MU_Kontr_Rab_Mijn_Men_Zao

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ І ЛОГІСТИКИ








Методичні вказівки
щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
«Міжнародний менеджмент»
для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03050401 «Економіка підприємства»
заочної форми навчання















Дніпропетровськ,
2013
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародний менеджмент» для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання / Укладач: Божанова В.Ю. - Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБтаА, 2013. – 28 с.

Методичні вказівки розроблені на підставі робочої програми курсу «Міжнародний менеджмент» і включають теоретичні основи, кейси та задачі.
Методичні вказівки призначені для студентів спеціальностей 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» та 8.03050401 «Економіка підприємства» заочної форми навчання.




Укладач: Божанова В.Ю., доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ ПДАБтаА.

Відповідальний за випуск: Вечеров В.Т., доктор технічних наук,
професор, зав. кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ ПДАБтаА.

Рецензент: Млодецький В.Р., доктор технічних наук, професор кафедри менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ ПДАБтаА



Затверджено на засіданні кафедри
менеджменту, управління проектами і логістики ДВНЗ ПДАБтаА.
Протокол № 4 від 29.10.2013 р.
Зав. кафедри МУПіЛ Вечеров В.Т.


Затверджено на засіданні
Президії методичної ради
ДВНЗ ПДАБтаА.
Протокол № 3 (92) від 04.11.2013 р.

З М І С Т

1.
Вимоги до виконання контрольної роботи .
3

1.1.
Загальні положення
3

1.2.
Склад, зміст та обсяг контрольної роботи ..
3

2.
Завдання до виконання контрольної роботи ..
4

2.1.
Завдання до виконання теоретичної частини .
4

2.2.
Завдання до виконання практичної частини .
6

2.2.1.
Завдання до розв’язання кейсу
6

2.2.2.
Завдання до вирішення задачі 1 ..
6

2.2.3.
Завдання до вирішення задачі 2 ...
10

Рекомендована література
10

Додаток А. Варіанти кейсів.......................................................................
12

Додаток Б. Варіанти індивідуальних завдань до задачі 1 ......................
22

Додаток В. Варіанти індивідуальних завдань до задачі 2......................
26




1. Вимоги до виконання контрольної роботи

1.1. Загальні положення

Контрольна робота – навчальна робота, яка має за мету розвиток у студентів навичок самостійної творчої діяльності, оволодіння методами сучасного аналізу, поглибленого вивчення окремого питання (теми або розділу) навчальної дисципліни “Міжнародний менеджмент”.
Основні завдання при виконанні контрольної роботи:

· закріплення знань, отриманих студентами в ході лекцій, семінарів та самостійної роботи;

· формування професійних навичок, пов`язаних з діяльністю майбутнього спеціаліста;

· залучення до роботи зі спеціальною та нормативною літературою;

· вироблення навичок структурування, аналізу та синтезу інформації, чіткого, ясного та грамотного викладення отриманих результатів.

1.2. Склад, зміст та обсяг контрольної роботи

Контрольна робота подається у вигляді реферату. Графіки, таблиці, схеми та інший матеріал, що доповнює окремі аспекти даної теми, розміщується в тексті реферату або оформляється у вигляді додатків.
Рекомендується такий склад і порядок розміщення матеріалу в рефераті:

· титульний аркуш стандартного зразка;

· зміст;

· завдання на контрольну роботу;

· вступ (за тематикою теоретичної частини ) (1-2с.);

·основна частина складається з:
- частини 1 - теоретичної частини (15-20 с.);
- частини 2 – практичної частини (розв’язання кейсу,
вирішення двох задач).

· список використаної літератури.
Варіант контрольної роботи студента визначає викладач, або відповідає останньої цифри його номера залікової книжки.
Вимоги до змісту контрольної роботи:

· застосовуючи базові теоретичні положення дисципліни “Міжнародний маркетинг”, необхідно розкрити зміст даної теми, формулюючи відповіді на вказані питання;

· максимально наситити контрольну роботу ситуаціями, фактами, аналогами, цифровими та іншими матеріалами, а також остаточними висновками про значущість даної теми;

· чітко викласти результати аналізу, закінчивши його відповідними висновками.
Забороняється дослівне переписування матеріалу з літературних джерел! Контрольна робота повинна бути виконана і подана на перевірку викладачеві не пізніше ніж за два тижні до сесії. Загальний обсяг контрольної роботи
· в межах 35 друкованих сторінок 14 шрифтом TNR, інтервал – 1,5, поля: ліве – 30 мм, верхнє та ніжне – 20 мм, праве – 15 мм.

2. Завдання до виконання контрольної роботи

2.1. Завдання до виконання теоретичної частини

Варіант 1. Експортна кооперац(я
Загальне поняття про експортну кооперацію.
Л(ценз(йне виробництво.
Франчайзінг.
Література: 1, 3, 6, 8, 10, 19, 21-23.

Варіант 2. Експортна кооперац(я
Загальне поняття про експортну кооперацію.
Управл(ння за контрактом.
Виробництво за контрактом.
Операції з давальницькою сировиною.
Література: 1, 3, 6, 8, 10. 19, 21-23.

Варіант 3. Пряме (нвестування
Загальне поняття про пряме інвестування.
Спільне та повне володіння підприємством.
Збіркове та повне виробництво.
Література: 1, 3, 6, 8, 10, 19, 21-23.

Варіант 4. Посередницькі агентські підприємства
Загальне поняття про діяльність посередницьких підприємств.
Агенції, компанії і фірми, що спеціалізуються на рекламно-інформаційної і представницької діяльності.
Торгівельно-посередницькі і експортно-імпортні підприємства.
Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.

Варіант 5. Фірми виробничого профілю (збіркові, ремонтні, торгівельні, транспортно-експедиторські)
Загальне поняття про необхідність створення фірм виробничого профілю.
Збіркові, ремонтні сервісні та ін.
Торгівельні підприємства (закордонні, дилерські, дистриб’юторські мережі, закупівельні компанії).
Підприємства з транспортно-експедиторського обслуговування зовнішньоторгівельної діяльності.
Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.

Варіант 6. Фірми виробничого профілю (підприємства з спільної реалізації інвестиційних проектів, венчурні фірми, ліцензійні фірми)
Загальне поняття про необхідність створення фірм виробничого профілю.
Підприємства з спільної реалізації інвестиційних проектів з участю закордонних партнерів, а також з будівництва об’єктів інших країн.
Венчурні фірми з проведення за кордоном НДДКР і впровадження НДДКР.
Ліцензійні фірми, фірми з продажу і ліцензуванню технологій, об’єктів інтелектуальної власності.
Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.

Варіант 7. Холдингові компанії на міжнародному ринку
Загальне поняття про холдингові компанії та їх призначення.
Процес створення та реєстрації холдингових компаній.
Практичний досвід роботи холдингових компаній на міжнародному ринку.
Література: 1, 3, 6-8, 10, 15, 21-23.

Варіант 8. Страхові компанії на міжнародному ринку
Загальне поняття про страхові компанії та їх призначення.
Процес створення та реєстрації страхових компаній.
Практичний досвід роботи страхових компаній на міжнародному ринку.
Література: 1, 3, 6-8, 10, 15, 21-23.

Варіант 9. Трастові компанії на міжнародному ринку
Загальне поняття про трастові компанії та їх призначення.
Процес створення та реєстрації трастових компаній.
Практичний досвід роботи трастових компаній на міжнародному ринку.
Література: 1, 3, 6-8, 10, 15, 21-23.

Варіант 10. Оффшорні компанії на міжнародному ринку.
Загальне поняття про оффшорні компанії та їх призначення.
Процес створення та реєстрації оффшорних компаній.
Оффшорні зони.
Практичний досвід роботи оффшорних компаній на міжнародному ринку.
Література: 1, 3, 6-8, 10, 21-23.


2.2. Завдання до виконання практичної частини

2.2.1. Завдання до розв’язання кейсу

Враховуючи знання, що отримав студент підчас навчання, необхідно відповісти на запитання за кейсом (варіанти наведено у Додатку А).

2.2.2. Завдання до вирішення задачі 1

Приклад. «Визначення конкурентоспроможності товару, що просувається на зовнішній ринок»

Визначте конкурентоспроможність українського кормозбирального комбайну «Полісся» в зіставленні з розповсюдженими на світовому ринку комбайнами, користуючись вихідними даними, що наведено в таблиці 2.1.



Таблиця 2.1
Технічні та вартісні параметри кормозбиральних комбайнів
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
180
900
12
6,5
1

«Марал-150»
150
950
15
5,2
1,3

«Ягуар-820»
220
1200
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
190
920
40
8,8
3,8

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Рішення

1. Визначимо порівняльну конкурентоспроможність комбайнів «Полісся»-«Марал-150»:
1.1. Визначимо конкурентоспроможність за нормативними параметрами за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415, (2.1)
де Пi – величина нормативного параметру виробу; qi - питома вага і-го параметру; n – кількість параметрів за якими виконується оцінка.
13 EMBED Equation.3 1415.
Значення нормативного параметру дорівнює одиниці тому, що комбайн «Полісся», що впроваджується на світовий ринок відповідає всім нормативним параметрам, що вимагаються до товару.

1.2. Визначимо конкурентоспроможність за технічними параметрами за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415, (2.2)
де LKi – величина технічного параметру виробу конкурента; LНi – величина технічного параметру нового виробу; 13 EMBED Equation.3 1415- питома вага і-го параметру; n – кількість параметрів за якими виконується оцінка.

Якщо LТП
· 1, тоді новий вироб буде конкурентоспроможніше, ніж вироб конкурента.
13 EMBED Equation.3 1415
За технічними характеристиками новий комбайн «Полісся» конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента - «Марал-150».
1.3. Визначимо конкурентоспроможність за економічними параметрами за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415, (2.3)
де: ЦСПН – ціна споживання нового товару; ЦСПК – ціна споживання товару конкурента;
Якщо ЕЕП
· 1, тоді новий товар конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента.
13 EMBED Equation.3 1415.
За економічними характеристиками новий комбайн «Полісся» конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента - «Марал-150».

1.4. Визначимо конкурентоспроможність за інтегральними показником за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415. (2.4)
Якщо ИК
· 1, тоді новий товар конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента за усіма показниками.
13 EMBED Equation.3 1415
Таким чином, новий комбайн «Полісся» за усіма характеристиками конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента - «Марал-150».

2. Визначимо порівняльну конкурентоспроможність комбайнів «Полісся»-«Ягуар-820» аналогічним чином:
2.1. За нормативними параметрами:
13 EMBED Equation.3 1415.
За нормативними параметрами комбайн «Полісся» конкурентоспроможніше, ніж «Ягуар-820».

2.2. За технічними параметрами :
13 EMBED Equation.3 1415
За технічними параметрами комбайн «Ягуар-820» конкурентоспроможніше, ніж «Полісся» .
2.3. За економічними параметрами:
13 EMBED Equation.3 1415.
За економічними характеристиками новий комбайн «Полісся» конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента - «Ягуар-820».
2.4. За интегральним показником:
13 EMBED Equation.3 1415
Таким чином, новий комбайн «Полісся» за усіма характеристиками конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента - «Ягуар-820».

3. Визначимо порівняльну конкурентоспроможність комбайнів «Полісся»-«Мамонт-5800» аналогічним чином:
3.1. За нормативними параметрами:
13 EMBED Equation.3 1415.
За нормативними параметрами комбайн «Полісся» конкурентоспроможніше, ніж «Мамонт-5800».
3.2. За технічними параметрами :
13 EMBED Equation.3 1415
За технічними параметрами комбайн «Мамонт-5800» конкурентоспроможніше, ніж «Полісся» .
3.3. За економічними параметрами:
13 EMBED Equation.3 1415.
За економічними характеристиками новий комбайн «Полісся» конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента - «Мамонт-5800» .
3.4. За интегральним показником:
13 EMBED Equation.3 1415
Таким чином, новий комбайн «Полісся» за усіма характеристиками конкурентоспроможніше, ніж товар конкурента - «Мамонт-5800».
Висновок: у всіх випадках интегральний показник ИК>1. Таким чином, комбайн “Полісся” здатен конкурувати з усіма комбайнами, що працюють на зовнішньому ринку.
Варіанти вихідних даних наведено у Додатку Б.


2.2.3. Завдання до вирішення задачі 2

«Визначення індексу транснаціональності ТНК»

Международная торговля все больше становится отражением, следствием и стимулом связей между самими ТНК, внутри ТНК между материнской компанией и ее дочерними и внучатыми компаниями, а также между этими и любыми другими компаниями. Например, многие американские компании открыли в различных странах мира собственные филиалы и представительства и создали там обширные производства, что позволяет им задействовать дешевую рабочую силу и другие ресурсы, а также обходить сложные торговые барьеры и максимизировать итоговую прибыль.
Процесс транснационализации рассматривается как расширение международной деятельности производственных фирм, банков и т.д.
При этом международная маркетинговая деятельность ТНК отличается жестким централизованным контролем и координацией. Для отнесения компании к ТНК следует определить индекс трансиациональности, который характеризует степень интернационализации деятельности компании.
Індекс транснаціональності ІТНК дорівнює усередненій частці (усередненому процентному відношенню) обсягу закордонних активів до загальних активів, закордонних продажів до загальних продажів та закордонній зайнятості до загальної зайнятості.
Далі необхідно визначити рейтинг ТНК за індексом транснаціональності – найбільшому значенню індексу присвоюється рейтинг 1.
Варіанти вихідних даних наведено у Додатку В.

Рекомендована література

Азарян Е.М. Международный маркетинг / Е.М. Азарян // Учебно-практическое пособие. – К.: ИСМО МО Украины, НВФ «Студцентр», 1998. – 200 с.
Бодди Д. Основы менеджмента / Д. Бодди, Р. Пэтон // СПб.: Питер, 1999.-816 с.
Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения / В.Б. Буглай, Н.Н. Ливенцев // Уч. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 160с.
Виноградський М.Д. Менеджмент в організації / М.Д. Виноградський // Навч.посіб. – К.: КОНДОР, 2002. – 654 с.
Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов // Учебник. - 3-изд. - М.: Гардарики, 1999. – 528с.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы. / Под ред. Л.Е. Стровского // М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1996. - 240с.
Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело / И.Н. Герчикова // М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1996. - 190с.
Грачев Ю.Н. Практика внешнеэкономической деятельности / Ю.Н. Грачев, Ю.Н. Плотникова // М.: Интел - Синтез, 1994. - 210с.
Дафт Р.Л. Менеджмент / Р.Л. Дафт // СПб.: Питер, 2002. – 832с.
Дэниэлс Д.Д. Международный бизнес / Д.Д. Дэниэлс, Ли. Рабеда // М.: Дело, 1994. - 130с.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг // Пер. с англ. - 2 - е европ. изд. - К.: М.: СПб.: Издат. дом "Вильямс", 1998. - 1056с.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер // Пер. с англ. - Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. - 672с.
Кузьмін О.Є. Основи менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Підруч.- К.: Академвидав, 2003.-416с.
Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюктура цены и маркетинг / Ф.М. Левшин // М.: Международные отношения, 1993. - 264с.
Маджаро С. Международный маркетинг / С. Маджаро // Пер с англ. - М.: 1987.
Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури // Пер. с англ. - М.: “Дело”, 1996.- 702с.
Міщенко А.П. Основы менеджмента / А.П. Міщенко // Учеб. пособие. – Д.: Изд-во ДУЭП, 2005.-312с.
Мозговий О.М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу / О.М. Мозговий // К.: КДЕУ, 1995. - 174с.
Мозговий О.М. Стратегія виходу на зовнішній ринок / О.М. Мозговий // К.: КДЕУ, 1995. - 214с.
Моисеева Н. К. Международный маркетинг / Н. К. Моисеева // Учебное пособие. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. - 320с.
Савельев Е. В. Международный маркетинг / Е. В. Савельев // В 2-х частях. - Киев.: СДО, 1994.
Черенков В. Международный маркетинг / В. Черенков // Учебное пособие. - СПб.: О-во "Знание", 1998. - 400с.
Черномаз П.А. Международный маркетинг / П.А. Черномаз // Учебно-практическое пособие. – Х.: Консум, 2000. – 160 с.










Додаток А
Варіанти кейсів
Варіант 1
Кейс №1
Вчимося думати

Американка Барбара Мінто, яка проживає в Лондоні, відкрила нішу для власного бізнесу, якої, начебто, не повинно існувати. Вона навчає висококваліфікованих службовців приватних компаній думати, оскільки й висококваліфіковані фахівці нерідко здатні зайти в глухий кут, якщо шеф поставить до них вимогу викласти свої міркування на папері. Мінто стверджує: «Менеджер, де б він не працював, повинен уміти логічно мислити, логічно діяти й володіти пером. Тільки ніхто не навчає тому, як це робити». Вона обіцяє раз і назавжди покінчити з безсистемними концептуальними розробками й сумбурними текстами промов.
В основу її системи покладена передумова, що будь-яку ідею разом з обґрунтуванням можна зобразити у вигляді піраміди. Згідно з міркуваннями Мінто, всі письмові виклади співробітників фірми містять відповіді на чотири запитання: Що нам робити? Як нам це робити? Чи повинні ми це робити? Як це могло трапитися?
Відповіді на ці запитання становлять «основні тези» матеріалу й утворюють «вершину піраміди». Головні тези повинні бути добре обґрунтованими в ході подальших міркувань, в міру наближення до основи «піраміди».
Концепція Мінто спонукає автора задуматися над тим, яку основну ідею він обґрунтовує. Її необхідно виділити із суміші історичних екскурсів, підприємницьких цілей, стратегічних завдань і фінансових обґрунтувань. Той, хто чітко притримується цього принципу, швидко розпізнає слабкі місця власної концепції. Дотримання цих правил виробляє уміння писати не тільки краще, а й швидше. Не менш важливою перевагою при цьому є і лаконічність викладу. За твердженням Мінто, багатослівність більшості авторів пояснюється тим, що, приступаючи до праці, вони не роздумують над питанням: «А що, власне, я хочу сказати і що повинні узнати люди, яким призначена моя доповідь?».
З тих пір, як Мінто організувала свою фірму, вона навчила «структурному мисленню» більше 10 тисяч осіб. Є у неї і так звані «постійні клієнти» – передусім консультативні фірми і відділи стратегічного планування великих компаній.
Навчання «структурному мисленню» у пані Мінто – задоволення не дешеве. Два з половиною дні занять з 10 службовцями коштує фірмі 27 тисяч доларів. Але попит на послуги фірми зростає.
Питання і завдання
1. Чи може бути актуальним для України бізнес, подібний бізнесу пані Мінто?
2. Які комунікативні проблеми вирішуються, у разі використання методики Барбари Мінто?
3. Які ще напрями покращення діяльності організацій крім вирішення проблем стратегічного планування, можуть бути реалізовані у такий спосіб?

Варіант 2
Кейс №2
Поради американського фахівця

Становлення ринку в Україні вимагає від вітчизняних бізнесменів і менеджерів оволодіння глибинними економічними й соціальними процесами, що відбуваються як на макро-, так і на мікроекономічному рівнях. Багато з них намагаються знайти аналіз нових проблем у літературі. Однак довідники для підприємців втрачають актуальність, не встигнувши дійти до читача. Спеціалізована преса перенасичена термінами, бюрократизованим мисленням. Рекомендації зарубіжних, передусім, американських економістів, віддалені від вітчизняних реалій, оскільки Сполучені Штати ніколи не відчували надмірної централізації в економічній сфері. Вітчизняне виробництво вперше повинно поставити в центр уваги інтереси споживачів. У цьому розумінні орієнтованість на кращі зразки ефективного американського менеджменту виправдана, якщо не сприймати їх надто догматично.
Ще у 1963 р. в США вийшла книга Дона Фуллера «Управляй або підкоряйся: перевірена техніка ефективного менеджменту». Ознайомившись із нею, доходиш до висновку, що турботи американського менеджера багато в чому схожі на ті, то заважають працювати вітчизняним керівникам бізнесу. Можливо, це пояснюється тим, що книга написана в період, коли Америка тільки виходила із затяжної кризи, що отримала назву Великої депресії. Становище в економіці США тих років можна порівняти з нинішньою ситуацією в Україні. Одна з особливостей книги – її простота. В передмові автор стверджує, що хотів би допомогти людям, які не мають спеціальної освіти у сфері управління і висловлює сподівання, що вона буде корисною для всіх, кому доведеться виконувати обов’язки керівника. Особливістю книги є заклик до колективізму у прийнятті рішень як запоруки ефективного менеджменту. За Д. Фуллером, він охоплює чотири функції:
1) прийняття рішень;
2) інформаційна взаємодія;
3) виробництво;
4) контроль.
На цьому шляху виникають різні перешкоди, які можуть зруйнувати діяльність будь-якої організації:
безадресні накази,
участь в роботі дуже великої кількості співробітників,
паперова тяганина,
невдале складання важливих паперів,
помилки у плануванні і керівництві у середній ланці.
Рецепти процвітання знаменитого вченого-менеджера можуть бути застосовані й у наших умовах. У них немає нічого складного. їхня складність – у простоті, що засвідчують такі твердження: «Колектив нікуди не прийде, якщо не знає, куди йде»; «Встановивши пріоритети і склавши бюджет часу, ви можете виключити зі своєї праці непотрібні й мало важливі справи, знизити втрати, зменшити помилки»?
Усвідомлення цілей, внесення моменту істини – ось лейтмотив книги. Певною мірою він сформульований в одному з афоризмів Д. Фуллера: «Важливо, щоб менеджер думав і виражав свої думки чітко й зрозуміло, тому що йому часто приходиться розтлумачувати нечіткі ідеї».
Питання і завдання
1. До якої школи чи сучасним напряму в науці менеджменту належить Д. Фуллер?
2. Сформулюйте правила, які могли б доповнити зазначені в загальному руслі ідеї про колективізм у прийнятті рішень.
3. Чи обмежуються функції менеджера названими Д. Фуллером?

Варіант 3
Кейс №3
Чи впливає дядечко скрудж на наших дітей?

Перехід нашої країни до іншого ладу «відкрив шлюзи» для різноманітної інформації, раніше недоступної нашим людям, у тому числі й дітям. Із всього величезного світу диснеївської мультиплікації для першого масового показу на телебаченні (а перше враження, як відомо, залишає у пам’яті глибокий слід) юному глядачу запропонували «качині історії», буквально пронизані запахом грошей. В особі Скруджа нашим дітям представили позитивного героя із зовсім іншої етичної системи. Практично все, і по подане в дядечкові Скруджі як добре, під кутом зору нашої традиційної культури – огидне.
Однак, нову установку складно сформувати за допомогою одного образу, навіть взятого із любимого й популярного мультсеріалу. Тому для малят почали видавати комікси із красномовними назвами: «Що таке торгівля і світовий ринок?», «Що таке інфляція?», «Жив-був грошик» та ін. Для більш старших дітей переклали, серед інших, книгу американця Карпа Хесса «Так влаштований світ», прочитавши яку, розумієш: пропонується, хай навіть у примітивній формі, модель світобудови, відмінна від нашої за всіма параметрами. Підлітків переконують, що все у світі можна і потрібно розглядати під кутом зору товарної вартості.
Багато батьків стали виховувати своїх дітей, керуючись принципами бізнес-ідеології. Коли батьки, керуючись порадами типу Хесса, стали платити дітям гроші за домашню працю, відносини у сім’ї швидко розладовувалися. А фокусування дитячої уваги на ощадливості, як на одному із найголовніших достоїнств, приводило або до бунту, або до розвитку недитячої жадібності, руйнування ще не сформованої особистості.
У нинішній час багато батьків відправляють своїх дітей на навчання за кордон – це модно і престижно. Однак молодій людині приходиться адаптуватися до іншої культури, мови, стилю життя, втрачаючи як цінності, набуті у нашому нинішньому середовищі, так і закладені у підсвідомості як результат генетичної передачі їх від покоління до покоління. Звикнувши до вхідних цінностей, після повернення додому така особистість часто «не вписується» у координати, які визначають співжиття індивідуума у нашому суспільстві, а значить для неї дуже складно стати повноцінним членом вітчизняної виробничо-господарської організації.
Питання і завдання
1. Чи можна стверджувати про цілеспрямовану політику з боку західного суспільства щодо формування у наших людей системи цінностей, підмінних від традиційних?
2. Чи можна уникнути проникнення елементів інших культур в Україну на умов глобалізації соціально-економічного життя, інформаційної доступності, свободи пересування?
3. Які традиційні моральні й культурні цінності властиві народу України?
4. У якому напрямі слід формувати систему цінностей, як основу культури вітчизняних організацій в умовах становлення ринкової економіки?

Варіант 4
Кейс №4
Який сценарій діяльності обрати?

На рисунку А.1 зображена схема функціонування корпорації з виробництва фасованих харчових продуктів.
Корпорація могла б:
1) зайнятися сільським господарством, тобто, виробляти сировину, яку вона нині споживає;
2) зайнятися виробництвом упаковки, яку вона споживає в дуже великій кількості;
3) будувати заводи або освоїти виробництво обладнання;




























4) надавати своїм постачальникам в оренду вантажівки, складські приміщення, кредити тощо;
5) купити підприємства своїх оптовиків, щоб самій зайнятися оптовою торгівлею;
6) налагодити виробництво інших товарів, збутом яких займаються її оптовики;
7) розширити свій асортимент, розпочавши випуск ряду споріднених товарів, збутом яких у даний час не займаються її оптовики;
8) вийти на закордонні ринки;
9) зайнятися роздрібною торгівлею (є проблеми юридичного характеру);
10) виробляти обладнання, яке використовується в торгівлі її виробами;
11) створити власну службу доставки продуктів на дім;
12) оскільки основні продукти корпорації споживаються переважно в місцях відпочинку, а також при проведенні банкетів, обідів тощо, а рекламна діяльність корпорації тісно пов’язує її з індустрією розваг, відкривається можливість відкрити підприємства цієї індустрії.
Питання і завдання
Обґрунтуйте вибір одного-двох взаємопов’язаних сценаріїв з наведеного вище переліку. Яка стратегія передбачає обраний сценарій?

Варіант 5
Кейс №5
Порівняємо
На рисунках А.2 – А.3 наведені схеми корпоративного управління в розвинених країнах світу.

































Питання і завдання
1. Знайти подібні риси й відмінності у функціонуванні корпорацій у різних країнах.
2. Визначити, яка модель корпоративного управління найбільш придатна для України.
Варіант 6
Кейс №6
Ще з біблійних часів..

Як говориться в книзі «Ісход», гл.18. коли Мойсей почав виводити ізраїльтян з Єгипту, він намагався все управління здійснювати сам. На протязі певного часу справи йшли добре, наскільки це можна було очікувати при тривалому переході через пустелю. Але надалі у деяких людей виникли сумніви відносно доцільності самого виходу євреїв з Єгипту. Крім того, виникли суперечки та інша непродуктивна поведінка. Оскільки ніхто, крім Мойсея, не мав повноважень вирішувати проблеми, він «загрібся» в дрібницях: «Мойсей сів судити людей, і люди стоячи перед Мойсеєм зранку до вечора». Це означало тривалий робочий день. І що ще більш важливе, нічого, крім прийняття рішень, не робилося, а це не дуже ефективно. На щастя ізраїльтян, Мойсей був відкритим для сприйняття розумної поради. Іоформ, тесть Мойсея, осягнув сутність проблеми і запропонував встановити додаткові рівні управління.
«І послухав Мойсей слова тестя свого, і зробив все, що він говорив. І обрав Мойсей із всього Ізраїлю здібних людей, і поставив їх начальниками народу, тисяченачальниами, стоначальниками, п’ятдесятиначальниками і десятиначальниками. І судили вони народу всякий час; про справи важливі доносили Мойсею, а всі малі справи судили самі».
Питання і завдання
1. Як, на Вашу думку, сформулював Іоформ виниклу проблему?
2. Як сучасною управлінською термінологією можна охарактеризувати розв’язання проблеми управління Мойсеєм?
3. Що було досягнуто внаслідок того, що Мойсей послухався поради свого тестя?

Варіант 7
Кейс №7
Не висовуватися

Преса США декілька років тому жваво обговорювала історію, яка трапилася з американським інженером, що працював у Японії. Якось у нього виникла одна конструктивна ідея. На цей момент не було на місці його безпосереднього керівника і керівника його керівника теж. З американською безпосередністю інженер звернувся зі своєю ідеєю прямо до президента корпорації. Наступного дня цей інженер був звільнений.
Питання і завдання:
1. У чому полягало порушення, допущене американським інженером?
2. Чи варто було звільняти інженера, якщо його ідея була слушною й корисною?
3. Чи можливе таке в Україні?
4. Як взагалі ви підноситеся до прийнятого у багатьох західних фірмах принципу «усунення бар’єрів» між керівниками і працівниками?

Варіант 8
Кейс №8
Поставте печатку

Декан бізнес-школи Києво-Могилянської академії Павло Шеремета на одному із семінарів навів випадок, який трапився з американкою Алісою Шутак, продюсером американського аматорського театру. Вона хотіла на кілька вечорів зняти залу в Українському домі й прийшла до його директора з проханням: «Дайте, будь-ласка, залу. Проте, ми аматори й грошей у нас на її оплату немає». Він відповів: «У нас зали немає». Аліса на той час кілька років прожила в Україні й зрозуміла, як треба у нас розмовляти з директорами. «А в трупі грає дружина посла США», – знайшла вона аргумент. «Так це ж інша річ, – каже директор, – тільки принесіть лист від посла». Стівен Пфайфер, який тоді був послом, листа написав відразу ж. Аліса приносить його директору і чує запитання: «Чому лист написаний від руки і де печатка?» – «Яка печатка?» – «Печатка посла США». «У посла немає печатки», – відповіла Аліса...
Далі в діалозі директор спробував поспівчувати американцям: «Розумію – молода нація, вам тільки 200 років і ви ще не зробили послу печатки...» Аліса, в свою чергу, відповіла: «Ви виховані в комуністичному середовищі і тому нікому не довіряєте без печатки...»
Питання і завдання
1. Чому директор відмовляв у наданні зали до того, доки Аліса не повідомила, що в трупі грає дружина посла США ?
2. Для чого директор вимагав поставити печатку на листі посла США?
3. Чи можна стверджувати, що в діалозі між директором і Алісою проявився конфлікт двох культур?

Варіант 9
Кейс №9
Як Україні вийти на конкурентні позиції?

Сучасний світовий ринок вимагає конкурентоспроможної високотехнологічної продукції. На ньому діють великі, середні й малі країни (за розмірами, чисельністю населення, техніко-технологічним рівнем виробництва).
Найбільш виграшне становище посідають великі країни – США, Росія, Китай, які можуть дозволити собі фінансування широкого фронту науково-технічних досліджень, за рахунок чого гнучко перерозподіляти ресурси. Вони можуть обирати час (коли) і напрям (де) вивести чергову продукцію з найменшими зусиллями й витратами, дозволити собі вдатися до хитрих конкурентних ходів, тобто, вдати, що готують до виведення на ринок певну продукцію і, таким чином, змусити конкурента перерозподілити внутрішні ресурси з метою протистояння нібито очікуваній загрозі його інтересам на ринку.
Менш вигідні позиції на світовому ринку таких малих країн, як Фінляндія, Норвегія, Данія тощо. Як правило, вони обрали політику розвитку досить скромного, але добре позиційованого науково-технічного потенціалу, для того, щоб контролювати певний сегмент ринку. Для великих країн вони не становлять суттєвої небезпеки, навпаки, стабілізують ринок, підвищують його передбачуваність, займаючи певні ніші і створюючи умови для активної конкуренції між лідерами ринку.
Країни середнього розміру, до яких відноситься і Україна, не мають достатніх коштів для фінансування широкого фронту науково-технічних досліджень, але не можуть бути й задоволені вузьким позиціюванням на світовому ринку, оскільки цього мало для реалізації власного потенціалу і забезпечення добробуту свого населення. Деякі з цих країн, наприклад, Італія, позиціюються за двома-трьома напрямками. Німеччина, Франція, Великобританія пішли дещо іншим шляхом, м’яко об’єднуючи свої економіки в рамках Європейського Союзу для координування інноваційного розвитку. До речі, така їх діяльність уже викликає занепокоєння з боку США у зв’язку зі зростанням конкурентоспроможності продукції Євросоюзу.
Питання і завдання
1. Яку стратегію інноваційного розвитку слід обрати Україні:
а) широкого фронту науково-технічних досліджень?
б) позиціювання на ринку за обмеженим числом технологічних напрямів?
в) стати частиною економіки чогось цілого?
Обґрунтуйте відповідь

Варіант 10
Кейс №10
14 Принципів демінга

Американець У.Е. Демінг – один з тих, хто зробив суттєвий внесок у розв’язання багатьох аспектів проблеми якості продукції в усьому світі. Після ІІ-ої світової війни він проводив дослідження та курси навчання в багатьох країнах Європи та в Японії з метою надати поштовху розвитку зруйнованих війною економік. Найбільшого успіху його діяльність набула в Японії. Фахівці пояснюють цей факт тим, що японські промисловці прагнули ліквідувати відставання від передових країн в галузі якості продукції. Діяльність Демінга сприяла виходу японських товарів на стратегічні ринки збуту. Японці називають Демінга «батьком руху за якість» у своїй країні. Щороку, починаючи з 1951р., Спілка японських вчених та інженерів присуджує Премію Демінга видатним фахівцям за особисті заслуги в галузі науки про якість, а також кращій фірмі – за оригінальне організаційне рішення в системі контролю якості.
Ядром підходу Демінга є 14 принципів:
1. Стабільність мети.
2. Нова ідеологія (пристосування нової ідеології для забезпечення економічної стабільності).
3. Відмова від тотального контролю (головний критерій – якість виробничого процесу).
4. Припинення політики «мінімальних витрат» (ціна нічого не значить, якщо немає якості).
5. Постійне вдосконалення систем виробництва та обслуговування.
6. Підвищення кваліфікації (вироблення сучасних методів навчання та підвищення кваліфікації).
7. Навчання керівників (вироблення сучасних методів управління персоналом та обладнанням).
8. Подолання відчуття страху (підтримування ефективних двосторонніх зв’язків та інших заходів).
9. Відсутність організаційних бар’єрів між підрозділами як по горизонталі, так і по вертикалі.
10. Відмова від закликів, лозунгів і зауважень.
11. Виключення проміжних цілей.
12. Підвищення престижності професій.
13. Заохочення навчання.
14. Компетентність вищого керівництва.
Питання і завдання
1. Проаналізувавши правила Демінга, дайте коментарі до так званого «ланцюжка Демінга»: покращення якості – збільшення продуктивності – скорочення витрат – конкурентоспроможні ціни – гарантовані ринки збуту – зміцнення позицій фірми – гарантія зайнятості.
2. На яких теоретичних і практичних засадах ґрунтується вислів Демінга «управління якістю не означає дотримання досконалості».





Додаток Б
Варіанти індивідуальних завдань до задачі 1
Варіант 1
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
140
810
12
5,5
1

«Марал-150»
160
950
10
5,2
1,3

«Ягуар-820»
230
1200
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
200
900
40
8,8
3,8

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-

Варіант 2
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
170
910
12
6,5
1

«Марал-150»
160
960
14
5,8
1,5

«Ягуар-820»
230
1200
24
6,7
2,2

«Мамонт-5800»
200
960
44
8,5
3,0

Значимість параметрів
0,6
0,1
0,1
0,2
-

Варіант 3
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
190
910
12
6,5
1

«Марал-150»
160
960
15
5,8
1,3

«Ягуар-820»
230
1200
30
6,7
2,6

«Мамонт-5800»
180
960
40
8,5
3,8

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-

Варіант 4
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
170
900
12
6,5
1

«Марал-150»
160
950
16
5,2
1,4

«Ягуар-820»
230
1200
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
200
920
40
8,8
3,5

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Варіант 5
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
170
910
12
9,5
1

«Марал-150»
160
960
16
8,2
1,4

«Ягуар-820»
230
1200
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
200
960
40
8,8
3,5

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Варіант 6
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
130
800
12
6,5
1

«Марал-150»
300
850
16
5,2
1,4

«Ягуар-820»
280
1100
20
9
2,6

«Мамонт-5800»
160
920
30
9,8
3,5

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Варіант 7
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
150
900
12
6,5
1

«Марал-150»
230
950
16
5,2
1,4

«Ягуар-820»
200
1200
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
170
920
40
8,8
3,5

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Варіант 8
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
140
700
20
6,5
1

«Марал-150»
200
850
16
5,2
1,4

«Ягуар-820»
260
1000
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
150
900
40
8,8
3,5

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Варіант 9
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
160
900
12
6,5
1

«Марал-150»
200
950
16
5,2
1,4

«Ягуар-820»
220
1200
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
190
920
40
8,8
3,5

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Варіант 10
Марка комбайна
Потужність двигуна
Подрібнювальний барабан
Маса без приста-вок, т
Відносна вартість,



Обігів за хвилину
К-ть ножів, шт.



К-Г-6
«Полісся»
190
900
12
6,5
1

«Марал-150»
160
950
16
5,2
1,4

«Ягуар-820»
200
1200
30
9
2,6

«Мамонт-5800»
170
920
40
8,8
3,5

Значимість параметрів
0,5
0,1
0,1
0,3
-


Додаток В

Варіанти індивідуальних завдань до задачі 2

Визначити індекс транснаціональності ТНК та визначити їх рейтинг за цим індексом за варіантами завдання (вихідні дані ТНК наведено нижче в таблиці В.1).
Варіант 1. Для наступних ТНК: «Форд мотор компані», «Дженерал Моторс», «Фольксваген АГ», «Соні Корпорейшн», «Брітіш Петроліум».

Варіант 2. Для наступних ТНК: «Дженерал Електрик компані», «Ай-Бі-Ем», «Соні Корпорейшн», «Ксерокс», «Кенон».

Варіант 3. Для наступних ТНК: «Мобіл Корпорейшн», «Брітіш Петроліум», «Дюпон», «Тексако», «Джонсон та Джонсон».

Варіант 4. Для наступних ТНК: «Форд мотор компані», «Дженерал Моторс», «Фольксваген АГ», «Хонда», «Ксерокс».

Варіант 5. Для наступних ТНК: «Філіп Моріс», «Мак Дональдс», «Кока Кола», «Група Данон», «Юнайтед Технолоджис».

Варіант 6. Для наступних ТНК: «Фольксваген АГ», «Соні Корпорейшн», «Хонда», «Кенон», «Група Данон».

Варіант 7. Для наступних ТНК: «Соні Корпорейшн», «Брітіш Петроліум», «Хонда», «Кенон», «Кока Кола».

Варіант 8. Для наступних ТНК: «Мобіл Корпорейшн», «Брітіш Петроліум», «Дюпон», «Тексако», «Джонсон та Джонсон».

Варіант 9. Для наступних ТНК: «Форд мотор компані», «Дженерал Електрик компані», «Дженерал Моторс», «Ай-Бі-Ем», «Мобіл Корпорейшн».

Варіант 10. Для наступних ТНК: «Проктер енд Гэмбел», «Мак Дональдс», «Джонсон та Джонсон», «Кока Кола», «Група Данон».






Таблиця В.1
Вихідні дані для визначення індексів транснаціональності компаній
№ з/п
Компанія
Країна
Промисловість
Активи, млрд. $
Продажи,
млрд. $
Зайнятість,
чол.





закор-донні
загаль-ні
закор-донні
загаль-ні
закор-донні
загаль-ні

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
«Форд мотор компані»
США
Автомобільна промисловість
69,2
238,5
41,9
137,1
103334
346990

2
«Дженерал Електрик компані»
США
Електроніка
69,2
228,0
17,1
70,0
72000
222000

3
«Дженерал Моторс»
США
Автомобільна промисловість
54,1
217,1
47,8
161,9
252699
745000

4
«Фолькс-ваген АГ»
Німеч-чина
Автомобільна промисловість
49,8
58,7
37,4
61,5
114000
257000

5
«Ай-Бі-Ем»
США
Комп’ютери
41,7
80,3
45,1
71,9
112944
225347

6
«Мобіл Кор-порейшн»
США
Нафта, газ, вугілля
26,0
42,1
48,4
73,4
26300
50400

7
«Соні Кор-порейшн»
Японія
Електроніка
22,7
47,6
30,3
43,3
90000
151000

8
«Філіп Моріс»
США
Продовольство, табак
19,5
53,8
27,7
66,1
88201
151000

9
«Бритіш Петролеум»
Велико-британія
Нафта, газ, вугілля
19,3
28,9
34,8
57,0
41350
58150

10
«Дюпон»
США
Хімічна промисловість
17,8
37,3
20,6
42,2
35000
105000

Продовження таблиці В.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
«Хонда»
Японія
Автомобілі
15,5
33,7
23,5
39,6
50937
96800

12
«Тексако»
США
Нафта, газ, вугілля
12,2
24,9
18,2
35,6
10460
28247

13
«Проктер енд Гембел»
США
Побутова хімія, предмети гігієни
12,1
28,1
16,8
33,4
62000
99200

14
«Ксерокс»
США
Машинобудування і обладнання
10,4
26,0
9,2
16,6
40717
85200

15
«Мак Дональдс»
США
Відпочинок
8,2
15,4
5,3
9,8
125000
212000

16
«Джонсон і Джонсон»
США
Хімія іи фармацевтика
8,2
17,9
9,7
18,8
44300
82300

17
«Кенон»
Японія
Комп’ютери
8,0
23,9
14,1
21,0
35101
72280

18
«Кока Кола»
США
Напитки
7,5
15,0
12,7
18,0
19238
32000

19
«Група Данон»
Франція
Продовольство
6,7
19,0
8,6
16,2
32770
73823

20
«Юнайтед Техноло-джіс»
США
Космос
6,0
16,0
10,3
22,8
99700
170600










13PAGE 15


13 PAGE \* MERGEFORMAT 141715



Рис. А.!. Схема функціональної корпорації з виробництва харчових продуктів

депозитарій

агент з правом голосу

28

27

Транспорт корпорації

Споживачі на інших ринках

Споживачі продукції конкурентів

(11)
Транс-порт

(7) Вироби

Конкуренти

Споживачі продукції корпорації

(9) Роздріб-на торгівля
2-го типу

(9) Роздріб-на торгівля
1-го типу

(6) Інші вироби

(5) Оптивики

(8) Ринок

Заходи

(12) Інши товари та послуги

(10)
Обладнання

(3) Споруди, обладнання

(4) Земля, капітал, споруди, обладнання

(1) Сировина

(2) Упаковка

Рис. А.2 Англо-американська система корпоративного управління


Невелика група, приблизно 12 членів, що потенційно не має інформації і стимулів. Однак вона має повноваження здійснювати контроль і нагляд зовні та підзвітна акціонерам.

Незалежні директори («аутсайдери»)

Рада директорів

Внутрішні директори («інсайдери»)

Акціонери -
розвинена група людей, що має відносно малу владу і єдину мету – гарні фінансові показники. Однак вона контролює капітал і може здійснювати нагляд шляхом вибору підзвітних членів ради директорів

Керівництво -
невелика група людей, що володіють владою і здійснюють контроль за повсякденною діяльністю компанії. Однак вона повиннна звітуватись перед радою директорів та акціонерів

кредитор

Банк

Керуючі

Кейрецу

Уряд

Незалежні директори

Акціонери, що не мають контрольного пакета акцій

Рис. А.3. Японська система корпоративного управління




Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 17625067
    Размер файла: 310 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий