Lukashova_I.,Sekirina_N.,Golovashchenko_O.Finan..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
ІМені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО


Інститут обліку і фінансів

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


Фінансовий облік

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
І ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
з дисципліни «Фінансовий облік»
для студентів спеціальності 6.030509 "Облік і аудит"
денної і заочної форм навчання та Інституту післядипломної освітиЗатверджено на засіданні кафедри
бухгалтерського обліку
Протокол № 13 від 23.11.2010 р.Схвалено навчально-методичною
Радою ДонНУЕТ
Протокол № __ від _________2010 р.


Донецьк – 2010

ББК 74.58я73
Ф 59
УДК 378.14:657(076.5)
Рецензенти:
К.е.н., доцент кафедри контролю та АГД
Я.І. Глущенко
К.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку
О.А. Наумчук

Ф 59 Фінансовий облік: Метод. вказ. і тематика курсових робіт для студ. спец. 6.030509 «Облік і аудит" ден. і заоч. форм навчання та Інст. післядипломної освіти / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Інст. обліку і фінансів, Каф. бухг. обліку; Лукашова І.О., Сєкіріна Н.В., Головащенко О.М. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2010. – 72 с.


Методичні вказівки орієнтовані на надання студентам допомоги у виборі теми курсової роботи, її виконання, оформлення та захисту.
Методичні вказівки містять загальні підходи до виконання курсової роботи, вимоги до її оформлення та формування змісту основних структурних розділів, рекомендації щодо процедури її захисту. Наведена тематика курсових робіт дозволяє зорієнтуватися у напрямку дослідження, а методичні вказівки розкривають сутність основних етапів виконання дослідження.
Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" денної і заочної форм навчання, а також слухачів післядипломної освіти.

ББК 74.58я73
© Лукашова І.О., Сєкіріна Н.В.,
Головащенко О.М, 2010
© Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського, 2010
Зміст

Вступ..........
4

1
Організація процесу виконання курсової роботи ...........................
5

2
Етапи, структура та зміст курсової роботи.......................................
8

2.1
Етапи курсової роботи
8

2.2
структура та зміст курсової роботи ..
11

2.3
Загальні правила подання матеріалу у курсовій роботі ......................
20

2.4
Структура висновків до курсової роботи ...........................................
41

3
Вимоги до оформлення курсової роботи ...............................
22

3.1
Загальні вимоги до оформлення основної частини курсової роботи
19

3.2
Вимоги до оформлення тексту ...
24

3.3
Вимоги до оформлення схем ..................................................................
29

3.4
Вимоги до оформлення таблиць ............................................................
29

3.5
Загальні правила цитування та посилання на використані джерела ..
33

3.6
Оформлення списку використаних джерел ..........................................
34

3.7
Правила оформлення додатків ...............................................................
36

4
Порядок захисту і оцінювання курсової роботи .........
36

5
Перелік рекомендованої літератури .................................................
43


Додатки:


А
Тематика курсових робіт .
58

б
Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи
55

в
Приклади планів курсових робіт за окремими темами .
63

Г
Приклад складання схеми технологічного процесу обробки інформації з наповнення бази даних і отримання вихідних документів із застосуванням бухгалтерської програми на ПК ...........


73
ВСТУП

Виконання курсової роботи – це один з самостійних етапів навчання студента, процес творчого осмислення та узагальнення певних наукових результатів. Процес написання курсової роботи з певної дисципліни примушує студента отримувати вміння працювати з науковою літературою, знаходити невирішені проблеми з напрямку обраного дослідження та знаходити свої оригінальні шляхи їх вирішення. Курсова робота повинна виконуватись з фундаментальних дисциплін, що є основою отримання професійних знань та навичок. У цьому зв’язку необхідність виконання курсової роботи з дисципліни "Фінансовий облік" є логічним етапом навчання студентів спеціальності 6.030509 "Облік і аудит".
Виконання курсової роботи дозволяє не тільки отримати більш глибокі знання з певної теми, але і створити методичну основу для написання дипломної роботи (магістерської роботи), адже методика виконання і курсової, і дипломної (магістерської) роботи студентами спеціальності 6.030509 "Облік і аудит" єдина.
Зрозуміло, що підготовка якісної курсової роботи неможлива без певного методичного підґрунтя, яким виступають дані Методичні вказівки. Своєчасне ознайомлення студентів з характером висунутих вимог, тематикою курсових робіт, порядком роботи над їх виконанням та поданням на рецензування внесе планомірність у роботу студентів, що сприятиме вчасному і якісному виконанню та захисту курсового проекту.
Метою написання курсової роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань студента з певної теми, яка в ідеальному варіанті повинна стати і темою майбутнього дипломного (магістерського) дослідження. Результат досягнення даної мети полягає у всебічному підвищенні якості професійної підготовки фахівців, удосконаленні їхнього наукового рівня, компетентності й умінні вільно орієнтуватися в зростаючому інформаційному потоці.
Методичні вказівки повною мірою відповідають вимогам системи управління якістю навчального процесу, що функціонує в ДонНУЕТ, зокрема стандартам:
ІСУЯ – 7.5.1-03-03/УН. "Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань"
ІСУЯ – 7.5.1-03-04/УН. "Загальні вимоги до організації СРС".
ІСУЯ – 7.5.1-03-05/УН. "Загальні вимоги до організації НДРС".
ІСУЯ – 7.5.1-03-06/УН. "Практична підготовка студентів".
ІСУЯ – 7.5.1-03-02/УН. "Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін".
ІСУЯ – 7.5.1-03-08/УН. "Загальні вимоги до організації підсумкового контролю".
Курсова робота з дисципліни "Фінансовий облік" є окремим модулем.

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ виконаННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Важливе значення для ефективної роботи над курсовою роботою має вибір його теми. Вибір теми не є випадковим. Найчастіше протягом навчання студенти вже виконували курсові роботи на певну тематику, а тому цю ж тему вони обирають для написання даного курсового проекту. Такий підхід є ефективним, адже у процесі поточного навчання студенти вже набули певних знань з обраної теми, тому можуть більш професійно вирішувати питання удосконалення теорії а, відповідно, і практики обліку. Враховуючі, що курсова робота є предметною (пишеться на матеріалах конкретного підприємства), перш ніж обрати її тему доцільно знайти підприємство, яке і стане базою курсового, а в майбутньому і дипломного дослідження. До вибору теми варто підійти дуже обережно, адже не всі теми можуть бути виконані на матеріалах обраного підприємства.
Тематика курсових робіт розробляється і затверджується кафедрою бухгалтерського обліку з урахуванням актуальності сучасних проблем. Типова тематика курсових робіт наведена у додатку А.
Задача викладачів на цьому етапі - прокоментувати теми, допомогти студентам у їх виборі з урахуванням особистих здібностей, наукових інтересів, специфіки обраного підприємства та інших факторів. При виборі теми необхідно враховувати: інформаційне забезпечення і можливість збору практичного матеріалу, ступінь його конфіденційності; наукові інтереси студента і керівника; інтереси підприємств, що оплачують навчання студентів. Не допускається виконання курсових робіт за однаковими темами.
Заявки на теми курсової роботи збирає лектор курсу та призначає керівників, які будуть керувати виконанням курсових робіт. Закріплення тем та керівників оформлюється розпорядженням по Інституту обліку і фінансів. У цьому розпорядженні вказуються графік, терміни виконання та захисту курсової роботи. Зміна теми дослідження можлива в надзвичайних випадках після отримання дозволу завідуючого кафедри.
Після закріплення теми студент повинен узгодити з керівником зміст курсової роботи та отримати предметні рекомендації щодо її виконання, особливо, якщо тема курсової роботи суто специфічна. На розсуд керівника студент може надавати на перевірку викладачеві матеріал за готовими розділами по ходу написання роботи, а не всю роботу зразу. Це пов’язано з тим, що в процесі виконання можуть бути виявлені методичні помилки, які напряму пов’язані з наступними розділами роботи. Тому виправивши їх вчасно, студенту легше буде виконати наступні частини роботи і вчасно захистити курсовий проект. Таким чином, після рецензування написаного матеріалу студент його доопрацьовує, робить виправлення і вже після цього (при наявності згоди керівника) курсову роботу можна оформлювати в чистовому варіанті.
Як правило, керівник перевіряє готову роботу протягом 3 днів і робить свій висновок з приводу її майбутнього захисту. Загальний висновок завжди пишеться на титульному аркуші такими фразами:
- "до захисту" – у випадку позитивної рецензії (при наявності незначних недоліків у змісті та оформленні роботи);
- "до захисту з урахуванням доопрацювання зауважень" – у випадку в цілому позитивної рецензії (при наявності незначних недоліків, які в цілому не порушують логічну структуру роботи. Найчастіше зауваження викладача у цьому напрямку зводяться до уточнення, більш повного розкриття окремих моментів роботи). Доопрацьовувати зауваження можна, роблячи відповіді на запитання керівника у вставних аркушах до роботи, або на оборотній стороні основних аркушів прямо під зауваженням викладача;
- "на переробку" – якщо висновок викладача негативний (в роботі не розкрито взагалі окремі важливі питання, маються порушення логічного викладу матеріалу, порядку оформлення). У цьому випадку доцільно ще раз отримати консультацію керівника та повністю переробити роботу з урахуванням його пропозицій.
Більш детально порядок оцінювання курсових роботи викладено у розділі 4 даних методичних вказівок.
З більш предметним змістом позитивних та негативних моментів роботи студент може ознайомитися, прочитавши рецензію керівника, яка завжди додається до перевіреної роботи, та продивившись зауваження по тексту курсового проекту, адже більшість викладачів незначні зауваження в рецензії не відображають, в той час як відповіді на них також повинні бути зроблені.
Готова курсова робота включає такі структурні елементи:
- титульний аркуш - за формою ВНЗ (додаток Б);
- зміст (попередньо узгоджений з керівником);
- розділи основного тексту курсової роботи;
- висновки;
- перелік використаних літературних джерел;
- додатки.
Готова курсова робота повинна бути завізована в методичному кабінеті кафедри бухгалтерського обліку, а для студентів заочної форми навчання також у заочному відділенні директорату Інституту обліку і фінансів.
Як вже зазначалось вище, керівник після перевірки курсової роботи надає до неї свою рецензію. Курсова робота повинна бути захищена у терміни, передбачені наказом. якщо студент не встигає захистити курсову роботу у визначений термін, він не допускається до складання іспиту з даного предмету.2. Етапи, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОботи

2.1 Етапи курсової роботи

При виконанні курсової роботи необхідно враховувати, що процес її написання і захисту складається з декількох послідовно взаємозалежних етапів.
Залежно від теми курсової роботи, її структура та зміст|вміст| розрізнятиметься, при цьому загальними|спільними| етапами роботи щодо її виконання є: організаційний, дослідницький, аналітичний та завершальний. Кожний етап роботи над курсовою роботою має свої завдання.
На організаційному етапі студенту необхідно виконати такі завдання:
- ознайомитись з тематикою курсових робіт, вибір теми, осмислення питань досліджуваної теми та складання плану курсової роботи;
- встановити контакт з керівником курсової роботи, узгодження плану, ознайомлення з календарним графіком її виконання;
- отримати методичні вказівки щодо виконання курсової роботи.
Другий дослідницький етап над курсовою роботою включає в себе такі завдання:
- складання бібліографії за темою курсової роботи;
- ознайомлення з літературними джерелами та їх обробка;
- ознайомлення з нормативно-правовими документами та їх систематизація;
- ознайомлення з|із| практичними матеріалами підприємства - об'єкту дослідження, його методикою обліку за окремою обраною ділянкою облікового процесу (План рахунків, форма обліку, вивчення застосування|вживання| інформаційних систем відносно обраної теми - автоматизованої форми обліку|урахування|, техніки накопичення інформації в регістрах обліку, техніки складання форм звітності), збір документів на підприємстві;
Третій – це аналітичний етап роботи над курсовою роботою. На цьому

етапі студенту необхідно виконати такі завдання:
- написати вступ і теоретичну частини курсової роботи;
визначити позитивні та негативні сторони методології та методики бухгалтерського обліку за обраною темою курсової робити;
- написати практичну частину курсової роботи;
оцінити організацію бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві з точки зору відповідності загальним вимогам, з точки зору використання персональних комп’ютерів та програмного забезпечення, висунути пропозиції з удосконалення автоматизації обліку на підприємстві;
систематизувати інформацію і завершити написання курсової роботи (зробити висновки та пропозиції за кожним розділом, які включені до плану).
Останній – завершальний етап над курсовою роботою включає в себе такі завдання:
- реєстрація курсової роботи на кафедрі бухгалтерського обліку;
- надання курсової роботи до перевірки керівнику, отримання від нього відгуку;
- доопрацювання курсової роботи згідно з зауваженнями керівника;
- підготовка до захисту, подання до захисту, захист курсової роботи .
Структурно-логічна схема виконання курсової роботи за її етапами представлена на рис. 1.
Наукове дослідження не може проводитися без плану. Тільки планове дослідження дає змогу надійно крок за кроком глибоко пізнавати нові об'єктивні закономірності навколишньої дійсності.
З урахуванням специфіки творчого процесу до плану дослідження вносять все, що можна заздалегідь передбачити. Приклади планів курсових робіт за окремими темами наведено в додатку В.
13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415
Рис. 1 – Структурно-логічна схема виконання курсової роботи2.2 структура курсової роботи

Оскільки курсова робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не тільки за теоретичною науковою цінністю, актуальністю теми і прикладною значущістю отриманих результатів, а й за рівнем загальнометодичної підготовки, що передусім знаходить відображення в її композиції.
Традиційно склалася певна композиція курсової роботи з такими основними елементами:
- зміст;
- перелік умовних позначень (при необхідності);
- вступ;
- розділи основної частини;
- загальні висновки;
- перелік використаних літературних джерел;
- додатки.
У змісті послідовно перераховують назви розділів роботи, а також указують номери сторінок. Зміст повинен містити всі заголовки в роботі, у тому числі список літератури і додатки. Всі заголовки в змісті починаються з прописної літери без крапки на кінці. Останнє слово кожного заголовка з’єднується з крапками відповідним номером сторінки у правому стовпчику змісту.
Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подають у курсовій роботі окремим списком перед вступом.
У вступі до курсової роботи звичайно обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт і предмет дослідження, зазначають обраний метод (або методи) дослідження, теоретичну цінність і прикладну значущість стриманих результатів.
Актуальність – обов’язкова вимога до будь-якої наукової роботи. Тому цілком зрозуміло, що вступ до неї починають з обґрунтування актуальності обраної теми. Вміння обрати тему, правильно її зрозуміти й оцінити з точки зору своєчасності й соціальної значущості характеризує наукову зрілість і професійну підготовку автора. Для висвітлення актуальності достатньо 1-2 сторінок, де висвітлюють головне – сутність проблемної ситуації. Чітко й однозначно визначити наукову проблему і, таким чином, сформулювати її суть буде неважко, якщо студенту вдасться показати, де пролягла межа між знанням і незнанням з предмету дослідження. Для з’ясування стану розробки обраної теми складається короткий огляд літератури, з якого можна зробити висновок, що дана тема ще не розкрита (розкрита лише частково, або не в тому аспекті) і тому вимагає подальшого розроблення. Огляд літератури за темою демонструє ґрунтовне ознайомлення студента зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти суттєве, оцінювати зроблене раніше іншими дослідниками, визначати головне у сучасному стані вивчення теми. В огляді називають і критично оцінюють публікації, що мають пряме і безпосереднє відношення до теми дослідження. Зайвим є виклад всього, що стало відомим з прочитаного, і того, що має побічний стосунок до його праці.
Від формулювання наукової проблеми, логічно перейти до формулювання мети дослідження, а також зазначення конкретних завдань, які будуть вирішуватися відповідно до визначеної мети. Це звичайно роблять у формі перерахунку (вивчити..., описати..., встановити..., виявити..., вивести залежність... і т. д.). Мета дослідження перетинається з назвою курсової роботи (наприклад, назва курсової роботи – "Облік операцій з грошовими коштами", мета – дослідити діючу систему обліку операцій з грошовими коштами та розробити рекомендації щодо її удосконалення). В свою чергу завдання курсової роботи перегукуються з назвою її розділів.
Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет – міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему курсової роботи.
Методи дослідження, як інструмент добування фактичного матеріалу, - також обов’язкові елементи вступу і необхідна умова досягнення поставленої мети. Студент зазначає, які саме методи ним були використані та які результати отримано з використанням цих методів.
У вступі описуються й інші елементи наукового процесу. До них, зокрема, відносять посилання, на якому саме фактичному матеріалі виконана дана праця. Тут дається характеристика основних джерел отримання інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних), і вказуються методологічні засади проведеного дослідження.
Важливу частину вступу займає наукова новизна та практична значущість отриманих результатів. Студент має коротко викласти нові наукові положення (рішення), запропоновані особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (уперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток).
Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних і таких, що затемнюють його сутність, деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді констатації, коли просто перераховують, що в курсовій роботі зроблено те й те, а сутності і новизни положення із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді констатації є найбільш розповсюдженою помилкою студентів при викладенні загальної характеристики роботи.
При формулюванні наукової новизни можна, зокрема, вживати такі вирази: "вперше формалізовано..." "розроблено метод, який відрізняється від...", "доведена залежність між.,.", "досліджена поведінка... і показано..,", "доопрацьовано (відомий) метод в частині... і розповсюджено на новий клас систем...", "створена концепція, що узагальнює... і розвиває...", "розроблено нову систему... з використанням відомого принципу...".
Практична значущість роботи показує, що знання та розробки, отримані студентом в ході її виконання, можуть бути використані на конкретному підприємстві.
На завершення вступу доцільно подати структуру курсової роботи, тобто навести перелік її структурних елементів і обґрунтувати послідовність їх розміщення, зазначити, скільки сторінок займає основний текст роботи, додатки, вказати кількість таблиць, рисунків, використаних літературних джерел.
У розділах основної частини курсового проекту детально розглядаються методика і техніка дослідження і узагальнюються результати. Всі несуттєві для вирішення наукового завдання матеріали виносяться в додатки.
Зміст розділів основної частини повинен точно відповідати темі курсової роботи та повністю її розкривати. У цих розділах стисло, логічно й аргументовано викладається матеріал згідно з вимогами до наукових праць, які подаються до друку.

Структура 1 розділу курсової роботи

У першому розділі «Економічна сутність операцій з..» базуючись на підручниках з економічної теорії та П(С)БО треба дослідити історію розвитку об’єкту дослідження, надати критичне осмислення існуючого визначення об’єкту дослідження та запропонувати свій варіант, розглянути типові класифікаційні ознаки (якщо предмет дослідження складний за структурою), розкрити критерії визнання та оцінки згідно П(С)БО, вказати завдання обліку.
У другому розділі «Нормативно – правове та регламентне забезпечення обліку.» надається критична оцінка існуючих нормативних актів, що регулюють облік операцій за темою дослідження. На початку треба розглянути загальні нормативні акти (витяги з Господарського кодексу, Закони про ліцензування, патентування і т.д.), які регламентують будь – яку діяльність будь – якого підприємства. Далі треба зосередитися на нормативних актах, що регламентують процес здійснення господарських операцій, що розглядаються (Правила, Інструкції і т.д.). Після цього досліджуються нормативна база, що впливає на оподаткування цих операцій та надається характеристика П(С)БО, Плану рахунків та Інструкції до його застосування. Досліджувати нормативно – правову базу необхідно як взагалі, так і близько до об’єкту дослідження (наприклад, розглядаючи облік запасів, варто вказати, що Планом рахунків передбачено для обліку цього об’єкту рахунки класу 2 "Запаси"). Наприкінці варто зробити загальний висновок, наскільки досконалою є сучасна нормативно – правова база та запропонувати рекомендації щодо її оптимізації. Результати дослідження з цього розділу треба надати в додатках за такою формою:
Додаток___
Характеристика нормативно – правової бази обліку операцій з.
№ з/п
Найменування нормативного акту
Ким та коли затверджений
Короткий зміст за проблематикою дослідження
Примітки

1
2
3
4
5
Іноді характеристика нормативно-правової бази за складним з точки зору регламентації здійснення і обліку об’єктом може бути надана окремим розділом.
У цьому ж розділі курсової роботи розглядаються питання регламентного регулювання обліку. Дане питання доцільно розглядати на матеріалах конкретного підприємства. Користуючись Статутом підприємства студент повинен надати економічну доцільність створення підприємства, вказати, якими напрямками діяльності воно займається, розкрити структуру підприємства та органів його управління. Після цього варто обґрунтувати доцільність організації бухгалтерського обліку на підприємстві, вказати, хто веде бухгалтерський облік (якщо облік веде бухгалтерія розкрити її структуру та призначення кожного відділу), вказати функціональні обов’язки, права та відповідальність головного бухгалтера, розкрити в якому документі закріплюються права, обов’язки та відповідальність працівників бухгалтерії, і чи відповідає він сучасним умовам (охарактеризувати Положення про відділ бухгалтерії, посадову інструкцію, і, якщо є можливість розробити напрямки їх удосконалення). Якщо облік на підприємстві ведуть декілька бухгалтерів доцільно розглянути, яким чином розподіляються обов’язки між ними з обліку об’єкту дослідження та розробити напрямки їх удосконалення. В обов’язковому порядку варто вказати, як здійснюється організація облікових робіт і яким документом вона регламентується.
Важливе значення має розкриття порядку документообігу, адже від його ефективності залежить швидкість пошуку необхідної економічної інформації. В додатках треба навести форму графіку документообігу. А якщо планування документообігу на підприємстві не здійснюється, розробити форму графіку, що рекомендується до застосування на даному підприємстві. Графік документообігу можна розробити за такою формою.

Додаток ___
Графік документообігу (наприклад, прибуткового касового ордера)
№п/п
Найменування документа
Хто
складає
Коли
складає
Кому надає
Коли
надає
Де відобража-ється інформація
Коли
відображається
інформація
Хто
передає
до архіву
Коли передає до архіву


У цьому ж підрозділі слід вказати, яким чином на підприємстві організується облікова політика та розкрити її основні положення в частині обліку об’єкта дослідження.
Зверніть увагу, що у цьому підрозділі розкриваються особливості саме регламентне забезпечення обліку на підприємстві, тому не слід вказувати якими документами оформлюється облік операцій з об’єктом дослідження, на яких рахунках та в яких облікових регістрах відображається інформація.
Окрім зазначених документів у додатках можна надати схему структури підприємства, бухгалтерії, копію посадової інструкції бухгалтера, який займається обліком операцій з об’єктом дослідження, копію наказу про облікову політику і т.д.
У третьому розділі "Документальне оформлення операцій з ." вказується необхідність документування та вимоги, що пред’являються до документів, детально описується якими первинними документами повинна оформлюватися кожна конкретна господарська операція з об’єктом дослідження. У цьому ж підрозділі, якщо це необхідно розкривається порядок складання звітності матеріально відповідальними особами. Зазначена інформація викладається на загальнотеоретичних засадах (тобто, на матеріалах підручників з обліку). Після цього треба порівняти загальнотеоретичну методику документування з процедурою документування, яка фактично здійснюється на підприємстві, виявити недоліки та запропонувати напрямки їх усунення. У додатках наводяться усі первинні документи та звітність матеріально відповідальних осіб, якими необхідно оформлювати операції з об’єктом дослідження. Якщо немає можливості надати копії документів з підприємства необхідно їх заповнити вручну самостійно. Усі документи прикладаються в одному екземплярі.
У четвертому розділі "Синтетичний та аналітичний облік операцій з." розкриваються особливості обліку операцій з об’єктом дослідження, зокрема вказується:
А) на якому бухгалтерському рахунку ведеться облік цих операцій та надається його характеристика згідно Інструкції про застосування Плану рахунків, у додатках наводиться кореспонденція рахунків;
Б) у якому обліковому регістрі ведеться синтетичний облік операцій (зазначається хто його складає, на підставі яких документів, періодичність складання, вказується яка інформація міститься в регістрі, з якими регістрами і за якими показниками цей регістр взаємопов’язаний);
В) як ведеться аналітичний облік за даним об’єктом дослідження та у якому регістрі, також вказуються особливості його складання;
Існуючі теоретичні засади синтетичного та аналітичного обліку треба порівняти з практичними даними підприємства, виявити недоліки та розробити напрямки їх усунення.
У додатках з цього підрозділу треба навести форми регістрів синтетичного та аналітичного обліку, форми фінансової, податкової та статистичної звітності, в яких накопичується інформація про досліджувані операції, витяг по рахункам Головної книги або оборотно-сальдовий баланс.
Якщо немає можливості надати копії цих документів, усі вони заповнюються вручну.
Майте на увазі! Уся первинна документація, регістри синтетичного та аналітичного обліку, а також форми звітності повинні бути взаємопов’язані між собою (дані первинної документації повинні бути відображені в звітності матеріально відповідальних осіб, дані звітності – в регістрах обліку, а дані регістрів, в свою чергу, в звітності). Якщо регістр міститься на декількох сторінках, можна прикласти ксерокопію першої і останньої його сторінки (важливою умовою при цьому є наявність підсумків за цим регістром).
Ці додатки мають бути за один і той же обліковий період (краще брати станом на 1 січня поточного року).
У п’ятому розділі «Формування звітної інформації про.» варто вказати на необхідність подання інформації з об’єкту дослідження у звітності; вимоги, що ставляться до неї; порядок здійснення підготовчої роботи до складання звітності; у яких формах фінансової, податкової та статистичної звітності показується інформація про об’єкт дослідження; детальну методику формування інформації для цілей складання звітності. Слід вказати на недоліки у формах звітності, що розглядаються, та розробити рекомендації з їх усунення.
У шостому розділі "Технологія облікового процесу операційіз застосуванням ПК" розкривається технологія автоматизованого обліку.
У цьому розділі студент розкриває:
А) необхідність автоматизації обліку;
Б) постановку задачі з обліку об’єкта дослідження, яку має виконати автоматизована система, взаємозв’язок цієї підсистеми з іншими підсистемами;
В) які бухгалтерські програми у даний час є на ринку комп’ютерних послуг, їхню загальну характеристику, переваги та недоліки;
Г) з зазначених програм студент обирає найбільш прийнятну і надає її детальну характеристику;
Д) що є вхідною інформацією для обліку та її характеристику в формі таблиці (табл.1);

Таблиця 1 - Характеристика первинних документів по задачі
"Облік операцій.."
Найменування
первинних документів
Періодичність надходження на обробку
Джерело формування
Спосіб
формування


Ж) що виступає вихідної інформацією та її характеристику в формі таблиці (табл.2)
Таблиця 2 - Характеристика вихідних документів по задачі
"Облік операцій."
Найменування вихідного документа
Форма надання
Періодичність

Термін видання
Одержувач інформаціїЗ) описати детально яким чином здійснюється автоматизований процес обробки інформації та у додатку навести його блок-схему (приклад блок – схеми наведено у додатку Г).
Якщо на підприємстві бухгалтерський облік автоматизований, можна надати інформацію за тією бухгалтерською програмою, яка фактично використовується. При необхідності розділи можуть доповнюватись підрозділами.
2.3 Загальні правила подання матеріалу у курсовій роботі

- Якщо в курсовій роботі наводиться матеріал з конкретного підручника у квадратних дужках варто вказати його номер за списком літератури;
- у кожному розділі курсової роботи спочатку наводиться загальнотеоретичний матеріал (він береться з підручників), потім викладаються особливості формування цієї інформації на конкретному підприємстві, виявляються недоліки та надаються рекомендації з їх усунення;
- після кожного розділу варто зробити короткі висновки: вказати, що в цілому розглянуто в розділі, які результати отримано, чим вони істотно відрізняються від існуючих розробок, та що дасть їх впровадження в практику діяльності підприємств та організацій.

2.4 Структура висновків до курсової роботи

Загальні висновки курсової роботи виконують роль закінчення. У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, отримані в курсовій роботі, з формулюванням розв'язаної наукової проблеми (завдання) та значення її для науки і практики. Далі подають висновки і рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. Перший пункт висновків має дати коротку оцінку стану питання. Потім у висновках розкривають методи вирішення поставленої в курсовій роботі наукової проблеми (завдання), їхній практичний аналіз, порівняння з відомими даними, наголошують на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтовують їхню достовірність.
Після загальних висновків прийнято вміщувати перелік використаних літературних джерел - одну із суттєвих частин курсової роботи, яка відтворює самостійну творчу роботу студента. Студент повинен посилатися на джерела, з яких у роботі використано матеріали, окремі результати, ідеї чи висновки для розробки власних проблем, задач, питань. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність цитування певних наукових робіт, повідомляють необхідну інформацію про них, допомагають з'ясувати їх зміст, мову тесту, обсяг. Посилатися слід на останні видання творів. Більш ранні видання можна зазначати лише в тих випадках, коли в них міститься матеріал, що не був включений до останнього видання. Список використаних джерел рекомендується розміщувати в алфавітному порядку. Не варто включати до бібліографічного списку праці, на які немає посилання у тексті курсової роботи.
Допоміжні або додаткові матеріали, які переобтяжують текст основної частини курсової роботи, але необхідні для повноти її сприйняття, доцільно виносити до додатків.
За змістом додатки можуть бути вельми різноманітними. Для них характерні, наприклад, розрахунки вартості об’єкту дослідження, схеми організаційної структури підприємства, копії справжніх документів, витяги із звітних матеріалів, виробничі плани і програми, розрахунки економічного ефекту і т.д.


3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1 Загальні вимоги до оформлення основної частини курсової роботи

Основний текст – дидактично та методично оформлений і систематизований автором навчальний матеріал. Викладання матеріалу повинно відрізнятися об’єктивністю, науковістю та чіткою логічною послідовністю. Текст повинен бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень. У тесті повинні застосовуватись науково технічні терміни, позначення і визначення, встановлені відповідними стандартами, а при їх відсутності – загальноприйняті в науково - технічній літературі.
Ілюстрації. Вибір виду ілюстрації залежить від мети, яку ставить перед собою автор. Загальні рекомендації по ілюструванню навчальної літератури:
А) Ілюстрації мають використовуватися тільки у тих випадках, коли вони розкривають, пояснюють інформацію, що міститься у роботі. Наявність їх дозволяє студентам передати більш чітко, точно та образно матеріал, що досліджується.
Б) Ілюстрації у вигляді схем не повинні повторювати матеріал основного тексту або містити зайву інформацію, що відволікає від теми дослідження.
В) Однотипні ілюстрації у курсовій роботі повинні бути виконанні однією технікою.
Г) При поданні статистичних даних доцільно використовувати графіки та діаграми, які є ефективним засобом передачі інформації між величинами і явищами, що вивчаються.
Діаграма - один із способів графічною зображення залежності між величинами. У діаграмах наочно відбивають і аналізують масові дані.
Відповідно до форми побудови розрізняють діаграми площинні, лінійні й об'ємні. У курсових роботах найбільшого розповсюдження набули лінійні діаграми, а з площинних - стовпчикові (стрічкові) і секторні.
Для побудови лінійних діаграм звичайно використовують координатне поле. На осі абсцис у певному масштабі відкладається час або факторіальні ознаки (незалежні), на осі ординат - показники на певний момент чи період часу або розміри результативної незалежної ознаки. Вершини ординат з'єднуються відрізками, в результаті чого отримують ламану лінію. На лінійні діаграми можна одночасно наносити кілька показників.
На стовпчикових (стрічкових) діаграмах дані зображуються у вигляді прямокутників (стовпчиків) однакової ширини, розміщених вертикально або горизонтально. Довжина (висота) прямокутників пропорційна зображеним ними величинам.
При вертикальному положенні прямокутників діаграма зветься стовпчиковою, при горизонтальному - стрічковою. Секторна діаграма являє собою круг, поділений на сектори; розміри яких пропорційні величинам частин зображеного об'єкту чи явища.
Результати обробки числових даних можна подати у вигляді графіків, тобто умовних зображень величин та їх співвідношень через геометричні фігури, точки і лінії. Графіки використовують як для аналізу, так і для підвищення наочності ілюстративного матеріалу.
Крім геометричного образу, графік містить низку допоміжних елементів:
- загальний заголовок графіка;
- словесне пояснення умовних знаків і сенсу окремих елементів графічного образу;
- осі ординат, шкалу із масштабами і числові сітки;
- числові дані, що доповнюють або уточнюють величину нанесених на графік показників.
Осі координат графіка викреслюють суцільними лініями. На кінцях координатних осей стрілок не ставлять. На координатних осях вказують умовні позначення і розмірності відкладених величин у прийнятих скороченнях. На графіку слід писати лише умовні літерні позначення, прийняті у тексті. Написи, що стосуються кривих і точок, залишають тільки у тих випадках, коли їх небагато і вони є короткими. Багатослівні підписи замінюють цифрами, а розшифровку наводять у підрисунковому підпису.
Якщо крива, зображена на графіку, займає невеликий простір, то для економії місця числові поділи на осях координат можна починати не з нуля, а обмежити тими значеннями, в межах яких розглядається дана функціональна залежність.

3.2 Вимоги до оформлення тексту

Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів - маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.
Текст у рамках розділу при необхідності поділяють на підрозділи, пункти та підпункти. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номерів розділу і підрозділу, що розділені крапкою. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться.
Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 1,5 інтервалам.
Кожний розділ курсової роботи рекомендується друкувати з нового аркуша.
Нумерація сторінок тексту і додатків, що входять до нього повинна бути наскрізною.
Назви, наведенні в тексті і на ілюстраціях, повинні бути однаковими
У тексті курсової роботи не допускається:
- застосування для одного і того ж поняття різних науково-технічних термінів, які близькі за змістом, а також іноземних слів і термінів в українській або російській мові;
- вживати скорочення слів, крім установлених правилами української, російської орфографії, відповідними державними стандартами. Перелік слів, за якими дозволено скорочення, встановлений ГОСТ 7.12-93. Якщо прийнята особлива система скорочення слів або назв, то в документі має бути перелік прийнятих скорочень, який розміщують у кінці документа перед переліком термінів;
- вживати математичний знак мінус (-) перед від’ємними значеннями величин.
Умовні буквені позначення, зображення або знаки повинні відповідати прийнятим у чинному законодавстві державним стандартам. У тексті перед позначенням параметра дають його пояснення.
При наведенні найбільшого або найменшого значень величин слід вживати словосполучення " не повинно бути більше (менше)".
Числові значення величин у тексті слід вказувати із ступенем точності для забезпечення необхідних властивостей вибору, при цьому в сукупності величин здійснюється вирівнювання числа знаків після ком.
Дробові числа необхідно наводити у вигляді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які варто записувати ј (а не 13 EMBED Equation.3 1415).
При неможливості виразити значення у вигляді десяткового дробу допускається запис у вигляді звичайного дробу в один рядок через похилу риску. Наприклад, 5/32; (50А-4С/40В).
У формулах в ролі символів слід вживати позначення, встановлені відповідними державними стандартами. Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути наведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок пояснення повинен розпочинатися із слова "де" без двокрапки після нього.

Формули, що йдуть одна за одною без розділення їх текстом, розділяють комою. Переносити формули на наступний рядок дозволяється лише на знаках виконуваних операцій, при цьому знак на початку кожного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку множення вживають знак "х".
Формули за винятком розміщених в додатках, повинні нумеруватися наскрізною нумерацією арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Посилання в тексті на порядкові номери формул дають в дужках, наприклад, ...у формулі (1).
Формули, що розміщуються в додатках, повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатку з додаванням перед кожною цифрою позначення додатку. Наприклад, формула (А.1).
Допускається нумерація формул у межах розділу. В цьому випадку номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, які розділені крапкою. Наприклад, (3.1).
Текстовий матеріал курсової роботи може бути вельми різноманітним. До нього (окрім розглянутих вище елементів) належать складні числівники, літерні позначення, цитати, посилання, перерахування і т. ін., тобто те, що при оформленні курсової роботи потребує знання особливих техніко-орфографічних правил.
Розглянемо спочатку правила запису кількісних числівників.
Прості кількісні числівники, якщо при них немає одиниць виміру, пишуться словами. Наприклад, п’яти відділів (а не: 5 відділів).
Складні кількісні числівники пишуться цифрами, за винятком тих, якими починається абзац (такі числівники пишуться словами). Числа із скороченим позначенням одиниць виміру пишуться цифрами. Наприклад, 7 л, 24 кг. Після скорочення "л", "кг" і т.ін. крапка не ставиться.
При перерахуванні однорідних чисел (величин і відношень) скорочена назва одиниці виміру ставиться тільки після останньої цифри. Наприклад, 3,14 та 25 кг.

Кількісні числівники узгоджуються із іменниками у всіх відмінкових формах, крім називного та знахідного відмінків. Наприклад, від п'ятдесяти гривень (род. відм.), шістдесяти банкам (дав. відм.) і т.ін. У формах називного та знахідного відмінків чисельники керують іменниками. Наприклад, є п'ятдесят (наз. відм.) гривень (род. відм.), одержати п'ятдесят (знах. відм.) гривень (род. відм.).
Кількісні числівники при запису їх арабськими цифрами не мають на письмі відмінкових закінчень, якщо вони супроводжуються іменниками. Наприклад, на 20 сторінках (не: на 20-ти сторінках).
При написанні порядкових числівників треба дотримуватися таких правил. Прості та складні порядкові числівники пишуться словами. Наприклад, третій, тридцять четвертий, двісті шостий. Винятком є випадки, коли написання порядкового номера обумовлено традицією.
Числівники, що входять до складних слів, у наукових текстах пишуться цифрами. Наприклад, 30-відсотковий кредит.
Порядкові числівники, позначені арабськими цифрами, мають відмінкові закінчення. При запису після риски пишуть: а) одну останню літеру, якщо вони закінчуються на голосний (крім "о" та "у") або на приголосний звук; б) дві останні літери, якщо закінчуються на приголосний та голосний "о" чи "у". Наприклад, третя декада - 3-я декада (не: 3-тя), п'ятнадцятий день - 15-й день (не: 15-ий), тридцятих років - 30-х років (не: 30-их), десятого класу - 10-га класу (а не: 10-ого), у сьомому рядку - у 7-му рядку (а не: 7-ому).
При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться тільки один раз. Наприклад, товари 1 та 2-го сорту.
Після порядкових числівників, позначених арабськими цифрами, якщо вони стоять після іменника, до якого відносяться, відмінкові закінчення не ставляться. Наприклад, у розділі 3, на рис. 2.
Так само без відмінкових закінчень записуються порядкові числівники римськими цифрами для позначення порядкових номерів століть (віків), кварталів, томів видань. Наприклад, XX століття (не: ХХ-е століття).
У курсових роботах часто зустрічаються скорочення. Це частина слова, або усічене ціле слово. Такий скорочений запис слів і словосполучень використовується для зменшення обсягу тексту з метою дати максимум інформації.
Для утворення таких слів використовуються три основних способи: 1) залишається тільки перша (початкова) літера слова (рік - р.); 2) залишається частина слова, відкидається закінчення та суфікс (рисунок - рис); 3) пропускається кілька літер у середині слова, замість яких ставиться дефіс (університет - ун-т).
Тут треба мати на увазі, що скорочене слово повинне закінчуватися на приголосний, окрім "й".
Скорочення у тексті складаються з перших (початкових) літер повних найменувань і розподіляються на: а) такі, що читаються за назвами літер (США, ФРН); в) такі, що читаються за звуками, позначеними відповідними літерами (П(С)БО – положення (стандарти) бухгалтерського обліку).
Слова "та інші", "і таке інше" всередині речення не скорочують. Не допускається скорочення слів "так званий" (т.з.), "наприклад" (напр.), "формула" (ф-ла), "рівняння" (р-ня).
У курсових роботах можуть бути перерахування, які складаються як із закінчених, так і незакінчених фраз. Незакінчені фрази пишуться з маленьких літер і позначаються арабськими цифрами або маленькими літерами із напівкруглою дужкою, що закривається. Існують два варіанти оформлення таких фраз.
Перший варіант: перерахування складаються з окремих слів (або невеликих фраз без розділових знаків всередині), які пишуть в підбор з іншим текстом і відокремлюють один від одного комою. Наприклад:
До активів підприємства входять: 1)необоротні активи, 2) оборотні активи і 3) витрати майбутніх періодів.
Другий варіант: перерахування складаються із розгорнутих фраз з власними розділовими знаками. Тут частини перерахування найчастіше пишуться з нового рядка і відокремлюються один від іншого крапкою з комою.
Коли частини перерахування складаються із закінчених фраз, вони пишуться із абзацними відступами, починаються з великих літер і відокремлюються один від іншого крапкою.
Текст усіх елементів перерахування граматично підпорядковується головній ввідній фразі, яка передує перерахуванню. Основну ввідну фразу не можна переривати на прийменниках або сполучниках (на, із, що, як і т. ін.).

3.3 Вимоги до оформлення схем

Кількість схем повинна бути достатньою для пояснення тексту, що викладається. Вони повинні бути розташовані безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці, у відповідності з ГОСТ2. 105-95.
Схеми, за винятком додатків, слід нумерувати арабськими цифрами у межах тексту роботи. Наприклад, "Рис. 1 - Структура підприємства...". При посиланнях на ілюстрацію слід писати "...у відповідності з рисунком 1".
Якщо схема не уміщується на одній сторінці, то вона переносяться на інші сторінки, при цьому назву рисунку розміщують на першій сторінці, пояснювальні дані – на кожній сторінці, і під ними зазначається "Рис..., аркуш.."
Вимоги до оформлення таблиць

Цифровий матеріал в документі оформлюють у вигляді таблиць у відповідності з ГОСТ 2.105-95. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.
Таблиці, за винятком додатків, слід нумерувати арабськими цифрами в межах тексту роботи. Наприклад, "Таблиця 2.". Звичайно таблиця складається із таких елементів: порядкового номера, тематичного заголовка, боковика, заголовків вертикальних граф (шапки) горизонтальних рядків та вертикальних граф (основної частини, тобто прографки).
Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.
За логікою побудови таблиці її логічний суб'єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, шапці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок), - у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику - всіх даних цього рядка.
Заголовок кожної графи в шапці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.
Боковик, як і шапка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об'єднуванні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.
У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять в тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні - посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.
Заголовки граф пишуть з великої літеру підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони є самостійними. Заголовки (як підпорядковані, так і головні) мають бути максимально точними і простими, В них не повинно бути слів або розмірностей, що повторюються. Висота рядків – не менш за 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. Досить обережно слід ставитися також до вертикальної графи "Примітки". Така графа потрібна лише тоді, коли містить дані, що стосуються більшості рядків таблиці.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. У цьому випадку назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну над одною в межах тієї самої сторінки. Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку для кожної частини таблиці повторюють її шапку, в другому - боковик. Якщо шапка громіздка, її можна не повторювати. У такому разі пронумеровують графи і переносять їхню нумерацію на наступну сторінку. Заголовок таблиці не повторюють.
Якщо текст в графі таблиці вживається кілька разів і складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те - ж", а далі лапками. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і символів не слід. Коли цифрові або інші дані в якомусь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Приклад побудови таблиці наведено на рисунку 1.

Таблиця 1- Назва таблиціШапка


Боковик (графа Графи (колонки)
для назви рядків)
Рис. 1 - Схема оформлення таблиць
Вимоги до оформлення тексту

Курсову роботу пишуть вручну, друкують машинописним способом або на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через полуторний інтервал (до тридцяти рядків на сторінці). Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Обсяг курсової роботи становить близько 50 сторінок машинописного тексту. Поля сторінок мають становити: ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 15 мм. Вихід знаків за межі рамки не дозволяється.
Текст і інші друковані елементи рукопису за насиченістю повинні бути чорними, контури літер і знаків – чіткими. Насиченість букв і знаків повинна бути рівною в межах рядка, сторінки і всього рукопису.
Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту рисунка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.
Нумерація текстового матеріалу (починаючи з вступу) розпочинається із сторінки 8 або 9 (перша сторінка – титульний аркуш, 2-5 сторінка – завдання, 6 сторінка – реферат, 7, а при необхідності і 8 сторінка - зміст). Колонцифра (номери сторінок) проставляється в горі праворуч за межами рамки.

3.5 Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.
Загальні вимоги до цитування такі:
а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.
Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";
б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь - якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;
в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;
г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело;
д) цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо і те і те знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження компілятивності праці, а недостатнє - знижує наукову цінність викладеного матеріалу;
е) якщо необхідно виявити ставлення автора курсової роботи до окремих слів, або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання
є) якщо автор курсової роботи, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора курсової роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. - М.Х.), (підкреслено мною. - М.Х.).
Коли використовують відомості, матеріали з оглядових статей, інших джерел, які мають велику кількість, сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул джерела, на яке дано посилання курсової роботи.
Посилання в тексті роботи на джерела роблять згідно з їхнім переліком у квадратних дужках, наприклад, "... у працях [1-7]...".

3.6 Оформлення списку використаних джерел

Бібліографічний апарат в курсовій роботі - це ключ до використаних автором літературних джерел. Крім того, він певною мірою відбиває наукову етику і культуру наукової праці. Саме з нього можна зробити висновок про ступінь ознайомлення студента з наявною літературою за досліджуваною проблемою. Бібліографічний апарат курсової роботи складається з бібліографічного списку (списку використаних джерел).
Список використаних літературних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список - одна з суттєвих частин курсової роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження.
Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Крім цього при складанні опису використовується мова оригіналу (тобто якщо підручник написано англійською мовою, то в опис його назву також переносять англійською мовою без перекладу). Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.
Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і перевірки), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.
Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту.
Приклад бібліографічного опису літературних джерел і використання знаків для розподілу елементів опису:
- Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99г. № 996-XVI (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
- План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерста фінансів України від 30.11.99р. №291 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minfin.gov.ua
- Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, ЖІТІ, 2001р. - 608 с. - ISBN 966-8059-09-3
- Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік / Ю.Д. Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.П. Михайлова, ДонДУЕТ. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 532 с.
- Шевченко Н. Найважливіші фактори процесу формування бухгалтерського обліку та аудиту в Україні / Н. Шевченко // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2005. - № 15-16. - С. 18-19.

3.7 Правила оформлення додатків

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.
Кожен додаток починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, надруковані угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток " і велика літера, що позначає додаток.
Додатки слід позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, за винятком літер Г", Є, І, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.
Текст кожного додатка при необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, пронумеровані у межах кожного додатка: перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатка А; В.3.1 - підрозділ 3.1 додатка В.
Ілюстрації, таблиці і формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д): формула (А. 1) - перша формула додатка А.


4. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ І ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією, яку призначають відповідно до наказу. У ході захисту члени комісії задають питання з теми курсової роботи, а студент на них відповідає. Особливу увагу студент повинен звернути на ті питання, які в рецензії були зазначені в якості недоліків. Варто мати на увазі, що відповіді на питання і зауваження, їх повнота і глибина в значній мірі впливають на оцінку роботи, тому їх треба ретельно продумувати.
На оцінку курсової роботи впливають результати рецензії керівника, знання студента з теми дослідження, уміння грамотно відповідати на питання членів комісії.
Порядок формування диференційної оцінки з захисту курсової роботи наведено у таблиці 3.

Таблиця 3 - Порядок формування диференційної оцінки за курсову роботу
Предмет оцінювання
Об’єкти оцінювання
Бали, отримані під час захисту

1
2
4

1. Оформлення курсової роботи
Якість складання і оформлення курсової роботи. Наявність структурних елементів, дотримання вимог щодо оформлення.
10 балів

2. Зміст курсової роботи
Ступінь опрацювання завдання з курсової роботи, якість змісту структурних елементів проекту. Якість практичних умінь і навичок щодо виконання облікових робіт.
50 балів

4. Захист курсової роботи
Ступінь оволодіння навиками організації та ведення обліку
40 балів

Диференційна оцінка в балах

100 балів


Критерії за якими здійснюється оцінювання результатів захисту курсової роботи наведено у таблиці 4.

Таблиця 4 - Критерії оцінювання результатів захисту курсових робіт

Рівень компетент-ності
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка за національною шкалою
Критерії оцінкиШкала оцінювання
Середньо-
зважений бал за національ-ною шкалою
Оцінка


1
2
3
4
5
6

Високий
А (EXCELLENT),
відмінне виконання з незначними помилками.
90-100 балів
5
відмінно
Відповіді на запитання демонструють, що студент:
цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на поставлені запитання;
уміє пов'язувати теорію з практикою: використовує набуті знання і переконливо аргументує особисте рішення; виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних завдань; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості;
розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, досконало володіє професійними навиками та уміннями, вміє безпомилково організувати первинний облік, скласти необхідні розрахунки, складати і читати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки, збирати і систематизувати результати щодо об’єкта дослідження;
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну термінологію;
вільно та аргументовано висловлює власні думки;
курсову роботу оформив відповідно з вимогами (є всі структурні елементи і їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками; представлена для перевірку своєчасно, має позитивні відгук керівника курсової роботи);
виконано 100% завдання курсової роботи (зміст роботи розкритий у повному обсязі);
- на підставі проведеного дослідження зроблені і представлені у роботі ґрунтовні висновки та розроблено не менше ніж 3 пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт на базовій установі.


Продовження таблиці 4
1
2
3
4
5
6

Достатній
(конструкт-тивно-варіатив-ний)
В
(VERY GOOD)
– вище середніх стандартів, але з деякими помилками
80-89 балів
4,5 – 4,99
добре
Відповіді на запитання демонструють, що студент:
розуміє економічний зміст господарських операцій досліджених об’єктів, користується бухгалтерським понятійним апаратом, демонструє культуру спеціальної економічної мови і використовує сучасну термінологію, добре володіє професійними навичками та уміннями, вміє організувати первинний облік, збирати і систематизувати результати власних досліджень;
демонструє цілісність, системність, логічну послідовність виконання завдання;
демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити порівняння, аналізувати різну інформацію, може виконувати необхідні розрахунки;
- курсову роботу оформив відповідно з вимогами (має всі структурні елементи та їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), представлена для перевірки своєчасно, має позитивний відгук керівника;
виконав не менше 90% завдання курсової роботи;
- на підставі проведеного зроблені і представлені у роботі ґрунтовні висновки та розроблено не менше ніж 2-3 пропозиції щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт на базовій установі;
припускає одну-дві несуттєві (не принципові) помилки, самостійно виправляє їх, добираючи переконливі аргументи на підтвердження своїх дій;
- форма і зміст відповіді мають окремі неточності.

Достатній

С
(GOOD) –
в цілому змістовна робота зі значними помилками
75-79 балів
4 -4,49
добре
Відповіді на запитання демонструють, що студент:
розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, демонструє культуру спеціальної економічної мови, використовує сучасну термінологію, володіє професійними навиками та уміннями, вміє робити необхідні розрахунки, здійснити бухгалтерську обробку документів, складати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки, збирати і систематизувати результати власних досліджень;
здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних

Продовження таблиці 4
1
2
3
4
5
6


ситуацій; наводити окремі власні приклали на підтвердження певних тверджень;
вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача;
курсову роботу оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), представлена для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника;
- грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності; студент припускає дві-три не принципові помилки, які вміє виправити під впливом керівника;
-виконав не менше 80% завдання курсової роботи;
- на підставі проведеного дослідження зроблені і представлені у курсовій роботі ґрунтовні висновки та розроблено не менше ніж 2 пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт.

Середній (репродук-тивний)
D (SATISFACTORY) – чітко але зі значними недоліками
70-74 балів
3,5 – 3,99
задовільно
Відповіді на запитання демонструють, що студент:
розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, володіє методикою виконання облікових робіт, але не достатньо розуміє зміст бухгалтерських документів;
володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні;
завдання виконує, але припускає 1-2 методологічні помилки;
з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти припущені помилки;
курсову роботу оформив відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи та їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами);
представив курсову роботу для перевірки своєчасно, зауваження, зазначені в рецензії керівника проекту до захисту студентом усунено;
виконано не менше 70% завдання курсової роботи;
на підставі проведеного дослідження розроблено не менше ніж 1 пропозицію щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт на базовій установі.


Продовження таблиці 4
1
2
3
4
5
6

Середній
Е (SUFFICIENT) – виконання відповідає мінімальним критеріям
60-69 балів
3 – 3,49
задовільно
Відповіді на запитання демонструють, що студент:
- розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій, не впевнено користується бухгалтерським понятійним апаратом, володіє методикою виконання облікових, але не достатньо розуміє зміст бухгалтерських документів;
виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки;
завдання виконує але припускає 2-3 методологічні помилки;
з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти припущені помилки але при цьому відповідає не на всі додаткові питання викладача;
курсову роботу оформив відповідно з вимогами (має всі структурні елементи та їх виконання підтверджене документами та розрахунками), представивши для перевірки своєчасно, має відгук керівника, недоліки і зауваження, зазначені в рецензії керівника до захисту студентом усунено шляхом доопрацювання;
виконано не менше 60% завдання;
- на підставі проведеного дослідження зроблені і представлені у роботі висновки та розроблені декілька загальних пропозицій щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт, які не носять прикладний характер

Низький (репродук-тивно- родуктив-ний)
FX
(FAIL) – необхідна ще певна робота для зарахування роботи
35-59 балів
2,5 – 2,99
незадо-вільно з можливим повтор-ним складан-ням
Відповіді на запитання демонструють, що студент:
має розрізнені безсистемні знання;
володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями;
припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривлення їх змісту;
практичні завдання виконує при порушенні методологічної (логічної) послідовності, припускає помилки, які призводять до порушення чинного законодавства, не володіє методикою складання форм звітності підприємства і не розуміє змісту облікових регістрів;
студент не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді)


Закінчення таблиці 4
1
2
3
4
5
6


на основні та додаткові питання викладача;
курсову роботу оформив з порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, не в достатній кількості підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), представивши для перевірки своєчасно, має відгук керівника, який містить суттєві зауваження щодо знань та умінь студента, зазначені в рецензії керівника недоліки до захисту студентом не усунено;
виконано не більше 50% завдання курсової роботи;
на підставі проведеного дослідження не зроблені і не представлені у роботі висновки, відсутні будь які пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт на базовій установі.

Дуже низький (без компе-тентний)
F
(FAIL) – потребується велика робота в майбутньому
1-34 балів
2 – 2,49
Незадо-вільно з обов’яз-ковим повтор-ним курсом
Студент:
відмовляється від відповіді (або виконання облікових, контрольних або аналітичних робіт) без будь-яких аргументів;
курсову роботу оформлено зі значними порушеннями вимог (робота не має всіх структурних елементів, їх часткове виконання підтверджене незначною кількістю прикладених бухгалтерських документів), представлена для перевірки своєчасно, зауваження, зазначені в рецензії керівника до захисту студентом не усунено;
виконано менше 50% курсової роботи
студентом не зроблені і не представлені у роботі висновки, відсутні будь-які пропозиції щодо підвищення якості і ефективності робіт на базовій установі.

5. Перелік рекомендованої літератури

І. Основна література
Законодавчі та нормативні документи
Про оподаткування прибутку підприємств: закон України у редакції від 22.05.97 р. №283/97-ВР (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99г. № 996-XVI (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 N 3126-XII (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів: Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96р. №193 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88 //[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minfin.gov.ua
Про кореспонденцію рахунків: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2001р. №143 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minfin.gov.ua
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99р. №291 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minfin.gov.ua
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва. Наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2001 р. № 186 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minfin.gov.ua
Інструкція "Про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків": Наказ Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість. Наказ Міністерства фінансів України від 01.07.1997 р. № 141 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. № 356 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Міністерства промислової політики від 09.07.2007 N 373 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Міжнародні стандарти аудита, надання впевненості та етики: Видання 2006 року [Текст]. - К.: Аудиторська палата України, 2006. - 1152с.
Перелік типових документів та термінів їх збереження. Затв. наказом МФУ Головного архівного управління КМУ від 20.07.1998 р. № 41.
Типові форми первинного обліку і інструкція про порядок їх виготовлення, збереження та використання. наказ Держкомстату України від 27.06.1998 р. № 263. // [Електрон. ресурс] Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]www.ukrstat.gov.ua
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (із змінами і доповненнями) //[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах". Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 № 87 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Наказ Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 з наступними змінами і доповненнями // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість. Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання". Наказ Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти". Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда". Наказ Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181 з наступними змінами // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід". Наказ Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 з наступними змінами і доповненнями // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 з наступними змінами і доповненнями // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти". Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств". Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність". Наказ Міністерства фінансів України від 30.07.1999 р. № 176 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив зміни валютних курсів". Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив зміни цін та інфляції". Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". Наказ Міністерства фінансів України від 18.06.2001 р. № 303 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію". Наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 р. № 344 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва". Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 р. № 39 (із змінами і доповненнями) // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам". Наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється". Наказ Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів". Наказ Міністерства фінансів України від від 24.12.2004 р. N 817 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами". Наказ Міністерства фінансів України від від 19.05.2005 р. N 412 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". Наказ Міністерства фінансів України від від 18.11.2005 р. N 790 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати". Наказ Міністерства фінансів України від від 28.04.2006 р. N 415 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість". Наказ Міністерства фінансів України від від 02.07.2007 р. N 779 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин". Наказ Міністерства фінансів України від від 26.08.2008 р. N 1090 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій". Наказ Міністерства фінансів України від від 30.12.2008 р. N 1577 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.ligazakon.ua
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.uazakon.com
Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами. Наказ Міністерства фінансів України від 25.06.2003 р. № 422 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.uazakon.com
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів. Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. № 5612 // [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http: // www.minfin.gov.ua

Підручники, навчальні посібники, монографії

Бєлойван І. Фінансова звітність як обличчя вашого бізнесу / Alt: educating business: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://alt.com.ua/ukr/article/financial_reporting_as_face_of_business
Бухгалтерський облік : [навч. посіб.] / за заг. ред. Вериги Ю. А. К. : Центр учбової літератури, 2008. 396 с. - ISBN 978-966-364-708-1.
Бухгалтерський облік в Україні: нормативна та методична база : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Уклад. Г. О. Партін [та ін.] ; М-во освіти і науки України . - Л. : Магнолія 2006,2009. - 264 с. - ISBN 966-8340-60-4.
Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, ЖІТІ, 2001р. - 608 с. - ISBN 966-8059-09-3
Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні : [Навчально-практичний посібник] / за ред. Голова С.Ф. - Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. - 768 с.
Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посібник] /За ред. Р. Л. Хом'яка, B.I. Лемішовського. Львів: Національний університет „Львівська політехніка", „Інтелект-Захід", 2008. 1224 с. - ISBN 978-966-7597-71-9. (7-ме вид., доп. і перероб.)
Бухгалтерський фінансовий облік : [підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів] / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 6-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 756 с.
Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій : [навчальний посібник для вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"] / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2008. – 320с.
Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"] / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2008. - 320 с.
Верига Ю. А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Ю. А. Верига, Г. І. Зима. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 656 с. - ISBN 97S-966-364-801-9.
Волкова І. Л. Фінансовий облік-1 : [навчальний посібник] /І. Л. Волкова - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 228 с. - ISBN 978-966-364-640-4.
Волкова I. А. Фінансовий облік – 2 : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 224 с. - ISBN 978-966-364-815-6.
Герасим П.М. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / П.М. Герасим, А.Я. Кізима. Тернопіль. - Астон, - 2000р. – 321 с.
Герасим П.М. Курс фінансового обліку : [навч. посібник] / П.М. Герасим, Г.П. Журавель, П.Я. Хомин. – К.: Знання, 2007. – 566 с.
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарії / С.Ф. Голов. – К., 2001. – 354 с.
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами : [практичний посібник] / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – 880 с.
Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : [Монографія] / С.Ф. Голов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.
Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый аналіз : [практ. пособиет] / Н.Г. Горицкая. – К.: ООО Редакция газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2001. - 288с.
Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях : [учеб. пособие для студентов вузов] / Под ред. Н.В. Кужельного. - К.: А.С.К., 2000. – 624 с.
Девачук Л.П. Технічні основи та практика бухгалтерського обліку : [навч. посіб.] / Л.П. Девачук, В.І. Ермолаєва, Я.П. Квач, О.В Рудницька. – Х.: ТОВ”Одісей”, 2001. – 496 с.
Завгородний В.П. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в системе управления предприятием / В.П. Завгородний. – К.: Издательство „Ваклер”, 1997. – 976 с.
Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський учет, контроль и аудит в условиях рынка /В.П. Завгородний, В.Я. Савченко. - К.: Бліц - ИНФОРМ, 1996. – 829 с.
Загородній А. Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики : [підруч.] / Загородній А. Г., Партии Г. О., Пилипенко Л. М. К. : Знання, 2009. 422 с. - ISBN 978-966-346-527-2. (2-ге вид., переробл. і доповн.)
Інформаційні системи бухгалтерського обліку : [підр. для студ. вищих навч. закладів] / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк та ін.; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2002. – 544 с. (2-ге вид., перер. і доп.)
Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту / С. В. Івахненков. - К. : Знання-Прес, 2003. – 246 с. - ISBN 966-7767-68-X
Івахненков, С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : [навч. посіб.] / С. В. Івахненков. -К. : Знання, 2008. 343 с. - ISBN 978-966-346-446-6. (4-те вид., випр. і доп.)
Клименко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку : [навчальний посібник] / О. В. Клименко - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. - ISBN 978-966-364-633-6.
Коблянська О.І. Фінансовий облік : [навчальний посібник] / О.І. Коблянська. – К.: Знання, 2004. – 473 с.
Коблянська, O. I. Фінансовий облік : [навч. посіб.] / О.І. Коблянська. К.: Знання, 2007, 471 с. (Вища освіта XXI століття). - ISBN 966-346-228-0. (2-ге вид., випр. і доп.)
Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств : [підручник] / За ред. В.С. Уланчука. – К.: Знання, 2008. – 492 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
Лень В.С. Звітність підприємства : [підручник] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 612 с. (2-ге вид., перероб. і допов.)
Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. В. Гливенко. - 3-тє вид., випр. - К. : Центр учбової літ-ри , 2008. - 608 с. - Дод.: с. 580-603. - ISBN 978-966-364-668-8.
Ляшиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік : [навчальний посібник] / О.В. Ляшиленко. – Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2004. – 528 с.
Ляшиленко О.В. Бухгалтерський облік : [навчальний посібник] / О.В. Ляшиленко. – Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури”, 2005. – 632 с.
Лишиленко О. В. Фінансовий облік : [підручник] / О.В. Ляшиленко.- Київ : Центр навчальної літератури , 2008. - 556 с. - ISBN 978-966-364-442-4. (2~ге вид., перероб. і доп.)
Мисака Г.В. Бухгалтерський облік : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів] / Г.В. Мисака. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400с.
Нашкерська Г.В. Фінансовий облік : [навчальний посібник] / Г.В. Нашкерська. – К.: Кондар, 2005 – 505с.
Облік і аудит : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]: [магістер. прогр.] / Н. В. Рассулова [та ін.]; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. бух. облік. - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008.-912 с.
Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : [монографія] / М.С. Пушкар. - Тернопіль: Економічна думка, 1999.-423 с. (ТАНГ)
Пушкар М.С. Розробка систем обліку : [Навчальний посібник] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003.- 198 с. ISBN 966-7952-25-8
Сопко В. Бухгалтерський облік : [навч. посіб.] / В.В. Сопко. - К.: КНЕУ, 2002. – 506 с. (2-е вид., перероб. і доп. )
Супертаблиця. Частина 2. Настільна книга бухгалтера : [тематичний випуск] / Газета "Все про бухгалтерський облік". - Київ: ТОВ "Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"», 01.08.2006. - № 74. - 95с.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України / Н.М. Ткаченко. – К. АСК, 2001.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : [підручник] / Н.М. Ткаченко. – К.: Алеута, 2007. – 954 с. (2-ге вид. доповнене і перероблене)
Ткаченко, Н. М. Бухгалтерский финансовый учет, налогообложение и отчетность : [учеб.] - / Н.М. Ткаченко. К. : Алерта, 2008. - 1012 с. - ISBN 978-966-8533-69-3.
Хомяк Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посібник] / Р.Л. Хомяк, В.І. Лемішовський. - Львів "Інтелект - Захід", 2005 р. - 172 с.
Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік / Ю.Д. Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.П. Михайлова, ДонДУЕТ. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 532 с.
Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н. Бухгалтерский учёт: основы теории и практики / Е.Д. Чацкис , А.Н. Лысюк. – Донецк: ДонГУЄТ, 2003. – 372 с.
Чацкіс Ю.Д., Лисюк О.М., Михайлова Т.П. Бухгалтерський облік активів, капіталу, зобов'язань : [навчальний посібник] / Ю.Д., Чацкіс, О.М. Лисюк, Т.П. Михайлова. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002.
Чебанова Н.В. Фінансовий облік : [підручник] / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфименко. – К.: ВЦ "Академія", 2007. – 704 с. ISBN 966-580-223-2.
Чернелевський Л. М. Аудит : [навч. посібник] / Л. М. Чернелевський. - К.: Міленіум, 2002. – 466 с. – ISBN 966-8063-11-2.
Шаманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку : [навчальний посібник] / В.М. Шаманська. - Київ: Знання-Прес, 2003. - 278 с.

ІІ. Додаткова література, періодика

Агеева Ю.Б. Экономический словарь для бухгалтера, аудитора, директора / Ю.Б. Агеева, А.Б. Агеева. – М. : РедСо – Бератор – Паблишинг, 2006. – 256 с. ISBN 5-9727-0024-7.
Бойцова, M. Усе про облік запасів / Бойцова M., Маханько О., Клиженко Я. X. : Фактор, 2007. 368 с. - ISBN 978-966-312-711-8. (2-ге вид., перероб. і доп.)
Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир: ПП "Рута", 2008. - 224 с. - ISBN 966-7570-85-1.
Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах:. навчальний посібник / Михайлов М.П, Телегунь M.I., Кадапька A.M., Баранік О.О. - К.: Центр учбової літератури, 2008. -472 с. - ISBN 978-966-364-613-8.
Виправляємо помилки в обліку та звітності. / X. : Фактор, 2007. - 336 с. - ISBN 978-966-312-7І9-4. (4-те вид., перероб. і доп.)
Войтенко Т. А. Современный учёт : [научно-практическое издание] / Т. А. Войтенко. - Харьков: Издательский дом "Фактор", 2004. - 63 с.
Все об учете основных средств . - Х.:"Фактор", 2008 . – 432 с.
Голов С. Проблемы и перспективы реформирования бухгалтерского учета в Украине / С. Голов //Бухгалтерский учет и аудит. - 2000.-№ 11.-С. 15-23.
Голов С.Ф. Международные стандарты финансовой отчетности: современное состояние и применение / С.Ф. Голов // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. - № 8-9. – С. 92 – 96.
Енциклопедія господарських операцій. / X.: Фактор, 2007. 992 с. - ISBN 978-966-312-705-7. (2-ге вид., перероб. і доп.)
3авгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита/ В. П. Завгородний. - К.: "А.С.К.", 1998. - 768 с.
Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине / В. П. Завгородний.- К.: А.С.К., 2001. -847с.
Здаємо звіти в електронному вигляді: керівництво до дії. / Х.: Фактор, 2007. - 240 с. - ISBN 978-966-312-588-6.
Інформаційні системи і технології в обліку: [опор. конспект лекцій для студ. спец. 05010601 "Облік і аудит в підприємництві", 05010603 " Держав. фін. контроль" усіх форм навч.] / уклад. М. М. Бенько; Київ. нац. торг.-екон. ун-т .-К.,2006.-111 с.
Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP / В.В. Качалин – М.: Дело, 1998, - 432 с. - (2-е изд.)
Ким Г. Бухгалтерський облік: первинні документи й порядок їх заповнення : [учбовий посібник для студентів вузів] / Ким Г. – К.: Центр учбової літератури, 2006р. – 480 с.
Крупка Я. Д. Облік у будівництві : [підруч.] / Крупка Я. Д., Задорожний З.В., Мельник P.O. К.: Знання, 2008. - ISBN 978-966-346-427-5.
Лукашова И. А. Методология и методика операций товародвижения и расчетов в условиях осуществления экспортно-импортных поставок : [монография] / И. А. Лукашова, Е.Д. Чацкис – Донецк: ДонГУЭТ, 2004. – 202 с.
Максімова В.Ф. Інноваційний аспект інтеграції облікових систем / В.Ф. Максімова // Проблеми науки. – 2008 р. - №10 – с.23-27.
Мякота, В. Касові операції. / X. : Фактор, 2007. - 304 с.- - ISBN 97S-966-312-709-5. (5-те вид., перероб. і доп.)
Микитенко Т. Современные информационные технологии учета и аудита в управлении предприятиеми / Т. Микитенко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2006. - № 3. - С. 3 - 10.
Мовсесян А.Г. Мировая экономика : [Учебник] / А.Г.Мовсесян, С.Б.Огнивцев.- М.: Финансы и статистика, 2001.- 656 с.
Нападовська Л.В. Формування нової парадигми вітчизняної системи обліку / Л.В. Нападовська. //Економіка України, 2003.- № 7 .-С. 37-44. 0,7д.а.
Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета / Б.Нидлз, Х.Андерсон, Д.Колдуэлл; [Пер. с англ.]/Под ред. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 1993.- 496 с.
Милявська Е. П. Облік на підприємствах малого бізнесу : [навч. пос.] / Милявська, Е.П., Жабін О.І. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 162 с. - ISBN 978-966-364-634-3.
Облік і аудит у банках : [навч. посіб.] / О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; за ред. О.В. Васюренка. К.: Знання, 2008. 623 с. (Вища освіта XXI століття). ISBN 978-966-346-451-0. (2-ге вид., перероб. і доп.)
Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні : [Нормативи. Коментарі] / В.М. Пархоменко. - Луганськ: Промдрук ДСД "Лугань", 2005. – 336 с. – (Ч. 5.)
Пічугін, П. 1С: Бухгалтерія: доступно для бухгалтера : [повний практичний посібник для сучасного бухгалтера] / Пічугін П., Бабаев Д. X.: Фактор, 2007. 464 с. -ISBN 978-966-312-744-6. (- 2-ге вид., перероб. і доп.)
Пилипенко І.І. Модифікація систем обліку та аудиту в умовах глобалізації економіки : [Збірник тез та текстів виступів на науковій конференції] / І.І. Пилипенко, В.О. Шевчук, Л.В. Нападовська // -Житомир: ЖІТІ.-2003.
Пособие "Ответы на актуальные вопросы по бухгалтерскому учёту и налогообложению" – К.: Баланс – Клуб, 2005. – 65 с.
Практикум з бухгалтерського обліку : [практичний посібник] / Шило В.IL, Верхоглядова Н.І., Ільіна С Б. та ін. К. : ВД "Професіонал", 2007. 224 с.
Райан Боб. Стратегический учет для руководителя / М. X. Розовский; [пер. с англ.].- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.- 616 с.
Рудя Ю. Сучасний бухгалтер: вимоги до професії. / Рудяк Ю., Бойцова М. X.: Фактор, 2006. 237 с. -ISBN 966-312-426-1. (2-ге вид., перероб. та доп.)
Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.
Сук Л.К. Бухгалтерський облік : [навч. посіб.] / Сук Л. К., Сук П. Л. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Знання, 2008. 507 с. (Вища освіта XXI століття). - ISBN 978-966-346-372-8.
Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К.: Лібра, 1999.
Фінансова звітність // Нормативна база. – 2008. – 17-23 березня – с.3-50
Фінансовий облік : [навч.-практ. посіб. для самост. роботи студ. спец. "Облік і аудит" ден. та заоч. форми навч. ]/ Н. В. Сєкіріна, О. А. Наумчук, Т. П. Михайлова, Е. О. Кудінов; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, каф. бух. обліку. -Донецьк: [ДонНУЕТ],2008.-597 с.
Чацкіс Ю.Д. Довідник бухгалтерських записів /Ю.Д. Чацкіс і ін. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2002.
Шабельник Т. В. Комп'ютерні системи обробки обліково-фінансової інформації : [навч. посіб. для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" рівня спеціаліст ден. й заоч. форм навч.] / Т. В. Шабельник. - Донецьк, 2008 . - 125 с.
Шевченко Н. Найважливіші фактори процесу формування бухгалтерського обліку та аудиту в Україні / Н. Шевченко // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2005. - № 15-16. - С. 18-19.
Энтони, Р., Дж. Рис. Учет: ситуации и примеры // Под ред. Петричкова А. М.- М.: Финансы и статистика, 1993.- 560 с.

Додаток А
Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт, що виконуються на матеріалах
недержавних підприємств та організацій

1. Облік активів, капіталу, зобов'язань
1.
Облік операцій з інвестиційною нерухомістю

2.
Облік операцій з основними засобами

3.
Облік амортизації й зносу основних засобів

4.
Облік операцій з нематеріальними активами

5.
Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів

6.
Облік операцій з фінансовими інвестиціями

7.
Облік операцій з капітальними інвестиціями

8.
Облік операцій з довгостроковими біологічними активами

9.
Облік операцій з іншими необоротними матеріальними активами

10.
Облік довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів 

11.
Облік операцій з виробничими запасами

12.
Облік операцій з поточними біологічними активами

13.
Облік виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції

15.
Облік браку у виробництві 

16.
Облік операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами

17.
Облік операцій з тарою й результатів за операціями з нею

18.
Облік операцій з коштами та їх еквівалентами у касі підприємства

19.
Облік операцій з коштами на рахунках у банках

20.
Облік операцій з векселями

21.
Облік розрахунків з постачальниками товарів і послуг

22.
Облік розрахунків з підрядчиками за виконані роботи

23.
Облік розрахунків з покупцями за товари, роботи, послуги

24.
Облік розрахунків із замовниками за виконані роботи

25.
Облік поточних зобов'язань по нетоварних операціях

26.
Облік дебіторської заборгованості по нетоварних операціях

27.
Облік розрахунків з різними дебіторами

28.
Облік розрахунків з різними кредиторами

29.
Облік довгострокових зобов’язань

30.
Облік розрахунків за векселями

31.
Облік розрахунків з органами соціального страхування

32.
Облік стану і руху власного капіталу

33.
Облік статутного капіталу

34.
Облік додаткового й резервного капіталу

35.
Облік розрахунків з засновниками та учасниками підприємства

36.
Облік операцій забезпечення майбутніх витрат і платежів

37.
Облік засобів цільового фінансування й цільових надходжень

38.
Облік довгострокових зобов'язань

39.
Облік позикового капіталу

40.
Облік операцій з оплати праці

41.
Облік розрахунків з оплати праці

42.
Облік поточних зобов'язань по страхуванню

43.
Облік кредитів банків

44.
Облік внутрішніх розрахунків підприємств, що мають мережу філій

45.
Облік витрат за елементами

46.
Облік витрат діяльності

47.
Облік витрат на оплату праці

48.
Облік загальновиробничих витрат

49.
Облік адміністративних витрат

50.
Облік операцій формування доходів від операційної діяльності

51.
Облік операцій формування доходів від реалізації товарів (робіт, послуг)

52.
Облік доходів і витрат від фінансової діяльності

53.
Облік доходів і витрат від інвестиційної діяльності

54.
Облік доходів, витрат та фінансових операцій від надзвичайних подій

55.
Облік доходів та витрат майбутніх періодів

56.
Облік операцій формування фінансового результату від операційної діяльності

57.
Облік операцій формування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) підприємства

58.
Облік використання прибутку
2. Облік окремих видів операцій та економічної діяльності

1.
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в підприємствах торгівлі й облік її результатів

2.
Інвентаризація виробничих запасів й облік її результатів

3.
Облік операцій товарного забезпечення і зобов'язань перед постачальниками в підприємствах торгівлі (оптової, роздрібної, громадського харчування)

4.
Облік операцій руху товарів в підприємствах торгівлі (оптової, роздрібної, громадського харчування)

5.
Облік операцій з роздрібної реалізації товарів

6.
Облік реалізації товарів, прийнятих на комісію, і розрахунків з комітентами

7.
Облік операцій з оптової реалізації товарів

8.
Облік операцій транзитної реалізації товарів в підприємствах торгівлі

9.
Облік операцій з реалізації плодоовочевої продукції

10.
Облік товарних запасів у підприємствах торгівлі (оптової, роздрібної, громадського харчування)

11.
Облік операцій, зв'язаних із втратами товарів і інших матеріальних цінностей в підприємствах торгівлі

12.
Облік втрат від знецінювання запасів і псування цінностей у підприємствах торгівлі

13.
Облік товарообмінних (бартерних) операцій

14.
Облік операцій з імпорту товарів (матеріалів, робіт, послуг) і розрахунків по них

15.
Облік операцій з експорту товарів (готової продукції, робіт, послуг) і розрахунків по них

16.
Облік операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності підприємства

17.
Облік операцій з іноземними інвестиціями

18.
Облік лізингових операцій

19.
Облік бартерних операцій

20.
Облік операцій з векселями

21.
Облік операцій з цінними паперами

22.
Облік розрахунків з бюджетом за непрямими податками

23.
Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток

24.
Облік нарахування і сплати консолідованого податку на прибуток

25.
Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

26.
Облік розрахунків з бюджетом за єдиним податком

27.
Облік розрахунків з бюджетом за місцевими податками

28.
Облік нарахування і сплата обов'язкових платежів у загальнодержавні соціальні фонди

29.
Облік нарахування і сплати місцевих податків і зборів

30.
Облік формування оподатковуваного прибутку
3. Фінансова звітність

1.
Бухгалтерський баланс: методика формування показників

2.
Організація і методика формування показників звіту про фінансові результати підприємства

3.
Організація і методика формування поточної і звітної інформації про рух грошових коштів у фінансовій звітності

4.
Організація і методика формування поточної і звітної інформації про стан і зміну власного капіталу у фінансовій звітності

5.
Організація і методика формування показників консолідованої фінансової звітності

6.
Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого бізнесу


Тематика курсових робіт, що виконуються на базі державних організацій та установ

1.
Облік операцій з основними засобами у бюджетних установах

2.
Облік витрат на ремонт та модернізацію основних засобів у бюджетних установах

3.
Облік операцій з іншими необоротними матеріальними активами у бюджетних установах

4.
Облік операцій із запасами у бюджетних установах

5.
Облік операцій з грошовими коштами у бюджетних установах

6.
Облік розрахунків з дебіторами у бюджетних установах

7.
Облік розрахунків з оплати праці у бюджетних установах

8.
Облік розрахунків з кредиторами у бюджетних установах

9.
Облік розрахунків з органами соціального страхування у бюджетних установах

10.
Організація і методика формування звітності в бюджетних установах

11.
Облік операцій фінансування, доходів і витрат загального фонду у бюджетних установах

12.
Облік розрахункових операцій бюджетної установи

13.
Облік доходів та витрат спеціального фонду у бюджетних установах

14.
Методика обліку розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

15.
Методика обліку розрахунків з бюджетом за податком на прибуток

16.
Методика обліку розрахунків з бюджетом за єдиним податком

17.
Методика обліку розрахунків з бюджетом за місцевими податками та зборами

18.
Методика обліку розрахунків з бюджетом за податком з доходів фізичних осіб

19.
Методика обліку розрахунків з бюджетом за непрямими податками

20.
Організація обліку у бюджетних установах


Тематика курсових робіт, що виконуються на базі комерційних банків
1.
Облік операцій формування статутного капіталу комерційного банку

2.
Облік касових операцій у комерційному банку

3.
Облік операцій касового виконання Державного бюджету України комерційними банками

4.
Облік міжбанківських розрахунків

5.
Облік розрахункових операцій клієнтів комерційного банку

6.
Облік кредитних операцій комерційного банку

7.
Облік депозитних і довірчих операцій у комерційному банку

8.
Облік операцій з цінними паперами у комерційному банку

9.
Облік валютних операцій у комерційному банку

10.
Облік операцій з необоротними активами у комерційному банку

11.
Особливості обліку розрахунків з бюджетом у комерційному банку

12.
Облік формування витрат комерційного банку

13.
Облік формування доходів комерційного банку

14.
Облік формування фінансового результату комерційного банку

15.
Методика складання звітності комерційними банками

16.
Порядок складання бухгалтерського балансу комерційного банку

17.
Порядок складання звіту про прибутки і збитки комерційного банку

18.
Порядок складання звіту про рух грошових коштів комерційного банку

19.
Порядок складання звіту про рух грошових коштів комерційного банку


Додаток Б
Приклад оформлення титульного аркуша курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
імені Михайла Туган-Барановського

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
КУРСОВА РОБОТА

на тему: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ВИКОНАВЕЦЬ:
Студент (ка) __________________

форми навчання ______________, ___курсу, групи _____ ,
спеціальності _________________
______________________________
(П.І.П)

КЕРІВНИК:
_______________________________
_ (наук. ступінь, посада)_
___________________________
_______________________________
_ (кафедра)_
________________________________
_____________(П.І.П)_
Донецьк – 201_
Додаток В
Приклади планів курсових робіт за окремими темами Тема: Облік операцій формування фінансового результату від операційної діяльності
Вступ
1. Економічна сутність фінансових результатів від операційної діяльності та методика їх формування
2. Нормативно – правове та регламентне регулювання обліку фінансового результату від операційної діяльності
3. Документальне оформлення операцій, що формують фінансовий результат від операційної діяльності
4. Синтетичний та аналітичний облік операцій з формування фінансового результату від операційної діяльності
5. Технологія облікового процесу операцій з формування фінансового результату з використанням персональних комп’ютерів.
6. Формування звітної інформації про фінансовий результат від операційної діяльності
Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки

Тема: Облік операцій з основними засобами

Вступ
1. Економічна сутність основних засобів, їхня класифікація, оцінка і роль в забезпеченні діяльності підприємства
2. Правове та регламентне забезпечення обліку операцій з основними засобами
3. Документальне оформлення операцій з основними засобами
4. Синтетичний та аналітичний облік операцій з основними засобами
5. Узагальнення інформації щодо основних засобів у звітності
6. Технологія обробки даних з обліку основних засобів на ПК
Висновки

Тема: Облік операцій з нематеріальними активами

Вступ
1. Економічна сутність, класифікація та об’єкти обліку нематеріальних активів
2. Правове регулювання та регламентне забезпечення обліку операцій з нематеріальними активами
3. Документування обліку операцій з нематеріальними активами
4. Синтетичний і аналітичний облік операцій з нематеріальними активами
5. Формування звітної інформації про нематеріальні активи
6.Технологія облікового процесу операцій з нематеріальними активами
Висновки

Тема: Облік операцій з фінансовими інвестиціями

Вступ
1. Економічна сутність, класифікація та об’єкти обліку операцій з фінансовими інвестиціями
2. Правове регулювання та регламентне забезпечення обліку операцій з фінансовими інвестиціями
3. Документування операцій з фінансовими інвестиціями
4. Синтетичний і аналітичний облік операцій з фінансовими інвестиціями
5. Формування звітної інформації щодо фінансових інвестицій
6. Технологія облікового процесу операцій з фінансовими інвестиціями
Висновки

Тема: Облік операцій з капітальними інвестиціями

Вступ
Капітальні інвестиції: сутність, види й об’єкти обліку
2. Правове регулювання та регламентне забезпечення обліку капітальних інвестицій
3. Документальне оформлення й облік джерел фінансування капітальних інвестицій
4. Синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій, що здійснюється підрядним і господарським способами
5. Порядок формування первісної вартості об'єктів капітальних інвестицій і облік вводу їх в експлуатації
6. Технологія обробки інформації про капітальні інвестиції із застосуванням ПК
Висновки

Тема: Облік операцій з виробничими запасами

Вступ
Виробничі запаси: економічна сутність, умови визнання, класифікація та оцінка
Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку запасів
Документальне оформлення руху виробничих запасів
Облік надходження й вибуття виробничих запасів
Організація аналітичного обліку виробничих запасів
Облік виробничих запасів із застосуванням ПК
ВисновкиТема: Облік операцій з давальницькою сировиною

Вступ
1. Економічна сутність зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною та об’єкти обліку
2. Правове регулювання та регламентне забезпечення обліку зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною
3. Документування, синтетичний та аналітичний облік операцій з давальницькою сировиною замовника та виготовленої з неї готової продукції
4. Документування, синтетичний та аналітичний облік операцій з давальницькою сировиною замовником та виготовленої з неї готової продукції
5. Технологія облікового процесу операцій з давальницькою сировиною
Висновки

Тема: Облік виробничих витрат і формування собівартості продукції

Вступ
1. Витрати підприємства: економічна сутність, класифікація та визнання
2. Методи обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції
3. Правове регулювання та регламентне забезпечення обліку витрат виробництва та формування собівартості продукції
4. Документування обліку з формування виробничих витрат на підприємстві
5. Синтетичний і аналітичний облік формування витрат на виробництво готової продукції
6. Технологія облікового процесу витрат на виробництво готової продукції
Висновки

Тема: Облік товарних запасів у підприємствах торгівлі
Вступ
Товарні запаси: призначення, види, класифікація й задачі обліку
Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку товарних запасів
Документальне оформлення руху товарів, звітність матеріально відповідальних осіб та її облікова обробка
Синтетичний облік товарних запасів
Організація аналітичного обліку товарних запасів.
Формування звітної інформації щодо товарних запасів
Застосування ПК в обліку товарних запасів
Висновки

Тема: Облік операцій з тарою й результатів за операціями з нею

Вступ
Тара: призначення, види, задачі й правова основа обліку
2. Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку тари
3. Документування операцій з руху тари
4. Синтетичний і аналітичний облік тари
5. Облік витрат і доходів за операціями з тарою
6. Інвентаризація тари й відбиття її результатів в обліку
7. Облік тари й результатів за операціями з нею із застосуванням ПК
Висновки

Тема: Облік товарообмінних (бартерних) операцій

Вступ
Економічна сутність товарообмінних (бартерних) операцій, види й об’єкти обліку
Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку товарообмінних (бартерних) операцій
Документальне оформлення товарообмінних (бартерних) операцій
Синтетичний і аналітичний облік товарообмінних (бартерних) операцій
Податковий облік товарообмінних (бартерних) операцій
Особливості обліку товарообмінних (бартерних) операцій із застосуванням ПК
Висновки

Тема: Облік операцій, зв'язаних із втратами товарів і інших матеріальних цінностей в підприємствах торгівлі

Вступ
Втрати від знецінювання запасів і псування цінностей: економічна сутність, види й об’єкти обліку
Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку втрат від знецінювання запасів і псування цінностей
Документальне оформлення й облік нормованих товарних втрат від знецінювання запасів
Документальне оформлення й облік товарних втрат понад норми убули від знецінювання запасів
Документальне оформлення й облік псування цінностей
Відбиття втрат від знецінювання запасів і псування цінностей у податковому обліку
Використання ПК в обліку втрат від знецінювання запасів і псування цінностей
ВисновкиТема: Облік операцій з коштами та їхніми еквівалентами у касі підприємства

Вступ
кошти та їх еквіваленти, як об'єкт обліку, їхня класифікація, значення й задачі обліку
Правове регулювання, регламентне забезпечення обліку операцій з коштами на підприємстві
Порядок документального оформлення й облік наявності й руху коштів у касі підприємства
Порядок документального оформлення й облік операцій з безготівковими коштами
Документальне оформлення й облік грошових еквівалентів
Застосування ПК в обліку грошових коштів
Висновки

Тема: Облік операцій з цінними паперами

Вступ
1. Економічна сутність та класифікація цінних паперів та операцій з ними
2. Правове регулювання та регламентне забезпечення обліку операцій з цінними паперами
3. Документування операцій з цінними паперами
4. Синтетичний та аналітичний облік операцій з цінними паперами
5. Технологія облікового процесу операцій з цінними паперами
6. Формування звітної інформації щодо операцій з цінними паперами
Висновки
Тема: Облік розрахунків з покупцями

Вступ
Економічна сутність визнання дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та її оцінка
Форми розрахунків за товари, їх характеристика й принципи обліку
Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку розрахунків з покупцями за товари
Документальне оформлення розрахунків з покупцями
Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями
Технологія облікового процесу розрахунків з покупцями в умовах застосування ПК
Висновки

Тема: Облік дебіторської заборгованості по нетоварних операціях

Вступ
1. Дебіторська заборгованість по нетоварних операціях як об’єкт бухгалтерського обліку, її класифікація та визнання
2. Правове регулювання та регламентне забезпечення обліку розрахунків по нетоварним операціям
3. Документування розрахунків по нетоварних операціях
4. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по нетоварних операціях
5. Формування звітної інформації щодо заборгованості по нетоварних операціях
6. Технологія облікового процесу розрахунків по нетоварних операціях
ВисновкиТема: Облік статутного капіталу

Вступ
Власний капітал: поняття, економічна сутність, об’єкти обліку
Порядок формування статутного капіталу в підприємствах різних форм власності
Документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік формування статутного капіталу та його змін
Документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік руху неоплаченого й вилученого капіталу
5. Особливості обліку капіталу з використанням ПК
6. Зміст звітності по статутному капіталу
Висновки

Тема: Облік розрахунків з постачальниками товарів і послуг

Вступ
Економічна сутність формування и визнання зобов’язань перед постачальниками
Форми розрахунків з постачальниками за товари й роботи, їх характеристика й задачі обліку
Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку розрахунків з постачальниками за товари й роботи
Документальне оформлення обліку розрахунків з постачальниками
Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками
Технологія обліку розрахунків з постачальниками в умовах застосування ПК
Висновки


Тема: Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

Вступ
Економічна сутність розрахунків з бюджетом з ПДВ
Нормативно-правове й регламентне забезпечення обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ
Документальне оформлення обліку розрахунків з бюджетом з ПДВ
Облік розрахунків з бюджетом з ПДВ
Формування звітної інформації щодо розрахунків з бюджетом з ПДВ
Застосування ПК в обліку розрахунків з бюджетом
Висновки

Тема: Облік розрахунків з органами соціального страхування

Вступ
1. Економічна сутність розрахунків з органами соціального страхування й об’єкти обліку
2. Правове регулювання й регламентне забезпечення обліку розрахунків з органами соціального страхування
3. Порядок формування зобов'язань перед органами соціального страхування й використання коштів цих фондів
4. Документальне оформлення, синтетичний і аналітичний облік розрахунків з органами соціального страхування
5. Порядок складання й надання звітності органам соціального страхування
6. Особливості обліку розрахунків з органами соціального страхування з використанням ПК
Висновки

Тема: Облік розрахунків з оплати праці

Вступ
Економічна сутність та принципи обліку розрахунків з оплати праці
Організація й форми оплати праці персоналу підприємств в умовах ринкових відносин.
Нормативно-правове й регламентне регулювання обліку операцій, що пов'язані з нарахуванням і виплатою заробітної плати
Документальне оформлення й облік операцій з нарахування й виплати заробітної плати за пророблений час
Документальне оформлення й облік операцій з нарахування й виплати заробітної плати за не пророблений час
Документальне оформлення й облік утримань із заробітної плати
Облік операцій з оплати праці із застосуванням ПК
Висновки

Тема: Облік витрат на оплату праці

Вступ
1. Економічна сутність витрат на оплату праці й принципи обліку
2. Правове регулювання й регламентне забезпечення обліку витрат на оплату праці
3. Документальне оформлення й облік витрат на оплату праці за пророблений час
4. Документальне оформлення й облік витрат на оплату праці за не пророблений час
5. Документальне оформлення й облік витрат з відрахувань від заробітної плати
6. Особливості обліку витрат на оплату праці із застосуванням ПК
Висновки
Додаток Г
Рис. 2 - Блок-схема технологічного процесу обробки інформації
з наповнення бази даних і отримання вихідних документів із застосуванням бухгалтерської програми на ПК
13PAGE 15


13PAGE 14315


13PAGE 15


13PAGE 145915


13PAGE 15


13PAGE 147215ознайомлення з тематикою курсових робіт, вибір теми, осмислення питань досліджуваної теми та складання плану курсової роботи;


встановлення контакту з керівником курсової роботи, узгодження плану, ознайомлення з календарним графіком її виконання;


отримання методичних вказівок щодо виконання курсової роботи.


Формалізація актуальності дослідження, оцінка ступеня його вивченості в літературі, проблемні аспекти, ціль роботи


ознайомлення
з|із| практичними матеріалами підприємства - об'єкту дослідження, його методикою обліку за обраною темою облікового процесу |вживання|


Написання вступусистематизація інформації і завершення написання курсової роботи (зробити висновки та пропозиції за кожним розділом, які включені до плану)Організаційний етап


дослідницький етап


аналітичний етап


завершальний етап


підготовка до захисту, подання до захисту, захист курсової роботи

надання курсової роботи до перевірки керівнику, отримання від нього відгуку

реєстрація курсової роботи на кафедрі

доопрацювання курсової роботи згідно з зауваженнями керівника

складання
бібліографії за темою курсової роботи

ознайомлення
з літературними джерелами та їх обробка; з нормативно-правовими документами


збір
документів на підприємстві


Написання теоретичної частинивизначити позитивні та негативні сторони методології та методики бухгалтерського обліку за обраною темою курсової робити

Написання теоретичної частиниоцінити організацію бухгалтерського обліку на досліджуваному підприємстві з точки зору відповідності загальним вимогам, з точки зору використання персональних комп’ютерів та програмного забезпечення, висунути пропозиції з удосконалення автоматизації обліку на підприємстві

Написання висновків1. Установка
робочого періоду

Початок

2. Ввід вхідних даних

13. Підготовка і друк вихідних документів

11. Контроль правильності формування вихідних документів

10. Формування вихідних документів

Є нові документи або госп. операції ?

Журнал
операцій

8. Запис до журналу операцій

7. Друк первинних документів

6. Вірно?

3. Формування первинних документів

Візуальний контроль
вводу даних

4. Ввід даних по господарської операції, що не потребує первинних документів

Б11Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 17558990
    Размер файла: 499 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий