Metodichka_Individualni_Roboti_Z_Bs


Національний університет “Львівська політехніка”
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологійКафедра фінансів
Методичні вказівки по виконаннЯ індивідуальної роботи з дисципліни «Бюджетна система»
для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
(освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр)
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система» складено у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».
Методичні вказівки розробила: к.е.н., доц. Миськів Галина Василівна
«27» серпня 2015 року ______________________
підпис

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система» обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансів
Протокол № 1 від «27» серпня 2015 року

Завідувач кафедри фінансів _________ к.е.н., доц. Гориславець П.А.
Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Бюджетна система» обговорено та схвалено на засіданні методичної комісії з економіки та підприємництва.
Протокол № 1 від «31» серпня 2015 р.
Мета і завдання індивідуальної роботи
Виконання індивідуальних робіт по дисципліні «Бюджетна система» є обов'язковою частиною навчального процесу.
Індивідуальна робота виконується студентами протягом годин, відведених за навчальним планом на індивідуальну роботу і передбачає освоєння теоретичних положень даної дисципліни, придбання навичок дослідницької роботи і аналізу літературних джерел, даних бюджетної статистики та показників функціонування як бюджетної системи в цілому, так і її основних ланок.
До індивідуальної роботи пред'являються наступні вимоги:
повинна відповідати змісту робочої програми дисципліни;
повинна бути написана грамотною мовою і розбірливим почерком чи надрукована;
мати чіткі визначення категорій, понять, термінів з обов'язковими посиланнями на першоджерела;
повинна мати продуману структуру і необхідний обсяг з обов'язковою вказівкою літературних джерел.
У випадку друкування роботи мають бути дотримані наступні вимоги: обсяг роботи 15-20 сторінок, шрифт Times New Roman 14, інтервал - 1,5, поля - праворуч, ліворуч, згори та знизу – 2 см.
Порядок виконання індивідуальної роботи включає:
вибір теми і складання плану;
підбір, вивчення, конспектування наукової літератури, даних бюджетної статистики;
написання індивідуальної роботи, її оформлення, підготовка до співбесіди з викладачем-консультантом по індивідуальній роботі.
Вибір теми індивідуальної роботи та складання плану
Студенту пропонується тематика індивідуальних робіт по всьому курсу «Бюджетна система». Проте особистий вибір студентом теми індивідуальної роботи обмежений однією темою по дисципліні, номер якої співпадає із двома останніми цифрами його залікової книжки. Водночас, студент може самостійно запропонувати будь-яку тему, що не включена до тематики індивідуальних робіт, але яка відповідає робочій програмі даної дисципліни.
Після вибору теми індивідуальної роботи студент повинен погодити і тему, і план індивідуальної роботи з науковим керівником та приступити до підбору літератури.
1.3. Написання індивідуальної роботи
Вдало складений план індивідуальної роботи, добре продумана структура і найменування розділів, створюють хороші передумови для успішної роботи. Перш за все, необхідно систематизувати літературні джерела, логічно розташувати їх відповідно до плану.
Індивідуальна робота повинна включати: вступ, два-три, пов'язаних між собою розділи, висновок, літературні джерела.
Вступ, як правило, розміщується на 1-2 сторінках формату A4. На вступ покладається завдання обґрунтувати актуальність теми і ввести до змісту роботи, показати мету роботи, шляхи її досягнення і результативність самого дослідження.
Перший розділ індивідуальної роботи – теоретичний - потрібно присвятити суті самої проблеми (теоретичної, економічної, соціальної), коротко розглянути теоретичні аспекти проблеми ґрунтуючись на нормативно-правових актах та навчальних підручниках і посібниках
Другий розділ індивідуальної роботи – аналітичний - повинен висвітлити узагальнений погляд автора на проблему, що розглядається; відобразити сучасний стан та тенденції розвитку досліджуваного питання. Автор повинен виявити позитивну або негативну динаміку розвитку об’єкту дослідження, суперечливі тенденції, проблемні ситуації.
Третій розділ індивідуальної роботи – рекомендаційний - повинен відобразити шляхи розвитку досліджуваного об’єкта у майбутньому. Автору слід запропонувати напрямки оптимізації розвитку об’єкту на основі попередньо визначених недоліків і проблем та сформувати власну думку щодо розвитку об’єкту у майбутньому.
На закінчення автор повинен чітко сформулювати основні теоретичні висновки і практичні рекомендації, що органічно витікають з кожного питання його роботи. По своєму об’єму висновок не повинен перевищувати 2 сторінки.
У список літературних джерел, що розташований наприкінці індивідуальної роботи, включається література, яка безпосередньо використана при написанні роботи (вона цитувалася, на неї посилалися або вона послужила відправною точкою при формуванні концепції автора).
Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих скорочень величин і термінів, не дозволяються.
При посиланні на літературне джерело в тексті у квадратних дужках слід навести порядковий номер, який відповідна праця має в списку літератури.
Список літератури складається за абетковим принципом і друкується на окремому аркуші. Праці одного й того ж автора (чи разом зі співавторами) розміщуються в хронологічній послідовності.
При посиланні на статті із журналів слід обов'язково навести прізвища та ініціали всіх авторів, назви статті і журналу (вісника), рік, том, номер (випуск), першу і останню сторінки статті.
Таблиці, що наводяться в тексті, графіки, діаграми, математичні моделі повинні бути правильно оформлені.
Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (питання). У правому верхньому куту таблиці над заголовком вміщується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою.
Рисунки (графіки, схеми, різні діаграми) також нумеруються в межах розділу. Нумерації складаються з слів “Рисунок” (графік, діаграма), номер розділу, крапка, номер малюнка в розділі.
При першому посиланні на рисунок (таблицю) вказується його (її) повний номер, при повторному посиланні додають “див.”, наприклад “див. рис. 2.1”.
Порушення вимог до оформлення індивідуальної роботи призводить до необхідності її переробки.
Зразки оформлення титульного листу індивідуальної роботи, плану роботи, оформлення списку літературних джерел і посилань на літературу по тексту, а також оформлення таблиць і рисунків наведені в додатках: А, Б, В, Д, Є.
Консультуючись з викладачем в процесі написання роботи, студент може отримати відповіді на всі питання, що його цікавлять.
Готову індивідуальну роботу студент повинен здати до учбово-методичного кабінету кафедри політекономії (ауд. 201, з 13.00 до 16.30) не пізніше ніж за 20 календарних днів до іспиту. Викладач перевіряє роботу в 14 денний строк з дня здачі роботи до кабінету.
Захист індивідуальної роботи
Керівник роботи перевіряє індивідуальну роботу та виставляє попередню оцінку. Якщо оцінка позитивна, робота допускається до захисту. На роботі зазначається «До захисту», ставиться дата та підпис викладача.
При підготовці до захисту студенту потрібно уважно ознайомитися з критичними зауваженнями рецензента, додатково вивчити питання, що викликали ці зауваження.
Захист індивідуальної роботи складається з доповіді студента (5 - 7 хвилин) по виконаній роботі та у відповідях на питання, які поставлені в рецензії керівником або виникли в ході захисту. Після цього визначається захищена чи не захищена індивідуальна робота.
Оцінювання індивідуальної роботи здійснюється викладачем, на роботі ставиться надпис «Захищено», дата та підпис викладача. Тільки захищена індивідуальна робота виступає допуском студента до складання іспиту з дисципліни «Бюджетна система».
Тематика індивідуальних робіт з дисципліни
“Бюджетна система”
Бюджет як основний фінансовий план держави.
Бюджетна централізація ВВП та її межі.
Бюджет як інструмент реалізації соціально-економічних програм.
Бюджетний дефіцит: причини і наслідки.
Макроекономічні чинники бюджетного дефіциту в Україні.
Методи фінансування бюджетного дефіциту.
Бюджетний дефіцит як інструмент державного регулювання економіки.
Проблеми фінансового оздоровлення економіки та ліквідації бюджетного дефіциту.
Інструменти бюджетного впливу на динаміку соціально-економічних процесів.
Бюджетний процес і його складові.
Бюджетне планування: завдання, принципи і методи.
Виконання бюджету: зміст, принципи, суб'єкти.
Вплив бюджетної політики на інфляційні процеси.
Національна бюджетна статистика та напрямки її вдосконалення.
Бюджетний устрій і бюджетна система. Їх співвідношення.
Принципи побудови бюджетної системи.
Поєднання централізованих та децентралізованих бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою.
Бюджетні права органів державної влади і місцевого самоврядування.
Види бюджетів. Їх призначення та функції.
Місцеві бюджети в умовах самоуправління регіону.
Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидії місцевим органам влади.
Взаємні розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення і порядок проведення.
Бюджетні позички, їх причини, порядок виділення і погашення.
Бюджетна системи України.
Державний бюджет України, його призначення, склад та структура.
Бюджетні системи США та України (порівняльна характеристика).
Бюджетні системи Німеччини та України (порівняльна характеристика).
Методи формування доходів бюджету.
Склад і структура доходів Державного бюджету України.
Склад і структура доходів місцевих бюджетів.
Роль місцевих бюджетів у регіональному розвитку.
Непрямі податки та їх роль у доходах бюджету.
Податок на додану вартість: зміст та порядок вилучення.
Податок на прибуток підприємств: зміст, порядок вилучення та макроекономічне значення.
Стимулюючий потенціал прибуткового податку з юридичних осіб.
Пряме оподаткування та його значення у формуванні доходів бюджету.
Неподаткові доходи місцевих бюджетів.
Неподаткові доходи Державного бюджету.
Державний кредит та його роль у формуванні бюджетних ресурсів держави.
Бюджетна політика у галузі державних доходів.
Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.
Функції держави та їх вплив на склад і структуру видатків бюджету.
Склад і структура видатків Державного бюджету України.
Міжрівневий розподіл бюджетних видатків.
Оптимізація структури видатків бюджету та її критерії.
Бюджетна політика у галузі державних видатків.
Форми і методи бюджетного фінансування.
Операційні видатки бюджету, їх склад і призначення.
Бюджетні інвестиції і їх види. Роль бюджетних інвестицій у розвитку економіки.
Бюджетні асигнування як «мультиплікатори» економічного росту.
Бюджет і структурна перебудова економіки України.
Бюджетні кредити підприємствам.
Видатки бюджету на науку.
Форми і види соціального захисту населення.
Системи соціального захисту населення України і США (порівняльна характеристика).
Системи соціального захисту населення України і Німеччини (порівняльна характеристика).
Роль соціальних видатків в умовах переходу до ринкових відносин в Україні.
Фінансування загальноосвітньої школи.
Планування і фінансування видатків на утримання шкіл - інтернатів.
Видатки бюджету на охорону здоров'я.
Медичне страхування як метод фінансування медицини.
Видатки бюджету на оборону: склад та аспекти формування.
Вплив внутрішньоекономічних чинників і зовнішньоекономічного оточення країни на рівень її оборонних видатків (на прикладі України).
Структура видатків бюджету на управління та принципи їх формування.
Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки.
Видатки бюджету на утримання органів внутрішніх справ та внутрішніх військ.
Фінансування органів прокуратури і суду.
Структура видатків бюджету на управління та принципи їх формування.
Порядок планування і фінансування видатків бюджету на управління.
Державний кредит як специфічна ланка фінансових відносин.
Державний борг і його структура.
Проблеми зовнішнього державного боргу країн з перехідною економікою.
Обслуговування державного боргу.
Державні позики як основна форма державного кредиту.
Місцевий бюджет, його значення і роль у соціально-економічному розвитку території (на прикладі Львівської області).
ДОДАТКИ
Додаток А
Зразок оформлення титульного листу індивідуальної роботи.
Національний університет “Львівська політехніка”
Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій
Кафедра фінансів
ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
з дисципліни «Бюджетна система»
на тему
“Фінансування органів прокуратури і суду”
Виконав: студ. ІV-го курсу гр ФК-45
_____________________
Науковий керівник: к. е. н., доц. _________
Оцінка “ ” 2015 р.
Львів 2015
Додаток Б
Зразок оформлення плану індивідуальної роботи.
Тема: “Фінансування органів прокуратури і суду”
Зміст
Стр.
Вступ……………………………………………………………. 3
1. Склад та структура бюджетних видатків на фінансування органів прокуратури і суду………………………………….. 5
2. Особливості складання кошторису правоохоронних закладів……………………………………………………….. 10
3. Напрямки оптимізації бюджетного фінансування органів прокуратури і суду в Україні……………………………….. 14
Висновки………………………………………………………. 17
Список використаних літературних джерел……………….. 20
Додаток В
Зразок оформлення списку літературних джерел
Список використаних літературних джерел
Бюджетний кодекс України. – К.: Атіка, 2006. – 41 с.
Жаліло Я.А. Економіка України на шляху від депресії до зростання: джерела, важелі, інструменти. / Я.А. Жаліло, Д.С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.] – К.: НІСД, 2010. – 96 с.
Звіт Рахункової палати України за 2012 рік http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/ document/16742074/Zvit_2012.pdf
Інформаційна довідка щодо співробітництва України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=388308&cat_id=353161Кремень В. М. Проблемні аспекти формування системи елементів кредитного механізму стимулювання розвитку економіки // Вісник Хмельницького національного університету. -2008.- № 3. -Т. З.- С.128-131.
Крупка М. І. Гроші та кредит: навч. посіб. / М. І. Крупка, М. С. Мрочко, Б. М. Вишивана, І. М. Крупка, О. В. Остафіль, С. М. Тесля, К. О. Ільїна, М. І. Петик; Ред.: М. І Крупка; Львів. нац. ун-т ім.І.Франка. — Л., 2010. — 406 с.
Національна економіка: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, А.Ю. Васіна, Т.Л. Желюк, Т.М. Попович ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
Офіційний сайт Державного управління статистики [Електронний ресурс]. Режим доступу: ukrstat.gov.uaПодатковий Кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011. - № 13-17. - ст.112.
Поддєрьогiн А. М. Фiнансовой менеджмент: пiдручник / А.М. Поддєрьогiн. – К.: КНЕУ, 2005. – 535с. , с. 229
Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств [Текст]: підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К.: КНЕУ, 2004. – 546 с.
Додаток Д
Оформлення посилань на літературні джерелав тексті індивідуальної роботи.
Перший варіант оформлення передбачає посторінкові посилання.
“Розвиток соціальної сфери не може формуватися штучно, - підкреслив Президент України. – Потрібно бути реалістами: істотне поліпшення життя населення можливе лише на основі успішного розвитку реальної економіки. Будь-які диспропорції у цьому співвідношенні можуть дорого коштувати не лише економіці, а й суспільству загалом”.
Другий варіант передбачає оформлення посилань в основному тексті у квадратних дужках, де на першому місці вказується порядковий номер джерела (за списком літератури), а після коми - сторінки (наприклад: [2, С. 12]).
Додаток Є
Зразок оформлення таблиць і рисунків.
Таблиця 1.
Структура державного та гарантованого боргу України
станом на 01.04.08*
%
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу 100,00%
Державний борг 81,25%
Внутрішній борг 19,89%
Зовнішній борг 61,37%
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку 15,48%
Європейське Співтовариство 0,26%
Європейський банк реконструкції та розвитку 1,30%
Світовий Банк 13,92%
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 10,24%
Італія 0,37%
Німеччина 1,81%
Росія 6,73%
США 0,82%
Франція 0,10%
Японія 0,41%
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 0,00%
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 35,65%
Гарантований борг 18,75%
Внутрішній борг 1,51%
Зовнішній борг 17,23%
1. Заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку 3,08%
Європейське співтовариство з атомної енергії 0,35%
Європейський банк реконструкції та розвитку 0,88%
Міжнародний Валютний Фонд 1,52%
Світовий Банк 0,34%
2. Заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління 0,04%
3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками 10,02%
4. Заборгованість, не віднесена до інших категорій 4,09%
__________
* Розраховано за даними Національного Банку України. Інтернет-ресурс: http//bank.gov.ua.

Рис. 1. Динаміка зовнішнього боргу України

Приложенные файлы

  • docx 17710762
    Размер файла: 53 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий