6variant-10_karta_okonchatelny_variant (1)


Кіріспе/
Халық шаруашылығының суды пайдаланбайтын саласы жоқ, ал ол суды су көзінен тұтынушыға өз сапасында жеткізу үшін көптеген гидротехникалаық құрылымдар мен гидравликалық машиналар жұмыс істейді. Оларды жобалау,құру және пайдалану үлкен инженерлік өнер, ол үшін гидравликалық есептеу әдістерін жете игеру қажет.
Гидравликалық-суйықтың қозғалысы мен тыныштық күйінің заңдылықтарын зерттейтін және оларды инженерлік практикада пайдаланудың төте әдістерін қарастыратын техникалық ғылым.
Гидравлика – қолданбалы ғылым, сондықтанда гидротехникалық құрылымдарды,сумен қамтамасыз ететін қондырғаларды, гидромашиналарды және т.б су шаруашылығына қажетті жүйелерді қарапайым инженерлік тәсілдермен,эмпирикалық формулармен жуықтап есептеуге бағышталған. Ал гидромеханика сұйық құбылыстары мен қозғалыстарының жалпы ерешеліктерін физикалық және математикалық тәсілдермен дәлме-дәл анықтауға арналған.
Болашақ инженер сұйықтың тыныштық күйінің,оның қарапайым қозғалыстарының теңдеулерін құра алуы және оны шеше білу шарт. Сонымен қатар сол алған білімін практикада,іс жүзінде пайдалана білуі тиіс.
1 Елді мекенің және оның шаруашылықтарын сумен қамтамасыз ету желісін жобалауындағы гидравликалық есептеу
Сумен қамтамасыздандырудың есебі ҚМНЕ II-31-94 көрсетілгендей ережелерді қатаң сақтай отырып жүргізіледі.
1.1 Сумен қамтамасыздандыру есебі
Суды тұтыну нормасы – суды тұтынушының бір тәулік ішінде орташа пайдаланылатын су көлемі.Су құбырларын жобалау кезінде қажетті су көлемі суды тұтыну нормалары негізінде анықталады.Коммуналды сектордағы суды тұтыну нормасы негізінен екі факторға байланысты: біріншісі абаттандырылу деңгейі,ал екіншісі аймақтың климаты.
Шаруашылықпен ауыз су қажеттіліктеріне судың орташа тәуліктік шығынның Qтәул.орт төменгі формула бойынша анықталады:
Qтәул.орт=q*N=200*3500=700*103 л/тәул
мұндағы q- 1 кесте бойынша қабылданатын тұтыну су нормасы,
N-тұрғындар саны.
Тәулігіне суды ең көп тұтыну көлемін төменгі формула бойынша есептелінеді:
Qтәул.мах=Kтәул.мах * Qтәул.орт =1,1*700*103 =770*103 л/тәул
Kтәул.мах– суды тәуліктік бірқалыпсыз тұтыну коэффициенті (коммуналды және мал шаруашылық секторлары үшін) 1,1-ден-1,3 –ге дейін қабылдаймыз.
Судың ең жоғарғы сағаттық есептеу мөлшерін,Qсағ.мах төменгі формуламен бойынша анықтаймыз:
Qсағ.мах=Kсағ.мах * Qтәул.мах/24 =2,1*770*103 /24= 67,375*10 3 л/сағ
Шаруашылықпен ауыз суының сағаттық ең жоғарғы бір қалыпсыз тұтыну коэффициент Kсағ.мах төменгі формула бойынша анықталады:
Kсағ.мах= αмах* βмах =1,4*1,5=2,1
Мұндағы αмах –жергілікті жағдайлар мен ғимараттардың абаттандырылу деңгейін есептейтін коэффициент,1,2-1,4 теңдепқабылдаймыз,ал βмах - 2 кесте бойынша тұрғылықты жерлердегі тұрғындар санын есепке алып қабылданатын коэффициент.
Секундтық есептеу шығыны:
Qс= Qсағ.мах/3600 =67,375*103 /3600=18,7 л/с
1.2 Шаруашылықты суменқамтамасыздандыру
Жеке қолдағы малдарға және көкініс,жидек ағаштарының суарылуына және ішкі алаңдарды ылғалдандыруға жұмсалатын тәуліктік су мөлшерін әр тұрғынға шамамен 50-90 л-ден алынады, ал тәуліктік бірқалыпсыз коэффициенты, Kтәул.мах =2 деп қабылдаймыз.
Судың орташа тәуліктік шығынын Qтәул.мах төменгі формула бойынша анықталады:
Qтәул.орт=q*N=90*3500=315*103 л/тәул
Тәулігіне суды ең көп тұтыну көлемін төменгі формула бойынша есептелінеді:
Qтәул.мах=Kтәул.мах * Qтәул.орт =1,1*315 *103 =346,5*103 л/тәул
Судың ең жоғарғы сағаттық мөлшеріесептеу мөлшерін, Qсағ.махтөменгі формула бойынша анықтаймыз:
Qсағ.мах=Kсағ.мах * Qтәул.мах/24 =2*346,5*103 /24=28,875*103 л/сағ
Секундтық есептеу шығыны:
Qс= Qсағ.мах/3600 =28,875*103 /3600=8л/с
1.3 Малшаруашылықты сумен қамтамасыздандыру
Қоғамдық малдарға судың мөлшерін 3 –кестеде көрсетілген нормалар бойынша қабылдаймыз.
Тәуліктік бірқалыпсыз коэффициентін, Kтәул.мах =1,1 қабылданады,ал сағаттық ең жоғарғы бірқалыпсыз коэффициенті, Kсағ.мах =2,5 тең деп қабылдаймыз.
Су нормасының шығынына торларды, мал тұрған жерлерді және сүт ыдыстарын жууға кететін су көлемдері, жемдерді дайындау,сүтті суытуға кететін шығындар кірістірілген. Қиларды алуға жұмсалатын малдың әр басына шаққандағы 4-тен 10 литрге дейін қосымша су шығынын қабылдаған жөн.
Судың орташа тәуліктік шығынын Qтәул.мах төменгі формула бойынша анықталады:
Qтәул.орт=∑q*N=450*100+350*30+300*60+750*15+1500*10=133,25*10 3л/тәул
Тәулігіне суды ең көп тұтыну көлемін Qтәул.махтөменгі формула бойынша есептелінеді:
Qтәул.мах=Kтәул.мах * Qтәул.орт ,л/тәул=1,1*133,25=146,575*103 л/тәул
Судыңең жоғарғы сағаттық мөлшері есептеу мөлшерін, Qсағ.махтөменгі формула бойынша анықтаймыз:
Qсағ.мах=Kсағ.мах * Qтәул.мах/24 =2,5*146,575*103 /24=15,26*103 л/сағ
Секунтық есептеу шығыны: Qс= Qсағ.мах/3600 =15,26*103 /3600=4,2 л/с
1.4 Кәсіпорынды сумен қамтамасыздандыру
Кәсіпорындар,шеберханалар мен машина-тракторлар парктері үшін тәуліктік бірқалыпсыз коэффициентін, Kтәул.мах=1,1 қабылданады,ал сағаттық ең жоғарғы бірқалыпсыз коэффициенті, Kсағ.мах=2 тең деп қабылдаймыз.
Судың орташа тәуліктік шығынын Qтәул.махтөменгі формула бойынша анықталады:
Qтәул.орт=q*N,л/тәул=40*100=4000 л/тәул
Тәулігіне суды ең көп тұтыну көлемін төменгі формула бойынша есептелінеді:
Qтәул.махQтәул.мах=Kтәул.мах * Qтәул.орт ,л/тәул=1,1*4000=4400л/тәул
Судың ең жоғарғы сағаттық мөлшеріе септеу мөлшерін, Qсағ.махтөменгі формула бойынша анықтаймыз:
Qсағ.мах=Kсағ.мах * Qтәул.мах/24 =2*4400/24=366,7л/сағ
Секунтық есептеу шығыны:
Qс= Qсағ.мах/3600 =366,7/3600=0,102 л/с
1– кестеТұтынушы Тұтынушының
сипаттамасыQ, л/тәулQтәул.орт*103 л/тәул KмахQтәул.мах*103 л/тәул KмахQсағ.мах*103л/сек Qс л/сек
Тұрғын 3500 200 700 1,1 770 2,1 67,375 18,7
Шаруашылық 3500 90 315 1,1 346,5 2 28,875 8
Малшарушылығы 3350 265 133,25 1,1 146,575 2,5 15,26 4,2
Кәсіпорын 100 40 4 1,1 4,4 2 0,366 0,102
Жалпы10450 1152,25 1267,47 111,87 31
2 Құбырлардың гидравликалық есептері
Су жүргізгіш желісінің есебін ауыз сумен шаруашылыққа берілетін шығын суды жол – жөнекей шығынын qуд анықтаудан басталады:
qуд=qx/∑l,= 31/180=0,17 л/сек
мұндағы qx– ауыз су шаруашылығына кететін су шығыны;
∑l – суды ауыз сумен шаруашылыққа пайдалану кезіндегі желі участкелерінің ұзындығы (карта бойынша).
Әрбір участкіге жол шығынын анықтау:
Qжол4-4`=qуд*l4-4`= 0,17*180=31л/сек
Мұндағы li–судың бірқалыпты берілу кезіндегі участок ұзындығы.
Егер құбыр арқылы су үзіліссіз берілетін болса,онда есептеу шығыны мынаған тең болады:
Q=Qтр+0,5 Qжол ,
Q1-2= Qk + Qп + Qф=18,302л/с
Q 2-3= Qф + Qп=18,2 л/с
Q2-4`=Qk+Qп=14,102 л/с
Q4-4`= 0,5 Qжол 2-3 +Qп=29,5л/с
МұндағыQтр- құбыр арқылы өтетін транзиттік шығын;
Әрбір участкіге шығын есептеп оны кестеге енгіземіз:
2 – кесте – Әр участоктың шығын есептеуУчасток 1-2 2-3 2-4` 4`-4
Ұзындығы 350 300 250 180
Шығын,л/сек 18,302 18,2 14,102 29,5
Әр участке үшін есептеу шығынын анықтау.Әр участке үшін құбыр диаметрін таңдап алу 5-кестедегі көрсетілген эканомикалық жылдамдықтардың мәндері негізінде және есептеу шығыны бойынша жүргізіледі өртке қарсы жұмсалатын шығын есепке алынбайды.
V1-2 =0,95 м/сV2-3=0,95 м/сV2-4`=0,95м/сV4`-4=1,05м/сҮстінгі формула бойынша алынған құбырлар диаметрінің мөлшерлері стандарттық диаметрлердің жоғарғы мәніне қарай жуықталады.Бірақта өртке қарсы су шығынын бірге есептеген жағдайда су өткізгіш құбырының ең төменгі диаметрі 75 мм-ден кем болмауы керек.
Есеп төменгі кестеге енгіземіз.
d=√4Q/π*Vэк
d1-2=√4Q/π*Vэк ,=√4*18,302*10-3/3,14*0,95=175мм
d2-3=√4Q/π*Vэк,=√4*18,2*10-3/3,14*0,95=175мм
d2-4`=√4Q/π*Vэк,=√4*14,102*10-3/3,14*0,95=150мм
d4`-4=√4Q/π*Vэк,=√4*29.5*10-3/3.14*1,05=200мм
3 – кесте – Участікте жатқан құбырлардың диаметрі
Участок 1-2 2-3 2-4` 4`-4
Диаметрі,мм(болат) 175 175 150 200
Диаметрі,мм(асбецемент) 189 189 147 189
Желінің гидравликалық есебін әрбір участке бойынша жеке жүргізу қажет.
Желінің жекелеген участкілерінің ұзындығы бойынша қысымның жоғалу мөлшерін төменгі формуламен анықтаймыз:
h=A*β*l*Q2
мұндағы:A=16λ/π2*2g*d5
Q-участкелер шығын.
А және β мәндері жаңа емес металды,асбес цементі және полиэтиленді құбырлар үшін 6,7,8,9,10 кестелерден берілген.Қысымның жоғалуы болат құбырлары үшін:
h1-2=A*β*l*Q2 =1м
h2-3=A*β*l*Q2 =0,9м
h2-4`=A*β*l*Q2=2,1м
h4`-4=A*β*l*Q2 = 0,4 м
Асбес цемент құбыры үшін:
h1-2=A*β*l*Q2 = 0,8 м
h2-3=A*β*l*Q2 = 0,6м
h2-4`=A*β*l*Q2= 1,2м
h4`-4=A*β*l*Q2 = 0,2м
4– кестe – Құбырлардың гидравликалық есептертерінің нәтижелері
УчасткілерҰзындығы,мЕсептеу шығыны,Q л/сҚұбырдыңдиаметрі d,мм ЖылдамдықV,м/сКоэффициент А,С2/м6 β Қысымның жоғалулары,мЖергілікті жоғалу,hm,м Жалпы қосындыжоғалуыh,м
1-2 350 18,302 175 0,95 9,029 1,02 1 0,1 1,1
2-3 300 18,2 175 0,95 9,029 1,02 0,9 0,09 0,99
2-4` 250 14,103 150 0,95 41,85 1,03 2,1 0,21 0,231
4`-4 180 29,5 200 1,05 2,752 1,02 0,4 0,04 0,44
1-2 350 18,302 189 0,95 6,9 1,0 0,8 0,08 0,88
2-3 300 18,2 189 0,95 6,9 1,0 0,6 0,06 0,66
2-4` 250 14,102 147 0,95 25,5 1,0 1,2 0,12 1,32
4-4` 180 29,5 189 1,05 1,87 1,02 0,2 0,02 0,22
3 Пьезометриялық сызықтарды тұрғызу есептеріБерілген бос қысымның көлеміне байланысты және әрбір құбырдың учаскелері үшін есептелінген жоғалу қысымның мәндерін пайдалана отырып барлық түйінді жерлері мен су құбырының соңғы орналасқан жеріне дейін пьезометриялық қысымды анықтаймыз.Есептеулерді су мұнарасынан ең алыс орналасқан және жоғары орналасқан нүктелерден бастаған жөн.
4-5 учаскелері су мұнарасынан ең алыс орналасқан және жоғары орналасқан.Ең жоғарғы су көлемі жіне ең көп гидравликалық кедергілерлер 1-2 участкесінде болып есептелінеді.
Нүктедегі пьезометриялық қысымды анықтаймыз:
VП3 = V4 + V4-4 + hсв
Мұндағы: VП3 – нүктедегі пьезометриялық қысым;
V4 – жоғарғы деңгей белгілері;
V4`-4– 4`-4 участкесіндегі қысым;
hсв – нүктедегі бос қысым.
Ең алдымен өткізгіш құбырдың әрбір нүктесі үшін биіктік белгілерін белгілейміз.Ең төменгі нүкте үшін бос қысым бір қабатты үй құрылысы үшін 10 м.
VП3 = V4 + V4`-4 + hсв =102+0,22+18=120,22
VП3 = V3 + V2-3 + hсв=102+1,32+18=121,32
VП3 = V2 + V2-4` + hcв=104+0,66+18=122,66
VП3 = V1 + V1-2 + hсв=108+0,88+18=126,88
Безендірілуі 4 кестеге байланысты жүргіземіз.
5–кесте– Пьезометриялық сызықтарының көрсеткеші
Магистраль нүктесі УчаскелерЖоғарғы деңгей белгілері,мҚысымның жоғалу көлемі,м Нүктедегі пьезометриялық қысым,мНүктедегі бос қысым,м1 1-2 108 0,88 108,88 18,88
2 2-4` 104 0,66 104,66 18,66
3 2-3 102 1,32 103,32 19,32
4 4`-4 102 0,22 102,22 18,22
Пьезометриялық қысымдарды көрсете отырып мұнарадан ең соңғы төменгі нүктеге дейінгі 2 суретте көрсетілгендей графикалық бойлық профильді салынады.
4 Қысымды су мұнарасының биіктігін және су мұнарасының сыйымдылығын анықтау

Су мұнарасының биіктігін мына теңдікпен анықталынады:
Н=Наб+∑h +▼А -▼Б
Мұндағы: ▼А – төмен нүктедегі деңгей орны;
▼Б – су мұнарасының деңгейі;
∑һ – ұзындығы бойынша жоғалатын қысым көлемі, м;
Нба – қажетті бос қысым, м.
Қысымды мұнараның багының сиымдылығы тұрғылықты жердің суды тұтынуының,көлеміне суды тұтыну сипатымен насосты станцияның жұмыс жасауына байланысты.Бактың жалпы пайдалы сиымдылығы насосты станцияның үзіліс және ең жоғарғы суды тұтыну сағаттарындағы суды беруіне сонымен бірге өрт сөндіру қабілеттеріне байланысты анықталады:
Қысымды су багының реттеуші көлемін төмендегідей анықталады:
1. судың шығыны мен сорғылардың су беру кестесі бойынша;
2. суды тұтынумен сорғылардың сатылы графигі бойынша су беру арқылы;
3. шығынның интегралды графигі бойынша және мұнараға су берілуі арқылы;
Суды тұтыну сатылы графигін құру үшін 2 суретте көлденең осі бойынша тәулік сағаттарын,содан 24 сағатқа дейін,ал тігінен – тәуліктік шығынның сол сағаттардағы суды пайдалану және пайыз өлшемімен және насостармен су берілуін көрсетеді.
Егер сорғылар тәулік сағатына тәуліктік шығынның 100%/24=4,17% пайызын бере отырып бірқалыпты жұмыс істеген жағдайда,су көлемін aa bb тікбұрышты ретінде көрсетуге болады.Сағаттық берілу a, bсызығы ретінде бейнеленеді.
(a,b) сызығынан төмен штрихталған аудандар желіден алынған су көлемінен салыстырғандағы сорғымен берілген су көлеміне қарсы желіден алынған артық су көлемдерін көрсетеді.
Қысымды су мұнарасының көлемін анықтаймыз.Ол үшін 6-кестеде судың сағаттық шығындарлың мәндері келтірілген ауыл мекендері үшін берілген тәуліктік шығындарына қарасты пайызбен.
6 –кесте– Судың сағаттық шығындары
Тәулік сағаттары Су шығыны,% Сорапберілісі пост в бак Бактегі шығын Бактегі қалдық Сорап берілісі пост в бак Бактегі шығын Бактегі қылдық
0-1 0,75 0 0 0,750 -0,750 0,000 0 0,750 -0,750
1-2 0,75 0 0 0,750 -1,500 6,250 5,5 0,000 4,750
2-3 1,00 0 0 1,000 -2,500 6,250 5,25 0,000 10,000
3-4 1,00 0 0 1,000 -3,500 0,000 0 1,000 9,000
4-5 3,00 0 0 3,000 -6,500 6,250 3,25 0,000 12,250
5-6 5,50 6,250 0,75 0,000 -5,750 6,250 0,75 0,000 13,000
6-7 5,50 6,250 0,75 0,000 -5,000 0,000 0 5,500 7,500
7-8 5,50 6,250 0,75 0,000 -4,250 6,250 0,75 0,000 8,250
8-9 3,50 6,250 2,75 0,000 -1,500 6,250 2,75 0,000 12,000
9-10 3,50 6,250 2,75 0,000 1,250 0,000 0 3,500 7,500
10-11 6,00 6,250 0,25 0,000 1,500 6,250 0,25 0,000 7,750
11-12 8,50 6,250 0 2,250 -0,750 6,250 0 2,250 5,500
12-13 8,50 6,250 0 2,250 -3,000 0,000 0 8,500 -3,000
13-14 6,00 0 0 6,000 -9,000 6,250 0,25 0,000 -2,750
14-15 5,00 6,250 1,25 0,000 -7,750 6,250 1,25 0,000 -1,500
15-16 5,00 6,250 1,25 0,000 -6,500 0,000 0 5,000 -6,500
16-17 3,50 6,250 2,75 0,000 -3,750 6,250 2,75 0,000 -3,750
17-18 3,50 6,250 2,75 0,000 -1,000 6,250 2,75 0,000 -1,000
18-19 6,00 6,250 0,25 0,000 -0,750 0,000 0 6,000 -7,000
19-20 6,00 6,250 0,25 0,000 -0,500 6,250 0,25 0,000 -6,750
20-21 6,00 6,250 0,25 0,000 -0,250 6,250 0,25 0,000 -6,500
21-22 3,00 6,250 3,25 0,000 3,000 0,000 0 3,000 -9,500
22-23 2,00 0 0 2,000 1,000 6,250 4,25 0,000 -5,250
23-24 1,00 0 0 1,000 0,000 6,250 5,25 0,000 0,000
5 Сорғыларды таңдау
Сорғының қажетті өнімділігін насос жұмысының қабылданған ұзақтылығы мен судың ең үлкен тәуліктік тұтыну бойынша анықтаймыз.Сорғының толық қысымы:
Н=Нг+hн+hв
Мұндағы Нг – көтерудің геометриялық биіктігі,м;
hн – айдағыш құбырдағы қысымның жоғалтулары,м
hв– сорғыш құбырдағы қысымның жоғалтулары,м
Айдағыш құбыр есебі:
Dн =√4Q/π*Vн =√4*31*10-3/3,14*1,5 = 175 мм
vн =4Q/π*dн2= 4*31*10-3/3,14*0,752=1,2 м
hн=(0,025*150/0,25+4*0,4+0,12+00,8)*1,22/2*9,8=1,2м
Сорып алатын құбыр есебі:
Dв=√4Q/π*Vв=√4*31*10-3/3,14*0,85=200мм
Vв =4Q/π*dв2=4*31*10-3/3,14*0,22=0,9
hв=(0,025*10/0,175+10+0,4*2)*0,92/2*9,8=0,8м

Н=20+0,8+1,2=22м
22 м қысымда Q=31 л/c шығынды беру үшін 3к-9 насосы сәйкес келеді.
Әртүрлі мөлшерде шығынды тағайындап отырып және құбырдың формуласын пайдалана отырып құбырдың Нтр =Q сипаттамасын тұрғызамыз.
Н=Н+k* Q
k=1,2/312*10-6=1300
Құбыр сипаттамасының графигіне сорғының сипаттамасын енгізіп, қиылысқан немесе сорғының жұмыс нүктесі А-ны табамыз.
7 – кесте– Қысым жоғалулары
Q,n/c10 20 30 40 50 60
Hг,м20 20 20 20 20 20
К 0,28 1,1 2,5 4,5 7,1 10,3
Н,м20,28 21,1 22,5 24,5 27,1 30,3
6 Сумен қамтамасыздандыру жүйесінің техникалық –экономикалық көрсеткіштері
Су жүйесінің құрылысының шығындарын 9 кестеде көрсетілгендей әртүрлі бөлек құрылымдарының бағалары ұлғайтылған көрсеткіштермен анықтаймыз.
8– кесте – су жүйесінің құрлысының ұлғайтылып берілген баға көрсеткіш .
Құрылыстардың атауыСаны Бағасы,мың,теңге
Жерасты су көзінен су алынуы тәулігіне 100 ден 300м3дейін берілгенде1вдз 1040
Сорғы станциясының ғимараты 1квт 40
Сорғы станциясының жабдығы 10квт 200
Су жүргізгіш жүйесі
Шойын құбыр асбес цементті құбыр d150=0,25
d175=0,68
d200=0,18
d189=0,86
d147=0,25 4954
Қысымды су мұнарасы 18м 2100
Санитарлық қорғау аймағының жабдығы 1 обьект360
Бактерицидті шаммен суды жұққыштығын жоятын жабдық 1 обьект200
Суммасы8894тг9– кесте– Бағасынақарастыбөлектеунормасы
Құрылымдар мен құрал-жабдықтардыңатауы Толыққайтақалпынакелтірілуінежәнекапиталдыжөндеугежылдықбөлінумөлшері,мыңтг Ағымдағыжөндеугежылдықбөлінумөлшерлері,мыңтг
Жерасты су көзінен су алынуы197 179
Насос станциясының ғимараты 1092 358
Насос станциясының жабдығы 1110 457
Су жүргізгіш жүйелері үшін:шойын жасалған құбырлар 206
358
Асбес цементтен жасалған құбырлар 519 358
Қысымды су мұнаралары 215 179
Суды тазалау және санитарлық қорғау құралдары 671 358
Суммасы4010000тг 2247000тг
1 м судың бағасын есептеп шығару үшін толық қалпына келтірілуіне және капиталды жөндеуге бөлінген жылдық есептеулерді,электр энергиясына кететін жылдық шығындарды,жұмыскерлерге төленетін жалақыны жәнеде басқа шығындарды қосып және оларды жылдық берілген су көлеміне бөлу арқылы анықталынады.Бөлектеу нормасы 11 кестеде келтірілген.Электро энергиясының шығынын анықтаған кезде қозғалтқышының ПӘК-ін есепке алыңдар.Ауыл тұрғындары үшін сағатына 1кВт электрэнергиясының бағасына 6 теңге деп аламыз.
9 – кесте–Жұмыскерлерге төленетін жалақылары
Қызмет түрі Штаттық біліктер саны Жалақы,тгайына
Техникалық жетекші1 28000
Техникалық қызмет етуші жұмысшы бригадалары4 24000
Зертханашы1 22000
Барлығы 74000тг
Сэ= Nдв*q*365,25*16/ ηдв *24= 16,5*5*365,25*16/0,98*24=20498
Сp=(1040*2+40*4+200*5,1+4954*4+2100*2+360*4)*1000/100=287160
Сk=(1040*2,2+40*12,2+200*12,4+4954*4,1+2100*2,4+360*7,5)*1000/100=333074
Сo=12*(28000+24000*4+22000)=146000
С= Сэ+ Сp+ Сk+ Сo= 786732
K=8894
W=k/t + C= 8894/12+786,32=1527,898
P=W/Q*365,25=1527898/2766,05*365,25=1,5 тгҚорытынды
Курстық жұмыста ауыл шаруашылығын сумен қамтамасыз ету тақырыбында есептер шығарылды. Сонын ішінде елді мекен және оның шаруашылықтарын су құбыры желісін есептеп, қысымды су мұнарасының биіктігін және ондағы резервуардың сиымдылығы анықтау арқылы сорғыларды таңдап, су мен қамтамасыздандырудың жүйесін техникалық –экономикалық көрсеткіш есептеулері жүргізіледі. Таңдап алынған ортадан тепкіш сорғының маркасы 3к-9, бір минуттағы айналым саны 2900, сорғының білігіндегі қуаты 7,8 а.к толық кысымы 22. Қортындылай келе бұл курстық жұмысты жасап, шағын елді мекенді сумен қамтамасыз етудің жобасын жасау меңгерілді.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Карасев Б.В. «Гидравлика,основы сельскохозяйственного водоснабжения и канализации».Минск,1983.
2.Канторович Б.В,Кузнецов Н.К. «Гидравлика,водоснабжение и гидросиловые установки».
3.Справочник по гидравлическим расчетам / под ред. П.Г.Киселева. – М.: Энергия,1972. 4.Насосы. Термины и определения. ГОСТ 17398-72. – М.: Издательство стандартов, 1972. 5.Ә.Қадырбаев, Ә. Ауланбергенов. Гидравлика негіздері және ауыл шаруа – шылығын сумен қамтамасыз ету. Алматы, 1996. 6.Т.Есполов, Ә. Қадырбаев. Гидравлика, гидрожетектер және гидротасы – малдаулар. Алматы, 1995. 7.Исаев А.П. и др. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных процессов. М., 1990. 8.Палышкин Н.А. Гидравлика и сельскохозяйственное водоснабжение. М., 1990. 9.Флексер Я.Н. Практикум по гидравлике и сельскохозяйственному водоснабжению. М., 1969.

Приложенные файлы

  • docx 17482244
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий