5_Didaktichne_zabezpechennya_samostiynoyi_roboti

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів
з дисципліни «Цивільне право»
для студентів V курсу,
денної, заочної форми навчання,
9 семестр

Змістовний модуль 1. Загальна частина цивільного права

Тема №1. Загальна характеристика цивільного права України
Методичні рекомендації.
З метою закріплення положень теми студентам необхідно знати критерії поділу правової системи на публічне та приватне право, дати характеристику цим галузям. Потрібно знати предмет, метод, функції та принципи цивільного права, звернути увагу на елементи його системи.
В ході вивчення теми необхідно визначити співвідношення цивільного права та цивільного законодавства, в чому полягає спільність їх норм та чим вони відрізняються. Необхідно знати, що слід розуміти під джерелами цивільного законодавства, на які основні види їх поділяють; яке місце в системі джерел цивільного законодавства займає Конституція України. Потрібно зупинитися на ролі яку відіграють у цивільних правовідносинах Цивільний кодекс України, цивільно-правові закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, акти міністерств, відомств, інших вищих органів державної виконавчої влади України, які мають цивільно-правовий зміст, звичай ділового обороту.
Додатково необхідно визначити, яке значення у застосуванні та подальшому вдосконаленні цивільного законодавства мають судова та господарська практика, яке співвідношення мають акти цивільного законодавства та договори, у т.ч. зарубіжних країн. Необхідно вивчити та дати характеристику понять аналогія закону та аналогія права. Також, студент повинен чітко знати структуру Цивільного кодексу.
Студент повинен вивчити обставини, з якими норми цивільного законодавства пов’язують правові наслідки. Необхідно приділити увагу виникненню цивільних правовідносин, що не передбачені цивільним законодавством, поняттям “суб’єктивне цивільне право” та “суб’єктивний обов’язок”, елементам правовідносин та їх характеристиці. Звернути увагу на поняття оборотоздатності об’єктів та правосуб’єктності учасників цивільних правовідносин.
Розкриваючи види цивільних правовідносин потрібно дати пояснення щодо поділу цивільних правовідносин на регулятивні та охоронні, абсолютні та відносні, майнові та особисті немайнові, речові і зобов’язальні.
Студенти повинні знати та вміти дати належну характеристику підставам виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. При характеристиці юридичних фактів потрібно розкрити їх класифікацію за правовими наслідками, вольовою ознакою. Визначити поняття юридичного складу та його характеристику.
Розглядаючи здійснення цивільних прав та виконання обов’язків, студентам необхідно визначитись щодо меж здійснення цих прав та умов виконання зазначених обов’язків.
Доцільно також звернути увагу на характеристику поняття “право на захист цивільних прав та інтересів”, його форми та способи здійснення.

Завдання для самостійної роботи:
Розв’яжіть задачі.

Задача № 1.
Кличко звернувся в суд з позовом до Брагіна та Петренко про відшкодування завданого йому збитку. Як з’ясувалося із матеріалів справи, Кличко, Брагін і Петренко попередньо домовилися про заснування товариства із обмеженою відповідальністю, яке б спеціалізувалось на продажу продуктів бджільництва. Кличко відповідно до домовленості закупив 200 кг меду, квітковий пилок та інші продукти, на що потратив свої власні гроші. Брагін і Петренко змінили думку і відмовились від укладання засновницького договору та створення ТОВ. На вимогу Кличко про дотримання попередньої домовленості, вони відповіли, що продукти бджільництва реалізуються погано і сам магазин не зможе скласти конкуренції бджолярам, котрі напряму без податків на автотрасах та іншими видами контактної торгівлі збувають свою продукцію і не сплачують податків. Вони порадили Кличко таким же чином продавати закуплений товар.
Який вид правовідносин виник між Кличко, Багіним та Петренко? Охарактеризуйте дане правовідношення з урахуванням загальноприйнятої класифікації? Що є підставою його виникнення?


Задача № 2.
Петров як любитель музики в стилі „хардрок” постійно до пізнього вечору, а інколи й вночі, включав на повну потужність музичний центр, що призводило до конфлікту із сусідами. На вимоги сусідів про дотримання шумового режиму Петров не реагував. Звернення до дільничного інспектора міліції та проведені ним бесіди бажаного результату не дали.
Чи є відносини між Петровим і сусідами цивільними? Що є підставою їх виникнення? Дайте характеристику відношення згідно прийнятої класифікації? Надайте характеристику елементів цих відносин?

Задача № 3.
При виході з ліфта на Дубко накинувся сусідський собака без намордника, який порвав пальто, укусив за руку і налякав Дубко. В результаті укусу вона вимушена була лікуватися, у тому числі від неврозу, бо після цього випадку її довго охоплював страх при присутності собак.
У вимозі Дубко купити їй нове пальто та відшкодувати витрати на лікування, власник собаки Сєров відмовив і пояснив, що собака інстинктивно зреагував без його команди на різкий рух Дубко.
Остання звернулася із скаргою до дільничного інспектора міліції про порушення правил вигулу собак і відшкодування завданого збитку та моральної шкоди. Після того, як Сєров відбувся попередженням, Дубко звернулась із позовом до суду з вимогою про заборону Сєрову утримувати собак та відшкодування матеріального збитку в розмірі 2200 гривень (складає вартість пальто), 500 гривень (вартість лікування), 300 гривень (втрата заробітку за час лікування) та 100 неоподатковуваних мінімумів доходу громадян відшкодування моральної шкоди. Для забезпечення своїх майнових вимог попросила накласти арешт на майно Сєрова, у тому числі на автомобіль і собаку.
Норми якої галузі права повинен використати суддя для врегулювання вказаних відносин? Що є предметом вказаної галузі права в даному разі? Дайте характеристику підстави виникнення зазначених відносин? Охарактеризуйте суб’єктний та об’єктний склад даних відносин?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

Задача № 1.
Дахова звернулася до Шилова з вимогою про відшкодування заподіяного збитку та моральної шкоди. Як виявилось, той позрізав всі гілки з плодових дерев, що нависали над його садовою ділянкою. В результаті цього зменшився урожай і дерева почали хворіти. Вони також втратили естетичний вигляд і Дахова переживала за них.
Шилов пояснив, що Дахови надто близько (за 2 метри) від межі садових ділянок висадили плодові та декоративні дерева. При посадці Шилов попереджав, що коли дерева підростуть то будуть спричиняти “проблеми”. Але на його вимогу вчасно дерева не були пересаджені. Коли вони підросли, то стали затіняти садову ділянку Шилова, внаслідок чого він не міг її повністю використовувати для своїх потреб - вирощування овочів.
Після звернення до правління садового товариства Дахова пообіцяла владнати справу, але примирення між сусідами по земельним ділянкам не сталося.
Ким з суб’єктів відносин перевищені межі здійснення цивільних прав? Які наслідки такого перевищення?

Задача № 2.
До дільничного інспектора міліції звернулась Хомко із заявою, що її сусіди Гунтер залили водою квартиру, в результаті чого необхідно провести ремонт кухні і коридору. Інспектор у прийнятті заяви відмовив, пояснивши, що це не справа міліції і порекомендував звернутися за належністю.
Які форми захисту цивільного права може використати Хомко? Які способи судового захисту можуть бути застосовані у даній ситуації? Чи правомірні дії інспектора?

Література та нормативні акти:
1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.
3. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: Одіссей, 2004. – 856 с.
4. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
5. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України та ін.
6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464 с.
7. Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10.12.1991р. // Відомості ВР України. – 1992. №10. – Ст.137
8. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно – правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10.06.1997р. // Урядовий кур’єр від 14.06.1997р. №107–108.
9. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.
10. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. / за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.
11. Цивільне право України : підручник / Є.А. Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.
12. Кодифікація приватного (цивільного) права України / за ред. А. Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2000. – С.9 – 68.
13. Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права. //Право України. – 2001. - №8. – с.51-53.
14. Лисенкова О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття. //Право України. – 1999. - №11. – с.93-96.
15. Первомайський О. До питання про джерела цивільного права. //Право України. – 2001. - №2. – с.34-37.

Тема №2 Учасники цивільних правовідносин

Методичні рекомендації.
В ході вивчення тем необхідно з’ясувати обсяг та зміст правоздатності фізичних осіб за Конституцією України, рівність правоздатності фізичних осіб, співвідношення їх правоздатності та суб’єктивних прав.
Студенти повинні знати і вміти давати пояснення поняттям повної дієздатності та підстав для її набуття, часткової та неповної дієздатності фізичних осіб. У відповіді повинні знайти місце пояснення про підстави та правові наслідки обмеження дієздатності фізичних осіб, визнання їх недієздатними, визначення термінів “опіка” та “піклування”.
Необхідно вивчити особливості правосуб’єктності посадових осіб правоохоронних органів у відповідності до діючого законодавства, правоздатність та дієздатність громадян інших держав і осіб без громадянства за Конституцією України, Цивільним кодексом та Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.
Необхідно дати пояснення поняття та правового значення індивідуалізуючих ознак громадян – ім’я та місця проживання, які існують підстави виникнення, порядок оформлення та значення актів цивільного стану. Потрібно зупинитись на ролі та участі державних органів, органів місцевого самоврядування у встановленні та реєстрації деяких актів цивільного стану.

Завдання для самостійної роботи:
Розв’яжіть задачі.

Задача № 1.
До дня народження 15-річному Володимиру старший брат подарував мопед «Верховина». Через деякий час Володимир за побутовим правочином обміняв мопед на легкий мотоцикл «Мінськ», який через 3 дні був вкрадений. Батько Володимира вимагав повернути мопед, на що одержав відмову. Тоді він звернувся з позовом у суд.
Дайте юридичну оцінку вказаним діям. Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 2.
Богданов у заповіті вказав, що його неповнолітній син зможе успадкувати його автомобіль лише за умови вступу до ВУЗу зразу ж після закінчення школи. В іншому випадку автомобіль буде успадкований його дружиною. Крім цього, своїм спадкоємцям він заповів, щоб вони передали його бібліотеку спеціальної літератури в фонд кафедри університету, на якій він працював. Черговий лікар лікарні, де лікувався і помер Богданов, завірив заповіт і направив його в нотаріальну контору.
Зробіть мотивований висновок за змістом заповіту
Задача № 3.
Дванадцятирічний Семенов та шістнадцятирічний Гребенко вчинили крадіжку автомашини, яка належала ветеринарній лабораторії. Покатавшись, вони запалили машину, щоб не залишити своїх відбитків пальців. Ветеринарна лабораторія пред'явила позов до батьків про відшкодування завданих збитків, суд задовольнив позов і в своєму рішенні вказав, що провина неповнолітніх у заподіянні шкоди доведена, але вони не мають самостійної заробітної плати. Через це шкода повинна бути відшкодована їхніми батьками. Вітчим Гребенка від відшкодування шкоди відмовився.
Як повинна бути вирішена справа?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

Задача № 1.
Щукіна звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 12-річної доньки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього, вона продала й інші речі, успадковані донькою (телевізор, два килими, меблі). Щодо прохання неповнолітньої Щукіної дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди доньки продавати її речі. Остання відповіла, що це не входить в компетенцію органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дитини, а виручені від продажу гроші вона витратила на покупку умеблювання квартири, де вони з донькою мешкають. За повідомленням інспектора, відділ освіти подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.
Чи мала право неповнолітня Щукіна одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?

Задача № 2.
Кореспонденти однієї з газет, Косов і Курінний під, час відрядження до Іраку в зону бойових дій у січні 2004 року пропали, їх автомобіль пізніше був знайдений з багатьма слідами від куль. У лютому 2004 року батько Косова звернувся в суд з заявою про визнання сина померлим, яка була задоволена. У травні 2004 poку Косов повернувся на батьківщину і пояснив, що увесь цей час знаходився у полоні і йому випадково вдалося втекти.
Дайте юридичний аналіз викладеної ситуації. Як буде вирішена доля майнових та інших прав Косова?


Задача № 3.
Сахаров, Сахарович та Цукерман створили на невизначений строк господарське товариство "Сахаров і К" яке займалося торгівлею нафтопродуктів. Через рік роботи було встановлено, що Цукерман від свого імені і в своїх інтересах з метою перепродажу уклав угоду на купівлю 100 т. бензину. Учасникам товариства стало про це відомо. Цукерман виконав обов'язки які були покладені на нього в зв'язку з порушенням і вирішив вийти з товариства з метою самостійного заняття підприємницькою діяльністю.
Яке товариство створено? Яке порушення здійснено Цукерманом і які права в зв'язку з цим мають інші учасники товариства? Що повинен зробити Цукерман після прийняття рішення про вихід і в який строк ? Протягом якого строку після виходу з товариства Цукерман буде відповідати по зобов’язаннях, що виникли під час його перебування в товаристві?

Задача № 4.
Приватне підприємства “Чайка” засноване 5 засновниками, з яких один є громадянином Ізраїлю надавало населенню послуги з туризму. В зв’язку зі зміною кон’єктури ринку кількість замовлень поменшала і засновники вирішили припинити діяльність підприємства. При цьому з’ясувалось, що в підприємства є такі зобов’язання – зобов’язання по кредиту банку забезпеченого заставою приміщенням підприємства, обов’язок виплат бухгалтеру підприємства, що постраждав від нещасного випадку на виробництві, борги по комунальних платежах, борги по зарплаті співробітникам, податкова заборгованість.
Який спосіб припинення діяльності юридичної особи розкритий в задачі і що є його причиною? Яка черговість виплат по зобовязаннях підприємства? Що станеться з підприємством, якщо коштів для виплат по боргах не вистачить? Дайте повну характеристику юридичної особи?

Задача № 5.
Іванченко вирішив створити підприємство з надання послуг з перевезення вантажів. Для цього він позичив 500 тис. грн., зареєстрував юридичну особу, купив машини та найняв на роботу людей. Підприємство запрацювало і почало приносити Іванченко дохід. Через 1 рік настав час повертати борг. Кредитор звернувся до Іванченко, але він відмовився і запропонував звертатися до підприємства, оскільки гроші позичались на його створення, зараз воно працює має прибуток то з нього і потрібно стягувати борг. Кредитор звернувся до суду.
Чи відповідає юридична особа за зобов’язаннями засновника ? Яку юридичну особу створив Іванченко ( дайте повну характеристику )? Що потрібно зробити аби підприємство законно сплати борги засновника ?


Література та нормативні акти:
1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.
3. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 //Відомості ВРУ. – 2001. – №13. Ст.65.
4. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24 грудня 1993р. // Відомості ВРУ. – 1994. – №14. Ст.78.
5. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04.02.1994 //Відомості ВРУ. – 1994. – №23. Ст.161.
6. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного суду України від 28.03.1972р. №3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. – №5. – С. 5.
7. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: Одіссей, 2004. – 856 с.
8. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
9. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України та ін.
10. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.
11. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. / за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.
12. Цивільне право України : підручник / Є.А. Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.
13. Зензин А. Невзгодина Е. Расширить основания ограничения дееспособности граждан. // Социалистическая законность. – 1987. - №5. – С. 64-65.
14. Бобко В. Правові наслідки з’явлення громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим. //Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №6. – С. 48-50.


Тема №3. Об'єкти цивільних прав. Правочини. Представництво. Строки та терміни у цивільному праві. Особисті немайнові права фізичної особи.

Методичні рекомендації:
Розкриваючи зазначену тему студент повинен дати визначення оборотоздатності об’єктів цивільних прав, що таке речі, їх класифікація та правове значення.
Необхідно знати поняття та види нематеріальних благ як об’єктів цивільних прав, поняття та види особистих немайнових благ відповідно до Конституції України. Потрібно визначити роль правоохоронних органів в охороні особистих немайнових благ громадян.
Визначити характерні ознаки понять “майно”, “майнові права”, зупинитись на властивостях підприємства, як єдиного майнового комплексу.
При вивчення питань щодо характеристики цінних паперів доцільно засвоїти їх класифікацію на іменні, ордерні і цінні папери на пред’явника, а також на товарні і грошові, і ті, які розділяються в залежності від емітента на державні, випущені за рішенням місцевих рад, приватні.
Знання норм щодо характеристики результатів робіт та послуг дозволить студентам зрозуміти їх відмінність і класифікацію.
Для характеристики нематеріальних благ як об’єктів цивільного права, потрібні знання студентів щодо норм ЦК України про результати інтелектуальної творчої діяльності та інформації.
Студентам необхідно приділити увагу питанню щодо класифікації правочинів, уміти давати кожному виду повну правову характеристику. Потрібно вивчити умови дійсності (чинності) правочину, які вимоги закріплює закон до їх укладання.
Додаткової уваги та вивчення потребує порядок та правові наслідки визнання правочину недійсним, визначення моменту, з якого вони вважаються такими. Студентам необхідно вивчити положення, які характеризують правочини з пороком форми, з пороком в суб'єктному складі, з пороком волі, з пороком змісту, а також правові наслідки фіктивного та удаваного правочину. Важливим є питання щодо елементів оспорюваних та нікчемних правочинів.
Не повинно залишитись поза увагою питання про поняття, підстави виникнення та види представництва, вчинення правочинів представником. Зупинитись на визначення поняття “довіреність”, її види, форма та строки. Підстави припинення представництва, припинення представництва за дорученням, скасування доручення.
Необхідно приділити особливу увагу питанням місця строків (термінів) у системі юридичних фактів цивільного права, видам строків, правилам обчислення строків, а також порядку їх перебігу. При засвоєнні матеріалу особливе місце необхідно приділити питанням класифікації строків за рядом критеріїв (за ступенем самостійності учасників, за підставою встановлення, за правовими наслідками, за способом встановлення, тощо).
Також, необхідно вивчити норми ЦК України, які закріплюють і характеризують поняття, сутність та значення позовної давності, правила її обчислення, види, зупинення та переривання перебігу. При цьому потрібно зосередити увагу на вимогах, щодо яких застосовується спеціальна позовна давність, та вимог, щодо яких позовна давність не застосовується.

Розв’яжіть задачі.

Задача № 1
При продажі приватного підприємства між продавцем Семеновим та покупцем Масенко виник спір відносно визначення складу майна, яке повинно перейти покупцеві. Масенко наполягав на тому, щоб до нього перейшла продукція, яка була вироблена підприємством, але ще не реалізована, а також немайнове право (право на фірмове найменування та на товарний знак). В той же час він був проти того, щоб до нього перейшли борги підприємства перед іншими кредиторами та обов’язки щодо виплат в соціальні фонди. Семенов проти цього заперечував.
Охарактеризуйте об’єкт даних цивільних правовідносин за критеріями класифікації об’єктів?

Задача № 2
Крищенко звернулася до суду з позовом до свого чоловіка про поділ майна. Позивачка наполягала на розподілі майна в натурі і виділення їй частки спільної власності, а саме: половини технічної бібліотеки, яку чоловік, працюючи науковим співробітником НДІ, почав збирати ще до укладення шлюбу; однієї шафи з меблевого гарнітуру та трьох столових сервізів.
Що є об’єктом цивільних правовідносин у даному разі? Дайте характеристику всіх об’єктів даних відносин згідно загальноприйнятої класифікації?

Задача № 3
Громадянин Іванов, як опікун неповнолітнього Гусєва, від його імені продав належний тому на праві приватної власності автомобіль „BMW-Mini” своєму сусідові. На таку угоду було отримано письмовий дозвіл за підписом представника місцевого виконкому.
Чи є підстави для визнання угоди купівлі-продажу автомобіля недійсною? В якому порядку повинні скоюватись дії від імені неповнолітніх, спрямовані на відчуження належних останнім майнових прав? Чи змінилася б відповідь на перше запитання, якщо таку угоду укладав би батько неповнолітнього?

Задача № 4
Громадянин Петров вирішив купити легковий автомобіль на автомобільному ринку міста Харкова. З метою уникнути зайвих витрат при оформленні договору купівлі-продажу вирішили передачу автомобіля оформити за допомогою довіреності. Продавець видав громадянину Петрову генеральну довіреність, за якою передавав всі права та обов’язки, що можуть виникнути під час використання автомобіля, останньому. При цьому громадянин Петров передав продавцеві визначену суму грошей (вартість авто). Через деякий час продавець пред’явив позов до громадянина Петрова про повернення авто із чужого незаконного володіння.
Яке рішення в такому випадку повинен винести суд? Які підстави припинення представництва за довіреністю?

Задача № 5
Опікун малолітнього Сидорова уклав договір відчуження квартири, що належить останньому на праві приватної власності. Дізнавшись про це прокурор звернувся до з вимогою визнання даного правочину недійсним у зв’язку з відсутністю погодження даного питання з органом опіки та піклування. За результатами розгляду Сидорову було призначено нового опікуна.
Що є підставою для встановлення представництва у даному разі? Охарактеризуйте даний правочин. Який орган призначив нового опікуна Сидорову?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

Задача № 1
Пронько в присутності своїх приятелів Кібця та Сушка 1 червня 1998 р. позичив у Федорчука 7 тис. грн.. на один місяць, проте борг вчасно не повернув. 4 лютого 1999 р. він переказав поштою 5 тис. грн., повідомивши, що решту поверне пізніше. Федорчук декілька разів нагадував йому про борг, а в січні 2002 р. звернувся з позовом до суду.
Чи може Федорчук оспорювати факт передачі коштів і чи може Пронько посилатись на підтвердження факту передачі коштів свідками? Які строки застосовані учасниками цивільно-правових відносин? Який вид позовної давності буде використано у суді? Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 2
Суржанський передав Шишлаєвському 7 травня 1991 року на деякий час телевізор, попередивши останнього в розписці про повернення речі на першу вимогу. Восени 1998 р. Суржанський, повернувшись з відрядження, звернувся з проханням повернути річ, але Шишлаєвський відмовився це зробити, посилаючись на пропуск строку позовної давності.
Який вид строку згадується у задачі?Про яку саме позовну давність йде мова? Що є початковим моментом перебігу позовної давності у даному випадку? Чи правомірна відмова Шишлаєвського?

Задача № 3
Громадянка Макарова пред’явила позов до громадянки Грибкової про відшкодування моральної шкоди за втручання в особисте життя. В описовій частині позовної заяви позивачка вказала, що була заручена зі студентом-іноземцем Аль-Герімджаном, але він відмовився укладати з нею шлюб після того, як громадянка Грибкова, яка працювала охоронцем в під’їзді, розповіла про обставини її особистого життя (пізні повернення додому на коштовних автомобілях, гучні та часті гулянки протягом всієї ночі, попереднє однократне розірвання шлюбу громадянкою Макаровою, неохайність і таке інше).
Зґясуйте, чи відбулося втручання в особисте життя? Яким чином захищати особисті немайнові права?

Задача № 4
Після проведених спільних перевірок приватного підприємства „Колос” працівниками органів міліції і податкової інспекції, адміністрацією ПП „Колос” на дверях було вивішено оголошення: „Корупціонерам: заступнику начальника Ленінського РВВС Кондратову А.П. і податковому інспектору Ряхіну П.Р. вхід на територію приватного підприємства ЗАБОРОНЕНИЙ!”.
Охарактеризуйте порушені права Кондратова А.П. і Ряхіна П.Р.? Яким чином можуть захистити порушені права вказані особи?

Задача № 5
Після закінчення строкової служби в Збройних силах України громадянин Петренко пред’явив до Збройних сил України позов про відшкодування завданої йому моральної шкоди. Підставою подання позову він вважав тривале позбавлення його особистих немайнових прав, зокрема таких, як право на свободу пересування, право на вільний вибір місця проживання, право на недоторканність житла, право на вільний вибір роду занять і таке інше.
Чи підлягає позов задоволенню?

Література та нормативні акти:

1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.
3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000р. // Відомості ВРУ. – 2001. – №5–6. Ст.30.
4. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15.12.1993р. // Відомості ВРУ. – 1994р. №7. Ст. 36.
5. Про цінні папери та фондову біржу: Закон України від 18.06.1991р. // Відомості ВРУ. – 1991. – №38. Ст. 508.
6. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України від 30.10.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №51. Ст. 292.
7. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України та ін.
8. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: Одіссей, 2004. – 856 с.
9. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
10. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах / О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.
11. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. / за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.
12. Цивільне право України : підручник / Є.А. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.
13. Поляничко А. Правове значення індосаменту в процесі передачі права на іменні цінні папери. //Право України. – 2001. - №6.. – С. 52-57.
14. Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики. //Право України. – 2001. №9. – С.33-38.
15. Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя. //Право України. – 1999. - №4. – С.30-33.
16. Скловский К. Отношения собственника с незаконным владельцем и приобретательная давность. // Хозяйство и право. – 2001. - № 5. - С. 116-119.
17. Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності. //Право України. – 2001. - № 11. С. 95.
18. Маковій В.П. До питання дефініції позовної давності за цивільним законодавством. // Підготовка спеціалістів-юристів для ОВС: здобутки, проблеми та перспективи: Збірник наукових праць. – Херсон: ХЮІ ХНУВС, 2006. – С. 81-83.


Тема №4. Правовідносини власності.

Методичні рекомендації:
При підготовці до занять студентам необхідно засвоїти поняття, ознаки речового права. При цьому розмежувати такі цивільно-правові інститути як речове та зобов’язальне право, визначити найбільш характерні їх риси. Крім того позначити коло підстав виникнення речових прав, об'єктів та суб'єктів речового права, види речових прав та способи їх захисту.
При вивченні питань з цієї теми необхідно звернутись до загальних положень щодо власності, визначити багатоплановість категорії власності з урахуванням економічного, юридичного, соціального, психологічного та інш. змісту.
Потрібно знати і вміти розкрити поняття права власності в об'єктивному та суб'єктивному розумінні, в чому полягає недоторканість права власності, його суб'єкти та об'єкти. Важливим є питання щодо розкриття категорій володіння, користування та розпорядження як тріади правомочностей права власності.
Необхідно визначити сукупність юридичних фактів, що є підставою набуття та припинення права власності. При цьому студенти повинні характеризувати види таких підстав, а також їх розмежування в залежності від виду власності за суб’єктним складом. Додатково з теми необхідно надавати більш детальну характеристику окремими способам набуття та припинення права власності, особливо звернувши увагу на новели нового цивільного законодавства, зокрема, набувальна давність.
Розкриваючи понятійний матеріал даної теми студентам додатково необхідно проаналізувати положення римського приватного права щодо означених питань та звернутись до додаткової літератури, особливо при підготовці рефератів, доповідей та повідомлень.
У зв’язку з специфікою даної форми заняття, не менш важливим є питання формування умінь та навичок по застосуванню знань на практиці, зокрема, щодо порядку оформлення набуття права власності або його припинення.
В обсязі вивченого матеріалу по вище окреслених темах, студенти повинні знати норми ЦК України, які закріплюють право власності на землю (земельну ділянку) та право власності на житло.
При вивченні положень даної теми студентам необхідно звернути також увагу на класифікацію видів права власності за рядом критеріїв, а саме, за суб’єктом, за числом учасників, за правовим режимом. Різновидності права власності за першим та другим критеріями розглянуті на попередніх заняттях, за числом учасників у цивільному праві прийнято виділяти спільну сумісну та спільну часткову власність.
Безумовно, при цьому доцільним буде більш детально зупинитись на суб’єктах, об’єктах, зміст, підстав набуття та припинення кожного із видів власності. До того ж керуватися необхідно окрім норм ЦК і положеннями інших нормативно-правових актів цивільного законодавства.
Вивчення теми неможливо без з’ясування понять віндикаційного та негаторного позовів, позову про визнання права власності, позову щодо виключення майна з опису та звільнення від арешту і надання цим способам необхідної правової характеристики.
З метою вивчення і розкриття зобов’язально – правових способів захисту права власності, необхідно встановити їх юридичну природу. До таких способів відносяться: позови, пов’язані з порушенням права власності при невиконанні або неналежному виконанні зобов’язань за договором, позови про відшкодування шкоди, завданої псуванням або знищенням речі, а також, позови про повернення безпідставно отриманого майна, тощо.
Студенти повинні приділити увагу вивченню теорії права інтелектуальної власності, передумовам правової регламентації відносин, пов'язаних з результатами інтелектуальної діяльності, а також знати та вміти давати характеристику основним інститутам права інтелектуальної власності: авторському праву, суміжним правам, промисловій власності, правам на комерційну інформацію, тощо.
Потрібно знати зміст права інтелектуальної власності, а саме: особисті немайнові та майнові права інтелектуальної власності, порядок передання майнових прав інтелектуальної власності та способи захисту зазначених прав у разі їх порушення.
Важливим є питання щодо поняття та ознак об'єктів авторського права, правове регулювання змісту суб'єктивного авторського права.
При вивченні теми студенти повинні характеризувати об’єкти, суб’єкти кожного з виду права інтелектуальної власності. До того ж чітко розмежовувати основні характеристики права інтелектуальної від права власності у цивільному праві.
Студенти повинні вміти давати загальну характеристику таким об’єктам права промислової власності як винахід, корисна модель, промисловий зразок, селекційне досягнення, раціоналізаторська пропозиція, компонування інтегральної схеми.

Завдання для самостійної роботи:

Розв’яжіть задачі.

Задача № 1
За договором купівлі-продажу мале підприємство “Аква” придбало у ТОВ “Вікторія” партію товару. При укладенні договору було передбачено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, a він прибув за ним тільки 3-го липня і з'ясував, що під час грози 2-го липня в склад попала блискавка і товар згорів. Покупець пред’явив позов до продавця про надання йому тієї ж кількості і якості товару та відшкодування збитків.
Що є підставою виникнення права власності у підприємства “Аква”? Хто несе в даному разі ризик випадкового знищення товару? На кого було б покладено ризик випадкового знищення товару, у разі його відібрання й розміщення покупцем та розміщенням на іншому складі? Охарактеризуйте обставину, що стала причиною знищення майна?

Задача № 2
До стада фермерського господарства Стецька пристала бездоглядна корова. Через місяць вона привела теля, а через 6 місяців фермер Стецько вирішив її продати. При продажі виявився власник корови Петренко, який наполягав на поверненні корови і теляти. Фермер Стецько проти цього заперечував, вважаючи що через 6 місяців він став власником і корови, і теляти. Сторони звернулись до суду.
Який спосіб набуття права власності на майно застосований на думку Стецька? Якщо Стецько правомірно набув право власності на корову, то кому належить теля? Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 3
Іноземна фірма “Едвайс” отримала у спадок від громадянина України Сидоренко С. земельну ділянку сільськогосподарського призначення у квітні 2003 року.
Який правовий статус такої власності? Що є підставою виникнення правовідносин власності на даний об’єкт? Які наслідки набуття права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення даним суб’єктом згідно з Земельним кодексом? Яка підстава припинення права власності на земельну ділянку може бути застосованою згідно ЦК у випадку її не відчуження у добровільному порядку?

Задача № 4
Сидоров з метою приховання прибутків, набутих при перебуванні на посаді мера міста Н., купив на зазначені кошти у Іванова двоповерховий будинок. Однак через рік у відношенні Сидорова було порушено кримінальну справ, при провадженні якої було виявлено зазначений факт, накладено арешт на майно та вилучено вказану нерухомість.
Дайте характеристику підстави набуття права власності на будинок Сидоровим? Що є підставою припинення права власності Сидорова (опишіть її)? Який суб’єкт набув у такому випадку право власності на зазначену нерухомість? Охарактеризуйте сутність та зміст права власності на такий об’єкт?

Задача № 5
Андрій, Віктор і Світлана після смерті батька в рівних частинах успадкували його дім, двокімнатну квартиру, дачу, гараж, автомобіль, антикварні меблі, 60 акцій АТ "Перлина" і грошовий внесок розміром 30 тис. грн в банку “Грант”. Квартиру через місяць вони здали в оренду, а ще через шість місяців Віктор продав свою частку дому та всі антикварні меблі Іванову. Світлана та Андрій з цим не погодились та звернулись за консультацією до юриста.
Охарактеризуйте підставу виникнення права спільної власності? Чи може Віктор виділити свою частку в натурі? Що таке ідеальні та реальні частки? Як необхідно ділити прибуток від зданої в оренду квартири? Чи правомірно вчинив Віктор?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

Задача № 1
Під час знаходження в шлюбі подружжя Сіренко придбали автомобіль „Lexus RX 300”. При цьому у 2000 році в нотаріальній конторі був посвідчений договір дарування автомобіля на ім’я дружини, а у липні 2001 року шлюб був розірваний. Чоловік продовжував користуватися автомобілем і після розірвання шлюбу, при цьому машина не була перереєстрована в органах ДАІ. Дружина Сіренко звернулася в суд з позовом про повернення автомобіля. Відповідач проти позову заперечував, вважаючи, що право власності на автомобіль у позивачки не виникло, оскільки автомобіль їй не передався, то він є спільною власністю. Позивачка стверджувала, що оскільки договір був нотаріально посвідчений, то у неї виникло право власності на автомобіль.
Що є підставою виникнення права власності на автомобіль? Який вид права власності за кількістю суб’єктів розглядається у задачі? Яке рішення повинен винести суд?

Задача № 2
З квартири Мухіна за час його відсутності було викрадено стереосистему, колекцію старовинних монет і одну тисячу доларів готівкою. Через деякий час злодії були затримані. Вони зізналися у крадіжці, але викрадених речей у них вже не було. Вони пояснили, що колекцію монет вони здали до антикварного магазину, а систему здали в заставу громадянину Кузовову, в якого позичили десять тисяч гривень. Що стосується доларів, то вони готові компенсувати цю суму, але в гривнях, оскільки правочини в іноземній валюті заборонені.
Який вид позову може подати Мухін до злодіїв, до якого виду способів захисту права власності він відноситься? Охарактеризуйте спосіб захисту права власності, який може використати Мухін з метою повернення колекції монет? Як би було б вирішено питання у випадку продажу колекції монет Кузовову? Чи можуть бути задоволені претензії Мухіна шляхом запропонованим злодіями?


Задача № 3
Викладач ХМІ Петров створив комп’ютерну програму, яка розробляла розклад занять. Керівництво інституту схвалило його роботу і видало премію 100 грн. і в порядку обміну передовим досвідом зробило копії програми на яких виробником був указаний ХМІ і розіслало їх по інших вузах де її також прийняли до використання. Петров вважаючи, що його права порушені подав позов до суду про поновлення своїх прав та відшкодування збитків.
Який об’єкт авторського права створив Петров? Які права Петрова порушені? Які заходи для поновлення порушених права може прийняти суд? Чи вплине на ситуацію умова про те, що Петров створював цю програму за трудовим договором з інститутом?


Задача № 4
Професор кафедри кримінального права Кац отримав завдання від Академії внутрішніх справ в порядку виконання трудових обов'язків розробити проект Кримінального кодексу до березня 2004 року. Проект був розроблений та наданий керівництву Академії в червні 2004 року, однак схвалений не був.
У вересні 2004 року Кац опублікував проект Кримінального кодексу під власним іменем. Після виходу проекту Кримінального кодексу в друк керівництво академії висловило професору Кацу претензію про те, що він не міг публікувати проект кодексу під власним іменем без дозволу академії внутрішніх справ. Кац заперечив претензію і вказав, що авторське право на проект належить йому та ніякого дозволу він отримувати не повинен.
Чи є проект Кримінального кодексу об’єктом авторського права? Кому належить право авторства на проект кодексу? Чи мав Кац право публікувати проект кодексу без згоди керівництва академії?

Задача № 5
Леоненко звернувся з позовом, в якому заперечував авторство його керівника Трухіна на винахід “Спосіб автоматичного регулювання процесу ректифікації етилового спирту” і стверджував, що останній не вніс у винахід творчого внеску, а був включений через те, що допоміг розробити креслення, підготувати та оформити заявку, оформити інші документи та їх копії.
При розгляді справи у суді було встановлено, що у довідці про творчу участь співавтора вказаний конкретний внесок відповідача – функціональна схема реалізації способу регулювання процесу ректифікації, в тому числі нові додаткові вузли, що і підтвердив експерт. При цьому в заявці, що підписав Леоненко, Трухін вказаний як співавтор. Останній, заперечуючи позов, вказав, що позивач став оспорювати його авторство після того, як ним була висловлена негативна оцінка дисертаційного дослідження позивача.
Які обставини повинен вияснити суд і яке необхідно прийняти рішення? Хто вважається співавтором винаходу і як це відображається в заявочних документах? Як здійснюється користування патентом, що належить декільком співволодільцям? Які права співавторів винаходу?

Література та нормативні акти:
1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.
3. Цивільний кодекс України: Коментар. - Х.: Одіссей, 2004. – 856 с.
4. Господарський кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2004. – 848 с.
5. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України та ін.
6. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” /Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 348.
7. Закон України “Про приватизацію невеликих державних підприємств” //Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст.350.
8. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 11.07.2001р. // Відомості ВРУ. 2001. – №43. – Ст. 214.
9. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992р. // Відомості ВРУ. – 1992. – №48. Ст. 650.
10. Про телебачення та радіомовлення: Закон України від 21.12.1993р. – Відомості ВРУ. – 1994. №10. – Ст. 43.
11. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України від 21.04.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993р. №21. Ст. 218.
12. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – №7 – Ст. 34.
13. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах // О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.
14. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. // за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.
15. Цивільне право України : підручник / Є.А. Харитонов, Н.О.Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.
16. Червоний Ю.С. Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. – К., 1997.
17. Заіка Ю.О., Співак В.М. Право власності. Спадкове право. – К., 2000. – 152 с.
18. Маковій В.П. Сутність та ознаки набувальної давності у приватному праві Риму. //Держава і право. – 2004. - №23. – с.101-106
19. Безсмертна Н. Співвідношення понять “право власності” та “здійснення права власності”. //Право України. – 2003. - №12. – с.133..
20. Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні. – 2003. - №12. – с.53.
21. Маковій В.П. Можливості набуття права власності на майно, яке є предметом злочину, передбаченого ст.209 Кримінального кодексу України. // Актуальні проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Збірник наукових праць. – Херсон: ХЮІ НУВС, 2004. – С. 63-66.
22. Маковій В.П. Набувальна чи “приобретательная” давність: положення ЦК України та Росії. // Тези наукових доповідей до VIII міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ’2005”. – 7-21 лютого 2005 р. – Т.48. - м. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С. 55-57.
23. Патентное право: правовая охрана изобритений: Учебное пособие. – К.: МАУП, 2001. – 232 с.


Тема №5 Загальні положення про зобов’язання

Методичні рекомендації:
Зобов’язальне право є одним із основних інститутів цивільного права. Безумовно, необхідно чітко відмежовувати зобов’язальне та речове право.
Для опанування даного матеріалу студентам необхідно вивчити основні положення щодо зобов’язання як правовідношення, його змісту та інших характеристик. Окремо зупинитись на участі в зобов’язанні третіх осіб.
При засвоєнні поняття виконання зобов’язань необхідно визначитись, що саме за допомогою виконання зобов’язання досягається мета, заради якої воно і встановлювалося. Виконання зобов’язання будується на таких принципах: належного виконання, співпраці і взаємодопомоги, реального виконання та деяких інших. Особливої уваги заслуговують питання про предмет виконання та заміну предмету виконання, строк, місце, та способи виконання зобов’язання. Необхідно також звернути увагу на особливості особистого виконання боржником свого зобов’язання і виконання його третьою особою. Не менш значущим є питання виконання зобов’язання за участю кількох кредиторів або боржників.
Стаття 546 ЦК України дає перелік способів забезпечення виконання зобов’язань, серед яких: неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток. При цьому договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язань.
Слід пам’ятати, що ці способи за правовою природою поділяються на такі, що є засобами юридичної відповідальності (неустойка, завдаток, застава) та такі, які не є засобами юридичної відповідальності (порука, гарантія, притримання).
Невиконання або неналежне виконання зобов’язань між юридичними особами потребує особливих правил досудового вирішення спорів між ними. Тому, потрібно ретельно ознайомитися з положеннями Господарського процесуального кодексу України, який регулює порядок і строки пред’явлення претензій, а також їх зміст.
Студенти повинні знати та давати характеристику поняттю і підставам припинення зобов'язань, правовим наслідкам порушення зобов'язань. Вивчення теми охоплює наявність знань студентів про основні положення та норми ЦК України, які регламентують настання цивільно-правової відповідальності.
Вивчаючи положення теми, потрібно звернути увагу на один з принципів Цивільного прав – свобода договору. Для характеристики договорів необхідно розглянути та вивчити підстави класифікації на такі види договорів, як публічний, приєднання, складений на користь 3–ї особи та ін.
Потрібно, також, знати порядок укладання договорів, вимоги що пред’являються до оферти та акцепту.

Завдання до самостійної роботи:

Розв’яжіть задачі.

Задача № 1
Сидоренко, який проживає у м. Херсоні, позичив Крабову, який проживає у м. Нова Каховка, 5000 грн. не визначивши строк повернення. При цьому Іванов виступив поручителем по належному виконанню Крабовим своїх зобов’язань. Через рік Сидоренко виїхав на постійне місце проживання до м.Чернівці. 21 грудня 2004 року останній направив лист до Крабова з виконання зобов’язання. У зв’язку з неможливістю виконати своє зобов’язання за Крабова Іванов сплатив визначену суму з відсотками за користування 29 грудня того ж року. Сидоренко звернувся до суду зважуючи на порушення умов договору.
Надайте характеристику даного зобов’язання. Заміна кредитора чи боржника має місце у даному випадку? Визначте належне місце виконання даного зобов’язання? Чи правомірна вимога Сидоренка? Який принцип виконання зобов’язань порушено?

Задача № 2
За вироком місцевого суду Когут і Ганіч засуджені за зловживання службовим становищем і кількаразове одержання хабарів шляхом вимагання, а Савченко – за співучість у кількаразовому одержанні хабара. Потерпілим при цьому є Хохлов. Суд визнав встановленим, що Когутом було отримано хабарів на 10 тис. гривень, ним же разом із Ганичем – на 6 тис. гривень, а разом із Савченком – на 20 тис. гривень, із яких Когут узяв собі 7 тис. гривень і передав Савченко 5 тис. гривень. Особисто Ганичем було отримано 5 тис. гривень. За рішенням суду вся сума хабарів була стягнута з Когута, Ганича і Савченко солідарно.
Що є підставою виникнення цивільно-правового зобов’язання? Охарактеризуйте дане зобов’язання? Чи правомірне рішення суду?

Задача № 3
Ващенко 5 листопада 2003 р. звернулася в суд з позовом до Зайченко про стягнення 13000 грн. Позивачка зазначала, що 2 листопада 2000 р. відповідач позичив в неї вказану суму, не визначивши у договорі строк повернення боргу. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивачка просила суд задовольнити її вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивачка без поважних причин пропустила трирічний строк позовної давності.
Назвіть суб’єкта виконання зобов’язання? Охарактеризуйте місце виконання даного зобов’язання. Визначте предмет зобов’язання? Чи правомірне рішення суду?


Задача № 4
Іванов уклав договір оренди земельної ділянки з її власником Коптєвим. Останній перед цим дану земельну ділянку віддав у заставу на забезпечення виконання договору кредиту, за яким повинен був передати банку у визначений строк 5000 грн. Однак після спливу зазначеного строку він не зміг виконати кредитне зобов’язання. Іванов самостійно виплатив суму боргу. На що банк висунув заперечення щодо порушення принципу належного виконання зобов’язання.
Скільки цивільно-правових зобов’язань розглянуто в даній задачі? Що є предметом кожного з них? Визначте правову природу заміни сторони у даному зобов’язанні? Чи правомірні заперечення банку?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

Задача № 1
Іванов вирішив купити квартиру, про що домовився з хазяїном квартири – Стороженко. Договір купівлі–продажу вони домовилися підписати через тиждень, для чого повинні були зустрічатися у нотаріальній конторі. На підтвердження своїх намірів Іванов передав Стороженко гроші в сумі 10% від вартості квартири, що було оформлено належним чином як завдаток. В обумовлений строк Іванов прийшов до нотаріальної контори, але Стороженка там не було. Коли Іванов розшукав Стороженка, той повідомив йому, що знайшов більш вигідного покупця і вже продав квартиру, а йому – Іванову – він згоден повернути отримані від нього гроші. Іванов пред’явив до Строженка позов про повернення подвійної суми завдатку. Крім того, він вимагав відшкодування збитків, яких він зазнав, оскільки він вже встиг укласти з фірмою “Аргус” договір на ремонт квартири, та відшкодування моральної шкоди.
Скільки основних і акцесорних зобов’язань розглядається у задачі? З якого моменту виникло акцесорне зобов’язання? Чи правомірні вимоги Іванова? Що повинен відшкодувати Стороженко?

Задача № 2
Блохін звернувся в банк з прохання про надання кредиту і отримав його під заставу нерухомого майна – житлового будинку та земельної ділянки. Застава була оформлена відповідним договором. Через деякий час представник банку запропонував Блохіну замінити вказаний договір договором купівлі–продажу, пояснюючи це труднощами, пов’язаними з реєстрацією договору застави. Представник банку запевнив, що інтереси заставодавця будуть гарантовані умовами договору купівлі–продажу, згідно з якими банк візьме на себе обов’язок продати житловий будинок та ділянку Іванову, якщо він своєчасно сплатить свій борг.
Охарактеризуйте договір застави, використаний сторонами? З якого моменту виникає вказане акцесорне зобов’язання? Якщо договір купівлі-продажу буде укладено, то яку характеристику йому як правочину можна надати? В чому відмінність зобов’язань, що виникають на підставі договору купівлі-продажу та застави?

Задача № 3
Ніколаєв позичив у свого сусіда Чигирина 700грн., при цьому передав у заставу картину і наручний годинник. У визначений строк гроші не були повернуті. Чигирин, вважаючи себе власником переданих йому у заставу речей, картину продав Іванову за 500 грн., а годинником скористався сам. Через 2 місяці після настання строку виконання зобов’язання Ніколаєв прийшов до Чигирина і запропонував повернути гроші. Чигирин відмовився повернути годинник і отримані від Іванова гроші. Відмовився повернути картину і Іванов. Ніколаєв звернувся в суд з позовом до Чигирина і Іванова про повернення своїх речей.
Який вид договору застави використаний сторонами? Чи правомірні дії Чигирина? Які способи захисту порушених прав може використати Ніколаєв?


Задача № 4
Савченко запропонував Кулику придбати в нього самовар. Ціну вони визначили в 200 гр., хоча Савченко знав що це річ початку 19 століття і коштує не менше 500 гр., але в зв’язку з тим, що йому були потрібні гроші він погодився продати самовар за запропонованою Куликом ціною. Кулик сплатив гроші одразу після отримання від Савченко самовару. Через місяць після цього Савченко звернувся до Кулика з вимогою доплатити 200 гр. або повернути в обмін на гроші самовар, бо він знайшов особу яка згодна купити самовар за 400 гр.
Чи уклали Савченко і Кулик договір? Як встановлюється ціна в договорі? Чи допускається зміна ціни в договорі після його виконання? Чи змінилася б ситуація, якщо б зміна ціни була б запропонована до виконання договору, але після його укладення?

Задача № 5
Сидоров з Прокопенко оформили в письмовій формі домовленість про обмін мотоциклами “Ява” і “Иж”. Сидоров виконав за договором своє зобов’язання, а Прокопенко відмовився від виконання свого зобов’язання посилаючись на те, що договір між ними не був укладений.
Чи уклали Сидоров і Прокопенко договір? З якого моменту договір вважається укладеним? Яке право має Сидоров?

Задача № 6
Відкрите акціонерне товариство “Мега” 23 січня 2004 року надіслало телеграму до виробничого кооперативу “Корал”, в якій запропонувало поставити протягом 2004 року офісну техніку на загальну суму 35000 грн, строк для надання відповіді в телеграмі був визначений у 20 днів.
До кооперативу телеграма надійшла поштою 25 січня 2004 року. Відповідь кооператив направив 18 лютого 2004 року й одночасно було повідомлено про це головного бухгалтера товариства, а до “Меги” вона надійшла тільки 18 лютого. Однак, товариство уклало на той момент договір поставки зазначеного товару з іншою організацією.
Охарактеризуйте стадії укладення договору у даному випадку? Чи правомірні дії товариства? Чи змінилася б ситуація якщо відповідь з відповідним повідомленням головного бухгалтера була б надана 14 лютого?

Література та нормативні акти:
1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.
3. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України та ін.
4. Про іпотеку: Закон України від 5.06.2003р. – Відомості ВРУ. – 2003. №38. – Ст. 313.
5. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах // О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.
6. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. // за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.
7. Цивільне право України : підручник // Є.А. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.
8. Договорное право. Книга первая: Общие положения. //Брагинский М.И., Витрянский В.В. – М., 1999.
9. Обязательственное право. //Иоффе О.С. – М., 1975.
10. Курс гражданского права: В трех томах. //Победоносцев К.П. – М.: Зерцало, 2003.
11. Значення вини у відносинах відповідальності за порушення договірних зобов’язань: Автореферат дисертації кандидата юридичних наук. //Ткачук А.Л. – К., 2002.
12. Контракти в підприємницькій діяльності. //Луць В.В. – К., 1999.
13. Кодифікація договірного права. //Луць В. - Українське право., 1997. - №3. – С.142-143.
14. Спонукання до укладення цивільно-правового договору: правозастосовчий та правотворчий аспекти //Карабань В. – Право України. - 2000. - №10. – С.24-26.
15. Забезпечувальне право власності. //Майданик Р. - Підприємство, господарство і право. – 2002. - №1. – С.29-32.
16. Способи забезпечення виконання зобов’язань. //Українське право. – 1997. - №3. – С.19-21.
17. Залог квартиры: правовые проблемы. //Бушев А. - Хозяйство и право. – 1995. - №2. – С.121.

Змістовний модуль 2.
Тема: Особлива частина цивільного права

Тема №6 Договори про передачу майна у власність. Договори про передачу майна у тимчасове володіння та користування
Методичні рекомендації.
При вивченні положень теми необхідно врахувати особливість нового ЦК України щодо регулювання купівлі–продажу, яка полягає в тому що викладенню норм окремих видів договору передують загальні положення про купівлю продаж, які поширюються на такі види купівлі–продажу: роздрібну купівлю–продаж, поставку, контрактацію, міну, постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу.
Студенти повинні знати характеристику сторін в договорі, його зміст, види договорів.
При вивченні прав і обов’язків сторін, не повинно залишитись поза увагою питання щодо особливостей укладення договорів на біржах і аукціонах, зокрема, при укладенні деривативів: форвардного, ф’ючерсного контрактів, опціонів.
Необхідно вивчити основні положення, які закріплюють механізм укладання зовнішньоекономічного договору купівлі продажу.
Потрібно знати характеристику, права і обов’язки сторін, зміст інших договорів, які опосередковують передачу майна у власність: дарування, ренти, довічного утримання.
При вивченні теми студенти повинні звернути увагу на відмінність договору найму від інших договорів, особливості його правової конструкції (договір може бути як реальним так і консенсуальним). Також потребує уваги питання щодо предмету, форми та строків договору. Необхідно знати механізм визначення плати за користування майном та терміни її внесення.
Більш щільно потрібно розглянути права і обов’язки сторін у договорі, підстави припинення та одностороннього розірвання договору на вимогу наймача і наймодавця.
Поряд із загальними правилами ЦК України необхідно вивчити норми що регулюють різновиди договору найму: прокату, найму земельної ділянки, найму будівлі або іншої капітальної споруди, найм транспортного засобу, лізингу.
Потребує окремої уваги питання надання у користування житлових приміщень, виходячи з їх приналежності до державного, громадського, фонду житлово – будівельних та житлових кооперативів або до приватного житлових фондів.

Завдання для самостійної роботи:

Розв’яжіть задачі.

Задача № 1.
Студент юридичного ВЗО Мартишкін купив на ринку мобільний телефон за 776 гривень. Продавець завірив, що обміняє телефон, якщо той вийде із ладу протягом дванадцяти днів. На коробці від телефону продавець вказав своє торгівельне місце, назву товару, суму, дату продажу та розписався. Через чотирнадцять днів Мартишкін прийшов на ринок і сказав, що не придатним до використання є акумулятор до телефону, який тримає заряд лише протягом трьох годин. Він пред’явив вимогу про повернення грошей. Продавець відмовив студенту у його вимогах, вказавши, що: строк гарантії минув; на батарею гарантія не розповсюджується, а лише на сам телефон; гроші продавець не повертає, тільки замінює товар.
Студент Мартишкін звернувся до органу з захисту прав споживачів із заявою, де просив допомогти йому задовольнити свої вимоги. Строк гарантії, на думку Мартишкіна ще триває, оскільки він останні шість днів перед зверненням до продавця, коли вийшов з ладу телефон був на студентській конференції в іншому місті, а тому своєчасно не пред’явив свої вимоги.
Чи правомірна відмова продавця ? Як розв’язати ситуацію згідно закону ? Чим є батарея по відношенню до телефону і чи розповсюджується на неї гарантія надана на телефон ? Якщо на батарею не розповсюджується гарантія то в межах якого строку може бути пред’явлена претензія ? Який ще крім ЦК нормативний акт захищає права покупців фізичних осіб в роздрібній торговлі ?

Задача № 2.
Ресторан “Арена” придбав у комісійному магазині як оригінал (було зазначено на ярлику) картину видатного художника сучасності. Картина була поміщена в одному із залів ресторану з табличкою, де містилися дані про її автора. Один з відвідувачів ресторану звернув увагу на те, що картина є підробкою, тому що оригінал її знаходиться в музеї сучасного живопису.
Було доведено, що магазин продав ресторану не оригінал, а копію картини виконану іншим автором. Ресторан звернувся з позовною заявою в господарський суд з вимогою визнати угоду купівлі-продажу недійсною і повернути магазину грошову суму, виплачену за картину.
Яке рішення повинен прийняти суд ? Чи зміняться наслідки розгляду справи, якщо стане відомо, що продавцю було відомо про невідповідність автора картини ?

Задача № 3.
Мироненко вибрала в ЦУМі хутряну шубу. Продавець виписав чек, вказавши час його виписки – 13 год. 50 хв. Коли о 15 годині одразу після обідньої перерви, шубу знов виставили на продаж, то до моменту пред’явлення Мироненко оплаченого товарного чеку на шубу було виписано чек іншому покупцю, і вона знаходилась на контролі. Мироненко, вважаючи, що між нею і магазином було укладено договір купівлі продажу і вважаючи, що річ знято з контролю з порушенням встановлених правил торгівлі вимагала передати їй куплену шубу.
З якого моменту вважається укладеним договір між Мироненко і ЦУМом ? Протягом якого часу непродовольчі товари відібрані покупцем, можуть знаходитися на зберіганні на контролі до оплати їх вартості ? Чи повинен ЦУМ задовольнити вимоги Мироненко ?

Задача № 4.
Капелюшна, яка є власницею будинку у передмісті, звернулася до нотаріальної контори з проханням посвідчити договір дарування, на підставі якого вона дарує свою частину будинку Сеновій, а обдарована поступається на користь Капелюшної правом користування житловою площею в будинку державного житлового фонду.
Чи має право нотаріус посвідчити таку угоду ? Чи можливе укладання договору, якби обдарована поступалася правом власності на свій будинок ?

Задача № 5.
Семидесятирічний інвалід Давиденко уклав з Єрміловим договір, на підставі якого передав останньому право власності на квартиру за умови що Єрмілов буде повністю утримувати його до смерті. Через два роки Єрмілов вирішив продати квартиру Давиденка, але нотаріус відмовився посвідчувати договір купівлі–продажу. Єрмілов подав скаргу на дії нотаріуса. Він вважав себе власником квартири, а тому, на його думку, мав право здійснювати будь–які правомочності власника, в тому числі, розпорядження.
Поясніть, чому нотаріус відмовив у посвідчені угоди? 2. Які права має одержувач за оговором довічного утримання ? Які види утримання може отримувати відчужувач ? Чи може Єрмолов ередати своє право на майно іншій сторонній особі ?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

Задача № 1
Між ВАТ „Сокіл” та МПП „Колос” був укладений договір ренти, відповідно до якого ВАТ “Сокіл” отримало від МПП “Колос” нежитлову будівлю. Платник ренти ВАТ “Сокіл” за договором сплачувало МПП “Колос” безстрокову ренту у сумі 2000 гривень на місяць. Були встановлені проценти за прострочення сплати ренти у розмірі 15 відсотків річних.
Згодом одержувач ренти МПП “Колос” звернулося до платника ренти ВАТ “Сокіл” із претензією, де за прострочення ренти строком у два місяці вимагало сплатити проценти. Крім того, одержувач ренти наполягав на переданні отриманого майна у заставу в забезпечення договору ренти та просив застрахувати ризик прострочення платежів платником ренти. Також передбачалося обмежити на три роки право платника ренти на відмову від договору.
У відповіді платник ренти претензію не визнав, вказуючи на наступні обставини:
а) сплата процентів неможлива, оскільки працівники фірми були у відпустці та не могли здійснити розрахунки. Крім того, у відповідності з Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання зобов’язань” сплата процентів не передбачена;
б) застава і страхування не є обов’язковими, тому на це платник ренти не згодний;
в) право платника ренти на відмову від договору не можна обмежити за законом, тому ці договірні умови не можуть бути прийняті.
Не задоволені результатом розгляду претензії, представники одержувача ренти звернулися у господарський суд з позовом.
Яке рішення має прийняти господарський суд ?

Задача № 2
Інженер Тулін орендував на літній сезон легковий автомобіль «Москвич» у автопрокатного товариства з обмеженою відповідальністю. По дорозі до місця відпочинку на вузький частині шосе машина Туліна зіткнулась з зустрічною автомашиною, внаслідок чого в машині було зім’ято крило і пошкоджено фару. В акті про дорожньо - транспортну подію було вказано, що крім фари і крила, ще пошкоджений мотор.
Тулін не погодився відшкодувати вартість ремонту мотора, бо пошкодження, вказане в акті, було помічене в момент передачі автомобіля напрокат, про що усно Тулін повідомив робітнику товариства і вимагав замінити машину, але змушений був прийняти зіпсовану машину, бо не було іншої.
Чи несе наймодавець відповідальність за те майно, яке передав наймачу ?
Чи обґрунтовані докази Туліна про відшкодування витрат на ремонт ?

Задача № 3
О.В. Малько за договором побутового прокату отримав магнітофон строком на один місяць, але повернув його на 20 днів пізніше. У пункті прокату йому запропонували внести плату за час прострочення, також пеню у розмірі 0,1% О.В. Малько від сплати суми що вимагалися відмовився, у зв’язку тим, що зразу ж після отримання магнітофон вийшов зі строю і його прийшлося здати у ремонтну майстерню. Під час ремонту магнітофона він ним не користувався, а відповідно йому не має за що платити.
Чи обґрунтовані у даному випадку заперечення наймача? Як розподіляються обов’язки сторін по ремонту майна за договором побутового прокату? Що повинен зробити наймач у випадку виходу майна зі строю? Чи береться плата за час, коли майно знаходиться у ремонті?

Задача № 4
Відповідно до угоди між об’єднанням «Верстатозавод» Деревообробним комбінатом (далі ДОК) банком «Грант» останній зобов’язався придбати та передати в користування ДОКу комплект нових деревообробних верстатів, купивши у Верстатозаводу, на умовах повернення коштів банку і додаткової плати в сумі 130 % щорічно від суми угоди протягом 5 років. Два роки ДОК виплачував платежі справно, а потім, після пожежі, перестав пояснюючи тим, що верстати стали непридатними, а ризик їх загибелі лежить на власнику.
Внаслідок цього і припинились договірні відносини між сторонами.
Дайте кваліфікацію відносин, що склались між сторонами.
Які особливості цих відносин в описаному випадку і їх різновиди?
Дайте обґрунтований висновок по справі.

Задача № 5
8 червня Саєнко домовився з Івановою про те, що остання передасть йому в користування піаніно строком на два роки. Після закінчення строку Іванова не вимагала, щоб наймач повернув піаніно, і Саєнко продовжував користуватись ним, вносячи плату у тих же розмірах.
12 грудня у квартирі Саєнко з вини сусідів виникла пожежа і піаніно було сильно пошкоджено. Іванова звернулася до суду з позовом до Саєнка, в якому просила відшкодувати їй вартість піаніно. Заперечуючи проти позову, Саєнко зазначив, що його вини в пошкодженні піаніно немає і тому він не повинен нести відповідальність. Іванова в обґрунтування своїх позовних вимог посилалась на ст. ст. 130, 213 ЦК України.
Чи обґрунтовані посилання на ці статті ?
Як вирішити спір ?

Література та нормативні акти:
1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.
3. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України .
4.Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості ВРУ. – 2002.-№21-22; з наступними змінами і доповненнями.
5. ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 1 липня 2004 року // Відомості ВРУ. – 2004.-№51.-Ст. 553; з наступними змінами і доповненнями.
6. Зобов’язальне право: теорія і практика // За ред. О.В. Дзери. – К. – 1998.
7. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах // О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.
8. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. // за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.
9. Цивільне право України : підручник // Є.А. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.
10. Базисні умови поставки у договорах міжнародної купівлі–продажу “Інкотермс”. – М., 1990.
11. Косинов С. Особливості правоих норм, що забезпечують захист прав споживачів у договорі купівлі–продажу // Право України. – 1999ю – №1 – С.90–92.
12. Кукина Т.Е. Предмет договору поставки // Право і економіка. – 2001. – №1. – С.19–27.


Тема №7 Договори про виконання робіт. Договори про надання послуг

Методичні рекомендації.
Надаючи характеристику договорам підряду, необхідно звернути увагу на його загальну характеристику, за якою він вважається двостороннім, оплатним та консенсуальним. Особливістю договору є також те, що предмет договору завжди індивідуалізований – результат праці підрядника. Праця може бути спрямована на створення індивідуально – визначеної речі її відновлення, зміни або переміщенні речі.
Необхідно зазначити що договір підряду дещо схожий на трудовий договір, але їх відмінність полягає в тому, що підрядник організовує роботу самостійно, а в трудовому договорі працівник, входячи до трудового колективу, виконує трудову функцію, відповідно до трудового розпорядку.
Потрібно знати що ціна в окремих видах договору підряду може визначатись у твердому або приблизному кошторисі.
При вивченні теми бажано звернути увагу на обсяг прав і обов’язків та на відповідальність підрядника за порушення договору підряду та його різновидів.
За даним алгоритмом необхідно проаналізувати і старанно вивчити побутовий підряд (ст.865-874 ЦК України), будівельний підряд ( ст.875-886 ЦК України) і підряд на проектні та пошукові роботи (ст.. 887-891 ЦК України), договір тюнінгу ( Закон України «Про операції із давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах» від 15 вересня 1995 р.).
При вивченні договорів про надання послуг студентам необхідно звернути увагу на визначення договорів та їх юридичну характеристику. В кожному договорі потрібно з’ясувати права і обов’язки сторін, форму укладання договору, а у разі необхідності і строки пред’явлення претензій для вирішення спорів.
Для вивчення норм, які регулюють договори перевезення потрібно знати види транспортних договорів, а саме: договори на організацію перевезень, перевезення вантажу, морського транспортного буксирування, транспортної експедиції, експлуатацію залізничних під’їзних шляхів та інші.
Вивчаючи договори зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном доцільно знати їх види особливості і новели, закріплені новим ЦК України.
Важливим є питання розрахункових операцій в Україні. З метою вивчення цієї теми студенти повинні знати порядок розрахунків із застосуванням платіжних доручень, за акредитивами, за інкасовими дорученнями, та із застосуванням розрахункових чеків, розрахунки векселями та інших документів.
Розрахунки готівкою можуть проводитися між фізичними особами у випадках, не пов’язаних із здійсненням ними підприємницької діяльності. Готівкові розрахунки допускаються між юридичними особами, а також між юридичними та фізичними особами, якщо інше не встановлено законом.
Необхідно пам’ятати, що використання на території України готівкової іноземної валюти як засобу платежу дозволяється лише в окремих визначених законодавством України випадках, зокрема, в портах та аеропортах, на територіях митниць тощо.
Для більш детального вивчення теми рекомендується використовувати літературу по банківському праву.
Завдання для самостійної роботи:

Розв’яжіть задачі.

Задача № 1.
При виконанні підрядником робіт по будуванню житлового будинку при прокладанні фундаменту була пошкоджена міська каналізаційна мережа та вузловий колодязь міського вузла зв’язку “Телеком”. Аварія виникла через розходження між проектними даними, які містяться в отриманих від заказчика документах і фактичним розміщенням каналізаційної мережі та вузлового колодязя “Телеком”. Підрядник припинив всі роботи, усунув наслідки аварії та пред’явив замовнику вимоги про оплату виконаних ним робіт, оскільки сам об’єкт будівництва було законсервовано до з’ясування нових умов будівництва.
Заказчик відмовився від оплати зіславшись на те, що аварія викликана діями самого підрядника і взагалі підрядник повинен був вивчати будівельну ділянку та повідомити про можливість деяких перешкод до початку будівництва. В цьому випадку заказчик міг би звернутися в міськвиконком з клопотанням про заміну виділеної для побудови будинку земельної ділянки.
Чи повинен був підрядник вивчати ділянку сам, чи він повинен дотримуватись проектної документації ? Яким чином повинен діяти підрядник при виявленні неврахованих проектом робіт, що потребують додаткових витрат ? Якщо б внаслідок аварії був знищений і сам об’єкт будівництва то хто б поніс ризик випадкової загибелі речі ? Якщо виним буде визнаний підрядчик то яким чином закон надає йому можливість захистити себе від збитків ? Якщо виним буде визнано заказчика то які роботи він повинен оплатити ?

Задача № 2.
Комбінат побутового обслуговування уклав договір з Новицькою про ремонт її квартири. Частину матеріалів, необхідних для ремонту, надав комбінат, а шпалери придбала Новицька. Всі ці матеріали робітники комбінату склали в одній із кімнат квартири Новицької. На той час квартира була підготовлена для ремонту.
В ній ніхто на ніч не залишився. Вночі із верхньої квартири протікала вода із незакритого крана, внаслідок чого шпалери, крейда, суха фарба стали непридатними для використання. Крейда і фарби належали комбінату.
Новицька звернулась з вимогою до комбінату про відшкодування вартості шпалер. Комбінат відмовився виконувати таку вимогу, крім того, западав від Новицької відшкодувати вартість крейди та фарби.
Як вирішити цей спір? На якій стороні лежить випадок нового псування майна?

Задача № 3.
Власник приватного будинку Якубенко уклав з Семенковим та Проніним договір на ремонт даху та фарбування будинку до 15 вересня 1998 року за 760 грн.
До зазначеного строку Серенков та Пронін не тільки не відремонтували дах, але й не приступили до роботи. Великі дощі, які пройшли 18 та 19 вересня, пошкодили стелю та стіни в середині будинку. Якубенко був змушений сплатити 850 грн. іншим майстрам, які до того ще й відновили стіни та стелю. Від договору з Семенковим та Проніним Якубенко відмовився і звернувся до суду з позовом про відшкодування завданих йому збитків на суму 90 грн.
Чи задовольнить суд вимоги Якубенко ?

Задача № 4.
За договором побутового підряду сержант міліції Грищенко замовив пошив форменого одягу в ательє з матеріалу замовника.
Підрядник видав замовникові корінець документу з назвою “Замовлення на роботи”, де вказав строк виконання робіт та ціну – сто двадцять гривень. За несвоєчасне виконання робіт передбачалася неустойка.
Підрядник прострочив виконання робіт на три дні. Неустойку сплачувати відмовився через те, що замовник не прийшов на чергову примірку. Останній не зміг своєчасно прийти на примірку через службове відрядження.
Підрядник при видачі замовлення наполягав, щоб замовник додатково сплатив раніш не обумовлені гроші в розмірі двадцяти гривень, оскільки костюм був запакований та відпрасований.
Чи був належно укладений договір?

Задача № 5.
Гр. Іванова на час новорічних канікул вирішила відправити до своєї матері доньку 12 років, попередньо попередивши мати про це. Мати Іванової проживаюча у місті Києві купила для внучки на 6 січня квиток до Національної опери на балет “Лебедине озеро” за 52 гр. В зв’язку з акцією “Укрзалізниці” про безкоштовний проїзд на час новорічних свят дітей до 16 років, Іванова придбала такий безкоштовний квиток на 5 січня. Внаслідок значної перевантаженості та неузгодженості при посадці на поїзд з’ясувалося, що місце в поїзді зайняте і вільних нема. Начальник вокзалу запропонував квиток на 6 січня, але Іванова на це не погодилася. Окрім того внаслідок вказаних обставин пропав квиток на балет. Іванова звернулася з позовом до “Укрзалізниці” про відшкодування заподіяних збитків.
Чи уклала Іванова договір з “Укрзалізницею”, якщо так то який ? Які права має пасажир та яким нормативним актом крім ЦК визначаються його права ? Яка відповідальність виконавця за невиконання договору про надання послуг ? Чи вплине на обсяг відповідальності «Укрзалізниці» той факт, що квиток був придбаний безкоштовно?

Для студентів, які своєчасно не виконали самостійну роботу, були відсутні на семінарському занятті, або отримали незадовільну оцінку по темі:

Задача № 1
Авіакомпанія “Одеські авіалінії” прийняла до перевезення 200 місць, загальною вагою 4 750 кг., на адресу виробничо–технічного підприємства “Конструктор”. Вантаж прибув з затримкою у 5 діб, що завдало значних збитків підприємству: не була відвантажена продукція споживачем, зірвано план виробництва.
Підприємство звернулося з вимогою про сплату штрафу за прострочення у сумі 1370 грн. та збитків, завданих простроєм. Авіакомпанія зазначила, що прострочення було викликане несприятливими погодними умовами.
Яке рішення повинен винести господарський суд ?


Задача № 2
Жукова стверджувала, що прийшовши на роботу в інститут 10 травня, здала пальто в гардеробі, і як часто робила, не взяла номерок. Коли вона прийшла одержувати пальто, з’ясувалося, що його немає в гардеробі. Оскільки інститут відмовив Жуковой у виплаті вартості викраденого пальто вона звернулася в суд із позовом до інституту. Представник інституту в суді пояснив, що інститут не повинний відшкодувати позивачці збитком, оскільки вона не може пред’явити номерок, що свідчить про здачу пальто в гардероб. Жукова наполягала на своїй вимозі і стверджувала, що співробітники можуть підтвердити здачу нею пальто на збереження в гардероб інституту.
Чи підлягає задовольнянню позов Жукової ?

Задача № 3
Ткаченко, що був застрахований за договором змішаного страхування життя, у нетверезому стані чіплявся до перехожих, погрожував їм, а потім вдарив одного з них. Учинивши опір працівникам патрульно–постової служби, Ткаченко впав і вдарився головою, внаслідок чого отримував тяжке тілесне ушкодження і пізніше був визнаний непрацездатним.
Чи буде виплачена страхова сума Ткаченкові ? Як її обчислити ?

Задача № 4
Громадянин Галкін, уклав договір майнового страхування з СК “Оранта”, за яким застрахував свій будинок та прилеглі будівлі на 50 000 грн. з домовленістю про встановлення умовної франшизи у розмірі 10%.
Його родич Бараш, який знаходився на відпочинку в будинку Галкіна, заїжджаючи у ворота своїм автомобілем, випадково зачепив стійку воріт, внаслідок чого вони впали та зруйнували дерев’яний сарай. Завдана матеріальна шкода була оцінена у сумі 450 грн.
Галкін звернувся до страхової компанії з вимогою про відшкодування завданої шкоди у розмірі 450 грн. Використовуючи ЗУ «Про страхування» та положення ЦК України опрацюйте питання:
Чи буде задоволено вимогу Галкіна? Що таке інститут суброгації та франшизи в договорах страхування?

Задача № 5
Іванов уклав договір кредиту з комерційним банком «Х». З’явившись у банк за одержанням кредиту наступного дня після встановленого договором терміну його одержання, Іванов сказав, що візьме лише половину кредиту. Банк йому відмовив і запропонував узяти кредит повністю відповідно до договору.
Як вирішити спір?

Література та нормативні акти:
1. Конституція України. Прийнята ВР України 28.06.1996р. // Відомості ВРУ. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. // Голос України. – 2003. – №45 – 46 – 12.03.2003р.; №47–48 – 13.03.2003р.
3. Господарський Кодекс України, від 16.01.2003р. // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”, Нормативно – правові акти України .
4.Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості ВРУ. – 2002.-№21-22; з наступними змінами і доповненнями.
5. Зобов’язальне право: теорія і практика // За ред. О.В. Дзери. – К. – 1998.
6. Цивільне право України: Підручник: у 2–х книгах // О.В. Дзера, Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – Кн. 1. – С.78–86.
7. Цивільне право України: Підручник. Академічний курс. // за ред. Я.О. Шевченко, 2003р.
8. Цивільне право України : підручник // Є.А. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776с.


13PAGE 14615
 
·

Приложенные файлы

  • doc 17710679
    Размер файла: 233 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий