rekomend_KP_2012

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України
Вищий державний аграрний заклад
«Херсонський державний аграрний університет»
Кафедра технології виробництва
продукції тваринництва

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання курсового проекту згідно
з модульно-рейтинговою системою навчання
з дисципліни

"Технологія виробництва молока і яловичини"


студентам біолого-технологічного факультету
освітнього рівня
6.09010201 "Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва"

Херсон 2015
УДК 636.2:637.1

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри технології виробництва продукції тваринництва та методичною комісією біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету,
протокол № ___ від " ___ " ___________ 2015 року

ПІДГОТУВАЛИ: Вороненко В.І, кандидат с.-г. наук, доцент
Грінкевич Л.З., кандидат с.-г. наук, доцент
Гріньова А.Л., кандидат с.-г. наук, доцент
Ведмеденко О.В., кандидат с.-г. наук, доцент


РЕЦЕНЗЕНТ: Іванов В.О., доктор с.-г. наук, професор


Вороненко В.І., Грінкевич Л.З., Гріньова А.Л., Ведмеденко О.В. Методичні рекомендації для виконання курсового проекту згідно з модульно-рейтинговою системою навчання з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини". – Херсон. – Ред. Вид. Центр "Колос" ХДАУ. – 2015. - . с.


УДК 636.2:637.1
Вороненко В.І., 2015
Грінкевич Л.З., 2015
Гріньова А.Л., 2015
Ведмеденко О.В., 2015

Зміст

Мета і задачі проекту
4

Зміст курсового проекту
5

Основні методичні положення виконання розділів проекту.
6

1.Огляд літератури ...
6

2. Розрахунково-технологічна частина...
6

2.1. Завдання на проектування і методика його виконання.
6

2.2. Розрахунки показників з ремонту стада..
9

2.3. Розрахунки середньорічного поголів’я і структури стада
10

2.4. Архітектурно-планувальне рішення розташування будівельних споруд ферми....
11

3. Організація виробничих процесів технології виробництва молока..
12

3.1. Догляд і утримання тварин..
12

3.2. Годівля корів, нетелей і телиць
13

3.2.1. Розрахунок річної потреби в кормах..
3.3. Водонапування тварин, потреба у воді та її вартість.
3.4. Машинне доїння і якість молока.
3.4.1. Визначення розміру і кількості технологічних груп.
3.4.2. Обґрунтування і розрахунок поточного виробництва молока та валової продукції.
3.4.3. Визначення валового виробництва продукції
3.5. Відтворення стада..
3.6. Контроль здоров’я тварин
3.7. Видалення гною та визначення виходу побічної продукції..
4. Складання технологічної карти ..
5. Економічна ефективність виробництва молока.
Додаток А..
13
19
19
19

20
21
21
21
22
23
27
28

Додаток Б..
29

Додаток В..
31

Додаток Д..
32

Додаток Е..
35

Список рекомендованої літератури
36

Мета і задачі проекту

Основна задача курсового проекту – закріпити і систематизувати набуті знання базових дисциплін з годівлі великої рогатої худоби, розведення, механізації виробничих процесів ферм, а також під час вивчення фахової дисципліни “Технологія виробництва молока”, осмислити її місце, значення і застосування в практичній діяльності інженера-технолога. Робота над курсовим проектом закріплює навички у користуванні спеціальною літературою, даними про досягнення науки і передового досвіду під час вирішення практичних виробничих задач з вивчення існуючої і розробці перспективної технології виробництва молока у господарстві.
Робота має мету дати можливість студентам застосувати свої знання у практиці, кваліфіковано проаналізувати існуючу технологію виробництва молока в господарстві та запропонувати проект перспективної технології виробництва молока з урахуванням місцевих умов.

Зміст курсового проекту

В результаті вивчення фактичного матеріалу господарства у період виробничої практики студент розробляє реальне проектне завдання і пропонує рішення з удосконалення технології виробництва молока у даному господарстві.
В тих випадках, коли не можливе використання виробничих матеріалів, курсовий проект розробляється на основі завдання виданого викладачем.
Курсовий проект виконується за наступним приблизним планом:

ВСТУП
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Технологія виробництва молока (індивідуально)
1.2. Коротка характеристика породи (індивідуально)
2. РОЗРАХУНКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА
2.1. Завдання на проектування і методика його виконання
2.2. Розрахунки показників з ремонту стада
2.3. Розрахунки середньорічного поголів’я і структури стада
2.4. Архітектурно-планувальне рішення розташування будівельних споруд ферми (комплексу)
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
3.1. Догляд і утримання тварин.
3.2. Годівля корів, нетелей і телиць
3.2.1. Розрахунок річної потреби в кормах
3.3. Водонапування тварин, потреба у воді та її вартість.
3.4. Машинне доїння і якість молока
3.4.1. Визначення розміру і кількості технологічних груп
3.4.2. Обґрунтування і розрахунок поточного виробництва молока та валової продукції
3.4.3. Визначення валового виробництва продукції
3.5. Відтворення стада
3.6. Контроль здоров’я тварин
3.7. Видалення гною та визначення виходу побічної продукції
4. СКЛАДАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КАРТИ
5. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
ВИСНОВКИ (самостійно)
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основні методичні положення виконання розділів проекту

Обсяг курсового проекту повинен складати 50-60 сторінок рукописного тексту. Нумерація таблиць послідовна, арабськими цифрами. Поля на аркуші: верхнє – 20мм, ліве – 30мм, праве – 10мм, нижнє – 20мм. Нумерація сторінок вверху аркуша, справа.

Вступ (1-2 с.)
Показати задачі скотарства – як галузі тваринництва. Необхідно розкрити основний зміст виробництва молока в сучасних умовах і конкретизувати задачі на даному етапі. Слід підкреслити, рішення яких питань є метою курсового проекту.


1.Огляд літератури
1.1. Технологія виробництва молока (індивідуальне завдання) (4-5 с.)
На основі вивчення спеціальної літератури коротко охарактеризувати існуючі технології виробництва молока, оцінюється їх позитивні та негативні фактори. Особлива увага звертається на технологію, що найпоширеніша на півдні України, в Херсонській області, узагальнюється виробничий досвід. Дається короткий висновок з огляду літератури.

1.2. Коротка характеристика породи (2-3 с.)
Схема розгляду кожної породи:
Походження (метод створення)
Екстер'єр і продуктивність
Етапи еволюції
Стан та використання
Бажаний тип
Методи удосконалення


2. Розрахунково-технологічна частина (60-70% тексту рукопису)

2.1. Завдання на проектування і методика його виконання

Методика виконання розрахунків і розробки проекту виконується таким чином: ферма на 400 голів червоної степової породи, головна задача – рівномірне виробництво молока протягом року, утримання корів – удосконалене прив’язне, доїння трикратне.
Планові та фізіологічні параметри:

Вибракування корів: повновікових 25%,
неперевірених первісток 30%,
ремонтних телиць 10%.
Вихід телят на 100 корів, гол. – 95.
Жива маса вибракуваних корів, гол. – 450.
Тривалість виробничого циклу, днів – 365,
в тому числі: лактація – 305,
із них у пологовій дільниці – 20,
сухостій – 60,
із них у передпологовій секції –10.
Період тільності, днів – 285.
Сервіс період, днів – 80,
в тому числі у передпологовій секції – 20.
Профілакторний період телят, днів – 20,
їх жива маса під час народження , кг – 30,
під час передачі на вирощування, кг – 40.
Групування корів, нетелів і молодняку:
Корови: - дільниця сухостою (корови і телиці на крупних фермах розподіляються на секції - першої і другої половини тільності), тривалість утримання в дільниці – 50днів;
дільниця пологова (10 днів до пологів і 20 днів після пологів);
дільниця роздоювання і осіменіння (100 днів);
дільниця виробництва молока.
Телиці: – тривалість профілакторного періоду (20 днів);
ремонтні телиці молочного періоду (120 днів);
ремонтні телиці післямолочного періоду (420 днів);
нетелі першої половини тільності (180 днів);
нетелі другої половини тільності (90 днів);
неперевірені первістки (90 днів).
Тип годівлі корів: взимку – силосно-сінажно-коренеплодно-концен-тратний, влітку – зелені корми з оптимальною питомою вагою концентрованих кормів.
Вихід гною у розрахунку на одну середньорічну корову, т. – 10.
Закупівельна ціна 1 ц. молока , грн. – _______
1 ц. яловичини, грн. – ________
1. Добові надої за місяцями лактації
Лактація
Надій за рік, кг
Місяці лактації1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

середня
4000
16,1
17,9
16,6
15,6
14,9
13,9
12,9
11,5
8,9
5,0

1
3200
12,9
14,4
13,2
12,4
12,0
11,0
10,3
9,6
6,8
3,8

2
3600
14,4
16,0
14,8
13,8
13,3
12,4
11,7
10,8
7,9
4,7

3 і стар.
4600
18,5
20,5
18,9
17,7
17,1
15,9
14,9
13,7
10,0
5,9


Середньодобові прирости ремонтних телиць, г.:
0 – 6 міс. 700,
7 – 12 міс. 650,
13 – 18 міс. 500.
Реалізаційна жива маса понадремонтного молодняку, кг 350 і більше.

Проектування технологічного процесу здійснюється у наступному порядку:
розрахунок поголів’я тварин необхідних для виконання виробничої програми виробництва продукції;
розрахунок валового виробництва молока;
визначення потреби у кормах, підстилці і потреба кормових угідь;
вибір типу доїльної установки і проектування процесу доїння;
підрахувати вихід гною і сечі;
встановити потребу основних і допоміжних виробничих площ для утримання тварин, зберігання кормів і готової продукції.

Всі розрахунки в процесі робочого проектування супроводжуються описом їх умов і обмежувальних факторів, конкретизацією прийомів, що закладені в технологічному процесі з відтворення, годівлі, утримання, експлуатації, ветеринарному захисті тварин і первинної обробки продукції, що виробляється.
Проектування технології здійснюється на основі “Общесоюзных норм технологического проектирования ферм крупного рогатого скота (ОНТП-1-77), а також рекомендацій кафедри (див. додатки).
Методичні прийоми проектування і розробки окремих питань проекту та виконання розрахункової частини викладені у відповідних розділах методичних рекомендацій. Крім того, з рядом методичних положень, рекомендацій з технології і нормативних показників можна познайомитися у рекомендованій літературі, список якої додається.
В процесі роботи над курсовим проектом студенту необхідно виконати великий об’єм розрахунків. Для прискорення цієї роботи і виконання її на сучасному рівні слід використовувати ЕВМ, шляхом підготовки вихідних даних для машинної обробки, а також рішення задач зі складанням деталізованих кормових раціонів для різних типів годівлі та різної продуктивності і сезонів року, за спеціальними програмами, що розроблені викладачами кафедри.


2.2. Розрахунки показників з ремонту стада

Розрахунок розпочинають з показників ремонту молочного стада. Необхідно кількість перевірених первісток для поповнення основного гурту (з урахуванням 25% вибраковки протягом року) складатиме:
400 – 100% х = 100 голів,
х – 25%
за умов рівномірного комплектування гурту щомісячно необхідно ввести:
100 : 12 = 8 голів.
Враховуючи, що вибракування первісток після оцінки їх за власною продуктивністю і на придатність до машинного доїння (30%) необхідно мати неперевірених первісток (нетелів) на рік:
100 – 70% х = 143 голови,
х – 100%
щомісячно необхідно мати 12 (143 : 12) неперевірених первісток.
Під час вирощування ремонтних телиць частка вибраковування їх становить 10%, отже на вирощування необхідно поставити теличок:
143 – 90% х = 159 голів,
х – 100%
щомісячно необхідно мати 14 (159 : 12) ремонтних теличок.
Протягом року буде одержано телят:
- від основного гурту:
400 – 100% х = 380 голів,
х – 95%
- від нетелів: 143 голови,
- всього від корів і нетелів: 380 + 143 = 523 голови,
в т.ч. щомісячно 523 : 12 = 44 голови.
2.3. Розрахунки середньорічного поголів’я і структури стада
Середньорічне поголів’я тварин в дільницях та секціях визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415 (1), де
П – середньорічне поголів’я в дільниці або секції;
К – розрахункове поголів’я корів або молодняку;
ДВПР – тривалість виробничого періоду (тривалість перебування тварин в дільниці або секції), дані беруть із проектного завдання;
365 – тривалість всього виробничого періоду.
2. Розрахунки середньорічного поголів’я молочного гурту і його структура
№ п/п
Група тварин
Тривалість періоду, днів
Методика розрахунку
Голів
Структура гурту,
%

1.
Корови, усього в т.ч.:
365
13 EMBED Equation.3 1415
400
50


- сухостійні
50
13 EMBED Equation.3 1415
55-глибокотільні та новотільні
30
13 EMBED Equation.3 1415
33- у секції роздоювання і осіменіння
100
13 EMBED Equation.3 1415
110- дійні 2-ї половини лактації
185
13 EMBED Equation.3 1415
202


2.
Телята профілакторного періоду
20
13 EMBED Equation.3 1415
29
3,6

3.
Ремонтні телиці 2 – 6 міс.
160
13 EMBED Equation.3 1415
70
8,7

4.
Ремонтні телиці 7 – 18 міс.
360
13 EMBED Equation.3 1415
157
19,6

5.
Ремонтні телиці 19 – 26 міс. тільності (нетелі)
180
13 EMBED Equation.3 1415
70
8,7

6.
Нетелі 2-ї половини тільності до отелення
100
13 EMBED Equation.3 1415
39
4,8

7.
Первістки на перевірці за власною продуктивністю
90
13 EMBED Equation.3 1415
35
4,6

Всього:
-
-
800
100

2.4. Архітектурно-планувальне рішення розташування будівельних споруд ферми

Архітектурно-планувальне рішення генплану передбачає раціональне взаєморозташування приміщень і споруд ферми або фермерського господарства з урахуванням усіх економічних, інженерно-технічних, санітарних і художньо-естетичних вимог, а також природнокліматичних, геологічних і топографічних умов.
Генеральний план ферми передбачає розподіл території на виробничу і кормову зони, що пов’язані між собою мережею доріг і проїздів з твердим покриттям.
У кормовій зоні розташовуються силосні траншеї та башні, майданчики для збереження сіна, кормоприготувальний цех і склад концентрованих кормів.
У виробничій зоні розташовують корівники, доїльний зал, вигульно-кормовий двір, вигульні майданчики, пункт штучного осіменіння.
В сучасних умовах виробництва рекомендовані наступні основні типові проекти для ферм з великою і малою кількістю корів:
ферми з технологією безприв’язно-боксового утримання і вирощування телят до 20-денного віку, застосовують павільйонні приміщення. В проектах передбачена потоково-дільнична організація виробництва, доїння на автоматизованій установці типу УДА-16, “Ялинка”, роздавання кормів мобільними кормороздавачами, видалення гною скреперними транспортерами 4С-250 у поперечний канал посередині приміщення на транспортер ТСН-2, ОБ, який подає гній на станцію перекачки і дальше установкою УТН-10 трубами – в гноєсховище;
ферми з технологією прив’язного утримання з вирощуванням телят до 20-денного віку або 6-місячного віку. В типовому проекті передбачені потоково-дільнична організація виробництва, утримання корів і нетелей у корівниках на 200 голів прив’язне у стійлах, роздавання кормів мобільними кормороздавачами КТУ-10, доїння корів за допомогою доїльних установок АД-8 або ДАС-2Б в стійлах, видалення гною скребковими транспортерами ТСН-160 у транспортерні візки, а потім у секційні гноєсховища;
ферми з технологією удосконалено-прив’язного утримання. Для прив’язування корів використовують автоматичні прив’язі. Доїння проводять в доїльно-молочному блоці на установках УДА-8, “Тандем”, роздавання кормів – мобільними кормороздавачами, видалення гною – скребковими транспортерами ТСН-160 у поперечний канал, на станцію перекачки і далі гній подається установкою УТН-10 трубами на майданчик компостування або інші варіанти;
ферми з технологією утримання корів у приміщеннях з глибокою довго незмінюваною підстилкою. Доїння проводять в доїльно-молочному блоці на установках “Ялинка”, “Тандем” та ін., роздавання кормів у групові годівниці, що розташовані на вигульно-кормових майданчиках у всі пори року. Прибирання гною здійснюється гусеничним трактором бульдозером один раз на рік.

Враховуючи вищевказане під час виконання даного розділу студент, користуючись типовим проектом молочних ферм і приміщень, складає перелік усіх виробничих об’єктів, визначає їх кількість (Додаток Б). Потім на окремому листку викреслює план ферм, схему розташування виробничих об’єктів з відповідними поясненнями і позначеннями.


3. Організація виробничих процесів технології виробництва молока

На основі проектного завдання і узагальнення літературного матеріалу студент складає загальну технологічну схему виробництва. На фермі з великим поголів’ям планується застосування потоково-дільничної системи організації виробництва, яка передбачає створення чотирьох дільниць: сухостійної, пологової, роздоювання і осіменіння корів, виробництва молока, а на малих підприємствах формують не дільниці, а відповідні групи.
У різні фізіологічні періоди коровам необхідно створити відповідні умови годівлі та утримання. Задача організації виробництва молока полягає в тому, щоб забезпечити найбільш повне задоволення потреб тварин з урахуванням їх фізіологічного стану, максимального використання засобів механізації і мінімальних витрат кормів і праці.

3.1. Догляд і утримання тварин

В цьому розділі слід коротко охарактеризувати догляд та утримання усіх статево-вікових груп великої рогатої худоби за дільницями (молочна, дільниця та вирощування ремонтних телиць). При цьому вказати спосіб утримання, організацію відпочинку тварин у кожній секції (пологова, лактаційна, сухостійна секції , профілакторій, телятник, нетельник, ізолятор), з поданням технологічних нормативів відповідно завдання на проектування.

3.2. Годівля корів, нетелей і телиць
У розділі характеризують годівлю різних вікових і фізіологічних груп худоби, способи підготовки, кратність і порядок згодовування, механізацію процесів підготовки і роздавання кормів. Потім встановлюють добову і річну потребу в кормах для худоби на фермі, розмір землекористування, необхідного для виробництва кормів та їх вартість.

3.2.1. Розрахунок річної потреби в кормах

Годівлю корів організовують з урахуванням потреби у поживних і біологічно активних речовинах у залежності від живої маси, продуктивності, фізіологічного стану і умов утримання. За встановленими нормативами витрат кормів у кормових одиницях на одиницю продукції і структурі кормового раціону розраховується потреба окремих видів кормів на 1 корову і для всього поголів’я в цілому.
Середньорічна структура раціонів у процентах від загальної поживності наведено в таблиці 3.

3. Середньорічна структура витрат кормів для корів, %
Річний надій, кг
Сіно
Трав’яна січка
Сінаж
Силос
Корене-бульбо-плоди
Зелені корми
Концерн-тровані корми
Всього

4000
13
2
12
17
5
26
25
100

4500
13
2
10
15
5
26
29
100

5000
11
3
10
8
7
26
35
100

5500
11
3
9
8
7
25
37
100

6000
11
3
8
7
8
24
39
100

6500
11
3
8
7
9
22
40
100

7000
12
2
7
7
10
21
41
100

7500
12
2
7
7
11
18
43
100

8000
12
2
7
6
11
18
44
100


Річну потребу корів у кормах, виражену загальною кількістю кормових одиниць, обмінної енергії, сухої речовини і перетравного протеїну, в залежності від рівня молочної продуктивності (в середньому при живій масі 500кг і жирності молока 3,8-4%) наведено в таблиці 4.
Добові кормові раціони для корів різних виробничих груп складаються на основі деталізованих норм годівлі (Ноздрін М. Т. та ін. Деталізовані норми годівлі с.-г. тварин. – К.: Урожай. – 1991).

4. Потреба повновікових корів в енергії, сухій речовині, перетравному протеїні кормів (в середньому на корову, жирність молока 3,8-4,0%

Річний надій, кг
Витрати на 1 кг молока
Потреба в ПП, г
Потреба на рік
Концентрація в СР
Потреба на рік (+10%)


корм. од., кг
ОЕ, МДж
СР, кг
на 1 корм. од.
на 1 МДж ОЕ
корм. од., ц
ОЕ, ГДж
СР, ц
ПП, ц
корм. од., кг
ОЕ, МДж
ПП,%
корм. од., ц
ОЕ, ГДж
СР, ц
ПП, ц

4000
1,05
12,30
1,27
102
8,70
41,98
49,2
50,73
4,28
0,83
9,70
5,44
46,18
54,12
55,80
4,71

4500
1,03
12,00

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·,20
11,02
73,88
85,47
76,34
8,42

7500
0,93
10,70
0,94
116
10,08
69,71
80,25
70,81
8,09
0,98
11,33
11,42
76,68
88,28
77,89
8,90

8000
0,91
10,50
0,90
118
10,21
72,64
83,92
72,27
8,57
1,01
11,61
11,86
79,90
92,31
79,50
9,43


При визначенні деталізованих норм для дійних корів враховуються такі основні показники: жива маса, вік у лактаціях, добовий надій, вміст жиру в молоці, період лактації, вгодованість, спосіб утримання; для тільних сухостійних – жива маса, вік у лактаціях, планова продуктивність у наступну лактацію, витрати поживних речовин на розвиток плоду, декада сухостою, вгодованість, спосіб утримання. Раціони балансуються за енергією, сухою речовиною, перетравним протеїном, вуглеводним комплексом, сирим жиром, кальцієм, фосфором, натрієм, калієм, основними мікроелементами, каротином, вітамінами Д і Е. У раціонах визначається концентрація енергії в сухій речовині, забезпеченість кормової одиниці, перетравним протеїном, співвідношення крохмально-цукрове, цукрово-протеїнове, кальцію до фосфору, натрію до калію. При цьому обов’язковою умовою є облік фактичного хімічного складу і поживності кормів, якими годують тварин. Пропонуємо користуватися для порівняння довідником Карпуся М. М. та ін. “Деталізована поживність кормів зони степу України” – К.: 1993. Орієнтовн6а річна потреба в кормах для корів наведена в таблиці 5.

5. Орієнтовн6а річна потреба в кормах для корів наведена в таблиці, ц
Корми
Плановий надій на корову в рік, кг


4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000

Сіно
10,91
12,00
11,20
12,18
13,16
14,06
16,12
16,72
17,44

Трав’яна січка
1,40
1,53
2,55
2,77
2,98
3,18
2,23
9,32
2,42

Сінаж
багаторічних
трава
14,40
13,20
14,54
15,83
13,68
14,60
13,43
13,94
14,51

Силос кукурудзяний
35,70
34,65
25,45
22,15
20,95
22,35
23,50
24,40
21,80

Корене-бульбоплоди
15,00
16,50
25,43
27,64
34,21
41,07
52,78
54,78
57,00

Зелені корми
68,30
75,03
76,44
86,52
89,81
87,81
83,94
78,50
81,75

Концентровані корми
10,50
13,39
17,82
20,48
23,34
25,55
27,54
29,97
31,90


Кратність годівлі – 5-6 кратне мілко порційне через рівні проміжки часу протягом доби. Приготування повноцінних кормосумішей проводиться в кормоцеху, обладнаному лініями приготування і дозування видачі грубих кормів, сінажу, силосу, коренеплодів, концентрованих та мінеральних добавок. Роздавання кормів проводиться мобільними та стаціонарними кормороздавачами.
Річна потреба ферми в кормах розраховується в таблиці 6.

6. Річна потреба ферми в кормах
№ п/п
Статево-вікова група
Середньорічне поголів’я
Сіно
Солома
Сінаж
Силос
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц

1
Корови сухостійні

1,0


2,0


5,0


202
Корови дійні

8,0

5,0


253
Телята профілакт.


4
Телята 20 дн. – 4 міс.

0,5

0,5


1,55
Телиці 4-8 міс.

0,8


1,2


3,2


106
Телиці 8-24 міс.

1,0


1,5


5,5


127
Нетелі

1,5


2,0


6,0


158
Неперевірені первістки

2,0


2,0


10


209
Потреба ферми в кормах на рік


10
Страхфонд 15%


ВсьогоПродовження таблиці 6
№ п/п
Буряк кормовий
Зелена маса
Концкорми
Молоко
Збиране молоко
Підстилка


за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц
за добу на 1 гол., кг
за добу на все поголів’я, ц
всього за період, ц

1
5,0


50


2,0
2,52
18-25-35


80


3-10
2,53

5,0

24
1,0


5,0


0,5

5,0


1,05
3,5


25


1,1
1,56
4,5


35


1,5
2,07
5,0


45


2,0
2,08
15


60


3,0
2,5910Всього


Після проведення розрахунків визначається необхідна площа під кормові культури з урахуванням 15% страхового фонду для забезпечення ферми кормами власного виробництва. У розрахунках використовують середні показники врожайності, що характерні для зони або конкретного господарства (табл. 7).

7. Приблизна врожайність кормових культур, ц/га
№ п\п
Назва культури
Врожайність

1.
Озиме жито на зелений корм
250

2.
Озима пшениця
200

3.
Кукурудза
350

4.
Однорічні трави
90 - 250

5.
Багаторічні трави
100 - 250

6.
Буряки кормові
300 - 800

7.
Буряки цукрові
250

8.
Зелена маса з пасовища
70

9.
Зелена маса гороху, вівса
180 - 250

10.
Зелена маса суданки
180

11.
Зелена маса соняшника
400 - 500

12.
Люцерна на сіно
40 - 45

13.
Суданка на сіно
25

14.
Сіно природних сінокосів
35

15.
Зернові: пшениця
35

-
ячмінь
30

-
кукурудза
40

-
горох
15 - 30

-
овес
20


Усі розрахункові показники необхідної кількості площі заносять до таблиці 8.

8. Потреба молочної ферми в кормових площах


п\п
Корми
Необхідно на корм худобі, ц.
Врожайність, ц/га
Необхідно площі, га.
Площа страхового фонду, га.
Необхідно всього площі, га.

3.3. Водонапування тварин, потреба у воді та її вартість

У розділі характеризують водонапування різних вікових і фізіологічних груп великої рогатої худоби.
Ферма забезпечується водою, яка відповідає вимогам стандарту 2874-73 “Вода питна”. У зимовий період напування корів проводиться в приміщенні з групових або індивідуальних напувалок, а влітку – на пасовищі з
пересувних автонапувалок на вигульних майданчиках – із групових напувалок.
Витрати води для худоби визначають на основі ОНТП-1-77 (табл. 9).

9. Потреба у воді та її вартість

п\п
Група тварин
Кількість
Норми витрат, л.
Загальні витрати, м3.
Вартість, тис. грн.
холодної
гарячої
всього
на добу
на рік
на добу
на рік


1.
Корови

85
15


2.
Нетелі

55
5


3.
Молодняк

28
2


4.
Телята

18
23.4. Машинне доїння і якість молока

В даному розділі слід вказати, яку доїльну установку рекомендуєте в господарстві відповідно завдання на проектування та вимоги щодо процесу автоматичного застосування доїння корів.
Крім того, слід описати первинну обробку молока на молочних фермах.

3.4.1. Визначення розміру і кількості технологічних груп
Розмір технологічних груп залежить від загального поголів’я корів на фермі. Він повинен бути кратним кількості доїльних станків на майданчику і відповідати біологічним особливостям великої рогатої худоби.
Рекомендований розмір груп (ОНТП-1-77), на фермах з поголів’ям корів:
Корів на фермі, гол.
Кількість корів у технологічній групі, гол.

400 - 600
32

800
48

1000
64

1200 - 1600
80 - 100

На фермах з малим поголів’ям корів (від 20 – 300 голів) технологічні групи формують у залежності від поголів’я, технології доїння, обслуговуючого персоналу.
Розрахунок: на фермі з поголів’ям 400 корів розмір технологічної групи рівний 32 коровам: 400 : 32 = 13 технологічних груп, в т.ч. в секціях:
- сухостійній 55 : 32 = 2 технологічні групи;
- пологовій 35 : 32 = 1 технологічна група;
- роздоювання і осіменіння 110 : 32 = 4 технологічні групи;
- виробнича 202 : 32 = 6 технологічних груп.


3.4.2. Обґрунтування і розрахунок поточного виробництва молока та валової продукції

Розрахунок ритму і такту роботи молочної ферми. Ритм виробництва і його об’єм за одиницю часу характеризують основу технологічного процесу.
Ритм – це об’єм готової продукції, що випускається за одиницю часу. Він може виражатися кількістю молока, що випускається підприємством, або кількістю отелень, поголів’ям новонароджених телят.
Такт – це часова характеристика ритму і виражається одиницею часу: доба, тиждень, декада, місяць і т.д.

За ритм технологічного процесу на фермі часто приймають ритм роботи пологової секції. Для цього використовують формулу:
13 EMBED Equation.3 1415 (2), де

Р – добовий ритм пологової секції;
13 EMBED Equation.3 1415 - кількість отелень за рік (кількість приплоду);
365 – кількість днів у році.
Отже, розрахунок ритму роботи ферми становитиме:

523 : 365 = 1,43 телят на добу,
місячній ритм 1,43 Ч 30 = 43 голови.

За такт роботи ферми звичайно приймають час комплектування однієї технологічної групи.
Такт роботи = кількість корів у технологічній групі : ритм роботи пологової секції.
Такт роботи = 32 : 1,43 = 22 дні.
Отже, одна технологічна група буде комплектуватися за 22 дня.
3.4.3. Визначення валового виробництва продукції

На основі завдання, умов технологічного проекту і проведених розрахунків циклограми визначають валове виробництво молока і приростів на фермі (табл. 10).
10. Валове виробництво продукції
№ п\п
Продукція
Кількість голів
Вихід від однієї голови,
ц.
Валова продукція, ц.
Реалізаційна ціна, грн. за 1 ц.
Загальна вартість продукції, тис. грн.

1.
Молоко
400
40
160002.
Приріст рем. телиць:0 – 6 міс.

1,26

7 – 12 міс.

1,17

13 – 18 міс.

0,90

19 – 27 міс.

0,95
3.
Жива маса вибракуваних корів

4,8
4.
Жива маса понадрем. поголів’я

3,5


3.5. Відтворення стада

Оцінка і планування відтворення великої рогатої худоби у селекційній, технологічній і організаційній системі – важливий етап зооінженерної діяльності фахівця. В цьому розділі коротко описати формування статево-вікових груп великої рогатої худоби, методи, що дозволяють оцінити відтворні якості тварин, способи осіменіння корів, виявлення корів у статевій охоті.

3.6. Контроль здоров’я тварин

Виконання цього розділу розпочати із переліку основних найбільш небезпечних інфекційних хвороб великої рогатої худоби. Потім в короткому викладені подати основні методи профілактики і боротьби з цими хворобами. Крім цього, слід описати як і чим повинна бути обладнана ферма чи окреме приміщення для запобігання занесення цих хвороб.
3.7. Визначення виходу побічної продукції

Норми виходу гною і сечі визначають на основі ОНТП-1-77. Вартість 1 т. гною –_____грн., підстилки – ____ грн. Сеча не оцінюється. Розрахунок виходу побічної продукції вносять до таблиці 11.

11. Вихід побічної продукції та її вартість
№ п\п
Групи тварин
Кількість, гол.
Норми виходу на голову
На все поголів’я, т
Вартість, тис. грн.
на добу, кг.
на рік, ц.
на добу
на рік


Гній

1.
Корови

20

2.
Нетелі

7

3.
Молодняк

6

4.
Телята

2

Сеча

1.
Корови

35

2.
Нетелі

20

3.
Молодняк

12

4.
Телята

5У поясненні слід дати характеристику системі видалення гною з приміщень і вигульно-кормових майданчиків, вказати перелік механізмів, що застосовують для цього.
4. Складання технологічної карти
Поопераційне проектування процесів виробництва заключається в відпрацюванні процесу кожної операції з метою виявлення послідовності в ньому операцій і режимів, їх виконання, складу машин і обладнання, енергетичних засобів, а також витрат часу і праці на виробництво продукції. Ці дані є основою проведення економічного аналізу процесу: визначення продуктивності праці, експлуатації можливостей обладнання, собівартості. Крім того, в результаті поопераційного аналізу складається технологічна документація. Одним із важливих умов ефективності організації виробництва на молочних фермах є розробка технологічних карт виробничих процесів і чітке виконання встановлених графіком робіт. Технологічні карти складають спочатку для кожної виробничої дільниці, потім для ферми. Необхідно, щоб виконання усіх операцій і процесів відповідало зоотехнічним вимогам, дотримувався час роздавання кормів, ефективно і з максимальним навантаженням використовувалася техніка і робоча сила.
Технологічна карта (табл. 14) складається з 4 розділів:
титульна частина містить дані про систему утримання худоби на фермі, поголів’я і його групування, тип годівлі, тривалість зимового і літнього періодів, валове виробництво молока і приростів;
технологічна частина дає характеристику прийнятої технології на основі зоотехнічних і організаційних вимог до процесів і операцій;
технологічна частина містить дані про прийняту механізацію виробничих процесів, дана характеристика машинам і обладнанню, їх продуктивність;
економічний розділ дає змогу визначити потребу в робочій силі, витрати праці на виробництво продукції.
Методика розрахунку технологічної карти:
ГР.13 – кількість машин розраховується діленням об’єму роботи за добу (гр. 6) на продуктивність машин за зміну (гр. 12 на 7год.).
ГР.15 – необхідна для виконання роботи кількість люд/год за добу визначається діленням добового об’єму роботи (гр. 6) на робочу продуктивність машини за годину (гр. 12).
ГР.16 – кількість люд/год за період дорівнює кількості люд/год за добу (гр. 15) помножену на тривалість періоду (гр. 7).
ГР.14 – необхідна кількість робітників для виконання роботи розраховується за пропорцією:
1 працівник – 2100 люд/год
Х працівників (гр. 14) - _ люд/год (гр. 16).
Кількість працівників люд/год на виробництво молока і приростів:
80% на виробництво молока ;
20% на виробництво приросту.
14. Зведена технологічна карта виробництва молока
1. Утримання худоби на фермі на глибокій довго незмінюваній підстилці;
2. Склад ферми: 2 корівника на 200 голів кожен, ДМБ “Ялинка”, молочна, пункт Ш.О., котельня; 3. Годівля силосно-сінажно-концентратно-коренеплідна з витратами на 1 ц. молока 1,1 ц. корм. од.; 4. Тривалість періодів утримання: зимовий – 210, літній – 155; 5. Надій на 1 фуражну корову 4000 кг., валове виробництво молока на рік 16000 ц., приріст живої маси за даними таблиці 12.
№ п\п
Виконавці
Технологічна частинаШифр операції
Назва операцій
Об’єм роботи

одиниці виміру
на добу
тривалість періоду, дн.
за період
норма навантаж.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.
Мех-ри кормороздавачі
60-01
Навантаження силосу і сінажу
т
16
210
3360
-

2.
Мех-ри з видалення гною
3.
Оператори, що доглядають корів і нетелей
4.
Оператори доїння корів
5.
Робочий молочної
6.
Шофер
7.
Телятниця
8.
Слюсарі-електрики
9.
Робочий котельної
10.
Робочий санпропускника
11.
Підмінні
12.
Ветфельдшер
13.
Ветсанітар
14.
Обліковець-лаборант
15.
Технік Ш. О.
16.
Робочий пункту Ш. О.
17.
Зооінженер
18.
Бригадир
Разом:
Продовження таблиці 12
№ п\п
Технічна частина
Економічна частина


Характеристика машин і обладнання
Необхідно для виконання операцій
Витрати


марка машини
робочий період
робоча продук. за годину
машин
робочих
люд/год на добу
люд/год за період
люд/год на молоко
люд/год на приріст

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.
ПСК-5
МТЗ-50
10
1
0,16
1,6
3362.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


(13. Добовий графік узгодження технологічних процесів на фермі

№ п/п
Виконавці
Години доби1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
Мех-ри кормороздавачі

2
Мех.-ри видалення гною

3
Оп-ри, що доглядають корів

4
Оператори доїння

5
Робітник молочної

6
Шофер

7
Телятниця

8
Слюсарі-електрики

9
Робочий котельні

10
Робочий санпропускника

11
Підмінні

12
Ветфельдшер

13
Ветсанітар

14
Обліковець

15
Технік Ш.О.

16
Робітник Ш.О.

17
Зооінженер

18
Бригадир

5. Економічна ефективність виробництва молока

Основні техніко-економічні показники включають слідуючи дані: поголів’я, надій молока на корову, навантаження на оператора машинного доїння, затрати праці на 1 ц. молока, валове виробництво молока, затрати корм. од. на 1 кг. молока, товарність продукції ціна її реалізації, виручка, повна собівартість реалізованої продукції, прибуток, рівень рентабельності (табл. 14).

14. Основні техніко-економічні показники
№ п/п
Показники
Значення

1
Поголів’я корів, гол.


2
Надій молока на корову, кг.


3
Навантаження на оператора машинного доїння , гол.


4
Затрати праці на 1 ц. молока, люд/год.


5
Затрати корм. од. на 1 кг. молока


6
Валове виробництво молока, ц.


7
Реалізовано молока, ц


8
Товарність продукції, %


9
Ціна реалізації молока, грн. за ц.


10
Виручка, тис. грн.


11
Собівартість 1 ц. молока, грн.


12
Повна собівартість реалізованого молока, тис. грн.


13
Валовий прибуток, тис. грн.


14
Чистий прибуток, тис. грн.


15
Рівень рентабельності, %Додаток А


Методика визначення площі кормових угідь в залежності від врожайності кормових культур і програмованої молочної і м’ясної продуктивності

Приклад: ферма – 400 корів, річний надій на корову 4000 кг. молока, шлейф 400 голів молодняку, на кожній із яких отримаємо 220 кг. приросту (600г х 365). Витрати кормів: на 1 ц. молока – 1 ц. корм. од., на 1 ц. приросту – 8 ц. корм. од. Врожайність кормів з 1 га: - 10 ц. корм. од., 20 ц. корм. од., 40 ц. корм. од. (на зрошені).
Розрахунок:
валове виробництво молока – 16000 ц.;
валове виробництво проросту живої маси – 400 х 220 = 880 ц.

Потреба в кормах (ц. корм. од.):
для виробництва молока – 16000 х 1 = 16000 ц. корм. од.
для виробництва приросту – 880 ц. х 8 = 7040 ц. корм. од.

Всього 16000 + 7040 = 23040 ц. корм. од.

Розмір землекористування: на 1 корову зі шлейфом
10 ц. корм. од. з 1 га. = 2304 га – 5,8 га;
20 ц. корм. од. з 1 га. = 1152 га – 2,9 га;
40 ц. корм. од. з 1 га. = 576 га – 1,44 га.

Згідно цих даних можна розрахувати скільки корів необхідно утримувати, якщо площа кормових угідь 100 га, 150 га, 200 га і т.д.

Додаток Б

Перелік типових проектів сільськогосподарських підприємств, приміщень і споруд
№ п\п
Виробничі об’єкти
Позначення типового проекту

1.
Контрольно-пропускний пункт


2.
Дім тваринників


3.
Майстерня і комора електриків


4.
Майстерня механізаторів


5.
Котельня


6.
Пологове відділення на 160 корів
801-315

7.
Контрольно-селекційний корівник


8.
Майданчик


9.
Вагова МТК


10.
ЕВМ для приготування кормів


11.
Кормозмішувальний цех
801-461

12.
Силосна траншея


13.
Пункт Ш. О.


14.
Лабораторія


15.
Корівник на 400 корів боксового утримання з видаленням гною скреперною установкою
801-2-10

16.
Корівник на 600 корів безприв’язного утримання на глибокій підстилці
801-459

17.
Корівник на 400 корів безприв’язного утримання на глибокій підстилці
801-457

18.
Корівник на 400 корів прив’язного утримання
801-314

19.
Корівник на 200 корів прив’язного утримання
801-2-8

20.
Корівник на 200 корів боксового утримання
801-482

21.
Корівник на 100 корів прив’язного утримання з приміщенням для телят і ремонтного молодняку
801-2-3

22.
Пологове відділення на 108 корів
801-315

23.
Пологове відділення на 40 корів з телятником на 237 голів
801-3-2

24.
Доїльно-молочний блок на 2 установки “Тандем”
801-471

25.
Молочний блок на 6 т. молока на добу
801-5-3

26.
Молочний блок з потужністю 3 т. молока на добу з пунктом Ш. О.
801-330

27.
Кормозмішувальний цех для комплексів з виробництва молока на 400-800 корів
801-460

28.
Пологове відділення на 160 корів
801-383

29.
Пологове відділення на 144 корів
801-458

30.
Пологове відділення на 104 корови
801-390

31.
Пологове відділення на 96 голів з профілакторієм на 48 місць
801-355

32.
Пологове відділення на 96 корів
801-456

33.
Пологове відділення на 72 місця з профілакторієм і ветпунктом
801-3-3

34.
Пологове відділення на 48 корів
801-480

35.
Доїльно-молочний блок на 2 установки “Ялинка”. Передбачена первинна обробка молока
801-391

36.
Доїльно-молочний блок на 4 установки “Тандем” УДТ-6
801-472

37.
Кормоприготувальний цех для ферм з виробництва молока на 800-1200 корів
801-443

38.
Кормоприготувальний цех потужністю 10 т/год
108-431

39.
Кормоцех для ферми ВРХ на 400-600 корів з коморою для концкормів ємністю на 50 т. і пунктом технічного обслуговування
801-283

40.
Кормоприготувальний цех для ферми з виробництва молока на 400 корів
801-442

41.
Гноєсховище ємністю 2000-4500 т.
801-315

42.
Гноєсховище ємністю 4000 м3
815-91

43.
Гноєсховище ємністю 500, 300 і 200 т.
815-23

44.
Гноєсховище наземні і напівзаглиблені на 500, 1000 і 1500 т.
815-1

45.
Забійно-санітарний пункт (для ВРХ)
8114-92

46.
Біотермічна яма для знищення трупів тварин
807-19-1

47.
Ветеринарний пункт ферм ВРХ:
амбулаторія ветпункта
стаціонар на 10 місць
стаціонар на 15 місць
ізолятор на 5 місць для корів
ізолятор на 10 місць для корів

807-116
807-121
807-122
807-117
807-118

48.
Майданчик для обробки шкіряного покриву ВРХ
807-40

49.
В’їздний дезбар’єр
807-40

50.
Пункт Ш. О. ВРХ на 2 станка і 16 стійл
807-7

51.
Пункт Ш. О. ВРХ на 1 станка і 10 стійл
807-6

52.
Адміністративне приміщення з санпропускникком на 16 чоловік
807-130

53.
Адміністративне приміщення з санпропускникком на 30 чоловік
807-129

54.
Траншея для зберігання силосу:
наземні на:750 т., 1000 т., 1500 т., 2000 т., 3000 т.
напівзаглиблені на:250 т., 500 т., 750 т., 1000 т., 1500 т., 2000 т., 3000 т.
811-29

55.
Сарай для сіна ємністю 1000 т.
817-150

56.
Сарай для сіна ємністю 400 т.
817-140

57.
Сарай для сіна ємністю 200 і 400 т.
801-306

58.
Намети для зберігання сіна ємністю 200, 100 і 60 т.
15-117

59.
Комора для сухих концентратів і зерна по 100, 200 і 300 т.
817-151

60.
Комора сухого брикетованого жому на 750 т.
817-122

61.
Мелясосховище ємністю на 5 м3
817-125

Додаток В


Приблизне навантаження на одного працівника
на підприємствах з виробництва молока
№ п\п
Категорія робітників
Молочні фермиМісце доїння
Спосіб утриманняв стійлах
на доїльному майданчику
прив’язний
безприв’язний

1.
Оператори машинного доїння
50
100-135
-
-

2.
Оператори машинного доїння у пологовому відділенні
25
-
-
-

3.
Оператори, що доглядають корів і нетелей
-
-
100
200

4.
Оператори, що доглядають молодняк
-
-
100
400

5.
Оператори, що обслуговують телят
-
-
50
50

6.
Оператори, що доглядають телят у профілакторії
-
-
30
30

7.
Механізатори, що роздають корми і видаляють гній
-
-
400
400

8.
Чергові оператори у нічний час:
- в телятниках і приміщеннях для молодняку
- у пологовому відділенні


один на 2-3 приміщення

один на приміщення

9.
Оператори Ш. О.
-
-
800
800

10.
Слюсарі
-
-
600
600

11.
Ветсанітари
-
-
600
600

12.
Лаборанти
-
-
800
800

13.
Обліковці
-
-
800
800

14.
Бригадир
Один на чисельність основних працівників не менше 15 чоловік

15.
Підмінні
52% від основних робітників за умов 5-денної робочої неділі і 24% - 6-денної


Додаток Д

Перелік машин і обладнання для забезпечення виробничих процесів на молочній фермі

№ п\п
Назва машини
Характеристика машин і обладнаннямарка машини
робочий
робоча продуктивність на годину

1.
Водонапування:
- автонапувалка індивідуальна


- автонапувалка групова

ПА-1Б
ПА-1А
АП-1А
АГК-4А

-


-

на 2гол


на 80-100гол

2.
Видалення гною:
- скребковий транспортер


- канатно-скреперна установка (дельта-скрепер)
- бульдозерна навіска
- бульдозер-скребок навісний
- бульдозер

- самопливна система навозовидалення
- змивна система навозовидалення
- підземне зберігання гною

ТСН-3,ОБ
ТШ-30А
ТСН-160
УС-15
УС-10
БН-1
БСН-1.5
Д-159Н
Д-444

ел. дв.
ел. дв.
ел. дв.
ел. дв.
ел. дв.
МТЗ
Т-25
Т-75
Т-75

4,5т.
2т.
4,5-5,7т.
0,4т.
10т.
41т.
30т.
100т.
100т.

3.
Машини для навантаження і розвантаження кормів:
- універсальні причепи і напівпричепи

- навантажувач-екскаватор
- грейферний навантажувач
- навантажувач-подрібнювач силосу і грубих кормів
- фуражир

- транспортер (для коренеплодів)
- стрічковий транспортер
- транспортер пневмотичний


1-ПТС-2
1-ПТС-4
2-ПТС-4-887Б
2-ПТС-4М-785А
ПСЕ-12.5
ПЕ-0.8Б
ПГ-0.2
ПСК-5

ФН-1.2
ФН-1.4
ТК-5.0

ЛТ-10
ТПЕ-10А


МТЗ
МТЗ
МТЗ

МТЗ

МТЗ
ЮМЗ
Т-25А
МТЗ

МТЗ
МТЗ
ел. дв.

ел. дв.
ел. дв.


2т.
4т.
4т.

4т.

4т.
100т.
30т.
13т.

4т.
6,5т.
5т.

до 100т.
10т.

4.
Кормороздача:
- мобільні кормороздавачі


- стаціонарні кормороздавачі (транспортер-роздатчик)
- кормороздавач стрічковий (всередині кормушки)


- роздавач кормів

ПТУ
КТУ
РЗМ
РКУ-26К

ТВК-80А,Б
ТРК-100

КЛО-75

КЛК-75

РК-50

МТЗ
МТЗ
МТЗ
ел. дв.

ел. дв.

ел. дв.

ел. дв.

ел. дв.

ел. дв.

25-30т.
16-20т.
до 30т.
10т. (на 250гол)
5,8т. (на 50гол)
5т. (на 100гол)
5т. (на 200гол)
5т. (на 100гол)
на 100-400гол

5.
Кормоприготування:
Машини для подрібнення концентрованих кормів:
- подрібнювач універсальний стаціонарний
- подрібнювач молотковий стаціонарний
Машини для подрібнення соковитих і грубих кормів:
- подрібнювач силосу і коренебульбоплодів
- коренерізка привідна
- подрібнювач грубих кормів
- подрібнювач стеблових кормів
- соломосилосорізка
Машини для змішування і запарювання кормів:
- змішувач-запарник кормів (місткість 3 м3)
- змішувач-запарник кормів (місткість 12 м3)КДУ-2.0

КДМ-2.0Волгарь-5

КПИ-4
ИГК-30Б
ИРТ-165

РСС-6Б


С-2

С-12ел. дв.

ел. дв.ел. дв.

ел. дв.
ел. дв.
ел. дв.

ел. дв.


ел. дв.

ел. дв.2т.

2т.5-10т.

4т.
3,5т.
16т.

2,5т.


2т.

5т.

6.
Машини для первинної обробки молока:
- холодильні установки


- танки-охолоджувачі- очисник-охолоджувачМХУ-12
МХУ-8П
МХУ-8С
ТО-2

ТОВ-1

ООМ-1000М


ел. дв.
ел. дв.
ел. дв.
ел. дв.

ел. дв.

ел. дв.1т.
1т.
1т.
місткість 2т.
місткість 1т.
1т.

7.
Доїння:
- доїльна установка “Даугава” з молокопроводом (обслуговуючий персонал 2-3 люд.)
- доїльна установка з молокопроводом (обслуговуючий персонал 2-3 люд.)
- доїльна установка “Ялинка”, (16 стаканів, на 400 голів, обслуговуючий персонал 2люд)
- доїльна установка “Ялинка”, (16 стаканів, на 400-600 голів, обслуговуючий персонал 2люд)
- доїльна установка “Ялинка”, (16 стаканів, на 400-600 голів, обслуговуючий персонал 2люд)
- доїльна установка “Тандем”, (6 стаканів, на 100-150 голів, обслуговуючий персонал 2люд)
- доїльна установка “Тандем”, (8 стаканів, на 200-400 голів, обслуговуючий персонал 3люд)
- доїльна установка “Тандем”, (8 стаканів, на 260-400 голів, обслуговуючий персонал 2люд)
- доїльна установка “Тандем”, (16 стаканів, на 400-600 голів, обслуговуючий персонал 2люд)
- станція доїльна універсальна
(доїння в молокопровід, 8 стійл на 100-200 корів, обслуговуючий персонал 2люд)
- доїльна установка “Карусель” 40 стаканів на 2000 корів, обслуговуючий персонал 2люд)


ДУ-150 (Мол-100, Мол-200)
АДМ-8 (Мол-100, Мол-200)
М-632 (ФРН)

УДЕ-8А


УДА-16


УДТ-6


УДТ-8


УДТ-8


УДТ-16


УДС-3А


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.


ел. дв.ел. дв.


на 100 і 200 гол

на 100 і 200 гол

75 гол


80 гол


72,5 гол


20 гол


73,4 гол


62 гол


72,5 гол


50 гол180-200 гол8.
Доїльні агрегати:
- доїльний агрегат (доїння корів у переносні відра, обслуговуючий персонал 3-4 люд.)
- доїльний агрегат (доїння корів у переносні відра, обслуговуючий персонал 3-4 люд.)

АД-100


ДАС-2Б

ел. дв.


ел. дв.


на 100 гол


на 100 гол


Додаток Е
Титульний аркуш курсового проекту
Список рекомендованої літератури

Основна:
Костенко В. І., Сірацький Й. З., Шевченко М. І., Рубан Ю. Д. та ін. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. К.: “Урожай”, 1995. 471с.
Рубан Ю. Д. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. Харків “Еспада”, 2002. 572с.
Костенко В. І. Практикум із скотарства і технології виробництва молока та яловичини. К.: “Урожай”, 1996.
Бегучев А. П. и др. Скотоводство. М.: Колос. 1992.
Арзуманян Е. А. И др. Скотоводство. М.: Колос. 1984.

Додаткова:
Всяких А. С. Производство продуктов животноводства на промышленной основе. М.: 1984.
Всяких А. С. Интенсификация молочного скотоводства нечерноземия. М.: Колос. 1987.
Бабак А. Л. и др. Рекомоендации по освоению мощностей комплексов по производству молока. К.: “Урожай”, 1984.
Бузун І. А. Потокові технології виробництва молока. К.: “Урожай”, 1989. с. 192.
Бегучев А. П. Технология молочного скотоводства. М.: 1974.
Клайерг Г. Э. Промышленное производство молока. М.: Колос. 1981. с. 153.
Мосийко В. И. и др. Интенсификация молочного скотоводства. М.: Агропромиздат. 1989.
Ноздрин М. Т. та ін. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин. К.: “Урожай”, 1991. с. 23-54.
Петрушка Е. З. та ін. Операційні технології виробництва молока. К.: “Урожай”, 1988. с. 200.
Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота. М.: 1977.
Стародубцев В. М., Логачев А. А. Основы промышленной технологии молока и говядины. М.: 1978.
Технология производства молока на промышленной основе. Под редакцией Админа Е. И. Киев. 1983.
Всяких А. С. Научно-производственная система выращивания высокопродуктивных коров.// Молочное и мясное скотоводство. №5. 1991. с. 7.
Молохинец Т. Т. Подготовка нетелей к лактации.// Зоотехния. №8. 1989. с. 19.
Москаленко С. та ін. Машинному доїнню – постійну увагу.// Тваринництво України. №3. 1997.
Погрібний В. та ін. Технологія і гігієна доїння.// Тваринництво України. №1. 2001. с. 5-6.
Смоляр В. та ін. Технологічний варіант для реконструкції молочних ферм.// Тваринництво України. №9. 2000. с. 8-10.

Віддруковано у редакційно-видавничому відділі „Колос”
Херсонський державний аграрний університет
73000, Україна, м. Херсон, вул. Р.Люксембург, 23
тел. 26-32-89
13PAGE 15


13PAGE 14815


13PAGE 15


13PAGE 143515ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-6.01


Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»Кафедра технології виробництва продукції тваринництва


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини»
на тему: Технологія виробництва молока на промисловій основі

Студента (ки) ____ курсу ______ групи
напряму підготовки ТВППТ

__________________________________
Керівник доцент Ведмеденко О.В.

Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________ ___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали


м. Херсон – 201 рік


вид сзадиRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 17567373
    Размер файла: 6 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий