OFZ_ISPIT_SLIVA_O_G


Дисципліна «Основи філософських знань»

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Студент повинен знати :
основні поняття до кожного розділу ;
предмет, джерела виникнення , функції та призначення філософії;
форми і види світогляду;
видатних філософів кожної філософської епохи;
основні форми буття;
сутність діалектики;
походження, форми, структуру, функції свідомості;
зміст філософського вчення про пізнання, істину;
основні положення філософської концепції суспільства;
основні положення філософської концепції людини;
основні положення філософської проблеми цінностей в житті людини і суспільства;
формаційний та цивілізаційний підходи в трактовці історичного суспільного розвитку, рушійні сили суспільного розвитку, роль насильства і особистості в суспільному розвитку.

Студент повинен уміти :
користуватися науковою термінологією;
самостійно працювати з додатковою літературою, складати конспект, тези, готувати реферати, доповіді, брати участь у дискусіях, семінарах;
аргументовано відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до інших думок;
збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, творчо працювати над поглибленням культурно-освітніх знань;
застосовувати отримані знання при вирішенні професійних завдань та в особистому житті.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Оцінка за комп’ютерну частину іспиту
0 – 49% - «2»;
50 – 69% - «3»;
70 – 89% - «4»;
90 – 100% - «5».

Оцінка за усну частину іспиту
«Відмінно» («5») - студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним програмою, має діалектичне мислення; аргументовано, науково аналізує філософські проблеми, об’єктивно оцінює досягнення філософської думки та її вплив на розвиток та формування світогляду епохи та майбутнього. Уміє вдаватися до діалогу, доводити власну думку.

«Добре» («4») - студент добре володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при відповіді; потребує незначної допомоги викладача при вибору напрямку відповіді та допускає незначні помилки, неточна аргументація; оцінювання подій, ідей, досягнень філософської думки більш емоційне ніж наукове. Має незначні труднощі при діалоговій бесіді і доказах власної думки.


«Задовільно» («3») - студент користується лише окремими знаннями дисципліни, порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються суттєві помилки в знаннях та поясненні питань дисципліни; оцінювання досягнень філософської думки лише емоційне; викладач постійно корегує відповідь студента, мова спрощена. Студенту важко підтримувати бесіду, не вистачає доказів для обґрунтування власного погляду.

«Незадовільно» («2») - студент не володіє необхідними знаннями та практичними навичками дисципліни або відмовляється від відповіді.Комп
·ютерну частину іспиту студенти проходять відповідно до графіку, затвердженому директором коледжу.
Усна здача іспиту проводиться за традиційною методикою. Після завершення усної частини викладач визначає підсумкову оцінку іспиту.
Студент не може бути звільненим від здачі однієї з частин іспиту.
Викладач оголошує підсумкову оцінку студенту і виставляє її у залікову книжку студента в день проведення іспиту.ШКАЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ІСПИТУ

%правильної відповіді на тестову частину іспиту на ПК «Колоквіум» (підтверджується відомістю )
Оцінка за комп’ютерну частину іспиту на ПК «Колоквіум»
Оцінка за усну частину іспиту
Підсумкова частина іспиту

0 -49%
2
2
23,4,5
3

50 -59%
3
2,3,4
35
4

60 - 69%
3
2,3
34,5
4

70 -79
4
2,3
34,5
4

80 -89
4
2,3
34
45
5

90 – 100%
5
2,3
3

90 -100%
5
4
4

90 -100%
5
5
5

Філософія. Питання до іспиту.
Блок 1. Теоретичні питання
Філософія як світогляд і як специфічний тип знання. Напрямки філософії.
Філософія Давньої Індії. Буддизм.
Антична філософія: особливості розвитку, моральна спрямованість.
Філософія стародавнього Китаю. Конфуціанство. Даосизм.
Середньовічна філософія. Роль християнства у формуванні середньовічної філософії.
Християнська антропологія.
Філософія Відродження: гуманістичний характер: науково-природничі погляди, соціально-політичні ідеї, етика Ренесансу. Проблема людської особистості.
Філософія Нового часу. Дилема емпіризму і раціоналізму у філософії Нового часу.
Новий філософський ідеал у філософії Просвітництва. Проблема свободи людини та шляхи її соціального визволення.
Особливості та досягнення німецької класичної філософії: І. Кант, Г. Гегель, Л. Фейєрбах.
Основні особливості марксистської філософії.
Основні особливості філософії 20-го століття: психоаналіз, неофрейдизм, «філософія життя».
Некласична філософія 20-го століття: сцієнтизм та антисцієтизм, проблеми ірраціонального та несвідомого, екзистенціальна філософія.
Філософія Київської Русі та епохи українського Ренесансу.
Г.Сковорода – родоначальник української класичної філософії.
Академічна українська філософія 19-го століття: особливості, напрямки і основні філософські ідеї.
Онтологічні проблеми в філософії. Основні сфери і протиріччя буття. Єдність природи, суспільства і людини , матеріального буття і людського духу.
Онтологічні проблеми в філософії. Реальність буття і небуття. Єдність матерії, руху, простору, часу.
Духовний вимір людського буття. Свідомість людини як діалектичне співвідношення об’єктивної та суб’єктивної реальності, як духовний спосіб орієнтації людини в реальності буття, що розвивається.
Структура свідомості, її основні рівні.
Діалектика як вчення про розвиток і універсальні зв’язки . Принципи і закони діалектики.
Альтернативи діалектики.
Гносеологія. Проблема пізнання у філософії. Чуттєве і раціональне, емпіричне і теоретичне пізнання.
Логіка та методологія наукового пізнання.
Парадигми осягнення історії.
Проблема людини в філософії. Трактування сутності і природи людини.
Філософський аналіз особистості: людина,індивід, особистість. Роль особистості в історії.
Аксіологія. Цінності як визначальні характеристики людського буття. Людина в системі цінностей. Структура цінностей.
Поняття суспільства у філософії. Матеріальні основи розвитку суспільства.
Духовне життя суспільства. Суспільна свідомість і культура.

Блок 2 : «Проблемні питання»
Що відрізняє філософію екзистенціалізму?
Що є буття? Чи можна включити в поняття «буття» Бога? Який зміст вкладається в поняття «небуття»?
Чи можна замінити поняття «матерія» поняттям «реальність»? Аргументуйте свою відповідь. Дайте відповідні визначення.
Якою філософською категорією можна виразити висловлення німецького лікаря середніх віків Парацельса : « Усе є отрута , і все є ліки, тим або іншим робить лише доза».
Поясніть з погляду законів діалектики, чому « Базіка хоче змусити себе любити і викликає ненависть, прагне зробити послугу і стає нав’язливим , бажає викликати подив і робиться смішним ?»
Хто має рацію і чому у поглядах на пізнання: прибічники сенсуалізму, раціоналізму чи інтуїтивізму? Ваші аргументи.
Чи відбувається якісна зміна, якщо дробити речовину? У яких випадках ми можемо сказати, що відбувався якісний стрибок? Який закон діалектики пояснює дане явище?
Як називається філософський напрямок , відображений в наступній тезі :
« Знання людини ніколи не досягають більшого , ніж дають йому почуття. Усе, що недоступно почуттям , недоступно і для розуму» К.Гельвецій.
Охарактеризуйте позицію агностицизму, наведіть аргументи або приклади на доказ тези: « Світ непізнаний».
Що таке людина? Дайте п’ять взаємопов’язаних визначень «людина». Свою думку аргументуйте.
Чи є людина лише соціальною істотою? Яке місце в людській сутності має біологічний фактор? Обґрунтуйте свою позицію.
Як розглядається сутність людини в слідуючих концепціях: космоцентризм, геоцентризм, природоцентризм, соціоцентризм, антропоцентризм.
Чим суспільство відрізняється від природи і чим вони взаємозалежні?
« Істина це те, що спрощує світ, а не те, що створює хаос» А. де Сент-Екзюпері. Яка особливість істинного знання тут підмічена? Які трактування істини Ви знаєте?
Що таке суспільство і соціальне життя? Що виробляється в процесі соціального життя?
Що таке особистість? Чи вважаєте Ви себе сформованою особистістю? Що означає «відчуження» людини?
Які є сфери буття та в чому полягають їхні особливості? Розкрийте специфіку буття людини.
Яку роль відіграють потреби і інтереси людини в розвитку суспільства?. Дайте визначення понять «Потреба», «Інтерес». Спробуйте зробити класифікацію суспільних потреб і інтересів.
Нідерландський економіст Ян Тінберген задає таке питання. Визначальні спонукальні сили діяльності людей – матеріальні потреби і економічні інтереси. Але невже люди завжди керувалися і будуть керуватися користю, особистою вигодою, пристрастю до наживи ? Як би Ви відповіли на це питання? .
Ф.Енгельс писав : « Ми маємо три головних форми шлюбу, в загальному і цілому відповідним трьом головним стадіям розвитку людства. Дикості відповідає груповий шлюб, варварству – парний шлюб, цивілізації – моногамія». Опишіть більш докладно ці історичні етапи. Яке, по Вашому, майбутнє сім’ї ?
Яка основна особливість філософії середніх віків? Чим відрізняються два основних періоди середньовічної філософії: патристика і схоластика?
В чому особливість раннього періоду вітчизняної філософії? Назвіть найбільш відомих книжників, мудреців.
Вам доручили провести соціологічне дослідження, визначити класову приналежність людини за допомогою інтерв’ю. Ви маєте право задати не більше двох запитань. Які запитання Ви задасте?
Як ви думаєте, чи володіють речі кольором, запахом, смаком, якщо з ними не взаємодіє суб’єкт, який їх пізнає? Чи можна пізнати світ? Як відповідають на питання агностики?
Чим відрізняється зоровий образ об’єкта в людській свідомості від фотографії? Яке зображення більш точно, адекватно відбиває об’єкт? Аргументуйте свою відповідь.
Яке основне протиріччя визначає сутність людини? Назвіть основні концепції трактування людини.
Що є суспільство? Чи можна сказати, що суспільство розвивається за біологічними законами, оскільки людина – вища ланка біологічної еволюції?
Що, по – Вашому є свобода?Назвіть не менше п
·яти взаємопов’язаних визначень. Чи вважаєте Ви себе вільною людиною? Що обмежує Вашу волю?
Потреби тварин – навіть тих, що стоять на еволюційних сходах ближче всього до людини – практично не змінюються, потреби ж людей постійно міняються. Які можливі соціальні наслідки виходять із цього факту?
Про яке протиріччя процесу пізнання йде мова в наступному твердженні:
« Діалектика, -як роз’ясняв ще Гегель, - містить у собі момент релятивізму, заперечення, скептицизму, але не зводиться до релятивізму»? В.І.Ленін.


Література :
Губар О.М. Філософія : інтерактивний курс лекцій.
Філософія. Навч. Посібник. За редакцією І.Ф.Надольного.
Філософія. Навч. Посібник. За редакцією Городяненка


Основи філософських знань. Слива О.Г. «Колоквіум».

? Який метод використовує філософія для вивчення світу:
- діалектичний
- методологічний
- історичний

? Світогляд - це:
- система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу.
- відображення дійсності у формах, пов'язаних з практичною діяльністю
- здатність особи побачити себе очима інших.

? Скептицизм:
- напрям у філософії, що заперечує можливість пізнання
- філософські погляди, які сповідують сумнів у можливості досягнення істини
- неспроможність особи побачити себе очима інших.

? Аксіологія:
- вчення про світ
- вчення про людину
- вчення про цінності

? Антропологізм:
- філософський принцип, згідно з яким людина вважається центром Всесвіту
- філософська концепція, яка всі світоглядні проблеми розглядає крізь призму людини
- філософський принцип, згідно з яким найвищою метою всього, що відбувається у світі є людина

? Антропоцентризм:
- філософська концепція, яка всі всітоглядні проблеми розглядає крізь призму людини
- філософське вчення про людину
- філософський принцип, згідно з яким людина вважається центром Всесвіту, найвищою метою всього, що відбувається у світі

? Архетип:
- первинні схеми образів фантазії, що містяться в так званому колективному несвідомому
- проблема,що важко піддається вирішенню
- знання, набуте в процесі досвіду.

? Гедонізм:
- моральне вчення, яке пропагує відмову від життєвих благ
- етичне вчення, яке проголошує метою життя людини насолоду
- погляд, згідно з яким матерія наділена чуттєвістю.

? Дуалізм:
- світогляд, який вихідними вважає два рівноправні та протилежні начала (матерію і дух)
- філософське вчення, згідно з яким Бог створив світ, дав першоповштох і надалі не втручається у справи
- поєднання в одному вченні несумісних елементів.

? Ірраціоналізм:
- течія у філософії, яка абсолютизує роль інтуіції у пізнанні
- вчення, згідно з яким основою світу є інстинкт, а джерелом пізнання - інтуіція
- напрям у філософії, який первинним вважає ідеальне начало

? Який з філософських напрямків відображено в наступному поетичному тексті Вольтера:
Отож він - промінь, що з неба до нас іде,
Перед чиїм сяйвом юрба благовіє!
Отож той дух, що нас переживе!
Він разом з почуттями породжений, росте, слабшає...
Нажаль, він з нами і умре.
- об'єктивний ідеалізм
- суб'єктивний ідеалізм
- матеріалізм

? Зміни явищ у природі чи суспільстві від нижчого до вищого, від простого до складного має назву:
- модернізація
- реструктуризація
- прогрес

? В дослівному перекладі термін "філософія" означає:
- "любов до науки"
- "любов до мудрості"
- наука про загальне

? Виберіть правильне визначення:
- матеріалізм - це принцип життя, що полягає у визнанні примата матеріальних благ для життя людини
- матеріалізм - це філософський напрямок, що затверджує первинність природи, матерії і вторинність свідомості
- матеріалізм - це практично здоровий погляд на речі, відмова від іллюзорних, далеких від життя міркувань

? З яким філософським напрямком пов'язане наступне міркування: "Об'єкт і відчуття те саме...і не можуть тому бути абстраговані одне від одного"?
- суб'єктивний ідеалізм
- об'єктивний ідеалізм
- дуалізм

? Світогляд, що визнає всевладя розуму є:
- раціоналістичним
- ірраціоналістичним
- матеріалістичним

? Виберіть основні типи виявів відношення людини до світу:
- пізнавальне, оцінувальне
- оцінувальне, практичне
- пізнавальне, оцінувальне, практичне

? Світогляди поділяються на оптимістичні і песимістичні, гуманні та антигуманні відповідно до:
- аксіологічної точки зору
- практичної точки зору
- теоретичної точки зору

? Філософський світогляд заснований на:
- почуттях
- відчуттях
- розумі

? Філософія вивчає:
- найбільш загальні засади сущого
- тільки етичні проблеми
- виключно сенс людського буття

? Вислів: "Філософи тільки пояснили світ, а йдеться про те, щоб його змінити" належить:
- Марксу
- Енгельсу
- Леніну

? Суб'єктом філософії є:
- маси
- політичні партії
- окрема особа.

? Кому із давніх філософів належать слова: "Платон мені друг, але істина дорожча":
- Арістотель
- Діоген
- Протагор

? Слова: "Я знаю, що я нічого не знаю":
- Геродоту
- Сократу
- Епікуру

? Засновником Мілетської школи був:
- Фалес
- Анаксімандр
- Анаксімен

? Найвищу мудрість в числі вбачали філософи:
- Мілетської школи
- Піфагорійського союзу
- Школи елеатів

? Засновниками атомістичної філософії в античності були:
- Піфагор, Ксенофан
- Ксенофан, парменід
- Левкіп, Демокріт

? Слова: "Людина - мірило всіх речей..." належить:
- софісту Протагору
- софіту Продіку
- софісту Крітію

? Філософський аскетизм проповідувався:
- кініками
- кіренаїками
- мегариками

? Зразок "ідеальної держави" в своїй філософії розробив:
- Протагор
- Платон
- Піфагор

? Хто з давніх філософів вважав, що основна мета філософії - досягнення щастя, тобто незворушності духу, яка досягається навчанням і вправами:
- Платон
- Демокріт
- Епікур

? Теза: "Все тече, все змінюється" належить:
- Геракліту
- Піфагору
- Фалесу

? В яких філософських школах був слабкий зв'язок з наукою:
- в грецьких і китайських
- в грецьких і індійських
- в індійських і китайських

? Хто був засновником школи даосизму:
- Лао-цзи
- Конфуцій
- Сюнь-цзи

? Яка з індійських шкіл не визнавала кастового строю:
- брахманізм
- буддизм, джайнізм
- чарвака-локаята

? Хто з філософів Стародавнього Китаю вважав гуманність (людинолюбство) головним принципом моралі:
- Конфуцій
- Лао-цзи
- Сюнь-цзи

? З якого знаменитого девізу починається сократівський період в античній філософії?
- Почни з самого себе
- Пізнай самого себе
- Зрозумій самого себе

? До ортодоксальних філософських шкіл Індії відносяться:
- веданта, міманса, вайшешика, санкх'я, ньяя, його
- буддизм, джайнізм
- чарвака-локаята

? До неортодоксальних філософських шкіл Індії відносяться:
- веданта, міманса
- вайшешика, санкх'я, ньяя, його
- буддизм, джайнізм, чарвака-локаята

? Найбільш матеріалістичним вченням Стародавньої Індії вважають:
- буддизм
- джайнізм
- чарваку-локаяту

? На мові аріїв Веди перекладаються як:
- мова
- знання
- думка

? Думка про те, що всі істоти містять у собі протилежні часточки-"ян" та "інь" належить:
- Конфуцію
- Сюнь-цзи
- Лао-цзи.

? Сукупність філософських доктрин християнських мислителів середньовіччя має назву:
- патристика
- логістика
- софістика

? Томізм був розвинутою формою:
- патристики
- схоластики
- логістики

? Про те, що універсамі існують не в дійсності, а тільки в мисленні, стверджували прихильники:
- реалізму
- неотомізму
- номіналізму

? На телеології грунтується:
- геоцентрична система світу
- геліоцентрична система світу
- гідроцентрична система світу

? Геліоцентрична система світу була створена:
- М.Коперником
- Парацельсом
- Н.Макіавеллі

? Пантеїзм-філософське вчення про:
- мету, доцільність
- універсалії
- розчинення Бога в природі

? В епоху Відродження людина проголошується:
- найвищою цінністю
- людиною розумною
- людиною мислячою

? Філософський напрям, згідно з яким загальні поняття існують реально як сутності речей, дістав назву:
- номіналізм
- реалізм
- матеріалізм

? Ідея збіжності центру, одиниці і безкінечності належить:
- М.Кузанському
- Дж.Бруно
- М.Копернику

? Хто з філософів епохи Відродження обгрунтовував необхідність сильної монархічної влади:
- Ла Боесі
- Н.Макіавеллі
- Т.Мор

? Філософський напрям нового часу, який основою пізнання вважає чуттєвий досвід, дістав назву:
- матеріалізм
- ідеалізм
- емпіризм

? Філософський напрям, який визнає центральну роль в пізнанні розуму, має назву:
- раціоналізм
- емпіризм
- ідеалізм

? Самостійність природи визнавали прихильники:
- пантеїзму
- дуалізму
- деїзму

? Реальне існування речей заперечували прихильники:
- суб'єктивізму
- натуралізму
- ідеалізму

? Вислів "Мислю, отже існую" належить:
- Ф.Бекону
- Р.Декарту
- Дж.Локку

? "Коли б Бога не було, його слід було б вигадати",-стверджував:
- Вольтер
- Гегель
- Шеллінг

? Вчення про монади, як прості неподільні частини було розроблено:
- Спінозою
- Паскалем
- Лейбніцом

? Хто визначив філософію як науку, що відповідає на питання: "Що я можу знати? Що я маю робити? Чого я можу сподіватись?":
- Шеллінг
- Гегель
- Кант

? Вислів: "Мистецтво-зброя філософії" належить:
- Шеллінгу
- Гегелю
- Вольтеру

? Ідею поділу влади на законодавчу, виконавчу і судову в своїй філософії розробляв:
- Дідро
- Вольтер
- Шарль Луї де Монтеск'є

? Теорія пізнання має назву:
- онтологія
- гносеологія
- аксіологія

? " Річ у собі" за Кантом:
- ноумен
- феномен
- свідомість

? Адекватне відтворення дійсності в пізнанні має назву:
- істина
- оцінка
- мислення

? Виберіть вірне твердження:
- істина може бути тільки абсолютною
- істина може бути тільки відносною
- немає і бути не може окремо абсолютної істини і окремо відносної

? Ідея створення світу Богом в акті вільної волі називається:
- креаціонізм
- монізм
- оптимізм

? "Річ для нас" за Кантом:
- феномен
- ноумен
- свідомість

? Виберіть вірне твердження:
- адекватне знання про дійсність чуттєве відображення може дати лише в єдності з раціональним пізнанням
- адекватне знання про дійсність може дати лише чуттєве відображення
- адекватне знання про дійсність може дати лише раціональне пізнання

? Гіпотетичне знання є:
- цілісним, системним
- невизначеним і потребує доведення
- є таким, що не пізнане людиною, але потребує свого пізнання

? Першооснова буття - це:
- субстанція
- субвенція
- сублімація

? - антимонія
- аналогія
- антитеза.

? Раціоналізм як спосіб пояснення і осягнення дійсності, віра в силу розуму, наукове знання, соціальний прогрес-це спільні риси:
- німецької класичної філософії та марксистської філософії
- німецької класичної філософії і некласичної філософії к.XIX-п.XXст.
- філософії марксизму і неокласичної філософії к.XIX-п.XXст.

? Агностики-це філософії, які:
- першооснову буття бачили у свідомості суб'єкта
- першоосновою буття називали ідею, що існує поза суб'єктом

· - заперечували можливість достовірного пізнання

? Засновником волютаризму, як філософської течії став:
-- А.Шопенгауер
- К.Маркс

? Суб'єктивістське вчення, в якому вихідні значення сущого (що таке річ, часовість, інша людина) виводяться з існування людини, має назву:
- екзистенціалізм
- ірраціоналізм
- позитивізм

? Культ надлюдини в рамках філософського напряму "філософія життя" намагався обгрунтувати:
- А.Бергсон
- О.Шпенглер
- Ф.Ніцше

? Розробником елітарної концепції творчості і культури був представник некласичної філософії к.XIX-п.XXст.:
- А.Бергсон
- О.Шпенглер
- Ф.Ніцше

? Філософський напрямок під назвою психоаналізм був розроблений:
- Ф.Ніцше
- А.Шопенгауером
- З.Фрейдом

? Процес, коли енергія сексуальних потягів може відхилятися від прямої мети і спрямовуватися до соціальних цілей, З.Фрейд назвав:
- сублімація
- сенсуалізм
- суб'єктивізм

? Хто з послідовників З.Фрейда стверджував, що критерієм буття як способу життєдіяльності, служить любов:
- Е.Фромм
- К.Юнг
- Адлер

? Офіційною філософською доктриною Ватикану є:
- неоплатонізм
- неопозитивізм
- неотомізм

? Чи тотожні поняття "держава" і "суспільство":
- так
- ні, поскільки суспільство є складовою частиною держави
- ні, поскільки, держава є однією із складових соціуму як більш широкого і фундаментального утворення

? Виберіть вірне твердження:
- суспільство-це реальний життєвий процес людини
- суспільне життя-це життя всіх живих істот
- тваринний світ є складовою суспільного життя

? Центром, головною дійовою особою суспільства є:
- держава
- людина
- соціальні інститути

? Чи тотожні поняття "соціальний статус" і "соціальна роль":
- так
- частково
- ні, поскільки статус визначається правами і обов'язками, а соціальна роль низкою вимог,які ставить перед індивідумом суспільство

? "Ми боїмося всього на світі, як смертні, але прагнемо всього на світі, як безсмертні"-сказав:
- Франсуа де Ларошфуко
- Вольтер
- Дідро

? Яке твердження є вірним:
- суспільство цілком залежить від природи, тому що вона є середовищем життя людини
- природа і суспільство творять єдину систему, яка передбачає пізнання, використання і перетворення природи людиною
- людина-є цар природи, природа-засіб для організації життя людини

? Основною структурною одиницею суспільства є:
- соціальна група
- соціальна спільнота
- індивід

? Теодицея:
- пояснення світу з однієї духовної першооснови
- ідея створення світу Богом з власної волі
- виправдання Бога за існування зла у світі

? Принцип християнської онтології, за яким в поясненні світу , першопрчини буття виходять із однієї духовної першооснови:
- монізм
- оптимізм
_ креаціонізм

? Спільність побуту, звичаїв, історичних переживань, психічного складу, антропологічних особливостей, економічних інтересів-характерна ознака:
- нації
- етносу
- страти

? Соціальний інститут-це:
- заклад, що забезпечує надання освітніх послуг
- спосіб суспільного буття
- сукупність соціальних умов та культурних зразків, які визначають систему поведінки згідно з цими нормами

? Сфера взаємодії живої і неживої природи має назву:
- біосфера
- атмосфера
- гідросфера

? Людина виступає як:
- елемент природи
- сила природи
- елемент і сила природи

? Об'єктом дослідження демографії є:
- люди
- люди і демографічні відносини
- демографічні відносини

? Наука про взаємодію людини з навколишнім середовищем і шляхи забезпечення умов для її життя має назву:
- екологія
- географія
- демографія

? Спосіб пізнання - передача людям істин, які виходять від Бога і відображають його волю:
- волевиявлення
- одкровення
- боговтілення

? Релігійне вчення про скінченність долі світу і людини:
- теодицея
- одкровення
- есхатологія

? Виділіть богоподібні сутності людини ( з погляду релігійної філософії):
- тіло,одяг
- одяг, гроші
- розум, вільна воля


? Виділіть основні елементи об'єктивної сфери буття:
- свідомість
- релігія, Бог
- матерія, природа

? Що є джерелом розвитку з позиції діалектики:
- людина
- зовнішня сила
+ внутрішнє протиріччя об'єкта

? Виберіть вірне твердження:
- спосіб виробництва характеризується не лише виробництвом матеріальних благ, а також відтворює соціальне буття людини, формує, розвиває саму людину
- спосіб виробництва характеризується не виробництвом матеріальних благ, він тільки відтворює соціальне буття людини
- спосіб виробництва характеризується лише виробництвом матеріальних благ

? Духовне життя включає в себе такі складові:
- свідомість і духовна культура
- духовне виробництво і свідомість
- свідомість, духовна культура, духовне виробництво

? Погляди, судження, ідеї, теорії є елементами:
- суспільної свідомості
- духовної культури
- духовного виробництва

? Система цінностей знань, переконань, норм, традицій є складовою:
- духовної культури
- суспільної свідомості
- духовного виробництва


? "Скрізь любов та віру пізнай себе",-стверджував філософ України:
- П.Могила
- М.Драгоманов
- Г.Сковорода

? Одним з перших у європейській філософській думці став заперечувати божественне походження влади й держави український філософ-гуманіст:
- С.Оріховський
- Ю.Дрогобич
- П.Русин

? Вперше в Україні філософію почали викладати окремо від теології в:
- Києво-Могилянській академії
- Острозькій академії
- Київському колегіумі

? Одним із перших у Європейській літературі і перший в українській тему трудової моралі розробляє:
- М.Драгоманов
- Т.Шевченко
- І.Франко

? Українські філософи І.Гізель, Ф. Прокопович були викладачами:
- Острозької академії
- Київського колегіуму
- Києво-Могилянської академії

? Процес пізнання відповідно до теорії "закарбованих образів" описує у свої філософії український філософ XVII ст.:
- І.Гізель
- М.Смотрицький
- Г.Кониський

? Вихованцем Києво-Могилянської академії був видатний український філософ:
- Т.Шевченко
- І.Франко
- Г.Сковорода

? Думка про те, що найбільшою цінністю на землі є "правдивий живий чоловік, бо така людинаносій духу, а той дух є "вічний революціонер" належить:
- Л.Українці
- І.Франку
- Т.Шевченку


? Першим в українській філософії глибокий і всебічний аналіз проблеми взаємозв'язку мови і мислення дав:
- Т.Г.Шевченко
- О.П.Потебня
- П.Д.Юркевич

? Окрема галузь філософії, яка досліджує сутність буття світу, основи всього сущого, називається:
- онтологія
- гносеологія
- епістемологія

? Яке твердження є вірним з точки зору сучасної філософії:
- Буття тотожне сущому
- Буття визначається через суще
- Буття протиставляється сущому

? Яке твердження є вірним:
- Світ-це сукупність людей
- Світ-це бачення людиною сущого
- Світ-це єдність природної та суспільної дійсності, зумовленої практичною діяльністю

? Виберіть вірне твердження поняття "матерія", з точки зору сучасної філософії:
- матерія-це все те, що існує незалежно від свідомості людини
- матерія-це все те, що пізнається чуттєво
- матерія-це об'єктивно реальне буття світу в часі, просторі, русі, безпосередньо чи опосередковано пізнаване людиною

? Кому належить вислів: "Із висловлюваних слів... кожне означає або сутність, або кількість, або якість, або відношення, або місце, або час... або дію":
- Арістотель
- Платон
- Піфагор

? Кому належить вислів: "Найважливіше філософське питання полягає в тому, чи варте життя того, щоб жити":
- Г.Сковорода
- А.Камю
- К.Юнгу

? Поняття "простір" охоплює такі фундаментальні риси матеріального сущого:
- його протяжність і місце серед інших сущих
- протяжність, місце і тривалість
- протяжність і тривалість

? Поняття "час" відображає:
- протяжність і тривалість
- тривалість і черговість
- тривалість і місце

? Кант виділяє три рівні пізнання: чуттєвість, розсудок...Який третій рівень?
- воля
- свідомість
- розум

? Чи тотожні поняття "якість" і "кількість":
- так
- ні
- ні, але на певному етапі кількість переростає в якість

? Закони діалектики:
- мають специфічний характер і діють тільки в строго визначених умовах:
- універсальні, притаманні усім сферам дійсності
- мають суб'єктивний характер, діють тільки у суспільстві, пізнанні

? Діалектика-це:
- один із методів філософії
- один із напрямів філософії
- один із принципів філософії

? Виберіть вірне твердження:
- регрес не є формою розвитку
- регрес-це форма розвитку, але в уповільненому темпі
- регрес-це форма розвитку за нисхідною лінією

? Закони діалектики:
- це законодавчі акти вищої юридичної сили, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини
- це об'єктивні, істотні, необхідні, сталі зв'язки або відношення між явищами
- це закономірність розвитку природи і суспільства

? Основними законами діалектики є:
- Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні; закон єдності та боротьби протилежностей; закон заперечення заперечення
- Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні; закон єдності протилежностей; закон заперечення
- Закон взаємного переходу кількісних змін у якісні; закон боротьби протилежностей; закон заперечення заперечення

? Антагонізм - це:
- рухливе співвідношення єдності й боротьби нерозв'язуваність соціальних суперечностей у межах старої якості
- взаємно протилежні інтереси різних соціальних груп
- конфлікт різних соціальних груп, інтереси яких є взаємнопротилежні

? Особливостями закону заперечення заперечення є:
- повторюваність елементів старого на вищій основі
- розвиток по спіралі
- повторюваність елементів старого, на вищій основі та спіралеподібний розвиток

? Три найважливіші виміри діалектики:
- теорія розвитку, логіка, теорія пізнання
- мистецтво суперечки, логіка, методологія наукового пізнання
- теорія розвитку, мистецтво суперечки, теорія пізнання

? Метафізика:
- наука про природу
- є чимось нелогічним, нерозумним, безрезультатним
- історично неминуча філософська теорія розвитку і метод пізнання, альтернативний діалектиці

? Якщо розглядати діалектику як теорію розвитку, то її антиподами є:
- метафізика і "негативна" діалектика
- догматизм і релятивізм
- софістика і еклектика

? Софістика і еклектика є антиподами діалектики:
- як теорії розвитку
- як логіки
- як теорії пізнання

? Якщо розглядати діалектику як теорію пізнання, то її антиподами є:
- софістика і еклектика
- догматизм і релятивізм
- метафізика і "негативна" діалектика

? Виберіть вірне твердження:
- софістика і метафізика-це тотожні, однозначні способи мислення
- софістика є різновидом метафізики і виступає альтернативою діалектики лише тоді,коли ми розглядаємо діалектику як логіку
- софістика і метафізика є світоглядом

? Виберіть вірне твердження:
- Еклектика - теорія розвитку
- Еклектика - теорія пізнання
- Еклектика - це алогічна концепція, що грунтується на свавільному виборі координат

? Догматизм - це:
- передова прогресивна думка
- антиісторичний, абстрактний спосіб розгляду теоретичних і практичних проблем
- теорія розвитку суспільства

? Напрям, завданням якого є системне вивчення й обгрунтування сутності людського буття та людської індивідуальності, має назву:
- філософія суспільства
- філософія буття
- філософська антропологія

? Наявність розуму, соціальність, цілеспрямована діяльність, мова, духовність - невід'ємні ознаки:
- людського життя
- живої істоти
- життя

? Чи тотожні поняття "людина" і "індивід":
- так
- ні, поскільки "людина"-поняття, що відображає загальні риси людського роду, а "індивід" - окремий представник людськогороду
- ні, поскільки "людина" - це окремий представник людського роду, а "індивід" - це людина як член суспільства

? Чи тотожні поняття "людина" і "особа":
- так
- ні, поскільки "людина"-поняття, що відображає загальні риси представника людського роду, а "особа"-це окремий представник людського роду
- ні, поскільки "людина"-це поняття, що відображає загальні риси представника людського роду, а "особа"-суспільний індивід

? Чи тотожні поняття "індивід" і "індивідуальність":
- так
- ні, поскільки "індивід"-це окремий представник людського роду, а "індивідуальність"-самобутній спосіб буття конкретної особи
- ні, поскільки "індивід"-це окремий представник людського роду, а "індивідуальність- індивід, який пройшов соціалізацію

? Виберіть вірне твердження:
- цінність є фундаментом, підставою, джерелом соціальної норми
- соціальна норма є джерелом цінності
- соціальні норми і цінності не пов'язані між собою

? Конформізм-це:
- неприйняття, ігнорування соціальних норм
- пасивність, некритичність, пристосуванство-як життєва позиція
- погане виконання соціальних норм, їх порушення

? Виберіть вірне твердження:
- Відчуження людини проявляється в стандартизації, уніфікації, нав'язуванні взірців
- Відчуження людини проявляється в ігноруванні нею соціальних норм
- Відчуження людини проявляється в порушенні нею соціальних норм

? Вперше людина як істота соціальна, державна, політична розглядається у філософії:
- Платона
- Демокріта
- Арістотеля

? "Багато в світі дивних див, та найдивніше з них - "людина",-сказав:
- Софокл
- Євріпід
- Єпікур

? Виберіть вірне твердження:
- "цінності" і "культура" є тотожними поняттями
- культура і цінності не взаємодіють один з одним
- культура визначається через систему цінностей і ідеалів

? Чи тотожні поняття "ціль" і "цінність":
- так
- ні, поскільки вони хоч і є регуляторами діяльності, але цінність зберігає елемент нейздійсненності, а ціль завжди викликає доцільну дію
- ні, поскільки ціль є регулятором діяльності, а цінність-ні

? Виберіть вірне твердження:
- цінність-це характеристика оцінюваного, а оцінка-процес встановлення наявності чи відсутності цінності
- цінність і оцінка не взаємодіють один з одним
- цінність і оцінка-це характеристика предмета

? Стандарти, правила, закони, директиви, моральні заповіді є:
- цінностями
- оцінкою
- утворення нормативного характеру

? Ідеал є:
- цінністю
- гранично вираженою цінністю, цільовим началом людської життєдіяльностю
- соціальною нормою

? Система, що будується на ідеалах добра, гумманості, справедливості, високої суспільної активності має назву:
- етизм (етико-релігійна)
- естетизм
- етатизм

? Найбільша орієнтація на естетичні цінності в житті людини властива:
- етизму
- естетизму
- етатизму

? Етатизм є:
- політичною орієнтацією в системі ціннісних орієнтацій
- образно-естетичною орієнтацією
- способом життя

? Визначення цінностей як вищих здійснюється:
- на державному рівні
- залежно від цінності на державному або особистісному рівні
- на рівні індивідуального вибору

? Яке твердження є вірним:
- людина без сенсу вищої цілі є засобом для цілей інших людей
- людина є біологічна істота, для якої сенс життя є неважливим
- сенс життя можна пізнати без визначення вищої цілі

? Кому з філософів давності належать слова: "Я не спроможний коритися нічому з усього, що в мені є, крім того переконання, яке після ретельної перевірки видається мені найкращим":
- Арістотелю
- Антифонту
- Сократу

? Гуманізм-це риса світогляду:
- яка виходить з "вічних цінностей" і "природних" прав, але встановлює національні та расові обмеженості у ставленні до людини
- яка виходить з "вічних цінностей" і "природних прав", долаючи національні, расові, релігійні обмеженості у ставленні до людини
- виходить з "вічних цінностей" і "природних прав", враховуючи соціальні обмеженності у ставленні до людини

? Згідно точки зору сучасної антропосоціогенетики:
- свідомість ототожнюється із безпосереднім духовним життям
- свідомість ототожнюється із знанням
- природу свідомості слід розглядати в єдності з проблемою виникнення людини і суспільства

? Яке з тверджень є вірним:
- свідомість-певний рівень розвитку психіки
- поняття "свідомість" і "психіка" є тотожними
- свідомість - це певний тип розвитку психіки

? Виберіть вірне твердження:
- мислення-один із видів актів свідомості
- мислення-це певний рівень розвитку психіки
- мислення - певний тип розвитку психіки

? Світогляд , відповідно до якого Бог, давши світу початковий імпульс руху, продовжує керувати ним:
- теїзм
- деїзм
- пантеїзм

? Яке з тверджень є вірним:
- свобода є абсолютною цінністю і тому функціонування свідомості "Я" є визначальним
- істинною є колективістська модель свідомості
- коли йдеться про свідомість, то питання, про істинність чи неістенність певної концепції переростає в проблему вибору певного типу свідомості

? Виберіть функції мови у контекті проблеми свідомості:
- є способом вияву ідеального змісту свідомості
- є специфічним буттям, що формує свідомість
- вірно обидва твердження

? Мозок є:
- матеріальним органом свідомості
- раціональним органом свідомості
- тотожним з поняттям "свідомость"

? Основними ознаками свідомості є:
- ідеальність та опосередкованість мовою
- ідеальність та опосередкованість мовою, інтенціональність, здатність творити і відтворювати ідеї
- ідеальність, здатність творити і відтворювати ідеї

? Термін "свідомість" як особлива здатність душі, вперше було вживано філософом Нового часу:
- Р.Декартом
- Ф.Беконом
- Дж.Локком

? На архетипах, на думку Юнга, грунтується:
- особистісне несвідоме
- колективне несвідоме
- самосвідомість

? Світогляд, відповідно до якого Бог, давши світу початковий імпульс руху, більше не втручається в закономірний перебіг подій:
- теїзм
- Деїзм
_ пантеїзм

? Гегель виділяє три основні фази історичного розвитку об'єктивного духу:
- східну, західну, греко-римську
- східну, західну, німецьку
- східну, греко-римську, німецьку

? Особливістю рефлекторної історіографії є те, що:
- виклад матеріалу не пов'язаний з участю історика в подіях, які він описує
- виклад матеріалу пов'язаний з участю історика в подіях, які він описує
- вона розглядає історію в мисленні

? Виберіть вірне твердження:
- філософія історії розглядає кожний соціальний організм у всіх його виявах, акцентуючи на його специфічних характеристиках
- філософія історії апелює до універсальних рис і властивостей соціальних організмів, веде пошук того, що об'єднує соціальні організми, що властиве всім людським співтовариствам
- філософія історії та історія як наука є тотожними поняттями

? Аналіз світового історичного процесу як процесу розвитку і зміни суспільно-економічних формацій є прикладом:
- лінійної філософії історії
- нелінійної філософії історії
- циклічної філософії історії

? Людина є пасивною у творенні історії відповідно до:
- нелінійної парадигми історії
- циклічної парадигми історії
- лінійної парадигми історії

? Існування множинності самодостатніх історичних утворень із власною самодостатньою історією визнає:
- нелінійна концепція
- лінійна концепція
- формаційна концепція філософії історії

? Термін "цивілізація" як найвищий розвиток культури (історії людства) введено:
- Шпенглером
- Данилевським
- Тойнбі

? Хто є автором тези: "Історія палахкотить як величезне вогнище, а кожен із нас кидає в нього свій хмиз:
- Ніцше
- Гегель
- Кант

? Соціальні рушійні сили суспільного розвитку:
- соціальні спільноти
- соціальні інтереси
+ діяльність соціальних спільнот, в основі якої лежать певні інтереси.

? Принцип взаємообумовленості всього сущого, загальності причинно-наслідкових зв'язків:
- детермінізм
- редукціонізм
- механіцизм

? Напрямок у гносеології, який визнає наявність у суб'єкта деяких знань до досвіду:
- детермінізм
- агностицизм
- апріоризм

? Як І.Кант називає збіг протилежностей на рівні розуму?
- апріоризм
- антимонії
- парадокси

? Основна категорія філософії І. Фіхте?
- воля
- свобода
- свідомість

? Системотворюючим принципом у Гегеля є тріада: " Теза - Антитеза ..." Продовжіть.
- синтез
- протилежність
- істина

? Хто був автором космогонічної гіпотези, відповідно до якої Сонячна система З'явилася з пилоподібної хмари?
- І. Фіхте
- Гегель
- І. Кант

? Хто з філософів досліджував гносеологічні і психологічні корені релігії?
- Л. Фейєрбах
- Г.Гегель
- І.Фіхте

? Напрямок у філософії XX століття , який позитивно оцінює наслідки НТР, головним завданням філософії вважає обслуговування бурхливого розвитку науки:
- сцієнтизм
- ірраціоналізм
- прагматизм

? Психологічна і філософська концепція, яка вважає основою буття людини поле несвідомого:
- феноменологія
- прагматизм
- психоаналіз

? ФІлософський напрямок, згідно з яким філософія як наука не має права на існування:
- томізм
- персоналізм
- позитивізм

? Абсолютизація свободи:
- волюнтаризм
- апріоризм
- фаталізм
15

Приложенные файлы

  • doc 17678626
    Размер файла: 168 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий