Praktika_programa_2011

МВС УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
КАФЕДРА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи
Харківського національного університету внутрішніх справ
полковник міліції
_______________ О.М. Головко
_______________________2011р.


ПРОГРАМА
Проходження виробничої практики студентами
навчально-наукового інституту права та масових комунікацій
Харківського національного університету внутрішніх справНапрям підготовки 6.0601
Спеціальність 7.060101
Форма навчання деннаХарків 2011
Рекомендовано до друку
Методичною радою Харківського національного
університету внутрішніх справ
протокол № __
від "__" __________ 2011 рокуУкладач: Жорнокуй Ю.М. – к.ю.н., професор кафедри правових основ підприємницької діяльності навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.

Рецензенти: Сергієнко В.В. – доцент, к.ю.н., завідувач кафедри правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету; Соболєв О.В. – к.ю.н., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ.Ухвалено
на засіданні Вченої ради
ННІ ПЕС ХНУВС
від 26.02.2011р.
протокол № 2
Розглянуто

на засіданні кафедри
правових основ підприємницької
діяльності ННІ ПЕС ХНУВС
від 27.01.2011р.
протокол № 71. Загальні положення.
Виробнича практика студентів ННІПМК ХНУВС є складовою частиною процесу підготовки спеціалістів, обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня.
Практика проводиться відповідно до наказу Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України».

2. Мета виробничої практики.
2.1. Практика проводиться з метою придбання, закріплення і вдосконалення отриманих студентом теоретичних знань, формування у них професійних умінь та навичок, для виконання майбутніх функціональних обов’язків, виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого застосування їх у практичній діяльності і організовується та проводиться відповідно до навчальних планів і програми ННІПМК ХНУВС.
2.2. Практика проводиться з метою ознайомлення студентів з майбутньою спеціальністю. Вона покликана залучати студентів до відповідних видів діяльності в діяльності практичних установ (надалі База практики).
2.3. У ході практики її керівниками від ННІПМК ХНУВС та Бази практики глибоко і всебічно вивчаються ділові, моральні та особисті якості студентів з метою вирішення питань щодо їх найбільш доцільного використання у практичній роботі, а також здатності майбутнього спеціаліста виконувати функціональні обов’язки на тих чи інших посадах.

3. Організація виробничої практики.
3.1. Організацією проведення практики і контроль за її проходженням забезпечують ННІПМК ХНУВС та База практики, у яких студенти проходять практику. З цією метою ННІПМК ХНУВС завчасно інформує Базу практики про терміни проведення практики та кількісний склад практикантів.
3.2. Для здійснення контролю за проходженням практики на весь період проведення практики наказом ректора ХНУВС призначаються досвідчені керівники практикою з числа викладачів профілюючих дисциплін, які несуть відповідальність за організацію, якість та результати практики студентів.
3.3. Викладачі-керівники практики:
- проводять інструктаж студентів, які направляються на практику;
- здійснюють контроль за виконанням студентами планів проходження практики;
- вивчають та систематизують досвід роботи студентів ННІПМК ХНУВС та вносять свої пропозиції щодо удосконалення навчального процесу;
- направляють керівникам Бази практики письмові рекомендації про організацію проходження практики студентами ННІПМК ХНУВС.


4. Керівництво виробничою практикою.
4.1. У термін, визначений навчальними планами ХНУВС, викладачі-керівники практики виїжджають до місця проходження практики. Керівництво ННІПМК ХНУВС може давати викладачам індивідуальні завдання щодо керівництва навчальною практикою.
4.2. Перебуваючи на Базі практики:
- доводять до студентів особливості, порядок та програму проходження практики в практичних установах, а також права та обов’язки практикантів;
- контролюють своєчасність призначення безпосередніх керівників стажування з числа найбільш кваліфікованих працівників;
- заслуховують усні звіти про виконану роботу і забезпечують повноту проходження практики;
- проводять семінари практикантів з питань змін законодавства, організовують читання лекцій та проведення консультацій з проблем правозастосування;
- перевіряють повноту робочих планів проходження практики, відповідність складених документів вимогам законодавства;
- надають допомогу студентам у підготовці звітів про проходження практики.
4.3. Керівники практикою від ННІПМК ХНУВС:
- дають завдання викладачам, які виїжджають на Бази практики, на яких студенти проходять практику та заслуховують їх звіти про виконану роботу;
- регулярно обговорюють організаційно-методичні питання, пов’язані з проходженням практики;
- організовують роботу комісії щодо захисту студентами матеріалів практики;
- організовують і узагальнюють стан і якість проходження практики та інформують директора ННІПМК ХНУВС про виявлені недоліки;
- з урахуванням результатів проходження практики вносять відповідні зміни в робочі навчальні програми та завдання для проведення практичних занять;
- беруть участь у підготовці студентських наукових конференцій за матеріалами практики.

5. Обов’язки керівників Бази навчання у процесі організації і проведення виробничої практики.
5.1. Керівництво практикою здійснюється керівниками Баз практики, в яких вона проводиться. На них покладаються такі обов’язки:
- забезпечення виконання програм, планів проходження практики в повному обсязі та контроль за їх реалізацією. Встановлення режиму роботи практикантів;
- визначення конкретних підрозділів і служб за спеціалізацією практикантів та створення належних умов для проведення практики;
- підбір безпосередніх керівників практики з числа підлеглих працівників і подання їх кандидатур для оформлення відповідним наказом. Цим же наказом студенти закріплюються за керівниками практики;
- представлення практикантів працівникам підрозділу, роз’яснення їх правового статусу, ролі і місця керівників практики та інших працівників підрозділу, під час виконання практикантами своїх обов’язків;
- інструктаж практикантів з охорони праці, ознайомлення їх із завданнями і функціями підрозділу, його структурою, внутрішнім розпорядком, правилами техніки безпеки;
- проведення виховної роботи з практикантами;
- забезпечення практикантів робочими місцями, необхідним майном, службовими бланками, літературою тощо;
- аналіз роботи практикантів і надання їм допомоги в успішному виконання програми практики;
- здійснення постійного контролю за організацією проведення практики, узагальнення і аналіз її результатів, розроблення рекомендацій щодо її удосконалення;
- підведення підсумків практики та оформлення її результатів наказом (звітом), копію якого направляють до ННІПМК ХНУВС;
- складання та затвердження характеристик на практикантів.
5.2. На безпосередніх керівників практики покладаються обов’язки:
- ознайомлення студентів з характером та особливостями роботи;
- щоденний облік та оцінка роботи практикантів, контроль за виконанням планів практики, внутрішнього розпорядку. Контроль за веденням щоденників;
- складання характеристик на студентів, їх затвердження у керівництва (не менше ніж за три дні до закінчення практики). У характеристиці мають знайти відображення обсяг і кількість виконання програми й індивідуального плану, рівень підготовленості практикантів і їх вміння реалізувати набуті знання в роботі; наявність навичок складати службові документи; особисті морально-ділові якості, дисциплінованість, старанність; загальний культурний і професійний рівень розвитку, підсумкова оцінка за практику. Характеристики направляються до ННІПМК ХНУВС і додаються до особових справ студентів;
- підготовка для начальника матеріалів за підсумками проходження практики з метою узагальнення та вироблення пропозицій щодо вдосконалення організації практики.

6. Обов’язки та права практикантів.
6.1. Під час практики студенти підпорядковуються керівникам Бази практики.
6.2. Практиканти зобов’язані:
- своєчасно прибути до місця проходження практики, доповісти керівництву, отримати необхідні вказівки та пояснення і негайно приступити до виконання програми практики;
- скласти відповідно до програми практики план проходження практики. Виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі й у встановлені строки;
- виконувати розпорядок дня, встановлений у підрозділі за місцем проходження практики, підтримувати дисципліну і правила, що діють в місцях проживання;
- виявляти організованість, ініціативу, дотримуватись законодавчих актів;
- вивчати накази, інструкції, методичні та аналітичні документи, які стосуються діяльності підрозділу;
- брати участь у громадському житті колективу, відвідувати збори, наради, заняття тощо;
- вести щоденник, регулярно звітувати керівнику практики про виконану роботу;
- перед закінченням практики скласти звіт за встановленою формою та затвердити його у начальника практичної установи.
6.3. Практиканти мають право:
- ознайомлюватися за визначеною формою допуску з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою та планом проходження практики;
- підписувати від свого імені складені за дорученням керівника практики документи;
- користуватися технічними та іншими засобами, наявними у відповідному органі;
- бути присутніми на нарадах, які проводяться з керівниками органів;
- вносити пропозиції керівнику Бази практики і ННІПМК ХНУВС щодо вдосконалення організації і проведення практики, а також діяльності підрозділу.

7. Порядок та програма проходження виробничої практики.
Розпочинаючи практику студенти складають план, який має містити:
Ознайомлення з діяльністю органів практичної установи:
- організаційна структура практичної установи;
- ознайомлення з нормами законів та підзаконних актів, що регулюють діяльність практичних установ та організацій;
- організація керівництва підпорядкованими підрозділами практичної установи або організації;
- принципи та порядок роботи підпорядкованих підрозділів практичної установи або організації;
- права та обов’язки співробітників підрозділу;
- порядок виробничих зв’язків і службового листування підрозділу з іншими структурними підрозділами та безпосередньо у підрозділі;
- планування роботи співробітників підрозділу, порядок його складання, затвердження, перевірка виконання, критерії оцінки виконання.

8. Звіт про виробничу практику.
8.1. Після завершення практики студенти подають письмові звіти (додаток № 3), в яких відображають зміст всієї роботи, яка проводилась ними під час практики, як виконувалась програма, висновки про те, якою мірою практика допомогла закріпленню та поглибленню теоретичних знань.
8.2. У звіті міститься:
- назва практичної установи або організації та її коротка характеристика;
- підсумки виконаної програми практики та індивідуального завдання (що конкретно зроблено; що вивчено; узагальнено; відпрацьовано практично);
- думки про результати практики;
- висновки щодо позитивних моментів організації та проходження практики;
- труднощі і недоліки, які були на період проходження практики, недостатність знань, отриманих під час навчання;
- пропозиції щодо удосконалення навчального процесу та поліпшення організації практики в практичних установах або організаціях.
Звіт повинен підписати практикант та керівник практичної установи або організації.
До звіту про практику обов’язково додаються:
- план проходження практики (додаток № 1);
- щоденник практики (додаток № 2);
- матеріали, в яких вміщено узагальнення (копії юридично-процесуальних документів, виконаних в ході практики, довідки, плани, рішення зборів, матеріали наочної агітації).

9. Захист матеріалів виробничої практики.
9.1. Оформлений звіт і заповнений щоденник студент подає на перевірку керівникові від Бази практики.
9.2. Керівник знайомиться із звітом. При позитивній оцінці візує звіт на титульному аркуші, готує характеристику на студента, яка відбивається у щоденнику практики. У характеристиці дається оцінка виконання програми практики, змісту і оформлення звіту.
9.3. В останній день практики звіт подається студентом керівникові від ННІПМК ХНУВС для перевірки і візування.
9.4. У випадках невідповідності вимогам щодо змісту і оформлення звіту, він повертається на доопрацювання.
9.5. Наказом ректора ХНУВС призначається комісія для прийняття заліку в складі викладачів профілюючих дисциплін.
В наказі встановлюються строки проведення захисту практики та подачі звітів і матеріалів практики.
9.6. Комісія приймає залік у студентів на Базі практики в останні дні її проходження або в ННІПМК ХНУВС протягом перших 10-ти днів семестру, який починається після практики.
9.7. Голова комісії організовує її роботу, розподіляє обов’язки між членами комісії, веде засідання і подає звіт про роботу комісії.
9.8. Члени комісії перевіряють відповідність поданих студентами матеріалів програми практики, правильність складання документів, висловлюють по них письмові зауваження і в разі неповноти звіту дають пропозиції про їх доробку.
Допуск студентів до захисту матеріалів практики оформлюється письмовим висновком одного із членів комісії.
9.10. На засіданні комісії студенти доповідають про виконану роботу під час проходження практики, викладають зміст свого звіту і відповідають на запитання членів комісії.
9.11. Результати проходження практики, а також виконання завдань оцінюються комісією з урахуванням якості складених документів, змісту звіту та відповідей студентів на запитання під час захисту. Беруться до уваги характеристика і відгук керівника практики.
9.12. За результатами захисту встановлюється оцінка, яка фіксується на титульному аркуші звіту, у відомості та заліковій книжці.
9.13. Підсумки проходження практики фіксуються в особових справах випускників.
9.14. Студенти, які не виконали програму практики (незалежно від причини), або одержали незадовільні оцінки за результатами захисту, до складання державних іспитів не допускаються. Їм видається довідка про те, що вони послухали теоретичний курс навчання.
9.15. Після закінчення роботи комісії по захисту матеріалів практики складається звіт, в якому зазначаються недоліки по організації та проведенню практики, а також пропозиції, спрямовані на удосконалення підготовки студентів до майбутньої роботи за спеціальністю і обговорюється на засіданні вченої ради ННІПМК ХНУВС.
Додаток № 1
«Затверджую»
_________________________
(посада, звання, прізвище)
_________________________
(ініціали керівника стажування)
_________________________
«___» _____________ 200__ р.ПЛАН
проходження практики


з/п
Заходи
Термін
виконання
Відмітка про виконанняПорядок ведення плану проходження практики.
1. Керуючись програмою та індивідуальним завданням студент складає план походження практики і затверджує його у свого керівника.
2. План проходження практики складається для кожного студента індивідуально.
3. У плані проходження практики слід передбачити час на збирання матеріалу для оформлення звіту про практику.
Додаток № 2
(титульний аркуш)

___________________________________________________________
(назва вищого закладу освіти МВС України)
___________________________________________________________
(назва факультету)
_____________________________________________________________
(назва кафедри)ЩОДЕННИК
практики

_______________________________________
(прізвище, ініціали студента)
_______________________________________
___________________
(місто, рік)
Додаток № 2
(продовження)

Хід виконаної роботи

Дата
Зміст роботи

Порядок ведення щоденника:
У розділі «Облік виконаної роботи» у хронологічному порядку розміщуються:
- особисто виконана робота;
- позитивний досвід роботи співробітників, усього колективу;
- труднощі й недоліки, які заважали нормальній діяльності органу та практиканта;
- статистичні дані, цікаві с точки зору вивчення предмета;
- висновки та пропозиції щодо поліпшення діяльності органу.
Додаток № 3
_______________________________________________
(назва вищого закладу освіти МВС України)
________________________________________________________________
(назва факультету)
_______________________________________________________________
(назва кафедри)


«Затверджую»
__________________
__________________
__________________
М.П.

ЗВІТ
про практику студента _______ курсу
______________________________________________________
(П.І.Б.)
База практики ______________________________________________
Керівник практики від ННІ ПЕС ХНУВС
___________________________________________________________
Керівник від бази
практики____________________________________________________
Захист звіту
оцінка________________________________________

Голова комісії ________________________
Члени комісії _________________________
_________________________
_________________________
Порядок оформлення звіту з практики

1. Звіт складається з:
- титульного аркуша;
- змісту, який містить назви всіх розділів і підрозділів;
- звіту із зазначенням сторінок, на яких вони викладені;
- основної частини;
- висновків;
- списку використаних джерел;
- додатків.
2. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких визначається змістом програм практики.
3. У кінці практики студент лише у розділі «Звіт про практику» звіт обсягом до 10 сторінок формату А4 надрукованих або акуратно написаних від руки. Поля залишаються з чотирьох сторін аркуша: зліва – 30 мм; справа – не менше 10 мм; зверху і знизу – не менше 20 мм. Сторінки звіту повинні бути пронумеровані; на першій сторінці номер не ставиться.
4. Таблиці, виконані на окремих листах, та додатки включаються у нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який починається з великої літери і розміщується нижче слова «таблиця», яке пишеться над правим верхнім кутом таблиці. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесені частини таблиці на іншу сторінку на ній вказують: «Продовження таблиці» (із зазначенням її номера). Таблиці розміщуються так, щоб їх можна було розглядати без перегортання сторінок після першого посилання на них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово «таблиця» у скороченому вигляді (наприклад: «табл. 1»).
5. У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правовому верхньому куті якої пишеться слово «Додаток № ____».
6. Звіт відповідним чином переплітається або зшивається.
Організаційні вказівки

З метою успішного проведення практики студент зобов’язаний:
1. Під час підготовки до практики вивчити програму практики.
2. Після прибуття на місце практики:
- представитись керівнику органу та доповісти про завдання та програму практики;
- вивчити план роботи, завдання, які стоять перед банківською установою, розпорядок дня; ознайомитись з працівниками органу;
- на основі програми практики скласти особистий план роботи на весь період практики і подати його на затвердження керівнику банківської установи.
3. В ході практики:
- чітко планувати свою роботу;
- ретельно та якісно проводити кожний із заходів, сумлінно виконувати всі службові доручення;
- щоденно вести облік проведених заходів;
- бути бездоганним в своїй поведінці, взірцем високої дисциплінованості, зразкового зовнішнього вигляду, дорожити честю студента.
Використовувати практикантів для виконання завдань, не передбачених програмою, а також переміщення їх з однієї банківської установи до іншої без узгодження з керівництвом ННІПМК ХНУВС забороняється.

Приложенные файлы

  • doc 17557479
    Размер файла: 102 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий