slovnik_ob_fin

Тернопіль - 2010


Передмова
Мова і професія – це дві важливі суспільні категорії, що визначають глибину пізнання світу, оволодіння набутками цивілізації, рівень мовленнєвої культури.
Знати мову професії означає:
уміти мислити;
знати логіку побудови висловлювання;
знати мову фаху, термінології;
розуміти інформацію;
встановлювати комунікативні зв’язки;
володіти культурою спілкування і вираження думки;
володіти нормами усної та писемної літературної мови;
уміти укладати фахову документацію;
уміти складати тексти;
володіти виразністю мовлення.
Отже, мовні знання – основний компонент професійної підготовки і майстерності.

Знання мови професії дає можливість фахівцю:
підвищувати ефективність праці, швидко встановлювати контакти, взаєморозуміння з представниками своєї професії та іншими;
швидко орієнтуватися в складній професійній ситуації;
робити все за законами гуманності та краси;
бути висококваліфікованою , національно свідомою та гармонійно розвиненою особистістю;
швидко орієнтуватися в потоці нових знань і майстерно оволодіти ними.

Мовні знання – це основа професіоналізму будь-якого фахівця, вони підтверджують статус не тільки теоретичного, але й практичного спеціаліста.

Дана методична розробка має на меті структурно розкрити в лексичному аспекті мову професію обліковця-фінансиста, зокрема акцентовано презентувати терміни, професіоналізми та мовні кліше обліково-фінансової сфери. Поряд з практичним матеріалом у роботі запропоновано теоретичний ракурс аналізу, при цьому акцент зроблено на професійному спрямуванні.

Композиційно робота складається з двох частин:
теоретичні відомості
словниковий матеріал

У словнику для розрізнення термінів, професіоналізмів та мовних кліше запропоновано три варіанти виділення окремих частин тексту:

терміни:
АВАНС (фр. avance) гроші, що видаються організаціям або особам як майбутні витрати і платежі, а також частина заробітньої платні (зазвичай 4050 % від посадового окладу або почасової тарифної ставки), що виплачується за першу половину місяця.


професіоналізми:
АГРЕСИВНИЙ ПОРТФЕЛЬ портфель цінних паперів, що активно купуються і продаються, що містить такі їхні випуски, відносно вартості яких існує припущення, що вона швидко зростатиме; цим він відрізняється від стійких до змін кон'юнктури цінних паперів, які, проте, приносять вищий дохід.

мовні кліше:
ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ відносно короткочасні дії, поточні заходи, обумовлені економічною ситуацією, що склалася.

Враховуючи те, що дана робота систематизує весь словниковий матеріал з мови професії обліковця-фінансиста, вона може використовуватися як викладачами, так і студетами у процесі вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)».


У діловому спілкуванні особливу роль відіграють терміни, професіоналізми та мовні кліше.

Термін – це спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з певної галузі знань – науки, техніки, політики. На відміну від звичайних слів терміни не тільки називають предмет, ознаку, дію, але дають їм визначення .
Наприклад:
Приватизація –це перехід державної власності у власність приватної особи.
Імідж – сформований і стійкий образ товару, послуги, підприємства, що виробляє цей товар, людини, торгової марки.

Терміни – надзвичайно динамічний шар лексики. 90% нових слів – це терміни. Учені підрахували, що лише в хімії є 2 млн. термінів.
Терміни вивчає самостійна лінгвістична наука – термінознавство.
Слово “термін” в Україні фіксується вже у ХVІІІ ст. Проблеми українських термінів були під постійною увагою Наукового товариства ім. Т.Шевченка.


Характерні ознаки термінів:
системність (зв’язок з іншими термінами даної предметної сфери);
наявність визначення (дефініції) ;
однозначність терміна в межах однієї предметної галузі ( якщо термін має кілька значень, то кожне з них належить до різної термінології: орган – частина живого організму певної будови, що виконує одну або кілька певних функцій; орган – установа, що виконує певні функції у суспільному житті, проте є і винятки: контроль – 1) перевірка , обік, спостереження за чим-небудь; 2) установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо; 3) заключна функція управління;
стилістична нейтральність.

Основні вимоги до термінів:
термін слід вживати лише в тій формі і в тому значенні, які зафіксовані в словнику; якщо термін –багатозначне слово, то вживати його слід в парі з означенням, зокрема: біржа – фондова, товарна, валютна, трудова; мистецтво – декоративно-ужиткове, монументальне, сакральне, образотворче, пластичне, садово-паркове та ін.;
утворюючи похідні форми, слід дотримуватись літературних норм (н-д, у родовому відмінку правильно писати документа, а не документу, мольберта, а не мольберту);
якщо значення терміна викликає сумнів, слід звернутись до тлумачного словника чи довідника;
терміни не можна скорочувати;
у термінології є термін – дублети (мають однакове визначення) (н-д, експорт–ввіз, меццо-тінто – „чорна манера” , Відродження - Ренесанс), зважаючи на це, перевагу надають тим термінам, що зафіксовані у словнику (іншомовний термін вживається тоді, коли він є міжнародним, тобто стосується поштово-телеграфної, фінансової , бухгалтерської сфери, сфери діловодства чи зовнішньої торгівлі).

Терміни різноманітні за структурою, походженням і способами творення.


За структурними моделями терміни поділяють на:
однокомпонентні терміни:бюджет, фінанси, підприємство, гроші, валюта, акредитив, рахунок, заява, витрати, ціна, собівартість, податок, кредит, чек, товар.

двокомпонентні терміни:
1.Словосполучення - іменник+іменник: склад капіталу, механізм діяльності, сутність фінансів, процес виробницта, суб’єкт господарювання, розмір виручки .

2.Словосолучення - прикметник+іменник: оптова ціна, короткостроковий кредит, платжне доручення, грошові надходження , власний капітал, поточний рахунок, фінансовий механізм.

трикомпонентні конструкції:
1. Прикметник+прикметник+іменник:
необхідний фінансовий результат
державний комерційний банк
невикористані виробничі запаси
виплачені кредитні зобов’язання
довгостроковий нульовий кредит
2.Прикметник+іменник+іменник:
економічна сутність фінансів
закритий суб’єкт господарювання
фінансові показники діяльності
3. Іменник+прикметник+іменник:
забезпечення фінансовими ресурсами
відтворення фінансової моделі
4. Іменник+іменник+іменник:
продуктивність праці підприємства
управління складанням бюджету

багатокомпонентні аналітичні терміни:
податок на додану вартість
загальнообов’язкове державне соціальне страхування
система фінансових індекаторів та інструментів
показник фінансової стабільності підприємства
принцип фінансового співвідношення строків
аналітичний метод визначення потреби
грошові кошти за реалізовану продукцію
економічна природа попиту та пропозиції
економічне значення амортизаційних відрахувань
нормативний метод фінансового планування


За статистикою , понад 70% термінів у різних термосистемах – це словосполучення.

Способи словотворення термінів:
Суфіксальний: оподаткування, знецінення, рентабельність, підсилювач, банкрутство, індексація.
Усічення: обіг, вклад, оборот, випар.
Префіксальний: надприбуток, перевиробництво, ретрансляція, дисбаланс.
Префіксально-суфіксальний: безстроковий, безготівковий, сузір’я.
Осново- та словоскладання: держава-монополія, госрозрахунок, автоколивання.
Абревіація: ТЗН, АСУ, МП.

Близько 40 % термінів у різногалузевих мікросистемах запозичені з інших мов.
Походження термінологічної лексики:

Грецька мова :
А АВТАРКІЯ, АВТОКРАТІЯ, АВТОНОМІЯ

Б БАЗА, БАЗИС

Г ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ, ГОМЕОСТАЗИС

Е ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, ЕЛАСТИЧНІСТЬ, ЕНТРОПІЯ

І ІЄРАРХІЯ, ІПОТЕКА

К КРИТЕРІЙ

О ОЛІГАРХІЯ, ОЛІГОПОЛІЯ, ОЛІГОПСОНІЯ, ОРТОДОКСАЛЬНІСТЬ

С СИНЕРГІЯ, СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ, СИНХРОМАРКЕТИНГ

Т ТАКТИК, ТАЛАНТ, ТЕЗАВРАЦІЯ


Латинська мова:

Г ГОНОРАР

Д ДАМНІФІКАЦІЯ, ДЕБЕНТУРА, ДЕВАЛЬВАЦІЯ, ДЕВІАЦІЯ, ДЕГРЕСІЯ, ДЕКЛАРАЦІЯ, ДЕЛЬТА, ДЕНАРІЙ, ДЕНОМІНАЦІЯ, ДЕПРЕСІЯ, ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА МОНОПОЛІЯ, ДЕРИВАТ, ДЕСТРУКЦІЯ, ДЕТЕРМІНІЗМ, ДЕФІЦИТ, ДЕФЛЯЦІЯ, ДИКТАТ, ДИВЕРСИФІКАЦІЯ, ДИСКРЕТНІ ВЕЛИЧИНИ, ДИСКРЕЦІЯ, ДИСКРИМІНАЦІЯ, ДИСПОЗИЦІЯ, ДИСПОНЕНТ, ДИСПРОПОРЦІЇ, ДИФЕРЕНТ, ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ, ДОМІНУВАННЯ, ДОМІЦИЛЬ, ДОТАЦІЯ

Е ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ, ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ СЕПАРАТИЗМ, ЕКОНОМІЧНИЙ СУБ'ЄКТ, ЕКС ОФІЦІО, ЕКСПЕДИЦІЯ, ЕКСПЕРИМЕНТ, ЕКСПЕРТ, ЕКСПОРТ, ЕКСПРОПРІАЦІЯ, ЕКСТРА, ЕЛІМІНАЦІЯ, ЕМБЛЕМА, ЕМІСІЯ

Ж ЖУРІ

І ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ІММОБІЛІЗАЦІЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ, ІМПЕРІАЛ, ІНДЕКС, ІНДЕМНІТЕТ, ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ, ІНДИКАТОР, ІНДУСТРІЯ, ІН'ЄКЦІЇ, ІНКАСО, ІНКОРПОРАЦІЯ, ІНСТИТУТ, ІНСТРУКЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ІНТЕНСИВНІСТЬ, ІНТРА, ІНФОРМАЦІЯ, ІРЕЙТА

К КАЛЬКУЛЯЦІЯ, КАСА, КВОТА, КЛАУЗУЛА, КЛІЄНТ, КОАЛІЦІЯ, КОДЕКС, КОДИФІКУВАННЯ, КОМЕРЦІЯ, КОМІСІЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ, КОМПЛЕКС, КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ, КОМУНІКАЦІЇ, КОНВЕНЦІЯ, КОНВЕРГЕНЦІЯ, КОНВЕРСІЯ, КОНВЕРСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, КОНГЛОМЕРАТ, КОНКУРЕНТ, КОНКУРЕНЦІЯ, КОНСЕНСУС, КОНСИГНАЦІЯ, КОНСОЛІДАЦІЯ, КОНСОРЦІУМ, КОНТИНГЕНТ, КОНТРАКТ, КОНТРИБУЦІЯ, КОНФІДЕНЦІЙНІ ВІДОМОСТІ, КОНФІСКАЦІЯ, КОНФЛІКТ, КОНФОРМІЗМ, КОНФРОНТАЦІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, КОНЦЕПЦІЯ, КОНЦЕСІЯ, КОН'ЮНКТУРА, КОН'ЮНКТУРА РИНКУ, КООПЕРАТИВ, КООРДИНАЦІЯ, КОРЕКТУВАННЯ, КОРЕКЦІЯ, КОРЕЛЯЦІЯ, КОРЕСПОНДЕНТ, КОРПОРАЦІЯ, КРЕДИТ, КУМУЛЯТИВНА АКЦІЯ, КУРС

Л ЛЕГАЛІЗАЦІЯ, ЛЕГАТ, ЛЕГІТИМАЦІЯ

М МАГНАТ, МЕДІО, МОНЕТА, МУЛЬТИПЛІКАТОР

Н НОМІНАЛ, НОТАРІАТ, НОТИФІКАЦІЯ, НУЛІФІКАЦІЯ, НУМІЗМАТИКА

О ОБЛІГАЦІЯ, ОПЕРАЦІЯ, ОПОЗИЦІЯ, ОПОРТУНІЗМ, ОПТИМАЛЬНІСТЬ,ОФЕРТА

П ПАСИВ, ПЕНСІЯ, ПРЕРОГАТИВА, ПРЕФЕРЕНЦІЇ, ПРИНЦИПАЛ, ПУНКТ

Р РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ, РЕАБІЛІТАЦІЯ, РЕВЕРСІЯ, РЕВІЗІЯ, РЕВОКАЦІЯ, РЕДУКЦІЯ, РЕЄСТР, РЕЗОЛЮЦІЯ, РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ, РЕКВІЗИЦІЯ, РЕКВІРЕНТ, РЕКЛАМАЦІЯ, РЕКОМЕНДАЦІЯ, РЕКРЕАЦІЯ, РЕКУПЕРАЦІЯ, РЕМЕДІУМ, РЕМІСІЯ, РЕМІТЕНТ, РЕНОВАЦІЯ, РЕПАРАЦІЇ, РЕПАТРІАЦІЯ, РЕПРЕСАЛІЇ, РЕСТИТУЦІЯ, РЕСТРИКЦІЯ, РЕТОРСІЇ, РЕФЕРЕНТ, РЕЦИПІЄНТ

С САНАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ, САНКЦІЇ, СИНДИКАТ, СИТУАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ, СПЕЦІЄС, СТАГНАЦІЯ, СТАТИСТИКА, СТАТУС, СУБВЕНЦІЯ, СУБСИДІАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, СУБСИДІЯ, СУБСТИТУТ

Т ТИТУЛ, ТРАНСПОРТ, ТРАНСФОРМАЦІЯ

У УНЦІЯ, УТИЛІЗАЦІЯ, УТИЛІТАРИЗМ

Ф ФАКСИМІЛЕ, ФІДУЦІЯ, ФІНАНСИ, ФІСК, ФЛОРИН, ФОЛІО, ФОНД, ФУНТ

Ц ЦЕНТ, ЦЕСІЯ

Ю ЮРИСДИКЦІЯ


Німецька мова:

Д ДЕКОРТ

Е ЕРЗАЦ

М МАРКА

О ОПЦІОН

С СТЕЛАЖ

Т ТАЛЕР, ТРАСАТ, ТРАСАНТ

Ф ФРАХТФранцузька мова:

Д ДЕВІЗИ, ДЕГРАДАЦІЯ, ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ, ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ, ДЕНОНСАЦІЯ, ДЕПАРТАМЕНТ, ДЕПОРТ, ДИВІЗІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ДИРЕКТИВА, ДИРЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ, ДИСКРЕДИТАЦІЯ

Е ЕГАЛІТАРИЗМ

З ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР

К КАМПАНІЯ, КАРТЕЛЬ, КОД, КОМЕРСАНТ, КОМІВОЯЖЕР, КОМПАНІЯ, КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ, КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, КОНДУЇТ, КОНТРАФАКЦІЯ, КРУП'Є, КУПЮРА, КУРТЬЕ

Л ЛІВР, ЛУЇДОР, ЛУЇ

Н НУВОРИШ

О ОКТРУА, ОРГАНІЗАЦІЯ

П ПІСТОЛЬ, ПОРТФЕЛЬ

Р РАМБУРС, РАНГ, РАНТЬЄ, РЕЗЮМЕ, РЕМІЗ, РЕПОРТ, РЕПРЕЗЕНТАНТ, РЕПРІМАНД, РЕТРОЦЕСІЯ

С САНТИМ, СОРТ, СТРАХОВИЙ ПОЛІС, СУВЕРЕНІТЕТ

Т ТАЛОН, ТАНТЬЕМА, ТАРИФ, ТАРИФІКАЦІЯ, ТИРАЖ

Ф ФРАНШИЗА

Англійська мова:

Д ДЕЛІСТИНГ, ДЕМПІНГ, ДЕФОЛТ, ДЖИРИНГ, ДИВЕРГЕНЦІЯ, ДИЛЕР, ДИРЕКТ МЕЙЛ, ДИСКОНТ, ДРАФТ

Е ЕКАУНТИНГ, ЕКОНОМІСТ, ЕКОНОМІЧНА БЛОКАДА, ЕСТИМАТИВНА ВАРТІСТЬ, ЕСЬКРОУ

Є ЄВРОКАРД, ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ (ЕКЮ)

І ІНВЕСТОР, ІНДЕНТ, ІНСАЙДЕР, ІНТЕРНЕТ, ІСТЕБЛІШМЕНТ

К КЕРБ, КЕШ, КЕШ-ФЛОУ, КЛЕЙМ, КЛІРИНГ, КОВЕРНОТ, КОНСУМЕНТ, КОНЦЕРН, КОРНЕР

Л ЛЕНДИНГ-БИЗНЕС, ЛІБОР, ЛІЗ-БЕК, ЛІЗИНГ, ЛІСТИНГ

М МАРКЕТИНГ, МАРКЕТ-МЕЙКЕР, МЕНЕДЖЕР, МЕТЧИНГ, МЕТЬЮРІТІ

Н НОТІС, НОУ-ХАУ, НЬЮЗ-МЕЙКЕРИ, НЬЮЗ-РЕЛІЗ

О ОВЕРБОТ, ОВЕРДРАФТ, ОВЕРСОЛД, ОМОЛОГАЦІЯ, ОНКОЛЬ, ОПЕРАЦІЇ АУТРАЙТ, ОФШОР

П ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ, ПІБОР, ПРАЙМ-РЕЙТ, ПРЕС-РЕЛІЗ

Р РАТИФІКАЦІЯ, РАУНД ТЕРЕН, РЕВЕРС, РЕЙТИНГ, РЕНОМЕ, РЕС, РЕСТАНТ, РІЕЛТЕ, РОЛ-ОВЕР, РОЯЛТІ

С СВИНГ, СВІТЧ, СВІФТ, СЕК'ЮРИТИЗАЦІЯ, СЛОГАН, СОЛІД, СПОТ, СПРЕД, СТАНДАРТ, СТІК-БРОКЕР, СТРИНГ, СУБВЕНЦІЙОВАНА ЦІНА, СУПЕРМАРКЕТ, СЮРВЕЙЄР

Т ТЕЛЕКСНИЙ ЗВ'ЯЗОК, ТЕЛЕМАРКЕТИНГ, ТЕНДЕР, ТОПІКС, ТОРГОВИЙ РЕЄСТР, ТРАНЗИТ, ТРАНСАКЦІЯ, ТРАНЧИЗІ, ТРАСТСЕРТІФІКАТ, ТРЕЙДЕР, ТРЕНД, ТРЕСТ, ТРИГЕР, ТРИПЛІКАТ

У УОШ

Ф ФАКТОРИНГ, ФІДУЦІАРНА ЕМІСІЯ, ФЛУКТУАЦІЯ, ФРА, ФРИТРЕДЕР, ФУНТ СТЕРЛІНГІВ, Ф'ЮЧЕРС, Ф'ЮЧЕРСНА ОПЕРАЦІЯ

Ц ЦЕДЕНТ

Ч ЧАРТЕР, ЧАРТИ, ЧЕК, ЧИННИК

Ш ШЕЙП-ДРАФТ РАХУНКІВ, ШЕЙР-ДРАФТ РАХУНКІВ


Італійська мова:

Д ДИЗАЖІО,ДИНАР

Ж ЖИРАНТ, ЖИРАТ, ЖИРО, ЖИРОЧЕК

К КАСА, КОНТРАБАНДА

Л ЛІРА

М МАНКО, МЕРКАНТИЛІЗМ, МЕТА

Н НОСТРО

О ОБЛІГО

П ПАОЛО, ПІАСТР

Р РЕСЬКОНТРО, РИМЕСА

С САЛЬДО, СКУДО

Т ТРАТТА

Ф ФІРМА, ФРАНКО

Ч ЧЕНТЕЗИМО


Рухливість термінів, зміна їхнього статусу, термінологічна міграція – наслідок інтегративних процесів у науці. Питома вага запозичених слів у лексичній системі кожної мови постійно зростає внаслідок формування глобального інформаційного простору, суспільних та економічних процесів, спрямованих на світову інтеграцію.

Терміни конкретної галузі знань або діяльності складають окрему систему – термінологію, у складі якої виділяють такі групи термінів:
загальнонаукові (вони використовуються в різних галузях науки і належать науковому стилю мови в цілому): еквівалент, експеримент, гіпотеза, проблема, теорія тощо;
технічні (самоскид, трактор, відвантажувач);
спеціальні (вони закріплюються за певними науковими дисциплінами, галузями виробництва і техніки), серед них розрізняють: історичні, мовознавчі, банківські, бухгалтерські, економічні, філософські, математичні, мистецтвознавства тощо.

Недоліки термінології:
випадки багатозначності;
синонімія термінів (значення – семантика).

Синонімія обліково-фінансових термінів:

ІНВЕСТИЦІЇ – КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ
Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу в економіку з метою здобуття доходу.
Капіталовкладення - це грошовий вираз сукупності витрат на створення нових
проектів економіки з метою отримання прибутку.

ВАЛЮТА – ГРОШОВА ОДИНИЦЯ
Валюта - це грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини вартості товару.
Грошова одиниця – це валюта, що використовується для вимірювання величини вартості товарів.

КЛІРИНГ – ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Кліринг - отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, потрібних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.
Оновлення інформації - механізм, що включає збирання, сортування, редагування інформації.

КРЕДИТ - ПОЗИКА
Кредит - кошти й матеріальні цінності, які надаються резидентами чи нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений термін і під відсоток.
Позика - це договір, по якому одна сторона (позикодавець) передає іншій стороні (позичальникові) у власність або оперативне управлыння гроші або речі, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або рівну кількість речей у тій же кількості й тій же якості протягом певного строку часу разом з винагородою.

ЛІЗИНГ - ОРЕНДА
Лізинг - надання за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виключне користування другій стороні (лізингоодержувачу) на визначений термін майна, що належить лізингодавцю або набувається ним у власність (господарське відання), за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.
Оренда - це найм або здача майна, які оформлені договором згідно якого , власник майна надає його у тимчасове користування другій ,за умови сплати платежів за оренду.

МОНЕТИ – МЕТАЛЕВІ ГРОШОВІ ЗНАКИ
Монети - грошовий знак, виготовлений з металу (золота, срібла, міді або сплавів) встановлених законом ваги і форми, що використовуються як засіб грошового обігу та платежу.
Металевий грошовий знак – грошовий знак виготовлений з металу.

ФАКТОРИНГ – ПЛАТЕЖІ ЧЕРЕЗ БАНК ЗА ТОВАРИ
Факторинг - це придбання права на стягування боргів, на перепродаж товарів і послуг з наступним отриманням платежів за них.
Платежі через банк за товари – це придбання права на оплату послуг та товарів через банк.
АВТОРИЗАЦІЯ – РЕЄСТРАЦІЯ
Авторизація - це право на доступ до деякого об'єкта або на виконання якої-небудь операції.
Реєстрація - це офіційний дозвіл на здійснення діяльності.

КОРЕСПОНДУЮЧИЙ – ВЗАЄМОДІЮЧИЙ
Кореспондуючий – це такий рахунок, який відкривається банком-кореспондентом в комерційному банку ,на умовах взаємодії ,та за яким банк-кореспондент здійснює операції з перерахування та зарахування коштів згідно з укладеним договором.
Взаємодіючий – це рахунок , що відкривається банком в комерційному банку , на умовах взаємодії.

ІНФЛЯЦІЯ – ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШЕЙ
Інфляція - зростання загального рівня цін та знецінення грошей, що є двома сторонами одного й того самого процесу.
Знецінення грошей - падіння купівельної спроможності грошей стосовно товарів.


МАРЖА – РІЗНИЦЯ
Маржа - це різниця між максимальною та мінімально величиною.
Різниця - це сума між максимумом і мінімумом.

ОВЕРДРАФТ – КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ
Овердрафт - називають кредитування банком розрахункового рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при недостачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта-позичальника грошових коштів, зі встановленим строком погашення до одного року.
Короткостроковий кредит – це кредит (наданий або одержаний) зі строком погашення, що не перевищує один рік.

ПЕНЯ - САНКЦІЯ
Пеня - це штрафна санкція, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно сплаченої адміністративно-господарської санкції.
Санкція - елемент правової норми, в якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції.

ПРОЛОНГАЦІЯ –ВІДСТРОЧКА
Пролонгація - це продовження терміну чинності договору, угоди, векселя тощо.
Відстрочка - це відкладення чи перенесення виконання рішення на новий
строк.

ПРОЦЕСИНГ – ДІЯЛЬНІСТЬ
Процесинг - діяльність, що включає в себе збір, обробку і розсилання учасникам інформації по операціям з банківськими картками, здійснювана процесинговим центром.
Діяльність – це процес активних дій.


АУДИТ – ПЕРЕВІРКА
Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності.
Перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації або їх підрозділів.

БАЛАНС – РІВНОВАГА
Баланс - форма бухгал-терської звітності, яка відображає в грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використан-ням, джерелами надходження та призначенням на певну дату.
Рівновага - врівноваження.

ЕМБАРГО –ЗАБОРОНА ВВЕЗЕННЯ ВАЛЮТИ
Ембарго - державна заборона ввезення у країну або вивезення з неї валюти, золота, товарів, цінних паперів з метою економічного і фінансового тиску на іншу країну.
Заборона ввезення валюти - заборона ввезення грошових одиниць в країну.


ЕМІСІЯ – ВИПУСК
Емісія - випуск в обіг грошей і цінних паперів.
Випуск - випуск грошей.


КОНВЕРТАЦІЯ – ВІЛЬНИЙ ОБМІН ВАЛЮТИ
Конвертація - це операції обміну готівкової валюти однієї іноземної держави на готівкову валюту іншої іноземної валюти.
Вільний обмін валюти - це процес обміну валют на валюти.


НОМІНАЛ – ВАРТІСТЬ
Номінал - вартість, що її вказують на грошових знаках, цінних паперах, банкнотах.
Вартість – ціна грошової одиниці.

САЛЬДО – ЗАЛИШОК
Сальдо – залишок коштів за певний період часу.
Залишок - це кошти ,що залишилися на кінець операційного дня в касі.

ТРАНСФЕРТ – ПЕРЕВЕДЕННЯ ВАЛЮТИ
Трансферт - переведення іноземної валюти або золота із однієї країни в іншу.
Переведення валюти - з однієї країни в іншу.

ФІРМА – ПІДПРИЄМСТВО
Фірма - індивідуальний економічний суб'єкт ринкових відносин, один з основних агентів ринку, який є незалежним учасником відносин з іншими фірмами, підприємцями, домогосподарствами, державою.
Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

СТАТУТ – ПОЛОЖЕННЯ
Статут - це юридичний акт, яким оформляється утворення підприємства, організації, установи, фірми, визначаються їхня структура, функції, правовий статус, взаємовідносини з іншими підприємствами, організаціями, установами, фірмами чи фізичними особами тощо.
Положення - це правовий акт, що встановлює основні правила організаційної діяльності підприємств та установ, а також їх структурних підрозділів. Положення складають переважно при створенні нових підприємств або установ.

ЛІМІТ – ГРАНИЦЯ
Ліміт - це граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час.
Границя – це межа суми готівки.

ШТРАФ – ПОКАРАННЯ
Штраф – це грошове стягнення,або так зване покарання ,що накладається судом у випадках і межах, встановлених чинним законодавством.
Покарання - це один із етапів застосування кримінально-правових норм , який характеризується стягненням грошей.

АВАНС- ПОПЕРЕДНЯ ВИПЛАТА
Аванс - попередньо виплачена грошова сума в рахунок майбутніх платежів за матеріальні цінності, на виконання робіт, надання послуг чи сума, яку отримала підзвітна особа для певних цілей.
Попередня виплата – це виплата суми коштів до здійснення операції.

АГЕНСТВО БАНКУ – БАНКІВСЬКА УСТАНОВА
Агентство банку - банківська установа, що виконує функцію уповноваженої особи банку, здійснює кредитно-розрахункове обслуговування клієнтів, але що не володіє правом самостійної особи.
Банківська установа - банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків.


АКТИВ – ЧАСТИНА БАЛАНСУ
Актив - частина бухгалтерського балансу, яка відображає у грошовому виразі всі належні даному підприємству або організації матеріальні цінності з точки зору їх складу і розміщення.
Частина балансу - це актив ,або пасив.
Професіоналізми – слова й мовленнєві звороти, характерні для мови людей певних професій. Оскільки професіоналізм вживають на позначення спеціальних понять лише у сфері тієї чи іншої професії, ремесла, промислу, вони не завжди відповідають нормам літературної мови. Професіоналізми виступають як неофіційні (експресивно забарвлені) синоніми до термінів . На відміну від термінів, професіоналізми не мають чіткого наукового визначення й не становлять цілісної системи, крім того, терміни – це абстрактні поняття, а професіоналізми – конкретні.
Шляхи утворення професіоналізмів:
вживання слова загальнонародної мови у специфічному значенні (н-д, вікно у мовленні вчителів – вільний час між уроками);
усічення основ слів (головбух – головний бухгалтер) ;
зміна в наголошенні слів (мар’кетинг (термін) – марке’тинг (професіоналізм));
зміна деяких законів літературної мови (масла – масло, олії – олія – іменники на позначення речовин вживають лише в однині).

Способи утворення професіоналізмів:
префіксація (до – доукомплектувати, дографити, недо – недовнесок, за – задебетувати, роз - розбалансування);
суфіксація ( -ість – пливучість, архітектурність, -ація – дискваліфікація, -аж - типаж);
абревіація ( фінвідділ, держбюджет, академрисунок )

У професійній лексиці є ще професійні жаргони (мова професійної групи, що відрізняється від загальнонародної наявністю специфічних слів і виразів, властивих цій групі).
Професійні жаргони працівників фінансової сфери: зняти касу, підбити рахунки, прикинути баланс, липовий баланс, плаваючий курс, заморозити рахунки, збити в купу рахунок, ліпити документ, тверді ціни, малоцінка (малоцінно швидко зношувані предмети МШП), оборотка (оборотна відомість), червоним йде (проплечено більше суми, ніж та, що є в касі), дебет кредит обганяє (запаси і кошти перевищують заборгованість), сальдовка (залишки по запасах, товарах), грязний баланс, чистий баланс .

У писемному мовленні професіоналізми вживаються в науково-технічних, професійних виданнях, призначених для фахівців (журналах, буклетах, інструкціях). Професійні слова слід якомога обмежено вживати у діловодстві, бо вони перетворюють діловий папір з офіційного в напівофіційний, надають йому рис приватної записки, а не документа.


Для підсилення виразності мовлення, дотримання норм етики у спілкуванні, з метою передачі думки стисло й образно, мовці користуються фразеологізмами. У діловому мовленні особливий акцент слід робити на такому типі фразеологічних одиниць як фразеологічні вирази, зокрема мовні кліше.

Мовне кліше – стійкий мовний зворот, який легко відтворюється в певних умовах і контекстах стандарту. Причина появи кліше - повторюваність адміністративно-виробничих ситуацій. Мовні кліше підтверджують основні ознаки ОДС (документальність, висока стандартизація вислову, нейтральний тон викладу).

Словесні штампи мови ділових паперів:
на даному етапі, з великим успіхом, ввести до складу, круглий стіл, реалізація завдань, контроль за виконанням завдань покласти на, підвищення ефективності заходів, набути розвитку, приділити особливу увагу, вжити термінових заходів, здійснювати контроль за дотримуванням, прийняти до виконання, відповідно до чинного законодавства, з боку керівництва, оформлення на підставі...

Кліше мають такі ознаки:
відповідність психологічним стеоретипам, що часто повторюються;
легке відтворення готових формул у процесі мовлення;
автоматизація процесу відтворення;
економія зусиль, мисленнєвої енергії і часу як для того, хто говорить (пише), так і для слухача (мовця).

Залежно від головного слова розрізняють іменні (порядок денний, заходи щодо реконструкції, міжнародна торгівля) та дієслівні (виголошувати промову, брати участь, оголосити подяку) мовні кліше.
У сукупності терміни, професіоналізми та мовні кліше формують мову професії певного фахівця.

Мова професії обліковця-фінансиста:
А

А ДАТО (іт. а data) з дня підпису.
АБ ІНІЦІО (лат. ab initio) з початку.
АБ ОВО (лат. ab ovo) вислів, що свідчить про початок біржової діяльності в тому випадку, якщо попередня сесія була невдалою.
АБАНДОН відмова особи, що застрахувала майно (страхувальника), від своїх прав на це майно і передача цих прав страховикові з метою отримання від нього повної страхової суми.
АБЕКОР скорочене позначення назви «Асоційовані банки Європейської корпорації». А. є міжнародним банківським об'єднанням, яке сприяє міжбанківському обміну інформацією і здійснює наукові дослідження у галузях економіки, фінансів, банківської справи. Створене в 1971 р.
АБОНЕМЕНТ документ, затвердженої форми, що дає право користування місцем у публічній організації: лекторії, плавальному басейні, на стадіоні і т.п. А. може бути платним і безкоштовним.
АБОНЕНТ споживач певного виду послуг; особа, що користується абонементом. За допомогою платних абонементів здійснюються готівкові та безготівкові розрахунки.
АБОНЕНТСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ обов'язок абонента сплатити вже за надані йому послуги, термін оплати яких закінчився. У випадку несплати заборгованості абонент може бути позбавлений права подальшого користування послугами, а заборгованість може бути стягнена в судовому порядку.
АБОНЕНТСЬКА ПЛАТА плата, що вноситься організаціями, підприємствами, громадянами за тривале користування послугами для отримання абонемента.
АБСЕНТЕЇЗМ (від латів. absentia - відсутність) - 1) відсутність власника: форма землекористування, при якій земля відокремлена від власника, який одержує грошовий дохід у вигляді ренти, але при цьому він не бере участі в обробці і виробничому використанні землі; 2) відсутність працівника.
АБСОЛЮТНА ПЕРЕВАГА можливість держави завдяки її природним особливостям і виробничому потенціалу виробляти товар із мінімальними затратами виробництва порівняно з іншими державами, що виробляють і продають той самий товар.
АБСОЛЮТНО КОНКУРЕНТНА ФІРМА фірма, яка встановлює рівень цін на продукцію, що виробляється, як постійний, не залежний від обсягу продажу.
АБСОРБЦІЯ (лат. absorptio поглинання) включення, вступ іммігрантів, осіб, що прибул з інших країн на постійне місцепроживання в дану країну, в економічне життя цієї країни.
АБСТРАКЦІЯ (лат. abstractio відвернення) спрощення економічного аналізу за допомогою виключення з нього деяких економічних і неекономічних чинників, які в даному аналізі не відіграють визначальної ролі і можуть бути виключені з метою отримання чіткішої картини.
АВАЛЬ гарантія, згідно з якою особа (аваль), яка видала її, несе відповідальність за оплату векселя перед його власником. А. скріплюється підписом на лицевій або зворотній стороні векселя або на спеціальному гарантійному листі, що прикріплюється до векселя, алонжі.
АВАНС (фр. avance) гроші, що видаються організаціям або особам як майбутні витрати і платежі, а також частина заробітньої платні (зазвичай 4050 % від посадового окладу або почасової тарифної ставки), що виплачується за першу половину місяця.
АВАНСИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ - грошові кошти або інші активи, отримані підрядником у рахунок оплати робіт, що виконуватимуться за будівельним контрактом.
АВАНСОВА ПЛАТА внесення грошових коштів, здійснення платежу в рахунок оплати товарів, робіт, послуг. Це одна з форм вкладень в справу, включається в активи фірми, що надала аванс.
АВАНСОВАНИЙ КАПІТАЛ грошовий капітал, призначений для придбання засобів виробництва, організації справи, здійснення бізнес-проектів, що обіцяють принести в майбутньому прибуток.
АВАНСОВАНІ ЗАСОБИ грошові кошти, видані або виділені під виконання заздалегідь поставлених завдань, для досягнення певної мети.
АВАНСОВИЙ ЗВІТ документ типової форми, що підтверджує витрачання авансу, складається і надається підзвітними особами. У ньому вказуються отримані під звіт суми, фактично проведені витрати, залишок підзвітних сум або перевитрата.
АВАНСУВАННЯ надання кредиту, видача засобів у рахунок майбутніх витрат.
АВАНСУВАННЯ БІЗНЕСУ отримання бізнесменом грошових коштів на здійснення бізнес-проектів, бізнес-операцій.
АВАНТАЖ (фр. avantage - передавати) вигода, перевага, сприятливе становище (людини, групи).
АВАРІЙНИЙ КОМІСАР юридична або фізична особа, до послуг якої звертаються страховики для захисту своїх інтересів під час страхового випадку із застрахованим майном.
АВАРІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ документ, що офіційно підтверджує причини, характер і розміри збитку внаслідок аварійного випадку.
АВАРІЯ (італ. avaria пошкодження, збитки) 1) вихід чого-небудь з ладу, порушення нормального ритму роботи; 2) у морському праві збитки, що виникли у зв'язку з навмисно (загальна А.) або ненавмисно (приватна А.) завданим судну чи вантажу збитком.
АВЕРАЖ (англ. average середній) стратегія гри на біржі, що полягає в послідовній купівлі або продажу акцій певного випуску через певний проміжок часу у мірі зміни їхнього курсу. Клієнтові у цьому разі надаються певні пільги.
АВЕРАЖНИЙ ТЕРМІН середній період поетапної оплати кредитів (місячний, піврічний, річний і тому подібне).
АВЕРС (фр. аvers. від лат. adversus обернений ) лицева сторона монети, медалі.
АВІЗО 1) у банківській і комерційній практиці офіційне повідомлення про виконання розрахункової операції (рахункові записи, надані чека), його оплату або відмову в оплаті, відкриття акредитиву та ін.; 2) лист, що повідомляє одержувача про надсилання векселя, товару, переказ грошових коштів.
АВІСТА (італ. а vista після пред'явлення) 1) вексель на пред'явника без вказівки терміну платежу, може бути пред'явлений до оплати у будь-який час; 2) надпис на векселі або іншому цінному папері, що засвідчує можливість оплати у будь-який час.
АВТАРКІЯ (греч. autdrkeia самозадоволення) проводиться державою, регіоном політикою економічного відокремлення. А. спрямована на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної самостійно забезпечити себе всім необхідним.
АВТОКРАТІЯ (грец. autokrdteia самодержавство) спосіб, стиль управління економікою, підприємством, заснований на зосередженні влади в руках однієї особи.
АВТОМАТИЗАЦІЯ застосування машин, машинної техніки і технології з метою полегшення людської праці, витіснення її ручних форм, підвищення її продуктивності. АВТОМАТИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ застосування електронних і механічних пристроїв, економіко-математичних методів і систем управління для обробки, накопичення, аналізу і передачі на відстань інформації про грошові платежі, розрахунки та інші фінансово-кредитні операції.
АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ системи для збору, накопичення, зберігання, пошуку, передачі, обробки інформації з використанням обчислювальної техніки, комп'ютерних інформаційних мереж, засобів і каналів зв'язку.
АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ (АСУ) кібернетичні системи, в яких розумова діяльність людей поєднується з переробкою інформації, розрахунками, логічними операціями, що проводяться з використанням обчислювальної техніки і сучасних засобів зберігання, передачі і обробки інформації.
АВТОМАТИЧНИЙ БЮДЖЕТ автоматичне перенесення бюджету минулого року на новий бюджетний рік у разі невчасного ухвалення нового бюджету.
АВТОМАТИЧНИЙ РАХУНОК ТРАНСФЕРТНИХ ПОСЛУГ комбінація чекового рахунку в комерційному банку з ощадним рахунком, що приносить відсотки і дозволяє автоматично перераховувати гроші з другого рахунку на перший.
АВТОМОБІЛЬНИЙ ПОДАТОК збір з власників автотранспортних засобів, стягнений у вигляді місцевого податку, який використовується на утримання і поліпшення доріг.
АВТОМОБІЛЬНИЙ ТАРИФ тариф на оплату перевезень автомобільним транспортом.
АВТОНОМІЯ (від грец. autos -сам і nomos закон) самоврядування, форма організації управління територіями, підприємствами, за якої вони володіють значними правами і можливостями самостійного ухвалення господарських рішень.
АВТОНОМНИЙ ТАРИФ митний тариф, встановлений державою в односторонньому порядку, поза міжурядовими угодами.
АВТОНОМНІ БЮДЖЕТИ самостійні бюджети (кошториси доходів і витрат) територій, господарських одиниць, фондів, що володіють відносною самостійністю, незалежністю від бюджетів більших територіальних і господарських утворень, центральних бюджетів. А.Б. можуть доповнювати бюджети більш високого рівня.
АВТОНОМНІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ частина загальних капіталовкладень, визначена не мікроекономічними чинниками, наприклад отриманням прибутків на конкретному підприємстві, а макроекономічними.
АВТОРИТАРНИЙ КАПІТАЛІЗМ економічна система, за якої основні ресурси знаходяться у приватній власності, а уряд у широких масштабах регулює і керує економічними процесами.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО особливі законодавчо обумовлені права авторів творів науки, літератури, мистецтва на розпорядження і використання створених ними творінь. Згідно з А.П. тільки автор має право визначати, хто і як може використовувати його твір. А.П. успадковується.
АВТОРСЬКЕ СВІДОЦТВО документ, що засвідчує авторське право на винахід. Якщо автор зберігає за собою виняткове право на використання винаходу, то йому видається патент на винахід.
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР угода між автором твору чи винаходу і видавцями, виконавцями, користувачами авторських творів, в якій встановлюються умови використання творів, що охороняються авторським правом.
АВТОРСЬКИЙ НАГЛЯД контроль авторів проекту над проектною організацією щодо створюваного об'єкту, проектного рішення, прийнятого у ході проектування і зафіксованого в проекті.
АВУАРИ грошові ресурси банку в чужоземних валютах, золоті, що є на його рахунках в закордонних банках.
АГЕНТ (лат. agens, родовий відмінок agentis що діє) фізична або юридична особа, громадянин або організація, доповідачі в ролі довіреної особи, посередника, уповноваженого здійснювати певні дії від імені іншої особи (принципала) за дорученням і на користь цієї особи .
АГЕНТ-БАНК 1) банк, уповноважений членами міжнародного кредитного синдикату як гарант інтересів цього синдикату на весь термін кредиту; 2) організація, якій доручений випуск облігацій.
АГЕНТСТВА цінні папери федеральних агентств США (установ і організацій федерального уряду).
АГЕНТСТВО представництво, відділення великої установи, підприємства, фірми, що керує їхніми справами у певному регіоні і виконує певне коло їхніх доручень.
АГЕНТСТВО БАНКУ банківська установа, що виконує функцію уповноваженої особи банку, здійснює кредитно-розрахункове обслуговування клієнтів, але що не володіє правом самостійної особи.
АГЕНТСЬКА ВИНАГОРОДА отримана агентом плата за виконані ним посередницькі агентські послуги, здійснювана фірмою, особою, що найняла агента (принципалом).
АГЕНТСЬКА УГОДА договір між особою, що наймає агента (принципалом), і самим агентом, згідно з яким агентові доручається на певних умовах виконання від імені і на користь наймача певного роду послуг, дій, зобов'язань, на що агент отримує необхідні повноваження.
АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ здійснення агентом дій, пов'язаних з виконанням агентських послуг, найчастіше з продажем або купівлею товару і послуг за дорученням клієнта.
АГЛОМЕРАЦІЯ (від латів. agglomerare приєднувати, нагромаджувати) компактне розташування, угрупування поселень, об'єднаних не тільки в просторовому сенсі, але що володіють розвиненими виробничими, культурними, рекреаційними зв'язками.
АГРАРНИЙ РИНОК ринок сільськогосподарської продукції.
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (АПК) сукупність галузей народного господарства, що включає сільське господарство і галузі промисловості, що тісно пов'язані з сільськогосподарським виробництвом, здійснюють транспортування, зберігання, переробку сільськогосподарської продукції, доведення її до споживача, забезпечують сільське господарство технікою і добривами і тому подібне .
АГРЕГАТНИЙ ІНДЕКС форма зведеногоо індексу, що використовується для характеристики відносної зміни індексованої величини в поточному періоді порівняно з базисним періодом.
АГРЕГАЦІЯ збільшення економічних показників за допомогою їхнього об'єднання в єдину групу.
АГРЕСИВНИЙ ІНВЕСТОР інвестор, готовий ризикувати задля отримання високих дивідендів.
АГРЕСИВНИЙ ПОРТФЕЛЬ портфель цінних паперів, що активно купуються і продаються, що містить такі їхні випуски, відносно вартості яких існує припущення, що вона швидко зростатиме; цим він відрізняється від стійких до змін кон'юнктури цінних паперів, які, проте, приносять вищий дохід.
АГРЕСИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ цінні папери, що обіцяють швидке зростання вкладеного в них капіталу: акції, облігації, курс яких може значно підвищитися згідно з спостереженнями за кон'юнктурою фондового ринку, тенденціями, прогнозами.
АД ВАЛОРЕМ (лат. ad valorem.) за вартістю, згідно з ціною.
АДАПТАЦІЯ (лат. adaptatio пристосування) пристосування економічної системи та її окремих суб'єктів до умов зовнішнього середовища, виробництва, праці, обміну, життєвих умов, які змінюються.
АДАПТИВНА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА організаційна структура підприємства, здатна гнучко змінюватися, швидко пристосовуватися до цілей, завдань, функцій підприємства до змін в зовнішньому економічному середовищі.
АДВАЛОРНЕ МИТО (лат. ad valorem згідно з ціною, вартістю) вид митних зборів, що стягуються у процентному відношенні до митної вартості товару.
АДЕНДУМ (лат. addendum доповнення, збільшення) доповнення до договору, зокрема, договору чартеру або фрахту, що змінює або заповнює ті або інші умови договору.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ юридична відповідальність за адміністративну провину.
АДМІНІСТРАТИВНА ПРОВИНА правопорушення, протиправна дія або бездіяльність, що робить замах на державну, приватну або іншу власність, встановлений законом порядок, зокрема щодо оподаткування, свободи громадян та ін., що порушує адміністративну відповідальність.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР див. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР.
АДМІНІСТРАТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ див. ДИРЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ.
АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНА СИСТЕМА система управління економікою країни, в якій керівна роль належить розподільним, командним методам, а влада зосереджена в руках центральних органів управління, бюрократичного апарату.
АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ працівники апарату управління, службовці, що входять до адміністрації підприємства, організації, конторські працівники, дирекція підприємств і установ.
АДМІНІСТРАТОР синонім менеджера.
АДМІНІСТРАЦІЯ (лат. administratio управління, керівництво) керівництво підприємства, організації, апарат управління; коло осіб, уповноважених здійснювати оперативне управління, виступати як юридична особа, офіційно представляти організацію, установу.
АДМІНІСТРАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ коло проблем, пов'язаних з управлінням цінними паперами.
АДРЕСА ЮРИДИЧНА див. ЮРИДИЧНА АДРЕСА.
АДРЕСАНТ (нім. аdressant) відправник.
АДРЕСАТ (нім. аdressaпt) одержувач відправленого вантажу, товару, листа.
АЖІО (лат. aggio перевищення) 1) перевищення ринкових курсів 14 грошових знаків, векселів або цінних паперів над їх номінальною вартістю; 2) підвищення курсу акцій на біржах інших країн порівняно з курсом на національних біржах.
АЖІО-КОНТО рахунок, що відображає як прибутки, так і збитки.
АЖІОТАЖ (фр. agiotage збудження) ринкова лихоманка, обумовлена різкими змінами кон'юнктури, попиту і пропозиції, цін на товари, курсу цінних паперів, валютного курсу.
АЖІОТАЖНИЙ ПОПИТ лавиноподібне зростання попиту.
АЖУР – ведення бухобліку, при якому записи у рахункових книгах робляться у день здійснення операції.
АКВІЗИТОР 1) працівник страхової компанії, страховий агент; 2) агент транспортної контори, що привертає нових вантажовідправників.
АКВІЗИЦІЙНІ ВИТРАТИ витрати на оплату праці аквізиторов агентів та інспекторів з укладення нових договорів страхування.
АКВІЗИЦІЯ (лат. acquisitio набуваю, досягаю) 1) залучення аквізитором нових клієнтів страхової або транспортної компанії; 2) купівля однією особою або групою осіб всіх акції компанії, що означає придбання підприємства.
А-КОНТО (італ. а conto в рахунок платежу) попередній розрахунок імпортера з експортером за продані товари як оплата імпортером рахунків експортера.
АКОРД (італ. accordo угода, договір) одноразова виплата організацією заробітної плати працівникам за весь обсяг виконаних робіт згідно із заздалегідь встановленою щодо ставки оплатою.
АКОРДНІ ПОДАТКИ податки, що встановлюються державою на рівні, не залежному від розмірів доходів і купівель.
АКРЕДИТИВ (від лат. accredo довіряю) грошове зобов'язання банку, що надається на підставі доручення його клієнта на користь клієнта іногороднього банку.
АКРЕДИТИВ З ЧЕРВОНОЮ УМОВОЮ акредитив з умовою, згідно з якою банк виплачує авансом частину суми акредитиву проти складської розписки або іншого подібного документа замість коносамента.
АКРЕДИТИВНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ форма безготівкових розрахунків, заснована на операціях зі встановлення акредитиву на адресу конкретного одержувача; застосовується при іногородніх розрахунках.
АКСЕЛЕРАТОР (від лат. accelero прискорюю) відношення приросту інвестицій до того, що викликав його відносний приріст доходу, споживчий попит або готова продукція. Див. також МУЛЬТИПЛІКАТОР.
АКТ (лат. actus дія) первинний документ, який застосовується в бухгалтерському обліку; складається комісією або особами, відповідальними за здійснення господарських операцій; перевіряється бухгалтерією і затверджується керівником підприємства
АКТ ІНКОРПОРАЦІЇ дозвіл урядового органу, відомства на створення корпорації, що видається на основі надання потрібних для реєстрації документів і оплати мита.
АКТИВ сукупність майна і грошових коштів, що належать підприємству. А. поділяється на нематеріальні (будівлі, споруди, машини і устаткування, матеріальні запаси, банківські внески, вкладення в цінні папери, пакети, боргові зобов'язання інших підприємств, особливі права на використання ресурсів) і нематеріальні цінності .
АКТИВАЦІЯ здійснення раніше підготовленої процедури.
АКТИВИ ФОНДУ - активи (окрім фінансових інструментів без права передачі, що емітовані платником внесків) юридичної особи, діяльність якого спрямована на здійснення виплат його учасникам, які призначені тільки для довгострокових виплат його учасникам, на які не може бути звернене будь-яке стягнення відповідно до закону та які не повертаються платнику внесків, крім випадків, якщо залишки активів фонду перевищують зобов'язання за програмою з визначеною виплатою або повертаються платнику внесків для погашення вже здійснених ним виплат учасникам фонду (П(С)БО № 26 "Виплати працівникам").
АКТИВНЕ САЛЬДО перевищення доходів над витратами в торговому або платіжному балансі.
АКТИВНЕ САЛЬДО ПО НЕВИДИМИХ СТАТТЯХ ЕКСПОРТУ І ІМПОРТУ перевищення надходжень від тіньового експорту над платежами за тіньовий імпорт.
АКТИВНИЙ КАПІТАЛ капітал, вільний від зобов'язань і боргів.
АКТИВНИЙ РИНОК - ринок, якому притаманні такі умови: предмети, що продаються та купуються на цьому ринку, є однорідними; у будь-який час можна знайти зацікавлених продавців і покупців; інформація про ринкові ціни є загальнодоступною (П(С)БО № 8 "Нематеріальні активи").
АКТИВНІ ОБЛІГАЦІЇ боргові цінні папери, що часто надходять у продаж і вільно функціонують на ринку цінних паперів.
АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ розміщення банком фінансових ресурсів, що є у нього, з метою пустити їх в обіг і отримати прибуток.
АКТИВНІ РАХУНКИ рахунки бухгалтерського обліку, на яких враховуються засоби підприємств, їх активи. А.Р. відображають наявність, склад і розміщення засобів. У А.Р. збільшення засобів записується по дебету, а зменшення по кредиту.
АКТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ цінні папери, що є об'єктом масової купівлі-продажу, котирування яких часто публікуються.
АКТУАЛІЗАЦІЯ метод економічного розрахунку, що полягає в наведенні показників майбутнього стану до їх нинішніх значень.
АКТУАРІАТ методи використання статистики і теорії вірогідності в страхуванні і фінансових операціях. Спочатку ці методи використовувалися в страхуванні життя, потім почали широко застосовуватися у всіх видах страхування при вирішенні проблеми розподілу річних надходжень.
АКТУАРІЙ фахівець в області страхової математичної статистики, що займається розробкою науково обгрунтованих методів нарахування тарифних ставок по довгостроковому страхуванню життя.
АКТУАРНІ ПРИБУТКИ (ЗБИТКИ) - прибутки (збитки), які є різницею між попередніми актуарними припущеннями і тим, що фактично відбулося, з урахуванням зміни актуарних припущень (П(С)БО № 26 "Виплати працівникам").
АКТУАРНІ ПРИПУЩЕННЯ - демографічні та фінансові припущення, що використовуються для обчислення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою (П(С)БО № 26 "Виплати працівникам").
АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ система математичних і статистичних закономірностей, що встановлюють взаємини між страховиком і страхувальником. Вони відображають у вигляді математичних формул механізм освіти і витрачання страхового фонду в довгострокових страхових операціях, пов'язаних з тривалістю життя населення.
АКУМУЛЯЦІЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ процес поступового накопичення економічним суб'єктом грошових ресурсів.
АКЦЕПТ гарантія оплати або згода на оплату грошових, товарних або розрахункових документів. Банк виконує платіжну вимогу постачальника і вилучає гроші з рахунку платника при його згоді (акцепті).
АКЦЕПТ ВЕКСЕЛЯ згода на оплату векселя, що оформляється у вигляді відповідного напису акцептанта на векселі. Відмова від акцепту оформлюється у формі вексельного протесту.
АКЦЕПТАНТ фізична або юридична особа, що перейняла на себе зобов'язання сплатити вексель, рахунок.
АКЦЕПТНА ФОРМА РОЗРАХУНКІВ одна з форм безготівкових розрахунків, при якій постачальник виписує товарні і розрахункові документи і представляє їх в свій банк на інкасо. Банк постачальника пересилає документи банку платника, який їх оплачує за умови акцепту (згоди) платника.
АКЦЕПТНИЙ БАНК банк, що здійснює кредитування зовнішньої торгівлі під забезпечення тратт.
АКЦЕПТНИЙ БУДИНОК банківська установа, що спеціалізується на кредитуванні зовнішньої торгівлі. Основні операції, здійснювані А.Б.: депозитно-позикові операції, акцепт комерційних векселів або тратт експортерів, консультаційні послуги, посередництво в операціях по реструктуруванню (злиттю, поглинанню) компаній.
АКЦЕПТНИЙ КРЕДИТ одна з форм банківського кредитування зовнішньої торгівлі: кредит, що надається банками у вигляді акцепту перевідних векселів (тратт), що виставляються, як правило, експортерами на банки.
АКЦЕПТНО-РАМБУРСНИЙ КРЕДИТ вид акцептного кредиту, при якому експортери зацікавлені в наявних платежах. Фактично є короткотривалим банківським кредитуванням торгових операцій, здійснюваних за допомогою тратти, що подається продавцем в банк, вказаний покупцем.
АКЦЕСОРНИЙ ДОГОВІР додатковий договір, що приєднується до іншого, головного договору (зобов'язання).
АКЦИЗНИЙ ЗБІР державний непрямий податок на продукти масового споживання, який сплачується за рахунок покупців.
АКЦІЇ В УМОВНІЙ КОНСИГНАЦІЇ англо-американський вислів для позначення акцій, що вже котируються на біржі, хоча їхній «фізичний» випуск ще не відбувся.
АКЦІЇ-ДВІЙНИКИ акції двох юридично незалежних акціонерних товариств, чиїми власниками фактично виступають одні і ті ж особи. Збори акціонерів обидвох цих товариств мають відбуватися одночасно.
АКЦІЙНЕ МАНТО стан підприємства, коли воно не здійснює підприємницьку діяльність, але зберігається як юридична особа, функціонує суто формально.
АКЦІОНЕР власник акції; особа, що володіє акцією і якій належать усі права щодо неї.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (АТ) - 1) об'єднання декількох фізичних осіб, декількох підприємств, що формує свій капітал за допомогою випуску і продажу акцій; 2) організаційно-правова форма існування і функціонування підприємств, що привертають акціонерний капітал.
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК банк, організований у формі акціонерного товариства. У сучасних умовах є головною формою організації банків.
АКЦІОНЕРНИЙ СЕРТИФІКАТ документ, що є свідоцтвом юридичного права на володіння акціями компанії; друкується на папері з водяними знаками і тонким гравіюванням, щоб уникнути підробки. Якщо акція зареєстрована у формі сертифікату, то дивіденди переводяться власникові поштою.
АКЦІЯ – цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує участь у статутному фонді акціонерного товариства, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна у випадку ліквідації акціонерного товариства.
АКЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ПРАВОМ ГОЛОСУ акція з обмеженнями, що випускається з лімітом на число або частку власників, що мають право голосувати.
АЛЕАТОРНА ОПЕРАЦІЯ випадкова біржова операція, парі.
АЛЕГРІ лотерея з результатом, який стає відомим негайно услід за купівлею квитка. Назва - від жартівливого напису на програшних квитках, тобто «будьте веселі».
АЛІЄНАЦІЯ 1) відчуження майна; 2) операція по зміні власника акції, капіталу, цінності, тобто передача майна, що належить одній особі, у власність іншої особи.
АЛОНЖ прикріплений до векселя додатковий листок, на якому здійснюються передавальні написи (індосамент), якщо на зворотній стороні векселя замало місця.
АЛТИН старовинна російська рахунково-грошова одиниця. З XVII ст. алтином почали називати монету, яка за вартістю прирівнювалася до шести московських грошей срібних монет, що були в обігу в московському князівстві.
АЛЬПАРІ ідеальна рівність ринкового (біржового) курсу валюти, облігацій, цінних паперів, векселів з їх номінальною вартістю.
АЛЬТЕРНАТИВА 1) один з можливих варіантів економічної поведінки, порівнюваний з іншим варіантом в цілях вибору кращого способу дій; 2) управлінське рішення, що протиставляється іншому рішенню, що виключає дане.
АЛЬЯНС союз, об'єднання декількох організацій, підприємств, осіб на договірній основі.
АМАНАТ в Київській Русі і в деяких східних країнах: заручник, що видається як умова забезпечення договору.
АМАНКО бірж.: дефіцит, заборгованість, брак.
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ капітал, призначений для відтворення основних засобів, утворюваний за рахунок амортизаційних відрахувань.
АМОРТИЗАЦІЯ - систематичний розподiл вартостi, яка амортизується, необоротних активiв протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї) (П(С)БО № 7 "Основні засоби").
АМОРТИЗОВАНА СОБІВАРТІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНВЕСТИЦІЇ - собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії) (П(С)БО № 12 "Фінансові інвестиції").
АМПЛІАЦІЯ копія розписки про отримання грошей.
АМПЛІФІКАЦІЯ - посилення дії чинників, параметрів в багатофакторній економічній системі.
АНАЛІЗ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ аналіз з використанням балансових таблиць, в яких зафіксовані і підсумовані витрати на виробництво основних видів економічного продукту і результати у вигляді обсягів виробництва, випуску цього продукту
АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ економічний аналіз результатів діяльності підприємства, при якому комплексно оцінюється його відповідність цілям і завданням, що стоять на даному етапі перед підприємством.
АНАЛІТИК фахівець, працівник фірми, банку, що володіє методикою економічного аналізу, здійснює такий аналіз.
АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК бухгалтерський облік господарських операцій, деталізований в грошовому, а в необхідних випадках і в натуральному обсязі. А.О. ведеться за допомогою аналітичних рахунків.
АНГЛІЙСЬКИЙ АУКЦІОН аукціон, що грунтується на встановленні мінімальної ціни як відправної, базисної для подальших торгів, в процесі яких запропонована ціна поступово збільшується. Підсумкова ціна формується в ході торгу як остання максимальна ціна, запропонована покупцями.
АНДЕРАЙТЕР – юридична особа, відповідальна за укладання страхових угод, формування портфеля страхових зобов’язань згідно з нормами страхового права та економічною доцільністю.
АНДЕРАЙТИНГ – придбання цінних паперів нових випусків з метою подальшого розміщення на первинному ринку.
АНДИНУВАННЯ пропозиція на постачання товару.
АНКЕТА аркуш із списком фахових питань, відповіді на яких дозволяють провести економічне, соціологічне обстеження, вивчити громадську думку.
АНОМАЛЬНИЙ СВІТЧ - переведення інвестицій з одних цінних паперів в інші для отримання прибутку від аномальної зміни кон'юнктури ринку.
АНТИДАТУВАННЯ видача документа (векселі) попереднім числом.
АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО комплекс законів і урядових актів, які сприяють розвитку конкуренції, спрямовані на обмеження і заборону монополій, що перешкоджають створенню монопольних структур і об'єднань, монополістичних дій. Для організації антимонопольної діяльності створюються антимонопольні комітети.
АНТИМОНОПОЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ діяльність держави, спрямована на захист прав споживачів, на запобігання монополізації окремими виробниками тих або інших видів виробництв.
АНТИПАТІЯ ДО РИЗИКУ перевага визначеного, заздалегідь відомого, розрахованого результату проведення операції; здійснення економічного проекту з математичним очікуванням, рівним практично безризиковому результату.
АНТИРОЗБАВЛЯЮЧА ПОТЕНЦІЙНА ПРОСТА АКЦІЯ - фінансовий інструмент або інша угода, конвертація яких у прості акції приведе до збільшення чистого прибутку (зменшення чистого збитку) на одну просту акцію від звичайної діяльності в майбутньому (П(С)БО № 24 "Прибуток на акцію").
АНТИЦИПАЦІЯ 1) прогнозування можливого ходу подій; 2) передчасне настання якого-небудь явища, яке повинно було настати пізніше, наприклад, сплата грошей за борговим зобов'язанням до обумовленого терміну, користування правом до його підтвердження і тому подібне.
АНТРЕПРЕНЕР підприємець.
АНУЇТЕТ 1) один з видів термінової державної позики, по якій щорічно виплачуються відсотки і погашається частина суми; 2) рівні один одному грошові платежі, що виплачуються через певні проміжки часу в рахунок погашення отриманого кредиту, позики і відсотків по ньому.
АНУЛЮВАННЯ розірвання договору, відміна замовлення, визнання недійсним раніше укладеної угоди, взятих зобов'язань, відмова від них.
АНУЛЮВАННЯ БОРГУ – відмова держави від усіх зобов’язань щодо раніше випущених позик.
АНУЛЯЦІЯ процес анулювання акції або іншого цінного паперу у разі її втрати. Може полягати в публікації відповідного оголошення в спеціалізованому виданні.
АНУЛЬОВАНИЙ ЧЕК сплачений банком, погашений чек; такий чек не підлягає поверненню.
АПЕЛЯЦІЯ оскарження ухвал, рішень особами, які вважають їх несправедливими, протизаконними. А. подається в вищу інстанцію стосовно тієї, яка ухвалила рішення.
АПОРТИ майно, що надходить акціонерному товариству на сплату за акції підприємства, прирівнюється до певної суми грошового внеску.
АПРОБАЦІЯ перевірка на практиці, в реальних умовах теоретично побудованих методів, розрахунків, схем економічних процесів.
АРБІТРАЖНИЙ КОМІТЕТ орган, що призначає арбітрів для вирішення суперечок між членами біржі, а також між членами біржі і учасниками.
АРГЕНТАРІЙ банкір в Стародавньому Римі, що здійснював прийом грошей на зберігання, видачу позик, безготівкові розрахунки між клієнтами.
АРЕШТ НА ВНЕСОК припинення операцій по видачі грошей з рахунку вкладника. Може бути накладений тільки після ухвали суду, органів попереднього слідства і дізнання по справах.
АРТІЛЬ добровільне, зазвичай тимчасове, об'єднання фізичних осіб (громадян) для сумісного виконання робіт, здійснення трудової діяльності на колективних началах. Майно А., окрім пайових внесків, є єдиною неподільною колективною власністю. Відомі, наприклад, А. шукачів золота, А. будівельників і ін.
АС давньоримська мідна монета, вага якої дорівнювала римському ваговому фунту (327р.). Спочатку ас був в обігу у вигляді злитків.
АСИГМЕНТ повідомлення опційному райтеру про використання опціону власником з вказівкою, що райтеру слід отримати за умовами контракту.
АСИГНАЦІЯ історична назва паперових грошей, що випускалися в Росії в період з 1769 до 1849 р.
АСИГНОВКА документ, розпорядження, по якому видається певна сума для конкретної мети.
АСИГНУВАННЯ грошові кошти, виділені з державних і інших джерел на певну мету або певним організаціям.
АСИГНУВАТИ відпустити, видати, призначити певну суму грошей для якої-небудь мети.
АСИМЕТРИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ситуація, за якої окремі учасники володіють важливою, такою, що має безпосереднє відношення до предмету договору, операції, інформацією, якою не володіють інші учасники.
АСИСТАНС – перелік послуг, що надається застрахованій особі відповідно до договору страхування і в його межах у натурально-речовій або грошовій формі через медичне , технічне або фінансове сприяння.
АСОЦІАЦІЯ добровільне об'єднання фізичних і (або) юридичних осіб з метою взаємної співпраці при збереженні самостійності і незалежності її членів. А. є найбільш «м'якою» формою об'єднання, сумісних дій, взаємодопомоги економічних суб'єктів.
АСОЦІЙОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО - підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора (П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати").
АТАКА прогресивна цінова тактика, яка застосовується фірмами, що прагнуть зайняти керівні позиції на ринку певного товару.
АТОМІСТИЧНІСТЬ РИНКУ ринок, представлений безліччю покупців і продавців, що знаходяться в однаковому становищі, не мають переваги один над одним.
АУДИТ – перевірка офіційної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів тощо.
АУДИТОР кваліфікований фахівець з перевірки бухгалтерських балансів юридичних осіб (підприємств, банків, акціонерних компаній), що одержує від держави відповідні повноваження, які підтверджуюють його права і кваліфікацію. Висновок А. обов'язковий при публікації балансу і представленні його податковим органам.
АУДИТОРСЬКА ФІРМА спеціалізована організація, що здійснює контроль над ретельністю обліку виробничо-господарських організацій. Має право доступу до будь-якої комерційної інформації компанії, банку, перевіряє правильність обліку витрат виробництва, нарахування прибутків, встановлення договірних цін і тому подібне.
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ звіт аудиторів, що містить результати аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності компанії.
АУДИТОРСЬКИЙ РИЗИК об'єктивно існуюча вірогідність допущення можливих неточностей і відхилень від реальних даних, що виникає в ході аудиторської перевірки.
АУДИТОРСЬКИЙ СЕРТИФІКАТ 1) сертифікат аудитора, що дає йому право займатися аудиторською діяльністю, свідоцтво про наявність ліцензії на таку діяльність; 2) свідоцтво, що видається за наслідками аудиторської перевірки.
АУКЦІОН публічний торг для продажу рухомого (акції, облігації і інші цінні папери) і нерухомого (земельні ділянки, будівлі, устаткування, житлові будинки і ін.) майна, товарів, що володіють певними особливостями, під керівництвом спеціальної особи (аукціоніста), що проходить в заздалегідь встановлений час .
АУКЦІОННА ЦІНА ціна, що складається при продажі товару на аукціоні, найвища ціна, запропонована за товар на аукціонному торзі.
АУКЦІОННИЙ ТОВАР товар, що продається на аукціоні, призначений для аукціонного продажу.
АУКЦІОННИЙ ТОРГ публічний торг, який здійснюється за аукціонними правилами. Товари сортуються за однаковими ознаками в лоти, схожі за ознаками лоти групуються у більші партії - стринги.
АУТРАЙТ обмінна форвардна валютна операція, що включає премію або дисконт, при якій курс обміну встановлюється заздалегідь, а виконання самої операції допустиме через відкладений проміжок часу, не менше чим через два робочих дні після її висновку.
АУТСАЙДЕР 1) компанія, підприємство якої-небудь галузі виробництва, що не входить в монополістичне об'єднання підприємців даної галузі (стороння, така, що займає на ринку даного товару одне із останніх місць за основними показниками); 2) особа, що спекулює на біржі.
АУТТРЕЙД невдала через непорозуміння сторін або унаслідок технічної помилки торгова операція.
АФЕРА сумнівна операція, шахрайська бізнес-операція, шахрайство.
АФІЛІАЦІЯ приєднання компанії до материнської компанії як відділення, філії і тому подібне
АФІЛІЯ дочірня компанія, яка є підпорядкованою іншій, материнській компанії.
АФІНАЖ процес відділення дорогоцінних металів від домішок з метою отримання кінцевого продукту високої проби.
АФІРМАЦІЯ підтвердження рахунків, документів.
А-ФОРФЕ фінансування міжнародної торгівлі шляхом обліку перевідних векселів без права регресу, тобто покупець векселя бере на себе увесь ризик неоплати і не може оголосити претензій попередньому власникові.

Б

БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ документ у вигляді розписки, яка підтверджує прийом багажу для перевезення транспортом.
БАГАТОСТОРОННІЙ ДОГОВІР договір за участю трьох або більше сторін, що полягає, зазвичай, у здійсненні товарообмінних операцій, споруді об'єктів, створенні спільних підприємств.
БАГАТОСТОРОННІЙ КЛІРИНГ угода між урядами низки країн про взаємне узгодження зустрічних вимог через їхні центральні банки.
БАЗА (від грец. basis - підстава) - 1) економічні дані, показники, що належать до певного періоду часу (базисного року), що використовуються як основа для порівняння з іншими аналогічними показниками.
БАЗА ДАНИХ сукупність даних, числових значень показників, що використовуються при аналізі і розрахунках.
БАЗА КОНТРАКТУ один з декількох сортів, марок товару, які можна постачати згідно з біржовим контрактом з оплатою за ціною, рівною біржовим котируванням.
БАЗИС (грец. basis підстава) надбавка до біржового котирування або знижка з неї, що є предметом торгу. Вона залежить від сорту і якості товару, умов постачання, оплати та ін. чинників.
БАЗИС ПОСТАЧАННЯ умови зовнішньоторговельної операції, що стосуються розподілу обов'язків між продавцем і покупцем щодо оформлення документів, розподілу витрат, виконання термінів постачання і тому подібне.
БАЗИСНА ВАЛЮТА службова валюта в даній країні , що є основою для котирування інших валют.
БАЗИСНА ВІДМІННІСТЬ бірж.: відмінність між ціною на реальний товар і ціною ф'ючерсного контракту.
БАЗИСНА СТАВКА процентна ставка, що стягується комерційними банками з найбільш кредитоспроможних компаній. Інші процентні ставки (наприклад, стягувані за позики приватним особам, комерційним і фінансовим організаціям) часто стосуються базисної.
БАЗИСНА ЦІНА ціна товару, встановлена для основного сорту, найбільш відомої марки.
БАЗИСНА ЦІНА ЦІННИХ ПАПЕРІВ середня ціна цінних паперів на певний період часу, що використовується для розрахунку ринкових показників.
БАЗИСНИЙ ПРИБУТОК очікуваний прибуток звітного року. Цей показник використовується для розрахунку базової рентабельності, на підставі якої визначається аналітичними методами прибуток на планований рік.
БАЗИСНИЙ ПУНКТ сота частина відсотка. У таких одиницях прийнято вимірювати різницю в процентних ставках. Наприклад, якщо ставка відсотка підвищилася з 10,4% до 10,8%, то вона змінилася на 40 базисних пунктів.
БАЗИСНИЙ РІК рік, що приймається за базу, початкову точку відліку при визначенні темпів зростання, динаміки зміни, економічних індексів.
БАЗИСНІ ПОКАЗНИКИ показники, економічні величини, прийняті як основа, база порівняння, зіставлення з іншими показниками. Б.П. необхідні при аналізі, економічних дослідженнях, визначенні відносних значень економічних величин.
БАЗОВА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ рентабельність попереднього року, використовувана при плануванні прибутків аналітичним методом.
БАЙ-БЕК (англ. buy-back дослівно: викупляти назад) товарообмінна операція, сенс якої полягає в розрахунку за постачання устаткування продукцією, виробленою на цьому устаткуванні.
БАЛАНС - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал (П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності").
БАЛАНС БАНКУ бухгалтерський баланс, що відображає стан отриманих та власних засобів, їхні джерела, розміщення в кредитних та інших операціях.
БАЛАНС ДОХОДІВ І ВИТРАТ фінансовий баланс, в розділах якого вказані джерела і величини доходів і витрат протягом певного періоду часу, і встановлена їх відповідність або перевищення однієї з частин балансу над іншою.
БАЛАНС ОБОРОТНИХ КОШТІВ таблиця грошових надходжень і витрат підприємства протягом певного періоду, що показує їх відповідність один одному.
БАЛАНС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ баланс, в якому зіставляються наявні основні засоби з урахуванням їхнього вилучення і засоби, що знов вводяться.
БАЛАНС ОСНОВНИХ ФОНДІВ співвідношення надходження і наявності основних фондів з їх вибуттям за певний період.
БАЛАНС ПЛАТЕЖІВ ПО КЛІРИНГОВИХ РОЗРАХУНКАХ баланс безготівкових розрахунків по платіжних зобов'язаннях або взаємних вимогах компаній.
БАЛАНС ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ баланс, що показує чистий експорт держави, рівний обсягу експорту товарів і послуг за вирахуванням імпорту з додаванням чистого доходу від інвестицій і чистих грошових переказів.
БАЛАНС РОБОЧОГО ЧАСУ баланс, що характеризує ресурси робочого часу працівників підприємства і їх використання на різні види робіт.
БАЛАНС РУХУ КАПІТАЛІВ сальдо надходження і відтоку капіталів з країни, співвідношення експорту і імпорту державних і приватних капіталів і кредитів, зокрема прямі і портфельні капіталовкладення, внески в банках, комерційні кредити, спеціальні операції і ін.
БАЛАНС РУХУ КАПІТАЛІВ І КРЕДИТІВ субрахунок ВНП, що фіксує співвідношення експорту і імпорту капіталів, кредити, отримані країною за кордоном і надані іншим країнам.
БАЛАНС ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ баланс наявності і використання трудових ресурсів, складений з урахуванням їх поповнення і вибуття, сфери зайнятості, продуктивності праці.
БАЛАНС: АКТИВ І ПАСИВ БАЛАНСУ актив відображає стан, розміщення і використання засобів; пасив показує джерела їх створення.
БАЛАНС-НЕТТО торговий баланс, в якому цінність експорту дорівнює цінності імпорту.
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ вартість основних та оборотних засобів на певний період, зафіксована у бухгалтерському балансі.
БАЛАНСОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ вартість основних засобів, по якій вони наведені в бухгалтерському балансі.
БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ економіко-математична модель, побудована у вигляді рівняння або системи рівнянь, що зображує балансові співвідношення і характеризує рівність продукту, що надійшов (проведеного, купленого) і розподіленого, витраченого.
БАЛАНСОВИЙ ЗВІТ сукупний звіт про активи, пасиви і чисту вартість власного капіталу підприємства на певну дату.
БАЛАНСОВИЙ МЕТОД – узгоджує напрямки використання фінансових ресурсів з джерелами їх формування, тобто узгодження всіх розділів фінансового плану між собою.
БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК – загальна сума прибутку підприємства за всіма видами виробничої та збутової діяльності, що відображається у його балансі.
БАЛАНСОВИЙ РАХУНОК реальні грошові кошти на рахунку.
БАЛАНСОВИЙ ТРАНСФЕР підписаний власником цінних паперів документ про передачу права власності на його іменні цінні папери без вказівки особи, якій вони передаються.
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ рахунки бухгалтерського обліку, показники яких знаходять віддзеркалення в бухгалтерському балансі.
БАЛАНСУВАТИ стосовно бухгалтерії: зводити баланс.
БАЛАНСУЮЧІ ПОКАЗНИКИ засоби, еквівалентні ресурсам, що виникають в пасиві банківської системи. До Б.П. належать золото і валюта, боргові вимоги банківської системи, підприємств, домашніх господарств по поточних рахунках і внесках, господарські кредити.
БАЛОТУВАННЯ (від фр. ballotter) 1) голосування щодо чийогось обрання шляхом подачі голосів; 2) варіант вирішення біржового питання відкритим або таємним голосуванням.
БАНК (італ. banco лава) грошово-кредитний інститут, що здійснює різноманітні види операцій з грошима і цінними паперами і надає фінансові послуги уряду, підприємствам, громадянам і один одному.
БАНК БАНКІВ центральний банк, що контролює діяльність інших банків, фінансово-кредитних інститутів і виконує щодо них роль банку, що видає позики і зберігає депозити, резерви.
БАНК ДАНИХ організована певним чином, впорядкована, зосереджена сукупність даних, сукупність економічної інформації, пристосованої для використання багатьма споживачами. Б.Д. створюються і використовуються із застосуванням електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих засобів зберігання і передачі інформації.
БАНК РОЗВИТКУ державний або приватний фінансово-кредитний інститут, що сприяє вкладенню інвестицій в економіку, здійснює довготривале кредитування великих проектів.
БАНК СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ банк, спеціалізований на видачі споживчих кредитів населенню.
БАНК-АКЦЕПТАНТ банк, що узяв на себе зобов'язання оплати рахунку.
БАНК-ГАРАНТ банк, що зобов'язався здійснити платежі замість свого клієнта. Видає гарантії за дорученням за рахунок клієнтів, а також за рахунок банків-кореспондентів.
БАНК-ДИЛЕР комерційний банк, продавець державних цінних паперів на фондовому ринку.
БАНК-ЗАСНОВНИК банк, що володіє контрольним пакетом акцій іншого банку, контролюючи його діяльність.
БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ видана банком гарантія щодо виконання клієнтом або іншою особою грошових або інших зобов'язань.
БАНКІВСЬКА КАРТКА кредитна картка, що видається банком.
БАНКІВСЬКА МАРЖА різниця між ставками кредитного і депозитного відсотка, між кредитними ставками для окремих позичальників, між процентними ставками по активних і пасивних операціях.
БАНКІВСЬКА ПОЗИКА сума грошових коштів, що надається підприємству банком в порядку кредитування.
БАНКІВСЬКА СИСТЕМА сукупність різних взаємопов'язаних банків та інших кредитних установ, що діють в рамках єдиного фінансово-кредитного механізму.
БАНКІВСЬКА СТАТИСТИКА галузь соціально-економічної статистики, завдання якої отримати інформацію для характеристики виконуваних банками функцій, розробити аналітичні матеріали для потреб управління грошово-кредитною системою країни.
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ інформація, що не підлягає розголосу, яка стосується стану рахунків клієнтів і банківських операцій; різновид комерційної таємниці.
БАНКІВСЬКА ТРАТТА перевідний вексель, що підлягає безумовній оплаті після пред'явлення.
БАНКІВСЬКА ХОЛДИНГ-КОМПАНІЯ акціонерне товариство, яке володіє контрольним пакетом акцій юридично самостійних банків і небанківських фірм, створюється з метою здійснення контролю над їхніми операціями. Існує два основні види банківських холдинг-компаній багатобанківські і однобанківські.
БАНКІВСЬКА ШКОЛА теорія емісії, згідно з якою роль банків полягає у задоволенні потреби в грошових коштах, причому емісія цих грошових коштів обмежується автоматичною дією природного закону, тобто кількістю грошей, потрібних для придбання наявних в країні товарів і послуг.
БАНКІВСЬКИЙ АКЦЕПТ згода банку на оплату платіжних документів і певна форма гарантії їхньої оплати. Оформлюється як відповідний напис на документах банка-акцептанта. Боржник, зазвичай, переводить суму боргу при настанні терміну оплати в банк, який і проводить оплату.
БАНКІВСЬКИЙ ДЕНЬ годинник робочого дня банку, протягом якого проводяться платіжні операції, що датуються цим числом, зазвичай з 10 до 16 годин.
БАНКІВСЬКИЙ КАПІТАЛ 1) сукупність грошових капіталів, що надійшли до банку і використовуються ним для кредитово-розрахункових та інших операцій, тобто банківські ресурси; 2) власний (акціонерний і резервний) капітал банків, що становить меншу частину банківського капіталу.
БАНКІВСЬКИЙ КАРТЕЛЬ угода між найбільшими банками про розподіл сфер діяльності (узгодження єдиної політики у встановленні процентних ставок і виплаті дивідендів, умов надання кредиту та ін.), яка припускає збереження самостійності його учасників.
БАНКІВСЬКИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ співвідношення різних статей активу балансу кредитної установи з відповідними статтями пасиву, характеризує здатність банків забезпечити своєчасність виконання зобов'язань.
БАНКІВСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ група банків, тимчасово організована одним з найбільших банків з метою проведення взаємних кредитних операцій і зниження можливих втрат через неплатоспроможність позичальника.
БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ 1) контроль банку за цільовим використанням виданих кредитів або за витрачанням засобів неплатоспроможного боржника до визнання його банкрутом; 2) контроль, здійснюваний центральним банком країни, а також спеціальними контрольними органами, що регулюють діяльність банківської системи.
БАНКІВСЬКИЙ КОНЦЕРН об'єднання банків, при якому великі банки (або холдинг-компанії) встановлюють фінансовий контроль (за допомогою придбання контрольного пакету акцій) над формально самостійними банками.
БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ грошова позика, що видається банком на певний термін на умовах поворотності і оплати кредитного відсотка.
БАНКІВСЬКИЙ ЛІЗИНГ лізингова операція, в якій як лізингова компанія виступає банк, що набуває за замовленням лізингоотримувача устаткування і здає йому це устаткування в оренду.
БАНКІВСЬКИЙ РАЙ економічна зона, в якій податкове і валютне законодавство, що стосується банківської діяльності, є гнучкою або надзвичайно ліберальною. Прикладом таких зон можуть служити Люксембург, Панама, Швейцарія.
БАНКІВСЬКИЙ РЕЗЕРВ частина банківського капіталу, призначена для компенсації кредитів, рекуперація (див.) яких ставиться під сумнів.
БАНКІВСЬКИЙ РИЗИК небезпека втрат, які стосуються специфіки банківських операцій, здійснюваних кредитними установами. Розрізняють: кредитний ризик, валютний ризик, процентний ризик, ризик незбалансованої ліквідності і ризик банківських зловживань.
БАНКІВСЬКИЙ ТРЕСТ форма злиття банків, при якій власність вхідних в неї банків об'єднується, і діяльність підкоряється єдиній владі, виникає в результаті поглинання одним банком-гігантом своїх конкурентів або об'єднання декількох банків.
БАНКІВСЬКИЙ ЧАРТЕР документ на право ведення банківських операцій.
БАНКІВСЬКІ ДЕПОЗИТИ внески, грошові кошти, що вносяться до банку у вигляді внесків, по яких банк виплачує відсотки.
БАНКІВСЬКІ ДОКУМЕНТИ документи, які містять необхідну і достовірну інформацію для здійснення банківських операцій, підтверджують їх законність і є підставою для віддзеркалення операцій в бухгалтерському обліку.
БАНКІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ вкладення банківських ресурсів на тривалий термін у цінні папери з високим доходом.
БАНКІВСЬКІ МОНОПОЛІЇ найбільші банки та їхні об'єднання, що є першими у проведенні банківських операцій і на цій основі отримують монопольно високі прибутки.
БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ операції, що проводяться комерційними банками; діляться на пасивні (із залучення ресурсів на рахунки в банку), активні (із розміщення банківських ресурсів) і комісійні.
БАНКІВСЬКІ РЕЗЕРВИ засоби комерційних банків і інших кредитних інститутів, які вони зобов'язані зберігати в центральному банку як забезпечення деяких своїх операцій відповідно до норм обов'язкових резервів.
БАНКІВСЬКІ РЕСУРСИ різновид, складова частина фінансових ресурсів, що включає власні і набуті кошти банків. Власні кошти акціонерний і резервний капітал, а також нерозподілений прибуток.
БАНКІРИ менеджери і власники банківського капіталу, які спеціалізуються на веденні банківського бізнесу.
БАНКІРСЬКИЙ БУДИНОК приватне банківське підприємство, що належить окремим банкірам або групі банкірів, об'єднаних у товариства з необмеженою відповідальністю. В даний час відбувається процес часткового перетворення Б.Б. у акціонерні банки.
БАНК-КОРЕСПОНДЕНТ банк, діяльність якого полягає у ділових відносинах з іншими банками. Б.К. здійснює платежі, розрахунки, інші операції за їх дорученням і за їх рахунок на основі кореспондентського договору. Для виконання доручень банки-кореспонденти відкривають спеціальні кореспондентські рахунки.
БАНКНОТИ (англ. bank-note) банківські квитки, що є різновидом кредитних грошей, що випускаються в обіг центральними банками. Б. пов'язані з функцією грошей як засіб оплати.
БАНКНОТНЕ ЗВЕРНЕННЯ функціонування випущених центральними (емісійними) банками банківських квитків (банкнотів) як засіб обігу та оплати.
БАНКО (італ. banco) курс, за яким банк зддійснює купівлю та продаж цінних паперів.
БАНКОМАТ один з видів електронних термінальних пристроїв, сполучених із банківським комп'ютером, призначений для отримання клієнтом готівки зі свого рахунку в банку, наведення довідок по рахунку, виконання інших банківських операцій, коло яких залежить від технічних можливостей банкомату і програми.
БАНКРОТ (італ. bancorotto) неплатоспроможний боржник. Юридична або фізична особа оголошується банкротом тоді, коли сума заборгованості, що мусить бути сплачена і не є погашеною у певний термін, перевищила документовану вартість рухомого або нерухомого майна.
БАНКРУТСТВО (від італ. banco лава і rotto зламаний) - нездатність підприємства задовольнити вимоги кредиторів по оплаті товарів (робіт, послуг), а також забезпечити обов'язкові платежі до бюджету і позабюджетні фонди у зв'язку з перевищенням зобов'язань боржника над його доходами.
БАР в дилерських операціях: сума в 1 млн. фунтів стерлінгів.
БАР'ЄР НА ШЛЯХУ ВСТУПУ ДО ГАЛУЗІ будь-які дії, що перешкоджають проникненню в галузь нових компаній, наприклад необхідність наявності патентів, ліцензій, законодавчі обмеження.
БАРТЕР (з англ. bartren, фран. barater обмінювати) натуральний товарообмін, при якому одна річ вимінюється на іншу без грошової оплати, торгова операція, здійснювана за схемою «товар товар».
БАРТЕРНА ОПЕРАЦІЯ безвалютний , але оцінений і збалансований обмін товарами, що оформлюється договором. Оцінка товарів здійснюється з метою створення умов для еквівалентності обміну, для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, нарахування санкцій.
БЕДЛАМ (англ. bedlam, по назві будинку божевільних в Лондоні) хаос, плутанина на біржі в моменти потрясінь.
БЕЗАКЦЕПТНІ ПЛАТЕЖІ платежі організацій, підприємств, громадян, здійснювані на основі платіжних вимог, що не вимагають згоди платника на їх оплату. До них належать квартирна плата, плата за газ, воду, тепло, електроенергію, за користування телефоном, за здійснене перевезення вантажів.
БЕЗВАЛЮТНИЙ ОБМІН міжнародний обмін товарами, послугами, результатами економічної діяльності без використання валюти як засобу оплати.
БЕЗВІДЗИВНИЙ АКРЕДИТИВ надійне зобов'язання банку-емітента здійснити платежі, акцептувати або купити перевідні векселі, виставлені бенефіціаром (одержувачем грошей), при наданні банку комерційних документів, передбачених акредитивом, і дотриманні бенефіціаром всіх його умов.
БЕЗВІДЗИВНИЙ КРЕДИТ кредит, умови якого не можуть бути змінені без згоди кредитора і позичальника.
БЕЗГОТІВКОВИЙ ГРОШОВИЙ ОБІГ частина грошового обігу, в якій рух грошей здійснюється шляхом перерахувань на рахунки в кредитних установах і заліків взаємних вимог.
БЕЗГОТІВКОВІ ГРОШІ гроші, грошові кошти на банківських рахунках, що використовуються для оплати, взаємних розрахунків за допомогою перерахувань з одного рахунку на іншій.
БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ розрахунки, здійснювані між фізичними і юридичними особами без застосування готівки шляхом переказу коштів через банк з розрахункового (поточного) рахунку платника на рахунок їх одержувача.
БЕЗЗБИТКОВА режим господарської діяльності підприємства, фірми, приватної особи, при якій доходи, що отримують від діяльності є більшими, ніж витрати, пов'язані з нею, або дорівнюють їм.
БЕЗКОШТОВНА ПЕРЕДАЧА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ передача основних засобів одним підприємством іншому без оплати.
БЕЗМЕЖНІ ПОТРЕБИ необмежене граничним значенням бажання споживачів мати, використовувати товари і послуги, що приносять їм задоволення, потреби, що задовольняють їх.
БЕЗМИТНЕ ВВЕЗЕННЯ ввезення на територію держави товарів, цінностей або інших предметів, що звільняються від сплати митного збору, податків і зборів; це предмети особистого користування, поштові відправлення, деякі товари.
БЕЗНАДІЙНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності (П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість").
БЕЗОБІГОВИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ НАПИС вексель, який йоговласник не може повернути його індосантові.
БЕЗПАПЕРОВІ РОЗРАХУНКИ розрахунки без використання паперових документів, із застосуванням електронних платежів.
БЕЗПЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ облігації з високою надійністю, стабільністю, регулярністю виплат відсотків, надійними термінами погашення.
БЕЗПОВОРОТНІ ВИТРАТИ витрати, здійснювані фірмою одного разу, не вимагають повторних витрат, не залежні від обсягу виробництва, які в той же час не можуть бути повернені фірмою. До таких витрат відноситься, наприклад, вартість вивіски фірми.
БЕЗПОВОРОТНІ ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА відходи виробництва, які не можуть бути використані на підприємстві і реалізовані на сторону. Б.В.В. включаються в собівартість продукції по статті «Сировина і матеріали».
БЕЗПРОЦЕНТНІ ОБЛІГАЦІЇ облігації, що випускаються у вигляді позики під товари і послуги. Суб'єкт, власник таких облігацій, володіє правом на отримання товарів і послуг замість грошового доходу.
БЕЗРОБІТНИЙ людина в працездатному віці, що вміє і хоче працювати, але така, що не має роботи і трудового доходу через незалежні від неї причини.
БЕЗРОБІТТЯ соціально-економічна ситуація, при якій частина активного, працездатного населення не може знайти роботу, яку ці люди здатні виконати.
БЕЗЧЕКОВИЙ ОЩАДНИЙ РАХУНОК ощадний внесок, по якому не може бути виписаний чек. До таких рахунків відносяться, наприклад, рахунки по ощадних внесках в позиково-ощадних асоціаціях.
БЕК-ОФІС (з англ. back-office) підрозділ банку, що виконує документальні операції для обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.
БЕНЕФІЦІАР (від фр. benefice прибуток, користь) особа, одержувач грошей.
БЕНІЛЮКС митний союз Бельгії, Нідерландів, Люксембурга. Утворений в 1958 р. з метою відміни внутрішніх митних зборів, ухвалення єдиного зовнішнього тарифу, координації політики в області непрямого оподаткування і внутрішньої фінансової політики.
БЕСА (фр. baisse) зниження курсу біржових паперів.
БЕСТСЕЛЕР бірж.: що має особливо високий попит біржовий товар.
БЕТА-КОЕФІЦІЄНТ показник, що характеризує вплив загальної ситуації на ринку цінних паперів в цілому на динаміку ціни окремого цінного паперу.
БЕТА-ТЕСТ апробація продукції, яку виробник надав у користування якій-небудь фірмі ще до початку серійного виробництва. Характерний для високотехнологічної продукції, наприклад для комп'ютерного програмного забезпечення (бета-версія).
БИК біржовий гравець, що грає на фондових біржах. Передбачаючи підвищення курсу цінних паперів і сприяючи такому підвищенню, Б. заздалегідь скуповують цінні папери, курс яких повинен підвищитися, для того, щоб потім вигідно продати за вищою ціною, здійснивши спекулятивну операцію.
БІД 1) пропозиція конкретної ціни купівлі товару або укладення контракту; 2) зобов'язання на купівлі товару за конкретною ціною; 3) надбавка до ціни на аукціоні; 4) ставка по цінних паперах, депозитах.
БІДНІСТЬ крайня недостатність майнових цінностей, товарів, грошей для нормального життя і життєдіяльності.
БІЗНЕС (з англ. business справа, підприємництво) ініціативна економічна діяльність, здійснювана за рахунок власних або позикових засобів на свій ризик і під свою відповідальність, головними цілями її є отримання прибутку і розвиток власної справи.
БІЗНЕСМЕН ділова людина, підприємець, антрепренер, особа, що займається власним бізнесом, має свою справу в цілях отримання прибутку або іншої вигоди.
БІЗНЕС-ОПЕРАЦІЯ сукупність дій, процедур, зміст одного акту бізнес-діяльності. Бізнес-операція, зазвичай, починається з виробництва або закупівлі партії товару за заздалегідь накресленому плану дій і завершується продажем товару і отриманням прибутку. Бізнес-операції називають також операціями.
БІЗНЕС-ПЛАН план, програма здійснення бізнес-операцій, дій фірми, що містить відомості про фірму, товар, його виробництво, ринки збуту, маркетинг, організацію операцій і їх ефективність.
БІЛАТЕРИЗМ організація міжнародної торгівлі на основі прямих угод, укладених безпосередньо між двома державами. В даний час двосторонні угоди відіграють обмежену роль у галузі торгівлі і валютно-фінансових відносинах, не беручи до уваги відносини з країнами, що розвиваються.
БІЛЕТ ДЕРЖАВНОЇ СКАРБНИЦІ паперові гроші, що випускаються скарбницею.
БІРЖА особлива форма оптової (в т.ч. міжнародної) торгівлі масовими товарами, що мають стійкі і чіткі якісні параметри (товарна Б.), або систематичні операції з купівлі-продажу цінних паперів, золото, валюти (фондова, валютна Б.), що сприяє працевлаштуванню безробітних.
БІРЖОВА ІНТЕРВЕНЦІЯ втручання держави, банків і великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів. Є однією з форм біржової спекуляції.
БІРЖОВА ОПЕРАЦІЯ угода про купівлю-продаж, взаємну передачу обов'язків між учасниками біржової торгівлі відносно біржового товару в ході торгів.
БІРЖОВА ПАНІКА найбільш гострий період біржової кризи, що характеризується різким падінням курсів акцій. Б.П. може бути результатом біржового ажіотажу.
БІРЖОВА ПОЗИКА позика, що надається брокерам під цінні папери, що котируються на біржі.
БІРЖОВА ПОЗИЦІЯ співвідношення на даний момент між зобов'язаннями на підвищення і зобов'язаннями на пониження. Позиція купівлі відповідає загальній сумі всіх цінних паперів ринку, позиція продажу - загальній сумі термінових операцій з продажу.
БІРЖОВА ПРЕМІЯ заздалегідь узгоджена неустойка, яку при терміновій операції покупець акції виплачує продавцеві, якщо в день розрахунку відмовляється від операції.
БІРЖОВА РЕЄСТРАЦІЯ вимога обов'язкової реєстрації компанії на біржі, перш ніж вона буде допущена до здійснення біржових операцій з цінними паперами.
БІРЖОВА СЕСІЯ часовий інтервал біржового дня, протягом якого відбуваються операції на біржі, офіційні години роботи біржі.
БІРЖОВА СПЕКУЛЯЦІЯ отримання за допомогою операцій на фондовій біржі спекулятивного прибутку за рахунок різниці між курсами цінних паперів на момент висновку і виконання операції.
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ торгівля товарами і цінними паперами за посередництвом бірж.
БІРЖОВА ФІРМА фірма, що купила членство на біржі і бере участь в роботі біржі як самостійна організація.
БІРЖОВА ЦІНА 1) ціна, встановлена в результаті біржових торгів. Дані про біржові ціни публікуються в спеціальних бюлетнях; 2) ціна, визначена шляхом додавання до біржового котирування надбавки або віднімання знижки залежно від якості товару, віддаленості від місця постачання, інших умов.
БІРЖОВЕ КІЛЬЦЕ 1) місце на біржі, де дозволено здійснювати операції членам біржі; 2) ф'ючерсний ринок в будівлі біржі, де біржовики стоять або сидять у колі.
БІРЖОВЕ КОТИРУВАННЯ встановлення курсу цінних паперів на фондових біржах і цін на товари, представлені на товарних біржах; курси реєструються спеціальною котирувальною комісією біржі і відображають кон'юнктуру, що складається на біржових торгах, співвідношення попиту і пропозиції.
БІРЖОВЕ МИТО плата, що стягується біржовим комітетом з членів і відвідувачів біржі за право здійснення біржової операції.
БІРЖОВИЙ ВІДВІДУВАЧ особа, що не є членом біржі, але допущена біржовим комітетом до здійснення біржових операцій, як правило, тільки через маклера.
БІРЖОВИЙ КОМІТЕТ орган управління біржею (інша назва рада керівників). Контролює дотримання статуту, правил ведення операцій, призначення брокерів, випуск біржових бюлетнів, вирішує конфліктні ситуації.
БІРЖОВИЙ КУРС продажна, ринкова ціна цінного паперу, що утворилася на біржі в результаті торгів.
БІРЖОВИЙ МАКЛЕР працівник, службовець біржі, що входить до складу її персоналу, веде торги в секціях, фіксує і реєструє згоду брокерів, продавця і покупця на укладення оборудки.
БІРЖОВИЙ ОБІГ обсяг операцій з цінними паперами або товарами (якщо мова йде про товарні біржі) на біржі, здійснений за певний період часу.
БІРЖОВИЙ ПОДАТОК 1) федеральний податок з обігу цінних паперів на фондовій біржі; 2) місцевий податок з операцій, що здійснюються на біржі.
БІРЖОВИЙ ПРИБУТОК прибуток, отриманий від торгівлі цінними паперами і товарами на товарній і фондовій біржах.
БІРЖОВІ ЖЕСТИ жестикуляція, до якої належить положення долонь і пальців, а також підборіддя і лоба брокера для позначення виду, ціни і обсягу купівлі-продажу.
БІРЖОВІ ЗБОРИ збори членів біржі, на яких з’ясовуються попит і пропозиція цінних паперів або товарів і відбуваються операції між учасниками зборів безпосередньо або через брокерів. Проводиться у робочі дні у певний час відповідно до рішення біржового комітету.
БЛАГО все, що здатне задовольняти повсякденні життєві потреби людей, приносити людям користь, приносити задоволення.
БЛАНК 1) незаповнений макет документа; 2) лист паперу з надрукованою назвою установи, організації, призначений для подальшого заповнення текстом.
БЛАНК-ВАУЧЕР бланк з даними про виконану, завершену комерційну операцію, зазвичай прикріпляється до рахунку постачальника.
БЛАНКИ СУВОРОЇ ЗВІТНОСТІ бланки документів, що підлягають обліку і видані під звіт працівникам для оформлення господарських операцій.
БЛАНКОВА ПОЗИКА кредит, що надається позичальникові без забезпечення.
БЛАНКО-ВЕКСЕЛЬ вексель, в якому при виписці не заповнюється один або декілька реквізитів, наприклад сума, підпис векселедавця та ін. Застосовується у відносинах, що мають високий ступінь довіри один до одного всіх учасників подальших операцій з векселем, включаючи банк.
БЛАНКОВИЙ АКРЕДИТИВ акредитив без вказівки суми.
БЛАНКОВИЙ КРЕДИТ кредит, що надається без забезпечення товарно-матеріальними цінностями або цінними паперами. Б.К. використовують, в основному, клієнти, які мають тривалі ділові відносини з банком, довіряють йому свої фінансові операції, володіють високою платоспроможністю.
БЛАНКОВИЙ НАПИС передавальний напис на цінному папері, що свідчить про те, що власник передає його іншій особі.
БЛАНКОВИЙ ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ НАПИС вексель без вказівки особи, якій надається документ; в цьому випадку вексель оплачується після пред'явлення.
БЛАНКОВИЙ ПОЛІС страховий поліс, що покриває збиток, нанесений товарам і майну за різних непередбачених обставин; наприклад, власність може бути застрахована від пожежі, крадіжки і так далі.
БЛИЗЬКІ ЧЛЕНИ РОДИНИ - чоловік або дружина і родичі (визнані такими згідно із законодавством) фізичної особи, що є пов'язаною стороною, які можуть впливати або перебувають під впливом такої фізичної особи щодо прийняття рішень з фінансової, господарської та комерційної політики підприємства .
БЛОКОВАНА ВАЛЮТА валюта, що є в обігу тільки усередині однієї країни під контролем уряду.
БЛОКУВАННЯ РАХУНКІВ валютне обмеження; заходи, вжиті органами влади у вигляді позбавлення власників рахунків в банках даної держави, які можуть розпоряджатися коштами на цих рахунках. Блокування (заморожування) рахунків може бути повним або частковим, коли вирішуються окремі операції.
БЛУКАЮЧІ КАПІТАЛИ сукупність ліквідних засобів, що швидко переводяться з однієї валюти в іншу. Частіше використовується назва «Гарячі гроші».
БЛЮ-ЧИПС акції надійних великих компаній в США, «найпопулярніші акції».
БОЙЕНТ певний стан ринку, що характеризується швидким підвищенням цін через несприятливі економічні умови.
БОЙКОТ метод економічної боротьби, що полягає в повному або частковому припиненні торгових і інших економічних відносин, відмові від закупівлі певних товарів.
БОНД 1) гарантія, застава; 2) митна застава з вказівкою податку на товар, що перевозиться, і оцінкою стану товару до оплати митного збору; 3) облігація, забезпечена активами, не дає права власності на частку капіталу, але що гарантує отримання фіксованого доходу.
БОНДХОЛЬДЕР власник акцій, цінних паперів.
БОНИ різновид облігацій, вид боргових зобов'язань, що випускаються державною скарбницею, окремими установами і організаціями. Тобто бонами називаються також паперові грошові знаки дрібної вартості, що випускаються тимчасово в обіг як розмінні гроші.
БОНІСТИКА галузь історичної науки, що вивчає паперові грошові знаки і бони як історичні документи.
БОНІФІКАЦІЯ 1) надбавка до ціни товару за високу якість, що перевищує певний рівень; 2) повернення податку на товар, стягненого усередині країни при його вивозі закордон; 3) державна субсидія кредиту з метою зменшення кредитного відсотка, що сплачується позичальниками.
БОНУС 1) додаткова винагорода, заохочення, надбавка до виплати, премія; 2) додаткова знижка з вартості(ціни) товару, що надається продавцем відповідно до умов договору про купівлю-продаж або постійним покупцям.
БОРГОВА ВИМОГА це платіжний документ, що вимагає сплати заборгованості платника, отримувача товару.
БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ документ, що видається позичальником кредиторові при отриманні позики. У Б.З. указуються сума кредиту і термін його погашення.
БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЕЗ ТЕРМІНУ ДІЇ зобов'язання із невстановленим терміном виконання, що дає можливість вимоги у будь-який час (внесок без терміну).
БОРГОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПЛАВАЮЧОЮ СТАВКОЮ боргове зобов'язання з терміном погашення від 5 до 7 років, процентна ставка по якому змінюється залежно від ринкових умов.
БОРГОВИЙ ПОЗОВ судове переслідування дебітора, що не виконує зобов'язань по кредиту.
БОРГОВИЙ ЦІННИЙ ПАПІР зобов’язання емітента сплатити відсотки і погасити основну суму заборгованості у відповідності до встановленого графіку.
БОРТ-БРОКЕР брокер, що має завдання гарантувати впорядкований і конкурентоздатний ринок опціонів. Зазвичай, призначається з числа членів біржі по опціону для виконання замовлень публіки, де обумовлена гранична ціна.
БРАК неякісні товари, непридатні до вжитку; продукція, що не задовільняє вимоги стандартів.
БРАКЕР офіційний товарознавець, що здійснює бракераж.
БРАКЕРАЖ перевірка відповідності якості товару вимогам стандарту або умовам договору про постачання. Здійснюється державними контрольними органами або бракерами.
БРАНДМАУЕР рекламний щит, що маскує глуху стіну.
БРЕЙК раптове падіння цін на біржі.
БРЕТТОН-ВУДСЬКАЯ ВАЛЮТНА СИСТЕМА форма організації світових грошових відносин, розрахунків, встановлена під час Бреттон-вудської конференції у 1944 р. Згідно з цією системою, роль світових грошей разом із золотом виконує долар США.
БРОКЕР особа або фірма, що займається посередницькою діяльністю при укладанні операцій на фондовій, товарній і валютній біржах.
БРОКЕРАЖ проведення операцій по цінних паперах за дорученням їх майбутнього власника.
БРОКЕРІДЖ винагорода, що отримується брокером. Б. встановлюється у вигляді відсотка від вартості операції.
БРОКЕРСЬКА АСОЦІАЦІЯ офіційно зареєстроване біржею об'єднання брокерів членів біржі для організації взаємного виконання доручень клієнтів.
БРОКЕРСЬКА ЗАПИСКА документ про досконалу операцію, що направляється брокером своєму клієнтові.
БРОКЕРСЬКА КОМІСІЯ плата, що стягується брокером з клієнта, за дорученням якого виконує операції, за посередницьку діяльність, за рекомендації. Величина її, зазвичай, пропорційна сумі операції і регламентується біржовим комітетом (радою).
БРОКЕРСЬКА ФІРМА офіційне об'єднання декількох брокерів, брокерське представництво біржі або банку, брокерська асоціація, створені для взаємного надання посередницьких послуг при проведенні біржових операцій.
БРОКЕРСЬКЕ МІСЦЕ членство на біржі, що дає право на участь в торгах. Б.М. отримується за плату і дає можливість самостійно укладати операції, отримувати інформацію про торги, брати участь в управлінні біржею, нести нижчі витрати на проведення біржових операцій.
БРОКЕРСЬКІ ЛІМІТИ верхня і нижня межі ціни, що встановлюються клієнтом своєму брокерові для проведення операцій з цінними паперами або товаром.
БРОКЕРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ посередницькі операції з купівлі-продажу цінних паперів або товарів.
БРОКЕРСЬКІ ПОЗИКИ грошові суми, взяті в позики брокерами в банках або в інших брокерів для різних цілей.
БРУТТО-ДОХІД дохід по вкладеннях в цінні папери або в нерухомість, обчислений в повному вигляді, до вирахування податків, відрахувань.
БРУТТО-ЕФЕКТ ОПОДАТКУВАННЯ витрати, рівні сумі чистого скорочення виробничої вигоди і чистого скорочення розмірів споживчої вигоди, які виникають в результаті створюваних оподаткуванням змін, що вносяться до процесу розподілу ресурсів.
БРУТТО-КЕШ-ФЛОУ різниця між наявними надходженнями і платежами фірми за певний період.
БРУТТО-ПРИБУТОК вартість продажів за вирахуванням витрат виробництва, обчислена до сплати податків.
БРУТТО-ПРОДАЖ загальна вартість продаж компанії.
БРУТТО-ПРОЦЕНТИ процентні платежі, обчислені до вирахування податків, що стягуються.
БРУТТО-СТАВКА тарифна ставка платежів по страхуванню; обчислюється як сума нетто-ставки і надбавка для відшкодування витрат по проведенню страхових операцій.
БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРАКТ- договір про будівництво.
БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ роботи по зведенню нових об'єктів, будівель і монтажу в них устаткування.
БУДІВНИЦТВО спорудження нового об'єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об'єктів, виконання монтажних робіт .
БУКМЕКЕР особа, що приймає грошові ставки від гравців при грі в тоталізатор, наприклад, на скачках і перегонах.
БУМ короткочасний, іноді штучно створений підйом виробництва, торгівлі, ділової активності.
БУТЛЕГЕР торговець забороненими товарами; особа, що займається контрабандою спиртних напоїв.
БУФЕРНИЙ ЗАПАС мінімальний запас, необхідний для нормального функціонування підприємства, створюваний виробниками, продавцями на випадок циклічного, сезонного коливання попиту.
БУФЕРНИЙ КРЕДИТ кредит, що надається міжнародними фінансовими організаціями в цілях створення буферних запасів товарів, для стабілізації цін на ці товари на світових ринках.
БУХГАЛТЕРІЯ (від йому. buck книга і halten тримати) опрацювання книг і відомостей, обліку грошових коштів і матеріальних цінностей з дотриманням певних правил і форм документації, фіксація фінансових і матеріальних ресурсів, їх надходження і руху.
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ сукупність показників обліку у формі таблиць, що характеризують рух майна і фінансове становище підприємства, організації за звітний період
БУХГАЛТЕРСЬКА ПРОВОДКА документаційне оформлення кореспонденції рахунків. При цьому вказуються рахунки, що дебетують і кредитують, і сума господарської операції у належній реєстрації. Б.П. здійснюється на підставі меморіальних ордерів або на основі інших документів.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АРХІВ бухгалтерські документи, матеріали звітності, облікові реєстри, що зберігаються на підприємстві протягом встановлених термінів.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС спосіб погрупування і узагальненого віддзеркалення в грошовому еквіваленті стану коштів підприємства за їхніми видами і джерелами на певну дату.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК система спостереження, узагальнення і віддзеркалення фінансово-господарської діяльності підприємства з метою отримання достовірних даних про його діяльність. Об'єктами вивчення Б.О. є кошти, їхній рух в процесі виробництва і обіг, а також джерела їх створення і використання.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ПРИБУТОК прибуток від підприємницької діяльності, розрахований за бухгалтерськими документами без урахування документально не зафіксованих витрат самого підприємця, зокрема втраченої вигоди.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ РАХУНОК сукупність записів бухгалтерського обліку, в яких фіксується рух певного виду грошових коштів підприємства, фірми, що мають єдину природу або єдиний напрям надходження, використання.
БУХГАЛТЕРСЬКІ КНИГИ офіційні документи, в яких відображені статті балансу, товари, що купуються і продаються, джерела доходів і витрат, а також посадові оклади.
БЮДЖЕТ (з англ. budget бюджет) що має офіційну силу, визнаний або затверджений розпис, таблиця, відомість доходів і витрат економічного суб'єкта за певний період часу, зазвичай за рік.
БЮДЖЕТ ГЕЛЛЕРА один з найбільш відомих бюджетів споживання, що використовувався в США для оцінки вартості життя.
БЮДЖЕТ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ співвідношення доходів і витрат держави, активне або пасивне сальдо бюджету, яке склалося б при забезпеченні умов повної економічної зайнятості протягом року.
БЮДЖЕТ СІМ'Ї грошові доходи і витрати сім'ї, що складаються зазвичай на місячний термін у вигляді таблиці, баланс сімейних витрат і доходів.
БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ систематизоване угрупування доходів і витрат бюджету за однорідними ознаками, визначена природою державного бюджету.
БЮДЖЕТНА ЛІНІЯ крива, точки якої відповідають комбінації гранично можливої кількості товарів в наборі, які можуть бути куплені, зважаючи на обмежений бюджет покупця.
БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА – сукупність заходів держави з організації та виконання бюджетних ресурсів для забезпечення її економічного та соціального ринку.
БЮДЖЕТНА УСТАНОВА – орган, установа чи організація, Визначена Конституцією України.
БЮДЖЕТНЕ ПОСЛАННЯ стратегія побудови державного бюджету на черговий рік, яка пропонується у вигляді послання президента країни.
БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ виділення з державного бюджету коштів для підприємств і організацій з певною метою капітального будівництва, підготовки кадрів, утримання дитячих установ, і так далі.
БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ перевищення видатків бюджету над його доходами.
БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ – сукупність засобів, які застосовує держава з метою організації бюджетних відносин та забезпечення населення умов для економічного і соціального розвитку.
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – регламентована законом діяльність органів влади і управління зі складання, розгляду, затвердження та виконання бюджету.
БЮДЖЕТНИЙ РІК час, період, протягом якого здійснюється виконання затвердженого бюджету. Час початку і закінчення бюджетного року може не збігатися із календарним.
БЮДЖЕТНИЙ РОЗПИС розподіл доходів і витрат бюджету по окремих статтях.
БЮДЖЕТНИЙЦИКЛ – підготовка бюджетних запитів, затвердження бюджетних запитів представницьким органом, виконання бюджету і звітування про фактичні бюджетні операції.
БЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ – фінансові відносини, складаються у держави з підприємствами, організаціями та населенням.
БЮДЖЕТНІ ВОТИ розділ державного бюджету, згідно з яким парламент країни затверджує (вотує) державні витрати.
БЮДЖЕТНІ ОБМЕЖЕННЯ фінансові обмеження на витрачання грошових коштів з бюджету, виражені у формі гранично допустимих витрат. Б.О. обумовлені наявністю обмеженої кількості грошових коштів в бюджеті («грошовій сумці») держави, регіону, підприємства, сім'ї.
БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА політика держави в царині оподаткування і державних витрат, скерована на підтримку високого рівня зайнятості, стабільної економіки, зростання ВНП.
БЮРО підрозділ фірми, що виконує, як правило, функції обслуговування.
БЮРОКРАТІЯ (від фр. bureau бюро, канцелярія і греч. kratos власть) 1) вищий чиновницький апарат, адміністрація; 2) система управління, заснована на формалізмі, адміністративній тяганині.

В

ВА-БАНК дія, пов'язана із великим ризиком; дослівно: діяти, ризикуючи всім.
ВАГОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ числовий коефіцієнт, параметр, що відображає значущість, відносну важливість, «вагу» даного чинника, показника порівняно з іншими чинниками, що роблять вплив на процес, що вивчається.
ВАЖКА ПРОМИСЛОВІСТЬ частина промислового виробництва, що включає металургію, важке машинобудування.
ВАЖКИЙ РИНОК положення на ринку, при якому число наказів продати перевищує число доручень купити. Аналогічна ситуація на ринку відбивається терміном ринок покупця.
ВАЖКІ ГРОШІ ситуація на грошовому ринку, що виникає при недостатній пропозиції кредиту, викликає зростання позикового відсотка.
ВАКАНСІЯ (від лат. vacans порожній) наявність незайнятого робочого місця, посади, на яку може бути найнятий новий працівник.
ВАКУФ, ВАКФ в країнах Сходу рухоме або нерухоме майно, благодійна пожертва від релігійних організацій.
ВАЛІДНІСТЬ (від фр. valide законний, дійсний) стосовно початкової статистичної інформації, що використовується в економічних дослідженнях: надійність інформації, відсутність в ній помилок через неточність обраної методики збору даних.
ВАЛОВА ДОДАНА ВАРТІСТЬ різниця між випуском товарів і проміжним споживанням, зазвичай визначається в цінах виробників.
ВАЛОВА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗАМОВНИКАМ ЗА РОБОТИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ - сума перевищення проміжних рахунків (без непрямих податків) над витратами підрядника і визнаним ним прибутком (за вирахуванням визнаних збитків) на дату балансу з початку виконання будівельного контракту.
ВАЛОВА ПРОДУКЦІЯ показник радянської статистики, обчислений в грошовому еквіваленті, сумарний обсяг продукції, вироблений у певній галузі. В.П. охоплює як кінцеву, завершену, так і проміжну, незавершену продукцію, включаючи комплектуючі вироби, напівфабрикати, продукцію, виготовлення якої щойно розпочалось.
ВАЛОВА ЦІНА ціна, що включає вартість перевезення, страхування і різні дрібні витрати.
ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ (ВВП) один з найважливіших показників, що відображає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року усередині країни з використанням чинників виробництва, що належать як даній країні, так і іншим .
ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП) один з вельми поширених узагальнювальних макроекономічних показників, що є обчисленою в ринкових цінах вартістю проведеного країною протягом року кінцевого (готового) продукту.
ВАЛОВИЙ ОБІГ сумарний обсяг виробництва продукції, робіт, послуг в грошовому еквіваленті, сумарна вартість всього обсягу продукції, виробленої підприємством за певний період часу, найчастіше за рік.
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК загальний, сумарний прибуток підприємства, отриманий за певний період від всіх видів виробничої і невиробничої діяльності підприємства, зафіксований в його бухгалтерському балансі; частина доданої вартості, яка залишається у виробників після вирахування витрат, пов'язаних з оплатою праці і податків.
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК обрахований в грошовому еквіваленті сумарний річний дохід підприємства, фірми, отриманий в результаті виробництва і продажу продукції, товарів, послуг. В.П. визначається як різниця між сумою грошового доходу від продажу товару і сумою матеріальних витрат на його виробництво.
ВАЛОВІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ загальні капіталовкладення в економіку протягом певного періоду, наприклад, року, включають інвестиції на реновацію і чисті капіталовкладення.
ВАЛОРИЗАЦІЯ (фр. valorisation) підвищення ціни товарів, курсу цінних паперів, валюти, що має місце в результаті заходів, що проводяться державою, урядом.
ВАЛОРНЕ СТРАХУВАННЯ страхування особливо цінних предметів.
ВАЛЮТА (італ. valuta - вартість) - 1) грошова одиниця даної країни; 2) тип грошової системи (золота і тому подібне); 3) грошові знаки іноземних держав; 4) наднаціональні (міжнародні) рахункові одиниці і платіжні засоби (СДР, ЕКЮ і так далі).
ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ грошова одиниця, в якій представлений вексель. Векселі, що утворюються у внутрішньому обігові країни, виставляються, зазвичай, у валюті даної країни, а в міжнародному обороті у валюті країни-боржника або країни-кредитора, або третьої країни.
ВАЛЮТА КРЕДИТУ валюта, встановлена при наданні кредиту учасниками кредитної угоди (договори).
ВАЛЮТА ОПЕРАЦІЇ валюта, в якій встановлюється ціна товару в зовнішньоторговельному контракті або відображається сума наданого міжнародного кредиту.
ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ валюта, в якій відбувається оплата товарів, послуг, що надаються, або погашення кредиту. В.П. може бути будь-яка валюта, узгоджена між постачальником і покупцем.
ВАЛЮТА ЦІНИ грошова одиниця, в якій в контракті виражена ціна товару.
ВАЛЮТНА АФЕРА протизаконні, шахрайські операції з валютою.
ВАЛЮТНА БІРЖА біржа, що здійснює операції з валютою і здійснює її котирування. Торгівля валютою у великих масштабах здійснюється в сучасних умовах між банками у ряді країн (Франція, Італія, Нідерланди).
ВАЛЮТНА БЛОКАДА заходи, що вживаються державою з обмеження обігу в країні валюти іншої країни, з метою спонукати цю країну виконати певні вимоги.
ВАЛЮТНА ВИРУЧКА надходження іноземної валюти за рахунок експорту товарів і послуг, а також від міжнародних кредитів.
ВАЛЮТНА ДЕКЛАРАЦІЯ документ у вигляді заяви, що надається митниці і містить відомості про валюту, що перевозиться через кордон.
ВАЛЮТНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ борги держави і підприємств країни в іноземній валюті.
ВАЛЮТНА ЗМІЯ система узгоджених валютних курсів між європейськими державами. Введена в 1972 р. У 1979 р. роль «змії» замінила нова колективна грошова одиниця ЕКЮ.
ВАЛЮТНА ЗОНА об'єднання групи держав, що дотримуються правил взаємних валютних відносин і визнають за валютою провідної країни визначальну роль в розрахунках між країнами зони і рештою країн.
ВАЛЮТНА ІНТЕНСИФІКАЦІЯ 1) заходи, які вживає центральний банк, викидаючи на валютну біржу велику масу іноземної валюти, внаслідок чого решта продавців вимушена понизити ціну; 2) інтенсифікація, викликана насильницьким втручанням однієї або декількох держав у фінансові справи іншої держави.
ВАЛЮТНА ІНТЕРВЕНЦІЯ втручання центрального банку в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти за допомогою купівлі-продажу іноземної валюти.
ВАЛЮТНА КАСА сукупність грошових надходжень і платежів в іноземній валюті, які має в своєму розпорядженні держава, складається з готівки і коштів на рахунках, у внесках.
ВАЛЮТНА КРИЗА виникнення у валютній сфері, на валютних ринках критичної ситуації, що характеризується різкими коливаннями валютного курсу, вичерпанням валютних резервів країн.
ВАЛЮТНА ЛІКВІДНІСТЬ можливість країни або групи країн безперервно, своєчасно оплачувати свої міжнародні зобов'язання прийнятними платіжними засобами.
ВАЛЮТНА ЛІЦЕНЗІЯ дозвіл, що видається центральним банком комерційному банку на кредитово-розрахункове обслуговування валютних операцій юридичних і фізичних осіб.
ВАЛЮТНА ОБМОВКА умова, яка включається в міжнародних кредитових, платіжних, зовнішньоторговельних і інші контракти для страхування кредитора і експортера від ризику падіння курсу валюти-платежу з моменту укладення контракту до моменту його оплати.
ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ співвідношення вимог (заявок) і зобов'язань комерційного банку (фірми) в іноземній валюті. При їх рівності В.П. вважається закритою, а при незбігу відкритою.
ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА складова частина економічної політики держави і зовнішньоекономічної політики, що є системою заходів держави усередині і поза країною, що здійснюється за допомогою впливу на валюту, валютний курс, валютні операції.
ВАЛЮТНА СИСТЕМА сукупність економічних і правових відносин, пов'язаних з функціонуванням валюти. Розрізняють національні, регіональні і світові B.c. Метою B.c. є створення умов для того, щоб забезпечувалися грошові розрахунки усередині країни і між країнами.
ВАЛЮТНА СПЕКУЛЯЦІЯ торгівля іноземною валютою з метою отримання спекулятивного прибутку на різниці у валютних курсах. Здійснюється фізичними і юридичними особами, банками на валютному ринку.
ВАЛЮТНА СПЕКУЛЯЦІЯ НА КУРСОВІЙ РІЗНИЦІ купівля валюти на умовах «спот» і продаж її на умовах «форвард».
ВАЛЮТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО сукупність правових норм, що регулюють порядок здійснення операцій з валютними цінностями усередині країни, операцій між юридичними і фізичними особами різних країн, а також порядок ввезення, вивозу, перекладу і пересилання з-за кордону і за межі національної і іноземної валюти.
ВАЛЮТНЕ КОТИРУВАННЯ визначення курсів іноземних валют відповідно до законодавчих норм, що діють, і практики, що склалася. Котирування валют проводять державні (національні) або найбільші комерційні банки. Котирування проводиться прямим або непрямим способом.
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ діяльність державних органів з управління обігом валюти, контролю за валютними операціями, дії щодо валютного курсу національної валюти, обмеження використання іноземної валюти.
ВАЛЮТНИЙ АРБІТРАЖ валютна операція між банками, що є купівлею (продаж) валют з подальшим здійсненням зворотньої операції в цілях отримання прибутку за рахунок різниці в курсах на різних валютних ринках (просторовий В.А.) або за рахунок коливань курсу протягом певного періоду.
ВАЛЮТНИЙ БЛОК угрупування декількох країн з метою встановлення валютної гегемонії і проведення єдиної валютної політики по відношенню до інших країн.
ВАЛЮТНИЙ ДЕФІЦИТ недолік валютних ресурсів держави для забезпечення регулювання валютного ринку і здійснення розрахунків і платежів.
ВАЛЮТНИЙ КОЕФІЦІЄНТ поточне курсове співвідношення валют, що використовується для перерахунку грошових сум, платежів, цін з однієї валюти в іншу.
ВАЛЮТНИЙ КОРИДОР межі коливання валютного курсу, що встановлюються як спосіб його державного регулювання і підтримуються центральним банком за допомогою закупівлі і продажу валюти.
ВАЛЮТНИЙ КОШИК встановлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни (П(С)БО № 21 "Вплив змін валютних курсів").
ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН право вибору альтернативних умов контракту.
ВАЛЮТНИЙ ПАРИТЕТ законодавчо встановлене стійке співвідношення між двома валютами, що є основою валютного курсу, який, проте, зазвичай відхиляється від В.П. У сучасних умовах Статут Міжнародного валютного фонду передбачає встановлення В.П. на базі СДР (спеціальних прав запозичення).
ВАЛЮТНИЙ РИЗИК небезпека валютних втрат, пов'язаних із зміною курсу іноземної валюти відносно національної валюти при проведенні зовнішньоторговельних, кредитних, валютних операцій, операцій на фондових і товарних біржах; виникає за наявності відкритої валютної позиції.
ВАЛЮТНИЙ РИНОК система стійких економічних і організаційних відносин, пов'язаних з операціями купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів в іноземних валютах
ВАЛЮТНИЙ СОЮЗ група країн, що встановили межі взаємних коливань курсів їх національних валют.
ВАЛЮТНИЙ ТРАНСФЕР банківська операція по взаємному обміну заздалегідь узгоджених валютних сум між комерційними банками двох країн.
ВАЛЮТНІ ВІДРАХУВАННЯ частина валютної виручки підприємств, фірм, яка в обов'язковому порядку повинна продаватися до державного валютного фонду. Величина відрахувань і ціна купівлі валюти встановлюються державними органами.
ВАЛЮТНІ ЗАПАСИ запаси, фонди держави в конвертованій валюті, що визначають її платоспроможність.
ВАЛЮТНІ КРЕДИТИ різновид міжнародного кредиту, що надається в грошовій формі.
ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ встановлена в законодавчому і адміністративному порядку сукупність прав і норм з обмеження операцій з іноземною валютою, золотом і іншими валютними одиницями.
ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, використанням як засобу платежу іноземної валюти.
ВАЛЮТНІ РАХУНКИ банківські рахунки, на яких знаходиться іноземна валюта фізичних і юридичних осіб, державних установ.
ВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ запаси золота і іноземної валюти, що знаходяться в центральному банку і валютно-фінансових органах країни або в міжнародних валютно-кредитних організаціях.
ВАЛЮТНІ РЕСУРСИ запаси іноземної конвертованої валюти і джерела її надходження.
ВАЛЮТНІ РИНКИ ринки, що обслуговують міжнародний платіжний оборот, який пов’язаний з оплатою грошових зобов’язань юридичних та фізичних осіб різних країн.
ВАЛЮТНІ УГОДИ двосторонні або багатосторонні міждержавні договори, що встановлюють взаємні права і обов'язки, умови і норми валютних відносин, зокрема міжнародних розрахунків і кредитування.
ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ іноземна валюта, цінні папери, платіжні документи (леки, векселі, акредитиви і ін.) і фондові цінності (акції, облігації і ін.) в іноземній валюті; дорогоцінні метали - золото, срібло, платина і метали платинової групи (радій, рутеній, паладій, іридій, осмій).
ВАЛЬВАЦІЯ (від фр. evaluation оцінка) встановлення курсу (вартості) іноземної валюти до національної грошової одиниці. На відміну від валоризації термін В. не включає тенденції до пониження або підвищення курсу: для цього застосовуються поняття ревальвація і девальвація.
ВАНТАЖНА МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ декларація, що пред'являється митниці при перевезенні вантажу через кордон. Містить відомості про вантаж, його відправника і одержувача, складається розпорядником вантажу.
ВАРАНТ (з англ. warrant повноваження, правоздатність) свідоцтво, що забезпечує його власникові право купівлі цінних паперів за встановленою ціною протягом певного періоду часу або позатерміново.
ВАРІЙОВАНА РЕНТА цінні папери, що дають право на отримання частини дивіденду по акції, пайовому внеску і тому подібне.
ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ аналіз витрат виробництва і звернення, що проводиться з метою встановлення ціни пропозиції (ціни продавця) або при пошуку шляхів зниження витрат.
ВАРТІСНИЙ ТАРИФ митний тариф, який визначається як відсоток до ціни оподатковуваних товарів.
ВАРТІСТЬ 1) ціна товару; 2) витрати грошових коштів на придбання товару, на виконання робіт і послуг, на отримання благ; 3) у трудовій теорії вартості опредметнена в товарі праця (мінова В.).
ВАРТІСТЬ ГРОШЕЙ купівельна спроможність грошової одиниці, кількість товарів і послуг, які можна придбати на грошову одиницю при рівні ринкових цін, що склався.
ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ вартість товарів, послуг, життєвих благ, необхідних людині, сім'ї для життя, обчислена в цінах, що діють.
ВАРТІСТЬ КРЕДИТУ засоби, які позичальник сплачує кредиторові за користування кредитом. Головними складовими вартості кредиту є процентна ставка, комісії, збори, страхова премія.
ВАРТІСТЬ ПОТОЧНИХ РОБІТ, ВИКОНАНИХ ПРАЦІВНИКОМ - збільшення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою в результаті виконання робіт працівником у звітному періоді.
ВАРТІСТЬ РАНІШЕ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПРАЦІВНИКОМ - збільшення теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою щодо робіт, виконаних працівником у попередніх періодах, яке виникає у звітному періоді в результаті запровадження виплат по закінченні трудової діяльності чи інших довгострокових виплат працівникам або в результаті їхніх змін.
ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖУ грошова сума, яку отримує власник цінних паперів при пред'явленні цих паперів до обміну на гроші, не включає плати по відсотках.
ВАРТІСТЬ, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ ПЕРВИННА АБО ПЕРЕОЦІНЕНА - вартiсть необоротних активiв за вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi (П(С)БО № 7 "Основні засоби").
ВАУЧЕР (англ. voucher розписка) 1) письмове свідоцтво, доручення, гарантія; 2) приватизаційний чек, документ, що дає право на участь в приватизації за допомогою його обміну на акції підприємства, що приватизується.
ВБУДОВАНА ІНФЛЯЦІЯ середній рівень інфляції за певний період часу.
ВБУДОВАНИЙ СТАБІЛІЗАТОР економічний механізм, що автоматично пом'якшує реакцію рівня валового національного продукту на зміну сукупного попиту, дозволяє зменшити економічні коливання, не вдаючись до частих змін економічної політики.
ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ оформлення розрахункових рахунків, облік руху засобів на рахунках, здійснення розрахунків за допомогою використання рахунків.
ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ позичальник, боржник, що видав вексель, що отримав по ньому кредит і зобов'язаний погасити вексель, повернути кредит.
ВЕКСЕЛЕОТРИМУВАЧ власник векселя, що має право на отримання вказаної в ньому суми грошей.
ВЕКСЕЛЬ – документ, складений за встановленою формою, який підтверджує безумовний обов’язок векселодавця сплатити у зазначений термін вказану у векселі суму.
ВЕКСЕЛЬ, ЩО АКЦЕПТУЄТЬСЯ вексель із зобов'язанням сплатити його при пред'явленні і настанні обумовленого терміну, вказаного в цьому документі, що має напис акцептанта (банка) про згоду на його оплату.
ВЕКСЕЛЬ, ЩО ДОМІЦИЛЮЄ вексель, у якому вказується, що він підлягає оплаті третьою особою (домициліатом) в місці проживання платника або у іншому місці.
ВЕКСЕЛЬНА ГРАЦІЯ встановлене відстрочення сплати грошей по векселю при закінченні зазначеного в нім терміну.
ВЕКСЕЛЬНА КНИЖКА зброшуровані векселі, що випускаються і продаються комерційними банками як універсальний платіжний засіб при негайній оплаті.
ВЕКСЕЛЬНЕ ЗВЕРНЕННЯ рух векселів у сфері звернення як грошових документів, перехід або передача векселя з одних рук в інших, від однієї особи до іншого відповідно до необхідності здійснення між ними вексельних розрахунків.
ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО сукупність юридичних, правових норм, що регулюють вексельне звернення і вексельні відносини.
ВЕКСЕЛЬНИЙ КРЕДИТ форма кредитування банком векселеотримувача шляхом дострокової виплати йому вказаної у векселі суми, за вирахуванням відсотків за час з моменту обліку векселя до терміну платежу по ньому, а також суми банківської комісії.
ВЕЛ ФЕР (від англ, wellfare) соціальна допомога в грошовій формі.
ВЕЛИКА ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА відкрита економіка, в якій завдяки її масштабам ставка відсотка формується під впливом внутрішніх економічних процесів; економіка, здатна робити значний вплив на стан міжнародного ринку і на рівень світової ставки відсотка.
ВЕЛИКЕ ПІДПРИЄМСТВО підприємство, що проводить значну, істотну частку загального обсягу продукції галузі або що характеризується як велике за об'ємними показниками: кількості зайнятих, обсягу продажу, розміру активів. При віднесенні підприємства до розряду великих діє галузева, територіальна і державна специфіка.
ВЕЛИКЕ ЧИСЛО в котируванні цінного паперу позначення цифр до десяткового знаку.
ВЕЛИЧИНА кількісна характеристика розмірів соціально-економічних явищ, їх співвідношення, ступеня вимірювань, взаємозв'язку.
ВЕНАЛЬНА ВАРТІСТЬ ціна, отримана від продажу конкретного об'єкту власності в нормальних умовах, наприклад продаж нерухомості в умовах стабільного ринку.
ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ фінансування, пов'язане з підвищеним ризиком. Венчурний фінансовий капітал вкладається в нову техніку, технологію, освоєння нового типу виробництва.
ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС вид бізнесу, орієнтований на практичне використання технічних і технологічних новинок, результатів наукових досягнень ще не випробуваних на практиці. Цей вид бізнесу пов'язаний з великим ризиком, тому В.Б. часто називають ризиковим.
ВЕНЧУРНІ ОПЕРАЦІЇ (від англ, venture ризиковане підприємство) грошові операції і операції з цінними паперами, пов'язані з кредитуванням і фінансуванням технічних нововведень, наукових досліджень і розробок, впровадження винаходів і відкриттів.
ВЕНЧУРНІ ПІДПРИЄМСТВА невеликі підприємства, що займаються прикладними науковими дослідженнями, інженерними розробками, проектно-конструкторською діяльністю, створенням і впровадженням інновацій.
ВЕРТИКАЛЬНА РЕВІЗІЯ В МАРКЕТИНГУ перевірка функціонування однієї із сторін маркетингової стратегії фірми, наприклад планування асортименту продукції.
ВЕРТИКАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ об'єднання в межах однієї компанії, корпорації фірм, що здійснюють послідовні стадії виробництва готового продукту, починаючи від видобутку сировини, виробництва матеріалів, напівфабрикатів і аж до випуску кінцевого продукту.
ВЕРШИНИ, ЩО ЗНИЖУЮТЬСЯ графік зміни цін на цінні папери, що має вид піків, кожен подальший з яких нижче попереднього, що свідчить про тенденцію ринку, що знижується.
ВЕСЕЛКА облігації, покликані захищати їх власників від валютного ризику; принцип їх погашення базується на валютному кошику.
ВЕТО (лат. veto забороняю) заборона, накладена особами, що мають право ухвалювати рішення про заборону.
ВЗАЄМНА ВЛАСНІСТЬ об'єднання капіталів різних інвесторів для капіталовкладень в різні об'єкти, що стають в результаті такої операції B.В.
ВЗАЄМНЕ СТРАХУВАННЯ форма взаємного страхового захисту, при якому кожен страхувальник одночасно є членом страхового суспільства, страхової компанії.
ВЗАЄМНІ РОЗРАХУНКИ спосіб здійснення розрахунків між підприємствами, організаціями, фірмами, кожна з яких повинна здійснити платежі інший, оскільки володіє щодо неї грошовими зобов'язаннями, що збігаються в часі.
ВЗАЄМНІСТЬ вжитий в міжнародному праві принцип, згідно з яким держави, які керуються цим принципом, надають один одному на своїй території аналогічні права і переймають на себе аналогічні зобов'язання.
ВЗАЄМНО-ОЩАДНІ БАНКИ різновид кооперативних банківських установ в США, що належать до категорії некомерційних і таких, що не мають акціонерного капіталу, первинний капітал яких повертається засновникам через певний час.
ВЗАЄМОДІЯ участь в загальній роботі, діяльності, співпраця, сумісне здійснення операцій.
ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ в економіці: наявність взаємних економічних зв'язків між державами, фірмами, особами, без яких не може обійтися жодна із сторін.
ВЗАЄМОЗАМІННІ ТОВАРИ товари, здатні певною мірою замінювати один одного завдяки тому, що виконують аналогічні функції, задовольняють ті ж потреби. При підвищенні ціни на один з таких товарів зростає попит на інший товар-замінник.
ВИБІРКА частина сукупності економічних об'єктів або показників, обраних для вивчення, щоб зробити висновок про всю сукупність.
ВИБІРКОВА РЕВІЗІЯ часткова перевірка, що охоплює одну із сторін, частин діяльності організації, що ревізується.
ВИБІРКОВИЙ КОНТРОЛЬ контроль якості, вироблений по окремих пробах, вибірках .
ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ реалізація, ліквідація, передача іншим підприємствам основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства.
ВИВІЗ КАПІТАЛУ експорт капіталу в інші країни державою, підприємствами, фірмами, приватними особами з метою вигіднішого розміщення, використання.
ВИВІЗНЕ МИТО вид митних зборів, які використовуються як тимчасова міра для регулювання торгового і платіжного балансів країни.
ВИВІЛЬНЕННЯ РЕСУРСІВ зниження витрати, витрат економічних ресурсів, унаслідок чого частина їх вивільняється, може бути використана на інші потреби.
ВИВІЛЬНЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ зниження чисельності працівників, унаслідок чого частина їх вивільняється від роботи.
ВИГОДИ ВІД ВІДНОВЛЕННЯ КОРИСНОСТІ - величина, на яку сума очікуваного відшкодування активу (у межах балансової (залишкової) вартості цього активу, визначеної на дату відновлення корисності без урахування попередньої суми втрат від зменшення його корисності) перевищує його балансову (залишкову) вартість (П(С)БО № 28 "Зменшення корисності активів").
ВИГРАШ дохід, отриманий від виграшних облігацій, участі в лотереях, різного роду іграх.
ВИГРАШНІ ПОЗИКИ позики, по яких дохід, встановлений умовами їх випуску, виплачується у формі виграшів. Різновидом є безпрограшні позики і відсотково виграшні позики.
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР грошовий документ, в якому оформляється касова операція із видачі готівки підприємствами, установами.
ВИДАТКОВИЙ РОЗКЛАД грошовий документ, розпорядження фінансового органу про відкриття бюджетних кредитів міністерству, відомству, організації.
ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ класифікація заробітної плати залежно від того, за що вона нарахована (основна заробітна плата і додаткова заробітна плата).
ВИДИМИЙ ІМПОРТ товари, фактично ввезені і продані в даній країні.
ВИКЛЮЧЕНІ РИЗИКИ ризики, по яких перевізник вантажу не несе відповідальності.
ВИКОНАВЕЦЬ будь-яка особа (підприємство, організація, фірма, приватна особа), що виконує роботу або надає послуги за замовленням іншої особи або згідно з угодою із замовником робіт і послуг.
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР керівник-адміністратор, що керує питаннями оперативного управління.
ВИКОНАВЧИЙ НАПИС розпорядження нотаріуса на справжньому борговому документі про стягнення з боржника грошей або майна.
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ процес отримання доходів і здійснення витрат, передбачених в затвердженому бюджеті. В ході В.Б. можуть спостерігатися відхилення від прийнятого варіанту, у зв'язку з чим необхідно контролювати і регулювати процес його виконання.
ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ здійснення певних дій через перейняту на себе відповідальність. Заходи забезпечення, покликані компенсувати збитки однієї із сторін через невиконання зобов'язань: неустойка, застава, завдаток, поручительство, гарантія.
ВИКОНАТИ АБО СКАСУВАТИ замовлення клієнта трейдеру; його сенс: як тільки частина замовлення, яку можна задовольнити, буде виконана, решта частини замовлення скасовується.
ВИКОРИСТАННЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ процес забезпечення безперебійності відтворювального циклу, обороту грошових коштів, що авансуються. Для підвищення ефективності використання обігових коштів розраховуються відповідні нормативи, що дозволяє прогнозувати покриття потреби.
ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ процес функціонування засобів виробництва протягом цілого ряду виробничих циклів за межами одного року. Міра використання основних засобів фірмою визначається показниками: фондовіддача, фондомісткість, рентабельність виробництва, коефіцієнти змінності, зношення, оновлення.
ВИКУП придбання певною особою раніше випущених ним цінних паперів; майна, що орендується.
ВИКУП ДЕРЖАВНОГО БОРГУ скорочення розмірів державного боргу шляхом виплати грошей власникам державних цінних паперів при настанні терміну їх погашення.
ВИКУПНА ВАРТІСТЬ сума, що виплачується страхувальником по полісу страхування життя застрахованій особі раніше терміну погашення, але за умови сплати страхових внесків за обумовлений період.
ВИКУПНА ПРЕМІЯ перевищення ціни, при якій позика або цінні папери повертаються позичальником, над первинною ціною або номінальною вартістю.
ВИЛУЧЕНІ ЗАСОБИ засоби підприємств, компаній, вилучені ними з обігу на цілі, безпосередньо непов'язані з виробничою діяльністю.
ВИЛУЧЕННЯ обмін емітентом цінних паперів одного вигляду на інших або готівку, зазвичай після закінчення терміну дії цінних паперів.
ВИЛУЧЕННЯ ГРОШЕЙ І ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІЗ ОБІГУ зменшення обсягу грошей, що в обігу, і цінних паперів, що проводиться державою, з метою скорочення грошової маси для збереження або підвищення курсу валюти, зниження інфляції, заміни грошей і цінних паперів.
ВИЛУЧЕННЯ ПРИБУТКУ ліквідація або відкуп спекулянтами прибуткових контрактів для отримання грошей.
ВИМОГА ПРО ДОДАТКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ вимога брокера до клієнта про внесення грошей або цінних паперів при здійсненні закупівлі в цілях забезпечення закупівлі і отримання маржі.
ВИМОГА РЕЗЕРВІВ ДЕПОЗИТІВ вимога до кредитних інститутів про виділення встановленої суми депозитів, яку вони повинні тримати окремо в сховищі або центральному банку.
ВИМОГИ ДО ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ умови розміщення іноземного капіталу в країні, встановлені її урядом: зобов'язання експорту певної частини продукції, що випускається, забезпечення зайнятості місцевих ресурсів і ін.
ВИМОРОЧНЕ МАЙНО успадковане майно.
ВИМУШЕНА КОНВЕРСІЯ конверсія, вимушена обставинами, відбувається за бажанням компанії. В.К. може відбутися в мить, коли інвесторові вигідно зберегти облігації.
ВИНЯТКОВА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА прилегла до території держави смуга відкритого моря шириною в 200 морських миль (365 км.), в якій тільки прибережна держава має право встановлювати особливий правовий режим, передбачений конвенцією ООН.
ВИНЯТКОВА ЛІЦЕНЗІЯ ліцензія, що надається за певних умов виключно одному ліцензіату. Ліцензіар, що видав таку ліцензію, зберігає право самостійного використання предмету ліцензійної угоди і видачі ліцензій третім особам за винятком обумовлених в угоді умов і певної території.
ВИПАДОК ЗАКРИТТЯ ФІРМИ ситуація, коли фірма зупиняє виробництво в результаті обставин, що зумовлюють збитки, що перевищують загальний обсяг постійних витрат фірми, незалежно від обсягу виробництва
ВИПАДОК МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКІВ ситуація, в результаті якої підприємство отримує економічний прибуток в умовах такого обсягу виробництва, при якому збитки мінімальні.
ВИПАДОК МІНІМІЗАЦІЇ ЗБИТКІВ ситуація, при якій ціна продукту коливається в межах між середніми змінними і середніми загальними витратами.
ВИПЕРЕДЖАЮЧІ ПОКАЗНИКИ макроекономічні показники, коливання яких випереджають в часі виникнення коливань обсягів виробництва. До таких показників відносять курс акцій, пропозицію грошей.
ВИПИСКА відтворення частини документа, наприклад Ст. з банківського рахунку клієнта, показує стан рахунку на певну дату.
ВИПИСКИ З РАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ В БАНКАХ документи, що видаються установами банків підприємствам і що відображають рух грошових коштів на розрахункових (поточних) рахунках.
ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ видача власникові цінного паперу дивідендів, що розподіляються за рахунок чистого прибутку.
ВИПЛАТИ ЗА НЕВІДПРАЦЬОВАНИЙ ЧАС, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ НАКОПИЧЕННЮ - виплати за невідпрацьований час, право на які не поширюється на майбутні періоди .
ВИПЛАТИ ЗА НЕВІДПРАЦЬОВАНИЙ ЧАС, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ НАКОПИЧЕННЮ - виплати за невідпрацьований час, право на отримання яких працівником може бути використано в майбутніх періодах.
ВИПЛАТИ ІНСТРУМЕНТАМИ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА - виплати працівнику, за якими йому надається право на отримання фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством (або його материнським підприємством), або сума зобов'язань підприємства працівнику залежить від майбутньої ціни фінансових інструментів власного капіталу, емітованих підприємством.
ВИПЛАТИ ПО ЗАКІНЧЕННІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - виплати працівнику (окрім виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які підлягають сплаті по закінченні трудової діяльності працівника.
ВИПЛАТИ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ - виплати працівнику, які підлягають сплаті за рішенням підприємства про звільнення працівника до досягнення ним пенсійного віку або за рішенням працівника про звільнення за власним бажанням до досягнення ним пенсійного віку.
ВИПРАВДУВАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ бухгалтерські документи, що засвідчують факт здійснення господарських операцій. В.Д. можуть бути матеріальні прибуткові ордери, квитанції, накладні, приймально-здавальні акти та ін.
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН при прийомі співробітника на роботу: вказаний в трудовому контракті період, протягом якого наймана особа проходить випробування на предмет виявлення її придатності, встановлення відповідності працівника роботі, що доручається йому.
ВИПРОБУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ етап створення нового вигляду товару, послуги, в ході якого новий товар і маркетингову стратегію випробують в умовах реального використання.
ВИРІБ 1) одиниця промислової продукції, кількість якої може обчислюватися в штуках або екземплярах; 2) у множині словом «вироби» називають вироблену продукцію або спеціальні види продукції оборонної промисловості або кустарного виробництва, окремих майстрів.
ВИРІВНЮВАННЯ ВІДМІННОСТЕЙ компенсація відмінностей в оплаті праці різних професій іншими видами доходів.
ВИРОБНИК підприємство, організація, компанія, особа, що виготовляє продукцію, товари, послуги.
ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ компанія, що виробляє матеріально-речову продукцію і надає матеріальні послуги.
ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ максимально можливий обсяг випуску продукції за певний період (зазвичай за рік, місяць) при повному використанні устаткування і виробничих площ на даному підприємстві.
ВИРОБНИЧА СТРУКТУРА розділення економічного об'єкту на частини, елементи по виробничо-технологічних ознаках (заготівельне, ливарне виробництво, механічна, термічна обробка, складальне виробництво і тому подібне).
ВИРОБНИЧА ФУНКЦІЯ економіко-математична залежність у формі зв'язку між кількістю виробленої продукції і чинниками виробництва, які в цій функції розглядаються як праця і капітал.
ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 1) обсяг продукції, який може бути проведений при повному використанні ресурсів, що є у підприємства; 2) потенційні можливості виробництва, наявність чинників виробництва, необхідних ресурсів.
ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ витрати підприємства на виробництво продукції.
ВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ витрати, безпосереднім чином пов'язані з виробництвом продукції.
ВИРОБНИЧІ ВІДНОСИНИ в марксистській політичній економії: економічні відносини між людьми, що складаються в процесі виробництва, обміну, розподілу і споживання матеріальних благ.
ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ 1) сукупність всіх матеріалів, які має підприємство, частину обігових коштів підприємства, ще не включених в процес виробництва, що не поступили на робочі місця; 2) розділ II Плану рахунків бухгалтерського обліку.
ВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ засоби, пов'язані із здійсненням статутної діяльності господарюючого суб'єкта, тобто з виробництвом продукції, будівництвом, сільським господарством і іншими видами діяльності. До них відносяться будівлі, споруди, устаткування, машини, транспортні засоби та ін.
ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ грошові надходження від реалізації продукції (робіт, послуг), товарів і іншого майна при експорті і імпорті.
ВИСЛУГА РОКІВ кількість років трудової діяльності, що дає право на отримання пенсії, підвищення заробітної плати, надання пільг.
ВИСНАЖУЮЧІ ВИТРАТИ урядові витрати, що ведуть до безпосереднього використання економічних ресурсів і до поглинання урядом товарів і послуг, виготовлених з цих ресурсів (урядові закупівлі).
ВИСНОВОК РАХУНКІВ кінцеві записи в рахунках після завершення річного циклу обліку. В кінці року на основі інвентаризації уточнюються записи в рахунках і згідно з ними вираховують обіги і сальдо. При цьому багато рахунків закриваються.
ВИСОКА ІНФЛЯЦІЯ інфляція, яка зростає високими темпами.
ВИТІСНЕННЯ в економіці: дії одного конкурента відносно іншого, що робляться з метою потіснити його на ринках збуту товарів, витіснити з ринку.
ВИТРАТИ виражені в грошовій формі витрати, зумовлені витрачанням різних видів економічних ресурсів (сировини, матеріалів, праці, основних засобів, послуг, фінансових ресурсів) в процесі виробництва і обігу продукції, товарів. Загальні В. розділяють на В. виробництва і В. обігу.
ВИТРАТИ (ДОХІД) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК - загальна сума витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу .
ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ – сума видатків бюджету, коштів на кредитування та коштів на погашення основної суми боргу.
ВИТРАТИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ - собівартість робіт за будівельним контрактом .
ВИТРАТИ зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).
ВИТРАТИ КОНКУРЕНЦІЇ надмірні витрати, пов'язані з конкуренцією, не мають виправдання з погляду інтересів суспільства, наприклад надмірна реклама.
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ витрати в попередньому і звітному періодах, але що підлягають включенню в собівартість продукції в подальші періоди.
ВИТРАТИ МАРКЕТИНГУ витрати виробника, дистриб'ютора на збут продукції і його стимулювання.
ВИТРАТИ МОНОПОЛІСТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ втрати виробника, що виникають через випуск такого обсягу продукції, при якому її ціна нижча за граничні витрати, а середні витрати тих, що вище, забезпечують окупність.
ВИТРАТИ НА ВІДРЯДЖЕННЯ витрати, оплачувані працівникові за час знаходження у відрядженні: добові, витрати по проїзду і витрати по найму житлового приміщення.
ВИТРАТИ НА ВІДСОТКИ ЗА ПРОГРАМОЮ - збільшення протягом звітного періоду теперішньої вартості зобов'язання за програмою з визначеною виплатою в результаті наближення остаточного розрахунку.
ВИТРАТИ НА МАЙБУТНЄ витрати на підприємстві для поліпшення або просування довготривалих перспектив в бізнесі. Вони можуть бути поділені на частини і списані за рахунок прибутку протягом декількох років.
ВИТРАТИ ОБІГУ витрати, пов'язані з процесом обігу продукції.
ВИТРАТИ ПЛЮС метод призначення ціни у вигляді суми витрат плюс прибуток як відсоток понад витрати.
ВИТРАТИ-ВИПУСК економіко-математична балансова модель, що лежить в основі міжгалузевого балансу виробництва і розподілу продукції, заснована на порівнянні вартості продукції, що випускається, і сумарних витрат в грошовому еквіваленті на її випуск.
ВИТРАТНИЙ БЮДЖЕТ економічна політика, що базується на бюджетному дефіциті.
ВИТРЕБУВАННЯ МАЙНА право власника витребувати своє майно, незаконно у нього відторгнуте.
ВИХІД НА РИНОК перша пропозиція своїх товарів на ринку.
ВИХІДНА ДОПОМОГА одноразова допомога, що видається працівникові при звільненні його з роботи, відкликанні робочого або службовця на військову службу, відмові робочого або службовця від переходу на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, ліквідації підприємства, установи, організації.
ВІДГУК (від лат. referre повідомляти) 1) рекомендація, характеристика, що видається однією особою або організацією іншій особі або організації, засвідчує, що вони можуть користуватися довірою в ділових колах, володіють необхідними якостями, кредитоспроможністю; 2) довідка про службу і службові обов'язки.
ВІДЗИВНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, дія якого може бути припинена до настання зазначеного в ньому терміну.
ВІДКАТ неофіційна назва частини грошових коштів, що виділяються на виконання робіт по державному замовленню, яку виконавець замовлення в подяку за отримання даного замовлення, роботи повертає замовникові в особі чиновника, керівника державного органу.
ВІДКАЧУВАННЯ ПРИБУТКУ 1) перетворення прибутку в готівку з можливим вилученням її з обороту.
ВІДКЛАДЕНІ ВИТРАТИ частина нематеріальних активів компанії; витрати, які вже мали місце, але ефект від реалізації яких буде досягнутий в майбутньому.
ВІДКЛИКАНА ОБЛІГАЦІЯ облігація, яка може бути погашена до настання терміну погашення за заздалегідь обумовленою ціною; облігації такого вигляду до певної міри страхують позичальника від можливих втрат у разі зниження процентних ставок після продажу облігацій.
ВІДКЛИКАННЯ АКЦІЙ викуп компанією своїх акцій після завчасного повідомлення їх власників.
ВІДКЛИКАННЯ ЗАСОБІВ повернення засобів їх первинному власникові за його ініціативою або вимогою.
ВІДКЛИКАННЯ ПОЗИКИ виплата позики у будь-який час за бажанням кредитора або боржника.
ВІДКРИТА ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ ліцензія, яка надає ліцензіату виключне право на її використання протягом всього терміну дії ліцензійної угоди.
ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА економіка держави, що відкриває свої межі для проникнення товарів і капіталів з інших країн і вільно експортує свої товари і послуги в інші країни.
ВІДКРИТА МОНОПОЛІЯ монополія, що є єдиним продавцем на ринку якого-небудь товару, але не має спеціального захисту від конкуренції, наприклад, патенту.
ВІДКРИТА ПОЗИКА позика, передплата на яку ще не закінчена.
ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ 1) відповідність купівель і продажів фондових і валютних цінностей або біржових товарів одного вигляду. Перевищення купівлі над продажем називають довгою позицією, а продажу над купівлею короткою позицією.
ВІДКРИТЕ ДОРУЧЕННЯ доручення брокерові, що діє до моменту його виконання або скасування.
ВІДКРИТИЙ ІНТЕРЕС кількість невиконаних контрактів з премією в певний час, термін яких не закінчився.
ВІДКРИТИЙ КОНТРАКТ контракт на біржі, що не ліквідовується на кінець дня, наприклад проданий, але не відкуплений або куплений, не ліквідований продажем.
ВІДКРИТИЙ КРЕДИТ комерційний кредит, що використовується при розрахунках між постійними контрагентами; сума заборгованостей по такому кредиту відноситься на рахунок покупця без документального оформлення векселя.
ВІДКРИТИЙ ПОЛІС поліс, не сплачений гербовим збором, по якому страховик зобов'язується згодом видати поліс, сплачений гербовим збором.
ВІДКРИТИЙ ПРОДАЖ вільне здійснення операцій на біржі з правом участі в ньому будь-якого присутнього члена біржі.
ВІДКРИТИЙ РАХУНОК форма розрахунково-кредитних відносин між продавцем і покупцем, при якій продавець відвантажує товар покупцеві і направляє на його адресу товаророзподільчі документи без оплати, відносячи суму заборгованості в дебет рахунку, відкритого на ім’я покупця.
ВІДКРИТИЙ РЕЗЕРВ резервний капітал, що фігурує у фінансовому звіті.
ВІДКРИТИЙ РИНОК продаж і купівля центральним банком цінних паперів з метою дії на грошову масу в обігу і обсягу кредитів.
ВІДКРИТИЙ ЧЕК некросований чек оплачується наявними і за безготівковим розрахунком.
ВІДКРИТІ ТОРГИ торги, аукціони, про які оголошують усіх охочих брати в них участь і на які вільно допускаються учасники.
ВІДКРИТТЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ процедура привласнення найменування бухгалтерському рахунку з позначенням початкового сальдо (якщо таке є).
ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ здійснення банком встановлених процедур, в результаті яких він відкриває фізичним і юридичним особам рахунок.
ВІДКУП припинення зобов'язань по раніше проданому ф'ючерсному контракту шляхом його викупу, зворотної покупки.
ВІДКУПНА СИСТЕМА передача державою на обумовлений термін права збору податків приватним особам, т.з. відкупникам.
ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ документально оформлена незгода платника на оплату пред'явлених йому розрахункових документів.
ВІДНОВЛЕНА ЦІНА ціна, що досягла колишнього, рівня після циклу пониження або підвищення.
ВІДНОВЛЕННЯ НА РОБОТІ відновлення працівника на колишній роботі і на колишньому посаді у разі його незаконного звільнення.
ВІДНОВНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ сума витрат у вигляді амортизаційних відрахувань, необхідних для повного відновлення зношених об'єктів основних засобів в поточних умовах виробництва, обчислена з урахуванням будівельних норм, що діють, розцінок, вартості матеріальних і трудових ресурсів.
ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ відносини між економічними суб'єктами, що обумовлюються правами на об'єкти власності, пов'язані з переходом власності з одних рук в інші, поділом власності, виникненням нових прав власності.
ВІДНОСНА ВЕЛИЧИНА величина, що є мірою кількісного співвідношення статистичних показників і що відображає відносні розміри явищ.
ВІДНОСНА ПЕРЕВАГА перевага одного виробника нового товару перед іншими, що полягає в тому, що у нього найнижчі витрати, обумовлені заміною виробництва старого товару новим.
ВІДНОСНА ЦІНА ціна товару, що визначається у вигляді відношення до ціни іншого, базисного товару.
ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ економічні показники у вигляді відношення абсолютного показника до базисного значення або у вигляді співвідношення двох різнорідних показників.
ВІДОМІСТЬ первинний документ або обліковий регістр. В. застосовується при всіх формах бухгалтерського обліку. Первинними документами є В., що складаються у момент здійснення господарських операцій.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДОВІРИТЕЛЯ гарантія довірителя перейняти на себе зобов'язань особи, за яку він дав гарантію; у разі невиконання цією особою своїх зобов'язань довіритель зобов'язаний сам виконати зобов'язання.
ВІДПРАВНА ЦІНА ціна, нижче за яку продавець не згоден продавати товар, або найвища ціна, яку готовий заплатити покупець.
ВІДПУСКНА ЦІНА 1) ціна, по якій підприємство відпускає, віддає свій товар споживачам; 2) ціна на продукцію, що відпускається заготовельними організаціями.
ВІДРАХУВАННЯ витрати, різноманітні платежі, які відраховує підприємство, фірма.
ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ платежі підприємств до бюджету соціального страхування для виплати листків з тимчасової непрацездатності та н. Розмір платежів визначається законодавчими актами.
ВІДРАХУВАННЯ НА СОЦІАЛЬНІ ПОТРЕБИ елемент собівартості продукції (робіт, послуг), в якому описані обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами державного соціального страхування до Фонду соціального страхування .
ВІДРЯДЖЕННЯ СЛУЖБОВЕ поїздка працівника згідно з розпорядженням керівника підприємства на певний термін для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи. Оформлюється наказом з вказівкою пункту призначення, терміну і мети відрядження.
ВІДСОТКОВИЙ РИЗИК - ймовірність того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін відсоткових ставок.
ВІДСТРОЧЕНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню.
ВІДСТРОЧЕНИЙ ПОДАТКОВИЙ АКТИВ - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: тимчасової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо .
ВІДСТРОЧЕНИЙ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК - сума податку на прибуток, що визнана відстроченим податковим зобов'язанням і відстроченим податковим активом.
ВІДСТУПНЕ грошова сума або майнова цінність, які один суб'єкт повинен передати іншому, щоб звільнитися від виконання своїх зобов'язань.
ВІДТВОРЕННЯ відтворення витрачених чинників виробництва (природних ресурсів, робочої сили, засобів виробництва) за допомогою їх подальшого виробництва. ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ ЦИКЛ цикл «виробництво-розподіл-обмін-споживання», стадії якого характеризують стани, які проходить економічний продукт від його створення до споживання у міру зміни в часі.
ВІДТВОРЮВАЛЬНІ РЕСУРСИ виробничі ресурси, що володіють здатністю до відтворення (робоча сила, устаткування).
ВІДТІК КАПІТАЛІВ стихійний, нерегульований державою відтік грошових коштів підприємств і населення (валюти) закордон в цілях надійнішого і вигіднішого їх застосування (інвестування), а також для того, щоб уникнути їх експропріації, високого оподаткування, втрат від інфляції.
ВІДТІК УМІВ імміграція, виїзд за кордон на постійну роботу висококваліфікованих фахівців, що не знаходять пристосування своїм здібностям, не затребуваних у власній країні.
ВІДТОКИ частина національного доходу, яка не використовується населенням для придбання товарів і послуг, виготовлених у країні. В. складаються із заощаджень, податків і витрат на купівлю імпортних товарів.
ВІДХИЛЕННЯ ВІД ЦІНИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ - зміна ціни будівельного контракту внаслідок змін попередньо погодженого обсягу робіт, конструктивно-якісних характеристик і строків виконання будівельного контракту.
ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА залишки сировини, матеріалів і напівфабрикатів (обрізання металів, дерева, стружки і так далі), що утворилися в процесі виробництва через його технологічні особливості, недосконалість технології.
ВІДЧУЖЕННЯ передача майна, що належить одній особі у власність іншої особи. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ компенсація витрат або втрат, відновлення витрачених чинників в натуральній або в грошовій формах особі, яка зазнала збитків або витрат. Відшкодування проводиться страховими компаніями, винуватцями збитків, органами, за рішенням яких здійснені витрати.
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКУ В СТРАХУВАННІ повна або часткова компенсація страховиком втрат страхувальника внаслідок настання страхового випадку. Здійснюється шляхом виплати страхового відшкодування.
ВІЗА (з лат. visus - побачений, проглянутий) - письмова відмітка в документі, що є резолюцією, вказівкою виконавцям або дозвіл на певні дії, що вимагають такого дозволу.
ВІЗИТНА КАРТКА (від фр. visile відвідувати) картка, на якій вказані відомості про її власника, володаря. Як правило, на В.К. указується прізвище, ім'я, по батькові, посада, службова (іноді домашня) адреса, телефони. Часто на візитці зображені товарний знак, логотип фірми.
ВІЗУВАННЯ ДОКУМЕНТА підтвердження дії документа, отримання дозволу, згоди уповноважених органів і осіб у разі, коли це передбачено правилами, нормами, законами. Віза оформляється у письмовій формі і може скріплюватися друком, штампом.
ВІЙНА ЦІН довготривале зниження фірмами цін, що повторюється, на свою продукцію, за допомогою якого вони розраховують збільшити обсяги продажу і власних доходів.
ВІЙСЬКОВИЙ БЮДЖЕТ частина державного бюджету, що витрачається на військові потреби.
ВІК УСТАТКУВАННЯ 1) фізичний, фактичний термін, що обчислюється з моменту придбання або установки устаткування; 2) технічний термін, що обчислюється з моменту початку випуску даної моделі.
ВІКНО ПІЛЬГОВИХ КРЕДИТІВ різновид пільгових кредитів, що надаються по спеціальних програмах або в порядку допомоги країнам, що розвиваються, з боку міжнародних банків і фондів.
ВІКОВИЙ ЦЕНЗ вікове обмеження на заняття певної посади, вид діяльності.
ВІКТИМОЛОГІЯ тут: система пояснень невдалої біржової операції в результаті помилки або форс-мажору.
ВІЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ непрокредитована частина забезпечення позики, під яку може бути виданий додатковий кредит за наявності незаповненого загального розміру кредитування. Розраховується як різниця між забезпеченням і заборгованістю по позиці.
ВІЛЬНИЙ ЗАЛИШОК сума коштів на окремому брокерському рахунку клієнта біржі, яка може бути використовувала для покупки або продажу нових контрактів або знята з рахунку.
ВІЛЬНИЙ РИНОК суперницький спосіб купівлі-продажу товарів, розміщення замовлень, видачі підрядів шляхом залучення покупцем (замовником) пропозицій декількох контрагентів, вибору найбільш вигідної з них.
ВІН ЛАЙН (англ. on-line на лінії) безпосередній зв'язок емітента кредитної картки з комп'ютером, що здійснюється у момент укладення оборудки з використанням цієї картки.
ВІНДИКАЦІЙНИЙ ПОЗОВ позов власника про повернення свого майна з чужого незаконного володіння. Стосовно рухомого майна позивач зобов'язаний довести, що відповідач володіє ним незаконно і що дійсним власником є позивач.
ВІНДИКАЦІЯ (лат. vindicatio захист) витребування позивачем-власником свого майна через суд від осіб, що володіють цим майном без законних на те підстав.
ВІНКУЛЬОВАНІ АКЦІЇ іменні акції, передавані третім особам з дозволу того, що випустив їх. Випускаються з метою дізнатися, хто є акціонером і при необхідності виключити певну категорію осіб з числа акціонерів.
ВІРЕМЕНТ (фр. virement повернення) банківська операція: перенесення суми поточного рахунку однієї особи на рахунок іншої особи.
ВІРОГІДНІСТЬ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ кількісна характеристика можливості (вірогідність) настання подій, при яких страхувальникові виплачується страхове відшкодування або страхова сума.
ВІЦЕ-БРОКЕР на біржі: помічник брокера.
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ одна з вищих посадових осіб в корпорації, компанії, що заміщує президента, керує одним з основних напрямів діяльності фірми.
ВІЧНІ ВНЕСКИ різновид умовних внесків, форма державного кредиту, передаваного у власність банку або іншої кредитної установи, якій ставиться в обов'язок виплачувати відсотки по внеску певним організаціям, особам.
ВКАЗАНА ПРИБУТКОВІСТЬ виражене у відсотках відношення дивідендної або купонної ставки до поточної ринкової ціни акції або облігації.
ВКЛАДЕНИЙ КАПІТАЛ фізичний і грошовий капітал, вкладений в певну справу, в бізнес, у виробництво, в торгівлю, в наукові дослідження або в інші галузі економіки, господарства.
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
ВЛАСНИК фізична або юридична особа, що володіє речами, майном, цінностями, благами.
ВЛАСНИК ЦІННИХ ПАПЕРІВ власник акцій, облігацій, грошових сертифікатів, інших цінних паперів.
ВЛАСНІСТЬ приналежність матеріальних і духовних цінностей певним особам, юридичне право на таку приналежність і економічні відносини між людьми щодо приналежності, переділу об'єктів власності.
ВНЕСКИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ засоби в іноземній валюті, що знаходяться на зберіганні в банку.
ВНЕСКИ ДО ЗАПИТАННЯ засоби, що належать банкам або іншим кредитним установам без вказівки терміну зберігання. Вкладник має право у будь-який час затребувати такий внесок частинами або повністю.
ВНЕСКИ НА ПОТОЧНІ РАХУНКИ засоби, якими вкладники розпоряджаються шляхом видачі чеків. Вкладникові видаються розрахункова і чекова книжки.
ВНЕСКИ НА ПРЕД'ЯВНИКА засоби, при наданні яких банку не вказується прізвище особи, що внесла їх. Вкладником вважається особа, що пред'явила ощадну книжку «на пред'явника».
ВНЕСКИ ФІКТИВНІ уявні внески зараховані до депозитів кредити, надані банками своїм клієнтам.
ВНЕСОК внесення певної суми грошових коштів у вигляді внеску в банк, платежів, плати за вступ (вступний В.), участь в організації (членські В.), оплати своєї частки в майновому придбанні (пайовий В.).
ВНЕСОК БЕЗ ТЕРМІНУ ДІЇ банківський депозит, який може бути вилучений вкладником на першу його вимогу.
ВНЕСОК НА ТЕРМІН підлягає поверненню після закінчення встановленого терміну із сплатою відсотків, фіксованих на весь період.
ВНУТРІШНІ ОПЕРАЦІЇ операції між підрозділами однієї організації, компанії.
ВНУТРІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ внутрішня заборгованість держави підприємствам і населенню, що утворилася у зв'язку із залученням їхніх коштів для виконання державних програм і замовлень, випуском в обіг паперових грошей, державних облігацій і інших державних цінних паперів.
ВНУТРІШНІЙ КЛІРИНГ взаємний залік платежів по чеках в межах однієї держави.
ВНУТРІШНІЙ ЛАГ проміжок часу між моментом економічного потрясіння і моментом ухвалення у відповідь міри економічної політики з боку держави.
ВНУТРІШНІЙ ПРИБУТОК прибуток, що виникає під час продажу продукції одній з дочірніх компаній іншої дочірньої компанії, якщо кінцева продукція ще залишається в запасах, нереалізованих на ринку.
ВНУТРІШНІЙ РЕГЛАМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ документ, що регламентує внутрішній устрій організації, має рацію і обов'язки акціонерів.
ВНУТРІШНІЙ РИНОК ринок, що діє всередині країни, в її межах.
ВНУТРІШНЯ КОНВЕРТОВАНА можливість купівлі і продажу іноземної валюти в обмін на національну всередині країни, і навпаки.
ВНУТРІШНЯ ПОЗИКА боргове зобов'язання, як правило, державне, по облігаціях, випущених на внутрішній ринок.
ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ система забезпечення здійснення розрахункових, кредитних і інших операцій в установах банку відповідно до встановлених правил.
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРЧИЙ ОБІГ обчислений в грошовому еквіваленті річний обіг матеріальних ресурсів і грошових » засобів усередині підприємства.
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРЧІ РОЗРАХУНКИ розрахунки із структурними підрозділами, виділеними на самостійний баланс або окремі баланси
ВНУТРІШНЬОГРУПОВЕ САЛЬДО - сальдо дебiторської заборгованостi та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслiдок внутрiшньогрупових операцiй .
ВНУТРІШНЬОГРУПОВІ ОПЕРАЦІЇ - операцiї мiж материнським та дочiрнiми пiдприємствами або мiж дочiрнiми пiдприємствами однiєї групи.
ВОДЯНІ ЗНАКИ спеціальні видимі на світло зображення, що розміщені на паперових грошах для запобігання їх підробці.
ВОЛАТИЛЬНІСТЬ КУРСУ непостійність, мінливість курсу на біржі за конкретний період часу.
ВОЛОДІННЯ одна з форм власності на основні засоби: землю, будови, майно, гроші, цінні папери, природні ресурси.
ВОЛЮНТАРИЗМ (від латів. voluntas воля) в економіці: довільні рішення в господарській практиці, що нехтують об'єктивними умовами і науково обгрунтованими рекомендаціями.
ВОЛЯ ДО РОЗВИТКУ сильне прагнення країн, фірм, підприємців забезпечити економічне зростання, що спонукає їх змінювати старі способи господарювання на нові.
ВОРКФЕР (з англ. work-работа) зміна системи соціального забезпечення, яка вказує особам, що одержуюють допомогу, вимоги щодо пошуку роботи.
ВОТУВАТИ ухвалювати рішення шляхом голосування.
ВОТУМ (лат. voturn бажання) рішення, думка, виражена у формі голосування.
ВПРОВАДЖЕННЯ розповсюдження нововведень, досягнення практичного використання прогресивних ідей.
ВСЕСВІТНІЙ БАНК (ВБ) група з трьох міжнародних фінансових інститутів, що включає Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР), Міжнародну фінансову корпорацію (МФК) і Міжнародну асоціацію розвитку (MAP), кожен з яких володіє статусом самостійної спеціалізованої установи ООН.
ВСТАНОВЛЕНИЙ КУРС легальний, визнаний валютний курс.
ВСТАНОВЛЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЙНИХ ЦІН продаж товарів по цінах, не залежних від витрат.
ВСТАНОВЛЕННЯ КУРСУ на валютних міжнародних ринках: щоденне встановлення курсів різних валют шляхом зміни рівня їх купівлі або продажу у відповідності з мінливими умовами ринку.
ВТЕЧА ВІД ГРОШЕЙ прагнення людей і фірм уникнути накопичень і зберігання нестійкої, схильної до інфляції валюти, грошей, що знецінилися, шляхом якнайшвидшого їх перетворення на матеріальні цінності, тобто за допомогою купівлі рухомого і нерухомого майна.
ВТОРИННА ЗАЙНЯТІСТЬ зайнятість, що виникає додатково до основної роботи, робота за сумісництвом, не за основним місцем роботи.
ВТОРИННА ІПОТЕКА іпотечна застава, коли кредит видається під раніше вже закладений об'єкт нерухомості.
ВТОРИННИЙ РИНОК ринок без посередників, на якому здійснюються операції з купівлі або продажу цінних паперів між особами, первинними кредиторами, і позичальниками.
ВТОРИННИЙ РОЗПОДІЛ ЦІННИХ ПАПЕРІВ торгівля цінними паперами їх першим власником.
ВТОРИННІ РЕСУРСИ матеріали і вироби або їх частина, які після первинного використання можуть застосовуватися повторно у виробництві як початкова сировина або виріб, є джерелом додаткових матеріально-технічних ресурсів.
ВТРАТИ ВІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ - сума, на яку балансова (залишкова) вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування.
ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ втрати, пов'язані з неналежним зберіганням товарно-матеріальних цінностей.
ВТРУЧАННЯ прагнення держави цілеспрямовано, прямо або побічно впливати на економіку, щоб привести її у відповідність з панівною економічною політикою.
ВУЛИЧНИЙ РИНОК мережа посередників, покупців і продавців цінних паперів, що спілкуються між собою за допомогою телекомунікацій. Практично всі облігації і акції, не включені в біржовий список, продаються на цьому ринку.
ВУЛИЧНИЙ СЕРТИФІКАТ акціонерний сертифікат, виписаний на ім’я інвестиційного дилера або брокера, що працюють з цінними паперами, але що фактично належать особі, яка сплатила гроші за акції. Популярний серед інвесторів, оскільки купівля-продаж не ускладнена формальностями.

Г

ГАЛАСЛИВА ДУЕЛЬ конкурентна боротьба в ході скупки контрольного пакету акцій, в якої сторони не зривають своїх намірів і здійснюють ефектні рекламні заходи.
ГАЛУЗЬ сукупність підприємств і виробництв, що виготовляють однакову продукцію, технології і послуги.
ГАМБУРГСЬКА МЕТОДИКА гамбургський метод обчислення відсотків за поточними рахунками процентною шкалою.
ГАП (з англ. gap прогалина, розбіжність) різке зниження ціни біржового товару, при якому мінімальна ціна попереднього біржового дня вища за максимальну ціну поточного дня.
ГАРАЖ «ставити в гараж» переводити активи або пасиви в інший центр або іншій компанії в цілях зменшення податків.
ГАРАНТ (з фран. garantir забезпечувати, ручатися) особа, що дає гарантію, гарант. Г. бере на себе вторинну відповідальність по сплаті боргу тієї особи, платоспроможність якої він гарантує. Г. можуть бути держава та її органи, установи, підприємства, фірми.
ГАРАНТ ВИПУСКУ кредитно-фінансова установа (банк, брокерська фірма), що забезпечує розміщення на первинному ринку емісії цінних паперів.
ГАРАНТІЙНА МАРЖА різниця між вартістю застави за наданий кредит і величиною самого кредиту.
ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ документ, який використовується при операціях, коли сторона, що поставляє товар або надає банківські послуги, вимагає від контрагента з операції гарантії платежу.
ГАРАНТІЙНИЙ ВНЕСОК резерв для покриття можливої різниці між ціною у терміновому контракту і подальшим його котируванням, частина загальної суми оплати замовлення, що спочатку вноситься клієнтом, покликана запобігти можливій відмові від замовлення в процесі його виконання.
ГАРАНТІЙНИЙ КАПІТАЛ термін, вжитий у низці країн, характеризує власний капітал приватних акціонерних і ощадних банків, страхових компаній; зазвичай в ліквідній формі, в межах 10% до суми зобов'язань.
ГАРАНТІЙНИЙ КОНТРАКТ 1) контракт, що гарантує надання по ньому певних послуг протягом всього періоду його дії; 2) контракт, згідно з яким фізичне або юридичне коло осіб зобов'язується виступити як гарант.
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН період часу, протягом якого виробник товару або продавець гарантують його відповідність вимогам договору, показникам якості, паспортним даним.
ГАРАНТІЯ форма відповідальності за виконання взятих зобов'язань.
ГАРАНТІЯ ПАРИТЕТУ гарантія обмінного курсу з метою уникнення втрат у момент оплати через можливе підвищення або пониження курсу обміну валюти.
ГАРАНТІЯ РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙ державна гарантія ризиків капіталовкладень, направлених закордон для інвестицій в державний сектор.
ГАРАНТОВАНА ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ: 1) для орендаря частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов'язаною з ним стороною; 2) для орендодавця частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим станом відповідати за гарантією.
ГАРАНТОВАНА ПОЗИКА 1) вид позики, погашення суми і сплата відсотка по якому забезпечуються або заставою майна або певними доходами. Як гарант може виступати держава; 2) гарантована урядом облігаційна позика місцевих органів управління, випущена для стабілізації фінансових ресурсів.
ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД дохід, отримання якого практично не залежить від умов, що складаються; який забезпечується у будь-якому випадку.
ГАРАНТОВАНИЙ КРЕДИТ кредит, що надається під гарантію банків фірм або урядових органів. Зазвичай до Г.К. вдаються в тому випадку, якщо постачальник не упевнений в платоспроможності покупця.
ГАРАНТОВАНИЙ КУПОН фіксована ставка відсотка, що виплачується на облігації на пред'явника.
ГАРАНТОВАНИЙ ЧЕК чек клієнта, гарантований його банком.
ГАРАНТОВАНІ ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКУ - виплати працівнику, які не залежать від майбутньої трудової діяльності .
ГАРАНТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ облігації, випущені дочірньою компанією під гарантію материнської компанії відносно як основної суми боргу, так і відсотків.
ГАРАНТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ акції і облігації акціонерних товариств, згідно з якими уряд гарантує регулярну виплату доходів, дивідендів, відсотків, якщо це за яких-небудь причин не зможе зробити власне акціонерне товариство.
ГАРМОНІЗАЦІЯ взаємне узгодження, систематизація, уніфікація, координація, впорядкування, забезпечення взаємної відповідності економічних процесів, відносин, товарів, податків і тому подібне.
ГАРМОНІЗАЦІЯ ПОДАТКІВ систематизація і уніфікація податків, координація податкових систем і податкової політики країн, що входять в міжнародні регіональні угрупування. Гармонізація знаходить своє вираження у створенні митних союзів, що об'єднуюють низку держав, які проводять єдину митну політику.
ГАРМОНІЙНІСТЬ ТОВАРНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ ступінь близькості між товарами різних асортиментних груп з позиції їх споживчого використання.
ГАРЯЧІ ГРОШІ грошові кошти, великі маси спекулятивних короткотривалих капіталів, власники яких терміново переміщують їх з однієї царини застосування або з однієї країни в іншу з метою уникнути наслідків інфляції або отримати вищий прибуток, внаслідок чого відбувається міграція капіталів.
ГАСТАРБАЙТЕР (з нім. gastarbeiter робочий-іммігрант) іноземний робочий, що переїздить із слаборозвиненої країни в промислово розвинену.
ГЕНЕРАЛЬНА ЗАСТАВА застава в розмірі, який повинен гарантувати суму кредиту, судові витрати і трирічні відсотки на випадок, якщо боржник не зможе сплатити кредит, отриманий під цю заставу.
ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ 1) дозвіл на експорт та імпорт товарів, виданий на термін, як правило, до одного року; 2) валютна ліцензія, що дає право комерційному банку здійснювати операції в іноземній валюті на території країни і за кордоном.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ АГЕНТ головна організація, яка на території країни або в регіоні відповідає за все агентське обслуговування клієнтів принципала, агентом якого є дана організація.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР директор великої, багатопрофільної фірми, заступники якого виступають як директори, керівники окремих підрозділів або напрямів діяльності фірми.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР підприємство-імпортер, що самостійно організовує збут в країні або в низці країн (у регіоні) безпосередньо своїми силами або завдяки дилерській мережі.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР господарський договір між організаціями, що має загальний, універсальний характер.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ЛІЗИНГ договір про лізинг, згідно з яким лізингоотримувачу надається право поповнювати список устаткування, що орендується, без додаткового узгодження з лізинговою фірмою.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДРЯДЧИК підприємство, що є головним виконавцем договірного підряду, тобто угоди із замовником про виконання певного кола робіт, найчастіше будівельних. Г.П. відповідає перед замовником за виконання всього комплексу робіт, встановлених договором.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОЛІС 1) поліс, що обумовлює при страхуванні передбачувану вартість страхованих товарів; страхова премія визначається після остаточного уточнення вартості товарів; 2) поліс, за умовами якого вважаються застрахованими всі отримувані або такі, що відправляються протягом певного часу, вантажі .
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК підприємство, що уклало із замовником договір на комплексне постачання товарів, машин, устаткування багатьма фірмами і відповідає за постачання в цілому.
ГЕОГРАФІЧНИЙ СЕГМЕНТ - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва певного виду (або групи) продукції (робіт, послуг) у конкретному економічному середовищі, яка відрізняється від інших отриманням доходу, економічними і політичними умовами, взаємозв'язком між діяльністю в різних географічних регіонах, віддаленістю операцій, характерними ризиками діяльності, правилами валютного контролю і валютними ризиками в таких регіонах .
ГІБРИДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ цінні папери у вигляді облігацій, які одночасно можуть бути використані як привілейовані кумулятивні акції.
ГІПЕРІНФЛЯЦІЯ (з грец. hyper над, понад і лат. inflatio здуття) винятково швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, яке призводить до різкого знецінення грошової одиниці, розладу платіжного обороту і порушення нормальних господарських зв'язків.
ГЛИБИНА РИНКУ масштаби ділової активності, що не викликають зміни цін. Г.Р. відображає ліквідність ринку і здатність даного ринку до розширення купівлі і продажу товарів без значної зміни цін на них.
ГЛОБАЛЬНЕ ДЕПОНУВАННЯ здача банком на зберігання в спеціалізований банк пакету цінних паперів в суворому порядку, класифікованому за категоріями, без можливості часткового вилучення.
ГЛОБАЛЬНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК податок, що стягується з сукупного доходу платника податків незалежно від джерел отримання доходу.
ГНУЧКИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС валютний курс, визначений ринковими чинниками, що діють на валютному ринку. Гнучкий курс часто називають плаваючим.
ГНУЧКИЙ ГРАФІК ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ спосіб використання робочого часу, при якому фіксується тільки тривалість роботи, тоді як години роботи можуть видозмінюватися залежно від ситуації, що складається на роботі, бажання і можливостей самого працівника.
ГНУЧКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КУРС спосіб дій держави, підприємства, фірми, при якому вони відмовляються від жорсткої, заздалегідь запланованої лінії економічної поведінки на користь «м'якої», такої, що деформується, змінної залежно від умов і обставин курсу.
ГНУЧКИЙ КАПІТАЛ капітал, що легко піддається заміщенню.
ГНУЧКИЙ ТАРИФ митний тариф, призначений для вирівнювання цін на товари, що імпортуються і вітчизняні.
ГНУЧКІСТЬ мобільність, пристосування організацій і осіб, що займаються економічною діяльністю, до зміни умов; уміння, здатність швидко змінювати спосіб дій економічного суб'єкта.
ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО підприємство, що володіє контрольним пакетом акцій, володіє повноваженнями управління щодо своїх дочерніх компаній, філій.
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР посадова особа підприємства, що забезпечує організацію бухгалтерського обліку, контроль і віддзеркалення на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснюваних підприємством, установою господарських операцій, надання оперативної інформації, складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності.
ГОЛОВНИЙ РАХУНОК рахунок синтетичного обліку, передбачений Планом рахунків бухгалтерського обліку.
ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КРЕДИТІВ державний орган і його керівники, яким надано головне право розпоряджатися бюджетними асигнуваннями, що виділяються, направляти їх для використання за певним призначенням. На підприємствах головним розпорядником кредитів, зазвичай, є директор і головний бухгалтер.
ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень.
ГОМЕОСТАЗИС (отгреч. homoios подібний і stasis стан) прагнення і здатність економічної системи зберігати рівновагу, що характеризується стійкістю, стабільністю і консервативністю системи.
ГОМОГЕННИЙ КАПІТАЛ капітал, однорідний по віковій структурі.
ГОНОРАР (лат. honorarium винагорода за послуги) грошова винагорода, що виплачується авторові твору, винаходів, а також його спадкоємцям за публікацію і використання його творів. Розмір Г. визначається в авторському договорі.
ГОСПОДАРСТВО сукупність природних і проведених в результаті діяльності людини засобів, що використовуються для створення, підтримки, поліпшення умов і засобів існування, життєзабезпечення.
ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ - дочірнє, асоційоване, спільне підприємство, філія, представництво або інший підрозділ підприємства, які перебувають або ведуть господарську діяльність за межами України.
ГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ об'єднання підприємств, організацій, створене з метою здійснення спільної господарської діяльності на основі договору про спільну діяльність.
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО область права, норми, що розповсюджуються на економічні відносини щодо господарювання, господарській діяльності і на типові економічні реалії.
ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО комерційна організація у формі акціонерного товариства з розподіленим на частки, внески її засновників (учасників) статутним капіталом.
ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР угода, що укладається між фірмами, компаніями, підприємствами, організаціями з метою забезпечення і обслуговування їх господарської діяльності і виконання взаємних зобов'язань в процесі здійснення економічної, господарської діяльності.
ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ сукупність організаційних структур і конкретних форм і методів управління, а також правових норм, за допомогою яких реалізуються економічні закони, що діють в конкретних умовах.
ГОСПОДАРСЬКИЙ РИЗИК невід'ємний компонент ринкової економіки: комерційна, виробнича діяльність в ситуації невизначеності через нестачу інформації, що не гарантує в таких умовах досягнення позитивного результату.
ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК метод управління, господарювання підприємств, в основі якого лежить самоокупність підприємства, досягнення відповідності його доходів витратам.
ГОСПОДАРСЬКИЙ СЕГМЕНТ - відокремлювана частина діяльності підприємства з виробництва певного виду (або групи) продукції (робіт, послуг), яка відрізняється від інших видом продукції (робіт, послуг), отриманням доходу, характером виробничого процесу, притаманними їй ризиками, категорією споживачів.
ГОСПОДАРСЬКИЙ СПОСІБ БУДІВНИЦТВА форма організації будівельних і монтажних робіт, коли вони виконуються власними силами забудовника, без залучення спеціалізованих виконавців у вигляді підрядних організацій.
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУБ'ЄКТ, ЩО ГОСПОДАРЮЄ юридична або фізична особа, що веде господарство, економічні, господарські операції від свого імені.
ГОСПОДАРСЬКІ ВИТРАТИ витрати на господарські потреби, підтримку життєдіяльності компанії (опалювання, освітлення, прибирання і тому подібне), а також на інші управлінські витрати (придбання інвентарю, окремих витратних матеріалів і тому подібне).
ГОТІВКА 1) грошові кошти у формі паперових грошей і монет, грошових знаків; 2) перехідний залишок грошових коштів підприємства, фінансові кошти, призначені для витрат, але не витрачені.
ГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК розрахунки між підприємствами або фізичними особами готівкою.
ГОФ-МАКЛЕР головний біржовий маклер, що обирається на певний термін членами біржі з числа біржових маклерів; входить до складу біржового комітету. У його функції входить спостереження за діяльністю маклерів, складання звітів для біржової комісії з операцій, що відбулися.
ГРА АКТИВАМИ отримання дешевого доступу до активів шляхом купівлі цінних паперів, поточна ринкова ціна яких не відображає реальну вартість активів компанії.
ГРА НА БІРЖІ проведення спекулятивних операцій на біржі за допомогою вдалої скупки і продажу цінних паперів і інших об'єктів біржової торгівлі з метою отримання прибули.
ГРА НА КРИВІЙ ПРИБУТКОВОСТІ отримання прибутку від використання змін в співвідношенні короткотривалих і довготривалих процентних ставок.
ГРАВІТАЦІЯ явище взаємного впливу цін на різних ринках
ГРАНИЧНА КОРИСНІСТЬ приріст корисності, додаткова корисність, яку отримує споживач блага при збільшенні кількості спожитого блага на одну одиницю.
ГРАНИЧНА НОРМА ЗАМІЩЕННЯ норма заміщення одного блага іншим, при дотриманні якої зберігається той же рівень задоволення споживача.
ГРАНИЧНА НОРМА ТРАНСФОРМАЦІЇ збільшення випуску товару, яке може бути отримане в результаті скорочення випуску іншого товару на одиницю, або скорочення випуску товару, необхідне для збільшення випуску іншого товару на одиницю.
ГРАНИЧНА ПРИБУТКОВІСТЬ РЕСУРСУ прибутковість, що забезпечується додатковою одиницею залучення ресурсу в умовах досконалої конкуренції. Якщо граничний дохід дорівнює фіксованій ринковій ціні, то його, як правило, називають граничною цінністю.
ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО НАКОПИЧЕННЯ збільшення споживачем накопичення грошових коштів при збільшенні його доходів на одну одиницю або на один відсоток.
ГРАНИЧНА СХИЛЬНІСТЬ ДО СПОЖИВАННЯ збільшення обсягу споживання споживачем при збільшенні його доходів на одну одиницю або на один відсоток.
ГРАНИЧНА ЦІНА (лімітована ціна) 1) максимально допустиме збільшення або зниження цін на ринку протягом торгового сезону; 2) ціна за замовленням брокера з обмежувальними умовами, встановлювана учасниками на ринку термінових операцій.
ГРАНИЧНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ середня чисельність тих у списку, що працюють за звітний період. Визначається з урахуванням всіх працівників підприємства, зокрема що працюють по договорах цивільно-правового характеру і за сумісництвом з обліком реально відпрацьованого часу.
ГРАНИЧНИЙ АНАЛІЗ аналіз оптимального значення змінної, економічного показника, отриманий шляхом порівняння витрат і вигод.
ГРАНИЧНИЙ ДОХІД приріст доходу в результаті збільшення продажу товару на одну одиницю.
ГРАНИЧНИЙ ПРОДУКТ додатковий продукт, проведений при використанні додаткової одиниці ресурсу. Розраховується як відношення зміни кількості продукту до зміни кількості використаного ресурсу.
ГРАНИЧНІ ВИТРАТИ витрати виробництва і звернення, необхідні для збільшення виробництва і продажу товарів на одну одиницю.
ГРАНИЧНІ СТРАХОВІ СУМИ максимальні розміри можливого забезпечення по добровільному страхуванню майна.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК) РЕЧОВИНИ максимальна концентрація речовини в різних об'єктах навколишнього природного середовища, що не викликає несприятливої дії на населення, флору і фауну.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ СКИДАННЯ (ГДС) максимальна кількість речовин в стічних водах, що допустима для скидання в даному пункті водного об'єкту в одиницю часу, не порушує норми якості води в заданій ділянці водоймища.
ГРАНТ-ЕКВІВАЛЕНТ показник ступеня пільговості пільгового кредиту, що надається, вимірюваний різницею між пільговим і комерційним кредитами, що забезпечують кредиторові рівновеликий дохід. Дорівнює безвідплатній частині кредиту.
ГРАТИФІКАЦІЯ грошова премія, заохочення, стимулювання працівників за якісне виконання ними своїх обов'язків.
ГРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД пільговий період, відстрочення початку погашення кредиту після його повного використання.
ГРАЦІЙНІ ДНІ дні для сплати по векселю.
ГРИВЕНИК десятикопійкова російська монета, що випускається з 1701 р.
ГРИВНЯ грошова і вагова одиниця Київської Русі. У XII ст. була у формі срібного злитка, а потім срібного бруска вагою близько 200 р.
ГРІХОВНЕ КОЛО БІДНОСТІ проблема, характерна для країн, що розвиваються, полягає в тому, що низький дохід не дозволяє здійснювати заощадження, а отже, інвестиції в масштабах, необхідних для розвитку виробництва, збільшення доходів. У результаті бідність породжує бідність.
ГРІШ російська срібна монета, що використовувалася в XIV-XVII вв. У різних російських князівствах Г. різнилася вагою і зображенням на монетах. Назва «гріш» послужила Джерелом збірної назви платіжних засобів гроші.
ГРОСБУХ головна бухгалтерська книга.
ГРОШІ – загальний еквівалент вартості, за допомогою якого вимірюються витрати праці асоційованих працівників.
ГРОШОВА ВИНАГОРОДА грошова оплата праці працівників у вигляді заробітної плати і премії, що залежить від кількості і якості праці.
ГРОШОВА ВУАЛЬ трактування ролі грошей як ціннісної оболонки реальних речових процесів.
ГРОШОВА ГІПОТЕЗА твердження, що скорочення пропозиції грошей є причиною більшості економічних криз.
ГРОШОВА ЄМКІСТЬ РИНКУ величина, що відображає кількість грошей, яку можуть поглинути запропоновані на ринку товари, цінні папери і послуги. Лімітується розмірами послуг і рівнем виробництва.
ГРОШОВА ІЛЮЗІЯ орієнтація одержувача грошових доходів на номінальну величину цих доходів без урахування купівельної спроможності грошей, що змінилася у зв'язку із зростанням цін.
ГРОШОВА КАРТКА картка, по якій можна отримувати готівку з автомата (банкомату, терміналу), а також що дозволяє здійснювати швидкий переказ грошей з поточного рахунку платника на поточний рахунок одержувача платежу.
ГРОШОВА МАСА кількість грошей в обігу у вузькому сенсі кількість грошей, що складається з готівки і депозитів; у ширшому сенсі до них належать і різні категорії термінових і ощадних депозитів, депозитних сертифікатів.
ГРОШОВА ОДИНИЦЯ встановлений в законодавчому порядку грошовий знак; один з елементів національної грошової системи.
ГРОШОВА РЕГАЛІЯ виключне право держави на емісію грошей.
ГРОШОВА РЕНТА третя форма земельної ренти, що змінила відробіток за надання землі і оплату наданої землі частиною вирощених на ній продуктів.
ГРОШОВА РЕФОРМА глибоке перетворення грошової системи країни, що проводиться державою у зв'язку з розладом грошового обігу і з метою зміцнення національної валюти, стабілізації грошової одиниці.
ГРОШОВА СИСТЕМА грошові знаки країни, грошові одиниці, правила емісії і форми обігу грошей, грошові відносини, законодавчо встановлені в країні.
ГРОШОВА ШКОЛА теорія емісії, згідно з якою кожна випущена банкнота повинна бути забезпечена металом. .
ГРОШОВЕ ВІДРАХУВАННЯ заходи майнового характеру, вжиті до посадової особи за певні господарські або дисциплінарні порушення.
ГРОШОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ зобов'язання, прийняті в грошовій формі.
ГРОШОВЕ ПОКРИТТЯ ступінь наявності у організації грошового забезпечення, необхідного для здійснення всіх її платежів у встановлені терміни.
ГРОШОВИЙ АКРЕДИТИВ іменний документ, що підтверджує факт внесення до банку клієнтом суми грошей і відповідне доручення цього банку одному або декільком банкам (кореспондентам) про виплату власникові акредитиву вказаної в ньому суми протягом зазначеного терміну.
ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ капітал в грошовій формі.
ГРОШОВИЙ МЕТАЛ благородний метал, за яким через обставини, що склалися, закріплюється роль грошей як загального еквівалента.
ГРОШОВИЙ МЕХАНІЗМ економічний інструмент, за допомогою якого зміни в грошовій масі впливають на решту економіки.
ГРОШОВИЙ ОБІГ безперервний рух грошей в наявній і безготівковій формах, що обслуговує обіг товарів, а також нетоварні платежі і розрахунки в господарстві.
ГРОШОВИЙ ПЕРЕКАЗ 1) нарахування грошей підприємствами і організаціями, а також між ними і окремими громадянами через кредитні установи і підприємства зв'язку; 2) письмове або телеграфне розпорядження відправника грошей про їх виплату особі, вказаній в переказі.
ГРОШОВИЙ РИНОК сукупність однорідних національних кредитних і депозитних ринків, де центральний банк, комерційні банки і фінансові інститути здійснюють операції по короткотривалих цінних паперах, частина ринку позикових капіталів, на якому здійснюються короткотривалі депозитно-позикові операції.
ГРОШОВИЙ СТАНДАРТ те, що беруть за загальною згодою за основу грошової системи країни. По відношенню до цієї бази визначається вартісний зміст грошей, і особливо грошової одиниці. Характерні металевий стандарт, золотий, золотозлитковий, золотодевізний, золотовалютний.
ГРОШОВИЙ ТОВАР товар, що виконує в процесі історичного розвитку роль грошей, загального еквівалента, вимірника вартості.
ГРОШОВИЙ ЧЕК документ встановленої форми, що містить наказ підприємства банку про виплату з рахунку чекодавця готівкою суми, вказаної в чеці.
ГРОШОВІ АГРЕГАТИ види грошей і грошових коштів, що відрізняються один від одного ступенем ліквідності, тобто можливістю швидкого перетворення на готівку, показники структури грошової маси.
ГРОШОВІ ВИТРАТИ форма реалізації населенням грошових доходів, їх спрямування на купівлю товарів, оплату послуг, сплату податків і зборів, здійснення платежів, внесків, придбання цінних паперів і тому подібне.
ГРОШОВІ ДОКУМЕНТИ поштові марки, марки державного мита, вексельні марки, сплачені авіаквитки, сплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії та ін.
ГРОШОВІ ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ основна форма особистих доходів громадян і сімей, домашніх господарств, що отримуються у вигляді грошових коштів.
ГРОШОВІ ЗНАКИ металеві або паперові знаки вартості, що знаходяться в обігу і в грошових заощадженнях. Номінали Г.З. встановлюються так, щоб раціонально забезпечити готівкові розрахунки, платежі.
ГРОШОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ зобов'язання підприємства з виплати грошей, оплати рахунків і вимог, включаючи виплату нарахованої заробітної плати, пред'явлених грошових рахунків (платіжних вимог), оплату оголошених дивідендів, внесення податків і інших платежів, повернення банківських позик і відсотків по ним.
ГРОШОВІ КОШТИ - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.
ГРОШОВІ КОШТИ В ДОРОЗІ грошові кошти, що належать підприємству, але ще не зараховані на його розрахунковий рахунок.
ГРОШОВІ РЕФОРМИ перетворення грошової системи, що проводяться державою з метою впорядкування грошового обігу.
ГРОШОВІ СИСТЕМИ форми організації грошового обігу в країні, що склалися історично і закріплені національним законодавством. До Г.С. належать наступні елементи: 1) грошова одиниця; 2) масштаб цін; 3) види грошей, що мають законну платіжну силу кредитні і паперові гроші.
ГРОШОВІ ФОНДИ спеціально виділені, відносно відокремлені частини грошових коштів, призначені для певної мети, виконують певну функцію. Наприклад, грошові кошти, виділені для виплати пенсій, утворюють пенсійний фонд, а призначені для виплати заробітної плати - фонд оплати праці.
ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА курс, що проводиться державою, і вжиті заходи в галузі грошового обігу і кредиту, направлені на забезпечення стійкого, ефективного функціонування економіки, підтримку в належному стані грошової системи.
ГРОШОВО-КРЕДИТНІ КРИЗИ серйозні загострення протиріч, що періодично повторюються, і вибухи потрясінь в грошово-кредитній сфері, що викликані недотриманням принципів грошового обігу, диспропорціями у виробництві, розподілі, обміні, споживанні.
ГРУПА - материнське (холдингове) підприємство та його дочірні підприємства.
ГРУПА АКТИВІВ, ЯКА ГЕНЕРУЄ ГРОШОВІ ПОТОКИ - мінімальна група активів, використання якої приводить до збільшення грошових коштів окремо від інших активів.
ГРУПА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ - сукупність однотипних за призначенням та умовами використання нематеріальних активів.
ГРУПА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ - сукупнiсть однотипних за технiчними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матерiальних активiв.
ГРУПОВИЙ АУКЦІОН форма біржової торгівлі, при якій відбувається накопичення замовлень, що розпродуються потім один раз або двічі в торговому залі під контролем уповноваженого брокера або співробітника біржі.
ГРУПОВИЙ ПОКАЗНИК узагальнюючий, сукупний економічний показник, такий, що синтезує приватні показники і характеризує всю групу показників в цілому.
ГРЮНДЕРСТВО масове неврегульоване заснування акціонерних товариств, банків, страхових компаній, що супроводжується емісією цінних паперів, біржовими спекуляціями, створенням тимчасових, фіктивних фірм, шахрайством.
ГУДВІЛ - перевищення вартостi придбання над часткою покупця у справедливiй вартостi придбаних iдентифiкованих активiв та зобов'язань на дату придбання .
ГУЛЬДЕН грошова одиниця Нідерландів, запроваджена в 1816р. Поділяється на 100 центів.
ГУМОВИЙ ЧЕК чек, не забезпечений відповідним залишком на банківському рахунку.
ГУРТ бічна поверхня (обідок) монети, медалі.

Д

ДАМНІФІКАЦІЯ (від лат. damnum збиток) зазнає збитків.
ДАМНО 1) різниця між номінальною і курсовою (обчисленою по поточному курсу) вартістю грошей; 2) витрати банківських установ, пов'язані з інкасуванням зданих на комісію векселів, тобто з отриманням готівки по цих векселях.
ДАНИНА примусове вилучення засобів, натуральний або грошовий збір, що стягувався з переможеного народу, а також прямі податки, що збираються з населення.
ДАРМОВИЙ ЕФЕКТ прибуток, що отримується банками від розміщення «безкоштовних» ресурсів клієнтів.
ДАРМОВІ БЛАГА блага, необхідність виробництва і розподіл яких в суспільстві відсутній, оскільки їхня пропозиція настільки велика, що їхня ціна дорівнює нулю, наприклад сонячне світло, сніг взимку і тому подібне.
ДАТА «БЕЗ ДИВІДЕНДУ» дата, з якою цінний папір вводиться в ринковий обіг без включення суми оголошеного очікуваного дивіденду в контрактну ціну.
ДАТА БАЛАНСУ - дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.
ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ дата постачання засобів у врегулювання операції на валютному ринку.
ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ОПЦІОНУ кінцевий день для реалізації опціону.
ДАТА ПОГАШЕННЯ – дата, день, коли компанія повертає покупцю суму, що дорівнює номіналу облігації, і припиняє виплату відсотків.
ДАТА ПРИДБАННЯ - дата, на яку контроль за чистими активами i дiяльнiстю пiдприємства, що купується, переходить до покупця .
ДАТА-ВЕКСЕЛЬ вексель, термін платежу по якому встановлюється через конкретний вказаний відтрізок часу з дня видачі.
ДАТОВАНА ТРАТТА тратта, термін дії якої вважається від числа, яким вона датована.
ДАТУВАННЯ вказівка на паперах (документах) дати їх складання, ухвалення, затвердження.
ДАУН-ТИК термін, що використовується для позначення операції за ціною нижче за попередню операцію.
ДАЮ, ЩОБ І ТИ МЕНІ ДАВ (лат. do ut des) формула римського права, що вживається у відносинах між двома особами, суть її полягає в тому, що одна сторона ставить умову отримання якого-небудь прибутку від іншої сторони замість послуг.
ДВАНАДЦЯТІ ЧАСТКИ метод фінансування витрат державного бюджету, незатвердженого на новий бюджетний рік, при якому витрати на черговий місяць фінансуються в обсязі, рівному одній дванадцятій частці бюджету за минулий рік.
ДВЕРІ, ЩО КРУТЯТЬСЯ ситуація, при якій вищі чиновники з держапарату, що пішли зі своїх посад, йдуть на службу в приватний сектор і просувають його інтереси через двері міністерств, що крутяться, використовуючи для цього старі зв'язки і вплив.
ДВОКОЛОННИЙ ТАРИФ максимальна і мінімальна ставки митного тарифу на товар, що імпортується; мінімальна ставка застосовується для товарів тих країн, яким наданий режим найбільшого сприяння.
ДВОКОМПОНЕНТНИЙ ТАРИФ система цін, при якій споживачі виплачують фіксовану суму за доступ до послуги, а потім платять за саму послугу.
ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР містить взаємоузгоджені права і обов'язки контрагентів; більшість торгових угод є двосторонніми.
ДВОСТОРОННІЙ КЛІРИНГ угода між урядами двох країн про взаємний залік зустрічних вимог через центральні банки цих країн.
ДВОСТОРОННІЙ РИНОК міжбанківський депозитний ринок, на якому курси покупця і продавця ідентичні.
ДВОСТОРОННЯ БАНКІВСЬКА ОПЕРАЦІЯ операція між двома банками.
ДВОФАКТОРНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ модель зростання економіки, побудована на припущенні, що тільки два чинники капітал і праця беруть участь в створенні валового національного продукту.
ДВОХ'ЯРУСНИЙ РИНОК валютний ринок з подвійним режимом, при якому один курс валюти є вільним і залежить від дії ринкових сил, а інший - регулюється урядом шляхом інтервенцій.
ДЕБЕНТУРА (від латів. debere бути належним) митне свідоцтво на повернення мита.
ДЕБЕТ ліва сторона бухгалтерських рахунків, які служать для відображення господарських операцій методом подвійного запису.
ДЕБЕТ-НОТА сповіщення, що посилається одній із сторін розрахункових відносин, про запис в дебет рахунку суми унаслідок настання терміну певного відомого сторонам зобов'язання.
ДЕБЕТОВЕ САЛЬДО термін бухгалтерського обліку, що означає перевищення підсумкових сум по дебету рахунку порівняно з кредитом.
ДЕБЕТОВІ КАРТКИ один з видів «пластикових грошей», по якому можна здійснити платежі на суму, рівну вкладу на поточному рахунку в банку.
ДЕБЕТ-СПРЕД вертикальний спред з опціонами на покупку, при яких продаж опціону на купівлю відбувається по одній, вищій базисній ціні, а купівля опціону на купівлю за іншою, нижчою базисною ціною.
ДЕБІТОРИ юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів .
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату .
ДЕВАЛЬВАЦІЯ (від латів. de пониження і valeo мати значення, коштувати) офіційне зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют або міжнародних валютних рахункових одиниць.
ДЕВІАЦІЯ (лат. deviatio відхилення) раптове, непередбачуване відхилення курсу цінних паперів, цін біржових товарів під впливом форс-мажорних обставин.
ДЕВІЗИ (фр. devises) 1) міжнародні платіжні засоби (переклади, чеки, акредитиви, виставлені на іноземні банки, платіжні вимоги, платіжні доручення і векселі), що підлягають оплаті за кордоном, а також іноземні банківські квитки і монети; 2) словесні символи.
ДЕВІЗНА ПОЛІТИКА політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти.
ДЕГРАДАЦІЯ (фр. degradation занепад) тут: погіршення стану економічної системи, її розпад, розвал, втрата організації, управління.
ДЕГРЕСІЯ (лат. dedressus що зійшов вниз) пропорційне оподаткування з пониженням відсотка для доходів, що зменшуються по величині.
ДЕЗІНВЕСТИЦІЇ негативні нетто-інвестиції, нові капіталовкладення, які по сумі менше зношення і вибуття основного капіталу фірми.
ДЕЗІНТЕГРАЦІЯ розпад, розподіл на частини цілісної структури, ослаблення, порушення зв'язків в єдиній системі.
ДЕЗІНТЕРМЕДІАЦІЯ 1) відмова від посередництва банків на ринку позикових капіталів на користь прямого випуску цінних паперів; 2) вилучення клієнтами депозитів з банків для переміщення в інструменти грошового ринку в період зростання процентних ставок.
ДЕЗІНФОРМАЦІЯ повідомлення свідомо помилкових, спотворених відомостей з метою ввести особу, що інформується, в оману.
ДЕЗОРГАНІЗАЦІЯ (фр. des-orgarnsation порушення порядку) ослаблення або порушення організації дій, робіт, руйнування.
ДЕКЛАРАЦІЯ (лат. declaratio заява, оголошення) передбачене законом і правилами економічної поведінки повідомлення державних органів необхідних даних про доходи або кількість товару, що провозиться, необхідних для встановлення величини податків, мита.
ДЕКОРТ (нім. dekort знижка) знижка, що надається покупцеві при достроковій оплаті або у зв'язку з тим, що якість товару нижче передбаченої договором.
ДЕКРЕТНІ ГРОШІ грошові знаки, введені як гроші декретом органів влади, ухвалою уряду.
ДЕЛЕГУВАННЯ КРЕДИТІВ рішення, прийняте особою, що володіє владою, якій відкритий кредит, на користь підлеглої їй особи, чиновника з метою передачі йому повноважень ухвалення рішень, що стосуються використання певної частини кредиту.
ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ передача повноважень іншій особі.
ДЕЛІСТИНГ (англ, delisting) виключення цінних паперів із списку торгівлі на фондовій біржі як рішення після їх перевірки на забезпеченість.
ДЕЛЬТА (грец. delta) 1) різниця цін; 2) зміна ціни опціону на майбутню купівлю або продаж акцій, обумовлена зміною поточних цін акцій. Зазвичай опціон на купівлю має позитивну Д., а опціон на продаж негативну.
ДЕЛЬТА-СПРЕД співвідношення опціонів, встановлене як нейтральна позиція. Цей нейтральний коефіцієнт визначається шляхом ділення дельти купленого опціону на дельту проданого.
ДЕЛЬТА-ХЕДЖУВАННЯ страхування продавцями опціонів свога ризику шляхом купівлі або продажу наявного інструменту фондового ринку відповідно до коефіцієнта «дельта».
ДЕМАРКЕТИНГ ситуація і лінія поведінки в маркетингу, зумовлена зростанням попиту на товари до рівня, що перевищує можливості їх виробництва при наявних ресурсах.
ДЕМОНЕТИЗАЦІЯ (фр. demonetisation) втрата благородними металами, перш за все золотом і сріблом, грошових функцій, скорочення їх використання як грошових коштів у зв'язку із застосуванням кредитних грошей, банківських квитків (банкнотів), безготівкових грошей.
ДЕМПІНГ (англ. dumping скидання) продаж товарів на зовнішньому або внутрішньому ринку за штучно заниженими цінами, меншими за середні роздрібні ціни, а іноді і нижчі, ніж собівартість продукції .
ДЕМПІНГОВА ЦІНА згідно з антидемпінговим законом: експортна ціна, яка нижча, ніж на внутрішньому ринку (на 20% і більш) або нижча за світову ціну (на 8%) і більше.
ДЕНАРІЙ (лат. denarius що складається з десяти) давньоримська срібна монета в 10 ассів, що містила 4,5 г срібла. Чеканка Д. почалася в 269 р. до н.е.
ДЕНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ повернення, зворотний перехід колишньої приватної власності в державну; повернення в державну власність тієї приватної власності, яка виникла в результаті раніше проведеній приватизації. Д. проводиться найчастіше у зв'язку з низькою ефективністю використання ресурсів державними підприємствами.
ДЕННЕ ВИГОТОВЛЕННЯ кількість продукції, що виготовляється працівником за одну зміну.
ДЕННЕ ЗАМОВЛЕННЯ замовлення з денним терміном дії. Будь-які замовлення вважаються денними, якщо в них не вказаний термін дії.
ДЕНОМІНАЦІЯ (лат. deno-minatio перейменування) збільшення вартості національної грошової одиниці за допомогою обміну за встановленим співвідношенням старих грошових знаків на нові з метою впорядкування грошового обігу, полегшення обліку і розрахунків в країні.
ДЕНОНСАЦІЯ (фр. denon-ciation повідомлення) офіційна відмова від договору, його припинення.
ДЕНЬ ОПЛАТИ ПОЗИКИ певний день місяця, вибраний для чергового платежу по іпотечній позиці.
ДЕНЬЄ 1) у бухгалтерії: облік операцій в грошовій формі; 2) старовинна французька срібна монета, прототипом якої був римський денарій. Чеканилася з X до початку XIX ст., в останній період з міді.
ДЕПАРТАМЕНТ (фр. departe-ment) 1) адміністративно-територіальна одиниця; 2) підрозділ, управління, відділ в апараті найвищих адміністративних органів; 3) назва відомства, міністерства.
ДЕПО 1) склад; 2) у бухгалтерському обліку: звідна відомість для накопичення облікової інформація; 3) частина премії перестрахувальника, що утримується для гарантії виконання зобов'язань за договором страхування.
ДЕПО ЗБИТКІВ 1) фонди, організовувані страховиками для майбутніх виплат страхового відшкодування або страхових сум по вже заявлених, але ще не сплачених страхових випадках; 2) фонди, що створюються згідно з перестрахувальними договорами.
ДЕПО ПРЕМІЙ частина премії, що належить перестрахувальникові і отримана перестрахувальником як гарантія виконання зобов'язань, передбачених за договором перестраховання.
ДЕПОЗИТ (лат. depositum річ, віддана на зберігання) 1) внесок в банк, грошові кошти, що тимчасово зберігаються в банку і належать іншим установам і особам; 2) цінні папери, передані на зберігання до кредитних установ; 3) внески до митних установ.
ДЕПОЗИТАРІЙ 1) фізична або юридична особа, якій довірені депозити; 2) держава або міжнародна організація, що зберігає справжній текст міжнародного договору.
ДЕПОЗИТНА ВАЛЮТА банківські документи, наприклад, чеки, банківські зобов'язання як засіб накопичення, обов'язкові до оплати по пред'явленню.
ДЕПОЗИТНА КАСА касове відділення банку, що приймає готівку і цінності на зберігання (депозитарій).
ДЕПОЗИТНА ПРОЦЕНТНА СТАВКА 1) банківський відсоток, що виплачується власникові депозиту; 2) максимальні процентні ставки по депозитних рахунках в комерційних банках, гарантом яких є Федеральна резервна система США.
ДЕПОЗИТНЕ СВІДОЦТВО документ, що підтверджує право його власника на кошти, розміщені на депозиті. Див. також ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ
ДЕПОЗИТНИЙ БАНК вид комерційних банків, що здійснюють кредитово-розрахункові і довірчі операції в основному за рахунок привернутих депозитів. Д.Б. займаються переважно короткотривалими депозитно-позиковими операціями, на відміну від інвестиційних банків, що спеціалізуються на середньо- і довготермінових кредитах.
ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК терміновий внесок або поточний рахунок.
ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК ГРОШОВОГО РИНКУ рахунок, що відкривається банками і ощадними установами у відповідь на конкуренцію з боку акцій інвестиційних фондів.
ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ грошовий документ, що підтверджує внесення в банк коштів на певний термін.
ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ операції банків та інших кредитних установ із залучення коштів у внески і їхнє розміщення.
ДЕПОЗИТНІ РЕСУРСИ засоби, що розміщуються в банках для зберігання і використання з умовою подальшої виплати відсотків вкладникам.
ДЕПОЗИТОР 1) власник депозиту; 2) фізична або юридична особа, якій організація повинна виплатити певну суму грошей, не виплачену йому раніше з яких-небудь причинах.
ДЕПОНЕНТ (лат. deponentus відкладати) 1) фізична або юридична особа, якій належать гроші, що тимчасово зберігаються у підприємства або організації; 2) особа, що не отримала своєчасно свої грошові доходи і виплати.
ДЕПОНУВАННЯ передача на зберігання до кредитних установ грошових сум, цінних паперів і інших цінностей.
ДЕПОНУВАННЯ, ЩО АДМІНІСТРУЄТЬСЯ цінні папери, передані в банк на зберігання і що адмініструються цим банком як з погляду їх класифікації, так і з позицій їх руху на біржі.
ДЕПОРТ (фр. deport) вид біржової операції на термін, що укладається на фондовій біржі особами, що грають на пониження курсу цінних паперів («ведмедями»).
ДЕПРЕСІЯ (лат. depressio придушення) тут: застій в економіці, що характеризується відсутністю підйому виробництва і ділової активності, низьким попитом на товари і послуги, безробіттям.
ДЕРЕВО РІШЕНЬ схематичне представлення процесу ухвалення управлінських рішень з певної проблеми, що зображається графічно у вигляді деревовидної структури.
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ структурована, побудована за ієрархічним принципом (розподілена по рівнях) сукупність цілей економічної системи, програми, плану, в якій виділені: генеральна мета («вершина дерева»); підлеглі їй цілі першого, другого і подальшого рівнів («гілки дерева»).
ДЕРЕВО ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ розгорнута, розподілена за рівнями сукупність цілей і завдань економічної програми, побудована за логічною схемою: «цілі програми завдання, які треба вирішити для досягнення цих цілей, - заходи, що забезпечують вирішення завдань, ресурси».
ДЕРЕГУЛЯЦІЯ скасування заходів, що стримують вільну конкуренцію на фінансових ринках.
ДЕРЖАВА 1) сукупність органів і осіб, що зосередили в своїх руках економічну владу, ухвалюють економічні рішення в державному масштабі, розпоряджаються державною власністю; 2) всі види економічних ресурсів, чинників виробництва, грошових коштів, що знаходяться в державній власності.
ДЕРЖАВА-РАНТЬЄ країна, що розмістила значні капіталовкладення в інших країнах з метою отримання звідти прибутку у вигляді відсотків за надані кредити і дивідендів від вкладень в цінні папери.
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ одна з форм власності, суб'єктами-розпорядниками якої є органи державної влади, а об'єктом власності можуть бути земля, природні ресурси, основні засоби, будівлі, матеріальні ресурси, фінанси, коштовності, інформація, культурні і духовні цінності.
ДЕРЖАВНА ГАРАНТІЯ – зобов’язання держави в особі Кабінету Міністрів України, що діє через Міністерство фінансів України, повністю або частково виконати платежі на користь кредитора.
ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА допомога, що виплачується за рахунок засобів державного бюджету або з фонду державного соціального страхування.
ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА генеральна лінія дій і сукупність заходів, що здійснюються урядом від імені держави в галузі виробництва, розподілу, обміну, споживання, накопичення, експорту, імпорту економічного продукту в країні.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА (ДПС) державна структура, що підтримує єдину систему контролю над дотриманням податкового законодавства.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ здійснювана центральними фінансовими органами відповідно до законодавства реєстрація державних казначейських зобов'язань, облігацій цільових внутрішніх позик, а також акцій і облігацій, що випускаються комерційними банками; реєстрація місцевими фінансовими органами випуску облігацій місцевих позик.
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ занесення в державний реєстр (офіційний список) новоутворених або реорганізованих організацій, видача їм реєстраційних посвідчень.
ДЕРЖАВНА РЕНТА особливий вид державної позатермінової облігаційної позики, згідно з якою держава бере на себе зобов'язання сплачувати щорічно певний дохід (ренту) на запозичений капітал.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА МОНОПОЛІЯ (від латів. fiscus - казна) - повна або часткова монополія держави на виробництво і продаж деяких товарів (спиртні напої, тютюнові вироби, сіль і тому подібне) з метою збільшення за цей рахунок доходів державного бюджету.
ДЕРЖАВНА ЦІНА ціна, що встановлюється державними органами.
ДЕРЖАВНЕ БАНКРУТСТВО повна або часткова відмова держави від платежів по зовнішніх і внутрішніх боргах.
ДЕРЖАВНЕ МИТО грошові суми, що стягуються уповноваженими державними органами, установами за здійснення процедур, дій на користь підприємств, організацій, громадян і за видачу документів.
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО підприємство, основні засоби якого знаходяться в державній власності, а керівники призначаються або наймаються за контрактом державними органами.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ вплив держави в особі державних органів на економічні об'єкти, процеси і особи, що беруть участь в них.
ДЕРЖАВНЕ СПОЖИВАННЯ частина валового національного продукту, що витрачається на утримання державного апарату, органів державного управління, на здійснення функцій держави. Включає витрати на оплату державних замовлень, державних закупівель, утримання державних служб.
ДЕРЖАВНИЙ АПАРАТ органи державної влади і державного управління
ДЕРЖАВНИЙ БАНК кредитна установа, що знаходиться у власності держави і кероване державними органами. Розрізняють три види Д.Б.: центральні банки, комерційні банки, спеціальні кредитні інститути.
ДЕРЖАВНИЙ БІЛЕТ ДЕРЖАВНОЇ СКАРБНИЦІ один з видів державних цінних паперів, що розміщуються серед населення.
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ загальна сума заборгованості держави.
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ кошторис доходів і витрат держави на певний період часу, частіше всього на рік, складений з вказівкою джерел надходження державних доходів і напрямів каналів витрачання коштів. Д.Б. складається урядом, затверджується і ухвалюється найвищими законодавчими органами.
ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ сукупність кредитних відносин, в яких однією із сторін є держава, а іншою фізичні і юридичні особи.
ДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД позабюджетний цільовий фонд, що формується з відрахувань підприємств, підприємців, організацій і що формує на цій основі засоби, з яких виплачуються пенсії громадянам.
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР частина економіки, керована, контрольована державними органами, знаходиться у власності держави.
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР В ЕКОНОМІЦІ сукупність провідних в економічній галузі підприємств, організацій, установ, що є в державній власності і керуються державними органами або особами, що призначаються і чи наймаються ними.
ДЕРЖАВНІ БОРГОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ державні цінні папери, облігації, що засвідчують відносини позики, в яких як боржники виступає держава, органи державної влади і управління.
ДЕРЖАВНІ ВИТРАТИ грошові витрати держави, що складаються із закупівлі товарів і послуг.
ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ обчислені в грошовій формі доходи держави за рахунок стягування податків, мита, платежів, оплати послуг державного апарату, зовнішньоторгівельних операцій, іноземних кредитів, іноземної допомоги.
ДЕРЖАВНІ КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ розміщені на добровільній основі державні цінні папери на пред'явника, що засвідчують внесення їх власниками коштів до бюджету і дають право на отримання фіксованого доходу протягом всього терміну володіння цими паперами.
ДЕРЖАВНІ КОРОТКОТЕРМІНОВІ ОБЛІГАЦІЇ (ДКО) іменні цінні папери, що емітуються періодично Міністерством фінансів з гарантією погашення в строк.
ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ облігації, емітентом яких є держава.
ДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ податки, стягнені урядом держави на підставі державних законодавчих актів. Д.П. направляються до державного бюджету.
ДЕРЖАВНІ ПОЗИКИ основна форма державного кредиту, що представляє кредитні відносини, в яких держава виступає як боржник.
ДЕРЖАВНІ РЕЗЕРВИ створювані державою запаси найважливіших видів сировини, матеріалів, палива, устаткування, продовольства.
ДЕРЖАВНІ СУБСИДІЇ грошові кошти, фінансова допомога, виділені з державного бюджету місцевим органам влади, підприємствам, населенню.
ДЕРЖАВНІ СУБСИДІЇ державна допомога громадянам, що мають нагальну потребу (громадяни поважного віку, інваліди, сироти і тому подібне).
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ – сукупність розподільно-неперерозподільних відносин, які виникають у процесі формування і використання грошових фондів.
ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ облігації, казначейські векселі і інші державні зобов'язання, що емітуються центральними урядами, місцевими органами влади з метою покриття бюджетного дефіциту від імені уряду або місцевих органів влади, але неодмінно гарантовані урядом.
ДЕРИВАТ (лат. derivatus відведений) договір (опціон, ф'ючерс), заснований на курсах валют, цінних паперів, товарів. Д. дозволяє власникові зафіксувати сприятливу, із його точки зору, ціну на купівлю (продаж).
ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ втрата стабільності, порушення сталого ритму, динаміки економічних процесів, виникнення різких стрибків, крутих спадів у виробничій і фінансовій сферах.
ДЕСТРУКЦІЯ (лат. destructio руйнування) порушення структури, економічних, виробничих зв'язків, що склалися, в господарстві, розпад, розвал економіки.
ДЕСЯТИНА одна десята частина урожаю і інших доходів, що стягувалася церквою в період раннього феодалізму.
ДЕСЯТИННИЙ ЗБІР вид промислового мита, натурою, що стягувалася, в Росії XVIXVII вв. з промислових і торгових людей.
ДЕТЕРМІНІЗМ (від лат. determinare визначати) постановка, вирішення економічних завдань, при якому їх умови формулюються з повною визначеністю, без урахування чинників невизначеності, випадкової природи.
ДЕФЕКТНА ВІДОМІСТЬ документ, складений на основі контролю якості речей, товарів, містить перелік наявних в них дефектів.
ДЕФІЦИТ (лат. deficit бракує) недостатність засобів, ресурсів порівняно з рівнем, що раніше намічався, запланованим або необхідним. Стосовно бюджету Д. називають перевищення витрат над доходами.
ДЕФІЦИТ ВАЛОВОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ різниця між потенційним і фактично проведеним валовим національним продуктом (ВНП). Під час спадів дефіцит ВНП має позитивну величину, оскільки потенційний випуск продукції перевищує фактичний.
ДЕФІЦИТ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ макроекономічний показник, що відображає ситуацію, при якій сумарні чисті надходження до країни іноземної валюти на поточний рахунок і рахунок руху капіталів є негативними.
ДЕФІЦИТНА ЕКОНОМІКА економіка, в якій спостерігається хронічний дефіцит товарів в торговій мережі.
ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ державне фінансування економіки, що перевищує бюджетні можливості, це приводить до дефіциту державного бюджету унаслідок значного перевищення державних витрат над доходами.
ДЕФЛЯТОР індекс цін, що використовується при перерахунку в цінах базисного року вартісних показників, обчислених в грошовому еквіваленті, з метою прирівнення їх до рівня цін попереднього періоду.
ДЕФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА сукупність регульованих заходів уряду в галузі державних фінансів і грошово-кредитній галузі, що мають на меті заборону інфляції і оздоровлення платіжного балансу за допомогою обмеження деяких видів ділової активності, що може призвести до уповільнення економічного зростання.
ДЕФЛЯЦІЙНИЙ РОЗРИВ перевищення сукупної пропозиції над сукупним попитом.
ДЕФЛЯЦІЯ (лат. deflatio видування, здування) штучне вилучення із обігу надмірної грошової маси.
ДЕФОЛТ (англ, default) припинення виплати відсотків на цінні папери, що відбувається в процесі ліквідації компанії.
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ передача функцій управління від центральних органів влади місцевим органам.
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ДЖЕРЕЛА джерела ресурсів, перш за все капітальних вкладень, непов'язані з використанням державних централізованих коштів. Це засоби підприємств, підприємців, домашніх господарств.
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ФІНАНСИ – грошові відносини, що опосередковують кругообіг грошових фондів підприємств.
ДЕШЕВІ ГРОШІ низька вартість позик, викликана певною грошовою політикою і ослабленням обмежень, здешевлення банківського кредиту унаслідок проведення центральним банком наступних заходів: зниження облікової ставки (відсотка, під який центральний банк видає позики комерційним банкам), зниження норм обов'язкових резервів.
ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА неофіційна, незакріплена документальна угода, що укладається, як правило, в усній формі, базується на довірі.
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 1) існуючі і очікувані джерела отримання фінансових ресурсів (внутрішні прибуток, амортизаційні відрахування; зовнішні кредити, безвідплатні позики); 2) перелік економічних суб'єктів, здатних надати такі ресурси.
ДЖИРИНГ (англ. capital gearing) співвідношення між власним і позиковим капіталом.
ДЖОБЕР (англ. jobber) спекулянт на фондовій біржі, професійний біржовик, що укладає оптові операції з продажу акцій і цінних паперів за власний рахунок.
ДЖОБЕРСЬКА РІЗНИЦЯ різниця між ціною покупця і продавця, джобер завжди виставляє дві ціни на акції і цінні папери покупця і продавця, остання вища першої, різниця залишається джоберові.
ДИВЕРГЕНЦІЯ (англ. divergence розбіжність) вид динаміки стану ринку, коли аналіз показників ринку указує на різні тенденції.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ (від лат. diversus різний і/асеге робити) розподіл грошових капіталів, що інвестуються або позичаються, між різними об'єктами вкладень з метою зниження ризику можливих втрат капіталу або доходів від нього.
ДИВІДЕНД - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства .
ДИВІДЕНДНЕ ПОКРИТТЯ число, що показує, в скільки разів прибуток компанії перевищує суму виплачуваних дивідендів.
ДИВІДЕНДНИЙ ПЕРЕПИС перепис всіх власників акцій, які отримують дивіденди.
ДИВІЗІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ (від фр. division ділення, розділення) структура управління фірмою, компанією, в якій чітко розділені 'управління окремими продуктами і окремими функціями.
ДИГРЕСИВНЕ ОПОДАТКУВАННЯ оподаткування, при якому із збільшенням доходу його частка, відсоток, що вилучається у вигляді податку, зменшується.
ДИЗАЖІО (італ. disaggio утруднення) 1) різниця, виражена у відсотках, між номіналом цінного паперу і його ринковим курсом, що впав; 2) пониження в порівнянні з номіналом біржового курсу цінних паперів.
ДИКТАТ (лат. dictatus наказаний) нав'язування економічному суб'єктові певного образу дій поза його волею, з примусу, закріплення нерівноправних умов в договорі сильнішою стороною.
ДИЛЕР (з англ. dealer торговець, агент) учасник бізнесу, фізична або юридична особа, що купує продукцію оптом і торгує нею уроздріб або малими партіями.
ДИЛЕР СВІТЧІВ компанія, що спеціалізується на використанні, товарів, призначених для погашення сальдо в двосторонній торгівлі (кліринг) і в торгівлі з третіми особами.
ДИЛЕРСТВО операції з купівлі-продажу товару, який проводять або реалізують компанії-виробники, власники або дистриб'ютори.
ДИЛЕРСЬКІ ЗНИЖКИ сума грошей, що покриває власні витрати дилера на продаж і сервіс, а також що забезпечує йому обумовлений прибуток.
ДИЛЮЦІЯ ПРИБУТКУ зниження прибутковості; стосовно акцій: зниження дивіденду, що отримується з акції.
ДИНАМІКА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ характер показників в різні роки (місяці), що послідовно зростають.
ДИНАМІКА ЦИКЛІВ ПРОПОЗИЦІЇ частота зміни «експозиції», тобто заміни оформлення вітрин, викладення товарів, зміни асортименту з урахуванням сезонності, свят.
ДИНАМІТНИК бірж.: енергійний торгівець, що продає ненадійні товари, цінні папери.
ДИНАМІЧНИЙ МУЛЬТИПЛІКАТОР мультиплікатор, що враховує чинник часу, наприклад, той факт, що у відповідь на зростання доходів відбувається поступове збільшення витрат: вважається, що через 6-10 місяців він досягає максимуму.
ДИНАР (від назви римської монети денарій) грошова одиниця арабських країн, Африки і Близького Сходу.
ДИПЛЯЦІЯ пропорційний розподіл природних ресурсів.
ДИРЕКТ МЕЙЛ (з англ. direct mail) спосіб реклами: пряма поштова розсилка рекламних матеріалів конкретним потенційним покупцям, замовникам.
ДИРЕКТИВА (фр. directive направляти) керівна вказівка вищої інстанції, органу управління.
ДИРЕКТИВНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ (фр. directive направляти) способи і форми управління, засновані на тому, що «ефект управління, керівних директивних методів управління полягає у власне адмініструванні, що базується на наказах, розпорядженнях, установках, що спускаються зверху».
ДИРЕКТОРАТ, ЩО ПЕРЕПЛІТАЄТЬСЯ ситуація, коли члени ради директорів однієї компанії є одночасно членами ради директорів іншої компанії. Така ситуація може зумовити обмеження конкуренції.
ДИРЕКЦІЯ керівний орган підприємства, фірми, компанії.
ДИСКОНТ (англ. discount знижка) різниця між ціною, за якою цінний папір продається на фондовій біржі в даний момент, її поточним біржовим курсом, з одного боку, і номіналом цінного паперу.
ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ, ОБЛІК ВЕКСЕЛЯ купівля банком або спеціалізованою кредитною установою векселів до закінчення їх терміну шляхом оформлення передавального напису (індосамента).
ДИСКОНТЕР 1) обліковий будинок фірма, що здійснює на внутрішньому ринку операції купівлі-продажу казначейських і звичайних векселів; 2) магазин низьких цін магазин, що продає товари за нижчими цінами порівняно з звичайними цінами в інших торгових місцях.
ДИСКОНТНА (ОБЛІКОВА) СТАВКА процентна ставка, яку центральний банк країни стягує при обліку урядових цінних паперів або при наданні кредиту.
ДИСКОНТНА КАРТКА кредитна картка, по якій надається знижка.
ДИСКОНТНА ОБЛІГАЦІЯ облігація, яка продається на вторинному ринку за ціною нижче за номінал.
ДИСКОНТНА ПОЛІТИКА одна з форм грошово-кредитної політики центральних банків, направлена на регулювання економіки за допомогою дії на обсяг кредиту в країні, темпи інфляції, а також стан на платіжного балансу і валютний курс.
ДИСКОНТНИЙ БРОКЕР брокерська фірма, що пропонує мінімум послуг при операціях з цінними паперами для своїх клієнтів (наприклад, тільки оформлення рахунків, без юридичних і ін. послуг), але і що відповідно хоче нижчих комісійних порівняно з іншими брокерськими фірмами.
ДИСКРЕДИТАЦІЯ (від фр. discrediter підривати довіру) умисні дії, направлені на позбавлення економічного суб'єкта довіри до нього, на підрив його авторитету.
ДИСКРЕТНІ ВЕЛИЧИНИ (від латів, discretus той, що переривається) в протилежність безперервним величинам задані тільки окремими значеннями.
ДИСКРЕЦІЙНА ПОЛІТИКА гнучка політика, що орієнтується в основному на економічну ситуацію, що змінюється, а не на рішення законодавчих та інших органів країни.
ДИСКРЕЦІЙНЕ ЗАМОВЛЕННЯ замовлення зареєстрованому представникові або брокерській фірмі на ухвалення власного рішення від імені клієнта відносно вибору цінних паперів, їхньої кількості, а також того, що слід їм купувати або продавати.
ДИСКРЕЦІЙНИЙ БРОКЕРСЬКИЙ РАХУНОК рахунок, за яким брокерові або банку надається довіреність на здійснення операцій від імені клієнта.
ДИСКРЕЦІЙНИЙ ДОХІД частина чистого доходу споживача, що залишається після необхідних витрат, сплати податків, витрат на задоволення щонайперших життєвих потреб.
ДИСКРЕЦІЯ (з лат. discretio) один із способів вирішення економічних проблем, що полягає в тому, що особа, орган, що ухвалюють рішення, діють в основному на власний розсуд.
ДИСКРИМІНАЦІЯ (лат. discriminatio розрізнення) утиск або позбавлення прав одних економічних суб'єктів (держав, підприємств, громадян) порівняно з іншими без законних на те підстав.
ДИСКРИМІНАЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ ситуація, при якій підприємець не бажає брати на роботу представників якої-небудь групи (національної, расової, релігійно та ін.) або пропонує їм гірші умови оплати праці, ніж переважаючим групам.
ДИСПОЗИТИВНІСТЬ право учасників договору або судового процесу діяти на свій власний розсуд, самостійно.
ДИСПОЗИЦІЯ (лат. dispositio розподіл) правові норми економічної діяльності або їх частина, що містять заборони, обмеження або розпорядження, що звужують допустиме, законне поле діяльності. Д. фіксується в законах, угодах, договорах.
ДИСПОНЕНТ (лат. disponense що розміщує, розподіляє) 1) особа, уповноважена фірмою займатися її справами, розпоряджатися засобами, майном фірми; 2) фізична або юридична особа, що володіє вільними сумами на банківських рахунках, але не у самого банку, а у його комісіонерів .
ДИСПОНУВАННЯ в торгових операціях: різниця в ціні на товар при замовленні і при його отриманні.
ДИСПРОПОРЦІЇ (з лат. dis не і proportionalis пропорційний) порушення узгодженості, відповідності взаємозв'язаних економічних процесів і показників, що характеризує функціонування і розвиток окремих галузей і виробництв, стадії відтворювального циклу.
ДИСТОРСІЯ розрив змінних економічних величин, еволюція яких повинна відповідати певному співвідношенню між ними.
ДИСТРИБ'ЮТОР (від англ. distribution розподіл) фірма, підприємець, що здійснює оптову закупівлю і збут товарів певного вигляду на регіональних ринках.
ДИТЯЧА ОБЛІГАЦІЯ облігація, емітована з номіналом менше стандартного, загальноприйнятого ($1000); облігація, номінал якої складає $500, $100, $25 (для ощадних облігацій); зазвичай Д.О. продаються з дисконтом із-за певного інтересу до них на ринку.
ДИФАМАЦІЯ публікація у пресі відомостей (дійсних або уявних), що ганьблять кого-небудь.
ДИФЕРЕНТ (від лат. differens різниця) в торгових операціях: різниця в ціні товару при його замовленні і отриманні.
ДИФЕРЕНЦІАЛ тут: 2) компенсація ділерові за здійснення операції з нестандартною партією цінних паперів.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА РЕНТА 1) одна з форм земельної ренти у вигляді додаткового прибутку, що отримується землевласником за рахунок більшої родючості землі і вищої ефективності праці; 2) додатковий прибуток, що отримується за рахунок використання вигідніших ресурсів.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ МИТНИЙ ЗБІР вид митних зборів, що передбачає різні ставки на один і той же товар, наприклад, імпортується з різних країн або експортується в різний час.
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ ВИТРАТИ додаткові, витрати, пов'язані з приростом і малим обсягом виробництва.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ДОХОДІВ (з лат. differentia різниця) різниця в рівні грошових доходів різних прошарків і груп населення.
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТОВАРІВ ситуація, при якій покупці розглядають ідентичну продукцію конкуруючих виробників як схожу, але все таки не повністю взаємозамінну.
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТАРИФ митний тариф, що дозволяє віддавати перевагу певним товарам або не пропускати їх залежно від того, в якій країні вони виготовлені.
ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ЦІН встановлення різних ринкових цін на один і той же товар залежно від рівня витрат, місця продажу, якості товару.
ДИФЕРЕНЦІЯ 1) прибуток або збитки, які слід сплатити при ліквідації (відкупі) ф'ючерсного контракту; 2) знижки або премії у випадку, якщо якість доставленого товару не відповідає базисній якості або умови постачання по терміновому контракту відрізняються від обумовлених.
ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ сукупність досліджень для визначення цілей функціонування господарського об'єкту (організації, підприємства), способів їх досягнення, виявлення проблем і варіантів їх рішення.
ДІЄЗДАТНІСТЬ здатність особи здійснювати дії, що дає можливість наділяти її правами і покладати на неї відповідальність, обов'язки. Зазвичай Д. отримується після досягнення особою повноліття.
ДІЙНА КОРОВА назва товарів, підприємств, що приносять постійний, стійкий дохід, забезпечують практично невичерпний прибуток.
ДІЙСНА ВАРТІСТЬ дійсна вартість об'єкту, товарів в поточних цінах, встановлена при оцінці обсягу продажів з метою визначення величини оподаткування.
ДІЙСНА СТАВКА ВІДСОТКА ставка відсотка в умовах його нарахування за періоди менше року.
ДІЙСНИЙ РИНОК 1) ринок, на якому дилер може зробити операцію на достатньо велику суму; 2) котирування ціни на ринку із значним обсягом продажу.
ДІЛИНГ спеціально обладнане приміщення, в якому дилери здійснюють операції, використовуючи технічні засоби зв'язку.
ДІЛОВІ АКТИВИ сукупність речового і нематеріального рухомого майна, залучена торговцем або промисловцем на своє підприємство.
ДІЛОВОДСТВО ведення документації організації, підприємства, фірми, прийом, заповнення, оформлення, відправка документів, облік і контроль за їх рухом і виконання, оновлення документів.
ДІРХАМ грошова одиниця Марокко і Об'єднаних Арабських Еміратів.
ДІСТ відомості про продаж акції, вказані на табло тикера, передавального котирування цінних паперів.
ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПРИПИНЯЄТЬСЯ - призначені за єдиним планом для продажу відокремлювана частина підприємства як сукупність активів і зобов'язань або окремі активи такої частини підприємства, а також безпосереднє припинення (ліквідація) діяльності з виробництва продукції (робіт, послуг), що є суттєвою або географічно відокремлюваною та може бути відділена операційно з метою складання фінансової звітності.
ДНО найнижчий рівень ціни, діловій активності в економічному циклі. «Кам'яне Д.» рівень, нижче за яке ціна падати не буде.
ДО ВИМОГИ 1) один з видів банківських послуг, аналогічний отриманню і зберіганню банківської кореспонденції клієнта «до запитання»; 2) тип банківського внеску.
ДОБРОБУТ міра, ступінь забезпеченості людей життєвими благами, засобами існування. Д. характеризує рівень життя людей.
ДОБРОВІЛЬНЕ БЕЗРОБІТТЯ безробіття, викликане тим, що частина робочої сили не бажає працювати за ставку заробітної плати, визначену співвідношенням попиту і пропозиції в умовах ринку.
ДОБРОВІЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ одна з форм страхування, що виникає на основі добровільного договору страхування, що укладається, між страхувальником і страховиком.
ДОБРОВІЛЬНІ РЕЗЕРВИ резерви, що утворюються підприємством самостійно, відповідно до його фінансової політики.
ДОБРОДІЙНІСТЬ надання безвідплатної матеріальної і (або) грошової допомоги особам, що мають потребу, і організаціям; забезпечення людей благами і послугами за рахунок благодійника.
ДОБРОТНИЙ ТОВАР нова партія цінних паперів, яка має особливий попит на ринку і може бути розкуплена в повному обсязі.
ДОВГА ПОЗИЦІЯ 1) непокритий зобов'язаннями, контрактами на продаж залишок ф'ючерсних контрактів на купівлю; 2) ситуація, коли купівля товарів, валюти або цінних паперів повинна супроводжуватися відповідним продажем (гра на підвищення).
ДОВГЕ ХЕДЖУВАННЯ хеджування, що проводиться на ф'ючерсному ринку за допомогою купівлі ф'ючерсного контракту особою, що продає реальний товар на ринку.
ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
ДОВГОСТРОКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ зобов'язання, що погашається, задовольняється через рік.
ДОВГОСТРОКОВИЙ БОРГ заборгованість, погашення якої передбачається через тривалий (звичайно більше року) відрізок часу.
ДОВГОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ кредит, що надається банками і окремими кредитними інститутами небанківського типу на тривалі терміни (від 5 років і більш).
ДОВГОТЕРМІНОВА ПЛАТІЖНА ВКАЗІВКА розпорядження клієнта своєму банку на проведення регулярних виплат конкретні дати і конкретні суми за клієнтським зобов'язанням, наприклад комунальні платежі, програми, проекти.
ДОВГОТЕРМІНОВА ПОЗИКА грошова позика, що надається на тривалий термін (понад 10 років); довгострокова зовнішня державна позика може надаватися на термін від 10 до 45-60 років.
ДОВГОТЕРМІНОВИЙ ЧАСОВИЙ ІНТЕРВАЛ часовий інтервал, величина якого достатня для того, щоб виявилися стійкі зміни як постійних, так і змінних витрат, зазвичай такий інтервал складає декілька років.
ДОВГОТЕРМІНОВІ ВНЕСКИ грошові кошти, передані на зберігання в банки на тривалі терміни (на рік і більш) без права дострокового вилучення
ДОВГОТЕРМІНОВІ ІНВЕСТИЦІЇ витрати на створення, збільшення розмірів, а також придбання позаобігових активів тривалого (понад одного року) користування, не призначених для продажу, за винятком довготермінових фінансових вкладень в державні цінні папери і статутні капітали інших організацій.
ДОВГОТЕРМІНОВІ ОБЛІГАЦІЇ облігації з терміном погашення, що перевищує декілька років.
ДОВГОТЕРМІНОВІ ПОЗИКИ позики з тривалими термінами погашення; залучення державою або приватними корпораціями позикових засобів шляхом випуску і розміщення на національному і міжнародному ринках позикових капіталів боргових зобов'язань з термінами погашення від 5-10 до 40-50 років.
ДОВІДКОВА ЦІНА ціна, що є початковою для продавця і покупця при визначенні контрактної ціни, що фіксується в документі про операцію; попереднє, орієнтовне значення оптової ціни товару у внутрішній і міжнародній торгівлі.
ДОВІЛЬНІ ВИТРАТИ витрати, обумовлені тільки рішенням керівництва підприємства.
ДОВІРЕНІСТЬ ПО ВКЛАДУ розпорядження вкладника, що надає іншій особі право на отримання в кредитній установі всього або частини внеску. Може бути разовою і на неодноразове отримання грошей; по декількох внесках можна складати загальну довіреність.
ДОВІРИТЕЛЬ особа, що довіряє іншій довіреній особі виконання певних функцій, доручень замість себе.
ДОВІРЧА ВЛАСНІСТЬ власність на майнові цінності, право на управління якими власник-довіритель, передає іншій особі, названій довірчим власником. Довіряти управління своєю власністю іншим можуть як фізичні (приватні), так і юридичні особи.
ДОВІРЧИЙ АКЦІОНЕРНИЙ СЕРТИФІКАТ довіреність, видана власником пакету акцій довіреній особі на управління пакетом акцій.
ДОВІРЧІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ операції банків з управління майном і виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи.
ДОВІРЧІ ПАЙОВІ ФОНДИ кредитно-фінансові установи, що акумулюють дрібні заощадження населення і що вкладають їх в акції і облігації.
ДОВІЧНА РЕНТА умовна рента, при якій платежі припиняються у разі смерті певної особи (або осіб).
ДОВІЧНА СТРАХОВА РЕНТА регулярний дохід, що виплачується страхувальникові до кінця його життя з фонду, накопиченого за рахунок страхових внесків при втраті працездатності в результаті нещасного випадку.
ДОВІЧНЕ СТРАХУВАННЯ один з різновидів страхування життя; страхування на випадок смерті або втрати працездатності.
ДОГМАТИЗМ метод мислення, що спирається на догми, оперує незмінними поняттями, формулами без урахування конкретних умові, відкидає принцип конкретності істини.
ДОГОВІР БУДІВНИЦТВА ПІД КЛЮЧ договір про будівництво і устаткування підприємства із здачею повністю готового об'єкту; генеральний підрядчик самостійно укладає договори з субпідрядниками.
ДОГОВІР НА КОРИСТЬ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ угода сторін, відповідно до якої виконання договору може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на користь якої обумовлено виконання.
ДОГОВІР ОРЕНДИ договір майнового найму, по якому одна сторона (орендодавець) надає іншій стороні (орендареві) майно в тимчасове користування за певну плату; договір може передбачати подальший викуп орендованого майна.
ДОГОВІР ПОВНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ договір, згідно з яким ліцензіар втрачає право, передбачене простою ліцензією на весь термін дії угоди; після закінчення терміну дії договору.
ДОГОВІР ПРО НАМІРИ попередній договір, в якому зафіксовані обопільні бажання і наміри контрагентів співробітничати на договірній основі і в подальшому укласти конкретний договір.
ДОГОВІР ПРОСТОЇ ЛІЦЕНЗІЇ угода, що встановлює умови передачі прав промисловій власності (на винахід, промисловий зразок, товарний знак), яка передбачає збереження за ліцензіаром права на самостійне використання предмету угод і видачі ліцензій і субліцензій третім особам.
ДОГОВІРНА ЦІНА ціна, яка встановлюється взаємною угодою виробника і споживача продукції в порядку, визначеному органами ціноутворення.
ДОГОВІРНЕ МИТО мито, що встановлюється відповідно до міжнародних угод і містить нижчі ставки.
ДОГОВІРНИЙ МІСЯЦЬ, КОНТРАКТНИЙ місяць, коли закінчується термін дії термінового контракту.
ДОГОВІРНИЙ ТАРИФ вид митного тарифу (іноді називається конвенційним), ставки якого визначаються на основі міжурядової угоди і не можуть змінюватися протягом терміну дії без обопільної згоди сторін; ставки по Д.Т., як правило, нижче.
ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ) ТЕРМІНОВІ операції купівлі-продажу з платежами у визначений угодою термін по курсу, зафіксованому у момент операції.
ДОДАНА ВАРТІСТЬ частина вартості, що зросла безпосередньо на даному підприємстві, в даній фірмі. Визначається як різниця між прибутком від продажу продукції, товарів, послуг, проведених фірмою, і її витратами на закупівлю матеріалів і напівфабрикатів.
ДОДАТКОВА ЗАРОБІТНА ПЛАТА заробітна плата, нарахована робочим і службовцем не за фактично виконані роботи або час праці, а відповідно до чинного законодавства.
ДОДАТКОВА ПРЕМІЯ додаткова знижка відповідно до умов операції.
ДОДАТКОВИЙ БЮДЖЕТ бюджет, складений з урахуванням додаткових витрат, що виникли в поточному році після затвердження основного бюджету.
ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ капітал, отриманий за рахунок додаткової емісії акцій або продажу акцій понад їх номінальну вартість.
ДОДАТКОВИЙ ПРОДУКТ в марксистській політичній економії: частина продукту, створеного в процесі виробництва понад необхідний продукт, що відшкодовує трудовитрати. Вартість д.П. називається додатковою вартістю.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ надбавка до ціни виробу в результаті зростання цін на раніше придбані матеріали.
ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ ОБІГУ витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у царині обігу, тобто витрати на доставку, доопрацювання, фасування товару і тому подібне.
ДОЗВОЛЕНИЙ АКТИВ в податковій практиці деяких держав: актив, що розглядається як інвестиція і виключається з сум, оподатковуваних податком на прибуток.
ДОЗВОЛЕНИЙ КАПІТАЛ акціонерний капітал, зафіксований в засновницьких документах акціонерного суспільства.
ДОКТРИНА сукупність постулатів, які служать основою теорії
ДОКУМЕНТАЛЬНА РЕВІЗІЯ вид документального контролю, при якому перевіряється фінансово-господарська діяльність підприємства.
ДОКУМЕНТАРНЕ ІНКАСО інкасо фінансових документів, що супроводжуються комерційними документами (наприклад, рахунками, транспортними і страховими документами), а також інкасо тільки комерційних документів.
ДОКУМЕНТАРНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, оплачуваний при пред'явленні відповідних документів.
ДОКУМЕНТИ ЗА ГОТІВКОВИЙ РОЗРАХУНОК умова про видачу імпортерові вантажних документів тільки при сплаті суми рахунку готівкою.
ДОКУМЕНТИ ПРОТИ АКЦЕПТУ умова про видачу покупцеві вантажних документів після акцептації ним тратти; застосовується в міжнародній торгівлі.
ДОКУМЕНТОВАНА ТРАТТА тратта, що супроводжується товаророзпорядчими документами.
ДОКУМЕНТООБІГ процес руху документів в організації, що включає складання (отримання), обробку, систематизацію і здачу в архів.
ДОКУМЕНТООБІГ В БАНКАХ комплекс банківських норм і правил, що визначають проходження документів по підрозділах банків, порядок їх обробки і оформлення при здійсненні банківських операцій.
ДОЛАРИЗАЦІЯ переважне використання доларів, а також іншої конвертованої валюти у внутрішньому грошовому обігу.
ДОЛАРОВА ЗОНА угрупування країн, в яких долар США має законне обіг разом з національною валютою.
ДОЛАРОВИЙ ГОЛОД сувора нестача наявних доларів, іноземної валюти, викликана дефіцитом платіжного балансу і недостачею золотовалютних резервів.
ДОЛАРОВИЙ СТАНДАРТ валютна система, що базується на визнанні долара США як основної валюти, порівняно з якою встановлюється курс інших валют.
ДОЛАРОВІ ІН'ЄКЦІЇ доларові інвестиції, вкладення в економіку слаборозвинених країн, що потребують вливань грошових коштів ззовні.
ДОМІНУВАННЯ (з лат. dominary переважання) панівне становище одного з економічних суб'єктів або його товарів порівняно з іншими суб'єктами і товарами.
ДОМІЦИЛІАТ третя особа, вказана у векселі, яка повинне сплатити вексель за місцем проживання платника або в іншому обумовленому місці.
ДОМІЦИЛЮВАННЯ операція, відповідно до якої власник банківського рахунку надає банку право регулювати платежі за його векселями.
ДОМІЦИЛЬ (лат. domicilmm місцеперебування, місцепроживання) місце, в якому повинен бути сплачений вексель або внесені податки, якщо платник живе у іншому місці.
ДОПОВНЕННЯ ДО ДОГОВОРУ документ, який зазвичай змінює істотні умови договору, може підписуватися сторонами одночасно з основним договором або пізніше, в ході виконання договору або після, наприклад, про постачання додаткової кількості товару.
ДОПОМІЖНА ПОЗИКА грошові кошти, допомога, що надаються бідним людям, що не мають коштів для існування.
ДОПОМІЖНЕ ВИРОБНИЦТВО виробництво, призначене для обслуговування основного виробництва.
ДОПОМІЖНІ МАТЕРІАЛИ матеріали, які не складають основу продукції, що виготовляється, а сприяють виробничому процесу.
ДОПУСК факт визнання акцій компанії на біржі, встановлення курсу акцій, після чого починається котирування акцій на біржі.
ДОПУСТИМА МЕЖА КОЛИВАНЬ ЦІН межі зміни біржових цін, що встановлюються для обмеження їх коливань і запобігання біржовим крахів. ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ витрати виконавця, проведені в межах умов договору і правових норм і що підлягають відшкодуванню замовником.
ДОРОГІ ГРОШІ термін, що означає: 1) дорожчання кредиту в результаті заходів центрального банку (підвищення офіційної облікової ставки і норм обов'язкових резервів банків, проведення операцій на відкритому ринку і дефляції); 2) гроші, купівельна спроможність яких підвищується.
ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ золото, срібло, платина і метали платинової групи.
ДОРОЖНЄ МИТО вид внутрішніх митних зборів, що стягуються у формі плати за проїзд, перевезення вантажів.
ДОРОЖНИЙ ЛИСТ основний первинний документ обліку роботи автомобіля і водія, видаваний щодня при виході автомобіля на лінію.
ДОРОЖНІЙ ЧЕК платіжний документ, який використовується, як правило, в міжнародних розрахунках, наказ одного банку іншому виплатити позначену в чеку суму грошей власникові чека за зразком його підпису, заповнюваному на чеку у момент продажу.
ДОРУЧЕННЯ договір, згідно з яким довіритель доручає довіреній особі здійснювати від його імені і за його рахунок певні дії: купівлю майна, здійснення платежів і так далі. Довіритель виплачує довіреному винагороду за виконання доручення.
ДОРУЧЕННЯ, ЩО АКЦЕПТУЄТЬСЯ платіжне доручення платника банку по депонуванню і акцепту певної суми на окремий рахунок і проведення розрахунків з постачальником за рахунок цих засобів. Застосовується при розрахунках з підприємствами зв'язку, при разових розрахунках з транспортними підприємствами.
ДОСКОНАЛА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ситуація на ринку, при якій зміна величини попиту (пропозиції) не вимагає зміни ціни товарів.
ДОСКОНАЛА НЕЕЛАСТИЧНІСТЬ ситуація, коли зміна ціни не призводить до зміни попиту (абсолютно нееластичний попит) і пропозиції (абсолютно нееластична пропозиція).
ДОСКОНАЛИЙ РИНОК ринок з єдиними умовами реалізації однакових товарів.
ДОСЛІДЖЕННЯ - заплановані підприємством дослідження, які проводяться ним уперше з метою отримання і розуміння нових наукових та технічних знань.
ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ стадія маркетингових досліджень, в ході якої визначаються можливості фірми провести заходи, які були визнані доцільними при дослідженні ринку.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ перший етап в дослідженні ринку збуту, що проводиться з використанням статистичних прийомів аналізу.
ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ кількісний і якісний аналіз ринку або сукупності ринків, що проводиться з метою вивчення потенційного обсягу ринку, попиту на товари і послуги на даному ринку, конкурентного середовища, цін, потреб в товарах і послугах, що виявляються на ринку.
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКІ РОЗРОБКИ (ДКР) технічні, інженерні, лабораторні розробки, що доводять результати тих, що передують їм науково, дослідницьких праць (НДП) до практичної можливості їх втілення у виробництво.
ДОСМОТРОВИЙ РОЗПИС митний документ, яким визначає стягування митного збору.
ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ припинення дії договору однією із сторін до закінчення терміну договору при порушенні його умов іншою стороною, а також при взаємній згоді.
ДОТАЦІЯ (з лат. dotatio дар, пожертвування) певна сума грошових коштів, що компенсує підвищені витрати, покриває збитки.
ДОХОДИ - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ засоби, отримані в звітному періоді, але що належать згідно з бухгалтерською звітністю до майбутніх звітних періодів. Це наперед отримана орендна плата, абонентська плата та ін.
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО пiдприємство, яке перебуває пiд контролем материнського (холдингового).
ДРАФТ (англ. draft) письмовий наказ трасанта контрагентові трасату виплатити певну суму грошей третій стороні по тратті.
ДРАХМА грошова одиниця Греції, рівна 100 внескам.
ДУАЛЬНА ПОЗИКА кредит в двох валютах; ситуація, при якій відсотки виплачуються в одній валюті, а основний капітал повертається в іншій.
ДУБЛІКАТ другий екземпляр документа, що має однакову з оригіналом юридичну силу.
ДУБЛОН середньовічна золота іспанська монета, що використалася також в інших країнах.
ДУКАТ золота монета, що чеканилася з 1284 р. у Венеції і набула широкого поширення у всій Європі як високопробна золота монета вагою 3,51. Використовувався до Першої світової війни.
ДУОПОЛІЯ окремий випадок обмеженої конкуренції, при якому на ринку діють в основному два незалежні продавці, що продають ідентичну продукцію (при множині, покупців).
ДУОПСОНІЯ ринкова ситуація, при якій на ринку є безліч продавців і лише два незалежні покупці ідентичного товару.

Е

ЕВРИСТИКА метод аналізу економічних явищ і процесів, ухвалення рішень, заснований на інтуїції, винахідливості, аналогіях, досвіді.
ЕГАЛІТАРИЗМ (з фран. egalite рівність) утопічна теорія, що виражає прагнення до зрівняльного розподілу ресурсів і благ як основного способу усунення суперечностей в економіці і суспільстві.
ЕЙРЕ (aura) розмінна монета ісландської крони.
ЕКАУНТИНГ (від англ, account рахунок) царина бізнесу, пов'язана із збором, обробкою і аналізом фінансової інформації.
ЕКВІВАЛЕНТ рівнозначний, рівносильний продукт.
ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
ЕКВІВАЛЕНТИ ЗВИЧАЙНИХ АКЦІЙ цінні папери, які можна обміняти на звичайні акції, конвертовані облігації і привілейовані акції, рівноцінні звичайним акціям по величині отримуваних дивідендів.
ЕКВІВАЛЕНТНА ЗАМІНА заміна однєї кредитніої операції на іншу.
ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ПО ОБЛІГАЦІЯХ показник, що використовується для порівняння доходу по короткотермінових цінних паперах, придбаних з дисконтом, з доходом по державних боргових зобов'язаннях.
ЕКВІВАЛЕНТНІ ОДИНИЦІ міра виробничого випуску (за певний період часу), вираженого в повністю закінчених і еквівалентних цілих виробничих одиницях.
ЕКВІВАЛЕНТНІ ПОЗИЦІЇ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ різні методи використання цінних паперів, що приносять у результаті однаковий прибуток.
ЕКВІФІНАЛЬНІСТЬ В МЕНЕДЖМЕНТІ існування різних шляхів досягнення успіху в одній і тій же ситуації.
ЕКЗОТИЧНІ ВАЛЮТИ валюти, операції по яких здійснюються украй рідко, і для яких взагалі немає міжнародного ринку.
ЕКОЛОГІЧНІ ФОНДИ позабюджетні фонди, джерелами надходження засобів яких є засоби підприємств і громадян у вигляді: плати за нормативні і наднормативні (лімітні і понадлімітні) викиди, скидання забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище, розміщення відходів.
ЕКОНОМЕТРІЯ галузь економічної науки, що займається розробкою і застосуванням економіко-статистичних і математичних методів аналізу економічних процесів, обробки статистичної економічної інформації.
ЕКОНОМІКА 1) господарство, сукупність засобів, об'єктів, процесів, що використовуються людьми для забезпечення життя, задоволення потреб шляхом створення необхідних людині благ, умов і засобів існування із застосуванням праці; 2) наука про господарство, способи його ведення людьми, відносини між людьми.
ЕКОНОМІКА ВИСОКОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ така економіка, при якій підвищення заробітної плати дає підвищення продуктивності праці, повністю компенсує збільшення витрат на робочу силу.
ЕКОНОМІКА З ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ, ЩО ЗНИЖУЄТЬСЯ економіка з негативними темпами зростання, явище, пов'язане з тим, що обcяг чистих внутрішніх інвестицій менший нуля, тобто валовий обсяг чистих внутрішніх інвестицій менший загальної суми амортизаційних відрахувань.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ застосування математичного апарату, математичних залежностей для визначення, розрахунку економічних показників.
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ моделі, що описують економічні процеси, об'єкти, зв'язки з використанням математичного апарату, перш за все математичних співвідношень, рівнянь.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ПРОСТІР єдиний комплекс економічних і правових заходів, що проводиться на певній території.
ЕКОНОМІКС галузь економічної науки, економічна теорія, що вивчає теоретичні основи економічних процесів. Термін «економікс» введений в широкий обіг британським ученим-економістом А.Маршаллом і у відомому сенсі замінив поняття «Політична економія», що раніше використалося, додавши йому велику практичну спрямованість.
ЕКОНОМІСТ (англ. «Economist») британський тижневик для ділових людей, основний зміст якого складають новинки менеджменту, бізнесу, досвід шкіл бізнесу, розвитку економічних зв'язків. З 1995 р. виходить російськомовна версія журналу.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 1) створювані державою умови, що гарантують недопущення нанесення господарству країни непоправного збитку від внутрішніх і зовнішніх економічних погроз; 2) запобігання просочуванню конфіденційної економічної інформації з фірми, порушення комерційної таємниці, здійснення економічних диверсій.
ЕКОНОМІЧНА БЛОКАДА (англ, blockade облога) економічна ізоляція країни з боку інших країн за допомогою обмеження або заборони на торгівлю всіма або окремими товарами з цією країною.
ЕКОНОМІЧНА ДЕСТАБІЛІЗАЦІЯ різке порушення рівноваги, нестійке положення в економіці, дисбаланс господарських відносин.
ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА комплексний аналіз і оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів, неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розвитку і наслідків поточних управлінських рішень.
ЕКОНОМІЧНА ДОПОМОГА надання багатими державами матеріальної, грошової, технічної допомоги біднішим, зазвичай на безвідплатній основі. Така допомога часто виявляється країнам, регіонам, людям, що потерпіли від стихійних лих, військових конфліктів.
ЕКОНОМІЧНА ЕКСПАНСІЯ (лат. expansio розповсюдження) розширення сфери економічного впливу, економічних дій країни, концерну, фірми за допомогою витіснення інших країн, фірм, захоплення ринків, придбання ресурсних джерел.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ результат економічної діяльності, економічних програм і заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного ефекту, до витрат чинників, ресурсів, що зумовив отримання цього результату, досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням ресурсів певної вартості.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ економічний показник, що розраховується зазвичай як відношення обсягу продукції, що випускається, в грошовому еквіваленті до обсягу капіталовкладень, що зумовили цей випуск.
ЕКОНОМІЧНА ЗОНА прибережна економічна зона, що охоплює 12 морських миль акваторії океану, внутрішнього моря.
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ.
Економічна класифікація видатків – це їх групування за економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки.
ЕКОНОМІЧНА КОН'ЮНКТУРА стан економіки, рівень економічної активності, що характеризуються рухом цін, процентних ставок, валютного курсу, заробітної плати, дивідендів, а також динамікою виробництва і споживання.
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА (з грец. krisis поворотний пункт) різке погіршення економічного стану країни, що виявляється в значному спаді виробництва, порушенні виробничих зв'язків, що склалися, банкрутстві підприємств, зростанні безробіття, і у результаті в зниженні життєвого рівня, добробуту населення.
ЕКОНОМІЧНА КУЛЬТУРА система цінностей господарської діяльності, шанобливе ставлення до будь-якої форми власності і комерційного успіху як до великого соціального досягнення, успіху, неприйняття настроїв «зрівнялівки», створення і розвиток соціального середовища для підприємництва і тому подібне.
ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ спрощене уявлення дійсності, абстрактне узагальнення, втілене у формі моделі.
ЕКОНОМІЧНА НАУКА наука про господарство, управління, відносини між людьми, а також людьми і навколишнім середовищем, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання продукту, благ, послуг. Е.Н. поєднує ознаки точної і описової наук.
ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА образ, спосіб, характер економічних дій громадян, працівників, керівників, виробничих колективів в тих або інших умовах економічної діяльності, що складаються.
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА система заходів, що проводиться урядом, дій в галузі управління економікою, додавання певної спрямованості економічним процесам відповідно до цілей, завдань, інтересів держави. Включає структурну, інвестиційну, фінансово-кредитну, соціальну, зовнішньоекономічну, науково-технічну, податкову, бюджетну політику.
ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ психологічні установки, стереотипи економічного мислення людей, соціальних груп і верств населення, що роблять значний вплив на сприйняття ними економічній дійсності і їх економічна поведінка.
ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА стан економічної системи, ринку, що характеризується наявністю збалансованості, урівноваженням двох різноспрямованих чинників.
ЕКОНОМІЧНА СВОБОДА можливість для суб'єктів господарювання вибору форм власності і сфери додатку своїх здібностей, знань, можливостей, професії, способів розподілу доходів, споживання матеріальних благ. Е.С. реалізується на базі законодавчих державних норм і невід’ємна від економічної відповідальності громадян.
ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА історично виникла або законодавчо встановлена, така, що дає в країні сукупність принципів, правил, норм, визначальну форму і зміст основних економічних відносин, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічного продукту.
ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ довготривалі, найбільш принципові, важливі установки, плани, наміри уряду, адміністрації регіонів, керівництва підприємств відносно виробництва, доходів і витрат, бюджету, податків, капіталовкладень, цін, соціального захисту.
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ теорія економічних процесів і явищ, функціонування господарства, економічних відносин, заснована, з одного боку, на логіці, на історичному досвіді і, з іншого боку, на теоретичних концепціях, поглядах учених-економістів.
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ збільшення масштабів сукупного виробництва і споживання в країні, що характеризується, перш за все, такими макроекономічними показниками, як валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, національний дохід.
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ (лат. modulus зразок) відтворення економічних об'єктів і процесів в малих, експериментальних формах, в штучно створених умовах .
ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ сукупність економічних умов розвитку бізнесу, підприємництва. Е.С. припускає наявність економічної свободи, вільне переміщення ресурсів, існування значних стимулів до праці.
ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО група держав, що об'єдналися для проведення узгодженої, сумісної економічної політики, досягнення загальних цілей, координації спільної діяльності.
ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ економічне спонукання, використання матеріальних стимулів (стимулянтів), що сприяють тому, щоб виробники, споживачі, покупці поводилися бажаним чином і на користь осіб, що застосовують стимулювання.
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ виведення економічних закономірностей на основі дослідження відповідних фактів економічної дійсності, розкладання економіки на окремі частини, що іменуються економічними категоріями, і їх аналіз.
ЕКОНОМІЧНИЙ ДУАЛІЗМ одночасне існування різних способів виробництва, споживання, ринків праці, що заважають один одному в рамках однієї економічної системи. Е.Д. характерний для перехідних періодів розвитку економіки.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ результат економічної діяльності, вимірюваний, як правило, різницею між грошовим доходом від діяльності і грошовими витратами на її здійснення.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ різниця між витратами на вітчизняне виробництво необхідної продукції, наміченої до отримання по імпорту, і витратами на виробництво експортних товарів.
ЕКОНОМІЧНИЙ ОПТИМУМ траєкторія розвитку (у динаміці) або стан (у статиці) економічної системи.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПІДЙОМ стан економіки країни, що характеризується зростанням виробництва, підвищенням його ефективності, пожвавленням економічної діяльності в різних сферах, підвищенням рівня життя.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПЛАН опис, картина, модель запланованого майбутнього стану економічної системи, господарства країни, регіонів, галузей, підприємств, компаній. План фіксує показники, що характеризують стан системи в кінці планового періоду, визначає шляхи, способи досягнення бажаних рубежів, необхідні для цього ресурси.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ сукупна здатність економіки, її галузей, підприємств, господарств здійснювати виробничо-економічну діяльність, випускати продукцію, товари, послуги, задовольняти запити населення, суспільні потреби, забезпечувати розвиток виробництва і споживання.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПРИБУТОК різниця між доходами і економічними витратами, що включають разом із загальними витратами альтернативні (поставлені) витрати; обчислюється як різниця між бухгалтерським і нормальним прибутком підприємця.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОДУКТ результат людської праці, господарської діяльності, представлений в матеріально-речовій формі (матеріальний П.), в духовній, інформаційній формі (інтелектуальний П.) або у вигляді виконаних робіт і послуг.
ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОЕКТ програма дій, заходів із здійснення конкретного, наочного соціально-економічного задуму, наприклад, з оновлення виробництва, освоєння видобутку корисних копалин, випуску і продажу нових товарів.
ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК можливість втрат унаслідок випадкового характеру результатів ухвалюваних господарських рішень або здійснюваних дій. У інвестиційній сфері. Е.Р. це вірогідність виникнення збитків в результаті вкладення капіталу.
ЕКОНОМІЧНИЙ СЕПАРАТИЗМ (від лат. separatus окремий) політика регіональної економіки, прагнення створити свій незалежний ринок, отримати повну економічну самостійність і незалежність від центру.
ЕКОНОМІЧНИЙ СПАД тривале, стійке зниження обсягів виробництва основних видів товарів і послуг, пониження ділової активності, що супроводжується зазвичай зменшенням реальних доходів населення, погіршенням умов життя, безробіттям.
ЕКОНОМІЧНИЙ СУБ'ЄКТ (лат. subjectum особа, суб'єкт) особа, що здійснює економічну, господарську діяльність, чи то людина, сім'я, підприємець, чи підприємство, держава.
ЕКОНОМІЧНИЙ ТРЕДЮНІОНІЗМ теорія, згідно з якою профспілка повинна обмежувати свою діяльність боротьбою за підвищення заробітної плати збереження робочих місць, часу, поліпшення умов праці, тобто обмежити свою діяльність виключно економічною сферою
ЕКОНОМІЧНИЙ ТРЕНІНГ ділова гра, що дає можливість проводити оцінні розрахунки ефективності управлінських дій.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ підйоми, що періодично повторюються впродовж низки років, і спади в економіці. Е.Ц. складається з декількох фаз: підйом, криза, депресія, пожвавлення.
ЕКОНОМІЧНІ БАРОМЕТРИ показники, що передбачають зміну кон'юнктури, динаміку попиту і пропозиції і тому подібне.
ЕКОНОМІЧНІ БЛАГА блага, які приносяться економікою, отримані в результаті економічної творчої діяльності.
ЕКОНОМІЧНІ ВАЖЕЛІ інструменти управління економікою; включають систему цін і тарифів, податків, фінансово-кредитних важелів і тому подібне. Назву «важелі» відображає той факт, що вони використовуються як засіб зміни економічного стану об'єкту, здійснення повороту в економіці.
ЕКОНОМІЧНІ ЗАВДАННЯ завдання, що вирішуються в процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов'язані з визначенням невідомих величин на основі початкових даних.
ЕКОНОМІЧНІ ЗАКОНИ встановлені на основі досвіду, практичної діяльності, виявлені шляхом наукових досліджень стійкі зв'язки, взаємозв'язки між економічними явищами, процесами, відносинами, величинами, що характеризують їх, і показниками.
ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ найважливіші поняття економічної науки, що відображають істотні сторони економічних явищ і процесів, наприклад вартість, ціна, праця і тому подібне.
ЕКОНОМІЧНІ НОРМАТИВИ економічні показники, що відображають залежність між елементами фінансової, торгової, виробничої та іншої діяльності, вимоги до співвідношення витрат і результатів діяльності, розподілу ресурсів в цілях регулювання економічних відносин.
ЕКОНОМІЧНІ РЕГУЛЯТОРИ економічні важелі, що побічно впливають через механізм інтересів на учасників економічних процесів, господарюючих суб'єктів (наприклад, ціни, податки, норми, банківські відсотки, санкції і ін.).
ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ фундаментальне поняття економічної теорії, що означає загалом джерела, засоби забезпечення виробництва, сукупність ресурсів, що використовуються в господарській діяльності.
ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ перетворення в системі управління економікою, господарювання, шляхах і способах здійснення економічної політики. Е.Р. проводяться в умовах, коли виявляється низька ефективність економічної системи, виникають економічні кризи, економіка недостатньо задовольняє потреби людей, країна відстає в своєму розвитку від інших .
ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ частина населення, зайнята суспільно корисною діяльністю, що приносить дохід.
ЕКОНОМІЯ бережливе господарювання, в основі якого лежить зменшення витрат, витрат економічних ресурсів. Е. досягається зниженням втрат, використанням ресурсозберігальних технологій, дбайливим господарюванням, правильною організацією праці.
ЕКОНОМНА ЛЮДИНА умовне загальне поняття, уявлення про людину як про раціонально мислячого суб'єкта, що будує свої плани і дії, виходячи з принципу отримання максимальної вигоди. Див. також ГОМО АЧ НОМІКУС.
ЕКС ОФІЦІО (лат. ex officio) в біржовій діяльності: створення умов для цивілізованої відкритої конкурентної торгівлі.
ЕКС-ДИВІДЕНДНИЙ ТЕРМІН термін, протягом якого акції продаються як екс- дивідендні, тобто продавець зберігає право на дивіденди, а покупець його поки що не отримав. Екс-дивідендний термін починається, зазвичай, за 4 робочих дні до моменту дивідендного перепису.
ЕКСКЛЮЗИВНЕ ПРАВО виняткове право, що надається тільки одній особі або організації і що не надається нікому іншому.
ЕКС-КУПОН купон після виплати по ньому відсотків або дивідендів.
ЕКСПЕДИТОР працівник підприємства, що супроводжує, одержує, здає вантажі, товари, оформляє транспортні документи при відправці і отриманні вантажів.
ЕКСПЕДИЦІЯ (з лат. expeditio впорядкування) 1) відправка вантажів, розсилання кореспонденції; 2) установа або підрозділ, що керує відправкою, розсиланням; 3) група осіб, що збирається в подорож з метою пошуку, розвідки ч.-н.
ЕКСПЕРИМЕНТ (лат.experimentum досвід, проба) вивчення, дослідження явищ і процесів шляхом їх відтворення, моделювання в штучних або природних умовах.
ЕКСПЕРТ (від латів. expertus досвідчений) 1) фахівець в певній галузі, що здатний досліджувати, консультувати, мислити, робити висновки, пропозиції, здійснювати експертизи; 2) висококваліфікований співробітник, професіонал вищого класу.
ЕКСПЕРТИЗА 1) аналіз, дослідження, що проводиться експертом, експертною комісією. Е. завершується випуском акту, висновки, в деяких випадках сертифікату якості, відповідності; 2) перевірка достовірності грошових знаків, цінних паперів, документів і т.п.; 3) перевірка якості товарів, робіт, послуг.
ЕКСПЕРТНЕ БЮРО структурний підрозділ біржі, що здійснює технічну експертизу товарів, які будуть виставлені на торгах.
ЕКСПЕРТНІ ОЦІНКИ кількісні і якісні оцінки процесів і явищ, економічних величин, показників.
ЕКСПІРАЦІЯ 1) настання дати завершення операції; 2) настання дати закінчення терміну дії опціону; останній день для реалізації опціону.
ЕКСПЛЕРЕНТ підприємство-новатор, що свідомо йде на великий ризик, при цьому отримання прибутку від продажу нових товарів і технологій залежить від обдарованості інтелектуалів, що працюють у фірмі, і їх незвичайних, плідних ідей.
ЕКСПЛІКАЦІЯ 1) невелика частина опису, вибрана з великого тексту; 2) короткий письмовий супровід експозиції музею або виставки.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ витрати виробництва, пов'язані з підтримкою в працездатному стані використовуваного виробничого устаткування, машин, механізмів.
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ НА ТРАНСПОРТІ витрати транспортного підприємства, безпосередньо пов'язані з виконанням перевезень.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ 1) використання землі, промислових підприємств, засобів транспорту, будівель і т.д.; 2) розробка, використання природних багатств.
ЕКСПОЗЕ 1) короткий виклад документа; 2) витяги з документа.
ЕКСПОНАТ об'єкт, виставлений для огляду, ознайомлення на виставці або перед продажем.
ЕКСПОНЕНТ особа або організація, що виставляє що-небудь, бере участь у виставці.
ЕКСПОРТ (лат. exporto виводжу) вивіз за межі для реалізації на зовнішніх ринках товарів, послуг і капіталу.
ЕКСПОРТ (лат. exporto виводжу) вивіз за межу для реалізації на зовнішніх ринках товарів, послуг і капіталу.
ЕКСПОРТ ІНФЛЯЦІЇ розповсюдження інфляції з одних країн в інші, що виникає в результаті економічних відносин між ними.
ЕКСПОРТ КАПІТАЛУ вивіз, розміщення за кордоном капіталу в грошовій або товарній формі з метою його ефективнішого використання, придбання власності в інших країнах, вкладення грошей у виробничі об'єкти, цінні папери, що обіцяють принести високі доходи.
ЕКСПОРТЕР підприємство або фізична особа резидент держави, від імені якої наданий контракт на експорт товарів.
ЕКСПОРТНА ВАРТІСТЬ вартість товару, яка визначається по рахунку, пред'явленому іноземному покупцеві, за вирахуванням прямих накладних витрат в іноземній валюті, пов'язаних з реалізацією даного товару.
ЕКСПОРТНА ДЕТАКСАЦІЯ зниження або навіть повне скасування непрямого оподаткування продукції, що експортується.
ЕКСПОРТНА КВОТА кількість товару, яку державні органи дозволяють підприємствам експортувати в умовах обмеження експорту.
ЕКСПОРТНА ЛІЦЕНЗІЯ право експорту певних товарів, що надається підприємствам, фірмам, іншим експортерам уповноваженим державним органом.
ЕКСПОРТНА ПРОГРАМА цільова програма зовнішньоекономічної діяльності підприємства, що передбачає вивіз продукції за межу для продажу на зовнішньому ринку.
ЕКСПОРТНА СУБСИДІЯ один із способів державного стимулювання експорту за рахунок бюджету. Таке стимулювання можливе у формі прямого фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і експортного виробництва, а також шляхом надання на ті ж цілі сприятливих кредитів.
ЕКСПОРТНЕ ІНКАСО інкасо в міжнародних розрахунках з отримання банком грошей з юридичних і фізичних осіб за різними товарними документами.
ЕКСПОРТНЕ МИТО податки, що стягуються з експортера при експорті товарів.
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ система заходів із заборони, обмеження або контролю над певними предметами вивозу шляхом введення дозвільного порядку експорту окремих категорій товарів.
ЕКСПОРТНИЙ ЛІЗИНГ зовнішньоекономічна операція, при якій вітчизняна організація надає іноземному орендареві устаткування, куплене нею у іншої вітчизняної організації.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ здатність держави експортувати наявні або вироблені ресурси, продукти.
ЕКСПОРТНИЙ УХИЛ підвищення частки експортних галузей в структурі національного виробництва.
ЕКСПОРТНИЙ ФАКТОРИНГ авансування клієнтов-експортеров з боку банків і фактор-компаній під майбутній прибуток від експорту при одночасному наданні клієнтові повної гарантії від валютного і кредитного ризиків.
ЕКСПОРТНИЙ ФОНД певна частина товарних ресурсів, що виділяються для експорту. Е.Ф. може формуватися на рівні підприємства, регіону, держави в цілому.
ЕКСПОРТНІ ДОТАЦІЇ засоби державного бюджету, виділені експортерам з метою заохочення експорту.
ЕКСПОРТНІ ЗАМОВЛЕННЯ державні замовлення на виробництво і постачання товарів, призначених для експорту.
ЕКСПОРТНІ КРЕДИТИ кредити, що надаються іноземним покупцям або їх банкам з метою фінансування продажів товарів і послуг; засіб стимулювання експорту. Залежно від того, хто безпосередньо кредитує іноземного покупця, Е.К. називаються фірмовими або банківськими.
ЕКСПОРТНІ РЕСУРСИ можливості експорту, види і обсяги економічних продуктів (продукції, товарів, послуг, робіт), фінансових ресурсів, призначених для продажу на зовнішніх ринках, частина експортного потенціалу держави, призначена для поточної реалізації.
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНІ БАНКИ зовнішньоторгівельні банки деяких держав.
ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ СТРАХУВАННЯ страхування, яке здійснюється приватними компаніями і державними організаціями для захисту інтересів експортерів, яким гарантується обов'язкова оплата товарів після їх доставки.
ЕКСПОЦЕНТР центр з підготовки і проведення експозицій (виставок), як правило, з міжнародною участю.
ЕКСПРЕС-ВАНТАЖ вантаж, що перевозиться транспортним засобом, що йде з підвищеною швидкістю та з зупинками тільки на великих станціях.
ЕКСПРЕС-ІНФОРМАЦІЯ оперативне інформаційне видання, що містить головним чином реферати публікацій про найважливіші відкриття, винаходи в якій-небудь галузі науки і техніки.
ЕКСПРОПРІАЦІЯ (лат. expropriatio позбавлення власності) примусове, безвідплатне або відшкодоване відчуження майна, що здійснюється державою. Е. з виплатою компенсації називається реквізицією, а без виплати конфіскацією.
ЕКСТЕНСИВНЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ розвиток господарства по шляху розширення, збільшення випуску продукції за рахунок залучення додаткових ресурсів, збільшення використовуваних ресурсних джерел, без підвищення ефективності їх використання, пов'язане з кількісною, а не якісною зміною.
ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНІСТЬ особливі переваги (недоторканність особи і житла, непідсудність місцевим кримінальним і цивільним судам, звільнення від повинностей і податків), що взаємно надаються державами іноземним дипломатичним представникам.
ЕКСТРА (лат. extra понад) валютний опціон, пристосований до потреб клієнтів, що беруть участь в торгах; у разі невдачі і неотримання контракту банк повертає до 50% премії.
ЕКСТРА-ДИВІДЕНД дивіденд, що виплачується готівкою або акціями на додаток до основного дивіденду.
ЕКСТРАОРДИНАРНИЙ РЕМОНТ ремонт, який впливає на оцінену залишкову вартість основних засобів і оцінений термін служби даних активів.
ЕКСТРАОРДИНАРНІ ПРИБУТКИ, ЗБИТКИ прибутки (або збитки) компанії, які одночасно відповідають двом критеріям: вони нехарактерні для господарської діяльності підприємства і виникають достатньо рідко.
ЕКСТРАОРДИНАРНІ СТАТТІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ події або операції, відображені в бухгалтерських, фінансових звітах, які відрізняються своєю величиною, незвичайною природою і рідкістю одночасно, порівняно з звичайною діяльністю організації; конкретний склад статей, що включаються сюди, в різних країнах неоднаковий.
ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ визначення майбутніх, очікуваних значень величин, показників на основі наявних даних про тенденції їх змін в минулі періоди.
ЕКСЦЕС (англ. excess надлишок, крайність) крайній прояв, характер протікання процесу, що рідко зустрічається.
ЕЛАСТИЧНИЙ ПОПИТ попит з високою чутливістю його величини до зміни ціни.
ЕЛАСТИЧНІСТЬ (від грец. elasticos гнучкий) міра реагування однієї змінної величини на зміну іншої; число, яке показує процентну зміну одній змінній в результаті однопроцентної зміни іншій змінній.
ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ чутливість величини попиту і пропозиції товарів до зміни цін на ці товари.
ЕЛЕКТОРАТ 1) виборці, що голосують за певну політичну партію; 2) чисельність громадян, що мають право обирати при голосуванні.
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА система пересилання повідомлень між користувачами обчислювальних машин, в якій комп'ютер, підключений до суспільної (або спеціальної) телефонної мережі за допомогою модему, виконує функції зберігання і пересилання повідомлень.
ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПЛАТЕЖІВ безготівкові розрахунки між продавцями і покупцями, банками і їх клієнтами, здійснювані за допомогою комп'ютерної мережі, систем зв'язку із застосуванням засобів кодування інформації і її автоматичної обробки.
ЕЛЕКТРОННИЙ ТОРГОВИЙ ТЕРМІНАЛ пристрій для прочитування інформації з магнітною стрічки або з чіпа пластикової картки для отримання авторизації при оформленні оплати покупки.
ЕЛЕКТРОННО-ЦИФРОВИЙ ПІДПИС використовується при передачі фінансових документів в комп'ютерній системі клієнт-банк.
ЕЛЕМЕНТ ВИТРАТ - сукупність економічно однорідних витрат.
ЕЛЕМЕНТИ ЗБИТКОВОСТІ СТРАХОВОЇ СУМИ математичні показники, що характеризують вплив тих або інших чинників на величину збитковості страхової суми.
ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКУ принципи організації і дії податкової системи, що встановлені в законодавчому порядку і охоплюють наступні її частини: суб'єкти податку (платники податків), об'єкти податку (оподатковуваний дохід, майно), одиницю обкладення (одиницю вимірювання об'єкту податку), податкову ставку (норму оподаткування) ...
ЕЛЕМЕНТИ, ЩО НЕ КРЕДИТУЮТЬСЯ частина вартості об'єкту, що кредитується, що не підлягає кредитуванню. Наприклад, частиною ціни відвантажених товарів, що не кредитується, як правило, є прибуток і податок з обороту.
ЕЛІМІНАЦІЯ (з лат. eliminare виганяти) виключення в процесі аналізу, розрахунку чи контролю ознак, чинників, показників, свідомо не пов'язаних із процесом, що вивчається, аналізованим, контрольованим, явищем.
ЕМБАРГО (ісп. embargo накладення арешту, заборона) 1) блокування торгівлі з певними країнами за рішенням Організації Об'єднаних Націй як репресивний захід щодо даної країни за порушення Статуту ООН або інші непристойні дії; 2) заборона державою ввезення або вивозу товарів.
ЕМБЛЕМА (лат. emblema опукле зображення) умовне символічне зображення якого-небудь поняття або ідеї; на відміну від символу не втілює змісту поняття, лише вказує на нього.
ЕМБОСИНГ механічне витискування на пластиковій картці її номера, прізвища або імені її утримувача або логотипу компанії.
ЕМЕРІТАЛЬНІ КАСИ спеціальні пенсійні каси, що проводять страхування пенсій і допомоги.
ЕМІГРАНТ особа, що переселилася в іншу країну з різних причин (економічних, політичних, релігійних).
ЕМІСІЙНА СИСТЕМА 1) законодавчо встановлений порядок випуску в обіг грошових знаків; 2) складова частина грошової системи держави органи, що забезпечують емісію.
ЕМІСІЙНА ЦІНА ціна первинного ринку цінних паперів, за якою вони продаються відразу ж після випуску.
ЕМІСІЙНЕ ПРАВО 1) сукупність правових норм, що визначають порядок емісії грошей; 2) ліміт випуску в обіг грошових знаків, встановлений на певний період.
ЕМІСІЙНИЙ БАНК емісійний інститут, відповідальний за емісію грошей, як правило, центральний (національний) банк країни.
ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД різниця між ціною продажу і номінальною вартістю цінного паперу (акції).
ЕМІСІЙНИЙ КУРС курс, по якому здійснюється емісія цінних паперів, встановлюваний емітентом залежно від стану фондового ринку і фінансової політики емітента.
ЕМІСІЙНИЙ ПРИБУТОК прибуток від розміщення цінних паперів, яку отримують банки, інші кредитно-фінансові установи в результаті посередництва між емітентами цінних паперів і їх покупцями. Е.П. виступає, зазвичай, у вигляді різниці між емісійним і ринковим курсами цінних паперів.
ЕМІСІЙНИЙ ПРОСПЕКТ публікація інформації про всі деталі майбутньої емісії нових акцій, включаючи дані про емітент, його баланси, звіти і ін.
ЕМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ діяльність банків, казначейств, акціонерних товариств, інших установ з випуску в обіг грошей або емісії цінних паперів.
ЕМІСІЯ (лат. emissio випуск) випуск в обіг грошових знаків у всіх формах, акцій, сертифікатів, облігацій та інших цінних паперів; веде до збільшення грошової маси в обігу.
ЕМІТЕНТ держава (в особі центрального або місцевого органу влади), підприємство, установа, організація, банк, що проводять емісію.
ЕМФІТЕВЗИС особливий вид спадкового користування чужою земельною ділянкою, за що утримувач ділянки вносить орендну плату власникові і платить державні податки.
ЕНТРОПІЯ (грец. entropia перетворення) величина, що характеризує ступінь невизначеності системи.
ЕРГОНОМІКА 1) розділ науки, що вивчає поведінку людини, рух органів його тіла під час виконання роботи з метою створення умов на робочому місці, що забезпечують зручність і комфорт, що підвищують продуктивність, знижують витрати енергії; 2) ступінь зручності використання предмету.
ЕРЗАЦ (нім. еrzatz) неповноцінний замінник, сурогат; підробка.
ЕРЛАНГ міжнародна одиниця завантаження транспортного засобу товарами.
ЕСКАЛАТОРНА ОБМОВКА умова контракту, що дозволяє врахувати в процесі взаємних розрахунків зростання витрат.
ЕСКАЛАЦІЙНА КЛАУЗУЛА умова в колективному договорі, що вимагає адекватного підвищення зарплати при зростанні цін на споживчі товари
ЕСТИМАТИВНА ВАРТІСТЬ (англ. estimated value) приблизна, планована вартість об'єкту нерухомості відповідно до оцінки експерта.
ЕСЬКРОУ (англ. escrow) депонування грошової суми у третьої особи на ім’я іншої особи з тим, щоб вона була видана їй лише після виконання певної умови.
ЕТАП ЗАНЕПАДУ період, що характеризується падінням збуту товару, настає після етапу зрілості.
ЕТАП ЗРІЛОСТІ період, що характеризується уповільненням темпів зростання збуту товару.
ЕТАПИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ тимчасові етапи періоду існування об'єкту, як ринкового товару: вихід на ринок, зрілість, зростання, занепад.
ЕТИКА ПІДПРИЄМНИЦТВА ділова етика, заснована на відвертості, чесності, вірності слову, пошані законів, умінні вести бізнес.
ЕТИКЕТ правила, порядок поведінки в суспільному місці, у присутності інших осіб, при спілкуванні.
ЕТИКЕТКА ярлик з вказівкою назви, ціни і інших параметрів товару.
ЕФЕКТ ВИТІСНЕННЯ підвищення процентних ставок і подальше скорочення запланованого обсягу інвестицій в економіку, викликане збільшенням позик уряду на грошовому ринку.
ЕФЕКТ ВІКУ зниження з часом ефективності одиниці виробничого устаткування, виробничих ресурсів.
ЕФЕКТ ГОТОРНА ефект, що відображає той факт, що новизна, інтерес до експерименту або підвищена увага до досліджуваного питання зумовлює спотворення дуже сприятливого результату експерименту.
ЕФЕКТ ДЕМОНСТРАЦІЇ взаємний вплив споживчих переваг, швидке розповсюдження нової моди і нових товарів в результаті їх широкого показу.
ЕФЕКТ ДОХОДУ дія, що надається зміною ціни товару на реальний дохід споживача, на кількість продукту, яка набуває покупець, врахувавши ефект заміни.
ЕФЕКТ ЗАМІНИ 1) зміна величини попиту на товар в результаті заміщення дорожчих товарів менш дорогими; 2) вплив, який надає зміну ціни ресурсу на кількість цього ресурсу, використовуваного споживачем.
ЕФЕКТ НЕВИДИМОЇ НОГИ ефект полягає в тому, що при нагоді вільного переміщення в країні люди «голосують ногами», спрямовуючись в ті регіони, де умови, що створюються місцевими властями, доходи і податки сприятливіші для життя.
ЕФЕКТ НЕВИДИМОЇ РУКИ термін, чиє походження прослідковують ще від Адама Сміта, що означає ринковий механізм саморегулювання економіки.
ЕФЕКТ ПОВІТРЯНОЇ КУЛІ термін, що використовується для характеристики послідовного випуску облігацій, у яких в перші роки дії передбачаються до погашення менші частки основної суми боргу, а в подальші роки підлягають погашенню великі частки основної суми боргу.
ЕФЕКТ СИМПАТІЇ бажання об'єкту дослідження при відповідях піти назустріч дослідникові.
ЕФЕКТ СНОБІЗМУ поведінка споживачів, викликана прагненням піднестися над іншими.
ЕФЕКТ СТАДНОСТІ поведінка споживачів, що будують своє проживання так, щоб не відстати від інших.
ЕФЕКТИВНА СТАВКА ВІДСОТКА - ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення.
ЕФЕКТИВНИЙ ПОРТФЕЛЬ портфель цінних паперів, що забезпечує максимальний дохід від них при заданому ризику або мінімальний ризик при заданому доході.
ЕФЕКТИВНІСТЬ результативність процесу, операції, проекту, визначена як відношення ефекту, результату до витрат, що зумовили його отримання.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКСПОРТУ вигідність експорту, вимірювана відношенням вартості товару, вивезеного з країни, в зовнішньоторгівельних цінах до його вартості у внутрішніх цінах.
ЕФЕКТИВНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА результативність виробництва в зіставленні з виробничими ресурсами і суспільними потребами.Є

ЄВРОВАЛЮТА 1) грошові кошти банків, розміщені в інших, головним чином, європейських країнах і виражені у валюті цієї країни. Наприклад, внесок японського банку в європейський банк в японських ієнах дає підставу даному банку видавати кредит в євроієнах; 2) національні валюти .
ЄВРОДОЛАРИ європейські долари, що представляють грошові кошти в доларах США, поміщені їх власниками в банки, США, що знаходяться за межами, головним чином в європейські банки.
ЄВРОКАРД (англ. еurocard) міжнародна кредитна картка з правом використання в країнах учасницях європейської банківської системи.
ЄВРОКРЕДИТИ міжнародні позики, які видаються великими комерційними банками за рахунок ресурсів євровалютного ринку. Як правило, такі позики організовують консорціуми банків на термін від 2 до 10 років з плаваючими процентними ставками.
ЄВРОМАРКИ грошові кошти в німецьких марках, розміщені в європейських банках за межами ФРН і використовувані для кредитних операцій.
ЄВРОНОТИ цінні папери, що випускаються корпораціями на ринку євровалют терміном на 36 місяців по ставці, що змінюється, заснованій на ЛІБОР (з премією за банківські послуги).
ЄВРООБЛІГАЦІЯ міжнародний цінний папір на пред'явника, що є борговим зобов'язанням позичальника, що отримав довготермінову (від 5 до 15 років) позику в якій-небудь з євровалют.
ЄВРОПАРТНЕРИ міжнародне банківське угрупування, що займається в основному кредитуванням на ринку євровалют, фінансуванням проектів, управлінням майном і цінними паперами.
ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ регіональна торгівельно-економічна група низки європейських країн, створена за ініціативою Великобританії в 1960 році на противагу Європейському економічному співтовариству.
ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА ОДИНИЦЯ (ЕКЮ) (англ. ECU European Currency Unit) умовна валютна одиниця, яка розраховується на базі кошика національних валют країн членів ЄЕС і має міжнародну кредитну основу.
ЄВРОПЕЙСЬКА ВАЛЮТНА СИСТЕМА (ЄВС) форма організації відносин країн членів ЄС у валютній сфері, що має на меті забезпечити стійке співвідношення курсів національних валют цих держав і тим самим сприяти стабілізації їх зовнішньоекономічних зв'язків в цілому.
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХУНКА система угод країн учасниць Європейського співтовариства (ЄС), направлена на створення єдиних форм, методів, показників обліку економічних процесів в регіональному масштабі.
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО система юридичних норм і правил, що діє на території країн членів ЄС (Європейське об'єднання вугілля і сталі, Європейське економічне співтовариство, Європейське співтовариство атомної енергетики).
ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО (ЄС, ЄЕС, Спільний ринок) група західноєвропейських держав (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція, Німеччина), що здійснили інтеграцію своїх економік, що об'єдналися в економічний союз в 1957 р.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (ЄБРР) міжнародний банк, створений в 1990 р. урядами 42 країн і міжнародними організаціями, веде операції з 1991 р., штаб-квартира знаходиться в Лондоні. Мета створення кредитна підтримка країн Східної і Центральної Європи.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД (ЕВФ) проект створення міжнародної валютно-фінансової організації європейських країн, розроблений в 1981 р. У перспективі ЕВФ повинен стати розрахунковим центром для регулювання заборгованості центральних банків в рамках ЕВС. Передбачуваний обсяг ресурсів 50 млн. доларів.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК (ЄІБ) діє з 1959 р. для фінансування відсталих європейських регіонів у формі довготермінових кредитів. У Раді керівників міністри фінансів країн-учасниць. Статутний капітал близько 15 млрд. ЕКЮ.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОПЦІОН опціон, який надає право реалізації тільки у момент закінчення терміну його дії.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД фонд Європейського співтовариства, що бере участь у вирішенні проблем зайнятості.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ФОНД ВАЛЮТНОЇ СПІВПРАЦІ (ЕФВС) діє з 1973 р. з метою валютної інтеграції в рамках ЄС, надає кредити країнам ЄС для погашення дефіциту платіжних балансів і розрахунків. Ресурси ЕФВС 25 млрд. ЕКЮ.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СПІВТОВАРИСТВА співтовариства, що є основою Європейського союзу, а саме Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЕОУСТ), Європейське співтовариство атомної енергії (Евратом) і Європейське співтовариство (ЄС)
ЄВРОРИНОК міжнародний ринок позикових капіталів, на якому операції здійснюються в євровалютах.
ЄВРОЧЕКИ чеки, що приймаються до оплати в будь-якій з країн-учасниць європейської банківської системи. Мета Є. поліпшення обслуговування туристів.
ЄДИНА ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ взаємозв'язана система програм маркетингу по окремих ринках і по групах однорідної продукції, яка служить основою для розробки планів науково-дослідних робіт, виробництва, збуту.
ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА система диференціації оплати праці залежно від складності виконуваних робіт і кваліфікації.
ЄДИНА ЦІНА стійка ціна на продаж або купівлю, призначена брокерові клієнтом.
ЄДИНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ стандартна форма митної декларації, введена в 1988 р. в країнах Європейського співтовариства (ЄС). Використовується у взаємній торгівлі всіх країн членів ЄС і в торгівлі з «третіми країнами».
ЄДИНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР (ЄЕП) економічна зона, утворена декількома державами, що об'єдналися в економічний союз. В межах цієї зони досягається високий ступінь єдності і узгодженість їх економічних дій, використовується єдина валюта, вводяться єдині митні збори, закладаються основи єдиної економічної політики.
ЄДИНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВУ І ОПЕРАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ БРОКЕРА звіт, який брокери періодично представляють в різні контролюючі організації і в якому вказуються найважливіші статистичні дані, що характеризують здатність фірми вести свої справи.
ЄДИНИЙ ПЛАТІЖНИЙ ДОКУМЕНТ загальний документ, єдина розрахункова книжка, по якій здійснюються різні платежі. Документ введений для поліпшення обслуговування населення і вдосконалення порядку розрахунків.
ЄДИНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ТАРИФ єдині ставки платежу за перевезення вантажів по всій країні або між окремими пунктами транспортних магістралей на лініях, що обслуговуються різними компаніями.
ЄДИНИЙ ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ в радянській планово-економічній практиці: грошовий фонд підприємства, рівний сумі фонду заробітної плати (що включається в собівартість продукції) і фонду матеріального заохочення (преміального фонду), що утворюється з прибутку.
ЄДНІСТЬ ВЛАДИ організаційний принцип і адекватна схема організаційної структури, в якій закладено підпорядкування будь-якого співробітника не більше ніж одній вищій особі-керівнику («начальник мого начальника не мій начальник»).
ЄДНІСТЬ КАСИ принцип організації касового виконання державного бюджету: всі доходи державного бюджету повинні надходити на єдиний консолідований рахунок казначейства в центральному банку, з якого і проводяться бюджетні витрати.
ЄДНІСТЬ КОМАНДИ основоположний принцип ідеологічної побудови фірми, припускає залежність успіху справи від злагодженості роботи всього колективу співробітників, загальній зацікавленості в результаті.
ЄМКІСТЬ РИНКУ потенційно можливий обсяг продажу певного товару на ринку протягом заданого періоду, залежний від попиту на товар, рівня цін, загальної кон'юнктури ринку, доходів населення, ділової активності.
ЄНА грошова одиниця Японії, поділяється на 100 сін.

Ж

ЖЕРТВА ПОДОВЖНЬОЇ ПИЛКИ дилер, біржовий брокер, що зазнав подвійного збитку: при купівлі чого-небудь у верхній точці підйому ціни або курсу при реверсі позиції і продажу цієї покупки в нижній точці падіння кон'юнктури.
ЖИРАНТ (італ. girante перевести суму) особа, що передає вексель, виданий на її ім'я, іншій особі, про що робиться передавальний запис на звороті векселя.
ЖИРАТ (італ. girat) особа, на користь якої переводиться вексель згідно з зробленим передавальним написом. Див. також ІНДОСАТ.
ЖИРНИЙ КІТ фінансова фірма, що одержує надвисокі прибутки завдяки фінансуванню ризикових операцій.
ЖИРО (італ. giro обіг) 1) письмовий наказ, доручення банку з боку клієнта про необхідність перерахування певної суми грошей з рахунку цього клієнта на рахунок третьої особи, якій клієнт бажає передати гроші; 2) передавальний напис на векселі.
ЖИРОБАНК банк, що проводить безготівкові розрахунки між клієнтами. В даний час функції Ж. майже цілком перейшли до комерційних банків.
ЖИРОРОЗРАХУНОК різновид безготівкових розрахунків, що проводяться банками і ощадними касами шляхом перерахування сум з одного рахунку на іншій. Термін «Ж.» вживається також для позначення всієї системи безготівкових розрахунків.
ЖИРОЦЕНТРАЛІ спеціальні кредитні установи у ФРН, Австрії і низці інших країн, які виконують функції центрального банку щодо місцевих (муніципальним) ощадних кас.
ЖИРОЧЕК (англ. girocheque) чек, що містить наказ чекодавця банку про перерахування з його жирорахунку на рахунок чековласника певної суми грошей. Ж. використовуються тільки для безготівкових розрахунків в межах одного банку, де є жирорахунки одержувача і платника по чеку.
ЖИРУВАТИ перекладати вексель на іншу особу за допомогою передавального напису.
ЖИТЛОВІ ОБЛІГАЦІЇ цільові облігації, що засвідчують внесення їх власником засобів на будівництво житлової площі певного розміру.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ НОВОВВЕДЕННЯ період часу від зародження нової ідеї, її практичного втілення в нових виробах до морального старіння цих виробів і їх зняття з виробництва, значного зменшення їх практичного застосування.
ЖИТТЄВІ ІНТЕРЕСИ найбільш глибокі, значущі економічні інтереси держави, народу, регіону, підприємства, сім'ї, недотримання або порушення яких різко позначається в негативну сторону на добробуті перерахованих економічних суб'єктів.
ЖОВТЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ контракт, згідно з яким робочий або службовець під час вступу на роботу дає зобов'язання на час роботи в даній фірмі не вступати в профспілку. В даний час вимога такого зобов'язання вважається незаконною.
ЖОРСТКА ЗАРОБІТНА ПЛАТА заробітна плата, яка не змінюється у відповідь на зміну ціни на кінцеву продукцію і послуги. Жорсткість зумовлюється системою контрактів, якими закріплюється обсяг (сума) заробітної плати.
ЖОРСТКІ ЦІНИ 1) ціни на певні товари і послуги, що адміністративно встановлюються державою для певних товарів і послуг.
ЖУРІ (лат. juri присягаю) 1) група досвідчених, компетентних осіб, призначених або вибраних як експерти-судді на конкурсах або для оцінки ситуації на ринку; 2) склад суду присяжних.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР облікова таблиця, побудована у шаховій формі, де можна одним записом відобразити операцію, що враховується, відразу на двох рахунках що дебетується і кредитується.
ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНА ФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ форма бухгалтерського обліку, при якій застосовуються накопичувальні реєстри (журнали-ордери).

З

ЗА БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ доручення брокерові виконати операцію за будь-яких умов, незалежно від ціни.
ЗА МЕЖАМИ ЦІНИ КОНТРАКТУ 1) для опціону на купівлю: ціна реалізації, що перевищує ціну відповідного ф'ючерсного контракту; 2) для опціону на продаж: ціна реалізації нижче відповідного ф'ючерсного контракту.
ЗА СПІЛЬНИЙ РАХУНОК термін, що відображає угоду між двома і більше фірмами про розподіл ризику і фінансової відповідальності при придбанні на ринку цінних паперів.
ЗАБАЛАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ операції по забалансових рахунках, що не відображаються в балансі банку. До таких операцій належать інкасо цінних паперів, зберігання банківської звітності і цінних паперів, операції із зберігання грошей і цінностей (складські операції).
ЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ (ПОЗАБАЛАНСОВІ) рахунки бухгалтерського обліку, сальдо яких не входить в бухгалтерський баланс.
ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ КРЕДИТ форма товарного кредиту, що полягає в тому, що куплений позичальником товар залишається власністю кредитора-продавця товару до тих пір, поки товар не буде повністю сплачений.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ - зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу .
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРЕДИТУ сукупність умов, що дають кредиторові підставу бути упевненим в тому, що борг буде йому повернений. Як забезпечення грошового кредиту можуть бути товари, матеріальні цінності, наявність яких у боржника гарантує можливість повернення йому боргу.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ сума боргів, що належить фірмі від фізичних або юридичних осіб і що виникла в результаті господарських взаємин з ними, підлягає погашенню в певний термін. Якщо до цього терміну 3. не погашена, то вона стає простроченою.
ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ВІДСОТКАХ сума відсотків, нарахована на розмір заборгованості по основному боргу і ще не сплачена на певну дату.
ЗАБОРОННИЙ ТАРИФ високі ставки митних тарифів для обмеження ввезення або вивозу окремих товарів; значення його може перевищувати 30% оголошеній вартості товару. З.Т. встановлюється з метою захисту, стимулювання внутрішнього ринку.
ЗАВДАННЯ РОЗМІЩЕННЯ І РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА математична модель вибору варіанту розвитку техніко-економічних об'єктів, в якій оптимізується економічний показник.
ЗАВДАТОК грошова сума або інша майнова цінність, яка при укладенні договору передається однією стороною іншій стороні в рахунок суми, що належить за договором.
ЗАВЕРШАЛЬНА ЦІНА діапазон цін, курсів, котирувань, зареєстрованих на біржі перед її закриттям.
ЗАВЕРШАЛЬНЕ КОТИРУВАННЯ остання на даний операційний день ціна, запропонована фінансовою установою або фізичною особою, що здійснює котирування курсів цінних паперів на вторинному ринку.
ЗАВЕРШАЛЬНІ ОБІГИ обіги по рахунках, що належать до минулого року, але проведені на початку нового календарного року, до встановленого терміну надання річного звіту.
ЗАВИЩЕНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС валютний курс, що склався на підставі співвідношення внутрішніх і зовнішніх цін по окремих групах товарів з високою експортно-імпортною ефективністю. Зазвичай, такий курс перевищує реальний курс валюти.
ЗАГАЛЬНА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ узагальнюючий показник економічної ефективності підприємства, галузі, господарства, рівний відношенню валового (балансовою) прибутку, отриманого за певний період часу (зазвичай за рік), до середньої за цей період вартості основної і нормативної частки обігових коштів.
ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД прибуток від продажу виготовленої кількості проданого товару на середню ціну одиниці товару, що продається.
ЗАГАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТРАСТ-ФОНД траст, що інвестує об'єднаний капітал дрібних власників.
ЗАГАЛЬНИЙ КЛІРИНГ залік чеків через Лондонську розрахункову палату.
ЗАГАЛЬНИЙ МИТНИЙ ТАРИФ простий тариф максимальна ставка обкладення товару, встановлений на імпорт товарів з країн, що не є учасниками ГАТТ, має, як правило, вищий рівень.
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ПОПИТУ сукупний попит на товар, сумарна величина попиту всіх покупців даного товару.
ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК різниця між загальним доходом і загальними витратами.
ЗАГАЛЬНИЙ ПРИБУТОК ВІД ОБМІНУ загальна вигода, якої набувають при обміні і споживач, і виробник
ЗАГАЛЬНИЙ РЕЖИМ КРЕДИТУВАННЯ кредитування відповідно до інструкцій, що діють, без надання пільг і застосування кредитних санкцій.
ЗАГАЛЬНИЙ СПРЕД різниця між ціною придбання цінних паперів інвестором і ціною, по якій їх реалізує емітент. Така різниця обумовлена наявністю знижок і компенсацій.
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ сукупність постійних (не пов'язаних з об'ємом продукції, що випускається) і змінних (залежних від обсягу виробництва) витрат.
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ збори акціонерів або їх довірених осіб для вирішення найбільш принципових питань діяльності акціонерного товариства.
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ положення контракту, що визначають права і обов'язки сторін при виконанні підготовчих робіт, наприклад для проектування, організації постачань устаткування, відряджання фахівців, а також інші найбільш загальні умови контракту.
ЗАКОН ВЕЛИКИХ ЧИСЕЛ принцип, по якому частота фінансових втрат певного вигляду може бути передбачена з високою точністю тоді, коли є велика кількість втрат аналогічних видів.
ЗАКОН ГРЕШАМА закон грошового обігу, відповідно до якого «погані» гроші, які менш цінуються на грошовому ринку, витісняють із обігу «хороші», - високо ціновані гроші, при цьому «хороші» гроші йдуть в заощадження!
ЗАКОН ГРОШОВОГО ОБІГУ економічний закон, що визначає кількість грошей, необхідних для обігу.
ЗАКОН ПРО АСИГНУВАННЯ акт найвищого законодавчого органу про затвердження бюджетних асигнувань на даний фінансовий (бюджетний) рік.
ЗАКОН СВЯТКОВИХ ДНІВ складова теорії ефективності біржової торгівлі, згідно з якою біржові котирування «за інших рівних умов» зростають декілька днів до і після свят.
ЗАКОН СЕЯ закон, відповідно до якого реальний сукупний попит автоматично поглинатиме весь об'єм продукції, проведений відповідно до існуючої технології і ресурсів, в умовах економіки з гнучкими цінами.
ЗАКОНИ «БЛАКИТНОГО НЕБА», ЗАКОНИ «СИНІХ НЕБЕС» закони в США, направлені на боротьбу з шахрайством на ринку цінних паперів. Отримали свою назву на тій підставі, що цінність сумнівних акцій порівнюється з цінністю небесної блакиті.
ЗАКОННІ ПЛАТІЖНІ ЗАСОБИ грошові знаки, які згідно з законами, що діють в країні, є обов'язковими до прийняття як засобу платежів на всій території даної країни.
ЗАКРИТА ЗАСТАВА ситуація, що виникає в умовах, коли активи корпорації вже закладені і випуск нових заставних облігацій неможливий.
ЗАКРИТА ПІДПИСКА розміщення цінних паперів, що випускаються, тільки серед засновників або по їх рішенню серед інвесторів, кандидатури яких не викликають заперечення у жодного із засновників.
ЗАКРИТА ПОЗИЦІЯ 1) завершення розрахунків по операції: викуп проданого товару або цінного паперу або продаж купленого; 2) поширена форма впровадження нових акцій на біржі, коли один банк (або банківський синдикат) отримує за певну вартість всю емісію акцій.
ЗАКРИТЕ ДЕПОНУВАННЯ зберігання банком цінностей клієнта; ці цінності не розглядаються як капіталовкладення.
ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТРЕСТ інвестиційна установа, яка не випускає акції.
ЗАКРИТИЙ РИНОК 1) стан ринку, коли курс покупця дорівнює курсу продавця; 2) ринок із сталими міцними комерційними зв'язками між продавцями.
ЗАКРИТІ ЗНИЖКИ цінові знижки, які надаються на продукцію у внутрішній торгівлі міжнародного синдикату, у внутрішньофірмових постачаннях, а також на товари, що поставляються за спеціальними міжурядовими угодами.
ЗАКРИТІ ТОРГИ торги, до яких допускається обмежене число учасників, відібраних організаторами торгів. На таких торгах всі покупці пропонують ціни одночасно, у вигляді письмових заявок, і товар продається тому, чия ціна виявилася вищою.
ЗАКРИТТЯ 1) підведення підсумків бухгалтерського балансу; 2) ціна завершальної операції по даному випуску на фондовій біржі в кінці операційного дня; 3) завершальна зустріч всіх зацікавлених сторін в день постачання нового випуску цінних паперів.
ЗАКРИТТЯ АКРЕДИТИВУ запис про припинення операцій по видачі грошей по акредитиву.
ЗАКРИТТЯ КРЕДИТУ припинення видачі кредиту, закриття кредитної лінії.
ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ 1) записи, після яких рахунки бухгалтерського обліку не мають сальдо; 2) припинення дії розрахункових і поточних рахунків на основі заяви юридичних і фізичних осіб, на ймення які відкриті ці рахунки.
ЗАКРИТТЯ СПИСКІВ список заявок на придбання за передплатою цінних паперів, що випускаються, закривається на дату встановлену організаторами випуску.
ЗАКРІПЛЕНИЙ КАПІТАЛ непереміщуваний капітал.
ЗАКРІПЛЕНІ ДОХОДИ – доходи, які у фіксованих відсотках закріплюються за певним бюджетом на довгостроковий термін.
ЗАЛ АКЦІЙ операційний зал фондової біржі, в якому здійснюються операції виключно з акціями.
ЗАЛ ОБЛІГАЦІЙ операційний зал фондової біржі, де здійснюються операції виключно з облігаціями.
ЗАЛЕЖНИЙ ПОПИТ попит на певний вид продукції, залежний від потреби в продукції більш високого рівня, по відношенню до якої дана є складовою частиною. Наприклад, попит на картріджи до принтерів залежить від потреби в самих принтерах.
ЗАЛЕЖНІСТЬ стан економічного суб'єкта, при якому його існування і діяльність залежать від матеріальної і фінансової підтримки або взаємодії з іншими суб'єктами.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ФІШЕРА залежність, що встановлює, що зростання рівня очікуваної інфляції має тенденцію піднімати номінальні процентні ставки.
ЗАЛИШКОВА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ вартість основних засобів за вирахуванням їх зноШЕННЯ, рівна первинній вартості за вирахуванням амортизації протягом всього терміну експлуатації.
ЗАЛИШОК СОЛОУ макроекономічний показник, рівний приросту сукупної продуктивності чинників виробництва.
ЗАЛІЗНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗАКОН концепція, згідно з якою середня заробітна плата визначається величиною витрат, що забезпечує існування і відтворення робочої сили. Цей закон був сформульований Ф. Лассалем.
ЗАЛІК ВЗАЄМНИХ ВИМОГ грошова операція, що полягає в погашенні взаємних боргів шляхом відповідних відміток на платіжних документах по зустрічних зобов'язаннях сторін в грошових розрахунках, залікові операції дозволяють здійснювати платежі без використання грошової готівки або записів по рахунках в банках.
ЗАЛІК РІВНИХ ВЕЛИЧИН біржове повідомлення, що з'являється при повторному сповіщенні про операції, які не збігаються, і вказує на те, що операції, що збіглись по всіх основних критеріях (окрім кількості), взаємно зрівняні по найменшому кількісному показнику.
ЗАМКНУТА ВАЛЮТА валюта країни, в якій мають місце контроль і обмеження на обмін, ввезення і вивіз іноземної і національної валюти, тобто існує безліч заборон на операції з валютою.
ЗАМОВЛЕННЯ НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ замовлення біржовому агентові на здійснення термінової операції за найбільш сприятливою і досяжною ціною на момент виходу на ринок.
ЗАМОРОЖЕНИЙ термін, що характеризує стан, коли інвестор не може продати цінні папери. В цьому випадку торгівля цінними паперами може бути припинена повністю, щоб запобігти збиткам.
ЗАМОРОЖЕНИЙ РАХУНОК 1) банківський рахунок, використання якого обмежене урядом (звичайно це рахунок для переказу коштів закордон); 2) заморожування рахунків проводиться, коли клієнт продає раніше куплені, але неоплачені цінні папери, а потім не може зробити .
ЗАМОРОЖУВАННЯ ЗАСОБІВ блокування, державна заборона на використання і управління грошовими коштами.
ЗАНИЖЕНА ЕКСПОРТНА ЦІНА контрактна ціна на товар, що експортується, свідомо встановлена в цілях підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку нижче за внутрішню ціну на подібний продукт або виріб.
ЗАОХОЧУВАЛЬНІ ВИПЛАТИ ЗА БУДІВЕЛЬНИМ КОНТРАКТОМ - додаткові суми, що сплачуються підряднику за виконання (перевиконання) умов контракту.
ЗАПАС бухгалтерський термін, що означає наявну на рахунку підприємства суму грошей на покриття вимушених цільових витрат (амортизацію, реновацію, поповнення фондів, а також по зобов'язаннях, величина яких не відома заздалегідь).
ЗАПАСНІ ФОНДИ фонди грошових коштів, використовувані для виплати страхового відшкодування в тих випадках, коли вони не покриваються страховими платежами поточного року.
ЗАПИС письмова фіксація операцій, операцій, бухгалтерських проводок, змін в рахунках.
ЗАПИТ виклик на оферту - звертання сторони, зацікавленої в покупці товарів або послуг, до потенційного продавця, що містить прохання зробити пропозицію про продаж.
ЗАПЛІЧНИЙ ОРДЕР ордер, що дає право на купівлю додаткових акцій і додаткових ордерів.
ЗАПОВІТНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПО ВКЛАДУ розпорядження вкладника на випадок смерті. Внесок може бути заповіданий одному або декільком особам, що входять або не входять в коло спадкоємців згідно із законом, державі або окремим підприємствам і організаціям.
ЗАПОЗИЧЕННЯ залучення позикових засобів на певний термін у формі банківського або комерційного кредиту, випуску цінних паперів.
ЗАПРОШУВАНИЙ КУРС первинна вартість акції, оголошена продавцем при її продажі.
ЗАРЕЄСТРОВАНА ЗАСТАВА зареєстроване заставне право, коли кредиторові передається не предмет застави, наприклад, урожай, корабель, худоба, а лише оформлене заставне свідоцтво.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ДОХІД сукупний офіційно підтверджений грошовий дохід особи, що отримується зі всіх джерел надходження доходів; основа для оподаткування.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ МАКЛЕР член біржі, що купує і продає цінні папери за свій рахунок. З.М. складають, зазвичай, близько 5% загальної кількості членів біржі.
ЗАСІБ ОБІГУ одна з функцій грошей, здатність брати участь в здійсненні обміну товарів, що характеризує їх, можливість опосередкувати відносини продавців і покупців товарів.
ЗАСНОВНИКИ засновники фірми, фізичні і юридичні особи, що створюють нову організацію за власною ініціативою, привертають до участі в нїй вкладників капіталу.
ЗАСНОВНИЦЬКИЙ ПРИБУТОК дохід, що отримується засновниками акціонерного товариства як різниця між сумою, отриманою від реалізації акцій, і дійсним капіталом, вкладеним в товариство.
ЗАСНОВНИЦЬКІ АКЦІЇ акції, що розподіляються серед засновників акціонерних компаній і дають їм домінуючі права порівняно з іншими акціонерами. Отримувачі подібних акцій мають додаткову кількість голосів на загальних зборах акціонерів; користуються першочерговим правом на отримання акцій.
ЗАСНОВНИЦЬКІ ВИТРАТИ витрати підприємця, пов'язані з установою і організацією підприємства, придбанням основних засобів для його функціонування. До З.В. належать: витрати на установу, реєстрацію компанії (отримання ліцензії, витрати на передплату і розміщення цінних паперів, відкриття рахунку); витрати, необхідні найперше в роботі .
ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА одне з фундаментальних економічних понять - знаряддя і предмети виробничої, трудової діяльності людей; основні засоби (виробничі будівлі, споруди, машини, устаткування, інструменти, прилади) і обігові кошти (сировина, матеріали, енергія, малоцінний інвентар), що використовуються у виробництв.
ЗАСОБИ ІСНУВАННЯ матеріальні і духовні цінності, споживчі товари і послуги, речі, предмети, що необхідні для існування людей, створюють умови існування. Розрізняють природні, наявні в природі, і штучні, створені людьми, З.І.
ЗАСОБИ ПРАЦІ знаряддя виробництва, за допомогою яких впливають на предмети праці.
ЗАСОБИ, СПРЯМОВАНІ НА СПОЖИВАННЯ виплати в грошовій і натуральній формах, що включають оплату праці всім працівникам підприємств (фонд оплати праці).
ЗАСТАВА вимога відносно певного майна, наданого позичальником як забезпечення кредиту, що реалізовується кредитором у випадку, якщо позичальник виявляється не в змозі зробити платежі у термін, що обумовлюються в кредитному контракті.
ЗАСТАВА З ПРОГРЕСУЮЧИМИ ВНЕСКАМИ застава, при якій виплачуваний внесок підвищується на певний відсоток, а потім залишається на тому ж рівні.
ЗАСТАВА ІЗ СТАВКОЮ ВІДСОТКА, ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ документ по іпотечній позиці із ставкою відсотка, що змінюється протягом терміну дії застави, зазвичай, відповідно до зміни основної ставки на ринку.
ЗАСТАВНА ОБЛІГАЦІЯ облігація, забезпечена майном (фізичними активами) або іншими цінними паперами компанії, що використовуються як застава.
ЗАСТАВНА ОБЛІГАЦІЯ один з видів цінних паперів, що котируються на біржі, пов'язаний з іпотечним кредитом.
ЗАСТАВНА СТАВКА ставка відсотка, по якій центральний банк надає кредити банкам під заставу першокласних цінних паперів.
ЗАСТАВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ документ, що видається позичальником кредиторові на підтвердження його права у разі невиконання забезпеченого заставою зобов'язання отримати переважне задоволення претензій з вартості закладеного майна.
ЗАСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ операції банків, ломбардів за поданням позик під заставу товарів в обороті і товарів в переробці.
ЗАТРЕБУВАНИЙ КРЕДИТ вид короткострокового міжбанківського кредиту, який може бути затребуваний і повернений у будь-який момент без права протесту.
ЗАХИСНА ОБМОВКА що включається в договір з відома договірних сторін умова, що передбачає можливість перегляду окремих його положень, статей, умов в ході виконання договору для зниження взаємної риски, запобігання втратам
ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ РЕКЛАМИ система державних заходів, що визначає порядок розгляду справ щодо фактів порушення принципів добросовісної конкуренції і прав споживачів на достовірну інформацію при рекламі послуг рекламодавців.
ЗАХИСТ ГРОШЕЙ оберігання грошей від підробки.
ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ юридичні або економічні норми, заходи, покликані охороняти інтереси інвесторів, вкладників капіталу.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ система заходів, направлених на досягнення безпечного захищеного документообігу з метою збереження державних і комерційних секретів. ЗАХИСТ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ система економічних, правових і організаційних мір по охороні інтересів іноземних інвесторів, що оформляються, як правило, на міждержавному рівні. Сприяє залученню іноземних інвестицій.
ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНОСТІ законодавчі, правові акти і інші заходи, направлені на запобігання незаконному вилученню, відторгненню власності у її власників.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 1) офіційно встановлені законом і іншими нормативними документами правила, норми, що охороняють споживача, запобігають продажу йому неякісного товару, компенсуючи збитки споживача від недобросовісної торгівлі; 2) суспільний рух, направлений на захист інтересів споживачів.
ЗАХИСТ СТРАХОВОЇ СУМИ ВІД ІНФЛЯЦІЇ вид страхування, при якому страхова сума захищається від інфляції в доларовому еквіваленті.
ЗАХИСТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ захист, що передбачає технічні методи віжмежування цінних паперів від підробок; припускає єдиний порядок виготовлення, застосовний до всіх видів цінних паперів.
ЗАХИЩЕНІ АКЦІЇ відносно надійні акції достатньо високої рентабельності, біржовий курс яких стабільний і не схильний до кон'юнктурних коливань; до купівлі таких акцій вдаються з метою захисту капіталу в період нестабільності на біржі.
ЗАЯВА НА ВИДАЧУ ПОЗИКИ заповнене на бланку встановленої форми письмове прохання позичальника про надання кредиту в обслуговуючому його банку або іншому кредитній установі.
ЗАЯВА ПРЕТЕНЗІЇ офіційна заява фізичної або юридичної особи про порушення його прав, невиконання взятих зобов'язань, подане на ім’я сторони, що допустила порушення.
ЗАЯВКА письмово оформлений намір отримати певний товар, послуги, брати участь в заходах, що проводяться. Предметом 3. є постачання запасних частин, ремонт устаткування, реєстрація товарного знаку, патентування винаходу і так далі.
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В ТОРГАХ офіційна заява фірми про намір брати участь в біржових торгах.
ЗАЯВЛЕНИЙ ДОХІД дохід, відображений в документах, що надаються в податкові служби.
ЗБАЛАНСОВАНИЙ БЮДЖЕТ бюджет, в якому витрати відповідають доходам.
ЗБАЛАНСОВАНИЙ ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ портфель цінних паперів, в якому, за уявленням інвестора, що набуває їх, раціонально поєднуються прибутковість, ліквідність, надійність.
ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ стан бюджетів господарської системи підприємства, регіону, держави, при якій доходи і витрати урівноважені, близькі або дорівнюють один одному.
ЗБИТКИ - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати .
ЗБИТКОВІСТЬ фінансовий стан, фінансові результати господарської діяльності підприємства, фірми, що характеризуються тим, що протягом певного часу грошові надходження не компенсують витрати, не утворюється прибуток, збільшується борг.
ЗБОРИ різновид обов'язкових платежів, що стягуються за ті або інші операції і послуги на користь бюджету або організацій, що виконують відповідні роботи і послуги.
ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ найвищий орган управління акціонерним товариством. Розрізняють засновницькі, надзвичайні, спеціальні і чергові збори.
ЗБУТ продаж, реалізація підприємством, організацією, підприємцями продукції, що виготовляється ними, товарів з метою отримання грошового прибутку, забезпечення надходження грошових коштів.
ЗБУТОВА ЗНИЖКА знижка з оптової ціни, яка надається організації, що здійснює збут продукції підприємством-виробником за виконання збутових функцій, надання допомоги з продажу продукції, виражена у відсотках від встановленої ціни на товари, призначена для відшкодування витрат обігу і утворення прибутку.
ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС система показників, що характеризує найважливіші пропорції формування і використання фінансових ресурсів народного господарства, узагальнюючий балансовий звіт, що об'єднує приватні баланси по окремих видах витрат, ресурсів, джерел доходів і витрат.
ЗВИЧАЙНА АКЦІЯ акція, дивіденди по якій виплачуються з частини прибутку, що залишилася після сплати твердого відсотка власникам привілейованих акцій, тобто у вигляді відсотка, залежного від величини прибутку.
ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.
ЗВИЧАЙНА ОБЛІГАЦІЯ облігація, не конвертована в акції, але що володіє можливістю дострокового погашення за допомогою викупу емітентом.
ЗВИЧАЙНИЙ ПОКУПЕЦЬ покупець, що орієнтується на попитІ, що склався, і пропозиції, не схильний ризикувати.
ЗВІТ складені по певній формі відомості, дані про діяльність економічного суб'єкта за певний минулий період.
ЗВІТ ПРОВЛАСНИЙ КАПІТАЛ - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду .
ЗВІТНІ ПОКАЗНИКИ показники, що використовуються при складанні звітів, в яких розкрито реально досягнутий стан об'єкту, отримані результати.
ЗВІТНІСТЬ періодичне складання економічними суб'єктами звітів про свою діяльність, що надаються в державні органи. Статистична З. підприємств дозволяє встановити статистичні показники економічної діяльності галузей, регіонів, країни за допомогою зведення показників роботи окремих ланок економіки.
ЗВІТНІСТЬ ПО ПРАЦІ сукупність форм, що відображають рух трудових ресурсів
ЗВІТПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді .
ЗВІТПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства .
ЗВОРОТНА КОНВЕРСІЯ зворотний обмін зобов'язань на цінні папери, що використовується брокерами для отримання доходу від цінних паперів їх клієнтів.
ЗВ'ЯЗАНИЙ КРЕДИТ кредит, що видається з додатковою обмовкою, пов'язаною умовою, тобто не тільки умовою своєчасного повернення позики і виплати відсотків по ній, але і додатковими умовами, що висуваються кредитором, наприклад, цільовий кредит.
ЗВ'ЯЗАНІ ВИТРАТИ витрати, які на відміну від прямих не можуть бути безпосередньо віднесені на виготовлення продукції
ЗВ'ЯЗКА загальний пакет різних випусків корпоративних цінних паперів, пропонований до продажу інвестиційним ділером за єдиною ціною.
ЗДИРСТВО не обумовлена правом, не передбачена законом вимога передачі грошей, майнових цінностей, що супроводжується різного роду погрозами, обманом з боку вимагачів.
ЗДІЙСНЕНІ ІНВЕСТИЦІЇ загальна сума всіх запланованих і незапланованих інвестицій, вкладених в економіку.
ЗЕЛЕНА КАРТА 1) угода про взаємне визнання страхового покриття цивільної відповідальності власників засобів автотранспорту і про надання взаємної допомоги по врегулюванню збитків, що виникають в міжнародному автотранспортному повідомленні; 2) свідоцтво, що дає посвідку на проживання в США .
ЗЕЛЕНИЙ ШАНТАЖ 1) активна купівля значного пакету акцій компанії, яка стає об'єктом спроби поглинання з метою змусити її викупити свої акції за підвищеною ціною; 2) викуп компанією власних акцій за підвищеною ціною.
ЗЕЛЕНІ ГРОШІ (англ. Greenbacks) білети державних скарбниць, вперше випущені в США в 1862 р. урядом Півночі для фінансування військових витрат. З 1879 р. стали конвертованими. До сьогодні існують як грошова одиниця США.
ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА 1) дохід, що отримується власником землі від орендарів земельних ділянок; 2) дохід від використання землі, не пов'язаний безпосереднім чином з виробничою діяльністю власника землі, а отриманий ним за надання землі як природного ресурсу.
ЗЕМЕЛЬНИЙ КАДАСТР (фр. cadastre) систематизований облік, перелік відомостей, даних про землю як засіб виробництва, про земельні угіддя; ведеться з давніх часів.
ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС форма систематизації земельного законодавства. Встановлює види власності на землю, визначає компетенцію адміністративних органів в області вилучення і надання земельних ділянок, право їх використання, а також права власників землі, принципи ведення земельного кадастру, вирішення земельних суперечок.
ЗЕМЕЛЬНИЙ НАДІЛ земельна ділянка, що безкоштовно або за плату надається в користування індивідуальному власникові, фермерові, сім'янину, що залучений у сільське господарство.
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД загальна площа земель, що належать групі землекористувачів, підприємству, кооперативу, або земель, що входять в адміністративно-територіальну одиницю.
ЗЕМЕЛЬНІ БАНКИ банки, що видають довгострокові позики в основному під заставу землі. Можуть бути як акціонерними, так і державними
ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ земельна ділянка, на яку його власник має юридично, документально оформлені права власності. Землевласниками можуть бути як юридичні, так і фізичні особи.
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ встановлений законом або правилами використання землі, що історично склалося, як засобу виробництва і в інших цілях.
ЗЕМЛЕУСТРІЙ закони, правила, норми використання, застосування земельних угідь, а також їх купівлі, продажу, спадкоємства.
ЗЕМЛЯ ресурс, що використовується для виробництва сільськогосподарської продукції, для будівництва будинків, міст, залізниць; один з основних компонентів виробництва (інші компоненти: праця, капітал, природні ресурси).
З'ЄДНАННЯ ПОЗОВІВ об'єднання декількох позовних вимог для сумісного розгляду у разі участі в позовах одних і тих же осіб або пред'явлення позовів до однієї і тієї ж особи.
ЗІЛЬБЕРГРОШ старовинна прусська срібна монета.
ЗІСТАВНА ЦІНА ціна, яка відображається в аналітичних і планових розрахунках в певний період з метою порівняння обсягу виробленої продукції та інших вартісних техніко-економічних показників ефективності виробництва в інший період.
ЗІСТАВНІ ЦІНИ умовно постійні ціни, найчастіше прив'язані до цін певного періоду, роки.
ЗЛАТНИК перша російська золота монета, що використовувалася в Київському князівстві в XXI ст. і важила 4,2 р.
ЗЛЕТ фаза розвитку економіки, відмічена появою автоматизму господарського зростання.
ЗЛИТТЯ об'єднання, як правило, добровільне, майна і діяльності двох або декількох компаній з метою створення нової компанії або поглинання цих компаній однієї з них. У разі створення нової компанії останні припиняють своє існування і розпускаються.
ЗЛІСНЕ БАНКРУТСТВО оголошення підприємством або підприємцем стану банкрутства з метою не виплачувати борги і приховати грошові кошти, що є у нього, фінансові ресурси, використовувати їх не за прямим призначенням.
ЗЛОВИТИ КОТИРУВАННЯ термін, вжитий відносно дилера, який згоден продати валюту за курсом покупця, що котирується іншим дилером.
ЗЛОТИЙ (польськ. zloty золотий) грошова одиниця Польщі, введена в 1924 р. із золотим змістом 0,29 г чистого золота. У подальшому золотий вміст 3. різко знизився.
ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ - втрата економiчної вигоди в сумi перевищення залишкової вартостi активу над сумою очiкуваного вiдшкодування .
ЗМІННИЙ КУПОН купон, по якому відсоток виплачується залежно від поточної ставки банківського відсотка.
ЗМІННІ ВИТРАТИ витрати, величина яких залежить перш за все від обсягів виробництва товарів і послуг.
ЗМІШАНА ЕКОНОМІКА економіка держави, в якій поєднуються риси ринковоЇ і централізованоЇ економічних систем.
ЗМІШАНА КОМПАНІЯ 1) компанія з приватним і державним капіталом; 2) компанія, капітал якої належить підприємцям або державним організаціям різних країн.
ЗМІШАНЕ ТОВАРИСТВО об'єднання декількох громадян і (або) юридичних осіб, створене на підставі договору між ними для спільної господарської діяльності. З.Т. включає дійсних членів і членів-вкладників. Дійсні члени З.Т. несуть повну солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства всім своїм майном.
ЗМІШАНІ БАНКИ 1) банки за участю іноземного капіталу; 2) державні банки за участю державного і приватного капіталів.
ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ перевезення вантажів, пасажирів з використанням декількох видів транспорту (сухопутного, морського, повітря).
ЗМІШАНІ ПІДПРИЄМСТВА підприємства, в яких поєднуються різні форми власності, кожна з яких представлена своєю часткою (паєм).
ЗМОРШКА незвичайне явище на фінансовому ринку, фінансове нововведення, що представляє інтерес для інвесторів, увага, що привертає їх.
ЗНАК ВІДМІННОСТІ бірж.: знак (значок), що засвідчує ранг членства на біржі.
ЗНАКИ ЗОЛОТА паперові гроші, що замінюють золото як засіб обігу і платежу.
ЗНЕЦІНЕННЯ ГРОШЕЙ зменшення купівельної спроможності грошей або зниження їх валютного курсу.
ЗНИЖЕНИЙ В ЦІНІ ТОВАР товар, що піддався зниженню ціни, зниженню первинної ціни; як правило, сезонний або неходовий товар.
ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ пониження власником, продавцем товару спочатку встановленої ціни.
ЗНИЖЕННЯ ЦІНИ ЦІННОГО ПАПЕРУ дії продавця опціону з купівлі, який видає вимогу на зниження ціни, тому що цінний папір був завищений в ціні.
ЗНИЖКА умова операції, визначає розмір можливого зменшення базисної ціни товару, вказаної в договорі про операцію. Величина З. залежить від виду операції, обсягу продажів.
ЗНОС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ поступове зниження первинної вартості основних засобів .
ЗНЯТТЯ ВЕРШКІВ цінова політика при введенні на ринок нового товару, розрахована на тимчасове отримання високого прибутку
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ що виходять з договору або цивільного законодавства відносини, що полягають в тому, що одна з договірних сторін зобов'язана зробити певні дії на користь іншої сторони або утриматися від небажаних для неї дій.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БЕЗ ТЕРМІНУ ДІЇ зобов'язання векселедавця, згідно з яким вимога може бути надана у будь-який час.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЕМІТЕНТА зобов'язання позичальника викупити назад певну кількість випущених цінних паперів протягом встановленого періоду, якщо ціна облігацій впаде нижче за курс їх випуску.
ЗОВНІШНЄ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ передача функцій управління підприємством-боржником (банкрутом) спеціальній особі арбітражному керівникові, призначеному арбітражним судом.
ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ ефекти, що роблять вплив на фірми і споживачів при виробництві товарів і послуг.
ЗОВНІШНІ ПЛАТЕЖІ витрачання валюти окремими особами, фірмами і урядом країни на купівлю товарів і послуг в інших країнах. До З.П. належать грошові перекази закордон, переміщення інвестиційного доходу в інших країнах, вивіз капіталу за кордон.
ЗОВНІШНІ ПЛАТІЖНІ НАДХОДЖЕННЯ надходження валюти окремим особам, фірмам і уряду країни з інших країн у вигляді плати за продані товари, доходів від інвестицій, різного роду грошових переказів, припливу зарубіжного капіталу.
ЗОВНІШНІ ПОЗИКИ основна форма міжнародного кредиту; позики, отримані від зарубіжних кредиторів або надані іноземним позичальникам, при реалізації яких виникають кредитні відносини між державами, банками, корпораціями, монополіями, установами, міжнародними організаціями.
ЗОВНІШНІЙ БОРГ сумарні грошові зобов'язання країни, що виражаються грошовою сумою, що підлягає поверненню зовнішнім кредиторам на певну дату, тобто загальна заборгованість країни по зовнішніх позиках і неоплаченим по них відсоткам.
ЗОВНІШНІЙ ГУБЕРНАТОР член керівного органу біржі, який обирається або призначається з числа досвідчених осіб, не пов'язаних з брокерським бізнесом. Представляє інтереси інвесторів, компаній, чиї акції котируються на біржі.
ЗОВНІШНІЙ ЛАГ відрізок часу з моменту ухвалення рішення урядом щодо якого-небудь заходу до появи його результатів.
ЗОВНІШНЯ КОНВЕРТОВАНА можливість використання національної валюти в міжнародних розрахунках, вільного обміну іноземної валюти на національну, і навпаки.
ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ торгівля між країнами, що включає вивіз (експорт) і (або) ввезення (імпорт).
ЗОВНІШНЯ ЦІНА перевищення ринкової ціни опціону над сумою, яку можна було б отримати, якщо використовувати опціон і реалізувати товар.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ одна з сфер економічної діяльності держави, підприємств, фірм, тісно пов'язана із зовнішньою торгівлею, експортом і імпортом товарів, іноземними кредитами і інвестиціями.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА державна політика в царині експорту і імпорту, митних зборів, тарифів, обмежень, залучення іноземного капіталу і вивозу капіталу закордон, зовнішніх позик, надання економічної допомоги іншим країнам.
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ торгові, науково-технічні, виробничі і інші економічні зв'язки країн з іноземними державами.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ вид компенсації, що полягає в тому, що країна, що збільшує мито на ввезення певних товарів, повинна понизити мито на ввезення інших товарів для відшкодування збитків експортерів.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА державна політика, що робить вплив на зовнішню торгівлю за допомогою податків, субсидій і прямих обмежень на імпорт і експорт.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИЙ ДЕФІЦИТ оцінене у вартісному еквіваленті перевищення товарного імпорту країни над її товарним експортом.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИЙ ОБІГ вимірюваний в грошовому еквіваленті обсяг зовнішньоторгівельної діяльності країни, групи країн, рівний сумарному обсягу експорту та імпорту за рік або інший фіксований період часу.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНИЙ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС співвідношення між валютними надходженнями і платежами даної країни за певний період, відображає всі зовнішньоекономічні зв'язки.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНІ БАНКИ різновид спеціалізованих кредитних інститутів, що здійснюють переважно операції з кредитування експорту і імпорту, проведення взаємних зовнішньоторгівельних розрахунків.
ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ юридично і господарсько самостійні організації, що займаються експортом та імпортом продукції і послуг.
ЗОЛОТА АКЦІЯ умовна акція, що зберігається в руках державного органу, що керує державним підприємством, що приватизовується, перетворюється в акціонерне товариство.
ЗОЛОТА ВАЛЮТА грошова одиниця, що безпосередньо розмінюється на золото.
ЗОЛОТА КВОТА в Міжнародному валютному фонді (МВФ) частину внеску країни члена МВФ, яка оплачувалася золотом.
ЗОЛОТА ЛИХОМАНКА 1) у XIX і початку XX ст. ажіотаж, що періодично виникає при відкритті нових родовищ золота; хижацька, неконтрольована розробка таких родовищ; 2) втеча від нестабільних валют до золота і періодичне підвищення його ціни.
ЗОЛОТЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ наявність заставних цінностей у вигляді золота, що зберігається як засіб забезпечення виконання взятих зобов'язань
ЗОЛОТЕ ПОКРИТТЯ відношення золотого резерву (запасу) країни до кількості грошей, що знаходяться в обігу.
ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО ПРОВЕДЕННЯ ЛІКВІДНИХ ОПЕРАЦІЙ банківський принцип збігу термінів проведення операцій, пов'язаних як з активами, так і з пасивами; при неспівпаданні термінів виникає дефіцит готівки, фондів.
ЗОЛОТИЙ ВМІСТ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ ваговий вміст чистого золота, відповідний одній грошовій одиниці країни.
ЗОЛОТИЙ ЗАПАС централізований резерв золота в злитках і монетах у розпорядженні фінансових органів держави або міжнародних валютно-кредитних організацій.
ЗОЛОТИЙ ЛІНГОТ стандартизованний золотий злиток вищої проби з титром 995/1000. Його вага 400 унцій, або близько 12,5 кг .
ЗОЛОТИЙ ОПЦІОН договірне право на купівлю або продаж лота золота у встановлені терміни за узгодженою ціною.
ЗОЛОТИЙ ПУЛ спеціальна міжнародна організація, створена США і низкою західноєвропейських країн для проведення сумісних операцій на Лондонській золотій біржі з метою стабілізації ринкової ціни золота на рівні його офіційної ціни.
ЗОЛОТИЙ ФІКСИНГ щоденна функція ринкової ціни золота на основі співвідношення попиту і пропозиції на нього на Лондонській золотій біржі.
ЗОЛОТИЙ ЧЕК пред'явницький цінний папір, забезпечений золотом і що гарантує дохід в золоті (зазвичай до 20% річних); приймається до оплати і обміну на золото, що депонується в банку.
ЗОЛОТІ АУКЦІОНИ продаж золота з публічного торгу.
ЗОЛОТІ КРАПКИ межі, в яких коливався валютний курс, що базується на золотому паритеті.
ЗОЛОТІ МОНЕТИ монети, що мають в основному цінність нумізматики, хоча в ЮАР і в Канаді ще використовуються іноді як засіб платежу.
ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ офіційні запаси золота і іноземної валюти в центральному банку і фінансових органах даної країни, включаючи рахунки цієї країни в міжнародних валютно-кредитних організаціях.
ЗОЛОТООБРІЗНІ ЦІННІ ПАПЕРИ англійські урядові цінні папери, що традиційно оформляються золотим обрізом (облямівкою).
ЗОНА АКУМУЛЯЦІЇ певний коридор, по якому рухається ціна в період накопичення покупцями акції, за яким настає різкий підйом ціни.
ЗОНА ЕКОНОМІЧНОГО СПРИЯННЯ частина території країни, на якій в законодавчому порядку створені сприятливі умови для соціально-економічного розвитку, активізації економіки, забезпечення економічного зростання.
ЗОНА ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ в економічному аналізі: період купівлі-продажу, протягом якого відбувається швидка зміна напрямів в розвитку ринкової кон'юнктури.
ЗОНДУВАННЯ попереднє з'ясування позицій контрагента, учасника переговорів або операції; промацує грунт.
ЗРЕДУКОВАНА СТРАХОВА СУМА страхова сума за договором страхування життя, зменшена у зв'язку з достроковим припиненням виплати страхувальником чергових внесків.
ЗРІВНЯЛІВКА утопічний принцип, відповідно до якого слід прагнути до вирівнювання оплати праці, доходів, багатства громадян як вищої форми справедливості.
ЗРІВНЯЛЬНЕ МИТО різновид митного збору. З.М. має підвищений розмір, щоб перешкодити субсидуванню експорту, здійснюваному іншою країною. З.М. покликана поставити в рівні умови внутрішні і імпортні товари шляхом компенсації різниці в цінах.
ЗРІЛІСТЬ стадія циклу життя товару, що характеризується тим, що більшість покупців вже придбали товар, темпи зростання продажів падають, а прибуток починає знижуватися.
ЗРОСТАННЯ тут: стадія життєвого циклу товару, що характеризується визнанням покупцем товару, швидким збільшенням попиту на нього; у стадії З. обсяг продажів і прибутковість зростають, витрати на рекламу стабілізуються.
ЗРОСТАННЯ-ПАДІННЯ оцінка числа акцій, ціни на які виросли або впали протягом певного періоду.
ЗРОСТАЮЧА ВІДДАЧА збільшення граничного продукту за рахунок послідовного введення у виробництво додаткової одиниці одного з вживаних ресурсів.
ЗРУЧНІ КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ капітальні вкладення, що доводяться на величину приросту річного обсягу продукції підприємства, отриманого за їх рахунок, або на одиницю приросту основних засобів.
ЗУСТРІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ відповідь на пропозицію про продаж або купівлю товару в певній кількості за певною ціною, що містить власну пропозицію про умови укладення оборудки.
ЗУСТРІЧНА ТОРГІВЛЯ зовнішньоторгівельні операції, контракти, операції, що передбачають зустрічні зобов'язання експортерів купити у імпортерів товари на повну вартість або частину вартості експорту (бартерні операції, зустрічні закупівлі).
ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ самостійний, власний позов, пред'явлений відповідачем по спочатку порушеному проти нього позову у відповідь на цей позов.
ЗУСТРІЧНІ ЗАКУПІВЛІ торгові операції, в яких покупець укладає угоду з продавцем про зустрічний продаж своїх товарів через певний, іноді тривалий проміжок часу.
ЗУСТРІЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ транспортування вантажів, товарів одного і того ж вигляду в зустрічних напрямках, що може бути свідченням нераціональної організації перевезень.
ЗЧІПЛЕНИЙ РИНОК конкурентний ринок, на якому пропозиції і запити цін тимчасово однакові, тобто зчеплені.

І

ІДЕАЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ конкуренція між виробниками, продавцями товарів, що існує на так званому ідеальному ринку, де представлена необмежена кількість продавців і покупців однорідного товару, що вільно спілкуються між собою.
ІДЕАЛЬНИЙ РИНОК конкурентний ринок, що володіє наступними ознаками: необмежена кількість учасників ринку, значне число продавців і покупців, вільний вхід на ринок і вихід з нього, вільні ціни, однорідність однойменних представлених продуктів на ринку, відсутність тиску.
ІДЕНТИФІКАЦІЯ (від лат. identificare ототожнювати) встановлення відповідності реального об'єкту, товару представленої на нього документації, його назві, щоб уникнути заміни одного об'єкту іншим.
ІДЕНТИФІКОВАНІ АКТИВИ НА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - придбанi активи та зобов'язання, якi на дату придбання вiдповiдають критерiям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 2 "Баланс" (П(С)БО № 19 "Об'єднання підприємств").
ІДЕЯ ТОВАРУ загальне уявлення про можливий товар, який фірма могла б, на її думку, запропонувати на ринку.
ІЄРАРХІЯ (грец. hierarchia священна влада) спосіб побудови, організації складних систем, насамперед систем управління економічними об'єктами, при якому частини (елементи) системи розподілені по рівнях і вся система стає багаторівневою, багатоступінчатою, такою, що володіє в той же час властивістю цілісності.
ІЗОКВАНТА крива, що є різними поєднаннями витрат, при яких може бути проведений заданий постійний обсяг випуску продукції.
ІЗОТИМИ криві однакових бюджетних витрат або однакових витрат виробництва, вжиті при побудові бюджетних обмежень.
ІЗОФОРИ криві однакової прибутковості.
ІЛЮЗОРНИЙ ПЛАН план, що передбачає підвищення премії, що виплачується керівникові, у зв'язку із зростанням ринкової вартості цінних паперів компанії.
ІМЕННИЙ ВНЕСОК внесок, зареєстрований на певну особу (вкладника); будь-які операції з таким внеском можуть бути здійснені тільки за прямим дорученням вкладника або за дорученням його довіреної особи.
ІМЕННІ ОБЛІГАЦІЇ облігації, власники яких реєструються в особливій книзі.
ІМЕННІ ЦІННІ ПАПЕРИ цінні папери, видані на ім’я конкретної особи, що володіє правом їх використання.
ІММІГРАЦІЯ КАПІТАЛУ притік в країну іноземного капіталу.
ІММОБІЛІЗАЦІЯ ОБІГОВИХ КОШТІВ (від лат. immobilis - нерухомий) 1) використання обігових коштів не за їхнім цільовим призначенням, тобто на капітальні вкладення; 2) перетворення засобів акціонерної компанії на засоби приватних власників.
ІММОБІЛІЗОВАННИЙ КАПІТАЛ капітал, що перейшов з власності акціонерної компанії в приватну власність підприємців.
ІМПЕРІАЛ (лат. imperialis -імператорський) російська золота монета, що чеканилася з 1755 р. Спочатку мала вартість 10 рублів і містила близько 12 г чистого золота.
ІМПОРТНА ЗОЛОТА КРАПКА мінімальний розмір валютного курсу, по якому може бути придбана валюта для здійснення зовнішньоекономічних операцій.
ІМПОРТНЕ ІНКАСО інкасо в міжнародних розрахунках з отримання банком грошей з юридичних і фізичних осіб по різних товарних документах.
ІНВАЛЮТНИЙ РУБЛЬ іноземна валюта в рублевому обрахунку.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ КУРС курс, по якому валюта, цінні папери, золото враховуються в балансі.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ – складання опису майна підприємства, установи.
ІНВЕСТИЦІЇ сукупність витрат, що реалізовуються у формі довготермінових вкладень приватного або державного капіталу в різні галузі національної (внутрішні І.) або зарубіжної (закордонні І.) економіки з метою отримання прибутку: грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції і інші цінні папери.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ вкладення засобів, інвестування; діяльність по вкладенню грошових коштів і інших цінностей в проекти, а також забезпечення віддачі вкладень.
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ організація у вигляді кредитно-фінансового інституту(установи), що акумулює грошові кошти приватних інвесторів, що привертаються за допомогою продажу власних цінних паперів, що випускаються. І.К. виступають на ринку капіталів як інвестори.
ІНВЕСТИЦІЙНА СПІВПРАЦЯ вид міжнародних економічних відносин, метою яких є раціональне використання ресурсів, досягнення державами вищих результатів в економіці за рахунок участі в міжнародному розподілі праці, оновлення технологічної структури виробництва.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК спеціальний кредитний інститут, що мобілізує довготерміновий позиковий капітал і надає його позичальникам (компаніям і державі) у формі випуску і розміщення облігацій та інших позикових засобів.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БРОКЕР фізична або юридична особа, яка має право виконувати посередницькі операції на ринку цінних паперів за рахунок клієнта і за його дорученням.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БУМ бурхлива активізація інвесторів, швидко зростаюча пропозиція інвестицій, капіталовкладень в економіку.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОВІДНИК публікації спеціалізованих консалтингових компаній з рекомендаціями щодо придбання акцій, курс яких представляє інтерес з погляду вкладення капіталу.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ юридична особа, що здійснює посередницьку або консультаційну діяльність виключно з цінними паперами.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ капітал, вкладений в довгострокові інвестиції, на тривалий період
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛУБ група інвесторів, що об'єднали капітали для сумісного інвестування.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНСУЛЬТАНТ фахівець, який надає консультаційні послуги щодо випуску та обігу цінних паперів.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ управління інвестиціями в конкретній галузі економіки.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ знижка з податку на прибуток компанії, що надається при придбанні нових засобів виробництва.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ БАНКІВ сукупність цінних паперів, придбаних банком. Включає акції промислових і інших компаній, облігації і інші боргові зобов'язання, переважно довгострокового характеру, центральних і місцевих органів влади, державних підприємств.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ цінний папір, що забезпечує дохід не менше ніж на одну акцію, але що не дає право голосу на загальних зборах акціонерного товариства.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД інвестиційний інститут у формі акціонерного товариства, ресурси якого утворюються за рахунок випуску власних цінних паперів і продажу їх дрібним інвесторам з метою залучення заощадження широких прошарків населення.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦІННИЙ ПАПІР вид цінного паперу, що знаходиться в обігу як засіб інвестування і доводить участь або інтерес особи, що набуває цінний папір фірми, в майні і доходах цієї фірми.
ІНВЕСТИЦІЙНІ БАРОМЕТРИ параметри, що показують можливу зміну курсу позик і цінних паперів.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ТОВАРИ товари, що виготовляються за рахунок інвестиційного капіталу і з метою оновлення, якісного поліпшення основних засобів.
ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦІННОСТІ акції, що особливо рекомендуються, з погляду доцільності довгострокових капіталовкладень в такі акції.
ІНВЕСТИЦІЯ – довгострокове вкладення капіталу в різні галузі економіки.
ІНВЕСТОР (англ. investor вкладник) юридична або фізична особа, що здійснює інвестиції, вкладає власні позикові або інші набуті засоби в інвестиційні проекти.
ІНВЕСТУВАННЯ ЗА ФОРМУЛОЮ інвестиції в цінні папери на фондовому ринку, визначені з використанням фіксованого набору критеріїв.
ІНДЕКС (лат. index покажчик, список) показник, що виражає (зазвичай у відсотках) співвідношення величин якого-небудь економічного явища в часі (динамічний І.) або в просторі (територіальний І.).
ІНДЕКС БІДНОСТІ статистичний показник, який характеризує динаміку середньовизначеної величини «порогу бідності».
ІНДЕКС ВАРТОСТІ ЖИТТЯ індекс, що характеризує зміну цін на споживчі товари і тарифів на послуги стосовно фіксованого набору товарів і послуг, що входять в споживчий набір окремих категорій населення (споживчий кошик).
ІНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА середній показник курсів акцій групи найбільших компаній США. Названий таким чином, оскільки публікується фірмою Доу-джонса. Представляє середньоарифметичну величину щоденних котирувань на момент закриття біржі.
ІНДЕКС ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ показник динаміки, збільшення або зниження середньомісячної заробітної плати робочих і службовців за певний період.
ІНДЕКС ІНФЛЯЦІЇ - індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.
ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОВАРІВ показник відносної конкурентоспроможності виробів промисловості даної країни, що поставляються на експорт. Визначається за допомогою зіставлення обмінного курсу власної валюти з обмінним курсом валюти країни-конкурента з поправкою на інфляцію, пов'язану з оптовим ціноутворенням непродовольчого сектора.
ІНДЕКС КОНЦЕНТРАЦІЇ ДОХОДІВ статистичний показник, використовуваний для тимчасової оцінки динаміки ступеня диференціації доходів населення; змінюється від 0 (при рівномірному розподілі доходів наближається до 0) до 1.
ІНДЕКС КРИТИЧНОЇ ОЦІНКИ відношення суми ліквідних активів до суми боргових зобов'язань фірми; такі активи складаються з наявних грошових коштів, цінних паперів, які можна реалізувати, і дебіторської заборгованості.
ІНДЕКС КУРСІВ, КОТИРУВАННЯ спосіб визначення тенденцій зміни цін на цінні папери: середній показник курсів найважливіших акцій на біржі, що розраховується по курсах найбільш великих компаній.
ІНДЕКС ЛАСПЕЙРЕСА показник рівня цін, що розраховується на базі цін певного набору товарів.
ІНДЕКС НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ФОНДОВОЇ БІРЖІ (NYSE) загальний фондовий індекс, що характеризує всі акції, занесені на «велику дошку» (приблизно 2200 найменувань).
ІНДЕКС ОПТОВИХ ЦІН використовується для прогнозування руху споживчих цін на 23 місяці.
ІНДЕКС ОХОПЛЕННЯ фондовий індекс, що підраховується шляхом ділення кількості цінних паперів, курс яких підвищився або знизився в даний операційний день, на кількість випусків, що брали участь в даних операціях.
ІНДЕКС ПААШЕ показник рівня цін, що розраховується на основі набору товарів, що змінюється. Цей показник широко відомий під назвою дефлятора валового національного продукту (див.).
ІНДЕКС ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ індекс цін і тарифів фіксованого набору товарів і послуг, зважених по структурі сімейних витрат.
ІНДЕКС ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА служить для визначення динаміки фізичного обсягу виробництва добувної і оброблювальної промисловості і комунального обслуговування.
ІНДЕКС РИНКУ загальний показник динаміки ринку, що включає відношення цін до випущених в обіг акцій.
ІНДЕКС РІВНЯ ЖИТТЯ індекс, що характеризує зміну рівня реальних доходів населення, його певних груп, визначається з урахуванням зміни як грошових доходів населення, так і цін на споживчі товари і послуги для населення.
ІНДЕКС РОЗДРІБНИХ ЦІН щомісячний показник зміни роздрібних цін на споживчому ринку.
ІНДЕКС САС-40 провідний паризький біржовий індекс.
ІНДЕКС СОБІВАРТОСТІ середня оцінка напряму і інтенсивності зміни собівартості одиниці продукції, виражена у відносній формі.
ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН відображає динаміку вартості кошика споживчих товарів і послуг: основний показник рівня інфляції.
ІНДЕКС ФОНДОВОГО РИНКУ показник фондового ринку, що відображає весь спектр цінних паперів.
ІНДЕКС ХЕДЖУВАННЯ показник, що відображає використання біржового механізму зменшення ризику.
ІНДЕКС ЦІН показник динаміки, збільшення або зменшення цін, що характеризує відносну зміну цін за певний період.
ІНДЕКСАЦІЯ один із способів збереження реальної величини грошових вимог і різних доходів в умовах інфляції, що полягає в тому, що держава та інші суб'єкти, що виплачують доходи, збільшують грошові доходи і заощадження громадян відповідно до зростання цін на споживчі товари.
ІНДЕКСАЦІЯ ПОДАТКІВ вжита в деяких країнах зміна деяких елементів прибуткового податку (неоподатковуваний мінімум, пільги, знижки) залежно від офіційного індексу зростання цін на споживчі товари і послуги, індексу заробітної плати і інших особистих доходів.
ІНДЕКСАЦІЯ ЦІН щорічне обчислення зростання цін на споживчі товари з метою введення певної компенсації грошових втрат населення (особливо незаможних громадян) шляхом дотацій до заробітної плати, пенсій, стипендій для посилення соціального захисту працівників.
ІНДЕКСИ АКЦІЙ сукупні показники, що характеризують динаміку курсів окремих акцій, що котируються на біржі; допомагають робити прогнози про зміну їх вартості.
ІНДЕКСИ ДИНАМІКИ клас індексів, служб для вимірювання ступеня інтенсивності розвитку економічних явищ в часі. До них належать індекси цін, обсягів виробництва, реалізації товарів, продуктивності праці, собівартості, витрати ресурсів та ін.
ІНДЕКСИ ПРОВІДНІ індекси акцій на найбільших фондових біржах США, Японії, ФРН, Англії, Франції.
ІНДЕКСНА ОБМОВКА валютна обмовка, що передбачає зміну ціни і суми платежу залежно від руху загального або спеціального індексу цін.
ІНДЕКСОВАНА ПОЗИКА боргове зобов'язання з емісією облігацій, при якому розмір капіталу і відсотки варіюються залежно від коливання цін з метою уникнути наслідків інфляції для кредитора.
ІНДЕМНІТЕТ (лат. indemnitatis беззбиткова) відшкодування збитку, компенсація.
ІНДЕНТ (англ. indent замовлення на товари) пропозиція щодо закупівлі товарів відповідно до умов і цін передбачуваних покупців.
ІНДЕНТ-АГЕНТ агент зі збуту, що здійснює за кордоном на комісійній основі операції з продажу товарів, що надходять від іноземного постачальника.
ІНДЕНТУРА контракт, що укладається між акціонерним товариством і опікуном власників облігацій, в чий обов'язок входить їх захист; визначає права власників облігацій або боргових зобов'язань щодо акціонерного товариства.
ІНДИВІДУАЛЬНА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ підприємницька діяльність окремих громадян, здійснювана без залучення найманої праці.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО підприємство, що належить на правах приватної власності громадянинові (або членам його сім'ї на правах пайової власності). Функціонує на базі особистого майна, отриманих доходів і інших законних джерел.
ІНДИВІДУАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ вид особистого страхування, за яким договір страхування укладається страховиком з конкретними фізичними особами в індивідуальному порядку.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ІНВЕСТОР інвестор, що є фізичною особою.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ІНДЕКС відносна величина, що характеризує зміну в часі яких-небудь явищ і визначена шляхом поділу величини цього явища в звітному періоді на величину його в базисному періоді.
ІНДИВІДУАЛЬНІ БЛАГА блага, надання яких окремій особі можливо без надання їх іншим особам у зв'язку з тим, що вони володіють властивістю винятковості або конкурентності.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИТРАТИ витрати виробництва та обіг окремого, індивідуального товару (на відміну від сукупних витрат).
ІНДИКАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ (від латів. indicator покажчик) орієнтоване планування на державному рівні. Індикативні плани, що представляють плани-прогнози, складаються з метою допомогти господарюючим суб'єктам, фірмам орієнтуватися, розробляти власні плани, виходячи з бачення економічного майбутнього державними органами.
ІНДИКАТОР (лат. indicator указатель) орієнтуючий економічний показник, що дозволяє певною мірою передбачати, в якому напрямі слід чекати розвитку економічних процесів.
ІНДОСАМЕНТ (ЖИРО) передавальний напис на цінному папері, векселі, чеці і так далі, що засвідчує перехід цього документу до іншої особи. Проставляється зазвичай на зворотній стороні документа або на додатковому листі. Особа, що здійснює І., називається індосантом.
ІНДОСАМЕНТНИЙ ТРАНСФЕРТ надходження цінного паперу шляхом передавального напису (індосамента) на звороті чека, векселя, коносамента та ін.
ІНДОСАНТ особа, що передає свої права по векселю іншій особі, про що перша особа вказує в передавальному написі на звороті векселя.
ІНДОСАТ особа, на користь якої передається документ по індосаменту (передавальному напису).
ІНДОСО проставляння напису на звороті цінного паперу.
ІНДОСОВАНИЙ КОНОСАМЕНТ коносамент з відміткою про передачу права володіння на вантаж, що перевозиться, товар.
ІНДУКОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ інвестиції, суспільства, поява яких зумовлена потребою у відповідних товарах і послугах, на отримання, виробництво яких використовуються інвестиції.
ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ перехід економіки країни на промислові рейки, значне збільшення частки промислового виробництва в економіці, створення великого машинного виробництва у всьому народному господарстві або в окремих його галузях.
ІНДУСТРІЯ (лат. industria діяльність) промисловість, особливо велика.
ІН'ЄКЦІЇ (лат injectio вкидання) разові вливання грошових коштів, капіталовкладень в економіку.
ІНЖЕНЕР-РЕЗИДЕНТ фахівець інженерно-консультаційної фірми, відряджений для нагляду за здійсненням обумовленого контрактом обсягу послуг в місці реалізації проекту і для безпосередньої участі в роботах.
ІНЖИНІРИНГ інженерно-консультаційні послуги дослідницького, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру, підготовка техніко-економічних обгрунтувань проектів, вироблення рекомендацій в області організації виробництва і управління, тобто комплекс комерційних послуг з підготовки і забезпечення процесу виробництва і реалізації продукції.
ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ компанія, що спеціалізується на наданні інжинірингових послуг.
ІНІЦІАТИВНА ЗМІНА ЦІН поняття маркетингу, що відображає той факт, що фірми, що розробили власну систему цін і стратегію ціноутворення, час від часу випробовують необхідність в зниженні або підвищенні цін.
ІНКАСАЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ вексель, переданий в банк з метою стягнення боргу; сума акредитується на рахунок клієнта після погашення (інкасації) боргу дебітором.
ІНКАСАЦІЯ операція по збору і доставці до установ банку грошової готівки, цінних паперів і цінностей.
ІНКАСО (лат. incasso) банківська операція, що полягає в тому, що постачальник довіряє обслуговуючій установі банку стягнути кошти з покупця і зарахувати їх на його рахунок шляхом пред'явлення йому платіжних документів.
ІНКАСО ЧЕКІВ переказ грошей з рахунків осіб, що виписали чеки, на рахунки одержувачів чеків.
ІНКАСОВЕ ДОРУЧЕННЯ документ, що виконує функцію платіжної вимоги, який складається і представляється в банк підприємствами, організаціями в тих випадках, коли їм надано право і вони мають підстави для безперечного стягнення засобів з платника.
ІНКАСУВАННЯ ВЕКСЕЛЯ отримання грошей по векселю.
ІНКАСУВАТИ пред'являти документи до платежу і отримувати по ньому гроші.
ІНКОРПОРАЦІЯ (лат. incor-poratio приєднання) 1) включення в свій склад, приєднання інших організацій; 2) надання відповідно до закону групі осіб статусу юридичної особи, корпорації; 3) систематизація законів держави, розташування їх в певному порядку в процесі публікації без зміни змісту .
ІНКОТЕРМС міжнародні правила по тлумаченню торгових термінів, видані Міжнародною торговою палатою на підставі узагальнення світової комерційної практики.
ІНКРИМІНУВАТИ звинувачувати, ставити в провину; пред'являти кому-небудь звинувачення в здійсненні незаконних, некоректних дій.
ІНКУБАТОРИ НОВИХ ФІРМ форма підтримки розвитку місцевих невеликих нових компаній з боку регіональних органів управління з безпосередньою участю місцевих спонсорів, які контролюють і направляють роботу «інкубаторів».
ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК спеціалізований банк, основними операціями якого є операції по кредитуванню венчурного капіталу, новітніх розробок, технічного і технологічного прогресу. Основні ресурси банк черпає з власних засобів і внесків клієнтів. Кредити такого банку носять в основному довгостроковий характер.
ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД фонд фінансових ресурсів, створених з метою фінансування новітніх наукових розробок і т.з. «ризикових» проектів. Джерелом І.Ф. є спонсорські внески.
ІННОВАЦІЯ 1) вкладення засобів в економіку, що забезпечує зміну техніки і технології; 2) нова техніка, технологія, що є результатом досягнень науково-технічного прогресу. Визначальним чинником інновації є розвиток винахідництва, раціоналізації, поява великих відкриттів.
ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА грошові одиниці інших країн.
ІНОЗЕМНА ДОПОМОГА матеріально-речова, грошова, науково-технічна допомога, сприяння в здійсненні соціально-економічних проектів і подоланні тяжких ситуацій, що надається державними і недержавними організаціями і особами однієї країни іншій країні.
ІНОЗЕМНИЙ ВЕКСЕЛЬ платіжні засоби в іноземній валюті, призначені для міжнародних розрахунків.
ІНОЗЕМНИЙ ІНВЕСТОР іноземна фізична або юридична особа, іноземна держава, міжнародна організація, які мають правомо здійснювати інвестиції відповідно до законодавства країни свого місцезнаходження.
ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ інвестиції, капіталовкладення інших країн в економіку даної країни, здійснювані в найрізноманітніших формах.
ІНОЗЕМНИЙ КОНТРАГЕНТ іноземна особа, фірма або підприємство, що є стороною в комерційній операції.
ІНОЗЕМНИЙ КРЕДИТ рух позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах поворотності, терміновості і сплати відсотка.
ІНОЗЕМНИЙ ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ одна з форм одностороннього усунення подвійного оподаткування.
ІНОЗЕМНІ БАНКИ банки, які частково або повністю належать іноземному капіталу.
ІНОЗЕМНІ ПОЗИКИ зовнішні позики, отримані від інших країн, з-за кордону.
ІНСАЙДЕР (від англ. inside всередині) особа, що має завдяки своєму службовому положенню або спорідненим зв'язкам доступ до конфіденційної інформації про справи фірми.
ІНСИНУАЦІЯ наклеп, злісна вигадка, що має на меті зганьбити кого-небудь.
ІНСПЕКЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ контроль, здійснюваний спеціальним уповноваженим органом або особою для перевірки дієвості раніше виконаного контролю.
ІНСПЕКЦІЯ орган державного управління, що виконує функції нагляду, перевірки, контролю щодо належного виконання офіційно встановлених правил і норм роботи, діяльності підприємств, організацій, фірм, їх службового персоналу.
ІНСТАНЦІЯ ступінь в управлінській ієрархії, на якій знаходиться дана установа, ланка управління по відношенню до інших установ.
ІНСТИТУТ (лат. institutum встановлення, установа) 1) сукупність норм існує в якій-небудь царині суспільних відносин; 2) назва вищого навчального закладу, науково-дослідної установи; 3) назва організації, що здійснює певний вид діяльності.
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ інститут, створений приватними комерційними банками провідних країн світу з метою підвищення рівня інформаційного забезпечення банків-учасників, дослідження питань міжнародного кредиту.
ІНСТИТУЦІЙНА ПОЛІТИКА заходи, що здійснюються державою, щодо формування нових, усунення старих і трансформації наявних власницьких, трудових, фінансових, соціальних і інших економічних.
ІНСТИТУЦІЙНА РЕКЛАМА різновид реклами, прямо не пов'язаний з рекламою яких-небудь конкретних продуктів, направлений на поліпшення репутації фірми.
ІНСТИТУЦІЙНИЙ ІНВЕСТОР кредитно-фінансовий інститут, промовець в ролі власника акцій, організація, основною метою якої є інвестування власних засобів або засобів інших компаній, якими вона володіє як довірена особа.
ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ група чинників, пов'язаних з управлінням, регулюванням окремих царин, галузей економічних, суспільних відносин.
ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ економічне вчення, що приділяє основне значення ролі, яку відіграють інститути в царині ухвалення і спрямованості економічних рішень, їх ефективності і економічної діяльності взагалі.
ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ лист, що направлюється вищому органу щодо можливості або заборони тих або інших дій.
ІНСТРУКЦІЯ (лат. instructio настанова) нормативний акт, що видається міністерствами, відомствами і іншими органами державного управління в межах їх компетенції на підставі законів, указів, ухвал і розпоряджень Президента, Уряду.
ІНСТРУМЕНТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ - контракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування сум за всіма його зобов'язаннями.
ІНСТРУМЕНТ ХЕДЖУВАННЯ - похідний фінансовий інструмент, фінансовий актив або фінансове зобов'язання, справедлива вартість яких і грошові потоки від яких, як очікується, компенсуватимуть зміни справедливої вартості або потоку грошових коштів об'єкта хеджування .
ІНСТРУМЕНТИ НАКАЗУ цінні папери, які можуть переходити з рук в руки за допомогою передавального напису останнього власника.
ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ прийоми, що використовуються державою для забезпечення пропорційності в господарстві країни, створення системи соціальних компенсацій (податки, кредит, банківський відсоток, цінові межі, цільові дотації і інвестиції).
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ чисельна характеристика конкурентоспроможності товару, що є відношенням групового показника з технічних параметрів до групового показника за економічними показниками.
ІНТЕГРАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ узагальнені, сукупні, синтетичні показники.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД метод обліку довготермінових інвестицій в акції інших компаній, при якому інвестор відображає первинні інвестиції за собівартістю, а відповідна частка в прибутку спочатку відображається дебетуванням рахунку інвестицій і кредитуванням рахунку надходжень.
ІНТЕГРАЦІЯ (від лат. integer целий) об'єднання економічних суб'єктів, поглиблення їх взаємодії, розвиток зв'язків між ними
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (від латів. intdlectlis розум) власність на інтелектуальний продукт, що входить в сукупність об'єктів авторського і винахідницького права: науково-технічні розробки, літературні, художні і наукові твори, виконавську діяльність артистів, звукозаписи, радіо- і телепередачі та ін.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ капітал, втілений в людях у формі їхньої освіти, кваліфікації, знань, досвіду. Чим вищий такий капітал, тим зазвичай більші трудові можливості працівників, їх трудова віддача, продуктивність і якість праці.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ результат інтелектуальної діяльності. Включає винаходи, відкриття, патенти, наукові звіти і доповіді, проекти, описи технологій, літературні, музичні, художні твори, витвори мистецтва і так далі.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ вкладення капіталу в наукові розробки, підготовку фахівців, передачу ноу-хау і тому подібне.
ІНТЕНСИВНІ СТИМУЛИ стимули в отриманні прибутку за рахунок ризикованих операцій, прерогатива дрібних фірм.
ІНТЕНСИВНІСТЬ (від лат. intencio напруга, посилення) напруженість процесу, що характеризується мірою віддачі кожного з використовуваних чинників, ресурсів.
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ підвищення інтенсивності виробництва шляхом повнішого використання кожної одиниці ресурсного потенціалу. І. досягається за рахунок зростання продуктивності праці, кращого використання матеріалів, підвищення віддачі основних фондів.
ІНТЕР-АЛЬФА міжнародна банківська група, що займається в основному наданням послуг своїм членам при операціях в своїх країнах, створена в 1972 р.
ІНТЕРВЕНЦІЙНА ЦІНА підвищена ціна закупівлі деяких видів товарів, що встановлюється директивно державою або групою держав на основі міжурядових угод з метою підтримки виробництва даного товару.
ІНТЕРВЕНЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ одна з форм втручання центральних банків і казначейств в кредитно-фінансову і валютну галузь шляхом регулювання попиту і пропозиції на кредит, цінні папери, національну і іноземну валюту за допомогою купівлі цінних паперів або їх продажу кредитно-фінансовим установам.
ІНТЕРВЕНЦІЯ економічна дія одного суб'єкта на справи і дії іншого, що проводиться за допомогою проникнення в сферу цих дій, вкладення і розміщення в ній власних грошових коштів.
ІНТЕРЕСИ предмет бажання і спонукальні мотиви дій економічних суб'єктів.
ІНТЕРЕСУ НЕМАЄ бірж.: оголошення ведучого про те, що брокери-покупці не побажали укласти операцію на оголошений лот.
ІНТЕРНАЛІЇ витрати або прибутки, отримувані учасниками операції, які не були обумовлені.
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ формування, розвиток економічних зв'язків з іншими країнами.
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ВАРТІСТЬ вартість товарів, обчислена щодо середньосвітових витрат і цін.
ІНТЕРНЕТ (англ. Internet) всесвітня комп'ютерна мережа, що дає доступ до спеціалізованих інформаційних серверів і забезпечує електронну пошту. Доступ в І. та сервіс забезпечується провайдерами послуг.
ІНТРА ВІРЕС (лат. infra vires) дії в межах повноважень.
ІНТРАПІДПРИЄМНИЦТВО підприємницька діяльність, що проводиться всередині великого ділового підприємства.
ІНФЛЯЦІЙНА ОБМОВКА обмовка в контрактах, угодах, договорах, що передбачає зміну оплати, вартості у зв'язку з інфляційним зростанням цін
ІНФЛЯЦІЙНА СПІРАЛЬ взаємозв'язані і взаємозалежні зростання заробітної плати і зростання цін.
ІНФЛЯЦІЙНИЙ КУРС кредитний ризик, викликаний непередбаченим зростанням витрат виробництва , що виникає при виході на нові ринки.
ІНФЛЯЦІЙНИЙ РИЗИК ризик, викликаний непередбаченим зростанням витрат виробництва внаслідок інфляційного процесу.
ІНФЛЯЦІЙНИЙ РОЗРИВ величина, на яку крива сукупних витрат повинна зміститися вниз, щоб номінальний чистий національний продукт (ЧНП) відповідав рівню неінфляційного ЧНП, проведеного при повній зайнятості.
ІНФЛЯЦІЙНІ ОЧІКУВАННЯ передбачувані рівні інфляції, грунтуючись на яких виробники і споживачі, продавці і покупці будують свою майбутню грошову і цінову політику, оцінюють доходи, витрати, прибуток, кредити.
ІНФЛЯЦІЯ знецінення паперових грошей, що супроводжується зростанням цін на товари і послуги.
ІНФЛЯЦІЯ, ЩО ІМПОРТУЄТЬСЯ інфляція, зумовлена надмірним напливом в країну іноземної валюти, підвищенням цін на імпортні товари.
ІНФОРМАТИВНА РЕКЛАМА реклама, що створює первинний попит і інформує споживача про існування товару, його властивості.
ІНФОРМАЦІЙНА АСИМЕТРІЯ ситуація, коли тільки одна з двох груп власників ресурсів або покупців володіє необхідною для ведення справи інформацією.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 1) комплекс організаційно-технічних заходів, що забезпечують цілісність даних і конфіденційність інформації у поєднанні з її доступністю для всіх авторизованих користувачів; 2) показник, що відображає статус захищеності інформаційної системи.
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА знання і навики ефективного користування інформацією.
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1) інформація, необхідна для управління економічними процесами, міститься в базах даних інформаційних систем; 2) створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, отримання, зберігання, накопичення, передачі, обробки інформації, організація банків даних.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБМІН в банківській діяльності: взаємообмін між клієнтами і банком інформаційними матеріалами і програмами, що забезпечують прискорення і спрощення всіх операцій в рамках системи «клієнт-банк».
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ системи зберігання, обробки, перетворення, передачі, оновлення інформації з використанням комп'ютерної техніки.
ІНФОРМАЦІЯ (лат. informatio інформувати) 1) відомості, дані, значення економічних показників; 2) один з видів ресурсів, який використовується в економічних процесах.
ІНФРАКЦІЯ порушення однієї із сторін умов, зафіксованих в договорі, контракті.
ІНФРАМАРЖИНАЛЬНА РЕНТА різниця між реальною оплатою одиниці залучених ресурсів і тим мінімумом, при якому виникає відчутна пропозиція цієї одиниці на ринку ресурсів.
ІНФРАСТРУКТУРА сукупність галузей, підприємств і організацій, що входять в ці галузі,які покликані створювати умови для нормального функціонування виробництва і обігу товарів, а також життєдіяльності людей.
ІНФРАСТУКТУРА РИНКУ оптові підприємства, біржі, брокерські фірми, фінансові інститути, податкова система і так далі.
ІНШІ ВИТРАТИ елемент собівартості продукції (робіт, послуг), в якому відображаються податки, збори, платежі, включаючи необов'язкові види страхування, відрахування до страхових фондів (резерви) і інші обов'язкові відрахування, здійснені відповідно до встановленого законодавства порядком, платежі за викиди забруднюючих речовин.
ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ВИПЛАТИПРАЦІВНИКУ - виплати працівнику (окрім виплат по закінченні трудової діяльності, виплат при звільненні та виплат інструментами власного капіталу підприємства), які не підлягають сплаті в повному обсязі протягом дванадцяти місяців по закінченні місяця, у якому працівник виконував відповідну роботу.
ІПОТЕКА (греч. hypotheke застава, застава) застава підприємства, будови, будівлі, споруди або іншого об'єкту, безпосередньо пов'язаного із землею.
ІПОТЕЧНА ЗАСТАВА 1) застава землі, нерухомості; 2) застава цінних паперів як забезпечення позики, тобто страхування дебетового залишку на заставному рахунку.
ІПОТЕЧНА ПОЗИКА довготермінова позика, що видається під заставу нерухомості.
ІПОТЕЧНИЙ БАНК спеціалізований банк, що займається видачею іпотечних кредитів, тобто кредитів під заставу нерухомості або на придбання нерухомості.
ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ довгострокові позики, що видаються під заставу нерухомості. Надається спеціалізованими інститутами іпотечними банками, а у ряді країн комерційними, сільськогосподарськими і іншими банками. Процентні ставки по їх позиках диференціюються залежно від фінансового положення позичальника.
ІПОТЕЧНИЙ РИНОК частина ринку позикових капіталів, на якому акумулюються довгострокові грошові накопичення шляхом випуску іпотечних облігацій, що використовуються для надання кредитів під заставу нерухомості.
ІПОТЕЧНИЙ СЕРТИФІКАТ заставне свідоцтво, один з найбільш поширених видів цінних паперів, що котируються на біржі.
ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ довготермінові цінні папери за позиками, що видаються під заставу нерухомості.
ІРЕЙТА (лат. errata) підпис на діловому документі (полісі, сертифікаті), що засвідчує виправлення незначної помилки або друкарської помилки, допущеної при його оформленні; напис типу «виправленому вірити» і підпис, завірений друком.
ІСТЕБЛІШМЕНТ (англ. establishment встановлення, підстава) 1) прошарки суспільства, що мають привілейоване положення і є опорою даного суспільного устрою; 2) високий рівень прибутків, стійке положення в суспільстві, достаток.
ІСТОРИЧНА ПРИБУТКОВІСТЬ середня прибутковість взаємного фонду за певний період часу.

К

КАБАЛА (араб. розписка, зобов'язання) форма глибокої, важкої економічної залежності, в яку потрапляють в основному особи, що отримали позику, яку складно повернути.
КАБАЛЬНА КНИГА у минулому: рукописна книга, в яку заносили боргові зобов'язання.
КАБАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ украй невигідна операція, укладена під примусом, унаслідок збігу обставин, обманним шляхом.
КАДАСТР опис і оцінка будь-яких об’єктів.
КАЗКОВИЙ КАПІТАЛ сукупність внесків учасників повного товариства або товариства на віру (командитного товариства), внесених для здійснення підприємницької діяльності.
КАЗНА 1) фінансові ресурси держави, централізовані державні джерела фінансів; 2) у минулому: сховище грошей і коштовностей.
КАЗНАЧЕЙСТВО державний фінансовий орган, що існує при міністерстві фінансів країни або в його складі. У функції К. входить складання проекту державного бюджету і управління його виконання, а також управління державним боргом і емісія державних цінних паперів.
КАЗНАЧЕЙСЬКА ЕМІСІЯ випуск в обіг білетів державних скарбниць і державних цінних паперів, здійснюваний казначейством або іншими державними фінансовими органами з метою покриття бюджетного дефіциту.
КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ ВЕКСЕЛЬ короткотерміновий урядовий цінний папір (термін дії якої не перевищує 1 року, а зазвичай складає 36 місяців), що регулярно надходить в обіг і займає керівні позиції на грошових ринках.
КАЗНАЧЕЙСЬКІ БОНИ один з видів державних цінних паперів, що представляють довгострокові державні зобов'язання. К.Б. є ринковими цінними паперами. Випускаються державою, казначейством на термін від 5 до 25 років.
КАЗНАЧЕЙСЬКІ ОБЛІГАЦІЇ середньо- і довгострокові державні цінні папери, зобов'язання, що розміщуються на добровільній основі серед населення і що засвідчують внесення їх власником грошових коштів до державного бюджету, завдяки чому власник К.О. набуває права на отримання фіксованого грошового доходу .
КАЛЕНДАРНА КОМБІНАЦІЯ поєднання календарного спреда з опціонами на купівлю і на продаж.
КАЛЕНДАРНИЙ РІК рік, що обчислюється за календарем, а також обліковий і звітний періоди, що збігаються з ним. Господарський і фінансовий рік можуть не збігатися з календарним.
КАЛЕНДАРНИЙ СПРЕД спосіб ведення операцій з опціонами на купівлю і продаж, на якому продається опціон з коротшим терміном дії, а купується опціон з тривалішим терміном дії.
КАЛЬКУЛЯЦІЙНІ ВИТРАТИ витрати, розраховані на основі калькуляцій, кошторисів, які випливають з реальних, нормативних, планованих, прогнозованих витрат з розрахунку на одиницю виготовленої продукції, і пов'язані з функціонуванням підприємства.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ (лат. calculatio рахунок, підрахунок) розрахунок, обчислення у грошовому вимірі певних економічних показників: собівартості робіт, продукції, послуг.
КАМПАНІЯ (фр. campagne) 1) що проводиться тимчасово, протягом певного періоду діяльність; 2) час безперервної тривалої роботи агрегату, технічної споруди.
КАНАЛ ЗБУТУ ланцюг фірм, що беруть участь в купівлі і продажу товарів у міру їх просування від виробника до споживача. Ланцюг включає виробника, споживача і посередників в особі оптових і роздрібних продавців.
КАНАЛ МАРКЕТИНГУ шлях товару від незалежного виробника до оптових торговців, а від них до роздрібних торговців, кожен з яких представляє самостійну торгову одиницю.
КАНАЛ НУЛЬОВОГО РІВНЯ продаж товару виробником безпосередньо споживачеві канал розподілу, що безпосередньо поєднує виробника із споживачем.
КАНАЛИ РУХУ ТОВАРІВ І ГРОШЕЙ шляхи і способи розповсюдження товарів від виробників до споживачів і грошової оплати з боку споживачів виробникам.
КАПІТАЛ (лат. capitalis головний) кошти для розвитку підприємницької діяльності.
КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ В ОБІГУ капітал корпорації у вигляді акцій, що залишаються в руках їх власників і що не викуплені назад корпорацією.
КАПІТАЛ, ЩО ДЕКЛАРУЄ капітал акціонерного суспільства, вказаний в його засновницьких і інших документах.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ загальна сума перетворених на капітал цінних паперів, випущених акціонерною компанією. Включає облігації, письмові боргові зобов'язання, привілейовані і звичайні акції, резервний капітал.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОХОДУ, ПРИБУТКУ 1) оцінка вартості підприємства по його доходу або прибутку, що полягає у встановленні величини капіталу, здатного приносити такі доходи або прибуток до вартості капіталу підприємства, рівного середньому позиковому відсотку; 2) використання прибутку для збільшення капіталу фірми.
КАПІТАЛІЗАЦІЯ СТРАХУВАННЯ страхування, при якому розмір страхової суми безпосередньо пов'язаний із страховими внесками, виплаченими страхувальником або внесеними за нього третьою особою, найчастіше працедавцем.
КАПІТАЛІЗМ економічна система, що спирається на приватну власність і на чинники виробництва, а розподіл проведеного продукту, товарів, благ, послуг здійснюється в основному за допомогою ринку.
КАПІТАЛІЗОВАНИЙ ДИВІДЕНД курс акцій, що становить таку суму грошового капіталу, яка, віддана в позику, дає дохід, рівний дивіденду, що отримується з акцій.
КАПІТАЛ-МОРКВИНА капітал у вигляді акцій, якими наділяються менеджери, компанії, що служать, для підвищення їх зацікавленості в справах компанії.
КАПІТАЛОВІДДАЧА показник ефективності використання капіталу, зворотній капіталоємності.
КАПІТАЛОЄМНІСТЬ показник, що характеризує розмір основного капіталу, необхідного для випуску продукції, товарів, послуг вартістю в 1 грошову одиницю.
КАПІТАЛЬНИЙ БОРГ – це загальна сума заборгованості і процентних виплат, які мають бути сплачені за зобов’язанням держави за визначені періоди.
КАРБОВАНЕЦЬ грошова одиниця України до середини 1990-х років.
КАРТЕЛЬ (фр. cartel) одна з основних форм угод про монополізацію ринку, явну або негласну угоду групи близьких за профілем підприємств.
КАРТЕЛЬНА ЦІНА монопольна ціна, що встановлюється учасниками картеля в цілях усунення конкурентів.
КАСА (італ. cassa, від латів. capsa - ящик) 1) спеціально обладнане приміщення для зберігання, прийому і видачі грошей; 2) підрозділ підприємства, що виконує касові операції з готівкою і іншими цінностями; 3) готівка, наявна в касі організації; 4) рахунок бухобліку, де відображено надходження і видавання готівки.
КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ громадська кредитна установа, створена на добровільних засадах. Формується зі вступних і щомісячних внесків учасників, що зберігаються на поточних рахунках Ощадбанків.
КАСОВА ГОТІВКА готівка в касах підприємств. Утворюється з прибутку, інших надходжень готівкою або з грошей, отриманих в кредитній установі.
КАСОВА КНИГА реєстр затвердженої форми для обліку руху готівки підприємства.
КАСОВА ОПЕРАЦІЯ один з видів операцій з цінними паперами, що здійснюються на фондових біржах.
КАСОВА ПІЛЬГА надання банком клієнтові можливості мати негативне сальдо поточного рахунку протягом короткострокового періоду.
КАСОВА ПРЕМІЯ премія, що виплачується готівкою; додатковий дивіденд, що виплачується готівкою.
КАСОВе ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ організація отримання грошових коштів до бюджету і видачі бюджетних коштів, облік наявності бюджетних коштів в процесі виконання бюджету.
КАСОВИЙ ДЕФІЦИТ недолік у підприємства, організації наявних засобів.
КАСОВИЙ ОБІГ обіг наявних засобів, що пройшли через касу установи, організації, підприємства.
КАСОВИЙ ОРДЕР документ, що підтверджує законність надходження грошей в касу підприємства і їх витрачання за цільовим призначенням.
КАСОВІ РЕЗЕРВИ тимчасово вільна касова готівка, що утворилася у зв'язку з відстроченням або зменшенням витрат, достроковим або збільшеним надходженням доходів, акумуляцією резервних засобів.
КВАДРИПЛІКАТ в міжнародних торгових операціях: штамп на четвертому екземплярі договору, документа.
КВАЗІГРОШІ безготівкові грошові кошти на термінових і ощадних внесках в комерційних банках.
КВАЗІДЕРЖАВНИЙ БАНК недержавний, комерційний, приватний банк, контрольований урядом.
КВАЗІЦІНА ціна, що не відображає реальної ринкової вартості товару.
КВІПРОКВО плутанина, плутанина в біржовій роботі.
КВОТА (лат. quota частина) 1) частка, частина, пай, що доводяться на кожного з учасників загальної справи, 2) кількісні обмеження (виробництва, збуту, споживання, експорту, імпорту товарів), що вводяться на певний період часу. Обмежувальні заходи називають квотуванням.
КЕРБ (англ. kerb - неофіційна біржа) операції, що здійснюються після торгових сесій, після закриття біржі.
КЕРІВНИК особа, що входить в керівний склад фірми, компанії, менеджер фірми, що здійснює управління повсякденними справами фірми, якою-небудь ділянкою загальної роботи, діяльності підрозділів фірми і її співробітників.
КЕРІВНИК, ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ЛЮДИНІ керівник, що піклується насамперед про людей і що підвищує продуктивність праці шляхом вдосконалення людських відносин, уміє переконати підлеглих в необхідності і доцільності ефективної праці.
КЕРІВНИК, ЗОСЕРЕДЖЕНИЙ НА ПРАЦІ керівник, що займається насамперед організацією роботи і розробкою системи винагород з метою підвищення продуктивності праці.
КЕРІВНИКИ категорія працівників, що обіймають посади керівників підприємств і їх структурних підрозділів. До К., зокрема, належать: директори (генеральні директори), начальники, керівники, головний науковий співробітник, головний редактор; державні інспектори.
КЕРІВНИКИ ВИЩОЇ ЛАНКИ вищий організаційний рівень, найбільш нечисленний в системі управління підприємством, компанією. К.В.Л. відповідають за ухвалення найважливіших рішень для організації в цілому або для основної частини організації.
КЕРІВНИКИ НИЗОВОЇ ЛАНКИ організаційний рівень, що знаходиться безпосередньо над робочими і іншими працівниками (не керівниками). К.Н.Л. в основному здійснюють контроль за виконанням виробничих завдань для безперервного отримання безпосередньої інформації про правильність виконання цих завдань.
КЕРІВНИКИ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ керівники, що координують і контролюють роботу молодших начальників. Цей організаційний рівень найбільш численний в системі управління, і іноді виникає необхідність розділити дану групу на два рівні: верхній середній і нижчий середній.
КЕРОВАНА ЦІНА ціна, встановлена на основі вивчення попиту і пропозиції в умовах сильного монополізованого ринку.
КЕРОВАНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ положення в економіці, при якому ціни на окремі товари і послуги визначаються урядовими органами, офіційними або неофіційними об'єднаннями постачальників, а також торговими асоціаціями на основі ринкових механізмів.
КЕШ (англ. cash) законний засіб платежу у формі готівки, банкнотів і монет.
КЕШ-ФЛОУ (англ. cash flow) сума отриманої або виплаченої готівки.
КИТАЙСЬКА СТІНА умовна назва заходів, що проводяться брокерською фірмою для запобігання зайвому розповсюдженню конфіденційної інформації.
КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ теорія грошового обігу, заснована на рівнянні обміну (рівнянні Фішера), що зв'язує грошову масу в обігу, швидкість обігу грошей, середню ціну і кількість товарів. Лежить в основі монетаризму.
КІЛЬКІСНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ показники, виражені у фізичних або грошових одиницях (штуках, одиницях ваги, об'єму, довжини, площі, рублях, доларах).
КІНЦЕВИЙ ПОПИТ попит на товари і послуги, що представляють кінцевий продукт виробництва.
КІНЦЕВИЙ ПРОДУКТ узагальнювальний економічний показник, що характеризує сумарний обсяг проведеної кінцевої, завершеної у виробництві, готової продукції в грошовому еквіваленті. Є частиною валового продукту за вирахуванням виробничого споживання матеріалів.
КІНЦЕВИЙ СУСПІЛЬНИЙ ПРОДУКТ сума проведеного національного доходу і амортизаційних витрат.
КІШКИ і СОБАКИ (англ. «cats and dogs») надзвичайно спекулятивні і зазвичай низько оцінювані ринком фондові цінності, по яких дивіденди не виплачуються.
КЛАС тут: всі опціони на купівлю і продаж одного і того ж цінного паперу (одного виду цінних паперів).
КЛАСИЧНА ШКОЛА найбільш представницьке економічне учення, що має глибоке історичне коріння, набуло широкого поширення і визнання в науковому середовищі. КЛАСИЧНИЙ ЛІЗИНГ форма лізингу, при якій лізингоотримувач бере на себе всі витрати, пов'язані із змістом і експлуатацією устаткування, включаючи податкові виплати.
КЛАУЗУЛА (лат. dausula висновок) положення, пункт, умова, стаття закону, договору, угоди, заповіту.
КЛЕЙМ (англ. claim вимога) 1) претензія покупця до продавця з приводу поганої якості проданого товару; 2) позов, рекламація, вимога відшкодування збитків.
КЛЕЙМО відтиснення, знак, відмітка, що наносяться на річ, товар з метою фіксації його приналежності, порядкового номера, року виробництва і виробника, а також підтвердження відповідності даного виробу узаконеній пробі і вимогам пробірного нагляду.
КЛІЄНТ (лат. cliens) особа, що користується послугами установи, організації, підприємства , постійний покупець, замовник.
КЛІЄНТИ БАНКУ юридичні і фізичні особи, що звертаються в банк для здійснення кредитних, депозитних, розрахункових, валютних і інших операцій. Якщо операція здійснюється між двома банками, клієнтом вважається той з них, який звернувся до банку-контрагента для укладення оборудки.
КЛІЄНТСЬКІ РАХУНКИ засоби клієнтів, що тимчасово передані в розпорядження посередника, брокера і враховуються на особливому рахунку окремо від його фінансових ресурсів.
КЛІЄНТУРА коло клієнтів фірми, банку, підприємця.
КЛІРИНГ (англ, clearing очищення) система безготівкових розрахунків по зустрічних зобов'язаннях між країнами, банками, компаніями, підприємствами за поставлених, проданих один одному товари, цінні папір і надані послуги, виходячи з умов балансу платежів.
КЛІРИНГ З САЛЬДО, ЩО ЛІМІТУЄТЬСЯ кліринг, що допускає виникнення сальдо (різниці) взаємної заборгованості в певних межах.
КЛІРИНГОВА ВАЛЮТА валютна одиниця, що використовується при клірингових розрахунках між країнами, що уклали угоду.
КЛІРИНГОВА УГОДА угода між урядами або центральними банками декількох країн про централізований взаємний залік зустрічних вимог і зобов'язань у зовнішній торгівлі.
КЛІРИНГОВИЙ БАНК банк, що є членом розрахункової палати, входить в національну систему взаємного заліку платежів по чеках, надає наступні послуги з відкритих в ному рахунків: ведення відомостей стану матеріальних цінностей, отримання і постачання цінних паперів, здійснення розрахунків і виплат.
КЛІРИНГОВІ ПАЛАТИ спеціальні міжбанківські організації, що здійснюють безготівкові розрахунки по чеках і інших платіжних документах шляхом заліку взаємних вимог.
КЛІРИНГОВІ РОЗРАХУНКИ взаєморозрахунки на основі клірингу, заліку взаємних вимог через клірингові банки, розрахункові (клірингові) палати.
КЛІРИНГОВІ УГОДИ міжнародні торгові угоди, що передбачають використання доходів від експорту з метою досягнення рівноваги у взаємній торгівлі.
КНИГА АКЦІОНЕРІВ документ для обліку власників іменних акцій і самих іменних акцій.
КНИГА ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ реєстр брокерської фірми, в якому указуються власники, покупці і продавці облігацій і інших цінних паперів.
КНИГА ТРАНСФЕРТІВ книга реєстрації переходу іменних цінних паперів з одного власника на іншого.
КНИГА ЦІННИХ ПАПЕРІВ зведена відомість цінних паперів фірми, що зберігаються в даному банку.
КОАЛІЦІЯ (лат. coalitio об'єднання) союз, об'єднання, створювані на добровільних засадах для досягнення загальних цілей, вирішення спільних завдань.
КОВЕРНОТ (англ. covernote) документ, що видається страховиком страхувальникові на підтвердження договору страхування.
КОВЗАЮЧИЙ БЮДЖЕТ бюджет, що охоплює декілька років (зазвичай п'ять) і що розробляється за ковзаючим принципом, шляхом щорічного продовження на один рік.
КОД (фр. code) умовне, скорочене позначення, назва товарів, речей, предметів, їх шифр, символічне зображення, що містять інформацію про ці об'єкти.
КОДЕКС (лат. codex книга) єдиний законодавчий акт, об'єднуючий правові норми, що відносяться до єдиної галузі права.
КОДИФІКУВАННЯ (лат. codificatio) систематизація, впорядкування інформаційних, обліково-статистичних матеріалів, документів за допомогою їх кодування.
КОЕФІЦІЄНТ співвідношення двох величин, що мають однакові одиниці вимірювання.
КОЕФІЦІЄНТ АБСЕНТЕЇЗМУ відношення числа днів невиходу на роботу до загального числа робочих днів протягом місяця, року.
КОЕФІЦІЄНТ ВІДНОВЛЕННЯ (ВТРАТИ) ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ коефіцієнт, що характеризує наявність у підприємства реальної можливості відновити або втратити свою платоспроможність протягом певного часу.
КОЕФІЦІЄНТ ВІДНОСНОЇ ПРИБУТКОВОСТІ відношення прибутку, отриманого компанією за останній рік, з розрахунку на сто акцій, до поточної їх ціни.
КОЕФІЦІЄНТ ГОТІВКИ відношення суми готівки і аналогічних активів до суми зобов'язань.
КОЕФІЦІЄНТ ДЕЛЬТА відношення ціни опціону до ціни фінансового інструменту, на який отриманий опціон.
КОЕФІЦІЄНТ ДЖИНІ коефіцієнт, що характеризує диференціацію грошових доходів населення у вигляді ступеня відхилення фактичного розподілу доходів від абсолютного рівного їх розподілу між всіма жителями країни.
КОЕФІЦІЄНТ ЕЛАСТИЧНОСТІ показник, що характеризує міру чутливості економічної величини щодо чинників, від яких вона залежить.
КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ відношення результату до витрат, що зумовили його.
КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ХЕДЖУВАННЯ - частка від ділення відповідно зміни справедливої вартості або грошових потоків об'єкта хеджування на зміну справедливої вартості або грошового потоку від інструмента хеджування.
КОЕФІЦІЄНТ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВЛАСНИМИ ЗАСОБАМИ коефіцієнт, що характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості.
КОЕФІЦІЄНТ ЗАБОРГОВАНОСТІ показник фінансової діяльності підприємства рівний відношенню грошових зобов'язань підприємства (заборгованості, позикового капіталу) до її власного капіталу.
КОЕФІЦІЄНТ ЗМІННОСТІ відношення числа людино-дня, відпрацьованого у всіх змінах, до людино-дня, відпрацьованого в першій зміні.
КОЕФІЦІЄНТ КОРИГУВАННЯ - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності .
КОЕФІЦІЄНТ КУКА коефіцієнт платоспроможності кредитних установ і комерційних банків, рівний відношенню власного капіталу до активів, зважених за ступенем ризику.
КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ коефіцієнт, що характеризує платоспроможність фірми, відношення обігових коштів до короткотермінових зобов'язань.
КОЕФІЦІЄНТ МАРЖИНАЛЬНОГО ДОХОДУ відношення маржинального доходу підприємства до обсягу чистих продажів за той же період часу.
КОЕФІЦІЄНТ ОХОПЛЕННЯ частка виробництва товару корпораціями, групами підприємств в загальному обсязі виробництва в країні.
КОЕФІЦІЄНТ ПОКРИТТЯ ДОВГОСТРОКОВОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ відношення довгострокової заборгованості до сукупних активів або акціонерного капіталу підприємства.
КОЕФІЦІЄНТ ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ коефіцієнт, що характеризує загальну забезпеченість підприємства власними засобами для ведення господарської діяльності і своєчасного виконання термінових зобов'язань.
КОЕФІЦІЄНТ ПРИБУТКОВОСТІ відношення чистого доходу (прибутку) підприємства до обсягу реалізації (прибутку від продажу) або капіталу підприємства.
КОЕФІЦІЄНТ ПРИБУТКУ відношення різниці між прибутком і змінними витратами до величини прибутку.
КОЕФІЦІЄНТ РЕЗЕРВУВАННЯ відношення суми резервних коштів до обсягу обігового капіталу.
КОЕФІЦІЄНТ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ відношення валового прибутку від продажу одиниці товару до собівартості (витратам виробництва та обігу).
КОЕФІЦІЄНТ РИТМІЧНОСТІ відношення мінімальних випусків продукції до середніх.
КОЕФІЦІЄНТ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОКРИТТЯ коефіцієнт, що показує, в скільки разів доходи компанії перевершують суму дивідендів.
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ коефіцієнт, що відображає кількісну оцінку міри трудової участі окремого працівника в загальних результатах праці групи працівників.
КОЕФІЦІЄНТ ТРУДОМІСТКОСТІ коефіцієнт, що відображає витрати праці з розрахунку на одиницю проведеної продукції.
КОЛЕГІАЛЬНІСТЬ форма обговорення і ухвалення управлінських рішень групою осіб, з урахуванням загальної думки тих, що беруть участь в обговоренні.
КОЛИВАННЯ КУРСУ зміна біржових цін на валюту, цінні папери під впливом зміни попиту, пропозиції та інших чинників.
КОЛОНІАЛІЗМ ідеологічна теорія і практика економічних дій держав і великих корпорацій, направлені на колонізацію територій інших держав, нав'язування ними економічних режимів, не відповідних інтересам цих країн і їх народів, що сприяють відкачуванню ресурсів і прибутку з колоніальних країн.
КОЛОНІАЛЬНІ ТОВАРИ товари, що привозяться з інших частин світу.
КОМАНДИТНИЙ ПАЙ грошовий, майновий або інший внесок пайовика командитного товариства.
КОМАНДНА ЕКОНОМІКА спосіб управління економічною системою, господарством країни, заснований на високому рівні централізації функцій керівництва економікою, застосуванні директивних методів управління, зосередженні основних видів ресурсів виробництва в державній власності.
КОМЕРСАНТ (фр. commercant) особа, що займається приватною торгівлею, комерцією, здійснює торгове підприємництво.
КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ 1) підпорядкування діяльності цілям витягання прибутку; 2) широке використання комерційних початків в економіці, розширення кількості комерційних організацій.
КОМЕРЦІЙНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ сукупність документів, пов'язаних з підготовкою до оформлення і висновком комерційних операцій, а також з їх здійсненням, виконанням.
КОМЕРЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ етап життєвого циклу продукту, що включає реалізацію завершальної частини плану маркетингу, повномасштабного виробництва і продажів товару.
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ інформація, що має дійсну або потенційну комерційну цінність через невідомість про неї третім особам, до неї немає вільного доступу на законній підставі, і власник інформації вживає заходи до охорони її конфіденційності.
КОМЕРЦІЙНЕ МИСТЕЦТВО сукупність знань, прийомів і методів, що дозволяють підприємцеві ефективно вести справи.
КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ документ, що визначає недостачу, псування, розкрадання вантажу при залізничних перевезеннях; служить підставою для пред'явлення вимог стороні, що допустила псування вантажу.
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК недержавна кредитна установа спеціалізується на прийомі депозитів, короткотерміновому кредитуванні і розрахунковому обслуговуванні клієнтів, займається також посередницькими операціями, здійснює універсальні банківські операції для підприємств всіх галузей головним чином за рахунок грошових капіталів і заощаджень.
КОМЕРЦІЙНИЙ ВЕКСЕЛЬ 1) вексель, що виникає на основі торгової операції; 2) простий або перевідний вексель корпорації, урядового агентства або банківської холдинг-компанії, як правило, що не має спеціального забезпечення, але підкріплений невикористаними банківськими кредитними лініями і вживаний для короткострокового кредитування.
КОМЕРЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР один з керівників підприємства, фірми, що керує продажем і збутом продукції, торгівлею, закупівлею товарів.
КОМЕРЦІЙНИЙ КРЕДИТ кредит, що надається в товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочення платежу за продані товари. Видається у вексельній формі або по відкритому рахунку.
КОМЕРЦІЙНИЙ РЕЄСТР реєстр, в який занесені всі комерційні фірми.
КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК підприємницький, господарський ризик, що виникає при проведенні бізнес-операций, здійсненні операцій. Полягає в можливому зниженні, втраті доходів підприємства через дії, рішення в умовах невизначеності, відсутність інформації про стан ринку.
КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗРАХУНОК метод господарювання на основі порівняння витрат на господарську діяльність і її результатів, виражених в грошовій формі.
КОМЕРЦІЙНІ ВИТРАТИ витрати, пов'язані з відвантаженням і реалізацією товарів.
КОМЕРЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 1) у широкому сенсі слова: будь-які підприємницькі операції, бізнес-операциі; 2) у вужчому сенсі: торгові операції купівлі-продажу.
КОМЕРЦІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ загальна назва господарських товариств, виробничих кооперативів, торгових і інших організацій, підприємств, що займаються підприємництвом, бізнесом, що мають на меті отримання прибутку.
КОМЕРЦІЙНІ ПАПЕРИ зобов'язання компаній, не підкріплені спеціальним забезпеченням.
КОМЕРЦІЯ (лат. commercium торгівля) підприємницька діяльність: торгова і торгово-посередницька діяльність, участь у продажу або сприяння продажу товарів і послуг.
КОМІВОЯЖЕР (фр. commis voyageur) роз'їзний представник торгової фірми, який за дорученням фірми шукає покупців, пропонуючи їм зразки, рекламуючи товар, поширюючи каталоги.
КОМІСІЙНА ПАЛАТА брокерська фірма, що здійснює операції на наявний товар або термінові операції за дорученням клієнтів і отримує дохід за рахунок стягнення з клієнтів комісійної винагороди, розмір якої визначається на договірній основі.
КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ посередницькі операції, що виконуються за дорученням клієнтів за комісійну винагороду.
КОМІСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ посередницькі операції, що виконуються банками за дорученням клієнтів за певну плату комісію.
КОМІСІОНЕР посередник в торгових операціях; особа, що виконує за особливу винагороду торгові доручення від свого імені, але за рахунок комітента.
КОМІСІЯ (лат. comissio доручення) спеціально створювана група, орган, покликаний розглядати і вирішувати відносно невеликі, приватні, тимчасові проблеми, виробляти рекомендації, проводити розслідування.
КОМІТЕНТ особа, що доручає комісіонерові виконати комісійну, посередницьку послугу, укласти операцію за його рахунок.
КОМПАКТ-ДИСК (лат. compactus) операція, договір.
КОМПАНІЯ (фр. compagnie) об'єднання юридичних або фізичних осіб для проведення спільної економічної (виробничої, торгової, посередницької, фінансової, страхової) діяльності.
КОМПЕНСАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ різновид зовнішньоторгівельних угод, при яких вартість товару оплачується постачанням інших товарів.
КОМПЕНСАЦІЙНА ПОЗИКА угода про надання позики в іноземній валюті з метою запобігти або нейтралізувати валютний ризик або валютні обмеження, при цьому можливі втрати в результаті відмінності процентних ставок по позиці.
КОМПЕНСАЦІЙНА ТОРГІВЛЯ система торгівлі, при якій покупець товарів оплачує їх вартість постачанням інших товарів.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, що відкривається покупцем на користь продавця під забезпечення безвідзивного акредитиву, відкритого на ім’я покупця особою, якій покупець перепродував товар.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ БАЛАНС виражена у відсотках частина комерційного кредиту, яку позичальник зобов'язаний тримати в банку як депозит.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ КРЕДИТ взаємний кредит, що надається фірмами різних країн в національній валюті на еквівалентні суми.
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ КУРС на біржі: умовний курс цінного паперу, близький до розрахункового курсу на даний день.
КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ виплати, покликані компенсувати втрати.
КОМПЕНСАЦІЙНІ ОПЕРАЦІЇ договори, побудовані на принципі компенсації закупівель одних товарів зустрічним постачанням інших або іншому способі взаємного задоволення інтересів.
КОМПЕНСАЦІЯ - грошові виплати працівникам, крім основної заробітної плати.
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗНЕЦІНЕНІ ГРОШІ грошова компенсація втрат реальної вартості внесків, які зазнали вкладники внаслідок інфляції.
КОМПЕНСАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ЗБИТКУ грошова компенсація моральної втрати особі, що понесла моральний збиток, з боку особи, що завдала збитку.
КОМПЕТЕНТНІСТЬ (від латів. competens відповідний) 1) знання, досвід в тій чи іншій галузі; 2) царина повноважень органу, що керує, посадової особи; коло питань, по яких вони володіють правом ухвалення рішень.
КОМПЛЕКС (лат. complexus зв'язок, поєднання) 1) група взаємопов'язаних галузей, підгалузей, підприємств, що проводять продукцію єдиної природи (багатогалузевий комплекс, міжгалузевий комплекс, виробничий комплекс); 2) сукупність, поєднання об'єктів, предметів, дій, що тісно зв'язаних і взаємодіють між собою.
КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ набір тих, що піддаються контролю чинників маркетингу, що використовуються фірмою для досягнення своїх цілей.
КОМПЛЕКСНА РЕВІЗІЯ комплексна, всестороння ревізія.
КОМПЛЕКСНИЙ КОНТРОЛЬ контроль, що охоплює всі одиниці продукції, товару, повний контроль.
КОМПЛЕМЕНТАРІЙ повний член товариства, що несе необмежену відповідальність, що відповідає по зобов'язаннях товариства всім своїм станом, особистим майном.
КОМУНАЛЬНІ ПЛАТЕЖІ (від фр. commune общинний) платежі населення і орендарів приміщень за користування комунальними послугами (тепло-, газо- і водопостачання, каналізацію).
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ (від фр. commune общинний) послуги, що надаються населенню і пов'язані з підтримкою і забезпеченням побутових умов в місцях домашнього перебування людей (водопостачання, теплопостачання і ін.).
КОМУНІКАБЕЛЬНІСТЬ (від лат. communicatio контакт) здатність людини встановлювати ділові контакти, зв'язки, відносини.
КОМУНІКАЦІЇ (від латів. communicatio контакт, зв'язок) засоби повідомлення і зв'язку, інформаційні контакти.
КОМУНІКАЦІЯ процес обміну інформацією, контактна лінія зв'язку.
КОМУТАНТ невелике спеціалізоване підприємство, орієнтоване на поточне задоволення дрібномасштабних, разових потреб.
КОНВЕНЦІАЛЬНИЙ ШТРАФ компенсація збитків, яких зазнав учасник конвенції в результаті невиконання або порушення умов договору іншими учасниками.
КОНВЕНЦІЙНИЙ ФАКТОРИНГ універсальна система фінансового обслуговування клієнтів банками, фактор-компаніями, при якій вони переймають на себе не тільки кредитування до повернення боргу і отримання самого боргу, але і бухгалтерське, збутове, рекламне, страхове, кредитне обслуговування клієнтів.
КОНВЕНЦІЙНІ СТАВКИ ставки митних тарифів, що встановлюються на основі угод між державами.
КОНВЕНЦІЯ (лат. conventio угода) міжнародний договір на рівні урядів країн, що передбачає дотримання загальних, узгоджених правил торгівлі, грошового обігу, трудових відносин, стягування податків і мит, ціноутворення на продукцію, що експортується і імпортується (товари і послуги).
КОНВЕНЦІЯ ЦІН конвенція, що передбачає взаємні права і обов'язки держав в області ціноутворення і рівнів цін на певні види продукції.
КОНВЕРГЕНЦІЯ (від лат. convergens що сходиться) зближення різних економічних систем, усунення відмінностей між ними, обумовлене спільністю соціально-економічних проблем і наявністю єдиних об'єктивних закономірностей розвитку.
КОНВЕРСІЙНА ПРЕМІЯ премія, що виплачується за викуп облігацій до настання терміну їх погашення.
КОНВЕРСІЙНИЙ МАРКЕТИНГ маркетинг, що проводиться при негативному попиті, тобто при практичній відсутності попиту на товари.
КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ 1) обмін (купівля-продаж) валют; здійснюються банками та іншими кредитно-фінансовими інститутами, торгівельно-промисловими корпораціями, приватними особами за посередництва валютного ринку (операції банків з клієнтурою і міжбанківські операції), а також на біржах.
КОНВЕРСІЯ (лат. conversio перетворення) істотне перетворення, зміна умов, заміна одних об'єктів виробництва або цінних паперів іншими.
КОНВЕРСІЯ ПОЗИК зміна первинних умов позик (відсотка, терміну погашення).
КОНВЕРСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (лат. conversio перетворення) обмін акцій або облігацій одного типу на цінні папери іншого типу, але емітовані однією і тією ж компанією.
КОНВЕРТОВАНА 1) можливість обміну національної валюти на валюту інших країн і однієї іноземної валюти на іншу по курсу, що діє; 2) обіговість акцій і облігацій.
КОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА валюта, що вільно обмінюється на валюти інших країн, країна-емітент не встановлює яких-небудь обмежень з використання наявних платіжних засобів в її валюті, а обмінний курс визначається умовам попиту і пропозиції валют.
КОНВЕРТОВАНА ЦІНА ціна акції в конвертованій валюті, визначена у момент емісії і службовим еквівалентом для подальших трансакцій.
КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ облігації, які випускаються під позиковий капітал з правом конверсії їх через певний термін за заздалегідь встановленою ціною в звичайні або привілейовані акції.
КОНВЕРТОВАНІ ФОНДИ взаємні фонди, учасники яких купують один у одного облігації або привілейовані акції з правом їх заміни.
КОНВЕРТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ облігації і преференційні акції, які можна обміняти на інші цінні папери (облігації і звичайні акції).
КОНГЛОМЕРАТ (лат. conglomerates - зібраний) - форма союзу, об'єднання фірм різного профілю, що оперують в різних секторах ринку.
КОНГЛОМЕРАТИВНЕ ЗЛИТТЯ злиття підприємств різних галузей в умовах, коли ці підприємства не мають прямих технологічних і торгових зв'язків.
КОНДИЦІЯ (лат. condicio) 1) відповідність товару нормам якості, вимогам згідно зі стандартом або умовами договору. Товар, не відповідний таким вимогам, називають некондиційним, а відповідний кондиційним; 2) умова договору, найму.
КОНДОМІНІУМ, КОНДОМІНАТ 1) сумісне володіння, володіння єдиним об'єктом, найчастіше нерухомим майном; 2) сумісне здійснення управління однією і тією ж територією декількома державами.
КОНДОР золота іспанська монета, що була в обігу в деяких південноамериканських країнах до скасування золотого стандарту. Вперше була випущена в 1851 р. в Чилі.
КОНДУЇТ (фр. conduite поведінка, журнал поведінки) приховувані зв'язки з банком, трестом при розповсюдженні «гарячих» випусків їх цінних паперів на біржі.
КОНДУЇТНЕ ФІНАНСУВАННЯ випуск державною установою цінних паперів для сприяння фінансуванню проекту через третіх осіб.
КОНКЛЮДЕНТНІ ДІЇ (від латів. concludere укладати) дії, що свідчать про мовчазну згоду особи зробити операцію, укласти договір.
КОНКУРЕНТ (лат. concurriens що змагається) підприємство, особа, що змагається в досягненні ідентичних цілей, в прагненні володіти тими ж ресурсами, благами, займати положення на ринку.
КОНКУРЕНТНИЙ ЛИСТ документ, що узагальнювальнює інформацію про техніко-економічні показники, якість, ціни і комерційні умови при реалізації товару.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ здатність товарів відповідати вимогам конкурентного ринку, запитам покупців порівняно з іншими аналогічними товарами, представленими на ринку.
КОНКУРЕНЦІЯ (лат. concurrentia зіткнення) змагання між економічними суб'єктами: боротьба за ринки збуту товарів з метою отримання вищих доходів, прибутку, інших вигод.
КОНКУРСНА МАСА майно боржника, на яке може бути обернене стягнення в процесі конкурсного виробництва, тобто добровільній або примусовій ліквідації неплатоспроможного підприємства.
КОНКУРСНИЙ КРЕДИТОР фізична або юридична особа, що має майнові вимоги до боржника і не є носієм заставних прав.
КОНСАЛТИНГ консультування з широкого кола питань економічної діяльності підприємств, фірм, організацій.
КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ компанія, що виконує послуги з дослідження і прогнозування ринків, розробки маркетингових програм, оцінки ефективності проектів, створення і перетворення організаційних структур, пошуку шляхів виходу з кризових ситуацій, оцінки вартості об'єктів, а також з багатьох інших проблем.
КОНСЕНСУС (лат. consensus згода) згода щодо умов здійснення операції, діяльності, в якій зацікавлено декілька сторін
КОНСЕНСУСНА ОПЕРАЦІЯ операція, для визнання здійснення якої потрібна лише згода її учасників.
КОНСЕРВАЦІЯ тимчасове припинення процесу, виду діяльності, будівництва об'єкту.
КОНСИГНАНТ власник товару, що продається (як правило, за кордон), через посередництво комісіонера (консигнатора).
КОНСИГНАТОР агент, комісіонер, що продає товар консигнанта за кордоном зі свого складу і від свого імені за винагороду, що отримує від власника товару.
КОНСИГНАЦІЙНЕ ПОСТАЧАННЯ вид постачань товарів, при якому право власності залишається за постачальником аж до моменту фактичного продажу і не передається одержувачеві товару.
КОНСИГНАЦІЯ (лат. consignatio письмовий доказ) форма комісійного продажу товарів шляхом їх передачі власником товару (консигнантом) комісіонерові (консигнаторові) для продажу зі складу комісіонера, що відіграє роль посередника. КОНСОЛІДАЦІЯ (лат. consolidatio зміцнення, зрощення) 1) використання прибутків, отриманих від торгівлі спекулятивними акціями шляхом вкладення капіталу в надійніші акції; 2) заміна національної валюти у валютних резервах країни на нові міжнародні грошові активи.
КОНСОЛІДАЦІЯ БОРГУ продовження терміну дії боргу, позики за допомогою перетворення боргу в більш довгостроковий або безстроковий, об'єднання декількох боргів (позик) в єдиний з можливою зміною величини позикового відсотка.
КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ - звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.
КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС сукупна бухгалтерська звітність про діяльність і фінансові результати материнського і дочірніх товариств в рамках корпорації в цілому.
КОНСОЛІДОВАНИЙ БОРГ частина загальної суми державної заборгованості, що утворюється в результаті випуску довгострокових позик; продовження терміну дії короткострокових і середньострокових позик; уніфікації (об'єднання) раніше випущених середньострокових і короткострокових позик в одну довгострокову позику.
КОНСОЛІДОВАНИЙ БЮДЖЕТ об'єднаний бюджет територіальних одиниць, що створюють єдину адміністративно-територіальну сукупність (автономію, республіку, державу).
КОНСОЛІДОВАНИЙ РАХУНОК рахунок, що відображає діяльність декількох взаємозв'язаних господарюючих суб'єктів і акумулює операції, що проводяться ними між собою (разом із зовнішніми операціями).
КОНСОРЦІАЛЬНИЙ БАНК спільне багатонаціональне банківське підприємство акціонерного типу, що належить декільком банкам, фінансовим компаніям.
КОНСОРЦІАЛЬНИЙ КРЕДИТ кредит, що надається двома або більш кредиторама - синдикатами (консорціумами) банків одному позичальникові.
КОНСОРЦІУМ (лат. consortium участь) тимчасове об'єднання підприємств, що створюється для реалізації проектів, зокрема інвестиційних, науково-технічних, природоохоронних.
КОНСОРЦІУМ БАНКІВ група банків, тимчасово об'єднаних під егідою одного з великих банків для спільного здійснення кредитних, гарантійних або інших банківських операцій, коли потенціал одного банку з тих або інших причин не дозволяє провести ці операції самостійно.
КОНСОРЦІУМ-ГАРАНТ банківський консорціум, що видає гарантію повернення отриманого кредиту.
КОНСУЛЬТАНТ фахівець, що надає консультаційні послуги.
КОНСУЛЬТАЦІЙНА ФІРМА господарська організація, завданням якої є виконання робіт з проведення аналізу, обгрунтування перспектив розвитку і організації використання науково-технічних і організаційно-економічних нововведень.
КОНСУМЕНТ (від англ. consume споживати) споживач товарів і послуг.
КОНСЮМЕРИЗМ організований рух за розширення прав і впливу споживачів, покупців на продавців і виробників товарів, створення спілок споживачів.
КОНТАКТНА ОПЕРАЦІЯ біржова операція готівкою з умовою негайного постачання куплених товарів.
КОНТАНГОВИЙ РИНОК ситуація на ринку, при якої ціни ф'ючерсних контрактів прогресивно збільшуються у міру віддалення від найближчого місяця постачання.
КОНТИНГЕНТ (лат. contingent дотичний) 1) сукупність осіб, що створюють однорідну групу, категорію; 2) у зовнішньоекономічних зв'язках встановлена державними органами гранична норма ввезення, вивозу, транзиту деяких товарів до певних країн. К. визначається у фізичному або грошовому вимірюванні.
КОНТИНГЕНТНЕ ЗАМОВЛЕННЯ замовлення, що передбачає одночасну купівлю одних і продаж інших акцій.
КОНТИНГЕНТНИЙ ДОГОВІР договір між країнами, предметом якого є зовнішньоторгівельні контингенти. Такі договори служать для держави гарантією можливості ввезення, вивозу, транзиту певного обсягу товарів.
КОНТИНЕНТАЛЬНА ДЕПОЗИТНА РОЗПИСКА документ на пред'явника, що вирішує купівлю-продаж акцій американських, англійських і японських компаній на європейських ринках.
КОНТИНЕНТАЛЬНА ТРАТТА перевідний вексель, що підлягає оплаті на континенті Європи.
КОНТИРУВАННЯ визначення і запис кореспондуючих рахунків по кожній господарській операції, відображеній в документі.
КОНТОКОРЕНТ, КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК єдиний активно-пасивний рахунок клієнта в банку, на якому враховуються всі його операції, здійснені як за рахунок власних засобів клієнта, так і за рахунок кредитів банку.
КОНТОКОРЕНТНИЙ КРЕДИТ кредит, що надається банками своїм постійним клієнтам, що мають в банку єдиний розрахунковий (контокорентний) рахунок, на якому враховуються всі надходження і платежі клієнта.
КОНТОМАТ автомат по видачі грошей за допомогою використання банківської кредитної картки.
КОНТОРА службове приміщення, офіс, адміністративна частина підприємства, організації.
КОНТО-СЕПАРАТО окремий рахунок.
КОНТРАБАНДА (італ. contrabando - проти урядового указу) незаконне переміщення через кордон товарів і інших цінностей. Контрабандою називають і сам товар, що незаконно перевозиться.
КОНТРАБАНДНИЙ ТОВАР товар, що незаконно переміщується через державний кордон із приховуванням від митного контролю.
КОНТРАГЕНТИ суб'єкти, зв'язані зобов'язаннями за загальним договором.
КОНТРАКТ (лат. contractus) 1) усна або письмово угода, згідно з якою одна із сторін бере зобов'язання що-небудь зробити для іншої сторони на певних умовах; 2) двостороння або багатостороння угода, де обумовлені права і обов'язки для її учасників.
КОНТРАКТ З ФІНАНСОВОЮ ЦІНОЮ - договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю продукції будівництва (кв. м, кількість місць тощо).
КОНТРАКТ ЗА ЦІНОЮ «ВИТРАТИ ПЛЮС» - договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді процента від витрат або фіксованої величини) .
КОНТРАКТ КАСА НА ПОСТАЧАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ контракт, що передбачає постачання цінних паперів в день укладення оборудки.
КОНТРАКТ НА МАЙБУТНЄ ПОСТАЧАННЯ контракт, що укладається на постачання ще не проведеної продукції за фіксованою ціною.
КОНТРАКТ НА ТЕРМІН договір, по якому одна сторона зобов'язується поставити в майбутньому певну кількість товару в конкретний термін, а інша сторона гарантує оплату товару за заздалегідь обумовленою ціною.
КОНТРАКТ ПІД КЛЮЧ контракт, що передбачає зведення і введення в експлуатацію повністю готового об'єкту контрагентом замовника (контрактантом), що перейняв на себе роботи по здачі об'єкту.
КОНТРАКТ, НЕВИКОНАНИЙ ЗА ДАВНІСТЮ незавершений контракт між двома брокерами (дилерами), який стає «невиконаним за давністю», якщо він не реалізований повністю через 30 днів після настання передбаченого терміну постачання і платежу.
КОНТРАКТАНТ особа, що перейняла на себе зобов'язання за контрактом.
КОНТРАКТАЦІЯ укладення договору між підприємствами, що виготовляють продукцію, і організаціями, що заготовляють і збувають цю продукцію. КОНТРАКТИВНИЙ РАХУНОК один з двох видів контрарних рахунків, призначений для регулювання основного активного рахунку господарських засобів компанії.
КОНТРАКТНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ безумовна відповідальність за порушення зобов'язань, прийнятих згідно з контрактом.
КОНТРАКТНА ЦІНА ціна, що фіксується в контракті.
КОНТРАКТНА ЯКІСТЬ офіційно встановлювана біржею якість товару, що поставляється по ф'ючерсних контрактах.
КОНТРАКТНИЙ ЛИСТ підготовлений розрахунковою палатою повний список щоденних операцій кожного члена палати, складений по випусках цінних паперів.
КОНТРАКТНИЙ МІСЯЦЬ місяць, протягом якого повинне бути здійснене постачання товару за ф'ючерсним контрактом; місяць закінчення терміну ф'ючерсного контракту.
КОНТРАКТНІ АСИГНУВАННЯ довготривалі урядові замовлення приватним фірмам.
КОНТРАПОЗИЦІЯ пропозиція цінних паперів на біржі, відповідна певному попиту на них, або попит на цінні папери, відповідний певній їх пропозиції.
КОНТРАРНІ РАХУНКИ додаткові, допоміжні рахунки бухгалтерського обліку, що використовуються для коректування показників, відбитих в основних рахунках. КОНТРАСИГНАЦІЯ підпис міністра на акті, що означає, що міністр переймає на себе відповідальність за даний акт.
КОНТРАФАКЦІЯ (фр.contrefaction підробка) ведення справи під чужим ім'ям, незаконне використання чужого патенту при виготовленні і продажі товарів.
КОНТРБАЛАНС таблиця, складена на основі даних бухгалтерського обліку з метою перевірки і аналізу бухгалтерського балансу.
КОНТРИБУЦІЯ (лат. comributio) примусові платежі або майнові вилучення з переможеної у війні держави.
КОНТРКУПІВЛЯ товарообмін на основі двох протилежно направлених контрактів купівлі-продажу.
КОНТРОЛЕР особа, що володіє повноваженнями перевіряти правильність, обгрунтованість законність дій організацій, установ, державних органів, громадян.
КОНТРОЛИНГ система постійної оцінки всіх сторін діяльності підприємства, його підрозділів, керівників, співробітників з погляду своєчасного і якісного виконання завдань стратегічного плану, виявлення відхилень і ухвалення невідкладних дій, щоб намічені плани були досягнуті при будь-яких змінах господарської ситуації.
КОНТРОЛЬ вирiшальний вплив на фiнансову, господарську i комерцiйну полiтику пiдприємства з метою одержання вигод вiд його дiяльностi .
КОНТРОЛЬ НАД ЦІНАМИ державне регулювання цін на окремі види товарів в окремі періоди часу.
КОНТРОЛЬНА СУМА підсумок складання декількох показників, величин, що використовуються як критерій при перевірці арифметичної правильності розрахунків.
КОНТРОЛЬНИЙ КОМІТЕТ орган управління біржею, що здійснює спостереження за її діловою активністю, величиною відкритої позиції, ліквідацією контрактів з терміном постачання, що закінчується.
КОНТРОЛЬНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ частина загальної кількості випущених акціонерним товариством акцій, зосереджена в руках однієї особи і така, що дає їй право здійснювати фактичний контроль над діяльністю акціонерного товариства, управляти ними.
КОНТРОЛЬНІ УЧАСНИКИ - учасники спільної діяльності зі створенням юридичної особи (спільного підприємства), які здійснюють контроль за її діяльністю.
КОНТРОЛЬНО-КАСОВІ МАШИНИ (ККМ) рахунково-підсумовуючі, обчислювальні і чекодрукарські пристрої, призначені для грошових розрахунків з населенням.
КОНТРОЛЬОВАНА КОМПАНІЯ компанія, більшістю голосуючих акцій якої володіє інша компанія або особа.
КОНТРОФЕРТА (зустрічна пропозиція) відповідь покупця на отриману пропозицію продавця, що містить неповну згоду із запропонованими умовами і ряд нових умов для укладення оборудки.
КОНТРПАСИВНИЙ РАХУНОК один з видів контрактних рахунків, ЩО використовується для коректування основного пасивного рахунку господарських засобів компанії.
КОНТРРАХУНОК балансуючий рахунок.
КОНФЕКЦІОН магазин або його відділ, що торгує готовим платтями і білизною.
КОНФІДЕНЦІЙНИЙ ФАКТОРИНГ (англ. confidentional factoring) факторинг, що обмежується обліком фактур, рахунків клієнта до своїх боржників і отриманням кредиту в рахунок майбутньої оплати боргу боржником.
КОНФІДЕНЦІЙНІ ВІДОМОСТІ (від лат. confidentia довіра) відомості, складові комерційної, виробничої, особистої таємницю, що не підлягають широкому розголошенню.
КОНФІРМАЦІЙНИЙ БУДИНОК торговий дім посередник між місцевими продавцями та іноземними покупцями
КОНФІСКАЦІЙНА ГРОШОВА РЕФОРМА грошова реформа, що передбачає анулювання старих грошових знаків без їх обміну.
КОНФІСКАЦІЯ (лат.conifiscatio вилучення) примусове і безвідплатне вилучення об'єктів власності у їх власника, здійснюване згідно з рішенням судових органів або уповноважених адміністративних органів.
КОНФЛІКТ (лат. conflictus зіткнення) зіткнення протилежних інтересів, суперечність в поглядах і у відносинах.
КОНФОРМІЗМ (від латів. conformis подібний, схожий) пристосовництво, пасивне сприйняття існуючого порядку речей, пануючих думок, що граничить з догоджанням.
КОНФРОНТАЦІЯ (лат. con проти і/rons (frontis) лоб, фронт) протистояння, протиборство, зіткнення.
КОНЦЕНТРАЦІЯ (лат.concentratio зосередження навколо центру) зосередження виробництва, капіталу в одному місці або в одних руках.
КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА зосередження виробництва одного або декількох споріднених видів продукції на декількох великих підприємствах, в межах невеликого регіону.
КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ зосередження, нарощування капіталу за допомогою з'єднання капіталів різних власників, а також за рахунок перетворення прибутку в капітал, капіталізації доходів.
КОНЦЕПЦІЯ (лат. conceptio) 1) задум, що визначає стратегію дій при здійсненні реформ, проектів, планів, програм; 2) система поглядів на процеси і явища в природі і в суспільстві.
КОНЦЕПЦІЯ ТОВАРУ використовувана в маркетингу концепція диференціації маркетингових заходів для кожного виду товару.
КОНЦЕРН (англ, concern участь, інтерес) добровільне об'єднання підприємств, що здійснює спільну діяльність на основі централізації функцій науково-технічного і виробничого розвитку, а також інвестиційної, фінансової і зовнішньоекономічної діяльності, організації госпрозрахункового обслуговування підприємств.
КОНЦЕСІЯ (лат. concessio разрешеніє, поступка) 1) форма залучення іноземного капіталу, коли державу (місцеві органи влади) здають в експлуатацію на конкретний термін на відшкодувальних умовах землю, джерела природних багатств, підприємства, інші господарські об'єкти іноземним фірмам або приватним особам.
КОН'ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ рівень попиту, пропозиції, цін на світових товарних ринках, умови продажу на цих ринках, тенденції зміни цих показників.
КОН'ЮНКТУРА, КОН'ЮНКТУРА РИНКУ (лат. conjunctura зв'язувати) економічна ситуація на ринку, що характеризується рівнями попиту і пропозиції, ринковою активністю, цінами, обсягами продажів.
КООПЕРАТИВ (від латів. cooperatio співпраця) підприємство, створене шляхом добровільного об'єднання осіб на пайовій основі для здійснення підприємницької діяльності.
КООПЕРАТИВНА ТОРГІВЛЯ основний вид діяльності споживчої кооперації, засіб якої формуються з внесків пайовиків і прибутку від господарської діяльності.
КООПЕРАТИВНИЙ БАНК кредитно-фінансовий інститут, що створюється товаровиробниками на пайових началах для задоволення взаємних потреб в кредиті і інших банківських послугах.
КООПЕРАЦІЯ встановлення тривалих виробничих зв'язків між підприємствами, кожне з яких спеціалізується на виробництві окремих частин єдиного виробу.
КООПЕРАЦІЯ ПРАЦІ форма організації праці, заснована на спільній участі в єдиному трудовому процесі значного числа працівників, що виконують різні операції цього процесу.
КООПТАЦІЯ поповнення виборного органу, включення до складу нової особи власним рішенням, без проведення нових виборів
КООРДИНАЦІЯ (лат. coordinatio розташування по порядку) складова частина процесів управління, що полягає в узгодженні, впорядкуванні дій різних частин керованої системи.
КОПІЙКА російська грошова одиниця, одна сота частина рубля, що використовується з XVI ст.
КОПЧЕНИЙ ОСЕЛЕДЕЦЬ маневр відвертання уваги попередній проспект про емісію облігаційної позики без вказівок основних параметрів; може бути випущений до набуття чинності реєстраційної заяви емітента.
КОРЕАЛЬНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ солідарне зобов'язання, відповідальність за виконання якого покладається в цілому на всіх, що відповідають за зобов'язанням, і на кожного з них окремо.
КОРЕКТУВАННЯ (від латів. correctio поправка) поправка, виправлення, що вноситься до прогнозів, планів, проектів, програм, розрахунків.
КОРЕКТУРА спосіб виправлення помилок в облікових записах шляхом закреслення помилкового запису і внесення потрібної. Виправлена помилка засвідчується підписом особи, відповідальної за ведення даного облікового регістра з вказівкою «Виправленому вірити».
КОРЕКЦІЯ (лат. correctio) виправлення, виправлення характеру зміни величини, протікання процесу з метою їх повороту в необхідне русло.
КОРЕЛЯЦІЯ (лат. correlatio взаємозв'язок) в статистиці: поняття, що відображає наявність зв'язку між явищами, процесами і величинами, що характеризують їх.
КОРЕСПОНДЕНТ (від латів. correspondare інформувати) банк або інша фінансова організація, що представляє в даному регіоні інтереси іншої організації за її рахунок і що виконує її фінансові і комерційні доручення.
КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР угода між двома або декількома кредитними установами всередині країни або за її межами про здійснення платежів і розрахунків одним із них за дорученням і за рахунок іншого.
КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК банківський рахунок, що відображає розрахунки, проведені однією кредитною установою за дорученням і за рахунок іншої на основі укладеного кореспондентського договору.
КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ договірні відносини між кредитними установами, що встановлюються з метою здійснення платіжно-розрахункових операцій.
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ зв'язок між рахунками бухгалтерського обліку при проведенні господарських операцій.
КОРИСНІСТЬ характеристика товарів і послуг, яка відображає задоволення, задоволення потреб, виконання запитів, яке отримують люди від споживання товарів і користування послугами.
КОРИСТУВАЧІ ЗВІТНОСТІ - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень .
КОРІНЕЦЬ частина листка, що залишається в квитанційній книжці після відриву квитанції.
КОРІНЕЦЬ АКЦІЇ талон, прикріплений до акції (облігації), дає право на отримання нового комплекту купонів після використання попереднього комплекту.
КОРНЕР (англ, corner кут) скупка особою, фірмою, групою осіб біржових контрактів і реального товару з метою захоплення в свої руки контролю над ходом біржового процесу.
КОРОТКА ПОЗИЦІЯ 1) ситуація, коли товар, валюта або цінний папір була продана і потрібно покрити продаж відповідною купівлею; 2) перевищення продажів над купівлями на відкритому ринку.
КОРОТКЕ ХЕДЖУВАННЯ хеджування, що проводиться на ф'ючерсному ринку шляхом продажу ф'ючерсного контракту особою, що купує реальний товар на ринку.
КОРОТКОСТРОКОВА ПОЗИКА надання грошей у борг на недовгий термін із сплатою низької процентної ставки.
КОРОТКОСТРОКОВА ПОЗИКА позика, що надається на термін меншого року.
КОРОТКОСТРОКОВА ТРАТТА тратта, яка підлягає оплаті на вимогу або протягом дуже короткого періоду.
КОРОТКОСТРОКОВИЙ КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ ВЕКСЕЛЬ короткотерміновий цінний урядовий папір, терміном не більше року, що регулярно надходить в обіг; основа грошово-кредитної політики держави.
КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ кредит, що видається на термін до одного року.
КОРОТКОСТРОКОВИЙ ПЕРІОД 1) у економіці: період тривалістю до одного року; 2) у економічній теорії: період, протягом якого виробники товарів в змозі змінити частину вживаних ресурсів.
КОРОТКОСТРОКОВИЙ ТОРГОВИЙ ВЕКСЕЛЬ засноване на торгових операціях зобов'язання по оплаті партії товару, поставленої на певних умовах.
КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ зобов'язання фірми, що підлягають задоволенню, оплаті протягом одного операційного циклу або одного року.
КОРПОРАТИЗМ система організації діяльності, при якій провідна роль і регламентуюча влада належать об'єднаним професійним організаціям працедавців або найнятих робітників.
КОРПОРАЦІЯ (лат. corporatio об'єднання) сукупність осіб, що об'єдналися для досягнення загальних цілей, здійснення спільної мети.
КОТИРУВАЛЬНА КОМІСІЯ комісія при біржі, що реєструє і публікує курси цінних паперів або ціни товарів.
КОТИРУВАНА ЦІНА ціна, визначена на основі котирувань, що використовується зазвичай як орієнтир.
КОТИРУВАННЯ встановлення курсів іноземних валют, цінних паперів або цін товарів на біржах.
КОТИРУВАННЯ ЦІН публічна пропозиція цін покупцем і продавцем на біржі з їх подальшою реєстрацією.
КОШТОРИС ВИТРАТ повна сукупність витрат на виробництво продукції, виконання робіт, послуг.
КОШТОРИС документ, в якому розраховані і затверджені витрати на відповідний плановий період.
КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ вартість, визначена кошторисом витрат.
КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ документи, використовувані для складання кошторису.
КОШТОРИСНЕ ФІНАНСУВАННЯ надання грошових коштів з державного бюджету для покриття витрат згідно з наданим кошторисом.
КРАЇНА-ДОНОР держава, що надає допомогу іншим державам.
КРАХ термін біржової практики, який служить для позначення кризового явища, банкрутства. Іноді цей термін застосовується по відношенню до підприємств, які знаходяться на межі банкрутства.
КРЕДИТ (лат. credit він вірить) 1) частина рахунку бухгалтерського обліку (права сторона). На активних рахіунках по кредиту записується зменшення об'єкту обліку, а на пасивних збільшення; 2) надання у борг грошей або товарів на умовах повернення.
КРЕДИТ АВАЛЯ банківський кредит, призначений для покриття зобов'язання клієнта, що гарантується.
КРЕДИТ ПО ВІДКРИТОМУ РАХУНКУ кредит, заборгованість по якому не оформлюється векселями, траттами, що акцептуються, або іншими борговими зобов'язаннями позичальника, а зараховуються на відкритий рахунок
КРЕДИТ СТЕНД-БАЙ особливий вид кредиту, що надається країнами - членами Міжнародного валютного фонду для узгоджених з ним цілей на термін до одного року.
КРЕДИТНА БЛОКАДА один з видів економічної блокади країни або групи країн з боку інших країн або міжнародних фінансово-кредитних організацій, що полягає у відмові від надання кредитів.
КРЕДИТНА ВІЙНА посилене кредитне стимулювання експорту конкуруючих товарів в певну країну.
КРЕДИТНА ДИСКРИМІНАЦІЯ створення кредитором менш сприятливих умов отримання, використання або повернення позикових засобів для одних позичальників порівняно з іншими за допомогою кредитних обмежень, застосування гіршого режиму кредитування.
КРЕДИТНА ДИСЦИПЛІНА дотримання позичальниками правил кредитування і зобов'язань, що випливають з умов кредитної операції. При порушенні К.Д. застосовуються кредитні санкції.
КРЕДИТНА КАРТКА форма розрахунків, при якій банк бере на себе ризик негайної оплати товарів і послуг своїх вкладників.
КРЕДИТНА КООПЕРАЦІЯ об'єднання дрібних товаровиробників для задоволення потреб їх членів в кредиті.
КРЕДИТНА ЛІНІЯ юридично оформлене зобов'язання банку перед позичальником надавати йому протягом певного періоду кредити (відкрити кредитну лінію) в межах узгодженого ліміту.
КРЕДИТНА МАРЖА різниця між зафіксованою в договорах позики вартістю товару і величиною позики, виданою під закупівлю товару.
КРЕДИТНА СИСТЕМА сукупність кредитно-фінансових інститутів, які акумулюють вільні грошові капітали, доходи і заощадження юридичних і фізичних осіб та надають їх у позику позичальникам – підприємствам, уряду, особам.
КРЕДИТНА УГОДА договір між кредитором і позичальником, що визначає розмір і обов'язки суб'єктів кредитних відносин.
КРЕДИТНЕ СТРАХУВАННЯ особливий вид страхування на випадок смерті, при якому банк або позикова каса, видаючи кредит, одночасно страхують осіб, що отримали позику. Із страхової суми сплачується заборгованість померлого боржника.
КРЕДИТНИЙ ДОЗВІЛ письмове розпорядження правління головного банку відповідним філіям про надання додаткових кредитів.
КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ складовий елемент господарського механізму, що включає принципи кредитування, кредитне планування і управління кредитом, умови і методи банківського кредитування, способи його кількісного регулювання, стягування плати за кредит. За допомогою такого механізму здійснюється кредитна політика.
КРЕДИТНИЙ ПЛАН БАНКУ плановий документ, що визначає розміри, цільовий напрям що перерозподіляються на началах поворотності грошових коштів, а також джерела формування кредитних ресурсів банку.
КРЕДИТНИЙ РИЗИК ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків, що належать кредиторові.
КРЕДИТНИЙ СОЮЗ асоціація, що об'єднує осіб із загальними інтересами, продає своїм членам акції, приймає від них внески і надає їм позики.
КРЕДИТНІ ГРОШІ форма грошей, основа сучасного платіжно-розрахункового механізму.
КРЕДИТНІ КВИТКИ знаки вартості, що випускаються центральними банками; тотожні банківським квиткам.
КРЕДИТНІ ОБМЕЖЕННЯ адміністративні або законодавчі заходи, що робляться казначействами і центральними банками з обмеження обсягів кредиту.
КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ операції за надання кредитів.
КРЕДИТОВЕ САЛЬДО 1)термін бухгалтерського обліку, що означає перевищення підсумкових сум по кредиту рахунку порівняно з дебетом. Показується, як правило, в пасиві балансу; 2) у біржових операціях: заборгованість брокера або дилера клієнтові.
КРЕДИТОР учасник кредитних відносин, який надає в позику гроші або товари на певний термін і на певних умовах і має право на цій основі вимагати від дебітора повернення кредиту або виконання інших зобов'язань.
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ грошові кошти, тимчасово набуті підприємством, фірмою, підлягають поверненню юридичним або фізичним особам, у яких вони запозичені і яким вони не виплачені.
КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ наявність у позичальника реальних можливостей отримати кредит і повернути його у термін.
КРЕДИТУВАННЯ надання кредиту.
КРЕДИТУВАННЯ ПО ЗАЛИШКУ метод короткострокового банківського кредитування, при якому видача і погашення кредиту пов'язані із зміною залишку цінностей, що кредитуються, або витрат.
КРЕДИТУВАННЯ ПО ОБІГУ метод короткострокового банківського кредитування, при якому рух кредиту визначається надходженням і витрачанням матеріальних цінностей, здійсненням і відшкодуванням витрат, поточними платежами і надходженнями, тобто процесом виробництва або обігом.
КРЕДИТУВАННЯ ПО ПРИВАТНОМУ НОРМАТИВУ кредитування певних видів матеріальних цінностей, що враховуються на одній балансовій статті з товарно-матеріальними цінностями, що не кредитуються.
КРИВА БАЙДУЖОСТІ СПОЖИВАЧА крива, побудована в координатах кількість товару А, кількість товару Б, точки якої відображають поєднання товарів, вибраних споживачем.
КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ залежність, що графічно ілюструє можливості одночасного виробництва двох продуктів з урахуванням обмеженості ресурсів, що витрачаються на виробництво цих продуктів.
КРИВА ІНВЕСТИЦІЙ крива, що показує, як зміниться обсяг запланованих інвестицій залежно від рівня доходу.
КРИВА ЛАФЕРА крива, що характеризує залежність обсягу державних доходів від середнього рівня податкових ставок в країні. Крива ілюструє наявність оптимального рівня оподаткування, при якому державні доходи досягають свого максимуму.
КРИВА ЛОРЕНЦЯ крива, що відображає у відсотках розподіл доходу між сім'ями з різним достатком.
КРИВА ПОПИТУ графічна залежність між величиною попиту на товар (кількістю товару, яка можуть і хочуть придбати покупці) і його ринковою ціною при незмінних інших (нецінових) чинниках, що впливають на попит.
КРИВА ПРОПОЗИЦІЇ представлена в графічній формі залежність між величиною пропозиції товару на ринку (кількістю пропонованого за даною ціною товару) і ціною цього товару при незмінних інших (нецінових) чинниках, що впливають на пропозицію.
КРИВА ФІЛІПСА графічна залежність між середнім рівнем інфляції в країні і рівнем безробіття.
КРИТЕРІЙ (грец. criterion) ознака, на підставі якої формується оцінка якості економічного об'єкту, процесу, мірило такої оцінки.
КРИТИЧНА МАСА в маркетингу: обов'язковий набір нововведень, які повинні бути властиві товару, щоб він вважався сучасним.
КРОНА 1) старовинна золота монета, що чеканилася у Франції, Англії, інших країнах; 2) колишня грошова одиниця Австро-Угорщини, Австрії; 3) грошова одиниця, що використовувалася в Данії, Ісландії, Норвегії, Чехії, Словаччині, Швеції.
КРОС-КОЕФІЦІЄНТ критерій надійності банку, визначений у вигляді відношення всіх зобов'язань банку (пасивів) до виданих ним кредитів (активам).
КРОС-КУРС обмінний курс двох валют, встановлений через курс кожої з них до третьої валюти.
КРОСОВІ ОПЕРАЦІЇ одночасна купівля і продаж брокером контрактів різних клієнтів на конкурентній основі.
КРОС-УМОВА умова кредитної угоди, що полягає в тому, що невиконання позичальником зобов'язань по інших угодах розглядається як невиконання даної угоди.
КРОС-ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ економічний факторний аналіз, що враховує взаємний вплив чинників і їх загальний вплив на інтегральні показники, залежні від цих чинників.
КРОС-ЧЕК чек з двома паралельними рисками по діагоналі, по якому банк згідно з наказом власника чека переказує гроші іншому банку або своєму клієнтові власнику поточного рахунку шляхом зарахування суми чека на їх рахунки, не вдаючись до оплати готівкою.
КРУГООБІГ рух грошових коштів в процесі виробництва та обігу, в ході якого вони проходять весь цикл.
КРУП'Є (фр. croupier банкомет) розпорядник гри в гральному будинку, що стежить за грою, видає виграні і забирає програні ставки.
КУЛАЖ 1) знижка з ваги рідких речовин, товарів на їх витік, 2) непродуктивна витрата матеріалів, праці, часу.
КУЛІСА (фр. coulisse завіса) неофіційна біржа, організовувана приватними маклерами, функціонує по вільних правилах.
КУЛЯ облігація з одночасним погашенням.
КУМУЛЯТИВНА АКЦІЯ (від лат. cumulatio збільшення) акція, по якій відбувається накопичення неотриманих дивідендів.
КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ ефект, що досягається за рахунок поступового накопичення, зосередження чинників і подальшої їх вибухової дії.
КУМУЛЯТИВНИЙ ПРИРІСТІНФЛЯЦІЇ - добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.
КУНА (від слова «куниця») одиниця староруської кунної грошової системи. Спочатку була частиною шкірки куниці. Існувала до XIV ст. і зникла з вживання у зв'язку з появою нової грошової одиниці гроша.
КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ ГРОШЕЙ здатність грошової одиниці обмінюватися на певну кількість товарів і послуг, виражає наповненість грошової одиниці в обігу масою товарів і послуг при даному рівні цін і тарифів.
КУПІВЕЛЬНА СПРОМОЖНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ кількість товарів і послуг, яку населення здатне придбати відповідно до грошових коштів, що є у людей, і при рівні цін на товари і тарифів на послуги, що склався в країні.
КУПІВЕЛЬНА ЦІНА ціна товару, що складається з фабричної ціни виробу, ціни виробництва, виробника плюс витрати на його реалізацію і плюс прибуток учасників процесу обігу.
КУПІВЛЯ (ПРОДАЖ) НА ТЕРМІН договір про постачання великих партій товарів, купівлі акцій на конкретну дату з платежами у визначений угодою термін по курсу, зафіксованому у момент операції.
КУПІВЛЯ З ОПЛАТОЮ НА ВИПЛАТ метод купівлі товарів в кредит, що передбачає виплату їх вартості і відсотків за кредит по частинах; куплений товар залишається власністю продавця до тих пір, поки не буде виплачена остання частина.
КУПІВЛЯ ЗВОРОТНЬОЇ ПРЕМІЇ що набуває при сплаті певної премії право продати цінні папери або товар за встановленою заздалегідь ціною протягом певного часу.
КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ 1) договір про продаж товарів однією стороною (продавцем) і купівлю іншою стороною (покупцем); 2) процес купівлі і продажу товарів на ринку.
КУПОН (фр. coupon) 1) частина облігаційного сертифікату у вигляді відрізного талона, яка при відділенні від останнього дає право власникові на отримання відсотків або дивідендів, право на отримання яких дає цінний папір.
КУПОННА ОБЛІГАЦІЯ облігація, що містить відрізні купони, по яких після певного терміну виплачується процентний дохід.
КУПЧА договір купівлі-продажу нерухомості, оформлений нотаріальним чином.
КУПЮРА (фр. соїріге) грошовий квиток, акція, облігація або інший цінний папір з позначеною на ній номінальної вартості.
КУРС (лат. cursus) ринкова вартість цінного паперу , тобто та ціна, за якою цінний папір продається чи купується на фондовому ринку.
КУРС АКЦІЙ 1) ринкова, біржова ціна акції; 2) відношення ринкової ціни акції до її номінальної вартості.
КУРС КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ біржові ціни на касові операції.
КУРС ОБЛІГАЦІЙ ціна, по якій продаються і купуються облігації державних позик.
КУРС ПОКУПЦЯ ціна, яку покупці готові заплатити за валюту, цінні папери.
КУРС ПРОДАВЦЯ найменша ціна, по якій продавець готовий зробити операцію.
КУРС ЦІННИХ ПАПЕРІВ ціна, по якій продаються і купуються цінні папери. КУРСОВА РІЗНИЦЯ - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.
КУРСОВИЙ МАКЛЕР біржовий маклер, що керує котируванням курсів цінних паперів або валюти.
КУРСОВИЙ ПЕРЕКІС розбіжність офіційного і ринкового курсу валюти.
КУРСОВИЙ ПРИБУТОК різниця між курсом, за яким реалізується цінний папір, і курсом, за яким він придбаний. К.П. є доходом, отриманим в результаті купівлі і подальшого продажу цінного паперу.
КУРСОВІ ВТРАТИ збитки, пов'язані з несприятливим рухом валютного курсу.
КУРТАЖ винагорода брокерові за посередництво при здійсненні біржової операції.
КУРТЬЕ (фр. courtier) маклер, агент, посередник.
КУСТАРНЕ ВИРОБНИЦТВО індивідуальне і дрібносерійне виробництво з використанням ручної праці.
КУСТАРНИЙ ВИРІБ виріб, виготовлений домашнім, ручним, не фабричним способом.

Л

ЛАГ (англ. lag) розрив за часом між двома взаємозв'язаними економічними явищам, наприклад, здійсненням витрат і отриманням економічного ефекту.
ЛАЖ 1) надбавка до офіційної ціни золота, яка при золотому обігу стихійно встановлювалася на ринку в результаті знецінення паперових знаків вартості; 2) перевищення ринкової ціни золота над офіційною; 3) перевищення ринкових курсів грошових знаків, векселів або цінних паперів.
ЛАНЦЮГ КОМАНД в управлінні: ієрархія рівнів управління, що існує у всіх компаніях, за винятком найдрібніших, створювана, така, що діє для здійснення вертикального розділення управлінських функцій; синонім скалярний ланцюг.
ЛАНЦЮГОВІ ІНДЕКСИ ряд індексів одного і того ж явища, обчислених із змінною від індексу до індексу базисної величини.
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (від лат. legalis законний) 1) додання юридичної сили, дозвіл діяльності організації; 2) підтвердження достовірності і юридичної сили документа, виданого в іншій державі у формі підтверджувального напису.
ЛЕГАТ (лат. legatus) заповітна відмова; доручення спадкоємцеві передати певній особі частину спадку або певну суму грошей.
ЛЕГІТИМАЦІЯ (від латів. legilimus законний) визнання або підтвердження законності повноважень фізичних і юридичних осіб, а також підтвердження законності відповідними документами.
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ галузь народного господарства, що виробляє споживчі товари. Назву «легка» носить умовний, історичний характер, воно дозволяє відрізняти цю галузь від так званої важкої індустрії, що випускає метал, верстати і тому подібне.
ЛЕЙ грошова одиниця Румунії, ділиться на 100 лазень. Введений в обіг в 1867 р.
ЛЕЙ-ЕВЕЙ (англ. lay-away класти подалі) практика продажу, заснована на попередній виплаті всієї або частини встановленої ціни.
ЛЕК грошова одиниця Албанії, введена в 1947 р.
ЛЕНДИНГ-БИЗНЕС (англ. lending business) операція, результати якої змінюють активи фірми і знаходять віддзеркалення в її фінансових звітах (авансування, кредитування, надання позик).
ЛИХВАР особа, що дає гроші в позику під високі відсотки.
ЛИХВАРСТВО надання грошових позик, званих лихварським кредитом, під високий відсоток.
ЛИХВАРСЬКИЙ КРЕДИТ грошова позика, за користування якої з позичальника стягаються високі відсотки, що різко відрізняються від загальноприйнятих.
ЛИЦЬОВА ВАРТІСТЬ вартість цінного паперу, вказана на її лицьовій стороні. ЛІKBІДАТ боржник, з якого стягається борг у зв'язку з ліквідацією його справи.
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ розширення свободи економічних дій господарюючих суб'єктів, зняття або скорочення обмежень на економічну діяльність.
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯЦІН – перехід до вільного ринкового формування цін замість централізованого планового ціноутворення та адміністративних методів його регулювання.
ЛІБОР (англ. LIBOR London Interbank Offered Rate) ЛОНДОНСЬКА МІЖБАНКІВСЬКА СТАВКА ПРОПОЗИЦІЇ середня ставка відсотка, згідно з якою банки Лондона розміщують свої депозити в інших першокласних банках.
ЛІВР (фр. livre - фунт) рахунково-грошова одиниця Франції, що існувала з IX ст. до введення в 1795 р. франка.
ЛІДЕР КОНСОРЦІУМУ фірма, організація, що координує роботу консорціуму і представляє його інтереси перед покупцями, замовниками третіми особами.
ЛІДЗ ЕНД ЛЕГЗ (англ. leads and lags випередження і відставання) спосіб проведення валютних операцій, суть якого полягає в лавіруванні, маніпулюванні термінами проведення грошових розрахунків з метою отримання фінансових вигод.
ЛІЗ-БЕК (англ. lease-back зворотна оренда) покупка лізинговою компанією за готівковий розрахунок устаткування в іншій країні з подальшим його наданням фірмі-виготівникові в оренду.
ЛІЗИНГ (англ. leasing оренда) довгострокова (на термін від 6 місяців) оренда машин, устаткування, транспортних засобів, споруд виробничого призначення, що передбачає можливість їх подальшого викупу орендарем.
ЛІКВІДАНТ кредитор, що надав вимогу тому підприємцеві, фірмі, що припинила свою справу.
ЛІКВІДАТОР 1) у страхуванні: особа, що займається питаннями встановлення збитку по страховому випадку, оцінки відшкодування, дослідження причин нещасного випадку; 2) особа, на яку покладено здійснення ліквідації товариства.
ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ виручка від продажу основних засобів, придатних будівельних матеріалів, деталей і вузлів, металобрухту, що залишаються після припинення функціонування об'єкту.
ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ - сума коштiв або вартiсть iнших активiв, яку пiдприємство очiкує отримати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля закiнчення строку їх корисного використання (експлуатацiї), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем .
ЛІКВІДАЦІЙНА КОМІСІЯ спеціальна комісія, що створюється перед ліквідацією підприємства, компанії з метою оцінки і реалізації майна, стягнення дебіторської заборгованості, розрахунків з кредиторами, складання ліквідаційного балансу і звіту, що представляється органу, що створив комісію.
ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС бухгалтерський звітний баланс, що характеризує майновий стан підприємства, фірми, компанії на дату припинення їх існування як юридичної особи.
ЛІКВІДАЦІЙНІ ДНІ дні завершення розрахунків по укладених операціях.
ЛІКВІДАЦІЯ ЗБИТКІВ в майновому страхуванні і страхуванні відповідальності: визначення і виплата страхового відшкодування.
ЛІКВІДАЦІЯ ОПЕРАЦІЇ завершення, припинення операції, продаж раніше купленого біржового контракту.
ЛІКВІДАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ демонтаж основних засобів, не придатних для подальшої експлуатації в результаті їх зносу або економічної недоцільності.
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА припинення діяльності підприємства як юридичної особи з передачею або продажем майна і погашенням боргів в установленому порядку у зв'язку із закінченням терміну, на який воно було створене, за рішенням загальних зборів, вищого органу (для державних підприємств) .
ЛІКВІДНИЙ РЕЗЕРВ частина капіталу у формі наявного резерву, зарезервована для несподіваних високорентабельних інвестицій.
ЛІКВІДНИЙ РИНОК ринок, на якому операції купівлі-продажу здійснюються без яких-небудь обмежень.
ЛІКВІДНІ АКТИВИ БАНКУ готівка, золото, депозити строком до одного місяця, приватні і державні короткострокові цінні папери, комерційні векселі і інші засоби банку, що легко реалізовуються.
ЛІКВІДНІСТЬ 1) у широкому сенсі слова ефективність, дієвість; 2) у діловій термінології: рухливість, мобільність активів підприємств, що припускає можливість безперебійної оплати в строк короткострокових грошових зобов'язань, здатність перетворення активів підприємства, цінностей в готівку.
ЛІКВІДНІСТЬ АКЦІЙ можливість власника акцій перетворити їх на гроші, отримавши від продажу велику суму, витрачену при купівлі або обчислену з урахуванням отриманих доходів, дивідендів.
ЛІКВІДНІСТЬ БАЛАНСУ БАНКУ співвідношення між активами і пасивами балансу банку по певних термінах.
ЛІКВІДНІСТЬ БАНКУ здатність банку забезпечити своєчасне погашення своїх зобов'язань, тобто ступінь відповідності активів і пасивів банку за обсягами і термінами.
ЛІКВІДНІСТЬ РИНКУ здатність фондового ринку поглинати певну кількість цінних паперів при розумних змінах ціни останніх.
ЛІКВІДНІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ можливість перетворення цінних паперів в гроші.
ЛІМІТ гранична кількість, встановлюване кількісне обмеження на купівлю, продаж, кредит, обсяги операцій, ввезення і вивіз товарів, видобуток корисних копалин, використання природних ресурсів, рівень оплати праці, валютні операції.
ЛІМІТ КАСИ максимальна сума грошових коштів, яка може знаходитися в касі підприємства і встановлюється за узгодженням з банком.
ЛІМІТ КРЕДИТУ верхня межа надання кредиту.
ЛІМІТАЦІЯ КРЕДИТУ спосіб встановлення сум кредиту для позичальників, установ банку по об'єктах кредитування і видах позик на основі кредитного плану, обмеження кредитування клієнтів комерційних банків певними об'ємними межами і умовами надання кредиту.
ЛІМІТИ КРЕДИТУВАННЯ передбачені в кредитному плані граничні суми кредиту, які позичальник має право отримати в банку
ЛІМІТНИЙ КУРС максимальні коливання курсу.
ЛІМІТНИЙ ЧЕК чек з лімітованої чекової книжки на обмежену суму, виданий банком для розрахунку за товари і послуги у випадках, коли інші способи розрахунку неможливі,.
ЛІМІТОВАНА ЧЕКОВА КНИЖКА чекова книжка, що містить певну кількість чеків на чітко визначену суму. Термін дії такої книжки складає 6 місяців з дня її видачі.
ЛІМІТОВАНИЙ ЧЕК розрахунковий чек, що виписується чекодавцем. Загальна сума видаваних чекодавцем чеків обмежена певною кількістю.
ЛІНКИДЖ дозвіл біржі своїм клієнтам продавати і купувати у неї контракти з подальшою їх купівлею-продажем на іншій біржі.
ЛІРА (італ. lira від латів, libra -фунт) 1) грошова одиниця Італії, рівна 100 чентезимо, введена в 1862 р.; 2) грошова одиниця Туреччини, рівна 100 курушам. Введена в 1861 р. замість піастра.
ЛІСТИНГ (від англ. list - список) 1) внесення акцій компанії до списку акцій, що котируються на даній біржі.
ЛІТ грошова одиниця Литви, дорівнювала 100 центам.
ЛОКТ-ІН (англ. locked - in) ситуація, в якій інвестор побоюється продавати свої цінні папери, що приносять дохід, оскільки їх дохід стане об'єктом податку на збільшення ринкової вартості капіталу.
ЛОМБАРДНА СТАВКА процентна ставка, по якій центральний банк видає кредити комерційним банкам під заставу цінних паперів.
ЛОМБАРДНИЙ КРЕДИТ короткостроковий кредит, що надається ломбардами під заставу легкого рухомого майна, що реалізовується, або цінних паперів. Оцінка виробів, що приймаються в заставу, проводиться за угодою сторін.
ЛОНГ-ТЕРМІН довгострокова фінансова операція, розрахована на декілька років.
ЛОРО-КОНТО 1) комерційний рахунок, що відкривається банком своєму банку-кореспондентові, що виконує операції за дорученням даного банку; 2) кореспондентський рахунок, що відкривається у банку кореспондента якого-небудь банку третім банком.
ЛОТ партія товару, що продається або поставляється за договором і виставляється на продаж з аукціону.
ЛОТЕРЕЯ форма добровільного залучення державою або провідною організацією грошових коштів населення за допомогою продажу лотерейних квитків, що представляють своєрідний цінний папір на пред'явника.
ЛУЇДОР, ЛУЇ (фр. louis d'or золотий луї) старовинна золота монета Франції, що вперше карбується за зразком іспанського пістоля в 1640 р. при Людовику XIII і названа на честь його імені.
ЛЮДИНО-ГОДИНА одиниця вимірювання робочого часу, відповідає годині фактичної роботи однієї людини.
ЛЮДИНО-ДЕНЬ одиниця вимірювання робочого часу, що характеризує роботу однієї людини протягом одного робочого дня незалежно від встановленої тривалості робочого дня.

М

МАГНАТ (лат. magnatus багатий, знатний) представник великого промислового фінансового капіталу.
МАЖОРИЗАЦІЯ умовна, здійснювана в рекламних цілях участь інвестора в попередній передплаті на акції, які він насправді не має наміру набувати.
МАЙЖЕ ГРОШІ грошові кошти, що виконують основні функції грошей, але що не є грошима. До них відносяться насамперед грошові чеки, короткострокові ощадні і термінові внески, короткострокові державні цінні папери і ощадні облігації.
МАЙНОВЕ ПРАВО правові норми, регулюючі майнові відносини, права на майно (речі).
МАЙНОВИЙ КРЕДИТ кредит під заставу речей.
МАКЛЕР особа, що не укладає самостійно операцій, а лише вказує на можливість їх здійснення; М. знайомить продавця і покупця.
МАКРОЕКОНОМІКА розділ економічної науки, присвячений вивченню великомасштабних економічних явищ і процесів, що належать до економіки країни, її господарству в цілому.
МАКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ економіко-математична модель, що описує в математичній формі розвиток економіки в цілому і її найбільш важливих галузей.
МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА дії держави, направлені на регулювання економіки в цілому з метою забезпечення надійного її функціонування.
МАКУЛАТУРА тут: облігації з високим ступенем ризику, що випускаються корпораціями, які мають низький рейтинг кредитоспроможності; такі облігації мають частково спекулятивний характер, використовуються тільки для інвестицій.
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО (суб'єкт малого підприємництва) комерційна організація, у статутному капіталі якої частка участі Україниї, суб'єктів України, громадських і релігійних організацій (об'єднань), добродійних і інших фондів не перевищує 25%, частки, що належить одному або декільком юридичним особам.
МАНАТ грошова одиниця Азербайджану і Туркменії.
МАНКО (італ. маnсо - брак) 1) нестача грошей в касі, недолік в касових відомостях унаслідок помилки в записах або прорахунку касира: 2) недовага товару.
МАНТО титр, що пояснює текст акції, облігації.
МАРГІНАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ операція по купівлі цінних паперів, після проведення якої треба сплатити готівкою половину їх вартості, решту суми зайняти у брокера під заставу куплених цінних паперів.
МАРГІНАЛЬНИЙ ПОДАТОК приріст, збільшення прибуткового податку, податок з додаткового прибутку, що перевищує певний рівень.
МАРЖА – це різниця між відсотковою ставкою за наданим банком кредитом і ставкою, яку банк сам сплачує за залучені ресурси.
МАРЖА ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ різниця між ставкою банку по кредитах і депозитах.
МАРЖА ПРИБУТКУ відносний прибуток, обчислений у відсотках до реалізованої продукції або до капіталу. Поняття «М.П.» відповідає поняттю «рентабельність».
МАРЖИНАЛЬНА СТАВКА ПОДАТКУ ставка податку, вжита до останнього приросту величини оподаткування (доходу, прибутку).
МАРЖИНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ аналіз, заснований на використанні граничних величин (відносних приростів) для дослідження економічних процесів.
МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХІД перевищення прибутку з продажу над сукупними витратами, що належать до певного рівня продажу.
МАРЖИНАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК різниця між прибуток від продажу і сумарною величиною певних або повних витрат, пов'язаних з виробництвом і продажем.
МАРЖИНАЛЬНИЙ ПРИБУТОК приріст прибутку в результаті продажу однієї додаткової одиниці товару.
МАРКА (нім. мark) донедавна грошова одиниця низки держав.
МАРКЕТИНГ (від англ. market ринок, збут) комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб споживачів і отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку.
МАРКЕТ-МЕЙКЕР (англ. market maker) висококваліфікований працівник фондової біржі, менеджер ринку цінних паперів, що відстежує хід процесів на фондовому ринку, що оцінює тенденції, очікувану прибутковість, надійність цінних паперів, інформує учасників ринку про ціни, курс, дивіденди.
МАТЕРИНСЬКЕ (ХОЛДИНГОВЕ) ПІДПРИЄМСТВО - пiдприємство, яке здiйснює контроль дочiрнiх пiдприємств .
МАТЕРІАЛЬНІ ЦІННОСТІ, ЩО НЕ КРЕДИТУЮТЬСЯ виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція і товари, що не приймаються до кредитування через невідповідність їх умовам.
МЕДІО (від лат. medius - середина) термін виконання біржових операцій, що випадають на середину місяця, на 15-е число.
МЕЛОН сума надзвичайно високих прибутків, призначених для розподілу.
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР бухгалтерський документ, що містить вказівку про необхідність записати господарську операцію на відповідні рахунки бухгалтерського обліку. У ньому вказуються: номер ордера, місяць, рік, зміст запису, суми, найменування рахунків, що дебетуються і кредитуються.
МЕМОРІАЛЬНО-ОРДЕРНА ФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ форма обліку, заснована на складанні меморіальних ордерів, які у свою чергу складаються на підставі первинних, зведених і накопичувальних документів. Всі меморіальні ордери реєструються в реєстраційному журналі.
МЕНЕДЖЕР (англ, manager керівник) 1) керівник, фахівець з управління виробництвом і обігом товарів, що працює за наймом. М. організовують роботу на фірмі, керують виробничою діяльністю груп співробітників фірми.
МЕНЕДЖЕРИЗМ 1) практика управління, керівництва виробництвом, підприємством, здійснювана менеджерами; 2) течія, напрям економічної думки, що вивчає і розглядає роль управління, менеджерів в економіці.
МЕНЕДЖМЕНТ раціональне управління сучасним виробництвом, тісно пов'язане з поліпшенням організації на основі постійного впровадження нових принципів, форм, структур і методів управління з метою підвищення ефективності виробництва, бізнесу.
МЕРЕЖЕВІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ показники, що характеризують кількість установ в тій або іншій галузі послуг, що фінансується з бюджету : кількість шкіл, дитячих садів, лікарень, кінотеатрів і тому подібне
МЕРКАНТИЛІЗМ (від італ. mercante - торговець) - одна з найбільш ранніх цілісних економічних теорій, що відноситься до періоду раннього капіталізму (XVXVII ст.).
МЕТА (італ. meta половина) умова операції, згідно з якою її учасники ділять навпіл прибутки і збитки.
МЕТОД ЕФЕКТИВНОЇ СТАВКИВІДСОТКА - метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток .
МЕТОД СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ метод розрахунку вартості, витрат зважаючи на середню ціну одиниці товару, продукції, цінних паперів, що множиться на кількість одиниць.
МЕТОД СИРОВИННИХ БАЛАНСІВ метод вирішення проблем боротьби із забрудненням навколишнього середовища, що полягає в зіставленні маси відходів виробництва із здатністю навколишнього середовища абсорбувати ці відходи.
МЕТОД УЧАСТІ ВКАПІТАЛІ - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування .
МЕТОДИ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ елемент кредитного механізму, що відображає характер руху позичених засобів.
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ способи обчислення витрат на виробництво і реалізацію окремих видів продукції в грошовому еквіваленті
МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ способи встановлення цін товарів.
МЕТЧИНГ (англ. matching) метод обліку і оцінки валютного ризику за допомогою взаємного розрахунку ризиків по пасивах і активах.
МЕТЬЮРІТІ (англ. maturity) день погашення позики, облігацій, виплати довга.
МЕХАНІЗМ ГРОШОВОЇ ТРАНСМІСІЇ механізм дії зміни пропозиції грошей на вирішення суб'єктів господарства, підприємств щодо обсягів витрат на товари і послуги.
МИЛЬНА БУЛЬБАШКА збанкрутіла або така, що не мала успіху схема операцій, нестійке, «дуте» підприємство.
МИТО особливий вид податків і державних зборів, що стягуються з фізичних і юридичних осіб, які вступають у специфічні відносини між собою і з державними органами.
МИТО ПЕКЛО ВАЛОРЕМ вартісний тариф мито, що визначається як відсоток до ціни оподатковуваних товарів.
МІЖБАНКІВСЬКИЙ РИНОК сегмент ринку позикових капіталів, де тимчасово вільні грошові ресурси кредитних установ притягуються і розміщуються банками між собою переважно у формі міжбанківських депозитів на короткі терміни.
МІЖДИЛЕРСЬКИЙ РИНОК ринок, якому властива купівля-продаж облігацій і окремих видів акцій по телефону між дилерами, не у торговій залі біржі.
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ сукупність торгових зв'язків, зовнішньоторгівельних відносин держав, що торгуюють одна з одною.
МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ФОНДОВИХ БІРЖ міжнародна організація, основною метою якої є забезпечення рівних прав для всіх акціонерів і координація структур ринків цінних паперів.
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ (МБРР) міжнародна кредитна організація, спеціалізована фінансова установа ООН, заснована в 1945 р.
МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС підприємницька діяльність, в якій спільно беруть участь фірми різних держав і використовується міжнародний капітал.
МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД (МВФ) міжурядова валютно-кредитна організація по співпраці в міжнародній торгівлі і валютній сфері, спеціалізований орган ООН, створений в 1944 р.
МІЖНАРОДНИЙ ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ міжнародна валютна система, відповідно до якої як основний платіжний засіб виступало золото, а вартість національної грошової одиниці виражалася певною кількістю золота.
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ міжнародна кредитна система, що забезпечує надання кредитів на поворотній основі з боку уряду, банків, фірм однієї країни, а також міжнародних банків уряду, банкам, фірмам інших країн.
МІЖНАРОДНИЙ СТАНДAPT стандарт, розроблений і рекомендований Міжнародною організацією по стандартизації ISO і іншими уповноваженими міжнародними організаціями по стандартизації окремих видів продукції.
МІЖНАРОДНИЙ ТОРГОВИЙ СЕРТИФІКАТ імпортна ліцензія, що вільно перебуває в обігу, дає право продавати в країні з неконвертованою валютою певну кількість товарів з отриманням прибутку в твердій валюті.
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ складова частина міжнародних економічних відносин у вигляді сукупності валютно-грошових і розрахунково-кредитних зв'язків в світовій господарській галузі.
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ РЕСУРСИ іноземні валюти і інші активи, перш за все, золото, які держава здатна використовувати для покриття дефіцитного платіжного балансу.
МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ міжнародні фінансові організації, створені на основі міждержавних угод з метою регулювання валютних і кредитно-фінансових відносин між державами, сприяння економічному розвитку держав, кредитної допомоги.
МІЖНАРОДНІ КРЕДИТИ кредити, що надаються державами, банками, фірмами, іншими юридичними і фізичними особами одних країн урядам, банкам, фірмам інших країн.
МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ ЗАСОБИ засоби, за допомогою яких можна реально здійснювати міжнародні платежі, погашати міжнародні кредити.
МІЖНАРОДНІ ПЛАТІЖНІ УГОДИ договори, що встановлюють систему, порядок здійснення міжнародних розрахунків, платежів по торгових і неторгових операціях.
МІЖНАРОДНІ РАХУНКОВІ ГРОШОВІ ОДИНИЦІ штучні валютні одиниці, призначені для формування масштабу, мірила для зіставлення валют різних країн і встановлення пропорції між ними.
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ центри міжнародного ринку позикових капіталів (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токіо, Франкфурт-на-майні, Цюрих, Гонконг).
МІЖТИМЧАСОВЕ БЮДЖЕТНЕ ОБМЕЖЕННЯ бюджетне обмеження по відношенню до витрат і надходжень більш ніж на один період.
МІКРОЕКОНОМІКА розділ економічної науки, пов'язаний з вивченням дрібномасштабних економічних процесів, суб'єктів, явищ, в основному підприємств, фірм, підприємців, їхньої господарської діяльності, економічних відносин між ними.
МІКСЕРИ (англ. mixers) у Великобританії: спекулятивні цінні папери, які прийнято «змішувати», комбінувати з надійнішими в єдиному пакеті.
МІКС-ФОНД (від англ. mix змішувати) змішаний інвестиційний фонд, що вкладає засоби в рухомі цінності, і в нерухомість.
МІНА договір, згідно з яким проводиться обмін майна однієї з договірних сторін на майно іншої сторони.
МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА (МЗП) офіційно встановлюваний державою в законодавчому порядку гарантований мінімальний рівень оплати праці на підприємствах будь-якої форми власності, нижчий за який не може оплачуватися праця робочих і службовців
МІНІМАЛЬНА ЦІНА найнижчий рівень ціни, сталий на даний товар на даному ринку.
МІНІМАЛЬНЕ КОЛИВАННЯ встановлювана правилами біржі допустима величина коливання курсу, ціни в межах одного контракту.
МІНІМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК мінімальне значення прибутку, необхідне для збереження підприємства, продовження його функціонування, запобігання краху.
МІНІМАЛЬНІ ОРЕНДНІ ПЛАТЕЖІ - платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають сплаті орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), збільшені: 1) для орендаря на суму його гарантованої ліквідаційної вартості; 2) для орендодавця на суму його гарантованої ліквідаційної вартості. У разі можливості та наміру орендаря придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити згідно з угодою на придбання об'єкта оренди.
МІНІМАЛЬНІ РЕЗЕРВИ мінімальна сума резервів, яку комерційний банк або інший депозитний інститут зобов'язаний розміщувати в центральному банку.
МІНЛИВІСТЬ ПОКАЗНИКА СТІЙКОСТІ показник, що показує, наскільки рівень стійкості наявних засобів може відхилятися від очікуваного через коливання в рівні прибутковості в курсах при достроковому платежу.
МІНОВА ВАРТІСТЬ згідно з марксистською економічною доктриною: здатність товару бути обміненим на інший товар в певній пропорції, що знаходить своє відображення в грошовій вартості, в ціні товару.
МІРА ВАРТОСТІ одна з функцій грошей одиниці, в яких вимірюються ціни, і ведеться бухгалтерський облік.
МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ бюджет адміністративно-територіальних одиниць, керованих місцевими органами влади.
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ податки і збори, ставки яких встановлюються представницькими органами державної влади, а податкові суми надходять в доходи місцевих органів державної влади і витрачаються ними. До місцевих належать: а) податок на майно фізичних осіб.
МІСЦЕВІ ПОЗИКИ один з видів державних позик; випускаються місцевими органами влади; є важливим методом мобілізації фінансових ресурсів. Найбільш поширені довгострокові позики заставні листи, муніципальні облігаційні позики; короткострокові бони.
МІЦНИЙ РИНОК ситуація на ринку, коли ціни встановилися на високому рівні і показують підвищувальну тенденцію.
МЛЯВА КОН'ЮНКТУРА РИНКУ ситуація на ринку, що характеризується низьким рівнем попиту і ділової активності, невеликою кількістю операцій, тенденцією до зниження цін на певні види товарів і послуг.
МНОЖИННІСТЬ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ диференціація валютних курсів по різних видах операцій з валютою.
МОЛОДШИЙ ЦІННИЙ ПАПІР цінний папір, що надає менші порівняно з іншими цінними паперами права на майно і доходи компанії.
МОЛОДШІ ОБЛІГАЦІЇ облігації з відносно невисоким рейтингом, що мають менші права на активи, якими вони забезпечені, порівняно з іншими облігаціями.
МОНЕТА (лат. moneta) грошовий знак, злиток з металу або сплавів, що має встановлений законом ваговий зміст і форму, є засобом обігу і платежу в країні.
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА – комплекс дій і заходів у сфері грошового ринку, її механізм заснований на пропозиції грошей як фінансових ресурсів.
МОНЕТАРНЕ ПРАВИЛО економічне правило, згідно з яким маса грошей в обігу повинна щорічно збільшуватися темпами, рівними потенційному темпу зростання реального валового національного продукту. Для країн з розвиненою економікою цей темп складає приблизно 35% в рік.
МОНЕТАРНІ СТАТТІ - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів .
МОНЕТНА КОНВЕНЦІЯ конвенція між державами, що передбачає стандартизацію ваги і проби монет, а також взаємне визнання монет країнами-учасницями конвенції.
МОНЕТНИЙ ДВІР державне підприємство, що карбує монет. На М.Д. виготовляють також ордени, медалі, інші металеві відзнаки.
МОНОПОЛІЗМ 1) панування на ринку товарів і послуг одного виробника, продавця або порівняно невеликої монополії групи виробників, продавців, що об'єдналися з метою захоплення ринку, витіснення конкурентів, контролю над цінами; 2) дії господарюючих суб'єктів, органів управління, направлені на усунення конкуренції.
МОНОПОЛІЯ велика компанія, корпорація, що об'єднує декілька компаній і досягає завдяки цьому панівного становища на ринку певного товару або групи товарів, коли ринок має тільки одного продавця і безліч покупців.
МОНОПОЛЬНА ЦІНА ринкова ціна товару, що встановлюється під впливом не тільки попиту і пропозиції, але і панування монополістів на ринку даного товару.
МОРАТОРІЙ (лат. moratorius що уповільнює, відстрочує) відстрочення платежів по боргових зобов'язаннях на певний термін або до настання відповідної умови.
МОРТІФІКАЦІЯ оголошення акцій недійсними унаслідок втрати або з інших причин.
МОТИВАЦІЯ 1) пояснення, приведення доказів на користь якого-небудь рішення, дії; 2) спонукання суб'єкта до діяльності для реалізації певної мети.
МОТИВУЮЧА РЕКЛАМА реклама з метою схилити потенційного покупця до покупки всіма можливими способами, незалежно від потреб покупця.
МУЛЬТИВАЛЮТНА ОБМОВКА одне з положень угоди про єврокредит, що дозволяє позичальникові міняти валюту в ході операції, конвертуючи її в іншу на дату пролонгації операції.
МУЛЬТИЛАТЕРАЛІЗМ спосіб організації міжнародних відносин, заснований на механізмах, що дозволяють кожній державі користуватися привілеями у відносинах зі всіма партнерами.
МУЛЬТИПЛІКАТОР (лат. multiplicator що помножує) 1) коефіцієнт, співвідношення величин; 2) коефіцієнт, що характеризує зв'язок між інвестиціями і величиною доходу.
МУНІЦИПАЛИ в США: цінні папери, що емітуються урядами штатів і місцевою владою.
МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ майно, що знаходиться у розпорядженні муніципальних органів влади.
МУНІЦИПАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО підприємство, засоби виробництва якого знаходяться в муніципальній власності.
МУНІЦИПАЛЬНІ ОБЛІГАЦІЇ короткострокові кредитні зобов'язання влади муніципалітетів, що випускаються у вигляді позики під муніципальну власність з метою привернути засоби для фінансування яких-небудь проектів; відсотки з цих облігацій звільнені від федерального оподаткування.
М'ЯКА ВАЛЮТА валюта, нестійка по відношенню до власного номінала і до курсів інших валют.
М'ЯКЕ ПРИЗЕМЛЕННЯ плавне зниження валютного курсу до стаціонарного рівня.
М'ЯКІ ДОЛАРИ плата за послуги брокера, що включається до складу загальної суми комісійних, але що не приносить йому прибутку.

Н

НА ВИПЛАТУ спосіб оплати товарів і послуг, при якому платіж проводиться не в разовому порядку, не в повній сумі, а по частинах. Така форма найбільш поширена при продажу роздрібних товарів в кредит.
НАБУВАЛЬНИЦЬКА ДАВНІСТЬ факт тривалого володіння майном (як правило, нерухомим), який за певних умов є підставою для придбання права власності на це майно.
НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді .
НАДЗВИЧАЙНИЙ БЮДЖЕТ доповнення до прийнятого, затвердженого раніше бюджету. Витрати, передбачені таким бюджетом, прийнято називати надзвичайними витратами.
НАДЗВИЧАЙНИЙ ПОДАТОК податок, що вводиться державою в надзвичайних ситуаціях.
НАДЗВИЧАЙНІ ВИТРАТИ державні витрати, що передбачаються надзвичайним бюджетом.
НАДЗВИЧАЙНІ ДОХОДИ державні доходи, що передбачаються надзвичайним бюджетом.
НАДІЙНИЙ ПАПІР цінний папір, який власник зберігає, оскільки він здатен приносити стійкий високий дохід.
НАДЛИШКИ КАСОВОЇ ГОТІВКИ кількість готівки в касі фірми, що перевищує нормативні потреби касового обслуговування. Звична наявність таких надлишків приводить до штрафних санкцій.
НАДЛИШКИ ОБІГОВИХ КОШТІВ, ТОВАРНИХ ЦІННОСТЕЙ перевищення розміру обігових коштів і товарних запасів підприємств щодо необхідного рівня, зумовленого виробничими потребами або нормативами.
НАДЛИШОК В СТРАХУВАННІ 1) сума, що є першою частиною витрат, які несе страхувальник за умовами страхування (наприклад, адміністративні витрати, що входять в страхову премію); 2) залишок ризику, який не може бути розміщений на страховому ринку.
НАДЛИШОК КАПІТАЛУ капітал, необхідний, що перевищує, для реалізації даного проекту.
НАДЛИШОК КРЕДИТУ 1) зайва сума цільового кредиту; 2) перевищення кредитних пропозицій над попитом на них.
НАДМІРНА КАПІТАЛІЗАЦІЯ випуск акцій на суму, що перевищує вартість чистих активів компанії.
НАДМІРНА ЛІКВІДНІСТЬ ліквідність (готівка і активи швидкої реалізації), що перевищує звичайну потребу в них.
НАДМІРНА ПРОПОЗИЦІЯ пропозиція, що значно перевишує попит, призводить до затоварювання.
НАДМІРНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ зобов'язання, що перевищує фінансові або матеріальні можливості особи, що прийняла його.
НАДМІРНИЙ ПОДАТКОВИЙ ТЯГАР втрата суспільством чистої вигоди, обумовлена введенням або збільшенням податків, що призводять до зниження рівня виробництва і споживання товарів нижче оптимального, раціонального.
НАДМІРНИЙ ПОПИТ підвищений попит на товари і послуги, що набагато перевищує їх пропозицію.
НАДМІРНИЙ ПРОДАЖ ЦІННИХ ПАПЕРІВ обсяг продажу цінних паперів, який повинен знизитися в ціні або ціна, на які вже впала.
НАДМІРНІ ПОТУЖНОСТІ машини і устаткування, що є у підприємства, понад придбані для роботи в номінальних, розрахункових умовах.
НАДМІРНІ РЕЗЕРВИ перевищення мінімального рівня резервних запасів, які банки в обов'язковому порядку повинні тримати у вигляді готівки у власних сховищах або у вигляді внесків в центральному банку країни.
НАДХОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ поповнення предметів праці в результаті придбання, безвідплатної передачі, заготовлі власними силами.
НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ збільшення основних засобів підприємства в результаті капітальних вкладень, безвідплатної передачі від інших підприємств, передачі в рахунок внеску до статутного фонду.
НАКЛАДНА первинний разовий документ по обліку товарно-матеріальних цінностей, що використовується на всіх підприємствах, Н. є підтверджувальним документом на надходження або відпуск матеріальних цінностей
НАКЛАДНІ ВИТРАТИ витрати з управління і обслуговування виробництва: витрати на зміст і експлуатацію основних засобів, на управління, організацію, обслуговування виробництва, непродуктивні витрати (втрати від простоїв, псування матеріальних ресурсів і тому подібне).
НАКОПИЧЕНА АМОРТИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ - сума амортизації об'єкта нематеріальних активів з початку його корисного використання.
НАКОПИЧЕНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ заборгованість (дебіторська, кредиторська, по виплаті зарплати), що накопичилася за певний період часу.
НАКОПИЧЕНЕ ЗНОШЕННЯ сукупне зношення основних засобів, активів, закумульований за період експлуатації основних засобів, довгострокових активів,.
НАКОПИЧЕНИЙ ВІДСОТОК відсоток по облігації, що утворився з моменту останньої виплати по ній.
НАКОПИЧЕННЯ перетворення частини прибутку в капітал, збільшення запасів матеріалів, майна, грошових коштів, нарощування капіталу, основних засобів державою, підприємствами, підприємцями, домашніми господарствами.
НАКОПИЧУВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ бухгалтерський обліковий реєстр, призначений для запису в хронологічному порядку даних, що містяться в первинних документах. НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ ВНЕСОК ощадний внесок, за умовами якого вкладник повинен періодично поповнювати внесок, вносити додаткові суми.
НАЛ сленгове скорочення від слова «готівка» готівка.
НАЛІТ ВЕДМЕДІВ активний продаж «без покриття» певного виду цінних паперів або товарів, що здійснюється великими торговцями з метою знизити рівень цін для того, щоб вигідно купити товар за нижчими цінами.
НАПІВФАБРИКАТ продукт, що утворюється в результаті обробки сировини (матеріалів) в певному цеху (виробництві) з подальшою обробкою в інших цехах (виробництвах).
НАРАХОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА розрахована бухгалтерією організації, підприємства, але ще не виплачена заробітна плата працівника за певний період часу, зазвичай, за минулий місяць.
НАРАХОВАНІ ВІДСОТКИ 1) відсотки, які банк повинен виплатити вкладникам по депозитах за певний період часу; 2) відсотки, сплачувані позичальниками банку за надання кредиту; 3) частина відсотків по облігаціях, які їх покупець повинен відшкодувати продавцеві при купівлі облігацій.
НАРАХУВАННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ платежі юридичних (а в окремих випадках і фізичних) осіб, розмір яких встановлюється у відсотках від суми заробітної плати.
НАРЯД комбінований документ, в якому міститься завдання щодо виконання певних робіт і підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт.
НАТУРАЛЬНА МОНОПОЛІЯ монополія, дії якої призводять до мінімізації довготермінових середніх галузевих витрат виробництва товару, це дозволяє встановити повний контроль над ціною товару на ринку.
НАУ-РАХУНОК різновид рахунків, що займають проміжне положення між ощадними і поточними рахунками.
НАФТОДОЛАРИ державні доходи країн-експортерів нафти від експорту енергоресурсів; підприємницький прибуток державних нафтових компаній.
НАЦІНКА БРОКЕРА комісія, що стягується брокером або дилером при виконанні дилерських функцій, пов'язаних з купівлею у клієнта цінних паперів і подальшим їх продажем за вищою ціною.
НАЦІНКА сума, на яку зростає ціна продукту внаслідок додаткової його обробки, додавання витрат обігу тощо.
НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА валюта, що випускається державою (центральним банком держави) і є в обігу насамперед на території цієї держави.
НАЦІОНАЛЬНА ГРОШОВА СИСТЕМА що історично склалися і закріплені правовими нормами форми емісії грошей і організації грошового обігу в країні.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК 1) банки, що належать повністю або частково національному капіталу і діють в його інтересах; 2) назва великих комерційних банків США, діяльність яких регулюється федеральним законодавством; 3) у деяких країнах назва центральних банків.
НАЦІОНАЛЬНИЙ БОРГ термін, вжитий офіційною статистикою для позначення заборгованості центрального уряду по емітованих або державних позиках. Складає основну частину загальнодержавного боргу.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД частина вартості створеного в країні сукупного суспільного продукту, що залишається після відшкодування спожитих засобів виробництва.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ вартість обсягу продукції, товарів, послуг, вироблених в народному господарстві країни протягом року.
НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ рахунки складових національного доходу; дані про виробництво в різних секторах економіки, джерела доходів, ціни, витрати на набуття різного вигляду товарів.
НАЯВНИЙ ДОХІД частина особистого доходу, що залишається після вирахування індивідуальних податків (перш за все прибуткового.
НАЯВНИЙ ТОВАР що є у продавця, реально існуючий товар, який може бути поставлений, переданий покупцеві при оплаті готівкою негайно або в обумовлені терміни.
НЕВИННА ПОЗИКА перший випуск облігації даної компанії.
НЕВИРОБНИЧІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ засоби, що знаходяться на балансі організації і не пов'язані із здійсненням її статутної діяльності (житлово-комунальне господарство, підрозділи охорони здоров'я, культури та ін.).
НЕВІДМОВНА ОРЕНДНА УГОДА - орендна угода, за якою орендарем на початок строку оренди сплачено таку суму орендної плати, яка дає змогу орендодавцю бути впевненим у продовженні строку оренди, або яка може бути розірвана тільки: 1) з дозволу орендодавця; 2) якщо відбулася певна непередбачена подія; 3) у разі укладання орендарем нової угоди про оренду цього самого активу або замість нього іншого аналогічного за призначенням активу з тим самим орендодавцем.
НЕВІДЧУТНІ ВИТРАТИ витрати, які можуть на законній підставі відняти з суми оподаткування.
НЕГАРАНТОВАНА ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ - частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною .
НЕГАРАНТОВАНА ПОЗИКА позика, повернення якої зумовлене лише бажанням і здатністю боржника повернути борг.
НЕГАТИВНА СТАВКА ВІДСОТКА 1) процентна ставка, що стягується банком з власника депозиту (внеску) замість традиційної сплати йому процентної винагороди як кредиторові банку; 2) реальна процентна ставка по депозитах і кредитах, а також ставка прибутковості облігацій.
НЕГАТИВНИЙ ГУДВІЛ - перевищення вартостi частки покупця у справедливiй вартостi придбаних iдентифiкованих активiв i зобов'язань над вартiстю придбання на дату придбання .
НЕГАТИВНИЙ ЕФЕКТ МАСШТАБУ зниження економічної ефективності при збільшенні масштабу, обсягу діяльності, що виникає в умовах, коли довготривалі середні витрати зростають при збільшенні обсягу продукції, що випускається, понад деяку норму
НЕГАТИВНИЙ КАПІТАЛ перевищення заборгованості компанії над вартістю її майна.
НЕГАТИВНИЙ ПОПИТ негативне ставлення покупців до цього товару: мінімальний попит або відсутність значного попиту на ринку на даний товар.
НЕГАТИВНИЙ ПРИБУТКОВИЙ ПОДАТОК виплата державою з бюджету субсидій низькооплачуваним верствам населення.
НЕГАТИВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ збільшення кредитної, позикової заборгованості.
НЕГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів .
НЕДАТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ державні цінні папери без вказівки терміну погашення.
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД комерційна або некомерційна організація, що акумулює грошові кошти вкладників і учасників з наданням останнім в обумовлені терміни і при виконанні певних умов пенсійних виплат. Пенсійні виплати можуть бути довічними, разовими, на певний термін.
НЕДІЙСНА ОПЕРАЦІЯ операція, здійснена з прямим порушенням законодавчих актів, визнана незаконною.
НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ неідеальна конкуренція, коли компанії мають можливість контролювати ціни на вироблювану ними продукцію.
НЕДОСТАТНІСТЬ ВЛАСНИХ ЗАСОБІВ важкий фінансовий стан підприємства, що полягає у відсутності грошей для придбання необхідних обігових коштів, розрахунків з постачальниками, виплати заробітної плати.
НЕЕЛАСТИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ринкова ситуація, при якій величина пропозиції товару практично не реагує на зміну його ціни.
НЕЕЛАСТИЧНИЙ ПОПИТ попит з низькою чутливістю його величини до зміни ціни.
НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію нематеріальних активів, використання яких за призначенням на дату балансу не відбулося.
НЕЗАВЕРШЕНІ КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних матеріальних активів, уведення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося, а також авансові платежі для фінансування будівництва.
НЕЙТРАЛЬНІСТЬ ГРОШЕЙ принцип, згідно з яким зміна маси грошей в довготривалому періоді не впливає на ринок, зайнятість, процентні ставки, а призводить лише до зростання цін.
НЕКОНВЕРТОВАНА ВАЛЮТА національна валюта, що використовується в межах тільки однієї країни, яка не може вільно обмінюватися на іноземну валюту. НЕКУМУЛЯТИВНИЙ ДИВІДЕНД привілейований дивіденд, який не накопичується і не належить до видачі власникові акцій у випадку, якщо цей дивіденд не оголошений керівництвом акціонерної компанії.
НЕЛІКВІДИ товари і інші матеріальні цінності, зайві і непотрібні даному підприємству, зазвичай важко реалізовуються на ринку.
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.
НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ - всi активи, крiм грошових коштiв, їх еквiвалентiв та дебiторської заборгованостi у фiксованiй (або визначенiй) сумi грошей.
НЕМОНЕТАРНІ СТАТТІ - статті інші, ніж монетарні статті балансу .
НЕОБОРОТНІАКТИВИ - всі активи, що не є оборотними .
НЕОКЛАСИЦИЗМ сучасні економічні теорії і течії, що представляють розвиток класичної школи, створеної працями Адама Сміта і Давида Рікардо. Н. ввів в економічну науку категорії попиту, пропозиції, корисності, маргінальної, загальної рівноваги.
НЕОПЛАЧЕНИЙ КАПІТАЛ частина акціонерного капіталу, неоплачена акціонерами, що набувають акцій.
НЕОРГАНІЗОВАНИЙ КРЕДИТ кредит, відносини по якому виникають за рамками організованого (інституційний оформленого і регульованого) ринку позикових капіталів.
НЕПЕРЕДБАЧЕНА ОРЕНДНА ПЛАТА - частина орендної плати, яка не зафіксована конкретною сумою та розраховується із застосуванням показників інших, ніж строк оренди (обсяг продажу, рівень використання, індекс інфляції та цін, ринкові ставки відсотка тощо) .
НЕПЕРЕДБАЧЕНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - 1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або 2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити .
НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ВИТРАТИ витрати, не передбачені планами, бюджетами, кошторисами, програмами, виникають несподівано; включають непередбачене збільшення витрат виробництва і звернення, відшкодування збитків, штрафи, пені, неустойки.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНИЙ БОРЖНИК боржник, який не в змозі повернути борг, виконати взяті майнові і грошові зобов'язання.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ припинення суб'єктом платежів по своїх боргах. НЕСТІЙКИЙ РИНОК відсутність на ринку певної тенденції за відсутністю реальних пропозицій купити або продати або відсутність можливості встановити реальний рівень цін.
НЕПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ термін, вжитий для оцінки стану фізичної або юридичної особи, а також держави, через який вона не в змозі своєчасно погашати свої зобов'язання, тому є банкрутом.
НЕПОВОРОТНІ ВИТРАТИ витрати підприємства, що втрачаються при банкрутстві. До них відносяться перш за все проведені одноразові витрати, наприклад витрати на придбання ліцензії, яка вже не може бути використана або продана, витрати на реєстрацію підприємства, невраховані платежі.
НЕПОДІЛЬНИЙ АНУЇТЕТ дохід, що не підлягає подальшому розподілу між спадкоємцями.
НЕПРАЦЕЗДАТНІСТЬ неможливість здійснювати трудову діяльність через причини, не залежні від людини. Н. може бути пов'язана з віком і із станом здоров'я. Розрізняють тимчасову, часткову і повну Н.
НЕПРОДУКТИВНІ ВИТРАТИ, ВИТРАТИ витрати, в результаті яких не виробляється продукція. До них належать втрати від невикористання і браку продукції, псування матеріальних цінностей, пені, неустойки, особливостей зберігання матеріалів.
НЕПРЯМА РЕКЛАМА реклама, рекламування товарів і послуг за допомогою інтерв'ю, публікацій, радіо і телепередач, в яких згадується рекламований товар.
НЕПРЯМЕ ВИРОБНИЦТВО будівельне виробництво, а також використання невиробничих споруд і устаткування для виробництва товарів і послуг.
НЕПРЯМИЙ ІМПОРТ імпорт комплектуючих виробів або напівфабрикатів, що використовується в машинах, що імпортуються, та устаткуванні.
НЕПРЯМІ ВИТРАТИ витрати, пов'язані з виробництвом декількох видів продукції, включаються в їх собівартість не прямо, а побічно, за допомогою спеціальних розрахунків, відповідно до економічно обгрунтованих коефіцієнтів.
НЕПРЯМІ ПОДАТКИ податки на товари й послуги, що встановлюються центральними і місцевими органами влади у вигляді надбавок до ціни товарів або тарифу за послуги і які не залежать від доходів податківців.
НЕРЕАЛІЗОІВНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ВІД ВНУТРІШНЬОГРУПОВИХ ОПЕРАЦІЙ - прибутки та збитки, якi виникають внаслiдок внутрiшньогрупових операцiй (продажу товарiв, продукцiї, виконання робiт, послуг тощо) i включаються до балансової вартостi активів пiдприємства .
НЕРЕЗИДЕНТИ 1) фізичні особи, що мають постійне місцепроживання за межами України, в т.ч. числі що тимчасово знаходяться в Україні.
НЕРИНКОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ державні цінні папери, які за умовами випуску не є обігу на вільному фондовому ринку і не можуть бути передані власниками іншим особам.
НЕРОЗМІННІ БАНКНОТИ банківські квитки, які не розмінюються на золото.
НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК прибуток компанії, фірми, акціонерного товариства, що залишається після сплати податків і виплати дивідендів, використовується для реінвестування, на потреби розвитку.
НЕРУХОМІ ВНЕСКИ внески, за якими протягом тривалого терміну не здійснюються операції.
НЕСТРАХОВАНИЙ РИЗИК ризик, вірогідність якого важко розрахувати навіть в найзагальнішому вигляді і який вважається дуже великим для страхування.
НЕТАРИФНІ ОБМЕЖЕННЯ 1) прямі об'ємні обмеження на ввезення і вивіз певних товарів в країну або їх вивіз з країни. 2) сукупність економічних і адміністративних мір, що виходять за межі митно-тарифних обмежень, направлених на регулювання зовнішньої торгівлі.
НЕТІНГ 1) взаємна компенсація зобов'язань і активів, банківських сальдо між філіями банку або декількома банками. Така операція дозволяє досягти економії на банківських комісійних і зменшує валютні ризики; 2) скорочення числа валютних операцій шляхом їх укрупнення і узгодження .
НЕТОРГОВІ ПЛАТЕЖІ термін, що вживається в міжнародних розрахунках для характеристики операцій, що не належать до продажу або купівлі товарів, що мають речову форму.
НЕТРУДОВІ ДОХОДИ термін часів радянської економіки, що означав доходи, отримані від нетрудової, незаконної діяльності.
НЕТТО-АКТИВИ ринкова вартість капіталу компанії з урахуванням нематеріальних активів компанії і її боргових зобов'язань.
НЕТТО-ВАРТІСТЬ КОМПАНІЇ власний капітал, різниця між активами і пасивами компанії.
НЕТТО-ВІДСОТКИ процентні платежі після вирахування податків.
НЕТТО-ДОХІД дохід, що залишається після всіх вирахувань.
НЕТТО-ПРИБУТОК чистий прибуток.
НЕУСТОЙКА штраф, сума, яку боржник повинен виплатити кредиторові у разі невиконання або неякісного виконання зобов'язання.
НЕФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ негрошові інвестиції у формі вкладення ліцензій, ноу-хау, майна в проект, в підприємство, в бізнес.
НЕФОРМАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ група осіб, що здійснюють спільну економічну діяльність, що не є організаційно оформленою структурою, не уклала засновницький договір.
НЕФУНДОВАНІ ПОЗИКИ короткострокові державні позики, що випускаються на термін від декількох тижнів до одного року, поширювані в основному через центральні і комерційні банки у формі казначейських векселів.
НЕЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ метод конкурентної боротьби, в основу якого покладено не цінове суперництво з конкурентами, а досягнення вищої якості, технічного рівня, технологічної досконалості продукції.
НЕЦІНОВІ ЧИННИКИ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ чинники, що впливають на попит і пропозицію товарів на ринку, за винятком цін на товари, послуги.
НЕЯВНІ ВИТРАТИ альтернативні витрати використання ресурсів підприємства, які не компенсують явні (грошові) платежі.
НИЖНЯ ІНВЕСТИЦІЙНА МЕЖА мінімально допустимий дохід по вкладеннях в економічний проект; нижня межа, що визначає доцільність вкладення засобів в проект.
НИЖЧИЙ ТОВАР товар, попит на який падає при зростанні кількості цього товару і зміщується у бік товарів вищої якості.
НІША не зайнята або недостатньо освоєна, з низькою конкуренцією, ділянка ринку, проникнення на яку обіцяє фінансовий успіх.
НОВА КЛАСИЧНА ЕКОНОМІЧНА ШКОЛА наукова школа, що заснувала аналіз економічних коливань на передумовах класичної моделі про гнучкість цін і нейтральність грошей.
НОВГОРОДКА російська срібна монета, що випускалася в XVXVI вв. і складала одну соту частку рубля. У XVI ст. Н. була замінена копійкою.
НОВГОРОДСЬКИЙ ГРІШ срібна монета Великого Новгорода, що карбувалася з 1420 р. до приєднання Новгорода до Москви в 1478 р.
НОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРЯДОК (НМЕП) концепція, покладена в основу руху країн, що розвиваються, за демократичну перебудову міжнародних економічних відносин, ліквідацію нерівноправного становища країн на світовому ринку.
НОЖИЦІ ЦІН розбіжність в цінах на окремі групи товарів на міжнародних ринках.
НОЖНА грошово-вагова одиниця домонгольської Русі, що використовувалася з X ст.
НОМЕНКЛАТУРА – перелік рахунків, що їх відкриває бухгалтерія.
НОМІНАЛ (лат. nominalis іменной) початкове значення ціни, офіційно оголошена номінальна вартість, вказана на цінних паперах, банкнотах, паперових грошах, монетах. Н. називають також номінальною або прозивною вартістю (ціною). НОМІНАЛІСТИЧНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ економічна теорія, заперечує товарну природу грошей, розглядає гроші як умовні знаки, що не володіють власною, внутрішньо властивою їм вартістю. Теорія сформувалася в XVII-XVIII вв.
НОМІНАЛЬНА ВЕЛИЧИНА розрахункова, еталонна величина, з якою проводиться порівняння реальних величин, що відхиляються від неї.
НОМІНАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА зафіксована в розрахунковій відомості або в інших документах величина заробітної плати, що характеризує рівень оплати праці поза зв'язком з цінами на товари і послуги і грошовими витратами працівника.
НОМІНАЛЬНА КОМПЕНСАЦІЯ компенсація, що забезпечує відновлення втраченого до початкового номінала.
НОМІНАЛЬНА СТАВКА ВІДСОТКА ставка відсотка, що обчислюється без урахування інфляції.
НОМІНАЛЬНА ЦІНА 1)див. НОМІНАЛ; 2) ціна, що котирується на ринку, на товар, по якому в день котирування не були здійснені операції; 3) прейскурантна ціна до вирахування знижки.
НОМІНАЛЬНИЙ ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ обсяг товарів і послуг, виготовлених в країні за певний період часу, обчислений в грошовому еквіваленті в поточних ринкових цінах.
НОМІНАЛЬНИЙ ДОХІД 1) номінальний дохід по облігації: дохід по купону; 2) дохід в чисто грошовому еквіваленті, без урахування купівельної спроможності грошей, рівня цін, інфляції.
НОМІНАЛЬНИЙ КАПІТАЛ встановлена засновниками сумарна вартість акцій компанії, що випускаються.
НОМІНАЛЬНИЙ КУРС курс цінного паперу, що встановлюється на основі її номінала, може істотно відрізнятися від ринкового, біржового курсу.
НОМІНАЛЬНИЙ ПАРИТЕТ встановлене співвідношення між грошовою одиницею і іншою валютою або прийнятим за еталон грошовим металом.
НОМІНАЛЬНИЙ ПАРТНЕР партнер, який не бере участь в справах фірми і не має від неї доходів, але дозволяє використовувати своє ім'я в назві фірми.
НОМІНАЛЬНИЙ СУКУПНИЙ ПОПИТ загальний попит на кінцеві товари і послуги, виміряний в поточних цінах. Н.С.С. дорівнює реальному попиту, помноженому на індекс зростання цін.
НОМІНАЛЬНІ ЗБИТКИ збитки, що присуджуються до відшкодування стороні, що потерпіла, в умовах, коли вона не має можливості точно оцінити розмір збитку, що настав через порушень контрагентом умов контракту.
НОМІНАТИВНА АКЦІЯ акція, видана на ім’я цілком певної особи.
НОРМА АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ процентне відношення річної суми амортизації до первинної вартості основних засобів.
НОРМА ЗАОЩАДЖЕННЯ частка особистого доходу, що розташовується, що залишається у розпорядженні власника і використовується для накопичення або погашення боргів.
НОРМА НАКОПИЧЕННЯ частка засобів в загальному обсягу отриманого доходу, виділених як накопичення, інвестиції (капіталовкладення).
НОРМА ОБІГУ відношення обсягу продажів до обсягу товару, що зберігається на складі.
НОРМА ОБОВ'ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ БАНКІВ встановлювані законом процентні відносини суми обов'язкових резервів, що утворюються по окремих статтях банківських пасивів, до обсягу зобов'язань по відповідних статтях.
НОРМА ОБСЛУГОВУВАННЯ нормативно встановлений обсяг обслуговування технічних засобів, людей, приміщень, з розрахунку на одного обслуговуючого працівника протягом певного періоду часу.
НОРМА ПРИБУТКУ відношення обсягу річного прибутку до авансованого на отримання капіталу (Н.П. на активи, інвестиції) або до витрат.
НОРМАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ - очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
НОРМАЛЬНА ЦІНА стала ціна в результаті довготривалого процесу зростання еластичності пропозиції.
НОРМАЛЬНИЙ ПРИБУТОК 1) прибуток на вкладений капітал, який міг би бути отриманий, якби капітал був використаний простим, звичайним способом, тобто наданий у вигляді позики, оренди; 2) витрати підприємця, не включені у витрати, не відбиті в підприємницьких витратах згідно з бухгалтерською звітністю.
НОРМАЛЬНИЙ РИНОК ринок, при якому різниця в цінах ближніх і віддаленіших позицій покриває витрати, пов'язані із зберіганням товару.
НОРМАЛЬНИЙ РИНОК ОПЕРАЦІЙ НА ТЕРМІН ринок для операцій з ф'ючерсними операціями з достатньою пропозицією.
НОРМАЛЬНИЙ ТОВАР товар, попит на який зростає при зростанні доходів споживача.
НОРМАТИВ 1) універсальна норма, що належить переважно до питомої витрати сировини, матеріалів, енергії на одиницю кількості продукції, на інші одиниці, що характеризують об'єкт споживання ресурсів; 2) економічний Н. узагальнююча норма, встановлена для широкого кола однорідних економічних показників.
НОРМАТИВ ОБІГОВИХ КОШТІВ мінімальна розрахункова сума обігових коштів, необхідних підприємству для створення або підтримки перехідних товарно-матеріальних запасів, що забезпечують безперебійну роботу підприємства.
НОРМАТИВНА ЦІНА ЗЕМЛІ показник, що характеризує вартість ділянки певної якості і місцеположення, виходячи з потенційного доходу за розрахунковий термін окупності.
НОРМАТИВНИЙ ТЕРМІН СЛУЖБИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ період часу, протягом якої будівлі, споруди, устаткування повинні зберігати працездатність, а їх вартість повинна бути повністю відшкодована за рахунок відрахувань на амортизацію.
НОРМИ І НОРМАТИВИ економічні показники, вжиті для централізованого управління господарською діяльністю підприємств, мають особливе значення для контролю над дотриманням технічних і економічних умов господарювання.
НОРМУВАННЯ встановлення норм виробітку з розрахунку на одного працівника, нормативних значень витрат обігових коштів, природного спаду, норм витрат часу на обслуговування, норм запасів ресурсів і інших економічних норм і нормативів.
НОСТРО (від іт. nostro conto наш рахунок) банківські кореспондентські рахунки, тобто рахунки даної кредитної установи у банків-кореспондентів.
НОТАРІАТ (від лат. notarius писар) державний орган, що офіційно засвідчує юридичні акти (договори, заповіти, довіреність), володіє правом засвідчувати достовірність копій документів і підписів на документах.
НОТИФІКАЦІЯ (від лат. notificare робити відомим) повідомлення, що направляється векселедавцеві (індосантові) або авалю з боку векселедержателя (індосата) про опротестовування векселя.
НОТІС (англ, notice позначка, сповіщення) сповіщення, повідомлення.
НОУ-ХАУ (англ. know how букв.: знаю як) сукупність наукових, технічних, комерційних і інших знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків, виробничого і управлінського досвіду, необхідних для організації виробництва, але не запатентованих.
НУВОРИШ (фр. nouveau riche новий багач) швидко і несподівано розбагатіла людина, багач-вискочка, що пробивається у вищі прошарки суспільства.
НУЛІФІКАЦІЯ (лат. nutlificatio знищення) позбавлення документа законності, юридичної сили. Стосовно цінних паперів і грошових знаків нуліфікація означає визнання їх недійсними.
НУМІЗМАТИКА (від латів. numisma монета) 1) наука, що вивчає монети і монетні клади як пам'ятники історії, економіки, культури; 2) захоплення, хобі: колекціонування монет.
НЬЮЗ-МЕЙКЕРИ (англ. newsmakers букв.: новини, що роблять) діячі у царині науки, економіки, підприємництва та інших галузей, що істотно впливають на плин суспільно-політичних подій.
НЬЮЗ-РЕЛІЗ (англ. news release) дані про компанію або товар, що використовуються при висновку договорів.

О

ОБ’ЄМНИЙ РИНОК ринок з великим обсягом реалізації товарів при даному рівні цін.
ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ - з'єднання окремих пiдприємств у результатi приєднання одного пiдприємства до iншого або внаслiдок одержання контролю одним пiдприємством над чистими активами та дiяльнiстю iншого пiдприємства.
ОБ'ЄКТ БУДІВНИЦТВА - сукупність будівель і споруд або окремі будівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.
ОБ'ЄКТ ВИТРАТ - продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.
ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ все, що оподатковується; форма і величина доходу, майно і його вартість, інші предмети, об'єкти, види діяльності, прибуток, оподатковувані податком.
ОБ'ЄКТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.
ОБ'ЄКТ ХЕДЖУВАННЯ - актив, зобов'язання або майбутня операція, що створюють для підприємства ризик зміни справедливої вартості цих активів і зобов'язань або зміни грошових потоків, пов'язаних з майбутньою операцією.
ОБ'ЄМ ПОПИТУ кількість товару, яку покупці хочуть і здатні придбати на даному ринку зараз.
ОБІГ АКТИВІВ один з показників ефективності використання активів: відношення чистого прибутку від продажів до середньої величини сукупних активів компанії.
ОБІГ КАПІТАЛУ циклічний рух капіталу, швидкість якого вимірюється часом проходження одного повного циклу.
ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ можливість передачі цінних паперів з рук в руки завдяки тому, що разом з передачею цінного паперу переходить і право власності на нього, зміна власника.
ОБІГИ ПО ВНЕСКАХ загальна сума грошових коштів, що надійшли на рахунки по внесках і затребувані вкладниками (обіги витрат) в наявній і безготівковій формах за певний період.
ОБІГИ ПО РАХУНКАХ підсумки записів по дебету і кредиту рахунків бухгалтерського обліку, підраховувані щомісячно.
ОБІГОВА ВІДОМІСТЬ допоміжна таблиця, призначена для контролю над правильністю записів в рахунках і складання балансу.
ОБІГОВИЙ КАПІТАЛ найбільш рухома частина капіталу підприємства, яка на відміну від основного капіталу легко трансформується в грошові кошти.
ОБІГОВИЙ ЦІННИЙ ПАПІР облігація, боргове зобов'язання або привілейована акція, яка може бути обмінена власником на звичайну акцію або інший цінний папір, зазвичай тій же компанії, відповідно до умов випуску.
ОБІГОВІ АКТИВИ обігові кошти підприємств, відображені в активі їх бухгалтерського балансу.
ОБІГОВІ КОШТИ частина коштів виробництва, цілком спожита протягом одного виробничого циклу. До них зазвичай належать матеріали, сировина, паливо, енергія, напівфабрикати, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, а також знаряддя праці, що належать до малоцінних і тих, що швидко псуютья.
ОБІГОВІ ФОНДИ частина виробничих фондів підприємств, повністю спожита в одному виробничому циклі і така, що переносить свою вартість на продукт, що виготовляється. У структурі виробничих О.Ф. виділяють виробничі запаси; незавершене виробництво; витрати майбутніх періодів.
ОБІГОВІСТЬ ВАЛЮТ термін, вжитий для характеристики можливостей обміну валюти даної країни на валюти інших країн (конверсія валют).
ОБІГОВІСТЬ КРЕДИТУ один з індикаторів ефективності використання позикових засобів, що характеризує швидкість обігу кредиту в днях.
ОБІГОВІСТЬ ОБІГОВИХ КОШТІВ показник, що характеризує швидкість руху обігових коштів підприємства, рівний часу, протягом якого ці обігові кошти здійснюють повний обіг.
ОБІДРАНА ОБЛІГАЦІЯ облігація, яка спочатку була емітована з прикладеними процентними купонами, але від якої вони відокремлені; процентні купони можуть бути вилучені з метою погашення або виявлення предмета самостійної купівлі-продажу; іноді облігації продаються без права на отримання відсотків.
ОБІЗНАНА ОСОБА особа в акціонерному товаристві, що володіє додатковою інформацією, що дає йому переваги перед іншими акціонерами. До О.О. належать власники великих пакетів акцій, посадові особи акціонерної компанії.
ОБКЛАДАННЯ обов'язок оподатковуваної особи внести певні грошові суми, платежі, що встановлюються державними органами. Під О. найчастіше розуміють оподаткування.
ОБЛАСТЬ НАКОПИЧЕННЯ область на графіку «величина попиту - ціна» під горизонтальною кривою попиту на цінні папери.
ОБЛІГАЦІЇ З ПІДСТИЛКОЮ облігації з високою купонною ставкою і помірною премією при продажу.
ОБЛІГАЦІЇ З ПРАВОМ ДОСТРОКОВОГО ВИКУПУ облігації, які можуть бути викуплені емітентом до настання терміну погашення за заздалегідь обумовленою ціною.
ОБЛІГАЦІЇ УЧАСТІ що дають, понад процентний дохід, право на участь в розподілі прибутку компанії, що їх випустила.
ОБЛІГАЦІЙНИЙ КАПІТАЛ капітал, що утворюється за рахунок випуску і продажу облігацій.
ОБЛІГАЦІЙНИЙ КОНТРАКТ додатковий документ, супутній випуску і що надається власникові, покупцеві облігацій. Визначає право, привілей і обмеження для власника облігацій.
ОБЛІГАЦІЯ (лат. obligatio зобов'язання) цінний папір, що випускається акціонерними товариствами і державою як боргове зобов'язання.
ОБЛІГАЦІЯ З ПОВНИМ КУПОНОМ облігація з доходом по купону, рівним поточній ринковій ставці і, відповідно, що продається за номіналом.
ОБЛІГО (іт. oblige обов'язок, борг, зобов'язання) сума загальної заборгованості по векселях.
ОБЛІК віддзеркалення господарською або іншої діяльності підприємства на підставі документів в різних вимірниках (кількісних і (або) якісних).
ОБЛІК БОРГОВИХ ВИМОГ авансування виробника, експортера, що надає комерційний кредит покупцеві, що проводиться банком; перетворення комерційного кредиту на банківський.
ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ фіксація реальних доходів і витрат, порівняння їх з податковими, бюджетними.
ОБЛІК МАЙНА реєстрація майнових цінностей підприємства, організації, внесення їх в книги обліку матеріальних цінностей.
ОБЛІК ТОВАРНИХ ВЕКСЕЛІВ процес віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних із обігом векселів.
ОБЛІКОВА ОЦІНКА - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.
ОБЛІКОВА СТАВКА ставка відсотка, під який центральний банк країни надає кредити комерційним банкам.
ОБЛІКОВЕ ВІКНО «вливання» ліквідності в банківську систему шляхом кредитування центральним банком фінансово-кредитних установ або проведення з ними операцій по обліку векселів.
ОБЛІКОВИЙ АКРЕДИТИВ акредитив у вигляді обліку банком тратт, виставлених експортером на покупця.
ОБЛІКОВИЙ ВІДСОТОК відсоток, що стягується банком з суми векселя при купівлі (обліку) його банком до настання терміну платежу; є різницею між номіналом цінного паперу і сумою, сплаченою при його купівлі.
ОБЛІКОВИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) - сума прибутку (збитку) до оподаткування, визначена в бухгалтерському обліку і відображена у звіті про фінансові результати за звітний період .
ОБЛІКОВИЙ РЕЄСТР документи (картки, відомості, бухгалтерські книги) для реєстрації і погрупування даних бухгалтерського обліку про наявність засобів і операції з ними.
ОБЛІКОВИЙ РИНОК та частка грошового ринку, де здійснюється перерозподіл короткострокових грошових коштів між кредитними інститутами шляхом купівлі-продажу векселів і цінних паперів.
ОБЛІКОВИЙ СКЛАД ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА всі працівники, прийняті на постійну, сезонну, а також на тимчасову роботу на термін один день і більш з дня їх зарахування на роботу.
ОБЛІКОВІ БУДИНКИ кредитні установи, що займаються короткостроковими кредитними операціями, посередники між комерційними банками і центральним банком.
ОБЛІКОВІ ОПЕРАЦІЇ операції банків по обліку векселів і деяких інших видів боргових зобов'язань; спосіб авансування грошових коштів.
ОБМЕЖЕНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ключовий аспект акціонерної власності, що полягає в тому, що акціонер несе відповідальність по боргах акціонерного товариства тільки в межах своєї частки в акціонерному капіталі, тобто в межах суми, сплаченої ним за придбані акції.
ОБМЕЖЕНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ цілеспрямовані дії господарюючого суб'єкта, що виконуються ним в умовах, коли ухвалення найбільш ефективних рішень утруднене у зв'язку з відсутністю необхідного часу, інформації, а також недостатністю ресурсного забезпечення.
ОБМЕЖЕНЕ ДОРУЧЕННЯ доручення клієнта брокерові, обмежене межами зміни ціни або часом виконання доручення.
ОБМЕЖЕНИЙ РИНОК ринок, що характеризується підвищенням курсів цінних паперів.
ОБМЕЖЕНІСТЬ РЕСУРСІВ недостатність тих, що є у розпорядженні суб'єктів природних і трудових ресурсів, основного капіталу для виробництва благ, здатних задовольнити зростаючі потреби людини і суспільства.
ОБМЕЖЕННЯ що випливають із законів та інших нормативних актів, з вирішень державних органів межі, за які не повинна виходити діяльність економічних суб'єктів. Поширеною формою є О. в галузі експорту та імпорту товарів, імміграції.
ОБМЕЖЕННЯ НА МАКСИМІЗАЦІЮ ПРИБУТКУ зовнішні дії, регулюючі чинники, що зменшують прагнення фірм, корпорацій до постійної максимізації прибутку понад нормативний рівень, що склався.
ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ КОНТРАКТ контракт, договір, відповідно до якого оптовий покупець зобов'язується купляти товар тільки у даного постачальника.
ОБМІННА ОПЕРАЦІЯ на біржі: операція «обмін за готівку», відповідно до якої покупець передає продавцеві свій довгостроковий ф'ючерсний контракт в обмін на наявний товар в еквівалентному розмірі або ж відповідний короткостроковий ф'ючерсний контракт в обмін на товар за узгодженою ціною.
ОБМІННИЙ КУРС курс, по якому одна валюта обмінюється на іншу, ціна грошової одиниці країни, виражена в іноземній валюті.
ОБМОВКА пункт договору, що містить які-небудь умови, згідно з якими регулюються відносини договірних сторін у разі настання непередбаченої заздалегідь, але цілком вірогідної події.
ОБМОВКА ДЖЕЙСОНА ризик, який не може бути передбачений, навіть якщо були прийняті особливі запобіжні засоби.
ОБМОВКА ПРО ВИРАХУВАННЯ обмовка, пункт в страховому договорі (переважно в морському), згідно якому страховик оплачує ризик тільки у тому випадку, коли він перевищує певну суму.
ОБМОВКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ АБО ПОНИЖЕННЯ ЦІНИ обмовка, що включається в умови договору, контракту і передбачає зміну договірної ціни товару у випадку, якщо до обумовленого в договорі моменту відбудеться зміна ринкових цін понад певну межу.
ОБМОВКА ПРО СТРАХУВАННЯ обмовка, пункт в страховому договорі, відповідно до якого страхувальник зобов'язується сплатити певний відсоток витрат страхування, що перевищують фіксовану межу.
ОБМОВКА ПРО ЦІНИ, ЩО КОЛИВАЮТЬСЯ умова в договорі про встановлення остаточної ціни залежно від витрат виробництва, рівня зарплати робочим.
ОБОВ'ЯЗКИ дії, які повинен виконувати суб'єкт відповідно до законодавчих актів, нормативних документів, юридичних норм і правил, укладених контрактів, положень про компанію, посадових інструкцій, розпоряджень і установок керівників.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ страхування, здійснюване незалежно від заявок і бажань страхованої особи, страхові відносини, що виникають через закон. Наприклад, страхування пасажирів, обов'язкове медичне страхування.
ОБОВ'ЯЗКОВЕ УЗГОДЖЕННЯ ухвалення управлінських рішень, випуск організаційно-розпорядчих документів тільки після обговорення і отримання згоди певного кола уповноважених або зацікавлених осіб.
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ обов'язкова щорічна перевірка бухгалтерської звітності економічних об'єктів.
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ РЕЗЕРВ норми резервування засобів, ресурсів, встановлені в законодавчому порядку, на основі нормативних документів, встановлених правил.
ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕЗЕРВИ БАНКІВ кошти комерційних банків, інших кредитних інститутів, які вони зобов'язані зберігати в центральному банку як забезпечення деяких своїх операцій відповідно до норм обов'язкових резервів.
ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ – частина виробничого капіталу, що переносить свою вартість на заново створений продукт і повертається до виробника в грошовій формі.
ОБОРОТНІ АКТИВИ - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати Балансу.
ОБОРОТНІ ЗАСОБИ – грошові кошти підприємства, які використовуються для фінансування господарської діяльності.
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ виплати, здійснені державою-боржником державі-кредиторові з метою погашення отриманого кредиту і в оплату відсотків по боргу.
ОБТЯЖЛИВИЙ КРЕДИТ - контракт, витрати (яких не можна уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні вигоди від цього контракту.
ОБУМОВЛЕНИЙ КРЕДИТ кредит, надання якого супроводжується вимогами кредитора про певний курс економічної політики позичальника, про виконання ним заходів, що рекомендуються, в галузі економічного регулювання.
ОВЕРБОТ (англ. overbought надмірна покупка) різке підвищення цін на певний товар в результаті значного підвищення його закупівлі; виправданне зростання цін.
ОВЕРДРАФТ (англ. оverdraft перевитрата) форма короткострокового кредиту, надання якого здійснюється списанням засобів о рахунку клієнта банку (понад залишок на рахунку), внаслідок чого утворюється дебетове сальдо. О. використовується, коли величина платежу перевищує залишок засобів на рахунку клієнта
ОВЕРСОЛД (англ. oversold надмірний продаж) різке падіння цін на певний товар на ринку унаслідок значного збільшення його надходження на ринок, невиправдане зниження цін.
ОВЕРТАЙМ (англ. overtime понад термін) переробка, наднормовий час; здійснення вантажно-розвантажувальних операцій в неробочий час за оплату за підвищеним тарифом.
ОГЛЯДОВА РОЗПИСКА документ, що представляється імпортером на митницю для огляду вантажу.
ОГЛЯНУТИЙ ПАПІР цінний папір, власність на яку може бути підтверджена документально.
ОГЛЯНУТІ ТОВАРИ товари, що пройшли перевірку, контроль якості і визнані придатними до постачання, продажу.
ОДЕРЖУВАЧ ВИГОДИ особа, призначена страхувальником на випадок своєї смерті як одержувач (спадкоємєць) страхової суми за договором особистого страхування.
ОДИНИЦЯ АНУЇТЕТА одиниця накопичення резервів в умовах колективного страхування.
ОДИНИЦЯ ВИМІРЮВАННЯ величина, в якій виражаються інші однорідні з нею величини. Розрізняють натуральні, умовно-натуральні і вартісні О.В.
ОДИНИЦЯ НАКОПИЧЕННЯ частка фонду колективного ануїтета, яка визначається шляхом ділення загальної суми фонду на кількість одиниць накопичення.
ОДИНИЦЯ ОПЕРАЦІЇ мінімальна кількість товару або цінних паперів, необхідних для проведення операції купівлі-продажу.
ОДИНИЦЯ РАХУНКУ грошова одиниця, в термінах якої призначаються ціни і ведуться розрахунки, наприклад рубль.
ОДИНИЦЯ СТРАХОВОЇ СУМИ кількісно виражена частина страхової суми, що є основою для встановлення тарифів і обчислення платежів страхувальника.
ОДИНИЦЯ ТОРГІВЛІ на терміновій товарній біржі: стандартний розмір контракту, що припускає постачання визначеної кількості товару; операція може включати 10, 20, 30 контрактів.
ОДИНИЧНА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ попит, при якому процентне скорочення в ціні викликає таке процентне збільшення кількості потрібного товару, що загальний дохід залишається незмінним, або, з іншого боку, таке скорочення кількості потрібного товару у відповідь на збільшення ціни.
ОДИНИЧНИЙ ПОКАЗНИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ чисельна оцінка, що показує відношення конкретного технічного параметра товару до економічного показника, при якому потреби споживача повністю задовольняються.
ОДНОДЕННА ПОЗИКА позика, що надається банком вексельному біржовому брокерові для купівлі перевідних векселів; підлягає поверненню протягом дня; зазвичай поновлюється; у випадку, якщо грошова сума не повертається в строк, брокер зобов'язаний сплатити офіційно встановлений банком для подібних випадків відсоток.
ОДНОКОЛОННИЙ ТАРИФ митні тарифи, що мають один рівень ставок обкладення кожного виду товарів, що імпортуються.
ОДНООСІБНА КОМПАНІЯ компанія, контрольний пакет акцій якої належить одній особі.
ОДНООСІБНЕ ПІДПРИЄМСТВО підприємство, що знаходиться у власності однієї особи або однієї сім'ї.
ОДНОРАЗОВИЙ СТРАХОВИЙ ВНЕСОК платіж за договором довгострокового страхування життя за весь термін його дії, що вноситься замість періодичних річних (щомісячних) внесків.
ОДНОРАЗОВІ ПОДАТКИ податки, які не залежать від діяльності індивідуума.
ОДНОРАЗОВІСТЬ ОПОДАТКУВАННЯ принцип оподаткування, згідно з яким один і той же об'єкт може оподатковуватися певним чином тільки один раз за встановлений законом період часу.
ОДНОСТОРОННІЙ ДОГОВІР договір, який містить обов'язки тільки однієї сторони і права, вимоги іншої; такі договори зустрічаються рідше двосторонніх, до них належать договори позики, дарування і ін.
ОДНОСТОРОННІЙ РИНОК ринок, на якому тільки курс продавця або тільки курс покупця є котируваним.
ОКЛАДНИЙ ЛИСТ документ, що сповіщає платника податків про суму і терміни внесення податкових платежів.
ОКЛАДНІ ПОДАТКИ, ЗБОРИ податки і збори, величина яких встановлюється по ставках, що діють.
ОКТРУА (від фр. octroi подарувало, надання) ввізні мита, що з'явилися у Франції в XIII ст. і стягувалися у міських застав при ввезенні споживчих товарів. Скасовані в кінці XIX на початку XX ст.
ОЛІГАРХІЯ (греч. oligarchia влада небагато) політичне і економічне панування невеликої групи осіб, а також сама така група.
ОЛІГОПОЛІСТИЧНИЙ РИНОК ринок, на якому невелика кількість продавців, вельми чутливих до політики ціноутворення і маркетингових стратегій один одного, торгує з великою кількістю покупців.
ОЛІГОПОЛІЯ (від грец. oligos нечисленний і poleo продаю, торгую) тип ринкової структури галузі господарства в розвинених країнах, при якій невелика кількість великих фірм і компаній на основі неформальних домовленостей контролюють виробництво і збут певних товарів і ринок
ОЛІГОПСОНІЯ (від грец. oligos нечисленний і opsonia купівля) тип ринкової структури, при якій існує монополія покупців визначеного вид товарів; ринкова ситуація, для якої характерне значне перевищення кількості продавців (виробників) товару над обмеженим числом представлених на ринку покупців.
ОМОЛОГАЦІЯ (англ. ornologation) приведення технічних характеристик, параметрів товару, що продається, у відповідність вимогам стандартів або звичаям, запитам країни - споживача товару.
ОНКОЛЬ (англ. on call-до дзвінка, відгуку) - право позичальника поступово користуватися відкритим кредитом, який забезпечується заставою товарів, векселів, цінних паперів. На вимогу кредитора О. може бути припинений у будь-який час.
ОНКОЛЬНА ОПЕРАЦІЯ операція на купівлю реального товару, по якій ціна не фіксується доти, доки цього не зажадає покупець товару.
ОНКОЛЬНИЙ КРЕДИТ короткостроковий кредит, який погашається на першу вимогу.
ОПЕК організація країн експортеров нафти, заснована в 1960 р. низкою країн (Алжир, Еквадор, Індонезія, Ірак, Іран, Кувейт, Лівія, Нігерія, Саудівська Аравія і ін.) з метою координації дій за обсягом продажу і встановлення цін на сиру нафту.
ОПЕРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ оперативні дані про діяльність компанії, поточна звітність.
ОПЕРАТИВНА РЕВІЗІЯ регулярна оцінка стану звітності, що періодично проводиться, фінансово-господарській діяльності підприємства, компанії, здійснювана штатними ревізорами.
ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ поточне виробничо-фінансове і виконавське планування на нетривалі відрізки часу, орієнтоване на доповнення, деталізацію, внесення коректив до намічених раніше планів і графіків робіт.
ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ управління поточними подіями, що включає оперативне планування, оперативний облік, оперативний контроль.
ОПЕРАТИВНИЙ ЛІЗИНГ форма лізингу, при якій лізингова компанія надає лізинготримувачу послугу за змістом і ремонту орендованого майна.
ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК облік виробництва, закупівель, продажів, грошових, кредитних, розрахункових операцій, що проводяться компаніями, банками на додаток до бухгалтерського обліку з метою його забезпечення вхідною інформацією. ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК В БАНКАХ позасистемний облік грошових, розрахункових, кредитних операцій і окремих показників, невідображених в бухгалтерському обліку або відображених в ньому в іншому розрізі.
ОПЕРАТИВНІ ЗАХОДИ відносно короткочасні дії, поточні заходи, обумовлені економічною ситуацією, що склалася.
ОПЕРАТОР 1) людина, що працює на технічному пристрої, комп'ютері; 2) юридична особа, що здійснює операції на біржі.
ОПЕРАЦІЇ АУТРАЙТ (англ. outright) валютні операції, в яких обмінний курс валюти обумовлений заздалегідь, до здійснення операції.
ОПЕРАЦІЇ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ операції фізичних і юридичних осіб, фінансових кредитних установ, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, розрахунками з використанням іноземної валюти, наданням кредитів в іноземній валюті.
ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ метод грошово-кредитної політики держави, що полягає в купівлі або продажу центральним банком цінних паперів на відкритому ринку
ОПЕРАЦІЇ ПОВ'ЯЗАНИХ СТОРІН - передача активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншим пов'язаним сторонам.
ОПЕРАЦІЇ ПОТОЧНОГО ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ операції з купівлі і продажу товарів і послуг за кордоном.
ОПЕРАЦІЇ РЕІМПОРТУ комерційні операції із ввезення з-за кордону раніше вивезених вітчизняних товарів.
ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю .
ОПЕРАЦІЙНА КАРТА, РОБОЧА КАРТА документ, що фіксує час, витрачений робочим на виконання певної роботи, операції або завдання. Кожен восьмигодинний період, відмічений на карті обліку робочого часу, може бути підтверджений декількома робочими картами.
ОПЕРАЦІЙНА ОРЕНДА - оренда інша, ніж фінансова .
ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА система оперативного отримання, фіксації і обробки обліково-бухгалтерської інформації про діяльність підприємства і його підрозділів, що функціонує як на документальній основі (отримання і обробка документів), так і на основі повідомлень, що передаються через засоби зв'язку.
ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНІКА В БАНКАХ сукупність правил і технічних прийомів з оформлення і здійснення розрахунково-грошових операцій, їх обліку і контролю.
ОПЕРАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ завдання за розрахунком майбутньої операції і здійсненням управління операцією.
ОПЕРАЦІЙНИЙ ВАЖІЛЬ прогресивне зростання величини чистого прибутку при збільшенні обсягу продажу, обумовлене наявністю постійних витрат, що не змінюються із збільшенням обсягу виробництва і реалізації продукції.
ОПЕРАЦІЙНИЙ ДЕНЬ частина робочого дня, відведеного для прийому і обслуговування клієнтури в банках і виконання банківських операцій по кредитуванню, розрахункам, прийому і видачі готівки та ін.
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЗАЛ 1) приміщення в банку, де здійснюються клієнтські операції протягом банківського дня; 2) зал для проведення торгів на біржі; 3) місце для торгівлі по певних групах товарів, встановлених правлінням біржі.
ОПЕРАЦІЙНИЙ КРАХ термін характеризує проблеми ринку цінних паперів, що виникають у зв'язку з тим, що багато учасників виявляються не в змозі ефективно здійснювати різко зростаючі обсяги операцій.
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЛІЗИНГ договір оренди, що укладається на термін, менший амортизаційного періоду, що дає можливість лізингодавцю після закінчення договору знову здати майно в оренду.
ОПЕРАЦІЙНИЙ МАКЛЕР маклер, що здійснює операції за дорученням брокерів і за їх рахунок.
ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг .
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ БАНКІВ витрати на проведення банківських операцій за певний період часу.
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ КОМПАНІЇ витрати і платежі, пов'язані з проведенням виробничо-господарських і фінансових операцій за певний період часу
ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ, ВИТРАТИ витрати, пов'язані з висновком операцій і їх здійсненням, включають витрати на пошук і вибір партнерів, оформлення, підписання угод, контроль за їх виконанням.
ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ БАНКІВ доходи і надходження за певний період в результаті проведення банківських операцій.
ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ надходження і платежі фірм, банків, компаній, підприємств, викликані проведенням за певний період фінансових, виробничих, господарських операцій.
ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ КОМПАНІЙ доходи і надходження в результаті проведення за певний період часу виробничо-господарських і фінансових операцій.
ОПЕРАЦІЯ (лат. operatio дія) 1) сукупність взаємозв'язаних дій для рішення єдиного економічного завдання або проблеми, підприємницька операція; 2) угода два або декількох економічних суб'єктів про проведення дій, пов'язаних з купівлею-продажем майна, грошей, цінних паперів, створенням спільного виробництва, наданням позик, виконанням бізнес-операцій .
ОПЕРАЦІЯ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ - господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.
ОПЕРАЦІЯ З ПОПЕРЕДНЬОЮ ПРЕМІЄЮ що набуває при сплаті відомої премії право купити (продати) цінні папір або товари за встановленою ціною протягом певного часу, коли попит значно перевищує пропозицію, відбувається зростання цін і числа операцій, що укладаються, на біржі.
ОПЕРАЦІЯ З ПРЕМІЄЮ опціон що набуває при сплаті відомої премії право купити (продати) цінні папери або товари за встановленою ціною протягом певного часу.
ОПЕРАЦІЯ ЗА РАХУНОК «НОВОГО ЧАСУ» операція на фондовій біржі, що укладається протягом двох днів, що передують новому розрахунковому періоду, дозволяє отримувати відстрочення платежу по операції до наступного розрахункового дня.
ОПЕРАЦІЯ ІЗ ЗВОРОТНЬОЮ ПРЕМІЄЮ що набуває при сплаті певної премії право продати цінні папери або товар за встановленою заздалегідь ціною протягом певного часу.
ОПЕРАЦІЯ НА РЕАЛЬНИЙ ТОВАР операція купівлі-продажу товару, що передбачає її завершення передачею, постачанням реального, наявного у продавця товару, з оплатою у момент його передачі новому власникові.
ОПЕРАЦІЯ СПОТ операція на наявний товар операція на товар з негайною здачею, касова операція - операція з умовою розрахунку і виконання на другий робочий день від її здійснення.
ОПИС АКЦІЙ реєстр номінативних акцій, в якому містяться імена і юридичні адреси акціонерів.
ОПІКУНСТВО здійснення опікунами юридичних дій від імені підопічних їм осіб.
ОПЛАТА ЗА РОБОТУ У ВИХІДНІ ДНІ оплата праці, яка здійснюється відповідно до порядку, встановленого трудового законодавства, тобто може компенсуватися за угодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі.
ОПЛАТА ОБЛІГАЦІЙ 1) викуп облігацій після закінчення встановленого терміну; 2) повернення засобів, отриманих по позиці.
ОПОДАТКОВАНИЙ ОБІГ обіг, обсяг реалізації товарів, з якого стягується податок з обігу.
ОПОЗИЦІЯ (лат. oppositio зіставлення) 1) протидія, опір ч.-н. діям, поглядам, зіставлення своїх поглядів, своєї політики іншим поглядам, іншій політиці; 2) група осіб усередині я.-н. товариства, організації, колективу, що здійснює політику протидії, опору більшості (наприклад, парламентська О.).
ОПОРТУНІЗМ (від латів. opportunus зручний, вигідний) 1) прагнення однієї з договірних сторін при укладенні угоди сформулювати умови угоди так, щоб досягти переваг відносно партнера, з яким полягає угода, перекласти на нього велику частину витрат; 2) пристосувальництво, безпринципність.
ОПТИМАЛЬНА ЦІНА ціна, отримана на основі об'єктивних обумовлених оцінок витрат і доходу від реалізації товару, послуги.
ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ планування на основі економіко-математичних методів і моделей, що дозволяє вибрати зі всіх можливих, допустимих якнайкращий план, що характеризується максимальним значенням цільової функції (критерію оптимальності).
ОПТИМАЛЬНИЙ ПОЗИТИВНИЙ ВИПУСК рівень випуску, обсяг виробництва продукції, що максимізував масу прибутку фірми.
ОПТИМАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ розподіл благ між споживачами таким чином, що будь-який перерозподіл, здійснюваний з метою краще задовольнити бажання одних споживачів, приводить до погіршення задоволення інших.
ОПТИМАЛЬНІСТЬ (від латів. optimus якнайкращий) найбільш сприятливий, якнайкращий спосіб економічної поведінки, економічних дій.
ОПТИМІЗАЦІЯ в найбільш загальному випадку: вибір якнайкращого (оптимального) варіанту з безлічі можливих. В економіці визначення значень економічних показників, при яких досягається оптимум, тобто оптимальний, якнайкращий стан системи.
ОПТОВА ЗНИЖКА знижка, залежна від величини партії товару, що купується.
ОПТОВА ТОРГІВЛЯ торгівля великими партіями товарів, продаж оптовим покупцям, що споживають товари в значній кількості або продають їх потім уроздріб.
ОПТОВА ЦІНА ціна товару, що продається великими партіями (оптом).
ОПТОВА ЦІНА ПІДПРИЄМСТВА ціна, по якій підприємства реалізують свою продукцію один одному; включає собівартість продукції, податок на додану вартість і прибуток підприємства.
ОПТОВИЙ ЯРМАРОК великий регулярний або разовий (щорічний) ринок товарів широкого споживання, на якому зосереджені і демонструються різноманітні товари для ознайомлення з ними потенційних покупців і висновку оптових торгових операцій за виставленими зразками.
ОПЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ цінний папір, що надає її власникові право купувати або продавати інші цінні папери або іноземну валюту за певною ціною протягом певного часу.
ОПЦІОН (нім. оption від лат. optio (optionis) вибір) право вибору способу, форми, обсягу, техніки виконання зобов'язання, надане одній із сторін умовами договору (контракту), або право відмови від виконання зобов'язання при обставинах, обумовлених договором.
ОПЦІОН БЕЗ ГРОШЕЙ опціон, що не має самостійної цінності.
ОПЦІОН БЕЗ ПОКРИТТЯ опціон, продавець якого не захищений на випадок використання покупцем свого права не на користь продавця, тобто опціон, не захищений паралельною протилежною операцією.
ОПЦІОН З ПОВЕРНЕННЯМ опціон на продаж, що надає його власникові право продати вказаний в опціоні товар по максимально високій ціні протягом визначеного періоду часу.
ОПЦІОН З ПОКРИТТЯМ опціон на продаж, паралельно з яким розміщена протилежна по напряму операція на покупку ф'ючерсних контрактів.
ОПЦІОН НА КУПІВЛЮ опціон, що дає право, але не зобов'язує купити ф'ючерсний контракт, товар або іншу цінність за заздалегідь встановленою ціною.
ОПЦІОН НА ПРОДАЖ опціон, що дає право, але що не зобов'язує продати ф'ючерсний контракт або іншу цінність (окрім товару) за заздалегідь встановленою ціною.
ОПЦІОН НА ПРОЦЕНТНУ СТАВКУ опціон, який повинен бути сплачений заздалегідь по певній процентній ставці.
ОПЦІОН ПОКУПЦЯ опціон, по якому покупцеві надається право купити певний ф'ючерсний контракт за обумовленою ціною з попередньою премією.
ОПЦІОН ПРИ ГРОШАХ опціон, що володіє самостійною цінністю.
ОПЦІОН ПРИ СВОЇХ опціон, базисна ціна якого дорівнює поточній ф'ючерсній ціні.
ОПЦІОН ПРОДАВЦЯ опціон, при якому продавцеві надається право продати певний ф'ючерсний контракт за обумовленою ціною із зворотною премією.
ОПЦІОН ПУТ право продажу ф'ючерсного контракту, товару або іншої цінності за заздалегідь встановленою ціною.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ організації і їх підрозділи, що володіють правом ухвалювати управлінські рішення в межах їх компетенції і стежити за виконанням ухвалених рішень
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА поділ економічного об'єкту, підприємств, компаній, установи на підрозділи, відділення, відділи, цехи, лабораторії, ділянки, групи з метою впорядкування управління, налагодження взаємодії ланок, встановлення підлеглості і супідрядності, відповідальності.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА встановлення виду, типу, способу структурної побудови підприємства, компанії, фірми відповідно до правових норм, передбачених законодавством, цивільним кодексом (державне підприємство, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство і ін.), і створення на цій основі адекватної організаційної структури.
ОРГАНІЗАЦІЯ (фр. organisation, від лат. organize надаю стрункого вигляду) 1) будова, пристрій чого-н., 2) сукупність людей, груп, об'єднаних для досягнення цілі, рішення, завдання на основі принципів розподілу праці, розділення обов'язків і ієрархічної структури; суспільне об'єднання, державна установа.
ОРГАНІЦИЗМ псевдонаукова течія, що уподібнює економічну систему живому організму з властивими йому життєвими фізіологічними процесами і способами управління цими процесами.
ОРДЕР письмове розпорядження, на видачу (витратний О.), отримання (прибутковий О.) матеріальних цінностей або готівки, на право проведення інших операцій.
ОРДЕРНА КНИГА книга з бланками ордерів.
ОРДЕРНИЙ ЧЕК чек, виписаний на користь певної особи.
ОРЕНДА - угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.
ОРЕНДНА ПЛАТА грошова оплата права користування майном, що орендується.
ОРЕНДНАСТАВКА ВІДСОТКА - ставка відсотка, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової оренди на початок строку оренди .
ОРТОДОКСАЛЬНІСТЬ (від грец. orthodoxos правовірний) послідовність, схильність твердо дотримуватися певних переконань, суворо дотримуватися правил і лінії дій.
ОСВІТНІ ВАУЧЕРИ державні грошові сертифікати, що видаються батькам учнів для використання їх як плата за навчання.
ОСІДАННЯ ВНЕСКІВ показник, що характеризує відношення приросту внесків за звітний рік до загальної суми оборотів по приходу внесків; обчислюється у відсотках. О.В. - це показник рухливості внесків, що зберігаються в ощадних установах
ОСНОВНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА заробітна плата, нарахована робітникам і службовцям за час праці і виконання роботи на підприємстві.
ОСНОВНА СУМА ОБЛІГАЦІЇ номінальна вартість облігації (не рахуючи відсотків), яка повинна бути виплачена її пред'явникові при настанні термінів погашення.
ОСНОВНА СУМА ПОДІЛУ БОРГУ сума боргу за вирахуванням відсотків по боргу.
ОСНОВНАДІЯЛЬНІСТЬ - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу .
ОСНОВНІ ЗАСОБИ - матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк).
ОСНОВНІ РАХУНКИ рахунки бухгалтерського обліку, в яких враховуються господарські засоби підприємства і їх джерела.
ОСНОВНІ СТАТТІ БАЛАНСУ головні показники балансового звіту підприємства, банку: рівень ліквідності, співвідношення обсягу валового прибутку і величини обігу, чистого і валового прибутку, кредитів і величини обігу та ін.
ОСОБИСТИЙ ДОХІД грошовий дохід працівника, що складається із заробітної плати і додаткових платежів, включаючи дивіденди, відсотки, ренту, премії, трансферти.
ОСОБИСТІ ЗАОЩАДЖЕННЯ частина грошових доходів населення, що не використовується на споживання, а відкладається з метою накопичення.
ОСОБИСТІ ПОДАТКИ прямі податки, що стягуються залежно від доходу оподаткування даної особи з урахуванням наданих йому пільг.
ОСОБЛИВИЙ РАХУНОК рахунок покупця, замовника, відкритий в банку по місцю знаходження постачальника продукції для оплати постачань, що документально акцептуються представником замовника.
ОСОБЛИВИЙ РЕЖИМ КРЕДИТУВАННЯ система мір банківської дії, вжита до підприємств і організацій, що не виконують зобов'язання перед банком.
ОСОБОВИЙ РАХУНОК бухгалтерський рахунок, призначений для обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами: фізичними і юридичними особами, включаючи фінансові, кредитні установи, а також органи державної влади.
ОСТАТОЧНИЙ РОЗРАХУНОК ЗА ПРОГРАМОЮ З ВИЗНАЧЕНОЮ ВИПЛАТОЮ - дія підприємства, якою анулюються всі подальші зобов'язання щодо частини або повного обсягу виплат за програмою з визначеною виплатою, зокрема одноразова сплата грошовими коштами учасникам програми.
ОФЕРЕНТ продавець, що заявляє про своє бажання продати товар, послуги на певних умовах.
ОФЕРТА (від лат. offero пропоную) письмова або усна пропозиція однієї особи (оферента), зроблена іншій особі (акцептанту) і повідомлення, що містить, бажання укласти з ним цивільно-правовий договір.
ОФІЦІЙНА ОБЛІКОВА СТАВКА процентна ставка центрального банку, використана ним в їх операціях з комерційними банками і іншими кредитними інститутами при купівлі (обліку) державних короткострокових зобов'язань і переобліку приватних комерційних векселів.
ОФІЦІЙНИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС курс іноземної валюти, що офіційно встановлюється державою.
ОФІЦІЙНІ РЕЗЕРВИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ офіційні запаси в іноземній валюті, резерви, призначені для забезпечення вимог уряду по оплаті поточних і короткострокових зобов'язань; є активом в платіжному балансі країни.
ОФІЦІЙНІ РЕЗЕРВНІ ОПЕРАЦІЇ покупка і продаж центральним банком країни іноземної валюти.
ОФСЕТНА ОПЕРАЦІЯ 1) операція, що передбачає залік купівлі-продажу цінних паперів і інших фінансових інструментів; 2) операція, що припиняє зобов'язання сторін на ф'ючерсній біржі; 3) компенсаційна операція на відкритій товарно-ф'ючерсній біржі без безпосереднього товарного покриття перед купівлею-продажем контракту.
ОФСЕТНІ ОПЕРАЦІЇ операції, пов'язані з ліквідацією або відкупом ф'ючерсних контрактів.
ОФШОР (англ. off-shore поза берегом) фінансові центри, що привертають іноземний капітал шляхом надання спеціальних податкових і інших пільг іноземним компаніям, зареєстрованим в країні розташування центру.
ОФШОРНІ КОМПАНІЇ іноземні компанії, зареєстровані в офшорних центрах держав, що надають їм особливі пільги.
ОФШОРНІ ЦЕНТРИ, ЗОНИ невеликі держави або території, що привертають іноземні капітали за допомогою надання податкових і інших пільг при проведенні фінансово-кредитних операцій з іноземними резидентами і в іноземній валюті.
ОХОРОНА ПРАЦІ система забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників в процесі трудової діяльності, що включає правові, соціально-економічні; організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи.
ОХОРОНЕЦЬ ВЗАЄМНОГО ФОНДУ комерційний банк або трастова компанія з певним цензом, які зберігають гроші і цінні папери, що знаходяться у власності інвестиційної компанії відкритого типу, і плани купівлі акцій акціонерами даного банку або компанії.
ОЦІНКА ВАРТОСТІ визначення вартості об'єктів (майна, будов, основних засобів), офіційна оцінка, що проводиться при оподаткуванні, страхуванні, приватизації, спадкоємстві, оренді, викупі майнових цінностей або з метою їх обліку.
ОЦІНКА МАЙНА вираз в грошовому вимірюванні відображений в бухгалтерському обліку окремих видів господарських засобів і джерел.
ОЦІНКА СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ вираз в грошовому вимірюванні відображених в бухгалтерському балансі видів господарських засобів і джерел їх походження: капітальних і фінансових вкладень; основних засобів і нематеріальних активів; сировини, матеріалів і готової продукції; незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів.
ОЦІНКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ вираз в грошовому вимірюванні вартості цінних паперів.
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЕЛИЧИН значення економічних величин, на які слід розраховувати виходячи з економічного прогнозу або розрахунку.
ОЩАДНА КВОТА відношення суми приросту заощаджень до суми грошових доходів населення за рік.
ОЩАДНА КНИЖКА документ, що видається вкладникові ощадним банком. Підтверджує відкриття особового рахунку, наявність і суму внеску, відображає рух засобів по рахунку.
ОЩАДНА НЕТТО-СТАВКА частина річної ставки, яка відкладається в резерв страхових внесків.
ОЩАДНИЙ ВНЕСОК грошові кошти, внесені фізичними особами на зберігання в банки і ощадні установи з метою отримання відсотків.
ОЩАДНИЙ СЕРТИФІКАТ грошовий документ у формі письмового свідоцтва ощадного банку або іншої кредитної установи про внесок грошових коштів, що засвідчує право вкладника після закінчення встановленого терміну отримати назад внесок і відсотки по ньому.
ОЩАДНІ БАНКИ різновид кредитних установ, що спеціалізуються на залученні грошових заощаджень і тимчасово вільних засобів населення у формі ощадних внесків, по яких виплачуються відсотки.
ОЩАДНІ МАРКИ одна з форм організації дрібних заощаджень.

П

ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ (англ. public relations суспільні відносини) некомерційні відносини з громадськістю, створення сприятливої думки про виробника товарів або послуг не тільки серед потенційних клієнтів, але і у преси, різних громадських організацій, виборних установ.
ПАГАМЕНТ – оплата готівкою.
ПАЙ грошовий внесок або частка в загальному капіталі фірми, компанії, товариства, кооперативу, що доводиться на дану фізичну або юридичну особу.
ПАЙОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ відповідальність члена групи в межах його частки зобов'язань.
ПАЙОВА ВЛАСНІСТЬ частина доходів, майна, інших цінностей, на яку має право претендувати один з учасників загальної справи, колективних власників, спадкоємців.
ПАЙОВА УЧАСТЬ спільне разом з іншими партнерами вкладення фінансових ресурсів в справу з метою створення нових підприємств і фірм на основі кооперації декількох підприємств і організацій.
ПАЙОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ зобов'язання за участю декількох кредиторів або декількох боржників. Згідно з таким зобов'язанням кожен з кредиторів має право вимагати виконання, а кожен з позичальників зобов'язаний виконати зобов'язання.
ПАЙОВИЙ ВНЕСОК внесок члена кооперативної організації, становить основу формування власного майна кооперативу.
ПАЙОВИЙ КАПІТАЛ капітал, складений з внесених пайовиками паїв.
ПАЙОВИЙ ФОНД сукупність внесків (паїв) членів виробничого кооперативу для спільної підприємницької діяльності.
ПАЙОВИК особа, що внесла пай і стала у зв'язку з цим членом товариства, до якого внесений пай.
ПАЙС, ПАЙСА 1) рахунково-грошова одиниця і дрібна монета Індії, що карбувалася з XVIII ст.; 2) сучасна розмінна монета Бангладешу, Індії, Непалу, Пакистану. Складає одну соту частину рупії.
ПАКЕТ ЦІННИХ ПАПЕРІВ партія цінних паперів на велику суму.
ПАКЕТНА ЛІЦЕНЗІЯ ліцензія, в якій разом з наданням прав на використання об'єкту ліцензіар примусово включає, нав'язує ліцензіату інші об'єкти.
ПАЛИЧНЕ ОПОДАТКУВАННЯ форма поземельного оподаткування в Росії в XVI-XVII ст., одиницею оподаткування якої була соха. Замінено в XVII ст. подвірним податком.
ПАОЛО (італ. paolo) срібна монета, італійський гріш Папської області, що була в обігу до 1866 р.
ПАПЕРОВІ ГРОШІ грошові знаки, віддруковані на спеціальному папері, які держава прирівнює до офіційних грошей. П.Г. є, по суті, декретними (умовними) грошима, оскільки їх справжня вартість, вимірювана витратами на виготовлення паперового знаку, банкноти, набагато нижче вказаного на знаку номінала.
ПАРА (тур .рага шматок) 1) монета Югославії, одна сота динара; 2) срібна монета Туреччини, що чеканилася з XVII ст. З 1930 р. використовується тільки як рахункова одиниця, рівна 1/400 турецької ліри.
ПАРАДОКС ВАРТОСТІ суперечність, що полягає в тому факті, що найбільш потрібний продукт, наприклад вода, коштує набагато дешевше, ніж менш потрібне людям золото.
ПАРАДОКС ЗАОЩАДЖЕННЯ суперечність, що полягає в тому факті, що спроба збільшити заощадження призводить до зменшення їх обсягу, що пов'язане із зростанням пропозиції грошей ощадним банкам, зменшенням ставки депозитного відсотка у зв'язку з чим загальний обсяг заощаджень скорочується.
ПАРАЛЕЛЬНА ВАЛЮТА гроші, щ є в обігу в країні, але відмінні від її основної валюти. Наприклад, якщо як гроші признаються і золото, і срібло, то срібні гроші є П.В.
ПАРАЛЕЛЬНА ОПЕРАЦІЯ товарообмінна операція, пов'язана з іншою операцією наявністю двох взаємодіючих договорів, згідно з яким продавець товару зобов'язується протягом певного терміну здійснити контркупівлю.
ПАРАЛЕЛЬНИЙ РИНОК ПОЗИКОВИХ КАПІТАЛІВ кредитний ринок, що періодично виникає паралельно з традиційно функціонуючим ринком позикових капіталів.
ПАРАСОЛЬКА ЦІН підтримка цін, встановлених фірмою-лідером, товарним монополістом.
ПАРИТЕТ КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ співвідношення двох або декількох грошових одиниць, валют різних країн, встановлене за їх купівельною спроможністю щодо певного набору товарів і послуг.
ПАРИТЕТНА ЦІНА ціна на сільськогосподарську продукцію, що дозволяє фермерові за незмінний обсяг продукції отримувати грошовий дохід, достатній для купівлі стабільного набору несільскогосподарських споживчих благ і послуг.
ПАРИТЕТНИЙ КУРС розрахунковий курс в міжнародному платіжному обігу, заснований на паритеті валют.
ПАРИТЕТНИЙ ОПЦІОН опціон на купівлю або продаж ф'ючерсного контракту, ціна якого дорівнює ціні реалізації мінус премія (для опціону на купівлю) і ціні реалізації плюс премія (для опціону на продаж).
ПАРТНЕРСТВО юридична форма організації підприємства, що займає проміжне місце між індивідуальним (сімейним) підприємством і компанією з обмеженою відповідальністю; є спільним підприємством декількох осіб (фізичних, юридичних), кожне з яких бере участь в ньому тільки своїм капіталом.
ПАРТНЕРСЬКИЙ КРЕДИТ довірчий кредит, що надається надійним фірмам на здійснення короткочасних непередбачених витрат.
ПАСИВ (від лат. passivus недіяльний) частина бухгалтерського балансу, яка показує джерела формування засобів підприємства тощо та їх приналежність.
ПАСИВ СПОЖИВАЧА ситуація, коли задоволення споживача від купівлі виявляється менше, ніж слід було б чекати з урахуванням ціни, або взагалі не наступає.
ПАСИВИ всі офіційні вимоги по відношенню до економічного суб'єкта.
ПАСИВНЕ САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСУ перевищення товарного імпорту країни над її товарним експортом.
ПАСИВНИЙ ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС пасивне сальдо платіжного балансу, зовнішній платіжний баланс держави, в якому сума платежів і закордонних витрат перевищує надходження з-за кордону.
ПАСИВНИЙ ТОРГОВИЙ БАЛАНС пасивне сальдо торгового балансу, торговий баланс держави, в якому імпорт товарів переважає над експортом.
ПАСИВНІ РАХУНКИ рахунки бухгалтерського обліку, на яких враховуються джерела власних і позикових засобів.
ПАСПОРТ ОПЕРАЦІЇ базовий документ валютного контролю, що оформлюється експортером в банку і містить відомості про зовнішньоекономічну операцію.
ПАСТКА економічна ситуація, що нагадує замкнуте коло; становище, в якому спроба вийти з кризи одним шляхом веде по іншому шляху до тієї ж кризи.
ПАТЕНТ 1) свідоцтво, що видається винахідникові, виняткове право на використання винаходу; 2) документ, що надає право на певне заняття при дотриманні встановлених умов і внесенні платежу (патентного збору).
ПАТЕНТНЕ МИТО плата за надання права на використання винаходів, зафіксованих виданим патентом.
ПАУШАЛЬНА СУМА (від pauchal - сумарний) 1) загальна сума платежів, що витікають із зобов'язань, розрахунків між державами, підприємствами, фізичними особами, без диференціації на складові частини; 2) у податковій практиці загальна сума нарахованих податків без розподілу .
ПАУШАЛЬНА ЦІНА ціна різнних за якістю товарів, що встановлюється в цілому, в середньому, незалежно від індивідуальних якостей, сортів окремих одиниць товару.
ПАУШАЛЬНИЙ ПЛАТІЖ винагорода за право користування предметом ліцензійної угоди до отримання прибутку від його використання; є ціною ліцензії.
ПДВ – частина новоствореної вартості, що сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.
ПЕНІ, ПЕНС 1) англійська монета, що карбувалася з XI ст. з срібла, міді, бронзи; 2) розмінна монета Великобританії, складова однієї сотої частки фунта стерлінгів; 3) розмінна монета Фінляндії, рівна одній сотій частці фінської марки.
ПЕНСІЙНА КАСА провідна установа щодо страхування пенсій і допомоги шляхом акумуляції і перерозподілу страхових внесків своїх членів.
ПЕНСІЙНІ ФОНДИ фонди, що створюються підприємствами і організаціями для виплати пенсій і допомоги своїм працівникам.
ПЕНСІЯ (лат. pensio платіж) грошове забезпечення, регулярні грошові виплати, що надаються громадянам, які досягли пенсійного віку, у зв'язку з інвалідністю, при втраті годувальника та в інших передбачених законом випадках.
ПЕНСІЯ З ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПЛАНОМ пенсія або рента, до складу якої входить, окрім щорічного доходу, дохід від інвестицій страхової компанії.
ПЕНЯ штрафна санкція за несвоєчасне виконання фінансових зобов’язань.
ПЕРВИННА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ вартість основних засобів при їх прийомі на облік на підприємстві, вартість придбання устаткування, будівництва будівель, споруд.
ПЕРВИННА ПОДАТКОВА ЗНИЖКА часткове або повне звільнення від сплати податків, що надається підприємству в початковий період його діяльності, як правило, на якийсь час, необхідне для освоєння технології, устаткування.
ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ розповсюдження, передача, перехід цінних паперів від їх емітента в руки першого власника в результаті первинного продажу.
ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ринок, на якому емітентом реалізуються знов випущені цінні папери.
ПЕРВИННІ ДОХОДИ згідно з марксистською політичною економією: доходи, що виникають у сфері матеріального виробництва і є первинним джерелом доходів у царині обігу, які потім перерозподіляються, утворюючи вторинні доходи організацій і осіб, що не беруть участь в матеріальному виробництві.
ПЕРВИННІ ЧИННИКИ ВИРОБНИЦТВА чинники, що використовуються у виробництві товарів і послуг. До таких чинників належить земля (природні багатства), праця, капітал.
ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ - iсторична (фактична) собiвартiсть необоротних активiв у сумi грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активiв.
ПЕРЕВЕРНУТІ ГОЛОВА І ПЛЕЧІ графік зміни ринкової ціни на товар, що використовується під час аналізу ринку.
ПЕРЕВИРОБНИЦТВО перевищення пропозиції продукції над попитом, збільшення запасів продукції внаслідок нездатності реалізувати її через попит, що зменшився. ПЕРЕВИТРАТА перевищення витрати грошових коштів порівняно з раніше наміченими, запланованими на основі норм, балансів, бюджетів.
ПЕРЕВІДНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, надає особі, на користь якої він відкритий, право на підставі даного акредитиву відкривати акредитив в іншому банку на користь інших осіб.
ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗИ експериментальна перевірка заздалегідь прийнятого, зробленого припущення.
ПЕРЕГРІВШИ ЕКОНОМІКУ надмірне фінансування економічного зростання, перекредитування, надмірне вкладення державних коштів в економіку, це загрожує надмірним дефіцитом державного бюджету і інфляцією.
ПЕРЕДАВАЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ документ, що видається зареєстрованою особою і містить вимогу здійснити передачу акцій, записаних на її ім'я в реєстрі акціонерного товариства.
ПЕРЕДБАЧЕНЕ ХЕДЖУВАННЯ вид хеджування, вельми поширений в даний час, полягає в купівлі або продажі ф'ючерсного контракту ще до того моменту, як здійснена операція з реальним товаром.
ПЕРЕДБАЧУВАНИЙ ЛІДЕР страховик, готовий перейняти на себе основну частку ризику в страхуванні.
ПЕРЕДИСКОНТНА СТАВКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ офіційна облікова ставка, вжита центральним банком при наданні засобів комерційним банкам і іншим кредитним інститутам і при переобліку приватних комерційних векселів.
ПЕРЕДИСКОНТНІ ОПЕРАЦІЇ міжбанківські кредитні операції, засновані на переобліку комерційних векселів.
ПЕРЕДПЛАТНИК продавець опціону, зобов'язаний передати при опціоні на купівлю або прийняти при опціоні на продаж предмет опціону за заздалегідь узгодженою ціною протягом встановленого періоду.
ПЕРЕДЧАСНА ІНФЛЯЦІЯ інфляція, що виникає в економіці до досягнення повної зайнятості.
ПЕРЕКАРБОВУВАННЯ карбування нових монет з переплавлених старих.
ПЕРЕКЛАДЕННЯ БОРГУ що відбувається за угодою між боржником і третьою особою заміна боржника в борговому зобов'язанні.
ПЕРЕКЛАДЕННЯ ВНЕСКІВ операції, що виконуються ощадними касами або банками за дорученням вкладників.
ПЕРЕКЛАДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ТЯГАРЯ перенесення на певних платників податків, найчастіше на покупців, частини або всього податкового тягаря шляхом підвищення цін або зменшення виплат, що надаються ним.
ПЕРЕКЛАДНІ ОПЕРАЦІЇ переказ грошових коштів за дорученням їх власників, розпорядників - фізичних і юридичних осіб.
ПЕРЕМІЩЕНИЙ ВЕКСЕЛЬ цінний папір (чек, перевідний вексель), який може бути сплачений в будь-якому місці, незалежно від місця видачі.
ПЕРЕОБТЯЖЕНИЙ РИНОК ринок якого-небудь виду цінних паперів або якого-небудь виду товару, на якому продавців значно більше, чим покупців.
ПЕРЕОЦІНЕНАВАРТІСТЬ вартiсть необоротних активiв пiсля їх переоцiнки.
ПЕРЕОЦІНКА зміна суми оцінки, нова оцінка вартості товарів, основних засобів, майна, зміна номінальній вартості внесків у зв'язку з матеріальним і моральним зносом, інфляцією, рухливістю цін.
ПЕРЕОЦІНКА ВНЕСКІВ трансформація суми внесків в кредитних установах.
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ зміна первинної вартості основних засобів у зв'язку із зміною цін на матеріали, зростанням продуктивності праці та іншими чинниками, що впливають на зіставність цін на основні засоби.
ПЕРЕОЦІНКА ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ зміна оцінної вартості товарно-матеріальних цінностей у зв'язку із зміною цін, зниженням ціни товарів і так далі.
ПЕРЕРАХУВАННЯ безготівковий розрахунок, переказ грошових коштів з одного рахунку на іншій.
ПЕРЕРАХУНОК зміна раніше намічених або нарахованих сум платежів, виплат у зв'язку із зміною умов, обставин (зміна цін, тарифів, податкових ставок, заробітної плати, відсотків).
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ДОХОДІВ вилучення частини доходів у одних осіб з метою їх передачі іншим особам або добровільна передача доходів одними особами іншим.
ПЕРЕРОЗПОДІЛ ЗАСОБІВ 1) передача грошових і матеріальних коштів одними суб'єктами іншим; 2) зміна цільового призначення засобів.
ПЕРЕСІЧЕНИЙ РИНОК ситуація на біржі, при якій запропонована брокером ціна вище за мінімальний запит іншого брокера і навпаки.
ПЕРЕСТРАХОВКА розмовна назва надмірних заходів із запобігання ризику.
ПЕРЕСТРАХОВКА страхування одним страховиком (перестрахувальником або цедентом) згідно з певним договором умов ризику виконання всіх або частини своїх зобов'язань перед страхувальником у іншого страховика (перестрахувальника або цесіонарія).
ПЕРЕСТРАХОВКА З РОЗПОДІЛЕНИМ ЗБИТКОМ форма перестраховки, при якій щорічна ставка перестраховочної премії визначається як сума ексцедентів збитку страховика на певний термін (звичайно 5 років).
ПЕРЕУСТУПКА передача третій особі прав стосовно другої особи з боку власника цих прав (першої особи).
ПЕРЕХІДНІ ЗАЛИШКИ невикористані в поточному році засоби, ресурси, перехідні наступного року.
ПЕРЕХРЕСНА ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ еластичність, що показує, як зміниться попит на товар А при зміні ціни товару В на один відсоток.
ПЕРЕХРЕСНЕ СУБСИДУВАННЯ фіксація цін на рівні, що перевищує загальні середні витрати виробництва товарів і послуг в певній галузі за рахунок перерозподілу цінового навантаження серед різних груп споживачів.
ПЕРСОНАЛ особовий склад установи, підприємства, фірми або частина цього складу, виділена за ознакою характеру виконуваної роботи, наприклад управлінський П., обслуговуючий П.
ПЕРСОНАЛ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ персонал, що включає працівників зайнятих на роботах по будівництву будівель і споруд, зокрема на будівництві тимчасових (нетитульних) будівель, споруд, пристосувань і пристроїв, здійснюваних за рахунок накладних витрат.
ПЕРСОНАЛЬНА ПОЗИКА персональний кредит, який на відміну від комерційного дається фізичній особі для особистих витрат; розмір такого кредиту невеликий, повертається у вигляді щомісячних виплат.
ПЕРШИЙ РИЗИК в майновому страхуванні: схема відшкодування збитків, при якому збиток, менший, ніж страхова сума, відшкодовується в повному обcягу, а збиток, що перевищує страхову суму, тільки у розмірі страхової суми.
ПЕРШОКЛАСНИЙ ВЕКСЕЛЬ вексель, який враховується з вищим дисконтом.
ПЕСЕТА (peseta зменш. від peso) 1) срібна розмінна монета, що карбувалася в XVIII ст. в Іспанії і Мексиці; 2) грошова одиниця Іспанії, введена в 1859 році, ділиться на 100 сентімо.
ПЕСО (ісп. peso вага) 1) срібна монета, яка карбувалася з 1497 р., а потім набула розповсюдження в іспанських володіннях в Америці; 2) грошова одиниця Болівії, Гвінєї-Бісау, Домініканської Республіки, Колумбії, Куби, Мексики, Уругваю, Філіппін, Чилі.
ПИТОМА ВИТРАТА РЕСУРСІВ витрати в натуральному або грошовому еквіваленті ресурсу даного вигляду на виробництво одиниці продукції.
ПИТОМА ЦІНА середня ціна товарної одиниці, статистичний показник руху цін в міжнародній торгівлі.
ПІАСТР (італ. piastra, сокр. від piastra d 'argento плитка срібла) 1) одна з назв срібної монети песо; 2) сучасна розмінна монета Єгипту, Лівану, Сирії, Судану, рівна одній сотій частці фунта.
ПІБОР (англ. PIBOR Paris Interbank Offered Rate) процентна ставка, по якій паризькі банки надають короткострокові кредити першокласним банкам.
ПІДВИЩЕНИЙ ВІДСОТОК відсоток приведення капіталовкладень на майбутній період часу до їх вартості в поточному періоді, обчислений з урахуванням ризику капіталовкладень.
ПІДЗВІТНІ ОСОБИ особи, що отримали грошові суми під звіт для майбутніх витрат.
ПІДЗВІТНІ СУМИ грошові суми, видані підзвітним особам на майбутні витрати.
ПІДКРІПЛЮЮЧА РЕКЛАМА різновид рекламної діяльності, направлений на те, щоб запевнити нинішніх покупців в правильності зробленого ними раніше вибору.
ПІДЛЯГАЮЧЕ ЗБЕРІГАННЮ СВІДОЦТВО свідоцтво, що видається установами Ощадбанку при прийомі на зберігання облігацій громадян.
ПІДПИСИ НА БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТАХ один з обов'язкових реквізитів розрахунково-платіжних документів (чеків, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень). Розрахунково-грошові документи, що надаються в банк підприємствами і організаціями, оформлюються двома підписами посадових осіб, відповідальних за правильність відомостей, що містяться в документах.
ПІДПИСНИЙ КОЕФІЦІЄНТ число акцій, яке треба мати, щоб отримати право на одну нову акцію того ж емітента.
ПІДПИСНИЙ КОНСОРЦІУМ консорціум, синдикат, що гарантує реалізацію позики або розміщення нових цінних паперів.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА МОНОПОЛІЯ ринкова ситуація, в якій один або невелике число виробників, продавців займають панівне становище в галузі.
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ТАЄМНИЦЯ винаходи, секрети виробництва, ноу-хау, методи управління фінансами, маркетингом, що зберігаються на користь фірми в таємниці від конкурентів.
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ХИСТ набір якостей, умінь, здібностей людини, що дозволяють їй знаходити і використовувати краще поєднання ресурсів для виробництва, продажу товарів, ухвалювати розумні послідовні рішення, створювати і застосовувати нововведення, йти на допустимий, виправданий ризик.
ПІДРЯД договір, за яким одна сторона (підрядчик) зобов'язується під свою відповідальність виконувати за завданням іншої сторони (замовника) певну роботу з використанням власних матеріалів або матеріалів замовника за певну плату.
ПІДРЯДНИЙ СПОСІБ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА основна організаційна форма здійснення будівельно-монтажних робіт будівельними і монтажними організаціями на основі підрядних договорів із замовниками.
ПІДРЯДНИК (ПІДРЯДЧИК) - юридична особа, яка укладає будівельний контракт, виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх замовникові .
ПІДСУМКОВИЙ ІМУНІТЕТ звільнення від обов'язку платити податки, надане окремим фізичним і юридичним особам відповідно до національного і міжнародного права.
ПІДТВЕРДЖЕНИЙ АКРЕДИТИВ акредитив, що має гарантію банку, через який проводитиметься оплата акредитиву, підтверджує, що вказана в ньому сума буде виплачена незалежно від надходження засобів з банку, в якому акредитив був відкритий.
ПІДТОВАРНА ПОЗИКА оплата частини товару і кредит під забезпечення майбутніх постачань.
ПІДТРИМКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ наявність достатньої кількості заявок, наказів на купівлю певного виду цінних паперів на ринку, необхідне для підтримки їх ціни, протистояння тенденціям пониження ринкового курсу даних цінних паперів.
ПІДТРИМУВАНА МАРЖА мінімальна сума, яку клієнт-покупець повинен тримати на своєму маржевому рахунку, в депозиті у брокера до завершення операції.
ПІКОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ встановлення ціни за використання споруд і устаткування або за товар і послугу на більш високому рівні, коли попит на них вищий, і на нижчому, коли попит нижчий.
ПІЛЬГА часткове або повне звільнення від виконання певних зобов'язань, перевага, додаткове право, що надається певним категоріям громадян або окремим організаціям, підприємствам, регіонам.
ПІЛЬГОВА ОБМОВКА обмовка, яка включається в контракт з продажу товарів, знімає відповідальність з продавця за порушення гарантії або невідповідність кондиції або за те і інше.
ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД період часу, протягом якого сума основного боргу за кредитом не погашається.
ПІЛЬГОВИЙ ТАРИФ 1) митний тариф, що передбачає мінімальні ставки митного обкладення товарів, що імпортуються, для країн імпортерів, що мають режим найбільшого сприяння в торгівлі; 2) тариф оплати послуг, зменшений відповідно до пільг, що надаються.
ПІСЛЯПЛАТА спосіб розрахунків одержувача товарів з їх відправником, інкасування прибутку за відвантажені товари, при якому транспортна організація або поштова служба бере на себе зобов'язання видати вантаж тільки після оплати одержувачем оголошеної цінності доставленого.
ПІСТОЛЬ (фр. pistole) старовинна іспанська золота монета, що офіційно називалася подвійним ескудо, карбувалася з 1537 по 1847 р.
ПЛАВАЮЧА ПРОЦЕНТНА СТАВКА процентна ставка по середньострокових і довгострокових кредитах, розмір якої не фіксується на весь період кредитування. ПЛАВАЮЧИЙ ВАЛЮТНИЙ КУРС вільно змінний курс валюти, який визначається ринковою кон'юнктурою, попитом і пропозицією, іншими ринковими чинниками.
ПЛАВАЮЧІ КАПІТАЛИ капітали, що перекладаються з одного ринку на іншій з метою вигіднішого їх переміщення.
ПЛАВАЮЧІ ЦІННІ ПАПЕРИ 1) цінні папери, куплені для швидкого перепродажу і зареєстровані на ім’я брокер; 2) акції компанії у вільному обігу; 3) нерозпродані нові цінні папери.
ПЛАН ПОСТІЙНОЇ ВАРТОСТІ ПОРТФЕЛЯ програма капіталовкладень, згідно з яким інвестор має в своєму портфелі різні цінні папери, вартість яких постійна, що досягається або купівлею-продажем або депонуванням додаткових засобів.
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ систематизований перелік всіх балансових рахунків, що використовуються в системі бухгалтерського обліку
ПЛАНУВАННЯ складова частина управління, розробка і практична реалізація планів, що визначають майбутній стан економічної системи, шляхів, способів і засобів його досягнення.
ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ платежі юридичних і фізичних осіб, що належать до державного (федеральний, регіональний, місцевий) бюджету.
ПЛАТІЖ грошові кошти, які сплачуються за придбані товари, за використовувані ресурси, за наданий кредит у вигляді встановлених законом внесків, у формі розрахунків по зобов'язаннях.
ПЛАТІЖ ПОВІТРЯНА КУЛЯ 1) великий одноразовий платіж, необхідний для виплати основної суми кредиту або оренди в кінці обумовленого періоду; 2) останній платіж в погашенні кредиту, який значно перевищує попередні.
ПЛАТІЖНА ВИМОГА розрахунковий документ, по якому одержувач засобів представляє в обслуговуючий його банк на інкасо вимогу до платника про сплату суми.
ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ платіжний документ, наданий одержувачем засобів в банк, що його обслуговує; містить вимогу одержувача грошових коштів до його платника про сплату покладеної суми, а також доручення платника своєму банку про перерахування даної суми одержувачеві.
ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ бухгалтерський касовий документ, на основі якого проводиться виплата заробітної плати, авансу, інші види грошових виплат працівникам підприємства.
ПЛАТІЖНА ДИСЦИПЛІНА обов'язок підприємств, організацій або окремих громадян здійснити платежі точно у встановлені терміни і в повному обсягу.
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ письмове розпорядження платника банку про списання з його розрахункового рахунку і зарахування на рахунок одержувача певної суми грошових коштів.
ПЛАТІЖНЕ СПОВІЩЕННЯ документ, яким фінансові органи сповіщають платників про необхідність внесення платежів, які вони мають зробити, про суму платежу і про терміни його сплати.
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ПО ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЯХ частина платіжного балансу, включає торговий баланс, баланс послуг і некомерційних платежів.
ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС співвідношення платежів.
ПЛАТІЖНИЙ КАЛЕНДАР графік надходжень засобів і платежів підприємств, компаній.
ПЛАТІЖНИЙ КРЕДИТ кредит на оплату грошових документів за наявності у платників тимчасових фінансових труднощів, що виникають у зв'язку з тим, що терміни надходження засобів і платежі не збігаються тощо.
ПЛАТІЖНИЙ ОБІГ частина грошового обігу підприємств, компаній, що відображає рух грошей як засобу платежу, погашення зобов'язань.
ПЛАТІЖНІ УГОДИ – угоди, що регулюють організацію розрахунків і платежів.
ПЛАТОСПРОМОЖНИЙ ПОПИТ попит на товари і послуги, забезпечений грошовими коштами покупців.
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ – здатність суб’єкта підприємницької діяльності погасити свої довгострокові зобов’язання.
ПЛИННІСТЬ КАДРІВ показник, що фіксує рівень зміни складу працівників підприємства внаслідок звільнення і переходу на іншу роботу через особисті мотиви.
ПЛЮРАЛЬНА АКЦІЯ акція, що дає акціонерові право на декілька голосів на загальних зборах акціонерів.
ПЛЮС-ТИК позначення останньої за часом біржової операції з конкретними цінними паперами за ціною вищоЇ, ніж ціна попередньої операції.
ПОВЕРНЕНЕ МИТО сума імпортних митних зборів, що підлягає поверненню платникові при вивозі готової продукції, отриманої в результаті обробки або переробки раніше ввезених товарів.
ПОВЕРНЕННЯ 1) повернення кредиту (в т.ч. товарного), боргу, отриманих на якийсь час в прокат речей; 2) повернення помилковО, незаконно стягнутих грошових коштів, податків потерпілим особам.
ПОВЕРНУТІ ОБЛІГАЦІЇ облігації, які їх власник може повернути емітенту до закінчення терміну погашення за номінальною вартістю
ПОВІРЕНИЙ особа, уповноважена здійснювати певні дії, найчастіше від імені і за дорученням інших осіб.
ПОВІТРЯНА КУЛЯ 1) вид позики, за умовами якого останній платіж в його погашенні значно більше попередніх; 2) характеристика послідовного випуску облігацій, у яких в перші роки дії передбачаються до погашення менші частки основної суми боргу.
ПОВНА ЗАГИБЕЛЬ в страхуванні: повне знищення застрахованих предметів в результаті стихійного лиха, нещасного випадку або настільки складне пошкодження цих предметів, що вони не підлягають відновленню.
ПОВНА ЗАЙНЯТІСТЬ наявність достатньої кількості робочих місць для задоволення запитів на роботу всього працездатного населення держави, практична відсутність тривалого безробіття, можливість надати охочим працювати робочі місця, що відповідають їх професійній орієнтації, освіті, досвіду роботи.
ПОВНА ЛІЦЕНЗІЯ ліцензія, по якій ліцензіар втрачає право самостійного використання предмету ліцензійної угоди і видачі ліцензій третім особам на весь період дії угоди.
ПОВНА РАЦІОНАЛЬНІСТЬ допущення про те, що люди повністю використовують доступну для них інформацію, щоб з її допомогою встановити, розрахувати, як найкращим чином використовувати ресурси, що є у них, засоби, щоб досягти своєї мети.
ПОВНА СОБІВАРТІСТЬ сукупність всіх витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукці
ПОВНА ЦІНА ціна зі всіма надбавками до базисної ціни.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО вид комерційного товариства, об'єднання самостійних суб'єктів господарювання на підставі договору між ними, в якому всі учасники несуть необмежену солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном.
ПОВНИЙ ЛІЗИНГ форма лізингу, в рамках якої передбачається обслуговування, ремонт, заміна орендованого устаткування лізинговою компанією (лізінгодавцем).
ПОВНИЙ ТЕРМІН КРЕДИТУ період від початку отримання до повного погашення кредиту.
ПОВНОВАЖЕННЯ права юридичної або фізичної особи на здійснення господарських операцій, а також на представницькі функції, зафіксовані законодавчо або нотаріально.
ПОВНОЦІННИЙ ПОПИТ попит на товари, що повністю забезпечує продаж всього їх випуску.
ПОВОРОТНИЙ ЧЕК чек, виписаний на користь банку-платника у разі оплати ним неправильно оформлених документів.
ПОВОРОТНІ ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА відходи, щовикористовуються на самому підприємстві, або що реалізовуються на сторону; оцінка їх величини впливає на собівартість продукції: чим вища вартість використваних відходів, тим нижча собівартість продукції.
ПОВОРОТНІ ПРЕФАКЦІЇ компанії, що випускають префакції, часто резервують за собою право «відкликати» їх шляхом викупу.
ПОВОРОТНІСТЬ принцип фінансових, грошових відносин, згідно з яким кредитні засоби, отримані позичальником в тимчасове користування, підлягаю