіз соціальних зв'язків усередині них;
3) визначення ролі окремого соціального елемента у межах певної соціальної системи, його особливостей та функцій.
44. Внесок Е. Дюркгейма в розвиток соціологічної думки.
Еміль Дюркгейм . Праці. "Метод соціології" (1895), "Самогубство" (1897) і "Елементарні форми релігійного життя" (1912).Дюркгеймівсая соціологія грунтується на теорії соціального факту (структурний функціоналізм).
Соціальний факт - це всякий образ дії , чітко визначений чи ні , але здатний чинити на індивіда зовнішній тиск і що має в той же час своє власне існування , незалежне від нього. Так , при народженні індивід знаходить готовими закони і звичаї , правила поведінки , релігійні вірування та обряди , мову , грошову систему , що функціонують незалежно від нього. Ці образи думок, дій і почуттів існують самостійно , об'єктивно. Правила соц. факту:
1 . Перше правило полягає в тому , щоб «розглядати соціальні факти як річ». Це означає , що соціальні факти : а) зовнішні для індивідів , б) вони матеріальні , спостережувані і безособові , в) існуючі між фактами відносини причинності дозволяють сформулювати закони функціонування суспільства.
2 . Друге правило полягає в тому , що соціологія не повинна підкорятися ніякій ідеології , особистим пристрастям і забобонам , якими володіють індивіди .
3 . Третє правило полягає у визнанні пріоритету цілого над складовими його частинами. Це означає , що : а) джерело соціальних фактів знаходиться в суспільстві , а не в мисленні та поведінці індивіда , б) суспільство є автономна система , керована своїми законами не зводиться до свідомості або дії кожного індивіда.
" Соціологізм " - основоположні принципи соціології Дюркгейма .
Для дюркгеймівского " соціологізму " необхідно виділити і розрізняти в ньому два аспекти: онтологічний і методологічний . Онтологічна сторона " соціологізму " , тобто концепція соціальної реальності , виражена в наступних базових положеннях. 1 . Соціальна реальність включена в універсальний природний порядок; вона настільки ж стійка, грунтовна і " реальна , як і інші види реальності , а тому, подібно останнім , вона підпорядкована дії певних законів. 2 . Суспільство - це реальність особливого роду , що не зводиться до інших її видів . Суспільство - не проста сума індивідів , але система , утворена їх асоціацією і що є реальність , яка наділена своїми особливими властивостями.
Методологічний аспект " соціологізму " тісно пов'язаний з його онтологічним аспектом і симетричний йому . 1 . Оскільки суспільство - частина природи , остільки наука про суспільство - соціологія - подібна наукам про природу у відношенні методології . 2 . З визнання специфіки соціальної реальності випливає самостійність соціології як науки , її незвідність до інших наук , специфіка її методології і понятійного апарату. 3 . Соціологія виступає не тільки як специфічна наука про соціальні факти , але і як свого роду наука наук .У соціології Дюркгейма важливими є поняття норма й патологія. Вчений рекомендує розрізняти нормальне і патологічне з огляду на структурно-функціональний стан суспільства і вивчати ці явища як речі. Конкретний соціальний факт може бути нормальним в одній соціальній структурі й ненормальним - в іншій, функціональним в одному випадку й дисфункціональним - в іншому. Наприклад, такі патологічні явища, як самогубство і злочин, у певних соціальних структурах або середовищах можуть розглядатися як нормальні.
Об'єктивний показник нормальності соціального факту залежить від його поширення в даному суспільстві. Велике поширення соціального факту свідчить про те, що він корисний або необхідний для даного суспільного організму. Будь-яке відхилення від цього взірця є ознакою хвороби соціального цілого, підставою для віднесення відпоного соціального факту до патології.
Солідарність , аномія , " Самогубство "Тема соціальної солідарності - головна тема соціології Дюркгейма. По суті, солідарність для нього - синонім суспільного стану .
Аномія - стані ціннісно - нормативного вакууму , характерного для перехідних і кризових періодів і станів розвитку суспільств , коли старі норми і цінності перестають діяти , а нові ще не встановилися.
Виділяє три основних типи самогубства , обумовлені різною силою впливу соціальних норм на індивіда: егоїстичне , альтруїстичне і анемічне . Егоїстичне самогубство має місце у випадку слабості соціальних ( групових ) зв'язків індивіда , в результаті чого він залишається наодинці із самим собою і втрачає сенс життя. Альтруїстичне самогубство , навпаки; викликається повним поглинанням суспільством індивіда , що віддає заради нього своє життя . Нарешті , анемічне самогубство обумовлене станом аномії в суспільстві , коли соціальні норми не просто слабко впливають на індивідів (як при егоїстичному самогубстві ) , а взагалі практично відсутні , коли в суспільстві спостерігається нормативний вакуум , тобто аномія .
74.Організаційна та управлінська культура.
Організаційна культура це сукупність норм, умов і цінностей, обраних, створених і тих, що поділяються колективом, з метою внутрішньої інтеграції та адаптації для зовнішнього середовища.При цьому, формується корпоративна культура як реакція на дві групи завдань, що доводиться вирішувати організації. Першу групу складають завдання інтеграції внутрішніх ресурсів і зусиль. Сюди відносяться такі завдання, як: створення спільної мови і єдиної термінології; установлення меж групи і принципів включення і виключення з групи; створення механізму наділення владою і позбавлення прав, а також закріплення певного статусу за окремими членами організації; установлення норм, що регулюють неформальні відношення між особами різної статі; вироблення оцінок стосовно того, що в поведінці працівників бажано, а що ні. До другої групи відносяться ті завдання, які організації доводиться вирішувати у процесі взаємодії із зовнішнім середовищем.
Для формування корпоративної культури організації, яка б підтримувала стратегію організаційного розвитку, керівництво повинно зробити ряд кроків, що виділяються у такі основні етапи:
1) опрацювання місії організації, визначення стратегії, основних цілей і цінностей (пріоритетів, принципів, підходів, норм і бажаних зразків поведінки);
2) вивчення існуючої корпоративної культури. Визначення ступеня відповідності існуючої корпоративної культури стратегії розвитку організації, виробленої керівництвом. Виявлення позитивних і негативних цінностей;
3) розробка організаційних заходів, спрямованих на формування, розвиток або закріплення бажаних цінностей і зразків поведінки;
4) цілеспрямований вплив на корпоративну культуру з метою подолати негативні цінності і розвити настанови, що сприяють реалізації розробленої стратегії;
5) оцінювання успішності впливів на корпоративну культуру і внесення необхідних коректив.
Мабуть, найкоротший і точний варіант їх класифікації дав американський дослідник ВільямОучи. Він виділив три основні види:
1) ринкову культуру, що характеризується пануванням вартісних взаємин держави і орієнтацією з прибутку. Джерелом влади у рамках такий культури є власність на ресурси;
2) бюрократичну культуру, засновану на пануванні регламентів, правив і процедур. Джерелом влади тут служить посаду членів організації;
3) кланову культуру, доповнює попередні. Внутрішні цінності організації та становлять її основу, направляють її. Джерелом влади тут служать традиції.
Фахівці вважають, що, зазвичай, на стадії зародження організації у управлінні нею переважає культура влади; стадію зростання характеризує рольова культура; стадію сталого розвитку культура завдання, чи культура особистості; про кризу краща культуравласти.
Важливим елементом управлінської культури організації є культура ставлення до жінкам (як котрий обіймав керівні посади, і рядовим виконавцям), визначальна їхнє місце, і навіть до слабкого підлозі взагалі.
Хофстед досліджував 70 країн і визначив, що національні особливості культури виражаються в чотирьох ознаках:
1. Індивідуалізм - колективізм:
a. Індивідуалізм проявляється в тому, що люди визначають себе як індивідуальність і дбають тільки про себе, свою сім'ю і родичів. Просування індивідуума здійснюється на основі його компетентності та ринкової вартості.
b. Колективізм визначає спільне рішення задач, і людина очікує, що організація зобов'язана йому допомагати.
2. Дистанція влади:
a. Культура з високим рівнем дистанції влади - для неї характерний авторитарний (директивний) стиль управління. Вище керівництво недоступно, накази не обговорюються, структура багаторівнева.
b. З низьким рівнем дистанції влади - використовується демократичний стиль керівництва, всі мають рівний статус, структура плоска.
3. Прагнення до уникнення невизначеності:
a. З низьким рівнем уникнення - не бояться ризику, сподіваються на успіх, конфлікти - природний стан, конкуренція - продуктивна, працівники воліють невеликі організації.
b. З високим рівнем уникнення - бояться ризику і неуспіху, конфлікти і конкуренція не вітаються, працівники воліють великі фірми.
4. Мужність - жіночність:
a. Мужня культура орієнтована на успіх, незалежність, економічний ефект. Поважають тих. Хто домігся успіху.
b. Жіночна культура орієнтована на соціальну рівновагу, взаємозалежність, солідарність, якість життя, співчуття до невдах.
Для західної культури в цілому характерні індивідуалізм, ініціатива, традиції демократії, участь працівників в управлінні, беручи на себе відповідальність. Східній культурі властиві покірність владі, авторитаризм, значний вплив національних та етнічних факторів, сталість.
Так, М. Мескон та Ф. Хедоури характеризують культуру США як індивідуалістичну, неформальну, матеріалістичну та орієнтовану на самоцінність часу. В той час в Японії та Китаї групі приділяється набагато більше уваги, ніж індивіду. Підкорення та співробітництво важливіше за індивідуалізм. Американська культура не надає багато значення традиціям, церемоніям та формальності [111, 132].
При цьому важливо зважати на те, що, по-перше, в дійсності в будь-якій країні проживають представники й інших етнічних спільнот, які мають відмінні риси, а по-друге, хоча наш аналіз розкриває певні спільні характеристики представників країни, варто пам’ятати, що кожна людина – індивідуальність.
Нагадаємо, що основними технологіями функціонування організаційної свідомості є самоменеджмент на індивідуальному рівні та управління на колективному. При цьому критерієм зрілості організаційної свідомості ми визнали рівень організаційної культури та її показників.
Білет15
15.Соціальна спільнота і соціальна група.
Соціальні спільності - це групи людей, об’єднаних якими-небудь спільними ознаками, спільними інтересами, цінностями, спільними справами, спільною діяльністю тощо.
Соціальні спільноти це емпірично фіксовані, реально існуючі об'єднання індивідів, які є відносною цілісністю, що може виступати як об'єкт соціального впливу, володіє емерджентними властивостями, тобто знову виникає в результаті об'єднання за певними характеристиками, не завжди притаманними окремим індивідам.
Показниками соціальної спільноти як цілісності виступають:
умови життєдіяльності;
спільні інтереси взаємодіючих індивідуумів;
прихильність конкретним соціальним інститутам і цінностям;
соціально-професіональні характеристики індивідів, об'єднаних у спільність;
приналежність до історично складених територіальних утворень.
13 EMBED Word.Picture.8 1415
Крім того, соціальні спільності можуть бути формальними, тобто організаційно закріпленими правовим актом, або неформальними, тобто такими, які виникають та функціонують самоорганізовано, спонтанно.
Соціальну спільноту характеризує таке поняття як солідарність
Суспільство - сукупність найрізноманітніших груп. Соціальна група – певна спільність людей, які поєднані на основі відповідних загальних ознак, що стосуються спільної діяльності, на підставі якої виникають певні психологічні утворення (соціальне почуття, інтереси та ін.).
Причини виникнення груп розподіляються так:
Економічні причини. У ряді випадків люди вважають, що зможуть отримати вищий економічний результат, більшу вигоду, об'єднавшись у групу.
Фізичні (природні) причини. В організаціях, як правило, групи формуються за родом занять, спорідненістю та специфікою робіт.
Соціально-психологічні причини (потреба в безпеці, потреба в належності до певної групи людей ; потреба в повазі та самовираженні.
Класифікація груп
За  принципом формування
Умовні (номінальні) групи – об’єднання людей за певною умовною ознакою (стать, вік, професія, освіта, етнічна, політична чи релігійна належність), в яких реальні особистості, що їх віднесли до умовної групи, не мають між собою реальних відносин та зв’язків і навіть можуть не знати один одного. 
Реальні групи – реально існуюче в певному просторі і часі об’єднання людей, яке характеризується тим, що її члени поєднані між собою реальними  відносинами та зв’язками.
За величиною
Малі групи – від 2 до 30 – 45 осіб у групі.
Великі – більше 30 – 45 осіб у групі.
В залежності від умов формування
Природні групи – створюються самі по собі, виходячи з потреб суспільства або людей, які входять в дані групи.
Лабораторні групи – створюються експериментатором з метою проведення певного наукового дослідження.
В залежності від форми організації
Формальні групи – об’єднання людей на підставі загальної діяльності, в рамках офіційно визнаних організацій. Цілі, структура та діяльність формальних груп мають нормативно визначений характер.
Неформальні групи – створюються та існують поза рамками офіційно визнаних організацій. Цілі, структура та діяльність неформальних груп визначаються на основі особистих інтересів її учасників.
Серед різних видів груп окремо виділяють референтну (еталонну) групу.Референтна (еталонна) група – це реально існуюча або уявна група, погляди, норми та цінності якої є взірцем для особистості. Під її впливом вона формує свої життєві ідеали, вивіряє власні дії та вчинки.
Ч. Кулі (1864-1929) запропонував розрізняти первинні та вторинні соціальні групи. Для первинних груп характерні емоційна близькість їх членів, тривалість існування, безпосередні взаємодії. Сім`я, компанія друзів - первинні групи. У вторинних групах відсутні безпосередньо міжособистісні відносини, її члени пов`язані між собою опосередковано, діяльністю по досягненню спільної мети. Але і всередині вторинних груп люди утворюють групи первинні. Наприклад, для школяра клас може бути первинною групою, а колектив школи - вторинною.
Групова динаміка - взаємодія членів соціальної групи між собою. До [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] групової динаміки відносяться: керівництво і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; формування групової думки; згуртованість групи; групове тиск і інші способи регуляції поведінки членів групи. Група може підпорядковуватися одному або двом своїм членам, але в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] можуть включатися і всі її члени. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в групі буває [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] або авторитарним, короткочасним або тривалим; група може стимулювати власну діяльність або прагнути знизити активність; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] всередині групи буває дружній або ворожою і т.д. Ці та багато інших зразки поведінки і становлять динаміку групи. 
45. Формальна соціологія Г. Зіммеля та Ф. Тьонніса.
Поняття форми і тісно пов'язане з ним поняття змісту - найважливіші поняття зіммелевской чистої, або формальної, соціології.
В одній зі своїх порівняно ранніх робіт - «Проблеми філософії історії» - Зіммель витлумачив історію суспільства як історію психічних явищ. При цьому кожне психічне явище розглядалася ним у двох аспектах: з одного боку, як психічний акт, що є, наприклад, бажання, пригадування, твердження, з іншого - як те, що в кожному з подібних актів робиться, пригадується, затверджується і т. д.
У свою чергу форму найкраще визначити за завданнями, які вона виконує. За Зіммелем , завдання ці наступні: 1 ) форма співвідносить один з одним кілька змістів таким чином , що змістиці утворюють єдність ; 2 ) знаходячи форму , ці змісти відокремлюються від інших змістів; 3 ) форма структурує змісти , які вона взаємно співвідносить один з одним. «Те , що ми називаємо формою , - писав Зіммель , - з точки зору виконуваних нею функцій є уніфікація матеріалу : вона долає ізольованість частин, його складових.
Завдання формальної соціології, отже, не в тому, щоб розділити цілісні соціальні утворення на дві частини, а в тому, щоб, кажучи сучасною мовою, тематизувати суспільство як міжлюдські, межіндивідульні явища. Зіммель аж ніяк не прагнув до складання вичерпного «каталогу» людських взаємозв'язків. Навпаки, вважав він, чисті формальні поняття мають обмежену цінність і проект формальної соціології лише тоді буде, коли буде реалізований адекватно, коли виявлення чистих форм асоціації буде супроводжуватися з'ясуванням того, «що значать вони як чисті форми поведінки, за яких обставин вони виникли, як розвивалися, яких змін зазнавали завдяки особливостям їх об'єктів, завдяки яким одночасно формальним і матеріальним характеристикам суспільства вони виникли і зійшли ». Іншими словами, кожна форма асоціації , будучи ототожнена, повинна була стати об'єктом історичного змістовного опису.
вчення зімелля про соціальний конфлікт
Він вважал що конфлікт в суспільстві неминучий і невідворотний. Конфлікт є природною складовою процесів а тому він необов'язково призводить до руйнування системи або соціальних змін. Зіммель відзначає позитивні наслідки конфліктів: збереження ізміцнення соціальної системи як цілісності згуртування та уніфікація соціального організму. Як джерела конфлікту Зіммель називає не тільки зіткнення інтересів але й прояв людьми так званих їм "інстинктів ворожості ". Інстинкт ворожості може посилити гостроту конфлікту.
Пом'якшити ж конфлікт можливо завдяки гармонії відносин між людьми і інстинкту любові.
Т. о. Зіммель виділяє своєрідні фактори, які впливають на характер протікання конфлікту - інстинкти любові і ненависті.
Ф. Тьонніс
Головна ідея Тенісу , протиставлення « общинних » відносин і зв'язків «суспільним ». Це перший крок до розробки формальної концепції соціології ( «чиста соціологія »). Згодом у роботах з історії соціології чиста соціологія стала розглядатися як формальна соціологія , а Тьонніс - її основоположником . « Спільність » = відповідає народністі і культурі , «суспільство» = державність і цивілізація ; де спосіб мислення людей все більше визначається наукою , а не релігією. Спільність - синонім вогнища , сім'ї громади традиційного зразка , суспільство - «чуже» , засноване на комерції і капіталістичному розрахунку. Соціальність переважно « общинна » в ході історії все більш витісняється соціальністю переважно « громадської ».
Тьонніс виділяє три типи форм соціального життя: соціальні відносини, групи та корпорації (або об'єднання). Перші мають об'єктивний характер. Якщо вони охоплюють більше двох учасників, то створюють соціальне коло. Воно є, за оцінкою вченого, перехідним ступенем від соціальних відносин до групи. Сама ж група створюється тоді, коли об'єднання осіб вважає це за потрібне для досягнення певної конкретної мети, і якщо приймає внутрішню організацію (при цьому люди починають виконувати певні функції, ролі), і, як наслідок, група трансформується в корпорацію (вже відбувається процес розширення).
Тьоніс прагне формалізувати соціологічне пізнання , знайти якусь універсальну систему характеристик ( «чисті категорії» ) , які можна застосовувати абстрагуючись від змістовної сторони досліджуваного предмета , застосовувати до аналізу самих різних сфер суспільства.
75.Соціологія праці: об’єкт, предмет, функції.
Соціологія праці(Вакуленко) – спеціальна соціологічна теорія, яка вивчає закономірності формування, розвитку різних соціальних утворень(систем, спільнот,інститутів) та пов’язаних з ними явищ і процесів у сфері праці.
Об’єкт соціології праці є суспільна праця. Сьогодні об’єкт соціології праці є праця як соціально-економічний процес і трудова сфера суспільства у її зв’язку з соціальними інститутами. Об’єкт соціології праці – явища і процеси в їх соціальній налаштованості на працюючу людину.
Предмет соціології праці (Маркович) – праця як суспільне явище; соціальні відносини, в які вступають учасники трудового процесу
Полторак:
соціальні закономірності взаємодії людей із засобами і предметами праці, зокрема, механізми дії і форми прояву цих закономірностей у діяльності трудових колективів і особистості
ставлення людини й колективу до праці, її змісту, характеру, умов. Ідеться насамперед про мотиватори ставлення до праці, зв’язані з матеріальною заінтересованістю, змістом праці, взаєминами в колективі тощо, тобто суто соціологічні проблеми;
3) соціальна організація підприємства, колективу, тобто та особлива система відносин, яку утворює сукупність позицій, ролей, цінностей, взаємодіючих між собою працівників соціальні закономірності взаємодії людей з засобами праці в трудовому процесі; ставлення до праці; соціальна організація праці в труд. Колективі, його структура та відносини.
Завданнями соціології праці є:
вивчення та оптимізація соціальної структури суспільства, трудової організації (колективу);
аналіз ринку праці як регулятора оптимальної і раціональної мобільності трудових ресурсів;
пошук шляхів оптимальної реалізації трудового потенціалу сучасного працівника;
оптимальне поєднання моральних і матеріальних стимулів та удосконалене ставлення до праці в умовах ринку;
посилення соціального контролю і боротьба з різного роду відхиленнями від загальноприйнятих моральних принципів і норм у сфері праці;
вивчення причин і вироблення системи заходів для запобігання і вирішення трудових конфліктів;
створення системи соціальних гарантій, що захищають працівників у суспільстві і трудовій організації, та ін.
Соціологічне визначення праці (Маркович) - це свідома, організована, універсальна людська діяльність,зміст і характер, якої визначається ступенем розвитку засобів праці і особливостями суспільних відносин; людина самостверджується в ній як генетична істота, створюючи матеріальні та духовні цінності, що задовольняють її потреби.
Ознаки праці (Маркович):
свідомість і цілеспрямованість
організованість в межах певних суспільних груп
створює суспільно-значущі цінності і процеси
здатність породжувати соц.. зв’язки та відносини.
Економічний підхід до праці
Соціологічний підхід до праці

труд – один из факторов производства (нарядус землей и капиталом), в обществе существует спрос на труд и егопредложение, во взаимодействии которых формируется рыночная
цена. Экономиста прежде всего интересует эффективноеиспользование трудовых ресурсов.

Труд– форма совместной деятельности людей, определенные отношениямежду ними. Трудовая деятельность подчиняется специфическим социальным закономерностям. В социологии уделяется большеевнимание субъекту труда, подчеркивается, что люди различны:принадлежат разным социальным слоям, имеют разные интересы,могут не только мирно трудиться, но и конфликтовать.

Соціальна сутність праці реалізується в сукупності її соціальних функцій.
1. Функція створення матеріальних і духовних благ, суспільного багатства. Полягає у створенні в результаті праці благ і можливостей для задоволення людських потреб. За допомогою праці людина взаємодіє з природою, тим самим своєю діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і природою. Ця функція праці характеризує її загальну природу, що проявляється як вічна природна умова життя незалежно від форм соціальної організації цього життя.
2. Функція складати основу суспільства і суспільного ладу. Випливає з двоякої природи праці: а) як конкретна трудова діяльність і б) як суспільні зв'язки й відносини, що виникають у процесі праці, без яких не існує взаємодії людей і природи. Праця набуває суспільну форму, стає основою суспільних відносин і, насамперед, відносин власності.
3. Функція міри розподілу суспільного багатства, міри споживання.
4. Функція сфери самовираження, самоствердження і розвитку людини. Реалізується у створенні умов праці, за яких виробництво благ перестає бути самоціллю, а виробництво людини в процесі праці набуває дедалі більшого значення. Тим самим праця стає не тільки засобом задоволення потреб людини, а й сама перетворюється у важливу життєву потребу, засіб самовираження, розкриття і реалізації творчих можливостей працівника.
Роль праці в розвитку людини і суспільства :
розвиток людини, її фізичних і духовних якостей
задоволеня матеріальних потреб
відтворення населення
виробництво матеріальних і культурних благ
науково-технічний прогрес
Форми праці
   Проста праця – виконання простих трудових операцій, для яких достатньо виробничого досвіду і немає потреби у спеціальному навчанні, тобто це праця некваліфікованого працівника.
Складна праця – кваліфікована праця, пов’язана із додатковими витратами на навчання робітника.
Творча праця передбачає постійний неповторний пошук нових рішень, нового ставлення до наявних проблем, активного розвитку самостійності та ініціативи.
У репродуктивній праці значна частина функцій повторюється, залишається стійкими, майже незмінними, тобто їх особливістю є повторюваність (шаблонність) засобів досягнення результатів. Якщо творча праця характеризується отриманням якісно нових результатів, які раніше не існували, то репродуктивна діяльність веде до отримання стандартних даних.
Фізична праця характеризується безпосередньою взаємодією людини із засобами виробництва, її залученням до технологічного процесу, виконавськими функціями у трудовому процесі. Усі ці ознаки взаємопов’язані й лише в єдності дають повну характеристику фізичної праці як соціального процесу.
Розумова праця включає інформаційні, логічні, узагальнюючі і творчі елементи, характеризується відсутністю прямої взаємодії працівника із засобами виробництва та забезпечує потреби виробництва в знаннях, організації та управління.
Ставлення до праці Характер і зміст праці формують ставлення до неї історично змінну характеристику трудової діяльності. Ставлення до праці це емоційно-волева установка особистості на працю, тобто вираження її позиції. Залежно від змісту і характеру праці переважає ставлення до неї, як до засобу, що забезпечує існування, чи як до нагальної життєвої потреби. У першому випадку праця має для людини лише інструментальну цінність, бо виступає як засіб реалізації інших потреб, що можуть перебувати поза самою працею. Наприклад, посада, котра дає право доступу до якогось ексклюзивного клубу, а отже, можливість проводити дозвілля серед «сильних світу цього», за побутовою шкалою цінностей може перевищувати цінність самої праці, її фахову привабливість. Відтак ставлення до праці може бути як до:
·  суспільноважливої цінності, що виражає місце трудової діяльності в загальній системі цінностей суспільства та особистості;
·  конкретного виду трудової діяльності, професії, що має певний суспільний статус і престиж;
·  конкретної роботи з урахуванням змісту та умов праці, потреб і мотивів, зв’язаних з даною роботою, на даному робочому місці, у даній виробничій організації. Таке ставлення поєднує орієнтацію трудової поведінки, реальну поведінку, оцінку працівниками трудової ситуації (вербальну поведінку).
Саме вивченню цього останнього ставлення з урахуванням мотивів трудової діяльності, що визначають поведінку людини у виробничій ситуації, соціологи приділяють найбільшу увагу.
Об’єктивними показниками ставлення до праці є показники, що характеризують рівень відповідальності, сумлінності, ініціативності та дисциплінованості.
єктивними показниками ставлення до праці є загальне задоволення чи незадоволення працею та її умовами заробітною платою, змістом праці, взаємовідносинами з керівником та колегами, виробничими умовами тощо.
Білет16
16.Соціальні інститути як складові структури суспільства.
Важливим елементом соціальної структури є соціальний інститут (лат. institutum улаштування, установлення). Саме через той або інший соціальний інститут забезпечується організація і регулювання сумісної діяльності людей, сталість соціальних відносин, від яких залежить буття соціальних груп і соціальних спільностей. В соціології соціальний інститут розглядається як:
певна сукупність установ, які відповідають соціальній структурі суспільства;
сукупність соціальних норм і культурних зразків, які визначають сталі форми соціальної поведінки і дії,
система поведінки у відповідності з цими нормами.
Соціальний інститут стійкий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, настанов, що регулюють різні сфери людської діяльності і організують їх в систему ролей і статусів.
Р. Міллс розрізняв головні інститути:
1) економічний - інститути, що організують господарську діяльність (ринок, гроші,. власність);
2) політичний - інститути влади (держава, суд, політичні партії);
3) сімейний - інститути, що регулюють статеві відносини, народження і соціалізацію дітей (сім’я, материнство, батьківство, шлюб);
4) військовий - інститути, що організують законну спадщину (армія);
5) релігійний - інститути, що організують колективне шанування богів.
Формальний (засновую свою діяльність на чітких принципах – актах, законах, здійснюють управлінські та контрольні функції (держава, армія, школа)).
Неформальний (не має чіткої нормативної бази, є результатом волевиявлення громадян, контроль через норми, традиції (культурні фонди, об’єднання за інтересами)).
До загальних ознак соціального інституту належать
виокремлення певного кола суб'єктів, що у процесі діяльності вступають у відносини

визначена (більш-менш формалізована) організація;

наявність специфічних соціальних норм і приписів, що регулюють поведінку людей

наявність соціально значущих функцій інституту

Додатково можна назвати такі ознаки соціального інституту:
o об'єктивність (соціальний інститут існує незалежно від наших бажань);
o примусовість (обов'язковість);
o моральний авторитет та легітимність
o історичність (соціальний інститут повинен пройти певний шлях для виникнення і закріплення).
Усі соціальні функції інститутів можна поділити на:
o універсальні (притаманні всім чи багатьом інститутам) та специфічні (властиві лише конкретному інституту);
o явні (Зафіксовані в нормативних документах, усвідомлені і прийняті причетними до певного інституту людьми, підконтрольні суспільству (наприклад, в інституті освіти: набуття грамотності, професійна соціалізація тощо).) та латентні (приховані(Офіційно не заявлені, але насправді здійснюються (наприклад, в інституті освіти: "соціальна селекція", що виявляється у закріпленні і досягненні через систему освіти (елітарні престижні вузи, які дають затребувану професійну кваліфікацію) соціальної нерівності.))
Універсальні функції соціальних інститутів
Закріплення та відтворення суспільних відносин
Соціальні інститути мають систему норм, правил поведінки, які закріплюють, стандартизують поведінку, роблять її передбачуваною. Соціальний контроль забезпечує порядок та межі, в яких повинна протікати поведінка кожного члена інституту.

Регулятивна
Регулювання відносин між членами суспільства.

Інтегративна
Згуртування та мобілізація соціальних груп.

Транслююча
Транслює досвід, цінності, норми культури з покоління в покоління.

Комунікативна
Розповсюдження інформації, забезпечення зв'язків, спілкування, взаємодії між людьми

46. Розуміюча соціологія М. Вебера.
Соціологію Вебер визначає як науку, що намагається пояснити свій предмет - соціальну дію - на основі розуміння її. Розуміння для Вебера являє собою специфічну категорію, за допомогою якої можна пояснити людську поведінку. При цьому мається на увазі поведінка окремого індивіда або групи індивідів. Окремий індивід та його поведінка розглядаються як
·клітинка
· соціології,
·атом
· її,
·найпростіша єдність
·, яка не підлягає роздрібненню. У своєму трактуванні розуміючої соціології Вебер посідає позицію номіналізму, або методологічного індивідуалізму. На його думку, такі поняття, як
·держава
·,
·суспільство
·,
·феодалізм
· та інші, позначають певні категорії спільної діяльності людей. Отже, завдання соціології полягає в тому, щоб звести їх до
·зрозумілої
· поведінки, тобто до поведінки окремих людей, що беруть участь у цій діяльності. Однак зрозуміти можна тільки таку поведінку, що має смисл для її суб'єкта.
У термін Verstehen (розуміння) Вебер вкладає свій особливий сенс. Це – раціональна процедура вивчення дій соціальних суб'єктів ( мікрорівень ) , а через них - вивчення культури конкретного суспільства ( прихильником соціального номіналізму .
Дія , про яку людина не замислюється, не є соціальною дією . Так , до соціальної дії не можна віднести ненавмисне падіння людини або ж мимовільний крик від болю , бо в них просто відсутній розумовий процес . Дія, в якій людина просто не бачить реальної мети , не є соціальною дією . Так , до соціального дії не можна віднести ненавмисне або неусвідомлену участь людини в тій чи іншій сходці , кампанії , політичній акції , бо в цьому випадку відсутній розумовий процес і усвідомлена цілеспрямована активність.
Влада та її механізми
Ідеальними типами панування є харизматичний , патріархальний ( традиційний ) і раціональний . Ідеальний тип вносить елемент загального в історію , в соціології виконує функцію заміни зв'язків , керованих закономірностями , на типові .
Ідеальні типи в області панування :
Харизматичний тип ( « харизма » - дар Божий ) - це надзвичайна здатність , що відрізняє видатних людей від усіх інших . Харизма не набувається , а дається від природи.
Патріархальний тип - люди управляються спадковими правилами , а підкоряються в силу звички до певного типу підпорядкування. Засноване на вірі у святість вічносущого порядку речей (традиційне підпорядкування ) .
Раціональний тип - підпорядкування відбувається не особистості і не певному порядку , а встановленим законам , апарат влади складається з чиновників , яким необхідно діяти по строго формальним правилам ( не дивлячись на осіб ) . Легальний принцип підпорядкування приводить до розвитку сучасного капіталізму , системи формальної раціональності.
76.Зміст, структура і соціальні характеристики процесу праці.
Соціологічне визначення праці (Маркович) - це свідома, організована, універсальна людська діяльність,зміст і характер, якої визначається ступенем розвитку засобів праці і особливостями суспільних відносин; людина самостверджується в ній як генетична істота, створюючи матеріальні та духовні цінності, що задовольняють її потреби.
Ознаки праці (Маркович):
свідомість і цілеспрямованість
організованість в межах певних суспільних груп
створює суспільно-значущі цінності і процеси
здатність породжувати соц.. зв’язки та відносини.
В сучасних умовах виділяють наступні основні функції праці.

·   логічна, пов’язана з визначенням цілі виробництва і підготовкою системи необхідних трудових операцій;

·  виконавча - приведення засобів праці в дію і безпосередній вплив за їх допомогою на предмети праці;

·  реєстрації і контролю - спостереження за технологічним процесом, ходом виконання наміченої виробничої програми;

·    регулювання - коригування, уточнення заданої виробничої програми.
Основні характеристики процесу праці.
Організація праці - це система заходів, що забезпечує раціональне використання робочих кадрів, яка включає відповідне розміщення людей у процесі виробництва, поділ на ланки, методи виконання робіт, нормування й стимулювання праці, організацію робочих місць, їх обслуговування й необхідні умови праці
Умови праці–це категорія, яка виражає організацію трудового процесу, робочого місця. Категорії умов праці: організаційно-процесні, гігієнічні, соц.-економічні
Зміст праці характеризує функціональні особливості конкретного виду трудової діяльності, обумовлені предметом праці,засобами праці й формою організації виробничого процесу. Поняття “зміст праці” включає в себе ступінь відповідальності й складності праці, рівень творчих можливостей, співвідношення виконавських та управлінських функцій, рівень технічної оснащеності, ступінь різноманітності трудових функцій, монотонності, самостійності і т.д. Зміст конкретного виду трудової діяльності пред’являє певні вимоги щодо освіти, кваліфікації, здібностей індивіда. Це основний чинник, що характеризує можливості розвитку особи в процесі праці, визначає спрямованість трудових навичок та реалізації творчих, фізичних та інших здібностей індивіда. Вінвпливає на ставлення до праці, задоволеністьпрацею, ступіньінтересу до праці, плинністькадрів,рівеньпродуктивностіпраці.
Головнимчинникомпрогресивноїзмінизміступраці є розвитокматеріально-технічноїбазивиробництва, впровадженнянауково-технічногопрогресу.
Слідрозрізняти соціальний та функціональнийзмістпраці. Соціальним є доцільністьдіяльностіпрацівника, мотивація,ставлення до праці на суспільному (як до професії, виду діяльності) та індивідуальному (як до конкретно виконуваноїроботи) рівні. Функціональнийзмістпраці виявляється у конкретних ролях, функціях, яківиконуєпрацівник. При аналізізміступрацівраховується, що у виробничомупроцесіздійснюютьсятакіфункції [3]. :
- логічна – пов’язана з визначеннямцілі й підготовкоюсистеминеобхіднихтрудовихоперацій;
- виконавська – приведеннязасобівпраці в діюрізними способами залежновід стану продуктивних сил і безпосередньоговпливу на предметипраці;
- контрольно-реєстраційна – спостереженнязатехнологічнимпроцесом, ходом виконаннявиробничоїпрограми;
- регулююча – коригування, уточненнязаданоївиробничоїпрограми;
- управлінська – полягає в реалізаціїпланів для забезпечення оптимального функціонуваннясистеми в цілому. Кожна з переліченихфункційможе бути присутньоютієючиіншоюмірою в діяльностіокремогопрацівника, але неодмінновластивасукупнійпраці.
Характер праці – соціально-економічна природа трудового процесу, суспільна форма йогоорганізації, спосібвзаємодії людей у процесіпраці.
Характер працізалежитьвідрівнярозвиткупродуктивних сил і науково-технічногопрогресу. Характер працівідображаєїїсоціально-економічнунеординарність, відмінність у межах тієїчиіншоїсуспільно-економічноїформації. Вінвказує на соціально-економічний статус працівників, їхмісце в системісуспільноговиробництва, розподілу, обміну і споживанняматеріальних і духовних благ.
До показників характеру працізараховують
- форму власності; - ставленняпрацівників до праці; відносинирозподілувиготовленихпродуктів і послуг; ступіньсоціальнихрозходжень у процесіпраці
Результат і сам процеспраціможутьмати: 1) утилітарно-практичнуцінність, найбільшяскравовиражену в сферівиробництвапредметівспоживання і послуг, включаючи і самообслуговування в повсякденномужитті, 2) пізнавальнуцінність - виробництвознань, їх передача іншим людям, найбільшяскравовиражену в науці, освіті, засобахмасовоїінформації, 3) економічнуцінність - створеннянаціональногобагатства; 4) соціальнуцінність - управліннягромадськими справами, охоронагромадського порядку; 5) морально-етичнуцінність - безкорисливадопомога людям, 6) естетичнуцінність - створеннятворівмистецтва; 7) обороннуцінність - захисткордонів, обороннапромисловість; 8) політичнуцінність - керівництвокраїною, здійсненнязв'язківіззарубіжнимикраїнами; 9) виховну, Людинотворчу »(І.І.Чанглі) цінність - відтвореннялюдини і особистості в процесіпраці; 10)екологічнуцінність і т.п.
Природно, що в діяльності різних людей ці та інші аспекти суспільної цінності праці представлені по-різному в залежності від професії, кваліфікації, місця людини в системі виробничих відносин, але безсумнівним є те, що кожен з них так само необхідний, як і всі вони разом узяті. В умовахсуспільногоподілупраціціаспектисуспільноїцінностірезультатівдіяльності людей взаємнодоповнюють і обумовлюють один одного, складаючи основу всебічностілюдськоїсутності. Надаліпрацею буде вважатися будь-яка діяльність людей, в якій представлений хоча б один з аспектівсуспільноїцінності результату. Результат і сам процеспраціможутьмати: 1) утилітарно-практичнуцінність, найбільшяскравовиражену в сферівиробництвапредметівспоживання і послуг, включаючи і самообслуговування в повсякденномужитті, 2) пізнавальнуцінність - виробництвознань, їх передача іншим людям, найбільшяскравовиражену в науці, освіті, засобахмасовоїінформації, 3) економічнуцінність - створеннянаціональногобагатства; 4) соціальнуцінність - управліннягромадськими справами, охоронагромадського порядку; 5) морально-етичнуцінність - безкорисливадопомога людям, 6) естетичнуцінність - створеннятворівмистецтва; 7) обороннуцінність - захисткордонів, обороннапромисловість; 8) політичнуцінність - керівництвокраїною, здійсненнязв'язківіззарубіжнимикраїнами; 9) виховну, Людинотворчу »(І.І.Чанглі) цінність - відтвореннялюдини і особистості в процесіпраці; 10)екологічнуцінність і т.п.
Природно, що в діяльності різних людей ці та інші аспекти суспільної цінності праці представлені по-різному в залежності від професії, кваліфікації, місця людини в системі виробничих відносин, але безсумнівним є те, що кожен з них так само необхідний, як і всі вони разом узяті. В умовахсуспільногоподілупраціціаспектисуспільноїцінностірезультатівдіяльності людей взаємнодоповнюють і обумовлюють один одного, складаючи основу всебічностілюдськоїсутності. Надаліпрацею буде вважатися будь-яка діяльність людей, в якій представлений хоча б один з аспектівсуспільноїцінності результату.
Процес праці та його компоненти
У процесіпраціробоча сила можефункціонувати за наявності таких трьохкомпонентів: предметівпраці, засобівпраці і людей як суб'єктівпраці.
Предметом праці є речовинаприроди, на яку людинавпливаєцілеспрямовано за допомогоюзасобівпраці. Предметипраціутворюютьматеріальну основу продукту і підрозділяються на основні і допоміжніматеріали. Допредметівпрацівідноситься все те, щодобувається, обробляється, формується, тобтоматеріальніресурси, науковізнання і т.д. В умовахнауково-технічногопрогресустворюютьсянові, відсутні в природіматеріалиіззаздалегідьзаданимивластивостями.
До засобівпрацівідносятьсязнаряддяпраці і робочемісце, за наявності і за допомогоюякихлюдинавпливає на предметипраці, перетворюючи них унеобхідний для споживання продукт.Вирішальна роль серед них належить механічним засобам (машини, устаткування), які за аналогією з організмом людини є кістковою та м'язовою системою виробництва й ознакою кожної доби суспільного виробництва. З моменту виготовленнязасобівпраціпочинаєтьсявласнелюдськапраця. До засобівпраці належать такожусіматеріальніумовипроцесупраці робочібудівлі, канали, дороги тощо. Загальнимзасобомпраці є земля.
Гуманізаціяпраці й виробництва є багатоаспектною і складною проблемою, розв'язаннякотроїпередбачаєвикористаннясоціально-економічних, матеріально-технічних та організаційно-економічнихчинників. Основою є зміназмісту та умов праці, котрапов'язана з удосконаленнямтехніки та технологіївнаслідоквпливунауково-технічногопрогресу. На практицігуманізаціяпрацізабезпечуєтьсязаконодавчими актами, спеціальнимигалузевими та регіональнимипрограмами, колективними договорами підприємств. Гуманізаціяпрацімає на метісприятизростаннюїїзмістовності, найкращомупристосуваннюматеріально-технічноїбазивиробництва до людини, широкійучастіпрацівників у процесахуправління та вирішеннявиробничихзавдань на підприємствах.
Працяперестає бути сумою фізіологічних затрат, донеїдодаєтьсяемоційно-психологічнаскладова. Працясприймаєтьсяіндивідом як творчийпроцес, якщоздійснюється за йоговласним планом. Підпорядкування чужому плану призводить до психологічногочисоціальноговідчуження.
Відчуженняпраці, за К. Марксом,цепроцесперетвореннядіяльності людей і їїрезультатів у самостійну, ворожу і панівну над ними силу. Відчуженнявиражається в пануванніуречевленоїпраці (матеріалізованої у виробленійранішепродукції) над живою працею (діяльністю, спрямованою на створенняматеріальних благ), у браці контролю над умовами, засобами і продуктами праці, в експлуатації, у втратілюдськоїсутності.
За С. Симаном, відчуженняпраці це становище індивіда в суспільстві, щохарактеризуєтьсябезсиллям, браком сенсу, аномією (невизнанням норм), соціальноюізольованістю і самоусуненням.
Білет17
17.Соціальні організації як складові структури суспільства.
Організація поняття загальніше і воно означає упорядкування певних дій, процесів у суспільстві. У цьому розумінні його можна ототожнювати з поняттям «соціальний інститут». Соціальна організація можна визначити як цілісну функціонально-цільову систему, яка має притаманну їй соціальну структуру, свої функції і ієрархізовану взаємодію між індивідами, групами та структурними підрозділами, створену для задоволення суспільних потреб індивідів та всього суспільства. Прикладами соціальної організації можуть бути будь-яка установа (суспільна, громадська тощо), кримінальна група, політична партія. Не є соціальною організацією народ, клас, нація, етнос, бо вони не мають ознак організації: конкретна мета, програма дій, ієрархія, підлеглість, колективна ідентичність, чітка процедура виконання обов’язків, соціальна структура Характерною рисою соціальної організації те, що вона виникла на основі розподілу праці, її спеціалізації за функціональною ознакою. І в цьому розумінні соціальна організація є формою соціальних відносин, що змінюється відповідно до зміни типу суспільства та ступеня розвитку матеріального виробництва.
Основні етапи розвитку теорії організацій.
- Наукове управління(1885-1920 рр) було спрямовано на дослідження проблем підвищення продуктивності праці робітників (операційних виконавців) шляхом удосконалення операцій ручної праці. Засновниками школи були Ф. Тейлор, Френк та Ліліан Гілбрет, Генрі Форд.
- Класична чи адміністративна теорія організації (1920-1950 рр.) опрацьовувала підходи до удосконалення управління організацією в цілому. Представники цієї школи (А. Файоль, М. Вебер, Л. Урвік, Ч. Бернард) намагалися вирізнити загальні характеристики та закономірності управління організацією загалом. Метою їх досліджень було визначення універсальних принципів управління, дотримуючись яких організація досягатиме успіху.
- Школа людських відносин(1930-1950). Представники цієї школи досліджували переважно проблеми індивідуальної психології працівників організації. Їх зусилля були зосереджені у сфері поведінки індивідуума в організації, на його мотивації. Та поведінкові науки (1950-наш час) Її представники концентрували увагу на вивченні типів групової поведінки, на розумінні організації як складного соціального організму, який знаходиться під впливом певних уявлень, звичок, конфліктів, культурного оточення тощо. Засновниками школи були Елтон Мейо і Мари Паркер Фоллет.
- Школа науки управління. Теоретики цієї школи розглядали управління як систему математичних моделей та процесів. Основний внесок цієї школи в теорію управління - спрощення управлінської реальності за допомогою математичних моделей.
Різновиди соціальних організацій, їх загальна характеристика.
первиннабазисний елемент ієрархічної системі; комплексна формальна організація, до якої входять як складові елементи різних соціальних систем (профспілки. університети, професійні обєднання), що виконують специфічні функції.
формальна характеризується строго дописаними і документально зафіксованими цілями, правилами і рольовими функціями, раціональністю і обезособленістю відносин між її членами, наявністю органу влади та апарату управління. неформальна характеризується системою соціальних звязків і відносин, норм, дій, шо спонтннно склалися в результаті міжособистісного, внутрігрупового спілкування;в ній немає чітко визначених і документально зафіксованими правил. статусна неформальна чи формальна організація, що утворена в соціальній системі навколо будь-яких статусів і визнається її членами самостійною
О. Пригожин виділяє три види організацій:
адміністративна у ній високоформалізовані відносини, жорстко задано структуру, директивно встановлено цілі.(вузи, підприємства, фінансові установи тощо) громадська добровільне обєднання, що репрезентує інтереси певних груп населення і засноване на самоврядуванні(політичні партії, профспілки, об’єднання за інтересами, спортивні організації та команди, культові організації тощо).
асоціативна характеризуються мінімальною формалізацією відносин, рухомою структурою, не декларованими цілями.(сім’я і т. ін.).
Н. Смелзер виділяє:
– добровільна членство в ній добровільне для захисту спільних інтересів її членів
–примусова-члени тією чи іншою мірою ізольовані від зовнішнього середовища і підпорядковуються жорстким правилам внутрішнього розпорядку даної організації.
47. Особливості формування і розвитку соціології в Україні.
Розвиток соціологічної думки в Україні стало єдністю двох тенденцій, що визначили особливість її формування, - єдністю універсального і національного. Універсальне, загальнонаукове проявлялося в розширенні, аналізі та розвитку передових в той час соціологічних теорій, методів дослідження, ідей. Національної ж особливістю розвитку соціології на українській ниві було її тісне переплетення з соціально-політичним життям, національно-визвольним рухом, з'єднання з творчою спадщиною видатних представників наукової та громадської діяльності.
Виникнення писемності дало значний імпульс у розвиток наукових уявлень, у тому числі й соціологічного змісту. В Київський Русі велися хронологічні записи історичних подій, чим займалися передусім ченці. Подібні фіксування історичних подій набули в давньоруській державі форми літописів. Чимало соціологічних ідей знаходимо у літописах Київської Русі (ХІ-ХШ ст.). Серед таких літописів можна назвати насамперед найбільший з них -"Іпатіївський літопис","Повість временних літ". Головне соціологічне значення літописів без сумніву полягає в тому, що вони відбивали реальну картину соціальної дійсності Київської Русі.
Праці:"Слово про закон і благодать" (X ст.),
Цінним джерелом протосоціологічних ідей є відомий твір князя Київської Русі Володимира Мономаха "Повчання дітям" (XII ст.), в якому він закликав своїх синів-князів відстоювати правду і справедливість у відносинах зі своїми підлеглими та сусідами, долати ненависть один до одного.
Розвиток соціальних ідей доби козацтва
Наприкінці XV ст. в історії України починається козацька доба. В менталітеті українця козак, козаччина це унікальний, своєрідний соціологічний "ідеалізований об'єкт", вершина в ієрархії цінностей. Особливість його в тому, що Україна, не будучи державою, фактично існувала як унікальна державно-правова система, суб'єктом якої було козацтво. З ним пов'язані і перші переписи населення в Україні, формування козацьких реєстрів, створення війська реєстрових козаків.
Просвітництво в Україні
Своєрідність українського Просвітництва в тому, що тут ще не було середнього класу - носія ідей Просвітництва в Європі, тому українські просвітники - це дворяни й міщани, об'єднані вірою у перетворюючу силу освіти. Критикуючи існуючий суспільний лад, вони вимагали пом'якшення експлуатації селян, раціоналізації сільськогосподарського і промислового виробництва, звільнення селян із кріпацтва, демократизації суспільства.
Розвиток національно визвольної ідеології в Україні 19 ст
У другій половині XIX ст. національно-визвольний рух в Україні активно розвивається, підноситься на якісно вищий рівень.Наприкінці 50-х років у Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові, Одесі та інших містах виникають напівлегальні суспільно-політичні організації - так звані громади, їхні ідеологи - В. Білозерський, М. Костомаров, Т. Шевченко - згуртовують навколо себе патріотично налаштовану інтелігенцію і студентську молодь. Громади розгортають культурно-просвітницьку роботу серед народу, пробуджуючи його національну свідомість. Перша така громада виникла в Київському університеті з таємного гуртка "хлопоманів", учасники якого - В. Антонович, Б. Познанський, Ф. Панченко, Т. Рильський, А. Свидницький - "ходили в народ", поширюючи серед селян ідеї соціального й національного визволення.
Значення програмних документів кирило-мефодіївського братства
Програмні положення братства були викладені у «Книзі буття українського народу» і «Статуті Слов'янського братства св. Кирила і Мефодія», основним автором яких був Микола Костомаров. В основу документів лягли ідеї українського національного відродження і панславізму.Члени братства вели активну громадсько-політичну діяльність: вони поширювали ідеї братства через розповсюдження його програмних документів, прокламацій («До братів-українців», «До братів-великоросів і поляків»), твори Тараса Шевченка; займалися науковою працею і виступали з лекціями в навчальних закладах Києва, в яких проповідували свої погляди; піклувалися про розвиток народної освіти, збирали кошти на відкриття народних шкіл, написання і видання нових книг (зокрема, Пантелеймон Куліш підготував перший підручник з історії України «Повість про український народ», виданий 1846 року, та ін.).
77.Мотивація та стимулювання трудової діяльності.
Мотив – це усвідомлене суб'єктивне ставлення до своїх вчинків, внутрішня реакція на трудову ситуацію, що сформувалася на основі установок і ціннісних орієнтацій під впливом зовнішніх дій, стимулів. Мотиви у сфері праці виконують різноманітні функції, які реалізуються в поведінці працівника. До них відносяться наступні:
орієнтуюча, коли мотив спрямовує поведінку працівника в ситуації вибору варіантів поведінки;
змістоутворююча, коли мотив визначає собою суб'єктивну значущість даної поведінки для працівника, виявляючи її особистісне значення;
посередницька, коли мотив народжується на стику зовнішніх і внутрішніх побудників, опосередковуючи їхній вплив на поведінку;
мобілізуюча, коли при необхідності мотив мобілізує всі сили працівника для реалізації значущих для нього видів діяльності;
виправдальна: в мотиві закладено ставлення індивіда до належного, до нормованого ззовні зразка, еталона поведінки, соціальної і етичної норми.
У мотивах відображаються певні потреби, тобто потреби володіють мотиваційно-трудовими значеннями (потреба в матеріальному добробуті, стабільності, самоствердженні, спілкуванні ).
Діяльність людини обґрунтовується одночасно декількома мотивами.
Класичні теорії мотивації праці у західній соціології (теорія ієрархії потреб А. Маслоу, двофакторна теорія мотивації Ф. Герцберга, теорія потреб Д. Макклелланда та ін.).
Існує багато теорій мотивації. З точки зору класифікації Х. Шольца, видається доцільним їхній розподіл - в залежності від предмета аналізу - на три головних напрямки: 
1. Теорії, в основі яких лежить специфічна картина працівника - людини. 
2. Внутрішньоособистісні теорії. 
3. Процесуальні теорії. 
Теорії першого напряму походять від певного образу працівника, його потреб і мотивів; другого - аналізують структуру потреб і мотивів особистості і їх прояв; третього - виходять за рамки окремого індивіда і вивчають вплив на мотивацію різних факторів середовища. 
Теорія ієрархії потреб А. Маслоу
До числа основоположних, класичних внутрішньоособистісних теорій мотивації належить теорія ієрархії потреб, розроблена А. Маслоу (Масловим). Автор теорії виходить з того, що всі [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] постійно відчувають якісь потреби, які спонукають їх до дії. На людину впливає цілий комплекс яскраво виражених потреб, які можна об'єднати в кілька груп, розташувавши їх за принципом ієрархії. Зазвичай [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] відчуває одночасно декілька взаємодіючих потреб, найсильніший з яких і визначає його поведінку. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який добре знає рівень потреб свого підлеглого, може передбачити, який тип потреб буде домінувати у нього в найближчому майбутньому, і використовувати [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] мотиватор для підвищення ефективності його діяльності. 
Маслоу виділяє п'ять основних груп потреб людини: 
1. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] потреби. До них належать потреби в їжі, одязі, житло, сні, відпочинку, секс і т.п. Їх задоволення необхідно для підтримки життя, виживання, тому їх нерідко називають біологічними потребами. Стосовно до виробництва вони проявляються як потреби в заробітній платі, відпустці, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], перервах в роботі, сприятливих робочих умовах, освітленні, опаленні, вентиляції тощо Працівники, поведінка яких детермінується цими потребами, мало цікавляться змістом і змістом праці, їх турбує головним чином його оплата і умови. 
2. Потреби в безпеці. Під ними маються на увазі і фізична (охорона здоров'я, безпека на робочому місці), і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (грошовий дохід, гарантованість робочого місця, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] по старості і на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] хвороби). Ці потреби актуалізуються і виходять на перший план, як тільки задовольняються[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] потреби людини. Задоволення потреб в безпеці забезпечує впевненість у завтрашньому дні. Вони відбивають [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] зберегти вже досягнуте положення, в тому числі рівень зарплати і різні пільги, захистити себе від небезпеки, травм, втрати або позбавлень. В [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ці потреби виражаються у формі боротьби трудящих за стабільну зайнятість, безпеку роботи, створення і (або) збереження профспілок, соціальне [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] по старості і на випадок втрати працездатності, вихідна допомога тощо 
3. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Вони орієнтуються на спілкування і емоційні зв'язки з іншими: дружбу, любов, належність до групи та прийняття нею. Вони актуалізуються і набувають провідну поведінкову значущість після того, як задовольняться фізіологічні потреби і потреби в безпеці. Будучи істотами соціальними, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] відчувають бажання подобається іншим і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з ними. В організації це проявляється в тому, що вони входять у формальні і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] групи, так чи інакше співпрацюють з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] по роботі. Вмотивована соціальними потребами людина розглядає свою працю як частинку діяльності всього колективу. Керівництво такими людьми повинні бути у формі дружнього партнерства. 
4. Потреби в повазі (особистісні потреби). До них належать потреби як в самоповазі, так і в повазі з боку інших, у тому числі потреби в престижі, авторитеті, владі, службовому просуванні. Самоповага звичайно формується при досягненні мети, крім того, воно пов'язане з наявністю самостійності і незалежності. Потреба у повазі з боку інших людей орієнтує людину на завоювання та отримання суспільного визнання, репутації, статусу всередині групи, зовнішніми проявами яких можуть виступати вираз визнання, похвала, почесні звання, просування по службі і т.д. 
5. Потреби в самореалізації (самовираженні). Вони включають в себе потреби у творчості, у здійсненні власних задумів, реалізації індивідуальних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], розвитку особистості, в тому числі пізнавальні, естетичні і т.п. потреби. За своїм [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] потреби в самореалізації більш індивідуальні, ніж інші. Вони характеризують найбільш високий рівень прояву людської активності.  Перші чотири рівні потреб зазвичай називають потребами дефіциту, оскільки ступінь їх задоволення має межу. П'ятий вид потреб складають потреби в самореалізації - це потреби зростання, який може бути безмежним. 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до моделі Маслоу, між усіма групами потреб існує ієрархія, певне співвідношення, яке можна зобразити у вигляді [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. 
У мотивації поведінки людини незадоволені нижчі потреби (фізіологічні, безпеки і т.д.) мають пріоритет. Більш високі потреби актуалізуються, стають головними і визначають поведінку працівника лише після того, як задовольняються нижчі потреби. Задоволеність працівника досягається тоді, коли ступінь насичення потреби[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] його очікуванням. В іншому випадку настає почуття незадоволеності, яке блокує актуалізацію більш високих потреб. 
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] потреб Д. МакКлелланда
Помітний внесок у розробку проблеми мотивації поведінки вносить теорія [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] потреб Д. МакКлелланда. Не заперечуючи значимість попередніх теорій і їх висновків про важливість біологічних та інших «базисних» потреб у мотивації поведінки працівників, МакКлелланд спробував виявити найбільш важливі серед «вторинних потреб», які актуалізуються за умови достатньої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] забезпеченості.
Він стверджує, що будь-яка [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] надає працівникові можливості реалізувати три потреби вищого рівня: у владі, успіху і приналежності. На їх основі виникає і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] потреба, а саме потреба в тому, щоб уникати неприємностей, тобто перешкод або протидій у реалізації трьох названих потреб, наприклад, ситуацій, що не дозволяють домогтися успіху, здатних позбавити людину влади або групового визнання.
Потреба в успіху (За класифікацією Маслоу, вона знаходиться між потребами в повазі і самореалізації) не в рівній мірі виражена у різних працівників. Людина, орієнтований на досягнення успіху, зазвичай хоче автономії і готовий нести відповідальність за результати своєї роботи. Він прагне регулярно отримувати інформацію про «взятих ним рубежах», хоче знати про конкретні результати своєї роботи, відрізняється більшою організованістю, здатністю передбачати і планувати свої дії. Такі люди прагнуть ставити реально досяжні цілі, уникати необгрунтованого ризику. Вони отримують задоволення не стільки від [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] за виконану працю, скільки від самого процесу роботи, особливо від її успішного завершення. 
Потреба в успіху схильна розвитку, що можна використовувати для підвищення ефективності роботи. Люди, орієнтовані на успіх, частіше за інших домагаються його. У процесі мотивування співробітників [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] повинні враховувати особливості людей з яскраво вираженою потребою в успіху, даючи їм [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]завдання. 
Потреба у владі виражається в бажанні впливати на інших людей, контролювати їх поведінку, а також у готовності [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] за інших. Ця потреба виражається в прагненні до керівної посади. Вона позитивно впливає на ефективність керівництва. Ось чому на керівні пости доцільно відбирати людей з вираженою потребою у владі. Такі люди володіють високим самоконтролем. Вони більш віддані своїй організації, захоплені справою, і працюють, не рахуючись з часом. 
Великий вплив на поведінку людей в організації надає потреба в приналежності. Вона проявляється у бажанні спілкуватися і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] дружні відносини з іншими людьми. Співробітники з гострою потребою в приналежності досягають високих результатів в першу чергу при виконанні завдань, що вимагають високого рівня соціальної взаємодії і хороших міжособистісних відносин. 
На основі своїх досліджень МакКлелланд виділив три типи менеджерів: 
1. інституційні [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що володіють високим рівнем самоконтролю. Для них [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] велика потреба у владі, ніж у групової приналежності; 
2. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], в яких потреба у владі переважає над потребою в приналежності, але в цілому люди цього типу більш відкриті, і соціально активні, ніж інституціональні менеджери; 
3. менеджери, у яких потреба в приналежності переважає над потребою у владі; вони теж відкриті, і соціально активні. 
Згідно з висновками МакКлелланда, менеджери перших двох типів більш ефективно управляють своїми підрозділами головним чином завдяки своїй потреби у владі. Проте для організації може бути корисно поєднання всіх трьох типів менеджерів. 
4. Теорія двох факторів Ф. Херцберга
У результаті дослідження чітко було виявлено дві групи факторів, явно не однаково впливають на мотивацію праці. Першу групу факторів Херцберг назвавчинниками гігієни (Гігієнічними факторами), другу - мотиваторами. Термін «гігієна» вживається тут у його медичному значенні - гігієна як попередження, запобігання хвороби, а не як лікування її. Самі по собі гігієнічні фактори не викликають задоволеності, але їх погіршення породжує незадоволеність працею. 
При поліпшенні гігієнічних факторів невдоволення не  відчувається, але коли таке поліпшення сприймається співробітниками як [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], само собою зрозуміле, то немає і задоволеності. До гігієнічним факторів належать: відносини з колегами, начальством і підлеглими; моральний [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в організації; винагорода (в разі фіксованої зарплати); [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] керівника, фізичні[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], стабільність робочого місця. 
Другу групу чинників становлять мотиватори, які безпосередньо викликають задоволеність працею, високий рівень мотивації і трудових досягнень. Вони виступають стимуляторами ефективної праці. До них відносяться: досягнення цілей, визнання, цікавий зміст праці, самостійність (свою ділянку роботи) і відповідальність, професійно-посадовий зростання, можливості  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] самореалізації. Звичайно, межі між окремими гігієнічними факторами і мотиваторами відносні, рухливі. Так, гроші у формі фіксованої зарплати відносяться до чинників гігієни, в той же час такий мотиватор, як посадовий ріст, також передбачає підвищення зарплати. Для того щоб не з'явилася незадоволеність працею, досить наявності гігієнічних факторів у звичайному об'ємі, підвищення ж продуктивності праці досягається за допомогою мотиваторів. 
Узагальнюючи результати своїх досліджень, Херцберг зробив ряд висновків: 
1. Відсутність гігієнічних факторів веде до незадоволеності працею. 
2. Наявність мотиваторів може лише частково і неповно компенсувати відсутність факторів гігієни. 
3. У звичайних умовах наявність гігієнічних факторів сприймається, як природне і не надає мотиваційного впливу. 
4. Позитивне максимальне [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] вплив досягається за допомогою мотиваторів при наявності факторів гігієни. 
Моделі мотивації.
Д. Маркович називає наступні найбільш поширені мотиваційні моделі:
Традиційна модель ґрунтуєтьсяна песимістичних уявленнях про природу людини та виходить з припущення, що для більшості людей праця є неприємним обов’язком і що для людей важливе не те, що вони роблять, а те, скільки вони за це одержують, і що лише небагато людей можуть здійснювати творчу діяльність під самоконтролем.
Модель людських відносин ґрунтується на припущенні, що люди бажають відчувати себе корисними, відчувати свою приналежність до групи, те, що вони визнані групою, і це в мотивації праці для них важливіше, ніж гроші. Ця мотиваційна модель залишає осторонь матеріальну, грошову мотивацію і висуває на перший план мотив самореалізації, апелюючи саме до нього, оскільки виходить, що працівник повинен лише відчувати себе потрібним, а зовсім не бути дійсно таким, тобто дійсно брати участь в ухваленні істотних рішень. Робиться це для того, щоб наймані працівники були зацікавлені в реалізації планів керівництва підприємства або організації, прагнули краще працювати, тобто щоб у них був мотив трудової діяльності.
Модель людських ресурсіввиходить з передумови, що більшість людей може ставитися до праці творчо й готова самоудосконалюватися в ній в більшій мірі, ніж цього вимагають умови роботи. Ця модель не нехтує грошовою мотивацією, проте вона визнає важливість і інших мотиваційних чинників.
Стимулювання трудової діяльності.
Терміном "стимулювання" в соціальних науках позначають цілеспрямований вплив на соціальний об'єкт, що забезпечує підтримку певного його стану. Таким чином, стимулюваннятрудової діяльностіможна визначити як цілеспрямований вплив на людину або групу людей з метою підтримки певних характеристик їхньої трудової поведінки, насамперед, міри трудової активності.
Тим самим створюються, з одного боку, умови для задоволення потреб працівника, а з іншого – забезпечується трудова поведінка, необхідна для успішного функціонування організації, тобто відбувається своєрідний обмін діяльністю. Місце і роль стимулювання в механізмі регуляції трудової поведінки визначається його функціями:
Економічна функція. Стимулювання працівника сприяє, перш за все, підвищенню загальної продуктивності праці, тобто вирішенню економічних завдань. Серед актуальних проблем економічної функції слід зазначити необхідність більш повної реалізації розподільних відносин і, зокрема, забезпечення диференціації зарплати відповідно до реальних відмінностей в праці та її результатах.
Соціальна функціястимулювання праці пов'язана з тим, що, займаючи ту чи іншу позицію в системі суспільної праці, працівник забезпечує для себе певний комплекс економічних і соціальних благ. Впливаючи на рівень доходів тих або інших категорій працівників, стимулювання позначається як на професійно-кваліфікаційній структурі виробництва, так і на соціальній структурі суспільства. В той же час стимули у вигляді матеріальних, духовних і соціальних благ є додатковим джерелом задоволення широкого спектру потреб працівника, сприяють розвитку особистих і професійних якостей.
Соціально-психологічна функція. В процесі стимулювання трудової діяльності виявляється вплив на формування внутрішнього світу працівника: його потреб і цінностей, орієнтацій і установок, мотивів трудової поведінки і ставлення до праці.
При розгляді функцій стимулювання важливо не забувати про їхній комплексний вплив на трудову поведінку та необхідність взаємопов'язаного їхнього аналізу в процесі соціологічного дослідження.
Поняття “стимулу”.
Стимул – цеоб'єктивна, тобто зовнішня по відношенню до людини, дія, яка повинна спонукати її до певної трудової поведінки, викликати її трудову активність. Стимулами праці можуть бути будь-які блага, що задовольняють значущі потреби людини, якщо їхнє отримання зумовлюється трудовою діяльністю. Стимулювання праці передбачає створення умов, за яких активна трудова діяльність, що дає певні, наперед зафіксовані результати, стає необхідною і постійною умовою задоволення значущих і соціально обумовлених потреб працівника, формування у нього мотивів до праці. Тобто певне благо стає стимулом до праці, якщо воно формує мотив праці.
Співвідношення стимулів і мотивів трудової діяльності.
Співвідношення мотивів і стимулів трудової діяльності є одним з важливих теоретичних і практичних питань організації трудового процесу. Співвідношення мотиву і стимулу характеризується наступними основними рисами:
Мотив і стимул є двома активізуючими, спонукальними рисами діяльності суб'єкта. Тому, головною і основною межею, що визначає співвідношення мотиву і стимулу, є взаємообумовленість.
Оскільки в процесі праці може мати місце розширення змісту мотивів трудової діяльності, то в співвідношенні мотиву і стимулу можна назвати такі характерні риси як:
множинність мотивів, що формуються одним стимулом;
динамічність мотивів, коли один провідний мотив може змінюватися на інший провідний мотив.
Чинники, що впливають на ефективність стимулювання.
Стимулювання праці як метод управління передбачає використання всього різноманіття існуючих форм і видів стимулів, що вимагає, в свою чергу, їхньої систематизації та класифікації. Класифікація стимулів розширює уявлення про їх набір і ієрархію, дає підставу для виявлення того впливу, який вони здійснюють на різні групи працівників. Як і всяка сукупність явищ, стимули можуть бути класифіковані зарізними підставами, проте найбільш значущім критерієм є потреби та інтереси. Виходячи з того, що відправним моментом в процесі стимулювання є потреби, їх зміст і служить основним критерієм класифікації.
Потреби особистості багатоманітні, але всі вони можуть бути розділені на матеріальні та нематеріальні. Відповідно до цього і стимули поділяються на матеріальні та нематеріальні. У свою чергу серед матеріальних стимулів виокремлюють грошові та негрошові. До перших зазвичай відносять фіксовані (заробітна плата, оклад), а також змінні (різного роду премії, доплати та надбавки) винагороди?
До негрошовихстимулів відносяться умови праці, рівень її організації, а також так звані соціальні пакети (страховка, пільгові путівки, безкоштовне харчування тощо). Умови та рівень організації праці пов'язані з функціонуванням працівників у виробничому процесі. Особливістю їх як стимулів є те, що самі по собі вони не завжди безпосередньо підвищують трудову активність, але, впливаючи на вибір того чи іншого місця роботи, стимулюють дану активність. Друга група матеріальних негрошових стимулів пов'язана з відтворюванням здатності до праці. В основі своїй ці блага включені в систему товарно-грошових відносин, оскільки є товаром для підприємств і організацій, що сплачують їхню вартість. Але для конкретного працівника вони виступають в негрошовій формі або лише частково в грошовій формі.
Нематеріальні стимули більш різноманітні, ніж нематеріальні. До нематеріальних стимуліввідносять ті впливи, які розраховані на соціальні, моральні, творчі і соціально-психологічні потреби працівника.
Соціальні стимулипов'язані з прагненням людей брати участь в управлінні, просуватися по соціально-професійним сходам, займатися престижною працею. Іншими словами, соціальні стимули – це вплив на потребу працівника в самоствердженні.
Моральні стимулипов'язані з потребами людини у визнанні та пошані, моральному схваленні. Ці стимули виявляються в таких формах, як усна і письмова подяка, нагородження різних видів, присвоєння певних звань тощо. Особливо значущим моральним стимулом є міра об'єктивності оцінки роботи підлеглих з боку керівника.
Творчі стимуливиходять з потреб працівника в самореалізації, самовдосконаленні і самовираженні. Стимулом може служити і сам процес праці, в першу чергу рівень її змістовності, вирішення виникаючих в ході цього процесу творчих завдань. Творчі стимули передбачають вільний вибір працівником способів вирішення завдання, що дає йому можливість вносити в процес праці щось своє, виявляти власні здібності, відчувати задоволення від самого процесу праці. Роль творчих стимулів зростає з прискоренням науково-технічної революції і формуванням підвалин постіндустріального суспільства.
Безперечну важливість для людини має потреба у спілкуванні, що передбачає й відповідний вид нематеріальних стимулів – соціально-психологічні стимули. Колеги по роботі виступають не тільки як суб'єкти спілкування, але і, в своєму сукупному впливі, виконують функцію соціально-психологічного стимулювання, створюючи відповідно сприятливий або негативний моральний клімат в колективі.
Білет18
18.Сутність і функції соціальної стратифікації.
Описуючи нерівність, соціологи вживають термін «стратифікація». Суспільство можна розглядати як таке, шо складається зі «страт» у певній ієрархії: з привілейованими верствами на вершині і ненривілейованими у підніжжі. Соціальна стратифікація це диференціація суспільства на соціальні верстви і класи в ієрархічному ранзі.
Критерії стратифікації. У сучасній соціології існують різні підходи до визначення критеріїв стратифікації. Однак можна виокремити ті, які с спільними: дохід, обсяг влади, престиж професії (заняття), рівень освіти тощо.
Сучасне суспільство характеризується наявністю груп, які розпоряджаються значно більшими ресурсами багатства та влади, ніж інші групи. Наявну в суспільстві (спільнотах і групах) нерівність між індивідами й об'єднаннями індивідів, яка виявляється в неоднаковому доступі до соціальних благ і ресурсів та володінні ними, називають соціальною стратифікацією.
Соціальна стратифікація - це ієрархічно організована структура соціальної нерівності, що існує в певному суспільстві в певний історичний період.
Соціальна стратифікація має такі особливості:
стратифікація - це рангове розшарування населення, коли вищі верстви перебувають у більш привілейованому становищі порівняно з нижчими; кількість вищих верств значно менша, аніж нижчих.
Стратифікація має такі основні виміри (критерії):прибуток, власність; освіта; влада;престиж.
Перші три критерії стратифікації- прибуток, освіта, влада-мають об'єктивні одиниці виміру (гроші, роки, люди).
Престиж є суб'єктивним показником, який відтворює рівень поваги до якої-небудь професії, посади, до виду діяльності в суспільній думці.
Петирим Сорокін вважав, що стратифікація в суспільстві має три основні види:
економічна - за рівнем прибутку, де багатство й бідність -полюси, між якими розташовані та котрими відмежовані одна від одної різні верстви;
політична - означає поділ населення на правлячу меншість і підпорядковану більшість;
  професійна - за ієрархічною будовою шкали професій залежно від важливості   їхніх функцій у житті суспільства.
У наш час найбільш упливовою думкою щодо процесу формування соціальних верств є теорія стратифікації К. Девіса й У. Мура, в якій вони запропонували функціональне пояснення нерівності. Вони вважають, що суспільство є певним чином організованою сукупністю нерівноцінних позицій, одні з яких більш важливі для функціонування суспільства як цілого, інші - менш важливі (менеджер/вахтер). Соціальний порядок у суспільстві базується на розподілі індивідів за соціальними статусами (відповідно до їхніх функціональних можливостей, тобто за їхнім максимальним внеском у досягнення суспільної мети), а також мотивації до виконання соціальних ролей, що цим статусам відповідають.
Чим вищий статус, тим більше має здійснити витрат для розвитку здібностей, кваліфікації та компетентності індивід, який претендує на цей статус. Отож суспільство заздалегідь "закладає" винагороду в статус і людина знає, що вона отримає в обмін на свої зусилля та працю.
Можна виділити чотири історичні форми стратифікації:
  рабство - форма соціальних відносин, за якої одна людина має власність, а нижча верства позбавлена всіх прав;
касти- суворий ієрархічний розподіл суспільства, в якому між різними верствами існують бар'єри, котрі неможливо подолати (неможливість перейти з однієї касти в іншу, приналежність до якої визначено з народження, неможливість одружитися з представником іншої касти);
стани групи людей, нерівність між якими визначалася звичаями та юридичними нормами. Належність до станів передавалась у спадок, але не виключала можливості переходу з одного стану до іншого;
класи - організація соціальної нерівності, за якої відсутні чіткі межі між різними групами.
Перші три типи характерні для закритого суспільства, де існує суворо закріплена система стратифікації та перехід із однієї страти в іншу майже неможливий. Останній тип характеризує відкрите суспільство, де відбуваються вільні переходи з однієї верстви до іншої.
Історія свідчить, що рівність у світі не зростає, однак підвищення рівня життя загалом перетворює нерівність на припустиму та легітимну.
48. Українська соціологічна думка другої половини XIX – початку ХХ ст.
Визначальна риса соціологічної думки в Україні тісний взаємозв'язок із суспільно-політичними проблемами, з завданнями утвердження національної державності, боротьбою за незалежність, національно-культурне відродження.
Домінувало у тогочасній соціологічній думці звернення до соціально-культурних проблем. Водночас вона виявляла помітну зацікавленість соціально-політичними, економічними аспектами. Сергій Подолинський (18501891) Вважаючи, що суспільне життя відбувається згідно з законом боротьби за існування, він і положення про додаткову вартість розглядав як одну з форм цієї боротьби. Але поряд із законом боротьби за існування, твердив С. Подолинський, діє і закон зростання солідарності людей. З часом людські громади, піддавшись почуттю прихильності, можуть перестати боротися між собою. Значну увагу приділяв аналізу соціального становища різних груп, причин соціальної диференціації (їх він убачав у привласненні панівним класом додаткової вартості), соціальної мобільності (залежить від національності особи).
Михайла Драгоманов. Національне питання він вважав одним з найважливіших. Основу для його вирішення вбачав передусім у демократизації суспільства, запровадженні політичних свобод (всенародного земського представництва з контролем за діями виконавчої влади, недоторканності свободи особи, слова, товариств).
Максим Ковалевський (18511916) сповідував плюралістичний підхід до суспільства, намагався при вирішенні складних соціологічних проблем брати до уваги сукупність соціальних чинників та елементів. У двотомній праці «Соціологія» (1910) писав, що тільки соціологія, стверджував він, може ставити собі за мету розкриття елементів, необхідних для блага суспільства, тобто для його порядку і прогресу, а також усіх різноманітних біосоціальних причин, від яких вони залежать.
Володимир Антонович (18341908) використовував свої знання для вивчення соціальної структури, психосоціальних типів, поведінки натовпу, чинників соціального розвитку.
Учень Антоновича, видатний історик, політичний діяч Михайло Грушевський (18661934) вважав, що соціальний прогрес однаковою мірою визначається біологічними, економічними та психологічними чинниками; / Значне місце в його дослідженнях відведено вивченню історії України, історичного процесу взагалі. Грушев-ський створив у Відні Український соціологічний інститут. Були видані соціологічні дослідження М. Грушевського, В. Липин-ського, В. Старосольського, П. Христюка, М. Шрага, М. Лозинського. Для українських емігрантів були організовані безплатні загальнодоступні курси із суспільних наук. Вони охоплювали різноманітні питання соціології, політології, політекономії, історії: початки громадського і державного життя, або генетична соціологія (М. Грушевський); соціальні підстави розвитку мистецтва (Д. Антонович); історія української революції (П. Христюк); теорія нації (В. Старосольський); держава і державне право (М. Шраг) та ін.
Помітно збагатив українську соціологічну думку кінця XIX початку XX ст. Іван Франко (1856 1916), який, аналізуючи «генезу творення людської спільності» і держави, роздумував над проблемами справедливості, нового соціального порядку, за якого торжествуватиме самоуправління народу, його праця задля власного розвитку.
В'ячеслав Липинський (1882 1931), зосередившись на проблемах держави і права, стверджував, що життєвість кожної держави зумовлена особливістю взаємовідносин між провідними верствами суспільства і народом. Ці особливості реалізуються через різні типи державного устрою класо-кратію, демократію, охлократію. Найраціональнішою він вважав класократію, розуміючи під поняттям «клас» осіб, наділених однією суспільною функцією. Дмитро Дорошенко (18821951), вважав, що українську державу може збудувати провідна верства суспільства аристократія. Розмірковуючи над процесом і наслідками демократичної революції в Україні, він дійшов висновку про доцільність творення не народної, а демократичної буржуазної республіки, аналоги якої існували в Європі. Отже, у другій половині XIX на початку XX ст. соціологічні проблеми хвилювали більшість провідних українських вчених. Але вони досліджували окремі соціологічні аспекти. Відчутним був дефіцит новітньої соціологічної методології, системного бачення соціологічних проблем. І все ж таки у цей період сформувалася українська соціологічна традиція. Спрощені трактування поступалися місцем диференційованим, само-достатнішим концепціям. Складався та оформлювався власне соціологічний апарат. Була започаткована системна робота щодо методології і техніки досліджень.
78.Трудовий колектив як соціальна спільнота та соціальна організація.
Поняття колектив (від лат. collectivus збірний) вживається для позначення соціальної спільності людей, об'єднаних спільною діяльністю на основі чинних соціально-економічних відносин, єдністю цілей та інтересів, взаємною відповідальністю, відносинами товариськості і взаємодопомоги, організованих і забезпечених органами управління та самоврядування. В основі виникнення колективів лежить спільність корінних інтересів. Однак колективність як усвідомлене прагнення до спільної реалізації цих спільних інтересів не завжди може бути реалізована повною мірою. Тут важливісуспільніумови, у яких народжується колективність.
Вирізняютьсятакіосновніознакитрудовогоколективу. об'єднання людей, створене для реалізаціївиробничо-економічнихфункцій;
спільністьдій;
певнаорганізація та управління;
загальна мета, спільніінтереси.
Перевага в трудовому колективіознакєдності не є абсолютною. За сучасних умов його склад і спільно працюють соціально неоднорідні групи працівників і розумової, і фізичноїпраці, яківиконуютьорганізаторські й виконавськіфункції, кваліфіковану й некваліфіковану роботу. Суттєвоюознакою трудового колективу є йогоструктурнаоформленість.
Найважливішимивважаютьсятакітипи структур:
функціональна цезв'язкиміж людьми, групамищодообмінудіяльністю, зумовлені технологієювиробництва, системою робочихмісць, посадовими інструкціями працівників; професійно-кваліфікаційна структура сукупністьзв'язківміжгрупамипрацівників, які розрізняються за ознакамипрофесії і кваліфікації.
Кожнапрофесіямаєсвійдіапазонкваліфікаційнихгруп: некваліфікована, малокваліфікована, кваліфікована і висококваліфікованапраця;
соціальна структура сукупність зв'язків між робітниками, інженерно-технічною інтелігенцією, службовцями і молодшим обслуговуючим персоналом. Відмінності між цими групами пов'язані зі змістом праці і роллю в організації та здійсненні процесу виробництва; соціально-демографічна сукупність зв'язків, що ґрунтуються на статевовікових ознаках, родинному стані, рівні освіти;
соціально-психологічна структура міжособистісних відносин, цінностей, установок, мотивів трудової діяльності й позавиробничої поведінки.
До основних функцій трудового колективу належать:
виробничо-економічна, яка полягає у створенні матеріальних і духовних благ, виробництві товарів, послуг та інших суспільно корисних цінностей; виховна функція полягає у формуванні в працівників високої відповідальності до праці, почуття колективізму і свідомого ставлення до підприємства, готовності виконувати норми трудової моралі;
організаційно-управлінська функція припускає залучення трудящих до системи громадського самоврядування, прищеплювання навичок, досвіду та інтересу до організаторської роботи;
функція соціального контролю реалізується шляхом оцінки поведінки членів колективу, виходячи із соціальних норм, заохочення нормативної поведінки та покарання за проти нормативну; функція задоволення потреб працівників як у виробничій, так і в позавиробничій сфері; функція створення умов для самореалізації і розвитку особистості працівників; функція здійснення і відтворення колективістського, демократичного способу життя.
Білет19
19.Основні моделі стратифікації.
У сучасній соціології існує безліч моделей соціальної стратифікації . Одним з основоположників теорії соціальної стратифікації вважається М. Вебер, який запропонував ділити суспільство на верстви. Соціологи переважно виділяють три основні класи : вищий , середній і нижчий . При цьому частка вищого класу становить приблизно 5-7 % , середнього - 60-80% і нижчого класу - 13-35 %.
До вищого класу належать особи , що займають найбільш високі позиції за критеріями багатства , влади , престижу , освіти. Це впливові політики та громадські діячі , військова еліта , великі бізнесмени , банкіри , менеджери провідних фірм , видні представники наукової та творчої інтелігенції.
До складу середнього класу входять середні і дрібні підприємці , управлінські працівники , державні службовці , військовослужбовці , працівники фінансової сфери , лікарі , юристи , викладачі , представники наукової та гуманітарної інтелігенції , інженерно -технічні працівники , робітники високої кваліфікації , фермери та деякі інші категорії .
На думку більшості соціологів , середній клас становить собою своєрідний соціальний стрижень суспільства , завдяки якому воно зберігає стійкість і стабільність. Як підкреслював відомий англійський філософ і історик А. Тойнбі , сучасна західна цивілізація - це насамперед цивілізація середнього класу : західне суспільство стало сучасним після того , як йому вдалося створити численний і компетентний середній клас.
Нижчий клас складають особи, які мають невисокі доходи і зайняті переважно некваліфікованою працею (вантажники , прибиральники , підсобні робітники і т. д.) , а також різні декласовані елементи (хронічні безробітні , бездомні , бродяги , жебраки та ін.)
У ряді випадків соціологи проводять певне поділ всередині кожного класу . Так , американський соціолог У. Л. Уорнер у своєму відомому дослідженні «Янкі -Сіті» виділив шість класів: * вищий - вищий клас (представники впливових і багатих династій , що володіють значними ресурсами влади , багатства і престижу ) ; * нижчий - вищий клас ( «нові багаті» , що не мають знатного походження і не встигли створити потужні родові клани ) ; * вищий - середній клас ( адвокати , підприємці , менеджери , вчені , лікарі , інженери , журналісти , діячі культури і мистецтва); * нижчий - середній клас ( клерки , секретарі , службовці та інші категорії , які прийнято називати «білими комірцями » ) ; * вищий - нижчий клас (робітники , зайняті переважно фізичною працею) ; * нижчий - нижчий клас (хронічні безробітні , бездомні , бродяги та інші декласовані елементи).
Існують і інші схеми соціальної стратифікації . Так , одні соціологи вважають , що робочий клас становить самостійну групу , яка займає проміжне положення між середнім і нижчим класами
Інші включають висококваліфікованих робітників у середній клас , але в нижчу його страту . Треті пропонують виділяти в робочому класі два шари: верхній і нижній , а в середньому класі - три шари : вищий , середній і нижчий . Варіанти різні, але всі вони зводяться до наступного: неосновні класи виникають за рахунок додавання страт або шарів , що лежать всередині одного з трьох основних класів - багатих , заможних і бідних.
Таким чином , соціальна стратифікація відображає нерівність між людьми , яке проявляється в їх соціальному житті і набуває характеру ієрархічного ранжирування різних видів діяльності. Об'єктивна потреба в такому ранжуванні пов'язана з необхідністю мотивувати людей більш ефективно виконувати свої соціальні ролі.
Соціальна стратифікація закріплюється і підтримується різними соціальними інститутами , постійно відтворюється і модернізується , що є важливою умовою нормального функціонування і розвитку будь-якого суспільства .
49. Становлення і розвиток соціологічної науки в Росії.
Російська соціологічна думка того часу мала можливість спиратися на досягнення західноєвропейської соціології. Великий вплив на неї зробили погляди Конта, Спенсера, Дюркгейма, Зіммеля, Вебера та ін.
Микола Якович Данилевський (1822 - 1885 рр.) Заперечуючи плоский еволюціонізм і загальнолюдську єдність світового історичного процесу, Данилевський виділяв 13 відособлених культурно-історичних типів: єгипетський, китайський, ассиро-вавилонський, індійський, іранський, єврейський, ; грецький, аравійський, римський, романо-германский (європейський), слов'янський, американський; перуанський.Кожний із них відбиває цілісну сукупність своєрідних істотних ознак даного неповторного, унікального суспільства, виражену насамперед в особливостях мови, форм побуту, міфів, епосу і т. п. у цілому ж в основі виділення цих "самобутніх цивілізацій" лежить своєрідне сполучення в кожній з них чотирьох основних елементів: культури, релігії, політичного і суспільно-економічного устрою. Кожна з цих цивілізацій, за Данилевським, проходить у своєму розвитку чотири основні фази, що, умовно можна назвати1) зародженням,2) становленням,3) розквітом; 4) упадком.
Лев Ілліч Мечников (1838 - 1888 рр.) У соціологічному плані в центрі його творчості знаходилося визначення й обґрунтування специфічних законів розвитку суспільства і критеріїв соціального прогресу з позицій визнання вирішальної ролі в цьому географічних факторів. У географічному середовищі, під якою Л. Мечников розумів не всю природу взагалі, а ту її частину, що залучена в трудовий процес, він особливо виділяє водяний фактор. У зв'язку з цим ним виділяються три періоди (епохи) світової історії:1) річковий,2) морський,3) океанічний.
Розумів соціологію як "вищу науку, що повинна перевіряти, дисциплінувати прагнення до перетворення кожного із нас і пристосовувати їх усі до однієї загальної мети". Такою метою він вважав служіння на благо людства. Петро Лаврович Лавров (1823 - 1900 pp.) Спираючись в цілому на контівський позитивізм, П. Лавров розглядав соціологію як науку про солідарність, тобто про суспільні зв'язки людей.Я. Лаврову належить пріоритет введення в соціологію поняття "суб'єктивний метод", з цим було пов'язано і назву цілого напрямку в російській соціології.
Микола Костянтинович Михайловський (1842 - 1904 рр.) Особливо велике місце у творчості М. Михайловського займає проблема соціальної кооперації та її ролі в розвитку особистості, оскільки, на його думку, той чи інший тип кооперації обумовлює все громадське життя і саму особистість. Проста кооперація, властива первісній громаді і початку варварства, характеризується недиференційованістю діяльності членів суспільства, подібністю їхніх інтересів і суспільних функцій, розвинутою солідарністю і єдністю цілей, що сприяє індивідуалізації особистості і робить її центром та активним початком громадського життя. На противагу цьому складна кооперація, властива наступним етапам суспільного розвитку і заснована на диференціації людей, розподілі праці, корпоративності, розколі свідомості і поведінки, веде до "скалічення" особистості, придушення її індивідуальності, росту протистояння між особистістю і суспільством, "боротьби за індивідуальність". Це, за Михайловським, патологічний шлях суспільного розвитку.
Лев Йосипович Петражицький (1867 - 1931 р.) Соціологію він розумів як науку про людську участь у суспільному житті, що спирається на вивчення суб'єктивної психології мотивів людської поведінки, а її центральною категорією вважав "соціальну поведінку", її мотиви. Це поняття він прирівнював до психологічного поняття "емоції", що відбиває найзмістовніший причинний компонент соціальної поведінки. Максим Максимович Ковалевський (1851-1916 pp.) Перебуваючи на позиціях позитивізму, М. Ковалевський (слідом за Контом) виходив із того, що предметом соціології служить вивчення "соціального порядку і прогресу". Основу суспільного прогресу М. Ковалевський бачив у поступовому розширенні сфери солідарності, що проявляється в розширенні сфери "замирення". Замість контівського закону "трьох стадій" він запропонував закон "зростання людської солідарності" як найважливіший соціальний закон, що знаходить своє вираження в переході від вузьких спільностей (родина, рід) до усе більш широких (держава, народність, нація, церква і т. п.). Солідарність людей М. Ковалевський вважав нормою, а класову боротьбу відхиленням від неї. Георгій Валентинович Плеханов (1856 - 1918 pp.) видатний соціальний філософ і соціолог, послідовник і пропагандист марксизму, засновник соціал-демократичного руху в Росії. Він послідовно відстоював і розвивав марксистську теорію суспільного розвитку, критикував суб'єктивістський підхід російських народників до проблем і перспектив суспільного розвитку Росії, глибоко і творчо розробляв соціалістичні ідеї.
79. Зайнятість населення в контексті життєдіяльності суспільства.
Поняття «зайнятість» має економічний, соціальний та правовий зміст і розглядається як тріада категорій: економічної, соціально та правової.
Зайнятість з економічної точки зору це діяльність працездатного населення зі створення суспільного продукту або національного доходу. Ця зайнятість має вирішальне значення для суспільства з точки зору корисності, що визначає як економічний потенціал суспільства, так і рівень та якість життя населення в цілому, а також добробут окремих громадян.
Зайнятість з соціальних позицій це зайнятість такими видами корисної діяльності, як навчання, служба в армії, зайнятість в домашньому господарстві, виховання дітей, догляд за хворими і людьми похилого віку, участь в роботі громадських організацій.
Правовий зміст зайнятості полягає в тому, що праця є природним правом людини, яке гарантується громадянину України державою. Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, а держава створює умови для здійснення цього права, гарантує однакові можливості у виборі професії і роду трудової діяльності; реалізує програму професійно-технічного навчального, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до потреб суспільства.
Отже, зайнятість як соціально-економічна категорія синтезує сукупність відносин щодо участі людей в суспільному виробництві і пов'язана із забезпеченням масштабів, умов і форм включення людей у суспільно корисну працю, з процесами формування, розподілу й використання трудових ресурсів.
Концептуально виділяють повну, ефективну і раціональну види зайнятості. Повна зайнятість означає створення матеріально-технічних, організаційних, соціально-економічних умов, які забезпечили б можливість працевлаштування працездатного населення. Поняття повної зайнятості працездатного населення розглядається в контексті зайнятості всіх видів ресурсів. Це означає, що кожен, хто хоче й може працювати, має бути забезпечений роботою; не повинні пустувати пахотні землі, простоювати обладнання й машини і т. п.
Білет20
20.Типи стратифікаційних систем
Стратифікаційних система - вид соціального розшарування в конкретному суспільстві.
Існує кілька підходів до розгляду стратифікаційних систем.
В основу однієї з таких класифікацій покладено дев`ять основних типів стратифікаційних систем.
Фізико-генетична. Класифікація проводиться за такими ознаками, як стать, вік та інші фізичні якості людини. Така система була характерна для первісно-общинного часу. Зараз це явище теж присутня, але в іншій формі.
Рабовласницька. Її основою служить поділ суспільства на тих, у кого є права і свободи, і тих, хто ними не володіє. Вона побудована на прямому насильстві. У різних країнах вона приймала різні форми, але суть залишалася колишньою.
Кастова. Це розділення було закріплено релігійно протягом довгого часу. Перехід з однієї касти в іншу не був можливий, а статус людини визначався при його народженні. У товаристві з кастовою системою існував розподіл професій між різними кастами.
Станова. Права та обов`язки тієї чи іншої групи людей закріплені за допомогою традицій і юридично. Ця система вільніше, ніж кастова, але чітко позначені кордони між станами.
Етакратіческая. Соціальний статус людини визначається його положенням у владних структурах. Він прямо пропорційний привілеям і доступу до ресурсів. Цей процес контролюється державної демократією.
Соціально-професійна. Підставою класифікації служить професія, оплата даної діяльності і умови праці. Але до тієї чи іншої людини висуваються жорсткі професійні вимоги. Цей статус не купується у спадок, і тому людина повинна постійно дбати про його збереження.
Класова. Класифікація проводиться по економічних факторах: відношенню до засобів виробництва і рівнем доходу. Людина може змінити своє становище при сприятливих умовах, застосуванні певних зусиль.
Культурно-символічна. Класифікація здійснюється на основі наявності вільного доступу до інформації або знань. Ця відносно нова класифікація ще не вивчена до кінця.
Культурно-нормативна. Вирішальне значення в рамках цієї системи має престиж: їм визначається місце людини в соціальній ієрархії.
50. Емпіричні соціальні обстеження в XIX ст.
Емпіричні обслідування того часу не можна було ще назвати повноправним соціологічним дослідженням з тієї причини, що такого роду процес наукового пізнання не вівся на основі чітких процедур, правил, програм, як це має бути, з причини відсутності таких. Натомість емпіричні дослідження того часу зводилися до вивчення, перевірки, огляду локальних соціальних процесів та явищ з розкриттям істотних причиново-наслідкових зв'язків між ними, визначення закономірностей, тенденцій їхнього розвитку в даній системі. Основна мета такого роду наукового розгляду – констатація стану об'єктів або вузькообмежені дії практичного характеру.
Одними з перших виходять на якісно науковий рівень статистичні та демографічні дослідження.
Лам бер Кетле вперше запровадив та використав точні математично-статистичні методи для вивчення соціальних явищ. Його ім'я як соціолога стало відоме Західній Європі завдяки точному прогнозу кримінальних злочинів. Кетле розробив ряд математичних методів обробки емпіричного соціологічного матеріалу, зокрема, розробки імовірних методів, які дають змогу робити чіткі прогнози розвитку суспільних процесів.
Активно досліджував проблеми злочинності у Франції правознавець А. Геррі. У своїх працях Геррі розкриває залежності між різними факторами, що впливають на вчинення злочину (рід, стать, освіта, пора року тощо), котрі визнані і сучасною кримінологією.У цей період відбувається спеціалізація досліджень та їх розподіл на сфери "моральної статистики", яка займалася проблемами освіти, моралі, злочинності, та "соціальної гігієни", де ставилися питання соціального здоров'я, медичного обслуговування, умов проживання різних верств населення, особливо знедолених.
У соціальних обслідуваннях в Англії XIX ст. зародилося майбутнє так званої урбаністичної соціології - соціологія міста. Одним із зачинателів цієї галузі був Чарльз Бут (1840- 1916). Ч. Бут - один з перших соціологів, хто використав техніку включеного спостереження (будучи учасником), інтерв'ю (бесіди), документальної інформації (матеріали поліції). На основі власних обстежень Бут вперше виділив три суспільних класи: "вищий", "середній" та "нижчий", критерієм розподілу яких була наявність слуг, кількість житлових кімнат. Пізніше такого роду класифікація була перейнята світовою соціологією і взята за основу.
Примітною фігурою у дослідницькій діяльності був французький професор-природознавець Фредерик Лe Пле (1806-1882). Головним об'єктом аналізу Ле Пле була сім'я. Завдяки численним поїздкам багатьма країнами світу вчений зібрав чималий матеріал про сім'ї, звичаї, інститути приватного життя.
Плідно працював французький дослідник О. Лоран-Дюшатле, який вивчав причини виникнення найдавнішої професії - "жриці кохання", загалом дослідивши спосіб життя понад тисячі повій, використовуючи на широкому рівні матеріали власних спостережень, статистичні дані, методи інтерв'ю, документальні джерела поліції.
Анкетні опитування проводилися також у Німеччині О. Лангарне, при якому було опитано близько 7 тисяч робітників. К. Маркс проводив подібні дослідження, використовуючи анкети, вивчаючи пролетарські прошарки Німеччини, Англії, Франції. І. М. Вебер робив спроби поставити емпіричні соціальні дослідження на наукову основу. Всі ці факти свідчать про особливості розвитку науки та значення традицій і досвіду попередників дня подальшого розвитку соціологічної науки на усіх її рівнях.
Іншим великим тереном, результатом використання досягнень соціології та психології була рекламна справа. Витоки реклами в Америці також починаються з другої половини XIX ст. та пов'язані з ім'ям американського бізнесмена В. Пал мера (щоправда, прояви реклами мали місце і на початку XVIII ст.). Знову ж таки, для розвитку рекламної справи було використано найбільш нетрудомісткий засіб - пресу. Вже на базі перших публікацій реклами у газетах виникали одне за одним рекламні агентства. Сьогодні реклама для американців є таким же елементом його життя, як і їжа, наприклад.
80. Соціологія освіти як наука: об’єкт, предмет та характеристика її складових частин.
Освіта - це процес і результат засвоєння систематизованих знань, умінь і навичок, необхідна умова підготовки людини до життя і праці. Різні науки вивчають освіту під своїм кутом зору. У філософії поняття "освіта" вживається в значенні загального духовного процесу формування людину й результату цього процесу --духовного обличчя людини. Психологія - проблеми впливу освіти на формування особистості, її психіки. Педагогіка - системою наукових знань і пізнавальних умінь і навичок. Соціологію цікавить соціальна сторона освіти: як завдяки освіти людина включається в ті чи інші соціальні групи, займає певні позиції в соціальній структурі суспільства, освоює і виконує різноманітні ролі в суспільстві.
Соціологія освіти галузева соціологічна дисципліна, предметом якої є освіта як соціокультурний інститут, її взаємодія з іншими інститутами і суспільством загалом, а також соціокультурні процеси у сфері освіти. Соціологію освіти почали виокремлювати із загальнофілософської, педагогічної проблематики на межі XIX XX ст. Початок її становлення пов'язаний з творчістю Е. Дюркгейма. Поштовх її розвитку у США дали наукові дослідження Лестера Уорда і Джона Дьюї. У Німеччині соціологія освіти виокремилася в особливу галузь завдяки зусиллям М. Вебера і К. Манхейма.
Об'єктом соціології освіти виступає соціальне середовище, де розгортається функціонування процесів освіти, діють певні суб'єкти у формі різноманітних навчальних занять, з певною системою взаємин людей, з їхньою інституційною і не інституційною організацією.
Предмет соціології освіти закономірності функціонування і розвитку освіти, її взаємодії і взаємовплив на розвиток суспільства, соціальних спільнот, різних шарів і груп, їхніх відносин між собою в процесі життєдіяльності.
Освіта володіє всіма ознаками соціального інституту. Тобто вона передбачає особливим чином організовану ієрархізовану рольову діяльність, що спирається на специфічні структури (організації), нормативно-ціннісні системи їхнього функціонування, які надають сталості і визначеності суспільним відносинам стосовно збереження та передачі соціального досвіду та формування певного типу особистості.
В якості її основних елементів можна виділити навчально-виховні заклади як соціальні організації, соціальні спільності (педагоги і учні), навчальний процес як вид соціокультурної діяльності.
Білет21
21.Концепції соціальної стратифікації.
У соціології найбільше поширення мають три типи теорій стратифікації:
1. Марксистська - визначає, що поділ на класи базується на відношенні людей до засобів виробництва або на способах, за допомогою яких забезпечують засоби існування. В капіталістичних суспільствах існують два класи: капіталісти - власники засобів виробництва, і робітничий клас - продає свою працю і створює додатковий продукт для капіталіста, виробляючи більше, ніж йде на оплату його праці.
2. М. Вебер вважав, що класові відмінності ґрунтуються не лише на відношенні до засобів виробництва, але також і до інших ресурсів (наприклад, майстерність і міра довіри). Він вирізняв ще один аспект стратифікації - відмінності між соціальними групами у сфері престижу. Статусні ресурси можуть розрізнятися незалежно від класових, вони можуть бути або позитивними, або негативними. Групи з негативним статусом називають знедоленими групами, або паріями.
3. Е. Райт доводить, що існує три способи контролю над економічними ресурсами: контроль над інвестиціями (грошовий капітал); над фізичними засобами виробництва; над робочою силою. Капіталісти контролюють всі три типи ресурсів, робітничий клас - не контролює жодного.
Теорію соціальної стратифікації було створено на початку 40-х років XX ст. американськими соціологами Т. Парсонсом, Р. Мертоном, К.Девісом, У. Муром та іншими, які вважали, що соціальну стратифікацію спричинив розподіл функцій у суспільстві.
Згідно з теорією соціальної стратифікації соціальні групи різняться становищем у системі соціальної нерівності певного суспільства; становищем соціальних груп у системі володіння владою; рівнем доходів; престижем особистості чи соціальної групи, її соціальним статусом; рівнем освіти. Серед різноманітних концепцій, теорій соціальної стратифікації їх представники обґрунтовують пріоритетність тих чи інших її показників.
П. Сорокін виходячи з того, що стратифікація може бути трьох видів економічна, політична та професійна, виокремлює такі показники стратифікаційного поділу суспільства, як рівень прибутку, вплив на поведінку членів суспільства, місце в системі статусних ролей, наявність знань, умінь, навичок та інтуїції, що відповідно оцінюються та винагороджуються суспільством.
Т. Парсонс стверджує, що в основі стратифікаційних процесів лежать ціннісні орієнтації людей. При цьому він виокремлює три основні групи диференційних ознак соціальної стратифікації: вроджені й приписані характеристики індивідів (походження, етнічна і расова приналежність, родинні та статеві зв'язки, вікові особливості, особисті якості та здібності тощо); ознаки, пов'язані з набутим соціальним статусом і статусно-рольовими функціями (ті чи інші види професійної діяльності індивіда, рівень знань, освіти тощо); ознаки, пов'язані з володінням сукупністю матеріальних і духовних цінностей (гроші, власність, можливість духовного, ідеологічного впливу ).
Американські соціологи К. Девіс і У. Мур у своїй концепції соціальної стратифікації, ігноруючи роль влади в досліджуваних суспільних процесах, вважають, що стратифікація в суспільстві базується на функціональній значущості певного статусу, вимогах до виконання індивідом рольових функцій і зумовлюється труднощами заповнення соціального статусу, необхідного для суспільства в конкретний час.
М. Вебер: класичний етап становлення соціології нерівності.
Класи, по Веберові, - сукупність людей, які мають подібні життєві шанси, детерміновані їхньою владою, що дає можливість одержувати блага і мати доходи. Власність - важливий, але не єдиний критерій класу. Конфлікт між роботодавцями і робітниками частіше виникає при капіталізмі, але це тільки окремий випадок більш загальної боротьби між покупцями і продавцями.
Якісна відмінність Вебера від Маркса починається з введення другого головного вимірювача стратифікації - статусу, що є позитивною чи негативною відміткою пошани (поваги) = престижу, одержуваного індивідом чи позицією (положенням). Статус може залежати від релігії, раси, багатства, фізичної привабливості чи соціальній "спритності ".
Спираючись на свою концепцію економічних і статусних факторів стратифікації, Вебер конструює своє розуміння влади. Він визначає владу як можливість чи особистості групи реалізувати свою волю навіть при опорі інших.
Сучасні теорії соціальних класів (Е. Райт, Дж. Голдторп, П. Бурдьє).
У моделі Е. Райта разом з фактором володіння власністю виділяється другий не менш значимий фактор - ставлення до влади, яке конкретно трактується як місце в системі [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] суспільством. При цьому велику роль відіграють сама ідея багатофакторності соціального розшарування і визнання диференціює ролі монополії на соціальну функцію суспільного управління.
П. Бурдьє розвинув концепт ролі престижу, репутації, імені, офіційної номінації в ідеї символічного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який поряд з економічним, культурним і соціальним [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] визначає вплив (влада) та позицію свого носія в громадському просторі. Уявлення Бурдьє про структурування суспільства надають новий ракурс розвитку теорії нерівності, з одного боку, генералізіруя ідею впливу соціального суб'єкта на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], а з іншого - формулюючи ідею багатомірності соціального простору.
Теорія Дж. Голдпорта. Вона ґрунтується на наступних положеннях:
- відсутність історичного підходу, в рамках якого класовий конфлікт є рушійною силою соц. Змін, а історична місія робітничого класу при капіталізмі – зміна суспільства шляхом революції.
- класовий аналіз не передбачає будь-якої теорії класової експлуатації;
- в пропонованій версії класового аналізу відсутня теорія, що ґрунтується на класі колективної дії, згідно якої індивіди, що займають в соціальній структурі подібні або близькі позиції, виступають носіями подібної колективної свідомості і здатні до колективної дії у відповідності з класовими інтересами;
- класовий аналіз не охоплює теорію політичної дії, колективної та індивідуальної, згідно якої така дія може бути інтерпретована як випадкова ідентифікація класових відносин.
51. Діяльність чиказької соціологічної школи.
Ця наукова школа, одним із засновників якої був і перший декан факультету соціології -А. Смол - фактично обслуговувала інтереси правлячих структур міста Чикаго з метою прийняття ефективних управ­лінських рішень.Серед науковців, які належали до цієї школи, найбільш знані: У. Томас, Ф. Знанецъкий, Дж. Мід, Т. Веблен, Е. Бер-джес, Г. Ласуел, Р. Парк та ін.
Наукова проблематика Чиказької школи досить розгалужена. Так, предметом вивчення стали: форми прояву девіантної поведінки, маргіналізація суспільства, до­слідження проблеми міста (інвайроментальна соціологія), форми соціального й особистісного контролю, процеси соціа­лізації індивіда, вплив ЗМІ на індивідуальну та суспільну свідомість, методика й техніка емпіричних соціологічних до­сліджень.
Албіон Вудбері Смолл - заснував «Американський журнал соціології»,. Групова діяльність грунтується на елементарних людських інтересах, і неминучий конфлікт цих інтересів додає динаміку соціального процесу. Формуючи концепцію соціального конфлікту, він вважав, що конфлікти можуть бути врегульовані, а анархії можна уникнути, якщо вони протікають під авторитетним контролем держави, виносить третейські рішення щодо групових антагонізмів.
Самою великою заслугою першого покоління Чиказької школи є встановлення тісних зв'язків з міським правлінням Чикаго і з усіма його адміністративними службами. Саме ці соціологи переконали людей, що приймають рішення на різних рівнях міського самоврядування, що компетентне й ефективне вирішення найгостріших міських проблем можливе тільки на основі глибокої професійної соціологічної опрацювання цих проблем з урахуванням як можливих альтернатив існуючих рішень, так і з аналізом ймовірних довгострокових і середньострокових наслідків кожного з варіантів рішень.
У. Томас Будучи представником психологічного напрямку в соціології, Томас виділяв чотири групи спонукальних бажань людини, які відіграють провідну роль у визначенні його поведінки: необхідність нового досвіду, забезпечення безпеки, стабільності свого способу життя, потреба у визнанні себе з боку оточення і спрага панування над своїм оточенням. .Однією найбільш значущою інновацією в «Польському селянина» є типологія особистостей з точки зору переважаючих в них механізмів соціальної адаптації.Міщанський тип характерний традиційністю своїх установок; богемний відрізняється нестійкими і мало пов'язаними установками при загальної високої степів адаптації; творчий тип - найбільш значущий, хоча і легковажний, для доль соціального прогресу, оскільки лише цей тип особистості здатний на генерування винаходів та інновацій.
Флоріан Знанецкий був представником гуманістичного напряму в соціології, він вважав основним предметом соціології соціальні системи і виділяв наступні їх різновиди соціальні дії, соціальні відносини, соціальні особистості і соціальні групи. Знанецкій ввів в соціології поняття людського коефіцієнта, що означає особистісно значущий аспект людського досвіду даного індивіда.
Друге покоління Чиказької школи охоплює соціологів, повною мірою проявили себе між першою світовою війною і серединою 30-х років XX століття. Лідерами цієї генерації були Роберт Парк і Ернест Берджесс, а основною проблематикою -- різні аспекти урбанізації, соціологія сім'ї, соціальна дезорганізація.
Роберт Езра Парк (1864-1944) вважається, на відміну від організатора Смолл, ідейним творцем Чиказької школи.Серед важливих соціологічних понять, вперше введених Парком, слід особливо відзначити поняття соціальної дистанції, як показник ступеня близькості або відчуженості індивідів або соціальних груп, а також концепцію маргінальної особистості, характеризує індивіда, що знаходиться в соціальній структурі на стику соціальних груп або ж на їх периферії.
Ернест Берджесс (1886-1966).Головними областями його наукових інтересів були проблеми урбанізації, соціальних патологій у міському середовищі, соціалізації особистості, сім'ї та громади. Він багато займався розробкою дослідницької процедури - широко відома, зокрема, його методика «концентричних зон», за допомогою якої він виявив соціальну неоднорідність простору великого міста.
Третє покоління Чиказької школи (середина 30-х - початок 50-х років).В своєї урбаністичної концепції Луіс Вірт доводить, що міський спосіб життя характерний ослабленням первинних міжособистісних зв'язків, що стають фрагментарними та поверхневими, в ньому зменшується соціальна роль сім'ї та сусідської громади, переважають вторинні формально-рольові відносини, наростає його соціальне та культурне розмаїття, зменшується роль традицій і послаблюється соціальна солідарність, посилюється анонімність спілкування.
81.Освіта як соціальний інститут.
Освіта як соціальний інститут відповідає за своєчасну та адекватну підготовку людей до повноцінного функціонування в суспільстві. Система освіти не єдиний, але надзвичайно важливий чинник соціалізації людей. Осягненню суті та специфіки освіти як соціального інституту сприяє з'ясування її специфічних рис, до яких належать:
- соціально значущі функції навчання і виховання, підпорядковані суспільним потребам;
- форми закладів освіти, їх певна організація і становище в суспільстві;
- групи осіб, які професійно забезпечують функціонування освіти;
- регулятори функціонування закладів освіти і суб'єктів освітянської діяльності
- свідомо поставлені цілі;
- планомірна, систематична реалізація процесу свідомої соціалізації;
- певний зміст освіти -- наявність навчальних програм і планів, відповідне дозування матеріалу;
- використання освіти як механізму запобігання соціально небажаних видів поведінки;
Освіта як соціальний інститут, з одного боку, є сукупністю певних установ, осіб, що забезпечені певними матеріальними засобами і виконують відповідні соціальні функції, а з другого це система ідей, правил, норм, стандартів поведінки учасників освітянської діяльності. Освіта це один з найдавніших і найважливіших інститутів суспільства.
Соціальний інститут освіти надає сталості та визначеності суспільним відносинам стосовно нагромадження та передавання знань, соціального досвіду, відтворення та розвитку культури, цілеспрямованого формування особистості, інтелектуального потенціалу суспільства.
Досліджуючи освіту як соціальний інститут, соціологія вивчає його роль у державному житті суспільства виходячи із проблем соціалізації особи, визначення місця освіти в системі культурних цінностей, соціальних орієнтацій. Провідною є проблема поведінки людини в освітянському просторі, її ставлення до інституту освіти, мотивації освіти тощо. У вивченні самого процесу освіти предметом соціологічного аналізу є взаємодія його суб’єктів та механізми цієї взаємодії. Такими суб’єктами є соціальні групи учнів, викладачів, наукових працівників, навчально-допо­міжних ланок, управлінців середньої та вищої ланок. Соціальний інститут освіти розглядається соціологами у взаємозв’язку з іншими інститутами економіки, сім’ї, політики, релігії у зв’язку зі стратифікацією суспільства.
Функціонування соціального інституту освіти зв’язане насамперед із задоволенням таких потреб суспільства, як відтворення різних категорій робітників, культури виробництва, залучення молодого покоління до праці, підготовка його до виконання різних видів професійної діяльності, ролей, обіймання певних посад, посідання певних позицій у сучасному суспільстві.
Білет22
22.Виміри соціальної диференціації та нерівності.
Етнічна диференціація - відособлення людей певної етнічної групи, її прагнення до саморозвитку, до національної самостійності, до розквіту власної економіки, політики, культури. Цю тенденцію ще називають національною.
Стратифікація етнічна позиція, яку займає та чи інша етнічна спільнота в соціально-економічній ієрархії конкретного суспільства. Етнічна стратифікація визначається прибутками, рівнем соціального самопочуття й певною мірою етнічним походженням. Однією з основних ознак наявності стратифікації у суспільстві є нерівноправність становища етнічних спільнот. Підставою расової стратифікації служать не релігійні, а фізичні ознаки людей, а саме колір шкіри.
Етнічні стереотипи, дискримінація.
Стереотип етнічний схематизований, спрощений, емоційно забарвлений образ певної етнічної спільноти, який поширюється як типовий на кожного її представника. Незважаючи на те, що такий образ має досить поверховий характер і фіксує в собі іноді несуттєві риси етносу чи етнічної групи, він надзвичайно стійкий, консервативний і важко піддається найменшим змінам під впливом раціональної інформації. Неточність і помилковість етнічного стереотипу (як одного з найпоширеніших різновидів соціального стереотипу) є однією з найсуттєвіших його характеристик. У структурі такого психічного утворення, яким є стереотип етнічний, як правило, ставлення домінує над знанням.
В той же час неточним є поширене уявлення про стереотип етнічний як лише про негативний психологічний феномен, що ускладнює міжетнічне взаєморозуміння і спілкування.
Дискримінація етнічна утиски, що здійснює панівний етнос щодо непанівного етносу (або певної кількості таких етносів). Вона дається взнаки при наймі на роботу та звільненні з роботи, при виплаті заробітної плати та встановленні окладу, при вирішенні питань підвищення кваліфікації та висування на більш високу посаду, при наданні прав громадянства та здійсненні судочинства, при реалізації прав на соціальний захист та прав людини взагалі тощо. Етнічна дискримінація має економічне, історичне та психологічне коріння. Так, бажання отримувати додатковий прибуток підштовхує переважну більшість наймачів-роботодавців використовувати для цього й такий засіб, як етнічна дискримінація. З боку найманих робітників представників недискримінованих етносів такий засіб може знаходити розуміння і навіть підтримку. .
Характер міжетнічних відносин в Україні.
Перш за все, український соціум є диференційованим етнічно й лінгвістично. Україна, як вже зазначалось, держава з поліетнічним складом населення, в якій за даними Всеукраїнського перепису населення, проживають представники майже 130 національностей.
Ще одним фактором диференціації українського населення є його лінгвістична структура. Цей фактор безпосередньо пов'язаний з наявністю великої кількості представників російського етносу в Україні, адже зараз в Україні існує білінгвізм, тобто існує дві мови на яких розмовляє більшість населення – це російська та українська.
Сучасна Україна характеризується досить суттєвими регіональними відмінностями, і це, мабуть, найбільшою мірою обумовлює складність протікання націєтворчих процесів, формування загальнонаціональної ідентичності.
Нерівність гендерна нині притаманна всім суспільствам, незалежно від політичного устрою та рівня соціально-економічного розвитку і виявляється в неоднакових можливостях жінок і чоловіків щодо структур влади, сфери освіти та зайнятості, доходу та власності.
Гендерна нерівність є одним з проявів соціально-економічної диференціації населення, що зумовлює різні можливості самореалізації жінок та чоловіків у суспільстві. Гендер це категорія, яка відображає соціальну стать, соціально обумовлену конструкцію, що ґрунтується на біологічних відмінностях між чоловіками й жінками. Вона відображає відмінності у соціальних ролях, поведінці, ментальних характеристиках між чоловіками та жінками. Це певний соціально-рольовий статус, який визначає соціальні можливості жінок і чоловіків у різних сферах життєдіяльності освіті, професійній діяльності, доступі до влади та економічних ресурсів, сімейній ролі тощо.
Ґендерна роль  один з видів соціальних ролей, набір очікуваних зразків поведінки (або норм) для чоловіків і жінок. Ґендерну роль розуміють як виконання певних соціальних розпоряджень  тобто поводження у мові, манерах, одязі, жестах відповідної статі.
Гендерна культура – це сукупність суспільних цінностей, які склалися в тому чи іншому суспільстві, відшліфовувалися в перебігу його історії, і їй повинен підлягати кожен індивід, дотримуючись норм і щодо чоловіка, і щодо жінки. Гендерна культура пов’язана із статевою специфікою людей та їхньою життєтворчістю.Цей феномен впливає як на професійну культуру, так і на інші аспекти життя соціуму, зокрема й сім’ю.
Гендерна ідентифікація – це, власне, усвідомлення індивідом своєї статевої належності, переживання ним своєї маскулінності/фемінності та готовність виконувати визначену статеву роль. Ідентифікувати (усвідомити) себе чоловіком або жінкою – означає прийняти ті психологічні якості й моделі поведінки, які суспільство приписує людям залежно від їх біологічної статі. Тобто гендерна ідентичність передбачає існування певних оціночних компонентів, зокрема, уявлень індивіда про те, наскільки його поведінка та особистісні характеристики відповідають сподіванням та вимогам суспільства до жіночої або чоловічої ролі.
Соціально-поселенська структура суспільства.
Передумовою становлення соціально-поселенської структури суспільства є певне, історично обумовлене закріплення індивідів за поселенням, що зовнішньо виявляється у постійному місці проживання. Це обумовлено суспільним поділом праці, який встановлює зв’язки людей за певними видами діяльності, що в свою чергу спричинює відмінності у місці проживання працівників. Якщо виробництво вимагає поєднання працівника з засобами виробництва, то цей зв’язок має бути територіально визначений.
Таким чином, на основі соціальних чинників, що пов’язані з суспільним поділом праці, поселення стає безпосереднім середовищем життєдіяльності людини. Ті соціальні умови, що формуються на рівні поселення, стають фактичною основою соціального розвитку людей, тобто належність до поселенських спільнот має характер одного з механізмів соціалізації особи.
Разом з тим формування соціальної спільноти на основі існування функціонально відмінних типів поселення передбачає, що ці функціональні відмінності супроводжуються соціальними відмінностями поселень, тобто наявні в них умови відрізняються «масштабом» можливостей розвитку особистості, реалізації її соціальних потреб. Ці відмінності мають характер загальних, оскільки вони пов’язані не з умовами в тому чи іншому регіоні, а з характером суспільних відносин у цілому.
Міські та сільські спільності як об’єкти соціологічного аналізу.
Спільнота  це група людей, які відчувають досить спільного між собою з якої б то не було причини, щоб мати спільні прагнення, цілі та структури.
Ключові ознаки спільноти: Географія Спільність поведінки Загальна самоідентифікація Спільні інтереси і потреби Зв'язок і усвідомлення загальних цілей
Міська спільнота: - концентроване заселення людей - зайнятість різноманітною діяльністю - переважання антропогенних (техногенних) елементів життєвого середовища людини - штучні соціальні стосунки, що мають гарну здатність до конструювання та побудови ієрархії - культурна та інноваційна активність. стосунки вторинного порядку, в основі яких тимчасові, формальні та офіційні зв’язки
Сільська спільнота: - більш розріджене поселення - переважно однотипна сільськогосподарська діяльність - природні елементи життєвого середовища - соціальні стосунки – природні, здатні до самопоновлення, деградації та навіть зникнення - стабільність, збереження та трансляція традицій з покоління в покоління. стосунки первинних груп (безпосередні стосунки на основі взаємної близькості)
52. Теорії наукового менеджменту.
Школа "наукового менеджменту (Тейлор родоначальник).
Він розглядав науковий менеджмент як дійовий засіб наближення інтересів всього персоналу, завдяки підвищенню благоустрою робітників і налагодженню більш тісного їх співробітництва з господарями та адміністрацією у справі досягнення виробничих та економіч н их завдань підприємства. Він характеризував менеджмент як процес злиття матеріальних ресурсів виробництва і технології з власне людським потенціалом виробництва для досягнення цілей індустріальної організації. Науковий менеджмент, -навчав він, -спонукає розвитку почуття товариськості, оскільки стосунки людей у виробництві -це вже не стосунки господарів і підлеглих, яку старих системах управління,а відносини взаємодопомоги між друзями, які допомагають один одному виконати ту роботу, до якої кожен з них
Г. Гантт (1861 1919). Він зробив внесок у розробку теорії лідерства. Його перу належать книги Роботи Гантта характеризують усвідомлення провідної ролі людського фактора в промисловості і впевненість втому, шо робочій людині повинна бути надана можливість віднайти в своїй праці не тільки джерело існування, але і стан задоволеності.
Подружжя Ф. Гілбрет (1878-1924) і Я. Гілбрет (18781972) займалось переважно питаннями вивчення фізичної роботи у виробничих процесах і досліджувало можливість збільшення випуску продукції за рахунок зменшення зусиль, затрачених на виробництво.
М. Фоллет (18681933) вивчала соціальні відносини в малих групах. Влада, шо розуміється як підлеглість однієї людини іншій, принижує людські почуття і не може бути основою ефективності індустріапізації, організації. Демократія ось та велика духовна сила, яка використовує кожну людину і компенсує недоліки окремих індивідів тим, шо переплітає їх разом у житті суспільства. Лідерами стають не тільки з народження, але й завдяки відповідному навчанню.
Класична (адміністративна) школа управління(1920–1950 рр.)
«Батьком» класичного менеджменту вважається французький підприємець і інженер Анрi Файоль (18411925 рр.)Основні принципи адміністративного управління А. Файоля:
Управляти, «це означає: 1.Передбачати – враховувати майбутнє і виробляти програму дій. 2.Організовувати – будувати подвійний матеріальний і соціальний організм підприємства. 3.Розпоряджатись – примушувати персонал відповідно працювати. 4. Координувати – зв’язувати, об’єднувати, гармонізувати всі дії та зусилля 5..Контролювати – піклуватись про те, що все здійснювалось відповідно встановленим правилам і розпорядженням.
Інший теоретик і практик примусової мотивації Генрі Форд (18631947) побудував свою доктрину «на гармонії» між виробництвом і споживанням. Виходячи з того, що:
· виробництво народжує попит;
· попит підтримує виробництво, причому масове виробництво потребує масового споживання;
· споживання стане масовим тільки тоді, коли робітники матимуть високу заробітну плату, а товари продаватимуться за порівняно низькими цінами; останнього можна досягти, забезпечивши масове безперервне виробництво з мінімальними витратами, постійним оновленням техніки та організації праці;
· науково-технічний прогрес важливий стимул споживання і одночасно засіб його задоволення.
Практично Г. Форд виходив з того, що пересічний робітник шукає таку роботу, виконуючи котру, він не буде напружуватися ні фізично, ні розумово.
Теорія ідеальної бюрократії (з 1920р.) Сформував теорію «ідеальної бюрократії» відомий німецький соціолог Макс Вебер (1864–1920 рр.). Сутність теорії М. Вебера складають такі поняття: 1.ієрархія управління, за якою кожен нижчий рівень; 2. наявність взаємопов’язаної системи узагальнених правил і стандартів, що забезпечують координацію виконання різних завдань; 3. відсутність непорозуміння в міжособових стосунках; 4.стратегія довгострокового найму співробітників; 5.рух нагору в організації на підставі компетентності і широких знань, що набуваються з вислугою років.
Школа людських стосунків (з 1930р.)Творцем школи людських стосунків став американський соціолог і психолог Ельтон Мейо (18801949 рр.). Багаторічними дослідженнями, проведеними під його керівництвом у м. Хоторні (це поблизу Чикаго), було встановлено, що продуктивність праці робітників підвищується не стільки завдяки підвищенню заробітної плати, скільки через зміну в кращий бік взаємин між виконавцями і менеджерами, ріст задоволеності своєю працею і стосунками в колективі. Основна заслуга Мейо полягає в тому, що він довів залежність результатів праці від правильно підібраних прийомів управління міжособистісними стосунками.
Емпірична школа управління (з 1940р.)
Пітер Дракер (нар. в 1909 р.). Найвідомішою його теоретичною засадою є концепція «управління за цілями», яка зробила «революцію» в світовій управлінській науці. Загальна характеристика управління за цілями зводиться до трьох найбільш істотних його елементів: визначення чітких стратегічних цілей; залучення до процесу визначення цілей усіх працівників; оцінка ефективності на підставі отриманих результатів.
Школа соціальних систем (з 1970р.)
Засновниками школи стали Ч. Барнард, Д. Марч, Г. Саймон та І. Ан Сорф. Вони сформулювали ідею про те, що будь-яка організація як відкрита складна система має тенденцію пристосовуватись до досить складного зовнішнього середовища, і головні причини того, що відбувається в системі, треба шукати поза нею. Запропонований ними системний підхід до управління дає змогу уникнути ситуацій, коли рішення в одній сфері переростає в проблему для іншої.
82.Предметне та проблемне поле соціології культури.
Культура розглядається в соціології як складне динамічне утворення, що має соціальну природу і знаходить вираз у соціальних відносинах, скерованих на створення, засвоєння, збереження і розповсюдження матеріальних предметів і духовних феноменів.
Основні проблеми, котрі вивчає соціологія культури:
визначення категорійного апарату цієї галузевої соціології;
виділення структурних елементів культури;
функції культури;
різновиди культури;
культура й особистість;
культурна взаємодія та взаємовплив культур;
глобалізація та універсалізація культури в сучасних умовах;
етноцентризм і культурний релятивізм.
Поняття "культура" було взято із землеробства та першопочатково означало "обробітокземлі" з метою забезпечення її родючості. Цицерон уперше вжив це слово для визначення філософії як культури розуму. Саме філософія, на його думку, вчить краще мислити, "обробляє" розум. Отож, культура- це, як і землеробство, діяльність людини, спрямована на перетворення природи на люд­ське благо, її облагородження, а також, як і філософія, - спосіб виховання, перетворення, удосконалення людського розуму.
У сучасній соціології не існує єдиного визначення культури, наукові дискусії з цього приводу тривають дотепер. Нарахо­вують від 250 до 500 визначень культури, котрі можуть бути класифіковані на три групи: описові, аксиологічні (ціннісні) та діяльнісні визначення.
Перевага надається діяльнісним визначенням культури. Найзагальніше культура - це специфічний, суто людський спосіб життєдіяльності, результатом якого є уречевлений, опредметнений світ, світ другої природи людини. Саме такий світ і є світом культури, що містить знання, традиції, вірування, цінності, а також витворені людиною матеріальні речі.
Соціологія культури - одне з найбільш парадоксальних напрямів соціологічної думки. Незважаючи на той факт, що соціологічний аналіз культури є однією з головних завдань соціології з моменту її появи, до цих пір не існує згоди з приводу предмета вивчення власне "соціології культури" та місця цієї дисципліни в структурі соціологічного знання. Соціологічні словники не завжди присвячують даному напрямку соціології спеціальну статтю.
Білет23
23.Соціальна мобільність: поняття та напрями дослідження.
Социальная мобильность – переходе людей из одних социальных групп и слоев в другие. На социальную мобильность населения влияют такие обстоятельства, как изменение условий жизни, получение людьми новых профессий или изменение вида деятельности.
Горизонтальна мобільність - перехід, при якому індивід змінює своє положення на рівноцінне.
Різновидом горизонтальної мобільності служить географічна мобільність - це переміщення з одного місця в інше при збереженні колишнього статусу.
Рух вгору і вниз називається вертикальною мобільністю.Вертикальна мобільність - переміщення з однієї страти в іншу. Вона буває двох типів: низхідній (зверху вниз) і висхідною (знизу вгору).
Внутрішньогенераційна мобільність (інтрагенераційна)  це висхідна чи спадна мобільність окремої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] протягом її [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Інколи цей вид соціальної мобільності ще називають [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], котру визначають як зміну соціального статусу індивіда протягом власного життя.
Міжгенераційна мобільність (інтергенераційна)  це рух індивіда соціальною драбиною між різними [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Вивчаючи цей тип мобільності, можна з'ясувати, як змінилися соціальні позиції поколінь [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] порівняно з поколіннями [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Вимушена і добровільна(стихійна і організована)Прикладом стихійної мобільності можуть служити переміщення з метою заробітку мешканців сіл у великі міста.
Організована мобільність - переміщення людини або цілих груп вгору, вниз або по горизонталі управляється державою. Ці переміщення можуть здійснюватися:
а) за згодою самих людей,б) без їх згоди.
Прикладом організованої добровільної мобільності в радянський час можуть служити переміщення молоді з різних міст і сіл на комсомольські будівництва, освоєння цілинних земель і т.п. Прикладом організованої недобровільної мобільності може служити репатріація (переселення) чеченців і інгушів в роки війни з німецьким нацизмом.
Бріджит Бергер та Поль Бергер, характеризуючи механізми соціальної мобільності, окреслюють п’ять основних механізмів ве-ртикальної мобільності1: 1. Економічна активність, яка може проявлятися у тяжкій праці, нелегальній трудовій діяльності.. 2. Шлюбне партнерство на раціональних засадах. 3. Підвищення освітнього рівня. 4. Політичний проявляється у використанні політичних механізмів тиску для вирішення життєво важливих проблем певних соціальних груп. 5. «Керування враженнями» реалізується через демонстрування власної привабливості.
П. Сорокін, аналізуючи фактори соціальної мобільності, вживав поняття «ліфти», «канали», «східці», «отвори», «мембрани», тобто соціальні інститути, потрапляючи в сферу впливу яких індивід має суттєві можливості підвищення власного соціального статусу. Серед таких «ліфтів» П. Сорокін називав: армію, церкву, політичні, економічні та професійні організації, освіту, сім’ю. Канали соціальної циркуляції: Армія Церква Освіта Шлюб Політичні та професійні організації. Зазначені механізми зазвичай діють системно, у взаємозв’язку між собою.
Міграція. Якщо до зміни місця додається зміна статусу, то географічна мобільність перетворюється на міграцію. Якщо сільський житель приїхав в місто, щоб відвідати родичів, то це географічна мобільність. Якщо ж він переселився в місто на постійне проживання і отримав тут роботу, то це вже міграція.
Позитивні та негативні ефекти мобільності та індивідуальному та груповому рівнях.
Наслідки соціальної мобільності (позитивні, негативні) відбиваються і на індивідах, і на суспільстві в цілому. Просування уверх тісно зв'язано з політичним розвитком, інтелектуальним, науковим прогресом, формуванням нових цінностей і соціальних рухів. Рух вниз веде до вивільнення вищих верств від малокорисних елементів. Але найважливіше те, що посилена мобільність сприяє дестабілізації суспільства за всіма його параметрами. Інший можливий результат - витіснення найбільш здібних членів суспільства з процесу мобільності або ж за межі даного суспільства як такого, що з неминучістю віддзеркалюється негативно і на долі самого суспільства.
Соціально-професійна мобільність, з одного боку, висуває певні вимоги до професійно-кваліфікаційних якостей індивідів, а з іншого - максимально сприяє розвиткові особистості через підвищення відповідності між структурою її індивідуальних потреб і соціально-економічною цінністю місця, яке вона посідає. Перша з цих функцій є предметом економічної науки, друга - соціології і соціальної психології. Це зумовлює якісно різні підходи до досліджень мобільності: 1) як до деперсоніфікованого соціально-економічного процесу, 2) як до засобу соціального просування і розвитку особистості.
Економісти розглядають трудову, професійну мобільність індивідів, враховуючи зміну кількості та якості робочих місць. Вони зосереджуються переважно на дослідженні економічних аспектів мобільності робочих місць, а відтак - на міграційній здатності працівників (наприклад, на витратах на їх перепідготовку і переміщення).
Соціологи ж зосереджують увагу на переміщеннях індивідів, їх шансах на кар’єру, а також на фактах її усвідомлення, на цілях і мотивах; економічні явища аналізуються як чинники формування трудової мобільності.
53.Інтегральна соціологія П. Сорокіна.
Він вважає, що 1) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] будується за типом природних наук. Ні про яке протиставлення «наук про природу» і «наук про культуру» не може бути й мови. Є різні об'єкти вивчення тих і інших наук, але методи вивчення цих об'єктів одні й ті ж, 2)[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] повинна вивчати світ таким, яким він є. Кожен нормативізм, тобто суб'єктивне втручання в науку з позицій моральних та інших норм, повинен бути вигнаний з соціології.; 3) соціологія повинна бути «об'єктивною дисципліною», тобто вивчати реальні взаємодії людей, доступні об'єктивного виміру і вивчення; 4) оскільки соціологія хоче бути досвідченою і точною наукою, вона повинна припинити будь-яке «філософствування» у сенсі створення умоглядних, не доведених наукою побудов. 5) розрив з філософствуванням означає і розрив з ідеєю монізму, тобто відомості будь-якого явища до одного якого - небудь початку. Бо, як стверджував ще М. Ковалевський, монізм в соціології - це спроба вирішувати нескінченно складні завдання громадських явищ методом рівняння з одним невідомим. Замість монізму Сорокін проголосив послідовний соціологічний плюралізм.
Такі «основні і керівні принципи» соціології П. Сорокіна. Опора на реальний досвід і наукові дані - це вихідні позиції соціологічного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], обгрунтовані О. Контом, Е. Дюркгеймом та іншими представниками цього напрямку. П. Сорокін завжди відстоював їх і розвивав у нових [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] умовах XX ст. на новому рівні наукових знань.
Теоретична і практична соціологія П. Сорокін ділив соціологію на теоретичну і практичну. Теоретичну соціологію він у свою чергу ділив на три відділи: соціальну аналітику, соціальну механіку і соціальну генетику. Соціальна аналітика вивчає будову (структуру) соціального явища і його основні форми. Предмет соціальної механіки (або соціальної фізіології) - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] взаємодії людей, іншими словами, - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і тих сил, якими воно викликається і визначається. Соціальна генетика вивчає [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] соціального життя, її окремих сторін та інститутів..
Практична соціологія характеризується П. Сорокіним як прикладна дисципліна. Спираючись на закони, які формулює [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], вона повинна допомагати суспільству і людині управляти соціальними силами [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] з поставленими цілями. Практична соціологія проявляється по суті як [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], спрямовує і обгрунтовує останню.
П. Сорокін запропонував свої критерії класифікації соціальних груп - односторонні та багатосторонні. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до цих критеріїв виділяються соціальні групи з одного якого - небудь ознакою, наприклад мови, території, статтю, віком, або ж за багатьма ознаками. За багатьма ознаками виділяються класи, нації і інші складні, часто соціально неоднорідні групи.
Соціальна [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і соціальна мобільність Неоднорідність суспільства, його об'єктивний розподіл на різні соціальні групи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] своє відображення в теорії соціальної стратифікації і соціальної мобільності П. Сорокіна. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] до цієї теорії все суспільство ділиться на різні верстви - страти, які різняться між собою за рівнем доходів, видами діяльності, політичними поглядами, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]и орієнтаціями і т.д. До основних форм соціальної стратифікації (або розшарування суспільства) Сорокін відніс [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], політичну і професійну. На його думку, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - це [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і нормальний стан суспільства. Вона об'єктивно обумовлена існуючим суспільним поділом праці, майновою нерівністю, різними політичними орієнтаціями і т.п. Змінюючи професію або вид діяльності, своє [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] становище або політичні погляди, людина переходить з одного соціального шару в іншій. Цей процес одержав назву Соціальній мобільності. П. Сорокін поділяє соціальну мобільність на горизонтальну і вертикальну.
Горизонтальна мобільність означає перехід людини з однієї соціальної групи в іншу, що знаходиться в цілому на тому ж рівні соціальної стратифікації, скажімо, коли сільський житель стає міським, проте [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і рівень доходів у нього залишаються колишніми. Вертикальна мобільність - це перехід людей з одного соціального шару в іншій в ієрархічному порядку, наприклад, з нижчого прошарку суспільства на вищий або ж назад - з вищого шару в нижчий.
Велике значення П. Сорокін надавав питанням соціальної рівності.. Вказуючи на складний і багатосторонній [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] проблеми соціальної рівності, він вважав, що головне в ній - це надання кожній людині [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і духовних благ «по його заслугах», тобто «За ступенем його особистого соціально - корисної праці».
83.Культура як соціальний феномен.
Традиційно культуру розглядають як сукупність цінностей. Ціннісний вимір один з найважливіших у культурі. Отже, у вузькому значенні культура цінності, переконання, зразки, норми поведінки, притаманні певній соціальній групі, конкретному суспільству; у широкому соціальний механізм взаємодії (засоби, способи, зразки) особистості, спільноти із середовищем існування (природним і соціальним), які забезпечують передачу досвіду та розвиток діяльності.
Культура структурний елемент соціальних відносин, сукупність наукового знання, практичних навичок, побутової й теоретичної свідомості, високої духовності, необхідних для розвитку суспільства і людини, формування особистості.
Існує кілька методологічних підходів до соціологічного аналізу культури.
Функціональний підхід. Розглядає основним елементом культури цінності. На думку Т. Парсонса, культура це відповідно організована, стабільна система цінностей.
Конфліктний підхід. Аналізує культуру як динамічну систему конфліктів, породжених соціальною нерівністю.
Технологічний підхід. Розглядає культуру як технічно-цивілізаційне явище, продукт людської діяльності, сукупність створених людством матеріальних та духовних цінностей..
Діяльнісний підхід. В його основі ідея розвитку творчого начала культури. У кожній галузі культури існують свої функціональні одиниці, які є основними складовими культурних систем, які назив. рисами культури. Ними можуть бути речі матеріального побуту, засоби, предмети праці, специфічні соціальні інститути культури, які організовують продукування духовних цінностей (науки, літератури, мистецтва тощо), їх
Культура як соціальний інститут реалізує свою діяльність через певні функції.
Творча функція. Полягає у продукуванні нових знань, норм, цінностей, їх оновлення, а в окремих випадках запозичення з інших культур і народів.
Функція накопичення, збереження, трансляції знань, норм, засобів поведінки, цінностей, значень, соціального досвіду.
Ціннісно-нормативна функція. Фіксує цілі, перспективи та проекти людської діяльності. Виявляється в існуванні обов'язкового для особистості соціокуль-турного мінімуму.
Комунікативна функція. Забезпечує інтеграцію суспільства і соціальних груп. Виявляється, зокрема, через механізм міжкуль-турної комунікації, тобто через механізм сприйняття «нового», соціального спілкування, обміну інформацією між людьми.
Селекційна функція. Полягає в оцінці та класифікації наслідуваних цінностей та норм, визначенні їх місця та ролі у вирішенні проблем розвитку суспільства у певний період.
Світоглядна (гносеологічна) функція. Полягає у впливі на формування і розвиток світогляду як суттєвого елемента культури, у межах певної культурної системи;
Адаптаційна функція. Тісно пов'язана з впливом культури на соціалізацію особистості, позаяк процес адаптації починається із засвоєння загальноприйнятого, поширеного;
Функція соціального контролю. Виявляється в дії таких субстанційних елементів культури, як право і мораль.
Класифікація культури: З розумінням культури як всезагального явища: політичної, економічної, екологічної та інших її видів культури праці, побуту, дозвілля, організації, управління тощо. Відповідно до змісту діяльності її поділяють на матеріальну та духовну; рівня, форм соціальної взаємодії на суперкультуру (культуру конкретного суспільства), субкультуру (культуру спільнот), контркультуру (культуру девіантних соціальних груп), культуру соціальних груп тощо.
Історичними є дві форми культури: елітарна (професіональна) та народна (побутова). Елітарну культуру створювала обмежена кількість людей, народна пов'язана з широкими народними масами.
Особистісну, локальну, соціальну системи знань, цінностей, норм і зразків найповніше виражають особливості існування основних форм художньої культури: високої (елітарної), народної (фольклору) і масової.
Соціологія виокремлює такі структурні елементи культури:
1. Особистісна система усвідомлюваних знань, цін ностей, норм і зразків, які регулюють поведінку та діяльність.
2. Локальна система знань, норм, цінностей, зразків соціальної групи, спільноти (територіальної, етнічної, мовної, політичної, економічної, психологічної та ін).
3. Соціальна система знань, норм, цінностей, зразків, формально прийнятих, функціонально корисних, які закріпилися у суспільній практиці та регулюють форми діяльності.
Вона акумулює досвід багатьох поколінь, результат діяльності всіх соціальних груп, спільнот та індивідів, серед яких є творці й користувачі.
Одним із впливових елементів культури є менталітет, тобто особливості індивідуальної та суспільної свідомості людей, які формуються залежно від традицій, культури, соціальних структур і всього середовища існування людини. Менталітет, у свою чергу, впливає на їх формування, є джерелом культурно-історичної динаміки. Водночас він відіграє важливу роль у забезпеченні єдності групи з укоріненими в ній загальними цінностями, нормами і зразками поведінки.
Збереження культури реалізується через культурну діяльність людей створення, поширення та засвоєння культурних цінностей.
Білет24
24.Соціальна динаміка та зміни соціальної структури.
Динаміка соціальна (грец. dynamicos-сильний, дужий) - розвиток, зміна будь-якого соціального явища (соціальної системи, структури, відносин тощо) під впливом сил, що діють на нього, внаслідок чого воно відхиляється від попереднього стану. Поняття соціальна динаміка запропоноване французьким соціологом О. Контом (1798- 1867 pp.) для аналізу змін або послідовного становлення соціальних явищ на відміну від соціальної статики, що вивчає [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] структури, які забезпечують соціальний порядок та цілісність [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Водночас О. Конт ототожнював соціальну динаміку з соціальним [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], тобто з безперервним розвитком соціальних явищ у напрямі будь-якої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] глобальної мети. Звідси акцент на пошук причин, форм і механізмів соціального прогресу й неуважність до амбівалентних і деструктивних виявів соціальної динаміки
У сучасній соціології соціальна динаміка розглядається як [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] соціальних явищ, що зумовлює їх зміну у прогресивному і регресивному напрямах. Вивчення динаміки структури, соціальних інститутів, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], масової свідомості тощо становить важливу тему сучасних соціологічних досліджень. У соціальній психології активно вивчається т. зв. групова соціальна динаміка, процеси, що трапляються в малих соціальних групах (сім'ї, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] колективі, шкільному класі) у зв'язку з вирішенням проблеми лідерства, прийняттям групових рішень, забезпеченням лояльної поведінки членів груп, розробкою групових цінностей, мети та норм і засвоєнням їх індивідами.
Будь-яка наука, об’єктом дослідження якої є сучасне суспільство, так чи інакше звертається до проблеми суспільної динаміки, оскільки саме вона одна з найхарактерніших рис сучасного світу. Соціологія внаслідок своєї предметної орієнтації на пізнання суспільства як певної соціальної цілісності досліджує соціальні зміни як грань, аспект загальної динаміки суспільства. Категорія «соціальні зміни» має чітко визначений зміст, що дає змогу виділити соціальні зміни як різновид суспільної динаміки. Ця категорія фіксує не будь-які зміни в тих чи інших суспільних сферах, а лише ті, що створюють у часі якісно різні стани соціальної взаємодії на рівні соціальних систем, соціальної стратифікації, соціальних інститутів, соціальних організацій чи будь-яких інших об’єктів, що відповідають предмету соціології.
Сучасні соціологічні теорії соціальних змін залежно від інтерпретації головних чинників можна досить умовно поділити на три різновиди:
а) соціокультурні теорії пов’язують соціальні зміни з динамікою духовної сфери суспільства (система цінностей, ідеології, способи накопичення та поширення знань, світоглядні орієнтири, наука і т. ін.);
б) технологічні теорії виводять зміст та спрямування соціальних змін з особливостей техніко-технологічного розвитку матеріального виробництва. Такі теорії особливо поширились на перших стадіях сучасної науково-технічної революції;


в) соціально-економічні теорії намагаються пояснити соціальні зміни через встановлення змісту взаємодії економічного базису та надбудови.
Соціологічний аналіз соціальних змін передбачає виділення певних ознак, що створюють їх якісну визначеність:
а) процесуальність, тобто логічний зв’язок окремих станів об’єкта у часі, їх певним чином організована послідовність, де початковий стан може порівнюватися з кінцевим;
б) масовий характер, тобто окремі події суспільного життя можуть бути віднесені до соціальних змін тільки за умови їх масовості та значимості для тих чи інших соціальних систем;
в) суспільно зумовлені зміст, джерела та результати, оскільки вони можуть відбуватися лише в суспільстві і лише в соціальній взаємодії його інститутів;
г) наявність причинно-наслідкових зв’язків як у структурі самого процесу змін, так і з зовнішнім середовищем.
Для сучасної соціологічної науки загальновизнаною є певна теоретична модель процесу дослідження соціальних змін, яка спрямована перш за все на відтворення саме змін у соціальному об’єкті.
Існує кілька підходів до типології соціальних змін. Вони різняться ознакою, за якою виділяються ці типи. Найзагальнішою є типологія залежно від того, яких елементів соціальної системи стосуються зміни. В цьому разі виділяють такі різновиди.
Структурні зміни, тобто зміни у взаєморозміщенні елементів соціальної системи. Наприклад, економічні реформи, процеси приватизації в українському суспільстві спричинилися до появи нових соціальних груп і до якісної зміни старих, тобто соціальна структура зазнала структурних змін. Такі зміни можуть мати як кількісний (зміна чисельності і т. ін.), так і якісний (поява нових спільнот) характер.
Процесуальні зміни, тобто зміни в характері взаємодії певних елементів соціальних систем. Коли ми фіксуємо виникнення соціальних суперечностей у взаємовідносинах якихось спільнот або появу конкуренції між товаровиробниками, то саме це є виявом процесуальних змін.
Функціональні зміни фіксуються як зміна одного з інституалізованих стандартів поведінки окремих елементів соціальних систем у конкретних ситуаціях реалізації соціальних функцій. Наприклад, реалізація в Україні стратегії дерегулювання підприємницької діяльності передбачає певні обмеження контрольних повноважень багатьох органів державної влади, що є саме функціональною зміною у діяльності цих соціальних інститутів.
Мотиваційно-ціннісні зміни відбуваються у сфері суб’єктивної регуляції соціальної поведінки і виявляються у динаміці потреб інтересів, мотивів, настанов тощо. Такі зміни мають особливе значення, оскільки будь-які інституційні перетворення (керовані або стихійні) мають супроводжуватися змінами в механізмах суб’єктивної регуляції соціальної поведінки.
Інший підхід базується на виділенні тих сфер суспільного життя, де такі зміни локалізовано. Відповідно можна виділити такі різновиди соціальних змін: соціально-економічні, соціально-технологічні, соціально-політичні, соціально-правові, соціокультурні і т. ін.
У сучасній соціології досить важливим напрямом досліджень є вивчення деяких різновидів соціальних змін, що мають багатовимірний комплексний характер і звичайно розглядаються як якісно усталені різновиди соціальних змін, як самостійний об’єкт дослідження не лише соціології, а й інших суспільних та гуманітарних наук.
54.Розвиток німецької соціологічної думки 1920-1960 рр.
Франкфуртська школа в соціології склалася на базі Інституту соціальних досліджень у Франкфурті-на-Майні в 20-30-ті pp. XX ст. Найбільш знані її представники: Е. Фромм, Т. Адорно, Г. Маркузе, Хортхаймер.
Головна соціологічна ідея - відчуження людини, стандартизація і знеособлення в сучасному суспільстві. Характерна також жорстка і нещадна критика сучасного суспільства - і капіталізму, і соціалізму; тотальне заперечення будь-якої ідеології.
Основна проблематика досліджень цієї школи: теоретичне обґрунтування концепції авторитарної особистості; розробка проблем гуманізму, теорії соціального характеру, соціального здоров'я; критичне осмислення "масової культури" й культурної індустрії та становища індивіда в суспільстві; вивчення проблем комунікативних дій у суспільстві.
У розвинутому індустріальному суспільстві переважає комфортабельна, спокійна, розумна демократична несвобода – ознака технічного прогресу.
Герберт Маркузе (1898-1979) - вважав, що в результаті дій держави і панівних класів через засоби масової інформації навмисно формується одномірне бачення світу: орієнтація на абсолютну ефективність виробництва, орієнтація на штучне створення розбещених потреб у людей, подання про тотожність технологічного та духовного розвитку суспільства. У результаті пролетаріат перестав бути революційним класом, інтегрувавшись в звичну систему цінностей, а суспільство втратило можливості розвитку.
Суб'єктом революції можуть стати лише ті, хто ще не став рабом «одновимірної свідомості». До них вони відносили расові, національні і релігійні меншини США; критично мислячу інтелігенцію та студентство капіталістичних країн; відсталі і жебраки народні маси «третього світу». За панування «одновимірного свідомості» «одновимірний людина» цього суспільства не здатен ні виробити, ні навіть сприйняти ту революційну соціалістичну свідомість, що, відповідно, марксизму-ленінізму, є неодмінною умовою та передумовою пролетарської соціалістичної революції.
Соціальній революції повинна передувати «революція людини», відмова від «одновимірного свідомості», яка нав'язується кожному засобами масової інформації, від тих норм пануючої моралі, які інтегрують людей в це суспільство і, нарешті, індивідуальний бунт кожного.
Макс Хоркхаймер (1895- 1973).В основу соціально-філософської та історичної концепції багатьох робіт була покладена ідея "божевілля" буржуазного розуму, "пошкодженого" нібито в силу початкового протистояння його природі у вигляді волі до влади, котра і придушувала "природне" як в самій людині, так і поза нею. На протилежність "офіційній", західній соціології М. Хоркхаймер стверджував в якості основних завдань критичної теорії "теоретичне сприйняття" (відчуття, рефлексію) соціальної реальності, радикальну критику всіх виявів гноблюючого, антиособистісного характеру сучасного "пізньокапіталістичного" суспільства в усіх сферах, особливо в масовій культурі. Спочатку, щоправда, вчений пов'язував соціальні корені критичної теорії із пролетаріатом як суб'єктом історичного процесу. Однак в міру розчарування, після перемоги нацизму (опора на робітничий клас), Хоркхаймер покладав свої надії на "критично мислячу" інтелігенцію".
Одним з провідних представників цієї школи був німецький соціальний філософ, соціолог мистецтва та літератури Визенгрунд-А. Адорно (1903-1969). Деякі важливі ідеї його являли собою програмний виклад соціальної філософії неомарксизму та історії, в світлі якої еволюція людини є не що інше, як історія "невдалої цивілізації", посилюючого "відчуження", викликаного "буржуазним" розумом, що протипоставив себе природі. Адорно трактує історію Заходу як патологічний процес посилюючого божевілля і втрати індивідуальної свободи. В дусі цих ідей Адорно піддав соціально-філософському аналізу сучасну західну музику та інші елементи культури. В даному контексті мистецтво розглядалося як зброя критичної революції. В той період всі соціальні та політичні загострення наклали відбиток на появу, активність та характер тодішнього молодіжного руху (лівоекстремізм, нігілістичні мотиви, анархічність).
Особливих тенденцій набрала форма боротьби проти "зневажливого суспільства", у формі "життя поза ним". Формувалися молодіжні рухи контркультури, установкою яких було задоволення та самовираз як спосіб життя. Революцію Адорно визначав як найбільш глибокий вихід людей "із себе", звільнення від "буржуазного "Я". Будучи одночасно і корінним переворотом в "структурі потягів", вона є справді "тотальною революцією", яка має привести до виникнення дійсно нового індивіда.
Еріх Фромм (1900-1980). Важливою особливістю поглядів Фромма є критичне ставлення до капіталістичного суспільства, яке довело до межі процес самовідчуження особистості.
84. Соціологія релігії як галузь соціологічного знання.
Соціологія релігії галузь соціології, одна зі спеціальних соціологічних дисциплін, яка вивчає взаємодію релігії та суспільства, її вплив на соціальну поведінку індивідів та спільнот.
Розглядаючи релігію як соціальний феномен, соціологія релігії спрямовує свій погляд на соціальні аспекти: як утворюються і функціонують релігійні групи та інститути, завдяки чому вони функціонують або припиняють існування; які стосунки між релігійними групами, чому між ними виникають конфлікти; що належить до ритуальних дій тощо.
Як спеціальна галузь знань, соціологія релігії є елементом концепції соціального і культурного життя багатьох соціологів класичної епохи. А такі видатні вчені, як Е. Дюркгейм, М. Вебер, Г. Зіммель, Б. Малиновський, були одночасно і засновниками соціології, і основоположниками соціології релігії.
Предмет соціології релігії сукупність структур, процесів, повґязаних із функціонуванням суспільства на різних рівнях, система контролю за соціальною поведінкою індивідів і груп. Обґєкт релігія як соціальне явище, її виникнення, розвиток та місце у духовному житті суспільства. Одна з головних її проблем зґясування того, що належить до поняття «релігія».
Однак найчастіше в соціології поняття «релігія» вживається в таких значеннях:
1. Сукупність поглядів на світ і людину в її ставленні до Бога; знання, що не потребують доведень, а приймаються на віру. Це світоглядний компонент релігії.
2. Взаємозалежна щодо «священного» система емоційно забарвлених переконань і дій, що виражають ставлення до надприродних сил, які панують над людьми в їх повсякденному житті (релігійний культ), визначають позицію і вчинки в особистому та громадському житті. Таким є діяльний, культовий компоненти релігії.
3. Сукупність заповіданих Богом ідеалів, цінностей, норм, правил поведінки, які повинна сповідувати релігійна людина. У цьому виявляє себе нормативний компонент релігії.
4. Обґєднання релігійних людей у громади й організації (церква, секта, чернечий орден, особливі групи професійних служителів культу), їх адміністративно-територіальні одиниці (наприклад, єпархія в християнській церкві). Йдеться про організаційний компонент релігії.
Центральна тема соціології релігії взаємодія релігії та суспільства. Соціологія концентрується на соціальному «вимірі» релігії, її впливі на соціальну поведінку. Її цікавлять загальні правила, стандарти поведінки, засоби релігійної мотивації, а не сутнісні особливості конкретної релігії. Вона залишає поза межами дослідження обґєкт, на який спрямована субґєктивна релігійна поведінка надприродне, Бог, трансцендентне.
У Дюркгейма религия - это теория "моральной общности", солидарности как основы социальной жизни, у Вебера - конфликт между целью и убеждением; у Парсонса - теория социального действия, т.е. религия помещается в более общий контекст - культуры. У П. Сорокина религия - одна из основных культурных систем, наряду с языком, искусством, наукой, политикой, моралью, экономикой, правом, занимающая большое место в общей культуре человечества
Функції релігії:
Компенсаційна функція. Вона є своєрідною реакцією на різноманітні переживання людини, релігія психологічно компенсує обмеженість, безсилля, залежність людей від об'єктивних умов існування, наповнює змістом сенс їхнього життя, впливає на ціннісні орієнтації, систему ідеалів.
Терапевтична, втішальна функції. Вони тісно пов'язані з компенсаційною, оскільки забезпечують зняття психологічної напруги, відчуття невизначеності й тривоги на індивідуальному рівні, збереження внутрішньої рівноваги, душевного спокою, емоційного, соціального оптимізму.
Світоглядна функція - її особливість полягає у виробленні своєрідної сукупності поглядів, оцінювань, норм, установок, які визначають розуміння людиною світу, орієнтують і регулюють її поведінку.
Регулятивна функція. Ця функція виявляється в регулюванні соціальних відносин, вчинків віруючих через систему заборон, табу, санкції!, стосуючись не лише їх поведінки в суспільстві, а й у сім'ї, інтимній сфері. 
Дезінтегруюча функція. Суть її полягає в тому, що, об'єднавшись на основі певного віровчення, культу, групи людей протиставляють себе іншим соціальним утворенням, в основі яких перебувають інші віросповідування.
Легітимуюча функція. Вона виявляється в узаконенні певних суспільних порядків, державних інститутів, політичних, правових відносин, норм чи визнанні їх неправомірними.
Засновник соціології Огюст Конт (17981857) інтерпретував релігію як спосіб синтезу суспільної єдності, що дає змогу гармонізувати егоїстичні мотиви поведінки окремих індивідів. Теологічна (релігійна) стадія, на думку Конта, є першою та базовою в суспільному розвитку людства.
Еміля Дюркгейма (18581917). Головний засновок дюркгеймового осмислення релігії полягав у тому, що ніде й ніколи в історії не існувало суспільства цілком безрелігійного, отже релігія виконує в суспільстві якусь украй необхідну функцію. У своєму дослідженні «Поділ праці» (1893 р.) Дюркгейм виокремив два типи солідарності (взаємодії) між людьми. Спільні вірування згуртовують людей. Релігія фундує реальність, що не зводиться до суми міжіндивідуальних відносин, а виступає як щось надіндивідуальне, примусове щодо окремого індивіда, суспільство як таке. У дальшому з’являються нові форми суспільності право, політика, грошові відносини, однак усі вони є похідними від релігії, релігійними за  сутністю. Додамо, що Дюркгейм увів у науковий обіг поняття сакрального. Сакральне об’єкт релігійної дії, спілкування з яким опосередковане ритуалом. Насправді, на думку Дюркгейма, сакральне репрезентує не якусь трансцендентну (потойбічну, божественну) реальність, а саме суспільство.
Социология религии Вебера
К числу работ по данной тематике относятся: «Протестантская этика и дух капитализма», «Социология религии». Социология религии начата с исследования протестантизма и завершилась анализом 5 основных мировых религий (конфуцианство, индуизм, буддизм, христианство, ислам). Христианство и ислам рассматривались через иудаизм, т.к. в нем коренятся исторические предпосылки этих религий.
2 этапа исследования религии:
1. Решение вопроса, какую роль сыграло изменение религиозной этики в связи с переходом к протестантизму на формирование современного капитализма с его культом рациональности.
Проблемы связи между религиозно-этическими принципами и формами экономической деятельности. Связь через формальные системы мотивации в трудовой и иных сферах человеческой деятельности. Со временем социология религии М. Вебера получала новую нагрузку: именно с помощью социологии религии он пытался вскрыть содержание категории «социальное действие». Социология религии имеет своим предметом субъективно подразумеваемый смысл, а это есть основа социального действия. Вебер в социологии религии типологизирует основные виды смыслов так, как они выступали в истории, т.е. социология религии становится одним из центральных разделов социологии Вебера в целом.
При анализе религиозной этики эталоном сравнения является целерациональное действие, в ходе которого исполняются одни и те же методы. Чистым вариантом целерационального действия является экономическое действие, поэтому Вебер ставит акцент на установлении связи между религией и хозяйственной деятельностью, что является обязательным в его анализе.
2. Сосредоточенность на роли необычных, сверхъестественных способностей индивида, благодаря которым он в состоянии быть магом, пророком, основателем новой религии.
Индивидуальная харизма – способности, представляющие огромную социальную силу, но силу иррациональную, которую Вебер противопоставляет рациональным факторам.
Харизматический авторитет – господство над людьми, народная вера в качества человека.
Прорабатывает понятия религии и культа, колдовства. Религия и культ есть форма отношений к сверхчувственным силам, выражающиеся в первопричинах. Колдовство – магическое принуждение. Бог – тот, кому поклоняются, Демон – на кого воздействуют и заставляют повиноваться магическими силами. Бог и Демон – харизматические лидеры.
Структурно-функциональный анализ религии: Б. Малиновский.
Малиновский показывает, что во всех обществах религия выполняет прежде всего следующие функции: I) в кризисных ситуациях (например, смерть члена группы) она восстанавливает оказавшееся перед угрозой распада единство группы, указывая каждому ее члену перспективу дальнейшего существования; 2) посредством ритуала инициации индивид делается полноправным членом общества, обязанным соблюдать лежащие в его основе "священные" ценности и нормы. Малиновского считал главной функцией религии отнюдь эмоционально-психологическое утешение индивидов.
Он констатирует, что в кризисных ситуациях (смерть, незаслуженное страдание) простейший и, по существу, беспроигрышный способ решения поставленной задачи - сохранения конформности поведения индивида и стабильности группы - заключается в том, чтобы ввести в структуру действия такой элемент, как магия и колдовство. Это обеспечивает приемлемое объяснение неудачи в каждом отдельном случае либо ссылкой на ошибки в совершении магического ритуала, колдовского заклинания, либо тем, что магическое действие, заклинание противника оказались сильнее. Со временем магия и колдовство утратили прежнее значение, но проблемы, которые они позволяли решать, остались. Их решают иными средствами -- средствами, которыми располагает религия. Вопреки ощущению бессилия перед лицом неудачи, нужна надежда на то, что в тупиковой, казалось бы, ситуации все же есть выход. Религия вступает в действие там, где человек исчерпывает собственные возможности. Особенно важна потребность справиться с беспокойством и дезорганизацией, которую вызывает смерть близкого. Различные религии по-разному относятся к смерти, но все они предлагают кроме какого-то объяснения смерти еще и ритуал, функция которого заключается в том, чтобы примирить оставшихся со смертью и обеспечить реинтеграцию группы, преодолеть беспокойство и страх.
Неоэволюционизм: Р. Белла
Р. Белла, опираясь предложил пятиэтапную классификацию, основу которой составляет степень дифференциации системы религиозных символов: примитивный, архаический, исторический, раннесовременный и современный этап. Белла анализирует структуру и функции религии как символической системы каждого из пяти типов, выявляет их социальные последствия и прослеживает процесс изменения тех средств для преобразования мира, которыми они располагает. Р. Белл определив религию как совокупность символических форм, соотносящих человека с конечными условиями существования. Белл обращает внимание на то, что нет такой "совокупности символических форм", которая выполняла бы функции религии для всех людей.
Выделяя пять типов религии, Белл не имел в виду, что каждая религия должна была неизбежно пройти эти пять этапов. Примитивная религия исчерпывается двумя символическими формами - ритуалом и мифом. На этом этапе еще не существует религиозной организации.
Методи
Опросный метод полезен в установлении корреляций между теми или иными специфическими чертами религиозности и определенными социальными установками и характеристиками. Для установления более глубоких причинных связей он нуждается в дополнении данными, полученными с помощью статистического анализа, наблюдения, эксперимента. Весьма существенное значение имеет интерпретация полученных в результате опроса данных.
Наблюдение. Этот метод имеет очевидные преимущества хотя бы потому, что дает возможность выявить такие обстоятельства, которые могут быть обнаружены только при условии участия в наблюдаемых действиях.
Метод экспериментирования в изучении религии почти не применялся по той причине, что религия затрагивает глубокие, сокровенные чувства личности. Правда, в некоторых ситуациях по тем или иным причинам индивиды согласны на проведение эксперимента - например, демонстрация необычных особенностей (экстрасенс, целитель, шаман) или внедрение программ религиозного обучения с точки зрения эффективности предлагаемых моделей.
Кросс-культурный анализ заключается в сравнении религиозных феноменов, бытующих в разных культурных условиях.
Анализ исторических данных, письменных источников, документов был с успехом использован в разработке типологии религиозных организаций, исследовании этапов эволюции религии в истории общества, влияния протестантизма на развитие капитализма ит.д. Контент-анализ, например текстов проповедей, характерных для какого-то отдельного проповедника или религиозной организации. Это может быть анализ популярной религиозной литературы или церковных официальных документов.
Білет25
25.Історія виникнення соціологічних служб та основні напрямки їх діяльності.
Особливість емпіричної соціології полягає в тому, що вона започаткувалася не в університетах як центрах наукової думки, а в практичній сфері - у середовищі державних службовців, підприємців. Її поява стимулювалась практичними потребами суспільства, розвиток якого в ХІХ ст. призвів до швидкого зростання міст, поляризації бідних і багатих, збільшення злочинності тощо.
Найвідомішим з емпіриків був франко-бельгійський учений-математик, відомий статист і демограф ХІХ ст. Адольф Кетле (1796-1874). вперше запровадив та використав точні математично-статистичні методи для вивчення соціальних явищ. Його ім'я як соціолога стало відоме Західній Європі завдяки точному прогнозу кримінальних злочинів. Кетле розробив ряд математичних методів обробки емпіричного соціологічного матеріалу, зокрема, розробки імовірних методів, які дають змогу робити чіткі прогнози розвитку суспільних процесів. Після тріумфу праць Кетле в країнах Західної Європи процес дослідження таких явищ, як злочинність, умови життя, культура та інші, набуває масовості. Дослідження А. Кетле піднесли статистику та демографію на вищий рівень, відкрили нові можливості для їхнього подальшого розвитку.
Зарубіжна емпірична соціологія у своєму розвитку пройшла три етапи. Для першого характерні самовизначення тематики досліджень, пошук засобів, спроби пов’язати теоретичні проблеми з реальним життям. Цей етап охоплює кінець ХІХ ст. - початок ХХ ст.
В американській соціології в цей час провідну роль відігравала чиказька школа, яка сформувалася на базі першого у світі соціологічного факультету очолив Албіон Смолл (1854-1926). Вона, практично розв’язуючи соціальні проблеми індустріалізації (безробіття, бідність, злочинність), емпіричні дослідження поєднувала з теоретичними узагальненнями. Успішно розвивалася соціальна робота. Соціальні працівники (соціологи, юристи, психологи) займалися розв’язуванням конфліктів, поліпшенням виробничих умов і посиленням стабільності кадрів. Саме в межах чиказької школи виходить у світ спільна праця Уільяма Томаса (1863-1947) і Флоріана Знанецького (1882-1958) «Польський селянин в Європі та Америці» (1918 р.), що визначила новий рубіж у розвитку сучасної соціології.
На другому етапі (20-30-ті рр. ХХ ст.) емпірична соціологія відповідно до інтересів монополій переносить дослідні роботи з університетів у лабораторії, на підприємства.
Третій етап (від 40-х рр. ХХ ст. до наших днів) - характеризується (особливо в 60-70-ті рр.) бурхливим розвитком емпіричної соціології в усіх зарубіжних країнах. Відбувається її поєднання із системою управління. Соціологів залучають до вивчення державної діяльності, громадської думки, потреб населення, розв’язання соціальних проблем, гострих соціальних конфліктів. Соціологія почала цікавитися питаннями життя міста, девіантною (ненормативною) та деліктною (злочинною) поведінкою.
Індустріальна соціологія є одним з основних напрямів емпіричної соціології Заходу, що досліджує сферу виробництва, вивчає трудові відносини людей на підприємстві і розробляє практичні рекомендації щодо підвищення ефективності виробництва. Індустріальна соціологія почала формуватися наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.
Соціологічна служба розвивалася як складова частина індустріальної (промислової) соціології та психології праці. Створення науково-дослідницьких лабораторій на підприємствах і у вузах, розширення підготовки студентів й аспірантів, спеціалістів-прикладників, соціологічна світа керівників, створення навчальних посібників, методичних розробок й наукових монографій, організація і проведення семінарів, конференцій, симпозіумів склали основі елементи процесу інституалізації промислової соціології.
У розвитку промислової соціології в СРСР досить чітко простежувалися три періоди:
Перший період (1960-1967 рр.) можна визначити як етап, що передує появі власне промисловій соціології. В цей час на підприємствах починають проводити дослідження проблем управління, специфіка академічної та прикладної соціології ще не визначена, не існує спеціалізованих служб й підрозділів на підприємствах, які на постійній основі займаються пошуково-соціологічної діяльністю.
Перші конкретні соціологічні дослідження стосувалися проблем зменшення плинності кадрів, скорочення числа конфліктів, запровадження прогресивних систем адаптації молоді, мотивації праці, системи професійного відбору та професійної орієнтації, нових форм організації праці тощо
Перший етап характеризується масштабними академічними дослідженнями у промисловості, перенесенням методичного досвіду з західної у вітчизняну академічну соціологію, лібералізацією політичних відносини, переорієнтація в бік людського чинника й соціальних проблем.
Другий період (1968-1978) характеризується безпосереднім зародженням промислової соціології, створенням перших соціологічних служб (лабораторій, груп тощо), провідним завданням яких було забезпечення науково-методичного й професійного рівня роботи у сфері соціального планування.
У 1964 р. на Пермському телефонному заводі виникла перша соціологічна лабораторія, а за три роки на її базі було створено галузевий науково-дослідницький відділ соціології та психофізіології праці. Виникнення перших заводських соціологічних лабораторій стало поштовхом до залучення соціологів до роботи в системі управління. На цьому етапі більшість соціологічних служб працювали під егідою таких академічних закладів, як Інститут проблем управління АН СРСР, Інститут соціологічних досліджень АН СРСР, Ленінградський фінансовий інститут. Методичне керівництво цими службами здійснювали Ж. Тощенко, С. Фролов, Н. Лапін та ін.
Як і для всіх інших етапів розвитку промислової соціології, основною проблемою діяльністю соціологічних служб була відсутність кваліфікованих кадрів.
Основною функцією служб, окрім розробки планів соціального розвитку, було виробництво соціальної інформації, яка використовувалася адміністрацією підприємства для прийняття управлінських рішень.
Третій період (1979-1989 рр.) являє собою розквіт промислової соціології й активізації управлінського консультування. В цей період в країні діють сотні соціологічних служб, на підприємствах працюють близько 8 тис. соціологів. Для цього етапу становлення промислової соціології характерно: окреслення соціологічної специфіки діяльності заводських служб, їх місця в управлінській структурі; визначення стійких напрямків прикладної соціологічної роботи, що не перетинаються з діяльністю інших служб; усвідомлення межі між прикладної та академічною соціологією, здійснення спроби створення специфічних засобів, адекватних управлінським завданням і принципово відмінних від дослідницьких.
Однією з ключових проблем розвитку соціологічних служб у 60-80-ті рр. минулого століття було нераціональне розподілення за галузями та підприємствами. Окрім того, служби створювалися на успішних підприємствах, натомість були відсутні на підприємствах, що відставали у своєму розвитку.
Третій етап формування промислової соціології характеризується розвитком управлінського консультування з використанням активних методів навчання – інноваційних, ділових та організаційних ігор; аналізу конкретних ситуацій; рольових, комунікативних та сенситивних тренінгів; психологічного тестування; розробка професіограмм тощо.
У період з середини 1970-х до середини 1980-х рр. сформувалося два принципово відмінних підходи до організації діяльності соціологічних служб.
Перший підхід засновувався на тому, що соціологічна служба це частина управлінського підрозділу, що реалізує плани соціального розвитку,
Другий підхід зановувався на наданні особливого статусу соціологічній службі в організації – оперативна практико-управлінська робота в режимі звичайної функціональної служби.
Так, В. Щербіна запропонував розглядати соціологічну службу як звичайну функціональну службу з чітко визначеною сферою компетенції. За стратегічними цілями, місцем в структурі, способам діяльності, за характером участі у прийнятті рішень й розподілу відповідальності соціологічна служба не відрізнялась від інших функціональних підрозділів підприємства.
55.Функціональний та структурно-функціональний напрямки в соціології.
Функціоналізм Один з головних напрямів американської соціології після Другої світової війни. Вперше ідеї щодо функціонального принципу осмислення суспільства були висловлені у працях О. Конта і Г. Спенсера. Так, соціальна статика Конта спиралася на положення, за яким інститути, вірування, моральні цінності суспільства взаємопов'язані і становлять одне ціле. Пояснити будь-яке явище можна, описавши закон його співіснування з іншими явищами. Спенсер використовував спеціальні аналогії між процесами в людському організмі й суспільстві. Соціологія Е. Дюркгейма ґрунтувалася на визнанні того, що суспільство володіє власною, незалежною від людей реальністю; що це не просто ідеальне буття, а система активних сил, «друга природа»; що пояснення соціального життя треба шукати у властивостях самого суспільства.
Функціоналізм часто ототожнювали зі структурним аналізом. Тому в соціологічній літературі вони постають як єдина структурно-функціональна теорія або як окремі функціоналістичні та структуралістичні концепції.
Структурний функціоналізм - один із основних напрямків у сучасній соціологічній теорії суспільства, чимало позицій і категорій сучасної соціології (наприклад, соціальна система, соціальна структура, соціальна дія, соціальна функція) побудовані саме на засадах цього концептуального напряму. 
Отже основними принципами сучасного структурного функціоналізму є:
· дослідження суспільства як складної цілісної системи, що складається з великої кількості взаємозв'язаних і взаємозалежних підсистем;
· дослідження інших соціальних систем і аналіз соціальних зв'язків усередині них
· визначення ролі окремого соціального елемента у межах певної соціальної системи, його особливостей та функцій.
Основоположниками структурно-функціонального аналізу прийнято вважати американських соціологів Толкотта Парсонса (1902 - 1979) та Роберта Мертона (нар. в 1910 p.).
Основи своєї наукової концепції Т. Парсонс виклав у працях "Структура соціальної дії" (1937), Соціальна система" (1951) та "Теорії суспільства" (1964). Парсонс неодноразово вказував, що його соціальна теорія ґрунтується не на даних емпіричних досліджень, а на логічному узагальненні. Учений був впевнений, що наукова теорія повинна формуватися на усвідомленні соціологом теоретичних засад своєї концепції, що виходять з логіки, а не з практики. Теоретичні засади концепції Парсонса опиралися на праці Е. Дюркгейма, М. Вебера, В. Парето. Наукові розробки Парсонса стали прогресивною соціологічною концепцією того часу, яка пояснювала загальні механізми існування суспільства як цілісної системи, роль і місце у ньому окремих елементі в, зв'язки суспільства з такими соціальними системами як особистість та культура. Проводився глибокий аналіз основ формування стабільності у соціальній системі, насамперед у суспільстві. Разом з тим, концепція Парсонса містила ряд недоліків. По-перше, вона носила суто теоретичний характер і мала значний розрив з практикою. По-друге, його наукова теорія стала аналізом суспільства узагалі, разом з тим аналіз дрібніших соціальних систем досліджувався Парсонсом меншою мірою. По-третє, вона описувала загальні особливості функціонування суспільства, не враховуючи специфічні особливості окремих суспільств. І нарешті, концепція Парсонса стала теорією суспільства у стані рівноваги, минаючи проблему соціальних протиріч і конфліктів, що виникають у ньому.
Таким чином, соціологічна теорія Т. Парсонса потребувала уточнення і коригування.
Враховуючи недоліки наукової концепції Т. Парсонса, його послідовник Роберт Кінг Мертон поставив за мету удосконалити її. Насамперед Мертон виступив проти тези Парсонса про всеохоплюючий і всезагальний характер структурно-функціонального аналізу, відкидаючи значимість емпіричних досліджень. Враховуючи неповторність різних соціальних явищ, Мертон пропонує ввести так звані теорії середнього радіуса дії. На відміну від свого попередника, чия концепція носить здебільшого структуралістський характер, теорія Мертона передусім функціональна. Функцією Мертон називає те явище, яке слугує саморегуляції соціальної системи або пристосування її до середовища.
85.Релігія як предмет соціологічного аналізу.
Релігія як предмет соціологічного аналізу являє собою сукупність певних структур і процесів, пов'язаних з функціонуванням її як соціального явища. Соціологія вивчає релігію як систему регуляторів соціальних зв'язків та відносин, зразків поведінки індивідів, що базуються на релігійній свідомості.
Релігія є об'єктом дослідження багатьох наук, кожна з яких розглядає її під різним кутом зору. Серед таких наук, крім соціології, можна виділити філософію, історію, політологію, психологію, етнографію, культурологію.
Найперше релігія є об'єктом дослідження філософської системи знань як одна із первісних форм світогляду. Філософію цікавить особливе релігійне трактування буття, будови світу, природи і місця у ній людині. Досліджує філософія також зміст релігійного світогляду і процес генезису релігії.
Історію цікавить процес становлення та розвитку релігії, її історичні форми. Історична наука вивчає процес формування тої чи іншої релігії у контексті території її походження, розповсюдження конкретної релігійної системи та її вплив на політичні, економічні та соціально-культурні процеси.
Політологія вивчає релігію як вияв масової суспільної свідомості, що впливає на політичні процеси в державі, визначає відносини між суб'єктами і об'єктами політики. Політичні науки досліджують таким чином, функціонування різних релігійних інститутів (церква, релігійна община, секта) як суб'єктів політичної діяльності.
Психологічні науки вивчають вплив релігійних систем на психічні процеси, стани та явища як індивідуального так і масового характеру. Наприклад, психологія релігії досліджує вплив релігії на формування емоційного стану індивіда, вияву його волі, почуття нав'язливості та інших психічних станів.
Культурологія досліджує релігію як духовний феномен, як складову єдиної загальносвітової культури.
Зрозуміло, що соціологія як наука про соціальне досліджує релігію не як психічне, культурне чи духовне явище, а насамперед, як явище соціальне.
Отже можна констатувати, що об'єктом соціології релігії є дослідження релігії як соціального феномена, процесу виникнення, розвитку релігії, її місця у духовному житті суспільства.
Предметом даної галузі соціології є вивчення впливу релігії на соціальні процеси, взаємодії релігії і суспільства, духовного і соціального життя. Отож, вивчаючи ту чи іншу релігійну систему, соціологія релігії найменше переймається дослідженням її канонічного змісту, особливостями віросповідання, релігійного культу, релігійних традицій. Натомість вона вивчає релігію як організуюче начало, як форму суспільної свідомості і суспільної поведінки.
Таким чином, соціологія має справу з релігією як соціальним феноменом, тобто вона вивчає релігію, доступну для спостереження, опитування, інших емпіричних методів дослідження соціальної поведінки людини: як утворюються і функціонують релігійні інститути та групи, завдяки чому вони зберігаються чи перестають існувати, які відносини складаються між релігійними групами, чому між ними виникають конфлікти, що є основою ритуальних дій тощо. Для соціології релігійні вірування цікаві і важливі не самі по собі. На відміну від філософії, що вивчає питання істинності чи хибності релігійних постулатів, соціологію найперше цікавить те, як ці вірування поряд з релігійними організаціями впливають на поведінку людини.
Предметом соціології релігії може бути не тільки релігійна система в цілому, а окремі релігійні організації чи групи, адже вони є самостійним суб'єктом соціального життя і соціальної структури суспільства і неабияк впливають на свідомість і поведінку особистості.
Релігійні організації об'єднання людей, груп на основі спільних вірувань та інтересів щодо відправлення релігійних культових дій.
Важливою метою релігійних організацій є вплив на їх членів, формування у них відповідних мети, цінностей, ідеалів. Реалізація цілей досягається виробленням систематизованого віровчення, формуванням системи його захисту та виправдання, здійсненням та керівництвом культовою діяльністю, контролем та здійсненням санкцій щодо виконання релігійних норм, підтримкою зв'язків із світськими організаціями, державним апаратом.
Формування релігійних організацій зумовлене розвитком процесу інституціоналізації, посиленням системних якостей релігії, виокремленням стійкої соціальної верстви служителів культу. Вони очолили релігійні інститути, зосередили у своїх руках діяльність щодо генерування, трансформації релігійної свідомості та регуляції поведінки віруючих.
Релігійна організація є складним соціальним інститутом. Відомо чотири основні типи релігійних організацій: церква, секта, харизматичний культ та деномінація.
Церква релігійна організація зі складною, суворо централізованою та ієрархізованою системою взаємодії священнослужителів і віруючих.
Основні її функції: вироблення, збереження та передача релігійної інформації, організація, координація релігійної діяльності, контроль за поведінкою людей.
Секта течії, об'єднання віруючих, опозиційні щодо певних релігій.
Виникає вона внаслідок відокремлення від церкви частини віруючих та священнослужителів, їй притаманне специфічне тлумачення традиційних догматів пануючого або найпоширенішого віровчення, відмова від деяких традиційних обрядів, проповідь винятковості своєї релігійної доктрини (істинного шляху до спасіння).
 Магія  (від грецького «чаклунство», «чарівництво») або чари сукупність прийомів і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що здійснюються з метою вплинути надприродним шляхом на явища природи, тварин або людину. Розглядають магію як  елемент будь-якої релігії, знаходячи її присутність в обрядах, ритуалах і таїнствах  релігій. Більше того, магію в чистому вигляді  вважають однієї з ранніх форм релігії. Ця точка зору, особливо останнє твердження (магія одна з ранніх форм релігії), повинна розглядатися як сумна омана, що базується на передумові, що релігія дорівнює вірі в надприродне, і на ототожненні надприродного з фантастичним, а точніше з фантастичними (помилковими) поданнями про природу фізичної реальності. Властиво, основа подання магії як форму релігії може бути виражена через наступний умовивід: «Релігія є віра в надприродне. Нічого надприродного не існує. Отже, релігія є віра в те, чого не існує. Магія заснована на вірі в те, що не відповідає дійсності. Отже, релігія і магія по основній характеристиці тотожні. Магія є форма релігії, що і було потрібно довести».
Білет26
26.Загальна характеристика діяльності світових соціологічних дослідницьких центрів.
Міжнародна соціологічна асоціація - об’єднання національних соціологічних асоціацій, дослідницьких інститутів, відділень та факультетів, а також фізичних осіб, що займаються проведенням різноманітних соціологічних досліджень, заснована у 1949 р. за сприяння ЮНЕСКО. Перший конгрес асоціації відбувся в вересні 1949 р. в Осло, у його роботі прийняли участь представники 21 країни світу, президентом виконавчого комітету було обрано Л. Вірта (США). Сьогодні членами асоціації є національні соціологічні об’єднання 58 країн світу. Офіційними мовами асоціації були визнані англійська, французька та іспанська.
Мета діяльності : сприяння розвитку соціології у світі, використання соціології для розв’язання глобальних та регіональних проблем, розширення особистісних контактів між соціологами різних країн, посилення міжнародного обміну інформації у галузі соціології, підтримка проведення міжнародних соціологічних проектів.
Радянська соціологічна асоціація Академії наук СРСР стала членом міжнародної соціологічної асоціації у 1958 р. Міжнародна соціологічна асоціація має свої періодичні видання: International Sociology Journal of the International Sociological Association; SAGE Publications; Current Sociology ISA.
Інститут Геллапа – офіційна міжнародна дослідницька структура Gallup International, заснована у травні 1947 р. Ще у 1935 р. Дж. Геллап разом з підприємцем Г. Андерсоном, ризикнувши власним капіталом, заснували у Принстоні (штат Нью-Джерсі) Американський інститут громадської думки або Інститут Геллапа, який у 1947 р. був перейменований у Міжнародну асоціацію Геллапа.
У 1936 р. Дж. Геллап, опитав в ході президентської кампанії 3000 людей й спрогнозував переобрання Франка Рузвельта. В цілому за першу половину ХХ ст. він здійснив три успішних прогнози результатів президентських виборів (1936, 1940, 1944) й один невдалий (1948), у якому передбачав поразку Гаррі Трумена, але той переміг. Невдача змусила Дж. Геллапа більш детально розібратися у сутності статистичних процедур й удосконалити методичний інструментарій.
Після 1948 р. американці 12 разів обирали президента країни. Й 12 разів прогнози Інституту Геллапа були вірними. В цілому за 16 президентських кампаній середнє розходження між офіційними даними голосувань й прогнозами Дж. Геллапа становила не більше 2,7%.
Інститут демоскопії (Німеччина), заснований у 1947 р. Елізабет Ноель-Нойман та Еріхом Нойманом,у селищі Алленсбах. Інститут створювався задля проведення маркетингових, медіа- й соціальних досліджень та вивчення громадської думки.
Сьогодні Інститут демоскопії носить статус товариства з обмеженою відповідальністю, його очолюють проф. Елізабет Ноель-Нойман та проф.. Ренате Кьохер. В Інституті працює близько 100 постійних співробітників, мережа інтерв’юерів налічує майже 18000 осіб у різних містах та селищах Німеччини.
Спектр застосованих методів не дуже великий, це бліц-опитування, включені інтерв’ю, формалізовані опитування, лонгітюдні дослідження тощо.
Інститут має декілька постійно діючих проектів, серед яких слід виділити такі, як:
- аналіз ринку та рекламодавців в межах якого щорічно проводиться 20 тис. інтерв’ю;
- телефонні інтерв’ю з більш ніж 600 провідними представниками ділового світу, політики та державного управління, що проводяться на замовлення журналі «Капітал»;
- проводяться передвиборчі дослідження з метою вивчення політичних настроїв виборців;
- опитування населення щодо споживчої поведінки, планів придбання різних груп товарів, перегляді телепередач, читання газет тощо;
- проект АСТА, який дослід. ставлення до комп’ютеру, Інтернету, мобільного зв’язку.
ESOMAR:Європейська асоціація дослідження громадської думки та ринку була створена у вересні 1948 р. у Амстердамі (Голландія). Сьогодні асоціація налічує більш ніж 4 тис. індивідуальних членів зі 100 держав світу.
Мета: установлення і підтримування найвищих професійних стандартів у сфері маркетингових і соціальних досліджень; концентрації зусиль на цілях, спільних для всіх професіоналів у даній сфері; сприяння підвищенню суспільної довіри до досліджень і дослідників; обміну досвідом у сфері прогресивних методів і технологій досліджень.
Діяльність ESOMAR відбувається за такими основними напрямами:
проведення міжнародних семінарів, конгресів, конференцій та річних зборів;
проведення навчальних програм і курсів з техніки маркетингових досліджень;
організація і підтримка інституту національних представників у всіх країнах світу.
Національний центр опитування громадської думки США (NORC) створений у 1941 р. при Чиказькому університеті. Центр є некомерційною установою, що надає консультаційну допомогу та розробляє емпіричні проекти для професійних соціологів та наукових центрів.
В межах основного проекту GSS (General Social Survey)водиться багаторічний моніторинг за комплексним опитувальником (омнібусом), побудований на особистісних інтерв’ю домогосподарств США. Основні тематичні модулі: міжгенераційна мобільність, релігія, війна, стратифікація, трудові організації, соціально-політична ситуація, емоції, соціальні мережі, раси, гендер, ринок, тощо.
GfK Group (Gessellschaft fur Konsumforschung) – найбільша в Європі дослідницька компанія, що пропонує послуги у сфері маркетингових досліджень. Заснована у 1925 р. за ініціативою Людвіга Ерхарда останнього канцлера Германії в Нюрнберге (Німеччина).
GfK Ukraine проводить дослідження [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], ринків фінансових та телекомунікаційних послуг, дослідження ринку банківських послуг.
Інститут наукової інформації з суспільних наук Російської академії наук (ІНІСН РАН) створений у 1969 р., - єдиний в Росії науковий центр підготовки науково-інформаційних та аналітичних матеріалів з гуманітарних дисциплін.
56.Теорії конфлікту в сучасній соціології.
Вважається , що першим ученим родоначальником теорії конфліктів є К. Маркс.
К. Маркс вважав , що єдиним двигуном суспільного прогресу є боротьба протилежностей , антагонізм яких закладено у всіх сферах і формах суспільного життя. Боротьба класів веде до зміни формацій через соціальні революції. Тобто соц. революція є з одного боку вищою формою класової боротьби , а з іншого боку - завершенням даного етапу конфлікту. Критика цієї теорії :
1 . Розвиток не завжди йде через революцію ,
2 . Результатом класової боротьби ніколи не є перемога однієї з сторін, що боряться . Перспектива : якщо конфлікт - двигун загального прогресу , то за Марксом пролетарська революція - остання революція в історії суспільства, що забезпечує ліквідацію приватної власності, соц. нерівність і експлуатацію.
Після Маркса його послідовники радикали (Ленін , Сталін , Мао Цзедун ) сформулювали теорію про наростання боротьби в міру зростання сили робітничого класу і його союзників.
Крім марксизму теорія конфлікту має ряд інших великих теоретиків . Одним з найбільш ранніх був представник німецької школи Зіммель . У своїй роботі «Соціологія » він сформулював ряд висновків і ввів у науку саме поняття « соц. конфлікту ». Його концепція полягала в тому , що конфлікти мають загальний , абсолютний характер. Вони обумовлені психологією людини і насамперед конфлікт коренитися у двох протилежних засадах , інстинктах , властивих будь-якій людині - любов і ненависть. Він вважав , що це родовий початок , а конфлікт - зіткнення протилежностей властивим всім формам життя , вони властиві і суспільству. Висновки: конфлікт - не обов'язково є руйнівником системи , за певних умов він швидше сприяє збереженню системи через руйнування шкідливого боку цієї системи.
      Р. Дарендорф ( 60 -і рр. . ) Виходив з того , що суть соціальних конфліктів полягає в тому , що у одних груп в суспільстві влада, а в інших її немає , причому влада одних якраз здійснюється по відношенню до інших. Основною причиною появи та розгортання соц .. конфлікту вчений вважає об'єктивно існуючу нерівність розподілу влади та авторитету серед різніх соц .. груп. Із цих ситуації існує 2 виходи :
1 . Загострення боротьби , конфлікту в результаті 3 -х причин : а ) влада у небагатьох , а більшість її позбавлені , б) не існує спокійних , вільних шляхів перерозподілу влади , в) більшість безвластних не мають можливості вільно створювати партії , союзи , блоки , сприяють перерозподілу влади;
2 . Подолання конфлікту , у якого теж свої умови й етапи . Для подолання конфлікту люди повинні усвідомити свої інтереси , об'єднатися і перерозподілити владу.
В даний час найбільш значними представниками конфліктології вважаються американці Л. Козер , К. Боулдинг . За Козером , суть конфлікту полягає в ідеологічних явищах , що відбивають почуття людей незадоволених розподілом влади , доходів , комфорту , незадоволених своїм статусом , своєю роллю в суспільстві , і це почуття незадоволеності змушує формулювати аргументи , теорії, що пояснюють , що світ влаштований несправедливо. Козер говорив , що в закритому суспільстві нормально висловити свої інтереси можна тільки об'єднавшись з іншими незадоволеними і оголосивши війну іншій частині суспільства. Результат - жорстока війна частин суспільства . У відкритих суспільствах цього не трапляється , оскільки , інтереси різні реалізуються в наборі демократичних соц. інститутів . Конфлікт представляє собою боротьбу за цінності і претензії на певний статус , владу і ресурси , боротьбу , в якому цілями супротивників являютьсяся нейтралізація , нанесення збитків або знищення супротивника.
Боулдинг вважав , що вихід з конфлікту полягає в тому , щоб управлінські структури різного рівня впливали на переорієнтування інтересів в інше русло і можливості впливати на людей , перш за все не допускати загострення пристрастей , коли подолати конфлікт неможливо.
Основними причинами конфлікту є: нерівність становища людей ; різноманітність форм свідомості , коли стикаються люди, що мають різноманітний менталітет. Досить широко поширене визначення причин конфліктології: « Несумісність претензій сторін , при обмеженості можливостей їх задоволення ». Соц. конфлікти виконують у суспільстві різні функції:
- Функцію « вихлопного клапана » в конфлікті висловлюються претензії і вимоги , які породжують незадоволеність ;
- Конфлікт - джерело інновацій , так як конфліктуючі в ході конфлікту знаходять ідею , рішення, яке задовольнити рішенням , дозволяє суперечності ;
86.Девіантна поведінка як предмет соціологічного аналізу.
Соціологія девіантної поведінки є спеціальною соціологічною теорією, яка соціологічними методами досліджує сутність соціального явища – девіацій. Як соціальне явище девіації це відхилення в діях і поведінці окремих людей, груп.
Коли девіантна поведінка набуває більших масштабів, охоплює значне число людей і перетворюється на помітне соціальне явище, то в даному випадку застосовується термін «соціальне відхилення». Саме девіантна поведінка як соціальне явище - предмет соціології і соціальної психології. Проблема кваліфікації поведінки як нормативної або девіантної полягає в релятивності (відносності) самих соціальних норм. Одну і ту ж дію в різних ситуаціях оцінюють по-різному (вбивство - злочин і вбивство - подвиг на війні). Суспільство еволюціонує, і з необхідністю змінюються самі соціальні норми, наприклад відношення права до підприємницької діяльності, моральна оцінка дошлюбних сексуальних відносин, або ставлення до куріння на Заході. Друга проблема - це невизначеність поведінкових очікувань. Перехід дороги в недозволеному місці офіційно заборонений, але широко поширений і вважається напівлегальним до тих пір, поки нікому не заподіює шкоду.
Таким чином, соціологія девіантної поведінки - вивчає прояви девіації, її причини - як соціально-психологічні, так і загальносуспільні чинники, а також систематизує весь наявний матеріал, всі наукові джерела, підходи вивчення, принципи, що стосуються поведінки, діяльності людей та груп, які не відповідають загальноприйнятим нормам.
При цьому сама соціологія займається вивченням найбільш загальних причин і наслідків девіації, її впливу на розвиток соціальних процесів, показує шлях відповідного ефективного контролю, ліквідації, запобігання наслідкам проявів такого типу.
Об'єктом соціології девіантної поведінки виступають суб'єкти девіантної поведінки: люди, групи людей, організації.
Предметом соціології девіантної поведінки виступають характеристики та природа соціального явища як девіантна поведінка та діяльність і розгляд їх як специфічних відповідних відносин.
На думку Е. Гідденса вивчення відхилень - одна з найбільш захоплюючих завдань соціології. Ця область складна для аналізу, тому що типів порушень так багато, як багато соціальних норм і цінностей, Крім того, норми різних культур, а також субкультур в рамках одного суспільства істотно розрізняються. Тому те, що нормально для одного співтовариства, може бути відхиленням в іншому.
Тому соціологія девіантної поведінки визначається як теорія з історично мінливим предметом. Саме поняття «відхилення» характеризується як елемент механізму зміни, притаманний будь-якій системі і має як негативні, так і позитивні значення. Соціальна нерівність визначається як джерело відхилень. На рівні індивіда таким джерелом є «соціальна невлаштованість». Між різними формами девіантної поведінки (у тому числі негативними і позитивними) існує постійний зв'язок.
Білет27
27.Організаційна структура діяльності соціологічних служб в Україні.
Після підписання указу Президента України Л. Кучми «Про розвиток соціологічної науки в Україні» з метою створення сприятливих умов для розвитку соціологічної науки в Україні.
Організаційну структуру соціології в Україні репрезентовано різними соціологічними установами:
установи Академії Наук України, що здійснюють розробку загальних теоретико-методичних і галузевих соціологічних проблем;
центри вивчення громадської думки, що утворені на громадських засадах у деяких містах України.
установи при різних державних організаціях, міністерствах і відомствах, що ведуть соціологічні дослідження за завданнями цих організацій, розробляють теоретико-методологічні проблеми державно-політичної та відомчої роботи;
соціологічні кафедри та лабораторії вузів, що готують спеціалістів;
соціологічні служби підприємств та інших соціальних організацій, що здійснюють прикладні дослідження соціологічних проблем, розробку і впровадження соціальних технологій.
Координує соціологічну роботу Соціологічна асоціація України (САУ) - всеукраїнська громадська організація, що об’єднує вітчизняних і закордонних учених, колективи і організації, що працюють у сфері соціології. Метою Асоціації є сприяння розвитку соціології в Україні, методологічному і методичному забезпеченню соціологічних розробок, захист законних інтересів соціологів. Форми роботи: організація і проведення наукових конференцій, семінарів, круглих столів, публікація теоретичних робіт.
До числа установ Академії Наук України, що здійснюють розробку загальних теоретико-методичних і галузевих соціологічних проблем, слід віднести:
Національний інститут стратегічних досліджень, утворений Указом Президента України від 4 березня 1992 року. Очолює інститут Єрмолаєв Андрій Васильович.
Основними завданнями Інституту є:
- наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив суспільно-політичного розвитку України; - дослідження проблемних питань економічного, демографічного, соціального, гуманітарного, етнополітичного, воєнно-політичного, зовнішньополітичного, інформаційного, екологічного розвитку України; - моніторинг регіональних аспектів суспільного розвитку; - наукова експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, державних заходів соціально-політичного спрямування;
Інститут демографії та соціальних дослідженьім. М.В.Птухи НАН Україниє єдиною профільною науково-дослідною установою НАН України, яка спеціалізується на системних дослідженнях проблем демографічного і соціального розвитку, проводить фундаментальні та прикладні дослідження, моделює новітні тенденції, розробляє комплексні демографічні прогнози та концептуальні засади державної соціально-демографічної політики. Очолює інститут Лібанова Е. М.
Центр перспективних соціальних досліджень Міністерства праці та соціальної політики України та НАН України від 2002. Центр перебуває у віданні Мін. праці та соц.. політики України.
Основними напрямками діяльності Центру є:
- здійснення наукових досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію стратегічних напрямків соціальної політики держави; - моніторинг науково-дослідних робіт з питань праці;
- участь у підготовці проектів законодавчих і нормативно-правових актів України; - забезпечення проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів в галузі соціально-трудових відносин та соціального захисту населення; - організація конференцій, семінарів, нарад тощо з наукових проблем; - підготовка наукових кадрів (  аспірантів)
Інститут соціології НАН Українистворено в листопаді 1990 р. Зміст і характер наукових досліджень Інституту спрямовані насамперед на виявлення закономірностей і основних тенденцій соціального розвитку українського суспільства.
Напрямки досліджень: особливості соціально-статусної стратифікації; тенденції й механізми соціальної диференціації; тенденції трансформації соціальної структури суспільства; фактори адаптації особистості в умовах суспільної кризи; соціологія культури й масової комунікації;
Соціологічний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразінабуло засновано у 1990 році. У 1963 р. лабораторії соціологічних досліджень та відкритій у 1980 р. кафедрі соціології на чолі з професором Якубою О.О. Саме з 1980 р. ця кафедра забезпечувала підготовку фахівців за введеною на економічному факультеті спеціалізацією з соціології. Перший випуск за цією спеціалізацією відбувся у 1983 р. У 1988 р. на економічному факультеті було відкрито відділення соціології, а у 1990 р. засновано соціологічний факультет. Першим деканом соціологічного факультету був ректор Харківського нац.. уні-ту ім.В.Н.Каразіна проф. Бакіров Віль Савбанович.
Громадська організація «Центр «Соціальний моніторинг»» займається організацією і проведенням досліджень соціально-економічних процесів в Україні та соціально-політичних орієнтацій різних груп населення.
Основні напрями діяльності ЦСМ: вивчення громадської думки населення України з актуальних проблем;вимірювання рейтингу політичних інституцій, діячів, партій, громадських організацій;вивчення міграційних та еміграційних настроїв населення;дослідження актуальних проблем сучасної української сім’ї;аналіз гендерних аспектів орієнтацій населення України;
Східноукраїнський Фонд соціальних досліджень створений у травні 1996 р. за ініціативою соціологів, політологів, економістів та юристів Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, представників ділових кіл, ЗМІ й органів місцевого самоврядування м. Харкова. Фонд існує як громадська некомерційна організація, здійснює свою діяльність за рахунок благодійних внесків й грандів на наукову діяльність.
Провідним завданням фонду є сприяння науково-дослідницькій, соціально-технологічній та соціоінженерній діяльності на основі сучасних досягнень соціології, економіки, політології, правознавства, соціальної психології, урбаністики та інших соціальних наук.
Центр науково-прикладних досліджень «СОЦІО» створено у 1991 році з метою дослідження  громадської думки, створення систем соціальних показників і моніторингу  різноманітних регіональних і національних проектів.
Стратегічне завдання Центру – створення регіональної колегії експертів за напрямками, означеними вище, здійснення моніторингу соціального та політичного розвитку регіонів України, створення банку даних соціальних показників по регіонах України. Центр «Соціо» є однією з провідних науково-дослідницьких організацій з проблем соціальної експертизи національних й регіональних програм та проектів.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - одна із провідних дослідницьких компаній в Україні, що надає своїм клієнтам повний комплекс послуг за такими напрямками: соціоекономічні, маркетингові, політичні дослідження, дослідження здоров’я, консалтинг та аудит досліджень.
КМІС заснований у 1992 р., на сьогодні є приватним комерційним соціально-відповідальним підприємством, керівник Компанії, проф. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ],
Цілі КМІСу - вивчення й надання суспільству високоякісної інформації про політичний, соціальний і соціально-економічний стан України в цілому й різних соціальних груп і категорій.
Центр Разумкова - це недержавний аналітичний центр, заснований в 1994 р., що здійснює дослідження державної політики в таких сферах: внутрішня політика; державне управління; економічна політика; енергетика; земельні відносини; зовнішня політика; соціальна політика; міжнародна та регіональна безпека; національна безпека і оборона.
Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS – товариство з обмеженою відповідальністю. У 1988 р. вперше в Україні група фахівців Українського відділення Всесоюзного Центру вивчення громадської думки (ВЦИОМ) починає проводити соціальні і маркетингові дослідження.
Очолює центр генеральний директор д. с. н., проф. Микоал Чурилов. Опитувальна мережа Центру охоплює всю територію нашої країни і складається з понад 600 спеціально підготовлених інтерв’юерів. У кожному обласному центрі працюють інтерв’юери, які можуть провести глибинне інтерв’ю чи фокус групову дискусію будь-якого рівня складності. Діяльність останніх організують і координують 26 регіональних супервайзерів.Також в Центрі SOCIS впроваджена система контролю якості роботи інтерв’юерів незалежною мережею контролерів.
57.Теоретичні джерела феноменологічної соціології
А. Шюц розробив концепцію інтерсуб'єктивного світу повсякденного життя. Цей світ, за його точкою зору, існував до нашого народження і інтерпретувався нашими предками як соціальний світ. З цією інтерпретацією можна познайомитись лише завдяки вихованню і навчанню в сім'ї та школі. Сприйняття конкретних законів залежить від того, як людина інтерпретує, визначає для себе ті або інші події. Спосіб тлумачення ситуації, визначення того, що можливо, допустимо, а що абсолютно виключено, залежить від системи цінностей індивіда, яку він засвоїв в процесі соціалізації, від нагромадженого власного досвіду взаємодії з оточуючими людьми. Шюц підкреслював, що різниця ціннісних і смислових значень обумовлена специфікою соціалізації і залежить від приналежності індивіда до тієї чи іншої культури, соціальної верстви, професійної групи. Соціально нормовані "конструкції світу" дуже варіативні.
Можливість об'єктивного розуміння мотивів людських дій, тобто їх суб'єктивного смислу, стверджує Шюц, закладена в самій основі повсякденного життя, у "світі повсякденності". Саме це дозволяє вирішувати головне, на думку Шюца, завдання соціології зрозуміти процес становлення об'єктивності соціальних явищ на основі суб'єктивного досвіду індивідів.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (1859-1938) - родоначальник феноменології, що буквально означає вчення про феномени, що розуміються ним як смисли предметів і подій виникають, що виникають у свідомості.
За Е. Гуссерлем, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - це строго наукова [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] про феномени свідомості як про чисті сутності, що утворюють світ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] буття, про самоочевидних логічних принципах, що дають можливість очистити [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від емпіричного змісту.
Отже, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] за своєю суттю є наукою факту - гранично узагальненого і ідеалізованого. Сам Гуссерль називає її дескриптивною, тобто описовою, наукою.
Вирішальна проблема теорії пізнання - проблема об'єктивності пізнання. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], говорить Гуссерль, недостатньо того, що ми орієнтуємося в світі, що ми маємо закони як формули, за якими ми можемо передбачати майбутнє і відновлювати минуле. Він хоче привести в ясність, що таке по суті речі, події, закони природи і т.п. І якщо [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] будує теорії для систематичного [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] своїх проблем, то філософ запитує, у чому сутність теорії, що взагалі робить можливим теорію і т.п.
Гуссерль прагнув відшукати останні самоочевидні, власне логічні принципи, щоб очистити свідомість від емпіричного змісту, що можливо лише за допомогою редукції, тобто відомості вищого до нижчого. Для цього філософія покликана звільнитися від усіх догматичних принципів, які виростають на грунті звичайної «природної установки» свідомості у своєму ставленні до світу. З його точки зору, філософія покликана стати борцем за необхідну людству самосвідомість: якраз це і було [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] всієї логічної [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] його системи.
Таким своєрідним способом Гуссерль прагнув вирішити гносеологічне питання про зв'язок . [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] покликана служити свого роду сполучною ланкою між суб'єктом і об'єктом, бути одночасно представником духовного світу і трансцендентного світу сущого. У цьому мислитель бачив метод осягнення суті подій. Правда, самі сутності у Гуссерля виступають як значення, що не володіють власним, самодостатнім статусом існування .
Теорія П. Бергер і Т. Лукман відноситься до соціології знання. Термін соціології знання введено Максом Шелером в 20-і роки. Це соціологія цікавиться процесами, за допомогою яких певна система знання стає соціально визнаною як реальності. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] знання вивчає взаємозв'язок людського мислення та соціального контексту, в рамках якого воно виникає. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] аналізує [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], з яких [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] соціально конструюється. Ключові [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] теорії - реальність і знання.
· Реальність - це якість, властиве феноменам, мати буття, незалежно від нашої волі і бажання.
· Знання - це впевненість у тому, що феномени є реальними і мають специфічними характеристиками.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і знання соціально відносні, для різних категорій людей вони мають різний зміст. Ситуаційний детермінізм (причинність) стверджував залежність знання соціально-історичної ситуації його виникнення. Загальне поняття ідеології - ні одне людське мислення не вільно від [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] впливу соціального контексту. Різні [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] різняться по їхній здатності подолати вузькість власної позиції. Особливо важлива тут «вільно плаває інтелігенція», вільна від класових інтересів. Утопічне мислення подібно ідеології створює спотворений [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] соціальної реальності. Неопозитивісти вважали, що спотворення знання [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] можна уникнути за допомогою дотримання канонів наукової процедури. Інша позиція Полтав, що головне завдання не викривати залежне становище ідеології, а вивчати соціальні умови знання.
87.Характеристика теорій та концепцій девіантної поведінки.
Пояснення
Теорія (концепція)
Теоретик
Основна ідея

Біологічне
Фізичні риси, пов’язані зі схильністю до злочинів
Ломброзо
Фізичні особливості є причиною девіацій


Певна фізична будова, що найчастіше зустрічається у девіантів
Шелдон


Психологічне
Психоаналітична теорія
Фрейд
Конфліктність, притаманна особистості, спричиняє девіацію

Соціальне
Аномія
Дюркгейм
Девіація, зокрема самогубство, здійснюється через відсутність норм


Соціальна дезорганізація
Шоу, Маккей
Девіація багатьох видів виникає, коли культурні цінності, норми та соціальні зв’язки відсутні, послаблені чи стають суперечливими


Аномія
Мертон
Девіація відбувається коли існує розрив між цілями суспільства та схвалюваними засобами їх досягнення


Соціокультурні теорії
Селлін, Міллер, Сатерленд, Клауард, Охлін
Конфлікти між нормами субкультури та панівною культурою є причиною девіацій


Теорія навішування ярликів
Беккер
Девіація – своєрідний ярлик, яким групи, що мають владу, позначають поведінку більш слабких груп


Радикальна кримінологія
Турк, Квінні, Тейлор, Уолтон
Девіація є результатом протидії нормам капіталістичного суспільства


Біологічний підхід. У ХІХ ст. велике значення у криміналістиці та соціології девіантної поведінки відіграла теорія італійського лікаря, вченого Чезаре Ломброзо (1835-1909). Він встановив зв'язок між кримінальною поведінкою і специфічними анатомофізіологічними ознаками злочинця. На основі антропологічних вимірювань засуджених він дійшов висновку щодо існування «природжених злочинців», які становлять до 40 % загальної кількості засуджених (інші - це випадкові злочинці). їм властиві особливі фізичні риси: сплющений ніс, рідка борідка, низький лоб, великі щелепи, високі вилиці. Ця теорія була популярною на початку ХХ ст., але згодом її витіснили інші теорії (таблиці, складені Ломброзо, не підтвердилися подальшими дослідженнями).
Уільям Х. Шелдон (1940), відомий американський психолог і лікар, наголошував на важливості будови тіла. Він вважав, що у людей певна будова тіла означає наявність характерних особистісних рис:
ендоморфу (людині з округлими формами) притаманні товариськість, вміння знаходити спільну мову з людьми, потурання своїм бажанням;
мезоморф (чиє тіло відрізняється силою і стрункістю) виявляє схильність до неспокою, він активний і не занадто чутливий;
ектоморф (людина слабкої статури) характеризується здатністю і схильністю до самоаналізу, наділений підвищеною чутливістю, вразливістю.
Спираючись на дослідження поведінки двохсот юнаків у центрі реабілітації, Шелдон зробив висновок, що найбільш схильні до девіантної поведінки мезоформи, хоча вони не завжди стають злочинцями.
З. Фрейд у своїх ранніх роботах стверджував , що вся людська поведінка прямо або побічно визначається еросом, інстинктом життя, чия енергія, звана їм лібідо, спрямована на зміцнення і утвердження життя. Девіантність при цьому розглядалася як реакція на блокування або руйнування лібідіозних імпульсів. Однак згодом Фрейд трохи змінює свою первісну теоретичну схему. Він припустив існування другого, поряд з еросом, основного інстинкту - Танатоса, або інстинкту смерті, чия енергія спрямована на руйнування і припинення життя.
Таким чином, людське поведінка стала розглядатися як результат комбінацій дії цих двох інстинктів.
Еріх Фром досліджував найбільш небезпечний вид відхиляється - деструктивність- тобто прагнення до руйнування, агресію. У своєму дослідженні людської деструктивності він підкреслював глибоку різницю межу різними проявами агресії, позначивши їх як «злоякісну» і «доброякісну»; неадаптивність жорстокість і адаптивну, оборонну агресію. Злоякісна агресія виявляється, за Фроммом, в садизм та некрофілії, які і обумовлюють деструктивність як рису характеру. Саме цей вид агресії, властивий виключно людині, Фромм розглядає, як найбільш небезпечний для суспільства і всього розвитку цивілізації. При цьому причину існування цих форм агресії він бачить у соціально-економічному устрої сучасного суспільства.
Власне соціологічні теорії девіції
Теорія аномії
Еміль Дюркгейм - основоположник соціологічного дослідження девіації. Він стверджував, що девіація має функціональне значення в суспільстві: сприяє усвідомленню меж того, що вважається поведінкою нормальною, допустимою. Девіації виконують роль факторів, що спричинюють людей підтвердити свою відданість моральному порядку суспільства.
Дюркгейму належить ідея аномії.
Аномія - суспільний стан, який характеризується розладом системи цінностей, обумовлений кризою всього суспільства, його соціальних інститутів, протиріччям між проголошеними цілями та неможливістю їх реалізації для більшості.
Американський соціолог Роберт Мертон Кінг застосував поняття аномії та соціальної солідарності до аналізу соціальної дійсності США. Для більшості американців, життєвий успіх, що передусім втілювався в матеріальних благах, перетворився на культурно схвалену ціль. Окремі фактори, наприклад, гарна освіта та робота з високою заробітною платою, одержали схвалення як суспільно визнані засоби досягнення успіху.
Декларувався рівний доступ до засобів досягнення матеріального успіху в житті. Однак бідним та представникам національних меншин часто досяжні лише більш низькі рівні освіти та обмежені матеріальні ресурси. Інтерналізація цілі щодо матеріального успіху та перешкоди в можливості її реалізації можуть зумовити девіантну (нонконформну) поведінку.
Отже, тоді, коли суспільство проголошує спільні символи успіху для всього суспільства, обмежуючи при цьому доступ значної частини людей до визнаних засобів їх досягнення, створюються умови для антисуспільної поведінки.
Теорія культурного перенесення
Французький соціолог Габріель Тард сформулював теорію наслідування для пояснення девіантної поведінки. Він переконався, що злочинці, як і добропорядні люди, імітують поведінку тих людей, з якими вони зустрічалися раніше, знали про них. але на відміну від законослухняних громадян, вони імітують поведінку злочинців.
В 1920-1930 рр. соціологи Чиказького університету, намагаючись пояснити високий рівень злочинності в окремих районах Чикаго, провели ряд досліджень, внаслідок чого з'ясували, що в окремих районах міста рівень злочинності залишався стабільним протягом ряду років, незважаючи на зміни в етнічному складі населення. Вчені дійшли висновку, що кримінальна поведінка може передаватися від покоління до покоління.
Едвін Г. Сазерленд розробив теорію диференційної асоціації, яка базується на ідеях інтеракціонізму та наголошує значення соціальної взаємодії в процесі формування поглядів та вчинків людей. Згідно з Сазерлендом, індивіди стають правопорушниками тією мірою, якою вони належать оточенню, що наслідує девіантні цінності та установки, методи. Чим раніше розпочнуться контакти з криміногенним середовищем, чим інтенсивнішими та тривалішими вони будуть, тим вища вірогідність того, що такий індивід стане правопорушником. Однак тут відбувається не лише наслідування, а й навчання. Згідно з цим принципом, тюремне ув' язнення має досить негативні наслідки з огляду на контакти.
Теорія культурного перенесення. Показує, що соціально не схвалена поведінка викликається тими самими процесами соціалізації, що й соціальна схвалена. Соціолог Вальтер Б. Міллер провів дослідження чинників девіації в молодіжному середовищі представників нижчого класу. Він визначав поведінку молоді як адаптацію до культурних зразків, набутих такими молодими людьми в процесі їх соціалізації в гетто та в міському середовищі. Культура нижчих класів, на думку Міллера, приділяє велике значення ряду таких першочергових принципів, як порушення громадського спокою (заохочуються зіткнення з поліцейськими, керівництвом школи, соціальними працівниками та іншими представниками влади).
Азарт (пошук гострих відчуттів, гра з небезпекою).
Доля (віра в те, що більшість важливих подій у житті не підлягає контролю, світом править випадок та доля).
Нахабство (здатність перехитрити, обманути).
Автономія (прагнення звільнитися від зовнішнього контролю). Хоча ці принципи не обов'язково злочинні, але їх наслідування створює ситуації з високою вірогідністю використання протиправних моделей поведінки.
Теорія конфлікту
Згідно з марксистською теорією правлячий клас капіталістів експлуатує та грабує народ. При цьому йому вдається уникати покарання за свої злодіяння. Трудящі - жертви капіталістичного гноблення - у своїй боротьбі за виживання змушені вчиняти дії, які правлячий клас клеймить як злочин. Інші види девіації - алкоголізм, зловживання наркотичними засобами, проституція^ - продукти моральної деградації, які базуються на гонитві за наживою та гнобленні бідняків, жінок, представників національних меншин. За Річардом Квінні, правова система США відображає інтереси та ідеологію правлячого класу. А якщо держава слугує інтересам правлячого капіталістичного класу, то й злочин є класово обумовлений політичний акт, закладений у структуру капіталістичної системи.
Теорія стигматизації
Стигматизація від грецького - клеймо. Едвін Леметр, Говард Беккер, Кай Еріксон стверджують:
По-перше, жоден вчинок власне не є кримінальним за суттю. "Негатив" вчинку обумовлений не його внутрішнім змістом, а тим, як оточуючі оцінюють і реагують на нього. Відхилення завжди є предметом соціального оцінювання.
По-друге, прибічники цієї теорії відхиляють популярну ідею, що людей можна поділити на тих, хто нормальний, та тих, хто має патологію. Вандалізм, невиконання домашнього завдання, поведінка фанатів на матчі... - первинна девіація - поведінка, яка порушує соціальні норми, але, зазвичай, залишається непоміченим з боку правоохоронних органів.
По-третє. Чи будуть ці люди визнанні як девіанти залежить від того, що вони роблять, а також від того, як реагують інші люди на їх поведінку. Тобто ця оцінка залежить від того, яким правилам слідує суспільство, в яких ситуаціях та стосовно яких людей. Особливе значення мають ті ярлики, якими наділяють індивіда.
По-четверте, наклеювання ярликів призводить до певних наслідків для таких людей. Воно створює умови для вторинної девіації- девіантної поведінки, викликаної у відповідь на санкції щодо індивіда. Індивід отримує публічне визначення, яке підноситься до рангу стереотипу, та оголошується як правопорушник, насильник. ярлик сприяє закріпленню індивіда в статусі аутсайдера. Подібний головний статус придушує усі інші та відіграє роль пророцтва, що саме реалізується. Порушники починають сприймати свій статус як конкретний тип девіантності та формувати на його основі власне життя.
По-п'яте, ті, хто отримав клеймо правопорушника, зазвичай з'ясовують, що звичайні громадяни засуджують їх та не бажають "мати з ними справу", від них можуть відвернутися друзі, рідні та іноді їх відправляють у психічні лікарні. Всезагальна ізоляція підштовхне індивідів до девіантних груп. Участь у девіантній субкультурі - спосіб подолати критичну ситуацію, знайти емоційну підтримку оточення, яке тебе розуміє. Своєю чергою, входження до девіантної групи сприяє закріпленню у індивіда уявлень про себе як про правопорушника, сприяє виробленню девіантного стилю життя, послаблює його зв' язок із законослухняними громадянами.
Білет28
28.Загальна характеристика організаційної структури соціологічної служби підприємства.
Соціологічна служба підприємства проводить соціологічні дослідження на підприємстві і на підставі всебічного вивчення соціально-психологічних проблем праці, побуту і відпочинку трудящих розробляє й реалізує заходи для виявлення і використання соціальних резервів зростання обсягів та ефективності виробництва, удосконалення управління соціальними процесами. Вона організовує роботу з управління соціальним розвитком трудових колективів, методичного забезпечення цього розвитку, координує розробку й реалізацію комплексних соціальних програм і технологій.
Соціологічна служба підприємства є незалежним підрозділом, підпорядкованим його керівникові чи першому заступнику керівника, а на підприємствах з великою кількістю працівників - головному соціологу. До її складу можуть входити соціологи, психологи, спеціалісти з профорієнтації, організації та управління виробництвом та інші фахівці.
Соціологічна служба на підприємстві в залежності від чисельності працівників підприємства, обсягу та характеру соціологічної роботи може функціонувати у вигляді:
однієї особи штатного соціолога як працівника структурного підрозділу (відділу кадрів, проектного бюро тощо);
соціологічної групи у складі 2-3 штатних соціологів як складова частина іншого структурного підрозділу;
соціологічного бюро у складі 3-5 штатних соціологів як складова частина іншого структурного підрозділу;
соціологічна лабораторія у складі 5-10 штатних соціологів як складова частина іншого структурного підрозділу або як самостійний підрозділ підприємства;
соціологічний відділ у складі 10-15 штатних соціологів як самостійний підрозділ підприємства.
Керівник соціологічної служби підприємства повинен:
забезпечувати проведення досліджень в галузі соціології, психології та фізіології праці й управління соціальним процесами;
організує участь у розробці соціальних прогнозів й моделювання соціальних процесів на підприємстві різних структурних підрозділів;
розробкою заходів удосконалення управління соціальним розвитком підприємства, що сприяють створенню оптимальних трудових процесів, встановленню раціонального режиму праці та відпочинку, покращенню морально-психологічного клімату;
приймає участь у розробці пропозицій щодо забезпечення соціального захисту працівників;
організує проведення аналізу змін соціальної структури кадрів, професійно-кваліфікаційного й демографічного складу працівників, приймає участь у формуванні резерву керівників;
організує роботу по вивченню й узагальненню вітчизняного й світового досвіду по управлінню соціальним розвитком підприємства;
Штатний соціолог повинен:
проводити соціологічні дослідження з метою розробки та запровадження заходів, спрямованих на створення на підприємстві нормальних соціально-психологічних умов;
приймає участь у розробці проектів перспективних та річних планів економічного, соціального розвитку підприємства й у плануванні розподілу коштів на соціокультурні заходи;
складає програми соціологічного дослідження й контролює їх виконання;
на основі результатів проведених досліджень розробляє рекомендації щодо удосконалення форм організації праці, покращення умов трудової діяльності;
приймає участь у роботі щодо удосконалення системи матеріального та морального стимулювання трудової діяльності працівників, покращення умов соціального забезпечення, побутового обслуговування тощо;
головують пропозиції щодо укріплення трудової дисципліни.
Так, наприклад, якщо соціолог обіймає посаду й виконує функції спеціаліста відділу зв’язків з політичними партіями та громадськими організаціями управлінь з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю районної, міської та обласної державної адміністрації, він зобов’язаний:
забезпечувати узагальнення інформації з метою подальшого інформування про суспільно-політичну ситуацію та стану громадської думки в регіоні;
аналіз тенденцій та чинників, які впливають на розвиток суспільно-політичної ситуації в регіоні; аналіз діяльності суб’єктів політичного процесу;
забезпечувати підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів на адресу керівництва міської, обласної державної адміністрації, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України;
на основі інформаційних матеріалів готувати прогноз розвитку суспільно-політичних подій;
аналізувати динаміку проведення масових заходів в регіоні, здійснювати підготовку проектів відповідей керівництва міської, обласної державної адміністрації, управління на резолюції мітингів;
вносити пропозиції щодо необхідних соціологічних досліджень суспільно-політичної ситуації та стану громадської думки в регіоні;
У разі якщо соціолог обіймає посаду й виконує функції менеджера (управитель) із зв’язків з громадськістю, він повинен:
здійснювати координацію зв’язків і безпосередньо зв’язок підприємства з громадськістю; розробляти відповідні заходи і плани розвитку зв’язків підприємства з громадськістю; організовувати прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства;
готувати відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення; контролювати матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства; проводити переговори щодо контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій;
здійснювати співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств; брати участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні спірних питань та конфліктів, залучає до їх вирішення відповідних консультантів і експертів ;
Соціолог як спеціаліст з добору персоналу повинен:
організовувати та проводить підбір та попередній відбір персоналу необхідної кваліфікації для підрозділу організації;
встановлювати ділові зв’язки з учбовими закладами, службами зайнятості, кадровими агенціями, спеціалізованими виданнями з метою їх залучення до процесу підбору спеціалістів;
організовувати внутрішній конкурс на заміщення вакантних посад;
Якщо соціолог обіймає посаду й виконує функції спеціаліста-консультанта з маркетингу, він зобов’язаний:
здійснювати розробку заходів по виробництву продукції (товару) і наданню послуг, які знаходять найбільший попит і ринок збуту;
брати участь в розробці маркетингової політики, визначенні цін, створювати умови для планомірної реалізації товару і розширення послуг;
вивчати ринок аналогічних товарів і послуг тенденцій його розвитку;
прогнозувати об’єм продажу і формувати споживчий попит на товари і послуги, досліджувати чинники, що впливають на збут товару;
брати участь в підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації управлінських кадрів з врахуванням вимог ринкової економіки і т. д.
У разі якщо соціолог обіймає посаду й виконує функції спеціаліста з управління проектами, він повинен: здійснювати збір даних для виконання проектних робіт; аналізувати інформацію по проектам; розробляти концепції проекту; приймати і затверджувати всі рішення по проекту; управляти змінами в проекті; узгоджувати проектну документацію в службах міста та інших інстанціях; проводити тендери, вибір підрядних організацій для виконання робіт; формувати і узгоджувати проміжні і підсумкові звіти за проектами з керівником відділу.
Соціолог як менеджер (управитель) з реклами видань повинен:
організовувати роботу з рекламування продукції видавництва та надання рекламних послуг стороннім підприємствам, організаціям, приватним особам;
брати участь у формуванні рекламної стратегії;
розробляти плани рекламних заходів й обґрунтовує витрати на їх проведення;
організовувати систему збору рекламної інформації, залучаючи позаштатних працівників до пошуку рекламодавців;
здійснювати контроль за укладенням та виконанням договорів щодо надання рекламних послуг;
налагоджувати ділові зв’язки з творчими спілками, громадськими організаціями, культурно-освітніми закладами, рекламодавцями;
обирати форми і методи рекламування продукції видавництва в засобах масової інформації, вивчати ринок збуту та попит покупців для визначення часу й місця проведення рекламних кампаній;
організувати підготовку рекламно-інформаційних видань (каталогів, буклетів, плакатів)
Соціолог як менеджер по рекламі та рекламній діяльності зобов’язаний:
здійснювати керівництво, планування та координація робіт по проведенню рекламних компаній, розробку планів рекламних заходів та розрахунок витрат на їх проведення;
приймати активну участь у формуванні рекламної стратегії, що ґрунтується на перспективних напрямах подальшого організаційного розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності;
здійснювати вибір форм та методів реклами в засобах масової інформації;
58.Неофункціоналізм як напрямок сучасної соціологічної теорії.
В науковий обіг термін неофункціоналізм був введений в 1985 р. американським соціологом Дж. Александером. Цим терміном позначався напрям в теоретичній соціології, який вважав що:
соціологи в дослідженні еволюції суспільства зобов'язані брати до уваги всі точки зору різних соціальних сил;
кожна з цих точок зору виражає певний аспект цієї еволюції;
значний заряд раціональності міститься в комунікативній дії членів суспільства і його треба виявляти, а не приймати раціоналізацію соціальної дії за тенденцію самого історичного розвитку.
Неофункціоналісти розглядають суспільство як історично визначену соціальну систему і конкретний життєвий світ, як інтерсуб'єктивну і первісну очевидну даність світу самих суб'єктів життєдіяльності.
Сучасний неофункціоналізм спрямовується на критичний перегляд деяких положень функціоанлізму і розширення його інтелектуального "кругозору" при збереженні його теоретичного ядра. Неофункціоналізм сьогодні є не тільки певною сукупністю концепцій, методів чи ідеологією.
Даний підхід найбільш повно знайшов вияв у творчості німецьких соціологів Ю. Хабермаса і Н. Лумана, американських соціологів Дж. Александера, Дж . Тьорнера, Е. Гідденса
Концепція логіки соціологічного знання Дж. Александера.
Концепція, яка обстоює думку, згідно з якою поняття "мікро" і "макро" взагалі не мають фізичних референтів серед емпіричної реальності. Ці поняття є здебільшого аналітичними концептами. Найвпливовішими прибічниками такої думки є Дж. Александер, він доводить, що для мікро- і макроявищ як таких не існує емпіричних референтів. Мікро- і макро- це аналітичні, цілком релятивні конструкти. Те, що є "макро" на одному рівні, буде "мікро" на іншому.
Обґрунтовуючи ідею необхідності інтеграції мікро- і макро-аналізів, представники різних соціологічних шкіл наголошують на більшому значенні або мікро-, або макрорівнів, тобто віддають перевагу тій чи іншій крайності (мікро- або макроекстремізм). На думку Дж. Александера, намагання віддати перевагу при теоретичному синтезуванні мікрорівню є "теоретичною помилкою". Тому він негативно ставиться до теорій (наприклад, символічного інтеракціонізму), які узагальнюють дослідження феноменів свідомої діяльності на мікрорівні й екстраполюють такі узагальнення на макрорівень. Подібні теорії, хоч і зберігають поняття індивідуальної свободи і волюнтаризму, не здатні запропонувати ймовірнісну інтерпретацію унікального характеру колективних феноменів. Негативно ставиться Дж. Александер і до "матеріалістичних макротеорій" (зокрема економічного і структурного детермінізму), які обстоюють ідею примусового порядку і виключають свободу індивіда.
Основний висновок Дж. Александера такий: "Загальна структура для соціальної теорії може бути виведена лише із колективістської перспективи". Він стверджує, що соціальні теоретики мають обирати або колективістську, або індивідуалістську перспективу. Якщо вони дотримуються першої (колективістської) перспективи, то мають певною мірою можливість приєднати "порівняно невеликий" елемент "індивідуальної згоди". Якщо ж вони обирають другу (індивідуалістську) перспективу, то прирікають себе на намагання включати до своїх теорій надіндивіду-альні феномени. Дилема може бути розв'язана лише завдяки відмові від формальної прихильності до індивідуалізму, тобто відмові від теоретичного врахування особливостей процесів на мікрорівні соціуму.
88.Зв’язки з громадськістю (паблік рілейшнз) як предмет соціологічної науки.
Відомий фахівець, автор книги з PR, Сем Блек пропонує таке визначення, яке узгоджується з офіційно прийнятим: «Паблік рілейшнз - це мистецтво і наука досягнення гармонії за допомогою взаєморозуміння, заснованого на правді і повній інформованості».
Радянське видання з маркетингу (Зав'ялов П. С., Демидов В. Е.) визначає PR як «мистецтво створювати сприятливий клімат, сприятливе ставлення до фірми-продавцю (виробнику товару) не тільки потенційних клієнтів, але і широких мас публіки, причому на самих різних рівнях, аж до урядового (чиновники зовнішньоторговельних відомств, митних служб і т. п.)». Дж. Уайт і Л. Мазур розглядають PR як певну парасольку, яка закриває такі сфери, як: корпоративні комунікації, менеджмент проблем, паблісіті продукту, відносини з інвесторами, фінансові комунікації, лобіювання, суспільні відносини, відносини з мас-медіа, комунальні проблеми, менеджмент криз, менеджмент подій, спонсорство, набір послуг, що підпадає під все це.
Всесвітня асамблея асоціацій з PR ( Мексика, 1978): « Практика PR - це мистецтво і соціальна наука з аналізу спрямованості , передрікання наслідків, консультування лідерів організацій та проведення планованих програм дій, які служать як інтересам організації , так і суспільним інтересам»
ПР - це ВАЖЛИВА функція менеджменту. І оскільки проблема управління стосується всіх сфер життя суспільства, ПР діє у всіх цих ланках на різних рівнях управління.
Є думка, що паблік рілейшнз – це новий напрям маркетингу, який можна вважати важливою складовою маркетингових комунікацій. Оскільки маркетингова діяльність охоплює всі сфери життя суспільства, вважається, що паблік рилейшнз проникає в них саме як частина (або функція) маркетингу. Зв’язки з громадськістю іноді ототожнюють з рекламою і розглядають лише як специфічний рекламний засіб.
Другий підхід пов’язаний з наданням зв’язкам з громадськістю певного наукового статусу. Згідно з цим зв’язки з громадськістю є частиною тих чи інших наук. Можна назвати близько десятка наук, які претендують на «приєднання» проблематики ПР до себе. Це і соціологія, і соціальна психологія, і теорія менеджменту, і теорія комунікації, й інші науки. На думку, наприклад, В.Мойсеєва, “ПР – це такий різновид соціально-психологічного менеджменту, у якому на основі точної та повної інформації, отриманої в результаті аналізу тенденцій політичного, соціально-економічного розвитку (країни, регіону чи окремих галузей, підприємств) і дотримання загальновизнаних етичних норм і громадських інтересів, планомірно та безперервно здійснюється комплекс заходів щодо досягнення взаємної довіри, гармонійних і взаємовигідних відносин між фірмою (організацією) та суспільством (його окремими групами), між ними та владою”. Як і попередній підхід, подібні трактування позбавляють зв’язки з громадськістю певної самостійності й вимагають їхнього розгляду лише через призму інших наук. Хоча тут статус паблік рилейшнз “зростає” – вона розглядається вже не просто як практична діяльність, а як науково-практична сфера суспільного життя.
Найвище оцінюють статус зв’язків з громадськістю в сучасному суспільстві вчені, що розглядають їх як самостійну, автономну наукову галузь, яка має власний об’єкт і предмет, описує соціальну реальність своїми категоріями, використовує достатньо своєрідні методи наукового пізнання та впливу на соціальну практику.
Цей підхід не суперечить тому, що паблік рилейшнз мають розгалужені та міцні зв’язки з іншими науками, які також вивчають комунікаційні процеси та прагнуть впливати на них. Тепер немає жодної науки, яка була б ізольована від інших і не користувалася їхніми досягненнями. Проте фізика чи хімія не стають математикою, коли вони використовують математичні методи та закони для вирішення власних завдань. Соціальна психологія, застосовуючи методи соціологічного дослідження, не перетворюється в соціологію. Так само і зв’язки з громадськістю, маючи широкі міждисциплінарні зв’язки, не втрачають своєї автономності.
Розглядаючи цей, третій, підхід до оцінки місця та статусу зв’язків з громадськістю, необхідно зазначити, що в його межах також існує певна різноманітність трактувань. Погоджуючись у цілому з науковою автономністю паблік рилейшнз, окремі практичні працівники звужують предмет зв’язків з громадськістю. Дехто зводить їх до функції іміджмейкерства і фактично ототожнює ПР з іміджелогією в науці та з іміджмейкерством на практиці.4 Дехто практично-прикладний аспект зв’язків з громадськістю ототожнює лише з прес-посередництвом. Зрозуміло, що функції іміджмейкерства і прес-посередництва є важливими і необхідними в ПР-діяльності, проте вона ними не вичерпується. Вона набагато ширша і різноманітніша.
Кожен з перелічених підходів має місце в сучасному суспільстві й обумовлює місце відповідної дисципліни в навчальних планах спеціальностей, з яких ведеться підготовка спеціалістів різних напрямів. Кожне трактування зумовлює свою логіку навчальної дисципліни “зв’язки з громадськістю”. Оскільки ми дотримуємося думки про наукову автономність і самостійність паблік рилейшнз, то починаємо вивчення цього курсу зі з’ясування об’єкта й предмета цієї наукової галузі.
Білет29
29.Набір, навчання та атестація працівників соціологічних служб.
Удосконалення практики підбору пов’язано з об’єктивним, побудованим на науковій основі діловим оцінюванням персоналу соціологічної служби як структурного підрозділу підприємства.
Ділове оцінювання персоналу - це цілеспрямований процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивації і властивостей) вимогам посади або робочого місця.
На результатах ділового оцінювання персоналу базується рішення таких управлінських проблем, як:
підбір персоналу (оцінка особистих якостей претендентів; оцінка кваліфікації претендентів);
визначення ступеня відповідності займаній посаді (переатестація працівників; оцінка чіткості виконання посадових обов’язків; оцінка працівника після завершення терміну випробування);
поліпшення використання персоналу (визначення ступеня завантаження працівників, використання за кваліфікацією; удосконалення організації управлінської праці);
з’ясування внеску працівників у результати роботи ;
просування працівників, необхідність підвищення кваліфікації (прогнозування просування за службою працівників; формування резерву на висування);
удосконалення управління (удосконалення стилю і методів управління; підвищення відповідальності працівників; зміцнення взаємозв’язку керівників і підлеглих).
Оцінювання працівників здійснюється за такими блоками критеріїв.
Перший блок - оцінка професійної компетентності - містить критерії: рівень спеціальної освіти; досвід роботи на даній посаді; досвід роботи за спеціальністю; розвиток загальних і спеціальних знань у системі підвищення кваліфікації; стаж роботи в даній організації, який відображає знання працівником конкретних особливостей та умов виробництва.
Другий блок - оцінка ділових якостей - передбачає критерії: професійна компетентність; здатність чітко організовувати і планувати свою роботу; усвідомлення відповідальності за виконувану роботу; самостійність при виконанні завдання; здатність вирішувати нові питання; працездатність; здатність налагоджувати контакти з людьми.
Третій блок - оцінка трудового внеску - складається з критеріїв: кількість і якість виконаних планових і позапланових робіт; дотримання термінів виконання завдань; наявність у роботі елементів новизни і творчості; складність проектованих технологічних процесів або конструкторських розробок; різноманітність виконуваних робіт або багатопрофільність спеціаліста;
ступінь відповідальності, що залежить від характеру службових обов’язків.
Найбільш складним представляється оцінювання працівника при прийомі на роботу. Відмітна його особливість полягає у тому, що необхідно вивчити особисті якості людини і, виходячи з цього, оцінити потенційні його можливості як працівника, тобто оцінити очікування одержати від нього певну віддачу. Теоретичною посилкою тут є те, що існує дуже тісний зв’язок між фізіологічними і психічними рисами людини і результатами його діяльності.
Оцінювання ділових якостей працівника при прийомі його на роботу ускладнене і також зводиться до вивчення його потенціалу.
Отже, при відборі персоналу найчастіше приходиться мати справу з оцінюванням особистих якостей людини на відповідність вимогам посади. Головною вимогою при відборі кадрів є професійна компетентність претендента. Крім того, варто мати на увазі, що у певних умовах при підборі працівника враховують не тільки вимоги до посади, але і задачі формування управлінського колективу (команди). Тому вимоги до працівника в одних випадках можуть відрізнятися від тих, котрі пред’являються до заняття аналогічної посади в інших умовах.
Оцінювання кандидатівна вакантну посаду доцільно проводити у розрізі чинників результативності праці, акцентуючи увагу на:
знаннях (що повинен знати працівник і що він знає);
уміннях (що він повинен робити і що вміє робити);
властивостях характеру (якими є вимоги до особистості працівника і який він сам).
Спрямованість самого оцінювання визначає і перевагу (або пріоритет) тих чи інших якостей працівника (фізіологічних або психологічних рис). При цьому з різноманіття якостей працівника необхідно виділити фундаментальні, відносно стійкі, що характеризують потенціал особистості.
Для добору кандидатів для роботи у соціологічній службі важливими є їхні особисті якості, соціально-демографічні характеристики. Майбутнім соціологам повинні бути притаманні чесність, сумлінність, дисциплінованість, певний життєвий досвід та рівень інтелектуального розвитку, тактовність, уважність, вміння слухати, психологічна стійкість, товариськість тощо. Ці якості виявляють тестуванням, а також спостереженням під час навчання. Штат працівників соціологічної служби за статтю і віком відбиває як те, для яких категорій це заняття є бажаним і соціально схвальним, що зумовлюється соціально-економічними та національно-культурними чинниками, так і цілеспрямовану кадрову політику. Серед працівників більшості служб вивчення громадської думки та ринку переважають жінки, особи середнього віку. Згідно з поширеною думкою порівняно універсальною категорією працівників соціологічних служб є жінки середнього віку, з вищою освітою. Для відбору потенційних працівників соціологічних служб, зважаючи на мовну ситуацію в нашій країні, важливим є вільне володіння й російською мовою.
Визначальними чинниками у доборі кадрів соціологічної служби є ті з них, що безпосередньо визначають рівень професійної підготовки, компетентності і майстерності: освіта, кваліфікація, досвід досліди, практики, методологічна свідомість, чесність, функціонування професійних організацій та ін.
Атестація являє собою завершений, документально оформлений результат оцінювання працівника.Відповідальність за своєчасність проведення атестації покладається на адміністрацію, а безпосереднім виконавцем є кадрова служба при активній участі керівників соціологічної служби підприємства.
Причинами невдалого проведення атестації можуть бути: недостатня поінформованість працівників про показники задовільного виконання обов’язків; недосконалість форми або процедури оцінювання; суб’єктивність висновків (наприклад, поблажливий оцінювач може поставити рейтинг «відмінно» усім працівникам, хоча насправді це не відповідає дійсності); погано налагоджена комунікація.
До функцій атестації належать: контроль, стимулювання, поліпшення набору і розставлення персоналу. Сутність контрольної функції полягає у періодичній перевірці ділових і особистих якостей працівників на їхню відповідність займаній посаді. Функція стимулювання спрямована на підвищення зацікавленості працівника в постійному розвитку своїх ділових і особистих якостей, поліпшення результатів праці як умови успішного проходження атестації.
Атестація повинна проводитися планомірно.
Розрізняють наступні види атестації: регулярна; основна; розгорнута (раз у 3-5 років); регулярна проміжна; спрощена; орієнтована на оцінку підсумків поточної роботи (для керівників і спеціалістів 1 раз на рік, а для деяких категорій – 2 рази на рік і частіше); нерегулярна; викликана надзвичайними обставинами (несподівана вакансія, незапланована можливість піти на навчання); при введенні нових умов оплати праці.
Проведення атестації включає такі етапи:
1) підготовка до атестації;
2) проведення самої атестації;
3) використання результатів атестації.
Атестаційна комісія розглядає представлені їй документи, заслуховує повідомлення про працівника, про досягнуті успіхи і недоліки, результати поточних оцінок і на основі цього, з урахуванням обговорення під час відсутності працівника, що атестується, відкритим голосуванням дає одну з таких підсумкових оцінок:
працівник відповідає займаній посаді;
працівник відповідає займаній посаді за умови поліпшення роботи і виконання рекомендацій атестаційної комісії з повторною атестацією через рік;
працівник не відповідає займаній посаді.
Ефективність атестації зростає, якщо з нею пов’язані певні правові наслідки: заохочення, переведення на більш високу посаду, звільнення та ін.
59.Технократизм в сучасній соціології.
В соціології все більшого значення надається дослідженням проблем технократизму, теоретико-методологічному з’ясуванню питань, пов'язаних з різномаїттям форм прояву технократичної свідомості, її типів і носіїв. Зазвичай технократизм в соціології розглядається як концепція, що наголошує на необхідності передачі державної влади в руки технічних спеціалістів (інженерів, техніків, організаторів виробництва, а також учених), які тільки й здатні приймати політичні рішення на справжній науковій основі і в інтересах всього суспільства. Як самостійна соціологічна концепція технократизм виник ще на початку XX ст., був тісно пов'язаний з феноменом техногенної цивілізації і віддзеркалював реалії розвитку суспільства в умовах науково-технічної революції.
Головними постулатами технократизму є:
пріоритетна роль належить техніці, науково-технічному чиннику в цілому, науково-технічні інновації є стимулом і рушійною силою розвитку суспільства;
від науково-технічної еліта спеціалістів залежить науково-технічний прогрес і соціальний прогрес;
Белл визначає постіндустріальне суспільство як «суспільство, в економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя, в якому клас технічних спеціалістів став основною професійною групою і, що саме важливо, в якому впровадження нововведень у все більшому ступені залежить від досягнення теоретичних знань. Постіндустріальне суспільство передбачає виникнення інтелектуального класу, представники якого на політичному рівні виступають в якості консультантів, експертів або технократів».
Тобто, центральною ознакою «постіндустріального суспільства», за Беллом це панування науки, наукових знань.
Система «постіндустріалізму» у Белла характеризується п’ятьма ознаками: 1.перехід від виробництва товарів до виробництва послуг;2.переважання серед працівників «класу» професійних фахівців і техніків; 3.провідна роль теоретичних знань, як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства; 4.орієнтація в майбутньому на методи контролю і оцінка можливих напрямів розвитку технології; 5.прийняття рішень на засадах нової «інтелектуальної технології».
Алвін Тоффлер у книзі «Третя хвиля» описує три типи суспільства, використовуючи алегорію хвилі. Кожен новий тип суспільства наче хвиля виштовхує попередній на узбіччя історії.
Перша хвиля - це суспільство після [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що прийшло на зміну первісним мисливцям-збирачам. Ознаки: вкрай повільне економічне зростання; повільне, але невпинне зростання кількості населення; низький рівень споживання у переважної більшості населення на межі фізіологічного мінімуму; поділ праці існував у досить простих формах, хоча й виділилося до 300 специфічних ремесел; основний соціальний конфлікт навколо проблем землеволодіння таї землекористування; структура суспільства була жорстко ієрархічною соціальна та просторова мобільність практично були відсутні.
Основними рисами суспільства другої хвилі є: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; система освіти, створена на зразок промислового виробництва; і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].швидке економічне зростання;значне зростання чисельності населення;розподіл праці досяг дуже високого рівня; основний соціальний конфлікт між працею і капіталом; соціальна структура суспільства опирається на майнові фактори і формально не є жорстко ієрархічною.
Таке суспільство є [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] і базується на [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], масовому розповсюдженні, масовому споживанні, масовій освіті, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], масовому відпочинку, масовому дозвіллі і [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Якщо поєднати ці речі з стандартизацією, централізацією, концентрацією і синхронізацією, отримаємо стиль організації, яку називаємо [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Третя хвиля - це [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], риси якого можна спостерігати у розвинутих країнах, починаючи з середини 50-х рр. ХХ ст. Для характеристики цього суспільства Тофлер підбирає багато слів, а також терміни придумані іншими людьми. Наприклад - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], що передбачає демасифікацію, різноманітність, виробництво продукції базованої на знаннях, і прискорення змін. Ознаки третьої хвилі:
суттєво знижуються темпи економічного зростання, але воно стає більш рівномірним;
різко знижуються темпи зростання населення
рівень споживання характеризується переходом від «кількості» до «якості» життя,
більшим попитом користуються спеціалісти «широкого профілю»;
основний конфлікт між знанням та некомпетентністю;
соціальна та просторова мобільність багаторазово зростає.
89.Громадськість та громадська думка як об’єкт паблік рілейшнз.
Об’єкт зв’язків з громадськістю – це суспільні відносини і, передусім, основа їх існування – соціальні комунікації. “Паблік рилейшнз як наука займається організацією комунікативного простору сучасного суспільства”, – зазначає Г.Почепцов, аналізуючи сутність цієї наукової галузі . У той же час, визначивши об’єкт науки, ми не можемо повністю з’ясувати її сутності та специфіки, відмінностей від інших наук, що мають той же об’єкт. Тому потрібно виявити не тільки об’єкт, але й предмет науки.
Предмет науки – це відтворення емпіричної реальності на абстрактному рівні шляхом виявлення значущих із практичного погляду закономірних зв’язків та відносин цієї реальності. Зважаючи на таке трактування предмета науки, спробуємо визначити, що вивчає така наукова галузь, як зв’язки з громадськістю.
Щоб задовольнити свої потреби, індивіди й соціальні групи налагоджують і постійно підтримують зв’язки між собою. На міжособистісному рівні достатньо звичайного спілкування, що виникає між людьми стихійно. Вважають, що спілкування складається з двох фаз – вчинків та відповідних реакцій на ці вчинки з боку інших людей. На думку відомого американського фахівця з паблік рилейшнз Джона Честара, ці дві фази спілкування можуть бути пов’язані між собою по-різному. Він називає чотири варіанти взаємозв’язку вчинків та відповідних реакцій на них:
Ми можемо здійснити певний вчинок, щоб отримати певну відповідну реакцію на нього з боку однієї конкретної людини, декількох або багатьох людей.
Передбачаючи, що реакція на один із наших вчинків буде негативною, ми можемо намагатися змінити його, щоб отримати позитивну чи хоча б нейтральну реакцію у відповідь.
Будучи переконаним, що в певній ситуації ми не можемо (чи не хочемо) вчинити інакше, а тому негативна реакція на наш вчинок неминуча, ми повинні пояснити людям, з котрими спілкуємося, чому ми змушені так чинити. Тоді ми зможемо отримати якщо не позитивну, то хоча б нейтральну відповідну реакцію.
Нарешті, ми можемо сказати (дехто з нас може собі дозволити це): “Я чиню так, як вважаю за потрібне, а приймати чи не приймати мою поведінку – це вже ваша справа”.
На такому ж принципі повинна будуватися і діяльність різноманітних соціальних інститутів. Якщо проблемами спілкування займаються частіше психологія та соціальна психологія, то відносинами і взаємодіями між окремими організаціями, між цими організаціями та оточуючими їх різноманітними групами громадськості займається теорія і практика зв’язків з громадськістю – паблік рилейшнз.
Отже, можна сказати, що предметом зв’язків з громадськістю є комунікації будь-яких соціальних організацій чи установ з громадськістю. Зв’язки з громадськістю – це галузь знання, що охоплює ту частину комунікаційної сфери життя суспільства, котра пов’язана зі зв’язками установ та організацій з різними колами громадськості.
Білет30
30.Соціальна інженерія як галузь прикладної науки.
Соціальна інженерія (англ. social engineering) – сукупність підходів прикладної соціології, що орієнтована на цілеспрямовані зміни організаційних структур, які визначають людську поведінку й забезпечують контроль за нею. Іншими словами, соціальна інженерія є деяким способом організації впливу на людську діяльність за допомогою соціальних технологій.
По суті, соціоінженерна діяльність пов’язана з реалізацією всіх традиційних функцій соціального управління - плануванням (проектуванням), програмуванням, організацією, координацією і контролем. Тобто, сфера її застосування не обмежується суто підготовкою управлінських рішень. Варто відзначити, що соціальна інженерія виступає одним із способів поєднання теорії і практики в соціальному управлінні.
Предмет соціальної інженерії як форми управлінської діяльності полягає в науковій організації управління соціальними системами штучного типу, тобто приведення їх у відповідність з дією об’єктивних соціальних законів, виражених і обґрунтованих в наукових уявленнях і концепціях. Серед основних завдань, які вирішує соціальна інженерія:
стабілізація певних соціальних станів шляхом розробки методів та засобів протидії деструктивним процесам або адаптації до певних змін;
удосконалення, оптимізація чи максимілізація усталеного порядку;
злам старих і створення нових соціальних реалій відповідно по потреб суспільства чи окремих його верств.
Соціальна інженерія як складова частина управлінської діяльності і формотворча діяльність повинна керуватися наступними принципами: принцип прямої участі соціального інженера у вирішенні соціально-управлінських задач. Соціальний інженер не може займати позицію стороннього спостерігача або реєстратора подій. Він входить в систему управління як її повноправний учасник, на якого покладається безпосередня відповідальність за виконання схвалюваних рішень. принцип безперервності соціоінженерного забезпечення управління означає, що дії соціальних інженерів повинні супроводжувати всі стадії управлінського циклу. На стадії підготовки управлінського рішення вони проводять діагностику проблемної ситуації і розробляють соціальний проект і програму його реалізації. На стадії ухвалення управлінського рішення соціальні інженери дають комплексне обґрунтування і експертну оцінку проекту, що приймається. На стадії реалізації управлінського рішення і організації управлінської діяльності вони виробляють практичні рекомендації по ефективному впровадженню проекту. принцип технологізації витікає із змісту двох попередніх принципів соціальної інженерії.Технологізація управлінської діяльності означає її раціональне розчленовування на процедури і операції з подальшою координацією і синхронізацією.
Серед функцій соціальної інженерії слід виділити наступні:
цілеутворювальна – створення нової реальності і одночасно породження нових потреб і нових цілей; 2)конструктивно-прогнозуюча – це засіб застереження і запобігання негативних явищ в соціальному житті, які можливі за певних ситуацій; 3)консалтингова (консультативна); 4)експертна; 5)контрольна;6)проектно-конструкторська.
Види соціально-інженерної діяльності: консультації, експертизи, контроль за реалізацією проектів, розробка програм і проектів, пошук і винахідництво.
Соціально-інженерна діяльність являє собою ряд логічно пов’язаних процедур:
соціодіагностика – стан об’єкту реальності;
соціальне прогнозування (причини, наслідки, результати, уявне моделювання ситуації);
моделювання соціальної конструкції та здійснення експерименту;
розробка соціального проекту майбутньої реальності;
соціальне планування у відповідності з проектом;
реалізація цього плану за допомогою соціальних технологій;
соціальне управління.
Форми реалізації наслідків соціально-інженерної діяльності: цільові програми (державні, регіональні, галузеві);соціальні проекти; план соціального розвитку; доповідні записки і розрахунки;
інформаційно-аналітичні записки; методичні посібники.
Напрямки соціоінженерної діяльності: соціоінженерні дослідження (аналіз і діагностика конструктивних можливостей і характеристик соціальних систем), інженерне конструювання соціальних систем (їх проектування, програмування і планування), інженерне обслуговування соціальних систем (консультування і експертування по питаннях експлуатації систем).
У розвитку вітчизняної соціальної інженерії Н. Нікіфоренко виділяє три етапи: перший (1988-1994 рр.), другий (1995-2002 рр.) та третій (2003-2008 рр.).
На першому етапі представники соціогуманітарного знання, витлумачуючи поточну ситуацію як певний управлінський вакуум, прагнули, спираючись на можливості соціології, зробити свій внесок у його подолання: взяти у свої руки ініціативу з передбачення й визначення напрямів, механізму й методів суспільних перетворень, задоволення потреб широкого кола керівників, підприємців, фахівців-практиків в ухваленні науково обґрунтованих рішень. Утіленням таких настанов стали різнопланові студії й розробки з соціального проектування (А. Давидов), соціального прогнозування (І. Бестужев-Лада), соціальної інноватики ( А. Прігожин), соціального програмування (Н. Жукова), управлінського консультування ( А. Прігожин,), соціальних технологій (Є. Бабосов, В. Подшивалкіна), ігротехнік (В. Комаров).
На другому етапі (1995-2002 рр.), за явного спаду реформаторської хвилі й стабілізації суспільного розвитку, дослідницька активність у полі соціоінженерії дещо зменшилася. Мав місце рух «по горизонталі», у бік інтегрування прикладних соціальних знань. Соціоінженерія, фактично інституціалізується як напрям у пострадянській соціології. Підтвердженням тому – оформлення наукових центрів з вивчення соціоінженерії (Інститут соціальної інженерії при Московському державному університеті дизайну і технології); активне впровадження соціоінженерії в навчальний процес; налагодження взаємодії між дослідниками (у форматі конференцій, круглих столів, дискусій); поява визнаних фахівців; відокремлювання соціальної інженерії від суміжних галузей знань авторами міждисциплінарних студій.Однак, не досягши свого розквіту, він опинився у стані кризи (з тенденцією до її поглиблення).
Порівняно з рівнем розвитку напряму, досягнутим на попередньому етапі, на третьому етапі (2003-2008 рр.) спостерігаємо «ситуацію згортання». Вона стосується інженерії макросоціальної, а також тенденції оформлення соціоінженерії в науку. Як самостійна ж галузь прикладної соціології соціоінженерія зберегла свої позиції.
60.Новітні напрямки розвитку соціологічної теорії.
Теорія структурації Е.Гідденса., де увага зосереджується на структурних властивостях соціальних систем як передумові та результатах людської діяльності.
Він вважає, що виокремлення мікро- і макрорівнів дає мало користі й що найкращим прикладом "інтегрованої соціологічної парадигми" залишаються праці К. Маркса. Саме з таких позицій Е. Гідденс, критикуючи крайнощі макротеорій типу структурного функціоналізму за їхній надмірний наголос на "соціальних об'єктах" та крайнощі мікротеорій типу символічного інтеракціонізму за перебільшення ними ролі "соціальних суб'єктів", протиставляє їм свою перспективу "теорію структурації".
Згідно з "теорією структурації", в соціальних науках основним об'єктом дослідження є не досвід окремого діяча, не існування будь-якої форми соціальної тотальності, а соціальна практика, що розгортається у часі і просторі. Структурація ґрунтується на ідеї, згідно з якою агенти і структури не є двома незалежно заданими наборами явищ, а являють собою дуальність. Іншими словами, агент зважає на структуру, а структура властива агентові. Що ж до структурних властивостей соціальних систем, то вони є однаковою мірою і засобом, і результатом практики. Отже, структура не є зовнішньою щодо діяча, вона існує і в глибинах пам'яті, і в соціальній практиці. Е. Гідденс відмовляється розглядати структуру як таку, що просто примушує. Навпаки, він трактує її однаковою мірою: і як таку, що примушує, і як таку, що надає можливість щось творити.
Петра Штомпки,
Основними складовими теоретичної моделі Штомпки є чотири категорії : структури , діячі ( агенти ), діяльність , дія.
Структури проявляють себе абсолютно незалежно і несподівано. Соціолог говорить про три форми незалежної динаміки структур , які він розглядає у вигляді трьох принципів: інерції , моменту , послідовності . Принцип інерції означає , що "зазвичай переважніше , щоб функціонування тривало в тому ж режимі , без радикальних поворотів. Принцип моменту полягає в тому , що за певною стадією найчастіше настає наступна . Принцип послідовності полягає в тому , що" наступні одна за одною фази не можуть бути пропущені.
Незважаючи на те , що структури незалежні від агентів і в цьому сенсі можуть "поводитися " несподіваним чином , вони не в змозі існувати без суб'єктів діяльності . У свою чергу , самі агенти в реальній дійсності обов'язково включені в структури .
     Штомпка моделі соціального становлення , поміщає в двоєдине середовище. Першу він розглядає як неминучий " контейнер " , в якому " поміщається " соціальне життя . Це зовнішні природні умови , в яких діють люди і оперують структури . Що стосується другого середовища - свідомості , середовища думок , вірувань , ідей , то воно не тільки впливає на практику , але і є " посередником" між природним середовищем і людиною (суспільством) .
Нарешті , ще один елемент моделі соціального становлення , без якого все це не можна зрозуміти , - фактор часу. Як пише Штомпка , "і природа , і свідомість вступають у взаємини з суспільством, яке формує і формується одночасно". Незважаючи на цю одночасність , історичний процес розглядається ним як зміна різних тимчасових точок самопреобразування суспільства.
Основні положення теорії соціального простору
Соціальний простір у Бурдьє" являє собою сукупність агентів , наділених різними і систематично взаємопов'язаними властивостями ...". Разом з тим соціальний простір - це зв'язки і взаємодії, які встановлюються між людьми ( агентами) і соціальними групами. На думку соціолога , " соціальний простір сконструйовано так , що агенти , що займають подібні чи сусідні позиції , знаходяться в схожих умовах , підкоряються подібним обумовленим і можуть мати подібними диспозиціями та інтересами , а отже, проводити подібні практики " .
Соціальний простір виступає спочатку як абстрактний простір. Конкретним воно стає тоді , коли конституюється ансамблем підпросторів або полів . Соціальний простір включає в себе поля , що виступають як системи об'єктивних зв'язків між різними позиціями (наприклад , держава , церква , політичні партії , система освіти тощо) . Бурдьє виділяє самі різні поля: економічне , політичне, релігійне та ін Ці поля являють собою структуровані в просторі позиції , що визначають основні властивості самих нулів.
Структура соціального простору і підпросторів - полів включає в себе три групи капіталу : економічний, культурний , соціальний капітал . Економічний капітал - це ресурси, що мають економічну природу (товари і гроші в першу чергу) . Культурний капітал - це ресурси, що мають культурну природу ( насамперед різні види освіти і культурний рівень індивідів ) . Соціальний капітал - це ресурси , пов'язані з приналежністю до тієї чи іншої соціальної спільності ( в основному , якими може скористатися індивід через її членів). Розподіл різних видів капіталу в суспільстві також характеризує його соціальний простір . Звідси у Бурдьє слідує постановка проблеми влади над капіталом , що означає те ж саме , що і влада над соціальним простором.
90.Зв’язки зі ЗМІ у паблік рілейшнз.
Важливим інструментом впливу на громадськість є ЗМІ. Уже давно стало зрозумілим, що лише постійні зв’язки зі ЗМІ можуть забезпечити будь-якій організації бажані результати. На думку фахівців, ми живемо в суспільстві, яким керують засоби масової інформації. Саме тому інформаційне висвітлення, яке може принести певна спеціально організована подія, може бути цікавішим, ніж вона як така
Засоби масової інформації – складний інститут, що містить у собі різноманітні елементи, призначені для виконання насамперед завдань інформування населення про події та явища. Але цим не вичерпуються функції ЗМІ. Американський політолог Г.Ласуел виділив чотири основні функції засобів масової інформації.
Функції засобів масової інформації
Спостереження за світом (збирання та поширення інформації)
Редагування (відбір та коментування) інформації
Формування громадської думки
Поширення культури
Вважають, що всі ЗМІ мають спільну рису – прямий зв’язок з громадськістю, який обминає традиційні інститути зв’язку – церкву, школу, сім’ю, політичні партії, громадські організації
На думку К.Гаджієва, “ЗМІ забезпечують розширену форму людської комунікації, функцію політичної соціалізації суспільства та політичної просвіти широких верств населення. Преса, радіо, телебачення претендують на виконання функцій “вартового собаки громадських інтересів”, на те, щоб бути “очима та вухами суспільства”, попереджаючи, наприклад, про спад в економіці, зростання злочинності та наркоманії чи корупції в коридорах влади тощо” .
Саме тому одним з головних завдань ПР є підтримка постійних та ефективних взаємодій з різноманітними ЗМІ. PR-мен повинен не тільки знати і добре орієнтуватися в тих ЗМІ, що є в країні, де він працює. Він повинен знати специфіку кожного з них, можливості поширення якої саме інформації можуть бути пов’язані з ними. У Професійному кодексі радників ПР французької Асоціації ПР відносини з пресою коментуються так: “Стосовно преси паблік рилейшнз не грають ніякої іншої ролі, крім ролі надання газетам і журналістам необхідної інформації та документації. Ці матеріали повинні обмежитися викладенням фактів і виключити використання пропагандистських аргументів чи прийомів комерційної реклами. Ці матеріали повинні безкоштовно надаватися органам преси. Радник паблік рилейшнз повинен поважати професійну таємницю і не може поєднувати свою роботу з роботою діючого журналіста чи рекламного агента.
Працівнику ПР-служб необхідно знати особливості структури національного радіо та телебачення тієї країни, на яку поширюється інформація, оскільки це дозволить врахувати не тільки особливості регіонального розміщення інформації, але й особливості тих аудиторій, на які зорієнтовані ті чи інші програми.
Фахівці вважають, що Інтернет надає перспективні можливості для ПР, оскільки в цій системі розміщується все більше і більше інформації організацій та компаній різних країн. Тут є і новини, і комерційна, і культурна інформація. Як зазначають російські вчені, навіть російська православна церква передавала службу в Богоявленському соборі по Інтернету у звуковому й відеозображенні. Створення сторінок в Інтернеті стає засобом формування іміджу організації, інформування цільових груп громадськості і, нарешті, лобіювання.Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 17718855
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий