Metodichni_vkazivki_z_organizaciji_samostijnoji_roboti_zdobuvachiv_vischoji_osviti_z_navchal’noji_disciplini


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИКафедра «Пожежної тактики та аварійно
-
рятувальних робіт»


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти

з підготовки
за
освітні
м

ступен
ем


б
акалавр”

з навчальної

дисципліни
"
П
ожежна тактика"

за
спеціальніст
ю

261

«
П
ожежна безпека»


спеціалізаці
я

«
пожежогасіння та аварійно
-
рятувальні роботи
»
Харків
-
201
7

р.2


Методичні вказівки призначенн
і

для здобувачів вищої освіти, в яких
викладені рекомендації щодо освоєння навчальної дисципліни «Пожежна
тактика» для забезпечення якісної самостійної підготовки здобувача.

Самостійна робота

є однією з основних форм організації

освітнього
процесу, який
здійснюється здобувачем з метою оволодіння

навчальним
матеріалом в час, вільний від обов'язкових навчальних занять.

Самостійна
робота передбачає вивчення навчального матеріалу, який

викладається під
час аудиторних занять та міститься у рекомендованій

літер
атурі.

Самостійна робота здобувача над засвоєнням навчального матеріалу
з навчальної дисципліни
«Пожежна тактика»
виконується у «домашніх»
умовах, а також у бібліотеці, навчальних лабораторіях, комп'ютерних кл
а-
сах Університету та інших установах.

Відповідн
о до робочої програм
и

дисципліни «Пожежна тактика» на
самостійну роботу
здобувачам

виділяється
106

годин. Протягом цього часу
здобувачі вищої освіти

самостійно вивчають навчальну, наукову і період
и-
чну літературу. Вони мають можливість обговорити прочитане
з виклад
а-
чами дисципліни під час планових консультацій, з іншими
здобувач
ами

під
час семінарських занять, а також на лекціях, задаючи уточнюючі питання
лектору.

Контроль самостійної роботи
здобувачів вищої освіти

здійснює в
и-
кладач, який проведе практичні
заняття. У залежності від методики викл
а-
дання можуть бути використані наступні форми поточного контролю: усн
е

або письмове опитування перед початком практичних занять (тести), пис
ь-
мове домашнє завдання, реферати, доповіді на конференціях.

Після закінчення
вивчення курсу
з
дисципліни «Пожежна тактика»
з
добувачі вищої освіти

складають екзамен. Оцінка формується за накоп
и-
чувальним принципом і складається з результатів роботи
здобувач
а
на
практичних, семінарських заняттях

та
оцінок п
оточного

контролю.3


Модуль
1. Управління гасінням пожеж.

Тема 1.1. Управління силами і засобами. керівник гасіння пож
е-
жі.

Питання для вивчення

1.
Основні схеми управління силами та засобами на пожежі.
.

2.
Виконання модульної роботи № 3


Керівник гасіння пожежі,
обов’язки, схеми
управління силами та засобами на пожежі.
.

3.
Виконання модульної роботи № 3


Особливості гасіння пожеж у
різноманітних умовах
.

4.
Тил на пожежі. Організація зв’язку на пожежі
.

Кількість годин для вивчення теми8 годин.

Рекомендована література
:

1, 2, 4, 5,
10
,
2
4,

25, 26,

30
,
31
.


Тема 1.2. Гасіння пожеж у цивільних будівлях.

Питання для вивчення

1.
Особливості гасіння пожеж в підвалах та горищах житлових буд
и-
нків. Підготовка до семінару

2.
Обов’язки КГП при гасінні пожеж в житлових та
адміністративних
будинках. Рятування людей на пожежі.

3. Особливості гасіння пожеж в підвалах та горищах житлових буд
и-
нків.

4. Підготовка до семінарського заняття
-

гасіння пожеж в будівлях п
і-
двищеної поверховості.

5. Захист модульної роботи № 3
-

Організація управлінських заходів
при ліквідації пожеж у різноманітних умовах

6. Особливості оперативно
-
тактично характеристики та розвитку п
о-
жеж у театральних установах.

7. Особливості гасіння пожеж у кінотеатрах та циркових комплексах.

8. Особливості гас
іння пожеж в лікувальних закладах з постійним
4


перебуванням хворих. Підготовка до семінару.

9. Виконання Курсової роботи


Особливості розвитку і гасіння п
о-
жеж у цивільних будівлях

10. Організація гасіння пожеж в інтернатах та дошкільних закладах.

11. Особл
ивості гасіння пожеж в музеях, бібліотеках та культових
спорудах.

12. Особливості гасіння пожеж у галереях та архівосховищах

13. Оперативно
-
тактична характеристика спортивних споруд. Рят
у-
вання людей.

14. Особливості гасіння пожеж на спортивних комплексах.
Вимоги
безпеки праці.

15. Виконання Курсової роботи


оперативно
-
тактична характерист
и-
ка об’єкту та розробка тактичного задуму.

Кількість годин для вивчення теми


30

годин.

Рекомендована література:

110
, 2
4


26
,
30
,
31
.


М
одуль

2.
Тактична підготовка
.

Тема. 2.1. Тактична підготовка начальницького складу пожежно
-
рятувальних підрозділів ДСНС України.

Питання для вивчення

1.
Виконання Курсової роботи


Розрахунок сил та засобів для гасі
н-
ня пожеж.

2
.

Організаційні форми тактичної підготовки, планування так
тичної
підготовки особового складу.

3
.

Оформлення результатів вивчення ОТХ об’єкту.

4. Розробка тактичного задуму для вирішення тактичної задачі.

5. Підготовка до заняття та складання методичної розробки на пров
е-
дення практичного заняття з караулом.

6. Виконання Курсової роботи


Складання методичної розробки для
5


проведення тактичного заняття з караулом та охорона праці при виконанні
оперативних дій.

7. Методика проведення занять з вивчення району виїзду.

8. Групові тактичні тренування
начальницького складу ДСНС Укра
ї-
ни.

9. Розбір пожежі з начальницьким складом пожежно
-
рятувального
підрозділу та з особовим складом караулу.

10. Захист Курсової роботи "Складання методичної розробки для
проведення тактичного заняття з караулом".

11. Підгото
вка до проведення тестування.

Кількість годин для вивчення теми


22

годин
и
.

Рекомендована література:

1

10,

13, 14,

24


26, 28


31
.


Модуль 3. Гасіння пожеж на об’єктах транспорту та на проми
с-
лових підприємствах

Тема 3.1. Гасіння пожеж на об’єктах
транспорту

Питання для вивчення

1. Особливості гасіння пожеж на автомобільного транспорту.

2. Способи рятування людей та вимоги безпеки праці при під час г
а-
сіння пожежі на автомобільному транспорті.

Кількість годин для вивчення теми


4

години.

Рекомендова
на література:
2, 5, 24, 25, 26, 30, 31.


Тема 3.2. Гасіння пожеж на промислових підприємствах

Питання для вивчення

1. Особливості гасіння пожеж на об’єктах енергетики.

2. Особливості гасіння пожеж на промислових підприємствах.

3. ОТХ об’єктів із
зберіганням та переробки деревини, волокнистих
матеріалів та особливості гасіння пожеж.

6


4. Пожежно
-
рятувальна техніка, сили та засоби для гасіння пожеж на
промислових підприємствах.

5. Особливості гасіння пожеж з наявністю ГР та ЛЗР.

6. Виконання Модульної

роботи № 4


Розрахунок сил та засобів для
гасіння пожежі в вертикальному сталевому резервуарі.

7. Особливості гасіння пожеж в торгівельно
-
розважальних закладах.

8. Виконання Модульної роботи № 4


Розрахунок потрібної кільк
о-
сті вогнегасної речовини для о
холодження резервуарів та гасіння пожежі.

9. Особливості гасіння пожеж на об’єктах складського призначення.

10. Організація гасіння пожеж на великих покриттях.

11. Виконання Модульної роботи № 4


Розрахунок потрібної кіл
ь-
кості особового складу та пожежно
-
рятувальної техніки.

Кількість годин для вивчення теми


22

години.

Рекомендована література:
2


5, 15, 19, 20, 24


26, 30, 31
.


Модуль

4.
Гасіння пожеж в сільській місцевості та в агропром
и-
словому комплексі
.

Тема
4
.
1
. Гасін
ня пожеж в сільській
місцевості.

Питання для вивчення

1. Особливості ОТХ об’єктів що знаходяться у сільській місцевості
розвитку пожеж на них.

2. Виконання Модульної роботи № 4


надати порядок дій рекоме
н-
дацій КГП, складення схеми розташування сил та засобів при гасінні п
о-
жеж
і у резервуарі.

3. Особливості організації гасіння пожеж в сільській місцевості.

4. Вивчення ТТХ основної та пристосованої техніки, що залучається
до гасіння пожеж у сільській місцевості.

5. Захист Модульної роботи № 4


Розрахунок потрібної кількості сил
та засобів для гасіння пожежі в резервуарі.

7


6. Особливості гасіння пожеж на птахофабриках та у тваринницьких
комплексах.

7. Класифікація ландшафтних пожеж. Способи локалізації та лікв
і-
дації ландшафтних пожеж

8. Технічні засоби локалізації та ліквідації лан
дшафтних пожеж.

Кількість годин для вивчення теми


16 годин.

Рекомендована література:
2, 3, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 24


27, 30
.


Тема 4.2. Гасіння пожеж в агропромисловому комплексі

Питання для вивчення

1. ОТХ борошномельних та комбікормових
підприємствах та на ел
е-
ваторах.

2. Особливості гасіння пожеж на борошномельних та комбікормових
підприємствах, на млинах та на елеваторах.

Кількість годин для вивчення теми


4

години.

Рекомендована література:
2, 3, 4, 24, 25, 26, 30, 31
.
8


ЛІТЕРАТУРА


1.

Кодекс цивільного захисту України. №5403
-
VI від 02.10.2012

р.

2.

Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та
підрозділів Оперативно
-
рятувальної служби цивільного захисту. Наказ
МНС України від 13.03.2012 р. № 575.

3.

Наказ МНС України від 16.12.201
1 року №1341 «Про затве
р-
дження Методики розрахунку сил і засобів, необхідних для гасіння пожеж
у будівлях і на територіях різного призначення».

4.

Наказ МНС України від 16.12.2011 року № 1342 «Про затве
р-
дження Настанови з організації газодимозахисної служби в

підрозділах
оперативно
-
рятувальної служби цивільного захисту МНС України».

5.

Правила безпеки праці в органах та підрозділах МНС України,
наказ МНС України від 07.05.2007 року № 312.

6.

Наказ МВС України від 20.02.2015 р. № 189 «Про затвердже
н-
ня Положення про о
рганізацію службової підготовки осіб рядового і нач
а-
льницького складу служби цивільного захисту».

7.

Наказ МНС України від 23.09.2011 року № 1021 «
Про затве
р-
дження
Методичних рекомендацій зі складання та використання операти
в-
них планів і карток пожежогасіння».

8.

Сумісний наказ МНС, МСП, МОЗ та МОН від 31.07.2012 року
№ 1061/468/587/865 «Про затвердження Порядку спільних дій на випадок
виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж в організаціях, установах і
закладах з цілодобовим п
еребуванням людей».

9.

Наказ МНС України від 30.08.2011 року № 900 «Про затве
р-
дження Рекомендацій щодо гасіння пожеж у висотних будівлях».

10.

Наказ МВС України від 07.10.2014 № 1032 «Про затвердження
Порядку організації внутрішньої, гарнізонної та караульної слу
жб в орг
а-
нах управління і підрозділах Оперативно
-
рятувальної служби цивільного
9


захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій».

11.

Наказ МНС України від 20.09.2010 року № 798 «Про затве
р-
дження Методичних рекомендацій щодо порядку організації гасіння

пожеж
в населених пунктах у сільській місцевості».

12.

Наказ МОЗ України від 25.08.2011 року № 890 «Про затве
р-
дження Методичних рекомендацій щодо зниження небезпеки впливу ліс
о-
вих пожеж на арсенали, бази і склади боєприпасів, що розташовані в ліс
о-
вих масивах»
.

13.

НАПБ 04.012
-
2002 Вказівка з вивчення та аналізу пожеж.

14.

НАПБ Б.07.020
-
2003 Порядок обліку пожеж та їх наслідків.

15.

НАПБ В.05.027
-
2011/111 Інструкція з гасіння пожеж на енерг
е-
тичних об'єктах України.

16.


НАПБ А.01.002
-
2004 Правила пожежної безпеки в лісах Укр
а-
ї
ни.

17.

НАПБ Б.02.020
-
2005 Положення про лісові пожежні станції.

18.

НАПБ Б.05.023
-
2007 Інструкція про порядок взаємодії підро
з-
ділів відомчої пожежної охорони Держкомлісгоспу України і пожежно
-
рятувальних підрозділів Оперативно
-
рятувальної служби цивільного захи
с-
т
у МНС України під час гасіння лісових пожеж.

19.

НАПБ 05.035
-
2004 Інструкція щодо гасіння пожеж у резерву
а-
рах із нафтою та нафтопродуктами.

20.

ВБН В.2.2
-
58.1
-
94/Держкомнафтогаз України Проектування
складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 9
3,3 кПа

21.

ДСТУ EN 2:2014

Класифікація пожеж (EN 2:1992,
EN2:1992/A1:2004, IDT).

22.

ДСТУ 2273:2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначе
н-
ня основних понять.

23.

ДСТУ 2272:2006 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визн
а-
чення основних понять.

10


24.

Основи тактики гасіння по
жеж: Навч. посібник / В.В. Сировий,
Ю.М. Сенчіхін, А.А.

Лісняк, І.Г. Дерев’янко.


Х.: НУЦЗУ, 2015.


216 с.

25.

Основи пожежної тактики: Навч. посібник / А.А.

Лісняк,
В.В.

Сировий, Ю.М. Сенчіхін.


Х. : НУЦЗУ, 2014.


218 с.

26.

Пожежна тактика / П.П. Клюс, В.Г.
Палюх, А.С.

Пустовой,
Ю.М. Сенчихін, В.В. Сировий. Харків. 1998


458 С.

27.

Застосування зарядів з суміші вибухонебезпечних газів для л
о-
калізації лісових пожеж шляхом створення протипожежних бар'єрів: мон
о-
графія / Д.П. Дубінін, К.В. Коритченко, А.А. Лісняк.


Х., 2017.


128 с.

28.

Тактична та психологічна підготовка особового складу поже
ж-
ної охорони / П.П. Клюс, В.Г. Палюх, В.О. Росоха.


Х.: АЦЗУ, 2004.


288
с.

29.

Тактическая подготовка личного состава пожарной охраны /
П.П. Клюс.


Х.: Основа, 1995. ─ 272 с.

30.

Дов
ідник керівника гасіння пожеж / За загальною редакцією
В.С.

Кропивницького.


К.: ТОВ «Літера
-
Друк», 2016 .


320 с.

31.

Іванников В.П., Клюс П.П. “Справочник. руководителя туш
е-
ния пожара”. М.: Стройиздат,1987


288 с.Приложенные файлы

  • pdf 17710570
    Размер файла: 267 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий