test alfavit

Балансова вартість основних засобів визначається як :їх залишкова вартість на окрему дату
Валова продукція підприємства характеризує :весь обсяг виробленої продукції з урахуванням приросту незавершеного виробництва та залишків напівфабрикатів
Валовий оборот підприємства характеризує :загальний обсяг продукції, що виготовлена всіма підрозділами підприємства
Виберіть правильне твердження :умовно-постійні витрати підприємства залишаються незмінними в короткостроковому періоді
Виробнича програма підприємства визначає :систему планових показників за обсягом, асортиментом та якістю продукції, що виготовляється та реалізується
Виробнича програма підприємства являє собою :план виробництва та реалізації продукції
Вихідна виробнича потужність характеризує :виробничу потужність на кінець року
Від чого залежить інтенсивність зносу основних засобів :всі перераховані відповіді
Відрядна форма оплати праці використовується за умов :можливості обліку результатів праці
Внаслідок переоцінки первісна вартість основних засобів заміщується :відновлювальною вартістю
Внутрішньозаводський оборот – це :загальна вартість спожитих напівфабрикатів та послуг за певний період часу у структурних підрозділах підприємства
Вхідна виробнича потужність характеризує :виробничу потужність на початок року
Горизонтальний аналіз прибутку передбачає :Визначення тенденції його зміни у часі
Готовою продукцією вважають вироби підприємства: що повністю відповідають стандарту або технічним умовам і здані на склад для реалізації
Грошове відображення витрат виробничих факторів, необхідних для здійснення підприємством своєї діяльності, являє собою :поточні витрати
Державне регулювання заробітної плати полягає у :встановлені мінімального рівня оплати праці
Для чого необхідно будувати дерево цілей підприємства :для виявлення підпорядкованості цілей та можливості їх поетапної реалізації
Для якої стадії життєвого циклу підприємства основним завданням є "закріплення позицій на ринку" :дитинство
Для якої стадії життєвого циклу підприємства характерна мета "постійне зростання обсягів діяльності за рахунок диверсифікації виробництва" :рання зрілість
Для якої стадії життєвого циклу підприємства характерна мета "формування іміджу підприємства" :зрілість
До напівфабрикатів відносять :продукцію, що потребує подальшої доробки у інших підрозділах чи на інших підприємствах
До напівфабрикатів не належать :деталі й вузли, які використовують в складальному цеху для виготовлення виробів підприємства, одержані на складі покупних виробів
До персоналу підприємства відносяться :тимчасові та постійні працівники
До показників руху трудових ресурсів належать :коефіцієнт прийому, звільнення
Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві можна оцінити за допомогою показника продуктивність праці
З яких елементів складається мінімальний запас матеріальних ресурсів :підготовчий, технологічний, транспортний та страховий запас
З якою метою на підприємствах необхідно формувати резервні потужності :усе перераховане характеризує причини формування резервних потужностей
За допомогою якого методу здійснюється пов’язання потреби в матеріально-технічних ресурсах з можливостями їх забезпечення :балансового методу
За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації продукції, якщо його величина визначається виходячи з наявних товарних запасів та запланованого обсягу товарної продукції :балансовий метод
За допомогою якого методу розраховується плановий обсяг реалізації продукції, якщо його величина визначається виходячи з наявних товарних запасів та запланованого обсягу товарної продукції :Балансовий метод
За яких умов досягається обсяг діяльності підприємства, при якому сума отриманого доходу підприємства дорівнює загальному обсягу витрат :у точці беззбитковості
За якою ознакою витрати виробництва підприємства поділяють на умовно-постійні та умовно-змінні :
За якою ознакою витрати промислового підприємства поділяються на прямі та непрямі :у залежності від способу віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції
За якою ознакою підприємства в Україні отримують статус підприємства з іноземними інвестиціями :якщо частка іноземного інвестора у статутному фонді підприємства становить не менше 10%
За якою ознакою підприємство відносять до групи малих підприємств :чисельність працюючих - до 50 осіб, дохід від реалізації продукції - до 500 тис. євро
Залишкова вартість основних фондів відображає :ще не перенесену на вироблену продукцію частину вартості основних фондів
Згідно з чинним законодавством України монополістом вважається підприємство, частка якого на ринку відповідного товару складає :35%
Зменшення залишків готової продукції у кінці кварталу по відношенню до початку кварталу свідчить про збільшення попиту на продукцію підприємства та зростання її реалізації
Зростання залишків готової продукції у кінці кварталу по відношенню до початку кварталу свідчить про зменшення обсягів реалізації
Зростання обсягів незавершеного виробництва впливає на :уповільнення оборотності оборотних активів
Калькулювання – це :Процес визначення собівартості одиниці окремих виробів (робіт, послуг)
Коефіцієнт товарності вказує на :вартість товарної продукції, що припадає на 1 грн. валової продукції
Коефіцієнтний аналіз прибутку передбачає :Визначення співвідношення окремих абсолютних показників, одним з яких є прибуток (або окрема його складова)
Коли досягається обсяг діяльності, при якому підприємство за рахунок одержаних доходів може покрити тільки постійні витрати по веденню діяльності :при досягненні "точки ліквідації"
Конкурентоспроможність підприємства є показником :Порівняльним
На базі якої виробничої ланки визначається виробнича потужність підприємства :основного (провідного) цеху
На який період розробляються оперативні плани діяльності підприємства :квартал, місяць
На які групи поділяються трудові ресурси за терміном їх роботи :постійні та тимчасові (сумісники)
На які елементи поділяється ресурсний потенціал :трудові, матеріальні та фінансові ресурси
Незавершене виробництво – це :предмети праці, які передані в структурний підрозділ для обробки і знаходяться в ньому до стадії завершення роботи
Необхідний обсяг виробництва та реалізації продукції, що розраховується при плануванні виробничої програми дозволяє :отримати певний цільовий прибуток у плановому періоді
Номенклатура продукції – це :перелік видів продукції, що випускається підприємством у відповідності до загальнодержавного класифікатору промислової продукції
Номінальна заробітна плата – це грошові кошти, що одержують працівник за виконану роботу;
Обсяг виробленої та відвантаженої споживачеві продукції характеризує :реалізовану продукцію
Основним критерієм оптимізації виробничої програми підприємства у сучасних умовах є :підпорядкованість стратегічній меті діяльності підприємства;
Основними критеріями оцінки господарської діяльності підприємства є :Прибуток і рентабельність
Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є :Перевищення доходів над витратами
Під впливом якого фактора формуються виробничі запаси підприємства :під впливом усіх перерахованих факторів
Підприємства можуть об'єднуватися в :асоціації, корпорації, консорціуми, концерни.

Що представляє собою підприємство як об'єкт ринкових відносин :об'єкт купівлі-продажу, інших цивільно-правових угод як певний вид майна власника
Що розуміють під методами планування :спосіб обґрунтування показника на майбутній період
Що розуміють під нормативом запасів готової продукції підприємства :обсяг запасів, який дозволяє у повному обсязі задовольнити попит на продукцію підприємства при досягненні мінімальних сукупних витрат на їх управління
Що розуміють під нормативом виробничих запасів підприємства :обсяг запасів, який дозволяє у повному обсязі задовольнити потреби підприємства при досягненні мінімальних сукупних витрат на їх управління
Що розуміють під поняттям "мінімальний виробничий запас" :запас матеріальних ресурсів, що постійно повинен знаходитись на складах підприємства
Що розуміють під поняттям "оптимальна партія постачання" :такий розмір замовлення, що дозволяє мінімізувати сукупні витрати з управління запасами та забезпечити безперервність процесу виробництва.
Що розуміють під поняттям виробничі запаси підприємства :активи, що призначені для споживання під час виробничого процесу.
Що розуміють під поняттям вихідні виробничі запаси :Розмір залишків матеріальних ресурсів на кінець певного періоду
Що розуміють під поняттям вхідні виробничі запаси :Розмір залишків матеріальних ресурсів на початок певного періоду
Що розуміють під поняттям запаси готової продукції підприємства :активи, що пройшли повний виробничий цикл та зберігаються для подальшого продажу
Що розуміють під поняттям коефіцієнт обіговості матеріальних запасів :Швидкість обороту матеріальних запасів підприємства
Що розуміють під поняттям матеріальні запаси підприємства :активи, що призначені для споживання під час виробничого процесу, зберігаються для подальшого продажу.
Що розуміють під поняттям обіговість матеріальних запасів :Тривалість обороту матеріальних запасів підприємства у днях
Що розуміють під поняттям середньоденний запас матеріальних ресурсів :Обсяг матеріальних запасів, розрахований за методом середньохронометричного показника моментного ряду
Що розуміють під поняттям товарні запаси підприємства :обігові активи, що закуплені для подальшої реалізації
Що розуміють під трудовими ресурсами на макрорівні :частину населення певного регіону, яка має необхідний рівень професійної підготовки та знаходиться у відповідному віці
Що таке прибуток :Усі відповіді правильні
Що характеризує відрядна розцінка :оплату праці за одиницю виконаної роботи
Що характеризує коефіцієнт витратомісткості діяльності підприємства :Усі відповіді правильні
Що характеризує корисний фонд часу роботи підприємства (КФЧ) :реальний режимний фонд часу роботи підприємства на рік
Що характеризує мінімальний прибуток підприємства :розмір прибутку, який забезпечує мінімальний рівень рентабельності на вкладений власниками капітал
Що характеризує нормативна продуктивність :мінімальну кількість продукції, що виготовляється за одиницю часу
Що характеризує показник ресурсовіддачі :обсяг виробництва (реалізації) продукції у розрахунку на 1 грн. залучених ресурсів
Що характеризує прибуток як цільова функція діяльності підприємства :це частина виручки, що залишається у підприємства після відшкодування усіх витрат на виробничу, комерційну та інші види діяльності
Що характеризує прогресивна трудомісткість :максимальні витрати часу на виготовлення виробу
Що характеризують економічні елементи витрат :Спожиті ресурси за їх економічним змістом
Як за характером виконуваних функцій називаються працівники, що виконують спеціальні інженерно-технічні, економічні та інші роботи :спеціалісти
Як за характером виконуваних функцій називаються працівники, що створюють продукцію або здійснюють виробничі послуги :робітники
Як зміниться обсяг виробництва підприємства в точці "мінімальної рентабельності", якщо капітал підприємства зросте (за умови незмінності інших факторів) збільшиться
Як може розраховуватися страховий запас промислового підприємства :як половина запасу поточного поповнення
Як називається більш-менш вузький різновид трудової діяльності в межах професії :спеціальність
Як називається вид трудової діяльності, здійснення якої потребує відповідного комплексу спеціальних знань та практичних навичок :професія
Як називається ефективність діяльності, суть якої полягає в скороченні тривалості робочого тижня, збільшенні кількості робочих місць, поліпшенні умов праці та побуту :Соціальна
Як називається ефективність діяльності, яка відображається через різні вартісні показники, що характеризують кінцеві та проміжні результати діяльності підприємства :Економічна
Як називається собівартість, яка включає виробничі витрати цеху :Цехова
Як називаються витрати, які характеризують приріст загальних витрат при збільшенні обсягів виробництва чи реалізації продукції на одиницю :маржинальними (граничними)
Як називаються цілі, які не можна вимірити кількісними показниками :якісні
Як пов’язані між собою показники фінансової звітності підприємства: "дохід (виручка) від реалізації продукції " (позначення – Д) та "чистий дохід (виручка) від реалізації продукції " (умовне позначення – ЧД) :ЧД визначається шляхом вирахування з Д податків із продажу (пдв, акцизу), наданих знижок та повернення товарів
Як співвідносяться між собою показники ефективності та рентабельності виробництва :Показники рентабельності виробництва є складовою показників ефективності виробництва
Яка властивість ресурсів пов’язана з можливістю досягнення мети при різному співвідношенні окремих видів ресурсів :взаємозамінність
Яка властивість ресурсів пов’язана з неможливістю використання одних видів ресурсів при відсутності певного обсягу інших видів ресурсів :взаємодоповнюваність
Яка властивість ресурсів характеризується багатоцільовою переробкою, що забезпечує максимальне використання їх споживчих якостей :комплексність використання
Яка ознака лежить в основі поділу основних засобів підприємства на активну і пасивну частини :характер участі у виробничих процесах
Яка ознака, за законодавством України, лежить в основі поділу підприємств на малі, середні та великі :чисельність працюючих та обсяг валових доходів
Яке визначення розкриває сутність виробничої потужності підприємства :максимально можливий обсяг випуску продукції, який досягається при повному використанні прогресивної технології та організації виробництва
Яке визначення характеризує обігові фонди підприємства :предмети та засоби праці, що беруть участь тільки у одному виробничому циклі, за який повністю переносять свою вартість на вартість виробленої продукції
Яке з нижченаведених визначень відповідає поняттю “товарна продукція” :обсяг виробленої продукції, готової до реалізації
Яке поняття більш містке "виробничі фонди" чи "обігові фонди" підприємства виробничі фонди підприємства
Яке поняття більш містке "виробничі фонди" чи "основні фонди" підприємства виробничі фонди підприємства
Яке співвідношення між операційним прибутком та чистим прибутком підприємства :Співвідношення між цими видами прибутку залежить від доходів та витрат від фінансової та інвестиційної діяльності
Який вид зносу враховує втрату споживчої вартості основних засобів під дією сил природи :фізичний знос
Який вид підприємств засновується на власності територіальної громади :комунальні
Який вид підприємства за способом формування статутного фонду є корпоративним :що створене двома та більше засновниками
Який вид підприємства за способом формування статутного фонду є унітарним :що створене одним засновником

Який вид прибутку є цільовою функцією діяльності підприємства у короткостроковому періоді :мінімально необхідний
Який з перерахованих етапів процесу планування є першим :визначення мети
Який з перерахованих показників належить до показників оцінки ефективності використання ресурсів :рентабельність діяльності та використання ресурсів
Який з перерахованих показників не є оціночним показником використання виробничої потужності підприємства :календарний фонд робочого часу обладнання
Який з перерахованих показників не належить до показників оцінки ефективності використання ресурсів :темпи зростання обсягів окремих елементів ресурсів
Який з перерахованих показників характеризує інтенсивність скорочення основних фондів підприємства коефіцієнт вибуття
Який з перерахованих показників характеризує рух основних фондів підприємства коефіцієнт оновлення
Який з перерахованих показників характеризує співвідношення обсягу випуску продукції за виробничою програмою та виробничою потужністю :коефіцієнт використання потужності
Який з планів діяльності підприємства є вихідним для розробки інших перерахованих планів :виробнича програма
Який з показників є оберненим показником продуктивності праці :трудомісткість
Який загальний підхід покладено в основу розрахунку показників рентабельності підприємства? Умовні позначення: П – прибуток; В – витрати на формування прибутку або ресурси, що використовувались підприємством для його формування :П / В
Який критерій використовується при віднесенні матеріальних ресурсів до основних засобів :строк корисного використання та вартість матеріального активу
Який метод оцінки основних засобів характеризує їх вартість на момент введення в дію або придбання :за первісною вартістю
Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі розрахунків впливу найважливіших чинників, що обумовлюють зміни цих показників :факторно-аналітичний
Який метод планування передбачає розрахунок показників на підставі прогресивних норм використання ресурсів :нормативний
Який метод планування прибутку передбачає використання нормативів рентабельності виробництва чи використання окремих ресурсів :Нормативний метод
Який метод планування прибутку передбачає перенесення тенденції його зміни у попередніх періодах на плановий період :Метод екстраполяції
Який метод планування прибутку передбачає попереднє визначення основних показників, що його формують (доходів та витрат) у плановому періоді :Метод прямого розрахунку
Який напрям розподілу чистого прибутку не відноситься до його капіталізації :Заохочення трудового колективу до покращення ефективності діяльності
Який напрям розподілу чистого прибутку не відноситься до його споживання :Придбання акцій інших підприємств
Який обсяг матеріальних ресурсів розуміють під нормою їх витрат :максимально допустимий обсяг витрат матеріальних ресурсів
Який показник вираховується за формулою: товарна продукція - матеріальні витрати та амортизаційні відрахування :чиста продукція
Який показник характеризує ефективність використання основних фондів фондовіддача
Який термін характеризує дохід підприємства від продажу додаткової одиниці продукції :Граничний дохід
Який термін характеризує дохід, що може отримати підприємство при наявних виробничих потужностях, можливому обсязі реалізації продукції при наявній кон’юнктурі ринку :Можливий дохід
Який термін характеризує дохід, який дозволяє підприємству фінансувати всі заплановані поточні витрати, обов’язкові платежі та отримати цільовий прибуток :Необхідний дохід
Який термін характеризує сукупність грошових коштів, що формуються з метою розвитку підприємства у майбутньому :фінансові ресурси
Який характер мають витрати, якщо коефіцієнт їх реагування на зміну обсягів виробництва дорівнює нулю :Постійних
Яким терміном визначається збільшення економічних вигод підприємства у вигляді надходження ресурсів, контрольованих ним, або зменшення зобов’язань, які приводять до зростання його власного капіталу :Доходи підприємства
Яким терміном визначається зменшення економічних вигод підприємства у вигляді використання ресурсів, контрольованих ним, яке приводять до зменшення його власного капіталу :витрати підприємства
Яким терміном визначається ситуація, коли підприємство спроможне повністю покривати поточні витрати за рахунок доходів, які воно одержує :самоокупність підприємства
Яким терміном можна охарактеризувати сукупність засобів та працездатного населення, за допомогою яких підприємство може досягти поставлених цілей :економічні ресурси
Яким терміном характеризується кількість працівників облікового складу, що з’явились на роботу :явочна чисельність
Яким чином збільшення однієї партії постачання матеріальних ресурсів впливає на річні витрати на зберігання запасів :витрати збільшуються
Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці беззбитковості при зростанні середніх змінних витрат :збільшиться
Яким чином зміниться обсяг діяльності підприємства в точці беззбитковості при зменшенні постійних витрат :зменшиться
Які господарські суб'єкти є об'єднаннями підприємств :консорціуми
Які елементи входять до складу виробничих фондів підприємства :основні фонди та обігові фонди
Які з наведених нижче витрат безумовно належать до умовно-постійних :амортизаційні відрахування
Які з наведених факторів не сприяють підвищенню ефективності використання виробничих потужностей підприємства :зниження серійності випуску продукції
Які з перерахованих характеристик розкривають сутність ефективності діяльності підприємства :Усі відповіді правильні
Які критерій обираються при визначенні оптимальної партії постачання матеріальних ресурсів :безперервність процесу виробництва та реалізації та мінімальні сукупні витрати
Які методи використовуються для нормування виробничих запасів :метод техніко-економічних розрахунків, економіко-статистичний метод
Які основні об'єктивні причини формування матеріальних запасів підприємства :Коливання попиту та пропозиції на ринку, інфляційні очікування, забезпечення безперервності виробництва та реалізації.
Які підприємства утворюються шляхом об'єднання майна юридичних та фізичних осіб :господарські товариства
Які показники відносять до показників ефективності діяльності підприємства :Усі перераховані показники
Які показники застосовуються для оцінки матеріаломісткості та трудомісткості виробництва :натуральні
Які фактори, що впливають на ефективність використання виробничих потужностей, можна віднести до регульованих підприємством :асортимент та серійність випуску продукції
Які цілі спрямовані на захист навколишнього середовища :екологічні
Якому терміну можна дати визначення: "кількісні та якісні характеристики функціонування підприємства, досягнення яких воно прагне" :цілі підприємства
Яку частину чистого прибутку підприємства прийнято визначати терміном "капіталізований прибуток" :Що спрямовується на фінансування приросту активів підприємства
Яку частину чистого прибутку підприємства прийнято визначати терміном "прибуток, що споживається" :Що спрямовується на виплати власникам, працівникам та використовується для фінансування соціальних програм
Якщо коефіцієнт завантаженості менше 1, це свідчить про :неповне використання виробничих потужностей
Якщо темпи росту матеріальних витрат більші ніж темпи росту товарної продукції, це свідчить про (за незмінності інших факторів) :уповільнення темпів приросту чистої продукції

Підприємство ліквідується у випадках :стійкої неплатоспроможності, заборони діяльності, визнання судом недійсними установчих документів
Підставою для оголошення підприємства банкрутом є :стійка неплатоспроможність
Показники руху персоналу підприємства визначаються по відношенню :до середньооблікової чисельності
При розрахунках виробничих потужностей враховується :весь парк наявного обладнання (як діюче, так і несправне, що знаходиться у ремонті, модернізації)
При якій системі оплати праці виробіток в межах норми оплачується по звичайних відрядних розцінках, а весь додатковий виробіток - по підвищених :відрядно-прогресивній
При якій системі оплати праці її розмір встановлюється не за кожну операцію а за весь обсяг робіт :Акордна
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування характеризує :Прибуток від операційної діяльності, збільшений на прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності та іншої звичайної діяльності
Про що свідчить збільшення днів обороту матеріальних запасів підприємства :про уповільнення оборотності запасів
Про що свідчить збільшення швидкості обороту матеріальних запасів підприємства :про скорочення виробничого циклу
Про що свідчить ситуація, коли коефіцієнт використання потужності підприємства перевищує 1 :про недостатність виробничих потужностей
Про що свідчить ситуація, коли коефіцієнт використання потужності підприємства менше 0,5 :про неефективне використання обладнання та великі простої у роботі підприємства
Про що свідчить ситуація, коли коефіцієнт використання потужності підприємства менше 0,9 :про недостатню завантаженість виробничої потужності
Реальна заробітна плата - це номінальна заробітна плата, скорочена на відсоток інфляції за відповідний період;
Рентабельність виробництва продукції визначається як :Співвідношення прибутку та валової чи товарної продукції
Середньорічна потужність підприємства розраховується :як потужність на початок планового періоду, відкоригована не тільки на приріст, зменшення потужності, але і строки її введення (вибуття)
Система участі у прибутках передбачає :розподіл певної частки прибутку підприємства між працівниками, який здійснюється у різних формах;
Систему оплати праці слід вважати ефективною (при інших рівних умовах) якщо :продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж середня заробітна плата;
Сукупний прибуток характеризує :Прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності до оподаткування
Товарна та чиста продукція є показниками :вартісними
У структурі яких витрат виділяють пропорційні, депресивні і прогресивні витрати :умовно-змінних витрат
У чому полягає ефект від діяльності підприємства :Це результат діяльності, отриманий підприємством у вигляді певної грошової суми
У чому полягає різниця між номінальним та реальним доходом підприємства :Реальний дохід являє собою номінальний дохід, скорегований на темп інфляції у відповідному періоді
У яких одиницях визначається норма виробничого запасу :у днях виробничої потреби
У яких одиницях визначаються нормативи виробничих запасів :у натуральних чи вартісних одиницях
У яких одиницях вимірюються виробничі запаси підприємства :у всіх зазначених
Факторний аналіз прибутку передбачає :Визначення впливу факторів на його обсяг
Формула "економічного розміру замовлення" використовується :для розрахунків оптимальної партії постачання матеріальних ресурсів
Чи відноситься до складу виробничих запасів паливо, що використовується підприємством :Так, відноситься
Чи відноситься до складу виробничих запасів тара та пакувальні матеріали, що використовується підприємством :Так, відноситься
Чи покращується ефективність діяльності підприємства, якщо за ряд років спостерігається стійка тенденція збільшення суми його прибутку :Так, якщо темпи зростання спожитих ресурсів є меншими за темпи зростання прибутку
Чи регламентується чинним законодавством періодичність виплати заробітної плати :Так, заробітна плата повинна виплачуватися не рідше одного разу на місяць.
Чим відрізняється поняття норма та норматив запасів :Способом виміряння
Чим відрізняються виробничі та невиробничі основні фонди підприємства :характером участі у виробничому процесі
Чим відрізняються обігові фонди від основних фондів :характером перенесення вартості на вартість готової продукції
Чиста продукція це :новостворена підприємством вартість
Чому дорівнює різниця між первісною та ліквідаційною вартістю основних засобів :амортизованій вартості (вартості, що амортизується)
Що характеризує показник ресурсомісткості :обсяг залучених ресурсів у розрахунку на 1 грн. виробництва (реалізації) продукції
Що береться за базу для розрахунку відрахувань в Пенсійний фонд :Фонд оплати праці
Що відносять до внутрішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємства :Технологія, устаткування, методи роботи, стиль управління
Що відносять до зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємства :Державна економічна політика, структурні зміни у суспільстві, інфраструктура
Що відображає відновлювальна вартість основних засобів :вартість відтворення основних засобів за сучасних умов виробництва
Що відображає повна собівартість :Витрати на виробництво та реалізацію продукції всіма ланками підприємства
Що відображають калькуляційні статті витрат :формування витрат за напрямами діяльності та місцем виникнення
Що є джерелом підвищення ефективності :Усі перераховані відповіді
Що є причиною фізичного зносу основних засобів :усі зазначені причини
Що з перерахованого є джерелом трудових ресурсів :працездатне населення
Що з перерахованого є джерелом фінансування поточних витрат на підприємстві :Виручка від реалізації
Що з перерахованого є наслідком зростання продуктивності праці робітників :підвищення конкурентноздатності підприємства на ринку
Що з перерахованого належить до форм мотивації праці на підприємстві :усі відповіді правильні
Що з перерахованого не відноситься до собівартості продукції :Витрати від порушення договорів з іншими підприємствами
Що з перерахованого не є джерелом матеріальних ресурсів :працездатне населення
Що з перерахованого не характеризує баланс виробничих потужностей :дозволяє визначити середньорічну виробничу потужність
Що з перерахованого характеризує конкурентоспроможність підприємства :Усі відповіді правильні
Що забезпечують доходи підприємства як джерело розвитку його діяльності :Усі відповіді правильні
Що із нижченаведеного включається до матеріальних витрат :вартість сировини і матеріалів
Що не є резервом збільшення виробничої потужності :збільшення трудомісткості виробництва
Що не є характерним для напівфабрикатів? жодна з наведених відповідей
Що не є характерним для підприємства :наявність у складі підприємства інших юридичних осіб
Що необхідно розуміти під поняттям "самоокупність підприємства" :спроможність підприємства повністю покривати поточні витрати за рахунок отримуваних доходів
Що необхідно розуміти під поняттям "самофінансування підприємства" :фінансування розвитку підприємства виключно за рахунок власних фінансових ресурсів
Що передбачає принцип безперервності при плануванні діяльності підприємства :безперервність процесу планування у часі та розробка одних планів на заміну іншим
Що передбачає принцип гнучкості при плануванні діяльності підприємства :можливість зміни планів у зв'язку із виникненням непередбачуваних обставин

15

Приложенные файлы

  • doc 17526450
    Размер файла: 177 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий