makro_shpora


41. Антикризова політика держави.-57150073660Антикризова (кон'юнктурна) політика держави спрямована на регулювання коливань економічної активності в суспільстві в періоди передкризового стану і на запобігання розвитку економічних криз. Двома основними періодами, які повинні бути під особливим контролем держави, є періоди депресії і буму.
Більшість вчених вважає, що рівень сукупних витрат безпосередньо визначає рівень зайнятості і обсяг виробництва. Графічно зобразити вплив зміни сукупних витрат на економічну кон'юнктуру можна за допомогою короткострокової моделі AD-AS (6.3)
Нехай економака знаходиться в стані короткострокової рівноваги уточці Е. Урезультаті скорочення сукупних витрат(С+І +G+NE) крива ADо переміщується вліво, в положення AD1. В економіці встановлюється нова короткострокова рівновага в точці F. ІІри цьому випуск скорочується на (У0–Y1), а рівень цін з Ро до Р1 (знижуються темпи інфляції). Скорочення випуску супроводжується зростанням безробіття і недозавантаженістю виробничих потужностей.
У випадку зростання сукупних витрат (C+I+G+NE) крива AD0 зміщується вправо в положення AD2, обсяг випуску збільшується (Y2>Y1), але це може призвести до зростання рівня цін (P2>P0). За умови,коли держава знаходиться в умовах повної зайнятості і потенц.обсягу вир-цтва, будь-яке зрост. Сукупного попиту є інфляційним і держава має проводити обмежувальну політику(вплинути на зменшення сукупних витрат).
Насам перед держава може впливати через зміну витрат G та зміну податкових ставок T/Y42. Фіскальна політика держави: сутність та види.Фіскальна політика – це політика доходів і витрат держави направлена на досягнення повної зайнятості, потенц.обсягу вир-цтва при невисокому рівні інфляції за доп.фіскальних інструментів(зміна ставок оподаткування та зміни програм трансфертного типу)
Види фіск.політики:Стимулююча фіскальна політика (фіскальна експансія):
— в короткостроковому періоді має за мету подолання циклічної кризи в економіці і передбачає зростання державних витрат (G), зниження податків (Т) або комбінує ці заходи; - в довгостроковому періоді політика зниження податків (Т) може привести до розширення пропозиції факторів виробництва і зростання економічного потенціалу.
Стримуюча фіскальна політика (фіскальна рестрикція) - має за мету обмеження циклічного підйому економіки і передбачає зниження державних витрат (G), збільшення податків ( Т) або комбінування цих заходів в цій фазі економічного циклу.
В короткостроковому періоді заходи стримуючої фіскальної політики дозволяють знизити темпи інфляції (Р) ціною зростання безробіття (u) і скорочення виробництва (Q). В довгостроковому періоді збільшення податкового тиску може викликати стійке скорочення сукупної пропозиції AS і активізацію елементів механізму стагфляції, особливо за умов пропорційного скорочення державних витрат за всіма статтями бюджету, що призводить до значного скорочення державних інвестицій в інфраструктуру ринку праці.
Розрізняють ще дискреційну та не дискреційну(автоматичну) фіск.політику.
Автоматична здійснюється за допомогою автомат.стабілізаторів(автоматична зміна податкових надходжень при прогресивнй сис-мі оподаткування та автоматична зміна програм трансфертного типу)
Дискреційна-свідома політику уряду, направлена на зміну ставок оподаткування з метою згладжування ек.цикла.Осн.інструменти дискреційної фіск.політики(втілення програм громадських робіт, здійснення перерозподільчих програм «трансфертного типу», циклічні зміни рівня податкових ставок.
Основні функції фіскальної політики: вплив на стан господарської кон'юнктури.
перерозподіл національного доходу, нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціальних програм; стимулювання економічного зростання; підтримка високого рівня зайнятості тощо. До фіскальної політики відносяться тільки такі маніпуляції державним бюджетом, які не змінюють кількості грошей в обігу.

43. Вплив податкового мультиплікатора та мультиплікатора державних видатків на обсяг ВВП.У короткостроковому періоді заходи фіскальної політики супроводжуються ефектами мультиплікаторів державних витрат, податків та збалансованого бюджету.
Податковий мультиплікатор (mТ)Зміна податкових надходжень (Т) мультиплікативно впливає на рівноважний рівень доходу (Y). Якщо податкові надходження знижуються на ∆T - це означає, що дохід кінцевого використання зростає на величину ∆T (графік 7.2).
13335123825Споживчі витрати (С) відповідно зростають на величину с'-∆T, що зсуває криву планових витрат і збільшує рівноважний обсяг виробництва з Y1 до У2 нана величину ∆Y.
mT= -c’/1-c’, де mT – податковий мультиплікатор.
Податковий мультиплікатор показує, що зростання податків на певну величину зменшує (знак «-») обсяг виробництва на більшу величину і навпаки, при зменшенні ставок оподаткування Т( У) на певну величину, рівноважний обсяг виробництва ( У) збільшується на більшу величину.
1333524130Мультиплікатор державних витрат(mG)
Якщо державні витрати зростають на (∆G), то крива планових витрат (AD1=C+I+G+NE) зсуваєтьсявгору на таку ж величину (графік 7.3), а рівноважний обсяг виробництва зростає з Y1 до Y2 на величину ∆Y=∆G *mG, де тG — мультиплікатор державних витрат.
Мультиплікаційний процес починається, коли витрати зростають на ∆G і збільшують дохід на ту ж величину, що призводить до зростання споживання на величину с '∆G. Це зростання споживання знову збільшує витрати і дохід, що знову приводить до зростання споживання на величину c’2*∆G(c'(c'-∆G)). Мультиплікатор державних витрат обчислюється за формулою mG=1/(1-c’).
Мультиплікатор державних витрат показує, наскільки зміняться сукупні доходи (∆Y) при зміні державних витрат (∆G) на 1.

44.Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабілізаційна політика1. Недискреційна (автоматична) фіскальна політикаавтоматична фіскальна політика базується на дії вбудованих стабілізаторів, які забезпечують природне пристосування економіки до фаз ділової кон’юктури.
Автоматичні (вбудовані) стабілізатори - це такі механізми в економіці, дія яких зменшує реакцію ВНП на зміни сукупного попиту.
До автоматичних (вбудованих) стабілізаторів належать:
а)Автоматична зміна податкових надходжень при прогресивній системі оподаткування. Система податків прогресивно залежить від особистих доходів та доходів підприємств. Якщо обсяг виробництва падає, то податкові ставки автоматично зменшуються. Це призводить до того, що з менших доходів домашні господарства і підприємницький сектор сплачують менші податки. Таким чином, темпи падіння сукупного попиту (АD) менші за темпи падіння виробництва, що стримує його різке скорочення через скорочення сукупного попиту. У такому випадку випуск продукції зменшується не так відчутно.
У період буму і, відповідно, в період інфляції збільшення ставок оподаткування за умов прогресивної системи оподаткування через зростання доходів домашніх господарств і підприємницького сектора зменшує особисті доходи, стримує споживчі витрати, скорочує сукупний попит і уповільнює зростання цін та заробітної плати (вплив на доходи підприємницького сектору і, відповідно, на інвестиційний попит аналогічний).
б)Допомога на випадок безробіття, соціальна допомога та інші соціальні трансферти. Допомога на випадок безробіття вливає кошти в економіку (в період кризи) або вилучає з неї (в період буму) і, як результат, стабілізує її та згладжує наслідки ділових циклів. Дія інших трансфертів аналогічна. При недискреційній фіскальній політиці бюджетний дефіцит (або надлишок) утворюється в результаті дії автоматичних стабілізаторів.
2. Дискреційна фіскальна політика - це політика, при якій уряд свідомо маніпулює податками та державними видатками з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання.
Основні засоби (інструменти) дискреційної фіскальної політики
Ф Зміна програм суспільних робіт та інших програм, пов'язаних з витратами держави;
Зміна програм «трансфертного типу» (перерозподільчих).
Циклічні зміни рівня податкових ставок.
Дискреційна фіскальна політика в часі пролонгована, бо зміни структури державних витрат або ставок оподаткування передбачають тривале обговорення цих заходів у вищому законодавчому органі.
Дискреційна фіскальна політика з метою стимулювання сукупного попиту (АВ) в період кризи передбачає цілеспрямоване свідоме складання державного бюджету з дефіцитом або зниження ставок оподаткування.

45. Державний бюджет та бюджетне обмеження уряду.
Бюджет - це грошове вираження збалансованого кошторису доходів та видатків за певний період. Фактичний бюджет відображає реальні видатки, надходження і дефіцити за певний період. Структурний бюджет відображає, якими мають бути видатки, доходи і дефіцит, якщо економіка функціонує за потенційного обсягу виробництва (визначається дією дискреційних програм, що запроваджені законодавчо).
Циклічний бюджет показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни видатків, доходів і дефіциту, які виникають через те, що економіка не працює за потенційного обсягу виробництва* а перебуває у стані піднесення або спаду (визначається дією автоматичних стабілізаторів). Циклічний бюджет є різницею між фактичним і структурним бюджетами.
Стан Держбюджету: - Нормальний, коли видаткова частина Держбюджету дорівнює доходній. - Дефіцитний, коли видатки перевищують доходи.Види бюджетного дефіцитуЗа формою прояву бюджетний дефіцит поділяється на відкритий і прихований.
Відкритий бюджетний дефіцит — це офіційно визнаний дефіцит у законі про бюджет на відповідний рік.
Прихований бюджетний дефіцит виникає в результаті завищення обсягів планових доходів та включення у склад доходів джерел покриття бюджетного дефіциту.
За причинами виникнення бюджетний дефіцит буває вимушеним і свідомім.
Вимушений бюджетний дефіцит є наслідком скорочення обсягів ВВП і відповідно обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимушеного бюджетного дефіциту є циклічний бюджетний дефіцит.
Свідомий бюджетний дефіцит виникає внаслідок дискреційної фіскальної політики, яка передбачає цілеспрямовані зміни в розмірі державних витрат, податків і сальдо Державного бюджету.
За напрямом дефіцитного фінансування розрізняють активний і пасивний бюджетні дефіцити.
Активний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на інвестування економіки, що сприяє зростанню ВВП.
Пасивний бюджетний дефіцит характеризується спрямуванням коштів на покриття поточних видатків (соціальні трансферти, виплата зарплати у бюджетній сфері та інші):
Державне бюджетне обмеження-обмеження витрат держави величиною доходу,зумовлене наявними фін.можливостями:
Bgn= Bgn-1 +rBgn-1+Tn-Trn-(Cgn+ Ign)
де Bgn - чисті фінансові активи держави вn-му році; Bgn-1- чисті фінансові активи в (n - 1)-му році; г - проценти по чистих фінансових активах Bgn-1 попереднього року; Tn - податки в n-му році; Trn - трансферти в n-му році; Cgn - державні споживчі витрати в n-му році; Ign - державні інвестиційні витрати в п-му році.
Зміст закону ГРХ полягає в необхідності збалансованості держ.бюджетута здійснення надзвичайного контролю за його дефіцитом.

46. Державний борг; сутність. види та соціально-економічні наслідкиДержавний борг - це загальний розмір накопиченої заборгованості уряду власникам державних цінних паперів, який дорівнює сумі минулих бюджетних дифіцитів за вилученням бюджетних надлишків. Державний борг складається із внутрішнього та зовнішнього боргу держави.
Внутрішній державний борг - заборгованість держави домогосподарствам і фірмам даної країни, які володіють цінними паперами, випущеними її урядом.
Зовнішній державний борг - це заборгованість держави перед іноземними громадянами, фірмами, урядами та міжнародними фінансовими організаціями.
Основними причинами створення і збільшення державного боргу є:


збільшення державних видатків без відповідного зростання державних доходів;


циклічні спади й автоматичні стабілізатори економіки;


скорочення податків з метою стимулювання економіки без відповідного корегування (зменшення) державних витрат;


вплив політичних бізнес-циклів - надмірне збільшення державних видатків напередодні виборів з метою завоювання популярності виборців та збереження влади.
Абсолютний розмір державного боргу є не дуже показовим макроеко-номічним індикатором, оскільки борг зростає у міру збільшення ВВП, і на його величину впливає інфляція. Більш змістовними є відносні показники заборгованості, а саме:
відношення боргу до ВВП;
відношення суми обслуговування боргу до ВВП.
Відносна величина державного боргу ("борг/ВВП") залежить від таких факторів, як рівень реальної процентної ставки, якою визначається розмір виплат по боргу, темп зростання реального ВВП та обсяг первинного бюджетного дефіциту. Зменшення відносної заборгованості в економіці можливе за умови, якщо темпи зростання реальної процентної ставки будуть нижчими за темпи зростання реального ВВП, а частка первинного бюджетного надлишку відносно ВВП збільшуватиметься.Головною хибою державних позик є зростання державного боргу, а його необхідно виплачувати з відсотками. Говорять, що сьогоднішні державні позики — це завтрашні податки.
Якщо дефіцит бюджету фінансується за допомогою випуску державних запозичень, то збільшується середня ринкова ставка відсотку, що приводить до зниження інвестицій у приватному секторі, падіння чистого експорту і частково — до зниження споживчих витрат. У підсумку виникає ефект витіснення, який значно послаблює стимулюючий ефект фіскальної політики.

Якщо борг досягає великих розмірів, то може виникнути стрімке зростання відсотку виплат і величина коштів на обслуговування боргу може стати настільки великою, що перетворюється на основну статтю витрат держбюджету.Наслідки державного боргу призводять до істотного скорочення можливостей зростання споживання для населення даної країни, а також збільшенню податків для оплати зростаючого боргу та пов'язаних з ними відсотків. При наявності значного боргу відбувається перерозподіл доходів різних верств населення, а також витік національного капіталу за кордон.
Зростання державного боргу викликає певні негативні наслідки для національної економіки.
По-перше, пошуки джерел його погашення призводять до необхідності підвищення податків, що є антистимулом господарської активності (скорочення попиту, заощаджень).
По-друге, відволікання грошових ресурсів обмежує можливості приватного підприємництва і зростання економіки.
По-третє, виникає проблема погіршення матеріального благополуччя населення внаслідок необхідності обслуговування зовнішнього боргу.
По-четверте, відбувається перерозподіл доходів на користь власників державних цінних паперів.
По-п'яте, в кінцевому рахунку, відбувається підрив фінансово-кредитної системи, що загрожує негативними наслідками для економіки в цілому.

47. Короткострокові та довгострокові наслідки державного боргу для України.Залежно від характеру наслідків впливу боргу на економіку, їх поділяють на короткострокові та довгострокові. Короткострокові – це наслідки бюджетного дефіциту, відомі як проблема “витіснення”. Довгострокові – економічні наслідки державного боргу, відомі як “тягар боргу”.
Ефект “витіснення” виникає через підвищення ринкових процентних ставок, яке трапляється у випадку фінансування бюджетного дефіциту задопомогою випуску державних цінних паперів на відкритому ринку країни. При борговому фінансуванні бюджетного дефіциту ставки процента зростають найбільше в тому випадку, коли поєднуються стимулювальна фіскальна й антиінфляційна грошово-кредитна політики. Боргове фінансування бюджетного дефіциту збільшує попит на гроші, в той час як центральний банк обмежує їхню пропозицію. Таке поєднання заходів економічної політики й стимулює швидке зростання процентних ставок.
Зростання процентних ставок призводить до зменшення інвестицій у приватному секторі і частково – до скорочення споживчих витрат. У підсумку в економіці відбувається падіння доходу. Отже, боргове фінансування бюджетного дефіциту значно послаблює ефективність стимулювальної фіскальної політики. Але якщо економіка перебуває в стані спаду, то зростання державних витрат буде справляти на неї стимулювальний вплив завдяки ефекту мультиплікатора. Це може покращити очікування щодо прибутків у приватному бізнесу і викликати збільшення інвестиційного попиту. Приріст інвестиційного попиту може частково елімінувати ефект “витіснення”.
Початковий сприятливий вплив бюджетного дефіциту на економіку послаблюється не лише за рахунок ефекту “витіснення”, але й за рахунок негативного ефекту чистого експорту. При зростанні внутрішніх процентних ставок відбувається збільшення зовнішнього попиту на вітчизняні цінні папери, що супроводжується підвищенням загальносвітового попиту на національну валюту, необхідну для їх придбання. В результаті обмінний курс національної валюти підвищується і спричиняє зниження експорту та збільшення імпорту. Скорочення чистого експорту стримує економічний розвиток: в експортних і в конкуруючих з імпортом галузях, знижується зайнятість і випуск, зростає рівень безробіття.
Довгострокові наслідки державного боргу пов'язані з його впливом на нагромадження капіталу і споживання майбутніх поколінь, тобто на довгострокове економічне зростання.
Накопичення боргу і підвищення процентних ставок у довгостроковому періоді призводить до заміщення приватного капіталу державним боргом. Це відбувається внаслідок того, що при зростанні процентних ставок приватні інвестиції скорочуються, і приватні заощадження починають розміщуватися в державні боргові зобов'язання. Зростання боргу зменшує виробничі потужності, призначені майбутньому поколінню, отже, воно буде мати нижчий рівень доходу.
Як відомо, збільшення податків – один із способів отримання достатніх доходів для виплати відсотків сплати загальної суми державного боргу. Якщо одночасно із заміщенням приватного капіталу зростають податки, то відбувається подальше скорочення виробництва. До довгострокових наслідків боргу належить і негативний вплив податків на економічні стимули. Збільшення податків депресивно впливає на стимули до праці, до інновацій та до інвестування. Тому наявність великого державного боргу уповільнює економічне зростання.
Ще один довгостроковий ефект пов'язаний з накопиченням зовнішнього боргу. Оскільки підвищення внутрішніх процентних ставок збільшує зовнішній попит на вітчизняні цінні папери, то наслідком цього є притік іноземного капіталу, отже, збільшення зовнішнього боргу. Але обслуговування зовнішнього боргу потребує передачі частини реального випуску продукції в розпорядження інших країн і, таким чином, може спричинити скорочення національного виробництва в майбутньому.

48. Грошова система: сутність та основні елементиГрошова система – форма організації грошового обороту в країні, встановлена загальнодержавними законами. Кожна держава оформляє свою грошову систему. Разом з тим у грошових систем різних країн є багато спільного через однотипність методів регулювання грошових потоків та масою грошей в обігу. Грошова система формується історично, є елементом господарського механізму і регулюється законодавчими актами держави.До основних елементів грошової системи належать: грошова одиниця, державні грошові знаки, масштаб цін, валютний курс, організація емісії та обігу грошових знаків, організація міжнародних розрахунків, суб'єкт грошово-кредитного і валютного регулювання.Грошова одиниця — встановлений у законодавчому порядку грошовий знак, який слугує для вимірювання цін товарів та послуг.
Державні грошові знаки — визначаються законодавством держави і мають законну' платіжну силу. Грошові знаки, що випускаються державою, обов'язкові до приймання на території всієї країни.
Розрізняють такі види державних грошових знаків:
-банківські білети — вид державних грошових знаків, які випускаються в обіг центральним емісійним банком країни;
-казначейські білети — вид державних грошових знаків, які впроваджуються в обіг при бюджетній емісії спеціально уповноваженим державним органом;
-розмінна (білонна) монета — дрібна частина державних грошових знаків, яку випускають для зручності обслуговування роздрібного обігу.
Види кредитних грошей: Вексель, Депозитні гроші, Банкнота, Чек, Електронні гроші. Масштаб цін — засіб вираження вартості (ціни) товарів і послуг у грошових одиницях, який складається під впливом ринкового попиту і пропозиції.Валютний курс — вартість грошової одиниці однієї країни, що виражена у грошових одиницях іншої країни. Валютний курс використовується для:
-обміну валют при торгівлі товарами і послугами;
-порівняння цін на світових товарних ринках, а також вартісних показників різних країн;
-періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті юридичних та фізичних осіб.
Розрізняють два основні види валютних курсів:
-фіксований — офіційно встановлене співвідношення грошових одиниць різних країн;-плаваючий — ринкове співвідношення грошових одиницьрізних країн, що залежить від попиту і пропозиції.Організація емісії та обігу грошових знаківвключає визначення сфер готівкових і безготівкових розрахунків, режим використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок платежів тощо. Порядок емісії та обігу грошових знаків встановлюється державою і регулюється законодавством країни.
Організація міжнародних розрахунків— система регулювання платежів за грошовими вимогами й зобов'язаннями, шо виникають між державами, підприємствами, організаціями та фізичними особами, які перебувають на території різних країн.Суб'єкт грошово-кредитного і валютного регулювання — в ролі такого органу в більшості країн виступає центральний емісійний банк.

Оглавление
TOC \o "1-3" \h \z \u 41. Антикризова політика держави. PAGEREF _Toc407044538 \h 142. Фіскальна політика держави: сутність та види. PAGEREF _Toc407044539 \h 343. Вплив податкового мультиплікатора та мультиплікатора державних видатків на обсяг ВВП. PAGEREF _Toc407044540 \h 4Податковий мультиплікатор (mТ) PAGEREF _Toc407044541 \h 444.Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабілізаційна політика PAGEREF _Toc407044542 \h 61. Недискреційна (автоматична) фіскальна політика PAGEREF _Toc407044543 \h 62. Дискреційна фіскальна політика - це політика, при якій уряд свідомо маніпулює податками та державними видатками з метою зміни реального обсягу національного виробництва та зайнятості, контролю за інфляцією та прискоренням економічного зростання. PAGEREF _Toc407044544 \h 645. Державний бюджет та бюджетне обмеження уряду. PAGEREF _Toc407044545 \h 8Стан Держбюджету: - Нормальний, коли видаткова частина Держбюджету дорівнює доходній. - Дефіцитний, коли видатки перевищують доходи. PAGEREF _Toc407044546 \h 8Види бюджетного дефіциту PAGEREF _Toc407044547 \h 846. Державний борг; сутність. види та соціально-економічні наслідки PAGEREF _Toc407044548 \h 1047. Короткострокові та довгострокові наслідки державного боргу для України. PAGEREF _Toc407044549 \h 1248. Грошова система: сутність та основні елементи PAGEREF _Toc407044550 \h 14

Приложенные файлы

  • docx 17654167
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий