RABOCHAJA_TETRAD_TVPPT


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Навчально
-
науковий інститут економіки та управління


Факультет менеджменту


Кафедра менеджменту

організацій та права


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з
дисципліни
«ПРАВОЗНАВСТВО»


для
студентів факультету ТВППТСБ 3 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва та

переробки продукції тваринництва»

галузь знань0901 «Сільське господарство і лісництво»

кваліфікація


Технолог з виробництва і

переробки продукції тваринництва

Миколаїв

201
3


2


УДК 34(07)

ББК
Друкується за рішенням науково
-
методичної
комісії факультету
менеджменту Миколаївського національного аграрного університету
від _________2013 р., протокол №___


Укладачі:

Павлюк А.М.


асистент кафедри менеджменту організацій та права
Миколаївського національного аграрного університету

Гусенко
А.А.


старший викладач кафедри менеджменту організацій
та права Миколаївського національного аграрного університетуРецензенти:

Ханстантінов В.О.


д.п.н., доцент, завідувач кафедри економічної
теорії і суспільних наук

Кузьменко Т.С.


д.
ю
.н., доцент

ка
федри менеджменту організацій та
права

© Миколаївський національний аграрний

університет, 2013
Тема 1. Основи теорії держави та права


3


Тема 1.
Основи

теорії держави та права


План практичного заняття

1.

Поняття та ознаки держави

2.

Форма держави

3.

Функції та механізм держави

4.

Поняття та ознаки права

5.

Право в системі соціальних норм

6.

Форми (джерела) права

7.

Система права та система законодавства

8.

Правовідносини


Тест

1


Спроба 1.

Варіант

____

Спроба 2.

Варіант

____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Кількість балів _____Тема 1. Основи теорії держави та права


4


1. Визначте
основні
теорії походження держави

та дайте їм стислу
характеристику

(
до 1 б.
)


Назва

Коротка характеристикаКількість балів _____

Тема 1. Основи теорії держави та права


5


2. Назвіть та охарактеризуйте
декілька сучасних монархій (
до 1 б.
)


Назва

Коротка характеристикаКількість балів _____

Тема 1. Основи теорії держави та права


6


3. Визначте поняття
«Правова система (сім

я)». Випишіть основні правові
системи (сім

ї) світу, та охарактеризуйте їх
(
до 1 б.
)


«Правова система (сім

я)»______
______________________________
_
___

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


Назва

Коротка характеристика


Кількість балів _____


Тема 1. Основи теорії держави та права


7


4.
Визначте, форму держав, що описано в наведених інформаціях
(
до 1 б.
)


Форма держави

Коротка характеристика


кожні п'ять років у країні проводять вибори
парламенту


народних зборів. Після чергових
виборів народні
збори формують уряд на чолі з
прем'єр
-
міністром. Держава поділяється на області,
якими керують глави адміністрацій, яких призначає
уряд держави


державу очолює королева, усі закони набувають
чинності після затвердження парламентом і
підписання королевою.
Парламент обирають
строком на сім років. До парламенту входять
представники 12 земель, кожна з яких має власний
уряд і законодавство


влада в країні в руках генерала, який очолив державу
внаслідок заколоту. Дію конституції зупинено. Крім
центральної прові
нції, до складу держави входять
три землі, захоплені внаслідок військової операції. Є
обраний парламент, але його влада дуже обмежена


президент та парламент переобираються раз на
чотири роки. Вибори формальні, допускається
фальсифікація. Існує цензура. Д
ержава поділена на
округи, що мають власні конституції, законодавство,
формальне право виходу зі складу держави

Кількість балів _____

Тема
2
. Основи
конституцыйного

права


8


Тема 2. Основи конституційного права


План практичного
заняття

1. Поняття конституційного (державного права)

2. Поняття та класифікація конституцій

3. Конституція України


основний закон держави

4. Правовий статус особи. Його склад та види

5. Система прав та обов’язків громадян

6. Система державних органів Ук
раїни. Місцеве самоврядування

7.
Судові та правоохоронні органи в Україні

8. Виборча система та референдум в Україні


Тест 2


Спроба 1.

Варіант

____

Спроба 2.

Варіант

____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Кількість балів _____Тема
2
. Основи
конституцыйного

права


9


1. Порівняйте Конституцію України з конституцією іншої держави
(
до
0,5

б.)


Конституція України


За державним устроєм


За юридичною формою


За порядком прийняття,
зміни та відміни
За рівнем втілення
приписів конституції в
життяКількість

балів _____


2.
Визначте основні повноваження Конституційного Суду України

(
до
0,5

б.)Кількість балів _____

Тема
2
. Основи
конституцыйного

права


10


3.
З
аповніть таблицю «Система конституційних прав та обов’язків людини та
громадянина»

(
до

1 б.)


Особисті права

Соціально
-
економічні права
Політичні права

Обовязки

Кількість балів _____Тема
2
. Основи
конституцыйного

права


11


4
.

Визначте компетенцію органів місцевого самоврядування в
Україні та
заповніть таблицю
(до 1 б.)


Сільські,
селищні, міські
ради

Виконавчі органи
рад


Сільський,
селищний,
міський голова

Районні та
обласні ради


Кількість балів __________Тема
2
. Основи
конституцыйного

права


12


5. Визначте види
виборчих систем
. Дайте їхню стислу характеристику. Виділіть
яка виборча система існує в Україні
(до 1 б.)


Виборча система

Характерні риси

Кількість балів __________

Тема 3. Основи цивільного права


13


Тема 3. Основи цивільного права


План практичного заняття

1.

Поняття та предмет цивільного права України.

2.

Цивільні
правовідносини.

3.

Суб’єкти цивільного права:Правосуб’єктність у цивільному праві;Опіка та піклування;Юридична особа, як суб’єкт цивільного права.

4.

Право власності. Інтелектуальна власність.

5.

Поняття цивільного договору, його елементи. Види договорів.


Тес
т 3


Спроба 1. Варіант ____

Спроба 2. Варіант ____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Кількість балів _____Тема 3. Основи цивільного права


14


1
.

Поясніть поняття «дрібний побутовий правочин»
(
до
1

б.)

Кількість балів _____

Тема 3. Основи цивільного права


15


2
.

В
изначте підстави виникнення правовідносин
(
до 1

б.)Кількість балів _____Тема 3. Основи цивільного права


16


3
.
В
иріш
і
т
ь

задачу

(
до
1 б.)
:

К., зловживаючи спиртними напоями, всю заробітну платню витрачав
на їх придбання. Сім'я К. через це опинилася в скрутному матеріальному
становищі: дружина К. перебувала у відпустці по догляду за двома
малолітніми дітьми. Вона звернулася до суду із заявою п
ро обмеження К. у
дієздатності, щоб мати можливість отримувати його заробітну плату
самостійно.Яке рішення має винести суд (відповідь пояснити)?

Які правові наслідки обмеження дієздатності фізичної особи?


Кількість
балів _____

Тема 3. Основи цивільного права


17


4. Вирішіть задачу
(
до 1

б.)
:

17
-
річна заміжня Марина

П.

продала одержану від бабусі у спадок
квартиру. Батьки, коли дізналися про це, стали вимагати розірвання договору
купівлі
-
продажу.Чи мають права батьки Марини П. вимагати розірвання договору?Дайте правову оцінку ситуації.

Кількість балів _____

Тема
4
. Основи

сімейного

права


18


Тема
4
. Основи сімейного права


План
практичного заняття

1. Поняття шлюбу та сім’ї

2. Порядок укладення шлюбу:Умови укладення шлюбу;Перешкоди до укладення шлюбу.

3. Шлюбний договір.

4. Припинення шлюбу.

5. Права та обов’язки подружжя.

6. Взаємні права та обов’язки батьків та дітей.

7. Позб
авлення батьківських прав. Наслідки позбавлення.

8
. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування
(усиновлення, опіка (піклування), патронат).


Тест
4


Спроба 1. Варіант ____

Спроба 2. Варіант ____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Кількість балів _____


Тема
4
. Основи

сімейного

права


19


1.
В
изнач
ити

права

та обов’язки

подружжя (
до 1 б.
):


Майнові права подружжя

Особисті немайнові права подружжя


Кількість балів _____Тема
4
. Основи

сімейного

права


20


2. Визначте правові наслідки
(до 1 б.)
:


-

розірвання
шлюбу

-

визнання
шлюбу недійсним

Кількість балів _____Тема
4
. Основи

сімейного

права


21


3. Вирішити

задачу

(
до
1

б.
):

Громадянин
Ч
. та громадянка
Ж
. звернулися до
органу
РАЦС з проханням
зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники
органу РАЦС

призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але
молоді не погодилися з цим, вони пояснили, що багато років знають один
одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж
Ч
.
-

геолог,
через кілька днів повинен виїжджати в

експедицію на весь польовий сезон


більше, ніж півроку.Чи можна вирішити цю проблему?

Кількість балів _____


Тема
4
. Основи

сімейного

права


22


4. Користуючись Сімейним кодексом, вирішити

задачу

(
до
1

б.
)

Олена перебувала у шлюбі з Петром понад 10 років. В останній рік
перебування у шлюбі Петро був помічений у подружній зраді. На неодноразові
зауваження дружини з цього приводу, чоловік звернувся до суду з позовом про
розірвання шлюбу. Через півроку після ро
зірвання шлюбу, Олена зробила
невдалу спробу покінчити життя самогубством. Внаслідок цього вона стала
інвалідом II групи. Олена вважає, що вона має право на аліменти від Петра,
оскільки стала інвалідом до закінчення одного року з моменту розірвання
шлюбу.
Петро вважає, що такого права у неї немає, оскільки Олена стала
інвалідом внаслідок своєї ж поведінки.Хто правий у цій ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте.

Кількість балів _____

Тема
5
. Основи

спадкового

права


23


Тема 5. Основи спадкового права


План практичного заняття

1.

Поняття спадщини та спадкування

2.

Відкриття спадщини

3.

Спадкування за законом

4.

Спадкування за заповітом

5.

Порядок оформлення прав на спадщинуТест
5


Спроба 1. Варіант ____

Спроба

2. Варіант ____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Кількість балів _____Тема
5
. Основи

спадкового

права


24


1. Заповніть таблицю «Черги спадкування за законом»
(
до 1 б.
)


Черга

Спадкоємці

Перша


Друга


Третя


Четверта


П'ята


Кількість балів _____


Тема
5
. Основи

спадкового

права


25


2.
Вирішіть задачу

(
до 1 б.
)

Майно померлого
А. Антонов
а

(А)
складається з будинку (1/2 вартості
всього майна) та
банківського вкладу

(1/2 вартості всього майна).
Будинок А
заповів своїй повнолітній доньці (Б). Щодо іншого майна спадкодавець
розпоряджень не
залишив. Крім дочки у А

з
алишились
:

дружина

(В)
,
неповнолітній син

(Г)

і малолітній внук

(Д)
, батько якого помер за два місяці
до смерті спадкодавця.Визначте коло спадкоємців та
частку спадщини кожного з них
.Чи є

спадкоємцем
?


Частка у
спадщині

Підста
ва

та пояснення

БВГДКількість балів _____


Тема
5
. Основи

спадкового

права


26


3. Вирішіть задачу
(
до 1 б.
)

Данило Сокол
ов

мав трьох дітей. Старший син Дмитро (17 років) своєю
поведінкою постійно завдавав чимало неприємностей батькам. Після чергового
конфлікту з батьком Дмитро пішов з дому й не повернувся. Батько, укладаючи
заповіт, позбавив Дмитра частки в спадщині.1.
Чи м
ав право Данило позбавити сина частки у спадщині?2.
Визначте випадки, коли згідно закону воля батька після його смерті
буде виконана і коли ні.
Кількість балів _____


Тема
5
. Основи

спадкового

права


27


4. Вирішіть задачу
(
до 1 б.
)

Після смерті громадянина І. Петрова єдиним спадкоємцем виявився його
повнолітній племінник Микола. Після прийняття спадщини Микола несподівано
дізнався, що дядько за місяць до смерті уклав за всіма правилами договір
позики з громадянином К. Нестеренком й о
держав від нього гроші (2

000 грн.)
терміном на 6 місяців, які не повернув. Позикодавець вимагає повернення боргу
спадкоємцем. Микола не погоджується, оскільки особисто він ніяких грошей у
не позичав.Чи повинен Микола віддати гроші К. Нестеренку? Відпові
дь
обґрунтуйте.Кількість балів _____

Тема
6
. Основи

трудового

права


28


Тема 6. Основи трудового права


План практичного заняття

1.

Поняття трудового права та трудових правовідносин

2.

Трудовий договір:
поняття, форма, сторони, умови, види

3.

Порядок укладення трудового договору (прийняття на роботу)

4.

Припинення трудового договору

5.

Час роботи та час відпочинку

6.

Дисципліна праці

7.

Оплата праці


Тест
6


Спроба 1. Варіант ____

Спроба 2. Варіант ____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Кількість балів _____Тема
6
. Основи

трудового

права


29


1.
Заповніть таблицю

(до 1 б.)

Адміністрація підприємства веде набір нових працівників для виконання
підсобних робіт. На дверях відділу кадрів
розміщене оголошення з переліком
документів
,
необхідних
для
оформлення на роботу

(зазначені в таблиці нижче)
.Поясніть законність та обґрунтованість вимог адміністрації.


Назва документа

Пояснення

паспорт


трудова книжка


атестат про середню
освіту


довідка про партійну
приналежність


медична
довідка


довідка про відсутність
заборгованості з
комунальних платежів


Кількість балів _____Тема
6
. Основи

трудового

права


30


2.
Встановіть випадки та підстави повної матеріальної відповідальності
працівника
(до 1 б.)Кількість балів _____


Тема
6
. Основи

трудового

права


31


3. Визначте види відпусток та їх тривалість
(до 1 б.)Кількість балів _____Тема
6
. Основи

трудового

права


32


4.
Проаналізуйте ситуацію, спираючись на правові норми
(до 1 б.)
:

Сергій Петренко влаштувався на роботу до конструкторського бюро на
посаду програміста з випробувальним строком три місяці. Коли цей строк
закінчився, йому запропонували подовжити його ще на три місяці. Він
погодився, але наприкінці цього додаткового строку

його було звільнено як
такого, що не витримав випробування.Чи відповідають дії адміністрації вимогам закону?

Відповідь
аргументуйте.
Кількість балів _____

Робочий зошит з Правознавства


33


Розрахунок балів1

2

МКР 1

3

4

5

6

МКР 2

Усна відповідь

Тест

Робочий зошит

Всього34


Навчально
-
методичне видання


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з дисципліни «ПРАВОЗНАВСТВО»


для студентів факультету ТВППТСБ 3 курсу денної форми навчання

напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва та

переробки продукції тваринництва»

галузь знань


0901 «Сільське господарство і лісництво»

кваліфікація


Технолог з виробництва і

переробки продукції тваринництваУкладачі:

Павлюк Андрій Миколайович


Гусенко Анжела Анатоліївна.
Формат 60х84 1/16. Ум. друк. арк. 2

Тираж 25 прим. Зам. № ___


Надруковано в видавничому відділі

Миколаївського національного аграрного університету

540
20, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9


Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1155 від 17.12.2002 р.


Приложенные файлы

  • pdf 17472966
    Размер файла: 463 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий