MKT 1-str —

Мемлекет жане кукык теориясы панин мына аныктамалардын кайсысы дурыс деп аныктайды?

мемлекет жане кукык теориясынын пани мемлекет жане кукыктын пайда болуын, дамуы мен кызмет аткаруынын жалпы зандылыктарын, олардын когамдагы манин, сондай-ак саяси жане кукыктык сананын ерекшеликтери мен зан аркылы реттелуин зерттеп зерделеу

Мына кубылыстардын кайсысы тикелей мемлекеттик кукыктык кубылыстарга жатады?

зандылык, нормативтик-кукыктык актилер, кукыктык сана, кукыктык катынас, мемлекеттик аппарат;

Мемлекет жане кукык жалпы теориясынын зан гылымдары жуйесиндеги ерекше ролин кай сипаттама корсетеди?

жалпы теориялык;

Мемлекет жане кукыктын жалпы теориясы зан гылымдарынын кай турине жатады?

жалпы теориялык зан гылымдарына

Кукыктанудын негизин калайтын гылымды атаныз?

Мемлекет жане кукык теориясы


Мемлекет жане кукык теориясы пани курсынын миндеттерин атаныз?

мемлекеттик, кукыктык кубылыстарды зерттеуде студенттердин жуйели онтайлы адистемелерди табу жане колдану шеберлигин шындау;

Мемлекет жане кукык теориясынын пани?

мемлекет пен кукыктын кызмет етуи мен дамуынын, пайда болуынын жалпы зандылыктарын, олардын манисин, когамдагы кызмети мен багытын зерттеу


Салалык зан гылымдары?

кылмыстык кукык, конституциялык кукык, азаматтык кукык

Мемлекет пен кукык теориясынын аткаратын кызметтери

онтологиялык, адистемелик, идеологиялык

Кукыктык кубылыстарды зерттейтин жеке-гылыми адистер?

салыстырмалы, алеуметтик
Колданбалы зан гылымы?

криминалистика

Жалпы теориялык жане жалпы тарихи зан гылымдары?

мемлекет жане кукык жалпы тарихы, КР мемлекет жане кукык тарихы, мемлекет жане кукык теориясы

Алгашкы рулык кауымдагы когамдык биликтин ерекшеликтери кандай?

билик беделге, жас улкенди курмет туту (сыйлау) кагидасына жане дастурлерге, адет-гурыптарга негизделеди;

Алгашкы кауым когамында адамдардын минез-кулык, журис-турыстарын кандай алеуметтик нормалар реттеп отырган?

кауым адет-гурыптары


Отбасы жеке меншик жане мемлекеттин пайда болуы” деген гылыми енбектин авторы ким?

Ф.Энгельс

Мемлекеттин пайда болуы туралы келисим-шарт теориясынын басты идеясы неде?

мемлекет - адамдарын ортактасып, бирлесип туруы ушин оз ериктеримен келисип жасаган мамилелеринин натижеси

Мемлекеттин пайда болуын тусиндиретин мына илимдердин кайсысы аскан адилдикпен онын акикат барысын тусиндире алады?

тарихи материалистик илим;

Мемлекетти мемлекет теориясын зерттеу обьектиси ретинде зерттегенде, онын терен -табиги негизге алынатындарын аныктауга мумкиндик беретин философиялык санатты атаныз?

ман;

Мемлекеттерди типтерге формациялык тасилмен болуде айырымдык белгилердин кайсысы негизге алынады?

когамдык экономикалык формациялардын алмасуы;

Мононормалар кандай когамда кауымдык катынастарды реттейтин болган?
алгашкы кауым когамында

Алгашкы кауым когамындагы катынастарга тан белги нышандарды атаныз?

келтирилген белги нышандарын бари

Куштеу теориясына сайкес мемлекеттин пайда болуынын алгы шарттары?

тайпалардын бирин-бири жаулап алуы, кушти тайпанын гана устемдик етуи

Мемлекеттин патриархалдык теория бойынша пайда болуынын ен басты идеясы?

мемлекет отбасыдан, онын осип-улгаюынан пайда болады


Мемлекеттин пайда болуынын теологиялык теориясынын басты идеясы?

мемлекет кудай тагаланын ерик-ыктиярынын натижеси

Мемлекет пен кукыктын пайда болуын келисим шарт теориясымен тусиндируди усынган галымдар?

Г.Гроций, Г. Гоббс, Ж. Руссо, Радищев

Мемлекет пен кукыктын пайда болуынын психологиялык теориясын усынган авторлар?

Петражицкий, Фрезер, Тард


Аристотель, Фильмер, Михайловский мемлекет жане кукыктык пайда болуы жониндеги теориялардын кайсысын зерттеди?

Патриархалдык теорияны


Фома Аквинский мен Маритэн мемлекет жане кукыктын пайда болуы жониндеги кандай концепцияны (козкарастар жуйесин) жактаган?

Теологиялык


Мемлекет пен кукыктык пайда болуынын таптык теориясын усынган окилдер

Маркс, Энгельс, Ленин

Оте узак мерзим барысында пайда болган, адетке айналган, ауызша калыптаскан, когамнын еркимен камтамасыз етилетин ереже тартип?

адет-гурыптар

Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо мемлекеттин пайда болуынын кай теориясын дамытты?

шарт

Казирги заман мемлекетинин мани неде?

Мемлекет - алеуметтик келисимге жету институты жане жалпы игиликке жету.

Мемлекет адам агзасынан пайда болды жане де онын жекелеген болшектери биологиялык органдарга сай мемлекеттик органнын баскарылуында. Бул кандай теория?

органикалык

Алгашкы мемлекеттер пайда болды?

б.г.д. 5 мынжылдыкта

Жер бетинде алгашкы пайда болган мемлекеттер?

Тигр, Ефрат, Нил, Ганг атты ен улкен озендер жагалауларында

Жеке дара, букил когамнын азаматтык ерекшелигине карай байланыстыратын барлык тургындардын ресми окили?

мемлекет

Адамдар негизинен кандык - рулык сипатта уйымдастырылган туракты когам, адамдардын кызметтеринин бир шаруашылыкта жане ужымдаса омир суруи, бул?

ру

Мемлекетти когамнын кез-келген саяси уйымынан кандай белги нышан ерекшелейди?

жалпыга бирдей миндетти нормативтик-куыктык актилерди шыгаруга окилеттилигинин болуы;

Мемлекеттик биликтин ел ишиндеги басымдылыгы жане елден тыс аумактагы тауелсиздиги калай аталады?

мемлекет егемендиги;

Мемлекет егемендиги дегенимиз ..

мемлекеттик биликтин ишки жане сырткы саясатты оз еркимен жузеге асырудагы дербестиги мен тауелсиздиги;


Мемлекеттердин пайда болуы маселелерин жанаша жолмен шешудин тасилдерин корсетиниз. Оркениеттин сипаты бойынша мемлекеттер калай жиктеледи?

шыгыстык жане батыстык даму жолдары;

Агашкы кауымдык курылыстагы когамдык билик мыналардын кайсысынын муддесин билдирди?

букил кауымнын, когамнын муддесин;

Алымдар, салыктар, неше турли толемдердин болуы мемлекетгин белги нышандары ретинде кажет...

Саяси биликти, мемлекеттик органдарды камтамасыз ету ушин кажет (аскери органдар, полиция, барлау, абакты жане т.б.)

Мыналардын кайсысы егеменди биликтин бирден-бир сактаушысы болып табылады?

мемлекет;


Мемлекеттин типин корсетиниз?

Феодалдык

Егеменди биликтин дара устаушысы?

мемлекет

Мемлекеттин негизги белгилери?
Жалпыга бирдей ережелер жане биликтин арнайы аппараттары мен баскармалары аркылы белгили бир аумакка жайылып таралган мемлекет егемендиги;

Мемлекеттик биликти идеялык-адамгершилик куралдарын пайдалану аркылы, тулганын ерик-ыктиярын, бостандыгын калыптастыруга кажетти адис?
мадактау адиси

Мемлекетти баска саяси уйымдардан ажырататын белгилер?

жалпыга миндеттейтин нормативтик-кукыктык актини шыгару мумкиндигинин болуы;

Когамды баскарудын максаттары мен миндеттерин корсететин мемлекеттик кызметтин негизги багыттары тусиниги нени аныктайды?

мемлекеттик функция

Алымдар, салыктар, неше турли толемдердин болуы мемлекеттин белги нышандары ретинде кажет
Саяси биликти, мемлекеттик органдарды камтамасыз ету ушин кажет (аскери органдар, полиция, барлау, абакты жане т.б.)

Мемлекет - бул бир таптын екинши бир тапты басып-жаншуына арналган машина атты аныктама кандай мемлекеттин тужырымдамасына тан?
таптык

Мемлекеттин баскару нысаны деген не?

мемлекеттин ен жогары биликти уйымдастырудын, жасаудын тартиби мен тасилдери;

Мемлекеттик курылыстын федеративтик тури дегенимиз.

курдели мемлекет, онда федералдык констиуция, зан шыгаратын, баскаратын органдар бар. Сонымен катар онын болшектеринин де оз констиуциялары, жогары зан шыгаратын, баскаратын, сот органдары болады;

Томендеги белги нышандардын кайсысы баскарудын республикалык нысанын сипаттайды?

елбасы мен баскада жогаргы органдардын сайланбалылыгы, олардын билигинин белгили мерзиммен шектелуи жане сайлаушылардын еркине тауелди болуы;

Елбасы сайланбалы жане аламастырылатын болып, онын билиги окилди органнан немесе сайлаушылардын еркинен туындайтын баскару нысаны калай аталады?

республика;

Кез келген турдеги мемлекетке кандай кызмет багыттары тан?

елди коргау;


Казакстан Республикасынын мемлекеттик курылыс нысаны

унитарлы мемлекет;

Баскару нысаны бойынша Казакстан Республикасы кандай мемлекет?

президенттик республика;


Казакстан Республикасынын конституциясында Казакстан Республикасы озин зайырлы мемлекет деп жариялаган. Сонда зайырлы мемлекет дегенимиз.

ешбир диннин устемдигин мойындамайтын, барлык диндерге бирдей карайтын алуан турли диндердин болуына жол беретин мемлекет;


Унитарлык мемлекет дегенимиз.

биртутас мемлекет, онын бирынгай турде билик ететин жане баскаратын органдары болады;


Федеративтик мемлекет дегенимиз
курамында дербес улттык-мемлекеттик курылымдар болатын мемлекет;

Мына аталган мемлекеттердин федеративтикке жататындары кайсысы?
Германия , Ундистан;

Мына корсетилгендердин арасынан мемлекеттин ишки кызметин корсетиниз?
алеуметтик кызмет;

Дуалистик монархиянын белги нышанын корсетиниз?

билик монарх пен парламенттин колында болады;


Мемлекет механизиминин уйымдастырылуы мен кызмет аткаруынын басты принциптерин атаныз?

халыктык билик, изгилик, билик болиниси, зандылык принципи

Федеративти мемлекеттин конфедеративти мемлекеттен айырмашылыгы неде?

федерация мушелеринин шектеули егемендиги болады, ал конфедерация мушелеринин егемендиги толык болады;

Мына аталган курылымдардын мемлекеттик аппаратка киретиндери кайсысы?

биликтин окилди органдары, баскарушы, аткарушы органдар, адил сот;

Когамнын саяси жуйесинде мемлекеттин алатын орны кандай?

мемлекет когамнын саяси жуйесинде басты орын алады;

Мемлекеттеги билик болиниси дегенимиздин билдирери не?
мемлекеттин билик тармактары тек оздеринин гана кызметтерин аткарумен бирге, бир-бирине тауелсиз болып тек кана занга багынуы;

Кукыктык мемлекеттин белгисин атаныз

кукыктык заннын устемдиги жане тулганын кукыктары мен бостандыктарынын акикаттыгы;

Кукыктык мемлекеттин негизги максаты неде?
адамнын лайыкты омир суруин жане онын еркин дамуын камтамасыз ететин жагдайларды жасау, когамнын белсенди азаматын калыптастыру;

Тежемелик жане тепе-тендик жуйесинин болуы кукыктык мемлекеттин негизги белги-нышаны. Осы принциптин магынасы неде?
кукыктык мемлекетте биликтин арбир тармактары оз кызметтерин дербес аткарады жане олар тепе-тендик механизми аркылы бирин-бири тежемелеп отырады дегенди билдиреди;

Мемлекеттерди кукыктык жане этатистик (кукыктык емес) деп жиктеудин айырымдылык белгиси неде?

мемлекеттин кукыкка козкарасына сайкес, ягни когамды мемлекеттин баскаруында ози колданатын нысандар мен адистер жуйесинде кукыктын алатын орнына сайкес;

Казакстан Республикасы - алеуметтик мемлекет. Бул дегенимиз..

мемлекет халыктын барлык топтарын? шаруалар, жумысшылар, касипкерлер, студенттер жане тагы баскаларына да камкорлык жасайды; халыктын кедей топтары мен алеуметтик жагынан камтылмагандары мемлекеттин ерекше камкорлыгынын обьектиси болады;

Тулга жане букил когам бостандыгынын ен басты алгы шартын атаныз

меншик;


Кукыктын ен басты кызметин атап корсетиниз.

реттеу, коргау;

Кукыкты нормативтик тасил аркылы тусинудин басты идеясын корсетиниз

кукык - когамдык катынастарды реттейтин, ресми кужаттарда жария турде аныкталган,

Кукыктык призумциялар дегенимиз ..

кукыкта бекитилген зандык айгактардын бар немесе жок екендигин билдиретин болжамдар;

Кинасиздик призумциясы дегенимиз.
арбир азамат адал, онегели жане белгиленген зан тартиби бойынша баскаша екендиги далелденбейинше ешкандайда кинаси жок дегенди билдиреди;

Легитимдилик нени билдиреди
когамнын тиисти органынын белгиленген тартип ретимен кабылданган занына колдау корсетуи

Кукык беру жане зандык миндеттер жуктеу аркылы минез-кулык ережелерин бекитетин кукык нормасынын элементи калай аталады?
диспозиция;

Кукыктык нормалардын оздерине гана тан, олардын баска алеуметтик нормалардан ерекше белги-нышандарын атаныз
жалпыга бирдей миндеттилиги, нормативтилиги;

Мемлекеттик мажбурлеумен жузеге асыру мумкин болатын алеуметтик норма?
кукык нормасы;

Тиисти миндеттерди жуктейтиндерге кандай нормалар жатады?

кукык субьектилерине тиисти истерди аткаруды миндеттейтин нормалар;


Кукыктык реттеу тасилдери бойынша кукык нормаларынын турлерин атаныз
императивти, диспозитивтик, мадактайтын, усыныстык нормалар;

“Кукык нормасы - кукыктык норма принциптери ретинде” дегенимиз.

кукык нормасынын элементтерин анык билдиретин нормалары жок нормалар;

Техникалык нормалар дегенимиз

адамдардын табигатка, техникага, ондирис куралдары мен саймандарына деген катыстылыктарын сипаттайтын ережелер;

Мемлекет таныган, зандарда жане баскалай да ереже-кагидаттарда баяндалган жалпыга бирдей миндетти журис-турыс ережеси деген аныктамага сайкес болатын угымды корсетиниз

зан нормасы;

Зан дегенимиз .
ен жогаргы зан куши бар номативтик акт;
когамнын барлык мушелеринин оздеринин ерик-ыктиярлары бойынша жасаган келисими;

Мына актилердин кайсысы кукык колдану актилерине жатады

сот укими, шешими, жумыс берушинин буйрыгы;

Занга негизделген нормативтик акт дегенимиз.

катал турде занга сайкес зан негизинде, занды орындау ушин мемлекет баскару орны шыгарган, кукыктык акт;

Заннын ен жогаргы куши дегенимиз нени билдиреди?
зандарды мемлекеттин окилди жогары зан шыгарушы органдары кабылдайды ;

Тауелсиз егеменди Казакстаннын алгашкы Конституциясы кашан кабылданды?

1993 ж 28 кантарда;

Кукык шыгармашылык исинин сатысын атаныз

зан шыгару бастамасы;

Кукык шыгармашылык принциптерин, ягни зан нормаларын жасаушы субьектиге берилген принциптерди корсетиниз
демократизм;

Кукык жуйесинин салаларга болинуинин негизги айырым белгилери кандай?

кукыктык реттеудин пани мен адиси;

Кукык жуйеси кандай курамдык боликтерден курылады?

кукык нормаларынан, кукык институттары мен кукык салаларынан;

“Заннын кери куши болмайды” дегенди калай тусинген жон

заннын куши ози кабылдаганга дейин туындаган катынастарга журмейди;

Кукык институты дегенимиз.

арнайы когамдык катынастарды реттейтин, орныктылыгы туракты кукыктык нормалар топтамасы;

Катысушылардын субьективтик кукыктары мен занда корсетилген миндеттери болатын, кукык нормалары мен занда корсетилген айгактар негизинде туындайтын, ерик-ыктиярды билдиретин когамдык катынастар” деген аныктама кай угымга сайкес келеди?
кукыктык катынастар угымына;

Кукык субьектилеринин кайсыларында кукык кабилеттилиги мен арекет кабилеттилиги бир мезгилде пайда болады
занды тулгаларда;

Кукык субьектисинин ерик-ыктияры мен санасынан тыс болатын занды фактини корсетиниз

сактандырылган муликтин табигат апатынан опат болып жойылуы;

Кукыктык катынастар объектиси деген не?

бул накты болмыстагы дунияуи немесе рухани игиликтер, субъективтик кукык оларды пайдаланып немесе коргап кузетуге багытталган;

Зан белгилеген айгактардын арекеттерге жататынын корсетиниз?

абитуренттин жогаргы оку орнына алынуы жонинде буйрыктын шыгарылуы;

Жеке тулгаларда арекет кабилеттилиги кай уакытта пайда болады?

занмен белгиленген жаска толганнан бастап;

Кукыктык катынастар субъектилери бойынша кандай турлерге болинеди?

абсолюттик, салыстырмалы;

Реттеу пани бойынша кукыктык катынастар турин корсетиниз?

мемлекеттик-кукыктык, акимшилик кукыктык, кылмыстык кукыктык, азаматтык кукыктык, отбасылык кукыктык, енбек жане баска да;

Кузиретти органдардын кукык жасау исин аяктаудагы арнайы аткарылатын ис-арекеттери, сонын натижесинде жасалаган кукык ресми кушине ие болады, сойтип зан кушине енеди” деген аныктама кайсы угымды билдиреди?
кукык шыгармашылык иси;

Мунда кукык колдану урдистеринин кандай сатысы атап корсетилген?
исти шешу жане кукык колдану актисин шыгару;

Кукыкты колдану дегенимиз
мемлекет органдарынын накты ис бойынша аткаратын биликтик айрыкша кызмети, сонын натижесинде дербес шешимнин кабылдануы;

Кукык нормасын тусиндиру деген не?

бул - зан мазмунынын магнасын пайымдау;

Зан уксастыгы дегенимиз.

истин шешимин мазмуны жагынан ен жакын келетин кукык нормасы негизинде табу;

Зан нормаларынын кенистиктеги куши дегенимиз..

кукыктык нормалардын куши белгили бир кенистикте болады;

Кукыкты жузеге асыру нысандарын атаныз?

сактау, орындау, пайдалану, колдану;

Кукыктык реттеудин тасилине жататындар?

императивтик, диспозитивтик, мадактау, усынымдык;

Кукыктык сана курлымындагы минез-кулыктык элементтерди атап корсетиниз?

кукыктык дуние таным, конил-куй ауа
·ндары, адамдардын оз калауындагы жане накты болмыстагы бар кукыктар жониндеги пайымдаулары;

Занды билмеу, зан алдында жауапты болудан босата ма?

жок босатпайды;

Кукыктык нигилизм дегенимиз.
кукыктын мумкиншиликтерине сенбеушилик, кукыктын кунынын , зандылыктын кадирин томендету, зандарды ескермеу, елемеу, кукыктын алеуметтик жане тулгалык кундылыктарын жокка шыгару;

Кукыктык мадениеттин негизги корсеткишин атаныз;

кукыкты курмет туту, кукык талаптарына сайкес арекетке дайын болу, кукыкты пайдалы кундылык ретинде багалау;

Кукыктык сана дегенимиз .

куши бар жане тилегине сай кукыктарга адамдардын катысын билдиретин тусиниктери мен сезимдеринин жиынтыгы;

Когамнын кукыктык мадениетинин корсеткиштери?
кукык шыгармашылык исинин жане кукыкты жузеге асыру мадениеттеринин денгейи;

Кукыктык тартип” угымын мына аныктамалардын кайсысы дурыс билдиреди? Кукыктык тартип..

зандылыкка негизделген туракты турде орныккан жане келисилген кукыктык катынастардын байланысы;

Зандылыктын негизги кагидаларын атап корсетиниз?

жалпыга бирдейлиги, тутастыгы;

Кукыктык тарбие беру куралдарын атаныз?

кукыктык оку, кукыктык насихат, кукыктык тажирибе;


Зан алдында жауапты болудын негизин атаныз?

кукык бузушылык фактисинин занды айгак туринде болуы;

Кукыктык катынас дегенимиз

когамдык катынастардын ерекше тури, оган катысушылардын мемлекет кепилдендирилген субьективтик кукыктары мен занды миндеттери болады

Мемлекеттердин шыгыстык (азия) типинин негизги белгиси?

Бул мемлекеттер кала-мемлекеттер ретинде пайда болып омир суреди

Мемлекеттердин батыстык (еуропалык) типинин негизги белгиси?

Бул мемлекеттердин куатты чиновниктик бюрократтык аппараты бар, олар ондирис куралдарынын шын манисиндеги меншик иелери болып табылады

Кошпенди мемлекет рулык курылыстын кейбир белгилерин сактап калды. Олар?

адет-гурып нормаларынын адет-гурып кукыгы ретинде сакталынуы

Мемлекетти турлерге болудин оркениеттик жолын салушы автор?

А. Тойнби


Томенде корсетилген аныктамалардын кайсысы мемлекеттин угымын ажыратып бере алады?

мемлекет - бул когамнын табиги тарапынан туындаушы жалпы истерди жузеге асырушы, жалпы мудделерди коргаушы жане айкындаушы, егеменди букаралык биликти саяси уйымдастырушы

Казирги заман мемлекеттеринин манине ыкпал ететин негизги факторлар
дини, улттык, тарихи, географиялык

Мемлекет типологиясында оркениетти жол колдану барысында назарга алынатын критериилер мен факторлар?

этникалык, дини негиздерди, тулга бостандыгынын барлык коринистеринде тулга бостандыгынын жагдайын камтитын алеуметтик экономикалык шарттардын жиыны

Мемлекеттер типологиясындагы формациялык жолдын негизги критерии?

когамдык экономикалык формациялардын ауысуы

Мемлекет типологиясындагы формациялык жолына сайкес келесидей болинеди?
кулиеленушилик, феодалдык, буржуазиялык, социалистик

Белгили бир каналушы таптын окилдери кукык субъектиси болып танылмаган кукык типи?

кулиеленушилик кукыгы

Шаруалардын жеке тауелдилигин, сословиялык сипатты, партикуляризмди ашык турде экономикадан тыс мажбурлеуди, каноникалык кукык нормаларынын белгили бир санын бекиту тан болып табылатын кукык типи?

феодалдык кукык

Ен алгаш рет кукык тендиги принципин бекиткен кукык типи?

буржуазиялык

Мемлекет типинин оркениеттик тасилинин негизги белгилери?

дини, улттык, географиялык, мадени жане т.б. белгилердин жалпыламалылыгы

Мемлекеттин баскару нысаны - бул?
жогаргы мемлекеттик биликтин уйымдастырылу тасили мен курылу тартиби

Мемлекет басшысы оз орнын мура ретинде кабылдаган жане онын билиги баска бир биликтин, уйым немесе сайлаушылардын туындысы емес баскару нысаны?

монархия

Укиметтин Парламент алдында жауаптылыгы, Парламент негизинде Укиметтин калыптасуы, мемлекет басшысынын Парламентпен немесе Парламент куратын арнайы алкамен сайлануы - тан?

парламенттик республикага

Дуалистик монархиянын белгиси?

билик монарх пен парламенттин колында тендей болады


Баскару нысаны корсетеди?

жогаргы мемлекеттик органдар калай куралады жане онын курылымы кандай

Шектеули монархиянын белгилери кандай?
зан шыгару, аткару, сот билиги салаларында монарх билиги болмайды, ол тек символ ретинде калады

Федерация - бул?
мушелери белгили бир жагдайда гана мемлекеттик егемендикке ие болатын курдели мемлекеттик курылым

КСРО мемлекеттик курылым нысаны бойынша болган?

федерация

Кукыктын белгилери?

озгермелиги, жуйелиги, айкындылыгы

Президенттик республикалар?

АКШ, Казакстан

Адамдардын зандарга, т.б. кукыктык кубылыстар туралы козкарасы
кукыктык сана


Саяси жуйенин нормативтик-реттеуши элементтери
нормативтик актилер, принциптер

КР-дагы жергиликти окилди органдары
маслихат

Кукыктын табиги-кукыктык теориясынын окилдери?

Гоббс, Локк, Радищев


КР-дагы кукык коргау органдары?

Прокуратура, Сот, ИИО


Мемлекет жане кукык теориясынын обьектиси?

мемлекет жане кукык


Мемлекет жане кукык теориясы кандай гылымдармен байланысты

тарих, саясаттану

Жеке кукыктык адис?

салыстырмалы-кукыктык

Психологиялык теориянын окилдери.

Петражицкий, Фрейд

Мемлекет угымы кандай магынада колданылады?

окимет, ел

Мемлекет жане кукык теориясы?

юриспруденция гылымынын фундаменти

Мемлекет жане кукык теориясынын адиси дегенимиз?

зерттеу тасилдери мен куралдары

Анкета, сухбат, бакылау жургизу;
социологиялык адис

Алгашкы кауымдык курылыска тан белгилер?

ортак меншик, алеуметтик тендик

Мемлекеттин пайда болуынын Азиаттык тасили кай елдерге тан?
Египет, Вавилон, Кытай


Мемлекеттин кызметинин негизги багыттары?
функциялары

Кылмыстын алдын алу, киналини жауапка тарту кызмети?
кукык коргау

Алгашкы рулык кауымдагы когамдык биликтин ерекшелиги?
билик беделге, дастурге негизделеди


Парламеттик республикалар
Германия, Италия

Мемлекеттин арнаулы алеуметтик кызмети?
мугедектер мен зейнеткерлерге комек корсету

Тауке ханнын Жети Жаргы жинагы?

адет-гурып кукыгы

Теримшиликтен ондируши шаруашылыкка кошу?

неолиттик революция

Марксистик теория бойынша мемлекеттин пайда болуы?

жеке меншик пен таптардын шыгуынан

Унитарлы мемлекеттер?

Италия, Польша, Финляндия


Субьектилерине байланысты кукыктык сананын турлери?

жеке, ужымдык, топтык, халыктык

Саяси жуйенин институционалдык элементтери
мемлекеттик органдары, аскер, саяси партиялар

Кукыкты зан нормаларынын жуйеси деп санау?

нормативтик козкарас

Жаза белгилеу, жауапкершиликке тарту аркылы жузеге асыратын кукыктын кызмети?
коргаушылык

Аумактык кызмет аясына байланысты мемлекеттик органдардын турлери?

федеральдик, республикалык, жергиликти

Биликти артурли алеуметтик топтардын, партиялардын муддесин билдиретин депутаттар аркылы жузеге асыру?

окилди демократия

Облыстын экономикалык, алеуметтик дамыту багдарламаларын азирлейтин орган?
облыстык акимшиликтер

Демократиялык жолмен кабылданган зандар устемдик ететин мемлекеттик курылыс?

кукыктык мемлекет

Оркениеттик козкарас бойынша мемлекеттин турлери
ежелги шыгыс, грек, рим, ортагасырлык

Демократия сози кандай магына береди?
халык билиги

Зан гылымынын жалпы теориялык саласы?
мемлекет жане кукык теориясы

Техникалык колданбалы зан гылымдары?

криминалистика, сот статистикасы

Мемлекет жане кукык жалпы теориясынын зан гылымдары жуйесиндеги ерекше ролин кай сипаттама корсетеди?

жалпы теориялык;

Мемлекеттин баскару формасы?

монархия, республика

Теологиялык теориянын окилдери?

Августин, Ф.Аквинский

Мемлекет жане кукыктын жалпы теориясы зан гылымдарынын кай турине жатады?

жалпы теориялык зан гылымдарына

Курдели мемлекеттин-кукыктык кубылысты боликке болип карастыру?

анализ


Гуманитарлык гылымдар?

кукык, социология

Ари дини, ари адамгершилик, дастур ережеси?

мононорма


Мемлекет функциясын жузеге асыру адистери?
сендиру, усыну, ынталандыру, мажбурлеу

Укиметти ким куратындыгына, кимге есеп беретиндигине байланысты республикалардын турлери?

Президенттик, Парламенттик, аралас


Мемлекеттердин бир максатка жету ушин курылган уакытша одагы?

конфедерация

Мемлекеттин белгилери?

жария билик, егемендик, территориясы, кукык жане салык жуйеси

Биликтин болину принципине байланысты мемлекет функцияларынын турлери?

зан шыгару, аткару, сот

Юриспруденция сози латынша кандай магынаны билдиреди

Кукык колдану

Капиталистик, монопалистик, индустриалды, постиндустриалды кезендерде откен мемлекет типи

Буржуазиялык


Тарихи - кукытык гылымдарга кайсысы жатады?

Рим кукыгы, шетелдер мемлекети мен кукыгынын тарихы

Техникалык - колданбалы зан гылымдарына кайсысы жатпайды.

аграрлык кукык

Мемлекеттин пайда болуы - жер бедерине, климатттык жагдайларына байланысты деген теория?

географиялык

Мемлекет согыс басып алу аркылы пайда болды деген теория

куштеу

Киши кауымнан ири кауымга биригу натижесинде мемлекет пайда болды деген теория

патриархалдык

Марксистик теория бойынша мемлекеттин пайда болуына асер еткен фактор?

жеке меншик пен таптар

Неолиттик революцияга тан белги?

теримшиликтен ондируши шаруашылыкка кошу

Конституциялык монархия елдерин корсетиниз?

Бельгия, Жапония


Республикалык курылыска жатпайтын елди корсетиниз?

Испания


Унитарлы мемлекетти корсетиниз?

Польша

Куштеу, зорлык-зомбалык жолымен бекитилетин жеке баскаруга негизделген билик?

Тирандык


Биликтин когам омиринин барлык саласын жан-жакты, тутастай бакылауга алуы?

Тоталитаризм

Тоталитаризмнин шектен шыккан катал формасы?
Фашистик режим

Саяси, идеологиялык плюрализм угымы немен байланысты?

Ой еркиндиги, коп партиялы жуйе


Кандас туыстардын арасындагы некеге тыйым салу ережеси

Инцест

Рулык кауымнын ерекшелиги

Кандас туыстыкка негизделу, ортак меншик

Мемлекеттин калыптасуынын экономикалык алгышарттарын корсетиниз?

Айырбас катынастары, жеке меншиктин пайда болуы

Мемлекеттин калыптасуынын саяси себептерин корсетиниз?

Согыстар, аскерди, баскару аппаратын камтамасыз ету

Мемлекет кукыктан жогары жане онымен байланысты емес деген магынадагы мемлекет пен кукыктын катынасынын улгиси

Тоталитарлык

Мемлекет пен кукыктын аракатынасынын прагматикалык улгисинин мани?

Мемлекет - кукыкты жасайды, бирак онымен байланысты емес.
Мемлекет пен кукыктын аракатынасынын либералдык улгисинин мани

Кукык - мемлекеттен жогары

Тойнбидин козкарасы бойынша, оркениет - ......?

Когамнын туйыкталган, локальды жагдайы

Оркениеттик козкарас бойынша мемлекет типтери?

Шыгыстык, батыстык

Ен томенги тап кулдар - ерикти адамнын меншиги ретинде каралатын мемлекет типи


Кулиеленушилик

Мемлекет функциялары деген не?

Мемлекет кызметинин негизги багыттары


Конфедерация сози латынша кандай магынаны билдиреди?

Кауымдастык

Антидемократиялык режимнин белгисин корсетиниз

Дини сеним бостандыгынын болмауы , улттык тенсиздик

Органикалык теориянын окили - Спенсердин ойынша...

Мемлекет - тири агза таризди

Монархтын колындагы билик окилетилигинин колемине карай монархия калай болинеди
Абсолюттик (шексиз); шектеули


Кай монархия туринде монарх - улт символы ретинде гана роль аткарады?

Конституциялык

Мемлекеттер территориялык курылымы жагынан калай болинеди

Жай, курдели

Адамгершилик принциптеримен санаспайтын кушти мемлекеттик биликти жактаган ойшыл?

Н. Макиавили

Мемлекеттик саясат - адамнын табиги кукыктарын коргау бойынша маманданган кызмет деп караган ойшылдар?

Спиноза, Т.Гобс, Ж.Ж. Руссо

Мемлекет механизми угымына не киреди

Мемлекеттик билик , аппарат

Алеуметтик норма дегенимиз - ...

Когамдык катынастарды, адамдар минезин реттейтин ережелер

Атадан- бабага ауызша берилген адетке айналган ережелер

Адет - гурып нормалары

Кукыктык сана курылымы жагынан кандай элементтерден турады?

Кукыктык идеология, кукыктык психология


Кукыктык кызметпен арнайы айналысатын адамдардын кукыктык санасы калай аталады?

Касиби кукыктык сана

Адамдарын зандарга, баска да кукыктык кубылыстарга деген кукыктык сезим, козкарас, багаларынын жуйеси

Кукыктык сана

Жасы, улты, алеуметтик, муликтик, т.б. жагадайына байланысты калыптасатын кукыктык сана
Топтык


Кукык саласындагы кундылыктарды камтитын, зандылык, кукыктык тажириебенин денгейин аныктайтын когадык мадениеттин тури?

Кукыктык мадениет


Адамдардын кунделикти омирдеги кукыктарын пайдалануы, миндеттерин орындауына байланысты калыптаскан кукыктык мадениет

Карапайым

Кукыктык акпарат берип, халыктын мудделерин ояту аркылы оларды белсендиликке итермелейтин кукыктык мадениеттин кызмети

Кукыктык алеуметтендиру


Билик дегенимиз....

Адамдарды баскару кабилети, кукыгы

Жария биликти жургизетин азаматтардын мемлекеттеги байланысын уйымдастыратын алеуметтик-саяси институттар мен кундылыктар жиынтыгы - бул?

Саяси жуйе

Саяси жуйенин институционалдык элементтерине не киреди

Мемлекеттик органдар, саяси уйымдар


Саяси жуйенин нормативтик - реттеиши элементтерине не киреди

Саяси нормалар, прициптер

Когамда мемлекет билигине катысы жок, бирак тауелсиздендирилген ереже ретинде халыктын сана-сезиминде калытаскан кукыктык кайнар кози?

Кукыктык дастур

Соттын накты бир ис бойынша шыгарылган шешимин уксас истерге колдану

Сот прецеденти

Мемлекеттин кузыретти органдарымен кабылданган жалпыга миндетти нормалары бар ресми кужат?

Нормативтик-кукыктык акт

Зандык кушине байланысты нормативтик актилер калай болинеди?

Зандар, занга сайкес нормативтик актилер

Кодификациянын негизинде калыптасатын акт?

Кодекс

Мемлекет шекарасынын курлыгы, ашык тениздеги ауе кенистигиндеги кемелерде колданылуын билдиретин угым?

Нормативтик актинин кенистикте колданылуы

Экстерриториялык угымы нени билдиреди

Кукытык актилер кызметинин мемлекет шекарасынан тыс колданылатындыгын

Кукык нормаларынын озара байланысы, бирлиги аркылы коринис табатын кукыктын ишки курылымы

Кукык жуйеси

Мазмуны жагынан бириккен нормалардын тобы калай аталады

Кукык институттары

Жеке адамнын муддесин коздейтин, оган ерик беретин кукык

Жеке кукык

Аталгандардын кайсысы жария кукыкка жатады

Акимшилик

Мемлекетпен белгиленген, когамык катынастарды реттейтин, жалпыга миндетти ержелердин жуйеси?

Кукык

Кукыктын формальды айкындылыгы белгисине не жатады?

Магынасы анык, кыска, ари нуска болуы


Кукык нормаларынын бир-бирине кайшы келмей, озара байланысты, уйлесимди болу белгиси


Кукыктын жуйелиги

Кандай кокарас бойынша кукыктын манин - бостандык пен адилдик денгейимен байланыстырады?
Философиялык

Когамдык катынастарды реттеуге багытталган мемлекетпен миндеттелген нормалар угымына кайсысына сайкес келеди

Объективти кукык

Адилеттилик, гуманизм, тендик прициптери кандай прициптерге жатады?


Жалпы кукыктык

Кукыктын экономика саласындагы функциясын корсетиниз

Ондиристик катынастарды реттеу, меншикти бекиту

Арнайы- зандык тургыда кукык функциясы калай болинеди

Реттеушилик, коргаушылык

Кандай белгиге суйенип, казирги замангы кукыктык жуйелер - роман-германдык, англо-саксондык, дини, дастурли деп болинеди.

Кукыктык кайнар коздери

Кукыкты жеке жане жария кукык деп болу кандай елдерге тан

Роман-герман

Англо-саксон кукыктык жуйесине жататын елдерди корсетиниз

АКШ, Канада

Кукыктын басты кайнар кози - сот прецеденти болып табылатын жуйеси

Англо-саксон

Кай кукыктык жуйеде жуйеленген кодекстер басым

Роман-герман

Мемлекеттик биликтен болек калыптасатын адамдардын алеуметтик-экономикалык, мадени катынастары калай аталады

Азаматтык когам

Азаматтык когамнын курамына не кирмейди

Мемлекеттик орган

Демократиялык жолмен кабылданган зандар устемдик ететин, адамнын кукыгы жан-жакты камтамасыз етилетин курылыс


Кукыктык мемлекет

Адам жане азаматтардын жеке кукыктарын корсетиниз

Омир суру, ар-уят

Аткарушы билик тармагына жататын органдарды корсетиниз


Укимет, Министрлик, акимдик

Кукык нормасы кандай элементтерден турады

Диспозиция, гипотеза, санкция

Занды бузган жагдайда колданылатын шара не жаза корсетилетин норманын болиги

Санкция

Урлык, ягни биреудин мулкин жасырын алу деп корсетилген норманын болиги кайсысына жатады?

Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 17699430
    Размер файла: 390 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий