sapcova_tatyana_sapcov_sergei_angliiskii_yazyk_bystro_rasshi


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Татьяпа ра иа
рергей ра и
Апглийский язк стр
расиряе слиарпй за ас


Татья пра ьяиеар при ге яаеай
Аллисккзззлжки,Укчч!Чч!!Iкб,лРV*+*,V
-р.еТ:ьтТ: thθт ðθьяр рьwТрtай ье иррθ: hпьс
eТяарД хeгсД +dGd
HJKL ,a*-V-b+va-ddGb-d

Аппта ия
Татьяпрп я иергие йаАгл и р рсткиз аяизи япрп
иАп рия а япрп и Ал ьри ж я иерги,
ри изпУр сикррп Ап рспки ри стррги и йаАгя
чри а яьирл ьри кя!п ьпипгл яЧриУр и па ягизАе
р я иергиз йаАгизл и п зи!пр псппрри игии
I ррся иб я иерги и рпгррял п сиЧп яй г изиРи
риясйV *икррп Ап рия п ги аяиз ир+л и и и
п Аргиьяр т яр иа язйри рязАе пик,икйРие
зизп рV ,ипп III ряги, ри риЧся А -рие
г и пл сяакпп Ап я стА кй я.п и ткиЧрряV
Тся ргсибий я иерги, ри сипкп я стрргизи
ЧтгязиVТатьяпа ра иа,
рергей ра и
Апглийский язк
стр расиряе
слиарпй за ас

Уиажаей читатель!

МА яиряи -рт г и тл ьриЧА сикпзи ррсисияр+л
гяг зи! ил п аятьияй рАрйьи я иерги, рил ьи-
ряр+ и и изяр+ рпгррА я я иергиз йаАгпV Нп п-
сирп Ти кя сиьиряерп рпктУРие рпгррN
OAи з пиУ пгсириА, éи ииил ьриЧА ий р+
рзрА спп!ки ийл п я !ил гяигз икйсгп ся-
ри!пи А ЧтгА ряи,V B яипл ьЧриА яьяп
рия и п и гиб п ЧтгА ррийи сяи+ иVC
,тгА рия, пспрряп А зпррязил ьри п зп-
.япр яз и изяр+л и ьпз икпр спь+V Тиь и ряг !п
зи! и и йр+ и рзАр ￿
iТoяoай o. o ￿
я иерги и рпгррял
при си рпЧй сииа ирир+ рия яри ргизи Чтгя-
зиV *яатзппррйл пр+ рпгрр рягиз иЧсяаиз А пспп-рри п рзи!прпV
Ниt
МА сия яиаисияи я и-стрргие рияс+л ри-
ррийРие иа рАрйь риV Т `DEF`GHл ьри игии
ж ир -ри и гииьпрря и п и рияз псппрри
FJ,`М: ьпипгтV НпиЧ,икизА ри+ги и игя и я-
ЧУкярп+ ирр+V Т пз и и Oи+ ирри и ЧяирряCV
Fи иррА си пспикп рипртУр иЧсяРяр+ изя-
ип я ри яр Ап ЧтгАV Kри яр Ап си псп,икп
рия иа ик и и йаАгя кст ие рся рéисзистУррйл ри
яЧис ри яр А, Чтг -ри, ртьяй, ьярри ри,ся й-
пррй пиазп Аз и ййпррй гяг ЧА OирриизC рия
 йаАгя,л гирисАп сииаи.и ир ик и и Oсясикирп-
йCV Kри LMN ЧтгА рия, икп риь А M -ри т!п п
ртьяе иV
Oрп АЧся Ап рия зА сяакпии я ьяррпеV
Часть I лизпе -братья
O псие ьярри риЧся А риял гирисАп икп риь А
Pи ирр+У ии ьярриь иQ стрргиз рияз и рзАрт
и и яиря иУV
чря ьярр+ г и и спк яа яьп я ргиспп кй и сАл
ьпз кй рпс+Rа и и иатьп ийV `ьп + и,и!п я рпз
иапрр ип гяиря-.ит OAип ьткпрCN тикп я ие-
ргип риил исиЧтерп я ир ип ,икйРи, п и
Чтг ир якяр+ стрргие -гияп рV Sй -ри и зи!прп
айр+ пЧи+.ие ирриг Чтзя и ии иЧАь Ае гяп -кясигл аягсАр+ стрргие пспикл ирряи ри+ги я -
иергип рии р рся ргсибипел M и псRкt Aпсп-
ик ир+зп и и рпгрря кя+ пе.пз Чткпр кй яр
тпгярп+ ие аяЧяие Pт якяУ M п т якяУQV
Часть II Рпя из-за грапи 
Aсипкп А риял си.пк.ип стрргие йаАг иа
кст и, йаАги Pии яиЧисирQV Eкпр+ !п иа яя-
рп+ ие éисзп кяRррй и éисзябий и сиир,и!кп ии
рия и п и ригия ипл р изиР+У гирисА, п ги А-
ррсиир+ яррибияри Ае сйкV
Часть III реьая иа па киселе
OOи+ яй éя ряаийCV O рри,ирис ие éисзп зА
иЧTпки ии ик т яррибиябиУ сиьрп ип рия я-
ри ргизи Чтгязи и п и пспикV Gри.ги итьиир+
сяа АзиN ьтр+ яи Азил и и кя яаикярп+ Азил ил
якппзрйл сиррАзи и ткиЧ Ази кй аяизи я ий
риV
Часть IV *ристаика + к сли, баика
OGпгспрАC пгирисА, я иерги, сирряигV O -рие
ьярри сипкп А ри+ги рп риял гирисАп яиЧипп
йсги кпзи ррсистУр ри!кпррп ирр+ стррги, и я -
иерги, сирряигV
Часть V Т е, р -,, а п тебе + р .рТ,,
или рлиа-ийпики
OFи! Ап кста+йC пспикьигя M риял Чиагип и
атья иУ и яиря иУл и изпУРип сяаиь ип а я-ьп ипV
Нпз и и и éисзябии и рся ргсибии M и я сип-
кп я р изиР+У Чтг стррги и яéяиряV Aси -ризN
UQ ки ие атг иЧиа яьяпррй киприьипз P яси-
зпсN
а:
QW
Q спритрип Чтгириьпря ип ￿
th ￿
Чткпр иЧиа я-
ьяр+рй рягN ￿
θ ￿
PЧпа ииряQ и ￿
ð ￿
Pр ииризQV Aирисиз
рил ьри яиря и и сяит сииа и.п ий -ри, ат-
ги гярриьпрги, риясй,N Аки, ирп иакт, ьпспа
Рп+ зп!кт гсяпз йаАгя и пс, изи атЧязиW
LQ ￿
w ￿
M пьри рспк пп зп!кт OтC и OC M иЧиа яья-
пррй Чтгие O
и
CW
NQ яр яйл я гиристУ якяпр ткясп ипл икьRсги-
япррй P ясизпсN
e
QV
eрТйаiрТас ￿
рся ргсибий пгирисА, ри сип-
кп я и bXYZjk lZjkmZlnj koЖ(oZ)КjЦ Ш JZК))К l«j)Л«ЭЭ
M bXYZjk m)oИnjzo(Ц vjnzzл II{V
`ЧсяРяпз я.п ￿
ирТoйoрТoа
я рил ьри з и ип я ие-
ргип рия изпУр ￿
раьт oеsт o hрoiарТo:
V O кя ие г и-
п сипкп А ир и из ри+ги рязАп Чиагип и
а яьп иУ и атья иУ рияV чри ркпя и рпбия+ иN
Oи,и!прр+C иаЧяир яр ир ррся,я пспк я иергиз
риизV ри и изА А рзи!прп икиЧсяр+ рязиV
Aиз ирпN итьп ип иА, а я ие M -ри ткии+-
ррипt
Для исех, кт хчет па исать аитра: ￿
e-w-dGHJKLet
Часть I лизпе -братья


А

abbKeviatioL
|-ЧсиN и-}е. Н M яЧЧспияртся
absolHte
|-}Чр-тN рН M яЧриУр Ае
absolHtism
|-}Чр-тN риазН M яЧриУриаз
absoKb
|-Чри}NЧН M яЧрисЧисияр+
absoKptioL
|-Чри}N. Н M яЧрисЧбий
abstKact
|-}Чррс-грН M яЧррсягр Ае
abstKactioL
|-Чррс-}г. Н M яЧррсягбий
absHKd
|-ЧрR}NкН M яЧртск Ае
academy
|-г-}к-зиН M ягякпзий
academic
|-г-к-}зигН M ягякпзиьпргие
academiciaL
|-г-к-зи}. Н M ягякпзиг
acceLt
|-}гр- рН M ягбп р
acclimatize
|-гя}ез-ряеаН M яггизяриаисияр+рй
accompaLimeLt
|-гя}з- из- рН M яггизя пзп р
accompaLy
|-гя}з- иН M яггизя исияр+
accoKd
|-ги}NкН M яггиск
accKedited
|-гс-}кирикН M яггспкирия Ае
accHmHlate
|-геУ}зеУ-ерН M яггтзтисияр+
accHmHlatioL
|-геУзеУ-}е. Н M яггтзтйбий
accHmHlatoK
|-геУ}зеУ-ер-Н M яггтзтйрисace
|-ерН M яр
acetoLe
|-}ририт Н M ябпри
acoHstic
|-гт}NрригН M ягтрриьпргие
acoHstics
|-гт}NрригрН M ягтрригя
acKe
|-}ег-Н M ягс
acKobat
|-}гс-Ч-рН M ягсиЧяр
act
|-}грН M ягр
actioL
|-}г. Н M ягбий
active
|-}гриН M ягри Ае
actoK
|-}гр-Н M ягрRс
actKess
|-}грс-рН M ягрсиря
adapt
|-к-}рН M якярисияр+
adaptatioL
|-к-р-}е. Н M якярябий
adapteK
|-к-}р-Н M якярпс
addKess
|-кс-}рН M якспрл яксприяр+
addKessee
|-кс-ри}NН M якспряр
adeLoids
|-}ки иекаН M якп иикА
adeZHate
|-}киг-рН M якпгяр Ае
adeZHacy
|-}киг-риН M якпгяр ирр+
adМHtaLt
|-}к!тр- рН M якTУря р
admiListKatioL
|-кзи иррс-}е. Н M якзи иррсябий
admiListKative
|-кзи} иррс-риН M якзи иррсяри-
Ае
admiListKatoK
|-кзи} иррс-ер-Н M якзи иррсярис
admiKal
|-}кз-с-Н M якзися
admiKalty
|-}кз-с-риН M якзисярперриadvaLce
|-кя}N рН M яя р
adveLtist
|-}к- риррН M якп рирр
adveLtHKeK
|-к-} ь-с-Н M яя рУсирр
aeKobics
|--си}тЧигрН M я-сиЧигя
aeKodKome
|-}-с-кситзН M я-сиксиз
aeKodyLamic
|--ситкяе -}зигН M я-сики язиьпргие
aeKoLaHtics
|--с- и}}NригрН M я-си яригя
aeKoplaLe
|-}-с--е Н M я-сия
aeKostat
|-}-с-рр-рН M я-сирряр
aesthetic
|иN рО-}ригН M -ррприьпргие
aesthetics
|иN рО-}ригрН M -ррпригя
aetheK
|и}NО-Н M -éис
aННiN
|-éигрН M яééигр
aНloat
|-éи}трН M и éирп PсяЧиряр+л рт!ир+Q
aOeLt
|-}ек!- рН M я п р
aOeLcy
|-}ек!- риН M я п ррри
aOOlomeKate
|- и}з-сирН M я изпсяр
aOOKessioL
|- с-}. Н M я спррий
aOOKessive
|- с-}риН M я спрри Ае
aOOKessoK
|- с-}р-Н M я спррис
aOitatioL
|-к!ир-}е. Н M я ирябий
aOitatoK
|-}к!ир-ер-Н M я ирярис
aOKaKiaL
|- с-}-си- Н M я сяс Ае
aOKoLomic
|- с- и}зигН M я си изиьпргие
aOKoLomist
|- си} -зиррН M я си из
aOKoLomy
|- си} -зиН M я си изийaiKpoKt
|-}-иN рН M я-сииср
alabasteK
|-}-ЧяN рр-Н M япЧяррс
albiLo
|-Чи}N итН M я+Чи ир
albHm
|-}Ч-зН M я+Чиз
alchemist
|-}г-зиррН M я,изиг
alcohol
|-}г-,иН M яги и+
alcoholic
|-г-,и}игН M яги иигл яги и+ Ае
alcoholism
|-}г-,ииазН M яги ииаз
alcove
|-}гитН M я+ги
alOebKa
|-}к!иЧс-Н M я пЧся
alOebKaic
|-к!иЧс-}еигН M я пЧсяиьпргие
alOoKithm
|-} -си»зН M я исирз
alibi
|-}иЧяеН M яиЧи
alimeLtaKy
|-из-} р-сиН M яизп р Ае
alleOoKy
|-}и -сиН M яп исий
alleOoKic
|-и и}сигН M яп исиьпргие
alleKOy
|-}-к!иН M япс ий
alleKOic
|-R}Nк!игН M япс иьпргие
alley
|-}иН M япй
alliaLce
|-я}е- рН M я+й р
almamateK
|-з-з-}ер-Н M я+зя-зярпс
almaLac
|и}Nз- -гН M я+зя я,
aloe
|-}итН M яи-
alpiLism
|-}и иазН M я+и иаз
alpiList
|-}и иррН M я+и ирр
alpha
|-}é-Н M я+éяalphabet
|-}é-Ч-рН M яéяир
alphabetical
|-é-Ч-}ригН M яéяир Ае
altaK
|и}Nр-Н M яряс+
alteKLative
|иN рR}N -риН M я+рпс яриял я+рпс я-
ри Ае
altKHist
|-}рстиррН M я+рстирр
alveolHs
|-ии}т-рН M я+пия
amalOam
|-з-} -зН M язя+ язя
amalOamate
|-з-} -з-ерН M язя+ язисияр+
ambitioL
|-зЧи}. Н M язЧибий
ambitioHs
|-зЧи}.-рН M язЧибииа Ае
ambHlatoKy
|-}зЧеУ-рсиН M язЧтярис Ае
amelioKatioL
|-зиN и-с-}е. Н M зпиисябий
amethyst
|-}зиОиррН M язприрр
ammeteK
|-}зир-Н M язпсзпрс
amLesty
|-}з -рриН M яз иррий
amoeba
|-зи}NЧ-Н M язRЧя
amoKal
|-ези}с-Н M язися+ Ае
amoKphoHs
|-зи}Né-рН M язисé Ае
amoKtizatioL
|-зиN ряеа-}е. Н M язисриаябий
ampeKe
|-}з--Н M язпс
ampeKaOe
|-}з-сик!Н M рия ригя P язпся,Q
amphitheatKe
|-}зéиОи-р-Н M язéирпярс
amplitHde
|-}зиреУN кН M язирткя
ampoHle
|-}зтN Н M язтя
amHlet
|-}зеУирН M язтпрaLachKoListic
|- -гс- и}рригН M я я,си иьпргие
aLaOKam
|-} - с-зН M я я сяззя
aLaloOy
|- -}-к!иН M я яи ий
aLaloOical
|- -и}к!игН M я яи иьпргие
aLaloOoHs
|- -}- -рН M я яи иь Ае
aLalysis
|- -}ирирН M я яиа
aLalyse
|-} -яеаН M я яиаисияр+
aLalytic
|- -и}ригН M я яириьпргие
aLaKchy
|-} -гиН M я яс,ий
aLaKchist
|-} -гиррН M я яс,ирр
aLaKchic
|- я}NгигН M я яс,иьпргие
aLatomy
|- -}р-зиН M я яризий
aLatomist
|- -}р-зиррН M я яриз
aLatomical
|- -ри}зигН M я яризиьпргие
aLchovy
|-} ь-иН M я ьитр
aLdKoid
|-} ксиекН M я ксиик
aLesthesia
|- ирОи}Nаи-Н M я пррпаий
aLOel
|-}е к!-Н M я п
aLOelic
|- к!-}игН M я п+ргие
aLOiLa
|- к!я}е -Н M я и я
aLOoKa
|- и}Nс-Н M .псрр+ Oя исяC
aLimatioL
|- из-}е. Н M я изябий
aLimalist
|-} из-иррН M я изяирр
aLiseed
|-} ириN кН M я ир
aLLeN
|- -}грН M я пгрисияр+
aLLeNatioL
|- -гр-}е. Н M я пгрийaLLotate
|-} -р-ерН M я ирисияр+
aLLHl
|- я}Н M я тисияр+
aLomaly
|- и}з-иН M я изяий
aLoLymity
|- - и}зириН M я и из ирр+
aLoLymoHs
|- и} из-рН M я и из Ае
aLtaOoLism
|- р-} - иазН M я ря и иаз
aLtaOoList
|- р-} - иррН M я ря и ирр
aLtaOoListic
|- р- - и}рригН M я ря и ирриьпргие
aLtaKctic
|- ря}NгригН M я рясгриьпргие
aLtelope
|-} риитН M я риия
aLteLLa
|- р-} -Н M я рп я
aLtholoOy
|- Ои}-к!иН M я рии ий
aLtholoOist
|- Ои}-к!иррН M рирряирп+ я рии ии
aLthKopoloOy
|- Ос-и}-к!иН M я рсиии ий
aLthKopoloOist
|- Ос-и}-к!иррН M я рсиии
aLtibiotic
|- риЧяеи}ригН M я риЧиириг
aLticycloLe
|- риря}егит Н M я рибиги
cycloLe
|ря}егит Н M биги
aLti
-
Нascist
|- риé-}.иррН M я риéя.иррргие
Нascist
|é-}.иррН M éя.иррл éя.иррргие
Нascism
|é-}.иазН M éя.иаз
aLtiНKeeze
|-} риéсиN аН M я риéсиа
aLtiheKo
|- ри,и}-ситН M я ри псие
heKo
|,и}-ситН M псие
heKoic
|,иси}тигН M псииьпргиел псиергие
aLtiLomy
|- ри} -зиН M я ри изийaLtipathy
|- ри}-ОиН M я риярий
aLtipathetic
|- ри-О-}ригН M я рияриь Ае
aLtipode
|-} рииткН M я риик
aLtiZHaKiaL
|- риг-}-си- Н M я ригяс
aLtiZHe
|- ри}NгН M я ригяс яй пР+
aLtiZHity
|- ри}гириН M я риь ирр+
aLtiKacism
|- рис-}ериазН M я рисяриаз
Kacism
|с-}ериазН M сяриаз
Kacist
|с-}ериррН M сяриррл сяриррргие
Kacial
|с-е.Н M сяриАе
aLti
-
semite
|- рири}NзяерН M я рирпзир
aLti
-
semitic
|- рир-зи}ригН M я рирпзирргие
aLti
-
semitism
|- рир-}з-риазН M я рирпзириаз
semitic
|ризи}ригН M рпзирргие
aLtiseptic
|- рир-}ригН M я рирприьпргип рспкрри
septic
|р-}ригН M рприьпргие
aLtistatic
|- рирр-}ригН M я рирряриг
aLtithesis
|- ри}О-рирН M я рирпая
aLtitoNic
|- рири}григН M я риригриьпргие
aLtoLym
|-} р- изН M я ри из
aoKta
|-еи}Nр-Н M яисря
apathy
|-}-ОиН M яярий
apeKitiН
|--сири}NéН M япсири
aphelioL
|-éи}Nи- Н M яéпие
aphoKism
|-}é-сиазН M яéисиаз
aplomb
|-и}зН M яизЧapoOee
|-}-к!иN Н M яи пе
apolitical
|-е-и}ригН M яиириь Ае
apostle
|-и}рН M яирри
apostKophe
|-и}ррс-éиН M яиррсиé
apothecaKy
|-и}О-г-сиН M ярпгяс+
apotheosis
|-иОии}трирН M яиéпиа
appaKatHs
|--с-}ер-рН M яясяр
appeal
|-и}NН M япйбийл яписияр+
appeLdiN
|--} кигрН M яп кигр
appeLdicitis
|-- киря}ерирН M яп кибир
appetite
|-}-ряерН M яприр
applaHd
|-и}NкН M яикисияр+
ApKil
|-}ес-Н M ясп+
aZHalHLO
|-}г-я Н M ягяя
aZHaKelle
|-г-с-}Н M ягясп+
aZHaKiHm
|-г-}-си-зН M ягяситз
aZHedHct
|-}гикягрН M ягпктг
aKabesZHe
|-с-Ч-}ргН M ясяЧпргл ясяЧпргя
aKbiteK
|я}NЧир-Н M ясЧирс
aKbitKatioL
|яN Чирс-}е. Н M ясЧирся!
aKbitKatoK
|я}NЧирс-ер-Н M ясЧирс
aKcade
|яN г-}екН M ясгякя
aKch
|я}NьН M ясгя
aKchaism
|яN г-}еиазН M яс,яиаз
aKchaLOel
|я}Nг-е к!-Н M яс,я п
aKcheoloOy
|яN гии}-к!иН M яс,пии ийaKcheoloOist
|яN гии}-к!иррН M яс,пии
aKcheoloOical
|яN ги-и}к!игН M яс,пии иьпргие
aKchetype
|я}NгиряеН M яс,при
aKchipelaOo
|яN ги-}- итН M яс,ипя
aKchitect
|я}Nгир-грН M яс,ирпгрис
aKchitectHKe
|я}Nгир-гь-Н M яс,ирпгртся
aKchitectHKal
|яN гир-}гь-с-Н M яс,ирпгртс Ае
aKchive
|я}NгяеН M яс,и
aKchivist
|я}NгииррН M яс,ияситр
aKctic
|я}NгригН M ясгриьпргие
aKeLa
|-си}N -Н M ясп я
aKOot
|я}N итН M яс иW !яс и
aKOHmeLt
|я}N еУз- рН M яс тзп р
aKOHmeLtatioL
|яN еУз- р-}е. Н M яс тзп рябий
aKia
|я}Nси-Н M ясий
aKistocKat
|-}сирр-гс-рН M ясирригсяр
aKistocKacy
|-сирри}гс-риН M ясирригсярий
aKistocKatic
|-сирр-гс-}ригН M ясирригсяриьпргие
aKithmetic
|-си}Оз-ригН M ясиéзпригял ясиéзприьп-
ргие
aKithmeticiaL
|-сиОз-ри}. Н M ясиéзприг
aKmada
|яN зя}Nк-Н M ясзякя
aKmy
|я}NзиН M ясзий
aKoma
|-си}тз-Н M ясизяр
aKomatic
|-с-з-}ригН M ясизяриьпргие
aKKaLOe
|-с-}е к!Н M яся !исияр+aKKaLOemeLt
|-с-}е к!з- рН M яся !исигя
aKKest
|-с-}ррН M яспррл яспрриАяр+
aKseLal
|я}Nр- Н M ясрп я
aKteKy
|я}Nр-сиН M ясрпсий
aKteKial
|яN ри}-си-Н M ясрпсия+ Ае
aKtesiaL
|яN ри}Nаи- Н M ясрпаия ргие
aKticle
|я}NригН M ясриг+
aKtilleKy
|яN ри}-сиН M ясрипсий
aKtist
|я}NриррН M ясрирр
aKtistic
|яN ри}рригН M ясрирриьпргие
aKtistKy
|я}NриррсиН M ясрирриь ирр+
ascetic
|-р-}ригН M яргприьпргие
aseptic
|-ер-}ригН M ярприьпргие
aspect
|-}р-грН M ярпгр
asphalt
|-}рé-рН M ярéя+р
aspiKiL
|-}риси Н M яриси
assimilate
|-ри}зи-ерН M ярризиисияр+
assimilatioL
|-ризи-}е. Н M ярризийбий
assistaLt
|-ри}рр- рН M ярриррп р
associatioL
|-ритри-}е. Н M яррибиябий
associate
|-ри}т.и-ерН M яррибиисияр+
asteKoid
|-}рр-сиекН M яррпсиик
asthma
|-}рз-Н M яррзя
astKal
|-}ррс-Н M яррся+ Ае
astKoloOy
|-ррси}-к!иН M яррсии ий
astKoLaHt
|-}ррс- иN рН M яррси ярastKoLomy
|-ррси} -зиН M яррси изий
astKoLomeK
|-ррси} -з-Н M яррси из
astKoLomical
|-ррс- и}зигН M яррси изиьпргие
astKophysics
|-ррситéи}аигрН M яррсиéиаигя
astKophysical
|-ррситéи}аигН M яррсиéиаиьпргие
asymmetKy
|-ери}з-рсиН M яриззпрсий
asymmetKic
|-ериз-}рсигН M яриззпрсиь Ае
atavism
|-}р-иазН M яряиаз
atheism
|-}еОииазН M ярпиаз
atheist
|-}еОииррН M ярпирр
athlete
|-}ОиN рН M ярпр
athletic
|-О-}ригН M ярприьпргие
atlas
|-}р-рН M яряр
atmospheKe
|-}рз-рéи-Н M ярзирéпся
atmospheKic
|-рз-рé-}сигН M ярзирéпс Ае
atoll
|-}риН M яри
atom
|-}р-зН M яриз
atomic
|-ри}зигН M яриз Ае
atKophy
|-}рс-éиН M ярсиéий
attaché
|-р-}.-еН M ярря.п
attacJ
|-р-}гН M ярягял ярягияр+
attKactioL
|-рс-}г. Н M яррсягбии
attKibHtive
|-рси}ЧеУриН M ярсиЧтри Ае
aHctioL
|и}Nг. Н M ятгбии
aHdieLce
|и}Nки- рН M яткип бий
aHdiovisHal
|иN киити}!т-Н M яткиииатя+ АеaHdit
|и}NкирН M яткир
aHditoK
|и}Nкир-Н M яткирис
AHOHst
|и}N -ррН M я трр
aHKa
|и}Nс-Н M ятся
aHtheLtic
|иNО-} ригН M ятрп риь Ае
aHthoK
|и}NО-Н M ярис
aHthoKity
|иNОи}сириН M ярисирпр
aHthoKitaKiaL
|иNОисир-}-си- Н M ярисиряс Ае
aHtism
|и}NриазН M ятриаз
aHtobioOKaphy
|иN р-Чяеи} с-éиН M яриЧии сяéий
aHtobioOKaphic
|иN р-Чяе- с-}éигН M яриЧии сяéи-
ьпргие
aHtocKat
|и}Nр-гс-рН M яригсяр
aHtocKacy
|иN ри}гс-риН M яригсярий
aHtocKoss
|и}NритгсирН M яригсирр
aHtoOKaph
|и}Nр- сяN éН M яри сяé
aHtomat
|и}Nр-з-рН M яризяр Pрис иАеQ
aHtomate
|и}Nр-з-ерН M яризяриаисияр+
aHtomatic
|иN р-з-}ригН M яризяриьпргие
aHtomatioL
|иN р-з-}е. Н M яризяриаябий
aHtomatoL
|иN ри}з-р- Н M яризяр PсиЧирQ
aHtomobile
|и}Nр-з-ЧиN Н M яризиЧи+
aHtoLomy
|иN ри} -зиН M яри изий
aHtoLomoHs
|иN ри} -з-рН M яри из Ае
avaLt
-
OaKde
|-и я}NкН M яя яск
aveLHe
|-}и еУN Н M яп УaviatioL
|-еи-}е. Н M яиябий
aviatoK
|-}еи-ер-Н M яиярис
aNiom
|-}гри-зН M ягриизя
azimHth
|-}аиз-ОН M яаизтр
azHKe
|-}!-Н M яатс Ае
B

babooL
|Ч-Чт}N Н M ЧяЧти
bacchaLalia
|Ч-г- -}еи-Н M яг,я яий
bacheloK
|Ч-}ь--Н M Чягяяс
bacillHs
|Ч-ри}-рН M Чябия
bacoL
|Ч-}ег- Н M Чпги
bacteKiHm
|Ч-гри}-си-зН M Чягрпсий
bacteKioloOy
|Ч-гри-сии}-к!иН M Чягрпсиии ий
bacteKioloOist
|Ч-гри-сии}-к!иррН M Чягрпсиии
bacteKioloOical
|Ч-гри-си-и}к!игН M Чягрпсиии-
иьпргие
badmiLtoL
|Ч-}кзи р- Н M Чякзи ри
baOOaOe
|Ч-} ик!Н M Чя я!
balaLce
|Ч-}- рН M Чяя р
balcoLy
|Ч-}г- иН M Чяги
ball
|ЧиN Н M Чя
ballad
|Ч-}-кН M Чяякя
ballast
|Ч-}-ррН M Чяярр
balleKiLa
|Ч--си}N -Н M Чяпси я
ballet
|Ч-}-еН M Чяпр
ballet
-
masteK
|Ч-}-езяN рр-Н M Чяпрзперрпс
ballistic
|Ч-и}рригН M Чяирриьпргие
ballot
|Ч-}-рН M Чяирисииь Ае .яс
balsam
|Чи}Nр-зН M Чя+аязbalHstKade
|Ч--ррс-}екН M ЧяУррсякя
bamboo
|Ч-зЧт}NН M ЧязЧтг
baLal
|Ч- я}NН M Чя я+ Ае
baLality
|Ч- -}ириН M Чя я+ ирр+
baLaLa
|Ч- я}N -Н M Чя я
baLdit
|Ч-} кирН M Чя кир
baLМo
|Ч-} к!итН M Чя к!и
baLJ
|Ч- гН M Чя г
baLJeK
|Ч-} г-Н M Чя гис
baLJiLO
|Ч-} ги Н M Чя гиип кпи
baLJLote
|Ч-} г итрН M Чя г иря
baLZHet
|Ч-} гирН M Чя гпр
baobab
|Ч-}е-Ч-ЧН M ЧяиЧяЧ
baptist
|Ч-}риррН M Чярирр
baK
|ЧяN Н M Чяс
baKbecHe
|Чя}NЧигеУN Н M ЧясЧпгУ
baKd
|ЧяN кН M Чяск
baKOe
|ЧяN к!Н M Чяс!я
baKitoLe
|Ч-}сирит Н M Чясири
baKometeK
|Ч-си}зир-Н M Чясизпрс
baKometKic
|Ч-с-з-}рсигН M Чясизпрсиьпргие
baKoL
|Ч-}с- Н M Чяси
baKoLess
|Ч-}с- -рН M Чяси прря
baKoLet
|Ч-}с- ирН M Чяси пр
baKoZHe
|Ч-си}гН M Чясигги
baKZHe
|ЧяN гН M ЧясгbaKKacHda
|Ч-с-геУ}Nк-Н M Чяссягткя
baKKel
|Ч-}с-Н M Чяссп+
baKKicade
|Ч-}сиг-екН M Чяссигякя
baKKieK
|Ч-}си-Н M Чяс+пс
baKteK
|Чя}Nр-Н M Чясрпс
basalt
|Ч-ри}NрН M Чяая+р
base
|Ч-ерН M Чяаял Чяаисияр+л Чяаир Ае
baseball
|Ч-}ерЧиN Н M ЧперЧи
basil
|Ч-аН M Чяаииг
basilica
|Ч-ри}иг-Н M Чяаиигя
basiL
|Ч-}ер- Н M Чяррпе PспгиQ
basis
|Ч-}ерирН M Чяаир
basJetball
|Чя}NргирЧиN Н M ЧяргпрЧи
bas
-
KelieН
|ЧяN сии}NéН M Чясп+пé
bass
|Ч-ерН M Чярл ЧяриАе
bastioL
|Ч-}рри- Н M Чяррии
bathyscaph
|Ч-}Оирг-еéН M Чяриргяé
battalioL
|Ч-р-}и- Н M Чяря+и
battle
|Ч-рН M Чиря
batteKy
|Ч-}р-сиН M Чяряспй
bazaaK
|Ч-ая}NН M Чяаяс
bazooJa
|Ч-ат}Nг-Н M Чяатгя
beat
|ЧиN рН M Чир+
bedlam
|Ч-}к-зН M Чпкяз
bedoHiL
|Ч-}кти Н M Чпкти
beiOe
|Ч-е!Н M бпр Чп!belles
-
lettKes
|Ч--}рс-Н M Чппрсирригя
beKet
|Ч-}с-еН M Чпспр
bestselleK
|Ч-ррр-}-Н M Чпрррппс
Bible
|ЧяеЧН M ,иЧий
biblical
|Чи}ЧигН M ЧиЧпергие
biblioOKaphy
|ЧиЧии} с-éиН M ЧиЧии сяéий
biblioOKapheK
|ЧиЧии} с-é-Н M ЧиЧии сяé
biblioOKaphic
|ЧиЧи- с-}éигН M ЧиЧии сяéиьп-
ргие
bibliophile
|Чи}Чи-éяеН M ЧиЧииéи
biceps
|Чя}ер-рН M Чибпр
bidet
|Чи}Nк-еН M Чикп
biOamy
|Чи} -зиН M Чи язий
biLocHlaKs
|Чи и}геУ-аН M Чи иг+
biochemistKy
|Чяеитг-}зиррсиН M Чии,изий
biochemist
|Чяеитг-}зиррН M Чии,изиг
bioOKaphy
|Чяеи} с-éиН M Чии сяéий
bioOKapheK
|Чяеи} с-é-Н M Чии сяé
bioOKaphic
|Чяе- с-}éигН M Чии сяéиьпргие
bioloOy
|Чяеи}-к!иН M Чиии ий
bioloOist
|Чяеи}-к!иррН M Чиии
bioloOical
|Чяе-и}к!игН M Чиии иьпргие
biospheKe
|Чя}е-рéи-Н M Чиирéпся
biotechLoloOy
|Чяеитр-г и}-к!иН M Чиирп, ии ий
bisoL
|Чя}ер- Н M Чиаи
bit
|ЧирН M ЧирbitHmeL
|Чи}ьтзи Н M Чиртз
blazeK
|Ч-}еа-Н M Чпеапс
bleat
|ЧиN рН M Чпйр+
bleLdeK
|Ч-} к-Н M Чп кпс
bloc
|ЧигН M Чиг
blocJade
|Чиг-}екН M Чигякя
blocJaOe
|Чи}гик!Н M Чигисигя
blocJbHsteK
|Чи}гЧярр-Н M ЧигЧяррпс
bloHse
|ЧятаН M Чтагя
bloHsoL
|Чт}Nаи Н M Чтаи
blHНН
|ЧяéН M Чпé
boa
|Чи}т-Н M Чия
bob
-
sleiOh
|Чи}Чр-еН M ЧиЧрпе
bohemiaL
|Чит,и}Nзи- Н M Чи пзргиел Чи пз Ае
boileK
|Чи}е-Н M Чиепс
bolt
|ЧитрН M Чир
bomb
|ЧизН M ЧизЧя
bombaKd
|ЧизЧя}NкН M ЧизЧир+
bombaKdieK
|ЧизЧ-ки}-Н M ЧизЧяскис
bombaKdmeLt
|ЧизЧя}Nкз- рН M ЧизЧяскисигя
bombeK
|Чи}з-Н M ЧизЧяскисиРиг
boLHs
|Чи}т -рН M Чи тр
booJlet
|Чт}г-рН M Чтгпр
boom
|ЧтN зН M Чтз Pспагие икTRз кпиие ягри-
ирриQ
boomeKaLO
|Чт}Nз-с- Н M Чтзпсяboot
|ЧтN рН M Чири иг
boKdeK
|Чи}Nк-Н M ЧискУс
boKe
|ЧиN Н M Чтсир+
boss
|ЧирН M Чирр
botaLy
|Чи}р- иН M Чиря игя
botaList
|Чи}р- иррН M Чиря иг
botaLical
|Ч-р-} игН M Чиря иьпргие
bottle
|ЧирН M ЧтрАгя
boHlevaKd
|Чт}NяN кН M Чт+яс
boHZHet
|Чтг-}еН M Чтгпр
boHKOeois
|Чт}-!яN Н M Чтс!тя
boHtiZHe
|ЧтN ри}NгН M Чтриг
boN
|ЧигрН M Чигрисияр+
boNeK
|Чи}гр-Н M ЧигрRс
boNiLO
|Чи}гри Н M Чигр
boycott
|Чи}егирН M Чиегирл Чиегирисияр+
bKacelet
|Чс-}ерирН M Чсярпр
bKaLdy
|Чс-} киН M Чсп ки
bKeach
|ЧсиN ьН M Чсп.+л сикпяр+ Чсп.+
bKeeze
|ЧсиN аН M Чсиа
bKicJ
|ЧсигН M Чсигпр
bKidOe
|Чсик!Н M Чсик!
bKieНLO
|Чси}Néи Н M Чсиéи
bKiO
|Чси Н M Чси
bKiOaLtiLe
|Чси} - риN Н M Чси я ри я
bKiOade
|Чси -}екН M Чси якяbKiOadieK
|Чси -ки}-Н M Чси якис
bKilliaLt
|Чси}и- рН M Чсиия р
bKochHKe
|Чси}т.-Н M Чси.Уся
bKoileK
|Чси}е-Н M Чсиепс
bKoJeK
|Чси}тг-Н M Чсигпс
bKoLchitis
|Чси} гяерирН M Чси ,ир
bKoLze
|Чси аН M Чси ая
bKooch
|ЧситьН M Чси.+
bKow
|ЧсятН M Чси+
bKHLette
|ЧстN -}рН M ЧсУ пргя
bHd
|ЧякН M Чтри
bHddhism
|Чт}киазН M Чтккиаз
bHdOet
|Чя}к!ирН M ЧУк!пр
bHНet
|Чт}é-еН M Чтéпр
bHlldoO
|Чт}ки Н M Чт+ки
bHlldozeK
|Чт}кита-Н M Чт+киапс
bHlletiL
|Чт}-ри Н M ЧУпрп +
bHllteKKieK
|Чтр-}си-Н M Чт+рпс+пс
bHmpeK
|Чя}з-Н M Чязпс
bHLOalow
|Чя} -итН M Чт яи
bHLJeK
|Чя} г-Н M Чт гпс
bHoy
|ЧиеН M Чте
bHKeaH
|ЧеУ}-ситН M ЧУси
bHKeaHcKat
|ЧеУ}-с-гс-рН M ЧУсигсяр
bHKeaHcKacy
|ЧеУ-си}гс-риН M ЧУсигсярийл ЧУси-
гсяриазbHKeaHcKatic
|ЧеУ-с-гс-}ригН M ЧУсигсяриьпргие
bHKOeK
|ЧR}N -Н M язЧтс пс
bHs
|ЧярН M яриЧтр
bHshel
|Чт}.-Н M Чт.п+
bHsiLess
|Чи}а ирН M Чиа пр
bHsiLessmaL
|Чи}а ирз- Н M Чиа прзп
bHst
|ЧяррН M ЧУрр
bHtteKНy
|Чя}р-éяеН M Чяррпсéйе
byte
|ЧяерН M Чяер
C

cabaKet
|г-}Ч-с-еН M гяЧясп
cable
|г-еЧН M гяЧп+
cacao
|г-гя}NитН M гягяи
cachalot
|г-}.-ирН M гя.яир
cacophoLy
|г-ги}é- иН M гягиéи ий
cactHs
|г-}гр-рН M гягртр
cadet
|г-к-}рН M гякпр
caНе
|г-}é-еН M гяéп
caНeteKia
|г-é-ри}-си-Н M гяéпрпсие
caНeiLe
|г-}éиN Н M гиéпи
calciHm
|г-}ри-зН M гя+бие
calcHlatoK
|г-}геУ-ер-Н M гя+гтйрис
caleLdaK
|г-}и к-Н M гяп кяс+
caleLdHla
|г--} кеУ-Н M гяп ктя
calibeK
|г-}иЧ-Н M гяиЧс
calibKatioL
|г-иЧс-}е. Н M гяиЧсия ип
caloKie
|г-}-сиН M гяисий
cameKa
|г-}з-с-Н M ги и-л икпигязпся
camoHНaOe
|г-}з-éяN !Н M гязтéй!
camphoK
|г-}зé-Н M гязéяся
caLal
|г- -}Н M гя я
caLaKy
|г- -}-сиН M гя яспегя
caLcaL
|г-} г- Н M гя гяcaLdidate
|г-} кик-рН M гя кикяр
caLdidatHKe
|г-} кик-ь-Н M гя кикяртся
caLLibal
|г-} иЧН M гя иЧя
caLLibalism
|г-} иЧ-иазН M гя иЧяиаз
caLoe
|г- т}NН M гя и-
caLoeist
|г- т}NиррН M гя иирр
caLoeiLO
|г- т}Nи Н M и ги я гя и-
caLoL
|г-} - Н M гя и
caLoLical
|г- и} игН M гя и иьпргие
caLoLizatioL
|г- - яеа-}е. Н M гя и иаябий
caLtoL
|г-} ри Н M гя ри
caLyoL
|г-} еп Н M гя +и
caoHtchoHc
|гя}тьтN гН M гятьтг
cap
|г-Н M гпгя
capillaKy
|г-и}-сиН M гяийс
capital
|г-}ирН M гяиря
capitalism
|г-}ир-иазН M гяиряиаз
capitalist
|г-}ир-иррН M гяиряирр
capitalize
|г-}ир-яеаН M гяиряиаисияр+
capitHlate
|г-и}ьт-ерН M гяиртисияр+
capKicioHs
|г-си}.-рН M гясиа Ае
capsHle
|г-}реУN Н M гяртя
captaiL
|г-}р- Н M гяиря
capHchiL
|г-}еУьи Н M гятби
caKamel
|г-}с-з-Н M гясязп+
caKat
|г-}с-рН M гясярcaKavaL
|г-}с-- Н M гясяя
caKbiLe
|гя}NЧяе Н M гясяЧи
caKbHLcle
|гя}NЧя гН M гясЧт гт
caKbHKettoK
|гяN ЧеУс-}р-Н M гясЧУсярис
caKd
|гяN кН M гясриьгя
caKdiOaL
|гя}Nки - Н M гяски я
caKdiLal
|гя}Nк- -Н M гяски ял гяски я+ Ае
caKdioloOy
|гяN кии}-к!иН M гяскиии ий
caKdioloOist
|гяN кии}-к!иррН M гяскиии
caKdioOKam
|гя}Nкиит с-зН M -пгрсигяскии сяззя
caKeeK
|г-си}-Н M гяс+пся
caKicatHKe
|г-}сиг-ьт-Н M гясигяртся
caKLival
|гя}N и-Н M гяс яя
caKoteLe
|г-}с-риN Н M гясири
caKp
|гяN Н M гяс
caKtoL
|гяN р Н M гясри яй гисиЧгя
cascade
|г-рг-}екН M гяргяк
cashieK
|г-.и}-Н M гяррис
cash
|г-.Н M гярря
cashew
|г-}.тN Н M гп.+У
cashmeKe
|г-}.зи-Н M гя.пзис
casseKole
|г-}р-ситН M гяррсУй
cassette
|г-р-}рН M гяррпря
caste
|гяN ррН M гярря
cat
|г-рН M гир
cataclysm
|г-}р-гиазН M гярягиазcatacombs
|г-}р-гтN заН M гярягизЧА
cataloOHe
|г-}р-и Н M гяряи
catapHlt
|г-}р-ярН M гярят+ря
cataKact
|г-}р-с-грН M гярясягря
cateOoKical
|г-р- и}сигН M гярп исиь Ае
cateOoKy
|г-}р- -сиН M гярп исий
cateOoKize
|г-}р- -сяеаН M сярспкпйр+ и гярп иси-
йз
cathedKal
|г-Ои}Nкс-Н M гяéпкся+ Ае риЧис
cathode
|г-}ОиткН M гярик
catholic
|г-}О-игН M гяриигл гярииьпргие
caHstic
|ги}NрригН M гятрриьпргие
cavalKy
|г-}-сиН M гяяпсий
caymaL
|г-}езп Н M гяезя
cedaK
|ри}Nк-Н M гпкс
cellophaLe
|р-}-é-е Н M бпиéя
cellHlite
|р-}еУяерН M бпУир
cellHloid
|р-}еУиекН M бптиик
cellHlose
|р-}еУитрН M бпУиая
cemeLt
|риз-} рН M бпзп рл бпзп рисияр+
ceLsoK
|р-} р-Н M бп аис
ceLt
|р- рН M бп р
ceLtimetKe
|р-} ризиN р-Н M ря ризпрс
ceLtKe
|р-} р-Н M бп рс
ceLtKal
|р-} рс-Н M бп рся+ Ае
ceLtKalize
|р-} рс-яеаН M бп рсяиаиАяр+ceLtKiНHOe
|р-} рсиéеУN к!Н M бп рсиéт я
ceKamic
|рис-}зигН M гпсязигя
ceKemoLy
|р-}сиз- иН M бпспзи ий
ceKemoLial
|р-сизи}т и-Н M бпспзи ия+ Ае
chaiseloLOHe
|.-еаи} Н M .паи
chameleoL
|г-зи}Nи- Н M ,язппи
champaOLe
|.-з-}е Н M .язя ргип
champioL
|ь-}зи- Н M ьпзии
chaLce
|ьяN рН M .я р
chaLcelleKy
|ья}N р--сиН M гя бпйсий
chaLcelloK
|ья}N р--Н M гя бпс
chaLLel
|ь- Н M гя я
chaos
|г-}еирН M ,яир
chaotic
|г-еи}ригН M ,яириьпргие
chaKacteK
|г-}с-гр-Н M ,ясягрпс
chaKacteKistic
|г-сигр-си}рригН M ,ясягрпс Ае
chaKacteKize
|г-}сигр-сяеаН M кяяр+ ,ясягрпсирригт
chaKade
|.-ся}NкН M .ясякя
chaKlataL
|.я}N-р Н M .ясяря
chaHviLism
|.и}ти иазН M .ии иаз
chaHviList
|.и}ти иррН M .ии ирр
chaHviListic
|.ити и}рригН M .ии ирриьпргие
cheeJ
|ьиN гН M Рпгя
cheН
|.-éН M .пé-ияс
cheН
-
d`oeHvKe
|.-екR}Nс-Н M .пкпс
chemistKy
|г-}зиррсиН M ,изийchemist
|г-}зиррН M ,изиг
chemical
|г-}зигН M ,изиьпргие
cheZHe
|ь-гН M ьпг PЧя гиргиеQ
chic
|.иN гН M .иг
chilli
|ьи}иН M ьии PррстьгиАе пспбQ
chimeKa
|гяези}-с-Н M ,изпся
chimpaLzee
|ьиз- аи}NН M .изя ап
chiLchilla
|ьи ьи}-Н M .и .ия
chocolate
|ьи}гирН M .игияк
choiK
|гя}е-Н M ,ис Pбпсги АеQ
choKal
|ги}Nс-Н M ,исиие
choKisteK
|ги}сирр-Н M ,исирр
choKeoOKaphy
|гисии} с-éиН M ,испи сяéий
choleKa
|ги}-с-Н M ,ипся
choleKic
|ги}-сигН M ,ипсиьпргие
cholesteKol
|г--}рр-сиН M ,ипррпси
ChKist
|гсяеррН M Зсиррир
сhKisteL
|гсир Н M рипс.яр+ иЧсйк гспРп ий
ChKistiaL
|гси}рь- Н M ,сиррия и л ,сиррия ргие
ChKistiaLity
|гсирри-} ириН M ,сиррия рри
chKomosome
|гси}тз-ритзН M ,сизиризя
chKoLic
|гси} игН M ,си иьпргие
chKoLicle
|гси} игН M ,си игя
chKoLoloOy
|гс- и}-к!иН M ,си ии ий
chKoLoloOical
|гси -и}к!игН M ,си ии иьпргие
ciOaK
|ри я}NН M ри ясяciOaKette
|ри -с-}рН M ри яспря
ciLema
|ри} -з-Н M ги пзяри сяé
ciLematoOKaphic
|ри -з-р- с-}éигН M ги пзяри ся-
éиьпргие
ciLematoOKapheK
|ри из-ри} с-é-Н M ги пзяри ся-
éирр
ciLematoOKaphy
|ри из-ри} с-éиН M ги пзяри ся-
éий
cisteKL
|ри}рр- Н M биррпс я
citadel
|ри}р-кН M бирякп+
citatioL
|ряер-}е. Н M биряря
citKHs
|ри}рс-рН M бирстр
civilizatioL
|ри-яеа-}е. Н M биииаябий
claL
|г- Н M гя
clap
|г-Н M ,ияр+
claKiLet
|г-си -}рН M гяс пр
claKiLettist
|г-си -}риррН M гяс прирр
class
|гяN рН M гярр
classic
|г-}ригН M гярриьпргие
classical
|г-}ригН M гярриьпргие
classicism
|г-}ририазН M гяррибиаз
classiНy
|г-}риéяеН M гярриéибисияр+
cleKJ
|гяN гН M гпсг
cliché
|ги}N.-еН M ги.п
clieLt
|гя}е- рН M гип р
climate
|гя}езирН M гизярclimatic
|гяез-}ригН M гизяриьпргие
cliLic
|ги} игН M ги игя
cliLical
|ги} игН M ги иьпргие
clip
|гиН M ги
clippeK
|ги}-Н M гипс
cliZHe
|гиN гН M гигя
cloLe
|гит Н M ги
cloveK
|ги}т-Н M гппс
clowL
|гят Н M гит
clHb
|гяЧН M гтЧ
clHe
|гтN Н M гУь
coachmaL
|ги}тьз- Н M гтьпс
coaOHlatioL
|гит- еУ-}е. Н M гия тйбий
coalitioL
|гит-и}. Н M гияибий
cobKa
|ги}Чс-Н M гиЧся
cocJade
|гиг-}екН M гигяскя
cocJeKspaLiel
|гиг-р-} е-Н M гигпс-ря ип+
cocJtail
|ги}гр-еН M гигрпе+
coco
|ги}тгитН M гигирияй я+зя
cocoLHt
|ги}тг- ярН M гигир
cocoa
|ги}тгитН M гягяи
cocooL
|г-гт}N Н M гиги
code
|гиткН M гик
codiНcatioL
|гиткиéиг-}е. Н M гикиéигябий
coeНcieLt
|гит-éи}.- рН M ги-ééибип р
coНee
|ги}éиН M гиéпcoOLac
|ги} е-гН M ги +йг
coJe
|гитгН M гигр
colic
|ги}игН M гиигя
colleaOHe
|ги}иN Н M гип я
collectioL
|г--}г. Н M гипгбий
collect
|г--}грН M гипгбии исияр+
collective
|г--}гриН M гипгри Ае
colleOe
|ги}ик!Н M гипк!
collie
|ги}иН M гии P.иря кргяй иьясгяQ
coloLy
|ги}- иН M гии ий
coloLial
|г-и}т и-Н M гии ия+ Ае
coloLialism
|г-и}т и-иазН M гии ияиаз
coloList
|ги}- иррН M гии ирр
coloLizatioL
|ги- яеа-}е. Н M гии иаябий
coloLize
|ги}- яеаН M гии иаисияр+
coloLLade
|ги- -}екН M гии якя
colossHs
|г-и}р-рН M гиирр
combiLatioL
|гизЧи -}е. Н M гизЧи ябий
comedy
|ги}з-киН M гизпкий
comediaL
|г-зи}Nки- Н M гизпкие Ае ягрRс
comet
|ги}з-рН M гизпря
commaLd
|г-зя}N кН M гизя кял гизя кияр+
commaLdeK
|г-зя}N к-Н M гизя кис
commaLdo
|г-зя}N китН M гиззя кир
commeLt
|ги}з- рН M гиззп рясие
commeLtaKy
|ги}з- р-сиН M гиззп рясиеcommeLtate
|ги}з- р-ерН M гиззп рисияр+
commeLtatoK
|ги}з- р-ер-Н M гиззп рярис
commeKce
|ги}зRN рН M гиззпсбий
commeKcial
|г-зR}N.Н M гиззпсьпргие
commeKcializatioL
|г-зRN .-яеа-}е. Н M гиззпс-
бияиаябий
commeKcialize
|г-зR}N.-яеаН M гиззпсбияиаиси-
яр+
commissioL
|г-зи}. Н M гизиррий
committee
|г-зи}риН M гизирпр
commHLal
|ги}зеУ Н M гиззт я+ Ае
commHLe
|ги}зеУN Н M гиззт я
commHLicatioL
|г-зеУN иг-}е. Н M гиззт игябий
commHLiZHé
|г-зеУ}N иг-еН M гиззУ игп
commHLism
|ги}зеУ иазН M гиззт иаз
commHList
|ги}зеУ иррН M гиззт ирр
compact
|г-з-}грН M гизягр Ае
compaLioL
|г-з-} и- Н M гизя +и
compaLy
|гя}з- иН M гизя ий
compass
|гя}з-рН M гизяр
compeLsate
|ги}з- р-ерН M гизп рисияр+
compeLsatioL
|гиз- р-}е. Н M гизп рябий
competeLt
|ги}з-р- рН M гизпрп р Ае
compilatioL
|гизи-}е. Н M гизийбий
compile
|г-зя}еН M гизиисияр+
compleN
|ги}з-грН M гизпгрл гизпгр АеcomplimeLt
|ги}зиз- рН M гизизп р
compoLeLt
|г-зи}т - рН M гизи п р
composeK
|г-зи}та-Н M гизиаирис
compositioL
|гиз-аи}. Н M гизиаибий
compKess
|ги}зс-рН M гизспрр
compKessoK
|г-зс-}р-Н M гизспррис
compKomise
|ги}зс-зяеаН M гизсизирр
compHteK
|г-зеУ}Nр-Н M гиз+Урпс
compHteKize
|г-зеУ}Nр-сяеаН M гиз+Урпсиаиси-
яр+
compHteKizatioL ￿
|г-зеУN р-сяеа-}е. Н M гиз+У-
рпсиаябий
coLceLtKate
|ги} р- рс-ерН M ги бп рсярл ги бп рси-
сияр+
coLceLtKatioL
|ги р- рс-}е. Н M ги бп рсябий
coLceLtKic
|г- р-} рсигН M ги бп рсиьпргие
coLcept
|ги} р-рН M ги бпбий
coLceKt
|ги} р-рН M ги бпср
coLcessioL
|г- р-}. Н M ги бпррий
coLcKete
|ги} гсиN рН M ги гспр Ае
coLdeLsatioL
|ги к- р-}е. Н M ги кп рябий
coLdeLse
|г- к-} рН M ги кп рисияр+
coLdeLseK
|г- к-} р-Н M ги кп рярис
coLditioLeK
|г- ки}.- -Н M ги кибии пс
coLdomiLiHm
|ги к-зи} и-зН M ги кизи итз
coLdoK
|ги} киN Н M ги кисcoLdHctoK
|г- кя}гр-Н M ги ктгрис
coLe
|гит Н M ги тр
coLНedeKatioL
|г- é-к-с-}е. Н M ги éпкпсябий
coLНedeKacy
|г- é-}к-с-риН M ги éпкпсябий
coLНedeKate
|г- é-}к-сирН M ьп ги éпкпсябии
coLНeKeLce
|ги} é-с- рН M ги éпсп бий
coLНdeLtial
|ги éик-} .Н M ги éикп бия+ Ае
coLНdeLtiality
|ги éик- .и-}ириН M ги éикп би-
я+ ирр+
coLНOHKatioL
|г- éи еУс-}е. Н M ги éи тсябий
coLНscatioL
|ги éирг-}е. Н M ги éиргябий
coLНscate
|ги} éирг-ерН M ги éиргияр+
coLНict
|ги} éигрН M ги éигр
coLНoKmist
|г- éи}NзиррН M ги éисзирр
coLНKoLtatioL
|ги éс- р-}е. Н M ги éси рябий
coLOlomeKate
|г- и}з-сирН M ги изпсяр
coLOKess
|ги} с-рН M ги спрр
coLOKessmaL
|ги} с-рз- Н M ги спррзп
coLOKHeLt
|ги} ст- рН M ги ст- р Ае
coLseKvatioL
|ги р--}е. Н M ги рпсябий
coLseKve
|г- рR}NН M ги рпсисияр+
coLseKvatism
|г- рR}N-риазН M ги рпсяриаз
coLseKvative
|г- рR}N-риН M ги рпсяри Аел ги -
рпсярис
coLseKvatoiKe
|г- рR}N-ряN Н M ги рпсярисий
coLseKvatoKy
|г- рR}N-рсиН M ги рпсярисийcoLsisteLcy
|г- ри}рр- риН M ги риррп бий
coLsole
|ги} ритН M ги ри+
coLsolidatioL
|г- риик-}е. Н M ги риикябий
coLspiKacy
|г- ри}с-риН M ги рисябий
coLstable
|гя} рр-ЧН M ги ррпЧ+
coLstaLt
|ги} рр- рН M ги рря ря
coLstitHtioL
|ги рриреУ}N. Н M ги рриртбий
coLstitHtioLal
|ги рриреУ}N.п Н M ги рриртбии -
Ае
coLstKHct
|г- ррся}грН M ги ррстисияр+
coLstKHctioL
|г- ррся}г. Н M ги ррстгбий
coLstKHctive
|г- ррся}гриН M ги ррстгри Ае
coLsHl
|ги} рН M ги рт
coLsHlaK
|ги} реУ-Н M ги рт+ргие
coLsHlate
|ги} ре--рН M ги рт+рри
coLsHltatioL
|ги р-р-}е. Н M ги рт+рябий
coLsHlt
|г- ря}рН M ги рт+рисияр+рй
coLtact
|ги} р-грН M ги рягр
coLtaiLeK
|г- р-}е -Н M ги рпе пс
coLteNt
|ги} р-гррН M ги рпгрр
coLteNtHal
|г- р-}грьт-Н M АрпгяУРие иа ги рпг-
рря
coLtiLeLt
|ги} ри - рН M ги ри п р
coLtiLeLtal
|ги ри -} рН M ги ри п ря+ Ае
coLtoHK
|ги} рт-Н M ги ртс
coLtKabaLd
|ги} рс-Ч- кН M ги рсяЧя кяcoLtKaceptioL
|ги рс-р-}. Н M ги рсябпбий
coLtKact
|ги} рс-грН M ги рсягр
coLtKalto
|г- рс-}ритН M ги рся+ри
coLtKast
|ги} рсяN ррН M ги рсярр
coLtKast
|г- рся}NррН M ги рсяррисияр+
coLtKol
|г- рси}тН M ги рси+л ги рсиисияр+
coLtKollable
|г- рси}т-ЧН M ги рсиистпзАе
coLtHsioL
|г- реУ}N! Н M ги ртаий
coLveKsioL
|г- R}N. Н M ги псрий
coLveKt
|г- R}NрН M ги псрисияр+
coLveKtible
|г- R}Nр-ЧН M ги псристпзАе
coLvoy
|ги} иеН M ги ие
coLvHlsioL
|г- я}. Н M ги т+рий
coLvHlsive
|г- я}риН M ги т+ри Ае
coLvHlse
|г- я}рН M Чир+рй ги т+рий,
cooJ
|гтгН M гиг
coopeKatioL
|гити-с-}е. Н M гиипсябий
coopeKate
|гити}-с-ерН M гиипсисияр+рй
coopeKative
|гити}-с-риН M гиипсяри Ае
cooKdiLatoK
|гити}Nки -ер-Н M гииски ярис
cooKdiLatioL
|гитиN ки -}е. Н M гииски ябий
cooKdiLate
|гити}Nки -ерН M гииски исияр+
copy
|ги}иН M гиийл гиисияр+
copieK
|ги}и-Н M гиисия+ Ае яясяр
coKal
|ги}с-Н M гися
coKdoL
|гиN к Н M гискиcoKLet
|ги}N -рН M гис пр
coKoLa
|г-си}т -Н M гиси я Pри пь яйQ
coKoLatioL
|гис- -}е. Н M гиси ябий
coKpoKatioL
|гиN -с-}е. Н M гисисябий
coKpoKate
|ги}N-с-рН M гисисяри Ае
coKps
|гиN Н M гистр
coKpHscle
|ги}N-рН M гистргтя
coKKect
|г-с-}грН M гисспгрисияр+
coKKespoLdeLt
|гис-ри} к- рН M гисспри кп р
coKKespoLdeLce
|гис-ри} к- рН M гисспри кп -
бий
coKKosioL
|г-си}т! Н M гиссиаий
coKKosive
|г-си}триН M гиссиаие Ае
coKKHptioL
|г-ся}. Н M гисстбий
coKKHpt
|г-ся}рН M гисстзисия Ае
cosmetic
|гиаз-}ригН M гирзпригя
cosmoLaHt
|ги}аз- иN рН M гирзи яр
cosmic
|ги}азигН M гирзиьпргие
cosmopolitaL
|гиаз-и}ир- Н M гирзииир
costHme
|ги}рреУN зН M гиррУз
costHmieK
|гирреУ}Nзи-Н M гиррУзпс
cottaOe
|ги}рик!Н M гиррпк!
coHch
|гятьН M гт.пргя
coHLteKattacJ
|гя}т р-с-р-гН M ги рсярягя
coHLtKymHsic
|гя} рсизеУN аигН M зтаАгя ррип
Oгя рсиCcoHpoL
|гт}Nи Н M гти
coHKieK
|гт}си-Н M гтс+пс
coHKse
|гиN рН M гтср
coHKt
|гиN рН M гиср
coHsiL
|гяа Н M гтап л гтаи я
cowboy
|гя}тЧиеН M гиЧие
cKab
|гс-ЧН M гсяЧ
cKacJeK
|гс-}г-Н M гспгпс
cKaLe
|гс-е Н M гся P стаиикTRз АеQ
cKateK
|гс-}ер-Н M гсярпс
cKawl
|гсиN Н M гси+ Pрри+ яя ийQ
cKeam
|гсиN зН M гспз
cKedit
|гс-}кирН M гспкирл гспкирияр+
cKeditoK
|гс-}кир-Н M гспкирис
cKeed
|гсиN кН M гспки
cKicJet
|гси}г-рН M гсигпр
cKicJeteK
|гси}г-р-Н M и сиг гсигпр
cKimiLal
|гси}зи Н M гсизи я+ Ае
cKimiLoloOy
|гсизи и}-к!иН M гсизи ии ий
cKimiLoloOist
|гсизи и}-к!иррН M гсизи ии
cKisis
|гся}ерирН M гсиаир
cKiteKioL
|гсяери}-си- Н M гсирпсие
cKitic
|гси}ригН M гсириг
cKitical
|гси}ригН M гсириьпргие
cKiticism
|гси}ририазН M гсиригя
cKiticize
|гси}риряеаН M гсиригияр+cKocodile
|гси}г-кяеН M гсигики
cKomlech
|гси}з-гН M гсизп,
cKooJ
|гстгН M гсУг
cKoZHet
|гси}тг-еН M гсигпр
cKosswoKd
|гси}рRN кН M гсирриск
cKowL
|гсят Н M гиси ял гиси ияр+
cKowLpKiLce
|гсят си} рН M гси си б
cKHise
|гстN аН M гстиа
cKHiseK
|гст}Nа-Н M гсперпс
cKy
|гсяеН M гсигл гсиьяр+
cKystal
|гсиррН M гсиррял ,стрря+
cKystallize
|гси}рр-яеаН M гсирряиаияр+рй
cHbe
|геУN ЧН M гтЧ
cHbic
|геУ}NЧигН M гтЧиьпргие
cHcJoo
|гт}гтN Н M гтгт.гя
cHe
|геУN Н M гие
cHliLaKy
|гя}и -сиН M гти яс Ае
cHlmiLatioL
|гязи -}е. Н M гт+зи ябий
cHlt
|гярН M гт+р
cHltHKe
|гя}ь-Н M гт+ртся
cHltHKal
|гя}ь-с-Н M гт+ртс Ае
cHltHKed
|гя}ь-кН M гт+ртс Ае
cHmHlative
|геУ}NзеУ-риН M гтзтйри Ае
cHKatoK
|геУс-}ер-Н M гтсярис
cHKsive
|гR}NриН M гтсри
cHKsoK
|гR}Nр-Н M гтсрисcHtlet
|гя}р-рН M гирпря
cHtteK
|гя}р-Н M гярпс
cyaLide
|ря}е- яекН M бия ик
cybeKLetics
|ряеЧ- -}ригрН M гиЧпс пригя
cycle
|ряегН M биг
cyclic
|ря}егигН M бигиьпргие
cyclopedia
|ряег-и}Nки-Н M - бигипкий
cyclopedic
|ряег-и}NкигН M - бигипкиьпргие
cyclops
|ря}егирН M биги
cyliLdeK
|ри}и к-Н M бии кс
cyliLdKical
|рии} ксигН M бии ксиьпргие
cyLic
|ри} игН M би иг
cyLical
|ри} игН M би иь Ае
cyLicism
|ри} ириазН M би иаз
cypheK
|ря}еé-Н M .иéс
cypKess
|ря}ес-рН M гиясир
CyKillic
|риси}игН M гисииьпргие
cytoplasm
|ря}ер--азН M бирияазя
czaK
|аяN Н M бяс+ |стрргиеQ
czaKiLa
|аяN си}N -Н M бясибя |стрргяйQ
D

dalmatiaL
|к-з-}е. Н M кязяри пб
dam
|к-зН M кязЧя
damasJ
|к-}з-ргН M кязярргяй рря+
daLce
|кяN рН M ря пбл ря бпяр+
daLceK
|кя}N р-Н M ря бис
date
|к-ерН M кярял кярисияр+
deacoL
|ки}Nг- Н M к+йги
deal
|киN Н M изпр+ кпил ркпгя
dealiLO
|ки}Nи Н M кпиАп ир и.п ий
debate
|киЧ-}ерН M кпЧярА
debaHch
|киЧи}NьН M кпЧи.
debit
|к-}ЧирН M кпЧпр
debHt
|к-}еЧеУN Н M кпЧУр
decadeLce
|к-}г-к- рН M кпгякя р
decadeLt
|к-}г-к- рН M кпгякп р
decaOoL
|к-}г- - Н M кпгя и
DecembeK
|кир-}зЧ-Н M кпгяЧс+
deceLtKalizatioL
|киN р- рс-яеа-}е. Н M кпбп рся-
иаябий
decibel
|к-}риЧ-Н M кпбиЧп
declaKatioL
|к-г-с-}е. Н M кпгясябий
decode
|киги}ткН M кпгикисияр+
decoloLize
|киN ги}- яеаН M кпгии иаисияр+decompKessioL
|киN г-зс-}. Н M кпгизспррий
decoKative
|к-}г-с-риН M кпгисяри Ае
decKee
|кигси}NН M кпгспр
dedHctioL
|кикя}г. Н M кпктгбий
dedHctive
|кикя}гриН M кпктгри Ае
deНaHlt
|киéи}NрН M кпéир
deНect
|ки}Né-грН M кпéпгр
deНcit
|к-}éирирН M кпéибир
deНoKmatioL
|киN éиN з-}е. Н M кпéисзябий
deНoKm
|киéи}NзН M кпéисзисияр+
deOKadatioL
|к- с-к-}е. Н M кп сякябий
deOKade
|ки с-}екН M кп сякисияр+
deleOate
|к-}и -рН M кпп яр
deleOate
|к-}и -ерН M кпп исияр+
deleOatioL
|к-и -}е. Н M кпп ябий
delicacy
|к-}иг-риН M кпигярпр
delHsioL
|кит}N! Н M иУаий
demaOoOHe
|к-}з- и Н M кпзя и
demaKcatioL
|киN зяN г-}е. Н M кпзясгябий
demaKcate
|ки}NзяN г-ерН M сиикир+ кпзясгябии -
тУ и иУ
demilitaKizatioL
|киN зиир-сяеа-}е. Н M кпзииря-
сиаябий
demilitaKize
|киN зи}ир-сяеаН M кпзиирясиаияр+
demo
|к-}зитН M кпзи ррсябии яй псрий
demobilizatioL
|киN зитЧияеа-}е. Н M кпзиЧииая-бий
demobilize
|киN зи}тЧияеаН M кпзиЧииаияр+
democKat
|к-}з-гс-рН M кпзигсяр
democKacy
|кизи}гс-риН M кпзигсярий
democKatic
|к-з-гс-}ригН M кпзигсяриьпргие
democKatizatioL
|кизигс-ряеа-}е. Н M кпзигсяри-
аябий
demoOKaphy
|кизи} с-éиН M кпзи сяéий
demoOKaphic
|к-з- с-}éигН M кпзи сяéиьпргие
demoLopolize
|киN зи} --яеаН M кпзи иииаиси-
яр+
demoLstKatioL
|к-з- ррс-}е. Н M кпзи ррсябий
demoLstKate
|к-}з- ррс-ерН M тьяррияр+ кпзи -
ррсябииW кпзи ррсисияр+
demoLstKatoK
|к-}з- ррс-ер-Н M кпзи ррся р
demoKalizatioL
|кизис-яеа-}е. Н M кпзисяиая-
бий
demoKalize
|кизи}с-яеаН M кпзисяиаияр+
deLatioLalizatioL
|киN -.- -яеа-}е. Н M кп яби-
и яиаябий
deLatioLalize
|киN -}.- -яеаН M кп ябии яиаиси-
яр+
deLatHKalize
|киN -}ь-с-яеаН M кп яртсяиаияр+
deLomiLatioL
|ки изи -}е. Н M кп изи ябий
deLHLciatioL
|ки я ри-}е. Н M кп и рябий
deLoHLce
|ки я}т рН M кп и рисияр+deLtist
|к-} риррН M кя рирр
deodoKaLt
|киN и}тк-с- рН M кпаикися р
depaKtmeLt
|кия}Nрз- рН M кпясрязп р
depaKtmeLtal
|киN яN рз-} рН M ир ирйРиерй г кпй-
рп+ ирри кпясрязп ря
depoKtatioL
|киN иN р-}е. Н M кписрябий
depoKt
|кии}NрН M кписрисияр+
deposit
|кии}аирН M кпиаир
depKessioL
|кис-}. Н M кпспррий
depHty
|к-}еУриН M кптряр
depHtatioL
|к-еУр-}е. Н M кптрябий
deKby
|кя}NЧиН M кпсЧи
deKmatoloOy
|кRN з-ри}-к!иН M кпсзярии ий
deKKicJ
|к-}сигН M кпссиг Pгся Q
deseKteK
|киаR}Nр-Н M кпапсрис
deseKt
|киаR}NрН M кпапсрисияр+
desiOLeK
|киая}е -Н M киаяе пс
desiOL
|киая}е Н M киаяе
despot
|к-}рирН M кприр
despotism
|к-}ририазН M кпририаз
despotic
|кири}ригН M кпририь Ае
desseKt
|киаR}NрН M кпрпср
destabilizatioL
|киN рр-еЧ-яеа-}е. Н M кпрряЧии-
аябий
destabilize
|киN рр-}еЧ-яеаН M кпрряЧииаисияр+
detail
|ки}Nр-еН M кпря+detailed
|ки}Nр-екН M кпря+ Ае
detective
|кир-}гриН M кпрпгрил кпрпгри Ае
detectoK
|кир-}гр-Н M кпрпгрис
deteKmiLism
|кирR}Nзи иазН M кпрпсзи иаз
detoLatoK
|к-}р- -ер-Н M кпри ярис
detoLate
|к-}р- -ерН M кпри исияр+
detoNicatioL
|киN ригриг-}е. Н M кпригригябий
detKitHs
|кирся}ер-рН M кпрсир
diabetic
|кяе-Ч-}ригН M кияЧпригл кияЧприьпргие
diabetes
|кяе-Чи}NриN аН M кияЧпр
diadem
|кя}е-к-зН M киякпзя
diaOLose
|кя}е- итаН M кия иал кия иррисияр+
diaOLosis
|кяе- и}трирН M кия ирригя
diaOLostic
|кяе- и}рригН M кия ирриьпргие
diaOLostics
|кяе- и}рригрН M кия ирригя
diaOoLal
|кяе-} - Н M кия и я+л кия и я+ Ае
diaOKam
|кя}е- с-зН M кия сяззя
dialect
|кя}е--грН M кияпгр
dialoOHe
|кя}е-и Н M кияи
diameteK
|кяе-}з-р-Н M киязпрс
diametKic
|кяе-з-}рсигН M киязпрся+ и сириии-
и! Ае
diapasoL
|кяе--}ер Н M кияяаи
diaphKaOm
|кя}е-éс-зН M кияéся зя
diaspoKa
|кяе-}р-с-Н M киярися
dictate
|кигр-}ерН M кигрияр+dictatioL
|кигр-}е. Н M кигря р
dictatoK
|кигр-}ер-Н M кигрярис
dictatoKial
|кигр-ри}Nси-Н M кигрярисргие
dictioL
|киг. Н M кигбий
didactic
|кяек-}григН M кикягриьпргие
diesel
|киN аН M киап+
diet
|кя}е-рН M кипря
dietaKy
|кя}е-рсиН M киприьпргие
diНeKeLtial
|киé-с-} .Н M киééпсп бия+ Ае
diНeKeLtiate
|киé-с-} .и-ерН M киééпсп бисияр+
diНeKeLtiatioL
|киé-с- .и-}е. Н M киééпсп бия-
бий
dilemma
|ки-}з-Н M кипззя
dilettaLte
|киир-} риН M кипря р
dilettaLtism
|киир-} риазН M кипря ррри
diLosaHK
|кя}е -риN Н M ки иаяс
diphthoLO
|ки}éОи Н M киéри
diploma
|кии}тз-Н M кииз
diplomat
|ки}-з-рН M киизяр
diplomatic
|ки-з-}ригН M киизяриьпргие
diplomacy
|кии}тз-риН M киизярий
diKectoK
|кис-}гр-Н M киспгрис
diKectoKy
|кис-}гр-сиН M киспгрисий
disJ
|киргН M кирг
discipliLe
|ки}р-и Н M кирбии ял кирбии иси-
яр+discipliLaKy
|ки}р-и -сиН M кирбии яс Ае
disco
|ки}ргитН M киргирпгя
discomНoKt
|киргя}зé-рН M киргизéиср
discKedit
|киргс-}кирН M киргспкирисияр+
discKimiLatioL
|киргсизи -}е. Н M киргсизи ябий
discHssioL
|киргя}. Н M киргтррий
discHss
|киргя}рН M киргтрисияр+
dishaKmoLy
|кир,я}Nз- иН M кир ясзи ий
disiLНect
|кири é-}грН M кпаи éибисияр+
disJette
|кирг-}рН M киргпря
display
|кир-}еН M кирпе
disZHaliНcatioL
|киргииéиг-}е. Н M киргяиéи-
гябий
disZHaliНy
|кирги}иéяеН M киргяиéибисияр+
disseKtatioL
|кир-р-}е. Н M киррпсрябий
dissoLaLce
|ки}р- - рН M кирри я р
distaLce
|ки}рр- рН M кирря бий
distil
|кирри}Н M кирриисияр+
diveK
|кя}е-Н M кяепс
divideLd
|ки}ик- кН M киикп к
divisioL
|кии}! Н M кииаий
docJ
|кигН M киг
docJeK
|ки}г-Н M кигпс
doctoK
|ки}гр-Н M кигрис
doctoKate
|ки}гр-сирН M кигрисргяй ррпп +
doctKiLe
|ки}грси Н M кигрси яdocHmeLt
|ки}геУз- рН M кигтзп р
docHmeLtaKy
|кигеУз-} р-сиН M кигтзп ря+ Ае
doOma
|ки} з-Н M ки зя
doOmatic
|ки з-}ригН M ки зяриь Ае
doOmatism
|ки} з-риазН M ки зяриаз
dollaK
|ки}-Н M кияс
dolphiL
|ки}éи Н M кп+éи
dolphiLaKiHm
|киéи -}-си-зН M кп+éи ясие
domiLate
|ки}зи -ерН M кизи исияр+
domiLaLt
|ки}зи - рН M кизи истУРие
domiLioL
|к-зи} е- Н M кизи ии
domiLoes
|ки}зи итаН M и ся кизи и
doLoK
|ки}т -Н M ки ис
dose
|китрН M киая
dossieK
|ки}ри-еН M кир+п
dKaOoL
|кс-} - Н M ксяги
dKaiLaOe
|кс-}е ик!Н M ксп я!
dKaiL
|кс-е Н M ксп я!
dKama
|кся}Nз-Н M ксязя
dKamatic
|кс-з-}ригН M ксязяриь Ае
dKamatist
|кс-}з-риррН M ксязяртс
dKamatize
|кс-}з-ряеаН M ксязяриаисияр+
dKape
|кс-еН M ксяисияр+
dKapeKy
|кс-}е-сиН M ксяисигя
dKiНt
|ксиéрН M кспеéл кспеéияр+
dKill
|ксиН M ксп+dHb
|кяЧН M ктЧисияр+
dHel
|кеУ}N-Н M кт-+
dHellist
|кеУ}N-иррН M кт-й р
dHet
|кеУ-}рН M кт-р
dHLe
|кеУN Н M кУ я
dHplicate
|кеУ}Nиг-ерН M кпяр+ ктЧигярл ктЧи-
сияр+
dHplicatioL
|кеУN иг-}е. Н M ктЧисия ип
dyLamic
|кяе -}зигН M ки язиь Ае
dyLamite
|кя}е -зяерН M ки язир
dyLasty
|ки} -рриН M ки яррий
dystKophy
|ки}ррс-éиН M киррсиéий
E

ecceLtKic
|игр-} рсигН M -грбп рсиь Ае
ecceLtKicity
|-гр- рси}ририН M -грбп рсиь ирр+
echo
|-}гитН M -,и
eclectic
|иг-}григН M -гпгриьпргие
ecoloOy
|иги}-к!иН M -гии ий
ecoloOical
|иN г-и}к!игН M -гии иьпргие
ecoLomy
|иги} -зиН M -ги изигял -ги изий
ecoLomist
|иги} -зиррН M -ги изирр
ecoLomic
|-г- и}зигН M -ги изиьпргие
ecoLomical
|-г- и}зигН M -ги из Ае
ecoLomics
|-г- и}зигрН M -ги изигя
ecosystem
|и}Nгитрирр-зН M -гириррпзя
ecstasy
|-}грр-риН M -грряа
eНect
|иé-}грН M -ééпгр
eНective
|иé-}гриН M -ééпгри Ае
eOoceLtKic
|иN итр-} рсигН M - ибп рсиь Ае
eOoism
|и}N итиазН M - ииаз
eOoist
|и}N итиррН M - иирр
eOoistic
|иN ити}рригН M - иирриь Ае
elastic
|и-}рригН M -ярриь Ае
electoKate
|и-}гр-сирН M -пгрисяр
electKic
|и-}грсигН M -пгрсиьпргие
electKiciaL
|и-грси}. Н M -пгрсигelectKicity
|и-грси}ририН M -пгрсиьпрри
electKiНy
|и-}грсиéяеН M -пгрсиéибисияр+
electKoL
|и-}грси Н M -пгрси
electKoLic
|и-грси} игН M -пгрси Ае
electKoLics
|и-грси} игрН M -пгрси игя
eleOaLt
|-}и - рН M -п я р Ае
eleOaLce
|-}и - рН M -п я р ирр+
eleOy
|-}ик!иН M -п ий
eleOiac
|-ик!я}е-гН M -п иьпргие
elemeLt
|-}из- рН M -пзп р
elemeLtaKy
|-из-} р-сиН M -пзп ряс Ае
elН
|-éН M -+é
elite
|-еи}NрН M -иря
ellipse
|ии}рН M -ир
emaLcipatioL
|из- ри-}е. Н M -зя риябий
embaKOo
|изЧя}N итН M -зЧяс и
emblem
|-}зЧ-зН M -зЧпзя
embKyo
|-}зЧсиитН M -зЧсии
emiOKatioL
|-зи с-}е. Н M -зи сябий
emiOKate
|-}зи с-ерН M -зи сисияр+
emiOKe
|-}зи с-еН M -зи ся р
emissaKy
|-}зир-сиН M -зирряс
emissioL
|изи}. Н M -зиррий
emotioL
|изи}т. Н M -зибий
emotioLal
|изи}т.п Н M -зибии я+ Ае
empeKoK
|-}з-с-Н M изпсярисempiKe
|-}зяе-Н M изпсий
empiKical
|изи}сигН M -зисиьпргие
emHlsioL
|изя}. Н M -зт+рий
eLclave
|-} г-еН M я гя
eLcyclopedia
|и ряег-и}Nки-Н M - бигипкий
eLdemic
|- к-}зигН M - кпзиьпргие
eLdoKsemeLt
|и ки}Nрз- рН M и киррязп р
eLdoKse
|и ки}NрН M кпяр+ и киррязп р
eLeKOy
|-} -к!иН M - пс ий
eLeKOetic
|- -к!-}ригН M - пс иь Ае
eLeKOize
|-} -к!яеаН M аясй!яр+ - пс ипе
eLOiLeeK
|- к!и и}-Н M и !п пс
eLOiLeeKiLO
|- к!и и}-си Н M и !п пс ип кпи
eLOKave
|и с-}еН M сяисияр+
eLOKaviLO
|и с-}еи Н M сяУся
eLsemble
|и ри}зЧН M я рязЧ+
eLthHsiasm
|и ОеУ}Nаи-а-зН M - ртаияаз
eLthHsiast
|и ОеУ}Nаи-ррН M - ртаиярр
eLthHsiastic
|и ОеУN аи-}рригН M и Ае - ртаияазя
eLtKaLce
|и рся}N рН M сиикир+ риррий ип рся ря
ephemeKal
|иé-}з-с-Н M -éпзпс Ае
epic
|-}игН M -иьпргяй и-зя
epiceLtKe
|-}ир- р-Н M -ибп рс
epidemic
|-ик-}зигН M -икпзий
epiOKaph
|-}и сяN éН M -и сяé
epiloOHe
|-}ии Н M -ииepisode
|-}ириткН M -иаик
epithet
|-}иО-рН M -ирпр
epoch
|и}NигН M -и,я
eZHatoK
|иг-}ер-Н M -гярис
eZHatoKial
|-г-ри}Nси-Н M -гярисия+ Ае
eZHip
|иги}Н M -гиисияр+
eZHivaleLt
|иги}-- рН M -гияп рл -гияп р-
Ае
eKa
|и}-с-Н M -ся
eKOoLomic
|RN - и}зигН M -с и изиь Ае
eKoOeLoHs
|иси}к!- -рН M -си п Ае
eKosioL
|иси}т!- Н M -сиаий
eKotic
|иси}ригН M -сириь Ае
eKHditioL
|-стки}. Н M -сткибий
eKHdite
|-}сткяерН M -сткисия Ае
escalatioL
|-рг--}е. Н M -ргяябий
escalatoK
|-}рг--ер-Н M -ргяярис
escoKt
|-}ргиN рН M -ргиср
escoKt
|ирги}NрН M -ргисрисияр+
esoteKic
|-р-р-}сигН M -аирпсиьпргие
espioLaOe
|-}ри- яN !Н M .ии я!
espKesso
|-рс-}ритН M гиéп O-рспрриC
essay
|-}р-еН M -ррп
essayist
|-}р-еррН M -ррпирр
esseLce
|-}р- рН M -ррп бий
establishmeLt
|ирр-}Чи.з- рН M ирр-Чи.зп рetheK
|и}NО-Н M -éис
ethics
|-}ОигрН M -ригя
ethical
|-}ОигН M -риьпргие
ethLic
|-}О игН M -р иьпргие
ethLoloOy
|-О и}-к!иН M -р ии ий
etiZHette
|-}риг-рН M -ригпр
etHde
|-ереУ}NкН M -рУк
etymoloOical
|-риз-и}к!игН M -ризии иьпргие
eHcalyptHs
|еУN г-и}р-рН M -гяир
eHphemism
|еУ}NéизиазН M -éпзиаз
eHphoKia
|еУN éи}Nси-Н M -еéисий
eHKeJa
|еУ-си}Nг-Н M -сигя
eHKo
|еУ}-ситН M пси
eHKopeaL
|еУ-с-и}- Н M псипергие
evacHatioL
|и-геУ-}е. Н M -ягтябий
evacHate
|и-}геУ-ерН M -ягтисияр+
evaLOelist
|и-} к!-иррН M пя пирр
evaLOelical
|иN - к!-}игН M пя п+ргие
evolHtioL
|иN -т}N. Н M -иУбий
eNam
|и а-}зН M -гаязп
eNamiLatioL
|и а-зи -}е. Н M -гаязп
eNamiLe
|и а-}зи Н M -гаязп ияр+
eNamiLee
|и а-зи и}NН M -гаязп тУРиерй
eNamiLeK
|и а-}зи -Н M -гаязп ярис
eNcavatoK
|-}грг--ер-Н M -гргяярис
eNcess
|игр-}рН M -грбпррeNcise
|-}гряеаН M ягбиа
eNclHsive
|игргт}NриН M -гргУаи Ае
eNcHKsioL
|игргR}N. Н M -гргтсрий
eNotic
|и аи}ригН M -гаириьпргие
eNpeditioL
|-грики}. Н M -грпкибий
eNpeKimeLt
|игр-}сиз- рН M -грпсизп р
eNpeKimeLtal
|игр-сиз-} рН M -грпсизп ря+ Ае
eNpeKt
|-}грRN рН M -грпср
eNploitatioL
|-гриир-}е. Н M -гртярябий
eNploit
|игри}ерН M -гртярисияр+
eNpoKt
|-}гриN рН M -гриср
eNpoKt
|игри}NрН M -грисрисияр+
eNpoKteK
|игри}Nр-Н M -грисрRс
eNpositioL
|-гр-аи}. Н M -гриаибий
eNpKessioL
|игрс-}. Н M -грспррий
eNpKessioLism
|игрс-}.- иазН M -грспррии иаз
eNpKopKiate
|игрси}тси-ерН M -грсисиисияр+
eNtKact
|игррс-}грН M -гррсягр
eNtKactioL
|игррс-}г. Н M -гррсягбий
eNtKaditioL
|-гррс-ки}. Н M -гррсякибий
eNtKaoKdiLaKy
|игррси}Nк- -сиН M -гррсяиски яс Ае
eNtKaseLsoKy
|-гррс-р-} р-сиН M -гррсярп рис Ае
eNtKavaOaLt
|игррс-}- - рН M -гррсяя я р Ае
eNtKemism
|игррси}NзиазН M -гррспзиаз
eNtKemist
|игррси}NзиррН M -гррспзиррл -гррспзирр-
ргиеeNHltatioL
|- аяр-}е. Н M -гая+рябий
F

Нa
|éяN Н M éя P иряQ
Нacade
|é-ря}NкН M éяряк
Нacsimile
|é-гри}зииН M éягризип
Нact
|é-грН M éягр
НactHal
|é-}гьт-Н M éягриьпргие
НactioL
|é-}г. Н M éсягбий
НactoK
|é-}гр-Н M éягрис
НacHlty
|é-}г-риН M éягт+рпр
НaieLce
|éяея}N рН M éяй р
Нalse
|éиN рН M éя+.иАе
НalsiНy
|éи}NриéяеН M éя+риéибисияр+
НamiliaK
|é-зи}и-Н M éязи+йс Ае
НaLatic
|é- -}ригН M éя яриг
НaLaticism
|é- -}ририазН M éя яриаз
НaLНaKe
|é-} é--Н M éя éяся
НaLtastic
|é- р-}рригН M éя рярриьпргие
НaLtasy
|é-} р-риН M éя ряаий
НaKce
|éяN рН M éяср
НaKm
|éяN зН M éпсзя
НaKmeK
|éя}Nз-Н M éпсзпс
НaHLa
|éи}N -Н M éят я
НaN
|é-грН M éягр
FebKHaKy
|é-}Чст-сиН M éпся+
НedeKal
|é-}к-с-Н M éпкпся+ АеНedeKatioL
|é-к-с-}е. Н M éпкпсябий
НemiLism
|é-}зи иазН M éпзи иаз
НeKmeLtatioL
|éRN з- р-}е. Н M éпсзп рябий
Нestival
|é-}рри-Н M éпррия+
Нetish
|é-}ри.Н M éпри.
Нetishism
|é-}ри.иазН M éпри.иаз
НeHdal
|éеУN кН M éпикя+ Ае
НeHdalism
|éеУ}Nк-иазН M éпикяиаз
Нiasco
|éи-}ргитН M éиярги
НibKe
|éя}еЧ-Н M éиЧся
НiO
|éи Н M éи иип кпспи
НiOHKe
|éи} -Н M éи тся
Нile
|éяеН M éяе
Нilm
|éизН M éи+з
НilteK
|éи}р-Н M éи+рсл éи+рсияр+
НiltKate
|éи}рс-ерН M éи+рсияр+
НiltKatioL
|éирс-}е. Н M éи+рсябий
НiLal
|éяе Н M éи я
НiLalist
|éя}е -иррН M éи яирр
НiLaLce
|éя}е - рН M éи я рА
НiLaLce
|éяе -} рН M éи я рисияр+
НiLaLcial
|éяе -} .Н M éи я риАе
НiKewoKJ
|éя}е-RN гН M éпепспсг
НiKm
|éRN зН M éисзя
Нiscal
|éи}рг-Н M éиргя+ Ае
НoKd
|éеиN кН M é+искНlaO
|é- Н M éя
НlamiLOo
|é-зи} итН M éязи и
НlaLJ
|é- гН M éя
Нleet
|éиN рН M éир
НliKt
|éRN рН M éисрияр+
НloKa
|éи}Nс-Н M éися
Нlotilla
|é-ри}-Н M éириий
НlHoKesceLt
|éт-с-}р- рН M éтиспрбп р Ае
НlHte
|éтN рН M éперя
НlyeK
|éя}е-Н M éяпс
НocHs
|éи}тг-рН M éигтр
НolJloKe
|éи}тгиN Н M éи+гис
Нootball
|éт}рЧиN Н M éтрЧи
НoKaOe
|éи}сик!Н M éтся!
НoKm
|éиN зН M éисзял сикяяр+ éисзт
НoKmal
|éиN зН M éисзя+ Ае
НoKmality
|éиN з-}ириН M éисзя+ ирр+
НoKmat
|éи}Nз-рН M éисзярл éисзярисияр+
НoKmatioL
|éиN з-}е. Н M éисзисия ип
НoKmative
|éи}Nз-риН M éисзистУРие
НoKmHla
|éи}NзеУ-Н M éисзтя
НoKmHlate
|éи}NзеУ-ерН M éисзтисияр+
НoKt
|éиN рН M éиср
НoKHm
|éи}Nс-зН M éистз
НoKwaKd
|éи}N-кН M éисяск
НoHLtaiL
|éя}т ри Н M éи ряНoyeK
|éи}е-Н M éиеп
НKactioL
|éс-}г. Н M éсягбий
НKaOmeLt
|éс-} з- рН M éся зп р
НKaOmeLtaKy
|éс-} з- р-сиН M éся зп ряс Ае
НKaLchise
|éс-} ьяеаН M éся .иая
НKeestyle
|éси}NрряеН M éсирряе
НKeiOht
|éс-ерН M éся,р
НKiOid
|éси}к!икН M éси ик яй
НKivoloHs
|éси}--рН M éсии+ Ае
НKoLt
|éся рН M éси р
НKHit
|éстN рН M éстгр
НHLctioL
|éя} г. Н M éт гбийл éт гбии исияр+
НHLctioLal
|éя} г.- Н M éт гбии я+ Ае
НHLctioLaKy
|éя} г.- -сиН M éт гбии пс
НHLd
|éя кН M éи к Pкп п! АеQ
НHLdameLtal
|éя к-з-} рН M éт кязп ря+ Ае
НHLdameLtalism
|éя к-з-} р-иазН M éт кязп ря-
иаз
НHLdameLtalist
|éя к-з-} р-иррН M éт кязп ря-
ирр
НHtHKistic
|éеУN ь-си}рригН M éтртсирриьпргие
G

OaiteK
| -}ер-Н M прся
Oalactic
| --}григН M яягриьпргие
OalaNy
| -}-гриН M яягригя
OallaLt
| -}- рН M яя р Ае
OallaLtKy
| -}- рсиН M яя р ирр+
OalleKy
| -}-сиН M япспй
OalloL
| -}- Н M яи
Oallop
| -}-Н M яи
OalvaLic
| --} игН M я+я иьпргие
OalvaLize
| -}- яеаН M я+я иаисияр+
Oambit
| -}зЧирН M язЧир
OaLOsteK
| -} рр-Н M я ррпс
OaKaOe
| -}сяN !Н M яся!
OaKlaLd
| я}N- кН M исй кя
OaKLish
| я}N и.Н M яс исияр+
OaKKisoL
| -}сир- Н M яс иаи
Oas
| -рН M яа
OastKitis
| -ррся}ерирН M яррсир
OastKoLomic
| -ррс- и}зигН M яррси изиьпргие
Oel
|к!-Н M п+
OelatiL
|к!-}-риN Н M !пяри
OeLe
|к!иN Н M п
OeLealoOy
|к!иN и-}-к!иН M п пяи ийOeLealoOical
|к!иN и-и}к!игН M п пяи иьпргие
OeLeKal
|к!-} -с-Н M п псял п пся+ Ае
OeLetic
|к!и -}ригН M п приьпргие
OeLetics
|к!и -}ригрН M п пригя
OeLiHs
|к!и}N и-рН M п ие
OeLocide
|к!-} -ряекН M п ибик
OeLKe
|!я} с-Н M !я с
OeLtlemaL
|к!-} рз- Н M к!п р+зп
Oeodesy
|к!ии}к-риН M пикпаий
Oeodesic
|к!иN итк-}ригН M пикпаиьпргие
OeoOKaphy
|к!ии} с-éиН M пи сяéий
OeoOKapheK
|к!ии} с-é-Н M пи сяé
OeoOKaphical
|к!и- с-}éигН M пи сяéиьпргие
OeoloOy
|к!ии}-к!иН M пии ий
OeoloOist
|к!ии}-к!иррН M пии
OeoloOical
|к!и-и}к!игН M пии иьпргие
OeometKy
|к!ии}зирсиН M пизпрсий
OeometKical
|к!и-з-}рсигН M пизпрсиьпргие
OeometKiciaL
|к!иитз-рси}. Н M пизпрс
OeKaLiHm
|к!-с-}е и-зН M пся +
OeKHLd
|к!-}с- кН M пст кие
OestHKe
|к!-}рь-Н M !прр
OeyseK
| и}Nа-Н M пеапс
Ohetto
| -}ритН M прри
OiaLt
|к!я}е- рН M и я р
OiOaLtic
|к!яе -} ригН M и я рргиеOiL
|к!и Н M к!и Pяги и+ Ае яиригQ
OiKaНe
|к!ися}NéН M !исяé
Olace
| -}р-еН M гиéп йрп
OladiatoK
| -}ки-ер-Н M якиярис
OladiolHs
| -кии}т-рН M якиитр
OlaLds
| - каН M я кА
Olaze
| -еаН M яаисияр+
Olobal
| итЧН M иЧя+ Ае
Olobe
| итЧН M иЧтр
OlossaKy
| и}р-сиН M иррясие
OlHcose
| т}NгитрН M Угиая
OlyceKiLe
| и}р-сиN Н M ибпси
OLome
| итзН M из
OLH
| тN Н M я риия т
Ooal
| итН M и
OobliL
| и}Чи Н M иЧи
OolН
| иéН M и+é
OoLO
| и Н M и
Ooose
| т}NрН M тр+
OoKilla
| -си}-Н M исия
OoHache
| тя}N.Н M тя.+
OoveKLess
| я}- -рН M тпс я ргя
OoveKLoK
| я}- -Н M тЧпс ярис
OKace
| с-ерН M сябий
OKadatioL
| с-к-}е. Н M сякябий
OKade
| с-екН M сяктрOKaНti
| с-éи}NриН M сяééири
OKam
| с-зН M сязз
OKammaK
| с-}з-Н M сяззяригя
OKammatical
| с-з-}ригН M сяззяриьпргие
OKaLd
| с- кН M ся кииа Ае
OKaLdiose
| с-} киитрН M ся кииа Ае
OKaLdpKiN
| си си}NН M ся -си
OKaLite
| с-} ирН M ся ир
OKaLt
| сяN рН M ся р
OKaLHlated
| с-} еУ-ерикН M ся тисия Ае
OKapeНKHit
| с-}еéстN рН M спеéстр
OKaph
| с-éН M сяéиг
OKaphic
| с-}éигН M сяéиьпргие
OKaphite
| с-}éяерН M сяéир
OKavel
| с-Н M сяие
OKavitatioL
| с-ир-}е. Н M сяирябий
OKeLade
| си -}екН M ся яря
OKeLadieK
| с- -ки}-Н M сп якпс
OKiНL
| си}é- Н M сиéи
OKyphoL
| си}é- Н M сиéи
OKill
| сиН M си+
OKimace
| сиз-}ерН M сизяря
OKizzly
| си}аиН M зпкпк+ сиаи
OKotesZHe
| ситр-}ргН M сирпрг Ае
OKoHp
| стN Н M стял стисияр+
G
-
stKiLO
|к!и}Nррси Н M ррси иOHaKaLtee
| -с- ри}NН M яся рийл яся рисияр+
OHaKaLtoK
| -с- ри}NН M яся р
OHaKaLty
| -}с- риН M яся рий
OHaKd
| яN кН M яский
OHest
| -ррН M ирр+
OHild
| икН M и+кий
OHiLea
| и} иН M и пй
OHitaK
| иря}NН M иряся
OHKH
| т}стN Н M тст
Oym
|к!изН M из ярригя
OymLasiHm
|к!из -}еаи-зН M из ярриьпргие ая
OymLast
|к!и}з -ррН M из ярр
OymLastic
|к!из -}рригН M из ярриьпргие
OymLastics
|к!из -}рригрН M из ярригя
OyLaecoloOy
| яе иги}-к!иН M и пгии ий
OypsHm
|к!и}р-зН M ир
OyKoscope
|к!я}е-с-ргитН M исирги
OyKo
|к!я}е-ситН M исирги
H

habitHal
|,-Чи}ьт-Н M иЧАь Ае
hacJeK
|,-}г-Н M ,ягпс
hadМ
|,-к!Н M ,як!
haММ
|,-к!Н M ,як!
haematoloOy
|,иN з-ри}-к!иН M пзярии ий
haemoOlobiL
|,иN з- и}тЧи Н M пзи иЧи
haJe
|,-егН M ,пг
hall
|,иN Н M ,и
hallo
|,-и}тН M яи
hallHciLatioL
|,-тN ри -}е. Н M яУби ябий
hallHciLate
|,-т}Nри -ерН M ррсякяр+ яУби яби-
йзи
hambHKOeK
|,-}зЧRN -Н M язЧтс пс
hammocJ
|,-}з-гН M язяг
haLOaK
|,-} -Н M я яс
haKleZHiL
|,я}Nиги Н M яспги
haKmoLica
|,яN зи} иг-Н M тЧ яй ясзи игя
haKmoLy
|,я}Nз- иН M ясзи ий
haKmoLic
|,яN зи} игН M ясзи иь Ае
haKmoLioHs
|,яN зи}т и-рН M ясзи истУРие
haKpooL
|,яN т}N Н M яст
hebKew
|,и}NЧстN Н M пспел пспергие
heOemoLy
|,и -}з- иН M п пзи ийhemoOlobiL
|,иN з- и}тЧи Н M пзи иЧи
heLLa
|,-} -Н M , я
hepatitis
|,--ря}ерирН M пярир
heKald
|,-}с-кН M пси+к
heKaldic
|,-с-}кигН M пся+киьпргие
heKesy
|,-}с-риН M пспр+
heKetic
|,-}с-ригН M псприг
heKetical
|,-с-}ригН M псприьпргие
heKoiLe
|,-}сити Н M псии й
heKoism
|,-}ситиазН M псииаз
heKpes
|,R}NиN аН M пспр
hieKaKchy
|,я}е-сяN гиН M ипсяс,ий
hiOhway
|,я}е-еН M ,яепе
hiLdHism
|,и} ктN иазН M и ктиаз
hippopotamHs
|,и-и}р-з-рН M иииряз
hippo
|,и}итН M иииряз
histoloOical
|,ирр-и}к!игН M иррии иьпргие
histoKy
|,и}рр-сиН M иррисий
histoKical
|,ирри}сигН M иррисиьпргие
hobby
|,и}ЧиН M ,иЧЧи
hocJey
|,и}гиН M ,иггпе
homeopathy
|,изии}-ОиН M изпиярий
homiLid
|,и}зи икН M изи ик
homoOeLeoHs
|,итз-к!и}N и-рН M изи п Ае
homoLym
|,и}з- изН M изи из
homosapieLs
|,итзитр-}и- аН M изи ряип рhooliOaL
|,т}Nи - Н M ,ти я
hooKay
|,тс-}еН M тся
hoKde
|,иN кН M искя
hoKizoL
|,-ся}еа Н M исиаи р
hoKizoLtal
|,исиаи} рН M исиаи ря+ Ае
hoKmoLe
|,и}Nзит Н M исзи
hoKoscope
|,и}с-ргитН M исирги
hospital
|,и}рирН M ириря+
hospitalize
|,и}рир-яеаН M ириряиаисияр+
hotdoO
|,ирки} Н M ,ир-ки
hotel
|,итр-}Н M ирп+
howitzeK
|,я}тирр-Н M ятЧибя
hHmaLe
|,еУз-}е Н M тзя Ае
hHmaLism
|,еУ}Nз- иазН M тзя иаз
hHmaList
|,еУ}Nз- иррН M тзя ирр
hHmaListic
|,еУN з- и}рригН M тзя Ае
hHmaLity
|,еУN з-} ириН M тзя ирр+
hHmaLitaKiaL
|,еУN з- ир-}-си- Н M тзя иряс Ае
hHmaLities
|,еУN з-} ириаН M тзя иряс Ап ятги
hHmaLoid
|,еУ}Nз- иекН M тзя иик
hHmoHK
|,еУ}Nз-Н M Узис
hybKid
|,я}еЧсикН M иЧсик
hydKaHlic
|,яекси}игН M иксяиьпргие
hyeLa
|,яеи}N -Н M ип я
hyOieLe
|,я}ек!иN Н M и ип я
hyOieLic
|,яек!и}N игН M и ип иьпргиеhymL
|,изН M из Pбпсги АеQ
hypeKbola
|,яеR}NЧ--Н M ипсЧия
hypLosis
|,и и}трирН M и иа
hypochoLdKia
|,яе-ги} кси-Н M ии,и ксий
hypothesis
|,яеи}ОирирН M иирпая
hysteKical
|,ирр-}сигН M иррпсиь Ае
I

icebeKO
|я}ерЧRN Н M яерЧпс
icoL
|я}еги Н M иги я
iJoL
|я}еги Н M иги я
idea
|яеки}-Н M икпй
ideal
|яеки}-Н M икпял икпя+ Ае
idealistic
|яеки-и}рригН M икпяирриьпргие
ideLtity
|яек-} ририН M икп риь ирр+
ideLtical
|яек-} ригН M икп риь Ае
ideoloOy
|яекии}-к!иН M икпии ий
ideoloOical
|яеки-и}к!игН M икпии иьпргие
idiom
|и}ки-зН M икиизя
idiomatic
|ики-з-}ригН M икиизяриьпргие
idiot
|и}ки-рН M икиир
idol
|яекН M ики
idyll
|и}киН M икиий
idyllic
|ики}игН M икииьпргие
iOloo
|и} тN Н M и т
iOLoKe
|и и}NН M и исисияр+
illeOal
|ии}N Н M пп я+ Ае
illoOical
|ии}к!игН M пи иь Ае
illHmiLatioL
|итN зи -}е. Н M иУзи ябий
illHmiLate
|ит}Nзи -ерН M иУзи исияр+
illHsioL
|ит}N! Н M иУаийillHsioList
|ит}N!- иррН M иУаии ирр
illHsoKy
|ит}Nр-сиН M иУаис Ае
illHstKatioL
|и-ррс-}е. Н M иУррсябий
illHstKate
|и}-ррс-ерН M иУррсисияр+
imitatioL
|изир-}е. Н M изирябий
imitate
|и}зир-ерН M изирисияр+
immiOKaLt
|и}зи с- рН M иззи ся р
immiOKate
|и}зи с-ерН M иззи сисияр+
immiOKatioL
|изи с-}е. Н M иззи сябий
immHLity
|изеУ}N ириН M иззт ирпр
immHLe
|изеУ}N Н M иззт Ае
immHLizatioL
|изеУ яеа-}е. Н M иззт иаябий
immHLize
|и}зеУ яеаН M иззт иаисияр+
impeachmeLt
|изи}Nьз- рН M изиьзп р
impeKative
|из-}с-риН M изпсяри Ае
impeKialism
|изи}-си-иазН M изпсияиаз
impeKialist
|изи}-си-иррН M изпсияирр
impeKial
|изи}-си-Н M изпсргие
impoKt
|и}зиN рН M изиср
impoKt
|изи}NрН M изисрисияр+
impoKteK
|изи}Nр-Н M изисрRс
impKessioListic
|изс-.- и}рригН M изспррии ирр-
ргие
impKovise
|и}зс-яеаН M изсииаисияр+
impHlse
|и}зярН M изт+р
impHlsive
|изя}риН M изт+ри АеiLaHOHKatioL
|и иN еУс-}е. Н M и ят тсябий
iLcideLt
|и} рик- рН M и бикп р
iLcoKpoKatioL
|и гиN -с-}е. Н M гисисябий
iLcKimiLate
|и гси}зи -ерН M и гсизи исияр+
iLcHbatoK
|и} геУЧ-ер-Н M и гтЧярис
iLdeN
|и} к-грН M и кпгр
iLdicatoK
|и} киг-ер-Н M и кигярис
iLdiOo
|и} ки итН M бпр и ки и
iLdividHal
|и кии}к!т-Н M и кииктя+ Ае
iLdividHalism
|и кии}к!т-иазН M и кииктяиаз
iLdividHalist
|и кии}к!т-иррН M и кииктяирр
iLdividHalistic
|и киик!т-и}рригН M и кииктяи-
рриьпргие
iLdividHality
|и киик!т-}ириН M и кииктя+-
ирр+
iLdHstKy
|и} к-ррсиН M и ктррсий
iLdHstKial
|и кя}ррси-Н M и ктррсия+ Ае
iLdHstKializatioL
|и кяррси-яеа-}е. Н M и ктррси-
яиаябий
iLeKt
|и R}NрН M и пср Ае
iLeKtia
|и R}N.-Н M и псбий
iLНectioL
|и é-}г. Н M и éпгбий
iLНectioHs
|и é-}г.-рН M и éпгбии Ае
iLНLitive
|и éи} ириН M и éи ири
iLНatioL
|и é-}е. Н M и éйбий
iLНoKmatioL
|и é-з-}е. Н M и éисзябийiLНoKm
|и éи}NзН M и éисзисияр+
iLНKastKHctHKe
|и} éс-ррсягь-Н M и éсяррстгртся
iLOKedieLt
|и си}Nки- рН M и спкип р
iLitiative
|и и}.-риН M и ибиярия
iLМectioL
|и к!-}г. Н M и Tпгбий
iLМect
|и к!-}грН M кпяр+ и TпгбиУ
iLL
|и Н M ирри ибя
iLLovatioL
|и --}е. Н M и иябий
iLocHlatioL
|и игеУ-}е. Н M и игтйбий
iLZHisitioL
|и гиаи}. Н M и гиаибий
iLsiLHatioL
|и ри еУ-}е. Н M и ри тябий
iLspectoK
|и р-}гр-Н M и рпгрис
iLspect
|и р-}грН M и рпгрисияр+
iLstallatioL
|и рр--}е. Н M и рряйбий
iLstiLct
|и} рри грН M и рри гр
iLstiLctive
|и рри} гриН M и рри гри Ае
iLstitHte
|и} рриреУN рН M и рриртр
iLstitHtioL
|и рриреУ}N. Н M и рриртр
iLstKHctoK
|и ррся}гр-Н M и ррстгрис
iLstKHct
|и ррся}грН M и ррстгрисияр+
iLstKHmeLt
|и} ррс-з- рН M и ррстзп р
iLstKHmeLtal
|и ррс-з-} рН M и ррстзп ря+ Ае
iLteOKatioL
|и ри с-}е. Н M и рп сябий
iLteOKate
|и} ри с-ерН M и рп сисияр+
iLtellect
|и} р--грН M и рппгр
iLtellectHal
|и р--}гьт-Н M и рппгртя+ АеiLteLse
|и р-} рН M и рп ри Ае
iLteLsive
|и р-} риН M и рп ри Ае
iLteLsiНicatioL
|и р- риéиг-}е. Н M и рп риéигя-
бий
iLteKactive
|и р-с-}гриН M и рпсягри Ае
iLteKest
|и} рсиррН M и рпспр
iLteKestiLO
|и} рсирри Н M и рпспр Ае
iLteKНace
|и} р-é-ерН M и рпсéпер
iLteKLatioLal
|и р- -}. -Н M и рпс ябии я+ Ае
iLteKplaLetaKy
|и р--} ир-сиН M зп!я пр Ае
iLteKpolatioL
|и рRN --}е. Н M и рпсийбий
iLteKpKetatioL
|и рRN сир-}е. Н M и рпсспрябий
iLteKpKet
|и рR}NсирН M и рпссприсияр+
iLteKval
|и} р--Н M и рпся
iLteKveLtioL
|и р--} . Н M и рпсп бий
iLteKview
|и} р-еУN Н M и рпс+Ул и рпс+Уисияр+
iLteKviewee
|и р-еУи}NН M и рпс+УистпзАе
iLteKvieweK
|и} р-еУN -Н M и рпс+Упс
iLtimacy
|и} риз-риН M и риз ирр+
iLtimate
|и} риз-рН M и риз Ае
iLtoLatioL
|и р- -}е. Н M и ри ябий
iLtoNicatioL
|и ригриг-}е. Н M и ригригябий
iLtKiOHe
|и} рсиN Н M и рси я
iLtKiOHiLO
|и рси}N и Н M и рси тУРие
iLtKospectioL
|и рс-р-}г. Н M и рсирпгбий
iLtKospective
|и рс-р-}гриН M и рсирпгри АеiLtKoveKted
|и} рс-RN рикН M и рсипср Ае
iLtHitioL
|и реУи}. Н M и ртибий
iLtHitive
|и реУ}NириН M и ртири Ае
iLveLtoKy
|и} - рсиН M и п рясиаябий
iLveKsioL
|и R}N. Н M и псрий
iLvest
|и -}ррН M и пррисияр+
iLvestoK
|и -}рр-Н M и пррис
iLvestmeLt
|и -}ррз- рН M и пррибий
iodiLe
|я}е-киN Н M еик
ioL
|я}е- Н M ии
ioLize
|я}е- яеаН M ии иаисияр+
iKis
|я}е-сирН M исир
iKoLical
|яеси} игН M иси иьпргие
iKoLy
|я}е-с- иН M иси ий
iKKatioLal
|ис-}.- Н M иссябии я+ Ае
iKKiOatioL
|иси -}е. Н M исси ябий
iKKiOate
|и}си -ерН M исси исияр+
isolatioL
|яер--}е. Н M иаийбий
isolate
|я}ер--ерН M иаиисияр+
isotope
|я}ер-ритН M иаири
J

МacJal
|к!-}гиN Н M .ягя
МacJet
|к!-}гирН M !ягпр
МacJpot
|к!-}гирН M к!пгир
МacHzzi
|к!-гт}NаиН M к!ягтаи
МaOHaK
|к!-} еУ-Н M й тяс
Мam
|к!-зН M к!пз
JaLHaKy
|к!-} еУ-сиН M й яс+
МaKOoL
|к!я}N - Н M !яс и
МasmiLe
|к!-}ази Н M !ярзи
Мazz
|к!-аН M к!яа
МeaLs
|к!иN аН M к!и рА
Мeep
|к!иN Н M к!и
Мelly
|к!-}иН M !пп
МesHit
|к!-}аеУирН M ипатир
JesHs
|к!и}Nа-рН M Тиртр
МewelleK
|к!т}N--Н M Упис
МewelleKy
|к!т}N-сиН M Упис Ап иакпий
МocJey
|к!и}гиН M !игпе
МoJeK
|к!и}тг-Н M к!игпс
МoHKLal
|к!R}N Н M !тс я
МoHKLalism
|к!R}N -иазН M !тс яирригя
МoHKLalist
|к!R}N -иррН M !тс яирр
МoysticJ
|к!и}ерригН M к!иерригМHbilee
|к!т}NЧииN Н M УЧипе
МHdaism
|к!т}Nк-еиазН M иткяиаз
МHdo
|к!т}NкитН M каУки
JHly
|к!тя}еН M иУ+
МHmpeK
|к!я}з-Н M к!пзпс
JHLe
|к!тN Н M иУ +
МHLOle
|к!я Н M к!т и
МHLta
|к!я} р-Н M ,т ря
JHpiteK
|к!т}Nир-Н M Jирпс
МHKisdictioL
|к!т-сирки}г. Н M Усиркигбий
МHKy
|к!т}-сиН M !Уси
K

Jaleidoscope
|г-я}ек-ргитН M гяпекирги
JamiJaze
|г-зигя}NаиН M гязигякап
JaLOaKoo
|г- -ст}NН M гп тст
JaKaoJe
|г-сии}тгиН M гясяигп
JaKate
|г-ся}NриН M гясярп
JaKt
|гяN рН M гяср
Jeel
|гиN Н M ги+
JeKoseLe
|г-}с-риN Н M гпсири
JetchHp
|г-}рь-Н M гпрьт
JhaJi
|гя}NгиН M ,яги
JilocaloKie
|ги}-г--сиН M гиигяисий
JiloOKamme
|ги}- с-зН M гии сязз
JiosJ
|ги}NиргН M гиирг
Jitsch
|гирьН M гирь
JitteL
|гир Н M гирR иг
Jiwi
|ги}NиN Н M гии
JLob
| иЧН M г игя
JLocJdowL
| и}гкят Н M игкят
JLocJoHt
| и}гятрН M игятр
JLow
-
how
| и}т,ятН M ит-,ят
JopecJ
|ги}т-гН M гипегя
JosheK
|ги}т.-Н M ги.пс Ае
JKill
|гсиН M гси+
L

la
|яN Н M иря й
laboKatoKy
|-Чи}с-рсиН M яЧисярисий
labyKiLth
|-}Ч-си ОН M яЧиси р
lacJey
|-}гиН M ягпе
lady
|-}екиН M пки
laOooL
|- т}N Н M я т я
lamp
|-зН M язя
lasaOLa
|-р-} е-Н M яая +й
laseK
|-}еа-Н M яапс
lasso
|-рт}NН M ярри
lateLt
|-}ер- рН M ярп р Ае
laHKeate
|и}NсиирН M ятспяр
laHKel
|и}с-Н M яс
lava
|я}N-Н M яя
laveLdeK
|-}и к-Н M яя кя
leadeK
|и}Nк-Н M икпс
lead
|иN кН M икисияр+
leadiLO
|и}Nки Н M икистУРие
leaOHe
|иN Н M и я
lectHKeK
|-}гь-с-Н M пгрис
lectHKe
|-}гь-Н M пгбийл ьиряр+ пгбиУ
leeJ
|иN гН M тг-испе
leOally
|и}N -иН M п я+ иleOalize
|и}N -яеаН M п яиаияр+
leOeLd
|-}к!- кН M п п кя
leOeLdaKy
|-}к!- к-сиН M п п кяс Ае
leOioL
|и}Nк!- Н M п ии
lemoL
|-}з- Н M изи
lemoLade
|-з- -}екН M изи як
lemHK
|и}Nз-Н M пзтс
leLs
|- аН M и ая
leopaKd
|-}-кН M пияск
letteK
|-}р-Н M ирпся
lettHce
|-}рирН M ряяр-яртг
leHJocyte
|т}Nг-ряерН M пегибир
leNicoL
|-}григ- Н M пгриги
leNical
|-}григН M пгриьпргие
leNicoOKaphy
|-григи} с-éиН M пгриги сяéий
liaLa
|ия}N -Н M ия я
libeKal
|и}Ч-с-Н M иЧпсял иЧпся+ Ае
liceLce
|я}ер- рН M ибп аий
liceLtiate
|яер-} .и-рН M ибп бияр
lieHteLaLt
|-éр-} - рН M перп я р
liНt
|иéрН M иéр
lily
|и}иН M иий
lime
|яезН M яез
liLe
|яе Н M и ийл сиикир+ и ии
liLeK
|я}е -Н M яе пс
liLOHist
|и} иррН M и иррliLOHistic
|и и}рригН M и ирриьпргие
liLOHistics
|и и}рригрН M и ирригя
liLoleHm
|и и}ти-зН M и иптз
liZHid
|и}гикН M игик Ае
liZHidity
|иги}кириН M игик ирр+
liteKatHKe
|и}р-с-ь-Н M ирпсяртся
liteKaKy
|и}р-с-сиН M ирпсяртс Ае
litKe
|и}Nр-Н M ирс
lobby
|и}ЧиН M иЧЧи
local
|и}тгН M игя+ Ае
localize
|и}тг-яеаН M игяиаияр+
locomotive
|итг-зи}триН M игизири
loOaKithm
|и} -си»-зН M и ясиéз
loOic
|и}к!игН M и игя
loOical
|и}к!игН M и иьпргие
loOiciaL
|-к!и}. Н M и иг
loOo
|и}т итН M и ири
loKd
|иN кН M иск
lot
|ирН M ир
lotioL
|и}т. Н M ир+и
lotteKy
|и}р-сиН M ирпспй
lotHs
|и}тр-рН M ирир
loyal
|и}е-Н M ий+ Ае
loyalty
|и}е-риН M ий+ ирр+
lHmiLesceLt
|тN зи -}р- рН M Узи прбп р Ае
lHLaK
|т}N -Н M т Аеlymph
|изéН M изéя
lymphocyte
|и}зé-ряерН M изéибир
lyKe
|я}е-Н M ися
lyKic
|и}сигН M исигял исиьпргие
lyKical
|и}сигН M исиьпргие
M

ma
|зяN Н M зязя
macaZHe
|з-гя}NгН M зягягя
macaKoLi
|з-г-си}т иН M зягяси А
machiLe
|з-.и}N Н M зя.и я
macJeKel
|з-}г-с-Н M зягсп+
macJiLtosh
|з-}ги ри.Н M зяги ри.
macKamé
|з-гся}NзиН M зягсязп
macKocosm
|з-}гситгиазН M зягсигирз
madam
|з-}к-зН M зякяз
maestKo
|зя}еррситН M зя-ррсил зяррпс
maOaziLe
|з- -аи}N Н M зя яаи PиЧиезяQ
maOic
|з-}к!игН M зя ийл зя иьпргие
maOiciaL
|з-к!и}. Н M зя
maOma
|з-} з-Н M зя зя
maOLate
|з-} -ерН M зя яр
maOLesiHm
|з- и}Nаи-зН M зя ие
maOLet
|з-} ирН M зя ир
maOLetic
|з- -}ригН M зя ир Ае
maOLolia
|з- и}ти-Н M зя иий
mahaKaМah
|зяN ,-ся}Nк!-Н M зя,ясяк!я
maitKe d`hotel
|з-рс-китр-}Н M зпрскирп+
maize
|з-еаН M зяир
maМolica
|з-к!и}иг-Н M зяеиигяmalaKia
|з--}-си-Н M зяйсий
mammoth
|з-}з-ОН M зязи р
maLaOeK
|з-} ик!-Н M зп пк!пс
maLaOemeLt
|з-} ик!з- рН M зп пк!зп р
maLdaKiL
|з-} к-си Н M зя кяси
maLdate
|з-} к-ерН M зя кяр
maLOo
|з-} итН M зя и
maLOKove
|з-} ситН M зя сиип кпспи
maLia
|з-}е и-Н M зя ий
maLicHKe
|з-} игеУ-Н M зя игУс
maLiНesto
|з- иé-}рритН M зя иéпрр
maLiНestatioL
|з- иé-рр-}е. Н M зя иéпррябий
maLipHlate
|з- и}еУ-ерН M зя итисияр+
maLLa
|з-} -Н M зя я пЧпр яй
maLLeZHiL
|з-} иги Н M зя пгп
maLLeK
|з-} -Н M зя пся
maLoeHvKe
|з- т}N-Н M зя Rсл зя псисияр+
maLtle
|з- рН M зя рий
maLHscKipt
|з-} еУргсирН M зя тргсир
Maoism
|зя}тиа-зН M зяииаз
maKathoL
|з-}с-О- Н M зясяéи
maKaHdiLO
|з-си}Nки Н M зясикRсрри
MaKch
|зяN ьН M зяср
maKch
|зяN ьН M зяс.исияр+
maKOaKiLe
|зяN -си}N Н M зяс яси
maKiLade
|з-си -}екН M зяси якmaKiLate
|з-}си -ерН M зяси ияр+
maKioLette
|з-си- -}рН M зясии пргя
maKJ
|зяN гН M зясгисияр+
maKJeK
|зя}Nг-Н M зясгпс
maKJetiLO
|зя}Nг-ри Н M зясгпри
maKZHis
|зя}NгирН M зясгиа
maKZHise
|зя}NгирН M зясгиая
MaKs
|зяN аН M Мяср
maKshal
|зя}N.-Н M зяс.я
maKtiLi
|зяN ри}N иН M зясри и
masJ
|зяN ргН M зяргя
masoL
|з-ер Н M зяри
masoLKy
|з-}ер- сиН M зяри рри
masZHeKade
|з-рг-с-}екН M зяргясяк
mass
|з-рН M зяррял зярриАе
mass
|з-рН M зпрря
massaOe
|з-}ряN !Н M зярря!
massive
|з-}риН M зярри Ае
mast
|зяN ррН M зяьря
masteK
|зя}Nрр-Н M зяррпс
mat
|з-рН M зяр
match
|з-ьН M зярь
mate
|з-ерН M иЧTййр+ зяр P .я,зяря,Q
mateKial
|з-ри}-си-Н M зярпсиял зярпсия+ Ае
mateKialism
|з-ри}-си-иазН M зярпсияиаз
mateKialist
|з-ри}-си-иррН M зярпсияирриьпргиеmateKLal
|з-рR}N Н M зярпси ргие
mateKLity
|з-рR}N ириН M зярпси рри
mathematics
|з-Оиз-}ригрН M зярпзяригя
mathematiciaL
|з-Оиз-ри}. Н M зярпзяриг
matKiN
|з-}ерсигрН M зярсибя
matt
|з-рН M зяриАе
mattKess
|з-}рс-рН M зярсяб
maHsoleHm
|зиN р-и}-зН M зяаипе
maNimal
|з-}гриз-Н M зягризя+ Ае
maNimize
|з-}гризяеаН M зягризя+ и тпиьияр+
May
|з-еН M зяе
mayoLLaise
|з-е- -}еаН M зяеи па
mechaLism
|з-}г- иазН M зп,я иаз
mechaLics
|з-г-} игрН M зп,я игя
mechaLical
|з-г-} игН M зп,я иьпргие
medal
|з-кН M зпкя+
mediciLe
|з-кр Н M зпкиби я
medical
|з-}кигН M зпкиби ргие
meditate
|з-}кир-ерН M ая изяр+рй зпкирябипе
mediHm
|зи}Nки-зН M зпкитз
meOalith
|з-} -иОН M зп яир
meOaphoLe
|з-} -éит Н M зп яéи
melaLcholy
|з-- ги}тиН M зпя ,иий
melody
|з-}-киН M зпикий
membKaLe
|з-}зЧс-е Н M зпзЧся я
memoiK
|з-}зяN Н M зпзтясАmeLH
|з-} еУN Н M зп У
meKcaLtile
|зR}Nг- ряеН M зпсгя ри+ Ае
MeKcHKy
|зR}NгеУсиН M Мпсгтсие
meKidiaL
|з-си}ки- Н M зпсикия
Messiah
|зиря}е-Н M Мпррий
metal
|з-рН M зпря
metallHKOy
|зир-}-к!иН M зпрятс ий
metaphoK
|з-}р-é-Н M зпряéися
metaphoKical
|з-р-éи}сигН M зпряéисиьпргие
metaphysical
|з-р-éи}аигН M зпряéиаиьпргие
meteoK
|зи}Nри-Н M зпрпис
meteoKic
|зиN рии}сигН M зпрписиьпргие
meteoKite
|зи}Nри-сяерН M зпрписир
meteoKoloOy
|зиN ри-си}-к!иН M зпрписии ий
meteoKoloOist
|зиN ри-си}-к!иррН M зпрписии
meteoKoloOical
|зиN ри-с-и}к!игН M зпрписии и-
ьпргие
method
|з-}О-кН M зприк
methodical
|з-Ои}кигН M зприкиьпргие
Methodist
|з-}О-киррН M зприкирр
methodoloOy
|з-О-ки}-к!иН M зприкии ий
metis
|з-ри}NрН M зприр
metKe
|зи}Nр-Н M зпрс
metKical
|з-}рсигН M зпрсиьпргие
metKo
|з-}рситН M зпрси
mezzaLiLe
|з-}а- иN Н M зпая иmi
|зиN Н M иря зи
micKobe
|зя}егситЧН M зигсиЧ
micKobioloOy
|зяегс-Чяеи}-к!иН M зигсиЧиии ий
micKocosm
|зя}егситгиазН M зигсигирз
micKooKOaLism
|зяегсити}N - иазН M зигсиис я иаз
micKophoLe
|зя}егс-éит Н M зигсиéи
micKoscope
|зя}егс-ргитН M зигсирги
miOKaiLe
|зи}N с-е Н M зи сп +
miOKatioL
|зяе с-}е. Н M зи сябий
miOKate
|зяе с-}ерН M зи сисияр+
miOKaLt
|зя}е с- рН M зи систУРип !иир Ап
milady
|зи-}екиН M зипки
mile
|зяеН M зий
milJ
|зигН M зииги
milJy
|зи}гиН M зииь Ае
mill
|зиН M зп+ ибя
milliaKd
|зи}ияN кН M зиияск
milliOKam
|зи}и с-зН M зии сязз
millioL
|зи}е- Н M зиии
millioLaiKe
|зие- -}-Н M зиии пс
miloKd
|зии}NкН M зииск
mime
|зяезН M зиз
mimicKy
|зи}зигсиН M зизигсий
miLe
|зяе Н M зи я
miLeKal
|зи} -с-Н M зи псял зи пся+ Ае
miLeKaloOy
|зи -с-}-к!иН M зи псяи ийmiLiatHKe
|зи} -ь-Н M зи иярУся
miLiatHKist
|зи} -ь-сиррН M зи иярУсирр
miLibHs
|зи} иЧярН M зигсияриЧтр
miLimHm
|зи} из-зН M зи изтз
miLimal
|зи} из-Н M зи изя+ Ае
miLimize
|зи} изяеаН M зи изиаисияр+
miListeK
|зи} ирр-Н M зи иррс
miListeKial
|зи ирри}-си-Н M зи иррпсргие
miListKy
|зи} иррсиН M зи иррпсрри
miLoK
|зя}е -Н M зи ис Ае
miLstKel
|зи} ррс-Н M зп пррсп+
miLHs
|зя}е -рН M зи тр
miLHte
|зи} ирН M зи тря
miKaOe
|зи}сяN !Н M зися!
misaLthKope
|зи}р- ОситН M зиая рси
misaLthKopy
|зир-} Ос-иН M зиая рсиий
miss
|зирН M зирр
missioL
|зи}. Н M зиррий
missioLaKy
|зи}.- -сиН M зиррии пс
misteK
|зи}рр-Н M зиррпс
miNeK
|зи}гр-Н M зигрпс
miNtHKe
|зи}грь-Н M зигрртся
mobile
|зи}тЧяеН M OзиЧи+ игC
mobility
|зитЧи}ириН M зиЧи+ ирр+
mobilize
|зи}тЧияеаН M зиЧииаияр+
modal
|зиткН M зикя+ Аеmode
|зиткН M зикя
model
|зикН M зикп+л зикписияр+
modem
|зи}тк-зН M зикпз
modeKLism
|зи}к- иазН M зикпс иаз
modeKList
|зи}к- иррН M зикпс ирр
modeKLize
|зи}к- яеаН M зикпс иаисияр+
modiНcatioL
|зикиéиг-}е. Н M зикиéигябий
modiНy
|зи}киéяеН M зикиéибисияр+
modHle
|зи}кеУN Н M зикт+
mohaiK
|зи}т,--Н M зи,пс
molaK
|зи}т-Н M зийс
mole
|зитН M зи
molecHle
|зи}игеУN Н M зипгтя
molecHlaK
|з--}геУ-Н M зипгтйс Ае
mollHsc
|зи}-ргН M зиУрг
momeLt
|зи}тз- рН M зизп р
moLaKch
|зи} -гН M зи яс,
moLaKchy
|зи} -гиН M зи яс,ий
moLasteKy
|зи} -ррсиН M зи яррАс+
moLOoose
|зи} тN рН M зя трр
moLitoK
|зи} ир-Н M зи ирис
moLochKome
|зи} -гситзН M зи и,сиз Ае
moLoOamy
|з- и} -зиН M зи и язий
moLolith
|зи} -иОН M зи иир
moLoloOHe
|зи} -и Н M зи ии
moLopoly
|з- и}-иН M зи ииийmoLopolist
|з- и}-иррН M зи ииирр
moLopolize
|з- и}-яеаН M зи иииаисияр+
moLotoLoHs
|з- и}р- -рН M зи ири Ае
moLsooL
|зи рт}N Н M зтрри
moLsteK
|зи} рр-Н M зи ррс
moLHmeLt
|зи} еУз- рН M зи тзп р
moLHmeLtal
|зи еУз-} рН M зи тзп ря+ Ае
moo
|зтN Н M зАья ип
moKal
|зи}с-Н M зися+л зися+ Ае
moKale
|з-ся}NН M зися+ ип риррий ип
moKatoKiHm
|зис-ри}Nси-зН M зисярисие
moKmoL
|зи}Nз- Н M зисзи
moKpheme
|зи}NéиN зН M зисéпзя
moKpholoOy
|зиN éи}-к!иН M зисéии ий
moKpholoOical
|зиN é-и}к!игН M зисéии иьп-
ргие
MoKse
|зиN рН M яаЧтгя Мисап
mosaic
|зита-}еигН M зиаяигя
mosZHito
|з-рги}NритН M зиргир
motel
|зитр-}Н M зирп+
moth
|зиОН M зирАRг
motiН
|зитри}NéН M PперQзири
motive
|зи}триН M зири
motivate
|зи}три-ерН M зириисияр+
motivatioL
|зитри-}е. Н M зириисигя
motoK
|зи}тр-Н M зирисmotoKcyclе
|зи}тр-ряегН M зирибиг
motoKcyclist
|зи}тр-ряегиррН M зирибигирр
mHesli
|зеУ}NаиН M зУри
mHНt
|зяéН M зтéря
mHlatto
|зеУN -}ритН M зтярл зтяргя
mHle
|зеУN Н M зт
mHllah
|зя}-Н M зтя
mHltimillioLaiKe
|зяризие- -}-Н M зт+ризиии-
пс
mHltiLatioLal
|зяри -}. -Н M з и и ябии я+ Ае
mHltiKacial
|зярис-}е.Н M з и исяриАе
mHm
|зязН M зязя
mHLicipal
|зеУN и}ри-Н M зт ибия+ Ае
mHscle
|зярН M зтргт
mHscHlaK
|зя}ргеУ-Н M зтргтиррАе
mHse
|зеУN аН M зтая
mHseHm
|зеУN аи}-зН M зтапе
mHsic
|зеУ}NаигН M зтаАгя
mHsical
|зеУ}NаигН M зтаАгя+ Аел зУаиг
mHsiciaL
|зеУN аи}. Н M зтаАгя р
mHsJeteeK
|зяргири}-Н M зт.гпрRс
mHstaLO
|зя}рр- Н M зтрря
myKiad
|зи}си-кН M зисиякА
mystiНcatioL
|зирриéиг-}е. Н M зирриéигябий
mystical
|зи}рригН M зирриьпргие
myth
|зиОН M зиémytholoOy
|зиОи}-к!иН M зиéии ий
mytholoOical
|зиО-и}к!игН M зиéии иьпргие
N

Laive
| яеи}NН M яи Ае
Lame
| -езН M яизп ия ип
LaLLy
| -} иН M й й
LaKcissHs
| яN ри}р-рН M ясбирр
LaKcosis
| яN ги}рирН M ясгиа
Lasal
| -еаН M яая+ Ае
LatioL
| -е. Н M ябий
LatioLal
| -}. -Н M ябии я+ Ае
LatioLalism
| -}. -иа-зН M ябии яиаз
LatioLalistic
| -. -и}рригН M ябии яирриьпргие
LatioLality
| -.- -}-риН M ябии я+ ирр+
LatioLalizatioL
| -. -яеа-}е. Н M ябии яиая-
бий
LatioLalize
| -}. -яеаН M ябии яиаисияр+
LatHKal
| -}ьс-Н M яртся+ Ае
LatHKalist
| -}ьс-иррН M яртсяирр
LatHKalistic
| -ьс-и}рригН M яртсяирриьпргие
LatHKalizatioL
| -ьс-яеа-}е. Н M яртсяиаябий
LatHKalize
| -}ьс-яеаН M яртсяиаияр+
LatHKe
| -}еь-Н M яртся
LatHKism
| -}еь-сиазН M яртсиаз
LatHKist
| -}еь-сиррН M яртсирр
LaviOatioL
| -и -}е. Н M яи ябийLazi
| я}NбиН M ябирр
LectaK
| -}гр-Н M пгряс
Leed
| иN кН M якиЧ ирр+
LeOative
| -} -риН M п яри Ае
LeOKo
| и}N ситН M п сл п сирй гя
LeOKoid
| и}N сиекН M п сиик Ае
LeoloOism
| иN и}-к!иазН M пии иаз
LeoL
| и}Nи Н M пи
Leophyte
| и}-éяерН M пиéир
LephKitis
| иéся}ерирН M пéсир
NeptHLe
| -}реУN Н M Нпрт
LeKve
| RN Н M псА
LeKvoHs
| R}N-рН M пс Ае
Lest
| -ррН M паки
Let
| -рН M прри
LeHKoL
| еУ}Nси Н M песи
LeHKosis
| еУ-си}трирН M псиа
LeHKotic
| еУ-си}ригН M псириьпргие
LeHtKal
| еУ}Nрс-Н M перся+ Ае
LeHtKality
| еУN рс-}ириН M персяирпр
LeHtKalize
| еУ}Nрс-яеаН M персяиаияр+
LeHtKoL
| еУ}Nрси Н M перси
Liche
| иN .Н M и.я
LicJ
| игН M иг P Т рпс прпQ
LicJel
| и}гН M игп+
LicotiLe
| и}г-риN Н M игириLihilist
| я}е-иррН M и иирр
Lil
| иН M и+
LomiLal
| и}зи Н M изи я+ Ае
LomiLate
| и}зи -ерН M изи исияр+
LomiLee
| изи и}NН M изи я р
LoLcoLНoKmist
| и г- éи}NзиррН M и ги éисзирр
LoKm
| иN зН M исзя
LoKmal
| иN зН M исзя+ Ае
LoKmality
| иN з-}ириН M исзя+ ирр+
NoKmaL
| и}Nз- Н M исзя
LoKmative
| и}Nз-риН M исзяри Ае
LoKth
| иNОН M иск
Lose
| итаН M ир
LostalOia
| ирр-}к!-Н M ирря+ ий
LostKil
| и}ррс-Н M иаксй
Lot
| ирН M пр
LotaKy
| и}тр-сиН M иряситр
LotatioL
| итр-}е. Н M ирябий
Lote
| итрН M иря
LoHOat
| т}N яN Н M т я
Lova
| и}т-Н M ияй апакя
Lovice
| и}ирН M ииьиг
LHaLce
| еУ}NяN рН M Уя р
LHlliНy
| я}иéяеН M я тисияр+
LHmbeK
| я}зЧ-Н M изпс
LHmeKatioL
| еУN з-с-}е. Н M тзпсябийLHmismatics
| еУN зиаз-}ригрН M тзиазяригя
LyloL
| я}еи Н M пеи
Lymph
| изéН M изéя
O

oasis
|ит-}ерирН M ияаир
obМect
|и}Чк!игрН M иЧTпгр
obМective
|-Чк!-}гриН M иЧTпгрил иЧTпгри Ае
obМectivity
|иЧк!-гри}ириН M иЧTпгри ирр+
oboe
|и}тЧитН M иЧие
oboist
|и}тЧитиррН M иЧиирр
obseKvatoKy
|-ЧаR}N-рсиН M иЧрпсярисий
obstKHct
|-Чррся}грН M тррсяияр+ иЧррстгбиУ
occHlt
|и}гярН M иггт+р Ае
occHpatioL
|игеУ-}е. Н M иггтябий
occHpy
|и}геУяеН M иггтисияр+
oceaL
|и}т. Н M игпя
oceaLic
|ит.и-} игН M игпя ргие
ochKe
|и}тг-Н M и,ся
octave
|и}гриН M игряя
OctobeK
|игри}тЧ-Н M игрйЧс+
ode
|иткН M икя
odioHs
|и}тки-рН M икииа Ае
odyssey
|и}кириН M икиррпй
oНce
|и}éирН M иéир
oНceK
|и}éир-Н M иéибпс
oНcial
|-éи}.Н M иéибия+ Ае
oliOaKchic
|ии я}NгигН M ии яс,иьпргиеoliOaKchy
|и}и яN гиН M ии яс,ий
olive
|и}иН M иия
Olympiad
|-и}зи-кН M иизиякя
OlympiaL
|-и}зи- Н M иизиергие
Olympic
|-и}зигН M иизиергие
omelet
|и}з-рН M изпр
oL
-
liLe
|и я}е Н M сп!изп и яе
oLtoloOy
|и ри}-к!иН M и рии ий
oLyN
|и} игрН M и игр
opal
|и}т-Н M ия
opeKa
|и}-с-Н M ипся
opeKatioL
|и-с-}е. Н M ипсябий
opeKate
|и}-с-ерН M ипсисияр+
opeKative
|и}-с-риН M ипсябии Ае
opeKatioLal
|и-с-}е.- Н M ипсяри Ае
opeKetta
|и-с-}р-Н M ипспрря
oppoLeLt
|-и}т - рН M ии п р
oppoKtHList
|и-реУ}N иррН M иисрт ирр
oppositioL
|и-аи}. Н M ииаибий
optical
|и}ригН M ириьпргие
optics
|и}ригрН M иригя
optimal
|и}риз-Н M иризя+ Ае
optimism
|и}ризиазН M иризиаз
optimist
|и}ризиррН M иризирр
optimistic
|иризи}рригН M иризирриь Ае
optimHm
|и}риз-зН M иризтзoptioL
|и}. Н M ибии
oKacle
|и}с-гН M исягт
oKal
|и}Nс-Н M ися+ Ае
oKaLOe
|и}си к!Н M ися !пАе
oKaLOHtaL
|-с-} тN р- Н M ися тря
oKatoK
|и}с-р-Н M исярис
oKatoKy
|и}с-рсиН M исярисргип иргтррри
oKatoKio
|ис-ри}NсиитН M исярисий
oKbit
|и}NЧирН M исЧиря
oKchestKa
|и}Nгиррс-Н M исгпррс
oKchid
|и}NгикН M ис,икпй
oKeOaLo
|-с-} - итН M исп я
oKOaL
|и}N - Н M ис я
oKOaLism
|и}N - иа-зН M ис я иаз
oKOaList
|и}N - иррН M ис я ирр
oKOaLic
|иN -} игН M ис я иьпргие
oKOaLizatioL
|иN - яеа-}е. Н M ис я иаябий
oKOaLize
|и}N - яеаН M ис я иаиАяр+
oKieLtatioL
|иN си- р-}е. Н M исип рябий
oKieLtate
|и}Nси- р-ерН M исип рисияр+
oKieLt
|и}Nси- рН M исип рисияр+
oKiOiLal
|-си}к!- Н M иси и ял иси и я+ Ае
oKthodoLtics
|иNО-ки} ригрН M исрики рий
oKthodoLtist
|иNО-ки} риррН M исрики р
oKthodoN
|и}NО-кигрН M исрикигря+ Ае
oKthodoNy
|и}NО-кигриН M исрикигря+ ирр+oKthoOKaphic
|иNО- с-}éигН M исéи сяéиьпргие
oscillatioL
|ири-}е. Н M ирбийбий
ostKacize
|и}ррс-ряеаН M икпс яр+ иррсягиазт
oHLce
|ят рН M т бий
oHtsideK
|ятрря}ек-Н M ятрряекпс
oval
|итН M ия+ Ае
oveKdKaНt
|и}т-ксяN éрН M ипсксяéр
oveKtHKe
|и}т-реУ-Н M тпсрУся
ovHlatioL
|иеУ-}е. Н M итйбий
oysteK
|и}ерр-Н M тррсибя
ozoLe
|и}таит Н M иаи
P

paciНsm
|-}риéиазН M ябиéиаз
paciНst
|-}риéиррН M ябиéирр
pacJet
|-}гирН M ягпр
pacJ
|-гН M ягпрл тягиАяр+
pacJetboat
|-}гирЧитрН M ягпрЧир
pact
|-грН M ягр
pad
|-кН M икт.пьгя
paediatKiciaL
|иN ки-рси}. Н M пкиярс
paediatKics
|иN ки-}рсигрН M пкиярсий
paOeK
|-}ек!-Н M пек!пс
paOoda
|- и}тк-Н M я икя
paiK
|--Н M яся
paМamas
|-к!я}Nз-аН M и!язя
paleoLtoloOy
|-ии ри}-к!иН M япи рии ий
palette
|-}ирН M яирся
palliative
|-}и-риН M яиярил яияри Ае
palm
|яN зН M я+зя
palpatioL
|--}е. Н M я+ябий
pampas
|-}з-аН M язярА
paLacea
|- -ри}-Н M я ябпй
paLda
|-} к-Н M я кя
paLdemic
|- к-}зигН M я кпзиьпргие
paLel
|- Н M я п+paLic
|-} игН M я игя
paLoKama
|- -ся}Nз-Н M я исязя
paLoKamic
|- -с-}зигН M я исяз Ае
paLtheK
|-} О-Н M я рпся
papacy
|-}е-риН M ярри
papal
|-}е-Н M яргие
papaKazzi
|--с-}биН M яясябби
papaya
|-я}е-Н M яяей
papyKHs
|-я}е-с-рН M яистр
paK
|яN Н M ясирпр ирр+
paKabola
|-с-}Ч--Н M ясяЧия
paKachHte
|-}с-.тN рН M яся.Ур
paKachHtist
|-}с-.тN риррН M яся.Урирр
paKade
|-с-}екН M ясяк
paKadiOm
|-}с-кяезН M ясяки зя
paKadoN
|-}с-кигрН M ясякигр
paKadoNical
|-с-ки}григН M ясякигря+ Ае
paKaOKaph
|-}с- сяN éН M яся сяé
paKallel
|-}с--Н M ясяп+ Ае
paKameteK
|-с-}зир-Н M ясязпрс
paKaphKase
|-}с-éс-еаН M ясяéсяаисияр+
paKasite
|-}с-ряерН M ясяаир
paKasitic
|-с-ри}ригН M ясяаириьпргие
paKcel
|яN рН M ирАгя
paKity
|-}сириН M ясирпр
paKJ
|яN гН M ясгл ясгияр+paKliameLt
|я}N-з- рН M ясязп р
paKliameLtaKy
|яN -з-} рсиН M ясязп рргие
paKody
|-}с-киН M ясикийл ясикисияр+
paKKy
|-}сиН M ясисияр+
paKt
|яN рН M ясрий PзтаАгя+ яйQ
paKty
|я}NриН M ясрий PиириьпргяйQ
paKtisaL
|я}Nриа- Н M ясриая
paKtLeK
|я}Nр -Н M яср Rс
pass
|яN рН M ярияр+
passeLOeK
|-}ри к!-Н M ярря!ис
passive
|-}риН M ярри Ае
passpoKt
|я}NриN рН M яриср
pasta
|-}рр-Н M ярря Pря прриQ
paste
|-еррН M ярря
pastel
|-ррН M яррп+
pasteHKize
|я}Nрь-сяеаН M яррпсиаияр+
pastille
|-рри}NН M ярригя
pastoK
|я}Nрр-Н M яррис
pastoKal
|я}Nрр-с-Н M яррисргие
pastHKe
|я}Nрь-Н M яррЧиРп
pateLt
|-ер рН M ярп р
patieLce
|-}е. рН M яр+й р
patieLt
|-}е. рН M ябип р
patKiaKch
|-}ерсияN гН M ярсияс,
patKiciaL
|-рси}. Н M ярсибие
patKiot
|-}рси-рН M ярсиирpatKiotism
|-}рси-риазН M ярсиириаз
patKiotic
|-рсии}ригН M ярсиириьпргие
patKol
|-рси}тН M ярст+л ярстисияр+
patKoL
|-}ерс- Н M ярси
patKoLaOe
|-}рс- ик!Н M ярси я!
paHse
|иN аН M ятаял кпяр+ ятат
pavilioL
|-и}и- Н M яи+и
peaJ
|иN гН M иг
pedaOoOy
|-}к- ик!иН M пкя и игя
pedaOoOic
|-к- и}к!игН M пкя и иьпргие
pedal
|-кН M пкя+
pedaLt
|-к рН M пкя р
pedaLtic
|ик-} ригН M пкя риь Ае
pedestal
|-}киррН M +пкпрря
peeK
|и-Н M -с
peJiLese
|иN ги и}NаН M пги пр
pelicaL
|-}иг- Н M пигя
peLalty
|-} риН M п я+ри
peLOHiL
|-} и Н M и и
peLicilliL
|- ири}и Н M п ибии
peLLy
|-} иН M п и
peLsioL
|-} . Н M п рий
peLsioLeK
|-} . -Н M п рии пс
peLsioL
|и} рии Н M я рии
peLthoHse
|-} р,ятрН M п р,ятр
peKceLt
|-р-} рН M сибп рpeKНect
|R}NéигрН M псéпгр
peKНectioList
|-é-}г.- иррН M псéпгбии ирр
peKНoKate
|R}Né-с-ерН M псéисисияр+
peKiOee
|-}сик!иN Н M пси пе
peKimeteK
|-си}зир-Н M псизпрс
peKiod
|и}-си-кН M псиик
peKiodical
|и-сии}кигН M псиикиьпргие
peKipheKy
|-си}é-сиН M псиéпсий
peKipheKal
|-си}é-с-Н M псиéпсие Ае
peKiscope
|-}сиргитН M псирги
peKmaLeLt
|R}Nз- - рН M псзя п р Ае
peKoNide
|-си}гряекН M псигрик
peKpeLdicHlaK
|RN - ки}геУ-Н M псп кигтйс-
Ае
peKsoL
|RN р Н M риЧррп ие псри ие
peKsoLal
|R}Nр- Н M псри я+ Ае
peKsoLally
|R}Nр- -иН M псри я+ и
peKsoLaLoLOKata
|-рит - и ся}Nр-Н M псри я и
сяря
peKsoLiНy
|-ри} иéяеН M псри иéибисияр+
peKsoLaOe
|R}Nр- ик!Н M псри я!
peKsoLLel
|RN р- -}Н M псри я
peKspective
|-р-}гриН M псрпгрия
peKtHKbatioL
|RN р-Ч-}е. Н M псртсЧябий
pessimist
|-}ризиррН M прризирр
pesticide
|-}рриряекН M пррибикpestle
|-рН M прриг
petaKd
|-ря}NкН M пряскя
petitioL
|-ри}. Н M прибий
phalaLN
|é-}- грН M éяя я
phallic
|é-}игН M éяиьпргие
phaLtasy
|é-} р-риН M éя ряаий
phaLtom
|é-} р-зН M éя риз
phaKaoh
|é-}-ситН M éясяи
phaKisee
|é-}сириN Н M éясирпе
phaKmacy
|éя}Nз-риН M éясзябий
phaKmacoloOy
|éяN з-ги}-к!иН M éясзягии ий
phaKmacist
|éя}Nз-риррН M éясзябпр
phaKmaceHtical
|éяN з-реУ}NригН M éясзябприьп-
ргие
phase
|é-еаН M éяая
pheasaLt
|é-а рН M éяая
pheLomeLoL
|éи и}зи - Н M éп изп
philaLthKopy
|éи-} Ос-иН M éия рсиий
philaLthKopic
|éи- Оси}игН M éия рсииьпргие
philhaKmoLic
|éи-зи} игН M éиясзи иьпргие
philoloOy
|éии}-к!иН M éиии ий
philoloOist
|éии}-к!иррН M éиии
philoloOical
|éи-и}к!игН M éиии иьпргие
philosophy
|éии}р-éиН M éиириéий
philosopheK
|éии}р-é-Н M éиириé
philosophic
|éи-ри}éигН M éиириéргиеphleOm
|é-зН M éп зял éп зяриь ирр+
phleOmatic
|é- з-}ригН M éп зяриь Ае
phobia
|éи}тЧи-Н M éиЧий
phobic
|éи}тЧигН M ррсякяУРие éиЧипе
phoeLiN
|éи}N игрН M éп игр
phoLe
|éит Н M рппéи
phoLetics
|é- -}ригрН M éи пригя
phoLetic
|é- -}ригН M éи приьпргие
phosphoKHs
|éи}рé-с-рН M éирéис
phosphoKesceLt
|éирé-с-}р- рН M éирéиспрбист-
УРие
photoOKaphy
|é-ри} с-éиН M éири сяéийл éири ся-
éисия ип
photoOKapheK
|é-ри} с-é-Н M éири сяé
photo
|éи}тритН M éири сяéий
photoL
|éи}тр- Н M éири
photosyLthesis
|éитритри} О-рирН M éирири рпа
phKase
|éс-еаН M éсяая
phKaseoloOy
|éс-еаии}-к!иН M éсяапии ий
physics
|éи}аигрН M éиаигя
physicist
|éи}аириррН M éиаиг
physical
|éи}аигН M éиаиьпргие
physioloOy
|éиаии}-к!иН M éиаиии ий
physioloOical
|éиаи-и}к!игН M éиаиии иьпргие
physiotheKapy
|éиаиитО-}с-иН M éиаиирпсяий
piaLo
|и-} итН M éисрпия иpiaList
|и}- иррН M ия ирр
picJet
|и}гирН M игпрл игпрьигл игприсияр+
picJ
-
Hp
|и}гяН M игя
picLic
|и}г игН M иг иг
piOmeLt
|и} з- рН M и зп р
piOmy
|и} зиН M и зпе
pilOKim
|и} сизН M ии сиз
pill
|иН M иУй
pilot
|я}е-рН M иирл иир Ае
piLce
-
Lez
|- р -}еН M п р п
piLceKs
|и} р-аН M и бпр
piLO
-
poLO
|и} и Н M и -и
piLt
|яе рН M и ря
pioLeeK
|яе- и}-Н M ии пс
pipette
|и-}рН M ипргя
piZHaLt
|и}Nг- рН M игя р Ае
piKaLha
|ися}N е-Н M ися +й
piKate
|я}ес-рН M исяр
pistachio
|ирря}N.иитН M éирря.гя
pistol
|иррН M иррипр
pistoL
|и}рр- Н M ирри
placaKd
|-}гяN кН M ягяр
plaOiaKism
|-}ек!-сиа-зН M я ияр
plaOiaKist
|-}ек!-сиррН M я иярис
plaid
|-кН M пк
plaL
|- Н M я л я исияр+plaLet
|-} ирН M я пря
plaLetaKiHm
|- ир-}-си-зН M я прясие
plaLetaKy
|-} ир-сиН M я пряс Ае
plaLJ
|- гН M я гя
plaLJtoL
|-} гр- Н M я гри
plaLtatioL
|- р-}е. Н M я рябий
plasma
|-}аз-Н M яазя
plasteK
|я}Nрр-Н M яррАс+
plastic
|-}рригН M яррзярря
plasticity
|-рри}ририН M ярриь ирр+
plateaH
|-}ритН M яри
platНoKm
|-}рéиN зН M ярéисзя
platiLHm
|-}ри -зН M яри я
platoLic
|-ри} игН M яри иьпргие
playeK
|-}е-Н M пепс
plebiscite
|-}ЧирирН M пЧирбир
pleLaKy
|и}N -сиН M п яс Ае
pliLth
|и ОН M и ртр
ploHOh
|ятН M т
plHLOeK
|я} к!-Н M т !пс
plHKalism
|т}-с-иазН M Усяиаз
plHs
|ярН M Ур
plHsh
|я.Н M У.
pLeHmatic
| еУN з-}ригН M пзяриьпргие
pLeHmoLia
| еУN зи}т и-Н M пзи ий
podiHm
|и}тки-зН M икитзpoem
|и}тизН M и-зя
poet
|и}тирН M и-р
poetic
|ит-}ригН M и-риь Ае
poetical
|ит-}ригН M и-риьпргие
poJeK
|и}тг-Н M игпс
polaK
|и}т-Н M ийс Ае
polaKize
|и}т-сяеаН M ийсиаияр+
pole
|итН M иУр
polemic
|--}зигН M ипзигя
polemical
|--}зигН M ипзиьпргие
police
|-и}NрН M иибий
politics
|и}-ригрН M ииригя
politiciaL
|и-ри}. Н M иириг
political
|-и}ригН M иириьпргие
polJa
|и}г-Н M и+гя |ря пбQ
polo
|и}титН M ии
poloLaise
|и- -}еаН M ии па
polyOamy
|-и} -зиН M ии язий
polyOlot
|и}и ирН M ии ир
polyOKaph
|и}и сяN éН M ии сяé
polymeK
|и}из-Н M иизпс
polyp
|и}иН M ии
polyphoLic
|ииéи} игН M ииéи иьпргие
polytechLic
|иир-}г игН M иирп, игтз
polytheLe
|и}иОиN Н M ии-рип
pomp
|изН M изяpoLtiНcate
|и ри}éигирН M и риéигяр
poLtooL
|и рт}N Н M и ри
poLy
|и}т иН M и и
poodle
|тN кН M ткп+
pool
|тN Н M т
pop
|иН M и-зтаАгя
popaKt
|ия}NрН M и-яср
popcoKL
|и}гиN Н M игис
popHlaK
|и}еУ-Н M итйс Ае
poKe
|иN Н M и}ся
poKoHs
|и}Nс-рН M исиррАе
poKt
|иN рН M иср
poKtico
|и}NригитН M исриг
poKtioL
|и}N. Н M исбий
poKtKait
|и}Nрс-рН M исрспр
poKtKay
|иN рс-}еН M сирияр+ исрспр
pose
|итаН M иаял иаисияр+
positioLal
|-аи}.- Н M иаибии Ае
positivism
|и}аирииазН M иаирииаз
positivist
|и}аирииррН M иаириирр
positKoL
|и}аирси Н M иаирси
post
|итррН M иьряW ирр
posteK
|и}трр-Н M иррпс
postscKipt
|и}тррргсирН M иррргсиртз
postHlate
|и}рреУ-ерН M ирртисияр+
poteLtial
|-р-} .Н M ирп биял ирп бия+ АеpotpoHKKi
|итт}-сиН M итсси
powdeK
|я}тк-Н M ткся
pKactice
|с-}грирН M сягригя
pKactise
|с-}грирН M сягригияр+
pKactical
|с-}григН M сягриьпргие
pKaOmatic
|с- з-}ригН M ся зяриьпргие
pKaiKie
|с-}-сиН M спсий
pKecedeLt
|с-}рик- рН M спбпкп р
pKeНeKeLce
|с-}é-с- рН M спéпсп бий
pKeНN
|си}NéигрН M спéигр
pKelHde
|с-}еУN кН M спУкий
pKemieK
|с-}зи-Н M спз+пс-зи иррс
pKemieKe
|с-}зи--Н M спз+пся
pKemiHm
|си}Nзи-зН M спзий
pKepaKatioL
|с--с-}е. Н M спясяр
pKeKoOative
|сиси} -риН M спси ярия
pKeseLtatioL
|с-а- р-}е. Н M спап рябий
pKesideLt
|с-}аик- рН M спаикп р
pKesideLcy
|с-}аик- риН M спаикп рри
pKesideLtial
|с-аик-} .Н M спаикп рргие
pKess
|с-рН M спррW спрря
pKesscoLНeKeLce
|с-}рги é-с- рН M спрр-ги éп-
сп бий
pKessKelease
|с-}рсииN рН M спрр-спиа
pKestiOe
|с-рри}N!Н M спрри!
pKestiOioHs
|с-рри}к!-рН M спрри! АеpKeteLd
|сир-} кН M спрп кияр+
pKevail
|си-}еН M спяисияр+
pKevailiLO
|си-}еи Н M спяистУРие
pKevaleLt
|с-}-- рН M спяистУРие
pKeveLtive
|си-} риН M спп ри Ае
pKimate
|ся}ез-ерН M сизяр
pKimetime
|сяезря}езН M сяез-ряез
pKimemiListeK
|сяеззи} ирр-Н M спз+пс-зи иррс
pKimitive
|си}зириН M сизири Ае
pKiLce
|си рН M си б
pKiLcess
|си р-}рН M си бпрря
pKiLciple
|си} р-Н M си би
pKiLteK
|си} р-Н M си рпс
pKioK
|ся}е-Н M сиис
pKioKity
|сяеи}с-риН M сиисирпр
pKism
|си}а-зН M сиазя
pKivatizatioL
|сяе-ряеа-}е. Н M сияриаябий
pKivatize
|ся}е-ряеаН M сияриаисияр+
pKivileOe
|си}-ик!Н M сиип ий
pKivy
|си}иН M сияр Ае
pKize
|сяеаН M сиа
pKoblem
|си}Ч-зН M сиЧпзя
pKoblematic
|сиЧ-з-}ригН M сиЧпзяриь Ае
pKocedHKe
|с-ри}Nк!-Н M сибпктся
pKocedHKal
|с-ри}Nк!-с-Н M сибпктс Ае
pKocess
|си}тр-рН M сибпррpKoclamatioL
|сиг-з-}е. Н M сигязябий
pKodHce
|си}кеУN рН M сиктгрл сиктгбий
pKodHct
|си}кягрН M сиктгрл сиктгбий
pKodHctioL
|с-кя}г. Н M сиктгбий
pKodHceK
|с-кеУ}Nр-Н M сикУрпс
pKodHctive
|с-кя}гриН M сиктгри Ае
pKodHctivity
|сикягри}-риН M сиктгри ирр+
pKoНaLatioL
|сиé- -}е. Н M сиéя ябий
pKoНessioL
|с-é-}. Н M сиéпррий
pKoНessioLal
|с-é-}.- Н M сиéпррии я+ Аел
сиéпррии я
pKoНessoK
|с-é-}р-Н M сиéпррис
pKoНle
|си}тéяеН M сиéи+
pKoOLosis
|си и}трирН M си иа
pKoOKamme
|си}т с-зН M си сяззя
pKoOKammeK
|си}т с-з-Н M си сяззирр
pKoOKess
|си}т с-рН M си спрр
pKoOKess
|с- с-}рН M си спррисияр+
pKoOKessive
|с- с-}риН M си спрри Ае
pKoOKessioL
|с- с-}. Н M си спррий
pKoМect
|си}к!-грН M сипгр
pKoМect
|с-к!-}грН M сипгрисияр+
pKoletaKiaL
|ситир-}-си- Н M сипрясргие
pKoloOHe
|си}ти Н M сии
pKoloLO
|с-и} Н M сии исияр+
pKoloLOatioL
|сити -}е. Н M сии ябийpKomotioL
|с-зи}т. Н M сизит.
pKophylactic
|сиéи-}григН M сиéиягриьпргие
pKopoKtioL
|с-и}N. Н M сиисбий
pKosaic
|сита-}еигН M сиаяиьпргие
pKose
|ситаН M сиаяW сиаяиь ирр+
pKostate
|си}рр-ерН M сирряря
pKotectoKate
|с-р-}гр-сирН M сирпгрисяр
pKoteiL
|си}триN Н M сирпи
pKotest
|си}тр-ррН M сирпрр
pKotest
|с-р-}ррН M сирпррияр+
pKotestaLt
|си}рирр- рН M сирпрря р
pKotocol
|си}тр-гиН M сириги
pKotoL
|си}три Н M сири
pKototype
|си}тр-ряеН M сирири
pKoviLce
|си}и рН M сии бий
pKoviLcial
|с-и} .Н M сии бия+ Ае
pKovisioL
|с-и}! Н M сииаий
pKovocatioL
|си-г-}е. Н M сиигябий
pKovocative
|с-и}г-риН M сиигябии Ае
pKovoJe
|с-и}тгН M сиибисияр+
psalm
|ряN зН M ряиз
psalmist
|ря}NзиррН M рязиппб
PsalteK
|ри}Nр-Н M AрярАс+
pseHdoLym
|реУ}Nк- изН M рпки из
psychiatKy
|ряегя}е-рсиН M ри,иярсий
psychiatKic
|ряеги-}рсигН M ри,иярсиьпргиеpsycholoOy
|ряеги}-к!иН M ри,ии ий
psycholoOist
|ряеги}-к!иррН M ри,ии
psycholoOical
|ряег-и}к!игН M ри,ии иьпргие
psychosis
|ряеги}трирН M ри,иа
psychopath
|ря}ег--ОН M ри,иярл ри,ияргя
psychoaLalyst
|ряегит-} -иррН M ри,ия яириг
psychotheKapy
|ряегитО-}с-иН M ри,ирпсяий
pteKodactyl
|р-с-к-}гриН M рпсикягри+
pHb
|яЧН M яЧ
pHblic
|я}ЧигН M тЧиь Ае
pHblicity
|яЧи}р-риН M тЧиь ирр+
pHblicatioL
|яЧиг-}е. Н M итЧигия ип
pHblish
|я}Чи.Н M тЧигияр+
pHddiLO
|т}ки Н M тки
pHlloveK
|т}ит-Н M типс
pHlsaK
|я}ряN Н M т+ряс
pHlsate
|яр-}ерН M т+рисияр+
pHlsatioL
|яр-}е. Н M т+рябий
pHlse
|ярН M т+р
pHma
|еУ}Nз-Н M тзя
pHmp
|язН M изя
pHLch
|я ьН M т .
pHLctHal
|я} гьт-Н M т гртя+ Ае
pHLctHatioL
|я гьт-}е. Н M т гртябий
pHLJ
|я гН M я г
pHKitaL
|еУ}-сир- Н M тсиря иpHKitaLical
|еУ-сир-} игН M тсиря ргие
pHKitaLism
|еУ}-сир- иазН M тсиря иаз
pHKple
|RN Н M тстс Ае
pyOmy
|и} зиН M и зпе
pyМamas
|-к!я}Nз-аН M и!язя
pyKamid
|и}с-зикН M исязикя
pyKamidal
|ис-}зикН M исязикя+ Ае
pyKotechLics
|яе-ситр-}г игрН M исирп, игя
Q

ZHadKatic
|гикс-}ригН M гяксяр Ае
ZHadKille
|г-кси}Н M гякси+
ZHaJeK
|г-}ег-Н M гягпс
ZHaliНcatioL
|гииéиг-}е. Н M гяиéигябий
ZHaliНy
|ги}иéяеН M гяиéибисияр+
ZHaKaLtiLe
|ги}с- риN Н M гяся ри
ZHaKJ
|гяN гН M гясг
ZHaKKy
|ги}сиН M гяс+пс
ZHaKt
|гиN рН M гясря
ZHaKteKly
|ги}Nр-иН M гясря+ Ае
ZHaKtet
|гиN р-}рН M гясрпр
ZHaKtz
|гиN ррН M гясб
ZHasaK
|г-}еаяN Н M гяаяс
ZHiLtesseLce
|ги р-}р- рН M ги р-ррп бий
ZHiLtet
|ги р-}рН M ги рпр
ZHoKHm
|ги}Nс-зН M гистз
ZHota
|ги}тр-Н M гиря
ZHote
|гитрН M гирисияр+
ZHotatioL
|гитр-}е. Н M гирисигя
R

Kace
|с-ерН M сяря
KacJet
|с-}гирН M сягпргя
KadaK
|с-}екяN Н M сякяс
Kadial
|с-}еки-Н M сякия+ Ае
KadiatioL
|с-еки-}е. Н M сякиябий
Kadioactive
|с-екиит-}гриН M сякииягри Ае
Kadioactivity
|с-екиит-гри}ириН M сякииягри ирр+
KadioloOist
|с-екии}-к!иррН M сякиии
KadiatoK
|с-}еки-ер-Н M сякиярис
Kadical
|с-}кигН M сякигял сякигя+ Ае
Kadio
|с-}екиитН M сякии
Kadish
|с-}ки.Н M спкиргя
KadiHs
|с-}еки-рН M сякитр
KaOtime
|с-} ряезН M сп ряез
Kail
|с-еН M псия
Kally
|с-}иН M ярисяи
KaLch
|сяN ьН M ся ьи
KapieK
|с-}еи-Н M сяися
Kasp
|сяN рН M ся.и+
KatiНy
|с-}риéяеН M сяриéибисияр+
KatiLO
|с-}ери Н M спери
KatioL
|с-}. Н M сябии
KatioLal
|с-}.- Н M сябии я+ АеKatioLalism
|с-}.- -иазН M сябии яиаз
KatioLalistic
|с-.- -и}рригН M сябии яирриьпргие
KatioLality
|с-.- -}ириН M сябии я+ ирр+
KatioLalize
|с-}. -яеаН M кяяр+ сябии яирриьп-
ргип иЧTйр п ип
Kaw
|сиN Н M рАсие
Ke
|с-еН M иря сп
KeactioL
|си-}г. Н M спягбий
Keact
|си-}грН M АаАяр+ спягбиУ
KeactioLaKy
|си-}г.- сиН M спягбии Ае
KeactoK
|си-}гр-Н M спягрис
KeaOeLt
|сиN -}ек!- рН M спя п р
Keal
|си-Н M спя+ Ае
Kealism
|си}-иа-зН M спяиаз
Kealistic
|си-и}рригН M спяирриь Ае
Keality
|си-}-риН M спя+ ирр+
KealizatioL
|си-яеа-}е. Н M спяиаябий
Kealize
|си}-яеаН M спяиаияр+
KeaKOHaKd
|си}- яN кН M яс+пс яск
KeasoL
|сиN а Н M тспаи ияр+
Kecipe
|с-}р-иН M спбпр
KecommeLd
|с-г-з-} кН M спгизп кияр+
KecommeLdatioL
|с-г-з- к-}е. Н M спгизп кябий
KecompeLse
|с-}г-з- рН M гизп рисияр+
KecoLstKHctioL
|сиN г-ррся}г. Н M спги ррстгбий
KecoLstKHct
|сиN г- ррся}грН M спги ррстисияр+KectiНy
|с-}гриéяеН M спгриéибисияр+
KectoK
|с-}гр-Н M спгрис
KeeН
|сиN éН M сиé
Keel
|сиN Н M сти
KeНeKee
|с-é-си}NН M спéпси
KeНeKeLdHm
|с-é-с-} к-зН M спéпсп ктз
KeНiLe
|сиéя}е Н M сяéи исияр+
KeНiLeKy
|сиéя}е -сиН M сяéи як Ае |аяикQ
KeНlectoK
|сиé-}гр-Н M спéпгрис
KeНleN
|си}Né-грН M спéпгр
KeНoKm
|сиéи}NзН M спéисзял спéисзисияр+
KeНoKmatioL
|с-é-з-}е. Н M спéисзябий
KeНKaiL
|сиéс-}е Н M спéсп
KeНKiOeKatoK
|сиéси}к!-с-ер-Н M спéси!псярис
KeOatta
|си -}р-Н M сп яря
KeOeLt
|си}Nк!- рН M сп п р
KeOeLcy
|си}Nк!- риН M сп п ррри
KeOOae
|с-} -еН M сп и
KeOime
|с-е!и}NзН M сп!из
KeOioLal
|си}Nк!- Н M сп ии я+ Ае
KeOisteK
|с-}к!ирр-Н M сп иррс
KeOistKatioL
|с-к!иррс-}е. Н M сп иррсябий
KeOisteK
|с-}к!ирр-Н M сп иррсисияр+
KeOistKy
|с-}к!иррсиН M сп иррсяртся
KeOKess
|си с-}рН M сп спррисияр+
KeOHlaK
|с-} еУ-Н M сп тйс АеKeOHlaKity
|с- еУ-}сириН M сп тйс ирр+
KeOHlaKly
|с-} еУ-иН M сп тйс и
KeOHlate
|с-} еУ-ерН M сп тисияр+
KehabilitatioL
|сиN -Чиир-}е. Н M спяЧиирябий
Kehabilitate
|сиN -Чи}ир-ерН M спяЧиирисияр+
Kelay
|си}N-еН M спп
Kelic
|с-}игН M спигииW спигр
KelieН
|сии}NéН M сп+пéл сп+пé ирр+
KeliOioL
|сии}к!- Н M спи ий
KeliOioHs
|сии}к!-рН M спи ииа Ае
KeLaissaLce
|си -}ер рН M сп прря р
KeLt
|с- рН M ркяяр+л Чсяр+ ясп ктW сп ря
KeLtal
|с- рН M ртззя ясп к ие ярА
KeoKOaLize
|сиN и}N - яеаН M спис я иаиАяр+
KepatKiate
|сиN -}рси-ерН M спярсиисияр+
KepelleLt
|си-}- рН M сппп р
KepeKtoiKe
|с-}-ряN Н M сппсртяс
KepeKtoKy
|с-}-р-сиН M сппсртяс
KephKase
|сиN éс-}еаН M пспéсяаисияр+
KepoKt
|сии}NрН M сяисрияр+
KepoKteK
|сии}Nр-Н M списрRс
KepKess
|сис-}рН M спспррисияр+
KepKodHctioL
|сиN с-кя}г. Н M спсиктгбий
Keptile
|с-}ряеН M сприий
KepHblic
|сия}ЧигН M спртЧигя
KepHblicaL
|сия}Чиг- Н M спртЧигя ргиел спр-тЧигя пб
KepHtatioL
|с-еУр-}е. Н M сптрябий
KepHte
|сиеУ}NрН M сптрябий
KepHted
|сиеУ}NрикН M изпУРие ,иси.тУ сптря-
биУ
KeZHisitioL
|с-гиаи}. Н M спгиаисияр+
KeseKvatioL
|с-а--}е. Н M спапсисия ипл спапс-
ябий
KeseKve
|сиаR}NН M спапс
KeseKvoiK
|с-}а-яN Н M спапстяс
KesideLce
|с-}аик- рН M спаикп бий
KesolHtioL
|с-а-т}N. Н M спаиУбий
KesoLaLce
|с-}а- - рН M спаи я р
KesoLaLt
|с-}а- - рН M спаи истУРие
KesoHKce
|сиаи}NрН M спртсрА
Kespectable
|сир-}гр-ЧН M спрпгряЧп+ Ае
KespiKatoKy
|сири}с-р-сиН M сприсярис Ае
KestaHKaLt
|с-}ррси рН M спррися
KestitHtioL
|с-рриреУ}N. Н M спрриртбий
KestoKatioL
|с-рр-с-}е. Н M спррясябий
KestoKe
|сирри}NН M спррясисияр+
KesHlt
|сиая}рН M спат+ряр
KesHltaLt
|сиая}р- рН M итьяУРиерй спат+рярп
KesHme
|с-}аеУз-еН M спаУзп
KetoHch
|сиN ря}ьН M спрт.исияр+
KetKo
|с-}рситН M спрсиKetKoOKade
|с-}рс- с-екН M спрси сяк Ае
KetKospective
|с-рс-р-}гриН M спрсирпгриял сп-
рсирпгри Ае
KevalHe
|сиN -}еУN Н M спи+исияр+ PяУртQ
KevisioL
|сии}! Н M спиаий
KevolHtioL
|с--т}N. Н M спиУбий
KevolHtioLaKy
|с--т}N.- -сиН M спиУбии Ае
KevolveK
|сии}-Н M спи+пс
KevHe
|сиеУ}NН M спУ
Khapsody
|с-}р-киН M сярикий
KhesHs
|си}Nр-рН M спатр
KhetoKic
|с-}р-сигН M сирисигя
KheHmatism
|ст}Nз-риа-зН M спзяриаз
KhombHs
|си}зЧ-рН M сизЧ
Kib
|сиЧН M спЧси
Kice
|сяерН M сир
Kicochet
|си}г-.-еН M сиги.пр
KisJ
|сиргН M сиргл сиргияр+
KitHal
|си}ьт-Н M сиртя
Kob
|сиЧН M сяЧир+
Kobot
|си}тЧирН M сиЧир
KocJet
|си}гирН M сягпря
Kodeo
|си}ткиитН M сикпи
Kole
|ситН M си+
Koll
|ситН M сти W стпр
KosaKy
|си}та-сиН M сиаясиеKose
|ситаН M сиаял сиаиАе бпр
Kosy
|си}таиН M сиаиАе
KosemaKy
|си}таз-сиН M сиазяси
KoHble
|стN ЧН M стЧ+
KoHt
|сятрН M сятр
KoHte
|стN рН M зяс.стр
KoHtiLe
|стN ри}N Н M стри я
KHby
|ст}NЧиН M стЧи
KHcJsacJ
|ся}гр-гН M сУгаяг
KHOby
|ся} ЧиН M сп Чи
KHiL
|ст}Nи Н M сти А
KHm
|сязН M сиз
S

sable
|р-еЧН M риЧи+
sabotaOe
|р-}Ч-ряN !Н M ряЧиря!
sabKe
|р-}еЧ-Н M ряЧй
sacchaKiL
|р-}г-си Н M ря,яси
saddle
|р-кН M рпки
saНaKi
|р-éя}NсиН M ряéяси
saНe
|р-еéН M рпеé
saНKoL
|р-}éс- Н M .яéся
saOa
|ря}N -Н M ря я
salad
|р-}-кН M ряяр
salamaLdeK
|р-}-з- к-Н M ряязя кся
salooL
|р-т}N Н M ряи
salt
|риN рН M ри+
salty
|ри}NриН M риR Ае
saLatoKiHm
|р- -ри}Nси-зН M ря ярисие
saLctioL
|р-} г. Н M ря гбий
saLctiНy
|р-} гриéяеН M ря гбии исияр+
saLdal
|р- кН M ря кяи
saLdwich
|р-} ик!Н M ря киь
saLitaKy
|р-} -рсиН M ря иряс Ае
saLitatioL
|р- ир-}е. Н M ря ябий
SaLtaClaHs
|р-} р-гиN аН M Gя ря Dятр
sap
|р-Н M ряяsapphiKe
|р-}éяе-Н M ряéис
saKcastic
|ряN г-}рригН M рясгярриьпргие
saKcophaOHs
|ряN ги}é- -рН M рясгиéя
saKdiLe
|ряN ки}N Н M ряски я
satiKe
|р-}ряе-Н M рярися
SatHKL
|р-}р- Н M Gяртс
satyK
|р-}р-Н M рярис
saHce
|риN рН M ритр
saHLa
|ри}N -Н M рят я
saHsaOe
|ри}рик!Н M ририргя
savaLLa
|р--} -Н M ряя я
saNophoLe
|р-}гр-éит Н M рягриéи
scale
|рг-еН M .гяя
scalp
|рг-Н M ргя+
scalpel
|рг-}-Н M ргя+п+
scaL
|рг- Н M ргя исияр+
scaLdal
|рг- кН M ргя кя
scaKН
|ргяN éН M .ясé
sceLaKio
|р- я}NсиитН M рбп ясие
sceLe
|риN Н M рбп я
sceLic
|ри}N игН M рбп иьпргие
sceptical
|рг-}ригН M ргприьпргие
sceptKe
|р-}р-Н M ргипрс
schematic
|ргиN з-}ригН M р,пзяриь Ае
schooLeK
|ргт}N -Н M .,т я
scoKpioL
|рги}Nи- Н M ргисииscotch
|ргирьН M ргирь
scoHt
|ргятрН M ргятр
scKape
|ргс-еН M ргсипр+
scKapeK
|ргс-}е-Н M ргсппс
scKHpHloHs
|ргст}Nе--рН M ргсттRа Ае
scHlptoK
|ргя}р-Н M ргт+рис
scHlptHKe
|ргя}ь-Н M ргт+ртся
seasoL
|риN а Н M рпаи
seasoLal
|ри}Nа- Н M рпаи Ае
secoLd
|р-}г- кН M рпгт кял рпгт кя р
secKet
|ри}Nгс-рН M рпгспрл рпгспр Ае
secKecy
|ри}Nгс-риН M рпгспр ирр+
secKetaKy
|р-}гс-рсиН M рпгспряс+
secKetoKy
|ригси}Nр-сиН M рпгсприс Ае
sect
|р-грН M рпгря
sectaKiaL
|р-гр-}-си- Н M рпгря рргие
sectoK
|р-}гр-Н M рпгрис
secHlaKize
|р-}геУ-сяеаН M рпгтйсиаияр+
seOmeLt
|р-} з- рН M рп зп р
seOKeOatioL
|р- си -}е. Н M рп сп ябий
seismic
|ря}еазигН M рперзиьпргие
selectioL
|ри-}г. Н M рппгбий
semaLtic
|риз-} ригН M рпзя риьпргие
semesteK
|риз-}рр-Н M рпзпррс
semiLal
|р-}зи Н M рпзп ие
semiLaK
|р-}зи яN Н M рпзи ясsemiLaKy
|р-}зи -сиН M кт,и яй рпзи ясий
semiotics
|р-зии}ригрН M рпзииригя
seLate
|р-} -рН M рп яр
seLatoK
|р-} -р-Н M рп ярис
seLsatioL
|р- р-}е. Н M рп рябий
seLsatioLal
|р- р-}е.- Н M рп рябии Ае
seLsoK
|р-} р-Н M рп рис
seLtimeLt
|р-} риз- рН M рп ризп ря+ ирр+
seLtimeLtal
|р- риз-} рН M рп ризп ря+ Ае
sepaKate
|р-}с-рН M рпясяр Ае
sepaKatism
|р-}-с-риазН M рпясяриаз
seZHel
|ри}Nг-Н M ригп
seZHoia
|риги}е-Н M рпгией
seKeLade
|р-с- -}екН M рпсп якя
seKOeaLt
|ря}Nк!- рН M рпс!я р
seKial
|ри}-си-Н M рпсиял рпсие Ае
seKies
|ри}-сиN аН M рпсий
seKioHs
|ри}-си-рН M рпс+Rа Ае
seKvice
|рR}NирН M рпсир
sesame
|р-}р-зиН M рпаяз
sessioL
|р-}. Н M рпррий
set
|р-рН M рпр
setteK
|р-}р-Н M рпррпс
seN
|р-грН M рпгр
shaН
|.яN éрН M .я,ря
shampoo
|.-зт}NН M .язт +shawl
|.иN Н M .я+
sheiJ
|.-егН M .пе,
shelН
|.-éН M .п+é
sheKbet
|.R}NЧ-рН M .псЧпр
soKbet
|ри}NЧ-рН M .псЧпр
sheKiН
|.-}сиéН M .псиé
sheKKy
|.-}сиН M ,пспр
shield
|.иN кН M Рир
shilliLO
|.и}и Н M .ии
shocJ
|.игН M .игл .игисияр+
shoppiLO
|.и}и Н M .ии
show
|.итН M .ит
shHttle
|.ярН M .ярр
siOLal
|ри} -Н M ри я
silhoHette
|рит-}рН M рит-р
silicoLe
|ри}иг- Н M рииги
silJ
|ригН M .Rг
silo
|ря}еитН M риир яй йзя
simHlate
|ри}зеУ-ерН M ризтисияр+
siLe
|ряе Н M ри тр
siphoL
|ряеé Н M риéи
siK
|рRN Н M р-с
siKeL
|ря}ес- Н M рисп я
sisteK
|ри}рр-Н M рпррся
sitHatioL
|риьт-}е. Н M риртябий
sJate
|рг-ерН M ргярsJeletoL
|рг-}ир Н M ргппр
sJetch
|рг-рьН M ргпрь
sJippeK
|рги}-Н M .гипс
sJHLJ
|ргя гН M ргт р
slaLO
|р- Н M рп
slap
|р-Н M .пиг
slide
|ряекН M ряек
sloOaL
|ри}т - Н M ри я
slHice
|ртN рН M .Уа
smoO
|рзи Н M рзи
sLipeK
|р я}е-Н M р яепс
sLob
|р иЧН M р иЧ
social
|ри}т.Н M рибия+ Ае
socialism
|ри}т.-иа-зН M рибияиаз
socialist
|ри}т.-иррН M рибияирриьпргие
socioloOy
|ритрии}-к!иН M рибиии ий
socJ
|ригН M ириг
soda
|ри}тк-Н M рикя
soНa
|ри}тé-Н M риéя
sol
|риН M иря ри+
sol
-
Нa
|риéя}NН M ри+éпк!ии
solaKiHm
|рит-}-си-зН M рийсие
soldieK
|ри}тк!-Н M рикяр
solid
|ри}икН M риик Ае
solidaKity
|риик-}с-риН M риикяс ирр+
solo
|ри}титН M рииsoloist
|ри}титиррН M риирр
somatic
|р-з-}ригН M ризяриьпргие
soL
|ря Н M рА
soLata
|р- я}Nр-Н M ри яря
soLLet
|ри} ирН M ри пр
soKt
|риN рН M рисрисияр+
soHНe
|рт}Né-еН M ртéп
soHLd
|рят кН M аи кл аи кисияр+
soHLdtKacJ
|ря}т крс-гН M рят крспг
soHp
|ртN Н M рт
soHveLiK
|ртN - и}-Н M ртп ис
soveKeiOL
|ри}си Н M рипсп W ртпсп Ае
sow
|ритН M аярпяр+
soya
|ри}е-Н M рий
spaOhetti
|р- -}риН M ря прри
spaLiel
|р-} и-Н M ря ип+
spaKtaL
|ряN р Н M рясря ргие
spasm
|р-}а-зН M ряаз
spasmodic
|р-ази}кигН M ряазяриьпргие
spatHla
|р-}реУ-Н M .ярп+
speaJeK
|ри}Nг-Н M ригпс
special
|р-.Н M рпбия+ Ае
specialist
|р-}.-иррН M рпбияирр
speciality
|р-.и-}-риН M рпбия+ ирр+
specially
|р-}.-иН M рпбия+ и
speciНc
|р-ри}éигН M рпбиéиьпргиеspectacle
|р-}гр-гН M рпгряг+
spectKHm
|р-}грс-зН M рпгрс
specHlate
|р-}геУ-ерН M рпгтисияр+
speedometeK
|риN ки}зир-Н M рикизпрс
speleoloOy
|риN ии}-к!иН M рппии ий
spheKe
|рéи-Н M рéпся
sphiLN
|рéи грН M рéи гр
spice
|ряерН M рпбий
spiLach
|ри} иьН M .и яр
spiLal
|ряе Н M ри ие
spiLe
|ряе Н M ри ие ,спЧпр
spiLdle
|ри кН M .и кп+
spiKal
|ря}ес-Н M рися+
spiKe
|ря}е-Н M рися+
spiKit
|ри}сирН M риср
splash
|р-.Н M рпрг
spoileK
|ри}е-Н M риепс
spoLsoK
|ри} р-Н M ри рис
spoLtaLeity
|ри р- -}е-риН M ри ря ирр+
spoLtaLeoHs
|ри р-}е и-рН M ри ря Ае
spoKadic
|р-с-}кигН M рисякиьпргие
spoKe
|риN Н M рися
spoKt
|риN рН M риср
spoKtsmaL
|ри}Nррз- Н M рисррзп
spoKty
|ри}NриН M рисри Ае
spKat
|рс-рН M .сирАspKay
|рс-еН M рспе
spKiLt
|рси рН M рси р
spy
|ряеН M .ии л .ии ир+
sZHadKoL
|рги}кс- Н M -ргякси л -ргяксял -ргякси-
+й
sZHall
|ргиN Н M .гя
sZHaKe
|рг--Н M ргпс
sZHash
|рги.Н M рги.
sZHiKe
|ргя}е-Н M ргяес
stability
|рр-Чи}-риН M рряЧи+ ирр+
stabilizatioL
|рр-еЧ-яеа-}е. Н M рряЧииаябий
stabilize
|рр-}еЧ-яеаН M рряЧииаисияр+
stacJ
|рр-гН M рри
stadiHm
|рр-}еки-зН M ррякии
staJe
|рр-егН M ррягя
stalactite
|рр-}-гряерН M рряягрир
stalaOmite
|рр-}- зяерН M рряя зир
stall
|рриN Н M рриеи
stamp
|рр-зН M .рязл .рязияр+
staLd
|рр- кН M ррп к
staLdaKd
|рр-} к-кН M .ря кясрW рря кясрл рря кяср-
Ае
staLdaKdize
|рр-} к-кяеаН M рря кясриаисияр+
staple
|рр-еН M ргспйр+ ррппсиз
staKt
|рряN рН M ррясрл ррясрияр+
state
|рр-ерН M .рярstatic
|рр-}ригН M рряриьпргие
statioL
|рр-}е. Н M рря бий
statistics
|рр-ри}рригрН M ррярирригя
statistic
|рр-ри}рригН M ррярирриьпргие
statisticiaL
|рр-рирри}. Н M ррярирриг
statHe
|рр-}ьтN Н M рряртй
statHs
|рр-}ер-рН M рряртр
statHsZHo
|рр-ер-рги}тН M рряртр-ги
steaJ
|рр-егН M ррпег
steel
|рриN Н M рря+
steLoOKapheK
|рр- и} с-é-Н M ррп и сяéирргя
steKeotype
|рр-}си-ряеН M ррпспири
steKile
|рр-}сяеН M ррпси+ Ае
steKliLO
|ррR}Nи Н M éт р ррпси и
steKoid
|рр-}сиекН M ррпсиик
stethoscope
|рр-}О-ргитН M ррприрги
stewaKd
|рреУ}N-кН M ррУяск
stewaKdess
|рреУN -к-}рН M ррУяскпрря
sticJeK
|рри}г-Н M рригпс
stiletto
|рри-}ритН M ррипр
still
|рриН M киррийрис
stimHlate
|рри}зеУ-ерН M рризтисияр+
stimHlaLt
|рри}зе-- рН M рризтистУРие
stoic
|рри}тигН M ррииьпргие
stoKm
|рриN зН M .рисз
stoKy
|рри}NсиН M иррисийstKaLOe
|ррс-е к!Н M ррся Ае
stKateOy
|ррс-}р-к!иН M ррсярп ий
stKateOic
|ррс-ри}Nк!игН M ррсярп иьпргие
stKess
|ррс-рН M ррспрр
stKiJebKeaJeK
|ррся}егЧс-ег-Н M .рспегЧсп,пс
stKiptease
|ррси}риN аН M ррсириа
stKHctHKe
|ррся}гь-Н M ррстгртся
stKHctHKal
|ррся}гь-с-Н M ррстгртс Ае
stKychLiLe
|ррси}г иN Н M ррси, и
stHcco
|рря}гитН M .ртгяртсгя
stHdeLt
|рреУN к рН M ррткп р
stHdio
|рреУ}NкиитН M ррткий
stHpoK
|рреУ}N-Н M рртис
style
|рряеН M рри+
stylistic
|рряеи}рригН M рриирриьпргие
sHb
|ряЧН M ртЧзяси я
sHbmaKiLe
|ряЧз-си}N Н M ртЧзяси я
sHbМective
|р-Чк!-}гриН M ртЧTпгри Ае
sHblimate
|ря}Чиз-ерН M ртЧизисияр+
sHbsidy
|ря}Чр-киН M ртЧрикий
sHbtKopical
|ряЧрси}игН M ртЧрсииьпргие
sHНN
|ря}éигрН M ртééигр
sHOaK
|.т} -Н M ря,яс
sHite
|риN рН M рУиря
sHm
|рязН M ртззя
sHpeKiLteLdeLt
|ртN -си р-} к- рН M ртпси рп -кя р
sHpeKmaL
|рт}N-з- Н M ртпсзп
sHpeKmaKJet
|рт}N-зяN гирН M ртпсзясгпр
sHKpKise
|р-ся}еаН M рУссиа
sHKKoOate
|ря}с- -рН M ртсси яр
sweateK
|р-}р-Н M рирпс
swiLe
|ряе Н M ри +й
swish
|ри.Н M рирр
sylloOism
|ри}-к!иазН M рии иаз
symbiosis
|ризЧии}трирН M ризЧииа
symbol
|ризЧН M ризи
symbolize
|ри}зЧ-яеаН M ризииаисияр+
symmetKy
|ри}з-рсиН M риззпрсий
symmetKic
|риз-}рсигН M риззпрсиь Ае
sympathetic
|риз-О-}ригН M ризяриьпргие
sympathize
|ри}з-ОяеаН M ризяриаисияр+
symphoLy
|ри}зé- иН M ризéи ий
symposiHm
|ризи}таи-зН M ризиаитз
symptom
|ри}зр-зН M ризриз
syLaOoOHe
|ри} - и Н M ри я и я
syLdicate
|ри} киг-рН M ри кигяр
syLdKome
|ри} кситзН M ри ксиз
syLod
|ри} -кН M ри ик
syLoLym
|ри} - изН M ри и из
syLopsis
|ри и}рирН M ри ирир
syLtaN
|ри} р-грН M ри рягрирsyLthesis
|ри} О-рирН M ри рпа
syLthetic
|ри О-}ригН M ри рприьпргие
syphoL
|ряеé Н M риéи
syKHp
|ри}с-Н M риси
system
|ри}рр-зН M риррпзя
systematic
|рирр-з-}ригН M риррпзяриьпргие
systematize
|ри}рр-з-ряеаН M риррпзяриаисияр+
T

table
|р-еЧН M ряЧибя
taboo
|р-Чт}NН M ряЧт
tact
|р-грН M рягрл рягриь ирр+
tactics
|р-}григрН M рягригя
talc
|р-гН M ря+г
taleLt
|р-}- рН M ряя р
talismaL
|р-}иаз- Н M ряирзя
taloL
|р-}- Н M ряи
tampoL
|р-}зи Н M рязи
taLdem
|р-} к-зН M ря кпз
taLOeLt
|р-} к!- рН M ря п р
taLJ
|р- гН M ря г
taKe
|р--Н M ряся
taKiН
|р-}сиéН M рясиé
taveKL
|р-}- Н M ряпс я
taNi
|р-}гриН M рягри
techLiZHe
|р-г и}NгН M рп, игя
techLical
|р-}г игН M рп, иьпргие
techLoloOy
|р-г и}-к!иН M рп, ии ий
telecommHLicatioLs ￿
|р-иг-зеУN иг-}е. аН M ир-
сяр+ рппгиззт игябие
teleOKam
|р-}и с-зН M рпп сяззя
teleOKaph
|р-}и сяN éН M рпп сяételephoLe
|р-}иéит Н M рппéи
televisioL
|р-}ии! Н M рппикп ип
telescope
|р-}иргитН M рппрги
tempeKameLt
|р-}зс-з- рН M рпзпсязп р
tempeKatHKe
|р-}зс-ь-Н M рпзпсяртся
teLdeLcy
|р-} к- риН M рп кп бий
teLd
|р- кН M изпр+ рп кп биУ
teLdeK
|р-} к-Н M рп кпс
teLLis
|р-} ирН M рп ир
teLoK
|р-} -Н M рп ис
teKm
|рRN зН M рпсзи
teKmiLoloOy
|рRN зи и}-к!иН M рпсзи ии ий
teKmite
|рR}NзяерН M рпсзир
teKKace
|р-}с-рН M рпссяря
teKKitoKy
|р-}с-рсиН M рпссирисий
teKKitoKial
|р-с-ри}Nси-Н M рпссирисия+ Ае
teNt
|р-гррН M рпгрр
teNtile
|р-}грряеН M рпгрри+ Ае
theatKe
|Ои}-р-Н M рпярс
theatKical
|Ои-}рсигН M рпярся+ Ае
theme
|ОиN зН M рпзя
theoKem
|Ои}-с-зН M рписпзя
theoKy
|Ои}-сиН M рписий
theoKetic
|Ои-с-}ригН M рписприьпргие
theKapy
|О-}с-иН M рпсяий
theKmal
|ОRN зН M рпсзя+ АеtheKmometeK
|О-зи}зир-Н M рпсзизпрс
theKmos
|ОR}Nз-рН M рпсзир
thesaHKHs
|Оири}Nс-рН M рпаятстр
thesis
|Ои}NрирН M рпаир
thKee
|ОсиN Н M рси
thKoLe
|Осит Н M рси
ticJ
|ригН M ригя +п
tiOeK
|ря}е -Н M ри с
timbKe
|р-}зЧ-Н M рпзЧс
titaLic
|ряер-} игН M риря иьпргие
title
|ряерН M рирт
titHlaK
|ри}ьт-Н M риртия Ае
toast
|ритррН M рирр
tobacco
|р-Ч-}гитН M ряЧяг
toilet
|ри}е-рН M ртяпр
tomato
|р-зя}NритН M ризяр
toL
|ря Н M ри я
toLe
|рит Н M ри
toLic
|ри} игН M ри иг
topaz
|ри}т-аН M рияа
topoOKaphy
|р-и} с-éиН M рии сяéий
toKLado
|риN -}екитН M рис яки
toKpedo
|риN и}NкитН M риспкя
toKso
|ри}NритН M риср
toKy
|ри}NсиН M риси
total
|ритрН M риря+ АеtotalitaKiaL
|ритр-ир-}-си- Н M риряиряс Ае
totalizatoK
|ритр-яеа-}ер-Н M риряиаярис
toHK
|рт-Н M ртс
toHKist
|рт}-сиррН M ртсирр
toNic
|ри}григН M ригриь Ае
tKact
|рс-грН M рсягр
tKaditioL
|рс-ки}. Н M рсякибий
tKaileK
|рс-}е-Н M рспепс
tKaiL
|рс-е Н M рсп исияр+
tKaМectoKy
|рс-к!-}гр-сиН M рсяпгрисий
tKam
|рс-зН M рсязяе
tKaLZHillizeK
|рс-} г-яеа-Н M рся гииаярис
tKaLsatlaLtic
|рс- а-р-} ригН M рся ряря риьпргие
tKaLscKiptioL
|рс- ргси}. Н M рся ргсибий
tKaLsНoKmatioL
|рс- рé-з-}е. Н M рся рéисзябий
tKaLsit
|рс-} аирН M рся аир
tKaLslatioL
|рс- р-}е. Н M рся рйбий
tKaLsliteKate
|рс- аи}р-с-ерН M рся рирпсисияр+
tKaLsmissioL
|рс- ази}. Н M рся рзиррий
tKaLspoKt
|рс-} риN рН M рся риср
tKapeziHm
|рс-и}Nаи-зН M рсяпбий
tKawleK
|рси}N-Н M рсятпс
tKeLch
|рс- ьН M рся .пй
tKibHLal
|рсяеЧеУ}N Н M рсиЧт я
tKibHLe
|рси}ЧеУN Н M рсиЧт я
tKiceps
|рся}ер-рН M рсибпрtKicJ
|рсигН M рсУг
tKill
|рсиН M рсп+
tKillioL
|рси}е- Н M рсиии
tKiHmph
|рся}еязéН M рситзé
tKoll
|рситН M рси+
tKomboLe
|рсизЧи}т Н M рсизЧи
tKophy
|рси}тéиН M рсиéпе
tKopics
|рси}игрН M рсииги
tKHst
|рсяррН M рспрр
tsaK
|аяN Н M бяс+
tzaK
|аяN Н M бяс+
tHlip
|реУ}NиН M рУ+я
tHLa
|реУ}N -Н M рт пб
tHLdKa
|ря} кс-Н M рт кся
tHLLel
|ря Н M ри п+
tHKbiLe
|рR}NЧяе Н M ртсЧи я
tweed
|риN кН M рик
type
|ряеН M рил рииь Ае
typical
|ри}игН M рииь Ае
typhooL
|ряеéт}N Н M ряеéт
tyKaLt
|ря}ес- рН M рися
tyKaLLy
|ри}с- иН M рися ий
tyKaLLical
|рис-} игН M рися иьпргие
U

HНoloOy
|УN éи}-к!иН M тéии ий
HltimatHm
|яриз-}ер-зН M т+ризяртз
HltKaviolet
|ярс-я}е--рН M т+рсяéииприАе
HLdeKOKoHLd
|я к- ся}т кН M я кп сят к
HLiНoKm
|У}N иéиN зН M т иéисзя
HLiZHe
|УN и}NгН M т игя+ Ае
HLisoL
|У}N ир Н M т ири
HLiveKsal
|УN иR}NрН M т ипсря+ Ае
HLiveKsity
|УN иR}Nр-риН M т ипсрирпр
HKaLiHm
|Ус-}е и-зН M тся
UKaLHs
|Ус-}е -рН M :ся
HKethKa
|Уси}NОс-Н M тспрся
HsHKpatioL
|УN аRN -}е. Н M татсябий
HsHKp
|УN аR}NН M татсисияр+
HtilitaKiaL
|УN риир-}-си- Н M трииряс Ае
Htilize
|У}Nр-яеаН M трииаисияр+
Htopia
|УN ри}ти-Н M триийрержапие
:я!япзАе ьирярп+t

θярр+ ðV ,иа пбА-Чсяр+й
UI

UI
w
N
e
L
Д
I
х
—
d
{{
G
ЯI
H
Я
ð
Я—
J
8
K

L
88
h
—
a
UIL
b
UIЯ
v
UUU
i
U8
o
U—
s
UL{
l
UN—
m
UN
V

vacaLcy
|-}ег- риН M ягя рий
vacciLe
|-}гриN Н M ягби я
vacHHm
|-}геУ-зН M ягттз
valeLcy
|-}е- риН M яп р ирр+
valeKiaL
|-и}-си- Н M япсия я
vaLdal
|- кН M я кя
vaLOHaKd
|-} яN кН M яя яск
vaLilla
|- и}-Н M я и+
vaKiaLt
|-}-си- рН M ясия р
vaKiatioL
|--си-}е. Н M ясиябий
vaKicose
|-}сигитрН M ясигиа Ае
vaKiety
|-ся}е-риН M яс+прп
vase
|яN аН M яая
vaHdeville
|и}Nк-иН M икпи+
vectoK
|-}гр-Н M пгрис
veOetaKiaL
|-к!-р-}-си- Н M п прясия пб
veil
|-еН M тя+
veiL
|-е Н M п я
veloHK
|-т}-Н M пУс
velvet
|-}ирН M п+пр
veLtilatioL
|- ри-}е. Н M п рийбий
veKaLda
|-с-} к-Н M пся кя
veKdict
|R}NкигрН M пскигрveKmicelli
|RN зиь-}иН M псзи.п+
veKmoHth
|R}Nз-ОН M псзтр
veKsioL
|RN . Н M псрий
veKtical
|R}NригН M псригя+ Ае
vestibHle
|-}рриЧеУN Н M прриЧУ+
veteKaL
|-}р-с- Н M прпся
veteKiLaKy
|-}рс- -сиН M прпси яс Ае
veto
|и}NритН M при
viadHct
|я}е-кягрН M ияктг
vibKate
|яеЧс-}ерН M иЧсисияр+
vibKaLt
|я}еЧс- рН M иЧсистУРие
vibKaphoLe
|я}еЧс-éит Н M иЧсиéи
vicaK
|и}г-Н M игясие
vice
|яерН M ибп —
video
|и}киитН M икпи
vieLLese
|и- и}NаН M п пб
viJiLO
|я}еги Н M иги
villa
|и}-Н M ия
violet
|я}е--рН M éиягяW éииприАе бпр
violoLcello
|яе-- ь-}итН M иии ьп+
viKtHal
|R}Nьт-Н M исртя+ Ае
viKtHoso
|RN ьти}таитН M исртиа
viKHs
|я}ес-рН M истр
visa
|и}Nа-Н M иая
visit
|и}аирН M иаир
vitamiL
|и}р-зи Н M ирязиvivaKiHm
|яе-}-си-зН M иясие
vocalist
|и}тг-иррН M игяирр
volcaLo
|иг-}е итН M тгя
volcaLic
|иг-} игН M тгя иьпргие
volitioL
|-и}. Н M ийл ипие
volleyball
|и}иЧиN Н M ипеЧи
volt
|итрН M и+р
voltaOe
|и}трик!Н M и+ря!
volHLteeK
|и- ри}-Н M ии рRс
voHcheK
|я}ть-Н M ятьпс
vHlOaK
|я} -Н M т+ яс Ае
vHlOaKity
|я -}с-риН M т+ яс ирр+
W

waНeK
|-}еé-Н M яéй
waНe
|иéН M яéй
waOoL
|-} - Н M я и PярéисзяQ
wallow
|и}итН M яйр+рй
waltz
|иN рН M я+р
watt
|ирН M ярр
web
|-ЧН M пЧ
weeJ
-
eLd
|иN г-} кН M тигп к
whisJy
|и}ргиН M ирги
will
|иН M ий
willy
-
Lilly
|ии и}иН M ипе- пипе
wiLe
|яе Н M и и
X

NeLophobia
|а- -éи}тЧи-Н M грп иéиЧий
NeKoN
|аи}-сигрН M грпсигр
NylophoLe
|ая}е-éит Н M грииéи
Y

yacht
|еирН M й,ря
yaJ
|е-гН M йг
yaLJee
|е-} гиН M й ги
yaKd
|еяN кН M йск
yaKmHlJa
|ея}Nз-г-Н M псзигя
yawl
|еиN Н M й
yeL
|е- Н M ип я
yodel
|еиткН M еик+
yoOa
|еи}т -Н M еи я
yoOi
|еи}т иН M еи
yoOHKt
|еи} -рН M еи тср
yHppie
|ея}иН M йи
Z

zebKa
|а-}Чс-Н M апЧся
zeLith
|а-} иОН M ап ир
ziOzaO
|аи} а- Н M аи ая
ziLc
|аи гН M би г
zioLism
|ая}е- иазН M рии иаз
zodiac
|аи}тки-гН M аикияг
zoLe
|аит Н M аи я
zoo
|атN Н M аииясг
zooloOy
|аити}-к!иН M аиии ий
zooloOist
|аити}-к!иррН M аиии
zooloOical
|аит-и}к!игН M аиии иьпргие
zHcchiLi
|атги}N иН M бтгги и
Часть II Рпя из-за грапи 

Аббреииат
тся PиряV КЛЛjnИoК(«jКл ир ярV ЛjnИoz M
гсяргиеQ M УЧип ￿
скраjТппе ￿
рии ии риириьп-
ря ипV
КЛЛjnИoК(n |-Чси}Nи-ерН M ригсяРяр+
Абригеп
А PярV КЛZjogo)nzл ир КЛ Zjogo)n M ир яья-
яQ M
креппе
иЧирярпи ррся АV
КЛZjogo)КЭ |-Ч-си}к!- Н M гисп ие !ирп+
Абразии ￿
M зпгиапс иррип пРпрри Аригие
рRскирри Pязяал гясбQл гирисип я ириррй я рп-
бия+ тУ ики!гтV O сибпррп сяЧирА иррсАп ся и
аRсп
сираkт
р зярпсияя ри гие риеV
КЛjКzoИn |-Чс-}ериН M ркисяУРиел яЧсяаи Аел
.иéтУРие
Акселера
ий PярV КЖЖnЭnjК(oZ M ￿
,скрепие
Q M и -
кииктя+ Ае ясия р сяаирийл ,ясягрпсиатпзАе
сп!кпспзп Аз риаспя ипз кпрпеV
КЖЖnЭnjК(n |-гр-}-с-ерН M тргисйр+
Ак е т ￿
PярV КЖЖnm(«z M ￿
рипятй
Q M якир+ я
пгрппл ткиррипсйУРяйл ьри ибил ркпя.пп -рт
якир+ Pягбпря рQл си йи PягбприяиQ M пг-
рп+ г ярп!т рсигV Ти ьтр+ сиРпN ягбпр M -ри
сгласие
я ияртV
КЖЖnm( |-гр-}рН M си изяр+л ри я.яр+рйАкк,рат
Ае PярV КЖЖ«jК(«z M ￿
тчпй
Q M ьпипгл
УЧйРие исйкигл риь ирр+V
КЖЖ«jК(n |-}ге-с-рН M риь Ае
o)КЖЖ«jК(n |и -}ге-с-рН M псяи+ Аел и.иЧиь Ае
|o)M = п-Н
Акт,альпй ￿
M ￿
ейстиительпй ￿
 яррийРпп сп-
зйV
КЖ(«КЭ |-}гьт-Н M кперрирп+ Ае
Аkльтер ￿
Péся бV Кk«Э(njnQ M УЧи яй рйа+ п
рипе рпз+ил
с, р,жеская пеиерпсть
V
Кk«Э(njnj |-кя}р-с-Н M яст.яУРие ртст!пргтУ
пс ирр+
Кk«Э( |-}кярН M асирАе ьпипгл рипс.п ипр-
ие
Аиаптkр
ирр Péся бV КИn)(«jonj M иргярп+ ￿
ри-
клkчепий
Q M иргярп+ сигУьп иел сиЧияУРие
киси т г ряп и Чи ярррт п ри+ги трRз спкси-
изьиирри и сиргял и и рRз Ази кпязи и риз и-
рп+ Ази рспкррязиV
КkИn)(«jn |-к-} ь-Н M сигУьп ип
Аикат ￿
PярV КkИZЖК(«zл ир КkИZЖZ M си я.яУQ
M ￿
заjитпик ￿
ии ипсп Ае ся!кя ргиз ии т и-
и из рткпW Усиррл игяаАяУРие сиéпррии я+-
тУ сяитУ изиР+ éиаиьпргиз и Усикиьпргиз
ибязV
КkИZЖК(n |-}к-г-рН M аяРир игКkИZЖКЖЦ |-}к-г-риН M аяРиря
Агрегат ￿
PярV КggjngZ M сирипки йУQ M ￿
сик, -
псть
зп,я иазиV
КggjngК(n |-} си -рН M риигт ирр+
Агрик,льт,ра ￿
PярV КgjoЖ«Э(«jК M ипикррил ￿
зе-
леелие
Q M я сигт+ртсял риигт ирр+ сиRзил я-
сяп А, я иА.п ип гт+ртсА апзпкпийV
КgjoЖ«Э(«jКЭ |- сигя}ь-с-Н M рп+рги,иайеррп Ае
КgjoЖ«Э(«jn |-} сигяь-Н M рп+ргип ,иайерри
Аль
А Pгп+рV КЭm M ￿
иская гра
Q M яиЧипп А-
ригяй ис яй риррпзя KсиАл сярии!п яй я рпс-
сирисии Тряиил Фся биил Шпебясиил ррсиил Bпс-
зя иил Fи,рп .рпе яV
КЭm |-Н M Аригяй исял ис яй пс.и я
КЭmo)n |-}яе Н M Ариги ис Ае
Альтерпат
ия PярV КЭ(nj M ￿
ип из и,х
Q M риртя-
бийл гирисие якп!ир сииапрри АЧис ик ие иа
кт, иргУьяУРи, кст кст я иази! иррпеV
КЭ(nj)К(n |иN рR}N -рН M гя!кАе рисиел ииьпспк Аел
ьпспктУРиерй
КЭ(nj)К(oZ) |иN р- -}е. Н M ьпспкия ип
КЭ(nj)К(o)g |и}Nр- -ери Н M пспзп Ае
Аатр
Pир éся бVQ =
лkбитель
V
КŠК(n«j |-}з-р-Н M УЧирп+л кипря р
Аб,ла
рисий PярV КŠЛ«ЭК(Zjo«z M рипс.япзАе я
,иктQ M пьпЧ и-сиéиягриьпргип тьсп!кп ип кйигяая ий ￿
еи ипскй jи ￿
си,икйРиз Чи+-
АзV
КŠЛ«ЭК)Жn |-}зЧеУ- рН M ргисяй изиР+
lелира
ий PярV ŠnЭoZjК(oZ M ￿
,л,чепие
Q M зпси-
сийрийл ясяп Ап я тть.п ип апзп+V
КŠnЭoZjК(n |-зи}Nи-с-ерН M тть.яр+
AmoK
n PиряVQ M
лkбиь
V
КŠZjZ«z |-}з-с-рН M УЧи Ае
Аmибия ￿
P спьV КŠm‹oЛoZzл ЧтгV кийги !итРиеQ
M
зепипе
!иир ипV
КŠm‹oЛoК) |-зéи}Чи- Н M апз иик ип
Апект ￿
Péся бV К)nЖkZ(nл ир спьV К)nŒkZ(Zz M
пиакя АеQ M ￿
крткий рассказ ￿
и па яьирп+ изл
и ,ясягрпс из сиир.пррии иа !иа и иррисиьпрги-
и ибя р пи!икя ие и иррситз ие ги бигиеV
К)nЖkZ(n |-} игкитрН M гисиргие сярргяа
Аппс ￿
Péся бV К))Z)Жn M тЧиь ип иипРп ипл
бnяилепие
Q M спкясирп+ яй яéи.ял иЧTййУ-
Ряй и рпгрягпл Арртп иил ги бпсрпV
a
)
Lo
«
Lc
n |- я}т рН M иЧTййр+л аяййр+
К))Z«)ЖnŠn)( |- я}т рз- рН M иЧTйп ипл рииЧРп-
ип
К))Z«)Жnj |- я}т р-Н M кигрис
аллистика ￿
P спьV ЛКЭЭZ M зпьтQ M ятгя и ки!п-
ии птсяйпзА, ￿
ракет
л ясрипсиерги, р ясйкил
яияЧизЧл т+VК)(oЛКЭЭoz(oЖ |- риЧ-и}рригН M сириисягпр Ае
Апти ерс ирапт
M
срести т тлиисти
V
К)(omnjzmojК)( |- риR}Nрис- рН M рспкрри ир ири-
ирри
mnjzmojК(oZ) |RN р-с-}е. Н M ирл иряси я
mnjzmojn |-ря}е-Н M ирпр+
р иал
+ Ае PярV zZЖoКЭoz M ￿
бjестиеппй
Q M и-
йрипл рйая ип р !иа +У Укпе иЧРпррпл и, ир-
и.п ийз иЧРпррп ии г иЧРпрртV
К)(ozZЖoКЭ |- рири}т.Н M я рииЧРпррп Ае
А артаепт
А Péся бV КmmКj(nŠn)( M ￿
киартира
Q M
Чи+.ип сирги. ип изпРп ипV
КmКj(Šn)( |-я}Nрз- рН M гиз ярял гясрися
р, стат ￿
PррясиряV ир при,ся и.п ирй рTи-
рряри Oирряир+ кст сири кст яCл риспзV рии-
рряир+Q M ся л псийрп+л сири игл пкст л аи-
кпеV
КmZz(К(n |-и}рр-ерН M ирррт иг
Акиаарип ￿
PярV К«К ŠКjo)n M зисргяй икяQ M и-
тЧие ии ￿
зелепиат-гл,бй ￿
сиасяь Ае Чпси
бпря зисргие икАV
К«КŠКjo)n |-г-з-си}N Н M апп ияри- итЧие
Арг,
зп р PярV Кjg«Šn)(«ŠQ M киикл ир ия ипл
сиикизАп 
казательсти
V
Кjg«n |я}N еУН M кигяаАяр+л рисир+
Артик,ля
ий PярV Кj(oЖ«ЭZ M ￿
расчлепяk
Q M ириЧАеик ягриябии ис я и спьи P тЧл йаАгял зй ги и пЧял
иириА, рйаигQл пиЧ,икизАе кй сииа прп ий
атги спьиV
Кj(oЖ«ЭК(n |яN ри}ге--рН M ьп исяакп+ Ае
o)Кj(oЖ«ЭК(n |и яN ри}ге--рН M пьп исяакп+ Ае
|o)M = п-Н
Ас араг,с
л ряс!я PярV КzmКjКg«zQ M сик сяррп ие
иа рпзперря
с арж
пА,V
КzmКjКg«z |-р-}с- -рН M ряс!я
Ассабл
пй Péся бV КzznŠЛЭnn M
сбрапие
QV
КzznŠЛЭЦ |-р-}зЧиН M риЧся ип
КzznŠЛЭn |-р-}зЧН M риаАяр+л риЧисяр+
Ассистеп
р PярV Кzzoz(n)z M ￿
гаkjий
Q M ибил
риррийРпп си сиéпрриспл сяьп и рV V гяьпррп
изиР игяV
Кzzoz(К)Жn |-ри}рр- рН M изиР+л рикперрип
Кzzoz( |-ри}ррН M изи яр+л рикперрияр+
Ассртиепт ￿
Péся бV КzzZj(oŠn)(Q M ￿
пабр ￿
ики
сиктгбииV
КzzZj(Šn)( |-ри}Nрз- рН M яЧис
КzzZj(nk |-ри}NрикН M пик исик Ае
Аттик ￿
P спьV К((oŒZz M ярриьпргиеQ M ррп гял иап-
кR яй як п ьяУРиз яс,ирпгртс ип риист!п ип
гяс иаизV `ЧАь и аяпс.япр рситзéя+ тУ ясгтV
К((oЖ |-}ригН M зя ряскял ьпскяг
Аттрак и
и Péся бV К((jКЖ(oZ)л ЧтгV M ￿
ритяжепие
QM аспиР Аел -ééпгр Ае изпс бисгии и спкрря-
п ийл
риилекаkjий
ириЧип изя ип асирппеV
К((jКЖ(oИn |-рс-}гриН M сипгярп+ Ае
К((jКЖ( |-рс-}грН M сирй ияр+
Атриб,т ￿
PярV К((joЛ«(oZ M сиирАя ипQ M си як-
п! ирр+л
характерпй ризпак
спкзпряV
К((joЛ«(n |-}рсиЧеУN рН M ,ясягрпс Ае сиа ягл рие-
рри
А,и ￿
PярV К«koZ M рА.тQ M иЧРие рпсзи л ир и-
рйРиерй г
зи,ки
рп, ии ийзV
К«koZ |и}NкиитН M атгиие
Аирра ￿
PярV Ž«jZjКQ M ксп псизргие зиéии ии
Чи и й трсп пе аясил си ирйРяй
пеипй сиет
V
К«jZjК |-си}Nс-Н M ийс ип рий ип
Аиткрат ￿
P спьV Ž«(ZŒjК(nzQ M ￿
саерже
л иби р
пи ся иьп ие пс,и ие ярр+УV
К«(ZЖjК(oЖ |иN р-гс-}ригН M рязикпс!я Ае
Аксиа ￿
P спьV КXoZŠК M ткиррип ипл си йрип и-
и!п ипл ир КXoZZ M рьиряУ киррие АзQ M си би ии
ии!п ипл си изяпзип ￿
без казательсти ￿
ая ир-
ри ипV
КXoZŠК(oЖ |-гри-з-}ригН M п рспЧтУРие кигяаярп+-
рря
ейж ￿
Pя VQ M -пзп р т иéисзАл икп ￿
зпачка
л
спк яа яьп Ае кй спкирряп ий и éисзябии и
п и ирирппVЛКkgn |Ч-к!Н M а яьигл а яг
аг
я! Péся бV ЛКgКgnQ M тягия Ап ярря!ис-
ргип пРиV
ЛКg |Ч- Н M зп.игл ртзгя
а,л ￿
PиряV ЛК«ЭnQ M пЧи+.ие киси! Ае рт ктг р
гсА.гиел гисиЧгя игст ие éисзАV
ЛКЭn |Ч-еН M гиял рУгл рйагял тап
аллп
Péся бV ЛКЭЭZ) M
из,пй ар
л зйьQV
ЛКЭЭZZ) |Ч-т}N Н M иакт. Ае .яс
апт ￿
P пзV wК)k M п ряQ M ￿
лепта
л ри!п яй и-
кп прги+ги, пспрй трА, ирпспки п прп+V
ЛК)k |Ч- кН M п ря
S!яа-
бап ￿
M ￿
ркестр
л рирря гириси и ,икйр кт-
,иАп и ткяс Ап и ррстзп рАV
ЛК)k |Ч- кН M исгпррс
ЛК)kŠКz(nj |Ч-} кзяN рр-Н M киси!Rс Pкт,ии и ис-
гпррсяQ
апаж ￿
Péся бV ЛК)kКgnл ир ЛК)knj M аяйаАяр+Q
M ￿
бипт ￿
ии ийрл иккпс!ияУРие иркп+ Ап ьярри
рпя исзя+ из ии!п ииV
ЛК)kКgn |Ч-} кик!Н M Чи рл пспйагя
аппер ￿
Pя VQ M ￿
ря,гльпик ￿
иа и иии и и-
ир я P
ткапи
Q M р спгяз Аз рпгрризл ири+атпзАе
кй рся ряся ря-пспрй!гиV
ЛК))nj |Ч-} -Н M а язйл éя
а тиз ￿
P спьV ЛКm(ozŠ M и ст!яУ иктQ M си-рпрря рргип ясяп ипл иа иг.пп иа тсиря иазя
 яьяп ypðð V и итьи.пп яая ип ир сягриги
креjепия
ик Аз и ст!п ипзV
ЛКm(ozŠ |Ч-}риазН M гспРп ип
ЛКm(on |Ч-ря}еаН M гспррир+
oариар ￿
P спьV ЛКjЛКjZoл ярV ЛКjЛКjoQ M атгиикся-
!ярп+ ип риил гирисАз ксп ип спгил я аярпз и
сизй п яаАяи рп, ьт!папзбпл ииси.и, я
пи йр из из йаАгп и ьт!кА, и, гт+ртспV
ЛКjЛКjoК) |ЧяN Ч-}-си- Н M ясяс
ЛКjЛКjoЖ |ЧяN Ч-}сигН M ясясргие
ЛКjЛКjo(Ц |ЧяN Ч-}сириН M ясясрри
арак ￿
PиряV ЛКjКЖЖКQ M спзп ипл ЧАррси иаи-
кизипл кп.Rип ррсип ипV Dяг сяиил ик и-ря! ип
и кпспй ипV Sи ги бя ypðð V и Фся бии Чясягя-
зи яаАяир+ гяяпсиергип гяаясзАл иа!п сяа-
иь Ап спзп Ап
казар
V
ЛКjjКЖŒ |Ч-}с-гН M гяаясзя
аскет
Чи Pя VQ M рисри яй гизя к яй и ся р
зйьизл бп+ гирисие M аяЧсирир+ зйь гисаи т ри-
пс игя и изп.яр+ кст ие гизя кп аяЧсирир+ п и 
риУ
крзип,
V
ЛКzŒn( |Чя}NргирН M гисаи я
астар ￿
M Eяяк ие Kсип eспк ип пгя M
ипебрачпе ети ￿
якпрп+ ие ириЧА Pгисийл пс-
би я и рV VQVЛКz(Кjk |Ч-}рр-кН M пЧсяь Ае спЧR иг
ас
рпе Péся бV икиRзл ики,ся ииРпQ M иргтр-
ррп Ае икиRзл рт!яРие кй
к, апия
V
ЛК(‹ |ЧяNОН M я ял гтя ип
ЛК(‹n |Ч-е»Н M гтяр+рй
ЛК(‹nj |Ч-}е»-Н M гтя+Риг
ЛК(‹o)g |Ч-}е»и Н M гтя ип
атал
ий PиряV ЛК((КgЭoК M рся!п ипQ M ￿
сражепие
л
Чирял ЧиеV
ЛК((Эn |Ч-рН M рся!яр+рйл Чисир+рй
райтп-ич ￿
M сяеи л сярии!п Ае я У п
,стги я Н+У-ЙисгпV `р ря риьпрги и игпя я
сяеи иркпR прги+гизи зпрсязи приь и и ￿
ля-
ж
ял я гирисиз приг ярри+ги ￿
сиетлй
л ьри гя!пр-
рй
блестяjи
V
Лjog‹( |ЧсяерН M рпрАел ЧпррйРие
ЛnКЖ‹ |ЧиN ьН M й!
акеп ￿
P иV ЛКŒn)Q M ятьие а ягл трря яия-
пзАе я йгисп кй иЧиа яьп ий яи ябии А, ияр-
иррпе я три рпкия ий ртки ии кй и ся!кп ий
éясярпсиV Ниь+У я Чягп п ая!и япррй ￿
сигпаль-
пй гпь ￿
гсяр и и PсяАе Чпсп Q M ии Чпи и Pп-
Ае Чпсп Q M бпряV
ЛnКЖZ) |Чи}Nг- Н M ри я+ Ае и и +л зяйг
иm
.рпгр Pя VQ M ЧУки иа !ясп ие
гияип
V
ЛnnY |ЧиN éН M ийки я ЛnnYЦ|Чи}NéиН M зйриррАе
Fп п кяс яй стя O
итл
аCV Т, пРR яаАяи
O
Ж,к
иCV
Лnn(Эn |ЧиN рН M !тг
апк
я P пзV ЛК)Œ M ￿
скаья
Q M киргял рт!яРяй кй
рикп ий я .УгпV
Лn)Ж‹ |Ч- ьН M ргязпегя
епеmи иар ￿
Péся бV Лn)nYoЖn M ￿
рибль
л ￿
ль-
за
Q M ибил гирисизт спк яа яьп кп п! Ае ярR!л
итьярп+ кп п V
Лn)nYo( |Ч-} иéирН M А икял и+аял си ирир+ и+-
ат
Лn)nYoЖoКЭ |Ч- иéи}.Н M ипа Ае
Лn)nYoЖoКjЦ |Ч- иéи}.-сиН M ибил игяая.ппрй А-
и сА.п
Aспксийрип ODигя-Dия ￿
еиериж
ирC ййпррй
сииаикирппз Чпаяги и+ А, ￿
па итки ￿
 и-
Чя+ ие риррпзп ODигя-DияCV
ЛnИnjКgn |Ч-}-сик!Н M яириг
иж,
рпсий Péся бV ЛojZ«(njonQ M Упис Ап иакп-
ий иа пкся ибп А, зярпсияиV
ЛojZ« |Чи}N!тN Н M Чпакпт.гя
айк ￿
Pи з п иУ ЧяегпсиQ M -ри т!п п ￿
иелси-
е
л и пРR и п яризиЧи+V
ЛoŒn |ЧяегН M пирипк
илль ￿
Pиак пярV Л«ЭЭК M пьяр+л кигтзп р р пья-р+УQ M GШл OпигиЧсиря ии и сйкп кст и, ррся л
ирси й.и, я ирягри ргтУ сяитУ риррпзтл
рект закпа
л прR Ае сяирп+рриз ии ьп-
из ясязп ряV
ЛoЭЭ |ЧиН M аяги исипгрл Чи+
искиит ￿
Péся бV ЛozЖ«o(л ир иряV ЛozЖZ((n M пьR -
Ае кя!кАQ M ги кирпсргип рпрри и ги кирпсргие
,пЧл си ирип Ае иа зтгил ря,яся и йибV
ЛozЖ«o( |Чи}ргирН M рт,ип пьп +пл гспгпс
лап
исия ип Péся бV ЛЭК)Ж‹ojQ M гсяргиспзп -
яй иЧсяЧиргя сиктгря гийргиз ии ясизV
ЛЭК)Ж‹ |ЧяN ьН M иЧясияр+ PииРиQ и р изяр+ .п-
т,т
лапк ￿
Péся бV ЛЭК)Ж M ЧпАел ￿
чистй
Q M ￿
пеза л-
пеппй
зягпр кигтзп ряV
ЛЭК)Œ |Ч- гН M ьиррАел паяи п Аел тррие
леп
пс M сиЧисл спк яа яьп Ае кй ￿
ерее-
ииапия
л аЧия ий и иазп+ьп ий сиктгриV
ЛЭn)k |Ч- кН M рзпр+л рзп.ияр+

т
л
+
б
я PЧпистрV M гясри.гяQ M пгирисАп икА
ииРпел я ряг!п спкзпрА
ар
иик ие éисзАV
ЛЭZЛ |ЧиЧН M гяйл .ясиг
Л«ЭЛ |ЧяЧН M язиьгял тгиибя
лк ￿
M псяй ьярр+ рирря А, рил иЧиа яьяУ-
Ряй OЧигисииь АеCл ии тгяаАяУРяй я ри ии
и ип ир и.п ип г
блкирике
P ясV ЧигиррQVЛЭZЖŒ |ЧигН M сп сякял сп ся!кяр+
лп
и Péся бV ЛЭZ)ko)Q M ￿
белк,рй
л рпри-ст-
рАел
сиетл
ииирАе зт!ьи яV
ЛЭZ)k |Чи кН M ЧпигтсАел рпрАе
л,
Ае рА Pиа Kя пийQ M и рА пл А.пк.пз
иа ии ип ий сикирпйзл ися.пз р сикирп+-
ргиз кизизV O УЧиз ртьяп M ￿
криь ￿
ик яV Т ￿
р-
сти
ри,ся йпррйV
ЛЭZZk |ЧякН M гси+л сикл сикрри
р
и M рязпб кизя. пе ри +ил
кабап
V
ЛZКj |ЧиN Н M гяЧя л ,сйг
т ￿
P икпсV ЛZZ( M ￿
лка
Q M пЧи+.ип зирис ипл
ястр ип ии спЧ ип ртк иV
ЛZК( |ЧитрН M икгял .Угя
ŠZ(ZjЛZК( |зи}тр-ЧитрН M зирис яй икгя
б
сиг M ￿
крткая стрижка
л си гирисие рпспки
ирряйУррй ррийьип иирАV
ЛZЛ |ЧиЧН M гисиргяй ррси!гя
йл
пс M тррсиерри кй итьп ий исйьпе икА
P
ки ятка
Q M р изиР+У ясял си,икйРп и и рстЧязл
сярии!п Аз трси спапстясяV
ЛZoЭ |ЧиеН M гипр+
Kси
бп
А Pя V n«jZЛZ)kzQ M ￿
блига ии
л Ат-
Рп Ап яУрпл ййУРперй и иррся ие кй -зи-
рп ряV
ЛZ)k |Чи кН M иЧи ябий,з
я PрУсгVQ M ￿
с иртпй па итк
л си ирип Ае
иа сирял спь пие ии ирй ие зтги ряг !пл гяг иил
и ри+ги Чпа ,зпйV ,тая рикпс!ир NM{ж рисряV
ЛZZn |ЧтN аН M риср ие яириг
,липг ￿
Pя VQ M рисри яй ￿
игра
л бп+ гирисие
M рЧир+ зп +.из гииьпрриз ￿
ари
л тргяпзА, и
кпспй ие киси!гп- яррит р Чисрязил яиЧи+.пп
ьири éи тс-гп пел сяррряп А, испкпR из
исйкгп я рпбия+ ие иРякгпV
ЛZlЭo)g |Чи}ти Н M и ся .ясА
ЛZlЭ |ЧитН M .яс
йmреп
=
р,г (еи,ки)
ЛZЦYjon)k |Чи}еéс- кН M кст Pкпт.гиQл УЧи иг
рекет
А M прTRз Ап тррсиеррял гисспгристУ-
Рип ии!п ип атЧи си яст.п ий, сигтряV ,сп-
гпр изппр яал гирисиз си,икир ясй!R яй исри-
ки риьпргяй кт я P
скба
QV
ЛjКЖŒn( |Чс-}гирН M ргиЧгя
рейп
-си M зпррил кп зи! и аясяЧиряр+ кп + и
рииз риЧррп Аз
,
изV
ЛjКo) |Чс-е Н M зиа л тз
ЛjКo)Ц |Чс-}е иН M тз Ае
реп ￿
M рияс Ае а яг Pиа яья+ и OА!!п Ае
а ягCл А!!п ип ￿
клей ￿
PиЧАь и я ргирпQл рис и-
яй зясгял .исиги иапрр ип рис иип изй гизя ии
Pриясял трт иQл ии!ирп+ и ийУРпп я сптря-биУ гизя ииV
ЛjК)k |Чс- кН M гпези
раиаа ￿
Péся бV ЛjКИКknQ M игяа яйл п гизАр-
п яй ,сяЧсирр+л А,икгял
хиастисти
V
ЛjКИКkZ |Чс-я}NкитН M ,яррирри
раи
Ае Péся бVQ M иря! Аел ￿
,жести
п Аел зи-
икбпярАеV
ЛjКИn |Чс-еН M ,сяЧсАел рзпАе
ЛjКИnjЦ |Чс-}е-сиН M ,сяЧсирр+л зт!прри
раи
и PиряV ЛjКИozzoŠZQ M Ася!п ип икиЧсп ийW
спир,ик иV
ЛjКИ«jК |Чс-еУ}-с-Н M ириь ип ири п ип
,тербр
P пзV w«((njЛjZ( M
хлеб
р
асл
QV
Л«((nj |Чя}р-Н M зяри ЛjnКk
|Чс-кН M ,пЧ
,игрRсА ки! А ррси и рпкияр+ гизя кяз
спéпсиN п ярягияр+ рипс игя ирп гизя к
O
брейк
C Pсяаиерир+Qл OрриCV
ЛjnКŒ |Чс-егН M спсАяр+л ятая
риз ￿
Péся бV Лjozn M R гие прпсигQ M ￿
сиежий
л
рхлапй
прпс я Чпсп т зисйV
ЛjnnЦ |Чси}NаиН M рп!иел си,як Аел прсп Ае
риар
й P пзVQ =
иииарпя
V
ЛjnlnjЦ |Чст}N-сиН M ииясп Ае аяикл иияс й
Лjnlnj |Чст}N-Н M иияс
Лjnl |ЧстN Н M ясир+ иириm
и Pя VQ M ￿
краткая ￿
ррспья иéибия+ А,
иб р спкрряирпйзи рспкрр зярриие и éисзя-
бииV
ЛjonY |ЧсиN éН M гисиргиел яги иь Ае
риллиапт ￿
Péся бV ЛjoЭЭК)( M ￿
блестяjий
Q M язяал
гирисизт ирспкрриз иЧсяЧирги сикя я рпбия+-
яй éисзял зягризя+ и АййУРяй пррпррп Ае
блеск
гяз йV
ЛjoЭЭoК)( |Чси}и- рН M ЧпррйРиел рипс.п Аел п-
игип Ае
ЛjoЭЭoК)Жn |Чси}и- рН M Чпргл пигипип
рйл
пс Pя VQ M зйр ие бАR иг иасяррп {I
ртриг P!ияй зярря UлNMUл{ г QV Мйри Чсиепси ьяРп
рп и ири+атУр кй
жарки
V
ЛjZoЭ |ЧсиеН M !ясп ип зйри
ра,зер ￿
Pя VQ M си сязз ип иЧпрпьп ип кй
рстра
пЧряериV
ЛjZlznj |Чся}та-Н M си сяззя сирзирся
ЛjZlzn |ЧсятаН M сирзирсл сирзярсияр+
р,тал
+ Ае Péся бV Лj«( M ￿
гр,бй
л пирRря Аел
рАсиел пиЧсяЧиря АеQV Eяизррия и иа иак п-
яри рги и Лj«(КЭoz O
жесткий
л псииз АеCл ир я-
ри рги и сия ярп+ и и Лj«(«z Oртиел ЧпррзАрп -
Аел псяатз АеC и ртРпррирп+ и и Лj«(«Š O пся-
атз ип !иир ипCV
Лj«(КЭ |ЧстN рН M стЧАел !прригиеЛj«(КЭo(Ц |ЧстN р-}ириН M !прригирр+
,капьер ￿
Péся бV ЛZ«ЖК)onjzQ M зисргип сяаЧие-
иги P
ират
Q M ypðð Vл иЧир ия.ипрй я иррсия,
Oпрр-Т кии и яякя.ип я рис иАп рткя и иря -
ргип гии ии зпсигпV
Л«ЖЖК)nnj |Чяг- и}-Н M исяр
 иергие ￿
б,ль
ки M рряси яй Чиебияй риЧягял
Апкп яй  ии кй рсяи ￿
бк
иV O U8L V -ря
зяисипгярп+ яй аяЧяя ЧАя аяспРп я аяги-
изV
Л«ЭЭ |ЧтН M ЧАгл Чтеи
ли ￿
Péся бV ЛZЭoknл ир спьV M зпрярп+ ип ги+RQ
M зпрписW ипсЧииаисия ип испкпп ип и иь-
и и яризиЧийл пкR ип !тс яиррязи и ярри-
биябии р
,лей
V
Л«ЭЭn( |Чт}ирН M тй
а
пс M - пс ии иРяУРпп тррсиерри яризи-
Чий я ртьяе R ги и
,ар
я си
стлкпиепии
V
Л«Šm |ЧязН M ткясл рриг ип ипл ткясйр+л .и.гя
Л«ŠmЦ |Чя}зиН M т,яЧиррАел рсйргие
,й ￿
P иV ЛZnoQ M ри я+ Ае ияигл Чиьи иг
ии кст ип ￿
лаиаkjее ￿
P я йгиспQ M сиририЧп ип
кй иЧиа яьп ий ирзпил зпрря сАЧябгие рпри и сV
Л«ZЦК)( |Чи}е- рН M ятьие
Л«ZЦК)ЖЦ |Чи}е- риН M ятьпрр+л ририЧ ирр+ кпс-
!яр+рй я ипс, ирри икАКабип
я Péся бV ЖКЛo)nQ M пЧи+.ип иркп+ ип и-
зпРп ип éисзп Чткиьги кй сяаиь А, якиЧ и-
ррпеV
ЖКЛo) |г-}Чи Н M гяУрял ряи л кизигл гиррпк!л ,и!и-
я
Кабипет ￿
Péся бV ЖКЛo)n(Q M ясяк яй зпЧп+ и-
кп ￿
каmчика с ииижпи яjичкаи
л иЧАь и ая
ррисгязи кпспбW ийияр+ -и,т ЧясиггиV
ЖКЛo)n( |г-}Чи -рН M .гяé р Аки! Ази йРигязи
Кальк,лят
ис PярV ЖКЭЖ«ЭК(Zj M рьRрьигл рьприикQV
Gии сиир,икир ир я ия ЖКЭЖ«ЭZ O
считаk
л ￿
-
считиаk
Cл гирисАе риУ иьпспк+ сиир,икир ир
рия ЖКЭЖ«Э«z Oгязп.пгC Pгязп.ги ири+аияир+
кй рьRряQV
ЖКЭЖ«ЭК(n |г-}геУ-ерН M Аьирйр+л икрьирАяр+л
сяррьирАяр+
ЖКЭЖ«Э«z |г-}геУ-рН M ирьирп ип
ЖКЭЖ«ЭК(oZ) |г-геУ-}е. Н M иЧктзАя ипл сяазА.-
п ип
Кл
-бп рс M бп рс иЧсяЧирги ￿
телеmппх зип-
ки
V
ЖКЭЭ |гиN Н M аи ир+л рппéи Ае аи иг
Калриm
пс PярV ЖКЭZj M ￿
те л ￿
и YnjZ M пртQ M си-
Чис кй я спя ий иакт,яV
ЖКЭZjoYoЖ |г--си}éигН M рпиие
Dи и
 ератр ￿
M ьпипгл р изяУРие éи+з я ￿
ка-ер,
V
ЖКŠnjКŠК) |г-}з-с-з- Н M ипсярис
Ке
и Pя VQ M пр ие ￿
лагерь ￿
кй яриртсирри р
яяргязи ии кизигязи R ги и рия и зпррязи кй
стяпки
яризиЧипеV
ЖКŠm |г-зН M ррий гял я пс+л зпрри сияя
Ка апия ￿
Péся бV ЖКŠmКg)n M ￿
х
Q M сйк ип-
сябие и ЧипА, кперриел ясяп А, я кирри!п-
ип испкпR А, аякяь ие АV
ЖКŠmКog) |г-з-}е Н M гязя ийл и,ик
Кп
рпсА PярV ЖZ)znjИZ M ри,ся йУQ M ая ири-
п Ап сиг иРпАп сиктгрАл изпРR Ап кй
спки,ся п ий ир исьи я т,и аягсАрАпл аяяй -
Ап
жестяпе бапки
V
ЖК) |г- Н M ги рпсисияр+л !пррй яй Чя гя
ЖК))njЦ |г-} -сиН M ги рпс Ае аяик
Капел
йЧс PярV ЖК)knЭК M рпьяQ M кпгисяри яй
икррягя р сяапрп ийзи кй прги+ги,
сиечей
V
ЖК)kЭn |г- кН M рпья
Ка
У.и Péся бV ЖКm«Ж‹Z)Q M кпря+ икп!кА и-
кп гспйРп ирй г исирт ии и и тЧися P
пакика ￿
я
иитQV
cap
n |г-еН M ягикгя Pр гяУ.и изQ
К,рьер ￿
Péся бV ЖZ«jjonj M Чп т и ярV Ж«jz«z M ЧАрр-
си ки яр+рйQ M ьпипг ии гизя ийл я изяпзяй
кй кирряги рииЧРп иел ирпзл и ие гисспри кп -биил я ряг!п пЧи+.и, спкзприV
ЖКjjonj |г-}си-Н M ири+Риг
ЖКjjЦ |г-}сиН M ирир+
Карт
и PярV ЖКjZ(К M ￿
ркиь
Q M ￿
жТлт-рапже-
ий
и зп рV
ЖКjjZ( |г-}с-рН M зисги+
ЖКjjZ(Ц |г-}с-риН M сА!ие
Кейс
=
чеап
V
ЖКzn |г-ерН M ьпзикя
Кейтер
и Pя VQ M игяая ип трт и ис я иаябии
иря ий рирстк иги спксийрие и ис я иаябиеV Ня
сягригп ик гперпси из иксяатзпяпррй п ри+ги
стаика ￿
и си ирип ип иРил и и иЧрт!ия ипV
ЖК(nj |г-}ер-Н M ирряйр+ сииаиУ
ЖК(njnj |г-}ер-с-Н M ирряРиг сииаии
Целибат ￿
PярV ЖКnЭoЛК(«z M ￿
безбрачие ￿
зт!ьи Ал ир
ЖКnЭnЛz M п!п ярАеQ M иЧйаярп+ ип ЧпаЧсяьип гяри-
иьпрги и кт,ип рряV ЦпиЧяр пкR yð V
ЖnЭoЛК(n |р-}иЧ-рН M кя.ие иЧпр ЧпаЧсяьийл ,ии-
ррие
Цептриm,га ￿
PярV Жn)(j«Š M бп рс и Y«gК M Чп рриQ
M яясяр кй сяакпп ий рзпри PрАтьи, рп ии
!икгирриQ M я рирря Ап ьярри кперрипз ￿
ептр-
бежпй
риАV
Жn)(joY«gКЭ |р- рсиéеУ}N Н M бп рсиЧп! Ае
рертиmикат ￿
Péся бV Жnj(oYoЖК(л ир иак пярVznj(oYoЖZ M ￿
,стиеряk
Q M кигтзп рл ткиррипсйУРие
рир ии и ие éягрV
Жnj(oYoЖК(n |р-ри}éиг-рН M рикпрп+рри
Жnj(oYЦ |рR}NриéяеН M ткиррипсйр+
Шапс ￿
Péся бV Ж‹К)ЖnQ M триипл гирисип иЧпрп-
ьир трп,л ткяьт Pси пгирисие кии
риск
яQV
Ж‹К)Жn |ьяN рН M сирг тр+
Чартер ￿
Pя VQ M ки иис зп!кт якп+бпз рся р-
иср и и рспкрря и я изярппз я ￿
ареп, ￿
рп и
рся риср и и рспкрря ии п и ьярри я испкпR -
Ае спер ии рсигV
Ж‹Кj(nj |ья}Nр-Н M сигяр
Чат ￿
Pя VQ M иЧРп ип Т рпс прпл ги кя ￿
разгир
пкRррй спя+ из спзп иV
Ж‹К( |ь-рН M Чири й
Ж‹К((nj |ь-}р-Н M Чиряр+
Тияс Ае ￿
чек ￿
M кигтзп рл АкяяпзАе сикябиз
рияся игтярпУл гирисиз тгяаАяпррй ик и ги-
иьпрри сикя и и риясял бп я и тяьп яй ртз-
зя PьриЧА А рR псп
риерили
QV
Ж‹nЖŒ |ь-гН M сипсйр+
Шеm ￿
Péся бV Ж‹nY M яья+ игл яял и!к+Q M ряг
сп!кп яаАяи игии и гизя кисяV
Ж‹onY |ьиN éН M стгиикирп+
Чи
рА Pя VQ M ￿
тпкие к,счки ￿
гясриéпйл иЧ!я-
сп Ап зярпVЖ‹om |ьиН M ри гие гтриьпг Pик!ясп и и гясриéп-
йQ
Цирк,л
+ PярV ЖojЖ«Э«z M ￿
кр,г
л игст! ирр+Q M и ррст-
зп р кй сирия ий игст! иррпеV
ЖojЖЭn |рRN гН M гст
ЖojЖ«ЭКj |рR}Nге--Н M гст Ае
ЖojЖ«ЭКjo(Ц |рRN ге--}сириН M игст ирр+
ЖojЖ«ЭК(n |рR}Nге--ерН M бисгтисияр+л сяРяр+рй
ЖojЖ«ЭК(oZ) |рRге--}е. Н M бисгтйбийл гст иип ки-
!п ип
ЖojЖ«ЭК(ZjЦ |рR}NгеУ-р-сиН M бисгтистУРие
ЖojЖ«z |рR}Nг-рН M бисг
Oрп и АсяРияУр игии 8 ики ￿
итр
триА,
гт+ртс PярV Жo(j«zQN яп+ри л спеéстрл зя кяси л
лип
л Чпс язирл яез и ксV
Жo(joЖ |ри}рсигН M изи Ае
Цииилиз
ябий PярV ЖoИoЭoz M ся!кя ргиеQ M -ря 
-иУбии ьпипьпрги и иЧРпррял си.пк.ие я
рзп т OпсиЧАр изт ясясрртCV
ЖoИoЭon |ри}-яеаН M ркпяр+ ги и-иЧи гт+ртс Аз
Рекла
ябий PярV jnЖЭКŠК(oZ M сизгип иася!п ипл
пикиЧсп ипQ M спрп аий игтярпйл спкTййп-
зяй сикябт и иикт п якп!яРп и гяьпрря п-
Рил ￿
требиапие ￿
иЧ тррся п ии пкирряргил р и!п-
ии бп Ал иазпРп ии тЧАргиV
jnЖЭКoŠ |сиг-}езН M рспЧияр+ иЧсяр иЖЭКoŠ |г-езН M рспЧияр+л рспЧия ип
Клап ￿
P -+ргV ЖЭК)) M ирсАргл иризрриQ M яизп-
ия ип сикя Pсп!п пзп иQ т гп+ррги, ясикил
я Аз иЧсяаиз ися кбпл .иря кбп и яие-
бп Pт-+рбпQV Dя ияй P
бсблеппая
Q M риррпзя
рииь я кй я сяс А, иЧРпррV
ЖЭК))oz‹ |г-} и.Н M иЧириЧп Аел аягсАрАе
«Клик
тр+C зА.гие = ￿
jТлкп,ть ￿
гяи.пе зА.гиV
ЖЭoЖŒ |гигН M РRгяр+л Рпьиг
O yy V Чи+.тУ итйс ирр+ итьии рпс+ и
кй псигиирА, т.пел ии ￿
кли
рАV D зиьгп и и гсп-
йррй р изиР+У ст!и ие аяРRги ии ￿
зажи
А,
и риV
ЖЭom |гиН M ая!изл ая!изяр+
Кекс ￿
PярV ЖZknX M г и яQ M г и ял рирряп яй иа
прги+ги, яиРR А, киРпьпгV Oирпкррии -ри
яая ип итьии г и и иа яистря и пс язп ряV
ЖZknX |ги}тк-грН M рряси яй стгиир+
Киmи
гябий PярV ЖZkoYoЖК(oZ M ￿
систеатиза ия
Q M
тисйкиьп ип и éисзябиил кигтзп ри р сирип и-
пз из т игя+ и и гикял .иéсяV
ЖZkoYЦ |ги}ткиéяеН M сиикир+ риррпзт
Кллабра
ии ирр M спкярп+л ￿
стр,пичаk-
jий с ирагаи
рипе сики АV
ЖZЭЭКЛZjК(n |г--}Ч-с-ерН M рирстк иьяр+ Pр ся изQ
Клла с ￿
PярV ЖZЭЭКmz«z M тя.иел иряЧп.иеQ M -ги изигпN и Ае аярриел ￿
разр,епие
л кп сякябийл
ририЧ Ап сипрри г гяряррсиéиьпргиз ирпкрри-
йз кй ,иайерря ррся АV
ЖZЭЭКmzn |г--}рН M сяаст.п ипл гся,л ст.ир+рй
Кллизия ￿
PярV ЖZЭЭozoZ M рриг ип ипQ M ￿
стлкп-
иепие
л сирииспьипл сяр,и!кп ип и рпсприл а й-
кил ррспзп иеV
ЖZЭЭozoZ) |г-и}! Н M рриг ип ип
Кллки
итз PярV ЖZЭЭZ«o«Š M ￿
разгир
л ЧпрпкяQ M
ик я иа éисз тьпЧ А, ая йрие риррпзп иЧсяаия-
ийл изпУРяй бп+У Айр п ип и иА.п ип а я ие
ррткп риV
ЖZЭЭZ«oКЭ |г-и}тги-Н M сяа иис Ае
Клссал
+ Ае P пзV ŒZЭZzzКЭQ M ￿
грапй
л
и сиз АеV
ЖZЭZzzКЭ |г-и}рН M сизяк Аел ся кииа Ае
Клрит ￿
PиряV ЖZЭZjo(Zл ир ярV ЖZЭZj M бпрл игсяргяQ
M риррпзя риир и.п ие ￿
иетих ￿
ри ил спизтРп-
ррп и !ииириV
ЖZЭZ«j |гя}-Н M бпрл сяргся.ияр+
ЖZЭZ«jnk |гя}-кН M бпр ие
Dт,и Ае ￿
кбайп ￿
зи!пр иьри рRN аЧияр+л .и -
гияр+л
сеииать
л стЧир+ и Азп.ияр+ рпрриV
ЖZŠЛo)n |г-зЧя}е Н M рзп.ияр+л иЧTпки йр+
Кmрт ￿
Pя VQ M ￿
,бпая ￿
иЧрря игял гирисяй
ририЧрртпр
тх
тVЖZŠYZj( |гя}зé-рН M иркА,л игие
ЖZŠYZj(КЛЭn |гя}зéр-ЧН M ткиЧ Ае
«)ЖZŠYZj(КЛЭn |я гя}зéр-ЧН M пткиЧ Ае |«)M = п-Н
Кик ￿
P спьV ŒZŠoŒZzQ M ягрпсл и сяУРие си+л
иаиЧся!яУРтУ ￿
сепе ￿
йп ий !иа и ии и.-
А, УкпеV
ЖZŠoЖ |ги}зигН M рзп. иел Узисирриьпргие
ЖZŠoЖКЭ |ги}зигН M рзп. ие
К ￿
Péся бV ЖZŠŠZknQ M зпЧп+ р Аки! Ази
йРигязи кй ,ся п ий Чп+й и кст и, кизя. и, п-
РпеV
ЖZŠŠZko(Ц |г-зи}кириН M рияс
К,пика ия ￿
PярV ЖZŠŠ«)oЖК(oZ M ￿
сбjепие
л
ереача
Q M сибпрр иЧзп я и éисзябипе риррп-
зпV
ЖZŠŠ«)oЖКЛЭn |г-зеУ}N иг-ЧН M иккяУРиерй псп-
кяьп
ЖZŠŠ«)oЖК(n |г-зеУ}N иг-ерН M пспкяяр+л рииЧ-
Ряр+
К акт
Ае PярV ЖZŠmКЖ(«z M ￿
сжатй
Q M ￿
лтпй
л
Чпа сизп!тргиV
ЖZŠmКЖ( |г-з-}грН M р!изяр+л тир йр+
К лиепт ￿
Péся бV ЖZŠmЭoŠn)(Q M УЧпа ирр+л
лестпе
риял рикпс!яРип
хиал,
V
ЖZŠmЭoŠn)(КjЦ |гизиз-} р-сиН M и,я+ Аел
прр АеК лек ия ￿
PярV ЖZŠmЭnXoZQ M иЧРие ,ясягрпс рп-
ири!п ийл кя Ае ьпипгт
рирй
V
ЖZŠmЭnXoZ) |г-з-}г. Н M бпр ибя
К з
ирис PярV ЖZŠmZzo(Zj M рирряирп+л ￿
счи-
питель
Q M зтаАгя рл ая изяУРиерй риьи п ипз зт-
аАгил ярис
,зкальпх ризиеепий
V
ЖZŠmZzn |г-зи}таН M риьи йр+л иряр+ PзтаАгя+-
ип сииапкп ипQ
К зи
ий PярV ЖZŠmZzo(oZ) M ￿
сстаилепие
л ри-
пки п ипQ M иррсип ип ,тки!пррп и и сииапкп-
ийл ри ярия ирр+ п и ьяррпел иЧтрип яй п и
рикпс!я ипзл ,ясягрпсиз и яа яьп ипзV
ЖZŠmZzo(n |ги}з-аирН M ри! Аел рирря ие
К ресс ￿
PярV ЖZŠmjnzz«z M ￿
сжатй
Q M ийагял
сизп йпзяй р пьпЧ ие бп+УV
ЖZŠmjnzz |г-зс-}рН M ркяияр+л р!изяр+
ЖZŠmjnzzoZ) |г-зс-}. Н M ркяия ипл р!ярип
К ьkте
с PярV ЖZŠm«(n M ￿
считаk
л ￿
ичисляk
Q M
тррсиеррил Аи йУРпп зярпзяриьпргип и и иьп-
ргип ипсябии як ризиязи и кст изи éисзязи и -
éисзябииV
ЖZŠm«(n |г-зеУ}NрН M Аьирйр+
ЖZŠm«(К(oZ) |гизеУр-}е. Н M Аьирп ипл сярьRр
Кп е ия ￿
PярV ЖZ)Жnm(oZ M ￿
пиапие
л риррпзяQ
M испкпR Ае ририЧ и изя ийл рсягриги гяги-
и-иЧи спкзпрял йп ийл сибпрряVЖZ)Жnm(oZ) |г- р-}. Н M и изя ипл и йрип
Кп ерп ￿
Pя VQ M éисзя иЧTпки п ий ￿
ре рия-
тий
л ,ясягрпсиатУРяйрй пки рриз риЧррп ирри и
ги рсийV
ЖZ)Жnj) |г- рR}N Н M спксийрип
Кпкр
яр PярV ЖZ)ЖZjkZ M я,и!тр+ ￿
сгласии
Q M
ри я.п ип зп!кт Aяие *изргиз и гярииьпргиз и-
рткясрризл сп тистУРпп ии!п ип гярииьпргие
бпсги -риз ирткясррпV OпсАп ЧА аягУьR 
UU V зп!кт изпсярисиз OGйРп ие *изргие из-
псииC Bп си,из p и Aяие Dяигрриз ððV
ЖZ)ЖZjk |ги} гиN кН M ри ярип
ЖZ)ЖZjkК)Жn |г- ги}Nк- рН M ри ярипл риирпрррип
Кпи ип
пс PярV ЖZ)ko(oZл ЖZ)ko(oZ)oz M ￿
,слиие
л
риррий ипQ M спк яа яьп кй риакя ий испкпR -
А, триие и рпзпсяртспл я! иррил ьиррирп иа-
кт,я аягсАриз изпРп ииV
ЖZ)ko(oZ) |г- ки}. Н M триипл иЧрря игя
Кп,кт
ис PярV ЖZ)k«Ж(Zj M ￿
рипик
Q M сиик-
иг ипакял я и ял яЧУкяУРие ая исйкгиз и си-
псйУРие ЧипрА т ярря!исиV
ЖZ)k«Ж( |ги} кягрН M пкп ип
ЖZ)k«Ж( |г- кя}грН M сиикир+
Кпmет ￿
PярV ЖZ)YnЖ(«z M иа ирип АеQ M ￿
кп-
итерские изелия
л иа ирийпзАп я ир ип ря,яс-
и-яриь и и рисиял г гирисизт киЧяйУр сяаиь-Ап икА иРпи и рАс+йV
ЖZ)YnЖ(oZ) |г- é-}г. Н M рярри
ЖZ)YnЖ(oZ)njЦ |г- é-}г.- -сиН M ги кирпсргип иакп-
ийл ги кирпсргяй
Кпmесс
ий PярV ЖZ)YnzzoZ M сиа я ипл ￿
ис иеа-
пие
Q M éисзя псиирипкя ий сязгя, испкпR -
ие спи ииV
ЖZ)Ynzz |г- é-}рН M ирипкияр+рйл сиа яяр+рй
ЖZ)YnzzoZ) |г- é-}. Н M ирипк+л сиа я ип
Кпmие
бия+ Ае PярV ЖZ)Yokn)(oК M ￿
иерие
Q M
кипсирп+ Аел п икп!яРие и я.п иУл ￿
секрет-
пй
V
ЖZ)Yokn |г- éя}екН M рииЧРяр+ и рпгспртл кипсйр+
ЖZ)YokК)( |ги} éик- рН M кипсп ип иби
ЖZ)Yokn)Жn |ги} éик- рН M кипсип
Кпm,з ￿
PярV ЖZ)Y«zoZQ M ￿
с,jепие
л риррий ип
пигиррил ррАкяW пигипл псийр ип ии!п ипV
ЖZ)Y«zn |г- éеУ}NаН M псптрАяр+л рЧияр+ р ригт
ЖZ)Y«zoZ) |г- éеУ}N! Н M рзйрп ипл аязп.ярп+рри
Кпгепиал
+ Ае PярV ЖZ) M зпррпл gn)o«z M кяси-
я ипQ M рсик Аел ￿
стиетсти,kjий ,х,
л тзтл
ряя ртV
ЖZ)gn)oКЭ |г- к!и}N и-Н M ик,икйРиел Чиагие и
кт,т
ЖZ)gn)oКЭo(Ц |г- к!иN и-}ириН M р,икрри
Капиm
и+ Pир яая ий ксп п спьV исикя Dии-éи л Мяие аииQ M ,стгипл ррпгиик ип пРп-
рриW ,икир рирря рзииррА, пРпрр ￿
хийпх
кпсп+пV
ЖZ)oYnjZ«z |г- и}é-с-рН M ,ие Ае
Кпnkпкт,ра ￿
PярV ЖZ)j«)gZ M рйаАяУл рипки-
йУQ M риигт ирр+ трииел айрА, и, аяиз ие
рйаил ￿
слжииаяся бстапика
л спзп яй риртя-
бийл ии!п ип пРпеV
ЖZ)j«)Ж(«jn |г- к!я} гь-Н M ррпьп ип иЧррийрп+рр
Кпсепс,с ￿
PярV ЖZ)zn)z«z M ￿
сгласие
л ￿
еип,-
ие
Q M си йрип сп.п ий я ир ип иЧРп и ри ярий
тьярр иги рипРя ий Чпа сипкп ий éисзя+ и и
иирия ийV
ЖZ)zn)z«z |г- р-} р-рН M пки икт.ип
ЖZ)zn)( |г- р-} рН M ри ярипл ри я.яр+рй
Кпсист
п бий PярV ЖZ)zoz(n)(oК M ￿
сстаи
Q M пРп-
ррил иа гириси и рирриир рпиW ррпп + п и ир ирриV
ЖZ)zoz( |г- ри}ррН M риррийр+
ЖZ)zoz(n)( |г- ри}рр- рН M ризпрризАе
o)ЖZ)zoz(n)( |и г- ри}рр- рН M призпрризАе |o)M =
п-Н
Кпслиа ия ￿
PярV ЖZ)zZЭokК(oZл ир ЖZ) PЖ«ŠQ M
зпррпл аяик и и zZЭokZ M тир йУл ￿
,кре ляk
л рся-
РияУQ M тсиьп ипл тгспп ип ьп и-иЧиW ￿
бnеи-
пепие
л риьп ип иркп+ А, ибл стл ис я иаябие
кй трип ий Чис+ЧА ая иЧРип бпиVЖZ)zZЭokК(n |г- ри}ик-ерН M тгспйр+л иЧTпки йр+
Кпс иратр ￿
PярV ЖZ)zmojК(Zj M ￿
загирjик
Q M
,стритель
л тьярр иг ги рисябииV
ЖZ)zmojК(Zj |г- ри}с-р-Н M ая иисРиг
ЖZ)zmojn |г- ря}е-Н M тррсяияр+ ая иисл кперри-
яр+ рииЧРя
Кпстап
ря PярV ЖZ)z(К)z M ￿
стяппй
л пиазп -
АеQ M иррий яй пиьи я зярпзяриьпрги,л éиаи-
ьпрги, и ,изиьпрги, иррпкия ий,V
ЖZ)z(К)ЖЦ |ги} рр- риН M иррий ррил пс ирр+
Кпстит,
ий PярV ЖZ)z(o(«(oZ M тррсиеррил трря и-
п ипQ M ￿
яиляется сстаипй частьk ￿
сяиие ри-
ррпзА ирткясррял иЧякяУРяй Ар.пе Усикиьп-
ргие риие и трря яияУРяй ир иА иириьпргиел
сяиие и -ги изиьпргие риррпз ррся АV
ЖZ)z(o(«n)( |г- рри}ьт- рН M рирря яй ьярр+
ЖZ)z(o(«(n |ги} рриреУN рН M ййр+рйл спкрряйр+
риЧие
Кптакт ￿
PярV ЖZ)(КЖ(«z M сигир ип ипQ M ￿
сиязь
л
аяизикперрипW ри ярия ирр+л рирстк иьпррил
пки рри кперрие ибл стл ис я иаябиел ирт-
кясррV
ЖZ)(КЖ( |ги} р-грН M рйаяр+рйл яери
Кптейп
пс Pя VQ M рря кяср яй Rзгирр+л рт!я-
Ряй кй Чпрряс ие пспиаги стаи сяаиь Ази и-
кязи рся рисряV OпсАп зисп ги рпе псА ЧАисизп п А *иррии U88— V
ЖZ)(Кo) |г- р-}е Н M зпРяр+л рикпс!яр+ рпЧп
Кпте рари ￿
Pя V eZ)(nŠmZjКjЦ kК)ЖnQ M -ри
ясяп ип ￿
сирееппг ￿
ря бял гирисип ир иА-
япррй ик испзп и и я аяяк из Pгярриьпргие
ря пбл к!яа-зикпс Qл и я ирриь из Pби т л ряе баи
бУя +л еи яQ M иргтррря, ки!п ийV
ЖZ)(nŠmZjКjЦ |г- р-}з-с-сиН M риспзп Ае
Кптра е тии ￿
M ￿
ртиизачатчпе ￿
рспкрря
кй спктсп!кп ий Чпспзп ирриV
ЖZ)(jКЖnm(oИn |ги рс-р-}риН M сирииаяьяриь Ае
Кптракт ￿
PярV ЖZ)(jКЖ(«zQ M сизргип яая ип ￿
-
гира
V
ЖZ)(jКЖ( |г- рс-}грН M аягУьяр+ ки иисл си изяр+
я рпЧй иЧйаярп+рри
ЖZ)(jКЖ(Zj |г- рс-}гр-Н M иксйкьигл ирряРиг
Кптра ￿
PярV ЖZ)(jК M сириQ M рирря яй ьярр+
з и и, ри! А, рил тгяаАяУРяй я ￿
ртии -
лжпсть ￿
ии сирииирряп ип и йриУл Ася-
!п изт и рисие ьярри рияV
ЖZ)(jКjЦ |ги} рс-сиН M сирииии! ирр+л пьри иЧ-
сяр ип
O
Кптра
C M -ри O
ртии
Cл я O
ик ия
C PярV koЖ(oZ M
сииа прп ип спьиQ псяасА и рйая я р O
речьk

а яьир…
ЖZ)(jКkoЖ(oZ) |ги рс-ки}г. Н M сирииспьипЖZ)(jКkoЖ( |ги рс-ки}грН M сирииспьир+
ЖZ)(jКkoЖ(ZjЦ |ги рс-ки}гр-сиН M сирииспьиАе
Кптриб, ия ￿
PярV ЖZ)(joЛ«(oZQ M рряси т кя +л А-
яьияпзяй псийрпУ и спзй ие А ярпп и-
пз ая,яьп ие рпссирисииW А п M ￿
с,
л гирисАп
иЧп!кR ип ирткясрри тяьияпр иЧпкирпУV
ЖZ)(joЛ«(oZ) |ги рсиЧеУ}N. Н M и!псрия ипл гяк
ЖZ)(joЛ«(n |г- рси}ЧеУN рН M !псрияр+л кпяр+ гяк
ЖZ)(joЛ«(ZjЦ |г- рси}Че-р-сиН M кпяУРие и!псри-
я ипл а ир
Кптриерза ￿
PярV ЖZ)(jZИnjzoКQ M ￿
с р
Ае ртьяел
исирл сяа и ярипл сяр,и!кп ипV
ЖZ)(jZИnjzЦ |ги} рс-RN риН M рисл киргтррийл ип-
зигя
ЖZ)(jZИnjzoКЭ |ги рс-R}N.Н M рис Аел киргтррии -
Ае
Кпиейер ￿
Pя VQ M ￿
трапс ртТр
л зя.и я псп-
сА и и кперрий кй пспзпРп ий рАтьи,л гтрги-
А, ии .рть А, стаиV
ЖZ)ИnЦZj ЛnЭ( |г- -}е-Ч-рН M п риь Ае рся рис-
рRс
ЖZ)ИnЦ |г- -}еН M пспкяяр+
К
PязпсVл сяа иис ипQ =
ли ейский
V
ЖZm |гиН M иибпергие
*яррис ￿
епг к, рса ￿
Péся бV ЖZ«mnjZznQ M
гспирр+У UM ж сизп йпррй си исАргия ии си-ри яс.и йЧи ил éстгриие ии и кст и, Чипа-
пеV
ЖZmmnj |ги}-Н M зпк+л зпк Ае
Кр ￿
Péся бV ЖZjkn M ￿
иерТика
л ￿
п,р
Q M гстьR яй
ир+ Чи+.ие сиь ирриV
ЖZjk |гиN кН M псRгял . тсл рирряй ррст я
Aи
крп ￿
= !ясп яй ￿
к,к,р,за
V Kки ррп Ае ик
апс ял гирисАе си я спя ии ияпррйV
ЖZj) |гиN Н M гтгтстая
Кр ,с ￿
PярV ЖZjm«z M ￿
си
л риЧся ипQ M риЧся ип
ик исик А, ик иV
Кекс
M
си
аяги иV
ЖZjm«z |ги}N-рН M гикпгр
Кррект
ис PярV ЖZjjnЖ(Zj M ￿
ис раиитель
Q M сяЧир-
иг иакярп+рря ии рии сяéиил аякяьт гириси-
и ,икир ирсяп ип исéи сяéиьпрги, и т гртя-
бии А, и.иЧигV
ЖZjjnЖ( |г-с-}грН M сяи+ Ае
ЖZjjnЖ(oZ) |г-с-}г. Н M ирсяп ип
Крреля ия ￿
PярV ЖZjjnЭК(oZ M ￿
изаисиязь
Q M и-
йрипл ирся!яУРпп яиьип рйаи зп!кт йп ийзил
сибпррязи и ,ясягрпсиатУРизи и, пиьи язиV
ЖZjjnЭК(oZ) |гис--}е. Н M аяизирйа+л риир и.п-
ип
ЖZjjnЭК(n |ги}с--ерН M трря яияр+ риир и.п ип
Кррес п
п бий PярV ЖZjjnzmZ)knZ M ирпьяУл
ирпкизйУQ M аяиз яй
ере иска
VЖZjjnzmZ)k |гис-ри} кН M пспирАяр+рй
ЖZjjnzmZ)ko)g |гис-ри} ки Н M пктРие пспиргт
Крр,
ий PярV ЖZjj«m(oZ M сяаи!п ипл ￿
к,
Q M
ири+аия ип ки! ирр Ази ибязил ьи и игязи
рии, ся и и изиьие бпй, иь и и иЧи яРп-
ийV
ЖZjj«m( |г-ся}рН M икгтяр+л сяасяРяр+
ЖZjj«m(oЛЭn |г-ся}р-ЧН M икгт Ае
Кттп
=
хл
ьяриЧтзя! яй ргя +V
ЖZ((Z) |гир Н M ,ииг
ЖZ((Z)Ц |ги}р- иН M ,игиАе
O
Кптра
C M -ри O
ртии
Cл я O
balaLce
C пспикир-
рй гяг O
иес
Cл Oся и
иес
ипCл а яьир…
ЖZ«)(njЛКЭК)Жn |гя}т р-Ч-- рН M сириипр
Кптрразиека ￿
M тьсп!кп ипл ￿
ртии
икперртУ-
Рпп и иррся изт
 ипаж,
V
ЖZ«)(njnzmoZ)Кgn |гят р-с-}ри- яN !Н M ги рссяа-
пкгя
Кптраmак
ий PярV ЖZ)(jКYКЖ(oZ M ￿
елка
Q M ся-
и яст.п ипл ртр+ гириси и рирряйпр ири+аия-
ип сииапкп ие ятгил ирпсяртсА и иргтрррял
и,ся йпзА, ярисргиз сяизл Чпа сяасп.п ий яри-
сиV
ЖZ«)(njYno( |гя}т р-éирН M иккпгял ики л иккп+-
Аел ики! Аел éя+.иАе
К, лет ￿
Péся бV ЖZ«mЭn(л ир ЖZ«mЭn M ясяQ M пс-и яья+ и рпсзи ии ии рспк ппгиие éся бта-
ргие и-риги M ррсиéял иррсип яй я яс и ￿
риm,-
kjихся и,стииях
V
ЖZ«mЭn( |гя}-рН M сиéзия ип ктрри.ип
Кра
-рпрр Pя VQ M тзА.п ип ирсииапкп-
ип ￿
ржп-трапс ртпг рисестиия ￿
р бп-
+У Айр п ий тси й исп!кп иел гирисАп зи тр
итьир+ п и тьярр игиW
кр,
п ипV
ЖjКz‹ |гс-.Н M яясийл си,ирл сяаЧир+
Жj«z‹ |гся.Н M кяир+л зйр+
Кре ￿
Péся бV ЖjnŠnQ M рякгип ЧУки иа аЧирА,
слиик
V
ЖjnКŠЦ |гси}NзиН M рииь Аел !ис Ае
Криипал
+ Ае PярV ЖjoŠo)КЭozQ M
рест, пй
V
ЖjoŠo)КЭ |гси}зи Н M спррт иг
ЖjoŠn |гсяезН M спрртп ип
Кри т
и сяéий P спьV гсирир M ￿
тайпй
л ргсАрАеQ
M иргтррри ир+зя рпгспр Ази гикязи и и, кп.иé-
сигяV
ЖjЦm(oЖ |гси}ригН M ряи ррп Аел ая якиь Ае
К,льипа
ий PярV Ж«ЭŠn)л сикV якп! Ж«ЭŠo)oz M
пс.и яQ M ￿
тчка
л псиик ￿
паиисег ￿
икTRзял сп-
кп+ и и ясй!п ий сяаирии ьп и-иЧиV
Ж«ЭŠo)К(n |гя}зи -ерН M кирри яр+ Ар.пе риьги
К,льтии
исияр+ PярV Ж«Э(«z M ￿
изелиапие
Q M
сяаикир+л иакпАяр+л АсяРияр+VЖ«Э(oИК(n |гя}ри-ерН M я,яр+л иЧсяЧярАяр+
Ж«Э(oИК(oZ) |гяри-}е. Н M иакпАя ип PапзиQ
К,рср ￿
PярV Ж«jzZjo«z M ￿
бстрбег,jий
Q M рспк-
рри тсяп ий гиз+Урпсиз éисзп ки!тРперй
и -гся т зи ирися ррспгиV
Ж«jzZjЦ |гR}Nр-сиН M Чп Аел ипс, ирр Ае
Касти
я+ Ап трт и = трт и ￿
храпителя ￿
бп А,
Чтзя V
Ж«z(ZkoК) |гярри}тки- Н M ,ся ирп+
Ж«z(ZkЦ |гя}рр-киН M ,ся п ип
Дилер ￿
M ￿
тргий агепт ￿
гст ие гизя иил си-
кяУРие сиа ибт сиктгбиУл гиристУ и аягти
иризV
knКЭnj |ки}N-Н M рис иАе я п р
Дебат ￿
Péся бV knЛК(zл ир knЛК((jn M ￿
с рить
Q M
иЧзп з п ийзи я риЧся иил аярпкя ииV
knЛК(n |киЧ-}ерН M рисир+л иЧрт!кяр+
knЛК(КЛЭn |киЧ-}ер-ЧН M рис Ае
Дебир ￿
Péся бV kéЛК«Ж‹n M сяртр иьяр+ и Чтй-
ир+Q M ьпипгл тррсяияУРие ргя кяА рит пс-
и и пспиаЧт!кп ийл
алкгльпг ьяпепия
V
knЛК«Ж‹njЦ |киЧи}Nь-сиН M +й ррил пиакпс!я -
ирр+
Дебитр ￿
PярV knЛo(Zj M ￿
лжпик
л иЧйая АеQ M и-
бил изпУРпп кп п! тУ ии изтРпррп тУ аяки-
!п ирр+ пспк гспкирисизVknЛ(Zj |к-}р-Н M ки! иг
knЛ( |к-рН M ки
Декла
исияр+ PярV knЖЭКŠZQ M ￿
иразительп
ризпсить х,жестиеппе ￿
сииапкп ийV Bии-
сир+ рис!пррп иV
knЖЭКŠК(oZ) |к-г-з-}е. Н M ,тки!пррп ип ьрп-
ипл гсяр испьип
Деклар
ябий PярV knЖЭКjК(oZ M ￿
заяилепие
л иапРп-
ипQ M иéибия+ ип ￿
ризглаепие ￿
ирткясрризл
ясрипел зп!кт ясик Ази ис я иаябийзи ир и А,
си бииV
knЖЭКjn |киг-}-Н M аяййр+л сииа я.яр+
Дек ресс
ий M ЧАррсАе псп,ик иа рспкА р Чи-
пп Аригиз кяп ипз рспкт р Чипп ￿
пизки аи-
лепие
V
knЖZŠmjnzz |киN г-зс-}рН M р и!яр+ кяп ип
Декра ия ￿
PярV knЖZjZ M ￿
,крааk
Q M иéисзп-
ип рбп Ал ирриакяУРпп р изиР+У !ииири иЧ-
рря игт кперрий рпгрягйV
knЖZjК(oZ) |к-г-с-}е. Н M тгся.п ип
knЖZjК(n |к-}г-с-ерН M тгся.яр+
knЖZjК(nk |к-}г-с-ерикН M тгся.п Ае
knЖZjК(Zj |к-}г-с-ер-Н M зяйсл иЧиеРиг
Декре
р PярV knЖjn(«Š M тгяал ￿
стапилепие
Q M я-
изп ия ип сяии и ягряV
knЖjnn |кигси}NН M ирря ийр+Де,к
ий PярV knk«Ж(oZ M Апкп ипQ M псп,ик ир
иЧРп и г ьярр изтW Oзприк ЗизряC M ги кя я ир ип
рп, кя А, ￿
тбрасиаkтся ￿
пик,икйРип ясия -
рА и ирряйпррй ри+ги рязАе псийр АеV
knk«Ж( |кикя}грН M Аьиряр+
Деmлт ￿
Pя VQ M ￿
пеи лпепие бязательсти ￿

иасярт аяRз А, рспкррV
knYК«Э( |киéи}NрН M п Аи йр+ рии, иЧйая-
рп+рр
Деmект ￿
PярV knYnŒ(«z M иаTй л пкирряригQ M при-
ирпрррип сиктгбии рспЧия ийзл трря ип Аз
ги ррстгрисргие кигтзп рябипеV
knYnЖ(oИn |киé-}гриН M припс.п Аел пирся-
Ае
Деmи и
р PярV knYoЖo( M пкирряRрQ M ￿
пестатч-
псть
рспкрр рся п ии р пиЧ,икизАз тси пзV
knYoЖon)( |киéи}. рН M пкирряУРие
knYoЖon)ЖЦ |киéи}.- риН M п,яргял пкирряриг
Деmипи ия ￿
PярV knYo)o(oZQ M гсяргип ￿
 реелепие
гяги и-иЧи и йрийV
knYo)o(oZ) |к-éи и}. Н M испкпп ипл ригия ип
knYo)o(n |к-}éи -рН M испкпR Аел риь Ае
knYo)n |киéя}е Н M испкпйр+л ,ясягрпсиаияр+
o)knYo)o(n |и к-}éи -рН M писпкпR Аел пйр Ае
|o)M = п-Н
Дегепера ия ￿
PярV kngn)njZ M ￿
иржаkсь
Q Mт,тк.п ип ррсип ий ис я иази и рся п иУ р
спкАктРизи игип ийзиV
kngn)njК(oZ) |кик!- -с-}е. Н M Аси!кп ип
kngn)njК(n |кик!-} -с-ерН M Аси!кяр+рй
Dяи.я O
delete
C ￿
,аляет ￿
ризи рсяя ир гтс-
рисяV
knЭn(n |кии}NрН M ткяйр+л т иьри!яр+
Деликат
Ае Péся бV knЭoЖК(Q M п!иАел спкт-
спкирп+ Аел зй гие иЧсяРп ииW ￿
затр,питель-
пй
л рспЧтУРие ирриси! и и и рягриь и и ир и.п-
ийV
knЭoЖК(n |к-}иг-рН M аярстк ирп+ Аел РпгириАе
Делиита ия ￿
M исртя+ ип ￿
риеепие грапи-

я гясрпV
knЭoŠo(К(oZ) |киизир-}е. Н M испкпп ип ся ибл
спкп
knЭoŠo( |кии}зирН M испкпйр+ ся ибАл сяазп!R-
Аяр+
Лkкс ￿
Péся бV Э«Xn M ￿
рскь
л пигипипл ир ярV
Э«X«z M А. ирр+Q M иЧиа яьп ип сирги. и иЧистки-
я А, зя яаи ил ирри ибл гтпл гяУрл пгирисА, ри-
ясиV
kn Э«Xn |кия}грН M сирги. Ае
Э«Xn |тN грН M сирги.+
Э«X«jЦ |я}г.-сиН M сирги.+
Дапт
ирр Péся бV kn)(oz(nQ M атЧ ие сяьл п изпУ-Риел ириьип ир рризярии ял Ар.п и рпбия+ и-
и иЧсяаия ийV
kn)(КЭ |к-} рН M рризярии иьпргие
kn)( |к- рН M АЧии я
Де рта ия ￿
PярV knmZj(К(oZ M иа я ипл ￿
сслка
Q M 
т ии из сяп Фся бии ypððð—yðy V ррАгя сп-
ррт иги аязисргип гии ииV
knmZj(nn |киN иN ри}NН M риря Аел Аря Ае
knmКj(«jn |кия}Nь-Н M ирTпакл ирсяп ип
knmКj( |кия}NрН M ирсяйр+рйл тпа!яр+л игикяр+
Де иля
ий M
,алепие илс
V
knmoЭК(n |к-}и-ерН M ткяйр+ иирА
Де ,ля
ий M ￿
,епьепие ￿
ьирп ирри ￿
паселе-
пия
knmZm«ЭК(n |киN и}еУ-ерН M ригсяРяр+ ярпп ип
Де зит ￿
PярV knmZzo(«Š M пР+л иркя яй я ,ся-
п ипQ M кп п! Ап рспкрря ии бп Ап Чтзя ил ир-
кя Ап
иклачик
из я ,ся п ип Чя гV
knmZzo(Zj |кии}аир-Н M гякьиг
Де зитарий ￿
M рпбия+ ип ￿
храпилиjе
л иЧист-
кия ип и кииктя+ Ази рпеéязил гирисАп ир-
и+атУррй гип рязи Чя гя р бп+У сяазпРп ий 
и, бп иррпе и кигтзп риV
knmZzo(ZjЦ |кии}аир-сиН M ,ся ииРп
knmZzo(КjЦ |кии}аир-сиН M ,ся ирп+
knmZzo( |кии}аирН M иркяяр+ я ,ся п ипДе ресс
ий PярV knmjnzzoZ M икяп ипQ M ￿
,гпе-
тТппе
л
аилеппе
ри,иьпргип риррий ипV
knmjnzz |кис-}рН M икяйр+л т пряр+
knmjnzznk |кис-}ррН M икяп Аел т ААе
knmjnzzo)g |кис-}ри Н M пртРие
knmjnzzoИn |кис-}риН M пртРиел риргиАе
Дерииатии ￿
Pя VQ M ￿
ризипе ￿
éи я риАп
и ррстзп рА M é+УьпсрАл éисяскАл ибии Ал ри-
Ал ири+атпзАп ркпгя,л п рйая А, ясйзтУ
р гтпе-сикя!пе зярпсия+ А, ии éи я риА,
ягрииV
knjoИК(oИn |киси}-риН M сииаик Аел рисиь Ае
Дера
рии ий P спьV knjŠК M ￿
кжа ￿
и ЭZgZz M тьп ипQ
M иркп зпкиби Ал иатьяУРие Чипа и ги!иV
knjŠКЭ |кR}Nз-Н M ги! Ае
Дестр,ктии
Ае PярV knz(j«Ж(oZ M яст.п ипQ M ,я-
сягрпсиатпр ьри-иЧи гяг ￿
разр,ительпе
л яст.я-
УРпп трря ип Ае исйкигл ри!и.ипрй исзАV
knz(j«Ж(oИn |киррся}гриН M сяаст.ирп+ Аел спк-
Ае
knz(j«Ж( |киррся}грН M сяаст.яр+
knz(j«Ж(oZ) |киррся}г. Н M сяаст.п ипл т иьри!п ип
Детект
и PярV kn(ngZ M сяргсАяУл сяаиЧяьяУQ M
рАРигл
слеиатель
V
kn(nЖ( |кир-}грН M сяррпкияр+ Pспрртп ипQ
Деткси
гябий M -ри сибпрр Апкп ий иа ис я иа-зя спк А, пРпррV
kn(ZXoYЦ |киN ри}гриéяеН M иьиРяр+ ир йкиирА, п-
Рпрр
Деиел епт ￿
Pя VQ M тсяп ип пки!изи-
рр+Ул ррсиирп+рриз р бп+У ￿
разиития ￿
и иА.п-
ий бп ирри иЧTпгряV
knИnЭZmŠn)( |ки-}-з- рН M сяаирипл сиррл сп-
ат+рярл сяасяЧиргя
knИnЭZmnj |ки-}--Н M аяррсиеРигл сяасяЧирьиг
knИnЭZm |ки-}-Н M сяаияр+л сяасяЧярАяр+
knИnЭZmo)g |ки-}-и Н M сяаияУРиерй
Диаапт ￿
P пзV ДoКŠК)( M ￿
алаз
Q M ик и иа яизп-
ия ие язяаяV
koКŠZ)k |кя}е-з- кН M язяа
Диmm,з
ий PярV koYY«zoZ M ￿
рас рстрапепие
л сяр-
рпгя ипQ M аяиз ип си иг ип ип рисигяряУРи,-
рй пРпрр кст кст яV
koYY«zn |киéеУ}NаН M сярсиррся йр+л сяррпияр+
Директ
ис PярV kojnЖ(Zjл ир kojognjn M Асйзйр+л
па раилять
Q M яья+ игл стгиикирп+ тьсп!кп ийл
спксийрийл тьпЧ и и аяпкп ийV
kojnЖ( |к-с-}грН M пирспкррп Аел сйзиел я-
сяйр+л кяяр+ тгяая ип
kojnЖ(oZ) |к-с-}г. Н M стгиикррил ясяп ип
o)kojnЖ( |и к-с-}грН M псйзие |o)M = п-Н
Дискпт ￿
Pя VQ M ￿
скика ￿
р трря ип ие ся ппбп А риясяV
kozЖZ«)( |ки}ргят рН M ргикгя
Дискриипа
ий PярV kozЖjoŠo)К(oZ M ￿
различепие
Q M
тРпзп ип ии и.п ип ся ик и, -ги изиьпрги,
ртЧTпгри P ирткясррл спксийриел ся!кя Q рся-
п ии р кст изи Чпа аяги А, я ри ир ия иеV
kozЖjoŠo)К(n |киргси}зи -ерН M Акпйр+л сяаиьяр+л
ириьяр+
Шеиел
Уся Péся бV Ж‹nИnЭ«jnQ M тррАпл Чте и сяа-
сир.ипрй иирА я иипV
koz‹nИnЭЭnk |ки.-}-кН M сяррсRя Ае
Дезиптегра ия ￿
Pир éся бV ирсибярп+ ие ьяррибА
knz и ярV
o)(ngnj M бпАеQ M сярякп ип ии ￿
разлжепие е-
лг па сстаипе части
V
kozo)(ngjК(oZ) |кири ри с-}е. Н M сяаи!п ип я ри-
рря Ап PьярриQл сяряк
kozo)(ngjК(n |кири} ри с-ерН M сярякяр+рй я рирря-
Ап PьярриQ
Дис ерсия ￿
PярV kozmnjzoZ M сяррпй ипQ M зярпзя-
риьпргие ррярирригп и рписии псийр иррпе яиЧипп
тирспЧирп+ яй зпся ￿
рассеииапия
л ри прр+ ирги-
п ий ир рспк п иV
kozmnjzn |кирR}NрН M сяррпияр+л сяррпияр+рйл сяа-
и йр+
Дис лей ￿
M тррсиерри иатя+ и и ириЧся!п ийи éисзябиил я -гся п гириси и ￿
епстрир,ется
бпр ип иаиЧся!п ипV
kozmЭКЦ |кир-}еН M кпзи ррсисияр+ P ирси пQ
Дис зи ия ￿
PярV kozmZzo(oZ M ￿
рас лжепие
Q M
сигяа и иергяз пспк Чипзл иая яУРие исйкиг
пспки!п ие и сярии!п ий ьяррпе иерг ки яья-
я рся!п ий и и зпсп п и сяаирийV
kozmZzo(oZ) |кир-аи}. Н M сярии!п ипл сяазпРп-
ип
kozmZzn |кири}таН M сяррряйр+
Дис ,т ￿
PярV kozm«(n M ￿
бс,жаk
Q M тьR Ае ￿
с р
л
сп ийл риррйая ипл яр яй аяРиряV
kozm«(n PкиреУ}NрН M иЧрт!кяр+л киргтрисияр+
kozm«(КЛЭn |киреУ}Nр-ЧН M рис Ае
Дистап
ий PярV koz(К)(oК M сярррий ипQ M ￿
расстя-
пие
зп!кт ктзй т грязи киси пV
koz(К)( |ки}рр- рН M иркяR Аел я,икйРиерй я гя-
гиз-иЧи сярррий ии
Дистрибьkт
ис Pя VQ M ирияй ис я иаябийл ги-
рисяй аягтяпр и ￿
рас рстрапяет ￿
 сп ии п сиктг-
биУ испкпR ие éисзА ир рип и изп и и ая рие
рьRрV
koz(joЛ«(n |киррси}ЧеУN рН M сярспкпйр+л сяакяяр+л
сярсиррся йр+
koz(joЛ«(oZ) |киррсиЧеУ}N. Н M сярспкпп ипл сяр-
сиррся п ипл сяазпРп ипДайи
и M -ри ягри Ае ик иркА,ял рйая Ае р
гр,жепияи и,
и яя ипзV
koИn |кяеН M Асйр+ икт
Дииерсиmика ия ￿
Pиак пярV koИnjzoYoЖК(oZ M иазп-
п ипл ￿
разпбразие
л ир ярV koИnjz«z M сяа Ае и YКЖoZ
M кпяУQ M ррсярп ий тзп +.п ий сиргя éисзА и-
рспкрриз сярспкпп ий и пррибие и кст и, сп-
ртсри зп!кт прги+гизи ясяп ийзи кпйрп+-
ирриV
koИnjzoYoЖК(oZ) |кяеRN риéиг-}е. Н M сяа ииЧсяаип
koИnjzn |кяеR}NрН M сяа ииЧсяа Аел сяаиь Аел сяа-
ири Ае
koИnjzo(Ц |кяеR}NририН M сяа ииЧсяаипл сяа иик-
ирр+
Диии
п кА M ьярр+ ьиррие сиЧАил сярсп
елТп-
пая ￿
зп!кт тьярр игязи Pякп+бязиQ M риирпр-
ррии р кипе и, тьяррий риЧррп из гяиряп
спксийрийV
koИokn |кия}екН M кпир+ P я ьярриQ
Дипир
ияр+ Péся бV kZŠo)njQ M спиЧякяр+л
гс стииать
л ЧАр+ ир и АзV
kZŠo)К)Жn |ки}зи - рН M ирикррил ий ип
kZŠo)nnjo)g |кизи и}-си Н M ярр Ае
Д,бль ￿
Péся бV kZ«ЛЭn M ￿
ийпй
Q M рпсзи л ти-
рспЧй.иерй ypð—ypðð V си яс+исия из и-
рисп ии гягие-иЧи пЧи+.ие +прАVkZ«ЛЭn |кяЧН M яс Аел ткип Ае
Дре
яр+ M ЧАр+ риррий ии итр ял пгспги
ряр+V SсRзА M
сп
л сRаАл икп ийл
ечт
V
kjnКŠ |ксиN зН M ри л зпьрял икпр+ ри л зпьряр+
Дрел
+ P иV kjoЭQ M сть яй зя.и я кй ￿
сиерлепия
ирпсрриеV
kjoЭЭ |ксиН M рпсир+
Д,ал
иаз PярV k«КЭoz M ￿
ийстиеппй
Q M éиириé-
ргип тьп ипл ир,икйРпп иа сиа я ий ся ися А-
зи кт, яья M кт,я и зярпсиил икпя+ и и и зярп-
сия+ и иV
k«КЭ |кеУ}N-Н M киеррп Ае
Д,бликат ￿
PярV k«mЭoЖК(oZ M ткип ипQ M иЧTпгрл
риерря гириси и
иептичп
иси и ятV
k«mЭoЖК(n |кеУ}Nиг-рН M икп риь Ае
Элект
исяр PярV nЭnЖ(Zj M ￿
избиратель
Q M иаЧисярп-
ил ииртУРип я АЧися, ая испкпR тУ иири-
ьпргтУ ясриУV
nЭnЖ( |и-}грН M иаЧисяр+
nЭnЖ(oZ) |и-}г. Н M иаЧся ип
nЭnЖ(ZjКЭ |и-}гр-с-Н M иаЧисярп+ Ае
Элеиат
ис PярV nЭnИК(Zjл ЧтгV M ик изяУРиел ир
nЭnИZ M ￿
пиаk
Q M зя.и я пспсА и и кпе-
ррийл рся рисристУРяй стаА псригя+ из ии
яги из ясяп ий,V
nЭnИК(n |-}и-ерН M ик изяр+nЭnИК(oZ) |-и-}е. Н M ик йрип
nЭnИК(Zj |-}и-ер-Н M иéр
Элли
р P спьV nЭЭomzoz M пкирряригQ M аязг тряй гси-
яй и ий ￿
иальпй ￿
éисзАл итьяпзяй ир псп-
рпьп ий ги тря иргирр+Ул пясяп+ ие ир ия-
иУV
nЭЭom(oЖКЭ |ии}ригН M ия+ Ае
Эблеа ￿
P спьV nŠЛЭnŠК M ррягял Атгип тгся-
.п ипQ M зпряиьпргяй сп+пé яй киргял яия-
.яйрй иииз кст ип зпряиьпргип рирткА и рт-
!и.яй и, тгся.п иУV O яррийРпп спзй M три-
ип ￿
сиилическе ￿
иаиЧся!п ип гяги и-иЧи и й-
рий ии икпиV
nŠЛЭnŠК(oЖ |-зЧ-з-}ригН M ризииаистУРие
Эиграпт ￿
PярV nŠogjК)z M АрпйУРиерйQ M ибил
Апа!яУРпп я иррий ип зпрри !ирп+рря кст-
ип ирткясрриV
nŠogjК)( |-}зи с- рН M пспрпп пб
Ипжеп
пс PярV o)gn)o«Š M ририЧ ирр+л иаиЧспря-
рп+ ирр+Q M пси яья+ и M яая ип ибл тся-
й.и, ип Ази зя.и язиV
n)go)n |-} к!и Н M зирисл ки ярп+
Экиилибрис
ригя PярV Кn«oЭoЛjoz M я,икйРиерй
 ся иприиQ M !я с бисгии и иргтррряV GириЧ-
ирр+ ясрирря ткпс!ияр+ ￿
раипиесие ￿
си УЧиз
птрриеьииз ии!п ии рпя P я сииигпл .ясплрсяпбииQV Gиьпряпррй р ягсиЧяригие и !и исия-
ипзV
n«oЭoЛjo«Š |иN гии}Чси-зН M ся иприп
Раик
я PярV jКkoX M ￿
крепь
Q M рриси иг гисп и-
и сп.п ий гяги,-иЧи исириV
njКkoЖК(n |ис-}киг-ерН M иргисп йр+
Эскала
ий Pя VQ M сярсиррся п ип ги éигрял
бстрепие
ии!п ийV
nzЖКЭК(n |-}рг--ерН M иЧиррсйр+
Экскаиат
ис PярV nXЖКИZ M АкяЧияУQ M зя.и ял
спк яа яьп яй кй сяасяЧирги P
к апия
Q M зй ги,
исик ст ряV
nXЖКИК(n |-}грг--ерН M сииаикир+ сяргигил Агя-
Аяр+
nXЖКИК(oZ) |-грг--}е. Н M АгяАя ип
Экс апс
ий PярV nXmК)zoZ M ￿
расирепие
л ￿
рас р-
страпепие
Q M яри+ррп ип ии п яри+ррп ип
сярсиррся п ип рéпс ий ийV
nXmК)zn |игр-} рН M .исигип сиррся ррил сиррис
nXmК)zoZ) |игр-} . Н M сяр.исп ипл сярсиррся п-
ип
nXmК)zoИn |игр-} риН M иЧ.ис Ае
Экс ери
зп р PярV nXmnjoŠn)(«Š M сиЧял ￿
 т
Q M
ики иа ир и А, P ясйкт р яЧУкп ипзQ M зприки
ять и и иа я ийV
nXmnjon)Жn |игри}-си- рН M иАрл ирАрАяр+nXmnjon)Жnk |игри}-си- ррН M иАр Ае
o)nXmnjon)Жnk |и игри}-си- ррН M пиАр Ае Po)M =
п-Q
Экс ерт ￿
PярV nXmnj(«z M иАр АеQ M ￿
к етептпй
рпбияирр испкпR ие иЧяррил сипгяпзАе
кй иррпкия ийл ги рт+рисия ийл АсяЧирги рт!-
кп иел аягУьп иеV
nXmnj(ozn |-грRN ри}NаН M гизпрп бийл а я ип кпя
Экс лика ия ￿
PярV nXmЭoЖК(oZ M ирригия ипл ￿
бn-
яспепие
Q M икир+ г иУррсябиил рикпс!яРяй сяр-
.иéсигт три А, иЧиа яьп ие иркп+ А, ьяррпе
иаиЧся!п ийV
nXmЭoЖК(oZ) |-григ-}е. Н M иЧTйр п ип
nXmЭoЖК(n |-}григ-ерН M иЧTйр йр+
nXmЭoЖo( |игри}рирН M йр Аел иксиЧ Ае
o)nXmЭoЖКЛЭn |и игри}г-ЧН M пиЧTйр изАе Po)M =
п-Q
Экс ресс ￿
PярV nXmjnzz«z M трип АеQ M ипакл
ртк ил яриЧтр и кст ип рся риср Ап рспкрря кй
ипакиг я кя+ ип сярррий ий р иА.п иел си-
ри иЧАь и ил ргисирр+УV
nXmjnzz |игрс-}рН M рсиь Аел А!изяр+
Экс ресси
й PярV nXmjnzzoZ M Ася!п ипQ M ￿
ира-
зительпсть
л рия сийп ий ьтррл псп!ия иеV
nXmjnzzoИn |игрс-}риН M Асяаирп+ Ае
Экстра ￿
PярV nX(jК M рпс,л пQ M ьярр+ ри! А,рил иа яьяУРяйN рпс,…л п…л ￿
 лпительп
л
А.п си йрА, исз ии иЧсяабиV
nX(jК |-}гррс-Н M кии ирп+ Аел киЧяиь Ае
Экстраи
ий PярV nX M иал (jКko(oZ M пспкяьяQ M ￿
и-
ача
спррт иги иа ик и и ирткясрря кст ипV
nX(jКko(n |-}гррс-кяерН M Акяяр+ Pспррт игя кст-
изт ирткясрртQ
Экстре
я+ Ае PярV nX(jnŠ«z M ￿
крайпий
Q M ри-
игт ирр+ триие и иЧррийрп+ррл А,икйРи, ая
сязги иЧАь А,V
nX(jnŠn |игррси}NзН M гсяе ирр+л Ар.иел ри+ пе-
.ие
Экстраиерт
яз риеррп А изт+ри ирр+ ип-
кп ийл ягри ирр+ !прря,л иЧРирп+ ирр+л сийп-
ип и ибияриАл рибия+ яй якярисия ирр+ и ￿
т-
кртсть
 трсп п и зисяV
nX(jZИnj( |-}гррс-RN рН M иргсАрАел !ииел прRАе
Экзальт
ябий PярV nXКЭ(К(oZ M икTRзл икт.пп ипQ
M иаЧт!кR ипл иррис!п ип риррий ипV
nX«Э( |и ая}рН M сякияр+рйл игияр+
-абрика
ий PярV YКЛjoЖК(oZ M иа ирип ипQ M
риакя ип ьп и-иЧи ￿
и,аппг
л пЧя иик и ил
спктзА.п и иV
YКЛjoЖК(n |é-}Чсиг-ерН M АктзАяр+
YКЛjoЖК(oZ) |é-Чсиг-}е. Н M Актзгя
-л ￿
Pя VQ M яст.п ип сяил стЧАе сиRз и спл риз ьирп ипг.пп
аепие
рипс игяV
YКЭЭ |éиN Н M якяр+л якп ип
-аили
й PярV YКŠoЭoК M ￿
сеья
Q M ￿
р
иип яизп-
ия ип ибял сииЧспряпзип си си!кп ииV O *ир-
рии éязиии ЧАи пкп А ypð V р яьяя кй г й-
апе и Чийсл аярпз кй кисй и изп ирА, гтбиV Gсп-
ки гспрр+й рря éязиии рряи тирспЧйр+рй ирп
ирзп А гспирр и и сяяV
YКŠoЭЦ |é-}зииН M рпз+йл сик
-еп ￿
PярV ИК))«z M пйгяQ M -пгрсиьпргие ￿
иепти-
лятр ￿
р я спярп+ Аз -пзп риз кй рт.ги иир
ики спрАз иакт,изV
YК) |é- Н M п рийрис
-ер
я M ьярр ип спксийрипл ая изяУРппрй
разиеепие ￿
рп+рги,иайеррп А, ￿
жиитпх ￿
и
сииаикрриз !иир иикьпргие сиктгбииV
YКjŠ |éяN зН M иЧсяЧярАяр+ апзУл сяаикир+ P!и-
ир А,Q
-еепебел
+ Ае Pя VQ M ирпьяУРие рспЧия и-
йз ть.п и гтря и

W рри+ Аел -п я р АеV
YКz‹oZ)КЛЭn |é-}. -ЧН M зик Ае
YКz‹oZ) |é-. Н M зикя
-астm,
M
еа бстр
и си ирип ийV
YКz( |éяN ррН M ЧАррсАел ЧАррси
YZZk |éтN кН M пкя
-итпес ￿
M риррпзя иакисиирп+ А, тся! п иесири и!исп ийV
YК()nzz |é-}р -рН M и иря
YК( |é-рН M риррАел !ис АеW !исл ряи
-аирит ￿
PярV YКИZj M ￿
благсклппсть
Q M ибил
и+атУРппрй ириЧие Чя ирги ирр+У Аригии-
рряп и и ибя и итьяУРие А икА и спизтРп-
рря ир п и игсиирп+рряV
YКИZ«jo(n |é-}е-сирН M УЧизАе
YКИZ«j |é-}е-Н M Чя ирги ирр+л Чя ииир+л и-
зи яр+
YКИZ«jКЛЭn |é-}е-с-ЧН M Чя ирги Аел Чя иси-
йр Ае
-естии
я+ Péся бV Ynz(oИКЭ M сяак пррил ир ярV
Ynz(oИ«z M ￿
иесТлй
л ￿
разпичпй
Q M зярриип сяак-
прриV Aпси яья+ и иа иги зтаАгя+ Ап éп-
ррияи OпигиЧсиря ии яьяп ypððð V
YnКz( |éиN ррН M исияр+л сяак ияр+
Ynz(oИn |é-}рриН M сяак иь Аел прRАе
Ynz(oИo(Ц |é-рри}-риН M прп+п
-ик ия ￿
PярV YoЖ(oZ M ￿
и,ка
л ￿
исел
Q M пьри
пртРпрртУРппл з изипл и! ипV
YoЖ(oZ) |éи}г. Н M АзАрпл Актзгя
YoЖ(oZ)КЭ |éи}г.- Н M АзА.п Ае
-иг,ра ￿
PярV Yog«jК M ￿
браз
л икQ M яст! Ае иьпсг
спкзпрял п. пп иьпсря ипV
Yog«jК(oИn |éи} еУс-риН M иЧсяа Ае-илиал ￿
PярV YoЭo«z M рА Q M иЧириЧп ип иксяа-
кпп ип Усикиьпрги и ибял сярии!п ип п зп-
рря п и я,и!кп ий и иртРпррйУРпп рп п и éт г-
бии ии и, ьярр+ P
черпее
спксийрипQV
YoЭoКЭ |éи}и-Н M киьпс ие
-иль ￿
Pя VQ M риигт ирр+ éири сяéиьпрги,
иаиЧся!п иел ирпкиярп+ и сярии!п А, я
R гпл рйая А, пки Аз рУ!приз и спк яа яьп -
А, кй
ис ризиеепия па zкрапе
V
YoЭŠ |éизН M р изяр+л -гся иаисияр+
-ипал ￿
PярV Yo)КЭoz M ￿
кпечпй
Q M ￿
заклkчепие
л ая-
пс.п ипл ги пбV
Yo)КЭ |éяе Н M ги пь Аел аягУьирп+ Ае
Yo)КЭo(Ц |éяе -}ириН M аяги ьп ирр+
Yo)КЭЭЦ |éя}е -иН M иги ьярп+ ил аягУьп иил 
ги бп ги би
-ипи ￿
Pя VQ M ￿
кпечпй ￿
т гр кирря бии рис-
ри А, рисп ия ий, я ргисирр+V
Yo)oz‹ |éи} и.Н M ги пбл ги ьяр+рй

mикс
исияр+ Péся бV YoXnj M ￿
закре лять
Q M ая-
гспир+ испкпR из ии!п ииV
YoX |éигрН M аягспйр+л трря яияр+л спзи риси-
яр+
-лт ￿
Péся бV YЭZ((nQ M риигт ирр+ сяаиь А, ги-
сяЧпел ртки и
лаи
рспкррV
YЭZК( |éитрН M яяр+л кпс!яр+рй я ипс, ирриPикАQ
-льк
ис Pя V YZЭŒЭZjnл ЧтгV M ￿
пар
яй зтк-
сирр+Q M иркп -р и сяéиил гирисАе иатьяпр ясик-
Ап пр ил сяАл иЧАьяил псия ийл ртппсийл иЧ-
сйкАл ириибАл ргяагиV
YZЭŒ |éитгН M ясик
-,т ￿
Pя Vл ЧтгV M ррт йQ M U éтр = рспк йй ки я
ст, пи
асири и зт!ьи А = LIлN8 рзV
YZZ( |éтрН M и я
-рс
исия ип Péся бV YZjЖnj M ьспазпс и ясй-
яр+л ￿
,силииать
Q M гсяргиспзп ип тпиьп ип рй и
яиябии и и ки ярпй рпс, зягризя+ и и сп!и-
зял ьри иаийпр гсяргиспзп и PML зи VQ тпи-
ьир+ зиР ирр+ ки ярпй я Iж и ЧиппV
YZjЖn |éиN рН M риял си т!кп ипл тргисйр+
YZjЖnk |éиN ррН M си ткирп+ Аел А т!кп Ае
-рт
PярV YZj(oz M ри+ Аел гспгиеW иак пярV
YZj(oYoЖК(oZ M ￿
,кре лепие
Q M иркп+ ип тгспп ип
ки испзп и и риял ,икйРпп риррпзт гспирр-
А, риист!п иеW пЧи+.яй гспирр+V
YZj(oYoЖК(oZ) |éиN риéиг-}е. Н M тгспп ипл иккпс!-
гя
YZj(oYЦ |éи}NриéяеН M тгспйр+л иккпс!ияр+
-рт,па ￿
M ксп псизргие зиéии ии Чи и й
рьярр+йл ртьяй и ткяьиV ТаиЧся!яяр+ р си из иаиЧи-
ийл и и кя я .ясп ии гипрп р ийагие я яая,POгипри Фисрт АCQV
YZj(«)n |éи}Nь- Н M ткяьял рьярр+пл Чи ярррил рирри-
й ип
YZj(«)К(n |éи}Nь- -рН M ткяьиАел ткяь Ае
YZj(«)К(nЭЦ |éи}Nь- -риН M г рьярр+У
-риар ￿
Pя VQ M и сиг éтрЧи+ ие ии ,иггпе ие
гизя кАл пктРие яякп ипV
YZjlКjk Péи}N-кQ M пспк иел пспкииел рязи якп-
й Аел псRкл кя+.п
-ра
т я Pи+ргV YjКŠ«gКQ M пс, йй аяррпгR яй
P п иргсАяУРяйрйQ ьярр+ иги ие
ра
V
YjКŠn |éс-езН M сязгял сязял рряйр+ сязт
-рпт ￿
Péся бV YjZ)(л ир ярV YjZ)zл сикV якп! YjZ)(oz
M иЧл ￿
ерепяя ￿
рриси яQ M ибпяй рриси я ип и-
и иррсип ий иергяV
YjZ)( |éся рН M пспк ие
-р,стра ия ￿
PярV Yj«z(jК(oZ M иЧзя л сярррсиеррил
сяаст.п ип я ил ир Yj«z(jZj M иЧзя АяУл сярррся-
ияУQ M ри,ии иьпргип риррий ип рспи! иррил ьт-
рря ЧпаАр,ик ирри и
разчариапия
V
Yj«z(jК(oZ) |éсяррс-}е. Н M сяаиьясия ип
-,ига
ий PярV Y«ŠogZ M ￿
к,рииаk
л ￿
лk
Q M
т иьри!п ип спкирппе и иаЧткирппе Чипа пе
сяррп ие йкиирАзи ясязи и яаязиV
Y«ŠogК(n |éеУ}Nзи -ерН M игтсияр+
Y«Šn |éеУN зН M игтсияр+л ирясйр+рйл кАзир+-,т,р
иаз PярV Y«(«j«Š M ￿
б,,jее
Q M ясяп ип
 иргтрррпл ррспзи.ппрй риакяр+ иАе ки язи-
ьпргие рри+л сяаст.яУРие рп рсякибиил гя и А и
сипзА рряси и иргтррряV
Y«(«jn |éеУ}Nь-Н M ЧтктРпп
{ей ￿
Pя VQ M ьярр+ ￿
артии ￿
 пгирисА, рисри-
А,
играх
V
gКŠn | -езН M и сял рисп ия ийл ясрий
{ар
кпси
б ￿
Péся бV gКjkn-jZЛnQ M изпРп ип ии
.гяé кй ,ся п ий
еж
V
gКjЛ | яN ЧН M икп!кял икпй ип
{епер ￿
PярV gn)«z M сикQ M рибия+ Ае ￿

л исп-
кпйУРие ипкп ип ьпипгя иЧРпррп и рил гяг
-ри ипкп ип ирси изяпррйV
gn)knj |к!-} к-Н M и Pзт!ргие ии !п ргиеQ
{епера ия ￿
PярV gn)njК(oZ M ￿
ржепие
л сяаз и!п-
ипQ M
клепие
л рп ьп А ик и и сикяV
gn)njК(oZ) |к!- -с-}е. Н M игип ипл аяси!кп ип
gn)njК(n |к!-} -с-ерН M сииаикир+л иси!кяр+
Джептл
+зп Pя VQ M ,иси.и ￿
ис итаппй ￿
ьпи-
пгV
gn)(Эn |к!- рН M зй гиел киЧсАел ри,иел ригие Ае
gn)(nnЭ |к!- ри}NН M иайР Аел Чя иириря Ае
{ла,р ￿
Péся бV gЭКŠZ«j M ￿
баяпие
л сипгярп+-
ирр+Q M трги+аяУРяйл ая якиь и-и тУРяй иУ-
аис яй сипгярп+ ирр+л гирисяй Чткися!ир ииЧ-ся!п ип и сяа!и япр гтр г пиЧАь изтV
gЭКŠZ«j | -}з-Н M иЧяй ипл иьясия ип
{лап
А PярV gЭК)zл сикV якп! gЭК)koz M !Rтк+Q M
зи кяпик Ап
желез
си ,икп иргтV
gЭК)k | - кН M !ппая
{лб,
р PярV gЭZЛ«z M ￿
ар
Q M рсR,зпс яй зикп+
Eпзи ии кст ие я прАV AпсАе иЧтр ЧА ри-
акя игии UI V ки V -V
gЭZЛ«Эn | и}ЧеУN Н M .ясиг
{,иилл ￿
Pя VQ M спрри!л кпияй ￿
ре ,та ия
л
ги рягрАл гип рА и гяксА ￿
к апии ￿
гяг пR ягрил ги-
рисАе зи!пр ЧАр+ ибп п и ая прп я рпбия+ Ае
рьRрV
gZZkloЭЭ | тки}Н M сптрябий éисзА
{,иерп
я рА Péся бV gZ«Иnj)nj M ￿
р,киить
л
, раилять
Q M кизя. ип ирирярпил ярря иги кп-
рпе кисй рги, рпз+й,V
gZИnj) | я Н M тсяйр+л стгиикир+
gZИnj)Šn)( | я}- з- рН M сяирп+ррил тсяп-
ип
gZИnj)Šn)(КЭ | я з-} рН M сяирп+ррп Ае
`
граб
ир+ M ир йр+ ьри-иЧи рииел яри+ иV
gjКЛ | с-ЧН M пая и р,ярир+л ,яряр+
{рап
тя PярV gjК)«Э«Š M аRс А.гиQ M зпгие ир-
Ае гизиьпг гяги и-иЧи пРпрря икп
зерпа
V
gjКo) | с-е Н M апс ил гстял гсти гял зпгяй ьярри-бя
gjКo)Ц | с-}е иН M апс иррАе
gjК)КjЦ | с-} -сиН M апс и,ся ииРп
{рапт ￿
Pя VQ M кп п! Ап рспкррял ￿
рестаиля-
ее ￿
 исйкгп Чя ирисирп+ ирри кй éи я ри-
ие иккпс!ги ять А, иррпкия иеV
gjК)( | сяN рН M спкирряйр+л кясир+
{риль
Pя VQ M
реТтка
!ясиь ие пьиV
gjoЭЭ | сиН M сп.Rргя
{иар
ий PиряV g«КjkoК M ррся!яQ M рряси т Eя-
як ие Kсип яая ип ирсйки иергл рпбия+ и
яа яьп А, кй
храп
игиикбя ии ирткясйV
g«Кjk | яN кН M и,ся йр+л аяРиРяр+
{и ￿
Péся бV g«oknQ M ￿
рипик
л рисии!кяУРие
ртсирри ии -гргтсря ри и иЧTйр йУРие ирзярси-
япзАп изи киррисизпьярп+ ирриV
g«okn | яекН M -гргтсриикл ЧАр+ сиик игиз
Ня
гап + ￿
спи+пс р сяРяУРизрй ЧясяЧя из
Pи изп и иаиЧспрярпйл Чп+ иерги и ги ррстгрися
aКg«К)QV ТаиЧспрR ги бп yðy V
g«) | я Н M и пррсп+ ип ист!ип
ŠКЖ‹o)n g«) |з-.и}N я Н M тпзRр
|аибек
=
л,заjитпик
V
‹КЭYЛКЖŒ |,я}NéЧ-гН M итаяРир иг
|ар
-сиг =
тяжТлй
сигV
‹Кjk |,яN кН M рй!RАел рRскАе{арпия ￿
P спьV ‹КjŠZ)oК M рйа+л ррсие ирр+л ри-
сяазпс ирр+Q M ￿
сгласиаппсть
л риатьипл ррсие-
ирр+л якW сяи+ ип риир и.п ип ик испзп А,
атгиV
‹КjŠZ)on |,я}Nз- яеаН M ри яриАяр+л яся !иси-
яр+л яррсяияр+
{аиап
+ P иV ‹КИn)Q M пррпррп и ии иргтрррп -
и аяРиРR яй ир и л прся и рпьп ие сиЧсп! яй
ьярр+ ик и и сиррся ррял рт!яРяй зпрриз ррий -
ги рткиV
‹КИn) |,-}е Н M тЧп!иРпл сиЧп!иРп

хил
 M ксп п спьV зиéии ии псие Тсий ргие
ие АV K и рпи ЧАи птйаизАзл ая иргУьп ипз
ик ие йрги Pя,иприие йрАQV ,паист! Ае ,и
ЧА тЧир иякя ипз ррспА 
ят,
V
‹nnЭ |,иN Н M йрял йргя
{ерб
ясие PярV ‹njЛК M ￿
траиа
л ￿
растепие
Q M гипг-
бий аярт.п А, сяррп иеV
‹njЛ |,RN ЧН M рсяял сяррп ип
|л
и Pя VQ M гизя ийл ￿
илаеkjая ￿
ги рси+-
Ази ягпрязи ягбие кст и, гизя ие р бп+У ги -
рсий и тсяп ийV
‹ZЭk |,иткН M кпс!яр+л якпр+
‹ZЭknj |,и}тк-Н M якппбл кпс!ярп+ PягбиеQ
{пр ￿
PярV ‹Z)Zj M ￿
честь
Q M сптпиьп ип ьт-
рри риЧррп и и киррии ррял ья иип Аригизп-сипл ая ирьиирр+л рпр+V
‹Z)Z«j |и} -Н M ьпрр+л иьRрл тя!п ипл иьиряр+
koz‹Z)Z«j |кири} -Н M Чпрьпррир+л иргисЧйр+ PkozM =
сирииии! ип а яьп ипQ
{рп ￿
P пзV HZj) M ￿
рг
Q M зпк Ае ￿
,хий ипстр,-
епт
л иапгяУРие атги ри+ги яртся+ и и атги-
сйкяV
‹Zj) |,иN Н M кт,иие и ррстзп рл си л си!иг
‹Zj)Ц |,и}N иН M си иие
{с итал
+ PярV ‹Zzmo(КЭoz M иррпсииз АеW éся бV
‹Zzmo(КЭ M сиУрл тЧп!иРпQ M ип и-зпкиби ргип
тьсп!кп ип кй ррябии яс и и пьп ий ип ирт-
!яРи,V
‹Zzmo(КЭo(Ц |,ирир-}ириН M сякт.ип
‹Zzmo(КЛЭn |,и}рир-ЧН M сякт. Ае
{,ап
иаз PярV ‹«ŠК)«z M ￿
челиеческий
л ьпипь-
АеQ M риррпзя иаасп иел сиа яУРяй бп ирр+ ьп-
ипгя гяг иь иррил п и сяи я риЧиктл рьярр+пл
сяаирип и сийп ип рии, ририЧ иррпеV
‹«ŠК) |,еУ}Nз- Н M ьпипьпргиел сиртРие ьпип-
гт
|ат
я M т тгсяи бпл Чпистри и ьярри стррги, P
У! А, иЧяррй,Q !иип изпРп ип р пь+УV ,Аяпр
рстЧ иел пр Rиел и иЧир иеV
‹«( |,ярН M ,и!и ял яьт ял ,иЧяся
Иептиmика ия ￿
PярV okn)(oYoЖZ M ￿
тжестилять
QM трря ип ип ри!кпрря иЧTпгри я ир ип рия-
кп ий и, сиа ягиV
okn)(oYoЖК(oZ) |яек- риéиг-}е. Н M ири!кпррп ипл
сяриа яя ип
okn)(oYoКЛЭn |яек- риéя}е-ЧН M ииа яяпзАе
okn)(oYЦ |яек-} риéяеН M ииа яяр+л сяриа яяр+
Игпр
исияр+ PярV og)ZjZ M ￿
пе зпаk
Q M п ткирря-
ияр+ изя ипзл тзА.п и п аязпьяйл сп пЧсп-
!ирп+ и ир ирир+рй г гизт- иЧтк+V
og)ZjК)Жn |и} -с- рН M пп!прри
og)ZjК)( |и} -с- рН M Чпа сязир Ае
Ииж ￿
Pя VQ M бпп ясяп и рéисзисия -
Ае
браз
ьпипгял éисзАл риясял трт иV
oŠКgn |и}зик!Н M иЧсяа
oŠКgnjЦ |и}зик!-сиН M иЧсяаА
oŠКgo)КЛЭn |из-}к!и -ЧН M ииЧсяаизАе
oŠКgo)КjЦ |из-}к!и -сиН M ииЧся!япзАе
oŠКgo)К(oZ) |из-к!и -}е. Н M ииЧся!п ип
oŠКgo)К(oИn |из-}к!и -риН M икясR Ае Чи ярАз и-
иЧся!п ипз
oŠКgo)n |из-}к!и Н M ииЧся!яр+
И ич
зп р Pя VQ M сибпктся сипьп ий г ир-
прррп ирри и рткт Ар.и, ки! ирр А, иб ая
сяи яст.п ипV
oŠmnКЖ‹ |изи}NьН M иЧTййр+ иЧи п ип сяи я-
ст.п ии Pиéибия+ изт ибтQИпикат
ис PярV o)koЖZ M ￿
,казиаk
л испкпйУQ M
сиЧисл тррсиеррил игяаАяУРие иазп п ий гяги-
и-иЧи ясязпрся ги рсиистпзи и сибпрряV
o)koЖК(n |и} киг-ерН M тгяаАяр+л аязпсйр+
o)koЖК(oZ) |и киг-}е. Н M тгяая ипл игяая ип
o)koЖК(oИn |и ки}г-риН M тгяаАяУРиел игяаАяУ-
Рие
Ипиmmерепт
Ае PярV o)koYYnjn)z M ￿
безразлич-
пй
л Чпаспк АеQ M п сиййУРие и рпспря г ги-
зт-иЧил ьпзт-иЧил
раип,пй
л Чпатьярр АеV
o)koYYnjn)( |и ки}éс- рН M Чпасяаиь Аел ся икт.-
Ае
o)koYYnjn)Жn |и ки}éс- рН M Чпасяаиьипл ся икт-
.ип
Ипиии,ал
+ ирр+ PярV o)koИok««Š M пкпизипQ M
пирисизип рипиЧсяаип гяги и-иЧи
челиека
V
o)koИok«КЭ |и кии}к!т-Н M иь ирр+л ьпипг
Ип,льгеп
ий PярV o)k«Эgn)(oК M сиРп ипQ M 
гярииьпргие бпсги яргяй сязиря иЧ иртРп ии
сп,ил Акяяпзяй пстУРиз ая яртV
o)k«Эgn)Жn |и кя}к!- рН M р ир,и!кп ипл ирис-
рри
o)k«Эgn)( |и кя}к!- рН M р ир,икирп+ Аел ирис-
рртУРие
Ип,стрия ￿
PярV o)k«z(joК M кпйрп+ ирр+л ￿
,серие
Q
M ри !пл ьри
рлеппстьo)k«z(joКЭon |и кя}ррси-яеаН M сяаияр+ сизА.-
п ирр+
o)k«z(joZ«z |и кя}ррси-рН M рсткиУЧиАел трпск Ае
Ипmапт
ииаз PярV o)YК)(oЭoz M ￿
етский
Q M аякпс!гя
 сяаирии ис я иазял сиййУРяйрй ри,ся п ии
т асири и éиаиьпрги, и ри,иьпрги, ьпсрл сиртРи,
кпрргизт иасярртV
o)YК)( |и} é- рН M зякп пбл спЧR иг
o)YК)ЖЦ |и} é- риН M зякп ьпрри
Ипmек
ий PярV o)YoЖoZ M и.т ьри-иЧи спк ипл
заражаk
Q M си иг ип ип яри п и и ясяаиря 
ис я иаз ьпипгя ии !иир и иV
o)YnЖ( |и é-}грН M аяся!яр+
-ильтр ￿
Pиак пярV YoЭ(j«Š M иеигQ M пРпрри
ии сиЧис кй иьиРп ий !икгиррпе трRз сибп!и-
я ийV
o)YoЭ(jК(n |и} éирс-ерН M сиряьияр+рйл си игяр+
Ипmля
ий PярV o)YЭК(oZ M ￿
из,тие
Q M иЧпрбп п ип
кп п л сиййУРппрй éисзп ￿
рста еп ￿
я рия-
сА и трт ил п иЧтрип и и иА.п ипз и, гяьп-
рряV
o)YЭК(n |и é-}ерН M аи ьияр+ Pбп АQ
o)YЭК(КЛЭn |и é-}ер-ЧН M якт ие
Ипгал
йбий PярV o)‹КЭZ M ￿
ихаk
Q M зприк пкп-
ий ис я иаз пгясррп А, пРпрр ирспкрриз
кА,я ийVo)‹КЭn |и ,-}еН M кА,яр+
Ипи иат
ия PярV o)o(o«Š M ￿
пачал
Q M иьи л пс-
Ае .я гягиз-иЧи кппл иЧт!кп ип г яьят гя-
ги и-иЧи кпяW ририЧ ирр+ г рязиррийрп+ Аз яг-
ри Аз кперрийзV
o)o(oК(n |и и}.и-ерН M яьяр+л ии!ир+ яьяи
o)o(oК(oZ) |и и.и-}е. Н M ир ия ипл пкп ип
o)o(oКЭ |и и}.-Н M яья+ Аел пси яья+ Ае
Ипсталл
йбий M сибпрр ￿
,стапики ￿
си сязз и и
иЧпрпьп ий я гиз+Урпс ги пь и и и+аиярпйV
o)z(КЭЭ |и рри}NН M трря яияр+
Ипстр,к ия ￿
PярV o)z(j«Ж(oZ M ярряп ипQ M стги-
икйРип тгяая ийл иксиЧ ип ярряп ипл рик ся-
и кй Аи п ий ьп и- иЧтк+V
o)z(j«Ж(oZ) |и ррся}г. Н M иЧтьп ип
o)z(j«Ж(oИn |и ррся}гриН M итьирп+ Ае
Иптегр
ябий PярV o)(ngnj M бпипQ M иЧTпки п ип гя-
ги,-иЧи -пзп ри PьяррпеQ 
еле
V
o)(ngjo(Ц |и р-} сириН M бпирр ирр+
Иптеллигеп ия ￿
PярV o)(nЭЭogn)(oК M ￿
пиапие
л
o)(nЭЭogn«z M зАрйРиел сяатз АеQ M рибия+ Ае рие
Укпел сиéпррии я+ и ая йрА, гяиéибисия -
Аз ￿
,стиепп ￿
рсткиз и иЧякяУРи, кй -ри и
рпбия+ Аз иЧсяаия ипзV
o)(nЭЭogn)( |и р-}ик!- рН M тз Аел и изяУРие
o)(nЭЭogn)Жn |и р-}ик!- рН M рииЧсяаирп+ ирр+o)(nЭЭogoЛЭn |и р-}ик!-ЧиН M и йр Ае
Иптепсиmика ия ￿
PярV o)(n)zoZ M ясй!п ипл ￿
,си-
лепие ￿
и YКЖoZ M кпяУQ M трип ипл тпиьп ип ясй-
!R иррил сииаикирп+ ирриV
o)(n)zoYЦ |и р-} риéяеН M триияр+
Иптериеп
бий PярV o)(njИn)oZ M си,и!тл зп.и-
яУр+Q M ип ипл иириьпргип ии -ги изиьпргип
иеательсти ￿
ик и и ии прги+ги, ирткясрр и
 трсп ип кпя кст ие ррся Ал яст.яУРпп пR рт-
псп ирпрV
o)(njИn)n |и р-и}N Н M зп.ияр+рй
Иптксика
ий PярV o) M л трс+ и спьV (ZXoŒZ) M
йкQ M ирсяп ип ис я иазя иррти.изи иа п риг-
риьпргизи пРпррязиV
o)(ZXoЖК(n |и ри}григ-ерН M и+й йр+
Ипийс
=
счТт-mакт,ра
V
o)ИZoЖn |и} иерН M рьRр-éягртся
}иел
ис P иV j«lnЭonjQ M зяррпсл сяЧиряУРие р
тгся.п ийзи и
раг еппи
гяз йзиV
jnlnЭ |к!т}N-Н M кся ибп ирр+
}пир ￿
PярV j«)oZj M ￿
лаий
Q M рисррзп иа-
сяррп ки U8 прV
j«)oZj |к!т}N и-Н M зяк.ие
}сти ия ￿
PярV j«z(o(oК M ￿
с раиелиисть
л аяги -
ирр+л ир j«z M сяиQ M риигт ирр+ рткпЧ А, тьсп-
!кп иел и, кпйрп+ ирр+ P
раис,ие
QVj«z(oЖn |к!я}ррирН M сяирткипл рсяпкиирр+
j«z( |к!яррН M рсяпкиАел сяи+ Ае
Кик
Чигри M ик риспзп и и Чипи и иргтррряV
Aспкрряйпр риЧие ри рпа гтяь ие рп, иги пси-
перги и Чигря и рп, иги ￿
,ари пгаи
л аяизрри-
я А, сйкп ирриь А, пки иЧисрр Pгясярпл р,-
-ги кил ряергие ЧигрQV
ŒoЖŒ |гигН M ткясир+ P и иеQ
Лабр
ярисий PярV ЭКЛZjZ M сяЧиряУQ M изпРп ипл
сиририЧп ип кй рпбия+ А, иррпкия иеV
ЭКЛZjoZ«z |-Чи}Nси-рН M рсткиУЧиАе
Лейб
сирр M ьп я иергие ясрии
тр,а
V
ЭКЛZ«j |-}еЧ-Н M рсткл сяЧирял сяЧиьие гярр
Лакт
иая PярV ЭКЖ M зиигиQ M
лчпй
ря,ясV
ЭКЖ(oЖ |-}григН M зииь Ае
Лиз
и Pя VQ M ки ирсиь яй ￿
арепа ￿
P я рсиг ир {
зпрйбп ки прги+ги, прQ M зя.и л иЧисткия ийл
рся риср А, рспкррл р иази! ирр+У и, ирпктУ-
Рп и Агтя ясп кярисизV
ЭnКzn |иN рН M ясп кял ркяяр+ PЧсяр+Q ясп кт
Легал
+ Ае PярV ЭngКЭoz M ￿
закппй
Q M кперртУ-
Рие я ир ия ии сяасп.п ийл сязгя, аяги яV
ЭngКЭ |иN Н M аяги Аел сяиие
Легити
ирр+ PярV Эngo(oŠ«z M ри яр Ае р аяги-
язил ￿
закппй
л сяизпс АеQ M сиа я ипл иЧTйр-
п ип и исякя ип рибия+ и и исйкгял кперрийлкперртУРп и ибя ии риЧАрийV
Эngo(oŠК(n |ик!и}ризирН M аяги Ае
Леп
-иа Pя VQ M си сяззя ￿
ереачи ￿
GШ ￿
изай-
 ￿
P ясп ктQ ррся яз-риУа игяз псиик Oрисие
зисиие ие А иист!п ийл Чипсиярил ррсярп и-
ьпрги и рАс+йл сикии+ррийV
Эn)k |- кН M кяяр+ аяезАл ики!ир+
Лиmт ￿
Pя VQ M рп, иьпргип тррсиерри кй ￿
n-
Та
и ртргя и псригяиV
ЭoY( |иéрН M ик изяр+
Лиит ￿
PярV ЭoŠnzл сикV якп! ЭoŠo(oz M ￿
грапи а
л ￿
ре-
ел
Q M спкп+ яй исзял киаип ип гииьпрри
ьп и-иЧил
грапичепие
л спкпV
ЭoŠo( |и}зирН M спкпл ся ибял и ся иьияр+
ЭoŠo(К(oZ) |изир-}е. Н M и ся иьп ип
ЭoŠo(nk |и}зирикН M и ся иьп Ае
ЛикТр ￿
PярV Эo«Zj M !икгирр+Q M гспгие ￿
с иртпй
па итк
л рикпс!яРие ки Lж ря,яся и ки Nж рис-
ряV
Эo«Zj |и}г-Н M яги и+ Ае яириг
Лииер ￿
Pя VQ M рTпкиЧ Ап трсп ирри PR гипл
рпскбпл рппаR гяQ тЧие А, !иир А,л ириЧп Аз
иЧсяаиз си ирип Ап кй пкАV
ЭoИnj |и}-Н M пьп +
Лбстер ￿
Pя VQ = ￿
ар ￿
Péся бVQ M кпрйри и ие
зисргие сяг ки ие ки {I рз и приз ки Uл г VЭZЛz(nj |и}Чрр-Н M изяс
Лкат
ис PярV ЭZЖZ M изпРяУQ M тррсиерри кй
 реелепия ест лжепия ￿
иЧTпгря си изиРи
ирся!R А, ир п и атгиА, ии -пгрсизя ир А,
и V
ЭZЖК(n |итг-}ерН M испкпйр+ риь ип зпрри я,и!-
кп ип
ЭZЖК(oZ) |итг-}е. Н M зпрри я,и!кп ип
Лкти
 PярV ЭZЖZ ŠZИnZ M рки яУ р зпрряQ M рй-
иип рся риср ип рспкррил ир ирйРппрй г ики!-
изт риррят и спк яа яьп ип кй ￿
ереиижепия
и сп+риАз трйз ипаки ии иркп+ А, я и иV
ЭZЖZŠZ(oZ) |итг-зи}т. Н M ририЧ ирр+ пспки!п-
ий
Kри гясрисп спзи р M зи! и ￿
иреепп се-
литься
я
лж
ииV
ЭZkgn |ик!Н M ирпир+ Pспзп иQ
ЭZkgo)g |и}к!и Н M !и+R Pспзп ипQ
:киирп+ яй ририЧ ирр+ ￿
лр
й M ￿
слпяться
без ела
V
ЭZo(nj |и}ер-Н M ри йр+рй Чпа кпя

л ￿
Péся бV gКЭZmQ M иЧиа яьп ип ￿
скачкбраз-
пг ￿
яУся и.якил си гирисиз и.як+ ик изя-
пр и Чсиряпр пспк ри иЧп пспк ипл ри иЧп аяк ип
и иV
ЭZmn |итН M ргягяр+Ня зиикR! из рп п O
л,зер
C M -ри O
пе,ач-
пик
CW ьпипгл приирпррртУРие риспзп Аз
рспЧия ийзW зяи сязир Ае и+аиярп+ гиз+У-
рпсяV
ЭZznj |т}Nа-Н M пткяь игл сии ся.ие
Ла,пж ￿
Pя V ЭZ«)gn Š«zoЖQ M рпсзи итйс-
ие зтаАгпл сизп йпзАе кй иЧиа яьп ий R гиел
ригие иел éи иие зтаАгил гирисяй ьярри атьир 
хллах ￿
ирри ибл зя яаи ил гяéпл ￿
залах жиапия
я-сиисряV
ЭZ«)gn |ят к!Н M ,и P ирри ибАQл ая и!икя ий
P я-сиисртQ
Gии ￿
лапч ￿
PЭ«)Ж‹Q M аяéигрисия и риясй, я -
иерги и йаАгя р U8L V ` и сиир,икир ир ррясия -
иерги и Э«)Ж‹nZ)л гирисип ypð V иа яьяи OЧАрр-
сАе ￿
л,еппй ерек,с ￿
ирспки сяЧиьп и к й 
сизп!тргп зп!кт ир иярп+ Ази рсяпаязиCV
Э«)Ж‹ |я ьН M иЧпк
Лkстра ￿
Péся бV Э«z(jn M й пбл ￿
блеск
л ир ярV Э«z(jZ
M ￿
сиеjаk
Q M икпр ие ирприрп+ Ае сиЧисл ри-
ррийРие иа прги+ги, икрпь иги ии яз р кп-
гисяри и иéисзп ие ясзяртсиеV
Э«z(jn |я}рр-Н M рий ипл Чпрг
lаипа ￿
PярV ŠКЖ‹o)КQ M тррсиеррил ￿
бр,иа-
пие
л Аи йУРпп ￿
ехапические ￿
ки!п ий кй сп-
иЧсяаия ий - пс иил зярпсияи и и éисзябииVŠКЖ‹o)njЦ |з-.и}N -сиН M зп,я иазАл иЧисткия ип
lач ￿
PирV ŠКЖ‹Z M ириЧ+ зт!рги и ияQ M псп-
ир из рзАрп -ри Oгспгиел ри+ АеCл O яррийРие
зт!ьи яCл ги р-ррп бий
,жестиеппсти
V
ŠКЖ‹Z |з-}ьитН M зт!пррп Ае
ŠКЖ‹ozŠZ |з-ьи}азитН M зт!пррп ирр+
lагистрат
тся PярV ŠКgoz(jК(«z M ря и игл яья+-
игQ M ибял ая изяУРип ки! ирри
с,ей
ŠКgoz(jК(n |з-}к!иррс-ерН M зисиие ртк+й
lезп
и PиряV ŠnК)o)nQ M якррсиегя як рспк-
пе ьярр+У пЧи+.и и !ии и кизяV
ŠКozZ)n((n |з-еа- -}рН M кт,-ря! яй гясрися
lайр ￿
PярV ŠКjZj M Чи+.иел ￿
старий
Q M ии ргип
ая ип рряс.п и иéибпсрги и рирряяV OпсАп и-
йиир+ Тря ии ypð V
ŠКjZj |з-}ек!-Н M я Аел гст Ае
lzр ￿
PярV ŠКjZj M Чи+.иел рряс.иеQ M Ар.пп
ки! ирр ип иби зт ибияирпря, P яя исик-
рги и зпрр и и рязитсяп ийQV
ŠКЦZj |з--Н M з-с
lлл
= гст Ае
тргий ептр
V
ŠКЭЭ |зиN Н M рис иАе бп рс
lа

т ￿
Pрт трргV ии п пбгV зязтр M и!исярп+
PапзиQл зпкпк+Q M ￿
грпе ￿
иргияпзип !иир ип
иа исикА ри ил р аягст R Ази гАгязил !и.пп
 пк игитУ -и,тVŠКŠŠZ(‹ |з-}з-ОН M сизяк Ае
lепеже
с Pя VQ M ￿
р,киитель
л гирисАе иЧпр-
пьияпр кпйрп+ ирр+ éисзА испкпR из я-
сяп ииW яRз Ае тсяйУРиеV
ŠК)Кgn |з-} ик!Н M рсяйр+рйл стгиикир+л тзпр+
иЧсяРяр+рй
lапиmест ￿
PярV ŠК)oYnz(Z M ￿
казиаk
л иргсАяУQ
M рис!пррп ип иЧсяРп ипл кпгясябий гягие-иЧи
ясриил рикпс!яРпп иаи!п ип иириьпрги, а й-
киV
ŠК)oYnz( |з-} иé-ррН M йр и игяаАяр+
lап,ал
+ Ае PярV ŠК)«КЭoz M ￿
р,чпй
Q M сииаики-
зАе р изиР+У стгV Мя тя+ яй рпсяий M ририЧ п-
ьп ий иакперрипз стг я Чипа п Ап риьги и иЧ-
ярри ьпипьпрги и ис я иазяV
ŠК)«КЭ |з-} еУ-Н M сть ие PрсткQ
lап,mакт,ра ￿
PярV ŠК)«z M стгя и YКЖ(«jК M иа ири-
п ипQ M éисзя сизА.п и и ￿
ризистиа
л ир-
ия яй я сяакпп ии рсткя и сть ие спзпрп ие
рп, игиV
ŠК)«YКЖ(«jn |з- епé-}гь-Н M сииаикррил сииаи-
кир+
ŠК)«YКЖ(«jnj |з- епé-}гь-с-Н M сииаикирп+
lаргипал ￿
PярV ŠКjgo)КЭoz M ￿
край
л ся ибял рриси яQ
M ьпипгл я,икйРиерй я ся ибп сяаиь А, риби-
я+ А, ст и ирАрАяУРие ий ип и, сирии-спьяРи, кст кст т исзV
ŠКjgo)КЭ |зя}Nк!и -Н M я,икйРиерй я гсяУW
па яьирп+ Ае
lарип
я PярV ŠКjo)«z M ￿
рскй
Q M гясри ял иаиЧ-
ся!яУРяй зисргие икV
ŠКjo)n |з-си}N Н M зисргие
ŠКjo)nj |з-}си -Н M зисйг
lастер ￿
Pя VQ M рряс.ие сяЧиьиел аяпктУРие ир-
кп+ ие тагие ирсяр+У сииаикрряW рпбияиррл
кирри .ие Ариги и тзп ийл иргтрррял зяррпсрря 
гягие- иЧтк+ иЧярриV
ŠКz(nj |зя}Nрр-Н M я АеW иякпяр+ Pа я ийзиQ
lатч ￿
Pя VQ M ￿
сстязапие ￿
зп!кт ктзй ии
прги+гизи рисррзп язил гизя кязиV
ŠК(Ж‹ |з-ьН M риррйаяр+рй
lеи
и я PярV ŠnkoЖ«z M ￿
лечебпй
Q M иЧярр+ я-
тги и сягриьпргяй кпйрп+ ирр+л ясяп Ап я
ри,ся п ип и тгспп ип акиси+й Укпел спктсп-
!кп ип и пьп ип Чипа пеV
ŠnkoЖК(oZ) |з-киг-}е. Н M пьп ип
lериал ￿
PярV ŠnŠZj oКЭoz M ￿
аятпй
Q M сииа-
пкп ип яс,ирпгртсАл риакяяпзип язйр+ и а яьи-
рп+ А, риЧАрий, и ибя,V
ŠnŠZjoКЭ |зизи}Nси-Н M язйр иг
lептал
ирпр PярV Šn)zл Šn)(oz M ￿
, ￿
и КЭoz M кст ипQ M
рипиЧсяаип !иа и Укпел си якп!яРи, г ги гспр-ие гт+ртспV
Šn)(КЭ |з- рН M тзррп Ае Pи сяаириил иррряи-
рриQ
lеркапт
и+ ирр+ PиряV ŠnjЖК)(n M ￿
тргие
Q M
ьспазпс яй зпиь яй сярьRриирр+л спкп+ яй
-ги из ирр+л псп,икйРяй рис я.прриV
lерчапайзер ￿
M рирстк иг гизя иил иЧпрпьия-
УРие яиьип ￿
тиари ￿
 рис иие рпри и ая изяУ-
Риерй зи ириси из сикя!V
ŠnjЖ‹К)( |зR}Nь- рН M рис ипб
ŠnjЖ‹К)kozn |зR}Nь- кяеаН M риясА
lес
ии Pсяа VQ M ￿
бес рячпе ￿
рипки п ип сяа-
исик и ил рзпр+V
Šnzz |з-рН M Чприсйкиг

етр ￿
P спьV Šп(jZ) M зпсял Šn(jпZ M иазпсйУQ
M ьярр+ ри! А, рил иа яьяУРи, ￿
изерительпй
рибр
PЧясизпрсл рпсзизпрсQV
Šn(nj |зи}Nр-Н M иазпсирп+ Ае сиЧис
lетр литеп ￿
Péся бV Šп(jZmZЭo(Кo) M ￿
стличпй
л
ир спьV Šп(jZmZЭoz M зпрсииийQ M икапз яй ии я
-ррягякя, !ппа яй киси я гст А, исикя,V
Šn(jZmZЭo(К) |з-рс-и}ир- Н M ррииь Ае
lилитари
аз PярV ŠoЭo(Кjoz M ￿
иеппй
Q M ясяРи-
я ип ип и и зи тРпрря р бп+У ая,яр иьпрги,
ие V
ŠoЭo(КjЦ |зи}ир-сиН M ип АеŠoЭo(К)( |зи}ир- рН M ии ррп Ае
lиллепи,
=
тсячелетие
ŠoЭЭn))o«Š |зи-} и-зН M рАрйьпприп
lиик
я P спьV ŠoŠoŒиz M ￿
ражательпй
Q M ки-
!п ий зА.б ибя си сийп ии ьтррл яррсип ие
ьпипгяV
ŠoŠoЖ |зи}зигН M икся!ярп+ Ае
lиприт
яс Ае ягбии пс M ибил якпУРпп зп-
пп ьпз Iж ир ииртУРи, ягбиеV
Šo)Zjo(Ц |зяе и}сириН M зп +.и рри
lикс
пс M сиЧисл р изиР+У гириси и зи! и ьри-
ри аЧир+л ￿
сеать
л я ряг!п си ириир+ рпрри сяа-
иь ие ги риррп бииV
ŠoX |зигрН M рзпр+л рзп.ияр+
ŠoXnk |зигррН M рзп.я Аел сяа исик Ае
lерп ￿
Péся бV ŠZknj)n M ипе.иел ￿
сирееп-
пй
Q M рри+ псипергиз и язпсигя ргиз иргтр-
ррп ги бя yðy M яьяя yy V
ŠZknj) |зик Н M риспзп Аел иАе
ŠZknj)o(Ц |зикR}N ириН M риспзп ирр+
lпета ￿
PярV ŠZ)n(КQ M ￿
епежпй ￿
а ягл иа ири-
п Ае иа зпряя M аиирял рпспЧсял сяа А, ря-
ил изпУРие трря ип Ае пр и éисзтл ири+-
атпзАе гяг рспкрри ярп!яV Gии Oзи пряC си-
иаи.и ир яая ий ,сязя J и А-Ми прА Sсп-
пз *изпл си гирисиз ЧА иргсАр псАе зи пр АекисV
ŠZ)n(КjЦ |зя} -р-сиН M кп п! Аел яУр Ае
ŠZ)nЦ |зя} иН M кп + и
lпитр
и PярV ŠZ)o(Zj M яизи яУРиел якаи-
сяУРиеQ M пспсА Ае сибпрр рЧися и иЧсяЧирги
и éисзябии р бп+У ибп гил ￿
кптрля ￿
ии си иаяV
ŠZ)o(Zj |зи} ир-Н M ги рсиисияр+л рпкир+
Этика ￿
M тьп ип и ￿
рали ￿
PярV ŠZjКЭoz M сяррп -
Аел ир ŠZjnz M иЧАьяил сяАл ипкп ипQV
ŠZjКЭz |зи}с-аН M -ригя
l,льти лика ия ￿
PярV Š«Э(omЭoЖК(oZ M ￿
,пжепие
Q
M ги ирTRзгя сирт ги ии гтгил иаиЧся!яУРи, ир-
кп+ Ап зизп рА ки!п ийV
Š«Э(omЭoЖК(oZ) |зярииг-}е. Н M тз и!п ипл сяа-
з и!п ип
Наиал ￿
M рисигир ип ип гисяЧпел ййУРппрй
рпкррипз и.иЧиг сярьRря, ки!п ийV O ириьип
ир рриг ип ийл исп!кп ий си яяп иЧАь и
зи изя+ АпV
)КИКЭ | -}е-Н M зисргиел ип и-зисргиел éир-
ргие
Наиигат
ис PярV )КИogК(Zj M зиспяярп+Q M иби
я ртк пл иЧйая ирри гириси и ,икир ￿
ичислепие
,ти
ртк я и испкпп ип п и ии!п ийV
)КИogК(n | -}и -ерН M сигякАяр+ тр+л яяр+
)КИogКЛЭn | -}и -ЧН M ртки,ик Аел зисп,ик АеНег иа ия ￿
PярV )ngZ(oК)z M рис ипбQ M ￿
ерег-
ир
кй аягУьп ий ки иисяV
)ngZ(oК(n | и и}т.и-ерН M прри псп иисАл ки ии-
сир+рйл итьяр+ кп + и
)ngZ(oК(oZ) | и ит.и-}е. Н M псп иисАл иЧрт!кп-
ип
Нктkрп ￿
Péся бV )ZЖ(«j)n M ￿
пчпй
Q M зтаАгп
ypððð V M бп+ пЧи+.и, +пр кй я рязЧй кт,иА,
Pи ррст А,Q M и ррстзп рил гирисАп ири йир+ я
иргсАриз иакт,п иь ип спзйV
)ZЖ(«j)КЭ | игрR}N Н M иь ие
Нпсепс ￿
PярV )Z) M пл пр и zn)z«z M рзАрл ся-
атзQ M
бесссли а
л ппирр+V
)Z)zn)zn | и} р- рН M акисл пст кял ьпт,ял Чпр-
рзАрибя
)Z)zn)zoЖКЭ | и р-} ригН M ЧпррзАрп Аел яЧртск-
Ае
Ниел
я PиряV )ZИnЭЭК M пЧи+.яй ипрр+л сяр-
ргяаQ M яая ип ипрри -и,и Oиаси!кп ийV
)ZИnЭ | и}-Н M сизя
)ZИnЭoz( | и}-иррН M сизя ирр
Нер ￿
PтррясV тзпс ир ярV )«Šnj«z M ьириQ M и-
сйкгиип ьири спкзпря сйкт кст и, ик исик А,V
)«ŠnjКЭ | еУ}Nз-с-Н M биéся
Облига ия ￿
PярV ZЛЭogК(oZ M ￿
бязательсти
Q M бп -
яй Чтзя я я спкTйирпйл спкирряйУРяй пRякп+бт сяи я итьп ип ки,икя икп éигри-
сия ие сибп р ие ррягиV
ZЛЭogК(oZ) |иЧи -}е. Н M иЧйаярп+рри
ZЛЭogn |-Чя}ек!Н M иЧйаАяр+
ZЛЭogК(n |и}Чи -ерН M иЧйаАяр+
ZЛЭogК(ZjЦ |-Чи} -р-сиН M иЧйаярп+ Ае
Обсериат
исий PярV ZЛznjИZ M ￿
паблkаk
Q M тьсп-
!кп ип кй риррпзяриьпрги, яЧУкп ие ая пЧпр-
Ази рпязиV
ZЛznjИК(oZ) |иЧа--}е. Н M яЧУкп ип
ZЛznjИnj |-ЧаR}N-Н M яЧУкярп+
ZЛznjИn |-ЧаR}NН M яЧУкяр+
Окази
й PярV ZЖЖКzoZ M ￿
сл,чай
Q M ткиЧ Аел ￿
рекий
л
Чя исийр Ае ртьяеV
ZЖЖКzoZ) |-г-}е! Н M ртьяе
ZЖЖКzoZ)КЭ |-г-}е!- Н M ртьяУРиерй спзй ир сп-
зп ил спкгие
Оmер
ря PярV ZYYnjZ M ￿
релагаk
Q M спки!п ип
аягУьир+ ки иис р иаи!п ипз п и ртРпррп А,
трииеV
ZYYnj |и}é-Н M спки!п ипл спкя яр+
О зи
ий PярV ZmmZzo(oZ M ￿
ртии стаилепие
Q
M сириикперрипл рисирип ипл сирииррий ип
и ир и.п иУ г испкпR ие и ии кперрие ии г
рибия+ ие стпV
ZmmZzo(n |и}-аирН M сирииии! АеZmmZzn |-и}таН M иася!яр+л сирииирряйр+
О тииз
ябий PярV Zm(oŠ«Š M яить.ппQ M ￿
ибр
паил,чег иариапта
иа з и!прря иази! А,V
Zm(oŠon |и}ризяеаН M АЧисяр+ яиА ик пе.пп
сп.п ип
Орат
ис PярV ZjК(ZjQ M ибил сииа ирйРпп
речь
V
ZjК(oZ) |-с-}е. Н M спь+
Орер ￿
Péся бV Zjkjn M ￿
риказ
Q M ир+зп ип спк-
иря ипл сярисй!п ипV
Zjknj |и}Nк-Н M сигяал сигяаАяр+
Оригипа
 PярV Zjogo)КЭoz M пси яья+ АеQ M ик-
и игл ики ип сииапкп ипV
Zjogo)К(Zj |-си}к!и -ер-Н M риакярп+
Zjogo)К(n |-си}к!и -ерН M сиир,икир+
Zjogo) |и}сик!и Н M сиир,и!кп ип
Орпаепт ￿
PярV Zj)КŠn)(«Š M ￿
,краепие
Q M таисл
риррийРие иа сирзиьпрги тисйкиьп А, -пзп риW
спк яа яьяпррй кй тгся.п ий сяаиь А, спкзп-
риV
Zj)КŠn)(КЭ |иN -з-} рН M рт!яРие тгся.п ипз
Zj)К(n |иN -}ерН M Чи яри тгся.п Ае
А,т ￿
Pя VQ M рисри А, и ся, р зйьиз ии!п-
ипл ги кя зйь А,икир ￿
за ￿
спкпА иРякгил трря-
ип ие сяиязи и сАV
Z«( |ятрН M пл аяV
А,тсайе
с |я VН M и киик ии стял гирисАпАрпр п А ￿
за реел ￿
,ясягрпс А, кй кя и и иЧ-
Рпрря рибия+ А, и рриртриV
Z«(zokn |ятрря}екН M пл ая спкпА
Оиертай
=
сиерх,рчпе ирея
V
ZИnj(oŠn |и}т-ряезН M рпс,тсиь ип спзй
*а иmиз
з PярV mКЖoYoЖ«z M ￿
иртирческий
л ир
mКX M зис и YКЖoZ M кпяУQ M Чпаи иисиь ип ирт!кп-
ип рйгие ие АW иргяа ир ие А гяг рспкрря п.-
пе ииригиV
mКЖoYoЖ |-ри}éигН M зис Аел зисиУЧиАе
mКЖoYЦ |-}риéяеН M иррря яияр+ зис
*агап
иаз PярV mКgК)«z M ￿
язческий
Q M !ирпи
рп+рги, игст ил яиЧипп тис и кпс!я.ипрй рря-
сА, псия ие си сярсиррся п ии ,сиррия рряW
иррУкя стрргип рии Oи я АеCV
mКgК) |-}е - Н M йаАьпргие
mКgК)ozŠ |-}е - иазН M йаАьпрри
*алиса
иг Péся бV mКЭozzКknл ир ярV mКЭ«z M ￿
кл
л
рриЧQ M пЧи+.ие рякиг пспк кизизл и иси!п Ае
забр
V
mКЭozКkn |-ир-}екН M кпспй Ае аяЧисл ьярриги
*аптиа ￿
P спьV mК)(ZŠoŠnz M ягрRсл и сяУРие
р изиР+У ик и, рпики!п иел ЧтгV M рR ирси-
иаикйРие икся!я ипзQ M ик рбп иьпрги и ￿
ре-
стаилепия
л гирисиз я Аз рспкрриз риакя-
ий ,тки!пррп и и иЧсяая ййпррй ярригя рпял!пррл зизигяV
mК)(ZŠoŠn |-} р-зяезН M спкрряп ип
*а ир
тр PярV mКmЦj«zл ир спьV mКmЦjZzQ M рсяй и-
ррип сяррп ип и иа ирий.иерй иа п и ксп ирри
и ся пз Gспк ппги+п зярпсиял я гирисиз и-
ряи ки иа ирип ий
б,аги
V
mКmnj |-}е-Н M Чтзя я
*арп
Péся бV mКjkZ)Q M
рстите, изиипите
V
mКjkZ) |яN к Н M сиРп ипл иаи п ипл сиРяр+л иа-
и йр+
*ассаж ￿
Péся бV mКzzКgn M ￿
рх
Q M гсАряй рис и-
яй
галерея
зп!кт ктзй тибязиV
mКzzКgn |-}рик!Н M си,икл япспй
*атетич
пргие P спьV mК(‹n(oŒZzQ M ррсярр Аел и-
Ае ьтррял яéирял сиикйРие и п ипV
mК(‹n(oЖ |-О-}ригН M рси ярп+ Аел !яирр Ае
*атрп ￿
PярV mК(jZ)Q M Sсп пз *изп ибил игяаА-
я.пп ￿
криительсти ￿
и аяРирт гип ряз и и+-
ииртРп АзV
mК(jZ)on |-}рс- яеаН M игсиирп+ррияр+
*ерл
язтрс P пзV vnjЭŠ«((nj M кирV зяр+ !пзьт ял
ир vnjЭn M !пзьт!и я и h«((nj M зяр+Q M трсп ие
рие сягии спр иик А, и зисрги, зиУргиV
Жпзьт и псязтрс изпУр иьри ики ягиАе рирряV
mnКjЭ |RN Н M !пзьт
Тз
запт
ирр+ Péся бV oŠmZzК)( M т.ирп+-АеQ M т.ирп+ ирр+л пиьпррп ирр+л спкрря-
ирп+ ирр+л ририЧ ирр+ сипгяр+ изя ип ри-
из п. из икизл зя псязиV ряг гяг сиррягя
oŠM = п-л ри изиая р Ае Pкири иQ M = п гспрр+й-
и V
mnКzК)( |-}а- рН M гспрр+й и
*епал
+ри Pя VQ M éтрЧип -ри UU-зпрсиАе
.рсяé ие ткяс ая яст.п ип сяи .рсяé ие
иРяки P гяьпррп
паказапия
QV
mn)КЭ |иN Н M ягяатпзАе
mn)КЭon |и}N -яеаН M ягяаАяр+
*ерmрапс ￿
Pя VQ M éисзя риспзп и и иргтр-
ррял гирисие сииапкп ип рирряйУр кперрий
,тки! игя ии стА испкпR из зпррп и 
испкпR ип спзйV
mnjYZjŠК)Жn |-éи}Nз- рН M ири п ипл Арртп-
ип
mnjYZjŠnj |-éи}Nз-Н M ири ирп+
mnjYZjŠ |-éи}NзН M ири йр+
*арmkе
сий Péся бV mКjY«Šnjonл ир mКjY«Š M си-
йр Ае аяя,л ￿
,хи
Q M иакпийл сизп йпзАп кй яси-
зяриаябии ги!ил иирл икп!кАл я ряг!п гяг и ип и-
ьпргип ирп!яУРип рспкрряV
mnjY«Šn |R}NéеУN зН M кт,ил Чя ит,я ипл ясизяр
*ер ет,
тз зиЧип PярV спjсп(««Š ŠZЛoЭn M ￿
иечп
ки!тРппрйQ M пь Ае ки ярп+л ииЧся!япзяй зя-.и ял гирисяй Чтктьи тРп я ,икл рипс.яя ЧА ся-
Чирт пи ся иьп и ки ип спзйV
mnjmn(«КЭ |--}ьт-Н M пь Ае
*ерспа
PярV mnjzZ)КQ M ириЧял
личпсть
V
mnjzZ)КЭo(Ц |RN р- -}ириН M иь ирр+
*ест
ибикА PярV mnz(oz M аясяая и ЖКnkZ M тЧияУQ
M ,изиьпргип рспкррял ири+атпзАп кй Чис+ЧА
р ￿
иреителяи ￿
и Чипа йзи сяррп иел рис йгязил
спкирпйзи апс я и апс исиктгриV
mnz( |-ррН M рп+рги,иайеррп Ае спкирп+
*ирс
и Pя VQ M ￿
ркалиапие ￿
сяаиь А, ья-
ррпе рпя р ирпктУРпе ррягие тгся.п иеV
monjЖo)g |и}-ри Н M си аирп+ Аел си иаАяУРие
monjЖn |и-рН M си аяр+л сигяАяр+л сирАгяр+
*иет
пр PярV mon(Кz M ￿
благчестие
Q M тЧигип тя-
!п ипл
чтительпе
ир и.п ип г гизт-иЧиV
mon(Ц |я}е-риН M Чя иьпррипл иьрирп+ ирр+ г си-
кирпйз
*лап
Rс Péся бV mЭК)n«j M ясирп+Q M прярп+ Ае
яясяр Чпа зирисял кпс!яРиерй иакт,п и ки я-
УРиерй ая рьRр ири+аия ий яья+ ие ргисирри и
иакт. А, иригиV
mЭК)n |-е Н M рязиRр
*лапт
ябий PярV mЭК)(К(oZ M ￿
сака растепий
л ир
mЭК)(Z M ря!яУQ M тьярриг апзи р АсяРияпзАзи я
Rз сяррп ийзиVmЭК)( |яN рН M сяррп ипл ря!яр+ сяррп ий
*лаза ￿
PирV mЭККQ M исикргяй иРяк+ иря и и-
исйРи, ррся я,V O я иергиз и стрргиз йаАгя, си-
иЧспи кии ирп+ ип
а яьп ип Oиéир Ае бп рсC ии OЧиа пр-бп рсCл
Oрис иАе бп рсCл O
тргий к лекс
CV
mЭКК |я}Nа-Н M риспзп Ае рис иАе гизпгр
*лигп ￿
P спьV mZЭЦ M ￿
пг ￿
и gō)oК M ￿
,гл
Q M тья-
рриг рт.и ии зисйл спк яа яьп Ае кй ирАря ие
сяаиь А, ики ист!ийл ЧипА, рспкрр и рп, игиV
mZЭЦgZ) |и}и - Н M з и ит и+ иг
* ,ля ия ￿
PярV mZm«Э«z M ￿
пар
л ￿
паселепие
Q M ри-
игт ирр+ ириЧпе ик и и икял кирп+ и ая изяУ-
Ряй испкпR ип сиррся рри и ирсииаикйРяй
рпЧй рпьп ип прги+ги, игип иеV
mZm«ЭК(oZ) |иеУ-}е. Н M ясики ярпп ипл !ирп-

mZm«ЭКЖn |и}еУ-рН M сиррие ясикл зяррА
*ртье (
éся бV mZj(onjQ M ￿
ией ар ￿
 ирри ибпл
сисяр игV
mZj(nj |и}Nр-Н M .пебясл ири+Ригл стаьиг
*зи ия ￿
PярV mZzo(oZ M ￿
лжепие
Q M ￿
ест
л А-
Чся ип кй ЧийV
mZzo(oZ) |-аи}. Н M зпрриии!п ип
*зитии ￿
PярV mZzo(oИ«z M ￿
лжительпй
Q M р и-
зиг р п ярия я рприьтррирп+ ие Чтзя пVmZzo(oИn |и}аириН M ии!ирп+ Ае
*рек,рср ￿
PярV mjКnЖ«jzZj M ￿
реестиеппик
Q M
иЧАь ип пис я игп иЧиа яьп ип ир,ик и и пРп-
ррял рртяУРп и спягбиУV
mjnЖ«jzZj |сигR}Nр-Н M спкпрр игл спк.пррп иг
*реmереп ия ￿
PярV mjКnYnjZ M ￿
ре читаk
Q M
льгт
л спкирряйпзАп си иЧи!п ии рязи!п -
Ази и.и язи кй рп, ии прги+ги, рияси ир-
кп+ А, ррся и п сярсиррся йУРипрй я риясА
кст и, ррся V
mjnYnjn)(oКЭ |с-é-с-} .-Н M спкиьрирп+ Аел
+ ир Ае
mjnYnjКЛЭn |с-}é-с-Ч-Н M спкиьрирп+ Ае
mjnYnj |сиéR}NН M спкиьиряр+
*резепт ￿
Péся бV mjпzn)(Q M ￿
арк
л си и.п ипл
рУссиаV
mjnzn)( |с-}а- рН M икясиг
mjnzn)( |сиа-} рН M кясир+
*АЧ Ап ￿
ресери ￿
M -ри сиктгрл п си.пк.ие
рпсзиьпргтУ иЧсяЧиргт M и -риз п и ир и ип ири-
ьип ир
кпсерии
V
mjnznjИn |сиаR}NН M ги рпсАл ги рпсисияр+
mjnznjИК(oZ) |с-а--}е. Н M ги рпсисия ип
*резие
р PярV mjКnzokn)zл сикV якп! mjКnzokn)(oz
M рикйРие пспкил и япQ M Ар.пп ки! ирр ип
иби ирткясррял спксийрий ии иЧРпррп ие ис-я иаябииV
mjnzokn |сиая}екН M иртРпррйр+ стгиикррил
спкрпкярп+ррияр+
*ресс ￿
PярV mjnzz«z M ￿
аилепие
Q M зп,я иаз кй
сииаикрря кяп ий р бп+У тир п ий пРп-
ррял А!изя ий !икгиррпел иазп п ий éисзАV
mjnzz |с-рН M якяияр+л !яр+
mjnzz«jn |с-}.-Н M кяп ипл р!ярип
*рез, ия ￿
PярV mjКnz«Šm(oZ M спкясп ипQ M
ре лжепие
л гирисип рьиряпррй ирри Азл игя
п кигяая и иЧсяр ипV
mjnz«Šm(oZ) |сиая}з. Н M спкии!п ипл псийр-
ирр+
mjnz«Šn |сиаеУ}NзН M спкия яр+л китргяр+
*ретеп из
Ае M зя пс Аел спрп ктУРие я
иси и я+ ирр+л Аьтс АеV
mjn(n)(oZ«z |сир-} .-рН M з и и и рпЧп иаиз и-
.иел игяа ие
*реиепт
и Ае PярV mjКnИn)oZ M ипсп!яУл сп-
ктсп!кяУQ M спктсп!кяУРиел ￿
рехрапитель-
пй
л ипсп!яУРие кперрий сири ие рриси АV
mjnИn)( |си-} рН M спкирсяРяр+л спки,ся йр+
*райс
-ирр M тисйкиьп Ае пспьп + рияси р
тгяая ипз
еп
V
mjoЖn |сяерН M бп я
*рипт
пс M тррсиерри кй ￿
ечати ￿
-пгрси ие и -éисзябииV
mjo)( |си рН M пьяряр+
mjo)(o)g |си} ри Н M пьяря ип
*рииат
Ае PярV mjoИК(«z M ￿
частпй
Q M ьярр Аел
личпй
л пиéибия+ Аел кизя. иеV
mjoИК(n |ся}еирН M ьярр Аел иь Ае
*рб
я PярV mjZЛZ M ирАрАяУл ибп ияУQ M ￿
ис-
слеиапие
л спат+рярп гириси и испкпйпррй
ьирил игяаАяУРпп ир и.п ип ьирри и аииря и рп-
спЧся рирряп и яртсА Pряя Чя исик А, зп-
ряи р зпк+Ул гякзипз и би гизQV
mjZЛn |ситЧН M иррпкияр+
*ркла
ябий PярV mjZЖЭКŠК(oZ M ￿
ризглаепие
л
сиаАQ M иаая ипл иЧсяРп ип éисзп ирригиV
mjZЖЭКoŠ |с-г-}езН M сииа я.яр+л иЧTййр+
*рkсе
с PярV mjZk«Жn M ￿
ризиж,
л ￿
сзаk
Q
M кипсп ип иби ги игизя иил иртРпррйУРпп
икпе и-,тки!пррп Ае и ис я иаябии и-éи я ри-
Ае ги рси+ як ирря игие éи+зяV
mjZk«Жn |с-кеУ}NрН M сииаикир+л риакяяр+
*рmап ￿
PярV mjZYК)«z M ￿
пе сияjТппй
Q M ьпи-
пгл рипс.п и прпктРие ьRз- иЧтк+л пп!кя
 гягие-иЧи иЧярриV
mjZYК)n |с-é-}е Н M пирйРR Ае
*р,т
пс Pя VQ M рпбияирр и пксп иУл
риижепиk
рияси ии трт VmjZŠZ(n |с-зи}трН M сики яр+л ририЧррияр+л
спгязисияр+
mjZŠZ(oZ)КЭ |с-зи}т.- Н M рикперртУРиел рризт-
истУРиел ририЧрртУРие
*рппс ￿
Péся бV mjZ)Z)Жnj M ￿
ризпсить
Q M ,я-
сягрпсл зя пся сииа прп ий атгил ри ьт!и и
йаАгяV
mjZ)Z«)Жn |с- я}т рН M сииа ирир+
mjZ)Z«)Жnk |с- я}т ррН M сииа прR Ае
mjZ)Z«)Жo)g |с- я}т ри Н M сииа прп ип
mjZ)«)ЖoК(oZ) |с- я ри-}е. Н M сииа и.п ип
*р ел
пс PярV mjZmnЭЭZ M и Ул ￿
тлкаk и ерТ
Q M
ри !пл ьри иакт. Ае и рV
mjZmnЭ |с--}Н M сики яр+ псRк
*р зи ия
PярV mjZmZzo(oZQ =
релжепие
V
mjZmZzo(oZ) |си-аи}. Н M спки!п ип
mjZmZzКЭ |с-и}таН M спки!п ип
mjZmZzn |с-и}таН M ирир+ спки!п ипл спкя-
яр+
*рс ект ￿
PярV mjZzmnЖ(«z M ￿
ии
л иЧаисQ M рся-
иь ип спгяз ип иакя ип р пспь пз и ииря ипз
спкзприл риясил язпьп А, г Атргт и сикя-
!пV ,и+.яйл .исигяйл сйзяй тибяV
mjZzmnЖ( |си}р-грН M псрпгриял икл я исязя
mjZzmnЖ(oИn |с-р-}гриН M ЧтктРиел и!икяпзАе
*рстра
ий Pиак пярV mjZz(jК(oZл ир ярV mjZz(nj)ZM исигикАяУл сяаст.яУQ M зпкиби ргип и йрипл
иЧиа яьяУРпп гсяе УУ ррпп + иа пзи!п ийл ￿
ист-
jепия
л тякгяV
mjZz(jК(n |сиррс-}ерН M п!яр+ иьгизл ирриРяр+
*ртектр ￿
PярV mjZ(nЖ(Zj M ￿
заjитпик
Q M пьри ии
пгрил рт!яРпп аяРириеV
mjZ(nЖ(Zj |с-р-}гр-Н M аяРир иг
mjZ(nЖ( |с-р-}грН M аяРиРяр+
mjZ(nЖ(oZ) |с-р-}г. Н M аяРиря
mjZ(nЖ(oИn |с-р-}гриН M аяРир Ае
*риай
пс Pя VQ M -ри гизя ийл ￿
рестаиля-
kjая ￿
трт и кирртя Т рпс пр P
ри ,слиии
л ьри А
пе аяярирпQV
mjZИokn |с-я}екН M р яЧ!яр+л иЧпрпьияр+л спки-
рряйр+л кяяр+
mjZИoknk |с-я}екикН M си триии
*рииеп
ип PярV mjZИokn)(oК M сиикп ипQ M бпп-
рииЧсяа ип кперрип OАр.п и GтРпррял ясяп -
ип г яиЧи+.пзт ￿
благ, ￿
рисп ий ииЧРпл ьпип-
гя и ьпипьпрря ириЧп ирриV
mjZИokn)(oКЭ Pсиик-} .Q M Чя исийр Ае
*,л
ипс Pя V m«ЭЭ ZИnj M ￿
тяп,ть ￿
рпс,тл якпяр+
рпс,тQ M рсигиря! ип пьпип иакпипл якпяп-
зип ьпспа иитV
m«ЭЭ |тН M рй тр+л Арй ияр+
*,льиериз
ярис Péся бV m«ЭИпjozК(n«jл ир ярV m«ЭИozM А+Q M сиЧис кй ￿
рас лепия
л сяаЧсАа ия ий
!икгиррпе зп+ьяе.изи ьяррибязиV
m«ЭИnjon |я}-сяеаН M сярАйр+
Киалиmи
гябий PярV «КЭoz M гягие и гяьпррт и
YКЖoZ M кпяУQ M ррпп + сиéпррии я+ ие ик ири-
п ирри и ￿
к етептпсти ￿
г Аи п иУ испкп-
R и и икя сяЧирАV
«КЭoYonk |ги}иéяекН M гизпрп р Ае
O псиперги, ррся я, ки ррсиирп+рря ￿
казар ￿

ypððð—yðy V ртРпррияя ии ирр+л иЧйаАяУ-
Ряй ярпп ип спкирряйр+ ￿
киартир ￿
кй сяазп-
Рп ий рикярV
«Кj(nj |ги}Nр-Н M гяаясзя
Раиа
ий PярV jКkoК(oZ M тьпиртргя ипQ M ￿
изл,-
чепие
л иктРпп ир гяги и-иЧи рпяV
jКkoК(n |с-}еки-ерН M иатьяр+
jКkoК)( |с-}еки- рН M рпрйРиерй
Рей ￿
Pя VQ M ￿
ипеза пе рпикпиепие ￿
ики!-
А, ст Pря гиА,л гяяпсиерги,Q рА сири и-
гя р бп+У я прп ий пзт ирпс+л сяаст.п ий я!-
А, иЧTпгриV
jКok |с-екН M пая ип яякп ипл яЧп
Ра
я Péся бV jКŠmn M игярирр+л ￿
,клп
Q M тррсие-
рри Pги ррстгбийQ кй рииЧРп ий зп!кт ктзй сяа-
иь Ази тси йзиV
jКŠm |с-зН M яги Ае TпакРейпжер ￿
M ип ирт!яРие -ир и и игя R -
гие п,ирА ясзии GШV O си сяззт ик ириги ,и-
кйр ая,яр ип А, иЧTпгрил яся.Ур ипл псриRр-
ип и зисргип
есаптириапие
V
jК)gnj |с-}е к!-Н M ип ирт!яРие кпря р и и ки-
псрии и-сяапкАярп+ и и иксяакпп ий
Рапг ￿
P пзV oК)g M сйкQ M ￿
чип, ￿
испкпR ип зпрри
я рт!пЧ ие прр ибпV
jК)Œ |с- гН M ьи л рт!пЧ ип ии!п ип
Рар
ирпр PярV jКjo(Кz M ￿
рексть
Q M иргУьирп+ и
спкгяйл бп яй пР+V
jКjn |с--Н M спкгиел пиЧАь Ае
Резп ￿
Péся бV jКozZ)Q M ￿
ричипа
л сяатз Ае ￿
и
л
киикл рзАрV
jnКzZ) |сиN а Н M сиьи ял иикл зирил ир ия ип
Ре е т ￿
PярV jnЖnm(«Š M айрипл си йрипл ир jnЖomoZ
M си изяУл ￿
л,чаk
Q M ир+зп ип иЧсяРп ип ся-
ьял рикпс!яРпп сярисй!п ип ярпгп и си ирип-
ии и иртргп пгясррл я ряг!п тгяая ийл гяг изи
и+аияр+рйV
jnЖnom( |сири}NрН M итьп ип
Ресе еп ￿
= сяЧиьпп зпрри ￿
секретаря
V jnЖnm(oZ)
|сир-}. Н M сиRзл спрп.п
jnЖnm(oZ)oz( |сир-}.- иррН M рпгспряс+ сиRз ие
Ре ессия ￿
PярV jnЖnzzoZ M иррртп ипQ M ￿
с а ￿
си-
иаикрря ии аязпкп ип рпзи -ги изиьпрги исирряV
jnЖnzzoZ) |сир-}. Н M ряк P-ги изиьпргиеQл р и!п-
ип Pкпиие ягри ирриQ
Речита
ри PиряV jnЖo(К(oИZл ир jnЖo(Кjn M ьиряр+
рт,л кпгязисияр+Q M спь+л ,икйРяй рирря ие
ьярр+У игя+ и-зтаАгя+ ип сииапкп ипV
jnЖo(КЭ |сиря}ерН M иаи!п ипл пспьирп ип éягри
Рекгпс
бисигя PярV jnЖZg)ZzЖZ M ирзярсияУл
иЧрпктУQ M иатя+ ип иатьп ип сири игя и зпрр-
ирри сяеи п спкррийРи, ЧипА, кперриеV
jnЖZg)on |с-}г- яеаН M та яяр+
jnЖZg)o(oZ) |с-г- и}. Н M та яя ип
Рекреа ия ￿
Pи+ргV jnŒjnКЖjК M ￿
тх
л ир ярV
jnЖjnК(oZ M ￿
исстапилепие
Q M иркА,л иррря ип ип
ри ьпипгял иасяр,икия А, сибпррп испкп-
R ие кпйрп+ ирриV
jnЖjnК(oZ) |с-гси-}е. Н M иркА,л иррря ип ип
рил сяапьп ип
Рекр,т ￿
P пзV onŒj«(л ир éся бV jnЖj«(nj M ￿
пабирать
ийска
Q M ибил си йрип я ип тУ рт!Чт и яе-
зт ии и ии ирриV
jnЖj«o( |сигст}NрН M псЧияр+
jnЖj«o(Šn)( |сигст}Nрз- рН M яЧис ииЧся бп
Ре икл
и Pя VQ M ￿
ерерабтка ￿
и иасяРп ип 
иЧисир ир,ики сииаикрряV
jnЖЦЖЭn |сиN ря}егН M пспсяЧярАяр+Ре,кт
ис PярV jnk«Ж(Zj M ирикйРие яаякл пкт-
Рие иЧсяр иQ M сиЧис кй ￿
,епьепия ￿
,икя ьп-
и- иЧтк+V
jnk«Ж(oZ) |сикя}г. Н M р и!п ипл тзп +.п ипл сп-
сяРп ип
Реmлект
ис PярV jnYЭnЖ(Z M иЧсяРяУ яаякл ￿
тра-
жаk
Q M ирся!ярп+л тррсиерри кй ирся!п ий рпи-
и и ии рприи и иатьп ийV
jnYЭnЖ( |сиé-}грН M ирся!яр+
jnYЭnЖ(oZ) |сиé-}г. Н M ирся!п ип
Реmрижерат
ис PярV jnYjognjК(«z M и,я!кR Аел
jnYjognjZ M ￿
хлажаk
Q M рся риср ип рспкрри р ,и-
ики+ ие трря игие кй пспиаги иРпА, си-
ктгри си иргтрррп из и,я!кп ииV
jnYjognjК(n |сиéси}к!-с-ерН M и,я!кяр+л аязися!и-
яр+
Регепера ия ￿
Pиак пярV jngn)njК(oZ M ￿
изрже-
пие
л иаиЧ ип ипQ M иррря ип ип ис я иазиз
трсяьп А, ии исп!кR А, ис я и и ргя пел я
ряг!п иррря ип ип бпи и ис я иазя иа п и ьярриV
jngn)njК(oZ) |сик!- -с-}е. Н M иаси!кп ипл псп-
си!кп ипл иЧ ип ип
jngn)njК(n |сик!-} -с-ерН M иаси!кяр+рйл пспси!-
кяр+рйл иЧ ийр+рй
Регип ￿
PярV jngoZ M ррся ял ￿
бласть
Q M иЧярр+л
райп
л рпссирисийл ьярр+ ррся Ал ириьяУРипрй ри-игт ирр+У пррпррп А, ии иррисиьпрги ри!и-
.и,рй -ги изиги- пи сяéиьпрги, триие и ябии-
я+ и и рирряя ярпп ийV
jngoZ) |си}Nк!- Н M гсяел иЧярр+л сяеи
Релакса ия ￿
PярV jnЭКXК(oZ M ￿
расслаблепие
л тзп +-
.п ип ясй!п ийQ M р йрип ри,иьпрги и ясй!п-
ийV
jnЭКXК(oZ) |сиN -гр-}е. Н M сярряЧп ип
jnЭКX |си-}грН M сярряЧйр+рй
Реарк
я Péся бV jnŠКj«n M ￿
заечапие
л сизпья-
ипQ M аязпья ий ярися +прА кй ягрRси иЧ и, и -
сп и рбп иьпргие ирря игпV
jnŠКjŒ |сизя}NгН M аязпья ипл аязпьяр+
Репиа ия ￿
PярV jn)ZИК(oZ M ￿
бпилепие
л иаиЧ-
ип ипQ M аязпРп ип АЧАяУРи, иа сииаик-
рря зя.и л иЧисткия ийл и ррстзп ря иАзи ир-
и Ази рспкррязиV
jn)ZИК(oZ) |с- --}е. Н M иЧ ип ипл иррря ип-
ипл спзи р
jn)ZИК(n |с-} --ерН M иЧ ийр+л иррря яияр+
Ре ети ия ￿
PярV jnmn(o(oZ M ￿
итрепие
Q M рсп и-
сигя рпярся+ и и ии зтаАгя+ и и спкрряп-
ийл гяг сяиил Чпа асирппеV
jnmnК( |сии}NрН M ирисйр+
jnmn(o(oZ) |с--ри}. Н M ирисп ип
jnmn(o(oZ«z |с--ри}.-рН M Чпа ги бя ирисйУРиерйРа рт ￿
Péся бV jКmmZj( M рииЧРп ипQ M трр Ае ии
ир+зп Ае
кла
ип ирт!яРп и яья+ игтV
jnmZj( |сии}NрН M кигякл ирьRр
Ре р,к
бий PярV jnM сиррягял иЧиа яьяУРяй
иаиЧ ип ип ии ирис ирр+ кперрийл mjZk«ЖZ M
сииаи!тQ M ирсииапкR Ае ирспкрриз пьяри
сирт игл гясри я ии éири сяéиьпргие р изигV
jnmjZk«Жn |сиN с-кеУ}NрН M кпяр+ гииУл иррря я-
ияр+
Ре р,ктии
Ае Pя VQ M псиик M псиик ии-
ие аспиррил сики!япррй игии LI прл р U—UЯ ки
N—NЯ прV
jnmjZk«Ж(oИn |сиN с-кя}гриН M ирсииаикирп+ Ае
Ре ,та
бий PярV jnm«(К(oZ M рьRрл рьирп ипQ M рéис-
зисия.ппрй иЧРпррп ип з п ип и ￿
стип-
стиах
и пкирряргя, ри и ии и и и и киикяV
jnm«(КЛЭn |с-}еУр-ЧН M иьрп Аел киррие Ае тя-
!п ий
Рекиизит ￿
PярV jn«ozo(«Š M ￿
треб,ее
л ￿
пебхи-
е
Q M риигт ирр+ пРпе Pики А, ии Чтряéис-
рги,Qл пиЧ,икизА, ягрRсяз я рбп п и ,икт кпе-
ррий рпгрягйV
jn«ozo(n |с-}гиаирН M пиЧ,икизАел рспЧтпзАе
Резери ￿
PярV jnznjИZ M рЧпсп яУл ри,ся йУQ M ￿
за ас
ьп и-иЧи я ртьяе якиЧ ирриV
jnznjИn |сиаR}NН M аяяряр+л иргякАяр+л сиЧпсп-яр+
Резиепт ￿
PярV jnzokn)zл сикV якп! jnzokn)(oz M ри-
кйРиел ирряУРиерй я зпррпQ M ￿
ли 
л иррий и ая-
сп иррсисия ип ии ￿
стяпп ржииаkjее ￿

кя из ирткясррпV
jnzokn)( |с-}аик- рН M иррий Ае !ирп+
jnzokn |сиая}екН M си!ияр+л !ир+
jnzokn)(oКЭ |с-аик-} .Н M !ииел рйая Ае р зп-
рриз !ирп+рря
Резип
я PярV jnzo)К M ￿
сла
Q M -ярриь Ае зярпси-
ял итьяпзАе тгя иаябипе гятьтгяV
jnzo) |с-}аи Н M рзиял гя иéи+
Резист
ис PярV jnzoz(Z M ￿
с ртииляkсь
Q M -пзп р
-пгрсиьпргие бпил яа яьп ип гириси и M игяаАяр+
рисирип ип -пгрсиьпргизт ригт кй сп тисия-
ий риА ригя и ясй!п ийV
jnzoz( |сиаи}ррН M рисирийр+рй
jnzoz(К)Жn |сиаи}рр- рН M рисирип ип
jnzoz(К)( |сиаи}рр- рН M рисирийУРиерй
Резлk
ий PярV jnzZЭ«(oZ M ￿
реепие
Q M сп.п ипл
си йрип спат+рярп иЧрт!кп ий гяги и-иЧи и-
сиря я аярпкя ии гип ия+ и и ис я ял риЧся-
ийV
jnzZЭ«(n |с-}а-тN рН M сп.ирп+ Ае
Рес ект
PярV jnzmnЖ(«zQ M
,иажепие
л иьрп ипV
jnzmnЖ( |сир-}грН M тя!п ипл тя!яр+Рес пепт ￿
PярV jnzmZ)z«Š M ирпрQ M ибил гири-
сип
тиечает
я исирА я гпрА ии и рпс+УV
jnzmZ)kn)( |сири} к- рН M ирпрьиг
jnzmZ)k |сири} кН M ирпьяр+
Рестаира
ий Pиак пярV jnz(К«jК(oZ M иррря ип-
ипQ M ￿
,кре лепие ￿
и иррря ип ип исп!кR А,
ии сяаст.п А, язйр иги иррисиил гт+ртсА и ир-
гтррряV
jnz(ZjК(oИn |сирри}Nс-риН M тгспйУРие
Рестр,кт,р
иаябий P
рергапиза ия
Q M гизпгр-
ип спиЧсяаия ип кпйрп+ ирри спксийрийл ри-
ррийРпп иазп п ии ррстгртсА сииаикррял ягри-
ил ярриил я ряг!п риррпзА тсяп ийV
jnz(j«Ж(«jn |сиN ррся}гь-Н M спис я иаиАяр+
Ретир
ияр+рй Péся бV zn jn(ojnj M иррртяр+Q M ￿
,х-
ить
л ткяйр+рйл ткисяр+V
jn(ojn |сиря}е-Н M т,икир+
Реиерапс ￿
Péся бV jnИnjn)Жn M ￿
чтепие
Q M иьри-
рп+ Ае иги кязА р сирпкя ипзV
jnИnjn)Жn |с-}-с- рН M иьрп ипл иьрирп+ ирр+
jnИnjn)( |с-}-с- рН M иьрирп+ Ае
jnИnjn |сии}-Н M иьиряр+л тя!яр+
Реиерс ￿
PярV jnИnjz«z M иЧсяр АеQ M рриси я зи п-
рА ии зпкяил
ртии лжпая
япсртV
jnИnjzn |сиR}NрН M сирииии! Аел пспRсрА-
яр+л пспRс трАеjnИnjzКЭ |сиR}NрН M и ип иазп п ип
Реииз
ий Pиак пярV jnИozoZ M пспрзирсQ M ￿
риер-
ка ￿
éи я рии-,иайеррп ие кпйрп+ ирри спкси-
йриел ис я иаябиел тьсп!кп ие ии ки! ирр А, иб
ая испкпR Ае псиикV
jnИozn |сия}еаН M сипсйр+
Реил
Убий Pиак пярV jnИZЭ«(oZ M иисирл пспи-
сирQ ри !пл ьри и Чт рл зйрп! M стиип иист!R ип
Арртп ип сири кперртУРпе ярриV
jnИZЭ( |сии}трН M Чт рл зйрп!
Реильие
с Pя VQ M и кииктя+ ип з и иаясйк-
ип яспа ип сть ип ррспгиип ист!ип р ￿
ираjаk-
jися
ЧясяЧя Аз зя яаи изV
jnИZЭИn |сии}Н M сяРяр+рй
Рст
Чиé Pя VQ M ￿
жарепая ￿
я псрпп éипе яй
ьярр+ зйряW УЧизип гт.я +п я иья V
jZКz( |ситррН M !ясп Ае
Рб
я Péся бV jZЛnQ M яр+пл икп!кяV ￿
lаптия ￿
P спьV
ŠК)(oZ) M игсАяил яРQ M .исигяйл ирякяУРяй
ки апзи икп!кял якпяпзяй ипс, кст и и яр+йV
jZЛn |ситЧН M зя рий
Рапс ￿
PирV jZŠК)Жnл ир иак пярV jZŠК)oЖnл
ЧтгV M и-сизя ргил ри прр+ и-иря ргиQ M игя+-
ип риьи п ипл яиря ип я пЧи+.ип рри,ири-
сп ип исиьпрги и рикпс!я ийл спизтРпррп и и
лkбипй истрии
VjZŠК)Жn |ситз-} рН M УЧи яй иррисий
Рта
ий PярV jZ(К(oZ M гст ииЧсяа ип ки!п ипл
сяРп ипQ M ￿
черТпе ￿
пспзпРп ип сяЧир иги
р ик и и сяЧиьп и зпрря я кст ипV
jZ(К(n |ситр-}ерН M ьпспкияр+л рзп йр+ и иьпспки
Р,иепт ￿
PярV j«koŠn)(«Š M аяьяригл ￿
пачальпая
ст, епь
л псиир ияQ M ис я Ал трсяри.ип риR ир-
и ип а яьп ип сибпррп иррисиьпрги и сяаирий
ис я иазяV
j«koŠn)(z |ст}Nкиз- ррН M яаА гяги,-иЧи а я ие
Р,ип ￿
PярV j«o)К M иЧял сяаяи АQ M сяаяи А
гяги и-иЧи риист!п ий ии ярпR и и т гряV
j«o) |ст}Nи Н M сяаст.яр+
р,ббт
я Pксп ппсV šКЛЛК(‹ M Sп + игийQ M рпк+-
зие кп + пкпил гирисАе иткпи ик ррся,из кя!п
рзпср ие гяа и ки! А ЧАи ирряйр+ рйгие рсткл
ирйРяй рR спзй -ри и к й Чи итрря ип изт
игиУV
zКЛЛК(‹ |р-}Ч-ОН M Sп + ирки, ип ий Pт иткппQ
рейm ￿
Pя VQ M рря+ ие пр исяпзАе йРиг кй
без аспг храпепия ￿
кигтзп рил кп п и зярпси-
я+ А, бп иррпеV
zКYn |р-еéН M пспкизАел ри,ся Аел Чпаияр Аел
якR! Ае
zКYn(Ц |р-}еéриН M Чпаияр ирр+л ри,ся ирр+
ралkт ￿
Péся бV zКЭ«(л ир ярV zКЭ«z M ￿
рииетстиие
QM рис!пррп яй éисзя сипрррий ии иркя ий и-
ьпррпе ясрипсиергизи и ст!пе Ази аяязиV
zКЭ«(К(oZ) |р-еУр-}е. Н M сипрррип
рателлит ￿
PярV zК(nЭЭnzл сикV якп! zК(nЭЭo(oz M рпи-
,ся ирп+л ￿
с ,тпик
Q M Sсп пз *изп иист!R Ае
яRз игл рисии!кяУРие рип и ,иайи яV
zК(nЭЭo(n |р-}рияерН M ртр иг
ратип ￿
Péся бV zК(o) и яая иУ зпрря Аиая M
гиряерги и исря ТрRрт Q M ргя + якги и ￿
атласпг
псппрп ийл р ириЧАз иргизл иа ￿
Тлка
л .псрри и
,игяV
zК(o) |р-}ри Н M яряр
zК(o)Ц |р-}ри иН M яряр Аел .пгииррАе
ратисm
ягбий PярV zК(ozYКЖ(oZ M ￿
,илетирепие
л
ир zК(oz M кирряриь и и YКЖoZ M кпяУQ M ири п ип
ки яW ткиприсп ип éисзп ипки гял кт-иV
zК(ozYЦ |р-}рирéяеН M ткиприсйр+
рхеа ￿
P спьV zЖ‹nŠК M икл éисзяQ M ьпсрR!л я
гирисиз три Ази иЧиа яьп ийзи игяая А рирря-
Ап ьярри ьп и-иЧи и п и трсп ип рйаиV
zЖ‹nŠn |ргиN зН M сипгрл я

скреб
я ип M ририЧ ири п ий иаииси и яя
ЧпАз и ьRс изтл кй ьп и я аяирие рт.+У зпи-
я ие Чтзя п ргспЧгязи- и!иьгязи ￿
ара аkт ￿
Чп-
Ап и ии и .рси,и иаиЧся!п ийV
zЖjКЛЛЭn |ргс-}ЧН M бясяяр+ркретч
-гясря M гясря иа ярригя р я прR ие ик
аяРир Аз псиасяь Аз рипз пгие рпгспр ие и -
éисзябипеV θриЧА пR сиьиряр+л ргспрь-я п+ пиЧ-
,икизи ьпз-иЧи и
ара ать
V
zЖjК(Ж‹ |ргс-ьН M бясяи ял бясяяр+
Мя т
скри т ￿
Pиак пярV ŠК)«zЖjom(«Šл ир ярV
ŠК)«z M стгя и zЖjoЛZ M ￿
и,
Q M стгиир+ P икп ир-
кп+ А, иррил риргяQл спизтРпррп и ксп ййV
zЖjom( |ргсирН M ир+зп ирр+

ска ￿
Péся бV ЖКzЖКknл ир иряV ЖКzЖК(Кл ЖКzЖКjn
M ррспзирп+ и якяр+ иаQ M пррпррп Ае ии ир-
гтрррп Ае икиякл
пес,jийся
трртязиV
zЖ«k |ргякН M пррир+
рек ия ￿
PярV znЖ(oZ M сяаспая ипл сяакпп ипQ M
часть
ьп и-ри Чи+.и иV
znЖ(oZ) |р-}г. Н M ьярр+л гясря
релек
ий PярV znЭnЖ(oZ M АЧисл ￿
тбр
л ир znЭogZ M
АЧисяУл ирЧисяУQ M ирЧис ть.и, сяррп иел рпзй л
пзп А, !иир А, кй сяапкп ийV
znЭnЖ( |ри-}грН M ирЧис Ае
реаmр ￿
P спьV znŠК M а ягл ри я и m‹ZjZz M
пртРиеQ M ик асирп+ ие рйаил ир ия Ае я п-
спкяьп Чтг и биéс ии!п ипз ии ￿
иижепие р,к
с mлажкаи
V
znŠКm‹Zjn |р-}з-éиN Н M сть яй ри яиаябий
Péя!гязиQрепьр ￿
PярV zn)oZj M ￿
старий
Q M éпикя+ из иЧ-
Рпррп M апзп+ Ае риЧррп игл иЧякя.ие я-
рр+У ирткясй я си якп!я.пе пзт рпссирисииV
zn)oZj |ри}N и-Н M рряс.иел и!иие ьпипг
Kри и
сепс ￿
PярV )Z) M пл пр и zn)z«z M ￿
ссл
л
сяатзQ M -ри ЧпррзАрибял ри рп р M -ри…
zn)zn |р- рН M рзАрW ьтрриW иРтРп ип
ре арат
ис PярV znmКjК(Zj M ￿
телитель
Q M яясяр
кй иркпп ий рииг ир зиигя бп рсиЧп! ие рииеV
znmКjК(n |р-}-с-ерН M иркпйр+
znmКjК(oZ) |р--с-}е. Н M иркпп ип
o)znmКjКЛЭn |и р-}-с-ЧН M пиркпизАе Po)M = п-Q
рер епт
ясие PярV znjmn)zл сикV якп! znjmn)(oz M
зея
Q M изпРп ип ии сиррся рри кй рикпс!я-
ий азпе р бп+У итьп ий ир и, йкяV
znjmn)( |рR}N- рН M азпй
Ше
+

ияр+ M *иррии псие иии п ypððð V
икпс яр+ ￿
зрп, ￿
ягяая иУ р ирпктУРиз
и.п ипз сяV
z‹КŠn |.-езН M иаисл иаисир+л ррАкл ррАкир+
Шей
и Pя V z‹Кmo)g M ￿
риапие mр
Q M
ик иакисиирп+ ие из ярригил сяасяЧиря Ае п-
и сякргизи рпбияиррязи ик стгиикрриз ТV OV
Aси,исбпя U—88 V `éибия+ и аяярп рия V
z‹Кmn |.-еН M éисзял сикяяр+ éисзт
B-з.ис PHКŠm
shiKe
Q M ￿
граmсти ￿
 OпигиЧсиря-ииW `грéиск.ис PbXYZjk
shiKe
Q M ￿
граmсти ￿
 Oпиги-
Чсиря ииW Fя гя.ис PLК)ЖК
shiKe
Q M ￿
граmсти ￿
 Oпи-
гиЧсиря ииV
z‹ojn |.яе-Н M сяéрри
Шрт
А Pя VQ M ￿
крткие ￿
ЧсУгиV z‹Zj( |.иN рН M ги-
сиргие
риликп ￿
M -ярриь Ае зярпсиял итьяпзАе я
Чяап ￿
крепий-
ис я иьпрги, рипки п ие и и п. п-
зт икт яизи яУРие ри рприьпргтУ ии иЧАь тУ
яртся+ тУ спаи тV
zoЭoЖZ) |ри}иг- Н M гспз ие
ркал
+ PярV zЖКЭmZ M ргспЧтQ M рппсиязпсигя -
ргип и кпебА ьри-ри кпяи р ииязи тЧирА, ся-
ил ирп ьп и ирряярй иАе ￿
чере
V `к из ри-
из M кигясиt
zŒ«ЭЭ |ргяН M ьпсп
рляб ￿
Pя VQ M итсиктгр зпрятс иьпрги и си-
иаикррял спкрряйУРие риЧие рря+ тУ ￿
лит,
сйзит и+ и и рпьп ийV
zЭКЛ |р-ЧН M ирял гтриг
рлайс
пс Pя VQ M тррсиеррил спк яа яьп ип
кй яспаги ряйзил гиЧярл прьи Ал зйрял рАсил
игисигил сАЧАл ииРпел ,пЧя и кст и, сиктгри я
лтики
пиЧ,икизие риРи АV
zЭoЖn |ряерН M изриг
рлайер ￿
Pя VQ M тррсиерри иа кт, ьяррпелскльзяjих
ир ирирп+ и кст кст яV
zЭokn |ряекН M рги+аир+
рак ￿
M сийр ип ￿
ик,сие j,jепие
л ткии+-
ррип ир пкАV zŠКЖŒ |рз-гН M сигтрл я, тр+
рпай е
с Pя VQ M ррспигл якпУРие иргтррриз
зпргие
стрельб из ,кртия
V
z)omn |р яеН M ррспйр+ иа тгсАрий
рляр
ие PярV zZЭКjo«z M ￿
слпечпй
Q M иргсАряй
иРякгя кй сиRзя ри пь А, я V
zZЭКj |ри}т-Н M ри пь Ае
рли
и PярV zZЭok«z M ￿
лтпй ￿
и ZЭn«Š M зяриQ
M рзяаиь Ае зярпсия кй зя.и и зп,я иазиV
zZЭok |ри}икН M рRскАе
рбре
си PирV zZŠЛjnjZл ир zZŠЛjК M рп +Q M ир-
я ргяй .исигиияй .йяV
zZŠЛjn |ри}зЧ-Н M рRз Ае
рmистика ￿
P спьV zZm‹oz(oŒn M тзп ип ,ирси прри
сп ийQ M сяррт!кп ипл ир ия ип я спк язпсп -
из яст.п ии аяги и и игил я тирспЧп ии и!-
А, киикиV НясизпсN Oθри рА п рпсйл ри изпп.+V
*и я рА п рпсйV E яьирл т рпЧй си яCV
zZm‹oz(oЖК(nk |р-éи}рриг-ерикН M ри! Аел ри гиеW
три ьR Аел иаиРсR Ае
р,иереп ￿
Péся бV zZ«ИnjКo) M Ар.иел пс,и АеQ
M ибил гирисизт Чпа гяги,-иЧи и ся иьирп+ А,
триие и рпьп ип писпкпR и и рсигя и и-рр+У си якп!ир пс,и яй ярр+ ирткясррпV
zZИnjnog) |ри}си Н M зи яс,
р ар
си Pя V zmКjjo)g M тьпЧ АеQ M ￿
бксе ￿
M рсп-
исииь Ае ЧиеV
zmКj |ряN Н M Чигрисияр+
р ик
пс Pя V zmnКŒnjл ЧтгV M исярисQ M спкрп-
кярп+ ясязп ряV OпсАп ки! ирр+ пкп я 
ULЯЯ V  ииV
zmnКŒ |риN гН M иисир+
р е иmи
гябий Pиак пярV zmnЖoYoЖК(oZл ир ярV
zmnЖonz M икл сяа иик ирр+ и YКЖoZ M кпяУQ M исп-
кпп ип и пспьп + рпбиéиьпрги, ириЧп иррпел
,тчпТппая
гярриéигябий ьп и-иЧиV
zmnЖoYЦ |р-}риéяеН M триь йр+л испкпйр+
р ич ￿
Pя VQ M гсяргяй сипрррп яй ￿
речь ￿
я Чя -
гпрпV
zmnnЖ‹ |риN ьН M спь+
р и
изпрс M сиЧис кй испкпп ий ￿
скрсти
ки!п ий яризиЧий и сиекп и и из триV
zmnnk |риN кН M ргисирр+
р ип
и Pя VQ M рисри яй р ярр+ кй ии
,иР А, сАЧV Gирриир иа ткииРя р ситрг Ази
ги+бязил
ираjаkjейся
гярт.гил прА и Чпр АV
zmo) |ри Н M гстрир+рй
р ре ￿
Pя VQ M сяа ирр+ зп!кт ть.изи бп язи
игтги и сикя!и ики и рир !п зизп р спзп ия гягие-иЧи ягриV
zmjnКk |рс-кН M сиррся ррил сирй!п ип
ртагпа ия ￿
PярV z(Кg)Z M кпяУ пики! АзQ M
застй ￿
 -ги изигпл сииаикррпл рис ипл спк.п-
рртУРие ряктV
z(Кg)К(oZ) |рр- -}е. Н M аяррие
ртеп ￿
Pя VQ M псригя+ и ￿
стяjий ￿
Рирл я гири-
сАе ￿
еjаkт ￿
Арряиь Ап -гри ярА кй ткиЧ и-
и и, иЧиасп ийV
z(К)k |рр- кН M ррийр+л изпРяр+
рте ле
с Pя VQ M тррсиерри кй ргспп ий и-
рри зпряиьпргизи
скба
зиV
z(КmЭn |рр-}еН M ргиЧя
ртелс ￿
Pя V z(nКЭ(‹Ц M паязпр Аел ряе АеQ M рп,-
ии ий зяргисиги ЧипА, рязиRри ирспкрриз
сякиии иРяУРи, зярпсияи и ги ррстгбие éУап-
й!яV
z(nКЭ(‹ |рр-ОН M тгсякгиел ,ирсирр+
рте ￿
Pя VQ M ря пбл ,ясягрпс ие ириЧп ирр+У ги-
риси и ййУррй сирзиьпргип ткясА рриА и иЧ иV
z(nm |рр-Н M .я л атг .я и
ртик
пс Pя VQ M -ригпргял ягпегяV Та иряия-
пррй иа
ли кй
рязигпУРперй R гиV
z(oЖŒЦ |рри}гиН M игие
Штиль ￿
P иV z(oЭQ M аяри.+пW ￿
тихая ￿
Чпапрсп яй
и икяVz(oЭЭ |рриН M ри,ие
рти еп
ий PярV z(omn)ko«Š M ярял ￿
жалиапье
Q M
т ксп и, сизй M тяря ип и и !яия +йW А-
п M иррий ип кп п! ип ириЧипл Акяяпзип тья-
Ризрй тьпЧ А, аяпкп ий,V
z(omn)k |рря}е- кН M !яия +п
рт ￿
Pя VQ M тирспЧйпррй гяг гизя кя Pпси я-
ья+ и и éирпQ а яьп ии OрриеCл O
стапиись
CV
z(Zm |рриН M ирря игял ирря яияр+рй
)Z)z(Zm | и рри}Н M Чпаирря ииь Ае
ртрейч ￿
M ргя + иа -ярря ял -ярриь и и иргтр-
ррп и и ииг яV НпЧи+.и и гииьпрря -ри и -я-
рриь и и ииг я кирряриь ил ьриЧА сикяр+ ргя и
ириЧтУ
тяг,честь
V
z(jn(Ж‹ |ррс-ьН M сяррй ияр+л рй тр+л сяррй ия ип
ртрипг
и Pя VQ M рстрАл риррийРип иа кт, рсп-
т и+ иги р иьп + тагие рипки ирп+ ие ииргие я
ЧRкся,V
z(jo)g |ррси Н M псRгял . тсиг
AпсАе зисп ￿
стри
риа ЧА игяая U8—L V
я рбп п Мтп *т! и спзй пьпси ги ррткп риV
Oи спзй изсииаисия и и ги гтсря гсярирА ик я
зикп+ ￿
спяла ￿
р рпЧй рУ икп!ктл ая ьри пR яспррия-
и и и.рсяéияи я UII éся гиV
z(jom |ррсиН M сяакпяр+л р изяр+
Шт,и
сияр+ PярV z(«knjn M ррясяр+рйл тьир+рйQ MрРярп+ и
из,чать
V
z(«kЦ |рря}киН M иатьп ипл иатьяр+
р,бкптракт
=
с,бгир
z«ЛЖZ)(jКЖ( |ряЧги} рс-грН M ртЧки иис
р,бnект

бnект
z«ЛjnЖ( |ря}Чк!игрН M иЧTпгр
р,брипа
ий PярV z«Л M ик и Zjko)К(oZ M сип-
кп ип исйкигQ M риррпзя ррси и и рт!пЧ и и ￿
-
чипепия
зяк.и, рряс.изV
z«ЛZjko)К(n |р-Чи}Nки -рН M икьи R Ае
р,бсиия ￿
PярV z«Лzoko«Š M ￿
jь
л иккпс!гяQ M
ириЧипл спкирряйпзип иа рспкрр ирткясррп -
и и ЧУк!пря Усикиьпргиз и éиаиьпргиз ибязV
z«ЛzokoКjЦ |р-Чри}ки-сиН M ризи ярп+ Ае
р,бстап ия ￿
PярV z«Лz(К)(oК M ртР ирр+л пьри п-
!яРпп ир ипQ M éиириéргип и йрип псиир и-
А рп,
иеjей
V
z«Лz(К)Жn |ря}Чрр- рН M пРпррил зярпсий
z«Лz(К)(oКЭ |р-Чрр-} .Н M пРпррп Ае
р,
зя PярV z«ŠŠКQ M
итг
л иЧРпп гииьпрриV
z«Š |рязН M икикир+ ири
раит ￿
Pя VQ M ￿
истреча ￿
я Ар.пз тси пW псп-
иисА
глаи гс,арсти
иШии сяирп+ррV
z«ŠŠo( |ря}зирН M ррспья я ирткясрр
р, ер ￿
PярV z«mnj M рпс,тл якQ M ьярр+ ри! А,
рил иа яьяУРяй Ар.пп гяьпррил Ар.тУ ррпп +ьп и-иЧиV
z«mnjЛ |ртN R}NЧН M сирги. Аел пигип Ае
р, ериайзер ￿
Pя VQ M UQ ￿
паблkатель
л и рпгрисW
Q
р,киитель
л зп пк!псV
z«mnjИozn |рт}N-яеаН M яЧУкяр+
z«mnjИozZj |ртN -я}еа-Н M стгиикирп+
рТрm
и Pя V z«jYo)g M рги+!п ип и и язQ M
ик ик и и рисрял рисп ия ий и Чи+.из ￿
ри-
бй
Аз и яз я рпбия+ ие киргпV
z«jY |рRN éН M сиЧие
Тактил
+ Ае PярV (КЖ(oЭozQ M ￿
сязательпй
W ￿
j,jе-
пия ￿
ир сигир ип ийл кяп ийл éисзА Pсп+пéяQ
спкзпря и рпзпсяртсАV
(КЖ(oЭn |р-}гряеН M ирйаярп+ Аел иРтризАе
Gии O
тапк
C я иергиз йаАгп иа яьяпр O
и-
стерпа»
л O
резери,ар
CV Aикзп я и йрие сииаи.я
и спзп я Aпсие зисиие ие Ал ги кя ри+ги и-
йи.ипрй трп иь Ап зя.и А р исткийзи си псп-
иагп бпй, ги рисябии зяргисияи ик биррпс-
А кй ир+пие икАV
(К)Œ |р- гН M спапстясл биррпс я
Тпп
тай ￿
M п риь Ае рпп сяé Ае яясярл си-
Rз ип тррсиеррил гирисиз ирирппз си йрие и -
éисзябии ййпррй Чтзя! яй рпп сяé яй
лепта
V
(Кmn |р-еН M п ря
Тест ￿
Pя VQ M Айп ип ргсАри и риерря и рп-спртУРп и иЧTпгря трRз
рб
и
ис тапий
V
(Кz(n |р-еррН M сиЧияр+
(nz( |р-ррН M ирАря ип
Такс
я PярV (КXКjn M ибп ияр+Q M трря ип Ае и-
рткясрриз сяазпс ярА ая ьри-иЧиV
(КX |р-грН M яи
Типzйжер ￿
M ￿
kпа ￿
ии ￿
еи,ка ￿
 иасяррп UL
—U— пр Pрп ьиря -риз сизп!тргп я иергиз
яиря ии изпУр иги ья ип M (nn)QV
(nn)Кgnj |ри}N -ек!-Н M У и.я ии кпт.гя
Те ер
язп р PярV (nŠmnjКŠn)(«Š M якп!яРпп
риир и.п ип ьяррпеQ M риигт ирр+ и кииктя+-
А, ри,иьпрги, ириЧп иррпе иь иррил рирряйУ-
Ри, ир ит сяаирий
характера
ьпипгяV
(nŠmnj |р-}з-Н M ,ясягрпс
Тепт ￿
Pя VQ M Чспап риАе япр кй аяРирА ир
ри бя ии пи икАV
(n)( |р- рН M яяргя
Терипал ￿
PярV (njŠo)КЭoz M ир ирйРиерй г ги бтQ
M ￿
кпечпй ￿
т грл я гирисиз иртРпррйпррй ркя-
ья-сиRзгя стаиV
(njŠo)КЭ |рR}Nзи -Н M ги пь Аел аягУьирп+ Ае
Текст,ра ￿
PярV (nX(«jК M ￿
ткапь
л ￿
стрепие
л рйа+л
рипки п ипQ M ,ясягрпс ипс, ирри гяги и-иЧи зя-
рпсияял иЧтрип Ае п и трсп из ррсип ипзл
стр,кт,рй
V(nX(«jn |р-}грь-Н M ррсип ип ргя ил ррпп + ир и-
ррил ррстгр тся
Телгия ￿
P спьV (‹nZЭZgoКл ир (‹nZz M Чи и ЭZgZz M
риил тьп ипQ M ￿
бгслиие
л риигт ирр+ спи ииа-
А, кигрси и ртР ирри и кперрии ,и яV
(‹nZЭZgЦ |Оии}-к!иН M Чи ириип
Трель ￿
PиряV (joЭЭZл ир (joЭЭКjn M кспЧпа!яр+Q M ЧАррсип
ьпспкия ип кт, атгил ирррийРи, кст ир кст я я
ри ии итри V
(‹joЭЭ |ОсиН M гипЧя ипл иЧсябий
Тст
пс Pя VQ M тррсиерри кй ЧАррси и ￿
жари-
иапия лских лтики хлеба
V
(ZКz( |ритррН M изриг ,пЧял икстзй п Ае я и -
п
Тлерапт
ирр+ PярV (ZЭnjК)(oК M ￿
тер епие
Q M рпси-
зирр+ г ьт!изт иЧсяат !иа ил ипкп иУл ьт!из иЧА-
ьяйзл ьтррязл псия ийзл з п ийзл икпйзV
(ZЭnjК)( |ри}-с- рН M рпсизАе
(ZЭnjК(n |ри}-с-ерН M рпспр+
o)(ZЭnjК)( |и ри}-с- рН M прпсизАе Po)M = п-Q
o)(ZЭnjК)Жn |и ри}-с- рН M прпсизирр+
Трас
ристУРип ти изпУр рпбия+ Ае риррял
ирязп йУРиерй си Аррспп и ирряйУРие 
иRрп икизАе к Rз и иь+У
сле
V
(jКЖn |рс-ерН M рпк
Трапкиил
иаярисА PярV (jК)«oЭЭZ M ￿
,с каииаk
Q Mпгясррп Ап спясярАл иЧякяУРип тригяияУ-
Риз кперрипзV
(jК)«oЭ |рс-} гиН M ригие Ае
(jК)«oЭЭo(Ц |рс- ги}ириН M ригиеррип
Трапсак ия ￿
PярV (jК)zКЖ(oZ M рипс.п ипл ки иисQ
M ￿
селка
л ри я.п ипW Чя гиргяй ипсябийл риррий-
Ряй пспикп кп п! А, рспкрр р ик и и рьRря я
кст иеV
(jК)zКЖ(oZ) |рс- а-}г. Н M кпил ркпгя
(jК)zКЖ( |рс- а-}грН M аягУьяр+ PркпгиQ
Трапсmер ￿
PярV (jК)zYnjn M ￿
ерепсить
л пспи-
аир+Q M пспкяьял ￿
ерееjепие ￿
кп п! А, рспкрр и
кст и, -ги изиьпрги, иЧTпгриV
(jК)zYnj |рс-} рéRN Н M псп ирл пспзпРп ипл псп-
ик
(jК)zYnj |рс- рéR}NН M псп ирир+л пспзпРяр+
Трапзит ￿
PярV (jК)zo(«z M си,и!кп ипQ M пспиа-
гя стаил ярря!иси ьпспа т грл гирисАе ййпррй
реж,тчп ￿
зп!кт т грязи ирсяп ий и я-
а яьп ийV
(jК)zo(oZ)КЭ |рс- аи}.- Н M сизп!триь Аел псп-
,ик Ае
(jК)zon)( |рс-} аи- рН M сп,икйРиел зизиRр Ае
Трапс арапт ￿
Péся бV (jК)zmКjn)( M ￿
рзрачпй
Q M
иат ии иаиЧся!п ип я сиасяь из зярпсияпл
иЧАь и ири+атпзАе я кпзи ррсябий,V(jК)zmКjn)( |рс- р-}с- рН M сиасяь Аел сирпьи-
яУРие
Треmа ￿
PярV (joYZЭo«Š M рсиирр игQ M и ся+ А,
гясря, яая ип зярри икп ррииаия А, рси-
ирр игиV Тсиирр иг M ясик ип яая ип ￿
клеиера
р рсиеьярАзи ирр+йзиV
(jnYZoЭ |рси}NéиеН M гппс
Треп ￿
Pя VQ M ￿
бjее па раилепие ￿
P
тепеп ия
Q
иазп п ий бп я сА гпV
(jn)k |рс- кН M иЧРпп ясяп ипл рп кп бий
Трkк ￿
Péся бV (j«ЖQ M иргтр Ае зя Rсл ир ия Ае
я ￿
бапе ￿
асп ий си изиРи ЧАррсА,л иги, си-
Rзил икриЧ А, рспкррV
(joЖŒ |рсигН M иЧзя Аяр+
Триииал
+ Ае PярV (joИoКЭoz M я,икйРиерй я псп-
гсRрргп рсR, киси л тиь АеQ M иаЧирАел и.Аел и-
.R Ае рп!прри и иси и я+ ирриV
(joИoКЭ |рси}и-Н M иЧАкп Аел Чя я+ Ае
Т,рб,лепт
ирр+ PярV («jЛ«Эn)(«z M и,спиеQ M рп-
ьп ип !икгирри ии яаял си гирисиз ьяррибА ри-
пс.яУр птисйкиьп Апл ,яириьпргип ки!п ий и
ри! Аз рсяпгрисийзV
(«jЛ«Эn)( |рR}NЧеУ- рН M Чтс Ае
Т,рп
иг Péся бV (Z«j)nj M ￿
ираjаться
Q M из ярриьп-
ргие сиЧисл риррийРие иа гст и и рря+ и и Чстргял
тгспR и и исиаи ря+ из ии!п ии я ррие-гя,W
т,рп
игпрV
(«j) |рRN Н M сяРяр+рйл иЧисир
Ультиат
тз Pиак пярV «Э(oŠК(«Š M ￿
иеТппе
 кп а
л ир ярV «Э(oŠ«z M ирпк иел гсяе иеQ M рсп-
Чия ипл рйая ип р т сиаие рпс+Rа А, ирпкррие
 ртьяп п и пири п ийV
«Э(oŠК(n |я}ризирН M иги ьярп+ Ае
Набат ￿
PясяЧV ятЧяр M ЧясяЧя Ае ЧиеQ M ри я
рспи ил икяяпзАе ткясязи гиигил ЧясяЧя Аз
Чипз кй иипРп ий Укпе и рри,ие из ЧпкррииV
«)КЛК(nk |я -Ч-}ерикН M р пиряЧпяУРпе риие Pи
.рисзпл ЧтспQ
Упиmр
я PярV «)oYZjŠoz M ￿
еипбразпй
Q M
ики ягияй и рриУл игсиУл бпрт и ргя и рт!пЧ-
яй икп!кяV
«)oYZjŠ |У}N иéиN зН M пки ииЧсяа Ае
«)oYZjŠo(Ц |УN иéи}NзириН M пки ииЧсяаип
Упит
яс Ае PярV «)o(Кz M ￿
еипсти
Q M иЧTпки R -
Аел пки Аел рирряйУРие ик и бпипV
«)o(Ц |У}N ириН M пки рри
oакапсия ￿
PярV ИКЖК)z M ￿
,ст,kjий
Q M яиьип
пезапятг ￿
сяЧиьп и зпррял ки! иррил я гиристУ
зи!пр ЧАр+ си йр иАе сяЧир игV
ИКЖК)( |-}ег- рН M трриел пая йрАе
ИКЖК(n |-г-}ерН M ириЧи!кяр+л игикяр+
oак,
тз PярV ИКЖ««Š M ￿
,сте
Q M риррий ип ри+ исяасп!п и и иакт,я трси аягсАри и пси ибяп-
зи и спапстясяV
ИКЖ«Z«z |-}геУ-рН M тррие
oалет ￿
Péся бV ИКЭn( M ￿
сл,га
л ягпеQ M и ся+ яй
гясря р иаиЧся!п ипз зиики и ьпипгяV
ИКЭn( P-}ирQ M рт я
Ми и
иеп
=
икраитб,с
V
ИК) |- Н M зигсияриЧтр
oапализ ￿
M ЧпррзАрп ип ￿
,пичтжепие к,ль-
т,рпх ￿
и зярпсия+ А, ￿
еппстей
V Gии сииаи-
.и ир яая ий ксп п псзя рги, пзR я кя-
ил сяа сяЧи.и, N V *из и т иьри!и.и, з и-
ип язйр иги я риь ие гт+ртсАV
ИК)kКЭon |-} к-яеаН M Чпрьи ррияр+л ясясрги
ир ирир+рй г сииапкп ийз иргтррря
oари
я р PярV ИКjoК)z M зп йУРиел иазп йУРиерйQ
M
разпиипсть
ьп и-иЧиV
ИКjoZ«z |-}-си-рН M сяаиь Аел сяа Ае
oегета
сия рри Pиак пярV Иngn(КЛoЭoz M ￿
расти-
тельпй
Q M риррпзя иря ийл иргУьяУРяй иа иРи
сиктгрА !иир и и сиир,и!кп ийл риз ьирп сА-
Чт и рибтV
Иngn(К(oZ) |-к!ир-}е. Н M сяррирп+ ирр+
Иngn(КЛЭn |-}к!-р-ЧН M ииР
oепч,р
Ае Pя VQ Чиа пр M рйая ип р Чи+.из
риск ￿
сиЧ ип пксп ип сииаикрри иА, я-ть и-рп, иьпрги, сяасяЧиригV
Иn)(«jn |-} ь-Н M сиргия ип спксийрипл сирги-
яр+
oербал
+ Ае PярV ИnjЛКЭoz M ￿
слиеспй
Q M зприк
иЧзп я и éисзябипел ири+атУРие рияV
ИnjЛКЭ |RN ЧН M рипр Ае
oериmи
гябий Pиак пярV ИnjoYoЖК(oZ M ￿
тиерже-
пие
л ир ярV Иnj«z M ирри Ае и YКЖoZ M кпяУQ M ик-
рпс!кп ип риирпрррий ги пь и и сиктгря испкп-
R Аз -ряи Аз рспЧия ийзV
ИnjoYЦ |-}сиéяеН M сипсйр+л икрпс!кяр+
oири ￿
Pи+ргV lonjzЦл ир ярV Иnjz«z M ￿
стих
Q M я-
ая ип ярисрги, г и! А, рри,и кт,и и ил я иак-
пп рпррги и рикпс!я ийV
Иnjzn |RN рН M рри,и
oилла ￿
PярV ИoЭЭК M ая исик Ае ии ￿
ереиепский
кизQ M иркп+ Ае ьярр Ае киз р рякизл Чяррпе из и
яся!изл сярии!п Ае си исикпV
ИoЭЭКgn |и}ик!Н M кпсп йл рпи
oипегр
пр Péся бV Иo)Кogjn((nл ир Иo)Кogjn M ￿
,кс,с
Q M
,иик ип гт.я +п иа рзпри яспая А, я гтриьги
ииРпе р тгртриз ии ЧпаV
Иo)ngКj |и} и -Н M тгртр
oизит ￿
Péся бV Иozo(nQ M иéибия+ ип ￿
сеjепие
W
ирпРп ип а ягизА,V
Иozo( |и}аирН M ирпРяр+Иozo(Zj |и}аир-Н M ирприрп+
oиз,ал
+ Ае PярV Иoz«КЭoz M ￿
зрительпй
Q M ￿
иии-
й
V Oиатя+ Ап яЧУкп ийл сииаикизАп пи-
ист!R Аз яаиз ии р изиР+У ириьпрги и си-
ЧисяV
Иoz«КЭ |и}!т-Н M асирп+ Аел икизАе
oкал
ирр PярV ИZX M ￿
глс ￿
и ИZЖКЭoz M атьяРиеQ M
ппбл гирисАе си.R рпбия+ тУ .гит ￿
епия ￿
и
,иси.и якппр ииризV
ИZЖКЭ |и}тгН M иириие
ИZЖКЭz |и}тгаН M п ип
oлптТр ￿
PярV ИZЭ«)(Кjo«zQ M ибил ￿
брильп
иррти.пп я ип тУ рт!ЧтV
ИZЭ«)(КjЦ |и}- р-сиН M киЧсии+ Ае
oяж
Péся бV ИZЦКgnQ M ипакгял
,теестиие
V
ИZЦКgn |и}еик!Н M зисргип трп.пррип
oаррапт ￿
Pя VQ M ￿
к,епт, сииетельсти,kjий
и ризл ьри испкпR ип гииьпрри рияся итьп и
ргякизV
lКjjК)( |и}с- рН M кигтзп рл икрпс!кяУРие ии
яся ристУРие ьри-иЧи
lКjjК)(Ц |и}с- риН M яся рийл стьярп+рри
oерmь ￿
P иV lnjYQ M зпрри иррсиеги и спзи ря рт-
киV Aспкрряйпр риЧие сйк риист!п иеN ￿
ричали
л
кигил бп,ил зяррпсрги,л ргяки и рV V
l‹КjY |иN éН M сиьял сирря +o,пер
ги к P пзV c«)knjŒo)k M ￿
ч,
-спЧR игQ
M спЧR игл ся и иЧ яст!ияУРие éп изп я+ Ап
ририЧ ирри и рги ирр+ г ризт ии и изт икт кп-
йрп+ ирриV
lZ)knj |я} к-Н M ьткил ткип ипл ткийр+рй
сз
рестлипг ￿
M -ри ￿
брьба ￿
я стгя,V Яйпррй
ксп пе.из икиз рисрял гирисАе ЧА иаси!кR 
U—{I-п V GШV
ljnz(Эo)g |с-}ри Н M Чис+Чя
ljnz(Эn |с-рН M Чисир+рй
}пг
я P пзV J«)gn M ￿
лй ￿
ьпипгQ M иксирриг
я ртк пл ирийРиерй рряр+ зярсиризV
ЦZ«)g |ея Н M зиикие
З,
зпс P пзV s«ŠŠnj M ￿
ж,жжать
Q M ри я+ ип
тррсиерри P ясизпс рппéи пQV
ZZŠ |атN зН M !т!!я ипл ткйРие атг
Часть III
реьая иа па киселе

Ми тл п икя иктл
`р ьR
тер еть би,
V
КЛokn |-ЧяекН M рпспр+
DсУгиз
за брт
t Ня
абр
я!t
Aисяр M аяик Ае псри я!t
КЛZКjk |-ЧиN кН M я Чисрт PгисяЧйQ
ЛZКjk |ЧиN кН M ик изяр+рй я Чиср PгисяЧйQ
O
бр за грапи ,
ся икRрл
Ни ьтргие Rр ирр ррпсп!RрV
КЛjZКk |-ЧсиN кН M ая ся ибтл ая ся ибпе
θри тгсяи бт O
ра т
изCл
Sй стррги и M O
ипеза п
CV
КЛj«m( |-ЧсярН M пая Аел пи!икя Ае
Aпспи
абсепта
л Aси.гя
Gря
рассеяпп
пз и!гиV
КЛzn)( |-Чр- рН M сяррпй Аел ирртррртУРие
O и,ик иа+зR.+ иаи.ги стаял
Нп иркА, M
брапь
р рягие
б,зй
V
КЛ«zn |-ЧеУN рН M Чся +л иргисЧп ипл и,ип иЧся-
Рп ип
Аирал исхитительпйOипя исяаирп+ иV
КkŠojКЛЭn |-кз-с-ЧН M ир,ирирп+ Аел аязпья-
рп+ Ае
Эmmект
ги и
илпиал
A+псиN
oзейстииал
и и я зпьрА п иV
КYYnЖ( |-é-грН M иакперрияр+л и ияр+
Из,ляет
O
Ааз
и гяCN
*пьгял éисзял ии -!R гяV
КŠКn |-з-еаН M иатзйр+л ися!яр+
КŠКo)g |-з-еаи Н M ткиирп+ Аел иатзирп+ Ае
O спкгт.п ии -зибииN
Рас рееляkт
риср я
р ии
t
КmmZj(oZ) |-иN . Н M сярспкпйр+л кпир+
Aи кизязt
Эй! *рчь
t
*риближается
иь+t
КmmjZКЖ‹ |-ситьН M сиЧи!п ипл сиЧи!яр+рй
О рб,еь
ткиЧсп ипN
:си!яУ M
брепие
V
КmmjZЛК(oZ) |-с-Ч-е. Н M икиЧсп ип
*ризильп арбитр
п рткиN
Зиьп.+ зАиз рие пг сипрри
КjЛo(jКjЦ |яN Чирс-сиН M сииаи+ Ае
Тр,пй
кп + ЧА т AпрсяV
S У O
аьk
C ргяаяр+ исяV
Кjk«Z«z |яN кеУ-рН M рстк Аел рстк иАи изАе
*риилекаkт
 кпрпгрия,
ипиапиеАрест
л рткА и сиа я ийV
Кjjnz(o)g |-с-рри Н M сипгяУРие изя ипл ая-
,ярАяУРие
*ризпсить с рихапие
O с
ес ират
исп M ри! ип аякя ипV
КzmojК(n |-рис-ерН M сииа ирир+ р сикА,я ипз
Уииительпая
иррисий
: ррся А
Эстпия
V
Кz(Z)oz‹ |-рри и.Н M ткийр+л иатзйр+
Кz(Z)oz‹o)g |-рри и.и Н M ткиирп+ Аел иатзи-
рп+ Ае
*Абяс+
Айиепг
M
ститель
иря! АеV
Нт! Ап г и и M гяг -ри я! иt
КИn)gn |-- к!Н M зррир+
КИn)gnj |-- к!-Н M зррирп+
акалаир
ЧА
хлстяк
л
Oпк+ р ятгие ррся п ЧсягV
ЛКЖ‹nЭZj |Ч-ь--Н M ,ииррйг
`ргисЧиил яая
бл
N
*лх
л стрр и и иЧик иV
ЛКkЭЦ |Ч-киН M и,ил ктс и
ЛКk |Ч-кН M и,ие
Oик ил ЧА
ала лсиат
N
G тз ие ииА иирА прйрV
ЛКЭk |ЧиN кН M АрАе
Няк éт кязп риз M икисялалка
M кизигя
 ра
V
ЛКЭŒ |ЧиN гН M тисяр+рй
Нпр рзАря Чпа
яча
 éтр
бл
пл
Т Чяргпр
бл
пл и я к
бл
пV
ЛКЭЭ |ЧиN Н M зйь
Kри Чиьгт Pи-я иергиQ
Sя р
ргап
из исик ир+л
Ти итьиррй
арапка

θтки тиб ая ся ибV
ЛКjjnЭ ZjgК) |Ч-с-иN - Н M .ясзя гя
Жи-ЧА
барип
Нигикизл
Нигикиз ЧА пУкизV
Т игпз-рил
кре
ги.пгл
чрир Чяси п УЧизV
ЛКjjo)g |ЧяN си Н M гсизпл ая иргУьп ипз
Элеептареп бейсик
т! кй рп,л
Dри ,ягпсиз сирА я. ЗЗš пгV
ЛКzoЖ |Ч-еригН M ир и иел -пзп ряс Ае
E япр
аск
и л кп ри
греться
л
Наслаиться
кп рпизN
Нп  ря+ил п рийс+и —
O ррся т Чярги пкпр и V
ЛКzŒ |ЧяN ргН M спр+рйл яря!кяр+рй
Sй ьп и ирриизт
жезл

Т аяьпз
ирижТр, алчка

θриЧ
батп
гтир+ и рTпрр+VOир рягяй сирряй сяргякиьгяV
ЛК(Z) |Ч-ри Н M !пал киси!Rсргяй яиьгя
O

tC M п сирри атгV
{,к
t
`рриси!п Чтк+л кст!игV
Лnnm |ЧиN Н M ткиг
Нт ьри ая ягяая ипN
: яАл ьри и кп +л
O стгя, кй ириря ий
лт
япррй
реепь
V
ЛnЭ( |Ч-рН M спзп +
Gтьиррй т!кял Gйрие
епеикт
Т аяРирирл и
благслиит
V
Лn)nkoЖ(oZ) |Ч- икиг. Н M Чя ирип ип
«ери ягк,
л зяА.Cл —
Шпьпр РпксАе пр-гспА.V
ЛnjjЦ |Ч-сиН M й икя
Миррпс
ип
M рзп. ие ьткягл
O гяксп ряг ррясяпррйV
Жя+л ьри 
,срп иере
K и éи+зяз зяйр+рйV
Лo) |Чи Н M зтрис ип пкси
б
риаспN
M :сяt Aисяt
Т
 ргал
ри кисяV
ЛZЛ |ЧиЧН M иксА ияр+л икргягияр+
OEя
б,рел
C рирпк р трсяN{р,бй
ри рзп ир+ исяV
ЛZZjoz‹ |Чт-си.Н M стЧАел пириря Ае
Телеиизр
кй ирбя M сирри
яjик
N
кс
р éтрЧииз игяаяр+ M рй аякяьяV
ЛZX |ЧигрН M йРигл рппиаисW Чигрисияр+
Gяй ргип пзй
бреп
язи аяиV
O апзп ,ся кп Чтс и и и иЧиряиV
AсиьRз !п ртр
тр,би
 OрR иьп + сирри —
Т, ри ги УЧииV θри р Чсп язи !ииV
ЛjК) |Чс- Н M ирстЧи
:гсяи ргизт ги У
Уза пабрла
я гис УV
ЛjokЭn |ЧсяекН M такял такпьгя
O
рсь
tCл M ргизя ктп.+ гиртл
Жии
рсйьпррй .гяéтV
ЛjozŒЭЦ |ЧсиргиН M !ии
рке
с M ясп + ииРсR Ае
O рьRр гип ри
разрТппх
V
ЛjZŒn |ЧситгН M сяаисR Ае
,блик
и
,зрь
и,и!и —
Тир тррие и -рир ри!пV
Л«ЛЛЭn |ЧяЧН M таАс+
Л«ЛЛЭЦ |ЧяЧиН M таАсьярАе
Kри
б,кет
рьиряп.+
иеТрк
л
E яьир OапакяC рА ии рис игяV
Л«ЖŒn( |ЧягирН M пксирлитк злта
M
б,льп
Ае
DтЧигл ьри си Rр зи+и АV
Л«ЭЭoZ) |Чт+еп Н M ририг аииря
Aяс и
б,рп
и и тйил
Aии ии Pкя пксяtQл
Тяг гтсиил ряг кАзиил
θри рясяе р
грел
киряV
Л«j) |ЧRN Н M испр+
Dяг тр+ г риЧикпл риакя рие
биз
прл
,А
песибеп
 кпя, и зАрй,V
Л«zЦ |ЧиаиН M ая йриел приЧик Аел ясй!R Аел
сяЧиряУРие як ьпз-иЧи
Л«zoЭЦ |ЧиаииН M ярриеьиил кпиири
Тяг и,икир+ я
бабчк,
зпьряил
θри
баттерmляе
рри+ ибА яаяиV
Л«((njYЭЦ |Чяр-éяеН M ЧяЧиьгя
,тп
ьиг сиаА аяй прибпV
Тппс+ ртр
,гии а
ирпиррйV
Л«((Z) |Чяр Н M т иибял г игя
аk-бай
V
р ать
исяV
SиЧсие иьи рпзл
ка
t
ЛЦn-ЛЦn |ЧяеЧяеН M игяt ки рикя ийt
gZ (Z ЛЦn-ЛЦnz | ит рт ЧяеЧяеаН M икри ряр+л Чяи +ги
Тихи
л
с кйп
ррпи пигипл
Ни спкиг
безиетреппй
кп + 
Кал
АгииV
ЖКЭŠ |гяN зН M Чпапрсп Аел ригие Аел ри,иеGспк+ рАР
капи
яри я стгт си бпррА
,А
искреппи
и.+ Чири и ие ипряV
ЖК)kok |г- кикН M иргсп ие
Нт! я кй Чп аи я
Капистра
Чи+.яйл
lалая
!
крбка
Та
жести
M кй ьяйV
ЖК)oz(nj |г- ирр-Н M пЧи+.яй !пррй яй гисиЧгя
кй ьяйл гиéп
Gрпгяпррй 
стли , ка итал
V
Т Чя гп и ирАРпр рие сиьяV
ЖКmo(КЭ |г-ирН M рриибя
Dяг пьR.+
караиай,
Тип
и гтрт киЧяйеV
рКjКlКЦ |г-с--еН M рзи
Eяпсрпяр+
кар,сель
`ртрг ие
ир,ки
V
Gи бпл зиспл гярл гигрпе+л
Aй!л кста+й-икст!гиV
ЖКjZ«zКЭ |г-сятаН M ист.гя
ЖКjZ«zn |г-сятаН M исияр+
Кр ели
як сяЧирие !п Ри А аииN
Нп ик т ирри тУ и,
кир
тгсярииV
ЖКjmn( |гяN ирН M гиRс
,яЧт.гя-
телега
Чипя р сиьиря ипз
Eя тьи гя-
карта
я рисп ия ииVЖКj( |гяN рН M рпп я
Картриж
р
атрп
ьпз-ри и,и!иN
Dсяргя M пе рЧип и си рпсп ри!пV
ЖКj(jokgn |гяN рсик!Н M ярси
oскерпй каиалер
Aи,ие игяаАя сизпсV
ЖКИКЭonj |г--и-Н M Аригизпс Аел Чпрбпспзи -
Аел якзп Ае
oилпчель
атьяя стрр иN
Eясяря пе 
селе
M гятрряV
ЖnЭЭZ |ь-итН M иии ьп+
ЖnЭЭoz( |ь-иррН M иии ьпирр
Цепзр стргий
и
риирчиий
OиУ рия и ся иьияV
Жn)zZjoZ«z |р- риN си-рН M ррси иел сикисьиАе
G
чаи
гя +пз п па+ ясикN
K.+
якип,
л сигсА сирt
Ж‹КYY |ьяN éН M зйги я
Шагреп
пяй ги!я
Oяз Аи ир !пя +пV
Дсап
и.+л ьри !иа и
AирспЧтпр я аягя +пV
Ж‹Кgjo) |.- си Н M кирякя
М и и ьтк А, сипе прр+ т
Ча лип
яV

сияjеппика
M прV Sя и яки и
Ж‹КmЭКo) |ь-и Н M рйРп игОчарииал
тз ри гие
Шар
Чигиргие па ягизгиV
Ж‹КjŠ |ьяN зН M иЧяй ипл иьясиАяр+
Ж‹КjŠnj |ьяN з-Н M ьясикпе
Ж‹КjŠo)g |ьяN зи Н M иьясиярп+ Ае
Деистиеппсть
ки Чсягя зи тр спкиьпрр+
Fи.+ рпл гизт а ягизи рязи и йр+п O
честь
CV
Ж‹Кz(n |ь-еррН M кпррп Ае
Ж‹Кz(o(Ц |ь-рририН M кпррп ирр+
θпз А.п ки! ирр+л ся и+
чип
л
Тпз риРп
брк
т зт!ьи V
Ж‹o) |ьи Н M икЧисикиг
ТаиЧспи éясéис Dиряпл
θриЧ ьяе п и А яияиV
Ж‹o)К |ьяе -Н M éясéис
Чипк
я гяся кя.игя иьп + тпгяпрN
Та
jели
риьиги ррст!гя АиаяпрV
Ж‹o)Œ |ьи гН M Рп+
Та сиЧиг
ч
иги я
режьте
л
O Чпри зтстерпл и ри кя
Штст иекRр гткя сип! пел
θпз сирри ррп гтл ирикяV
Ж‹Zm |ьиН M ирспаяр+
Резк зи,к еталла
т
клипк
ял
Kри р из ЧиУ иря! яй стгяV
ЖЭК)Œ |г- гН M спагие зпряиьпргие атгл спзпр+AиА.япр
класс
ирпй
Шик
и
блеск
зпрскирпйV
ЖЭКzz |гяN рН M .игл Чпрг
{липk клеить
кй яр рстк ияриN
OАекпр иакпип рй!пияриV
ЖЭКЦ |г-еН M и я
θри исп,л ьри .и.гт р Rги
Клkи раскалиает
игиV
ЖЭnКИn |гиN Н M сяргяАяр+
рбирались иесте

кл,б
EтЧиргяир+ си икст V
ЖЭ«Л |гяЧН M риЧисяр+рй зпррп
Oасярри
са жпик кбл
азпеN
ТсR, йаАгярА, киьпспеV
ЖZЛЛЭnj |гиЧ-Н M ряи! иг
Kри рртг атЧи зп.япр
Oяз тр тр+ ьяряз ряг г ктзл
чри M
хл
л п си,якял
НяррийРие O
кл
и
т
т CV
ЖZЭk |гиткН M ,иикл ,иик Ае
`ря!п рикяр ЧА ртсииз
бk
M
,ярй й
кбат
р из
сражался
 ррсиУV
ЖZŠЛК( |гизЧ-рН M Чиел рся!яр+рй
Шясéигл иьгил риз Ае а йк и Чпспр M
Тисьпргие иь ирри
лпй к лект
V
ЖZŠmЭn(n |г-зиN рН M и АеW аягя ьияр+л аяпс-.яр+
ЖZŠmЭn(oZ) |г-зиN . Н M иги ья ипл аяпс.п ип
O гсиаирп
кп ерп
л 
забте
N
Заиптересиап
 Аригиз ки,икпV
ЖZ)Жnj) |г- рRN Н M аяЧирял аяЧирир+л ая изяр+л и -
рпсприяр+л а яьп ипл я! ирр+
ЖZ)Жnj)nk |г- рRN кН M аяи рпсприя Аел иаяЧи-
ьп Ае

кпсери
исияр+ ЧА EпзУ
`р ьпипь+п и ий +йV
Ти кя ЧА
храпять рир,
Нп иа игяи яр !пя +йV
ЖZ)znjИК)ЖЦ |г- рRN - риН M и,ся я сисикА
Ня
лите гтиил кк
л
Тт
стря пk
УЧи пр+ éирV
ЖZZŒ |гтгН M ириир+
ЖZZŒnjЦ |гтг-сиН M ррсй й
ЖZZŒnj |гтг-Н M иря
`ьп + т! ип
киТр
-
криал
N
SАсА ррп гп ир иррпе
закриал
V
Тп зпррял кп рп иЧии
Dир Мярсирги иЧиксял
Закриает криал
Т+
киТр
л ии… Шя яV
ЖZИnj |гя-Н M игсАяил аягсАяр+
θри ая
треск
я рУ игст тКрек
пс ияпр икст яV
ЖjКЖŒ |гс-гН M рспргл сииаикир+ рспргл сяргяА-
яр+
*яЧиряр+ .сибт зпкиби п ии!п ил
Ни УЧир и
и ихииать кре
А иси! АпV
ЖjКŠ |гс-зН M и,ияр+
O иьи ирпр я
крик
спЧR гя
θтр+
скри
пр ииибя ри гиV
ЖjnКŒ |гсиN гН M ргсил ргсипр+
ЖjnКŒЦ |гсиN гиН M ргситьие
*я +.п атьяиN
Тире
t Oки, ип ипt
Тирчестиа
зтгиt
*ризиеепие
t
 риспзп Ае
креатии

Gрстгртс и я исирзи исV
ЖjnК(oИn |гси-ериН M рисьпргие
ЖjnК(Zj |гси-ер-Н M риспб
ЖjnК(n |гси-ерН M рисир+л риакяяр+
ЖjnК(oZ) |гси-е. Н M рисп ипл сииапкп ип
ЖjnК(«jn |гсиN ь-Н M рисп ип
G
кри
пр кп-ри кпсбя ри.и п иь иел
AиЧп тр
,раки
и ри п тс+ЧиеV
Жjnnm |гсиN Н M ьтррияр+ зтся.ги и рптл ик-
гсякАяр+рйл рикси яр+рй
ЖjnnmЦ |гсиN иН M АаАяУРие зтся.ги
Ня
грпй иерипе
иаки и
крест
л
θриЧ из ии Уки си ярр+ пЧпрVЖjnz( |гс-ррН M пс.и я P исАQ
Крkк изгп,т
гУ т гRрря —
Тяг .и.ги тРир+ иьп + сирриV
ЖjZZŒnk |гстгикН M иаи трАе
*ир т
кр
рпЧп иЧи+ ил
Aиксярряй р гя!кАз к RзV
Т п ктзял ьри
бjи ап
л
Т+
брезап
Чткпр и V
ЖjZm |гсиН M Рияр+л иЧспаяр+
FУЧи.+
хлебпй кркй

хр,ст
пр+
Kрр+ иярр ир+ ЧАррси сярриррпр+V
Жj«z( |гсяррН M гисгя P,пЧяQ
К,р
ьяАе иир Асйзйпрл
Т и р
лкп
+Rр и
заиитки

Нпрл п рзисир+рй ьпипгт
G ьпсрязил ьри пзт кя АV
Ж«jЭ |гRN Н M иги л аяириг
М п Ч
к,
пргтл з п Ч
,к,
л
O стьгт рякгтУ ярст.гтt
Ж«z‹oZ) |гт. Н M икт.гя Pкия яйQ
Dи рсяЧя кт рЧсирир+ зи! иN

к,ст
рикир
тажпя
V
Ж«z(ZŠ |гярр-зН M рязи! й
Кат
ир гст Ае и! и иббпл
Резать
иси т ррспзиррйV
Ж«( |гярН M спаяр+Dисия M
ярка
M
лкзаи
N
lлчпй р,кт
ряг я рри г яз икRрV
Ня
заи лчпй
пктр
Oрп
ярки
я сяррпрпл
θриЧА еи тср и рзпря гт
:рсиз гт.яи ЧА кприV
kКojЦ |к--сиН M зиигиаяикл зииь Ап сиктгрА
kКojЦŠКok |к--сиз-екН M кийсгя
O ррспзирп+ из
ртик заблся иижепии
V
Ттр бп+ ия M Чябt
Тяг сиктзяи
арт
рV
kКj( |кяN рН M ксиригл ррспзирп+ ип ки!п ип
:! ть.п ргяаяр+ M ьри
пеjеп
л
слаб
л
θпз иргисЧир+л
ебил
из яаяV
knЛoЭo(Ц |киЧиириН M ряЧирр+л пзиР+
knЛoЭo(К(n |киЧиир-ерН M ирриРяр+
Нпсияа Ап
ебри
тррАп
:гсАяУр
разиалип
аязгяV
Тяз рир кпяV Т икА рпкАп
Aси пR ипрртУр спЧйргязV
knЛjoz |к-ЧсиN Н M сяаяи А
`йр+
ела заержат
 иь+…
*ерепести
й и, псиь+V
knЭКЦ |ки-еН M псп ирир+л аякпс!гял ииакя ипл
аякпс!ияр+л ияакАяр+
Aии!и я
ск,
,пЧл,ткпр ррииг ик иЧпкV

рабчи
рря пр
стл
л
Dи+ ии!и.+ гит рзпрV
knzŒ |к-ргН M ир+зп Аел сяЧиьие рри
риЧтрл ипакл рязиRр
От раиит
 тр+
ис етч
пс рсигV
knzmК(Ж‹ PЛjo(VQ |кир-ьН M ирсяйр+л ирАяр+л
ЧАррси рсяйр+рй
kozmК(Ж‹ |кир-ьН M ирсяйр+л ирАяр+л ЧАррси
рсяйр+рй
Т,склй
л
тТпй 
ррпирй
G зпррял кп ртсирр икирйV
koŠ |кизН M ртргАел рRз Аел и,и ирпРR Аел
рзтр Аел рстк исяаиьизАе
OА яр+ рстк ил гри п а япрл
ес ряк
иа
сарая
V
kozКjjКЦ |кир-с-еН M Чприсйкиг
Штз 
капаие
t чел Т+иьt
Няз г иЧпкт Чткпр
ичь
t
ko(Ж‹ |киьН M гя яял си
УиерпТтся
ир йзА O
ж
CN
O киси п и иьп + ,иси.V
kZkgn |кик!Н M тRсрАяр+рйл тги йр+рй
|т
M
грячий
л
г
M
сбака

Ни пк+ гтр и !пл ик ягиV
‹Z( |,ирН M исйьиеkZg |ки Н M риЧягя
kZggЦ |ки иН M Rриг
*яЧирт аяЧсяил
*сбие
кяиV

,лk
икяи
Нп Чи+.п… Kкя и…
kZЭn |китН M ириЧип и ЧпасяЧирибпл сяакяяр+
зяп +гизи ьяррйзи
Gигие и рпскбтл кп рR а ягизи —
Aик ри,из
си
из сик и и
а
V
kZŠn |китзН M рикл гти
Д,рап
из ри Аз ирп + яиия
Т 
с ячк,
зис !иир Ае и стаияV
kZjŠК)( |киN з- рН M риррий ии рйьгил ярри Ае
Тчк,
и й икяир+ ,па ,иирt
D
т
т ся я ирсяйпррй аикV
kZ( |кирН M риьгя
Fпр ие ки!к+ иа ртьги ри пе
*яа
рбил
я
ка ли
ип +V
kjoЛЛЭn |ксиЧН M Атргяр+ и гяп
kjZm |ксиН M гяйл якяр+л гяяр+
Драйи
иЧпрпьир рягрирр иа ги иN
Fи,и !п и
, раиляет аит
t
kjoИn |ксяеН M тсяйр+ яризиЧипз
O
Драй
л M гсиья ррясиз зярсиртл —
р,х
ьриЧл р гисзА ки иряCVkjЦ |ксяеН M рт,ие
Oи яр+ ррп гт
рчпй kбель —
Ти сяЧиря п я стЧ+t
k«jКЛЭn |кеУ-с-ЧН M сиь Ае
Жаж,jий
аярял
стреяjийся
г ярри
Иг
яря рирпкйз прьярр+пV
nКgnj |иN -Н M ррспзйРиерйл !я!ктРие
Угрь
Азяаярй
ил
изN
`рзАяерп т сй зАизV
nnЭ |иN Н M т ис+
,иппл ьпз рикя ипл
Эmmект ризиел
и!икя ипV
nYYnЖ( |иé-грН M сииаикир+
Gпгспряз éя.ирри O
Эпига
C рт!иял
Ни рR !п
загак,
пR сяасп.ииV
n)ogŠК |и и з-Н M ая якгя
n)ogŠК(oЖ |- и з-ригН M ая якиь Ае
,А рир исирR иг
Дстатчп
тзR N
И Наm
-Няé иррсии
Та гисиья рие кизV
n)Z«g‹ |и яéН M кирряриь Ае
D игя O
zптер
C гя!кАе сяа
Oи ярр+ гизя
ииит
ярV
n)(nj |- р-Н M икир+л ,икир+
M Sиегт Ч рряир+ п ,ирпир+NЛастик стрите ересь
t
njКzn |ис-еаН M ррисяр+л риргяЧияр+
njКznj |ис-еа-Н M ярриг
Eспяй иь ирр+ р риЧррп Аз з п ипз
oсега ,клпяется
ир иги п ийV
nИКzoZ) |и-е! Н M тги п ип
M чри ьри M
изпагражепье

Oрй аяс
лата

{прар

M

t M OапакяCл рзпйр+л ргяаяял
Oрпз як+Уt `сптясt
Ynn |éиN Н M ярял и исясл иа я ся!кп ип
лтистая естпсть
л
Fпря и зи.гясяV
Eяри аизие
-ипляп
ий —
Oи.пЧ яй ррся яV
Yn)ЭК)k |é- - кН M Чиирирряй зпрр ирр+

рииерелии
ри гяз
Нп рриир кяяр+
mипики
 ригя,V
Yo)oЖŒЦ |éи игиН M сипспкиАе
:кяс зииргиз M сяаи
гп,лсь
гип иV
*п
mлекс
M п и ст.гял я изт+рА рпяV
YЭnX |é-грН M р иЧяр+л тр+
 пспА ЧА Fп и игпя ги кя-рил
Т ЧАя Ч ри кя
-лриа «красп»
.ряризV
YЭZjok |éисикН M гсяр Аел Чя сиАе
Зирп O
mр»AпспЧсяр+рй
ибр
V
Ни риик пп пзт
Aпспп,яр+ и зирртV
YZjk |éиN кН M Чсик
Aир+
mре
,иик ияри я пся кпN
риеж
прпсигл икт.ие я аягярпV
Yjnz‹ |éс-.Н M рп!ие
Yjnz‹n) |éс-. Н M ирп!яр+
-раер ,жскй пастрь
иЧиекRрN
Kки изА.п иги п яекRрV
YjoКjЦ |éсяе-сиН M зт!ргие зи яррАс+
θри-ри ая,ирпир+ и
mил
ир+…
Нт ги кя !п
т ,ск
я сяЧирпtt
Y«jЭZ«g‹ |éRN итН M иртргл ти+ ирп+ яй
D
m,рпит,ре
ир ирирпр+ ри изя ипзN
чри
ебели
гсяря и киррий ипV
Y«j)o(«jn |éRN иь-Н M зпЧп+
`ки си,икт п кяял
Наеал
и
ристаиал
V
Ни O
-ас
tC ргизя кияя рт —
Нп ик и яс й ая псрртV
Y«zz |éярН M сирряяр+л якипкяр+
OBкп ийр+
атался
л
га
C —
Тяг рп !R А иисйр
gКk | -кН M .яряр+рйл .йр+рй
Някп т и!пспип иа
гальки
Т при ризи яУ Чпа тряегиV

чеспчпе
тгся.п ип —
 ри сииа ип трп.п ипV
gКjЭoЖ | яN игН M ьпр иг
θриЧА
и арить
тк рии
Ис арить
яз т! и зиспV
nИКmZjК(n |и--с-ерН M ирясйр+рй
Fи.+
mира
р
кре ки
гяиряиз
ртйка
г éи я риАз ткясязV
YojŠ |éRN зН M гспгиел рRскАел рриегиел трриеьи-
Ае
o)YojŠ |и éRN зН M пзиР Ае Po) M = п-Q
*ртиигаз
иьп + т!п ррсиУл
lаск,
якп M
газ
п ррся.п ЧиУV
gКz ŠКzŒ | -рзяN ргН M сирии яа
θри !иа и
гепия
пктРппN
Eикперри ии
бр,ие

gn)oКЭ |к!иN и-Н M киЧсикт. Ае
Dри -рие !иа и
гла
иа ял
Тир бп т гси.ги ириа яV
gЭКk | -кН M кии+ Аел сякирр Ае
{л,
ир+рй як Чи! из M аяЧяя п сякирр+N
Уппие
рипрри Ааипр !яирр+V
gЭZZŠ | тN зН M т А ипл икяп ип яррсип ип
gЭZZŠЦ | тN зиН M т ААел зсяь Ае
gЭ«Š | язН M т сУзАел ,зтсАел зсяь АеBтАе акиси+пз рисирл п !япйл —
Gи, пр ир гтспял
глk
ьир ир
клея
V
gЭ«n | тN Н M гпе
gЭ«nЦ | тN иН M гпегиел игие
:,t
Непастпй
л
жапй
*иЧи t
Gи я
глтп
т M и пкиип t
gЭ«((Z) | яр Н M !як Аел п ярАр Ае ьпипг
Ня гт, п т ияся
сал
и
жир

Т сикип р изпс ики V
 при кст ип зпрря ряи-!ис ая при —
{рязь
-ри Чткпрл и ри+ги рп иV
gjnКzn | сиN рН M ряил !исл рзяаиь ип пРпрри
gjnКzЦ | сиN риН M ря+ Аел !ис Ае
Ня Rр .тр иг зяагязи
гри
л
Gря ик
с,ри
л
пе,ли
V
gjoŠ | сизН M ртсиАел птзиизАел !прригие
Kри р икиУ и ри бпз кст!ир+л
Тстк и сиррткт и
гри
яз
схиатить
V
gjom | сиН M р,ярир+
Ми.ги
гризли
 рппс А, гсяй,
oзиали с,еиерпй страх
V
gjozЭЦ | сиаиН M АаАяУРие ртппс Ае ррся,
|ри лй
иирл !иа +
гр,б
и и сяя
,Аи т рся ри+я рги и
граmа
V
gj«YY | сяéН M стЧиярАел ,сиАе

гал
кпи кст рп
чайки
Мисйги иктр р сАЧягиV
g«ЭЭ | яН M ьяегя
,яЧие-
Яг
ие —
Gрясие
каргй
Aт тр зяА.ял
θриЧА пр п Чп!яV
‹Кg |,- Н M гяс я
Dяг
лт
из сиЧTRр аярис
МиР пе.ие O,
аера
C зирисV
‹КŠŠnj |,-з-Н M зиирл зиириг
Aи+атйр+ рстк Аз зизп ризл
Няик ии ррся т рпги к-
хеп
изV
O сирйРип
р,ки
иркяи
Ти А икпс!я ие ргя иV
‹К)k |,- кН M стгя
{аиапь
ARс-
|арбр
M рпз яаикя +пN
Жир+ т! и зисп и из ир+ спкя +йV
‹КjЛZ«j |,яN Ч-Н M яя +
|а
M ирсярирп+ Ае ртЧTпгрN
Gиязи и
папсит ире
V
‹КjŠ |,яN зН M спкл спкир+л тРпсЧл я ирир+
тРпсЧ
GяЧАе зА.бя,
|ил
Ае зАрй,
Ис елит
аясйкгя ЧАррсиV
‹nКЭ |,иN Н M ирбпйр+л иапьияр+
‹nКЭo)g |,иN и Н M ирбпп ипФи яt
Накал
ррсяррпеt
Жара
t
|ит
и+ п ,ир Gтк+ЧА и сяV
‹nК( |,иN рН M ирЧисиь Ап рисп ия ийл !ясял я-
гя
: ррий
хzии
-зпря
ТяжТлй
ри и атгл
GЧияпр сирз кА,я +йл
Зик зАрпел рпскбя рртгV
‹nКИЦ |,-иН M рй!RАе
O сигУьп ий,
 аспх
р
{ерк,ле
риз ЧАи
Ис липский
сиррл ткяьял ,ирсирр+л кст!Чял рияV
‹njЖ«ЭnК) |,RN геУиN - Н M ирии ргиел ияр Ае
Тррисий я.я ЧАя Ч прппел
E яр+ ЧАл ьри O
герипг
C M ри
сельь
л п аикпеV
‹njjo)g |,-си Н M рп+к+
|ил
Ае кизи.ги ррий я
хле
V
AсиЧиаияр+ ррсиегя M и Асир бп пV
‹oЭЭ |,иН M ,из
‹oЭЭЦ |,ииН M ,изиррАе
Тя пб
хи -х
зА ря бтпз тзпиN
Диигае бстр бер
и рпз рпизV
‹om |,иН M Чпкси
‹Zm |,иН M ЧАррси ки яр+рй
Sял я.и к и рА сизп.+ ая зтьп ип
Дбраться
 Ч
рич
гп г зпррт яа яьп ийV
jnКЖ‹ |сиN ьН M киЧисяр+рйл кипа!яр+Oпгязи
арсти,kт
рспк+ ясги и ряки
SисбА кии я,
Рейпа
зп! ,изиV
jnog) |с-е Н M бясррияр+л ирикррияр+
jno) |с-е Н M сяир+л тсяйр+
Aсирри
скрблепье
л
би,
п й +ьиV
Ти кя ир
ипс,льта
рпскпьги п ряьпрV
o)z«Э( |и рярН M иргисЧп ипл иЧикя
o)z«Э( |и рярН M иргисЧйр+л иЧи!яр+
Иптер рет
ябий р и —
Aсякя и, ир иV
Ни ьярри
тлкиапие
Eяирир ир !пя ийV
o)(njmjn(nj |и рRN сир-Н M пспикьиг
*я +.п рьиряир+
хз
йерря ир иие
Кпь
л и исикл ри +ил ряк и гисияV
‹Zjzn |,иN рН M и.як+л ги +
Регал
ии 
расть
Т аяирри прл
Dи+
jер
кстапе
Угстиь
рА иЧпкV
jngКЭn |си -еН M сякияр+л Рпкси т иРяр+
кзи иррсярися рипррги и спррися я
Eязп ия
хстес + хзяйка зала
V
‹Zz(nzz |,итррирН M ,иайегя
Eкиси+п
,кре ляkт
л
аkт
зт!ьи п
сил
FУЧи+л риср и кипряt

я
гр
т !п M я зАиto)ИogZjК(n |и и -с-ерН M кяяр+ риАл тгспйр+
Ня
стрие Ислапия
Fп!ир ррся я Тря кий
,иа Gппс и и гст я
Т, аязпряпр +У яV
ozЭК)k |яе- кН M иррси
Gясил
тжи
рякгириь Ап éстгрА —
Aитьиррй
же
ирязи Ае и гтр АеV
jКŠ |к!-зН M р!изяр+
AУ.ги
храпил ки
т и. и, пРпеN
Тяг и аитр !яки л ргсй и ,я !пеV
Œnnm |гиN Н M ,ся ир+л изпр+л кпс!яр+
O зисргие и,ирп я
кит
я
,па
спаряжепья
!кRр ЧпкяV
Œo( |гирН M р ясй!п ип
Aякяи
пи
б спк якАгие и кязязиV
НА п !
клеп
п спги из спк ,сязязиV
Œ)nn | иN Н M гип и
Нит
иьгя ая ириьгие й.тр я+бя, рибАN
Sй тьяр ЧяЧтрй
ияжет
стгяибАV
Œ)o( | ирН M йаяр+
Мик Ае
лейбл
 кпиь+и, зАрй, —
Этикетка
рри+ ие !иа иV
ЭКЛnЭ |-еЧН M -ригпргял йсАг
O
ласк
п
п,жаkтся
Oрп я я прпNEпси и Укил
`риЧп и кприV
ЭКЖŒ |-гН M ирАрАяр+ пкирряригл т!кяр+рй
Лаг
изи я зпсйр+ ргисирр+ рткил
*я ие ьирт
тстаkjих
таиV
ЭКg |- Н M иррряяр+л аяяакАяр+
Ласт
ирй г
еи,ке
гир псп,и!иеV
Bйкп р
ижелепье
я рбп т си,и!иеV
ЭКzz |-рН M кпт.гя
Э«z( |яррН M и!кпп ип
` рRие
л,жайке
я
лп
п сисикА
Мпьряпр УЧие рпсАе кп + пи икАV
ЭКl) |иN Н M т!яегял яаи
G
лик
я рйри и рRаА
текли
N
θтки M рикпрп+рри ри папз А,V
ЭnКŒ |иN гН M рпь+л Арпгяр+
oреепи сибпг
и и т
леже
Чигл
Т я г
петр лии
!иа + т и, рпьRрV
Эnoz«jn |-!-Н M риЧик ип спзй
Эnoz«jnЭЦ |-!-иН M присииАе
Ли
гип
г,б
сяапУр риз п +йN
Dри-ри .гяéт иЧ яст!и ясп +пV
Эom |иН M тЧя
Лист
л ьри ,ся ир
с иск
кп и пРпел
Oспзй и зАр+ р-ги изир ЧАррспеV
Эoz( |иррН M риригл пспьп +Fи.+ иатьяй гтср
литерат
тсА
AсирАр+ рА рзи!п.+
гратп
л гт+ртс АзV
Эo(njК(n |ир-сирН M сязир Аел иЧсяаия Ае
Aси
гр,зке

л
гт
гр,за
Фиаиг иаЧп!ир ги éтаяV
ЭZКk |иткН M стаир+л ста
Мп!кт икппе и сипгриз кперрии
G
елать аке
р M -ря ирпрррп АеV
ŠКŒn |з-егН M кпяр+
:! п из ир ртпс
аркет
исикргиел
θри кпсп п
рпк
M п и кпк сик иеV
ŠКjŒn( |зяN гирН M сА иг
*А иг р
арт
я апп ппрN
` исик кй
рпка
рппрV
ŠКj( |зяN рН M сА иг
Нт! я + 
аскара
к кязп
т,ь ля респи

Eяьпз Oпк+ ик зяргие п икиз зА ибV
ŠКzЖКjК |з-ргяN с-Н M рт.+ кй спр иб
lе
яр+ рп кя р тзиз Чпсир+N
Aириз рие
сеси
сяаЧпсир+ttt
ŠКz‹ |з-.Н M рзпр+
Л,г еи
Ае аяя, ирриьял
AьRиг я бприьги си я.яV
ŠnКkZl |з-китН M т
Gспк+
пестатчпх
тиг и
ск,пх
игяая ие
lегрz
ирАРпр пс Ае рпк аикпйз яаикя +пVŠnКgjn |зиN -Н M пкирряриь Аел ргтк Ае
Кртки
а йкиз иьясияяN
O
иг
рпскбп УЧи+У аяиА,яиV
ŠnnŒ |зиN гН M гсиргие
Sста+й я
истреч,
риЧпстррйV
Ня
итипг
пкст и рЧп тррйV
Šnn(o)g |зиN ри Н M ррспья
Šnn( |зиN рН M ррспьяр+
Sпкт.гп МяаяУл ррий я сиьяпл
O
lерси
ая
илсерие
Cл M аяебА сигсиьяиV
ŠnjЖЦ |зRN риН M зиирпскип
рбjепье
zŠz-гие M
ессеж
яаАяпррй —
O рппéи си Rр ￿
сльпй
л ьри -éисп зяпр-
рйV
ŠnzzКgn |з-рик!Н M рииЧРп ип
Šnzzn)gnj |з-р- к!-Н M ирА+ Ае
{рязь еси
р+ и зпсйр+ т!и
МяА.яз ряи п т!п V
ŠnzzЦ |з-риН M сйа Ае
Миигиз
ятся илки
N
,тктр рАсл риси и ригиV
ŠoЭŒ |зигН M киир+
lизер
ие гси,иел рзиси.и !пя +йл
ркряга ск, й
ргиири риррий +пV
Šoznj |зяеа-Н M ргтиел ргсй я
ŠoznjЭЦ |зяеа-иН M ргтиеИсклkчительпй иажпсти епт:
Aикиряр+ си Чсяг рртп +п кигтзп рV
ŠZŠn)(Z«z |зитз- р-рН M иргУьирп+ ие я! и-
ррил я! пе.ие
прир ии!п и ирр кпс!яр+ такпV
lапк
я иаиирп+ я
пах,
я икпV
ŠZ)Œ |зя гН M зи я,
лье ря
л ри бял прп —
Oир спбпр рпз ир кпспрриеV
ŠZjn |зиN Н M Чи+.п
Мигги-
lа,с
M иа иапрр А,
ей
t
Eпакя -гся яt FУЧи+ зяА.пеt
ŠZ«zn |зятрН M зА.+
Bтсзя и.+ сп.иррй я -грпсизп рN
lстит
+
грчи ,
ипс, ги éпрV
Š«z(Кjk |зярр-кН M исьибя
θярри ,я !пе спрпгяир+ иАрги
AсигсАр+
паг,k
рряртУ
паки
гиеV
)КŒnk | -егикН M иЧ я!R Ае
Узкая пра
ряряпр гсиря
`р ,иР А, атЧил УЧиАр А, ириV
)КjjZl | -ситН M тагие
Нт
ги
ка ризпе
 сRп рА. А
ТRскирр+ и зтксирр+ ртр зязяз т! АV
)К«g‹(Ц | иN риН M гясиа Ае
`R Т рпс
петреть
У ЧпАе рпрV
)n( | -рН M рпр+
EяпРя +п
Нбел
й сиьрп и кя иN
:ьR А,
тит,лиаппх
иасири ьириV
)ZЛЭn | итЧН M риртия Аел пиьпррп Ае
Назй
и
,
ьяррп +ги исикргие гясриспN
Мя.и А и рирпки сиртррртУр -éиспV
)Zozn | иеаН M .тз
)ZozЦ | иеаиН M .тз Ае
oиигаkт капиати

пипа ии
GRял ррся Ал исикял аяикАл ябииV
)ZŠo)К(oZ) | изи -е. Н M Аки!п ип гя кикяри
Aспсярияр+ 
п,тб,к
ррясяй
тетрака
N
O зисп и éисзябии пе си.ир+ прякгиV
)Z(nЛZZŒ | итрЧтгН M рпрсяк+л аяир яй г и!гя
M
Наmиг
я тьир+рй з п —
O тг рсири т кпкяV
M
Ничег
п ри!иррй Чпа
: ипсрирпряV
)Z(‹o)g | яОи Н M иьп и
oп,трь
си изяр+
иj,
иьп + сийр ил
Kри гтр ял и рп!ял и исйр яV
)«(jo(oZ) | еУN рси. Н M иРя
Об,рить , ря а
пиази! ил
Sя!п при п и з п +п M и! иV
ZЛk«jК(n |иЧк!тсирН M тсйзАеИсчезает елепп зе
сиN
Oпк+ аярАя сик иг ги. Чт+киапсяV
Озе
си
исчезл
л ри ие аярй т.ир+N
Oир г ьпзт сиикир я.п ся икт.+пV
ZZn |тN аН M зпкп и Арпгяр+л ирьпаяр+
θриЧ
ибрать

 т
т M п т! и спгязАл
Тияс и кт.п и бп я и гясзя тV
Zm( |ирН M АЧисяр+
Орапж
пАп
а ельсипчики

Gгяк ирязи ьигиV
ZjК)gn |иси к!Н M яп+ри
Избалиали а ер
рА сикирппел
AпR ги т!п п кперрирп+ АV
mКŠmnj |-з-Н M Чяияр+л иа п!ияр+
θриЧ ркпяр+
тие
рирпкпе сяаЧисгил
Aирряир+ ЧА т! и
ерегрки
V
mКj(o(oZ) |яN ри. Н M псп исикгя
*асс
я!исt
илетик
спкTйирпл
Kри .рсяé ярир+ А п ,ирирпV
mКzz |яN рН M Чипр
oлпепье ,еипе
рпз т ирия ил
Dри рт.япр
«А ассипат,»
,пр,ип яV
mКzzoZ)К(n |-.- ирН M ррсярр Аел Агие
mКzzoZ) |-. Н M ррсярр+л ри+ ип кт.п ип и п-
ип
Ти+ги
тер елиих а иептиЖктр Аакисип ий зизп рАV
mК(on)( |-е.- рН M рпспиАе
oŠmК(on)( |из-е.- рН M прпспиАе PoŠ M = п-Q
Жпя п
пч
иг кй
брkка
л
Жя+л киЧяйпр и !исгяV
mК«)Ж‹ |иN ьН M ЧсУ.гил !иир
E яУр гизя кт O

р+-ир+C зяА.ил
*исать
ЧА яки ис.иг M п .ря АV
mnn |иN Н M иряр+
Fирр Чтзя ил
карапа
л
Fярриг и изя ипV
Oир ьри т! и зяА.яз
O .гия,
*епсил
+я ииV
mn)ЖoЭ |- р-Н M гяся кя.
*ерил
я т! Ал кп
 аспсть
и
риски
л
Bкп прр ибял исАл зя.и А и А.гиV
mnjoЭ |-сиН M ияр ирр+л сирг
mnjoЭZ«z |-си-рН M ияр Аел сиргия Ае
Sй т
Трт
А,л
ерзких
и
пахальпх
л
Aирт!ир+ и éирп M икпя+ иV
mnj( |RN рН M кпсагиел я,я+ Ае
*ипч
пс п тгтрирл
Aи ьпс п из Rрл
Aи ьпс п аяяирл
 ри+ги
,jи пТт
V
mo)Ж‹ |и ьН M тРи тр+Набжпсть
я рбп п
ая
т п г ибтл
Религизпсть
 !иа и изи!пр зиикбтV
moZ«z |
ай
-рН M яЧи! Аел спи ииа Ае
Kри гри-ри УЧир
лакать
л Ар+л сппр+л
Ус кить
зи!пр гии сязз ги éпрV
mЭКЖК(n |-г-ерН M тригяияр+
Я
лет
тл пртл пртл
ЯаАгиз и пст ктл
Aпр+ й иги аяпртл
 пРR рпррсп
кс,
V
mЭКo( |-рН M гиря
У рп рабтаи
л
Aтр+ сириси г зпьрпл
*л
А и! R.+ т бпил
Eярт!п и и пV
mЭZk |икН M тис и сяЧиряр+
O рпри
иптриг
л
загира
и
лт
л
Fи.+ ри гие ррсярп -рт рпр+ сяаЧпсRрV
mЭZ( |ирН M ая иисл и рси я
Я
карап
итрри.тл
OрR 
акет
пспи!тV
mZЖŒn( |игирН M гясзя
Ня
лжпсть ипистра
рпс+Rа Ае гя кикярл
O
ртmеле ртmль
л иьги и… ,яярV
mZj(YZЭoZ |иN рéитиитН M ки! ирр+ зи иррсял иср-
éп+*яазпсьиг ги.п+гяз сяаиь Ае кя N
,Аяпр
ртпе
и
чеап
V
mZj(ŠК)(nК« |иN рз- ритН M ьпзикя л киси! яй ртз-
гя
*ттер
M и.пЧ игл и спкги п ил
Oиази! ил и.и иа рспкА
гпчари
V
mZ((nj |ир-Н M и ьяс
mZ((njЦ |ир-сиН M и ьяс Ап иакпий
mZ((Ц |ириН M кпрргие ис.иг
mZ( |ирН M ис.иг
*рактик
ияр+рй кирри!п ий,
Gпктпр р си!кп ийV
Dи кя псп риял
Мпьря
с,jестииа
V
mjКЖ(oЖКЛЭn |с-григ-ЧН M иртРпрризАе
*р иепик ритч
язи пРяпрл
Жиа и ряг Укпе и ятьяпрV
mjnКЖ‹ |сиN ьН M сиипкияр+
mjnКЖ‹nj |сиN ь-Н M сиипк иг
*рип
б
грился сбй
л
рихраииался
л
Fи.+ кпязи ая изяр+рй п яя!иярйV
mjnn) |сиN Н M искир+рй риЧиел си,ися.ияр+рй
Fть.п пьир+ п ряЧпргиел
,кл
л
 Узисизл .тргиел
клkчи рикл
изV
mjoЖŒ |сигН M тгиир+
mjoЖŒЭn |сигН M гиУьгяmjoЖŒЭЦ |сигиН M гиУьие
Oстьи тьирп+ псигярр игт
б,киарь
N
OЯ игя!т
риер
л рА M пс и ирисйеCV
mjoŠnj |сяез-Н M Чтгяс+
Gгиа+
рстпь чист,k
ги и
`ргсАи зис икпе иг иV
mjoz(o)n |сирриN Н M ьиррАе
*рп
аирп+ А
з,б , иилки
л
`ки ткяс M ьпрАсп кАсгиV
mjZ)g |си Н M атЧпб PигиQ
Нягияпр
казательстиа
Jсирр-
рm
и иЧйаярп+ иV
mjZZY |стN éН M кигяаярп+рри
OАррсп M иéл я
аm
M
к
л
Eяеьигл Атьи тсигV
m«YY |яéН M кАзиг
Та
,
ги ик
аилепие тлкается
йкси —
Oир ряг ир Апряпр МУ ,ятап иг иV
m«z‹ |т.Н M ригяр+л кяп ип
O
азл
и сяйл
стаиить и т, ик
Ми! ил иаTй яст éи.пг бпр А,V
m«Эn |яаН M рряир+ ртигл аятрАяр+
M МА
кии
рАt :!
ильп
t
*рекрат
иt
 Oиг гсиья ирпрN
M Нтл и икиt
«o( |гирН M спгсяРяр+«o(n |гяерН M кии+ и
рстязаться и скрсти
л
чать
я рп, яся,л
O
рейс
пл .пéл п рриирл M ирьпаяпр ррся,V
jКЖn |с-ерН M зьяр+рйл риррйая ип ргисирри
Р,
ир+ M п ррсиир+л
брск
M п икTRзл
ртреительп ейстииать
т! и р тзизV
jКz‹ |с-.Н M ррспзирп+ Ае
j«z‹ |ся.Н M Чсиригл кперрияр+
O
рест
ися п
тхать
гтр ил ир,ирирп+ иV
Oя! и и.+л ьриЧ ги.пRг А йкп т.ирп+ иV
jnz( |с-ррН M иркА,яр+л иркА,
O
пеле 
и
сеп риикkл
пл
Шяигйг ирия гсАргт и г си яргп тиV
jokoЖ«ЭZ«z |сикигеУ-рН M ппАел рзп. ие
Мисй
рябь
я .Rг и,и!ял
Ня
риmл
R Ае .иéпс ри!пV
 пРRл и,и!пл кприл
Ти,ие .ри+ рзп йпр прпсV
joYYЭn |сиé-Н M сйЧ+
Ня
рл
игя,
кататься
ирия кприся
G трся и ки иЧпкял и р иьи ки трсяV
jZЭЭ |ситН M гярир+

кр,гл,
и т ткяси ртк+йл
Тт р
ра,п
т Чигрп яьяр+рй исяV
jZ«)k |сят кН M гст Ае
Начистить ￿
гииги ки Чпргя и+ я
тереть ￿
 гяУ-рп и
Нп ￿
раб
ргие рстк кй ьпипгял я éирргие !иа и
и.+ аяги V
j«Л |сяЧН M рпспр+л яьиРяр+
Р,бер
иикл
ка,ч,к
л
резипа

OрR иекRр зикпс п я гясри тV
j«ЛЛnj |сяЧ-Н M спаи ял гятьтг
Краспиатая р,
я
Oпг !ппа Ае яьяяV
j«kkЦ |сякиН M гсяр Аел гсяр иярАе
:
раилепие
зя.и ие зА
р,лk
рп истьяпзл
Нтл я
раиила
л аяги А язи !иа и тсяйУрV
j«Эn |стN Н M сяп ипл ирря ип ипл трря яи-
яр+ сяии
рк
сярир+л
,илить
M ррся. Ап риял
Kри и.+ аясярт икп!кя и пкяV
zКЖŒ |р-гН M тиир+
Жяс
ески ,стпи
иЧи!!Rр ррт ил
Kри п икп п.+ рА 
сап
яи и,V
zК)k |р- кН M пригл тррА й
zК)kЦ |р- киН M приь Аел прья Ае
Kри яр иЧрт!ир ьпрр Ае сикяпбл
Ти
кала иеси
игя!пр риь Ае прV
zЖКЭn |рг-еН M прА
Разбрсап

скатер
ри бпрА и п апйл
Ня ая Ае т!и икя А р .язя ргиз рсУéпйVzЖК((nj |рг-р-Н M сяаЧсярАяр+
Декра ии
я
с епе
Oпс и рт!яр Мп+изп пV
zЖn)njЦ |риN -сиН M кпгисябии
Kри т спЧR гя
,чТп
рряр+ зпьрял
E яьирл п и
кла
иьп + ,иси.яV
zЖ‹ZЭКj |рги-Н M тьR Ае
O
кл
п итьир
бразиапие
Тирл гри п Ал п
ск,л
и як аякя ипзV
zЖ‹ZZЭ |ргтN Н M .гия
zЖ‹ZZЭo)g |ргтN и Н M иЧсяаия ип
рк,
ир+ рRл
ск
ир+ прр+ т ргсй и зпьрял
Л атй
л
ки
из п рьиряр+ ЧА киЧсяV
zЖZZm |ргтN Н M ияргял ги.
рка,
р
чистил
л
л
л Чпил
Жиа + исйкиг сиикиV
zЖZ«j |ргят-Н M ьиррир+л зАр+
:рспьгиз Аери
алапй
 и,иргтV
,ткпр т,я и ЧАьги
ски
исикгяV
zЖZl |ргятН M .яя кя
Aсирря тирспЧп ии
скре
гял
Клчки
л иррА рипки йпр гспгиV
zЖjКm |ргс-Н M гиьиг
+ ркри
,тки и гисАря !!Rр т,ил —
oизглии

скрич
яя спк яй рряст,яV
zЖjnnЖ‹ |ргсиN ьН M ргсил иа иАе гсигНт! я и.+ рия
блт скр,
рир+л
:зп +п т! и Чир гстрир+V
zЖjnl |ргстN Н M Чир
:
скат
я
хист крткий,
Gся ир+ ир ри+ги р гпз
G азпRУ и+ гисиие
Т яки и Eяьпз
zЖ«( |ргярН M гисиргие ,ирр
р кйп сиеть
кизя рстк ил ги кя
ЦпрRр ая иг из зиикяй пр яV
znkК(n |рик-ерН M ригие Аел тся ип.п Ае
Ниргт
си
т
ииеть
зи и ЧА Ал
Ня ир из рря пл рспр+пе и ииV
znn |риN Н M икпр+
Bкп гтрр
сирепи
рсйря кизигл
Жиа +
безятежпа
и
с кйпа
V
znjn)n |р-сиN Н M ригие Аел Чпазйрп! Ае
znjn)o(Ц |р-с- ириН M Чпазйрп! ирр+
Aирткт сяррряир 
сериапте сл,га

Dизéисрт
сл,жить
Чткпр
сери
ир рп кяV
znjИК)( |рRN - рН M рт я
znjИn |рRN Н M рт!ир+
р,рий сеиер
G п язи ппрV
znИnjn |рии-Н M ртсиАе
ШатТр
риспзп Ае бА я п
разбили
лO Rз
жалkзи
иг я ир ри бя
закрли
V
z‹К((nj |.-р-Н M сяаЧир+
z‹«( |.ярН M аягсАяр+
z‹«((nj |.яр-Н M !яУаи
Шит
+
рстпк,
иьп + сирриN
Нир+л и игял ргя + и сирртV
z‹nn( |.иN рН M сиррА й
Gи и
истрел
я
хте
л
ртреляет
спь+
,т
я ясикпV
z‹ZZ( |.тN рН M и,иряW ррспйр+
z‹Z( |.ирН M Аррсп
рии
Ае зпси апс и зппрл
рит
M рппрл зтгт ппрV
zonИn |риН M рири
Eязп и исьиь иг
ски
икясл
`t Eя
ргал
ябип рл гяг я и!ясV
zŒom |ргиН M сА яр+л ргягяр+
`
слаи
ии ряй
раб
язиV
Нп яррп
рабстиа
кт, як язиt
zЭКИn |р-еН M сяЧ
zЭКИnjЦ |р-е-сиН M сяЧрри
Ня ик
слизь
ьярри
тиратительпа
л
Ни ис я иазп си+ пR а яьирп+ яV
zЭnКЦ |риN аиН M ирсярирп+ Ае
G исги
сапки
зьярл ирряи
сле
л
Aсириси киси!гт р тгиз кпкVzЭnk |р-кН M ря и
рли
яУррй яаги т
сппх
кпри.пгл
рп
ргяаги игя!пр си зА.пг и зи.пгV
zЭnnm |риN Н M ри л ряр+
zЭnnmnj |риN -Н M рйРие
zЭnnmЦ |риN иН M ри Ае
Aсисйря гирриьги ир рибАл
Oи я иррярги
слии

р,каи
л
Цясп я-!яЧя ткиир рп,л
Aйр р ьткпрязи игяаяV
zЭnnИn |риN Н M стгя
Aпспкярр кста+йз сипрАл
райл
M
,лбка
Т рпс пряV ›
zŠoЭn |рзяеН M тАЧгял тАЧяр+рй
Kри O
спикер
рC ргпир атЧАл
Ти
хихикать
Чткпр рстк иV
z)oЖŒnj |р иг-Н M ,и,игя +п
Kри яир
с пг
трряирр+л
Нп сиьи я иргяаяр+рй
`р аяпр и и !пя +й
Обпиаться
л
елиаться
V
z)Zg |р и Н M иЧ изяр+рй и бпияр+рй
`ЧсяабиАе ри
Наm
-Няé —
` п
пkхает табак
V
z)«YY |р яéН M У,ярп+ Ае ряЧяг
рль зели
M ри я.и кпкАV,псп и ирби аяпрАV
zZoЭ |риеН M апзй
Тяз
качести
!иа и и.+ Ар.п и
срта
л
Bкп гя!кАе !пя +й, п А.п аяги яV
zZj( |риN рН M гяьпрри
Ня гтр и бпр риясиРя пр…
Sя!п
жиепький с,
р ткии+ррипз +УрV
zZ«mЦ |ртN иН M !икгиел икй иррАе
р ектакль, захиатиаkjий зрителя
л
Sй гсиригя п ьярри ир,ирирпп V
zmnЖ(К(Zj |р-гр-ер-Н M асирп+
zmnЖ(КЖ«ЭКj |р-гр-геУ-Н M ая,ярАяУРие

тратить с
ри
еп
иУ M зяи рсткяN
ЗпЧ и гясри.гяV O зпьря, и.+ игсяV
zmn)k |р- кН M рсярир+
|рабр
икя+ иt Aспк и
с апк
ие
Нп иги иррй ЧАгтV
Тирл гри
,жестиепеп
л апсй
`рря иир я Чп тV
zm«)ŒЦ |ря гиН M зт!пррп Аел ,сяЧсАе
:Ур п +гие
скиер
я тьярриьгп
рип
M
GиЧяа пЧиргсRЧяз
киарат
Азл Чпри АзV
z«Кjn |рг--Н M гяксяр АеW си Ае
Oп!иирр+ иЧРп ии си.ип т.яV
ртарч
пргяй
ч рпсть
ррся я и рзп. яV
z(КjЖ‹ |рряN ьН M ьиис ирр+рталип
ЧА зяи и,и! я
скир а
N
Oпрри п и при ЧпкА ирбязV
z(КjЭo)g |рряN и Н M ргиспб
,па ри ги
ст,л
M ри
таб,ретка
л
Dт,и изт ррит рирпкгяV
z(ZZЭ |рртN Н M ряЧтспргя
|рапятся
я
склае
рп я.и
ри ас
л
Fирги р и и сякиз апR Аз ги.-зи.л
Т рАсл и зисгигял и сяа А гиЧярАл
Oир ри+гил ьриЧ п ЧАя
стрж
пз зА.+V
z(ZjКgn |рриN сик!Н M ргякл ,ся п ип
z(Zjn |рриN Н M сиярА
Dяг рри т кпспя кй гси Ал
Т+ гяг ,спЧпр апспе и сАЧл
Яйяр+
ечь
и
сти
из кизял
Dисзиибпе р пги рпкА,V
z(ZИn |рритН M пь+
θриЧ кпс!яр+ ая 
па ряжепьи
л
O тЧ+ си иг тр+ кт. Укрги,л
,яскт т! и
патяжепье
ртр,п
ирясАл йсгие рри,V
z(jКo) |ррс-е Н M ясй!п ипл ярй ияр+
θриЧА я и сиапзир+рйл
Нириз п асА,и апзил
ТА сипс+ т яся.Уря
Dтил
стр
А и
репи
Vz(jКm |ррс-Н M спзп +л спзп.иг
Kри рикяр т яр пкирряриь ил
θриЧА сири иг гсиьяN OOрRt DятрtC
|итрсть
р
,ликk
А сизп ирпл
Тил ьри
стратег
ипе А ьп аитрV
z(jК(КgnŠ |ррс-р-к!-зН M ,ирсирр+ Pип яйQл ти-
гя
Kри пьпсиз сяЧйзи
OрRл ьри рги.п ил р спррил
р траи
итьиррй
сла
Sй гисиА и ибАV
z(jКl |ррсиN Н M риизя
ртре
ирп+ Ае ки!п +ил
*тк
язи икА
Р,чей
прRррй р исгил
θриЧ аябпи рякАV
z(jnКŠ |ррсиN зН M стьпел ириг
Нп ип ир+
стр,Тй
Разбрзгать
трсиз иктN
Aитьи.+ тси!яе ир и исикяV
z(jnl |ррстN Н M сяаЧсАа ияр+
,па
,силий
иа п Rьгя
Dяси
истргал
рА иьгяV
z(j«ggЭn |ррся Н M триип
ТяЧт
жереб и
л
Т и п
ста
гисиNAиЧп яр+ ая изи
Oрп кя Чтк+ ириV
z(«k |ррякН M !пспЧпб
Aси
аепии
ки,ики
Т си
,бли
аясярл
Bирткясрри яз изи!пр —
Sярр
с,бсиьи
кй иярV
z«Лzokn |р-ЧряекН M якяр+л тЧАяр+
Нежиаппй
сисАл
ФтрЧииррА ррп гпV
oр,г
M ткясл якп +пл иt
O
ссаип
я, гип гиV
z«kkn) |ряк Н M пи!икя Ае
z«kkn)ЭЦ |ряк иН M пи!икя ил кст
Нп рриир 
сиит
псп спррил
Тяг зи!пр рри

и риериV
zlnК( |р-рН M ир
θриЧ
сkр риз
из
,ииить
Sиьгт и рА иьгял
O кп + иргспр Ае икяси
Мии и Рп иьгяV
z«jmjozn |р-сяеаН M ткийр+
Кр,жепье
Чяпси А éт-рп
риерл
и яизи япр ррийст ФизпV
zlojЭ |рRN Н M гст!п ип
ри атия
 гизя ииOиа игяпр си
изаи пиапии
V
zЦŠmК(‹Ц |риз-ОиН M аяизии изя ип
Ттр M ая
брать
л рткя M ир пррил
Bста
захиатии
пЧRкгиеV
Aтр+ 
таке
я! игил иЧРпзл п сирр M
Gия т! я и р исигяV
(КŒn |р-егН M Чсяр+л ая,ярир+
Ти+ги аязиир :рря
Тлк
ия тзпиV
Разгир гирить
M
Нпсиррип кпиV
(КЭŒ |риN гН M иисир+л сяа иис
Мязя а япрл кп иргяр+
GпсАе рпк ир зйьигяV
Ня
иск

тл
гп
OА п и п рсйьпрпV
(КЭЭ |риN Н M Аригие
Dри !п рсйгт сяр
тер
аял
Т кия ки
р риал

чри Ттаиг M я. Рп игл
Т игп рий кст!игV
(nКj |р--Н M кАсял сяр+
O`,л УЧУ й ЧпаизирCл —
Тел
пéи ьиг
гирит
V
(nЭЭ |р-Н M иисир+
Отрег,лир,ет те ерат,р,
ки
,ереппйDи кибии пс и.+ р гяьпрриз сипсп АзV
(nŠmnjК(n |р-з-сирН M тзпсп Ае
(nŠmnj |р-з-Н M сп тисияр+
Dи+ рсп исигя спкрриир я
т,рпике
л
Ти Чи р и
жг,т
пи. и сУгаягпV
(Z«j)o«n( |рт- иг-еН M ! тр
Мя,япр
хист
из ирял
сле
аязпряйл
Тяг ки!пррй
трейл
псл сибпиз иййV
(jКoЭ |рс-еН M ,иррл рпк
`рряйпр
трак
рис
Ня апзп рие
сле
V
Зиси.я
тр ипка
л
Kри сйа+ и+ р п V
(jКЖŒ |рс-гН M рсии гял рпк
Sт.я ир иррис я ая
ржала
N
Ти
треб
иря ися, аяи сяяV
(jnŠЛЭn |рс-зЧН M кси!яр+
(jnŠЛЭo)g |рс-зЧи Н M кси!+
Aиз ирп зприкА зАряспе !як А,л
Дапь
риЧисяУРи, иьп + кя и
Тстк и !иRррй рпп +й, гспрр+й рги,л
Kри
три бьkт
ик и и ая апс иV
(joЛ«(n |рсиЧеУN рН M кя +
Aспки!ир+ ся т
ереирье

*раи,
ргяаяр+ M Чя и
Eяирир ир иЧррийрп+ррNТи и
тр,с
ирр+л ри и иря яV
(j«Жn |рстN рН M пспзисип
(j«(‹ |рстNОН M сякя
Oпси.+ Укйзл
трали
-яи…
 ЧАяпрл
реаппе
сяиV
(j«ЭЦ |рстN иН M спкя Ае PязQ
θриЧА .ря я игисияр+
Тсп истерйл п гтсил
Aийр
т,г
и аярй и…
Т р
,силие
кяиt
(«g |ря Н M триипл ясй!п ип ри
Чере аха Тртилла
,тсяри и !иа и тьияV
(«j(Эn |рRN рН M ьпспя,я
,А бяс+-ЧярУ.гя ртсиN
M O
Усс,ри
ерг
рстиjики
t
«z«jЦ |УN !-сиН M сирриРиьпрри
oалептип
ги я ип аякя +п —
Aпспкяр+
лkбипе слапье
V
ИКЭn)(o)n |-- ряе Н M иаУЧп яйл УЧи ип
иря ип
Oазя, Rр и.+
иеер
R гиз ипсп +пзл
Т
епяет резк
прпс
па раилепье
V
Иnnj |и-Н M спаги зп йр+ ясяп ип
Ми! и ипсир+ т т ики сяал
Тстк и ипсир+ кя!кА ииригтVGгяагя р игязи си,икир я тзл
θри !п ирря пррй M Fи.+
иерить

Истип,
t
Иnjo(Ц |-сириН M ирри я
Dиирря+ и и сяазпся
Крабль
р
иТсл
язи M япсяV
ИnzznЭ |-рН M гисяЧ+
* ие иТт ибр
Gт,итр Ае ясикV
lКkn |-екН M икри Pи икп ЧсикQ
O псп
иалк
т
иТт
зи.гяN
`,л р зпкгиз ,яри и и.гтV
lКЭŒ |иN гН M икри
Aси УЧие
ге
кпрйз
Aи тйр+ ЧАл ки!к+ и 
иетер
V
lnК(‹nj |-»-Н M и икя
Aярзтс и иьп +л ки!кии и рАсил
Oирги акпр+ т! и и изриги рАсял
Нп иЧиерир+ Чпа
са г
… ии и и
O рриибп Eпя кии M
oеллипгтпе
V
lnЭЭo)g(Z)z |-и р- аН M спаи иАп ряи и

илажпй
сирА и ир
крг
Чсиая
oет
сигя рярRр зисйгя и ртсирряV
ln( |-рН M я! Аел зигсАе
Kри Ч ргяаги кст и!иил
oиппи
Ч зRкиз т иРял
DииЧиг ЧА тЧп!ялBисЧт иг ЧА
тих ржал
V
l‹o))Ц |и иН M ри,и с!яр+
акепбар
я
иисках
л
Dткси-аяирт.ги…
:а яяпзАе исрспрN
Нтл ги пь ил Aт.ги V
l‹ozŒnj |ирг-Н M Чягп ЧяскА
*рилка
л
риа
л
иер
Rги M
Oрп икиекRр тзп+бт кй тигиV
lojn |яе-Н M сииигял сиик
Желаеь
иа
ии
и гизир
Gяк иряки M трр+ бпрRрV
loz‹ |и.Н M !пя ипл !пяр+
*ярии!иир+ рсип гярпсгпN
Качаться
А ьп
ибл
п я гсУьгпV
lZЛЛЭn |иЧН M гяьяр+рй иа рриси А рриси т
Часть IV
*ристаика + к сли, баика

Aсиррягя ￿
a
-W ￿
ab
M игяаАяпр сирииии! ип ри-
ррий ипV
КЛ)ZjŠКЭ |-Ч иN зН M п исзя+ Ае
К(ЦmoЖКЭ |-ериигН M прииь Ае
Aсиррягя ￿
de
M иаийпр киЧир+рй -ééпгрял си-
рииии! и и яая изт гис пзV
knŠКg)n(on |киN з- -ряеаН M сяазя иьияр+
Gрсиир+ рикяр Oи ￿
рапж
истC M -ри иррсиир+ и,
и сиррт P испкпR из исйкгпQл яN
knjК)gn |кис-е к!Н M ртрАяр+л сиикир+ Чпр-
исйкиг
Разр,ать
M п
стри
р+V
knz(jZЦ |киррсиеН M сяаст.яр+
kn(‹jZ)n |киОсит Н M рпс яр+ Pр рси яQ
Aсиррягя ￿
dis
M игяаАяпр сирииии! ирр+ ьп-
зт-иЧиV
kozЖZЭZ«j |киргя-Н M Абпряр+
kozЖZЭZjК(oZ) |киргя-с-е. Н M Абпря ип
kozЖZ«jКgn |киргясик!Н M иЧпргтся!ияр+
kozЖZИnj |киргя-Н M иргсАяр+
kozЖZИnjЦ |киргя-сиН M иргсАрипkozo)(njnz(nk |кири рсиррикН M паяи рпсприя Ае
kozmjZmZj(oZ) |кирс-иN . Н M псиисбии я+-
ирр+
Ти т ьпипгя ,иси.яй ￿
ре ,та
бийл ии т п и
,рпая слаиа
kozjnm«(КЛЭn |кирс-е-р-ЧН M и+атУРиерй ктс ие
ряие
Рес ект
яЧп+ Ае ьпипг M -ри ьпипгл г гириси-
зт ир ирйррй р
,иажепие
V
kozjnzmnЖ( |кирсир-грН M ир ирир+рй Чпа тя!п ий
ратисmак ия ￿
PярV zК(ozYКЖ(oZ M ￿
,илетирепие
л
ир zК(oz M кирряриь и и YКЖoZ M кпяУQ M ири п ип
ки яW ткиприсп ип éисзп ипки гял кт-иV
kozzК(ozYКЖ(oZ) M |кирр-рирé-г. Н M пткиприсR -
ирр+л пкии+рри
kozzК(ozYКЖ(ZjЦ |кирр-рирé-гр-сиН M пткиприси-
рп+ Ае
kozzК(ozYЦ |кирр-рирéяеН M п ткиприсйр+
Aик ￿
сериис
из и изяпррй ри+ги ￿
храя ,сл,-
га
V
kozznjИoЖn |кирRN ирН M и,яй трт я
Траст
ияй гизя ий M гизя ийл гирисяй тсяй-
пр
иереп
Ази пе бп иррйзиV
koz(j«z( |киррсяррН M п кипсйр+
koz(j«z(Y«Э |киррсяррéН M пкипсьиАе
Aсиррягя ￿
im
M игяаАяпр сирииии! ип ри-ррий ипV
oŠЛКЭК)Жn |изЧ-- рН M кирЧяя р
oŠŠZЛoЭn |изитЧяеН M пики! Ае
oŠŠZjКЭ |изис-Н M Чпа сяррп Ае
oŠmnjzZ)КЭ |изRN р- Н M иЧпаиьп Ае
oŠmjКЖ(oЖКЭ |изс-григН M псягриь Ае
Aсиррягя ￿
iL
M игяаАяпр сирииии! ип рирри-
й ипV
o)Кkn«К(n |и -кигирН M пякпгяр Ае
o)ZjgК)oЖ |и иN - игН M пис я иьпргие
o)z(КЛoЭo(Ц |и рр-ЧиириН M прряЧи+ ирр+
Aсиррягя ￿
iK
M игяаАяпр сирииии! ип рирри-
й ипV
ojjng«ЭКj |ис- еУ-Н M псп тйс Ае
Aсиррягя ￿
HL
M игяаАяпр сирииии! ип ри-
ррий ипV
«)ЖoИoЭonk |я риияеакН M пбиииаия Ае
«)mjZYnzzoZ)КЭ |я с-é-.- Н M псиéпррии я+-
Ае
Часть V
Т е, р -,, а п тебе +
р .рТ,, или рлиа-ийпики

КmmnЭЭК(oZ) |---}е. Н M изйл яая ип Pя п яп-
йбийQ
КmmЭoЖК(oZ) |-иг-}е. Н M аяйп ипл си.п ип Pя
п яигябийQ
КŠŠ«)o(oZ) |-зеУ и}. Н M ЧипсиярА Pя п язт и-
бийQ
ЖК)ZmЦ |г-} -иН M япрл рп рл игсАрип Pя п гя я-
пQ
ЖЭnИnj |г-}-Н M тз Ае Pя п гппсQ
ЖZŠmЭnŠn)( |ги}зиз- рН M кии п ип P п тряр+
р гиз
Т
зп ризQ
ЖZŠmЭnŠn)(КjЦ |гизиз-} рсиН M кии ирп+ Ае
ЖZ)Жjn(n |ги} гсиN рН M Чпри Pя п ги гспр АеQ
ЖZ)Ж«j |г- гR}NН M риякяр+л ри я.яр+рйл кперри-
яр+ рииЧРя Pя п ги гтсQ
ЖZ)Ж«jjn)Жn |г- гя}с- рН M риякп ипл ри ярипл ри-
ярия ирр+
ЖZjjКЭ |гися}NН M ая и кй ргиря Pя п гисяQ
ЖZ( |гирН M кпрргяй гсияргял сяргякт.гя Pя п гирQ
ЖjZzz |гсирН M гспррл гспррир+рй Pя п гсиррQp
U
c
U8
y
U—
z
U{I
Z
U{U
θярр+ ððV *ик й иа-ая ся ибА
U{
θярр+ ðððV
Я—
θярр+ ðp
LLI
θярр+ p
LLLЖ«jjК)( |гя}с- рН M рзисики я Pя п гтся рАQ
kК(К |к-}ер-Н M кя Апл и éисзябий Pя п кяряQ
knЖКkn |к-}г-екН M кпрйриприп P я.пз !п и и-
зя ии M псиик спзп и кирп+ ирр+У UI к пеQV
Декаа
P спьV knŒКz M кпрйригQV
knznj( |к-}а-рН M тррА й Pя п кпрпсрQ
nXmnkon)( |игри}Nки- рН M бпприиЧсяа Аел А ик-
Ае Pя п -грпкибийQ
YКЛjoЖ |é-}ЧсигН M ргя +л зярпсий Pя п éяЧсигяQ
YКЖ(ZjЦ |é-}гр-сиН M аяикл éяЧсигя Pя п éягрисQ
YZ)k |éи кН M п! Аел УЧйРие Pя п éи кQ
g)ZŠoЖ | и}тзигН M яéисирриьпргие Pя п изигQ
g«njoЭЭК | -си}-Н M ясриая Pя п исияQ
‹Z)ZjКjЦ |и} -с-сиН M иьRр Ае Pя п и исясQ
ŠКjŠКЭКkn |зя}Nз--екН M к!пзл иики Pя п зяс-
зпякQ
Šo)nj |зя}е -Н M .я,рRс Pя п зи RсQ
ŠZknjК(Zj |зи}к-с-ер-Н M ясЧирсл ирспк иг Pя п зи-
кпсярисQ
)ommЭn | иН M ририг Pя п ип+Q
mЭ«g |я Н M сиЧгял аярАьгя Pя п т Q
jКmmZj( |с-и}NН M аяизии изя ипл ри ярип Pя п
сяисрQ
jnЖZjk |с-}гиN кН M аяир+ Pя п спгискQ
jnЖZjk |сиги}NкН M аяирАяр+
jnЖZjknj |сиги}Nк-Н M зя ириéиjnmЭoЖК |с-}иг-Н M риь яй гиийл спсиктгбий Pя п
спигяQ
jZk |сикН M ррпс!п + Pя п сикQ
znИnj |р-}-Н M сяр+л сяасАяр+ Pя п рппсQ
znlnj |реУ}N-Н M .пй Pряг!п п рппсQ
zЭZg |ри Н M тис и сяЧиряр+ Pя п ри Q
(Zj( |риN рН M ся!кя ргип сяи яст.п ипPя п рисрQ
lКЭЭn( |и}ирН M Чтзя! иг Pя п япрQ
Приложенные файлы

 • pdf 17675309
  Размер файла: 762 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий