Myerfi_P._Gorod_Neskolko_Let_Spustya.a6


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


Аль флр
р айх Мкх Маь йсЭйьн


Альфр ьфр р а й хМксЭ нГДрль й ф
С199444«чвшу»«шu9СМ3у»94в4чвс54сс697Мш8155733
Г д ф сл льл л сп:с1 ;;; <=>дь льс ?T»; М«;
2003
ISBN 5-17-01JK5K-J
; рLрфьл1 хМMuшСNЭ OTу вNЭ Nс Lсn3 ?fуш” Э 19J9
П д1
Е« Пш фрДфь

Г ьД н
Аль-фрль а йхМь к с Эрн нГМД
хрх н к ЭрльС1 Сь 9Э нС1 хМнл й ьх
н х4 Г ЭлЭхйхк «хчй с9СчС ГСМСвхш у
Элн к нхГрл»ьДч сСГх вхч Мйu ЭД u9 сй1Мхк
ьЭр Сй3ЭСрД Счхн 4 Грх Э н 4 С Энх чГ »
лчк 5Ск Аль-фрль 6
7рМ ьл ЭрДк нЭ-нЭ ьл9ьхЭ u лЭл л ьДьхь 4
с4»uхн йльхЭД у хь Эхйхк Гй1 Э Эхйхк с»л ьл
рuМ л6
АчхрЭ38 арлхь х8 1рuМ й 6
5Д » хрхГрл-»йЭл
7Э ьлч ЭльхЭ u8
3С л нД Э ЭльхЭ u
5й Эх 3 »л ьл Г1Д 9 Элй с4 -СЭ 8
дшМл 9 ЭлкЭх с4 -льЭ СЭ 1ГАль флр
р айх Мкх
Маь йсЭйьн
П с щь с Н д:Э л ГZ п фр[ь 
\]ффр-^ Э льл фрл Lдь ф п фр[ьльЭ р
_рДь д:Э л [: п ь ^Г :ж п р Глф:ь1
с Э Д д льюЭ д лью ьдр ф L «

А

Анх к СЭрхьь к нхЭхр хнхй й С сл й
лСрьДх чр ньДх 4н Э ьл шрuМ л4 н ль ь-
нхр Аль-фрль лй 3лМ 7рМч йхЭлй ьД
1 Эхйх нuЭш фрль л ьхМлйх С Э ль ь-
нхр 5ььь -Г1 ь йл 3 ьхГх ьлu ьхнл ар
чв члйuрьш нлй л ьл Мй ььк рС9 х н
Эх9хь х Сх чьш 4 9л н ь рл рл нлй ьхГ длч
СМл 4СМь хвх ьх МЭuьСй u ь Элнлй 3
ЭрхньДч н ь н- хрДч «лЭ 9Э йн ьл
нхр4ь Э ьлМ шйнк хрхй нлйл 3 р йл
чьх Энч ЭЭхь н л рх9ьлu нМл ьл йьх9ьч
нхЭС 1л й3 нДк хрх4М й н нхЭ чр к нйьД
»лЭхч н ьхьДк 9Э й йнДк ЭЭхь ЭрДк ьлшр »ьЭх рхнрлвлй u н ьхС Эк9 нДк »хйхь- хр-
ь к нхЭ хльл ьл рл нхЭх
а Эuьь чхьu1в х u Эхчь- ь х й ь нМрСш
Грл»нлй ьЭСрД хь ш й л Анхр4С »л
5ььь -Гхч ьлГй1Млйл хр-шйСГДч р»рл9ьДч
шйл»лч чйМлu хьв ьл пшМл 4 н»шйuМД
хрх х й 3 ьл чСвхььлu С Э йл 3 ьхГл хчС
ьлн Эрх9С
7рМ лй хш ьД н Элй ьлМ Мчлч рь лu
н чД й Г ЭлЭхйхк Эрхнл 4 к
7хйнх ЭрДк ьл»Днлй хГu :ГЭч лй
нхрьСн 3 лйл9 ч ьл С» ч Э9льх н »лМьхк
чьлЭх нхк чл Эхр к 1 ьх ь Эх Энр й
у Г рлй ;ьшхйл » С9 Эр Эхй3ьш чС рл
1МрнМьДх ЭрСГД ЭрДх ь ьлхй н Мьч
» Элр ььД4 Мчн Элй Эuч ;ьшхйл чЭ
чхМьк рнй нДМхрьСЭДх » рйхььД4
М »хчйхк лГхйхк у хш чС Сйлч <шрчьДх
рДй3u рх рл ьш »Мль u хрхй нлй 3 »йЭч
ГрлььДх ьл чльхр рДГ3хк 9хС » ЭД u9
хрх рДнл1в 4 МрСш МрСшл ГСЭДй9ьД4 рДх 
:ГЭ р йлМ й йхМь11 рД С Мхйлй лш
ьл»лМ 9ЭГД й1ГнлЭ3 u Энрхь хч н 4 рС 
аМьuн шйл»л ь ьuй 9хш ьх 4нлЭлй ;ьшхйС 1 хш
шрСМ » uйл 9хрьлu С ЭЭл 3х ГДй хрМ л
д 4 х лш »л ьк »л Элн й Энр лГхрьСЭ3 u п ьхчС р Гй лйл 3 хьв ьл Гхрхь
ьх u 9Э-Э н рС л4 :ГЭ ьх н Мхй хх ь 
ь йДлй хрМ хГ хь х Эльн нхх u н х
Э9хЭй нхх лМДч хх лшч
3лМ 7рМч »ль члйл 3 »лрu =йх йДк хрДк нхЭ
Слй ьл лчхььДх »Мль u рСл1в х А н АхьЭхр
айл»л н й Гх»С9л ЭьДх й л ЭлЭСк ьл сл лМх
аСГй 9ьк = Гй Эх н ьшл4 ЭрД4 нЭ Сх чьш
йхЭ нр9й нДх шйСГ н й н шьх»Мл
1 нхЭнu4 Мьш » Мхрхн3хн ьл айл»л лчк Элрк
» ьл хйu1в 4 7рМ Гх»3uь р ь й 3 7 члйл 
<ьл н Мхйл л н uр 4 йС9л4 нх хььхш йь л Эл1Э
Мй ььДх Сй3 н л1в х рД 4рлчн плй
лМл1Э ьл й йл Эх Э»Днл1Э u чхйМ 9ьДч
»ньч 1 Эл1в 4 ьхшл4 ьл9 ьл1Э Ср9лЭ3 хрнДх
рС93 нМл СЭх лхЭ Элрлu Гх»3uьл чрв Э н ьх
хМС1 чрМ9 С 3л 7рМ ьлМн шл1Э u хрхчхьД
Айь х Сх н Элй 1Мй3 п р 4ьч- Эр Э 
ьлрлнйхь 1 хльС Мн хЭ u члйхь3 лu хь лu
с шСр л >хьв ьл ьх Эр Э u 1 рС л4 С ьхх
ьхйхш лu ьл у 4»uк Энхььлu Сч л ьлГ Элu
ГСЭДй лч » »хйхьш Эх йл пшМл ьл С лхЭ u
 лчхььДч ЭСхь3 лч йuС ГСЭДй
»нu нл1Э рл Сш нлu 9лх арь» Эхй3ь р 9л
рл»»йхььДх Э Д Мь чл1Э u н н»МС4 йнь
ГрДн ГСчлш М4нл9хььДх нхЭрч 3х Грлвлuьл ь 4 нь чль u члйхь3 лu хьв ьл рМйлхЭ
нк СЭ3 нМй3 Гхрхшл ьл Эрч Эй н Элн й
нМр й л х-Э вх а Мршх Мчк ьл
ГхрхЭ вх рл Э Э ч нк лч ь
4чu хьв ьД у ч 5 ш Мькй <МхЭл ьл
рлкьх рл Э 9ь? СМГьДх ршСй9ьДх ГЭ ь ьл
Эь к Мнх хр ЭuьДх ь Эн Мнлu 1Г л
СрЭ л чС ш рu 5 шлрчь 1 н ьлрuМ
нь uЭ ь рС Э рнлььДх Гр йй льЭлч »uвьДх
»йЭДх 9л Д ьл »лu Э3х АйхМСхЭ шнр Э3 u
ч 5 ш Мькй й1Г Э н х р9ьх рл Э 9ьх
Мйшнх9ьх л 9л Д ьл ьлйл н Дй рuМч
Мь ч 1нхй рьДч члшл» ьч <9хн Мь члрМхрД
Грь й 4 СГхшлu 7х Эьлu хьв ьл ь шМл ьх
р ьСйл 3 ь Мьк Мрлш хььк Гх»МхйС х
ЭрДх С рллй н Эр ьД шМл-Э сххьхГхй3ьД4
Сй ь МГрлйл 9л Д » шрu» <ьл нхМ3 ьх С рлйл
4 л ьлйл 7Э Слй Э рлй
5 7СчД ч 5 ш Мькй йл Мьл рлГЭлйл
Г Гй Эх лрхк н хМьхк ьл9лй3ьк йх а йх
7СчД нuЭ йл »ь3 »Мль 1 Г Энхььк шл»хЭД
у с1х Э 3нш 7рМл <ьл н х хвх йл н
члйхь3 ч М ь ч Мч х лМх СЭр 4М йл
ьл йu ЭрлнйuЭ3 йль u 7рМ р нД хх
р ЭСлйС
1Э хк9л МкМu рч х нМД ьл Элн ЭСч С ьл х нДГ рлхЭ ГСЭДй С 7ЭГД рл»чuЭ3
чС СйД хьв ьл нхрлхЭ рСшнДх Мн хь u
рлнк рС к л »лЭхч ММлн л нМл Э4йДьхЭ
Э Гхрхшл рл»ГхшлхЭ u МлхЭ йль х н хль
Мн хь хч ЭЭ9хььДч »л йхМь х шМД М
нхрхь Энл
пшМл-Э н ГСЭДй л4 ГДй н ь Ахк9л лМлu
4рль Э члйхь3 к рuчСшй3ь ьлх9лЭлььДч
Эх Эч 1 х йль u рл»ьДх 4ьшМл ьЭ рДйлЭДх
нДрлхь u T9Э-Э нрМх сА й3 й1Мхк Эй3 
чьхь к» ьшМл у хх Г ЭнхььДх СГхМхь u Tс; ьх
нхр1 н =шлМ ьлнхрьх ьЭчС =ш Эх ьх нхр Э н
чхьu» рхх лМл1Э u рЭ х Э 4 у 4лк С й
ьхЭД
<Э ЭС н ьл лш 9ЭГД ьлГхшл1в х нйьД ьх
»лч9 й ьш ч 5 ш Мькй рнлхЭ н 4
 йльь н н»шйuМч 2Э хх й1Г чх нрхчu
шМл Аль-фрль  Э л ьл Сх ГМр ЭнСхЭ
4ьшМл ьл Мхй Э 7рМч хш ьД? рС лй л
Мй ььДч СЭлььДч нй лч хЭ хк рх рл ьДх
х ь ьл ьх »нх Эьч u»Д х л шрчьДк нй
рл ьДч йлЭ ч ьл хх рь Э u ч ч 
йuС р нхЭ ЭнСu хх СйДГ к л »лнхМхь чхМС
МГрДч хМuч 
1»М4ьСн ч 5 ш Мькй М4нлЭ йл Сч С
йл нМй3 рч нМД 5 ч ьхх х Срь» Эхй3ьДч р лч рьх йл 3 Элк л
чхй 4 Э 9х 4 4 ьл »лнМьДх шрС 
3лЭй ьСн 3 ьл рхuЭ Эн х н н Мх С9
нМр йхк Элк л рл Длйл 3 9ЭГД ньн3
кЭ 3 9хрх» ьх й3 чхЭрн
5 5 ш Мькй Эх Эльн йл 3 рuМч
нМр йuч »лчхЭ н ЭС йДк Гйх ГСЭДй9ьш
Эх йл чхМС СЭлььД4 йхЭхк 4ьшМл ьл
ьл4М йл н Г ЭнхььДх йль u р Г ЭДх
нйьлч ГхрхшС 3 ч ЭСсй ьл Э9 Э йл
ьл4М С Э рл Эхь к ;ьЭлрь-хйЭлu ГСЭДй л »-
М н у С ьхх ь шМл ьх ГДй Эл 4 >хьв ьл
ьл йь йл 3 Мьuйл ГСЭДй С А н»3 хйЭх
Эх й Э9хЭй н н Мь 3ч у ч лььДк
й Э ГСчлш 5рлв ч рС лч ч 5 ш Мькй
Э рСЭ йл рД С «л uЭьлМ лЭ3 йхЭ ьл ь рл»С
у ь рл»СГ у ьх йС9 йл ЭнхЭл дрu u ГСЭДй С
ч 5 ш Мькй рГнлйл »нйх93 йль х ь
ГСчлшл »л Эрuйл н шрйД х аьuн ЭвхЭь Э3
н 4 ДЭ ьл Гр йл Сч С х йл
нйьрх»С й Эрш шрч»М й 3 лчь
рл»й 9ьД4 рл»чхрн р Г ЭДх ГхрхшС Эрчлч 
:л»чл4ьСн 3 хьв ьл рл»Г йл ГСЭДй С Г М ь
» нлйСьн 3ллр н Мрлв ч лй3 лч 3ч
рхМ й н ьл рл»нхрьСйл хш
=Счлшл ГДйл нДрх»льл » шл»хЭД нДС лнхк uМ 7СчД
3х»ьл чх р ьх хЭ ьЭхрх ьДх нх Э 
< рС Эх хГu хМ ьчДйхьь лч ь чС ьх
»нйuкЭх нчх нлЭ3 u н нл Мхйл =СМ3Эх
ьл9х С
АЭ й3 3чл р сЭ ьл С»ьлйл рл»С у
ххМьхньДк шр ЭрДк СГй нлй u н Мьк
» чх ЭьД4 шл»хЭ 0вх рл» р9 Элн йнл рuЭлйл
й Э н лрчльМ ГД Эр рхьхГрхшлu ГД9ьДч
р ЭСлйч нДГр йл н чрх Элн х u ГСЭДй
 х йл Мчк
у < рС Эх хГu хМ ьчДйхьь лч у
ГрчЭлйл ьл р хГu у 4ьЭхрх ь 9Э лхЭ
2Мшлр =рлСь
=й3лu 9л Э3 Эхйхк 7рМл ьл»Днлйл 2Мшлрл
=рлСьл I9хьДч Ахк9л ь нь члЭхй3ь н9 ЭДнлй u
н йль х рл»й н хш ьл йхьu4 л ч
5 ш Мькй Млйл хйх Мхр нлu ьхЭхрхь х <ь
ьх9ь хх МрСш ь ьшМл р Э ьхнДь ч
Ар хш л нлр Э3 uк н чх9х л ь
н»шйuьхЭ л ГСМЭ С ЭхГu нДр йл нЭрлu шйнл
Эй3 чхЭ йх9лч «лЭ 9хрх» ьхМхй1
»льСМл рхМ Элн Э йьДк Э9хЭ » нхк Г Гй Эх
МрГьДч ль хч н х4 ЭлМ к р х л
ьл9 ьлu Э МхьлЭСр рнль u рЭх ьн р SBB
шрлМС л4 Nхй3 u »л ль9 нлu чх Эч u нЭлк к й ЭхрлЭСрх 5 7СчД I9хьДк »ль члй u
йхМнль uч н Г Гй Эх х Аль-фрль 
р нД9 л р чхьuЭ3 ьлС9ьДк М4М Эхк ч
рГйхчлч ьх ьСйл хш М 4 р 3л ьх ь
Э лйuй u ьл9лй?
у 3л чк н»шйuМ ЭрДн н»uЭ » шл»хЭД рхх
н хш » с<Г»рхнлЭхйu ь 9ЭГД ГДЭ3 СнхрхььДч
u Мйхь нхр Э3 р сЭ6
у 2Э u ь Гх» ЭхГu у Эхрuйл Эхрхь х ч
5 ш Мькй у 7Э ЭД МСчлх3  йль 8
3х Млнлu хчС ЭнхЭ Э3 ьл рМй йл?
у ; й 9ь МСчл1 9Э ьл МСЭ ьхр uЭь Э 
3лМн шлхЭ u ГхМл
у 5ьх Эн нДнМД рхМ Элнйu1Э u хьДч 
2й3н рл у н»рл» й I9хьДк
у 1»чь ь хьДх ь ьЭ н хч ьх
»ьл9 Э 9Э u ьх рлнл
5 5 ш Мькй ьл йь йл 3 »лМСч9 н шйuМхйл
А н АхьЭхр айл»л <ь Мхй ьл ЭСхьu4
Г Гй Эх шМх й I9хьДк чшй ьлГй1МлЭ3
л 7лчГ Э 5ььь рСл1Э 9Э-Э » Гйх Эuв 4
лй1ч ь хнД4 ЭрллЭхйхк рнй 
у 7лчГ Э 49хЭ МхйлЭ3 н»МСьС1 лрсС 5йu ьЭш
ьлМ ьлЭuьСЭ3 рнй С Э нхр4С А Э -Jййл М
айл»л 1хЭхр ГСМхЭ шрлЭ3 ьл ЭрСьл4 л рхсйх ЭрД
С йuЭ »нС у »лМСч9 н р »ьх I9хьДк5 5 ш Мькй чрл9ь н»шйuьСйл ьл ьхш
у 3х чхьuк ЭхчС
<ь н»М4ьСй
у 1»чь ЭД рлнл ьл МхЭ ьнлu
ГхМл 3 н чь 9Э ГДй шМл 7хрьДх
5рл ьД рГнлй »л4нлЭ Э3 5лСьЭлСь 7рМ лч
рл Элн й н х ьл н чх Эл
у ар н Мхь u6 у рнр9лйл хьв ьл у 7рМ
ьлСшлй 4 р н Мхь uч ; 9Э х й ьлч р МхЭ u
рЭ н ЭuЭ3 ЭчС ш ьх ЭрллЭ Гх йЭьДх
МС4 8
у 3х ь чл1 u Энхк ль 0 й 9Э-Э Мйь
р »кЭ ь р »кМхЭ 9Э ГД Э ь ГДй чД
ьлкМхч Г н ЭрхЭ Э3 хш М Экь
<ьл й 3 лйл йх9лч »лМСч9 н ьлГй1Млu »л
5ььь -Гхч 7лчГ Эч 5лйхь3 к дчч Дь :СГ 
чшлй ч Э9ьхх СЭлй u М ьшлч KС9 нхЭл
Слй ьл рхсйх Эр н рСш »лрДшлй йьх9ьДх
»лк9 л ч 5 ш Мькй нМрСш 9Сн Эннлйл
рь» Эхй3ьС1 шрС Э3 дл ГДнлхЭ шМл чЭр 3
ьл сЭшрлс 1 » 9л Эй нш рйш н ч ьлu
йС9 х Мь 
у 4 Kхьх ь 9хш ьх йДь у рхЭлйл ьл
нДМлн ьл ьх Э ььС1 р 9 ьС нхк Эрхнш 
дршнх Kхь ГДй Мь ч » Эх4 Э р ь й
хк ьн Э » н х4 Сшй н ЭлЭл плй срь u <ьлМлйл хш хвх ьхМхй1 ьл»лМ л ь н х ьх uнйuй u
Эрхншл р йл6
у 5лй й 9Э чшй хш »лМхрлЭ3 у ДЭлй u
С  Э3 хх I9хьДк
у пьх9ь ЭД рлн 3 ь9лч чьх лхЭ u 9Э
нйьД х9СЭ рхМСрхМхь u
<ьл »uГ х йл 3 »лчхЭ н л I9хьДк лй
Сйл шрС Эь МГлн йл?
у 3х шнр чьх 9Э ЭД ьх 9Сн ЭнСх3 ь 9хш
Эл ш
у 5л н»чь у ьх4Эь р »ьлй ЭЭ Гь члu
хх
5 5 ш Мькй 9Сн Эннлйл йлГх Гйхш9хь х
IрuчДк »льСМл ь М 9хш Эй 9ьДк МрСшГ 1чх Эх
ь н ЭрхЭuЭ й1ГС1 ГхМС
ГС19 А4«Гч
в Сш«


ëà у

«л х ЭьлМ лЭ3 йхЭ М Эш л ч 5 ш Мькй
ьлйл йль х н ГСЭДй х 5ьр Kрхь ь
р »нхйл ьл нхЭ М93 Kхл ьл МнС лй3ьк рнлЭ
н »лГрхььч хй3 ч Мчх » н х4 й
хйuu 3 »л йлЭСььх »шйн3х хьв ьл ДЭлйл 3
МхрлЭ3 р Гй 1р9хч Сх 9хь3 р
ьл Гр йл Гх йх»ьДх ДЭ у л к чД й
Эu»лЭ3 хГu х й ь Э н х рлнь ьх С йД Э
пл»лй 3 9Э ЭьхЭ Э-Э МрСшк у Мл ьЭ »нС
рМuЭ u н хх шрйх ь ьл чххЭ ьлМ ь ч ьх Гй3х
нйл Э 9хч ьлМ н ч »чС9хььДч Эхйч
5ьр ГДйл Мьл ; нхМ3 н Аль-фрль 
М ь9х Эн л»лй 3 Эл ч хйлььДчГ дшМл ьл
чх9Элйл СГхлЭ3 ьл рлк нхЭл рuЭлЭ3 u
ЭшрМ Э3 u Э н хш ч рл дххр3 р й нрхчu
рл йлЭД А4нлЭ ьл9лй 3 Гй х нх9хрС н
йь93 Эй нМД Ахк9л ьнл ГДй Мхь3
йьх9ьДк ЭхйДк
пшМл лМ лu чС л рл» члйл ьл ьх й3 ч ьСЭ шЭ 5ьр йДлйл хь х Э н нхЭнu4
ч ьМлй3ьш Мхрхнл рЭuш нл1вхш нхЭн н
рл л4ьСЭх ь 3 Эч ьнл ьл9 ьлй 3
4нлЭ ьл ьх йДлйл ь 9хш рчх Г ЭнхььД4
Эьн Гххьш ЭС л хрМ л 3л рЭuхь
Мйш 4 9л н хьв ьл Э9лuьь Элрлйл 3 МДлЭ3
рлн й3ь рл йлГйuЭ3 u л С9 й ьл Ср л4 ь
Эхй Э л»Днлй 3 н ьнлЭ3 u <ьл Млйл 3 н ьЭк
»ьСр Эхй3ьк Гр3Гх Эххр3 й 3 ДЭлйл 3 ьлкЭ
СМГьх йхь х 9ЭГД 4Э3 л -Э йлГ Э3 Гй3
0х рС чхЭлй 3  Эхй хйuu 3 »л нйльДх Э
Эл р ЭДь ь Гйхш9хь u ьх ьл ЭСлй
:л»Сч Эх Э л»Днлй u н ьнлЭ3 u 5Д й
нДй »-М ьЭрйu н рхМ х
ч ьСЭД р нхЭйхь u ьх 9л Эьлu »ьлнлйл 9Э
шлйй1 ь рСхЭ Аьл9лйл рuМч ьхк ьл рнлЭ
Мхй кьДк чС А ЭрлМлЭхй3ь шйuМu хьв ьх
н й ьхь члu хх лй3 Д ь хЭлй
йнл СЭххь u СГхМлй МДлЭ3 рлн йлч <ьл
ДЭлйл 3 ГLu ь Э3 хчС 9Э хк хк9л ьС н хч ьх
М ьЭш 9Э ьл С Элйл хк Эрль ьхнДрл» ч
Гй3ь
у ачш чьхГ 7хрЭ ГД ЭхГu Грлй рл»нх ЭД ьх
н М 3 л чьх й4 ьС чш хГ
ар »рл Гх»чйнь рл Элuй н йьх9ьч нхЭх
»лйьu1вхч чьлЭС л ьл нД лрлГ нлu 3 »Гх»МьД Э9лuь u »ьлйл 9Э нн х ьх йь х
 нхвлхЭ хх й А uь х Эхй 4М й Э
с шСрД йь нхк u ьлМ хх »шйн3хч А н»3
йх»Д 5ьр Сн Мхйл рДй3u »л ьк ;ьшхйл
у ; чшС ЭхГх ьх Гк u дй3 »нй3 чьх МлЭ3
чu ЭнхчС рхГхь С
5ьр вСвлйл р СЭ Эн х Гх Энхььш
»Мль u с » 9х л »л ьх й3 х СьМ М ьЭш
9Сн Эннлйл 4нлЭ Гй3 чхрЭ3 р хнС1 ьл
рлхх хх рнлЭ 
у 7 М 9Э СшМь Эй3 чш чьх у
р Эьлйл ьл нДш Глu 3 ьлн Эрх9С кьчС
ЭхйС
1 Д л нхЭл »л Элн йл хх »лчСр Э3 u ьл
Грлйл йхМь х йД ь хьЭр рнлйл 3
дСл 3 хьв ьл вСЭ йл 9Э рхГхь шЭн
 ьСЭ3 хх Эхй пшМл ьЭ р »й Гй3 ьл ьх -
Э Э ЭС йл
3х й3 чшьнхь к члЭ3 йхлйл ьхМн ь
ьх н йл4 хнхй Э3 u ь 9Сн Эннлн ЭхйДк
С 9х йЭ С нхш ГхМрл р Мьuйл 3 н»uйл
рхГхь л ьл рС пшМл ьл рлх ч р ЭДь
Э рлйл й л М9хр рн3 й »3 Мхн9 л
Э рДйл шйл»л шрч »лрхнхйл IйДГлu 3 5ьр
й йл рхГхь л ьл шрСМ3 рнлй йл 3 н ь
Эрхн чДк Эй3 рДнлч ь9ьш нхЭрл »л ьч
<ьл Эл ьх Млйл М9хр чхь Грлвлu 3
ьхк сМхЭ л срхГхь ьшМл сМ9 л 5ьр ьх
»ьлйл нхрьхЭ u й ;ьшхй ь рлнхМй н 9йл
9Э лчх чСМрх н Эл ч Мхйх у р Э МлЭ3
аЭхрuн хч31 МрС»хк н нрхчu 7СчД ьл
ьлС9 йл 3 Эрь Э 4ьшМл хк л»лй 3 9Э чu
р нйх9хЭ рхГхь С нь чль х нрлМхГьш ч рл
Гх»Дчuьь Э3 н Мхйл 3 нхГрл»ьк »лв Эк Э
»йД4 й ; ьшМл ДЭлu 3 рл СМ Э3 »Мрлн ьл
ь члйл 9Э н х ьЭ н»Мр ь »МрлнДк чД й ьх
шрлй Эххр3 н хх »ь й3 -ь ГСМ3 »лчхЭьк
рй прчх Эш Мхн9 л ГLх Э нь ьх ьСМлйл 3 н
чхь I йДлн с4М чьхГ ьл Гхлйл члЭхр 
ЭчС 9Э Гй3х »нлЭ3 ГДй ьх ш <ь ГДй Мь 
5ьр н Мхйл 9Э М93 рл ЭхЭ »лч ьСЭДч
9хь3 нй3ьй1Г нДч рхГхь ч 5ьхч ьл Гхшлйл
 рх ЭьДч С ЭДььДч йСшлч ьшМл р нМu
М 9лн к Э л к u ьхМлйх С пл»лй 3
Эрл4 хк ьхнхМч 7Э Эл х Мнхр х рлнМл
ьл Эх ьх »ьлйл 5лЭхр ьЭ л»лй 3 нйьх
рх»ььДч
3931 шМл Мхн9 л Сх лйл хьв ьл
р рлМДнлйл 3 н МхЭ С1 МйшС чЭрхйл ьл
М93 5хн9 л йхлйл нхрьСн 3 йСГ9 ч л
й л н нхк ьрх члЭ3 Элрлйл 3 р ьрн Э3нх МД4ль х хх рньчС шйСГ чС а к
МхЭ к чьлЭД хх нх Эхй Млр й 5ьр
СЭххь х ь ьх чшй »Глн Э3 Э Элкьк Эрхнш 1
Эл С1 ь93 шрх» й 3 хк ;ьшхй »йЭДч рДй3uч
С Э Э u С рлМхЭ хх йхМьхх рн вх <ьл
Гuйл 3 нДкЭ » чьлЭД »л Длйл н рх йх рuМч
рнлЭ к л р ьСн 3 9Сн Эннлйл хрнДх
йС9 йь л ьл й х ьл4М йл Эхй3 М9хр
С Эк у ьх хМй нДк рхГхь Гхшлй » Мчл 
нйльк Э р Д Эрлнх Элн н нчх Э хГu Эй3 
чuЭДх р ЭДь 5хн9 л лйл Э 93 шьх»Мл н
йх С 4Э йл 3 ьл рй н йн йл рл н н рС93х
рЭх лнхч рuМч схрчк 3 Гй3х н хш
ьл й1Г йл »лйх»лЭ3 н хМь х схрчхр х Мчл
 ЭлнйхььДх Эхйuч чьш йхЭ ьл»лМ 3лкМхььДх
нхв ь члЭхр31 рМлнлй й нДчхь нлй ьл
ьхГ4М чДх ЭнлрД

» » »

пшМл хк йь й 3 МхнuЭ3 н Мьч »
»лГрхььД4 й в М93 5ьр ьлйл нйхГьС1
шрС С у р»рл9ьДк Эх йuььДк лр ньСЭр
Эрш чхвлйл 3 рх9ьлu чМхй3 шрМл
А рн вх Эuй ьл лч ььк й х рхМ
чьх Энл слрсрнД4 Гх»МхйСх Элк 45 -5лС н чхЭлйй 9х к с шСр с2члкр
ЭхкЭ Г йМ ьш 1»uн лр н рС Мхн9 л
9Сн Эннлйл л шйлМ лu нхр4ь Э3 ьлшрхнлхЭ u
Э хх Эхйл АЭхрхн ьхш Эй ЭДк йк Дй ьл
Мйш рл»шйuМДнлйл н р »рл9ьч нхЭх л чСрьш
 хььхш Мьu рх9ьДх с шСр ньСЭр пшМл ьл
Эрu йл лр ьлМ шрМч рхй ММ3 » »йЭк
Дй 
1 4 вхььлu »л9лрнлььлu члйД л нДГхлйл
» Счрл9ьш Мчл ьл Сй С 9ЭГД л йхМСхЭ
рл чЭрхЭ3 н1 ьл4М С арuчСшй3ьДх Мч
рх9ьДч ьлч нД Эр й 3 Гх ч Эрьлч
Сй л»лй 3 Э Э р чЭрхЭ3 u чь
Сн МхЭ3 члйхь3 4 й1Мхк Мuв 4 н чл ьл4
р лр нлььД4 ьл Г9 ьх Алчх нД х »Мль х
 срчх ьлч ьлй рлч МС <ьл хвх рл»
Эрu йл шрС С »йЭДх р »л нхр лй ьл
йь х рСл 3 рДй р»рл9ьДч чхр л1в ч
 рДнлйч »Мль u 3 9хш рх рл ьхх Мхн9 л хвх
ьх н Мхйл
1хрЭu лр н рС л4 ьл »лчхЭ йл члйхь3 С1
ьл йхк С ьл М Элн х у с3л лчuЭ3 Аль-
фрль 
5лЭ3 рл л»Днлйл хк Аль-фрль ь
Мхн9 л ьх н йС нлйл 3 н ьЭ ЭрлььДх Гх нu»ьДх
Эр ь »МД » рйк »ь ЭрДх н хшМльл9 ьлй 3 йн? с<МьлМД н Аль-фрль 
хвх М 7СчД6
5ьр 9л Э н ч ьлйл лрлМД ьл Элк к
3нДк шМ рлМ Эьх н»ГСМхь х н Эл1вхх н
н»МС4х чхлььх »лл4ч р4л Э схкхрнхр л
4ьшМл ьл рл л»Днлйл н 4 хМu4 у Элрк
Мхнх С Эрк ГДй МнлМ лЭ3 МхнuЭ3 х й 
чйМч 9хйнх х ЭрДк лМх СЭр »ль члй u
лрлЭх ьл рДх
1Грлхь х чшй Мхн9 х н »МлЭ3 »
ГрДн н н ч ьль к нк Аль-фрль 
ьлйьхььДк л Эрльл <» 9СМх лч шМх
9хрх» шрчьДх »СчрСМьДх 4йчД рйхьД
СМ н Эхй3ьДх льлЭьДх Мрш 7рМ чль й хх
МьлМД ьл чхй йл 3 р Э3 С члЭхр 9хчС
ь ьх чшСЭ нхрьСЭ3 u ЭСМл 5ьр Эй3 шрС Эь
 л9лйл шйнк?
у 3х чхч Э9 л Ай ч чьш р »рл н
н ЭрхЭ Э чхьu Элч
1 ЭЭ Мхь3 нчх Эх Эх йuььДч лрч Мхн9 л
р ьх йл Мчк рл йлМьк ь хрйлчСЭрнк
рС9 к »uвьДх члйхь3 х ьь Д Мйu рС Мхй u
йМС лрЭ ГьлхььДч хьв ьлч плрЭД
ь ьл Эй йл Мйu Эршнй ьл рДь х ьь Д
ЭМлйл члЭхр л Эх йuььДк лр Элн йл хГх
3931 рхМх 9хч »л ьСЭ3 Мхн9 л чьш рл»н Эрu4 нлйл шрС С ьь ьлГй1Млйл л »йЭДх
Дй ь рСл 3 »л Э йл1Э шрМ
1»р йхu М93 5ьр ьлС9 йл 3 4Э Э3 u
:uМч 4 Мчч хрхх»М х ГДй рл»рСхь
»хчйхЭрu хь хч н»МДГ н х u ГхЭььДх й ЭД
Грл»нлй р 9СМй нДх йлГ р ьЭД ЭрДх
Гй1Гнлй рй р9лu чхй лu нь Э3
Аьл9лйл ьл йн йл 4 р чв 4 ЭрСчьД4
хЭхй3 » рДГйньк йх ЭрДх рuЭлйл
н Эрлнх шМх »р к н»шйuМ чш рл»й 9 Э3 хйх
н МьДх Эр рЭЭлььДх »нхр3 лч 3х й3 
йхЭ С Эu р чв рлнш ГМл Э
нхй хМл С л ьД Мхн9 л чл Эхр йл
ршлЭ С ар Эл н 3 »л лчхььк й Эк ьл
Мйш х 9л Д М Млйл шМл ьх ЭрьДк рй
нДГхрхЭ u ьл нхЭ »л р Эль хч 5лх н Счхр л4
»р Э3 рхМ хх МнМ йл
1 Мьч » »лГрхььД4 Мчн Мхн9 л
ьлЭ ьСйл 3 ьл йй1 Эр рнлььС1 ьь йхМ 1
5лЭ3 ьлС9 йл хх 9 ЭлЭ3 ь Гй3х н хш Мхн9 С
»лнр й лрЭ ь ЭрДч »Г йнлйл ь шл
аuЭ3 Мьхк ьл хрхЭл нлйл ЭuхйДх Эчл л
ьл ьх ьх Грлйл Мчл нх 3 лйслн Э дххр3
Мйш ч » чь ч нх9хрлч йхл хрхМ нх хй
Эрх нл1в ч н лч ьх шьхч ьл рй ЭДнлйл
Эрль Д »С9лu сЭшрлс Млйх 4 Эрлььх »нх ЭьД4 рхМчхЭн
1 Эчх с< Мхн9 л ьлЭ ьСйл 3 ьл ЭлЭ31 Г
рС 4»Грлхь х лрГлйхЭл рл»С х р нйх й
хх нь чль х ьл р ЭС йл рлГЭх 4 ЭрхГ н
ьхГй3С1 рвС чйМД4 Гхшн ч ьМлйu хк
СМлй 3 ьлкЭ М ЭлЭ9ь ш Г х Мхрхн х < ьньк
Энй ьл ЭвлЭхй3ь нД ЭрСшлйл » Эй Эш
йхьл нлйuнхш u н лрлх KхЭч Мхн9 л
Срь Эрхь рнлйл 3 н лМС Элрлu 3 л Э3 н
ьлчх9хььС1 хй3 1 рх ьл Элйл хрн йл ьДч
Эрхй ч
Mй шМД члй 9Э чхьuu н 4 »ь KхЭ
р ь й лрС нх ьл у ГСк Эн рл н лМС
лрчлЭ нхЭСв 4 ч ьМлй3ьД4 Мхрхн3хн хь31 ь
члЭхр31 Г рлй рх4 Мйu рМл л » чк
у лйнлй 3 ьл ЭuььДх ММ плМС1 ь93
йл 3 лЭ3 Гх»Дчuььх М Эu МйшС й1Гнлй 3
ч ь лЭ1рьДч шрМч н Эх йх ьшМл н Эрu4 нлu
лр <ьл ьл9лйл н МхЭ3 Аль-фрль н ьх

ëà u

пшМл хчС ГДй н хч3 5ььь -Гк С»ьлй 9Э
С Эн чхЭ »чхь Э3 ч р Iр Эuй u
ьл 5 ь- Эр Э н Аль-фрль шМх члй39 
р9 н 3 »л чС рьДч Гл ч р Э рДн Э»Счйхь u н Эршл рЭ ьлГй1Млй л 4СМь
рл рл нлхЭ р 9ьС1 ЭхьС
JСМвлнДк u ГьлхььДк чС9 ьл ьл
Эрч » МхМД ГДй й 3 Грх»лььДх йхь
ЭхрЭДх М ь Д рл ьДк хкьДк йлЭ Эuй
 рСхььДк шрчьДч рл рДЭДч рл н ьлч
чр 4 чйй1 н 1 лМк рл н ьх Ср й 3
ЭрлнД рл р Эрльuu Эхр к лрчлЭ = Дх ьш
4СМь л ЭГ нлй ьл л слй3Эх р Эч члй39
йДлй хш рх9 ЭлЭ н ь ьх чш рл»ГрлЭ3 йн ьх
ь члй Млх х Э3 й Элч йнл й ьЭ н хш й 3
ьлГр Гх нu»ьД4 йшн
5Дч Срхь к »л Э йлн к 5ььь -Г1 шйл»л
чхлй рл»шйuМхЭ3 лрЭ ьД ЭрДх лрЭ Э ьль й
ьл Гх»й С1 ЭхьС р ч рх» ч Мн хь uч
рл к » МнС4 Глййь9 н 3 ь н х х чш
рл»й 9 Э3 ЭлМ М 4 йлМхк рл»нхнл1в ч u
х Э ч шр нлч Эрхчuв 4 u нД 9 Э3 »
р 9ьк нхр4ь Э рч9лЭ3 u 7рМСМ
Сн Мхй шрМш йхьu Мьuнхш Снхь9лььС1
рл»нх ЭДч ршлч шйнС л чСрьчС ьхГС
Ахк9л ЭрлььДк 9хйнх »л ль9 нлй шйл»л
рл»Luрхььш ГД л »шьСнхш Эхчь-рДС1 ьС
1 х Мн хь u Энр л у шМл ь р нлй шМл
Э4М й 9ЭГД чЭрхЭ3 рлГЭС »Млй й
нДГрл Днлй С Эк Глййь9 у Элй 9л Э31 хшхрнГДЭьш Эль л аМрДш нлu ь р нлй ьл
Эхьх Э Э9ьхх шнрu 4 йСьЭД 5ььь -Г1
л»лй 3 9Э ь н М Э Эл1 М 4 шС хк йхЭuвС1 
 хььхчС ьхГС
3х М ь л чхйхн ьл ЭрхььДк шЭнДк
р хрнч х »ьл х л ь Э чДшьСЭ3 ьл»лМ
н нх СГх вх ь н х х ьл9лй Э 4ь3 С
рл Э3 u Гй х 5йь ГДЭ3 члй39 ьл ЭС й ьл
9Э-Э 4СМь С йДлй хш лш ГхрьСй u
5ььь »лчхр ь Эль р й 3 СйДГьСй u Гйх ьСн
Гхй ьхьк й к »СГн ьл чСшйч й х
ньСй ьл Э С Эрлн рuМч Эхьк 1»uн ьхчьш
лйсхu СхрГл ГСььл 5ььь М ьСй хш н шь3
»лМ4ьСй u Э МДчл 7йнл хш »л рС йл 3
рхлй3ь Э3 ЭМн ьСйл 3 ь ьл9лй нЭрuЭ3 »л
чС9 ьк Мн хь u хш Эль л
JСМь СйДГьСй u ьл9хрЭ й ьл Эхьх р С1
шйСГС1 й ь 1 аМ ьхк ь »Грл» й Элк С рДГ
шйлМ С1 ьС шрчьш Эл ах ьu ьл9лйл
чхьuЭ3 u Эльн йл 3 шрч9х р Эч СГД Эрuй u
А ьл лрЭ Эл Гйх Эхйл Э Эл 5лй39 Эль хнлй
Сх лч рл»чл4 нлu нхЭ к лйсхu 9ЭГД рл»шьлЭ3
МДч 3л Эхьх Эхч нрхчхьхч uн й 3 Сшй нДх
йль М х ГД а йхМь ч чС9 ьл ьлр нлй
нй л л »лЭхч ьх Мльь ЭГр й Глййь9
рл к Мь ч р ч рД ч л»лй u »л ьк 5ььь -Гu
1 Сл4 »л»нхьхй Э ьл ЭС нхк Э ьД
JСМь Эuхй МДлй 0ш Эхй нхЭл рл ьш
Мхрхнл ГДй рДЭ 9хрьДч СМрuнДч нй лч 
:л йлГйхььлu »л »л Эрк 9Сн Эннлйл 3
шЭнь Э3 рД С ьлчь йл 5ььь нлМ
М 9лн 4 Гл Элн 4 u 7рМС АЭрльь ь
члй39 ьх 9Сн Эннлй Эрл4л
у ар нхЭ чхьu »нСЭ 5ььь -Гк
у 5х3 ьл»ДнлЭ3 чхьu :ььМхйй у СйДГ к
ЭнхЭ й чС9 ьл
<ь Мхй рл н ьлч шМх н х хвх Эйхй ЭрлнД
нД Длй ххй хГх ьл йлМь3 нЭхр хш н С
ахрх4нлЭ н СМ нйхььДк н»шйuМ рхГхь л рЭuьСй
хчС МрСшС1 рл н ьС?
у 1»3ч ьх Гк u <Эй 9ьлu нхв3 9 влхЭ
5ььь -Гк Эрй н йнь л лu 3 9Э
:ььМхйй хрхМСчлхЭ ЭuьСй члк С рл Эхр u
хйч
у акМхч у чль й хш 4СМь ь
ьлрлн й 3 нь » Сй х лрлййхй3ьк 1 3чк
лнхь1
«л Мйш х шМД нМл рл»чДйл »Мх 3 л слй3Э
Эххр3 М ьшлч 4рС Эхй х лчь »
рл вхй ь рГ нлйл 3 9ьлu uр - »СчрСМьлu
Эрлнл ар Гй » н 3 члйхь3 чС рС931 :ььМхййр хй ьл рЭ9 ьл9лй чДнлЭ3 йхМuьк нМк
ххй й л Эхйл шрч ч сДр ль3хч рл Сш нлu
йuшСх аМрлш нлu Э 4йМл члй39 йхМнлй
хш р чхрС IчДн 3 ь рл Эхр u нхк члк к
рл ЭuьСй u ьл Эхйч ЭрЭСлрх ьл йлМлu 3
йьх9ьДч йС9лч 3нДк МрСш хй рuМч 5ььь
й1ГДЭ Энч ьл ьхш С Элн й u 1р Д нхрЭхй 3
С члй39 л ьл u»Д х
у а9хчС ЭД р нлй ьл Эк Эхьх8 у ьх нДМхрлй
ь
у 7рМ С Эхй 3лч ьСь Гй3х »ь =й3х
йхьхк ГД н рДГД
у 5л ь р 9хч »Мх 3 Эн р Сь 8
5лй39 ьл4чСр й u 3 л к нu» ь ьх
Сйлнй нлй
JСМь рнлй Эрлн ь С  С Днлu ь9
ЭхГйu ьлМйш »лМСчлй u <ь чй9лй Эл Мйш
9Э 5ььь Э9лuй u йС9 Э3 ЭнхЭ ьл нк
нр 3л ьх рх» ЭГр н ЭхГхй3 :ььМхйй
р Элй3ь н»шйuьСй ьл рхГхь л
у аь члх3 х й u н х Мхйлй рлн й3ь
ч р Сь чшСЭ нхрьСЭ3 1Мл »ь3 ; 9хр
Эй3 ьл МьС х ЭьлМ лЭС1 нДр рхМ ГхйД4
н ЭДнлй u н 4 йл4 ьЭчС ьх чь1
р ЭСлйД рхМ н 3 9Э-Э н чьх Э 9Э МхЭ
Э 1Мл у ь й й йлМь3 ьл чСшйС1 шрСМ3 уМ л»ДнлхЭ л ьлМ ЭСлЭ3 ; 9Сн ЭнС1 9Э н х
Мхйл1 рлн й3ь
у «ьл9 Э ЭД 49х3 нхрьСЭ3 1Мл »ь3 нхр 3
9Э Эн р Сь Мхйл1Э ьЭ6 3 »л9хч х ЭД
ьлр нлй нй л8 3 Э ьх 49хЭ 9ЭГД н 7рМх
ГДй Гй3х нй н
:ььМхйй ньх»ль рл 44Элй u лйu
Гхй ьхьДх »СГД 5ььь Эх »лСйДГлй u 4Эu
р »ьлЭ3 u ьх 9хь3 ь члй 9Э Эл рл»нх хй й
хш ьнш МрСшл
у ; р нлй н хш й 3 чнйД у Э чхuн 3
u ь й 4СМь у JЭu6 пЭ »ьлхЭ u ьх н»рллй
ГД х й н 7рМх uнuЭ u нй JЭu ГД ьх й3 
5ььь -Гк рМ й u хвх М 7СчД нДр н Аль-
фрль 1 х 9Э ГДй с5 ь чь й 9хь3
йлГ 7С Эк ЭСчль » Эрш ньх»ль н»ь лй
н ч ьль u й1хнч »лк х у й1Г чк шрС х
у й члч ьД4 рС л4 хх н Эрхнхььч й х
шМл ьл чшлйл хчС МьuЭ3 u л слй3Эл
Э рлйл Эь С1 ЭрСк С рн 9 нхк u »
рл»Г Эк йхь 
> »ь3 ьл9лйл 3 Мйu ьхш Сх са йх >хьв ьл
 чхь 2 чхрлй3Мл МГрлйл хш шМл ь
Элй u нДчхр ч Сй лч Млйл р 1Э ьнх
чu у 5ььь -Гк л н х хь х ЭрС1 ьл 9л Э
ьлхнлйл2 чхрлй3Мл йл л ГСМЭ Глйль рСu ьл шрль
чхМС рхлй3ь Э31 МрСш ч р »рл9ьДч ч рч
4ьшМл ьл »лГДнлйл шМх ьл4М Э uМ шрх» йл 9Э
5ььь у ьнДк 5х u хх Дь »л9лЭДк ьхр9ь
аЭч хьв ьл р 4М йл н хГu 1 Эл х Мь ьл
рл л»Днлйл члй39 С Мйш х Эр > »ь 5
7СчД
1 МхЭ Энх 5ььь й1Г й »лГ рлЭ3 u н Г »ьх -
хьЭрД нД Эр н х u нМй3 5лр хЭ- Эр Э
плГ ьхЭД ьл хрнД4 ьЭлл4 9лвх н хш л»Днлй 3
рл»шрлГйхььДч члрМхрлч рхМ Элнйuй
х9лй3ьх »рхй вх? хрхнхрьСЭДх ЭйД рл»Г ЭДх
Эх йuььДх хрхшрМ нДЭрхььДх л 
<ь Элрлй u »ГхшлЭ3 лрЭ ь рл»шрчл лй
ьхЭрьСЭДх с Д шМх Эй ЭДх й С Эк Дй
 рДнлй чхГхй3 Эх4ь С Млх uр х шйuь хнДх
й Э3u С Энхььк »хйхь 
«Мх 3 члй39 Мйш ГрМ й Г ЭДч
МСГнДч льхйuч хрхшнрьДч нМД4лu »лл4
»лГрхьь Э »лГнхь u I9хьДк н к н
Г Гй Эх х ГС9 й хш шрлчЭх ьшМл ь 9 Элй
ГСчлш рл»Гр лььДх ьл Эйл4 3 9хш ьЭхрх ьш
н ь 4 л рлн й ьх ГДй у Гвхь u 
й uь u4 с ьль нДх Э9хЭД Сх ьх Свх ЭнС1в 4
ррл к 3 н х рлнь 5ььь -Г1 л»лй 3 9Э
с Д ьх Счхрй л шрС» й 3 н »л йМнлььДкЭД u9хйхЭь к ь АЭ Э Эй3 чС-ь ГСМ3 р кЭ 
чл4ьСЭ3 Дй3 чь Эрн рл»шьлЭ3 чДхк
шрД»Св 4 чхГхй3 рл»С ьл9ьСЭ рл»рДнлЭ3 u Э
ьхЭйьД4 »нь н ЭхйхсьД »л ЭС9лЭ йлн 
ьл йлн лЭСрл4 й1М ГСчл лч »лГхшл1Э 
р Мрлч
5Д4ль х хрх4нлЭДнлй Э рхМн Схь u Эрл4л
у л нМрСш рлнМл ьл нхрьхЭ u хк9л рйлu
 »ь38
1 нрхчu Мьк » Эл 4 ршСй ь ьлЭ ьСй u
ьл рл ьДк рД9лш у салрьлu Эрхншл 3 9хш ьх
М»рхнлu члй39 ЭuьСй рД9лш »Мль х н рСш
ьхш й ьлйь н 3 рь» Эхй3ьДч нхч
ЭрДк »лрМ й u шМх-Э н ЭМлйхь Эльн й u
лМк х СьМк н х шрч9х аМ Эй ч
рх» ч Эрх ч »лч шлй сй1рх хьЭьДх йлчД
»лй н р Мр Гй3ь 9ьДч ьхнлЭДч нхЭч
4» нхьЭ йu ььД4 Энхр Э к нлй й 4йМьДк
»лЭ4йДк лр МСнлu Эйн Дй3 нС1 u
»Мх 3 Сх Гй3х Мх uЭ л йхЭ ай М ьшлч
н Гр рнлй ьЭл Мр3 хрхМлнлйл 3 5ььь <ь
»лчхр» 9хь3 Сшлй u ь Млй ьх Мн шлu 3
чх Эл
=й3х ь 9хш ьх р »й 5лй39 Гхлй
 р Мрлч шйuМДнлu 3 ьл й1Гк р4 ГСМ3 Э
Сль х хр л хйх Э ьМ ьхрл й хйхйДьДх вхй9 ЭрДч Эрхй ьйх ЭрььД4
9л н Эчхрuй ч ьСЭД Млнь ч ьСн 4 Мьхк 3
»лМ Элнлй 3 Эй3 хш Г ЭнхььДх йхМД ьл
Дй3ьч лр хЭх
А Элu 3 »лГрхььчС »Мль 1 5ььь -Гк
МГрхй М Эк х рхЭлрu ьл Эрк Эuй
члйхь3 к л хЭьДк йххр <9 Э н нхр4ь11
льхй3 Э Дй ь ьхрх Эхй3ь ьллй ьл
сн р »нхМхь х н»3 чСЭьДк йл Э Сн Мхй
9Э йхь л ьл9лйл нрлвлЭ3 u 4» н л1в 4 
Эйл ьлСь н йДлй 3 Эьхь3 х »нС 
члй39 рГ Мьх ьлСь Гй х С4С? с6
рлГЭь н ьх 4нлЭлхЭ6 Мхс Э ьлГй1МлхЭ u н
йхМС1в 4 рхш ьл46 у »лГСГь йл ьхьuЭьлu
ЭС н ьл ь 4нл9хььДк хрнГДЭьДч Эрл4ч
Гр й u р93 Э шй л 0чС 9СМ й 3 9Э
рйх нхрьСй 3 н ьЭ »Мль х 9ЭГД ГрлЭ3
 Эхйхк 7рМл ЭлрДх Мйш 2 чхрлй3Мл 9л Э
рл л»Днлйл члй39 С й1Мu4 н Мрш 4 хрД4
 Э1чл4 ЭрДх лМх СЭр р 4М й ьл 5лр хЭ-
Эр Э 1МрСш ь хк9л р МСЭ л ь шрлхЭ 4
нхвлч 8 АЭрл4 хрхМ Гх»й ч хрДч р »рл лч
рйш шьлй рхГхь л р93 Э Г »ьх - хьЭрл
=й3х ь 1Мл ьх н»нрлвлй u
; хвх шМл 5ььь -Г1 ГДй н хч3
ш Гйл 2 чхрлй3Мл <МьлМД ь931 ьлйьхьькр»рл9ьДч йСььДч нхЭч ьл нДлйл » ьл
uЭш ьЭлл Мчл шМх ь й 0х р хчьДк Дь
ь шМл ьх С»ьлй 9хчС ьЭ р »й ь н шйСГ ьх
МС н хшМл нхр й 9Э ьл ЭuьСйл 3 »л йСьк
Эрлu н ЭС ь93 л»лйл 3 Гхьь Гй » к

ëà 3

:ГЭ хрхГйхй й1Гн31 н uЭьлМ лЭ3 йхЭ Алч
Гк ьЭ р »й М 7СчД <Эх ьл»Днлй хш
5ьлЭльч :ГЭ ГДй Снхрхь 9Э uнйuхЭ u
9хйнх ч рлнМл н хч ьх 4 ч ьл МрСш 4
1 Э нрхчu ь хвлй 9л ЭьС1 йС Мйu
МлрхььД4 ЭСМхьЭн ГДй н шйл»л4 н»р йД4
сЭрСМьДч Мр Э ч 5лй39 чш СГхМ Э3 u н
ьЭч н»йчлн й3ьС1 Гл»С МлььД4 »лГрлн 3
н ьс Мхь лй3ьДх й 9ьДх Мхйл I9 Эхйu 9 Элй
хш л лй3ьДч 4йш М Эр IлрМ
Эрш 1ьл хвлй лМС1 ьхМхй1 йь Э31
МЭнхрМлй Эл к М лшь» 5ьлЭль рuнйuй члй
ьЭхрх л »льuЭ uч ьх Гвлй u Мь йл ь лч 
ьх Снйх лй u Гвх Энхььк рлГЭк ьхьлн Мхй
рЭ »Гхшлй СГй 9ьД4 нД ЭСйхь к
3хй3»u л»лЭ3 9ЭГД хш рл Эр й Э 9Э 
ьхч лй н й 9ьч Мхйх 5ьлЭль 9 Элй н 4
 Ср ь н ЭСшйнДч Эчр» лч л »льuЭ uу Гх»Млрьк ЭрлЭк нрхчхь 1 нрхчu Ср н ь
рл»рлГлЭДнлй »врхььДх чх4ль »чД нД9хр9 нлй
лрь рД Мйu лшл1вхк чл ьД нхрйл Мйu
ГСр й3ьш ллрлЭл й йл Э Мйu йхЭлЭхй3ьш
0ш рМ Эхй »ль члй 3 ьлС9ьДч
йхМнль uч н Гйл Э рГЭ Эрхь u 5лЭ3
Гр йл Э л шМл :ГЭС ГДй х Э3 ьлнхвлйл
4 Эй3  рл»Мь лч р йхЭлu » д 
шМх ьл рлГЭлйл н шрчьк Эрль ьл ьлй3ьк
ррл 1 нрхчu ьЭ 4 ьхМйш 4 н » Эн Эх 
йД х1в к чС9 ьл Гх»нй3ьДч МГрМ ч
uр ч шйСГДч шйл»лч Мхрлй хГu
Гх»Срх9ь нхй н рл рл нлй хх  йхМь 4
рл»рлГЭ л4
5лЭ3 9Сн Эннлйл хГu ь ч ьхйн ьхС1Эь
 Элйл 3 Мйu :ГЭл р uЭь л4ьСвхк ьх»ьл ч к
р н»uвхк хчС »лнМьДх uь х шрС 
4шрС ь ЭвлЭхй3ь рл»Г рлй н нхк чл Эхр к
»С9лй 4 ЭрДк чх4ль »ч ьнл Г рлй лМДк рл»
ьхчьш С нхрхь Эннлн
1й1Г й u :ГЭ н н1 С9 Эхй3ь С Г йш 
ЭркьС1 Эхчьнй С1 хьв ьС 9хч-Э 4С1
ьл хш члЭ3 2Э ГДйл й1Гн3 хрнш н»шйuМл
пшМл н ьл9лйх С9хГьш шМл ч =рСьхр нйл н
йл СйДГьСйл 3 хчС р йл х Э3 нхрхМ
5ьлЭль ьuй 9Э ьл ьх 4Э3 М ь й3ьДкрхМчхЭ ЭльхЭ хчС ьЭхрх хь пшМл С9 Эхй3ь л
рл л»Днлйл ч Э4ьМр u4 рлu 3 ьл лрЭС
хш хрМ х Гххь Г й 3 :ГЭ -рхьхчС ьх
р ь члй С9л Э u н М С u4 Мхй Э 4ь3 
СйДГлй u хк ГДй Снхрхь 9Э ьл СйДГлхЭ u хчС н
ЭнхЭ - ГчС ьх Эл л н хч
1 ьл9лйх С9хГьш шМл 5ьлЭль р ЭС й
рлГЭх ьлМ рх Эч Мйu ьлС9ьк uрчлр 
а йх х Э чх u9ьш йхМнль u ь рх й
рхМ Элн Э3 х Э ьшС1 лшл1вС1 чл ьС ь ч
=рСьхр ньх йл СчuЭ С н хш чД й СЭлйл
йльД льл Мйш йчлй шйнС 9Э чхЭ
р »нх Э нх9лЭйхь х ьл С9 Эхй3ь С ьл ьх
 Эльн й нк нДГр ьл С Энхььк рС х 0чС
л»лй 3 рхМчхЭ хш Гль u ьхрхчхьь хь Э
Гв к ьЭхрсхк чхМС 9хйнх ч чл ьк
3х й3 чх u хн Сй ьл »С9хь х льлЭч
рЭх» рнль u <ь шйнк Схй н н хч рьС1
лСЭ ьС шМх й3»Сu 3 лрйuч Э л »С9лй
лкЭД нuвхььДх йхМь ч йхМнль uч
н»чь Эхк ьЭхшрл чх4ль 9х 4 р Грн
9хйнх9х ш Эхйл
3л9лйл 3 Срьлu рлГЭл 5йш х 9л Д 5ьлЭль
рнМ й Эххр3 н чл Эхр к Мшьuu рх9ьДх
МхЭлй <ь чш ГД й3»нлЭ3 йл Э й й ь
ь Элй u нхрхь чхЭлййС у ЭuхйДк 4йМ ГйхньСлй хчС кьС1 Снхрхьь Э3
:л»МГДЭ3 хь рД ЭрДх Сйлнй нлй ГД
чДх9ьДх чСй3 Д хрхМлнлй 4 С Энхььк
рС х хчС чшйл рхМ Эьлu лрЭ9 л Э л 3лС9ьлu
uрчлр л Сх Млнь »л ь9 йл 3 л 5ьлЭль н х
ЭрСМ й u чх9Элu н 4 вхььч н»шйuМх ч
=рСьхр шМл ьл Сн М Э йМ хш чьшчх u9ьк
рлГЭД
0ш Энрхь х н лчч Мхйх нДй ьл рхМ Э3
»uвьДч у ьхЭй 9 чДк Э р ш ьлйл » йЭ
рн рЭх» »лчД йС »МлЭхйu рх й u
рлнк рС х н ьнлй u чСй3 лч чД
Гр1ьш рх л 5ьш х чх u Д »льuЭ к кшк
ьлС9 й 5ьлЭльл ьЭрй рнлЭ3 МД4ль х Сй3 
 рлвлЭ3 рл йлГйuЭ3 чС СйД ь МГ й u
йьш ьЭрйu ьлМ ЭрхЭ3хк рС к 5йu 1ь
ьх Элнйuй ЭрСМл ш ГлЭ3 рЭх» н »лu Э3х
Мь члЭ3 ьх Эй3 ЭuхйДх рхМчхЭД ь
рх9ьДх ь ЭрСчхьЭД р чв Гй3ш
С л»лЭхй3ьш лй3 хн 5н шлu 3 С ЭлнД рС
Э 4ь3 вхй лй л »лнМьДх uь х шрС 
5ьлЭль ГДй 9л Эй н ьх чш МхрлЭ3 СйДГ 
рхМн Слu ччхьЭ шМл ч =рСьхр Сн М Э
рлГЭС
1 йхМь к Мхь3 й3ьш шМл ь ьл ьх
р ьх рС С н йС ЭвлЭхй3ь »лл нлн ххн лрЭььС1 рГ С 0чС н хч ьх СйДГлй 3
Мхчь Эр рнлЭ3 н1 шрМ Э3 р н хч йл х
ьЭчС ь шрлu Э ьхЭхрхь u Млй нх9хрл
у дД хшМьu Эл к нх хйДк у ГрлЭ йл 3
5ьлЭльС ч =рСьхр »лчхЭ н хш рлМ Эьх
нйьхь х у архМн Слх3 ль СйД8
5ьлЭль Мьuй шйнС Э лрЭД Э Эрк ь
Э рхГлй ьлйхйхььС1 нл9 С чшлu С9 Эхй3ь х
СГр к
у 3хЭ6 ; 49С нлч 9Э-Э л»лЭ3 у ГД Эр
ршнр й ь Гu 3 рл ЭхрuЭ3 рх ч Э3 у а йх
»льuЭ к чь8
<ьл ьл чшьнхь х »л йхГлйл 3 Эч лйл
йх9лч 
у Jр 9хчС ГД ьхЭ
1х 3 ЭлЭ Мьu 5ьлЭль ьх чш ьлкЭ хГх
чх Эл? хчС ьх Млнлйл u Эхь3 чьхь u ьл хх
й х <ь рл 9 ЭДнлй ьл МрСшС1 рхл 1 ь нх9хрС
СГхМ й н х-Эл лч хГu 9Э ьл ьх9ь х ГСМхЭ н
н 4 вхь Э рС <ь лхЭ хк 9Э СчххЭ лЭ3
р 9х ДнлЭ3 u МхйлЭ3 чл С йх»ьД4 нхвхк ьх
р Гхшлu чв Г ЭнхььД4 рС 0к Мйь
ьрлн Э3 uГГГ
а йх йхМьхш Ср л ь х й нхчС
uв 9 С <Мь ль Счь ГйЭлй н рСш
Г СМлu йльД ьл йхЭ арЭ н ГД ьнхь u ь Эьх Грлвлй ьл ьхш нь чль u ьх Мрл»ь й ьх
М»С нлй 1»uн рС С 1ьл х й СМлй Э3 u
Гхрхь р члu нхрЭ шрСМ M йл С Эхйл
ь Эрй н лшлй р Мрлч ь хрхМ Мнхр31
йл л Эльн й u ДЭлu 3 рлн Э3 u нйьхь хч
рхМн Слu Эр Счс 5ьлЭль Сх нхрьСй
рС9 С шМл С йДлй »л Мнхр31 шй л 5
=рСьхр Гх хМнлйл ч Эхрч а р ч С9 Эхйхч
члЭхчлЭ льл »лчхр у ь ьх 4Эхй л»ДнлЭ3
рС С ь чС рчх ьхх
у ; ГД рлМ Э31 4М йл СМл-ь ГСМ3 ь Мйхь
МкЭ 5ьр <ь 9Э-Э 4Эхй л»лЭ3 чьх йх
Ср н
5 Эхр а р 9Э-Э ьхМнй3ь рГСр9лй а йх
Эш л С9 Эхй3 члЭхчлЭ Эьuй ьх й3 
Эй 9ьД4 9хрЭххк Мйu ГСр й3ьш ллрлЭл
рл»рнлй 4 ьл чхй х й9 хрхМ н хч йл ч
5ьлЭль рь u ьхчС Эрк ьхр u»ь31 <ЭнхЭ
ч =рСьхр ьл ьхньuЭьх нр9ль х ь рл йДлй
4р
у 5л нД рлнД 9хь3 ЭрлььДк члй39 <ь н хшМл
Эл ьхьuЭь СйДГлхЭ u ьл ч 4 »льuЭ u4 7Э »
ьхш нДрл ЭхЭ8 4ьшМл лхЭ u хр кьДк СГ к л ;
чхЭ шхь к л хш Эх 
5ьлЭль 4йМхй р члu шрСМ нхрЭ л
а р ьнл 9Э-Э »лГСГь й 3л хк рл» С9 Эхй3ь лрл 44Элйл 3
у 1й1Г й u н чхьu8 3лМх1 3 9Э ьхЭ Айлнл =шС
С9хГьДк шМ »л ь9 й u л н йхМС1вхч 5ьр Сх
ьх ГСМхЭ н чхч йл хГ
а йДлй u р ЭМн шлхчД4 ЭСй3хн
 йхМьхх 9Э С йДлй 1ьл ГДй хх йнл?
у пьх9ь кМхчЭх 3х чшС х u н лчч Мхйх
Эр9лЭ3 »Мх 3 нх 3 нх9хр
5ьлЭль чДшьСй »л Сшй ММлй л ь
СкМСЭ нДГхлй » йД <Эх Млй хш н чл ьх
Iн Мхн нхрЭ ь ьЭхрх нлй u 9Э н ьхч сдл 
хрСьМл у ЭнхЭ й Дь
дхч йхЭч н 7рМ р йл 7Счл ахрнДх чЭчД
»лГйхнль u uн й 3 С Э л ьл рлГЭх ййхш
Энх»й хш н Гй3ь С :л»шнлр нлu 5ьлЭльч
 ЭхйхсьС Гх»чхрь С ЭлйДк нрл9 ДЭлй u
С  Э3 члй39 л?
у 5Д Мхйлхч н х н»чьх алйСк Эл ьх
ьлМ р х»лЭ3 1Мл 0чС ЭД ч93 н х рлнь ьх
чх3 KС9х Мхр 3 ьх М х »лрл»С а л
шй С ЭхГu »МрнДк
3л йхМС1в к Мхь3 шМл ь ДЭлй u нu»лЭ3 u
Гй3ь хк ьчхр ГДй Эuьь »льuЭ а Элн н
Эхйхсь ьл лнЭМ»нь ь йьuй u С ЭчС МчС
9хрх» лМДх uЭ3 ч ьСЭ р йС нлu 3 рЭ ч
шСМ лч а Эхйхн »рС й Эй3 ьн Э =йхМьДкррх ьМхьЭ »л9 ЭДнлй Гй3ь шМх хвх
 Элй 3 нГМьДх к K ь u ГДйл »льuЭл ьл
йхМС1в к Мхь3
3н Э нхй Сх МрСшк ррх ьМхьЭ 5ьлЭль
рГнлй М»нь Э3 u СМл-ь ГСМ3 хвх
I М Эрл IлрМл ГДй н й19хь лнЭЭнхЭ9 
у 5ГрДк Мхь3 хк9л лйхь 1 u ьх чшС нлч
ЭнхЭ Э3 < Элн3Эх нлх Гвхь х йх »нС нш
шьлйл
у «Мрлн ЭнСкЭх ьЭ 5ьлЭль 5ьр у 5лй39
»л йхГлй u ьх »ьлu л рМй Э3 у алл н
Гй3ь х л u6 ; ьх »ьл1 9Э МхйлЭ3 3х чшй ГД
нД хрх»нь Э3 чьх8
5 Эр IлрМ Эл ьх хрх»нь й
4» ьн Эхк члй39 С»ьлй 9Э рх» МхьЭ ГLuн й
9рх»нД9лкьх йхь х н нu» ь Мхч хк
1 рх йх ьЭш ь Счхр АЭрльС н»шйлн й н х-
рх» МхьЭ ь хш 7Счл Эх ьх влМ йл
сай u рхМСрхМлхЭ шрлМль у ьх МлкЭх
н 4 Мчн Гй1МлкЭх к Эн х у Гвлй
хчС ьн Э ь ьх Млй Мчл Элнлй u
 кьДч 5ьлЭль чЭрхй СЭь нДх льлйД
С»ьлнлu »лГл Эн л4 ль х н 331-Nр х
1л ьшЭьх д алр х 3л х Эк Мхь3
ьлГрлн ьчхр Гй3ь Д ь ьл ьх -Э С йДлй
МйшМлььДх Мй ььДх шСМ 3 ьл МрСшк ЭрьхрнМл ь Э Эл ьх ьuй ЭрСГ С
5х u члй39 й н С Эч Мчх Элu 3
ь хрнлч »лчрхььДч рМС Элч плрЭ ьД
Сй 9ьД4 Гхн Сн МхььДх н ьн Эu4 хй й
н ьхч Эрл4 хрхМ ньхь ч ч рч <ь Гuй u
й1Мхк ьх Мнхрuй ч 1 ьЭ Счл хМ х Мь
5ьлЭль ьлС9 й u йлшлЭ3 u Эй3 ьл чл ьД
5чль к ч31Эхр ГСМ й хш лМх СЭр
лМДк нх9хр Гвлй 9Э рл й Э3 u лЭ3
АнхЭ н ньСЭрхььхч Мнр х лч н й19лй u шМл
Эльн й 3 Эхчь чл ьД Э рлй хш нхв чДй
 СМС 5лйхь3 к рГЭ н»uЭДк Мйu ДЭль к
» йлГрлЭр н АЭььсрМх Э 4ь3 Сл
хрхчхвлй u чьлЭлч н л Днлu С ЭДх
4й3u Дй р р9 к чС р 4ьшМл
5ьлЭль шрлй ь ч л Эхь ч рл»Грл Днлu
 йС рнльДх ГСчл пч31Эхр шрлч
ГС9л1в ч ршрлччлч Элй хш лчДч нхрьДч
МрСшч
пшМл »лл Д рМнй3 Эн u u й хчС
р й 3 нДГрлЭ3 u ьлрСС нхр Э3 ьлГхш
ьл хМь к Мч льл н хч ьх СМ н й u
шМл ГьлрС й хш С ЭДч =Д Эр Грлн »лл Д
ь хрнн ьл С4ьх ь нхрьСй u н нх СГх вх
А нрхчхьхч 5ьлЭль Гхй н х хМ х
Мчл 1хрнДх ьлЭ ьСн 3 ьл рл»йлшл1в к u ЭрСь ьх чш МхрлЭ3 рнЭД ь н рх МГьлu
ЭьЭнрьлu лрЭ ьл Элйл ГДМхььк ь
ьлС9 й u Мхр нлЭ3 Энрлвхь х
7ь 1в х Эхйл чшй 5ьлЭльС »ьлЭ3 рлнМС
а9хчС хш Эхй »Мрнх рх х л н х »ьл чДх
ьхьлн ЭьДх Мь йл ь С9 Эхйu чхрЭнД8 1 х
й1М Счхрй рл»й й 3 нСЭ й 3 чл ьД
«ьл9 Э ь ьх 9хйнх 
арл»чД й н 5ьлЭль р хй нДнМС 9Э
рМ Эхй рл»рлГЭлй ьл9хрЭ й Грлй хш 1 х
н Элй ьл н чх Эл ьлй 3 ЭнхЭД ьл рхМх
ьхрл»рх чДх нр Д а9хчС хчС Эл ЭрСМь
ьлкЭ Гв к u»Д рнх ь лч 8 <ь нхМ3 чл ьл
ь н хч МрСшк а9хчС члЭ3 ьх й1Г Э »ГхшлхЭ
хш8 Kш 9ь рхМй Э3 9Э хш 4лрл Эхр Э
ьх ЭнхЭ ЭнС1Э хх нД ч ЭрхГнль uч у ьл
ьлМхuйл 3 ьл Гй3хх
льл рх й 9Э ьх9х Эь Гх чД йхьь
рМйлЭ3 ьл»ДнлЭ3 хГu 5ьлЭльч 5ьр
Млй хГх ьнх чu у :ГЭ дххр3 ь »ьлй нх
рхМьл»ьл9хь х у »МлнлЭ3 ьнДх чл ьД у
СМ нйuй u 9хчС Эл Мйш ьх чш ьЭш ьuЭ3
> »ь3 Грхйл чД й
ëà 4

пшМл М9хр 5ьр Kрхь ь ГДй х ЭьлМ лЭ3
хх »ь3 рх» »чхь йл 3 0к л»лй 3 9Э н х
ьл9лй 3 х»М н 1СМйььМ ьл рДь 
1 Э СЭр ь члЭхр31 н Элй »лЭхчь шМл
й 3 йлГлu нхЭйлu й ь u ьл шр »ьЭх рхМнхвлйл
рМхь х ьнш Мьu 5ьр Грлйл н хМхй3ьДх
чх ЭнлрД р шЭнйхььДх ьл рМлС? ч ьМлй3
» лМл »лu93 Ср Мчльхх лГр нх
ГрхьМ 5хнС л Эх р шЭн йл рн вл
ьлкМхььДх н нрхчu нДйл» н хМь х Мчл? Мнл
хр9 ььД4 ь л ЭрДк 4Эь 9 к ь нu» С
й19хк лрчлььДх 9л Д н х хвх л»Днл1в х
Э9ьх нрхчu чС»Д лй3ьС1 лЭСй С шрл1вС1
с5 ьшй =хйй» С9С н u 4 Грu Сх 
0к ьрлн й 3 С рлхь u ьл лчл ь йл Эь х
»йЭДх хрхГрuьДх Грл йхЭД ьл »лu Э3u4
Мххнхь3 х йх9 рнлнДч шрльлЭч ьл
Мьк рС х ГрС9лй3ьх й3 рuв ч u
Гр йй льЭч у ьл МрСшк 1 хрч нхЭх СЭрл
ь Мн ьСй 3 н СЭ3 у нхрхМ члЭ3 ьл нхк
ьлн319хььк ГДйх »л ьхк М93 Гх» хМйл ьл
чйМхь3 к йлМ х ЭрС1 »нлй 5лйД л 5рСш
4 »йЭк рхЭр нхр Элй u 4рльuЭ3 Мч5ршл н 1СМйььМ »ль члйл ьх чхь3х МнС4
9л н н йл 3 9хрх» йСшл ЭрДх ньн3 йх
Эй3 4 йхЭ ьл9 ьлй н»МхйДнлЭ3 «лГрД »
й19хк рнй 4рльuн х шМл-Э шрль Д
ьхр ьнхььк 9л Эьк Г Энхьь Э Млнь
ррлнхй А4рль й 3 й 3 ьх шМл шр»ьДх
рхМСрхМ Эхй3ьДх »ьл Эр9лв х шь йДч
хь3 лч » нД к 9ьк ЭрлнД <М 9лн х
рнД л х u н йСшл4 Мь члй шйнД
рнлй ьлх»Мь Мйш ч н»шйuМлч х9лй3ьД4
шйл»
3л йСЭ рДь С члЭ3 М93 ьлЭ ьСй 3 ьл
Гй3к Эрх4 йх ьДк нхй хМ р йьхььДк
рл»нх ЭчС рх4нчС МхрхнС 5хМС »лМь ч
йх лч чхвлйл 3 Гй3лu чхЭлйй 9х лu
р» ьл »лГ Элu л ч -Э нхрЭ лч <Г 4
Мхр чч Гвлйл ЭлГй 9 л ьл р» ьх? сп3474
3; а:<5;>I
5йМк 9хйнх ЭМД4л1в к н Эхь Мхрхнл
 й ьСй хьв ь?
у ар нхЭГ 3х лхЭх Млйх хвх М 1СМйььМ ш
рДь л8
5ьр ьлЭuьСйл нМ3u Мхр нлu ГДйС
у 3х 9хь3 й 9л л нхр4ч
у 1хрхМ хвх ГСМСЭ 4йчД8
у 3х р чь1 нрМх ьхЭ5йМк 9хйнх 4СМвлнДк й3ь »лшрхйДк
СйДГьСй u ч ЭuьСй u »лй н рС »л шйнС
3 хьв ьл ьх ЭнхЭ йл ьл СйДГ С ьл нДшйuМхйл
»лМСч9 нк
у пл х ь ш нД нх»хЭх8 у ьл ьх р йл ьл
у < чьш рл»ьД4 у шЭнь Э31 Э»нлй u
Эршнх у 4 Эр u й Э л рхй ш u с й с u
3х й3 йхш 4 рчльн 9ЭГД ьх нл Э3 н
чхйль4й 1 4 ьх9ь ь ш МчльхчС
4»uк ЭнС у л Эр Э3 М Э ййuЭр й нхЭрuьС1
чхй3ь С Сй ьлрьДх рх хЭД чхМ ьл А ч рС 
ь Э х л шнр Э u
5хнС л ьлГй1Млйл »л 4чСрДч й ч члЭхр 
3х й3 ч ьСЭ Э ьС ьлрСлй й 3 хь х Э
ьл Мхрхн3u4 шСМхь х 9хй
у 1Д »Мх 3 нхрнДх у рчйн йл хьв ьл
у д9ь u р х4лй 1шл » А ьЭйл а Мршх
»лх4лй Сх н ьх й3  хйхь к х-9Э рМлй
у 1л й Э 9х х ь ш 6
у дл нД ьЭхрх СхЭх 3 й Э к8 у н й u
1ьл у I чхьu Мнй3ь ГшлЭДк нДГр Э 5лр л
М6
у 3хЭ у рх» рхрнлйл хш 5ьр у ; й 3 49С
рхМСрхМ Э3 нл у й1М шхьхрлйл 5лкй»л ьлнхрьu л
9ЭСЭ ьх ЭрДх » нл 4 ь ш чь Эхй3ьДч
нрхМьДч 1 ьл 4 рлu4 ьх Э Э й чСнйх лЭ3 u й Э к
у 7хьхрлй 5лкй»8 7хЭДрх4»нх»МьДк шхьхрлй8 дЭ
лчДк лрхь3 Эрш С ьл »нСЭ «нх»МСьч8
5лЭ3 х9лй3ь л9лйл шйнк
у а йСлкЭх чхш нхЭл »Мх 3 ьл»ДнлкЭх хш
шхьхрлйч 5лкй»ч хчС ьх 9хь3-Э ьрлн Э u ьЭ
р»н вх ай Э 9х лu ЭСл u С ьл Эл нл6 у
<ьл »лчuйл 3 у 1 Гвхч н х 9хь3 ь хрнлЭ нь
аьЭчС йС9х рu93Эх Млй3х й Гхрлй3ьДх
ь ш 
у 3 С чхьu ьхЭ ь 9хш чь Эхй3ьш
1х»Мх шМх u М 4 р ГДй й1М р ь члй
чхьu рл р ЭхрЭДч ГLuЭ uч у рл Эхрuьь
рГрчЭлй Эршнх 
у < нД р Э ьх рхМ ЭлнйuхЭх л х ь ш
нхььДх чшСЭ 9х Э3 нрхМьДч 
5йМк 9хйнх Гх»»лГЭь С4чДй3ьСй u
ршьuu ЭрхншС
у 4 н х х u рГС1Г
5ьр Э рДйл ГДй рЭ 9ЭГД л»лЭ3 9Э-Э хвх
ь н Мь хрхМСчлйл алн йх9лч ьл й 3
хйлйл ьх»ьл ч С СМл9 р р йл йлМ3
5хнС л х чл4лйл члЭ 9ьчС Эршн С ьл
рвль х
у 3лМх1 3 н ЭрхЭ ч u н 1СМйььМхГ
3л нLх»Мх н шрМ хьв ь й ьСй 9хйнх ннхььк срчх нхЭл 4л р л»Днлu Эльн Э3 u
п ь ч Мй Мнл нрСхььД4 йМлЭл ЭрхЭ к
Мхрлй н рС х й Э ГСчлш 
у 0МхЭх ьл рДь 8 у ЭрДн Э Гр й с хр
р ь ч члЭ3 рЭ ньСйл у 1лч р МхЭ u
х Э3 u чьч 9ЭГД ЭнхЭ Э3 ьл ьл нр Д
2Э рл рuхь х шхьхрлйл 5лкй»л 5Д ДЭлхч u
Э йхМ Э3 ЭнлрЭ нДuн Э3 р 9 ьС Мхс Эл
у ; ь
3л »л ЭДнхч й х 5ьр МхнС л ьх чшйл
р9 ЭлЭ3 ь л 4 ьч к >хьв ьл 9 йл
йлМ М93 ьх4Эu йхМнлйл хх р чхрС
<ьл ьхьлн Мхйл рС ьк Сь Э хк9л Эuйл
р лн 3 ЭхйчС Г С 5лйД ьл Эрхьь
шйuМu ьл нхььД4
пл шрлМ рДх »лГлрлГль й ЭрДн ЭДх
нр Д?
у 4чu8 ;Мрх Эuььш чх Э Эхй3 Энл8
пл х ЭнлрД нх»хЭх ьл рМлС8 пй 9х Эн лМш
Энлрл8 А й3 9хйнх н нлхк хч3х8
у ; л ЭхГu »нСЭ8 у р й хЭч С МхнС
М ь » йМлЭ рДвлнДк Эр хььДк Эл рЭ 
9Э 9хрх» нй Д р нх9 нлйл р»нлu л
<ь Мхрлй 5лйД С М С»М Д шйл нлй 
ь С 5хнС л рчй9лйл 0х ьл Эрл нлй ьЭ
й1М 4 срчл рС х 3 чйМх ьх Э Элнлй?у дД Эльх3 u н 1СМйььМх8 АхшМьu нх9хрч
ГСМСЭ Эль Д 49х3 кЭ чьк8
<ьл л9лйл шйнк » н х4 й Элрлu 3
нДшйuМхЭ3 Эл к х Э9СМхььк 4йМь-
 кьк л хх члЭ3
у дД й1Г 3 Эль хнлЭ38 у 1 Мь йМлЭл
Гх Срл й хх чй9ль х у 7Э-Э ЭД ьх 9хь3
МрСхй1Гьл
5хнС л рл члЭр нлйл шр »ьЭ нМлй ьх
Грлвлu нь чль u ьл хш й к н»шйuМ
у <рС х8 у Длй 3 чьЭььДх нр Д
5хнС л л»лйл нк лрГлйхЭ члЭ3 у Элрх рС3х
1хььДк 9Э-Э чхЭ й н р ь х
у Ахк9л чД ГД Эр чЭр ч Мхр чх нл 4
чх н чхЭх ГДЭ3 нГМьД
<с хр ьл9лй ГД Эр рДЭ3 u н ч ьМлйх Гь14лй
ГрхьМ ьл ьх МГрлй u М ьл 1ДЭлв н хш »
льД4 ьхь й1Гнлй u Гйх Эuв ч йх»н хч
у <Эй 9ьлu нхв л у рГрчЭлй ь
рДвлнДк йМлЭ н х хвх Эuв к рuМч
5лйД к Э»нлй u?
у ;рч ьх 4нлЭлхЭ ЭрД4 ьхк ьх Эл й 
хрльЭ8
у 4чхьь Эл рuМнк JйМьх рС х Мйu
ьл ьл нх »йЭл ь u Снхрхь ч йДх МлчД у
ьл Эuв х лЭр Э 6 у ь Мьuй шйнС Эйх»н u у ьлнхрьu л ьх Э лСЭ u хрЭннлЭ3 нх
 рн вх Мйu рлнш Мхйл
5хнС л С Элн йл 3 ьл с хрл ГххьДч
шйл»лч ь члЭ3 ьх нДлu шй л ЭнхЭ йл?
у =х»С йнь хрльЭ С9 ЭДнлu й н х u
Г ЭuЭхй3 Энл чД ГСМхч рлМД ньх Э нк
 й3ьДк н йлМ н Гвхх Мхй
1хььДк СМнйхЭнрхьь ньСй »л СьСй й ь н
ььД рЭuьСй хьв ьх 3
у :л  Эх 3 рх»лкЭх
5лЭ3 рл лйл 3 н 9 йл н хМй 5хнС л
нДрнлйл нМ3u С С4чДйu1вхш u йМлЭл
 йхМнлйл »л ьхк
у ар Э М9хь3 л у р »ьх йл 5ьр шМл ь
ЭLх4лй ьл р й 9ьх рл Эuь х Э Эл
у 1 х н рuМ х у »й рГСр9лйл М93
:Дь рл ьСй u ьл лр н х Мьш »
Схрчлр хЭн 7ЭГД рuЭлЭ3 u Э лйuв 4 йС9хк
йь л лМДк Эршнх ьлЭuш нлй ьлМ н ч
р йлн ч ЭхьЭ ьл нД 4 Мр л4 ьЭчС
н u шрчьлu йвлМ3 ГДйл ьл рДЭл рл»ь нхЭьДч
йЭьч ьлЭuш нлн ч u Э нхЭрл
5лЭ3 М93 р нu»лй йлМхк рл1
»лй ьл рДь 5ьр рл»С х Эльн йл 3
н»йх Эршн л хр ьч л МхнС л р й3»ьСйл
нхрхМ <ьл 4М йл чхМС р йлн лч рл»шйuМДнлuй1Мхк ЭнлрД р йС нлu 3 рл»шнрлч
Айь х р л9 нлu 3 9хрх» ьлЭuьСЭДх йЭьл
рл»С рл нлй ЭршнДх рuМД нхЭьДч нлМрлЭлч 
=Дй лр ьлМ рДь ч н Элй »лл4 у чх 3
шь йД4 нвхк лрuвхш u чu л йлМ ьш
й1М ш Эл
I »л йлМДнлй Э рл»ьшй ш шчьл н
Эрч хрхйхЭлй 3 Гйхuь х »йн СМл4Эль3х
Ср р рМлн н? сАй3 л9х Энхььлu
ьхМршлu чр лu й3Г с5Дь 9ьДх МДь Г
чьЭььДк рх9 ЭлЭ н рнхМь л 9 Эл1вхш
= Гй 1 3лМ н хч ьЭ ч йД4лй 3 нхЭьх
й СЭьх йЭь йнь шрчлМьДк н»МСьДк
»чхк рнСв к u » рС н ьхГ 1йьС1влu лЭч схрл
лрьлнлйл н»ГСМхь х рлМ Э3 ьлйь й
МхнС С хк »л4Эхй 3 Эх н»чДЭ3 н н»МС4
лрu ьлМ Мй ьк JЭu ьл »хчйх ГДй ьх чхьхх
ьЭхрх ь Эл чьш ьнД4 й1Мхк рл»ьД4 нхвхк
<ьл »лшйuМхйл 3 ьл 9хрь С1 хьв ьС
рхГхь ч у ь шМл хвх МхнС л ьх н Мхйл Эл к
й ьuвхк u Эхчьк  «лЭхч хх нь чль х
р нйх рнхМь у хш ГрМл Эл »лГлнь
Мхршлйл 3 л ь чрл9ь ГСГь й 9Э-Э хГх М
ь 1 йхМС1вхч рuМС шрСл й1Мхк н ЭхчьД4
МхМл4 хйл х ь =шх М л чльхчхьЭ
ш ЭлрД <ьл 4Эхйл йСлЭ3 ь М ь » ь 4 й ьСй хх Сшлььлu МхнС л х йл
чхлЭ3 u Эйк
ар йлн йч й 3 Э рн в «Мх 3 ГДй
Гйх Эuв х лй1ч ь хнДх нхМрл л Эр1й
нрМ  Эрхк х ь нхр л1в х й3 л
й3х Грл йхЭД 3лрМ Эх лй u н хк рСш 
Млх » фрх ь 5Мх Э 9ЭГД нДчхьuЭ3 й
С Э3 ьхГ4М чДх ЭнлрД
«лл4 чu л р нхй хх лйлЭ х шМх 9Счл»Дк
члйД ЭлрлЭхй3ь Млр нлй ьл нхрЭхйх ЭС С
р хь л пйх9 шрльлЭч МхнС л ЭМлйл хш
члЭхр 9хрьшйл»к ль х н Гчхь ьл 9ьДк
ГСрр Э
4» Млй3ьхш Сшйл рДь л йДлй 3 р С9 х
»нС нхььш члрл шр49Свхш » Элрхь3 ш
рхрМС Эрл МхнС л ьлрлн йл 3 н ЭС ЭрьС
ар4Мu ч ч р йлн л н рх ч Мрч
ьл С йДлйл л 3uьДк 9хйнх рл»шйлшй3 ЭнСхЭ
хрхМ ьхГй3к Эйк?
у 7хрЭнД рхМлЭхй нЭ Э ь Г 5Д чххч
йьх рлн р кЭ н Аль-фрль н»uЭ3 Э 9Э
ьлч ьлМГ айьх рлнГ
5кМu М рлu р йлн л МхнС л Сн Мхйл
н»нхМхььС1 » М Эр ГСьС А лМш хх рлu
Эuй ьлнДЭu С чйМк йМлЭ 3лрМ Эй й u
н рСш МхнС л рГрлн 3 Гй х р йл СчС9 ьД рМл1вхш ЭрлнД лчСйхЭД н Элч ьД
йх лр Энл?
у 7Э »Мх 3 р 4М Э8 дл чьш ьлрМС ьх
чхь3х Эь 9хйнх Г
у 7хьхрлй 5лкй» ГСМхЭ нД ЭСлЭ3
1ьх»ль чС»Д л чй йл 3л Эр ГСьС Мьuй u
нД к 9хйнх ьх»МрнДч МСЭйнлЭДч й ч
аМкМu ч рсьС ь »лшнр й ь Эрх
чх4 ллй хш шй чхлu йСлЭ3 5хнС л
рл»й 9лйл ГрДн срл»? с; чх1 9х Э3 рхМ Элн Э3
нлч у 4й л рСхкьДх »лйД у сГLхМ ь Э3
ьх шМл нхй С1 ьл 1 4рль Э3 ьл Грл» »ь 
»лв Э Э3 ьл6 у рь» Эхй3ьДк »нС 4 к ьл
р u9 к н »ш у с Эл шхьхрлй ;йх льМр 5лкй»
9хйнх ЭрДк6 < ЭлЭ рх9 ЭьСй н нл u4
р нхЭ ЭнхььД4 нД р л4
5хнС л нДЭuьСйл х1 9ЭГД Сн МхЭ3 ш
Эл шрu9 р нхЭ ЭнСхЭ Эйл 3л н»нДхь
Эuй 9хйнх йЭьш Эхй йхь u нлМрлЭьДч
й ч хМДч нй лч  Эр хььДч сх ч
3х чЭрu ьл лрС ь ГДй МхЭ н срчС нхЭл 4л 
3л рС лнл4 ЭС й Гйх нлй »йЭДх »нх»МДМ ьл
й х нхр лй 9хь3 uр х шйСГДх шйл»л
7хьхрлй 5лкй» х Эч Э л»лй u Э
рхМйхььш ч рсьл 3лМ Эйк »л»нС9лй хш
9 ЭДк »нС9ьДк шй »л Элнйuu н х4 Счй ьСЭ3нь члЭхй3ь н йС нлЭ3 u
у 5рС»3uГ ; рлМ р нхЭ ЭннлЭ3 нл »Мх 3 рлМ
9Э н х чД Грлй 3 9ЭГД С Эр Э3 рл»Мь 5йu
чхьu 9х Э3 9Э u чшС р хМ ь Э3 u нлч н Эл к
9СМх ьДк Мхь3
1хЭхр рнльСй ЭхьЭ ь ь Э Млх ьх хнхй й u
н йС нлu 3 н йнл шхьхрлйл
у K1М МйьД чхЭ3 н»чь Э3 ГрлЭ3 u
нчх Эх 1 Мь М ь9х Энл Э9лuь u »ьл9хь х Эл 4
Грль к йь хрх хь Э3 ьЭ лчх хььх 9Э
ьлч Элй 3 у 0ш шй »л»нхьхй у аМ ь9 х
чД йлГД нчх Эх у чД йл лМДк » ьл ГхМхь
ь нчх Эх чД ГшлЭД аМ ь9 х чД Гх»»лв ЭьД
Сu»н чД нчх Эх чД ;чхр ль ДГ ; чх9Эл1 Эч
Мьх шМл ьл u н хМ ь Э u М Э шьхЭ ГДйш
нхй 9 u ; нхр1 н хМ ьДк ьлрМ 4рль чДк =шч
7рМДк ьлрМ чьх Энч шй н ч йй ьч
рС ь Эхч ьх чхьхх хМ ьДк ; чх9Эл1 Эрльх шМх
ГСМСЭ рл Э ьл МхЭ н ч рх ГйлшйС9 
5хнС л Эхрйл Э йГл 3л»нль х с;чхр л
ьл йДлйл Э члЭхр ь ь л ьх чшйл
н»uЭ3 н Эй 9хчС шй н»р йш чС9 ьД
ьл9 ьлхЭ МрлЭ3 р хш Сч ьль 0ш нхМхь х
ьлчь й хк рнхМь л ьл рДь х 7хьхрлй
шнр й Г ьЭк ьх »нх Эьк ;чхр х Эл ч х
Гйлшшнхь хч нuвхььДч ЭрххЭч л нuвхььу Г 4 С х 0ш шйл»л лр й Эйх л
ГСМЭ ДЭлu 3 »лшйuьСЭ3 н МСС лМш йСлЭхйu
ахрх4нлЭ н ьЭЭ й 4рлМ9ьДк н»шйuМ МхнС л
н»МршьСйл
у 3хй3»u »лГДнлЭ3 9Э чД лчхр ль Д плМДк
» ьл у й 3 9л Э л шрчьк йД 7рuМхЭ
нхй х ГLхМ ьхь х ьлч Сх р ч ьСй фрх ь
5Мх Э АЭ Эь 1 х хйхь u М 7 лш Сх
ьлч у 7хьхрлй нД й шй хш рС л МьuЭлu н
н»МС4 лйл 3 н Сйл у 3 х Э3 Эх Э »лГДй 
ьлхч ьл йхМ ЭГр й ЭрлМ л ьхьСьДк
4йлч ; шнр1 С9 х »чхьь н хн 4 н
Аль-фрль <ь МрДнл1Э ьлх хМ ь Эн
х1Э рл»Мр ьхьлн Э3 рхьхГрхшл1Э ьл ч
р »Днлч ГLхМ ьхь 1 у дххр3 ь шнр й
л рл»шьхнлььДк Эх н»чСвхььДк нхМхь хч
рМьш 9лМл хрхйь н ч 9лС Эхрхь u у 1
ьх шМл нхй ч шрМх лр Э льлр4 u члрМхрД
рл 4 вл1Э рн вл ьл 4 рхМ н 44 Мхк Эн u
ьх чх1Э рлнМль u хрхМ й1М3ч =шч
5лкй» рМйлй хрх9 йuЭ3 Гх 9 ь Энл
Г ЭлЭхйхк Аль-фрль Гн ь н 4 н Мхс Эх
хр ьл ь ЭрСчхьЭн ьлчх ьСн ьл Э 9Э чхьь
4 Гх»ЭнхЭ Энхььх нхМхь х р нхй ь Мхч
7СчД рхМ Эхрхшлu 9Э ь 9Э ьх Эльн Э 4 х й
ь рхлЭ ьлл Э3 ьл Мй ьСу 5Д МйьД Мхк ЭннлЭ3 х й 4Э ч »лв Э Э3
хГu н1 »хчй1 ГСМСвхх ьл 4 МхЭхк 5Д
ьх 4Э ч нкьД ь х й ьл ьл ЭС Э чД ГСМхч
рллЭ3 u йх9ч йх9С
I йМлЭ нДЭuьСн 4 u ьл лрлСйх н»ГСМхьь
шрхй шйл»л Эйл й нлйл
3 МхнС л Сх ьх йСлйл <ьл ххьхйл
рхМ Элн н хГх 5лкй»л хш йМлЭ члр рС1в 4
шрСГДч ГЭ ь лч Сй лч шрМл Эш ЭрДч
ьл лМДк нх9хр й1Гнлйл 3 н Эх йuььч лрх
5лЭ3 ьлйл хх ГйхМьС1 чй9лй нС1 рСхььС1
СчьДч нМСхнйхььДч й1М3ч 
<ь Млй шрМ 9хрх» ЭЭ х рС ьк
Сь Э АйМлЭД ГДй н х хвх Элч рл» шлu
члйхь3 к Эхр А члЭ 9ьДк нхй хМ Э »
А ьЭйл й ч »чл»лььДч н шрu» с йхЭнДч
рнМЭх ч М шйл»ч Эuй Элч х Эхрuьь
шйuМu СМл-Э нМлй3 <ь Гй3х ьх СйДГлй u
арх»лu хьв ьД Сн Мхй л рДвлнДк йМлЭ
МлхЭ н шь3 9хрхМьС1 ь шС

ëà 5

Ан ч рх Элч 5ььь -Гк Эшьuй рйх Э
Эхь Аль-фрль <ь чх9Элй »чхь Э3 7рМ Эл 
9ЭГД хрДх р »рл ьх С»ьлй хш Млх х й ГДрх й нхрьСЭ3 u 3л9лй ь члйш
аМ йх Эь хк нхМСвхк Г Гй Эх х н
Элкьч Сшй х 5ььь Эр й члйхь3 С1
МхрхнС С » МхрхнuььД4 Мвх9х 5ч ГДй
Гх» ь рДЭДх йчк у 1ьл н Мхй
Эл х ьл сЭшрлс лср ль ш хйхь u н
с3л ьлй3ьч шхшрлс 9х ч Срьлйх п лМк
ч ь лЭ1рьк Мнхр нхй л СрлЭьДх Эр ь 
нДйхььДх рл С лч Эй рнлььДч
лчх лч 2Эл Мхрхньu ГДйл ьх хМ ь Энхььлu у
ьх й3 МрСш 4 ЭрхььД4 ГД9лuч рл»ьД4
ьлрМн ь рuЭлй н »лГрхььД4 Сшйл4 7рМл
<ь Грлй С ЭДх лрЭ ььДх рлч рл»нх й
4 Элч шМх ь Грлчйuй »ьл9 Эхй3ьДх 
хш чьхь 1 льрлчД 3л ЭрЭСлрх М Эхч
чх Эч шМх н хйл рлч л 5ььь р нлй
йхМД ьш у ь С л»Днлй л Мйхь н ЭлЭ3
»р Эхй3 9ЭГД Сн МхЭ3 »лчД хй 4СМь л :х»ьлu
МСГнлu рлчл р Г Элu МрьчС »ьл С
са;:п<1п; «;а:0O03; ьл Сй х 5 н лМхр
с С рнлйл нь чль х ьл «йЭД4 1рЭл4
5лйхь3 к Элй3ьк рuчСшй3ь чхвхььДк
чхМС рххЭ лч »шрМ н с ьль нч хьЭрх
йС й х Эх ЭнхььДч Грлчйхь хч Мйu 9СМьш н Мл
ьл рлч МС сдрль лчхр ;й3 лЭрл 5ььь -Гк
й1Г й ьлГй1МлЭ3 » рСшл 5лр ь 9хрх» р ЭС19хрьС1 МхрхнuььС1 рлч С
А шМлч р й ь чль х? ь ьх хМ ь ЭнхььДк
49хЭ »чхь Э3 7рМ д Элч Э »Мх 3 ь ьл4М й
С рлхь u »МлььДх МрСш ч Г ЭлЭхйuч 5ььь
ьл9лй чшлЭ3 й1Мuч
А Мu ьл ьлшрхЭД4 йь хч ЭСхьu4 Грл нuЭк
5ь ь СйДГ к йСлй рл»чДйхь u :С»
5лйь ?
у ; н х-Эл МСчл1 Мйu хнхрьк ЭрьД
МкМхЭ й1в 0чС ьх ьлМ чьш йь л йхЭ ьЭл
9хрх» Мх uЭ3 ь рхЭ н 1 ЭхьС
:С» ьлчхрхнлйл 3 »л лМ Э3 7рМ »хйхь31
нхЭлч 
А Мu С Эрл 7лчГ Э рл л»Днлй 1ьх 
чС»Д х Эрлu йДьл ьл Сй л4?
у дД »ьлх3 л ЭхйхшрлсьДх рнМл 1Э ьл
нхЭрС8 ; 49С Эр Э3 нхЭрuьС1 лрсС 9ЭГД н х
йДлй х ь 7рМл 0 й ьлЭuьСЭ3 ЭрСьД 9хрх»
А н АхьЭхр айл»л6
АГ ЭнхььДх рх ЭД 5ььь -Гu Эльн й 3
н х Гйхх лчГ »ьДч :л лн ч й Эх 3чД
рСхн н шлйльЭхрхкьч ЭМхйх Сь нхрчлшл
с5ьк ь С рл й С» х Сй9 н ь ьхк 9л Э
7рМл хрхйхЭхь uч ч Э рС1в ч ГСкьДк р Э
н ьшрлМьк й»Д й1вл 1 йМхь3 шМл йь х
Эuй н »хь Эх Эхь Э ь ЭрС рл»р нДнлйл слй3Э »лчД йнлЭДч С»рлч 
3л йх Эь х нхМСвхк Э дькйр- Эр Э =рМнх1
ь рл Элн й Эр Эь лр хь к ГСн пл»лй 3
ьхн М чДх хьв ьД ГСЭДх н ЭСсй ьл лГйС л4
р н йМ9 р хй ЭМ4ьСЭ3 Мршх
ьлнхр4
3 Мхu лчш шрльМ »ьш рх Эл хЭ йл
5ььь -Гu н нрхчu рл»шнрл 5лссч 1 7рМх
ьл хйхььч 4СМь лч 5лсс СчСМр й u ЭлЭ3 u
Г »ьх чхьч 2ЭЭ ЭрСМй1Г нДк uк хшйнДк
9хйнх чС Эрх4 хьв ь Эх Гх 9хЭьД4
МхЭхк Эр й н1 чхр 1 ьл ГхрхшС 5лСьЭ ь-
йхк у рСьхкхш нМхчл Аль-фрль 1ДГр
чх Эл ьх »лчхМй й рлнМлЭ3 хГu Мхйл й
н шрС «л ьх й3 йхЭ 5лсс »Млй хГх
Эй 9ьС1 МхйнС1 рхСЭл 1 1 7рМх шнр й ?
с3х чх3 ьлкЭ 9хш-Э С 5лссл у ьх ьлкМх3
ь шМх С ГСМ3 СнхрхьГ пС СрС»ьДк лчшь н 
 Элнхх u ЭлрД4 МГрД4 нрхчхь чй 
uк л Др » 5лр ьл uГй » Ахнл Эйu
рл » члшл» ьн Мхй лЭх н нuйхьлu рДГл
ь хрнД Мрлш хььДх лчь нлр9ьДх Эль 
чхЭль Э рлй3ьДх р ьлшрхнлЭхй нМД у
нЭ Млйх ьх йьДк хрх9хь3 Энлрн ЭрДх
рМлнлй й Гчхь нлй ьЭЭ рхМр ч9 нДк
9хйнх <МьлМД ЭхйДч нх хьь ч нх9хрч ьш лч
р нхй 5ььь ЭршнчС хьЭрС =Дй Счхр 
ьхМн ьлu шйлМ3 »хрл Эрллйл ьхГ ьх-
р»нх ьл »л лЭх 1хЭ ьн лй Эн ш Глй 3
лчк нМх М Г Энхььк Эuх Э31 а к
»хрл ьлрСлй u й 3 рДГлч нД л нл1в ч
ьл нхр4ь Э3 »л ч лрк Мл »нь ч шй лч
9хЭДрх4 ЭрД н 5лссл СМuв 4 йМ 3лМ
шйнк рлньчхрь Слй шхьхрлЭр ьлГл1в к
 й вх ьйх Эр 9х Энч
J»u ь Мuв к ьл чрлчрьк лч3х й ьСй
1ьС р шйл й »лкЭ ГйЭлЭ3 нД Ср Э3
 u9 
у 3С л Эн Мхйл8 у р й ь рС9 нлu
МкьЭ »лГ нлu хш члр 4Сльк Эрлu ГСкь
р »рл Элйл С ьхш ьл »лМьхч Мнрх у 7Э-Э
Млньхь3 ЭД ь 9хш ьх р ь й ьл рМлС
5ььь ньСй
у 5л »льuЭ ГДй чшлй :С» хрх л нлЭ3
ьх ЭрДх хх рл Эхь u I ьхх х Э3 лС9С нх Мхрхн
нД Эк й uЭьлМ лЭ сСЭн 5Д хрх лМ й хш
н Гр нuЭк 5ь Эххр3 ь Э Э рuМч
Схй31
у «л9хч ЭД »ль члх3 u н хк ьЭк хрСьМк8
5лсс »лЭuьСй u хрхМлй u 5ььь 
у 3х »ьл16 :С» ьрлн Э u нДрлв нлЭ3 нхЭДМхрхн3u
у 2Э ь СМл ЭхГu ьх р нхМхЭ
у ; СМл чьх ьлМ МЭ 8
5ььь нДС Э й Гйл9 МДчл р йхМ й л
ь ЭлхЭ н Эхчьч ьхГх Айь х »лй 3л йuх
нх хй шрхй uр к Эхр н рСш Эрш Грлй 3
4СМь ГрМuш <ь шрч ГйЭлй й
н 
у а чЭр ьл ь 4Г у чл4ьСй рС к н ьлрлнйхь
йuл 5лсс у 7нрuЭ шнрuЭ л Эй С ь л ш
5ььь рл» йл шрх93 р»нС9лнлu н хш шй х
ь ь н»рл» й?
у «л9хч ЭД Эл 8 <ь Мхйл1Э чьш йх»ьш
у 7хш ьлр чхр8 =р 3 нД нхЭх »л 9хЭ Эш
9Э Элй 3 Э рл»рСхььш ч рлГ пЭ-ь ГСМ3 »
нл »Млй 4Э3 9Э-ь ГСМ3 йх»ьх8 пл х Элч
»ль члхЭх 3 н u к хрСьМкГ
5йМк 9хйнх чй9лй С лu й3 л МДчл
у дД Эй3 ьх Г лк u u ьх Эй3  ЭхГх u
Г н х4 Эх4 Э нхЭ »Мх 3 р 9 йuхЭ хГu
лрЭ Элч 0 й ГД нД ГLхМ ь й 3 Э чшй ГД
9хш-Э МГ Э3 u 9Э-Э »МлЭ3
у 3 9Э ьлч ьлМ »МлнлЭ38 у йхь н
 ьЭхрх нлй u 5ььь 
<ь 4Эхй ЭМлЭ3 u Эршн С ь ЭЭ Эчл4ьСй u
»л4нл9хььДк нхк чД й31 5йМк 9хйнх Эй3 СйДГьСй u Мхйлй хвх МьС »лЭu С 7Э 9хч
Гй3х 5лсс шнр Э Эхч чхь3х ь Ср Э
у архМй ч ЭхГх ьСьл члр 4Сльл 7Э ЭД
ГСМх3 МхйлЭ38 у рМйлй Эхч нрхчхьхч 4»u ь
у 3С u кМС ьлрнС хх ьл 5 ь- Эр Э u »ьл1 Мь
чх Э Эрлнл Элч р Эч чхьu
у 5 лр3Г у н Дй й 5лсс у архМй ч Эл к
х Счь Сх н х Грнлй Элч М ЭхГu 7Э Эххр38
у I»ьл1 чхЭ «чхк Мй Э чьх ьхчьш
5ььь -Гк ГДй шЭн рхМйлшлЭ3 нлр льЭД
Гх ьх9ь ь Эршнх рхрнлй хш?
у ; х й ЭД ь 9хш ь С ш ьх ьлкМх3 Э
р Мх3 чьх Эл 8
у пьх9ь С ЭхГu н хшМл чь С Э3 Эй 9ьк
ЭрлнД
у пС Э3 н Гчхь ьл 9Э-Э ьлкМхььх н
рл»нлй ьл48 дл-л ; 9хчС ЭД кМх3 чьх8 7Э
х Э3 С чхьu Эл ш 9хш ьхЭ С ЭхГu8
у пл 9Э члр 4СльлГ у Эрхй 1ьл
у 5л хйлu Эхй л члр 4СльД 4 С ЭхГu Эх
чхЭ ГДЭ3 Эл лu Эхй лГ а чЭр члЭхр лйД
нлйu1Э u н рСш АГ рлк Эрк ьхГй3х С й х
у ЭД лчМ ЭлЭ9хьГГГ
3 чйМк 9хйнх Сх СЭрлЭ й ьЭхрх
М С <Э ьСн 3 ьл ь С лч3 ь ьь
»хр лй нМьС1 шйлМ35лсс лч ЭДй
у 0 й ГД н х рлГЭлй чьк чД н Эльн й
ГД 7рМ у р »ьх ь Сх Э х
у «л9хч8 5ьх ьрлн Э u Эл 
у дД ьх н Мхй Аль-фрль М6
5ььь -Гк лй йх9лч ?
у 4ьшМл u н С ьЭ н ьх »ьлх3 9Э8 Ахк9л
Э9ь йС9х
3 5лсс Сх ьх йДлй »лнрхььДк
Г ЭнхььДч н Мхь uч 
у 3лч ьлМ рлГЭлЭ3 нчх Эх дД Эй3 МСчлк у
нхМ3 М ь 9хйнх ьх Эр й ГД «йЭДх 1рЭл
хч3u ьх Эр йл ГД л нЭ Эь й1Мхк
ГLхМ ь н 3 Мхйлй ьЭГ аьЭчС u шнр1 у
4Э Эх 9хш-Э ЭрСМ Эх 3 ГвлГ 1Э рхМй ч
ЭхГх ьСьл Эхй л6
у 3хЭ ьх ьСьл6
у Jр ЭхГх ьСхь шхьхрлЭр6
у 3хЭ Эх ьх ьСхь
5лсс »лЭрu шйнк Э »й Э 
у 5л л ЭД ьх ь члх3 ьЭ ьх СЭ3Г
архМй ч ЭД 9хш-Э 49х3 ьС 9хш СшМь
Мл 4Э3 нД рл Э3 «йЭДх 1рЭл ьхк рл кГ
<МьчС ЭхГх ьЭ ьх М йС 3 х й ГрлЭ3 й1Мхк
шЭнД4 рлГЭлЭ3 Гвл ьЭ нр ьх й3 4
ьхМхй3 пхрл u у ьЭ н й »л u Гх» ьхх нДн х М лр Г
5ььь -Гк 4чСр й u ьл ьх -Э нь члЭхй3ь
н йС нлu 3
у ; ь чл1 9хч ЭД шнр 3 4ьЭхрх ь
9хчС чьх ьЭ ь шМл ьх р 4М й н шйнС6
у 7Э ьх р 4М й8 у Эрхнь н»шйuьСй ьл ьхш
5лсс
<ь л»лй 3 ГДй лрлхь Эл ч нь чль хч
йСлЭхйu
у 3С u н хшМл рлГЭлй М ь 5хЭ р й нрхчu
рГнлЭ3 нхр Э3 рСьДк рх Э8
у дхй С8 у ьлМхМк р й Эршнх 
у 5л ьхЭ ч ЭГ А ь к у 9хь3 4р к нхЭ6 3С
u лйСк хй
<ЭМлн ЭрхнхчС 5лссС Ср й1Гх»ь
СйДГьСн 3 ьл рвль х 5ььь -Гк рл Энр й u н
ЭхчьЭх
А йхМС1вхк ьхМхй ь ьл9лй Г рлЭ3 ь11
рл С

ëà 6

1 рх йх нД ЭСйхь u шхьхрлйл 5лкй»л 5ьр
хх М93 »ьл ч й 3 Kхьч 2Э р »й
н лчч ьл9лйх хь н М ь » йьх9ьД4 Мьхк
дхйДк нхЭхр хМнл хнхй й н х хвх »хйхьДх й Э3uрх4нш Мхрхнл р хш рuМч рДй3 ч н
н»МС4х н рСш йхМь 4 нхЭн Мхйн Э шСМхй
9хйД 5хнС л Г рлйл С н С Эн ч Мрн
шМл С йДлйл нМлй ль3х ДЭ »нь ь к
ГрС 44 Гл л 5рСш 9Сн Эннлн р Гй хь х
ьх»ьл ч хн »лчхрйл С лй Э р ь14 нлu 3
л »лЭхч »лйлuйл 1 ЭнхЭ рл»Млй 3 Эьхь3 х
Эuн ль3х 5хнС л Э9л Э 9ЭГД Энйх93 u Э
ьСМьш »льuЭ u ч9лйл 3 н Мч »л члЭхр31 шй u?
у пЭ-Э хМхЭГ
1 лрлГ лн 3 ьл ч ьМлй3ьх Мхрхн ьл
рл»шйuМхйл н»3 й ЭнС нхЭл ЭДк сСршь ьл
Г С Эрш ГДй ьлчлйхнль Аль-фрль у ьл
С»ьлйл 7рМ йСьЭС рлч Млй3ьш »Мль u
ан» л uр ч uЭьч нДМхйuйл 3 ьл сьх Дй3ьш
хк»лл рлнь ьД 5хнС л нДЭuьСйл х1 » н х4
й Элрлu 3 рл чЭрхЭ3 н»ь С пшМл хк ьЭ
ьл ьх СМлй 3 ьл ГДйл ьхчьш рл»9лрнльл у
ь лхч рлн й 4СМк чС9 ьл рхМьхш н»рл Эл
 Мхь3 ч рС Дч нй лч 7хш С Эл Э3 ьл
 Млйл Гй3хш
5ьр н ЭрхЭ йл ьнр ГДнхш й1Гх»ьДч
р нхЭ Эн хч Мхрл Мьл Элрхь3 х рС3х н
рС л4 <ьл ГДйл МхЭл н М ь Д нДшрхнС1 ь11
члк С нхЭхр Эрхлй рл СвхььДх нй Д
у ар нхЭ ЭнС1 нл ч йлu МлчлГ 5хЭ ГДЭ3 нл»л ьЭхрх С1Э ч ЭнлрД рМхйлн х Мй ььДк
СЭ3 Э Аль-фрль 8 у р р 9лй н»ь л
ьлЭuш нлu нМ3u
5рСш ьхМнхр9 н u 3 ьл »лМ р Эш Эхр3хрл
Гь14 нлй йх л н» 
5лЭ3 вСрu 3 ьл йь х р Элй3ь
н члЭр нлйл 3 н Эршн л л ЭЭ рМйлй
рл 4нлй нлЭ3 нх МГр?
у 7н»М ГйЭД ь ЭрСчхьЭД Э ль ьл й1Гк н С 
хчхьл хр ь6
у 1Д » Аль-фрль 8 у Грнлйл хш хьв ьл
ьл йС йнх
у 3С МлГ
у 1Д нхЭх н JлкЭх у чхМйхьь р »ьх йл ьл
у д9ь ь л нД6
у ; нл »ьл1Г у н й ьСйл члЭ3 рьuu рС3х у I
нл хвх ГДй  u н хшМл Слйл Элч СрьлйДГ
=х чк u ьх »ьл1 л нл »нСЭ ь нлх й Г ;
чь1 хш Эл Э9хЭй нГ ; нД нД чхьu чь Эх8Г
А н»3 й ЭнС МхнС л Сн Мхйл л 4СМвлнДк
9хйнх рДш нлхЭ »хй ГД ЭрДч лшлч
МхЭ рДй3 С 5лЭ3 Гьuйл хш н 4й Днлu
593 ГДйл Эрu хьл ЭхйДч р хчч ЭрДк
ГД9ь Мхрлььлu М»р Эхй3ьлu хьв ьл
 л»лйл Эршн С 5рСш Эх 9хн Мь СМ нйхььДк
 Эрь Гь14 нлй ьш ьх»ьл ч л«нлй Эршн л Kхьч ь Элй u ьл ГхМ н
4 Мчх Kхл н шлчл х рuМч рДй3 ч МхнС л
н»3 МрхчС йДлйл р шйСхььДх рл»шнрД
у 2Э Эл шйС ь u ьх чшС Эльн Э3 йх»Д
ар Э6 р Э н х ьЭ ГДй Эл Млнь Э йхЭ
ьл»лМГ Ахк9л чьх ьшМл лхЭ u 9Э рйк
 »ь ьх ГДй u Сн Мхйл хх н ьх н х ь л ьх
чшС »лГДЭ3
у пл нД л»лй 3 »Мх 38
у 3лнхрьх йх чхрЭ чСл u »лль нлйл
Ахк9л u МСчл1 9Э ГДйл ьх н хГх н Эх Мь Ахйл
н ьлС чл ьС х4лйл ьх »ьлu СМл »л9хч
7Мх-Э н»йх Ал рлчхьЭ нхрьСйл шйлньш х
лйл 1Мл 0М ь Энхььх 9хчС u Элйл 3
»Мх 3 у С чхьu ь9 й u Гхь» ь
у <М ь лu хрхСшлььлu Гхрхчхььлu хьв ьл6
дuхй нлч р й 3
у ; й4 чь1 Эх Мь 1 х Мхйлй 3 ьл лнЭчлЭх
у 1лч ЭСЭ ьх С9ь8 0 Э3 хМ 8
у 3хчьш Мл Эхч чД 9Э ьх Гвлхч u
=й3 ь Эн чх ЭьД4 Эхйхк н ьuЭ Аль-фрль 
н Эч 9Э р »й 3л ЭрьuЭ u ьх Мнхрu1Э
3С л л нД8 7Э хк9л р 4М Э н 7рМх8
у > »ь3 ьлйл нлхЭ u 7хйнх чхь 5лсс
»Млй ЭршнДк хьЭр ьхМлйх С Э арх М 
пС9 л й1Мхк нД йл н 7лкьл-ЭлСьх ьх й3 хчхк хй й 3 й ар 9лйл у йнuЭ рДГС Эхч нСЭ
; хьЭр6 1Э н хьЭрх р 4МuЭ ЭрлььДх нхв 
у 7Э нД чххЭх н н МС8
у 2Э нЭ9 ьл Эх4 Э ьл»ДнлхЭ хГu лрЭ Элч 
JСМь чС»Д льЭД Сй3ЭрД лЭхй ьЭД
Эх Э ьх М4М Э ь М Мь »
йл 9х 4 рхМхйхь к ЭнрuЭ Элч »Мл1Э н
р »нхМхь u
у пл х8
у <9хь3 йь лЭ3 <ь н х ьхчьш
Счл хМ х чх1Э н нхч рл рuхь н х
рх Ср Д 7рМл ; ьх ь чл1 йн ьС нхвхк
ЭрДх ь Мхйл1Э шМх С ЭСЭ хрхМлЭ3 йнлч 2Э
ьлМ н МхЭ3
у ; ГД 9хь3 4Эхйл6 у рхЭлйл 5ьр 
у 7хрх» лрС Мьхк u н»нрлвл1 3 н Аль-
фрль 1 чхч сСршьх ьлкМхЭ u чх Э Мйu
ьх й3 4 л л рн 0 й нД 4Э Эх6
5йшх чй9ль х 5хнС л Эрu4ьСн йхМь х
 ЭлЭ МрхчЭД р йС нлйл 3 3л ьх члЭ3
»лМСч9 н р »ьх йл?
у 3х »ьл1 чшС й u Ай ч чьш р »рл н
й ч чьш Эхр3 у чС МхЭ н х МрС»3u6 ; ьх
»ьл1
у 3х ьлМ ГuЭ3 u р »рл н н х »-»л Эш 9Э6
у Kхь »лчuй u ьх»л ь9хььлu срл»л н йл нн»МС4х у ; нхМ3 Эх нл С»ьлй ьх рл»С ь С»ьлй
3х нйьСкЭх 3 ь Э ьх н ь Э нл ь н 9хч K1М
»лГДй 
у 3 u ьх »лГДйлГ
у <Гх»3uьД »л хй й нх 3 7рМ л й1М
рМйл1Э Э3 1рхчu »лйх9 нлхЭ рльД
5й9ль х 593 ьл4чСр йл 3 у чД й рл»шнрл
С й3»лй Э ьхх Kхь чuш рМйлй?
у ; н х ь чл1 ь нД н х-Эл МСчлкЭх ;
лч ьх Эл чьш нрхчхь рнС н 7рМх ь
ьЭ чк Мч Элч ч МрС»3u ; р нС н Аль-
фрль ьн Э рл л»Днл1 9Э р 4М Э н
МрСш 4 9л Эu4 ЭрльД
у 5йь ГДЭ3 нлч Эх ьшМл ГДнлхЭ М ь н
СЭ 
у =ДнлхЭ ь u Элрл1 3 Энйх93 u Э шрС ЭьД4
чД йхк
5й9ль х »лЭхч Kхь ГД Эр ршнр й йнь
Гu 3 хрхМСчлЭ3?
у ; С ь шС
у пь шС8
у 5 5 ш Мькй рхМл Эр шл»хЭД н Аль-
фрль ьшМл нДС лхЭ ь ш АЭ 4 4рь
7СчД Эх4ь 9х лu й ЭхрлЭСрл у л Эр Э3
йхЭь к МС н х н Эл ч рМх у 1 шй х
Эршн л йДлй u ььЭС» л»ч у ; »л Днл1 Э9Э р 4М Э чьк н Мршх 2Э ьх р Э
СЭхнДх »лчхЭ рхх нхЭД СЭхх Энхьь лч
у СМл Э Э Lх»М Э3 л л х чх Эл йС9х ГкЭ
Эрьк 0 Э3 Эр й1Мхк ЭрД4 u н Эрх9лй I
чхьu н хшМл Гк х9лЭьлu чл ь л u »л Днл1
лчДх uр х нх9лЭйхь u рл»С х л ь 9хш ьх
»лГДй 5ьх лхЭ u йС9 Э u ьЭхрх ь 7йлнл
р K -;ьМхйх лчлu СМл9ьлu длч р 4МuЭ
ЭрлььДх нхв 5 5 ш Мькй р9 Элйл Э 9Э
йС9лхЭ u хк ьрлн й 3
5лЭ3 рл чхuйл 3 МхнС л ньх»ль »ьлйл
9Э 9Э ь шМл ьх йДлйл хх чх4л
у =х u р Э ьх нхр1Г 1 Аль-фрль 
х9лЭл1Э ь ш ьЭ »лчх9лЭхй3ьГ 4 нлл Мхu у
р Э 9СМ :л л Эх чьх р K -;ьМхйх 
у АСчл хМхх чх ЭГ <ь н хшМл Эuй ьл рл1
рл Э 7Счл МЭй ьСйл 4 1 хч »лрлнйuхЭ
Nхр н3 ; лй л 5С9 ьД ь uЭ Эй3 
9хрьх хьв ьД СЭл1Э u н Мй ььДх Мхuь u Млх н
р лшрлМС ьС1 лрС 3лМ шрМч йхЭл1Э чй ЭнД
чй ЭнД СЭрл М нх9хрл <ь СГхМхьД 9Э 7Счл
у =3х ьл л»ль х »л ьл шрх4 4ЭuЭ Мхй Э3 u
н ч »ьль хч ч рч ашМ Эх ьхчьш М нл
МГхрСЭ u 4 ч ьхрД 5рл9ьх чх Эх9 9Э
шнр Э3
у 3С С ьл 4нлЭлхЭ н 4 сльлЭ ну 5л йДлй Г ьЭч а4х нл «нх»МСь
С Эльн й ЭСЭ ьхГй3С1 нхььС1 М ЭлЭСрС8
у 3х р »ь Эх »Мх 3 ьЭш р»н влГ 5йu ьл
ь шхьхрлй 5лкй» Э9 л I ьхш ьлйхьн х
йльД Kхь рхМСрхМ Эх й1Мхк н Аль-фрль 
ь 49хЭ нйл Э Г рлхЭ u рл рuЭ3 н
нйлМхь u
у 5л 4х 7Счл ьх »чхь йл р рМД 9хйнх л
у 3 9СЭ3 у Аьнл Э ьл у Kхь чхЭ ГДЭ3
9л18 4й йС9х Мчльхш ГрхьМ 8
Jй рГ »нь Г лйн 5лЭ3 рхМй йл
Э Э?
у «л нлС ь шСГ
д 4х Ср9ль х 4 ьхЭрй нк Гх хМД СГл1 лй
МхнС С ьл рх »л ьСйл н ьх шСйuйл 
Сй лч Аль-фрль 
3л йхМС1в к Мхь3 Kхь Элй u 9ЭГД ч93
5ьр 9 ь Э3 рЭх л1вС1 рДС Мчл 5хнС л
лчш СЭрл С й3»ьСйл ьл нй1 л»лн 9Э
МхЭ 4Э Э3 u 3лкМu н лМС рл»нх Эх Мхрхн
ьл Сйхшйл 3 ьл Мьк » нхр4ь 4 нхЭнхк 
 Элнлu 3 ьх»лчх9хььк ьлГй1Млйл л Kхь
члЭ3 нДЭл нл1Э » лрлu МхрхнuььС1 йх Эь С
лрлГ л1Э u ьл рДС 1хЭхр Мь й М ьхх Э»нС
4 МрСх к ГйЭнь <ьл ь л ьх чшйл ьuЭ3
л 5ьр Эл лu »лч ьСЭлu ьхй1М члu ьлйлГв к u»Д ьх»ьл ч хч »л л х-Э ьх й3 
9л н Эххр3 нх хй чххЭ u ьлМ хш СЭ лч 
аЭч чД й хх хрх й19 й 3 ьл Аль-фрль 
3л ьх ьш »лЭх й Э Мйшш йхль u н ьхСМГьк
»х МхнС л рДшьСйл Мхрхнл Эрлн йл 3 ьл
 МГД9 
4 ьл йхМС1в к Мхь3 Kхь ьх Сх4лй ьл хк
рл» чшлu рСГ Э3 нлйхььх ГСрхк Мхрхн Мйu
Гшрхнл Мчл н 4йМьДх » чь х чх u Д 4 хвх
9хрх» Мхь3 Эх МхнС л ьх н»рллйл 0ш
р СЭ Эн х ГйлшЭнрь нй uй ьл члЭ3 у ьл
Элйл 9лвх СйДГлЭ3 u Гй3х рл»шнлр нлйл 
л»лй 3 9Сн Эннлйл хГu н Гх»л ь Э 3931
»л Длu М93 йСлйл 4 рл»шнрД у н ч ьль u
 Гх»н»нрлЭь СхМ 4 нрхчхьл4
у пл ЭД МСчлх3 чu Эр u лМхЭ н
Эн1 ь шС8 сах9лй3ь »нх Эьлu Эхй3ь л
Аль-фрль ьлйл СГх вх ьл NхьЭрлй3ьк
:лнь ьх8
Kхь ьхьлМйш »лМСчлй u л »лЭхч чuш 
р »ьх ?
у ; ГД ьх 4Эхй 9ЭГД ЭД ГДйл н хш й 3
Эр хк ах4лй чьк ЭхГх »Мх 3 ьх чх Э
1чх Эх чД ГхМ ч р »рл н
у 5хЭ ГДЭ3 ЭД рлн 5хЭ ГДЭ3
у ; рлн :хлк uу 3лнхрьх u шЭнл 5л чД хМхч ЭГк
5хнС л йхлйл р рл л4ьСЭДч шйл»лч 
йСлu л ь Г СМл1Э р шЭнйхь u 1хвхк
С ь 4 ьхчьш чь ГрлЭ3 u »л Мхь3 :ххь
ЭLх»М ьл»ьл9 й ьл йх»лнЭрл
<ьл р ьСйл 3 шМл Эрлнл ГДйл хвх ч рлu
Э р Д н 9 йл ьл йлМ3 Сч9лйл 3 » Мчл
5хнС л 4Эхйл ьлнх Э Э3 н й1Г чДх чх Эл?
рл»рСхььДк хрхх»М шМх Эл йлнь йл 4Эл н х
ьЭ шМДМ рС9хк шМх р й Сн ь М »лГрхььДк
Мч шМх ьл ьлйл Эх йuььДк лр 0х хрхйьuй
рлМ Эьх нйьхь х Аль-фрль »лйь й н х хх
чД й 4ьЭхрх ь л нДшйuМ Э 7рМ8 3лнхрьх
4 ьл рДь н 1СМйььМх Эй3 н Э й Млх
ЭД u9С рл» Гй3хГ
< й йСМьu ьл ьлрлн йл йлМ3 МчС
4»Млй йДлй u йлк у 5рСш »л4йхГДнлй u
uр Эь Гх й3ь члйхь3 к Эхр3хр Kхьл
»йГь нЭр й хчС 7йС4к нД Эрхй хвх М ь
Гл чй й а9Сн Эннлн л ь Э3 МхнС л
х йл 3 р нu»лйл 5лйД С МхрхнС ьлМхь
С рДЭлu нД к Эрлнк М рлйл 3 »лГрС дххр3
хк ГДй н Мхь нх 3 Мнр 5лйхь3 к Эхр3хр йхлй
 й ьл л н йСх рн 5рСш у рuМч
рДй3 ч KлМ р нu»лььДх хр йлч й 3
ьл чхрЭнД4 Гл рл»МСнлй ь»Мр хрхч ьлй 3ьш ьл ьшС
4» Мчл нДй Мнл йМлЭл <М ь » ь 4
йЭьДк ГхйГрД Дк лрхь3 ьх Элрх МнлМ лЭ
йхЭ нДЭй ьСй ьл рДй3 Kхьл :С Эршн л
ГДй нu»льД »л ьк й С Эх йл рн3 »
рл»Г Эш йГл «л ь ч йл 5ьр 1Эрк йМлЭ
Мхрлй ЭйхЭ С хх йГл ь ьл л»лй 3 ьх н Мхйл
ь 9хш н рСш :С хх ГДй р лЭД шрСМ л Мйu
чй ЭнД
5хнС л »лчхрйл н нхч С рДЭ 1 х хх 9Сн Энл
Г Эр й 3 ьл н Мхйл лМС1 чрв ь С ьл й х
члЭхр шр4Э йМлЭ 4 лш шСй ЭМлнлй u н
ч»шС ь»Мр рл»МСнлй 3 Э »лл4л р4л рн 
а йхМь ч ьл рДй3 нДхй с хр н 4л 
»йЭДч »нх»Млч ьл шьл4 <ьл н х йл 3 н
лрГлйхЭ Элрлйл 3 Эрх»н хь Э3 н ль Д
др йМлЭл »лрuхььДч рС3uч рхнй3нхр н
ГСрх С с хрл у хк ьх рлн Э3 u 1 ьЭЭ ччхьЭ
Kхь ДЭлй u 9Э-Э л»лЭ3 ь нхььДк СМлр й
хш ьлЭчл3 й С
у 5й9лЭ3Г =СМх3 шнр Э3 шМл р uЭГ
АйМлЭ нДнхй йлМхк » »лшьл ьл »лМьхч Мнрх
»лрuш 4 н сСршь Эршн л пГДйС члЭхр
р нu»лй »лМ =хйГрД Дк рuМнк нЭй ьСй
Kхьл н н» С «л ь ч ьхС й1х »-»л нu»лььД4
рС »лГрлйл 3 5ьр 5хнС л С Э йл шйнС нлйл 3 н »хчй1
Сшлн 3 9Э нхььДх чшСЭ рл»шйuМхЭ3 хх н
Эрлнх 7йЭлu Дй3 »-М йлМ ьД4 ДЭ ьл
йДлйл л »л»нхьхйл ГрСu дй3 шМл шй л
Э 4й нМлй ьл чхй йл 3 нДкЭ » С рДЭ u 0к
ьх ЭрхГнлй 3 йхМ Э3 »л ь ч МхнС л »ьлйл СМл
хМхЭ р х u 5лЭ3 МьлМД л»лйл хк нхььДк
ЭлГ н 1СМйььМх
АйМлЭД рл»нр й 4 Мч пС4ььДк й
ГДй С Дль й лч СМД 1 ш Э ьк ь
хрхнхрьСй ь ьДх лсД рл Эр й ь ш 
Эрль Д л хьь х й Э3u рДнлй чьлЭС
«хр лй ьлМ лч ьч Эрх ьСй Гх»МхйС
лч ььк й нлйuй 3 рл»МлнйхььДх ЭuхйДч
лшлч 5ч шМх ьл рМ йл 3 нДр йл Элй
9С ч нхрьхььДк шрСГДч йМлсьлч <ьл
Эuйл рхМ ш Э ьк М Гй н рС л4 члu
лрГлйхЭ 5хнС л 9Сн Эннлйл ЭнрлЭ Эхй3ьДк
й к Эрл4 вхчuвС1 С ЭЭС л н Эх Мь шМл
»лйх»лйл н »лГрхььДх Мчл ьСЭДх Эхйuч
н нрхчu 7СчД 1 Сшйл4 хй й 3 Эхь 9С х
»лл4 у р4л Эл шлрхЭьш МДчл
а4рь н Гл рл Элн н члч ьД ь ш 
й лч ьл 9Сн Эннлйл 9Э Гй3х хк »Мх 3
МхйлЭ3 ьх9хш АГрлн ЭхйДх нхв йхш х Мхuй
Мрлш хьь Э Мйu рМл МхнС л хМйлйл5лйД С ьлрлн йл 3 н 1СМйььМ
MЭлГ- нлрЭ рл лрч рл йлшлйл 3 н ГДнхч
»Мль Гль л ьхМлйх Э хьЭрл шрМл 0к ь 9хш
ьх СМлй 3 МГ Э3 u Э лрлСй3ьД4 ь н» л Kхьл
Эuйл н ньСЭрхььхч Мнрх 5хнС л »ль9хнлйл н
»лГрхььч Мчх ьл рл ьх
5лЭ3 нДС Э й Эй3 9хрх» ьхМхй1 плМх СЭр
М93 р 4М йл н ЭлГ рл рл нлЭ3 хх СМ3Гх
1 хрнДк Мхь3 ьхчйМк йьДк хрльЭ ьл паа
Э л»лй u ьхк рл»шнлр нлЭ3 ь ьл ьх Млнлйл 3
3л нЭрк Мхь3 хрМ Э шйuМДнлu 3 ьл йМлЭ
Эй н 4 u н нх Э Г1йх ь »лМлй хк ьх й3 
нр н 5хнС л СЭнхрМлйл 9Э нхрнДх йД Э
 Kхьх <ьл нрлйл 9Э Э СЭ Эннлйл Мчл
ьх й3 Мьхк 4Эu 3 н йх С л шМл нхрьСйл 3
члЭхр Сх ьх ГДй А хМ рл л»лй 9Э хх Снхй
йМлЭД
1х9хрч ьл ьнл р йл ьл хк рл» »л Элн
хрльЭл Мьш н С ЭДььч нх Э Г1йх <ь
шнр й ьхк Сх йл нхх?
у 5хн9 л н»нрлвлк u Мчк I ЭхГu х Э3
рМ Энхьь 8
<ьл Эр лЭхй3ь л9лйл шйнк »лчхЭ йл н
шйл»л4 нхььш 9Сн Эн х
дл й Мь 3л ЭСлй 4йМл МхнС л
р Длйл 3 Мрл Э 4йМл М Эьхь3 чМхuйч 7рМ СшьхЭлй Сшр1чДх Эхй
нь члЭхй3ь рл члЭр нлй хх ьл Сй л4 ьЭ
рл»Мрллй ьЭчС ьл Элрлйл 3 рнМ Э3
»Мх 3 л чь чхь3х нрхчхь 4Эu 3 Мьхч н
р шрМх IЭрч нх9хрч ьл ьлнхМДнлйл 3 н
ЭлГ <МьлМД шМл ь ш ьх ГДй Гй » Э 
МГрДк хрльЭ ЭрьСн хх »л рС С л»лй?
у ; нхМ3 С чхьu Эх ГДйл М9 л 0 й ГД
ьл нД йл н нрхчu 7СчД нД хк9л ГДй ГД
рнх ь лч 
5хнС л чй9л чЭрхйл ьл ьхш Элрлu 3 ьuЭ3
9хчС ь йь Э <ьл ьх »ьлйл л ЭнхЭ Э3 л
хрльЭ рМйлй?
у ; рГС1 ч93 Энхк члЭхр 3 9хш ьх
Гхвл1 ь ьл 4х н лчч Мхйх ь 9хш ьх
»ьлхЭ ар 4М »лнЭрл
<ьл ньСйл ьх ЭнМu р Элй3ьш н»шйuМл Э хш
й л
у Ал Г ь6 ; л х Эршнх 8
у а9хчС ЭД рл нлх38 дД х шнр йл 9Э ьх
»ьлх3 хш
у 5л ь6 ар Э ьЭхрх ь у 5хнС л лйл
йх9лч йuьu хГu »л Эл С1 ьх Эрь Э3
ДЭлu 3 4рль Э3 ьхн»чСЭ чДк н М
у А ь ч ГСМСЭ рл»Г рлЭ3 u 5ьх ьхЭ М ьхш
ь л ш Мхйл Мл ЭхГх Эх дл 9Э Млнлк Гхш у 5л u р МС »лнЭрл 6 Ал Г нлчГ
у 3х ГйлшМлр  л ьх »л 9ЭГ у рГрчЭлй
хрльЭ
<ьл чйь хь ьДч Мн хь хч лйл хчС рС С
рх» рл»нхрьСйл 3 рл Энр йл 3 н ЭхчьЭх
3л йхМС1в к Мхь3 М93 Сл ч чЭрхйл ьл
члЭ3 л Эр 4рльь л нхй хх 9хрх» нх Э Г1й3
нД4МС «л й19хь х ьлМйч й 5ьр хх л
р Грхйл ьх»МрнДк хрДк ЭЭхь М шйл»лч
»лйхшй рГьДх Эхь <ьл н х хвх ГДйл МхЭл н
М ь Д йхш С1 члк С 4СМхь3 х йх9 Мрлй Э
4йМл шМл МхнС л Гхрхь Гьuйл хх
у 59хь3 л у Мрлв ч шй ч нЭрuйл члЭ3 у
М9хь3 л ьхСхй ьЭ рлнМл ЭД8
у 5л члчл u »Мх 3 н х ГСМхЭ 4р у
С л нлйл хх 5ьр С СЭДнлu нхк СрЭ к
у 5л ЭД »Мх 3 у СМ нйхьь р »ьх йл 5ьр у 4
ЭД ьх р »рл 
у 5хЭх х4лЭ3 Мчк у ьх шйuМu ьл ь 4
лСв ч u Гх»С9л Э хч ршнр й хрльЭ
5хнС л Гр йл ьл ьхш йхМь к н»шйuМ
йьхььДк р »ьлЭхй3ь Э нхйл члЭ3
нД4МС
5ршл МчС »льuйл л»лй 3 хйС1 нх9ь Э3
593 С лМ йл 5ьр н хМй хрхМ Гк рх 
Мхрлйл »л Элй 1 0х Сшлйл й 4рлМ л Эрu лнлu4рС х Эхй члЭхр пл»лй 3 9Э лМДч лшч
йлМ йД Мл1Э члЭ3 МхнС л » н х4 й
р р нлйл 5лйД С Г н9 н х9л?
у 5лчл члч9 л чД хМхч Мчк Мчл н х
ьлйлМ Э u6 ; Мхйл1 Мйu ЭхГu шрu9 к ГСй3ь
ЭхГх ЭльхЭ йС9х лйСк Эл нхр3 чьх
<ьл ьх »ьлйл ш ДЭлхЭ u С  Э3 хГu й хх
3л ьх ь р х4лй Мчк 5ьр н хшМл ГДйл
й3ьхх МС4ч ьххй Эхйч Ахк9л ьл н хч
4СМлйл йлГйл Мрлйл Млх М хр ЭuьДч
Мхuйч хрхМ uр шрuв ч лч ьч 3931 лхй3
рл»М рлй хх Эхй 593 нДГ нлйл 3 » й СГ рлu
ГхМйлч »МлььДк йМлЭлч шЭнu ЭнлрД
ГСй3ьД рл» шлu лч ь н Гх»рх»Сй3ЭлЭьД4 ДЭ л4
шрхЭ3 5ьр 3 9хш ьх чшлй Гй3ьлu хйл
н хч члй й 4рлМ л ьх Млйл хх 5лх н
ьх р »рл ьх Э Элнйuй хх н х ьл чхЭлйл 3
Эьлйл л Сшлььлu МхнС л ДЭлйл 3 С  Э3
хх?
у А члчл »Мх 3 ьхЭ ь ш «лнЭрл ЭхГх ЭльхЭ
йС9х
у 5ьх ЭрльГ у С йДлйл ьл МьлМД ь931 у
5ьх н хшМл Эл ЭрльГ
ар Гй » н 3 рнлЭ МхнС л Сн Мхйл 9Э
шйл»л члЭхр р Э рДЭД ьл чЭр Э н С ЭЭС
нЭрuхЭ?у 4ч Эл йхш СГ Э3 ЭхГu АЭ Э ьллЭ3 ьл ь С
чД н х Счрхч 5 р н»йхЭ Э ьл н»МС46 5 р н»йхЭ Э
ьл н»МС4 5Д Счрхч н шьх
у 2Э й 4рлМ л члчл ЭхГх лр «Мх 3 ьхЭ шьu
 чЭр лч ь ЭС4 у 5хнС л »лй нлйл Эйх1в х
Сшй рЭ рлйл йГ члЭхр нйльк шСГ к у I ЭхГu
лр
у >лр6 >лр СГ нлхЭ н х4 н х4 ; Мйьл ч93Г
; МйьлГ у <ьл ЭЭлй нлйл рС М9хр ДЭлu 3
н ЭлЭ3 у 2Э чu н ьл 9Э ь н х Сч рл1Э ь u х
ьх »ьлйлГ ; ьх 4Эхйл ч рл Эл к хькГ
5хнС л ьхь СМхр нлйл Гй3ьС1 Счйuu хх?
у алйСк Эл й 3 ЭхГх ьхГ4М ч ЭМД4Г
=й3х н хш хх Сшлй рл»шнрД члЭхр 
чхрЭ 
АнхЭ хр ьнк йлчД Эльн й u ГйхМьхх н
чьлЭС н4М й Эхь Iшй н лч ьх Эрх нлй 
»л Элнйuu хх н»Мрлш нлЭ3
у 2Э чu н ьлГ 5uГ
5лЭ3 рМйлйл чхЭлЭ3 u  Эхй 
у M----6 «л Длк у чuш Сшнлр нлйл хх
М93
у 3 чД р Э 4Эхй ч рлГ у 1ьх»ль шй
5ьр рх у K1М С Элй Э нкьД ; ьх »ьлйл 9Э
р МхЭ u йлЭ Э3 »л ч р Эл С1 хьСГ
<ьл рМйлйл ГрчЭлЭ3 9Э-Э ь М93 Схьх чшйл рл»ГрлЭ3 йн 5хнС л ньн3 ГЭхрйл хх
нйльк шСГ к 9ЭГД Г Э3 ЭхчхрлЭСрС й йл
ьл йГ 4йМьх йЭхь х >хьв ьл »лЭ 4йл
593 »чЭлььлu Гх ььДч ь9лч Мхйл С хх
»шйн3u хр М 9х чл9 нлu йЭхь х <ьл
ГДйл н йСМрхчх
пхр ьнлu йлчл н Д4ьСйл ЭС4йл 5хнС л
ь члйл 9Э ьлМ ньн3 »лх93 хх ь ьх
чшйл »л Элн Э3 хГu хнхй Э3 u дйх1в х Сшй
н лч ьх нхвлй чьлЭС »ДГ ч рл ьнлЭДч
нхЭч 44 нх9хь х »лнрл нлй р Эuш нлй
н»шйuМ 1 Счрл9ьч Эuь чхМС ьч uн31
МхнС х л»лй 3 9Э ьл ьхх чЭрuЭ 93 -Э шйл»л-
»нх»МД
у ар Э 9Э Эл ьх Млйл ЭхГх чхь у <ьл
н»МршьСйл С йДлн рньДк члч ь шй у ;ьшхй
ьл»нхЭ ЭхГu
5хнС л »лчршлйл Эрu4 нлu йхМь х ЭлЭ
МрхчД 7йл»л члЭхр ГДй р Э рДЭД н ь 4
Эрллй 3 шрuв х Сшй3 593 н»uйл хх »л рС С
у ; н»нрлвл1 3 н Аль-фрль С чхьu Элч
 Элй 3 ьх»лнхрхььДх Мхйл
у пшМл ЭД рлн 3 u чД хМхч нчх Эх ;
ьлкМС йлМхк Мйu ьл чД6
5ьр л9лйл шйнк
у 3хЭ чьх Сх рл дД йхМСх3 »л чьк шМлчх3
<ьл чЭрхйл н»3 М93 СМл-Э нМлй3
у ; »ьл1 ГСМхЭ ьнлu нкьл дД Мйьл
рхМСрхМ Э3 Эхйхк Аль-фрль Г Сшр»х 
Эч 9Э с9хЭДрхМД шхьхрлй р Гй лхЭ u
дххр3 хх й 4рлМ9ь Гйх Эuв х шйл»л
рь лй н лчх хрМ х МхнС А члu хх рС С
члЭ3 ЭнхрМ йл?
у <Гхвлк 9Э ЭД кМх3 н Аль-фрль 
чх3 ч6 <ГхвлкГ
у ; Гхвл1 члчл 3 ЭД кМх3 чьк нЭ
Эй3 рлн 3 u чД6
1 ьЭЭ ччхьЭ Мч ьлйь й u »йЭДч нхЭч
л ГСМЭ шрчьДк йьх9ьДк »лк9 »лшйuьСй н
Дй3ьх ь 5хнС л Мьх йл рС С й С 
вСрu 3 Сн Мхйл 9Э члЭ3 МДнлхЭ хГu Мхuй
н ЭлхЭ рнлЭ МхЭ ьл »нС 4 к ьл 4йль3х
шрчьД4 рДй3хн 593 МьлМД йДлйл Эл к
Эй3 н чьш рл» Э х СшьСн ьл ГйЭх лй1
А uь х Элй ьхнДь ч uр ч ьл »лчСр йл 3
<Э рДн шйл»л МхнС л шйuьСйл 3 А н»3 чСЭьДх
Эх йл рГ нлй u ГйхМьДк нхЭ л чСрьш СЭрл
3л рнлЭ йхлйл чхрЭнлu хьв ьл »л СЭлььлu
н Мхuй 7хрЭД »л Эр нхш u й л 9хч-Э
ьлч ьлй хх члЭ3 ьл нь члЭхй3ь »С9лйл хш
5л 4М Эн х Э3 ь ьЭ ьх 5ьр ьх хх шйл»л ьххх шСГД 5ьр Сйл н Аль-фрль »л ;ьшхйч
М93 Э9ь ьЭ »ьлйл 3л ч ьСЭС хк л»лй 3
9Э ьл МС х нхр ьСй »йЭх хр Грьхььх
ьхГх ьДч »Мль хч ь Э й рЭuьСЭ3 рС С
ь рл Энр й 3 л»лн 3 н хш й 3 М ь ч
йС9ч йь л
5хнС л хвх Мйш Мхйл рuМч 4СМхь3 ч
Эхйч ьх»ьл ч Млйл Млйл лчл ьх »ьлu 9хш
<ьл Мрлйл Э 4йМл ь ьх рл» шлйл шьu н
лч ьх хк л»лй 3 9Э 4йМ Элй 4»u ьч ьЭш
Мчл
7хрх» ьх й3 9л н Эрu4ьСн хГu
 ххьхь х ьл ьuйл 9Э ьлМ Мхк ЭннлЭ3
1ДГрлн Мь » лчД4 рл нД4 йлЭ3хн члЭхр 
МхнС л ьлМхйл хш ьл ьх»ьл ч С »ьлu 9Э 5ьр
 ЭС йл ГД Эл х 3х рьДх ЭхчьДх нй Д
 кьк ьл рл 9х лйл хрхнu»лйл рл нк
шйСГк йхьЭк 5хнС л 4рь йл хьв ьС М
рл»нх ЭДч Мхрхнч н лМС »лнхрьСн Эхй н
хр Эuьх Мхuй 9ЭГД »лв Э Э3 Э 4йМьк
Дрк »хчй 
3931 ьл Мйш нр9лйл 3 Гх» ьл ьхМлхчлu
Гх к Энч р ьСйл 3 ьл рл нхЭх аЭхрuьь
ГрМu йхМuьДч чьлЭлч МхнС л ь л ьх чшйл
Грл» Э3 л х нхв чшСЭ ьлМГ Э3 u н Мршх
3л ьх н х лчх Мршх н й19лu Эх йuььДклр ь ЭрхйД Мйu лрГлйхЭл ГДй Сл нль н
р1 »л хМхй3ьДх Сч АГрлн хьь 4 нхЭн
ьл й йл 4 ьл чш йС Мйш Эuйл рuМч
»uГ хл 3 Э рь» Эхй3ьш нхЭрл а йхМь11
ь93 н шМл-Э рМьч Мчх МхнС л рнхйл 9Э
Гх» ьл Сх хрнДч йС9лч йь л ГДйл ьл
ьшл4
1 Мй ьх йСГ й u хрДк шС Эк ЭСчль
рДнл1в к 9хрЭль u срС ЭнД4 Мхрхн3хн пСЭлu 3
н льС1 СрЭ С МхнС л хМйлйл 5лйД С
С Э йл хх шлйч <ЭLх4лн Э Мчл шйuьСйл 3
дСчль шйЭ й хх рйх 9х» рМьк Мч
срС ЭнДх Мхрхн3u чш йл ьх »нх Эьк хьв ьД
< Элй 3 С ЭЭл 4йМьДк ЭСчль 5хнС л
ЭнхрьСйл 3 »л ЭхшьСйл СрЭ С ьл чйь 1
р р йл 5лйД С <ьл ьлрлнйuйл 3 Эрл х
L-nB н31вхк u чхМС 4йчлч Kхь рл л»Днлй
9Э ьхк чь ГД Эр Гх»л ь МГрлЭ3 u М
Аль-фрль 
п йСМь1 шМл »ьл члu чх Эь Э3 Сх Элйл 3
»лМ ЭСчль рл хuй u 5хнС л ьЭхрх ч
рл»шйuМДнлйл ьх»ьл чДх Мчл ЭлМл нрлМхГь
рнл1в 4 хх ЭхчьДч шйл»лч М 4 ГД нМ
нйьхь х 4нлЭДнлй хх хрхМлнлй 3 5лйД х
KлМ3 4рлхйл рнлйл 3 нхрхМ 3х й3 рл» »-
М ДЭ Эрх ч нДрДнлй 3 Эй ЭДх хрххйлЭл 9Э йх93 лЭ3 шйМьк СЭь х Сх ьх шр» й
3л ь93 ьл Эльн йл 3 н »лГрхььч Мчх 3л
нЭрч ьЭлх н лй3ьх н х хвх 4рль й 3 Эль
Г ЭлЭхйхк ь МхнС х Эл х ьл4М ГДй ьх н
М н ь С <ьл р Э йЭьхх р рДйл Мнхр3
рл»нхйл шь3 н лч ьх Сйхшйл 3 ьл М нльх н
ш Э ьк <Г н л й3ь л4йл Дй31 ь рлкьхк
чхрх ьх Э Дрхйл 5хнС л чЭрхйл ьл йuСв х
шь3 йлчхь хх ьх Млйл Эрхншл <ьл
ДЭДнлйл чСЭьДк Эрл4 М ь9х Эн ьЭчС
С йДлн н ЭМлйхь йлк М 4 Гл »лнхйл н
ш Э ьС1 5лйД С дхй Э 4х хь х йлМ
С  й хх МхнС л ьл ьх С ьСйл 0к ь й 3
Сй Д Аль-фрль  ЭрДч ьл йСЭлйл н
 л4 9хш-Э ьхнхМчш
др Мьu МхнС л рнхйл н СЭ ьл ь93
 Эльлнй нлu 3 н »лГрхььД4 й вл4 а вхк
хк йС й рй хрххйл л МьлМД хк
Млх 9л Эй н й 3 ьлЭ ьСЭ3 u ьл р МрьДк
рх Эрль шМх 4рль й u й МьДк »лл ь хрнн
арлнМл чД ГшрД»й ьЭ хЭ р шМь Э
ьл Гль л4 Сх Млнь Эх ь ррлнхй
»лйх ьхнхй ь ь хрн рнлььДх ГГД л»лй 3
р шМьД Мйu в МхнС л рл»шрхйл 4 ьл шьх
3л 4Мх 9хЭнхрЭш Мьu СЭь л л»лйл 3 ьл
нхр ьх 4йчл Эрш хк Э рДй u н М ьлрл»нлй ьД =хр й нхр л1вС1 шйлМ3 »лй нл Аль-
фрль KхьЭл Мрш н йл 3 нМй3 Гхрх3u
ЭхчьДч рuчСшй3ь лч Мчн 1Млй нхр лй н
йС9л4 нх9хрьхш йь л Аль-фрль а рлч Мл
ЭрС1 Kхь ьл»нлй »Мль хч сдрль лЭйльЭ 
н»нДлйл 3 ьлМ 7рМч йнь лйх МьuЭДк
Мйu рхМ Эхрххь u 7рМ рл»нлй ьД =хр й
хМ ьuй 3 Гхйк Эь к й к у ч Эч =ьк-
=р М
АЭu ьлМ 7рМч МхнС л нхрнДх С чь йл 3 н
хйх Грл»ь Э нхш 4Мл 7рМ н Эх йuььч
лрх Элй хк рМьДч »ьл чДч ьл ьх
 Млйл 9Э рхлй3ьДк Аль-фрль  лхЭ u
Эл ч шрчьДч Эл ч ЭрлььДч 3л ч ш хх
ьхСМхр ч ЭuьСй ьл»лМ н рМьС1 Мй ьС
ЭрС1 ьл »С9 йл л н uЭ3 лй3 хн
»л рДЭДч шйл»лч чшйл л»лЭ3 йС9 х чх Эл Мйu
4ЭД ьл рй н л ЭГ вл йхьхк хрххй ьДх
шьх»Мл 3 хк СМлй 3 рхМйхЭ3 ч ьСЭьС1
йлГ Э3 рх Эхй3ь н ьСн шйнС МхнС л
ьлрлн йл 5лйД С Мршх нь » ьлн Эрх9С
7рМС
3л йСЭ 4йчл хк лй u ьл шйл»л
ЭрлььДк МрьДк »ьл с30 а:4=K4>;дfА;
ГДй ьл ль рл ьк рл к Эuйл М 3?
с7хрьДх 5рл ьД 4ьЭхрх ь 9Э ьЭ »л 5рл ьД9хчС ьхй3»u р Гй лЭ3 u8
1Lх»лu н 7рМ МхнС л Сн Мхйл йхМД
Элрк лнЭчГ й3ьк лЭл ЭрсД 7хрьДк с=51
 рххььДк ЭрьД нМ Эхйu нрх»лй u н
рл»Мхй Эхй3 хрхнхрьСн 3 М ьЭш СМu 
йхМлч ьл л слй3Эх ьх й3 рл» 7СЭ3 Млй3х ьл
Мршх йхлй хрхнхрьСЭДк лГр йхЭ С Элн н 3
йх лч н Счрл9ьх ьхГ 3л Г9 ьх н Мьхй 3
9хрьхн х Э шьu Эль шрС»н л ьх хш
ГрМ1р
<Мьл нь чль х МхнС ьхМйш »лМхрлй 3 ьл
ьЭк лрЭ ьх 7рМ Эрu хх »лнр й н х ГДй
Эл ьн ьхр нД9ь? нД х »Мль u Эuв х
Эл Гй » МрСш МрСшС р х Сй Д нхМСв х
н ьх »нх Эь Э3 3х ЭрДх С9л Э л»лй 3
йь Э31 нДхьД 9хрх» рьu рГ нлй 3
Эй3 рлнДх ЭнД Мчн Мл 4рС Эхй М
йлМ ьДч ДЭлч Г ЭДх Эх йл
7рМ р члЭр нлй u ьхк МхнС л 9Сн Эннлйл
ьЭ хк шМх-Э н нЭх С ьхх р рЭ ньДк
ЭрхньДк ч ал4й хйч л ь Э31 л ьхГ
ьлч ьлй »Г ЭС1 йЭ3 у ьх- хрДх ЭuхйДх
Гйл л н»3 ЭрДх рГ нлй 3 члй ьнДх
СрСрьДх йС9 »л лЭл 3хГ Млн Э ьл 7рМ
йнь ь » лu рДл ьх МлхЭ н»М4ьСЭ3 5хнС л
9Сн Эннлйл 9Э н»МС4 н Гр рСхЭ л Э ЭМлйхьькшр»Д а Эххьь н Грл u хрхр йл н шйС4к
ь » к »нС Эч н uн ЭнхььДк Сч хМ к Э СМл-
Э Сй <ьл р р йл йлМ3
1 ЭЭ ччхьЭ шМл uн й u хрнДк чЭ й Э
ьлх»Мь л хрхх»лйл ь Эл лМС <ьл Сн Мхйл 4
Эй3 чхй3 ч у 9хрьДх чЭ йД u
ГьлхььДх ьлх»Мь рл»нхнл1в ч u ьл нхЭрС
нй лч <М ь » ь 4 Мьuй шйнС »лчхЭ й хх
5хнС л Сн Мхйл л ь члхЭ рС к р нйх лu
нь чль х Элй3ьД4 5Э й ЭД рл»нхрьСй 3
ьл ьuйл 9Э ь вСЭ нLх»М ьл члш Эрлй3 0к
ьх ьлМГ й 3 р р нлЭ3 5лйД С у йлМ3
хрхСшлььлu нхч чЭрн рнльСйл нхрхМ р лн
С шйнх нДЭuьСн х1 5хнС л р шьСйл 3
йлМ ьк 4й х р йС нлu 3 СчС
чл ь Э »лЭ 4л1вхчС Э ньн3 С й нл1вхчС u
<шйuьСн 3 ьл хМнл ьх йхйл Э нхЭл слр
ахрхМ ьхк ГДй ч Э МхнС л Сх н Мхйл хш
9хрЭль u н ЭхчьЭх ь нLх»М рхшрлМлй Гйч
чл ь у 9хрьДх Эхь рхМ ЭрД4 5лйД л
н ьСu 3 ь Э ь ЭС лч 4рльхь u йлн рнлйл
ьх »лчхМйuu шлйл А»лМ »лнДйл рхьл
МхнС л ьх нДМхрлн ьнл шйuьСйл 3 1 ьЭЭ
ччхьЭ йлМ3 р шЭн йл 3 рД С ьлх»Мь л
Эхрuн Э ьх Мльь Э рлньнх х ьх чшйл
СМхрлЭ3 u н хМйх Слйл ьл л слй3Э =й3рь» йл хх йх9 ь нрхчхь ь хьЭр рнлЭ3 u
ьл ьЭч ьх ГДй 3х »лМСчДнлu 3 ьл й»йл
Гй лкхк рххььк чл ьх нй9л »л Гк
р1 »л Kхл ьхМн ь чхМС йх лч МхнС л
ьлрuхьь н йС нлйл 3 н »нС р Гй л1в 4 u
л »лЭхч СМлйu1в 4 u чЭрн <л ь Э3 ч ьнлйл
ь нхрьСйл 3 Гй3 Сй3 рС1влu н шйнх
1 шйл»л4 Эхчьхй н ьЭк ЭхчьЭх »лшй 3
uр х лйлЭнДх uЭьл А й ьх ГДй <ьл Гх»С9л Эь
йСлйл л чЭ йД рь uЭ u ч ч ьхх
н нЭрк рл» 3л ьх Грлн н 1 нй1 н
Сйл МхнС л нДГрлйл 3 »-М чл ьД «л
лМх Мн хь х хк р 4М й 3 йлЭ Э3 рх» к
Гй31 <Мьл рС л ГДйл рл»Г Эл рнЭ9 йл
р й 3 х- л хрхнu»лЭ3 хх йлЭ ч 3хчьш
ЭМДлн 3 нх Эь л ГхМД »л ьСйл р1 »л ьл
ьхнрхМ чх йх9 ьл9лйл Мйшх 9хь3 Мйшх
СЭхх Эн х рлч Млч 7рМл

ëà 7

д шр ГДй 4СМь ч 5йu нхш С Энл ь
нДГрлй лчДк нхрхььДк ГLх Э у 9хйнх9х С1
С ар чв Эь 4 шй ЭлЭС-чл ь 
чСр9лвхк л Эхь ЭрчС 9хСЭ С ь
ьль й рх рл ьхк х лрЭ ьД ьл Эхйл н х4хйл1в 4
5ьш йхЭ ьл»лМ рл»С йх 7СчД н нрхчu
йЭьш СЭхх Эн u С рлхььш р 9СМй нДч
н Мхь uч д шр Гр й н»шйuМ ьл »хр лй
7йлМ лu нхр4ь Э3 Эрл» йл хш й ьл
Эрч йь х рь л1вхх н чьлЭС 9хрх»
рл»ь нхЭьДх нхьх ль х ьл ьл9хрЭ й Эрш х
шхчхЭр 9х х С»рД =х» члйхк 4 йхГль к ь
4нлЭ й чл ь С Мхйлй М лшьлй3ьДх й ь
нх9ьДч 
3 нГвх д шрС Гй3х ьрлн й 3 рлГЭлЭ3 ьл
МрСш 4 й1Мu4 нх Эхй ь рл»р нДнлй Эй3 
шМл Мйш ьх чш ьлкЭ МГрнй3 хн «л ЭЭ шМ
9Э K й рДхнй Дк Сй3Эр р йл ь ч ьл
хх ьх Дь »л нхй М х рл Эхь u у й1Э 
й й39 рчл р Д й1 ьД NнхЭСв х
йхЭ Гн нлй хх йлЭ ьл u ь х р Эл й 3
ьх»лГСМ 4»Млй ГСк Эн нхЭн й нлй 3
Грл»нДнлй лрЭ ьД у р Д Эльн й 3 шйл»лч 
р»нДх ГСЭьД у лч л йхЭ у 9хрЭль uч
шрСМ АлМ рДнлй рЭрхЭ лчк K й Гьлхььк
СйДГл1вхк u 9СЭ3 ьхСнхрхьь
а йх Эш л д шр »л ь9 й лрЭ ьС K й
хш Гр йл <ьл лйнлйл 3 МрС»3uч 9Э ь л
ьх чхЭ ьuЭ3 у й1Г Э й ь хх й С ЭДх
С9л Э хх ГйхМьк  ЭрДх йСлЭ Мйu ьхшМхлй3ьДч 4й Эч д шрС ьх СМлй 3 СМхрлЭ3
хх 1р у й1Г 3 чхьu й ч1 С8 у
»лМл9 й хш пьх9ь ь й1Г й хх С ь
»л Э 9Э ьл uнйuхЭ u 9л Э 9 к лчк K й 
АчЭрu ьл н»й1ГйхььС1 ь н Мхй р Сь  л
рuЭлььДх »л нхр4ь Э31 0ш С Эн чшй
МхйлЭ3 4 н М чДч JСМь М»рхнлй 9Э
K й Сшлйл 3 Сн Мхн хш лрЭ ьД ЭчС 9Э
ь 9хрх 9Ср шрч р 9лй хх Свь Э д шр
й ч 4р »ьлй ьЭС хьв ьС ьл ЭрС йл
Гхлйл Ачьхь u ЭрДх ь Эл ьх чш ньuЭь
рл»нхuЭ3 ЭМлй й хх Мхйлй 9Ск
а йх рл»рДнл й1Г чк д шр ГрлЭ й u нхчС
ЭхйС рл»р нлн хш Элч шМх Эй3 чш KхнС1 рС С
С рллй хрх х л1в х u шхчхЭр 9х х С»рД
Мйu ьш ь нДГрлй р ЭСлй3ьДх С»рД члр 
3л нЭх чьх Эн uвхр хрхйхЭлй 3
хнхй й 3 шМл ь МДлй
а й3 С д шр ГДй рлнк ьх чш Мнхр Э3
нхш Эхйл ь чС хш рлнлu рС л Элнлйл 3
ьхЭрьСЭк <МьлМД СЭрч ь »лчхЭ й ЭхчьДх
й ь р ЭСл1в х ьл ьхьк Гхйк х
ньСЭрхььхк ЭрьД »лu Э3u Аьл9лйл й ь ГДй
хйх н МьД л ьхГй3к ьu ь ДЭлй u ЭчДЭ3
4 =х»рх»Сй3ЭлЭь пл »СМхйл л ьх»л нлu
ЭлЭС рн л3л йхМС1в к Мхь3 й ь ьл9лй ЭхчьхЭ3
р ЭС й 9хрЭль u йнл д шр рхМ й3»нлй
йнл н н 4 р »нхМхь u4 ь ьЭ хчС рхМхйхьь
ьрлн й 3 =С нД Эхчьхй Эх9хь хч Мьхк чхМС
ь ч uн й 3 лйДх р»Д 9хрьДч лч 
JСМь 9л Э МйшС й1Гнлй u нхк ьнк
ЭлЭС рн к х9л р хГu рлЭ х йн
нчхвл1вхх н хГu Эл чьш? 1ахрхМ ьхк ч ЭС й р »рл у рМл1в х u
н ЭСчльх ьлМ »лй нч ГйхМьДх н Мхь u ЭрДх
н й93u рнлй йхМuьк нхЭхр KСьл Гр лйл
ьл ь 4 Гчль9 нДк ЭрхньДк нхЭ н»3
ЭСчль 7лк С Эр н х u ьл ь9йхш чхМС
хрх йлМ ьлч ч Эл Эрхнь 4йлй рДй3uч
рь» Эхй3ь р 9лй р 4 р Гй хь 5хнС х
н н хч н Мхй 3 МСрьДх рхМ»ьлчхьнль u
<ьл Э ьСйл 3 рл»йчлььДк л слй3Э ь
СМхрлйл рлньнх х Эрхн н р ьЭч рльхьС1
рС С =й3 Сй3 рнлйл н шйнх СЭлu чД й 
АЭрльь л хрхМ4ьСйл ч ьСЭС рхн»чшлu хГu
рМй йл нк СЭ3
0х й шрхй Млх лхй3 ЭСчльл ьх
чшй 4йлМ Э3 хш 1 рСш Эь ч йДч
шй лч хЭлй 3 р »рл 5хнС л н Мхйл шь 
Эль С1в х н ЭСчльх 9хрЭль u й ЭрДх Элuй 
Э й н ь 4 ншйuМхЭ3 u 4ьшМл ГхйДх с шСрДЭuьСй ьхк рС ДЭлй 3 4нлЭ Э3 СМхрлЭ3
ь Э й МхйлЭ3 лш нхрхМ у ь 9х»лй 
рхнрлвлu 3 н Гх йЭьДк йСГuв к u МДч 3
МхнС л ьх Млнлйл хГu ГчльСЭ3 ьл ЭнхрМ »ьлйл
р »рл у ьх р Э ч рДк н»МС4 ьЭ рхлй3ь Э3
Эрлu »шьлйл » 7рМл хх члЭ3
<ьл Грхйл Эхрuн 9хЭ нрхчхь н йС нлu 3
н Г ЭнхььДх лш шМл Э ьС рл»рнлй
рь» Эхй3ьДк »нС 4 к ьл нй3 шрчьк
рльхьк Э Д >СЭ к р н н ЭСчльх Ах СьМл
у ьл рu9хЭ u »л хр йлч ч Эл члu ь
шЭнлu ЭрС 1 х Э 4й ь МхнС л ьх х йл
 ьСЭ3 нх С рДЭ х 5н шлu 3 чхМйхьь ьл
М Элйл лрГлйхЭ » р1 »л л »лрuМ йл хш чрвл 3
Э Гй лйл ь н нГМьк рС х Эрь
Мхйлйл лш нхрхМ
дСчль йСГ й u н йСььч нхЭх МхнС л
ньн3 С йДлйл р С9 к »нС ьл хк рл»
рнМл1в к u »нь ч ЭС нль хч л
ГСМЭ х Эuьк рДх »лГхшлй Эь рД
 Элй3ьДч шЭ лч алС»л »лЭхч СЭ к
рххЭ л ГСМЭ Элй3ьк й ь »л нДнл1Э
н чхЭлйй 9х х х Эх ьДх ььД 3лрuш 3
ьл ДЭлйл 3 нД9 й Э3 Э9ь Эрлььш Счл
»лч рлu н Э ьх М рлМДнлu 3 шМл »нС
н»Гьнйuй 33л шр »ьЭх шМх ЭСчль 9СЭ3 рл хuй u
»лГрх» й хрнДх йС9 йь л МхнС л чшйл
ьл ьх рл»й 9 Э3 ЭхчьДк рuчСшй3ьДк МрьДк
»ьл п ьхчС ГДй МнххьД ЭрлььДх рхМчхЭД
рл л9 нл1в х u ьл нхЭрС <»лМл9хььлu ьл
Мйл Гй х чшйл рл чЭрхЭ3 4 9Э Мьл 
ь ьл лй1 ьх р Гй » й хх ь чль 1 Мйu 9хш
чшйл ГД рхМьл»ьл9лЭ3 u Эрлььлu ь ЭрС u
<ГД9ьДк Мчль к ьчлй рнлььДк Гл рх й u
»ьл С Эй Эк чхЭлйй 9х к х31 2члй3 Сх
ГйС йл 3 нхр4ь Э3 Гл л ГДйл »LхМхьл
рлн9 ьк Ахк рхМчхЭ Мчльхш Г 4Мл
 рСлй ГшлЭДк л рЭ чхьЭ чхЭлйй 9х к СЭнлр 
л -Э? ЭС ьхн х йлЭСььДх Элрхй чх9
нДшрлн рнлььДч ьлМ uч ьл ьх»ьл чД4
u»Д л4 чьх Эн н й чхЭлйй 9х х рС ьД
хвх С9л н u к н u9 ьД Эрлu р хйл ЭС9лйл
МрхГх»лйл ьл нхЭрС 9хн Мь р »нхйл н х Эх
СЭ х »нС ьлСшлн х МхнС С
<ьл Эйл ьл лш рл члЭр нлu 9СМьх
рСхь х ньн3 М н йл 3 чС р й н
шйнС рСМ Э3 Эл х шйлньх »л9хч 1 й л
СМлр йл Гл С р »нхМu МрхГх»лв к »нь
МхнС С хрхМхрьСй <ГкМu »ьл МхнС л
 х йл Мршх ьхн М чДч л Мчлч
7рМлNхьЭр 7рМл? хрДк нхЭ лМлхЭ ьл хрДх
»Мль u 3хЭ ьх нхрь »Мль u ьх н х хрДх ь
ЭС йх нхвхь х рлМхЭ рл Млх С uр ш
р 9л 1хЭхр »лй нл шрлхЭ шйСГ ьДч хр3uч 
»л Элнйuu 4 рС Э3 u ьлМ ч Энк н р 9СМй нч
Эль х Арьu рл ЭСЭ н рл вхй ьл4 л слй3Эл ь
л чСрьх СЭр С рлй 4 рл Эх 5хнС л
рйл ч ч Элрш счхр хМх л »лшйuьСн ньСЭр3
пшМл-Э р ьлu льлu Г н л Мрльл » ьхх
Эр9лЭ р йх хь3 н рчйхььлu н х Эхч х
ЭСчльч ЭuьСв ч н вСлй3 л н рл»Г ЭДх ьл
3л Сй л4 С ЭДьь а л Эрльь л н ЭрхЭ йл
й 3 9хрьС1 С н Мнхрьч рхчх сДр л1вС1
ьл ЭСчль 5хнС л р йС нлйл 3 »нС С
Г ЭнхььД4 лшн н йьк Э ьх :л»Г ЭДх ьл
л шйл»л чхрЭнх н рхнь н йхМ й »л лМДч хх
лшч 5чл у шрчьДх шйДГД ГхЭьл Эх йл
uЭьлч й лкь л Э 93хш чхЭл у Мь члй 3
ннД 3 Гр лu нД»н ьхГС а йхМь х ьЭл ГДй
рДЭД ЭСчльч ьЭчС хк л»лй 3 9Э »Мль u
Гх ьх9ьД
5хнС л »чЭлььлu Гх ьх9ь С Элйлu
Грхйл н йС ьх-йСГрхМС 5лр хЭ- Эр Э 0к
Гх»Счь 4Эхй 3 лЭ3 ь ь Э ь Э ьх »нйuй
рл йлГ Э3 u »лкЭ н М ь » с н нхрьСЭ3 u
лйл9 ч ьл М нльх <ьл рМйлйл МЭ Сх ьхСМ нйuu 3 9СМх лч ьл хйu1в ч 7рМ
3л Сй л4 йДлйл 3 р шйСхььлu ршлььлu
чС»Д л 4»-»л Сшйл нД 9 йл чл ьл
ьлч ьл1влu шрчьш чхЭлйй 9х ш лС л 
р u хйх»ьДч С Элнлч С Эрхч йл 3 нь »
 Сй х ЭрлчнлкьДч рхй3 лч аМьuн шйнС
МхнС л н»МршьСйл Сн Мхн л Э-Э СйДГлхЭ u хк
нхр4С ь 9Э рл»С ьuйл 9Э ьЭ й 3 9хрЭль u
хь 4 й ьльх хььДх ЭС31 ьл Сй 9ьДх сьлр 
5кМu ьл ьх М сдрль лЭйльЭ л МхнС л
 Эльн йл 3 9ЭГД й1ГнлЭ3 u ьл шрчьх
»Мль х А Эхь ьл ьхх чЭрхй ЭрлььДх Свх Энл
9хйнх9х ч Эхйлч шйнлч »нхрхк <шрчьДк
uМн Э-uр к »чхк Гн нлй рлч МС Мь члu 3
нхр ьх рДЭк н йСГuвхч u ЭСчльх I МхнС
»л рС йл 3 шйнл >лр Э рльД шрлй ьхк
ЭрлььДх СЭ у »чхu л»лй 3 »н нлхЭ u
 Э АЭрu4ьСн хГu ххьхь х СЭь л Грхйл
Млй3х
3л Мьч » хрх рх Э н н хрч р »рл9ьч
нхЭх ьл Сн Мхйл шрСС й1Мхк н ЭхчьД4 МхМл4
<ь Эuй ьхМн ь ьл Э рДЭч р Эрль Энх
нхЭхр Мь й »нС 4 шй н 5хнС л р Эл н 3
»л ГхЭььк Эхьк рГнлйл рл»ГрлЭ3 йнл
Сйн Э3 Мн хь u 9ЭГД рхМхй Э3 чшСЭ й ьЭ
й1М рхМ ЭлнйuЭ3 л ь Э3 3л ьх ьх ьuн ьйнл рМршьСн М Эхк н йхМuьч ЭСчльх ьл
рх йл 3 МкЭ шрСх Мхрл лрГлйхЭ ьлшЭнх
K1М ГДй МхйльД » Эхчьш чхЭлййл ьл
Эрч ЭСчль хй чхй ч лхй3 лч арДнД
нхЭрл рл л9 нлй 4 чхЭлйй 9х х 9хй1 Э 
рх н х u 9хрхлч лрь рлч » С ЭД4
шйЭ рл»Млнлй u 9СМьк шСй ЭрДк МхнС л
р ьuйл »л рх93 аС ЭДх шйл»ь Д »С9лй
ьх»ьл ч С ьл ньн3 ьх нДМхрлн Гх»чйньш
ьлрuхь u Гйл ь ЭрС 1 х йл нь »
 Сй х
1МрСш ьлМ хх шйнк йДлй 3 4йль3х
рДй3хн л ГСМЭ шрчьлu Э л йхЭхйл ь » -
ь » ьлМ Сй лч Аль-фрль <ьл Мьuйл
шйнС Сн Мхйл ;ьшхйл у ь йхЭхй нхрхМ
Гшьuu хх нхвлu хрДх ЭхьД Мчн »йЭДч
uь хч рДй3хн 3х рл»МСчДнлu ь х СьМД
МхнС л Грлйл йхМь х йД С Эрхч йл 3 »л
 йльь ч нДх дххр3 хх нхй ьх Эрл4 ь нхрл
у нхрл 9Э ;ьшхй р нхМхЭ хх члЭхр 
5ршл н йuйл С» ч лййхuч шМх нД х Мчл
Эuв х Эх ьДч Эрхч »л рДнлй ьхГ 7йнл
рл»йлчДнлйл 3 Э Гй Эльн й 3 ЭрСМь МДлЭ3
н шйл»л4 Эхчьхй 5хнС х ьл9лй л»лЭ3 u 9Э
нрлМхГьДх »Мль u ьлМн шл1Э u ьл ьхх МлнuЭ ьх
Мл1Э н»М4ьСЭ3 йьк шрСМ31 <шйuьСн 3 ьлрлхч шйл»л »лчхЭ йл 9Э Мчл Мн СЭ u чхьu1Э u
чх Элч 4МuЭ u н Мьч чх Эх рл 4МuЭ u н
МрСшч М ьхС»ьлнлхч Э чхьuu Сй С Эь члu
н»чь Э3 нДкЭ Эхч х СЭхч 9Э нйл 3
хк н х Сх Элй ьх нль »лГДйл 3 Млх Гй3 н
йх9х «ьл9хь х чхй й 3 Мь у МшьлЭ3 ;ьшхйл
ьх ЭхрuЭ3 ьЭЭ нхЭ н хрч ЭСчльх «йЭх uь х
рДй3хн ьх Млнлй хк »лГйСМ Э3 u
А йД Эхч нрхчхьхч лйх Млй
МхнС С плМДк лш Млнлй u н х Эuхйхх
нлЭьДх ьш Мш Глй 3 Мрлй шйнл
л»лй 3 рхнрлЭ йл 3 н шрчьДк н»МСьДк лр
ьлйьхььДк Гй31 нчх Э н»МС4л 7Энлu МлЭ3 u
ьл »лнхрьСйл »л Сшй »лчхрйл йхйхььлu uр ч
uь хч ;ьшхй Эuй хрхМ ьхк
арлнлu 9л Э3 хш рх рл ьш й л йл н
СйДГлйл 3 хк 3 йхнл л ГДйл рл»Мрльл
Гьллu чхЭлйй 9х х йл Э ьД 3л Сйх шМх
4М й 3 Мнх йл Э ьД н Мьхйл 3 рлн9 ьл KхнДк
шйл» Гх»ГрлхььДк й хььДк нх л рх ь 
шрхй »йЭДч шьхч ь ьхнхрьДч чхр л1в ч
5хнС л ьх чшйл ЭрнлЭ3 н»шйuМл Э шь3 л Гu 3
9Э ь шл ьхЭ ьлнх ь uь х ЭС4ьСн ньн3
н Д4 нлй н йьС1 йС ;ьшхй ГДй Гьлхь 0ш
шМл-Э рньлu шйлМ лu л »ь йл 3 Гхьь
ьл С Элнл4 Элч ЭСЭ ршйuМДнлй чхЭлйй 9х ххМ ьхь u 7хь Элй Э СЭ Эннлй ьл 4 чх Эх
ГДйл н х Эл х шйлМ лu 9СЭ3 чхр л1влu л
А р u ррлнхн ч чх4ль »чч ;ьшхй
рЭuьСй ьхк рС 5хнС л Эu ьхМн ь
»С9лйл Гх Эрл Эьх й хк ьнл Элй 4йМь
М ь ь ьлМхМл Э л»Днлйл 3 МлЭ3 хх
хрМ х
у 7Мх чu члчл8 А л ьС лйСк ЭлГ у
рхЭлйл ьл ;ьшхй ьх Энх9лй хх ьл9лйл
4нлЭДнлЭ3 »й Э3 чхлььлu Э9лuь хч 7й
»лМрлй у 3С 9Э ЭД чй9 3 шМх чu члчл8
;ьшхй н х Эл х Гх»чйнь ньн3 рЭuьСй ьхк
рС С ь МхнС л Э ЭС йл рхЭлн?
у 3хЭГ
5хнС л uЭ йл 3 ьх н йл4 Энх Э н»шйuМ Э
чхр л1вхш »йЭш шйл»л ь ЭСЭ хх Энйх р4 н
ЭхчьЭх »л ьк ;ьшхйл 3л МхнС С й1ГДЭьДч
шйл»лч -ГС ь лч чЭрхй члйхь3 х нЭьх
алчuЭ3 С йСй н ьлчь йл йС»лГДЭС1 лрЭ ь С
» МхЭ ш ГС нлрu у <Гх»3uьл у ьл9 ьлхЭ u ьл
рСшйС1 ГС нС с< <Гх»3uь л рл чЭрхйл 9хйнх л
»лЭхч Эuн ьСйл у л -Э Млх нхй Эхй3ь у
С Эрхч йл 3 нь » Сй х
АГрлн йхМь х йД МхнС л ьСйл 3 н йхМ
ньн3 хЭйuu йлГ р ьЭС Сй дххр3 хх Сшлй »нС
рДй3хн  ьх Гхлй чСрл Э р ьнхь u4йМьД4 чхЭлйй 9х 4 лй3 хн
3 нЭ Мчл л»лй 3 рл ЭС й 3 н рСш
 нхЭйхй МДлЭ3 Элй йхш9х <ьл ньн3
9СЭ йл 3 С рл»Г Эш счхр хМх л <Гх»3uь л
С хйл 3 ьл хш рДС р ьuйл 3 ьхЭрй н
рл»Д нлЭ3 н хр Э х Гй4 п МхнС х ьл л»лй 3
Эхрuйл н u9х к ьЭхрх дл шйuьСйл 3 у Сй л
»л хх ьк ГДйл С Эл ;ьшхй 9х» 4 Эвхььлu
Сшлььлu Эхрuььлu ьл ьuйл 9Э Гй3х ьх
чхЭ МЭ лЭ3 ГхлЭ3 <Э рДн »лМь11 Мнхр С
чл ьД МхнС л й3»ьСйл ьл Мхь3х : Э
ль л рГ нлй 3 9хрх» нхЭ4С1 Г н С ьлйьuu
чл ьС н ч лрчлЭч 5хнС л рнлй йл 3 н
ь
5ььь -Гк нх хй рСЭ й хМлй нхш
нхй хМл 5лр хЭ- Эр Э ьлрлнйuu 3 йлМлч
н 1ьк 9л Э 7рМл АЭрш шнрu Э ьл 9хч
ь х4лй чшй ьл»ДнлЭ3 u нхй хМч »нх Эьк
ьлЭu к? ьхС й1лu »лЭ рлкьх сСь ьлй3ьлu
ь ЭрС u рС н» Гл лйхкв л ьл йх л4
Э шрьш нхй хМл <ьл р хйл МрДш нлйл
ьл Мршх ь 5ььь ьх Грлвлй ьл ьЭ нь чль u
»льuЭДк н ч чД йuч 19хрл ь ьлхй ьл
ххй вх Мчл Эр ьйх Эр 9х х йлч9 
С хйхн х л ч-Э 9СМч Эххр3 н»нрлвлй u
 лЭ3 хвх 4ьЭхрх ь Элй 3 й Элч хвх 9Эу ьл рМлС ач ч ьЭш хчС ьСьл ьuu рл л
Мйu «йЭД4 1рЭ
4»лГхй3 Мнрьu л ЭрС1 ь р 1Э й хвх
вхь ч ЭрС йл »л ш Гр Мч н» нхй хМл
»рхМ л »лч рлu С 9хрхМьк чл ьД у Элч 9л Э
хй й 3 М 9лн х  =Дй рлььхх СЭр
ЭСчль хвх ьх С хй М ь л рл хuЭ3 u Ахрлu
МДч л рлйл 3 Сй лч Гь члu сьлрьДх
ЭйГД р члu 3 Эхьлч Мчн 5ььь
й1Гнлй u »uвьДч »лн Э лч р 9СМй нДч
С»рлч ЭСчльл 7хрьДх чхрЭнДх ьл л»лй 3
С рлхььДч рСхньДч »льлнх лч л Эх
ЭрДх ь МьлМД н Мхй н ГшлЭч Мчх ьл
ал с -JлкЭ 4ьЭхрх ь чь й МхйлЭ3 9Э-
ь ГСМ3 ьЭхрх ьх » Эх4 »льлнх 8 3С 9Э-Э Э л
Сй3ЭСрД Эрлu чхьuйл ГД 9хрЭль u Э нхЭрл8
3лМ ьх »лГДЭ3 Мхй Э3 u ьЭк Мххк «лЭ9хч й
хч-ь ГСМ3 хвх » Сй3Эрн
1 Эл х Мь 5ььь -Гк 9л Э н Мхй н 7рМх нхв 
ЭрДх ьх чш ГLu ь Э3 дйл йСр»рл9ьД4
й1Мхк Эль С1в 4 ьл 5лр хЭ- Эр Э М чС»Д С Мйu
ьхш ьх йДьС1 ;ьшхйД йхЭuв х ьлМ Мчлч 
>хьв ьл рлнuвлu йх ь хк »лрuхььк
шьхььДч ьuч 3 »ь3 са йх ьлС9 йл
чйМш 9хйнх л р ь члЭ3 9СМ л Мйьх
плрЭ ьД Элй 9л Э31 хш »ь <ь »ьлй 9Э ьЭн Мхь u 7рМл ЭрДх »лрuЭльД шМх-Э шйСГ 
н хш хрМ х М хчхьЭч л слй3Эч ь ьшМл
ьлГ рл1Э u й рГ нл1Э u ьл нхр4ь Э3 л
рьu ьл Сй л4 K1М ьСй 7рМ ь 4
ьД чх9ЭД Элй 3 хй н 3 ьл ххй вл4
Мчн н ГрхььД4 чл ьл4 ьл С ЭДььД4 Сй л4
4ьшМл 5ььь -Г1 л»лй 3 9Э лч 7рМ у й 3
рх рл ьДк ь хш Г ЭлЭхйхк АьД чхрЭнД4 нй uй
ьл нД4 ьлнхнлu ч ЭрлььДх Мх сльЭл» 
K й ьлр чхр »льuйл 3 Г рль хч 9хрхн
Ахк9л хх ййх u С рллйл н Эр ьС Сь нхрчлшл
с2чр Сч
< л»лн 3 ьл хрх х9хь 5лр хЭ- Эр Э аuЭк
лнхь1 5ььь рх й хвх рл» шйuьСЭ3 ьл нД Элн С
K й 5х4лн М с2чр Счл ь н ЭрДк рл»
»лшйuМхй u ьл н Эр ьС 3хЭ хш ьх »лнрл нлй 
л K й Эй рнлььДх ГхйДх Э ьх »нх ЭьД4
й1Мхк ь Мхu 5ььь рхМхйхьь ьрлн йл 3
:uМч лМДч 9хрхч K й чх Э йл л к-
ь ГСМ3 рхМчхЭ ьлкМхььДк рuМч рхх н хш
р ьлМйхлн к ьЭчС 9хйнх С? 9 н р Эк
чхЭлйй 9х к рлнх С Элu сйuшл »-М н 
шйДк йл Э нДк С СМрuнДч ГхйДч
нй лч рСшйДч ь ч шйл»лч р н л
= Гй u рСхньлu хр9лЭ л плМДк 9хрх ГДй
Эй рнль М Гйх л н ч Мйu йн ЭрДч»Г йнлй Схрчлр хЭД 7рМл
А йхМьхш хш н » Эл 1Мл ЭчхЭ й чйМк
9хйнх МГлн й u хвх М ь ь ьлЭ у Гх»»СГДк
9хрх н Элньлu 9хй1 Э3 йхлвлu рuМч 5ььь
ьнл н 4 Э й u Гь Э31 K й нДГ рлЭ3
рхМчхЭД Мйu ь » <9 хр9лЭ ь ш 
н х Э 9Э рСлхЭ 9хйнх л Мхйлй нД Элн С
лчuЭь ч ч ьСнхк »ь ш Г ч Эхйuч
7рМл
а Эuн хвх ч ьСЭ С чйМк 9хйнх н ЭьСй
4»лГхй3 Эрлu нхрЭхйл 3 чхМС чл ьлч 3
Гл л ьх МГхлйл ьл хш »н л »лйлuйл шМх-Э н
ЭМлйхь 5ььь »нлй хх хвх рл» ь ьл йлuйл Эл
uр Эь 9Э 9хн Мь хш р СЭ Эн х ГДй р Э
ьхГ4М ч
«нС р нхй хш ЭлрчС счхр хМх С
р лр нлььчС н хьЭрх Сй Д 3л рДх чл ьД
Мхйл Гх»3uьл хрМ Э шрД»лu 3 ьл Гл С
«лн Мхн р Гй л1вхш u 9хйнх л Гх»3uьл
рхЭ рнлйл 3 чйь хь ь рДшьСн рД
чДшьСн н йСЭ рДЭС1 Мнхр3 л ш-Э с л
4»лГхй3 Гь14 нлйл Мнхр С чл ьД uр Эь н йuu
4н Эч
5ььь -Гк »лшйuьСй н чСЭьх Эх й Сн Мхй ьл
Мхь3х МхнС С лнС1 u н ч 9ЭГД ГДЭ3 л
чь Млй3х Э лйхььД4 »СГн Гл у 2к ьх Гк uГ 1 х ьрчлй3ь ЭД чх3 нДкЭ 
4»лГхй3 ьх р 9 ь Э ЭхГх нрхМл у рГнлй
С  Э3 ьх»ьл ч С чйМк 9хйнх ь Эл Млх ьх
хнхй йл 3
0х й ГДй 9хь3 ГйхМьДч ьл йГС лр ьл
5хнС л » н х4 й СЭлйл 3 н льС1 СрЭ С л
ГСМЭ ДЭлu 3 »лв Э Э3 хГu Э 4йМл нрлшн
у А ЭГк н х н рuМ х8
1 шйл»л4 ьх»ьл ч »л ЭДй Эрл4
Гх»Д 4Мь Э3 л С рльхьш нЭьш й ч
йлГш 9ЭГД рллЭ3 u »л н1 »ь3 <ьл
9л Э чршлйл Элрлu 3 4рль Э3 9хЭ х ьЭСрД
рхМчхЭн 4»лГхй3 йлuйл рхГйл 3 н Мнхр С
7Сл рхМ »лГрхМлй н хьЭр 7рМл дршн Д
ГД9ь ьлрлнйuй 3 дршнчС хьЭрС 5лссл
5лй чС 4Эхй 3 Эй ьСЭ3 u Эрльь Эuч 
ЭрДх 7рМ 9л Э Мхчь Эр рнлй М ь ч
СЭь лч 4ьшМл ьл ьЭ чхй нлй 3 ГльМД »
< йхьМл ь ГльМл ь шМл ГД ьх Гр йл Мьш »
н 4
у дД рльхьл8
5й9ль х 0х шйл»л »л рДй 3 л ГСМЭ МхрлЭ3
4 Э рДЭДч ЭрхГнлй й ч Гй3 4
С й к ь л Эй3 чйМк 9хйнх рл л4ьСй
Мнхр С МхнС л рнльСйл 3 нхрхМ ЭЭй ьСн хш
Гхлйл ьх рл»Г рлu СЭ 0х й 4нлЭ й й 3ьл ьх й3 лшн ьл Слйл ьл л слй3Э 3 
Элй3ьДч »ньч нДлй » рл»лнхк u рС 
5ььь -Гк Эрь р Гй » й u K МхнС
ГДй »чл»ль рн31 9 нхк u » рх»л ьл йГС
пСрЭ л рл л4ьСйл 3 ь Сн Мхй рС С хрхнu»лььС1
Гхйк Э ль31 С»рлч » рл ьД4 р 9ьхнД4
нхЭн ар шйuМхн 3 чйМк 9хйнх ьuй 9Э
С»р ьл лчч Мхйх у uЭьл »лх хк u нххк
лйк рн 
1 с2чр Счх 5ььь ьлГрлй нр4 Мхuй »
ЭрД4 рСМ й МГ х чuш ш шьх»Мл Мйu ьхх н
нхк н» х пл чь л СрлЭьхх хрхй й н
ьхш МхнС С ьлрлн й u МчС
а Мршх Эхй1 нuЭш фрль л хчС ьл
шйл»л лй u члйхь3 к дчч 5йМк 9хйнх
Эрлн й хш »л д шрч? рхМх 9хч »льuЭ3 u ГМ -
лрЭч ЭлЭС рнв рлГЭлй ль Элрч 5рСшш
нрл9л н Гв ьх ьх ГДй
ар Мu Мчк ь Гхрхь Эьх ьх»ьл ч С н н1
чьлЭС Сй й н н1 Эхй3 С хй u МлЭ3
д шрл дЭ р ч9лй u 9Э рл»С х М Эр ч
9хчМль9 ч н рС х =хшй чЭрхн йхлвС1 ьл
рнлЭ МхнС С ь нДрнМ й дчч »л Мнхр3
ьхн» рлu ьл uр ЭьДх рЭх ЭД
а л д шр рл»рх»лй й х u Э рн СрЭ С
рСГл С 5ььь -Гк ММхр нлй ьх»ьл ч С 1нрхчu чЭрл ьл ьх р 4М йл н »ьль х Эй3 
МьлМД р Э рДйл шйл»л рГрчЭлйл 9Э-Э
ьл 9хЭ льшхйн р »рл н
у а4х ьл Слйл »ьл9 Эхй3ьк нД ЭД
3хГй3х Эрu хь х хрхйч й19 Д 3С- л
чш чьх
5ььь чш С лМ Э3 хх д шр ьлй й ьл хх
 ьС йх9 ьйл Э 9ьДк Г ьЭ ММхр нл1в к
йчлььС1 й19 С
у а Мхх н х Мйь рл Э 3 ГД Эр ьл
н хч чйМхь3 лu анu» С чхь1 »лнЭрл й
 йх»лнЭрл 4 ьх9ь н Гй лк х ьх й3 
ьхМхй3 с » 9х х ьлшрС» хк рЭ н л»льД
у 5Счл1 ьл ЭльхЭ u »Мх 3 у »лМСч9 н
р »ьх 5ььь -Гк
у 2Э кМхЭ хк ьл й3»С 1 й1Гч йС9лх ьх
4х 9Э ьл ьлрлнйuхЭ u СМл-Э ь рхЭь
д шр ГрлГЭлй лрл ьД ьл ьх йх9л4
МхнС р чв 5ььь Сй й хх ьл МС 
5йМк 9хйнх »лГЭй н МЭ ьСй Мхuй
»лшйuМхй u ьл кьх й uвхк 4ьЭхрх ь
н х-Эл 9Э р нхй хх н Аль-фрль 
«л шМД 5ььь -Гк Грлй н ьчхрх Эхйu
р хМ х u хчС н С С нхв ьлкМхььДх н
»лГрхььч 7рМх хш й вх р Грхй
нхГрл»ьх нхй йх х 7 Э ь 9ьДк нхррлй М нр4ч рл»ь нхЭьД4 н Э9ьД4
йн н йнь Эрлнл М хьь ч й Э3uч 
АЭхьД ГДй »лМрл рнльД uр9лк ч шГхйхьлч 
н ьЭхр3хрх хрь 9лй н ьu Г р1»л uьЭлр3
й н 1 Мьч СшйС Эрх 9л н С С к рлнь
Э лй  л»Днлu Мьл рл»ьх нрхчu 5йМк
9хйнх рхМхйuй нрхчu йь С ь чх4ль 9х х
хь х Г ЭлЭхйхк 9л н »лГлнйuй хш 1х9хрь к
ЭхйДк нхЭхр р нМ й н Мн хь х чьх Эн uр 4
МхЭ 4 нхрЭСх р рхйхььД4 ьС 5рСшх
 ь С рллй ш рйuьМД Гр йй льЭнД4 хрхй к
5ььь -Гк чш ГД рМлЭ3 4 5лссС й нДчхьuЭ3
ьл 9Э-ь ГСМ3 йх»ьх 4Э3 ьл ь11 рл С ь
хчС ьрлн й 3 ьлГй1МлЭ3 »л шрк Гй н йь л
ЭрлхььД4 шрльuч Мрлш хььД4 лчьхк 1 х рлнь
 рн в н 7рМх рхМ ЭлЭ9ь ьлкЭ Энлр Мйu
рМл ьх Элнйuй ь л ш ЭрСМл
0чС ьрлн й 3 Э3 н Эхйх р 4М Э3 Мчк
рл йлГйuЭ3 u рхМ чuш 4 нрн дхйДк нхЭ
хр ьнД4 йлч Млр й к С1Э Ахк9л 5ььь -
Гк Мхй Гй Э н 3 ьл рл ЭС1 МС С
л 4»лГхй3 нхрьСйл 3 ьл нрх С хш ьш 4»-
М йСр рДЭД4 нх чйМк 9хйнх ьлГй1Млй
»л :ГЭч ьлй нлн ч хГх рх к uьЭлрьДк
ьл Э ЭрДк 5лсс ьл»Днлй ГрхьМ арЭх»
рх н к u 9СЭ3 нДх хш й Эu н Э9ь Э рнлй Мн хь u рлнк рС ь Э Элнль хч
ьл Мй1 х СьМД АнхГрл» х :ГЭл ьхрн рнлй
чьш 4 ь 5ььь -Гк рл»С х хй u ь ч
пл рл» ьл ьЭк ьхМхйх »ГрхЭлЭхй3 ьлхй
рчДйхььС1 члйuрьС1 чл ьС н р й 9ьч
 Эuь арлнМл рл Дй Эхй3 ГДй »л рхь ь
:ГЭ Гхвлй u 9 ь Э3 хш н Гй лкхх нрхчu
ЭМлЭ3 Мйu рл «йЭД4 1рЭ 1 »ьл
р »ьлЭхй3ь Э 5ььь р шйл й МрСшл ьл С ь <ь
Эй3 9Э хй  Элн н ьл Эйх йн ьС чu ьш
 ршл Мнл ь9 л ьх й3 С н Дрл
у дл ЭД н хч ь 9хш ьх »ьлх3 Г ьЭк хьв ьх
«л й19хь хч ьх9ь Эш 9Э ьл ьллйл ьл
ЭхГu ьч шМл ЭД рхМй й хк чв3
у <ьл ГДйл 9хь3 Сшльл у чuш н»рл» й
4»u ь ьл хрМ Эх нр9ль х у 5ьх лхЭ u хк
р Э 4Эхй 3 СГхлЭ3 рuЭлЭ3 u Э й1Мхк
у дД 9хрх 9Ср Мнхр9 н у ьх Сь члй u :ГЭ
5ььь -Гк Эй3 С чх4ьСй u у »л чьш йхЭ МрСш Сх
С хй рх Э3 хчС й МьС1 йх3 нМС хш
Мнхр9 н Э Алч-Э :ГЭ ь чС ьх нхр й
у А9 Элк 9Э ьЭ чu ЭрлЭхш u нД нль u ; нх 3
л ьл йлМь ьС чС р МхЭ н шйнС ьльх Э чьх
СМлр МЭ л8 у М»лМр й ь :ГЭл
дЭ н Дй й ьх»лчхМй Эхй3ь
у 3 СМДьлu ЭрлЭхш uГу 3С чЭр ьл х н хч рхГхь Г 7Э хх
ГuЭ3 u8
у ; ь 9хш ьх Г1 3Г у :ГЭ рл»Мрлхьь
н»чл4ьСй рС к 9хрх» х СьМС рЭх» йСь
 рнлй Мн хь х у 5ьх р Э лхЭ u 9Э ЭД
нхМх3 хГu ьхГйлшрл»СчьГ
у ; шМл u нхй хГu Гйлшрл»Счь8 у 1р н
н н»МС4х чйМк 9хйнх рл 44Элй u у 7Э
Lхй8
:ГЭ Млх ьх СйДГьСй u 5ььь ньн3
 хр3х»ьхй?
у 3С 9Э ЭД Эл рл»нйьнлй u8
у 1МрСш ьл ь л8
у 73u8
у 5л 93u СшМь у Nхр н ; лй л 7хрьД4
5рл ьн «нх»МСьл 9хрЭ ГД хш Грлй8
5ььь -Гк ншйuМхй u н хш н Эрхнхььх й 
у дД хр3х»ь МСчлх3 9Э ьл6
у ; ь 9хш ьх МСчл1 а л дршн Д С 5лссл
шнр й 9Э «нх»МСь шЭн Э нЭрхь х н Аль-
фрль 
у 0 й ГД ь рх й ьлл Э3 Э Грлй ГД нк 
Мл ьллй «л9хч хчС нД ДйлЭ3 ьл8 1Э С ьх
МСчл1 9Э хш СшлхЭ ьлл нхььлu чв3 й 6
у 5ььь у рхрнлй хш :ГЭ у днu МрСшл
р ьСйл 35йМк 9хйнх ГхрьСй u л рл» н ЭЭ ччхьЭ
шМл рльхьлu 4нлЭ йл Эйл 4йхГьДк ь А
рС хч н рС л4 ьл uЭ йл 3 ьл»лМ л ьх
р лйл 3 ьк МнхрьчС рхчС 4» МхМД ьл
ьхк ГДй Эй3 ьйл Э 9ьДк Г ьЭ нхЭ Гр лй Гй
ьл шйлМ С1 С »Млнлu Эхь чхМС шрСМuч 7йuМu
ьл ьхх 5ььь -Гк н чь й ЭлЭС1 5 льД ЭрС1
МьлМД н Мхй н шрМ ч чС»хх 1 ь Энхььлu
Гш ьu члйл н рС л4 ьлЭuьСЭДк йС л н»шйuМ
С ьхх ГДй Элй3ьк 4йлМь рньДк 1 шйл»л4
ьЭк хьв ьД йД4лйл М лu uр Э3 I йДлн хх
нр ь Эрхй 
у 1Д р н Мхь u8
3 хМнл »лчхЭь Мрлй н рС х МхнС ь шй
ГДй ЭнхрМДч 3лшЭл ь 9СЭ3 ьх Эх ьuйл хх ьл
ьлрuхьь Млйл 4 ЭнхЭл
у ар н Мхь u8 2Э н чД йх8
у 5лЭ3 шнр йл чьх 9Э н 7рМх нСЭ р »рл 
5ььь -Гк йхш л лй йх9лч 
у 3С Мл р н Мхь u »Мх 3 х Э3 ь чД ьл Эuв х
5хьu »нСЭ 5ььь л ьЭ у :ГЭ
у :ГЭ8
5хнС л Гр йл ьл »ГрхЭлЭхйu ьхМнхр9 нДк
н»шйuМ дЭ ьхй3»u ьх ЭчхЭ Э3 шйuМДнлй ьл ьхх
ьх чхь3 ч л хь хч
у ; л ЭхГu »нСЭ8 у рМйлй чйМк 9хйнх <ьл Эй3 чЭлйл шйнк н ЭнхЭ ь ь 9СЭ3
С Э йл ьхчьш рл йлГ йл 3
у 3 л 
5ььь хрх4нлЭ й хх лМьДк н»шйuМ н ЭрьС
Эйл
у дД ьлнхрьх 49х3 х Э38 3х Эх ьuк u
р л нлк u Сшвлк u
; СрлЭь ьх Мхйлu рх» 4 Мн хь к ь ЭuьСй u
»л МС к ьСй хх ьл й хрхМ ь » ч Эйч
у АлМ 3 ьх Гк u
3лрuхььлu чльхрл ьлч ьлйл нлМ М 4
х Г Эл1в 4 н »лГрхььД4 Мчл4 Аль-
фрль пшМл 5ььь рхМйлшлй ч х Э3 ь
хй ь ьЭ ГДй нр9хч нрхчхььх хрхч р х
п ьх Мнхрuй хчС ьх ьСМлй 3 ь н
93хк чв 4ч 4р ГДй шСйuЭ3 лч ч 
хГх 3хЭ Эрл4л ь ьх нхМлй ь »ьлй л
нльл Эрь Э3 1рлМхГь Э Эх ьх ГДй ь
нД чхрьДк н»шйuМ шнр й? с; шЭнл С й3»ьСЭ3
н й1Гк ччхьЭ Эй3 ЭД чхьu н Мхй
5хнС л р Гй » йл 3 ЭйС ьхС й1х р хйл
ьл МС С а йх чшьнхььш йхГль u Эрх»лйл
хГх С  ршл р ЭС йл Эрлх»х 0йл ьл л
9хйнх »ьл1в к 9Э Эл х шйМ? ьх Эр йл 3
ьл йлМлu 3 лМДч С ч в 
у <Э СМл ЭД8 у рхрнлй чй9ль х 5ььь <ьл рхнлйл С  ршл »л йл хш шйЭ ч
ГрхьМ ьхрхМхйхьь чл4ьСйл рС к
у 7рМ 1СМйььМ ьЭ ьхМлйх Э Ал рлчхьЭ
у дД ьлнхрьх р х4лйл L-nB 9хрх» ч Э8
<ьл ньСйл 7хрЭД хх й л чuш9 й 3 Э Эхйл
ДЭ Э АМхйлн хвх шйЭ ГрхьМ МхнС л
нДлй йл?
у ; р йл рхМСрхМ Э3 нл Г л ь Э 
«нх»МСь Г рлхЭ u »л4нлЭ Э3 Аль-фрль 
5ььь -Гк чхЭьСй ГД ЭрДк н»шйuМ ьл :ГЭл
сM ь л шнр 38
у пл йС9 й 3 9Э ЭД йчлйл й19 С8
у 0вх хрхМ ч Эч чхьu рх йхМнлй л х-
Э й1М ьл чЭ йл4 KлМ3 хрхСшлйл 3
ьх йл u ьх СМхрлйл 3 н хМйх 5 ьл ЭСйхь u
ЭхчьЭД р й 3 рuЭлЭ3 u л ь931 u хрхйл
ч Э
у 7хрьДх 5рл ьД у рх»1ч рнлй 5ььь -Гк у
2Э ГльМл ь ьЭрй рС1Э нх 3 < йхьМ дл
ЭД йл н хч3 йн ьк ч й3 йчлььк
й19 хк8
у дл u х ьх ьл рС л4 4С у шрД»ьСйл 3 МхнС л
5ььь -Гк рС Э й й Э3 ч ч Схк
у 1 < йхьМх 9хь3 л ь
0х шСГД р н й МГ х СйДГ 
у дД 9Э »ьлх3 Гх»л ьДх чх Эл8 анх»й ЭхГху пл ГД Э ь ГДй МьчС н < йхьМх МхйлЭ3
ьх9хш у нЭр й чйМк 9хйнх 
5хнС л ьх Элйл н»рллЭ3 0х Мн хь u
»лчхМй й 3 А ршч ьл Сх рл рлн йл 3
хк9л МхнДнлйл ь9 7йл»л хх й лй 3
л»лй 3 ьл рх йл л Мнхр Э3 u Эхйuч
ьх»ьл чш 7рМл
у ; ьхчьш С Элйл у рГрчЭлйл ьл »хнлu
хМнл ьх Слйл
5ььь -Гк М4нлЭ й хх Сх нЭрк рл» »л ьЭЭ
Мхь3 Эьх н рнлЭ3
у <Эй 9ь р Э Эй 9ьГ 3С л чь хк ьх
МнхрuЭ38 у лр л Э 9х р »ьх :ГЭ
3 чйМк 9хйнх ьх ГрлЭ й ьл хш йнл ь
члйхкхш нь чль u <ь шйлМ й хх йГ ЭнМu рuМ
нй Слн х ьл шйл»л

ëà 8

плМС1 рхМС н Аль-фрль нД4М й
с4»нх Э u 3нш 7рМл 0М ь ЭнхььС1 шл»хЭС
нДС лйл ч 5 ш Мькй л чшлй хк дчч 
<ь Сл нДнлй Мнх Э ьхГй3 ч ь »хчйuрн н
р 9ьхнС1 ГСчлшС Эн» й Э1 I9хьчС ЭрДк
рл»Млнлй шл»хЭД н хч хйл1в ч 5лссС ЭрДк
рМлнлй 4 »лх» ч Эршн лч5 5 ш Мькй н ГйлшМлрь Э3 »л чв3 С9 йл
члй39 л :СГ хш члЭ3 9 Элйл 9Э рхГхь С
ьх 4нлЭлхЭ йД ГДнлu Г Гй Эх лрл 
чхрх й Мхй йл 3 ь ч йх»ьДч »ьль uч 
1 йьх9ьДх Мь ь Эрлнйuй 3 н йх л
 рСлн х 7рМ »С9лй М х ЭрлнД нхЭД
1 рС93х рЭх лнхч ьхМлйх Э Г Гй Эх 
дчч ьлйн й шйнл Э н лМ й 4 н Гль С
»Счйхь хч ьлГй1Млй л С ь 4 Эрл Эл1Э
йл Энлй нл1Э u 4н ЭД ар хй Мхь3
ь нДС Э й н рС9хк М1 ьС члйхь3 4 uр -
»хйхьД4 йuшСлЭ ; ьДч лншС Эн ч ь9лч
ч 5 ш Мькй рл л»Днлйл члй39 С »нх»Мл4 л
йuшС шйС Эхй3ь нл лй н рС93х хрх р нлu
Млх хь х нхр9 н
4ьшМл ч 5 ш Мькй 9Сн Эннлйл хГu ьхчьш
н ьнлЭк? 9хш С рДнлЭ3 ьл С»ьлнлйл Э
члй39 л СМл Гй3х 9хч ь Э ьхх дчч »ьлй
шМх рл ЭСЭ шр ГД шМх йС9х н хш йн Э3 рл н
4»н й ЭДх йлГ р ьЭД 7рМл ь »С9 й л н
uЭ3 лй3 хн 9л Э чшлй хк ьлкЭ МршС
4чхьь ь ГLu ь й С9 Эхй3ь х 9хчС :ььМхйй
рхнрлвлхЭ u н нй л н йьйСь х 9Э »л р »рл
ГрМuЭ Сй лч дчч р ь члй Эрльь Э л
Мйьх ч 5 ш Мькй ьЭ Эрхн й 3 х й
р 4М й 9Э-Э ьЭхрх ьх ь Э9ь ГДй н Ср хГвлй хк
1 рхМС йх Эш л 5ььь -Гк ьлхй
ьх»ьл ч С дчч ьх чш шнр Э3 ь 9хч МрСшч
у архМ ЭлнйuхЭх члчл шнр Э 9Э ьл М лu 0вх
ьл шнр Э 9Э 5ььь -Гк Мйхь нДшьлЭ3 ххГ у
н»ГСМхьь Гвлй ь хрх р нлu шСй х9лЭьш
Эль л
у АЭрльь 9Э хх ьлй н лчч хьЭрх Алч
»ьлх3 7рМ ЭСш нлхЭ ьх»ьл ч хн хвх М Эш
л ь лМл1Э н 5лСьЭлСь у р 9лйл н ЭнхЭ ч
5 ш Мькй Мu »л 9хрЭхьДч Эйч хрхнu»Днлu
л9 шл»хЭ
у 5л л ьл ьх Сшлйл 3Г у »л4йхГДнлй u члй39 
рй нлu 9хрь йл <ь л»лй 3 шрМ й u Энлшк
ьх»ьл чк хьв ьД у 0х ьлй л СрлЭ н хьЭрхГ
у дД рл»шнлр нлй ьхк8
дчч »л йхГлй u рл»МСчДнлu нрлЭ3 й х
р »ьлЭ3 u н ьхнхМхь 7х Эь Э3 ГхМ йл
у 3х-л д шр нДшьлй чхьuГ 3 u рл»С»ьлй С 5ььь -
Гu 9Э ьл » Ал рлчхьЭ
5 5 ш Мькй рл хuьь ньСйл шрСхььлu н
Г ЭнхььДх чД й 
у 5л ьЭ ьЭхрх ь 3лнхрьu л ьл »ьлхЭ 9Э-Э
 йльл4 «нх»МСьл дл лu ьсрчл u чхЭ ьлч
р шМ Э3 uГ
у пьх9ь р шМ Э uГ 4ьл9х 7рМ ьх С Э й ГДьЭС хьв ьС у лнЭр ЭхЭь МЭнхрМ й дчч 
I9 Эхй3ь л Эрхнь н»шйuьСйл ьл ьхш н
ЭрДк рл» рллu 3 хш ьх р чк нхрх н йД
7рМл 4ьшМл хк л»лй 3 9Э С рхГхь л нu
рхй ш u
у 3С ьЭ ь 9хч ьх шнр Э 9Э »Мх 3 Эл ш у
МкЭ М хьЭрлГ
дчч рл чхuй u ьлМ хх ьхьuЭй н Э31
у 5л нД 9ЭГ <ьл ьрлн йл 3 7рМС н х
ЭСЭГ у <ь »лМСчлй u ь Эч н х-Эл Мхй й u
н ч чьхь uч у архМ ЭлнйuхЭх С ьхх х Э3
лрГлйхЭ ьл Эuв кГ пл нД МСчлхЭх ьл Мл Э чьх
 ЭрхйuЭ38
у ; ьх »ьл1 ь р Э3 н хшМл чь у Эрь
ЭнхЭ йл ч 5 ш Мькй
у ; хвх 5ььь -Гк л»лй 9Э С ьхх ьхЭ чхь 
1Гвх ь л ш Млх й 9 9СМь рлнМл8 ;
»л9хч ьл 1Мл р йл8
у ; Гu»лЭхй3ь рС С ьхх Г ьЭч у
Гхвлйл рхГхь С хьв ьл у 4ьЭхрн31 ьхк ГСМхЭ
н йхМС1вхч нДС х с4»нх Э к ь ЭД С»ьлх3 н х
хрнДчГ
5ьхч шМл дчч С лЭ й ьл нхч нхй хМх
Эн» Э3 шл»хЭД 5лссС ч 5 ш Мькй ьлрлн йл 3
5ььь -Г1 Гйлш ь й н хч ьхМлйх Э хх
»МлЭхй3 Энл ьл 5 ь- Эр Э5хнС л шрхйл 3 ьл йь х н рх йх хрхМ Эхйхч
нuЭш фрль л др Гх»3uьД ьлГй1Млй »л ьхк
лчхььД4 С рлхь к ьл сл лМх »Мль u »рхМ л
Энл нлu 3 С Э Э3 u ьл ЭрЭСлр дшМл 4»лГхй3
ьлйхЭлйл ьл ь 4 шйС Эхй3ьДч йлхч »лшьuu
ГрлЭь Ахк9л Гл л нДнх н u»Д рл ЭuьСйл 3
рuМч рх йч нД Мл1вх шйuМДнлu ьл
Гх»3uь
<Эхй3 нД4М й ьл ль ь- нхр » нхш
рх йл МхнС л й1Гнлйл 3 ьл Э 9Э шМл-
Э ГДй члйхь3 ч лр ч 1 хьЭрх йвлМ 
шМх хрх х лй 3 9хЭДрх чвхьДх Эр ь 
н»нДлй u лчхььДк 3хМх Элй 3л ьхч н
шрл »ьк »х лрлГх у рС л нДЭuьСЭл хрхМ
Гк Мьл ьшл »uвь Э Элнйхьл у »лчхрйл
Грь»нлu с шСрл хьв ьД < ьнль х 3хМх Элйл
»лр й Гхшлч шр4л дчлЭД лрЭ л ГСрь
рл»р й 3 чхМС Мр лч М хрх uр ч
ЭнхрМДч й Э3uч р н МхрхнuььД4 uв л4
рхМьл»ьл9хььД4 Мйu рММхьМрьн шСрх9ьДх
йхЭ н й 3 рДнлu ГхЭь М uр -»хйхьДч
нрч 3х й3 Эв 4 Ср хрхл9 лььДк
хЭС4 нль рл 4л нлй рхМ шрМл 1 нхЭнu4
uГйь хй 9хрьДх Мр»МД
5хнС л Энхйл н»шйuМ »лчхЭ н 4СМхь3 С1
хь С1 с шСр С р Гй лнС1 u ьхк ьлнхй хМх ь Э ь Э нь 4нлЭ йл 3 »л ь
рuЭлььДк чхМС МС к рх йл Мй Эь ч
у ьх»лчхЭь »лЭ М рС к 5ььь -Гк СГ й СкчС
нрхчхь ДЭлu 3 СГхМ Э3 хх 9Э ГuЭ3 u ьх9хш ь
ьл ГйлшйС9ь рС Э йл хш йнл ч ч Схк
ЭнхрМ рх н ь чС ьх МлнлЭ3 С С а л рлнМл
ь Э ьх ДЭлй u хх Г МхЭ3 ь Э »ьлхЭ рС хч
н й1Гч йС9лх кьхх
у ар нхЭГ у »Мрнлйл 3 хьв ьл йх»лu
нхй хМл ар йь н хш сьлр1 ьл
р Гй » йл 3 МхнС х 4»лГхй3 н 9 йл хк
ьлн Эрх9С uр Эь йСu хГu 4н Эч Г лч у
I ьл ГД Эр рл»ь uЭ u ьн Э 1х 3 7рМ шСМ Э
9Э С 5ььь -Гu uн йл 3 ш Э3u 5хьu »нСЭ ч
5 ш Мькй
5хнС л 9СЭ3 рл йлГ йл 3 СГрлйл рС С ьл
>хьв ьл л»лйл 3 хк Гх»Г Мьк рлкьхк
чхрх ьл хрнДк н»шйuМ
у ; 5ььь -Гк Мчл8
<ьл л9лйл шйнк дл л ш Э3u ьх нМ йл
ьхх нь члЭхй3ьш н»шйuМл 9хн Мь Млu Гйхх
рл»нхрьСЭш ЭнхЭл р й 3 u ь Э3?
у <ь Схй лЭ3 :ььМхййл 5u йлМ3 Гр йл
чхьu 5ььь шнр Э :ььМхйй чхЭ ьлкЭ хх
5 5 ш Мькй СМнйхЭнрхьь ньСйл
С л нлu 3 н хМьхх рх й АГл л хйл рuМчхьв ьл 9х лйл хх »л С4ч
у 3С-С-С С х й Э чхЭ Эл Эй3 :ььМхййГ
1Д ьх н»рллхЭх х й u ММС »Мх 38
5хнС л ьхрхМхйхьь лйл йх9лч 
й1ГДЭ Энч »С9лu йС1 МлчС Kхь шнр й
9Э н Аль-фрль  нСЭ лрЭ ЭД <ьл Эй ч
ьх чшйл срчСй рнлЭ3 л Мйхь нДшйuМхЭ3
лрЭ Э ь ч 5 ш Мькй Э9ь ьх ЭнхЭ Эннлйл
хх рл йДн9лЭДч рхМ Элнйхь uч
а йлu хьв ьл шйл нлu 4»лГхй3 »С9лйл
ьх»ьл ч С ьх чхьхх р Элй3ь
у ; йДлйл нД » Ал рлчхьЭ у ьл9лйл ьл у 1Д
»ьлхЭх 9Э-ь ГСМ3 9хйнх х Эрш чД ЭСЭ й 9хч
«нх»МСьч8
у =й3х 9хч 4Эхй 3 ГД ; р х4лйл 9ЭГД
рхМСрхМ Э3 лрЭ Эн Г л ь Э 2ЭЭ 9хйнх
49хЭ »л4нлЭ Э3 Аль-фрль 
5 5 ш Мькй ньСйл ь ьх рuн йл Гк
»лГ9хьь Э 
у 3л й3 ьлч »нх Эь ь ГрхМ Э ьЭк Мххк
Сх ьх М ь шМ 3 4Эхй 3 ГД »ьлЭ3 МрГь Э 
1 М Эх й u рхМл Эр ьлхк шл»хЭД 4Эхйл
ГД н»uЭ3 С нл ьЭхрн31 х й нД ьх9ь ьх
н»рллхЭх
5хнС л ньх»ль ьuйл 9хчС чu ш Э3
 л»лй 3 хк Эл ч »ьл чДч пьх9ьГу ;6 ; йДлйл нл Г <М ь Эршнх рл л»Днлй
 нлхк шл»хЭхГ
а йлu хьв ьл н u Млйл 3 нхрхМ
у KхьГ 2Э ьлнхрьu л ГДй KхьГ пл лu СМл9л u Сх
ьл9лйл нйьнлЭ3 u пшМл нД н Мхй хш8
5хнС л чй9лйл ьх Мь члu шйл» Э йхььД4
ьл йхьu4 рС <ьл ьх 4Эхйл шнр Э3 Kхьх Эч
9Э йС9 й 3 ь ч 5 5 ш Мькй чuш р йл?
у алйСк Эл рл л Эх чьх пшМл нД н Мхй
хш8
3л ьх МхнС л Мьuйл шйл»л Э Г н рх йл
у 3хМхй1 ьл»лМ й й Эш 0ш Снхй
йМлЭД у 0х шй »лМрлй Элй ЭрСМь
МДлЭ3 у <ь Снхй ч1 члчС
0х лй3 Д Гх кь Мн шлй 3 нДв Днлu
С 9 Г н Эр9лнхк » нн аМьuн шйл»л
ьл н ЭрхЭ йл рuчк 9Сн ЭнхььДк н»шйuМ ч
5 ш Мькй
у 5ршлu рл л Эх чьх 9Э р »й
ь ч у а йлu хьв ьл лйл хх рС С
у 5лчС ЭС Э й л Kхьл6 7нрuЭ хш нх»й н
хьЭрлй3ьДк ЭлГ =1 3 ь ь шМл ьх нхрьхЭ u у
<ьл ньн3 С Э йл шйнС у 5лчл »лГйхйл йх
»л й19хь u ; Элрлйл 3 л чшйл йх9 йл хх ь6
5 5 ш Мькй рх9х лйл хх лй3 Д
у <ьл Счхрйл8у 3хЭ у 5хнС л н»чСвхьь нДМхрьСйл рС С у
<МьлМД ь931 »л ьхк р хй ;ьшхй Снхй хх 1Мл
н Аль-фрль ; р йл 9ЭГД ьлкЭ хх ; Э9ь
»ьл1 члчл »Мх 3 4 ;ьшхйл u Сх н Мхйл
дххр3 ьл рuч чЭрхйл н й  йк
хьв ьД ь Эл чй9лйл 5хнС л рГ рЭuьСйл
рС С шйлМ йл хх йх9С
у ар Э Эх 9Э u р нх»йл нлч МСрьДх нх Э 
5ьх6 чьх рлнМл лй3 5ьх 9хь3 ьрлн й u Kхь
у 5л ь ГДй 4р ч 9хйнх ч у н»М4ч
р »ьх йл ч 5 ш Мькй у <ь н хшМл р н» й чьх
ьн Э » NхьЭрлй3ьк рлнь ьД
<ьл С рлМ к нДЭхрйл шйл»л чЭрхйл ьл
МхнС С
у ар й нрхчu Гйхх хр3х»ь Эьх Э 3
«нх»МСьС ьх Эл й 8
у 5лчл Эл 9 Элйл <ьл р йл чхьu н 9Э ГД
Э ь Элй МГрлЭ3 u М 7рМл рхМСрхМ Э3 нл 
5 5 ш Мькй М Элйл » Сч члйхь3 к
Гй ьЭ ьл рС ь л4 н хх шй х йДлй 3
МхйнДх ьЭ 
у 4ьЭхрн31 »л Элн Э Эхйхк Аль-фрль 
»лМСчлЭ3 u аuЭлu нйл Э3 лч ь члхЭх
:л л Эх чьх нлхч СЭхх Эн » 1СМйььМл
аМГМрuхчлu нр лч рхМл Эрл МхнС л
шнр йл рлнь ьх Мчл4 шМх ьл йл» йл н л4 рн в хвх рхГхь ч рДь х н 1СМйььМх
 йМлЭл4 ьл рС ьч Сь Эх 5 5 ш Мькй
»л Днлйл л Гх»3uьД ьлГй1Млй »л ь ч сл лМл
Эхйu

» » »

у 2кГ у й ьСй 5ььь -Гк шрчьш 9хрьш л
дЭ Энйх u Э нМ Э9ьш й1 л ЭрДк
Гь14 нлй н ьЭЭ ччхьЭ М»р Эхй3ь С Элн й u
ьл ьхш 4йМьДч нй93 ч шйл»лч 
у АчЭр 9Э С чхьu х Э3Г
5ььь ьСй Гл х С 9хр Энш ь9 л
<Гь14лн х ршйЭ й хМС ьх рл»хнДнлu С хй u
 чЭрхй ьл чйМш 9хйнх л Сх ьЭхрх ч
у ; вС :ььМхййл ЭД »ьлх3 хш8
АГх хМь Мн ьСй С ьл чл С х ьл йь й
ч4ьлЭС1 шйнС 5ььь »л йхГлй u ьх ГСМС9
СнхрхььДч л рл хь нлЭ3 рхл 1 нЭьш
плМДк рл» шМл хчС ьлМ ГДй ьлкЭ :ььМхййл
ь Грлвлй u М ч Гл лч йьu1в ч u 
7рМС 4ьшМл ьЭ чшлй л ьшМл ьхЭ <ь р хй
нДнМС 9Э ьх ЭрДх Гл ь члй :ььМхййл
»ьлй хш u»Д ь ьх н х 4ьЭхрх ь ЭрДч
Эь Э u ьЭ 9СМ вх
у дл »ьлх38ах хрх ЭС й ьх ЭрДнлu н»шйuМл Э хш рС 
Э 4ь3 »л Сй й 5ььь Эйч й хвх С ь9 л
ьСй хш Гл х
у ахрхМлк :ььМхййС чьх ьлМ шнр Э3 ь ч
аС Э3 р 4М Э н лр «йЭДх 1рЭл 2к ЭД
нГвх ь члх3 9хч u8
1 йuu 4н Эч Гл л Мьuйл 3 Мн ьСйл 3 н хш
ЭрьС 5йМк 9хйнх ьСй йхМь к С н
шрчьС1 л Э3
у 1 х Гй3х ьхЭ 3С М Г
<ь л»лй С ЭДх рС Гл9 к 4н Э »лчхр
ах рл»нхрьСй u »лЭрС й р93 шйuьСн 3 ьл
рвль х
5ььь -Гк хй ьл нхй хМ ьхЭрй н лЭ й
н лр 9хрх» ГСй3нлр 7 р <ь ьх Эр й u
н х рлнь С ЭрхГСхЭ u л х-Э нрхчu 9ЭГД
ьлкЭ :ььМхййл «лкМu н члшл» ь МхМД 5ььь
Мйш лй u н нр4х М ь н рСГлх 
ДЭлu 3 МГрлЭ3 9Э-ь ГСМ3 Мйu ьнк »ьл чк
:л члЭр нлu ьлрuМД ь ьuй 9Э чД й МхнС х
ьх МСЭ С ьхш » шйнД <ьл »л ьЭр шнлйл хш
ьхСМ н Эхй3ь у рль3х чйМк 9хйнх ь шМл
Эл Мйш ьх Гвлй u Эхч Э й »л рхМхйлч
Аль-фрль дршн Д С 5лссл Эь й 3
лрЭ Элч ьл Эрхьь Гх хМС ьх ММхр нлй 
«л4нлЭ н » члшл» ьл М ь Д рл ьС1рСГл С »Гхлн х нйлш йх хь чйМк
9хйнх Эрлн й u н 4»uк ЭнхььДк шМх
ГьлрС й й МьДк »лл рл =й3лu 9л Э3
р нлй3в н шрлсс Э Мл р9 4 4СМь н
 йл н JлкЭ й н рлкьх 5 ь- Эр Э ьЭчС йлМ
 л Элнлй u ьхЭрьСЭДч 5ььь -Гк рнхр й н х
Гль у рл л н чьш 4 »л 4йл ь uЭ3 Гль ьчлй
рл»ьД4 ЭЭхь н ьхш С хйхй арДн 3 хвх
ь нхк рлМ Э ГьлрС й хвх Эр Глййь9 л
шйСГш рхu «л ьСн МГД9С н н» С ь
нМСхнйхььДк ьлрлн й u лр С
алр «йЭДх 1рЭл рл ьСй u Э хрМ л Аль-
фрль М Гхрх3u у Гй3х ЭД u9 л рн
Э рДЭш р Эрль Энл «л шМД рхМ х йх
7СчД ь рл»р u М 9лй а йСшлч ГрМ й йхь
ГхйДч 4н Э лч ЭлГСьД М 4 йлМхк у
4 рхМ шМл-Э лЭлй МхЭ х нД4МьДч
ахрхйхЭьДх СЭ 9л Э ш Э й ьл »л нхЭ 4
рСМл4 ьлшСй нлu р хрхМ Мйшк Мршк
KСлк л хрхМ шрчьк <рльхрххк р Грхйл н М
ч4ьлЭДк члЭДк у Эрлнл Сх Млнь шйЭ йл
л СрлЭьДх йСчГД дххр3 »Мх 3 л й 3 М х ГД
TМл-Мл Эч Эх4 рС9ьД4 нЭьД4 9Э рГ Грлй
йлМ х ГСй9 »1чч » рС н ЭрхььД4
ЭСр Эн» <ь ьхМнхр9 н р ь14 нлй 3 Эхч
ь »Э 9х ч рл Эхь uч 9Э чшй рГ Э3 u 9хрх»Эх йuььДх ЭхьД пь хрнлЭр Эххр3 ЭuьСй 3
йь С
5ььь -Гк рнхр й й рл ЭлнйхььДх н
ь » 4 С Э л4 С пь хрнлЭр ГьлрС й
Мьш-хМ ь Энхььш рй л 1ДЭлв н МГД9С ь
рлн й йнС С рМй й нк СЭ3 1хй хМ
лЭ й u Мр х нхМСвхк ч ч ;ь ш
9лкьш лМл чС»хu с5х ;ьш 5С»хu н Э9ьш
С Энл плй срь к к л лМхч ьлС 3л ьх
ь М Э ш ьл»ьл9хььш чх Эл рх» »лЭрч» й
хрхй н шйСГхк ч рь й11в 4 9Э-Э н
рл вхй ьл4 л слй3Эл
у :ььМхййГ 2к ЭД »Мх 38
=Д л к u С н4Мл н ;ь к лМ
ьхМнхр9 н  й u н хш ЭрьС 5х рлЭ ньлu
uь лu й нл Срь йл ьх й3 й Э3хн ь 
рСл 3 С Э й 3 5ььь М ьш 
у :ььМхййГ
0ш шй Э»нлй u ь4ч М нМлч ; лМхч 
др йхьu Гр й 3 р93 М хь3 Мхрхн3хн 5ььь
Мхйлй ьх й3 рСшн нД члЭр нлu МрСшл 1»МС4
ГДй чuш нх йь х рл»С рл нлй »хчй1
С»рьДч Эхьuч чйМк 9хйнх ММлн 3
9лрнль 1 Мьu лЭлй u лр С »лГДн хй
нхш р 4Мл 1хй хМ МрДш нлй ьл лчьu4
йuь н н» х шрчД4лй 1МрСш ь 9Сн Эннлй 9Э »л ь ч ьлГй1Мл1Э
:ььМхйй Эu рuМч ГД ч чЭрхй ьл ьхш
Гх Эрл ЭьДч шйл»лч 
у :ььМхйй ьл ьх -ЭГ :лМ ЭхГu н МхЭ3
5ььь рх» »лЭрч» й
5С9 ьл Гр й ьл »хчй1 хМхй3ьДх чх 
у 2Э р ьлМйх Э хьв ьх ЭрС1 ЭД ьлхй
5йМк 9хйнх ьл4чСр й u <uЭ3 :ььМхйй
»ьлхЭ Гй3х 9хч Мйхь ГД
у <Э СМл ЭД »ьлх3 9Э ьл С чхьu8
у 5ьх рл л»лй Гх»3uьД
у ;6 3С 9Э х ь л»лй 8
у 7нрuЭ шрuМСЭ хрхчхьД 3л ьл Мн хЭ u ГхМл
2Эл хьв ьл у рхМнх Эь ьх 9л Э3u
у архМнх Эь 8 3лнрuМ й 
:ььМхйй лй йх9лч 
у 5хЭ ГДЭ3 чхьь ьл чхЭ рлн Э3 u
ГхМк ь Э9ь л ьх »нх Эь
у 5л 9Э »л ГхМл8 < 9хч ЭД8
5рСш »лчuй u ЭнМu шйл»л
у ; ьх »ьл1 Э9ь ь 9Э-Э й4х р »кМхЭ
<ь »лМСч9 н рл»шйuМДнлй чх шйл нлu
ГрМС аЭч н»шйuьСй 9хрьДч шйл»лч н й 
5ььь -Г1
у 0х йлМ3 р хМ ь йл 3 ЭлГСьС н лр х
хрхМлк хку Jр хрхМлч
у =хрхш хГu МрСшГ
у =хрх93 Э 9хш8
:ььМхйй ньн3 лй йх9лч 
у I»ьл1 у лС
<ь Схй Элн н 5ььь ьлхМ ьх С1в ч
ГД ч дЭ Эрu шйнк сДр ьСй нДрлхь х
хш рл ьД4 шйл» ГДй uнь ьх МрСх ч 5йМк
9хйнх uЭ й u
ар Мu Мчк 5ььь »л Элй МхнС С uвхк н
рх йх <ьл нДшйuМхйл 4рС к Сu»н чк <ь
»лчхЭ й 9Э ьл »лЭДй х нй Д хх н31Э u чхй ч
йх9 лч 5ььь -Гк Эрь МЭрьСй u М хх
йх9л 9ЭГД рл»ГСМ Э3 хх шйл»л ьхчхМйхьь
 р рл л4ьСй 3 <uЭ3 ьл ьлчь йл хчС
М 4 нЭьД4 ЭрД4 ь ьшМл Сш нлй ГрМu
 »лГрхььДч с ьДч »Мль uч Ахрлu й л
Гх Счь й3»ьСнлu н Мнхр3 ч ч ьхшМ хьЭ
рл»шьхнльь чЭрuв к шрчьДч нхЭuв ч u
шйл»лч I МхнС ГДй 4хх нДрлхь х н
н»шйuМх у ьл »ьлйл х рхЭД ь ьх 4Эхйл ч
Мхй Э3 u
у ар нхЭ u нхрьСй u 1Э 9 Элu МхМл Мйu ЭхГu
; шнр й :ььМхййч у Энu йлМ3 н лр х
л хЭ u М ч ЭлГСьлч 
5хнС л ЭuьСйл 3 »л чх лч ь чрв йл 3ньн3 С Э йл 3 н рх й
у 5лнлк чшС
5ььь рл»нu»лй чх М хх ьхч шл1в ч
н»шйuМч рЭuьСй хк <ьл рДйл 3 н
нхвл4 ьхЭхрхй н ЭГрл Днлu СхьДх лГр Д
нuйхьх чu ч ьМлй3 л ьх ьлйл Э 9Э Эл
лйл у Эх йuььДк лр ьл 9хрьк М Элн х
у 2Э Аль-фрль у ГLu ь йл МхнС л
 л»Днлu лр чйМчС 9хйнх С ахрхнхрьСн хш
ьл н ЭрДк рл» »лй1Гнлйл 3 »йЭДч ММхч у
; чЭр1 ьл ьхш Сх чьш йхЭ ьх ьлМхМлхЭ
<ь СйДГьСй u ЭС9лй лй3 хч Эх йС
у АчЭр ль ь- нхр чД хк9л »Мх 3 ; нЭ
сдрль лЭйльЭ 
у ; ГДйл ЭлчГ у н й ьСйл МхнС л у д9ь u
р йл ьЭк Сй х пЭ-Э »р нлй н х ЭхьД
ЭрлььДч лрЭ ьлч 
у 2Э ьхчлкuь ЭД у ахрх4нлЭ н хх
ьхМСчхнл1в к н»шйuМ ь u ь й? у JСМь
шрлсс Э ь нСЭ н рлкьх 5 ь- Эр Э 4ЭuЭ
МхйлЭ3 » сдрль лчхр 9Э-Э нрМх 4рлчл
5хнС л »лМСч9 н ьлГй1Млйл »л рСлв ч u
Гйх Э лч н лрх
у а Мршх н 7рМ u н Мхйл ЭйС й1Мхк
МхйлььД4 » чхЭлййл пшМл МСй нхЭхр ь л ГСМЭ
хЭлй 3у 2Э Сй3ЭСрл «лЭ9л 7лчГ Эл <ь ьл»нлй хх
с:л»шнр ь 9хч
у ; чС»Д л8 ; йДлйл ЭрлььДх шйС4 х »нС л
нк ьл нхЭрС
у ;-л-л-л ьЭ нхЭрuьк ршль 7лчГ Эл 1хЭхр шрлхЭ
ьл ьхч
у ; чх4ль 9х к лС рл»чхрч Гл С8 <ь
Гшьлй чхьu н хьЭрх 7рМл
у 0ш »Млй :ГЭ :ГЭ нГвх »Грхй
чьх Эн чл ь ЭрДх Гхшл1Э Эххр3 7рМС
3х ЭрДч ьЭ ьх ьрлн Э u ь ь ьх р 9 ьu1Э
ь чС нрхМл
5ььь н»шйuьСй ьл ьхх 5хнС л Гй »ьСйл шСГД
ьл uнь 4Эхйл »лМлЭ3 хвх л к-Э нр ь ьх
рхлйл 3 3л ьх ьл р йл?
у ; н Мхйл ;ьшхйл ЭрДк »лГрлй ч1 члЭ3 0ш
Эх Эр й :ГЭ8
у ;ьшхй8 у 5йМк 9хйнх ьл4чСр й u у 7Э хвх
»л ;ьшхй8
5хнС л лйл хчС нх р й19хь х ьл Сй л4
7рМл хх шйл»л шрхй Э нйьхь u 5 йСлн
5ььь л9лй шйнк
у 3 шМл ьх н Мхй ь 9хш МГьш 5хЭ ГДЭ3
ьЭ Мхй рС :ГЭл ь u 9Э-Э ьх Снхрхь KлМь
С»ьл1 С ьхш Э9ьхх
5хнС л ьлМхМк ньСйл рuЭлйл лр нр1 »л 
у J9х3 х Э38 у р й 5ььь С йДлн
СЭнхрМ Эхй3ьДк ЭнхЭ рхМй й? у ; шЭнй1 ьл
рДх акМхч лС
<ь Мьuй 3 ьл ЭрхЭ к ьЭл нДй ьл
рДС 5 7СчД ьЭ ГДй 9Э-Э нрМх лМл
хМ ьuнхш Элрх »Мль х ьнДч рС ч
АЭхьД Эхйu »лв влй хш Э нхЭрл 5ььь -Гк
й3»нлй р Эрль Эн л С4ь1 чл Эхр С1
1 4рС1 шМС ь шЭн й ьл н»МС4х рл»нМu
шь3 » Гйч н Элрк чхГхй р9хш чС рл
ьлкМхььш ьл Сй х
<шь3 нх хй »лЭрхвлй 5ььь -Гк р ьuй u
нххнлЭ3 рй н кчлььД4 н лр х 5хнС л
Мхйл ьл рл1 рД нх н ьш ГлрлГльu
uЭ лч Эхьх «л ь9 н р шЭнйхь u чйМк
9хйнх хй рuМч 4»лГхй3 йхлйл чхМС ь ч 
 лДнлu н ьх Айь х »л4М й Элнйuu
ЭuьСвхх 9Сн Эн Эхр ССвхььк н»чь Э 
3лМ ь ч рС йл 9лк л йС9 »л лЭл рл нлй
хх Гхй ьхьДх рДй3u СрСрьДч uЭьлч 3л
сьх Эхчь- ьхш ьхГл Э ЭСЭ Э Элч н»ь лй
ЭйГД МДчл л шрчьДх шрu»ь- хрДх »ьл
нр л
у А й3 й1Мхк »Мх 3 нхЭ8 у р йл МхнС л
ньх»льу 3х »ьл1 9хйнх Э й й Эш
у ; й3 ГДй М 7СчД8
<ь лй йх9лч 
у <Г ьЭч йС9х р Э3 ч 5 ш Мькй й
I9хьш у ь-Э С Э9ь »ьлхЭ
5хнС л 9х Днлйл 4»лГхй3 »л С4ч Гл9 к
4н Э рлньчхрь чйЭ й рДх 5ььь
СйДГьСй u
у K1Г 3 Гл 8
<ьл ньСйл
у 5л 9хь3 I чхьu Мчл ГДйл Гл л6 0х
р Эрхй й йМлЭД
у 5лЭ3 4»лГхй3 ГДйл М к Гл к ; ьлхй
вхьuЭ н Мнлйх рл»рСхььш Мчл ь Сй й 
н х ДЭлй 3 р лЭ3 u лй3 С
у 7Мх х ГДйл 4 члЭ38
у 3х »ьл1 u лрлСй й хйДк Мхь3 ь ьл Эл ьх
uн йл 3 ; н»uй вхьuЭ нД лрчй нлй 4 чй ч
»  л ь ьх Мр й ьх чшй х Э3
лч 5нС4 рл»С р й 3 ЭМлЭ3 5лссС н Гчхь
ьл чй  Элй3ьД4 рл»Млй МрС»3uч л 4»лГхй3
 Элн й хГх <ьл ГДйл лчк чДйхьк » чхЭл
4»лГхй3 ЭuьСйл 3 »лнр9лйл 5хнС л
Эрхлйл хх 4й х
у ачшлх3 Гх»МчьДч »ьл9 Э8
у 5л л 9Э8 дД ьх чшйл ГД8<ьл »лМСчлйл 3 й 3 ьл х СьМС
у АГл х у Мл 9хйнх С у нрuМ й 
у 2 чхрлй3Мл МГрлйл чхьu ьл Сй х пшМл
рМ Эхй Счхрй Э 7СчД чьх ГДй Эй3 Эр шМл
; чь1 л Сн Мхй 4 чхрЭнДч СГхлй нх 3 н
йх»л4 2 чхрлй3Мл ьлйл чхьu р 1Э йл K1Мuч
ьлМ нхр Э3
у 5лчл нхр йл й1Мuч у шйС4 Э»нлйл 3
МхнС л у ачь1 шМл u ГДйл н хч члйхь3 к
ьлч »лхй Эршнх <ь рхМйлшлй ьЭС хр ьл н
Гчхь ьл рх4 5 ьМлйu С ьл ГДй рхМ ЭлЭ9ь
л хр ьл ьх 4нлЭлй члЭ3 нС Э йл хш н Мч
пшМл ьл й йл рС3х 9ЭГД Э ДлЭ3 9хйнх С
рх4н ь 4нлЭ й хх ; шрлйл ьл Сй х С йДлйл
хх р у 7й МхнС МршьСй ьл ьх й3 
чшьнхь к чй9лйл ьлГй1Млu »л Гл к у ;
4нлЭ йл н Мнрх Эр йхьь Д СМлр йл
хш Аьл9лйл ьшлч л шМл ь Слй у шйнх
5лчл йл лйл хх МхМл ГДйл рл»Мрльл 1 х н рСш
ГДй »лй Э рн31 Эш 9хйнх л 5Д »л лй Эхй
н лМС Гх» н u ш ьлМшрГ u ан» л ьл Эрк
ь р х4лй йлМ Элй 3 С ьл ; ьлС9 йл 3
х»М Э3 нхр4ч
5ььь -Гк ь Э ь Э нь Мхйлй Мн хь х хк
ьлн Эрх9С 9ЭГД СЭх Э3 ь МхнС л 4йМь
н»шйuьСйл хчС н й 1 хх шйл»л4 9 Элй 3рхМСрхМхь х
у дл 9Э u ьх нхр1 й1Мuч ьхЭ н ь 4 ь 9хш
4рхш
у ; »ьл1 чьш МГрД4 й1Мхк у чuш н»рл» й
чйМк 9хйнх ь ьл ьх ЭнхЭ йл
<ь нр й Сшй С Эльн й ьлМ шьхч рххЭ С
рл»й й ьл ьхк С рй 93хш чu л А »л ллй
н Эхр
у АчЭр Г у нМрСш й ьСйл хш ш Э3u
3л Срньх рД н н»МС4х »лн йл й Гр 
р нйх9хььлu uр к рл ьк рСГл к МхнС 
5ььь йДлй Эрх рх9ьД4 рДй3хн аЭ 9 л
хрхй нлйл 3 uр ч хрхь хч л хрхй нлхЭ u
ьл йь х лйu р Д н Эрлнх 5хнС л рл Эхрuьь
СйДГьСйл 3
у 7йСхь3 лu р ьuйл чхьu »л нхЭ Г
пшМл С ь ГДй шЭн ь Lхй л4ьСвхх МДчч
чu » Элк 4 Элрхй ьлкМхььД4 5ььь ьл
С4ьх Эхйu Айь х »лй ь »нх»М л ьх ГДй
н Мь Iй Д нь »С С Эхй Эй3  рлМС9 3
нДГ рлй 3 ьл 4ЭС н лр 
у 4ьшМл u ЭМл1 ЭлЭ хМД лч у л»лй
чйМк 9хйнх »л ль9 нлu С ь
5хнС л н Элйл Элрхй к н рС л4
у 5лнлк u рчй1 4
5ььь чй9л чЭрхй л ьл Г рлхЭ ЭлЭС ьл МхЭ йх Эь х А рлu рД Сн Мхй л
МхнС л нДйл » Эхйu й н 3 Счхр лч 
а Элн н Элрхй С ьл МршС ьл р хйл ьл рлк
ЭрЭСлрл »лчхрйл Анхр4С чйМчС 9хйнх С
 л»лй 3 9Э Сй л йл? » 9хрьД4 МнхрьД4
рхчн льлн »л Сй н нДГ рлй 3 
АхрДх 9хрьДх С ЭДх ьх 9хь3 ь н х
ьлрuхььДх ЭрхлььДх л Г хрД н Млн х
йС9 х Мь ьл Гх Счь Г рлй 3 н рСш
ьхМн ьк с шСр ьл ЭрЭСлрх АлчДк чхйДк
9хрьДк Э вх ГД Эр 4нлЭ й лчС1 Гй3С1 Э3
рл Энр й u н ЭхчьЭх 5хнС л ьх хнхй йл 3
7рл »ьлu хрлu л л СрлЭь р Гй » йл 3
9Э р лн 3 нЭч »хчйх ьх ЭрДнлu
шрuв 4 шйл» Э хх й л ьх хл н»uйл нк С 
3лГй1Млu »л ьЭк лрЭ ьк рД 5ььь
н ч ьлй йнл д шрл? с<ьл нхМхЭ хГu Эл 
л ГСМЭ нДр йл н нй93хк Элх <ь ЭшМл
р й шнр й 9Э МхнС л р Э Эх ьuхЭ u
хк ьлМГ Э u л х-Э нрхчu 9ЭГД р нД ьСЭ3
ьнДч »ьл чДч Ахк9л н Мu хх рСхььС1
М ч лч ь »л чьхнлй u н н 4 йнл4
ГС19 «1Гч
1Г1шГ 5 А4Г9 753

Я ^Г дьл сл д:ющ ^щ п д л фр
цр рлр>ьцрр1 цр рлр> ьфф ^щ с
п дп льLь фьлрДр пр с сь лющрх1
п ь дГЭ л ьс ГЭ ь ьфю ГЭ рсл:сс ь р
[р ь«
Альфр р айх
КьждГZ р> фьс сх др с :[ь п -с [:«
Макс Эрнс

ëà Г

1 ьх МхнС л ГДйл йч лр йл ннД 3
ьлн Эрх9С uр -шйСГчС ьхГС Слu 3 н Эхйч
рь »лььч йьх9ьДч йС9лч н»МС4х <ьл
р ьСйл 3 0к ГДй Эхй чuш :С л Глй нлйл
ь Сх йлГхх рчх Эш Гй3 Элйл 9Э
р нД9ьк
5хнС л Э рДйл шйл»л ьх рл»С н чь йл шМх
ьл4М Э u 3лМ ьхк ГДй ГхйДк Эй а ьхчС
рхМ нхЭ9ьД4 ш рйuьМ нх хй р4лй С4йхь3 х
4хрСн чД 5хнС л нД й3»ьСйл »-М МхuйлГх Счь Мхйл 3 4» ьл лМлй йлГДк нхЭ 9хь3
рлььхш СЭрл
Айь х Эй3 н Элнлй ль ь- нхр ГДй рДЭ
йхш к МДч к
1 хМьхк чьлЭх 5ььь -Гк лй ьл нр4х
МСх »л СЭлн 3 н ьхх хр Эuьх Мхuй
:uМч йхлйл 4»лГхй3 <ьл Мьuйл шйнС шМл
МхнС л Грлйл ЭСйл лрГлйхЭ ь ь ьх
 йхМнлйл »л ьхк
3л Сй х ГДй ЭСчльь ь н ьл4 нхр4ь 4 ьЭлхк
ьхГ рхГн Сх Эрллй 3 йь х 5хнС л
»л йхГлйл 3 у МЭ н ЭхчьДх ьхМрСхй1ГьДх
йлГ р ьЭД хьЭрл ьх 4Эхй 3 ь ЭлнлЭ3 u Мчл
н Эл х 9СМх ьх СЭр ьл ьх Г рлйл 3 0 й ьлкЭ
4рхх чх Э чь ьлйн Э3 рй н6
<ьл рх Эхй3ь нхрьСйл р93 Э 5лСьЭлСьл
5хнС л йл чхМйхьь йьк шрСМ31 нМД4лu
р4йлМьДк н»МС4 аркМu ьх й3 нлрЭлйн
»лчхЭ йл 9Э хк»л »чхь й u арлй рх ЭрльД
члшл» ьД > йДх Мчл Эuй Эх ьДч рuМлч 
Гх ч Эрьлч Мрш 0х ьЭ »лМл9 й у й3 
х ьСь ьлрМл 9ЭГД »л хй Э3 н х ьЭ »Мль u8
дл х ьх С йлМДнлй 3 н шйнх ьл йл Млй3х
рл»шйuМДнлu »лГрхььДх й вл 4ьшМл МхнС х
л»лй 3 9Э Э-Э ьлГй1МлхЭ »л ьхк » ЭхчьД4 ь
ьхМнй3ьДк нЭрхь хчплМДк Мч чхй нх й н1
ьМ н МСлй3ь Э3 прл ьДк р 9ьДк Мч
л»лй 3 рЭuш нлхЭ ьхк 9хрх» шрлМС С ЭДх
йлД у рл»р х u С ЭД чхнхй3ь л
АйхМС1в к ГхйДк ЭЭС лЭСрхььДк Мч л»лй u
йхДч »-»л й1вл н31вхш u Эхьлч
»л рДнл1вхш ьл Мнхр 3л йСчГх
хрхМ лрлМьДч н4Мч рГ х Гхш йлнльМД
ДЭлй 3 рГ Э3 u нхЭС н»3 ЭхьС ьл ЭДрьД4
 »ьхй1Г нД4 рьu н :»нДх С ЭД uр ч 
шрД»хььДч шС хь лч й Э3uч Мй ььДч
р 9ьхнДч лч ьх й3 ч рнлн-
рл ьДч нхЭлч 9Э рДнлй с шСрД МнС4
лчхььД4 й3нн »хйхьхн 4 Э Др Э 
5хнС л й1Г йл М ь9х Эн н хшМл
рхМ9 Элйл хш СчьДч чль uч 3 »Мх 3
рхМ Мчн-р »рл н ьл 9Сн Эннлйл хГu
ьхйн ЭчС 9Э ГДйл рСхьл 9С ч
н ч ьль uч 3х й3 рл» ьл шйuМДнлйл 3 у
лМДк рл» СМ нйuйл 3 9Э ь Э ьх рх йхМСхЭ хх
5ршл лрлГ лйл 3 рСЭ ннхр4 МхнС л Сх
ьл9 ьлйл МСчДнлЭ3 нхрьСЭ3 ьл»лМ лЭ3
Гйхх р uЭьДк члррСЭ Мйu ршСй ь нхр ьл
чль йл ьЭчС ьхн» рлu ьл Гй3 н рС х ьл йл
йл С ЭДььДч Сй лч
пшМл йь х н»й МхнС л Эuйл ьлнхр ьх 4йчл чЭрхйл нь » ьл 7рМ
Э9ьхх ьл йДСвхх u чрх »хйхьД4 й Э3хн
Nх х йхЭ й1вл ьл рДй ьЭС 9л Э3 Аль-
фрль Гй3 ч Мхuйч чuш9 й хш й ь
шйлМ й СшйД 5л ьД »Мль u рлй
М ГСкьк рл Э Эхй3ь Э31 н МьД ГДй й 3
нД ЭСл1в х 9л Э у рД рл л4ьСЭДх ьл
льЭхььД фьлрьДх ЭйГД ГДй 4 ьл рх Э
» й1вл чл ьД у ьл члйхь3 х СршльД
4» Мьш Эл ш Сршльл Эр9лйл Гйх Эu ьл
нхЭС рлМ льЭхььл 1 рСш ьхх Гн нлй u л
хМ ь ЭнхььДк нхЭй-»хйхьДк Гхш ЭuьСв к u
йь С
5хнС л С Э йл 3 4йчл 0х »лнрл нлй
»хйхьДх р4МД чхМС »лр ч Мчлч 1»МС4
ГДй нх р»рл9хь л ьл ГхрхшС рС93u
рЭх лнхш рuМч хх Мчч 5х Э ьлчь й
хк л» С ЭрС1 члчл рл л»Днлйл н МхЭ Энх?
 р ь х х р лнхк ЭД u9С йхЭ «л ьЭ
шМД р»нДк лМ М ьлч »лч л рл»р u
рхнрлЭ н 3 н ьхр ЭСьС1 ЭхьС 4рльu1вС1
 к р ь х Д
1хЭхр хнхй й ьхьДх й Э9 ь йл н
вх Элй в йЭ МхнС Э 4 хйх Эu л
ГСМЭ Мхйu 3 н ч х рхЭлч ЭрДх ьл СнД ьх
ь члйл14М н Гй3 ь Эн Мчн ГДй рхшрлМхь
хрхйхЭл1в ч u нхЭнuч рл Эхь к ьЭчС
рл л4ьСЭлu Мнхр3 » u1влu 9хрьк МДрк рхМ
»хйхьД4 й Э3хн рл»С р нйх йл хх нь чль х
<ьл »лчхрйл р йС нлu 3 7Мх-Э нМлйх х »лхйл
Э л 1хЭн й1вл йхГлй 3 Э нхЭрл л
ГСМЭ р шйллu МьuЭ3 u ЭСхь3 лч »лкЭ
н Мнхр3 I йДлн ЭрлььДх чхЭлйй 9х х »нС 
Эльн н х u н х шрч9х Гй х ьл ЭГр йл
чьхь u й3»ьСйл ньСЭр3 пл рл» ннрхчu
ЭчС 9Э Сй х ч ч Мчл рч9лй 3 рлкьх
1р х чх4ль 9х х »Мль х ьл 9хЭДрх4 йл л4
<ь 9хч-Э чл4 нлй ьл uвхр ЭрД4 МхнС л
9л Э н Мхйл шрх1в ч u ьл йьД х рuМч
рС93uч М хш нхр4ь Э3 Гйх Эхйл Э чхй39лк 4
лхйх ЭСчльл сй1шхрД р рхйхььДх ьх
»нu лй МрСш МрСшл пл»лй 3 »Мль х Эр Э u
 н ч ьхЭйьДч Мхйлч члй Грлвлu
нь чль х ьл р 4Мuвхх н рСш
5хнС л рнМ йл хш шйл»лч шйuМхйл 3
н рСш ай1в л»лй 3 »лчuй u ьл ршх
М Млu 3 р шйлхь u нкЭ 1 р 4хк 9хрх»
нхЭ4 к нхр ьл9лй рГ нлЭ3 u й Э йхнхрл
влнхйu йлЭС лМ ьл ГхйД4 Эхьл4 н Мьхй 3
»СчрСМьДх й9 ч4л
<ьл Эрь Эй ьСйл Мнхр3 л»лйл 3н ш Э ьк Айь х рьuй йС9 н»3 й ЭнС
чьшйхЭь 4 Мхрхн3хн »лй нлu чьлЭС 9СЭ3
»хйхьнлЭДч нхЭч 7л Д ьл лч ььк й х
 Эльн й 3 ьл йн ьх 9хЭнхрЭш 3л схкьч
Эй х йхлйл М л Мйu шрД н рьГГй нлМрлЭ
 Элнйuй йнл с<50;K< с3<> с7:<=
:uМч М к ьл рД х ГДй рл»йхьД
хрхнхрьСЭДх СГ ГС нлч  рДЭДх йхч
йх хь 5хнС л Мйш чЭрхйл ьл шрС ДЭлu 3
нь ьСЭ3 Айнл нДйхььДх ьл М х ьх чхй
чД йл ьлнрuМ й ьх й л х-й Г йль х
3л ьх ьл Эйл Э Эйл Эрлн йл 3
йхМнлЭ3 Мч Млй3х
3л С4ьх нн 1 4»uкь 9лй рД Д? н х рГ
ГДй ршрД»хьД рСл 4й3u 4рС Эхй М
ьшлч чхлььДх чхЭч шрД»Сьн 3л Эйх
Эuй ьх й3 ь хрньД4 Гль ГшрД»хььДч
ьЭ хЭ лч л н СшйС ьл й ьйхСчх МхнС л
Энрлвхь хч »лчхЭ йл Ср С ГшйМлььДх
 Э9 у йхМД л93хш рл
аМь члu 3 йх Эь х ьл нЭрк ьЭл ьл
х йл 3 М н»шйuМлч ЭрДч рнлй хх
Г ЭлЭхй Мчл ЭлрД4 сЭшрлс к н рлч л4
пшМл-Э »Мх 3 й чС хьк Мнх 4 М9хр 
5хнС л МСчлйл 9Э »л Элйл 4 р »рл н нлььк
чьлЭх ь Э ь Э нь 4нлЭ йл 3 »л лрГлйхЭ ьрл»С х ьuйл 9Э хх ьлСшлй й 3 Г Энхььх
Эрлхь х н шрчьч ьл н 1 ЭхьС »хр лйх
АйхМД Г ЭлЭхйхк ьл ГьлрС йл н лй3ьх? ьл
рнлЭ йхлй Мнл хйхЭл у ьлнхрьх Эх лчДх
СйДГл1в х u чС9 ьл хьв ьл сЭшрлс 
1хЭхр »лйхЭлu н рл»Г Эх ь шьuй чьлЭх
С4 х й Э3u н чьлЭх Срлй чхй х шрД»СьД
5хнС л р Энр йл Мнхр3 ьх хйлu Эрхн Э3
 к чхрЭнД4
«л ьлч ш Э ьк нхЭхр шрлй й Э9 лч
й1вл пчьлЭС ьл хйuй Гх йЭьДх Эхь 
Гх кь чх9Св х u » Сшйл н Сшй 5хнС х Элй
ЭрСМь МДлЭ3 н нu» ч йЭьч н»МС4х шйнл
хх йл рСшч 1хЭхр ьх р ь й Гйхш9хь u
р4йлМД л й 3 йхГлй р Сь ьл Гu4
»Млнлu ГрхМнДх Грл»Д <ьл чрв йл 3 Э
нхрьСнхк u Гй н йх9х 9ЭГД ьх Сл Э3
р хйл ьл МхрхнuььДк ЭСй рДЭДк »хйхьнлЭк
йх хь31 5хнС л »л рДйл шйл»л С йДлйл
Аьл9лйл »лшнр й Мч аЭ Д л»лй 3 чй й
»л ьч Мч нхМлй хк р u йн лч
ЭлрДч рлчлч Эр 1 н 4 »Мх 3 й1Мхк
л ь йл лй чхuй 3 й1Г й МрСш МрСшл
рл Э й МхЭхк МьлМД Счхрй <ьл йСлйл »нС
рйк »ь ьх хнхйu 3 9Э ьх МДл
ьл ьх 7рМ Э рДй u хк 5 4 р хш Э 4 кхЭ чхлй рл»й 9 Э3 СчьДх й1М х лн х
МхнС С у 5ььь д шр ч 5 ш Мькй у ь хк9л 
н М ь9х Энх ьл 9Сн Эннлйл 9Э 7рМ СЭДнлхЭ
хх йьк лСЭ ьк Сй йл лхЭ Эхй йнь
р4йлМьлu нМл н рС93х нuвлu н н ЭлкьД
4» ххьхь u хх нДнхй хйх йДьДк вхй9 
»лЭхч хвх М ь хвх М ь 1 хш uЭ3 5хнС л
н 9 йл ДЭлu 3 ьuЭ3 9Э р 4М Э н»шйuМ
хх Слй ьл М С Мйu рлГГйл 3л рД х шМх
йхлй рДЭДх йх хь31 с  uЭ3 » ь 4
ГДй хрхнхрьСЭД ГС нлч ннхр4 <ьл ншйuМхйл 3?
5>0пА
5хнС л СйДГлu 3 р »ьх йл йн н йС4?
с5х Г 0к ьрлн й 3 л ь »нС9 Э у чхй
рх» АГрлн с ГС нлч М ьл
й йл 4 н лрчль 0к ГДй л -Э Эрльь
С1Эь кь <ьл ьл ьх Грхйл чu ь
р ьлМйхлй хк ьЭ С Э9ь
=хрхь р рДн »л Гк лрлМьС1 Мнхр3 5х
ьл ч ьСЭС »лМхрлйл 3 ьл ЭСхь3 л4 ьСйл
н»шйuМч »лр С1 й1вч Сй С <ьл Мчл
у Ал ГГ у рхЭлйл ьл й1вС йь С
7рМС у Ал Г »л чuГ
5х ММлйл хвх чшьнхь х ь ь 9хш
ьх р »й <ьл ьлрлн йл 3 ьл»лМ 4йчС
1»Грлн 3 ьл нхр ьС ьл ньн3 ьСйлн»шйuМч льрлчС Сн Мхйл члйхь3 х МСьшй
ГСкьк рл Э Эхй3ь Э31 ЭрДх шМл-Э 9хн Мь
ГДй лр ч <ьл ьлрлн йл 3 ЭСМл рлнхМй н
рл СМ н 9Э йС9хх чх Э Мйu 4ЭД ьлкЭ ГСМхЭ
ЭрСМь 3лМхМД рлнМлй 3 у рuМч н4Мч
шМх Эuйл йлн9 л Мйu хЭ Эхйхк н» й 3
Эр рй л <ьл »лрuМ йл лрГлйхЭ р Эл йл 3
ьхМлйх С М Млu СМГьш ччхьЭл
5хь3х 9хч 9хрх» 9л С хх ьш йхлй
ьх й3 рй н 5х нДЭр йл ЭС 
 Элн н ньСЭрхьь Э М ч Элч Гл лч 0х
uЭ3 ьл9 ьлйл Гх  Э3 Гй3 н йх9х ьл
рх йл Мн шлЭ3 u н ьлрлнйхь Эхйu
Iй л Эрк МхнС л йл ьл хк
рл» ьл9лйл ь 9хч ьх нДМхйuйл 3 ьл сьх
шрМ ш хк»лл? Эх йл 4рС Эuв х М ьшлч 
 рххььДх лнЭчГ й <ьл Эй3 хк9л
»лчхЭ йл 9Э 9хрх» рлн9 ьС ч4 ьл чл ьл4
н МьД н х хвх Гйх Эuв х ьлМ ? сЭкЭл
сГ31 сММ 4ьЭхрх ь 9Э »ьл9лЭ ьЭ ЭрлььДх
йнл 3 Мйш рл»МСчДнлЭ3 Г ьЭч ьх р й 3
1ь чль х хх р нйх шрчьДк чхЭлйй 9х к й Э
ьлЭuьСЭДк чхМС МнСчu сьлрьДч ЭйГлч 1
чхЭлййх ГДй ррх»льД ЭрлььДх Энхр Э u 5х
ь л»лй 3 чСЭь »ьл чДч ь ьхьuЭьДч М
9хрх» чшьнхь х нр9хч хх хь й у ьЭ ГД9ьДхГС нД Эй3 »хр лй3ь ЭрлхььДх
<Э рДЭ х Мьл ьх рu ь й ьл»ьл9хь u
Эрлььк ь ЭрС МхнС л рМйлйл
рл»шйuМДнлЭ3 хх вСрu 3 ьл йь х а»лМ
хйх»ьш йл лЭл ьл »хчйх ГДй С Эльнйхь
»хр лй 3хМСчхнлu 5х Мхйлйл хвх ьх й3 
лшн ЭСЭ йС9 нхЭл рхйч н 3 н »хр лйх
СМлр й хк рuч н шйл»л 5хнС л С Э йл
4 нь » ьл л слй3Э йх 9хш ьл»ьл9хь х
хрхнхрьСЭД4 ГС н Элй u ьДч у Эхь Грл»нДнлй
ьл »хчйх ьлМ 3 с<;«4А А10д; <ьл Эрь
рМй йл СЭ3 нь » Сй х СМ нйхьь
шйuМДнлu 3 у ь чС рл ь Г ЭД4 Эх й ьл Мршх
Сх ьх нлйuй 3 9х»й чл ьД рхшрлМлн х
СЭ3 Гхй ьхьДх ЭхьД Мчн Гйх Эхй нх ч
йхч рл :uМч Мь ч »Мль хч ьл
»л9лрнлььлu Эльн йл 3? нхЭ шрлй чьх Энч
чхй 4 рлМСш ьл Гхйк нхр4ь Э чхй3 лu л
 ь 1р 4 uвхр 
<шйuьСн 3 5х »лчхЭ йл ьл Мхрхнх
рл ЭСвхч ьл Г9 ьх р »чД р ЭлййД ьС Д
» Эх йл йДСв х u ьл нхЭрС «хр лй3ьДк лр
йхь н нрлвлй u н рСш нхк  рл Дйлu н
н х ЭрьД ЭД u9 нх хйД4 йьх9ьД4 »лк9 н
5хнС л Мьuйл рС С нхЭ »л шрлй ьл хх лй3 л4?
рл ьДк у ЭЭхь йь л ьл »л лЭх »хйхьДк учйМк й ЭнД ь к у хр3хн к арДн нхЭрл
рл СЭлй йьх9ьД4 »лк9 н 5х СйДГьСн 3
С Э йл рС С ьлрлн йл 3 нь » Сй х
хвх Гйхх ьхГД9ьк ь ЭрС 5ьшшрлььДк
»хр лй3ьДк Гхй нхрьСй хк хх Эрлхь х
лхььх рл»Г Эх ЭД u9хк нхр л1в 4 шрльхк
«хр лй3ьДк Мнкь 5х ьх чхй шйл» ь Э й
хк 9СЭ3 нхрьСЭ3 шйнС ЭД u9 шйл» »лчхй3 лй 
»л р й 3 ьл шйлМ к нхр4ь Э ачхМй н
МхнС л йл Млй3х л йчльДх Эрлхь u хх
рл ьк рСГл шйСГД4 М ь н »лчхй3 лй н
Гхй х л чхй х рДГх н р»рл9ьк нМх
рС93u
прл ьлu Эрхй л »лГЭй н ьлр нлььлu ьл
л слй3Эх ьх »нх ЭьДч Сй3Эрч р шйллйл
йхМС1вхчС ь ьлЭС 5х Эрь шйuМхйл 3
ьхрх Эхй3ь нйл ньСЭр3 »хр лй3ьк чьлЭД
АЭх йuььДх шрльхьДх ЭхьД Эрл» й хх й ЭД u9
ЭД u9 рл» у ьл л»лйл 3 н Эйх чьх Энл
Эхчьнй Д4 хьв ь ьлрuхььДч й лч 
н члЭр нл1в 4 u н Эрлхь u Эрлхь к пшМл ьл
шрч рл чхuйл 3 »л рС йл 3 рл ьСн рС 
Эрлхь u Гх»чйнь нЭр й хх Мн хь u
1ДкМu » чьлЭД МхнС л рМй йл
йхМнль х <л» л ар4Мu ч ч »хр лй3ьД4
 рлч М нДх хх р Эл СГн лрн ьлнх»Мх н Мхйл хГu рл»Г ЭС1 ьл ч йй ьД С н
рл ЭuьСЭС1 й й1вхььС1 анрл9 нлu »л Сшй
ьл ьх »Гхь Элй нлйл 3 н ч »хр лй3ьДч
Мнкь ч
3л ьх Мршл р нхйл хх »н нл1вхчС u
йлГ р ьЭС 5хнС л 9Сн Эннлйл чСЭьС1 ЭрхншС
»лчхрйл <шйuьСн 3 ьл н ЭрхЭ йл Г ЭнхььДк
н»шйuМ дД u9 шйл» чЭрхй ьл ьхх н х4
Эрь йнь Гр лu нД»н 1ьх»ль ьл рхх
9Сн Эннлйл ьххй Сн Мхйл чйь хь ьх
Мн хь х рлнл <шйuьСн 3 ьл С хйл
»лчхЭ Э3 й 3 ГйхМьх й ЭхчьДх нй Д
хьв ьД й3»ьСнхк н »хр лй3ьДк р4М 5х
9Сн Эннлйл ч н шрйх у члчлГ пьх9ь н х Эл
Мйь ГДЭ3 у 7рМ р нхй хх члЭхр 
у аММ чхьuГ ; »Мх 3Г у н й ьСйл МхнС л
ь ч ь лЭ1рьлu с шСр л 9х»йл »л нрЭч
=х» рл»МСч к 5х ьСйл 3 н йхМ 1 йuu
рхМ »хр лй3ьД4 Эхь ьл » н х4 й
ьлрuшлйл йС4 ДЭлu 3 рл»й 9 Э3 »нС лшн
члЭхр ь йДлйл Эй3 ГххьДк ЭС
Г Энхььш хрМ л «хр лйл »лчль нлй хх ньСЭр3
йлГ р ьЭл рхшрлМлu ГрлЭьДк СЭ3 <Эн 1МС »л
5х р Элй3ь йхМ й Г ЭнхььДх Гх»СчьДх
шйл»л ьл ьлЭД лйл 3 ьл Эх йuььДх ЭС 
рл»нрл9 нлйл 3 ьнл Гхлйл 0к л»лй 3 9Э Эльн л ГСМхЭ МГьл чхрЭ ьл »лМД4лu 3
ч9лйл 3 Элрлu 3 лМлЭ3 н Эл Э Г хь хч нхш
хрМ л ;рГлйхЭ МГД9С ьл Сх Млнь нДГр йл
н Мьч » р Мрн
1 Мьк » Эхь МхнС л Сн Мхйл ь » р Эш
Эх йл »-»л Эрш хк СйДГьСй 3 »Грлхь х
=шчлЭхр йнь МГлМр нлu ар й нЭрх
МД4ль х ьнДч йлч ьл С Эрхч йл 3
ьхн М чк хй у ьлрлн ьлйхн ьнл ьлрлн
uЭ3 ЭС нхрьСЭ3 u ьнл ьлйхн Эл 
лхЭ u М Гх ьх9ь Э 3 нЭ МГрх й 5хнД
5лр ьнл хрхМ хх шйл»лч 5х нхрьСйл
ьлйхн »лЭхч ьлрлн ьнл л»лйл 3 ьл Эч х
чх Эх <Гх йхн р йь йл 3 Эхьх ДЭлu 3
ЭМДлЭ3 u ГрлЭ3 u чД йuч <ЭнМu шйл»л
Э Г Энхььш ЭДйхнхш Эрлхь u ьл
Эрххьь рл»шйuМДнлйл нхЭuв к u ь чГ н рСш
шйнД АнuЭк 5хнД С4йД4 чйлМхь хн лрuв 4
н н»МС4х 1 рС л4 =шчлЭхр 4СМь Эл х
чх Э й члйхь3 х »хр лй 5х нДчС9хьь
»л рДйл шйл»л ньн3 н ЭрхЭ н 3 н»шйuМч
ГйхМьк Эхчьнй к МхнС к
<ьл р ьuйл рххь х «Мх 3 члчД ьхЭ Мл ьЭ
ьх нль 7йлньх у ьл н 7рМх Ахк9л ьлМ
ЭМДлЭ3 u ьлкЭ нД4М » йлГ р ьЭл ЭлрлЭ3 u
ньн3 н ЭрхЭ Э3 u 5ьр н 7рМх <ьл чхЭ ьЭМхйлЭ3 0к ьх ьСьл ь 93u чв3
5Д4ль х 5х Элй рньДч хрМ х С  й 3
<ьл н х хвх Эuйл »л рДЭДч шйл»лч 
ьл йлМлu 3 ЭхчьЭк Э ьк 1 ЭМлйхь
йДлй 3 хь х Э 1 ЭС х х СьМС ьл
ьл Эр йл 3 у к ьлрС й 93 -Э лр л1в х
лш :С л МхнС ЭuьСйл 3 ьС
у АЭк шМх Э 3 ьх Гк u u Сх МСГ
4»-»л нрЭл л»лй u йД х1в к 9хйнх н
ьхььч хрч Э1чх <ь н х хвх ГрчЭлй
М ь йнл СЭххь u?
у 3С н М 3 ь 9хш Эрльш Ахк9л u ЭхГu
Э 1Мл нДнхМС
«лчхЭ н ьл ЭрхььС1 »С МхнС  йк
9хйнх Эльн й u СМ нйхьь чЭрu ьл ьхх
нхр4 9 н н Эь к чхЭлйй 9х к рлнх 7йл»л
С ьхш ГДй нхЭй-шйСГДх нхЭС Мхлй3ь
М4Мu шлй ЭС С ГйuлььчС рлнМл uЭьлч
ьхьuЭьш р 4Мхь u
у ;6 ; р Э ьлГй1Млй »л ЭГк рД у <ь
ьхрхМхйхьь чл4ьСй рС к СМл-Э ннхр4 у 5ьх
 л»лй 3 ЭД ГДйл ьхчьш6 ч-ч-ч6 рл Эрхьл
u нЭ рх й6
7хйнх ьх нМ й шйл» хх ьл ьл ьх чuш 
р »ьх ?
у 2-ь-ь6 3х ьлМ ГuЭ3 u u ьх р 9 ь1 ЭхГхь л ш нрхМл
у 1Д н Мхй ч1 члЭ38
<ь »лМСч9 н л9лй шйнк?
у 3 ш дД ГДйл »Мх 3 нхрхьь Мьл
5х Срuч л9лйл шйнк
у «ьл9 Э нД ГлхЭх 3 ; Гхлйл »л ьхк <ьл
Э9ь ГДйл »Мх 3 u н ьЭч СнхрхьлГ
у «ьлх3 7рМ ьшМл МСрл9 Э й1Мхк нДМлхЭ
хйлхчх »л Мхк Эн Эхй3ьх
<ьл С Элй Гнхйл н»шйuМч н Гх 9 йхььДх
Эрлхь u ь ьх Млйл 3?
у ; Э9ь »ьл1 9Э н Мхйл члчС
у 3х ГСМС ЭГк р Э3 пл ГД Э ь ГДй
хк9л ьл Сйл у <ь рЭuьСй 5х рС С у акМхч
u рнС ЭхГu ЭчС чх ЭС шМх ЭД Гр йл рС х
а йхГлн 3 МхнС л н х-Эл »нй йл
ьх»ьл ч С н»uЭ3 хГu »л рС С рнх Э 9хрх»
йлГ р ьЭ <ь хй Снхрхьь ьх »лМСчДнлu 3 ьл
нрЭл4 ьх »лчй лй ь ьл ч ьСЭС
у 5 7СчД Эл х йлГ р ьЭД ГДй н лр л4
йСГл46 3С ьх9ь ьх н хч Эл х ь 4 х
5ьх лхЭ u й1Мuч ЭшМл ьрлн й 3 9Сн ЭннлЭ3
хГu Г ЭДч СЭ Мх»р хьЭ рнлььДч ;
4Эхй нй Э3 н ьЭЭ йлГ р ьЭ 9л Э С 7рМл
9Сн Энл члйхь3 ш 9хйнх л л»лнхш u »Мх 3
н М ь9х Энх у Эрл4 ьхСнхрхьь Э3 ЭхрuьЭрйu 3С нЭ чД р й 
5х ьхМСчхьь шйuМхйл 3 <ьл ГДйл Снхрхьл
9Э ь шМл ьх ГДйл н ьЭч р Мрх ;рГлйхЭ
Мьл нлйuй u ьл »хчйх рuМч нu» к
рй н <ьл Мьuйл рС х рлМ Э31
ньн3 вСЭ н хш кьС1 ьлМхьС1 Эuх Э3
1ь члЭхй3ьхх р шйuМхн 3 р МрС ьuйл 9Э
Мхк Эн Эхй3ь н М Э хш нхрнДх <Э рнлЭш ьх
С рДй 3 хх ьхМСчхь х
у 7СМь рлнМл8 плхЭ u 9Э ьЭ н хч
МрСшх чх Э8 у <ь ГМрu1вх СйДГьСй u у
3 9хш р нД ьх3 1 й1Гч йС9лх ьЭ чшлхЭ
р нД ьСЭ3 7рМС KлМь кМхч нД4МС п ЭлЭ 
чхьu »нСЭ фрьь ; С ЭхГu х Э3 чu8
у 5х у шрМ р »ьх йл МхнС л ьнл
рлМнлн 3 »нС С ьнш чхь у uр рх» 
СшйнлЭГ
у ; ь дСЭ р Э 5ььь -Гк СЭрл чх9хЭ u 
7рМС вхЭ л С1-Э Гх»ДчuььС1 МхнС С а4х
ьЭ ьх ЭД АЭрльь u л -Э ьх МСчлй 9Э 7рМС
чшСЭ ГрМ Э3 рл»С Мнх Эрьь х МлчД
у 2Э чх ьнх чu 5ььь -Гк л хш ьх »ьлхЭ у
ГLu ь йл ьл
у 1 Эл ч йС9лх 4р 9Э ЭД ьлйл 3 <ь
»Мрн хрхСшлй u »л ЭхГu
«хр лй3ьДх р МрД Эххьь рл рuй 3дй3 Сн Мхн хрхМ Гк Сй С 5х чшйл
рл йлГ Э3 u
у 5Д р й 3С л ЭхГх йС9х8 у р й
фрьь <ь нДшйuМхй »лГ9хььДч 5х СйДГ к
ньСйл?
у 3х нйьСк u u н рuМ х
у 0 й 49х3 »л4М н ш Э u лС ЭхГх
йлГ р ьЭ I чхьu чьш МрСш 4 рлГЭ у н Мчх ьл
3рМ-= 9 u Эр й лчхрС-Г СрС ; ьл МрСшк
Эрьх 7рМл р ГСМхЭ »хр лй3ьДк Мнрх 
5ььь -Гк »ьлхЭ МршС <Гu»лЭхй3ь »л4М н ш Э 
у Jр л -ь ГСМ3
<ь СйДГьСй u?
у арнС- л u ЭхГu М Эхйu 0 й ьх »ьлх3
7рМ л н uЭ3 лй3 хн чь ьлЭ ьСЭ3 u
ьл ЭрлььДх нхв дхГх ьл хшМьu М ЭлЭ9ь
р й19хь к
пл х-Э нрхчu ь чй9л й рuМч фрьь
нь члЭхй3ь »С9лй хх й 5х 9Сн Эннлйл
хГu ьх н нхк Элрхй х 1ьх»ль ь р »ьх ?
у ; u рхМ Элнйuй ЭхГu н хч МрСшк
у 1 л ч чД йх8
у А йн дчч ЭД ьл Эuвлu М лр л 9СЭ3 й ьх
н МхМх » »нхр ьД4 Ср
«лчх9ль х ГДй Мхйль л ьх9Э лч Гк
рл»Счх1вхх u 5х 9Э ьх Г Мхйл 3 «лчхЭ нМьл 9СЭ3 Г хььх нДрлхь х хх й л фрьь
Эр й u рлн Э3 йь Э3
у 3хЭ кч чхьu рлн й3ь ЭД р »нхйл ьл н х4
9хь3 й3ьх нх9лЭйхь х Мл ЭчС х чД Эл рхМ 
Гвлхч u 9Сл лч 5 5 ш Мькй ЭД л»лйл 3
9хь3 Эл ь Энхььк хьв ьл-»лшлМ л 4 5ььь -Гк
Эл хрх нлхЭ »л ЭхГu6 у <ь ьл4чСр й u МГ рлu
йнл у акч чхьu рлн й3ь u ьх йхЭь u
р Э Г рл1 9С х чьхь u 9ЭГД чЭрхЭ3 ьл
рхМчхЭ рл»ьД4 Э9х »рхь u 2Э н х рлнь 9Э
МЭ »хр лй3ьчС р МрС ЭхГх ьх лхЭ u8 <Мь
Э х н М Э u -рл»ьчС рл»ьД4 Сшйн
5хнС л ьхСнхрхьь ньСйл ь9лЭхй3ь
»лСЭлн 3 н хш рл СМхь u4 :х» лu Гй3 н йх9х
нхрьСйл 3 »л рС йл 3 шйнл ЭчС х ьл нМрСш
 »ьлйл 9Э 9хь3 шйМьл
у 1ль ьх Мнхр Э3 u йь Э31 Эрлхььк
рхлй3ь Э 2Э л 7рМ у хчС ь шМл ьхй3»u
нхр Э3Г ; »ьлх3 9хчС8 3хЭ МнС4 й1Мхк ЭрДх
н Мхй ГД хш М ьл нДч
5х х н ьЭЭ ччхьЭ МСчлйл хМх Эхй 
МрСшлu рхлй3ь Э3 ЭчС х »хр лй3ьлu »ль члйл
хх члй 3л ьх л»лйл 3 нД лu Гльu Эхйu
сJлклЭЭ
у <Э 1Мл u »ьл1 МршСГ у Гйхш9хь хч рхрнлйл
ьл рл СМхь u фрьь л у Ал Г »л чв3у Iнхрхьл 9Э МкМх3 Мьл8 3С йлМь u ЭшМл
кМС 3х »лГДнлк р чх р шйлхь х 7лвх н хш
чхьu чь ьлкЭ н»йх йлГ р ьЭл Эл 9Э р 4М 
у <Гu»лЭхй3ь р МС IМл9 фрьь Г
5х »Млй »лчхЭ йл 5ььь -Гu Мuвхш н
рх йх хрхМ Эхйхч 1 рС л4 С ьхш ГДй хх
Эх йuььДк лр ь »л9лрнльь йхМ й »л
рСхь хч »йЭД4 ьх ь «л йДлн лш ь
Мьuй шйнС
у ; МСчлй ЭД Сх ьх нхрьх3 u 3С6 рх йл
Сх4лЭ3 » 7рМл6
у 1 лр х йь рй н
<ьл л»лйл хчС МГД9С 5ььь ь 9хш ьх Энх9лй
5х р йл?
у а9хчС ЭД рх й 9Э u Гхлйл8
<ь н х хвх чй9лй МхнС л ьх ММлн 3
ЭнхЭл шрМ Гв йл?
у дххр3 С чхьu х Э3 чu 5ьх Млй хш 7рМ
5 Элн » лрчльл с ГС нлч ьл рЭuьСйл
4 чйМчС 9хйнх С
у 5х 8 дхГu Эл »нСЭ8
у 5л у 3х чЭрu ьл С Элй Э3 ьл 9Сн Эннлйл
рлМ Э3 Э Эш 9Э ьл ьх С ьхх х Э3 чu у 3л ГхМ
чь Lх Э3 чu л
у 5х у рхрнлй хх 5ььь у 5лнлк u лС
ЭхГх 7рМ8 «Мх 3 л ь х й ьх »ьлх3 Мрш ЭДМйьл ГДЭ3 Эрьл
у ; н хшМл Эрьл у н»рл» йл ьл
ьл4чСр н 3 7Э ьЭ ь Эл ьхк н» Э u8

ëà уд

ар ьСн 3 ьх ГьлрС н МхнС н Мчх
5ььь -Гк »лль нлй <ь р нД С ЭЭх у С ЭДх
Мчл ьл С ЭД4 Сй л4 С Эш 7рМл рСлй
хш Гй3С1 9л Э3 »ьлЭхй3ьк »ь ь Э ьл
хх лй3ь ГДйл н хч МрСшк пл ГСМЭ Э-Э
ьх Мльь Грнлй х ь1 ьл йС йнх
<ь рхМ Элн й л ьл ГрхМхЭ М ь лu
»лСшлььлu йлГхнлu нрлМхГьДч Сй лч
<ьл чхЭ »лГйСМ Э3 u н йлГ р ьЭх хрхСй н
ь шМл ьх ьлкЭ ГрлЭьС1 МршС Эхй1 1МрСш ьл
Сйл » 7рМл ьлн хшМл ь хх ь шМл Гй3х ьх
Сн М Э8 5йМк 9хйнх чхЭлй u Сй лч р Сu
н нГрлхь лрЭ ьД МьС Эрльхх МрСшк ьх
ьл4Мu хГх чх Эл
у 5лх ьх »ьлй 9Э л»лЭ3 шМл ьл
нхрьСйл 3 у рл л»Днлй ь :ГЭС Мu ьл лЭх
н ьхнш схнрйх х Э3Мх uЭ хМ3чш шМл
ьлГй1Млu л МрСш н» Э u члйuрьк чл ьк
5л Эхр лu :ГЭл М 7СчД ГДйл лнЭчГ й3ьДч
лйьч ьх ЭрДх чл ьД н х хвх Эuй »Мх 3ай ГДй »лй Э чл йч »лйхнль рл к
у ; Гuй u 9Э ьл Сйл ьлн хшМл у рМйлй
5ььь 
:ГЭ рхМЭ9хьь чй9лй шрСхььДк н
рлГЭС анхрЭхн р Гр н рС л4 ь ьлрлн й
рл Дй Эхй3 ьл ЭхьС ьллй ьл ь С 5л ьл
ьх й3 рл» лйuьСйл Элн н ьл Эхьх йu С
»лЭхч »лсДр9лйл нДйхнДнлu ч рл н рл»ьД4
ьлрлнйхь u4 :ГЭ 9хрЭД4ьСй u нД й19 й хх
дь х ь хЭД рх н х u хш С Энхььк
рС х ьл9лй рнрь рл рС9 нлЭ3 чх4ль »ч
у <ьл Эл лu6 Эл лu ьхСйн члu пл Гйл 
Эрх чхЭ рл хuЭ3 u н й1Гк ччхьЭ =Дй
у СС-СссГ у Сх 9х»й у 5ььь -Гк н»чл4ьСй
рС к у 4 ьл н х нрхчu чй9 Э ; ь л ьх чшС
ьuЭ3 9хч ьл МСчлхЭ
:ГЭ Эхрхй н н»М4ьСй 0ш ЭрхЭ3u рС л
Э 4ь3  р Днлu н х хвх рл рС9 нлйл
ьл лМ С л СрлЭь йлМДнлu МхЭлй ьл хчхьЭьДк
й
у :л»нх ьЭ ьхМ ЭлЭ 8 =й3 ь Эн й1Мхк ьл
чк н»шйuМ ГйЭл1Э 9хрх 9Ср чьш
5ььь -Гк л9лй шйнк рхх Г ЭнхььДч
чД йuч ьххй йнлч МрСшл
у 7Э ГД u Мхйлй х й ГД ьл Сйл8 4 лй ГД хх
ьлнхрьх:ГЭ ьл С й u ьЭ ьх С й3»ьСй Э чйМш
9хйнх л
у АйСлк л ьл нхМ3 ЭхГх ьх ьрлн Э uГ 3 9хчС8
5х4ль р ьuй u рЭ рлЭ3 лМС1 МхЭлй3
Эрu9 к ч9хььк н рл Энр Эхйх ьл ьх
рГСр9лй?
у 3х й1Гй1 u й1Мхк 5л ь чхьu ьх Г-Э
лйС1Э
у <Э СМл ЭД »ьлх3 9Э ьх ьрлн й u хк8 дД х
н Мхй хх М ь рл»Г
у 1 ьньл л ьх М л»ль ГрлЭьхГ у чрл9ь
»рх :ГЭ й рСu йлЭСььх й3 у 3х Мнхрu1
u хк
у 3 ьл ьх Эл лu л н хГ 1 ьхк х Э3 9Э-Э Эл х6
у 7Э-Э Эл х6 у хрхМрл»ь й хш :ГЭ 0ш шй
9 й u лр л»чч у ; Млх »ьл1 9ЭГ 2Э й1Гн3
Эл х »нх Эьлu ьлС х л шрчьД ар Эхклu
Г йш 9х лu рхл u 1 ЭхГх шнр Э йЭ3 л
ьх рл»Сч п ЭлЭ хвх Мьл р 9 ьл Эрк u
9л Эй н ГДЭ3 чл ьк
у :л»нх ьЭ й48 у Э 4 р й 5ььь у ай4
й1Г Э3 ш-Э8
:ГЭ ГСр9лй 9Э-Э хГх М ь »Гхшлu
н Эрх9лЭ3 u чйМДч 9хйнх ч шйл»лч 
у 1 9хч Мхй :ГЭ8
у дД »ьлх3 н 9хч у 3л ьх чх4ль хрх ЭлйМхйлЭ3 н М 9Э шйнк шрСхь н рлГЭС
Млй нй1 ьч uч у <ьл СхМхЭ Э 1Мл Элн Э
ЭхГu Мьш дД ГСМх3 чС9 Э3 u 2Э хвх Мьл
Г йш 9х лu рхл u =й3 1 х 9хь3 р Э у 9хч
ьл ЭхГх ьхГх»рл»й 9ьхк Эхч Гй3ьхх ЭхГх ГСМхЭ
Эч дл х нЭ Срлньхь х
у 36
у 0 й ГД u ьх ГДй чл ьк u ГД ш Г н
нрхчu 7СчД чх рл»й нхх u Эхй ьлй ГД
н С Эч Мчх шМх Эй3 рГЭД рМйлй ГД
 Э3 нДйьuЭ3 н1 рлГЭС л ГСМЭ ь 9хш ьх
р »й 1 х »чхь й 3 л чл ьлч н х рлнь ;
ьuй 9Э йС9х ГДЭ3 Гх»С9л ЭьДч п н хчС
5ььь чй9л рл»шйuМДнлй н йлМь <ь
ь члй 9Э ь л х йнл ьх чшСЭ йхГлЭ3 ьЭС
нД ЭрлМлььС1 нхрС
у 3х н х нхМ3 Эл й4 3хй3»u МСчлЭ3 Эй3 
Гй 1хМ3 х Э3 хвх6
у 3 9хш Гй3х ьхЭ ьх9хш ЭСЭ р Э3 ; р Э
4Эхй рхМСрхМ Э3 ЭхГu =СМ3 Эрьхк
пшМл 5ььь нхрьСй u н Эхй3 5х лйл
нхрьСн 3 лйл9 ч н рх йх 1 рС л4 ьл
Мхрлйл Эх йuььДк лр <Гх»3uь л Мuвлu ьл
 ь х рх йл нь члЭхй3ь чЭрхйл С ЭрДч
шйл» лч ьл кьх Сч рЭнрхььх й 
МхнС 3л й х 5х шрлйл СйДГ ла-ьл ЭuвхчС 5ььь -Гк хвх ьх нй1Гйuй u
пшМл хчС ГДй uЭьлМ лЭ3 ь С4йх ЭДнлй »л
Мьк » Гх 9хЭьД4 М9хрхк 5лссл члЭ 9ьк
ГйьМ ь к Эрлu 4 4 лйл 9Э ГД ь ь
л»лй <ь хйнлй 3 н Эхь Мхрхн3хн н»йх
»хрл лчДч uр ч н ч ьль хч Эч
нрхчхь ГДйл лчuЭ3 хй н Эк х хх
шрСМ М хш лй3 лч пьх9ь 5лсс р
р»ьлй Г н хч 3л йхМС1вхк х ьхМхйх
МхнС х нлЭлй u схрчхр » 5лр ьл Эх
Гйхш9хь хч Гйлш йн й чйн С 5ььь ьх9ь
хрх нлй лрС Мьхк ь н рх ГйлшйС9ь »лГДй
 ьхСМлнхч u рчльх
4»лГхй3 МйхЭхйл рх йС вхй ьСйл »СГлч
ьл Гх»3uьС арнрьх нЭьх чйь хь ь
н»Грлй 3 ьл ьлнх Эхйu ЭЭСМл »л хй ьл
Гл С
у 5х у Э 4ь3  й ьСй МхнС С 5ььь <ьл
Э рДйл шйл»л н х хвх СйДГлu 3
у АЭрльь 9Э С чхьu х Э3 чu 1Э С ьх МСчлйл у
рГрчЭлйл ьл Эuш нлu 3
у дхГх М4М Э рлнМл у л»лй чйМк 9хйнх 
С л нлu 3 н МрСшх рх й
у ; Эл МСчлйл у <ьл »хньСйл у 3 ьх ГДйл М
ь л Снхрхьл
5ььь -Гк чС9 Эхй3ь рл»МСчДнлй 9Э ГД л»лЭ30чС 9хь3 4Эхй 3 н»uЭ3 хх »л рС С ь ь ьх
рхлй u рлнхМй н йлшлu 9Э нрлМхГьх
нДрлхь х ч шч uн Э u ьл хх й х
у «лх»лйл ч 5 ш Мькй <ьл р йл
ьлчь Э3 ЭхГх 9Э хшМьu н А Э -Jйй ГСМхЭ
шрМ х Грль х 5хьu ьл Эх р шйл йл
пЭ-Э нхМ3 Мйхь рл л»лЭ3 й1Мuч «нх»МСьх
пьх9ь »лМь »ьл ч 3 u н хч 0 й ЭД
Г рлх3 u »лМхрлЭ3 u »Мх 3 йС9х »ьлЭ3 н х4 н
й 
у 3С Мл ЭД ьлнхрьх рлн
5ььь -Гк СМнйхЭнрхьь СйДГьСй u чшьнхьь
ДЭлн Гйхш9хь х «ьл9 Э ьл йль рСхЭ ЭлЭ3 u
н 7рМх ьл л х-Э нрхчu 7Э »лчх9лЭхй3ь
у «лчх9лЭхй3ь у нЭр й ь н йС4
5х чЭрхйл ьл ьхш л ГСМЭ ь хй Счл
С ьхх ьл шйл»л4 ь хчС н Гвхч-Э ГДй н х рлнь
ахрхМ чрлчрьк йх Эь хк uр шрхй Эхр
ршьuu р4йлМС » нх9хрьхш н»МС4л 1Д к
йС рСшйДк Эй рЭьМД ГДй рДЭ Э31
Э рхМДМСв 4 Эрн прСшч шрхй нх9 ллu
рл лйхььДч н ч ьл р 9СМй нС1 рх»3ГС »лйл
пшМл 5х 5ььь -Гк нй Грлй 3
Сх 9Э н х Эхй 7рМл 1 н»МС4х »лл4
 Эрл чхлй u йлМ ч лрчлЭч члр 4СльД 1
Мьк Эрьх 7лчГ Э шрлй ьл СМлрьк С Эльн хГ Энхььш 9 ьхь u Грлььк » йлГрлЭрьД4
йГ рГ р 0чС л чль рнлй шлрчь л
ш Элрл K1М Эuй члйхь3 ч шрСлч 
 нйхьь Г СМлu 9Э-Э чхu 3 5С»Д л
7лчГ Эл ЭрС йл 3 9хрх» »нС рл»шнрн л нМл 
лчхь ЭчС МьС
у 2к 5ььь -ГкГ у «чхк Эuй ьл лчч нхр4С
йх Эь Д рСхььДк й1М3ч у 4М 1Мл х Э3
рл»шнрГ
пл ГД9ь «чхк ГДй МхЭ н 9хрьС1 С
0ш йхнх С4 ГДй лйх9хь 4М й ьл
ГСЭь Эй3 ьл9лн к рл С лЭ3 u 1»йх С4л
ьл9 ьлй u рл ьДк рлч МСв к нМй3 МГрМ л
7ЭГД р нйх93 ьхчС нь чль х «чхк нДГр нлй
йхнС1 9л Э3 шйнД KД Дк 9хрх С рллйл
ЭлЭС рн л шрхчС9хк »чх н нл1вхк u й3 лч
С Эрхчйхььк йнь н л4 С рДЭ u »лр йuч
хш Ср9лнД4 9хрьД4 нй  рДнлн ч рлнС1
9л Э3 шйнД 3л хк рл» ь ьuй ЭхчьДх 9 хш
шйл»л нДшйuМхй ьхр нД9ь ГьлхььДч 
5ььь -Гк чл4лй н ЭнхЭ п хш рлнк ьшх
р члй 3 Эхйх Эхй 4»лГхй3 ьхьлн Мхнхк
СчьДх 4М йхнл Эuйл 5х у н ь ЭнхььДк
н М рС л ьл ьх
у акМхч »ьл чй1 ЭхГu н хч у рхЭлй
хк чйМк 9хйнх ДЭлu 3 р ГМр Э3 у 1ЭЭЭ 9хйнх у «чхк 3лнхрьх 49хЭ шнр Э3
 чьк р «йЭДх 1рЭл 1ь ч 5 ш Мькй
ьС ЭД хх »ьлх3 <ьл рл»шнлр нлхЭ I9хьДч у
ь нхЭ н Г Гй Эх х 7Мх-Э »Мх 3 Мйхь ГДЭ3
д шр ь 9Э-Э u хш ьх н С 1 рСш «чхu ЭuЭ
4СМь шрлсс Э 1 рСш Эрл ьЭД дД н хч
ьрлн 3 u ьх хрх нлк
5хнС л ь 9хш ьх ЭнхЭ йл ь йхш л
МЭрьСй u М хх рС <ьл йхш л н»МршьСйл
ньСйл ь ьлрuхь х ьх ьСй хх
«чхк ьнл й ьСй 4 чйМк 9хйнх ьл9лй
рГ рлЭ3 u ьхчС н»3 ЭйС нхМu 5х »л рС С
а Мршх ь р нхЭ Эннлй МрС»хк рхМ Элнйuu
СЭь С?
у 2Э чк МрСш 5х Анхрхьь нхрь Эл лчлu
МхнС л Гх» чхь 5л Эххр3 С ьхх х Э3 чu 5х 
ьЭ6
:С» 5хр хМх «лЭ9 :СГ 5лр K й 
5х Мхрльь нлйл ч рх Мхрл 3 »л
рС С 5ььь 5 нхр ьД йх Эь Д ь МГ рлй 3
9Э й9л л
пл йлшлй 5ььь «чхк 4Эхй Г СМ Э3
ь ч «йЭДх 1рЭл 0чС СМлй 3 Сшнр Э3 чьш 4
4СМь н р ьuЭ3 С9л Э х н рлГЭх ьлМ ч Эч
5ььь -Гк »л9хрьСй Мчльхш н ьл » Эuвхк
Гй » Э Г9 ньСйу 1 х рлн й3ь 5 »лкь ч» u р Сь у
ьл нлх С чЭрхь х 5хЭх й3»нлЭ3 й1ГДх
ЭЭхь ьхш 7йлньх ьЭ Мйхь ГДЭ3 ь к
у ; 9хчС чхьь ь к8 у р й Эв к
рДхнй Дк лрЭ Э »нх ЭьДк 9хчС-Э М
чхьхч АЭлрлu Mйuл
5ььь -Гк лй йх9лч 
у 1Гвх-Э ьЭ ГДйл Мхu 5лссл <ь нДГрлй
нхЭ 0 й нлч ьх ьрлн Э u у ьх шйллкЭх 3
у пЭ рхлхЭ л С1 рл С 9 ЭлЭ3 ьхк8 I чхьu
»ьлхЭх й  р х рхМхйхь х у р й Э-Э
хвх
у :хл1 u u х ьлГл1 нл рл к
у Ашйл хь 1 ь х ь н ьх лчДк й4к
нхЭ у нД р ьСй АЭлрлu Mйuл
у 4 uГ у р хМ ь й u лрЭ Э р ч
рхМхйхь хч ьхш
0вх ьх й3 9хйнх ММхрлй Мх1 5ььь
Мнхй Эш?
у Jр u ГСМС МлЭ3 нл н йхМС1вС1 СГГЭС
н йМхь3 н й й3ьк ГСМ х 5Д рл рхМхй ч
чхМС нлч х 0 й Э-Э 49хЭ р ЭС Э3
рль3х у МкМ Эх чьх рГСхч ьлкЭ л х-
ь ГСМ3 рххь х
5ььь »л Днлй чхьл С9л Эь н шМл
рл»Млй u шй I9хьш р »Днл1вхш Э ьх?у д х Э хГ АГй1МлкЭх рuМ Г 7хч рль3х
чД ьл9ьхч Эхч рль3х чь ГСМхЭ рл»кЭ 3 
н ч Мхйлч
5йМк 9хйнх шйuьСй u ьuй 9Э 5х
Гл л 9х»й 
у дД ьх н Мхйл СМл йл 5х 8 у р й ь С
хьв ьД Эuвхк рuМч ь ьл »л лйл ьл ьхш?
у 3х н М 3 Грль х ьл9лй 38 АлМ 3 ьл нх
чх ЭГ
<ь ьх4Эь хй I9хьДк Мхк Эн Эхй3ь Сх ьл9лй
у I ш х Э3 ГLuнйхь u8
А ГLuнйхь uч нД ЭС й ьх й3 9хйнх ?
5лр ьЭ нчх Э Эхй3 ЭнС рДГл рхМйлшлй
ГчхьС нuйхьС1 рл ьС1 рДГСМ фрьь 4Эхй
р Грх Э р »чД ьхЭхрхь хч Млй й1ГД4
рхМйхь кМ ьнДк х Эл й3 ьлчх9лй u н uЭь С
н uЭ3 нх9хрл х й шМл ьх рЭ Э uМ н СГГЭС
ьл »л лЭх I9хьДк рнМ Э ьЭ 9х х 9Эхь u
С9л Эь р ь uЭ нх9 
1 нрхчu ГLuнйхь к 5ььь й 4рлМ9ь лй
шйл»лч 5х ьл ьх ГьлрС й хх <ьл
СшлььДч й ч Мхйл рuМч ч 5 ш Мькй <ь
Гйхш9хь хч н»М4ьСй
у 5хйл Гвх Энл у рМйлй Эхч нрхчхьхч
I9хьДк
ахрнДч н нх Э х Эuй »лЭuьк р чхМСМнСчu Сй3Эрлч <Гл нДГрлй Мйu н 4 рлГЭ
Мь Э х чх Э у лр н С ьл нхр ьх
дн ь а =лрйхЭЭ чйх хк ьлч ьл1в к
чхМнхМu рхМь 4 рл»чхрн ь ьх Мльь
чuш ч чхйМ 9ьДч шй ч ьл9лй »МлнлЭ3
Элч 1 АЭСь4хьМл й3»Сu нчх Э лчьхк
4йМ й3ь <ь р Эрльь чьш йнь »й й
Гвх ЭнС 9хчС ьл хш н»шйuМ нхр ьл дн ь
а uнйuхЭ u хМ ь ЭнхььДч чх Эч шМх чшСЭ
ьлГй1МлЭ3 u ьЭхрх ьДх л Эрьч 9х х uнйхь u
«лЭ9 Мйшнu»Дк ьхшр н к :СГ »лМСчлй
Мн СвС1 u Сй3ЭСрС
у 5ьх ьСь чьш нхЭрл длч хш М ЭлЭ9ь
5рСшх чх Э ьх МкМхЭ у йл ь 9ь u ь й ь
а йхМнлнхх ГСрьх Г СМхь х ьх Снйх й
5ььь п ЭчС х н х ьЭ ь Сх
йДлй? н 7рМх рхшСйuрь н»ь лй МГьДх
ЭД9 хрхрл Элн х н Гх ьх9ьДх М С 
аГхМ Эхйхч л рлн й нД4М й ьл Гйхх
СхрЭДк лрЭ Э 5хьхх СрuчДх чл4лй рС к
ьл4М й ьнх чх Э
у АЭлнй1 ьл =лрйхЭЭл у рхЭлй «чхк хчС ьл
С4 у <ь ьхчьш Эш л Счл хМ ч Ср Энл ьх
»ль члЭ3Г
у 5хьхш ьх Элнй1 ь МСчл1 9Э ЭД рлн JЭu
u йДлй л «лЭ9 шнр й 9Э ьЭ Мхй р ь л уЭ 4ь3 Э»нлй u 5ььь 
у JлГ 7Э Эл х р ь Д рuМч Срuч Энч8
а йх чьш йньк хрхлй Мхй рххь ГДй
хрхМлЭ3 ьл рл чЭрхь х ч ЭхЭл пл9лu шйнк
9Э-Э Грч9л хГх М ь «лЭ9 хй ьл ЭСй рuМч
:СГ 
у 0ш Мхй Мрuь3Г 3л йхМС1вхк ьхМхйх ьлкМхЭ
ьнх чх ЭГ у р ччхьЭ рнлй «чхк
у а»нй3Эх рхМ Элн Э3 нлч ьнш 9хйнх л н
ьлхч 7рМхГ у Эрх Энхьь р »ьх I9хьДк у
<ьл р йл ьлч нх Эuч 
<ь Мхйлй 5х »ьл нДкЭ ьл хрхМ ьС 5хнС л
ьхрх Эхй3ь н»шйuьСйл ьл ч 5 ш Мькй нДйл
нхрхМ 0х рС л  йл 3 ьл рС uЭ х ьл н шйл»л4
Г йл 3 ль л <ьл Эuйл чй9л М Млu 3 л
»лМь х рuМД хрх ЭльСЭ СС лЭ3 u
у 5хьu »нСЭ 5х у р »ьх йл ьл Э 4
Ай ч Э 4 МСчлй 5ььь рхМх 9хч »ьлй
9Э й1М »лчй9лй ьл йь й 3 нхрхМ йнu
лМх хх йн
у ; нДр йл н 1СМйььМх ьхГй3ч шрМх
рuМч Ал рлчхьЭ ; р йл 9ЭГД рхМСрхМ Э3
нл ? 9хйнх Эрш нД »нхЭх «нх»МСьч 49хЭ
»л4нлЭ Э3 нл 7рМ
<ьл хрхнхйл н»шйuМ ьл ч 5 ш Мькй »лЭхч
нь » ьл й 3л ч ьСЭС 5ььь -Г1 л»лй 39Э ьл СГх Э ь МхнС л Грлн 3 йлч 
рМй йл
у ; йДлйл хш рх93 <ь »л4нлЭ й МрСш х
шрМл у фрх ь н рйч шМС 5Мх Э Мнл шМл
ьл»лМ ; ьх »ьл1 9хчС ь шхьхрлй ьхьлн М Э Аль-
фрль н х4 Э »Мх 3 нхЭ <ь Гн ьuхЭ нл
н 7Счх шнр Э 9Э нД рл»Гл»лр нлхЭх Э 9Э нлч
ьх р ьлМйх Э <ь СшлхЭ й1Мхк 9Э нД »л4нлЭ Эх
Ал рлчхьЭ х й ь ьх р Э нл хрнДч <ь 49хЭ
ньн3 ГLхМ ь Э3 ЭрльС ; ьх 9хь3 ь чл1 ьЭш
ь ь н х нрхчu ЭнхрМ Э Г ;чхр х Г хх нхй 9 
5шС л»лЭ3 нлч Мь? х й шхьхрлй 9 ЭлхЭ 9Э
;чхр л у ьЭ 4р чьх ьл ьх ьрлн Э u у
<ьл ньн3 »лчй9лйл рхМЭ9хьь ншйuМДнлu 3 н
й л рСл1в х хх у 5u члЭ3 » Аль-фрль 
<ьл р йл чхьu рхМСрхМ Э3 нл л»лЭ3 9Э
нлч ьлМ МрлЭ3 u ьлМ Сь 9Э Э3 шхьхрлйл й ь
Сь 9Э Э нл у 5хнС л н»шйuьСйл рuч ьл 5ььь -
Гu у 2Э н х 9Э u 4Эхйл нлч Гв Э3
5йМк 9хйнх чй9лй н нрхчu
 йхМнлнхш Г СМхь u I9хьДк »лМлнлй
нр Д ьл Гй3 ь Эн » ЭрД4 5х Энх9лйл
й 3 сьх »ьл1 <ьл ьх »ьлйл ь й3 9хйнх
ьл 9 ЭДнлхЭ u н нк х шхьхрлйл ь нрхчхььД4
рлч хрл ь Эх4ь ЭрС1 лрч u чхйл ьл
нрСхь у <Г ьЭч 9Снл х ЭнхрМuЭ Сх ьх й3 йхЭ 2Э
н х ьн Э 8 у 9СЭ3 ьл чхй н нхМч й u «чхк
5ььь ьлГй1Млй »л 5х <ьл Эuйл рuМч
I9хьДч ЭГрл Днлu ьхрр ьлй3ь шрчьС1
Эхь3 ьл рх»ьС1 ЭхьС
у <ьл МСчлхЭ ГхМл йС9 Э u 9хь3 р
у 4 ЭД хк нхр 38
у JЭхй 3 ГД ьх нхр Э3 3 u нхр1
у 5хьu ьл ьх СГхМ йл у л9лй шйнк «чхк
3х й3 9хйнх рхМй й хрхМ Э3 шхьхрлйл
нД ЭС Э3 н 4М 5рСш х шнр й н»чь Э
лй3uь л у 7хрьДч 5рл ьлч н < йхьМх
схрчхрлч н 5лр ьх 5ььь -Гк Мхй р рДн
шйл»л СйДГ к йСлй л лрЭ ЭД н»ГСМхьь
нД р нл1Э 9Э ьлМ рхМр ьuЭ3 рЭ н нрлшл <ь
»ьлй 9Э ь 9хш ьх ГСМхЭ рххь ьЭ ч нх9хрч

» » »

5 5 ш Мькй I9хьДк С4М й » А Э -Jйй
 йхМь ч рл»нр н Эйх1в х Сшй н Эрх
»лМСн йДнл1в х нх9 н льМхйuГрл4 1Мнхч
ь н чй9ль хрх х й йвлМ3 ьлрлнйuu 3
Г Гй Эх х IГДнл1влu йСьл хрхГр йл й Э3u
Мхрхн3хнМ йДлй 3 ьхьДх »нС н»МСьк
лрсДу 5ььь -Гк л к-Э ЭрлььДк хшМьu у ьл9лйл
ч 5 ш Мькй
у 4 ьх шнр  чьк хМнл хрхчйн й u лрк
йн у нр9й н лйнлй u I9хьДк у 7СЭ3 ьх
нй ч ЭЭлв й Э чхьu ьЭС 1ьС1 йхМ у хк н М Эх
й рл ЭМД4лЭ3
у 7Э ЭД ьхк МСчлх38
у ар uЭьлu МхнС л ; р шйл й хх »лкЭ чьх н
Г Гй Эх С 5ьх лхЭ u хк 9хь3 ьЭхрх ьл Эр u
ьлхш 7рМл
5 5 ш Мькй р Мьuйл Грн3
у 1 Гвхч ьл чьх ьрлн йл 3 ь ь шМл ГД ьх
ьл»нлйл хх р uЭьк дД н Мхй л ьл лй йл 3
шМл «лЭ9 рхМй й н ЭС Э3 шхьхрлйч н
хрхшнрД8
у 3С ьх нДМСчДнлк <ьл ГДйл ьхчьш ьлрuхьл
ь ьЭ ьхСМ н Эхй3ь =хМьu л ь шМл хвх ьх
нД ЭСлйл хрхМ Эл ч Гр вхч
у 5л 5ььь ьхрнь 9лй 3С ь 9хш u МСчл1 ьЭ
ркМхЭ шМл ь хрх Э ьхк
I9хьДк »лчхр н»чСвхьь С Элн й u ьл ч
5 ш Мькй Э рДн рЭ Э ьхшМнль u
у 2й3н рлГ дД6 дД р Э рСх3 чхьu
нрхчхьлч Г
>хьв ьл ьхн»чСЭ ч н»uйл хш М рС С
у =р 3 2Мшлр ЭД нхМ3 Эх Г ьЭч МСчлйГу ;8 А 9хш ЭД ьЭ н»uйл8
у KлМь йлМь 9Э ЭД Эл рл»ьхрнь 9лй u «ьл9 Э
ЭД р Э Э л»Днлх3 u р »ьлнлЭ3 9хн Мьх у
Эрльь л I9хьДк ЭД ьх Мйхь шьр рнлЭ3
сл ЭД акМхч ГД Эрхх u 9Э-Э »лчхр»йл
I9хьДк йСь йхй u »л нхк МрСшк
ьхМнй3ь ГСГьu 9Э-Э аМкМu Г Гй Эх х ь
ьх нДМхрлй?
у ; ЭхГх ьх лхЭ u 9Э ьх u шьр рС1 сл ЭД л
ЭД Мхйлх3 хьДх нДнМД8 3С 9хш ЭД н»uйл
9Э Мхн9 л ЭльхЭ u н 7рМх8 дД х лчл л»лйл
ьл лГ й1Эь М лu Iч9 Э u СМл-ь ГСМ3 Эй3 хх
н Мхй 
у 3х Э 9ЭГД ьл М лu р Э »л Эхь9 нлu л
ГСМЭ нДр йл н йх С 3 5ььь -Гк Эй 9ь йлМ Э
М к р рМк 1Э Сн М 3 ь хх р рС9 Э

ëà уу

5хр хМх ьшМл л»лй 3 9Э н х нх МхЭ Эн
ьл рнхйл Мu ьл »лМьхч Мхь3х схнрйх
х Э3Мх uЭ uЭш шМл нДС л ьлГй1Млu л
ГрлЭ лхЭ u н Мн шлЭхйх 0ш »нлй ;ьЭь 
ь ГДй Элрх хх ьл хч3 йхЭ пшМл 5хр хМх
4М йл н ьл9лй3ьС1 йС ;ьЭь Сх Гр й
С9хГС пшМл ьл хрхйл н рхМь х йл Д ГрлЭLх4лй » рМ Эхй3 ш Мчл хй й u н Lхчьк
нлрЭ рх МнСчu МрС»3uч 5лЭ3 н Мхйл хш Эй3 
 нД4МьДч шМл 1ьл р 4М й С ьлЭ3
хч3хк
5йМк 9хйнх С Эр й u ьл хМь11 »лрлн С
чл Эхрч ьл н х рС у ь »лй нлй Гхь» ь 9 ь й
чл ьД нДйьuй чхй х рС9хь u л шМл
нДлМлйл нГМьлu ч ьСЭл у лй u н Г Энхььч
схнрйх а йх йД 5хр хМх ч9лйл 3 ьл
»лрлн С шМх 9л лч ьлГй1Млйл »л рлГЭк ГрлЭл
=й3х н хш хк ьрлн й 3 й рнлЭ3 хш чл ьС у
рл»чл»ДнлЭ3 ГхйС1 л ЭС Гйх Эuвхк нхр4ь Э 
»лЭхч нЭ рлЭ3 хх л 9хрьлu рл л ьх ьл9ьхЭ
ЭрллЭ3 хх Г Энхььх й 
7хрьх чл ььх чл й ьлн хшМл нLхй 3 н С
М ьшЭuч ;ьЭь 3л рлнч »лu Э3х С ьхш ГДй
нДЭлЭС рнль чu 5лр лььл у ьЭС ЭлЭС рн С ь
Мхйлй лч н рхМь 4 йл л4 р чв шй
9хрь й » лр нк рС9 3х чЭрu ьл ьЭ
МхнС л Эл ч чхьхч ГйьМ ь л чх9Элнлu
л Э3 н шрСС ММхр й3ьк сСЭГй3ьк
чльМД н х рлнь хш Гр йл
<Э С 5хр хМх н хч ьх ьрлн й 3 9Э М93
хйДч Мьuч Эр9 Э ьл »лрлн х прчх ьЭш
хчС ьх ьрлн й 3 члй39 ЭрДх р шйллй
хх ьл н Мль u T рСЭДх лрь ЭнрлЭ Эхй3ькрхСЭл хк» хх МхМл TМрльДх М ь Д
Гх срчхььДч члк лч » чС»Д л ЭрС1 ьл
йСлйл хх МрС»3u хх чльхрл н ЭлнйuЭ3 н рх93
рх х йнх9 <ьл ьл9лйл нрлЭ3 рМ Эхйuч 9Э
»ль члхЭ u нх9хрлч н Г Гй Эх х 0 Эх Энхьь
н х ьЭ нрхчu ьл рнМ йл рuМч ;ьЭь 
7Млч ьлГй1Млu »л хш рлГЭк 5хр хМх
чьшчС ьлС9 йл 3 лчл ьл9лйл чшлЭ3 хчС
9 ь Э3 чл ьД 0х Гь Э3 рл »ьлнлЭ3
йч С шрль 9 йл нхр4Lх Эх Энхььк?
ьл йь н ьлГ шйнС Мхн9 л ьх й3 х СьМ
р йС нлйл 3 СчС чЭрл нДМлнлйл
Э ч Э3 рхчьЭл Э9ь Э31 М хьЭл 5хр хМх
Э9ь рл йль рнлйл н1 »ь3 йх ь9ль u
 йД? ьл ГСМхЭ рлГЭлЭ3 ьл »лрлн х ;ьЭь 
 Э3 Мхь3ш ьл Г ЭнхььДк схнрйх 3 СМ3Гл
рл рuМ йл 3 ьл9х
ахрнк »лГйхйл члчл аЭч Эх 5хр хМх
С4л нлйл »л рМ Эхйuч р ь йл н Мч хМС
нМС рЭ рлйл 4 шрuв х й л нйльк
р4йлМьк шСГ к Слйл С х СйuьЭн
йх лр Энл Гхвлн х л хь х Э 7СчД 1 Гй3ь х
хк ь 9хч ьх чшй ч93 7л»хЭД лй Эй3 
7Счх <Эн 1МС ьх й 3 рхМ Эхрххь u шр»ьДх
рр9х Энл 3лМхМД ьх ГДй
5хр хМх ь шМл ьх ГДйл рхнь Эьк лЭй 9 кьх Г нхр йл н =шл 1 Эх Мь С4л нлu
»л рМ Эхйuч ьл ьл9лйл чй Э3 u <ьл р йл
С 5хнД 5лр чв »л й ьлйл 4 С л
Гйхш9 Э3 ЭрлМль u Гй » 4 й1Мхк <МьлМД йх
Гх ььк ь9 ьл »лМрхчлйл н рх йх <Э рДн
шйл»л ьл Сн Мхйл uр к Мьхньк нхЭ рь л1в к
9хрх» рл л4ьСЭДх ьл лМл1в к ьл кьДх
9Э Эрх ЭнхььДх й л Э л члЭхр 7йнл
члчД йхлйл С Э л ьл йх9х <Гл ГДй чхрЭнД
«лМД4лu 3 Э йх» ГД Эрш Гхшл ьл нрнлйл 3
ьл »лрлн С 9ЭГД Гв Э3 ;ьЭь  чхрЭ
рМ Эхйхк ьлйл хш ьл »лМьхч Мхь3х чл ьД
0ш йГ ГДй С4к ь 9хь3 шрu9 к =рлЭ ьх
С»ьлй хх 5хр хМх ьлйл й19 Э чл ьД
р нх»йл хш Мчк <uЭ3 ьл9лй 3 Гх ььДх ь9 
шьu »л йх лр Энлч йх»Д чй ЭнД 5хнС л
ьх рх рлЭ йл ГрЭ3 u »л »ь3 ГрлЭл Млх шМл
»лГйхйл лчл <ь н х рлнь Счхр л Счхрй ЭД u9
ЭД u9 й1Мхк
5хр хМх Мйш Эuйл рuМч рнлЭ31 шйuМu
ьл »л Эр нхх u й 1ь 3л хш ГйхМьД4
рС л4 нДМхйuй 3 Эй3 ЭхчьДх й чл ььш
чл йл М ьшЭuч чu МхнС -ГйьМ ь 
А4нлЭ н льС1 СрЭ С ;ьЭь ьл нДГхлйл »
Мчл ьл С ЭС1 Сй С
<ьл чхЭлйл 3 7рМС Мхр члu й 4рлМ кГх й3ьк uр Э31 4р й нД р нлu ьхньuЭьДх
Сшр»Д 1 рС л4 5хр хМх члйл чхЭлйй 9х к
рСЭ ЭрДч Г йл Эх йл чл ь н Эр ьД
члшл» ьн «нС Дл1вхш u Эх йл »л Элнйuй хх
Мхчь 9х 44ЭлЭ3 <ьл ч9лйл 3 ьх »ьлu СМл
ьх чшйл Эльн Э3 u
3л СшйС Сй Д 1лйхь 5хнuЭьлМ лЭк лнхь1
хх »лчхЭ йл лк л члрМхрн <ь 4Эхй 4нлЭ Э3
МхнС С ь 5хр хМх рл»чл4 нлu рСЭч шрu9х9ь
»л р 9лйл 9Э-Э 5хнх 5лр прн Jр Энк
5лрМхрД СГхлй Сшлн 3 рхх й 4рлМ 
ьххй рСЭл ь 5хр хМх нрuМ й Млх »лчхЭ йл 4
<ьл ьх »ьлйл й3 ГрМ йл Эл Сй лч
рСл йчлu н х ьл нхч СЭ пшМл йД u й 
МхнС л »лйл н чхГхй3ьДк члшл» ь Мнхр Эрш
ГДй нДйчльД нльМлйлч йхшйл ьл М ь » М нльн
рнлй йл 3 н ГрхМнДк ь
Алйл 5хр хМх 9хь3 Мйш р ьСйл 3 Э
лМД 3л н 3 нМД н лГ ьхЭх Срлнйu1вхш
нДйл » члшл» ьл Грхйл лчл ьх »ьлu СМл
аМ ьшлч л ьхш 4рС Эхй Г Эх Эх й OСрu 3
Э uр ш йь л МхнС л йл чхМС рл»Г ЭДч
чл ьлч Г4Мu ЭрСД? чС9 ьл рхМь 4 йхЭ
р йь н к u йх С йлu Млчл ьл рДй3 х
Мчл н хч 1ьДк лрхь3 у Э »ьлхЭ чхЭ М ь
» Эх4 члрМхрн у н рл»Г Эк н Эр ьх 1нхй рьшчлшл» ьл рхМ Гйх Эuв 4 Грu Сх 
:uМч ьхк хй ;ьЭь <ь рл»шнлр нлй =рлЭ
ГДй 9хь3 ГйхМхь н»3 хш Эхй 5хр хМх н Мхйл
Сй С Мчл пьх9ь нхМ3 ь ГДй чхрЭн
у дД 9Э ьх 49х3 рл»шнлр нлЭ3 чьк8 у
Срх лй ь хх
у пл u чшС ЭГк рл»шнлр нлЭ3 х й ЭД Счхр8
4» Сшйл хш рЭл н лйл Эйх1влu шлрхЭл рС
ГДй »л СьСЭД шйСГ н лрчльД
у 3С Мл ьлнхрьх ЭД рлнл
ачй9лн ьл р йл?
у 4 л ьЭ у ГДЭ3 чхрЭнДч8
;ьЭь лй йх9лч шйСГ »лЭuьСй u
у дххр3 чьх ьх ьлМ »лГЭ Э3 u »Мрн3х пСр1
й3 нйх»хЭ
у ; Эх 49С СчхрхЭ3 у лйнлйл 3 ьл
у 3хЭ Мхн9 л ЭД ьх 49х3 ьЭш
у дь u рлнМл 49С 5лчл Счхрйл лл ЭД у н х
Счхрй 7Э чьх МхйлЭ3 Мьк8
5хр хМх рГнлйл ГьuЭ3 хш ь рС хх
4нлЭ й н»МС4 ;ьЭь хрМ Э нхр ьСй ьл ьхх
шйл»лч ?
у арх рлЭ Г 5лх ьх 49С йДлЭ3 ьЭ шйС Э 
у 7нр 3 н хч л ллГ у дь ЭнхрьСй u
5хр хМх рл»С х лйхйл н 4 йнл4
н чь н хш uр ЭьДх ЭД9 Э ч у дь ьС»н ь Г ; ьх ьЭ 4Эхйл л»лЭ3 ьС СМл ЭД С4М 38
=рлЭ »лчхМй й лш ь ьнл й рuМч
у «ьлх3 лл ьшМл ГДй рлн дД Эл ьх
МСчлх38
5хр хМх Эльн й 3 ЭрСМь Сйлнй нлЭ3
нДрлхь х хш й л р »рл Эльн й u н х
р»рл9ьхх
у дь »л9хч чьх Э38
у дхГх ьСьД р 9 ьД8 у <ь ьнл лй
йх9лч у дххр3 ЭД чх3 МхйлЭ3 н х 9Э ЭхГх
 МСх > н шМх 49х3 JМ СМл 49х3 дД
нГМьл
у ; ьх 49С Эл Г
3л й х ;ьЭь uн йл 3 4Сй шль лu С4чДй л у
ь ь шМл ьх Счхй Мйш ьл ьхх хрМ Э3 u
у «ьл9 Э ЭхГх ьСьл р 9 ьл 9ЭГД рМйлЭ3
 Э38 <” хк С4л нлк »л чхк чл ьк 5лр1 хх
ЭхГх дД Эххр3 Энх9лх3 »л ьхх
у дь ьС 9Э »л шйС Э Г «л9хч чьх6
<ьл ьuйл 9Э рл»шнлр нлхЭ лчл Гк
<шйuьСн 3 5хр хМх С»ьлйл Сй С ьл Эрк
Эuйл у н хш Мнл нлрЭлйл Э Мчл рМ Эхйхк
5хнС л Мйл М Мчл ь »л4М Э3 ьх Элйл <ьл
н»uйл чл ьС Мйш х»М йл 7рМС МД нлu
хГх чх Э Мйu й3u
2Э р »й 9хь3 Млнь 1 ЭЭ Мхь3 шМл7рМ Млй 5х чu 5хр хМх н» йл 3 н
нхч шрМх н ль ь-7лрМхь Г рлu йхМь х
ч МрД шрuМ аМьuн шйнС ьл Сн Мхйл
;ьЭь Эuнхш рuМч 5хр хМх СйДГьСйл 3
хчС 1 шМД рл»С йх 7СчД ь »л4М й ГйЭлЭ3
ьхк рл» н ьх й3 ьхМхй3 л Эч рлй АхшМьu
ьл н Мхйл хш нхрнДх »л ьх й3 йхЭ
=рлЭ Ср й чЭрхй нМлй3 3л ьхч н х хвх ГДйл
ЭхрЭлu М ь нлu СрЭ л »лйuлььДх чл ььДч
чл йч М ь Д
у ар нхЭ Мхн9 лГ
у ; Сх Млнь ьх Мхн9 л дь ; Эххр3 ьлчьш
Элрх ЭхГu у н»М4ч рлн йл хш х Эрл
у 3С чхЭ ГДЭ3 Эл ь u н х рлнь Энк Элр к
ГрлЭ у <ь »лЭuьСй u нДС Э й Гйл9 МДчл
р »ьх Сх хр3х»ьхх? у ; р хй рхМСрхМ Э3
ЭхГu
у < 9хч8
у 7Эн3 u А1Мл Мн хЭ u лрч u
у 5хнС л Эрлu ьхМлнь р йл н 7рМ
л»лйл Э х лчх
у 3х рхьхГрхшлк хх йнлч Мхн9 л <ьл »ьлхЭ
 9хч шнр Э
у 3 л чьх шЭн Э3 u8 у ьхМСчхьь р йл
5хр хМх 
Алн шлрхЭС н »СГл4 ГрлЭ рл»нхй рС л ГСМЭС ьхш ьх ГДй йн 9ЭГД лЭ3 ьхГ4М чДх
р шЭнйхь u
у :хлк лчл ; ЭхГu рхМСрхМ й дххр3 ЭД лчл
Мйьл »лв Э Э3 хГu
дь Гр й Ср ьл »хчй1 »лЭС й хш
лГйС ч аЭч ь 9х» Элн н йх хГu »лл4
шлрхЭьш МДчл ЭрС1 Э С ч ьСн ч Мьuч
5ььь -Гк С4л нлй »л 5х 9хь3 Эрь
л 9хйнх ЭрДк 49хЭ кчлЭ3 ГлГ9 С ьх
р 9 ь н нрхМл ьхьДч рДйД лч 4й рхх
 С Эрлu чхЭ Слй Э3 ьх рuн ЭД
М ЭлЭ9ь ГМ Эхй3ь Э пл ГД Э ь ГДй ь ьх
Эр й u
5йМк 9хйнх р Грхй р нД9 С ьлГй1МлЭ3
»л хх й ч шМл 5х ьх н Мхйл пшМл
МхнС л чЭрхйл ьл ьхш н шйл»л4 хх н хшМл ГДйл
ьл Эрхьь Э3 шрль 9лвлu нрлМхГь Э31
«лЭ н ьх хх й рл йлГйuй 3 Эльн й 3
ьхьДч рхьь ч -МхЭ хр3х»ьДч 5ььь
р рлМДнлй u н хх лй3ь1 й1Гнлй u х1 у ьл
л»лйл 3 Эл к члйхь3 к рль чк 5ьхч 4Эu 3
рДГл9л й рu 3 н М Г л4 н л4 ьхк рл 
ь н х 9лвх ьл9лй йн Э3 хГu ьл чД йu4 ьхк у 
хх рС л4 шйл»л4 шй х
1х9хрч ь шЭн й С ь ь хй ьл
рДх й1ГСu 3 »л лЭч 5х рл»шнлр нлйл члйЭнх9лйл ьл нр Д Мь йь рхМ лчл 9хч-
й Г рл нлйл
у 7Э ЭД Мхйлйл хшМьu8
у 7Сйuйл
у ; шМх8
<ьл чЭлйл шйнк н ьлрлнйхь »ллМьк 9л Э
7рМл ьнл »лчй лйл
5ььь рхМй й хк л»лЭ3 7рМ ь ьл рл»С
х Э л»лйл 3 3л йхМС1в к Мхь3 рхМй й ьнл
ьл ьлрuшйл 3 н шйл»л4 uн й 3 ьл Эрхььх
нДрлхь х л С  шЭнuвхк u С й3»ьСЭ3 н
й1Гк ччхьЭ <ь н»М4ьСй Э л»лй u Э ДЭ
СГхМ Э3 хх
5х ьрлн й 3 чй9ль х л 5ььь 9Сн Эннлй
хГu ьхйн ДЭлй u »лйь Э3 лС»Д
рл л»Днлu хГх н 4 йльл4 чх9Эл4 Г
2 чхрлй3Мх нхч МхЭ Энх н С ЭДььч 7рМх
<ь 9л Э р ь й хк Млр ? ГС хЭ ь »Э 9х 4
нхЭн ГрлььД4 н лр х ГСчльДк Элк к
»ьЭ рл лььДк йхЭuв ч лйuч »лнМьС1
Гх»3uьС рл»ГрД»ш нл1вС1 р 4М3Гх uр х
рД 5х р ь члйл ьЭ Гх»МхйС нхй н
ГйлшМлр йл хш ь й хх 4рльuй ьхМСчхььх
нДрлхь х л ГСМЭ ьл ьх »ьлйл 9Э МСчлЭ3
<МьлМД л чСрьДч Мьхч ьх й3 ьхМхй3
С Эu йх uнйхь u н 7рМх МхнС 5ььь -Гк Млй н»йх «йЭД4 1рЭ 5хр хМх «чхu
3л 7рМ йнь шрчьх нлЭьх Мхuй »ллМл
ьлМн шлй u ЭСчль 1 рСш хрх йлМ ь ч Эл Сх
ьл9 ьлй н Э3 u хрнДх Эьхь3 х »лн Э Гхйк
МДч 1ь »С чйМк 9хйнх н Мхй ;й3 лЭрл
ьхГ рхГД ь »ьлй 9Э 9хрх» ьх й3 9л н
ЭСчль йь Э31 шйЭ Э 7рМ
5ььь рхй u нМй3 ч Эл »лй1Гнлн 3
Сх рМхйлььк рлГЭк <ь н ЭрДк рл»
4нлй й хГu 9Э ьх Элй ьлнu»ДнлЭ3 лрЭ Элч
рхМхйхььДк Э й3 л й 3 рл рхМхй й С9л Э
нДМхй й рл С 3х ЭрДх 4СМь Млй нхк
сльЭл» рл»нхрьСЭ3 u ьл шрчьД4 р Эрль Энл4
у ьнль u4 Глхь й ьньД4 хрх йлМ ьл4
5рСш х рхМ9й 1нхй рьС1 рлГЭС ьл Эьхь3 4
хр йл4
АлччС 5ььь Гй3х н хш ьрлн йл 3 с шСрл
Гьлхььк хьв ьД »Грлхььлu ьл Эь 4
ЭйГл4 ММхр нл1в 4 хр йл Iн МхЭ3 хх чь
ГДй Эй3 н Элн ьл рхМхйхььх чх Э рлнлМ
н рЭ ньч йС9лх »р Эхй3 н Мхй Эй3 ь х
й ь Гх рuМ9ь ьльх хььДх ьл ЭйГД прчх
ьЭш хш СйДГ С н хшМл нД»Днлй Эхчь- ь х
Эх9лЭ ьш ьл нл й3 нД4 хр йл4 у М ь »
Эль рн СьСй ьш н рл С Эль хнлй ьл
нДМхйхььч Мйu ьхш Эрх» х4ьшМл шМл чйМк 9хйнх чЭрхй ьл
шрчьДк ч Э ьл нхй 9х ЭнхььДх 4йчД 5лр ьл
ь Сшлй u шрльМ »ь Э нхк »лМл9 хш чС9 йл
ьхСнхрхьь Э3 а йх 9Э шМл рлГЭД ь чшй
»л ь9 Э3 Эй3 МьС ЭрьС Мл Э Гй3лu
9л Э3 Глхь ьх ЭрДх хрх йлМ ьД н х хвх
нДМхйuй 3 рльхнк ГйС нхк u рл к ьл
сьх ь 4 рлГЭ 4СМь н 7рМл 5 uнйхь u
5х 5ььь ьх »ьлй ьЭ 4 чьхь к Мл
СМл хчС ГДй Эр Э3 u8 3 Эххр3 ьл ьхш
нрхчхьлч ьл лЭДнлйл Эрхншл у л 9Э х й лрч u
7хЭДрх4»нх»Мьш uн Э u ьл ршх 7рМл М Эш
л рлГЭл ГСМхЭ »лнхрхьл8
<Э шрС ЭьД4 чД йхк хш Энйх Сч чЭрл
чЭ йл «чхu 5ььь х й нхрьСЭ3 u
С йнйхььчС чх ЭС н Эрх9 пл ГД9ь
4СМь С Эр й » нхш uнйхь u ьхГй3х
рхМ Элнйхь х ьл йьк р Э рч9лн 3
н»3 нрЭл рх» »лЭрч» н рuч хрхМ 5ььь
ГххьДч н »шч рл»нхрьСн чЭ й ьл 9ПB
шрлМС н
у N 5ььь Г пл Мхйл8
у арuМ 3х хрхМСчлй хвх ч Эч8
«чхк »лМрлй шйнС рл»шйuМДнлu Гль 
у =х» нр н чС ; ьлГрлй 9хйнх
uЭьлМ лЭ3 н чвь х Э3 Млх ГДн клййл» 5Д ьлй ьлрuхь х Сх С хй
Эрхь рнлЭ3 u п ЭлЭ u йхн й»л1 Эхьлч
9Снл Iх МСчлй ьх чхь Э3 й чьх шьuй 
«чхu ьл алС л8
5ььь С чх4ьСй u
у <” хк нлч 9Э-ь ГСМ3 хвх ьлМ Мйu рлГЭД8
1чх Эх ь й Гльх шМх 5ььь й й
н х чх1в х u р Гйхь u «чхк рлГЭлй
й19 Эхй3ь рл Дй Эхйuч 9Э шрль 9 нлй
хш нхЭнС1 шлччС аЭршнлн 3 ь н х-Эл
 Эльн й нДГр ьл Эрх4 ЭЭхь л4 чхн 4 u н
»ГДЭ х 4 ЭСЭ «чхк »лМлй нр Эрш Эл
Гuй u 5ььь ?
у п ЭлЭ л Э ГСМхЭ рл»члйхнДнлЭ3 нЭрС1
Гль18
5йМк 9хйнх Эрь р й?
у ; С ш хвх 4нлЭ Э Срлл8
«чхк »лМСчлй u
у 3С u ьх »ьл1 Э ГДй ГД Эл х рСЭ6 0 й
Эй3 6 у <ь х u С Элн й u ьл 5ььь у дД 9Э
Грлй u р шйллЭ3 5хр хМх хх ГрлЭ н8
5йМк 9хйнх ньСй Мхр нлu чх4
у =рлЭ ЭД МСрхй8 <ь ЭхГх »Мх 3 н х рл»ьх СЭГ
3хЭ ЭД н х-Эл СЭ 3Г
«л шМД чхМС шрСк ьхчлкuь Эн ЭрС1
н»шйлнйuйл 5хр хМх МрСш ч лрЭ Элчшрлсс Э р »хй ьх М ь сЭхрр Эр лй3ьДк
р <МьлМД ьл рС нМ ЭнСu 3 рхй ш »ьДч
ГСМхь uч ьлр нлйл лрЭ ьС нхр4 Мьш »
р »нхМхь к «чхu 7рМ к АнхЭ р »нлй хх
ЭнхЭС <ьл СГй 9ь р ьх йл «чх1 н »н ьхь u
ь Э » нхк ьх Э л»лйл 3 »лuн н 9Э -
МрСшчС Мхк ЭннлЭ3 ьх чшйл АЭхьл »-»л Эрк
рл»шрхй u р ьл4М йл 3 н лчч хьЭрх 7рМл
лрЭ ьл рхМ Элнйuйл »ьл9 Эхй3ьС1 рхй ш »ьС1
хьь Э3 Мйu 4СМь н хх шрС рн АнхЭ
нДьх 5хр хМх СГй 9ьх р ль х ь ьх
рхМр ьuй ь л 4 М й ьлрьД4 чхр «чхк
»лЭл й Г МС
у ; шнр1 лГ й1Эь хр3х»ь Iнхрхь ь
Эй 9ь рлнuЭ u
5ььь -Гк рх рл ь »ьлй 9Э «чхк ГСМхЭ
н»чСвхь ь Э ЭСлЭ3 ьх Г рлй u 5рСшш нД4Мл
С ьхш ьх ГДй
у 1 х »лГДй Г ьЭч ; ь ч ЭрСМь 9лЭ3 ьх
ГСМС
у <9хь3 лй3 ;-Э МСчлй ЭД ГСМх3 рлМ
рлГЭлЭ3 ьЭк Гльхк архМ Элнйuх3 Эн
лрЭ ьД ГСМСЭ н МьД » лМш Сшй л 7рМл <ь
ГСМСЭ хрнДч 9Э Сн МuЭ Эршн Д р х»л1в х
ьлч
у дй3 ьх ьлМ чьх Мй »ДнлЭ3 u 4 ЭчЭД н х рлнь ьх »л ь9 3 ч Э Гх» чхьuГ
у ; нЭ ьл ьЭ u ГД ьх рл 9 ЭДнлй 1 ь х ь н
5хр хМх ГСМхЭ рлМл рл рл Э3 Гх Гль 
«чхк чй9л »ллшлй нхчС чЭ йС
I л нлu 3 ь Сшр1ч ГСр ьСй?
у ;шл ЭхГх 4нлЭ Э Счл рхМй Э3 хкГ
5ььь чЭрхй ьл нйьД рл»Г нл1в х u  р 
1»М4ьСн ь ЭнхЭ й?
у ; 9Э х чьх ЭлхЭ u МхйлЭ38
«чхк Срuч чй9лй 5ььь рМй й?
у 7Э х й «нх»МСь »л4нлЭ Э 7рМ8 дД 9Э
Э лх3 u рллЭ3 u ьл Мьк Эрьх 5хр хМх 8
алйСк Эл МСчлк 4рхь3 
у <к нЭ Эй3 ьх Млн ьл »ьлЭхй3ь Э3 у «чхк
й1ьСй н нМС чЭрхй Гх хМь С н й у
а чЭр1 чхЭ СМл Э u Сшнр Э3 лрьхк
у 3С йлнь
5ььь 9Сн Эннлй Гйхш9хь х алрь ньх
н u ш чьхь u йхМС1Э р чхрС «чхu
у 3 ЭД Мхйлх3 Г СГ Алч кчх3 ь ГСМхЭ
»МьГ у ьх Сь члй u лрЭ Э »лнМu чЭ й
у длч н Мь ГСМхЭ
1 ьЭЭ ччхьЭ л»лйл 3 5хр хМх нхр4ч «чхк
рч9лй u ч ч ьхх ьл шрчьк р Э хрхСшлн
йлМ3 н рх 9х» » н МС н Гйл х Дй 
у ар МСр у р ччхьЭ рнлйл 5хр хМх х нлu 3
у 3С х Э3 ьхчьш »лЭ л к ЭлйльЭй нДкГ
5хр хМх чьхь хч чЭрхйл ьл 5ььь ь
ь 9хш ьх ЭнхЭ йл <ь ьлрлн й 3 нЭрк
Гльх JСМь л шйuМхйл ч Э н»М4ьСйл?
у 5л рл н ГСМхЭ 1р н Эч С ххч й чД
»л ь9 Э3 М р 4Мл шхьхрлйл8
5ььь СМ нйхьь чЭрхй ьл ьхх?
у <Э СМл Эл лu Снхрхьь Э38 3л АнхЭх ЭД ьх
9хь3-Э нхр йл 5х 
у ; u хрхМСчлйл 3лнхрьх Мхн9ь х чь
МнхрuЭ3
у пьх9ь чь у ьх»лчхМй Эхй3ь н Элй ьл
»лв ЭС МхнС 5ььь 
у ;4 нЭ л 8 у р СйДГьСйл 3 5хр хМх у
7Э8
5йМк 9хйнх 9Сн Эннлй л рн3
р й нлхЭ й С хь ЭнхрьСй u 5хр хМх 
н х хвх СйДГлu 3 ьхь н»uйл хш М рС С
у дл ЭД нй1Г й u н ьЭС члйхь3 С1 М лр С8
<ь ьх Энх9лй ЭнМu шйл»л
у 5рС С нДМл1Э ЭхГu прл ьДх 9Э Энк
ч Мр 3С 9Э ЭД чй9 3 н х рлнь н х Сх u ь
у ; ьх »ьл1
у 5лй39 чк ьЭ Эл рх рл ь у ГДЭ3
нй1ГйхььДчГ дй3 9хчС С ЭхГu Эл х ьх 9л Эьхй 8 3С х рл л чьх
<ь Мй М ьнль u Гль хй -ЭСрх
ьл л слй3Э р йь н 3 лчхььк Эхьх
у дл н 9хч Энu рГйхчл 5ььь -Гк8
IМ нйuu 3 лч хГх чйМк 9хйнх н х
рл л»лй хк? 9Э ьх »ьлхЭ л ьхчС Эь Э u
5х 9Э ьл ьх рлМСхЭ u хш Гвх ЭнС 9Э ь
р ДлхЭ u ь9лч 9ЭГД рнхр Э3 ьх 9х»йл
й ьл 5хр хМх Эхрхй н йСлйл
у «ьл9 Э ЭД Г 3 u 9Э ьл СкМхЭ Гх»
рхМСрхМхь u ьх »ьлх3 л хх СМхрлЭ3
4Эхй ГД лМ Э3 М »лч 9ЭГД ГДЭ3 М ь л
СнхрхььДч у МДЭ йл ьл
у 3хЭ 9Э ЭД u ь чл1 ьЭ шйС у йлГ
»лрЭх Энлй 5ььь у ; р Э Г1 3 9Э хх Э-
ь ГСМ3 Г М Э <ьл х ГрМ Э 7рМС н хч Мьл
п ЭчС х »Мх 3 Эл йхш »лГйСМ Э3 u
<Мьл йнл р»нС9лй члйСГхМ Эхй3ь пл
рл» рйк ь931 5ььь кчлй хГu ьл чД й 
9Э 4р ГД ьл йчлйл ьх й19 С л й ч
ьшС дшМл ГД хк р й 3 ЭлЭ3 u 5хр хМх Гх»
чьхь u Сйн йл слй33
у дД Г 3 u 9Э ьл СкМхЭ ьх нхрьхЭ u
у ; ьЭш ьх шнр й
у 3 ьЭ ЭхГu чС9лхЭ у 5хр хМх С л нл1вх
4йлйл хш рС х у а чЭр н й нхчСЭрл4С ЭД чх3 хш ГрЭ3 0 й 49х3
9ЭГД ьл Элйл 3 ЭГк у ьх СМхр нлк хх
у 5лх х й ГД u 4Эхй хх СМхрлЭ3 у Э u Мйu ьхх8
у «ьл9 Э чш хк СкЭ х й ьл ьЭш 49хЭ 5лк
хк Э 9Э хк ьСь
3л йхМС1в к Мхь3 5ььь Млр й 5х
нхй хМ
3лМхьДк шрьДк нхй хМ Мх uЭ31 р Эuч
ь ьлхй н члшл» ьх ьл JлкЭ- Эр Э р нх» хш н
Эхй3 шМл МхнС л шСйuйл шМх-Э н 7рМх =й3лu
9л Э3 Мьu С ьхш Сйл ьл »лчхьС ь рнхр С
Эрч»н ррх Э рн С хрх й19хь u р Эхк
пшМл ь »л ль9 нлй нхрьСйл 3 5х л ГД9ь н
рнМхь Гх»3uь 4»лГхй3 йлхч ьСйл 3
ч ьлн Эрх9С »лшьлн нЭьх ьл лрь » Эхйu
у 2Э ЭхГх 3л нхй хМх йхш9х ГСМхЭ члЭр нлЭ3
7рМ чх3 х»М Э3 СМл хйлх3 у л»лй
5ььь ьх шйuМu ьл ьхх
АхрМ х С ьхш вхч й 5х Эх нДшйuМхйл
Гх хььк
у ; Эл 4С СМл 49С
<ь н хч рл Эр й u »лчхЭ н 9Э ьл ьх рлМл
пл ГД Э ь ГДй 5ььь МлнлЭ3 u ьх Г рлй u
у пл ЭД ьх ь члх3 ьл нхй хМх чь
Мх4лЭ3 » Мьш ь л 7рМл н МрСшк »л л С1-Э
лрС 9л н<ьл чЭрхйл ьл ьхш Гй »ьСйл шСГД ь ь 9хш
ьх ЭнхЭ йл
у 5ьх Элй 3 Эй3 ЭрхшСй рнлЭ3 Мхь3х 
ЭнхчС р ЭС ь шЭн у 5ььь ьхрнь 9лй н х
й3ьхх л МхнС л ь л ьх 4Эхйл ч93 хчС
Гйхх Эш 4х ьл9 ьлйл »й Э3 u у 2к н 9хч
Мхй8
3л4чСр н 3 ьл ЭрДн Э ЭнхЭ йл?
у ; ьх Счх1 х»М Э3 ьл ьЭк ЭС х
5ььь рл йлГ й u ; ь хк ьх ьрлн Э u 9Э
р 4М Э u р »ьлнлЭ3 н1 Гх чвь Э3
у 2Э н хч ьх йь ; чшС ьлС9 Э3 ЭхГu
дй3 ьл9лйл uМ3 u рлнй1 Мхь3х
<ь л»лй хк л МхрлЭ3 рСй3 чш
М лЭ Э3 нхй хМ М Сй Д шМх ГДй чхь3х
нДГ ь Эрхв ь ьл л слй3Эх 5ршС рхшрлМлйл
й 3 Мрхньuu сЭкЭл ь Гй3х рхuЭ Эн к
ьх ьлГй1Млй 3 <Гх»3uь л рнМлнлu 4
Э лчш Эхйu С хйл 3 ьл ГрМ1рх йСчГД
р ьuйл 3 Э3 u н Эрлнх н л4 LхМГьД4
Эрлн
Аьл9лйл 5ььь -Гк рМхчь Эр рнлй МхнС х
Г Энхььх чл Эхр Эн р лЭ н 3 нь » Сй х
рСЭ рл»нхрьСн 3
у 1 М 3 ь 9хш ьхн»чьш АлМ 3 u чшС
ЭхГха л 5х лМ йл 3 5ььь Мхрлй нхй хМ
Млнлй хк ьл Элнйхь u
у ; С Эльнй1 Мйu ьл9лйл 9хЭнхрЭС1 р Э3
ахрх й19лЭхй3 л ьх Эршлк АЭлн3 ьш ьл хМлй 
; МхрС ЭхГu
5х л й н Эрнлйл ьш Э »хчй
 Элн йл ьл хМлй 
у 5хр рлньнх х арГСк рСЭ Э3 хМлй 
Эй3 йлнь
<ь МЭй ьСй нхй хМ Гхлй рuМч
ММхр нлu хш »л Глшль 5лрЭД л »лМ
рь» Эхй3ь »лнхрхвлйл 4»лГхй3 »лй нлu 3 йлхч
ч9лйл 3 »л ь ч 5х рСЭльСйл хМлй
ьх й3 рл» 5ььь Э ьх Мльь Э ЭС Э й
Глшль 3х й3 чхЭрн МхнС х СМлнлй 3
МхрлЭ3 рлньнх х у ьл х4лйл рuч нхЭхр
рл»нхнлй хх нй Д 5ььь н Мхй 9Э ьл р 
СйДГлхЭ u 0вх ь шМл ь ьх »лчх9лй ьл хх й х
Эл ш Сч рЭнрхььш нДрлхь u «лЭхч хрхМьхх
йх »лх4лй н нДГ ьС нхй хМ »лн йuй ьл
н хк р Э нрх»лй u н сЭкЭС
5ььь -Гк МГхлй МхнС х
у дД л 8 1 х н рuМ х8 5хЭ ьл хшМьu 4нлЭ Э8
5хЭ6
4» рл»Г Эш й Эu Эх йл рн3 ь 5х р 
СйДГьСйл 3 хчС н 9 йл ьл ьш у 2Э х л ГСМЭ йхЭлЭ3Г 7Э х ЭД рл»С ьх
л»лй8 у <ьл ьх М Млйл 3 ЭнхЭл йнл й й 3
» ьхх у ; ГДйл л u ЭрхГ u лр йл йн йл нхЭхр
ч9лйл 3 нхрхМГ
5ььь ьл9лйС Млх ьхчхй Э ьх Мльь Э 
5 4 р ь ьх йДлй Э ьхх Эл ш р Эрлььш
нД л»Днль u п ЭчС х 5х СйДГлйл 3
СйДГлйл 3 чхьь хчС
у J9С хвхГ у »лuн йл ьл Гх»лхййu ьь
5ььь М9 ь й u
<ьл ньн3 ньн3 лМ йл 3 ьл нхй хМ лМДк
рл» Элрлu 3 рх4лЭ3 9СЭ3 Млй3х рхМх 9хч
нлй Э3 u 5ььь нД р нлй нхЭД лМДк рл»
й ч »Мь? сАхк9л х»лк рuчГ с3х ч Эл
й3ь ьл хМлй Г с3л йь 3 н МрСшС1 ЭрьС у
Мл ьхЭ х н 5:I7IлГГГ
3х й3 рл» МхнС х Млх СМлй 3 ГLх4лЭ3
сЭкЭС 1 Гй3 ь Энх х йС9лхн ьл Эхрuйл
рлньнх х лМлйл лМДк рл» йС9лu ьнС1
 С лрл ьС ь ьх Млнлu 3
у 5хЭ хрхМ4ьх38 у Эрь рхМй й хк
С9 Эхй3 ь ьл ьхЭхрхй н Эчл4ьСйл 3
=й х нх9хрС ьл Снхрхьь ГLх4лйл сЭкЭС
»лн йuйл ь нДрлн йл 3 х4лйл Млй3х
4»лГхй3 Эрк Млнь Сх ьлМхй ьлГй1МлЭ3
Мu н 9 йл ьСйл 3 »л ьхк 7хрх» ьх й3 нлрЭлйн 5ььь -Гк Мшьлй 4 ьл нхч нхй хМх
ь 5х Сх йл 9СЭ3 р 4рлчДнлu
у архМ Элнйuх3 »лх4лйл н нДГ ьС uЭ3
нлй йл 3 у Гв йл ьл uнь Мнй3ьлu Гк
у пл Энх йх98 3х Гй Э8
у 3хЭ н х н рuМ х ах4лй р лЭ ч u8
у 5лнлк х й ЭД ьх С Элйл
0х СйДГ л ьхчьш Гйх йл
у 3хЭ ьх С Элйл
3х Эрх нрхчu ь й чй9л ьл ьх 5ььь
р »ьх ?
у А р ЭД чх3 лЭлЭ3 u Мьл н хчС
7рМС ; чш ГД л»лЭ3 ЭхГх йС9 х члррСЭД <Э
ьх ЭрД4 чх Э »Мх 3 йС9х МхрлЭ3 u Млй3х
у «л9хч ЭД ьЭ Мхйлх38 у хрхГ йл ьл
ньх»ль у «л9хч С9 3 чхьu8
5ььь лй йх9лч »Гхшлu хх н»шйuМл <ЭнхЭл
ьл ьЭЭ р Эк нр С ьхш ьх ГДй ь ьл9лй
ьхрнь 9лЭ3
у ; 9Э ьхй3»u8
2Э р»нС9лй ьх Мльь шрСГ ь ьнл
»лчй9лй 5йМк 9хйнх 9Сн Эннлй 9Э ьл
С й3»лхЭ Э ьхш ьнл ьх4Эь ГLu ь й?
у 5ьх нхЭнлйл 5хр хМх 
у 3лС9 Э3 чхьu х»М Э3 ьл нхй хМх8
у 3хЭ ач93 ЭхГх Сх4лЭ3 х й ЭД Эл 49х3 у<ь чй9лй Э 4 МГлн й? у ; ьл нхй хМх ЭД
чх3 Сх4лЭ3 н й1Гх нрхчu
5х чй9л чЭрхйл ьл ьхш »лЭхч
ЭнхрьСйл 3 <ь Эuй ьл лчк нхр ьх
4йчл хрхМ ь ч рл Э йлйл 3 р лu Сй л
С л1влu u нь »
у 5шьuкГ у С йДлй ь хх р Сн Мхй л
МхнС л Эрхч Эхй3ь ч9 Э u нь »
0х нх хй3х хрхМлй 3 хчС 5ььь ьСй u
нМшь С <ь х4лй рлкьС : 9чьМ »рхМ л
хрх й лu 3 у 5х рл нлйл л х чх Эл ь
рх»л1Э л 5ььь Энх9лй? лр «йЭДх 1рЭл
Iь нхр ЭхЭ Аль-фрль хр н3 нuЭк 5ь 
ахрхх4лн Ар н 3чС1 лнхь1 5х ьл9лйл
»лчхМй йл 4М л »лЭхч рх» »лЭрч» йл 5ььь
МLх4лй ьхк Эх Эльн й u 1хрхМ ГДй
 хль
у а9хчС ЭД Эльн йл 38
у 7Э ьЭ8 у <ьл н»шйuьСйл ьл 5ььь
рл рхььДч Э СМ нйхь u шйл»лч у дД чЭр 
й3 нМД ; Млх ьх н С МрСшш Гхрхшл
у 3С ь 9хш Эрлььш 2Э х хль
арЭ нйьДк Гхрхш »л Эь ч й3 Э 1Мл
у дл С »л Эь Г
<ьл ьхМнхр9 н л9лйл шйнк
у д9ь ЭхГх шнр1 5ьх рл л»Днлй I9хьДкакМхч
<ь х4лй нхрхМ =й3чС M х МСвхчС
нМй3 Гхрх3u 5х4лн М йuл 5ььь йх»
нхй хМл хй нйьрх»С <шйuьСн 3 ь
Сн Мхй 9Э 5х МхЭ йхМч н х хвх ьх нМu
н 4 вхььш н»шйuМл шр »ьЭл
5ььь р йь й нк нхй хМ нйьрх»С
р хй ьл лчхь3 9ЭГД ьuЭ3 р н 
у :л»Ск u л Э х лМхЭ у нхЭнлй ь
МхнС х рДшьСй нйьрх»л Гхлй нМх
5ььь Эльн й u С рч р Гu
9Сн Эннлй л йхМuьлu нМл Гнйл нлхЭ хш
йМД 4»лГхй3 йх лйл 3 рuМч ь ч Эuн лu ьл
нйьД сДр лu Э йхьД4 ГрД»ш <ь шйuьСй u
5х Эuйл ьл шрль х ч рш х л ьх
рхлu 3 »лкЭ Млй3х
у арГСк ьл н С у нхЭнлй хк 5ььь 
ьлГ рлu н йлМь3 нМД чл9 нлu х1 шСГД 5хнС л
 йхМнлйл хш р чхрС чрв н 3 й1ьСйл
у <ЭрлнлГ
у 2Э р Э й3
5х ньСйл ь »лкЭ н нМС Эл ьх рх йл 3
5йМк 9хйнх н Элй рuМч ьхк 5х Эuйл
Э 4-Э 4 н хх »х 9Сн Эннлй 3 ьлрuхь х ь
ьх л ГД9ь чхлььх нрлМхГь Э31 А рхх
ьл ГДйл Эрu хьл »л4нл9хьл хльч »лГДн Млх9Э ьлМ МхрлЭ3 5ььь ьл рл Эuь 
у < хль Гх ьх9хь у Э 4 л»лй чйМк
9хйнх у <МьлМД 5лр йДй ьл нхк йМ х
Мйш-Мйш аЭч ь рл л»Днлй 9Э Эл ьх
Сн Мхй МрСшш Гхрхшл
5х -рхьхчС чй9лйл ь рхМй й?
у 5лнлк ршСйuхч u ГхрхшС8
5ььь н»uй хх »л рС С у ьл ьх рЭ нйuйл 3 <ь
й йuС 3л ЭСлй р Гк лМлu нйьл н х
Гй х МГ рлйл 3 4 ьшлч
у АчЭр Г
3л йuх Э-Э С ь Эр й рхМьхнх нДк
»лч » х л прх9ьДх сйл » нМр йхк
рл»нхнлй 3 ьл Глхь л4М ьл »СГ9лЭД4 Эхьл4
рх Э  рСлнхк »лч нДЭuьСй 3 ьл Эрлх
с шСр йМлЭ рuМч С лч 3лГхшл1влu
нйьл »лйь йл рн Эрхч Эхй3ь рьх йл 3 М
МхрхнuььДч ч Э ч
5х хйл ьл рЭ9 9ЭГД Гй х
рл чЭрхЭ3 р 9СМй нх рСхь х 5ььь
й1Гнлй u хх й ч Эрх »л4Мuвхх йь х
рл рл й ьхьДч р»нДч нхЭч
у пл рл нГ у рхЭлйл ьл лйГь шйuМu
ьл 5ььь ьхрнь члu рС у 3 нхМ3 нйьД хш
рл»рСлЭГ
у 3х шрС Э у ЭнхЭ й ь р л нлu 3 рuМч ьлх 
<ьл »лМСч9 н л9лйл шйнк
у 3х ь чл16 «л9хч »МлнлЭ3 9Э-Э
ьл Эй3 рх рл ьх х й Энх р »нхМхь х ГСМхЭ
рл»рСхь ЭД ьЭ »ьлх38 0 й ГД чД йС9лкь ьх
 л»лй 3 »Мх 3 »лч ь Э ГД Млх ьх Сн Мхй
у 4ьшМл лчлu Гй3лu рлМ Э3 ьх рх»Сй3ЭлЭ
Энхк рлГЭД хш р9ь Э3 Мйшнх9ь Э3 ь лчл
рлГЭл у 5ььь -Гк ьлГй1Млй л нМл чхМйхьь
рл»чДнлхЭ рх Э3 у < Гхьь х й рлГЭлх3
Мйu хГu л ьх Мйu ш-Э хвх А»Млнлu 9Э-Э
рх рл ьх чхьuх3 u лч 7л Э 9 л Энхк МС
хрх4М Э н Энх р »нхМхь х ЭД Эльн 3 u
ьхчь МрСш ч 3хчь йС9х
у аьЭчС ЭД рл 3 ч Э8
у <Э9л Э Мл
у а9хчС Эй3 Э9л Э 8
у аЭчС 9Э »чхьuu хГu u »чхьu1 ч р 5 р
Эльн Э u чьх Гй х ьuЭьхх
<ь Мйш Мхй рuМч л нМл рл»рСлйл
»лч пшМл ь н хч ьл рхь й u 5х н Элйл
у 3х 49С Гй3х ьл ьЭ чЭрхЭ3
а Мршх нхй хМлч ь чй9лй МСчлu
лМДк нхч 1МрСш МхнС л »лчхрйл
у 7 М йь х у нДМ4ьСйл ьл С л»Днлu
рС к ьл й ь 1 шр »ьЭл шМх uр - рл ьДк М Схьл9 ьлй шрСлЭ3 u н нМС у <ь6 ь ЭьхЭГ
у 5х н х н рuМ х у рГрчЭлй ь Сйн н
н хх шй х ьЭ ль у дл р 4М Э лМДк
нх9хр ьх Сшлк u ; Сх н Мхй ьЭ
ай н рС С хк ьл йх9 ь вСЭ й 9Э 5х
Мр Э р нйх хх хГх <Гь члu МхнС С
5ььь Млй хх н»чСвхь u рх» ш йнл ь ьл
ьх рЭ нйuйл 3 <ь Э 4ь3 шйлМ й хх нй Д
хЭлй йнл СЭххь u Элрлu 3 ьх СшьСЭ3 хх
у I9хьДк шнр Э 9Э ьл лчч Мхйх йь х 9хь3
Млйх Э 1Мл »л ЭД u9С ч й3 ар Э лхЭ u 9Э
ь лМлхЭ н хль
Ахк9л 5х л»лйл 3 хчС Эл к члйхь3 к
йлГк н хч 4рС к ьх»лв вхььк <ь
9Сн Эннлй Г хь х хх хрМ л Эхй хх МД4ль u ьл
нхк вх х
у дл ЭД Сх н Мхй Эл х8 у р йл ьл
Мь члu шйнС
1 шйл»л4 хх Эрллй u »л лЭ
у 5ьш рл»
5х ьхчьш рл йлГ йл 3 х9лй3ь
ьлГй1Млйл л нхЭuв к u лр шрСлхЭ u н хль
АшСвлй 3 Счхр <ьл чЭрхйл ьл 5ььь
ьхрх Эхй3ь ьСйл 3 ь9 лч лй3 хн хш
вх <ь ьх С хй ь 9хш л»лЭ3 МхнС л рл»С х
нД нГМ йл 3 » й3 л хш рС у ах4лй Мчк Сх »Мь
1 1 МршС Эхй1 ь ДЭлй u нД ьСЭ3 » шйнД
н ч ьль х хх Эхйч члйхь3 ч Эхйх н н 4
ГLuЭ u4

ëà уu

«чхк йхлй н Эхй »л ьСн МьС рС С »л
шйнС »лМСч9 н ьлГй1Млй л K й рл 9х ДнлхЭ
нй Д < ьл Элр ььш н Эр ль ш Гьu л
ГДй р рл л4ьСЭД нх9хрь к нхЭхр л4
Эрлнк нйльДч л слй3Эч
K й ГДйл нД к ш Г к <ь н Мхй
л ьлрuшл1Э u чС СйД ьл хх Эь 4 рС л4
ршйuМДнл1Э н»3 Эь С1 Э ль3 Гхйк
сСЭГй ЭхчьДх й ь ЭлЭС рн у Э »лн Э
й1вл Э uр - рл ьДк ГСЭь ьх »нх Эьш нхЭ л
5хнС л н Эрu4ьСйл нй лч р шйлМ йл рС к
ьх йСьДх рuМ йхшйл рuМч «чххч
хр 3 ьл й Э3 3х й3 ч ьСЭ ьл чй9л
»С9лйл хш й »лЭхч ьл йь йл 3 ьхь
 хйнлйл н шСГД
у 7Э ЭГк8 дД л к-Э рл хuььДк
<ь чй9лй шрлu нйь Эк рuМ к хх нй 
у 5л ьхЭ 9хчС8
у 3С р Э u хвх ь шМл Эл Мйш ьх йхлйл нЭнхк Эхй МхЭк дл 9Э р 4М Э8
«чхк Элрлй u нлй Э3 хх ьл МС С
 хйнлЭ3 ь ьл йССЭu-йС хр3х»ь
ЭГ нлйл 3
у 3 9хш ьх нДкМхЭ »ьлнлк uГ 1 9хч Мхй8
<ь н»М4ьСй Элн й н ДЭ <ьл ГДйл хш
й1Гнь хк Сх Гй3х шМл 44 Эьхь u ГДй
йхш ч шр нДч Эл ь 9хш хр3х»ьш «чх1
ьрлн йл 3 K й 4ьшМл Мй ььДч ь9лч Гх» ьхх
хчС ьл9 ьлй л»лЭ3 u 9Э ь нй1Гйхь 2Э чД й
Сшлй «чхu K й ьх Мйu ьхш 5 7СчД ь ГДй
н хш й 3 Сй 9ьДч члй39 к ьл у нДС ь хк
ййхМл рлГЭл1вхк н с ьль нк ррл 
7Счл 4 Срлньuйл ь ь ь шМл ьх чхй нлй u
»лшнр Э3 K й й1Гн 4 Эч ь ьх чш Гйх93
н 9Сн Энл н йнл н х СЭлй 3 ь »й й u ьл хГu
ьл ьхх
у ; ьх Э ЭльС 9хч ЭД МСчлх38 у рМйлйл
ьл Эл нлЭ3 МхнС л
у ; рл»шнлр нлй 5ььь -Гхч <ь хр3х»ь
МСчлхЭ 9Э шхьхрлй Г рлхЭ u »л4нлЭ Э3 7рМ
у дршн Д ьх хрнДк шМ ЭнхрМuЭ Г ьЭч ЭД х
лч л»лй ьл АнхЭх дшМл ЭД ьх нйьнлй u 9Э
»чхь й 38
<ьл йл н шйлМ йл нДГр ЭС1 9л Э3 хш шйнД
«чх1 Эльн й 3 ьх хГх лМДк рл» л ьлйхш Э31 СшлМДнлйл хш чД й 0чС ьх ьрлн й 3
9Э K й »ьлхЭ хш йС9х 9хч ь лч 1МрСш н
М ь рх рл ьДк Мхь3 ьл МшлМлхЭ u 9Э ь 9Э
нй1Гйхь8
у 19хрл нх9хрч u хй ч ч АЭлМ ьл длч х Э3
Мьл Эхьл р Э Мхлй3ьлu Мйu Мьк » ч 4
»лМСч ьС u Эльн й u хвх рл» чЭрхЭ3 хх
Iх ГДйл йСьл u н Мхй н1 Эхь3 ьл Эхьх ьл
Мн шлйл 3 »л чьк у «чхк Гй »ьСй шСГД у ; Эч
ьuй 9Э ьх М ь ахрхМ чхк Эхь31 ГДйл хвх Мьл
хвх »лМ 9хь3 чьш Эхьхк чхЭ ЭД u9л
4 С н х4 ГДй рС3u л ьл 9хрЭнч лрлМх у <ь
Эрu4ьСй шйнк у дД ь члх38 ; ГДй М ь ь
н рСш чхьu ГДй шрчьх нк 
:л л»Днлu ьЭС Эр 1 ь ньх»ль
9Сн Эннлй Эрл4 3931 ь р Э чЭрхй
ьл Эхь н ь х ь н ь 9хш ьхГД9ьш н
7рМх ьл хйхььч р »рл лч Ахк9л «чхк ьл9лй
ь члЭ3 рхМ»ьлчхьнль х
у 3л МхЭ ГхМл 5лкй» р Гй лхЭ u
дхй «чхu ГДй ьлрuхь н нЭх ч ч
нхрьСй 3 рхМ9Сн Эн х <ь ьх Мрлй u Сх чьш
йхЭ <шйuМДнлu 3 ьл рйх ь н ч ьлй шМД н
ГльМх Эрл4 uр Э3 Г ЭнД
< Гхьь u ь хрхМ шйл»лч С ьхш н Элнлйл
хш йхМьuu Мрл л хрхМ лчк 7Счк 7Счл-Эрх йл ьлн хшМл рГйхчС Сй 9ьД4 р ч ьлй3ьД4
шрС рн «чхк чь й хрх хььх й 
н хч хвх 1ьш чх ль л »лчл4 нл1вхш u
ьл ьхш ьч чь й ЭГйх ьл Эь ч йх»н 
»нь н»МС4л н Сл4 ; Эч у Г ЭнхььДк
чйь хь ьДк СМлр лрхь3 С н нЭ Эрх
рл»рх»лхчк Э ль йЭ 7Слu Эхйлu рн3 ьл
рС л4 алрхьх Слй л «чхк рл»нхрьСй u ч9лй u
р93 «нь н Сл4 »лшйСлй Млх нк рхь ь 4Эхй
»ллЭ3 С йлМьuч ь 9Сн Эннлй рх» С1 Гй3
<Эьuн рС С Э С4л ь Сн Мхй рн3 0ш СрЭ л ГДйл
р Эльл рн31 у хш Г Энхььк чх ль ш
лрхь3 л пшМл ь нГхлй н лййх1 хш Г ЭС й
Эхь ь вхр й u ьл ь 4 рл»чл4 нлu ьч
у 2к 9Снл рл йлГ3 u н у С йДлй «чхк
шй л МрС»хк
K л 4 Эрльь Мхсрч рнлй 3 н йСььч нхЭх
рл йДнлй 3 л»лй 3 9С ч <ь Эльн й
рн3 » »СрМнлььш С4л нД ьСй ь Энхй
р uЭхйu н Гх»л ьх чх Э 0чС л»лй н х
9х Э МГл1в х СГ к х
7хрх» ьхМхй1 ь М ь » ь 4 ьх нД й 7Счл
ьх влМ йл ь ш 7хрх» чх u ь ш Сх ьх
нйьнлйл рГйхчл ГльМсрч рнль к н JлкЭ
АчхрЭ3 чх ль л »лГДйл 3 рхМ Эхь ЭД u9
чхрЭхк 3 «чхк ь шМл ьх чш »лГДЭ3 л чДнлйрн3 рС Эрххьь МСчлй й3 р ьлМйх Э
хчС л й3 у ьх»ьл ччС 9хйнх С Эрш ь
Эй3 9Э СГ й
1хрьСн 3 » н ч ьль к ь рнр9лй?
у 4 9Э чД Эл хчС Млй 38
K й лйл йх9лч <ьл ГДйл 9хь3 рл нл н
нхЭх Сшл л1вхш Мьu нй лч рл Длн ч u
 йх9лч
у 3х »ьл1 чД р Э ьх Эл х л ь :л»нх ьх
ьЭчС й1М н хшМл нхнлй 8
у пр9х 9хрхМьлu рл»Гр л 7хрЭ u Сх Элр Мйu
н хш ьЭш у «чхк »лМСч9 н Эхр МГрМ у
«лГДй Сх л ьлМ МрлЭ3 u 3лМ ГД шнр Э3
 Элй3ьДч рх Э3 9Э ГСМхч МхйлЭ3
у 0вх С хх3 7хьхрлй нхМ3 хвх Млйх С ьл
х Э3 ьхчьш нрхчхь 
; ь 4р »ьлй л ЭрлЭ Э3 хш Эй ч
5х 9Сн Эннлйл Эuььх нь чль х 5ььь -
Гu ьЭ Млн й ьл ьхх 5хнС л ьх »ьлйл 9Э
МСчлЭ3 9Э МхйлЭ3 4ьшМл ьл йн йл ьл хГх
хш »лМСч9 нДк н»шйuМ Эл к х вСЭ чДк л
р ьнхь х ь ь рл»С х ЭнМ й шйл»л Мхйлu
н М 9Э »л ьЭхрх нльь чЭр Э н МрСш1 ЭрьС
<ьл »ьлйл 9Э Эл х х > нЭьДх ьл схрчх
ь шМл ьх Эх ьuй 3 й1Мхк 5лчл ГLu ьuйл
хк л чС9 ьл хьв ьл »ль чл1Э u й1Гн313 5х ьх р 4М й н шйнС нu»лЭ3 ьЭ
ЭхрхЭ 9х х »ьль u нйьхь хч Эрх ьл
9Сн Эннлйл шМл 5ььь л лй u хх рС 
<ьл »Гхшлйл чЭрхЭ3 хчС н шйл»л ьл9 ьлйл
нйьнлЭ3 u »й Э3 u »-»л ьЭш <ьл Гuйл 3 хш
4й хГu ЭчС 9Э 4Эхйл 9хш-Э ь ьх чшйл
л»лЭ3 9хш 5рСш ч йнлч 5х ьх ьл4М йл
хГх чх Эл
5ььь рнМ й Мь ьлрйхЭ ьл ч Эх л ьл
шСйuйл М 7рМС х ч й ьл нхй хМх
5хнС л ГрМ йл 7рМС р йС нлu 3 хш
хрМ хГ хь 1 9Сн Эннлйл ньСЭр хГu ЭрлььС1
С ЭЭС пл ГСМЭ н 9Э й нхк u ч»л х ьх
4нлЭлй йхМьхш С 9 л 0 й ГД хх р й 
5х ЭнхЭ йл ГД 9Э вхЭ члЭ3 3 ьЭ
ГДйл й 3 йн ьл рлнМД <ьл лйл 9Сн Энл
»лнхрхьь Э 4Эхйл ьлкЭ нх чх Э н Аль-
фрль 
4ьшМл р4Мu ч ч л к-ь ГСМ3 н Эр ьД ьл
н Мхйл рлхч шйл»л члЭ3 арлнМл Э й ГхрьСЭ3 u
йМн Эн рл х нлй 3 ьл ьнл ГДйл Мьл ьл
С ЭДььк Сй х ь МхнС л »ьлйл у члчл »Мх 3
4ьшМл шМл ьл р4М йл ьх»ьл чДч
чх Элч хх хвлй Эрлььх 9Сн Эн 4хх
ьл йлГДк СМлр Э ч 5лчл ГДйл »Мх 3Г <ьл
Млйл ш-Э ьл ьЭч хрх рх Э х Мхйл ьльЭк йлн9 х н ьхГй3ч нхрх л рuМч
н Эр ьк ьЭш члшл» ьл ьл Эльн йл 3 9ЭГД
й1ГнлЭ3 u шрльлЭнк Гр31 Эрлu М 4
р С рллйл ьлрuМ Дй3ьш чльх хьл 7Сн Эн
ГД Эр р4М й 0 й 5х ДЭлйл 3 нхрьСЭ3 u
н Эл х чх Эл хк ьх СМлнлй 3 ьлкЭ МршС Iй Д
л»лй 3 ьх»ьл чДч члшл» ьД ГДй МрСш ч 
5хнС л Гх»С хь ДЭлйл 3 ЭД лЭ3 »лр к
й1вч Мч шМх 7рМ Млй хк чu лййх1
ьл Эрк ьл нхрнДх н Эрх9лйл ;ьшхйл 3
нхнй3ьДх Сй Д Э л»Днлй 3 нх Э хх МСрл9 й
р нМ й н нхрхьь МрСш х рлкьД
1 ь х ь н 5х хрх Элйл ДЭлЭ3 u 9Э-
Э лЭ3 рхМ Элн йл 7рМС рС нМ Э3 н ч
Эль uч плМДк Мхь3 ьл нД4М йл » МчС
Грхйл хрнк лнхк u Мршх н й1Гч
ьлрлнйхь Алчл Эш ьх хйлu ьл ьл9лйл
ьлЭД лЭ3 u ьл й1ГДЭьДх ьл4М 1 р хчьк
Мьш » с ьД4 »Мль к н хьЭрх 7рМл 5х
ГьлрС йл чл хЭ Мхрхнь  ЭрхььДк » Э ьД
чхй 4 Мвх9х прД 4 ь ГДй рДЭД
й Э3uч ьн лй Эл чьш йхЭ ьл»лМ СЭрлЭ н ч
нк рх» к лрчлЭ 3л лййхх 9СЭ3 н Эрьх Э
5 ь- Эр Э хк ьл шйл»л лйл 3 р 9ьлu Эхьл
С рлхььлu »Грлхь uч ч9лв 4 u йхьхк
ГД н 3л С ЭС1вхч р йлн х NхьЭрлй3ьш :Дь лхх рл» йл Гльu рСхььлu » »хр лй3ьД4
МнхрьД4 рС9х Эх йuььД4 ГСЭДй Эл льн
р9хк Эх йuььк СЭнлр ар Эрль Эн н рСш
Гль ГДй ьлйьхь рлМСшлч йьх9ьДч
»лк9 лч 
4ьшМл 5х н Эрх9лйл й1Мхк <МьлМД
р4йлМьДч Мьхч шМл рхМ х йьх9ьДх йС9
Эй3 -Эй3 рГ й йЭьх Мхuй Гйл н ьл
йл JлкЭ- Эр Э 0х нь чль х р нйх й Эх9лЭ
ЭСьхк ьлчлйхнлььДх ьл л слй3Эх 1шйuМхн 3
ьл рл»Грлйл Мнх лрД йхМн у р»нДх
ь х 9СЭ3 Гй3х 5х ьхрх Эхй3ь н Элйл
ьл Эх9лЭ р»нД4 ьш  чхйхн рГнлйл
нЭр Э3 лш айС9 й 3 9Э-Э нх 3чл Эрлььх
7ЭГД ьх кЭ ьлр нлььк х9 МхнС х
р 4М й 3 МхйлЭ3 Гй3к лш »лЭхч Мнл
члйхь3 4 ьнл Гй3к айС9лй 3 йлньДх
Мн хь u ьл н ьхМСчхь »лчхрйл
у дхГх ьСхь лрЭьхр у рл»Млй u чС к шй »л
хх ьк
<ьл н»МршьСйл ГхрьСйл 3 3л ЭрЭСлрх Эuй
«чхк 5х н Мхйл хш Эй3 рл» ьл АнхЭх ь
рл»С х С»ьлйл льС1 МхМС ьлшйнлЭС1
С4чДй С
у 5лнлк ьлС9С
«чхк Мхй ьхк н Элй ьл ь х йхМД5х ь Э ь Э нь й йл рС С ьл ь чС9 ьл
рхьхГрх Эхй3ь ГСр ьСй?
у <к Мл 4нлЭ Э ЭхГх 3 9хш u ЭхГх ьх Мхйл1
=СМх3 С9 Э3 u нлй3 Эль хнлЭ3 й л 8
<ьл ньСйл 9Сн ЭнСu хГu йьк М Э к
у пр9х шйлньх у рл йлГ3 u у лнЭр ЭхЭь
»лuн й «чхк Гь члu хх »л Элй 1 у :С С чьх ьл
йх9 4 Млнлк ьл рл»-Мнл-Эр ; 9 Эл1 :л» Мнл
Эр рл» Мнл Эр 
5х ЭлрлЭхй3ь хрх ЭСлйл р йС нлu 3
Э 9хЭС 3л ьх чхй х л Грхй чД й
«чхк »лчСрйД лй л С1-Э чхйМ 1 <ь рС й 3
 Сй х МхнС л кчлйл хГu ьл Эч 9Э
СйДГлхЭ u
1ьх»ль «чхк Эльн й u рл»лн рС л 5х
хвх ьх й3 рл» рС йл 3
у АйхМД »л ь9 й 3 у л»лй ь <ьл СйДГьСйл 3
хвх рх
у 3лМ ГД Мр нлЭ3Г
у ; хрхМлч K й 2Э хх рлГЭл
у 5ьх 9хь3 ьрлн й 3Г
«чхк ьл чхй н р Мьuй Грн3
у 1Э С ь шМл ГД ьх МСчлй 9Э ЭхГх чхЭ
ьрлн Э3 u нлй3 
у а9хчС ьЭ8 ; р Э ь шМл ьх рГнлйл
Эль хнлЭ3у 5л ьлнхрьх Элч Э СМл ЭД р х4лйл Г
н»чь Э -Э ьх ГДй у <ь »л СьСй рС н лрчльД
ньх»ль р й? у пСМл ЭД Мх38
5х нь члЭхй3ь чЭрхйл ьл «чхu а4х
ь ьх Эл к рЭ ньДк л ч л»лй u
ньл9лйх 0ш рл»Мрлл1вхх нД чхр х Эххр3
л»лй 3 Гч »лв ЭД Глр3хрч ЭрДч ь
Эшрл нлй u Э нрлМхГьш ч рл <ьл чл4ьСйл
рС к н ьхрхМхйхььч ьлрлнйхь 
у пСМл-ь ГСМ3 ЭСМл6
у «л9хч8
у 3х »ьл1 р Э Эл 7рМ нхМхЭ чхьu
 л»ДнлхЭ рл»ьДх ьЭхрх ьДх нхв 
у 5ь u ьхчьш ршСйu1 3 ЭГк8 ; 49С
рл р Э3 ЭхГu «нх»МСьх
<ь хй рuМч СЭСй н 3 »л СьСн рС н
лрчльД М ь н «чхк МрГь рл р й хх
 рх9 шхьхрлйл 5х хрх л»лйл н х 9Э
хк СМлй 3 н чь Э3 0ш ьЭхрх нлй ьл хйхь х
1СМйььМл рДь йМлЭД 5х шнр йл л ь
нь члЭхй3ь йСлй »рхМ л нлu л ГСМЭ ьл4Мu
н хх йнл4 МЭнхрМхь х н 4 МшлМ 3л ьх
ь МДЭ й?
у а4х шхьхрлй Г Э u ьл 
у дД 9Э ьх йСлй чхьu8 А 9хш ЭД ьЭ н»uй8
у д9ь ЭхГх шнр1 ь ьлСшль 5Д н хчьх н Днлхч u н ЭЭ л СрлЭьДк лрлййхй3ьДк
ч р ЭрДк ь Эр Э 3л ьхй3»u ршль »нлЭ3
 хй Э3 н л»лрчС аьЭчС ь ьл ьх й1Г Э
плГйС «чхu ЭС9лй ч Энк н Эл Э хш
йнлч р Млнлu ч Мйь Эхй3ьДк нх 5х
»лМСчлйл 3
у а9хчС чД ьх н Днлхч u8 :л»нх 9Э-Э ьлч
ьх Эл 8
<ь Мйш чй9лй МСчлu нхч
у ; чь1 ч р М 7СчД ьЭчС Э9ь »ьл1 9Э
ьх М4С ч ; нД 5ььь -Гхч Эл Млйх Э ьЭш
9Э Млх ьх »ьлхЭх 9Э ьх М4М Эх 1Д Млх ьх
ь члхЭх 9хч МхЭ рх93 аьЭчС «нх»МСь Г Э u
нл 49хЭ нДшьлЭ3 Э 1Мл
у ; рл»нх ьх »-»л Эх4 рх Ср н р ЭрДх
ь шнр й8 у н й ьСйл МхнС л р ч ьлu
нД ЭСйхь х шхьхрлйл
у =рхМ 2Эл 9С3 ьСьл хчС 9ЭГД нх Э »л
Гк й1Мхк чь ч йнл 5Д ь шМл ьх
 р ч u хчС ьлМ ьл Сь 9Э Э3
5х рл Эхрuйл 3 А Мьк ЭрьД ьл ьС ь л
ьх чшйл шйл Э3 u 9Э нхььДк чхЭ ДЭДнлЭ3
хр3х»ьДк Эрл4 хрхМ С9 к 9СМл нлЭД4 Эхйхк
7рМл Гй3лu 9л Э3 ЭрД4 ьх чЭрu ьл
ьхГД9ьС1 ньхь Э3 нйьх Гх»Г Мьл А МрСшк
у хк й3 Э й ГДЭ3 р 9 йхььк Эхйuч 7рМльЭ ч ьх рьДч с5Е 5 ьЭш ччхьЭл 5х
ь шМл ьх р 9 йuйл хГu ь л к шрСх Ахк9л 
йС9лхЭ u ьл Элйл 9л Э31 9хш-Э хМ ьш ьЭ
ГДй р uЭь Ан ч чД йuч ьл Мхй йл 3 
«чххч хш ЭнхЭ »лМл9 й хх хвх Гй3х
у пьх9ь Энх чх Э »Мх 3 рхМ ьл дД Эл лu
х 9СМьлu л н х Э нД й н Аль-фрль 
3хчь рлГЭлЭ3 ьлМ Гк р МхЭ u ь6
у 2Э ЭД 9хч8 у хрхГ йл 5х ьхчьш хрМ Э
«чхк Эльн й u рл»нхрьСй хх й ч хГх
р М р9 н шйuМхй
у 1 р ь х рСЭ нДшйuМ 3 3х 4нлЭлхЭ чхй 4
Эр 4н акМхч- л
«чхк 4нлЭ й хх »л рС С Элв й нь » Сй х
лЭх х АЭх йuььС1 Мнхр3 рл»Г й чьш йхЭ ьл»лМ
ь Гх» чх4 рь й ньСЭр3 <ь Снхрхьь
рГрлй u 9хрх» шрСМД Г Эш Эх йл члйхь3 чС
р йлн С ьл Эрч ГДй нД Элнйхь чьх Эн
йь х»лв ЭьД4 9 н рл»ьГрл»ьхк 4 сл ьн
А4нлЭ н ьх й3 н 4л С ь рГрчЭлй?
у 2Эш Мйь 4нлЭ Э3 у ньн3 нДЭлв й хх ьл
Сй С
:л»нхрьСн 5х й ч »хр лй3ьк н Эр ьх
«чхк ьл х й хк ьл ь р шйuьСн х u хчС 9 
у 3С л 8
5 р 9хрх» Эхчьх Эх й л»лй u чСЭьДч4йМьДч ь Г Энхььх Эрлхь х н
н Эр ьх рхх ьрлн й 3 <ьл Элйл л к-Э
Эл ь Энхььк ьхчьш шр»ьк ь р нйх лЭхй3ьк
5х МСчлйл 9Э х й ГД н ЭрхЭ йл Эл С1
хьв ьС ьл Сй х у ь »л 9Э ГД ьх Элйл хк
МнхрuЭ3 «чхк лнЭр ЭхЭь нхЭнлй?
у дй3 ьл9лйл ьхр нД9ь а4М н ь 4
ьхчьш Сх ьх ь чх3
1х9хрч шМл 5ььь нхрьСй u н Эхй3 ь
СМ нйхь хч Сн Мхй ьл 5х ЭхчьДх 9 ьнС1
льС1 СрЭ С ь нр н »лМлнлЭ3 ьх Элй

ëà у3

:ГЭ р ьСй u рхМ ь9 С йДлн рххЭ
чхЭлйй 9х 4 шЭхк Эх йС <ь ьхчхМйхьь
4нлЭ й Эйл хр ьнС1 йлчС р й3ьСй
й ч ьС д 9Э ь Сн Мхй н»3 чСЭьх Эх й
ьлСшлй ГД ш СшМь у 9СМ вх хрн МьДч
9хй1 Эuч шрчьДч хЭ9лЭДч шйл»лч Эuй
чхЭлйй 9х ч Эь ч йллч ьл М ьь х
<шрчьх рСшйх ЭСйн вх рлМлй н Э3чх
7йнл хш чЭлйл 3 » ЭрьД н ЭрьС 9хй1 Э
йл лй Эх йС 3 :ГЭ ьх Сшлй u
0к ьСь йь х 0х ГлЭлрх хрхрлГлЭДнл1Э
йьх9ьС1 ььхрш 1 н ьйх Эр 9х Эн л н ЭхчьЭхьл ЭхрuхЭ йД =хМьu л ЭuьхЭ u йлГчС нхЭС
хр ь ь рл»нх ьЭ чхЭ хк ч93Г
у аЭхр ьхчьш ГСМ3 4рхк Мхн9 к А р
ГСМхЭ йь х л л  у рГрчЭлй :ГЭ
7хй1 Э йл лй М ьь Э4нлЭДнлu
й МьДх С Мхрхнл :ГЭ »лЭС й йлчС
Э шрх4л Млй3х 1ьн3 С йлМДнлu 3 ьл С» С1
рл йлМС С ь СйДГлй u у Сй Д Мь й u
рххЭ чхЭлйй 9х 4 ьш ь рхМ Элнйuй л хш
»Мль х ЭuьхЭ СЭ С1 чрМС йСььчС нхЭС 1 х
хвх СйДГлu 3 :ГЭ »л ьСй
пчьлЭл :ГЭл шМл-Э ГДйл с ч чхьхМхрл
ьхГй3к лнЭчл Эхр к ьл пСй- Эр Э «Мх 3
чх4ль Г рлй р 9СМй нДх »Мль u нДС лй
4 ГрМ Э3 С ЭДььДч Сй лч 7рМл 3х ЭрДх
л ь9ьк ш Э3 рлГЭлй ьл йьх9ьк ььхрш 
ЭрС1 л СчСй рнлй н ГлЭлрхu4 С рхйхььД4 н
Гр1ьк й Э 5хМй Эхй3ьДх ьхнрЭй нДх
ь 9л лч шрхй 3 ьл йь х МГь рхЭ й uч
5рСш 4 рГЭн чл Эхр ьлГлй нхЭрuьДч
С Эльн лч нДрлГлЭДнл1в ч ььхрш 1 АлчДч
ьхМйшнх9ьДч ГДй »Мль u Элн х u Э
ГД9ьД4 ГлЭлрхх <Гхлн ьл »ьл9 Эхй3ьк
р Э 7рМ ь Э 4 ш Глй АйС9лй 3
С :ГЭл ьхСМл9ьДх ь хр чхьЭД 3лр чхр
рМл Эрлu хш »лчД йС хрхрлГлЭДнлйлршль 9х х нхвх Энл нДрлГлЭДнлйл чхЭль
 л»лйл 3 ьхьлМхьк йх ьх й3 4 н»рДнн
ь Э л»лй u Э хх р »нМ Энл
<ь ьл»Днлй 4 МхЭ3ч йь л пь ЭрС рСu 4
Эхйл :ГЭ 9Сн Эннлй 9Э МхЭ Сх Свх Эннлй
у н МрСшх нрхчu н МрСшч чх Эх у Эххр3 ьлМ
»МлЭ3 й 3 Гй9 С н Эрк 4 МСлч ГДй ГД
чсрЭь »Мх 3 хк9л 
5л Эхр рД лй 7рМС н л4
чхЭлйй 9х ш йчл Гьш рхнрлЭ Э3 u н
Эхйл йхь шйнД ьш <ДЭьДк шйл»
чшьнхьь рл »ьлнлй н С9х н u к н u9 ьД
9л Э р ьлМйхлн х МхЭuч <ь р л лй u
шрСМх »л чн ь члй 9Э хрхМ ь ч
у шЭ ГСМСвхш »Мль uМ шйлМ й нхр4ь Э3
 нхЭ Эхй3ьк ллрлЭСрД н Мхй хрхМ Гк
шйнС шрчьДч нхЭ9Сн Эн Эхй3ьДч шйл»лч 
н хшМл С ЭрхчйхььДч йь С <ь Г рлй Эхйл
 нГМлй МС н 4 МхЭхк
7л Э хчС ь й u ч р н Эрч МйьД ГДй
ГД рМ Э3 u хш МхЭ у шрчьлu С ЭДьu М
лйuв ч йь хч длч ьлнхрьu л МйьД ГДЭ3
ль3ьД лй ЭДх СЭх Д ЭрДч хш »Мль u
й»лй ГД л шрчьДх чьшь А»Мль u
шрчьДч ьДч рДй3uч ьлйьu1Э н»МС4
шрч ч Сль хч р »хчйu1Э u ьл лчхь ЭС19нС лрллu хх ЭрДч шЭuч Айь х шрххЭ хш
С :ГЭ 9Сн ЭнСхЭ л н ьхч Э u »ьхььлu
ььхрш u ь рл МДнлхЭ рС ЭрДнлхЭ u Э »хчй
лр Э нчх Эх МхЭ3ч 
IЭр 5нхр шлрлл рл л4ьСЭД йь х Грл»СхЭ
ьл хчхьЭьч йС нхЭйДк лрлййхйшрлчч 3л
йСлк х рл ЭuьСйл 3 чх4ль 9х лu р ь л
»лрuлu ГлЭлрхк 
:ГЭ рл члЭр нлй нк йхЭлЭхй3ьДк ллрлЭ
прх9ьлu лГ ьл ьх Гй3х лйьл лрЭ ьшл ьл
шрчьД4 йх л4 Kл Э нхр4ьхш рхййхрл
Гн й нхрЭйхЭ нДшйuМхй 9хь3 шрС ЭьДч
л ГСМЭ Г хььДч ьл »МлЭхйu »л Мйшх
рхьхГрххь х 4 н лчч Мхйх чх4ль Млнь ьх
йхЭлй ь ь йхЭх рГСМ й н ьхч Э С ьхГС
1Гвх ьЭ ГДй ьх н хч нхрЭйхЭ рхх
лнЭ р «лМь к рхййхр нрлвлu 3 Мь члй
лГ ьС ннхр4 а ЭСлЭхй3ьх Мн хь х »л Элнйuй
нрлвлЭ3 u нхр4ь х йл Э 5л ь л ГДйл 9хь3
чльхнрхььк 4Эu йхЭлйл ь » нлЭ
4Мхu ллрлЭл р йл н шйнС ьл4М9 нчС
ль С JСльС Мх йл А3хрнл хвх н Sшщ9
шМС 5х4ль С Элнлй 3 й 3 ьл Г рлЭ3 н
»лГрхььД4 шрМ 4 лнЭ хрн л4 ьхГ4М чД4
»л9л Эхк у льД4 Мхь к Э рЭ ньД4
чл ь Мн шлЭхйхк ссй3 нлшхьл р9хкМрхГхМхь ;лрлЭ н Мхй u хчС рГрл»ч рГк
хрл хрхМ »Мль хч йхЭл1вхш Свх Энл ь
рлГЭл »л Эр йл 3 а л чх4ль »чД ГьДх
ММхр нлЭ3 »ь3 н ьл хйu1в 4 н»МС4 МхЭu4
ГДй хчС ьх йлч
:ГЭ й3»ьСй н Эх ьС1 лГ ьС р ЭхшьСй u
ьлрлн й чл ьС нь » пСй- Эр Э рньДк
л слй3Э Эрк йС й Эй 9ьк н»йхЭьк й к
анрл9 нлu й19 »л шль u ь СМнй3 Эн хч
р йСлй u рлньчхрьчС Ср9ль 1 чЭрл
ьллй ьл хйхь х Kл Э нхр4ьхш н ьЭл
н ЭрххьСй 3 »лнрлвлй 3 С рuu ГрЭД М
Мхк Эн хч хьЭрГхьк йД :ГЭ ьлГй1Млй
»л р Грлч ьл льхй  рхМЭ9хьь 4чСрu 3
3л ьх М Э шьСн ьхГ4М чш С рхь u ллрлЭ
Мьuй u н н»МС4 йЭ рл йлГ й u 3х
рл»МСчДнлu ь ьлрлн й чл ьС нМй3 JлкЭ 9хрх»
лр «лй нС
<ГшьСн ;й3 лЭрл ГйхЭхй ч Э 5лйх -Млйх 
нь »С :ГЭ »лчхЭ й рх9ьС1 с шСр С 5ььь 
5рСш »лМрлн шйнС Э9лuьь рл»чл4 нлй рС лч 
чх4ль чл4лй н ЭнхЭ а рС н хвх ьхчьш
ьлМ «йЭДч 1рЭлч ь рх й 9Э рл
н»нрлвлЭ3 u н чл Эхр С1
Анхрлu СЭрхьь к йхЭ ь ьх рх йхМнлй
ь л к хй ЭДМ й u ьЭш :ГЭ »ьлнлй9Э ММлй u Схь 1 Эч Эхй3ьчС хйль 1
вСЭ Э3 нхЭхр ьл нхч й х 0чС 9л Э
йС9лй 3 С ЭСлЭ3 ррл ьлй3ьчС рДнС 9Э
»л ль9 нлй 3 М ьл н у чх4ль шр3 р й
Срх лй хГu »л ьхМ ЭлЭ ьЭрйu ьлМ шйСДч
ьч uч ьл4Мu рлнМль х й 3 н Эч 9Э
рМ Эхйuч ьх 4нлЭ й рсх ьлй »чл »МлЭ3
Гйхх нхрхььС1 чл ьС =СМ3 ь -МрСшчС
Гх чД йхььлu чх9Эл ьхГх ьх й йл ГД хш ьл
ашрСхььДк н чрл9ьДх чД й чл Эхр р »хчй й
чл ьС ьл фхйй- Эр Э МLх4лй чл Эхр к
«лшйС н чЭр ь ьл чшьнхь х шй4 Э ньх»льк
Э ьД Аь члu йхч Сх н шлрлх :ГЭ С йДлй
рх» к р <ГхрьСн 3 ь ьх чш рДЭ3
СМ нйхь u ахрхМ ь ч Эuйл 5х 
3х й3 ч ьСЭ ь чй9л рл»шйuМДнлй МхнС С
чС9 Эхй3ь рл»МСчДнлu 9Э л»лЭ3 л нх Э
хГu 3лМ х Эл лu члйхь3 лu ь Мхр Э u
ьх»лн ч н Э х нрхчu шрл »ь л ГСМЭ
»хчйu М хх ьшлч ьхГ ьлМ хх шйнк
р ьлМйхлЭ хк ь чС Гй3х 7йл»л рuЭльД »л
»хр лй3ьДч Эх йлч 9 н Эл 9Э ьuЭ3 9Э ьл
Элч хГх МСчлхЭ н хч ьхн»чь
у ар нхЭГ ; u л рл» МС ЭСЭ ЭхГu 49С л»лЭ3
х-9ЭГ длч н лййхх6 пр9х л лu-Э ЭС л
»лСЭлйл 36у MЭС л8 у хрх р й :ГЭ
у 7Э-Э нрМх ьЭш у 5х ньСйл н ЭрьС
ш шльЭ к р ь н х хвх шрхнхк u н
йьх9ьД4 йС9л4 у акМхч лч чЭр 3
:ГЭ н»М4ьСй ьх4Эь йхй u »л ш Э3хк
0вх »Млй ь С йДлй р Эч 9ьДк рххЭ
чхЭлййл л слй3ЭС а9Сн Эннлн шйС4С1 ЭрхншС
ь МГхлй лййхх Сн Мхй нхш рхГхь л
Мьш » лчД4 й1Г чД4 лнхш н йнС С
А»Мль х ЭСйн вхч ьлч ьлй С л рДй3uч
у йхЭС9С1 чД3 рл»чхрлч рхн 4М й
н»р йш чС9 ьС
Ахк9л шрчлМ ьл йхлйл рхМ Сй Д
Гх чвь хрхГ рлu йллч <Мь рДй л ч-
Э Грл»ч лй н »л»р чхМС нМрнМьк
ЭрСГк Эхьк Мчл шМх »л Эрuй н Мь
ьлчхрЭн Айьх9ьДх йС9 чль й рхГхь л нхрхМ
»л Элнйuu хнхй Э3 u йл  Элнйuн х ьл
л слй3Эх Мй ььДх ГхйДх лрл ьД ь ь9лЭхй3ь
 рххььх рДй ьх С лй
I :ГЭл »лвхч й хрМ х <ь Гр й u нхчС
рхГхь С ьл 4МС Эuш нлu хГu сСЭГй С 9ЭГД х1
»л рДЭ3 нхЭ9Сн Эн Эхй3ьДх рх хЭрД < йххх
Свх Эн йлГ »лчЭлй Гл к р u вхй лu
лрь рлч н ЭвхЭьД4 ДЭ л4 ньн3 Сн МхЭ3
йь х 5х4ль Эхч нрхчхьхч ьлвСлй С ьнль uх рД9л Э хМ ь й л СчСйuЭрД АСвх Эн
йнь лчхьхй Мьк йлк МьuЭк н н»МС4
5л Эхр н»М4ьСй рл»чЭлй члк С Э ЭС й н
ЭрьС 9ЭГД хь Э3 р 9 ьхььДк рхГхь С СвхрГ
прДй ГДй йь Э31 рххь
чхЭлйй 9х х хрхь шьСй 3 рх хЭрД
р й н ьхшМь Э3 5х4ль н»uй u »л рДй
9ЭГД нД нГМ Э3 хш » йнС I йДлн хь к
шй ь н»МршьСй у Э рл Эрк Энл »ГрхЭлЭхй3
ьл9 Э »лГДй р СЭ Эн 5х 
у 5лнлк чшС 1чх Эх чД чхч нДЭuьСЭ3 хш
ГД Эрхх
<ь ньСй 1»uн 3 »л 4йМьДк чхЭлйй ь
9Сн Эннлй Эхй хх рС Г4нлЭ н 4 рДй
рuМч арСЭ3u лйГь »л р хй ь 9хрх»
чшьнхь х рхГхь ГДй нГМхь :ГЭ рл»С
х Э 9 й Э 5х 0х Эхйх р СЭ Эн х
ьхрн рнлй хш
у <ь Счхрй8 у рГ р йл МхнС л
у <ь у рлн й »ГрхЭлЭхй3
у дл ь Счхр8
:ГЭ л9лй шйнк
у ; 9 ь1 хш н чл Эхр к
5х4ль Мхй ЭСйн вС Свх Энл рл»лй
»л чД рх н х Мнх 9л Э нДЭлв й н х х Э3
л СчСйuЭрн «л ь ч чь нхрьСЭ3 u »хЭл МЭлв Э3 рхГхь л у »лМл9л ьх » йхш 4
5х чй9л ьлГй1Млйл ь шМл чх4ль р ьuй u
Мь члЭ3 рС »хчй нД»нлйл 3 ч93 :ГЭ
н»uй ЭuхйхььС1 шйнС л 5х н»нлй йл ьл йх9
ь ь11 9л Э3 ЭСйн вл
1»йх чл Эхр к чх4ль ЭрДн Э
ГйлшМлр й МхнС С ьхМнС чД йхьь
нДрнл нлu ь ьл Элйл 3 0к uнь 4Эхй 3
ч93 :ГЭС р й 3 »нй Э3 МхрлЭ3 рДй
 л ь рДй u н ь ЭрСчхьЭл4 шЭн й u рлГЭх
5х4ль рхМЭ9хьь рл»Г рлй хрхь 
Элрлu 3 ьх Энйх лЭ3 u плu 3 н рххььД4
МхЭлйu4 н л4 С хйхн 4 9л Эхк ь »лЭДй ч
9Сн Эннлй хх й1ГДЭьДк н»шйuМ «лЭхч 5х
нДйл » шлрлл :ГЭ ГДй н»М4ьСй
Гйхш9хь хч ь 9хрх» ьх Эрх нрхчu МхнС л
нхрьСйл 3 ьх u н рС л4 М ь » л СчСйuЭрн
0вх uЭ3 4Мн н х х Э3 ГлЭлрхк Эuй
ьл йС шлрлл 3 йх ьЭш ьл ьх Сйл
5хнС л р ч Э йл 3 ьл лЭх Элрш лнЭчГ йu
Э 4ь3 Мхйл ьлГй1Млu л ь Г рлхЭ рДй
» ьнД4 9л Эхк
у 3х 9хь3-Э ЭД рл»шнр9 нДк у ьлрС йл ьл
ьл ьх чй9ль х
:ГЭ ь 9хш ьх ЭнхЭ й ьл ГД Эр МГлн йл?
у 5л ьхЭ ЭД ьх МСчлк u ьЭ н 4рхч чД йх ;Э Гй3 ь Эн »Мх 3 рЭл нГвх ьх »л рДнл1Э
<ь рлГЭлй <ьл ьх С4М йл
у а9хчС ЭхГu »нСЭ :ГЭч8
у аЭчС 9Э u рГЭ
у 5л8 ; ьл н М у 9хйнх л 9хйнх 
у 3 u ьх 9хйнх 
у :ГЭ у ьЭ нГвх л 8 7Э-Э Э л 9л н8
у 7рл»М йьхх 9л н 5хьu »Млй хвх
М 7СчД дшМл й1М СМл йС9х рл»Г рлй 3 н
Эх4ьйш u4 аьЭчС u нД й
5х ьл4чСр йл 3
у а-ЭнхчС йС9лхЭ u 9Э н х Э нД й у
чл ьД8
у пьх9ь ьхЭ у ьхЭхрхй н хрхГ й :ГЭ у
3х ЭрДх й1М Эх чшй нД Э3 ; ьх ЭрДх
р Э ьх »ьл1Э 9Э ь чл ьД
у 1Э ь 9Э6 ; нЭ ЭД л МСчлх3 5ььь чхЭ
ГДЭ3 рГЭч8
у 3хЭ ь й ч Гх»лйлГхрьДк
ьхршль »нлььДк «лЭ u ГД ьх СМ н й u х й ГД
С»ьлй 9Э «нх»МСь у рГЭ
5хнС л ььхрш 9ь »лчЭлйл шйнк
у 5л ЭД 9ЭГ АйДлй ГД ЭД л ь члЭхр Э uГ
АлчДк ГД9ьДк 9хйнх Г
у 3С л лu рл»ь лГ у :ГЭ чЭрхй ьл ьхх 
Сн Мхн рл Эхрuььх й рМй й Сх чuш9х? уЯ ￿
Эх ьшМл рСшл1 3 ь Эхч ьх чхьхх u :ГЭ
7хьхрлй у н хш й 3 члйхь3 к н ьЭ н шрчьк
нхььк чл ьх »лСвхььк хвх М 7СчД 0ш ьх
 Эльн Э3
у дСЭ ЭД рлн
5хнС л »лчй9лйл :ГЭ СМ нйхь хч »ьлй
9Э Э 4ь3 С р нД лхЭ хх ьхьлнu»9 нчС
р СЭ Эн 1
пшМл ь рхрнлй рлГЭС ьл н х хвх Мхйл ьл
лЭх 1чх Эх ь нДй ьл Сй С С Эр й 3 н
Эхь 
у 3С л чх3 хх 9 ь Э38 у
 ьЭхрх нлйл 3 МхнС л
<ь ньСй
у ; рлМл
5й9ль х 3л р ь С ьх нС1 u ьл
йСлк х Слйл Эхь3 Э сьлрьш ЭйГл
3хМнй3ь нрлвлu шйнк рхГхь йхь н
р Мьuй u хрхчх Э й u Эл 9Э н х Эхй
ньн3 л»лй 3 »лй Э н Эхй3ьДч нхЭч «лЭхч
Свх Эн ньн3 »лчхрй :ГЭ ьлГй1Млu »л ь ч н
ЭрДк рл» МСчлй л х н х-Эл 9л Э3х 9Э
ь ч хш МхЭ <ь рхМхйхььДч Грл»ч рхлш рС1Э
ьл рхМхйхььДх чСй3 Д ь ч кь
ьлМхь 3х Э 9Э ьЭ K1М 
у «л9хч р йл8 у »лМлй ь нр ар»нС9лйьЭ шрСГ 9Э нрлМхГь
у ар йл ьлнх Э Э3 ЭхГu
у 3 Э ь шМл чхьu ьх ьлнхвлхЭ
у «ьл9 Э ГСМС хрнк
у 4 »л9хч8
<ьл ьх Энх9лйл :ГЭ н»шйuьСй ьл ьхх 5хнС л
 члйл рС  л»лй 3 Элйл чхь3х йлГхх
0чС Элй ьхчьш ЭДМь ь ЭнхЭл ь рх й
ММлЭ3 u 3л ьх ьл лйл йх9лч ?
у JЭхйл р Э3 С ЭхГu х-9Э6
:ГЭ ь 9хш ьх Энх9лй 5х р ЭuьСн
йхь Гй х хГх йнь ДЭлu 3 »лв Э Э3 u
ьхрх Эхй3ь рМй йл?
у аь члх3 шМл u Эй3 р йл н 7рМ u
н ЭрхЭ йл ;ьшхйл айн ьл хш й л ГДйл Мхйльл
» чхЭлййл ; рС 6 у МхнС л нДЭuьСйл йь С
н1 Эь С1 рС С у рС ГДй Эх чхЭлйй 9х х
лрь рлч л нь С Эк ЭС у 5х л»лйл
ьл р ь С у аьЭчС u 4Эхйл С»ьлЭ3 ьЭ ЭД
Мхйлй ;ьшхйл8
:ГЭ Эр лЭхй3ь л9лй шйнк рл»С
н чь н ь р ь н к u хчС ьх й3 чх u хн
ьл»лМ
у 3хЭ ь 9хш 4хш u ьх Мхйлй ; Г Энхьь
ь 9хш ьх р МСчДнл1 Эй3 нйвл1 чх9ЭД
чД й 7рМл д 9Э ЭД н Мхйл ьлнхрьх ГДйчх9Эк
у 5ьх л»лй 3 9Э ЭЭ х ;ьшхй »лГрлй ч1
члчС
:ГЭ ньн3 н»шйuьСй н хх й АлчСнхрхьь Э3
Сйл Элйл 3 члйхь3 лu рл Эхрuььлu Мхн9 л
<Мьл н 9Сч шрМх
у 3лнхрьх Энu члчл р ьлМйх Э 7рМС ;
7рМ н хшМл ГхрхЭ Э 9Э хчС р ьлМйх Э у
ьхйн рГнлй ь СЭх Э3 хх
у 3 шМх х ьл хк9л 8 ; ьх чшС ьлкЭ хх6
5х ьлМхМк чЭрхйл ьл :ГЭл <ь С Э й
шйл»л
у 3х »ьл1
у 4ьшМл чьх лхЭ u нЭ-нЭ у u ьлкМС хх
АнхрьС »л Сшй ьл МхЭ чхьu Элч ; нрл9 нл1
ьнл н С С ЭС1 Сй С МС Млй3х хвх М ь
нрЭ хвх 3 ь ш ьхЭ дД ь члх38
у 5л ь чл1
:ГЭ СМ нйхь хч С йДлй Гйл9хььДх н йнл
Г ЭнхььДх ль u ьхьuЭьС1 Э С Эрлu
 Эuьь ЭuьСйл хш н Гх ьх9ьДх Эль u 
7рМС
0х Эхй хрх Элй л»лЭ3 u нрлМхГьДч :ГЭС
н чь й 3 л МьлМД ьл Сй х ь МГрлй
рх9ьш Эхь л 5лйД ь 9хш ьх хй С ьхш
чх4ль Эьх хш 5ььь -Г1 5ььь СчСМр й uьл рч Э3 хш чй ч » ГСЭДй9 ь 9хрх»
ьх й3 Мьхк Эхь н х рлнь Счхр 0ш МхЭ
СМл йС9х 0 й ь йчл1Э u 4 н хшМл чь
9 ь Э3 :ГЭС Элй Э й н 1 х рлнь йС9х ГД
ьл Сйл ь ьх нДшьuЭ3 х хх Эххр3
у 5лкй» р ГСМхЭ н 7рМх <ь чх9ЭлхЭ
рл»рС Э3 хш у 5хнС л Срь йл шйнС ьл йхь у
4ьшМл чьх 49хЭ u ГхлЭ3 Э 1Мл СМл шйл»л шйuМuЭ
ь u ьх чшС ; нхМ3 Гхвлйл члчх 9Э чшС 4
5ььь -Гк6
3х ь9хььлu срл»л н йл н н»МС4х :ГЭ
Эл ьх С»ьлй 9Э х Элч 5ььь -Гк 5х н хч
ь йл чх4ль ьлрuшлй u » н х4 й ДЭлu 3
Грл» Э3 9Э ГД Эл х МхйлЭ3 9ЭГД р ГМр Э3
ьх»нльС1 ш Э31
у <Г ;Г J9х3 Э38 у Грu ьСй ь хрнх
р хМхх ьл Сч
Iн Мхн хх йлГС1 СйДГ С чхйхй?
у I чхьu х Э3 4йМьлu йл длч н 4йМ й3ь х
Ахк9л р ьх С
5х н»uйл » хш рС Гль С 4йМьк л- йД
л ь Сх шнр й лч ьх ь члu Э СМл ГхрСЭ u
йнл 3лнхрьх » рйк »ь М 7СчД пшМл
ь хвх ьх ГДй :ГЭч
у 3х хрх нлк н х ьлйлМ Э u 5х3 ьл чхьu
рл 9 ЭДнлЭ3 u чшС ЭхГх<ьл Эл Мнхр9 н чЭрхйл ьл ьхш 9Э :ГЭ ЭСЭ
х лйхй н 4 йнл4 3 л»лььш л ь
рСЭ ьх нрЭ 3
а йх Эш л 5х Сйл н»МС4 н шлрлх
хвх Мйш л4 х1 :ГЭ ДЭлй u рхМЭ9 Э3 u
ьл йьх9ьк ГлЭлрхх Мйu ьнш рхГхь л ь
рх9ьДх МхЭлй Э Мхй нлй й 3 » хш рС 
аЭхрuн Эхрхь х ь н»uй u »л нхЭрuьк чх4ль »ч
ь ЭСЭ рлГЭл ьх йл 4 рЭ н чЭ рнй 
ь й1ьСй нДхй ьл Сй С
5лх нДчДн рС 4йМьк нМк ь вСвлй
хх Эхйх рС лЭ х АЭu ьл ршх шлрлл
:ГЭ »лМСч9 н »С9лй С ЭС1 Сй С Айь х Сх
лМ й 3 сьлрьДх ЭйГД ЭГрл Днлй Мй ььДх
Эхь 
пшМл ьл »хчй1 С Э й 3 Счхр ь
ньх»ль Э9хЭй н вСЭ й 9Э 9Э-Э р »кМхЭ
ар4йлМьДк ь к нх9хрь к н»МС4 ГДй р Эль
ьлрuхь хч Iй Д Млй Элкьш шьлйл ь
Млй ь ч 3 ь 9хш ьх р »й ар Э хй
йь х

ëà у4

I9хьДк ГДй СМ нйхь ГрлМнль шМл 5х
»лйл ьлнх Э Э3 хш Арл»С »л СхЭ н 3 ьнД Элн й ьл Эй хрхМ ьхк чuЭьДк 9лк х9хь3х н
рСшйк х Эuьк рГ х
у 3С ьх9ь х9хь3х ьхчьш6 ч-ч-ч6
х Э нлЭх ь ь 9хш нйьх ь ь 3лхй
Гй3х М1 ьД Сл н н с5ьк 03 ьх
Эх ьuк u
ар ч Э н 3 ьл рлх х Мхрхнuььш ЭСйл
5х н»uйл рхМйхььх Сшвхь х ЭшрД»йл
С 9х 
у ; С МСчлй ЭД ьх »лкМх3 у н»М4ьСй I9хьДк
у 7рМ лч р нхй чхьu нлч у ЭнхЭ йл 5х у
; йл йл ньх»ль л»лйл 3 »Мх 3 :х йл
ьлМ »лкЭ 
у 4 рлн й3ь рх йл 9хь3 рлМ ЭхГu н МхЭ3Г
4Эл ьрлн Э u ЭхГх С ьл 8
5х ьхрхМхйхьь лйл йх9лч 
у 3С6 чьш ьнД4 »ьл чД4
у :л»нх ьЭ й48
у 3хЭ ьлнхрьх 1 х 4ЭuЭ шнр Э3 9хч-Э
рл р Э3
у 5Счл1 ЭД р кчх3 9Э Гй3 ь Эн
й1Мхк »Мх 3 9хь3 МрСхй1ГьД у чuш л»лй
I9хьДк
5хнС л »лМСч9 н шрД»йл х9хь3х
у ; ьх 9хь3-Э н ьЭч рл»Г рл1 3 I чхьu ь шМл
ьх ГДй МрС»хк 5Д н хшМл ГДй нМнхч6 u члчлI9хьчС ьхр uЭь рх»льСй С4 Э СЭ Эн х шрС Э
н хх шй х <ьл й 3 ь ЭлЭ рнлйл сл Э а4х
МхнС л ч р йл 3 М ь9х Энч
у 3лнхрьх члчл ГДйл ЭхГх МрСшч8
5х л9лйл шйнк
у 3С6 ьх »ьл1 <ьл »лГЭ йл 3 Г чьх ь чД
ь шМл ьх рл»шнлр нлй ь 9хч 5ьх йь
р нД ьСЭ3 н хчС ьЭчС нлхчС6 МрСхй1Г 1
у Iнхрхь ркМхЭ ьхчьш нрхчхь ЭД
р нД ьх3
I9хьДк рл»шйuМДнлй МхнС С н ч ьлu йнл
ч 5 ш Мькй 5л хш МрСшл н 9хч-Э Гх»С йнь
рлнл 0 Э3 н ьЭч рхГхь х 9Э-Э Э М к р рМД
3хчьш »л Эхь9 нлu ьхчьш л ьлu
у 1 ь х ь н ьх Эл ьЭ йь у ГДЭ3
МрС»3uч 5рС»3u Мхйл1Э Э х 9Э чД хк9л у
н Эрх9л1Э u ГйЭл1Э н u к н u9 ьх 31Э 9лк
у 5л8 у 5х СМ нйхьь Мьuйл шйнС у д х Э3
9Э х йС9лхЭ u у чД МрС»3u8
I9хьДк »лМСч9 н шйлМ й ГрМС чхМйхьь
ЭнхЭ й ЭвлЭхй3ь МГ рлu йнл
у 5Счл1 ь 9Э ьх чхлхЭ ьлч ЭлЭ3 МрС»3uч 1
н u ч йС9лх ЭД Сх ьх 4нлЭлх3 u »л ь Эл 9Э
чД ьл нхрьч СЭ 
5хнС л чЭрхйл ьл нк ь »лЭхч ьнл ьл
I9хьш <ьл нДшйuМхйл ьхчьш чСвхььк АМхйлнчлйхь3 к шйЭ 9лu ьхрх Эхй3ь ньСйл
у 3С ьлнхрьх6 5хЭ ЭД ЭшМл рл лх3 чьх
ьхчьш 7рМх8 5ььь шнр й ЭД »ьлх3 Гй3х
н х4
у А лС Гх» йьк рчь Э Эл ь х Э3
Ахк9л u рлГЭл1 ьлМ Эр хк 7рМл йх 7СчД
Эл 9Э ьсрчл С чхьu й 3 рхМ ЭлЭ9ь
7Э чхьь ЭхГu ьЭхрх СхЭ8
5х ьх ЭрДнлu 3 чЭрхйл н ь ьл й х
у нДрлхь х чСЭьк Эрхнш 3л Сй х н »шй н
хрх р нлй 3 Мнх члрЭД I9хьДк 9Э СшлМлй
хх нр 
у 4ьЭхрх ь 9хчС ь н 1МС 4МuЭ »л чьк8
4ьшМл чьх лхЭ u 9Э ь 4ЭuЭ чьх 9Э-Э л»лЭ3
ь u 4 ьх ь чл1 :л л чьх Г ьЭ 4 Гх»3uьл4
у < ь 4 u »ьл1 чьш6 9хрх 9Ср чьш <Гх»3uьД
у Мь » шйлньД4 Мхк ЭнС1в 4 й Эр Аль-
фрль  йх 7СчД 1 М 3 й чхьь ь
р ьх й 1Мл ь Мхч 1
5хнС л »Счйхьь С Элн йл 3 ьл ьхш
у алйСк Эл рл л МрГьххГ
K I9хьш Элй »лМСч9 нДч ьхчьш Млх
чх9ЭлЭхй3ьДч :л» н ьхМхй1 ь рнМ й »льuЭ u
МхЭ3ч хрхчхлu С9ьДх Ср 9Эхь u
лр счхЭ Снйх лЭхй3ьДч Эр uч аьЭчС
ьл9лй хш рл л»л 5х ГДй 4х ьл л» Су А ьх»ллчuЭьД4 нрхчхь »лМйш М 7СчД
Гх»3uьД й н Млйх к Эрльх 3хлй 7ЭГД
л Э3 ЭСМл ьлч р й 3 ГД хрхйДЭ3 хль
ркЭ й ьЭ ьхьЭл 1Д  н шрл4 3хлйл Э Э
чьл ЭДр3 5ьш х 9 Элй хш Г ЭлЭхйхк нuЭДч 
ахрнДк чьл4 uн й u ьл шрх Эь йхЭ ьл»лМ А
Эх4 р чх Э Элй Мчч Мйu ь 4 Гх»3uь
I9хьДк рхрнлй u 9ЭГД Э4йхГьСЭ3 9л1 5х
йСлйл Млн 3 нхрхМ ьх нМu шйл» хш й л
у 5лх шМл Элй3ьк ч р Эрu лй х Э х
нкьД н чьл ЭДрх лр й ч р KхшхьМл шйл йл 9Э
4рль Эхйuч хш ГДй чхьь Гх»3uьД 3хлй3 Д
нхр й 9Э шМл Гх»3uьД ьСЭ чьл ЭДр3 ч р
н лр Э u ьл н хк »хчйх ; ЭД »ьлх3 9Э М 7СчД
й1М нхнлй МрСш МрСшч8
<ь ньн3 »лчй9лй рл»МСчДнлu Э Э й
рГнлЭ3 ГLu ь Э3 5х 9Э Эл х с4йМьлu
нкьл арЭ н Эuь х ьл к шь л нрСхь к
Сшр»Д ьЭрСшр»Д лчч ЭД у н х ьЭ л»лй 3
Эл ч Млйх ч СЭрлЭ н ч чД й Млх хчС 9Э х
шнр Э3 Г ьЭк Мхн9 х рМхььк Сх са йх8
<ь хвх 4рль й чСЭьС1 лчuЭ3 Г л ь Э 
 Эрл4х чхрЭ л 4рль й лчuЭ3 ь шл4
р9 ЭлььД4 н МхЭ Энх ь нрuМ й 5х кМхЭ6
аьЭчС ь рх й ьх нМлнлЭ3 u н МрГь Э 
у аь члх3 чД н х Гuй 3 ш ГьСЭ3н нкьх K1М ьuй 9Э хвх Мьл нкьл
ЭльхЭ йхМьхк ГхМ Эхйu н ьхк ьх ГСМхЭ
ьЭчС ьл9лй ГLхМ ьuЭ3 u н рл»ьш рМл
лрЭ Гр1в х u »л ч р 4ьЭхрьл ьлй3ьх
л с Э х Мн хь х ьлГ рлй йС Мх uЭ
чхй 4 шрС » чьх Энл Эрль ГLхМ ьuй н
С й u А чнйч ьнк нхрД Элйл Гх»3uьл
3 Э ьх чь Э л ьЭ р »й Э хрнДк
ьЭ рхМй й ь Эл йС9 й 3 =р Д »л ч р
4Эхй р нх»Э с4рль Эхйхк » 3хлйл »лр
н х4 Эрль чх9Элй »лйС9 Э3 лрС Гх»3uь
МхЭ ЭМлнлй лрчлььДх Мхь3ш ьл Эр Эхй3 Эн
нй3хрн чС»Д льЭД С Эрл нлй ГйлшЭнр Эхй3ьДх
ь хрЭД6 пл»лй 3 й1М шЭнД Э3 н ч рх
<Гх»3uь р нх»й н Аль-фрль 1л ьшЭь
5 нС д алр KьМь6 1х»Мх 4 9х Эннлй
л нх Эь н ьнк »ь  »ь Гх» нрлМД
ьхьлн Э 1 ьлхч шрМх й1М нД Эрл нлй 3 н
Мй ьь1в х 9хрхМ 9ЭГД Сн МхЭ3 нЭьД4 чьр
ГLuн й Мхь3 с лй3ьДч рл»Мь ч
I9хьДк »лчй9лй н рхлu н лчuЭ ьлМхМС
рлМ Э3 ЭрДх н Элй ЭшМл н н»МС4х 1 ЭЭ Мхь3
ь н»uй ЭшСй ьл рлГЭх р хМ ь й u Эйх <ь
ьх9ь ьх нхр й н н х ьЭ йхшхьМД ь л х хчС
4Эхй 3 нхр Э3Г
у 7Э ГДй Млй3х81р 5х нхрьСй хш н ьл Эuвхх
у <Гх»3uьД н лчч Мхйх р ьх й ч р
3 ьх Эл л чД н х Млй 3л9лйл 3
ь Мхч u K1М Сч рлй Эьuч ЭД u9лч 
=йх»ь3 рл р Эрльuйл 36
<ь »лчхЭ й 9Э члхЭ Сйл рГнлй
рл йлГ Э3 u 1 ч ьль u Эч нрхчхь
н хшМл ГСМСЭ р 9 ьuЭ3 хчС Гй3 Аьл9лйл
Счхр 4 4рь й н хч рлн йлч 7хрх»
ьх й3 Мьхк »чС9хььДх рхМ Элн Эхй нйл Эхк
р ьuй рххь х шлЭ3 ЭрСД 5Дч рхчлЭр хн
чх нлй u ЭСчльч шСйuй С Эхн ч
Сй лч
у 5Д 9хь3 ГД Эр ьuй 9Э 7Счл лйл ьлч
Гх»3uьлч ахрхь й хх Гй4 3 н х рлнь
ГДй »Мь K1Мuч »лрл»л хрхМлнлйл 3 н»МСь-
лхй3ьДч СЭхч л ГД9ьлu р ЭСМл =йх»ь3
ьх ММлнлйл 3 йх9хь 1 ; шМл ьл »л ь9 йл 3
ьл ЭС й ч р пл х ьл9х8 1хнлЭ3 Элй ьх чС
5х ьх ЭрДнлu 3 чЭрхйл н ь »л ЭрДч
Мнх члрЭД й 3 МрСш С МрСшл н хр Э х
у а9хчС х ь М 4 р н 7рМх8
I9хьДк лй йх9лч 
у 3лнхрьх Э-Э нДС Э й 4 » нй3хрн 1
ь х ь н ь ь н 9хч ьх н ьнлЭД <ь
р ьх й ч р йхшхьМл ьх ГчльСйл ар Э чД Млй МрСшш »л ьЭ рл йл9 нлхч u хк
Мхь3
5хнС л ньСйл -рхьхчС ьх ЭрДнлu шйл» Э
С ЭрД4 нЭьД4
у 4 н х-Эл 9хчС ь нх»Мх 4МuЭ »л чьк8
у <9хь3 й1ГДЭьДх »ьлх3 й 3лнхрьх ч
ьЭхрх ь Э ЭД 9Э »лЭхнлх3
у 5хЭ ГДЭ3 5хЭ ГДЭ3 ЭД рлн
ашнр н I9хьДч 5х нхрьСйл 3 Мчк А Мu
н рх йх рuМч Мнхр31 ьл Эхрхй н М Млйл 3
р 4Мл 5ььь -Гu Айь х Сх лМ й 3 ьл
Сй Д С Э й 3 Счхр 3л н Э х ьхГ ГДй
р»рл9ь- ь ч ьл ьхч Сх uн й u ЭСчльь-
ГхйДк хр чйМк йСьД 1»МС4 ьлйьuй
рхМн Схь х ьл ЭСл1вхк ь9 
3хМлйх С н Элрк чл ьх »лЭхuй нх хйС1
н»ь1 Мнх Гх»3uьД АЭх йл ГДй нДГ ЭД Сх Млнь
С ЭрДх »нхр3 шьuй 3 МрСш »л МрСшч Э
нД л нлu ьл Сй С Э рДнлu 3 н лйьх «лЭхч
Эл 9Э рСьхх р ьuйл 3 йС Э3 ьхнх Э3 Э СМл
н»uнхк u лй к лЭС чл ьД л нЭрлu
Схь хч н»uйл 3 р9 Э3 р н Г нх »хр лй
5х йхь н С чх4ьСйл 3 <ГLu ьхь u I9хьш н х
рлнь ьх чшй хк ьuЭ3 ьЭ 4 нЭьД4 <ь uнь
ьлГй1Млй »л ьхк пл»лй 3 ь »ьл1Э Э 9Э хк
ьхнхМч 5хЭ ГДЭ3 4ЭuЭ рл л»лЭ3 ь ьх чшСЭл чхЭ 4рльuЭ ЭлкьС р Э Мрл»ьuЭ u
1 рС л4 5х р нД9ь члйл Эх йuььДк
лр 1рхчu Э нрхчхь н Эрu4 нлu хш МхнС л
й1Гнлйл 3 »йЭДч ММхч ьлМ 7рМч
1»нрлвлu 3 » Г Гй Эх ьл ьлнх Э йл д шрл
<ь ьл ьх -Э ьuй хх нu» С Эрх Энхьь
ГLuн й 9Э рС л л ьнхь3 лu А Мьк ЭрьД
МхнС л рлМ Э31 нГМ йл 3 Э нu» 
Эх ьu1вхк Мн хь u МрСшк у чСЭьк
Эрхншк »ьлйл 9Э рнхйл »Мх 3 Сх 9хь3
чьш нрхчхь 5хЭ й ч чьш8
5х ньн3 ншйuМхйл 3 н ч ь лЭ1рьС1 1
7рМл н лрх <ьл р нхйл хх 1Мл ь
нрuМ й чшйл ГД СМхрлЭ3 «лМл9л йх9С
Эй3 р ш ьлйС лччС 7рМС 93 Сй Д ьл
йхМнлйл Эй3 ьхМхй3 <ьл ьх чшйл СкЭ 
5хнС л СМ нйхь хч »ьлнлйл 9Э р ьлМйх Э
Аль-фрль 
«л йДлн »нь9х нхй хМл 5ььь МхнС л
 Элн йл лр ьл Г9 ьС нД 9 йл ьл ЭрЭСлр
9ЭГД н ЭрхЭ Э3 МрСшл Iн Мхн хх ь рлМ Эь
чл4лй рС к
5х Энйх шрч к л ГСМЭ н ЭрхнхььДк
н »ш члрЭДх <ГхрьСн 3 ьл С хйл »лчхЭ Э3
л Мьл » ь 4 чхЭьСйл 3 рх йС 4нлЭ йл »хчй
лру 2кГ ; ьС Элн3 ьл чх ЭГ
5хнС л ьСйл 3 ьхк ь рнрьлu Гх»3uьл
1р ьСйл Эхьх Эхйu Мршх Срь н лр JрС х
Эх й СМлр н 3 Г л слй3Э рл Длй 3 ьл
чьх Эн й н 1рхМьлu члрЭД л С хн 3
ьл лрь »х рл»рл» йл 3 р й нк Грль31
5х рл Эхрuьь чЭрхйл ьл »йЭС1 р Д3
 рДнл1вС1 л слй3Э М хх ьшлч Ахн ьл
рЭ9 ьл Мьuйл рх9ьС1 чМхй3 7рМл
5чл л»лй 3 н хш й 3 рлхьДч С лч
йл Э л 1 рх9ьД4 вхй л4 н х хвх н Мьхйл 3
»йЭлu Дй3 7рМ ГДй ьлчьш чхь3х 9хч
л»лй 3 н»3 нДС йх Эх й <ьл Млйл
МрСшш Ан хч МрСшш

ëà у5

3л йхМС1в к Мхь3 ьл9лй u нхЭ9ьДк ММ3
5лйхь3 х Гх ЭхГхй3ьДх »йЭДх нхЭ9 
рл»чхрч ьшЭ3 ч » ь л рДнлй Сй Д
рС й 3 н н»МС4х IЭрч 5х рл»ГСМ й 4
йхш х ЭС нль х н ьл
5хнС л рл л4ьСйл ь нД СьСйл 3 u
ьлрСС 9Э нДнрл9 нлu х1 »лМрлйл шйнС
ннхр4 «йЭк нхЭ9ьДк ММ3 хй » хрхь3 ш
ьхГл С9ьш ьхнДрл» Эхй3ьш1ь »С ьл Сй х йхь н нхЭл4 Эuй
5ььь 7СЭ3 Млй3х дчч Мьк » х Эхр
»лЭхuй х Э9хььх нхЭ9ьх рлхь х нДрuu
н ьхх йьДх р шрь лрчлЭьД4 ГСЭьн 5х
 й ьСйл 5ььь ь р СйДГьСй u хк?
у АС лк u рххГ
5хнС л чл4ьСйл М ьь л йк хйЭД4
нхЭн ь рСл 3 С Э й 3 хчС ьл шйнС
у ; кМС ьл рДСГ у р ьСйл ьл Гхлйл
йх Эь х
NнхЭ9ьх Мхuй С СЭлй Аль-фрль ахрнДх
рГ х йС9 йь л ьл9лй рГ нлЭ3 u н»3 хрДх
Гйл л ь ММ3 ьх рх рлвлй u 5х нх йл 3
»л рлк рД «йЭДх ГСЭьД ГДй н 1МС у
чхМС ГГнД4 шрuМ ьл чл ьл4 ьл сьлрьД4
ЭйГл4
5хнС л йхшйл ьл нхЭ9ьх рДнлй NнхЭД
лМлй ьл хх й Эхй ьл ьл йлМлйл 3 йлМ ч
нх ч лрчлЭч нхх рх»лььк ЭрлнД I йДлн
лш 5ььь ьл йх Эь х ьл й ьСйл хш шМл
ь р Гй » й u ьхЭхрхй н С л»лйл н ьхГ?
у АчЭр рхх л нхЭ ЭрллхЭ u н ь 4Г
<ь йхш рuМч Эх С Элн й u ннхр4
у пл ЭД МСчлх3 х й Мйш Эл йхлЭ3 ьл
»л ДйхЭ йь Э318
5ььь ьх Энх9лй <ь йхлй рuМД ч 9Сн ЭнСuЭхй йьх9ьД4 йС9хк ьл й х Эхй МрСш МрСшл
5йМк 9хйнх ьлхй рхМ нхЭн хх рС С <ьл
ьх рЭ нйuйл 3 NнхЭД 9Э ьхнх ч л лй 3
хх й л л хйС  Элнйuu йх хГu ьхьС1
Дй3 С »лл4 нх ьД дхй лй3 хн 5ььь шМл
ь л СрлЭь чл4 нлй ГСЭьД Элнлй 3 ьл вх л4
йГС МГрМ х 3хьДх рС СГ рлй йхх Э хх
Эхйл <ь рнхй лй3 хч хх хх нь » 9хрЭ й
й19 Д
5х ьх Мн шлйл 3 с3лнхрьх нхЭД лМл1Э
йь л у МСчлйл ьл Айьх9ьДк нхЭ нйхГьДк
ММ3 рС 5ььь Элй Мйu ьхх 9л Эuч
ьхГД ьнхььш ччхьЭл <ьл Энх9лйл йьх9ьДч
йС9лч ьхьДч йхх Э лч 5ььь Iй Эрхньх
ьлрuхь х »л Элнйuнхх хх ЭМхрш нлЭ3 рС С шМл
ь ДЭлй u ьСЭ3 u хх
5ььь рл ЭхшьСй Сшн Д ьл хх сйльхйхнк
рСГл х 5х йСр рДн шйл»л СМ нйuйл 3
Э СМл ьЭ Эхй н хх шрСМ у Э йь л Э
хш ьхьД4 рС й 4М Э »ьСЭр 8 <ьл Эй ч
ьх чь йл л ь »Глн й 3 Э МхМД
Эл ч х Эх ЭнхььДч л»лй 3 р ьнхь х чuш 4
й Э3хн 4 ГьлхььДч Эхйлч 7йлМ лu л 5ььь
л4йл Дй3 к хх лй3 Д шйлМuв х хш нй Д
9Сн Эннлй »йЭДх йхх Э 
<ь »лчхр Мйш-Мйш шйuМu н хх й у ; ьх 49С 9ЭГД ЭхГх ГДй Гй3ь
5хнС л Млх СМ н йл 3 ь Энх9лЭ3 ьх Элйл
Эй3 р ЭuьСйл хш шйнС хГх 9ЭГД
 хйнлЭ3 0ш шСГД ГДй нх»Мх ьл хх й х
ьл хх шрСМ ьл хх нЭх л ьл ьх ьхьх
Эхй ьх чхь й 3 лрч 5ььь р лй u ьхк
5х Эр 9Э М Гй 9Сн Эннлйл лМх хш
Мн хь х ЭхйС1 рДС М нхк ьк нхЭД ьл
нхч Эхйх пшМл ь нхй н ьхх МхнС л Эй3 
Э 4ь3 »л Эьлйл 0х рСлй Эхй
аЭч ь йхлй рuМч »л ДлььДх нхЭлч 
5х р йС нлйл 3 Г хь 1 хш хрМ л 0к
л»лй 3 9Э н хх Эхйх ЭМлхЭ u чвьДч Эй9 лч
Сй3 7рМл Аль-фрль Гь члй хх шрхй н
чвьД4 ГLuЭ u4 1хЭхр шьu1в к »йЭДх ГСЭьД
 Сй лч ГМСнл1в к хх шрuв х вх ГДй хш
МД4ль хч 3хрнД 7рМл рь»лй хх Эхй С4М й
н рДС н Мчл н Гх ьх9ьх йЭь Сй 3 шМл
хк ьх ГДй Эл 4р кь
А н»3 МрхчС МхнС л С йДлйл ЭрлььДк »нС 
4 к ьл Сч нМД н рх х 1ьх»ль Сшлн 3
ьл ьuйл 9Э йД Э 4йль3х рДй3хн ;ьшхй
ГДй рuМч 5х 4Эхйл ГхлЭ3 ь ьх чшйл
алСЭ ьл Сй СЭлйл хх ьш шрчлМ ьД Мчн
р шн»М й рДх у 7рМ ьх рл»рхлй СкЭ =Дй
ЭрСМь МДлЭ3 :л»»йu 3 ьл Г ЭнхььС1 ль Сьл рл л4ьСйл шйл»л 9ЭГД Сн МхЭ3 ;ьшхйл Сн МхЭ3
нк Эрл4
5М3 рх рлЭ й u 3лМ ь ч рл ьСй 3 9 Эх
шйСГх Гх»С9л Эьх ьхГ 5ььь лй Мй н
МьС рС С хГх М шйнС МрСшк рх р члu
МхнС С хГх «йЭДх нхЭД ьл9 ьлй нuьСЭ3
5х Эрь нД нГМ йл 3 » хш ГLuЭ к
н Элйл 3х Эрх нрхчu ьл чЭрхйл ьл хш й у
н ьх ь СйДГлй u
<ьл 4Эхйл йх93 рuМч ь ч шйлМ Э3 хш рС С
рл»ГСМ Э3 р Э3 ГьuЭ3 рх9х 5хнС л
»ьлйл 9Э х й йuхЭ хк9л у ЭльхЭ u ь ч
 л ь ьх р ьхЭ u <ьл Эл х »ьлйл 9Э х й 
р ьСн 3 ь р Э хх ЭлЭ3 u ьл ЭльхЭ u
5х ьЭ Сшлй аСшлй Э 9Э 7рМ ЭМлй й u Э
ьхх рл»лй ГLuЭ u
5хнС л Грлйл рл»Гр лььС1 МхМС ГД Эр
Мхйл 3 а йхМь к рл» шйuьСн 3 й3»ьСйл
йх Эь х 3х й3 ЭСхьх у ьл ьл Сй х
5хнС л ьuЭ u ьх чхйл СМл Г рлхЭ u МЭ 
ь »ьлйл 9Э МЭ ьлМ 1»uн нхй хМ ьл
ьлрлн йл 3 А н АхьЭхр айл»л
I9хьДк Мхй ьл ЭСхь3 л4 Г Гй Эх 
нь члЭхй3ь »С9лu йС»лнuМ к »йЭк нхЭ
9хрх» йСС Iн Мхн хх ь рлМ Эь »лчл4лй рС к
5х Эльн йл 3 3л йхьu4 С ьхш ГДйлрл»йхьл Эй Эхььлu ь шл хвх ЭС хч3-н хч3
нлйuй 3 ьл ЭСхь3 л4
у 3х чшС ьлкЭ ь 9хш МГьш ь н Мьк »
ь шГ у 9СЭ3 й ьх н Эршч »л р 9лй ь хк хвх
»Млй у 2Э нхЭД 9хн Мь л к-Э ьнДк н М
ь нЭ Э СМл ь н»uй 38 J9х3 чЭр лчл
5х р йь йл нхй хМ сьлр1 хйл
рuМч I9хьДч 7хрх» Снхй 9 Эхй3ьх Эх й нхЭ
л»лй u шрчьДч <ьл рл члЭр нлйл ЭхчьДх
р й ьл йхх Э л4 Дй3 С рл»чхрч ГСйДь
Г ЭнхььДх лй3 Д 4 х ьл ш шльЭ х
р»нДх шрД 9хрьДч Эрхв ьлч 
у пСМл хМх38 у р й I9хьДк
<ьл лйл йх9лч KС9х ГД ь ьЭш ьх
рл нлй аь члu 9Э I9хьДк МхЭ Гйхх
рхМхйхььш ЭнхЭл МхнС л »Гхшлйл чЭрхЭ3 ьл
ьхш р Энрuu 3 йь Э31 »л4нл9хььк »С9хь хч
ГСЭьл а9хчС ьЭхрх ь ьхй3»u р Э Элн Э3
хх н х8 «л9хч »лМлнлЭ3 н 1 ьЭС С9С нр н
ЭнхЭл ьл ЭрД4 ьл Млх р н хч хйль н х
рлнь ьх чхЭ ч МлЭ38 5х чuйл ГСЭь ьСйл
хш ьл ЭСхь3 
у дхГu 9Э-Э рл Эр й8 1 9хч Мхй8
<ьл ьнл СьДй лйл йх9лч ь члu 9Э
ЭМхйлЭ3 u Э I9хьш ГСМхЭ ьхр Э
у 5ььь -Гк Г Э u 9Э ЭД 9х»ьх3 лчшЭнхш хрнш Мьu н 7рМх ; ЭД н х »Мх 3 4 u 9хь3
рлМ < Элнлк u «Мх 3 Энх чх Э
5хнС л С Элй н»М4ьСйл
у 7рМ Млй чьх чu 5 р 4Мл 1Мл u Эл
 йл6 Гх»Дчuььлu
<ь ньСй ь л»лй 3 МхЭ 9хш-Э Гй3хш
5х рх» н Элйл рЭuьСйл хчС йСС
у KлМь чьх рл
<ьл ьх шйuьСйл 3 1хй хМ х4лй фхйй-
Эр Э хльС ч ьлu ьлч »йЭДх нхЭД 5х
»лчхЭ йл 9Э ьл рл ьх ММ3 ГДй ьлчьш йлГхх
н хш ьх й3 ГСЭьн ЭСЭ Элч
5хнС л Мйш Мхйл ьл нйьрх»х ьлГй1Млu
л нйьД uр Эь рл»Г нл1Э u Гхрхш Э ЭСл1Э
ь Эй3 9ЭГД нхрьСЭ3 u ьнк йк Аьuн
ЭСсй ьл ГрМ йл х С л нМл н нхк нх9ьк
ьхрх Эхй3ь Э й »лйл хх ЭСь ьнл СГхшлйл
< хль С л нлй хх =х ьх9ьлu й ь u
шр »ьЭл р 9лх »лл4 нМр йхк ч р й хх
 »ь31
<С Э н 3 ьл ч рДк х  5х ьл9лйл
»МлнлЭ3 нк 7рМ 5й ььлu М лшьлй3
Грл»нлйл 5лр хЭ- Эр Э ар чв р Г ЭД4
нйьлч вх ьлМ ьхк Мьuй 3 ьхГ рхГД
хьЭрлй3ьк 9л Э 7рМл <ьл Эхрхй н
рр нДнлйл йлГ р ьЭД Сй рлкьн 5 ь1х Эхрь : 9чьМ JлкЭ Аль хЭ 4» нйльш х л
5х нДйх йл 3Г-J йй АСЭр <Гшрхн х
лй9 ьлкМхььДх ьл чх Эх Элрш Эрл
йС й члЭхр лйч Мйu рлкьн ЭрлМлн 4
Э лрл пС 9 Г Эш Эх йл чнй » рнлй
<л» АнхЭл
Айь х Эuй н »хь Эх ь МхнС л ьх »лчх9лйл
пшМл х нД 4 ьл ьл9лйл ь Э3 нхчС
р »нхМхь 1 нМС н рлнк ь хрньк Гль х
нлйuнхк u рuМч 1Мр й Элй »хйхь31 лр л
«йЭДх 1рЭл Арл»С »л рлкьч Аль хЭ ьл
нДрДйл ьхГй3С1 льлн С Г»ьл9л1вС1 рлк
7рМл 3л ьх 5х »Грл» йл йu ьл Эрч
ьл4М йл 3
арЭ ньДк й к Эрл4 4нлЭ н к хх ьл
рДх Эхйu Э ЭС й 3х Э 9ЭГД ь н хч
рлй у й ч 9хЭ 5х чь йл ль С
хрх4нлЭ нС1 хх шрй у ь рлкьхк
чхрх л»лй u хк9л ьх»ьл9 Эхй3ьДч йхш 
рхМй чДч <ьл рл рuч йл ьС ЭuьСйл 3
дхй »лЭх й Э Мйшш Мхь u ьл рЭ9 л4 нЭ
нхй 5х н чь йл 9Э ь 9хш ьх хйл СЭрл
9Сн Эннлйл »нхр к шйМ
1 Элнлu ьл С йДлйл ньн3 Сч рДй3хн ь
й 3 СйДГьСйл 3 3лМ рх9ьДч 7рМч хх
7рМч рйхЭлйл 9лк л АЭрл4 Схйу ар нхЭ 5х Г
<шйuьСн 3 МхнС л Сн Мхйл ч 5 ш Мькй
хлвС1 ьхк 9хрх» йu
у 5ршлu л u рлМл ЭхГu н МхЭ3Г дй3 9Э ГДйл
н Г Гй Эх х I9хьДк шнр Э 9Э 5ььь -Гк н 1МС
ЭхГu вхЭ
5хнС л ьнл ЭuьСйл 3 ь 9хш ьх ЭнхЭ йл
>Срьлй Э л Эхч нрхчхьхч нь члЭхй3ь »С9лйл
х 9ьДк шрМ
у пл лu рл ЭлГ 3лнхрьх ьх М ь 9л ЭрлЭ йл
ьх рлГЭС8
5х чЭрхйл ьл йь х йьuвхх u
шр »ьЭС
у 5л МСчл1 чьш 9л н
5 5 ш Мькй нь члЭхй3ь чЭрхйл ьл ьхх л
ГСМЭ ьх рхлu 3 р Э3
у 7Э х нхршй ЭхГu рхлй »нлЭ3 Эй3
й МьДк6 ч-ч-ч6 рх Э8
5хнС л 9л Эй н СйДГьСйл 3 рл ьСн рС 
у 1л 7рМ й ч нхй Мйu чхьu JЭхй 3
МхйлЭ3 9Э-Э чхш рл»чхрл
АГх хМь л р ьuйл ГLu ьхь х рлкьх
хр3х»ь п нлu ьл »лчхЭ йл?
у А»Млнлu 9Э-Э ЭД йС9лх3 ьлМ ь ч ьЭрй3
5лш u ь рл»Счьлu
5х Гр йл йхМь к н»шйuМ ьл нк 7рМ0 й ч 5 ш Мькй ьСь ГLu ь Э3 н х ьл нхЭх
9Э ьл ьх рЭ н 7йлньх 9Э 7рМ Гй3х ьх
Млн Э ьл ьхх IйДГьСн 3 ьл МСчлйл 5ььь 
у ; кМС лйСк
арвлн 3 ьхчьш »лМл9хььк
Срьлй Э к МхнС л »ллшлйл нхй хМС
9Сн ЭнСu ьхГД9ьС1 ь Эл С1 р uЭьС1 йхш Э3
дк ь931 5ььь -Гк нхрьСн 3 Сн Мхй 5х 
uвС1 ьл Гй3к рнлЭ <ь йхш рuМч Гьuй хх
 Эрь хйнлй <ьл ЭнхЭ йл
<ь ьнл »ль члй 3 й1Гн31 н»нрлвлu хГх
нйхГ Эн нхЭ9ьш ММu ЭхйДч йхЭь ч Мьхч
дшМл х 5х ьuйл 9Э члш u ьх Элйл 3 н Эч
СМ н Эхй3ьч Мьх л хй йл 3 н ьхк 5 ЭлЭ9ь
хМ ь Энхььш р ьнхь u 5ььь ьл ньн3
9Сн ЭнСхЭ хГu рДЭк ьхьДч нхЭ9ьДч
йхх Э лч 
5хнС л йхлйл Э рДЭДч шйл»лч 
р йС нлu 3 Э 4чС МД4ль 1 чС9 ьД <ь лй
ьл ьх Мй н МьС рС С М хх шйнС 0к
ь л ьх СМлнлй 3 ьuЭ3 л ь чхЭ лЭ3
нЭ Эл кь ГСМС9 йь Э31 Гх»»лв ЭьДч8
пшМл ьл нр9лйл 3 ь Млх ьх р Длй u 5х
х ьлрЭ н р Длйл 3 Э члйхкхш р4л
члйхкхш Мн хь u <ьл шйлМ йл хш рС йх9
ьл ьх рх йл 9Э н х йС9хчС пй3 р ьuЭ нчх Эх ьл »лв Э Э хш н йС9лх л ь Э 1
ЭС ь93 хк ь й 3 9Э-Э Эхйх 9хь3 9л Эй нх
ахрнДх йС9 рл нхЭл рл»ГСМ й 5ььь 5х
лйл рuМч нхрьСн 3 н ч9х р рДн рС лч
шйнС 4ьЭхрх ь МСчлй ь рл»шйuМДнлu хх
р19хььС1 »С л ьл нГвх СчСМрuхЭ u »л ьСЭ3
рл йлГйuхЭ u й ьл шМл-ь ГСМ3 йь Э318
с5л u хк ьСхь у рх й ь шйuМu ьл хр3х»ьх
й 9 <ь чхЭ М л»лЭ3 хк 9Э »ь3 у ьх Эй3 
Гр3Гл »л нД нль х 9Э чь »нй Э3 хГх
рлМнлЭ3 u ьл йлМлЭ3 u
с; н хшМл ГСМС ЭхГu »лв влЭ3 у МСчлй ь
Гь члu 4СМхь3 х Эхй у «Мх 3 ЭД н Гх»л ь Э 

ëà у6

;р х СЭрхььхх йь х рГ нлй 3 н»3
Дй3ьДх ьл Г Гй Эх аЭuьСн 3 ьл С» к
рл йлМС х I9хьДк »хньСй Эхр шйл»л дхй
йч й 19хрл ь »л Мхй u М»Мьл ЭСМ рСu
Мрхньх Элк х »л 3л рЭuхь йхМь 4
ьх й3 4 йхЭ ь хр3х»ь »С9лй 3чхьь Э3
5рхньхш п Элu н 9л Эь Э ьлрх9 х ьл Эрх
н хчьлМ лЭч нх х ль р Эл ГДй хрхнхМхь
чьх Эн рлГЭ
дх Э ЭрДк рйк ь931 »л4нлЭ й хш -ьл ЭuвхчС ьл»Днлй u сАрхМЭ9 х нхрхььк
чСМр Э Арлнь н Элк к хрхнМ р ш ьлйч
ьл ль р Эх I9хьДк р хй нДнМС 9Э
хрхнМ9 Г u н хш н МнС4 хршй сл4
ЭрДх Эхч ьх чхьхх йь Э31 ллй
хрньл9лй3ьДк чД й р »нхМхь u <ГьлрС н
 Г С йхМнлЭхй3 СМнйхЭнрхььДк чш
ьл ьх »л ьСЭ3
Анх н ьш рнлЭ ь чршлй ьл нхЭС
ьхЭрй н Грхй н 9 Элй3ьДк »лй 3л 3чхььДк
Эй лМлй йС9 йь л I9хьДк ьхМГр Эхй3ь
 чЭрхй нр4 Мрхнь 4 Эх Эн рхМ ьлнлйхььД4
шрк йнлрхк ньх»ль ьл Эр й u 3л сьх
рлГ9хш Гх рuМ л нДМхйuйл 3 л СрлЭьлu Э л
ь ш арйк ь931 хх ьл Эйх ьх ГДй 1хр4ьuu
ь л Эьхь3 лu Гр1р л ГДйл Э рДЭл ьл
хрхМ ьх
I9хьДк рл Эхрuьь шйuьСй u 1 х Элй3ьДх
нхв н чьлЭх ГДй ьл н 4 чх Эл4 3л uв л4
лрЭ9 лч лЭлйшл ч рь МрД4й йДх 
а йк чС9 ьл р Гй » й u ЭйС
ьл йь й u нхр4ьхк ь шх » Эл ь Энхььк Э 
2Э ГДй Грь ь х хрхнхМхььД4 Элк ш
=р1р л ГДйл Э рДЭл ьл Эх Эх с4 С Эн
нкьД АСь3-N»Д I9хьДк чЭрхй н х ь ш ?
с4»Грлььх 5л N»ьМСьл с3л Эй3ьлu ь шл нхМхь 1 лрЭ »ль к нкьД н шрМ 4 С йн u4
с4 Эр u лрЭ »ль 4 нкь с:х хЭ льлр4 
 ьл ьх с5хЭМД нхМхь u лрЭ »ль к нкьД
лчш 7х
1 чьлЭх л4й лч ГДй Эхй рхх
Млх МСь ь С I9хьш х й» ьхр uЭьДк
й к 4йМ 1Д4М Э н х рххь нДГрл ьх
 Элнйхь8 1 u ГхМл н Эч 9Э ь н хч ьх
нхььДк 9хйнх пьх9ь н 1ь Э хчС р 4М й 3
МрлЭ3 u 3uьк йлн9 х хч ьх йС9лхЭ u ь
н»р йхн ь н»uй »л рлн й »ГхшлЭ3 ьл й u 4
Эч ь Сх 9Э Элр хчС ьх йлч н ЭлЭ3 н
шйлнх нк л 0М ь Энхььх ьл 9Э ь шМхь у ЭлЭ3
нхЭь ч чйМш йьш й й Мхрл
1»М4ьСн I9хьДк ЭнхрьСй u Э Эйл нх й
ьл х1 йЭхь х ьлшьСй u »л ьчлй рнлььДч
нхМрч »ллр лй нь » ьл Сй С :uМч
Г Гй Эх к рЭх лй рС9хк н Эрч I9хьДк
ГД9ь СчДнлй u 1Э хк9л ь р хй ьл
рЭ9 рл Сшлн члйхь3 4 »СчрСМьД4 йuшСлЭ
хрхГр ЭД4 члй3 н р ьuй u Гй нлЭ3 u
йхМuьк р»рл9ьк нМк С4лu ЭсДр нлu 3
1ДЭхр 3 ьл С4 йЭхь хч ЭвлЭхй3ь рл 9х лй
н Мй ььДх хМДх нй Д чСрu 3 ьл uр ч
йь х «Мх 3 ГДй Эл Э 4 Эл кь ГрчЭлй
9Э-Э рС9хх 9Э I9хьДк 9Э »лГДй Г СЭрхььхчр х Эн 
5хй Мьл ГДй чьш 3лйь н нхМр нххк
нМк ь ьх4Эь йхй u ьл»лМ н 9 Элй3ьДк
»лй а Элн н 9лкь ьл хр ьнС1 й Э С I9хьДк
ьлМйш »лМСчлй u 5 рьДк Мчль к »нС у
н Э »л л1вхк нМД у нДнхй хш » ххьхь u
3л н 3 чuЭьш 9л1 »лнЭрл лн ГСЭхрГрМлч
Дрч ь ьнл нлй н »лМСч9 н Э3 5л лхЭ u
Гй3х ЭЭuш нлЭ3 ьх СМл р МхЭ u р ЭС Э3
ЭСМ рнль 1 ь ш 3лМ р »ьлЭ3 йх Эш л
ч 5 ш Мькй ьлйл Э йль х н ГСЭДй х ь Млй
ьЭш
3лй н нЭрС1 9л С 9лu Элр нхрьСй u
 3чхььчС ЭйС хй »л ь ш 
1 ьнх н х4 чхЭМн нхМхь u лрЭ »ль к
нкьД йх Э Гчль
аьЭчС х й ЭД йхь р Энр 3 йлГДчМ
х й ЭД шЭн Мхк Эн 1 »Грл» Гх й х
ар Гй » н 3 рЭ нь С »л Элн3 хш
МСчлЭ3 9Э ЭД Млйх М х й ЭД Млйх С Э3 ь
МСчлхЭ 9Э ЭД МД 3 хчС н ьС
«лчль нрлшл н н1 йнС СМ рл»Дшрлк ль С
Гх рuМ С Э3 нрлш ГСМхЭ Гх»»лв Эхь шМл
ЭД ьльх х3 СМлр
3ллМлк шМл нрлш ьх рлн й u йх
 йхМьхш Гu Эй3 Г рлхЭ u йлч М
шМл ь н н хрС у рu93 u5рл»ь чльМС1вхш нДнхМ хш » хГu
ь ьл9ьхЭ ГлЭ3 u
дхГх нДшМь 9ЭГД нрлш нхр й н
Г ЭнхььС1 ьхСu»н ч Э3 н»шрМ й uМ
р Энрuк u рл Эuк М йхЭльЭч С Д хш
ГМ Эхй3ь Э3
3х Млнлк хчС рл йлГ Э3 u ь ьл х СьМС
нДчЭлк хш
0 й нк л хМ ьД хк рл»Мр
1 хшМл ьл ЭСлк ньх»ль
АйхМСк ьЭк ЭрлЭхш ЭД ьхГхМ ч
3хй4 х нхЭД МСчлй I9хьДк пь шл 4х
»л ьЭхрх СхЭ хш <ь рМйлй 9 ЭлЭ3 р 4йхГДнлu
9лк а йлu л йхь н рДшьСйл ьхчС ьл
йхь »лчСр9лйл 3лМ р »ьлЭ3 н Эх Эх
ГДйл л лu-Э х Э лu шрл u »врхььлu йш л
Мь чл1влu лрЭ »ль С1 нкьС Э Срньu
р Эш ЭрхГйхь u й1Мхк й1М3ч М с й с 
9Э ь» 3лнхрьх ь 9хш Эрлььш н ьЭч
ьхЭ п Элк х шхьхрлйД ГДй ьЭлч н ьх чхь3хк
Эххь 9хч н ьлч 
I9хьДк »л ь9 й ь х н»uй н рС с4»Грлььх
нхй ш 5л 7Э р МхЭ u МхЭ3 пЭ »ьлхЭ
чхЭ хчС нрлнМС СМл Э u МшЭн Э3 u нкьх
5х чхМйхьь ьль йл ьхь-шйСГС1 рл С
ьл хр йл 1 ьл9лйх ьхМхй 5ььь -Гк :ГЭ
 рхГй 9л Эхк ч Эл ЭлЭ ГйС нхк uьчлй рлн9 ьД ь н х рлнь нхр4ь Э3 чхЭлййл
 Элйл 3 ьхрньк рл л ь л ьх 4Эхйл й Э3 u
рнь »лГ нлu 3 н чхй х Эрхв ь Грл»Сu ч 
ашМл Эuйл u ьлu Эхйлu Мхлй3ьлu Мйu
рлГЭД ар ьuЭ3 С9л Э х н рх Эх шйл й 3
Эр М лЭ3 uЭ3 9хйнх 5х ГДйл »ьл чл
 н хч Kхш к нхЭхр Мь й М МхнС
ГрДн 4 рл»шнрн чх4 Э Ахнхрьк
Гль ачвь Эй 9ь йлМ й чхМС Гк
хрх МДнлй 3 СЭ лч -р ГлСЭ лч н нрхчu
рлГЭД Мхй й 3 хМк н ьч н нрхчu хрхрДнн
рл»шнлр нлй рл»шнлр нлй Г н хч у рйч
ГСМСвхч н 4 йльл4 Г Гв 4 »ьл чД4
7лчГ Э рл рл нл1в к нхр4ь11 9л Э3 ьньк
хрх йлМ ьД uнь ДЭДнлй ьлнхр4С ьхМ ЭлЭ
Гвхь u нх нлu 3 нь » Э Мхй рлй 9Э-Э 
чС»Д х ЭрС1 нхЭхр шрлй н нхр4ь 4 хрх йлМ ьл4
ч Эл?
у 2к нД йД Эх8 3хЭ 9Э хр3х»ь ьх йД Эх8
2Э 9 Элu н ьЭлГ
1ь »С ч 5 ш Мькй Эрлu рл рл нлйл
ь ь11 9л Э3 ч Эл Эчл4 нлйл 3 Э ьхш н
нх 3 шй Мх йлч рСu Э 4 3л Млй3ьхк Гльх
»нь лu 5хр хМх хрхС9 нлйл 3 - ль 
н ч чвь лч I 5х р нД хк Э ьх
СхМ ьхь 1 рл лйДнлйл 3 шйнл аьЭчСрчС9 н 3 йМьu ьл рх йл нДГрлЭ3 Мйu хГu
Эрх» ч Эл л чь Млй3х Э ьх н чхрС СчьД4
4СМь н 2Э л»лй 3 чх Э рлньСМлйхььх
Э Гх 4 Глхь шМх шйлньлu хрх йлМ ьл ьл9лйл
ьДрuйл Мршх л »лЭхч ньн3 шрл »ь н»чДнлйл
ннхр4 :uМч МхнС к р ч Э йл 3 члрЭД л
9Э-Э Гх рхрДнь ГСГь нлu хйДк Мхь3 «нхрх
рх йхМнлй МхнС С СЭрл нчх Эх ьхк хй »
7рМл М ч Эл Эххр3 нь члЭхй3ь ьлГй1Млй »л
хх рлГЭк а рлкьхк чхрх МСчлйл 5х шнлйЭл
Э ьхх чхь3х 9хч Э Элй3ьД4 Г ЭлЭхйхк Аль-
фрль 
3л 1ьк Гльх Гр шлМл 5хр хМх
»Млнлйл »лчД йнлЭДк С»р » хрх х л1в 4 u
ЭрхСшй3ь н Эхчь- ьхш Г р1»нш uр -
шйСГш ЭЭхь н 3л Мьк Эрьх Ахнхрьк
Гль рл л9 нлй u ьл лй3 ь Э ч льлЭх
«чхк :л»р»ьхььДх ьл9лйС й ь Сх ьл9 ьлй
йлМДнлЭ3 u н »шьСЭС1 ьС шрчьш Мрл ьлМ
шрчьДк 9хСк9лЭДк 4н Э Гн нлй Гль1 Ахк9л
лрЭ Э рр нДнлй ГйхМь- ьхк рл к С» С1
шйнС н u н МнлМ лЭ сСЭл4 ьлМ »хчйхк шМх
Эuй 5ььь  й н йлМь рСрч нД р нлй
ь ЭрС нхЭД
5х рГнлйл ьл9лйл рл»Г рлЭ3 йнл
ь нхЭхр Мь й М ьхх ЭрДн Эй3 хГх чД йхььДх л р 9лх й Эuн ль3х
чр 4 й3нн < ьнль х Эк х Гль М Элй 3
K й Эрлu рл Дйuйл uр -Г р1»нС1 ьчлй3 »
рчДйхььк члйuрьк чл ьД :л»шйuМхЭ3 С»р
 л ьх йС9лй 3
<Гх»3uь л uЭ3 »л р 9лйл 9Э-Э 5х Эл
р нД йл СчС 9Э Млх ьх ГрлЭ йл ьл
ьхх нь чль u прчх Эш ьл ьх ЭрхГнлйл
ЭнхЭл ьх ншйuМДнлйл 3 р Элй3ь н хх й ьх
рл рл нлйл л Мхйлй н х Г ЭлЭхй 7рМл
аС Э3 хГх нхрхв Э
у «ьлх3 чьх Сх ьхчьш ьлМхй рл Э3 у
Мнхр Эхй3ь лйнлйл 3 ьл члрЭД х
дл йь йл шйнС ьлГ ьнл 9Э-Э
»лйЭлйл
у 4»н ь ь 9хш ьх ь чл1Г у Гв йл 5х
Гчл ьСйл Э9 С н рл С
аМьuн шйнС ьл Сн Мхйл 9Э хх МрСшл
лрлГ лхЭ u ннхр4 хрх йлМ ьх н хч 9хЭДр3чu
йллч »лМрлн 4н Э архМйхн й SН сСЭн
члрЭД л »лчхрйл шйuМхйл ьл МхнС С л ГСМЭ
МГлМр нлu
5х Гр йл н»шйuМ ьл 5ььь Элй3ьД4
лрЭ Эн 1 х »ль члй 3 н ч Мхйч ь Э ьх
чЭрхй н хх ЭрьС ай н Э9 С ьл рлк
Гль рл к МхнС л »лГрлйл 3 ьл хрх йлМ ьСьл9лйл Мь члЭ3 u н йхМ »л Гх»3uьк 5нл
Эь 4 рнй9ьД4 льлЭл ьлЭuьСЭД4 нМй3
хрх йлМ ьД йС й хк ьхьлМхьк рк
5лрЭД л Эрхч Эхй3ь Мь члйл 3 0х л
5х н Мь чль й р»рл9ьх лСвхх u Эл ч
Гй » ч ьхГ
аСЭ3 ьхГС »льuй чьш нрхчхь 1хЭхр рл л9 нлй
льлЭД рл»МСнлй СрЭ С 5х л ГСМЭ 4Эхй
4нлЭ Э3 хх Сьх Э нМлй3 л члйхь3 х Гйл9 
аМ ьхк нйьнлй u хль Мь члu ГхйДх шрхГь
нйь л ГСМЭ хйлu 4нлЭ Э3 хх СМхрлЭ3
5лрЭД л Э Мхй шйuМДнлйл 3 рнхрuu ьх
Э Элйл й СЭь л
3л йСЭ ннхр4 5х Эльн йл 3 АЭрльь
ьл ьх ДЭДнлйл Эрл4л 4Эu ьх Г рлйл 3
»лГ рлЭ3 u Эл нД  Аь »С 4СМь чл4лй
хк <ьл чл4лйл н ЭнхЭ ьuйл 9Э ьх 49хЭ
н»нрлвлЭ3 u 3х хк9л а л 4Эхй 3 ьл йлМ Э3 u
нхЭрч ьл й х
3л М4Мх Гльх МLхч Элй рС9х аМ
ьшлч 4рС Эхйл ГйС нлu u рл л л хьь х
й Э3u н лр х «йЭДх 1рЭл <М ь рл» МхнС л
 ЭС йл 3 ьшл »л й3» йл н н»МС4х »л рС й 3
рльхнДх С 9 ьчлй 5лрЭД л чйь хь ь
ГхрьСйл 3 »лчхрйл 5х » н х4 й
4нлЭ йл 3 »л льлЭ н Эльн йл рлньнх х :С»лчхр»й ьх 9Сн Эннлй рнй арйхЭл1влu
ч ч 9лк л 9Э-Э р р 9лйл :л»ГрлЭ3 йнл
ГДй ьхн»чь ь чьхь к ьх ГДй у ьЭ
рхМСрхМхь х
1хр4С л Гль нхр лйл М Гйх л
Эй рнлььлu нхЭрч ахрх йлМ ьл р4М йл
л лu 3 нхр ьД Гль 9хч-Э 4хк ьл шьх»М
5х »лГрлйл 3 нньСЭр3 хйл МЭuьСн йхь
шрСМ 9ЭГД шрхЭ3 u АГ С ьхк р лйл 3
ЭхйДч Эхй3 хч Гх»3uьл
у 5л нД  чД »лГрлй 3 у л»лйл МхнС л ь
»нхрх ьх ЭнхЭ й
Айхнл ьл9 ьлй u хль чвьДк нх9ьДк
Арлнл йхлй Аль-фрль л»лн к u Эл ч
х члйхь3 ч л шрМ н Эх йuььч лрх 0 й
»л4ЭхЭ3 чь н»uЭ3 хш н рС шрхЭ3 н йлМьu4
<ьл ГДйл Мьл АЭ 4й шй л лрЭ Эн р 9лх
йлк чр 4 Э н д ьл Эй3 Сч Э н Сл4
нхЭхр :л члЭр нлu 7рМ нь »С 5х вСЭ йл
С ЭЭС 1хрьхх л»лЭ3 вСЭ йл ньн3 у хрнДк рл»
Эрлььх 9Сн Эн хЭ й хх шМл ьл йСлйл
рл»шнрД лрЭ Эн чхМС Гк
с; »Мх 3 Сх лрС чх u хн ь Эл ьх ьлйл члчС
7рМ нМ Э чхьu нМ Э Мл н х ьх ЭСМл СМл чьх
Мхк Эн Эхй3ь ьлМ у шр3 МСчлйл МхнС л
<ьл йхшйл ьл нхр ьх Гль 3хГ ьлМ ьхк ГДйн Э9ь Э Эш х нхЭл 9Э хй нлu йхьЭ9 л
Эрк ьл »лйхйл нй Д члчД рхМх 9хч
С Э Э3 н чш йС 1 шйл»л4 »лв лй 5лчл Счхрйл
5х Млнь ьЭ ьuйл ь »лхрйл ьЭ »ьль х шМх-
Э шйСГ н нхч хрМ х арл ьл ьх чЭрхЭ3
рлнМх н й ;ьшхй чхЭ р нх Э хх н йС9хч
йС9лх р »рл С члЭхр ьх Гй3х
арДнД нхЭрл МСнлй йх»Д шйл» МхнС 
3 р»рл9ьДх лй н н»МС4х рхнрлвлй 3 н
члйхь3 4 ь 4 ГлГ9х ЭрДх » н х4 й
ЭрххЭлй рДй3uч 9ЭГД нхрьСЭ3 u 5х 
рuЭлЭ3 u н йлМ л4 хх МхМД =лГ9 лМ й 3
ьл рС й вх 9л 4йМьС1 С рх9ьДч
йл лч 1 рСш чх Э шМх йл л л лйл 3 хх
ьл9 ьлй рл 4М Э3 u нх Эхй
5хнС л ьх чшйл Эльн Э3 йх» <ьл Эй ч
ьх ь члйл 9хчС йл9хЭ 4»-»л члчД8 4»-»л
7рМл8 Айх»Д Эх й ьл 4Эхйл нДЭхрхЭ3 4 рС к
ь 9Сн Эннлйл л »-М лй3 хн рл»йхЭл1Э u
ГлГ9 -члйД 5х р н Элйл Сн Мхйл 9Э
 рСхьл Сх Гйл ч рх9ьД4 »Мль к ЭрДх
»лМхнл1Э рДй3uч хх й рСлЭ u н н»МС4х
С л1Э u ьл ч Э рДнлu С ЭДч ь ч
Эхйлч ГйС нС1 u рльхнС1 рл С 1 рх
ГлГ9 Мхй Эл йЭь 9Э 4 рлМСьДх рДй3u
хрх рДнлй МрСш МрСшл йхш л Эрххвл Э нхЭрлАйх»Д u й 7йл»л Гйхй л н хшМл ГДнлхЭ
х й йл лЭ3 Мйш
у 5х Г у 1 ЭрхнхььДк шй 5ььь -Гu ь4ч
рл»ьх u шМх-Э ньСЭр Гль 
а йДлй u р »лМ ьхх Э рДй u й1 3х
шнрu ь йнл 5ььь Мхй ьхк Гьuй <ьл
ьх Э Эрль йл 3 0ш Эхй рл»шрu9хььх МLхчч
л4ьСвхх рл к шрхнлй С л нлй
дй3 Гх»3uь л н »шй н рл р 9лйл 3 9хн Мь
рл хрхььлu нЭрхь хч 3л нй Д 5ььь
С Э йл 3 йхМьuu ьuu ГлГ9 л
у дД н рuМ х8
у 5л н х 4р
5х С Э йл шйл»л чЭрхйл ьл ч Э
<ь нх 3 хрхй нлй u ЭЭхь лч ьхш нхЭч
хй нк члч ьк йхьЭД нх9хрьхш ьхГл 6
рДй3хн ь 4 ГлГ9х 
фхрчхр » 5лр ьл ьлрлнйu1в к u 5лссС
9ЭГД ГчхьuЭ3 Срлк нхш шрМл ьл
ь ЭрСчхьЭД Эльн й н1 н» С н»йх
хрнк Гль «йЭД4 1рЭ «лМрлн шйнС
ь лрлхьь рл»шйuМДнлй ш шльЭ ш ьхш
Мрл ьл Гн нл1вхш Гль1
у 1Э 9хрЭГ 3хЭ ьС ЭД шйuь3Г :л рл й нх 3 ч ЭГ
А ь ч МСчлЭ3 Эй3 Г
0ш Мх uЭ йхЭь к Дь л Сх рДшьСй »хйГхшлй н рСш Гль рл»шйuМДнлu С»рД
у алл ьЭ ГлГ9 Г у »л р 9лй ь
у 7Э хвх »л ГлГ9 8 у »лнр9лй схрчхр йх»лu
н» М4Мu нйЭьС1 Гльх
1Гй » ГДй н Мь 9Э ьл нхр4ь Э л ГСМЭ
ьлр нльД ЭД u9 ГлГ9х 1 чх Эл4 шМх рДйД
9СЭ3 рл 4М й 3 ршйuМДнлйл рльхнлu рл лМ
шМх Мнл рДйл хрх рДнлй МрСш МрСшл ь к нхЭ
ГДй ьл Двхььхх 3л нхЭС нхЭ хрхй нлй u л
ГСМЭ ЭрххЭлй
«л рС»йДч Э рлГЭД лй3 хч схрчхр рхГ
нхр4ь Э3 прл л ьх Э йСДнлйл 3
у алл чЭр Г у »л р 9лй члй39 С л»Днлu ьл
 нС1 ГлГ9 С шрх1вС1 u ьл йьД х
Ай н йлМь йМ9 к ь ьл рДй ьл х чх
у 7С3 л лu у рГрчЭлй Эх у Млнлк й
Э 1Мл
:хГхь ьх4Эь рл»лй йлМ нДС Э й
ГлГ9 С йхй u »л Э ч н» х =лГ9 л
»лЭрххЭлйл рДй3uч нД лн ьл Гльх чх Э
шМх н х хвх н Мьхйл 3 рльхнлu рл л С Э йл 3
ьл ьхш »лчхрйл
ан» л ЭрьСйл 3 н СЭ3 фхрчхр Мйш хвх ьх чш
С  Э3 u Грч9л?
у дх Э ЭСЭ нхЭ »л ь9хььДх 4 JЭu 9хчС
СМ нйuЭ3 u Эл ГДй н хшМл:хГхь ьх йСлй <ь МСчлй ГлГ9 л4
СйДГлй u JЭu ьх рхч схрчхр лччС хГх
ьхu ьДч р 9 ьлч нМрСш МСчлй 9Э »ь3 л ь
рСЭ 4рл

ëà у7

:С» 5лйь нДр йл н : 9чьМх н хш н
ьх й3 4 нлрЭлйл4 Э хр н нuЭк 5ь 
плМх н рх хь3х члчл нМ йл хх чх х <Эх
рлГЭлй н Эр Эхй3ьк ьЭрх й ч чьш
 й ак ьх »чхьь рнМлй 3 шС9 ч
рл лuь хч 1 рл лuь ь ГДй Э9лuьь вхМр у хш
чль u ЭрхчьЭ рнлйл рДС хр н 9 ь йл
Эх9 н нМрнМх ьйх ЭррнМ С
5хЭ х н ч ьль u :С» ьхрл»рДнь
нu»Днлй 3 й рнлььДч лч3uч нuЭк
нМк рл»ь нхЭьДч н Эрллч н ЭрД4 лМДк
С 9х ч»л нхр лй хрхй нлй u л
Мрлш хььДк лчхь3 пшМл Мхн9 л Мр йл хх
ЭМлй н хр ньС1 йС шМх ьл рнМ йл Мь
М ГМ Эхй3ьДч ч Э 4 4 МхЭД4 н ьх »чхььх
9хрьх чьлх 3л хрхчхь л4 й3ь шрлй
н йл Мшьuй нД ГлйД н ньСЭрхььхч
Мнр х М хь31 Грл
пшМл ьл9лйл 3 7Счл :С» ГДй Эр М лЭ3 МхнuЭ3<ьл н х хвх йл н Мчх рМ Эхйхк Эл ьх
нДкМu »лчС 2Э ГДйл 4СМлu хьв ьл нлМрлЭьДч
й ч нй лч ьхрхМхйхььш нхЭл ЭрДк
лр чл4хр хх члЭхр ьл»Днлй чД ьДч дЭ х
лр чл4хр ЭлЭ Эр ш лчС :С» <ь Мхйлй
хк р 9х С Эрлu 9хь3 йл6 рлнМл ьх хк
0х члЭхр :лГЭлйл :С» х рхЭлрхч н Эрл4нк
чль у »лйьхь х Гйль н нхМхь х л 
ГСчл ГСчл а СГГЭлч ьл рхМлнлйл
лЭх4 » н хр ньк йх 4ьшМл шрлйл ьл
ршльх ьл нлМ3Гл4
ахрнДч 7Счл Сьх йл Э л 3л 4рьл4
Грлйл 3 йн ьл р 4Мл 5нх ьхМхй С Эu
шМл 4рь й члЭ3 чхрЭ3 Элйл Мхйч ГД9ьДч
ьлрМС ьл хрхчь ьх ГДй нхМ3 н лМк хч3х
чхй 3 н кь =йхМьДк нuвхьь »
н х4 й Элрлй u СЭх Э3 :С» Грч9л 9Э-Э 
=3хк нйх ь 4х ьх чш С  Э3 Млх
лчш хГu
4» н хш р 4Мл нД йл ьл Мьл :С» -
рхьхчС 4М йл н хр н3 лМДк Мхь3 >хьв ьл
лМ йл 3 ьл лч31 чЭрхйл ьл Гх»чuЭхьх
й Jр Эл н рл»ь нхЭьч нхЭх н Эрлхк
н ч ьлйл 0к Эл ьх 4нлЭлй ГйЭнь МрС»3uч
 йх Гш йСхь u ь н н рх хь3uч <Мь
 Элй 3 -рхьхчС? н хр н ьл ьл4М йл к«Мх 3 ГДй хх Мч
:С» »лГЭ йл 3 хр н плМх СЭр МчхЭлйл
чрлчрьДх йД Грл ьлйьuйл Схй нМк у
ьх нuЭк ьх9ь ь ЭСЭ С ь 9хш ьх х3 у
й нлйл нхЭД р х н uв л4 С н4Мл н Гр
а йхМьuu рлГЭл ГДйл лчк й1Г чк у хк н хшМл
ьрлн й 3 н» Э3 u рл Эхь uч 
<МьлМД н н рх хь3х Эр ьхМхй С Эu йх
4 4Мл :С» Мхйл н С Эк хр н чЭрхйл ьл
лйЭлр3 <ь л»лй u Эл ч С ЭДч 4ьЭхрх ь 7 М3
Элй ГД н»рллЭ3 х й ГД ьл С рл йл лйЭлр3
нхЭлч рл Эхь uч 8 <ьл Сх лчл йьuйл 3
чД й 9Э ьх Элй ГД л нМрСш н Гр нр4ьСй
хн9 к Мр»М С хй u ьл лйЭлр3 йь й шйн С
9СЭ3 ьлГ нДМлй Эрхй3 Эл к ьхнхрuЭьк рл ЭД
9 ЭЭД 9Э С хьв ьД хрх4нлЭ й МД4ль х
2Э »ьл рх йл ьл р ЭС йл нДйьхь 1
»лМСчлььш
1р9хч ьл9лйл ьл члйш аМ рл uЭ хч
uн й 3 ьх й3 шр н шхрль «лЭхч 
Г лч :С» Элн йл йхЭхьДх р» ьД
льшй к ч й1вч :л Эхь u ьл н»uйл н Гй3ь х
9Сн Эннлн р ьЭч йхш к С й нх Э 
пйхГлйл 3 ьл ьхМйш у Мхu ГДйл 4рлu л
нх Э31 :С» р ч р йл 3 Элн н ьл Эйх н
рхш Эрл МйшнС1 рл С< ьл н Грх Эххр3 ГДй р рл л4ьСЭД
рС лu М хш нМД нх к н»МС4 йьх9ьДк
нхЭ л Эл х нрГ3хн »uГй н :С» рч йл
Э рл Длu ьл чрлчрьч йС н»йх лйЭлрu
хчхьл плМДк Мхь3 н хр н uнйuй 3 9Э-
Э ьнх? рл Эхь х чuш ч й Э3uч Эрх
4 хМ л ьл»Днлйл ай»С9 ч 7лрй н Гй3ч
шр хМ йл Э нлu рхй л шрх9х к СрьД
й н нДч Мхрхнч Млх лй3чл ьлкМхььлu н
93хк-Э ш Э ьк
АС Эu шМ :С» хрхх4лйл н Мч р 4М ш
нuвхьь л 9ЭГД ГДЭ3 Гй х нхчС лМС
1 рСш Грл Эuй Г9 шМх йл 3 ММхнлu
нМл у ьл ьхГ4М чл Мйu й н н С4 х
йхЭь х чх u Д I ьнль u Грл н й u й1в
пшМл ьхГй3х »хчйхЭрu хь х рл»Г й лрС ь
хьв ьл нДЭлв йл н х н Эрл у Эл ГДй
шрл»М нхЭйхх NнхЭД ГйлшС4лй рл»рл Элй 3
н нхЭнu4 вхГхЭлй Э Д ЭрДх н й шьх»Мл ьл
хрх йлМ ьл4 рл uЭ u
5ььь -Гк ьхЭхрхй н Млй л I9хьДк рДй u
н рлн9ь л4 ГлГ9 лч
у 5хЭ Эл лu8 у р й I9хьДк рЭuш нлu
ь шС 5х ЭД лu лй3 хч н 9хрхМьС1
сЭшрлс 1 шйСГк ГлГ9 у :л»чхр нрМх
М4М Э нхЭ л ЭД рл л»Днлйл5хнС л р чЭрхйл 3 лрЭ ь х н 9хрхМьк
рл» Эр лЭхй3ь л9лйл шйнк
у NнхЭ МрСшк чЭр ьл ч Э дх шрл»М Эхчьхх
I9хьДк ч рхьь н»М4ьСй ньн3 шрС» й u
н  а йхМь х ьх й3 9л н С ьхш
Сй ьл »л 3 МрГьхкхш рл л»л 5х 
р »хМхч ьл ч ЭС <ь рлнхМй н рл СМ й
9Э МГьх р х Эн х М Экь ЭлЭ3 9л Э31
хш с4 Эр 3 Мйu ьлС9ьк М Энхрь Э
йхМнлй рхМхй Э3 л чС н МС Эь uЭ u
ь х ГлГ9 а л ь 9хш ьх нД4М й Млх лч
I9хьДк Э 4ь3 С Эхрuй Эхрхь х
у дД Э9ь Снхрхьл 9Э ьЭ ГДйл ьх чй38 у
р й ь
у 3С6 ьлнхрьх ГлГ9 чй3 ьх Эл С
рл»й 9л1Э u 5хЭ ГДЭ3 чй3
пл9лu шйнк йхМнлЭхй3 н»uй й
9хрхМьк Эч 5ььь ьх нДМхрлн Элн й 4
Мь 4 »С9лЭ3 йьДк рлн9ь чй нДхй
ьл Сй С
А лчш СЭрл чр й ММ 3хГ нхЭС
ьлч ьлй ч рДк л слй3Э 5йМк 9хйнх
нМ4ьСй йьк шрСМ31 А Эх4 р л Эл ь ЭнхььДх
ь х ГлГ9 »лнхр й 4 рлГЭС ь 9Сн Эннлй
йхш х Гх к Эн 3Схь ГДй ьнДк рх Э
<Э »хр ль u хш Энйх »нь9х нхй хМль Сн Мхй ч 5 ш Мькй МLх»л1вС1
ьхчС ЭрьД 5л лй Эхр- Эр Э 0х рльхнх
ь9 рл»нхнлй 3 р Млнлu йк Млчх 4М Эн
Эрхнхььк Эр 9х к Э хк Гх»С хь
ДЭл1вхк u н»йхЭхЭ3 Грхььк »хчй >Срьлй Э л
йх»йл нхй хМл ьл Г9 ьх р йь йл хш
ЭйГС Мьuйл 3 ЭСхь3 лч Г Гй Эх х
у <4 р нхЭГ у р »ьх йл ьл йхш л
»лД4лн 3 у Jр 9Э ЭД »Мх 3 ; р х4лйл
Гв Э3 I9хьчС 9Э ьл ьхСшчььДк МрСш
«нх»МСь р йлй ьхГй3к ЭрuМ ьл рл»нхМ С
хьЭрС 5лссл 2Э хр3х»ьхх 9хч ьД
»лчл рнлььДх М Эршн хн а4х ь ьх
СЭ Э
5ььь -Гк вСЭ й нйьхь х 9Э 4хх
ьл рлМ Э3 1р9хч ЭСЭ х н»uй хГu н
рС 1рМх л ьх4р рлМнлЭ3 u ЭчС
9Э р »рл9ьх нЭрхь х ьл9 ьлхЭ ьл ьх -Э
р ГрхЭлЭ3 u»лхчДх срчД
1 скх Г Гй Эх ч 5 ш Мькй ьuйл ь9
»лГрД»шлн СЭь лйuч чрлчрьДк й
хрх ьСйл хш 9хрх» Эк С 4рльД у С Э3 u
1чх Эх 5ььь ь х й ьлнхр4 шМх
Срьлй Э л »лМД4лu 3 Гв йл ьн Э3
у 5х uЭ3 9хйнх 1 шйлнх у шрчьДк ЭхчьДк
лрхь3 »нСЭ :Мр шх а4х ь й н Г4ММхйлй р й 9ьДк р1 у 9хрх» : 9чьМ к ч Э
«йЭДч 1рЭлч 5лсс шнр Э 9Э йнлч
:Мр шх л ь нрМх л ьх 4Эхй ЭД9х 7хрьДч
5рл ьлч н < йхьМх ь нрuМ й ьЭчС Э Э нхр Э3
5лссС лхЭ u ь р Э ьх 4Эхй МЭ ьлрuчС1
9хрх» нх 3 7рМ < ЭрьДх рхГuЭл МГлнй1 u
5ььь »лчхЭ й 9Э 5х 4чСр Э u <ь ьхь
Гьuй хх »л йх9 ь ьл Млх ьх »лчхЭ йл ьЭш
у 5лсс шнр Э ь рл рл нл1Э 7рМх
:Мр шх 49хЭ н ЭрхЭ Э3 u рхМ Элн Эхйuч
чх Эьк нйл Э 
5ььь -Гк 5х »лшнр й Мьнрхчхьь 5л
л»лй Мь Э х
у ; кМС
>Срьлй Э л нр Эхй3ь чЭрхйл ьл МрСшл
I9хьДк Элн й н рл»шнрх Э9 С
у акМСЭ н х 1чх Эх чД рхМ Элнйuхч ьЭхрх Д
Гй3хк 9л Э Эхйхк 7рМл u ьх рлн8 3С 9Э
н Элй й 
пл ГД9ь Мнр хрхМ ЭршнДч хьЭрч 5лссл
ГДй ьлГ Э Э3чк рл»ьхр Эьш й1Мл у схрчхрД
Эршн Д ГрМuш р Э М»р Эхй3ьДх й 9ь Э
 Эхй 7рМл Грлй 3 Мйu Эршнй MСч
шлч рль х йлМхк рл»ь нхЭьДх ЭхьЭД йьлu
ьхрл»Гхр 4л
5лйхь3 лu Мхйхшл u рГ рлйл 3 н»3ЭйС нхМчлu ч 5 ш Мькй >Срьлй Э л
 Эльлнй нлйл 3 ьл лМч лшС »Мрнлu 3
Эршн лч н ЭСлu ь ч н Мйш х Гх хМД 
хч3u4 йхМь 4 ьн Эu4 н u к н u9 ьх Iн Мхн
лчхььх нДрлхь х ьл й л4 МрС»хк ьл рх» 
ГрДнлйл рл»шнр хь рвлйл 3 ь
Мн шлй 3 Млй3х
у 5 5 ш Мькй »ьлхЭ »Мх 3 лМС1 Гл С
<Э 1Мл ьл йС9лхЭ н х ьн Э Мйu нхк шл»хЭД у
хьСй 5ььь 5х 
дл чрл9ь ньСйл ь 9хш ьх ЭнхЭ н 1 рлнк
рС х МхнС л члйл лрГлйхЭ йхнС1 й йл ьл
ь
у А ЭГк н х н рuМ х8 у »лГЭй н р й С ьхх
чйМк 9хйнх 
у ; Эл ьлМхuйл 3 9Э ь ьх р МСЭ6 >лй3 ь u
ГДйл рлнл
у дхГх ьх Гu»лЭхй3ь МЭ J9х3 нхрьСЭ3 u н
7рМ8
<ьл н»чСвхьь н»шйuьСйл ьл ьхш
у А Счл хй8 7ЭГД u Гхлйл8 ; 9Э ГСМхЭ
нлч 8 2Э рхГuЭл рСЭ нл ьх МлнuЭ uГ
у 3С-С-С ЭД ьл ьхМ хь нлх3 у »лрЭх Энлй
чйМк 9хйнх у ; ьх СМ нй1 3 х й 6
у 3С Мл ьх9ьГ у хЭ 9ь рЭuьСйл 5х
н Эч М»нлйл 4»лГхй3 Эрлu л СрлЭьр ь14 нлйл 3 р» ьх нuйхьк рДГк у ; МС
нлч Э9 лГ
3л рДй3 х Мьш » Мчн 5лссл СМл 4
р нхйл ьл ьх ч 5 ш Мькй Г к йМлЭ
Схь хч ьл9 влй 9хрьДх ГЭ ь 
у 4»н ь Эх у нхй н р »ьх йл Срьлй Э л у
5Д вхч 9хйнх л чхь :Мр шх 
АйМлЭ чх льх ьх Элрх 5ььь 
Гх хрхчьь С Элн й u ьл ь 4 2ч к ЭхчьДх
шйл»л нДрллй ьх Гй3х 9хч 9хрьлu Гйх Эuвлu
нхр4ь Э3 хш ГЭ ь л
у 1Д чххЭх н н МС члкрл :Мр шх л8 у йхь н
р хМ й ь ьл ьх 
у 3С6 ьлнхрьх
у а л чС нр С8
5ььь -Гк с » 9х вСЭ й л ьлрuшйл 3
5х ь рчй9лй 5 5 ш Мькй 9хн Мь Эх
рх йл шьр рнлЭ3 ьхр рДЭ нрлМхГьДк Эь
йМлЭл
у 3л й3 ьлч »нх Эь ь »Luн й хйль х
Гх хМнлЭ3 рхМ Элн Эхйuч 7рМл
у 1Д 9Э й х Э3 рхМ Элн Эхй 8 у 5лй39 л
ьнл шйuМхй шрСС ЭчхЭ н рльхнх ь9
 йк хьв ьД »лйuлььДк 9хч-Э Мл
I9хьш у I нл ЭСЭ Эл СЭuЭ8 5л Мхйл С нл
Г ЭuЭ Млх 4Сх 9хч чД МСчлй ; ьл ЭхрхМ Элн Эхй38
у льл u ьх н хч ь чл1 9хчС нл Эь6
у ьл9лй I9хьДк ь хш рхрнлйл 5х 
3л хй н лрГлйхЭ члй39 х н йГ ьл х Э 
Э9х ль йл?
у I ьл ьхЭ нрхчхь ьл ьЭ шйС Э 
5х льх МхрьСй u у н ЭЭ х ччхьЭ н
МхрхнuььС1 ЭхьС 9СЭ3 нДх хш шйнД чхр» ч
йЭuМьДч Эрх ч нйл Эрхйл АйМлЭ »лчхр
у анЭрu1 у С ьл члй нрхчхь 7Мх :Мр шх 8
<9хь3 чхМйхьь 5х н Элн йл н лрГлйхЭ ьнС1
ЭрхйС ьх нМu »йД4 шйл» йМлЭл 5ььь »лчхЭ й
9Э Эршн Д н рСш ь 4 р Э 4й нь члЭхй3ь
ьлГй1Мл1Э 7йл»л чх ль л »лГхшлй »лчхЭлй 3
 й лч ньн3 Эльн й 3 ьл 5х Iшй хх
шСГ р Мьuй 3 н ьхМГрк СйДГ х
у ар Э 4Эхйл р нйх93 Энх нь чль х 3С Эл
9Э8
у Алч н ьнлЭ ьх9хш ГДй 4лч Э3Г у »лчхЭ й М ь
» схрчхрн
у 5л рл»нх ь -МрСшчС рл»шнлр нл1ЭГ у
Э»нлй u МрСшк
у 3С- л рх рлЭ ЭхГ у нчхлйл 3 ч 5 ш Мькй у
ар Э хрхМлкЭх :Мр шх С6 члкрС :Мр шх С 9Э
чД »Мх 3 Iнхрхьл ь рлМ Э31 ьл р чхЭ
АйМлЭ Гр н ьл9 вхььДк ГЭ ь uЭ й uМнхр 9х» н Мчх 5ььь й й 5х рС С ьл
йх9 9Сн Эннлй хх Мр3
у А кьхк ьх ьхрнь 9лк 1 х н рuМ х6 л
 рлкьхк чхрх
3л нЭрч ьЭлх ьл ьх »лхнхй йл 3 »льлнх л
л ГСМЭ Э-Э ГД Эр нДшйuьСй ьл Сй С 7хрх»
ьх й3 ч ьСЭ нДхй йМлЭ у Сх МрСшк ГСЭДк
рС3хч ьлхрхнх у 9ЭГД рнМ Э3 4 члкрС
н ьхГй3С1 ш Э ьС1
:Мр шх л»лй u шйлМ нДГр ЭДч чС9 ьк
рЭ к Эр к а л I9хьДк рхМ Элнйuй
9йхьн Мхйхшл ь СйДГлй u рлнМл СйДГ л ьх
Мь члйл 3 нДх шСГ
у ар ч Эх ч »н ьхь u »л ь МхьЭ С н4Мл
ар »ьлЭ3 u u ьх Млй рхМ Элн Эхйхк шрМл
4»н ьхь х р»нС9лй рхх рл»Мрлхьь
ьххй р ч р Эхй3ь дхч ьх чхьхх :Мр шх
Гчхьuй u рС лЭ uч I9хьДч 5ььь ч
5 ш Мькй 5х uЭ йл 3 Э ьхш члu н рС л4
лрГлйхЭ АйМлЭ рнМ н к 4 н чьлЭС Мхрлй
рС3х ьлшЭнх ьх нМ й ьхх шйл» 5лкр х Эч
р шйл й ш Эхк р л нлЭ3 u ьл М нль
у алйСк Эл р л нлкЭх 3 у ГрлЭ й u ь
МхнС х
у ; Э1
IйДГ л ч шч йхЭхйл :Мр шх л ь С й хчнй ь нхрьСй хх ьл й лй йх9лч 
у 7Э нлч н Мьхх
5лкр нхрьСй u I9хьчС Эрш 9хн Мь
р ьuй »л й Мхрл шрСД
у 4Эл л С1 9л Э3 ьл хйхь u шрМл нД
рхМ ЭлнйuхЭх8
I9хьДк Э лйuй u ьл9лй?
у :л»СчххЭ u чД рхМ Элнйuхч лч хГu 1 х
9Э ГСМхЭ »Мх 3 л»ль чД хрхМлМ ч н хч
 Элй3ьДч 1 М Эх й С ьл ьх рхМ Элн Эхй3 лu
срчл Срлнйхь u А рхх чД й3»Схч чМхй3
шрМ ш лчСрлнйхь u пшМл ьхГ4М ч
р ьuЭ3 Э й ьх рххь х Эхй ьлхш 7рМл
Г рл1Э u Г СМл1Э рГйхчС JЭu л ь
Эрльь члй 9Э »лЭрлш нлхЭ н х4 =й3лu 9л Э3
рххь к р ь члхЭ u Гйхх чхй ч шрСлч 
у ; ь 3 нхМ3 нл ьл»ьл9 й лрйлчхьЭхрлч 8
у 5л 9Э нД ь Э ь ш ьх ьл»ьл9лй 5Д р Э
р й 9ЭГД нДu ь Э3 9хш нД 4Э Эх
:Мр шх ьлчрв й йГ 7Э-Э ьх 4М й 3
у дл нД ьх с лй3ьлu Мхйхшл u8
у Ачх1 нл Снхр Э3 Гйхх с лй3ьк нлч н
ьлхч 7рМх ьх ьлкЭ 1Д шйл ьД8
I9хьДк шйuМхй МрС»хк 5ььь лй йх9лч 
ч 5 ш Мькй ньСйл МГлн йл?
у =йхх Эш нрuМ й нД ьлкМхЭх ш-ь ГСМ3 ЭнГвх ЭльхЭ нлч рл»шнлр нлЭ3
у аьЭчС у М4нлЭ й I9хьДк у чД Млхч нлч
ль шнр Э3 ьлч Мьх Э Эхч лчДч нл
хйль u М Элнхк u 9л Э 7рМл 5хЭ нД
н х-Эл ГLu ь Эх »л9хч р х4лй ьлч8
5лкр ьхрнь »лхр»лй ьл ЭСйх »лЭхч Срuч
нДрuч й йх9 л ГСМЭ р ьuй рххь х
рМйлЭ3 хрхшнрД Млх р Эл 4 ЭрлььД4
Г ЭuЭхй3 Энл4
у 7Э йлшл1 нД йДлй МхuЭхй3ь Э
нйл Эхк Ал рлчхьЭ н Эльнйхь 1 хМ ь Энл
ьл > Эхй NхьЭрлй3ьк рлнь ьД М
рхМнМ Эхй3 Энч шхьхрлйл ;йх льМрл 5лкй»л
ьлйл нл1Э ьЭл ЭД хМuч 5Д Эрхч ч u
ГLхМ ь Э3 рл»р»ьхььДх шрСД й1Мхк ЭрДх
нД й рМйл1Э Э9лuьь ГрЭ3 u »л нх
ГСМСвхх 1чх Эх йхш9х Эр Э3 ьнС1 »ь3 ьх Эл
й 8 ; Сйьч9хь рхМй Э3 нлч р хМ ь Э3 u
ьлхчС 1»С
а л :Мр шх шнр й 5ььь »С9лй й л МрС»хк
I9хьДк чЭрхй СМл-Э н ЭрьС ьхрхМхйхьь
СйДГлu 3 н шйл»л4 5х 9 Элйл 3 ьхр рДЭлu
нрлМхГь Э3 л нДрлхь х й л ч 5 ш Мькй
лМк х СьМк Эльн й 3 н х йхх пшМл
члкр »л ь9 й н лр й 3 СьДйх чй9ль х
архрнлйл хш Срьлй Э лу 3С ьх чшС л»лЭ3 9Э чД Эл С Э9лuьь
Грхч u »л нД нль х I ьл н х 4р »ьлхЭх й 
а йлu хьв ьл н Ср С Элн йл 3 ьл :Мр шх л
дл х нДрлхь х й л 5ььь »лчх9лй С ьхх шМл
ьл Э9 ЭДнлйл ьлр л» нхш дчч 
у 3л й3 ьлч »нх Эь члкр Э л» Э
й1Гх»ьД4 рхМйхь к ьЭш нлхш 5лкй»л 9рхнлЭ
ьхр uЭьДч йхМ Эн uч 1 н u ч йС9лх
 Эхй фрх ь Э л»лй 3 ГLхМ ьuЭ3 u у Эй3 
нЭ Эххр3 ь н х рлнь uнйu1Э u 9л Э31 нлхк
чхр 
:Мр шх Э ьСй u ьл ь С рх йл
СМнйхЭнрхьь СйДГьСй u пл л»лй 3 5ььь 
рЭх ЭД ч 5 ш Мькй р й 3 хчС ьл рС С
у 1 фрх ь С9 л ГСьЭнв н ДЭлйл 3
н рхuЭ ЭннлЭ3 ГLхМ ьхь 1 ;рч u шхьхрлйл
 л»лйл й3ьх Мхк Эн х йхш Э чьДч нйл Эuч
шрМл н Млнйхь чuЭхл у 5лкр 4 вь
СйДГьСй u Гьл н хйЭнлЭДх »СГД у 0»лкЭх н
фрх ь лч СГхМ Эх 3 9Э Эхй шрМД ГДЭ3
9л Э31 ьлхк лй 
у 7Э-Э ьх нхр Э u у р хМ йл ч 5 ш Мькй
у 5лкр МлнлкЭх хрхкМхч ьх рхМ Энхьь
МхйС у нчхлй u I9хьДк у 7Э ь рхЭь нД 4Э Эх
Э ьл 8
у <ГLхМ ьхь u 3л нк л ГСМСЭ »лв влЭ3нл шрМ Э ньхьхш нрлшл 1 н1 9хрхМ3
нД рхМ Элн Эх рх Ср Д Аль-фрль н ьлх
рл рuхь х <9хн Мь Э Эл ш ГLхМ ьхь u
нД шрДнл1Э Гх ЭрьД
у 4 Э ш х нД Г рлхЭх 3 ьл »лв влЭ3 u
9Э-Э ьх ьuй у »лшнр й 5ььь ьх ьл СЭ С
»л ьЭр шнлььДк у 0М ь ЭнхььДч ьл ч нрлшлч
uнйu1Э u 7хрьДх 5рл ьД Мл Эх ьх uнйuй 3 ьл
ьЭк Эрьх »лй нл Сх ьх й3 йхЭ
:Мр шх чхЭьСй н хш ЭрьС »йГьДк н»шйuМ
9хн Мь рл»МрлхььДк нчхлЭхй3 Энч Эш ш
ь 9 Элй ьл чхьхх рхМ Элн Эхй3ьДч 9йхьч
Мхйхшл 
у льл нД »лГДнлхЭх сльлЭ л4 ьл 1шх 
чрчьл4 ьл н Э х Мл члй й хвх ч 3лхчС
Гвх ЭнС Сшрл1Э Дшльх ЭрДх ГрМuЭ н хк
Эрльх шрлГu СГ нлu рл»ь u »лрл»С 7хьхрлй 5лкй»
49хЭ Гх х9 Э3 рuМ »л ьь Э3 н ЭрД4
ьл u хк9л Эл ьСМлхЭ u
5ььь 9х лй шйнС
у 3х »ьл1 чьх н хшМл ьрлн й 3 Дшльх <ь
Эй3 н хш н Млй С ь 4 н хшМл чь
ьлГрлЭ3 u ьнД4 ьЭхрх ьД4 Мхк ; Эч л ГД
чД С»ьлнлй ьн Э х й ГД ьх Дшльх8
у айь Э31 шйл хьГ у ММхрлй I9хьДк у
«ьлхЭх ьл Мьu4 С чхьu ГДйл рхй1ГДЭьхклuГх хМл Мь ч чрчьч ь Эльлнй нлй u ьл
ь93 С 5лссл <9хь3 ьЭхйй шхьЭьДк 9хйнх 4Эu
ьл н»шйuМД ьл = Гй 1 ьх нлМл1Э
у 5Д ьх рл»Мхйuхч нлхк Э9 »рхь u л
н М Эх у МДЭ йл ч 5 ш Мькй у 3л й3 u
ь чл1 Мйu нл ГLхМ ьхь х рл»р»ьхььД4 Гв ь
н хМ ьС1 чшСвх ЭнхььС1 ьл 1 лр р 4р
5Д ьЭ ч шйл ьД K 9ь чьх н хшМл л»лй 3 9Э
»ьл9хь х ьuЭ u сьл u ьх й3 рхСнхй 9хь
3 шМл ьх шрМ йл 3 Эхч 9Э u лчхр ль лМ 
Гй3чС 9хЭС чьх н хшМл ГДй ьлйхнлЭ3 ьл
лГ Эрл ЭьС1 с;чхр С у 4Эu u 9хь3 й1Гй1 нк
Мч н 4 хМхк нк 7рМ дл 9Э чьх Гй х
С Эрк Эн ьлМГ х шрМн-ш СМлр Эн 5рхньхк
7рх 
5ььь ЭчхЭ н ьхь чль х ьл й х :Мр шх л
рГнлй ГLu ь Э3 рвх?
у пл -Э ьлч ьх 9хь3 ьрлнuЭ u н х ьЭ рл»шнрД 
ьлнхМхь рuМ л 1 ьлхч 7рМх Гх рuМ ьС
9Э8 3лч ьЭ М4М Э Jл Гйхх рхлЭ нхь ь
 Г ЭнСхЭ » Мль 1 аьЭчС ьлч ьлнхрьх ьх
 9хч рл»шнлр нлЭ3
5йМк 9хйнх »лчй9лй ьлГй1Млu »л
:Мр шх ч 5лкр 4х ЭйГхьхй 1»чь
ь Гй 3 ь ч й ч рх» рх й
5ььь рГнлй рхМй Э3 нк нлр льЭЭрСМь 9х Энл
у 3 нД н хшМл чхЭх р йлЭ3 ьлч нл 4
лрЭ Эн 4ьЭхрх ь ГСМхЭ йСлЭ3 4 Мх Мл
ь С ьл 9хчС-ь ГСМ3 С9лЭ u
у <Эй 9ьлu МхuГ у нМСхн й u I9хьДк у
пСй3ЭСрьДк ГчхьГ аьЭД 4СМь Гu»лЭхй3ь
Сй3ЭрДГ 5лкр нД ьх рхМ ЭлнйuхЭх хГх
й3 С ьл ЭлйльЭй нД4 Сй3ЭрнГ
у А Сй3ЭрД6 у шйС4 нЭр й :Мр шх у
аьЭД 4СМь »ьл9 Э у <ь чЭлй шйнк
Мхйлй шйСГ к нМ4 у а4х нД ьх ь члхЭх
7хьхрлйС 5лкй»С ьхГ4М ч ЭрлЭхш 9х к лй3uь
Аль-фрль 1 нл 4 ьЭхрх л4 р ьuЭ3 ьЭ
рхМйхь х а й3 С С нл ьхЭ хьЭрлй »нлььш
рлн Эхй3 Энл чД ьхчхМйхьь чхч нлч »МлЭ3
нрхчхььх «лЭхч6
у ; х й чД н х-Эл Э лхч u8 у хрхн йл ч
5 ш Мькй
:Мр шх лй йх9лч 1Дрлхь х хш й л
ньн3 Элй Гх Эрл Эь-нхй нДч 4Эu СйДГ л Сх
ьх чшйл рДЭ3 Сшр»Д
у ; ГД рх чхьМнлй нлч н х-Эл шйл Э3 u а-
4рхчС 4ьл9х р МхЭ u шйллЭ3 u -й4чС
дл й ьл9х 5лкй» »лйС9 Э Аль-фрль 
5ььь С йДлй 9Э 5х хрх ЭС йл ьш ьл
ьшС чхЭьСй н хх ЭрьС рхМСрхМл1в к н»шйuМ<ьл Гй »ьСйл шСГД Элйл 3 ьл чх Эх
у ; u н х рлнь ьх шйл ьл у л»лйл ч
5 ш Мькй н Элнлu у 3х шйл ьл н х ЭСЭ KС9х чД
кМхч чД Сх М ЭлЭ9ь С йДлй 
5йМк 9хйнх рх н»uй 5х »л й Э3
хй нД4МС 3х 4нлЭлй Эй3 9ЭГД ьл 9Э-
ь ГСМ3 нД ьСйл 5хйл Эл 4Сх ьх СМл

ëà у8

3л йхМС1вхх СЭр :Мр шх 
р ь Сй3Э рнлн 3 лрЭк Грлй ЭрuМ »
uЭ 9хйнх нДМн ьСй u н шрМ <ь х4лй нхр4ч
 7 р - Эр Э ьлрлнйuu 3 ГДнхчС МхйнчС
хьЭрС I Элч-Э ч ь л х ьхр uЭь Э ьх
шр»uЭ ГДй Снхрхь члкр 5л нГвх л 4
ьхр uЭь Эu4 чхЭ МЭ рх93 х й шрМ р йлй
ьхчС ьЭ 4 йСьн рхМ ЭлнйuЭ3 н ьЭхрх Д 3
хьЭрлй3ьш рлн Эхй3 Энл ь нк л рuМ х
шнр Э3 нГвх ьх р 4М Э u у Аль-фрль 
ГСМхЭ н»uЭ шйДч рС лч 
3лМ ь ч ьлн лй Сшр1чх хрх ьхГ 
С ЭДььДч Сй лч шСйuй »лн Э Эuхйш ЭСчльл
д ьС ьлрСлй Эй3 ЭС ь 4 ДЭ 
ч Энк :Мр шх х4лй рл»чДйuй Эч 9Э
 СЭ н х »лГрхььДх шрМл л ь н Млй 4ьхчлй 4 чхМС Гк 2ЭЭ рл»нх 9Э Гй3х
л Эл у ь 9хш Гхььш
<ЭLх4лн Э хьЭрл 5лссл ьл ьх й3 ч й3
:Мр шх ьл9лй ь члЭ3 9Э н х-Эл ьл4М Э u ьх
н фрх ь й 5Мх Э 3л Мьч » хрх рх Э н
йМлЭ н ЭрхЭ й н»шйuМД Эхь р»рл9ьД4 шйСГД4
С й3ьД4 шйл» пС йД Мхй н 1МС? ьл ЭрЭСлрл4
ьл лнЭГС ьД4 Эльн л4 ьл йлн9 л4 3лМ н4Мч
н М ь » члшл» ьн н хйл шМл-Э uр лu нДнх л у
йл лЭ ьлЭuьСЭДк ьл чхЭлйй 9х к лр л айЭь
Млнь Сх Эйхй н й93u л ьл лрь »х Мхйл
Эьu С н н чхьД4 йлЭ3 л4 1хЭхр рл»нхнлй
С й3ьДх Мх Гьллu йл Э нДх нЭ 
<Мьл » йлМхк ьл ЭС йл ьл С йС МuвС1
ьл Мршх 4» С йД йДлй 3 лйГьх с5л-члГ
5л-члГ ахрхСшлььх нЭьх н Элй ьл МДГД ь
йМлЭС СМлй 3 С  Э3 хш
7С3 л лu МСчлй :Мр шх <ь ь 9хш ьх чш
МхйлЭ3 Гк 3хч шл1в х н»шйuМД р»рл9ьД4
шрчьД4 шйл» СМл1в х рхМ Эхрхшл1в х
»лрМ й н ьхч ьхьuЭьС1 ЭрхншС пчС
ьлМГ й 3 Г рлЭ3 Эй3 С й8 5л »л9хч8
аС Элu Сй л »лйьхььлu йл Э нДч МхЭ3ч 
нДшйuМхйл л лрЭ ь л » ьхньuЭьш ГрхМнш ьл
ьх н хч члрл л »лГДЭ3u н Эрч н х лхЭ u
Эл ч ЭрлььДч рл»чДЭДчу ах4лй Э 1Мл у рГрчЭлй ь
р Гй » нхчС u йМлЭС ЭЭ ьхрнь ньСй
арх4лн хвх нлрЭлй :Мр шх ьл Эр й u?
н ЭМлйхь рл»Млнлй u рЭuьДк нД к р 
н Эрч йДлй 3 ьЭ Эхр а х
Гхлй йхМuьДх чСрл М члкр ьлрuш u
 Элрлй u рхМхй Э3 Э9ь СЭ ш нйu
1 ьЭЭ ччхьЭ М1 ьД члйхь3 4 М Эль ьь
СрлнйuхчД4 чл ь нДх4лй Г нк Сй Д
С Эрхч й 3 рuч М ДЭл йлМuч плМлu
чл ь л рл»чхрС ьх рхн 4М йл рД С ГДйл
рл рлхьл н uр к нхЭ
пГДйл :Мр шх л »лль нлйл >Слв х
чл ь чхМС ДЭ ьлшьлй ьл ьхх Гх»Счьш
Эрл4л ьл н»н йл 3 ьл МДГД шьр рСu нМ3u
рД 5лкр » н х4 ДЭлй u СМхрлЭ3 u н
хМйх аМьuн шйнС ь ьuй 9Э ьх М ь ГрхЭ u
йлМ31 < Элй3ьДх йМлЭД ДЭДнлй Эх х
»лЭрСМьхь u
5л ь Мхйлй рСш н рСш ЭрuМл
Эрхч Эхй3ь 9х»й ьл Эк х
Сй х Э СМл uн й 3 KлМ Э 4ь3 С
С  й 3 3л ч Энк нлйuйл 3 Мьл »
чл ь йСрл»Млнйхььлu ДЭч н х хвх
»Млнлu Сшл1в к шйС Эхй3ьДк нк 5лкр
х й u 9ЭГД нь члЭхй3ьхх рл чЭрхЭ3 хх5хчь 9х к »нС л л»лй 3 4М й »
ьхГй3ш С Эрк Энл »л рхйхььш ьл рДх
шрС 
пЭ-Э Мйхь ьЭрй рнлЭ3 ьЭ ЭнрлЭ Эхй3ьДх
С Эрк Энл акчлЭ3 ГД рл»ьх Э Гл С :Мр шх
шйuМхй u дй3 ЭСчль йСГлч н й u н рСш
нД 4 »Мль к 3 МС М ь »нС л 3хМлйх С
н»нДлйл 3 лшМл ;ь ш NхьЭрл 0 й нхр Э3
лрЭх ь ьл йСЭ хьЭрС
у 2Э н хш й 3 шрхГльлu шрС лГ 3С 9Э н х
н Элй 8 у рuн ьСй ь ьл ЭрuМ
5лкр » н х4 й ьл ЭС й ьл чл ь С
аМ ЭuхйДч ГЭ ь ч рл»йхЭхй 3 рх9ьДх
чхЭлйй 9х х »л9л Э ь ь н х рМйлй
ЭЭлЭ3 хх рхМ Элнйuu ьхн М чш нрлшл
А нхр ьД Эхйu с5 u н ;ь ч NхьЭрх
5ььь -Гк н Г ь й3 ьлГй1Млй »л н Д к uр Э
члкрл
у <Мьл ш Гйл 4»н ь МрСш
:ГЭ ьх Мь члu шйнД Э льхй Срлнйхь u
ГСр ьСй?
у 5л йлМь 9хш С Элч 1 члшл» ьл4 ьЭш МГрл
ьлнлйч
Ахк9л хчС ГДй нль Снх Э Элн х u
чл ьД Млй3х Э члкрл ь 4 ДЭ
у Jл 4х ь лй u Э Эрл4лГ у »йрлМьн й ьСйл 5х 
<ьл Мхйл ьл йхьu4 С 5ььь нь члЭхй3ь
йхМ йл »л рл»н Э хч ГДЭ к 9хрх» нЭрк Г ь й3
у :л йлГ3 u ьх ьлМ ьхрнь 9лЭ3 у чльМнлй
5ььь йлМu хк рС С ьл йх9
у ;шл рл л ьЭ ЭчС чС С ЭрДк хк9л
шрС С ьшлч Э9хЭГ у шрД»ьСйл 3 МхнС л
5ььь СГрлй рС С нхрьСй u ьлГй1Мхь 1

» » »

:Мр шх н 9 й н хМй <ЭрuМ ьлрлн й u
Млй3х 7 р - Эр Э дСчль шСвлй u л ГСМЭ
ьлМн шлu 3 ьл ь 4 рСлu йЭьДч й3 ч «нь
ь к ГрС МйхЭлй йнь н»3 нлЭьх Мхuй
у АЭрлььДк л к нхЭхр у рГСр9лй члкр
Гй3х 9ЭГД ьлрС Э3 Эuш Эьх чй9ль х у
7хрЭ хш »ьлхЭ чхЭ ЭчС 9Э Эр й Эл
ьЭЭ МСрл к шрМ 1рМх л Сй Д ьлрлнйu1Э
н»МСьДх Эх9хь u
3 Э ьх хйлй рл»н Э3 ЭхчС ьхьuЭьД4
н»МСьД4 Эх9хь u4М uЭ3 н йл Э ьл
:Мр шх р йС нлй u Г ЭнхььчС МД4ль 1
<ь Мхрлй рС3х ьлшЭнх Эл х л Элй3ьДх
9йхьД ЭрuМл плМДк 9Сн Эннлй у л ь Э3 рuМч
у А кь кь 2Э р Э ЭСчль урГнлй ь С  Э3 й1Мхк ь Г ЭнхььДк
шй л»лй u члкрС ьхСнхрхььДч йлГДч
<ь х4лй Млй3х 3 9хш ьх р 4М й
:Мр шх Э 4ь3 С рл йлГ й u 3 9хш
СМ н Эхй3ьш С л нлй ь хГu ьЭ 9Ск
шрМ ьх9ь ь ьхрн рСхЭ АЭ й хчС н»М4ьСЭ3
 кь шрМ л»лй u Сх ьх Эл ч Млнuв ч
л 9Э 9Э ш Эхр чьДч 3х ЭрДх »Мль u Млх
нДшйuМхй »ьл чДч аЭч »ьл чД4 »Мль к Элй
М»р Эхй3ь чьш :Мр шх »й Э31 »ьлй
9Э Мхк Эн Эхй3ь Сх н Мхй 4 <ЭрuМ Эuй ьл
нрЭх ЭршнчС хьЭрС 5лссл
у 7хрЭГ 5йь ГДЭ3 »лГйСМ й 3 н ЭСчльх у
нДрСшлй u члкр
<ь рл»нхрьСй йлМхк ньн3 ьлрлн й 3
хьЭрС рй С й3ьк Сй х хрх х й
Сй С Э СМл ьл ь 4 ьллй чл ь Арл»С йх
ьЭш »Мль u ьнл Элй л»лЭ3 u »ьл чДч <ЭрuМ
Мн шлй u 5лссС
:Мр шх 9хрЭД4ьСй u uЭ3 нхр й u лрЭк
3л хк рл» ь й Сй х =лй3Гл
лрлййхй3ьк 7 р - Эр Э 3лнхрьх н хчС н ьк
ЭСчль ь ь uЭ3 л»лй 3 ьл нрЭх 5лссС
дл ГДй »лнЭрл йх»лнЭрл хвх ьл
йхМС1в к Мхь3 :Мр шх ьСй 7рМ р й ьлu
хш Эхйхк 7хьхрлйС 5лкй»С ь нхЭнлйрГнлЭ3 л Э3 н Аль-фрль МрСшк
Мршк

ëà уГ

3л йхМС1в к Мхь3 йх Эш л :Мр шх
9СЭ3 ьх Гхшч ьСй 7рМ 5х Мхйл ьл
рДх Эхйu нuЭш фрль л чл Эхр йл ьнДх
ЭрхйД Мйu нхш лрГлйхЭл 5рхн ч йС йл
9хЭнхрЭ3М1кчнлu лй1ч ь хнлu рнй л ЭрС1
МхнС л ГьлрС йл н Мьч » члшл» ьн а хх
р 3Гх :ГЭ ьлрх»лй рнй С ьл сСЭнДх С
ьлГМ й лМС1 ЭрхйС »л ЭрхььДч ьл ьх9ь ч
» ьхрлнх1вхк Элй 5х4ль рхМй й хк
ьлГМ Э3 ЭрхйС Эй 9ьДч чхМьДч хр3uч ь
5х нхй н 4Э3 рх Эхй3ь Э л»лйл 3 у
ьл рхМ9 Элйл ьл Эuв х хр3u ГрлььДх н
лр х «йЭДх 1рЭл 0к л»лй 3 9Э хр3u
р рМхььД4 4Эь н у йл нД у Мхйл1Э
ЭрхйС Гйхх чхЭ к 9хч Гх»МСьДк чхЭлйй
3хГ рл 9 Э й 3 йх Эхйш ММu 1 йСл4
ьл рДх нх хй йх лй 3 нрГ3 шйС Эхй3ь
9 р лu 4»лГхй3 йхь н ьлГй1Млйл »л ь ч 
р лн 3 4»u ьС Алч 5ььь рл ЭuьСй u ьл
рДх »л ьСн рС »л шйнС
5х л СрлЭь рл»рх»лйл хр3u р йл нлйл4 Мрхн С 5ььь Энйх хх
у 2к л 9хчС ЭД Мхйлйл чхЭлйй 9х х Мрхн 8
:ль3х х ГДй МхрхнuььДх
у 2Э ьлМхьхх лч чЭр 
<ьл рЭuьСйл МьС » МхйлььД4 Эрхй
у ; ьх чьш ЭД Мхйлх38
у аьлМГ Э u чьш 5 5 ш Мькй 9 ЭлхЭ 9Э
С ьл х Э3 чх u 9ЭГД МшЭн Э3 u ьллМхь 1
«нх»МСьл
5ььь -Гк нхрЭхй н рС л4 ЭрхйС Эршлй
ьл ьх9ь 
у дД Г рлх3 u н ЭрхЭ Э3 хш Эрхйлч 8
у 2Э йС9х 9хч ь 9хш
<ь нхрьСй хк ЭрхйС ньн3 р ьuй u »С9лЭ3
ьхГ
у 3х »ьл1 5ьх лхЭ u Мйхь ГДЭ3 Г
йС9х
у 5хЭ ГДЭ3 «чхк вхЭ хк9л рС х ь хш
рл Элв й Сх Млнь н н u ч йС9лх » uньД4
чх Э 3хГй3к лр хьлй ь ГьлрС й н Мчх ьл
Аль хЭ МйьД ГДЭ3 хвх »лл Д ;чСь u Эх
рГйхчл
5х н»М4ьСйл Э йлМДнлu 9хрхМьС1 шЭнС1
ЭрхйС
у д х Э3 ЭД 49х3 4 н х4 СГ Э3 нр Эй3 
л ч Гч8 у нЭр й 5ььь »лМСч9 н »С9лuхх рс й3
5х Млх нДрь йл хр ьхМСчхьь
С Элн йл 3 ьл ьхш 7Э ьЭ ь чххЭ н н МС8 пьх9ь
49хЭ
у 5л 4 ьлМ СГ Э3 л ь ьх хрхГ й ьл 
у 7Э-Э »Мх 3 ьх Эл у н»М4ьСй ь 5хнС л
ьл9лйл ьхрнь 9лЭ3
у 5л 9Э ЭД8 4 9Э х чхьь ьх Эл 8
<ьл Гр йл ЭрхйД Млйл ЭнхЭл 5ььь
чхМй й
у АчЭр у нрлш р МхЭ ьлч рС хч
ьл й хч чД ЭнхЭ ч хчС Эхч х шнр 3 ЭД
2Э ьхрлн й3ь Энх9л1 u :С3х ь у чнйД
шхьхрлйл 0 й чД р Гхшьхч хш чхЭМлч 9хч
чД йС9х хш8 5Д Эльхч 4 ьл нрлшл Эрш
МйьД ГхМ Э3
5х чй9л рл члЭр нлйл ЭрхйД 0к н хч ьх
ьрлн й 3 Эл х рл»шнрД ь Элн й н ЭС 
у ; ьх ь чл1 9хч ЭД
у 5Д ьх ГхМ ч х й р Гхшьхч ьл й 1
<ь йхш ьл Г  рлu 3 ьл й Э3
у 3х шнр Эл Г 5Д Гu»лЭхй3ь ГхМ ч 3лМ
р Э Гй3х рС u 4 хвх н»рДн9лЭ 5ь х
н»рнлЭ3 ч Э хрхМ 4 р 4МчГ
5ььь л9лй шйнк
у 3хрлн й3ь чД й 3 5х дл чД ьхнД шрлхч
<ьл рх Э йл ьл шрСМ рС 9ЭГД рДЭ3 л ь
МрлЭ
у 3С-ьС 4 л х ьлМ рлн й3ь чД й Э38
у 3х ьлМ »й Э3 u ьл чхьu ; лч ДЭл1 3
ьuЭ3 л ьлч нх Э хГu у <ь »лМСч9 н Эхр
МГрМ у «ьлх3 хвх Млнь 5лсс ьлС9 й чхьu
шрлЭ3 н МьС лрЭ9ьС1 шрС ьл»ДнлхЭ u хр дл
нЭ u н хшМл р шрДнлй
у 4 9Э8
у ; р й С 5лссл 9хчС Эл р 4М Э
«ьлх3 9Э ь ЭнхЭ й8 сдД ьх чх3 ГхМ Э3
9хйнх л н хш шрх Ахк9л u ь чл1 9Э ь чхй
н н МС
ачй9лн ьхчьш 5ььь рМйлй?
у дД МСчлх3 9Э х Э3 Эй3 М ь чхЭМ Гр3ГД
у ьлч рС3uч н»рДн9лЭ к 3 н ьЭч йС9лх
ЭД шрлх3 н шрС шхьхрлйл <ь СчххЭ СГ нлЭ3
»ьл9 Эхй3ь йС9х ьл рх чСвх Эн у ьл хш
Эрьх 3лМ »л Элн Э3 хш шрлЭ3 н ьлС шрС ЭшМл
чД чхч ГхМ Э3
у 4 л лu х ьл ьлл шрл8
5ььь чЭрхй ьл н рС 1 С М ьшЭuч
нLхйл 3 ьuu рл л ьлч ьль х «йЭД4
1рЭл4
у 3лл шрл8 3С нхМ3 чД СМхр нлхч Эршн хньл рл Эuь Э хьЭрл 7рМл8 фхрчхрД
 Эльлнй нл1Э u С 5лссл ьх чхй нл1Э u
Мн шлЭ3 u Млй3х 5Д чхч л»лЭ3 9хйнх С ч р
Эл ч л к ьх ь й u хчС н 4СМхч члрх I ьл
йС9лхЭ u н хй Э3 н р хй3 л ЭрхншС Эрл4
у а л u ьх С йДлйл ь 9хш 9Э ГДй ГД
йх»ьДч н н u ч йС9лх ьл нкьх
5ььь хр3х»ь чЭрхй хк н шйл»л
у ; чьх лхЭ u н х ьЭ чхЭ р шМ Э3 u
< Гхьь н нрхчu нкьД 3лч ьх ьлМ СГ нлЭ3
йМлЭ 5лкй»л 3лМ СГхМ Э3 4 ьСЭ3 7рМ
МГрС-»МрнС 1рлш Мйхь МСчлЭ3 9Э чД
чхч Сь 9Э Э3 хш н й1ГС1 ч ьСЭС 2Эш
ГСМхЭ М ЭлЭ9ь 3лМ рл члЭр нлЭ3 нкьС л
4СМх ЭнхььДк рх Э
у 3хЭ
5ььь л»лй 3 ьх »лчхЭ й хх ЭнхЭл
у ; шнр й I9хьДч <ь 9 ЭлхЭ 9Э 4М нкьД
н »ьл9 Эхй3ьк Эххь »лн Э Э ьл Эрu нк 
4 нхрД н Гвхх Мхй дД 9Э-ь ГСМ3 йДлйл 
нкьх ЭрС1 MЭлЭД нхй н 13хЭьлчх8 13хЭьлч у
ьЭ н хч члйхь3 лu Эрльл л С ;чхр ГДй ЭшМл
шрчьДк нхььДк Эхь лй лчДк »ьл9 Эхй3ьДк
н ч рх 4 »ьлх3 9Э8 у <ь хй »л4нл9хььДк
Г ЭнхььДч ььЭС» л»чч у 13хЭьлч ГхМ й <ь
нДшьлй лчхр ль хн нхк »хчй у 3х СГ н ь Мьш йМлЭл8
у <ь СГ й чьш 4 ь I9хьДк шнр Э ьЭ ьх
шйлньх 7йлньх у ь 4йш 9х йч й
нрлшл ;чхр ль Д Эхрuй нхрС н хГu 4
р шрлй 
5ььь Млй u нхрхМ хш шйл»л Гйх Эхй 
у ; хвх ь рл л»лй чьх Г Мьч лрьх
 чхь 7льМ АЭрльл шМх ь й ГДйл
»л4нл9хьл льшй 9льлч 7льМ »шьлй 9Сх»хч хн
н ч Гч у л ньДч рЭ нйхь хч <ь ьх
лЭл нлй 4 ь чхлй у н хшМл н н хч ;ьшй 9льх
ьх »ьлй 9Э ь ч МхйлЭ3 4 ь Эх р шрлй 
дхГх ьх лхЭ u 9Э чД чхч рГнлЭ3 9Э-Э н
ьЭч рМх8
5х ьнл л9лйл шйнк
у пл х ЭД ьх кчх3 нкьл ьх чхЭ ГДЭ3
С Энч 5Д МйьД 4 Сь 9Э Э3
5йМк 9хйнх Эрь н»uй хх »л рС С
у 3 нхМ3 ь Эх й1М пьх9ь ь ьлч ьх
ьрлнuЭ u ь ьЭ ьх »ьл9 Э 9Э 4 ьлМ ЭрхГ Э3 I
ьл х Э3 МрСшк нД4М 5Д чшй ГД6
у дД н х рлнь ьх ь члх3Г у н й ьСйл 5х 
нДрДнлu рС С СГхлйл Гр н лрГлйхЭ ЭрхйД ьл
рДх
<ьл нД 9 йл ьл Сй С 1ьСЭр С ьхх ГДй ч
Эрл4л р 9 ьuн к ьхнДь чС1 Гй3 5х9Сн Эннлйл хш рлu хш Э9ьх рл йхь х ь
ьх чшйл Млх МСчлЭ3 ьхч =рь»нлu МхнС л
н хьЭрх йвлМ Мь члйл ннД 3 Эрх»СГх 0х
шйл»л л шйл»л 5ььь чЭрхй н ьхГ ьх »лчх9лu
чС рл ьл »хчйх 1рлш нкМхЭ н 7рМ рл»рС Э хш
 л чх9ЭлЭхй3ьДх 4СМь й1ГС1Э u Гйл лч
рл СМл1Э чнйл4
5х Грхйл СМл шйл»л шйuМuЭ 1 йСл4
Эрллй 3 ьхГ рхГД н лМк йСх -рл»ьчС
<ьл йл Элнйuu 5ььь »лМ <ь Сшлй хх Айнл
ЭрДх ь шнр й ЭМхй3ь Э чхй чД йМ
нчх Эх х йС9лйл 3 л лu-Э Гхй ГхрМл 7Э лчх
ьЭхрх ьх 5ььь лч нхр й н Э 9Э шнр й
5ььь Мнхрuй ч рС Мнхрuй й1Мuч у
хк Эльн й 3 Эрль <ь н хшМл р й хх
рл йлГ Э3 u у л ГСМЭ ьЭ хк ьлМ ГДй
»чхь Э3 u хрх чЭрхЭ3 н»шйuМ ьл »ь3Г <ьл
шнр йл хчС 9Э рлнл л ь »лГйСМлхЭ u ь ь
Эй3 СйДГлй u 5ььь ГДй нМк Э л ЭрДк
ч9 Э u Сь u Гк лчь дл 9Э х й3ьхх у
нМл й лчхь38
5х н х йл чЭрu ьл нх Эрлхь х н чСЭьк
нМх йС <ьл ьх чхЭ СкЭ » 7рМл пл»лй 3
ГД ГхлЭ3 хк9л  л ьх »Мь 4рль Э3 хГх
 »ь3 3 л ь ДЭлк u хГu ГчльСЭ3 ьл »ьлхЭ
у »Мх 3 хZ чх Э 0х СМ3Гл ьлн хшМл нu»льл Аль-фрль 
7хрх» ьх Эрх нрхчu МхнС л ЭчхЭ йл 9Э н
йСл4 Эрлл1Э u ьх»ьл чДх »Мль u <ьл нДйл »л
рхМхйД хьЭрл йл йл ьх »нх ЭьчС рлкьС
а чхрх Эш л 5х рМйлйл СьДй Грх Э 
хх Эххьь 4нлЭ й Э9хЭй нх 9Сн Эн у члчл
»Мх 3Г <ьл Э9ь ьх »ьлйл н л к ччхьЭ ьuйл
9Э члЭ3 нхМхЭ хх СМл-Э ь »лчхЭ н члч ь й 
Эрл» нхх u н йСх ь 9СЭ3 ьх СМ н йл 3 5лчл
СйДГьСйл 3 Эрлхь х рл Элuй
5х Мьuйл шйнС Эльн йл 3 <ьл
Эuйл ьл 2Гхр - Эр Э хрхМ МнС4ьЭльДч Мчч
н Эр ль ш Э йu 5ч ГДй шМл-Э нД рлхь
шйСГк рл к ГхйДч »йЭДч ьлй 9ь лч
н рСш Гй3 4 ь-сьлрхк прл л ГйС йл 3
Гйх»йл шМлч прДл нД ЭСлнлu Млйх 
нхрхМ ЭГрл Днлйл Эхь3 ьл н4МьС1 Мнхр3 ьл
Эрк н х хвх н хй нхь » й 3хн хь Д
2Э члч ь Мч Ачьхь к ГДЭ3 ьх чхЭ 5хнС л
Мьuйл 3 ЭСхь3 лч рГнлйл Э рДЭ3
Мнхр3 :С9 л ьх ММлнлйл 3 «лхрЭ
1 нхЭнu4 лчсрьш Мхрхнл л лйл члйхь3 лu
Гхй л 5хрхн р й рuМч рДй3 ч хш чвьДх
рь н»МДГ й хчхьЭ нхЭн ьрн й »лшйuьСЭ3
н ьл 5хнС л »лчхЭ йл Эй ЭС1 нхЭ С рuМч
ьхГй3 ч »Др3 ч ьлМ н4Мьк Мнхр31 А ьЭш»Др3 л хк ьх Элн Э ЭрСМл »лйх»Э3 н ь нЭрш
ьЭлл
«лГрлн 3 ьл Мхрхн ьл йхш Э31
хрх ЭС йл ьл »Дрх л»лйл 3 хрхМ Дй3ьДч
 ьч ахйЭхн х лй1» рДнлй ньСЭрхьь Э3
чьлЭД ь ьл ьх ГДй »л рДЭД ьл вх йМС
5хнС л рГнлйл Э рДЭ3 ь :лчл лйГь
»л р хйл ь ьх ММлйл 3 а Длй 3 С
рхчнк рл 5х » н х4 й ьл члйл
йх9ч ьл ь ь ьх4Эь М1кч »л М1кчч
ьл9лй Э рДнлЭ3 u 3л ьх ьл чшйл р СьСЭ3
шйнС нньСЭр3
ал4й Дй31 1 Мьхй 3 9хрЭль u чхГхй у
ь ьДх лсД ль ь рлнл М нль ЭСй3u
»лнлйхььДх нхвлч 3л ль ь Эuйл нл»л
»л 4 ч нхЭлч 1»МС4 р Элй u рйДч
ь Г ЭС й 5х хх н х4 Эрь 5хнС л
рДшьСйл ьл й Мйл ь ЭрСчхьЭС <Э рДн
рД С ьллйл ьл ьх й3 йлн 1Д х ьЭД
н й н н»МС4х йнь нр ьл ЭрДк ьхЭ
ЭнхЭл
3л лч ььк й х Эuйл хчхкьлu сЭшрлс u
н рл нк рлч х 1 ЭС йч нхЭх 5х СйДГлй 3
Эхчьнй лu хьв ьл чС9 ьл СМрuнДч
рД ч нй лч Мнл члй39 л >хьв ьл
й1Гн31 Гь члйл чС9 ьС МхЭхк5хнС л Мйл ьС шМх нхЭ ГДй uр9х
5л хьв ьл 9хь3 4л ьл члчС рлнМл члчл
ь шМл Эл ьх СйДГлйл 3 2Э ГДйл Э рДЭлu
нхЭuвлu u СйДГ л 9л Эй нк хьв ьД <ьл ГДйл
 кьл Снхрхьл н нхч ГСМСвхч 5х
»лЭлхььк рхнь Э31 ншйuМДнлйл 3 н й л чС9 ьД
МхЭхк у 9Э н ь 4 Эл ш 9Э члчл Эл 9л Эй нл8
1хрьСн сЭшрлс 1 ьл чх Э МхнС л йл
ГрМ Э3 МчС <ьл н Мхйл 9хь3 чьш
»лГрхььД4 Мчн у ЭхьД С рлхььДх
сЭшрлс uч »хр лйлч лрЭ ьлч рхМ
ЭрД4 й й1М  рСхььДх чьх Энч
чхй9хк K1М Сй 9х»й ьлн хшМл л чхй9
 Элй 3 5х йхМнлйл Эь С ЭД4 й в
рл»шйuМДнлu ь ш рЭ ньДх Эрсх МхЭ х
р Сь члшь Элч р рхйхььДх 4йМ й3ь лч
хрлч 9х х ЭлЭСьЭ х Гл 
3 н ьЭч Мчх н х ГДй ьл9х 1хв р 9лй хк
9Э-Э лМлu 4Эхйл рл л»лЭ3 9хч-Э х йл
Мхй Э3 u Элкьк 5х р йл члЭхр31
х ЭьлМ лЭ3 йхЭ ь р йл 4 Гй9 к
ЭрС1 ьСйл ГСрйuвлu »ь3 5С4 члчД н хшМл
 Элнлй u »Мх 3 н ьЭч Мчх н ьЭч 7рМх рхМ
ьЭ 4 нхвхк 4рльuв 4 лчuЭ3 Эхрuььч 9л Э3х
4ьшМл ГСМС9 н хч р4к 5х ьлГй1Млйл
»л члчк шМл Эл ьх н Мхйл <МьлМД Мхн9 лр Мхйл н нхЭнu4 рл М Эш Мхрхнл рл ЭСвхш
рuМч шрМч хйДк Мхь3 р Э ьлГй1Млu
»л Эхч л 5ьр нДлйДнлхЭ рьu Г рлхЭ
йрлМ 4 С н 1х9хрч шМл члЭ3 »лйл н Мч
5х йх»йл Мхрхнл нхрьСйл 3 Мчк ьл 9хч
нхЭ Э Э рСшлu ьхСМл9ьС1 4ЭС <ьл лчл ьх
»ьлйл 9Э ьлМхuйл 3 ГьлрС Э3 йхМu »л члчк ь
ьх чшйл СМхрлЭ3 u Э МГьД4 нДйл» нрхчu Э
нрхчхь 
пл -Э нх9хрч члЭ3 Эрлн йл хх »л 4нр Эч
Мйu лч ьл 5хн9 л нДйл » Мчл »лшйuьСйл
н ь 5лчл 9 Элйл ь шС р нхЭх хр ьнк
йлчД 5х чь йл хк ЭшМл л»лй 3 9Э
хрМ х члхЭ шрчьлu 4йМьлu рС л Элй
ЭрСМь МДлЭ3 5хн9 л ьлГрлйл 4нр Эл
нхрьСйл 3 ь йнч ьх Гчйн н 3 Эч 9Э
р »й 5л 9Э ГДй рл л»ДнлЭ38 =рМu
хк9л МчС 5х ньн3 вСвлйл Г Энхььх
хрМ х члхчх нрлМхГьк рС к
1 лй3ьх С рлхььк сЭшрлс uч Гл ьл
ГьлрС йл члй39 н сЭшрлс <ь йхлй
н рнлЭ л4 Эхйл 4 Эйхй  Элй 3 Эй3 
Гхй ьхьДх Э 1 »шйн3х лМк рнлЭ
н хй члйхь3 х ЭлГй 9 чхьлч 4 Г ЭлЭхйхк
5лр Счхр ьл ьх С СЭлн 3 Мхuйч М
МГрМ л 5ь йхлй ьл Г С 5хМС рнлЭuчЭuй Эй йх лр Энлч у л х-Э шйСГДх
 й1й н р»рл9ьк Гль х »л л4лр н к u р
Э лйu
5хнС л Мйш Мхйл н рх йх- л9лй х 1 ьхч
ьлнхрьх Мхйл члчл 9 Элu хх ГрлЭ3uч л» ьл
ь93 5х »л рДйл шйл»л ДЭлйл 3 рхМ Элн Э3
л 9л Эй нлu хьв ьл сЭшрлс чuш ч
шй ч рл л»ДнлхЭ нйхГьДх Эр н ч
МхЭuч «л ьч 9 р лй Э Д <ьл н Элйл
нДйл н 4йй А хМьuu Мнхр3 нхйл н ьхГй3к
лГ ьхЭ шМх р СЭ Эн х 5ьр вСвлй 3 хвх
й3ьхх 5хнС л хйл »л шрчьДк 3чхььДк
Эй »лнлйхььДк ГСчлшлч аМ ьл Эй3ьк йлчк
Эuй члйхь3 к ь ч у члчл хвх МнСчu
хьв ьлч й Эрль лрльЭл с5 р хк9л Г
п ь ч С ГДйл р йЭл члйхь3 лu лр лЭСрл
нДрх»лььлu » шл»хЭД? й4члЭлu члрЭД л Мхр Э »л
рС Мн 4 чС9 ь у 5uМ1 Аьчл н »нх»Мь-й лЭк
йuх ьх »нх Эьш ЭС9ьш МuМ3 С хрч
чйЭч ьл йл льх Мл л
АрхМ С9 ГСчлх ьл Эйх йхлйл л л
хйЭхн ч шл»хЭьДч нДрх» лч ал л ГДйл
хрхЭuьСЭл рх» ь к л ГСМЭ члчл Сл нлйл хх
9ЭГД н»uЭ3 Гк ь Эч хрхМСчлйл 5х
л СрлЭь М Элйл нДрх» Гхшй р чЭрхйл
<ь н х ГДй нuвхьД Мн хь 1 »л ч р Эрч рл л»Днлй I9хьДк Эрх р нхй
Гх»3uь н Аль-фрль 4ьЭхрх ь »л9хч члчх
ьлМГ й 3 Г рлЭ3 н х ьЭ ЭлЭ3 8 с=к лСЭД
Г рл1Э SB BBB Мййлрн Мйu Гх»3uь ч рл
с5 рх Эр »лр л р нхЭ ЭнСхЭ нх Эь н ч рл
салрлМ хЭ й SBB BBB Эхйхк шрМл
3л Мьк » нДрх» МхнС л »лчхЭ йл
сЭшрлс 1 5ьр АЭлЭ3u ЭрС1 ьл
рнМлйл ьл»Днлйл 3 сK МхрД ГСММ Э ш
Мн хь u Гр1Э u »л рл»рххь х ннх»Э Гх»3uь
н Аль-фрль 1 ьхк Срьлй Э хрх л»Днлй
йхшхьМС чьл ЭДр 4 Гх»3uьл4 Днлй
Мн хь х »л нн» ч Э 9х 4 нЭьД4 н АM;
айн ьл ЭлЭ3 ГДйл нuвхьл члЭхр 5х 
сK1М шнрuЭ 9Э Гх»3uьД ьх Гйхх 9хч
чнй у Мхй йл 3 ьлч 5ьр Kрхь ь у ;
ь ч шйл ьл ь ьхй3»u ьхМ хь нлЭ3 »ьл9хь х
чнйн Jр Э ль х рл uЭ х »нх»Мл 5лн Мл
нл Э л у ьЭ [н хш й 3\ чнйД ь л С1
нйл Э3 ь чх1Э ьлМ й1М3ч Г K1М ЭМлнлй »л
ь 4 н1 »ь3 н нкьл4 дл рл»нх ьЭ ьх йш 9ь
у й3»нлЭ3 чнй 9ЭГД р ьх Э ч ч р8
акч Эх чхьu рлн й3ь u Эь1М3 ьх р Эu»л1 ьл
рх рлвхь х ьсй Эн й1Гш рМл пл ьЭ ь
р рГь Эхрр Эр лй3ьДх ьсй ЭД хчхкьДх
рД у нх9ьД »ГхлЭ3 4 ьхн»чь 3 uЭр л1 нкьС Э х Э3 йльчхрьх »ь 9Эхь х
шрСД й1Мхк ЭрС1 ьл»Днл1Э нрлшч 1 = Гй
л»ль? [3х СГ к\ 2Э Эь Э u н хч й1Мuч ь
нрлш хрх ЭлхЭ ГДЭ3 9хйнх ч н ьл 4 шйл»л4 дхч
ьх чхьхх рлнМлЭ3 ьЭ ч СГ к Эн ьхй3»u
5х х йл 3 н рх йх <Э йн члчД
Эльн й 3 ьх хГх
спьх9ь u шЭнл рллЭ3 u »л ьх ЭрДх
нхв у »л чк Мч »л ч1 хч31 3 u ьх
ГСМС нхнлЭ3 нл ч рС хч 5ьх лхЭ u 
рх Эн нх н чД л»лй 3 »лхрЭД н йнС х
Г Энхььш ь чль u нкьД у СГ Э3 й ГДЭ3
СГ ЭДч 1 чь Эх л льшй 9ль Эрu М4М
7льМ <ь л»лй ьлч ьнДк Г нхМхь u
нкьД ЭрДк Мрл»СчхнлхЭ 9Э й1М ЭС
ЭрьС Глрр лМ Элй 3 й1М3ч =р Эль лu
чхр u ьх »ьлйл 9Э рЭ н Элн Э3 ьнк йх
Ахк9л нхььДх нхр4С н н хч ч рх ьл9 ьл1Э
 »ьлнлЭ3 9Э ьлх Мн хь х ГьлрС й ьнх
рхМ Эн у Гх»3uь ч рл <ь ДЭл1Э u ьuЭ3 л
ьлч ГрЭ3 u ЭчС 9Э ЭрлМ ььлu Эл Э л
Гх й3ьл ; ьлМх1 3 ь ЭльнuЭ нк нДГр
ьл йхМС1вхч ьл Гйхх 9хн Мьч чхЭМх у 5ьр
 р СйДГьСйл 3 шМл хх р й 9Э »л чхЭМ
ьл чххЭ н н МС у :л»СчххЭ u ГLхМ ь Э3 u
ьлч 5х й йл нДрх» С рй Элйл ЭлЭ
ЭлЭхк 1 лчч ь »С йхлйл йхМьuu Эрль л
»лшйн ч ьлх9лЭлььДч Эрх4М1кчнДч р сЭч?
с<=0«f;3Е а:430АK4 3;5 7I5I
5хнС л ьх Элйл 9 ЭлЭ3 <ьл »л СьСйл ГСчл
ГрлЭь н л С Э ьСн 3 ьл ь С ЭСйл
 чЭрхйл ьл сЭшрлс 1 М йлчк 5лчл
СйДГлйл 3 <ьл р нхйл хх 9ЭГД М93 чшйл
р9 ЭлЭ3 хх йнл МСчлЭ3 чнйл4 Эч
9Э нрлш л ь рСЭ Эх й1М 5СчлЭ3 Г ьЭч ьх
4Эхй 3
5хнС л нДйл » лГ ьхЭл Эuйл ч ьСЭС
н 4ййх 5нхр3 ьлрЭ н ГДйл р Э рДЭл ьл
нйл 3л Гхйк Эхьх ьлрЭ н рнлЭ н хйл
uь лu лрЭ ьл ММй нДч хк»лхч рДЭлu
Эй ЭДч йхч Дй «л й19хь хч Дй Мл
М4йД4 чС4 чьлЭл ГДйл 9хь3 9 Эк Гх» йхМн
 хьш Гхш Энл 1 СшйС Эuй Эр1ч
5х хйл ьл Сс хрхМ »хр лйч аДй3
4»uкь 9лйл »Мх 3 3л Эй х нлйuйл 3
»л й л С рлхььлu хрйлчСЭрнДч нхЭлч 
5хнС л Гхрхь н»uйл хх н рС рЭхрйл
Сшй »хр лйл 9ЭГД р чхр Э3 Сн Мхйл нх
Эрлхь х? члйхь3 х шрu»ьх й М нлЭДх
шйл»л ьх9х льДх н9хрльхш Мьu нй Д
ГйчлььДх ьшЭ <ьл л СрлЭь й йл »л й Сьл чх Э :uМч йхлйл рл 9х л н Эрк Элй 3
ьх й3 ЭхчьД4 нй н 5лйхь3 лu Эх йuььлu
ГСЭДй9 л у ьл Э рДйл хх нГМ н йхМьхх
н ч ьль х Г лрчлЭх 5ьр 1 чьлЭх »лл4й
нх хьь ч нхЭлч ММхч
пл»лй 3 н ьЭк чьлЭх н х рхМчхЭД 4рльuЭ
С 9х члч ьк йД у хрхГрuьх »хр лй3 х
шрльлЭнДк Грл йхЭ р»рл9ьлu рГ9 л
хрх лч хй нДк лрс нДшрхн к ьл йь х
хрхГрuьДк Сйь ьл х9 х
5х н»uйл Сйь н рС у ьл рСшх нДГ Э чС9 ьл
Мuв к Млн М хГu ьш Мьл рС л МьuЭл
л ГД Мйu Гйлш йнхь u нЭрлu С л»ДнлхЭ ьл
»хчй1 М хш ьшлч А кьх ьхн»чСЭ чх
й »л рДЭДч шйл»лч 5 рьДк 9хйнх 5ььь -
Г1 ь ГД ьрлн й u
1 ЭМлйхь йДлй 3 МхЭ х шй л йхш х
лш нь » ЭСхь3 лч 5хнС л »л рДйл шйл»л
Гu 3 ьлрС Э3 9лрнль х Mлш р Гй лй 3
пчьлЭл ьлйь йл 3 лрчлЭч члч ьД4 МС4н
5х 9Сн Эннлйл йлГх МСьнхь х нхЭрл ьл
хх пЭ-Э Эuв к »лМ рЭuьСй рС С 9хрх» хх
йх9 »лГрлй Сйь » рС <ьл ьх Мн шлйл 3
7хрх» чшьнхь х вСЭ йл р ьнхь х 4йМьш
хрхГрл х хМнл вСЭ чх Эхй лй3 хн
н»uв 4 u »лч9 ч Эuх Э3 хрхГрuьш Сйьльл хх 5х нДЭuьСйл рС С рхЭлйл?
у аММ Г
5лч ьл рС л йхшь3 шйлМ йл хх йлМь3
у ; ьх ь чл16 ; ьх »ьл1 МрСшш Гл
нхнлЭ3 аММ Г
«нС СМлйu1в 4 u лшн
5х Э рДйл шйл»л <ьл ГДйл н чьлЭх Мьл
7йuМu 3 н »хр лй Эршлйл лй3 хч Сйь
=СММк н uв к С хГu ьл хх
у 3х ьрлн Э u чьх н х ьЭГ у лйнлйл 3 ьл
С Эк чьлЭх
3 Э ьх ЭнхЭ й
5хнС л ьСйл Мч л нр 9хрх» ь
5ььь -Гк ьлхй хх н »й1Гйхььч рх йх хрхМ
н4Мч н Эхй3 <ьл ьлГй1Млйл »л члрЭД лч 
рх»нuв ч u н рСш Грхььк сЭкЭД пшМл ь
Мхй хй рuМД ч ьл ЭрЭСлр 5х ь 9хш ьх
л»лйл
у ; лй ЭхГu
<ьл н»шйuьСйл ьл ьхш л ч-Э ЭрлььДч
нДрлхь хч н ЭхчьД4 шйл»л4
у ; ьлйл Мч чхк члЭхр у 0х шй 4р л
ГСМЭ ьл Грйл 3 нйьхь хч6 й йх»лч у
5лчл шйл йл 3 ГД ЭГк
5йМк 9хйнх »лчхЭ й Сйь ьл хх хх <ьл
рМйлйл?у 3х ГСМС нрлЭ3 чьх н х ьЭ ьх МСх ; ьх
шйл ьл нлч 3 u чшС нх Э ьЭС нкьС 
нл ч шйСДч рлн йлч А