zadachi_otvet

1. Громова І.С. опублікувала в місцевій газеті оголошення про виплату грошової винагороди тому, хто знайде її зниклу собаку. Собаку знайшла і доставила за зазначеною в газеті адресою Лугова К.М.
Чи виникло цивільне правовідношення? Якщо так, то що є підставою його виникнення? Обґрунтуйте свою відповідь.
Цивільне правовідношення виникло. Підставою виникнення цивільного правовідношення є публічно оголошена інформація, відомості про події та явища, що мають місце у данному суспільстві, а саме оголошення про зниклу собаку за знаходження якої обіцяна винагорода. Обіцянка винагороди є публічною, якщо вона сповіщена у засобах масової інформації або іншим чином невизначеному колу осіб. Дане цивільне право являється недоговірним зобов'язанням. У разі виконання завдання і передання його результату особа, яка публічно обіцяла винагороду(нагороду),зобов'язана виплатити її.
2. Пенсіонер Ковшин самотньо проживав у м. Коростень, мав будинок та присадибну ділянку, мотоцикл та інше майно. Потрапивши в автомобільну аварію, Ковшин отримав струс мозку і часто скаржився на головний біль. Незабаром він продав своє майно за зниженими цінами і переїхав жити до своєї сестри. Дочка Ковшина звернулася до покупців з вимогою повернути майно, оскільки, за її поясненнями, батько після перенесеної травми став недієздатним.
Наскільки правомірні вимоги дочки Ковшина? Поясніть свою відповідь.
Вимоги дочки Ковшина неправомірні,тому що вона не має права вимагати повернення майна, так як воно було у власності пенсіонера Ковшина і він може розпоряджатися своїм майном як хоче згідно з ЦКУ, ст. 12 про здійснення цивільних прав: особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд. Дочка не має права називати Ковшина недієздатним, тому що немає офіційного підтвердження цієї інформації Цивільним процесуальним кодексом України та законного рішення суду про це (адже він не страждає на психічний розлад, що істотно впливає на свідомість). Отже, громадянин Ковшин дієздатний, має право розпоряджатися своєю власністю на свій розсуд, а втручання дочки не має ніякого сенсу, її дії неправомірні.
3. 19-річний Дмитро Борисів під впливом поганої кампанії пристрастився до спиртних напоїв, став повністю пропивати зарплатню, погано справлятися з роботою. Батьки Дмитра, намагалися врятувати сина від згубної дії алкоголю, звернулись до суду з проханням про обмеження його дієздатності. Батько Дмитра прохав суд назначити його піклувальником та заявив при цьому про свій намір не витрачати на сімейні потреби зарплатню сина, а перераховувати до Ощадбанку на його ім’я, але без права користування вкладом без згоди батька. Дмитро Борисів заперечує проти обмеження його права розпоряджатися заробітною платою. Вирішить суперечку.
1. В яких випадках і в якому порядку допускається обмеження дієздатності?
2. При яких умовах можливо обмеження дієздатності осіб, які зловживають спиртними напоями?
Можна припустити обмежену дієздатність в випадках написаних в ст. 36 ЦК: 1. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. 2. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. 3. Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України. 4. Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.
4. Громадянка України Петрищева М. звернулася до нотаріальної контори з проханням видати свідоцтво про право на спадкування майна, яке належало її чоловіку Петрищеву О. До заяви вона додала рішення суду про визнання її чоловіка безвісно відсутнім. Нотаріус, враховуючи, що з моменту отримання останніх відомостей про чоловіка Петрищевої пройшло близько 4-х років, вирішив, що у відповідності з законом Петрищева слід вважати померлим та видав Петрищевій свідоцтво про право спадкування.
1. Чи вірні дії нотаріуса?
2. Які юридичні наслідки визнання громадянина безвісно відсутнім?
3. В чому полягає різниця між визнанням громадянина померлим або безвісно відсутнім?
1. Дії нотаріуса вірні так як: Відповідно до ЦКУ громадянина може бути оголошено померлим у судовому порядку. При цьому не вимагається, щоб попередньо його було визнано безвісно відсутнім. Підставами оголошення померлим є: відсутність громадянина в місці постійного проживання протягом трьох років (в нашому випадку 4 роки) з дня отримання останніх відомостей про нього, а в деяких випадках, зазначених у законі, протягом шести місяців. Рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім є підставою для встановлення органом опіки та піклування опіки над його майном. Орган опіки та піклування має право і до закінчення річного строку за заявою заінтересованих осіб призначити опікуна для охорони майна відсутнього, а також для управління цим майном. З майна, що належить безвісно відсутньому, видається утримання громадянам, яких безвісно відсутній зобов'язаний за законом утримувати. За рахунок цього майна опікун задовольняє вимоги із сплати боргів за зобов'язаннями безвісно відсутнього.
5. У зв’язку з переїздом на нове місце проживання громадянин Смирнов звернувся до директора підприємства із заявою про звільнення його за власним бажанням без відпрацювання встановленого законодавством терміну після подачі заяви. У зв’язку з необхідністю знайти заміну Смирнову, директор відмовив йому в цьому проханні.
1. Який термін передбачений чинним законодавством для працівників на відпрацювання після попередження власника про звільнення?
2. Законні чи ні дії директора?
3. Дайте обґрунтовану відповідь, посилаючись на діюче законодавство України.
Даний випадок відноситься до галузі трудового права. Законом, що регулює трудове право є «Кодекс законів про працю України». «Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника»:
Працiвник має право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижнi. У разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливiстю продовжувати роботу (переїзд на нове мiсце проживання; переведення чоловiка або дружини на роботу в iншу мiсцевiсть і т.д.), власник або уповноважений ним орган повинен розiрвати трудовий договiр у строк, про який просить працiвник. Отже виходячи з цього закону, директор не мав права відмовляти Смирнову у проханні, а мав надати йому право на звільнення.
8. 16-річна громадянка Рогозина, яка мешкає з матір’ю - інвалідом першої групи та малолітньою сестрою, отримала в законному порядку дозвіл на зменшення віку для вступу до шлюбу і вступила в шлюб з громадянином Бакшеїним. Через 3 місяці їх шлюб розпався та був офіційно розірваний. Рогозина працевлаштувалась на роботу секретарем у фірму “Кактус-флора”. Свою сім’ю вона матеріально не підтримувала. Її мати, використавши всі можливі засоби впливу на дочку, подала до суду позов про стягнення з дочки аліментів.
Прокоментуйте ситуацію посилаючись на діюче законодавство. Як вирішити цю справу?
Данная задача регулируется Семейным кодексом. Статья 203. Обязанность дочери, сына принимать участие в дополнительных затратах на родителей
1. Дочь, сын кроме уплаты алиментов обязаны принимать участие в дополнительных затратах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью. Статья 206 взыскание с ребенка затрат на уход и лечение родителей. В исключительных случаях, если мать, отец являются тяжело больными, инвалидами, а ребенок имеет достаточный доход, суд может постановить решение о взыскании с него единовременно или на протяжении определенного срока средств на покрытие затрат, связанных с лечением и уходом за ними. Таким образом, можно сделать вывод, т.к. Рогозина устроилась на работу и получает заработную плату, проживает вместе с матерью и сестрой, ей необходимо помогать недееспособной матери, либо согласно закону - выплачивать алименты согласно ее заработку.
10. Громадянка Добровольська звернулась до районної адміністрації за місцем роботи чоловіка з письмовою заявою, у якій просила не видавати чоловікові його заробітну плату. Мотивувала вона це тим, що чоловік витрачає її на придбання стародавніх монет для особистої колекції, що негативно відбивається на матеріальному становищі родини.
Прокоментуйте ситуацію, що склалася та дайте відповіді (посилаючись на діюче законодавство України) на наступні запитання:
1. Чи є витрачання заробітної платні на придбання стародавніх монет обставиною для обмеження дієздатності?
2. Які органи можуть обмежити дієздатність і в яких випадках?
3. Чи має право голова районної адміністрації в даному випадку обмежити громадянина Добровольського у дієздатності?
Нет, т.к. это хобби человека, которое не вредит окружающим и не входит в противоречие с существующим законодательством (ГПК Украины) поэтому это не является причиной для ограничения дееспособности. Ограничением дееспособности устанавливается контроль со стороны специально назначенного лица попечителя за совершением сделок, включая получение зарплаты, иных доходов и распоряжение ими, гражданином, ограниченным судом в дееспособности. В отличие от признания лица недееспособным, при ограничении дееспособности гражданин вправе сам совершать все сделки при условии, что имеется согласие попечителя. Лишь одну категорию сделок он вправе совершать, не спрашивая согласия, мелкие бытовые сделки.
11. Після смерті батьків Олександра його взяв на виховання Петро Петрович, в якого вже була дитина – дочка Катерина. Ставши дорослими Олександр і Катерина вирішили одружитися, та батько дівчини згоди на це не дав, вважаючи, що шлюб між родичами недопустимий. Враховуючи категоричні заперечення батька, орган реєстрації цивільного стану відмовив у реєстрації шлюбу.
Прокоментуйте ситуацію, що склалася. Чи є підстави для оскарження такого рішення?
На жаль у завданні не зазначено наявності чи відсутності родинних відносин між Олександром та Петром Петровичем. Припущення про можливу наявність родинних відносин між ними обумовлюється положенням ЦК України, за якою: «Опікун або піклувальник призначаються переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника». Також у завданні не вказано, чи було здійснене Петром Петровичем усиновлення Олександра. За таких умов для визначення правомірності заперечень Петра Петровича та відмови органу реєстрації цивільного стану зареєструвати шлюб між Олександром та Катериною, слід керуватися положеннями статті 26 СК України, яка визначає наступне: Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою
У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення, рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра, двоюрідні брат та сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця, усиновлювач та усиновлена ним дитина. Отже, якщо виходити з того, що Олександр та Катерина не є рідними (повнорідними, неповнорідними) братом і сестрою, не є двоюрідними братом та сестрою, Катерина не є рідною тіткою Олександру, а Олександр не є дядьком Катерині і жоден з них не є іншому племінником чи племінницею, то заперечення Петра Петровича є нікчемним, а відмова органу реєстрації цивільного стану зареєструвати шлюб між Олександром та Катериною – протиправною. Неправомірність рішення органу реєстрації цивільного стану може бути оскаржена Олександром та/або Катериною до місцевого суду як до адміністративного суду або до окружного адміністративного суду у порядку адміністративного судочинства.
12. Громадянин Лобашевич звернувся до нотаріальної контори з проханням про зміну заповіту, складеного два місяці тому у зв’язку з тим, що він посварився зі своїм братом, включеним до числа спадкоємців відповідно до заповіту. Помічник нотаріуса відмовив Лобашевічу у зміні заповіту, посилаючись на те, що для цього відсутні законні підстави.
Дайте вашу оцінку ситуації що склалася, та обов’язково обґрунтуйте свою відповідь, посилаючись на діюче законодавство України.
Помощник нотариуса противоречит законодательству, так как человек имеет право составить завещание по своему желанию и изменить пункты его в любой момент. Закон Украины о завещании предоставляет вам право полностью распорядиться имуществом по вашему усмотрению. ст. 535 ГКУ.
13. Дружина громадянина Бондаря знайшла дома записку від свого чоловіка, де він повідомляв про свій намір звести рахунки з життям. Розшуки чоловіка правоохоронними органами протягом року нічого не дали. Дружина звернулася до нотаріуса з заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину, оскільки вона не може отримати в ощадному банку гроші чоловіка, а на утримані у неї знаходяться їх неповнолітні діти.
Дайте роз’яснення ситуації, яка склалась. Які дії повинен здійснити нотаріус, до якого звернулась дружина Бондаря?
Даний випадок належить до галузі Цивільного права, що регулюється ЦК. «Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою». Тобто, для того, щоб відкрити спадщину від громадянина Бондаря, спочатку треба щоб суд оголосив його померлим. Фізична особа може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців, а за можливості вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру - протягом одного місяця після завершення роботи спеціальної комісії, утвореної внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Із даної статті, враховуючи, що була написана записка, в якій громадянин Бондар повідомляв про свій намір звести рахунки з життям, можна вважати, що це дає підставу припускати його загибель. За даною задачею громадянин Бондарь був відсутнім протягом одного року, тобто за законодавством він може вважатися померлим. Треба звернутися до суду для оголошення чоловіка померлим, щоб дружина отримала право на спадщину і мала право отримати в ощадному банку гроші чоловіка на утримання неповнолітніх дітей.
14. 14 річний Олексій Дьомін влаштувався на роботу у товариство з обмеженою відповідальністю. Через декілька місяців до директора товариства прийшов батько Дьоміна й розповів, що Олексій нерозумно витрачає свій заробіток: купує дуже дорогі речі, відвідує ресторани і т.д. В той же час сім’я зазнає матеріальних труднощів, оскільки в сім’ї крім Олексія є ще двоє маленьких дітей. До того ж мати Олексія є непрацездатною за станом здоров’я. Директор з розумінням віднісся до потреб сім’ї і розпорядився видавати Олексію на руки лише частину заробітної плати, а іншу частину видавати його батькам.
Чи правильно вчинив директор?
Роботодавець не правий. Він прийняв на роботу Дьоміна Олексія в віці 14 років і згідно зі ст.187 «Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах» «Неповнолiтнi, тобто особи, що не досягли 18 рокiв, у трудових правовiдносинах прирiвнюються у правах до повнолiтнiх, а в галузi охорони працi, робочого часу, вiдпусток та деяких iнших умов працi користуються пiльгами, встановленими законодавством України.» Тобто, Дьомін Олексій повинен отримувати заробітну плату також як і всі працівники, і має право розпоряджатися нею як захоче.
15. Громадянин Сирії Мухамед Алі звернувся до юриста з роз’ясненням щодо того, чи має він право та підстави для звернення до суду з позовом про відшкодування моральної шкоди, нанесеної йому громадянином України Олексієм Тимощуком в результаті постійних образ з боку останнього. Співробітник юридичної консультації пояснив, що оскільки Мухамед Алі є громадянином іноземної держави, а отже не є суб’єктом цивільних правовідносин в Україні, він не має законних підстав для звернення до суду.
Дайте вашу оцінку ситуації, що склалась.
У Конституції України проголошено, що «іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України». Згідно ЦК України, «завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі є підставою виникнення цивільних прав та обов’язків,кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу», серед способів «захисту цивільних прав та інтересів» може бути «відшкодування моральної (немайнової) шкоди». Таким чином, жодних підстав для відмови Мухамеду Алі у відшкодуванні моральної шкоди немає, пояснення співробітника юридичної консультації суперечить положенням чинного законодавства України і Мухамед Алі має право звернутися до суду у порядку цивільного судочинства з позовом про відшкодування моральної шкоди.
16. Районним виконкомом був знижений шлюбний вік Марії Филимонової до 15 років у зв'язку з її майбутнім від'їздом на Крайню Північ і бажанням одружитися. Після реєстрації шлюбу Марія вирішила продати отриману за заповітом від діда дачу і знайшла покупця. Однак нотаріальна контора відмовила в посвідченні договору купівлі - продажу будови до одержання згоди батьків Марії на продаж приналежної їй дачі.
Роз’ясніть та прокоментуйте дану ситуацію.
1. Який державний орган має право надати особі, яка не досягла шлюбного віку, право на шлюб?
2. Який вплив робить вступ у шлюб на цивільну дієздатність?
Стаття 23. Сімейного кодексу України Право на шлюб 1. Право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку.
2. За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
Стаття 34 ЦК України. Повна цивільна дієздатність 1. Повну цивільну дієздатність має фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття). 2. У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття, вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.
17. Позивач Карпенко В.Н. звернулася до відділу РАЦСу із заявою про розірвання шлюбу. У заяві позивач вказала на причини розлучення: відповідач останнім часом підтримує зв’язки з іншою жінкою, веде з нею спільне господарство, не підтримує матеріально її та сина. Далі відзначила, що спору про розподіл майна, що є їх спільною власністю, не виникає та згоду про утримання неповнолітнього сина між ними досягнуто. Однак відділ РАЦСу не прийняв позов від Карпенко В.Н.
1. Чому відділ РАЦСу не прийняв позов від Карпенко В.Н.?
2. Які юридичні дії повинна здійснити Карпенко В.Н., щоб розірвати шлюб?
3. Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.
В даному випадку описані сімейні відносини, тому що із задачі видно, що Карпенко В.Н. звернулася до відділу РАЦСу із заявою про розірвання шлюбу. Такі відносини регулюються сімейним правом, основний комплекс яких регулює сімейний кодекс України. Відділ РАЦСу не прийняв позов від Карпенко В.Н. оскільки, згідно з СК це можливо при умові, якщо другий із подружжя (чоловік): визнаний безвісно відсутнім, недієздатним або засудженим за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менш як 3 роки. Отже, для того щоб розірвати шлюб Карпенко В.Н. спочатку повинна звернутися до суду. Згідно СК суд з'ясовує фактичні взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини. Згідно вищесказаного суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного з них або інтересам їхніх дітей. А відповідно СК розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, має бути зареєстроване у відділі РАЦСу, за заявою колишньої дружини або чоловіка.
19. Механік Сидоренко припустився технічної помилки, наслідком чого згоріли прилади. Підприємство зазнало шкоди в розмірі 360 гривень. За порушення правил пожежної безпеки Сидоренку наказом оголошено догану. Цим же наказом його зобов’язали відшкодувати заподіяну шкоду. Сидоренко відмовився підписати наказ, вважаючи, що його двічі притягують до відповідальності за одне й те ж правопорушення.
Вирішить суперечку, посилаючись на діюче законодавство України.
Механік не прав. Кодекс про працю. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників: Працівники несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків (відповідальність, як правило, обмежується певною частиною заробітку працівника).
Стягнення за порушення трудової дисципліни. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:1) догана;2) звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
20. Петров і Симонов находились разом у лісі. Симонов вистрелив з рушниці та вбив Петрова. Було встановлено, що Петров страждав шизофренією і попрохав Симонова вбити його, що останній і зробив із співчуття до хворого.
Чи можливо Симонова притягнути до відповідальності згідно діючому законодавству?Дайте правове роз’яснення ситуації, що склалася.
Для вирішення цієї ситуації слід використовувати Кримінальний Кодекс України, у якому немає такого поняття, як «вбивство за проханням». Тому Симонова слід притягнути до кримінальної відповідальності згідно зі статтею про навмисне вбивство. Існують обставини, які обтяжують покарання за скоєння злочину. А так як Петров страждав шизофренією і знаходився у безпорадному стані, то Симонова буде покарано позбавленням волі строком від 7 до 15 років.
21. Громадянка Шувалова О.В. продала своє старе хутрове пальто своїй сусідці по квартирі Юхно Г.С. за 1500 грн. в розстрочку на 6 місяців. Перші три місяці Юхно вчасно сплачувала свій борг, а потім припинила виплати через неспроможність. Втративши надію на одержання інших грошей, Шувалова сказала Юхно, що прощає їй ту частину боргу, що залишилася.
Чи припинилося зобов’язання і чому? Дайте правовий аналіз ситуації, що склалася між двома сусідками.
На момент продажу товару між гр. Шуваловою та гр. Юхно було укладено усний договір про купівлю-продаж пальта у розстрочку. Відповідно до Цивільного Кодексу України зобов'язання припиняється за домовленістю сторін. Тобто, в нашому випадку зобов’язання припинилося.
22. Федорину С.П. минуло 85 років. Він часто перебуває на лікуванні у психоневрологічній лікарні. Через хворобу він не може розуміти значення своїх дій, керувати ними, а отже потребує піклування. Члени його сім’ї звернулися до органів опіки та піклування з проханням визнати Федорина С.П. недієздатним.
1. Дайте правовий аналіз ситуації, що склалася.
2. У яких випадках та у якому порядку громадянин може бути визнаний недієздатним?
3. Які правові наслідки настануть для Федорина С.П. в разі визнання його недієздатним?
Ці відносини регулюються нормами цивільного права.
Родичі громадянина Федоренка С.П. помилилися в тому, що вони задля визнання громадянина Федоренко С.П. недієздатним мали звернутися до суду, а не до огранів опіки та піклування.
Згідно зі ст.39 ЦК України фіз. особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.
У разі визнання громадянина Федоренка С.П. недієздатним, над ним, згідно зі ст.41 ЦК встановлюється опіка; він як недієздатна фіз.особа не матиме права вчиняти будь-який правочин; правочини від імені Федоренка С.П. та в його інтересах буде вчиняти його опікун, а також відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою,буде нести її опікун.
23. Учні кулінарного училища під час перерви грали у дворі у футбол. 15-річний учень Яковенко розбив м’ячем вікно магазину «Кулінарія». Дрібне скло попало в посуд з тістом для пиріжків. У зв’язку з відмовою Яковенка відшкодувати збитки, магазин «Кулінарія» звернувся з позовом до суду, щоб стягнути з хлопця вартість скла (19 грн.) і 22 грн. за встановлення скла, а також 6 грн. за невипечені і непродані пиріжки.
Чи підлягає позов задоволенню?
У цій задачі тип правових відносин регулюється нормами Адміністративного права.
Позов не підлягає задоволенню, так як Яковенко на момент вчинення адміністративного правопорушення не досяг віку, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність (стаття 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
24. При укладенні шлюбу між Іриною Прокопенко та Валерієм Побережець-Соколовським майбутнє подружжя не змогло обрати спільне прізвище, тому Ірина Прокопенко запропонувала приєднати до свого прізвища прізвище свого майбутнього чоловіка. Валерій Побережець-Соколовський погодився з такою пропозицією своєї майбутньої дружини. Співробітники органу РАЦСу відмовилися з’єднувати прізвища пояснивши, що потрібно обрати прізвище одного з подружжя як їх спільне прізвище.
Роз’ясніть ситуацію, яка виникла. Вирішіть спір, посилаючись на діюче законодавство. Хто є суб’єктами і що буде об’єктом даних правовідносин?
Ці відносини регулюються нормами сімейного права.
Дії співробітників РАЦСу були неправомірними,так як згідно з СК України, наречена, Ірина Прокопенко, має право приєднати до свого прізвище свого нареченого, Валерія Побережець-Соколовського. Причому, так як у нареченого вже подвійне прізвище, то наречена має право вибрати лиш одну частину з його прізвища,так як згідно з СК складання більше двох прізвищ не допускається.
Суб’єктами даних правовідносин буде наречений та наречена, а об’єктом-особисте немайнове право, а саме питання про вибір прізвища.
26. 15-річний Нестеров та 13-річний Губенко під час літніх канікул розвели перед будинком громадянина Остапчука вогнище, від якого загорілися паркан і господарські споруди. До приїзду пожежників вони були знищені полум’ям. За договором майнового страхування страхова компанія “Меркурій” відшкодувала потерпілому вартість знищеного майна в розмірі 2 тис. грн. і звернулась до суду з позовом про відшкодування шкоди до батьків Нестерова і Губенка. Районний суд поклав відповідальність на батьків неповнолітніх солідарно. Зважаючи на матеріальне становище відповідачів, суд зменшив розмір відшкодування і стягнув з кожного на користь “Меркурія” по 100 грн.
1. Чи вірне рішення виніс суд? Чому?
2. Роз’ясніть ситуацію, що склалася та порадьте незадоволеній стороні що їй потрібно робити далі, якщо у неї є на це законні підстави.
В этой задаче тип общественных отношений носит имущественный характер и регулируется нормами Гражданского права. Районный суд, положив ответственность на родителей Нестерова и Губенка солидарно взыскавши с каждого в пользу «Меркурия» по 100грн. вынес правильное решение. Согласно статье 540 Гражданского Кодекса Укр. про исполнение обязательства, в кот. участвуют несколько кредиторов или несколько должников.
27. Щербенко Ігор, 14 січня 1989 р. народження, з 6 травня 2005 р., на час перебування батьків у закордонному відрядженні, залишився мешкати з бабусею. 11 травня на пропозицію сусіда Іваненка Андрія він продав йому за 1000 гривень магнітофон "Панасонік". Коли батьки приїхали з відрядження, і дізналися про це, то запропонували Іваненко Андрію добровільно відмовитися від незаконної угоди і повернути їм магнітофон замість сплаченої ним суми. Спочатку Іваненко А. не дав однозначної відповіді, а потім категорично відмовився, про що повідомив письмово.
1. Чи мав право неповнолітній Щербенко Ігор укладати угоду з Іваненко Андрієм?
2. Які юридичні дії повинні здійснити батьки Щербенко після остаточної відмови Іваненка повернути їм магнітофон?
1) Неповнолітній Щербенко Ігор (16 років), який має неповну дієздатність не мав права здійснювати угоду з Іваненко Андрієм, оскільки особа що має неповну дієздатність не має права на укладання правочину без згоди своїх батьків (усиновлювачів) або піклувальників.
При запереченні того з батьків, з яким проживає неповнолітня особа, правочин може бути здійснений з дозволу органу опіки та піклування.
2) По-перше, батьки Щербенко Ігора повинні подати заяву про визнання договору недійсним, оскільки вони згоди на укладення неповнолітнім сином правочину не давали, і цей правочин не схвалюють, а також зобов'язати Іваненка Андрія повернути їм магнітофон «Панасонік» за виплачену ним суму. Також слід в судове засідання запросити свідків.
Додаток:-копія свідоцтва про народження;-лист-відповідь;-копія заяви;
-квитанція про сплату державного мита.
28. Шевченко повертався вночі додому. У цей час до нього підійшли Баранюк і Коршунов, які раніше засуджувалися за злісне хуліганство і попросили закурити. Коли Шевченко відмовився дати їм цигарок, Баранюк раптово наніс йому удар ножем у груди, від чого Шевченко відразу помер.
1. Роз’ясніть ситуацію, що виникла, посилаючись на діюче законодавство України.
2. Визначте відповідальність Коршунова і Баранюка.
1.Отрасль права: Уголовное право 2. В задаче идёт речь об убийстве гражданина Шевченко гражданином Б. в присутствии товарища Б.-Коршунова. В данной задачи субъектом преступления является гражданин Баранюк, который отдавал себе отчет во время преступления следовательно он несет уголовную отвественность.
3. В соответствии с ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины, Б, присудят от 7 до 15 лет лишения свободы. Во время суда во внимание следует принять факт злостного хулиганства в прошлом, а также наличие холодного оружия у Б. Коршунов не является соучастником, поэтому судим не будет.
29. Мама подарувала своїй дочці золоті прикраси, які дісталися їй свого часу від бабусі. Договір дарування у нотаріуса вона не оформила, навіть думки такої у неї не було. У дочки з чоловіком розпочався шлюборозлучний процес. Чоловік дочки претендує на частину фамільних коштовностей, мотивуючи це відсутністю дарчої, а також тим, що, мовляв, їх надбано за час їхнього спільного сімейного життя.
1. Роз’ясніть ситуацію, що склалася, посилаючись на діюче законодавство України.
2. Дайте відповідь, чи обґрунтовані претензії чоловіка на частину золотих прикрас. Чому?
За значенням задачі тип суспільних відносин носить характер цивільних і регулюється нормами цивільного права.
Згідно ст.57 Сімейного кодексу України «Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка» особистою приватною власністю дружини, чоловіка є : майно набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Згідно цієї ж статті особистою приватною власністю дружини, чоловіка є речі індивідуального користування, в т.ч. коштовності, навіть тоді,коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.
Тому претензії чоловіка на частину золотих прикрас є не обґрунтовані.
30. Слюсар Іванов В. прийшов на роботу у нетверезому стані. Директор заводу негайно усунув слюсаря від роботи, а наступного дня слюсар Іванов був звільнений з роботи.
1. Чи може бути прихід на роботу у нетверезому стані підставою для звільнення з роботи?
2. Які юридичні дії потрібно здійснити адміністрації заводу для доказу нетверезого стану слюсаря Іванова В.?
3. Чи вірне рішення прийняв директор заводу? Чому?
Відносини, що наведені у даній задачі, регулюються нормами трудового права. Згідно умов задачі, слюсар Іванов з’явився на роботу у нетверезому стані, через що його було негайно усунуто директором від праці, а наступного дня звільнено.
Згідно пункту 7 статті 40, а також статті 46 глави 3 Кодексу законів України про працю у разі появи на роботі в нетверезому стані допускається відсторонення працівників від роботи власником або уповноваженим ним органом. Для цього адміністрації заводу необхідно юридично підтвердити своє рішення про звільнення слюсаря Іванова медичною довідкою.
Директор прийняв вірне рішення, тому що появлення на роботі у нетверезому стані є грубим порушення трудової дисципліни, що може призвести до аварійної ситуації.
31. Студент Клименко, якому виповнилось 17 років, на отримувану стипендію придбав у магазині велосипед, який потім обміняв у повнолітнього громадянина Савченко на мисливську собаку. Батько Клименко, дізнавшись про обмін, вимагав у Савченко повернення велосипеда. Коли останній відмовився, батько Клименка звернувся до суду з позовом до Савченко щодо визнання договору міни недійсним. Одночасно батько Клименка просив суд надати йому право отримувати стипендію сина та розпоряджатись нею, оскільки син витрачає її не на придбання книг та навчальних посібників, а на купівлю непотрібних речей. У вимогах батьку Клименка було відмовлено.
1. Роз’ясніть ситуацію, що склалася, посилаючись на діюче законодавство України.
2. Чи вірне рішення виніс суд? Чому?
3. Чи є у батька Клименка підстави для оскарження рішення суду?
Відношення, що наведені у даній задачі, регулюється нормами цивільного права. Згідно умов задачі, 17-річний студент Клименко на свою стипендію придбав велосипед і обміняв його на мисливську собаку у повнолітнього громадянина Савченко. Батько Клименко, дізнавшись про обмін, вимагав у Савченко повернення велосипеду. Отримавши відмову, батько подав позов до суду до Савченко з вимогою визнання договору міни недійсним, а також з проханням надати йому право розпоряджатися стипендією свого сина, тому що той витрачає її на непотрібні речі.
Суд виніс вірне рішення, тому що згідно п. 1 ст. 32 Цивільного кодексу України фізична особа у віці від 14 до 18 років має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, а також майном, яке вона придбала на власний заробіток. З цього положення робимо висновок, що позов батька Клименко до Савченко не буде задоволено, тому що син Клименко має право розпоряджатися своїм майном на власний розсуд.
У проханні про надання права розпоряджатися стипендією сина Клименко також було відмовлено, тому що придбання непотрібних речей замість підручників не є достатньою підставою для обмеження дієздатності.
Підстав для оскарження рішення суду у батька Клименко нема.
32. До фельдшера Чижової додому привезли механізатора, який одержав важку травму під час роботи біля трактора. Чижова відмовилася зробити йому яку-небудь допомогу, пославшись на те, що вона перебуває у відпустці. Поки товариші довезли потерпілого до лікарні, він помер. Своєчасне надання допомоги могло б врятувати життя механізатора .
1. Роз’ясніть ситуацію яка виникла, посилаючись на діюче законодавство.
2. Визначте відповідальність Чижової.
Відносини, подані в даній задачі, регулюються нормами кримінального права.
Звернувшись до джерел кримінального права, а саме до Кримінального Кодексу України, можна сказати, що фельдшер Чижова повинна була надати допомогу потерпілому в будь-якому випадку, бо це є її прямим обов’язком і вона буде покарана за ст. 139 Кримінального Кодексу України (ненадання допомоги хворому медичним працівником). Так як це діяння спричинило смерть хворого, то вона буде покарана обмеженням волі на строк до чотирьох років або з позбавленням волі до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
33. Економіст Чабаненко була відсутньою на роботі три з половиною години. Отримавши письмове пояснення Чабаненко, з якого стало відомо, що вона була відсутньою на робочому місці через хворобу малолітньої дитини, завідувач відділу оголосив їй догану за прогул без поважної причини. Чабаненко, яка до цього не мала ніяких стягнень, звернулася із заявою до КТС про зняття накладеного дисциплінарного стягнення.
1. Роз’ясніть ситуацію що виникла, посилаючись на діюче законодавство.
2. Що розуміється під прогулом без поважної причини?
3. Як має бути вирішена суперечка?
Відносини, подані в даній задачі, регулюються нормами трудового права.
1. Згідно до пункту 4 статті 40 КЗпП, прогул – це відсутність працівника на роботі як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин підряд або сумарно протягом робочого дня без поважних причин. Причина відсутності Чабаненко на роботі є причиною сімейно – побутового характеру і може бути визнана поважною, якщо вона ще зможе підтвердити ії довідкою або документом з лікарні про хворобу дитини.
2. Прогулом без поважної причини визнається:
поміщення працівника до медвитверезника;
самовільне використання без погодження з роботодавцем днів відгулів, чергової відпустки;
залишення роботи до закінчення строку трудового договору чи строку, який працівник, зобов’язаний пропрацювати за призначенням після закінчення вищого чи середнього учбового закладу.
3. Суперечка буде вирішена за рішенням КТС, до якого звернулася Чабаненко по закінченню десятиденного строку після подачі заяви. КТС - комісія по трудових спорах, вона є обов'язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях. Працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права.
34. 20 жовтня 2005 року була залита квартира Олійника І.О. з вини Савченко Н.О, яка проживає поверхом вище. Вона залишила відкритими крани водопостачання. Вина Савченко Н.О. встановлена комісією. В результаті залиття квартири Олійнику І.О. завдана матеріальна шкода: зіпсований паркет підлоги на 80%, втратили товарний вигляд килимові покриття на 30%. Квартира потребує поновлювального ремонту. Приблизна загальна вартість завданої матеріальної шкоди становить 2 тис. гривень.
1. Прокоментуйте ситуацію, що склалася, посилаючись на діюче законодавство.
2. Чи повинна Савченко Н.О. відшкодувати заподіяну шкоду Олійнику І.О.?
3. Куди повинен звернутися Олійник І.О. щодо відшкодування заподіяної шкоди?
1) Комісія встановила вину Савченка О.Н. Тобто, Олійник І.О. звернувся до ЖЕКу і до суду. Олійник І.О. написав позовну заяву про відшкодування майнової шкоди, завданої залиттям квартири. З заявою були наступні додатки: 1. Акт комісії. 2. Кошторис ремонту квартири. 3. Висновок товарознавчої експертизи. 4. Квитанція про вартість товарознавчої експертизи. 5. План квартири. 6. Копія позовної заяви. 7. Квитанція про сплату державного мита.
2) Так, Савченко О.Н. повинна відшкодувати заподіяну шкоду своєму сусідові.
3) Олійник повинен звернутися в ЖЕК, а потім і до суду, за наявності документів.
35. Прокопенко А.П. був прийнятий в адміністрацію Суворовського району водієм легкової автомашини, але згодом розпорядженням голови був переведений для роботи на мікроавтобусі.
За відмову від виконання розпорядження голова перевів Прокопенка А.П. строком на 3 місяці слюсарем по ремонту автомобілів.
Дайте висновок щодо правомірності дій голови адміністрації Суворовського району.
Куди повинен подавати скаргу Прокопенко на дії голови адміністрації Суворовського району.
Зазначений у задачі тип суспільних відносин мають характер трудових і регулюється нормами трудового права.
Згідно статті 32 КЗпП не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації або посади, тому щодо переведення Прокопенко для роботи на мікроавтобусі, дії голови адміністрації є правомірними.
Але, згідно ст. 33 КЗпП тимчасове переведення робітника на іншу посаду без його згоди можливе лише не більш ніж на 1 місяць за умов необхідності вказаних у статті. Так як голова адміністрації перевів Прокопенка без його згоди строком на 3 місяці на іншу посаду, то його дії є неправомірними.
За захистом своїх прав громадянин Прокопенко може звернутися до комісії з трудових спорів, а в разі незгоди з рішенням голови – в судовому порядку.
36. Спеціаліст 1 категорії Демченко З.В., у зв’язку із скороченням штатів була переведена на іншу роботу як спеціаліст 2 категорії в іншій відділ. За відмову від переведення на цю роботу Демченко З.В. була звільнена за прогул. Демченко З.В. звернулася до районного суду з позовом про поновлення на колишній роботі.
Визначити правомірність цього переведення. Яке рішення повинен винести суд.
Згідно зі статтею 32 КЗпП переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві допускається тільки за згодою працівника, за винятком випадках, вказаних у статті 33 КЗпП.
Якщо це зміна істотних умов праці – систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, зміна розрядів і найменування посад та інші – працівник має бути повідомленим про це не пізніше ніж за два місяці.
Згідно зі статтею 40 пунктом 4 КЗпП прогулом вважається відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин.
Відмову Демченко З.В. не можна вважати прогулом, тому звільнення неправомірне.
Суд повинен винести рішення: поновити Демченко З.В. на роботі, так як відмову про переведення не можна вважати прогулом.
37. 10 вересня 1998 року спеціаліст 1 категорії Попова А.В. звернулася до голови адміністрації Суворовського району з письмовою заявою про розірвання трудового договору з 12 вересня 1998 року. Своє прохання вона мотивувала тим, що переїздить в інше місто у зв’язку з переводом чоловіка на інше місце роботи, і на 12 вересня вона замовила автомашину для перевезення домашнього майна. Голова адміністрації не дав згоду на її звільнення з вказанного в заяві строку, мотивуючи це тим, що її у відділі де вона працює дуже багато роботи, а знайти заміну він не може.
- Чи правомірні дії голови адміністрації?
Зазначений у задачі тип суспільних відносин мають характер трудових і регулюється нормами трудового права.
Згідно з ч. 1 КЗпП України у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-річного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку та ін.) власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Таким чином, дії голови адміністрації неправомірні. Для захисту порушения прав гр. Попова може звернутись до КТС або до суду
38. Соколенко працював провідним спеціалістом Одеської обл.. адміністрації. Розпорядженням голови від 15 червня 1999 він був звільнений за ст.38 КЗпП. Вважаючи звільнення неправильним Соколенко звернувся до суду з позовом про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 30 травня 1999 року ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, а 10 червня він захворів, після хвороби вирішив не звільнятись, а коли прийшов на роботу 5 липня 1999, йому повідомили про те що він звільнений згідно з поданою заявою.
1.Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?
2.Чи включається час роботи в строк попередження про звільнення за власним бажанням?
Зазначений у задачі тип суспільних відносин носить характер трудових і регулюються нормами трудового права.
1.Відповідно до КЗпП (ст.38) працівник має право розірвати трудовий договір попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за 2 тижні, і якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовленно в укладанні договору відповідно до КЗпП.
39. Проценко А.К. старший бухгалтер Одеської обласної адміністрації подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Через два тижні адміністрація заявила, що не може знайти на цю посаду іншого спеціаліста, відмовилася приймати бухгалтерську документацію і видавати їй трудову книжку. Проценко А.К. звернулася до юридичної консультації за роз’ясненням:
Чи може вона самовільно залишити роботу і куди їй потрібно звернутися з вимогою про розірвання трудового договору. Допустила чи ні порушення трудового законодавства обласна адміністрація?Вирішити дану справу.
Тип суспільних відносин-трудовий, регулюється нормами трудового права.
Відповідно до ст.38 КЗпП Укр. Працівник має право розірвати трудовий договір попередивши про це власника чи вповноважений ним орган письмово за 2 тижні. Згідно з ст.47 КЗпП власник зобов’язаний у день звільнення видати працівнику належним чином оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок в терміни зазначені ст.116 цього кодексу.
Оскільки Проценко подала заяву про звільнення за власним бажанням вчасно, можна зробити висновок, що обл. адміністрація допустила порушення трудового законодавства. Тому Проценко має право самовільно залишити роботу і повинна звернутися до КТС або до суду з вимогою про розірвання трудового договору.
40. Соколюк і Карпенко, в машині таксі, напали на шофера Вознюка. Карпенко з заднього сидіння наніс водію кілька сильних ударів по голові, змусив зупинити машину і вийти з неї.
На узбіччі дороги Соколюк і Карпенко декілька разів ударили Вознюка і, відібравши виторг у суммі 80 грн., сховалися. У результаті отриманих ушкоджень, Вознюк у плині 17 днів знаходився на лікуванні і був непрацездатним. Відповідальність Соколюка і Карпенко.
Тип сусп. відносин-кримінальний і регулюється нормами кримін.права.
Відповідно до крим. кодексу Укр. Соколюк і Карпенко нанесли Вознюку умисні легкої тяжкості тілесні ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я і незначну втрату працездатності. За це вони повинні бути покарані громадськими роботами строком від 150 до 240 годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арешту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років. Так як вони ще й пограбували Вознюка, то відповідно до крим.код.укр. повинні бути покарані штрафом від 50-ти до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до 2-х років, або позбавленням волі на строк до 4-х років.
41. Доброщук К.А. працював провідним спеціалістом в районному центрі зайнятості Жовтневого району м.Одесси, 15 червня 1999 року він звернувся із заявою до адміністрації з проханням звільнити його після закінчення двотижневого терміну. 25 червня 1999 року Доброщук К.А. звернувся до адміністрації з проханням повернути раніше подану заяву про звільнення, однак адміністрація центру зайнятості йому в цьому відмовила і 26 червня 1999 року видала розпорядження про звільнення Доброщук К.А. за п.1 ст.36 КЗпП України.
Чи правимірні дії адміністрації?
Вирішити спір.
Тип сусп. відносин-трудовий і регулюється нормами трудового права.
Відповідно до КЗпП якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
Можна зробити висновок, що дії адміністрації не правомірні, і Доброщук має право бути поновленим на роботу.
42. Уночі Іванов і Павлов в одному з вагонів електропоїзда знайшли самотнього пасажира Петренко і, загрожуючи ножами,вимагали віддати гроші та годинник. Петренко вчинив опір. Тоді Іванов і Павлов нанесли йому кілька ножових поранень у груди і шию і,забравши гроші і годинник, сховалися. Від ушкоджень потерпілий помер наступного дня в лікарні. Відповідальність Іванова і Павлова.
В этой задаче тип общественных отношений носит криминал.характер и регулируется нормами криминального права. Согласно статье 121 ККУ про умышленное тяжёлое телесное повреждение Иванов и Павлов несут наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
43. Андрієнко М.П. працював на заводі. Наказом №150 від 10 лютого 1997 року він був звільнений за відсутність на роботі більше 3годин протягом робочого дня без поважних причин, згідно з нормами КЗпП Укр. звільнення Андрієнко М.П. вважає незаконним. Він проживав за межами міста,на роботу добирався на власній автомашині.9лютого 1997 року через сильну ожеледицю на дорогах Андрієнко став учасником ДТП,внаслідок чого запізнився на роботу на 3 год15хв, а попередити про запізнення адміністрацію заводу не було можливості. Таким чином, Андрієнко не був на роботі з поважних причин. З 10 лютого він не працює. Чи може Андрієнко бути поновлений на роботі?Що для цього він повинен зробити?
В этой задаче тип общественных отношений носит трудовой характер и регулируется нормами трудового права. В соответствии с КЗоТ (ст.40) Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. В соответствии с данной статьёй работодатель может уволить работника за отсутствии на раб.месте больше 3часов на протяжении раб.дня без уваж.причин. Так как у Андриенка М.П. была уваж.причина про что свидетельствует справка с ГАИ, про которую он не мог сообщить вовремя администрации, поэтому увольнение Андриенка является незаконным. И он должен быть восстановлен на своё раб.место. За защитой своих нарушенных прав Андриенко может обратиться в Комиссию по трудовым спорам и в суд.
44. Макаренко Л.О. працював бухгалтером фінансове-планового відділу ВО «Електропобутприлад» з 1979р. Наказом №95 від 10червня 1996р. вона була звільнена за п.1ст.40 КЗпП Укр. у зв’язку із скороченням штату. Звільнення Макаренко вважає незаконним,оскільки у неї на утриманні троє неповнолітніх дітей, і тому вона має переважне право на залишення на роботі.
1.Чи має Макаренко переважне право на залишення на роботі?2.Що має робити вона у разі неможливості залишитися на попередній роботі?3.Чи захищає трудове законодавство Укр. Макаренко, звільнену у зв’язку із скороченням штату?
В этой задаче тип общественных отношений носит трудовой характер и регулируется нормами трудового права. 1.Да,согласно статье 42 КЗоТ о преобладающем праве на сохранение раб.места в святи с содержанием 3неполнолетних детей. 2.В случаи невозможности остаться на предыдущей работе Макаренко Л.О. может обратиться в комисию по трудовым спорам или в суд. 3.Да, трудовое законодательство Укр. защищает Макаренко обязуясь выплатить ей выходное пособие в раз мере не менше среднемесячной зар.платы согласно статье 44 КЗоТ.
45. Поулян у відношенні якого була порушена кримінальна справа за ухиляння від сплати податків, прийшов у кабінет слідчого Назарова і запропонував йому хабар у розмірі 300у.е.за припинення справи у зв’язку з «відсутністю складу злочину». Назаров ужив заходів до затримки Поуляна і доповів про те, що трапилося, прокурору. На якій стадії перерване здійснення злочину? Відповідальність Поуляна.
В этой задаче тип общественных отношений носит криминально-правовой характер и регулируется нормами криминального права. В соответствии с Криминальным Кодексом Укр. осуществление преступления было прервано на стадии покушения на преступление согласно п.2.ст.15.И согласно статье 16 ККУ про криминальную ответственность Поуляну может бать назначено наказание за статьей 369 ККУпро дачу взятки.
46. Кравченко – заступник завідувача фінансового відділу районної державної адміністрації – був звільнений за появу на роботі у нетверезому стані за пунктом статті 40 КЗпП України. Кравченко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, посилаючись на те, що в нетверезому стані він находився після закінчення робочого дня.
1. Який порядок звільнення з роботи державних службовців і який порядок накладання стягнень по КЗпП України і Закону України «Про державну службу»?
2. Яке рішення повинен винести суд?
У цій задачі правовідносини регулюються нормами Трудового права.
1. а) Згідно до Закону України «Про державну службу» крім загальних підстав, передбачених статтею 40 Кодексом законів про працю України (), державна служба припиняється у разі:
1) порушення умов реалізації права на державну службу;
2) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 цього Закону;
3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;
4) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії;
5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;
6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 цього Закону;
7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону.
б) Згідно до статті 14 Закону України «Про державну службу» дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.
До службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у
призначенні на вищу посаду.
2. Поява на роботі у нетверезому стані після закінчення робочого дня непередбачено статтею 40 КЗпП України, за якою був звільнений гр. Кравченко. Тому, якщо він доведе, що він був у нетверезому стані на справді після робочого дня, то його звільнення буде незаконним, що передбачає негайного поновлення на робочому місці.
Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:
1) змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників;
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці;
3) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
5) нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні. За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;
6) поновлення на р оботі працівника, який раніше виконував цю роботу;
7) появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння;
8) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.
47. Провідний спеціаліст Бородько був звільнений з роботи 15 серпня 1999 року за пунктом 3 ст.40 КЗпП України за систематичне невиконання обов’язків, покладених на нього трудовим договором. Про розгляд позову, про поновлення на роботі в суді з’ясувалося, що за час роботи в установі він дійсно порушував трудову дисципліну, за що адміністрація оголосила йому догану в жовтні 1997 року, а 25 липня 1998 року він був попереджений за неповну службову відповідальність, а 30 червня Бородько спізнився на роботу, за що і був звільнений .
Які дисциплінарні стягнення згідно з КЗпП України правомочна застосовувати адміністрація?
Зазначений у задачі тип суспільних відносин носить характер трудових і регулюється нормами трудового права. Так, згідно з ст.147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до робітника може бути притінено тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення.
48. В правилах внутрішнього трудового розпорядку установи за погодженням адміністрації з профспілковим комітетом був включений пункт про можливість адміністрації звільняти з роботи службовців за перше, але грубе порушення трудової дисципліни. Так, в пункті 20 Правил передбачалось, що за непред’явлений в строк квартальний звіт службовець звільнявся з роботи.Чи законне таке доповнення цих правил?
В этой задаче тип общественных отношений носит трудовой характер и регулируется нормами трудового права. В соответствии с КЗоТ статьи 40 п.3 про систематическое нарушение – дополнение правил внутреннего распорядка учреждения является незаконным,а ссылаясь на статью 41 п.1 про одноразовое грубое нарушение главного бухгалтера,то такое дополнение является законным.
49. Водій службової автомашини районної державної адміністрації Смолій працював на автомашині 9 годин поспіль, після чого йому було наказано працювати ще три години. Смолій відмовився виконати це розпорядження, посилаючись на те, що у зв’язку з втомою він не зможе безпечно для життя людей вести машину. За це Смолію була оголошена догана. Який порядок винесення стягнень передбачений КЗпП Укр..? Чи правомірні дії адміністрації? Обґрунтуйте свою відповідь КЗпП Укр..
В этой задаче тип общественных отношений носит трудовой характер и регулируется нормами трудового права. Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни
За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: 1) догана; 2) звільнення.
Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.
Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.
Можна зробити висновок, що дії адміністрації були неправомірними, і Смолій повинен звернутися до КТС з вимогою зняття з нього догани.
50. Інженер електронних машин інформаційно-обчислювального центру Рябченко запізнився на роботу на 30 хв. У зв’язку з цим завідувач центру через півтора місяця оголосив Рябченко догану. В розпорядженні догана оголошувалась за запізнення на роботу. Рябченко звернувся до КТС із заявою ,в якій просив догану з нього зняти, оскільки запізнився тому, що йому довелося чекати на прийомі у лікаря, про що є реєстраційний талон до лікаря, пояснювальну записку у нього ніхто не вимагав і в суті справи адміністрація не розібралася. Чи порушений порядок накладення стягнень згідно КЗпП України? Дайте правову оцінку діям адміністрації, обгрунтуйте свою відповідь посиланням на КЗпП України.
В этой задаче тип общественных отношений носит трудовой характер и регулируется нормами трудового права. В соответствии со статей 149 КЗоТ про порядок применения дисциплинарного взыскания этот порядок был нарушен, т.к. работодатель не потребовал от Рябченка письменного объяснения и согласно статьи 148 КЗоТ про срок применения дисциплинарного взыскания действия администрации были не правомерными, т.к.дисциплинарное взыскание применяется не позже 1месяца со дня выявления этого проступка.
51. Оператор Зінченко був переведений на іншу работу на тому ж підприємстві строком на 2 місяця у зв’язку з простоєм. Зінченко відмовився від нової роботи і зауважив,що він оператор,а йому запропонували роботу техніка і що на такий строк адміністрація не має право переводити. За відмову від виконання від нової роботи Зінченку була оголошена догана
1.Чи правомірні дії адміністрації підприємства?
2,Чи може Зінченко оскаржити рішення адміністрації?Відповідь підтвердити посиланням на необхідні статті КЗпП Укріїни
відповідно до статті 32 КЗпП України власник (або уповноважений ним орган) має право перевести працівника на іншу роботу тільки за його згодою, а за статтею 33 власник має право перевести працівника на іншу роботу строком на 1 місяць без його згоди, якщо вона не протипоказана за станом здоров’я працівника. Ось чому, в даному випадку роботодавець не має права оголошувати догану і дії адміністрації були неправомірними.
Зінченко може оскаржити рішення адміністрації згідно зі статтею 33 КЗпП України
52. 16-літній Осипчук систематично бив учня 8 класу Карасьова, вимагаючи щомісячної йому виплати 100грн. Зустрівши Карасьова в парку Осипчук зажадав принести йому 60грн., при цьому побив його: причинив йому тяжке ушкодження здоров’ю середньої ваги.
Відповідальність Осипчука
За статтею 122 умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою ушкоджень, пов’язаних з втратою будь-якого органу і його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров’я, але спричинило тривалий розлад здоров’я, - карається виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі до 3 років.
Оскільки за статтею 22 Загальної частини ККУ, пункт 2, особи, що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років підлягають кримінальній відповідальності за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості (стаття 22).
53. Петров, ставши особою без визначеного місця проживання, вирішив добувати собі кошти на проживання шляхом розкрадання чужого майна у громадян на вокзалах і в портах. 19 січня на залізничному вокзалі м. Одеси він викрав рюкзак з особистими речами Муртахова; 27 липня викрав валізу у Журавльової у морському порту м. Іллічівська. Усього в такий спосіб ним було скоєно вісім крадіжок на території України на загальну суму 3,5 тис. гривень.
Чи можна вчинене Петрова кваліфікувати як одиничний злочин? Відповідальність Петрова.
Відповідно до ст. 185 крадіжка вчинена повторно - карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі й самий строк злочину, і це не одиничний злочин, а багаторазава злочинна діяльність, тобто особа вчинила більш ніж один злочин.
54. Федорчук видав доручення на ведення справи адвокату Степанову, враховуючи, що не зможе особисто брати участь у процесі у зв’язку з відрядженням. Однак він повернувся раніше, ніж передбачав, і тому міг бути присутнім у судовому засіданні. Відповідач заявив клопотання про недопущення виступу у суді Федорчука, оскільки у справі бере участь його адвокат. Суд відхилив клопотання відповідача, допустивши до участі у справі позивача, і його представника. У касаційній скарзі відповідач зазначив, що суд грубо порушив його право на захист та принцип змагальності, оскільки на стороні позивача виступали двоє, а він захищався один.
Чи правильно вчинив суд?Чи обґрунтовані доводи відповідача.
Зазначений у задачі тип суспільних відносин мають характер цивільно-процесуальний і регулюється нормами цивільного-процесуального права. Згідно зі ст. 38 Цивільно-процессуального кодексу України особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. Тобто рішення суду є правильним. Доводи позивача не обгрунтовані, так як на одній стороні у судових відносинах можуть виступати і декілька осіб, маючих спільну основу справи й при цьому право відповідача на захист не порушується.
55. Завод експериментальних машин звернувся з листом до тресту «Будівельна механізація», в якому містилось прохання про надання в оренду строком на три місяці будівельного крана. В своїй відповіді трест не заперечував проти надання в оренду будівельного крана, але попрохав завірити підпис директора експериментального заводу в нотаріальній конторі.
Що розуміється під формою угоди?
В якій формі укладаються угоди між державними організаціями?
У цій задачі правовідносини регулюються нормами Цивільного права.
1. Згідно до статті 639 Цивільного кодексу України під формою угоди розуміється:
1) Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.
2) Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася.
3) Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту його підписання сторонами.
4) Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого законом не вимагається нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.
2. Угоди між державними організаціями викладаються у письмовій формі.
Заголовок 2ђ Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 17478986
    Размер файла: 214 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий