Matematika_-2__kaz_2010

1.ФункцияныS аныKталу облысын табу керек 13 EMBED Equation.3 1415

2.ФункцияныS аныKталу облысын табу керек 13 EMBED Equation.3 1415
3. ФункцияныS аныKталу облысын табу керек 13 EMBED Equation.3 1415:

4. 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415н_ктесіндегі м‰нін табыSыз:

5. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесіндегі м‰нін табыSыз

6. Шекті есептеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

7. Шекті есептеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

8. Jандай да бір 13 EMBED Equation.3 1415 облысында ‰рбір н_ктесі _зіліссіз болатын 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы ... деп аталады

9. 13 EMBED Equation.3 1415 формуласы бойынша ... есептеледі

10. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS толыK дифференциалын есептеу формуласы

11. Jандай да бір 13 EMBED Equation.3 1415 облысыныS ‰рбір н_ктесінде дифференциалы болатын 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы ... деп аталады

12.13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысы:

13. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.2 1415 дербес туындысы:

14. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек13 EMBED Equation.3 1415:

15. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.2 1415:
Е) 13 EMBED Equation.3 1415

16.13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін табу керек13 EMBED Equation.2 1415:

17. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.2 1415:

18. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.2 1415:

19. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415:


20. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415:

21. Егер 13 EMBED Equation.3 1415- функциясы ™зініS 13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415аргументтері бойынша дифференциалданатын болса, ал 13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 функциялары 13 EMBED Equation.3 1415 аргументі бойынша диффефренциалданса, онда 13 EMBED Equation.3 1415 к_рделі функциясыныS туындысы т™мендегі формуламен аныKталады:

22. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы ™зініS 13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415аргументтері бойынша дифференциалданатын болса, ал 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не13 EMBED Equation.3 1415, онда 13 EMBED Equation.3 1415 к_рделі функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысы т™мендегі формуламен аныKталады:

23. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы ™зініS 13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415аргументтері бойынша дифференциалданатын болса, ал 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не13 EMBED Equation.3 1415, онда 13 EMBED Equation.3 1415 к_рделі функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысы т™мендегі формуламен аныKталады:

24. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415бойынша айKындалмаCан деп аталады, егер ... формуласымен берілсе

25. 13 EMBED Equation.3 1415айKындалмаCан функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысы:

26. 13 EMBED Equation.3 1415айKындалмаCан функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табу формуласын к™рсетіSіз:

27. 13 EMBED Equation.3 1415айKындалмаCан функцияларды к™рсетіSіз:

28. 13 EMBED Equation.3 1415айKындалмаCан функциясыныS толыK дифференциалы :

29. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415:

30. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415 , мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415:

31. К_рделі 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табу керек, егер 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415:

32. К_рделі 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табу керек, егер 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415:

33. К_рделі 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табу керек, егер 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415:

34. К_рделі 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табу керек, егер 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415:

35. К_рделі 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табу керек, егер 13 EMBED Equation.3 1415:

36. К_рделі 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табу керек, егер 13 EMBED Equation.3 1415:

37. 13 EMBED Equation.3 1415айKындалмаCан функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табыSыз:

38. 13 EMBED Equation.3 1415 айKындалмаCан функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415дербес туындысын табыSыз:

39. 13 EMBED Equation.3 1415 айKындалмаCан функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табыSыз

40. 13 EMBED Equation.3 1415 айKындалмаCан функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес туындысын табыSыз

41. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415:

42. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415:

43. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415

44. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415

45. 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS барлыK екінші ретті дербес туындысын к™рсетіSіз:

46. Егер екінші ретті 13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 аралас туындылар _зіліссіз болса, онда ...

47. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін 13 EMBED Equation.3 1415 екінші ретті дифференциалды есептеу формуласы:

48. 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесіндегі экстремумныS Kажетті шартын к™рсетіSіз:

49. Егер стационар 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесі 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS минимум н_ктесі ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415болса, онда

50. Егер стационар 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесі 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS максимум н_ктесі ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415болса, онда

51. 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 стационар н_ктесін табу керек:

52. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 экстремум н_ктесін табу керек:

53. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 стационар н_ктесін табу керек:

54. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 экстремум н_ктесін табу керек::

55. 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415максимум н_ктесіндегі еS _лкен м‰ні:

56. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы еS кіші м‰н Kабылдайтын 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесін табу керек :

57. 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS стационар 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесін табу керек:

58. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 максимум н_ктесіндегі еS _лкен м‰ні:

59. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы еS _лкен м‰н Kабылдайтын 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесін табу керек :

60. 13 EMBED Equation.3 1415функциясыныS 13 EMBED Equation.3 1415 минимум н_ктесіндегі еS кіші м‰ні:

61. Jандай да бір ізделінді функцияCа Kатысты теSдеу дифференциалдыK деп аталады, егер оныS Kaрамында

62. ДифференциалдыK теSдеу Kарапайым деп аталады, егер
63. Бірінші ретті дифференциалдыK теSдеу деп т™мендегі к™ріністегі теSдеуді айтамыз


64. Бірінші ретті дифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімі болатын функция

65. Бірінші ретті дифференциалдыK теSдеудіS жалпы интегралыныS к™рінісі :

66. ДифференциалдыK теSдеудіS реті ... с‰йкес келеді

67. 13 EMBED Equation.3 1415т_ріндегі дифференциалдыK теSдеу ... деп аталады

68. Айнымалылары ажыратылатын теSдеуді к™рсетіSіз 13 EMBED Equation.3 1415

69. 13 EMBED Equation.3 1415 т_ріндегі дифференциалдыK теSдеу ... деп аталады

70. Біртекті теSдеуді шешу _шін Kандай ауыстыру Kолданылады :

71. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415айнымалыларына Kатысты біртекті 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ™лшемді деп аталады, егер

72. 13 EMBED Equation.3 1415дифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз:

73. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табыSыз 13 EMBED Equation.DSMT4 1415:

74. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

75. ДифференциалдыK теSдеудіS дербес шешімін табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

76. 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 дифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз:
77.ДифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.DSMT4 1415:

78. 13 EMBED Equation.3 1415дифференциалдыK теSдеуініS жалпы шешімін табыSыз:

79. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS дербес шешімін табыSыз:

80. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы біртекті болса, онда оныS біртектілік д‰режесі :

81. 13 EMBED Equation.3 1415 т_ріндегі дифференциалдыK теSдеу ... деп аталады
82. СызыKты теSдеуді шешу _шін Kолданылатын алмастыру:

83. 13 EMBED Equation.3 1415 т_ріндегі дифференциалдыK теSдеу ... деп аталады

84. ДифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.DSMT4 1415:

85. ДифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.3 1415:

86. 13 EMBED Equation.3 1415 т_ріндегі дифференциалдыK теSдеу ... деп аталады
87. ДифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.3 1415:

88. Бернулли теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру ..

89. 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 т_ріндегі теSдеу толыK дифференциалдаCы теSдеу болатын шартты к™рсетіSіз:

90. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы толыK дифференциалдаCы теSдеуді шешуде келесі ж_йеден табылады:

91. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS жалпы шешімін табыSыз

92. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS жалпы шешімін табыSыз

93. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS жалпы шешімін табыSыз

94. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS жалпы шешімін табыSыз

95. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS жалпы шешімін табыSыз

96. ДифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.3 1415


97. ДифференциалдыK теSдеудіS т_рін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.3 1415:


98. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы толыK дифференциалдаCы 13 EMBED Equation.3 1415теSдеуді шешуде келесі ж_йеден табылады:
А
99. 13 EMBED Equation.DSMT4 1415т_ріндегі теSдеу толыK дифференциалдаCы теSдеу болатын шартты к™рсетіSіз:

100. 13 EMBED Equation.3 1415–ретті дифференциалдыK теSдеуді к™рсетіSіз

101. 13 EMBED Equation.3 1415–ретті дифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімініS к™рінісі :


102. 13 EMBED Equation.3 1415т_ріндегі теSдеудіS жалпы шешіміндегі тaраKтылар саны KаншаCа теS

103. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :

104. 13 EMBED Equation.3 1415теSдеуі алмастырудан кейін Kандай т_рге ие болады?

105 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :

106. 13 EMBED Equation.3 1415 теSдеуі алмастырудан кейін Kандай т_рге ие болады?

107. ДифференциалдыK теSдеудіS ретін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.3 1415

108. ДифференциалдыK теSдеудіS ретін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.3 1415

109. ДифференциалдыK теSдеудіS ретін аныKтаSыз 13 EMBED Equation.3 1415

110. 13 EMBED Equation.3 1415теSдеудіS жалпы шешімін табыSыз

111. ТеSдеуді шешу керек 13 EMBED Equation.3 1415

112. ТеSдеуді шешу керек 13 EMBED Equation.3 1415


113. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :

114. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру:

115. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :

116. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :

117. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :


118. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :

119. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін шешу _шін Kолданылатын алмастыру :

120. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 2-ретті сызыKты тaраKты коэффициентті 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеудіS дербес шешімдері болса, онда жалпы шешімніS к™рінісі т™мендегідей болады:

121. 2-ретті тaраKты коэффициентті 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеудіS 13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 дербес шешімдері ... Kасиетіне ие :


122. Егер сипаттамалыK теSдеудіS 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 т_бірлері наKты ж‰не ‰рт_рлі болса (13 EMBED Equation.3 1415), онда 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS шешімі :

123. Егер сипаттамалыK теSдеудіS 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 т_бірлері наKты ж‰не теS болса (13 EMBED Equation.3 1415), онда 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS шешімі :
124. Егер сипаттамалыK теSдеудіS 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 т_бірлері комплекс т_йіндес сандар болса,

125. ТaраKты коэффициентті 2-ретті біртекті емес сызыKты 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімі:

126. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS оS жаCы 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415- 13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шелік ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 сипаттамалыK теSдеудіS т_бірі болмаса, онда 13 EMBED Equation.3 1415дербес шешімі (13 EMBED Equation.3 1415-13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шелік):

127. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS оS жаCы 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415- 13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шелік ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 сипаттамалыK теSдеудіS 13 EMBED Equation.3 1415 еселі т_бірі болса, онда 13 EMBED Equation.3 1415дербес шешімі (13 EMBED Equation.3 1415-13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шелік):

128. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS оS жаCы 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415- 13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шеліктер ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 сипаттамалыK теSдеудіS т_бірі болмаса, онда 13 EMBED Equation.3 1415 дербес шешімі (13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415 - 13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шеліктер):

129. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS оS жаCы 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415-13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шеліктер ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 сипаттамалыK теSдеудіS 13 EMBED Equation.3 1415 еселі т_бірі болса, онда 13 EMBED Equation.3 1415 дербес шешімі (13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415 - 13 EMBED Equation.3 1415-д‰режелі к™пм_шеліктер):

130. Біртекті емес 2-ретті тaраKты коэффициентті 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуін Лагранж ‰дісімен шешкенде 13 EMBED Equation.3 1415 тaраKтылары келесі теSдеулер ж_йесінен аныKталады:
A) 13 EMBED Equation.3 1415
B) 13 EMBED Equation.3 1415
C) 13 EMBED Equation.3 1415
D) 13 EMBED Equation.3 1415
E) 13 EMBED Equation.3 1415

131. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415


132. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415

133. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415


134. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415

135. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415

136. ДифференциалдыK теSдеудіS жалпы шешімін табу керек 13 EMBED Equation.3 1415

137. 13 EMBED Equation.3 1415дифференциалдыK теSдеуініS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес шешімініS т_рін аныKтау керек

138. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес шешімініS т_рін аныKтау керек

139. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес шешімініS т_рін аныKтау керек

140. 13 EMBED Equation.3 1415 дифференциалдыK теSдеуініS 13 EMBED Equation.3 1415 дербес шешімініS т_рін аныKтау керек

141. 13 EMBED Equation.3 1415( мaндаCы13 EMBED Equation.3 1415--13 EMBED Equation.3 1415 aяшыCыныS диаметрі) шарты орындалCанда 13 EMBED Equation.3 1415 интегралдыK KосындысыныS шегі ... деп аталады.
142. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы тaйыK шектелген 13 EMBED Equation.3 1415облысы бойынша декарт координатасындаCы 13 EMBED Equation.2 1415 Kос интегралыныS к™рінісі:

143. Jос интеграл маCынасында Kандай функциялар интегралданады?


144. Jос интегралдыS Kасиетін к™рсетіSіз :


145. Jос интегралдыS Kасиетін к™рсетіSіз (С- тaраKты):

146. Егер Kос интегралдыS13 EMBED Equation.3 1415 интегралдау облысы 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не13 EMBED Equation.3 1415екі облысKа б™лінсе, онда 13 EMBED Equation.2 1415 интегралы теS болады:

147. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 облысы 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген болса, онда 13 EMBED Equation.2 1415 Kос интегралыныS сыртKы интегралын 13 EMBED Equation.3 1415 арKылы Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз:

148. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 облысы 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген болса, онда 13 EMBED Equation.2 1415 Kос интегралыныS сыртKы интегралын 13 EMBED Equation.3 1415 арKылы Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз:

149. 13 EMBED Equation.2 1415 Kос интегралын есептеу формуласын к™рсетіSіз, егер 13 EMBED Equation.3 1415облысы 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415сызыKтарымен шектелген болса :

150. Jайталамалы интегралды есептеSіз13 EMBED Equation.3 1415

151. Jайталамалы интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415

152. Jайталамалы интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415

153. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 облысы 13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген болса, онда 13 EMBED Equation.2 1415 Kос интегралыныS сыртKы интегралын 13 EMBED Equation.3 1415 арKылы Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз:
154. Jайталамалы интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
155. Jайталамалы интегралдаCы интегралдау ретін ауыстырыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

156. Jайталамалы интегралдаCы интегралдау ретін ауыстырыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

157. Jайталамалы интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415

158. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 облысы 13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415сызыKтарымен шектелген болса, онда 13 EMBED Equation.2 1415 Kос интегралыныS сыртKы интегралын 13 EMBED Equation.3 1415 арKылы Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз:

159. 13 EMBED Equation.2 1415Kос интегралды есептеSіз, егер 13 EMBED Equation.3 1415 : 13 EMBED Equation.3 1415 шектелген болса.

160. Jос интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415, егер 13 EMBED Equation.3 1415облысы 13 EMBED Equation.3 1415 т_зулерімен шектелген болса.

161. Декарт координаталарындаCы Kос интеграл к™мегімен 13 EMBED Equation.3 1415жазыK фигураныS 13 EMBED Equation.3 1415 ауданын есептеу формуласы:

162. 13 EMBED Equation.2 1415формуласы нені ™рнектейді?


163. ЖоCарыдан 13 EMBED Equation.2 1415 _зіліссіз бетімен шектелген, ал т™меннен 13 EMBED Equation.2 1415 жазыKтыCыныS 13 EMBED Equation.2 1415 облысымен шектелген цилиндрлік дененіS к™лемін табу формуласы:

164. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 тегіс беті 13 EMBED Equation.2 1415 теSдеуімен берілсе ж‰не 13 EMBED Equation.2 1415берілген беттіS 13 EMBED Equation.2 1415жазыKтыCына проекциясы болса, онда беттіS 13 EMBED Equation.3 1415ауданын есептеу формуласы :

165. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не 13 EMBED Equation.2 1415жазыKтыCында жататын 13 EMBED Equation.2 1415жазыK пластинкасыныS М массасын табу формуласын к™рсетіSіз :

166. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не 13 EMBED Equation.2 1415жазыKтыCында жататын 13 EMBED Equation.2 1415жазыK пластинкасыныS13 EMBED Equation.3 1415осіне Kатысты статикалыK мезетін табу формуласын к™рсетіSіз:


167. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не 13 EMBED Equation.2 1415жазыKтыCында жататын 13 EMBED Equation.2 1415жазыK пластинкасыныS 13 EMBED Equation.3 1415осіне Kатысты статикалыK мезетін табу формуласын к™рсетіSіз:

168. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не 13 EMBED Equation.2 1415жазыKтыCында жататын 13 EMBED Equation.2 1415жазыK пластинкасыныS 13 EMBED Equation.3 1415ауырлыK центрініS 13 EMBED Equation.3 1415 координатасын к™рсетіSіз, м_ндаCы М -пластинка массасы, 13 EMBED Equation.2 1415- оныS координата осьтеріне Kатысты статикалыK мезеттері :

169. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не 13 EMBED Equation.2 1415жазыKтыCында жататын 13 EMBED Equation.2 1415жазыK пластинкасыныS 13 EMBED Equation.3 1415ауырлыK центрініS 13 EMBED Equation.3 1415 координатасын к™рсетіSіз, м_ндаCы М -пластинка массасы, 13 EMBED Equation.2 1415- оныS координата осьтеріне Kатысты статикалыK мезеттері :

170. 13 EMBED Equation.3 1415 т_зуімен ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 параболасымен шектелген жазыK 13 EMBED Equation.2 1415облысыныS 13 EMBED Equation.3 1415ауданын Kос интеграл к™мегімен есептеу керек .

171. 13 EMBED Equation.2 1415 т_зуімен ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 параболасымен шектелген жазыK 13 EMBED Equation.2 1415облысыныS 13 EMBED Equation.3 1415ауданын Kос интеграл к™мегімен есептеу керек .

172. 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген жазыK 13 EMBED Equation.2 1415облысыныS 13 EMBED Equation.3 1415ауданын Kос интеграл к™мегімен есептеу керек .

173. Егер пластинка 13 EMBED Equation.2 1415 жазыKтыCында жатса ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген болса, онда 13 EMBED Equation.2 1415 біртекті пластинкасыныS 13 EMBED Equation.3 1415массасын табу формуласын сыртKы интегралы 13 EMBED Equation.3 1415бойынша болатын Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз :

174. Егер пластинка 13 EMBED Equation.2 1415 жазыKтыCында жатса ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген болса, онда беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415болатын 13 EMBED Equation.2 1415 жазыK пластинкасыныS 13 EMBED Equation.3 1415массасын табу формуласын сыртKы интегралы 13 EMBED Equation.3 1415бойынша болатын Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз :

175. Егер пластинка 13 EMBED Equation.2 1415 жазыKтыCында жатса ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген болса, онда 13 EMBED Equation.2 1415 біртекті пластинкасыныS 13 EMBED Equation.3 1415массасын табу формуласын сыртKы интегралы 13 EMBED Equation.3 1415бойынша болатын Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз :

176. Егер пластинка 13 EMBED Equation.2 1415 жазыKтыCында жатса ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген болса, онда беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын 13 EMBED Equation.2 1415 жазыK пластинкасыныS 13 EMBED Equation.3 1415массасын табу формуласын сыртKы интегралы 13 EMBED Equation.3 1415бойынша болатын Kайталамалы интеграл т_рінде жазыSыз :

177. 13 EMBED Equation.3 1415беттерімен шектелген дененіS к™лемін табу формуласын жазыSыз.

178. 13 EMBED Equation.3 1415 беттерімен шектелген дененіS к™лемін табу формуласын жазыSыз.

179. 13 EMBED Equation.3 1415,( мaндаCы13 EMBED Equation.3 1415-- 13 EMBED Equation.3 1415 aяшыCыныS диаметрі) шарты орындалCанда 13 EMBED Equation.3 1415 интегралдыK KосындысыныS шегі ... деп аталады.
180. 13 EMBED Equation.3 1415 шектелген тaйыK облысы бойынша 13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS декарт координатасындаCы 13 EMBED Equation.2 1415 _ш еселі интегралы т™мендегідей болады:

181. ^ш еселі интегралдыS Kасиетін к™рсетіSіз:

182. ^ш еселі интеграл маCынасында Kандай функциялар интегралданады?
183. ЖоCарыдан 13 EMBED Equation.3 1415 бетімен шектелген, ал т™меннен 13 EMBED Equation.3 1415, б_йір жаCынан жасаушысы 13 EMBED Equation.3 1415осіне параллель болатын цилиндрлік бетпен шектелген 13 EMBED Equation.3 1415облысы бойынша 13 EMBED Equation.2 1415 _ш еселі интегралды есептеу формуласын к™рсетіSіз :

184. 13 EMBED Equation.2 1415 ™рнегі нені аныKтайды?

185. КеSістіктегі 13 EMBED Equation.3 1415дененіS к™лемі т™мендегі формуламен есептеледі:

186. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не кеSістікте 13 EMBED Equation.2 1415облысын алатын кеSістіктегі дененіS М массасын табу формуласын к™рсетіSіз:

187. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не кеSістікте 13 EMBED Equation.2 1415облысын алатын кеSістіктегі дененіS 13 EMBED Equation.3 1415ауырлыK центрініS 13 EMBED Equation.3 1415 координатасын к™рсетіSіз, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415-дене массасы.

188. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не кеSістікте 13 EMBED Equation.2 1415облысын алатын кеSістіктегі дененіS 13 EMBED Equation.3 1415ауырлыK центрініS 13 EMBED Equation.3 1415 координатасын к™рсетіSіз, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415-дене массасы.

189. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не кеSістікте 13 EMBED Equation.2 1415облысын алатын кеSістіктегі дененіS 13 EMBED Equation.3 1415ауырлыK центрініS 13 EMBED Equation.3 1415 координатасын к™рсетіSіз, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415-дене массасы.

190. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.2 1415 болатын ж‰не кеSістікте 13 EMBED Equation.2 1415облысын алатын кеSістіктегі Т дененіS координаталар басына Kатысты инерция мезетін табу формуласын к™рсетіSіз:

191.^ш еселі интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415 облысы : 13 EMBED Equation.3 1415

192. ^ш еселі интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415 облысы 13 EMBED Equation.3 1415

193. 13 EMBED Equation.3 1415_ш еселі интегралын Kайталамалы интегралCа келтіру керек, егер интегралдау облысы 13 EMBED Equation.3 1415 жазыKтыKтарымен шектелген болса.
194. 13 EMBED Equation.3 1415_ш еселі интегралын Kайталамалы интегралCа келтіру керек, егер интегралдау облысы 13 EMBED Equation.3 1415 жазыKтыKтарымен шектелген болса.

195. 13 EMBED Equation.3 1415беттерімен шектелген кеSістіктегі дененіS к™лемін есептеу керек.

196. Беттік тыCыздыCы 13 EMBED Equation.3 1415 болатын, кеSістікте 13 EMBED Equation.3 1415аралыKтарымен шектелген кубтыS массасын табу керек:

197. 13 EMBED Equation.3 1415 жазыKтыKтарымен шектелген, тыCыздыCы 13 EMBED Equation.3 1415болатын дене массасын табу керек:


198. ^ш еселі интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415 облысы 13 EMBED Equation.3 1415

199. Егер интегралдау облысы 13 EMBED Equation.3 1415 жазыKтыKтарымен шектелген болса, онда 13 EMBED Equation.3 1415 _ш еселі интегралын Kайталамалы интеграл т_рінде жазу керек:

200. Егер 13 EMBED Equation.3 1415сандыK тізбегі берілсе, онда сандыK Kатар дегеніміз:

201. СандыK KатардыS Kосындысы деп .... санын айтады.

202. JатардыS берілген жалпы м_шесі 13 EMBED Equation.3 1415 арKылы сандыK KатардыS Kосындысын табу керек:

203. 13 EMBED Equation.3 1415KатардыS 13 EMBED Equation.3 1415-дербес Kосындысын 13 EMBED Equation.3 1415 табу керек


204. 13 EMBED Equation.3 1415 KатардыS 13 EMBED Equation.3 1415-дербес Kосындысын 13 EMBED Equation.3 1415 табу керек

205. 13 EMBED Equation.3 1415сандыK KатарыныS 13 EMBED Equation.3 1415жалпы м_шесін табыSыз:

206. Егер оS м_шелері бар 13 EMBED Equation.3 1415Kатар жинаKты болса,онда жинаKтылыKтыS Kажетті белгісі бойынша


207. Егер оS м_шелері бар 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 Kатарлары берілсе, сонымен бірге 13 EMBED Equation.3 1415- Kатары жинаKты ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415шегі бар болса, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415, онда 13 EMBED Equation.3 1415ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 Kатарлары

208. Егер оS м_шелері бар 13 EMBED Equation.3 1415Kатары _шін 13 EMBED Equation.3 1415шегі бар болса, онда бaл Kатар Даламбер белгісі бойынша болCанда жинаKты болады.

209. Егер оS м_шелері бар 13 EMBED Equation.3 1415Kатары _шін 13 EMBED Equation.3 1415, шегі бар болса, онда бaл Kатар Коши белгісі бойынша болCанда жинаKсыз болады.
210. ЖинаKтылыKтыS Kажеттілік белгісі орындалатын сандыK Kатарды к™рсетіSіз:


211. q-S Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415Kатары жинаKты болады сходящимся?
212. 13 EMBED Equation.3 1415сандыK Kатарын жинаKтылыKKа салыстыру арKылы зерттегенде салыстыру _шін ... Kатарын алады.

213. 13 EMBED Equation.3 1415сандыK Kатарын Даламбер белгісі бойынша зерттеп 13 EMBED Equation.3 1415 м‰нін табу керек
214. 13 EMBED Equation.3 1415 сандыK Kатарын Даламбер белгісі бойынша жинаKтылыKKа зерттеп, 13 EMBED Equation.3 1415м‰нін табыSыз:
215. 13 EMBED Equation.3 1415 сандыK Kатарын Коши белгісі бойынша жинаKтылыKKа зерттеп, 13 EMBED Equation.3 1415м‰нін табыSыз:

216. ОS м_шелері бар сандыK Kатар 13 EMBED Equation.3 1415 Kай жаCдайда жинаKты болады ?

217. 13 EMBED Equation.3 1415сандыK Kатарын Коши белгісі бойынша жинаKтылыKKа зерттеп, 13 EMBED Equation.3 1415м‰нін табыSыз:

218. 13 EMBED Equation.3 1415-S Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415 Kатары жинаKсыз?

219. 13 EMBED Equation.3 1415 сандыK Kатарын КошидіS интегралдыK белгісі бойынша жинаKтылыKKа зерттеп, с‰йкес меншіксіз интегралдыS м‰нін к™рсетіSіз :

220. 13 EMBED Equation.3 1415 сандыK Kатарын КошидіS интегралдыK белгісі бойынша жинаKтылыKKа зерттеп, с‰йкес меншіксіз интегралдыS м‰нін к™рсетіSіз :
221. 13 EMBED Equation.3 1415 таSбалары айнымалы Kатар абсолют жинаKты болады,егер13 EMBED Equation.3 1415Kатары жинаKты ж‰не ...

222. Лейбниц белгісі бойынша 13 EMBED Equation.3 1415( мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415) Kатары жинаKты, егер:

223. ТаSбалары айнымалы 13 EMBED Equation.3 1415 Kатары шартты жинаKты деп аталады, егер13 EMBED Equation.3 1415жинаKты ж‰не...

224. Лейбниц белгісі жинаKтылыKKа ... зерттеуде Kолданылады.
225. 13 EMBED Equation.3 1415 Kатарын 13 EMBED Equation.3 1415белгісін Kолданып жазыSыз:

226. 13 EMBED Equation.3 1415 Kатарын 13 EMBED Equation.3 1415белгісін Kолданып жазыSыз:


227. 13 EMBED Equation.3 1415 Kатарын 13 EMBED Equation.3 1415белгісін Kолданып жазыSыз:


228. 13 EMBED Equation.3 1415KатарыныS жалпы м_шесін жазыSыз.

229. ТаSбалары ауыспалы жинаKты 13 EMBED Equation.3 1415KатардыS 13 EMBED Equation.3 1415 KалдыCы... шартын KанаCаттандырады, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415:

230. ТаSбалары ауыспалы жинаKты 13 EMBED Equation.3 1415 KатардыS 13 EMBED Equation.3 1415Kосындысы... шартын KанаCаттандырады, мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415:
231. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

232. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415
233. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

234. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

235. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

236. Берілген жалпы м_шесі бойынша KатардыS алCашKы _ш м_шесін жазыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

237. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

238. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415


239. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

240. Jатарды жинаKтылыKKа ж‰не абсолют (шартты) жинаKтылыKKа зерттеу керек 13 EMBED Equation.3 1415

241. Егер функциялар 13 EMBED Equation.3 1415тізбегі берілсе, онда функционалдыK Kатар дегеніміз

242. ФункционалдыK Kатар 13 EMBED Equation.3 1415н_ктесінде жинаKты деп аталады, егер

243. 13 EMBED Equation.3 1415функционалдыK KатарыныS жинаKталу облысы деп 13 EMBED Equation.3 1415 м‰ндерініS т™мендегідей жиынын айтады:

244. Д‰режелік Kатар деп ... т_рдегі функционалдыK Kатарды айтамыз

245. 13 EMBED Equation.3 1415т_ріндегі д‰режелік Kатар ‰р уаKытта жинаKты болатын 13 EMBED Equation.3 1415м‰нін к™рсетіSіз :

246. Теріс емес13 EMBED Equation.3 1415 саны 13 EMBED Equation.3 1415 т_ріндегі д‰режелік KатардыS жинаKтылыK радиусы деп аталады, егер берілген Kатар барлыK ... болCанда жинаKты болса.

247. 13 EMBED Equation.3 1415т_ріндегі д‰режелік KатардыS жинаKтылыK интервалы деп аралыCын айтамыз.

248. 13 EMBED Equation.3 1415 т_ріндегі д‰режелік KатардыS жинаKтылыK интервалы деп аралыCын айтамыз.
249. Д‰режелік KатардыS жинаKтылыK радиусын табу формуласын к™рсету керек:

250. Д‰режелік KатардыS жинаKтылыK радиусын табу формуласын к™рсету керек:


251. JатардыS жинаKталу облысын табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

252. 13 EMBED Equation.3 1415 д‰режелік KатардыS жинаKтылыK интервалын табу керек

253. 13 EMBED Equation.3 1415 д‰режелік KатардыS жинаKтылыK интервалын табу керек
254. JатардыS жинаKталу облысын табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

255. JатардыS жинаKталу облысын табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415

256. 13 EMBED Equation.3 1415 д‰режелік KатардыS жинаKтылыK радиусын табу керек

257. 13 EMBED Equation.3 1415 д‰режелік KатардыS жинаKтылыK радиусын табу керек
258. 13 EMBED Equation.3 1415функционалдыK KатардыS жинаKтылыK облысын табу керек

259. 13 EMBED Equation.3 1415д‰режелік KатардыS жинаKтылыK радиусын табу керек

260. 13 EMBED Equation.3 1415 д‰режелік KатардыS жинаKтылыK интервалын табу керек

261. Егер 13 EMBED Equation.3 1415 функцияларыныS 13 EMBED Equation.3 1415н_ктесі бар болатын интервалда барлыK туындылары бар болса, онда 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Тейлор формуласыныS к™рінісі(мaндаCы 13 EMBED Equation.3 1415 ):
262. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Тейлор формуласын жазыSыз:

263. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы 13 EMBED Equation.3 1415 –S Kандайда бір м‰ні _шін Тейлор Kатарына жіктеледі, егер оныS барлыK туындылары бар болса ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415н_ктесініS т™Sірегінде ...


264. 13 EMBED Equation.3 1415функциясы _шін Маклорен Kатарын жазыSыз:


265. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Маклорен Kатарын жазыSыз


266. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Маклорен Kатарын жазыSыз

267. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Маклорен Kатарын жазыSыз

268. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Маклорен KатарыныS жинаKтылыK облысын к™рсетіSіз

269. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Маклорен KатарыныS жинаKтылыK облысын к™рсетіSіз:

270. 13 EMBED Equation.3 1415 функциясы _шін Маклорен KатарыныS жинаKтылыK облысын к™рсетіSіз:

271. 13EMBED Equation.31415 шарттар жиыны орындалCанда оKиCаныS орындалуы, не орындалмауын Kалай атайды?

272. Егер белгілі 13EMBED Equation.31415 шарттар жиынтыCы орындалCан болса, онда міндетті т_рде орындалтын оKиCаны Kалай атаймыз?

273. Егер белгілі 13EMBED Equation.31415 шарттар жиынтыCы орындалCан болса, онда тіпті орындалмайтын оKиCаны Kалай атаймыз?

274. Екі оKиCаныS бірі орындалса, онда екіншісі орындалмайтын оKиCаларды Kалай атайды?


275. Сынау н‰тижесінде м_мкін оKиCаныS ‰йтеуір біреуініS с™зсіз орындалуы аKиKат болса, онда оKиCаны Kалай атайды?


276. А оKиCаныS ораныдалуына Kолайлы жаCдайлар саныныS т‰жірибеніS барлыK кездейсоK м_мкін болатын теS м_мкіндікті ж‰не бір бірімен _йлесімсіз н‰тижелердіS жалпы санына Kатынасын Kалай атайды?
277. Егер білімгердіS бір к_ндік к_нтізбесінде 4 сабаK бар болса, онда 7 п‰ннен Kанша сабаKтыS к_нтізбесін KaруCа болады?

278. АлCашKы 9 цифрдан KaралCан _ш орынды Kанша сан KaруCа болады?

279. JaмырадаCы 7 Kызыл ж‰не 2 аK раушан г_лдерден Kанша т‰сілмен _ш г_л алуCа болады?

280. 4 орындылыK орынCа 4 адамды Kанша т‰сілмен отырCызуCа болады?

281. Ж‰шікте 3 аK, 2 Kара, 5 Kызыл шар бар. Ж‰шіктен суырып алCан кез келген шардыS Kара емес болуыныS ыKтималдыCын тап?


282. Екі ойын с_йегі лаKтырылды. Ойын с_йектерініS т_скен жаKтарында жaп сандардыS шыCуы, оныS ішінде еS болмаCанда бір ойын с_йегінде алты саныныS шыCу ыKтималдыCын табу керек.

283. Екі ойын с_йегі лаKтырылды.Т_скен aпайлар саныныS Kосындысы жетіге теS болу ыKтималдыCын табу керек.

284. Екі ойын с_йегі лаKтырылды. Т_скен aпайлар саныныS Kосындысы сегізге, ал айырмасы т™ртке теS болу ыKтималдыCын табу керек.

285. Ж‰шікте №1,№2,№3,..., №10 сандарымен н™мірленген барлыCы бірдей 10 б™лшек бар. Jалай болса солай 6 б™лшекті суырып алайыK. Суырып алынCан б™лшектердіS ішінде №1 б™лшек болатындыCыныS ыKтималдыCын тап.

286. Екі ойын с_йегі лаKтырылды. Т_скен aпайлар саныныS Kосындысы жaп болуыныS ыKтималдыCын тап.

287. Ж‰шікте 15 б™лшек бар, оныS 10-ы _лгілі емес. Кез келген 3 б™лшек алынады. АлынCан б™лшектердіS _лгілі емес болуыныS ыKтималдыCын тап.

288. Ж‰шікте 10 б™лшек бар. оныS 4-і жарамсыз. Кез келген 2 б™лшек алынады. АлынCан б™лшектердіS жарамсыз емес болуыныS ыKтималдыCын тап.

289. Компьютерлік сыныпта 6 компьютерге антивирус баCдарламасы KосылCан, ал 4 компьютерге антивирус баCдарламасы KосылмаCан. ПрофилактикалыK жaмыстар _шін кез келген 7 компьютер алынды. АлынCан компьютерлердіS _шеуіне антивирус баCдарламасы KосылмаCан болуына ыKпал ететін санды тап.

290. Топта 12 білімгер бар. ОныS 8-і белсенділер. БілімгерлердіS конференциясына KатысуCа 9 білімгер aсынылCан. `сынылCан білімгерлердіS ішінде 6 белсендініS болуына ыKпал ететін санды тап.

291. ЖоCары оKу орнында 15 компьютерлік сынып бар, оныS ішінде 10-ы интерактивті таKтамен жабдыKталCан. Емтихан Kабылдау _шін алынCан 5 компьютерлік сыныптыS 3-і интерактивті таKтамен жабдыKталCан болуына ыKпал ететін санды табу керек.

292. КітапхананыS с™релеріне кездейсоK ретпен 15 оKулыK KойылCан, оныS 5-і математика п‰нінен. Білімгер кез келген 2 оKулыKты алады. АлынCан оKулыKтардыS ішінде біреуі математикадан болу ыKтималдыCын тап.

293. `ялы байланыс д_кенініS с™ресінде кездейсоK ретпен 11 aялы телефондар KойылCан, оныS 7-і GSM форматында. Сатып алушы кез келген 3 телефонды таSдайды. АлынCан 3 телефонныS барлыCы да GSM форматында болуыныS ыKтималдыCын тап.

294. КомпьютердіS жaмыс столында Microsoft Word-тыS 4 файлы ж‰не Excell-діS 13 EMBED Equation.3 1415 файлы бар. Пайдалушы Microsoft Word-тыS 2 файлын пайдалануыныS ыKтималдыCын тап:

295. Білімгерлер математикадан коллоквиум тапсырды. Коллоквиум сaраKтардыS саны 30. ОныS ішінде 10 сaраCы «Матрица» таKырыбынан, 5 сaраCы «САТЖ», 15 сaраCы «Векторлар» таKырыбынан. ОKытушыныS «САТЖ» таKырыбы бойынша сaраK бермейтіндігініS ыKтималдыCын тап:

296. Сауытшада 25 шар бар. ОныS ішінде 11 Kызыл, 2 к™к, 12 аK. АлынCан шардыS боялCан шар болу ыKтималдыCын тап.

297. АтKыш 3 облысKа б™лінген нысанаCа оK атты. 1-облысKа тию ыKтималдыCы – 0,45, ал екіншіге 0,35. АтKыш бір рет атKанда не бірінші облысKа, не екінші облысKа тигізетіндігініS ыKтималдыCын тап.

298. 1 ден 20-Cа дейін сан жасырылынCан. Осы жасырылCан сандардыS 2-ге немесе 3-ке б™лінетіндігініS ыKтималдыCын тап.

299. 1 ден 20-Cа дейін сандар жасырылCан. Осы жасырылCан сандардыS 2-ге немесе 5-ке б™лінетіндігініS ыKтималдыCын тап.

300. ПластикалыK терезелер дайындау цехында 5 ер адам ж‰не 3 ‰йел адам жaмыс істейді. Тапсырысты орындауCа 3 адам таSдалды. ТаSдап алынCан адамдардыS ішSнде 2 ер адам ж‰не 1 ‰йел адам болу ыKтималдыCын тап.
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativezEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 17454353
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий