akusherstvo_ta_g_nekolog_ya

Крок 3 Лік арська справа та педіатрія Медичний профіль – Акушерст во та гінекологія ItemID Текст завданн я Правильна відповідь - DistrA DistrB DistrC DistrD DistrE 1. У хворої 28 років на 6 день після ускла днених пологів розвинулися клініко-гематологічні ознаки підгострого Д ВЗ-синдрому з наявністю шкірних геморагій та маткової кровотечі. Стан хв орої важкий. Ан. крові: Ер-2,7 Т/л, Hb-78 г/л, КП вЂ“ 0,93, Л-4,7 Г/л, тромбоцити-88 Г/л, час згорта ння кроⳠ– 16 хв, протромбіновий час – 25 с, етанолова проба +-, фібриноген-1,4 г /л, ПДФ-22 мкг/л. Які невідкладні заходи показані хворій ? Свіжозаморожена плазма Гепарин Реополіглюкін Кріопреципітат (-амінокапронова кислота 2. У хворої Д. з’ явився сильний головний біль, нудота, погі ршився зір і слух. Вагітна 36 тиж. Об-но: Шкіра бліда, анасарка, фібрилярні ск орочення м’ язів, а згодом тонічні і клонічні судоми і втрата свідомості , тони серця ритмічні, АТ - 230/130 мм рт.ст., сечовина - 30 ммоль/л, Hb - 100 г/л, білок сечі - 6,6 г /л. Хлориди плазми - 86 ммоль/л. Ваш діагноз ? Еклампсична кома Уремічна ко ма Хлоропенічна кома Епілепсична кома Передчасне відшарування п лаценти 3. У вагітної М., з А(ІІ) Rh негативним типом крові (в анамнезі: в дитинстві проведене переливання крові без урахування резусналежності крові) у терміні 26 тижнів при УЗД визначено: набряки та збільшення плацент и до 4,5 см. Титр антитіл в крові 1:8. Яке додаткове обстеження слід провести? * Діагностичний амніоцентез Визначити рівень гемоглобіну крові матер і Визначити рівень білірубіну в крові матері Кардіотокографію По вторити визначення титру антитіл в крові матері. 4. У вагітної З.,. 29 років на приймальном у покої з’ явились біль в епігастральній ділянці, нудота, блювання, миго тіння “мушок” перед очима. АТ на обох руках 170/100 мм.рт.ст., визначаються генер алізовані набряки. Встановіть правильний діагноз. *Прееклампсія важк ого ступеня Еклампсія Відшарування сітківки ока Загроза кровови ливу в мозок Прееклампсія середнього ступеня 5. Породілля в ранньому післяпологов ому періоді втратила 450 мл крові (важить 70 кг). Об’ єктивно: загальний стан з адовільний, шкірні покриви рожеві, Р-80 в 1 хв. ритмічний, АТ 110 / 70 мм рт.ст. Ваша т актика ? *Введення кристалоїдів Введення колоїдів Введення 1/3 колої дів та 2/3 кристалоїдів Введення цільної крові Введення еритроцитарн ої маси 6. У породіллі в ранній післяпологовий період виникла гіп отонічна кровотеча, яка склала 1,5\% від маси тіла, крововтрата продовжуєть ся. Об’ єктивно: шкірні покрови бліді, акроціаноз, жінка адинамічна. Пуль с 130 в 1 хв., АТ- 75 / 50 мм рт.ст. Олігурія. Ваша тактика ? *Екстирпація матки. Надп іхвова ампутація матки. Перев(язка маткових судин. Перев(язка внутрі шньої клубової артерії. Накласти зажими на шийку матки. 7. Хвора К, скаржиться на незначні кров(янисті виділення з піхви, болі внизу живота. Остання менструація – 3,5 місяці тому. Пульс 80 за 1 хв. АТ вЂ“ 110/60 мм рт. ст. Температура 36,60С. Живіт болючий в нижніх відділах. Матка пальпується на рівні лона, щільна, болюча. Ваш діа гноз ? *Аборт, що розпочався. Аборт в ходу. Аборт неповний. Аборт пов ний. Дисфункційна кровотеча. 8. У вагітної в 34 тижні, яка скаржилась на головний біль, рап том з(явились посмикування м(язів обличчя, тонічні і клонічні судоми. В св ідомість прийшла через 2 хвилини. На обліку у гінеколога не була. Соматичн о здорова. Протягом 2 тижнів відмічає набряклість обличчя. АТ(190/120 мм рт.ст. В сечі – білок 3 г/л. Який діагноз у вагітної ? *Еклампсія. Екламптична ко ма. Епілепсія. Прееклампсія тяжкого ступеню. Гіпертонічний криз. 9. У вагітної М., в 32 тижні з?я вились сильний головний біль, порушення зору, біль в епігастрії. На облік у не була, не лікувалась. Виражені набряки тіла, обличчя турбують протяго м 2 тижнів. АТ( 190/100 мм рт.ст. З?явились посмикування м?язів обличчя, судоми. Вик ликана „швидка допомога“. Куди госпіталізувати вагітну ? *В пологовий будинок. В неврологічне відділення. В кардіологічне відділення. В нефрологічне відділення. В інфекційне відділення. 10. У вагітної К., з?явились регулярн і переймоподібні болі внизу живота. На обліку не перебувала. В 38 тижнів ва гітності перехворіла грипом. Протягом 2 діб рухів плода не відчуває. Серц ебиття не вислуховується. Який найбільш інформативний метод діагности ки стану плода ? *Ультразвукове дослідження. Кардіотокографія. Амн іоскопія. Амніоцентез. Рентгенографія плода. 11. Роділля М., 39 тижнів вагітності скар житься на нерегулярні болі внизу живота та попереку протягом 2 діб, вночі не спала. При огляді - тонус матки підвищений, голівка плода рухома над вх одом в малий таз. Структурних змін шийки матки немає. Серцебиття плоду 136 з а 1 хвилину. Ваш діагноз ? *Патологічний прелімінарний період. Фізіоло гічний прелімінарний період. Передвісники пологів Слабкість полог ової діяльності Дискоординована пологова діяльність. 12. У жінки М., 45 років на профогляді в иявлена малорухома пухлина зліва від матки. Захворювання не супроводжу ється клінічними проявами. Які першочергові методи дослідження необхі дні для постановки діагнозу ? *Ультразвукове дослідження. Рентгеног рафія органів малого тазу. Діагностична лапароскопія. Пункція заднь ого склепіння піхви. Ректороманоскопія. 13. Вагітна К., 38 років, в терміні гестаці ї 34 тижні поступила у реанімаційне відділення з відсутністю свідомості. Годину тому у жінки відбувся напад еклампсії. Об’ єктивно: АТ 200/110 мм.рт.ст., набряки ІІІ ступеня. Пологова діяльність відсутня. Серцебиття плоду при глушене 120 уд. за 1 хв. Піхвинно – шийка матки збережена. Яка подальша такти ка? * Провести кесарів розтин Комплексна терапія екламптичної коми Проведення плодоруйнівної операції Пологозбудження Підготовка шийки матки простагландинами. 14. У породілі К., з масою тіла 70 кг, яка народила дитину масою 4200 г, у ранньому післяпологовому періоді розпочалась маткова кровотеча. При катетеризації сечового міхура виділилось 50 мл світлої сечі. Матка м ’ яка, при зовнішньому масажі, введенні утеротонічних засобів скорочує ться. Загальна крововтрата 300 мл, кровотеча продовжується. Яка подальша та ктика? * Провести ручне обстеження порожнини матки Здійснити тампон аду порожнини матки Провести клемування шийки матки за Бакшеєвим Пр овести екстирпацію матки Продовжити введення утеротонічних засобів 15. У породілі Т., проведення вишкрябування стінок порожнин и матки з приводу післяпологового метро_ендометриту на фоні некрозу дец идуальної оболонки, ускладнилось раптовим падінням АТ до 80/50 мм.рт.ст., Рs 110 у д. В 1 хв шкірні покрови поблідніли, покрились холодним липким потом. Матко вої кровотечі немає. З чого слід розпочати невідкладну допомогу ? *Штуч ної вентиляції легень Інфузійної терапії Антибактеріальної терап ії Підтримки серцевого викиду Лапаротгомії з наступною екстирпаці єю матки 16. У вагітної З. в терміні 35-36 тижнів вагітності з’ явились з начні кров’ янисті виділення з піхви. Викликала швидку допомогу. За УЗД виявлено центральне передлежання плаценти. Об’ єктивно: шкіра та слизо ві бліді, пульс 100 уд. на хв., АТ 100/60 мм рт.ст., одномоментно з піхви виділилось 300 м л крові. Що першочергово повинен виконати лікар перед госпіталізацією в агітної в пологовий будинок? *Налагодити в/в введення рідини в дві вени. Провести тампонаду піхви. Внутрішньовенно ввести кровозупинні зас оби. Ввести засоби для підйому артеріального тиску. Покласти холод н а низ живота. 17. Чергового лікаря районної лікарні викликано до вагітн ої з терміном гестації 37 тижнів. В анамнезі гіпертонічна хвороба, цукрови й діабет. Погіршення стану хворої розпочалось з різкого болю в животі. Об ’ єктивно: шкіра та слизові бліді, PS ниткоподібний до 110 уд. на хв., АТ 90/50 мм рт.с т., матка в підвищеному тонусі, болюча при пальпації по передньобоковій п оверхні справа. С/б плоду відсутнє, з піхви виділилось біля 200 мл. темної кро ві. Який найбільш ймовірний діагноз? *Передчасне відшарування плацент и. Розрив матки. Передлежання плаценти. Гострий апендицит. Кровов илив в мозок. 18. До стаціонару поступила вагітна в терміні гестації 36 ти жнів. Знаходиться на “Д” обліку з приводу гіпертонічної хвороби. Скарги на головний біль, ниючий біль низом живота, кров’ янисті виділення зі ст атевих шляхів. Об’ єктивно: АТ-160/100, матка кульовидної форми, в гіпертонусі, зовнішня крововтрата до 300 мл. Констатовано смерть плода. Ймовірна причин а його загибелі? *Передчасне відшарування плаценти Підвищення артер іального тиску Передлежання плаценти Розрив матки Емболія навко лоплідними водами 19. В пологовий зал поступила роділля з активною пологовою діяльністю. Пологи VII, 38 тижнів. Навколоплідні води вилились 7 годин тому. Жи віт розтягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття плода не вислуховує ться. Після проведення піхвового дослідження діагностовано занедбане поперечне положення плода. Акушерська тактика? *Плодоруйнівна операц ія Кесарський розтин Акушерські лещата Пологопідсилення Епізі отомія 20. У Хворої 30 років на фоні ендометриту виник септичний ста н. При застосуванні антибіотико терапії з’ явились ціаноз, задишка, зниж ення тиску. При екстреному обстеженні забір крові з вени утруднений – к ров згортається у шприці. Який попередній діагноз? * ДВЗ синдром, гіперк оагуляційна фаза. ДВЗ синдром, гіпокоагуляційна фаза. Гіпофібріноге немія. Гіперкоагуляційний синдром. Порушене згортання крові. 21. В гінекологічне відділ ення доставлена жінка зі скаргами на сильний постійний біль внизу живот а, лихоманку, гнійні виділення з піхви. t - 38,8оС; P - 104 уд/хв; АТ вЂ“ 110,60 мм рт.ст. Об'єкт ивно: живіт болючий, напружений, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. В агінально матка нормальних розмірів, додатки з обох боків збільшені, біл ьше зліва з численними злуками. При пункції отримано гній. В крові лейкоц итоз 16*109, ШОЄ 30 мм/год. В анамнезі часті запальні процеси додатків матки. Діа гноз? * Розрив тубооваріального абсцесу Загострення хронічного адн ексита Розрив кісти яєчника Гострий аппендицит 22. У гінекологічне відділення пос тупила хвора з температурою 39оC, скаргами на болі внизу живота, блювоту, пр онос. Чотири дні тому назад зроблений кримінальний аборт. АТ 80/60 мм рт. ст., п одих утруднений, психосоматичне збудження. Живіт напружений, симптом Що ткіна-Блюмберга - позитивний. Матка збільшена, як на 9 тижнів вагітності, о бмежено рухлива, безболісна. Виділення гнійно-кров'янисті. Діагноз? * Ін фекційно-токсичний шок Перфорація матки Пельвіоперитоніт Гостри й апендицит 23. Повторновагітна 28 років. Поступила в пологовий будинок через 6 годин після початку родової діяльності. Розміри таза: 26,28,31,21. Положен ня плоду подовжнє, сідничне передлежання. Передбачувана вага плоду 3000 г. С/ б плоду ясне, 140 уд. Піхва ємна, відкриття повне, плодового міхура немає. Сід ниці виконують 1\3 крижової западини. Спереду сідниць визначається петля пульсуючої пуповини. Тактика ведення пологів? * Витяг плоду за паховий згин Кесаревий розтин Допомога по Цовьянову 1 Допомога по Цовьянов у 2 24. Роділля А., 26 років, поступила в пологовий будинок із прив оду І термінових пологів. Розміри таза 26, 28, 30, 20 см. Над входом у таз визначаєт ься великих розмірів голівка, прямий розмір 14,5 см. Відкриття шийки на 4 паль ці. Кістки черепа потоншені, рухливі. При УЗД діагностується гідроцефал ія і внутрішньоутробна загибель плоду. Який план розродження? * Краніо томія Кесаревий розтин Декапітація Пологи через природні полого ві шляхи 25. П’ ята вагітність 32 тижні. В анамнезі вЂ“ одні пологи, три самовільних викидня. Зріст 160 см, маса тіла 80 кг. Висота дна матки – 40 см. скар ги на слабкість, утрудення дихання, збільшення об’ єму живота, що не відп овідає терміну вагітності. відмічала герпетиформний висип на тілі. Чітк о визначити положення і передлежання плода не вдається. Який основний ме тод для уточнення діагнозу? *УЗД Аускультація плода Кардіомонітор не дослідження Рівень альфа-фетопротеїну Визначення ТОRCH-інфекції 26. Хвора 40 років, при профогляда на шийці матки утворення 2х2 см блідо-жовтого кольору, контури нерівномірні, межі зі здоровою слизово ю шийки матки чіткі. На поверхні вЂ“ незначні папіломатозні розростання. Тіло матки без патологічних змін, параметрії вільні з обох сторін. Зліва близько до стінок тазу – щільне нерухоме утворення 3х4 см. Який найбільш д оцільний метод обстеження для уточнення діагнозу? *Прицільна біопсія Цитологія мазків шийки матки Розширена кольпоскопія Лапароскоп ія Мазки на мікрофлору 27. Швидкою допомогою до пологового будинку доставлена ва гітна 32 років з скаргами на рясні кров’ яні виділення із статевих шляхів із згортками крові, що з’ явились раптово під час пробудження вночі. Фіз ічного навантаження не було. Вагітність п’ ята, строк 34 тижні. В анамнезі вЂ“ одні строкові пологи та 4 аборти. Стоїть на обліку в жіночій консультац ії з 12 тиж вагітності. найбліьш вірогідний діагноз? *Передлежання плаце нти Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти Рак ш ийки матки Початок пологової діяльності Кровотеча із варикозно роз ширених вен піхви 28. Другі строкові пологи у жінки 28 років. Перший період поло гів. Положення плода поздовжнє, головне передлежання. Голівка обмежено р ухома над входом в малий таз. Серцебиття плода ритмічне 140 за 1 хв. Під час пе реймів відійшли прозорі навколоплідні води. При піхвоовму дослідженні у піхві виявлено пульсуючу пуповину. Розкриття шийки матки – 3 п/п. Лікарс ька тактика? *Негайно кесарський розтин на фоні профілактики перетисн ення пуповини Заправити пуповину за передлеглу голівку Зняти полог ову діяльність за допомогою наркотичних засобів та заправити пуповину Підняти тазовий кінець роділлі Кесарський розтин в плановому поряд ку 29. Повторнобеременная, предполагаемый срок беременности 22 недели, шевеление плода не ощущает, сердцебиение плода отсутствует. При влагалищном обследовании шейка укорочена, зев пропускает 4 см, выделени я кровянистые, умеренные. Ваша тактика? * Оперативное родоразрешение Дексаметазон 4 мг 3 раза в сутки Транфузия свежезамороженной плазмы В нутримышечное введение викасола Этамзилат натрия внутривенно 30. Повторнобеременная, 25 л ет, в анамнезе имеет 2 замершие беременности. При обследовании в крови выя влены антитела к хламидийной, цитомегаловирусной и герпесной инфекция м. Какие профилактические мероприятия необходимы для предупреждения п овторной замершей беременности? * Антибактериальная терапия Плазма ферез Иммунотерапия АУФОК Терапия сульфаниламидами 31. Девочка 5 лет, после паде ния с велосипеда жалуется на резкую боль в промежности. При осмотре в обл асти промежности больше справа имеется сине-багровое образование до 15 с м в диаметре, резко болезненное. Ваш диагноз? * Тупая травма промежности Фурункул промежности Опухоль большой половой губы Острая травма живота Лейкоплакия 32. Больная Н., 28 лет. После искусственного аборта через 3 неде ли появились схваткообразные боли внизу живота. В течение последнего дн я появилось кровотечение. При влагалищном исследовании матка размерам и несколько больше нормы, придатки без особенностей. Выделения обильные , кровянистые, темного цвета, усилились во время исследования. Ваш диагно з? * Неполный искусственный аборт. Субинволюция матки Постабортный метроэндометрит Внематочная беременность Нарушение менструально го цикла 33. Больная, 18 лет, кожные покровы бледные, АД 90/60 мм. рт. ст., пуль с — 96 уд/мин, ритмичный, живот умеренно вздут, резко болезненный при пальп ации в нижних отделах. Выражены симптомы раздражения брюшины. При влагал ищном исследовании: пальпация матки и придатков затруднена из-за резкой болезненности, при пункции заднего свода получено 10 мл темной несворачи вающейся крови. Последняя менструация 2 недели назад в срок. Ваш диагноз? * Апоплексия яичника Внематочная беременности Острый аппендицит Разрыв кисты яичника Разрыв селезенки 34. Беременная Ц., 27 лет, бледна, беспокой на, жалуется на головокружение, пульс 100 уд/мин, АД 85/50 мм рт. ст. Матка неправи льной формы, напряжена, болезненна при пальпации, сердцебиение плода при глушенное, 120 уд/мин, из цервикального канала темные кровянистые выделени я. Ваш диагноз? * Преждевременная отслойка нормально расположенной пла центы Предлежание плаценты ДВС-синдром Разрыв матки Эмболия ок олоплодными водами 35. У больной М., 31 год, жалобы на резкие боли внизу живота, темп ература 38,8°С. Дизурических и диспептических расстройств нет, болеет неде лю. Последние месячные 1 неделю назад, страдает воспалением придатков. Ко жные покровы бледные, язык сухой, АД 120– 80, пульс 61 уд/мин, синдром Щеткина по ложительный, при влагалищном исследовании определяется образование до 12 Ч 10 см в диаметре справа, в анализе крови лейкоциты 16 Ч 109 г/л. Ваш диагноз? * Пиосальпинкс Аппендицит Параметрит Аднексит Внематочная бе ременность 36. У родильницы О., произошли третьи срочные нормальные род ы. Общая кровопотеря составила 400 мл, через 1 час обнаружено 100 мл кровянисты х выделений со сгустками. Какие диагностические мероприятия необходим о провести для уточнения диагноза? * Осмотр шейки матки в зеркалах Общ ий анализ крови Зондирование полости матки Кюретаж полости матки Определение высоты стояния дна матки 37. У родильницы Л., произошли первые ср очные нормальные роды. Через 30 мин из половых путей выделилось 300 мл крови со сгустками. Матка тестоватой консистенции. При наружном массаже матки выделилось еще 400 мл крови. Ваша лечебная тактика? * Ручная ревизия полос ти матки Надвлагалищная ампутация матки Клемирование маточных сос удов Экстирпация матки Кюретаж полости матки 38. У родильницы С., произошли II срочные нормальные роды. В анамнезе у женщины 4 медаборта. После первых родов было раннее послеродовое кровотечение. Какие профилактические мероприятия необходимо провести у данной женщины? * Ведение третьего периода родов на фоне внутривенного капельного введения окситоцина Кюретаж полост и матки после отделения последа Введение простина F2? Ведение третьег о периода родов на фоне спазмолитиков Ручная ревизия полости матки 39. У роженицы В., 27 лет, через 8 часов от начала родовой деятел ьности появились потуги. Через 5 минут у нее появился озноб, резкая боль за грудиной, чувство удушья, кашель, цианоз лица, пульс 120 уд/мин, слабого напо лнения, АД 70/40 мм рт.ст., кожа побледнела, появился мраморный оттенок. Ваш диа гноз? * Эмболия околоплодными водами Тромбоэмболия легочной артерии Инфекционно-токсический шок Отек легких Синдром нижней полой вен ы 40. Первобеременная 18 лет с беременностью 33 недели обратила сь на прием в консультацию ввиду повышения АД до 140/90 мм рт ст, прибавки масс а тела до 2 кг за последние 2 недели. Какие методы обследования необходимы данной больной для постановки диагноза? * Определение белка в суточном анализе мочи Анализ крови УЗИ гениталий Рентген-диагностика орга нов брюшной полости Коагулограмма 41. Больная 39 лет, менструации регулярн ые, безболезненные с 15 лет. Родов 2, преждевременных. 2 года назад операция п о поводу разрыва кисты яичника. Состоит на учете у маммолога по поводу ки стозной мастопатии. Курит 5 лет. Какие методы профилактики развития рака яичников Вы предложите этой пациентке? * Контрацепция прогестинами Контрацепция с использованием барьерных методов Андрогенотерапия Здоровый образ жизни и отказ от курения Осмотр у гинеколога 1 раз в год 42. После родов при осмотре родовых путей: шейка матки цела. В области промежности определяется глубокий разрыв кожи почти до задне го прохода, мышц задней стенки влагалища, кроме наружного сфинктера. Ваш диагноз? * Разрыв промежности II степени Разрыв промежности I степени Разрыв промежности III степени Разрыв влагалища III степени Разрыв вла галища I степени 43. Першородяча 36 років. Загальний стан матері і плода задов ільний. Родова діяльність активна. Безводний період 2 год. Праворуч в боко вих відділах матки визначається округла, щільна балотуюча частина. Пере длежача частина не визначається. Вагінально: шийка матки згладжена, відк риття 4 см, визначаються дрібні частини плода – ручка. Який метод родороз рішення? * Кесарів розтин Внутрішній поворот плода за ніжку Поворо т за Брекстон-Гіксом Плодоруйнівна операція Роди вести консерватив но 44. Роділля, 19 років, перші термінові пологи тривають 14 год. Жі нка втомлена, між переймами дрімає. Загальний стан матері і плода задові льний. Розміри тазу: 25-28-31-20. Родова діяльність слабка. Вагінально: шийка матк и згладжена, відкриття 4 см. Плідний міхур функціонує. Голівка плода на І п лощині малого тазу, стріловидний шов в лівому косому розмірі. Які тактик а лікаря? * Акушерський сон-відпочинок Окситоцинова проба Родостим уляція Амніотомія Кесарів розтин 45. Повторнородяча 30 років. Таз нормаль них розмірів. Роди продовжуються 8 год. ВДМ - 42 см, ОЖ - 110 см. Безводний період – 4 год. Потужний період триває одну годину. При пальпації нижній сегмент різко болючий, контракційне кільце матки на рівні пупка. Симптоми Вастен а та Цангеймецстера позитивні. Серцебиття плоду приглушене, ритмічне 134 у д/хв. Який метод пологорозрішення? * Кесарський розтин Порожнинні аку шерські щипці Вихідні акушерські щипці Вакуум-екстракція плоду К онсервативне ведення пологів 46. Пологи п’ яті. Родова діяльність - перейми по 35-40 сек. через 3-4 хв. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка малим сегментом у в ході в малий таз. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 132-140 уд/хв, Вагінально: ший ка матки згладжена, розкриття 8 см. Плідний міхур відсутній. Передлежить г олівка на ІІ площині малого тазу, справа допереду визначається перенісс я і надбрівні дуги. Який імовірний діагноз? * Перший період пологів, лоб не передлежання Перший період пологів, лицеве передлежання Другий п еріод пологів, лобне передлежання Перший період пологів, сідничне пер едлежання Перший період родів, передньоголовне передлежання 47. Вагітна 28 років, доношен а вагітність скаржиться на значні кров’ янисті виділення з піхви, які з ’ явилися на фоні загального спокою. Крововтрата 250-300 мл. Шкірні покриви і слизові бліді. АТ 90/60 мм рт.ст., пульс 98 уд/хв, ритмічний, нитковидний. Положенн я плоду поперечне, серцебиття глухе, 98 уд/хв, ритмічне, над лоном вислухову ється шум плацентарних судин. Де необхідно проводити вагінальне дослід ження? * При розгорнутій операційній На приймальному покої В родза лі В маніпуляційній В операційній 48. Вагітна доставлена машиною швидко ї допомоги в коматозному стані. Вдома були приступи судом. Об’ єктивно: А Т 180/100 мм рт.ст., 190/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках і обличчі. ВСДМ вЂ“ 35 см, ОЖ - 98 см. Положення плоду поздовжнє, серцебиття приглушене, ритмічне, 160 уд/х в. При піхвовому обстеженні шийка матки закрита. Який імовірний діагноз у даному випадку? * Еклампсія Гестоз І половини вагітності Епілепс ія Гіпертонічна хвороба Діабетична кома 49. Хвора А. скаржиться на різкі болі в д ілянці статевих органів, набряк статевих губ, біль при ході. Температура тіла 38,7°С, пульс 98 уд/хв. При огляді в товщі правої статевої губи визначаєть ся щільний, болючий пухлиноподібний утвір 5,0х4,5 см., шкіра і слизові зовнішн іх статевих органів гіперемовані, виділення значні з неприємним запахо м. Який найбільш імовірний діагноз у даному випадку? * Гострий бартолін іт Гострий вульвіт Лютнітца Гострий вульвовагініт Запалення кис ти Нукка Фурункул великої статевої губи 50. Хвора скаржиться на втрату свідомо сті, біль в нижніх відділах живота, затримку місячних. Шкіра і слозові блі ді. Пульс 110 уд/хв, нитковидний, Hb 76 г/л, темп. 36,8°С. АТ 80/60 мм рт.ст. Вагінально: ціано з слизових, темні кров’ янисті виділення, тіло матки дещо збільшене, різ ко болюче при зміщенні, справа - пухлиноподібний утвір нечітких розмірів . Заднє склепіння піхви нависає, болюче. Який найбільш імовірний діагноз ? * Порушена позаматкова вагітність Гострий апендицит Апоплексія я йника Гострий сальпінгоофорит Перекрут кистоми правих додатків ма тки 51. Хвора 55 років Скаржиться на збільшення розмірів живота, закрепи, похудання, астенію, появу мажучих виділень з піхви після 4 років менопаузи. Який метод дослідження для верифікації діагнозу необхідно п ровести? * Роздільне діагностичне вишкрібання порожнини матки і церві кального каналу УЗД Рентгенологічне дослідження ШКТ Метросальпі нгографію Лапароскопію 52. Хвора скаржиться на гостру раптову біль в нижніх відділ ах живота, короткотривалу затримку менструації. Шкірні покриви бліді. П ульс 110 уд/хв, АТ 90/50 мм рт.ст. Живіт різко болючий при пальпації в нижніх відді лах, позитивний симптом подразнення очеревини. Вагінально: матка побіль шена, відхилена вправо, зліва пальпується продовгуватий болючий утвір, заднє склепіння різко болюче, нависає. Який найбільш інформативний мето д дослідження? * Діагностична лапароскопія Пункція заднього склепін ня Тест на хоріонічний гонадотропін УЗД Динаміка загального анал ізу крові 53. Породілля, 7 доба після пологів, ускладнених ручною реві зією порожнини матки. Скарги на підвищення температури до 38,7 С, наявність виділень кров’ янисто-серозного характеру зі статевих органів з непри ємним запахом. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком, тіст уватої консистенції, болюче. Лохії гнійні. Який вірогідний діагноз? * Пі сляродовий ендометрит Субінволюція матки Кровотеча в пізньому піс ляродовому періоді Фізіологічний післяродовий період Гострий адн ексит 54. Роділля в послідовому періоді, який триває більше 30 хв, оз нак відділення посліду немає. Кровотеча з піхви відсутня. Які дії лікаря для попередження можливої кровотечі? * Ручне відділення і видалення по сліду Спостереження Примінення методів Абуладзе, Гентера, Креде-Лаз аревича Введення скоротливих середників Зовнішній масаж матки 55. Жінка 42 роки звернулася до гінеколога зі скаргами на контактні кровотечі з зовнішніх статевих ш ляхів. При огляді вЂ“ гіпертрофія вагінальної частини шийки матки, поверх ня ерозована. Який метод діагностики найбільш показаний для верифікаці ї діагнозу? * Біопсія тканини шийки матки Кольпоскопія Реакція Вас ермана Цитологічне дослідження мазка з поверхні шийки матки Цервік оскопія 56. Породілля, 29 років, треті пологи за останні три роки. Маса дитини при народженні 4800. Стан жінки після народження дитини і посліду рі зко погіршується, наростають симптоми гемарагічного шоку, не дивлячись на введення скоротливих середників, хороше скорочення матки і відсутні сть травми шийки матки і піхви. Яка можлива причина кровотечі? * Розрив м атки Атонія матки Затримка додаткової дольки плаценти Коагулопа тія Пошкодження шийки матки 57. В акушерське відділення поступила вагітна з третьою до ношеною вагітністю в першому періоді пологів. При попередніх пологах – слабкість пологової діяльності, патологія третього періоду, ручне відд ілення посліду. Очікуєма маса плода 4400±200 г. У жінки – анемія І ступеня важк ості, клінічні ознаки прееклампсії середнього ступеня важкості. Який на йпростіший метод для діагностики можливого порушення згортальної вла стивості крові слід провести даній вагітній? * Проба по Лі-Уайту Визн ачення кількості тромбоцитів в мазку крові Кількість фібриногену П ротромбіновий індекс Час кровотечі 58. Вагітна 29 років хворіє цукровим діа бетом, важка форма. Термін вагітності 26 тижнів. По даних УЗД вЂ“ гіпотрофія плода І ступеня, різке багатовіддя, хронічна утробна гіпоксія плода. Від мічає появу виражених набряків, погіршення зору, підвищення артеріальн ого тиску до 180/90 – 190/100 мм.рт.ст., головну біль. Яка акушерська тактика? * Пере рвати вагітність по медичних показах шляхом операції малого кесаревог о розтину Лікування поєднаного гестозу вагітних Спостереження та с имптоматична терапія в умовах стаціонару Консультація ендокринолог а та корекція порушень вуглеводного обміну Лікування гіпотрофії та х ронічної гіпоксії плоду 59. Вагітна жінка, 26 років, з терміном вагітності 6-7 тиж. скаржи ться на нудоту та блювання до 3-х разів добу. За останні 3 дні блювання почас тішало до 15-18 р/добу, жінка схудла на 3,5 кг, з’ явилась різка слабкість. Стан з адовільний, зріст 164 см, вага 58,5 кг, шкіра бліда, тургор тканин знижений, Ps 100 уд/ хв., АТ 100/50 мм. рт ст., t тіла 36,8є С, у сечі реакція на ацетон позитивна (++). Діагноз? * Блювота вагітних Гострий холецистит Гострий гастрит Гострий п анкреатит Харчова токсіко-інфекція 60. Жінка віком 27 років скаржиться на за тримку регул на 4 тижні, різкий біль у низу живота зліва, запаморочення. Ps 100 уд/хв, ритмічний, кожа та видимі слизові бліді, АТ вЂ“ 90/60 мм рт ст. Живіт м’ як ий, болісний при пальпації у нижніх відділах..Діагноз? * Позаматкова ваг ітність Гострий сальпінгоофорит Апоплексія яєчника Пельвіопери тонит Гострий метроендометрит 61. Вагітна жінка, 19 років, при терміні вагітності 8-9 тижнів. 2 т ижні тому з’ явилась нудота та блювання до 25-х р/добу. Жінка схудла на 10 кг, з ’ явилась різка слабкість. При вступі: стан тяжкий, Ps 120 уд/хв., АТ 100/50 мм.рт ст., t тіла 37,8є С, у сечі реакція на ацетон позитивна (++++). Діагноз? * Блювота вагітн их Гострий холецистит Гострий гастрит Гострий панкреатит Харчо ва токсіко-інфекція 62. Жінка 33 років скаржиться на підвищення температури тіл а до 380С, значні гнійні виділення з піхви. З анамнезу: 4 доби тому жінці видал или ВМЗ. Який вирогідний діагноз? * Гострий метроендометрит Гострий сальпінгоофоріт Гострий параметрит Тромбофлебіт вен малого тазу Бактеріальний вагіноз 63. Вагітна 23 років, строк вагітності 30 тижнів скаржиться на набряки, підвищення АТ до 190\120 мм рт ст, головний біль. У загальному аналіз і мочі протеінурія-2,0 г\л. Який найбільш вірогідний діагноз? * Преекламп сія Піелонефрит Еклампсія Гіпертонічна хвороба Гломерулонефр ит 64. Вагітна жінка, 19 років, термін вагітності 8-9 тижнів. 2 тижні тому з’ явилась нудота та блювання до 25-х р/добу. жінка схудла на 10 кг, з’ яв илась різка слабкість. При вступі: стан тяжкий, Ps 120 уд/хв., АТ 100/50 мм.рт ст., t тіла 37,8є С, у сечі реакція на ацетон позитивна (++++). Діагноз? * Блювота вагітних Гострий холецистит Гострий гастрит Гострий панкреатит Харчова т оксіко-інфекція 65. Жінка 30 років скаржиться на появу болю внизу живота на 14- й день менструального циклу, запоморочення, слабкість. Який найбільш ві рогідний діагноз? * Апоплексія яєчника. Позаматкова вагітність Гос трий сальпінгоофоріт Перехрест ніжки кісти яєчника Гострий метрое ндометрит 66. Жінка віком 23 років скаржиться на біль внизу живота, підв ищення температури тіла до 39,5є С. Об’ ективно: ЧСС - 108 п\хв, живіт вздутий, бо лісний у нижніх відділах, де визначається (+) симптом Щьоткина-Блюмберга. Який найбільш вірогідний діагноз? * Пельвіоперитонит Позаматкова ва гітність Апоплексія яєчника Гострий піелонефрит Гострий метроен дометрит 67. Жінка 30 років скаржиться на тимчасову втрату свідомості , різкий біль внизу живота, “мельтишіння комах” перед очима. Попередньої менструації не було. Відмічаються симптоми подразнення очеревини. Який найбільш вірогідний діагноз? * Позаматкова вагітність Пельвіоперит онит Гострий метроендометрит Апоплексія яєчника .Гострий апенди цит 68. Першородяча 25 р. Пологи вчасні. 30 хв. тому відійшли навколо плідні води. Потуги кожні 2-3хв. по 55сек., серцебиття плоду 136 уд/хв, ритмічне. Пр и піхвовому дослідженні: відкриття маткового вічка повне, передлежать с ідниці, їх поперечник в прямому розмірі виходу з малого тазу. Як правильн о вести пологи? *Провести допомогу за Цов’ яновим Зробити кесарів ро зтин Зробити витягнення плоду за пахвинний згин. Провести медикамен тозну стимуляцію родової діяльності. Провести класичну ручну допомог у. 69. Через 40 хвилин після народження дівчинки у породіллі М. р озпочалась гіпотонічна маткова кровотеча. Після випорожнення сечового міхура, зовнішнього масажу матки, локальної гіпотермії, внутрішньовенн ого введеня утеротонічних засобів, ручного дослідження порожнини матк и та масажу матки на кулаці крововтрата склада 1000 мл і продовжується. Який наступний етап лікування? *Негайна лапаратомія, екстирпація матки Н акладання шва на шийку матки за Лосицькою Введення тампону з ефіром в з аднє склепіння Введення простагландинів у шийку матки Накладання к лем на задню губу шийки матки за Бакшеевим 70. Перші пологи. Пологова діяльність розпочалась 5 годин тому назад. За цей час при достатньо енергійному ліку ванні було 4 напади еклампсії наростаючої сили. Хвора без свідомості, на йменше подразнення викликає напад. При внутрішньому дослідженні : шийк а матки згладжена, відкриття маткового зіву 2 сантиметри, плідний міхур цілий, голівка визначається високо над входом у малий таз, рухома. Яка най більш правильна тактика лікаря? *Зробити кесарів розтин. Підсилити п ологову діяльність Дати наркоз і продовжити консервативне лікування Накласти на голівку плоду щипці за Уілт- Івановим. Зробити амніотомі ю. 71. Через 20хвилин у роділлі В. після народження живого донош еного хлопчика, з”явились значні кров”янисті виділення з статевих шлях ів, ознаки відділення плаценти відсутні.Тактика лікаря: *Зробити ручне відділення плаценти та видалення посліду. Провести тампонаду матки. Зробити інструментальну ревізію стінок порожнини матки. Ввести в/ве нно метилергометрин з глюкозою Видаленння посліду методом Креде-Лаза ревича 72. У роділлі Л., 25 років після відходження навколоплідних в од серцебиття плоду сповільнилось до 100уд/хв. та після перейм не вирівнюєт ься. При вагінальному дослідження виявлено, що шийка матки згладжена, ро зкриття маткового вічка повне, плідного міхура немає. Передлежить голі вка в порожнині малого тазу. Стріловидний шов у правому косому розмірі , мале тім’ ячко зліва. Екзостозів у малому тазу не виявлено. Яка тактика л ікаря в даній ситуації? *Накладання порожнинних акушерських щипців Лікування гіпоксії плода. Накладання бинта Вербова. Підсилення поло гової діяльності. Кесарів розтин. 73. Роділля Н.,31 р. знаходиться в 111 період і 1У термінових пологів. Ознаки відділення плаценти відсутні . Розпочалася маткова кровотеча, що перевищує фізіологічну і про довжується.: Який метод зупинки кровотечі потрібно застосувати ? *Ручн е відшарування плаценти та виділення посліду Масаж матки на кулаці Гемотрансфузія Клемування за Генкелем-Тіканадзе Введення в вену ме тилергометрину 74. В гінекологічне вдділення поступила жінка з скаргами н а кров”янисті виділення з статевих шляхів після затримки менструації п ротягом 8 тижнів.При УЗД плідне яйце візуалізується в порожнині матки. Як ий діагноз? *Аборт, що розпочався Позаматкова вагітність Міхурцеви й занесок Апоплексія яєчника Загноза переривання вагітності 75. У роділлі пройшли перед часні пологи при терміні гестації 33-34 тиждні. Народилася дитина масою 2000,0г у важкій асфіксії; дихання відсутнє, серцебиття до 90 уд.в сек. Тактика лікар я *Провести інтубацію трахеї новонародженого Відсмоктати слиз із ве рхніх дихальних шляхів Провести тактильне подразнення Помістити в кювез Ввести адреналін внутрішньосерцево 76. У багатородячої роділлі 8 роди в І п еріоді пологів з(явилися болі в животі, які не припиняються, із статевих ш ляхів з(явились кров(янисті виділення, роділля адинамічна. При об(єктивн ому огляді матка без чітких контурів, передлегла частина плоду чітко не визначається. Діагноз? * Розрив матки Передлежання плаценти Попере чне положення плоду Відшарування плаценти Клінічно вузький таз 77. В пологовий будинок доставлена вагітна із скаргами на б олі внизу живота, кров(янисті виділення із статевих шляхів.Термін вагітн ості 36 тижднів. Стан середньої важкості. АТ 150/100 мм.рт.ст., набряки нижніх кінц івок Серцебиття плоду 160 уд. сек.,приглушене. При проведенні вагінального дослідження, шийка матки сформована,зів закритий. Виділення у вагіні кро в(янисті Тактика лікаря? *Зробити терміново кесарський розтин Прове сти гемотрансфузію Ввести токолітики Лікувати гестоз Почати род озбудження 78. Хвора 30 років поскаржилась на наявність кров(янистих ви ділень з молочних залоз. Яку патологію молочних залоз можна запідозрити ? *Злоякісна пухлина Фіброзна мастопатія Кістозна мастопатія Ла ктостаз Мастит 79. Жінка поступає у пологове відділення з регулярними пер еймами кожні 5-7 хвилин, розкриття шийки 3см. Через 2 години: перейми кожні 3 хв илини, розкриття шийки 6см. Ще через годину розкриття 8 см. Вкажіть вірний д іагноз. * Активна фаза пологів Латентна фаза пологів Дискоординов ана пологова діяльність Слабкість пологової діяльності Псевдопол оги 80. У жінки 24 років пройшли пологи через природні пологові ш ляхи під епідуральною анестезією. У зв’ язку з затримкою сечі їй катетер изували сечовий міхур. Через день після пологів вона скаржиться на озноб , біль в попереку, підвищення температури тіла. Вкажіть яке найвірогідні ше післяпологове ускладнення виникло у породіллі? *Інфекція сечовид ільної системи Інфікована гематома Тромбофлебіт вен таза Параме трит Ендометрит 81. У породіллі 25 років, в терміні вагітності 38 тижнів на тлі п ізнього гестоза на протязі 2-х хвилин розвинулися тонічні судоми, що поши рюються з голови, шиї та рук на тулуб та ноги. Дихання неадекватне. АТ вЂ“ 180/120 мм рт. Ст., ЧСС вЂ“ 100 в хв. Зіниці розширені. Шкіра і слизоⳠ– ціанотичні, язи к прикушений. Який можна поставити діагноз? *Еклампсія Прееклампсія Епілепсія Гостре порушення мозкового кровообігу Істерія 82. Першородяча 25р. Пологи в часні. 30 хв. тому відійшли навколоплідні води. Потуги кожні 2-3хв. по 55сек., сер цебиття плоду 136 уд/хв, ритмічне. При піхвовому дослідженні: відкриття мат кового вічка повне, передлежать сідниці, їх поперечник в прямому розмірі виходу з малого тазу. Як правильно вести пологи? *Провести допомогу за Ц ов’ яновим Зробити кесарів розтин Зробити витягання плоду за пахви нний згин. Провести медикаментозну стимуляцію родової діяльності. П ровести класичну ручну допомогу. 83. У роділлі 25 років, другі термінові пологи.Перейми по 20-25 се к через 5-6 хвилин.Положення плода поздовжнє, передлежить голівка притисн ута до входу в малий таз.. Який період родів? *Перший період Другий пері од Третій Прелімінарний Післяродовий 84. Вагітну жінку в терміні 38 тижднів ту рбують переймоподібні болі низом живота, протягом 3 год. Об(єктивно:Перей ми через 6-7 хв..по 20-25 сек. регулярні, положення плоду поздовжнє, передлежить голівка притиснута до входу в малий таз, серцебиття плоду ясне, ритмічне 130 уд.за хв., води цілі. Поставити діагноз. *І період родів Фізіологічний преліменарний період Патологічний преліменарний період ІІ період родів ІІІ період родів 85. У першородячої жінки через 10 хв. після народження дитини відмічається опущення затискача на пуповині на 10 см. від промежини. Який д іагноз? *Відшарування плаценти від стінки матки Неповне відшаруван ня плаценти Защемлення плаценти Прирощення плаценти Часткове щі льне прикріплення плаценти 86. В пологове відділення доставлена роділля 28 років. Термі н гестації 38 тижнів. Вагітність третя. Друга вагітність 1 рік тому закінчи лась “ке_сар_ським розтином” у терміні 39-40 тижнів. Скарги на біль у надлобко вій ділянці, по ходу рубця біль при пальпації матки. ЧСС плоду 100 в одну хвил ину. Перейми слабкі. Відкриття шийки мат_ки – 4 см. головка плоду притисну та до входу в ма_лий таз. З матки помірна кровотеча. Яка подальша тактика в едення пологів? * Кесарський розтин. Родостимуляція. Плодоруйнівн а операція. Консервативне ведення пологів. Вихідні акушерські щипц і. 87. В пологовому відділенні першовагітна 28 років у строці 36-37 тижнів. У жінки має місце цукровий діабет, багатоводдя. АТ вЂ“ 120/80 мм рт. ст., пу льс – 80 на хвилину, t – 36,6°С. У вагітної з’ явились болі в низу живота, вагін альна кровотеча темною кров’ ю. При огляді вЂ“ положення плоду продольне , головка прижата до входу в таз. Шийка матки укорочена до 1,5 см, помірно м’ яка, відкриття до 2 см. Кровотеча з матки. ЧСС плоду – 178 в 1 хв. Тактика веденн я пацієнтки? *Кесарський розтин в екстренному порядку. Переливання к рові. Плодоруйнівна операція. Родостимуляція. Гемостатична терап ія. 88. У прийомне відділення лікарні звернулась жінка 22 років зі скаргами на раптово виниклі болі в нижніх відділках живота більше злі ва, іррадіюючі в задній прохід, нудоту, слабкість. Стан середньої важкост і, погіршується. АТ вЂ“ 85/50 мм рт. ст., пудьс – 102 на хвилину, t – 36,8°С. Живіт напруж ений, є ознаки подразнення брюшини. Остання менструація закінчилась 5 ти жнів тому. Про яку патологію перш за все слід подумати? * Порушена позама ткова вагітність. Гострий аппендицит. Загострення аднекситу. Пері тоніт. Ниркова коліка. 89. У вагітної в 32 тижні вагітності дома відійшли навколопл ідні води. Викликаний лікар виявив пульсуючу пуповину, яка випала. Такти ка лікаря? * Терміново госпіталізувати в положенні з приподнятим тазо м Заправити пуповину в піхву Затампонувати піхву Введення спазм олітиків Ведення утеротонічних засобів 90. У вагітної 20 тижнів з’ явилися слаб ість, втома, запаморочення, головний біль. В аналізі крові гемоглобін 80 г/л. Пульс 86 уд/хв. АТ 120/80 мм рт.ст. Шкіра та слизові оболонки бліді. Яка патологія? * Анемія вагітних. Гестоз. Інсульт. Нейроциркуляторна дистонія . Ендокринопатія. 91. До лікаря звернулася жінка 62 років зі скаргами на кров’ яні виділення з піхви. Менопауза 12 років, у гінеколога не була 10 років. При о бстеженні вЂ“ матка не збільшена, безболісна, додатки не пальпуються. Так тика лікаря? * Фракційне діагностичне вишкрібання. Кровоспинна тер апія. Гормональний гемостаз. Оперативне лікування. Пункція задн ього склепіння. 92. Бригада швидкої допомоги викликана до багатородящої ж інки, що народила вдома. Матка на рівні пупка, кульоподібної форми, з піхв и звисає пуповина. Після народження дитини пройшло 30 хвилин. Яка тактика л ікаря? * Негайно транспортувати жінку до пологового відділення. Ввес ти в/в окситоцин. Виконати ручне відділення посліду. Застосувати мет од Абуладзе. Продовжити очікування до 2-х годин. 93. Дівчинка 12 років, що має гінекологіч ний вік 6 місяців, скаржиться на кровотечу з піхви, що виникла на 5 день менс труації, слабкість, запаморочення. В ан. кроⳠ– Hb- 64 г/л, ерит_ро_ци_ти. – 1,8 х109/л , тромбоцити – 280 тис./л. Встановіть діагноз. * Ювенільна маткова кровоте ча. Геморагічний васкуліт. Хвороба Віллібрандта. Гіповітаміноз ві тамину К. Тромбоцитопенічна пурпура. 94. Родовий період у жінки ускладнився емболією околоплодними водами. Своєчасним комплексом реанімаційних з аходів вдалося відновити функцію життєвоважливих органів та систем. До боротьби з яким ускладненням треба бути готовим на ІІ етапі надання реан імаційної допомоги: Профузна маточна кровотеча. Тромбоз судин голов ного мозку. Тромбоемболія легеневої артерії. Гіпертонус матки з заг розою її розриву Дізурічний синдром. 95. Після укладення породіллі на опера ційний стіл в неї виникла артеріальна гіпотонія, брадикардія, нудота, бл ювання, задишка. Описані явища зникли, як тільки породілля повернули на б ік. Який патологічний процес має місце: Синдром нижньої полої вени. Ор тостатичний колапс. Емболія околоплодними водами. Розрив матки. Тр омбоемболічні ускладнення. 96. У породіллі с патологічною крововтратою, компенсовано ю своєчасним уведеням крові та кровезамінників, відмічено зростання ді астолічного артеріального тиску при стабільному систолічному. На що по свідчує даний симптом: На генералізовану компенсаторну вазоконстрик цію. На компенсаторне зростання серцевого викиду. На зниження тонус у судин. На приєднання серцевої слабкості. На зниження серцевого вик иду. 97. Першовагітна 20 років у терміні 7,5 місяців знаходиться у т ерапевтичному відділені з загостренням хронічного холециститу. Після проведення інфузійної терапії в об’ ємі 1,5 л у вагітної виник головний бі ль, зниження зору, нудота, біль в епігастрії. АТ=170/110 мм рт. ст. Найбільш вірогі дний діагноз: Прееклампсія. Еклампсія. Гіпертензія вагітних. Заг острення холециститу. Перфоративна виразка шлунку. 98. У вагітної 23 років в терміні 38 тиж нів удома раптово почались перейми та відбулися роди. Народився живий до ношений хлопчик, відділився послід. Почалась масивна маточна кровотеча. Найбільш вірогідний діагноз: Гіпотонічна кровотеча. Гіпокоагуляці йна кровотеча. Кровотеча із розривів мяких родових шляхів. Розрив ма тки. Зниження загального періферічного опору. 99. У вагітної 23 років в терміні 38 тижнів удома раптово почались перейми та відбулися роди. Народився живий донош ений хлопчик, відділився послід. Почалась масивна маточна кровотеча. Ваш а тактика: Невідкладна госпіталізація з попереднім налагоджуванням в нутрішньовеного доступу та уведеням окситоцину та метілергометрину вн утрішньовено. Невідкладна госпіталізація без надання невідкладної д опомоги. Уведення окситоцину та метілергометрину внутрішньом’ язов о. Зовнішній масаж матки. Введення норадреналіну. 100. У вагітної 28 років, що знаходить ся на лікуванні з диагнозом преекламсія, відбувся приступ судом. Які з ни жчеперелікованих ліків треба ввести при наданні невідкладної допомоги : Седуксен. Барбітурати. Сомбревін. Кетамін. Морфін. 101. Жінка 20 років доставлен а до приймального відділення многопрофільної лікарні з терміном вагіт ності 26 тижнів. Добу тому відійшли околоплодні води. 6 годин потому почала ся регулярна родова діяльність. В приймальному відділенні народився ме ртвий мацерований плід. У жінки з’ явились гарячка, задишка, акроціаноз. Пульс=130 ударів за хвилину, слабкий. АТ=80/50 мм рт. ст. Маточної кровотечі немає. Який найбільш вірогідний диагноз: Гострий ендометрит, інфекційно-ток сичний шок. Розрив матки, больовий шок. Гострий апендицит. Гострий п ієлонефрит. Геморагічний шок, внутрішня кровотеча. 102. Жінка 20 років доставлена до прий мального відділення многопрофільної лікарні з терміном вагітності 26 ти жнів. Добу тому відійшли околоплодні води. 6 годин потому почалася регуля рна родова діяльність. В приймальному відділенні народився мертвий мац ерований плід. У жінки з’ явились гарячка, задишка, акроціаноз. Пульс=130 уд арів за хвилину, слабкий. АТ=80/50 мм рт. ст. Маточної кровотечі немає. Ваша такт ика: Госпиталізація у відділення інтенсивної терапії, інфузійна та ан тибактеріальна терапія. Госпиталізація у гінекологічне відділення. Введення знеболюючих ліків. Антибактеріальна терапія. Інфузійна та антибактеріальна терапія у приймальному відділенні. 103. В машині швидкої допомоги наст али пологи у вагітної В., 32 літ. Вагітність та пологи ІІ, у строк. Плод народи вся у тазовому передлежанні. Голівка застрягла у пологових шляхах. Тіло плоду синюшне, без тонусу, серцебиття відсутнє. Із додаткового анамнезу вияснено – вагітна на обліку ніде не була і ніким не спостерігалась. Що р обити і де надати допомогу? * Відвести в пологове відділення. Витягти плід у машині швидкої допомоги. Зробити плодоруйнівну операцію у маши ні швидкої допомоги. Зробити масаж серця плода у машині швидкої допомо ги. Ввести атропін в серце плоду в машині швидкої допомоги. 104. У вагітної 21 року з преек лампсією важкого ступеня в терміні гестації 36 тижнів з’ явилась жовтяни ця, ознаки загальної інтоксикації. Лабораторно: гіпокоагуляція (тромбоц ити 1,0 х109/л; ПДФ +++); загальний білірубін 80 мкмоль/л; прямий – 20 мкмоль/л; непрями й – 60 мкмоль/л; АЛТ - 3,5; АСТ - 2,6. Найбільш імовірний діагноз? * HELLP-синдром. Го стрий гепатоз вагітних. Гепатит В. Антифосфоліпідний синдром. Си ндром Жильбера. 105. У 26-літньої породіллі Ж., після 1 пологів у строк через 30 хви лин після пологів ознаки відділення плаценти негативні. Кровотечі не ма є. Дно матки щільне на рівні пупка. Вкажіть лікувальну тактику. * Ручне о бстеження порожнини матки. Виділення плаценти по Креде. Вишкрібання матки. Виділення плаценти за пуповину. Виділення плаценти абортцан гом. 106. Вагітна О., 19 років, перша вагітність 35-36 тижнів. Хворіє СНІД ом 2 роки, з приводу якого анонімно лікувалася. Який вид розродження треба застосувати в даному випадку? * Через природні родові шляхи Кесарсь кий розтин до початку родової діяльності Проведення родозбудження д о строку пологів Проведення родозбудження в строки пологів Наклад ання акушерських щипців 107. У пологах у 22-річної роділлі при вислуховуванні серцеби ття плода воно склало 90 уд/хвил., характеризувалось приглушеністю та арит мією. При вагінальному дослідженні: розкриття шийки матки повне, води ві дійшли, передлежить голівка у порожнині малого тазу. Виділення сукрович ні, мізерні. Вкажіть лікувальну тактику. * Порожнинні акушерські щипці. Вакуум-екстракція плоду. Кесарський розтин. Плодоруйнівна операц ія. Медикаментозна терапія. 108. Хвора С., 21 року поступила зі скаргами на переймоподібні б олі внизу живота, кров’ янисті виділення із статевих шляхів, затримку ме нструації на 3 місяці. При огляді у дзеркалах – згустки крові у піхві, кан ал шийки матки відкритий. При бімануальному обстеженні: тіло матки збіль шено до 5-6 тижнів вагітності, щільне, безбольове. Склепіння глибокі, прида тки не пальпуються. Встановіть діагноз. * Початковий аборт. Аборт у хо ду. Позаматкова вагітність. Ендометрит. Вагітність, що не розвиває ться. 109. Вагітна Т., 17 років доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок зі скаргами на головний біль, погіршення зору. При огл яді: шкіра бліда, пам’ ять ясна, дихання вільне. АТ 190/100 мм рт ст. на обох руках , набряки на ногах та животі. Дно матки вище пупка, відповідає34-35 тижням ваг ітності, активність плоду не порушена, виділень із статевих органів нема є. Відмічається посмикування (судоми) м’ язів обличчя. Всатановіть діагн оз. * Еклампсія. Прееклампсія тяжкого ступеню. Менінгоенцефаліт. Епілепсія. Гіпертонічна енцефалопатія. 110. Хвора Н., 22 років поступила в гінекол огічне відділення зі скаргами на біль внизу живота з ірадіацією у пряму кишку. В анамнезі затримка менструації на 3 місяці. Об’ єктивно: живіт нап ружений, різко больовий при пальпації. Позитивний симптом Щьоткіна-Блюм берга. При бімануальному обстеженні відмічається пухлина у місці лівих придатків матки з різким болем при пальпації. Заднє склепіння матки різк о больове та напружене. Виділення темно-кров’ янисті. Встановіть діагно з? * Порушена позаматкова вагітність. Апоплексія яєчника. Позаліка рняний аборт. Перекрут ніжки кісти яєчника. Аднексит. 111. На прийомі у дільничого акушер- гінеколога у хворої А. 42 років було діагностовано поліп цервікального ка налу, що кровоточить. Яка лікарська тактика? * Госпіталізація у гінекол огічне відділення для проведення поліпектомії та окремого вишкрібання цервікального каналу та стінок матки з наступним гістологічним дослід женням зшкребку. Направити хвору на кольпоскопію з наступним визначе нням тактики. Провести відразу в жіночій консультації поліпектомію, т а відправити поліп на гістологічне дослідження. Направити хвору на ко нсультацію в онкологічний диспансер. Тактику визначити після результ ату цитологічного дослідження мазку. 112. Не обследованная беременная с длит ельно текущим тяжелым поздним гестозом доставлена в роддом. Принято реш ение об экстренном родоразрешении путем кесарева сечения. На операции - операционное поле сухое. Определено время свертываемости крови по Ли-Уа йту 2?15", протромбиновый индекс (ПТИ) - 135\%. О чем свидетельствуют клинические и лабораторные данные? * ДВС-синдром, I стадия ДВС-синдром, II стадия ДВС- синдром, III стадия ДВС-синдром, IV стадия Физиологическая компенсаторн ая гиперкоагуляция 113. У беременной, не наблюдавшейся в женской консультации д лительно текущий тяжелый гестоз. Во время абдоминального родоразрешен ия появилась повышенная кровоточивость тканей. Время свертываемости к рови по Ли-Уайту 12? - сформировался рыхлый сгусток крови, протромбиновый и ндекс - 72\%, фибриноген А – 1,5 г/л, фибриноген В +. Тромбоцитов – 108 х 109/л. О чем сви детельствуют клинические и лабораторные данные? * ДВС-синдром, II стадия ДВС-синдром, I стадия ДВС-синдром, III стадия ДВС-синдром, IV стадия Тро мбоцитопеническая пурпура 114. Родоразрешена первородящая с тяжелым длительно текущи м гестозом. Роды осложнились гипотоническим кровотечением. Консервати вные методы остановки эффекта не дали. Во время экстирпации матки объем кровопотери достиг 1900 мл. Кровь жидкая, время свертываемости по Ли-Уайту – сгусток не образуется. Кровоточивость мест инъекций, пальцевых прижа тий. Тромбоцитов 42 х 109/л. О чем свидетельствуют клинические и лабораторные данные? * ДВС-синдром, IV стадия ДВС-синдром, II стадия ДВС-синдром, I стад ия ДВС-синдром, III стадия Тромбоцитопеническая пурпура 115. Беременность с III триместра прот екала на фоне тяжелого гестоза. Роды 6-ые, срочные, осложнились гипотониче ским кровотечением. Консервативные методы остановки эффекта не дали. Во время экстирпации матки объем кровопотери достиг 1600 мл. Значительная кро воточивость операционного поля, мест инъекций. Время свертываемости по Ли-Уайту 24 мин., сгусток быстро лизируется. Протромбиновый индекс – 42\%. Тро мбоцитов 68 х 109/л. О чем свидетельствуют клинические и лабораторные данные ? * ДВС-синдром, III стадия ДВС-синдром, IV стадия ДВС-синдром, II стадия ДВ С-синдром, I стадия Тромбоцитопеническая пурпура 116. Первобеременная поступила в ст ационар с жалобами на сильную головную боль, мелькание мушек, пелена пер ед глазами, боли в эпигастральной области, повышение температуры до 37,6?С, о днократную рвоту. Накануне был жидкий стул. АД 170/100 и 180/120. Отеки на нижних коне чностях, в моче обнаружен белок. Диагноз? * Тяжелая преэклампсия Пище вая токсико-инфекция Мигрень Менингит Эклампсия 117. В акушерский стационар госпитализирована первобереме нная. В ЖК не наблюдалась. Жалобы на ноющие боли внизу живота. Отмечает уху дшение зрения. Обследована: беременность 31 нед., начало I периода родов, сах арный диабет, тяжелое течение, декомпенсированный, нейроангиоретинопа тия. На глазном дне множественные свежие кровоизлияния. Какова тактика ведения больной? * Экстренное родоразрешение путем операции кесарев о сечение Коррекция сахарного диабета, сохраняющая беременность тер апия Исключение потуг наложением акушерских щипцов Вакуум-экстрак ция плода Родоразрешение без исключения потуг 118. Поступила повторнородящая, схватки по 35 сек. через 3,5 мин. С огласно данным обменной карты у роженицы миопия высокой степени, прогре ссирующая во время беременности. Состояние плода удовлетворительное. П ланируется крупный плод. Вагинально: шейка матки сглажена, открытие зева 7-8 см, головка прижата к I плоскости малого таза, вставление правильное. Как ова тактика ведения родов? * Родоразрешение путем операции кесарева с ечения Консервативное завершения родов Вакуум-экстракция плода по достижению полного открытия зева Родостимуляция, с целью скорейшего окончания родов Исключение потуг операцией наложение акушерских щип цов 119. Госпитализирована повторнородящая 42 лет с предвестник ами родов. На учете в женской консультации не состояла. Пульс 88 уд/мин. АД 170/110 мм рт.ст. Отеков нет. Суточный диурез 1600 мл. Протеинурии нет. Прибавка в весе укладывается в физиологические значения. Нормостенического телосложе ния. Признаки гипертрофии левого желудочка на ЭКГ. Осмотрена окулистом - артерии сетчатки сужены, извиты. Какой нозологии соответствует описанн ая симптоматика? * Гипертонической болезни II ст. Преэклампсии средней степени Вегетососудистой дистонии Симптоматической артериально й гипертензией Преэклампсии тяжелой степени 120. Женщина 20 лет на 38-39 неделе беременности поступила в прием ный покой после серии судорожных эпилептических припадков. Уровень соз нания – кома. Отмечается выраженный отек нижних конечностей, одутловат ость лица. АД=170/120 мм.рт.ст., ЧСС= 120 в 1 минуту. Дыхание частое поверхностное. Дан ная клиническая картина более характерна для: *Эклампсии Преэклампс ии Эпилепсии Отравления неизвестным веществом Острого нарушения мозгового кровообращения 121. Женщина 27 лет на 38-39 неделе береме нности поступила в приемный покой после серии судорожных эпилептическ их припадков. Уровень сознания – сопор. Отмечается выраженный отек нижн их конечностей, одутловатость лица. АД=190/120 мм.рт.ст., ЧСС= 120 в 1 минуту. Дыхание частое поверхностное. В данной ситуации необходимо: *Экстренное опера тивное родоразрешение Госпитализация больной в отделение интенсивн ой терапии Наблюдение за состоянием больной в динамике Экстренная с тимуляция родовой деятельности Немедленное назначение дегидратаци онной терапии. 122. В приемный покой поступила женщина на 35-36 неделе беременн ости после единичного судорожного припадка. В сознании, несколько затор можена. Отмечается отечность лица, век, выражены отеки на нижних конечно стях. АД=180/130 мм.рт.ст., ЧСС=100 в 1 минуту. Какой препарат нельзя использовать в да нном случае для снижения артериального давления? *Фуросемид Клофели н Фенигидин Магния сульфат Нитроглицерин 123. У беременной женщины в результате введения витаминов группы В в родзале развился анафилактический шок, ко торый впоследствии привел к остановке кровообращения. Проводятся реан имационные мероприятия. Какова тактика ведения родов в таком случае? * Кесарево сечение на фоне продолжающихся реанимационных мероприятий Кесарево сечение возможно только после успешной реанимации Родоразр ешение не проводится Родоразрешение путем наложения акушерских щипц ов Родоразрешение путем вакуум-экстракции 124. У беременной женщины в результате введения препаратов для родостимуляции в родзале развился анафилактич еский шок, который впоследствии привел к остановке кровообращения. Пров одятся комплекс сердечно – легочной реанимации. Что необходимо предпр инять, чтобы реанимационные мероприятия для матери были эффективны? * Провести кесарево сечение во время выполнения реанимации Удвоить доз у вводимых препаратов Проводить реанимацию на правом боку Реанимац ия не имеет каких-либо особенностей Введение адреналина проводя внут рисердечно 125. Хвора 30 років звернулась у жіночу консультацію зі скарг ами на безпліддя на протязі 5 років, загальну слабкість, схуднення, посиле ну нічну потлівість, періодичну субфебрильну температуру тіла. У останн і 3 роки порушення менструальної функції. Обстежена по тестам функціонал ьної діагностики - ановуляторні цикли. На гістеросальпінгографії – мат кові труби з контурами, схожими на чотки, намисто, або сегменти. Незначне збільшення яєчників. Гіпопластична матка. Встановіть діагноз? Туберк ульоз придатків матки Неспецифічний аднексит Гонорейний сальпінг оофорит Хламідіоз статевих органів Цитомегаловірусна інфекція ст атевих органів 126. У 58-ми літньої жінки з менопаузою 3 роки і відсутністю ста тевого життя за останні 5 років спостерігається у продовж 8 днів метрораг ія помірної інтенсивності. Тіло матки ледь збільшене, додатки без особли востей, шийка матки макро- та кольпоскопічно без змін. Цитологія цервіка льного каналу на атипію – 1У ступінь заключення. Що необхідно зробити дл я встановлення діагнозу? *Роздільне діагностичне вишкрібання цервік ального каналу та порожнини матки. Обстеження по тестам функціональн ої діагностики Цервікоскопія Аспірат-цитологія порожнини матки Штрих-біопсія ендометрію 127. У роділлі раптово розвився озноб, прогресивно нарастає серцево-легенева недостатність, температура тіла підвищилась до 40оС. Як е ускладнення вірогідніше за все має місце? * Емболія навколоплідними в одами Профузна внутрішня кровотеча Приступ еклампсії Гостра над ниркова недостатність 128. 28-річна жінка, 30 тижнів вагітності, звернулась до лікарні в зв’ язку з відсутністю відчуття рухів плода впродовж 2 днів. Методом ви бору в діагностиці внутрішньо-утробної смерті плода являється: *Ультр азвукова оцінка серцебиття плода Стійка відсутність рухів плода Зм іна позитивного сироваткового тесту на вагітність на негативний Амні оцентез з дослідженням амніотичної ридини Абдомінальне рентгенолог ічне обстеження плода 129. Роділля 27 років, роди ІІ доношеним плодом. Скарги на болюч і часті перейми, тривають 6 годин, нудоту. Останні 2 години стали майже безп ерервними, болючими. При огляді: матка при пальпації напружена, болюча. ко нтракційне кільце на рівні пупка, розширене косо. Справа над входом в таз визначається голівка плода, серцебиття плода приглушене ритмічне 140 уд.в хв. Вагінальне обстеження: відкриття шийки матки 8см, плідний міхур відсу тній і води відійшли годину тому. Прилягаюча частина – плече вколочене у вхід в малий таз. Яка тактика ведення даного випадку? * Кесарів розтин Ембріотомія плода Поворот плода на ніжку Накладання акушерських щипців Проведення епізіотомії 130. Хвора к., 27 років, звернулася до дільн ичого гінеколога із звичним невиношуванням. В анамнезі 2 самовільні вики дні до 10 тижнів вагітності. Обстежена на внутрішьоутробні інфекції та за гальне клініко-лабораторне обстеження. Патології не виявлено. Консульт ації яких спеціалістів обов’ язкові для такої хворої? * Генетик , ендок ринолог, терапевт. Хірург, стоматолог, дерматолог. Гастроентеролог, п роктолог, уролог. Ревматолог, отоляринголог, кардіолог. Гематолог, фт ізіатр, пульмонолог. 131. Жінка 27 років з первинним безпліддям в анамнезі, скаржит ься на розпираючі болі під час менструації внизу живота, мажучі виділенн я до менструації. При бімануальному дослідженні: матка не збільшена, обм ежено рухома, зліва визначається еластичний утвір до 7 см в діаметрі. Ваш д іагноз? * Ендометріоїдна кіста лівого яєчника Лівобічна трубна вагі тність Лівобічний сактосальпінкс Некроз фіброматозного вузла мат ки Пухлина кишківника 132. Жінка в 6 тижнів вагітності скаржиться на спрагу, свербі ння шкіри, порушення зору, поліурію. В анамнезі І тип цукрового діабету. В аналізі крові цукор 9 ммоль/л натще серце, після навантаження глюкозою 12 м моль/л. Огляд окуліста: проліферативна ретинопатія. Що необхідно запропо нувати жінці? * Перервати вагітність Подальше обстеження Зберіган ня вагітності Лікування інсуліном Лікування дієтою 133. У вагітної 27 років, в терміні ваг ітності 37 тижнів на протязі 2-х хвилин розвинулися тонічні судоми, що поши рюються з голови, шиї та рук на тулуб та ноги. Дихання неадекватне. АТ вЂ“ 160/110 мм рт. ст., пульс – 106 в хв. Зіниці розширені. шкіра і слизоⳠ– ціанотичні. В аш діагноз? * Еклампсія Прееклампсія Епілепсія Геморагічний інс ульт Менінгіт 134. Першовагітна (36 тижнів) відмітила появу кров’ янистих в иділень з піхви після акту дефекації. Через 20 хв. кровотеча припинилась, с клала біля 150 мл. Загальний стан задовільний, артеріальний тиск 120/70 мм.рт.ст., матка не болюча; голова плоду високо над входом в малий таз, серцебиття пл ода 140 ударів в хвилину, ритмічне. Яка тактика лікаря ? *Госпіталізувати в акушерський стаціонар. Організувати стаціонар на дому. Обстежити хвору в онкодиспансері. Призначити кровозупинні засоби. Призначити консультацію проктолога. 135. Першовагітна у терміні 4-6 тижнів. Скарги на переймоподіб ний біль внизу живота, значні кров’ янисті виділення зі згустками протя гом доби. При огляді вЂ“ матка побільшена до 5 тижнів, шийка матки вкорочен а до 1 см, діаметр цервікального каналу – 1см, згортки крові у піхві. Дані ул ьтразвукового дослідження – порожнина матки розширена до 2,5 см з неодно рідним вмістом. Яка тактика лікаря ?. * Госпіталізація в гінекологічний стаціонар. Амбулаторне призначення скорочуючих препаратів. Амбула торне призначення кровозупинних препаратів. Амбулаторне призначенн я спазмолітичних препаратів. Госпіталізація в гематологічне відділе ння. 136. У жінки V вагітність 7 – 8 тижнів. Скарги на незначні кров ’ янисті виділення з піхви,, біль внизу живота протягом 2 днів, вчора підйо м температури до 38.7 оС, лихоманка . В анамнезі вЂ“ 3 пологів, 2 аборти. При огляд і – гнійно-кров’ янисті виділення із цервікального каналу ,матка тісту вата болюча . Пульс до 100 ударів в хвилину, зсув лейкоцитарної формули влів о Про який вид аборту слід думати? * Інфікований аборт. Загроза аборту . Неповний аборт. Розпочатий аборт. Аборт в ходу. 137. В сімейну амбулаторію звернула сь першовагітна 20р. у терміні 7-8 тижнів. Скарги на переймоподібний біль вни зу живота, масивні кров’ янисті виділення зі згустками протягом доби. Пр и гінекологічному дослідженні вЂ“ шийка матки вкорочена до 1 см, діаметр ц ервікального каналу – 1см, згортки крові у піхві. При ультразвуковому до слідженні вЂ“ порожнина матки розширена до 2,5 см з неоднорідним вмістом. Та ктика сімейного лікаря ?. * Госпіталізація в гінекологічний стаціонар. Амбулаторне призначення скорочуючих препаратів. Амбулаторне призн ачення кровозупинних препаратів. Амбулаторне призначення спазмоліт ичних препаратів. Госпіталізація в гематологічне відділення. 138. У роділлі ІУ пологи вел иким плодом, які тривають 8 годин. 5 годин тому вилилися навколоплодові вод и. Перейми різко болючі. Після однієї з перейм з’ явився сильний біль в жи воті. Родова діяльність припинилась. Контури матки нечіткі, частини плод а визначаються під передньою черевною стінкою. Серцебиття плода не висл уховується. Стан роділлі прогресивно погіршується. Артеріальний тиск 90/50 мм рт. ст., пульс 105 ударів на хвилину Яка невідкладна допомога ? * Оператив не лікування. Введення знеболюючих препаратів. Введення спазмоліти ків Введення вазопресорів. Плодоруйнівна операція. 139. Першородяча , 28 років. Під час про різування голівки через високу промежину зроблено перінеотомію. Народ ився плід масою 4100,0. При огляді родових шляхів виявлено розрив промежини з порушенням цілості сфінктера і цілості прямої кишки. Ваші дії. * Ушиван ня розриву промежини. Введення анальгетиків. Ушивання розриву через 7 днів. Консервативне лікування Ушивання розриву через 3 дні. 140. Хвора 22 роки поступила з і скаргами на кровотечу з піхви, триває2 дні. Остання менструація 3 місяці тому. Дещо бліда, температура 37,20С, пульс 90 уд.в1хв. АТ 100/50 мм.рт.ст. Живіт при паль пації м’ який, болючий над лоном, де пальпується ущільнений утвір, виход ить з малого тазу. Перитонеальні симтоми відсутні. З піхви - значні кров’ янисті виділення зі згустками. ваші дії? * Госпіталізація в гінекологі чне відділення. Введення антибіотиків. Введення спазмолітиків. Пе реливання кровозамінників. Введення анальгетиків 141. У роділлі у першому періоді пер ших термінових родів з’ явились кров’ янисті виділення з піхви та погі ршився загальний стан. Друга половина вагітності протікала з явищами ге стозу середнього срупеня важкості. Об’ єктивно: АТ 160/100 мм. рт. ст., PS 100 уд. хв. Ма тка в гіпертонусі , по передній стінці визначається вип’ ячування, болюч е при пальпації. Серцебиття плода глухе, ритмічне, до 170 уд. за хв. При внутрі шньому акушерському дослідженні: шийка матки згладжена, розкриття вічк а 4 см, плідний міхур цілий, передлегла голівка притиснена до входу в малий таз. Якою повинна бути лікарська тактика? * Провести операцію кесарево го розтину в ургентному порядку. Ввести спазмолітики та кровозупинні препарати. Розпочати довенне введення окситоцину. Провести амніото мію. Розпочати лікування гіпоксії плода. 142. У жінки з 3 вагітністю 38-39 тижнів, в пол огах з’ явилась кровотеча. Анамнез - 1 нормальні роди, 1 аборт. Матка з чітки ми контурами, положення плода повздовжнє, передлегла голівка притиснен а до входу в малий таз. Серцебиття плода ясне, ритмічне 140 уд. за хв. Шийка мат ки вкорочена до 0,5 см, цервікальний канал розкритий на 3 см, за вічком визнач аються оболонки і м'яка тканина, що виступає за край вічка. Крововтрата ск ладає 300 мл. Яка лікарська тактика? * Провести операцію кесаревого розти ну. Провести амніотомію. Розпочати довенне введення окситоцину. Вв ести кровозупинні препарати. Ввести спазмолітики.. 143. У жінки 24 років скарги на гостри й біль внизу живота, виник раптово. Остання менструація 1,5і тому, протягом тижня турбують мажучі кров'янисті виділення з піхви. Бліда, АТ 90/60 мм рт. ст ., PS 100 уд хв. При пальпації - різка болючість та подразнення очеревини в нижні х відділах живота. Шийка матки ціанотична, нависання заднього склепіння піхви, бімануальне дослідження утруднене через різку болючість. Яке дос лідження необхідно провести в першу чергу? * Пункція заднього склепінн я піхви. УЗД органів малого тазу. Діагностичне вишкрібання стінок по рожнини матки. Провести тест на вагітність. Діагностична лапароскоп ія. 144. У пологовий будинок доставлена родилля. Термін вагітно сті – 38 тижнів. І період пологів. Розкриття маткового вічка 5 см. Плодовий м іхур цілий. Передлежать ніжки плода. Праворуч і попереду визначається пу льсуюча пуповина. Яка тактика ведення пологів? * Кесарів розтин Амніо томія. Ведення пологів за методом Цов’ янова. Введення спазмолітикі в. Витягання плода за ніжку. 145. Вагітна 18 років доставлена в гінекологічне відділення і з скаргами на кров’ янисті виділення із статевих шляхів. Термін вагітно сті – 8 тижнів, шийка матки скорочена, відкриття – 3 см. В шийці матки визна чаються частини плодового яйця. Визначить стадію аборту. * Аборт у ході. Загрозливий аборт. Аборт, що розпочався. Неповний аборт. Інфікова ний аборт. 146. В жіночій консультації у вагітної у терміні вагітності 24 тижні під час УЗ дослідження діагностовано центральне передлежання п лаценти. Яка тактика лікаря жіночої консультації? * Госпіталізація до в ідділення патології вагітних. Повторний огляд в жіночій консультації через 2 тижні. Призначити клінічний аналіз крові, визначення гематокри ту. Нагляд у денному стаціонарі. Провести допплерографію. 147. В жіночу консультацію з вернулась вагітна 22 років із скаргами на помірні кров’ янисті виділенн я із статевих шляхів. Під час УЗ обстеження встановлена вагітність 34 тижн я, передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Тактика лі каря жіночої консультації. * Негайна госпіталізація вагітної до полог ового будинку машиною швидкої допомоги. Призначити спазмолітики. Го спіталізація до пологового будинку в плановому порядку. Повторний ог ляд в жіночій консультації через 24 години. Призначити клінічний аналі з крові та коагулограму. 148. Пологи другі, вчасні. 3 години тому відійшли навколоплід ні води. Пологова діяльність активна, загальнорівномірнозвужений таз І І ступеня. Передбачувана маса плода 3900,0. Серцебиття плода не вислуховуєть ся. При піхвовому дослідженні відкриття шийки матки повне, плідного міху ра немає, передлежить голівка плода, притиснута до входу в малий таз. Стрі лоподібний шов у поперечному розмірі. Що робити? *Краніотомія. Веденн я пологів через природні статеві шляхи. Кесарів розтин. Стимуляції п ологової діяльності окситоцином. Накладання акушерських щипців. 149. Доношена вагітність, двійня. 5 хв. тому народився перший п лід у головному передлежанні. При піхвовому дослідженні плодовий міхур другого плода цілий. Передлежать ніжки другого плода. серцебиття плода п риглушене 160 уд. за хв. Що робити? *Амніотомія. Витягання плода за ніжку. К есарів розтин. Ведення пологів за Цов’ яновим. Зовнішній поворот пл ода на голівку. Лікування гіпоксії плода. 150. Первородяща 30 років. Вагітність доношена. Води відійшли 8 годин тому. Перейми нерегулярні, короткі. Розміри тазу: 26-26-32-17. Індекс Солов ’ єва 16 см. Передбачувальна маса плода 4000,0. Голівка плода рухома над входом до малого тазу. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 136 уд. за хв. Піхвове дослід ження: шийка матки згладжена, відкриття 3 см, плодовий міхур відсутній, гол івка плода рухома над входом у малий таз, кон’ югата діагональна – 11 см. Щ о робити? *Операція кесарів розтин. Стимуляція пологової діяльності окситоцином. Ведення пологів через природні пологові шляхи. Плодору йнівна операція. Накладання порожнинних акушерських щипців 151. Хвора 15 років надійшла д о стаціонару зі скаргами на кров'янисті виділення із статевих шляхів, як і з'явилися після чергових місячних і тривають вже 2 тижні. При огляді: шкі рні покрови бліді, Рs-86 за 1 хв, ритмічний, АД 100/70 мм. рт. ст., Нв - 86 г/л, гематокрит - 28\%. Живіт м'який, безболісний. При ректоабдомінальному дослідженні: матка но рмальних розмірів, туга, безболісна. Придатки з обох боків не збільшені, в иділення з статевих шляхів кров'янисті, помірні. При якому захворюванні може спостерігатися така клінічна картина? *Дисфункціональна матков а кровотеча ювенільна Хвороба Верльгофа Гранульозоклітинна пухли на яєчника Геморагічній васкуліт Вагітність 152. Хвора 70 років звернулася в жіночу ко нсультацію зі скаргами на кров'янисті виділення зі статевих шляхів, які з'явилися приблизно понад місяць тому. Вкажіть найбільш раціональну так тику лікаря жіночої консультації? *Направити хвору в гінекологічний с таціонар для вишкрібання порожнини матки. Поставити хвору на диспанс ерний нагляд з оглядом через 1 місяць. Назначити скорочуючі матку преп арати. Направити хвору до онколога. Провести вишкрібання порожнини матки у жіночий консультації. 153. У жінки 30 років, повторновагітної, під час чергового скри нінгу в 24 тижні вагітності виявлено розташування плаценти по передній п оверхні матки з перекриттям внутрішнього вічка матки. Скарг, об'єктивних розладів немає. Ваша тактика? * Госпіталізація, динамічний УЗ-контроль за міграцією плаценти. Малий кесарів розтин. Продовження амбулаторн ого диспансерного нагляду. Накладання циркулярного шва на шийку матк и. 154. Вагітна жінка, (32 тижня) знаходиться в одному із відділень пологового будинку з діагнозом важка пресклампсія у стані середньої в ажкості. Через декілька днів об”єктивно була встановлена жовтяниця, гем орагічні петехії на оковому яблуці, та незначні кровотечі із носа та вух а. Лабораторно виявлені білірубінемія, незначні під”єми рівня трансамі наз, тромбоцитоленія. Про яку клінічну прояву йде мова? * HELP-синдром вагі тних Гостра печінкова недостатність Хронічний ДВЗ-синдром Інфек ційний гепатіт Гостра печінково- ниркова недостатність 155. У породіллі на 4 добу після кесар ського розтину турбують болі внизу живота. Є симптоми “м'язового захисту ”, ознаки інтоксикації, парезу кишечнику. Збільшена болісна матка. Діагн оз – перитоніт після кесарського розтину. Тактика лікаря? * Оперативне лікування на тлі інфузійно-трансфузійної терапії Дезінтоксикаційна терапія Плазмаферез Дренування черевної порожнини Лаваж матки 156. Породілля віком 25 років знаходиться в пологовому залі з діагнозом: Вагітність (третя) 40 тижнів. Пологи перші, головне надлежання, І ІІ період пологів. Самостійно відокремився й виділився послід із ділянк ою дефекту плацентарної тканини. Гемодинаміка породіллі стабільна. З по логових шляхів помірна кровотеча. При огляді пологових шляхів ушкоджен ь не виявлено. Тактика лікаря? * Ручна ревізія матки з наступним введенн ям утеротоніків. Внутрішньовенне введення утеротоніків. Введення в задній звід піхви тампона з ефіром. Накладення клем на параметрій. Ге мотранфузія. 157. На п'яту добу після кесарського розтину в породіллі стан середньої тяжкості. Шкіра блідувата. Температура тіла 38,0. Пульс 98, АТ 90/55. Гем оглобін 85 г/л, лейкоцитоз. Ознаки парезу кишечнику. Симптоми подразнення о черевини. Збільшена болісна матка. Лохії гнійні. Вірогідний діагноз? * П еритоніт після кесарського розтину. Метроендометрит. Гострий після пологовий аднексит. Тромбоз вен малого тазу. Пельвіоперитоніт 158. Хвора 37 років доставлен а машиною швидкої допомоги в гінекологічне відділення. Скарги на різкий біль внизу живота, слабкість, нудоту, блювання. Менструальна та дітородн а функції не порушені. При УЗД тиждень тому виявлена кіста правого яєчни ка. Об’ єктивно: шкіра блідо-рожева, температура тіла 37,2°С, пульс 88, АТ 90/60. Язи к вологий. Живіт різко болісний у нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блюмб ерга негативний. Матка та ліві придатки без особливостей. Вправо й убік в ід матки визначається рухливе пухлинне утворення щільно-еластичної ко нсистенції, різко болісне при пальпації. Зводи безболісні. Найбільш віро гідний діагноз? * Підкрут ніжки кісти Нагноєння кісти Розрив капсу ли кісти Апоплексія яєчника 159. Хвора 37 років зі скаргами на різкий біль внизу живота, сла бкість, нудоту, блювання. При УЗД тиждень тому виявлена кіста правого яєч ника. Об’ єктивно: шкіра блідо-рожева, температура тіла 37,2°С, пульс 80, АТ 90/60. Я зик вологий. Живіт різко болісний у нижніх відділах. Симптом Щоткіна-Блю мберга негативний. Вправо й убік від матки визначається рухливе пухлинн е утворення, різко болісне при пальпації. Зводи безболісні. Діагноз: підк рут ніжки кісти правого яєчника. Першочергова дія? * Термінове хірургіч не лікування Хірургічне лікування в плановому порядку Гормональна терапія Фізіотерапія 160. Хвора 23 років зі скаргами на біль у зоні промежини й зовні шніх статевих органів, що з’ явився після падіння. Менструальна функція не порушена. Соматичний анамнез не обтяжений. Загальний стан задовільни й. Ознаки зовнішньої кровотечі відсутні. В області великої статевої губи зліва визначається „синьо-темно-червоне” пухлинне утворення щільно-ел астичної консистенції, нерухоме, з незначною болісністю. Матка й придатк и без особливостей. Найбільш вірогідний діагноз? * Гематома вульви Ге матома піхви Кіста бартолінієвої залози Фіброма вульви Ангіома в ульви 161. При бімануальному дослідженні у пацієнтки 32 років зліва й збоку від матки виявлене пухлинне утворення щільно-еластичної консис тенції, діаметром до 6 см, рухоме, безболісне. Матка та придатки справа без особливостей. Менструальна та дітородна функція не порушена. Соматично здорова. Вірогідний діагноз? * Кіста лівого яєчника Фіброма лівого яє чника Кістома лівого яєчника Дермоїдна кіста лівого яєчника 162. На профілактичному огл яді при бімануальному дослідженні у пацієнтки 32 років зліва та збоку від матки виявлене пухлинне утворення щільно-еластичної консистенції, діа метром до 6 см, рухоме, безболісне. Матка та придатки справа без особливост ей. Менструальна та дітородна функція не порушена. Запідозрена кіста лів ого яєчника. Що з наведеного треба призначити для підтвердження діагноз у? * Ультразвукове дослідження Гормональне дослідження Пункцію за днього зводу піхви Кольпоцитологічне дослідження 163. Вагітна гестаційного строку 37 т иж. скаржиться на погіршення носового дихання, біль у епігастральній обл асті. Об’ єктивно: АТ 150/100; 140/90 мм рт.ст., пульс 82 уд/хв. Кардіореспіраторна, гастр оінтестінальна системи без видимої органічної патології. Набряки кінц івок, передньої черевної стінки. Аналіз крові клінічний – норма, в сечі – білок 0,1 г/л, сахар 0,002/л, циліндри – гіаліноⳠ– 3-5 в полі зору. Який вірогід ний діагноз? * Прееклампсія. Апендицит. Панкреатит. Нефрит. Гост ре респіраторне захворювання. 164. Вагітна 36 тиж., вагітність ІІ, пологи І, головне передлежа ння. Нейроциркуляторна дистонія по гіпотонічному типу. Аутоімунний тир еоїдит. Скарг нема, АТ 120/80, пульс 78. У біохімічному аналізі кроⳠ– загальни й білок 58 г/л, фібріноген 5 г/л, гематокрит 42\%, аналіз сечі – сліди білка; приб авка ваги 1,5 кг за тиждень. Тиск до вагітності 90/60, аналіз сечі – норма, біохі мічні показники кроⳠ– норма. Вірогідний діагноз? * Передеклампсія ле гкого ступеня. Аутоімунний тиреоїдит Тромбоцитопенічна пурпура. Нейроциркуляторна дистонія. Надмірна вага ІІ ст. 165. До пологового будинку доставле на вагітна зі строком вагітності 38 тижнів з наявністю тоніко-клонічних с удом. Зі слів супроводжуючих, за 1,5 години до цього вагітна скаржилась на г оловний біль, нудоту, пелену перед очима, „мерехтіння мушок”. Об’ єктивн о: стан важкий, свідомість порушена. АД 180/100, пульс 86. Виражені набряки ніг і пе редньої черевної стінки. Матка в нормотонусі. Серцебиття плода прослухо вується, становить 132 удари за хвилину. Який стан виник у вагітної? * Еклам псія Епілепсія Енцефаліт Менінгіт Розрив аневризми судин голов ного мозку 166. В другому періоді пологів, коли голівка плода знаходила сь в порожнині таза, у жінки відбувся приступ еклампсії. АД 150/100 мм рт. ст.. Пул ьс 88 ударів за хвилину. Серцебиття плода 124 удари за хвилину, приглушене. Як а тактика подальшого ведення пологів? * Накладення порожнинних акушер ських щипців Пологи шляхом кесарева розтину в ургентному порядку Пр одовжити вести пологи на фоні інтенсивної терапії Епізіотомія Ваку ум-екстракція плода 167. Пацієнтка в строк 34 тижні вагітності перенесла вдома пр иступ еклампсії. При доставлені до пологового будинку АТ 150/100, пастозність обличчя та гомілок. Білок у сечі 0,66 г/л. Приблизна маса плода – 1500 г. Пологові шляхи до пологів не готові. Розпочалась інтенсивна комплексна терапія. П одальша тактика лікаря? * Пологи шляхом операції кесаревого розтину На фоні лікування – пролонгація вагітності на 1-2 тижні На фоні лікуван ня – пролонгація вагітності на 3-4 тижні На фоні інтенсивної терапії го тувати пологові шляхи до пологів Почати пологозбудження шляхом уведе ння окситоцину або простагландинів 168. В пологове відділення доставлена в агітна 28 років. На обліку в жіночій консультації не перебувала. Діагноз: в агітність IV, 38 тижнів, пологи II, прееклампсія тяжкого ступеня. На протязі до би вагітна не відчувала рухів плода. Аускультативно серцебиття плода не вислуховується. Назвіть найбільш інформативний метод дослідження для діагностики внутрішньоутробної смерті плода. *Ультразвукове дослідж ення Піхвинне дослідження Амніоскопія Амніоцентез Кардіотоко графічне дослідження 169. У пацієнтки з прееклампсією середнього ступеня тяжкос ті при відкритті шийки матки на 3-4 см з’ явились ознаки передчасного відш арування нормально розміщеної плаценти. АД 150/100 – 140/90 мм рт. ст.. Пульс 110 ударі в за хвилину, ритмічний. Серцебиття плода 160 ударів за хвилину, приглушене. Які подальші дії лікаря? * Операція кесарева розтину в ургентному поряд ку Розтин плодового міхура і стимуляція окситоціном Стимуляція пол огової діяльності простагландином Застосування спазмолітиків та то колітиків Пологи закінчити через природні пологові шляхи з наступним виділенням плаценти рукою 170. Вагітна 28 років, доставлена машиною швидкої допомоги до пологового будинку зі скаргами на головний біль, нудоту, блювання, відчу ття закладеності носа. Строк гестації 39-40 тижнів. АД 170/110 мм рт. ст. Генералізо вані набряки. Протеїнурія 3,6 г/л. Який вірогідний діагноз? * Прееклампсія тяжкого ступеня Прееклампсія середнього ступеня Прееклампсія лег кого ступеня Еклампсія Гіпертонічна хвороба 171. У вагітної 27 років з прееклампсією т яжкого ступеня в строці гестації 36 тижнів з’ явилася жовтяниця та ознак и загальної інтоксикації. Лабораторно: Hb 80 г/л, тромбоцити 120?10_/л, загальний бі лірубін 80 мкмоль/л, прямий – 20 мкмоль/л, непрямий білірубін 60 мкмоль/л, алані намінотрансфераза 3,5 ммоль/л, аспартатамінотансфераза 2,6 ммоль/л. Який най більш вірогідний діагноз? * HELLP – синдром Гострий жировий гепатоз печі нки Гепатит В Антифосфоліпідний синдром Гостра механічна жовтян иця 172. Хвора 24 років звернулася зі скаргами на гострий, пульсую чий біль в зоні зовнішніх статевих органів з правої сторони, що посилюєт ься при сидінні та ходьбі, погіршення загального стану, слабкість, підви щення температури тіла до 38,6°С. Об’ єктивно: гіперемія та набряк вульви. В області середньої та нижньої третини правої великої статевої губи знах одиться пухлиноподібне утворення округлої форми, різко болюче при паль пації. Який найбільш вірогідний діагноз? * Істинний абсцес бартолінієв ої залози Псевдоабсцес бартолінієвої залози Каналікуліт Кіста б артолінієвої залози Післятравматична гематома в області зовнішніх с татевих органів 173. Хвора 22 років звернулася зі скаргами на біль внизу живот а, більше зліва, що віддає до попереку, підвищення температури тіла до 38,5°С , головний біль, спрагу, сухість у роті. Хвора займає специфічне положення (ліва нога зігнута в кульшовому суглобі). 5 днів тому було виконане видале ння ВМС. При дослідженні: різко виражена болючість матки з відхиленням ї ї вправо. Зліва від матки визначається щільний інфільтрат, лівий боковий звід сплощений. Ознаки подразнення очеревини відсутні. Який найбільш ві рогідний діагноз? * Параметрит Пельвіоперитоніт Пельвіоцистит Парапроктит Пельвіоцелюліт 174. У першородячої жінки 30 років після відходження вод з’ я вились дуже болючі перейми. Розміри таза: 25-28-31-21 см, передбачувана маса плод у 3800(200. Матка в гіпертонусі, контракційне кільце на 4 см вище пупка. Нижній се гмент матки болючий. Відмічається набряк піхви та зовнішніх статевих ор ганів. Шийка матки відкрита майже повністю, плідного міхура нема, голова плода притиснута до входу в малий таз, стрілоподібний шов в прямому розм ірі, ведуча точка велике тім’ ячко. Серцебиття плода 146 уд/хв. Яка має бути т актика лікаря? * Виключити пологову діяльність, зробити ургентний кеса рів розтин. Виключити пологову діяльність, зробити плодоруйнуючу опе рацію. Накласти акушерські щипці. Консервативне ведення з наступною епізіотомією. Надати сон-відпочинок з наступним родозбудженням. 175. Повторнородяча 28 років, поступила до пологового відділення з регулярною активною пологовою ді яльністю. В анамнезі кесарів розтин 2 роки тому. Через 1 годину зненацька з ’ явились болі у животі, слабкість, артеріальний тиск знизився до 85/50 мм. р т.ст., з’ явились кров’ янисті виділення з статевих шляхів, серцебиття п лоду глухе, брадікардія, пологова діяльність зникла. Найбільш вірогідни й діагноз. * Розрив матки, що звершився. Передчасне відшарування норма льно розташованої плаценти Емболія навколоплідною рідиною Передл ежання плаценти Загрожуючий розрив матки. 176. Першородяча 25 років. Перейми продов жуються 4 години. Плід та таз соразмірні. Скаржиться на різкий біль в живот і, кров’ яні виділення із статевих шляхів. Пульс 96 уд/хв., АТ - 90/60 мм. рт. ст., мат ка в гіпертонусі, боляча. Серцебиття плоду 178 уд/хв. Шийка матки згладжена, в ідкриття 6 см, плідний міхур цілий, виділення кров’ янисті, помірні. Який діагноз? * Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Розрив матки, що завершився. Розрив шийки матки. Передлежання плаце нти. Емболія навколоплідними водами. 177. У вагітної (строк гестації 37 тижнів) після падіння з’ явився раптовий біль в животі, запаморочення, блідіст ь шкіри та слиизових, АТ 80/60 мм. рт. ст. Матка в гіпертонусі, серцебиття плоду прослуховується важко. Шийка матки 2,5 см, зовнішнє маткове вічко відкрите на 2 см, виділення з цервікального каналу скудно кров’ янисті. Якою повин на бути лікарська тактика? * Кесарів розтин. Токолітична терапія. Ам ніотомія. Консервативне ведення пологів. Гемостатична терапія. 178. Вагітна 32 років, 35-36 тижнів гестації, до ставлена швидкою допомогою зі скаргами на біль в животі, кров’ янисті ск удні виділення з статевих шляхів, бліда, набряки гомілок та рук, білок сеч і – 0,9 г/л, пульс – 90 уд/хв., АТ вЂ“ 150/100, 160/110 мм. рт. ст., серцебиття плоду 100-110 уд/хв., при У ЗД вЂ“ відшарування 1/3 плаценти. Яка патологія призвела до відшарування пл аценти? * Прееклампсія. Артеріальна гіпертензія. Передчасні пологи . Гломерулонефрит. Набряки вагітних.

Приложенные файлы

  • rtf 17508593
    Размер файла: 722 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий