MKT 2-str —

Урлык, ягни биреудин мулкин жасырын алу деп корсетилген норманын болиги кайсысына жатады?

Диспозиция

Казакстан Республикасынын азаматтары отан коргауга миндетти деген норма неден турады

Диспозиция

.... кылмысты ушин 5-жылдан 10-жылга дейин бас бостандыгынан айыру козделген норманын болиги

Санкция

Кукык нормасынын кукыктык окилет беру адиси калай аталады

Диспозитивти адис

Кукык нормасынын белгили бир ис-арекеттерди жасауга тыйым салу немесе миндеттеу адиси

Октемдик, императивти

Материалдык нормаларды ис жузине асыру тартибин белгилейтин кукык саласы


Процессуалдык

Субьектиси бойынша кукыктык норманы тусиндирудин турлери

Аутентикалык, легальды, соттык

Зан шыгарушынын озимен берилетин кукыкты тусиндиру

Аутентикалык

Арнайы занмен кузыреттелген органнын кукыкты тусиндируи
Легальды


Занды кабылдау тарихы мен себептерин зерттеу жолымен магынасын тусиндиру

Тарихи

Кузыретти органдардын кукыктык нормаларды шыгару процесси

Кукык шыгармашылык

Зан шыгару процессинин сатыларына кайсысы жатпайды

Истин накты негиздерин аныктау

Занга анагурлым кен магынада тусиндирме беру

Кен колемде

Матинди синтакситик жолмен талдау аркылы тусиндиру

Грамматикалык

Бирынгай нормативтик акт не жинак куру аркылы зандарды бир жуйеге келтиру

Нормативтик актини жуйелеу

Колданылып журген зандарды сырттай тартипке келтиру?

Инкорпорация

Азаматтык, кылмыстык кодекстер кайсысына жатады?

Кодификация

Кукык коргау органдары туралы зан актилеринин жинагы кайсысына жатады

Инкорпорация


Мемлекеттик биликти жузеге асыру окилеттилигине ие мемлекеттик органдар жиынтыгы

Мемлекеттик аппарат

Мемлекеттин кукык коргау функциясын корсетиниз

Когамдык тартип пен кауипсиздикти камтамасыз ету

Капиталистик, монопалистик, индустриалды, постиндустриалды кезендерде откен мемлекет типи


Буржуазиялык

Ен томенги тап кулдар - ерикти адамнын меншиги ретинде каралатын мемлекет типи

Кулиеленушилик


Когам ушин кукык шыгармашылык процессинин ашык, айкын болу принципи калай аталады

Жариялылык

Кукык шыгармашылык процессимен кузыретти зангерлер, экономистер, баскарушылар айналысу кажет екендигин корсететин принцип?

Касипкойлык

Нормативтик актилерди дайындау процессинде когамдагы алеуметтик - экономикалык, т.б. жагдайлар ескерлуи, зерттелинуи кажет екендигин корсететин принцип

.Гылымилык

Катысушыларынын субьективти кукыктары мен занды миндетттери бар когамдык катынастар

Кукыктык

Кукыктык катынастардын элементтерине кайсысы жатпайды

Субьективтик миндет

Кукык субьективтиликти иеленетин кукыктык катынастарга катысушылар


Субьект

Кукык субьектиликке не жатады

Кукык кабилеттилик жане арекет кабилеттилик

Окшау мулки бар, оз атынан муликтик жане муликтик емес жеке кукыктар мен миндеттерин жузеге асыратын адамдардын мекеме, касипорын т.б туриндеги бирлестиги

Занды тулга

Адамнын тумысынан белгили бир кукыктар мен миндеттерге ие болуы;

Кукык кабилеттилик

Адамнын занмен белгиленген жаска жеткенде оз ис- арекетимен кукыктар, миндеттер тудырып, жауап беру кабилети;

Арекет кабилеттилик

16 жаска толган жасоспиримнин ози енбек шартына отырып, жумыс истегендиктен сот аркылы толык кукык кабилеттилигине ерте ие болуы;

Эмансипация

Арекет кабилеттилиги жок деп сот аркылы кандай адамдар танылады;

Еси дурыс еместер

Кукыктык катынаска тусушилердин багытталган заты;

Объект


Материалдык игиликке не жатады;

заттар, мулик

Субъекттин еркине байланысты емес ман жайды корсетиниз;

Шарт мерзиминин отип кетуи

Субъекттин еркине байланысты ман жайды корсетиниз;

Енбек шартынын жасалуы

Материалдык емес игиликке не жатады

Омир, ар-уят

Занды айгактын кандай турлери бар

Окига, арекет

Сипатына байланысты кукыктык катынастар калай болинеди?

Материалдык, процессуалдык

Абсолюттик кукыктык катынасты корсетиниз

Авторлык кукыктык катынас

Кукыктык катынастын катысты жане абсолютти деп болинуи кандай белгисине байланысты

Субьектисине


Кукыктык нормаларды субьектилердин накты иске асыруы

Кукыкты жузеге асыру

Кукыкты жузеге асырудын кукыкты сактау, орындау, пайдалану, колдану деп формаларга болинуи неге байланысты?

Субьектилер арекетинин сипатына

Жасамауга тиисти тыйымдарды адамдардын сакатуы не деп аталады

Кукыкты сактау

Занды миндеттерин адамдардын орындауы калай аталады

Кукыкты орындау

Кез-келген адамнын окилеттилигине берилмейтин кукыкты жузеге асыру нысаны


Кукыкты колдану

Накты занды исти шешу натижесинде кузыретти органмен шыгаратын кукыктык акт

Кукык колдану актиси

Сот укими, шешими кайсысына жатады

Кукык колдану актиси


Арекет етуши зандарда кажет зан нормалардын толык немесе ишинара болмауы


Кукыктык олкылык

Накты зандык исти оган уксас истерге арналган кукыктык нормалар негизинде шешу

Зан аналогиясы


Кай кукык салаларында занды уксастыгына карап колдануга жол берилмейди

Кылмыстык, акимшилик

Аталгандардын кайсысы кукык колданудын сатысына жатпайды?


Зан шыгаруга бастама котеру

Кукык нормалары мен алеуметтик пайдалы максаттарга сайкес келетин субьектилердин арекети

Занды минез-кулык

Занды минез-кулык турине кайсысы жатпайды

Терис кылык

Жан-жакты саналы сезинусиз, жогаргы кукыктык белсендиликсиз кукык нормаларына багынуга негизделген арекет

Конформистик минез-кулык

Кукык бузушылыктын курамына кайсысы жатпайды

Занды миндет


Арекет немесе арекетсиздик, зиянды натиже оларды себепти байланысты - кукык бузушылыктын...

Обьективти жагы


Терис кылыкка кайсысы жатпайды
Кылмыс

Кукыктык нормаларды жузеге асыру натижесинде калыптасатын когамдык тартип


Кукыктык тартип

Занды кушине енген сот укимимен далелденбейинше тулганын кинали деп танылмауы

Кинасиздик презумпциясы

Зандардын, баска да нормативтик актилердин Республика аумагында мултиксиз, далме-дал орындалуы

Зандылык

Зандылыкты ныгайтудын кукыктык кепилдигин корсетиниз

Зандарды жетилдиру, кукык бузушылыктын алдын алу

Мемлекеттик мажбурлеудин ыкпалы мен жазалаудан коркып жасалатын кукыккка сай арекет

Маргиналды
Кукыктык санасы, мадениети жогары, жауаптылыкпен карайтын адамнын кукыктык минез-кулкы?


Белсенди

Кукык бузушылыктын белгисине не жатпайды

Занды сыйлауы, курметтеуи

Тулганын оз ис-арекетине жане он салдарына психикалык катынасы - кукык бузушылыктын ...

Субьективти жагы

Енбек катынастарында жасалган мекеме, уйымдардын ишки тартибин бузатын кукыкбузушылык

Тартиптик

Когамдык тартипти бузатын, мемлекеттин органнын аткарушы - окимдик кызмети саласында жасалган кукыкбузушылык

Акимшилк

Кукыкбузушылыктын кайсысынын когамга кауиптилиги жогары

Кылмыс

Ис-арекеттин касакана немесе абайсызда жасалуы кукыкбузушылыктын кай белгисине жатады

Киналиги

Жауаптылык пен жазанын максатына кайсысы жатпайды

Адамнын ар-уятын кир келтиру, корлау

Президенттик республикалар?

АКШ, Казакстан

Адамдардын зандарга, т.б. кукыктык кубылыстар туралы козкарасы,сезими?

кукыктык сана

Саяси жуйенин нормативтик-реттеуши элементтери?

нормативтик актилер, принциптер

К.Р-дагы кукык коргау органдары?

Прокуратура, Сот, ИИО

Мемлекет жане кукык теориясынын обьектиси?

мемлекет жане кукык

Мемлекет жане кукык теориясы кандай гылымдармен байланысты.

философия

Жеке кукыктык адис?
салыстырмалы-кукыктык

Психологиялык теориянын окилдери.
Петражицкий, Фрейд

Мемлекет жане кукык теориясынын адиси дегенимиз?

зерттеу тасилдери мен куралдары


Анкета, сухбат, бакылау жургизу;
социологиялык адис

Мемлекеттин пайда болуынын Азиаттык тасили кай елдерге тан?

Египет, Вавилон, Кытай

Мемлекеттин кызметинин негизги багыттары?
функциялары


Кылмыстын алдын алу, киналини жауапка тарту кызмети?

кукык коргау

Мемлекеттин арнаулы алеуметтик кызмети?

мугедектер мен зейнеткерлерге комек корсету

Теримшиликтен ондируши шаруашылыкка кошу?

неолиттик революция

Марксистик теория бойынша мемлекеттин пайда болуы?

жеке меншик пен тапттардын шыгуынан

Унитарлы мемлекеттер?

Италия, Польша, Финляндия

Саяси жуйенин институционалдык элементтери?

мемлекеттик органдары, аскер, саяси партиялар

Кукыкты зан нормаларынын жуйеси деп санау?

нормативтик козкарас

Жаза белгилеу, жауапкершиликке тарту аркылы жузеге асыратын кукыктын кызмети?

коргаушылык


Аумактык кызмет аясына байланысты мемлекеттик органдардын турлери?

федеральдик, республикалык, жергиликти

Норманын кыска ари нуска, магыналы болуы?

формальди аныктылыгы

Биликти артурли алеуметтик топтардын, партиялардын муддесин билдиретин депутаттар аркылы жузеге асыру?

окилди демократия

Облыстын экономикалык, алеуметтик дамыту багдарламаларын азирлейтин орган?
облыстык акимшиликтер
Демократиялык жолмен кабылданган зандар устемдик ететин мемлекеттик курылыс?

кукыктык мемлекет

Оркениеттик козкарас бойынша мемлекеттин турлери

ежелги шыгыс, грек, рим, ортагасырлык

Техникалык колданбалы зан гылымдары?

криминалистика, сот статистикасы

Мемлекеттик биликтин белгили бир нысандарда сырттай коринис табуы деген аныктама неге катысты берилген?

Кукыктын кайнар козине

Мемлекеттин баскару формасы?
монархия, республика

Теологиялык теориянын окилдери?

Августин, Ф.Аквинский


Мемлекет жане кукык теориясынын негизги угымдары?

кукыктын актилери, кукыктык катынастар

Курдели мемлекеттин-кукыктык кубылысты боликке болип карастыру?

анализ

Ари дини, ари адамгершилик, дастур ережеси?

мононорма

Мемлекет функциясын жузеге асыру адистери?

усыну, ынталандыру

Укиметти ким куратындыгына, кимге есеп беретиндигине байланысты республикалардын турлери?

Президенттик, Парламенттик, аралас

Мемлекеттердин бир максатка жету ушин курылган уакытша одагы?

конфедерация


Мемлекеттин белгилери?
аумак

Биликтин болину принципине байланысты мемлекет функцияларынын турлери?
зан шыгару, аткару, сот

Тарихи - кукытык гылымдарга кайсысы жатады?

Рим кукыгы, шетелдер мемлекети мен кукыгынын тарихы

Техникалык - колданбалы зан гылымдарына кайсысы жатпайды.

экологиялык кукык

Мемлекеттин пайда болуы - жер бедерине, климатттык жагдайларына байланысты деген теория?

географиялык

Мемлекет согыс басып алу аркылы пайда болды деген теория

куштеу

Киши кауымнан ири кауымга биригу натижесинде мемлекет пайда болды деген теория

патриархалдык

Марксистик теория бойынша мемлекеттин пайда болуына асер еткен фактор?

жеке меншик пен таптар

Неолиттик революцияга тан белги?

теримшиликтен ондируши шаруашылыкка кошу

Конституциялык монархия елдерин корсетиниз?

Бельгия, Жапония

Республикалык курылыска жатпайтын елди корсетиниз?

Испания

Унитарлы мемлекетти корсетиниз?
Польша

Куштеу, зорлык-зомбалык жолымен бекитилетин жеке баскаруга негизделген билик?

Тирандык

Биликтин когам омиринин барлык саласын жан-жакты, тутастай бакылауга алуы?
Тоталитаризм

Тоталитаризмнин шектен шыккан катал формасы?

Фашистик режим

Саяси, идеологиялык плюрализм угымы немен байланысты?

Ой еркиндиги, коп партиялы жуйе

Кандас туыстардын арасындагы некеге тыйым салу ережеси

Инцест

Рулык кауымнын ерекшелиги

Кандас туыстыкка негизделу, ортак меншик

Мемлекеттин калыптасуынын экономикалык алгышарттарын корсетиниз?

Айырбас катынастары, жеке меншиктин пайда болуы

Мемлекеттин калыптасуынын саяси себептерин корсетиниз?

Согыстар, аскерди, баскару аппаратын камтамасыз ету

Мемлекет - кукыктан жогары жане онымен байланысты емес деген магынадагы мемлекет пен кукыктын катынасынын улгиси

Тоталитарлык

Мемлекет пен кукыктын аракатынасынын прагматикалык улгисинин мани?

Мемлекет - кукыкты жасайды, бирак онымен байланысты емес

Мемлекет пен кукыктын аракатынасынын либералдык улгисинин мани

Кукык - мемлекеттен жогары

Тойнбидин козкарасы бойынша, оркениет - ......?

Когамнын туйыкталган, локальды жагдайы

Оркениеттик козкарас бойынша мемлекет типтери?

Шыгыстык, батыстык

Мемлекет функциялары деген не?

Мемлекет кызметинин негизги багыттары

Конфедерация сози латынша кандай магынаны билдиреди?

Кауымдастык

Антидемократиялык режимнин белгисин корсетиниз

Дини сеним бостандыгынын болмауы , улттык тенсиздик


Органикалык теориянын окили - Спенсердин ойынша...

Мемлекет - тири агза таризди

Монархтын колындагы билик окилеттилигинин колемине карай монархия калай болинеди?

Абсолюттик (шексиз); шектеули

Кай монархия туринде монарх улт символы ретинде гана роль аткарады?

Конституциялык

Мемлекеттер территориялык курылымы жагынан калай болинеди

Жай, курдели

Адамгершилик прицинтиптеримен санаспайтын кушти мемлекеттик биликти жактаган ойшыл?

Н. Макиавили

Мемлекеттик саясат - адамнын табиги кукыктарын коргау бойынша маманданган кызмет деп караган ойшылдар?

Спиноза, Т.Гобс, Ж.Ж. Руссо


Мемлекет механизми угымына не киреди

Мемлекеттик билик , аппарат

Алеуметтик норма дегенимиз - ...

Когамдык катынастарды, адамдар минезин реттейтин ережелер

Атадан- бабага ауызша берилген адетке айналган ережелер

Адет - гурып нормалары

Кукыктык сана курылымы жагынан кандай элементтерден турады?

Кукыктык идеология, кукыктык психология

Кукыктык кызметпен арнайы айналысатын адамдардын кукыктык санасы калай аталады?

Касиби кукыктык сана

Адамдарын зандарга, баска да кукыктык кубылыстарга деген кукыктык сезим, козкарас, багаларынын жуйеси

Кукыктык сана

Жасы, улты, алеуметтик, муликтик, т.б. жагадайына байланысты калыптасатын кукыктык сана?

Топтык

Кукык саласындагы кундылыктарды камтитын, зандылык, кукыктык тажириебенин денгейин аныктайтын когамдык мадениеттин тури?
Кукыктык мадениет

Адамдардын кунделикти омирдеги кукыктарын пайдалануы, миндеттерин орындалуына байланысты калыптаскан кукыктык мадениет

Карапайым

Кукыктык акпарат берип, халыктын мудделерин ояту аркылы оларды белсендиликке итермелейтин кукыктык мадениеттин кызмети

Кукыктык алеуметтендиру

Билик дегенимиз....

Адамдарды баскару кабилети, кукыгы

Жария били
·кти жургизетин, азаматтардын мемлекеттеги байланысын уйымдастыратын алеуметтик - саяси институттар мен кундылыктар жиынтыгы - бул?

Саяси жуйе


Саяси жуйенин институционалдык элементтерине не киреди
Мемлекеттик органдар, саяси уйымдар

Саяси жуйенин нормативтик - реттегиш элементтерине не киреди

Саяси нормалар, принциптер

Когамда мемлекет билигине катысы жок, бирак тартип ережеси ретинде халыктын сана-сезимминде калыптаскан кукыктык кайнар кози?

Кукыктык дастур

Соттын накты бир ис бойынша шыгарылган шешимин уксас истерге колдану

Сот прецеденти


Мемлекеттин кузыретти органдарымен кабылданган жалпыга миндетти нормалары бар ресми кужат?

Нормативтик-кукыктык акт

Зандык кушине байланысты нормативтик актилер калай болинеди?

Зандар, занга сайкес нормативтик актилер

Конституциялык зандарга кайсысы жатады

Сайлау туралы

Мемлекет шекарасынын курлыгы, ашык тениздеги ауе кенистигиндеги кемелерде колданылуын билдиретин угым?

Нормативтик актинин кенистикте колданылуы

Кукыктык актилер кызметинин мемлекет шекарасынан тыс колданылатындыгын

Кукык номаларынын озара байланысы, бирлиги аркылы коринис табатын кукыктын ишки курылымы

Кукык жуйеси

Мазмуны жагынан бириккен нормлардын тобы калай аталады

Кукык институттары

Жеке адамнын муддесин коздейтин, оган ерик беретин кукык

Жеке кукык

Аталгандардын кайсысы жария кукыкка жатады

Акимшилик

Мемлекетпен белгиленген, когамык катынастарды реттейтин, жалпыга миндетти ержелердин жуйеси?

Кукык

Кукыктын формальды айкындылыгы белгисин не жатады?

Магынасы анык, кыска, ари нуска болуы

Кукыктанудын негизин калайтын гылымды атаныз?

Мемлекет пен кукык теориясы

Шарттык теория бойынша мемлекеттин калыптасуы?

Когамдык келисим натижеси

Осы замангы мемлекеттердин кукык коргаушылык кызметтери неде?
Мемлекет - когамдагы кукык бузушылыкпен куреседи жане азаматтардын кукыктарын коргайды

Мемлекет аумагында баска мемлекеттик курылымдар жок, аумак акимшилик-аумактык бирликтерге болинген мемлекеттик курылым калай аталады?

Унитарлы


Мемлекеттин функциясын калай тусинесиз?

Мемлекеттин кызметинин негизги багыттары

Баскаруы бойынша алкалы мемлекеттик орган?

Укимет

Казакстан Республикасынын Конституциясына сайкес мемлекеттик билик органдары?

Болинген, бир-биринен тауелсиз

Кандай алеуметтик нормалар мемлекеттик мажбурлеудин мумкиндигине тан?

Кукык нормаларына

Кукыктын ериктилик сипаты нени билдиреди?

Кукык - адамдардын ерик-ыктиярын билдиреди. Халыктын ойын, ерик-ыктиярын мемлекет органдары тиисти нормативтик актилер кабылдау аркылы кукыкты жузеге асырады.

Мына нормативтик кукыктык актилердин кайсысынын куши жогары?

Конституция

Кукык бузылу натижесинде туындайтын жагымсыз салдар кукыктык норманын кандай элементине тан?

Санкция

Нормативтик кукыктык актилердин тусиниктилиги мен тиимдилигин арттыру максатында жетилдиру, хаттау мен жуйелендирудин ережелери, адистери мен тасилдеринин жиынтыгы?

Зандык техника

Тулганын кукыктык мадениет элементинин курылысы?

Психологиялык, идеологиялык, минез-кулыктык

Мемлекет тарапынан жаза колдану асеринен коркып жасалынган кукыктык арекет?
Маргиналды

Мемлекеттик бюджеттин курылуы мен аткару тартибин коздейтин мемлекеттик каржынын жиналуымен байланысты катынастарды реттейтин кукык саласы?

Каржы кукыгы

Кукыкты жузеге асырудын нысандары?

Орындау, сактау, колдану, пайдалану

Субъектилери бойынша талкылаудын сурыпталуы?

Ресми - аутентикалык, легалды, окилди нормативти, казуалды, ресми емес - доктриналды, касиби, кадимги

Алеуметтик маныздылыгы дарежесине карай кукыкка сай минез-кулык?

Кажетти, калаулы, руксат етилген

Мемлекеттин жогаргы билик органдарынын курылысы, курылу тартиби жане кузыретинин болиниси кандай угыммен байланысты болады?

Баскару нысаны

Кукыктык тартип угымы?

Субъектилердин кукыктык арекети

Адам жане азаматтын кукыктарынын кандай топтары бар?

Саяси, жеке, алеуметтик
Кукыктык жуйелерди турлерге жиктеудин басты айырымдылык белгилери кандай болады?

Кукыктын кайнар коздери

Кукык жуйесинин кукыктык салаларга болину негиздери?

Кукыктык реттеудин пани, адистери

Афина мемлекетинин пайда болуына кандай себеп болды?

Когамнын карама-карсы антогонистик таптарга болинуи

Томенде корсетилген занды угымдардын кайсысы мемлекеттин экономикалык функциясына киреди?

Шетелдерден инвестиция тарту, касипкерликке жагдай жасау

Мемлекеттик биликтин зандылыгы тусиндириледи?

Конституцияда корсетилген процедуралар мен халыктын еркине сайкес уйымдастырылган биликтин зандылыгы

Муликтик катынастарды реттейтин кукык саласын корсетиниз?

Азаматтык кукык

Италиядагы баскару нысаны?
Парламенттик республика

Мемлекеттик органдар арекетинин аумактык сипатына байланысты бола алады?

Федералды

Кукыктын негизги кагидалары?

Демократизим, адилдик, бостандык, тендик

КР-да кукыктын кайнар коздеринин кайсысы негизги болып табылады?

Нормативтик-кукыктык акт

Белгили бир категориядагы адамдар мен уйымдардын кукыктык жагдайын аныктайтын кукыктары, бостандыктары мен миндеттердин жиынтыгы калай аталады?

Кукыктык мартебе

Когамдагы адамдардын жузеге асырылып журген зандарга, оларды колдануга, калаулы кукыкка жане баска да кукыктык кубылыстарга кукык сезимдеринин козкарастарынын, пикирлеринин, багаларынын жуйеси калай аталады?

Кукыктык сана

Сот немесе баска да кузырлы органнын накты ис бойынша кукык нормасы магынасын тусиндиру туралы жасаган жане онын ози занды турде карыстырылганда гана миндетти болатын ресми тусиндирудеги малимдемеси калай аталады?

Казуалды

Кукык нормасында тулгаларга арекет етудин кандай тасилдери колданылады?

Тыйымдар, миндеттеулер, кукык окилеттиктер

Баскару нысаны корсетеди?

Жогаргы мемлекеттик органдар калай курылады жане онын курылымы кандай


Кукыктык сана субъектилери бойынша кандай турлерге болинеди?

Жеке, топтык, когамдык

Адам жане азаматтын кукыктарынын кандай топтары бар?
Саяси, жеке, алеуметтик

Занды фактилердин турлери?

Арекет, окига

Мемлекеттик органдардын курылу тартибинин, олардын озара жане тургылыкты халыкпен арекеттесуинин, халыктын баскаруга араласу дарежесинин, жогары мемлекеттик биликтин уйымдастырылу адиси?

Мемлекет нысаны

Мемлекеттин оз органдары аркылы кукык нормаларын болмыстагы накты жагдайларга байланысты жузеге асыруынын нысандары деген аныктамага томендеги угымдардын кайсысы сайкес келеди?

Кукык колдану

Мемлекет басшысы оз орнын мура ретинде кабылдаган жане онын билиги баска бир биликтин, уйым немесе сайлаушылардын туындысы емес баскару нысаны?
монархия

Мемлекеттик аппарат кызметинин зандарды уакытылы жане булжытпай орындалуын камтамасыз ететин кагидасын калай атайды?
зандылык кагидасы

Рим кукыгынын рецепциясы деген угым нени билдиреди?
Рим кукыгынын ережелерин алу жане жана омир жагдайларына машыктау


Кукык теориясьнда кукыктык жуйе угымы нени билдиреди?
когамдык катынастарды кукыктык реттеуди камтамасыз ететин барлык кукыктык куралдар мен институттардын жиынтыгы

Зан шыгару бастамашылык кукыгы дегенимиз
Зан жобасын парламент карауына усыну кукыгы

Касиби кукыктык сана дегенимиз...
касипкой зангерлердин араларында калыптаскан тусиниктер, угымдар, идеялар мен сеним-нанымдар

Арекет кабилеттилигинин тусиниги

адамнын оз арекети мен миндеттерине саналы турде катынасы;

Арнайы зан куралдарынын адам журис-турысына жане когамдык катынастарды прогрессивти дамып, тартипке келтируге багытталган кукык нормаларынын арекети
Кукыктык реттеу

Кандай когамдык омирде акимшилик терис кылык орындалады?
мемлекеттик баскарумен катысты байланыс

Когамнын калыпты омирлик ис-арекетин камтамасыз ететин кажетти тартип
Когамдык тартип

Казакстанда мемлекеттик билик биликти болу принципи негизинде мынандай тармактарга болинеди?
Зан шыгарушы, аткарушы жане сот билиги.

Казакстан Республикасында кукык колдану актилери кукыктын кайнар коздери бола алуы мумкин бе?
мумкин емес

Зан нормаларынын далме-дал матини мен онын толык мазмунынын ара-катынастылыгына байланысты кукыкты колемине карай тусиник берудин турлерин атаныз?
далме-дал (адекватты), таратылмалы, шектеули тусиндиру

Кинасиздик презумпциясы дегенимиз...
арбир азамат адал, онегели жане белгиленген зан тартиби бойынша баскаша екендиги далелденбейинше ешкандай да кинаси жок деп болжамдау


Биликтин тармакталуынын негизин калаган?
Д. Локк, Ш.Л. Монтескье

Оркениетти когамдагы мемлекеттин ен басты кызмети?
Адам мудделерин, кукыктарын коргау

Мемлекет функциялары когамдык болмыстын аясына карай кандай турлерге болинеди?

Ишки жане сырткы

Дини нормалар кай жерде бекитилген?

Куранда, Библяда жане тагы да баска дини кайнар коздерде

Кукык принциптери дегенимиз?

Кукыктын калыптасу, даму жане кызмет ету урдисинин негизги немесе жетекши бастамалары, идеялары

Занды миндеттеме дегенимиз?

Кукыктык катынас субъектисинин кукык нормасында корсетилген кажетти тартипти орындауга тиисти минез-кулыгы

Реттелмеген катынаска уксас катынастарды реттейтин зан нормасын колдану?

Зан аналогиясы

Саясат - ол....
Укимет пен халык , улттар, партиялар, топтар арасындагы катынастарды сипаттайтын когамды баскару онери

Когам омирин уйымдастыруда мемлекеттин шешуши ролин териске шыгаратын саяси агымды табыныз?

Анархизм

Федерация - бул?

Мушелери белгили бир жагдайда гана мемлекеттик егемендикке ие болатын курдели мемлекеттик курылым

Диспозиция дегенимиз?

Занды мани бар сипатка ие болатын кукык субъектисинин арекет тартиби, мазмунын ашатын кукык нормасынын курылымдык элементи

Тулгалардын арекет кабилеттигин мемлекет органдарынын кайсысы шектеуи мумкин?

Сот

Сот немесе баска да кузырлы органнын накты ис бойынша кукык номасы магынасын тусиндиру туралы жасаган жане онын ози занды турде карастырылган да гана миндетти болатын ресми тусиндиру тури?
Казуальды

Монарх билигинин шексиздиги?

Абсолюттик монархия

КР-да жергиликти окилди орган кандай тартиппен курылады?
Халыкпен сайланады

Нормативти акт?

Арекеттеги нормаларды жоятын немесе озгертетин зан нормалары мазмундалган ресми кужат

Кукык жуйесинин алгашкы элементи?

Кукык нормасы

Мемлекеттин билик ету кызмети кукыкты жузеге асырудын кандай нысаны ретинде коринеди?

Колдану

Республикалык баскару нысанына тан белги?

Мемлекет басшысы мен баска да биликтин жогаргы органдарынын белгили бир мерзимге сайланатындыгы жане билигинин сайлаушылар еркине сайкес шектелуи

Мемлекеттик аппарат курамына кайсысы кирмейди?

Дини уйымдар

Унитарлык мемлкет - бул?

Аумагы акимшилик бирликтерге болинген, облыстар жане аудандар, биртутас биликтик жане баскару органдары бар мемлекет

Конституциялык Кенес торагасын ким тагайындайды?

Президент

Мемлекетти баскару нысанынын кандай туринде занды жане ис жузиндеги билик окимет, парламент жане монарх арасында болинген, ягни еки жакты сипатта болады?

Дуалистик монархия

КР аткарушы органды баскарады?
Премьер-Министр

Зан шыгармашылык бастамасы кайда жузеге асырылады?

Мажилисте

Кинасиздик болжамы, муликтик катынастардагы тараптардын тендиги кай принципке жатады.


Салалык

Мемлекеттик-кукыктык кубылыстарды бир-биримен тыгыз байланыстагы магынада, тутастык идеясында зерттеу - бул?

Жуйелилик адис

Мына создин авторы ким? Мемлекет деген коп адамдардын кукыктык зандармен биригуи
Иммануил Кант

Мына создин авторы ким? Мемлекет устемт таптын колындагы, озинин таптык жауларынын карсылыгын басуга колданылатын машинасы

И.В. Сталин

Мына создин авторы ким? Мемлекет - еркин индивидттердин жариялык билигин кукыктык уйымдастыру
Н. Иманкул

Мына создин авторы ким? Халык болган сон, халыктын мекен кылып, жайлап журетин жери, суы болады. Жери суы бар болса, озинин билиги, оз тизгини озинде болган, амир иелери озинде болган халык, сол мемлекет болып табылады

Р. Марсеков

Бул теория бойынша мемлекеттин пайда болуы адамдардын алгашкы кауымдык курылыс кезинен калыптаскан эндогамия орнына экзогамиялык табудын енуи когамда мемлекеттин нышандарын калыптастырды.

Инцесттик теория

Бул тужырымдама бойынша мемлекеттин пайда болуы улкен озендердин суларын пайдаланудан жане оны игеруден туындайды.

Ирригациялык теория

Бул теориянын концепцуальдык мазмуны бойынша кушти мемлекет куру тек жогаргы насилдерге гана тан касиет.

Насилдик теория

Инцесттик теориянын окили?
К. Леви-Стросс

Органикалык теориянын окили?

Р. Вормс

Насилдик теориянын окили?

Шынгыс хан

Дифузиялык теориянын окили?
Гребнер

Ирригациялык теориянын окили?
К. Виттфогель

Мемлекеттерди куш колдану аркылы бириктиретин мемлекеттик курылым нысаны?

Империя

Еркин касипкерлик пен парламенттик демократияны дамытуды камтамасыз етуди максат етип, мемлекеттин барлык тетиктерин сол максат ушин калыптастыратын режим?

Либералдык режим


Адамдарга Мухаммед пайгамбар аркылы тусирилген алланын сози?

Куран

Мухаммед пайгамбарымыздын оз ауызымен айткан улагатты создери мен истерин баяндайтын кагидалардыг жиынтыгы?

Суннет

Каралган, талкыланган ис бойынша беделди мусылман кукынын билгирлери шыгарган, кабылдаган корытынды пикирлери?

Иджма

Каралатын, шешилетин маселелерди бурын шешимин тапкан истермен салыстыру аркылы шешим кабылдау, прецедент жасау?
Кияс

Куранды оку барысында онын мазмунына, аяттарына берилген доктриналдык тусиниктемелер жиынтыгы?

Тафсир

Кукыктык сананын элементи?

Кукыктык идеология


Кукыкты талкылау тасилдери?
Грамматикалык, жуйелилик, логикалык, тарихи-саяси, арнайы-занды

Кукыктык минез-кулык кандай максатка сайкес келеди?

Жагымды

Тутастай когамнын ресми окили?

Мемлекет
Зандылыкка негизделген жане кукык нормаларына сай келетин когамдык катынастар тартиби?
Кукыктык тартип

Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 17699429
    Размер файла: 364 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий