Ekzamen_testy_Kardio_bez_plyusov


Негізгі жиырылтқыш ақуыз бұл://
миозин//
тропомиозин//
тропонин//
актин//
1 және 4 дұрыс
***
Қозғыштық қасиеті бар://
өткізгіш жүйесінің жасушалары//
миокардтың жиырлғыш жасушалары//
мезенхимальды жасушалар//
барлық аталғандар//
тек 1 және 2
***
Қалыпты жағдайда ең жоғарға автоматиялық белседілікке ие://
синусты түйін//
атрио-вентрикулярлы қосылыс//
Гис будасы//
Пуркинье тармақтары//
Гис будасы аяқшалары
***
Коронарлық артерияларда болады:
альфа- және бета- адренергиялық рецепторлар//
тек альфа - адренорецепторлар//
тек бета 1 және 2 адренорецпторлар//
тек бета1 адренорецеторлар//
4 тек бета 2 адренорецепторлар
***
Тамыр эндотелии атқарады://
вазоконстрикторлы заттар өндірумен//
вазодилаторлы заттар өндірумен//
прокоагуляциялы функциямен//
антикоагуляционды функциямен//
барлық аталғандар
***
ЭКГ-да миокард жасушаларының салыстырмалы рефрактерлі кезеңі сәйкес келеді://
PQ сегментіне//
QRS комплекс //
QRS комплекс және ST сегменті//
Т тісшесі//
ТР период
***
Миокард жасушаларының абсолютті рефрактерлі кезеңі әрекет потенциалының келесі фазаларына сәйкес келеді://
фаза 0,1
фаза 0,1,2
0,1,2,3
фаза 3
фаза 2,3,4
***
Орын басушы АВ ритм сәйкес://
20 кем бір минутына//
20-30 бір минутына//
40-50 бір минутына//
60-80 бір минутына//
90-100 бір минутына
***
Миокард клеткасының әрекет потенциалының 2 фазасында өтеді://
хлордың клетка ішіне жылдам енуі//
натрийдің клетка ішіне жылдам енуі//
кальций иондарының жасуша ішіне енуі//
калий иондарының енуі//
дұрыс жауап жоқ
***
Тыныштық жағдайында миоцит ішінде калий ионы концетрациясы://
жасушадан тыс сұйықтықтан көп//
жасушадан тыс сұйықтықтан аз//
жасушадан тыс сұйықтықпен сәйкес//
барлық аталғандар//
белгісіз
***
Әрекет потенциалының ең қысқа фазасы://
0//
1//
2//
3//
4
***
АТФ түзілуі үшін қажет миокардың энергетикалық субстраты://
глюкоза//
бос май қышқылдары//
аминқышқылдары//
кетондық денелер//
барлық аталғандар//
***
АТФ түзілуі үшін миокардтың негізгі энеретикалық субстрат көзі://
глюкоза//
бос май қышқылдары//
аминқышқылдары//
кетон денелер//
1,2 жауап
***
Қажет мөлшерде оттегінің түсуі кезңінде ең басты энергия көзі://
глюкоза//
бос май қышқылдары//
аминқышқылдары//
кетон денелер//
1,3 жауап
***
Кардиомиоциттің жиырылтқыш ақуызына жатады://
миозин//
тропомиозин//
актин//
тропонин//
барлық аталғандар//
***
Элетромеханикалық сопряжение процессі өтеді://
әрекет потенциалының 0 фаза//
әрекет потенциалының 1 фаза//
әрекет потенциалының 2 фаза//
әрекет потенциалының 3 фазасында//
әрекет потенциалының 4 фазасында
***
Жасуша мембранасының адренорецепторы://
альфа 1 адренорецепторлармен//
альфа 2 адренорецепторлармен//
бета 1 адренорецепторлармен//
бета 2 адренорецепторлармен//
барлық аталғандар
***
Бета 1 адренорецепторлардың стимуляциясы шақырады://
қозудың жоғарлауын//
жүрек жиырылуының жиілігінің көбеюі/
жиырылу күшінің жоғарлауы//
өткізгіштіктің жылдамдауы//
барлық аталғандар
***
Бета 2 адренорецепторларының орналасуы://
тамырлар қабырғасы//
бронхтар мускулатурасы//
жатыр//
Лангерганс аралшықтары//
барлық аталғандар
***
Ең баяу жылдамдықпен импульстер өтеді://
Гисс будасының аяқшаларында//
жүрекше аралық тактарда//
АВ түйінде//
Гисс будасының барлық бөліктерінде//
дұрыс жауап жоқ
***
Миоцит мембранасының ішкі қабырғасы тыныштық жағдайында зарядталады://
теріс//
оң//
заряд 0 тең//
барлық аталғндар//
дұрыс жауап жоқ
***
Тыныштық жағдайында миоциттер ішінде натрий иондар концетрациясы тең://
жасушадан тыс сұйықтықтан көп//
жасушадан тыс сұйықтықтан аз//
хасушадан тыс сұйықтықпен сәйкес//
барлық аталғандар//
белгісіз
***
Жүректің өткізгіш жүйесі және миокард жасушалары әрекет потенциалының 0 фазасында сәйкес://
калий ионының жасушадан шығуы//
натрий ионының жасушаға енуі//
кальций ионының жасушаға енуі//
кальций ионының жасушадан шығуы//
калий ионының жасушаға енуі
***
Миокардтың әрекет потенциалының ең ұзақ фазасы://
0//
1//
2//
3//
4
***
Пуркинье талшықтарының орын басушы ритмі://
20дан кем//
20-30 мин//
40-50 мин//
60-80 мин//
90-100 мин
***
ЭКГ-да миокард клеткасының абсолютты рефрактерлі кезең мына элементтерге сай келеді://
сегмент PQ//
комплекс QRS//
комплекс QRS және сегмент ST//
Т тісшесі//
ТР кезеңі
***
Миокард клеткасының салыстырмалы рефрактерлі кезеңі ЭКГ-да мына элементтерге сәйкес келеді://
сегмент PQ//
комплекс QRS//
комплекс QRS және сегмент ST//
Т тісшесі//
ТР кезеңі
***
Артрио-вентрикулярлы түйін негізгі функционалдық қызметі://
импульс өтуінің баяулауы//
импульс өтунің жеделдетілуі//
импульстер генерациясы//
барлық аталғандар//
дұрыс жауап жоқ
***
Қанда липидтар тасымалы://
ақуыздармен//
қанның формалық элементтерімен//
көмірсулармен//
плазмада липидтар бос күйінде болады//
дұрыс жауап жоқ
***
Ең «атерогенды» липопротеид болып табылады://
хиломикрондар//
өте төмен тығыздықтағы липопротеидтар//
төмен тығыздықтағы липопротеидтар//
жоғары тығыздықтағы липопротеидтар//
барлық аталғандар
***
II "А" типі гиперлипопротеидемияға тән://
холестерин мөлшерінің жоғарлауы//
триглицеридтар мөлшерінің жоғарлауы//
холестерин және триглицеридтар мөлшерлерінің жоғарлауы//
дұрыс жауап жоқ//
барлық аталғандар
***
II "Б" типті гиперлипопротеидемияға тән://
холестерин мөлшерінің жоғарлауы//
триглицеридтар мөлшерінің жоғарлауы//
холестерин және триглицеридтар мөлшерлерінің жоғарлауы//
дұрыс жауап жоқ//
барлық аталғандар
***
4 типті гиперлипопротеидемияға тән://
холестерин мөлшерінің жоғарлауы//
триглицеридтар мөлшерінің жоғарлауы//
холестерин және триглицеридтар мөлшерлерінің жоғарлауы//
дұрыс жауап жоқ//
барлық аталғандар
***
Гиперлипопротеидтар ішіндегі ең атерогенды болып саналады://
тип I//
тип II "А"//
типII "Б"//
тип IV
2,3 дұрыс.
***
Гиперхолестеринемия көрінеді://
атеросклероздың тәуелсіз қауіп факторының бірі//
атеросклероздын қауіп факторы, басқа қауіп факторы әсер еткен кезде ғана пайда болады//
атеросклероз қауіп факторы болып табылмайды//
дұрыс жауабы 1 және 2//
дұрыс жауап жоқ
***
Артериялық гипертония://
астеросклероздың тәуелсіз қауіп факторының бірі//
қауіп факторы болып , басқа қауіп факторы әсер еткен кезде ғана пайда болады//
атеросклероз қауіп факторы болып табылмайды//
дұрыс жауабы 1 және 2//
дұрыс жауап жоқ
***
Темекі шегу://
атеросклероздың клиникалық көрінісінің тәуелсіз қауіп факторының бірі болып табылады//
атеросклероздын қауіп факторы болып табылады, басқа қауіп факторы әсер еткен кезде ғана пайда болады//
атеросклероз қауіп факторы болып табылмайды//
дұрыс жауабы 1 және 2//
дұрыс жауап жоқ
***
Метоболикалық синдромға жатады://
гиперинсулинемия//
глюкозаға толерантность төмендеуі//
гипертриглицеринемия//
АГ//
барлық аталғандар
***
Холестериннің физиологиялық функциясы://
клетка мембранасы үшін пластикалық материал//
өт қышқылы синтезі//
стероидты және жыныс гормондары синтезі//
д витамины синтезі//
барлық аталғандар
***
Гиперхолестеринемия атеросклероздын қауіп факторы сиякты://
дененің артық салмағына қарағанда, көп манызды мағына береді//
дененің артық салмағы сиякты, тура сондай мағына береді //
дененің артық салмағына қарағанда, аз манызды мағына береді//
тәуелсіз қауіп факторы болып табылмайды//
дұрыс жауабы жоқ
***
Гиперхолестеринемия атеросклероздын қауіп факторы сиякты://
гиподинамияға қарағанда, аз манызды мағына береді//
гиподинамияға қарағанда, көп манызды мағына береді//
гиподинамия сиякты, тура сондай мағына береді//
тәуелсіз қауіп факторы болып табылмайды//
дұрыс жауабы жоқ
***
Атеросклероз кезінде зақымдалады://
бұлшықет типты артериялар//
бұлшықет*эластикалық типты артериялар//
эластикалық типты артериялар//
1,2 жауап//
2,3 жауап
***
Аорта липоидозы://
балалық шақта басталады//
өмірінің үшінші он жылдығында//
орта жасқа тән//
кәрі және қарт жастарға тән//
дұрыс жауап жоқ
***
Атеросклерозды бляшкалар ең жиі кездеседі://
церебральды артерияларды//
коронарлы артерияларды//
аорта//
жамбас артерияларда//
мезентериальды артерияларда
***
Атерогенезге қатысатын «көбіршікті» жасушалар бай://
ақуыздарға//
кальұцийға//
липидтарға//
тіндік детриттерге//
барлық аталғандар
***
Мына аталғандардын ішіндегі дислипопротеидемияның типі атерогенді болып табылады://
I тип//
II тип//
IV тип//
III тип//
V тип
***
Мына аталғандардын ішіндегі дислипопротеидемияның типі атерогенді болып табылады://
I тип//
V тип//
III тип//
IV тип//
дұрыс жауап жоқ
***
Мына аталғандардын ішіндегі дислипопротеидемияның типі атерогенді болып табылмайды://
IIа тип //
IIв тип//
III тип//
V тип//
IV тип
***
Атеросклероздын алғашқы стадиясына сәйкес келеді://
липидті жолақ//
липидті дақ//
атерома//
фиброатерома//
клеткадан тыс аралыққа бос холестерин эфирлерінің жиналуы
***
Эндогенды холестериннің негізгі тасымалдаушысы болып табылады://
хиломикрондар//
өте төмен тығыздықты липопротеидтар//
төмен тығыздықты липопротеидтар//
«ремнантты»бөлшектер//
жоғары тығыздықты липопротеидтар
***
Эндогенды триглицеридтардың негізгі тасымалдаушысы болып табылады://
хиломикрондар//
өте төмен тығыздықты липопротеидтар//
төмен тығыздықты липопротеидтар//
«ремнантты»бөлшектер//
жоғары тығыздықты липопротеидтар
***
Антиатерогенды роль ойнайды://
хиломикрондар//
өте төмен тығыздықты липопротеидтар//
төмен тығыздықты липопротеидтар//
«ремнантты»бөлшектер//
жоғары тығыздықты липопротеидтар
***
Жоғары тығыздықты липопротеид холестериннің синонимы://
эстерифицирленген холестерин//
эстерифицирленбеген холестерин//
альфа-холестерин//
бета-холестерин//
пребета-холестерин
***
Липопротеидтардың негізгі атерогенды классына тән://
өте төмен тығыздықты липопротеидтар//
төмен тығыздықты липопротеидтар//
жоғары тығыздықты липопротеидтар//
хиломикрондар//
барлық аталғандар
***
Атерогенды емес липидтарға жатады://
ТЖЛП//
ТТЛП//
ЛППП//
ТӨТЛП//
липотропеиндара
***
Модифицирланған липопротеидтар қатарына жатады://
гликозирланған//
перекисты- модифицирланған//
ЛП- антидене аутоиммунды комплексы//
агрерланған//
барлық аталғандар
***
Біреуінен басқасы жүректің ишемиялық ауруының қауіп-қатер факторы://
артериальды гипертония//
гиперхолестеринемия//
көмірсуларға жоғарғы төзімділік//
шылым шегу//
дұрыс жауап жоқ
***
Шылым шегу://
перемежающая хромота қауіп-қатер факторы//
жүректің ишемиялық ауруын тудырады//
өкпенің бронхогендік ісігін тудырады//
барлық жауап дұрыс//
1 және 3 дұрыс
***
Стенокардияны эпидемиялогиялық зерттеу кезінде қолданылады://
браунвальд сұрамы//
Роуз сұрамы//
лаун сұрамы//
харрис сұрамы//
стьюдент сұрамы
***
Жүректің ишемиялық ауруы кезінде оң нәтиже болады://
суық сынамасы//
дипиридамол сынамасы//
велоэргометр сынамасы//
статикалық физикалық күштеме//
психоэмоционалдық сынама
***
Өңеш арқылы электрокардиостимуляция://
оң жүрекше//
сол жүрекше//
оң қарынша//
сол қарынша
барлық аталғандар
***
Өңеш арқылы электростимуляция жүректің ишемиялық ауруы диагностикасы үшін жасалады://
жоғарғы артериальды гипертония//
перемежающая хромота//
аяқтардың тромбофлебиті//
барлық аталғандар//
дұрыс жауап жоқ
***
Күштемелі стенокардия диагностикасы://
24-сағаттық мониторинг ЭКГ//
физикалық күштемемен сынама//
фармакологиялық сынама//
суық сынамасы//
психоэмоциональдық сынама
***
Спонтанды стенокардияның өзгермеген коронарлық артериясы кезіндегі маңызды диагностикасы://
физикалық күштемемен сынама//
дипиридамол сынамасы//
өңеш арқылы электрокардиостимуляц//
эргоновин сынамасы//
стресс эхокардиография
***
Жүректің ишемиялық ауруы кезінде науқастың физикалық мүмкіндігін анықтау үшін://
велоэргометр сынама//
өңеш арқылы электрокардиостимуляция//
24-сағаттық мониторирование ЭКГ//
барлық әдістер бірдей//
мастер сынамасы
***
24-тәуліктік холтер мониторлық ЭКГ тиімді диагностика://
ауру сезімінінсіз жүректің ишемиялық ауруы//
жүректің ырғағының бұзылысы//
вазоспастикалық стенокардия//
күштемелі стенокардия//
барлық аталғандар
***
24-тәулік мониторинг ЭКГкезінде жүректің ишемиялық ауруына тән://
ST сегментінің Депрессиясы//
ST сегментінің жоғарылауы//
тісшесінің инверсиясы
барлық аталғандар
дұрыс жауап- 1 және 2
***
Күштемелі стенокардия кезінде антиангиналды препараттардың әсері бағаланады://
телекардиометрия//
мастер сынамасы//
24-тәуліктік мониторинг ЭК//
велоэргометрді сынама (велоэргометрияның булау әдісі)//
өңештік электрокардиостимуляция
***
Терең дем алу, қимылдау және жөтелген кезде кеуде қуысында ауру сезімінің өршуі тән://
перикардит//
плеврит//
мойын кеуде аймағының остеохондрозы//
барлық аталғандар//
дұрыс тек 2 және 3
***
Миокард жиырылған кезде коронарлы қан айналымға кедергі туындайды://
миокардтың субэпикардиалды қабатында//
миокардтың субэндокардиалды қабатында//
миокардтың субэпикардиалды және субэндокардиалды қабаттарында//
миокардтың интрамуралды қабаттарында //
дұрыс жауабы жоқ
***
Нитраттарды қолдануға көрсеткіш://
стенокардияның асқынуы//
спонтанды стенокардия//
жүректік астма//
барлық жауаптар дұрыс//
дұрыс тек 2 және 3
***
Кальций антагонисттеріне жатады://
верапамил//
нифедипин//
дилтиазем//
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсысы емес
*** 
Кальций антагонисттері қарынша қызметіне келесі механизммен әсер етеді://
пре- және посткүштемені төмендету//
пре- және посткүштемені жоғарлату//
посткүштемені төмендетіп және прекүштемеге әсер етпеу//
прекуштемені төмендетіп посткуштемеге әсер етпеу//
дұрыс жауап жоқ
***
Кальций антогонисттернінің ішінде тамырлар тонусына айқын әсер етуші қайсысы://
нифедипин//
верапамил//
дилтиазем//
аталған препараттар арасында айырмашылық жоқ//
дұрыс тек 1 және 2
***
Аталған бета-блокаторлардан кардиоселективтіге жатады://
пропранолол (анаприлин) //
метапролол (спесикор) //
надолол (коргар //
пиндолол (вискен) //
аталғандардың барлығы
***
Миокардтың оттегіге қажеттілігін анықтайды://
жүректің жиырылу жиілігі//
миокардл контрактильділігі//
сол жақ қарынша қабырғасының куштемесі//
аталғанның барлығы//
дұрыс тек 1 және 2
***
Коронарлы артериялардың қанша тарылуы гемодинамикалық маңызды болып саналады://
тарылуы 25% аса//
тарылуы 40% аса//
тарылуы -75% аса//
тарылуы 90% аса//
аталғанның барлығы
***
Миокардтың оттегіге қажеттілігі мен оның коронарлы қан айналым бойынша тасымалдануы арасында сәйкессіздік миокард ишемиясының негізгі себебі осы кезде болады://
стенокардия кезінде тұрақты жүктеме//
спонтанды стенокардия//
стенокардия кезінде үдемелі жүктеме//
алғаш болған стенокардия//
стенокардияның барлық түрлерінде
***
Алғаш пайда болған стнокардия кезіндегі науқастардың госпитализациясы://
барлық науқастарға көрсетілген//
көрсетілмейді//
жеке жағдайларда көрсетілген//
жеке шешіледі//
дұрыс жауап жоқ
***
Алғаш пайда болған стенокардия нәтижесі болуы мүмкін://
клиникалық жазылу//
миокард инфаркты дамуы//
тұрақты стенокардияға өтуі//
кенет өлім//
аталғандардың барлығы
***
Үдемелі жүктемелік стенокардия науқастарын госпитализациялау://
барлық науқастарға көрсетілген//
көрсетілмейді//
бірқатар жағдайларда көрсетілген//
жеке шешіледі//
дұрыс жауабы жоқ
***
Стенокардия науқастарында тағамды қабылдау://
жүктемелерге толеранттылықты төмендетеді//
жүктемелерге толеранттылықты жоғарлатады//
жүктемелер толеранттылығына әсер етпейді//
толеранттылықтың жоғарлауы мен төмендеуі байқалады//
дұрыс жауап жоқ
***
Жүктемелік стенокардиямен ауыратын науқастарда ST сегментінде ауырсынусыз эпизодты депрессиялар: //
кезедспейді//
өте сирек кездеседі//
өте жиі кездеседі//
осыған тән//
дұрыс жауап жоқ
***
Физикалық жүктемелік сынама келесі жағдайда оң болады://
ST сегментінің ишемиялық типті депрессиясы//
"Т" тісшесінің инверсиясы дамуы//
жоғары градиациялы экстрасистолалардың болуы//
жоғарыда аталған жағдайлардың барлығында//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
ЖИА диагностикасы үшін қолданылуы мүмкін://
радионуклидті вентрикулография//
миокардтың физикалық жүктеме кезіндегі перфузионды сцинтиграфиясы//
ЭКГ ны физикалық жүктеме, өңеш арқылы кардиостимуляция кезінде т жасау
холтер мониторленген ЭКГ//
аталғандардың барлығы
***
"Синдромом Х" (икс) бар науқастарда://
жүктемелік стенокардия ұстамалары болады//
коронарлы артериялар өзгермеген немесе шамалы ғана өзгерген//
әдетте нәтижесі жағымды//
аталғандардың барлығы//
дұрыс жауап жоқ
***
Стенокардия себебі://
коронарлы артериялардың органикалық зақымдалуы//
коронарлы артериялардың тонусының реттелінің функционалды бұзылысы//
коронарлы артериялардың органикалық және функционалды зақымдалуы//
коронарлы артериялардың органикалық және функционалды зақымдалусыз//
дұрыс жауап жоқ
***
ЖИА кезінде коронарлы артериялардың зақымдалуының себебі болып табылады://
атеросклероз
коронарлы артериялардың қатысуымен жүретін спецификалық артерииттер//
жүректің жарақаттық зақымдалуы//
барлық жауап дұрыс//
дұрыс жауап жоқ
***
Жүктемелің стенокардия белгілері://
жүктеме кезінде кеуденің сол жағындағы ауырсыну//
сезімталдықтың сол қолдың медиальды беткейі бойымен сол жаққа иррадиациясы//
нитроглицерин әсері немесе ауырсынудың 1 – 3 мин кейін басылуы//
аталғанның барлығы//
дұрыс жауап жоқ
***
Стенокардияда физикалық жүктеме кезінде жағымсыз сезімдердің жиі орналасуы://
жүрек аймағы (төстен солға қарай)//
төс артында//
жоғарғы түйін аймағы//
төстің семсер тәрізді өсіндісі аймағында//
төстің оң жағында
***
Жүктемелік стенокардия науқастарында ІІ ФК ұстамалары болады://
баспалдақпен жоғары көтерілгенде (баспалдақтың 2 айналымынан төмен)//
баспалдақпен жоғары көтерілгенде (баспалдақтың 2 айналымынан жоғары)//
тек ауыр физикалық жүктемелер кезінде//
ең жеңіл жүктемелер кезінде де болады//
аталғандардың барлығы
***
Жүктемелік стенокардия ІV ФК белгілері болып табылады://
стенокардияның баспалдақпен бір этаждан жоғары көтерілгенде пайда болуы (2 ден көп баспалдақ айналымы)//
ең аз физикалық жүктеме кезінде стенокардия болуы//
спонтанды стенокардия пайда болуы//
нитроглицерин әсерінің болмауы//
дұрыс жауап жоқ.
***
Жүктемелік стенокардия ІІ ФК болғанда://
науқас демалусыз бір этаждан жоғары көтеріле алмайды (тоқтаусыз баспалдақтың 2 айналымын өту)//
науқас тоқтаусыз 2 – 5 этаждарға көтеріле алмайды//
стенокардия ұстамалары тыныштық кезде пайда болады//
стенокардия ұстамалары тек ауыр физикалық жүктеме кезінде болады//
аталғандардың барлығы
***
Физикалық жүктемемен қатар ЭКГ жүргізгенде ишемия белгілері болып табылады://
теріс Т тісшелерінің болуы//
ST сегментінің горизонтальды депрессиясының 1 мм көп болуы//
қарыншалық аритмияның пайда болуы//
барлық жауаптар дұрыс//
дұрыс жауап жоқ
***
Миокард инфаркты болған науқаста физикалық жүктеме сынамасыныан кейін миокард ишемиясы барын көрсететін белгі://
ЭКГ өзгерістерісіз ұстамалар болуы//
айқын демікпенің болуы//
артериалды қысымның төмендеуіне байланысты жалпы әлсіздіктің болуы//
барлық аталғандар
дұрыс жауап жоқ
***
Спонтанды стенокардияның алдын алуға негізделген препараттар://
нитраттар//
кальций антогонисттері//
бета-блокаторлар//
празозин//
аспирин
***
Нитраттар қолданған кезде миокардтың кислородқа тәуелділігінің себебі://
теріс инотропты эффект//
теріс хронотропты эффект//
сол қарыншаға күштемеден кейін//
сол қарыншаға күштемеге дейін//
барлық аталғандар
***
Стабильді күштемелі стенокардия кезінде β-блокаторлардың антиангинальдық әсері://
коронарлы қан ағымының жоғарылауы//
миокардтың оттегіге мұқтаждығының төмендеуі//
коронарлы қан ағымының жоғарылауы және миокардтың оттегіге мұқтаждығының төмендеуі//
коронарлық микроциркуляциясы//
дұрыс жауап жоқ
***
Стабильді күштемелі стенокардия кезінде кальций антогонистерінің антиангинальдық әсері://
коронарлы қан ағымының жоғарылауы//
миокардтың оттегіге мұқтаждығының төмендеуі
коронарлы қан ағымының жоғарылауы және миокардтың оттегіге мұқтаждығының төмендеуі//
антиагреганттық эффекті//
дұрыс жауап жоқ
***
β-адреноблокаторлардың миокардтың оттегіге мұқтаждығын төмендету себебі://
теріс инотропты әсері//
теріс хронотропты әсері//
теріс инотропты және хронотропты әсері//
сол қарыншаға жүктемеден кейіңгі әсерді жою//
сол қарыншаға жүктемеге дейіңгі әсерді жою
***
Кальций антогонистерінің миокардтың оттегіге мұқтаждығын төмендету себебі://
теріс инотропты эффект//
терісхронотропты эффектом//
сол қарыншаға күштемеден кейін//
сол қарыншаға күштемеге дейін//
аталғандардың 1,2,3 дұрыс
***
Спонтанды стенокардия емдеуге тиімді://
нитраттар//
бета-блокаторлар//
кальций антогонистері//
барлық топтың әсері бірдей//
дұрыс жауап жоқ
***
Жүректің ишемиялық ауру және артериальды гипертензия ауруы бар науқастарға тиімді://
нитраттар//
бета-блокаторлар//
кальций антагонистері//
нитраттар және бета-блокаторлар//
кальций антагонистері және бета-блокаторлар
***
Сол қарыншаға преднаргузканы төмендететін дәрілер://
бета-блокаторлар//
нитраттар//
кальций антогонистері//
барлығы бірдей әсер етеді//
дұрыс жауап жоқ
***
Төмендегі антиангинальдық препараттардың қайсысы кальций антагонистеріне жатады://
молсидомин (корватон)//
анаприлин//
нитросорбид//
моносан//
ешқайсысы емес
***
Жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарда бета-блокаторлардың шегеру синдромы былай көрінеді://
стенокардия ұстамасының жиілеуі//
стенокардияның тыныштықта байқалуы//
физикалық күштемеге төзімділіктің төмендеуі//
миокард инфартісі пайда болуы//
барлық аталғандар.
***
Жүректің ишемиялық ауруы бар және іркілісті қан айналымының бұзылысы бар науқастарда тиімді://
надолол (коргар)//
верапамил//
дилтиазем//
анаприлин//
нитраты
***
Кальций антагонистерінің антиангинальды препараттары://
карведилол//
конкор//
нитросорбид//
моносан//
ешқайсысы
***
Кардиоселективті бета-блокаторлар://
анаприлин//
спесикор (метопролол)//
обзидан//
тенормин (атенолол)//
тек 2 және 4
***
Аорто-коронарлық шунттаудың нәтижесіне қайсысы әсер етеді://
жыныс//
жасы//
сол қарыншаның жиырылу қасиеті//
дене салмағы//
тәждік артерияның зақымдалу саны
***
Тұрақсыз стенокардияда байқалатын симптомдар://
жүктемеге төзімділігі төмеңдеу//
стенокардия қалыпты жағдайда пайда болуы//
стенокардия ұстамаларының уақытының ұзаруы//
нитроглицерин әсерінің нашарлауы//
барлық аталғандар
***
Стенокардияның хирургиялық емге көрсеткіштері://
жүректің ишемиялық ауруының ауыр дәрежесі//
жас науқас//
миокард инфарктісінің 2 –ден жоғары болуы//
барлық аталғандар//
ер жынысы
***
Тұрақсыз стенокардияда байқалатын симптомдар://
жеңіл жүктемеден кейіңгі ұстамалар пайда болу//
стенокардия қалыпты жағдайда пайда болу//
стенокардия ұстамаларының уақытының ұзаруы//
нитроглицерин әсерінің нашарлауы//
барлық аталғандар
***
Классикалық спонтанды стенокардияның (вариантная стенокардия) ұстамасы пайда болады://
түстен кейін//
түнде немесе таңда//
циркадты ритм жоқ//
дұрыс жауап жоқ//
ер жынысы
***
Тәждік артерияның эндоваскулярлы балонды дилатациясы аорто-коронарлық шунттау операциясына қарағанда://
жарақат аз//
асқыну аз//
науқастың стационарда болу уақыты аз//
барлық аталғандар//
дұрыс жауап 1 және 2
***
Спонтанды стенокардияның негізгі диагностикалық зерттеу әдісі://
физикалық жүкметемен сынама//
изопротеренол сынамасы//
өнештік электрокардиостимуляция//
холтерлік мониторирование ЭКГ//
дипиридамол сынамасы
***
Спонтанды стенокардияның негізгі диагностикалық зерттеу әдісі://
физикалық жүкметемен сынама//
изопротеренол сынамасы//
өнештік электрокардиостимуляция//
холтерлік мониторирование ЭКГ//
эргоновин сынамасы
***
Нитраттардың миокардтың оттегіге мұқтаждығын төмендетуі://
теріс инотропты эффекті//
теріс хронотропты эффекті//
сол қарыншаның постнагрузкасын төмендетуі//
сол қарыншаның преднагрузкасын төмендетуі//
барлық аталғандар
***
Бета-блокаторлардың антиангинальды әсері://
коронарлы қан ағымын жоғарлату//
миокардтың оттегіге мұқтаждығын төмендету//
коронарлы қан ағымын жоғарлату және миокардтың оттегіге мұқтаждығын төмендету//
коронарлық микроциркуляцияны жоғарлату//
барлық аталғандар
***
Кальций антогонистерінің антиангинальды эффектісі://
коронарлы қан ағымын жоғарлату//
миокардтың оттегіге мұқтаждығын төмендету//
коронарлы қан ағымын жоғарлату және миокардтың оттегіге мұқтаждығын төмендету//
коронарлық микроциркуляцияны жоғарлату//
барлық аталғандар
***
Миокардтың өткінші трансмуральды ишемияға тән://
ST сегмент депресиясы//
ST сегментінің жоғарлауы//
"T" тісшесінің амплитудасының жоғарлауы//
барлық аталғандар//
ешқайсысы
***
Субэндокардиальды ишемияға тән://
ST сегмент депрессиясы//
ST сегментінің жоғарлауы//
«Т» тісшесінің теріс болуы//
барлық аталғандар//
ешқайсысы
***
Науқастарда прогрессивтеуші (тұрақсыз) стенокарда анықталады://
женіл жүктемеде приступдың пайда болу//
стенокардия приступының жиеленуі//
стенокардия приступының ұзақтығы ұзаруы//
нитроглицерин әсері әлсізденуі//
барлық аталғандар.
***
Коронароангиография өткізген соң аорто-коронарлы шунттау операциясына көрсеткіш://
сол коронарлық артерияның негізгі стволының стенозы (тарылу 50% және одан жоғары)//
проксимальды 3-тамырлық зақымдалу //
айқын диффузды коронарлық артери зақымдалуы//
барлық жауап дұрыс//
дұрыс жауыап жоқ
***
ЖКС(ОКС )науқастанған адамдарга госпитальға дейін фибринолитикалық емдеу жүргізеді://
А. ЖКС ST сегментінің жогарлауынсыз
Б. ЖКС ST сегментінің жоғарлауымен
В. біріншілік ЧКВ өткізілмеген жағдайда
Г. егер ангинозды приступтан 12 сағат өткен сон
Д. нағыз артқы инфаркт миокардысында ( жоғары RV1-V2 депрессия STV1-V2)
1. А.Б.В//
2. Б.В.Г//
3. А.В.Д//
4. Б.В.Д//
5. Б.Г.Д
***
Фармакоинвазивті стратегиясы://
антитромбинды терапия//
антитромбинды терапия, антитромбоцитарлы//
антитромбинды терапия ЧКВ//
ЧКВ фибринолизден кейін//
антитромбинды терапия, фибринолиз, ЧКВ
***
Фибринолиз нәтижелі жүргізу критериялары://
Кеуделік ауырудын жоғалуы
ST сегментінің төмендеуі
Ритм бұзылысының жоғалуы
Реперфузионды аритмияның пайда болуы
Артериальды гипотония
1. А. Б. Д//
2.А.Б.Г//
3.Б.В.Г//
4.В.Г.Д//
5.А.Г.Д
***
Миокардты таллий 201сцинтография өткізген тұрақсыз стенокардиямен науқастанған адамдарда көрінеді://
гипоперфузия зонасы, радиоизотоптың жиналу дефектісі//
гипокинез зонасы//
миокардтың зақымдалу зонасы//
некроз зонасы//
барлық аталғандар
***
Миокардты технеций 99 пирофосфатпен сцинтография өткізген ЖИА науқастанған адамдарда көрінеді://
гипоперфузия зонасы, радиоизотоптың жиналу дефектісі//
гипокинез зонасы//
миокардтың зақымдалу зонасы//
некроз зонасы//
барлық аталғандар
***
Коронароангиографияны тұрақсыз стенокардияда өткізу көрсеткіші://
рецидивтеуші ауыру сезімі //
ЭКГ тұрақсыздығы//
ST сегментінің жоғарлау рецидиві//
өмірге қауіпті миокардтын ишемиясына байланысты ритм бұзылысы//
барлығы
***
Тұрақсыз стенокардиямен сырқатанған науқастарда коронаронгиографида көрінеді://
қалыпты коронарлық артериялар//
гемодинамикалық мағынасыз коронарлық артерилардың стенозы//
эксцентрикалық стеноз жарылумен, тромбозбен атеросклеротикалық ляшкалары//
критикалы стеноз//
барлығы
***
Атеросклероздық түйіндақты көру үшін зерттеу әдісі://
эхокардиография//
интракоронарлы коронарлық ультрадыбысты зерттеу //
коронароангиографию//
магнитно – резонансты томография//
дұрыс жауабы 2 және 4
***
Науқас 56 жаста, төс артының басып ауырғандығына, оның сол қолға, мойынға таралғандығына, нитроглицерин қабылдаған соң ауырғандықтың басылғандығына шағым айтады. 1 ай бойы ауырған. ЭКГ-да: кеуде тіркемелерінде ST сегментінің депрессиясы, терiс T тiсшесi. 2 күннен соң ЭКГ өзгеріссіз. ЖИА-ның клиникалық түрі қандай://
ЖИА, алғаш пайда болған стенокардия//
ЖИА, тұракты стенокардия ФК ІІІ//
ЖИА, Принцметал стенокардиясы//
ЖИА, Q-тісшесінің миокард инфарктiсi//
ЖИА, үдемелі стенокардия
***
Науқас 47 жаста, 2 апта бұрын 4 қабатқа тез көтерілгеннен кейін кенет төс артының төменгі бөлігінде ауыру сезімі пайда болды, тыныштық күйде ауыру сезімі жоғалды. Мұндай ауыру сезімі бірінші рет пайда болды. Кейін тез жүргенде, 2 қабатқа көтерілгенде пайда болатын болды. Стенокардия түрін анықтаңыз. Емдеу шаралары қандай://
ЖИА. Алғаш пайда болған стенокардия. Ауруханаға жатқызу керек, антиангиналді ем тағайындау керек//
ЖИА. Прогрессирлеуші стенокардия. Ауруханаға жатқызу керек//
ЖИА. Күштемелі стенокардиясы ФК 2. Антиангиналді ем тағайындау керек//
Кардиалгия коронарлы себептерге байланысты емес болуы мүмкін.
науқасты зерттеу керек//
ЖИА. Принцметалл стенокардиясы. Нитраттарды тағайындау керек
***
67 жастағы ер адам, төс артының басып ауыруына шағымданады. Жағдайы соңғы бір аптаның ішінде ауырлаған, ангинозды ұстамалар жиіленіп, ауырсынудың интенсивтілігі күшейген. Қайсы препарат емдеу жоспарына кірмейді://
жүрек гликозидтері//
нитраттар//
бетта-блокаторлар//
анти агреганттар//
антикоагулянттар
***
64 жастағы ер адам, тыныс алуымен байланыссыз, үдемелі, ұстамалы төс артындағы қысып ауыруға шағымданды. Нитроглицерин көмектеспейді.
Бірінші кезекте қайсы анализді зерттеу тиімді://
ЭКГ, тропонин Т//
ТІ201 сцинтиграфия//
ЭхоКГ добутаминмен//
ЭКГ физикалық күштемемен //
тәуліктік ЭКГ мониторлау
***
67 жастағы ер адам, төс артының басып ауыруына шағымданады. Жағдайы соңғы бір аптаның ішінде ауырлаған, ангинозды ұстамалар жиіленіп, ауырсынудың интенсивтілігі күшейген. Қайсы препарат емдеу жоспарына кірмейді://
жүрек гликозидтері//
нитраттар//
бетта-блокаторлар//
статиндер
антикоагулянттар
***
Тұрақсыз стенокардияға жатады://
прогресстеуші стенокардия//
біріншілікті пайда болган//
ерте постинфаркттік стенокардия//
вариантты стенокардия//
барлығы
***
Тұрақсыз стенокардияға жатады://
прогресстеуші стенокардия//
біріншілікті пайда болган//
ангиопластикадан кейінгі стенокардия ( 2 аптадан 6 айға дейін)//
АКЩ кейінгі стенокардия//
барлығы
***
Тұрақсыз стенокардия IIIА классы Браунвальд бойынша келеді://
прогресстеуші стенокардияның пайда болуы күштемелі стенокардиясыз//
күштемелі стенокардия алғашқы айларында//
тыныштығы стенокардия 48 сағат аралыгында//
алғашқы тұрақсыз стенокардия//
ерте постинфаркттік стенокардия
***
Тұрақсыз стенокардия IIА классы Браунвальд бойынша келеді://
прогресстеуші стенокардияның бірінші пайда болуы тыныштықтағы стенокардиясыз гипертопиялық кризден кейін//
күштемелі стенокардия алғашқы айында гипертопиялық кризден кейін//
тыныштағы стенокардия 48 сағат аралыгында//
алғашқы тұрақсыз стенокардия//
ерте постинфаркттік стенокардия
***
Тұрақсыз стенокардия IА классы Браунвальд бойынша келеді://
прогресстеуші стенокардияның бірінші пайда болуы тыныштықтағы стенокардиясыз гипертопиялық кризден кейін//
тыныштағы стенокардия алғашқы айында пайда болуы//
тыныштықтағы стенокардия 48 сағат аралыгында//
алғашқы тұрақсыз стенокардия//
ерте постинфаркттік стенокардия
***
Тұрақсыз стенокардия IIВ классы Браунвальд бойынша келеді://
прогресстеуші стенокардияның пайда болуы тыныштықтағы стенокардиясыз экстра кардиалды факторсыз//
күштемелі стенокардия алғашқы айларында//
күштемелі стенокардия 48 сағат аралыгында//
алғашқы тұрақсыз стенокардия//
ерте постинфаркттік стенокардия
***
Тұрақсыз стенокардия IIIВ классы Браунвальд бойынша келеді:
прогресстеуші күштемелі стенокардияның пайда болуы күштемелі стенокардиясыз//
күштемелі стенокардия алғашқы айларында//
күштемелі стенокардия 48 сағат аралыгында//
алғашқы тұрақсыз стенокардия//
ерте постинфаркттік стенокардия
***
Тұрақсыз стенокардия IIС классы Браунвальд бойынша келеді://
прогресстеуші стенокардияның пайда болуы тыныштықтағы стенокардиясыз//
күштемелі стенокардия алғашқы айларында//
күштемелі стенокардия 48 сағат аралыгында//
алғашқы тұрақсыз стенокардия//
ерте постинфаркттік стенокардия - инфаркт миокардтан 2 аптадан сон
***
Тұрақсыз стенокардия IIIС классы Браунвальд бойынша келеді://
прогресстеуші стенокардияның пайда болуы күштемелі стенокардиясыз//
тыныштықтағы стенокардия алғашқы айларында//
тыныштықтағы стенокардия 48 сағат аралыгында//
алғашқы тұрақсыз стенокардия//
ерте постинфаркттік стенокардия инфаркт миокардтан сон 48сағат аралығында
***
Екіншілікті тұрақсыз стенокардия (подкласс қандай факторлар әсерінен дамиды://
анемия//
инфекционды – қабыну процессы//
артериальды гипертензия//
эмоциональды стресс//
барлығы
***
Екіншілікті тұрақсыз стенокардия (подкласс қандай факторлар әсерінен дамиды://
анемия//
инфекционды – қабыну процессы//
артериальды гипертензия//
артериальды гипотония//
барлығы
***
Екіншілікті тұрақсыз стенокардия (подкласс қандай факторлар әсерінен дамиды://
анемия//
инфекционды – қабыну процессы//
артериальды гипертензия//
тиреотоксикоз//
барлығы
***
Алғашқы біріншілік тұрақсыз стенокардия дамиды://
экстракардиальды факторлар әсерінсіз//
метео жағдайына байланысты//
психоэмоциональды стресске байланысты//
гипертоникалық кризден соң//
ИМ 2 аптадан соң
***
Тұрақсыз стенокардия класс С дамиды://
экстракардиальды факторлар әсерінсіз//
метео жағдайына байланысты//
психоэмоциональды стресске байланысты//
гипертоникалық кризден соң//
ИМ 2 аптадан соң
***
Атипиялық көріністері тұрақсыз стенокардияның://
эпигастральной аймағында ауыруы//
қыжыл//
ентігу//
иық аймағында ауыруы//
барлығы//
***
Атипиялық көріністері тұрақсыз стенокардиның://
эпигастральной аймағында ауыруы//
қыжыл//
кенет әлсіздік//
жүрек қағуы, дүрсілі//
барлығы
***
ЭКГ де тұрақсыз стенокардия белгілері://
депрессия ST сегментінің 1мм жоғары//
инверсия Т тісшесінің//
Гисс бұтасының аяқшасының өткінші блокадасы//
ST сегментінің өткінші жоғарлауы//
барлығы
***
ЭКГ де тұрақсыз стенокардия белгілері://
депрессия ST сегментінің 1мм жоғары//
инверсия Т тісшесінің//
Гиса бұтасының аяқшасының өткінші блокадасы//
қалыпты ЭКГ//
барлығы
***
Ұзақ ЭКГ мониторлеу тұрақсыз стенокардияда мүмкіндік береді://
динамикалық ST интервалын динамикалық бақылау//
ритм бұзылысының пайда болу уақытын анықтау//
ритм бұзылысының түрін анықтау//
тұрақсыз стенокардияның прогнозын анықтау//
барлығы
***
Тұрақсыз стенокардияда өткізуге карсы әдістер ://
велоэргометрия//
стресс – эхокардиография//
миокард сцинтиграфиясы таллий 201мен//
коронароангиография//
дұрыс 1 және 2
***
Инфаркт миокардыны визуальдаушы диагностикалық әдістерге жатады://
А. Кеуде рентгенографиясы
Б. ЭхоКГ
В.ЭКГ
Г. Миокардты радиоизотопты сцинтиграфиялау
Д. Миокардты компьютерлік томография
1. Б.Г.Д//
2. А.Б.В//
3.Б.В.Г//
4.А.Б.В//
5.А.Г.Д
***
Спонтанды стенокардияға белгі тән емес://
физикалық жүктемені әлсіз көтереді//
ЭКГ де өткінші ST сегментінің жоғарлауы//
коронороангиографида көбінесе аз өзгерістер немесе зақымдалмаған коронарлық артерилар көрінеді//
приступтар көбінесе түнде болады//
барлығы
***
Тұрақсыз стенокардияға тән емес://
күштемелі стенокардия - 10 ұстама 4 айдын аралығында//
күштемелі стенокардия алғашқы рет 3 апта бұрын//
стенокардии ұстамасының жиілігі және күші ұлғайған//
күштемелі стенокардия фонында стенокардия покоянын пайда болуы//
стенокардии ұстама ұзақтығы 20 мин
***
Көрсетілген формаларынан «тұрақсыз стенокардия» түсінігіне сәйкес емес://
күштемелі стенокардия ФК III
алғаш пайда болған күштемелі стенокардия
прогрестеуші стенокардия
вариантты стенокардия
ерте постинфарктты стенокардия
***
Науқаста 1жыл ішінде стабильды күштемелі стенокарди II ФК, соңғы 5 күнде ауыру ұстамалары аса көбейді, физикалық жүктемеге толеранттылық төмендеді, ауыру ұстамасы қалыпты жағдайда пайда болады, нитроглицеринді қолдану жиіледі. Диагноз://
ЖИА. Прогресстеуші стенокардия//
ЖИА. Стабильды стенокардия ФК III//
ЖИА. Принцметалла стенокардиясы//
ЖИА. Q-негативті инфаркт миокардысы//
ЖИА. Алғашқы пайда болған стенокардиясы
***
Атеросклеротикалық зақымдалу асқынуына жатпайды: //
тромбоз//
кальциноз//
фиброз//
жара//
жарылу
***
Коронарлы артериялардың қанша тарылуы гемодинамикалық маңызды болып саналады://
90%//
25%//
40%//
75%//
50% төмен
***
Миокардтың өтпелі трансмуральды ишемиясына тән: //
ST сегменті депрессиясы//
STсегменті жоғарылауы//
«T» тісшесінің амплитудасының жоғарылауы"//
барлық аталғандар//
ешқайсысы
***
Физикалық тексеру кезінде асқынбаған миокард инфарктісінде болуы мүмкін://
синустық тахикардия//
тыныс алу жиілеу//
тондардың тұйықтығы//
жүректе 4 тон болуы//
барлық аталғандар
***
Миокард инфарктісі болған науқастарға екіншілікті профилактика ретінде бета-адреноблокаторларды қолдануға болады://
2-3 айға//
4-6 айға//
1-2 жылға//
өмір бойы//
индивидуальді ретінде//
***
Кардиогенді шок кезінде миокард некрозы қанша процент://
10% миокард//
20% миокард//
40% миокард//
60% миокард//
90% миокард
***
ОКС және миокард инфартісі кезіндегі некроздың қазіргі лабораторлық маркерлері://
А. АСТ, АЛТ
Б. КФК
В. КФК- Mbmass
Г. Миоглобин
Д. Жүрек тропониндер (T,I)
1.А, В//
2. Г, Д//
3. Б, В, Г//
4. Д//
5.В, Д
***
Қазіргі антитромбоцитарлы ОКС терапиясы://
А. Аспирин
Б. Дипиридамол
В. Клопидогрель
Г. Тикагрелор
Д. Прасугрель
1.А. В. Г.Д//
2. Б.В.Г//
3.А.Б.Г.Д//
4.Б.В.Г.Д//
5.Б.В.Д
***
ОКС кезінде ауруханаға дейін фибринолитикалық терапия қолданылады://
А. ОКС ST қалыптыда
Б. ОКС ST жоғарылауымен
В. Біріншілікті ЧКВ жүргізе алмағанда
Г. Ангинозды ұстамадан кейін 12 сағаттан көп уақыт өтсе
Д. Миокардтың артқы бөліктерінде инфаркт болғанда (жоғарыRV1-V2 депрессия STV1-V4)
1. А.Б.В//
2. Б.В.Г//
3. А.В.Д//
4. Б.В.Д//
5. Б.Г.Д
***
Фармакоинвазивті стратегияға жатады://
антитромбиндік терапия//
антитромбиндік терапия, антитромбоцитарлық терапия//
антитромбиндік, ЧКВ//
ЧКВ фибринолизден кейіңгі//
антитромбиндік терапия, фибринолиз, ЧКВ
***
Фибринолиздің тиімді емделу көрсеткіші://
Кеуде қуысында ауру сезімі болмауы
STсегментінің қалыпқа келуі
Ритмнің қалыпқа келуі
Реперфузиондықт аритмияның болуы
Артериальдыгипотония
1. А. Б. Д//
2.А.Б.Г//
3.Б.В.Г//
4.В.Г.Д//
5.А.Г.Д
***
Миокард инфарктісі кезінде абсолютты қарама –қарсы көрсеткіш бета – блокаторды қолдануға://
А. Кардиогенды шок
Б. Cол қарыншаның жиырылуының төмендеуі
В. 70-тен жоғарғы жас
Г. Толық АВ блокада
Д. Синустық брадикардия ЖЖЖ - 50-ден мин.
1. А.Б.Г//
2.А.В. Г//
3. А.Г.Д//
4. Б.Г.Д//
5. А.В.Д
***
ST сегментінің көтерілуінсіз болатын жедел коронарлы синдромы бар науқасқа некроз маркері ең сезімтал://
тропониндер//
КФК//
АсАТ//
АлАТ//
ЛДГ1
***
Патологиялық Q тісшесі келесі миокард инфаркты түріне тән://
интрамуральды//
кіші ошақты//
ірі ошақты//
субэндокардиальды//
трансмуральды
***
II, III және aVF шықпаларында патологиялық Q тісшесінің болуы және ST сегментінің 3 мм-ге жоғарылауы,Т тісшесі теріс.Бұл жағдайда миокард инфарктының болған уақытын байқауға болады://
алғашқы тәулік//
2-3 тәулік//
2 апта//
2 аптадан артық//
8 аптадан артық
***
Алдыңғы – пердеаралық локализациялы миокард инфаркты кезінде некроз белгілері орналасады://
I,avL шықпаларында//
II,III,avF шықпаларында//
V1-V3 шықпаларында//
V1-V4 шықпаларында//
V5-V6 шықпаларында//
***
Бүйірлік локализациялы миокард инфаркты кезінде некроз белгілері орналасады://
I,avL шықпаларында//
II,III,avF шықпаларында//
V1-V3 шықпаларында//
V3-V4 шықпаларында//
V5-V6 шықпаларында
***
Төменгі локализациялы миокард инфарктының ЭКГ-ге тән белгілері орналасатын шықпалар://
I-ші және II-ші шықпаларда//
II,III, avF шықпаларында//
V1-V2 шықпаларында//
V5-V6 шықпаларында//
V3-V4 шықпаларында
***
Науқаста айқын ангинозды ұстама кезінде ЭКГ II,III, avF шықпаларында монофазалы , төмендегілердің сәйкес келетіні://
жедел кезең//
аса жедел кезең//
бүйірлік инфаркт//
төменгі инфаркт//
дұрысы 2,4
***
62 жастағы науқас трансмуралды миокард инфарктысымен емделді. Аурудың 3-ші күні науқастың жағдайы нашарлап, төстің сол жиегінде ІІІ-ші қабырға аралығында систолалық шуыл және үдеген оң қарыншаның жетіспеушілік белгілері пайда болды. Дамыған асқыну диагностикасын нақтылауда тексеру әдісін жүргізу керек://
доплерэхокардиография//
12 тіркемедегі электрокардиография//
ЭКГ-ны тәүліктік мониторлау//
селективті коронароангиография//
кеуде торшасы ағзаларының рентгенография
***
Науқаста инфаркт миокардынан кейін ЭКГ – да патологиялық Q тісшесі, avL, V1-V2 тіркемелерінде ST сегменті изолинияда,оң T тісшесі://
ірі ошақты субэпикардиалді им//
трансмуральды им
жеделдеу кезең//
тыртықтану сатысы//
дұрысы 1,4
***
ЭКГ монафазалық сурет инфаркт миокардына тән://
субэпикардиальді//
трансмуральді ИМ//
субэндокардиальді//
интрамуральді//
барлығы тән
***
Коронарлық артериясының тарылуы гемодинамикалық маңызы бар://
25% тарылуы//
40% тарылуы//
50-75% тарылуы//
80% тарылуы//
90% тарылуы
***
Миокардтың транзиторлы ишемияның нақты себебі://
тәж артериясының спазмы//
тәж артериясының фиксацияланған стенозы//
тәж артериясының тромботикалық окклюзиясы//
барлық аталғандар//
1 және 2
***
Миокардтың жедел инфарктісі кезінде тромболитикалық терапия нәтижесінің критерийлері://
ауру сезімінің төмендеуі//
"Реперфузиондық" аритмиялар//
ST сегментінің изолинияға тез оралуы//
барлық аталғандар//
ешқайсысы.
***
Миокард инфарктісінің ең негізгі патогенетикалық факторы://
тәж артериясының спазмы//
тәж артериясының тромбозы//
тәж артериясының атеросклеротикалық бляшкамен окклюзиясы//
миокарадтың оттегіге деген кенеттен мұқтаждығы//
барлық аталғандар
***
Миокард инфарктісінде қарыншалардың фибрилляциясының қауіптігі ең жоғары кезеңі://
алғашқы минуттарда//
3 - 4 сағаттан кейін//
Алғашқы тәулік сонында//
Екінші тәулікте//
Барлық аталғандар
***
Кардиогенді шок кезінде қан ағымы ең аз төмендейді://
бүйректерде//
бұлшық етте//
миде//
теріде//
барлық органдарда бірдей
***
ST сегменті жоғарылаусыз ЖКС – нан кейінгі болу жағдайлар://
Стабильді емес стенокардия
Стабильді стенокардия
Миокард инфарктісі Q тісшесінсіз
Миокард инфарктісі Q тісшесімен
Сол қарыншаның ремоделирование
1. А.Г//
2.Б.В//
3.Б.Д//
4.А.Г//
5.Г.Д
***
ОКС стратификациясы осы факторлар бойынша жүргізіледі://
Қауіп-қатер факторлар
Жүрек тропонин мөлшері
Анамнезде: ИМ, ЧКВ/АКШ
Ауру синдромы сипаттамасы (қайталанған, рефрактерлік ауру сезімі)
ST сегментінің және Ттісшесінің ЭКГ-да динамикалық өзгерістері
1. Б.В.Д//
2. Б.В.Г.Д//
3. А.Б.В.Г.Д//
4. В.Г.Д//
5. А.В.Д
***
Миокард инфарктісінің визуализациялық тексеру әдістері://
А. Кеуде рентгенографиясы
Б. ЭхоКГ
В.ЭКГ
Г. Миокардтын радиоизотопты сцинтиграфиясы
Д. Компьютерлық томографиясы
1. Б.Г.Д//
2. А.Б.В//
3. Б.В.Г//
4. А.Б.В//
5. А.Г.Д
***
Морфин жағымсыз әсері://
А. Құсу орталығының қозуы
Б. Синустық тахикардия
В. Тыныс алу орталығының басылуы
Г. Асқазан-ішек жолдарының, қуықтың парезі
Д. Артериальды гипертония
1. А.В.Г//
2. Б.В.Д//
3.Б.Г.Д//
4. А.Б.В//
5. Б.В.Г.Д
***
67 жастағы әйел соңғы аптада күшейген төс артындағы ауыру сезіміне шағымданады, нитроглицерин әсері төмендеген. ЭКГ: ST сегменті сызықтан 1,5 мм жоғарылаған. Бірінші кезекте зерттеуде тиімді://
тропонин деңгейін анықтау//
қанның жалпы анализі//
гемостазды зерттеу//
трансаминаза деңгейін анықтау//
қанның жедел фазалы көрсеткіштерін анықтау
***
Патологиялық Q тісшесі ЭКГ-де көрсетеді://
миокард ишемиясын//
миокардтың зақымдалуын//
миокардтың некрозын//
миокардта тыртық бар екендігін//
дұрыс жауап 3 пен 4//
***
V5-6 тіркемелерде Гисс будасының сол аяқшасының блокадасы фонындағы Q тісшесі тіркеледі://
сол қарыншаның гипертофиясы//
бүйір қабырғаның ошақты өзгерістері//
гисс будасының сол аяқшасының блокадасының варианты//
гисс будасының оң аяқшасының блокадасының варианты//
барлық жауап дұрыс
***
Төменгі локализациялы инфарктысы миокард ЭКГ-ге тән белгілері орналасатын шықпалар://
I-ші және II-ші шықпаларда//
II,III, avF шықпаларында//
V1-V2 шықпаларында//
V5-V6 шықпаларында//
V3-V4 шықпаларында
***
Науқаста инфаркт миокарды ЭКГ – да патологиялық Q тісшесі, ST сегменті изолиниядан жоғары, avL, V1-V4 тіркемелерінде екі фазалы T тісшесі://
интрамуралді//
ірі ошақты субэпикардиалді
жедел кезең
жеделдеу кезең//
дұрысы 2 ,3
***
Науқаста инфаркт миокарды ЭКГ – да патологиялық Q тісшесі, avL, V1-V4 тіркемелерінде ST сегменті изолинияда,теріс терең T тісшесі://
интрамуралді//
ірі ошақты субэпикардиалді //
жедел кезең
жеделдеу кезең//
дұрысы 2 ,4
***
46 жастағы ер кісі кенеттен эпигастрий аймағында ауыру сезімін және екі рет құсумен қосарланған жүрек айнуды сезді. Таңертең кешке дайындаған тамақ жеген. Науқас инфекциялық ауруханаға әкегінген. Қарау кезінде: жағдайы орташа ауырлықта, тері жабындысы бозғылт. Жүрек тондары тұйықталған, ЖСЖ 88 рет мин. АҚ 90/60 мм с.б. Эпигастральді аймақта іші қатыңқы. Асқазан жуудан кейін ауырсыну төс артына ауысқан, жағдайы күрт нашарлаған. ЭКГ: QSII, III, aVF, STII, III, aVF – монофазалық қисық түрінде. Диагноз болуы мүмкін://
миокард инфаркті//
сальмонеллез//
жіті гастрит//
жіті панкреатит//
тағамдық токсикоинфекция
***
72 жастағы науқас кардиологиялық бөлімшеге алдынғы қабырғааралық жедел трансмуральды миокард инфаркты диагнозымен түсті. Стационардағы 4 тәуліктебас айналу, күрт әлсіздікпен жүретін жүрек соғуының жиілеуі ұстамасы басталды. ЭКГда– пароксизмальды қарыншалық тахикардия. Қайсы препаратты тағайындағын дұрыс://
лидокаин//
ритмилен//
обзидан//
этмозин//
ритмонорм
***
Асқынусыз инфаркт миокардмен науқастанған адамды физикалық тексеруден өткізгенде не байқалады://
синусты тахикардия//
ТЖЖ көбею//
тон әлсіреуі//
жүректе 4 тон пайда болуы//
барлық аталғандар
***
Жедел инфаркт миокардты емдеудің нәтижесінің критериялары://
ауыру синдромның азаю//
"Реперфузионды" аритмия//
ЭКГде ST сегментінің изолинияға тез оралуы//
барлық аталғандар//
ешқайсысы
***
Интрамуральды инфаркт миокардтанекроз ошағының көлемі://
5мм дейің//
3 мм дейін//
5мм жоғары//
7мм дейін//
10мм дейін
***
II, III және avF тіркемелерінде патологикалық Q тісше болғанда ошақты өзгерістер орналасады://
сол қарыншаның артқы базальды қабырғасында//
сол қарыншаның жоғары бүйір қабырғасында//
оң қарыншада//
алдынғы перде аралығында //
төменгі қабырғасында
***
ЭКГ де инфаркт миокардтың артқы – базальды орналасқанда қандай өзгерістер көрінеді://
Тісшелер R/SV1 амплитуда қатынасы 1,2 кем емес//
V1 – V2 тіркемелерде R тісшесінің жоғарлауы//
V1-2 тіркемелерде Т тісшенің оң болуы //
ST сегментінің V1 – V2 тіркемелерде төмендеуі//
барлық аталғандар
***
Артқы базальды инфаркт миокардын анықтау үшін тіркемелер жасайды://
тіркемеV5-V6//
тіркемеV3R, V4R//
тіркемеV5R, V6R//
қосымша тіркемеV7-V9//
дұрыс жауап жоқ
***
Миокард инфарктысында төменгі орналасуы кезінде науқастарда атипиялық формалар жиі кездеседі://
гастралгиялық абдоминальды формасы//
астматикалық формасы//
перифериялық формасы//
асимптомды//
центральды
***
V3-4 тіркемелерде Q тісшесі ұзақтығы 0,02сек терендігі 2мм. Не тұралы ойлаймыз://
трансмуральды инфаркт//
қарынша аралық перденің гипертрофиясы//
ошақты өзгерістер алдыңгы қабырғада//
ірі ошақты инфаркт миокарды//
дұрыс жауап жоқ
***
ЭКГ де ірі ошақты инфаркт миокарды қайталанғанда тыртық манында көрінеді://
Q тісшенің терендеуі//
Q тісшенің QSке ауысуы//
ST сегментінің жоғарлауы//
барлық аталғандар//
ешқайсысы
***
Оң қарыншаның инфаркт миокардының арнайы белгісі://
сегмент ST жоғарлауы V3R, V4R//
IIIжәне avF тіркемелерде патологиялық Q тісшесінің болуы//
патологиялық Qтісшенің V3R, V4R тіркемелердек болуы//
теріс Т тісшелер V3R, V4R тіркемелерде//
барлық аталғандар
***
ЭКГ де ірі миокард инфарктысының нақты белгісі://
Т тісшенің инверсиясы//
ST тісшесінің жоғарлауы//
ST сегментінің инверсиясы//
патологиялық Q тісше//
R тісшесінің төмендеуі
***
Инфаркт миокардының жедел кезіндегі асқынуы емес://
синдромДресслеры//
миокард жарылуы//
кардиогенді шок//
жүрек ритмінің бұзылуы//
өткізгіштің бұзылуы
***
Трансмуральды инфаркт миокардтың ЭКГ белгісі://
SТ сегментінің жоғарлауы және патологиялық QS комплексінің пайда болуы//
SТ сегментінің жоғарлауы//
Т тісшенің инверсиясымен SТ сегментің депрессиясы//
Т тісшенің терістігі сол кеуде тіркемелерде//
Т тісшенің инверсиясы және R тісшесінің амплитудасының төменндеуі
***
Тұра антикоагулянтармен (гепаринмен) жедел миокард инфарктысын емдегенде бақылау жасау қажет://
активтелінген жартылай тромбопластин уақытымен//
қан ұю уақытымен//
протромбин индексымен//
ктивтелінген рекальцификация уақытымен//
фибриноген денгеймен
***
Үш коронарлық артериясы зақымдалған ЖИА науқастанған адамға ең тиімді шара: //
аортокоронарлық шунттау//
абляция//
стенттлеу//
ЭКС имплантациясы //
транслюминальды ангиопластика
***
Науқас А., 47 жаста ірі төмен диафрагмальды бөлікте орналасқан инфаркт миокардмен түсті. Жалпы жағдайы орташа. Жүрек тоны тұйықталған, тахикардия, ЖСЖ-110 минутында. АҚҚ - 150/100 мм сн. бағ. ЭхоКГ гипокинезия зонасы анықталған. Тромболитиктер тағайындау қай уақытта тиімді://
алғашқы 6 сағатта//
алғашқы 24 сағатта//
екінші күнінде//
тыртықтану уақытында//
жедел кезенінде
***
Науқас З., 43 жастакеуденің ауыруы, сол қолға және сол жауырынға берілуімен түсті. Қарағанда: жүрек тондары тұйықталған, орташа тахикардия. АҚҚ – 110/70 мм сн. бағ. ЭКГ: STV2-V4сегментінің элевациясы. Диагнозда анықтау үшін қандай әдіс тиімді://
коронарография//
велоэргометрия//
вентрикулография//
эхокардиография//
позитронно-эмиссионды томографиясы
***
Науқас И., 74 жаста кеуденің қысып ауырумен, дем алуға байланыссыз және прогрессивті өршуге шағымданады. Нитроглицеринді қабылдау нәтижесіз. Науқасқа қандай әдіс жүргізу керек://
ЭКГ, тропонин Т//
сцинтиграфия с Tl201//
ЭхоКГ с добутаминмен//
ЭКГ физикалық жүктемемен//
тәуліктік мониторлеу ЭКГ
***
Науқас К., 68 жаста жедел инфаркт миокардмен ауырған, ол адамда кеуде тұсында ауыру сезімі және қалтырау пайда болды, перикардтың үйкеліс шуы естіледі, қанда ЭТЖ жоғарлаған, ЭКГ динамикасында өзгеріс жоқ. Науқаста қандай асқыну болуы мүмкін://
дресслер синдромы//
миокардтың зақымдалу зонасы ұлғайған//
идиопатикалық перикардит//
миокардтың жыртылуы//
жүрек хордының жыртылуы
***
Жедел жәрдем бөліміне кеуде тұсының және эпигастриидің интенсивті ауырумен шағымданған науқас түсті. ЭКГ-көрінісі: Сіздің диагнозыныз://

ЖИА. Инфаркт миокарды алдыңғы перде манында, жүрек ұшында және сол қарыншаның алдынғы бүйір қабырғасында//
ЖИА. Инфаркт миокард сол қарыншаның артқы диафрагмальды қабырғасында//
ЖИА. Инфаркт миокард сол қарыншаның алдынғы бүйір қабырғасында//
ЖИА. Инфаркт миокард сол қарыншаның артқы базальды қабырғасында//
ЖИА. Инфаркт миокард сол қарыншаның алдынғы перде қабаырғасында және жүрек ұшында
***
Ер адам 50 жаста кардиологиялық бөлімшегеентігу, тұншығу, жатқанда жөтелдің пайда болуымен шағымданып ауыр жағдайда түсті. Қарағанда: терісі сұрғылт, суық терімен жабылған. Жүрек тоны тұйық, айқын тахикардия, АҚҚ - 40/0 мм сн. бағ. ЭКГ: STV2-V6сегмент элевациясы. Науқаста қандай диагноз://
жедел инфаркт миокарды//
өкпе артериясының тромбоэмболиясы//
бронх астмасының жедел ұстамасы//
спонтанды пневмоторакс//
жедел миокардит
***
Сол жак қарынша аневризмасының ЭКГ корінісі://
«Тұрып қалған»ЭКГ//
«Салқын» ЭКГ//
«Мұздаған» ЭКГ//
«Ұйқыдағы» ЭКГ//
«Тұрған» ЭКГ//
***
Жедел инфаркт миокардының ЭКГ ерте белгісі://
S –T сегментінің жоғарлауы//
R тісшесінің жоғарлауы//
T тісшесінің инверсиясы//
жүрек ритмінің бұзылуы//
Q тісшенің пайда болуы
***
Науқас 62 жаста сол қарыншаның алдыңғы қабырғасының жедел инфарктісімен ауырған, ол адамда кенеттен жүрек қағуы, суық тері пайда болды. АҚҚ анықталмайды. Жедел ЭКГ жасалды:
Науқасқа жедел шара қолдану қажет://
электрлік кардиоверсия//
амиодаронды вена ішіне енгізу//
лидокаинды вена ішіне енгізу//
аорта ішіне баллонды контрпульсация//
электрлік кардиостимуляция
***
Ер адам 60 жаста. Қабылдау бөліміне бір сагаттан астам интенсивті түрде кеуде тұсының басып ауыруына шағымданып түсті. Анальгин, валидол таблеткалардың әсері жоқ. ЭКГ:

Дәрігер тактикасы://
наркотикалық анальгетиктер, тромболитиктер, жедел коронарография//
наркотикалық анальгетиктер, гепарин,нитраттар//
тромболитиктер, гепарин, бета-блокаторлар//
интрааорьальды баллонды контрпульсация//
электрлік кардиоверсия
***
ЭКГ R тісшенің жоғарлауы, ST тісшенің V1-V2тіркемелерде депрессиясы. Сіздің диагнозыңыз://
артқы базальды инфаркт миокарды//
инфаркт миокарды алдынгы перде манында//
төменгі диафрагмальды инфаркт миокарды//
жүрек ұщының инфаркт миокарды//
оң қарыншаның инфаркт миокарды
***
Әйел 52 жаста физикалық жүктемеден кейін жүрек ауыруына шағымданады.ЭКГ де горизонтальды депрессия ST сегменттің физикалық жүктемеде, оң эргометринді тест.КАГ: коронарлық артерияның зақымдалу белгісі жоқ. Сіздің диагнозыңыз://
микроваскулярлы стенокардия (синдром Х)//
дисметаболикалық кардиомиопатия//
күштемелі стенокардиясы//
принцметал стенокардиясы//
субэндокардиальды инфаркт миокарды
***
Ұсақ ошақты инфаркт миокарды кезінде науқастарда болады://
ЭКГ өзгеріс болмау мүмкін//
Т тісшенің инверсиясы болуы мүмкін//
ST сегментінің депрессиясы//
ST сегментінің жоғарлауы//
барлық аталғандар
***
ЭКГ де ірі ошақты инфаркт миокардының арнайы белгісі://
Т тісшенің инверсиясы//
ST сегментінің жоғарлауы//
патологиялық Q тісше, ST сегментінің жоғарлауының қосарласуы//
Т тісшенің амплитудасының жоғарлауы//
дұрыс жауап жоқ
***
ЭКГ де алдынгы - перделік инфаркт миокардысына тән тіркемелер://
I және avL тіркемелерде//
II,III, avF тіркемелерде//
VI – V3 тіркемелерде//
V3-V4 тіркемелерде//
V5-V6 тіркемелерде
***
Инфаркт миокардтың төменгі орналасуы кезінде ЭКГ осы тіркемелерде өзгерістер бар://
I жәнеII//
II, III, aVF//
V1-V2//
V5-V6//
V3 – V4
***
Инфаркт миокардтын бүйір орналасында ЭКГде осы тіркемелерде өзгерістер болады://
II, III, aVF//
V1-V4//
I, aVL,V
5-6
V1-2
V3 – V4
***
Инфаркт миокардтың артқы қабырғасында орналасуында ЭКГде тән өзгерістер://
патологикалық Q тісшесі II, III, avF тіркемелерде//
R тісшесінің жо5арлауы VI-2 тіркемелерде//
ST сегментінің жоғарлауы VI-2 тіркемелерде//
ST сегментінің депрессиясы VI-2 тіркемелерде//
дұрыс2,4
***
Инфаркт миокардтың артқы қабырғасында орналасуында ЭКГ белгісі://
R тісшесінің ұзаруыVI-2 тіркемелерде//
ST сегментінің депрессиясы VI-2 тіркемелерде//
Т тісшенің оң болуы V1-2 тіркемелерде//
барлық аталғандар//
ешқайсысы
***
QS комплексінің пайда болуыV1-V3 т3ркемелерде пайда болуы инфаркт миокардға тән://
алдыңғы перделік//
төмегі орналасуы//
бүйір орналасуы//
артқа қабырғасында//
дұрыс жауыап жоқ
***
QSV1-V3 тіркемелерде комплекстің пайда болуы инфаркт миокардға тән://
интрамуральды//
ірі ошақты//
убэпикардиальды//
трасмуральды//
субэндокардиальды
***
Инфаркт миокардыда 3-4 аптадан соң QS комплекстін сақталуы және ST сегментінің жоғарлауы тән://
ерикардитке//
рецидивтеуші инфаркт миокардына//
инфаркт миокардтың қайталануы//
жүрек аневризмасы//
ешқайсысы
***
Науқаста Гис бұтағынын сол аяқшасынын блокадасы Q тісшесінің avL, I, Vl-З тіркемелерде болуы инфаркт миокардынын белгісі://
алдынғы перде де орналасуы//
төмен орналасуы//
бүйір орналасуы//
артқы қабырғасында//
дұрыс жауап жоқ
***
Бета-блокаторларды екіншілікті профилактика үшін инфаркт миокардымен ауырған науқастарға тағайындайды://
2-3 ай//
4-6 ай//
1-2 жыл//
өмір бойы//
индивидуальді ретінде
***
Қарыншалар фибрилляциясы инфаркт миокардмен ауырған науқастарда даму қауып://
алғашқы минутда.//
3 - 4 сағат өткен соң.//
бірінші күн өткен соң//
екінші күнде//
барлық аталғандар
***
64 жастағы ер адам, тыныс алуымен байланыссыз, үдемелі, ұстамалы төс артындағы қысып ауыруға шағымданды. Нитроглицерин көмектеспейді.
Ең тиімді зерттеу://
ЭКГ, тропонин Т//
ТІ201 сцинтиграфия//
ЭхоКГ добутаминмен//
ЭКГ физикалық күштемемен//
тәуліктік ЭКГ мониторлау
***
48 жастағы ер адам, төс артындағы интенсивті ауыру сезіміне шағымданады. Бір күн бұрын жүрек аймағында басып ауыратын ауыру сезімі мазалап, өздігінен басылған. Қарап тексергенде: науқас бозғылт, қозған. Жүрек тондары тұйықталған, ЖЖЖ 96 рет минутына, АҚ 100/70 мм сын. бағ. ЭКГ-да: V1-V4 тіркемелерде QS және ST изосызықтан 4мм жоғарылаған. Ықтимал диагнозы://
Q тісшесімен миокард инфаркті, жедел кезеңі//
үдемелі стенокардия//
Q тісшесімен миокард инфаркті, аса жедел кезеңі//
Q тісшесімен миокард инфаркті, жеделдеу кезеңі//
Алдыңғы перделік және жүрек ұшындағы тыртықтық өзгерістер
***
47 жастағы ер адам, ауыру басталғаннан 90 минуттан кейін ауруханаға жеткізілген. Ангинозды статус промедолды енгізгенде басылған. ЭКГ: ІІ, ІІІ, AVF, V5, V6 тіркемелерінде ST сегментінің монофазалық элевациясы.
Диагнозды нақтауға тексеру қажет://
тропониндер//
белсендірілген тромбопластин уақыты//
С-реакциялық протеин//
холестерин //
лейкоциттер
***
Қолдан қарағанда аяқтағы АҚ ең төмен саны тән://
аорталық жеткіліксіздік//
аорта коарктациясы//
сау адамға//
қанайналым жеткіліксіздігі бар науқасқа//
бейспецификалық аортоартериитке
***
Систолалық АҚ жоғарылауы және диастолалық АҚ төмендеуі тән://
аорталық жеткіліксіздік//
артериялық ағыстың бітелмеуі (Боталло)//
артериовенозды шунтқа//
барлық аталғандарға//
аталғандардың ешқайсысына
 ***
Реноваскулярлы гипертония диагностикасының ең ақпаратты әдісі болып табылады://
МР-томография//
рентгендік компьютерлік томография//
рентгеноконтрасты аортография//
изотопты ренография//
эхокардиография
***
Феохромоцитома диагностикасы кезінде зәрде аталған катехоламин метаболиттерінің қайсысы анықталады://
пирожүзім қышқылы//
ванилилминдальді қышқыл//
гамма-оксимай қышқылы//
фенилпирожүзім қышқылы//
аталғандардың барлығы
***
Ең жиі екіншілікті артериальді гипертензия дамуына әкелетін ауру болып табылады://
аорта коарктациясы//
диффузды гломерулонефрит және созылмалы пиелонефрит//
бүйрек артериясының гипоплазиясы мен атеросклеротикалық зақымдалуы//
феохромоцитома//
біріншілікті гиперальдостеронизм
***
Аорта коарктациясы кезінде АҚ жоғарылайды://
қолдағы артерияда//
аяқтағы //
бүйрек артериясында//
барлық жауап дұрыс//
дұрыс жауап жоқ
***
Вазоренальді артериальді гипертонияның ең жиі себебі болып табылады://
бейспецификалық аортоартериит//
фибробұлшықетті дисплазия//
бүйрек артериясының аневризмасы//
бүйрек артериясының атеросклерозы//
бүйрек артериясының тромбозы мен эмболиясы
***
Вазоренальді артериальді гипертония кезінде АҚ ненің нәтижесінде жоғарылайды://
симпатоадреналды жүйенің белсенділігінің жоғарылауы//
циркуляциялық қан көлемінің жоғарылауы//
ренин-ангиотензин- альдостеронды жүйенің белсенділігінің жоғарылауы//
жүректің минуттық көлемінің жоғарылауы//
барлық аталғандар
***
Вазоренальды гипертония диагностикасы үшін ең сенімді болып табылады://
қан плазмасындағы ренин белсенділігін анықтау//
экскреторлы урография//
бүйрек артериясын ультрадыбысты зерттеу//
контрасты ангиография//
бүйректің радионуклидты сцинтиграфиясы
***
Феохромоцитома кезіндегі АҚ жоғарылауы тән://
кортикостероидтардың гиперпродукциясына//
альдостерон түзілуінің жоғарылауына//
катехоламин түзілуінің жоғарылауына//
ренин гиперпродукциясына//
аталғандардың барлығы//
***
Феохромоцитома кезінде гипертоникалық кризге тән://
гипергликемия//
гипогликемия//
лейкопения//
лимфоцитоз//
аталғандардың ешқайсы
***
Біріншілікті гиперальдостеронизм кезінде анықтауға болады://
гипокалиемияны//
қандағы калидың қалыпты болуын//
гипернатриемияны//
гиперкальциемияны//
дұрысы 1 және 2
***
Біріншілікті гиперальдостеронизм кезінде гипокалиемия мынамен байланысты://
бүйрек шумақшаларында калий фильтрациясының жоғарылауымен//
проксимальді түтікшедегі калий реабсорбциясының төмендеуімен//
дистальді түтікшедегі калий секрециясының жоғарылауымен//
барлық жауап дұрыс//
дұрысы 1 және 2
***
Біріншілікті гиперальдостеронизмге тән емес://
бұлшықет әлсіздігі//
полиурия//
парестезиялар//
гипостенурия//
гипергликемия
***
Кон синдромы кезінде биохимиялық қан анализінде ең жиі анықталады://
катехоламиндер деңгейінің жоғарылауы//
альдостерон концентрациясының төмендеуі//
ренин деңгейінің жоғарылауы//
альдостерон концентрациясының жоғарылауы//
дұрысы 2 және 3
***
Бейспецификалық аортоартериит кезінде жүйелі артериальді гипертензияның жиі себебі болып табылады://
бүйрек артериясының зақымдалуы//
бүйректің қабыну аурулары//
катехоламиндер түзілуінің жоғарылауы//
кортикостероидтар гиперпродукциясы//
барлық аталғандар
***
Аорта коарктациясы бар науқастарда асқыну ретінде болуы мүмкін://
іркілулі жүрек жеткіліксіздігі//
инсульт//
бактериальді эндокардит//
аортаның қабаттануы (расслаивание)//
аталғандардың барлығы
***
Науқас бас ауруы мен бас айналуына шағымданады. Аускультация – оң жақ II қабырға аралығы мен төс сүйегінің сол жақ қырында систолалық шуыл естіледі. АҚ қолда 180/100 мм.с.б., аяқтарында 130/80 мм.с.б. Болжамалы диагнозға ... жатады://
қолқа коарктациясы//
эссенциальды артериальды гипертония//
жүрекше аралық перде ақауы//
артериалық өзектің бітелмеуі//
қарынша аралық перде ақауы
***
Науқас 30 жаста, басының ауыруы мен басының айналуына, көз көруінің төмендеуіне шағымданады. Объективті: семіздік, тері асты май клетчаткасының «фартук» типті болуы, ай пішінді бет әлпеті, іштің бүйір бөліктерінде қоңыр-қошқыл түрлі стриялар; гинекомастия; иық және білек терілерінде петехиялар және қан құюлулар; шаштың түсуі, бұлшықеттер тонусы мен күшінің төмендеуі, олардың атрофиясы. АҚ – 170/110 мм.с.б. АГ болжамалы себебіне ... жатады://
Иценко-Кушинг ауруы, Иценко-Кушинг синдромы//
феохромоцитома//
Аддисон ауруы//
Конн синдромы//
Эссенциальды АГ
***
Науқас 26 жаста 2 жыл аралығында периодты түрде АҚ 260/180 мм.с.б. дейін жоғарылайды, кенеттен дамиды, бірнеше минуттан бірнеше сағатқа дейін созылады, кенеттен төмендейді, криз соңында гиперсаливация, профузды терлеу, 3-5 литрге дейін ашық түсті зәр шығару, әлсіздік болады. Ауру барысында науқас 5 кг. арықтады. Орнынан тұрғанда ортостатикалық гипотензия. АГ болжамды себебіне ... жатады://
Феохромоцитома//
Эссенциальды АГ//
Конн синдромы//
Иценко-Кушинг ауруы//
Пейдж синдромы
***
Аорта клапанының жеткіліксіздігіне тән://
систолалық АҚ төмендеуі//
систолалық АҚ жоғарылауы//
пульстық қысымның төмендеуі//
систолалық және диастолалық АҚ қалыпты болуы//
дұрыс жауап жоқ
***
Аорта атеросклерозы кезінде жиі байқалады://
систолалық АҚ жоғарылауы//
диастолалық АҚ жоғарылауы//
диастолалық АҚ төмендеуі//
систолалық АҚ төмендеуі//
дұрыс жауап жоқ
***
Аорта коарктациясы кезінде систолалық шу естіледі://
сол жақ кеуде шетінен 2-4 қабырғааралықта//
мойындырық шұңқырда//
мойын үсті тамырларда//
жауырын аралық кеңістікте//
барлық жауап дұрыс//
***
Феохромоцитома кезіндегі гипертоникалық криз еміне көктамырішілік енгізуге ең тиімді://
фентоламина (реджитин)//
пентамин//
клофелин//
дибазол//
нифедипин
***
Симптоматикалық артериальді гипертонияның жиі себебі болып табылады://
біріншілікті гиперальдостеронизм//
феохромоцитома//
бүйрек аурулары//
жүрек және ірі артериялардың зақымдалуы//
Иценко – Кушинг синдромы
***
Қатты бас ауруымен, тершеңдікпен және жүрек соғумен жүретін гипертоникалық криз тән://
біріншілікті гиперальдостеронизмге//
феохромоцитомаға//
реноваскулярлы гипертонияға//
аорта коарктациясына//
Иценко – Кушинг синдромына
***
Тез әлсіздік талмасы, келетін парездер, дірілдер, полиурия және никтурия көрсетеді://
феохромоцитоманы//
аорта коарктациясын//
біріншілікті гиперальдостеронизмді//
реноваскулярлы гипертензияны//
Иценко – Кушинг синдромын
***
Реноваскулярлы гипертония диагнозын қоюға шешуші өткізу болып табылады://
экскреторлы урография//
радионуклидты ренография//
плазма ренинінің белсенділігін анықтау//
бүйрек артериясы мен венасын бөлек катетеризациясымен аортография (бүйрек венасындағы ренин белсенділігін анықтаумен)//
бүйрек артериясының допплерографиясы
***
Гипокалиемия жиі мынаған тән://
реноваскулярлы гипертонияға//
феохромоцитомаға//
біріншілікті гиперальдостеронизмге//
созылмалы пиелонефритке//
Иценко – Кушинг синдромына
***
Плазма ренинінің белсенділігінің төмендеуі мынаған тән://
феохромоцитомаға//
реноваскулярлы гипертензияға//
біріншілікті гиперальдостеронизмге//
созылмалы гломерулонефритке//
Иценко – Кушинг синдромына
***
Сан артериясындағы пульстік толқынның кәріжілік артериясының пульсациясына қарағанда салыстырмалы төмен болуы және бөгелуі байқалады: феохромоцитомада//
реноваскулярды гипертонияда//
аортаның коарктациясында//
аортаның атеросклерозында//
Иценко – Кушинга синдромында
***
Мына кездегі гипертониялар эндокринді артериальді гипертонияға жатады://
біріншілікті гиперальдостеронизмде (Кон синдромы)//
феохромоцитомада//
диабеттік гломерулосклерозда//
дұрысы 1 және 2//
барлық жауап дұрыс
***
Реноваскулярлы артериальді гипертония диагностикасы үшін жеткілікті://
экскреторлы урография жүргізу//
қан плазмасындағы ренин концентрациясын анықтау//
бүйрек артериясына ангиография жүргізу//
бүйрек артериясының допплерографиясы//
барлық аталғандар
***
Бүйрек артериясының жүре пайда болған зақымдалуына жатады://
бүйрек артериясының атеросклерозы//
бүйрек артериясының гипоплазиясы//
бейспецификалық аортоартериит//
барлық жауап дұрыс//
дұрысы 1 және 3
***
Н. атты 37 жастағы науқас басының ауруы, айналуы, жүрек тұсындағы шаншып ауыру, бұлшықеттердің ауыруы, жалпы әлсіздік, кейде тырысулар мен шөлдеу сезімі мен диурездің көбеюіне шағымданады. Анамнезінде соңғы 5 - жылда АҚҚ максимальды 230/130 мм. с.б.б. дейін көтерілген. 1 жыл бұрын өтпелі парез дамыған. Объективті: АҚҚ - 190/100 мм с.б.б., ЖЖЖ - 70 рет мин. ЭКГ: ST - сегменті V2-V6 шықпаларында қиғаш жоғарылаған және осы шықпаларда Т- тісшесі теріс. Қанда: калий деңгейі - 2,2 ммоль/л. Зимницкий сынамасы: менш.салм. 1006-1015. Қандай емдеу әдісі науқастың жағдайын жақсартуға көмектееді://
оперативті ем //
ААФ ингибиторлары //
бетта-адреноблокаторлары//
I1 имидазолиндік рецепторлардың агонистері //
ұзақ әсерлі дигидропиридинді кальций антагонистері
***
20 жастағы науқастың артериальді гипертензиясының себебі қайсы болуы мүмкін,оң бүйрек артериясында шум естіледі,ЭТЖ жоғырлауы,лейкоцитоз:
фибробұлшықеттік дисплазия//
гломерулонефрит//
спецификалық емес аортоартериит//
бүйрек артериясының гипоплазиясы//
бүйрек артериясының аневризмасы
***
50 жастағы стенокардияның III функциональді классы бар науқастың артериальді гипертензиясының себебі қайсы болуы мүмкін,сол бүйрек артериясында шум естіледі://
фибробұлшықеттік дисплазия//
спецификалық емес аортоартериит//
бүйрек артериясының гипоплазиясы//
бүйрек артериясының атеросклерозы//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Иценко-Кушинг синдромына төменде аталғандардың барлығы тән, мынадан басқа://
артериальді гипертензия//
гипергликемия//
семіздік//
гипогликемия//
нейтрофильді лейкоцитоз
***
Ас тұзын шамадан тыс қолдану қайсысының патогенезінде маңызды:
гипертониялық ауру//
Кон синдромы//
реноваскулярлы гипертония//
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсы
***
Жалпы перифериялық қантамырлық қарсыласудың жоғарылауы мына науқастарға тән://
гипертониялық ауру бар//
вазоренальді гипертониясы бар//
Кон синдромы бар//
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсы
***
Аяғында аорта коарктациясы бар науқастарда жоғары://
тек систолалық АҚ//
тек диастолалық АҚ//
систолалық та, диастолалық та АҚ//
ешқайсысы//
аяқтағы систолалық, диастолалық АҚ сәйкес
***
Бұлшықет әлсіздігіне шағымданатын науқастар://
феохромоцитомасы бар//
реноваскулярлы гипертониясы бар//
Кон синдромы бар//
Иценко – Кушинг синдромы бар//
барлық аталғандар
***
Кон синдромы бар науқастарда артериальді гипертония даму негізінде жатыр://
гипокалиемия//
гиперренинемия//
натрий реабсорбциясының жоғарылауы//
натрий реабсорбциясының төмендеуі//
аталғандардың ешқайсы
***
Реноваскулярлы гипертония диагностикасында ең ақпаратты әдіс болып табылады://
изотопты ренография//
урограмма серийнді регистрациямен тамырішілік урография//
компьютерлі томография//
контрасты аортография//
аталғандардың барлығы
***
Дексаметазонды "суппрессивті" тест диагностикада маңызды://
феохромоцитоманы//
Кон синдромын//
реноваскулярлы гипертонияны//
барлық жауап дұрыс//
дұрыс жауап жоқ
***
Дексаметазонды "супрессивті" тест диагностикада маңызды://
феохромоцитоманы//
ренопаренхиматозды гипертонияны//
Кушинг синдромын//
Кон синдромын//
дұрыс жауап жоқ
***
Каптоприл қолдану тесты диагностикада маңызды://
феохромоцитоманы//
Кон синдромын//
Кушинг синдромын//
аталғандардың барлығы//
аталғандардың ешқайсы
***
Глюкокортикоидтардың гиперпродукциясы мына кезде басым://
Кон синдромында//
Кушинг синдромында//
феохромоцитомада//
барлық жауаптар дұрыс//
дұрысы 1 және 2
***
Глюкокортикоидтар гиперпродукциясы артериальді гипертензия патогенезінде негізгі мағынасы бар мына науқастарда://
Кон синдромымен бірге//
Кушинг синдромымен бірге//
феохромоцитомамен//
аталғандардың барлығы//
дұрыс жауап жоқ
***
Артериальді гипертонияны, полидипсияны, полиурияны, бұлшықет әлсіздігін және гипокалиемияны қосатын симптомжиынтық мынаған тән://
реноваскулярлы гипертония//
ренопаренхиматозды гипертония//
Кон синдромы//
Кушинг синдромы//
аорта коарктациясы
***
Кушинг синдромының себебі болу мүмкін: //
бүйрекүсті безінің аденомасы//
бүйрекүсті безінің карциномасы//
ұйқы безінің карциномасы//
бронхиальді аденокарцинома//
аталғандардың барлығы
***
24- сағаттық периодта жинаған зәрде 17-гидроксистероидтар мен 17-кетостероидтарды анықтау қай ауру диагностикасына мақсатты://
феохромоцитоманың//
біріншілікті гиперальдостеронизмде//
Кушинг синдромында//
вазоренальді гипертонияда//
барлық аталғандар
***
Жүрек ритмдерінің бұзылысы бар науқастарда емдеу шараларын көрсетуде көрсеткіш://
субъективті түрде жүрек соғысын нашар көтеру//
аритмиямен шақырылған гемодинамиканың айқын бұзылысы//
кейбір аритмиялардың жағымсыз ағымы кезінде//
барлық аталғандар
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Антиаритмиялық препараттардың кең таралған жіктемесі бойынша бөлінеді://
2 класс//
3 класс//
4 класс//
5 класс//
6 класс
***
Қай антиаритмиялық препараттарды қосымша"А", "В", "С" подкласстарға бөледі://
1-ші//
2-ші//
3-ші//
4-ші//
5-ші
***
Бета-блокаторларды қолдануға қарсы көрсеткіштер://
айқын брадикардия (ЖЖЖ 50/мин төмен)//
Рейно синдромы//
бронхиальді астма//
декомпенсирленген қант диабеті//
барлық аталғандар
***
Лидокаинді қолдану көрсеткіші://
жыпылық аритмия//
атриовентрикулярлы түйінді тахикардия//
қарыншалық тахикардия//
барлық аталған аритмиялар түрінде//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Ритм бұзылысын емдеуде қолданылады://
атриовентрикулярлы түйінді деструкциялап, имплантациялық кардиостимуляторды орнату//
атриовентрикулярлы түйіннің қосымша жолдарын деструкциялау( Вольф-Паркинсон-Уайт синдромынд//
жүрекшелердегі аритмогенді фокусты деструкциялау//
қарыншалардағы аритмогенді фокусты деструкциялау//
барлық аталғандар
***
ЖИА ауыратын стенокардияның ФК 4 науқаста , жүрек соғысы ұстамасы дамыды. ЭКГ: R-R – 0.4 сек; QRS-0.14сек. Осы науқаста қандай ритм бұзылысы байқалған://
қарыншалық пароксизмальді тахикардия//
суправентрикулярлы пароксизмальді тахикардия//
синусты тахикардия//
дұрыс формалы жүрекше трепетаниясы//
қарынша үстілік экстрасистолия
***
Пароксизмальді қарынша үстілік тахикардияға тән емес://
лидокаинмен басылу//
жастық шақ//
қарыншалық формаға қарағанда жиі кездеседі//
спастикалық зәр феномен//
ЖЖЖ 160 жоғары
***
Қарыншалық тахикардияның ұстамасын басу үшін бірінші кезекте қолданылатын препарат://
новокаинамид//
лидокаин//
обзидан//
верапамил (финоптин)//
строфантин
***
Синусты тахикардияның себебі болуы мүмкін://
анемии//
нейроциркуляторлы дистония//
гипертиреоз//
жүрек жеткіліксіздігі//
барлық аталғандар
***
Экстрасистолия кезінде://
предэкстрасистолиялық интервала ұзындығы (интервала сцепления) қалыпты RR аралығынан кіші//
интервала сцепления ұзындығы қалыпты RR аралығынан үлкен//
үнемі QRS комплекстің деформациялануы мен кеңеюі байқалады//
QRS комлексі әрқашан қалыпты//
әр QRS әрқашан Р тісшесі болады
***
Жүрекшелік экстрасистолияға тән://
QRS комплексі кеңеймеген//
толық емес компенсаторлы пауза//
толық компенсаторлы пауза//
Р тісшесінің QRS комплексінің алдында болмауы//
дұрысы 1,2
***
АВ – түйініндегі экстрасистолдарға тән://
толық емес компенсаторлы пауза болуы//
әдетте QRS комплекстің кеңеймеуі//
Р тісшесінің QRS комплексінің алдында болмауы//
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсысы
***
Жүрекшелер трепетаниясы кезіндегі қозу жиілігі//
90 рет мин//
100 рет мин//
150 рет мин//
200 рет мин//
250 рет мин
***
Түйінді пароксизмальді тахикардияға тән://
Р тісшесінің QRS комплексінің алдында теріс болуы
Р тісшесінің болмауы//
Р тісшесінің QRS комплексінің артында теріс болуы //
QRS қалыпты , деформацияланбаған//
барлық аталғандар
***
Науқаста I, avL, V5-6 тіркемелерінде PQ қысқарған , дельта – толқын және QRS комплексінің кеңеюі байқалады://
WPW феномен болуы//
сол Гиса будасының блокадасы//
оң Гиса будасының блокадасы//
төменгі локализацияда ошақты тыртықтық өзгерістер//
PQ интервалының қысқару синдромы– CLC
***
Пароксизмальді қарыншалық тахикардияның белгісі://
QRS>014» комплексінің ұзаруы//
синусты Р тісшесі, QRS комплекспен байланысты емес//
Р тісшесінің болмауы//
RR интервалы бірдей, қысқарған//
барлық аталғандар
***
Экстрасистолияның ең айқын белгісі://
уақытынан бұрын қозу және жиырылу//
QRS комплексі өзгермеген //
QRS комплекса кеңейген және деформацияланған //
синусты Р тісшесінің болуы //
Р тісшесінің экстрасистолияның алдында болмауы//
***
Төмендегі ЭКГ-да жүрек ырғақ бұзылысының қандай түрі тіркелген://

жыпылық аритмиясы (жүрекшелер фибрилляциясы)
суправентрикулярлы монотопты экстрасистолия
қарыншалық пароксизмалды тахикардия
суправентрикулярлы пароксизмалды тахикардия
справентрикулярлы топтасқан экстрасистолия
***
72 жастағы науқас кардиологиялық бөлімшеге алдынғы қабырғааралық жедел трансмуральды миокард инфаркты диагнозымен түсті. Стационардағы 4 тәулікте бас айналу, күрт әлсіздікпен жүретін жүрек соғуының жиілеуі ұстамасы басталды. ЭКГда– пароксизмальды қарыншалық тахикардия. Қайсы препаратты тағайындағын дұрыс://
лидокаин
ритмилен
обзидан
этмозин
ритмонорм
***
Университет студенті 21 жаста. Дәрігерге жылына 2-3 болатын жүрек қағуы ұстамаларына шағымданып келді. Ұстамалар аяқ астынан басталып, бірнеше минутқа созылады, ұстама кезінде әлсіздік байқалады. Клиникалық қарау кезінде науқаста ешқандай патология анықталмады. ЭКГ: синусты ритм, дұрыс, PQ 0.09 интервалы сек, QRS комплексі 0.11сек, V1 тіркемесіндегі R тісшенің жоғарылаушы бөлімінде дельта толқын. Нақста қандай патология://
Вольф-Паркинсон-Уайт синдромы//
ұзарған QT синдромы//
синус түйінінің әлсіздігі синдромы//
Лаун-Генонг-Ливайн синдромы//
Клерк-Леви-Кристэско синдромы
***
Атриовентрикулярлы блокаданың 1-ші дәрежесінде ЭКГда байқалады://
QRS комплексінің түсуі//
PR интервалының ұзаруы//
атриовентрикулярлы диссоциация//
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсысы
***
Атриовентрикулярлы блокаданың 2-ші дәрежесінің көрінісі://
QRS комплексінің түсуі//
PQ интервалының ұзаруы//
QRS комплексінің кеңеюі//
РQRS комплексінің түсуі//
барлық аталғандар
***
Атриовентрикулярлы блокаданың 3-ші дәрежесінде ЭКГда байқалады://
QRS комплексінің түсуі//
бірден PR интервалының ұзаруы//
АВ-түйіннен немесе қарыншалардан секіргіш эктопиялық ырғақ//
дұрысы 1 және 2//
барлық аталғандар дұрыс
***
Атриовентрикулярлы блокада 2-дәрежелі тип I ("Мобитц-I") тән://
PQ интервалының болуы//
PQ интервалының QRS комплексінің түсуінің алдында прогрессирленген өсуі//
жиі Гисс будасының тармақтарының блокадасымен бірге жүруі//
дұрысы 1 және 3//
барлық аталғандар
***
Өткізу коэффициенті 3:2 типті II дәрежелі АВ-блокадада://
синусты түйіннің 3 импульстерінен қарыншаларға 2-уі өтеді//
3 синусты импульстің 2-уі тежеледі//
3 синусты импульсте қарыншаларға өтеді//
А-В диссоциация//
дұрыс жауап жоқ
***
Қарыншаішілік блокадалардың дамуының себептері болып табылады://
миокард инфаркты//
миокардиодистрофия//
қарыншалар гипертрофиясы//
кардиосклероз//
барлық аталғандар//
***
Реанимация бөліміне 55 жастаға М. деген науқас 2 рет естен танумен көрініс берген жүректің сирек жиырылуымен жеткізілген. ЖЖЖ - 35 рет минутына. АҚҚ с.б.б. 100/70 мм. ЭКГ-да жүрекшелердің тәуелсіз жиырылуы 100 рет минутына, қарыншаларда 30-35 рет минутына, QRS комплексі – 0,16 сек., деформацияланған. Миоглобин және Т тропонинi жоғарылаған. Миокард инфарктісі диагнозы қойылған. Науқаста қандай асқыну дамыған://
толық атриовентрикулярлық блокада Морганьи-Эдемса-Стокс синдромы ұстамасымен//
синоаурикулярлы блокада//
кардиогенді шок//
Самойлов-Венкебах кезеңімен атриовентрикулярлық блокаданың ІІ-ші дәрежесі//
жүрекшелер дірілінің брадисистолалық түрі
***
Осы ЭКГда кандай өткізгіштік бұзылыс көрсетілген://

Гисс будасының сол аяғының толық блокадасы//
Гисс будасының оң аяғының толық блокадасы//
Гисс будасының сол артқы тармағының блокадасы//
Гисс будасының сол аяғының толық емес блокадасы//
Гисс будасының сол алдыңғы тармағының блокадасы
***
Толық атриовентрикулярлы блокада диагностикалауда ЭКГ-дағы негізгі белгілер://
атриовентрикулярлы диссоциация//
кардиогенді шок//
АВ блокада II дәрежелі Мобиц II//
синоаурикулярлы блокада//
атриовентрикулярная блокада II дәрежелі Венкебах периодикасымен
***
QRS комплексінің түсуіне дейін периодты түрде біртіндеп P-Q интервалының ұзаруы: //
Самойлов-Венкебах//
Морганьи-Адамс-Стокс//
Щеткин-Блюмберг//
Вольф-Паркинсон-Уайт
Мобитц
***
Физикалық жүктеме әсерінен естен тану тән науқастар://
дилатациялық кардиомиопатия//
гипертрофиялық кардиомиопатия//
митральді стеноз//
аталған жағдайлардың барлығына бірдей кездесуі//
дұрысы 1 және 2
***
Кардиомиопатия дегеніміз://
миокардтың белгілі этиологиялық зақымдалуы//
қандайда бір жүйелердің ауруымен байланысты миокардтың зақымдалуы//
этиологиясы белгісіз миокардтың зақымдалуы//
миокардтың спецификалық ауруы//
барлық аталғандар
***
Миокардтың идиопатикалық формалық зақымдалуына кіреді://
гипертрофикалық формалы кардиомиопатия//
дилатациялық формалы кардиомиопатия//
рестриктивті формалы кардиомиопатия//
барлық аталғандар//
дұрысы1 және 2
***
Дилатациялық кардиомиопатияға тән://
сол қарыншалық жетіспеушілік//
оң қарыншалық жетіспеушілік//
оң қарыншалық және сол қарыншалық жетіспеушіліктің бірдей уақытта//
диастоликалық сол қарыншалық жетіспеушілік//
дұрыс жауап жоқ
***
Миокардтың қабынулық өзгерістерін нақтылау үшін ://
таллий-201мен миокардты сцинтиграфиялау//
миокардтың биопсиясы//
пирофосфат технециямен миокардты сцинтиграфиялау //
радионуклидті вентрикулография//
барлық аталғандар
***
Тромбоэмболитикалық синдром көбіне тән://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
дилатациялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
барлық формасында бірдей кездеседі//
дұрыс жауап жоқ
***
Стенокардия синдромымен мына науқастарға тән://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
дилатациялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
барлық формасында бірдей кездеседі//
дұрыс жауап жоқ
***
Патогенезінде "пивной" жүректің болуы байланысты://
алкоголді көп мөлшерде қабылдағанда//
суды көп қабылдағанда//
пивте кобальттың болуы//
барлық формасында бірдей кездеседі//
дұрыс жауап жоқ
***
Эозинофилия көбіне байқалады://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
дилатациялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
барлық формасында бірдей кездеседі//
дұрыс жауап жоқ
***
Эндокардтың фиброзы тән://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
дилатациялық кардиомиопатия//
барлық кардиомиопатияның түрлерінде кездеседі//
дұрыс жауап жоқ
***
Миокард талшықтарының өзіндік ориентациясының бұзылуы көбіне тән://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
дилатациялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
барлық формасында бірдей кездеседі//
дұрыс жауап жоқ
***
Париетальді фибропластикалық Леффлер эндокардиті мынаған жатады://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
барлық кардиомиопатияның түрлерінде кездеседі//
дилатациялық кардиомиопатия//
дұрыс жауап жоқ
***
Дилатациялық кардиомиопатия көбіне мына елдерде көп кездеседі://
Европа//
Америка//
Азия//
Африка//
барлық аталғандар дұрыс
***
Рестриктивная кардиомиопатия көбіне мына елдерде кездеседі://
Европа//
Солтүстік Америка//
Азия//
Африка//
бірдей жиілікте
***
Жүректің алкогольді зақымдалуын көбінесе дифференцация жасайды://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
дилатациялық кардиомиопатия//
аталғандардың ешқайсысы емес//
дұрыс жауап жоқ.
***
Қарыншалардың диастолалық қызметінің бұзылу осы науқастарда көрінеді://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
дилатациялық кардиомиопатия//
гипертрофиялық және рестриктивті кардиомиопатияларда кездеседі//
дұрыс жауап жоқ
***
Сол қарыншаның жиырылу қабілетінің күшеюі мынаған тән://
дилатациялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
гипертрофиялық кардиомиопатия//
дұрысы 1 және 2//
дұрысы 2 және 3
***
Кардиомегалия, жүректің ырғағы мен өткізгіштігінің бұзылуы, кенеттен пайда болған тромбоэмболия, іркілісті жүрек жетіспеушілігі неғұрлым тән://
дилатациялық кардиомиопатияға//
ревматикалық емес миокардитке//
гипертиреоидты кардиомиопатияға//
климактериялық кардиомиопатияға//
гипертрофиялық кардиомиопатияға
***
Гипертрофиялық кардиомиопатияның клиникалық көрінісіне тән://
ентігу//
жүктемелік стенокардия//
есінен тану//
айтылғандардың барлығы//
және 3 жауап дұрыс
***
Гипертрофиялық кардиомиопатиясы бар науқастарда ЭКГ белгілері://
көп жағдайда сол қарыншаның гипертрофиялық белгілері болады//
көп жағдайда оң қарыншаның гипертрофиялық белгілері болады//
қалыпты жағдайда//
Гисс будасының сол аяқшасының блокадасы көрінеді//
Гисс будасының оң аяқшасының толық емес блокадасы көрінеді//
***
Гипертрофиялық кардиомиопатияның емінде қолданылатын негізгі препараттар://
жүрек гликозидтері және диуретиктер//
бета-блокаторлар және кальций антагонистері//
перифериялық вазодилататорлар//
және 2 жауап дұрыс//
және 3 жауап дұрыс
***
Сол қарыншаның жиырылу қасиетінің төмендеуі тән://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
дилатационды кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия//
барлық түрлерінде//
дұрыс жауап жоқ
***
Гипертрофиялық кардиомиопатия кезінде жиі кездесетін синдром://
кардиалгиялық//
қан айналымының созылмалы жеткіліксіздігі//
кардиомегалиялық//
есінен тану//
1 және 4 жауап дұрыс
***
Науқас 30 жаста, прекардиальды аймақтағы қысып ауыратын сезімге шағымданады, ұзақтығы 5-7мин, иррадиациясыз, тез жүретін кезде пайда болып, өз-өзімен кетеді. Жалпы қарауда: төстің сол жақ шетінде дөрекі систолалық шуыл естіледі, ЖЖЖ 80 соқ/мин, АҚ 115/70 мм с.б.б. ЭКГ: II, III, AVF, V3-V6 тіркемелерде Q тісшесінің терең болуы. ЭхоКГ: қарыншааралық қалқан 3см, артқы қабырға 1см, экскурсия 1см, жүрек лақтырысы 80%. Диагноз қойыңыз://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
митральды қақпақшаның ревматикалық стенозы//
рестриктивті кардиомиопатия//
дилатационды кардиомиопатия//
ЖИА, төменгі қабырғаның инфаркт миокардісі
***
Жүректің ырғағы мен өткізгіштігінің бұзылысы тән://
гипертрофиялық кардиомиопатия//
рестриктивті кардиомиопатия //
дилатационды кардиомиопатия//
барлық түрлерінде//
кардиомиопатияның ерекше түріне
***
Сол қарыншаның жиырылу қасиетінің күшеюі тән://
дилатационды кардиомиопатияға//
рестриктивті кардиомиопатияға//
гипертрофиялық кардиомиопатияға//
1 және 2 дұрыс//
және 3 дұрыс
***
Перикардқа сұйықтық жиналуының зерттейтін ең ақпаратты әдіс://
рентген//
фонокардиография//
ЭКГ//
физикальды зерттеу//
ЭхоКГ
***
Жедел сол қарыншалық жеткіліксіздігінің спецификалық клиникалық белгілері://
ортопноэ//
пароксизмальді ентікпе//
Чейн-Стокс тынысы//
аяқтарда ісіну//
1 және 2 жауап дұрыс
***
Аяқ астынан болатын ентікпе көрінеді://
өкпе артериясының тромбоэмболиясы//
өкпе ісінуі//
пневмоторакс//
жүрек тампонадасы//
айтылғандардың барлығы
***
Ортопноэ дегеніміз://
тыныс алудың жиілеуі//
ентікпе әсерінен жату қалпында бола алмау//
отырғанда ентікпенің пайда болуы және жатқанда жеңілденуі//
жүректік астманың ұстамасы//
дұрыс жауап жоқ
***
Жүректік астма дегеніміз://
жүктеме кезінде ентікпенің пайда болуы//
стенокардия кезінде ентікпенің пайда болуы//
сол қарыншалық жеткіліксіздікпен түнгі пароксизмальді ентікпенің ұстамасы//
пароксизмальді тахикардия кезінде ентікпенің пайда болуы
***
Аталғандардың барлығы жүрек жеткіліксіздігінің себебі://
миокард зақымдалуы//
көлеммен және қысыммен жүректің жүктемесі//
диастолалық дисфункция//
аталғандардың барлығы//
1 және 2 дұрыс
***
Жүрек лақтырыс көлеміне әсер етеді://
жүрек жиырылуының жиілігі//
миокард жиырылғыштығы//
жүктеме алды//
жүктемеден кейін//
аталғандардың барлығы
***
Жүктемеден кейінгі жағдай байланысты://
жүрекке веноздық қайтымның көлемі//
миокард эластикалылығы//
перифериялық тамырлардың жалпы қарсыласуы//
аталғандардың барлығы//
ешқайсысы емес
***
Сол қарыншалық жүрек жеткіліксіздігінің негізгі белгісі://
әлсіздік//
жүрек астмасының ұстамасы//
аяқтардың ісінуі//
үлкен қанайналым шеңберінде қанның іркілісі//
аталғандардың барлығы
***
Әйел 78 жаста, бір қабатқа көтерілгенде төс артында басып ауыратын сезімге, бас ауырсынуға, жүрек ырғағының бұзылысына шағымданады. Миокард инфарктісін басынан өткізген. Объективті: өкпеде іркілген ылғал сырылдар естіледі. ЖЖЖ-106соғ/мин, АҚ-170/100 мм с.б.б. СЖЖ бар екенінің ең жақын симптомдары қайсысы://
іркілулік ылғал сырыл//
АҚ жоғарлауы//
бас айналу
жүрек ырғағының бұзылысы
төс артындағы басып ауыратын сезім
***
30 жастағы созылмалы жүректің ревматикалық ауруымен ауыратын науқаста анықталды: ортопноэ, акроцианоз; өкпенің төменгі-бүйір бөлікте ылғал сырылдар, жүрек ұшында қолтықастына таралатын дөрекі пансистолалық шуыл естіледі; тахиаритмия, гепатомегалия, аяқтардың ісінуі. Тиімді тағайындайтын препараттар://
диуретиктер//
кортикостероидтар//
бетта-адреноблокаторлар//
кальций антагонистері//
орталықты әсер ететін препараттар
***
СЖЖ қандай сатысында диуретиктер тағайынданбайды://
ҚАЖ1//
ҚАЖII А//
ҚАЖIIБ//
ҚАЖIII А//
ҚАЖIII Б
***
Жедел өкпелік жүректің себебі://
пневмония//
астмалық жағдай//
өкпе артериясының тромбоэмболиясы//
аталғандардың барлығы//
және 2 жауап
***
Созылмалы өкпелік жүректің себебі://
созылмалы спецификалық емес өкпе ауруы//
өкпенің интерстициальды ауруы//
өкпенің тамырлық ауруы//
кеуде қуысының деформациясы және нейро-бұлшықеттік аппараттың бұзылысы//
аталғандардың барлығы
***
Созылмалы өкпелік жүректің болатын себебі://
созылмалы спецификалық емес өкпе ауруы//
өкпенің интерстициальды ауруы//
өкпенің тамырлық ауруы//
кеуде қуысының деформациясы және нейро-бұлшықеттік аппараттың бұзылысы
***
АПФ антагонистері болып табылады://
апрессин//
нитросорбид//
сиднофарм//
каптоприл//
празозин
***
Өкпелік жүрегі бар науқастарға мыналардан басқасы тән://
эритроцит санының жоғарлауы//
анемия//
гемоглобиннің жоғарлауы//
гипоксемия//
гиперкапния
***
СЖЖ кезінде қандай науқастарға жүректік ресинхронизденуші терапия тағайындалады://
СЖЖ ФК 3-4, максимальды медикаментозды терапиямен компенсацияланбайды//
СЖЖ ФК 3с алдын ала медикаментозды терапиямен компенсацияланған//
СЖЖ ФК 4с алдын ала медикаментозды терапиямен компенсацияланған//
СЖЖ ФК 1 қарыншалық диссинхрониясыз//
СЖЖ ФК 2 қарыншалық диссинхрониясыз
***
Сол қарыншалық жеткіліксіздікке тән симптомдар://
ортопноэ//
мойын веналарының ісінуі//
асцит//
анорексия //
гепатомегалия
***
Тромболитикалық терапияның жедел миокард инфаркты бар науқастарға эффективті критериялары болып табылады://
ауырсыну синдромының азаюы//
"Реперфузионды" аритмия//
ST сегментінің изосызыққа тез оралуы//
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Сол жақ қарыншалық аневризмасы бар науқастарда көп жағдайда байқалады://
жүрек жетуіліксіздігі//
қарыншалық аритмия//
аневризма аймағында тромбтың пайда болуы//
аталғанның барлығы//
дұрысы 1-3
***
Инфарктан кейінгі сол жақ қарыншаның созылмалы аневризмасының хирургиялық емдеудің көрінісі болады://
созылмалы аневризмамен байланыста асқынудың болмауы//
аневризмада тромбты анықтау//
аневризмада тромбты анықтау анамнезінде тромбоэмболияның болуынан салдарынан//
дұрысы 2-3//
дұрыс жауабы жоқ
***
Миокард инфарктының ең жиі формасы болып табылады://
ауырсыну//
астматикалық//
гастралгиялық//
церебро-васкулярлы//
перифериялық
***
Үлкен ошақты миокард инфарктың ЭКГ белгісі болып табылады://
ST сегментінің жоғарлауы//
Т тісшесінің инверсиясы (Т тісшесінің теріс болуы )//
Q патологиялық тісшесі//
қарыншалық экстаосистолия//
QS патологиялық комплексы
***
Патологиялық Q тісшесін және ST сегментінің көтерілуін V1-V3 шықпасында тіркеу белгісі болып табылады://
бүйір миокард инфаркты//
төменгі миокард инфаркты//
алдыңғы перделік миокард инфаркты//
артқы миокард инфаркты//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Патологиялық Q тісшесінің және ST сегментін көтерілу II,III,aVF шықпасында тіркеу белгісі болып табылады://
алдыңғы перделік миокард инфаркты.//
төменгі миокард инфаркты//
бүйір миокард инфаркты//
артқы миокард инфаркты (артқы-базальды) //
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Патологиялық Q тәсшесән және ST көтерілу сегментін I,aVL V5-V6 шықпасында тіркелу белгісі болып табылады://
алдыңғы перделік миокард инфаркты//
бүйір миокард инфаркты//
итөменгі миокард инфаркты//
артқы миокард инфаркты//
артқы - базальды
***
R тісшесінің ұзындығының және енінің V1-V2 шықпасында жоғарлауы ST сегментінің депрессиясына және оң Т тісшесіне қатынасы болып табылады://
алдыңғы перделік миокард инфаркты//
оң қарыншаның миокард инфаркты//
артқы миокард инфаркты (артқы-базальды)//
майда ошақты миокард инфаркты//
төменгі миокард инфаркты
***
Оң қарыншаның қосымша миокард инфаркты, төменгі миокард инфаркты бар науқастарда белгісі болып табылады://
ST сегментінің депрессиясы V4-V5 шықпасында//
STсегментінің жоғарлауы V4R шықпасында//
R тісшесінің үзындығы және енінің жоғарлауы V1-V2 шықпасында//
дұрыс жауабы жоқ//
ST сегментінің V5-V6 шықпасында жоғарлауы
***
Кардиоспецификалық изоферменттерге жатады://
креатинфосфокиназа (КФК)//
аспарагинді трансаминаза (АСТ)//
МВ креатинфосфокиназаның фракциясы (МВ-КФК)//
лактатдегидрогеназа (ЛД//
барлық аталғандар
***
Асқынбаған миокард инфаркты бар науқастарда некроз зонасын болдырмау мақсатында қолданады://
тамыр ішілік глюкозо-инсулин-калиді қоспаны енгізу ("поляризденген қоспа")//
тамыр ішілік тамшылатып нитроглицеринді енгізу//
бета-блокаторларды тағайындау//
миокард метаболизмін жақсартатын дәрілерді тағайындау (рибоксин, кокарбоксилаз//
дұрысы 2- 3
***
Сырқаттың бірінші 4-6 сағатында түскен миокард инфаркты бар науқастарда патогенетикалық терапияның бастапқы әдістері болып табылады: //
Коронарлы ангиопластика (коронарлы артерияны баллонды кеңейту)//
тромболитикалық терапия//
аорто-коронарлы шунттау//
нитроглицериннің тамыр ішілік инфузиясы//
антиагрегантты емі
***
Миокард инфарктының жедел кезеңінде қарыншалық жиі кездесетін экстрасистолияның емі болып табылады://
новокаинамид//
кордарон//
лидокаин//
бета-блокаторлар//
аймалин
***
Атриовентрикулярлы (В блокада, алдыңғы локализациялы миокард инфаркты бар науқастарда://
нашар болжамды белгі болып табылады//
ережеге сәйкес Гис-Пуркинье жүйенің дистальды бөлігінде дамиды//
көп жағдайда жайылған миокард инфаркты бар науқастарда байқалады//
барлық жауап дұрыс//
дұрыс жауабы жоқ
***
Айқын гипотонияның пайда болуынан төменгі миокард инфаркты бар науқастарда Оң қарыншалық миокард инфарктының белгісі://
мойын веналарының ісінуі//
ішкі мойындырық венасының ісінуі. (отырған кезде де пульсацияның сақталуы)//
өкпеде сырылдың жок болуы//
бауырдың ұлғаюы//
барлық аталғандар
***
Кардиогенді шокті емдеуге мына аталған препараттарды қолданады. Мынадан басқасы://
норадреналин инфузиясы//
допамин инфузиясы//
морфи//
гепарин//
кордиамин
***
Жедел инфаркт миокардымен ауыратын науқастарда жедел оң жақ қарынша жеткіліксіздік белгілері (Мойын веналарының ісінуі, бауырдың ұлғаюы , АД түсуі ) пайда болғанда мынадай асқынуларды жоққа шығару://
қарыншааралық перденің жыртылуы//
өкпе артериясының тромбоэмболиясы//
оң жақ қарыншаның инфаркт миокарды//
барлық аталған асқынулар//
дұрыс жауабы жоқ
***
Пансистоликалық шумы бар науқаста кенет пайда болған жүрек астмасы және өкпе ісігінің пайда болу себебі://
сол жақ қарыншаның бос қабырғасының жыртылуы//
қарыншааралық перденің жыртылуы//
папиллярлы бұлшықеттің жыртылуы//
барлық аталғандар дұрыс//
дұрыс жауап жоқ
***
Жедел инфаркт миокардымен ауыратын науқастарда кенет пайда болған оң жақ қарынша жеткіліксіздігі мен қатты систоликалық шумның болуының негізгі себебі болып табылады://
сол жақ қарыншаның бос қабырғасының жыртылуы//
қарыншааралық перденің жыртылуы//
папиллярлы бұлшықеттің жыртылуы//
өкпе артериясының тромбоэмболиясы//
барлық аталған асқынулар
***
Инфаркт миокардында қан сарысуында аспартатаминотрансфераз (АСТ) белсенділігінің жоғарылауы көрінеді://
1-2 сагаттан кейін//
4-6 сагаттан кейін//
6-8 сагаттан кейін//
8-12 сагаттан кейін//
24 сағаттан кем емес
***
Инфаркт миокардында қан сарысуында креатининфосфокиназы (КФК) белсенділігінің жоғарылауы көрінеді://
1-2 сағаттан кейін//
4-8 сағаттан кейін//
8-12 сағаттан кейін//
12-24 сағаттан кейін//
48 сағаттан кем емес
***
Инфаркт миокардының диагностикасын анықтау үшін креатининфосфокиназы (КФК) изоферментін анықтайды://
ВВ-КФК//
ММ-КФК//
МВ-КФК//
барлық аталғандар//
дұрысы жауап жоқ
***
Инфаркт миокардының ең ерте диагностикасында негізгі анықтауды көрсетеді:
аспартатаминотрансфераза//
аланинаминотрансфераза//
креатининфосфокиназа//
лактатдегидрогеназа//
тропониндед
***
Миокард инфарктысында электрокардиографиялық көрінісі, тек мынада"реципрокты" өзгеріс болып табылады:
жоғары бүйір миокард инфаркты//
қарыншалық перделік инфаркт//
артқы базалді инфаркт миокарды//
төмен диафрагмальді инфаркт//
оң қарыншаның миокард инфарктысында
***
Артқы миокард инфарктысында Электрокардиографиялық көрсеткіші болып табылады://
патологиялық Q тісшесі, ST сегментінің көтерілуі және и Т тісшесінің инверсиясы II, III,aVF- шықпада//
ұзын тісше R V1,V2-де, осы шықпада ST сегмента төмен және Т- тісшесінің амплитудасының жоғарылауы//
ұзын тісше R V1,V2-де, осы шықпада ST сегментінің көтерілуі және Т- тісшесінің инверсиясы//
патологиялық Q, аVR- шықпасында STкөтерілуі//
жоғарлы, кең , деформацияланған R тісшесі (QRS =0,12 с), ST сегментінің депрессиясы, тісшесі теріс V1-V2 шықпасында
***
Жоғарлы бүйірлі  инфаркта миокардының Электрокардиографиялық көрсеткіші болып табылады://
I, V5, V6 шықпада//
I, V4, V5 шықпада//
аVL (или аVL и I) шықпада//
аVR шықпада//
V1,V2 шықпада
***
Төменгі локализациялы инфаркта миокардының электрокардиографиялық көрсеткіші болып табылады://
I, II, аVF шықпада//
II, III, аVF шықпада//
I, III, аVR шықпада//
II, III, аVL шықпада//
***
Кеуденің қосымша V7-V9 шықпасы мен Нэб бойынша дорзальды шықпада тіркелуі ұсынады://
Артқы диафрагмальды инфарктысында//
Артқы базальном инфарктысында//
Оң жақ жүрекше Инфарктысында//
Жоғары бүйірлі инфарктысында//
Төмеңгі инфарктысында
***
Лейкоцитоз жедел миокард инфарктысында көрінеді://
Ауру басталғаннан кейін бірнеше сағаттан соң//
Бір тәуліктен кейін//
2-3 ші тәулікт//
Әдетте мүлде табылмайды//
Бірінші аптаның соныңда
***
Миокард инфарктысында асқынбаган түрінде Лейкоцитоз сақталады://
1 - 2 кун//
3 - 7 кун///
7 – 10 күн//
10- 14 күн//
20 кунге дейін
***
Миокард инфарктысында асқынбаган түрінде субфебрильді температура://
ауру басталғаннан кейін бірнеше сағаттан соң басталады//
аурудың екінші күні басталады//
3-4 ші тәулікте басталады//
5-6 күні басталады//
кеш уакытта пайда болады
***
Миокард инфарктысында асқынбаган түрінде СОЭ жылдамдауы көрінеді://
Ауру басталғаннан кейін 1-2сагат//
Ауру басталғаннан кейін 6-8сағат//
Ауру басталғаннан екі күннен кейін//
Бесінші алтыншы тәулікте//
Бірінші аптаның соныңда
***
Миокард инфарктысында асқынбаган түрінде СОЭ максимальді көбеюі байқалады://
Ауру басталғаннан бірнеше сағаттан кейін//
Аурудын бірінші күн аралығында//
Аурудың екінші күн аралығында//
Ауру басталғаннан 7-12 кейін//
Жоғарламайды
***
Қарыншааралық перденің жыртылуы кезіндегі шу көрінеді://
Пансистоликалық//
Мезосистоликалық//
Систоло-диастоликалық//
Диастоликалық//
Предсистолық
***
Кардиогенді шок жиі дамиды://
бірінші миокард инфарктысында//
қайталанган инфаркте//
бұл асқыну бірінші және қайталанған инфаркте пайда болуы жиілігі бірдей//
нақты көрсеткіші жоқ//
дұрыс жауап жоқ
***
Миокард инфарктысында гипотонияның себебі болуы мүмкін://
гиповолемия//
рефлекторлы әсері//
миокардтын зақымдануымен//
ритмның бұзылуы//
аталғандардың барлығы
***
Жедел инфарктом миокардымен ауыратын наукастарда жалған кардиогенді шоктын соны әкеледі://
10-30%//
20-30%//
40-50%//
60-70%//
80-100%
***
Шынайы кардиогенного шокқа тән://
метаболикалық ацидоз//
метаболикалық алкалоз//
ацидоз және алкалоз дамуы мүмкін//
қышқыл-сілтілі тепе теңдік өзгермейді//
белгісіз
***
Жедел миокард инфарктпен ауыратын наукастарда нағыз кардиогенді шоктын дамиды://
миокард салмағының 20% закымдалуы//
миокард салмағының 30% закымдалуы//
миокард салмағының 40% закымдалуы//
кардиогенді шоктын дамуы миокард закымдалуымен байланысы жоқ//
барлық аталғандар
***
Кардиогенді шоктағы тері жамылғысы://
көгерген, құрғақ//
бозарған, құрғақ//
бозарған, сулы//
қызғылтым, сулы//
өзгермейді
***
Инфаркт миокардының жалған кардиогенного шогының патогенезінде жатыр://
сол қарыншанын жиырылу функциясының бірден төмендеуі //
ауырсынуға стрессті реакция//
артериальді гипотония//
гиповолемия//
қанның реологиясының бұзылуы
***
Дресслера синдромының емінде ен эффективны ем://
антибиотиктер//
қабынуға қарсы стероидты емес препараттар//
анальгетиктер//
антигистаминдер//
глюкокортикоидтар
***
Инфаркт миокардымен ауыратын науқаста эпистенокардияллық
перикардитте көрсетілген://
антигистаминді препараттар//
қабынуға қарсы стероидты препараттар //
глюкокортикоидтар//
антибиотиктер//
аналгетиктер
***
Жедел миокард инфарктысымен ауыратын науқастарда тромболитикалық емінің эффективтілігінің критериясы болып көрінеді:
ауру сезімінін азаюы//
"Реперфузионды" аритмия//
ЭКГ-да ST сегментінің изосызыққа жылдам қайтуы //
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Миокард инфарктысында негізгі патогенетикалық фактор болып табылады://
коронарлы артериясының спазмы//
коронарлы артерияның тромбозы//
коронарлы артерияда атеросклеротикалық май түйіндерімен окклюзиясы//
миокардтын оттегіге қажеттілігінің бірден жоғарылауы//
қанның реологиясының бұзылуы
***
Миокард инфарктысымен ауыратын науқастарда қарынша фибрилляциясының дамуының жоғары қаупі://
аурудың алғашқы бір минутында//
ауру басталғаннан 3 - 4 тан кейін//
аурудын бірінші күнінің соңында//
аурудың екінші күні
Четкой закономерности не выявлено
***
Миокард инфарктысының басынан өткізген науқастын қайсысында санаторлы емге қарсы көрсеткіш болып табылады://
жүрекшенің фибрилляциясы//
AB- блокада I дәрежеде//
қаналым жеткіліксіздігінің IIБ дәрежеде//
барлық аталғандар//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Асқынбаған миокард инфарктысымен ауыратын науқаста физикальді тексеру кезінде анықталуы мүмкін://
синусті тахикардия//
тыныс алу жиілігінің жоғарылауы//
тондардын тұйықталуы//
жүректін 4 –ші тоны//
барлық аталғандар
***
Миокард инфаркты кезінде негізгі өлім себебі болып табылады://
қарыншалардың асистолиясы//
қарыншалардың фибрилляциясы//
екеуіде//
жедел жүрек жеткіліксіздігі//
ешкайсысы
***
Атриовентрикулярлы блокаданың 3 дәрежесі пайда болғанда алдынғы инфаркт миокардымен ауыратын науқастарға тән емес://
атропинді вена ішілік енгізу//
уакытша электрокардиостимуляция откізу//
кардиостимулятор жок болса, изопротеренола (изадрининфузиясын қолдануға болады//
дұрысы 1 және 3//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Артериалды гипертензияның қауіп қатер дәрежесін бағалаңыз:
артериалды қысым- 1-ші дәрежелі; қауіп қатер факторы жоқ,мишеньді ағзаның зақымдалуы жоқ,ассоцирленген сырқат жоқ://
төмен қатер//
оташа қатер//
жоғары қатер//
өте жоғары қатер//
қауып-қатердің асқынуы жоқ
***
ДДСҰ (ВОЗ) дәлелдеу ұсынысына сәйкес,шекаралық систолық артериалды қысымның жоғарлауы болып табылады:
130-139 мм. с. б.//
140-159 мм. с. б.//
160-170 мм. с. б.//
180-190 мм. с. б.//
200 мм с.б жоғары
***
ДДСҰ (ВОЗ) дәлелдеу ұсынысына сәйкес,шекаралық диастолалық артериалды қысымның жоғарлауы болып табылады: //
80-84 мм. с. б.//
85-89 мм. с. б.//
90-94 мм. с. б.//
95-99 мм. с. б.//
100 мм с. б. жоғары
***
АҚ жоғарылау механизмы болуы мүмкін://
жалпы перифериялық тамырлық қысымның жоғарлауы//
циркуляцияланған қан көлемінің жоғарлауы//
жүректің минуттық көлемінің жоғарлауы//
аталғанның барлығы//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Ренин синтезі жүзеге асады://
юкстагломерулярлы аппараттың тінінде//
бүйрек үсті безінің қыртысты қабатында//
бүйрек үсті безінің ішкі (мозгого) қабатында//
барлық жауабы дұрыс//
аталғандардың ешқайсысы емес
***
Каптоприл төменде көрсетілгендердің қайсысына жатады:
альфа-блокаторларға//
бета-блокаторларға//
кальции антагонистеріне//
ангиотензин-конвентирленген фермент ингибитолына//
ангиотензин II рецепторының тежегішіне
***
Каптоприлдың бастапқы әсер ету механизмы құралады: //
тамыр тонусына арнайы әсер етуі//
антиренинді әсерде//
ангиотензин-конвертирленген ферменттің белсенділігінің төмендеуі//
аьдостерон синтезінің төмендеуі//
брадикинин снтезінің төмендеуі
***
АҚ анықтау факторы болуы мүмкін емес.
жүректің минуттық көлемі//
жалпы перифериалық тамырлық қарсыласу//
ренин-ангиотензинді жүйе//
қандағы электролиттердің дәрежесі//
барлық аталғандар
***
Ренин құрамының жоғарлауынан төменде көрсетілгендердің өсуіне әкеледі://
ангиотензин II//
триглицериндер//
катехоламиндер//
холестерин//
азот оксиді
***
Альдостеронның артық түзілуі көрінеді://
натрий және судың тұрып қалуы//
симпато - адреналды жүйенің белсенділігінің жоғарлауы//
жалпы перифериалық тамырлық қарсыласудың төмендеуі//
жүректің минуттық көлемінің төмендеуі//
барлық аталғандар
***
Артериалды гипертензияның қатерлі ағымына жатады:
артерия торының зақымдалуы//
дененің төменгі бөлігіндегі тамырлардың атеросклерозы//
жүрек ритмының бұзылысы//
жүрек блокадасының пайда болуы//
сол қарыншаның гипертрофиясы
***
Гипертониялық ауруда ЭКГ-да көп жағдайда көрінеді://
жүрекшелік-қарыншалық өткізгіштіктің төмендеуі//
Гисс шоғыры таяқшаларының блокадасы//
"U"тісшесінің амплитудасының жоғарлауы//
сол қарыншаның гипертрофиясы//
аталғанның барлығы
***
Бета-адреноблокаторлармен емдегенде көрінеді://
жалпы перфериялық тамырлық қарсыласудың төмендеуі//
циркуляциялық қан көлемінің төмендеуі//
ренин түзілуінің төмендеуі//
аталғандардың барлығы//
аталғадардың ешқайсысы емес
***
Зәр айдағыш заттарды қолданғанда пайда болады://
симпато-адреналды жүйенің белсенділігінің жоғарлауы//
жалпы перифериалық тамырлық қарсыласудың төмендеуі//
ренин түзілуінің төмендеуі//
альдостерон түзілуінің төмендеуі//
аталғандардың барлығы
***
Тиазидті диуретиктерді ұзақ қолданғанда жанама әсер туындайды:
гиперурикемияны шақырады//
гипергликемияны шақырады//
липопротейдтердің төменгі тығыздықты құрамын жоғарлатады//
аталғандардың барлығы//
тек қана 1- 2
***
Қатерлі артериалды гипертензиялық синдромда келесі симптомдар көрінеді:
жоғары ақ ( 220/130 мм. с. б. )//
көз түбірінің ауыр зақымдалуы//
бүйрек функциясының бұзылуы//
гипертониялық энцефалопатия//
аталғандардың барлығы
***
Артериалды гипертензия деп атайды тұрақты АҚ жоғарлағанда://
120/80 мм. с. б және жоғары//
140/90 мм. с. б.және жоғары//
160/95 мм. с. б. және жоғары//
150/100 мм.с.б. және жоғары//
130/85 мм.с.б. және жоғары
***
Артериальды гипертензияның қауіп қатер дәрежесін анықта::
Артериальды қысым -3 дәрежесі; 1-2 қауіп-қатер факторы; ағза зақымдалуы жоқ, ассоциирленген сырқат жоқ://
өте жоғары қатер//
төмен қатер//
орташа қатер//
жоғары қатер//
қауып-қатер жоқ
***
АҚ төмендеуінің фармакологиялық емес әдісіне жатады://
дене салмағының төмендеуі немесе қалыпқа келуі//
тұз қабылдауды шектеу//
аэробты типті физикалық жүктеме//
релаксация әдістері, аутогенді жаттығу//
аталғандардың барлығы
***
Жеңіл гипертонияны емдеу кезіндегі гипотиазидтің тиімді мөлшері болып табылады://
12,5-25 мг/тәул//
50-100 мг/ тәул //
100-150 мг/ тәул//
150-200 мг/ тәул//
200 мг/ тәул
***
Жеңіл артериальді гипертонияны диуретиктермен емдеу барысында жиі қолданылатыны ://
гипотиазид//
фуросемид//
урегит//
верошпирон//
бринальдикс
***
Үлкен жастағы науқастарды емдеудің ең тиімді әдісі://
допегита//
гуанетидина//
антагонистов кальция//
бета-блокаторов//
апрессина
***
Қатерлі артериальді гипертониясы бар науқаста байқалады://
АҚ айқын жоғарылауы//
көз түбінде бірден өзгеруі (көз нервісінің өсіндісінің ісінуі)//
бүйректін жайылған зақымдалуы//
барлық аталғандар//
сол қарыншаның гипертрофиясы
***
Қатерлі артериальді гипертония (ҚА науқаста қайсысы ең жиі кездеседі://
эссенциальді гипертензия//
реноваскулярлы гипертония//
бүйректің паренхиматозды аурулары//
дұрысы 2 және 3//
қай жиілігі гипертонияның этиологиясына байланысты емес
***
Артериальді қысымның жылдам түсуі қарсы көрсетіледі://
гипертониялық энцефалопатия//
үлкен жастағы науқастардың гипертониялық криз кезінде//
аневризме аортасының босаңсуы//
ми қан айналымының бұзылысы//
барлық аталғандар
***
Каптоприлді қолданғанда әсер ету://
ангиотензин II-нің концентрациясының төмендеуі//
альдостерона секрециясының төмендеуі//
зәрмен натрийдің шығуының жоғарылауы//
барлық аталғандар дұрыс//
дұрыс жауабы жоқ
***
Каптоприлдің гипотензивті әсері байланысты://
ренин түзілуінің төмендеуі//
альфа-адренорецепторының блокадасы//
ангиотензин II түзілуінің төмендеуі//
калликреин-кининді жүйесі мен простагландер жүйесіне әсері//
дұрысы 3 және 4
***
Қайнатылған тұзды артық қолдану патогенезінің негізін көрсетеді://
эссенциальді гипертонияда//
Конна синдромында//
реноваскулярлы гипертония//
барлық аталғандар//
аталғанның ешқайсысы емес
***
Гипертониялық аурудын қауіп факторы болып табылады://
қайнатылған тұзды артық қолдану//
семіздік//
гиподинамия//
ішімдікті қолдану//
барлық аталғандар
***
ДДСҰ жіктелуі бойынша артериальді гипертонияның негізгі принципы://
ағзалардың айкын өзгеруі//
гемодинамика типінің өзгеруі//
АД көлемі//
аталғандардың барлығы//
дұрысы 1 және 3
***
Артериальді қысымының ДДСҰ – ның жіктемесі бойынша артериальді қысымының шектелген дәрежесі://
120/80 - 140/95 мм.с.б. //
130/85-139/89 мм.с.б. //
130/85 - 150/89 мм.с.б. //
140/90 - 150/94 мм.с.б. //
140/90 - 160/95 мм.с.б.
***
Шектелген артериялық давлениясы бар науқасқа қолдануға ұсынады://
гипотензиялық препараттарды ұзақ жүйемен қабылдау//
гипотензиялық препараттарды курс бойынша қабылдау//
дене шынықтыруымен қалыпты шұғылдану//
жалпыгигиеналық и диетикалық рекомендацияны сақтау//
дұрыс жауаптары 3 және 4
***
Аталған препараттардың ішіндегі қайсысы тікелей вазоконстрикалық эффект көрсетеді://
калликреин//
брадикинин//
ренин//
ангиотензин II//
альдостерон
***
Аталған препараттардың ішіндегі вазоконстрикалық эффект көрсетеді://
эндотелин//
тромбоксан А2//
ангиотензин II//
барлық аталғандар//
барлық аталғандар емес
***
Кальций антагонистінің гипотензивный эффект байланысты://
сол жақ қарыншаның жүктемеден кейін төмен түсуі//
оң жақ қарыншаның жүктемеден кейін төмен түсуі//
сол жақ қарыншаға жүктеменің кейінгі және дейінгі бірдей төмен түсуі//
симпато – адренаьді жүйесінің белсенділігін төмендету//
дұрыс жауабы жоқ
***
Қате қорытынды бұл://
артериальді гипертензия 2 дәреже - 159 / 99 мм рт. ст. //
қалыпты артериальді давленияның жоғарылауы -135/85 мм. рт. ст//
артериальді гипертензия 1 степень - 150 / 95 мм рт. ст. //
артериальдь гипертензия 3 степени - 185 / 110 мм рт. ст. //
изолированды систоликалық артериальная гипертензия - 160 / 85 мм рт. ст.
***
Клиникалық ассоцияция түсінігіне кірмейді://
сол жақ қарынша гипертрофиясы//
ишемиялық инсульт//
жүктемелі стенокардия //
созылмалы қан айналым жеткіліксіздігі 2а//
созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин плазмы 200 мкм / л. )
***
Артериальді гипертензияның қауіп қатер дәрежесі: АД – 150/90мм.рт.ст., қауіп факторы жоқ, ағзалардың ығысуы, аурулардың ассоцияциясы жоқ://
төмен қауіп//
орташа қауіп//
жоғары қауіп//
өте жоғары қауіп //
асқынудын қаупі жоқ
***
Артериальді гипертензия даму себебі мынаны қабылдаудан болуы мүмкін://
пероральных контрацепция//
кортикостеродтар//
стероидты емес қабынуға қарсы препараттар//
үш циклдық антидепресcанттар//
барлық көрсетілгендер
***
Дилтиазем препараты қай топқа жатады://
кальции антагонисті//
бета-блокатор//
альфа-блокатор//
ингибиторов АПФ//
диуретиктер
***
Артериальді гипертензияда ренин секрециясын стимулияциялайды://
юкстагломерулярлі аппаратта бета-адренорецепторлардың активациясы //
гипернатриемия//
предсердный натрийуретический гормон//
вазопрессин//
азот оксиді
***
Ассоциировалық клиникалық түсінік жағдайына кірмейтінін көрсетініз://
сол жақ қарынша гипертрофиясы//
ишемиялық инсульт//
жүктемелі стенокардия //
созылмалы қан айналым жеткіліксіздігі 2а//
созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі (креатинин плазмы 200 мкм / л. )
***
Артериальді гипертензияның қауіп қатер дәрежесі: з-дәреже. қауіп факторы жоқ, ағзалардың ығысуы жоқ , аурулардың ассоцияциясы://
жоғары қауіп//
асқынудын қаупі жоқ //
төменгі қауіп//
орташа қауіп//
өте жоғары қауіп
***
Гидрохлортиазидтің әсер ету механизміне ... жатады://
дистальды өзекшелрдің бастапқы бөлімдерінде натрий мен хлор реабсорбциясын тежеу//
ангиотензин-I-айналдырушы ферментінің белсенділігін тежеу//
B1 және B2-адренорецепторларды қайтымды тежеу//
имидазолинді рецепторлардың селективті агонистері//
нефрон ілмегінің кортикальды сегментінде натрий иондарының реабсорбциясын тежеу
***
АД жоғарлауы қантамырлардың жоғарлануына байланысты://
аортада және тармақтарында//
капиллярларда//
артериолаларда//
венада//
барлық аталғандар
***
59 жастағы әйел айқын бас ауыруына, бас айналуына, лоқсу, қайталамалы құсу, көз алдында шіркейлердің көрінуіне шағымданады. Қарағанда: жүрек шегі солға ұлғайған, аортада II тонның акценті. АҚ 180/100 мм.сб.бб.
Осы жағдайды жоюға төмендегі дәрілердің қайсысын тағайындау барынша қажет://
нитропруссидті//
но-шпаны //дофаминді//папаверинді//преднизолонды

Приложенные файлы

  • docx 17657889
    Размер файла: 991 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий