MKT 3-str —


Казакстан Республикасында сот торелигин жузеге асырады?

Тек кана сот

Саяси жуйенин манызды субъектиси ретинде саяси партиянын негизги максаты?

Мемлекеттик билик ушин курес

Зандарды когамдык омирге сайке тез озгертуге мумкиндик беретин кукыктын белгиси?

Озгермелилик

Кукык нормасынын баска алеуметтик нормалардан айырмашылыгы?

Мемлекеттин мажбурлеу кушимен камтамасыз етилуи

Зан нормасынын кенистиктеги куши нени билдиреди?

Кукыктык нормалар белгили бир территорияда арекет етеди

Кукыктагы олкылык - бул?

Накты исти шешу ушин кажетти кукык нормасынын болмауы

Оку, енбек тартибин бузганы ушин жауаптылыктын кандай тури белгиленеди?

Тартиптик

Зан дегенимиз...

Манызды когамдык катынастарды реттейтин, жогары зан куши бар нормативтик акт.

Аталган нормативтик актилердин кайсысынын зандык куши жогарырак болады?

Укимет каулысынын.

Томендеги аныктамалардын кайсысы нормативтик-кукыктык актинин магынасын дурыс турде тусиндиреди?

Жалпыга бирдей миндетти кукык шыгармашылык органы кабылдаган кукык нормасы бар ресми акти-кужат.

Кукык пен моральдин бирлиги кандай коринис табады?

Екеуи де алеуметтик норма.

Кукыктын пайда болган кайнар коздерин атаныз?

Табу, адет-гурып, мораль, дин.

Казакстан Республикасы аумагында ен жогары зандык куши бар кукыктык актилерди шыгаруга кандай органнын кукыгы бар?

Казакстан Республикасынын Парламентинин.

Кукык шыгармашылык принциптеринин бири демократизм. Бул дегенимиз...

Халыктын ерик-ыктияры мен мудделеринин миндетти турде кукык нормаларынан табылуы жане олардын онда бириктирилуи.

Кукык шыгармашылык принциптеринин бири - зандылык. Бул дегенимиз...

Актилерди кабылдау расими, кузиреттиликтин мултиксиз сакталуы.

Кукык шыгармашылык принциптеринин бири - гылымилык. Бул дегенимиз...
Актилердин далелдилиги, гылыми, социологиялык маглуматтардын ескерилгендиги, кукыктык актилердин колданылуы барысында туындайтын салдардын болжангандыгы, ескерилгендиги.

Кукык шыгармашылык принциптеринин бири - касибилик. Бул дегенимиз...
Зан жобаларын даярлау жане кабылдау тустарында зани жане жалпы сауаттылык, кузырлылык таныту.

Кукык шыгармашылык принциптеринин бири - заннын дер кезинде шыгарылуы. Бул дегенимиз...

Актилерди даярлау жане кабылдау мерзимдерин дал басу жане дурыс аныктау. Реттелинуге тиисти когамдык катынастардын дамып жетилу дарежесин есептеп отыру, ескеру.

Казакстан Республикасында кандай кукык нысаны негизги болып табылады?

Нормативтик кукыктык акт.

Кукык шыгармашылык исинин сатысын атаныз?

Зан шыгару бастамасы.

Келеси нормативтик-кукыктык актилер ишинен дурыс емесин табыныз?

Аким уакилеттик берген жергиликти аткарушы органнын шешими.

Кукык институты дегенимиз...
Белгили когамдык катынастардын белгили бир турин реттейтин, туракты кукыктык нормалар топтамасы

Заннын аныктамалары ишинен дурыс емесин табыныз?

Парламент.

Кукыктын табиги функциясына не жатады?
Реттеуши жане коргаушы

Казакстаннын кукыктык минездемеси кай кукыктык жуйеге жакын?

Романо-германдыкка.

КР-да кукыктын кайнар козине жатпайды?
Сунна.

Курлыктык кукыктык жуйеге жататын елди атаныз?
Франция.

Адамзат баласы ушин глобалды, озекти маселе болып табылады?


Аталгандардын барлыгы, сонымен катар экология.

Кай кукыктык жуйеде сот кукыкты жасап шыгарушы болып табылады?


Агылшын-саксондыкта.

Агылшын- саксондык кукыктык жуйеге тан белгини айтыныз?


Сот аркылы омирге келген кукыктын басымдылыгы.

Азаматтыгы жок адам дегенимиз?

Апатрид.

КР-да саяси кукыктар тек кай категориялык адамдарга берилген?


Азаматтарга.

Адам жане азаматтын кукыктары мен бостандыгын бекитетин, баскару нысанын жане мемлекеттин курылысынын негизин калаушы саяси-кукыктык акти

Конституция.

Бузылган кукыкты коргау немесе дауга байланысты сотка шагымдану нысанын атаймыз?


Талап арыз

Тулганын белгили бир мемлекетке жатуын, олардын арасындагы занды кукыктары мен миндеттеринин пайда болуын айтамыз?

Азаматтык деп

Азаматтык когам бул?


Жалпы мудденин негизинде азаматтардын ынта-жигеримен курылган когамдык уйымнын жиынтыгы

Саяси жане идеологиялык коптурлилик нени билдиреди?

Плюрализм

Заннын кери куши болмайды дегенди калай тусинуге болады?


Заннын куши ози кабылданганга дейин туындаган катынастарга журмейди

Кукык нормалары кукык салалары бойынша калай сараланады?


Азаматтык-кукыктык, кылмыстык-кукыктык жане т.с.с.

Сот прецедентинин жане нормативтик кукыктык акт угымдарынын ортак атауы?


Кукыктын кайнар кози

Кодекс угымы нени билдиреди?


Уксас когамдык катынастарды реттейтин биртутас нормативтик акт

Занды билу презумпциясы дегенимиз..

Когамнын арбир мушеси оз елинин занын биледи немесе калай болганда да билуи тиис дегенди болжау

Юрисдикция дегенимиз не?


Кузиретти органдардын истерге катысты шешим кабылдау кызмети

Зандык факти нени билдиреди?

Кукыктык катынастардын туындауы ушин кажет алгышарт

Мазмуны тауар-акшалык карым-катынас жане тауар рыногын калыптастыру мен дамыту болып табылатын мемлекеттик функция калай аталады?
Экономикалык

Мемлекет механизми кызметин уйымдастырудын басты кагидалары?
Халык билиги, гуманизм, биликти болу, зандылык кагидасы

Кукыктык жуйелерди турлерге болуде басшылыкка алынатын критерий?
Кукыктын нысандары

Кукыктын негизги кагидалары?
Демократизм, адилдик, бостандык, тендик

Мемлекеттик бюджеттин курылуы мен аткару тартибин коздейтин мемлекеттик каржынын жиналуымен байланысты катынастарды реттейтин кукык саласы?
Каржы кукыгы

Кукыкты жузеге асыру нысандары?
Сактау, колдану, пайдалану, орындау

Кукыктын тиимдилиги?
Кукык нормалары мен арекет натижелеринин сайкес келуи

Деликт термини нени билдиреди?
Арекет немесе арекетсиздик туриндеги кукык талаптарын бузушы ис-арекет, ягни кукык бузушылык

Тартип дегенимиз не?
Когамда калыптаскан алеуметтик нормаларга жауап беретин адамдар арекетине койылатын белгили бир талаптар

Адам мен мемлекет арасындагы туракты саяси озара кукыктар мен миндеттер тудыратын байланыс?
Азаматтык

Биликти аке билиги туринде корсететин теория?
Патриархалдык

КР-сы прокуратура органдарынын кызмети?
Зандардын дурыс орындалуын кадагалау

Конституциялык зандар дегенимиз...
Когамдык жане мемлекеттик курылыстын негизин бекитетин, агымдагы зандарга зандык негиз болатын зандар

Зан нормаларынын баска нормалармен жуйелик байланысын, накты журис-турыстын кукык жуйесиндеги орны мен ролин талдау аркылы тусиндиру?
Жуйелик

Арнайы зан куралдарынын адам журис-турысына жане когамдык катынастарды прогрессивти дамытып, тартипке келтируге багытталган кукык нормаларынын арекети?
Кукыктык реттеу

Адамнын когамдагы мумкин минез-кулкынын шарасы, занмен тыйым салынбаганнын барлыгын истеу мумкиндиги аныутамасына сайкес угымды корсетиниз?
Адамнын кукыктары мен бостандыктары

Мемлекеттик билик - ол...
Адамдардын журис-турысына сендиру немесе мажбур ету шараларын колданумен асер етудин легитимдик куралы

КР-нын колданыстагы Конституциясына озгеристер мен толыктырулар кашан енгизилди?
2007 жылы 21 мамыр

Мемлекеттик егемендик белгилерине жатпайтын тармакшаны алып тастаныз?
Аумактарды автономияга болу

Маслихаттардын окилеттик мерзими?
5 жыл

Мемлекеттик биликтин жогаргы органдарынын курылымы мен кузыретин бекитетин жане азаматтардын басты кукыктары мен бостандыктарын реттейтин негизги кукык салаларынын бири?
Конституциялык кукык

Баскару нысаны бул?
Жогары мемлекеттик биликти уйымдастыру, онын органдарынын курылу тартиби жане олардын тургын халыкпен озара карым-катынасы

Кукыктык нормалар озге алеуметтик нормалардан калай ерекшеленеди?
мемлекеттин мажбурлеу кушимен камтамасыз етиледи жане барлык адамдармен орындалуга, сакталуга миндетти

Мына ережени аяктаныз? Зандар арасында жогары занды кушти ... иеленеди
Конституция

Кукыктык идеология - бул?
Кукыктык сананын элементи

12 кесте зандары (б.з.д. 5 г. Ежелги Рим) кукыктын кандай нысанына жатады?
Кукык адет

Мемлекет жане кукык теориясынын жуйесине киреди?
мемлекет пен кукык туралы жалпы илимдер

Азаматтыгы жок тулга?
апатрид

Занга тауелди нормативтик-кукыктык актини табыныз?
Укиметтин каулысы

Кукыктык емес занга тан белгини атаныз?
изгиликке кайшы келуи

Кукыктык мемлекет белгисине кайсы белги сайкес келмейди?
Адамзат арекеттерин егжей-тегжейли регламенттейтин зандардын когам болмысында орын алуы

Кукыктык мемлекетте- зан?
бирдей тен дарежеде азаматтарга, уйымдар мен мемлекет жане онын органдарына устемдик етеди

Этатистик мемлекет - ол?
Мунда катал оким жургизу жане тегеруинди талап кою нысаны мен адистери кызмет аткарудын бирден-бир кагидаты болып танылады. Букил азаматтар миндетти турде узилди-кесилди багыныштылыкта болып, кукык субьектилеринин дербестиги мен бостандыктары шектелген болады.

Мемлекеттерди кукыктык жане этатизацияланган (кукыкка жатпайтын) деп жиктеудин айырымдык белгиси неде ?
Мемлекеттин кукыка козкарасына, ягни когамды мемлекеттин баскаруында ози колдантын нысандар мен адистер жуйесинде кукыктын алатын орнын ескерип есепке алып отыруында

Кукыктык кундылыктарга созсиз басымдык беретин, олардын халык арасында , сондай-ак мемлекеттик аппарат кызметкерлеринин арасында беделинин жогары болуын камтамасыз ететин, букил кызмети кукыкпен байланысты болып зан миндеттери шегинде арекет ететин, азаматтардын кукыктары мен бостандыктарынын бузылуына жол бермейтин мемлекет - ол кандай мемлекет?
Кукыктык мемелекет

Кукыктык мемлекеттин экономикасында накты билик кимге тиесили?
Ондирушилерге

“Мен заны парменсиз, билиги алдекимдердин иелиги болган мемлекеттин жуык арада апатка душар болатынын корип турмын. Заны билеушилердин амиршиси, билеушилери заннын кулы болган мемлекет апаттан сау, куйреуден аман калады, кудай барлык игиликтердин кандайын болса да оган тарту етеди деп санаймын” деген накылдын авторын корсетиниз?
Платон

Жогары лауазым тулгаларын, сонын ишинде президентти де занды бузганы ушин лауазымдык кызметинен мерзиминен бурын босату институты калай аталады?
импичмент

Кидирту ветосы?
занга мемлекет басшысынын кол коймауы жане занды Парламенттин кайта карауы

Кукыктык мемлекеттеги “Занмен тыйым салынбаганнын барине руксат етилген.” деген жалпы кукыктык демократиялык кагида тулгалардын кайсысына арналган?
Нарыктык, шаруашылык, азаматтык-кукыктык кызметтин субьектилери ретиндеги занды жане жеке тулгаларга арналган

Кате тужырымды табыныз
Казакстан Республикасы - монархиялык мемлекет

Казакстан Республикасынын егемендигин томенде аталган кукыктык актилердин кайсысы ен алгаш рет ресми турде жариялады?
1990 жылы 25 казанда кабылданган Казак ССР-нин мемлекеттик егемендиги туралы Декларация

Казакстан Республикасынын Конституциясы бойынша барлык азаматтардын тендиги кориниси?
зан мен сот алдындагы тендиктен байкалады

Когам омирин уйымдастыруда мемлекеттин шешуши ролин териске шыгаратын саяси агымды табыныз?
анархизм

Казирги тандагы постсоциалистик мемлекеттерде азаматтык когам жане демократиялык, кукыктык мемлекет калыптастыруга комектесетин кубылыстар?
азаматтардын кукыктык мадениетинин жане кукыктык сана сезиминин осуи, билик болиниси кагидасын ис жузине асыру

Кушти жане адил билик неге суйенеди?
беделге, келисимге

Мемлекеттик билик -ол
Адамдардын журис-турысына сендиру немесе мажбур ету шараларын колданумен асер етудин легитимдик куралы

Азаматтык когамнын негизи жане манызды кундылыктары болып табылады?
Отбасы, меншик, тулга, бостандык, кукык, мемлекеттилик, руханилык, тартип

Азаматтык когамда негизги ролди аткарып, адами катынастарды уйымдастыратын кандай институт?
Отбасы

“Озинин болмысында басты орынга адам, азамат, тулганы коятын, ози ашык, демократиялык, антитоталитарлык жане оздигинен дамитын когам”- ол кай когам?
Азаматтык когам

Кукыктык мемлекеттеги “Тек занда тикелей корсетилгендерге гана руксат етилген” деген жалпы кукыктык демократиялык кагидат кандай тулгаларга арналган?
Мемлекеттин окимет курылымдары мен лауазымды тулгаларына

Елбасынын занды кабыл алмауы (оган кол коймауы) жане оны Парламентке кайтадан кайтаруы?
Вето деп аталады

Адамды ен жогары кундылык ретинде танып кадирлеуди билдиретин, онын кукыктары мен бостандыктарын, занды мудделерин, тулга кадыр-касиети мен онын жан-жакты даму жагдайын жане адамдар арасындагы шынайы адами катынастарды баянды кылатын ари камтамасыз ететин ен манызды кукык кагидасын томенги жауаптар арасынан табыныз?
кукык изгилиги

Тен кукыктар мен мумкиндиктерди, тендей жауаптылык пен кандай да бир алалаушылыкка (дискриминацияга) жол бермеуди баянды ететин кукык принципи былай деп аталады?
зан жане сот алдындагы тендик

Адамдардын минез-кулкына ыкпал жасаудын кукык нормаларында баянды етилген тасилдери?
тыйымдар, миндеттеулер, окилеттиктер беру

Кукыктык реттеудин диспозитивтик адиси дегенимиз?
занмен бекитилген шектерде кукык субъектилеринин арасындагы озара карым-катынастарды реттеуге мумкиндик беретин ыкпал ету тасили

Нормативтик-кукыктык актинин зандык куши кайсысына тауелди?
кукык шыгарушы органнын аумактык юрисдикциясына

Томенде аталган нормалардын кайсысы занды (юридикалык) деп аталады?
кызмет турин тандау кукыгы

Аталган нормалардын кайсысы моральдикке жатады?
тусинушиликке кукыгы

Корпоративтик, техникалык, дини, моральдик нормалардын занды нормалардан айырмашалыгы кандай?
Айырмашылыгы арекет ету шеги мен бузылу салдарына байланысты

Конституцияга сайкес Казакстан Республикасындагы ен кымбат казына болып не танылады?
адамнын кукыктары мен бостандыктары

Моральдык жане изгилик нормаларды ким бекитеди?
когам

Жаксылык пен жамандык, адилетти жане адилетсиз позициясымен адамдардын минез-кулкын реттейтин минез-кулык ережелери калай аталады?
мораль нормалары

Когамдык уйымдар нормалары (корпоративтик нормалар)?
озинин арекетимен накты когамдык уйымнын мушелерин, тулгалардын шектеули шенберин камтиды

КР азаматы, занда козделген тартип бойынша мемлекеттик бюджет куралдарынан толенетин мемлекеттик кызметти акшалай толем ушин орындауга миндетти?
Мемлекеттик кызметши

Мемлекеттик кызметти жузеге асыруга катысатын жане ол ушин мемлекеттик-биликтик кузыретке ие мемлекеттик аппараттын буыны, мекеме?
мемлекеттик орган

Баскаруы бойынша ужымдык мемлекеттик орган?
Парламент

Мемлекеттик органдагы,сондай-ак лауазымды тулгадагы зан кужаттарында бекитилген биликтик окилеттиктин мазмуны мен колеми?
кузырет

Жалпы кузыретти органдарга жатады?
Укимет, Парламент

Мемлекет пен кукыктын курылымын ашуга комек беретин, курайтын элементтери мен компоненттеринин арасындагы байланысты ашатын, сонымен катар асер етуге комек беретин адис?
жуйе-курылымдык

Экономика, саясат, мадениет сиякты баска кубылыстармен байланыста болып дамитын мемлекеттик-кукыктык кубылыстардын зерттелуине комектесетин гылыми танымдык адис?
диалектикалык

Гумплович, Каутский, Дюринг мемлекет жане кукыктык пайда болуы жониндеги теориялардын кайсысын зерттеди?
Куштеу теориясын

Мемлекеттик мажбурлеуге суйенетин, субъектилердин арасындагы багыну мен мемлекеттин букаралык-саяси-катынасы?
мемлекеттик билик

Кукык субъектиси ретиндеги адамнын зан тартибимен танылган жане мемлекеттен кепил кукыктары, бостандыктары мен миндеттери, занды мудделеринин жуйеси калай аталады?
адамнын кукыктык мартебеси

Адамнын салыстырмалы кукыктарына кандай кукыктар жатады?
ар-намысын коргау кукыгы

Бузылган немесе дауласкан кукыкты коргау ушин сотка жугину нысаны?
талап арыз

Тулга жане азаматтын кукыктарын коргаудын кандай нысаны ен демократиялы болып есептеледи?
сот адилдиги

Казакстан Республикасында кандай митингтерге тыйым салынган?
улттык, рассалык, алеуметтик, дини дау-жанжал тугызу ушин откизилетин митингтер

Азаматтардын саяси кукыктарына жататындар?
сайлау жане сайлану кукыгы; мемлекетти баскаруга катысу кукыгы; бирлесу еркиндигине кукыгы

Мемлекетти баскаруга катысу кукыгы, бирлесуге кукыгы, шеруге катысу еркиндигине, сайлауга жане сайлануга кукыгы, когамдык бирлестиктерге киру кукыгы, соз еркиндигине кукыгы кандай кукыктарга жатады ?
саяси

Тутынушылардын кукыктарын коргау максатында азаматтармен курылатын когамдык уйым, бул?
тутынушылардын кукыктарын коргау уйымы

Жеке кукыктарга жатпайтындар?
шерулер мен митингилерге кукыгы

Азаматтардын жеке кукыктарына нелер жатады ?
жеке омирге колсукпаушылык кукыктары , жеке жане отбасы купиясын сактау кукыгы ар намысты коргау, жеке салымдарга купия, хат-байланыс жонелтимдери, почта жане телеграф хабарламаларына кукыктары

Ушинши туынды кукыктары мен миндеттерине жататындар?
букил алемдик маселелеринен туындаган ужымдык немесе бириккен кукыктар

Екинши туынды кукыктар мен бостандыктарга нелер киреди?
алеуметтик, экономикалык жане мадени кукыктар

Туынды кукыктар мен бостандыктарга кандай кукыктар жатады?
азаматтык жане саяси кукыктар

Мемлекеттик уйымдаскан когамдагы тулгалардын дарежесин аныктайтын кукыктар мен миндеттердин жане еркиндиктин жиынтыгын атаныз?
кукык мартебе

Азаматтардын кукыктары мен бостандыктарына шектеу коюга бола ма?
когамдык тартипти коргау жане Конституциялык курылымды сактау максатында кукыктар мен бостандыктар тек кана занмен шектелуи мумкин

Азаматтардын кукыктары мен миндеттери калай пайда болады ?
адамдарда кукыктар мен бостандык туганнан пайда болады

Табигатты коргау, мадениет ескерткиштерин сактау, аскерде борышын отеу, салык толеу, озге тулгалардын кукыктары мен миндеттерин сыйлау, Конституция мен баска да зандарды сактау, бул?

азаматтардын миндеттери

Казакстннын зандарында адамдардын кукыктары туралы негизги ережелер кайда корсетилген?

Казакстан Республикасынын Конституциясында

Динге сену еркиндиги нени билдиреди?

Дин жане дин емес козкарастарын устану кукыгы

Егерде адам кинасиз сотталса, кандай кукыктарга ие бола алады
Келтирилген залалды мемлекетпен отеуге

Егер де адамнын кукыктары дореки бузылса, кайда жолдану керек?
Сотка

Адамдардын омирге деген кукыктарын бузудын кай тури даусыз кылмыстык жазаны туындатады?

пайдакунемдик максатпен олтиру

Адам кукыуы-бул?
мемлекетпен камтамассыз етилетин табиги ис арекет ету мумкиндиги

Натижесинде озара кукыктар мен миндеттер пайда болатын адам мен мемлекеттин саяси- кукыктык байланысы?
азаматтык

Адамнын абсолютти кукыктары мен салыстырмалы кукыктары арасындагы айырмашылыктары кандай?
демократиялык мемлекетте абсолютти кукыктар шектелмейди немесе уакытша токтатылмайды, ал салыстырмалы кукыктар шектеледи жане белгили уакытта токтатылады

Казактан Республикасы Конституциясынын 6-бабына сайкес жеке меншик кукыгы
мемлекет коргайды жане мойындайды

Зандылык пен кукыктык тартипти камтамасыз ететин кепилдер?
алеуметтик-экономикалык, саяси, зани, халыкаралык

Кукыкка кайшы арекет термини нени билдиреди.
Занмен тикелей тыйым салынган тулганын белсенди арекети немесе арекетсиздиги, ягни накты кукык нормасымен козделген миндеттерди орындамау

Когамдык омирдин кай аясында акимшилик кукык бузушылыктар жасалады?
мемлекеттик баскару жане когамдык тартиппен байланысты катынастарда

Занды жауапкершиликтин принциптери?
жогарыда аталгандардын бари

Аталган жауаптылыктардын ишинен занды жауаптылыкка жататынын табыныз?
тартиптик

Кылмыс курамынын субъективтик жагын курайды?
кылмыстын ишки белгилеринин жиынтыгы - ниет,максат жане кинанин болуы

Занды жауапкершиликтин максаты?
репрессиялык-жазалаушылык, алдын алушылык, тарбиелик, кукыкты калпына келтирушилик

Занды жауаптылыкты болдырмайтын ман жайлар?
субъектинин еси дурыс еместиги

Зани жауапкершилик - бул?
Жасалган кылмыстар ушин занмен козделген санкциялар

Кукык бузушылыктын субъективтик жагына жатады?
ниет, максат жане кинанин болуы

Аталгандардын кайсысы зани жауапкершиликке жатады?
кылмыстык, акимшилик, азаматтык, тартиптик

Кукык бузушылыктын курылымдык элементтерин атаныз?
субъект, субъективтик жагы,объект, объективтик жагы

Себепти байланыс - бул?
Кукык бузушынын арекети мен кукык бузушылык арасындагы байланыс

Кукык бузушылыктын манызды белгиси?
Кукыкка кайшылык

Кылмыстык кукык бузушылык дегенимиз?
катан жаза шаралары белгиленген когамга ауыр зардап келтиретин когамга кауипти, кукыкка кайшы, кинали ис-арекет

Тартиптик кукык бузушылык дегенимиз?
касипорын, мекеме жане уйымдардын кызмет етуинин ишки ережелерин бузуга багытталган кукыкка кайшы ис-арекети

Азаматтык кукык бузушылык дегенимиз?
муликтик жане онымен байланысты муликтик емес жеке катынастарга кол сугу

Акимшилик кукык бузушылык дегенимиз?
кукык нормасымен белгиленген мемлекеттик баскару, меншик, азаматтардын кукыктары мен занды мудделерине нускан келтиру

Азаматты май кую станциясында темеки тартканы натижеси
·нде орт шыкканы ушин кандай жауаптылыкка тартылады?
кылмыстык

Азаматты май кую станциясында темеки тартканы ушин кандай жауаптылыкка тартылады?
акимшилик

Деликт - бул?
Кукык талаптарын бузатын арекет немесе арекетсиздик, ягни кукык бузушылык

Терис кылык - кукык бузушылыктын кылмыстан айырмашылыгы неде?
Терис кылык - бул когамга мейлинше аз зиян келтиретин арекет , ал кылмыс - бул когамга барынша ири зиян келтиретин арект

Жургизуши светофордын кызыл тусинен отип кетип, жол журу ережесин бузды . Онын арекети кукык бузушылыктын кай турине жатады?
акимшилик терис кылык

Зани жауапкершиликтин пайда болу негиздери?
Кукык бузушылыкты жасаудын зани айгагы

1) Ерикти журис-турыс актиси ретиндеги арекет; 2) арекеттин зиянды натижеси; 3) арекет пен натиженин арасындагы себепти байланыс кай компоненттин ( кукык бузушылыктын кай жагынын) элементтери болып табылады?
Объективтиик жагынын

Аталган мажбурлеу шараларынын кайсысы зани жауапкершилик нысанында коринис табады?
Ешкайда кетпеу туралы колхатка байланысты елди мекеннен кетуге тыйым салу

Кылмыс-бул?
Кылмыстык кукык нормаларын бузу

Тулгалардын занмен козделген белгили бир шектеулерди бастан кешируи-бул?
Зани жауапкершилик

Кукыкбузушылык- бул?
Кинали, кукыкка кайшы жане когамга кауипти арекет

Кукыкка кайшы, кинали, когамга кауипти, мемлекеттик жане когамдык курылыска, азаматтардын меншигине, кукыктары мен бостандыктарына кол сугатын арекет - бул?
Кукыкбузушылык

“Занды факт ретинде кукыктык жауапкершиликтин негизи болып табылатын деликткабилетти тулганын когамга зиянды, кукыкка кайшы жане кинали арекети “ деген тусиникке аныктама бериниз?

Кукыкбузушылык

Уйымдар, ужымдар жане тулганын когамга пайдалы зани манызы бар арекеттин бир болиги жане зани миндеттерди булжытпай орындау жане субъективтик кукыктарды пайдалануы - бул?
кукыкка сай журис-турыс

Зан факультетинин студенти Турсинова Айнур Республикалык кукыктык олимпиадада 1-ши орынга ие болады. Гылыми кызметпен айналасып, когамдык омирге белсенди катысады. Онын журис-турысы кукыкка сай минез-кулыктын кай турине жатады?
Саналы, белгили бир максатка багытталган кукыкка сай

Жургизуши Николаев К. жол журу ережелерин тек жол полициясынын окилдери мекендейтин калада гана сактайды , ал каланын сыртында оз калауынша журеди.. Жургизушинин осы журис-турысы кукыкка сай минез-кулыктын кай турине жатады?
Маргиналды

Ен калаулы кукыкка сай минез-кулык?
Саналы, белгили бир максатка багытталган кукыкка сай

Белсендилик дарежеси бойынша кукыкка сай минез-кулыктын турлери?
Белсенди, енжар

Диспозитивтик реттеу - бул?
Кукык субъектилерине оз кукыктары мен миндеттеринин колеми мен сипаты туралы маселени дербес шешуге мумкиндик беретин ережелер

Мемлекеттин когамдык катынастарга зани нормалардын комегимен ыкпал ету урдиси (процесси) - бул?
Кукыктык реттеу

Когамдык катынастарга натижели ыкпалды камтамасыз етуге комектесетин кукыктык амаллдардын биртутас жуйеси - бул?
Кукыктык реттеу механизми

Кукыктык реттеу механизминин элементттери?
Аталгандардын барлыгы , сонымен катар кукыктар мен миндеттерди жузеге асыру актилери

Кукыктык реттеу механизми - бул?
Когамдык катынастарды кукыктык реттеу аркылы жузеге асыратын кукытык амалдардын бирынгай жуйеси

Кукыктык реттеудин ынталандыру адиси нени билдиреди?
алеуметтик пайдалы белсенди арекетти колдау аркылы ынталандыратын ыкпал ету адиси

Усыныс сипатындагы адис нени билдиреди?

кукык субъектилерине журис-турыстын неугрылым тиимдисин усынатын ыкпал ету адиси

Кукыктык реттеудин императивтик адиси дегенимиз?

Кукык талаптарынан ауыткуга жол бермейтин ыкпал ету адиси

Кукыктык реттеу адистерине жатады?
Диспозитивти, императивти, ынталандыру, усыныс

Кукыктык реттеу механизиминин бастапкы буынын корсетиниз?
Кукыктык норманын кабылдануы

Кукыктын кай саласына ынталандыру адиси мейлинше тан?
Енбек кукыгы

Кукык нормасынын мазмунын жане ондагы зан шыгарушынын еркин билдируге мумкиндик беретин адистер мен жолдар?
тусиник беру адистери

Кукык нормасын ресми турде тусиндирмелеу кукыкты жузеге асырудын кайсы нысанына жатады?
кукык нормасын колдануга

Сот немесе баска да кузиретти органмен накты бир ис бойынша берилетин жане ол тек каралганда гана миндетти болып табылатын кукык нормасы магынасын ресми тусиндиру калай аталады?
казуалды

Зандык норманы тусиндируди билдиретин, нактылы нормативтик жазбалары бар кукыктык акт?

кукыкты тусиндиру

Аталган мемлекеттик кызметкерлердин кайсысы кукык колдану актисин шыуаруга кукылы?

билик окилдери лауазымды тулгалар

Кылмыстык зан мына жагдайлардын кайсысында кери кушке ие болады?
жауаптылыкты болдыртпаганда немесе женилдеткенде

Кукыктагы олкылыктарды жоюдын жане кукык колдану кызмети процесиндеги адистер?
зан уксастыгы, кукык уксастыгы

Кукык колдану процесинин сатысы?
кукык кодану актисин расимдеу жане исти шешу

Мемлекеттик органдардын кукык нормаларын омирдин накты салаларында жузеге асыру нысандарын атаныз?
кукык колдану

Натижесинде кукыктык тыйымдарды сактау, кукыктык нормаларды ис жузине асыруга багытталган кукык субъектилеринин кызмети?
кукыкты жузеге асыру

Азаматтын арекет кабилеттилиги шектелуи мумкин жагдайлар?
егер тулга еси дурыс емес жане аскынган маскунем немесе нашакор деп танылса

Аса ауыр кылмыс жасаган ушин жартылай деликт кабилеттилик туындайтын кезен?
14 жастан

Кукыктык катынас дегенимиз?
Катысушыларынын мемлекет кепилдендирилген субьективтик кукыктары мен занды миндеттери болатын когамдык катынастардын ерекше тури

Реттеу пани бойынша кукыктык катынас турлери?
мемлекеттик-кукыктык, акимшилик-кукыктык, азаматтык-кукыктык, отбасылык, енбек т.б.

Жеке тулуалардын кукык кабилеттилиги пайда болады?
туылганнан бастап

Жеке тулуалардын арекет кабилеттилигин кай мемлекеттик орган шектей алады?
Сот органдары

Адамнын ерик-ыктиярысыз-ак бола беретин зани айгак - бул?
окига туриндеги айгак

Жеке тулгалардын арекет кабилеттилиги толык турде кай жастан басталады?
18 жастан

Арнайы (лауазымдык, касиптик) кукык кабилеттилик-бул?
арнайы билим мен талантты кажет ететин кабилеттилик(судья, даригер т.б)

Занды тулгаларда арекет кабилеттилик пайда болады
кукык кабилеттигимен бир уакытта немесе мемлекеттик органдарда тиркелген саттен бастап

Кукык катынастардын арнайы (зани) пайда болу алгышарттары деп танылады?
кукык нормасынын болуы, субьектилердин кукыктык арекеткабилеттилиги, зани факт

Зани курам - бул?
кукык катынастын кажетти негизи болу ушин, зани фактилердин жиынтыгы

Мемлекет кушимен кепил етилген, зандарда белгиленген мумкин минез-кулыктын молшери
субъективти кукык

Кузиретти субъект тарапынан белгили бир журис-турыс мумкиндиги баска миндетти тулгалар тарапынан белгили минез кулыкты талап ету мумкиндиги, сонымен катар, бузылган жане дауласып отырган кукыкты коргау ушин мажбурлеуши мемлекеттик аппараттын комегине жугину мумкиндиги, бул?
субъективти кукык

Занда корсетилген тиисти орындалуы зан алдындагы жауаптылыктын туындауы мумкин минез-кулык?
зани миндет

Субьектилери бойынша кукыктык катынастын турлери?
абсолюттик, салыстырмалы

Окшауланган озине гана тиесили мулки бар, оз атынан кажетти кукыктар мен миндеттер алуга кабилети бар, сотта талапкер жане жауапкер бола алатын тулга?
занды тулга

Жеке тулганын кукык кабилеттилигин ким шектей алады?
жеке тулганын кукык кабилеттилигин ешким шектей алмайды

Кукыктык катынастардын катысушылары болу ушин кукык субъектилери кандай зандык касиеттерге ие болуы тиис?
кукык кабилеттилиги, арекет кабилеттилиги болуы тиис

Кукык кабилеттилик - бул?
бирге алгандагы кукыктык катынастардын катысушыларынын кукык кабилеттилиги жане арекет кабилеттилиги

Деликт кабилетти болып табылмайтындар
жас балалар

Жеке тулгаларда арекет кабилеттилик пайда болады
занмен белгиленген жаска жету сатинен бастап

Занды айгак арекет?
абитуриентти жогары оку орнына окуга студент ретинде кабылдау туралы буйрык

Некеге туруды калаган адамдар арасындагы отбасылык кукыктык катынастар басталады?
некени тиркеген саттен бастап

Кукыктык катынастын объектиси - бул?
ис жузиндеги игилик, оны колдануга немесе коргауга багытталган субъективти кукык жане зани миндет

Кукык субъектисинин санасынан жане еркинен тауелсиз пайда болган занды айгак?
сактандырылган муликтин жойылуына акеп соктырган табиги апат, белгили кукыктар мен миндеттерге акеп соктырган талаптын ескиру мерзими

Зани айгактар ериктилик белгиси бойынша болинеди?
окига жане арекет

Деликт кабилеттилки - бул?
жеке озинин арекеттеримен кукык бузушылык жасау жане жасаган кукык бузушылыгы ушин занды жауапкершиликти жузеге асыру кабилеттилиги

Жеке озинин арекеттеримен кукык нормаларында айкындалган кукыктар мен миндеттерди иелену мумкиндиги, сондай-ак кукыктар мен миндеттерди жузеге асыру?
арекет кабилеттилик

Кукыктын кай субъектилеринде кукык кабилеттилик жане арекет кабилеттилик бир уакытта пайда болады?
занды тулгаларда

Тулгага жуктелген жане мемлекеттик мажбурлеу мумкиндигимен камтамасыз етилген лайыкты минез-кулык шеги, тулга оны уакилетти тулганын муддеси ушин орындау кажет?
зани миндет

Кукыктык нормаларга жане зани айгактарга сайкес пайда болатын ерикти когамдык катынастар, олардын катысушылары субъективтик кукыктарга жане зани миндеттерге ие болады?
кукыктык катынастар

Когамнын кукыктык мадениетинин корсеткиштери болып табылады?
кукык нормаларына жане оларды колдану тажирибесине, олардын адилеттигине, кажеттилигине сениммен касиби турде караудан

Тулганын кукыктык мадениетинин негизги корсеткиштерин корсетиниз?
кукыкка сай минез-кулык

Кукыктык сана курылымынын элементтерин атаныз?
кукыктык идеология, кукыктык психология

Гылыми кукыктык сана-бул
кукыкты жуйелендирилген теориялык игеруди корсететин ойлар, концепциялар, козкарастар

Касиби кукыктык сана-бул
касиптик зангерлер арасында калыптасатын угымдар, тусиниктер, ойлар, нанымдар

Карапайым кукыктык сана-бул
кукыктык туралы адамдардын жаппай тусиниктери

Кукыктык сана-бул
адамдардын арекет етуши жане калаулы кукыкка деген катынасын корсететин тусиниктермен сезимдердин жиынтыгы

Кукыктык нигилизм - бул?
кукыктын мумкиншиликтерине, зандылыгына сенбеушилик, зандарды елемеу, кукыктын алеуметтик жане жекелик багалыгын теристеу

Адамдардын арекет ететин жане калаулы кукыкка деген катынасын корсететин тусиниктер мен сезимдердин , козкарастар мен эмоциялардын, багалаулар мен тагайындамалардын жиынтыгы, бул?
кукыктык сана

Азаматтар мен жумыс берушилер арасындагы катынастарды ( жумыс уакыты, демалыс, енбек кауипсиздиги, т.б.) реттейтин кукык саласы
Енбек кукыгы

Кылмыстык истер бойынша ис жургизу тартибин аныктайтын кукык саласы?
Кылмыстык ис жургизу кукыгы

Устем таптын не букил когамнын еркин билдиретин кукык салаларынын институттарынын жане нормаларынын биртутас жиынтыгы нени билдиреди?
Кукык жуйеси

Кукык институты дегенимиз?
Азгантай гана ар турли, белгили когамдык катынастарды реттейтин, орныктылыгы туракты кукыктык нормалар топтамасы

Заннын кери куши болмайды дегенди калай тусинген жон?
Заннын куши кабылданганга дейин туындаган катынастарга журмейди - деп

Кукыктык нормалардын, институттардын,салалардын жиынтыгынын комегимен мемлекеттин когамдык катынастарга асер етуи, субъектилерге оздеринин материалдык (ис жургизу емес) муктаждыктарын канагаттандыру кызмети?
Материалдык кукык

Кукык жуйесин курайтын элементтер?
Зан нормалары, кукык институттары мен кукык салалары

Конституциялык кукык баскаша не деп аталады?
Мемлекеттик кукык

Конституциялык кукык, кылмыстык кукык, азаматтык кукык, неке жане отбасы кукыгы - бул?
Кукык салалары

Муликтик жане онымен байланысты муликтик емес жеке катынастарды кукыктын кай саласы реттейди ?
Азаматтык кукык

Мемлекеттик биликтин жогаргы органдарынын курылымы мен кызметин бекитетин, азаматтардын негизги кукыктары мен бостандыктарын реттейтин кукык салаларынын бирин атаныз ?
Конституциялык кукык

Кылмыстарды тергеу, кылмыстык, азаматтык, арбитраждык истерди, сондай-ак акимшилик кукык бузушылыктар туралы истерди карау жане шешу урдисинде туындайтын катынастарды реттейтин кукыктык нормалардын жиынтыгы не деп аталады ?
Ис жургизу кукыгы

КР муликтик жане онымен байланысты муликтик емес жеке катынастарды кукыктын кай саласы реттейди ?
КР Азаматтык кодекси

Аталган кукык салаларынын кайсысы жекелик кукыкка жатады ?
Азаматтык кукык

Жекелик кукыктын угымы нени билдиреди ?
Бул - когамдагы мемлекетке жаппайтын дареже-денгейлери бирдей, катынастарга тен катысушылардын, ягни меншик иелеринин араларындагы катынастарды реттейтин кукыктык нормалардын жиынтыгы

Жария кукыгы дегенимиз не?
Бул - когамдагы тараптардын бир жагы миндетти турде мемлекеттик орган, уйым немесе мемлекеттин ози болып келетин катынастарды реттейтин кукыктык нормалардын жиынтыгы

Мемлекеттик билик пен баскарудын жогаргы органдары шыгарган нормативтик кукыктык актилер жиынтыгы не деп аталады?
Зандар

Кукык шыгармашылык барысында кузиретти мемлекеттик органдардын бурынгы арекеттеги зандарды жане баска да нормативтик актилерди жуйелеу, оларды бир жуйеге келтиреди жане биртутас жана нормативтик акти шыгарылады?
Кодификациялау

Нормативтик кукыктык актлерди олардын мазмунын ондеу аркылы тартиптеу, биртутастыкка келтиретин, ресми сипаты бар жуйелеу не деп аталады?
Кодификациялау

Кукыктык магынада кодекс нени билдиреди ?

Бул кукыктык нормаларды жекелеген кукык салалары бойынша жуйелеуди мазмундайтын, бирынгай когамдык катынастар кешенин реттейтин бирден-бир колемди нормативтик акт

Нормативтик-кукыктык актлердин мазмундарын иштей жане сырттай ондеу, тартиптеу биртутастыкка келтиру иси деген аныктамага сай келетин угымды табыныз?
Зандарды жуйеге келтиру

Зандарды жуйелеудин барысында олардагы нормативтик материалдарды консолидациялаудын хронологиялык, пандик жане баска да белгилери бойынша жургизилетин жуйелеу турлеринин бирин корсетиниз?
Инкорпорациялау

Ен жогаргы зандык куши бар нормативтик кукыктык акт?
Конституция

Уакытында орындалушылык кукык шыгармашылык кызмети кагидаларынын бири ретинди нени билдиреди?
Актилерди дайындау, кабылдау уакытын дурыс аныктау, реттелетин когамдык катынастардын даму дарежесин есепке алу

Кукык шыгармашылыктын, ягни кукыктык нормаларды жасау жонинде окилетти субъектилер кызметинин кагидалары?
Демократизм, зандылык, гылымилык, касибилик, сондай-ак, уакытында орындалушылык

Кукык шыгармашылык исинин сатысын атаныз?
Зан шыгару бастамасы

Кукык нормасынын диспозициясы билдиру нысанына карай болинеди?
кукык беруши, миндеттеуши, тыйым салушы

Салага байланысты кукык нормалары болинеди?
азаматтык кукыктык, кылмыстык кукыктык жане т.б.

Журис-турысты билдиретин кукыктын алгашкы элементи, ягни руксат, тыйым?
кукык нормасы

Кукык нормасы - кукык кагидасы ретинде?
жалпы ережелери мен жалпы идеялары бар нормалар

Санкциялар аныктылык дарежесине байланысты келесидей болинеди?
абсолютти аныкталган, салыстырмалы аныкталган, баламалы

Кукык шыгармашылык субъектиси бойынша кукык нормалары болинеди?
зандык нормалар жане занга негизделген нормалар

Кукыктык реттеу адиси бойынша кукык нормалары болинеди?
императивтик, диспозитивтик, котермелейтин, усыныстык

Тыйым салушы нормалар?
тыйым салынган арекеттерге бармауды миндеттейтин нормалар

Жиберилген созди табыныз омир суруге кукыгы бар (КР Конституциясы)
арким

Кукык беретин нормалар?
азаматтардын жане когамдык катынастардын баска да катысушыларынын кукык мумкиншиликтерин аныктайтын нормалар

Журис-турыс ережесин кукыктар усыну жане зани миндеттер жуктеу аркылы бекитетин кукык нормасынын элементи?
диспозиция

Демалысты акшалай турде айырбастауга тыйым салатын аталган енбек кукыгынын нормасы нысаны бойынша?
императивтик

Озинин арекет ету шартын тикелей баска актилерде корсететин кукык нормасы?
силтемели

Кате ережени табыныз?
зан - бул жергиликти аткарушы органдар кабылдайтын акт

Кукыктын ен коне нысаны - бул?
санкцияланган не кукыктык адет-гурып

Мемлекеттин мажбурлеу кушимен камтамасыз етилетин жалпыга бирдей миндетти алденеше рет кайталанатын дагдылы журис-турыс ережеси не деп аталады?

санкцияланган не кукыктык адет-гурып

Мына корсетилгендердин кайсысы занга негизделген нормативтик кукыктык актилерге жатады?
Укимет каулысы

Конституциялык зандар дегенимиз?
когамдык жане мемлекеттик курылыстын негизин бекитетин, агымдагы зандарга негиз болатын зандар

Кукыктык улги ис (прецедент) жане нормативтик-кукыктык акт угымдарын белгилейтин ортак термин?
кукык негиздери (нысаны)

Кукыкка тан емес белгилер?
норманын букил когаммен жасалынуы, урпактан урпакка берилуи

Моральдык жане изгилик нормаларды ким бекитеди?
когам

Техникалык-юридикалык нормалар?
Зандарда бекитилген техникалык нормалар

Техникалык нормалар?
Адамдардын табигатка, техникага, ондирис курал-жабдыктарына катынасын сипаттайтын ережелер

Корпоративтик, техникалык, дини, моральдик нормалардын занды нормалардан айырмашалыгы кандай?
Айырмашылыгы урекет ету шеги мен бузылу салдарына байланысты

Мемлекеттин косымша белгилерине киретин мыналар?
Мемлекеттин рамиздери? ту, ел танба, ан уран; акша эквивалентинин бар болуы;

Испан мемлекетинин баскару нысаны?
конституциялык монархия;

Америка Курама Штатынын баскару нысаны?
федеративти, президенттик республика;

Алгашкы кауымдык курылыска жатпайтын белги-нышан?
сауда-саттык бул кауымда акша негизинде жузеге асырылды;

Ф.Энгельс алгашкы кауымдык когамды калай деп айтты?
“адамзаттын алтын гасыры”

Мемлекеттин батыс жолымен дамыган мемлекеттер?
Греция;

Демократиялык режимнин белгилери?
мемлекеттик биликтин сайланбалыгы;

КР Конституциясынын 15 бабы “Аркимнин омир суруге кукыгы бар” деп аныктайды. Диспозиция бойынша осы кукыктык норма кай турге жатады?
кукыкты аныктаушы;

КР Конституциясы 38 бабы “Казакстан Республикасынын азаматтары табигатты сактауга жане табигат байлыктарына укыпты карауга миндетти” деп аныктайды. Осы норма кукыктык реттеу адиси бойынша кайсына жатады?
императивтик;

Кукык жане миндеттерди аныктайтын кукыктык норманын элементи?
диспозиция;

Кукык норманын басты элементи
диспозиция;

Бланкеттик нормалар дегенимиз - бул?
кукыктык норманын элементтери бир НКА-нин ар турли баптарында орналаскан;

Жеке тулга арекет кабилеттилиги кандай жагдайларда шектеули мумкин?
егер сот тулганы еси дурыс емес деп тапса немесе сот тулганы маскунем немесе нашакорлыкпен киянат жасайды жане оз отбасынын нашар материалдык жагдайга тартады деп тапса;

Студент жане БКМУ арасындагы кукыктык катынастар кай саттен пайда болады?
окуга тускен туралы буйрык шыккан саттен;

Кукык колданушы субъектилерди аныктандар?
мемлекет органдар, лауазым иелери;

Санкция - бул?
осы кукыктык норма бузылган жагдайда жаза турлерин белгилейди;

Гипотеза - бул?
кукыктык катынаска тусу алгы шарттарын белгилейди;

Диспозиция - бул?
субъектинин кукыгын жане миндеттерин белгилейди;

КР Нормативтик кукыктык актилер туралы заны кашан кабылданды?
24 наурыз 1998 ж.

Кукык нормасынын логикалык курылымына жататын элементтер мыналар?
гипотеза диспозиция, санкция;

“Кукык философиясы” атты енбегинде кукыктын даму рухын жан-жакты зерттеген тулга?
В. Гегель

Мына аныктаманы Рим мемлекетинин кай зангери айткан? “Букаралык кукык - кукыктык мартебеси бойынша Рим мемлекетинин калыптасуына багытталган, ал жеке кукык тулгаларга жане олардын мудделерине багытталган кукык”?
Ульпиан

Кукыктык жуйеге жатпайтын жуйени корсетиниз?
саяси жуйе

Адамнын жане азаматтын негизги кукыктары мен бостандыктары нормативтик актинин кайсысында баянды етилген?
конституцияда;

Шетел азаматтарынын азаматтыгы жоктардан айырмашылыгы?
шетел азаматтары баска мемлекеттин азаматтары, ал азаматтыгы жоктар ешбир мемлекеттин де азаматтары емес;

Зан гылымы саласындагы мамандарда калыптаскан кукыктык сана калай аталады?
гылыми

Материалдык игиликтерди ондиру, болу, айырбастау жане тутыну кезинде пайда болган когамдык катынастардын жиынтыгы?
экономика

Адам кукыгына жататындар?
алеуметтик, жеке

Халыкаралык кукыкка сайкес КР-дагы кандай жеке тулгаларга кылмыстык немесе акимшилик жауаптылык колданылмайды?
шетел мемлекетинин елшилик окилдерине

Кукыктык мадениеттин ишки негизи?
кукыктык сана

Азаматтык хал актилерин жазу болими кызметтерин кандай кукык саласы реттейди?
отбасы кукыгы

Роман-германдык кукыктык жуйесине жататын мемлекет?
Франция
Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 17699428
    Размер файла: 413 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий