PROGRAMA_forumu


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.

П. ДРАГОМАНОВА


СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМЕНІ ГРИГОРІЯ ВОЛИНКИ
П Р О Г Р А М А


Всеукраїнського студентського

ф
оруму

молодих науковців
26


28
жовтня 2016 рокуКиїв


2016


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Всеукраїнського студентського форуму молодих науковців


Голова
організаційного
комітету:

Андрущенко Віктор Петровичдоктор філософських наук, професор,
член
-
кореспондент НАН України, академік НАПН України, ректор Н
ПУ
імені М.

П. Драгоманова

Співголова:


Торбін Григорій Мирославовичдоктор фізико
-
математичних наук,
професор, проректор
Н
ПУ
імені

М.

П
.

Драгоманова з
наукової роботи

Заступники
голови:


Спірідонова Наталія Валеріївнастарший інспектор зі студентської
наукової роботи Н
ПУ

імені М. П. Драгоманова

Хоменко Глеб Володимировичстудент 5

курсу, голова Студентського
наукового товариства імені Григорія Волинки
НПУ


імені

М.

П. Драгоманова

Волошин Ірина Анатоліївнастудентка 5 курсу, заступник голови
Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки
НПУ


імені М.

П.

Драгоманова


Члени
організаційного
комітету:


Коваленко Ольга Олександрівна
-

студентка 3 курсу, секретар
Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки НПУ
М.

П.

Драгоманова голова Студентського наукового товариства
Факультету
іноземної філології

Банак Роман Данилович
-

студент 6

курсу, голова Студентського
наукового т
овариства Фізико
-
математичного ф
акультету

Березанська Катерина

Вікторівна

-

студентка
4

курсу, голова
Студентського наукового това
риства Інженерно
-
педагогічного ф
акультету

Бойко Анна Володимирівна
-

студентка 3 курсу, голова Студентського
наукового товариства Факультету перепідготовки та підвищення
кваліфікації

Густій Михайло
Михайлович
-

студент 3

курсу, голова Студентського
наукового товариства Факультету політол
огії та права

Кравчук Анна
Василівна
-

студентка 3 курсу, голова Студентського
наукового товариства Факультету української філології та літературної
творчості імені Андрія Малишка

Матвійчук Анна Миколаївна
-

студентка 4 курсу, голова Студентського
наукового товариства Факультету мистецтв

імені А. Т. Авдієвського

Мельн
и
ченко Вікторія
Валеріївна

-

студентка
3

курсу, голова
Студентського наукового товариства Факультету інформатики

Миненко Лілія
Вікторівна

-

студентка 4 курсу, голова Студентського
наукового товариства Факультету фізичного виховання та спорту

Спірідонов Роман Георгійович


студент
4

курсу, голова Студентського
наукового товариства
Факультету

історичної освіти

Сух
енко Ольга
Володимирівна
-

студентка 4

курсу, голова
Студентського наукового товариства Факультету природничо
-
географічної
освіти та екології

Шаповалов Андрій Сергійович


студент
5

курсу, голова Студентського
наукового товариства
Факультету
педагогіки та психології

Ящук Юлія

Олексіївнаст
удентка
3

курсу, голова Студентського
наукового товариства Факультету соціально
-
психологічних наук та
управлінняПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова програмного комітету:

Андрущенко Віктор Петрович


доктор філософських наук, професор, член
-
кореспондент
НАН України, академік НАПН України, ректор НПУ
імені М.
П. Драгоманова


Заступник голови:

Торбін Григорій Мирославович


доктор фізико
-
математичних наук, професор, проректор
НПУ

імені М.

П. Драгоманова з наукової роботи


Члени програмного комітету:

Андрусишин Богдан Іванович


доктор історичних наук, професор, декан Факультету
політології та права НПУ імені

М.

П.

Драгоманова

Бондар Володимир

Іванович
-

доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник
освіти України, дійсний член НАПН України, декан Факультету педагогіки і психології
НПУ імені М. П. Драгоманова

Висоцький Анатолій Васильович
-

доктор філологічних наук, професор, заслужений
працівни
к освіти, декан Факультету української філології та літературної творчості імені
Андрія Малишка НПУ імені М. П. Драгоманова.

Горбенко Сергiй Семенович
-

кандидат педагогiчних наук, професор, заслужений
працiвник культури України, в. о. декана Факультету ми
стецтв імені А. Т. Авдієвського
НПУ імені М. П. Драгоманова

Дробот Іван Іванович
-

доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і
техніки, декан Факультету філософської освіти і науки

НПУ імені

М.

П.

Драгоманова


Євтух Володимир Борисович
-

докт
ор історичних наук, професор, завідувач кафедри
соціології, член
-
кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України,
декан Факультету соціально
-
психологічних наук та управління НПУ

імені


М.

П.

Драгоманова

Зернецька Алла Анатоліївна
-

доктор педагогічних наук, професор, декан Факультету
іноземної філології НПУ імені


М.

П.

Драгоманова

Кільдеров Дмитро Едуардович
-

кандидат педагогічних наук, професор, декан Інженерно
-
педагогічного факультету НПУ імені М. П.
Драгоманова


Покась Віталій Петрович


доктор філософських наук, професор, академік Академії наук
вищої школи України, заслужений працівник освіти України, декан
Факультету

природничо
-
географічної освіти та екології НПУ імені М. П. Драгоманова

Працьовитий Микола Вікторович


доктор фізико
-
математичних наук, професор, декан
Фізико
-
математичного
ф
акультету

НПУ

імені М.

П. Драгоманова

Сергієнко Володимир Петрович
-

доктор педагогічних наук, професор, заслужений
працівник освіти України, декан Факул
ьтету перепідготовки та підвищення кваліфікації
НПУ імені М.

П. Драгоманова

Синьов Віктор Миколайович


доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН
України, декан
Факультету

корекційної педагогіки та психології
НПУ

імені
М.

П.

Драгоманова

Сушко
Олександр Олександровичдоктор історичних наук, професор, декан Факультету
історичної освіти НПУ імені

М.

П.

Драгоманова

Тимошенко Олексій Валерійович


доктор педагогічних наук, професор, декан
Факультету фізичного виховання та спорту НПУ імені М.

П. Др
агоманова

Франчук Василь Михайлович
-

кандидат педагогічних наук, доцент, в. о. декана
Факультету інформатики
НПУ імені М. П. Драгоманова


ПОРЯДОК РОБОТИ

Всеукраїнського студентського форуму молодих науковців26 жовтня 2016 року


10:00


11:00

Реєстрація учасників

11:00


15
:00

Відкриття форуму

Пленарне засідання

27 жовтня 2016 року


12:00


17:00

Секційні засідання факультетів

28 жовтня 2016 року


12:00


17:00

Заключне пленарне засідання

РЕГЛАМЕНТ

доповідь на пленарному засіданнідо 15 хв.

доповідь на секційному засіданні


до 10 хв.

виступ в обговорен
н
і


до 5 хв.


Адреса оргкомітету

вул. Пирогова 9, м. Київ, Україна 01054

Студентське наукове товариство імені Григорія Волинки

Національного педагогічного університету імені

М. П. Драгоманова

Тел.: +38 (044) 234
-
16
-
33


ПРОГРАМА ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ


26.10.201
6

Початок о 11:00

аудиторія 231,
Центрального корпусу

Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова


Відкриття

Всеукраїнського студентського

форуму молодих науковців


Андрущенко

Віктор Петрович

доктор філософських наук, професор, член
-
кореспондент
НАН України, академік НАПН України, ректор
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова

Торбін

Григорій
Мирославович

доктор фізико
-
математичних наук, професор, проректор
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова з наукової роботи

Козяр

Олександр Іванович

голова Молодіжного крила ГО «Самопоміч»

Шолух

Євгеній
Іванович

голова ГО «Самопоміч» Подільського району

Мовчан

Уляна Валеріївна

голова НТСА студентів та аспірантів філософського
факультету Київського Національного університету

імені

Тараса

Шевченка

Матузан

Анна Павлівна

Голова Студентського
наукового товариства Київського
університету імені Бориса Грінченка

Хоменко

Глеб Володимирович

студент 5

курсу, голова Студентського науково товариства
імені Григорія Волинки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова

Гончар

Ольга Олександрівна


аспірант 2 курсу Факультету філософської освіти і науки

Тема: «Культурна дипломатія в Україні: актуальні виклики і
практика»

Науковий керівник: Котлярова Т. О., кандидат філософських
наук, доцент кафедри культурології Національного
пе
дагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Дераженко

Анастасія Володимирівна

студентка 3

курсу

фізико
-
математичного Факультету

Тема: «Розвиток психічних процесів учнів під час вивчення
інтерференції світла»

Науковий керівник: Лупійко Л. В., кандидат психологічних
наук, доцент кафедри теоретичної та консультативної
психології
Національного педагогічного університету


імені М. П. Драгоманова

Мальцева

Ірина Юріївна

студентка 2 курсу магістратури
факультету корекційної
педагогіки та психології

Тема: Диференцiальна дiагностика фонетико
-
фонематичного
недорозвитку мовлення

Науковий керівник: Марченко Інна Сергівна,
кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри логопедії Національного
педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція 1
.


ІСТОРИКО
-
ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНО
-
ПРАВОВІ

ПРОЦЕСИ НА ПЕРЕТИНІ ТИСЯЧОЛІТЬ


27.10.2016

Початок о 13:15


ауд. імені Григорія Волинки
(3.4)

вул. Тургенівська,

8/14


Модератори секції:

Гончаренко
Катерина Сергіївна

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії
Факультету філософської освіти і науки

Спірідонов

Роман Георгійович

студент 4 курсу, голова Студентського наукового товариства
Факультету історичної освіти


Андрейченко Анна Валеріївна

Тенденції демократичного розвитку українського суспільства

Науковий керівник: Горбатенко І. А., кандидат політичних наук, доцент
кафедри політичних наук Національного педагогічного університету


імені М. П. Драгоманова.


Бугай Дарина Павлівна

Погляди на теорію українського націоналізму у творчості І. Франка

Науковий керівник: Пономаренко В. В., кандидат філософських наук, доцент
кафедри філософії Національного педагогічного університету

імені М. П.

Драгоманова.


Густій Михайло Михайлович

Сучасний європейський лобізм

Науковий керівник: Козенюк А. І., старший викладач кафедри політичних наук
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


Джигун Максим Ігорович

Розбудова незалежної
Української дежави на межі 20
-
21 століть

Науковий керівник: Козенюк А. І., старший викладач кафедри політичних наук
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


Карєва Наталія Юріївна

Вплив індустріалізації на нові течії мистецтва в
Європі у ХХ ст.

Науковий керівник: Шевченко О. Т., кандидат історичних наук, доцент кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


Коваленко Юлія Юріївна

Шоа в літературній
творчості та житті

Науковий керівник: Іщенко Ж. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Косяченко Олена Юріївна

Примусова
депортація до Німеччини жителів Кагарлицького району Київської
області

Науковий керівник: Потильчак О. В., доктор історичних наук, професор,
завідувач кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін,
Національного педагогічного університету іме
ні М. П. Драгоманова.


Корнєєва Тетяна Олександрівна

Концептуалізація травми в сучасному жіночому мистецтві


Науковий керівник: Кирилова О.

О.,

кандидат філософських наук, доцент
кафдери культурології Національного педагогічного університету

імені М.

П. Драгоманова


Левінська
Зоя Сергіївна

Жіночий рух як придмет досліджень політичної науки

Науковий керівник: Карнаух А. А., кандидат політичних наук, доцент кафедри
політичних наук Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Лизун Галина Сергіївна

Рекреаційний простір в культурі та природі


Науковий керівник: Легенький Ю.

Г.,

доктор філософських наук, професор
кафедри дизайну Національного педа
гогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Манукян Мане Бабкенівна

Нонконформізм в Україні

Науковий керівник: Гаврилюк Д. Ю., кандидат політичних наук, доцент
кафедри політичних наук Національного педагогічного університету

імені М. П.
Драгоманова.


Мельник Назарій Олегович

Інноваційні стратегії та їх роль у діяльності підприємств харчування

Науковий керівник: Волянюк О. Я., кандидат політичних наук, доцент кафедри
політичних наук Національного педагогічного університету


імені М. П. Драгоманова.


Мовчан Уляна Валеріївна

Комп'ютерні методи політичного
прогнозування

Науковий керівник: Салтовський О. І., доктор політичних наук, професор
кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса
Шевченка


Огняник Діана Анатоліївна

Жіноча освіта в Наддніпрянській Україні кінця ХІХ початку ХХ ст.

Науковий керівник: Стоян Т. А., доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри міжнародного туризму та гуманітарних дисциплін Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


Посєва Вікторія Сергіївна

Сутність кіберконфліктів та їхній вплив на міжнародну політику

Науковий керівник: Салтовський О. І., доктор політичних наук, професор
кафедри політичних наук Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка


Савченко Анастасія Володимирівна

Ксаверій Ратник


невідомий батько «Аврори»

Науковий керівник: Іщенко Ж. М., кандидат історичних наук, доцент кафедри
джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін
Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


Сорочинський Олександр Олександрович

Проблема монополізму в україні

Науковий керівник: Зайченко Л. М., старший викладач Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


Спірідонов Роман Георгійович

Спроба державного перевороту у Туреччині 2016 року: досвід історичної
типологізації

Науковий керівник: Гончар Ю. Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри
всесвітньої історії Національного педа
гогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова.


Фарина Світлана Валентинівна

Транссексуальність як культурологічний концепт в мистецтві


Науковий керівник: Більченко Є.

В.,

доктор культурології, професор кафедри
культурології Національного педа
гогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Хоменко Глеб Володимирович

Філософська рефлексія символічної реальності у творчості Ж. Бодрійяра


Науковий керівник: Мєднікова Г.

С., доктор філософських наук, професор
кафедри культурології Національного педагогічного університету імен
і
М.

П.

Драгоманова


Цапенко Ірина Максимівна

Політичні ідеї В.Винниченка. Теорія та реальність в роки революції 1917
-
1920

Науковий

керівник
:

Телегуз І. А.,
кандидат історичних наук
,

доцент кафедри
історії України Національного педа
гогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова.


Янковська Анна Олександрівна

Деякі аспекти суспільно
-
політичних змін в україні на рубежі хх
-
ххі століття

Науковий керівник: Карнаух А. А., кандидат політичних наук, доцент кафедри
політичних наук Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Секція 2
.


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ
-
ТЕРАПІЇ, ФІЗІОТЕРАПІЇ ТА ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ У РОБОТІ З ПРОБЛЕМНИМИ ПІДЛІТКАМИ ТА ДІТЬМИ,

ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ27.10.2016

Початок о 13:00

ауд. 10
-
4, вул. Тургенівська,

8/14


Модератори секції:

Коханко

Оксана Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
початкового навчання
та методики викладання Факультету педагогіки і психології

Матвійчук

Анна Миколаївна

студентка 4 курсу, голова Студентського наукового товариства
Факультету мистецтв
імені
Анатолія

Авдієвського


Бабак Олександра Костянтинівна

Концентрація уваги у дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку

Науковий керівник: Малина Л. О., кандидат п
едагогічних

наук, доцент
кафедри сурдопедагогіки Національного педагогічного університету

імені М.

П. Драгоманова


Бабій Валерія
Едуардівна

Діагностика самооцінки дітей з вадами слуху

Науковий керівник: Круглик О. П., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри сурдопедагогіки Національного педа
гогічного університету


імені М.

П. Драгоманова


Вакуліна Ольга Ігорівна

Особливості застосування прийомів арт
-
терапії у роботі з невротичними
порушеннями у дітей дошкільного віку

Науковий керівник: Лелюх
-
Степанчук О. О., викладач кафедри практичної
психології
Національного педагог
ічного університету імені М.П.

Драгоманова


Винокурова Олександра Юріївна

Використання методів музичної терапії у роботі з дітьми зі спектром
аутистичних порушень

Науковий керівник: Степанова Л. П., кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового співу і
диригування
Національного педагогічного університету імені М.П.

Драгоманова


Волошин Ірина Анатоліївна

Проблема
використ
ання хортингу у формуванні фізичної культури розумово
відсталих дошкільників


Науковий керівник: Ханзерук Л. О., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Воробей Сергій Олександрович


Вплив занять з дзюдо на формування особистості учнів.

Науковий керівник: Дьоміна Ж. Г., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного
педагогічного університету імені М. П.
Драгоманова.Гонтарь Катерина Олегівна

Встановлення Я
-
концепції в учнів з вадами слуху підліткового віку

Науковий керівник: Круглик О. П., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри сурдопедагогіки Національного педагогічного уніве
рситету

імені М.

П. Драгоманова


Єлісєєв Михайло Іванович

Вплив систематичних занять ранковою гімнастикою н здоров’я дітей молодшого
шкільного віку

Науковий керівник: Дьоміна Ж.Г., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання

Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.


Захарченко Марія Романівна

Діагностика рівня сформованості моральної поведінки у молодших школярів з
порушеннями зору

Науковий керівник: Паламар О. М.,

кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри тифлопедагогіки Національного педагогічного університету

імені М.

П. Драгоманова.


Каліна Вікторія Лазарівна

Пісочна терапія у корекційно
-
розвивальній роботі з дітьми із порушеннями
психофізичного
розвитку

Науковий керівник: Заплатинська А. Б., старший викладач кафедри
ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова


Козіцька Ганна Юріївна

До проблеми застосування логоритміки в корекційній роботі з ро
зумово відсталими
дітьми

Науковий керівник: Геращенко С. І., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Кондренко Валентина Андріївна

Фізична культура як метод
активного відпочинку після важкої розумової праці


Науковий керівник: Тимчик М. В. кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та методики фізичного виховання Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.Кривенко Тетяна
Олександрівна

Арт
-
терапія в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого шкільного віку

Науковий керівник: Кравець Н. П.,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгомано
ва


Мартинюк Марія Олександрівна

Використання ліплення з пластиліну для корекції психо
-
фізичних порушень у школярів
молдшого віку

Науковий керівник: Кравець Н. П.,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри психокорекційної педагогіки Національного
педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Марченко Анна Андріївна

Арт
-
терапія у психокорекції акцентуацій характеру у підлітків

Науковий керівник: Найдьонова Г. О., кандидат психологічних наук, доцент
кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Миненко Лілія Вікторівна

Рухливі ігри як засіб активного відпочинку дітей.

Науковий керівник: Дьоміна Ж.Г., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теорії та методики фізичного
виховання Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Михайленко Валерія Валеріївна

Формування розумово відсталих учнів уявлень про здоровий спосіб життя

Науковий керівник: Кравець Н. П.,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри
психокорекційної педагогіки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Надюкова Галина

Сергіївна


Музикальна терапія підлітків з порушеннями функцій опорно
-
рухового апарату
методом Орфа

Науковий керівник
:

Хворова Г. М.,
кандидат
педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Огородник Ірина Олегівна

Казкотерапія як засіб подолання проявів агресивної поведінки у дітей старшого
дошкільно
го віку

Науковий керівник: Шулигіна Р. А., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Онищенко Ольга Юріївна

Мотиваційна
готовність дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору до
навчання в школі

Науковий керівник: Сасіна І. О., кандидат п
сихологічних

наук,
доцент

кафедри
тифлопедагогіки

Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Підкаленко Інна Петрівна

Робота з малюнком як засіб засвоєння оповідання учнів з вадами слуху молодшого
шкільного віку

Науковий керівник: Климко Н. О., кандидат педагогічних наук
, старший
викладач

кафедри сурдопедагогіки Національного педагогічного уніве
рситету
імені М.

П.

Драгоманова
Попович Катерина ЮріївнаВикористання психодрами як методу арт
-
терапії у роботі з проблемними
підлітками

Науковий керівник: Лелюх
-
Степанчук О. О., викладач кафедри практичної
психології
Національного педагог
ічного університету імені М.П.
Драгоманова


Ридько Наталія Євгенівна

Арт
-
терапія в системі корекції особливостей соціалізації дітей з ЗПР

Науковий керівник: Найдьонова Г. О., кандидат психологічних наук, доцент
кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Рудський Валерій Станіславович

Розвиток і формування почуття гумору у підлітків з ДЦП засобами арт
-
терапії

Науковий керівник: Найдьонова Г. О., кандидат психологічних наук, доцент
кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Сидоренко Марія Олександрівна

Застосування АВА терапії в Україні

Науковий
керівник: Заплатинська А. Б., старший викладач кафедри
ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Сидорко Юлія Володимирівна

Стиль сімейного виховання у сім’ях, де виховується дитина з ДЦП та його
корекція
методами арт
-
терапії

Науковий керівник:

Найдьонова Г. О., кандидат психологічних наук, доцент
кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Слишко Маргарита Андріївна

Арт
-
терапія у
психокорекцій ній роботі з розумово відсталими підлітками

Науковий керівник: Найдьонова Г. О., кандидат психологічних наук, доцент
кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Тимошенко Ірина
Володимирівна

Використання пісочної терапії для формування комунікативних навичок у дітей із
розумовою відсталістю

Науковий керівник: Кравець Н. П.,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Фурман Катерина Юріївна

Методика адаптивної фізичної культури для дітей з вадами зору

Науковий керівник: Мятига О. М., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри фізичного виховання, спорту та здоров'я людини
Маріупольського
державного університету
Хребтова Ольга
Віталіївна

Професійна оріентація підлітків з порушеннями функцій опорно
-
рухового апарату

Науковий керівник
:
Хворова Г. М.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри ортопедагогіки та
реабілітології Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Шаблій Анна Олександрівна

Арт
-
терапія у роботі з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку

Науковий керівник: Федоренко М. В., кандидат психологічних наук, доцент
кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Шаповалов Андрій Сергійович

Арт
-
терапія як засіб саморозвитку проблемних
підлітків

Науковий керівник: Лелюх
-
Степанчук О. О., викладач кафедри практичної
психології
Національного педа
гогічного університету імені М.
П. Драгоманова


Шарук Владислав Вікторович

Вплив музикотерапії на дітей з розладами аутистичного спектру

Науковий керівник: Федоренко М. В., кандидат психологічних наук, доцент
кафедри спеціальної психології та медицини
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Шинкарюк Ірина Сергіївна

Лікувальний метод «LIFE / ART PROCEES» Анни
Халпрін

Науковий керівник: Козинко Л. Л., кандидат мистецтвознавства, доцент
кафедри хореографії Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова

С
екція 3
.


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

В ПРИРОДНИЧИХ ТА
ФІЗИКО
-
МАТЕМАТИЧНИХ НАУКАХ


27.10.2016

Початок о 12:30

ауд. 418, вул. Пирогова, 9Модератори секції:

Лебединець

Наталія Віталіївна

кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології Національного
педагогічного університету імені М.

П.

Драгоманова

Банак

Роман Данилович

студент 6 курсу, голова Студентського наукового т
овариства
Фізико
-
математичного ф
акультету


Андрєєва Анастасія Миколаївна

Основоположник сучасної рентгенології

Науковий керівник: Горбачук І. Т., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико
-
математичних дисциплін вищої школи Національного педагогічного
університету імені М.

П.

Драгоманова


Андрєєва Анастасія Миколаївна

Наполегливо іди далі. Вкладай у свою працю серце, розум т
а душу. Дай волю своїм
ідеям


щоб вони могли квітнути в інших

Науковий керівник: Горбачук І. Т., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико
-
математичних дисциплін вищої школи Національного педаг
огічного
університету імені М.

П.

Драгоманова


Ауман Анастасія Олегівна

Дослідження антибактеріальної активності лектинів рослин видів роду Rosa

Науковий керівник: Єжель І. М., кандидат біологічних наук кафедри біології
Національного педагогічного універс
итету імені М. П. Драгоманова


Ауман Анастасія Олегівна

Різновиди роду шипшина ( Rosa ) та їх біологічні особливості

Науковий керівник: Мельниченко Н. В., кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології Національного педагогічного університетуімені М. П. Драгоманова


Баблюх Марія Петрівна

Про деякі властивості тридіан трикутника

Науковий керівник: Требенко О.

О.
, кандидат фізико
-
математичних наук,
доцент
кафедри вищої математики Національного педагогічного університету
імені М.

П. Драгоманова


Банак Альона Михайлівна

Космологічна модель спостережувального Всесвіту


проблема сучасної фізики

Науковий керівник: Благодарегно Л. Ю.,
доктор педагогічних наук, професор
кафедри загальної та прикладної фізики
Національного педагогічного

університету імені М. П. ДрагомановаБанак Роман Данилович

Використання інноваційних технологій на уроках фізики

Науковий керівник: Шут М. І., доктор фізико
-
математичних наук, професор,
завідувач кафедри загальної та прикладної фізики Національного
педа
гогічного університету імені М. П. Драгоманова


Банак Віталій Данилович

Гравітаційні хвилі


нова сходинка у розумінні всесвіту

Науковий керівник: Рокицький М. О., кандидат фізико
-
математичних наук
,

доцент кафедри загальної та прикладної фізики
Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Банак Роман Данилович

Сучасні методи дослідження полімерних композиційних матеріалів

Науковий керівник: Рокицький М. О., кандидат фізико
-
математичних наук,
доцент кафедри загальної та прикла
дної фізики Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Борісова Катерина Анатоліївна

Рідкі кристали

Наукові керівники: Горбачук І. Т., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор, завідувач кафедри методології та методики навчання
фізико
-
математичних дисциплін вищої школи Національного педагогічного
університету імені М.

П.

Драгоманова

Пудченко С. А., аспірант кафедри методології та методики навчання фізико
-
математичних дисциплін вищої школи Національного педагогічного
університету
імені М.

П.

Драгоманова


Власюк Вікторія Вікторівна

Про подільність в кільцях матриць

Науковий керівник: Требенко О.

О.
, кандидат фізико
-
математичних наук,
доцент кафедри вищої математики Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Вовк Яна Василівна

Особливості впливу лікарських препаратів на розвиток плоду

Науковий керівник
: Лебединець Н. В., кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології Національного педагогічного університету


імені М.

П.

Драгоманова


Воробієнко Альона Анатоліїна

Вікові та патологічні особливості морфо
-
функціонального стану мозочка

Науковий керівник: Лебединець Н. В., кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології Національного педагогічного університету

імен
і М.

П.

ДрагомановаГрищенко Ольга Сергіївна

М.М. Боголюбов
-

творець фізики сучасності

Науковий керівник: Горбачук І. Т., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико
-
математичних дисциплін вищ
ої школи Національного педагогічного
університету імені М.

П.

Драгоманова


Дмитрів Ірина Василівна

Можливості використання вільно
-
поширюваних графічних редакторів при навчанні
фізики в школі

Науковий керівник: Філоненко М. М.,
кандидат фізико
-
математичних наук,
доцент

кафедри експериментальної та теоретичної фізики та астрономії
Національного педагог
ічного університету імені М.

П.

Драгоманова


Довгаль Марина Василівна

Вивчення видового складу листогризучих твердокрилих (Сoleopte
ra) парку
«Партизанської слави» міста Києва

Науковий керівник
: Пархоменко О. В., кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології Національного педагог
ічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Дончик Альона Миколаївна

Про
групи, комутант і центр яких збігаються

Науковий керівник: Требенко О.

О.
, кандидат фізико
-
математичних наук,
доцент кафедри вищої математики Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Дорош Ольга Петрівна

Про групи, центр яких має
порядок 2

Науковий керівник: Требенко О.

О.
, кандидат фізико
-
математичних наук,
доцент кафедри вищої математики Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Кузьменчук Марія Василівна

Дослідження динаміки зміни кількісного та якісного
складу мікрофлори
метрополітену міста Києва протягом доби

Науковий керівник: Єжель І. М., кандидат біологічних наук кафедри біології
Національного педагогічного університету імені М.

П.

Драгоманова


Куник Ірина Ігорівна

Застосування ікт на уроках
електростатики для організації та здійснення
навчально
-
пізнавальної діяльності учнів

Науковий керівник: Січкар Т. Г., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор

кафедри загальної та прикладної фізики
Національного
педагогічного університету імені М.

П.

Др
агоманова


Мельниченко Олег Сергійович

Вплив дофаміну та мелатоніну на психічні процеси

Науковий керівник
: Лебединець Н. В., кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології Національного педагогічного університету

імені
М.

П.

Драгоманова


Мислива Алла Олександрівна

Рід ехінацея та її видовий склад

Науковий керівник: Мельниченко Н. В., кандидат біологічних наук, доцент
кафедри біології Національного педагогічного університету

імені М. П. ДрагомановаМорозова Оксана Валеріївна

Стародавня обсерваторія

Науковий керівник: Горбачук І. Т., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор, завідувач кафедри методології та методики навчання фізико
-
математичних дисциплін вищої школи Національного педагогічного

університету імені М.

П.

Драгоманова


Слєпченко Юлія Валентинівна

Вивчення антибактеріальної активності
лектинів Мatricaria chamomilla

Науковий керівник: Єжель І. М., кандидат біологічних наук кафедри біології
Національного педагогічного університету
імені М.

П.

Драгоманова


Сухенко Ольга Володимирівна

Вплив гаджетів на здоров`я дітей

Науковий керівник: Кадошнікова І. В., кандидат медичних наук, доцент
кафедри біології Національного педагог
ічного університету

імені М.

П.

ДрагомановаСухенко Ольга Володимирівна, Березанська Катерина Вікторівна

Інформаційні технології в біологічних дослідженнях

Наукові

керівник
и
: Кадошнікова І. В., кандидат медичних наук, доцент
кафедри біології
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова

Титова Н.

М., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та
методики професійної підготовки
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Ткач Володимир Сергійович

Застосування епоксидних сполук для модифікації полімерних матеріалів

Науковий керівник: Січкар Т. Г., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор кафедри загальної та прикладної фізики
Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Стасюк Іван Михайлович

Опорні точки температурної шкали

Фаренгейта

Науковий керівник:

Грищенко Г. О.,
кандидат фізико
-
математичних наук,
професор, завідувач кафедри експериментальної та теоретичної фізики та
астрономії
Національного педа
гогічного університету

імені М.

П. Драгоманова


Химченко Євгенія Віталіївна

Вплив дезинфікуючих та миючих засобів на чистоту рук людини

Науковий керівник: Єжель І. М. кандидат біологічних наук кафедри біології
Національного педагогічного університету імені М.

П.

Драгоманова


Ярошко Антон Леонідович

Особливості фізичних властивостей нанокомпозитів

Науковий керівник: Січкар Т. Г., кандидат фізико
-
математичних наук,
професор кафедри загальної та прикладної фізики
Національного
педагогічного університету імені М.

П.

Драгоманова


Секція 4
.


СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В СУЧАСНОМУ

ОСВІТНЬО
-
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ


27.10.2016

Початок о 15
:
0
0

ауд. 340
, вул. Пирогова, 9Модератори секції:

Кархут

Володимир
Ярославович

викладач кафедри програмної інженерії Факультету
інформатики НПУ імені М. П. Драгоманова

Березанська

Катерина Вікторівна

студентка 4 курсу, голова Студентського наукового това
риства
Інженерно
-
педагогічного ф
акультету


Батрак Вікторія
Ігорівна

Важливість ергономічних чинників під час використання мультимедійних засобів в
навчальному процесі

Науковий керівник: Підгорна Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри інформаційних технологій та програмування Національного
педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Березанська Катерина Вікторівна


Електронний підручник


вимога часу чи модний аксесуар?

Науковий керівник: Титова Н. М.,
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач кафедри

теорії та методики професійної підготовки
Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Біленкова Аліна Миколаївна

Особливості введення та застосування ДСТУ 8302: 2015

Науковий керівник: Отрох Н. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри
інновацій та інформаційної діяльності

в освіті Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Бойко Анна Володимирівна

Саморозвиток як важливий аспект становлення сучасного спеціаліста

Науковий керівник: Охмуш
-
Ковалевська О.

І., викладач кафедри інновацій та
інформаційної
діяльності в освіті Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Буткова Ірина Віталіївна


Інноваційні стратегії та їх роль у діяльності підприємств харчування

Науковий керівник: Зубар Н. М.,
кандидат технічних наук, доцент кафедри
промислової інженерії та сервісу
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Дворник Олена Віталіївна

Інформаційна грамотність сучасного фахівця в освітньому середовищі

Науковий керівник:
Охмуш
-
Ковалевська О.

І., викладач кафедри інновацій та
інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Дрігініч Євгенія Вікторівна

Формування професійного іміджу сучасного фахівця документно
-
інформаційної

сфери

Науковий керівник: Охмуш
-
Ковалевська О.

І., викладач кафедри інновацій та
інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Єрмолова Інна Валеріївна

Розвиток бібліотечної професії в сучасних умовах і
нформатизації

Науковий керівник: Отрох Н. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри
інновацій та інформаційної діяльності в освіті Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Жвава Наталія Андріївна

Створення електронних посібників

та підручників за допомогою вільно
поширюваного програмного забезпечення

Науковий керівник: Франчук Н. П., кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри теоретичних основ інформатики Національ
но
го педагогічного
університету ім. М.П. Драгоманова


Касьян
Віктор Васильович, Серховець Роман Вікторович

Іновації в оздобленні виробів із деревини

Науковий керівник: Коваленко І. В., викладач кафедри промислової інженерії
та сервісу Національного педагогічного університету імені М.

П. Драгоманова


Кошляк Наталія
Олексіївна, Тарутіна Любов Євгенівна

Формування фахових компетенцій у майбутніх діловодів до роботи з інформацією

Науковий керівник: Товт І. С., кандидат історичних наук, доцент кафедри
документознавства та інформаційної діяльності Білоцерківського інституту
економіки та
управління ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»


Кравец
ь

Тетяна Василівна

Сутність процесу управління персоналом у

ресторанному господарстві

Науковий керівник: Зубар Н. М.,
кандидат технічних наук, доцент кафедри
промислової інженерії та сервісу
Національного педагогічного університету
імені М. П. ДрагомановаПавленко Антоніна Павлівна

Формування інноваційного
мислення у майбутніх фахівців ресторанного бізнесу

Науковий керівник: Зубар Н. М.,
кандидат технічних наук, доцент кафедри
промислової інженерії та сервісу
Національного педагогічного університету
імені М. П. ДрагомановаРабчун Ірина Вікторівна

Комплексний інформаційно
-
бібліографічний сервіс Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського

Науковий керівник: Рабчун О. С., кандидат історичних наук, завідувач
відділом Бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту
книгознавства НБУВ


Свердленко Станіслав Віталійович

Інноваційні способи обробки продуктів харчування в сучасному ресторанному
господарстві

Науковий керівник: Стогній А. Ю.,
викладач кафедри промислової інженерії
та сервісу

Національного педагогічного університету імені М.

П. Драгоманова

Секція 5
.


МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА В СУЧАСНІЙ

НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ


27.10.2016

Початок о 12:30

ауд. 7
-
10, вул. Тургенівська, 8/14Модератори секції:

Ліпницька

Інна Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української
літератури
Національного педагогічного університету імені
М.

П.

Драгоманова

Коваленко

Ольга Олександрівна

студентка 3 курсу, голова Студентського наукового товариства
Факультету іноземної філології


Аксьончикова Ірина Володимирівна

Законодавче і
навчально
-
методичне забезпечення вивчення української мови як
іноземної

Науковий керівник: Макарець Ю. С., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Національного педагогічного університету


імені М. П. Драгоманова


Антонов Георгій

Леонідович

Французкая литература на экране: Бальзак и Риветт

Науковий керівник: Кондакова Д. Ю., кандидат філологічних наук, викладач
кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова.


Березан
Катерина Миколаївна

Графо
-
матричне моделювання одиниць штучної мови “квенья” у трилогії
Д.

Р.

Толкіна “Володар перснів”

Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Валінкевич Олена Михайлівна

Фреймове моделювання прогностичних фразем з анімалістичним компонентом в
англійській мові

Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівня
льного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Вівчар Надія Богданівна

Фразові дієслова в художніх текстах англійської мови (па прикладі творів О.

Генрі).

Науковий керівник: Дзюман Н. П.,
кандидат
філологічних наук, старший викладач
кафедри кафедри англійської філології Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Голець Марія Віталіївна

Мовні риси українських авторських пісенних текстів (на прикладі пісень гурту
«Скрябін»)

Науковий керівник: Макарець Ю. С., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова


Гончаренко Юлія Володимирівна

Мовні девіації в рекламних текстах

Науковий керівник: Мак
арець Ю. С., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова


Гудована Наталія Юріївна

Київ містичний в романі Володимира Даниленка "Кохання у стилі бароко"

Науковий
керівник: Осьмак Н. Д., кандидат філологічних наук, професор
кафедри української літератури Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова.


Зеленко Юлія Валеріївна

Сучасні методики просування книги на ринку

Науковий керівник: Харитоненко О. І., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри журналістики Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Лєшеня Анастасія Олександрівна

Моделювання функціонально
-
семантичних полів пасивних

конструкцій в англійській,
фінській та українській мовах

Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Лизенко На
талія Юріївна

Письменницький епістолярій


джерело пізнання епохи (за листами Коцюбинського
до дружини)

Науковий керівник: Пустовіт В. Ю., доктор філологічних наук, професор
кафедри української мови та журналістики СНУ ім. В. Даля


Майдан Володимир
Володимирович

Способи та моделі творення неймінгу брендів та комерційних структур в англійській
та українській мовах

Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
пед
агогічного університету імені М. П. Драгоманова


Мельничук Вікторія Володимирівна

Способи і моделі творення питомих і запозичених неологізмів в англійській мові кінця
ХХ
-
поч. ХХІ століть

Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук,
професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Мокрогуз Анастасія Василівна

Світ людських почуттів у новелі "Сойчине крило" І. Франка

Науковий керівник: Бикова Т. В., кандидат
філологічних наук, доцент
кафедри української літератури Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Морозова Анна Віталіївна

Моделювання концептосфер неологізмів в англомовному газетному дискурсі початку
ХХІ століття

Науковий
керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Морозовська Леся Іванівна

Авторська атрибуція художніх текстів У. Шекспіра

На
уковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Коваленко Ольга Олександрівна

Поетика створення символічного змісту
образу героїні у поемі "Соловьиный сад"
О.

Блока

Науковий керівник: Пахарєва Т. А., доктор філологічних наук, професор
кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова


Кириленко Юлія Анатоліївна

Інтепретація образу Тараса Шевченка в українському історико
-
біографічному
романі 20
-
30
-
х рр. ХХ ст.

Науковий керівник: Ліпницька І. М., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури Національного педагогічного університету
імені М. П.
Драгоманова


Кравчук Анна Василівна

Модернізація пейзажу в новелі «сон» панаса мирного

Науковий керівник: Ліпницька І. М., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Кравченко Анастасія Михайлівна

Кулінарна термінологія в сучасній українській літературній мові

Науковий керівник: Макарець Ю. С., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Національного педагогічного університету

імені М. П. Драг
оманова


Кравченко Олена Олексіївна

Шляхи асиміляції англійських слів в українській мові

Науковий керівник: Сидорук Г. І., кандидат філологічних наук,
доцент
Національного університету біоресурсів і природокористування України


Кривко Наталія Володимирівна

Бінарна опозиція "Свій
-

чужий" в романі "Щебетун" Федора Одрача

Науковий керівник: Галак І. П., кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української літератури Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова


Максименко
Олександра Андріївна

Проблемно
-
тематичне наповнення регіональної преси

Науковий керівник: Харитоненко О. І., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри журналістики Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Обух Олена
Олександрівна

Лінгвостилістичні ресурси фразеологізмів у романі М.Дочинця «Криничар»

Науковий керівник
-

Цівун Н. М., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри стилістики української мови Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова.


Односум Наталія

Володимирівна

Христианські мотиви у творчості Ф.М. Достоєвського (на матеріалі роману
"Ідіот")

Науковий керівник: Пахарєва Т. А., доктор філологічних наук, професор
кафедри російської та зарубіжної літератури Національного педагогічного
уні
верситету імені М. П. Драгоманова


Оладенко Ольга Вікторівна

Проблема гендерної рівності у творі Володимира Даниленка "Тіні у маєтку
Тарновських"

Науковий керівник: Осьмак Н. Д., кандидат філологічних наук, професор
кафедри української літератури
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова.


Підвишенна Тетяна Олександрівна

Стильова модифікація образу Києва та киянок у повісті "Ти" Олени Звичайної

Науковий керівник: Галак І.

П
.
, кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української літератури Національного педагогічного університету

імені М. П. Драгоманова


Піменова Анна Владиславівна

Жанрові особливості українського роману у віршах 20 століття

Науковий керівник:

Блєдних Т. Ю., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української літератури Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова


Пугач Валентина Петрівна

Моделі трансформованих фразеологізмів у романі Дена Брауна “Lost Symbol”:
комп’ютер
не вимірювання ступеня продуктивності


Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Ренська Тетяна Юріївна

Моделі

полісемії у британському стандарті англійської мови та її американському
варіанті

Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та германістики Національного
педагогічного університету імені М. П
. Драгоманова


Русіна Олена Валентинівна

Семантико
-
синтаксична сполучуваність іменникових колокацій у Британському
національному корпусі

Науковий керівник: Корольова А. В., доктор філологічних наук, професор
кафедри порівняльного мовознавства та
германістики Національного
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова


Скобелько Ірина Іванівна

Ілюстрування дитячого видання

Науковий керівник: Харитоненко О. І., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри журналістики Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Співаковський Олександр Юріїйович

Редагування концертно
-
театральних афіш

Нау
ковий керівник: Харитоненко О. І., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри журналістики Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Сьомова Христина Олегівна

Лінгвалізація концепту «держава» в сучасній
українській публіцистиці.

Науковий керівник: Макарець Ю. С., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Національного педагогічного університету імені
М.

П. Драгоманова.


Ткаченко Олена Генадіївна

Семантична структура суфіксів на позначенн
я жіночого роду в українській мові.

Науковий керівник: Шемет В. Г., кандидат філологічних наук, доцент кафедри
української мови Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова.


Тригуба Олена Олександрівна

Особливості структури дескриптивних конструкцій у публіцистиці (на матеріалі
газет «Сільські вісті» та «Дзеркало тижня»).

Науковий керівник: Макарець Ю. С., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Національного педагогічного університет
у

імені М.

П. Драгоманова.


Хворост Тетяна Миколаївна

Лінгвостилістична роль порівнянь у листах Лесі Українки

Науковий керівник: Пустовіт В. Ю., доктор філологічних наук, професор
кафедри української мови та журналістики СНУ ім. В. Даля.


Яровенко Оксана Вікторівна

Особливості мовної організації нормативно
-
правових актів в Україні

Науковий керівник: Макарець Ю. С., кандидат філологічних наук, доцент
кафедри української мови Національного педагогічного університету

імені М.

П.
Драгоманова

Секція 6
.


МЕТОДИ ІНТЕГРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

В СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ


27.10.2016

Початок о 14:30

ауд. 63,
вул. Освіти, 6Модератори секції:

Матусевич

Тетяна Володимирівна

кандидат філософських наук, викладач кафедри соціальної
політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету імені
М.

П.

Драгоманова

Ящук

Юлія Олексіївна


студентка 3 курсу, голова Студентського науков
ого товариства
Факультету соціально
-
психологічних наук та управлінняБордонос Марія Ігорівна

Соціальний простір як продукт суспільного обміну

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманов
а


Вакульчук Вікторія Іванівна

Активізація соціального простору

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Гапоненко Марина Миколаївна

Загальне поняття соціального простору та його вплив на основу людського життя

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Гетьманенко Оксана Олександрівна

Життєдіяльність людини в соціальному просторі

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Головченко Ірина Андріївна

Соцiалiзацiя та інтеграция дiтей молодшого шкільного вiку

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Гринюк Діана Гаріківна

Вікові межі періоду соціалізації та їх місце у соціальному просторі

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Данилюк Ірина Миколаївна

Соціальний простір міста : особливості, організація

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драг
оманова


Джулай Ірина Станіславівна

Умови інтеграції під час трансформації суспільства

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Карпенко Ксенія Ярославівна

Порівняльна характеристика процесів інтеграції та соціалізаціїї та їх місце у
соціальному просторі

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгома
нова


Колісніченко Владислав

Русланович

Методи інтеграції особистості

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Коробцова Софія Сергіївна

Особливості соціалізації талановитої молоді

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціал
ьної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова


Король Анна Вікторівна

Дослідження особистості як індивіда в сучасному
суспільстві

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Д
рагоманова
Котик Мар`яна Зіновіївна

Які фактори з точки зору студенства є основою формування терміну соціальний
простір?

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова

Міхеєв Кіріл Ігорович

Соціалізація як основа соціального простору

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного уніве
рситету

імені М.

П.

Драгоманова


Пархоменко Дар`я Юріївна

Умови інтеграції студентства в соціальному просторі

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманов
а


Чмуневич Вікторія Анатоліївна

Соціальний простір сучасного світу

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління Національного педагог
ічного уні
верситету

імені М.

П.

Драгоманова


Шандар Ірина Михайлівна

Особливі просторові форми життєдіяльності та їхня коротка характеристика

Науковий керівник: Матусевич Т. В., кандидат філософських наук, викладач
кафедри соціальної політики факультету соціально


психологічних наук та
управління
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова
ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


28.10.2016

Початок о 12:30

аудиторія 238,
Центрального корпусу

Національного педагогічного університету

імені М. П. ДрагомановаМодератори:

Торбін

Григорій Мирославович

доктор фізико
-
математичних наук, професор, проректор
Національного педагогічного університету

імені М.

П.

Драгоманова з наукової роботи

Хоменко

Глеб Володимирович

студент 5 курсу, голова Студентського науково товариства
імені

Григорія Волинки Національного педагогічного
університету імені М.

П. Драгоманова
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ:Повідомлення модераторів відповідних заходівУхвалення підсумкового документуЗаключне слово
Приложенные файлы

  • pdf 17554858
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий