test_sistematika_kyskartylgan


Тест
Ботаника (систематика)
Преподаватель
Қажымуратова Жаннат Санкибаевна
Тест для студентов следующих специальностей:
1. Биология (II курс)
Вопросы:
Бактерия ќандай ауру таратады
туберкулез
астма
тымау
жўќпалы ауру
Бактериялар ќай патшалыќќа жатады
прокариоттарєа
эукариоттарєа
дикариондыларєа
оксибактерияларєа
Бактерияның клетка ќўрамы неден тўрады?
хроматин
хроматофор
ядро
цитоплазма лин
Талшыќтылардың боялєан формасына тән белгілер
хлорофилды хроматофор
май тәрізді ќор заттары
ќабыќшасы жаќсы дамыєан
ядро
Вопрос №5 Талшыќтардың көбеюі
клеткалардың жай бөлінуі
жынысты жолмен
изогамия
оогамия
Вопрос №6 Коккалар
шар тәрізді бактериялар
таяќша тәрізді бактериялар
майысќан бактериялар
спиральды
Вопрос №7 Бациллалар
таяќша бактериялар
шар тәрізді бактериялар
ораулы бактериялар
алмўрт тәрізді бактериялар
Вопрос №8 Спириллалар
майысќан, орамалы бактериялар
шар тәрізді
таяќша тәрізді балдырлар
спиральды
Вопрос №9 Спирохеталар
штопорєа ўќсас бактериялар
жіпше тәрізді балдырлар
таяќша тәрізді балдырлар
үтір тәрізді балдырлар
Вопрос №10 Стрептококкалар
цепочка тәрізді балдырлар
майысќан балдырлар
екі-екіден орналасќан балдырлар
вибрион тәрізді
Вопрос №11 Бактериялар
түссіз организмдер
бір клеткалы боялєан организмдер
нуклеоидсыз организмдер
ядролы организмдер
Вопрос №12 Микробиология нені зерттейді?
бактерияларды
микроорганизмдерді
вирустарды
хламидиозды
Вопрос №13 Бактерияда неше хромосом бар?
бір
екі
он
жүз
Вопрос №14 Бактериялар ќалай көбееді
20-30 минут сайын
10-20 минут сайын
30-40 минут сайын
5-10 минут сайын
Вопрос №15 Бактериялар ќолайсыз жаєдайды ќалай өтеді
спораєа айналады
жойылады
өседі
бөлінеді
Вопрос №16 Автотрофты бактериялар
бактериялар органикалыќ заттарды түзеді
бактериялар ауру туєызады
жерде дамиды
ауада дамиды
Вопрос №17 Гетеротрофты бактериялар
дайын органикалыќ заттармен ќоректенеді
өлі заттармен ќоректенеді
басќа организмдерде дамиды
топыраќтан дамиды
Вопрос №18 Тістін ауруын ќоздыратын бактериялар ќалай аталады?
кариес
пульпа
дупло
паратиз
Вопрос №19 Бактериялардың ќўрамында не болмайды?
хлоропласт
хроматофор
май
су
Вопрос №20 Изогами дегеніміз не?
гаметаның мөлшері бірдей
гаметаның мөлшері үлкен
гаметаның мөлшері әртүрлі
гаметаның мөлшері гетеротрофты
Вопрос №21 Гетерогамия деген бўл
аналыќ гаметаның мөлшері біршама, аталыќ гаметадан үлкендеу
аталыќ гаметаның мөлшері біршама аналыќ гаметадан үлкендеу
гетерогамды гаметалар ќосылды
гетерогамды гаметалар капуляция түзеді
Вопрос №22 Оогамия деген бўл
аналыєы шар пішінді, аталыєы ўсаќ гаметалардың ќосылуы
гаметалардың формасы бірдей
аналыќ және аталыќ гаметаның ќосылуы
ядролардың ќосылуы
Вопрос №23 Балдырлардың вегетативтік көбеюі неде өтеді
талломда
ядрода
спермада
андроспермда
Вопрос №24 Диатомды балдырларда ядросы
бір
екі
үш
төрт
Вопрос №25 Диатомды балдырларда хроматордың түсі
ќоңыр
сары
сиякөк
көк
Вопрос №26 Пиннулярияның формасы
эллипс тәрізді
пластинка тәрізді
сауыт тәрізді
ромб тәрізді

Вопрос №27 Ќоңыр балдырлардың пигменттері ќандай болады
фукоксантин
фикоциан
хлорофилл
ксантофилл
Вопрос №28 Макроцистистің мөлшері
60-100 м
40-60 м
20-40 м
1-20 м
Вопрос №29 Балдырларда ќандай хлорофилл болады
хлорофилл А
хлорофилл В
хлорофилл С
хлорофилл Д
Вопрос №30 Жер жүзінде ќанша мың балдырлар түрлері бар?
40
50
39
45
Вопрос №31 Ќазіргі уаќытта балдырларды
9 морфологиялыќ ќўрамдарєа бөлуге болады
8 морфологиялыќ ќўрамдарєа бөлуге болады
10 морфологиялыќ ќўрамдарєа бөлуге болады
7 морфологиялыќ ќўрамдарєа бөлуге болады
Вопрос №32 Көк жасыл балдырлардың
1500-2000 түрлері белгілі
1300-1700 түрлері белгілі
1400-1600 түрлері белгілі
1600-1800 түрлері белгілі
Вопрос №33 Көк жасыл балдырларда көбею ќай жолмен өтеді?
вегетативтік
жынысты
гонидиальді
гормональді
Вопрос №34 Гормогониялыќтар класы неше ќатарєа бөлінеді?
үш
төрт
екі
бес
Вопрос №35 Батыс Ќазаќстанда осындай балдыр кездеседі
носток
стигонема
формидуим
миробус
Вопрос №36 Вошерияда не түзеледі?
зооспорангий
ооспорангий
карпогоний
карпогон
Вопрос №37 Ламинарияның мөлшері ќандай
50 м
60 м
70 м
49 м
Вопрос №38 Теңіз капуста деп ќай балдырды атайды?
ламинария
хламидомонада
фукус
вошерия
Вопрос №39 лотрикстың клетка ќўрылысы осндай мөлшерден тўрады?
хроматофор, цитоплазма, ядро
хроматофор, цитоплазма, ядро, таллом
хроматофор, цитоплазма, ядро, талшыќ
хроматофор, цитоплазма, ядро, вакуоль
Вопрос №40 Көпклеткалы балдырларєа ќандай топтар жатады?
жасыл, ќоңыр ќызыл балдырлар
жасыл, ќоңыр ќызыл, көк жасыл балдырлар
жасыл, ќоңыр ќызыл, сары балдырлар
жасыл, ќоңыр ќызыл, аќ балдырлар
Вопрос №41 Көпклеткалы балдырларда ўрпаќ ќалай ауысады?
спорофит, гаметофит, зигота жаңа өсімдік
гаметофит, спорофит, ооспора, зигоспора
гаметофит, спорофит, оогоний, антеридий
спорофит, жыныссыз ўрпаќ
Вопрос №42 Ламинарияда ќандай ўрпаќ басым болады?
спорофит
гаметофит
жынысты
жыныссыз
Вопрос №43 Таллом дегеніміз бўл...
пластинка
жіпше
сабаќ
мөлшер
Вопрос №44 Планктон неден тўрады?
ўсаќ организмдерден, балдырлардан, шаяндар тәрізділерден
су өсімдіктерден
тўңєүйыќтардан
ўсаќ организмдерден, су өсімдіктерден
Вопрос №45 Хламидомонаданың клетка ќўрылысында не табылады?
хроматофор, ядро, териноид, талшыќтар
хроматофор, ядро, вакуольдер, хромосомдар
хромотофор, ядро, екі ќабат
үш ќабатты ќўрылыс
Вопрос №46 Спирогираның клетка ќўрылысы неден тўрады?
ядро, цитоплазма, хромотофор, вакуоль
ядро, цитоплазма, хромотофор, вакуоль, талшыќтар, пироноидтар
ядросы болмайды, хромоторлары спираль тәрізді
ядросы жоќ, жаќтаулардан тўрады
Вопрос №47 Хара балдырлардың мөлшері ќандай?
50-100 см-ге дейін
60-120 см-ге дейін
40-90 см-ге дейін
2 м-ге дейін
Вопрос №48 Ќызыл балдырлардың саны
4000 түрі бар
3000 түрі бар
2000 түрі бар
3500 түрі бар
Вопрос №49 Ќызыл балдырларда не дамиды?
карпоген
аскоген
трихоген
периген
Вопрос №50 Жасыл балдырлар келесі жолдармен жынысты көбее ма?
оогамиялыќ
зигогамиялыќ
хологамиялыќ
дарагамиялыќ
Вопрос №51 Инволюкрум ќабыќша ќай балдырларда түзеледі
вольвокста
гониумда
хламидияда
спирогирада
Вопрос №52 Су торшасының клеткасы
көп ядролы, тор пішінді
ядросыз, тор пішінді
ќапшыќ пішінді
ядролары әбден дамыєан
Вопрос №53 Улотрикста не түзіледі
зооспоралар
ооспоралар
зигоспоралар
зигоспорангийлер
Вопрос №54 Улотрикстаєы ќор зат ќалай аталады?
крахмал
май
волютин
целлюлоза
Вопрос №55 Спирогираның неше түрі бар?
340
350
400
420
Вопрос №56 Коньюгация дегеніміз көбеюдің ќай түрі?
жынысты
жыныссыз
вегетативтік
аналыќ
Вопрос №57 Хара балдырларда жынысты көбею
оогамиялы
гетерогамиялы
изогамиялы
спермагамиялы
Вопрос №58 Фитобентос судын ќай ќабатында тіршілік етеді?
түбінде
судын бетінде
тўщы суда
ашшы суда
Вопрос №59 Ламинарияда ўрпаќ неден бастап ауысады?
гаметофит
гаметофикот
спорофит
спорофикот
Вопрос №60 Балдырлардың ќоректену тәсілі:
фототрофты
хемотрофты
спорофитті
паразитті
Вопрос №61 Бір клеткалы көк жасыл балдыр клеткасына ќандай органеллалар жатады?
цитоплазма
ядро
митохондрии
хлоропласт
Вопрос №62 Ќандай балдырлар типіне синехоцистис жатады?
бірклеткалы
колониялы
жіп тәрізді
көпклеткалы
Вопрос №63 Хара балдырлар ќандай жолмен көбейеді?жынысты
ќосымша
конидия арќылы
спорофитті
Вопрос №64 Бір клеткалы балдырлардың мал азыєы ретінде пайдаланатын түрі
хлорелла
улотрикс
хламидомонада
хлорококк
Вопрос №65 Тўщы судаєы жиі кездесетін диатомды балдыр?
циклотела
мелозира
навикула
цим бела
Вопрос №66 Көк жасыл бір клеткалы балдырларєа ќайсысы жатады:
хроококк
улотрикс
хлорелла
хламидомонада
Вопрос №67 Ќандай балдырлар типіне синехоцистис жатады?
бір клеткалы
колониялы
көп клеткалы
талломды
Вопрос №68 Балдырлардың денесі неден түрады?
талломнан
сабаќтан, жапыраќтан
тамырдан, сабаќтан
сабаќтан
Вопрос №69 Ќоңыр балдырлар ќалай көбееді?
жынысты, жыныссыз, вегетативті
вегетативті
тек жыныссыз жолмен
тек жынысты жолмен
Вопрос №70 Хламидоманада да ўрпаќ неден бастап ауысады?
спорофит
гаметофикот
гаметофит
спорофикот

Вопрос №71 Мукордың даму циклінде мицелий ќайда дамиды?
субстратта
нанда
вакуольде
цитоплазмада

Вопрос №72 Шампиньонның денесі ќандай мүшелерден тўрады ?
ќалпаќшадан
мицелийден
плектенхимадан
базидиядан
Вопрос №73 Пеницилл немен көбейеді?
конидии спора
стеригма
хламидоспора
плектаска

Вопрос №74 Мына жасыл балдырлардың ќайсысы колониялы балдырларєа жатады?
носток, вольвокс
хламидомонада
вошерия
хара
Вопрос №75 Базидийлер не ќўрады
гименийды
гименийалды ќабыќ
базидийды
сумканы
Вопрос №76 Аєаштарда ќандай бір клеткалы балдырлар дамиды?
хламидомонада
улотрикс
хлорелла
хлорококк
Вопрос №77 Ќандай аєзалар ќына денесінің ќўрамына кіреді ?
саңырауќўлаќ - сапрофиттер - спорыньялар
саңырауќўлаќ - паразиттер - сапролегниялар
балдырлар
мукорлар
Вопрос №78 Ќынаның сыртќы денесі неден тўрады?
ќабыршаќты
колониальды
саќалды
салмаќты
Вопрос №79 Ќыналар ќалай көбейеді
жынысты және жыныссыз жолмен
тек жыныссыз жолмен
вегетативты, жынысты
тек жынысты жолмен
Вопрос №80 Ќыналар ќандай өсімдіктер
талломды
жапыраќты
сабаќты
жасыл
Вопрос №81 Ќынаның ќўрлысына ќандай ќабаттар кіреді?
балдырлар
соридии
жүректі
резиналар
Вопрос №82 Ќынаның денесіне не әсер етеді?
балдырлар жойылмайды
саңырауќўлаќтар жойылады
суы өте көп болады
ќыналар күнге жылынады
Вопрос №83 Миксомицеттердің вегетативтік денесі неден тўрады?
плазмодийден
клеткаєа бөлінбеген мицелийден
пластинкалы ќатпаршаќтан
көп клеткалы мицелийден тўрады
Вопрос №84 Плазмодийдің баєыты мен жылдамдыќ ќозєалысы сыртќы ортаның ќандай жаєдайына байланысты?
дымќылдыќ пен ќоректің көзіне
ортаның рН-на
түздылыєына
судың аєу баєытына
Вопрос №85 Миксомицеттерде ќандай жемісті дене ќўралады?
спорокарпалар, сорокарпалар, эталиялар
перитецийлер, апотецийлер, клейстецийлер
тўяќ тәрізді, ќабыршаќ пішінді
пикнидийлер
Вопрос №86 Саңырауќўлаќтар ќандай белгілермен сипатталады?
клеткалары 1, 2 және көп ядролыєымен
клеткаланєан және клеткаланбаєан мицелийлерімен
гетеротрофты ќоректенуімен
ќор заты ретінде май және гликогеннің жиналуымен
Вопрос №87 Саңырауќўлаќтардың клетка ќабырєасының негізгі компоненттері болып не есептеледі?
хитин, целлюлоза
белок, маннандар
майлар, хитозан
глюкандар, каллеза есептеледі
Вопрос №88 Саңырауќўлаќтардың жыныс процесінің ќандай түрі болады?
гаметангиялардың коньюгациясы
планогаметті коньюгация
гаметангиялардың жаќындасуы
сперматизация мен соматогамия
Вопрос №89 Мицелийдің ќандай түр өзгерісі болады?
барлыќ жауап дўрыс
склероций
ризоморфа
хламидоспора
Вопрос №90 Ќандай саңырауќўлаќтар жеміс-жидек өсімдіктерінің паразитттері болып табылады?
ольпидиум
синхитридиум
тат саңырауќўлаєы
устиляго
Вопрос №91 Конидиалды спора ќўру негізінен ќай саңырауќўлаќ класына тән?
Ascomycetes
Basidiomycetes
Oomycetes
Zygomycetes
Вопрос №92 Жейтін саңырауќўлаќтар:
аќ саңырауќўлаќ, майќўлаќ, терекќўлаќ, аєашќўлаќ, сазќўлаќ
ќозыќўйрыќ, жиренќўлаќ, жанбыршы, түлкіќўйрыќ, шыбынжўт, аєашќўлаќ
солєын арамќўлаќ, шыбынжўт, майќўлаќ, ќайынќўлаќ, ќощыќўйрыќ, сазќўлаќ
сазќўлаќ, аќ саңырауќўлаќ, ќозыќўйрыќ, майќўйрыќ, терекќўлаќ
Вопрос №93 Улы сыңырауќўлаќтар
арамќўлаќ, ќызыл шыбынжўт, жалєан тамырќўлаќ, сатана саңырауќўлаєы
майќўлаќ, терекќўлаќ, аєашќўлаќ, ќызыл шыбынжўт, ќиќўлаќ
жазєы опенок, жўмырќўлаќ, сазќўлаќ, ќозыќўйрыќ, тамырќўлаќ
ќызыл шыбынжўт, сатана саңырауќўлаєы, жалєан тамырќўлаќ, сазќўлаќ
Вопрос №94 Саңырауќўлаќтардың ќандай өкілінде конидиальды органы конидия сүйеншінен, метуладан, фиалидадан, конидиядан тўрады?
пеницилла
ќастауыш
аспергиллус
тыржыңќўлаќ
Вопрос №95 Саңырауќўлаќтардың вегетативтік көбеюі:
мицелийдің жеке бөлшекке бөлінуі
хламидоспоралар
артроспоралар
геммалар арќылы болады
Вопрос №96 Саңырауќўлаќтар ќандай белгілері арќылы жануарларєа жаќын тўрады?
клетка ќабыќшасында хитинның болуы
гетеротрофты ќоректенуі
гликогеннің болуы
мочевинаның пайда болуы мен жиналуы
Вопрос №97 Төмендегі саңырауќўлаќтардың ќайсысы гүлді өсімдіктердің паразиті болып есептеледі?
опильдиум
аќ саңырауќўлаќ
ќозыќўйрыќ
сапролегния
Вопрос №98 Ќандай саңырауќўлаќтар базидиоспоралар, эцидиоспоралар, уредоспоралар, пекнидоспоралар, телейтоспоралар тўзеді?
тат
ќара күйе
аќўнтаќ
картоп саңырауќўлаєы
Вопрос №99 Саңырауќўлаќтар өсімдіктерде ќандай ауруларды ќоздырады?
шіріктену
солу
ќуыс ќалу
мумификация
Вопрос №100 Аќ саңырауќўлаќ, майќўлаќ, ќозыќўйрыќ, тамырќўлаќ, ќозыќарын, сазќўлаќ төмендегі ќатарлардың ќайсысына жатады?
Aphylophorales
Agaricales
Coremiales
Tuberales
Вопрос №101 Саңырауќўлаќтармен ең негізгі симбиоз ќўратын организмдері болып:
микроорганизмдер
ќўстар
кемірушілер
насекомдар
Вопрос №102 Аєашты өсімдіктерде микоризаны:
базидиомицеттер
зигомицеттер
аскомицеттер
деутеромицеттер
Вопрос №103 Оомицеттер тегі:
екі талшыќты флагеляттар
бір талшыќты флагеляттар
әртүрлі талшыќты балдырлар
хитридиомицеттер - зигомицеттер - аскомицеттер - дейтеромицеттер
Вопрос №104 Сапролегния саңырауќўлаќтары ќандай экологиялыќ топќа жатады?
балыќ паразиттері
копрофилдер
микориза ќўраушылар
балдырлармен бірігіп тіршілік етеді
Вопрос №105 Аскомицеттердің клетка ќабыќшасының ќўрамы ќандай?
глюкандар мен маннандар
хитин мен глюкан және маннандар
хитин - хитозан - глюкан комплексі
хитин, глюкан, хитозан
Вопрос №106 Базидиалды саңырауќўлаќтардың дамуының ең ќысќа фазасын ќалай атайды?
эндофитті мицелий
дикариондыќ немесе екінші ретті мицелий
базидиоспорадан өсетін алєашќы мицелий
аскогендік гифалар
Вопрос №107 Саңырауќўлаќтардың экзогендік жыныссыз кобею органын ќалай атайды?
спорангиоспора
аскоспора
хламидоспора
конидиоспора
Вопрос №108 Базидиальды мен ќалталы саңырауќўлаќтардың жетілген, жынысты даму циклын ќалай атайды?
цистидтер
анамоформалар
таллом
телеоморфа
Вопрос №109 Ќызыл балдырлар мен саңырауќўлаќтардың аналыќ жыныс мүшелерінің жіпшелі өсіндісін ќалай атайды
трихогина
трихоциста
жўтќыншаќ
базидий
Вопрос №110 Өлі органикалыќ заттардың ќалдыќтарында тіршілік ететін кейбір балдырлар мен саңырауќўлаќтарды, аєзадан жоєары сатыдаєы өсімдіктерді ќалай атауєа болады?
факультативті сапрофиттер
облигатты паразиттер
арнаулы сапрофиттер
факультативті паразиттер
Вопрос №111 Гименофор дегеніміз не?
жоєарєы жаєында гимений ќабаты өсетін жемісті денеде ќўралатын арнаулы өсінді
арнаулы жыныссыз кобею органы
жынысты көбеюдің өнімі - репродуктивті орган
вегетативті органдар
Вопрос №112 Организмдердің жынысты көбеюінің бір формасы, аналыќ жыныс клеткасының ўрыќтанусыз дамуын ќалай атайды?
оогамия
парасексуалды процесс
соматогамия
гетерокариозис
Вопрос №113 Астыќ тўќымдасында паразитті тіршілік ететін негізгі үш биологиялыќ топты ата
устиляго, тиллеция, уроцистис
фитофтора, плазмопара, пероноспора
уромицес, фрагмидий, мелампсора
аспергилл, пеницилл, вертециллий
Вопрос №114 Ќалталы саңырауќўлаќтардың ішінде жеуге келетіндерін ата?
агарикалылар мен ќозыќўйрыќтар
ќастауыштар мен аќўнтаќ
тілікќўлаќ, тыржыңќўлаќ пен жерќўлаќ
плектоаскалылар мен аспергиллалар
Вопрос №115 Жоєары сатыдаєы өсімдіктердің аналыќ репродуктивті органын ќалай атайды?
архегонии
оогонии
архикарп
карпогон
Вопрос №116 Күрделі ќўрылысты ќалталы саңырауќўлаќтардың аналыќ жыныс органын ќалай атайды?
архикарп
оогонии
археогонии
карпогон
Вопрос №117 Көпшілік саңырауќўлаќтар мен балдырларєа ќандай жыныс органы тән?
карпогон
оогонии
архикарп
архегонии
Вопрос №118 Осы уаќыттаєы саңырауќўлаќтардың классификациясы ќандай ерекшеліктеріне негізделген?
талломның морфологиясына, онтогенездік ерекшелігіне, метаболизміне
морфологиялыќ ерекшеліктеріне
онтогенетикалыќ ерекшеліктеріне
барлыќ жинаќталєан белгілеріне (талшыќ аппараты мен клетка ќўрылысына, онтогенездік ерекшеліктеріне)
Вопрос №119 Ќандай саңырауќўлаќтарды антибиотиктер алу үшін пайдаланады
Aspergillus, Penicillium
Verticillium6 Fusarium
Monilia, botritis
Alternaria, Ulocladium
Вопрос №120 Ќай саңырауќўлаќтардың мицелийлері клеткаєа бөлінбеген. Жыныс процесі зигогамия?
зигомицеттер
базидиомицеттер
оомицеттер
хитридиомицеттер
Вопрос №121 Ќай саңырауќўлаќтардың мицелийі клеткаєа бөлінген, дикарионды. Жыныс процесі - соматогамия?
базидиомицеттер
оомицеттер
хитридиомицеттер
аскомицеттер

Вопрос №122 Ќандай саңырауќўлаќтардың мицелийлері жаќсы жетілген, клеткаларєа бөлінген. Көбеюінде ќалталы және конидиялы кезеңі бар. Жыныс процесі - гаметангиогамия?
зигомицеттер
базидиомицеттер
оомицеттер
аскомицеттер
Вопрос №123 Ќарашірікке бай топыраќта (малдардың ќиында) тіршілік ететін саңырауќўлаќтарды ќалай атайды
копрофилді
ксилофилді
кератинофилді
энтомофилді
Вопрос №124 Жануарлардың тўяєында, шашта, мүйізде тіршілік ететін саңырауќўлаќтарды ќандай экологиялыќ топќа жатќызуєа болады?
кератинофилді
копрофилді
ксилдофилді
энтомофилді
Вопрос №125 Саңырауќўлаќтарда паразитті тіршілік ететін саңырауќўлаќтарды ќалай атайды?
су саңырауќўлаќтары
копрофилдер
топыраќ саңырауќўлаќтары
кератинофилдер
Вопрос №126 Даму циклы бірнеше күнге созылатын саңырауќўлаќтарды ќалай атауєа болады?
эфемерлі
бір жылдыќ
екі жылдыќ
көп жылдыќ
Вопрос №127 Саңырауќўлаќтардың ќандай споралар арќылы вегетативтік көбеюі белгілі?
артроспоралар, хломидоспоралар
конидиялар, спорангиоспоралар
зооспоралар, зигоспоралар
ооспоралар, бластоспоралар
Вопрос №128 Саңырауќўлаќтардың жыныссыз көбеюі нәтижесінде арнаулы споралар түзіледі, оны ќалай атайды?
зоо-, спорангиоспоралар, конидиялар
аскоспорамалар, базидиоспоралар
базидиоспоралар, конидиялар
зооспоралар, автоспоралар
Вопрос №129 Ашытќы саңырауќўлаєының вегетативтік денесінің ќўрылысы ќандай?
мицелийі жоќ, бір немесе бөліну жаєдайындаєы клетка
клеткаланбаєан немесе ценоцитті мицелий
клеткаланєан яєни септаланєан мицелий
ризомицелий

Вопрос №130 Конидия саєаєында түзілетін жыныссыз көбеюдің бір немесе көп клеткалы спорасы ќалай аталады?
конидия
хламидоспора
склероция
аскоспора
Вопрос №131 Зигомицеттердің жыныс процесінің ерекшелігі ќандай?
жыныс процесінің өнімі - зигоспора
жыныс процесінің өнімі - аск
жыныс процесінің өнімі - базидия
жыныс процесінің өнімі - ооспора
Вопрос №132 Тат саңырауќўлаќтарының ќай кезеңіпатогенді немесе жазєы кезең деп аталады?
уредоспора кезеңі
спермация кезеңі
эцидиоспора кезеңі
телейтоспора кезеңі
Вопрос №133 Төменгі споралардың ќайсысы тат саңырауќўлаќтарының тыныштыќ кезеңі болып саналады?
пикноспора
базидиоспора
эцидиоспора
телейтоспора
Вопрос №134 Ќалталы саңырауќўлаќтарда спора түзудің ќандай ерекше органдары ќалыптасады?
аска
циста
пикнидия
спорангия
Вопрос №135 Базидиалды саңырауќўлаќтарда аскомицеттердің ќалтасының аналогы болып табылатын ќандай репродуктивті орган дамиды
базидия
циста
аск
спорангия

Вопрос №136 Тат саңырауќўлаќтары мәдени өсімдіктерде ќандай ауруларды тудырады?
ќатты ќаракүйені, тозаңды ќаракүйені
алманың шіруін
фузариоз бен вилтті солуын
жапыраќтардың ширатылуы, жемістердің ќўрєаќ солуын


Вопрос №137 Сапролегниялы саңырауќўлаќтар ќандай топќа жатады?
балыќтардың паразиттері
балдырлар симбиозы
микофилдер
микориза түзушілер

Вопрос №138 Жалаңаш ќалталы (гемиаскомицеттер) саңырауќўлаќтардың ќалтасы ќалай орналасќан?
мицелийде орналасады
клейстотеций ішінде ретсіз орналасады
апотеций бетінде ашыќ орналасады
локулаларда бір-бірден, немесе жиі топтанып орналасады


Вопрос №139 Аскомицеттер класс тармаќтары ќандай принцпке негізделіп бөлінеді?
ќалталарының орналасуына
базидийлердің ќўрылысы мен даму түріне
аскокарп түрлеріне
конидиальды спора түзуінің әртүрлі формаларына негізделген


Вопрос №140 Орамжапыраќта «ќара аяќ» ауруын ќоздырушыны ата...
ольпидиум
синхитриум
эризифе
мукор


Вопрос №141 Саңырауќўлаќтардың өмір сүру ўзаќтыєына байланысты ќалай бөлінеді?
төменгі және жоєарєы сатыдаєы саңырауќўлаќтар
көпжылдыќ, біржылдыќ
паразиттер мен сапрофиттер
жетілген немесе жетілмеген саңырауќўлаќтар

Вопрос №142 Ќай саңырауќўлаќтарда гимений жыл сайын өліп отырады?
агарикалыќтарда
моноблефаридтерде
хитридиалдыларда
мукорларда

Вопрос №143 Aspergillus туыстасының саңырауќўлаќтары ќоздыратын өсімдіктер ауруы ќалай аталады?
аспергиллёз
басты зең
пероноспороз
сапролегниоз
Вопрос №144 Неліктен агарикалыќ саңырауќўлаќтарды пластинкалы деп те атайды?
гименофоры пластинкалы
аскоспоралармен көбейеді
гименофоры түтікшелі
жынысты көбеюі базидиоспоралы


Вопрос №145 Базидиомицеттердің гименийі:
базидиоспоралы базидий, парафиздер мен цистидтер
спорангиоспорасы бар спорангия
конидиялы конидия саєаєы
аскоспорасы бар ќалта

Вопрос №146 Үстінде гимений орналасќан жемісті дененің ерекше өсінділері ќалай аталады?
гименофор
базидия
аска
ілмек

Вопрос №147 Көпшілік аєашќўлаќ саңырауќўлаќтарының гименофоры ќандай?
түтікті
ќатпарлы
пластинкалы
тікенді


Вопрос №148 Ќандай саңырауќўлаќтар астыќ даќылдарының паразиттері болып табылады?
күңгірт түсті гифомицеттер
мукор саңырауќўлаќтары
аќшыл түсті гифомицеттер
тат саңырауќўлаќтар


Вопрос №149 Тат саңырауќўлаќтарына спора түзудің ќандай формасы тән?
пикноспоралар, эцидиоспоралар, уредоспоралар, телейтоспоралар мен базидиоспоралар
аскоспоралар, базидиоспора және конидиялар
зооспоралар, конидиялар және ооспоралар
спорангиоспора, конидиялар және зигоспора
Вопрос №150 Микориза - бўл
<variant... саңырауќўлаќ тамыры
жемісті дене
саңырауќўлаќтардың ауруы
гифтердің ќосылуы


Вопрос №151 Паразитті саңырауќўлаќтарєа төмендегі саңырауќўлаќтардың ќайсысы жатады?
аќўнтаќ саңырауќўлаєы, ќастауыш, ќаракүйе
фитофтора, аєашќўлаќтар, жалєан түлкіќўйрыќ, ќозыќўйрыќ
пеницилл, аспергилл, мукор
ашытќы саңырауќўлаєы, солєын арамќўлаќ, сазќўлаќ, күзгі тамырќўлаќ


Вопрос №152 Оттексіз ќантты ортада ашытќы саңырауќўлаќтары дами отырып, төмендегі процесті жүзеге асырады:
сүт ќышќылды ашу
сірке ќышќылды ашу
май ќышќылды ашу
спирттік ашу


Вопрос №153 Паразитті тозаңды ќаракүйе саңырауќўлаєының споралары ќай жерде түзіледі?
астыќ даќылдарының гүлшоєырында
астыќ даќылдарының жапыраєында
саңырауќўлаќтың жемісті денесінде
астыќ даќылдарының тамырында

Вопрос №154 Ќастауыш саңырауќўлаєы ќысќы мерзімін тіршілік циклінің ќандай кезеңінде өткізеді?
ќастауыш
грибница
споралар
жемісті дене

Паразитті тозаңды ќаракүйе саңырауќўлаєының споралары ќай жерде түзіледі?
астыќ даќылдарының гүлшоєырында
астыќ даќылдарының жапыраєында
саңырауќўлаќтың жемісті денесінде
астыќ даќылдарының тамырында


Вопрос №155 Ќандай саңырауќўлаќтарда споралар жемісті дененің пластинкасында түзіледі?
аєашќўлаќта
ашытќы саңырауќўлаќтарында
терекќўлаќта
пенициллде
Вопрос №156 Төменгі саңырауќўлаќтардың ќайсында мицелий түзілмейді?
ольпидиумде
пенициллде
мукорда
алломицесте
Вопрос №157 Физиологиялыќ әртүрлі жынысты ќўбылыс ќалай аталады?
плеоморфизм
гомотализм
диморфизм
гетеротализм
Вопрос №158 Мәдени түрде өсірілетін саңырауќўлаќ мицелийін
топыраќ мицелийі
белсенді мицелий
кеңістік мицелий
төсемік мицелий деп атайды
Вопрос №159 Конидия саєаєынан шырматылып өсіп жататын конидийлерді ќалай атайды?
апикальды
базикарпты
базипетальды
везикула
Вопрос №160 Ќандай саңырауќўлаќтар базидиоспора, эцидиоспора және т.б. споралар ќўрады?
аќўнтаќ
ќаракүйе
ќастауыш
ќозыќўйрыќ
Вопрос №161 Саңырауќўлаќтардың басќа организмдердің химиялыќ ќўрылысы жаєынан ќандай басты айырмашылыєы бар?
мочевинаның болуында
глюкозаның болуында
полифосфаттардың болуында
спирттердің болуында
Вопрос №162 Мукордың даму циклінде ќандай көбею процесі болады?
зигогамды
гаплоидты
триплоидты
диплоидты
Вопрос №163 Шампиньонның денесі ќандай мицелийден тўрады ?
диктионды
гимениальді ќабат
базидии
базидиоспора
Вопрос №164 Пеницил немен көбейеді?
конидии спора
фиалиди
метулы
профиалиди

Вопрос №165 Базидийлер не ќўрады?
гименийалды ќабыќ
полисадты ќабыќ
базидиокарп
гетерокарп
Вопрос №166 Саңырауќўлаќ балдырдан не алады, және оєан не береді?
су
минералдар
оттегі
ауа


Вопрос №167 Базидийлер не ќўрады
гимений
полисадты ќабыќ
базидикарпы
гетерокарпий
Вопрос №168 Топыраќ субстратында ќандай саңырауќўлаќтар дамиды?
топыраќты саңырауќўлаќтар
темірлі саңырауќўлаќтар
татсаңырауќўлаќтар
кілегейлілер
Вопрос №169 Мукордың жынысты көбеюінде ќандай фазалар болады?
зигогамды
гаплоидты
диплоидты
тетраплоидты
Вопрос №170 Ашытќы саңырауќўлаєының денесі неден тўрады?
бүршіктенген бір клеткалы
көп клеткалы
жіпше тәрізді
бір клеткалы
Вопрос №171 Мына бөліктердің ќайсысы базидиомицеттерге тән?
аяќша
ќалќанша
склероции
зигомицет
Вопрос №172 Мына көбею жолдарының ќайсысы ашытќы саңырауќўлаєына тән?
зигогамды, гетерогамды, оогамды
оогамды
гетерогамды
зигамды
Вопрос №173 Мына саңырауќўлаќтың ќайсысы астыќ тўќымдас өсімдіктерді заќымдайды?
тат саңырауќўлаќ
зең саңырауќўлаќ
аќ саңырауќўлаќ
мукор


Вопрос №174 Тат саңырауќўлаќтар өсімдікті ќалай заќымдайды:
локальды
бір жерін
диффузды
бүтін өсімдікті
Вопрос №175 Тат саңырауќўлаќтар өсімдіктің ќай жерін заќымдайды:
жапыраќты, сабаќты
сабаќты
бүтін өсімдікті
жапыраќты, гүлдерді
Вопрос №176 Саңырауќўлаќтар ќай топтарєа жатады?
эукариоттарєа
прокариоттарєа
жоєарєы сатыларєа
төменгі сатыларєа
Вопрос №177 Саңырауќўлаќтар ќалай өседі?
гифалардың ўшымен
гифалармен
микоризамен
жемісті денемен
Вопрос №178 Ормандаєы саңырауќўлаќтарды жинаєанда ќай жерін аламыз?
жемісті денесін
грибницаны
мицелийды
мицелийдің денесін
Вопрос №179 Саңырауќўлаќтардың табиєаттыєы ролі
саңырауќўлаќтар бактериямен бірге жапыраќты аєаштарды шірітеді
саңырауќўлаќтар бактериясыз топыраќты шірітеді
мәдени
дәрілік
Вопрос №180 Пенициллин антибиотикті неден шыєарды
саңырауќўлаќтан
саңырауќўлаќтан және бактериядан
саңырауќўлаќтан және микроорганизмнен
саңырауќўлаќтан және зең саңырауќўлаќтан


Вопрос №181 Фитофторада не дамиды?
спорангии
спорангиефорлар
конидиялар
метулалар
Вопрос №182 Паразитты саңырауќўлаќтарєа ќандай өкілдер жатады?
ќастауыш
ашытќы
тең саңырауќўлаќтар
түрлі саңырауќўлаќтар
Вопрос №183 Базидиомицеттер класында ќандай мицелий дамиды?
көп клеткалы, базидиалды спора тасымалдаушы мицелий
мицелийлері дамымайды
мицелий мүшесіз, жаќсы дамыєан
мицелий клеткалы, мүшелі
Вопрос №184 Оомицеттер ќандай жолмен көбееді?
оогамия
изогамия
хологамия
гетерогамия
Вопрос №185 Склероциялар ќайда дамиды?
ќастауышта
тат саңырауќўлаќтарда
плектенхимада
пенициллда
Вопрос №186 Жоєары сатыдаєы өсімдіктердің денесі неден тўрады?
сабаќтан, жапыраќтан, тамырдан
сабаќтан, талломнан, тамырдан
өркеннен, гүлдерден, жемістен
өркеннен, сабаќтан, жапыраќтан
Вопрос №187 Архегонийдің ќўрылысы
колба пішінді
пластинка пішінді
бауыр пішінді
ќапшыќ пішінді
Вопрос №188 Мүктердің спорангийінде не пайда болады?
споралар
жапыраќтар
пластинкалар
талломдар
Вопрос №189 Маршанцияның көбеюі ќандай жолмен өтеді?
вегетативтік, жынысты, жыныссыз
вегетативтік, жынысты, спорамен
өнім бүршік арќылы және вегетативтік
вегетативтік, жынысты
Вопрос №190 Сфагнумның протонемасы ќандай тәрізді?
пластина
лейка
жіпше
балдырєа ўќсас
Вопрос №191 Жапыраќты мүктерде не дамиды?
перистом
перистель
эустель
перостом
Вопрос №192 Көкек зыєырында неше спорангий болады?
екі
үш
бір
спорангий дамымайды


Вопрос №193 Плаундардың тамырлары ќандай болады?

ќосалќы
дара
ризоидтер
ризофорлар
Вопрос №194 Батыс Ќазаќстанда плаун кездесема ?
иә
жоќ
ќазбадан
ылєалды жерлерде
Вопрос №195 Селагинелланың масаќшаларында не дамиды?
тілше
тірсек
ўрыќтыќ жапыраќ
төбелік клетка
Вопрос №196 Лепидодендронның биіктігі мен диаметрі ќандай болады?
биіктігі 40 метрге дейін, диаметрі 2 м
биіктігі 30 метрге дейін, диаметрі 3 м
биіктігі 50 метрге дейін, диаметрі 5 м
биіктігі 35 метрге дейін, диаметрі 3,5 м
Вопрос №197 Ќазіргі кезде өсетін ќырыќбуындардың биіктігі
80-100 см
100-120 см
60-80 см
30-40 см
Вопрос №198 Ќырыќбуындардың гаметофиті ќандай болады?
жасыл
ќоңыр
ќызыл
көріксіз
Вопрос №199 Батыс Ќазаќстанда ќандай папоротник кездеседі?
папоротник орляк
папоротник лесной
папоротник луговой
папоротник полевой
Вопрос №200 Саговниктердің өскіншесі неше клеткалы?
үш
екі
тўтас
пластинкалы
Вопрос №201 Саговниктер тўќымдасќа осындай өкілдер жатама?
бовения, замия, макрозамия
бовения, микрозамия, мегазамия
саговник, тўќымды папоротник
саговник, стенгерия
Вопрос №202 Саговниктің тўќым бүрінде неше архегоний дамиды?
екі
үш
аналыќ гаметофит
редукцияланєан архегоний
Вопрос №203 Сальвинияда ќандай сорустар дамиды?
әртүрлі
тең
сопаќ пішінді
ќапшыќ пішінді
Вопрос №204 Беннеттиттерде неше үйлі бүрлер дамиды?
екі
бір
дара бүрлер
ќарапайым

Вопрос №205 Беннеттиттерде не дамиды?
стробилдар
тўќым бүрлері
тўќым бўршігі
стробилдар
Вопрос №206 Гинкгоның
жапыраќтары түсіп ќалады
жапыраќтары түспейді
мәңгі жасыл болады
ине тәрізді болады

Вопрос №207 Гинкгоның тўќым бүрінде тозаң камерасы болама?
бар
жоќ
орта ауа камера дамыды
орта түтік дамыды
Вопрос №208 Гинкгода неше талшыќты сперматозоид түзіледі?

екі
үш
екі спермилі
үш спермилі
Вопрос №209 Аналыќ стробилдер
бүрлер деп аталады
тўќымбүрі деп аталады
масаќша деп аталады
өркендер деп аталады
Вопрос №210 Ќылќанжапыраќтылар тўќымдасќа осындай өкілдер жатады
ќараєай, балќараєай
ќараєай, тисс
арша, эфедра
ќызылша, көктерек
Вопрос №211 Жоєарєы сатыдаєы өсімдіктер ќандай жерде кездеседі?
ќўрлыќта
суда
ауада
ќўрлыќта, суда
Вопрос №212 Маршанция ќандай жолмен көбееді?
вегетативті, жынысты
спорофитті
спорангиофитті
вегетативті
Вопрос №213 Маршанцияның талломдарының ерекшелігі

ќос жынысты
дара жынысты
бір жынысты
талломы жоќ
Вопрос №214 Сфагнумды сыртќы пішінінен ќалай ажыратуєа болады?
сабаќќа, жапыраќќа бөлінеді
сабаќќа, жапыраќќа, тамырєа бөлінеді
талломнан тўрады
талломнан, сабаќтан тўрады
Вопрос №215 Сфагнумның спораларының шашылуы
бір жерге түседі
ретімен түседі
шашылып түседі
бірден реттеліп түседі
Вопрос №216 Псилофиттерге осындай өкілдер жатама?
риния
риниофит
псилотофиТ
хамефит
Вопрос №217 Плаунның споралары ќайда орналасады?
масаншада
спорофилде
спорангифорда
бүршікте
Вопрос №218 Батыс Ќазаќстанда селагинелла кездесе ме?
жоќ
жауабы жоќ
кездеседі
ќазбада кездеседі
Вопрос №219 Ќазіргі ќырыќбуындарєа ќандай тіршілік формалар тән?
шөптесін өсімдіктер
аєаштар
бўталар
жартылай бўталарВопрос №220 Папоротник тәрізділердің жапыраќтарының шыєу тегін ќалай деп атаймыз?
макрофилия
микрофилия
мегафилия
микофилия
Вопрос №221 Неге мүктер ылєалды жерлерде өседі?
ўрыќтану суы арќылы өтеді
ылєалды жерді жаќсы көреді
архегонийлер арќылы көбееді
ўрыќтануы сусыз өтеді
Вопрос №222 Көкек зыєырының ќорапшасы неден түзіледі
аналыќ особьтардан
аморфадан
барлыќ особьтардан
ќос жынысты особьтардан
Вопрос №223 Ќырыќбуынның даму процесінде ўрпаќ алмасу не саналады
спорофит
гаметофит
спорангиефорлар
спорангийлер
Вопрос №224 Көкек зыєырында неше ќорапша дамиды?
олар бір ќорапшадан тўрады
екі ќорапшадан тўрады
4-5 ќорапшадан тўрады
оларда ќорапша болмайды
Вопрос №225 Муктермен аќќайындардың ўќсастыєы неде
бір үйлі
гүлдің ќўрылысы
жемісі ўќсас
бір ормандар ќўрады


Вопрос №226 Жоєарєы сатыдаєы мүк өсімдігінің спорасынан не өсіп шыєады?
протонема
гаметофит
спорофит
спорогон
Вопрос №227 Плаун жыныс мүшелері ќайда орналасќан?
өскіншеде
әртүрлі өсімдікте
спорангийде
бір өсімдікте
Вопрос №228 Ќырыќбуын неден өсіп шыєады?
спорадан
зиготадан
архегонийдан
элатерадан
Вопрос №229 Жоєарєы споралы өсімдіктер ќай өсімдіктерден шыќты?
жасыл балдырлардан
көк жасыл балдырлардан
диатомды балдырлардан
ќызыл балдырлардан
Вопрос №230 Споралы өсімдіктердің гаметофитінің функциясы:
жынысты көбею
жыныссыз көбею
ўрыќтану су арќылы өтеді
ауа ќапшыќтары арќылы
Вопрос №231 Сфагнумдаєы спорофиттің тіршілік формасы
паразиттік өмір сүреді
гаметофиттен бөлек өмір сүреді
өскіншеде өмір сүреді
сапрофитті өмір середі
Вопрос №232 Папоротниктерде ќай жерде споралары дамиды:
жапыраќтарда
спорангийлерде
ќорапшада
масаќшада

Вопрос №233 Жапыраќты мүктерді талломды өсімдіктен ќалай айыруєа болады:
сабаќ, жапыраќ дамиды
тканьдардың болмауы
тканьдардың дамуы
гүлдер дамиды
Вопрос №234 Еркек папоротниктің спорасы ќайда орналасады
жапыраќта
сабаќта
өскіншеде
тамырсабаќта
Вопрос №235 Маршанция ќалай көбееді?
бүршіктер арќылы
өскінше арќылы
жапыраќ
тірек арќылы
Вопрос №236 Маршанцияның ќўрылысына осы мүшелердің ќайсысы кіреді?
пластинка
сабаќ
жапыраќ
тамыр
Вопрос №237 Айналаны ќоршаєан факторлардың ќайсысы мүктердің көбеюіне басты әсер етеді?
су
өскін
ќалыпты температура
протонема
Вопрос №238 Сальвинияның өскіні ќандай функция атќарады?
жынысты ўрпаќ
вегетативті
тўќым беру
ўрыќтану
Вопрос №239 Плаунның даму циклында ўрпаќ алмасу неден басталады?
спорофит
гаметофит
галофит
псилофит
Вопрос №240 Ќараєай тўќымының бүрі неге ўќсас.
ќырыќ буынның споралы масаќшасына
плаунның споралы масаќшасына
папоротниктің сорусына
гүлді өсімдіктердің жапыраєына
Вопрос №241 Папоротниктің спораларынан не дамиды:
жасыл пластинка
жасыл алєашќы өскін
жасыл бўтаќталєан жіп тәрізді алєашќы өскін
түссіз өскін
Вопрос №242 Ќырыќбуындардың жапыраєы ќандай
жасыл, жіңішке, біз тәрізді
ќабыршаќтәрізді, ќоңыр, хлорофиллсіз
ќабыршаќтәрізді, жасыл хлорофиллді
ќоңыр
Вопрос №243 Ќырыќбуындардың өскінінің пішіні:
жасыл бәлшектелмеген пластинка тәрізді
жасыл тармакталєан жіп тәрізді
ќоңыр бірнеше ретті бәлімді пластинка тәрізді
ќызыл жүрек тәрізді
Вопрос №244 Плаунның сабаєы
тармаќталєан, жерге төселіп өсетін сабаќ, бўтаќтары тік көтеріліп
тўратын сабаќ
тармаќталєан, жерде төселіп жататын сабаќ
тармаќталєан, тік тўратын сабаќ
сабаєы ќысќа
Вопрос №245 Жоєарєы сатыдаєы споралы мүк өсімдіктердің спорасынан не өсіп шыєады?
протонема
гаметофит
спорофит
спорогон


Вопрос №246 Жоєарєы споралы өсімдіктер ќай жерден шыќты?
оң түстік Азиядан
оң түстік Африкадан
Австралиядан
Америкадан
Вопрос №247 Споралы өсімдіктердің спорофитінің функциясы:
жыныссыз көбею
жынысты көбею
ўрыќтану су арќылы өтеді
ауа ќапшыќтары арќылы
Вопрос №248 Сфагнумның сабаєында не дамиды?
жалєан аяќша
аяќша
жіптер
жіпшелер
Вопрос №249 Папоротниктер ќай жерде дамиды:
ылєалды жерде
ќўрєаќ жерде
суда
сазды жерде
Вопрос №250 Еркек папоротниктің спорасы ќайда ќолданылады?
медицинада
таєамда
өндірісте
мәдени ретінде
Вопрос №251 Гимноспермалар осындай тўќымдастарєа бөлінема?
саговниктер, ќылќандылар, ќабыќшаќтылар
филосперматопсидалар
цикадопсидалар
стахиопсидалар
Вопрос №252
Тўќымды папоротниктарєа тән белг і
өскінше ќос жынысты
өскінші дара жынысты
спорангийлары ќызыл
спорофилдері жасыл
Вопрос №253 Селагинелланың мегаспорасы неге айналады?
аналыќ өскіншеге
аталыќ өскіншеге
ќосжынысты өскіншеге
жаңа өсімдікке
Вопрос №254 Кониферопсидалар ќандай топтарєа бөлінеді?
гингко тәрізділерге, кордаит тәрізділерге
гингко тәрізділерге
кордаит тәрізділерге
гингко тәрізділерге, ќараєай тәрізділерге
Вопрос №255 Ќылќан ќатарєа ќай тўќымдастар кіреді?
тисстар, ќараєайлар, араукариевылар, таксодиевылар
лебахиялар, ќараєайлар, кипаристер
лебахиялар, тис стар, ќараєайлар
ќараєайлар, тис стар, араукариевылар
Вопрос №256 Сальвинияның аналы өскіншесіне не тән?
мегаспора спорокарпийде дамиды, содан кейін ол аналыќ өскіншесіне айналады
мегаспора соруста дамиды, соридий түзеді
мегаспорадан түссіз өскінше дамиды
мегаспора редукцияєа ўшырайды
Вопрос №257 Ќырыќбуынның жапыраєының өзгешелігі неде?
жапыраќтары ќоңыр түсті, жаќсы дамыєан
жапыраќтары жасыл, жаќсы дамыєан
жапыраќтары редукцияєа ўшыраєан
жапыраќтары ќарама-ќарсы орналасќан
Вопрос №258 Ќазбадан табылєан гиениевыйлар ќай түрлерге ўќсас болєан?
псилофиттерге
плаун тәрізділерге
селагинеллаларєа
лепидодендронєа
Вопрос №259 Плаунның спорангиясында не дамиды?
тең споралар
әр түрлі споралар
микроспоралар
мегаспоралар
Вопрос №260 Маршанцияның аталыќ жыныс мүшесінің ќўрлысы ќандай?
аталыќ тірекше антеридийде спермагенді тканьде орналасќан
антеридийде дамиды
антеридийалды каналда орналасќан
аталыќ тірекше спермацияда орналасќан

Вопрос №261 Сфагнум жапыраєының анатомиялыќ ќўрылысы
жапыраєы бір ќабатты, екі түрлі клеткадан тўрады, ірі клеткалар гиалинді, екінші клеткалары жасыл
тек ќана гиалинді клеткалардан тўрады
тек ќана жасыл клеткалардан тўрады
су клеткасынан тўрады
Вопрос №262 Ашыќ тўќымдылардың ішінде осындай тіршілік формалар түзіледі
аєаштар, сирек бўталар
бўталар, бўташыќтар
бўталар, шөптесін өсімдіктер
тек ќана шөптесін өсімдіктер
Вопрос №263 Ашыќ тўќымдылардың аналыќ гаметофиті неден тўрады
эндоспермнан және екі архегонийдан
эндоспермы жоќ, тек екі архегоний болады
екі эндоспермадан
үш эндоспермадан
Вопрос №264 Ашыќ тўќымдылардың аталыќ гаметофиті неден тўрады?
тозаңнан, бірнеше антеридиалды және вегетативтік клеткалардан
тозаңнан, үш сперматозоидтан
тек ќана үш сперматозоидтан
вегетативті және генеративті клеткадан
Вопрос №265 Ашыќ тўќымдылардың ўрыќтануы ќалай өтеді?
спермияның бірі жўмыртќа клеткасымен ќосылады
спермийлер редукцияєа ўшырайды
ядролар арќылы өтеді
ядрошыќ арќылы өтеді

Вопрос №266 Ашыќ тўќымдылардың дамуы ќандай уаќытќа созылады?
1,5-2 жыл
0,5-1 жыл
5 ай
7 ай
Вопрос №267 Ашыќ тўќымдылардың тўќым бүрлері ќайда дамиды?
аєашта
топыраќта
масаќшаларда
спорофилда
Вопрос №268 Ашыќ тўќымдылардың эндоспермийі
гаплоидты
триплоидты
дамымайда
тўќымды эндосперм
Вопрос №269 Ашыќ тўќымдылардың арасында ќандай тіршілік формалар бар?
аєаштар, бўталар
бўталар, бўташыќтар
шөптесін өсімдіктер
бір жылдыќ өсімдіктер
Вопрос №270 Ашыќ тўќымдылардың ўрыќтануына не ќажет?
су
шырын
ылєал
топыраќ
Вопрос №271 Ашыќ тўќымдыларда не дамиды?
бүрлер
жемістер
жаңєаќтар
тўќымдар

Вопрос №272 Ќараєайдың аналыќ гаметофиті болып не саналады
гаплоидты эндосперм
диплоидты эндосперм
2 архегоний
нуцелусс
Вопрос №273 Эфедрада осындай мүшелер кездесе ме?
микроспора
микроспорофиллофит
микростробилофит
мегаспорафит
Вопрос №274 Ќараєайлар Евразияда ќандай ормандар ќўрады;
тайга
лесотундра
тундра
көктерек орман
Вопрос №275 Ќандай дәуірде папортниктер дамыєан:
палеозойда
кембрийде
кайназойда
бор дәуірінде
Вопрос №276 Силагенелланың гаметофиті ќай жерінде дамиды
жер үстінде
жапыраќтарда
ќорапшада
жер астында
Вопрос №277 Тўќым бүршігі неден пайда болады
гаметадан
зиготадан
спорангийдан
спорофиттен

Вопрос №278 Ќараєайдың тўќым бүршігі ќайда орналасады
бүрлерде
ќабыќшада
ине тәрізді жапыраќтарда
сабаєында


Вопрос №279 Аталыќ бүрлерде не дамиды?
тозаң
зигота
ќорапша
архегоний
Вопрос №280 Жалаңаш тўќымды өсімдіктер ќалай тозаңданады
желмен
су арќылы
насекомдар арќылы
сумен
Вопрос №281 Эфедраның ўрыќтануына неше спермий ќатысады
бір спермий
екі спермий
көп спермий
үш спермий
Вопрос №282 Ќараєайдың тўќым бүршігі ќайда орналасќан?
бүрінде
ќабыршаќта
жапыраќта
сабаќта
Вопрос №283 Саговник тўќым бүршігінің ішінде не орналасќан?
архегоний
спора
өскін
тозан

Вопрос №284 Ќараєайдың аталыќ бүрінде не болады?
тозаң
зигота
архегоний
мегаспора
Вопрос №285 Ќараєайдың тозандану мен ўрыќтануына ќанша уаќыт кетеді?
бір ай
бір күн
1 жыл
2 жыл

Вопрос №286 Вельвичия өсімдігінің спермиясы жўмыртќа клеткасына ќалай апарылады?
тозан түтігі арќылы
жел арќылы
су арќылы
нуцеллуспен

Вопрос №287 Эфедраның ўрыќтануына ќанша спермия ќатысады?
бір
екі
көп
төрт
Вопрос №288 Саговниктің тўќым бүршігінде хромосом жиынтыєы ќандай?
гаплоидты
диплоидты
триплоидты
неплоидты

Вопрос №289 Жалаңаш тўќымдылардың тўќым бүршігіндегі эндосперме ќандай?
гаплоидты
диплоидты
триплоидты
аплоидты
Вопрос №290 Ќараєайдың ќылќанын ќайда ќолданады?
витамин жетіспегенде
парфюмерияда
ем үшін
смола алу үшін

Вопрос №291 Ќылќан жапыраќ ќайсысына тән:
шыршада
тобылєыда
эфедрада
өрікте
Вопрос №292 Шыршаның ќылќандары ќанша жыл өмір сүреді?
7-9 жас
2-3-4 жас
5-6 жас
1-2 жас
Вопрос №293 Жалаңаштўќымдыларда тозаңдану ќашан болады?
көктемде
кешке
жазда
таңертең
Вопрос №294 Ќараєай тўќымдасындаєы бүрлер неше жыл дамиды?
3 жыл
2 жыл
1 жыл
5-7 жыл
Вопрос №295 Ќараєайдың бүрлері неден ќўралєан?
аєашты ќабыќшасынан
сабаќтан
жапыраќтан
торлы ќабыќшасынан
Вопрос №296 Ќою жасыл ќараєайлы тайга неден ќўралады?
сібірлік ќараєайдан
шыршадан
ќараєайдан
аќ ќайыңнан
Вопрос №297 Гүлдердің ата тегі болып ќай өсімдік саналады?
беннетит
бовения
замия
гнетум
Вопрос №298 Вельвичиядаєы бүрлердің өзгешілігі:
мегастробил
мезофил
ксерофил
мезофилема
Вопрос №299 Жалаңаштўќымдылар бөліміне мына өсімдіктер жатады?
споралармен көбейеді, жас бүрлерде дамиды
гүлдері болмайды, тўќым бастамасынан тўќым береді
гүлдері бар, біраќ тўќым бермейді
бүрлері жоќ
Вопрос №300 Ќазіргі жалаңаштўќымдыларєа жататын өсімдіктер ќараєай мен шыршаның түрлері саговникті пальма ќырыќбуындар нарцисс
Вопрос №301 Аталыќ бүрлерде не дамиды
тозаң зигота
макроспора архегоний

Вопрос №302 Саговник тўќым бүршігінің ішінде не орналасќан?

архегоний спора
өскін тозан
Вопрос №303 Жалаңаш тўќымды өсімдіктер ќалай тозаңданады?

жел арќылы су арќылы
насеком арќылы тозанќаппен

Вопрос №304 Шыршаның ќылќандары ќанша жыл өмір сүреді?
<variant>1-2 жас <variant>2-3-4 жас <variant > 5-6 жас
<variant>7-9 жас
Вопрос №305 Шамшат тўќымдылардың өкілдеріне осындай түрлер жатама?
емен кәдімгі арша
көк терек аќ терек
Вопрос №306 Батыс Ќазаќстанда бук кездесе ма?
жоќ
ия ќазбадан белгілі ќазбада белгісіз
Вопрос №307 Кәдімгі еменнің ареалы ќай жерде өтеді
Жайыќ өзені
Батыс Ќазаќстан облысы
далалыќ жерде шөлейт жерлерде
Вопрос №308 Ќайындар тўќымдасына неше түр кіреді?
<variant>130
<variant>140
<variant>120
<variant>110
Вопрос №309 Батыс Ќазаќстанда ќандай ќайындар кездеседі? ќотыр және үлкен ќайын
ќотыр және ќиыр ќайын
европа ќайыны
батыс ќайыны
Вопрос №310 Батыс Ќазаќстанда орман жаңєаєының түрлері ќандай?
кәдімгі орман жанєаєы
аю орман жанєаєы
сәндік орман жанєаєы Батыс орман жанєаєы
Вопрос №311 Талдар тўќымдастардың ішінде Батыс Ќазаќстанда аласа формалар бар ма?
жоќ бар
солтүстік жерлерде кездеседі оңтүстік жерлерде кездеседі
Вопрос №312 Талдар тўќымдастар ќанша үйлік өсімдіктер?
екі
бір
даралыќ жыныссыз өсімдіктер
даралыќ жынысты өсімдіктер
Вопрос №313 Ќандай ќаратеректерді ќалада өсіру керек? аталыќ аєаштарды аналыќ аєаштарды
бүталы аєаштарды <variant>бұтасыз агаштарды
Вопрос №314 Батыс Ќазаќстанда осындай теректер кездесе ме? ќара терек, аќ терек, көк терек ќара терек, аќ терек, аќшыл терек ќара терек, аќ терек, сўр терек ќара терек, аќ терек, ќызєылт терек
Вопрос №315 Талдар туысына неше түр жатады? <variant>170
<variant>160
<variant>180
<variant>190
Вопрос №316 Чозения туысы біздің жаќта кездесе ма? жоќ
ия
Америкада
Австрияда
Вопрос №317 Ќалаќайлардың гүл шоєыры ќандай? теріс
монохазий
плейохазий
дихазий
Вопрос №318 Ќос үйлі ќалаќайдың формуласы <variant>*Р 2+2 А4G2 <variant>*Р 2 А0G2
<variant>*Р 2 А4G4
<variant>*Са 2 А2G4
Вопрос №319 Тарандар тўќымдасына осындай өкілдер жатама? ќызыл таспа
аќ таспа
ќызыл таспа
көк таспа
Вопрос №320 Батыс Ќазаќстанда ќандай рауєаш кездеседі?
татар рауєашы орыс рауєашы
ќазаќ рауєашы дәрілік рауєашы

Вопрос №321 Егістік ќарамыќ ќай тўќымдасќа жатады? таран
астыќ
ќияќөлең
тары
Вопрос №322 Алќа тўќымдасќа осындай өкілдер жатады? алќа, томат, темекі
алќа, мендуана, киікоты
алќа, бўрыш, ќияр
темекі, ќияр, астра
Вопрос №323 Магнолийдердің гаметофиті ќай жерде дамиды?
өсімдікте жерде
сабаќта
өркенде

Вопрос №324 Алма аєаштын аналыќ гаметофиті неден тўрады? сегіз клеткадан тўратын ўрыќ ќабы
сегіз клеткадан тўратын аналыќ ќабы
аналыќ гаметофит
аталыќ гаметофит
Вопрос №325 Алќа тўќымдастардың аталыќ гаметофиті ќандай клеткалардан тўрады?
тозаңнан, вегетативтік, генеративтік клеткалардан тўрады тозаңнан, архегонийдан тўрады
архегонийдан және антерийден тўрады үш клеткалы болады
Вопрос №326 Нарцисстың эндоспермі ќандай болады? <variant >триплоидты
диплоидты
гаплоидты
анаплоидты
Вопрос №327 Жабыќ тўќымдыларєа осындай тіршілік формалар жатады аєаштар, бўталар, шөптесін өсімдіктер
аєаштар, екі жылдыќ өсімдіктер
бўталар, бўташыќтар
тек ќана шөптесін өсімдіктер
Вопрос №328 Гүлді өсімдіктерде арнайы маманданєан вегетативтік органдары ќандай?
түйнектер, пиязшыќтар, тамыр сабаќтар
бадандар, пластинкалар
арнайы вегетативтік органдары болмайды
тўќым бүрлер
Вопрос №329 Ќосарланєан үрыќтану процесінде неше спермий ќатысады? екі
үш
бір
төрт
Вопрос №330 Жабыќ тўќымдыларда тўќым ќашан пайда болады?
бір вегетативтік кезең
екі вегетативтік кезең
<variant>1,5 жыл
<variant>2 жыл
Вопрос №331 Ќос жарнаќтылардың жүйкеленуі ќандай?
торлы
доєалы
<variant>паралельді
дихотомиялыќ
Вопрос №332 Ќос жарнаќтылардың гүлдерінің мүшелері ќандай болады?
бес ќатарлы
үш ќатарлы
<variant>жеті ќатарлы
сегіз ќатарлы
Вопрос №333 Дара жарнаќтылардың гүлдерінің мүшелері ќандай болады?
үш ќатарлы
төрт ќатарлы
<variant>бес ќатарлы
екі ќатарлы
Вопрос №334 Жабыќ тўќымдылардың ішінде неше түр бар?
250000
300000
<variant>350000
<variant>320000
Вопрос №335 Трубка тәрізді гүлдің формуласы ќандай?
*Са5 Орар Co(5)A5G2
*Са5 Орар Co5A5G1
<variant>*Са5 Орар Co0A5G2
<variant>*Са5Co5A5G2
Вопрос №336 Тілше гүлдің формуласы ќандай?
↑Са(5) Орар Co(5)A(5)G(2)
↑ Са5О5Co5A5G1
<variant>Са5Co5A5G2
Са0Co5A1G1

Вопрос №337 Жалєантілше гүлдің формуласы ќандай?
↑Са5 Орар Co(3)A0G(2)
Са5Co3A3G2
<variant>↑Са5 Орар Co5A2G2
Са5Co0A1G1
Вопрос №338 Ќызєалдаќ гүлінің формуласы ќандай?
*Р3+3A3+3G(3)
*Р3A3G1
<variant>Р0A3G3
G03A3 G3
Вопрос №339 Ќатты бидай формуласы ќандай?
↑Р(2)+2A3G2
Р0A3 G1
<variant>↑Р2A3G1
Р2A2 G1
Вопрос №340 Капуста гүлінің формуласы ќандай?
*Са4Co4A2+4G(2)
*Са4Co4A4G2
<variant>*Са4Co4A2G1
Са5Co5A4G4
Вопрос №341 Гүлді өсімдіктерде ўрпаќ процесі неден басталады
спорофит
ќос жынысты
<variant>гаметофит
Прогаметофит
Вопрос №342 Мына формулалардың ќайсысы сарєалдаќ тўќымдасына тән
↑♀♂ Са5Co∞A∞G∞
*♀♂ Са5Co5A5G1
<variant>*♀♂ Са(5)Co5A5G5
<variant>*♀♂ Са5Co5A∞G∞
Вопрос №343 Мына формулалардың ќайсысы мактўќымдасына тән
↑Са4Co4A5G5
*♀ Са2Co2+2A∞G∞
↑Са4Co5A5G5
↑Са5Co5A5G5
Вопрос №344 Мына формулалардың ќайсысы шаршыгүл тўќымдасына тән
*♀♂ Са5Co5A5G1
*♀♂ Са2+2Co4A 2+4G2
<variant>*♀♂ Са2+3Co2+3 А10G1
<variant>↑♀♂ Са6Co6 А5G1
Вопрос №345 Мына формулалардың ќайсысы алќагүл тўќымдасына тән
*♀♂ Са(5)Co(5)A5G2
↑Са(2+3)Co5A2G1
↑Са5Co5A5G5
↑Са2+3Co5A5G1
Вопрос №346 Мына формулалардың ќайсысы норичник тўќымдасына тән
↑♀♂ Са(5)Co(2+3)A4G2
↑♀♂ Са6Co6A5G5
*♀♂ Са(5)Co5A5G10
*♀♂ Са6Co6A5G5
Вопрос №347 Мына формулалардың ќайсысы астыќ тўќымдасына тән
↑♀♂ P2A 3+3G(3)
↑ P0A3G1
↑ P0A3G5
↑ P6A6G2
Вопрос №348 Магнолийлермен нимфейлердің ўќсастыєы неде
гүлдің ќўрылысы
аєашты форма
гүлсерігінің ќўрылысы
бүрлердің ќўрылысы
Вопрос №349 Шытыр және алќа тўќымдастардың ўќсастыєы неде
жеміс
жапыраќ, ќосымша жапыраќшалар
түкті жапыраќтар
жемістердің таралуы
Вопрос №350 Крестгүлділермен көкнар тўќымдастардың ўќсастыєы неде
жемістің ќўрылысы
гүл шоєыры
сүттеген
жапыраќтың орналасуы
Вопрос №351 Астыќ тўќымдаспен ќўраќтардың ўќсастыєы неде
дара жарнаќтыларєа жатады
буындардың болуы
жапыраќтардың орналасуы
сабаќтың формасы
Вопрос №352 Гүлді өсімдіктің тўќым бүршігі ќайда орналасады?
түйінде
гаметадан
гаметангиядан
спорангиядан

Вопрос №353 Магнолидтерге филогенетикалыќ жаєынан жаќын тўќымдастарды ата, ўќсастарын көрсет:
сарєалдаќтўќымдастар
ќалампыртўќымдастар
ќўлќайыртўќымдастар
гераньтўќымдастар
Вопрос №354 Розидтер класс тармаєына - гүл және тўќымның ќай морфологиялыќ ќарапайымдылыєы тән?
андроцей саны көп болуы
архегонийдын санының көп болуы
жеміс
гипантий
Вопрос №355 Гамамелидтер класс тармаєының өкілдерінде гүл және гүлшоєырдыќ ќўрылысы ќандай?
айдаршы
монохазий
дихазий
бес типті
Вопрос №356 Кариофилидтердің розидтермен ўќсастыєы?
гүл ќўрылысы
аталыќтар саны
жапыраќтардың орналасуы
тўќым жеміс
Вопрос №357 Раушангүлділер мен бўршаќтўќымдастардың вегетативті органдарының ўќсастыєы.
үшќўлаќ жапыраќ
жўп ќаурсын жапыраќ
таќ ќауырсын жапыраќ
телімді
Вопрос №358 Делининдтер класс тармаєының эволюциялыќ алєа жылжуы неден байќалады?
гүл ќўрылысы
тўќымның ќўрылысы
гүлшаєырының ќўрылысы
жапыраќтың ќўрылысы
Вопрос №359 Астеридтер класс тармаєының ең жоєарєы эволюциясының даму бейімділігі неде?
гүлдің морфологиясында
сабаєының морфологиясында
папуастың маңызында
жапыраќтың өзгеруі
Вопрос №360 Астеридтер класс тармаєының күрделігүлділер тўќымдасын ќай белгілеріне ќарап ажыратамыз?
морфологиялыќ
биохимиялыќ
экологиялыќ
биологиялыќ
Вопрос №361 Жоєарєы сатыдаєы өсімдіктің денесі ќалай ќўрылєан?
органдардың болуы
ўлпаның болмауы
ќабатты
органдардың болмауы
Вопрос №362 Ўрыќтану нәтижиесінде тўќым бүршігі неге айналады?
тўќым
споралар
зигота
өскін
Вопрос №363 Жоєарєы сатыдаєы өсімдіктер ќалай ќоректенеді
фототрофты
хемотрофты
сапротрофты
паразитты
Вопрос №364 Күрделігүл тўќымдастардың формуласына ќайсысы жатады:

↑♀♂ Са…Co(5)A5G1
*Са3Co3A5G1
*Са2Co2A2G2
*Са5Co6A5G1
Вопрос №365 Лалагүл тўќымдасының формуласы:
*♀♂ Р3+3A3+3G(3)
↑♀♂Р2A3G3
*♀Р0A0G3
*♂Р0A3G0
Вопрос №366 Мына формулалардың ќайсысы раушан гүлділерге жатады
*♀♂Са(5) Со5 А∞G∞
*Са5Со5 А∞G1
*♀♂ Р0A∞G∞
*♀♂Са2+3 Со5 А5G1
Вопрос №367 Майлы өсімдіктерге мына өсімдіктердің ќайсысы жатады
горчица
рож.
репа
адонис
Вопрос №368 Мегаспора ќай жерде дамиды:
ўрыќ ќалтасында
тозаң ќапта
аналыќ аузында
мегаспорангийде
Вопрос №369 Аналыќ өскін гүлді өсімдіктерде осындай болады:
8 клеткалы
екі клеткалы
эндосперм
бір клеткалы
Вопрос №370 Гүл неден пайда болады?
мегаспорофилл
микроспорангий
гүл серігі
жапыраќтардан.
Вопрос №371 Раушангүлділер тўќымдасының гүлінің ќўрылысы?
гүлдердің ќўрылысы 5 типті
гүлдердің ќўрылысы 4 типті
гүлдердің ќўрылысы 3 типті
аєаштар, бўталар, шөптесін өсімдіктер
Вопрос №372 Тўќым неден дамиды:
зиготадан
эндоспермнан
тўќым бүршігі
нуцелустан
Вопрос №373 Гүлді өсімдіктерде микроспоралар редукцияєа ўшырайды, олар былай деп аталады.
аталыќ гаметофит
тозаң
тозаңды гаметофит
аналыќ гаметофит
Вопрос №374 Жемістің тўќымында не болады:
ўрыќ
гаметофит
спорофит
покровтары
Вопрос №375 Тозаңдану мен ўрыќтану процесі ќай өсімдікте жүреді?
сарєалдаќта
плаунда
мүкте
эфедрада
Вопрос №376 Астеридтер класс тармаєының тостаєаншасы неге айналады?
папусќа
тўќымєа
гүлге
ўшу аппаратына
Вопрос №377 Алабота тўќымдастарының формуласы:
*♀♂Са5Co5A5G2
*♀♂Са5Co5A5G1
*♀♂Са2+3Co5A(5)G(2)
*♀♂Са(5)Co(5)A5G5
Вопрос №378 Бўршаќ ќўрылысына мына гүлдердің ќайсысы жатады?
бўршаќ гүл
тілше гүл
ќос ерінді
актиноморфты
Вопрос №379 Мына белгінің ќайсысы астыќ тўќымдастарына тән:
2 гүл ќабыршаєы
ќабыршаќ жапыраќ
<variant>4 типті гүл
<variant>5 типті гүл
Вопрос №380 Күрделігүл тўќымдас өсімдіктердің гүлі ќандай?
зигоморфты
актиноморфты
бўршаќ
тілше
Вопрос №381 Магнолийлермен нимфейлердің ўќсастыєы неде
гүлдің ќўрылысы
аєашты форма
гүлсерігінің ќўрылысы
бурлердің ќўрылысы
Вопрос №382 Крестгүлділермен көкнар тўќымдастардың ўќсастыєы неде
жемістің ќўрылысы
гүл шоєыры
сүттеген
жапыраќтың орналасуы
Вопрос №383 Раушангүлділер мен бўршаќтўќымдастардың вегетативті органдарының ўќсастыєы.
таќ ќауырсын жапыраќ
жўп ќаурсын жапыраќ
үшќўлаќ жапыраќ
телімді
Вопрос №384 Мына гүл шоєырының ќайсысы сарєалдаќ тўќымдасына тән
ирек гүл
бўйра гүл
сыпыртќы гүл
ќалќанша гүл
Вопрос №385 Буршаќ гүл тўќымдастарына неше аталыќ болады?
10 аталыќ
3 аталыќ
<variant>5 аталыќ
<variant>6 аталыќ
Вопрос №386 Мына жемістердің ќайсысы шаршыгүл тўќымдасына тән?
2 тўќымша
ќорапша
<variant>1 тўќымша
шырынды жеміс
Вопрос №387 Мына өсімдіктердің ќайсысы алќа тўќымдасына жатады?
картоп, патиссон
сарєалдаќ
алма
шие
Вопрос №388 Ќалампыр ќатарына ќандай тўќымдастар кіреді?
ќалампыр, амаранттар, алаботалар, кактустер
жаңєаќтар, ќалампыр, амаранттар
амаранттар, алаботалар
ќалампыр, жаңєаќтар, алаботалар
Вопрос №389 Сарєалдаќтарєа ќандай белгілер тән?
шөптесін өсімдіктер
бўталар
жартылай бўталар
тек ќана аєаштар
Вопрос №390 Нимфалес (аќтўңєыйыќ) сипаттама беріңіз
су өсімдіктер, гүлдері ірі, ќос жынысты
су маңындаєы өсімдіктер, гүлдері ірі ќос жынысты
сазды өсімдіктер, г?лдері аќ
су өсімдіктер, г?лдері сары, ќос жынысты
Вопрос №391 Ўрыќ ќалтасы ќалай пайда болєан?
архегониальды клеткадан төрт мегаспора пайда болады, олардың үшеуі
жойылып кетеді, ал ќалєан мегаспорадан сегіз ядролы ўрыќ ќалтасы дамиды
тўќым бүрінде ўрыќ ќалтасы дамиды
мегаспорадан ўрыќ ќалтасы дамиды
архегониалды клеткадан төрт мегаспора пайда болады, әр бір мегаспораданўрыќ ќалтасы дамиды

Вопрос №392 Мына өсімдіктер: ќамыс, папирус, бамбук ќандай тўќымдасќа жатады?
астыќ
архиднылар
ќияќ
ќияќөлеңге
Вопрос №393 Таран дар (гречишные) тўќымдасына осындай белгілер тән
шөптесін өсімдіктер, гүлдері дўрыс, аталыєы 6-9
шөптесін өсімдіктер, гүлдері ажарсыз, аталыєы 3-6
бір жылдыќ шөптесін өсімдіктер
бўталар, аєаштар, гүлдері дўрыс

Вопрос №394 Тал тўќымдастардың өзгешілігі
аєаштар, бўталар, екі үйлі өсімдіктер, гүлдері сырєаєа жиналєан
аєаштар, бўталар, бір үйлі өсімдіктер
аєаштар, лиандар ірі гүлдері дамыєан
тек ќана бўталар, гүлдері сырєа тәрізді
Вопрос №395 Бўлдірген, ќазтабан (лапчатка) ќай тўќымдасќа жатады?
раушандыларєа
тобылєыларєа
алмаларєа
алмўртќа
Вопрос №396 Аскөк (укроп), петрушка, женьшень ќай ќатарєа жатады?
апиацияларєа
раушандыларєа
рауаєаштарєа
алаботаларєа
Вопрос №397 Бір жылдыќ, екі жылдыќ шөптесін өсімдіктер гүлдері зигоморфты төменгі ќабыршаќтан және төменгі үлкен ќабыќшаќтан тўрады. Аталыєы 3, аналыєы 1, жемісі - дән. Осы сипаттама ќай тўќымдасќа тән?
астыќ
ќияќ
лала
банан
Вопрос №398 Гүлдері зигоморфты, ќос жынысты, артындаєы жапыраєы ерінге айналєан, аталыєы аналыєымен бірге біріккен, тозаң полиний түзеді, эпифитты өсімдіктер. Осы сипаттама ќай тўќымдасќа тән?
архидныларєа
лала
аспарагус
алоэ
Вопрос №399 Шөптесін өсімдіктер, сабаєы төрт ќырлы, жапыраєы ќарама-ќарсы орналасќан. Гүлдері хош ииісті, зигоморфты. Күлтесі рейді, бес типті. Осы сипаттама ќай өсімдікке тән?
шалфей
вероника
икотник
девясил
Вопрос №400 Мына өсімдіктер ќай тўќымдасќа жатады: ќымыздыќ, таран, жүзгүн
таран
жүзгүн
торан
ала боталарєа

Вопрос №401 Аќќайынның гүлдері ќалай орналасќан?
бір жерінде аналыќ гүлі, екінші жерінде аналыќ
бір аєашта аналыќ гүлдер
бір аєашта тек ќана аталыќ гүлдер
ќос жынысты аєаш
Вопрос №402 Жабыќ тўќымдылар гүлінде не дамиды?
жеміс жапыраєы
жеміс желегі
тостаєанша
күлте
Вопрос №403 Жабыќ тўќымды өсімдіктерде не болады?
гүл серігі
гүл жапыраќшасы
микроспорангий
мегаспорангий
Вопрос №404 Раушанның тостаєаншасы ќандай түсті?
жасыл
көк
ќызыл
ќызєылт

Вопрос №405 Темекінің гүл күлтесі ќандай?
кіріккен желекті
дара желекті
тырнаќша желекті
желбір желекті
Вопрос №406 Ас бўршаќтын гүлін ќалай атаймыз?
моносиметриалы
полисиметриалды
симметриасыз
симметриалды
Вопрос №407 Гүлдің генеративтік органдарына не кіреді?
жеміс жапыраќшасы
жемістер
гүл жапыраќшасы
гүл жапыраќшалар
Вопрос №408 Тўќым бўршігі неден тўрады?
тўќым тірсегі, нуцеллус, интигумент, микропиле
тўќым тірсегі, интигумент
тўќым ќабыршаќтар, интигумент
ќабыршаќтар, нуцеллус, интигумент, микропиле
Вопрос №409 Микропиле деген не?
интигумент ќабаты
тўќымның ќабаты
жапыраќшаның ќабаты
тўќым бүрі
Вопрос №410 Ўрыќ ќалтасы яєни -
мегаспора
микроспора
микроспорангий
зооспорангий
Вопрос №411 Ўрыќ ќалтасында неше антиподтар дамиды?
үш
төрт
екі
бес
Вопрос №412 Эндосперм неден пайда болады?
орталыќ клеткадан
жоєарєы клеткадан
синергидалардан
антиподтан
Вопрос №413 Ќияр гүлінің формуласы
Са5Co5A2G2
Са5Co5A1G5
Са5Co5A3G5
Са5Co5A5G5
Вопрос №414 Аќ ќалаќай гүлінің формуласы
↑ Са5Co5A4G0
↑ Са5Co5A5G0
<variant>↑ Са5Co4A4G0
<variant>↑ Са5Co5A5G2
Вопрос №415 Адонистың формуласы
Са5Co5A∞G∞
Са5Co5A∞G10
Са5Co5A10G10
Са5Co5A5G5
Вопрос №416 Редисканың формуласы
Са4Co4A4-2G1
Са4Co4A4G1
Са4Co4A2G2
Са2Co2A6G6
Вопрос №417 Үрме бўршаќтың формуласы
Са5Co5A9-1G1
Са5Co5A∞G1
Са5Co5A4G4
Са5Co4A4G4
Вопрос №418 Жыланќияќ гүлінің формуласы
*Р3A3G3
*Р3A3G1
Р2A2G2
Р3A2G3
Вопрос №419 Макроспорофилды басќаша ќалай атауєа болады?
жеміс жапыраќша
ўрыќ ќалтасы
тўќым бүрі
тўќым
Вопрос №420 Макроспораны басќаша ќалай атауєа болады?
ўрыќ ќалтасы
аналыќ
мегаспорофил
мегаспорангий
Вопрос №421 Павловния ќай тўќысдасќа жатады?
сабынкөк (норичниковый)
ќосерінділер
күрделі
шатырша
Вопрос №422 Льнянканың ќўрылысы осындай ма?
зигоморфты, ќос ерінді
зигоморфты, ерінді
актиноморфты
бес типті
Вопрос №423 Верониканың әлемде неше түрі бар?
250
230
<variant>270
<variant>280
Вопрос №424 Картоптың шыќќан жері
Чили
Африка
Орталыќ Америка
Испания
Вопрос №425 Картоптың жемісі
жидек
ќорапша
түйнек
шашаќ
Вопрос №426 Ќараќаттың тіршілік формасы ќандай?
шөптесін өсімдік
шөп
аєаш
жартылай бўта
Вопрос №427 Ноннеяның өзгешілігін айтыңыз
ќою ќоңыр гүлдері бар
ќоңыр гүлдері бар
күлгін гүлдері бар
ќою күлгін гүлдері бар
Вопрос №428 Астеридтерге ќандай тўќымдастар кіреді?
шытыр, алќа, ќос еріңділер, күрделі
шатыр, алќа, ќос еріңділер, күрделі
шатырша, алќа, ќос еріңділер, күрделі
астеридтер, алќа, ќос еріңділер, күрделі
Вопрос №429 Капуста неше жылдыќ өсімдікке жатады?
екі
бір
үш
көп жылдыќ
Вопрос №430 Горчицада майдың пайызы
48 %
47 %
<variant>50 %
<variant>52 %
Вопрос №431 Асќабаќтың гүлдері, жапыраќтары ќандай?
бес типті гүлі, жапыраќтары саусаќ салалы
бес типті гүлі, жай жапыраќты
аталыєы мен аналыєы бірге өсіп кеткен
гүлдері зигоморфты
Вопрос №432 Баобаб ќайда өседі?
Африкада
Азияда
Антарктидада
Мадагаскарда
Вопрос №433 Какаоның шыќќан жері?
Солтүстік Америка
Оңтүстік Америка
Африка
Австралия
Вопрос №434 Маќтаның тіршілік формасы
аєаштар, бўталар
аєаштар, жартылай бўталар, бўташыќтар
жартылай бўталар, лиандар
жартылай бўталар, лиандар, шөптесін өсімдіктер
Вопрос №435 Маќтаның гүлінің түсі ќандай?
сары
аќ
ќызєылт
жасыл
Вопрос №436 Ќалампырдың жапыраєы ќалай орналасќан?
ќарама-ќарсы
кезектесіп
мутовкада
буында
Вопрос №437 Смолевканың жемісі ќандай?
ќорапша
ќалќанша
листовка
жидек
Вопрос №438 Ќалампырдың аталыєы нешеу?
10
12
<variant>9
<variant>8
Вопрос №439 Алаботаєа ќандай тіршілік формалар жатады?
бір жылдыќ, көп жылдыќ шөптесін өсімдіктер, жартылай өсімдіктер
екі жылдыќ, көп жылдыќ шөптесін өсімдіктер, жартылай өсімдіктер
тек ќана шөптесін өсімдіктер
тек ќана аєаштар
Вопрос №440 Ќўрайдың гүлдері ќандай?
актиноморфты, ќосжынысты, бес типті
актиноморфты, төрт типті, ажарсыз
зигоморфты, төрт типті
гүлдері редукцияєа ўшыраєан
Вопрос №441 Укроптың неше орамасы болады?
екі типті орама
үш типті орама
тек ќана бір орама
жалпы орама
Вопрос №442 Женьшеньның тамыры неше жыл өмір сүреді?
500 жыл
400 жыл
<variant>600жыл
<variant>700жыл
Вопрос №443 Арахистың (жер жаңєаќ) отаны
Бразилия
Чили
Потагония
Гвиана
Вопрос №444 Ас бўршаќтың тўќымында крахмалдың пайызы
48 %
50 %
<variant>51 %
<variant>49 %
Вопрос №445 Бўршаќ тўќымдастардың дәрілік өсімдіктері
мия
дрок
шай шөп
мың жапыраќ
Вопрос №446 Торн гүлінің ќўрылысы ќандай?
гүлі бес типті, аналыєы - 1, аталыєы көп
гүлі бес типті, аналыєы - 5, аталыєы - 5
гүлі зигоморфты, аналыєы мен аталыєы бестен
гүл серігі - 5, аталыєы - 1, аналыєы – 1
Вопрос №447 Орал ќаласындаєы алманың сорттары
малиновка
апорт
аќ антоновка
салтанат
Вопрос №448 Көк нәрдің жемісі ќандай?
ќорапша
жидек
сүйекше
листовка
Вопрос №449 Гүлді өсімдіктердің отаны
Оңтүстік Шыєыс Азия
Оңтүстік Азия
Солтүстік Азия
Шыєыс Азия
Вопрос №450 Капустаның гүлін ќалай атауєа болады?
бисиметриялыќ
полисиметриялыќ
симметриясыз
симметриалды

Приложенные файлы

  • docx 17663129
    Размер файла: 133 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий