buhuchet_2010_ekonomisty

Міністерство науки і освіти України


Придніпровська державна академія
Будівництва та архітектури

Кафедра обліку, економіки та управління персоналом підприємства

Методичні вказівки
до виконання курсової роботи
з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ облік»
для студентів спеціальностей
6.050103 «Міжнародна економіка», 6.050104 «Фінанси»,
6.050107 «Економіка підприємства»
денної і заочної форми навчання


Дніпропетровськ
2010
Методичні вказівки і завдання до курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальностей 6.050103 «Міжнародна економіка», 6. 050104 «Фінанси», 6. 050107 «Економіка підприємства» денної і заочної форми навчання / Укладачі: Мірошниченко О.А. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – 26 с.

В методичних вказівках наведені вихідні дані і основні рекомендації до виконання курсової роботи, що складається з теоретичної частини і наскрізного завдання з бухгалтерського обліку за обліковий період господарської діяльності виробничого підприємства.
Укладачі: ст. викл. Мірошниченко О.А.;
Відповідальний
за випуск зав. каф. «Облік, економіка та управлінні персоналом підприємства», д.е.н., проф. Верхоглядова Н.І.
Рецензент зав. каф. «Облік і аудит» ДДАУ, д.е.н., проф. Плаксієнко В.Я.


Затверджено на засіданні
кафедри обліку і аналізу
Протокол № 4
Від “ 10 ” вересня 2010 р.


Затверджено на засіданні
Методичної ради ПДАБА
Протокол №
Від “____”____________2010 р.


Зміст


Вступ........................................................................................................ 4
Зміст роботи ........................................................................................ 4
Теоретичні питання......................................................................... 4
Послідовність виконання практичного завдання....... 15
Оформлення курсової роботи..................................................... 23
ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ..23
Список рекомендованої літератури ...................................... 25

Вступ
Курсова робота – це завершальний етап вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік». Вона дозволяє зробити висновки про те, наскільки студент засвоїв теоретичний матеріал та вміє використовувати набуті знання для аналізу і розв’язання конкретних облікових задач. Досвід і навички, здобуті в процесі виконання курсової роботи, будуть використані студентами при підготовці бакалаврської та дипломної робіт.
Варіант курсової роботи визначається по табл. 1 згідно з порядковим номером (N) студента в списку групи в журналі викладача. Наприклад, якщо N = 17, то варіант буде VII Б.
Таблиця 1
Визначення варіанту курсової роботи

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Б
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

В
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Зміст роботи
Курсова робота містить теоретичну і практичну частини.
В теоретичній частині розкривається одне з теоретичних питань, наведених в тематиці (обсяг теоретичної частини становить 2 - 4 сторінки) та розв’язуються задачі згідно з варіантом курсової роботи.
Практичне завдання передбачає виконання наскрізної задачі з бухгалтерського обліку за один місяць господарської діяльності виробничого підприємства на підставі інформації про залишки на рахунках бухгалтерського обліку на початок місяця і про господарські операції за звітний період.
теоретичні питання

Варіант теоретичного питання визначається згідно з порядковим номером (N) студента в списку групи в журналі викладача.
Форми організації бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність підприємств.
Облік власного капіталу.
Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів.
Облік коштів цільового фінансування.
Облік довгострокових позик.
Облік короткострокових кредитів.
Облік розрахунків по податках і обов’язкових платежах.
Облік капітального будівництва.
Документування господарських операцій з обліку основних засобів.
Інвентаризація основних засобів.
Облік нематеріальних активів.
Облік довгострокових фінансових інвестицій.
Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.
Порядок організації аналітичного обліку виробничих запасів.
Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
Облік браку у виробництві.
Облік готової продукції.
Інвентаризація запасів.
Облік прямих виробничих витрат.
Облік витрат звітного періоду.
Облік доходів і витрат діяльності.
Облік та формування фінансових результатів.
Облік витрат за елементами.
Облік оплати праці.
Облік грошових коштів підприємства.
Облік розрахунків підприємства за виданими та одержаними авансами.
Облік розрахунків з векселями.
Автоматизація обліку на підприємствах.

Таблиця 2
№ варіанту
№№ задач

1-А
1, 9, 26, 27

ІІ-А
2, 10, 17, 28

ІІІ -А
3, 8, 16, 29

IV-A
4, 11, 18, 30

V-A
5, 12, 19, 30

VI-A
6, 13, 20, 29

VII-A
7, 14, 21, 28

VIII-A
8, 15, 22, 27

IX-A
9, 11, 23, 27

X-A
10, 1, 24, 28

I-Б
11, 2, 25, 29

II-Б
12, 3, 26, 28

III-Б
13, 4, 16, 27

IV-Б
14, 5, 17, 30

V-Б
15, 6, 18, 29

VI1-Б
14, 1, 19, 30

VII1-Б
13, 2, 20, 27

VIII-Б
12, 5, 21, 28

IX-Б
11, 3, 22, 29

X-Б
10, 4, 23, 30

I-В
9, 6, 24, 27

II-В
8, 7, 25, 28

III-В
7, 10, 26, 29

IV-В
6, 11, 24, 30

V-В
5, 9, 25, 27

VI-В
4, 7, 26, 28

VII-В
3, 12, 21, 29

VIII-В
2, 7, 20, 30

IX-В
1, 6, 19, 27

X-В
3, 7, 17, 29


ЗАДАЧИ
Варіант задач визначається по табл. 2 згідно з варіантом студента.
1. Підприємство придбало на умовах попередньої оплати обладнання що не потребує монтажу, вартістю 150000. Транспортні послуги з доставки обладнання на склад підприємства склали 3000 грн.(з ПДВ). Скласти відповідні розрахунки і визначити кореспонденцію рахунків.

2. Необхідно визначити річну суму амортизації споруди після капітального ремонту.
У грудні 1995 р. підприємство придбало споруду за 30000 грн. Споруда не має ліквідаційної вартості, а очікуваний строк її експлуатації становить 20 років. Амортизація споруди нараховується за прямолінійним методом. Через 10 років був здійснений капітальний ремонт споруди, вартість якого становила 9000 грн. У результаті очкується, що строк експлуатації споруди збільшиться на 2 роки.

3. Необхідно визначити суму зносу ( амортизації) верстату за кожний рік експлуатації кумулятивним методом.
Дані для виконання: Первісна вартість верстату дорівнює 3000 грн., ліквідаційна вартість – 200 грн., строк корисного використання - 6 років.

4. Необхідно визначити суму зносу ( амортизації) верстату за кожний рік експлуатації за виробничим методом.
Дані для виконання: Первісна вартість верстату дорівнює 3000 грн., ліквідаційна вартість – 200 грн., строк корисного використання - 6 років.
Протягом 6 –ти років експлуатації верстату планується виготовити продукції: за 1-й рік – 2100 шт., за 2-й рік – 2500 шт., за 3-й рік – 2300 шт., за 4-й рік – 2600 шт., за 5-й рік – 2200 шт., за 6-й рік – 2400 шт.
5. Необхідно вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити вартість, за якою оприбутковуються основні засоби, на підставі наведених даних.
ВАТ «Форум» придбало обладнання, яке потребує монтажу, вартістю 1000 грн. (без ПДВ). Для встановлення обладнання було витрачено матеріалів на суму 120 грн. Нараховано заробітну плату робітникам, які виконували монтаж, на суму 150 грн., та проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством, Обладнання оприбутковано після монтажу як основні засоби.

6. Підприємство придбало основні засоби за 50 000 грн. у квітні 2005 року, а ввело їх в експлуатацію в червні цього ж року. Строк корисного використання основних засобів – 5 років, а ліквідаційна вартість дорівнює 1000 грн. Чому дорівнює сума амортизації основних засобів за 2006 рік, розрахована за кумулятивним методом?

7. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити вартість, за якою оприбутковуються основні засоби, на підставі наведених даних.
ВАТ «Пронто» отримало рахунок постачальника за прийнятий верстат, що потребує монтажу, вартістю 1480 грн., в т.ч. ПДВ. Транспортні витрати склали 360 грн., в т.ч. ПДВ. За його розвантаження сплачено працівникам 160 грн.

8. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, а також визначити вартість, за якою оприбутковуються основні засоби, на підставі наведених даних.
ТОВ «Надія» придбало мультимедійний комп’ютер за ціною 6400 грн., в т.ч. ПДВ. За доставку комп’ютера робітником сплачено з підзвітних сум 54 грн.
9. Визначити вартість проведеного поточного ремонту автомобіля та відобразити операції в бухгалтерському обліку.
Підприємство здійснило наступні витрати: списано матеріали на витрати по ремонту – 230 грн., витрачено паливо – 50 грн., нарахована заробітна плата за проведення ремонту – 120 грн.. проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством, використано будівельні матеріали – 90 грн.

10. Необхідно оформити журнал реєстрації господарських операцій будівельного підприємства, вказати первинні документи та визначити необхідні суми: При будівництві об’єкта були такі витрати: придбано матеріалів для будівництва – 12000 грн., в т.ч. ПДВ, нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим будівельними роботами – 16000 грн., проведено відрахування на соціальні заходи згідно з чинним законодавством. Збудований об’єкт введено в експлуатацію.

11. Необхідно відобразити в бухгалтерському обліку операції з продажу основних засобів на підставі наведених даних: Згідно з накладною продано електрокару, яку було придбано у заводу та введено в експлуатацію в минулому році: первісна вартість електрокару – 8000 грн., нарахована сума зносу за весь строк використання – 400 грн., ціна продажу – 9000 грн.

12. Необхідно визначити фінансовий результат від ліквідації дерев’яного мосту: первісна вартість мосту – 15000 грн., сума зносу – 13500 грн., сплачено сторонній організації за розбирання мосту – і перевезення матеріалів – 2000 грн., оприбутковані дрова на суму 500 грн.
13. Необхідно визначити фінансовий результат від продажу нематеріальних активів, вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи: ВАТ «Дельфін» продає право технічного рішення за 2400 грн., в т.ч. ПДВ. Витрати на придбання цього нематеріального активу – 1800 грн.(без ПДВ), знос за час використання – 300 грн.

14.Визначити щомісячну суму зносу нематеріальних активів: первісна вартість – 72000 грн., строк корисного використання – 9 років.

15. Необхідно визначити суму витрат на виправлення браку, знайти суму витрат від браку, яку слід списати на собівартість продукції, скласти бухгалтерські проводки для кожної операції:
В цеху виявлено брак 12 шт. деталей через порушення технології. При виправлені браку витрачено матеріалів – 56 грн., нараховано зарплату – за одну деталь 1.9 грн., здійснено відрахування на соціальні заходи, акцептовано рахунок фірми за послуги при виправленні браку – 46 грн., утримано із зарплати винних осіб – 32 грн.

16. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом середньозваженої собівартості.

Дата
Надходження
Витрачання,
кількість (кг)


кількість
ціна
сума


Залишок на 01.05
200
2,80
?


Надходження 06.05 (1 партія)
300
2,90
?


Витрачання 08.05
-
-
-
400

Надходження 12.05(ІІ партія)
800
3,00
?


Витрачання 18.05
-
-
-
600

Надходження 26.05(ІІІ партія)
500
2,90
?


Витрачання 29.05
-
-
-
350

Разом (залишок та надходження)
?

?
?

Залишок на 31.05
?

?


17. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ідентифікованої собівартості.
Дата
Надходження
Витрачання,
кількість (кг)


Кількість,кг
ціна
сума


Залишок на 01.05
200
2,80
?


Надходження 06.05 (1 партія)
300
2,90
?


Витрачання 08.05
-
-
-
400

Надходження 12.05(ІІ партія)
800
3,00
?


Витрачання 18.05
-
-
-
600

Надходження 26.05(ІІІ партія)
500
2,90
?


Витрачання 29.05
-
-
-
350

Разом (залишок та надходження)
?

?
?

Залишок на 31.05
?

?18. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ФІФО.
Дата
Надходження
Витрачання,
кількість (кг)


Кількість, кг
ціна
сума


Залишок на 01.05
200
2,80
?


Надходження 06.05 (1 партія)
300
2,90
?


Витрачання 08.05
-
-
-
400

Надходження 12.05(ІІ партія)
800
3,00
?


Витрачання 18.05
-
-
-
600

Надходження 26.05(ІІІ партія)
500
2,90
?


Витрачання 29.05
-
-
-
350

Разом (залишок та надходження)
?

?
?

Залишок на 31.05
?

?19. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом середньозваженої собівартості.
Дата
Надходження
Витрачання.
Кількість, кг


Кількість, кг
ціна
сума


Залишок на 01.10
20
150,00
?


Витрачання 01.10
-
-
-
15

Надходження 08.10 (І партія)
25
100,00
?


Витрачання 10.10
-
-
-
10

Надходження 12.10 (ІІ партія)
4
200,00
?


Витрачання 20.10
-
-
-
18

Разом (залишок та надходження)
?
-
?
?

Залишок на 31.10
?
-
?20. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ЛІФО.
Дата
Надходження
Витрачання,
кількість (кг)


Кількість, кг
ціна
сума


Залишок на 01.05
200
2,80
?


Надходження 06.05 (1 партія)
300
2,90
?


Витрачання 08.05
-
-
-
400

Надходження 12.05(ІІ партія)
800
3,00
?


Витрачання 18.05
-
-
-
600

Надходження 26.05(ІІІ партія)
500
2,90
?


Витрачання 29.05
-
-
-
350

Разом (залишок та надходження)
?

?
?

Залишок на 31.05
?

?21. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ЛІФО.
Дата
Надходження
Витрачання.
Кількість, кг


Кількість, кг
ціна
сума


Залишок на 01.10
20
150,00
?


Витрачання 01.10
-
-
-
15

Надходження 08.10 (І партія)
25
100,00
?


Витрачання 10.10
-
-
-
10

Надходження 12.10 (ІІ партія)
4
200,00
?


Витрачання 20.10
-
-
-
18

Разом (залишок та надходження)
?
-
?
?

Залишок на 31.10
?
-
?22. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ідентифікованої собівартості.
Дата
Надходження
Витрачання.
Кількість, кг


Кількість, кг
ціна
сума


Залишок на 01.10
20
150,00
?


Витрачання 01.10
-
-
-
15

Надходження 08.10 (І партія)
25
100,00
?


Витрачання 10.10
-
-
-
10

Надходження 12.10 (ІІ партія)
4
200,00
?


Витрачання 20.10
-
-
-
18

Разом (залишок та надходження)
?
-
?
?

Залишок на 31.10
?
-
?23. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ФІФО.
Дата
Надходження
Витрачання.
Кількість, кг


Кількість, кг
ціна
сума


Залишок на 01.10
20
150,00
?


Витрачання 01.10
-
-
-
15

Надходження 08.10 (І партія)
25
100,00
?


Витрачання 10.10
-
-
-
10

Надходження 12.10 (ІІ партія)
4
200,00
?


Витрачання 20.10
-
-
-
18

Разом (залишок та надходження)
?
-
?
?

Залишок на 31.10
?
-
?24. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом середньозваженої собівартості.

Показник
Кількість, од.
Собівартість, грн.

Залишок на початок періоду
8000
11

1 придбання за звітний період
2 придбання за звітний період
13000
5000
12
13

Вибуло за звітний період
17000
?


25. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ФІФО.
Показник
Кількість, од.
Собівартість, грн.

Залишок на початок періоду
8000
11

1 придбання за звітний період
2 придбання за звітний період
13000
5000
12
13

Вибуло за звітний період
17000
?


26. Необхідно на підставі наведених даних визначити вартість залишків запасів за методом ЛІФО.
Показник
Кількість, од.
Собівартість, грн.

Залишок на початок періоду
8000
11

1 придбання за звітний період
2 придбання за звітний період
13000
5000
12
13

Вибуло за звітний період
17000
?


27. Необхідно розглянути ситуації і пояснити їх законність або допущені порушення:
- готівка призначена для виплати заробітної плати працівникам підприємства, використана на загальногосподарські потреби;
- підприємство видало заробітну плату працівникам коштами з отриманої в касу виручки. На дату виплати заробітної плати підприємство мало податкову заборгованість;
- підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося з МП «Світанок» на суму 12000 грн ( - ).

28. Необхідно розглянути ситуації і пояснити їх законність або допущені порушення:
- підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося з МП «Світоч» на суму 11000 грн ( + );
- підприємство протягом 1 дня готівкою розрахувалося по декількох платіжних документах на суму 14000 грн. ( - );
- здійснено розрахунок готівкою між підприємствами без документів, що підтверджують підстави витрачання готівки.

29. Необхідно розглянути ситуації і пояснити їх законність або допущені порушення:
- видана готівкою установою банку військовій частині по чеку без розшифрування призначення готівки;
- підприємство отримало в кінці робочого дня (після завершення роботи вечірньої каси) в касу велику суму готівки, що перевищує ліміт. На наступний робочий день готівку здали до банку;
- підприємство отримало готівку для виплати заробітної плати, залишки якої протягом двох днів перевищували встановлений ліміт.

Необхідно розглянути ситуації і пояснити їх законність або допущені порушення:
- підприємство видало в підзвіт готівку працівнику, який не відзвітувався за попередню видану в підзвіт суму;
- касир зберігає в касі власні гроші;
- в результаті інвентаризації касової готівки виявлено її нестачу. Договору про повну матеріальну відповідальність з касиром не укладено. Хто несе відповідальність у цьому випадку?


Послідовність виконання практичного завдання
Практичне завдання рекомендується виконувати в наступній послідовності.
На підставі залишків на рахунках на початок періоду з табл. 3 скласти вступний «Баланс» (форма фінансової звітності № 1).
На основі даних з табл. 4 зробити розрахунки по заробітній платі. Скласти розрахункову і платіжну відомості з групуванням працівників по категоріях: виробничий, загально-виробничий, адміністративний персонал. Усі працівники є членами профспілки.
Скласти журнал реєстрації господарських операцій, що відбулися на підприємстві протягом місяця, інформація про які наведена в табл. 5.
На підставі даних про залишки на рахунках на початок періоду та журналу господарських операцій, записати на схематичних бухгалтерських рахунках початкове сальдо та операції за звітний місяць, підрахувати обороти та визначити кінцеве сальдо.
Оформити оборотну відомість бухгалтерських рахунків за звітний період, скласти заключний «Баланс» і «Звіт про фінансові результати» (форми фінансової звітності № 1 і 2).Таблиця 3
Залишки на рахунках на початок облікового періоду
Код
рах.
Назва рахунка
Сума за варіантами, грн.I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10
Основні засоби
200000
250000
230000
210000
220000
240000
205000
215000
225000
235000

12
Нематеріальні активи
10000
15000
12000
11000
13000
14000
9000
16000
8000
7000

131
Знос основних засобів
30000
40000
28000
31000
32000
33000
29000
34000
35000
36000

133
Знос нематеріальних активів
5000
4500
3500
3400
3600
4200
3300
4600
3200
3000

14
Довгострокові фінансові інвестиції
50000
70000
60000
55000
65000
57000
60000
72000
77000
69000

15
Капітальні інвестиції (у будівництво)
30000
28000
25000
19000
27000
22000
30000
24000
17000
26000

20
Виробничі запаси
5520
5760
5000
5200
5400
5600
4750
4800
5880
5720

22
Малоцінні та швидкозношувані предмети
8000
10000
8800
6000
6500
7000
7500
8500
9500
10500

23
Виробництво
17000
20000
13000
15000
16000
19000
21000
22000
14000
13000

26
Готова продукція
20000
23000
16000
22000
18000
17000
18000
19000
21000
12000

28
Товари (на складі)
2000
5000
3000
4000
2400
5400
4400
2800
3800
4800

30
Каса (в національній валюті)
200
500
300
100
400
100
100
400
500
300

31
Поточні рахунки в банку:
в національній валюті;
81480
90240
91000
81800
88600
92000
93250
96200
98120
100280


в іноземній валюті (USD)
10800
16200
5400
6200
7300
8500
9100
11700
12900
13400

34
Короткострокові векселі одержані
3700
5000
3000
5200
2400
2600
2800
3200
3400
3600

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

36
Розрахунки з покупцями та замовниками
12000
8000
10000
14000
13000
11000
9000
12500
10500
9600

39
Витрати майбутніх періодів
3300
5400
2000
2100
2300
2800
3600
3900
4200
5000

40
Статутний капітал
258000
318000
279000
272000
291000
299000
270000
290000
288000
301000

43
Резервний капітал
19000
18100
20000
21000
22000
22600
24000
25000
26200
27000

44
Нерозподілені прибутки
14100
29350
29050
12410
16400
18600
10400
12800
14600
14000

50
Довгострокові кредити банків в національній валюті
50000
55000
45000
43000
44000
46000
57000
58000
60000
52000

60
Короткострокові кредити банків в національній валюті
15000
16000
13000
10000
12000
14000
16000
18000
13000
15000

61
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
1500
1650
1350
1290
1320
1380
1710
1740
1800
1560

63
Розрахунки з постачальниками та підрядниками
4400
6000
5000
4600
5180
5620
5590
5960
6000
6240

64
Розрахунки за податками та платежами
21400
23300
22300
21700
22100
22500
22800
22900
23100
21900

65
Розрахунки по страхуванню:
пенсійне забезпечення;
10800
11200
11100
10500
10600
10700
10900
11000
11300
11400


соціальне страхування;
200
800
500
300
400
600
700
900
1000
500


страхування на випадок безробіття
100
200
100
200
300
500
100
400
100
100

66
Розрахунки з оплати праці
22000
24000
23000
22500
23500
22200
22700
23200
23800
21600

69
Доходи майбутніх періодів
2500
4000
3600
2700
2900
3100
3300
3500
3700
3900Таблиця 4
Інформація для нарахування заробітної плати

п/п
Прізвище І.Б.
Посада
Трудо-вий
стаж, р.
Посадовий оклад, грн.1
2
3
4
5

1
Іванова Д.І.
Директор
20
2600 + 5·N

2
Леонтьєв Л.С
Бухгалтер
6
1950 + 5·N

3
Єрьомін О.В.
Секретар
2
1750 + 5·N

4
Петрова О.А.
Інженер-технолог
15
1580 + 5·N

5
Алешін Ю.Д..
Майстер
18
1430 + 5·N

6
Кравець В.Е.
Оператор
8
1400 + 5·N

7
Корнієнко К.О.
Оператор
10
1910 + 5·N

8
Мельниченко Л.Д.
Оператор
12
1970 + 5·N

9
Доценко Р.Б.
Оператор
4
1750 + 5·N

10
Мишко Т.Ю.
Оператор
5
1680 + 5·N

12
Стецюк В.А.
Комірник складу готової продукції
10
1200 + 5·N

Таблиця 5
Початкові дані для складання журналу реєстрації господарських операцій

п/п
Господарська операція
Сума за варіантами, грн.I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
Погашено заборгованість постачальникам з поточного рахунку
4000
5000
3500
4100
4200
4500
5000
5200
5500
5100

2
Відпущено матеріали у виробництво
4500
5000
4800
4700
3100
4900
4600
4300
5400
5500

3.
Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі
1000
1100
1200
1300
900
1500
1400
800
1050
2000

4.
Видано під звіт гроші на відрядження
700
920
800
950
850
1050
1150
300
1040
1500

5.
Отримано з банку грошові кошти на виплату заробітної плати
22000
24000
23000
22500
23500
22200
22700
23200
23800
21600

6.
Виплачено заробітну плату
21800
23500
22100
21900
23000
21800
22000
23000
23200
21000

7.
Депоновано невиплачену заробітну плату
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

8.
Залишок коштів повернено на поточний рахунок
?
?
?
?
7
?
?
?
?
?

9.
Оприбутковано від постачальника матеріли (без ПДВ)
9000
4800
6500
5720
6210
6000
5980
5670
6160
6670

10.
Податковий кредит з ПДВ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


Продовження табл.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11.
Перераховано кошти постачальнику за матеріали
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

12.
Перераховано до бюджету:
- ПДВ;
6000
7000
5000
6400
7200
5900
6800
5500
6300
5700


- податок на прибуток;
2000
1500
1200
1900
1800
1700
1600
1400
1300
1100


- податок з доходів фізичних осіб;
830
1050
750
700
800
900
1000
1100
950
850


- комунальний податок
330
420
300
280
320
360
400
440
380
340

13
Перераховано до Пенсійного фонду
10800
11200
11100
10500
10600
10700
10900
11000
11300
11400

14.
Перераховано до фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

200
800
500
300
400
600
700
900
1000
500

15.
Перераховано до фонду соціального страхування на випадок безробіття
100
200
100
200
300
500
100
400
100
100

16
Отримано кошти від покупців в погашення дебіторської заборгованості
8100
5400
6300
12500
10200
7600
5800
9300
6200
4500

17
Погашено короткостроковий кредит банку
15000
16000
13000
10000
12000
14000
16000
18000
13000
15000

18
Отримано довгостроковий кредит у Приватбанку на купівлю вантажного автомобіля
450000
420000
410000
400000
390000
380000
370000
360000
350000
340000

19
Нарахована амортизація виробничих приміщень
500
550
600
620
630
650
450
400
700
750

20
Нарахована амортизація основних засобів, пов’язаних зі збутом продукції
200
250
300
350
370
450
480
500
520
530

Продовження табл. 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

21
Нарахована амортизація адміністративного приміщення
300
320
340
400
420
410
370
280
290
310

22
Оприбутковано від постачальника матеріали (без ПДВ)
3400
5040
5700
4800
6090
5600
2700
3600
3770
3920

23
Податковий кредит з ПДВ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

24.
Перераховані кошти постачальнику за матеріали
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

25.
Списано матеріали у виробництво
7200
6500
8750
5900
9800
7500
8300
8800
6700
7300

26
Нараховано заробітну плату:
Розрахувати згідно варіанта (див. п. 2).
Кореспонденції рахунків з нарахувань і утримань по заробітній платі навести окремо по кожній категорії працівників і по фондах соціального страхування.


- виробничому персоналу;- адміністративному персоналу;- загально-виробничому персоналу


27
Нараховано обов’язкові платежі на ФОП


28
Утримано із заробітної плати


29
Нараховано амортизацію основних засобів
2000
5000
6000
3000
4000
2500
3500
4500
5500
6500


Списано витрати на електроенергію:

виробничий цех

980
1020
1000
1050
1070
1100
1150
1160
1200
990


адміністративна будівля

750
760
740
730
720
700
800
810
820
850


торговельне приміщення
1200
1250
1300
1350
1320
1400
1410
1450
1220
1230


Продовження табл. 5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

30
Списано загально-виробничі витрати
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

31
Використано матеріали для пакування продукції
300
350
340
370
320-
400
410
450
440
500

32
Перераховано на склад готову продукцію
(в рахунку 23 Сп = Ск)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

33
Готову продукцію відвантажено покупцям за ціною реалізації
67000
61500
68000
74000
72000
80000
75000
69000
82000
90000

34
Податкове зобов’язання з ПДВ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

35
Відображено собівартість реалізованої продукції (в рахунку 26 Сп = Ск)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

36
Списано на рахунок фінансових результатів:
- собівартість реалізованої продукції;
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


- доход від реалізації продукції;
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


- адміністративні витрати;
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


- витрати на збут
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

37
Нараховано податок на прибуток
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

38
Списано на рахунок фінансових результатів суму податку на прибуток
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

39
Фінансові результати від основної діяльності списано на рахунок 44
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?


Примітки. Сп – сальдо початкове; Ск – сальдо кінцеве.
Оформлення курсової роботи
Курсова робота має бути набраною на комп’ютері (шрифт Times New Roman, 14 пт, полуторний міжрядковий інтервал; поля: ліворуч - не менше 25 мм, праворуч – не менше 15 мм, зверху та знизу – не менше 20 мм) і задовольняти стандартним вимогам до оформлення документації.
Матеріал роботи подається в наступному порядку.
Титульна сторінка.
План роботи.
Теоретична частина.
Журнал реєстрації господарських операцій разом з проведеними розрахунками.
Схематичні бухгалтерські рахунки.
Оборотна відомість за звітний період.
Форми фінансової звітності № 1 и № 2.
Список використаної літератури.


ЗАПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Предмет бухгалтерського обліку.
Об'єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.
Господарські засоби, як об'єкт обліку і їх класифікація
Капітал та зобов'язання, як об'єкти обліку і їх класифікація.
Господарські процеси, як об'єкти обліку та їх характеристика.
Принципи бухгалтерського обліку.
Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.
Методи бухгалтерського обліку та їх взаємозв'язок.
Взаємозв'язок між предметом і методом бухгалтерського обліку.
Поняття бухгалтерського балансу, як елементу методу обліку.
Бухгалтерський баланс як рівність підсумку активу і пасиву та її обґрунтування.
Актив балансу та його характеристика.
Пасив балансу та його характеристика.
Статті бухгалтерського балансу.
Типи змін в балансі викликаних господарськими операціями.
Бухгалтерські рахунки, як елемент методу обліку. Їх значення і роль в його побудові.
Активні рахунки та їх будова.
Пасивні рахунки та їх будова.
Порядок відображення господарських операцій на рахунках.
Обороти і сальдо на рахунках бухгалтерського обліку.
Подвійний запис, як елемент методу бухгалтерського обліку та його контрольне значення.
Кореспонденція рахунків та її обґрунтування.
Синтетичний і аналітичний облік.
Взаємозв'язок синтетичного і аналітичного обліку та його контрольне значення.
Поняття про субрахунки, їх роль, значення і порядок використання.
Оборотна відомість по синтетичних рахунках (оборотний баланс) та її контрольне значення.
Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та призначення.
Облік оплати праці та пов'язаних з нею розрахунків.
Облік та оцінка необоротних активів.
Облік наявності та придбання основних засобів. . Їх оцінка в балансі і поточному обліку.
Облік процесу виробництва. Характеристика та призначення рахунків для відображення його.
Визначення собівартості та облік випуску продукції.
Облік процесу реалізації продукції, робіт та послуг, рахунки призначені для цього та їх характеристика.
Облік доходів від реалізації та розрахунків з покупцями.
Облік та списання витрат по збуту продукції.
Визначення та облік фінансових результатів, характеристика призначених для цього рахунків.
Рахунки власних джерел, їх перелік та характеристика.
Рахунки тимчасово залучених джерел, їх перелік та характеристика.
Рахунки фінансових результатів, їх зміст та характеристика.
Матеріальні рахунки, їх перелік, будова та призначення.
Грошові рахунки, їх перелік, будова та призначення.
Розрахункові рахунки, їх перелік, будова та призначення.
План рахунків та його характеристика.
Класи рахунків та їх використання при складанні балансу.
Облікові регістри, їх суть та значення.
Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку і їх роль.
Керівництво бухгалтерським обліком на підприємстві.
Облікова політика підприємства, її зміст та порядок розробки.


Список Рекомендованої літератури

Закон України від 16.07.99 р. № 996-XІV “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” / Баланс (спецвипуск). - Лютий, 2000 р. – 65 с.
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні / Все про бухгалтерський облік. – № 11 (436), 2000. - с. 65-102.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений наказом № 291 Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. / Баланс. - № 3, 18 січня 2000 р.
Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. - Житомир: ЖІТІ, 2000.- 640 с.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні / за ред. С.Ф. Голова. – Дн-ськ: ТОВ ”Баланс-Клуб”; 2004. – 832 с.
Бухгалтерський фінансовий облік / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 736 с.
Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами .- К.: Лібра; 2004. – 880 с.
Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих і торговельних підприємствах. - К.: А.С.К., 2003. - 624 с.
Грабова Н.М. Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - К.: А.С.К., 2001. - 504 с.
Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. - К.: А.С.К.- 2002. – 848 с.
Собко В.К. Бухгалтерський облік: Підручник. - К., 2002. – 589 с.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. - К.: А.С.К., 2005.- 864

13PAGE 15


13PAGE 14415
  *4>HPRT„†Ћ–ћ¦®¶ѕп

Приложенные файлы

  • doc 17679923
    Размер файла: 487 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий