lexikologiadan_test_II_semestr


<question> Түбір морфема арқылы берілген мағына ...
<variant> лексикалық мағына
<variant> грамматикалық мағына
<variant> денотаттық мағына
<variant> сигнификаттық мағына
<variant> эмоциялық мағына
<question> Грамматикалық пішін арқылы берілген мағына ...
<variant> грамматикалық мағына
<variant> лексикалық мағына
<variant> денотаттық мағына
<variant> сигнификаттық мағына
<variant> эмоциялық мағына
<question> Лингвистикалық мағына қандай жолдар арқылы беріледі?
<variant> парадигмалық және синтагмалық мағыналар арқылы
<variant> парадигмалық және эмоциялық мағыналар арқылы
<variant> сигнификаттық және синтагмалық мағыналар арқылы
<variant> сигнификаттық және парадигмалық мағыналар арқылы
<variant> эмоциялық мағына және деноттық мағыналар арқылы
<question>... – сөйлем ішіндегі сөздердің не өздерінің алдындағы, не соңындағы, не екі жағындағы сөздермен қатынасы негізінде пайда болатын мағынасы.
<variant> синтагмалық мағына
<variant> лексикалық мағына
<variant> денотаттық мағына
<variant> сигнификаттық мағына
<variant> эмоциялық мағына
<question> Компонентті талдау негізінде әже сөзіне қандай сема сай келмейді?
<variant> әдемі адам
<variant> әйел жынысты адам
<variant> жасы үлкен
<variant> қандық туыстықты білдіреді
<variant> әкенің не ананың анасы
<question> 1950 жылдардың орта тұсында В. В. Виноградов сөздің лексикалық мағыналарын неше типке бөліп көрсетті?
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 2
<variant> 6
<variant> 4
<question> Қазақтың ескі әдет ғұрпы бойынша келін болып түскен қыз күйеуінің туған туыстарын өз атымен атамайтын болған. Мысалы: қыз балаға - ...
<variant> шырайлым
<variant> азбан
<variant> аттеріс
<variant> айдарлым
<variant> жасыл
<question> «Жай түсті» дегеннің басқаша аталуы
<variant> жасыл
<variant> баран
<variant> қасқыр
<variant> қаптесер
<variant> қорасан
<question> «Қасқыр» сөзінің эвфемизм құбылысы бойынша аталуы?
<variant> итқұс
<variant> мейман
<variant> жасыл
<variant> қарагөз
<variant> тетелес
<question> Дисфемизмді басқаша тағы қалай атауға болады?
<variant> какофемизм
<variant> эвфемизмдер
<variant> табу
<variant> омографтар
<variant> омофондар
<question> Фразеологияның басты белгілері:
<variant> Даяр қалпында жұмсалуы, мағына тұтастығы, тіркес тиянақтылығы
<variant> Сөздермен тіркесуі, мағынасының болуы, кең қолданылуы
<variant> Лексикалық мағынасы болуы, тілде көп кездесуі, өзге сөздермен байланысуы
<variant> Адамға қатысты болуы, лексикалық бірлік ретінде болуы, тұрақтылығы
<variant> Мағынасының өзгермеуі, кең қолданыста болуы.
<question> Сөздік жасаумен және оның теориясымен шұғылданатын тіл білімінің саласы:
<variant> Лексикография
<variant> Лексикология
<variant> Фразеология
<variant> Семасиология
<variant> Ономостика
<question> Белгілі бір тәртіппен орналасқан сөздер берілген анықтамалық кітап:
<variant> Сөздік
<variant> Анықтама
<variant> Мақал-мәтелдер жинағы
<variant> Лексикология
<variant> Сөздердің шығу тарихы туралы жинақ
<question> Негізгі сөздік қорға тән басты белгі?
<variant> Тұрақтылық
<variant> Белсенділік
<variant> Тұрақсыздық
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<variant> Үйлесімділік
<question> Негізгі сөздік қор мен сөздік құрамның байланысы?
<variant> Бір-бірін толықтырып, жаңартып отырады
<variant> Мүлде байланыспайды
<variant> Диологты сөздерде ғана кездеседі
<variant> Бәрі дұрыс
<variant> Дұрыс ауап жоқ
<question> Стильдік тармақтың белгілі бір түріне ыңғайланбаған, қай мәтінде де қолдануға келе беретін сөздерді қалай атайды?
<variant> Бейтарап лексика
<variant> Жазба тіл лексикасы
<variant> Сөйлеу тілі лексикасы
<variant> Эмоционалды лексика
<variant> Экспрессивті лексика
<question> Ауыс мағынасы негізінде жасалған сөзді көрсетіңіз
<variant> Мидай дала
<variant> Жақсы қылық
<variant> Қобалжу
<variant> Жаңбырлы күн
<variant> Адамның аяғы
<question> Пассив сөздерге жататын қатарды көрсетіңіз:
<variant> көнерген сөздер, неологизмдер
<variant> антоним, омоним, синоним
<variant> эвфемизм, дисфемизм, табу
<variant> барлық жауабы дұрыс
<variant> Кәсіби сөздер, терминдер
<question> Сөздік қорға тән белгілер:
<variant> барлық жауабы дұрыс
<variant> жалпыхалықтық сипатта болуы
<variant> сөз тудыруға ұйытқы бола алуы
<variant> қабаттасулар тән емес
<variant> тұрақтылық
<question> Сөздік құрамдағы сөздер қолданылу жиілігіне қарай бөлінеді:
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 4
<variant>10
<question> Көнерген сөздер қатары:
<variant> борлат, көнек, берен
<variant> підия, жемшөп, шикізат
<variant> қажы, түлен, ұлт
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<variant> атыз, көмей, жүйек
<question> Морфологиялық тәсіл арқылы жасалған сөзді табыңыз
<variant> шегеле, әнші
<variant> алыс-жақын, кәрі жілік
<variant> бастау, үлгі-өнеге
<variant> белдік, шекара
<variant> аспан, дүние жүзі
<question> Түрік тілдерінен орыс тіліне ауысқан сөздер:
<variant> аргамак, арбуз
<variant> жәшік, түрме
<variant> саксаул, бөтелке
<variant> шаруа, азамат
<variant> орыс тіліне енген сөздер кездеспейді
<question> Түрік-моңғол тілдерін салыстыра зерттеп жүрген ғалым
<variant> Б. Базылхан
<variant> Л. Рүстемов
<variant> К. Аханов
<variant> І. Кеңесбаев
<variant> Н. Оңдасынов
<question> Терминге тән басты қасиет:
<variant> дара мағыналылық
<variant> тұрақтылық
<variant> көп мағыналылық
<variant> көркемдік
<variant> тіркесімділік
<question> «Диалектілік» сөзінің баламасы:
<variant> сөйлеу ерекшелігі
<variant> аймақ
<variant> сөйлеу тәртібі
<variant> жер
<variant> сөйлеу лексикасы
<question> Күнделікті өмірде, тұрмыста қолданылатын жалпыхалыққа белгілі сөздер
<variant> тұрмыстық-қарапайым лексика
<variant> варваризмдер
<variant> әдеби-сөйлеу лексикасы
<variant> диалектизм
<variant> неологизмдер
<question> Тілге етене болып сіңбеген бөтен тілдің сөзі:
<variant> варваризмдер
<variant> неологизмдер
<variant> кәсіби сөздер
<variant> терминдер
<variant> бейнелі сөздер
<question> Сөздер қолданылу сипатына қарай бөлінеді:
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 12
<variant> 5
<question> Бақал, жампоз сөздері -
<variant> кәсіби сөздер
<variant> эмоциялы сөздер
<variant> диалект
<variant> неологизм
<variant> варваризм
<question> Стильаралық лексиканың функционалдық стильдерден айырмашылығы
<variant> жалпылық сипатта болуы
<variant> шектеулі
<variant> қысқалық
<variant> шұбалаңқылық
<variant> көпмағыналық
<question> Дыбысталуы әдеби сөздермен бірдей, бірақ мағынасында ерекшелік бар сөздер:
<variant> лексика-семантикалық диалектизмдер
<variant> нағыз лексикалық диалектизмдер
<variant> этнографиялық диалектизмдер
<variant> жалпылама лексика
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question> Эмоционалдық бояуға ие сөзді табыңыз:
" Ел бүлігі тобықты,
Көп пысыққа молықты" (Абай)
<variant> пысыққа
<variant> ел бүлігі
<variant> тобықты
<variant> молықты
<variant> ел
<question> Фразеологизмдердің еркін тіркестерден айырмашылығы:
<variant> мағына тұтастығы
<variant> құрамындағы сөздердің молдығы
<variant> кемінде екі сөздің тіркесуі
<variant> барлық жауабы дұрыс
<variant> дұрыс жауабы жоқ
<question> І. Кеңесбаев фразеологизмдерді неше топқа бөледі?
<variant> 2
<variant> 4
<variant> 3
<variant> 5
<variant>1
<question> Фразеологиялық тұтастықтың басқаша атауы
<variant> идиома
<variant> фраза
<variant> сөйлемше
<variant> номинатив
<variant> тізбек
<question> "Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі" еңбегінің авторы
<variant> І. Кеңесбаев
<variant> М. Балақаев
<variant> Р. Сыздықова
<variant> А. Абдірахманов
<variant> Ғ. Қалиев
<question> Семантикалық жақтан бөлініп ажыратылмайтын, біртұтас мағынасы сыңарларының мағынасымен жуыспайтын фразеологиялық оралым - ....
<variant> фразеологиялық тұтастық
<variant> фразеологиялық бірлік
<variant> фразеологиялық тізбек
<variant> фразеологиялық сөйлемше
<variant> фраза
<question> Етістік мағыналы фразеологизмді көрсетіңіз
<variant> қаны қарайды
<variant> құла тұз
<variant> шахмат ойнады
<variant> қара шаш
<variant> айтып отыр
<question> Мақалды көрсетіңіз:
<variant> иттің иесі болса, бөрінің тәңірі бар
<variant> саудада достық жоқ
<variant> күлегештің тұзы жеңіл
<variant> тентек шоқпар жинайды
<variant> ар жазасы ең ауыр жаза
<question> "Лексикография" қай тілден енген:
<variant> грек
<variant> француз
<variant> араб
<variant> орыс
<variant> латын
<question> "Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігінің" авторы
<variant> Қ. Ниеталиева
<variant> І. Кеңесбаев
<variant> А. Оңдасынов
<variant> Қ. Қалиев
<variant> Р. Сыздықова
<question> "Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі" ең алғаш қай жылы жарық көрді?
<variant> 1959
<variant> 1945
<variant> 1987
<variant> 1960
<variant> 1955
<question> Белгілі бір мәтін көлеміндегі не нақты бір анықтамалардан сөздердің қолдану дәрежесін көрсету – бұл...
<variant> жиілік сөздігі
<variant> этимологиялық сөздік
<variant> орфографиялық сөздік
<variant> түсіндірме сөздік
<variant> аударма сөздік
<question> Лингвистикалық сөздіктер қатары:
<variant> этимологиялық сөздік, фразеологиялық сөздік, түсіндірме сөздік
<variant> философиялық сөздік, педагогикалық сөздік
<variant> этимологиялық сөздік, педагогикалық сөздік
<variant> фразеологиялық сөздік, философиялық сөздік, диалектологиялық сөздік
<variant> орфографиялық сөздік, жиілік сөздік, биологиялық сөздік
<question> Жалқы есімдерді, олардың шығу тегін түсіндіретін сөздік:
<variant> ономастикалық сөздік
<variant> этимологиялық сөздік
<variant> энциклопедиялық сөздіктер
<variant> синонимдік сөздіктер
<variant> фразеологиялық сөздіктер
<question> 1975 жылы жарық көрген А. Әбдірахмановтың еңбегі -
<variant> " Топонимика және этимология"
<variant> "Қазақ тілінің кері алфавитті сөздігі"
<variant> "Парсыша-қазақша түсіндірме сөздігі"
<variant> " Сөздік"
<variant> Барлық жауабы дұрыс
<question> Араб тілінен енген сөз қатарын табыңыз
<variant> Бақыт
<variant> Тұсамыс
<variant> Нөкер
<variant> Тарақ
<variant> Кереует
<question> Моңғол тілінен енген сөзді көрсетіңіз
<variant> Бауырсақ
<variant> Асбұршақ
<variant> Аспан
<variant> Бақыт
<variant> Айуан
<question> Сын есім мағыналы фразеологизмді табыңыз
<variant> Тайға таңба басқандай
<variant> Өлдім-талдым дегенде
<variant> Жер қайысты
<variant> Жағасы жайлау
<variant> Ақ жорға
<question> Арнаулы лексиканың бір саласы?
<variant> Кәсіби сөздер
<variant> Интернационалдық терминдер
<variant> Жаңа сөздер
<variant> Табу
<variant> Дисфимизмдер
<question> «Ғарышкер» сөзі жататын қатарды көрсетіңіз
<variant> Неологизмдер
<variant> Көнерген сөздер
<variant> Кәсіби сөздер
<variant> Табу
<variant> Дисфимзмдер
<question> Фразеологизмнің мағыналық тұтастығын екі топқа бөліп қарастырған ғалым?
<variant> І. Кеңесбаев
<variant> Ғ. Қалиев
<variant> Ә. Болғанбаев
<variant> Р. Сыздықова
<variant> Ө. Айтбаев
<question> Лексикология сөздердің мағыналық құрылымын зерттейтін қандай ғылыммен тығыз байланысты?
<variant> Семасиология
<variant> Этимология
<variant> Фразеологизмдер
<variant> Фонетикамен
<variant> Ономастика
<question> Тілдегі жалқы есімдерді зерттейтін ғылым?
<variant> Ономастика
<variant> Топонимика
<variant> Антропономика
<variant> Этимология
<variant> Семасология
<question> Тарихи лексикологияның бір саласы?
<variant> Этимология
<variant> Ономастика
<variant> Антропономика
<variant> Топономика
<variant> Грамматика
<question> Ономастика іштей нешеге бөлінеді?
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 6
<question> Логикалық категория, ойлау процесінің нәтижесі?
<variant> Ұғым
<variant> Сөз
<variant> Ойлау
<variant> Логика
<variant> Тіл
<question> Сөз мағынасының неше түрі бар?
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 5
<variant> 6
<question> Сөздерді бір-бірінен ажыратып танудағы ең негізгі мағына?
<variant> Лексикалық мағына
<variant> Граматикалық мағына
<variant> Сөздің атауыш мағынасы
<variant> Меңзеу мағына
<variant> Ауыс мағына
<question> Бір заттың негізгі атауыш мағынасын басқа бір затқа атау етіп ауыстырып қолданудан барып туатын сөз мағынасы -
<variant> Ауыс мағына
<variant> Тура мағына
<variant> Меңзеу мағына
<variant> Атауыш мағына
<variant> Туынды мағына
<question> Ғылым техника, өнер саласында қолданылатын арнаулы сөздердің лексикалық мағынасы -
<variant> Терминдік мағына
<variant> Бейнелі мағына
<variant> Бейтарап мағына
<variant> Поэтикалық мағына
<variant> Атауыш мағына
<question> ойды әсерлі, әрі айқын етіп жеткізу қай қатарға тән?
<variant> Поэтикалық мағына
<variant> Терминдік мағына
<variant> Бейтарап мағына
<variant> Поэтикалық мағына
<variant> Атауыш мағына
<question> белгілі бір ақынның, я жазушының туындысында өмір сүреді?
<variant> Жеке қолданыстағы метафора
<variant> Тура мағына
<variant> Меңзеу мағына
<variant> Атауыш мағына
<variant> туынды мағына
<question> Өзара іргелетігі , шектестігі нәтижесінде бір зат атауының, басқа бір затқа атау болуына байланысты туатын ауыс мағына?
<variant> Метонимия
<variant> Метафора
<variant> Синехдоха
<variant> Поэтиклық метафора
<variant> Жеке қолданыстағы метафора
<variant> барлық жауап дұрыс
<question> сөздерді ауыстырып қолдану арқылы көп мағыналы сөздер тудырудың бір тәсілі?
<variant> Синехдоха
<variant> Метафора
<variant> Метонимия
<variant> Поэтиклық метафора
<variant> Жеке қолданыстағы метафора
<variant> Барлық жауап дұрыс
<question> Айтылуы бірдей бірақ жазылуы әр түрлі сөздер?
<variant> Омофондар
<variant> Антонимдер
<variant> Синонимдер
<variant> Омографтар
<variant> Доминант сөздер
<question> жазылуы бірдей болғанымен айтылуы басқа сөздер?
<variant> Омографтар
<variant> Антонимдер
<variant> Синонимдер
<variant> Омофондар
<variant> Доминант сөздер
<question> Сөздегі шындық болмыстағы заттар мен құбылыстарға, олардың белгілеріне қатыстылығына байланысты пайда болған лексикалық мағынаның бір түрі?
<variant> Сөздің атауыш мағынасы
<variant> Меңзеу мағына
<variant> Ауыс мағына
<variant> Түпкі мағына
<variant> Туынды мағына
<question> Жеке мағынасы жоқ, өздігінен жеке қолданылмайтын сөздер қатары
<variant> Тағы, да, та, мен, болмаса, кейін
<variant> Балапан, таман, зат, бірақ
<variant> Және, мағына, ауысу, сайын
<variant> Алды, арты, өмір, маңы
<variant> Қоғам, өмір, адамзт, сөз
<question> Сөздің екі немесе одан да көп мағынаға ие болуын.... деп атайды
<variant> Көп мағыналылық
<variant> Метафора
<variant> Сөз мағынасының тарылуы
<variant> Метонимия
<variant> Сөз мағынасының ауысуы
<question> «Мұз арқалап күл төгу» тіркесінің мағынасы?
<variant> Азап шегу<variant> Ашуландыру<variant> Ығыр болу<variant> Алдау
<variant> Паңдану
<question> «Тақияда тамтығы қалмады» тіркесінің мағынасы?<variant> Барынан айырылды<variant> Алданды<variant> Дәмеленді<variant> Жойды<variant> Мазақ болды
<question> Қайсысы фразеологизмге жатпайды?
<variant> Әкем бүгін ашулы<variant> Кеше інім Азаматпен қабақ шатыстырды<variant> Он екіде бір гүлі ашылмаған Әлия мен Мәншүк қыздарымыз ержүрек жандар!<variant> Менің жеңгем ақ саусақ адам
<variant> Мен өрісі тар адамдарды ұнатпаймын
<question> Берілген әріптерде тұрақты тіркес жасырылған, орнын тауып
құрастырыңыз « зқрлыоұау»
<variant> Қолы ұзару <variant> Орақ ауыз<variant> Жүзі қайту<variant> Ұзын құлақ<variant> Орға жығу
<question> Берілген әріптерде тұрақты тіркес жасырылған, орнын тауып
құрастырыңыз «юмйотқааұқ»
<variant> Отқа май құю<variant> Маңдайға тию
<variant> Тамыр жаю<variant> Айылын жимау<variant> Дұрыс жауап жоқ
<question> Өзінің негізгі түйіндеуін кесіп айтпайтын, бір-бірімен кереғар шендестіруі жоқ, қорытындысы тұспалды, қысқа да нұсқа нақыл сөз, ол не?
<variant> Мәтел<variant> Мақал
<variant> Сөйлем<variant> Идиома <variant> Тұрақты тіркес
<question> Жақсы адамға жау жоқ<variant> Жері байдың елі бай<variant> Оқу инемен құдық қазғандай<variant> Мәтелді тап
<variant> Ас атасы – нан<variant> Ойнап сөйлесең де, ойлап сөйле
<question> Кәрі түлкі қақпанға түспес
<variant> Батыр туса – ел ырысы, жаңбыр жауса – жер ырысы<variant> Бірлігі күшті ел озады, бірлігі жоқ ел тозады<variant> Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей<variant> Ең әдемі сөз – ең ақылды сөз<variant> Мәтелді тап
<question> Мақалдың жалғасын тап. «Етігін шешпей.....»
<variant> ер шыңаймас<variant> жер кеңеймес<variant> ел болмас<variant> ер болмас<variant> дұрыс жауап жоқ
<question> Диалектілік грек тілінен аударғанда
<variant> Сөйлеу ерекшелігі
<variant> Жазу ерекшелігі
<variant> Сөйлеу тәсілі
<variant> Жазу көркемдігі
<variant> Сөйлеу мәнерлілігі
<question> Этнографиялық диалектизмдер қатарын көрсетіңіз
<variant> Жозы, шырыш, қасқарша *
<variant> Дырау, дән, нәнбай
<variant> Ұрпақ, буызы, күрпі
<variant> Шырпы, шақпақ, оттық
<variant> Тәртіп, сым, кішкене арық
<question> Арнаулы лексика салалары
<variant> Кәсіби сөздер мен кәсіби терминология
<variant> Кәсіби сөздер мен арнаулы сөздіктер
<variant> Көнерген сөздер мен кәсіби сөздер
<variant> Арнаулы сөздіктер мен көнерген сөздер
<variant> Қазақ тіліне тін төл сөздер мен кәсіби сөздер
<question> Интернационалдық терминдер қатарын көрсетіңіз
<variant> Революция, базис, градус
<variant> Роман, өлең, поэзия
<variant> Әнұран, елтаңба, ту
<variant> Антология, қалам, трактор
<variant> Музей, кафедра, мұғалім
<question> Тіл білімінің негізгі саласы саналатын лексика терімсөзінің мағынасы
<variant> Тілдегі сөздік құрам, сөздердің толық жиынтығы
<variant> Жазушының сөздік қоры
<variant> Көркем шығарманың сөздік қоры
<variant> Жеке кісінің сөздік қоры
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Лескикологияның негізгі зерттеу нысаны
<variant> Лексика
<variant> Сөздің шығу тарихы
<variant> Сөз мағынасы
<variant> Сөздік жасау әдістемесі
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> «Қазақ тілінің жоғарғы курс. Дәрістер» атты лекциялар желісінің авторы кім?
<variant> Қ.Жұбанов
<variant> С.Аманжолов
<variant> Ә.Болғанбаев
<variant> Н.Сауранбаев
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Сөздік құрам дегеніміз
<variant> Тіліміздегі барлық сөздердің жиынтығы
<variant> Белгілі әлеуметтік топқа тән сөздер
<variant> Ғылым саласына тән сөздер
<variant> Белгілі бір кәсіпке тән сөздер
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Ғалым К.Аханов сөз мағыналарын тарихи тұрғыдан қалай топтастырады?
<variant> Негізгі мағына, туынды мағына
<variant> Тура мағына, келтірінде мағына
<variant> Битарап мағына, стилистикалық бояма мағына
<variant> Терминологиялық мағына, поэтикалық мағына
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Ғалым К.Аханов сөз мағыналарын стилистикалық тұрғыдан қалай топтастырады?
<variant> Битарап мағына, стилистикалық бояма мағына
<variant> Тура мағына, келтірінде мағына
<variant> Негізгі мағына, туынды мағына
<variant> Терминологиялық мағына, поэтикалық мағына
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Қазақ тілінің Кеңес дәуірінде зерттеулін неше кезеңге бөліп қарастырды?
<variant> 3
<variant> 5
<variant> 2
<variant> 6
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> В.Виноградовтың сөз мағынасына қатысты классификациясы қай жылдардан бастап кеңес тіл білімінде пайдаланыла басталды?
<variant> 1950 жылдардың орта тұсынан бастап
<variant> 1951 жылы
<variant> 1952
<variant> 1949
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Атауыш мағынада тұрған сөзді көрсетіңіз
<variant> бәрі дұрыс
<variant> тау
<variant> бас
<variant> көз
<variant> көл
<question> «Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы» еңбегінде сөздің шығу тегіне байланысты туған лексикалық мағынасын нешеге бөледі?
<variant> 2
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 5
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> «Жас ағаш» тіркесі қандай мағынада?
<variant> Еркін мағына
<variant> Фразеологиялық байлаулы мағына
<variant> Меңзеу мағына
<variant> Абстракты мағына
<variant> Синтаксистік шартты мағына

<question> 2004 жылы Алматы қаласы «Зият Пресс» баспасынан жарық көрген «Қазақ тілінің лексикологиясы» еңбегінің авторы
<variant> А.Айғабылұлы
<variant> К.Аханов
<variant> І.Кеңесбаев
<variant> Ә.Болғанбаев
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> А.Айғабылұлы метафораның неше түрін берді?
<variant> 3
<variant> 4
<variant> 2
<variant> 5
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Екеуі де бір сөз табынан жасалған омонимдерді қалай атаймыз?
<variant> Лексикалық омонимдер
<variant> Лексика-грамматикалық омонимдер
<variant> Аралас омонимдер
<variant> Жартылай омонимдер
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> “Тұрақты теңеулер сөздігінің” авторы?
<variant> Т.Қоңыров
<variant> Ә.Болғанбаев
<variant> Б.Хасанов
<variant> Ғ.Әнес
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> “Диалект” сөздерге берілген анықтаманы көрсетіңіз?
<variant> Жергілікті сөйлеу тіліне тән сөздер
<variant> Сараланған, сұрыпталған сөздер
<variant> Барлық аймаққа ортақ сөздер
<variant> Белгілі бір салада қолданылатын сөздер
<variant> Бәрі дұрыс
<question> Диалект сөздерді анықтаңыз
<variant> Мұрап, атыз, жүйек
<variant> Дәліз, пәс, маңлай
<variant> Құда, бөле, нағашы
<variant> Дәдеге, белбау, басқұр
<variant> Бәрі дұрыс
<question> Кәсіби сөздер тобын анықта
<variant> Біз, тарамыс, сірі, тақа
<variant> Арба, көрік, күрек
<variant> Нағашы, таға, пісте
<variant> Қиысу, матасу, қабысу
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Кәсіби сөз дегеніміз не?
<variant> Жалпыхалықтық емес, кәсіп түріне байланысты ғана қолданылатын сөздер
<variant> Ғылымның белгілі саласында қолданылатын сөздер
<variant> Белгілі бір аймақ көлемінде қолданылатын сөздер
<variant> Заттар мен құбыластардың көне атаулары
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> «Қазақ тіліндегі синонимдер сөздігі» қай жылы шықты және авторы кім?
<variant> 1962, Ә.Болғанбаев
<variant> 1977, І.Кеңесбаев
<variant> 1955, Ж.Досқараев
<variant> 1959, С.Аманжолов
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Историзмге қай анықтама сай келеді?
<variant> Белгілі бір тарихи дәуірде қолданылатын сөздер
<variant> Ғылымның белгілі саласында қолданылатын сөздер
<variant> Заттар мен құбылыстардың атаулары
<variant> Белгілі бір кәсіпке қолданылатын сөздер
<variant> Бәрі дұрыс
<question> Түсіндірме сөздікте сөз қай тұрғыдан сипатталады?
<variant> Сөздің мағыналары жан-жақты сипатталады
<variant> Сөздің дұрыс айтылуы көрсетіледі
<variant> Сөздің шығу төркіні түсіндіріледі
<variant> Сөздің дұрыс жазылуы айқындалады
<variant> Бәрі дұрыс
<question> Антоним деген не?
<variant> Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы айтылатын сөздер
<variant> Тұлғасы, дыбысталуы бір, бірақ мағынасы бір-бірінен алшақ сөздер
<variant> Тұлғасы әр түрлі, мағыналары бір-біріне жақын сөздер
<variant> Сөзге грамматикалық мағына үстейтін, сөз бен сөзді байланыстыратын мүше
<variant> Бастауыш пен баяндауыштың байланысы
<question> Ауыспалы мағынада қолданып тұрған сөзі бар сөйлемді көрсетіңіз
<variant> Ұлттық намысты жоғары ұстайық
<variant> Анасы баласын құшырлана сүйді
<variant> Туды жоғары ұстайық
<variant> Адамгершілік, ар-ұят туралы көп айтылған
<variant> Әдеби кітаптарды көп оқыған
<question> Метонимия қатысқан сөйлемді анықтаңыз
<variant> Галереяда Қастеевті біраз тамашалап тұрдық
<variant> Мен – тауда ойнаған қарт марал
<variant> Оқытушы пәнін жақсы көруші еді
<variant> Бұлаңдап үкі тағынып, бұралып ән шырқап тұр
<variant> Тепсе темір үзетін жігіт
<question> Эвфемизм қатысқан сөйлем қайсы?
<variant> Зайыбы үй иесінің қас-қабағына қарап үндемеді
<variant> Екінші байлық-ақ жаулық
<variant> Бұлаңдап үкі тағынып, бұралып ән шырқап тұр
<variant> Тартынбай тамылжытып сөйлегенде, өзінен үлкен-кішілердің аузын суын ағызып, көңілдеріндегі уын шығара жаздаушы еді
<variant> Сөзінің төркінін енді ұққандаймын
<question> Профессор І.Кеңесбаевтың редакциялауымен 1959 және 1961 жылдары екі том болып шыққан сөздікті көрсетіңіз.
<variant> Қазақ тілінің түсіндірмелі сөздігі
<variant> Аударма сөздік
<variant> Синонимдер сөздігі
<variant> Фразеологиялық сөздік
<variant> Орфографиялық сөздік
<question> Лексикография деген не?
<variant> Белгілі бір тілдердегі сөздерді жинастырып, сөздік жасайтын тіл білімінің саласы
<variant> Белгілі бір тілдегі сөздер жиынтығы
<variant> Қоғам мүшелерінің бір-бірімен қарым-қатынасындағы олардың бәріне бірдей түсінікті, ортақ тіл
<variant> Белгілі кәсіп, шаруашылық, мамандық саласындағы атауды білдіретін сөздер
<variant> Құрамындағы сөздердің орнын өзгертуге немесе басқа сөздермен алмастыруға бола беретін сөз тіркесі
<question> Плеоназм дегеніміз не?
<variant> Екі мәндес сөз қатар келіп, алдыңғысы соңғысын анықтап, мағынасын күшейтіп тұратын сөз қолданысы
<variant> Құрамындағы сөздердің біреуі немесе бірнешеуі өздерінің бастапқы лексикалық мағынасын сақтап қалған сөз тіркестері
<variant> Тілдің сөздік құрамындағы бір емес бірнеше лексикалық мағыналары бар сөздер
<variant> Белгілі бір ойға, ұғымға ишара жасайтын, астарлап айту мәні басымдау болатын халық мұрасы
<variant> Өмір құбылыстарын жинақтай отырып, түйінді пікір айтатын ықшам сөз өрнегі
<question> Синоним қатысқан сөйлемді анықтаңыз
<variant> Күнекей атын көк атқа матастырып, жұртта таранып, сыланып жатқан Шәмси, Шәлкендердің жанына келді
<variant> Екінші байлық – ақ жаулық
<variant> Қалқам, жаным, қарағым
Бетіне келмес қарағым
<variant> Мағжанды жатқа білмеуің ұят
<variant> Анам өте ақылды жан
<question> Плеонастикалық тәсілмен жасалған сөз тіркестерін көрсетіңіз
<variant> Зәулім биік үй, кең байтақ ел
<variant> М.Әуезов – «Абай жолы» романының авторы
<variant> Сұлу, әдемі, көрікті
<variant> Күләш – қазақтың бұлбұлы
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> От (з.е.), от (з.е.) омонимдері қандай тәсілмен жасалған?
<variant> Лексикалық тәсіл
<variant> Синтаксистік тәсіл
<variant> Фонетикалық тәсіл
<variant> Идиомалану тәсілі
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Стильаралық сөздер нақты бір стиль дәрежесінде емес, стильдердің бәріне қатысты түрі
<variant> Бейтарап лексика
<variant> Жазба тіл лексика
<variant> Сөйлеу лексикасы
<variant> Мәнерлі-бояулы сөздер
<variant> Дұрыс жауабы жоқ
<question> Күнделікті өмірде, тұрмыста үнемі қолданылатын, мағынасы қазақ тілінде сөйлейтіндердің бәріне түсінікті, дағдылы сөздер
<variant> Актив сөздер
<variant> Тұрмыстық қарапайым лексика
<variant> Ауызша әдеби сөйлеу лексикасы
<variant> Пассив сөздер
<variant> Кітаби лексика
<question> Халықтың күнкөріс тіршілігіне, салт-сана тұрмысына, әдет-ғұрпына, дүниетанымына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқаша сөздермен ауысып отырған немесе ескіріп біржола қалып қойған сөздер
<variant> Архаизмдер
<variant> Варваризмдер
<variant> Неологизмдер
<variant> Жаңа атаулар
<variant> Фразеологизмдер
<question> «Лингвистикалық энциклопедиялық сөздіктің» шыққан жылы
<variant> 1990
<variant> 1992
<variant> 1994
<variant> 1991
<variant> 1993
<question> Құрамындағы сөздердің не жеке бір сыңарының лексикалық мағыналарының қайта жаңғыртылған жинақты мағынасы
<variant> Фразеологиялық мағына
<variant> Фразеологиялық бірлік
<variant> Фразеологиялық тұтастық
<variant> Фразеологиялық байлам
<variant> Фразеологиялық тіркес
<question> Қолданылуы мен семантикасында, грамматикалық құрылысында елеулі өзгешелігі бар екенін ескерте отырып, фразеологизмдерге мақал-мәтелдерді жатқызған
<variant> І. Кеңесбаев
<variant> Н. М. Шанский
<variant> Ғ. Қалиев
<variant> В. В. Виноградов
<variant> Ғ. Мұсабаев

Приложенные файлы

  • docx 17675063
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий