kvant_mekh_1


H, E және Ez операторларының ортақ меншікті функцияларын анықтау қажетті теңдеу: D) HΨ(r, θ, φ)= EΨ(r, θ, φ) F) L2Ψ(r, θ, φ)= L2Ψ(r, θ, φ) H) LzΨ (r, θ, φ)= LzΨ (r, θ, φ)
Р жұптылық операторы: В) эрмитті Д) күйдің жұптылығын өзгерту мүмкін емес Н) мағынасы бойынша ол координатаны инверсиялау операторы х→-х, у→-у, z→-z
PΨ(x)=PΨ(x) инверсия операторының меншікті мәндері: В) Р=±1 С) P2Ψ(x)=P2Ψ(x), P2=1 Ғ) PΨ(x)=PΨ(x)және PΨ(x)=PΨ(-x)операторлық теңдіктерін табамыз
V(z,t) =a(t)∙z біртекті айнымалы өрісте сақталатын (dF/dt=0) және қозғалыс интегралы болатын динамикалық шамалар: D) бұрыштық моменттің Еz компоненті Ғ) импульстің рх,ру проекциялары сақталады Н) импульстің рх,ру проекциялары және импульс моментінің Еz компоненті
V(х)потенциалдық өрісте, іргелі операторлардың және қозғалыс теңдеуінің уақыт бойынша толық туындысы: D) dxdt=pxm=ρx жылдамдық векторы F) dpxdt=-∂∂xV H) dx2dt=pxmx+xpxm
Vx=0, -a<x<a∞,|x|≥a тікбұрышы, шексіз терең потенциалдық шұңқырдағы бөлшек үшін гамильтон операторының меншікті мәндері: В) ψnx=N sinπ2anx, n=2,4.. нормалау көбейткіш N=1a тең D) ψnx=N cosπ2anx, n=1,3.. нормалау көбейткіш N=1a тең F) ψnx=N sinπ2anx, n=2,4.. нормалау көбейткіш N=1a Vx=0, 0<x<a (I)V0,x≥a (II) бірөлшемді тікбұрышты тереңдігі шектелген потенциалдық шұңқыр берілген, х≤ 0 аймағында потенциал ∞ ке тең. І және ІІ аймақтар үшін жазылған d2ψ1dx2+k12ψ1=0 және d2ψ2dx2+k22ψ2=0 Шредингер теңдеулеріне қойылатын талап: В) k12=2mEh2, k22=2m(V0-E)h2 E) k12=2mV0h2-k22 G) k12-k22=2mV0h2 Vx=0, 0<x<a (I)V0,x≥a (II) бірөлшемді тікбұрышты тереңдігі шектелген потенциалдық шұңқыр берілген, х≤ 0 аймағында потенциал ∞ ке тең. І және ІІ аймақтар үшін жазылған d2ψ1dx2+k12ψ1=0 және d2ψ2dx2+k22ψ2=0 Шредингер теңдеулеріне қойылатын талап: B) ψ1(x)=N1sin(k1,x), ψ2(x)=N2e-k2x E) ψ1(0)=0 және х→∞ кезде ψ2→0 шекаралық шарттар G) ψ1`(a)ψ1(a)=ψ2`(a)ψ2(a) функцияның үздіксіз шарты
[x,px] коммутаторының мәні: А,С,Е.
Ангармониялық осциллятор V(x)=αx2+βx3 потенциялымен сипатталады, мұндағы V=βx3 ұйытқу потенциалы. Ұйытқу теориясы бойынша Е(0)=һω(п+1/2) деңгейлеріне бірінші жуықтауды түзету: А) Еl(1)=<l|V|l> C)El(1)=β∫-∞∞Ψl(x) x3Ψl(x)dx E) Еl(1)=0
Анықталмағандық қатынастың негізінде анықтауға болатын сутегі атомының өлшемі (me=0.511 Мэв, һс=197,3 Мэв фм): В)Е)Ғ)
Атомның қозған күйдегі орташа өмір сүру уақыты шамамен ∆r~10-8с. Ол қозған күйден негізгі күйге өткен кезде өзінен орташа толқын ұзындығы λ=500нм болатын фотон шыгарады. Осы сәуле шыгарудың ∆λ/λ салыстырмалы ені; A) ~10-4нм С)~10-7нм Ғ) ~0,1пкм
Әсерлесудің әртүрлі V потенциалдары үшін қозғалыс интегралдары:D) еркін бөлшек импульсі р F) гамильтонианмен коммутацияланатын және ∂/∂t Ғ=0 болатын кез келген шама Н) орталық симметриялық V(r) өрістегі бұрыштық момент
Әсерлесудің Vr=-Ze2r-Ce2r2 нүктелік емес кулондық потенциалына дипольдық түзетуді ескере отырып сілтілік элементтердің спектрлерін есептеу, энергетикалық спектрді σ(l) (экспериментальдық Ридберг түзетуі) шамасына қайта нормалауға алып келеді. Осы түзетулер арқылы сілтілік элементтердің спектрлері: B) En=-μe4Z22h2∙1(n+σl)2 D) σl=-C2μe22l+1h2 H) En=-μe4Z22h2∙1n`2 , n`=nr+l+1+σ(l)
Әсерлесудің Vr=-Ze2r-Ce2r2 нүктелік емес кулондық потенциалына дипольдық түзетуді ескеру, Шредингердің радиалды теңдеуіне lr2ddrr2dRdr+2μh2E+e2Zr+Ce2r2-ll+1h2r22μR=0 әкеледі. Эффективті l`орбитальдық кванттық санды енгізген кезде, теңдеудің алғашқы түрі боп қалатын шарт: А) l`(l`+1)=l(l+1)-C(2μe2/h2) C) l`=-12+12(2l+1)1-C8μe2h2∙1(2l+1)2 E) l`=l-c2μe22l+1h2 , жағдайында С=1
Биіктігі V0 шексіз созылған тікбұрышты потенциалдық тосқауылға энергиясы Е бөлшектер ағына келіп түседі. Тосқауыл кеңістікті І және ІІ екі аймаққа бөледі, ондағы бөлшек импульстерін сәйкесінше к1және к2 деп белгілейік. E>V0 және E<V0 жағдайлары үшін Rшағылу және Dоту коэф: В) E>V0: R=k1-k2k1+k22 және D=4k1k2(k1+k2)2 D) E<V0: R=1 және D=0 G) E>V0: R+D=1
Бозондар: В) спиндері ноль және бүтін бөлшектер, С) Бозе – Эйнштейн статистикасына бағынатын бөлшектер, Н) Симметриялық толқындық функциялармен сипатталатын бөлшектер
Бөлшек ені а және тереңдігі шексіз тікбұрышты потенциалдық шұңқырда орналасқан. Ψ(х )= А∙х(а-х) толқындық функциясының А нормалаушы коэф: А) өлшем бірлігі [L]-3/2, E) A=√6/ a3, G) ∫0a|Ψ(x)|2dx=1 шартынан анықталады
Дирак белгілеулері, яғни F11F12F1nF21F22F2n...... матрица элементтері арқылы немесе нақты түрдегі Ғ операторының матрицалық элементтерінің анықталуы:D) Fmn=φm*Fφndξ; F) Fnm=m|F|n;H) m|F|n=φm*FφndξДирактың дельта γ- функциясының негізгі қасиеттерін қолдана отырып интегралдаудың дұрыс нәтижелері: B) ∫32 x3/2δ(x-9)dx=0 F) ∫-∞∞ x-3δ(x+3)dx=-1/27 H) ∫∞-∞ δ(a-x)δ(x-b)dx=δ(a-b)
Дискретті спектр үшін меншікті функцияларды ортонормалау шарты: С) ∫Ψ``am(ξ)Ψan(ξ)dξ= δaman E) ∫<Ψam|ξ><ξ|Ψam>dξ=δaman H) <Ψam|Ψan>=δaman
Жүйедегі бөлшектердің өзара әсерлесуінің V(r, t) потенциалдық энергиясының түріне байланысты, Шредингер теңдеуі шешімдерінің тобы: С) еркін қозғалыс жағдайы Д) стационар күй жағдайы G) орталық симметриялы өріс жағдайы
Егер [F, K]=1 болатын болса, орындалатын коммутациялық қатынас: С) [F, K2]=2K G) [F, K3]=3K2 H) [F, Kn]=nKn-1
Егер Ғ және К операторлары эрмитті және өзара коммутацияланатын болса, онда: В) Ғ және К ортақ меншікті функциялар жүйесіне ие G) олардың орташа мәндері бір экспериментте олшенуі мүмкін H) Ғφ=Ғφ және Кφ=Кφ теңдеулерін қанағаттандырады
Ені -а дан а ға дейінгі аймақты қамтитын, бірөлшемді, тікбұрышты, шексіз терең потенциалдық шұңқыр үшін Шредингер теңдеуі: B) -ℏ22md2dx2ψx=Eψ(x) E) d2dx2ψx=-2mh2Eψ(x) G) d2ψ(x)dx2+2mh2Eψx=0Ені -а дан а ға дейінгі аймақты қамтитын, тікбұрышты, шексіз терең потенциалдық шұңқырдағы бөлшек үшін толқындық вектордың (к2=2т/һ2Е)дискретті өзгеретіндігін көрсететін n кванттық саны анықталатын шектік шарт :C) ψ(a)=ψ(-a)=0 E) sin(ka)=0, k=π2a∙n шартынан анықталатын п=2,4,.. жұп сандар Ғ) cos(ka)=0, k=π2a∙n шартынан анықталатын п=1,3,.. тақ сандар
Ені -а дан а ға дейінгі аймақты қамтитын, тікбұрышты, шексіз терең потенциалдық шұңқыр үшін n кванттық саны: Д) энергия деңгейлері нөмірлейді Ғ) п-1 саны толқындық функцияның түйіндерінің санын корсетеді Н) кванттық күйлердің жұптылығын анықтайды
Ені -а дан а ға дейінгі аймақты қамтитын, тікбұрышты, шексіз терең потенциалдық шұңқырдағы энергетикалық спектрдің квантталуы: C) En=π2h22m E) En=π2h28ma2∙n2, n=1,2,3 H) En=constπn2, n=1,2,3..
Есептің сфералық симметриялығын ескере отырып, сутегі атомының негізгі күйі үшін сынақ функциясын φ(α,к)=N∙e-αr. Қарастырып отырған жүйенің гамильтонианы H=-h22mlr2ddrr2ddr-e2r. Вариациялық әдіс арқылы анықталатын Е1 энергиясының мәні: В) вариациялық мән нақты дәл мәнмен сәйкес келеді Е) Еl=-me48πh2 H) El=Jmin(α), мұндағы Jα=h22mα2-e2∙αИзотропты гармоникалық осциллятордың энергетикалық деңгейлері азғындалған. Декарттық айнымалыларда бас кванттық сан A=nx+ny+nz Деңгейлердің NA азғындалу еселігі: D) 1-ші қозған күй үшін NA=3 E) 2-ші қозған күй үшін NA=6 F) 3-ші қозған күй үшін NA=10
Импульс операторының меншікті функциясы үшін нормалаудың нақты түрі теңдігі немесе тұжырымы: С) φpxx=12πheipxh E) ∫-∞∞φ`px(x)φpx(x)dx=δ(p`x-px) G) еркін бөлшек қозғалысын сипаттайды
Импульстік көріністегі импульс операторының құраушысы: В) py(p)=py E) px(p)=px F) pz(p)=pzИмпульстік көріністегі кинетикалық энергия операторының құраушысы: В) Tz(p)=pz22m E) Ty(p)=py22m F) Tx(p)=px22mИмпульстік көріністегі координата операторы: В) x(p)=iℏ∂∂px E) Px=Px G) Tx(p)=ℏddpКванттық механикадағы жуықтап есептеу әдістері: B) мардымсыз ұйытқу орын алған кезде, деңгейлерге енгізілетін түзетулерді есептеуге мүмкіндік береді D) энергетикалық спектрлерді есептеудің дәлдігін бақылауға мүмкіндік береді G) варияциялық әдіс арқылы энергия спектрлерін есептеуге мүмкіндік береді
Кванттық механикадағы үздіксіздік теңдеуі: С) бөлшектер санының сақталу заңын сипаттайды Е) ρ(r,t)=Ψ*(r,t)Ψ(r,t) және jr,t=ℏ2mi(ψ*∇ψ-ψ∇ψ*) G)∂ρ(r,t)∂t+divjr,t=0Кванттық ротатор: А) дененің радиусы а-ға тең сфера бетіндегі еркін қозғалысы D) квантталған энергия деңгейлері El=h2l(l+1)2μa2 F) кванттық ротатор моделі екі атомнан тұратын молекулалардың қасиеттерін сипаттауға сәтті қолданылады
Кванттық ротордың толқындық функциялары Ψlm(a,θ,φ)=R(a)∙Ylm(θ,φ) бірге нормалануы тиіс. R радиалды функция үшін дұрыс қатынастар: B) hπ∫0∞R*r 2dr=1 D) ∫Ψlm*Ψl`mdV =бll`бmm` G) ∫Ψlm*ΨlmdV=1
Кернеулігі Е сыртқы электр өрісінде белгілі Штарк эффектісі байқалады- деңгейлердің l орбиталдық квантты саны бойынша азғындалу жойылатын жағдай: С) сутегі атомында сызықты Штарк эффектісі байқалады Д) п=3 деңгейі 3 спектральдық сызықтарға жіктеледі Ғ) деңгейлік элементтер үшін тек квадраттық эффект байқалады
Кернеулігі Е сыртқы электр өрісінің әсерінен металдардан электрондардың салқын эмиссиясы кванттық тунельдік эффектпен түсіндіріледі және Т(Е) эмиссия тогы D=D0exp-22mhx1x2Vx-Edx тосқауылдан өту коэф пропорционал болып табылады және І(Е)=І0∙ ехр(-Е0/Е) түрінде анықталады, экспериментальды түрде расталатын шамалар: С) D=D0exp-22mhx1x2V0-E+eExdx E) D=D0exp-22mEhx1x2x2-xdx H) E0=42m3eh(V0-E)32 Коммутациялық қатынастар мен операторлардың теңдіктердің импульс көрінісі: А) [Ex(P),px(p)] =ih C) [Lx(p),Ly(p)]=ihL(p) E) ddpx, px=1Координат пен оған сәйкес импульс құраушысы үшін жазылған анықталмағандық қатынасы: В) ∆х ∙∆рх≥ һ, Д) микробөлшектер үшін траектория ұғымын жоққа шығарады, Н) микродүниенің өлшенетін объектілеріне өлшеу құралының ықпал ету эффектісін сипаттайды
Кординаттық көріністе р12 бөлшектердің орын алмастыру операторы: А) р12 = р12 – эрмитті, Е) Р12Ψ(r1, r2) = Ψ(r2, r1), G) Р12Ψ(r1, r2)= λΨ(r1, r2), меншікті мәндері λ=±1
Кулондық өріс: В) әсерлесудің потенциалдық энергиясы Vr=Ze2r D) өрістегі бөлшектің квантталған энергия деңгейлері En=-mZ2e42h21n2 H) орталық симметриялы өрістегі қозғалыстың қарапайым мысалы
Қабырғалары шексіз биік ені -а≤х≤а потенциалдық шұңқырдағы бөлшектің толқындық функциясы ψ=1633a cosπx2a+sin3πxa+14cos3πx2a (потенциалдық шұңқыр ішінде) және Ψ=0 (потенциалдық шұңқырдан тыс) күйлердің суперпозициясы ретінде анықталады. Бөлшектің толық энергиясын өлшеу кезінде Еп мәндерінің анықталуының Рп ықтималдылығы: D) E1=18∙π2ℏ2ma2, E2=92∙π2ℏ2ma2, E3=98∙π2ℏ2ma2 G) P1:P2:P3=1:1:1/16 H) P1=1633 , P2=1633 , P3=133Массасы m-ға тең бөлшектің энергиясы E<V0 болса, онда Vx=0, егер x<0, х>а болсаV01-xa,егер 0≤х≤а болса потенциалдық тосқауылынан өту коэф: A) D=D0exp-2ℏ0a(1-E/V02m(V0-V0xa-E)dx C) D=D0exp43ℏ(2mV0-E-2mV0xa)32a2mV0|0a(1-V0/E F) D=D0exp-4a3hV02mV0-E32 Материяның «корпускулалы – толқындық» екі жақты қасиетін сипаттайтын шама: А) Е= һω Д) р=һκ, Ғ) Е=һν
Меншікті мәндері мен меншікті функцияларды анықтауға болатын теңдеу: А) Ғφп= Ғп φп дискретті спектр С) ҒφҒ= ҒφҒ үздіксіз спектр Н) Нψ=Еψ Шредингердің стационар теңдеуі
Операторлардың уақыт бойынша дербес туындысы: А) ∂τ/∂t=0 F) уақыт бойынша толық d/dt туындыға сәйкес келеді G) ∂T/∂t=0
Операторлардың түрі: А) сызықты Д) эрмитті Ғ)унитарлы
Орталық әсерлесу кезінде V(r)=λW(r) ұйытқыған потенциалды Гамильтон операторына Н= Н(0)+ V(r)қосып ескеру: А) азғындалуды толығымен немесе ішінара жояды С) спектральды сызықтардың жіктелуіне әкеледі Е) энергетикалық спектрлердің ығысуына әкеледі
Орталық симметриялы өрісте орынды болып табылатын коммутациялық қатынас: А) [H,Lx]=0 C) [H, L2]=0 E) [H2,L]=0
Орталық симметриялы өрісте R(r) радиалды функциясы үшін Шредингердің радиалды теңдеуі: B) -ℏ22μ∇r-ll+1r2Rr=E-VrR(r) E) -ℏ22μ1r2ddrr2dRdr-l(l+1)r2R-E-VrR=0 G) -1r2ddrr2dRdr+2μℏ2E-Vr-ℏ22μl(l+1)r2R=0Орталық симметриялы өрістегі қозғалыс интегралдары: Д) бұрыштық моменттің Е квадраты және оның Ei(i=x,y,z) кез келген проекциялары Ғ) Н, Е,Ех операторлары немесе Н, Е,Еу немесе Н, Е,Еz G) Н, Е операторлары және Ei(i=x,y,z) барлық проекциялары
Орталық симметриялы өрістегі қозғалыстың қарапайым мысалдары: А) кванттық ротатор Д) кулондық өрістегі бөлшек қозғалысы Ғ) орбиталық моменттің берілген мәніндегі еркін қозғалыс
Орталық симметриялы потенциалдар мысалы: В) центрден тепкіш Е) кулондық G) үшөлшемді гармониялық
Өзара эквивалентті операторлар: C) d2/dx2және (d/dx)2 D) xpy және pyx H) a және b, егер [a,b]=0
Потенциалдық тосқауылдан бөлшектердің шашырауы R шағылу және D өту коэффициенттерімен сипатталады, олар микродүниеде квантомеханикалық құбылыстарды сипаттайды: D) R=j шағылуj түскен және D=j өткенjтүскен Ғ) тосқауыл үстінен серпілу, туннельдік эффект Е) R+D=1
Пішіні кездейсоқ потенциалдық тосқауылды, тікбұрышты потенциалдық тосқауылдар тізбегі ретінде жуықтап алуға болады. х1≤х≤х2 интервалын бірдей аздаған Vx→dx бөліктерге бөлеміз. Пішіні кездейсоқ потенциалдық тосқауылда бөлшектер шашырауының негізгі сипаттамалары: кіріс нүктелері х1 және х2 , D өту коэф үшін орындалатын тұжырым: А) х1 және х2 мәндері V(x)=E теңдеуінен анықталады С) D=D0exp-22mhx1x2Vx-Edx E) D=D0exp-1hx1x2Vx-EdxТолқындық функция : а) физикалық мағынасы жоқ, С) өлшемсіз бірлігі бар, G) үздіксіз, бірмәнді және шекті
Стационар жүйедегі бірөлшемді модельдері үшін кванттық механикадағы ....: C) j=h2miψ*dψdx-ψdψ*dx E) j=ψ*px2mψ-ψpx2mψ* G) түскен жазық толқын үшін ағын тығыздығы j=hkmСтационар күй үшін ұйытқу теориясында гамильтониан Н=Н(0)+ V(r). Ұйытқымаған гамильтониан үшін Н0φп=Е(0)пφп шешім белгілі. l белгіленген мәніндегі деңгей үшін және Нψ=Еψ теңдеуіндегі толқындық функцияларға түзетуді анықтауға мүмкіндік беретін қатынас: В) El=E(0)l+λE(1)l+λ2E(2)l+. E) ψ= Σnanφn G) an= δni+λan(1)+λ2an(2)+..
Стационар күй үшін ұйытқу теориясында гамильтониан Н=Н(0)+ V(r). Ұйытқымаған гамильтониан үшін Н0φп=Е(0)пφп шешім белгілі. l белгіленген мәніндегі деңгей үшін және Нψ=Еψ теңдеуіндегі толқындық функцияларға түзетуді анықтауға El=E(0)l+λE(1)l+λ2E(2)l+.., ψ= Σnanφn және an= δni+λan(1)+λ2an(2)+.. қатынастарға мүмкіндік береді 2 ретті түзетулер: С) E(2)l =Σn <l |W|n> an(1) F) E(2)l= Σn <l |W|n> <n|W|l> / E(1)l – E(0)l H) E(2)l= Σn=l |<l |W|n>|2 / E(0)l – E(0)n
Сызықтық гармоникалық оператордың импульстік көріністегі толқындық функциясы: С) anpx=NnHnpxp0∙e-px22p02, мұндағы Nn=12nn!p0π E) anpx=ψn(x)x0→p0x→px H) anpx=NnHnξ∙e-ξ22Сызықтық гармоникалық оператордың импульстік көріністегі Шредингер теңдеуі: В) H(p)a(py)= Ea(px) F) p22mapy-mω2h22a2apxdpx2=Eapx H) d2dpν2apx+λEmh2ω2apx-px2m2h2ω2=0Сызықтық гармоникалық осциллятор үшін ξ=xx0 мұндағы х0 осцилляторлық параметр және ε=ЕЕ0 мұндағы Е0=һω өлшемсіз айнымалылар енгізілген кездегі Шредингер теңдеуі: С) х0=һmω E) d2ψ dξ2+ε-ξ2ψ=0 G) d2ψ dξ2=ξ2-εψСызықтық гармоникалық осциллятор үшін ξ=pxp0 мұндағы p0 осцилляторлық параметр және ε=ЕЕ0 мұндағы Е0=һω өлшемсіз айнымалылар арқылы импульстік көріністегі Шредингер теңдеуі: C) d2ψ dξ2-ξ2-εψ=0, Pc=ℏmω ) E) d2ψ dξ2+ξ2-εψ=0, P0=ℏx0 F) координаттық көріністегі өлшемсіз теңдеумен бірдей
Сызықтық гармоникалық осциллятор үшін толқыдық функция ψnx=NnHnxx0∙e-x32x03 мұндағы Nn=12nn!x0π нормалау коэф Hnxx0 Эрмит көпмүшелігі. Nn нормалаушы көбейткішінің оның Nn+1 және Nn-1 нормалаушы көбейткішінің байланысы: D) Nn=2(n+1)Nn+1 F) Nn-1=√2nNn H) Nn=12nNn-1Сызықтық гармоникалық осциллятордың меншікті функцияларының көрінісінде матрицалық элементтерді есептеу үшін ψnx=x0n+12ψn+1x+n2ψn-1x рекуренттік қатынасы қолданылады. х2=х2 операторының матрицалық элементтері мен сұрыптау ережесі: А) m|x2|n=x02n(n-1)2δm,n-2 D) m|x2|n=x02n+12δm,n G) m|x2|n=x02(n+1)n+22δm,n-2Сызықтық гармоникалық осциллятордың негізгі күйі үшін ψ0(α, х) = N∙e-ωx2/2 сынақ функциясы бірге нормаланады, вариацияланатын функциал J(a)=∫∞-∞Ψ2(α,x)HΨ (α,x)dx. Функционал энергиясының мәні: B) E0=1/2 hω E) E0=Jmin(α0)мұндағы α0=μω/2h E) Jα=14αh2μ+μω2α
Сызықтық гармоникалық осциллятордың энергетикалық спектрінің квантталуы: В) Еnhωn+12 D) En+1-En=1/2hω F) Гейзенбергтің анықталмағандық принципінің салдарынан нольдік энергиясы Е0≠0
Сызықтық оператор: B) dn/dxn C) ln G) ∫
Сфералық координат жүйесінде ЕrФm(φ)=mФm(φ) бұрыштық момент операторының меншікті функциясы Фm(φ)=Ne-imφ. Мұндағы N нормалау коэф: С) ∫2π0 |Ψ(x)|2dx=1 шартынан анықталады, E) N=√1/2π , H) N2∙2π=1
Сфералық симметриялы өрісте дискретті күйлер жағдайында Ψlm(a,θ,φ) функциясымен сипатталатын бөлшектер өозғалысының ерекшеліктері: А) минималды азғындалу 2l+1 E) шешімдер r, θ және φ айнымалылары бойынша фактеризацияланған Н) күйдің жұптылығы (-1)l түрінде анықталады
Ұйытқу теориясының әдістерін қолдануды талап ететін, модельді есептердің мысалы: B) ангормониялық осциллятор V(x)=αx2+βx3+γx4… D) нүктелік емес кулондық потенциал V(r)=-Ze2/r – C1 e2/r2- C2e2/r3…F) электромагниттік жүйедегі атомдық өрістер
Шредингердің стационар теңдеуі: B) -ℏ22m∇2+Vrψr=Eψr E) HΨ(r)=EΨ(r) G) d2ψrdr2+2mℏ2E-VrψrШредингердің стационар теңдеуінің формальді шешімі: D) ψ(r,t)=ψrexp-iEh E) ψr,t=ψrexp-iEht G) Ψ(r,t)=Ψ(r)∙exp(-iωt)
Шредингердің уақыттан тәуелді теңдеуі: D) iℏ∂ψ(ξ,t)∂t=Hψ(ξ,t) F) ∂ψ(ξ,t)∂t=1iℏHψ(ξ,t) H) iℏ∂ψ(ξ,t)∂t=-h22m∇2+Vξ,tψ(ξ,t)
Фермиондар: А) спиндері жартылай бүтін бөлшектер, В) спиндері ноль және бүтін бөлшектер, G) Ферми- Дирак статистикасына бағынатын бөлшектер
Фермиондар туралы дұрыс тұжырым: B) ψа= Na Σν(-1)νPνψ (1,2,..,N) толқындық функциямен сипатталады, нормалау коэф Na=1/ N! ,C) спиндері жартылай бүтін бөлшектер – лептондар, бариондар, кварктар F) Ферми- Дирак статистикасына бағынатын
Эрмин көпмүшелігі үшін ξHn=nHn (ξ)+1/2Hn(ξ) және ddξHnξ=2nHn-1ξ ал нормалау коэф үшін Nn=√2(a+1)Nn+1, Nn=12nNn-1 рекуренттік қатынастарын қолдана отырып, сызықтық гармоникалық осциллятордың толқындық функциясы ψnx=NnHnxx0∙e-x22x02 үшін рекуренттік қатынас: B) xψnx=x0n+12ψn+1x+n2ψn-1x E) ddxψnx=1x0n2ψn-1x-n2ψn+1x G) xψnx=x02nψn-1x-nψn+1x

Приложенные файлы

  • docx 17599496
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий