Fizika_zhauap (1)


азот изотопының ядросы нейтронды қармауы нәтижесінде белгісіз элемент пен -бөлшек пайда болады: . Осы белгісіз элементті анықтаңыз.¬B)
изотопының ядросында қанша нейтрон бар?¬B) 30
көміртегі изотопының атом ядросында қанша электрон бар?¬E) бір де электрон жоқ
магний изотопының ядросында қанша электрон бар?¬A) бір де электрон жоқ
өрнегі - бұл:¬A) жалпы түрдегі Бальмердің формуласы
өрнегі берілген, мұнда n=2,3, - бұл:¬B) Лайман сериясы
- сәулелерінің қайсысының өтімділік қабілеттілігі күшті?¬C) сәулесі
термоядролық реакция кезінде бөлінетін бөлшекті анықтаңыз.¬E) нейтрон
ядролық реакция нәтижесінде алынған екінші бөлшекті көрсетіңіз.¬D)
ядролық реакция нәтижесінде алынған екінші бөлшекті көрсетіңіз.¬E)
ядроның құрамына қанша протон кіреді?¬A) Z
ядросы -ыдырауына түседі. Жаңа ядроның заряды және массалық санын анықтаңыздар.¬C)
ядросы мына ядролық реакцияда қандай бөлшектермен атқыланған?¬E) протондармен
-бөлшектің құрамы неден тұрады?¬A) 2 протон және 2 нейтронан
Жылулық сәулелену деп … айтады.¬A) энергия көзі заттағы бөлшектердің жылулық қозғалысы болып табылатын электромагниттік сәуле шығаруын
-сәулелер дегеніміз:¬C) гелий ядроларының ағыны
-сәулелер дегеніміз:¬D) электрондар ағыны
-ыдырауынан кейінторий изотопындағы ядрода қанша нуклондар қалады?¬D) 228
- ыдырау кезінде ядро:¬E) 2 нейтрон + 2 протон жоғалтады
векторлық кебейтіндісі нені анықтайды?¬D) Магнит өрісіндегі тогы бар контурға әсер етуші күш моментін.
векторының тербелісі жүзеге асатын жазықтығы .... деп аталады:¬B) Поляризация жазықтығы
магниттелгіштік векторының физикалық мағынасын төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы тұжырымдайды:¬B) Заттың бірлік көлемдегі қорытқы магнит моменті
өрнегі берілген, мұнда n=2,3,… -бұл:¬A) Лайман сериясы
полоний изотопының -ыдырауынан кейін Z- зарядтық саны және А – массалық саны қандай атом ядросы пайда болады:¬B) Z=82, A=210
ядролық реакциясынан пайда болатын бөлшектің Z зарядтық саны мен А массалық саны неге тең?¬E) Z =0, А = 1
ядролық реакциясының нәтижесінде қандай бөлшек пайда болады?¬B) Нейтрон
Х ядросы позитрон шығару арқылы радиоактивті өзгерді. Пайда болған У ядроның сипаттамалары қандай?¬E)
ыдырау 1 энергиялы бөлшектердің тұтас энергетикалық спектрімен 2 сызықты энергетикалық спектрімен 3 ядроның зарядтық саны өзгерісімен 4 ядроның массалық саны өзгерісімен сипатталады:¬D) 1 және 3
? реакция нәтижесінде қандай элемент алынады?¬B)
“Толқындық санның өрнегін көрсет”?¬D)
«Восток корабль-спутнигiнде орнатылған радиотаратқыш 20 МГц жиiлiгiнде жұмыс iстеген. Ол қандай толқын ұзындығында жұмыс iстеген?¬D) 15 м¬D) 2 есе артады
1 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткізгішке индукциясы 2 Тл магнит өрісінде әсер етуші күш шамасы қандай болады? Өткізгіш магнит индукциясы векторына перпендикуляр¬A) 0,28Н
1 с ішінде катодтан ұшып шығатын электрондардың саны 1019 болса, қанығу фототогы неге тең болады?¬C) 1,6 А
1А ток өткенде 8 Вб магнит ағыны болатын контурдың индуктивтілігі:¬D) 8 Гн
1мм ұзындыққа сәйкес сызықтар саны 200 болатын дифракциялық тордың тұрақтысы неге тең?¬D) 5 мкм
27Mg элементінің радиоактивті ыдырау тұрақтысын анықтаңыз. Жартылай ыдырау периоды Т1/2=10 мин.; ln2=0,693.¬B) 1,1510-3 с-1
2p-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің квадраты неге тең?¬B)
3000 К температурасында сәулелену энергиясының максимумына сәйкес келетін толқын ұзындығын анықтаңыз. Вин тұрақтысы b=310-3 мК.¬E) 1 мкм
380 нм толқын ұзындығына сәйкес келетін фотон импульсі Р қандай болады?¬C) 1,7410-27 кгм/с
3f-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің квадраты неге тең?¬C)
5 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткiзгiшке индукциясы 2 Тл магнит өрiсiнің әсер етушi күш қанша болады? Өткiзгiш магнит индукциясы векторына перпендикуляр орналасқан.¬C) 1,4 Н
6 протон мен 8 нейтроны бар нейтраль атом ядросының электрон қабаттарында(оболочкасында) қанша электрон бар?¬B) 6
7 А тогы бар өткiзгiш магнит өрiсiнде орын ауыстырғанда магнит ағыны 0,2 Вб-ге өзгерген. Мұнда қанша жұмыс орындалады?¬D) 1,4 Дж
En және Em – жарық кванттарын жұтқанға дейінгі және жарық кванттарын жұтқаннан кейінгі атомның сәйкес стационар күйлерінің энергиялары. Атом қандай жағдайда сәулені жұтады?¬C)
En және Em – жарық кванттарын шығарғанға дейінгі және жарық кванттарын шығарғаннан кейінгі атомның сәйкес стационар күйлерінің энергиялары. Атом қандай жағдайда сәуле шығарады?¬B)
L контуры арқылы өтетін I ток конфигурациялары үшін анықтау керек:¬D) 0
l орбиталық кванттық сан:¬B) электронның импульс моментін анықтайды
Li73 ядросының құрамы қандай?¬A) 3 протон және 4 нейтрон
ml магниттік кванттық сан:¬C) электронның импульс моментінің проекциясын анықтайды
R=10 см, I=0,32 А(СИ системасы) болатын тұйық контурдың магниттік моментін есептеңдер:¬B) 0,01
S-күйінде тұрған атомда электрондардың қандай максимал саны болуы мүмкін?¬B) 2
S-күйіндегі атом үшін бас кванттық санының мәні неге тең?¬A) 1
U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде фототок тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы қандай болады?(e=1.6∙10-19 Кл, me=9.1∙10-31 кг).¬E) 1,14 Мм/с
α-ыдырау 1 энергиялы бөлшектердің тұтас энергетикалық спектрімен 2 сызықты энергетикалық спектрімен 3 ядроның зарядтық саны өзгерісімен 4 ядроның массалық саны өзгерісімен сипатталады:¬C) 2,3 және 4
Абсолют қара дене үшін Виннің ығысу заңын анықтаңыз.¬C)
Абсолют қара дене үшін Кирхгоф заңын көрсетіңіз.¬B)
Абсолют қара дене үшін Стефан – Больцман заңының формуласын көрсетіңіз.¬D)
Абсолют қара денені 10 К-ге дейін қыздырған кезде, оның жұту қабілеті қалай өзгереді?¬D) өзгермейді
Абсолют қара дененің 600 К температурасындағы энергетикалық жарқырағыштығы оның 300 К температурасындағысынан неше есе көп?¬A) 16 есе
Абсолют қара дененің Rэ энергетикалық жарқырағыштығын 81 есе арттыру үшін оның температурасын қанша есе өзгерту керек?¬A) 3 есе арттыру керек
Абсолют қара дененің А жұту қабілеттілігі келесі қатынасқа бағынады:¬B) А=1
Абсолют қара дененің жұту коэффициенті неге тең болады?¬B) 1
Абсолют қара дененің сәулелену қабілеттілігінің таралу қисығында максималь мәнге сәйкес келетін толқын ұзындығы 2,9 мкм -ге тең. Бұл қисық қандай температураға сәйкес келеді?(b=2,9Һ10-3мK)¬B) 1000 K
Абсолют қара дененің температурасы 2 есе артса, бұл дененің энергетикалық жарқырағыштығы Rэ қалай өзгереді?¬C) 16 есе артты
Абсолют қара дененің температурасы 2 есе артса, оның сәуле шығарғыштығы(энергетикалық жарқырауы) қалай өзгереді?¬D) 16 есе артады
Абсолют қара дененің температурасы 300 К-нен 900 К-ге дейін артады. Максимум сәулеленуге сәйкес келетін сәулелену жиілігі қалай өзгереді?¬E) 3 есе артады
Абсолют қара дененің температурасы қыздырғанда 1000 К-нен 3000 К-ге дейін өзгерді. Бұл кезде оның энергетикалық жарқырауы қанша есе артты?¬C) 81
Абсолют қара дененің температурасы Т=2кК. Сәулелену энергиясының максималь мәніне сәйкес келетін толқын ұзындығын анықтаңыз(b=2,9Һ10-3мҺK)¬B) 1,45мкм
Абсолют қара дененің температурасын 2 есе арттырады. Бұл дененің максимум сәуле шығарғыштығына сәйкес келетін толқын ұзындығы қалай өзгереді?¬E) 2 есе кемиді
Абсолют қара дененің температурасын 3 есе өсірсе, онда оның максимум сәуле шығаруына сәйкес келетін толқын ұзындығы қалай өзгереді?¬B) 3 есе кемиді
Абсолют қара дененің шығару спектріндегі максимумға кейбір температура кезінде max482 нм толқын ұзындығы сәйкес келеді. Температура екі есе артқан болса, онда max қандай болады?¬C) 241 нм
Адам денесінің t=37oC температурасымен бірдей абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауының максимал спектралды тығыздығына қанша толқын ұзындығы сәйкес келеді?(Вин тұрақтысы b=2,910-3 мК).¬A) 9,3 мкм
Азғындалған электронды газ үшін абсолюттік нөл кезінде Ферми- Дирак таралу функциясының сызбасын көрсетіңіз: ¬E) 5
Айна бетіне келіп түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш 80о-ке тең. Сәуленің айна бетіне түсу бұрышын анықтаңыздар.¬C) 40о
Айна жазықтығына түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш 60о-қа тең. Сәуленің шағылу бұрышы неге тең?¬B) 30о
Айнаны 30о-қа бұрғанда, одан шағылған күн сәулесі қандай бұрышқа бұрылады?¬E) 60о
Айнымалы ток генераторының роторы бiртекті магнит өрiсiнде айналады. Айналу жиiлiгiн 2 есе өсiргенде, индукция ЭҚК-iнiң амплитудасы қалай өзгередi?¬A) 2 есе өседi
Айнымалы ток көзіне резистор, катушка және конденсатор тізбектей жалғанған. Тізбектің толық кедергісі:¬B)
Айнымалы ток тiзбегi үшiн Ом заңын көрсетіңіз.¬B)
Айнымалы ток тiзбегiнде индуктивтiк кедергi қандай формуламен өрнектеледi?¬E) L
Айнымалы ток тiзбегiнде сыйымдылық кедергiсi қандай формуламен өрнектеледi?¬A)
Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi А. Бұл тiзбектегi ток күшiнiң эффективтiк мәнi қандай болады?¬A) 2 А
Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi 2 А, кернеудiң амплитудалық мәнi 280 В және ток пен кернеу арасындағы фазалар ығысуы /3 рад болса, токтың қуаты қандай болады?¬C) 140 Вт
Айнымалы ток тiзбегiне сыйымдылығы 100 мкФ конденсатор жалғанған және токтың тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi 100 рад/с болса, конденсатордың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?¬B) 100 Ом
Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергіде кернеудің өзгеруі теңдеуімен берілген. Осы кедергідегі ток күшінің өзгеруі қандай?¬E)
Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік кедергі:¬B)
Айнымалы токтың тербелiс жиiлiгi 50 Гц болғанда, ток күшінің тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi қанша болады?¬D) 314 рад/с
Айнымалы токтың циклдiк жиiлiгi 1000 рад/с. Айнымалы ток тiзбегiндегi кедергi 200 Ом болса, конденсатордың сыйымдылығы қанша болады?¬C) 5 мкФ
Ақ жарық дифракциялық тор арқылы өткенде, жарық оның түрлі-түсті құраушыларына жіктеледі. Қандай жарық сәулелері ең үлкен бұрышқа ауытқиды?¬D) қызыл
Ақ жарық дифракциялық торға түседі. Дифракциялық тор қай сәулені көбірек ауытқытады?¬A) қызыл
Ақ жарық дөңгелек саңылау арқылы өткен кезде дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейне центрінде не байқалады?¬C) Тесік мөлшеріне байланысты не ақ, не күңгірт дақ
Ақ жарық призмаға түседі. Призма қай сәулені аз ауытқытады?¬A) қызыл
Алмас пен шынының абсолют сыну көрсеткіштері 2,4 және 1,5. Осы заттардағы жарықтың таралу жылдамдықтарының қатынасы қандай?¬A) 0,6
Ампер заңының математикалық өрнегiн көрсетiңiз.¬B) F=IBl sin
Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрыш 45о болса, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші болады?¬B) 4 есе
Анализатор мен поляризатор арасындағы бұрышты 0о-тан 60о-қа дейін өзгертсе, анализатордан шығатын жарық интенсивтігі неше есе азаяды?¬A) 4 есе азаяды
Анализатор мен поляризатор жазықтықтары арасындағы бұрыш 600-қа тең. Анализатор арқылы өткен жарық интенсивтілігі поляризаторға түскен табиғи жарықпен салыстырғанда неше есе азаяды?¬E) 8 есе
Анализатор мен поляризатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 450. Егер бұрышты 600-қа арттырсақ, онда анализатордан шығатын жарықтың интенсивтілігі қанша есе кемиді?¬A) 2
Аннигиляция құбылысын сипаттайтын формуланы анықтаңыз:¬B)
Аннигиляция мына түрде болады:¬B)
Анықталмаушылық қатынасын пайдалана отырып, электронның массалар центрінің координаталары х1 мкм анықталмаушылықпен анықталған болғанда, оның импульсін анықтауда жіберілетін ең аз қателікті р анықтаңыз. =1,0510-34 Джс деп алыңыз.¬C) 1,0510-28 кгм/с
Арктур жарық жұлдызының спектралды тығыздық максимумы max580 нм-ге дәл келеді. Жұлдыз бетінің Т температурасын анықтаңыз(b=2,910-3 мК).¬E) 5000 К
Аталған бөлшектердің қайсысы антибөлшектерге ие бола алмайды?¬A) фотондар
Аталған бөлшектердің қайсысының заряды электронның абсолюттік зарядтық мәніне ие болады?¬D) кварктер
Аталған бөлшектердің қайсысының нөлге тең спині болады?¬E) мезондар
Атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін тәжірибе түрінде кім дәлелдеді?¬B) Франк пен Герц
Атом энергиялары мәндерінің дискреттілігін эксперимент түрінде … тәжірибелері дәлелдеді.¬B) Франк пен Герцтің
Атом энергиясының қандай құраушысы, атомның спектрлерінің көрінетін алқабына сәйкес келеді?¬D) электрондардың тербелмелі энергиясы
Атом ядросы … тұрады¬C) нейтрон мен протондардан
Атом ядросында 7 протон мен 8 нейтроны бар нейтраль атомының электрондық қабатында(оболочка) қанша электрон болады?¬B) 7
Атом ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді?¬D) Нейтрондар және протондар
Атомда бас кванттық саны n=2-ге тең неше электрон болуы мүмкін?¬C) 8
Атомда бас кванттық саны n-ге тең болатын күйлердегі электрондардың максималь саны қандай болады?¬B) Z(n)=2n2
Атомдағы электрон күйі қандай кванттық сандар жиынтығымен анықталады?¬E) n, , ml , ms
Атомдағы электрон спинінің кеңістіктегі ориентациясының максимал саны қандай болады?¬C) 2
Атомдағы электронның жылдамдығы 6 м/с болса, онда оның координатасының анықталмаушылығы қандай болады?¬A) 10-8 смАтомдағы электронның күйін толығымен сипаттау үшін мынаның берілгені жеткілікті: 1 n - бас кванттық сан 2 l – орбиталық кванттық сан 3 m – магниттік кванттық сан 4 ms – спиндік кванттық сан¬D) 1,2,3,4
Атомдағы электронның орбиталық гиромагниттiк қатынасы қандай болады?¬B) e/2m
Атомдық d- күйінде қанша электрон орналаса алады?¬A) 10
Атомдық күйдегі заттың спектрі қандай болады?¬A) Сызықтық спектр
Атомның p-күйінде электрондардың қандай максимал саны болуы мүмкін?¬C) 6
Атомның Томсон моделі бойынша нені бағалауға болады?¬C) Атомдардың өлшемін
Атомның электронды М қабатында электрондардың қандай d-максимал саны болуы мүмкін?¬E) 10
Ауада орналасқан сыну көрсеткіші -ге тең пленкаға толқын ұзындығы монохромат жарық сәулесі нормаль бойынша түседі. Пленканың қандай ең аз қалыңдығында шағылған жарық интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?¬A)
Ауада таралатын жарық толқынының жолына сыну көрсеткіші n=1,5, қалыңдығы d=1 мм шыны пластина қойылған. Егер толқын пластинаға тік бағытта түссе, онда оптикалық жол айырымы қаншаға өзгереді?¬D) 0,5 ммАуада тұрған жұқа шыны жазық-дөңес линзаның оптикалық күшін анықтаңыз. Линзаның қисықтық радиусы R=0,2 м, сыну көрсеткіші n=1,5.¬C) 2,5 дптр
Ауада тұрған сабын пленкасына(n=1,3) тік бағытта ақ жарықтың сәулелер шоғы түскен. Пленканың ең кіші d қандай қалыңдығында толқын ұзындығы 0,65 мкм шағылған сәуле интерференция нәтижесінде максималь әлсіреген болып табылады?¬B) 0,25 мкм
Ауадағы толқын ұзындығы 750 нм, ал сыну көрсеткіші 2,5 болатын сәулелердің ауадағы толқын ұзындығы қандай болады?¬E) 1875 нм
Ауадан қандай да бір ортаға келіп түскен сәуленің түсу бұрышы 60о, ал сыну бұрышы 30 болады. Ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.¬A)
Ауадан шыны бетіне 60 бұрышпен жарық шоғы түседі. Егер шағылған жарық толық поляризацияланған болса, онда шыныдағы жарықтың сыну бұрышы қандай болар еді?¬D) 30о
Ауданы 20 см2 контурмен шектелген бет арқылы магнит ағыны Ф=2cos10t Вб заңымен уақыт бойынша өзгередi. Контурда қозған максималь ЭҚК-i қанша болады?¬D) 20 В
Әрбір 5 с сайын 20 ыдырау болып жатса, радиоактивті элементтегі нуклид активтілігі неге тең?¬E) 4 Бк
Әртүрлі температурада өзіне түсетін түрлі жиіліктегі сәулелерді толық жұтатын дене ... деп аталады.¬E) қара
Бiрдей потенциалдар айырымында үдетілген протон мен -бөлшек бiртекті магнит өрiсiне ұшып кiредi. Протон мен -бөлшек қозғалатын шеңберлер радиустарының қатынастары Rp/R қандай болады?¬A)
Бiркелкі магнит өрiсiнiң күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 30-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрiсiнiң индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қанша болады?¬D) 5 мкВб
Бiртекті магнит өрiсiнің магнит индукциясының векторына перпендикуляр өткізгіш орналастырылған. Өткiзгiш арқылы суретте көрсетiлген бағытпен электр тогы жүредi. Суретте көрсетiлген қандай бағыт өткiзгiшке әсер етушi күш векторының бағытымен сәйкес болады?¬D) 4
байқалады?¬B) минимум
Байланыс энергиясы 28 МэВ болатын элементінің меншікті байланыс энергиясы неге тең?¬E) 7 МэВ/нукл
Баллистикалық гальвонометрге жалғанған сақина тәріздес өткізгішке түзу магнит салынды. Тізбектен q=2 мкКл электр заряды өтеді. Егер гальвонометр кедергісі 20 Ом болса сақина арқылы өтетін магнит ағыны неге тең:¬C) 0,04 мВб
Бальмердің жалпылама формуласында Бальмер сериясының 5-шы сызығы үшін n және m сандары келесі сәйкес мәндерге ие болады:¬C) 2 және 7
Бальмердің жалпыланған формуласында Лайман сериясының 3-ші сызығы үшін n және m келесі сәйкес мәндерге ие болады:¬C) 1 және 4
Барлық жарық толқындарының ішіндегі қалыпты дисперсиясы бар ортада таралу жылдамдығы үлкен сәулені атаңыз.¬D) қызыл
Бас кванттық n=5 санына әртүрлі толқындық функциялардың қаншасы сәйкес келетінін анықтаңыз.¬D) 25
Бас кванттық сан n нені сипаттайды?¬A) электронның энергетикалық деңгелерін
Бас кванттық сан нені анықтайды?¬A) Атомдағы электронның энергетикалық деңгейін
Бас кванттық сан нені анықтайды?¬A) электронның атомдағы энергетикалық деңгейлерін
Бас кванттық саны n=4 бірдей мәндегі атомда тұрған электрондардың максимал санын анықтаңыз.¬D) 32
Берілген орбиталь кванттық санда магниттік кванттық сан қандай мәндерге ие болады?¬D) 2+1
Берілген ядролық реакцияда қандай бөлшек пайда болуы мүмкін?¬B) протон
Берілген n бас кванттық санда орбиталь кванттық сан қандай максимал мәнге ие болады?¬C) 1
Берілген n мәндегі атомдағы күйде неше электрон орналаса алады?¬A) 2n2
Бетке түсетін жарық ағынының осы бет ауданының қатынасына тең шама қалай аталады?¬D) жарықталыну
Био-Савар-Лаплас заңының өрнегiн көрсетiңiз.¬D)
Биіктігі 2 см дене жинағыш линзадан екі фокус аралығында тұрған кезде дене кескіні қандай мөлшерде болады?¬C) 2 смБозе - Эйнштейн таралу функциясы қандай кванттық бөлшектер жүйесін сипаттайды?¬A) Нөлдік және бүтін спинді бөлшектер жүйесін
Бор теориясы бойынша, атомдағы электронның жылдамдығы мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?¬B) 1/r
Бордың бірінші постулатына сәйкес:1. Атомда стационарлық күйлер болады, оларға электрондар қозғалатын стационарлық орбиталар сәйкес келеді.2.Стационарлық орбита бойымен қозғала отырып, электрондар энергия шығарады. 3. Стационарлық орбита бойымен қозғала отырып, электрондар энергия шығармайды.¬E) 1 және 3
Бордың теориясына сәйкес, атомдағы электрон импульсі мен оның орбита радиусы арасында қандай байланыс бар?¬B) р 1/r
Бордың теориясына сәйкес, атомдағы электрон импульсі мен оның орбита радиусы арасында байланыс қандай?¬C) p ~ 1/r
Бөгеттен байқалатын жарықтың дифракция құбылысы қандай шарт кезінде ықтималды болады?¬A) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас(d) болған кезде
Бөлшек жылдамдығын 2 есе кеміткенде, де-Бройль толқынының жиілігі қалай өзгереді?¬B) 2 есе кемиді
Бөлшек жылдамдығын 3 есе арттырғанда, де-Бройль толқынының жиілігі қалай өзгереді?¬B) 3 есе кемиді
Брюстер бұрышына тең бұрышпен түскенде, шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш қандай болады?¬C)
Брюстер шартын көрсетіңіз.¬B) tgіБр=n21
Брюстер шартын көрсетіңіз:¬B) tgiБр=n21
Бугер заңын көрсетіңіз.¬A)
Бір-бірімен біріктірілген екі жұқа жинағыш линзаның оптикалық күштері D1 мен D2-ге тең. Осы линзалар жүйесінің оптикалық күші қай формуламен бейнеленеді?¬B) D = D1+ D2
Бірдей көлбеулік жолақтары дегеніміз не?¬B) Жазық параллель пластинадан пайда болатын интерференция
бірлік бет арқылы толқын ұзындығының бірлік интервалындағы шығаратын қуаты r( , Т) болса, дененің энергетикалық жарқырауы қандай формуламен өрнектеледі:¬D) d
Бірлік ұзындыққа келетін орам саны n, I тогы бар ұзын соленоид суретте кескінделген. Соленоидтың көлемі магнит өтімділігі ортамен толтырылған. L тұйық контур бойындағы циркуляция векторын табу керек.(контурдың 1-2 бөлігі соленоид іші арқылы өтеді):¬D) 6I
Бірөлшемді терең потенциалды “шұңқырдағы”( бөлшек үшін Шредингер теңдеуін анықтаңыз.¬C)
Біртекті изотропты ортада() таралатын жазық электромагниттік толқынның фазалық жылдамдығын анықтау керек.¬D) 2,1108м/с
Біртекті магнит өрісінің күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 300 – қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрісінің индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетін магнит ағынының мөлшері қандай болады?¬E) 5 мкВб
Вакуум мен сұйық шекарлар саны жарық сәулесі /3 бұрыш жасай түседі. Шағылған және сынған сәулелер бір-біріне перпендикуляр болса, сұйықтың сыну көрсеткіші қандай болғаны.¬A)
Вакуумдағы қызыл(қ) және күлгін(к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.¬C) қ = к
Вакуумдағы ұзындығы шыныдағы =5 мм кесіндіге сәйкес келетін монохромат жарықтың толқын санына тең кесіндінің ұзындығын анықтаңыз. Шынының сыну көрсеткіші 1,5-ке тең.¬E) 7,5 ммВакуумды фотоэлементке жарық түскенде ол арқылы өтетін қаныққан ток күші Iқан=0,5 нА. Катод бетінен бірлік уақытта ұшып шығатын электрондар саны неге тең?¬D) 3,1109
Вакуумді фотоэлементтің фотокатоды әр түрлі жиіліктегі монохроматты жарықпен сәулеленгенде қандай шама өзгереді?¬B) Электрондардың максимал жылдамдығы
Вакуумнан сыну көрсеткіші 2-ге тең ортаға өткенде жарық жылдамдығы қалай өзгереді?¬C) 2 есе азаяды
Виннің ығысу заңын көрсетіңіз.¬D)
Вольфрам ұнтақ шаңымен толтырылған натрийдегі фотоэффектінің “қызыл шегі” 590 нм. Электрондардың шығу жұмысын анықтаңыз. h=6,6310-34 Джс деп алыңыз.¬B) 3,3710-19 Дж
Вольфрам үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 0=275 нм болса, онда электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы қандай болады?(h=6,6310-34Джс; с=3108 м/с; 1 эВ=1,610-19Дж).¬E) 4.52 эВ
Гейзенберг анықталмаушылық қатынасын көрсетіңіз.¬A) хрх
Гейзенберг анықталмаушылық қатынасына сәйкес келетін өрнекті көрсетіңіз.¬B)
Геометриялық оптиканың заңын көрсетіңіз.¬C) Жарық шоқтарының тәуелсіздік заңы
Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?¬B) 2,5 ммГолография негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр?¬B) Интерференция және дифракция
Голографияның негізінде қандай оптикалық құбылыстар жатыр?¬A) интерференция және дифракция
Горизонталь орналасқан екі параллель, әр аттас зарядтармен зарядталған пластиналар арасындағы тепе-теңдiкте тұратын массасы m тозаң бөлшегінің заряды қандай болады? Егер пластиналар арақашықтығы d, олардың арасындағы потенциалдар айырымы U болса.¬C)
Де Бройль гипотезасы бойынша :¬D) Зат бөлшектері корпускулалық және толқындық қасиетке ие
Де Бройль гипотезасын мына формуламен өрнектеуге болады:1) Е=mc2; 2) Е=ħ; 3) ; 4) :¬E) 2 және 4
Де Бройль гипотезасына сәйкес ...¬C) зат бөлшектерінің корпускулалық қасиеттерімен қатар толқындық қасиеттері де болады
Де Бройль гипотезасына сәйкес,p импульсі бар бөлшектің толқын ұзындығын көрсетіңіз.¬E) λ=h/p
Де Бройль толқын ұзындығы 50 нм-ден 100 нм-ге дейін артса, онда электрон энергиясы қалай өзгереді?¬B) 2 есе кемиді
Де Бройль толқын ұзындығын 100 нм-ден 50 нм-ге дейін кемітсек, электронның импульсі қалай өзгереді?¬B) 2 есе артады
Де Бройль толқыны мына формуламен анықталады :¬C)
Де Бройль толқынының жиілігі =300 МГц болса, микробөлшектің энергиясын бағалаңыз :¬C) 210-25 Дж
Де Бройль толқынының ұзындығын бейнелейтін формуланы көрсетіңіз.¬B)
Дене жинағыш линзадан 6 см қашықтықта тұр. Егер линзадан кескінге дейінгі аралық 24 см болса, онда дененің сызықтық ұлғаюы қандай?¬D) 4
Денеден линзаға дейінгі қашықтық 20 см, ал линзадан нақты кескінге дейінгі қашықтық 30 см, жинағыш линзаның фокус аралығын анықтаңыз.¬B) 12 смДенеден лупаға дейінгі қашықтық 25 см болса, онда оптикалық күші 8 дптр лупа қандай ұлғаюды береді?¬A) 1
Денеден өлшемі 4 есе үлкен линзадан 2 м қашықтықта орналасқан нақты кескінді алу үшін, денені линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?¬B) 0,5 мДенені жинағыш линзадан қандай қашықтықта орналастырғанда, оның кескіні жалған болады?¬E) 5
Денені ойыс сфералық айнадан оның қисықтық радиусынан үлкен қашықтықта орналастырғанда, қандай кескінін алуға болады?¬D) жалған, кішірейтілген
Дененің энергетикалық жарқырауының жұту коэффициентіне қатынасы дененің материалына тәуелді емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергеикалық жарқырауына тең. Ол заң:¬C) Кирхгоф заңы
Дененің энергетикалық жарқырауының оның жұту коэффициентіне қатынасы, дененің материалына байланысты емес және температура мен жиіліктің функциясы болып табылатын қара дененің энергетикалық жарқырауына тең. Бұл:¬C) Кирхгоф заңы
Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?¬D) 3 кА/м
Диаметрі d=5 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға толқын ұзындығы =0,6 мкм параллель жарық шоғы нормаль бойынша түседі. Егер тесік Френелдің екі зонасын ашатын болса, онда бақылау нүктесінен тесікке дейінгі қашықтық қандай болады?¬C) 5,21 мДиаметрі d=5 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға толқын ұзындығы =0,6 мкм параллель жарық шоғы нормаль бойынша түседі. Егер тесік Френелдің үш зонасын ашатын болса, онда бақылау нүктесінен тесікке дейінгі қашықтық қандай болады?¬B) 3,47 мДисперсия дегеніміз не?¬D)Сыну көсеткішінің толқын ұзындығынына тәуелділігі
Дифракция бұрышы 30о болған кездегі саңылаудан байқалатын дифракциядағы сәулелердің жол айырымы 1 мм. Саңылаудың ені неге тең?¬B) 2 ммДифракция дегеніміз не?¬C) Геометриялық оптиканың заңдарынан ауытқу
Дифракция дегеніміз не?¬D) толқын ұзындығымен өлшемдес болатын бөгеттерді толқындардың орап өтуі
Дифракциялық тор дайындау үшін 1 мм-ге 50 штрих жүргізілген. Толқын ұзындығы =500 нм монохромат толқынның бірінші ретті максимумы көрінетін бұрыштың синусы қандай болады?¬A) 0,025
Дифракциялық торға нормаль бойынша түскен жарықтың үшінші максимумы нормальға 300 бұрышпен байқалады. Мұндай тордың периодына қанша толқын ұзындығы сияды?¬B) 6
Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық толқыны түссе, онда периоды 1 мкм болатын дифракциялық тор көмегімен қанша дифракциялық максимумды бақылауға болады?¬D) 5
Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең?¬C) 4
Дифракциялық торға тік бағытта толқын үзындығы 0,5 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең?¬C) 4
Дифракциялық тордың бетіне нормаль бойынша толқын ұзындығы =0,5 мкм параллель жарық шоғы түседі. Дифракциялық тордың тұрақтысы d=5 мкм. Дифракциялық тор беретін ең көп максимумдар саны қандай болады?¬D) 21
Дифракциялық тордың бұрыштық дисперсиясы қандай формуламен есептелінеді?¬B)
Дифракциялық тордың максимум шартының өрнегін көрсетіңіз.¬C)
Дифракциялық тордың периоды 2 мкм-ге тең. Дифракциялық тордың ұзындық бірлігіне келетін саңылаулар санын анықтаңыз.¬B) 500 саң/мм
Дифракциялық тордың периоды 3 мкм-ге тең. Толқын ұзындығы 0,6 мкм жарық диафрагмаға тік түскен кезде, тор қандай максималь ретін беруі мүмкін?¬A) 5
Дифракциялық тордың периодына 7 толқын ұзындығы сәйкес келеді. Осы тордың көмегімен дифракциялық максимумдардың қандай ең үлкен санын бақылауға болады?¬C) 15
Дифракциялық тордың периодына үш толқын ұзындығы сияды. Бұл тор көмегімен дифракциялық максимумның қандай ең көп санын байқауға болады?¬D) 7
Дифракциялық тордың спектріндегі ең аз ауытқуға қандай сәуле ұшырайды?¬A) Күлгін
Дифракциялық тордың сызықты дисперсиясының формуласын анықтаңыз.¬B)
Диэлектриктер үшін Е рұқсат етілмеген зонаның ені неге тең?¬A) ΔЕ ~ 10 эВ
Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден ары қарай сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша өседі. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады?¬B) сағат тiлiне қарсы бағытпен
Е1 қозған күйден Е0 негізгі күйге өткен фотонның жиілігі неге тең?¬C)
Егер ауданы бірінші Френель зонасына тең тесігі бар мөлдір емес экранмен толқын фронты жабылса, онда бақылау нүктесінде жарық толқынының интенсивтілігі қалай өзгереді?¬D) 4 есе артады
Егер бөгетке жазық толқын түсетін болса, ал дифракциялық көрініс бөгеттен өткен жарық жолына қойылған жинағыш линзаның фокаль жазықтығында орналасқан экранда байқалатын болса, онда бұл:¬B) Фраунгофер дифракциясы
Егер бөгетке сфералық немесе жазық толқын түсетін болса, ал дифракциялық көрініс бөгеттен шекті қашықтықта орналасқан экранда байқалатын болса, онда бұл:¬A) Френель дифракциясы
Егер бөлшектің жылдамдығын 3 есе арттырса, онда циклотронда қозғалатын бөлшектің шеңберінің радиусы қалай өзгереді?¬C) 3 есе өседi
Егер вакуумда жүретін жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 2,5 см шыны пластина қойсақ, онда оптикалық жол ұзындығы қаншаға өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.¬A) 1,25 смЕгер жазық монохромат толқын дифракциялық торға тік түсіп тұрса, онда қанша максимум санын бақылауға болар еді? Тордың периоды 2 мкм, толқын ұзындығы 0,5мкм.¬E) 9
Егер жарық түсетін диэлектриктің сыну көрсеткішін екі есе өсірсе, онда Брюстер бұрышының тангенсі қалай өзгереді?¬A) 2 есе өседі
Егер индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А болса, катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қандай болуы керек?¬B) 2 А
Егер интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша жарық жолағы байқалатын болады?¬E) 50
Егер көк(=0,5 мкм) жарық фильтрін қызыл(= 0,65 мкм) жарық фильтріне ауыстырсақ, онда екі когерентті жарық көздерінің интерференциясы кезінде экрандағы екі көршілес интерференциялық жолақтардың арасы қалай өзгереді?¬D) 1,3 есе артады
Егер кристалдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерінің рұқсат етілмеген зонамен шектесетін валенттік зонасы толығымен толтырылған болса, онда кристалл:¬D) Диэлектрик немесе шала өткізгіш
Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда өтетін жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?¬A)
Егер қалыңдығы d, сыну көрсеткіші n жұқа пленкаға ауадан тік бағытта жарық түссе, онда шағылған жарық үшін оптикалық жол айырымы неге тең болады?¬B)
Егер микробөлшектің координатасының анықталмағандығы 3 есе кемісе, оның импульсінің ең кіші анықталмағандығы қалай өзгереді?¬A) 3 есе артады
Егер оптикалық күші 4 дптр дене линзадан 50 см қашықтықта орналасса, онда жинағыш линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең?¬D) 1
Егер поляризатор және анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі 4 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатор бас жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз?¬C) 450
Егер поляризатор мен анализатор арасындағы бұрыш 30о болса, онда анализатор арқылы өтетін жарық интенсивтігі табиғи жарық интенсивтігінен неше есе кіші?¬C) 8/3 есе
Егер поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарық интенсивтілігі 8 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрышы қандай болады?¬B) 60о
Егер р-типті шала өткізгіштің потенциалы р және n-типті өткізгіштің потенциалы n қандай болғанда, p-n ауысуы арқылы негізгі ток тасымалдаушылардың электр тогы өтеді?¬B) р0, n0
Егер тізбекті 0,2 с ішінде айырғанда, катушкада 10 В – қа тең болатын өздік индукциясының орташа ЭҚК – і пайда болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?¬D) 2 Вб
Егер тізбекті айырғанда 0,2с ішінде катушкада 10В-қа тең болатын өздік индукциясының орташа ЭҚК-і пайда болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?¬A) 2 Вб
Егер фазалар айырымы 0,6 болса, заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?¬B) 0,3
Егер фотометрлік өрістердің бірдей жарықтылығында 8 мм қалыңдық кезінде 3% эталонды ерітіндіні, ал 24 мм қалыңдықтағы зерттелетін ерітінді алынған болса, онда зерттелетін ерітіндінің концентрациясы қандай?¬E) 1%
Егер фотонның фотоэффект тудыратын минимал энергиясы 6,3 эВ болса, электрондардың металдан шығу жұмысы неге тең(электрон-вольтпен) ?¬D) 6,3 эВ
Екi параллель түзу ұзындықтары 10 м, бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта вакуумда орналасқан өткiзгiштер арқылы 20 А ток өткенде, магниттiк әсерлесу күшi қандай болады? 0= 410-7 Гн/м деп алыңыз.¬C) 80 мН
Екі еселік фокус аралығы 80 см жинағыш линзаның оптикалық күшін анықтаңыз.¬C) 2,5 дптр
Екі когерентті жарық көзінен алынған көрші интерференциялық максимумдар арасы экранда -ке тең. Жарық көздері бір-бірінен қашықтықта орналасып, толқын ұзындығы болса, жарық көздерінен экранға дейінгі қашықтық қандай болады?¬D)
Екі орта шекарасында оптикалық тығыз ортадан жарық толқынының шағылу кезінде тербеліс фазасы -ге өзгереді. Толқын қандай оптикалық жол айырымын алады?¬D) /2
Екі ортаны бөліп тұрған шекараға жарық Брюстер заңы бойынша түссе, қандай жарық толқындары толық поляризацияланады?¬A) шағылған жарық толқыны
Екі толқынның геометриялық жол айырымы дегеніміз:¬A) толқындар жүріп өтетін жолдар айырымының ұзындығы
Ені -ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз:¬D)
Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракция кезінде дифракция бұрышы 30о болғандағы сәулелердің жол айырымы неге тең?¬E) 1 мкм
Ені 2 мкм саңылаудан байқалатын дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы1 мкм болса, дифракция бұрышы неге тең?¬B) 300
Ені a=2 мкм саңылауға нормаль бойынша монохромат жарықтың параллель шоғы түседі(=500 нм). Екінші ретті жарықтың дифракциялық минимумын қандай бұрышпен байқауға болады?¬C) 30о
Ені а=0,005 мм саңылауға тік бағытта монохромат жарық түседі, бесінші қараңғы дифракциялық сызықтарға сәйкес келетін сәулелердің ауытқу бұрышы = 30 . Түсетін жарықтың толқын ұзындығын анықтаңыз.¬C) 0,5 мкм
Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық максимум шартын көрсетіңіз.¬A)
Ені а-ға тең саңылауға тік түскен жарық кезіндегі дифракциялық минимум шартын көрсетіңіз.¬D)
Ені а-ға тең саңылаудан алынған дифракцияда жарықтану минимумы қандай формуламен өрнектеледі?¬B)
Жазық айна алдында тұрған нәрсе одан 1 м қашықтыққа жылжытылды. Осы кезде нәрсе мен кескіннің ара қашықтығы қаншаға артты?¬B) 2
Жазық айнаға перпендиуляр бағытта нүктелік жарық көзі v=3 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Кескін жарық көзіне қандай жылдамдықпен жақындайды?¬D) 6 м/с
Жазық айнада алынған кескін:¬C) Жалған, тура, үлкейтілмеген
Жазық конденсатордың пластиналар арақашықтығын 4 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?¬C) 2 есе артады
Жазық монохроматты толқын саңылауға нормаль бағытта түскен кезде, экран қараңғы болып қалу үшін саңылауға қанша Френель зонасы сыяды?¬B) 22
Жазық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.¬C)
Жазық толқынының теңдеуін көрсетіңіз.¬B)
Жазықтықтары бір - біріне параллель, екі катушка суретте көрсетілгендей, ұзын жіпке ілінген. Екінші катушка қысқаша тұйықталған. Бірінші катушка ток көзіне қосылғанда катушкаларда не байқалады:¬A) Катушкалар бір - біріне қарама-қарсы жаққа ауытқиды
Жарқыраудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.¬E) лм/м2
Жарық ағынының денелік бұрышқа қатынасы :¬E) жарық күші
Жарық ағынының өлшем бірлігін көрсетіңіз.¬B) лм
Жарық ауадан кристалға түскенде Брюстер бұрышы 600-қа тең болады. Кристалдың сыну көрсеткіші қандай болады?¬D)
Жарық векторы тербелістерінің бағыттары қандай да бір жолмен реттелген болса, онда мұндай жарық¬B) поляризацияланған
Жарық векторының барлық бағытта тең тербелетін жарық … деп аталады.¬A) табиғи
Жарық дисперсиясы дегеніміз:¬B) ортаның сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігі
Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?¬B) Бөгеттерде, саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралудан ауытқуы
Жарық дифракциясы қалай тұжырымдалады?¬C) Бөгеттер мен саңылауларда жарықтың түзу сызықты таралуынан ауытқуы
Жарық диэлектрикке 30о-қа тең Брюстер бұрышымен түскен кездегі шағылу бұрышы неге тең?¬A) 300
Жарық екі ортаны бөлетін шекараға =300 бұрышпен түседі. Бірінші ортаның сыну көрсеткіші , ал екінші ортаныкі . Сыну бұрышы қандай болады?¬C) 600
Жарық екі ортаның бөліну шекарасына 46о24-қа тең Брюстер бұрышымен түседі. Шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?¬C) 90о
Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең болады?¬D) 900
Жарық екі ортаның шекарасына Брюстер бұрышымен түскен кезде шағылған және сынған сәулелер арасындағы бұрыш неге тең?¬D) 900
Жарық көзінен шыққан жарық экранның центріне нормаль бойынша түседі. Жарық көзін экраннан 2 еседен артық қашықтыққа жылжытқанда, экран центріндегі жарықтану қалай өзгереді?¬E) 4 есе азаяды
Жарық көзінен(шамнан) ауданға дейінгі қашықтықты 1 м-ден 5 м-ге дейін өзгерткенде, дөңгелек аудан центрінің жарықтылығы қанша есе кемитіндігін анықтаңыз. Шам дөңгелек центрінің үстінде ілулі тұр.¬B) 25 есеге
Жарық күші 100 кд шам, радиусы 1 м дөңгелек столдың орталығынан 1 м биіктікте ілулі тұр. Стол шетіндегі жарықталынуды табыңыз.¬C) 25лк
Жарық күші 1000 кд эталонды жарық көзінен 15 см қашықтықта және зерттелетін жарық көзінен 45 см қашықтықта тұрған беттің бірдей жарықтылығы фотометрде байқалған. Жарық көзінің жарық күшін анықтаңыз.¬E) 9000 кд
Жарық оптикалық жол айырымы 12,1 мм болатын алмаз пластинкасы арқылы өтеді. Алмаздың сыну көрсеткіші 2,42. Пластинканың қалыңдығын табыңыз.¬E) 5 ммЖарық поляризацияланған болып табылады, егер:¬E) жарық векторының тербелістері бір жазықтықта жүзеге асатын болса
Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600 бұрышпен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.¬B) 300
Жарық сәулесі ауа-шыны шекарасына 600-пен түседі. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышын табыңыз.¬C) 300
Жарық сәулесі бір ортадан екінші ортаға өткенде, түсу бұрышы 30о-қа тең болып, ал сыну бұрышы 60о болған. Екінші ортаның бірінші ортамен салыстырғандағы салыстырмалы сыну көрсеткіші қандай болады?¬B)
Жарық сәулесі екі ортаның бөліну шекарасына 54024 -ке тең Брюстер бұрышымен түсіп тұр. Шағылған және сынған сәулелер арсындағы бұрыш неге тең?¬C) 900
Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға қатысты сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.¬A)
Жарық сәулесі екі ортаның шекарасына 600-пен түсіп, 300-пен сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға сыну көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.¬B)
Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш 300 – қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.¬C) 1,5∙108 м/с
Жарық сәулесі шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш ішек=420. Шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз(sіn420=0,67).¬A) 201 Мм/с
Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.¬D) 1,5108 м/с
Жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді. Шекті бұрыш 300-қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз:¬D) 1,5108 м/с
Жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 4 мм шыны пластина қойылса, онда оптикалық жол ұзындығы қалай өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.¬A) 2 мм-ге артады
Жарық толқындардың интерференция құбылысының байқалу шарты:¬A) интерференцияланатын толқындардың когеренттілігі
Жарық толқыны затта 0,015 мкс уакытта 3 м аралыққа таралса, онда заттың сыну көрсеткіші қаншаға тең?¬C) 1,5
Жарық толқынының оптикалық тығыздау ортаның шекарасынан шағылғанда тербелістер фазасы -ге өзгереді. Түскен және шағылған толқындарының оптикалық жол айырымы қандай болады?¬D) /2
Жарық толқынының ұзындығы 500 нм, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық неге тең?¬B) 3 мЖарық толқынының ұзындығын өлшеу үшін периоды d дифракциялық торды пайдаланған. Экранда бірінші ретті максимум орталық максимумнан l қашықтығында орналасқан. Экран мен тор аралығы L. Жарық толқынының ұзындығы қандай?¬B)
Жарық фотонының жиілігі 3 есе артса, оның массасы қалай өзгереді?¬B) 3 есе артады
Жарық шыны бетінен шағылғанда, толық поляризацияланады. Егер сыну бұрышы болса, шынының сыну көрсеткіші қандай болады?¬D)
Жарықталынудың өлшем бірлігін көрсетіңіз.¬D) лк
Жарықтың аномаль дисперсиясы қандай формуламен өрнектеледі?¬A)
Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз.¬A) 2,0
Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткен кездегі шекті бұрышы 300-қа тең. Осы ортаның сыну көрсеткішін табыңыз:¬A) 2,0
Жарықтың белгісіз ортадан ауаға өткендегі толық ішкі шағылуының шекті бұрышы 300. Осы ортаның сыну көрсеткішін анықтаңыз.¬A) 2,0
Жарықтың ең үлкен толқын ұзындығына қандай түс сәйкес келеді?¬B) қызыл түске
Жарықтың қандай сәулесі спектроскоп призмасында көп ауытқиды?¬A) Күлгін
Жарықтың оптикалық жол ұзындығы деп жолдың геометриялық ұзындығының:¬C) сыну көрсеткішіне көбейтіндісін
Жарықтың поляризациялану жазықтығын бұруға қабілеттілігі бар заттар қалай аталады?¬A) оптикалық активті
Жарықтың тек қана кванттық қасиеттерімен түсіндірілетін құбылысты
Жарықтың түзу сызықты тараудан ауытқу құбылысы қалай аталады?¬B) Дифракция
Жинағыш линзаға, суретте көрсетілгендей, параллель сәулелер шоғы түседі. Суретте қандай нөмірмен линза фокусы белгіленген?¬D) 4
Жинағыш линзадан 15 см қашықтықта орналасқан дененің линзадан 30 см қашықтықта кескіні пайда болса, оның ұлғайтуы қандай болады?¬A) 2
Жинағыш линзаның оптикалық күші 3 дптр және дене линзадан 50 см қашықтықта орналасқан. Осы линзаның сызықтық ұлғаюы неге тең?¬D) 2
Жинағыш линзаның оптикалық күші 6 дптр. Линзадан 25 см қашықтықта заттың жалған кескінін алу үшін, оны линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?¬A) 10 смЖинағыш линзаның фокус аралығы 20 см болса, оның оптикалық күшінің абсолюттік мәні неге тең:¬E) 5 дптр
Жиілігі фотонның энергиясы неге тең?¬D) E=h
Жиілігі 15106 Гц-ке тең фотонның энергиясы, жиілігі 5106 Гц фотон энергиясынан неше есе көп болады?¬B) 3 есе
Жиілігі ν фотонның энергиясы неге тең?¬C)
Жиіліктері 51014 Гц когерентті толқындар ауадағы нүктеде интерференцияға түседі. Сәулелердің жол айырымы 2,4 мкм болса, нүктеде жарық күшейе ме, әлде азая ма? Неліктен?¬C) күшейеді, себебі жол айырымы жарты толқындардың жұп санына тең
Жиіліктері бірдей жарық көздері бақылаушыдан 12 м және 15 м қашықтықта орналасқан. Егер фазалар айырмасымен болса, толқын ұзындығы қанша?¬A) 4 мЖұқа линзаға жарық сәулесі түседі. Линзадан сынғаннан кейінгі жарықтың жүрісін таңдаңыз.¬A) 1
Жұқа линзаның өрнегін көрсетіңіз.¬C)
Жұқа линзаның формуласын көрсетіңіз.¬C)
Жылдамдығы болатын -бөлшек, зарядталған конденсатор астарлары арасына кірді. Электр өрісінде ол қандай бағытта қозғалады?¬C) 3-ші бағытта
Жылдамдықтары бірдей электрон( λ1) мен протонның(λ2), де Бройль толқын ұзындықтарын салыстырыңыз(me=9,110-31 кг, mp=1,6710-27кг).¬B)
Жылдамдықты Х осі бойымен қозғалған кезде v=1 см/c дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы m = 10-13 г болатын броундық бөлшек үшін координаттың анықталмаушылығының мәнін табыңыз. Джc деп алыңыз.¬B) 10-14 cм
заңы:¬A)
Зат көк жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.¬B) Көк
Зат қызыл жарықты күшті жұтады, оны ақ жарықпен жарықтандырғанда, ол ..... болып көрінеді.¬A) Қара
Затта жарықтың жұтылуы … сипатталады.¬D) Бугер заңымен
Заттың еркін электрондарынан қысқа толқынды сәулелердің серпімді шашырауы кезінде олардың толқын ұзындығының өзгеруі … деп аталады.¬C) Комптон эффектісі
Заттың толқындық – корпускулалық екі жақтылығы дегеніміз:¬C) Зат бөлшектері толқындық қасиетпен қатар корпускулалық қасиеттерге де ие бола алады
Зоналық теория бойынша қатты дене мына жағдайда шала өткізгіш бола алады:¬E) Рұқсат етілмеген зонаның ені шамамен 0,1 эВ
Идеал тербелмелi контурдағы конденсатор орнына, параллель тоғыз осындай конденсатор жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?¬B) 3 есе азаяды
Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/ мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады?¬C) 50 Гц
изотопының ядросына кіретін протондар мен нейтрондар санын анықтаңыз.¬C) 12 протон мен 12 нейтрон
Импульсі 3,310-24 кгм/с болатын бөлшектің де Бройль толқын ұзындығы неге тең?¬A) 20 нм
Индуктивтiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?¬E) 200 с-1
Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе кемуі үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?¬B) 2 А
Индуктивті L1 және L2 екі катушка параллель қосылған, жалпы индуктивтік:¬E)
Индуктивтік қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?¬D) Гн(Генри)
Индуктивтілігі 0,5 Гн катушкамен 4 А ток өтеді. Осы катушкадағы магнит өрісінің энергиясын табу керек:¬D) 4 Дж
Индуктивтілігі 1 мГн өткізгіш контурдағы ток күші I = 8t - t2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады:¬C) t=4 c
Индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 5А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:¬A) 40 ВИндукция ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?¬C)
Индукциялары 0,4 Тл және 0,3 Тл бір-бірімен перпендикуляр бiртектес екi магнит өрiстерi кеңiстiктiң бiр облысында беттеседi. Қорытқы магнит өрiсiнiң магнит индукциясының мөлшерi қанша болады?¬C) 0,5 Тл
Индукциясы 0,02 Тл вертикаль, бiркелкі магнит өрiсiнде горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,5 м стержень 4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?¬A) 10 мВ
Индукциясы 0,02 Тл, бiркелкі магнит өрiсiне, электрон индукция сызықтарына параллель бағытта ұшып енеді. Магнит өрiсiнде электрон қанша үдеумен қозғалады?¬E) 0 м/с2
Индукциясы 0,02 Тл, магнит өрісіне электрон индукция сызықтарына параллель ұшып кірген. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады?¬B) 0 м/с2
Индукциясы 0,03 Тл бiркелкі магнит өрiсiне электрон ұшып кiредi. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi?¬E) өзгермейдi
Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?¬E) өзгермейді
Индукциясы 0,2 Тл магнит өрiсiн 10 А электр тогы өткiзгiш орналастырылған, өткiзгiшке 0,3 Н күш әсер етуi үшiн өткiзгiштiң ұзындығы қанша болу керек? өткiзгiш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.¬C) 15 смИндукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде өткізгіш арқылы 10 А электр тогы өткенде, өткізгішке 0,3 Н күш әсер етуі үшін өткізгіштің ұзындығын қандай етіп алу керек? Өткізгіш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.¬D) 15 смИндукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан, ұзындығы 0,5 м өткізгішке магнит өрісі тарапынан 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш пен индукция сызықтары арасындағы бұрыш 300. ¤ткізгіштегі ток күші неге тең:¬A) 2 А
Индукциясы 0,5 Тл магнит өрiсiне бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?¬E) өзгермейдi
Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісіне ұшып кірген электронның жылдамдығының шамасы қалай өзгереді?¬E) өзгермейді
Индукциясы 4 мТл бiркелкі магнит өрiсiне протон 5105 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр ұшып енеді. Шеңбер бойымен толық бiр айналғандағы өрiс қанша жұмыс атқарады?¬E) 0 Дж
Индукциясы 4 мТл біртекті магнит өрісіне протон 5∙10 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына перпендикуляр ұшып кірген. Шеңбер бойымен бір толық айналымда протон үстінен өріс қандай жұмыс атқарады?¬C)0 Дж
Индукциясы магнит өрiсiне перпендикуляр орналасқан ауданы S раманы 180-қа бұрғанда, ол арқылы өткен магнит ағынының өзгеруiнің шамасы қанша болады?¬B) 2BS
Интерференция кезінде көлбеулігі бірдей жолақтар …¬B) қалыңдығы бірдей қабыршықтан пайда болады
Интерференция кезінде қалыңдығы бірдей жолақтар …¬A) сынадан пайда болады
Интерференция кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың максимумы байқалады?¬C) = 2 n
Интерференция құбылысы кезінде қосылатын тербелістердің фазалар айырымы қандай болғанда амплитуданың минимумы байқалады(n=0, 1, 2,)?¬B) = (2n+1)
Интерференция құбылысы қандай толқындарды қосқанда пайда болады?¬A) Бірдей жиіліктегі, және фазалар айырымы тұрақты болғанда
Интерференция құбылысын байқауға болады:¬C) жиілігі бірдей екі лазерден
Интерференция құбылысында жарық интенсивтілігінің максимумы қай формуламен анықталады?¬A)
Интерференция құбылысының минимум шарты өрнегін көрсетіңіз.¬C) ∆=(2m+1)
Интерференция минимумы бақыланады:¬D) Когерентті толқындардың фазалары әртүрлі нүктелерде
Интерференциялық жолақтардың ені 0,25 мкм-ге тең. Ені 0,75 мкм экранда қанша максимум орналасуы мүмкін? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.¬C) 3
Интерференциялық жолақтың ені 0,15 мкм болса, 0,75 мкм аралықта қанша максимум орналасқан? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.¬E) 5
Интерференциялық жолақтың ені 1 мм болса, онда экранның 5 см-де қанша күңгірт жолақ байқалатын болады?¬E) 50
Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз.¬B)
Интерференциялық максимум шартын көрсетіңіз:¬B)
Интерференциялық минимум шартын көрсетіңіз.¬A)
Интерференцияның максимумы қандай жағдайда байқалады?¬C) Когерентті толқындардың фазалары бірдей нүктелерде
Кадмийден электрондардың шығу жұмысы 4,08 эВ. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 2,04 эВ болу үшін кадмийге түсетін фотондардың энергиясы қандай болуы керек?¬D) 6,12 эВ
Катод монохромат жарықпен жарықтандырылады. Қанығу фототогының шамасы неге тәуелді болады?¬B) жарық интенсивтігіне
Катодты жиілігі әртүрлі монохромат сәулелермен жарықтандырғанда, катодта қандай шама өзгеретін болады?¬B) электрондардың максимал жылдамдығы
Катушкадағы ток күшi 1 секундта 5 А жылдамдықпен бiрқалыпты өзгередi. Егер катушка индуктивтiлiгi 0,4 Гн болса, ондағы өздiк индукция ЭҚК-i қанша болады?¬C) 2 В
Катушкадағы ток күші 1 секундта 5 А жылдамдықпен бірқалыпты өзгереді. Катушка индуктивтілігі 0,4 Гн болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і қандай болады?¬A) 2 В
Катушканың индуктивтігі L=10-3Гн. Ол арқылы I=1А ток өткен. Катушкадағы магнит ағыны неге тең?¬E) 10-3 Вб
Катушканың пішінін өзгертпей орам санын 3 есе кеміткенде, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді?¬D) 9 есе кемиді
Квадрат формалы қабырғасы 6 см және кедергiсi 20 Ом тұйық өткiзгiш горизонталь жазықтықта орналасқан. өткiзгiш индукциясы 0,2 Тл вертикаль магнит өрiсiне орналасқан делік. Квадратты қарама-қарсы бұрыштары арқылы тартып, өткiзгiштi екi қабаттап жинағанда, ол арқылы өтетiн заряд қандай болады?¬E) 36 мкКл
Кванттық механикада бөлшек күйі берілген деп есептеледі, егер:¬D) толқындық функция(-функция) берілсе
Кванттық механикада бөлшектің күйін анықтайтын: 1 Координаталар 2 Импульс 3 Толқындық функция 4 Масса 5 Энергия¬E) Тек 3
Кванттық механикадағы анықталмаушылық қатынасы нені көрсетеді?¬B) микрообъектілерге қатысты координата және импульс классикалық ұғымдарының қолдануындағы кванттық шектелулерді
Кванттық осцилятордың ең минимал энергиясы неге тең?¬B)
Кварц, скипидар сияқты актив заттар қабілеттігін атаңыз.¬D) Поляризация жазықтығын айналдыру
Кедергiсi 5 Ом және индуктивлiгi 10 Гн катушканы тізбектен ажыратқан кезде, ол тізбекте 0,2 Дж энергия бөлініп шығатын болса, катушканың ұштарындағы потенциал қанша болады?¬A) 1 В
Кез-келген атомда бас , орбиталдық , магниттік және спиндік -бірдей кванттық сандармен анықталатын станционарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл:¬D) Паули принципі
Кез-келген атомда бас n, орбиталдық , магниттік және спиндік – бірдей кванттық сандармен анықталатын стационарлық күйде болатын бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл:¬E) Паули принципі
Кейбір зат үшін толық ішкі шағылудың шекті бұрышы і=45о. Бұл зат үшін толық поляризация бұрышын іБр табыңыз.¬B) arctg
Келтірілген ядролық реакцияда қандай бөлшек пайда болады?¬A) нейтрон
Келтірілген ядролық реакциядағы пайда болған екінші бөлшекті анықтаңыз.¬A)
Керр эффектісі дегеніміз не?¬A) Изотропты кристалға электр өрісімен әсер еткен кездегі пайда болатын жарықтың қосарланып сынуы
Кескін мөлшері дене мөлшеріне тең болса, жинағыш линзаның оптикалық күші қандай болады? Линзадан кескінге дейінгі қашықтық 0,2 м-ге тең.¬B) 10 дптр
Кирхгоф заңы бойынша дененің шығару қабілетінің оның жұтылу қабілетіне қатынасы: 1 Дененің оптикалық қасиеттеріне және температурасына байланысты 2 Дененің температурасына байланысты 3 Барлық денелер үшін жиілік функциялары бірдей 4 Барлық денелер үшін жиілік және температура функциясы болады ¬C) 4
Кирхгофтың универсал функциясын кескіндейтін сызбада аудандары бірдей екі аймақ бөлініп көрсетілген. Осы аймақтар үшін 1) r,т сәуле шығарғыштық қабілетінің; 2) R,т энергетикалық жарқыраудың қатынастары қандай болады? ¬A) r1 r2 ; R1=R2
Когерентті толқындардың беттесуінен жарық интенсивтігінің қайта таралу құбылысы қалай аталады?¬D) Интерференция
Когеренттілік дегеніміз не?¬D) Толқындардың жиіліктері бірдей және фазалар айырымы уақыт бойынша тұрақты толқындардың тербелісі
Комптон эффектісі дегеніміз не?¬B) Ренген сәулелерінің электрондардан шашырағанда толқын ұзындығының өзгеруі
Комптон эффектісі дегеніміз не?¬B) Рентген сәулелерінің электрондардан шашырағанда толқын ұзындығының өзгеруі
Комптон эффектісі дегеніміз.... шашырауы.¬B) фотондардың еркін электрондардан
Комптон эффектісіндегі рентген сәулесінің әр түрлі заттардан шашыраған толқын ұзындығының өзгеруі мынаған негізделген:¬E) Рентген сәулесінің фотондарының заттың электрондарымен әсерлесуінің кванттық сипаттамасына
Комптондық 600 шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқындық ұзындығы қаншаға өзгереді?(h=6,610-34 Джс, m0=9,110-31 кг, с=3108 м/с).¬B) 1,2 пм
Комптондық 900-қа шашырау кезінде рентген сәулелерінің толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?¬E) өзгермейді
Контур индуктивтiгi 0,25 Гн және сыйымдылығы 2,510-5 Ф болғанда, тербелмелi контурдың циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?¬B) 400 рад/с
Контурдағы еркін тербелiстердiң циклдiк жиiлiгi қандай өрнекпен анықталады?¬C)
Контурдағы катушканың индуктивтiгiн 2 есе өсiрiп, конденсатордың сиымдылығын 2 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?¬E) өзгермейдi
Контурдағы катушканың индуктивтiгiн 4 есе өсiрiп, конденсатордың сыйымдылығын 16 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?¬A) 2 есе артады
Контурдағы катушканың индуктивтiгiн және конденсатордың сыйымдылығын 3 есеге арттырғанда, тербелмелi контурдың тербелiстер периоды қалай өзгередi?¬A) 3 есе өседi
Контурдағы конденсатор сыйымдылығын 8 есе, ал индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?¬D) 4 есе азаяды
Контурдағы ток күшi мына заң I=0,01cos20t А бойынша өзгеретін болса, контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың тербелiс жиiлiгi қандай болады?¬D) 10/ Гц
Контурды қиып өтетiн магнит ағыны мына заң Ф=12cos10t Вб бойынша өзгередi. Контурда қозатын ЭҚК-iң максималь мәнi қандай болады?¬D) 120 В
Контурдың индуктивтiгi қандай физикалық шамаға тәуелді болады?¬B) контурдың пiшiнi мен мөлшерiне
Контурдың индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, индуктивтiк кедергi қалай өзгередi?¬D) 2 есе өседi
Контурдың индуктивтілігі неге байланысты(контур вакуумде орналасқан)?¬D) Контурдың пішіні мен өлшеміне.
Контурмен шектелген беттi қиып өтетiн магнит ағыны Ф/t=0,3 Вб/с жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-i қанша болады?¬C) 0,3 В
Контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыны ылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-і қандай болады?¬A) 0,3 В
Корабльдерге SOS апат сигналын беруге Халықаралық келiсiм бойынша радиотолқын ұзындығы 600 м белгіленсе, сигнал қандай жиiлiкте таратылады?¬E) 0,5 МГц
Көрсетілген қандай радиоактивті түрлендіру кезінде нейтрино не антинейтрино пайда болады? 1 ыдырау 2 ыдырау 3 ыдырау 4 сәуле шығару¬D) 2, 3
Көрсетілген сутегі атомының энергетикалық деңгейлерінің арасынан өтудің ең аз жиіліктегі электромагниттік сәулелерді жұтатын деңгейді анықтаңыз.¬C) 3
көрсетіңіз.¬A) Комптон эффектісі
Көршілес үш Френель зонасының қорытқы амплитудасы қандай болады?¬B)
Көрінетін жарықтың спектріндегі қызыл сәулелердің шыныдағы таралу жылдамдығы 1,5105 км/с-ке тең. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.¬E) 2,00
Кристалдағы рұқсат етілген энергетикалық зонаның қасиеттері: 1- кристалда қанша атом болса әр зонада сонша энергетикалық деңгей болады.; 2-зонадағы деңгейлердің ара қашықтығы Еi10-23эВ; 3-зонадағы энергетикалық деңгейлердің ара қашықтығы Еi10-2эВ; 4-зонаның ені кристалдағы атомдар санына байланысты; 5- зонаның ені атомдар санына байланысты емес:¬A) 1, 2 және 5
Кристалдарда ... байқалады:¬B) рентген сәулелерінің дифракциясы
Кристалдарда … байқалады.¬B) рентген сәулелерінің дифракциясы
Күн бетінің сәулеленуінің спектраль тығыздығының максимумы =482 нм толқын ұзындығына сәйкес келеді. Күн бетінің температурасы қандай болады?¬E) 6103 К
Қалалық жарық жүйесiндегi электр тогының тербелiс жиiлiгi 50 Гц-ке тең. Ток күшінің тербелiс периоды қандай болады?¬E) 0,02 с
Қалыңдығы 2 мм болатын су қабатынан өтетін жарық толқынының оптикалық жол айырымы 2,66 мм. Судың сыну көрсеткішін табыңыз.¬B) 1,33
Қалыпты емес дисперсиясының құбылысын зерттеген:¬B) Рождественский
Қалыпты күйде тұрған сутегі атомы иондалу үшін қанша минимал энергияны беру қажет? Сутегі атомының қалыпты күйдегі энергиясы Е1=-13,53 эВ.¬B) 13,53 эВ
Қандай аспаптарда жарықтың кванттық қасиеттері қолданылады?¬A) фотоэлемент
Қандай да бір беттің жарықталынуы, осы бетке перпендикуляр бағытта түскен сәулелердің жарықталынуынан 2 есе кем болуы үшін, бетті қандай бұрышқа бұру керек?¬A) 60о-қа
Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің қызыл шегі 0,310-6 м. Фотоэффект туындайтын фотон энергиясының минимал мәнін анықтаңыз(Дж*с).¬A) Дж
Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 500 нм-ге тең. Фотоэффектіні тудыратын фотон энергиясының минималь мәнін анықтаңыз.(1 эВ=1,610-19 Дж; h=6,6310-34Джс; с=3108 м/с).¬A) 2,49 эВ
қандай да бір нүктеде интерференцияланады. Бұл нүктеде не
Қандай кванттық бөлшектер жүйесі Ферми-Дирак таралу функциясымен сипатталады?¬C) Жарты спинді бөлшектер жүйесі
Қандай құбылыс жарықтың кванттық қасиеттерін айқындайды?¬C) Жылулық сәулелену
Қандай құралдарда жарықтың кванттық қасиеттері пайдаланылады?¬A) Фотоэлемент
Қандай сәулелер үшін кристалдық кеңістік тор, дифракциялық тор ретінде пайдаланылады?¬D) рентген сәулелері үшін
Қандай толқындар когерентті деп аталынады?¬B) Жиіліктері және фазалар айырымы тұрақты болса
Қандай түстің жиілігі ең үлкен?¬A) күлгін
Қандай физикалық құбылыстар жарықтың корпускулалық қасиеттері байқалады?¬A) Фотоэффект
Қандай шарт орындалса, ядроны "ядроның изобарасы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондарының саны бірдей болса.¬C) 2 және 3
Қандай шарт орындалса, ядроны "ядроның изотобы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондарының саны бірдей болса.¬B) 1 және 4
Қандай шарттар кезінде толық ішкі шағылу байқалады?¬A) Оптикалық тығыздығы үлкен ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға жарық түскен кезде
Қандай шарттар кезінде толық ішкі шағылу байқалады?¬A) Оптикалық тығыздығы жағынан үлкен ортадан оптикалық тығыздығы кіші ортаға жарық түскен кезде
Қандай шашырау бұрышында комптондық шашыраудағы толқын ұзындығының максималь өзгеруі болады?¬E)
Қанша электрон үш бірдей кванттық сандарға() ие бола алады?¬C) 2
Қанығу фототогы 1,6 А болса, 1 с ішінде катодтан қанша электрон ұшып шығады?¬D) 1019
Қаныққанға дейiн, спонтанды түрде магниттелiнген ферромагнетиктiң микроскопиялық облыстары не деп аталады.¬B) домендер
Қатты дененің фотолюминисценциясының себебі мынаумен байланысты¬C) Электрондардың өткізгіштік зонадан активатор деңгейіне көшуі
Қатынастардың қайсысы де Бройль толқынының ұзындығын анықтайды?¬D) =h/p
Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісінің индукциясының өрнегі:¬A)
Қозған Е1 күйден негізгі Е0 күйге өту кезінде шашырайтын фотонның жиілігі неге тең?¬C)
Қозған Е1 күйден негізгі Е0 күйге өту кезінде шашырайтын фотонның энергиясы неге тең?¬D) Е1-Е0
Қоздырылған n=2 күйінде тұрған бөлшек ені болатын потенциалды орында тұр. интервалдың қай нүктесінде бөлшектің орналасуының ықтималдылық тығыздығы 2 ең минимал болады?¬B)
Қол жазба немесе баспа материалдарын оқу үшін ең қолайлы жарықтану 50 лк деп саналады. Столдың үстіндегі электр шамының дәл астында орналасқан нүктелерде осындай жарықтануды алу үшін, жарық күші 50 кд лампаны қандай биіктікте ілу керек?¬C) 1 мҚос-ойыс линзаның көмегімен дененің ұлғайтылған шын кескінін алуға бола ма? Болса, денені қай жерге орналастыру керек?¬B) иә, болады, фокусы мен екіеселенген фокусы арасына
Қос-ойыс шыны линзаны суға орналастырғанда, оның фокус аралығы қалай өзгереді?¬B) ұлғаяды
Қуаты 60 Вт шам 12 В-тық ток көзіне қосылған, ток күшін анықта:¬C) 5 А
Қызыл сәулелер үшін көрінетін жарық спектрінің шыныдағы таралу жылдамдығы 2105 км/c. Шыныдағы қызыл сәулелер үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.¬E) 1,50
Лармор теоремасына сәйкес атомдағы электронның орбитасына сыртқы магнит өрiсiнiң әсер етуiнiң бiрден-бiр нәтижесi не болып табылады?¬C) орбитаның прецессиясы
Линза екі еселенген нақты кескін беретін болса, қос-дөңес линзадан зат қандай қашықтықта орналасады?¬C) 3/2
Линзаларда нәрсенің кескінін салу ережелерінің бірін атаңыз.¬B) линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле өзінің бағытын өзгертпейді
Линзаның қисықтық радиусы 1 м, ал жарық толқынының ұзындығы 1 мкм болса, шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы неге тең?¬D) 2 ммЛинзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігін көрсетіңіз.¬D) дптр
Линзаның оптикалық күшінің өрнегін көрсетіңіз.¬D)
Линзаның оптикалық күшінің өрнегін көрсетіңіз.¬E)
Литий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” қандай болады? Шығу жұмысы A=3,8410-19 Дж, Планк тұрақтысы h=6,6310-34 Джс.¬A) 0,581015 Гц
Лоренц күшiнің формуласын көрсет.¬A)
Лоренц күшінің формуласын көрсет¬D)
Лоренцтің теориясы бойынша дисперсия пайда болады:¬C) Электромагниттік толқындардың оптикалық электрондармен әсерлесуі нәтижесінде
Магнит индукциясы 2 Тл магнит өрісіне параллель ауданы 2 м2 орам арқылы өтетін магнит ағынын анықтаңдар:¬D) 0
Магнит индукциясы векторының бағытына паралллель орналасқан, ауданы 20 см2 рамка ауданын қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қандай болады? Магнит өрiсiнiң индукциясы 0,5 Тл.¬E) 0 Вб
Магнит индукциясы вертикаль жоғары бағытталған бiртекті магнит өрiсiнде бастапқыда қозғалмайтын электрон орналастырылды десек, бұл электрон магнит өрісі әсерінен қозғала ма?¬E) қозғалысқа түспейдi
Магнит индукциясының өлшем бірлігі:¬D) Тесла – Тл
Магнит өрiсi тогы бар дөңгелек орам арқылы пайда болады. Суретте көрсетiлген қандай бағыт, тогы бар орамның центрiндегi магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?¬B) 2
Магнит өрiсiн не туғызады?¬A) кез келген қозғалыстағы зарядтар
Магнит өрiсiн туғызатын тогы бар өткiзгiштегі ток күшi 2 есе өсетiн болса, магнит өрiсiнiң энергиясы қалай өзгередi?¬C) 4 есе өседi
Магнит өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе өскенде, магнит өрiсi энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?¬C) 4 есе артады
Магнит өрiсiнiң энергиясы 1 Дж болуы үшiн индуктивтiлiгi 0,5 Гн катушканың орамындағы ток күшi қандай болуы керек?¬D) 2 А
Магнит өрiсiнiң энергиясы қай өрнекпен анықталады?¬D)
Магнит өрiсiнiң энергиясының тығыздығы қай өрнекпен анықталады?¬E)
Магнит өрiсiнде, тогы бар өткiзгiш орын ауыстырғанда Ампер күшiнің атқаратын жұмысы қай формуламен анықталады?¬E) dA=IdФ
Магнит өрістерінің суперпозиция принципінің формуласы:¬C) 0
Магнит өрісін .....туғызады.¬D) кез келген қозғалыстағы зарядтар
Магнит өрісінде қозғалып бара жатқан зарядталған бөлшектің кинетикалық энергиясына Лоренц күші қалай әсер етеді:¬C) Әсер етпейді
Магнит өрісіндегі I тогы бар өткізгіштің орын ауыстыру жұмысын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз:¬B) I Ф
Магнит өрісінің индукция сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:¬D) Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сейкес келетін сызықтар.
Магнит өрісінің қандай қасиеті циркуляция теоремасын өрнектейді:¬A) Өрістің құйындық сипаты
Магнит өрісінің қандай қасиеті циркуляция теоремасын өрнектейді?¬B) Өрістің құйындық сипаты
Магнит өрісінің энергиясы қандай формуламен өрнектеледі?¬D)
Магнитостатиканың негізгі элементін көрсет:¬B) Элементар ток.
Магнитострикция деген не?¬C) ферромагнетиктің магниттелгенде деформациялануы
Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?¬C) берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын
Магниттік кванттық сан нені сипаттайды?¬E) Берілген бағытқа электронның импульс моментінің проекциясын
Максвелл теориясы дегеніміз:¬B) Электромагниттік өрістің классикалық теориясы
Максимал Комптон ығысуы шашыраудың қандай бұрышына сәйкес келеді?¬C)
Максимум сәуле шығаруға сәйкес келетін толқын ұзындығы 2 есе өсетін болса, онда абсолют қара дененің температурасы қалай өзгереді?¬B) 2 есе кемиді
Малюс заңын көрсетіңіз.¬C)
Малюс заңын көрсетіңіз.¬D) ІA = Іp cos2
Массалар дефектісінің формуласын табыңыз.¬A)
Массасы 0,1 г тозаңның орны қателікпен анықталады. Оның жылдамдығының анықталмағандығын бағалаңыз:¬E)
Массасы 1 г бөлшек =10 м/с жылдамдықпен қозғалатын болса, ол бөлшек үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады? h=6,6310-34Джс деп алыңыз.¬A) 6,63 * 10-32 мМассасы 1 г моншақтың орны х=110-7 м қателікпен анықталды. Моншақтың жылдамдық құраушысының квантты-механикалық анықталмағандығын бағалаңыз:¬A)
Массасы 2m заряды +4е бөлшек біртекті электр өрісінде а үдеуімен қозғалады. Электр өрісінің кернеулігі неге тең?¬B)
Массасы 4 10-27 кг микробөлшек үшін де Бройль толқын ұзындығы 165 нм болса, ол қандай жылдамдықпен қозғалады?¬A) 1 м/с
Меншiктi магнит өрiсiн, оны туғызған сыртқы магнит өрiсiнен, мыңдаған есе өсіретін заттар қалай аталады?¬C) ферромагнетиктер
Металдардан электрондардың шығу жұмысы неге тең?¬E) Потенциалдық шұңқырдың түбіндегі энергиясымен Ферми деңгейіндегі электрондардың кинетикалық энергияларының айырымына
Металдардың м және шала өткізгіштердің электрөткізгіштігінің температураға тәуелділігінің сипаты қандай?¬B) σМ ~ 1/Т, σП ~ exp(-ΔE/2kT)
Микробөлшек импульсінің анықталмаушылығы 2 есе өссе, онда оның координатасының минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді?¬A) 2 есе азаяды
Микробөлшек координатасының анықталмаушылығы 3 есе азайса, онда оның импульсінің минимал анықталмаушылығы қалай өзгереді?¬A) 3 есе өседі
Микробөлшектердің толқындық және корпускулалық сипаттамаларының байланысы келесі өрнекпен анықталады: 1 2 3 4 5 ¬C) 2 және 4
Микробөлшектердің толқындық қасиеттері төмендегі түсініктерге тәуелсіз: 1-импульс, 2-энергия, 3-траектория, 4-масса:¬C) 3
Микробөлшектің төменде көрсетілген қай шамасы толқындық функцияның модулінің квадратымен анықталады?¬D) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығының тығыздығы
Мозли заңын көрсетіңіз.¬A)ω=R(Z-σ)(1/ n12-1/n22)
Монохромат жарықтың интерференцияланған екі толқынының оптикалық жол айырымы 1/4-ге тең. Фазалар айырымы қандай болады?¬D) /2
Мөлшері кішкене болатын дискіні монохромат ақ жарықпен жарықтандырғанда экранда дифракциялық бейне байқалады. Дифракциялық бейненің центрінде не байқалады?¬A) Ақ дақ
Мөлшері электрон зарядынан кіші зарядқа ие болатын бөлшекті анықтаңыз.¬D) кварк
Мына термоядролық реакцияда пайда болатын х бөлшекті анықтаңыз.¬D) нейтрон
Мына формулалардың iшiнен Умов-Пойнтинг векторының формуласын анықтаңыз.¬B)
Мына формуланың қайсысы абсолют қара дене үшін Стефан-Больцман заңын өрнектейді?¬B)
Мынадай шарттар орындалғанда екі жарық толқындары когерентті деп аталады:¬D) 1=2 , =const
Нақты тербелмелi контурдағы тербелiстердiң өшуiнiң себебi неде?¬D) Джоуль-Ленц жылуы бөлiнуiнен
Нәрседен жинағыш линзаға дейінгі қашықтық фокус аралығынан аз болғанда кескін қандай болады?¬E) Жалған, тура, үлкейтілген
Николь призмалары арқылы өткенде жұтылатын жарықтың үлесі k болсын. Табиғи жарық интенсивтілігі І0 болғанда, Николь призмасы арқылы өткен жарық интенсивтілігі І1 қалай анықталады?¬B)
Нормаль дисперсия қалай анықталады?¬B)
Нормаль дисперсиясы бар ортада ең үлкен таралу жылдамдығына қандай сәулелер ие болады?¬C) қызыл
Нүктелік жарық көзі 5м қашықтықта максимал 8лк жарықтандырады. Жарық күшін табыңыз.¬E) 200 кд
Нүктелік жарық көзінен 0,5 м қашықтықта сфералық толқын фронты орналасқан, бақылау нүктесі - толқын фронтынан 0,5 м қашықтықта. Егер толқын ұзындығы 0,49 мкм болса, онда Френельдің төртінші зонасының радиусы неге тең?¬B) 0,7 ммНүктелік жарық көзінен(=0,6 мкм) толқын шебіне және толқын шебінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтық 1,5 м. Френелдің үшінші зонасының радиусын анықтаңыз.¬E) 1,16 мм
Нүктелік жарық көзінің жарықталыну өрнегін көрсетіңіз.¬E)
Нүктелік монохромат жарықтың(=500 нм) экранда дифракциялық суреті байқалады. Экран мен жарық көзінің арасына дөңгелек саңылауы бар диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық. сақиналардың центрінде ең қараңғы дақ пайда болуы үшін саңылау арқылы Френель зонасының нешеуі өте алады?¬B) 2
Ньютон сақиналары қалай пайда болады?¬B) линзаның дөңес беті мен пластинканың үстіңгі бетінен шағылған сәулелердің бірігуінен
Ньютон сақиналары пайда болу кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы маңызды анықтаушы болады 1- сәуленің түсу бұрышы, 2- лизаның қисықтық радиусы, 3- пленка қалыңдығы, 4- жарық толқын ұзындығы:¬E) 1,2 және 4
Ньютон сақиналарын бақылағанда бетінен когерентті толқындар шағылатын жұқа пленка ролін не атқарады?¬B) пластина мен линза арасындағы саңылау
Ньютон сақиналарының шағылған жарықтағы m-ші және 1-ші күңгірт радиустарының қатынасы 4-ке тең. m-ші сақинаның нөмірі қандай?¬D) 16
Оптикалық актив ерітіндінің концентрациясын 3 есе азайтса, поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?¬B) 3 есе кішірейеді
Оптикалық актив кристалдан қиып алынған пластинканың қалыңдығын 3 есе арттырса, одан жарықты өткізген кезде поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?¬A) 3 есе артады
Оптикалық активті сұйықтар – ертінділер көмегімен поляризация жазықтығын бұру бұрышы қай өрнекпен айқындалады?¬C)
Оптикалық жол айырмасы екі когерентті жарық шоқтары
Оптикалық жол ұзындығы қалай анықталады?¬E)
Оптикалық осьтері бір-біріне перпендикуляр поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарықтың интенсивтілігі неге тең?¬B) І=0
Оптикалық тығыздау ортадан шағылған сәуленің тербеліс фазасы -ге өзгерсе, толқын қандай оптикалық жол айырымына ие болады?¬D)
Орамдағы ток және оның геометриялық пішіні өзгермеген. Катушканың орам санын 6 есе кеміткенде, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді?¬B) 36 есе кемиді
Орбиталдық кванттық сан нені сипаттайды?¬B) электронның атомдағы импульс моментін
Ортаның абсолют сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.¬D) n=
Ортаның кедергісі болмаған жағдайда резонанс бақыланады:¬A)
Ортаның сыну көрсеткіші 2-ге тең. Осы ортадағы жарық жылдамдығы неге тең?¬E) 1,5108 м/с
Ортаның сыну көрсеткіші үшін өрнекті көрсетіңіз.¬B)
Остроградский-Гаусс теоремасының магнит өрiсi үшiн математикалық өрнегiн көрсетiңiз.¬A)
Өзара перпендикуляр шексіз ұзын түзу өткізгішпен магнит тілшесі бір-бірінен, магнит тілшесінің ұзындығынан көп үлкен b қашықтықта орналасқан. Егер, өткізгіштен суретте көрсетілген бағытта I ток жіберілсе, магнит тілшесі қалай бұрылады?¬A) Сағат тілі бағытымен бұрышқа бұрылады
Өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің өрнегі:¬C)
Өзінің табиғаты бойынша фотон:¬E) Электрмагниттік өрістің кванты
Өрнектердің қайсысы заттағы жарық жұтылуын сипаттайды?(Бугер заңы)¬B)
Өтетін жарықта байқалатын Ньютон сақиналарының центрінде:¬A) ақ дақ байқалады
Өткізгіштен жасалған рамада магнит ағыны Ф=2,2cos(15t+/2) Вб заңы бойынша өзгеретін болса, максималь ЭҚК-i қанша болады?¬B) 33 В
Өшудің логарифмдік декременті:¬B)
Параллель сәулелер шоғы линзаға оның бас оптикалық осіне қандай да бір бұрыш жасай түседі. Линзадан өткеннен кейін олар қай жерде қиылысады?¬D) линзаның фокаль жазықтығында
Паули принципі қандай бөлшектер үшін қолданылады?¬E) Фермиондар
Паули принципіне қай тұжырымдама сәйкес келеді?¬B) Кванттық – механикалық жүйеде барлық кванттық сандары бірдей болатын күйде бірден одан артық электрон болуы мүмкін емес
Паули принципіне сәйкес ...¬B) кванттық-механикалық жүйеде бірдей кванттық сандар жиынтығы бар күйде болатын екі немесе одан көп электрондардың болуы мүмкін емес
Периодтары және фазалар айырымы төменде келтірілген бір бағыттағы тербелістердің қайсысы когерентті толқындар болады ?¬C) Т1=2 с, Т2=2 с, =const
Периоды =2,5мкм дифракциялық торға толқын ұзындығы = 625 нм жарық сәулесін түсіргенде, спектрдің қандай ең көп санын байқауға болады?¬C) 4
Периоды 1 с-қа тең сызықтық гармониялық осцилятордың сызықтық жиілігін табыңыз:¬A) 1 Гц
Периоды 16 нм, толқын ұзындығы 4 нм рентген сәулелерінің сырғанау бұрышы 30о болған кездегі кристалдық тордағы дифракциясында туындайтын максимумның реті қандай?¬D) 4
Периоды d дифракциялық торға, толқын үзындығы жарық шоғымен тік бағытта жарықтандырылды. Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы бірінші бас максимум байқалатын бұрышын анықтайды?¬A)
Планк формуласын көрсетіңіз.¬D)
Поляризатор мен анализатордың бас жазықтықтарының арасындағы бұрыш 600. Егер анализатор мен поляризатор абсолют мөлдір болса,онда поляризатор мен анализатордан өткен табиғи жарықтың интенсивтілігі неше есе кемиді?¬E) 8 есеге
Поляризатор мен анализатордың оптикалық осьтері арасындағы бұрыш 30о. Егер осьтер арасындағы бұрыш 45о болса, олардан өтетін жарық интенсивтігінің қатынасын анықтаңыз.¬B) 1,5
Поляризатор мен анализатордың өткізу жазықтықтары арасындағы бұрыш =450-қа тең. Бұл бұрышты =600-қа дейін өсіргенде, анализатордан шығатын жарық интенсивтілігі қанша есе азаяды? ¬B) 2 есе
Поляризатордан келетін жарық интенсивтілігін анализатор 2 есе кемітеді. Поляризатор мен анализатор жазықтықтарының арасындағы өткізу бұрышын анықтаңыз?¬C) 450
Поляризатордан түскен жарықтың интенсивтілігін анализатор екі есе азайтады. Поляризатор мен анализатор жазықтықтары арасындағы бұрышты анықтаңыз. Поляризатор мен анализатор - абсолют мөлдір.¬C) 450
Поляризацияланған жарық деп айтылады, егер:¬E) жарық векторы тербелістерінің бағыттары бір жазықтықта өтетін болса
Поляризацияланған жарық интенсивтігін ... бойынша анықтауға болады:¬C) Малюс заңы
Поляризацияланған жарық интенсивтігін … бойынша анықтауға болады.¬C) Малюс заңы
Поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан айырмашалағы неде?¬C) Жарық векторының тербелісінің белгілі бір бағыттылығында
Поляризациялану дәрежесін анықтауға қолданылатын құрал … деп аталады.¬E) анализатор
Потенциалды тосқауылдың биіктігінен энергиясы аз болатын бөлшектің тосқауыл арқылы өту құбылысы қалай аталады?¬A) туннель эффекті
Пішіндері және өлшемдері бірдей екі дене бастапқы Т0 температураға дейін қыздырылды. Олар бір-бірінен оқшауланған және вакуумде орналасқан. Денелердің қайсысы тезірек салқындайды?¬A) а, т –жұту қабілеті үлкен дене
Радиоактивті заттың активтілігі дегеніміз:¬A) Уақыт бірлігінде затта болатын ыдырау саны.
Радиоактивті изотоп 41020 атомдардан тұрады. Жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде бұл изотоптың қанша атомы қалады?¬B) 21020
Радиоактивті изотоптың ыдырау тұрақтысы 0,110-3 с1-ге тең. Оның жартылай ыдырау периоды неге тең?¬A) 6,9103 с
Радиоактивті ыдырау заңы қандай формуламен өрнектеледі?¬C)
Радиоактивті ыдырау кезіндегі жартылай ыдырау периодына тең уақытта ыдырамаған ядролардың саны неше есе азаяды?¬A) 0,5
Радиоактивті ыдырау тұрақтысы =0,01-ге тең болса, изотоптың жартылай ыдырау периоды Т1/2 қанша болады?.¬A) 10 с
Радиоактивті ыдыраудағы жартылай ыдырау периоды дегеніміз не?¬D) бастапқы ядролар саны 2 есе кемуі
Радиоактивті ыдыраудың негізгі заңын көрсетіңіз.¬B)
Радиоактивті элементтен 10 секунд уақыт ішінде радиоактивті изотоптың 106 ядросы ыдыраса, радиоактивті элементтің активтілігі қандай болады? Берілген уақыт аралығындағы активтілікті тұрақты деп есептеу керек:¬D) 105 Бк
Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды неге тең?¬E) Ядроның бастапқы санының жартысы ыдырауға кететін уақыт.
Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды Т. Егер ядролардың бастапқыдағы саны N 0 болса, t=T/4 уақытта осы элементтің қанша N ядросы ыдырап кетеді?¬B)
Радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде ядроның қандай мөлшері ыдырайды?¬C) 50%
Радиоактивті элементтің жартылай ыдырауының 2 периодына тең уақыт ішінде ядроның қандай мөлшері ыдырайды?¬D) 75%
Радиоактивті элементтің Т жартылай ыдырау периоды мен ыдырау тұрақтысының арасында қандай байланыс бар?¬C)
Радионуклидтің активтілігі 20 Бк болса, оның 100 ядросы қанша уақытта ыдырайды?¬C) 5 с
Радиотаратқыштың антеннасындағы ток мына заң I=0,3sin15,7105t А бойынша өзгеретін болса, таратқыштың шығаратын толқын ұзындығы қандай болады?¬A) 1.2 кмРадиусы 1 м дөңгелек үстелдің центрінде 1 м биіктікте электр шамы орналасқан. Егер жарық күші І=50 кд болса, үстелдің шетіндегі жарықталынуы қандай болады?¬C) 12,5 лк
Радиусы 10 см , 2 А тогы бар орамның центрінде магнит өрісінің кернеулігі қандай болады?¬D) 10 А/м
Радиусы 10 см, 2 А тогы бар орамның центрiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қанша болады?¬B) 10 А/м
Радиусы 2 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға тік бағытта монохроматты жарық сәулелерінің паралель шоғы() түседі. Бақылау нүктесі тесік осінен 1 м қашықтықта тұр. Тесікке неше Френель зонасы сыяды?¬D) 8
Радиусы r дискінің геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы болатын жарық дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет?¬A) r
Радиусы r дискінің геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы болатын жарық дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет:¬A) r
Радиусы rсаңылаудың төңірегіндегі геометриялық көлеңке аймағында толқын ұзындығы жарықтың дифракциясы байқалу үшін қандай шарт орындалу керек?¬A) r
Резерфорд жасаған атом моделі бойынша: 1 Атом оң зарядталған шар 2 Атом центрінде оң зарядталған ядро бар 3 Зарядталған шар ішінде электрондар тербеледі 4 Электрондар тұйықталған орбита бойымен ядроны айналып қозғалады¬D) 2 және 4
Рентген сәуле шығаруының Комптон шашырауы кезіндегі толқын ұзындығының өзгеруі ='-=к(1–cos) формуласымен анықталады. к тұрақтысы неге тәуелді?¬C) Шашыратушы беттің қасиетіне
р-күйіндегі электронның орбиталды импульс моментінің векторы кеңістіктегі ориентациялардың қандай санын қабылдауы мүмкін?¬C) 3
Рубидий элементінің 89Rb ыдырау тұрақтысы =0,00077 с-1-ге тең. Жартылай ыдырау периодын Т1/2 анықтаңыз. ln2=0,693.¬E) 900 c
Рубидийді 11015 Гц жиіліктегі жарықпен сәулелендіргенде, одан ұшып шыққан электрондардың максималь кинетикалық энергиясы 2,8210-19 Дж болған. Рубидийден электрондардың шығу жұмысы қандай болады? Планк тұрақтысын һ=6,6310-34 Джс деп алыңыз.¬C) 3,810-19 Дж
Салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең болатын орталарды бөліп тұрған шекараға түскен сәуленің толық ішкі шағылу бұрышы неге тең?¬C) 30о
Саңылауға нормаль бойынша монохромат жарық түседі. Екінші қараңғы дифракциялық жолақ sіn=0,01 бұрыш мәнінде байқалады. Саңылау ені түсетін жарықтың қанша толқын ұзындығына тең болады?¬B) 200
Саңылаудан дифракция құбылысын бақылау қандай шарт кезінде ықтималды болады?¬A) Бөгет өлшемі d жарықтың толқын ұзындығы мен шамалас(d) болған кезде
Саңылауды ақ жарықпен жарықтандырғанда саңылау артындағы экранда:¬E) түрлі түсті жолақтардан тұратын дифракциялық спектр байқалады
Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, жарық толқынының ұзындығы 500 нм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардың арақашықтығы неге тең?¬A) 1 ммСаңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал жарық толқынының ұзындығы 500 нм болса, Юнг тәжірибесіндегі интерференциялық жолақтың ені неге тең?¬B) 1,5 ммСаңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 3 м, саңылаулардың арақашықтығы 1 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі жарық толқынының ұзындығы неге тең?¬D) 500 нм
Сәуле жазық айнаға перпендикуляр бойынша түседі. Айнаны оның осі бойымен сәулеге перпендикуляр етіп 20о-қа бұрғанда, шағылған сәуле қандай бұрышқа ауытқиды?¬C) 40о-қа
Сәуле жинағыш линзаға түсіп, сынады. Линзадан кейін сәуленің жүруі қандай болады?¬D) 4-ші бағытта
Сәуле шығару жиілігі 2 есе өсті. Фотон массасы қалай өзгереді?¬C) 2 есе өседі
Сәуле шығарумен жылулық тепе-теңдік күйдегі идеалды шағылдырғыш беттің сәуле шығарғыштық және жұтқыштық қабілеті неге тең?¬A) а, т=0 r, т=1
Сәулелену сызығы Бальмер сериясындағы минимал жиілікке ие болса, электрон қай орбитадан қандай орбитаға өтеді? ¬A) 1
Сәулелердің геометриялық жол айырымы 2,5 см болса, екі когерентті монохромат толқынның сыну көрсеткіші =1,6-ға тең затта оптикалық жол айырымы қандай болады?¬A) 4,0 смСеріппелік гармониялық осциллятор қандай күштің әсерінен тербеледі:¬D) Квазисерпімді күш
Соленоидтың бiрлiк ұзындығына келетiн орам санын 2 есе өсiргенде, соленоидтың индуктивтiлiгi қалай өзгередi?¬A) 4 есе өседi
Соленоидтың көлемін өзгертпей, бірлік ұзындықтағы орам санын 1,5 есе арттырғанда, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді?¬B) 2,25 есе артады
Соленоидтың осiндегі магнит өрiсiнiң кернеулiгi қай формуламен анықталады.¬D) H=nI
Стационар күй үшін релятивистік емес кванттық механиканың негізгі теңдеуі:¬D)
Стационар күйлер үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз.¬B)
Судағы қызыл(қ) және күлгін(к) сәулелердің таралу жылдамдығын салыстырыңыз.¬E) қ > к
Судың бетіне табиғи жарықтың параллель шоғы түссін. Судың сыну көрсеткіші 1,33-ке тең деп алып, Брюстер заңын көрсетіңіз.¬B) tg іB=1,33
Суретте I тогы бар өткiзгiштiң қима беті көрсетiлген. Өткiзгiштегi электр тогы бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағытталған. Суретте көрсетiлген А нүктесiндегi қандай бағыт магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?¬C) 3
Суретте әртүрлі температура үшін абсолют қара дененің сәулелену қабілеттілігінің толқын ұзындығына тәуелділігі берілген. Ең төмен температураға сәйкес келетін қисықты атаңыз.¬E) 5
Суретте екі кристалдың электрондарының энергетикалық спектрі сызба түрінде көрсетілген. Олар заттың қандай түріне жатады – металдарға, шала өткізгіштерге, диэлектриктерге?¬C) Екеуі де металл
Суретте екі кристалдың энергетикалық спектрінің сызбалық көріністері кескінделген.Олар заттың қандай түріне жатады? ¬C) 1- n-типті шала өткізгіш, 2- p-типті өткізгіш
Суретте келтірілген сутегі атомы энергиясының өзгеру жолдарының қайсысына ең үлкен толқын ұзындығы сәйкес келеді?¬D) 4
Суретте контур арқылы өтетін магнит ағынының уақытқа тәуелді өзгерісінің сызбасы келтірілген. Осы контурда пайда болатын индукцияның ЭҚК-і неге тең:¬C) -1,5 ВСуретте көрсетілген жазық айнадағы АВ затының қай жағдайдағы кескіні дұрыс деп саналады?¬B) 2 жағдайдағы
Суретте көрсетілген сутегі атомы өтулерінің қайсысы сәуле шығару жиілігінің үлкен мәніне сәйкес келеді?¬D) 4
Суретте көрсетілген сутегі атомындағы өтудің қайсысы үлкен массадағы фотондарды шығара алады?¬C) 3
Суретте көрсетілген сутегі атомындағы өтулердің қайсысы формуласымен өрнектелген толқын ұзындығына сәйкес келеді?¬C) 3
Суретте көрсетілген сутегі атомының сәулелену сызықтарының қайсысы сәулеленудің ең үлкен жиілігіне сәйкес келеді?¬E) 5
Суретте күшті магнит өрісін тудыратын тұрақты магнит полюстері көрсетілген. Полюстер арасында жылдамдықпен ұшып бара жатқан -бөлшек қай бағытта ауытқиды :¬C) Сурет жазықтығына перпендикуляр "бізден ары"
Суретте ферромагнетиктер үшін магнитті гистерезис тұзағы келтірілген. Сызбадағы қай нүкте қалдық индукцияға сәйкес келеді:¬A) 1
Суретте, бөлшектің “потенциалдық шұңқыр” қабырғасынан әртүрлі қашықтықта табудың ықтималдылығының тығыздығы берілген. А() нүктесіндегі ықтималдылық тығыздығының мәні нені көрсетеді? ¬C) бөлшек потенциалды шұңқырдың ортасында табылмайтындылығын
Суреттегі сутегі атомындағы өтулердің қайсысы максималь жиіліктегі фотон сәулеленуіне сәйкес келеді? ¬D) 4
Сутегі атомы n=1 кванттық күйден n=4 күйге ауысқанда, оның энергиясы қалай өзгереді?¬C) 16 есе артады
Сутегі атомы n=4 кванттық күйден негізгі күйге ауысқанда, оның энергиясы қалай өзгереді?¬D) 16 есе азаяды
Сутегі атомындағы қай энергетикалық өтуі толқын ұзындығы ең үлкен элетромагниттік сәулеге сәйкес келеді?¬E) 5
Сутегі атомындағы суретте көрсетілген қай өтулер минимал жиіліктегі фотон жұтылуына сәйкес келеді? ¬A) 1
Сутегі атомындағы электрон жоғары энергетикалық деңгейден негізгі күйге өткенде энергиясы 13,2 эВ фотонды шығарады. Осы деңгейлердің энергия айырымы неге тең?¬A) 13,2 эВ
Сутегі атомындағы электрон төртінші энергетикалық деңгейден біріншіге өткендегі фотон энергиясы екінші орбитадан біріншіге өткендегі энергиядан қанша есе артық болады?¬D) 1,25 есе
Сутегі атомындағы электронның стационар күйлері үшін Шредингер теңдеуін көрсетіңіз?¬A)
Сутегі атомының иондану потенциалы неге тең?¬B) i=13,6ВСутегі атомының ионизациялану энергиясы Е0 болса, электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өту үшін қанша минимал энергия жұмсалуы керек?¬D) 3Е0/4
Сутегі атомының қайсы өтуі сәулелену жиілігінің ең үлкен мәніне келеді?¬D) 5
Сутегі атомының қозбаған күйін суреттейтін энергетикалық деңгейді көрсетіңіз.¬A) 1
Сутегі атомының спектріндегі Бальмер сериясы фотонының максимал энергиясын анықтаңыз. Иондалу энергиясын =13,6 эВ деп алыңыз.¬D) 3,4 эВ
Сутегі атомының үшінші стационарлық күйінен біріншіге өткен кездегі сәулелену фотонының жиілігі неге тең? R - Ридберг тұрақтысы.¬E) 8R/9
Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы(Бальмер сериясы , n=3,4,...) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.¬E)
Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы(Бальмер сериясы , n=3,4,...) фотонның максимал энергиясын анықтаңыз.¬A)
Сутегі спектрінің көрінетін сериясындағы(Бальмер сериясы ) фотонның минимал энергиясын анықтаңыз.¬A)
Сутегі спектрінің ультракүлгін сериясындағы фотонның ең кіші mіn энергиясын табыңыз(Лайман сериясы). Eі=13,6 эВ.¬C) 10,2 эВ
Сутегі спектрінің ультракүлгін сериясындағы фотонның максимал энергиясы қандай болады(Лайман сериясы)? Планк тұрақтысы Дж*с; Ридберг тұрақтысы ; 1эВ = 1,6*10-19 Дж.¬A) 13,6 эВ
Сутегінің спектраль сызықтарының ең кіші толқын ұзындығы қанша болады?(Бальмер сериясы), ¬B) 0,364 мкм
Сутегінің спектраль сызықтарының көрінетін алқабтағы ең үлкен толқын ұзындығын табыңыз.(Бальмер сериясы, ).¬E) 0,656 мкм
Сұр дененің А жұту қабілеттілігі келесі қатынасқа бағынады:¬A) А<1
Сфералық толқын үшін Френельдің m – ші зонасының радиусының өрнегін көрсетіңіз.¬E)
Сфералық толқын үшін Френельдің m-нші зонасының радиусын көрсетіңіз.¬A)
Сызбада абсолют қара дененің r( , T) сәуле шығарғыштық қабілетінің әр түрлі температураға арналған толқын ұзындығына тәуелділігі кескінделген. Сызбадан Т1/ Т2 қатынасын анықтаңыз:¬E) 0,75
Сынған сәуле шағылған сәулеге перпендикуляр болуы үшін, сәуле жазық айнаға қандай бұрышпен түсуі керек?¬B) arctg n
Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?¬B)
Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?¬B)
Сыну көрсеткіштері су, шыны және алмаз үшін ауаға қатысты алғанда 1,33; 1,5; 2,42 сәйкес болады. Қай затта толық шағылудың шекті бұрышы ауаға шыққанда минимал мәнге жетеді?¬B) Алмазда
Сыну көрсеткіші заттан жасалған мөлдір пластинаны оған перпендикуляр түскен, толқын ұзындығы =600нм сәулелермен жарықтандырғанда, ол шағылған жарықта қараңғы болып көрінуі үшін пластинаның ең кіші қалыңдығы қандай болуы мүмкін?¬B) 200 нм
Сыну көрсеткіші 1,3 сабын пленкасына жарық(толқын ұзындығы 0,55 мкм) тік бағытта ауадан түскен. Интерференция нәтижесінде шағылған жарық максимал әлсіреген. Пленканың ең кіші қалыңдығы қандай болады?¬B) 0,21 мкм
Сыну көрсеткіші 1,5 қалыңдығы 0,5 мм шыны пластинкада толқын ұзындығы 0,5 мкм қанша толқын орналасады?¬C) 1500
Сыну көрсеткіші 1,5 шыны пластинаға жарық сәулесі түседі. Егер шағылу бұрышы 30о болса, онда сәуленің түсу бұрышы қандай?¬B) 300
Сыну көрсеткіші 1,6 ортаға геометриялық жол айырымы 2,5 см екі монохромат сәуле түссе, осы ортадағы толқындардың оптикалық жол айырымы қандай болады?¬D)4 смСыну көрсеткіші n қабықша бетіне перпендикуляр бағытта толқын ұзындығы жарық түседі. Шағылған сәулелерді өшіру үшін қабықшаның ең кішкене қалыңдығы қандай болу керек ?¬C)
Сыну көрсеткіші n=1,5-ға тең шыныда жарықтың оптикалық жолы S2=1,5 мм-ге тең. Сол уақыт ішінде жарық вакуумда қанша жол басып өтеді?¬B) 2,25 ммСыну көрсеткіші n=1,6 болатын затта екі когерентті монохромат толқынның геометриялық жол айырымы 1,5 см болса, оптикалық жол айырымы қандай болады?¬C) 2,4 смСыну көрсеткіші nпл>1 жұқа пленкадан шағылған жарық сәулелерінің оптикалық жол айырымы неге тең болады?¬C)(AB+BC)nAD/2
Сыртқы ерiксiз ЭҚК-iнiң әсерiнен болатын тербелмелi контурдағы резонанстық циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?¬A)
Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты?¬B) Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына
Сыртқы магнит өрісі өзгерген кезде, тұйық контурда пайда болған индукция электр қозғаушы күші неге байланысты?¬A) Берілген контурмен шектелген беттен өтетін магнит ағыны шамасының өзгеру жылдамдығына.
Сыртқы фотоэффект кезінде фотон энергиясы қайда жұмсалады?¬D) электронның шығу жұмысына және оған кинетикалық энергия беруге
Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі нені өрнектейді?¬C) Фотоэффект кезіндегі энергияның сақталу заңы
Сыртқы фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуін көрсетіңіз.¬C)
Сыртқы фотоэффектінің негізгі заңдылықтары Эйнштейн формуласымен өрнектелетіні белгілі. Электрондардың А шығу жұмысы неге байланысты?¬C) Фотокатод материалына
Тiзбектi ток көзінен ажырату уақытының ұзақтығы 0,2 с болғанда катушкада 10 В өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?¬A) 2 Вб
Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n=1/ болатын кейбір оптикалық ортаға өтеді. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланады?¬A) 30о
Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n=-ке тең оптикалық ортаға түседі. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған сәуле толық поляризацияланған болады?¬C) 600
Табиғи жарық диэлектрикке Брюстер бұрышымен түскен кезде:¬B) шағылған сәуле толық поляризацияланған болады
Табиғи жарықты жазық поляризацияланған жарыққа айналдыратын құрал … деп аталады.¬D) поляризатор
Табиғи жарықты поляризацияланған жарыққа түрлендіретін құрал:¬D) Николь призмасы
Температурасын 2 есе арттырғанда абсолют қара дененің энергетикалық жарықтануы қанша есе өзгереді?¬E) 16 есе артады
Тербелiс жиiлiгiн өзгертпей, катушка индуктивтiлiгiн 3 есе өсiргенде, тербелмелi контурға жалғанған катушканың индуктивтi кедергiсi қалай өзгередi?¬A) 3 есе артады
Тербелiс периоды 10 нс болса, электромагниттiк толқынның толқын ұзындығы қанша болады? 1 нс=10-9 с¬C) 3 м
Тербелiстер периодын 4 есе азайтқанда, толқын ұзындығы қаншаға өзгередi?¬D) 4 есе азаяды
Тербелмелi контур индуктивтiгi 2 Гн катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұрады. Контурдың меншiктi тербелiсiнiң циклдiк жиiлiгi 100 рад/с болса, конденсатор сыйымдылығы қандай болады?¬B) 50 мкФ
Тербелмелi контур индуктивтiлiгi 3 мГн катушкадан және сыйымдылығы 7 мкФ конденсатордан тұрады. Контурдағы ток күшi мына I=2sin(100t+) мА заң бойынша өзгередi десек, тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?¬E) 6 нДж
Тербелмелi контур сыйымдылығы 250 мкФ конденсатордан және индуктивтiгi 4 мГн катушкадан тұрады. Контур тербелiсiнiң циклдiк резонанс жиiлiгi қанша болады?¬C) 1 рад/с
Тербелмелi контурда ток күшiнiң уақытқа тәуелдiлiгi қандай формуламен өрнектеледi?¬D) I = I0 sin t
Тербелмелi контурдағы еркiн тербелiстердiң периоды қандай өрнекпен анықталады?¬A)
Тербелмелi контурдағы кернеу тербелiсi мына заң U=14cos2t В бойынша берiлген. Бастапқы тербелiс фазасы қандай болады?¬D) 0 рад
Тербелмелi контурдағы кернеудiң уақыт бойынша тербелiстерi U=9 cos(157t+314) B теңдеумен берiлген. Контурдағы кернеудiң амплитудалық мәнi қандай болады?¬D) 9 В
Тербелмелi контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың және ток күшiнiң тербелiстерінің фазаларының бiр-бiрiнен өзгешелiгi қандай болады?¬A) /2 рад
Тербелмелi контурдағы конденсатордың сыйымдылығы 10 пФ және заряды 10 мкКл-ға тең. Тербелiстердiң толық өшуiне дейін контурдан бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қандай болады?¬B) 5 Дж
Тербелмелi контурдағы конденсаторының астарларындағы кернеуінің өзгеруі мына заң U=5cos200t В бойынша өзгередi және сыйымдылығы 2,5мкФ болса, конденсатордың астарларындағы максималь заряд қанша болады?¬C) 12,5 мкКл
Тербелмелi контурдағы ток күші мен конденсатордың потенциалдар айырымы арасындағы тербелiс фазаларының айырымы қандай болады?¬B) ток күшi фаза бойынша потенциалдар айырымынан /2-ге алда болып тырады.
Тербелмелi контурдың конденсаторының астарларындағы заряд q=15cos200t мкКл заңы бойынша өзгередi. Контурдағы максималь ток күшi қандай болады?¬B) 3 мА
Тербелмелi контурдың конденсаторының астарларындағы заряд мына заң q=0,5cos2t мкКл бойынша өзгередi. Егер конденсатордың сыйымдылығы 2,5 мкФ болса, кез-келген уақыт мезгілінде тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?¬A) 0,05 мкДж
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 16 пФ конденсатор және индуктивтiгi 4 мкГн катушка жалғанған. Конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымының максималь мәнi 20 В болса, контурдағы ток күшiнiң максималь мәнi қанша болады?¬D) 40 мА
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 1нФ конденсатор мен индуктивтiлiгi 25мГн катушка жалғанған. Катушканың индуктивтiк кедергiсi қанша болады?¬A) 5 кОм
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 2 пФ конденсатор жалғанған. Конденсатордың астарларындағы зарядтың амплитудалық мәнi 6нКл. Конденсатордан секунд сайын бөлiнетiн жылу мөлшерi қанша болады?¬D) 9 мкДж
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 4 пФ конденсатор мен индуктивтiлiгi 2,5 мГн катушка жалғанған. Егер контурдағы ток күшi мына заң I=7sin(108t+0,5) А бойынша өзгеретiн болса, контурдың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?¬D) 2,5 кОм
Тербелмелі контур сиымдылығы 2 ∙10-9 Ф конденсатор мен индуктивтігі 2∙10-3 Гн катушкадан тұрады. Контурдың тербеліс периоды қандай?¬B) 12,56∙10-6 с
Тербелмелі контурда электромагниттік тербеліс болмайды, егер:¬E)
Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын 4 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?¬A) 2 есе өседi
Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын екi есе өсiргенде, сыйымдылық кедергiсi қалай өзгередi?¬D) 2 есе азаяды
Тербелмелі контурдағы ток күшінің және конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымының тербелісінің фазаларының айырмашылығы қандай болады?¬C) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымына /2 – ге алда
Тербелмелі контурдың тербеліс периоды:¬B) Т
Тербеліс векторы жылдамдыққа перпендикуляр, бір жазықтықта реттелген жарық толқыны қалай аталады?¬C) жазықполяризацияланған
Тогы бар 5 өткізгіштердің үшеуін қамтитын L контур бойындағы магнит өріс кернеулігінің циркуляция векторы неге тең? Токтардың шамалары мен бағыттары суретте көрсетілген:¬B) 4 А
Тогы бар дөңгелек орамның центрiнде магнит өрiсiнiң индукциясы қандай формуламен анықталады?¬A)
Тогы бар катушкаға темір өзекше енгізгенде магнит өріс индукциясының шамасы қалай өзгереді?¬A) Өте көп артады
Тогы бар орамның магнит моментi қандай формуламен өрнектеледi?¬A) P=IS
Тогы бар орамның магнит моменті қандай формуламен өрнектеледі?¬E)
Тогы бар өткізгіште қоздырылған магнит өрісінің кернеулігін қай заңмен анықтауға болады:¬A) Ампер заңы
Тогы бар өткізгіштің туғызған магнит өрісінің индукциясын қай заңмен анықтауға болады?¬B) Био-Савар-Лаплас заңы
Тогы бар ұзын өткізгіш өрісінің О нүктесінде өрістің В магнит индукциясы неге тең ? Токтың геометриялық пішіні мен бағыты суретте келтірілген:¬B)
Тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өрісінің магнит индукция векторы қалай өрнектеледі?¬A)
Тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өрісінің В магнит индукциясы қалай өрнектеледі?¬A)
Ток жүріп тұрған түзу шексіз ұзын өткiзгiштен а қашықтықтағы нүктенің магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай формуламен анықталады?¬C)
Ток күшiнiң тербелiс жиiлiгi 50 Гц. Осы тiзбекке жалғанған, индуктивтiлiгi 0,2 Гн катушканың кедергiсi қандай болады?¬B) 62,8 Ом
Ток күшiнiң тербелiсiнiң қандай циклдiк жиiлiгiнде, катушканың индуктивтiк кедергiсi 2 Омға тең болады? Катушка индуктивтiлiгi 0,02 Гн.¬C) 100 рад/с
Ток күшiнiң эффективтiк және амплитудалық мәндерi арасындағы байланысты көрсет.¬C)
Толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылдады. Бұл:¬E) Гюйгенс принципі
Толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылады. Бұл:¬E) Гюйгенс принципі
Толқын ұзындығы монохромат жарықтың паралель шоғы ені -ға тең болатын саңылауға нормаль түрде түседі. Жарықтың үшінші дифракциялық минимумын қандай бұрыш арқылы бақылауға болады?¬D) 300
Толқын ұзындығы 0,5 мкм монохромат жарық тік бағытта дифракциялық торға түсіп тұр. Тор төртінші ретті үлкен спектр беру үшін, тордың ең кіші периоды қандай болу керек?¬E) 2 мкм
Толқын ұзындығы 0,65 мкм болатын жарық шығарушы екі когерентті жарық көзінен экранда интерференциялық көрініс алынған. Экрандағы төртінші мен бесінші интерференциялық максимумдар аралығы 1 см-ге тең. Егер жарық көздерінің арасы 0,13 мм болса, онда жарық көздерінен экранға дейінгі арақашықтық қаншаға тең?¬A) 2 мТолқын ұзындығы 30 м, толқынның ауадағы таралу жылдамдығы 3108 м/с болса, толқын көзiнiң тербелiс жиiлiгi қандай болады?¬D) 10 МГц
Толқын ұзындығы 4 нм рентген сәулелері периоды 16 нм кристалдық торға түседі. Ауытқу бұрышы 30о болған кездегі пайда болатын максимумның реті қанша?¬D) 4
Толқын ұзындығы 480 нм болатын төртінші ретті сызықпен дәл сәйкес келетін үшінші ретті дифракциялық спектрдің сызықтары үшін толқын ұзындығы неге тең болады?¬C) 640 нм
Толқын ұзындығы 510 нм төртінші ретті спектр сызығымен беттесетін, дифракциялық спектріндегі үшінші ретті сызығының толқын ұзындығы қандай болады?¬A) 680 нм
Толқын ұзындықтары , өзара интерференцияланушы екі монохроматты толқындардың оптикалық жол айырымы = 0,4 болса, фаза айырымы қаншаға тең?¬A) 0,8
Толқын фронтын Френель зоналарына бөлудің мүмкіндігі тәжірибе жүзінде қалай дәлелденген?¬A) Зоналық пластина көмегімен
Толқын шебінің әрбір S элементі амплитудасы dS элементінің шамасына пропорционал болатын екінші реттік сфералық толқындардың көзі болып табылады. Сфералық толқынның амплитудасы толқын көзінен 1/r заңы бойынша r ара қашықтық артқан сайын кемиді. Амплитуда толқындық бетке түсірілген сыртқы нормаль мен dS элементінен бақылау нүктесіне жүргізілген бағыттың арасындағы бұрышқа байланысты. Бұл болып табылады.¬D) Гюйгенс-Френель принципі
Толқындар когерентті деп аталады, егер:¬C) Олар бірдей жиілік пен тұрақты фазалар айырмасына ие болса
Толқындардың интерференциялық шарттарының қажеттілігін көрсетіңіздер.¬B) толқындардың когеренттілігі
Толқындардың интерференциясының шарты қандай?¬A) Толқындар когерентті болу керек
Толқындық өріс деген не?¬C) Толқындар таралатын серпімді орта
Толқындық теория негізделеді:¬E) Гюйгенс принципіне
Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы ….1. Толқынның бірлік уақытта жүріп өткен жолы 2. Фазалар айырымы болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы 3. Фазалары бірдей болып тербелетін көрші екі нүктенің ара қашықтығы 4. Фазалар айырымы 2-ге тең болып тербелетін екі нүктенің ара қашықтығы 5. Толқынның бір период уақытта жүріп өткен ара қашықтығы¬D) 3,4,5
Толық ток заңының өрнегiн көрсетiңiз.¬B)
Тор саңылауының ені 0,4 мкм, ал күңгірт бөлігінің ені 0,6 мкм болса, дифракциялық тор тұрақтысы неге тең?¬C) 1 мкм
Тор тұрақтысы 1,6 мкм дифракция бұрышы 30о тордағы дифракция кезіндегі максимумның реті қандай? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.¬B) 2
Тор тұрақтысы 1,6 мкм тордан 2-ші максимум қандай дифракция бұрышында пайда болады? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.¬C) 300
Тор тұрақтысы 10 мкм болатын дифракциялық тордың 1 мм-де неше штрих бар?¬E) 100
Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас максимумдардың реті қанша?¬A) 1
Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, тордан дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы неге тең?¬B) 1,5 мкм
Тор тұрақтысы 2 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, тордан өтіп дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы неге тең?¬C) 1 мкм
Тор тұрақтысы 2 мкм, ал сәулелер жолдарының айырымы1 мкм болса, онда дифракциялық бұрыш неге тең?¬B) 300
Тор тұрақтысы 3,5 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм сәулелердің тордағы дифракциясы кезіндегі қосымша минимумның реті қандай?¬C) 3
Тордағы саңылау ені 4 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, онда толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас минимумның реті қанша?¬D) 4
Тордағы саңылау ені 4 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас минимумның реті қанша?¬D) 4
Төменде келтірілген денелердің қайсысында сәуле шығарудың максимумы ең аз толқын ұзындығына сәйкес келеді:¬E) Балқыған металда
Төменде келтірілген заңдардың қайсысы Максвеллдің теңдеуін сипаттайды:¬A) Толық ток заңы
Төменде келтірілген касиеттердің қайсысы тек классикалық жылулық сәуле шығаруға сәйкес келеді? 1-сәуле шығарудың толқындық табиғаты, 2-сәуле шығару сәуле шығарғыш денемен тепе-теңдікте бола алады, 3-тұтас жиілікті спектр, 4-дискретті жиілікті спектр:¬C) Тек 1, 2 және 3
EF

Төменде келтірілген кристалдағы электрондардың энергетикалық спектрлерінің схематикалық көріністерінің қайсысы диэлектриктерге сәйкес келеді?B)
Төменде келтірілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?¬C) Бұл толқындар әрқашан көлденең
Төменде келтірілген құбылыстардың қайсысы жарық дифракциясын түсіндіре алады: 1- сабын және май қабыршығының кемпірқосақтық түсі, 2 - геометриялық көлеңке аймағына жарық сәулелердің таралуы, 3 - Комптон эффектісі, 4 - көлеңкенің және жартылай көлеңкенің пайда болуы.¬C) тек 2 ғана
Төменде келтірілген құбылыстың қайсысы электромагниттік толқындардың көлденеңдігін дәлелдейді?¬D) Поляризация
Төменде келтірілген математикалық өрнектердің қайсысы контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу коэффициентін анықтайды?¬B)
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы сәулелердің дифракциялық тор арқылы өткендегі дифракциялық максимум шартын өрнектейді(d=a+b- тор тұрақтысы)?¬D) d sin=к
Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы фотоэффектінің негізгі заңын көрсетеді?¬A)
Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы фотоэффектінің негізгі заңдылықтарын сипаттайды?¬B)
Төменде келтірілген толқындардың қайсысы көлденең толқындар болып табылады? 1. Электромагниттік толқындар 2. Су бетіндегі толқындар 3. Газдардағы дыбыс толқындары 4. Сұйықтардағы дыбыс толқындары ¬C) 1 және 2
Төменде келтірілген тұжырымдардың қайсысы фотонның жылдамдығына қатысты дұрыс болады ?¬E) Фотон жылдамдығы ваккумда м/с тең немесе м/с-тен кіші заттарда
Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың корпускулалық қасиеттері білінеді?¬A) Фотоэффект
Төменде келтірілген физикалық құбылыстардың қайсысында жарықтың толқындық қасиеті білінеді?¬D) интерференция құбылысы
Төменде келтірілген шамалардың қайсысы кеңістіктің берілген нүктесіндегі микрообъектіні табу ықтималдылығының тығыздығын анықтайды?¬B) толқындық функция модулінің квадраты
Төменде келтірілген шамалардың қайсысы микрообъектінің кеңістіктің белгілі аймағында болу ықтималдығын анықтайды?¬C) Толқындық функцияның модулінің квадраты
Төменде көрсетілген қасиеттердің қайсысы электромагниттік толқындарға тән?¬A) бұл көлденең толқындар
Төменде көрсетілген химиялық элементтердің изотоптарының қайсысында нейтрон саны ең көп?¬B)
Төмендегі қай сызбада фотоэлектрондардың Тmax максимал кинетикалық энергиясының түскен жарық жиілігіне тәуелділігі дұрыс көрсетілген? Металдан электрондардың шығу жұмысы А: ¬C) 3
Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:¬C)
Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:¬C)
Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:¬B)
Төмендегі табиғатта белгілі күштердің кейбір қасиеттері келтірілген: 1 – Алыстан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер 2 – Қанығу қасиетіне ие 3 – Жақыннан әсер ететін, қашықтыққа байланысты кемитін күштер 4 - Орталық күштер Осы қасиеттердің қайсысы ядролық күштерге тән?¬B) 2 және 3
Төмендегі тұжырымдардың қайсысы Бор постулатын береді?¬D) Электрондардың бір стационар орбитадан екіншісіне өтуінде атомдардың энергияны шығаруы және жұтуы электромагниттік толқын түрінде болады
Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит өрісінің ағыны уақытқа тура пропорционал артады. Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші туралы не айтуға болады?¬A) Ток күші тұрақты
Тұрақты магнитті катушкаға жақындатып, алыстатқанда электр тогы пайда болады. Бұл қандай құбылыс?¬E) Электромагниттік индукция.
Түскен жарықтың толқын ұзындығын екі есе кеміткен кезде, фотондардың энергиясы қалай өзгереді?¬C) 2 есе артады
Түсу бұрышын 50 – қа кеміткен кезде жазық айнаға түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?¬B) 100 –қа кемиді
Түсу бұрышын 50-қа кеміткен кезде жазық айнаға түскен сәуле мен шағылған сәулелердің арасындағы бұрыш қалай өзгереді?¬C) 100-қа кемиді
Түсу бұрышының қандай мәнінде шағылған және түскен сәулелер тік бұрыш құрайды?¬C) 450
Тізбектегі айнымалы ток тербелiсінің теңдеуi мынадай: А болса, токтың әсерлік мәнi қандай болады?¬C) 70 А
Уран изотопының ядросында қанша нейтрон бар?¬A) 143
Ұзын соленоидтағы ток күші мен орам санын өзгертпей, оның ұзындығын екі есе кемітсек, магнит өрісінің индукциясы қалай өзгереді:¬B) 2 есе артады
Ұзын, түзу өткiзгiш арқылы күшi 8 А ток жүргенде, өткiзгiштен 8 мм қашықтықта магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады? 0=410-7 Гн/м деп алыңыздар.¬D) 0,2 мТл
Ұзын, түзу өткізгіш арқылы күші 8 А ток жүргенде, өткізгіштен 8 мм қашықтықта магнит өрісінің индукциясы қандай болады? ¬A) 0,2 мТл
Ұзындығы 0,3 м өткiзгiш ұштарында 18 мВ потенциалдар айырымы пайда болуы үшiн, индукциясы 6 мТл өрiстiң магниттiк күш сызықтарына перпендикуляр жазықтықта өткізгіш қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?¬A) 10 м/с
Ұзындығы 10 см түзу өткiзгiш индукция сызықтарына 30-қа тең бұрышпен орналасады. өткiзгiш арқылы 8 А ток өткенде, оған 0,2 Н күш әсер етсе, магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады?¬B) 0,5 Тл
Ұзындығы 4 см өткiзгiш, магнит индукциясы сызықтарына перпендикуляр жазықтықта 35 м/с жылдамдықпен қозғалады. Магнит өрiсiнiң индукциясы ¬E) 2,8 В
Ұзындық бірлігіне келетін дифракциялық тор саңылауларының саны 250 рет/мм. Тордың периодын анықтаңыз.¬A) 4 мкм
Үш -ыдырауынан және бір -ыдырауынан кейін талий изотопы ядросында қанша протон қалады?¬A) 82
Үш қырлы призма арқылы ақ жарықты жіберген кезде дисперсия спектрі алынған. Қай жарық сәулесі максималь бұрышпен сынады?¬D) күлгін
Фаза айырымы болса, онда заттағы екі когерентті монохромат толқындардың оптикалық жол айырымы қандай?¬D) 0,5
Фазалар айырмасы 0,8-ге тең болғанда, екі монохромат когерентті толқынның оптикалық жол айырымы қандай болады?¬C) 0,4
Фазалар айырымы 0,4-ге тең болса, екі когерент монохромат толқынның заттағы оптикалық жол айырымы қандай болады?¬E) 0,2
Фазалық жылдамдық дегеніміз:¬E) Толқын фазасының таралу жылдамдығы
Ферми энергиясы қай формуламен анықталады?¬A)
Ферромагнетиктегі магнит өрiсiнiң индукциясы нөлге айналатын, сыртқы магнит өрiсiнiң кернеулiгi не деп аталады?¬C) коэрцитивтік күш
Ферромагниттiк күй жойылатын температура қалай аталады?¬C) Кюри температурасы
Ферромагнитті магниттегеннен соң, магнит өрiсінің кернеулiгi нольге тең болғандағы магнит индукциясының мәнi қалай аталады?¬B) қалдық индукция
Ферромагниттік күй жойылатын температура қалай аталады?¬D) Кюри температурасы.
Фокаль жазықтығы дегеніміз – бұл:¬A) линзаның фокусы арқылы оның бас оптикалық осіне перпендикуляр өтетін жазықтық
Фотокатод монохроматты жарық көзінен жарықталынады. Фототоктың қанығу шамасы неге тәуелді?¬C) Жарық интенсивтілігіне(жарық ағыны)
Фотон импульсі неге тең?¬A)
Фотон энергиясын қандай формулалармен есептеуге болады? 1. h 2. 3. 4. 5. ¬D) 1,3 және 4
Фотондар энергиясы 10,7 эВ , ал катодты жасаған заттан электрон шығу жұмысы 2 эВ болса, фотоэлектрондардың катодты тастап шығатын максимал энергиясы қандай болады?¬A) 8.7 эВ
Фотонның комптондық шашырауы қандай бұрыш кезінде толқын ұзындығының үлкен өзгерісі болады?¬E) 1800
Фотонның релятивистік массасы неге тең ?¬E)
Фоторезистор жұмысы қандай құбылысқа негізделген?¬B) Ішкі фотоэффект
Фототок, U0=3,7 В тежеуші кернеу түсірілген кезде тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максималь жылдамдығы қандай болады?(е=1,610-19 Кл; mе=9,110-31 кг).¬E) 1,14 Мм/с
Фототокты шектейтін тежегіш потенциалды(тежеуші өрістің потенциалдар айырмасы) анықтайтын қатынасты көрсетіңіз.¬C)
Фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 2 есе артатын болса, онда жарық жиілігі қалай өзгереді? Шығу жұмысы ескерілмесін.¬A) 4 есе артады
Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы 2 есе артатын болса, онда жарық жиілігі қалай өзгереді? Шығу жұмысы ескерілмесін.¬C) 2 есе артады
Фотоэлементке түскен жарықтың жиілігін өзгерткенде, тежеуіш потенциал 2 есе артты. Фотоэлектрондардың максимал кинетикалық энергиясы қалай өзгерді?¬C) 2 есе артады
Фотоэффект байқалуы мүмкін фотоэффектінің қызыл шекарасы деп … айтады.¬A) фотоэффект байқалуы мүмкін минимал жиілікті
Фотоэффект кезінде фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 3 есе артса, жарық жиілігі қалай өзгерген? Электрондардың металдан шығу жұмысы ескерілмейді:¬C) 9 есе артты
Фотоэффекті құбылысы кезінде пайда болған фотондардың минимал энергиясы 4,5 эВ болса, онда электрондардың металдан шығу жұмысы қаншаға тең болады?¬C) 4,5 эВ
Фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуінің негізінде қандай заң жатыр?¬B) Энергияның сақталу заңы
Фотоэффектінің «қызыл шекараң өрнегін көрсетіңіз.¬D)
Фотоэффектінің қызыл шекарасына арналған өрнекті көрсетіңіз.¬B)
Фотоэффектінің қызыл шекарасының өрнегін көрсетіңіз.¬C)
Френель зоналарының жұп саны орналаса алатын дөңгелек тесіктен болатын дифракциялық көріністің центрінде қандай дақ байқалады?¬B) қарақоңыр дақ
Френель зоналарының тақ санын ашатын дөңгелек тесіктен туындайтын дифракциялық көріністің центрінде қандай дақ байқалады?¬A) жарық дақ
Френель теориясы бойынша, толқын шебі белгілі бір өлшеммен сақиналы зоналарға бөлінеді және онда көршілес зоналардың шебінен бақылау нүктесіне дейінгі қашықтықтың ... айырмашылығы болуы тиіс.¬D) /2-ге
Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы бақылау нүктесінде қоздырылған тербелістердің жол айырымы мынаған тең:¬B) /2
Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы қоздырылған тербелістердің бақылау нүктесінде жол айырымы қандай болады?¬D) /2
Х осі бойымен қозғалыс жылдамдығын v=1 см/c дәлдікке дейін анықтауға болады. Массасы m=0,1 г бөлшектің координатасының анықталмаушылығы қандай болады? Джc деп алыңыз.¬A) 10-26 cм
Химиялық таза жартылай шала өткізгіштегі негізгі ток тасымалдаушылардың концентрациясы неге тәуелд?¬E) Заттың химиялық табиғаты мен температурасына
Холл құбылысы бойынша өткiзгiштiң қарама-қарсы беттеріндегі потенциалдар айырымы қай формуламен анықталады.¬E)
Циклотрондағы зарядталған бөлшектің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса, оның қозғалыс траекториясының радиусы қалай өзгереді ? Бөлшектің массасының өзгерісі ескерілмейді:
Шағылған жарықта қараңғы болып көрінетін пленканы оның бетіне перпендикуляр түскен, 744 нм сәулелермен жарықтандырғанда, пленканың(n=1,5) ең кіші қалыңдығы қандай болады?¬B) 248 нм
Шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы 2 мм. Егер линзаның қисықтық радиусы 1 м болса, жарықтың толқын ұзындығы неге тең?¬E) 1 мкм
Шағылған сәуле түскен сәулеге перпендикуляр болу үшін жазық айнаға сәуле қандай бұрышпен түсуі керек?¬C)
Шағылған сәуленің толық поляризациясы болғандағы Брюстер заңын көрсетіңіз.¬B)
Шала өткізгіштер үшін Е рұқсат етілмеген зонаның ені неге тең?¬B) ΔЕ ~ 0,1 эВ
Шала өткізгіштер үшін меншікті өткізгіштіктің қызыл шекарасының жиілігін табыңыз(): ¬A) 11014 Гц ¬$$$874
Шашырау бұрышы болса, онда комптондық шашырау кезінде толқын ұзындығы максимал өзгеріске ұшырайды.¬E)
Шекаралық беттен 30о-тық толық шағылу бұрышымен жарық шыныдан ауаға өтеді. Осы кездегі сыну бұрышы неге тең болады? Шынының сыну көрсеткіші 2-ге тең.¬A) 90о
Шексіз терең потенциалдық шұңқырдағы кванттық бөлшектің энергетикалық спектрі үзікті( бөлшек энергиясы квантталған). Осы энергия n кванттық санмен қалай байланысқан?¬B) Еn ~ 1/ n2
Шексіз ұзын соленоидтың осінде магнит өрісінің кернеулігі қандай формуламен өрнектеледі?¬B)
Шредингер теңдеуі нені анықтауға мүмкіншілік береді?¬B) толқындық функция арқылы бөлшектің орнын анықтау ықтималдығы
Шредингер теориясына сәйкес сутегі атомындағы электрон энергиясы қандай бүтін сандармен сипатталатын параметрлерге тәуелді?¬A) n кванттық санға
Шығу жұмысы 3*10-19 Дж-ға тең болса, натрий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” қандай болады?(=6,63*10-34 Дж*с)¬C) 0,663 мкм
Шыны призмасы ақ жарықты шашыратқан кездегі сәулелер жүрісі қай суретте дұрыс берілген? А - ақ; Қ - қызыл; Ж - жасыл; К - күлгін.¬A) ҚЖК
Шыны-ауа орталарының шекарасы үшін толық шағылудың шекті бұрышы 300-қа тең. Осы шыныдағы жарық жылдамдығын анықтаңыз. Жарықтың вакуумдағы жылдамдығын с=3*108 м/с -ке тең деп алыңыз.¬D) 1,5*108 м/с
Шыныдан күн жарығы белгілі бұрышпен шағылған кезде...¬A) табиғи жарық жазық поляризацияланған болып табылады
Шыны-сұйық шекарасындағы толық шағылудың шекті бұрышы ішек=65о. Шынының сыну көрсеткіші n=1,5(sіn650=0,91). Сұйықтың сыну көрсеткішін анықтаңыз.¬C) 1,36
Ығысу тогы дегенiмiз не?¬B) ығысу векторының өзгеру жылдамдығы
Ыдырау тұрақтысы 0,5 с-1 радиоактивті изотоптың орташа өмір сүру уақыты қаншаға тең? D) 2 с
І1 тогы бар дөңгелек контур өсімен І2 тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш өтеді. Түзу токтың магнит өрісі дөңгелек контурға қалай әсер етеді:¬D) Әсер етпейді
Экранда үшінші интерференциялық минимум бақылану үшін екі когерентті толқындардың жол айырымына қанша толқын ұзындығы сәйкес келеді?¬C)
Экрандағы нүктеде интерференциялық максимум байқалуы үшін, ол нүктеге келіп түсетін жарық толқынының фаза айырымы қандай болуы керек?¬A) 2
Электр тізбегін ток көзімен қосқан кездегі ток күшінің өзгеру заңдылығы? ¬E)
Электрмагниттiк толқын теңдеуi мынадай болса, онда тербелiс периоды қандай болады?¬E) 0,5 мкс
Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=0,5cos(106t-2x) В/м мына түрде берілген болса, тербелiс периоды қандай болады?¬B) 2 мкс
Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=32cos(106t-2x) В/м мына түрде берілген болса, толқын ұзындығы қандай болады?¬E) 1 мЭлектрмагниттiк толқын теңдеуi Е=4sin(105t–2x) В/м мынадай болса, онда толқын ұзындығы қанша болады?¬E) 1 мЭлектрмагниттiк толқындағы және векторларының тербелiстерiнiң фазалар айырмасы қандай болады?¬A) 0 рад
Электрмагниттiк толқындардың вакуумдағы таралу жылдамдығы неге тең?¬E) 3108 м/с
Электрмагниттік сәуле шығарудан туындайтын шала өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі қалай деп аталады?¬B) ішкі фотоэффект
Электрмагниттік сәуле шығарудың әсерінен жартылай шала өткізгіштің немесе диэлектриктің ішінде электрондардың байланысқан күйден еркін күйге сыртқа шықпай ауысуы... деп аталады:¬E) ішкі фотоэффект
Электрмагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы қалай аталады?¬C) сыртқы фотоэффект
Электрмагниттік толқындағы және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасады?¬C), және өзара перпендикуляр
Электрмагниттік энергия ағыны тығыздығының векторы Умов-Пойнтинг векторы:¬D)
Электромагниттік индукция құбылысын үшін Фарадей
Электромагниттік сәуле шығарудан туындайтын жартылай өткізгіш немесе диэлектрик ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі ... деп аталады.¬E) ішкі фотоэффект
Электромагниттік сәуленің әсерінен заттың электрондарды шығаруы … деп аталады.¬D) сыртқы фотоэффект
Электромагниттік толқындағы , және векторлары бір – біріне қатысты қалай орналасады:¬B) , және өзара перпендикуляр
Электромагниттік толқынның , және векторлары бір-біріне қатысты қалай орналасқан?¬D) , және өзара перпендикуляр
Электрон 5,4*10-24 кг*м/с-ке тең импульске ие болса, бұл электрон үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады?(h=6,6310-34 Джс).¬A) 1,23*10-10м
Электрон бiртекті магнит өрiсiнде шеңбер бойымен қозғалады. Электронның жылдамдығын 2 есе өсiргенде, оның айналу периоды қалай өзгередi?¬E) өзгермейдi
Электрон импульсінің моментін кванттау ережесін көрсетіңіз.¬E)
Электрон магнит өрiсiнің магнит индукциясы векторына параллель ұшып келеді. Магнит өрiсiнде электрон қалай қозғалады?¬A) инерция бойынша
Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарымен сүйiр бұрыш жасап ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?¬E) спираль бойымен
Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?¬C) шеңбер бойымен
Электрон магнит өрісіне магнит индукциясы векторына параллель ұшып кіреді. Магнит өрісінде электрон қалай қозғалады?¬E) инерция бойынша
Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарымен сүйір бұрыш жасап ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?¬A) Спираль бойымен.
Электрон магнит өрісіне магнит күш сызықтарына перпендикуляр ұшып кірген. Электронның магнит өрісінде қозғалысы қандай болады?¬A) Шеңбер бойымен.
Электрон терең потенциалды “шұңқырда” орналасқан болса, электронның потенциалдық энергиясы қанша болады?¬D) 0
Электрон терең потенциалды шұңқырда тұр. Электронның потенциалды энергиясы неге тең?¬D)
Электрондар үшінші орбитада тұрса, онда сутегі атомы әртүрлі энергиялары бар қанша квантты шығара алар еді?¬C) 3
Электрондардың кадмийден шығу жұмысы 4,08 эВ-ке тең. Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 4,08 эВ-ке тең болуы үшін, кадмийге түсетін фотон энергиясы қандай болуы керек?¬E) 8,16 эВ
Электрондық шашырау үшін max максимал комптондық ығысу неге тең(к=2,4310-12м)?¬E) max= 4,86 пм
Электронның атомдармен соқтығысу кезінде Франк және Герц тәжірибесі ... көрсетеді.¬C) энергияның белгілі порциясын ғана беретіндігі
Электронның вакуумды фотоэлементтің(катод) бетінен шығу жұмысы 2 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда электронның максимал энергиясын табыңыз.¬A) 4,7 эВ
Электронның қозғалғыштығы 0,07 мм2/Вс болса, оның кернеулігі 2 В/м өрістегі жылдамдығы қандай? Жауапты БХ жүйесінде беріңіз:¬B) 1,4∙10-7
Электронның металдан шығу жұмысы 4,6 эВ болса, онда фотонның қандай минималды энергиясында фотоэффект құбылысы байқалады?¬B) 4,6 эВ
Электронның сутегі атомын иондауға қажет минимал жылдамдығы қандай болу керек?(Сутегі атомының иондану потенциалы U1=13.6 B, электронның массасы 9,1*10-31 кг, электронның заряды 1,6*10-19 Кл)¬B) 2,18 Мм/с
Электронның электронды-сәулелік түтіктегі қозғалысы кезіндегі импульсының анықталмағандығы pх=510-27 кгм/с. Электронның координатасының анықталмағандығын бағалаңыз(m 10-30 кг, 10-34 Дж с):¬A) х 10-8 мЭнергетикалық жарқырағыштығын 16 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын қанша есе өсіру керек?¬E) 2
Энергетикалық жарқырағыштығын 4 есе арттыру үшін, абсолют қара дененің термодинамикалық температурасын неше есе өсіру керек?¬A)
Энергиясы сутегі атомының күйі, қандай жағдайға сәйкес келеді?¬D) атом иондалған
Энергиясы 610-19 Дж-ға тең фотон импульсі қандай болады?¬B) 210-27 кгм/с
Энергиясы Е=1,610-13 Дж бөлшек үшін де Бройль толқынының жиілігі неге тең?¬B) 2,4Һ1020 Гц
Энергиясы Е0 болатын негізгі күйден энергиясы Е1 болатын қозған күйге өткенде сутегі атомы қандай жиіліктегі фотонды жұтады?¬C)
Энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен төмен бөлшектің барьерден өтуі... деп аталады:¬A) туннельдік эффект
Юнг тәжірибесінде толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат жарықпен бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта тұрған екі саңылау жарықтандырылған. Интерференциялық жолақтың ені 1 мм-ге тең болғандағы саңылаудан экранға дейінгі қашықтықты анықтаңыз.¬D) 0,5 мЯдродағы нуклондар арасында әсерлесу не деп аталады?¬C) «күштің әсерлесу
Ядродағы нуклондардың арасында әсерлесудің қай түрі байқалады?¬C) күшті
Ядролық реакция кезінде қандай бөлшек пайда болады?¬A) нейтрон
Ядролық реакция нәтижесінде қандай элементтің ядросы пайда болады?¬B)
Ядролық реакцияны символдар арқылы жазғанда х әрпімен белгіленген бөлшектің массалық саны А неге тең болады?¬E) 7
Ядроны жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет энергия … деп аталады.¬E) ядроның байланыс энергиясы
Ядроның байланыс энергиясының формуласын көрсетіңіз:¬B) { [ZҺ mp +(A-Z)Һmn]–mЯ}Һc2
Ядроның меншікті байланыс энергиясы(Ебай/А) массалық А санмен қалай байланысқан?¬D) A=4060-қа дейін артады да содан кейін кемиді

Приложенные файлы

  • docx 17460762
    Размер файла: 519 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий