Variant_13-15


Білет 13.
Дата ________ Група________________
Прізвище ______________________
1. Як називається ділянка гена, що знаходиться між двома кодуючими ділянками?інтрон
2. Як називається процес видалення інтронів з пре-мРНК?сплайсінг
3. Ключову роль в якому процесі відіграють маленькі ядерні РНК?сплансинг
4. Як називається процес формування кінцевого продукту РНК із первинного транскрипту? процесінг
5. До якої хімічної групи в складі тРНК (-NH, -NH2, -OH, =O, CH3) приєднується амінокислота?
6. Скільки існує типів АРСаз [(а) менше ніж амінокислот; (б) 20; (в) більше ніж амінокислот, але менше ніж антикодонів; (г) більше ніж антикодонів]?
7. Скільки субстратів зв’язує АРСаза?3
8. До якого кінця поліпептиду, що зростає, приєднується чергова амінокислота при білковому синтезі?C`
9. Декодуюча функція рибосоми залежить від маленької субодиниці, великої, чи обох?
10. На рибосомі мРНК зв’язана з маленькою субодиницею, великою, чи обома?
11. Підкреслити два сайти рибосоми, до яких приєднуються тРНК: A, B, D, G, P, T.
12. Скільки молекул GTP гідролізується на протязі одного елонгаційного циклу білкового синтезу?2
13. Гідроліз GTP при елонгації трансляції використовується: а) як джерело вільної енергії для забезпечення невигідного процесу елонгації; б) як джерело вільної енергії для синтезу пептидного зв’язку; в) для переключення конформаційних станів рибосоми; г) для фосфорилювання рибосомних білків.
14. Який етап елонгаційного циклу білкового синтезу потребує заморожування конформаційної рухливості рибосоми?транспепдидація
15. Чи можлива транслокація рибосоми без участі факторів елонгації?так
16. Впізнання стартового кодону в еукаріотичній мРНК залежить від послідовності: а) Прибноу; б) Козак; в) ТАТА-бокса; г) Шайна-Дальгарно; д) Бойля-Маріотта.
17. Які елементи мРНК (підкреслити один або кілька) приймають участь в ініціації трансляції у прокаріотів (сар, послідовність Шайна-Дальгарно, 5’-границя першого інтрону, polyA послідовність)?
18. Як називаються білки, що забезпечують нативне укладання структури білка in vivo?шаперони, шапероніни, фулдази
19. До якого кінця ДНК приєднується черговий нуклеотид під час реплікації?3`
20. В якому напрямі здійснюється синтез фрагмента Оказакі при реплікації?5`-3`
21. Більшість ДНК-полімераз мають також активність: а) 5’-екзонуклеазну; б) 3’-екзонуклеазну; в) обидві екзонуклеазні; г) ендонуклеазну.
22. Який фермент видаляє РНК-праймери на початку фрагментів Оказакі в еукаріотів?РНКаза
23. Скільки копій кор-ферменту ДНК-полімерази працює у реплікативній вилці?2
24. Які ферменти забезпечують релаксацію еластичних напружень, що виникають в ДНК під час реплікації?топоізомерази
25. Який фермент використовується для того, щоб запобігти скорочення еукаріотичної хромосоми після реплікації?теломераза
26. Резольваза – це фермент, який розрізає: а) ділянки ДНК певної послідовності; б) РНК; в) пре-тРНК в процесі її сплайсинга; г) структуру Холідея; д) імуноглобулінові гени в процесі їх созрівання.
27. Як називається циркулярна молекула ДНК, що здатна автономно реплікуватися в бактеріальній клітині?плазміди
28. Підкреслити методи секвенування нуклеїнових кислот: Корнберга, Сенджера, Максама-Гілберта, Ніренберга-Матеі, Бойля-Маріотта.
29. Одна з двох груп, що формують водневий зв'язок, містить пару електронів, що не формують ковалентного зв'язку. Як називається ця група?акцептор
30. Скільки існує змістовних кодонів, що відповідають амінокислотам?61
31. Які нековалентні взаємодії стабілізують вторинну структуру білків?водневі зв’язки
32. Які нековалентні взаємодії є головною рушійною силою формування глобулярної структури в білках?гідрофобні
33. Скільки існує типів динуклеотидних контактів у полінуклеотиді, що складається з залишків чотирьох типів?16
34. З великим чи маленьким жолобком взаємодіє переважна більшість білків, що впізнають певні нуклеотидні послідовності?
35. Які нековалентні взаємодії, як правило, відіграють провідну роль у білково-нуклеїновому впізнанні (іонні, гідрофобні, ван-дер-ваальсові, водневі зв’язки)?
36. Скільки пар основ ДНК входить до складу корової частинки нуклеосоми (1056, 125, 145, 175)?
37. Підкреслить два гістони, які формують гетеротетрамер в складі нуклеосоми: Н2А, Н3, Н1, Н4.
38. Залишки яких амінокислот є позитивно зарядженими за фізіологічних умов (Ala, Arg, Asp, Gln, Ile, Lys, Met, Tyr,Val)?
39. Яка приблизно частка геному прокаріотів приходиться на кодуючи послідовності (0.02, 0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.95)?
40. В якому напрямі здійснюється синтез мРНК? 5`-3`
41. Як називається (змістовний чи антизмістовний) ланцюг ДНК, що є матрицею для синтезу мРНК?
42. До якого кінця мРНК приєднується черговий нуклеотид під час транскрипції?3`
43. Регуляція транскрипції, що залежить від ефективності впізнання термінуючого елементу, є: а) негативною; б) позитивною; в) атенюацією; г) аллостеричною.
44. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази відповідає за точну орієнтацію РНК-полімерази на промоторі (TFII A, TFII B, TFII D, TFII E, TFII F, TFII H)?
45. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ має кілька ферментативних активностей (TFII A, TFII B, TFII D, TFII E, TFII F, TFII H)?
46. Як називається транскрипційний фактор, який стає активним у відповідь на зв'язування зі стероїдним гормоном?ядерний гормональний рецептор
47. Як називається фермент, що здійснює ацетилування гістонів?гістон-ацилтрансфераза
48. CpG-острівці частіше зустрічаються в промоторах генів: а) активних тканьоспецифічних; б) репресованих; в) генів “домашнього господарства”; г) псевдогенів.
49. Епігенетична спадковість залежить від: (а) зміни послідовності ДНК в онтогенезі; (б) накопичення специфічних білків у цитоплазмі; (в) хімічних модифікацій компонентів хроматину; (г) зміни просторової структури ДНК
50. Гетерохроматиновий стан у центромерах підтримується завдяки: (а) метилування ДНК та специфічних залишків у ацетильованих гістонах; (б) метилування ДНК та специфічних залишків у деацетильованих гістонах; (в) деметилування ДНК та специфічних залишків у деацетильованих гістонах; (г) деметилування ДНК та метилування специфічних залишків у ацетильованих гістонах
Білет 14.
Дата ________ Група________________
Прізвище ______________________
1. Який нуклеотид (A, C, G, T, U) переноситься на 5’-кінець мРНК при її кепуванні?
2. Як називається процес видалення інтронів з пре-мРНК?сплайсинг
3. Як називається білково-нуклеїновий комплекс, в межах якого здійснюється сплайсинг мРНК?сплайсосома
4. Формування polyA послідовності на 3’-кінці мРНК відбувається (підкреслити дві правильні відповіді): а) після закінчення синтезу пре-мРНК; б) після закінчення сплайсинга; в) одночасно зі сплайсингом останнього інтрону; г) одночасно з термінацією транскрипції; д) одночасно з ініціацією трансляції.
5. Яка неканонічна основа часто зустрічається в першій позиції антикодона (Т, І, D, ψ)?
6. В складі аміноацил-тРНК, що зв’язана з рибосомою, амінокислота приєднана до: а) 3’-ОН групи рибози; б) 2’-ОН групи рибози; в) тієї чи іншої в залежності від амінокислоти.
7. Як називається реакція, що вона каталізується АРСазою, перенесення АМР з АТР на амінокислоту?активація амінокислоти з утворенням аміноациладенілату
8. До якого кінця поліпептиду, що зростає, приєднується чергова амінокислота при білковому синтезі?C`
9. Рибосомні білки: а) формують основу структури рибосоми; б) розміщені на поверхні рРНК; в) є обидва типи рибосомних білків.
10. На рибосомі акцепторне стебло тРНК зв’язане з маленькою субодиницею, великою, чи обома?
11. GTPазна активність G-білків проявляється: а) у відповідь на зв’язування GTP; б) у відповідь на зв’язування тРНК; в) на рибосомі; г) після дисоціації з рибосоми.
12. Скільки молекул GTP гідролізується на протязі одного елонгаційного циклу білкового синтезу?2
13. На якій субодиниці рибосоми знаходиться пептидил-трансферазний центр?великій
14. Гібридні сайти тРНК виникають на рибосомі під час: а) ініціації трансляції; б) зв’язування аміноацил-тРНК; в) транспептидації; г) транслокації.
15. Ініціаторний метіонин в клітинах прокаріотів: а) ацетильований; б) фосфорильований; в) формільований; г) глікозильований; д) не модифікований.
16. Впізнання стартового кодону в еукаріотичній мРНК залежить від послідовності: а) Прибноу; б) Козак; в) ТАТА-бокса; г) Шайна-Дальгарно; д) Бойля-Маріотта.
17. Стоп-кодон на мРНК впізнається (а) термінаторними тРНК, (б) елементами рибосоми чи (в) білковими факторами термінації?
18. Як називаються білки, що забезпечують нативне укладання структури білка in vivo?шаперони, шапероніни, фудази
19. Які сполуки є субстратами синтезу ДНК?DNTP
20. В якому напрямі здійснюється синтез лідуючого ланцюга при реплікації?5`-3`
21. Як називається фермент, який розкручує подвійну спіраль ДНК, використовуючи енергію гідролізу АТР?геліказа
22. Завдяки якій активності ДНК-полімерази здійснюється корекція помилок синтезу ДНК?3- екзонуклеазній
23. Скільки копій кор-ферменту ДНК-полімерази працює у реплікативній вилці?2
24. Які ферменти забезпечують релаксацію еластичних напружень, що виникають в ДНК під час реплікації?топоізомерази
25. Резольваза приймає участь в: а) транскрипції; б) процесінгу мРНК; в) реплікації; г) репарації; д) рекомбінації.
26. Резольваза – це фермент, який розрізає: а) ділянки ДНК певної послідовності; б) РНК; в) пре-тРНК в процесі її сплайсинга; г) структуру Холідея; д) імуноглобулінові гени в процесі їх созрівання.
27. Що означає абревіатура PCR. Polymerase chain reaction-полімеразна ланцюгова реакція
28. Саузерн блот-гібридизація – це гібридизація: а) ДНК-ДНК; б) ДНК-РНК; в) РНК-РНК.
29. Одна з двох груп, що формують водневий зв'язок, містить атом водню. Як вона називається?донор
30. Зростання чи зниження вільної енергії є умовою здійснення будь-якого процесу?
31. Які нековалентні взаємодії стабілізують вторинну структуру білків?водневі зв’язки
32. Підкреслити атом вуглецю пентози, до якого приєднані різні групи у рибози та дезоксирибози: С1', С2', С3', С4', С5'.
33. Як називаються нековалентні взаємодії, які головним чином стабілізують подвійну спіраль ДНК?стекінг-взаємодії
34. Які динуклеотидні контакти можуть утворитися між двома сусідніми GC парами в ДНК? GC,CG,GG,CC35. Які нековалентні взаємодії, як правило, відіграють провідну роль у білково-нуклеїновому впізнанні (іонні, гідрофобні, ван-дер-ваальсові, водневі зв’язки)?
36. Скільки молекул гістонів входить до складу нуклеосоми?8
37. Підкреслить два гістони, які формують гетеротетрамер в складі нуклеосоми: Н2А, Н3, Н1, Н4.
38. Залишки яких амінокислот є позитивно зарядженими за фізіологічних умов (Ala, Arg, Asp, Gln, Ile, Lys, Met, Tyr,Val)?
39. Як називається сукупність послідовностей ДНК в гаплоїдному наборі даного організму?геном
40. В якому напрямі здійснюється синтез мРНК?5`-3`
41. Як називається (змістовний чи антизмістовний) ланцюг ДНК, послідовність якого співпадає з послідовністю мРНК?
42. Які сполуки є субстратами синтезу мРНК?рибонуклеозид трифосфати
43. Підкреслити групи генів, які транскрибуються РНК-полімеразою ІІІ: високомолекулярна rRNA, 5S rRNA, білкові гени, snRNA, tRNA.
44. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ зв'язується з ТАТА-боксом (TFII A, TFII B, TFII D, TFII E, TFII F, TFII H)?
45. С-кінцевий домен РНК-полімерази ІІ на певних етапах транскрипції піддається: а) ацетилуванню; б) метилуванню; в) фосфорилюванню; г) формілюванню; д) не модифікується.
46. Як називається транскрипційний фактор, який стає активним у відповідь на зв'язування зі стероїдним гормоном? ядерний гормональний рецептор
47. Гістоновий код – це: а) співвідношення між послідовностями нуклеотидів в гістонових генах і амінокислот в гістонах; б) характер розташування гістонових генів в кластері; в) співвідношення між первинною і вторинною структурами гістонів; г) співвідношення між картиною посттрансляційних модифікацій гістонів і спорідненістю до певних білків.
48. Як називається фермент, що здійснює метилування ДНК?ДНК метилаза
49. МікроРНК приймають участь у (підкреслити одну або кілька можливостей): (а) інактивації транскрипції шляхом взаємодії з мРНК; (б) інактивації транскрипції шляхом взаємодії з РНК-полімеразою; (в) утворенні сплайсосоми; (г) блокуванні білкового синтезу; (д) впізнанні стоп-кодонів
50. Медіатор є елементом системи: (а) реплікації; (б) рекомбінації; (в) репарації; (г) трансляції; (д) транскрипції

Білет 15.
Дата ________ Група________________
Прізвище ______________________
1. Після формування сар’а на 5’-кінці мРНК залишається 5’-фосфат або 3’-ОН група рибози?
2. З якою модифікацією домена CTD тісно пов’язані події процесінга мРНК (ацетилування, фосфорилювання, метилування, глікозилювання)?
3. Який нуклеотид в складі інтрону (A, C, G, T, U) залишається неспареним в сплайсосомі і відіграє ключову роль в каталізі сплайсингу?
4. Як називається процес формування кінцевого продукту РНК із первинного транскрипту?процесинг
5. В якій структурній формі існують дволанцюгові ділянки РНК (А, В, С, D, Z)?
6. Скільки хімічних реакцій каталізують АРСази?2
7. В якому напрямі пересувається рибосома вздовж мРНК при трансляції?5`-3`
8. Який кінець поліпептиду першим виходить за межі рибосоми при білковому синтезі?N
9. Рибосомні білки: а) формують основу структури рибосоми; б) розміщені на поверхні рРНК; в) є обидва типи рибосомних білків.
10. На рибосомі антикодонова петля тРНК зв’язана з маленькою субодиницею, великою, чи обома?
11. Підкреслити два сайти рибосоми, до яких приєднуються тРНК: A, B, D, G, P, T.
12. Гідроліз якого нуклеозид трифосфату здійснюється на рибосомі в процесі білкового синтезу?GTP
13. Який компонент рибосоми (рибосомні білки або РНК) безпосередньо формує пептидил-трансферазний центр?
14. Гібридні сайти тРНК виникають на рибосомі під час: а) ініціації трансляції; б) зв’язування аміноацил-тРНК; в) транспептидації; г) транслокації.
15. З якої амінокислоти починається синтез білка?Met
16. Впізнання стартового кодону в прокаріотичній мРНК залежить від послідовності: а) Прибноу; б) Козак; в) ТАТА-бокса; г) Шайна-Дальгарно; д) Бойля-Маріотта.
17. Стоп-кодон на мРНК впізнається (а) термінаторними тРНК, (б) елементами рибосоми чи (в) білковими факторами термінації?
18. Білковий фактор елонгації трансляції EF-G (EF2) має 4 домени в своїй структурі. Три з них гомологічні фактору EF-Tu (EF1). На яку молекулу схожа структура четвертого домену?мімікрує під антикодонову частину тРНК-нагадує комплекс EF-Tu-тРНК
19. До якого кінця ДНК приєднується черговий нуклеотид під час реплікації?3`
20. Як називається ланцюг ДНК, що синтезується фрагментарно під час реплікації?той, що запізнюється
21. Як називається фермент, який розкручує подвійну спіраль ДНК, використовуючи енергію гідролізу АТР?геліказа
22. Як називається фермент, який зашиває одноланцюгові розриви в ДНК?лігаза
23. Який фермент є ферментом реплікативного синтезу ДНК у E coli (DNAP I, II, III, α, β, γ, δ)?
24. Який фермент є ферментом реплікативного синтезу ДНК в еукаріотів (DNAP I, II, III, α, β, γ, δ)?
25. Репарація помилково спарених нуклеотидів (місметчів) в ДНК здійснюється системою: а) mutHLSU; б) uvrABC; в) NHEJ; г) MRS.
26. Ексцизійна репарація ДНК здійснюється системою: а) mutHLSU; б) uvrABC; в) NHEJ; г) EDRS.
27. cDNA це: а) коваріантна ДНК; б) клонована ДНК; в) ДНК, що комплементарна до іншої ДНК; г) ДНК, що комплементарна до мРНК
28. Підкреслити хімічну групу, яка не зустрічається в складі амінокислот: аміногрупа, фенольна, карбоксильна, фосфатна, гуанідінова, амідна.
29. Одна з двох груп, що формують водневий зв'язок, містить пару електронів, що не формують ковалентного зв'язку. Як називається ця група?акцептор
30. Скільки існує змістовних кодонів, що відповідають амінокислотам?61
31. Яка позиція в складі кодону (перша, друга третя) є найменш важливою у визначенні амінокислоти?
32. Якого хімічного елементу немає в складі нуклеотидів (азот, сірка, кисень, фосфор, вуглець)?
33. В якій формі існує подвійна спіраль РНК за фізіологічних умов (A, B, C, D, E, F, X, Z)?
34. З великим чи маленьким жолобком взаємодіє переважна більшість білків, що впізнають певні нуклеотидні послідовності?
35. Негативна надспіралізація циркулярної ДНК полегшує розкручування чи закрутку подвійної спіралі?
36. Позитивна надспіралізація циркулярної ДНК полегшує розкручування чи закрутку подвійної спіралі?
37. Підкреслить два гістони, які формують гетеротетрамер в складі нуклеосоми: Н2А, Н3, Н1, Н4.
38. Як називається частина хроматину, яка зберігає високий ступінь компактності і є повністю репресованою в інтерфазі?гетерохроматин
39. Як називається ділянка ДНК, що є необхідною для синтезу повноцінного функціонального білка?ген
40. В якому напрямі здійснюється синтез мРНК?5`-3`
41. Як називається (змістовний чи антизмістовний) ланцюг ДНК, що є матрицею для синтезу мРНК?
42. Які сполуки є субстратами синтезу мРНК?rNTP
43. Підкреслити групи генів, які транскрибуються РНК-полімеразою ІІІ: високомолекулярна rRNA, 5S rRNA, білкові гени, snRNA, tRNA.
44. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази відповідає за точну орієнтацію РНК-полімерази на промоторі (TFII A, TFII B, TFII D, TFII E, TFII F, TFII H)?
45. Який транскрипційний фактор РНК-полімерази ІІ має кілька ферментативних активностей (TFII A, TFII B, TFII D, TFII E, TFII F, TFII H)?
46. Як називається транскрипційний фактор, який стає активним у відповідь на зв'язування зі стероїдним гормоном? ядерний гормональний рецептор
47. Як називається фермент, що здійснює ацетилування гістонів? гістон-ацилтрансфераза
48. Основним наслідком АТР-залежного ремоделювання хроматину є: а) деконденсація хроматину; б) руйнування нуклеосом; в) репозиціювання нуклеосом; г) зміна структури нуклеосом.
49. Білки HMG забезпечують: (а) утворення стеблоподібної структури на виході з нуклеосоми; (б) загальну лабілізацію структури хроматину; (в) ацетилування ДНК; (г) приєднання хроматинової фібрили до ядерного матриксу; (д) підтримання гетерохроматинового стану
50. У якому процесі під час транскрипції приймає участь фактор TFIIS?елонгація


Приложенные файлы

  • docx 17478653
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий