vypravlena kontrolna zao.zavdannya2.15bo

1
Визначаючи представників роду Alnus , студент відмітив, що у A. glutinosa листки оберненояйцевидні або округлі, по краю -городчасто-пильчасті з округлою або виїмчастою верхівкою, тоді як у, а incana вони.
А. Ліровидні, трикутно-овальні з випуклою верхівкою
В. Яйцевидноокруглі, овально-ланцетні, широко еліптичні із загостреною верхівкою
С. Віялоподібні, цілокраї з дволопатевою верхівкою
D. Довгасто-овальні з городчастим краєм та загостреною верхівкою
Е. Нерівнобічні з виїмчастим краєм та притупленою верхівкою

Завдання №2
Спостерігаючи за злиттям чоловічої і жіночої гамет у водоростей помічено, що вони відрізняються, за формою і розмірами та перебігом самого статевого процесу. Таке явище називається ...
А. .Ізогамією
В. Гетерогамією
С. Соматогамією
D. Оогамією
Е. Гаметангіогамією

Завдання №3
Хламідомонада може розмножуватися piзними способами. Один з них – статевий, коли зливаються однакові за формою і розмірами чоловічі і жіночі гамети, що є процесом ...
А. Гаметангіогамії
В. Гетерогамії
С. Ізогамії
D. Оогамії
Е. Соматогамії

Завдання №4
Деякі гриби використовують у медицині як лікарську сировину. Який з наведених лікарських засобів отримують з такої сировини?
А. Параміцин
В. Циклоспорін
С. Уснінат натрію
D. Бінан
Е. Вітамін А

Завдання №5
У перелік лишайників слань, яких прикріплена до субстрату, випадково потрапив кочуючий лишайник. Назвіть його:
А. «Манна небесна»
В. Ягель
С. Кладонія
D. Дубовий мох
Е. Ісландський мох

Завдання №6
Мукорові гриби здатні розмножуватися різними способами, у тому числі статевим. Який тип статевого процесу спостерігається у цих грибів?
А. Оогамія
В. Ізогамія
С. Зигогамія
D. Гетерогамія
Е. Гомогамія

Завдання №7
Гриби – організми, що займають проміжне положення між рослинами та тваринами і виділені на окреме Царство завдяки особливостям будови та властивостей. Яка з наведених характеристик не притаманна цим організмам?
А. Осмотичний тип живлення
В. Гетеротрофний тип живлення
С. Необмежений ріст
D. Запасання крохмалю
Е. Наявність у клітинних оболонках хітину

Завдання №8
Вегетативне розмноження у грибів здійснюється завдяки різним утворенням. До числа таких не належать:
А. Оїдії
В. Хламідоспори
С. Зооспори
D. Склероції
Е. Частини міцелію

Завдання №9
До списку представників Аскоміцетів випадково потрапив гриб із класу Базидіоміцетів. Назвіть його:
А. Винні дріжджі
В. Ріжки
С. Трутовик лікарський
D. Японський гриб
Е. Чайний гриб

Завдання №10
Для більшості грибів характерні різні способи розмноження: вегетативне, безстатеве та статеве. Яким грибам не притаманний статевий процес?
А. Ооміцети
В. Дейтероміцети
С. Зигоміцети
D. Аскоміцети
Е. Базидіоміцети
Завдання №11
Значення грибів у природі, господарській діяльності людини, побуті, наукових дослідженнях ґрунтується на їх властивостях. Яке з наведених тверджень щодо значення грибів є неправильним?
А. За участю грибів формується гумус
В. За участю грибів утворюються лишайники
С. Гриби є джерелом антибіотиків
D. Гриби є джерелом кисню
Е. Гриби є об’єктом генетичних досліджень

Завдання №12
Деякі лишайники можуть співіснувати з бактеріями, що дає можливість жити у несприятливих умовах. Які це бактерії?
А. Залізобактерії
В. Нітріфікуючі бактерії
С. Анаеробні бактерії
D. Фототрофні бактерії
Е. Азотфіксуючі бактерії

Завдання №13
Слань, лишайника, що досліджується, містить клітини водоростей, що концентруються у відокремленому шарі. Такий тип анатомічної будови називається:
А. Мономерним
В. Гомеомерним
С. Гетеромерним
D. Димерним
Е. Полімерним

Завдання №14
Листки липи розташовані таким чином, що до вузлів стебла прикріплюється лише по одному листку. Як називається такий тип листкорозташування?
А. Супротивне
В. Чергове
С. Кільчасте
D. Мозаїчне
Е. Просте

Завдання №15
Внаслідок впливу різних чинників на структуру листкової пластинки, розділяють декілька типів їх будови. Так, ксероформний тип листкової пластинки характерний для:
А. Ефемероїдів
В. Гігрофітів
С. Рослини посушливих місць зростання
D. Рослин з коротким вегетаційним періодом
Е. Гідрофітів

Завдання №16
На мікропрепараті стебла трав’янистої рослини добре видно судинно-волокнисті пучки біколатерального типу. Стебло якої рослини представлено на мікропрепараті?
А. Гарбуза
В. Жита
С. Льону
D. Кукурудзи
Е. Купини

Завдання №17
Рослина має підземний пагін з вузлами, міжвузлями і редукованими листками у вигляді лусочок. На конусі наростання немає кореневого чохлика, а у пазухах листків знаходяться бруньки, які дають надземні пагони. Це:
А. Бульба
В. Гаусторії
С. Бульбоцибулина;
D. Цибулина
Е. Кореневище

Завдання №18
З гербарію була вилучена рослина, що має мичкувату кореневу систему, стебло типу соломини, лінійні почергові листки з піхвою, суцвіття - складний колос та плід зернівка. Усе це дозволяє віднеси рослини до родини ...
А. Lamiaceae
B. Fabaceae
C. Poaceae
D. Apiaceae
E. Asteraceae

Завдання №19
На занятті розглядалися гербарні зразки рослин класу Lilioрsida, та були виявлені їх спільні закономірності у будові. Їх листки прості, суцільні, ...
А. Зрідка піхвові, жилкування перисте або пальчасте
B. Завжди без піхв, жилкування тільки пальчасте
C. Черешкові, жилкування тільки дугове
D. Здебільшого піхвові, жилкування дугове або паралельне
E. Завжди сидячі, жилкування тільки перисте

Завдання №20
Досліджується рослина з родини Lamiaceae. Її листки черешкові, видовжені, зморшкуваті, густо опушені, по краю дрібногородчасті, іноді з вільними лопатями при основі листкової пластинки. Відомо, що вони мають антисептичну і в'яжучу дію Ця рослина - ...
A. Leonurus cardiaca
B. Betonica officinalis
C. Orthosiphon stamineus
D. Salvia officinalis
E. Mentha piperita

Завдання №21
Студент виділив дуже видовжені стовпчики з приймочками маточок із початків злаку, щоб використати їх як жовчогінний, сечогінний і кровоспинний засіб. Назвіть цей злак.
A. Panicum miliaceum
B. Secale cereale
C. Hordeum vulgare
D. Triticum aestivum
E. Zea mays
Завдання №22
Серед паркових насаджень добре помітне дерево, що має почергові, черешкові, перистоскладні листки з прилистками; китиці метеликових квіток, насінини з великими запасаючими сім'ядолями. Усі ці ознаки вказують на приналежність виду до родини ...
A. Tiliaceae
B. Fagaceae
C. Fabaceae
D. Rhamnaceae
E. Rosaceae

Завдання №23
Низові листки Petroselinum crispum використовують як прянощі. Вони розташовані ....
А. Розеткою
B. Почергово
C. Супротивно
D. Навхрест-супротивно
E. Мутовчасто

Завдання №24
Розбираючи гербарні зразки, студент виділив групу рослин, які використовують для зупинки кровотечі. Сюди потрапила рослина, яка має квітконосні пагони, компонентами яких є складні щитки кошиків та перисті листки, двічі розсічені на дрібні, ланцетні сегменти . Такі ознаки має
A. Rosa canina
B. Achillea millefolium
C. Primula veris
D. Phaseolus vulgaris
E. Taraxacum officinale

Завдання №25
Молодий дослідник проводив спостереження за розвитком колючок Crataegus sanguinea і помітив, що вони ...
А. Пагонові, пазушні
B. Пагонові, верхівкові
C. Листкові верхівкові
D. Листкові, бічні
E. Прилисткові, пазушні

Завдання №26
Pyrus communis належить до підродини Maloidea, представники якої мають плід яблуко. Проте, цей плід відрізняється від плоду Malus domestica наявністю у м'якоті твердих грудок - кам'янистих клітин, а також характерною формою плоду - ....
А. Кулястою
B. Мигдалеподібною
C. Грибовидною
D. Грушовидною
E. Серповидною

Завдання №27
Препаруючи кошики Centaurea cyanus студент вилучив серединні правильні, двостатеві, вузько-трубчасті фіолетові квітки, і крайові сині квітки - неправильні, ...
А. Чоловічі, несправжньоязичкові
B. Двостатеві, лійкоподібні
C. Жіночі, язичкові
D. Двостатеві, несправжньоязичкові
E. Безстатеві, лійкоподібні

Завдання №28
У деяких водоростей та грибів нестатеве розмноження може відбуватися за участю рухливих спор, які мають джгутики.
Такими спорами є:
Конідієспори
Зооспори
Аскоспори
Апланоспори
Базидіоспори
Завдання №29*
Безстатеве розмноження відбувається за допомогою спор або зооспор. Спори відрізняються від зооспор . . .
Відсутністю оболонок
Наявністю оболонок
Відсутністю джгутиків
Наявністю джгутиків
Здатністю до активного руху у воді


Завдання №30
Один з видів природного вегетативного розмноження здійснюється завдяки бруньконосним зачаткам чи фрагментам дозрілих вегетативних органів, які випадково відокремлюються від материнського організму і за сприятливих умов проростають у нову рослину. Такий вид вегетативного розмноження називається:
Окуліровка
Діаспорія
Копуліровка
Сорментація
Несправжнє живородіння

Завдання №31*
Організми нащадків, утворених внаслідок статевого розмноження у більшому, чи меншому ступені відрізняються від батьківських особин за фенотипом та генотипом. Це пояснюється тим, що в основі даного виду розмноження лежить :
Комбінативна мінливість
Незалежне розходження хромосом при мейозі
Редукційний поділ
Мітотичний поділ
Непрямий поділ

Завдання №32*
Оберіть організми, у яких статевий процес полягає у злитті двох фізіологічно протилежних клітин одного або різних таломів з утворенням особливого виду спор.
Плауноподібні
Зелені водорості
Мохоподібні
Мукор
ПапоротеподібніЗавдання №33
Однодомними називаються рослини, які формують:
А. Тільки жіночі квітки
В. Тільки чоловічі квітки
С. Чоловічі та жіночі квітки
D. Тільки двостатеві квітки
Е. Безстатеві та двостатеві квітки

Завдання №34
Як називається суцвіття, яке власиве таким, лікарським рослинам як календула, волошка, хамоміла ?
А. Зонтик
В. Головка
С. Колос
D. Щиток
Е. Кошик

Завдання №35
У представників якої родини в одному суцвітті можуть знаходитись квітки з різними формами віночків - язичкові, несправжньоязичкові, трубчасті?
А. Astеracеaе
B. Lamiacеaе
C. Solanacеaе
D. Apiacеaе
E. Papavеracеaе

Завдання №36
Родина селерові об'єднує близько 300 родів і 3000 видів, поширених майже по всій земній кулі. Стебла мають порожнисту серцевину, часто ребристі або борозенчасті. Листки прості, чергові, з розчленованою пластинкою, рідше цільні. Плоди ценокарпні. Назва цих плодів - ...
А. Горішки
В. Листянки
С. Цинародії
D. Вислоплідники
Е. Сім'янки

Завдання №37
Нижчі рослини розмножуються безстатевим і статевим шляхом. У яких нижчих рослин утворюються зооспори?
А. Зелені водорості
В. Багрянки
С. Червоні водорості
D. Синьо-зелені водорості
Е. Діатомові водорості

Завдання №38
Водорості - це група нижчих автотрофних рослин, у клітинах яких міститься хлорофіл. Фотосинтез у водоростей відбувається у:
А. Гіалоплазмі
В. Ядрі
С. Хроматофорах
D. Хлоропластах
Е. Хромопластах

Завдання №39
Оберіть правильний варіант послідовності винекнення рослин у процесі еволюції.
А. Водорості, мохи, папороті, голонасінні, покритонасінні;
В. Голонасінні, покритонасінні, мохи, папороті, водорості;
С. Водорості, папороті, мохи, голонасінні, покритонасінні;
D. Водорості, мохи, папороті, покритонасінні, голонасінні;
Е. Мохи, водорості, покритонасінні, голонасінні, папороті.

Завдання №40*
Віднайдіть дві ознаки покритонасінних рослин, які відрізняють їх від голонасінних.
Розмножуються насінням
Стрижнева коренева система
Насіння захищено оплоднем
Наявність дерев’янистих форм
Подвійне запліднення

Завдання №41
Рослину Cinnamomum cassia використовують з метою отримання ароматичної та пряної речовини для харчової промисловості. Для цього відбирають:
Листя
Плоди
Стебла
Насіння
Кору

Завдання №42
У паренхімі листків рослин з родини гречкові знайдені зірчасто зрощені пірамідальні кристали оксалату кальцію, які визначають як. . .
Стилоїди
Друзи
Рафіди
Моногідрати
Цистоліти

Завдання №43*
У хімічному складі трави Polygonum aviculare містяться кумарини, органічні кислоти, каротин, полісахариди, тощо, але немає . . .
Серцевих глікозидів
Алкалоїдів
Флавоноїдів
Сапонінів
Дубильних речовин

Завдання №44
Для листків з родини Polygonaceae характерна наявність плівчастих прилистків, які охоплюють стебло, завдяки зростанню у . . .
Розетку
Обгортку
Розвилку
Обкладку
Розтруб

Завдання №45
Який вид рослини родини селерові має плід вислоплідник, який при дозріванні розпадається на 2 коричневих серповидних сплюснутих з обох боків ребристих мерикарпії?
А. Carum carvi
В. Foeniculum vulgare
С. Ammi visnaga
D. Сoriandrum sativum
Е. Daucus carota

Завдання №46
Віночок лікарської рослини складається з чотирьох навхрест розташованих пелюсток, що дозволяє припусти приналежність її до родини...
А. Rosaceae
В Вгаssісасеае
С. Fabасеае
D. Solanасеае
Е. Polygonасеае

Завдання №47
Багаторічна трав'яниста рослина родини Пасльонові з товстим, багатоголовим, вертикальним кореневищем з численними розгалуженими коренями. Квітки брудно-бурого, темно-червоного, рідше жовтого кольору, розташовані у пазухах листків на коротких квітконіжках, поодинокі, пониклі. Плід - багатонасінна чорна ягода, величиною з невелику вишню. Усі частини рослини отруйні, містять алкалоїди, які належать до сильних отрут, що широко використовуються в медицині. Такий опис відповідає:
А. Datura stramonium
В. Hyoscyamus niger
С. Atropa belladonna
D. Solanum dulcamara
Е. Solanum tuberosum

Завдання №48
Рослина з родини Polygonaceae має густе прямостояче колосоподібне суцвіття, ланцетні листки з добре помітною червонувато-бурою підковоподібною плямою та війчастими розтрубами. Це дозволяє визначити рослину як ...
А. Rumex confertus
В. Polygonum aviculare
С. Polygonum bistorta
D. Polygonum persicaria
Е. Fagopyrum sagitatum

Завдання №49
Астрагал шерстистоквітковий має сидячі квітки, що зібрані у суцвіття з вкороченою потовщеною віссю. Це суцвіття -
А. Колос
В. Щиток
С. Китиця
D. Волоть
Е. Головка

Завдання №50
При мікроаналізі рослинної сировини виявлені ефірноолійні залозки, що мають 8 клітин, розташовані двома рядами у 4 яруси. Це дозволяє припустити, що рослина належить до родини. . .
А. Аріасеае
В. Lamіасеае
С. Solanасеае
D. Scrophulariaceae
Е. Asteraceae

Завдання №51
При досліджені п'яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них відноситься до родини капустяних, а саме..
А. Urtica dioica
В. Rosa canina
С. Arctostaphylos uva-ursi
D. Erysimum canescens
Е. Polygonum aviculare

Завдання №52
У полину гіркого, що застосовується для збудження апетиту і покращення секреторної діяльності органів травлення, квітки зібрані у суцвіття, котрі у свою чергу, утворюють волоть. Як називаються такі суцвіття?
А. Цимоїдні
В. Складні моноподіальні
С. Прості моноподіальні
D. Симподіальні
Е. Невизначені.

Завдання №53
На поперечному зрізі кореневища виявлено закриті колатеральні та центрофлоемні пучки. Ця ознака дозволяє припустити, що рослина відноситься до:
А. Дводольних
В.Однодольних
С. Голонасінних
D. Хвощеподібних
Е. Мохоподібних.

Завдання №54
Порівняльний аналіз п'яти лікарських рослин з родини Fabасеае виявив, що у чотирьох з них листки трійчатоскладні, а у однієї - пірчастоскладні листки. Назвіть цю рослину.
А. Robinia pseudoacacia
В. Melilotus officinalis
С. Thermopsis lanceolata
D. Ononis arvensis
E. Phaseolus vulgaris

Завдання №55
Родина Fagaceae представлена 900-ми видами різноманітних рослин, розповсюджених у тропічних, субтропічних і помірних областях обох півкуль Землі, представлених різними життєвими формами, але серед них немає . . .
Листопадних дерев
Вічнозелених форм
Трав’янистих рослин
Кущів
Дерев’янистих форм

Завдання №56*
Назвіть частини вільхи чорної, які використовуються у медицині.
Супліддя
Листки
Насіння
Суцвіття
Кора

Завдання №57
До переліку рослин з підкласу Гамамеліди випадково потрапив представник підкласу Магноліїди. Визначте його.
Камфорне дерево
Горіх волоський
Береза бородавчаста
Бук лісовий
Ліщина звичайна

Завдання №58
Представники епіфітних рослин одержують вологу і поживні речовини з навколишнього середовища завдяки наявності на поверхні повітряних коренів спеціалізованої губчастої тканини, яка називається ...
A. Ендодерма
B. Епідерма
С. Перидерма
D. Ризодерма
E. Веламен

Завдання №59
Серед оранжерейних рослин студент помітив представника з лазячими, чіпкими, виткими пагонами, які використовують опору для зростання та достатнього освітлення. До якої еколого-морфологічної групи рослин можна його віднести?
A Ліани
B Чагарники
С Чагарнички
D Напівчагарники
E Дерева

Завдання №60
Класифікуючи рослини за характером підземного багаторічного органу, дослідник відніс Elytrіgia repens до рослин трав'янистих,...
Бульбових
Стрижнекорневих
Короткокореневищних
Довгокореневищних
Цибулинних

Завдання №61
Проводячи фенологічні спостереження за особинами роду ефедра студент відмітив, що їх стебла сягають 5-15 см, нижня частина яких дерев'яніє і функціонує усе життя, а верхня представлена трав'янистими гілками, які кожного року відмирають, що характерно для...
A. Дерева
B. Напівкуща
С. Куща
D. Дворічної трави
E. Багаторічної трави

Завдання №62
Проводячи заготівлю літніх пагонів гігрофіта – Equisetum arvense студент вирушив...
A. У гори
B. До річки
С. У листяний ліс
D. У хвойний ліс
Е. У степ
Завдання №63
Посіви Secale cerеale були забур’янені однорічником з родини Asteraceae, що має привабливі кошики блакитних або синьо-фіолетових квіток. Це...
A Centaurea cyanus
B Tanacetum vulgare
С Artemisia vulgare
D Taraxacum officinale
E Cichorium intybus

Завдання №64
Рослини, що здатні жити на забруднених, засолених, зневоднених та виснажених ґрунтах відносять до невибагливої екологічної групи, а саме:
A. Гідрофітів
B. Фанерофітів
С. Гемікриптофітів
D. Епіфітів
E. Бур'янів

Завдання №65
Створюючи таблицю рідкісних видів, занесених до Червоної книги України, студент виділив такі лікарські види як: плаун колючий, сосна кедрова європейська, любка дволиста, арніка гірська, астрагал шерстистоквітковий та ...
A Чистотіл великий
B Соняшник бульбистий
С Скополія карнолійська
D Калина звичайна
E Фенхель звичайний

Завдання №66
Серед наведеного переліку представників родини Rosaceae визначте рослину з нижньою зав’яззю.
Malus domestica
Sanguisorba officinalis
Potentillla erecta
Fragaria vesca
Rosa canina

Завдання №67
Рідкий екстракт плодів рослини з родини Rosaceaе містить глікозиди, що зумовлює кардіотонічну дію. Це плоди
А. Sorbus aucuparia
В. Sanguisorba officinalis
С. Rosa majalis
D. Potentilla erecta
Е. Crataegus sanguinea

Завдання №68
Студент отримав завдання зібрати гербарій з представників родини Вересові, але з часом з’ясувалося, що одна з рослин не належить до цього таксону. Визначте її.
Журавлина болотна
Мучниця звичайна
Брусниця
Горобина чорноплідна
Багно звичайне
Завдання №69
У квітці журавлини болотної тичинки вільні і розташовані у двох колах по чотири у кожному; маточка утворена чотирма зрослими плодолистиками. Як це правильно відтворити у формулі квітки?
Ca4+4 Co(4)
A(4)+(4) G4
A4+4 G(4)
A4+4
· G4
Ca(4)+(4) Co4Завдання №70
Насіння рослини з підкласу Диленіїди містить кофеїн, теофілін, теобромін і тому використовується з метою стимуляції ЦНС, серцевої діяльності, розширення судин мозку, легень, скелетної мускулатури, шкіри тощо. Це насіння . . .
Gossypium herbaceum
Theobroma cacao
Althaea officinalis
Thea sinensis
Erysimum diffusum

Завдання №71
Визначаючи діагностичні ознаки представників родини Fabaceae, студент допустив помилку. Знайдіть її.
Коренева система стрижнева з бульбочками азотфіксуючих бактерій
Квітки зигоморфні
Плід – стручок
Листки почергові, складні, з прилистками
Квітки зібрані у китиці

Завдання №72
Одна з частин квітки у рослин з родини Жостерові утворюється при зростанні квітколожа, частин оцвітини та тичинкових ниток. Після запліднення вона розростається і бере участь в утворенні плоду. Ця частина квітки – . . .
А. Гіпокотиль
В. Брактея
С. Індузій
D. Гіпантій
Е. ЦиатійЗавдання №73
Корені та кореневища рослини з родини Селерові містять отруйні речовини, у зв’язку з чим передозування лікарських засобів, отриманих на основі цієї рослини може призвести до виникнення судом, паралічу дихання і смертельних наслідків. Такою рослиною є . . .
Petroselinum sativum
Archangelica officinalis
Foeniculum vulgare
Levisticum officinale
Cicuta virosa

Завдання №74
Яка з перелічених рослин відноситься до родини Барбарисові?
А. Adonis vernalis
В. Podophyllum peltatum
С. Chelidonium majus
D. Saponaria officinalis
Е. Hypericum perforatum

Завдання №75
Багаторічна трав’яниста рослина з галузистим кореневищем, від якого відростає кілька прямостоячих двогранних супротивно галузистих стебел. На листках є крапкові залозки. Квітки золотисто-жовті. Суцвіття – щиток. Плід-коробочка. Це звіробій звичайний. До якої родини відноситься ця рослина?
А. Ericaceae
В. Brassicaceae
С. Clusiaceae
D. Primulaceae
Е. EuphorbiaceaeТести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей15

Приложенные файлы

  • doc 17627313
    Размер файла: 174 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий