Testovi_zavdannya_z_kursu_Pol_part_ta_rukh_1

Тестові завдання з курсу «Політичні партії та рухи»
Які громадські рухи відносяться до альтернативних: а) селянські; б) робітничі; в) екологічні.
Який вид партійної системи виділив італійський політолог Дж. Сарторі? а) консервативний; б) центристський; в) поміркованого плюралізму; г) традиціоналістський.
Автор концепції взаємозв'язку і взаємозалежності між партійними й виборчими системами: а) X. Арендт; б) Е. Фромм; в) М. Дюверже; г) 3. Бжезінський.
До якого типу партійних систем, за Д. Сарторі, можна віднести партійну систему України: а) однопартійна; б) двопартійна; в) поміркованого плюралізму; г) атомізована.
Коли Верховна Рада прийняла Закон "Про політичні партії в Україні"? а) 24 травня 1999 р.; б) 27 травня 2003 p.; в) 5 квітня 2001 p.; г) 5 жовтня 2001 p.
Членами політичних партій України можна бути у віці з: а) 16 p.; б) 18 p.; в) 21 p.
Об'єднання громадян, котрі виникають за їх ініціативою для реалізації довгострокових цілей, упорядковують суспільне життя, мають статут і характеризуються чіткою структурою - це: а) громадсько-політичний рух; б) громадсько-політична організація.
Політичний рух, спрямований на радикальні зміни в суспільстві, називається: а) альтернативним; б) реформаційним; в) релігійним; г) трансформаційним.
Перші масові партії починають формуватися в:
а) 1850 р.
б) 1854 р.
в) 1828 р.
10. Хто з дослідників поділяв політичні партії на кадрові та масові?
а) Дюверже
б) Алмонд
в) Кант.
11. За внутрішньою організацією партії поділяються на:
а) відкриті і закриті
б) демократичні та тоталітарні
в) ліві та праві.

12. М’які партії – це партії:
а) в яких депутат може діяти незалежно від партійної фракції
б) партії, статут яких не регламентується
в) партії, у яких індивід може входити у партію як учасник іншої організації.
13. За ідеологічною ознакою політичні партії поділяються на:
а) ліві, праві і центриські
б) ліві, праві та демократичні
в) ліві, праві та тоталітарні.
14. Кадрові партії - це:
а) малочисельні партії, для них характерне аморфне членство
б) партії, які об’єднують велику кількість членів
в) партії, які мають визначену кількість членів.

15. За місцем у системі влади партії поділяються на:
а) легальні
б) нелегальні
в) обидва варіанти вірні.

16. Головною метою діяльності політичних партій є:
а) доступ до влади в державі
б) рекрутування нових членів
в) організація громадської думки.
17. Політичні партії в Україні вперше з’явилися :
а) в другій половині ХІХ ст.
б) в ХХ ст.
в) в першій половині ХІХ ст.
18. Політична партія – це :
а) орган, який регулює відносини між громадянами
б)особлива громадська організація (об'єднання), що безпосередньо ставить перед собою завдання оволодіти політичною владою в державі або взяти в ній участь через своїх представників в органах державної влади та місцевого самоврядування.
в)організація, яка ставить за мету формування політичних відносин
19. Термін «партія» з латинської означає:
а) збори;
б) частина якоїсь великої спільноти;
в) клуб по інтересам.
20. Хто вважається засновником сучасної партології?
а) Спіноза
б) Макіавеллі
в) Дюверже.
21. Партійна система це:
а) система, яка формує відносини з іншими партіями
б) система, яка розмежовує партії на демократичні та недемократичні
в) система відносин суперництва та співробітництва між існуючими у конкретному суспільстві політичними партіями.
22.Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності» був прийнятий у:
а) 1999 р.
б) 2001 р.
в) 1991 р.
23. Що НЕ є ознакою політичної партії?
а) певна тривалість існування в часі;
б) прагнення влади;
в) стихійність в діяльності.
24. Добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності – це:
а) профспілка;
б) політична партія;
в) соціальний рух.
25. Коли і ким була утворена Комуністична партія України?
а) 18 – 20 квітня 1918 р., Микола Скрипник;
б) 17 жовтня 1917 р., Володимир Ленін;
в) 7 листопада 1988 р., Петро Симоненко.

26. Яка назва була у Партії регіонів на початку свого політичного шляху і коли вона була зареєстрована?
а) Партія регіонів України, 26 жовтня 1997 р.;
б) Партія регіонального відродження України, 6 листопада 1997 р.;
в) Партія сильних регіонів України, 18 жовтня 1997 р. .

27. Яку назву отримала перша українська політична партія, що була створена у Львові в 1890 році:
а) Русько – українська радикальна партія;
б) Товариство українських поступовців;
в) Організація українських націоналістів.
28. В якій країні був започаткований поділ партій на ліві, праві та центристські?
а) Німеччина;
б) Франція;
в) Україна.
29. Котра з політичних сил на сучасній арені України є ідеологічно спрямованою?
а) ВО Свобода
б) ВО Батьківщина
в) КПУ
30. В якому році було створено демократичну і республіканську партії в США?
а) 1828 і 1854
б) 1850 і 1877
в) 1900 і 1892.
31. Який спосіб формування партій полягає в наступному: коли члени партії рекрутуються з чиновників державного апарату, членів політичної еліти, з парламентських груп або партійних функціонерів після розколу якої-небудь партії?
а) шлях «зверху»;
б) шлях «знизу»;
в) комбінований шлях;
г) змішаний шлях.
32. Де вперше виникає сам термін "партія", що в перекладі з латинської означає "частина" – частина якоїсь великої спільноти?
а) в Вавилоні;
б) в Месопотамії;
в) в Римі;
г) Александрії.
33. Політичний рух – це..?
а) форма, спосіб практичного існування політики;
б) специфічний спосіб взаємодії держави і суспільства;
в) елемент громадянського суспільства;
г) ефективний вплив на політику держави.
34. Обрання громадянами свого представника до складу представницького органу, керівника закладу або лідера громадської організації чи партії, що передбачає необхідність вибору одного з двох або більшої кількості конкуруючих претендентів, це:
а) вибори
б) політична асоціація
в) альтернативні вибори
35. Авторитарні партії – це:
а) партії, центром звернення і соціальною базою яких є сільське населення;
б) тип політичних партій, які в ході політичної конкуренції застосовують обмежуючі виборчі стратегії;
в) система взаємин партії з політичним середовищем, в якому вона перебуває
36. Яке з запропонованих варіантів правильно тлумачить багатопартійну систему без домінуючої партії?
а) жодна політична партія не володіє значною більшістю в парламенті, а результати виборів для кількох політичних угруповань є дуже близькими
б) одна з партій є особливо сильною ( виборчо та парламентарно), однак зазвичай вона не має абсолютної більшості в парламенті, а тому повинна старатися знайти підтримку інших політичних партій в процесі творення урядових коаліцій
в) ця система включає більш ніж дві сильні партії, але жодна з них в парламенті не набирає такої кількості мандатів, яка б давала їй можливість правити самостійно.
37.Держава з мажоритарною виборчою системою:
а) Люксембург
б) Мальта
в) Франція
38. Дебати - це:
а) особа, що самовіддано захищає ту чи іншу ідеологію, віру, політичні переконання
б) один із дійових засобів політичного впливу на маси, ідеологічна зброя у боротьбі класів та партій між собою
в) обговорення, обмін думками на зібранні, засіданні
г) сукупність заходів, з допомогою яких повідомляється виборців про політичні та особистісні характеристики кандидата у депутати
39. Держава з пропорційною виборчою системою:
а) Нова Зеландія
б) Голландія
в) Канада
40. Який тип партійної системи в Німеччині?
а) двопартійна
б) багатопартійна
в) домінуючої партії
Відповіді:
В 18. Б 35. Б
В 19. Б 36. А
В 20. В 37. В
Г 21. В 38. Б
В 22. А 39. Б
Б 23. В 40. Б
Б 24. А
Г 25. А
В 26. Б
А 27. А
А 28. Б
А 29. А, В
А 30. А
А 31. А
В 32. В
А 33. А
А 34. В
Приложенные файлы

  • doc 17459433
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий