ZhKT-gista (1)


« Асқорыту жүйесі» тақырыбы бойынша тестілер
5 варианттан 1 дұрыс жауапты тандап алыныз.
1.Асқорыту түтігінің кез келген бөлімін://
tunica mucosa, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//
tunica serosa, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//
tunica intima, tunica media, tunica adventicia қалыптастырады//
tunica mucosa, tunica media, tunica serosa қалыптастырады//
tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis,tunica adventicia қалыптастырады
****
2.Ас қорыту түтігінің алдынғы бөлімінде://
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителий болады//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителий болады //
көпқабатты мүйізденбейтін эпителий болады //
бірқабатты жалпақ эпителий болады //
көпқатарлы кірпікшелі призма тәрізді эпителий болады
****
3.Асқазанның сілемейлі қабықшасы://
бірқабатты цилиндр тәрізді жиекшелі эпителиймен тысталған//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителиймен тысталған//
көпқабатты мүйізденбейтін эпителиймен тысталған//
көпқабатты мүйізденетін эпителиймен тысталған//
көпқатарлы кірпікшелі призма тәрізді эпителиймен тысталған
***
4.Ішек бүрлерінің бетін://
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителий жабады//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителий жабады //
көпқабатты мүйізденбейтін эпителий жабады //
бірқабатты жалпақ эпителий жабады //
көпқатарлы кірпікшелі эпителий жабады
****
5.Асқазанның өзіндік бездері://
сілемейасты негізінде орналасады//
сілемейлі қабықшаның бұлшықетті пластинкасында орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады//
бұлшықетті қабықшада орналасады//
сірнелі қабықшада орналасады
****
6.Асқазанның өзіндік бездерінің жасушалық құрамына://
париетальді, негізгі, сілемейлі, эндокринді, мойындық дифференцияланбаған жасушалар кіреді//
париетальді, негізгі, сілемейлі, эндокринді жасушалар кіреді //
мойындық дифференцияланбаған, негізгі, париетальді жасушалар кіреді //
негізгі, сілемейлі, эндокринді, мойындық жасушалар кіреді //
негізгі,париетальді,сілемейлі жасушалар кіреді
****
7.Пепсиноген проферментін://
париетальді жасушалар секрециялайды//
сілемейлі жасушалар секрециялайды//
негізгі жасушалар секрециялайды//
эндокринді жасушалар секрециялайды//
мойындық мукоцит жасушалары секрециялайды
****
8. Ішек бүрлерінің эпителийі://
бокал тәрізді экзокриноциттерден, Панет жасушаларынан, эндокриноциттерден тұрады //
жиекшелі эпителиоциттерден, бокал тәрізді экзокриноциттерден, эндокриноциттерден тұрады//
бокал тәрізді экзокриноциттер, Панет жасушаларынан тұрады//
Панет жасушаларынан,эндокриноциттерден,жиекшелі эпителиоциттерден тұрады//
жиекшелі эпителиоциттер, бокал тәрізді экзокриноциттерден тұрады
****
9.Ішек крипталарының эпителийі://
Панет жасушаларынан, эндокриноциттерден, жиекшелі эпителиоциттерден тұрады//
жиекшелі эпителиоциттерден, бокал тәрізді экзокриноциттерден, эндокриноциттерден, Панет жасушаларынан, жиекшесіз жасушалардан тұрады//
бокал тәрізді экзокриноциттерден,Панет жасушаларынан, жиекшесіз жасушалардан тұрады//
Панет жасушаларынан, эндокриноциттерден, жиекшелі эпителиоциттерден тұрады//
бокал тәрізді экзокриноциттерден, эндокриноциттерден, Панет жасушаларынан, жиекшесіз жасушалардан тұрады
****
10.Он екі елі ішекте дуоденальді бездер://
сілемейлі жасушалардан, камбиальді жасушалардан, эндокриноциттерден тұрады//
камбиальді жасушалардан, эндокриноциттерден тұрады//
сілемейлі жасушалардан, эндокриноциттерден тұрады//
Панет жасушаларынан,жиекшелі эпителиоциттерден, эндокриноциттерден тұрады//
жиекшелі эпителиоциттерден, Панет жасушаларынан тұрады
****
11.Бауырда өтті://
макрофаг жасушалары секрециялайды//
фибробласт жасушалары секрециялайды//
гепатоцит жасушалары секрециялайды//
адвентиция жасушалары секрециялайды//
липоцит жасушалары секрециялайды
****
12.Бауырда гепатоциттер қанға://
альбуминді бөледі//
билирубинді бөледі//
гликогенді бөледі//
өт қышықылын бөледі//
аммиакты бөледі
****
13. Қан плазмасының нәруыз синтезі гепатоцитте://
тегіс эндоплазмалы тор мембраналарында жүреді//
митохондрияларда жүреді//
лизосомаларда жүреді//
түйіршікті эндоплазмалы тор рибосомаларында жүреді//
пероксисомаларда жүреді
****
14.Бауыр макрофагына://
липоцит жатады//
гепатоцит жатады//
жұлдызша тәрізді жасуша жатады//
эндотелиоцит жатады//
адвентициальді жасуша жатады
****
15.Өтқалта://
көпқабатты мүйізденетін эпителиймен тысталған//
ауыспалы эпителиймен тысталған//
көпқатарлы кірпішелі эпителиймен тысталған//
бірқабатты жалпақ эпителиймен тысталған//
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителиймен тысталған
****
16.Бауыр бөлікшелерінің перисинусоид кеңістіктері://
бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
бауыр пластинкаларының ішінде орналасады//
гепатоциттердің аралығында орналасады//
гемокапилляр мен бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
орталық вена мен гепатоциттер аралығында орналасады
****
17.Бауырдың бөлікшесінде өт жолдары//
бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
бауыр пластинкаларының ішінде орналасады//
гепатоциттер мен перисинусоид кеңістік аралығында орналасады//
бауыр үштігінің құрамында орналасады//
гемокапилляр мен бауыр пластинкаларының аралығында орналасады//
****
18.Бауыр бөлікшесі ішіндегі қан айналым жүйесінің құрамына://
синусоид капиллярлар кіреді//
орталық және бөлшекасты веналар кіреді//
бөлшекасты және бауыр венасы кіреді//
қақпа венасы және бауыр артериясы кіреді//
бауыр венасы және төменгі қуыс венасы кіреді
****
19.Ұйқыбез он екі елі ішек қуысына://
эластазаны секрециялайды//
глюкагонды секрециялайды//
трипсиногенді секрециялайды//
панкреатты полипептидті секрециялайды//
соматостатинді секрециялайды
****
20.Ұйқыбез аралшықтарында инсулинді://
α- жасушалары секрециялайды//
β - жасушалары секрециялайды//
γ- жасушалары секрециялайды//
рр – жасушалары секрециялайды//
g- жасушалары секрециялайды
****
21.Ұйқыбез аралшықтары://
ұйқыбез ацинустары құрамында орналасады//
панкреат ацинустары аралығында орналасады//
бөлікшеаралық дәнекер тінде орналасады//
бөлікшеішілік секрет шығару жолы қабырғасында орналасады//
ацинусаралық секрет шығару жолы қабырғасында орналасады
****
22.Ұйқыбез аралшықтарында глюкагонды://
α- жасушалары секрециялайды//
β - жасушалары секрециялайды//
γ- жасушалары секрециялайды//
рр – жасушалары секрециялайды//
g- жасушалары секрециялайды
****
23.Ұйқыбез аралшықтарындағы β- жасушалардың алатын пайызы://
20-25%//
70-75//
5-10%//
2-5%//
0,5-1%
****
24.Ұйқыбез аралшықтарының алатын пайызы://
97%//
10%//
3%//
5%//
1%//
80%
****
25.Ұйқыбез аралшықтарда панкреатты полипептидті://
α- жасушалары секрециялайды//
β - жасушалары секрециялайды//
γ- жасушалары секрециялайды//
рр – жасушалары секрециялайды//
g- жасушалары секрециялайды
****
26.Панкреатоциттерде ферменттердің түзілуіне://
тегіс эндоплазмалық тор қатысады//
митохондриялар қатысады//
лизосомалар қатысады//
түйіршікті эндоплазмалық тор қатысады//
пероксисомалар қатысады
****
27.Бауырдың бөлшекішілік тамырларына://
артериялар жатады//
соматикалық капиллярлар жатады//
фенестрлі капиллярлар жатады//
синусоид капиллярлары жатады//
лимфа капиллярлары жатады
****
28.Бауыр үштігін://
бөлшекмаңы артериясы және вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады//
бөлшекаралық артерия және вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады //
бөлшекмаңы артериясы, бөлшекаралық вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады//
бөлшекмаңы артериясы және вена, холангиола қалыптастырады//
бөлшекаралық артерия, бөлшекмаңы вена, бөлшекаралық өттүтік қалыптастырады
****
29.Гепатоциттерде улы заттектердің заласыздануы://
тегіс эндоплазмалық торда жүреді//
митохондрияларда жүреді//
лизосомаларда жүреді//
түйіршікті эндоплазмалық торда жүреді//
пероксисомаларда жүреді
****
30.Бауырда қорғаныс қызметін://
фибробласттар атқарады //
гепатоциттер атқарады//
адвентиция жасушалары атқарады//
липоциттер атқарады//
Купфер жасушалары атқарады
****
31.Тіс эмалінің қалыптасуына://
одонтобласт жасушалары қатысады//
энамелобласт жасушалары қатысады //
мезенхима жасушалары қатысады //
остебласт жасушалары қатысады //
сыртқы эмаль жасушалары қатысады
****
32.Тіс дентинінің қалыптасуына://
дентинобласт жасушалары қатысады//
энамелобласт жасушалары қатысады //
мезенхима жасушалары қатысады //
остебласт жасушалары қатысады //
цементоцит жасушалары қатысады
****
33.Тістің пульпасы://
тістің пластинкасынан дамиды//
аралық эмаль жасушаларынан дамиды//
тіс бүртігі мезенхимасынан дамиды//
ішкі эмаль жасушаларынан дамиды //
сыртқы эмаль жасушаларынан дамиды
****
34.Тістің дамуында цементобласт жасушалары://
тіс пластинкасынан дамиды//
аралық эмаль жасушаларынан дамиды//
тіс бүртігінің мезенхимасынан дамиды//
ішкі эмаль жасушаларынан дамиды //
жақ сүйегінің остеогенді жасушаларынан дамиды
****
35.Ауыз қуысының эпителийі://
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
эктодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
спланхнотомнан дамиды
****
36.Асқорыту түтігінің сірнелі қабықшалары://
энтодермадан дамиды//
мезодермадан дамиды//
эктодермадан дамиды//
мезенхимадан дамиды//
спланхнотомнан дамиды
****
37.Тоқ ішектің сілемейлі қабықша бедерін //
шұнқыршалар (ойықтар) қалыптастырады//
крипталар қалыптастырады//
бүрлер қалыптастырады//
алаңдар қалыптастырады//
бүртіктер қалыптастырады
****
38.Сілемейлі қабықшаның бұлшықетті пластинкасы://
ерінде болады//
ұртта болады//
иекте болады//
өңеште болады//
тілде болады
****
39.Тілдің төменгі беткейінде сілемейлі қабықшаның жылжымалы болуын://
эпителиий қамтамасыз етеді//
өзіндік пластинкасы қамтамасыз етеді//
бұлшықетті пластинкасы қамтамасыз етеді//
сілемейасты негізі қамтамасыз етеді//
бұлшықетті қабықшасы қамтамасыз етеді
****
40.Сірнелі қабықшаның адвентициядан айырмашылығы://
қан тамырлары болмайды//
жүйке элементтері болады//
бездері болмайды//
мезотелийі бар//
майлы тіні болады
****
41.Ересек адамда://
жапырақ тәрізді бүртіктер болмайды//
науа тәрізді бүртіктер болмайды//
саңырауқұлақ тәрізді бүртіктер болмайды //
жіпше тәрізді бүртіктер болмайды
****
42.Өңештің сілемейлі қабықшасы://
бірқабатты призма тәрізді жиекшелі эпителиймен тысталған//
бірқабатты призма тәрізді безді эпителиймен тысталған //
көпқабатты жалпақ мүйізденбейтін эпителиймен тысталған //
бірқабатты жалпақ эпителиймен тысталған //
көпқатарлы кірпікшелі эпителиймен тысталған
****
43. Өңештің өзіндік бездері://
сілемейасты негізінде орналасады//
сілемейлі қабықша эпителийінде орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады//
бұлшықетті қабықшада орналасады//
адвентициальді қабықшада орналасады
****
44.Өңештің кардиальді бездері://
сілемейасты негізінде орналасады//
сілемейлі қабықша эпителийінде орналасады//
сілемейлі қабықшаның өзіндік пластинкасында орналасады//
бұлшықетті қабықшада орналасады//
адвентициальді қабықшада орналасады
****
45. Өңештің өзіндік бездері құрылысы бойынша://
қарапайым тармақталмаған түтікшелі болады//
күрделі тармақталған альвеолярлы-түтікшелі болады//
түтікшелі-альвеолярлы болады //
қарапайым тармақталмаған альвеолярлы болады//
күрделі тармақталған түтікшелі болады
****
46.Асқазанда тұз қышықылын://
париетальді жасушалар секрециялайды//
шырышты жасушалар секрециялайды//
негізгі жасушалар секрециялайды//
эндокринді жасушалар секрециялайды //
мойындық мукоциттер секрециялайды
****
47.Эмальда бейорганикалық заттардың алатын пайызы://
96-97%//
90-92%//
75%//
87%//
90%
****
48.Дентинде бейорганикалық заттардың алатын пайызы://
96-97%//
90-92%//
72%
87%//
90%
****
49.Дентинобласттардың денелері://
пульпаның шеткі қабатында орналасады//
пульпаның аралық қабатында орналасады//
пульпаның орталық қабатында орналасады//
дентиндік қабатта орналасады//
периодонтта орналасады
****
50.Тіс эмальін қалыптастыратын://
цементобласт жасушалары//
эмальді призмалар//
дентин өзекшелері//
дентинобласт жасушалары//
цементоциттер
****
51.Химозин ферментін://
париетальді жасушалар секрециялайды//
негізгі жасушалар секрециялайды//
сілемейлі жасушалар секрециялайды//
дифференцияланбаған жасушалар секрециялайды//
эндокринді жасушалар секрециялайды
****
52.Антианемиялық фактор://
астың араласуына ықпал етеді//
экзокриноциттердің пролиферациясына қатысады//
ферменттердің синтезделуіне қатысады//
гормондардың секрециясына ықпал етеді//
В12 дәруменінің сіңірілуіне қатысады
****
53.Құрамында ацидофильді түйіршіктері бар Панет жасушасы://
ішектің бүрлерінде болады//
ішектің крипталарында болады//
ішектің бұпшықетті қабықшасында болады//
ішектің сірнелі қабықшасында болады//
ішектің сілемейасты негізінің дәнекер тінінде болады//
****
54.Бүр мен криптаның регенерациясына://
жиекшелі жасуша қатысады//
жиекшесіз жасуша қатысады//
бокал тәрізді жасуша қатысады//
эндокринді жасуша қатысады//
Панет жасушасы қатысады
****
55.Асқазанды тыстайтын эпителийдің регенерациясына://
париетальді жасуша қатысады//
сілемейлі жасуша қатысады //
негізгі жасуша қатысады //
эндокринді жасуша қатысады //
мойындық мукоциттер қатысады
****
56.Он екі елі ішектің аш ішектен айырмашылығы://
сілемейлі қабықшасында бездері болады//
сілемейасты негізінде бездері болады//
крипталары болмайды//
бүрлері болмайды//
бұлшықетті қабықшасы үш қабатты болады
****
57. Бауырда май жасушалары://
гепатоциттердің аралығында орналасады//
бөлшекаралық дәнекер тінде орналасады//
синусоид капиллярлары қабырғасында орналасады//
холангиола қабырғасында орналасады//
орталық вена қабырғасында орналасады
****
58.Бауырда://
500 мың бөлшек болады//
300 мың бөлшек болады//
100 мың бөлшек болады//
400 мың бөлшек болады//
200 мың бөлшек болады
****
59. Бауырда өт: //
майларды ыдыратады//
көмірсуларды ыдыратады//
күрделі нәруыздарды ыдыратады//
қарапайым нәруыздарды ыдыратады//
дәрумендерді сіңіреді
****
60.Бауыр бөлікшесіндегі орталық вена://
талшықты вена түріне жатады //
бұлшықетті қабаты орташа жетілген вена түріне жатады//
бұлшықетті қабаты жақсы жетілген вена түріне жатады //
бұлшықетті қабаты нашар жетілген вена түріне жатады
****
61.Тiлде кездесетін бүртіктер://
жiпше тәрізді, ромб тәрiздi, жалпақ болады//
жiпше тәрізді, кедiр-бұдырлы, саңырауқұлақ тәрiздi, жалпақ болады//
ромб тәрiздi, жалпақ, науа тәрізді, жiпше тәрізді болады//
жiпше тәрізді, саңырауқұлақ тәрiздi, жапырақша тәрізді, жалпақ болады//
жiпше тәрiздi,саңырауқұлақ тәрiздi,жапырақша тәрiздi,науа тәрізді болады
***
62.Тілде дәм сезу бүршiктері:// саңырауқұлақ тәрiздi,жiпше тәрiздi бүртіктерде кездеседі//жiпше тәрiздi, науа тәрізді бүртіктерде кездеседі// жiпше тәрізді,саңырауқұлақ тәрiздi, науа тәрізді бүртіктерде кездеседі// саңырауқұлақ тәрiздi,жапырақша тәрізді,науа тәрізді бүртіктерде кездеседі// тiлдiң барлық бүртіктерінде кездеседі
***
63.Тіс пластинкасы бұл://қызыл иек эпителийінің ауыз қуысына қарай ілгері шығуы//қызыл иек эпителийінің мезенхимаға өсуі//қызыл иек эпителийінің астына мезенхимді жасушалардың жинақталуы//қызыл иек эпителийінің қалыңдауы//қалыңдаған қызыл иек эпителийі мен тығыздалған мезенхиманың бірігуі
***
64.Тiс бокалының жасушалары:// дентинобласттарға дифференцияланады//эмальдiң пульпа жасушаларына дифференцияланады//тiс пульпасы жасушаларына дифференцияланады//энамелобласттарға дифференцияланады//цементобласттарға дифференцияланады
***
65.Тiс бүртіктерi бұл: //эмалдi ағзаны қоршайтын мезенхима жасушалары//тiс бокалына енген мезенхима жасушалары//тiс бокалының iшкi жасушалары//тiс бокалының аралық жасушалары//тiс бокалының сыртқы жасушалары
***
66.Тiс бүртіктерінен ://дентинобласттар және периодонт дамиды//амелобласттар және периодонт дамиды//цементобласттар және периодонт дамиды //дентинобласттар және тiс пульпасы дамиды//эмальдi ағза пульпасы дамиды
***
67.Тiс қалтасы бұл: //эмалдi ағзаны қоршаған мезенхима жасушалары//тiс бокалына енген мезенхима жасушалары//тiс бокалының iшкi жасушалары//тiс бокалының аралық жасушалары //тiс бокалының сыртқы жасушалары
***
68.Тiс қалтасынан: //дентинобласттар және периодонт дамиды//энамелобласттар және периодонт дамиды//цементобласттар және периодонт дамиды//дентинобласттар және пульпа дамиды//эмальдi ағза пульпасы дамиды
***
69.Өңештің кардиальді бездері:// қарапайым түтікшелі,мукоциттерден және үш түрлі эндокриноциттерден тұрады//қарапайым альвеолярлы,мукоциттерден және екі түрлі эндокриноциттерден тұрады//күрделі түтікшелі,мукоциттер мен сероциттерден тұрады//күрделі альвеолярлы,мукоциттерден және төрт түрлі эндокриноциттерден тұрады //қарапайым түтікшелі,мукоциттерден және базальді жасушалардан тұрады
***
70.Өңештiң сыртының: //барлық бойын адвентиция қабықшасы жабады//барлық бойын сірнелі қабықша жабады//жоғарғы жартысын–адвентиция, төменгі жағын-сірнелі қабықшалар жабады//жоғарғы үштен бiрінде –адвентиция, төменгi үштен екiсін–сірнелі қабықшалар жабады//диафрагмалық үстiңгі бөлiмін–адвентиция, диафрагмалық астыңғы бөлiмін –сірнелі қабықшалар жабады
***
71.Асқазан эпителийі://прехордальді пластинка энтодермасынан дамиды//прехордальді пластинка эктодермасынан дамиды//мезодермадан дамиды // iшек түтігінің энтодермасынан дамиды //мезенхимадан дамиды
***
72.Асқазанның сілемейлі қабықша бедерінің(рельеф) құрамына://шұңқырлар, қатпарлар, алаңдар кiредi//бүрлер, шұңқырлар, қатпарлар кiредi //бүрлер, крипталар, қатпарлар кiредi //бүрлер, шұңқырлар, крипталар, қатпарлар кiредi //бүрлер, қатпарлар, крипталар, аймақтар, шұңқырлар кiредi
***
73.Асқазан бездерiнiң сілемейлі жасушалары://регенерация қызметін атқарады //хлоридтарды секрециялайды//пепсиногенді секрециялайды//сілемейді секрециялайды //эндокриндік қызмет атқарады
***
74.Артерия өрімдері асқазан қабырғасында:// адвентицияда (сірнеліде),сілемейасты негізде болады//бұлшықет аралығында, сілемейасты негізде болады//сілемейасты негізде, сілемейліде болады// бұлшықет аралығында, адвентицияда (сірнеліде) болады//бұлшықет аралығында, сілемейасты негізде, сілемейліде болады
***
75.Аш iшектің сілемейлі қабықша бедерінің (рельефі) құрамына:// бүрлер шұңқырлар, қатпарлар, аймақтар кiредi//бүрлер, шұңқырлар, қатпарлар кiредi//бүрлер, крипталар, қатпарлар кiредi//бүрлер, шұңқырлар, крипталар кiредi//бүрлер, қатпар, крипталар, шұңқырлар кiредi
***
76.Iшек крипталары дегеніміз:// эпителийдің iшек қуысына қарай ілгері шығуы//
сілемейлі қабықша эпителийінің өзіндік пластинкаға ойыстануы//эпителийдің сілемейасты қабықшаға ойыстануы //
эпителий мен өзіндік пластинканың сілемейасты қабықшаға ойыстануы //сілемейлі қабықшаның ішек қуысына қарай саусақ тәрізді өсіндісі
***
77. Iшек бүрлері дегеніміз:
эпителийдің iшек қуысына қарай ілгері шығуы// сілемейлі қабықша эпителийінің өзіндік пластинкаға ойыстануы// эпителийдің сілемейасты қабықшаға ойыстануы // эпителий мен өзіндік пластинканың сілемейасты қабықшаға ойыстануы//сілемейлі қабықшаның ішек қуысына қарай саусақ тәрізді өсіндісі
***
78.Iшек эпителийіндегі жиекшелі энтероциттер:// сілемейді синтездейді //қабырғалық асқорытуға, қоректік заттарды сіңіруге қатысады//қабырғалық асқорытуға, лизоцим және дипептидазаларды синтездеуге қатысады//дипептидазаларды және лизоцимді синтездейді //
эндокриндік қызмет атқарады
***
79.Ішек эпителийіндегі бокал тәрізді жасушалар:// сілемейді синтездейді//қабырғалық асқорытуға, қоректік заттарды сіңіруге қатысады//қабырғалық асқорытуға, лизоцим мен дипептидазаларды синтездеуге қатысады//дипептидазаларды және лизоцимді синтездейді//
эндокриндік қызмет атқарады
***
80.Бауыр мен өтқалта:// прехордальді пластинка энтодермасынан дамиды//прехордальді пластинка эктодермасынан дамиды//мезодермадан дамиды // iшек түтігінің энтодермасынан дамиды //мезенхимадан дамиды
***
81.Бауырдың құрылымдық-функциялық бiрлiгіне://бауыр трабекуласы жатады//классикалық бөлiкше жатады//бауыр сегментi жатады//бауыр бөлігі жатады //бауыр альвеоласы жатады
***
82.Липоциттер (Ито жасушасы) бауырда://майда еритiн витаминдерді қорға сақтау және жасушааралық затты синтездеу қызметін атқарады //бейтарап майларды қорға сақтау қызметін атқарады //өт қышқылдарын қорға сақтау қызметін атқарады //эндокриндік қызмет атқарады //залалсыздандыру қызметін атқарады
***
83.Шұңқырлы (Pit) жасушалар бауырда: //майда еритiн витаминдерді қорға сақтайды, жасушааралық затты синтездейді// бейтарап майларды қорға сақтау қызметін атқарады //өт қышқылдарын қорға сақтау қызметін атқарады //табиғи киллерлік және эндокриндік қызметін атқарады //залалсыздандыру қызметін атқарады
***
84.Бауырда болатын капиллярлар://үздiксiз болады//фенестрлі болады//синусоидты болады//лакунарлы болады//аралас болады
***
85.Бауырға қанды әкелетін жүйеге:// бөлікасты венасы жатады //бөлікшеішілік синусоид капиллярлары жатады//бөлікшеаралық артерия және вена жатады// бауыр артериясы және қақпа венасы жатады//орталық вена жатады
***
86.Бауыр ацинусының пішіні://үшбұрышты болады//тiк төртбұрышты болады//ромб тәрізді болады//дөңгелек тәрізді болады//
төртбұрышты болады
***
87.Ұйқыбездің эпителийі://прехордальді пластинка энтодермасынан дамиды//прехордальді пластинка эктодермасынан дамиды//мезодермадан дамиды // iшек түтігінің энтодермасынан дамиды //мезенхимадан дамиды
***
88.Ұйқыбездің экзокринді бөлігінің құрылымдық-функциялық бiрлiгіне://панкреасты бөлiкше жатады//панкреасты ацинус жатады//портальді бөлiкше жатады//панкреасты аралшық жатады//панкреасты альвеола жатады
***
89.Ұйқыбез ациноциттерінде:// гомогенді және базофильді аймақтары болады//гомогенді және зимогенді аймақтары болады//
зимогенді және апикальді аймақтары болады//гомогенді және түйiршiкті аймақтары болады//
түйiршiкті және түйіршіксіз аймақтары болады
***
90.Ұйқыбездің эндокринді бөлігінің құрылымдық-функциялық бiрлiгіне:// панкреасты бөлiкше жатады//панкреасты ацинус жатады//портальді бөлiкше жатады//панкреасты аралшық жатады//панкреасты альвеола жатады

Приложенные файлы

  • docx 17692833
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий