Politicheskaya_borba_v_Drevney_Gretsii


Второй текст
Политическая борьба в Древней Греции
Τότε ἔν τε τῇ Μιλήτῳ καὶ ἐν ἄλλαις πολιτείαις ταῖς τῶν Ἑλλήνων οὐκέτι ἦν βασιλεία, ἀλλὰ τὴν ἀρχὴν ἐκεῖνοι ἐκτήσαντο, οἳ εὐγενείᾳ διαφέρειν ἐφαίνοντο τῶν ἄλλων πολιτῶν καὶ αὐτοὶ ἄριστοι εἶναι ἐνόµιζον. Κτησάµενοι δὲ τὴν ἀρχὴν ἤρχοντο τοὺς ἄλλους πολίτας καὶ τοὺς γεωργοὺς ουλώσασθαι. Ὀργιζόµενος οὖν ποτε εἷς τῶν δηµοτικῶν τούσδε τοὺς λόγους ἐποιήσατο ἐν τῇ Μιλησίᾳ ἐκκλησίᾳ·т“Ἡµέτερόν ἐστι τούσδε τοὺς ὑβριστὰς τιµωρήσασθαι. Ἐγώ γε πάλαι ἐβουλευσάµην τὴν ἀρχὴν αὐτῶν µηκέτι φέρειν. Καίτοι χρὴ νοµοθέτην τοὺς νόµους συγγράφειν καὶ τοὺς δικαστὰς κατὰ τοὺς νόµους δικάζειν. Χρὴ δὲ καὶ τοὺς τοῦ δήµου ἀρίστους µετέχειν τῆς ἀρχῆς. Πρὸς δὲ τούτῳ παυσάσθω καὶ ἡ τῶν ὑποχειρίωνтγεωργῶν ἀνάγκη. Τούτου δὲ αυσαµένου τῶν λόγων ἄλλος· “Εὖ, – ἔφη, – ἐποιήσω τοὺς λόγους. Σὺ δὴ νῦν ἥγησαι, ὑµεῖς δὲ ουλεύσασθε τού τῳ τῷ ῥήτορι πιστεῦσαι. Τίς γὰρ οὕτως ἱκανὸς ἔσται ἡµῖν ἡγε µὼν εἶναι, καὶ τίνι µᾶλλον πιστεύσοµεν; Τίνες δὲ τῶν πολιτῶν µᾶλλον τὴν πολιτείαν ὠφελήσουσιν ἢ ἡµεῖς, οἳ ἐργαζόµεθα καὶ τοὺς φόρους φέροµεν; Τίσι δὲ ἀρεταῖς οἱ ἐναντίοι διαφέρουσιν ἡµῶν εἰ µὴ µόνον τῇ τῶν προγόνων δόξῃ; Ἆρα πρέπει τοῖσδε τοῖς ὑβρισταῖς πείθεσθαι; Διὰ τί ἄρα µέλλοµεν στασιάζειν ὡς ἐκείνους τιµωρησόµενοι; Ἐν ταῖς πλείσταις πολιτείαις εὖ προεχώρησεν, ἃ ἐκεῖνοι ἐβουλεύσαντο. Ἦν δὲ ἡ καινὴ ἀρχὴ µᾶλλον πλουτοκρατία ἢ δηµοκρατία. Οὔτε γὰρ τοῖς ἐργάταις οὔτε τοῖς δούλοις ἐξῆν τῆς πολιτείας µετέχειν.
Тогда в Милеете и в других государствах греков больше не было царства, однако те приобрели власть, которые благородством явно выделялись из других граждан, и считалось, что они - лучшие. А приобретшие власть начинали других граждан и земледельцев порабощать. Поэтому, когда разгневались именно эти из граждан составили речи на народном собрании в Милеете. "Наше есть, чтобы наказать именно этих обидчиков. Я же давно решил больше никогда не носить власть их. Однако необходимо, чтобы законодатель записал законы и чтобы судьи по закону судили. Но необходимо, чтобы лучшие из народа имели долго во власти. К тому же пусть прекратится и нужда подданных и земледельцев".
А когда этот окончил, другой говорил слова: "Хорошо ты сказал речи. Ты же ныне предводительствуй, вы же решите верить этому , потому что кто так способен наш предводитель, и которому больше будем верить? А которые из граждан будут помогать государству чем мы, которые трудимся и несем налоги? Какими же добродетелями враги наши отличаются от нас, если только не славой предков".
Первый текст
Дедал
Ὁ λαβύρινθος ἐλέγετο λαµπρὸν ἔργον τοῦ Δαιδάλου εἶναι. Ἐµπειρίᾳ µὲν τῶν ἄλλων ἀνθρώπων διέφερεν, διὰ δὲ τὴν θαυµασίαν σοφίαν τοῖς θεοῖς ὅµοιος εἶναι ἐνοµίζετο. Ἦν µὲν ὁ Δαίδαλος ἐκ τῆς Ἀθηναίας χώρας. Ὁ δὲ Μίνως αὐτὸν καὶ Ἴκαρον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐκώλυε τοῦ νόστου. Πολλὰς ἡµέρας ὁ πατήρ τε καὶ ὁ υἱὸς βίᾳ ἐνεκλείοντο. Ἐπεὶ δὲ ὁ Δαίδαλος τῷ τυράννῳ πείθεσθαι οὐκ ἐβούλετο, τὴν ἐλευθερίαν νέῳ δόλῳ ἐπορίζετο. Λάθρᾳ γὰρ ὁ πατὴρ καὶ ὁ υἱὸς θαυµάσια πτερὰ παρεσκεύαζον. Ἔπειτα πέτονται ἐν µέσῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῦ πόντου. Ὁ πατὴρ συνεβούλευε τῷ Ἰκάρῳ µὴ ἄγαν πλησιάζειν τῇ τοῦ ἡλίου φοβερᾷ βίᾳ. Ἐπεὶ δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ οὐκ ἐπείθετο, διελύετο τὰ πτερὰ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς εἰσπίπτει εἰς τὸν πόντον. Ὁ δὲ πατὴρ µάλα ἐκπλήττεται τῇ θέᾳ καὶ µέµφεται τούς τε θεοὺς καὶ τὰς θεὰς ἐπ᾿ ἀδικίᾳ. Αὐτὸς δὲ µετὰ µακρὰν πορείαν ἥκει εἰς τὴν Σικελίαν.
Говорили, что лабиринт был великолепным делом Дедала. Опытностью от других людей он отличался, и считали, что он подобен богам своей удивительной мудростью.
Дедал был из Афинской страны. Минос же ему и Икару, сыну его препятствовал возвращению. Многие дни и отец и сын насильно запирались. А когда Дедал решил не подчиняться тирану, свободы новой хитростью себе достиг.
Потому что тайно отец и сын удивительные крылья подготовляли. Затем они летят посреди неба и моря. Отец советовал Икару не очень приближаться к ужасной силе солнца. Но когда сын ему не подчиняется, развязываются крылья его, и сам впадает в море. А отец очень ужаснулся зрелищу, и он проклял богов и богинь за несправедливость. А сам после долгого путешествия прибывает в Сицилию.

Приложенные файлы

  • docx 17689007
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий