Testi_Makro


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІ
КА ЯК НАУКА1.

Яка ознака не характеризує вітчизняну модель перехідної економіки:

а) сильна регулятивна роль держави;

б) відсутність ефективного приватного власника;

в) високий рівень криміналізації господарського життя;

г) схильність чи
малої частини населення до державного патерна
лізму;

д) розв

язанням соціальних проблем здебільшого займаються підприємства.


2.

Яке з тверджень поділяють прихильники ліберальної філософії макроекономіки:

а) зрівняльний розподіл доходів творить ефективну наці
ональну економіку;

б) ефективною є лише

приватна власність, всі ж інші форми власності малорезультативні;

в) національна економіка не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

г) директивне планування забезпечує найефективніш
у організацію національної економіки;

д) уряд через фіскальну та монетарну політику має впливати на сукупний попит.


3. Яка змінна є потоковою:

а) залишок на рахунку в банку;

б) державний борг країни;

в) робоча сила;

г) заробітна

плата особи;

д) майно особ
и.


4. Яке твердження неправильне:

а) платежі фірм домогосподарствам за ресурси називають доходами;

б) різницю між податковими надходженнями і трансферними платежами називають чистими податками;

в) до реальних змінних відносять кількісні змінні та відносні

ціни;

г) поєднання в аналізі номінальних і реальних змінних називають класичною дихотомією;

д) видатки на товари й послуги становлять виторг, або надходження, фірм від продажу товарів і послуг.


5. Яке твердження неправильне:

а) відмітною рисою макроеконо
мічної моделі є те, виходить вона з гнучних чи негнучких цін;

б) модель


спрощена теоретична схема впливу екзогенних змінних на ендогенні;

в) більшість економістів уважають, що припущення про гнучкість цін є прийнятнішим для дослідження довгострокових яви
щ;

г)
період, в якому ціни є негнучкими, і тому ресурси можуть у виробництві використовуватись

неповністю, називають довгостроковим;

д) нахил прямої лінії у кожній її точці є однаковим.


6. Макроекономіка є частиною аналітичної економії, яка вивчає:

а) вир
обничі відносини економічних суб

єктів;

б) ефективність

функціонування національної економіки як цілого;

в) поведінку економічних суб’єктів на ринках ресурсів;

г) глобальні тенденції економічного розвитку людства;

д) окремі елементи економіки ( поведінку ф
ірми, ринки окремих товарів тощо).


7
. Стабілізаційна політика


це:

а) сукупність правил поведінки економічних суб’єктів;

б) здатність ухвалювати ефективні господарські рішення;

в) конкуренція різних економічних ідей;

г) здатність керувати економічним про
цесом;

д) заходи уряду, спрямовані на вирішення макроекономічних проблем.


8
. Що не є основним каналом зв

язку держави з іншими економічними суб

єктами:

а) державні видатки;

б) податки;

в) державні закупівлі товарів і послуг;

г) державні запозичення;

д) сп
оживчі

видатки.


9
. Якого постулату не поділяють прихильники кейнсіанської філософії макроекономіки:

а) приватна власність є високоефективною;

б) ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

в) обсяг національн
ого виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками попиту;

г) ефективність функціонування економіки важливіша за соціальну рівність становища людей
;

д) уряд має регулювати національну економіку.


1
0
. Макроекономісти заслужили репутацію людей, які
не можуть дійти згоди з будь
-
якого питання тому, що:

а) вони керуються передовсім своїми особистими інтересами;

б) їх теорії надмірно ускладнені;

в) вони використовують неоднакові методи наукового аналізу;

г) вони виходять

з різних філософій макроекономіки
;

д) усі відповіді неправильні.


1
1
. Що не є проявом макроекономічної нестабільності:

а) уповільнення темпів зростання виробництва, які нерідко стають від

ємними;

б) зростання

розриву в доходах між найбіднішими і найбагатшими верствами населення;

в) зроста
ння масштабів безробіття;

г) різкі коливання курсу національної валюти;

д) прискорення темпів зростання цін.


1
2
. Яке твердження неправильне:

а) закони природи вічні, а закони макроекономіки


історичні;

б) закони природи нейтральні до людських бажань і мо
тивів поведінки, а закони макроекономіки діють через людей, які мають певну мету
й певні матеріальні інтереси;


2

в) закони

природи є об

єктивними, а економічні закони


суб

єктивні;

г) закони природи є абсолютними, тоді як закони макроекономіки діють як певн
і тенденції;

д) закони макроекономіки, як і закони природи, можуть мати формалізований вираз.


1
3
. Яке твердження неправильне:

а) нахил прямої лінії однаковий у кожній її точці;

б) нахил висхідної лінії є додатним;

в) нахил спадної лінії є від

ємним;

г) ве
ртикальна лінія

має нульовий нахил;

д) нахил кривої лінії змінюється, коли переміщуємось по ній від одної точки до іншої.


1
4
. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а)
національної

економіки;

б) підприємства;

в) галузі виробництва;

г) світо
вого виробництва певного продукту;

д) усі відповіді неправильні.


1
5
. Основним методом макроекономіки є:

а) спостереження;

б) контрольований експеримент;

в) наукове

абстрагування;

г) статистичний аналіз;

д) усі відповіді неправильні.


16
. До основних макро
економічних цілей суспільства не можливо віднести:

а) економічне зростання


виробництво більшої кількості й ліпшої якості товарів і послуг;

б) повну зайнятість


забезпечення робочими місцями усіх, хто бажає і здатний працювати;

в) стабільний рівень цін


уникнення значного їх зростання;

г) рівновагу у зовнішньоекономічних зв’язках


стабільний курс валюти, розумний баланс зовнішньої торгівлі та міжнародних фінансових
операцій;

д) рентабельність підприємства


перевищення виторгу від продажу товару чи посл
уги над витратами на їх виробництво.


1
7
. Яке твердження неправильне:

а) сукупні видатки чотирьох покупців


споживчі видатки домогосподарств, інвестиційні видатки фірм, державні закупівлі та видатки
іноземців на наші товари і послуги мають дорівнювати вар
тості національного продукту;

б) запас дорівнює нагромадженим за певний період часу потокам;

в) потік дорівнює

сумі запасів на початок і кінець періоду;

г) основними складовими монетарної економіки є гроші й ціни;

д) у графічних макроекономічних моделях не
залежна змінна нерідко міститься на вертикальній осі.


18
. Макроекономічні моделі будуються для:

а) точного відображення процесів, що відбуваються у національній економіці;

б) виявлення принципових економічних зв

язків;

в) економічного прогнозування;

г) ус
і твердження правильні;

д) правильні твердження
б
і

в
.


ТЕМА 2. ОСНОВНІ МАКР
ОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИК
И


1.

У якому випадку сукупні видатки в економіці не дорівнюють сукупному доходові:

а) якщо чистий експорт не дорівнює нулеві;

б) якщо зміни у запасах є від

ємною

величиною;

в) якщо державний бюджет має надлишок;

г) якщо чисті інвестиції є від

ємною величиною;

д) усі відповіді неправильні.


2.

За інших рівних умов ВВП збільшиться, коли:

а) запаси на кінець року зменшаться;

б) імпорт товарів збільшиться;

в) експорт тов
арів зменшиться;

г
) споживання товарів

поточного вжитку збільшиться;

д) державні трансферні платежі збільшаться.


3.

Якщо упродовж року фізичний обсяг національного продукту не змінився, а ціни за цей період подвоїлись, тоді реальний ВВП:

а) подвоївся, а номі
нальний ВВП не змінився;

б
) не змінився
, а номінальний ВВП подвоївся;

в) і номінальний ВВП подвоїлись;

г) зменшився наполовину, а номінальний ВВП подвоївся;

д) усі відповіді неправильні.


4.

До чистих інвестицій належить:

а) купівля домогосподарством легковог
о автомобіля;

б) заміна зношеного верстату новим;

в) купівля фірмою земельної ділянки;

г) будівництво складу готової

продукції;

д) купівля акцій новоствореного акціонерного товариства.


5.

При обчисленні ВВП подвійний рахунок виникає тоді, коли підсумовують:

а) додану вартість, створену на всіх стадіях виробництва товарів і послуг;

б) вартість

кінцевих і проміжних товарів і послуг;

в) вартість лише кінцевих товарів і послуг;

г) вартість приросту запасів у даному році;


3

д) державні закупівлі товарів і послуг.


6.

П
оняття “інвестиції” у національному рахівництві ВВП містить:

а) вартість куплених упродовж року акцій;

б) збільшення

запасів на кінець року порівняно з початком року;

в) державні трансферні платежі;

г) товари тривалого користування, що куплені споживачами
упродовж року;

д) усі відповіді неправильні.


7.

Для обчислення внеску фірми у ВВП, обчисленого як суми доданої вартості, необхідно з суми продажу фірми вирахувати:

а) амортизацію;

б) обсяг продажу іншим фірмам;

в) податок на додану вартість;

г) заробітну пл
ату, виплачену її працівникам;

д) усі відповіді неправильні.


8.

Яке твердження щодо індексу споживчих цін та дефлятора ВВП правильне:

а) ІСЦ вимірює загальний рівень цін, а дефлятор ВВП


обсяг національного виробництва;

б) дефлятор ВВП враховує ціни імпортн
их товарів і послуг, а ІСЦ ніколи їх не враховує;

в) ІСЦ показує зміни рівня цін у базовому році, а дефлятор ВВП


у поточному;

г)
ІСЦ обчислюють

на підставі постійних ваг, а дефлятор ВВП


змінних;

д) усі відповіді неправильні.


9.

Яке твердження неправильне
:

а) дефлювання


це зменшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП більший за одиницю;

б) інфлювання


це збільшення номінального ВВП до розмірів реального, коли дефлятор ВВП менший за одиницю;

в) у базовому році номінальний і реальни
й ВВП дорівнюють один одному;

г) дефлятор ВВП


це відношення номінального ВВП до реального;

д)
темп зростання реального ВВП дорівнює темпові зростання номінального ВВП плюс значення

дефлятора ВВП.


10.

ВВП як показник занижує обсяг національного виробництва,
бо не враховує:

а)
результатів економічної

діяльності в тіньовому секторі економіки;

б) тієї частини продукції, яка вироблена з допомогою ресурсів, що належать іноземцям;

в) державних закупівель товарів і послуг;

г) збільшення запасів на кінець року;

д) ус
і відповіді неправильні.


11.

Повна зайнятість досягається у тому випадку, коли:

а) фрикційне безробіття дорівнює нулю;

б) усі учасники робочої сили мають роботу;

в) фрикційне і структурне безробіття менші за циклічне;

г) циклічне

безробіття дорівнює нулю;

д)
усі відповіді неправильні.


12.

Що спричинить підвищення рівня безробіття:

а) збільшення населення, яке не змінило чисельності робочої сили;

б) збільшення кількості зайнятих, але кількість безробітних не змінилась;

в) збільшення
робочої сили, але кількість зай
нятих

не змінилась;

г) збільшення на однаковий відсоток і робочої сили, і кількості безробітних;

д) усі відповіді неправильні.


13.

Якщо ВНП України перевищує ВВП, то:

а) реальний ВВП перевищує номінальний ВВП;

б) фактичний ВВП перевищує природний ВВП;

в) виро
бництво проміжних товарів і послуг перевищує виробництво кінцевих товарів і послуг;

г)
українські фактори виробництва створюють за кордоном більше доходу, ніж іноземні фактори

виробництва в Україні;

д) іноземні фактори виробництва створюють в Україні більш
е доходу, ніж українські фактори виробництва за кордоном.


1
4
. Якщо подушний ВВП Багатії становив 15000 грн у 2001 р., а 2002 р.


15450 грн, то темп приросту подушного ВВП за цей період
становить, %:

а) 3,0;

б) 103;

в)
2,91
;

г) 102,91;

д) 1,45.


15.


Держ
авні трансферні платежі


це:

а)
виплати
уряду домогосподарствам, які не обумовлені участю у процесі виробництва;

б) частина національного доходу;

в) видатки уряду на наймання в державний сектор працівників;

г) правильні відповіді містять пункти
а
і
в
;

д)
усі відповіді неправильні.


16.


Чисті інвестиції


це:

а) відновна вартість основного капіталу за вирахуванням амортизації;

б)
приріст основного

капіталу;

в) вартість спожитого основного капіталу;

г) різниця між валовими і приростковими інвестиціями;

д) усі в
ідповіді неправильні.


17.

Якщо “Дженерал моторз” будує новий автомобільний завод в Україні, то:

а)
ВВП України зростатиме швидше, ніж ВНП
;

б) ВВП України зростатиме повільніше, ніж ВНП;


4

в) і ВВП, і ВНП України зменшаться, оскільки частину доходу від цих інвес
тицій привласнюватимуть іноземці;

г) ВВП і ВНП України зростатимуть однаковим темпом;

д) усі відповіді неправильні.


18.

Що із переліченого не враховують під час визначення валового внутрішнього продукту як суми доходів:

а) непрямі податки;

б) рентні доходи;

в) заробітну плату;

г) амортизацію;

д
) державні трансферні платежі.


ТЕМА 3. ВИРОБНИЦТВО
,

СПОЖИВАННЯ ТА ІНВЕСТ
ИЦІЇ


1. Виробнича функція
Y
=
K
0,5
L
0,5

має віддачу:

а) спадну;

б
) постійну
;

в) зростаючу;

г) підпорядковану широким коливанням;

д) усі відповіді не
правильні.


2.

Яке рішення не ухвалює конкурентна фірма:

а) кількість працівників, яких доцільно найняти;

б) обсяг інвестицій у машини та устаткування;

в
) ціну на свою продукцію
;

г) обсяг виробленої продукції;

д) асортимент вироблюваної продукції.


3.

Що не хара
ктеризує виробничу функцію Коба
-
Дугласа:

а) частки факторів виробництва у національному доході є сталими;

б) постійна віддача від масштабу;

в) усі фактори привласнюють їхні граничні продукти;

г)
капітал і праця отримують рівні частини національного

доходу.


4.

Що розуміють під функціональним розподілом доходу:

а) розподіл доходу між споживанням і заощадженням;

б)
розподіл національного доходу між
власниками

різни
х

фактор
ів

виробництва;

в) розподіл доходів між
державою та діловими одиницями
;

г) розподіл фірмою
доходу на дивіденди й розвиток виробництва;

д) усі відповіді неправильні.


5.

Якщо унаслідок якогось природного катаклізму обсяг основного капіталу країни різко зменшився, то ставки реальної заробітної п
лати:

а) не зміняться;

б) збільшаться;

в)
зменшаться;

г)

можуть як збільшитись, так і зменшитись;

д) усі відповіді неправильні.


6.

Зі збільшенням обсягу капіталу граничний продукт праці:

а)
збільшується;

б) зменшується;

в) не змінюється;

г) може як збільшитись, так і зменшитись;

д) усі відповіді неправильні.


7.

Реа
льну заробітну плату обчислюють як:

а) відношення
номінальної зарплати до рівня цін
;

б) відношення рівня цін до номінальної зарплати;

в) відношення номінальної зарплати до суми цін товарів і послуг, куплених за неї;

г) відношення суми цін товарів і послуг,

куплених за номінальну зарплату до рівня цін;

д) усі відповіді неправильні.


8.

Зі збільшенням кількості праці граничний продукт капіталу:

а) зменшується;

б)
збільшується;

в) не змінюється;

г) може як збільшитись, так і зменшитись;

д) усі відповіді неправиль
ні.


9.

Що належить до напрямів використання особистих доходів:

а) споживання;

б) заощадження;

в) сплата податків;

г
) усі напрями.


10.

У країнах із розвинутою ринковою економікою у структурі доходів сім

ї найвищу питому вагу мають:

а
) заробітна плата
;

б) доходи
від підсобного господарства;

в) майнові доходи;

г) трансферні державні платежі;

д) доходи від тіньової економіки.


11.


Якщо виробнича функція містить два фактори і характеризується постійною віддачею від масштабу, то подвоєння обох факторів:

а)
збільшить обся
г виробництва у два

рази;


5

б) не змінить обсяг виробництва;

в) збільшить обсяг виробництва у чотири рази;

г) зменшить обсяг виробництва наполовину;

д) усі відповіді неправильні.


12.

Конкурентній фірмі вигідно наймати працівників доти, доки граничний продукт пр
аці не зрівняється із:

а)
реальною заробітною платою
;

б) ціною одиниці продукції фірми;

в) відношенням капіталу до праці;

г) граничним продуктом капіталу;

д) усі твердження неправильні.


13.

У національній економіці кількість відпрацьованих за рік людино
-
годин

не залежить від:

а) кількості населення працездатного віку;

б) коефіцієнта участі в робочій силі;

в) середньої тривалості робочого дня;

г)
рівня членства найманих працівників у трудових сп
ілках;

д) кількості святкових і вихідних днів та тривалості відпуст
ки.


14.

Що не впливає на підвищення продуктивності праці:

а) науково
-
технічний прогрес;

б) рівень освіти і кваліфікації працівників;

в) місткість ринку і розмір підприємств;

г)
збільшення кіл
ькості працівників;

д) рівень організації виробництва.


15.

Виробничій ф
ункції притаманна властивість спадного граничного продукту, якщо:

а) відсоток зростання обсягу продукції менший за відсоток, на який зросли всі фактори виробництва;

б
) додатковий обсяг продукції, який отримують від застосування додаткової одиниці фактора з
а незмінної

кількості інших факторів,
зменшується;

в) додатковий обсяг продукції від застосування додаткової одиниці фактора зі збільшенням на таку саму величину кількості інши
х
факторів, зменшується;

г) додатковий обсяг продукцї, який отримують на кожен
із факторів, зменшується;

д) усі відповіді неправильні.


16.

Диференціація доходів населення


це:

а) неоднаковий
рівень доходів домогосподарств

або працівників;

б) висока частка майнових доходів у структурі доходів населення;

в) зміна співвідношення між мінім
альною зарплатою і мінімальною пенсією;

г) висока частка соціальних трансферів у структурі доходів населення;

д) усі твердження неправильні.


17.

Що не характеризує кейнсіанську функцію споживання:

а) гранична схильність до споживання коливається в межах від н
уля до одиниці;

б) зі зростанням доходу середня схильність до споживання знижується;

в) основним визначником споживання є поточний використовуваний дохід;

г
) раціональні

індивіди хочуть підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом всього жит
тя;

д) усі твердження правильні.


18.

Хто з економістів відвів сфері споживання ключову роль у макроекономічному аналізі:

а) Карл Маркс;

б)
Джон Мейнард Кейнс
;

в) Мілтон Фрідман;

г) Альфред Маршал;

д) Ірвінг Фішер.


19.

Гіпотеза життєвого циклу передбачає, що спож
ивання є функцією:

а) лише поточного використовуваного доходу;

б)
поточного використ
овуваного доходу і майбутнього доходу;

в) поточного використовуваного доходу і майна;

г)
доходу за весь
трудовий період
і майна;

д) усі відповіді неправильні.


20.

Гіпотеза пос
тійного доходу М. Фрідмана твердить, що гранична схильність до споживання доходу становить:

а) одиницю;

б) нуль;

в) вища
для постійного доходу
, ніж для тимчасового доходу;

г) нижча для постійного доходу, ніж для тимчасового доходу;


21.

Дж. М. Кейнс твердив, щ
о гранична схильність до споживання додаткового доходу є:

а) нуль;

б) одиниця;

в
) між нулем і

одиницею;

г) більша від одиниці;

д) від’ємною величиною.


22.

Згідно з кейнсіанською функцією споживання, обсяг споживання визначають головно:

а) використовуваний пот
очний дохід і процентна ставка;

б) використовуваний поточний дохід і майбутній дохід;

в) в
икористовуван
ий поточний дохід;

г) рівень заощаджень і процентна ставка;

д) усі твердження неправильні.6

23.

Якщо процентна ставка становить 10%, то вартість нинішнього в
кладу у 100 грн.
через
два роки еквівалентна:

а) 133,1;

б)
121
;

в) 82,64;

г) 90;

д) усі відповіді неправильні.


24.

Витрати на капітал у неокласичній моделі інвестицій не залежать від:

а) процентної ставки;

б) норми амортизації;

в) темпу зміни ціни капіталу;

г
)
граничного продукту

капіталу;

д) залежать від усіх чинників.


25.


Зі зростанням реальної процентної ставки обсяг інвестицій:

а) збільшується, бо граничний продукт капіталу збільшується;

б) збільшується, бо витрати на капітал зменшуються;

в) зменшується, бо
граничний продукт капіталу зменшується;

г) зменшується,
бо витрати на капітал збільшуються
;

д) усі твердження неправильні.


26.

Згідно з теорією інвестування Тобіна, у фірм є стимули до інвестування, коли:

а) ринкова вартість функціонуючого капіталу менша, ніж

його відновна вартість;

б)
ринкова вартість функціонуючого

капіталу більша, ніж його відновна вартість;

в) відновна вартість функціонуючого капіталу дорівнює витратам на капітал;

г) правильні відповіді
а
і
в
;

д) усі відповіді неправильні.


27.

Дж. М. Кейнс тв
ердив, що видатки на споживання в країні залежать від:

а)
рівня поточного використовуваного

доходу;

б) рівня національного доходу;

в) вікової структури населення;

г) темпу приросту пропозиції грошей;

д) усі твердження неправильні.


28.

Між якими величинами є о
бернена залежність:

а) інвестиційними видатками і валовим внутрішнім продуктом;

б) заощадженнями і використовуваним доходом;

в) споживчими видатками і використовуваним доходом;

г) інвестиційними
видатками і процентною

ставкою;

д) усі твердження неправильні
.


29.

Якщо використовуваний дохід у країні збільшується, то у тривалому періоді:

а)
середня схильність до споживання і до

заощадження не зміняться;

б) середня схильність до споживання і до заощадження збільшаться;

в) середня схильність до споживання зменшитьс
я, а до заощадження збільшиться;

г) середня схильність до споживання і до заощадження зменшаться;

д) усі твердження неправильні.


30.

У довгостроковому періоді граничний продукт капіталу дорівнює:

а)
реальним витратам на

одиницю капіталу;

б) реальній процентні
й ставці;

в) номінальній процентній ставці;

г) рівню інфляції;

д) усі твердження неправильні.


31.

Що не характеризує модель поведінки споживача, яку називають гіпотезою життєвого циклу:

а) індивіди планують своє споживання і заощадження на тривалий період;

б)

раціональні споживачі хочуть підтримувати приблизно однаковий рівень споживання протягом свого життя;

в) доходи людей різко знижуються з виходом на пенсію, тому для підтримання однакового рівня споживання упродовж життєвого цик
лу
потрібно заощаджувати у т
рудовому періоді;

г) обсяг споживання є функцією
доходу за весь трудовий період та майна
;

д) зі зростанням доходу середня схильність
до споживання у тривалому періоді знижується.


32.

Якщо домогосподарства не витрачають весь свій дохід на споживання і вкладают
ь невитрачену суму у банк, то можна сказати, що
вони:

а) заощаджують та інвестують;

б
) заощаджуюють
, та не інвестують;

в) інвестують, але не заощаджують;

г) не заощаджуюють і не інвестують;

д) усі твердження неправильні.


33.

Яке твердження неправильне:

а) гра
нична схильність до споживання


це числове значення нахилу функції споживання;

б) з моделі поведінки споживача Ірвінга Фішера випливає, що обсяг споживання визначається доходом, який споживач сподівається

отримати упродовж свого життя;

в)
гіпотеза життєво
го

циклу не може пояснити загадки споживання;

г) чинники, котрі збільшують граничний продукт капіталу переміщують функцію інвестицій управо;

д) витрати на одиницю капіталу прямо пропорційні реальній процентній ставці.


34.

Яке твердження характеризує точку нул
ьового заощадження:

а) величина заощаджень дорівнює обсягові інвестицій;

б) величина заощаджень дорівнює обсягові споживання;


7

в) гранична схильність до споживання дорівнює 1;

г)
величина доходу дорівнює

обсягові споживання;

д) жодне не узгоджується.


35.

Особи
сті заощадження


це:

а) загальна сума усіх активів домогосподарства;

б) загальна сума усіх активів домогосподарства за вирахуванням суми його зобов’язань;

в)
частина використовуваного

доходу домогосподарства, що не витрачена на споживання;

г) сума фінансо
вих активів домогосподарства;

д) усі твердження неправильні.


ТЕМА
4
. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАН
НЯ


1.

Модель зростання Солоу передбачає, що виробнича функція характеризується:

а) спадною віддачею від масштабу;

б)
постійною віддачею в
ід масштабу;

в) зростаючою віддач
ею від масштабу;

г) незмінним граничним продуктом;

д) зростаючим граничним продуктом.


2.

Економічне зростання графічно можна проілюструвати:

а) рухом від однієї точки до іншої по кривій виробничих можливостей;

б) рухом від однієї точки до іншої за межами кри
вої виробничих можливостей;

в) переміщенням уліво кривої виробничих можливостей;

г)
переміщенням упра
во кривої виробничих можливостей;

д) усі твердження неправильні.


3.

Що не припускає модель Солоу:

а)
обсяг національного

продукту є постійним;

б) постійна ві
ддача від масштабу;

в) спадні граничні продукти праці й капіталу;

г) обсяг національного продукту залежить від капіталу, праці й технології;

д) споживання залежить лише від доходу.


4.

Якщо обсяг капіталу на працівника є меншим за його обсяг у стаціонарному с
тані, то інвестиції:

а) більші
, ніж амортизація
;

б) менші, ніж амортизація;

в) дорівнюють амортизації;

г) можуть бути меншими, більшими чи дорівнювати амортизації;

д) усі відповіді неправильні.


5.

Що не є аргументом прихильників економічного зростання:

а) ек
ономічне зростання є єдиним шляхом до поліпшення матеріального достатку й підвищення життєвого рівня;

б) забезпечує людності триваліший відпочинок і подовжує середню тривалість життя;

в) дає змогу нації зберігати державну незалежність;

г)
забезпечує пряму
залежність між збільшенням кількості товарів і послуг і оздоровленням довкілля
;

д) дає змогу збільшувати розвідані запаси ресурсів і створювати нові, відкривати або розробляти замінники наявних ресурсів.


6.

Що не є аргументом противників економічного зростан
ня:

а) світова економіка використовує ресурси і нагромаджує відходи темпами, які планета не може витримати;

б) подальший прогрес у розвинутих країнах здебільшого означає задоволення щораз менш значущих потреб;

в) унаслідок надмірного навантаження на землю
здатність планети прогодувати населення зменшується;

г)
економічне зростання полегшує

розв

язання проблеми обмеженості ресурсів;

д) зростання відходів пригнічує абсорбційну здатність світової екологічної системи.


7.

Що не є “колесом економічного зростання”:

а) кількість та якість природних ресурсів;

б) кількість та якість трудових ресурсів;

в) обсяг капіталу країни;

г)
трудові конфлікти;

д) технологія.


8.

Економічне зростання означає:

а) забезпечення повної зайнятості;

б) збільшення ресурсів та можливостей дл
я виробництва;

в)
збільшення кількості вироблених

товарів і послуг;

г) переміщення кривої виробничих можливостей уліво;

д) усі твердження неправильні.


9.

Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують низку показників, окрім:

а) валового вн
утрішнього продукту на душу населення;

б) показників ефективності функціонування економіки, що обчислюються на підставі ВВП;

в) виробництва і споживання деяких ключових видів продукції;

г)
показників рівня заощаджень

у національній економіці;

д) показників

рівня та якості життя населення.


10.

Якщо національна економіка перебуває у стаціонарному стані, то згідно з моделлю Солоу, рівень заощаджень не визначає:

а) обсяг продукту на працівника;

б) споживання на працівника;

в) капітал на працівника;

г)
приріст прод
укту
на працівника;

д) інвестиції на працівника.8

11.

У ході воєнних дій економіка Багатії зазнала величезних руйнувань: і робоча сила, і обсяг капіталу країни зменшились на трети
ну.
Якщо сукупній виробничій функції притаманна постійна віддача від масштабу, то

повоєнний обсяг продукту на працівника порівняно з
довоєнним обсягом:

а) зменшиться;

б) збільшиться;

в) не зміниться;

г)
може як збільшиться
, так і зменшитись;

д) усі відповіді неправильні.


12.

Стаціонарний обсяг капіталу дорівнює рівню Золотого правила за:

а) найвищого рівня заощаджень;

б)
найвищого рівня споживання
;

в) найнижчого рівня амортизації;

г) найвищого рівня доходу;

д) усі відповіді неправильні.


13.

За рівня Золотого правила граничний продукт капіталу дорівнює:

а)
нормі амортизації
;

б) реальній проце
нтній ставці;

в) рівню заощаджень;

г) темпу інфляції;

д) граничному продуктові праці.


14.

У моделі зростання Солоу з врахуванням зростання населення (
n
) і науково
-
технічного прогресу (
g
) темп
(и)

зростання
національного
продукту
становить(лять)
:

а) 0;

б)
g
;

в)

n
;

г
)
n

+
g
;

д)
ng
.


15.

Яка закономірність не простежувалась в економічному зростанні розвинутих країн у ХХ ст.:

а) продуктивність праці підвищувалась;

б) динаміка капіталомісткості продукції не виявляла виразної тенденції;

в) реальна заробітна плата зростала;

г) частка капіталу у національному доході помітно збільшилась;

д) капіталоозброєність праці зростала.


16.

Національна економіка не прямує до стаціонарного стану за:

а)
зростаючої віддачі від

масштабу;

б) високих темпів зро
стання населення;

в) високого рівня заощадження;

г) низької норми амортизації;

д) усі відповіді неправильні.


17.


Нехай економіка усіх країн перебуває у стаціонарному стані. Вищі темпи зростання населення у країні порівняно з іншими країна
ми
вестимуть у цій к
раїні за інших однакових умов до:

а) більшого стаціонарного обсягу капіталу на працівника;

б) більшого стаціонарного обсягу продукту на працівника;

в)
меншого стаціонарного обсягу капіталу

на працівника;

г) більшого стаціонарного обсягу споживання на праці
вника;

д) правильні відповіді містять пункти
а, б,
і

г.


18.

Нехай економіка усіх країн перебуває у стаціонарному стані. Вищі темпи зростання населення у країні порівняно з іншими країна
ми
вестимуть у цій країні (за інших однакових умов) до:

а)
вищих темпів
зростання національного

продукту;

б) нижчих темпів зростання національного продукту;

в) вищих темпів зростання обсягу продукції на працівника;

г) вищих темпів зростання споживання на працівника;

д) правильні відповіді містять пункти
а, в
і

г.


ТЕМА
5
.
МОНЕ
ТАРНА ЕКОНОМІКА


1.

Яка ознака не характеризує золотомонетний стандарт:

а) обов’язкове перебування золотих монет у грошовому обігу;

б) встановлення золотого вмісту грошової одиниці;

в) вільне ввезення золота в країну та вивезення золота з неї;

г) жорстке спів
відношення між запасом золота у країні та внутрішньою кількістю грошей;

д
) різкі коливання к
урсів валют.


2.

Яка ознака не характеризує сучасні грошові системи країн:

а) хронічне знецінення грошей;

б
) офіційне визначення

золотого вмісту грошової одиниці;

в) ш
ирокий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу готівки;

г) зростання ролі держави в стабілізації грошового обігу;

д) перебування в обігу лише паперових грошей і монет з неблагородних металів.


3.

Демонетизація золота означає, що:

а) держава розпродує

своє монетарне золото;

б) припиняється тезаврація золота приватними особами;

в)
золото перестає виконувати функції грошей
;

г) припиняють карбування монет із золота;

д) усі відповіді неправильні.


9


4.

Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі збі
льшення доходу:

а)
попит на гроші і процентна ставка збільшаться;

б) попит на гроші зменшиться, а процентна ставка збільшиться;

в) збільшиться попит на гроші і зменшиться процентна ставка;

г) з
меншаться

попит на гроші і процентна ставка;

д) усі відповіді н
еправильні.


5.

Яке твердження правильне:

а) з підвищення процентної ставки попит на гроші для операцій збільшується;

б) зі зниженням процентної ставки попит на гроші для операцій зменшується;

в) зі
зменшенням номінального ВВП попит

на гроші для операцій змен
шується;

г) зі збільшенням номінального ВВП попит на гроші для операцій зменшується;

д) усі відповіді неправильні.


6.

Якщо номінальний ВВП зменшиться, то:

а) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші не зміняться;

б) попит на гроші для операці
й збільшиться, але сукупний попит на гроші зменшиться;

в) і попит на гроші для операцій, і сукупний попит на гроші збільшаться;

г) і попит на гроші
для операцій, і сукупн
ий попит на гроші зменшаться;

д) усі твердження неправильні.


7.

Зі зниженням реальної пр
оцентної ставки:

а) попит на гроші для операцій збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;

б) попит на гроші для операцій зменшиться, а сукупний попит на гроші збільшиться;

в) попит на гроші
для опера
цій не зміниться, а сукупний попит на гроші зб
ільшиться;

г) попит на гроші як активи збільшиться, а сукупний попит на гроші не зміниться;

д) попит на гроші як активи не зміниться, а сукупний попит на гроші збільшиться.


8.


Яка з операцій центрального банку збільшує пропозицію грошей у національній еконо
міці:

а) підвищення норми резервування;

б) підвищення ставки рефінансування;

в) продаж іноземної валюти населенню та комерційним банкам;

г) купівля
державних цінних паперів на

відкритому ринку;

д) усі твердження неправильні.


9.

Якщо українська гривня і росій
ський рубль вільно плавають і попит на українську гривню зростає, то це означає, що:

а) пропозиція українських гривень зменшилась або зменшиться;

б) ціна української гривні у валюті Росії знизиться;

в) пропозиція російських рублів зменшилась;

г) ціна
росій
ського рубля в у
країнській валюті знизиться;

д) усі твердження неправильні.


10.

Реальний обмінний курс не залежить від:

а) номінального обмінного курсу;

б) рівня цін у вітчизняній економіці;

в) рівня цін у торговельного партнера;

г)
номінального ВВП

торговель
ного партнера;

д) залежить від усіх чинників.


11.


Якщо вітчизняні компанії виплачують високі дивіденди (у гривнях) іноземцям, то це може призвести:

а)
до знецінення гривні
;

б) до поцінування гривні;

в) збільшення імпорту України;

г) зменшення експорту Україн
и;

д) усі відповіді неправильні.


12.


Коли нині кажуть, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що:

а) внутрішня купівельна спроможність національної грошової одиниці знизилась;

б) уряд підвищив ціну, за якою закуповуватиме золото;

в) уряд змен
шив кількість грошей, що перебуває в обігу;

г) уряд знизив фіксований
курс валюти стосовно інших валют;

д) усі твердження неправильні.


13.


Зростання курсу гривні щодо польського злотого створює сприятливі умови для:

а) збільшення українського експорту в Поль
щу;

б)
збільшення польського

експорту в Україну;

в) взаємного скорочення імпорту обох країн;

г) розширення торгівлі цих країн з іншими країнами;

д) усі відповіді неправильні.


14.


Що не є складовою сучасної грошової системи:

а) найменування грошової одиниці;

б) види державних паперових грошових знаків і розмінної монети, що мають законну платіжну силу;

в) регламентація безготівкового грошового обігу;

г) державний аппарат, що регулює грошовий обіг;

д)
золотий вміст грошової одиниці
.


15.


Кількісне рівняння обігу н
е містить:

а) кількість грошей в обігу;

б) швидкість обігу грошей;

в) рівень цін;

г)
номінальну процен
тну ставку;


10

д) обсяг національного продукту в реальному вираженні.


16.

Яке твердження неправильне:

а) операційний попит на гроші не залежить від процентної с
тавки;

б) попит на гроші як активи обернено пропорційний до процентної ставки;

в) зі зниженням реальної процентної ставки попит на реальні грошові залишки зростає;

г)
зменшення доходу за даної пропозиції

грошей підвищує рівноважну процентну ставку;

д) під
вищення облікової ставки знижує заінтересованість комерційних банків в отриманні додаткових резервів через позику в
центральному банку.


17.


Різницею між номінальною процентною ставкою і реальною процентною ставкою є:

а) податок;

б) і
нфляція;

в) сеньйораж;

г)

чистий експорт;

д) усі відповіді неправильні.


18.

З рівняння Фішера випливає, що зростання рівня інфляції на один відсоток збільшує на один відсоток:

а) реальну процентну ставку;

б) пропозицію грошей;

в)
номінальну процентну

ставку;

г) номінальний обмінний к
урс;

д) усі відповіді неправильні.


ТЕМА
6
. СУКУПНІ ВИДАТКИ ТА

ЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА


1.

Що із переліченого не містить поняття “витікання”:

а)
інвестиції
;

б) заощадження;

в) податки;

г) імпорт;

д) усі відповіді правильні.


2.

Якщо в національній економіці обсяг в
иробництва дорівнює сукупним видаткам, то:

а) економіка функціонує за повної зайнятості;

б) “ін’єкції” дорівнюють “витіканням”;

в) зміни інвестицій у запаси відсутні;

г) усі відповіді правильні;

д)
правильні відповіді

б

і
в
.


3.

Що не є компонентом сукупних в
идатків:

а) споживчі видатки домогосподарств;

б)
державні трансферні

платежі;

в) інвестиційні видатки фірм;

г) чистий експорт;

д) державні закупівлі товарів і послуг.


4.

Національна економіка перебуває у рівновазі тоді, коли:

а) споживчі видатки мінус заощад
ження дорівнюють інвестиціям;

б) заплановані споживчі видатки плюс інвестиції дорівнюють усім витіканням;

в) державний бюджет збалансований;

г) сума
інвестиційних видатків, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту дорівнює сумі заощаджень
,

чистих податків та
імпорту.

д) усі відповіді неправильні.


5.

Мультиплікатор видатків не спрацьовує, якщо:

а) національна економіка переживає спад;

б) економічна політика уряду помилкова;

в
) національна економіка

досягла повної зайнятості;

г) знижується ефек
тивність використання ресурсів у національній економіці;

д) чистий експорт є від’ємною величиною.


6.

Мультиплікативний вплив початкової зміни сукупних видатків припиняється тоді, коли:

а)
сума нових зао
щаджень зрівнюється з початковою зміною видатків;

б) у н
аціональній економіці почалось піднесення;

в) “витікання” зрівнюються із “ін’єкціями”;

г) відсутні зміни інвестицій у запаси;

д) усі відповіді неправильні.


7.

Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у довгостроковому періоді відіграє(ють);

а) проц
ентна ставка;

б) державні закупівлі товарів і послуг;

в)
національні з
аощадження;

г) зміни інвестицій у запаси;

д) усі відповіді неправильні.


8.

Згідно з “парадоксом заощадження”, спроба усіх заощаджувати якомога більше
у фазі спаду
може:

а) перемістити функ
цію споживання вгору;

б) перемістити функцію заощадження донизу;

в)
спричинити зм
еншення сукупних видатків і реального ВВП;

г) збільшити фактичні заощадження та інвестиційні видатки;

д) усі відповіді неправильні.11

9.

За обсягу національного виробництва, що б
ільший за рівноважний:

а) дом
огосподарства заощ
аджують більше, ніж підприємства планують інвестувати;

б) сукупні видатки перевищують обсяг національного виробництва;

в) інвестиції у запаси зменшуються;

г) процентна ставка зростає;

д) усі відповіді неправи
льні.


10.

За інших рівних умов, збільшення експорту країни:

а) збільшить сукупні видатки, але зменшить реальний ВВП;

б) зменшить сукупні видатки, але збільшить реальний ВВП;

в) збі
льшить
сукупні видатки та реальний ВВП;

г) перемістить криву сукупних видатків
угору;

д) правильні відповіді
в

і
г
.


11.

За обсягу національного виробництва, що менший за рівноважний:

а) сукупні видатки менші, ніж реальний ВВП;

б) інвестиції у запаси збільшуються;

в) процентна ставка знижується;

г)
домогосподарства заощаджують

менше, ні
ж підприємства планують інвестувати;

д) усі відповіді неправильні.


12.

Якого етапу не містить процес установлення економічної рівноваги у національній економіці у короткостроковому періоді:

а) незбіг заощаджень та запланованих інвестицій зумовлює відмінність
між планами виробництва та планами видатків;

б) відмінності між планами видатків і планами виробництва спричиняють непередбачені зміни в інвестиціях у запаси;

в) непередбачені зміни в інвестиціях у запаси спунукають підприємства переглядати плани виробницт
ва в напрямі їх зменшення або
збільшення;

г) тільки коли заплановані інвестиції та заощадження рівні між собою, а зміни інвестицій у запаси відсутні, встановиться екон
омічна
рівновага;

д
) містить усі.


13.

Яке твердження неправильне:

а) державний сектор вплива
є на ВВП через податки та державні закупівлі товарів і послуг;

б) мультип
ліка
тор податків завжди на одиницю більший за мультиплікатор видатків;

в)
мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці;

г) державні видатки чинять прямий і безпосередній впл
ив на сукупні видатки;

д) зміна податків впливає на сукупні видатки не безпосередньо, а через зміну використовуваного доходу, тобто зміну споживання
.


14.

Який захід не можна використовувати для подолання рецесійного розриву:

а) зниження рівня оподаткування;

б
) збільшення державних закупівель товарів і послуг;

в)
підвищення о
бмінного курсу національної валюти;

г) зниження рівня процентної ставки;

д) підвищення рівня заробітної плати державних працівників.


15.

Який захід не можна використовувати для подолання інфля
ційного розриву:

а
) зниження

норми резервування;

б) підвищення облікової ставки;

в) продаж державних цінних паперів;

г) підвищення рівня оподаткування;

д) підвищення обмінного курсу національної валюти.


16.

Якщо заощадження більші, ніж заплановані інвестиції,

то:

а)
інвестиції у запаси

збільшуються;

б) обсяг національного виробництва збільшується;

в) фактичні заощадження зрівнюються із змінами інвестицій у запаси;

г) правильні відповіді
а

і
б
;

д) правильні відповіді
а

і
в
.


17.

Яке твердження неправильне:

а) еконо
мічна рівновага не гарантує такого рівня сукупних видатків, за якого національна економіка перебуває у стані повної зайнятост
і;

б) якщо фактичні сукупні видатки менші, ніж видатки за повної зайнятості, фактичний рівноважний ВВП менший за природний;

в) дода
тний чистий експорт збільшує сукупні видатки на купівлю національного продукту країни;

г) розмір мультиплікатора залежить від того, яка частка доходу перетворюється на споживчі видатки;

д) незаплановані
зміни інвестицій у запаси визначають додаванням заоща
джень до запланованих інвестицій
.


18.

«Кейнсіанський хрест» графічно


це перетин:

а)
лінії запланованих

видатків та лінії 45

;

б) функції заощаджень та кривої інвестицій;

в) лінії запланованих видатків та кривої інвестицій;

г) кривої інвестицій та лінії 45

;

д) усі твердження неправильні.


19.

Зрівнювальним компонентом фактичних заощаджень та фактичних інвестицій є:

а) сукупні видатки;

б) ін’єкції;

в) мультиплікатор видатків;

г) витікання;

д) зміна
інвестицій у запаси.


ТЕМА
7
. СУКУПНИЙ ПОПИТ І С
УКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ


1.

Крива сукупного попиту відбиває відношення між:

а) рівнем цін і
природним
ВВП у реальному вираженні;


12

б)
рівнем цін і сукупними

видатками на купівлю товарів і послуг;

в) рівнем цін, який визначають покупці, і рівнем цін, який задовольняє продавців;

г) обс
ягами виробленого і спожитого ВВП;

д) усі відповіді неправильні.


2.

Спадна траєкторія кривої сукупного попиту не зумовлена:

а) ефектом майна;

б)
ефектом доходу
;

в) ефектом Кейнса;

г) ефектом обмінного курсу;

д) ефектом пропозиції грошей.


3.

Який із чинників пе
реміщуватиме криву сукупного попиту вліво:

а)
песимістичні оцінки

людьми своїх майбутніх доходів;

б) заходи стимулювальної монетарної політики;

в) підвищення темпів економічного зростання в інших країнах


торговельних партнерів даної країни;

г) зростання
реальної вартості фінансових активів та нерухомого майна;

д) збільшення світового виробництва нафти (дана країна є імпортером нафти).


4.

Переміщення кривої сукупного попиту не може відображати:

а) підвищення рівня цін і реального ВВП одночасно;

б) підвищення

рівня цін без зростання реального обсягу ВВП;

в) зростання реального ВВП без підвищення рівня цін;

г)
підвищення
цін і зниження реального ВВП одночасно;

д) усі твердження неправильні.


5.

Крива сукупної пропозиції виражає залежність між:

а) рівнем цін і спож
иваним реальним ВВП;

б)
рівнем цін і виробленим

реальним ВВП;

в) спожитим і виробленим реальним ВВП;

г) рівнем цін і сукупними видатками на купівлю товарів і послуг;

д) усі твердження неправильні.


6.

Який чинник переміщуватиме криву довгострокової сукупної п
ропозиції вліво:

а) зростання кількості трудових ресурсів;

б)
підвищення рівня

мінімальної заробітної плати;

в) збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна економіка;

г) підвищення ефективності виробництва;

д) збільшення пропозиції земельних ресур
сів.


7.

До цінових чинників, які визначають нахил кривої короткострокової сукупної пропозиції не належить:

а) залучення у виробництво додаткової робочої сили з нижчим рівнем кваліфікації;

б) екологічні нормативи та санкції;

в) розширення збуту на віддалених
ринках;

г)
додаткові витрати на підприємницьку

діяльність;

д) збільшення обсягу виробництва на менш ефективних підприємствах.


8.

Яке твердження неправильне:

а) для країн із низькими середніми темпами інфляції крива сукупної пропозиції в короткостроковому пер
іоді є відносно положистою;

б) монополізація ринків факторів виробництва може впливати на природний обсяг виробництва;

в)
крутіша крива
AS

означає
, що збільшення сукупного попиту в основному трансформується у зростання обсягу виробництва і слабо
впливає на

рівень цін;

г) номінальні змінні впливають лише на криву короткострокової сукупної пропозиції, а природний рівень виробництва не змінюєть
ся;

д) країнам з високими темпами інфляції та нестабільним сукупним попитом відповідають крутіші криві короткостроково
ї сукупної
пропозиції.


9.

Різке падіння реальної вартості акцій незалежно від рівня інших цін є прикладом:

а)
ефекту Пігу;

б) ефекту Кейнса;

в) ефекту обмінного курсу;

г) ефекту заміщення;

д) ефекту пропозиції грошей.


10.

Якщо національна економіка досягла повн
ої зайнятості, а обсяг сукупного попиту зростає, то це означає, що в економіці:

а) є дефляційний розрив;

б) є
інфляційни
й розрив;

в) є дефіцит державного бюджету;

г) розвивається стагфляція;

д) рівень цін знижується.


11.

Крива сукупного попиту у відкритій еко
номіці переміщується вправо, якщо:

а) курс національної
валюти знижується
;

б) рівень цін підвищується;

в) знижуються темпи економічного зростання у торговельних партнерів;

г) рівень цін знижується;

д) у підприємців формуються песимістичні очікування щодо с
тану ділової активності.


12.

Якщо у національній економіці відбулося несприятливе збурення пропозиції, то:

а) крива
AS

переміститься вправо;

б)
рівень цін підвищиться
;

в) обсяг національного виробництва збільшиться;

г) витрати виробництва на одиницю продукції

зменшаться;

д) усі твердження неправильні.


13


13.

Яке твердження неправильне:

а) інтеграція країни у світову економіку забезпечує ефективніше використання ресурсів і крива
AS

переміщується управо;

б) несприятливе макросередовище переміщуватиме криву короткостро
кової сукупної пропозиції вліво;

в) очікування високої інфляції в майбутньому підвищує сукупний попит сьогодні;

г) зі
зростанням обсягу національного виробництва дія цінових чинників сукупної пропозиції спричиняє

зниження витрат виробництва на
одиницю прод
укції;

д) згідно з класичним підходом, у національній економіці ніколи не буває безробіття, зумовленого недостатнім сукупним попитом
.ТЕМА
8
.
МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТ
АБІЛЬНІСТЬ


1.

Що не простежується у фазі спаду.

а) домогосподарства купують менше споживчих то
варів;

б) скорочуються інвестиційні видатки фірм на машини, устаткування;

в) спадає попит на робочу силу;

г) зменшуються
запаси товарів

на складах;

д) усі твердження правильні.


2.

Закон Оукена виражає кількісну залежність між:

а) зміною обсягу
національного
виробництва і зміною рівня безробіт
тя;

б) рівнем безробіття і темпами інфляції;

в) зміною обсягу національного виробництва і процентною ставкою;

г) фактичним і природним обсягами національного виробництва;

д) усі відповіді неправильні.


3.

Чи правильні такі т
вердження, що стосуються ділового циклу:

а) вершина


це найнижча точка ділової активності;

б) тривалість ділового циклу не перевищує 10 років;

в) у фазі спаду обсяг закупівель споживчих товарів щоденного вжитку не зменшується;

г) правильні твердження
б

і
в
;

д
) усі твердження неправильні.


4.

Екстернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у:

а) кількості грошей в обігу;

б
) важливих технічних нововведеннях
;

в) обсягах сукупних видатків;

г) сподіваннях економічних суб’єктів;

д) усі твердження н
еправильні.


5.

Яке твердження неправильне:

а) у короткостроковому періоді зменшення сукупного попиту веде до спаду;

б) збурення в сукупній пропозиції також можуть спричиняти економічні коливання;

в) на думку більшості економістів, макроекономіка може запропо
нувати дієві заходи для
нейтралізації
усіх
негативних наслідків

стагфляції;

г) у довгостроковому періоді зміни в сукупному попиті не впливають на обсяг національного виробництва;

д) усі твердження правильні.


6.

Недостатній сукупний попит спричиняє зростання
якого безробіття:

а) фрикційного;

б)
циклічного
;

в) структурного;

г) фрикційного і структурного;

д) фрикційного, структурного і циклічного.


7.

Основними причинами негнучкості заробітної плати у розвинутій ринковій економіці є:

а) закон про мінімальну заробіт
ну плату;

б) недостатній сукупний попит;

в) діяльність трудових спілок;

г)
правильні в
ідповіді
а

і
в
;

д) усі відповіді правильні.


8.

Більшість економістів уважає, що основну причину зростання рівня безробіття у розвинутих європейських країнах упродовж останн
іх
двох десятиліть потрібно шукати у:

а) високих темпах зростання населення;

б)
щедрих виплатах безробітним;

в) зменшенні попиту на складну кваліфіковану працю порівняно з попитом на некваліфікованих працівників;

г) різкому зменшенні зайнятості у сільськог
осподарському секторові;

д) усі відповіді неправильні.


9.

Що не є важливим напрямом державного регулювання ринку праці у перехідній економіці:

а) стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості робочих місць;

б) підготовка і перепідготовка робочої
сили;

в) сприяння найманню робочої сили;

г)
адміністративний розподіл робочої

сили;

д) соціальне страхування безробіття.


10.

Теорія, згідно з якою економічні коливання спричинені політичним процесом, виходить з того, що:

а) приблизно за рік до виборів правляч
а партія намагається стимулювати економічний розвиток, зменшити безробіття і збільшити доходи,
щоб догодити виборцям;

б) одразу після виборів політики не бояться зростання безробіття чи інфляції, бо вважають, що до наступних виборів люди забуд
уть про
свої
обіцянки;

в) періодичність виборів може впливати на періодичність економічних циклів;

г) правильні відповіді
а

і
в
;


14

д)
усі відповіді правильні.


11.

Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх:

а) технологічні інновації;

б) політичний процес;

в)
сподівання економічних суб’єктів
;

г) наукові відкриття;

д) міграція робочої сили.


12.

Джерелом інфляції пропозиції є:

а) збільшення видатків на споживання;

б) збільшення інвестиційних видатків;

в) зростання
витрат на одиницю продукції
;

г) збільшення сукупних
видатків;

д) усі відповіді неправильні.


13.

Збільшення сукупних видатків індукує інфляцію, якщо національна економіка:

а) перебуває у фазі тривалого і глибокого спаду;

б) функціонує за неповної зайнятості;

в)
перебуває у стані повної зайнятості
;

г) правильні
твердження
а
і
б
;

д) усі твердження неправильні.


14.

Що не спричиняє інфляції пропозиції:

а) зростання цін на матеріальні ресурси, зокрема на енергоносії;

б)
надмірне зростання грошової маси
;

в) мілітаризація економіки;

г) зростання реальних процентних ставок
;

д) значне зростання номінальної зарплати.


15.

Що не спричиняє інфляції попиту:

а)
монополізація окремих галузей національної економіки
;

б) надмірні державні видатки;

в) зростання чистого експорту;

г) очікування щодо зростання цін у майбутньому;

д) стимулюва
льна стабілізаційна політика, спрямована на зниження рівня безробіття.


16.

Що не характеризує ранню криву Філіпса:

а) кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома лихами національної економіки


інфляцією та безробіттям;

б) крива
Філіпса переміщується

під впливом збурень сукупного попиту і сукупної пропозиції;

в) для зниження темпів інфляції країна змушена терпіти вищий рівень безробіття;

г) правильні твердження
а
і
б
;

д) усі твердження правильні.


17.

Основний потік макроекономіки серед головних причин ін
фляції не виділяє:

а) зростання грошової маси вищими темпами порівняно зі зростанням національного продукту;

б) мілітаризація економіки;

в) монополії та необгрунтовані привілеї;

г)
випуск паперових грошей понад ту кількість золотих, яка потрібна для нормал
ьного здійснення

товарообороту;

д) дефіцит державного бюджету.


18.

Згідно з монетаристським поглядом, єдиною причиною інфляції є:

а) структурні особливості національної економіки;

б) спіраль “зарплата
-
ціни”, яка виникає за значного зростання номінальної зарпл
ати;

в
) надмірний

темп приросту грошової маси порівняно з темпами зростання ВВП;

г) зростання процентних ставок;

д) інфляційні очікування виробників товарів і послуг.


19.

Непередбачена незбалансована інфляція супроводжується:

а) перерозподілом доходів між бор
жниками і кредиторами;

б) зниженням реальної вартості заощаджень;

в) зниженням ефективності функціонування національної економіки;

г)
спотворення відносних цін у національній економіці;

д)
усі твердження правильні
.


20.

Від непередбаченої інфляції особливо пот
ерпають:

а) працівники галузей, які перебувають на піднесенні й представлені потужними трудовими спілками;

б) керівництво фірм та інші отримувачі прибутків, якщо ціни на готову продукцію підносяться швидше, ніж ціни на ресурси;

в) уряди, які нагромадили зн
ачні державні борги;

г) позичальники, які взяли в борг значні суми грошей;

д)
отримувачі фіксованих доходів.


21.


Гіперінфляція починається тоді, коли:

а) населення і фірми витрачають надто багато грошей;

б) фірми призначають вищі ціни на свої товари і послуг
и;

в) уряди
змушені друкувати гроші для фінансування своїх видатків;

г) дефіцити державного бюджету зменшуються;

д) усі відповіді неправильні.


22.


Що не характеризує гіперінфляцію:

а) ціни зростають на тисячі, десятки тисяч, навіть мільйони відсотків за рік;

б) усі прагнуть запастися речами і позбутися грошей;

в) вартість життя зростає, тому наймані працівники вимагають вищої номінальної заробітної плати, що спричиняє нове підвищення

цін;


15

г) фірми
посилено вкладають кошти в інвестиційні товари, унаслідок чого

обсяг національного виробництва

різко збільшується і виходить
за межі природного;

д) усі твердження правильні.


23.

Яке твердження неправильне:

а) інфляція знижує стимули до трудової діяльності;

б) гіперінфляція справляє руйнівний вплив на обсяг національного

виробництва й зайнятість;

в) помірна інфляція супроводжується зростанням обсягу національного виробництва;

г) у 80
-
90
-
х
роках
XX

ст. у багатьох

країнах простежувалась дефляція;

д) усі твердження правильні.


24.

Інфляцію пропозиції можна проілюструвати:

а)
пер
еміщенням кривої сукупної

пропозиції вліво;

б) переміщенням кривої сукупної пропозиції вправо;

в) переміщенням кривої сукупного попиту вправо;

г) переміщенням кривої сукупного попиту вліво;

д) усі твердження неправильні.


25.

Що не передбачає антиінфляційна ст
ратегія:

а) ефективна монетарна політика;

б) впорядкування державних фінансів;

в) раціоналізація структури національної економіки;

г) раціоналізація зовнішньоекономічної діяльності;

д)
періодичне заморожування цін і

заробітної плати.


26.

Якщо рівень інфляції
підвищується з 7 до 9% і жодних інших змін не відбувається, тоді згідно з ефектом Фішера:

а) номінальна і реальна процентні ставки зростуть на 2%;

б) ні номінальна, ні реальна процентні ставки не зміняться;

в)
номінальна процентна ставка збільшиться

на 2%,

а реальна не зміниться;

г) номінальна процентна ставка не зміниться, а реальна зменшиться на 2%;

д) усі твердження неправильні.


27.

Яке твердження не узгоджується з кількісною теорією грошей:

а) за сталої швидкості обігу грошей їхня кількість у національній
економіці визначає рівень цін;

б) незалежний центральний банк, який визначає пропозицію грошей, повністю контролює темп інфляції;

в
) добуток кількості грошей у національній економіці та швидкості їх обігу дорівнює реальному

ВВП;

г) рівень інфляції в країні

залежить від кількості грошей, яка перебуває в обігу;

д) узгоджуються усі.


28.

Кількісне рівняння обміну твердить, що:

а) кількість грошей


рівень цін = швидкості обігу грошей


реальний ВВП;

б) кількість грошей


реальний ВВП = швидкості обігу грошей


рів
ень цін;

в)
кількість грошей


швидкості обігу грошей = рівень цін


реальний ВВ
П;

г) кількість грошей


швидкості обігу грошей = рівень цін


номінальний ВВП;

д) усі твердження неправильні.


Приложенные файлы

  • pdf 17656148
    Размер файла: 254 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий