vsi_vidpovidi_KP_modul


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Тема1

1. Дайте визначення особливої частини кримінального права як частини галузі
права, як структурної частини кримінального закону, як навчальної дисципліни,
як частини кримінально
-
правової науки.

ОЧ КПУ як частина галузі права


система норм, в яких від
ображені ознаки
певних злочинів, передбачені покарання за їх вчинення, роз"яснено певні
кримінально
-
правові поняття, передбачені підстави звільнення від крим.
відповідальності.

ОЧ КПУ як структурна частина кримінального закону


це частина КК, яка
включає
кримінально правові норми, що конкретно визначають, які суспільно
-
небезпечні діяння(дії або бездіяльн.) вважаються злочинами, визначають склади
злочинів, а також види і розміри покарань за їх вчинення.

ОЧ КПУ як навчальна дисципліна


це сукупність розташо
ваного відповідно до
структури ОЧ навчального матеріалу, в якому розглядаються теоретичні положення
щодо системи злочинів, історії, зарубіжного досвіду, практики застосування норм,
розмежування злочинів між собою, відмеж. від інших правопорушень.

ОЧ КПУ як

частина кримінально
-
правової наукице певна система поглядів,
ідей, концепцій і теорій, щодо особливої частини крим. закону, практики її
застосування та перспективи розвитку.

2.
Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права
(вказат
и чинники, які зумовлюють єдність загальної та особливої частини
кримінального права, а які відмінність).

Загальна частина кримінального права без Особливої частини це система хоч і
важливих, але невитребуваних у зв'язку з неможливістю самостійного заст
осування
положень, а Особлива частина без Загальної
-

набір потенційно ефективних
юридичних інструментів, до якого не додано інструкцію щодо їх застосування, і
внаслідок цього невідомо, яким чином ці інстру
менти можуть бути як належить
використані.

Єдніст
ь
Загальної та Особливої частин як певних підсистем КК України виявляється
перш за все в тому, що
норми Особливої частини ґрунтуються на нормах
Загальної частини
. Тому неможливо зрозуміти зміст норм Особливої частини, якщо
цей аналіз не буде базуватися на
аналізі норм Загальної частини, оскільки в них
узагальнюються ознаки, властиві всім злочинам, за які встановлюється
відповідальність у КК. Неможливо також призначити кримінальне покарання за
окремі злочини, якщо не враховувати положень Загальної частини що
до мети, видів
та порядку призначення відповідних покарань. У той же час сама система покарань,
яка закріплена в Загальній частині, може бути реалізована тільки шляхом
призначення конкретних покарань за окремі злочини, що передбачені Особливою
частиною КК.

Органічний зв'язок Загальної та Особливої частин КК виявляється у
тому, що
при вирішенні питань кваліфікації злочинів чи звільненні особи від
кримінальної відповідальності та покарання застосовуються одночасно норми
обох частин КК
. Наприклад, замах на кра
діжку майна кваліфікується одночасно за
ч. 1 ст. 15 та за відповідною частиною ст. 185 ККУ.

Справа в тому, що
норми Особливої частини кримінального права можуть бути
застосовані тільки на підставі і з урахуванням положень Загальної частини
. З
іншого боку
-

кримінально
-
правові норми Загальної частини кримінального
права можуть бути реалі
зовані (знайти життя) тільки за допомогою
нормативних приписів Особливої частини.

Про органічний зв'язок норм Загальної
та Особливої частин кримінального права свідчить і те
, що на практиці неможливо
са
мостійно застосувати ту чи іншу норму Загальної частини (без од
ночасного
застосування відповідної норми Особливої частини). Наприклад, застосування ст. 14
про готування до злочину або ст. 15 про замах на злочин неможливе без
вказівки на
статтю Особ
ливої частини, що передбачає відповідальність за конкретний зло
чин, до
якого готувався злочинець чи вчинив замах на нього. Ви
ключається притягнення до
кримінальної відповідальності за під
бурювання до злочину взагалі, а не до
конк
ретного злочину (за підбурювання до вбивства, підбурювання до вчинення
крадіжки тощо). Тому ст. 27 може застосовуватися лише разом з відповід
ною
статтею Особливої частини. Крім того, неможливо звільнити особу від кримінальної
відповідальності за підставам
и, вказаними у статтях 44
-
49, якщо не буде доказана її
вина у вчиненні конкрет
ного злочину, передбаченого статтею Особливої частини
КК.

Єдність норм Загальної і Особливої частин кримінального пра
ва проявляється і
в
спільності їх основних завдань.

Єдність
:
-

містяться в єдиному КК;
-

відображають політику держави;
-

однакові
завдання;
-

однакові принципи побудови.
ЗЧ реалізується за допомогою приписів ОЧ,
ОЧ реалізується на підставі і з врахуванням ЗЧ

Різниця
:
-

у змісті норм;
-

в структурі норм.
ОЧ встановл
ює чіткий перелік злочинів і
покарань за них. ЗЧ містить загальні положення.

Взаємодія
:
-

якщо є суперечність, перевага надається ЗЧ;
-

всі зміни ЗЧ
відображаються на ОЧ.

3 Дайте визначення терміну "криміналізація".

Криміналізаціяпроцес і результат

віднесення того чи іншого суспільно
-
небезпечного діяння до категорії злочинів (і встановлення за них КВ
-
ті).

4. Способи криміналізації
:

1) доповнення ОЧ ККУ новими нормами чи положеннями

2) зміна норм ОЧ ККУ

3) внесення відповідних змін до ЗЧ ККУ

4) офіц
ійне тлумачення КСУ крим. Н
-
ми, яке змінює обсяг забороненої цією нормою
поведінки без зміни «букви» закону.

5 Дайте визначення терміну "декриміналізація".

Декриміналізаціявиключення діяння з числа злочинних, скасування за нього
крим. В
-
ті

6. Способ
и декриміналізації
:


1) з
-
давець визнає, що діяння, яке формально підпадає під ознаки складу злочину,
фактично є соціально корисним/бажаним/нейтральним

2)з
-
давець визнає діяння таким, що не є крим. Протиправним за формою

А) вводить до складу злочину нову о
знаку,

Б) звужує зміст певного складу злочину

В) виключає із конкретного складу злочину 1 з ознак, що є обов’язковою у
загальному складі

3)визначає в крим. Законі нові обставини, виключають злоч
-
ть діяння+розширює
межі заподіяння шкоди при вже існуючих обс
тавинах)

7. Диференціація кримінальної відповідальності. Приклади диференціації
кримінальної відповідальності.

Диференціація кримінальної відповідальності


це встановлення різних форм і
видів відповідальності за правопорушення залежно від його родових

і видових ознак,
її посилення або пом’якшення в законі

Приклад:

ч.1 і п.13 ч. 2 ст. 115


умисне вбивство і умисне вбивство особою, яка
раніше вчинила умисне вбивство;
АБО

Крадіжка буває: за формо власності майна, за вартістю викраденого, за
властивостями

майна, за об’єктивною стороною і суб’єктом злочину.

8. Назвіть критерії, на основі яких повинна будуватися Особлива частина
кримінального закону, вкажіть які з них враховані у побудові Особливої частини
КК України.

1)
ОЧ КК повинна будуватись за ознака
ми родового об"єкта.

2)
Розміщення розділів
-

від найбільш сусп. неб. діяння до найменш сусп. неб.
діяння.

3)
Розміщення статей в межах розділів від найбільш. сусп небезп. діянь до найменш.

Із заданих критеріїв враховані:
-

побудова розділів за родовим
об"єктом.


9. Назвіть елементи Особливої частини КК України.

Розділи


20 розд. (7а не набрав чинності). Статті: з ст 109


447 ККУ, частини,
пункти (лише у 115), примітки до статей.

10. Види та структура норм Особливої частини КК України.

Види нор
м
: 1.
За формою викладення
:


відсильні,
-

називні
,
-

описові,
-

бланкетні.

2.
За ступенем сусп. небезпеки
:
-

основні

(мінімальна кількість ознак для визнання
діяння злочином),
-

кваліфіковані

(осн. склад. зл. + 1 чи кілька отяж ознак),
особл.
кваліфіковані

(осн. чи кваліф. склад + 1 чи кілька обтяж. ознак),
-

з пом’якш.
Обставинами (т. Зв.
П
ривілейовані
)

(осн. склад + 1 чи кілька пом"якш. ознак).

3.
За змістом
:
-

забороняючі,
-

розяснюючі (дефінітивні),
-

заохочувальні(стимулюючі),
-

виключні

Структура
:
-

д
испозиція;
-

санкція.

11. Дайте визначення понять та наведіть приклади «основного»,
«кваліфікованого», «особливо кваліфікованого» та «привілейованого» складів
злочинів.

Основний склад зл.це склад зл., який містить мінімальну кількість ознак для
визна
. діяння злоч. і не передбачає ознак, що пом"якшують чи обтяжують
відповідальність

Приклад:

ч.1 ст. 115 умисне вбивство, ч.1 ст. 185


крадіжка, ч.1 ст 296
-

хуліганство.

Кваліфік. склад. зл.це склад зл., який містить в собі поруч з основним скл. зл. 1

чи декілька кваліфікуючих ознак, що обтяжують відповід. і вплив. на кваліф

Приклад
:
-
ч.2 ст.119 вбивство через необережність двох чи більше осіб

-
ч.2 ст.121 умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб

-
ч.2 ст.137 невиконання або неналежне викон
ання обов’язків щодо охорони життя та
здоров’я дітей, якщо це спричинило смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки.

Особливо кваліф. склад. зл.це скл. зл., який поруч з основним чи кваліф. скл. зл.
містить 1 чи кілька обтяж. обставин, що надають зл
очину особливої сусп. небезпеки і
є більш обт
яжуючими, ніж у кваліф скл. зл.

Приклад:

ч.3 ст.176 порушення авторського права і суміжних прав, вчинені
службовою особою з використанням службового становища або організованою
групою, або, якщо вони завдали мат
еріальної шкоди в особливо великому розмірі.

-
ч.3 ст.144 насильницьке донорство, вчинене щодо неповнолітнього за попередньою
змовою групою осіб або з метою продажу.

-
ч.3 ст.120 доведення до самогубства, якщо воно було вчинене до неповнолітнього.

Т. Зв.
П
ривілейований скл. зл.це склад зл., який містить основний скл. зл. і плюс
пом"якшуючі обставини, які значною мірою знижують сусп. небезп. даного виду зл.

Приклад:

-
ст.116 умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання

-
ст.117 умисне вб
ивство матір’ю своєї новонародженої дитини

-
ст..118 умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання або у разі
перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

12. Дайте визначення понять та наведіть приклади забороняючої,
роз'ясн
юючої (дефінітивної) та заохочувальної норм Особливої частини КК
України (навести по 5 прикладів відповідних норм).

Заборон. нормивизначають, які діяння є злочинами, а також види і розміри
покарань за їх вчинення

Приклад:

-
ч.1 ст.115 умисне вбивство

-
ч.1 ст.184 незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи
комунальних закладах охорони здоров’я

-
ч.1 ст.190 шахрайство

-
ч.1 ст.296 хуліганство

-
ч.1 ст.187 розбій

Роз"яснюючі нормице норми, які містять визначення окремих кримінально
-
правових понять

Приклад:

-
ст.401 поняття військового злочину

-

примітка 1 до ст..185 (крадіжка) дається визначення повторних злочинів

-
ч.2 ст.385
не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати
показання під час провадження дізнання,
досудового слідства або в суді щодо себе, а
також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом.

-

примітка 1 до ст..364(зловживання владою або службовим становищем) поняття
службових осіб

-

примітка до ст..386 поняття транспортних засо
бів

Заохочувальні нормивстановлюють підстави звільнення від крим.
відповідальності при позитивній пост
-
кримінальній поведінці

Приклад:

-
ч.3 ст.263 звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила
злочин(незаконне поводження зі зброєю,

бойовими припасами або вибуховими
речовинами), якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси,
вибухові речовини або вибухові пристрої.

-
ч.2 ст.114 звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила
передачу або збирання

з метою передачі іноземній державі відомостей, що
становлять державну таємницю(шпигунство) і добровільно повідомила орган
державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього було відвернено шкоду.

-
ч.3 ст.175 (невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії)
особа звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної
відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії.

-
ч.3 ст.369 особа, яка дала хабар звільняється від кримінальної відповідальності,
якщо сто
совно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона
добровільно заявила про те, що сталося, до порушення кримінальної справи щодо неї
органу, наділеному законом правом на порушення кримінальної справи.

-
ч.4 ст. 307 особа, яка доброві
льно здала наркотичні засоби, психотропні речовини
або їх аналоги і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів,
пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за
незаконне їх виробництво, виготовлення, пр
идбання, зберігання, перевезення,
пересилання.

13. Дайте визначення понять та наведіть приклади називної, описової,
відсильної та бланкетної норм Особливої частини КК України.

Називнаце та, яка називає злочин, не розкриваючи його ознак (давання хабара
,
вбивство через необережність).

Приклад:
ст..369 ККУ Давання хабара;

-

ст..178 ККУ Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків;

-

ст..315 ККУ Схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних
речовин або їх аналогів;

-

ст..335 ККУ Ухилення від приз
ову на строкову службу;

-

ст..336 ККУ Ухилення від призову за мобілізацією;

-

ст..125 ККУ Умисне легке тілесне ушкодження;

Описоване лише називає ознаки злочину, але й розкриває їх зміст (ст. 111
-

держ.
зрада; ст. 113
-

диверсія).

Приклад:
ст..111 ККУ Дер
жавна зрада;

-

ст..113 ККУ Диверсія;

-

ст..114 ККУ Шпигунство;

-

ч.1 ст.185 ККУ Крадіжка;

-

ч.1 ст.186 ККУ Грабіж;

-

ч.1 ст.187 ККУ Розбій;

Відсильна


для встановлення змісту поняття, яке міститься в цій нормі, вона
відсилає до ін. норми КК. (ч. 3 ст. 109)

Приклад:

ч.2 ст.122 ККУ;

-

ч.3 ст.109 ККУ;

-

ч.3 ст.110 ККУ;

-

ч.3 ст.120 ККУ;

-

ч.2 ст.126 ККУ;

Бланкетна

-

... до ін. НПА (ст. 160


поруш законодавства про референдум, ст. 172


грубе поруш. з
-
ва про працю).

Приклад:
ст..271 ККУ Порушення вимог законодавства про охорон
у праці;

-

ст..286 ККУ
Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами;

-

ст..160 ККУ Порушення законодавства про референдум;

-

ст..172 ККУ Грубе порушення законодавства про працю;

-

ст..240 ККУ Пору
шення правил охорони надр;

-

ст..236 ККУ Порушення правил екологічної безпеки;

-

ст..286 ККУ Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують транспортними засобами;

14.

те саме, що і
питання
3.

15.
Кваліфікований склад

злочину


це

це склад зл., який містить в собі поруч з
основним скл. зл. 1 чи декілька кваліфікуючих ознак, що обтяжують відповід. і
вплив. на кваліф

(напр., ст. 188 КК «Викрадення шляхом демонтажу та іншим способом електричних
мереж, кабельних ліній зв'
язку та їх обладнання», яка в ч. 1 передбачає основний
склад злочину, в ч. 2
-

кваліфікований
, а в ч. З
-

особливо кваліфікований склад
злочину).

16.
Наведіть приклади заохочувальних норм Особливої частини КК України.


ч.2 ст. 111 передбачає умови звільне
ння від кримінальної відповідальності за
вчинення державної зради,

ч.2 ст. 114
-

умови звільнення від кримінальної відповідальності за шпигунство,


ч.З ст. 175
-

умови звільнення від кримінальної відповідальності за невиплату
заробітної плати, стипендії, п
енсії чи інших установлених законом виплат тощо.

17. Наведіть приклади заохочувальних норм Особливої частини КК України,
які розкривають зміст ознак об’єктивної сторони складу злочину.

??

18. Наведіть приклади заохочувальних норм Особливої частини КК Украї
ни,
які розкривають зміст ознак суб’єктивної сторони складу злочину.

??

19. Наведіть приклади заохочувальних норм Особливої частини КК України,
які розкривають зміст ознак суб’єкта складу злочину.

??

20. Назвіть види норм Особливої частини КК України за ст
упенем суспільної
небезпеки

-

основні (прості) склади

-

кваліфіковані

-

особливо кваліфіковані

-

привілейовані

21. Назвіть види норм Особливої частини КК України за формою викладення
законодавчого матеріалу
.

-

пряма

-

відсильна

-

бланкетна

-

змішана

22. З
начення Особливої частини кримінального права України.вичерпна сукупність складів злочинів і покарання за їх вчиненнявивчає підстави кримінальної відповідальності (КВ)оцінка кримінально караного діяння законодавцемпростеження різниці між злочинними і н
езлочинними діяннямипроведено диференціацію відповідальності

23. Назвіть види виключних (виняткових) кримінально
-
правових норм.

??


Тема 2.


1.

Поняття кримінально
-
правової кваліфікації, її зміст та види.

Кримінально
-
правова кваліфікація


це встановлення і
юридичне
закріплення точної відповідності між юридично значимими ознаками
діяння і складом злочину передбаченим в ККУ.

Зміст:

1)
кваліфікація
-

це частина процесу застосування кримінального закону
. А,
отже:

-

,
новаженими на те органами держави
-

дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду;

-

,
актах вказаних вище органів (постановах, обвинувальному висновку, вироку);

-

має

обов

язкове значення
,
тягне за собою правові наслідки як для осіб
,
кваліфікуються, так і для самих державних органів.

2
)
в ході кримінально
-
оцінці підлягає суспільно
-

небезпечна
поведінка, якою:

-

заподіяна або створена з
;

-

яка є кримінально протиправною.

3) визначається
кримінально
-
правовоіва норма, яка передбачає скоєне діяння.
В
свою чергу це передбачає:

-

оцінку фактичних обставин, виділення із них тих, які мають кримінально
-
правове
з
начення;

-


вибір

статті
(
,
) КК, які містять відповідну
кримінально
-
правову норму;

-

(
,
пунктів
)
КК
.
, що ф
актичні ознаки діяння,
яке кваліфікується повністю відповідають ознакам злочину, передбаченого КК;

-

процесуальне закріплення висновку про те, що діяння передбачене певною статтею
КК та, відповідно, що воно є /
не є
злочином, чи іншим діянням, передбаченим

КК.


Провівши поділ аналізованого поняття
-

поняття кримінально
-
,
отримаємо дві частини
-

"кваліфікація злочинів" і "кваліфікація не
-
злочинів".

:

1
)
За стадією
,
:

-

кваліфікація закі
нченого злочину;

-

кваліфікація готування до злочину;

-

кваліфікація замаху на злочин.

2
)
В залежності від того
,
"одноосібно" чи у співучасті
:

-

кваліфікація злочину, вчиненого однією особою;

-

кваліфікація злочину, вчиненого у співуч
асті.

3
)
Виходячи з кількості злочинів
,
:

-

кваліфікація одиничного злочину;

-

кваліфікація множинності злочинів.

4) З врахуванням підстав, відповідно до яких вчинення діянь, формально
заборонених кримінальним законом, не визнає
ться злочинами
,
можуть бути
:

-

кваліфікація суспільно небезпечних діянь неосудних;

-

кваліфікація суспільно небезпечних діянь осіб, які не досягли віку, з якого настає
кримінальна відповідальність;

-

кваліфікація діянь,
вчинених при обставинах
,
.

5
)
Залежно від співставлення моменту вчинення діяння і часу проведення
:

-

перспективна кваліфікація (оцінка діяння, яке ще не вчинене);

-

ретроактивна кваліфікація (оцінка вже вчиненого ді
яння).

6
)
З врахуванням того
,
чи встановлена особа
,
(
тобто
,
) існує:

-

кваліфікація "за фактом";

-

кваліфікація діяння особи.

7) З врахуванням того, які уча
сники процесу кваліфікують скоєне
виділяється:

-

кваліфікація
,
;

-

судова кваліфікація.


2.

Вимоги до формули кримінально
-
правової кваліфікації.

-

, а в певн
их
,
якими передбачене
вчинене діяння
,
шляхом використання скорочених
,
умовних позначень
.
Вона
становить собою сукупність цифрових та буквених позначень
,
які вказують
на статті
(
и
)
кримінального закону, за якими кваліфікується діяння.

:

1
)
, за яким кваліфікується діяння.

2) якщо стаття поділена законодавцем
на кілька частин або пунктів,
слід вказати
.

3)
КК
:

-

якщо має місце
готування

ч.1 ст.14 К
К

,

Наприклад
:
ч
.
1
ст
.
14
-

ч
.
3
ст
.
185
;

-

якщо має місце
замах

на злочин
,
(
) потрібно послатися на
ч.2 або ч.3

ст. 15 КК
)
та на відповідну статтю
.

Наприклад
:
ч
.
2
ст
.
15
КК
-

ч
.
3
ст
.
185
;

-

співучасті

-

і це не

співучасть Особливого роду

,
яка
, то при кваліфікац
частину
ст.27 КК
, яка передбачає діяльність співучасника того виду, діяння якого
кваліфікуються, або ж частину
ст.28 КК
,
яка передбачає форму співучасті
,
вчинено злочин
,
.
( посилання на ст.28 КК Марін О.К. Не
п
ідтримує!!! )

Наприклад
:
ч
.
5
ст
.
27
-

ч
.
3
ст
.
185
;
ч
.
3
ст
.
28
-

ч
.
2
ст
.
192
.

4
)
належить правильно розставити розділові знаки
,
, щоб уникнуто неясності чи двозначності
:

-

якщо має місце множинніст
ь злочинів
,
відокремлена крапкою з комою;

-

частини дефісом;

-Наприклад
:
ч
.
2
ст
.
15
-

ч
.
2
ст
.
194
;
ч
.
3
ст
.
15
-

ч
.
1
ст
.
134
;
ст
.
138

-

.


3.

Підстави кваліфікації злочинів.

Підстави кримінально
-
-

це правові явища
,
виходячи
-
правова оцінка діяння
,
те
,
основі.фактична

(
вчинене діяння
,
фактичні обставини
,
оцінці, співставляються з правовою нормою. )юридична
/нормативна (статті
ЗЧ та ОЧ ККУ, в яких закріплені ознаки
злочинів)
основнадодаткова (інші статті кримінального
закону, нормативні акти інших галузей
права, до яких відсилають бланкетні
диспозиції статей кримінального закону
або їх використання випливає із змісту
відповід
них норм)


4.

Поняття принципів кримінально
-
правової кваліфікації.

Принципи кримінально
-
-

це система науково
обгрунтованих
,
стабільних
,
таких
,
загальних правил
,
римінально
-

норми
,
яка передбачає скоєне діяння
,
доводиться необхідність застосування саме
, що діяння охоплюється саме
обраною нормою.

5.

Ознаки принципів кримінально
-
правової кваліфікації.

1) систем


принципи кримінально
-
несуперечливі
,
узгоджені між собою
,
можливі протиріччя між ними знімаються за
допомогою звернення до того принципу
,
.

2)
Наукова обгрунтованість принципі
в


вони відображають об’єктивно існуючі
закономірності функціонування права. Отже, принципами можуть визнаватися не
будь
-
які положення, а лише ті, які мають свою основу в інших правових категоріях +
вільні від ідеологічних установок.

3) Стабільність


від
повідні положення витримали перевірку часом, апробовані в
ході теоретичних пошуків та в практиці правозастосування. Вони не можуть
змінюватися вольовим шляхом в зв’язку з потребами сьогодення.

4)


, які поширюють
ся на всі питання
,
. Вони стосовно більш детальних
правил відіграють роль загального.

5)
Це правила, які застосовуються свідомо
(суб'єктивна ознака).


6.

Назвати принципи кримінально
-
правової кваліфікації.


1) законність;

2
)
;

3) об’єктивність;

4) точність;

5) індивідуальність;

6) повнота;

7
)
вирішення спірних питань на користь особи
,
;

8
)
;

9) стабільність.


7.

Конкуренція кри
мінально
-
правових норм: поняття і види..

Конкуренція в кримінальному праві

-

(
,
)
,
які одночасно передбачають
(
охоплююють
)
діяння
,
яке підлягає кримінально
-
. В
ирішення ж питань

ясування того
,
(
,
пунктів
) повинна бути застосована в даному випадку.

Ознаки
:

-

є
мінімум 2 норми
, які претендують на застосування

-

вчинено діяння
, яке підпадає під ознаки

кількох норм

-

норми
одночасно
претендують на застосування

Види:

1) за характером
взаємозв’язку між конкуруючими нормами:

-

конкуренцію частини і цілого;

-

;

-

конкуренцію кількох спеціальних норм.

2)
за

об’єкт
ом

суспільно небезпечного посягання
-

конкуренція норм в межах:

-

безпосереднього об

єкта посягання


між нормами
,
;

-

родового об

єкта посягання


між нормами
,
що містяться в одному розділі
;

-

загального об’єкту злочину


між кримінально
-
правовими нормами взагалі;

Крім того
,
до наведеного ряду примикає конкуренція між кримінально
-

правовими
-

правовими
нормами.


8.

Конкуренція частини і

цілого.

Конкуренцію частини та цілого

можна визначити як
-
правових норм
,
(або більше)
кримінально
-
правових норм, одна з яких
-

ціле, охоплює вчинене в цілому та разом, а
інша (ін
ші
)
-

норми
-

частини
,
вчиненого суспільно небезпечного посягання.

Наприклад,
ст.121 умисне тяжке тілесне ушкодження
(частина) і
ч.4 ст.187 розбій,
спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжк
их
тілесних ушкоджень
(ціле).

Конкуренція частини і цілого виступає у кримінальному праві у таких основних
формах
:

1
)
;

2
)
н;

3
)
конкуренція норм про співучасть у злочині та

”злочин.


-

завжди
повинна застосовуватись та норма
,
фактичні ознаки вчинен
ого діяння
. Вона має перевагу перед нормою, яка передбачає
лише частину того, що вчинив злочинець.


9.

Конкуренція загальної і спеціальної норм.

одна з них (загальна) охоплює
визначене коло діянь, а інша (спеці
альна)
-

частину цього кола, тобто різновиди
діянь, передбачених загальною нормою.

Наприклад,
ст..115 умисне вбивство(загальна)

і
ст..117 умисне вбивство матір’ю
новонародженої дитини
(спеціальна). Або
ст.348 посягання на життя працівника
правоохоронного о
ргану
(спеціальна) і
п. 8 ч. 2 ст. 115 умисне вбивство особи у
зв’язку з виконанням нею службового чи громадського обов’язку
(загальна).

:

в

цих
випадках
повинна застосовуватись лише с
пеціальна норма.


10.

Конкуренція кількох спеціальних норм. Різновиди конкуренції кількох
спеціальних норм.


Конкуренцію кількох спеціальних норм між собою можна визначити як вид
конкуренції кримінально
-
правових норм, при якому вчинене одне діяння підпадає
під

ознаки двох (виділених з однієї загальної норми) спеціальних норм, які не
знаходяться у підпорядкуванні ні за об’ємом, ні за змістом, але мають спільні ознаки,
які можуть одночасно міститися у вчиненому.

Різновиди

а) Конкуренція 2 привілейованих норм . П
риклад: ст 116


умисне вбивство, вчинене
у стані сильного душевного хвилювання; ст.. 118 ККУ умисне вбивство при
перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів необхідних для
затримання злочинця. ст.

Приклад : ст.. 123 та ст. 124 ККУ (

умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у
стані сильного душевного хвилювання та Умисне заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця )перевага надаєтьс
я нормі, яка
передбачає менш тяжкий злочин .).

б) Конкуренція декількох кваліфікованих норм (приклад: ч 2 ст 185


крадіжка,
вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб і ч 5 ст 185 ККУ


крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або органі
зованою групою. Перевага
надається нормі про більш тяжкий злочин)

п. 8 ч 2 ст 115 ККУ і ст. 112 ККУ перевага надається особливо кваліфікованих

(кваліфіковане) (особливо кваліфіковано)

в) Конкуренція привілейованої та кваліфікованої норми
( приклад : п.2 ч.2 ст. 115
ККУ


умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного
перебувала у стані вагітності і ст. . 117 ККУ


умисне вбивство матір’ю своєї
новонародженої дитини; п.4. ч.2 ст 115 ККУ і ст. 118 ККУ перевага надає
ться
привілейованій нормі)


11.

Навести приклади кожного виду конкуренції кримінально
-
правових
норм (на прикладі статей розділів «Злочини проти основ національної
безпеки», «Злочини проти життя та здоров’я особи»).

Конкуренція загальної та спеціальної норми

-

Приклад:

просте умисне вбивство
ч.1 ст.115(загальна норма), кваліфіковане умисне вбивство ч 2 ст
115.ККУ(спеціальна норма); Перевага надається спеціальній
нормі.;ст..117(спеціальна) та ч.1ст.115(загальна)

Конкуренція кількох спеціальних норм

-

Приклад
:

ст.. 123 та ст. 124 ККУ (
умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного
хвилювання та Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення
меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання
з
лочинця )перевага надається нормі, яка передбачає менш тяжкий злочин .,тобто ст..
124

приклад
: п.2 ч.2 ст. 115 ККУ і ст. . 117 ККУ ;п.4. ч.2 ст 115 ККУ і ст. 118 ККУ

Конкуренція цілого та частини
.
-
.
Приклад

: ч.2 ст.121ККУ = ч.1 ст. 121ККУ +ч.1
ст.11
9 перевага надається цілому)


12.

У якому співвідношенні між собою перебувають норми „Вбивство
через необережність” і „Незаконне проведення аборту, що спричинило смерть
потерпілої”?

Конкуренція частини і цілого. Ст.134


ціле, ст.119


частина. Кваліфікуємо за

ст.134.


13.

Назвіть види колізій

Темпоральна (часова) колізіяце колізія, що виникає внаслідок видання в різний
час з того самого питання декількох норм права.

Ієрархічна (субординаційна) колізіяце колізія, що виникає вна
слідок
регулювання одних факти
чних відносин нормами, що мають різну юридичну силу.

Змістовна колізіяце колізія, що виникає внаслідок часткового збігу обсягів
регулювання декількох норм права.

Міжнародно
-
правова
-

між актами внутрідержавного законодавства і міжнародно
-
правовими акта
ми


14.

Як вирішуються колізії між положеннями Загальної та Особливої
частин КК України. Відповідь обґрунтуйте.

Якщо між статтями загальної та особливої частини є невідповідність , то вона
вирішується на користь статті загальної частини. Оскільки :

1)

положення
Особливої частини КК щодо положень Загальної частини цього
закону перебувають у відносинах субординації, вони не можуть виходити за
межі того, що визначено Загальною частиною КК. Це випливає, перш за все,
з розуміння Загальної частини як того, що "винесене

за дужки" з усіх норм
кримінального закону, що спільне, однакове для відповідних норм
Особливої частини;

2)

виділення певного законодавчого матеріалу в Загальну частину служить не
лише суто технічним потребам


уникнути повторень, скоротити обсяг
закону. Це
має куди більш глибокий зміст


задекларувати і закріпити
найбільш принципові положення, встановити чіткі рамки, в яких мають
вирішуватися часткові питання. Загальна частина КК виступає запорукою
того, що при встановленні відповідальності за окремі злочини

і її реалізації
не будуть порушуватися обмеження, вироблені в ході багатовікового
розвитку права, будуть дотримані гарантії прав особи, щодо якої
застосовується кримінальний закон, реалізуються принципи конкретного
нормативно
-
правового акта. Інакше виділе
ння Загальної частини КК, за
великим рахунком, втрачає своє значення.


15.

В якому співвідношенні між собою перебувають норми про “Умисне
тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого” і “Вбивство
через необережність”?

Ціле і частина


16.

Вкажіть прин
ципи кримінально
-
правової кваліфікації.

1)

законність;2) офіційність;3) об’єктивність;4) точність;5) індивідуальність;6)
повнота;7) вирішення спірних питань на користь особи, дії якої
кваліфікуються;8) недопустимість подвійного інкримінування;9)
стабільність.


17. Для вказівки на кого із співучасників (який вид співучасті) у формулі
кваліфікації не слід посилатися на Загальну частину КК?

Виконавець і співвиконавець


18. Для вказівки на яку (
-
і) стадію (
-
ї) злочину у формулі кваліфікації не слід
посилатися на
Загальну частину КК?

Закінчений злочин


19.

Наведіть два приклади диференціації кримінальної відповідальності.

Приклад : просте умисне вбивство ч. 1 ст.115 ККУ, кваліфіковане умисне вбивство
ч.2 ст.115 ККУ); ч.1 ст.127 ККУ
-

катування ,ч.2 ст.127


20.

Наведіть прик
лад конкуренції кількох спеціальних норм, одна з яких
передбачає кваліфікований, а інша привілейований склад злочину

Приклад : п.2 ч.2 ст. 115 ККУ
-
умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка
завідомо для винного перебувала у стані вагітності і ст.117

ККУ

умисне вбивство
матір’ю своєї новонародженої дитини; п.4. ч.2 ст 115 ККУ


умисне вбивство
вчинене з особливою жорстокістю і ст. 118 ККУ
-

умисне вбивство при перевищенні
меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання
злочинця.Перевага надається привілейованій нормі.


21.

Наведіть приклад конкуренції кількох спеціальних норм, одна з яких
передбачає привілейований, а інша особливо привілейований склад злочину

Приклад : ст.. 123 та ст. 124 ККУ ( умисне тяжке тілесне ушкодженн
я, заподіяне у
стані сильного душевного хвилювання та Умисне заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця )перевага надається нормі, яка
передбачає менш тя
жкий злочин.

Приклад: ст 116


умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного
хвилювання; ст.. 118 ККУ умисне вбивство при перевищенні меж необхідної
оборони або у разі перевищення заходів необхідних для затримання злочинця. ст.


22.

Наведіть приклад ко
нкуренції кількох спеціальних норм, однією з яких
є кваліфікований вид умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК
України) і вкажіть різновид конкуренції.

Умисне тяжке тілесне ушкодження що має характер особливого мучення і умисне
тяжке (ч.2 ст
. 121)

тілесне ушкодження вчинене в статі сильного душевного хвилювання .(ст..123)

Вид :

-

конкуренція кваліфікованої і привілейованої норми .


23.

Наведіть приклад конкуренції частини і цілого

приклад : ч.2 ст.121ККУ
-
умисне тяжке тілесне ушкодження, що сприч
инило смерть
потерпілого = ч.1 ст. 121ККУ
-
умисне тяжке тілесне ушкодження+ч.1 ст.119
-
вбивство, вчинене через необережність. Перевага надається цілому ч.2 ст.186 = ч.1.
ст..186+ ч.1 ст.126 ККУ ; ч. 3 . ст.. 185ККУ =ч. 1 ст. 185ККУ + ч. 1 ст. 162 ККУ)


24.

Наз
віть підстави кваліфікації злочинів

Фактична

-

інформація про фактичні обставини справи,які мали місце в реальній
дійсності,стала відомою правоохоронним органам, здобута законним шляхом та була
процесуально закріплена.

Юридичне

-

кримінально
-
правова нор
ма яка міститься в кримінальному законі
(Загальній та Особливій частині) і визначає ознаки складу злочину.

25.

Назвіть різновиди конкуренції кількох спеціальних норм

Конкуренція 2 превілейованих норм

Конкуренція декількох кваліфікованих норм

Конкуренція привіл
ейованої та кваліфікованої норми


26.

У яких випадках під час написання формули кваліфікації слід
посилатися на Загальну частину КК України?Під час написання формули кваліфікації на Загальну частину слід посилатися в
таких випадках: коли мало місце гот
ування до злочину (ч.1ст.14), замах на злочин
(ч. 2або3 ст. 15), співучасть у злочині, але лише у випадках організаторства,
підбурювання, пособництва (ч.3,4,5ст.27). (Лекція Маріна).


27.

У якому співвідношенні між собою перебувають норми про „Умисне
вбивс
тво з особливою жорстокістю ” і „Умисне вбивство при перевищенні
меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для
затримання злочинця”?


Не знаю, народ, яке може бути між ними співвідношення. В Навроцького
знайшла таке: В теорії кримін
ального права виділяють в основному три види
конкуренції спеціальних норм між собою: 1)

кваліфікований та особливо
кваліфікований склади злочину
(за умови відсутності між ними підпорядкування).
Пропонується таке правило її вирішення:
більш тяжка кваліфікую
ча ознака
поглинає менш тяжку; при конкуренції декількох частин статті, які передбачають
кваліфікуючі обставини, повинна застосовуватися та частина, яка передбачає
найбільш небезпечні ознаки з числа наявних в даному конкретному випадку

;

2)

привілейований

та особливо привілейований склади злочинів
(за
цієї ж умови).
При цьому має застосовуватись повинна норма про більш
привілейований склад злочину
. Обргунтовується таке вирішення питання тим,
зокрема, що наявність декількох пом’якшуючих обставин не повинно
погіршувати
становище винного порівняно з тим, якщо була б тільки одна з них;

3) привілейований та кваліфікований склади злочинів
(за цієї ж
умови). Для цієї ситуації пропонується правило, згідно якого
застосовуватись
повинна норма, що передбачає привілей
ований склад злочину
. Це правило
грунтується на тому, що всі сумніви при застосуванні кримінально
-
правових норм,
зокрема про пріоритет однієї з конкуруючих норм, повинні тлумачитися на користь
обвинуваченого (підсудного, засудженого).

1)
Тобто тут підійшло б
останнє, і тоді зв.язок був би: відсутність
підпорядкування між конкуруючими спеціальними нормами, але наявність такого
підпорядкування між кожною з них із єдиною загальною нормою.

Але ну ніяк не можу уявити собі ситуацію, за якої ті норми конкурують!!!


2
8.

У якому співвідношенні між собою перебувають норми про „Умисне
вбивство” і „Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця”?

Ці норми конкурують між собою. Вид конкуренції


кон
куренція між загальною і
спеціальною нормами. Тому ці норми перебувають у співвідношенні
підпорядкування за об.ємом. (Навроцький. Ст. 284).


29.
Незаконне проведення аборту, що спричинило безпліддя потерпілої (ч.
2 ст. 134 КК України) і _______________конк
урують як частина і ціле.

Незаконне проведення аборту, що спричинило смерть потерпілої (ч.2ст.134) і
необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.128) конкурують
як частина і ціле.


Тема 3

1.

Назвати злочини проти основ національної безпеки
та проти життя та
здоров’я особи.

Розділ І, розділ ІІ ККУкраїни.


2.

Назвати випадки, коли у кримінально
-
правовій кваліфікації
враховується санкція кримінально
-
правової норми.

Випадки, коли санкція враховується при кваліфікації:

1) у санкції вказані ознаки зл
очину;

2) вид покарання дозволяє визначити зміст ознак, названих у диспозиції
статті;

3) порівняння розмірів та видів покарання дає можливість визначити чи
потрібна кваліфікація скоєного за сукупністю;

4) санкція використовується при розмежуванні злочинів.


3
.
Назвати основний безпосередній об'єкт державної зради.


Об.єктом злочину є національна безпека України переважно у сфері державної
безпеки, інформаційній, економічній, науково
-
технологічній і воєнній сферах.


4.

Назвати ознаки основних складів злочині
в, передбачених ст.ст. 111, 112,
113,114 КК України.


Об.єкт
: Основним безпосереднім об'єктом є національна безпека у тій чи іншій її
сфері.

Об.єктивна сторона
: З об'єктивної сторони ці злочини характеризуються переважно
суспільно небезпечними діями. При ц
ьому законодавець конструює більшість з них
як злочини з формальним складом. Але посягання на життя державного чи
громадського діяча, відповідно до ст. 112 КК України вважається закінченим
фактично вже з моменту замаху на вбивство. Час і обстановка вчинен
ня злочину є
обов'язковими ознаками лише однієї із форм державної зради: перехід на бік ворога
може бути вчинений тільки у воєнний час або у період збройного конфлікту.

Суб.єкт:

Суб'єктами цих злочинів можуть бути осудні особи, які досягли 16
-
річного
віку
(суб'єктом злочину, передбаченого ст. 112 КК України,
-

14
-
річного).
Спеціальний суб'єкт є елементом двох з цих складів злочинів: у злочині,
передбаченому ст. 111 КК України,
-

це тільки громадянин України, а у злочині,
передбаченому ст. 114 КК України,
-

тільки іноземний громадянин або особа без
громадянства.

Суб.єктивна сторона:
Здійснюються лише з прямим умислом, за якого особа бажає
заподіяти шкоду основам національної безпеки України. Мета цих злочинних дій
передбачає намір знизити економічний, науков
о
-
технічний, військовий потенціал
України та ін.

Мотиви не є обов'язковими ознаками цих злочинів. Винятком є злочин,
передбачений ст. 112 КК України: мотивом посягання на життя державного чи
громадського діяча є бажання припинити діяльність певної особи я
к державного чи
громадського діяча або помста за таку діяльність.


5
.

Назвати ознаки державної таємниці як предмета окремих злочинів проти
основ національної безпеки.


Державна таємниця
-

вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері
обор
они, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та
охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній
безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом,
державною таємнице
ю і підлягають охороні державою. (ЗУ «Про державну
таємницю»). У чинному КК України відповідальність за посягання на державну
таємницю, за порушення встановленого порядку її збереження передбачена у п’яти
статтях. Серед них, зокрема, ч. 1 ст. 111 (держав
на зрада у формі шпіонажу), ст. 114
(шпигунство); ст. 328 (розголошення державної таємниці); ст. 329 (втрата
документів, що містять державну таємницю); ст. 422 (розголошення відомостей
військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата доку
ментів чи
матеріалів, що містять такі відомості).


6
.

Назвати розмежувальну ознаку державної зради у формі шпигунства та
шпигунства, передбаченого ст. 114 КК України
.

У випадку державної зради шпигунство здійснюється громадянином України, у
випадку злочину
, передбаченого ст.. 114


іноземцем або особою без громадянства.


7.
Вкажіть статті з розділу «Злочини проти основ національної безпеки», які
містять заохочувальні норми?

ст.. 111 Державна таємниця,ст.. 114 Шпигунство.


8.

Вкажіть, кого слід вважати гром
адським діячем у складі злочину,
передбаченому ст. 112 КК України „Посягання на життя державного чи
громадського діяча”

Громадський діяч


це громадянин, який здійснює діяльність, обумовлену його
належністю до політичної партії і спрямовану на реалізацію ф
ункцій і виконання
завдань, як стоять перед нею. (З Коментаря).


9
.

Вкажіть, кого слід вважати державним діячем у складі злочину,
передбаченому ст. 112 КК України „Посягання на життя державного чи
громадського діяча”

Державний діяч


це службова особа, як
а здійснює діяльність, що входить до кола її
повноважень у масштабах держави. Коло повноважень службових осіб визначається
законами, указами Президента України, постановами КМУ та деякими іншими нпа.
(З коментаря).


10
.
Вкажіть, хто є суб’єктом «Посягання
на життя державного чи
громадського діяча»

Осудна особа, якій на момент вчинення злочину виповнилося 14 р.


11
.

Дайте визначення шпигунства


Шпигунство


це передача або збирання з метою передачі іноземній державі,
іноземній організації або їх представника
м відомостей, що становлять державну
таємницю.


12.
Назвіть мету у складі «Диверсії»

Характерною ознакою диверсії є те, що вчинення цих дій не є самоціллю, а
використовується винним як засіб досягнення його головної мети


ослаблення
держави.


13.

Назвіть озна
ки відомостей, що становлять державну таємницю

Державна таємниця

(далі також
-

секретна інформація)
-

вид

таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони,

економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки

та охорон
и правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди

національній безпеці України та які визнані у порядку,

встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають

охороні державою. ( ст.1 ЗУ «Про державну таємницю»)
Це відом
ості, включені до
Зводу відомостей, що становлять державну
таємницюзовнішня ознака


надання грифу секретності ( «особливої важливості»,
«таємно», «цілком таємно»)


14.

Назвіть ознаки предмета шпигунства.

Предметом шпигунства є відомості, які становлять держа
вну таємницю, які
матеріалізовані у відповідному документі чи виробі.


15.

Назвіть ознаки, що характеризують суб’єктивну сторону диверсії

Прямий умисел

Спеціальна мета


ослаблення держави


16.

Назвіть основний безпосередній об’єкт злочину „Посягання на життя
дер
жавного чи громадського діяча”

Основним безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 112, є
безпека
держави у політичній сфері

(у сфері здійснення вищої державної влади, яка
забезпечує її нормальне функціонування, та у сфері діяльності політичних парт
ій).


17.

Назвіть суб’єктивні ознаки „Посягання на життя державного чи
громадського діяча”

( не в’їхала в суть питання, але нарила дисертацію, в якій під тими
суб’єктивними ознаками розкривають і тему суб’єкта злочину, і тему
суб’єктивної сторони, так шо от)

Суб'єкт злочину:Фізична осудна особана момент вчинення злочину виповнилося 14 років (ст. 22 ККУ)

Суб'єктивна сторона злочину:

вина


прямий умисел;

Мотиви

(тільки два):

1.бажання припинити державну чи громадську діяльність певної особи або

2.помста за
таку діяльність.


18.

Назвіть форми «Державної зради»

1) перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного
конфлікту;

2) шпигунство;

3) надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам
допомоги в проведенні підривної д
іяльності проти України.


19.

Основним безпосереднім об’єктом „Посягання на життя державного чи
громадського діяча” є

Дуже смішно) див.пит.16


20.

Охарактеризуйте об’єкт „Посягання на життя державного чи
громадського діяча”

основний безпосередній об’єкт злочину

-

безпека держави у політичній сфері

(у сфері здійснення вищої державної влади, яка забезпечує її нормальне
функціонування, та у сфері діяльності політичних партій).

Обов'язковий додатковий об'єкт

-

життя людинидержавного чи
громадського діяча.


21.

Суб’єк
том «Державної зради» є

Суб'єкт злочину спеціальний (див. ч. 2 ст. 18 КК)
тільки громадянин Українивік 16 років+ осудний (загальна ознака)


22.

Суб’єктом «Посягання на життя державного чи громадського діяча» єФізична осудна особана момент

вчинення злочину виповнилося 14 років (ст. 22 ККУ)


23.

Суб’єктом «Шпигунства» є

спеціальний суб’єкт

іноземець або особа без громадянства,вік 16 роківосудність (загальна ознака)


24.

Назвіть злочини проти основ національної безпеки, проти життя
та
здоров’я, за які кримінальна відповідальність може наставати з 14
-
річного віку.посягання на життя державного чи громадського діяча ( ст..112)диверсія (ст..113)Тема 4.

1.

Назвати види тілесних ушкоджень, за заподіяння яких не настає
кримінальна відпові
дальність.тілесне ушкодження

середньої тяжкості, заподіяне у стані сильного
душевного хвилювання і у стані необхідної оборони незалежно від
інших обставин;легкі

тілесні ушкодження, вчинені через необережність
;

( бачила в 4 потоку є ще
умисне
легке тілесн
е ушкодження, заподіяне у стані
сильного душевного хвилювання
,
але я такого не зустрічала)


2.

Як відмежовується умисне вбивство двох і більше осіб (п.1 ч.2 ст. 115 КК
України) від умисного вбивства, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне
вбивство (п. 13

ч.2 ст.115 КК України)?

За п.1 ч.2 ст.115 треба,

щоб убивство цих осіб
(всіх)
охоплювалось єдиним
умислом винного (див. ППВСУ, п.5), а в п.13 ч.2 ст.115 мова йде про інший
завершений злочин.


3.

Розкрийте зміст кваліфікуючих ознак умисного вбивства,

передбачених
п.п. 1
-
13 ч. 2 ст. 115 КК України з урахуванням положень Постанови ПВС
України №2 від 07.02.2003 року.

1) двох або більше осіб;

-

за умови, що їх убивство охоплювалось єдиним умислом винного (незалежно
від розриву в часі і мотивів уби
вства!)


2) малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебувала у
стані вагітності

-

умисне позбавлення життя особи, якій не виповнилося 14 років. Ця
кваліфікуюча ознака наявна тоді, коли винний достовірно знав, що потерпілий
є
малолітнім, або припускав це, або за обставинами справи повинен був і міг це
усвідомлювати.

-

Умисне вбивство жінки, яка перебувала у стані вагітності,кваліфікується за
умови, що винний
завідомо знав

про такий стан потерпілої.


3) заручника або
викраденої людини

Заручник

-

особа, яка була захоплена чи трималася з метою спонукати її родичів,
державну або іншу установу, підприємство чи організацію, фізичну або службову
особу до вчинення чи утримання від вчинення будь
-
якої дії як умови звільнен
ня +
винна особа це усвідомлювала.


4) вчинене з особливою жорстокістю

винний, позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому

особливих фізичних(шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень,
тортур, мордування, мученн
я, в тому числі з використанням вогню, струму,
кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка завдає нестерпного болю, тощо),
психічних чи моральних (шляхом зганьблення честі, приниження гідності,
заподіяння тяжких душевних переживань, глумлін
ня тощо) страждань, а також якщо
воно було поєднане із глумлінням над трупом або вчинювалося в присутності
близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими діями завдає
останнім особливих психічних чи моральних страждань.


5
) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб

винний, здійснюючи умисел на позбавлення життя певної особи, усвідомлював, що
застосовує такий спосіб убивства, який є небезпечним для життя не тільки цієї особи,
а й інших людей. При цьому небезпе
ка для життя інших людей має бути
реальною.


6) з корисливих мотивів

винний, позбавляючи життя потерпілого, бажав одержати у зв'язку з цим
матеріальні блага для себе або інших осіб(заволодіти грошима, коштовностями,
цінними паперами, майном тощо),

одержати чи зберегти певні майнові права,
уникнути матеріальних витрат чи обов'язків (одержати спадщину, позбавитися
боргу, звільнитися від платежу тощо) або досягти іншої матеріальної вигоди. При
цьому не має значення, чи одержав винний ту вигод
у, яку бажав одержати
внаслідок убивства, а також коли виник корисливий мотив
-

до початку чи під час
вчинення цього злочину.


+ умисне вбивство з метою подальшого використання органів чи тканин людини
в певних корисливих цілях (для трансплан
тації, незаконної торгівлі

тощо).


7) з хуліганських мотивів

Винний позбавив іншу особу життя внаслідок явної неповаги до

суспільства, нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і нормами
моралі, а так само без будь
-
якої

причини чи з використанням малозначного
приводу.

Не можна
!!!! кваліфікувати як вчинене з хуліганських мотивів умисне вбивство
під час сварки чи бійки, яку розпочав сам потерпілий, а так само з ревнощів,
помсти чи з інших мотивів, що ви
никли на грунті особистих стосунків, навіть якщо
при цьому було порушено громадський порядок.


8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою
службового або громадського обов'язку

злочин вчинено з метою не допустити чи переп
инити правомірну діяльність
потерпілого у зв'язку з виконанням ним зазначеного обов'язку, змінити характер
останньої, а так само з мотивів помсти за неї незалежно від часу, що минув з
моменту виконання потерпілим своїх обов'язків до вбивства.

Виконання службового обов'язку

-

це діяльність особи, яка входить до кола її
повноважень, а
громадського обов'язку

-

здійснення спеціально покладених на
особу громадських повноважень чи вчинення інших дій в інтересах суспільства або
окремих г
ромадян (наприклад, перепинення правопорушення, повідомлення органів
влади про злочин або про готування до нього).

Близькі родичі

-

це батьки, один із подружжя, діти, рідні брати і сестри, дід, баба,
внуки.


9) з метою приховати інший злочи
н або полегшити його вчинення

Вчиняється з метою приховати будь
-
який інший злочин
,
не має значення, чи був
винний причетним до злочину, який приховується.


10) поєднане із зґвалтуванням або насильницьким задоволенням статевої
пристрасті неприрод
ним способом

Убивство було поєднане зі згвалтуванням потерпілої особи або насильницьким
задоволенням із нею статевої пристрасті неприродним способом, тобто мало місце
в процесі вчинення зазначених злочинів чи одразу ж після нього.

+ Умисне в
бивство з метою задовольнити статеву пристрасть із

трупом.


11) вчинене на замовлення

це умисне позбавлення життя потерпілого, здійснене особою(виконавцем)за
дорученням іншої особи (замовника). Таке доручення може мати форму наказу,
розпорядже
ння, а також угоди, відповідно до якої виконавець зобов'язується
позбавити потерпілого життя, а замовник
-

вчинити в інтересах виконавця певні
дії
матеріального чи нематеріального характеру

або ж не вчинювати їх.

До
дій матеріального характеру
,

зокрема, належать сплата виконавцеві
винагороди за вчинення вбивства, передача чи збереження прав на майно,
звільнення від майнових зобов'язань тощо.

Під
діями нематеріального характеру

розуміються будь
-
які дії, вчинення чи
невчинен
ня яких безпосередньо не пов'язане з матеріальними інтересами
виконавця вбивства.


12) вчинене за попередньою змовою групою осіб

в позбавленні потерпілого життя брали участь декілька осіб (дві і

більше), які заздалегідь, тобто до початку злочин
у, домовилися про спільне його
виконання.

+ ті особи, котрі хоча й не вчинювали дій, якими безпосередньо була заподіяна
смерть потерпілому, але будучи об'єднаними з іншими співвиконавцями вбивства
єдиним умислом, спрямованим на позбавлення п
отерпілого життя, виконали хоча б
частину того обсягу дій, який група вважала необхідним для реалізації цього умислу.
З урахуванням конкретних

обставин справи та змісту спільного умислу осіб, що вчинюють убивство за
попередньою змовою, до та
ких дій належать:застосування на початку нападу насильства щодо потерпілого з метою

приведення його у безпорадний стан з тим, щоб інший співучасник,
скориставшись таким станом, заподіяв потерпілому смерть;подолання опору потерпілого з метою поле
гшити заподіяння йому смерті іншим
співучасником;усунення певних перешкод, що в конкретній ситуації заважають іншій особі
заподіяти потерпілому смерть або істотно ускладнюють це;надання особі, яка згідно з домовленістю заподіює смерть потерпілом
у,
конкретної допомоги під час учинення вбивства (у вигляді порад, передачі зброї
тощо);ведення спостереження за потерпілим, іншими особами чи обстановкою
безпосередньо перед убивством або під час його вчинення з метою забезпечити
реалізацію спіл
ьного умислу тощо.


13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком
вбивства, передбаченого статтями 116
-
118 цього Кодексу

Відповідальність за повторне умисне вбивство настає незалежно від того, чи була
винна особа раніше засу
джена за перший злочин, вчинила вона закінчене вбивство
чи готування до нього або замах на нього, була вона виконавцем чи іншим
співучасником злочину ( крім умисного вбивства, вчиненого в стані сильного
душевного хвилювання


ст.116,і умисного вбивс
тва при перевищенні меж
необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання
злочинця


ст.118). Під раніше вчиненим умисним вбивством розуміються не тільки
вбивства, кваліфіковані за ст. 115 КК 2001 р. чи статтями 94 і 93

КК 1960 р., а
й убивства, відповідальність за які передбачена іншими статтями КК (статті 112,
348, 379, 400, ч. 4 ст. 404, ст. 443 КК 2001 р. чи відповідні статті КК 1960 р.).14) з мотивів расо
вої, національної чи релігійної нетерпимості

має місце тоді, коли винний прагне продемонструвати людську неповноцінність
потерпілого, через належність останнього до конкретної раси, нації (національності)
чи етнічної групи або релігійної конфесії (ві
ровчення) та внаслідок цього виявляє
своє упереджене, ненависницьке ставлення до нього.


4.

Назвати та розкрити зміст ознак привілейованих складів умисного
вбивства (складів умисного вбивства з пом’якшуючими ознаками).

Стаття 116.


Умисне вбивство, вчинене

в стані сильного душевного хвилювання, що
раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного
знущання або тяжкої образи з боку потерпілого.

Об'єкт злочину

-

життя особи.

Об’єктивна сторона:

-

Стан сильного душевного хвилю
вання
-

це стан

фізіологічного
афекту,

що являє собою короткочасну інтенсивну емоцію, яка домінує в
свідомості людини, котра значною мірою (хоча і не повністю) втрачає
контроль над своїми діями і здатність керувати ними.

Насильство
:

-

фізичне ( заподіяння
тілесних ушкоджень або побоїв, незаконне
позбавлення волі тощо),

-

психічне( наприклад, погроза завдати фізичної, моральної чи майнової
шкоди).

Т
яжка образаявно непристойна поведінка потерпілого, що особливо принижує
гідність чи ганьби
ть честь винного або близьких йому осіб.

Таким, що
виник раптово
, визнається стан сильного душевного хвилювання, процес
виникнення і протікання якого характеризується неочікуваністю, миттєвістю,
бурхливістю, швидкоплинністю.

Систематичне знущання

-

особли
во цинічне глузування, кепкування над особою,
образа дією чи словом, що мають багаторазовий (три і більше епізодів) характер.

Протизаконний характер

означає, що потерпілий не мав за законом права у даному
випадку застосовувати таке насильство.

+ причиновий

зв'язок між протизаконним
насильством і виникненням афекту.

Суб'єктом злочину

є

-

осудна особа,

-

яка досягла 14
-
річного віку і

-

перебувала під час вчинення злочину у стані сильного душевного хвилювання,
що раптово виникло внаслідок протизаконного насильств
а, систематичного
знущання чи тяжкої образи з боку потерпілого.

Суб’єктивна сторона
:

Вина


умисел;
емоційний станфізіологічний афект


Стаття 117.


Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу
після пологів

Об'єктом
зл
очину є життя новонародженої особи.

Потерпілий

-

лише власна новонароджена дитина матері.

Поняттям «
під час пологів або відразу після пологів


законодавець обмежує
вчинення даного злочину певним проміжком часу, який є нетривалим і визначається
в кожному ко
н
кретному випадку.


Суб'єктивна сторона:

вина

-

умисел.
( прямий/непрямий)

Суб'єкт:

-

осудна осо
ба,

-

яка досягла 14
-
ти років

-

є матір'ю потерпілої дитини.


Стаття 118.


Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення
заходів,

необхідних для затримання злочинця

Об'єктом
злочину є життя особи.

Перевищенням меж

необхідної оборони (ч. З ст. 36 КК) визнається умисне
заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності
посягання або обстановці захисту.

Пере
вищенням заходів, необхідних для затримання злочинця

при умисному за
-
подіянні йому смерті (ч. 2 ст. 38 КК) визнається явна невідповідність вчиненого
небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця.

Суб'єкт

-

осудна особа

-

яка до
сягла 16
-
ти р
оків.5.

За заподіяння якого виду тілесних ушкоджень з необережності настає
кримінальна відповідальність?

За
необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 кку)


6. Які злочини проти життя та здоров’я особи вчиняються спеціальним
с
уб’єктом


медичним працівником?

ст. 131


Ненавлежне виконання проф. обовязків,що спричинило зараження особи
вірусом імунодефіциту юдини чи іншої невиліковноїї інфекційної хвороби.

ст. 132


Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявл
енн
зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної
хвороби.

ст. 139


ненадання хворому допомоги медчним працівником

ст. 140


неналежне виконання проф. обовязків медичним або фармацевтичним
працівником.


7. Як розмежувати склади
злочинів незаконне проведення аборту та умисне
тяжке тілесне ушкодження у вигляді переривання вагітності?

Розмежовується за волевиявленням потерпілої жінки. Вона дає свою згоду на
проведення аборту,але умисне тяжке тілесне ушкодження.що спричинило
перерива
ння вагітності здіснюється не з її волі. (Марін так і казав)


8. Як розмежувати склади злочинів порушення порядку трансплантації та
умисне тяжке тілесне ушкодження у вигляді втрати органу?

Відмінність буде за способом, якщо вилучення органів вчинене насиль
ницьким
способом скояне кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження, спосіб
ненасильницький


порушення порядку трансплантації.

1) Розмежувати ці склади злочину можна перш за все
за об”єктом

злочину :
основним об”єктом умисного ТТУ є здоров”я особи, основни
м об”єктом злоч.
передб. ст.143 ККУ „Порушення встановленого законом порядку
трансплантаціїорганів або тканин людини” є так само здоров”я, але поряд з тим
обов”язковим додатковим об”єктом

даного злочину, залежно конкретної від форми
цього злочину, є порядо
к проведення трансплантації органів чи тканин людини або
торгівлі органами або тканинами людини як складових порядку забезпечення
здоров”я населення.

2) Об”єктивна сторона
порушення порядку трансплантації
характеризується
притаманними лише їй ососбливостям
и: може проявлятися у таких формах:

-

порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин
людини

-

вилученя у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин

-

незаконна торгівля органами або тканинами людини.

-

часть у тр
анснаціоальних організаціях, які займаються вилученям у людини
шляхом примушування або обману її органів або тканин, незаконною торгівлею
органами або тканинами людини.

Тоді як об”єктивна сторона УТТУ характеризується вчиненням суспільно
-
небезпечних дій

які завдають шкоду здоров”ю людини.

3) Суб”єктивна сторона умисного заподіяння ТТУ характеризується умислом і до
діяння і до наслідків


умисел може бути прямим або непрямим (ставлення до
наслідків у вигляді смерті може бути необережним).

Мета
умисного за
подіяння ТТУ впливає на кваліфікацію цього діяння лише в
одному випадку
-

коли нею є залякування потерпілого або інших осіб, мета є
обов”язковою спеціальною ознакою порушення порядку трансплантації для однієї з
форм цього злочину: вилученя у людини шляхом

примушування або обману її
органів або тканин
з метою

їх трансплантації.

4) Суб”єкт в обох випадках є загальним, проте для порушення порядку
трансплантації він є як правило, медичним працівником.


9. Як розмежувати склади злочинів насильницьке донорство
та умисне тяжке
тілесне ушкодження?

Так, однією з ознак, що відрізняють “Насильницьке донорство” від “Умисного
тяжкого тілесного ушкодження” є те, що втрата крові потерпілим не була
небезпечною для життя в момент заподіяння. Втрата потерпілим крові в тако
му
обсязі, що стала небезпечною для життя, повинна кваліфікуватись лише як “Умисне
тяжке тілесне ушкодження” за ознакою небезпеки для життя в момент заподіяння за
ч. 1 ст. 121 КК. Адже норми про склади злочинів “Насильницьке донорство” (ч. 1 ст.
144) та “У
мисне тяжке тілесне ушкодження” (ч. 1 ст. 121 КК) співвідносяться як
частина і ціле. ( за Навроцьким)

+

Якщо у особи вилучено кров в такій кількості що це створює небезпеку для життя в
момент заподіяння, скоєне кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження. Я
кщо
небезпека для життя не було, має місце насильницьке донорство.

Перш за все за ознаками об”єктивної сторони: умисне заподіяння тяжкого тіленого
ушкодження може полягати у будь якому діянні небезпечному для життя в момент
заподіння, або такому, що сприч
инило втрату будь


якого органу чи його функцій,
психічну хворобу або інший розлад здоров”я, поєднаний із стійкою втратою
працездатності не менш як на 1/3, або переривання вагітності чи непоправне
знівечення обличчя, тоді як об”єктивна сторна насильницьк
ого донорства полягає
лише
у вилученні крові у людини
.

В обох злочинах суб”єктивна сторона характеризується умислом. Проте під час
заподіяння УТТУ умисел може бути як прямим так і непрямим, а при
насильницькому донорстві


умисел завжди прямий.

Крім того
, для розмежуваня цих злочинів важливе значення має характеристика
мети

у суб”єктивній стороні


мета умисного заподіяння ТТУ впливає на
кваліфікацію цього діяння лише в одному випадку
-

коли нею є залякування
потерпілого або інших осіб. Насильницьке доно
рство завжди характеризується
спеціальною метою


мета використання людини як донора


це означає, що
вилучену у потерпілого кров винний у подальшому хоче безпосередньо використати
для певних цілей.10. Наведіть приклади колізій (суперечностей) між статт
я розділу ІІ Особливої
частини КК України.
???

Приклади:
-

між ст.. 115 «Умисне вбивство» і ст..119 «Вбивство через
необережність»;

-

між ст.. 127 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження» і ч.2
ст.. 122 «Умисне середньої тяжкості тілесн
і ушкодження, вчинені з метоб
залякування потерпілого або його родичів чи примусу до певних дій», побої з метою
залякування .


11. Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від
ступеня втрати працездатності?

Тяжке тілесне ушкодження


стійка 33,33%

Середньої тяжкості тілесне ушкодження


значна стійка 10%
-
33,33%

Легке тілесне ушкодження(з наслідками)


незначна до 9%(вкл)

• тяжкі (ст.121 КК україни)
-

…поєднаний із стійкою втратою працездатності не
менш як на одну третину,….

• с
ередньої тяжкості (ст.122КК України)
-

….значну стійку втрату працездатності
менш як на одну третину (від 10% до 33%.)

• легкі тілесні ушкодження із наслідками (ч.2 ст 125 КК України)
-

….або незначну
втрату працездатності (до 9% включно)…


12.

Тілесне
ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від
тривалості розладу здоров’я?

Середньої тяжкості тілесне ушкодження


тривалий понад 21 день(22 і більше)

Легке тілесне ушкодження(з наслідками)


короткотривалий 7
-
21 день(понад 6)

Легке тілесне у
шкодження(без наслідків)


до 6 днів(вкл)

• середньої тяжкості (ст. 122 КК України)
-

…таке що спричинило тривалий розлад
здоров*я (Тривалим належить вважати розлад здоров'я строком понад 3 тижні
(більш як 21 день))

• легке тілесне ушкодження що

спричинило короткочасний розлад здоров'я чи
незначну стійку втрату працездатності (тривалістю понад шість днів, але не більше
як три тижні (21 день))


13.

Який із злочинів проти життя та здоров’я особи вчиняється з метою
залякування потерпілого (мет
ою, що названа як обов’язкова ознака
відповідного складу злочину)?

Умисте тяжке тіл ушк ч.2 ст.121; Умисне сер тяжкості тілесне ушкодженя ч.2 ст. 122;
Побоі і мордування ч. 2 ст. 126; ч.2 ст. 127
-

Катування.


14.

Які положення Постанови ПВС України від

7 лютого 2003 року №2 не
відповідають теорії кримінального права та Конституції України?


Посягання на життя державного діяча вчинене за наявності кваліфікуючої ознаки
умисного вбивства на думку ВСУ слід кваліфікувати за сукупністю статті 112 ККУ
та ч.2 с
т.115 ККУ Цей підхід порушує принцип недопустимості подвійного
інкримінування . Виходячи з правил подолання конкуренції скоєне слід
кваліфікувати лише за статтею 112 ККУ

+

П.7 ост абзац

Дії особи, яка вчинила злочин, передбачений ст. 147 КК і умисно

вбила
заручника, мають кваліфікуватися за ч. 2 цієї статті за ознакою спричинення тяжких
наслідків і за п. 3 ч. 2 ст. 115 КК.


15. Вкажіть склади злочину, в яких ставлення винного до наслідків у вигляді
смерті характеризується необережною формою вини:


стаття 119 ККУ


вбивство через необережність;

частина 2 статті 121 ККУ


умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом
що має характер особливого мучення або вчинене групою осіб , а також з метою
залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів
расової , національної або
релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть
потерпілого.


16.

Вкажіть всі ознаки кваліфікованого виду умисного вбивства, виділені за
об’єктивною стороною злочину:


1) умисне вбивство вчинен
е з особливою жорстокістю (характеризує спосіб вчинення
злочину) п.4

2) умисне вбивство вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб
(характеризує спосіб вчинення злочину) п.5

3) умисне вбивство поєднане із згвалтуванням або насильницьким задоволе
нням
статевої пристрасті неприродним способом (характеризує спосіб вчинення злочину)
п.10

4) умисне вбивство вчинене за попередньою змовою групою осіб п.12


17. Вкажіть всі ознаки кваліфікованого виду умисного вбивства, виділені за
об'єктом злочину:

1) у
мисне вбивство двох або більше осіб

2) умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного
перебувала у стані вагітності

3) умисне вбивство заручника

4) умисне вбивство особи чи її близького родича у зв”язку з виконанням цією
особою служ
бового або громадського обов

язку


18.

Вкажіть всі ознаки кваліфікованого виду умисного вбивства, виділені за
суб’єктом злочину:

1) умисне вбивство вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за
винятком вбивства передб. ст.ст. 116
-
118 ККУ
-

п. 1
3 (вроді тільки оце)


19.

Вкажіть мету, з якою може вчинюватися «Катування».

частина 1 статті 127 ККУ
катування
, тобто умисне заподіяння сильного фізичного
болю або фізичного чи морального страждання шляхом нанесення побоїв, мучення
або інших насильницьки
х дій
з метою примусити потерпілого чи іншу особу
вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи
відомості чи визнання, або з метою покарати його чи іншу особу за дії, скоєнні ним
або іншою особою чи у скоєнні яких він

або інша особа підозрюється а також з
метою залякування чи дискримінації його або інших осіб.


20.

Вкажіть обставини, при наявності яких умисне вбивство буде вважатися
вчиненим з особливою жорстокістю:

Умисне вбивство визнається вчиненим з особ
ливою жорстокістю (п. 4 ч. 2
ст. 115 КК ( 2341
-
14 ), якщо винний, позбавляючи потерпілого життя,
усвідомлював, що завдає йому особливих фізичних (шляхом заподіяння великої
кількості тілесних ушкоджень, тортур, мордування, мучення, в

тому числі з
використанням вогню, струму, кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка
завдає нестерпного болю, тощо), психічних чи моральних (шляхом зганьблення
честі, приниження гідності, заподіяння тяжких душевних переживань, глумління
тощо)

страждань, а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом
або вчинювалося в присутності близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював,
що такими діями завдає останнім особливих психічних чи моральних
страждань.Не можна кваліф
ікувати умисне вбивство за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК ( 2341
-
14 ) на тій підставі, що винна особа в подальшому з метою приховання цього
злочину знищила або розчленувала труп. ( таке пише в працях, я перевірила,того
скопіювала зі старих відпоідей)


21.

Вка
жіть обставини, при наявності яких умисне вбивство буде
вважатися вчиненим способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Як учинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК (
2341
-
14 ), умисне вбивство кваліфікується за умови
, що винний, здійснюючи умисел
на позбавлення життя певної особи, усвідомлював, що застосовує такий спосіб
убивства, який є небезпечним для життя не тільки цієї особи, а й інших людей. При
цьому небезпека для життя інших людей має бути реальною.


У

разі, коли винний, позбавляючи життя особу, помилково вважав, що робить
це таким способом, який є небезпечним для життя потерпілого та інших людей, в
той час як той фактично небезпечним не був, вчинене належить кваліфікувати як
замах на вчи
нення злочину, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК. Якщо при умисному
вбивстві, вчиненому небезпечним для життя багатьох осіб способом, позбавлено
життя й іншу особу (інших осіб), злочин кваліфікується за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст.
115 КК ( 2341
-
14

), а якщо заподіяно шкоду її (їх) здоров'ю,
-

за п. 5 ч. 2 ст. 115 КК
та відповідними статтями цього Кодексу, що передбачають відповідальність за
умисне заподіяння тілесних ушкоджень.
ЦЕ З ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВС
ПРО ЗЛОЧ.ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОР
ОВЯ ОСОБИ


22.

Вкажіть умови, при наявності яких діяння повинно кваліфікуватися як
умисне позбавлення життя двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України)

Умисне позбавлення життя двох або більше осіб кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст.
115 К
К ( 2341
-
14 ) за умови, що їх убивство охоплювалось єдиним умислом
винного. Для такої кваліфікації не має значення, яким мотивом керувався винний
і чи був він однаковим при позбавленні життя кожного з потерпілих. Якщо ці
мотиви передбачені

як кваліфікуючі ознаки, дії винного додатково
кваліфікуються і за відповідними пунктами ч. 2 ст. 115 КК.


Наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або
більше осіб значення для кваліфікації злочину за п. 1 ч.
2 ст. 115 КК не має.

ОТЖЕ, УМОВИ:

1.ДІЇ ВИННОГО охоплювалися єдиним умислом

2.були вчинені , як правило, одночасно.Наявність розриву в часі при реалізації
єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб значення для кваліфікації злочину
за п. 1 ч. 2 ст. 11
5 КК не має.


23.

.Вкажіть форму та вид вини у складі «Насильницького донорства»

СТ. 144 кк : суб єктивна сторона характеризується виною у
формі умислу, вид
-

прямий умисел


+ обов язкова мета( використання особи як донора)


24.

Вкажіть чи передбачена к
римінальна відповідальність за наступні
тілесні ушкодження:


25.

необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження

Так


26.

умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж
необхідної оборони

Так


27.

Вкажіть, до яких злочинів за конструкцією об’єкт
ивної сторони
належить основний склад злочину “Зараження венеричною хворобою ”.

матеріальний склад ( ЗЛ. вважається закінченим з моменту, коли потерпілий
фактично захворів на венеричну хворобу)


28.

Вкажіть, до яких злочинів за конструкцією об’єктивної ст
орони
належить “Залишення в небезпеці”. Аргументуйте свою позицію.

формальний
, оскільки наслідок
НЕ

є ознакою основного складу злочину . Зл.
вважається закінченим з моменту ухилення від надання допомоги особі, що
перебуває у небезпечному для життя стані, н
езалежно від настання фактичних
наслідків. такі сусп
-
небезпечні наслідки є ознакою кваліфікованого складу )


29.

Вкажіть, до яких злочинів за конструкцією об’єктивної сторони
належить основний склад злочину “Зараження вірусом імунодефіциту людини
чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби”. Аргументуйте свою позицію.

ч.1 статті 130 ККУ


формальний склад, зл. визнається закінч. з мом. вчинення дій,
які створюють реальну небезпеку зараження іншої особи ВІЛ чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби , що є неб
езпечною для життя людини. А вже ч.2 статті 130
ККУ


матеріальний, бо є наслідок у вигляді зараження.


30.

Вкажіть, до яких злочинів за конструкцією об’єктивної сторони
належить основний склад злочину “Незаконна лікувальна діяльність”.
Аргументуйте свою
позицію.

матеріальний бо є наслідок у вигляді тяжких тілесних ушкоджень (Зл. вважається
закінченим з моменту настання тяжких наслідків для хворого)


31.

Вкажіть, хто, відповідно до диспозиції ст.. 135 КК України («Залишення
в небезпеці») може бути визнаний

потерпілим від вказаного злочину»

потерпілим

від цього злочину є особа, що характеризується сукупністю таких ознак
:

А) особа яка перебуває у небезпечному для життя стані ,

Б) ця особа позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через
малоліцтв
о, старість, хворобу чи інший безпорадний стан.


32.

З якого моменту умисне вбивство вважається закінченим?

З моменту настання суспільно небезпечного наслідку у вигляді незворотної смерті
потерпілого

( Інструкція МОЗ : смерть мозку
-

це повне та незворотнє
припинення всіх його
функцій).


33.

За заподіяння якої шкоди при перевищенні заходів, необхідних для
затримання злочинця передбачена кримінальна відповідальність?

Тільки за умисне спричинення смерті або тяжких тілесних ушкоджень


34.

За заподіяння якої шко
ди при перевищенні меж необхідної оборони
встановлено відповідальність у КК України?

Тільки за умисне спричинення смерті або тяжких тілесних ушкоджень

35.

За зараження якими захворюваннями встановлена відповідальність в
розділі ІІ Особливої частини КК Укра
їни
?

венерична хвороба, ВІЛ, невиліковна інфекційна хвороба, що є небезпечна для життя
людини.


36.

За конструкцією об’єктивної сторони “Зараження венеричною хворобою
” належить до ________ складів злочинів.

М
атеріальний


37.

За необережне заподіяння яких

тілесних ушкоджень передбачена
кримінальна відповідальність?


Ст.128 «Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження»


38.

За які тілесні ушкодження (якого ступеня тяжкості), вчинені у стані
сильного душевного хвилювання, передбачена крим
інальна відповідальність у КК
України

Умисне тяжке тілесне ушкодження

Ст.123


39.

Кваліфікуючою ознакою якого із злочинів проти здоров’я особи названо в
КК смерть потерпілого?

Умисне тяжке тілесне ушкодження


ст. 121 КК


40.

Назвіть склади злочинів, у яки
х життя виступає додатковим
обов’язковим безпосереднім об’єктом злочину і винний ставиться до наслідку у
вигляду смерті умисно

Стаття 112. Посягання на державного чи громадського діяча

Стаття 348. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, член
а
громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону
або військовослужбовця

Стаття 379. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку
з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя

Стаття 146. Незако
нне позбавлення волі або викрадення людини


41.

Назвіть 2 склади злочинів, у яких життя виступає додатковим
обов’язковим безпосереднім об’єктом злочину і винний ставиться до наслідку у
вигляді смерті необережно

Стаття 240. Порушення правил охорони або вик
ористання надр

Стаття 242. Порушення правил охорони вод

! Тут я не впевнена,тому перевірте хтось,будь ласка


42.

Назвіть види вбивства, виділені за ступенем суспільної небезпеки.

(умисного?)

1.просте вбивство, тобто вчинене без обтяжуючих чи пом'якшуючих
обставин (ч. 1
ст. 115);


2. вчинене за обтяжуючих обставин, так зване кваліфіковане вбивство (ч. 2 ст. 115)

3.вчинене за пом'якшуючих обставин, так зване привілейоване вбивство


43.

Назвіть види тілесних ушкоджень, виділені за ступенем суспільної
небезпе
ки

Тяжке, середньої тяжкості та

легке.


Легке може бути таким що:

Спричиняє короткочасний розлад здоров'я чи незначну

стійку втрату працездатності;

Не спричиняє зазначених наслідків


44.

Назвіть злочини проти життя та здоров’я, за які кримінальна
від
повідальність може наставати з 14
-
річного віку

Дивись наступні 2


45.

Назвіть злочини проти здоров’я, за які кримінальна відповідальність
може наставати з 14
-
річного віку

Стаття 121
. Умисне тяжке тілесне ушкодження

Стаття 122
. Умисне середньої тяжкості тіл
есне ушкодження


46.

Назвіть злочини проти життя, за які кримінальна відповідальність
може наставати з 14
-
річного віку

Проти життя
:

Стаття 115.

Умисне вбивство

Стаття 116
. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання

Стаття 117
. Умисне вб
ивство матір'ю своєї новонародженої дитини


47.

Назвіть кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 121 КК) є вчинення його:

1) способом, що має характер особливого мучення (має місце тоді, коли його
заподіян
ня супроводжувалось особливим фізичним чи моральним стражданням або
особливим (нестерпним) болем для потерпілого);

2) групою осіб;

3) з метою залякування потерпілого або інших осіб (має місце тоді, коли такі
ушкодження заподіюються для викликання у вказа
них осіб почуття страху перед
винним чи іншими особами);

4) з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості;


5) на замовлення;

6) спричинення ним смерті потерпілого (має місце тоді, коли в результаті описаного
у ч. 1 ст. 121 КК діяння настає
смерть потерпілого).


48.

Назвіть негативні ознаки «Умисних середньої тяжкості тілесних
ушкоджень»

Не тягне наслідків, передбачених у статті 121 (характерних для умисного тяжкого
тілесного)


(характерних для умисного тяжкого тілесного)

Не є небезпечним для

життя.


49.

Назвіть негативні ознаки тілесного ушкодження середньої тяжкості

Або я не розумію,або то те саме.


50.

Назвіть позитивні ознаки «Умисних середньої тяжкості тілесних
ушкоджень»

1) тривалий розлад здоров'я;

2) стійка втрата працездатності менш н
іж на третину.

Тривалим належить вважати розлад здоров'я строком

понад 3 тижні (більш як 21 день).

Під стійкою втратою працездатності менш як на одну

третину належить розуміти втрату загальної працездатності

від 10% до 33%.


51.Назвіть оз
наки загального поняття вбивства.

Загальне поняття вбивства може бути визначене як умисне або необережне
заподіяння смерті іншій людині (позбавлення її життя)

-

Винність (умисне або необережне заподіяння смерті іншій особі) Вбивство


це винне, тобто умисн
е або необережне, позбавлення життя. За цією ознакою
вбивство відрізняється від невинного заподіяння смерті внаслідок казусу (випадку);

-

Протиправність (правомірна або неправомірна) За цією ознакою вбивство
відмежовується від випадків правомірного позбавл
ення життя іншої людини,
наприклад, у стані необхідної оборони, при затриманні злочинця, у зв'язку з
виконанням вироку суду про смертну кару, в ході бойових дій при захисті
батьківщини;

-

наслідок у вигляді смерті При цьому необхідно встановити причинний
з
в'язок між діянням винного і настанням смерті потерпілого

-

спрямування проти життя іншої людини

-

застосування насильства


фізичного або психічного впливу на чужий
організм для позбавлення життя. Така ознака дає змогу відрізнити вбивство від
деяких суміж
них злочинів, наслідком яких також виступає заподіяння смерті іншій
особі: доведення до самогубства, залишення в небезпеці.


52.
Назвіть ознаки об’єктивної сторони «Доведення до самогубства»

1) ст.120 «Доведення до самогубства»:

Обєктивна сторона: діяння у

формі

-

а) жорстокого поводження з потерпілим

-

б) шантажу

-

в) примусу до протиправних дій

-

г) систематичног оприниження людської гідності потерпілого53. Назвіть ознаки об’єктивної сторони «Порушення прав пацієнта»?

ОС: 1)діяння


незаконне проведенн
я клінічних випробувань і лікарських засобів
(або без письмової згоди пацієнта чи його законного представника або стосовно
неповнолітнього чи недієздатного); 2) Наслідок


смерть чи інший тяжкий наслідок;
3) Причинний зв'язок

.


54. Назвіть ознаки суб’єкта

„Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби”

Суб’єкт: осудна особа, якій виповнилося 16 років, що хворіє на невиліковну
інфекційну хворобу (у т.ч. ВІЛ
-
інфікований) і знає про це.


55. Назвіть ознаки суб’єкта „Незаконн
ого проведення аборту”

Суб’єкт: ч.1 ст.134 ККУ


спеціальний (особа яка не має спеціальної медичної
освіти) ч.2, ст..134 ККу загальний (фізична осудна особа 16 років
)


56. Назвіть ознаки суб’єкта основного складу„Незаконного проведення аборту”:

Суб’єкт:

ч.
1 ст.134 Спеціальний суб’єкт особа яка не має спеціальної медичної освіти


57. Назвіть ознаки суб’єкта складу злочину „Залишення в небезпеці”

Суб’єкт:

спеціальний :

А) асоба, яка зобов’язана була піклуватися про потерпілого і мала можливість надати
йому
допомогу або

Б) особа поставила потерпілого в небезпечний для потерпілого стан


58. Назвіть ознаки суб’єктивної сторони „Умисного вбивства матір’ю своєї
новонародженої дитини”

СС:

вина у формі умислу59. Назвіть ознаки суб’єктивної сторони „Умисного вби
вства, вчиненого в стані
сильного душевного хвилювання”

СС:
1. вина


непрямий умисел

2. емоційний стан (сильне душевне хвилювання, яке раптово виникло внаслідок
противправного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку
потерпілого).


60
. Назвіть ознаки тілесного ушкодження:

1. протиправність

2. винність

3. спрямованість проти організму іншої людини

4. зовнішній вплив на чужий організм61. Назвіть ознаки тяжкого тілесного ушкодження

1. небезпека для життя в момент заподіяння

2. таке, що

спричинило втрату органу або втрату його функцій

3. психічна хвороба

4. інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як
на 1
/3

5
. переривання вагітності

6. непоправне знівечення обличчя


62. Назвіть привілейовані склади умисн
ого тяжкого тілесного ушкодження (з
пом’якшуючими ознаками).

Умисне тяжке тілесне ушкодження , заподіяне у стані сильного душевного
хвилювання. (ст. 123) Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі
перевищення меж необхідної оборони або у разі перев
ищення заходів , необхідних
для затримання злочинця(ст. 124)


63. Назвіть розмежувальні ознаки між умисним тяжким тілесним
ушкодженням, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 КК) та умисним вбивством
(ч. 1 ст. 115)

1)

Знаряддя

2)

Спосіб

3)

Характер ушкодження

4)

Локалізація ушкодження

5)

Причини припинення злочинних дій

6)

Стосунки між винним і потерпілим


64. Назвіть склади злочинів, у яких життя виступає додатковим обов’язковим
безпосереднім об’єктом злочину

Посягання на життя державного чи громадського діяч
а. Геноцид.


65. Назвіть склади злочинів, у яких здоров’я особи виступає основним
безпосереднім об’єктом.

умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Умисне легке тілесне ушкодження.


66. Назвіть суб’єкта складу злочину «
Залишення в небезпеці»

Суб’єкт:

спеціальний :

А) особа, яка зобов’язана була піклуватися про потерпілого і мала можливість надати
йому допомогу або

Б) особа поставила потерпілого в небезпечний для потерпілого стан


67. Назвіть суб’єктивні ознаки «Умисного

вбивства матір’ю своєї
новонародженої дитини».

Суб’єкт : спеціальний


мати новонародженої дитини , фізична осудна особа, яка
досягла 14 років..

Суб’єктивна сторона ; вина у формі умислу

(прямий або непрямий).

(Емоційний
стан обумовлений пологами


у зв
’язку з чим вона вважається обмежено осудною)

Психічне ставлення особи при вчиненні цього злочину характеризують такі
особливості:

1) його вчинення обумовлене емоційною напругою, викликаною вагітністю і
пологами та психічними процесами, що їх супроводжувал
и (зокрема, сімейним
конфліктом, подружньою зрадою, матеріальними та іншими соціально
-
побутовими
негараздами);

2) тимчасовий психічний розлад послаблює здатність матері усвідомлювати свої дії
та керувати ними, у зв’язку з чим вона є обмежено осудною.


68.
Назвіть суб’єктивні ознаки «Умисного тяжкого тілесного ушкодження,
заподіяного в стані сильного душевного хвилювання».

Суб’єкт


загальний


фізична осудна особа, яка досягла 16 років і перебувала під час
вчинення злочину у стані сильного душевного хвилюва
ння, що раптово виникло
внаслідок протизаконного насильства чи тяжкої образи з боку потерпілого.

Суб’єктивна сторона : вина


прямий або непрямий умисел. (Емоційний стан


стан
сильного емоційного хвилювання який раптово виник через протизаконне
насильство

або тяжку образу з боку потерпілого .)

Психічне ставлення особи при вчиненні цього злочину характеризують 2
особливості: 1) умисел завжди є таким, що виник раптово, і афектованим;

2) емоційний стан винної особи характеризується сильним душевним хвилювання
м,
що певною мірою знижує її здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними.


69.
Назвіть суспільно
-
небезпечне діяння у складі злочину «Залишення в
небезпеці»

З об'єктивної сторони злочин полягає у суспільне небезпечній бездіяльності, що
виражається у
залишенні без допомоги вказаної особи.Залишення без допомоги
передбачає невжиття особою заходів, необхідних для відвернення небезпеки для
життя потерпілого.


70. Охарактеризуйте будь
-
яку обрану Вами кваліфікуючу ознаку умисного
вбивства, виділену за об’єкт
ивною стороною складу злочину.

Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2
ст. 115 КК ( 2341
-
14 ), якщо винний, позбавляючи потерпілого життя,
усвідомлював, що завдає йому особливих
фізичних

(шляхом зап
одіяння великої
кількості тілесних ушкоджень, тортур, мордування, мучення, в тому числі з
використанням вогню, струму, кислоти, лугу, радіоактивних речовин, отрути, яка
завдає нестерпного болю, тощо),
психічних чи моральних

(шляхом зганьблення
честі, приниження гідності, заподіяння тяжких душевних переживань, глумління
тощо)
страждань
, а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом
або вчинювалося в присутності близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював,
що такими д
іями завдає останнім особливих психічних чи моральних страждань
Не можна кваліфікувати умисне вбивство за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК ( 2341
-
14 ) на тій
підставі, що винна особа в подальшому з метою приховання цього злочину знищила
або розчленувала
труп.Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного
хвилювання (ст. 116 КК ( 2341
-
14 ), або матір'ю своєї новонародженої дитини
(ст. 117 КК), або при перевищенні меж необхідної оборони чи в разі
перевищення заходів, нео
бхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК),
кваліфікується тільки за цими статтями КК, навіть якщо воно й мало ознаки
особливої жорстокості.


71.
Охарактеризуйте втрату працездатності при заподіянні середньої тяжкості
тілесного ушкодження.

Під стійкою

(постійною) втратою загальної працездатності
належить розуміти
таку необоротну втрату функції, котра повністю не відновлюється.

Під стійкою втратою працездатності менш як на одну третину належить
розуміти втрату загальної працездатност
і від 10% до 33%.


72
.Охарактеризуйте втрату працездатності при заподіянні середньої тяжкості
тілесного ушкодження.підозрюю шо там має бути


легкого тілесного
ушкодження.

Під незначною стійкою втратою працездатності належить розуміти втрату загальної
пра
цездатності до 10%.


73. Охарактеризуйте об’єктивну сторону «Насильницького донорства» (ст. 144
КК України

1)

Діяння


вилучення крові

2)

Спосіб : насильство , обман


74.

Охарактеризуйте суб’єктивну сторону основного складу умисного вбивства
(в т. ч. вкаж
іть форму та вид вини)

форма


умисел

Вид вини


прямий або не прямий


75.

Розкрийте зміст кваліфікуючої ознаки умисного вбивства


«вчинене на
замовлення»

Умисне вбивство, вчинене на замовлення,
-

це умисне позбавлення життя
потерпілого,

здійснене

особою (виконавцем) за дорученням іншої особи (замовника). Таке
доручення може мати форму наказу, розпорядження, а також угоди, відповідно до
якої виконавець зобов'язується

позбавити потерпілого життя, а замовник
-

вчинити в інтереса
х виконавця певні
дії матеріального чи нематеріального характеру або ж не вчинювати їх.

До дій матеріального характеру, зокрема, належать сплата виконавцеві
винагороди за вчинення вбивства, передача чи збереження прав на майно,
звільнення

від майнових зобов'язань тощо. Під діями нематеріального характеру
розуміються будь
-
які дії, вчинення чи невчинення яких безпосередньо не пов'язане
з матеріальними інтересами виконавця вбивства.


76.

Розкрийте зміст такої ознаки тяжкого тілесно
го ушкодження як
“непоправне знівечення обличчя”.

Під обличчям розуміють передню частину голови , верхню частину шиї. Обличчя
виражає її індивідуальність, за допомогою міміки виражає її індивідуальність,
внутрішні переживання, емоції.

Знівечення


це приве
дення обличчя в страхітливий або відразливий для оточуючих
стан(естетичне а не медичне поняття)

Невирпавне ушкодження обличчя


для зменшення вираженості патологічних змін
необхідне оперативне втручання.


77.

Розкрийте зміст такої ознаки тяжкого тілесного
ушкодження як
“переривання вагітності”.

Ушкодження, що призвело до переривання вагітності, незалежно від її строку,
належить до тяжких за умов, що між цим ушкодженням і перериванням вагітності є
прямий причинний зв'язок.


78. Розкрийте зміст такої ознаки

тяжкого тілесного ушкодження як “розлад
здоров’я, поєднаний із стійкою втратою працездатності

Під розладом здоров'я належить розуміти безпосередньо пов'язаний з
ушкодженням послідовно розвинутий хворобливий процес.

Під стійкою (постійною) втра
тою загальної працездатності належить розуміти
таку необоротну втрату функції, котра повністю не відновлюється.

Більш я на 1
/
3


більше ніж 33.3%


79. Ставлення винного до діяння у складі злочину «Незаконне розголошення
лікарської таємниці» є

Прямий а
бо непрямий умисел до діяння але необережність до наслідків


80.Ставлення до наслідку у вигляді смерті у складі злочину, передбаченому ч. 3
ст. 135 КК («Залишення в небезпеці») є (вказати форму вини).

Необережність


81.Суб’єктом «Незаконного розголошення
лікарської таємниці» є

Спеціальний
-

особа якій ця інформація стала відома у зв’язку з виконанням
професійного чи службового обов’язку


82.
Тілесні ушкодження якого ступеня тяжкості визначаються залежно від
ступеня втрати працездатності?

-

тяжкі

-

середн
ьої тяжкості

-

легке тілесне ушкодження що спричинило незначну втрату працездатності


83.
Тілесні ушкодження якого ступеня тяжкості визначаються залежно від
тривалості розладу здоров’я?

-
середньої тяжкості

тривалий розлад здоровя

-

легкі тілесні ушкоджен
ня що спричинили короткочасний розлад здоровя

84.
Хто може бути потерпілим від «Умисного вбивства в стані сильного
душевного хвилювання»?

Потерпілий


особа яка застосувала до винного протизаконне насильство, тяжку
образу або систематичне знущання щодо суб
’єкта злочину


85.

Чи можна побої вважати різновидом легких тілесних ушкоджень?
Аргументуйте свою позицію.

побої не є тілесними ушкодженнями оскільки з частиною 1 ст.126 побої
спричиняють фізичний біль але не спричиняють тілесних ушкоджень

Правила судово
-
меди
чного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень

3.1. Побої не становлять особливого виду ушкоджень. Вони характеризуються
заподіянням багаторазових ударів. Якщо після побоїв на тілі потерпілого
залишились ушкодження, їх оцінюють за ступен
ем тяжкості, виходячи із звичайних
ознак. Якщо побої не залишили після себе ніяких об'єктивних слідів, судово
-
медичний експерт відмічає скарги потерпілого, вказує, що об'єктивних ознак
ушкоджень не виявлено і не встановлює ступеня тяжкості тіл
есних ушкоджень.

86.

Чи передбачена у КК України відповідальність за умисне легке
тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного
хвилювання?

Ні,не передбачено. Ст..123 КК передбачає відповідальність лише за умисне
заподіяння у стані сильного душевно
го хвилювання тяжкого тілесного ушкодження.
Умисне заподіяння за таких обставин середньої тяжкості або легких тіл.ушк.
злочином не визнається.

87.

Чи передбачена у КК України відповідальність за необережне тяжке
тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні ме
ж необхідної
оборони?

Ні, не передбачена.

Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого у ст..124 КК(
Умисне заподіяння
тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі
перевищення заходів, необхідних для затриман
ня злочинця
)
характеризується умислом. А заподіяння тяжкого тілесного ушкодження при
перевищенні меж необхідної оборони через необережність не є злочином.

88.

Чи передбачена у КК України відповідальність за умисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження, заподія
не в стані сильного душевного
хвилювання?

Ні,не передбачено. Ст..123 КК передбачає відповідальність лише за умисне
заподіяння у стані сильного душевного хвилювання тяжкого тілесного ушкодження.
Умисне заподіяння за таких обставин середньої тяжкості або лег
ких тіл.ушк.
злочином не визнається.

89.

Що слід враховувати для розмежування умисного вбивства від
умисного заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке
спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК)?

Про судову практику в справах про злочини проти життя та
здоров'я особи

22. Для відмежування умисного вбивства від умисного заподіяння тяжкого
тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК ( 2341
-
14 ), суди повинні ретельно досліджувати докази, що мають значення дл
я
з'ясування змісту і спрямованості умислу винного. Питання про умисел
необхідно вирішувати виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння,
зокрема враховувати
спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію
поранень та інш
их тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій,
поведінку винного і потерпілого, що передувала події, їх стосунки.

Визначальним при цьому є
суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх
дій
: (при

умисному вбивстві на
стання смерті охоплюється умислом винного, а в разі
заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого,
ставлення винного до її настання характеризується необережністю.

90.

Як кваліфікувати дії винного у разі, коли в
ін, позбавляючи життя
певну особу, вважав, що потерпілий не є малолітнім і за зовнішніми
обставинами не міг цього усвідомлювати, хоча насправді,
потерпілий не досягнув 14
-
річного віку?

просте умисне вбивство (ч.1.ст.115 ККУ), так як у ППВСУ зазначено:

Під

убивством малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК ( 2341
-
14 ) розуміється
умисне позбавлення життя особи, якій не виповнилося 14 років. Ця кваліфікуюча
ознака наявна тоді, коли винний
достовірно знав,

що потерпілий є малолітнім, або
припускав
це,

або за обставинами справи
повинен був і міг це усвідомлювати.


91.

Як кваліфікувати дії винного, якщо він помилково вважав, що
вчиняє вбивство таким способом, який є небезпечним для життя
потерпілого та інших людей, в той час як той спосіб фактично
небезпе
чним не був?

У разі, коли винний, позбавляючи життя особу, помилково вважав, що робить це
таким способом, який є небезпечним для життя потерпілого та інших людей, в той
час як той фактично небезпечним не був, вчинене належить кваліфікувати як
замах на вчинення злочину, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК (замах на умисне
вбивство вчинене у спосіб небезпечний для життя багатьох осіб.

92.

Як кваліфікувати дії підбурювача до умисного вбивства матір’ю
своєї новонародженої дитини?

підбурювання до умисн
ого вбивства малолітнього

ч.4ст.27


п.2ч.2ст.115 КК України

93.

Як кваліфікувати дії пособника до умисного вбивства матір’ю своєї
новонародженої дитини?

пособництво в умисному вбивстві малолітнього

ч.5ст.27


п.2ч.2ст.115 КК України

94.

Як кваліфікувати умисне вб
ивство з метою подальшого
використання органів чи тканин людини для трансплантації?

Умисне вбивство з метою подальшого використання органів чи тканин людини для
трансплантації, незаконної торгівлі тощо кваліфікується як вчинене з корисливих
мотивів за п.6
ч.2 ст.115, і додатково за частинами 2, 3, 4 або 5 ст.143 КК(
Порушення
встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини)

(коментар)

95.

Як розмежувати склади злочинів незаконне проведення аборту та
умисне тяжке тілесне ушкодження у вигляд
і переривання
вагітності?

Залежно від наявності згоди потерпілої, якщо згода на переривання вагітності
відсутня, то кваліфікують як умисне тяжке тілесне ушкодження.

Проведення аборту


це протиправне штучне переривання вагітності жінки за
наявності її згод
и на проведення операції.

96.

Як розмежувати склади злочинів порушення порядку
трансплантації та умисне тяжке тілесне ушкодження у вигляді
втрати органу?

Якщо розмежовувати частину 1ст. 143 та ч.1ст.121, то критерієм розмежування є
суб’єкт злочину
. Бо при пору
шенні правил трансплантації суб’єкт є
спеціальним(мед.працівник), а суб’єкт завдання тяжких тіл.ушк. є загальним.

Якщо є розмежовувати частину 2 ст. 143 та ч.1ст.121, то критерієм розмежування є
суб’єктивна сторона
, а саме
мета
, яка є обов’язковою ознакою
для вилучення у
людини шляхом примушування або обману її органів або тканин. Тут метою є
наступна їх трансплантація. А у діянні передб. Ч1ст.121 мета відсутня.Задачі:


1.

Громадянин України Євген працював агентом іноземної розвідки. На
замовлення іно
земної розвідки він створив у Донецьку організацію
“Разом з Росією”. Метою діяльності організації було від’єднання східної
України і входження її в склад Російської Федерації. Євген разом зі
своїми прибічниками розробили детальний план діяльності і почали
залучати до організації прихильників їхньої ідеї. Учасники організації і
сам Євген розповсюджували по території східної України матеріали із
закликами до відокремлення. Як кваліфікувати дії Євгена?

Євгєша:

ч.2 ст. 110; ч. 1 ст. 111 ККУкраїни

Т.е. 1) посяг
ання на територіальну цілісність і недоторканність України за
попередньою змовою групою осіб
���.
(шляхом розповсюдження матеріалів із
закликами до відокремлення (тобто зміни меж державного кордону))

2) державна Зрада
���.

(вчинив шляхом надання допомоги ін
оземній державі [Росії}
підривної діяльності проти України, а саме створенням організації на замовлення
іноземної розвідки)


2.

Громадянин

України Євген працював агентом іноземної розвідки. У
Донецьку він створив організацію “Разом з Росією”. Метою діяльності
організації було від’єднання східної України і входження її в склад
Російської Федерації. Євген разом зі своїми прибічниками розробили

детальний план діяльності і почали залучати до організації
прихильників їхньої ідеї. Учасники організації і сам Євген
розповсюджували по території східної України матеріали із закликами
до відокремлення. Інші учасники організації не знали, що Євген є
аген
том іноземної розвідки. Дії
учасника

організації слід кваліфікувати
як …

ОС


умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону
України на порушення порядку, встановленого КУ, а також розповсюдження
матеріалів із закликами до вчинення
таких дій

ч.1 ст. 110 ККУ

Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України


3.

Олена під час сварки зі своїм чоловіком Павлом сказала йому, що він не
є батьком спільного сина Василя і вона все їхнє спільне подружнє життя
таємно зустрічається із
справжнім батьком дитини. Павло кинувся до
дружини Олени з ножем і заподіяв їй 48 колотих ран, від яких Олена
померла. Обмірковуючи все вчинене, Павло дочекався повернення зі
школи 12 річного сина


Василя і задушив його. Дайте кримінально
-
правову оцінку д
іям Павла.

Павло:ст..116; п.2 ч.2 ст.115 КК України.

Дії Павла необхідно кваліфікувати за ст.. 116 КК України( стосовно його дружини


Олени)


умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання,що
раптово виникло внаслідок…тяжкої образи з боку

потерпілого
. Та за п.2 ч.2
ст.115 КК України (стосовно його сина


Василя)


умисне вбивство малолітньої
дитини ( сину
-
12 років) .
P
.
S

[
щодо дитини


умисел,бо з фабули задачі:
«Обмірковуючи все вчинене…вбив сина»
]


4.

Іван, маючи на меті вбити Марину, отру
їв воду у криниці, яка
знаходилася на подвір’ї Марини. Марина і її сусідка Люба випили воду.
Однак, завдяки вчасному наданню медичної допомоги вони залишитися
живими. На стаціонарному лікуванні дівчата перебували 26 днів. Дії
Івана слід кваліфікувати як…

І
ванушка:
ч. 2 ст. 15


ч.1 ст. 155; ст.. 122 ККУкраїни.

Щодо Марини закінчений замах на умисне вбивство. Щодо Люби


умисне середньої
тяжкості тілесне ушкодження. Непрямий умисел


він очевидно припускав
можливість настання суспільно небезпечних наслідків
у вигляді шкоди життю чи
здоров.ю інших людей (а не лише Марини), бо ясно як білий день, що з криниці
може напитись не лише вона.


5.

У липні Павло дізнався, що його брат Іван поширює інформацію, що він
(Павло)

є представником сексуальних меншин. Ця звістка с
трашно
обурила Павла, адже була неправдивою. Він вирішив вбити брата Івана
і свого найкращого товариша Миколу, який нічого не зробив, щоб
спростувати брехню. У вересні Павло вбив Івана, а у жовтні


Миколу.
Як кваліфікувати дії Павла?


Обов'язковою ознакою

об'єктивної сторони злочину, якщо ми кваліфікуємо його за
ст..116, є час його вчинення. Цей злочин може бути вчинений лише тоді, коли
винний перебуває у стані сильного душевного хвилювання. Найчастіше такий стан є
короткочасним і триває всього декілька хв
илин (так пише мудрий коментар). А
оскільки з моменту образи до першого вбивства пройшло 2 місяці, то воно якось не
канає під короткочасність, а цілком виглядає на ч.1 ст.115 ККУ. Тим більше, що:У випадках, коли вбивство вчинено або тяжке тіле
сне

ушкодження заподіяно
після того, як стан сильного душевного

хвилювання минув
, дії винного потрібно кваліфікувати за статтями

КК, що передбачають відповідальність за вчинення зазначених злочинів без
пом'якшуючих обставин. Неправо
мірна поведінка потерпілого в такому разі може
бути визнана обставиною, що зменшує суспільну небезпечність злочину і
пом'якшує покарання винного.»
-

п.13 ППВСУ


А щодо другого вбивства


найкращого френда


то:

«Якщо винний не був засуджений за раніш
е вчинене вбивство чи

готування до нього або замах на нього, ці його дії підлягають

самостійній кваліфікації, а повторно вчинене вбивство

кваліфікується за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК»
-

п.17 ППВСУ


А того я думаю,що:

Павло: ч.1, п.13 ч
.2 ст.115 КК України.


6.

Микита у безлюдному місці накинувся на малолітню Олену, яка
поверталася із дискотеки, що проводилася в університеті “Львівська
політехніка” і вбив її. На допиті Микита повідомив, що не знав про те,
що Олена є малолітньою, оскільки по
думав, що вона вже студентка, а
не учениця. За зовнішнім виглядом потерпіла виглядала старшою, ніж
однолітки. Дайте кримінально
-
правову оцінку діям Микити.


Отож, дії Микити потрібно кваліфікувати за ст.115, але без кваліфікуючої ознаки п.2
ч. 2 ст. 115, т
ому що в ПП ВСУ №2 «Про судову практику в справах про злочини
проти життя та здоровя особи» :

п. 6 каже, що винний мусив достовірно знати,що потерпіла є малолітньою,або
припускати це, або за обставинами справ повинен був і міг це усвідомити.

Я думаю,що ві
н не мав такої можливості (хіба би перевіряв її документи),бо:

по
-
перше


вона йшла з університетської диско (тобто він цілком обєктивно вважав її
студенткою)

по друге


вона виглядала ззовні страріше,аніж її біологічний вік (а ви ше уявіть
скільки на ній
було макіяжу і як вона була одягнен,якшо йшла на диско до
старшаків).


Отже:

за ст. ч.1 ст.115 та й усьо.


8. Микита у безлюдному місці накинувся на Олену, яка поверталася з магазину

ььтсмммммммммммммммммммммм ььиииииииииииит

і вбив
її. Олена була студенткою одного із ВУЗів і на момент вбивства вже досягнула
20


річного віку. На допиті Микита повідомив, що думав, що Олена є
малолітньою. Дайте кримінально
-
правову оцінку діям Микити.


ч.1 ст 115

замаху на вбивство малолітнь
ої,мені здається,не буде,по коментар пише таке:

Вбивство дитини, яку винний помилково вважав малолітньою, або вбивство жінки,
яку винний помилково вважав вагітною, підлягає кваліфікації за сукупністю
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 і п, 2 ч. 2 ст. 115 т
а, залежно від обставин справи,
за відповідною частиною (пунктом ч. 2) ст. 115

А та Олена взагалі повнолітня і не дитина


9.Герасим злісно ухилявся від сплати аліментів на свою малолітню дочку

Оксану. Щоб не сплачувати аліменти він вирішив вбити колишню др
ужину та

дочку. З цією метою пошкодив тяги рульового управління та гальма

автомобіля дружини. Повертаючись з дочкою Оксаною зі школи на своєму

автомобілі, дружина не змогла виконати необхідний маневр. Машина з’їхала

в кювет, перекинулася кілька разів і заг
орілася. Дружина Герасима і дочка

Оксана загинули. Дайте кримінально
-
правову оцінку діям Герасима.

Герасим: пп. 1), 2), 6) ч.2 ст.115; ч.1 ст.164 КК України

Герасим підлягатиме кримінальній відповідальності за умисне вбивство двох і
більше осіб (в даному
випадку двох) в тому числі малолітньої дитини з корисливих
мотивів, а також за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Те, що його
умисел був спрямований на смерть дружини і доньки


очевидно. На рахунок
корисливого мотиву


п.10 ППВСУ Про судову

практику в справах про злочини
проти життя та здоров’я особи від 07.02.2003 р. №2 каже, що за п.6 ч.2 ст.115 як
учинене з

корисливих мотивів умисне вбивство кваліфікується в разі,коли

винний, позбавляючи життя потерпілого, бажав одержати у зв'язку

з

цим матеріальні блага для себе або інших осіб (заволодіти грошима,

коштовностями, цінними паперами, майном тощо), одержати чи

зберегти певні майнові права,
уникнути матеріальних витрат чи

обов'язків

(одержати спадщину, позбавитися борг
у,
звільнитися від

платежу

тощо) або досягти іншої матеріальної вигоди. Щодо малолітньої дитини


ясно, що він знав, скільки років його доньці!!!


10. 5 липня Бондарчук у дворі будинку з хуліганських спонукань вистрілив у
Мариніну і вбив її. Після того Бо
ндарчук вистрілив у громадянина Іваненка,
який намагався його затримати, однак промахнувся. Як кваліфікувати дії
Бондарчука?

Боднарчук


п.7 ч. 2 ст. 115, ч.2 ст 15


п.8 ст 115 КК України

Обєкт


життя особи

Обєктивна сторона


1


посягання на життя ін
ших осіб

2


наслідок


незворотня смерть потерпілих

3


причинний зв'язок між діями і наслідками

Субєкт


загальний ( осудна особа яка досягла 14


річного віку

Субєктинва сторона


прямий умисел

Кваліфікуюча ознака, яка характеризує мотив


з хуліганськи
х мотивів.

Замах буде незакінченим,бо Боднарчук вчинив всі дії які вважав за необхідне для
доведення злочину до кінця, але злочин не доведено до кінця з причин що не
залежали від його волі.

Замах на вбивство особи чи її близького родича у зв’язку з виконан
ням цією особою
службового або громадського обов’язку. Тут Іваненко виконував свій громадський
обов’язок. П 8 ч2 ст 115


також кваліфікуюча ознака що характеризує мотив.


11. Мозговий їхав на своєму автомобілі і побачив Іванових, які йшли йому на
зустріч.

Будучи з Івановими в неприязних відносинах, Мозговий спрямував на
них автомобіль. Іванов встиг відскочити в кювет, а Іванова потрапила під
автомобіль і одержала черепно
-
мозкову травму, яка потягнула психічний
розлад. Як кваліфікувати дії Мозгового?


Мозго
вий підлягає кримінальній відповідальності за закінчений замах на умисне
вбивство двох або більше осіб, а також за необережне тяжке тілесне ушкодження(
тілесне ушкодження спричинило психічний розлад, тому є тяжким). Необережне
тому,що вже є умисел на вбивс
тво,а не на заподіяння тяжких тіл.ушк.


Мозговий: ч.2 ст.15


п.1ч.2 ст.115; ст.128 КК


Тупа задача!!!хто знає як її правильно розв’язати,то кажіть,будь ласка.


Тема 1.

1.

Дайте визначення особливої частини кримінального права як частини галузі
права,

як структурної частини кримінального закону, як навчальної дисципліни, як
частини кримінально
-
правової науки.

ОЧКП як частина галузі праваце система закріплених в КК норм, в яких
сформульовані ознаки певних злочинів, передбачено покарання за їх вчинен
ня,
роз’яснено певні кримінально
-
правові поняття, передбачено умови звільнення від
кримінальної відповідальності.

ОЧКП як структурна частина кримінального закону


це частина КК україни, яка
включає кримінально
-
правові норми, що конкретно визначають які су
спільно
-

небезпечні діяння (дії або бездіяльність) в
важаються злочинними, визнають

склади
злочинів а також вид і розмір покарання за їх вчинення.

ОЧКП як частина кримінально
-
правової науки


це певна система поглядів, ідей
концепцій і теорій про систему з
аконодавчих норм, які складають ОЧ КП та окремі
злочини, практик
у їх застосування та перспектив
и розвитку.

ОЧКП як навчальна дисципліна


це сукупність розташованого відповідно до
структури ОЧ КК України навчального матеріалу в якому розглядаються теоретич
ні
положення що розкривають зміст кримінально
-
правових норм і дозволяють
студентам засвоїти суму знань, необхідних для обґрунтованої кримінально
-
правової
оцінки вчиненого діяння.


2.
Співвідношення Загальної та Особливої частини кримінального права

(
вказат
и
чинники, які зумовлюють єдність загальної та особливої частини кримінального
права, а які відмінність
)
.

Чинники, які зумовлюють єдність ЗЧ і ОЧ:Обидві частини містяться в єдиному КК;Відображають єдину політику держави;Побудовані на одних принципах;Ма
ють одні і ті ж завдання

Відмінність норм ЗЧ і ОЧ:в змісті норм: в ЗЧ містяться узагальнюючі поняття, в ОЧ


конкретні
злочини;в структурі норм: в ЗЧ в нормі є гіпотеза і диспозиція, в ОЧ


стаття має
диспозицію і санкцію (крім заохочуючих і розяснюючих)
.


3. Дайте визначення терміну “криміналізація”.

Криміналізаціявстановлення кримінальної відповідальності за діяння, яке раніше
не вважались злочином шляхом доповнення КК статтею або шляхом внесення змін.


4.Способи криміналізації.

доповнення окремою с
таттею


внесення змін д
о

вже існуючої статті

внесення змін до іниши НПА в яких конкретизуються положення КК


Інший варіант:

доповнення новою нормою


-

доповнення новими альтернативними ознаками
-

розширення змісту
термінів


-

виключення обов’язкових ознак5. Дайте визначення терміну “декриміналізація”.

Декриміналізаціяскасування к/в за діяння, які раніше вважалися злочинами,
шляхом виключення певної статті або шляхом внесення змін.


6. Назвіть способи декриміналіза
ції.

-

виключення статті

-

внесення змін до норми КК

-

внесення змін до інших НПА


Інший варіант

виключення норми-

встановлення додаткових обов’язкових ознак
-

скасування альтернативних ознакзвуження змісту термінів


7. Диференціація

кримінальної відповідальності. Приклади диференціації
кримінальної відповідальності.

Це встановлення в кримінальному кодексі більш чи менш суворої відповідальності за
одне і те ж діяння з урахуванням наявності чи відсутності пом.якшуючих або
обтяжуючих об
ставин.

-

ч.1 і п.13 ч.2 ст.115


«умисне вбивство» і «умисне вбивство, вчинене особою,
яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого
ст.116
-
118 ККУ»
-

ч.4 і ч.5 ст.185


крадіжка у великих розмірах і особливо великих розмірах

(критерій


за розміром шкоди).


8. Назвіть критерії, на основі яких повинна будуватися Особлива частина
кримінального закону, вкажіть які з них враховані у побудові Особливої частини КК
України

-

поділ розділів за родовим об’єктом͖

розміщення розді
лів від найбільш
суспільно
-
небезпечних до найменш суспільно
-
небезпечних͖-

розміщення статей в межах розділу від найбільш суспільно
-
небезпечних до
найменш суспільно
-
небезпечних.
Дотриманий тільки
перший критерій, два останні не дотримано.


9.
Назвіть елементи Особливої частини КК України.

-
розділи

-
статті

-
ч
астини статей

-
пункти

-
примітки


10.. Види та структура норм Особливої частини КК України.

1) За формою викладення законодавчого матеріалу:

-

називні

-

описові

-

відсильні

-

бланкетні

2) За

ступенем суспільної небезпеки:

-

основні

-

кваліфіковані

-

особливо кваліфіковані

-

привілейовані

3) За змістом норм:

-

забороняючі

-

роз’яснюючі (дефінітивні)

-

заохочувальні

-

виключні

Структура норм Особливої частини ККУ:

-

диспозиція

-

санкція

Винятки
:

ст. 401


поняття військового злочину, примітка до ст. 364, де містить
поняття службової особи.


11. Дайте визначення понять та наведіть приклади «основного»,
«кваліфікованого», «особливо кваліфікованого» та «привілейованого» складів
злочинів


12. Дайте визначення понять та наведіть приклади забороняючої, роз’яснюючої
(дефінітивної) та заохочувальної норм Особливої частини КК України (навести по
5 прикладів відповідних норм).

Забороняючи норма


норма, яка містить ознаки складу з
лочину

та встановлює вид
і розмір покарання за вчинення певного злочину.

-

ч.1 ст.115 умисне вбивство

-

ч.1 ст. 129


погроза вбивством

-

ч1. ст. 146


незаконне позбавлення волі або викрадення людини

-

ч.1 ст. 119


вбивство з необережності.

-

Ч.1 ст. 125


умисне
легке тілесне ушкодження


Роз’яснююча (дефінітивна) норманорма,
в якій розкривається
зміст деяких
понять
, термінів, що вживаються в КК.

-

ст. 401 поняття військового злочину

-

примітка 1 до ст. 185 (крадіжка) дається визначення повторних злочинів

передбач
ених статтями 185, 186 та 189
-
191 КК

-

примітка 1 до ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем)
поняття службових осіб

-

примітка до ст. 286 «порушення правил дорожнього руху або експлуатації
транспорту особами, які керують ТЗ» поняття транспортних
засобів

-

примітка до ст.368 9одержання хабара) дається поняття вимагання хабара.


Заохочувальна норманорма, яка
визначає підстави і
умови звільнення від
кримінальної відповідальності

за
вчинення окремих злочинів.

-

ч.2 ст 111 КК з
вільняється від криміна
льної відповідальності громадянин України,
якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної
організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам
державної влади про свій зв'язок з ними та пр
о отримане завдання.

-

ч.2 ст. 114 КК
Звільняється від кримінально
ї відповідальності особа, яка
припинила діяльність, передбачену ч
астиною першою цієї статті, та
добровільно
повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжити
х
заходів бул
о відвернено заподіяння шкоди
інтересам України.

-

ч.з ст 175 КК
Особа звільняється від кримі
нальної відповідальності, якщо
до
притягнення до кримінальної ві
дповідальності нею здійснено
виплату заробітної
плати, стипендії
, пенсії чи ін
шої встановленої
законом виплати громадянам
.

-

ч.2 ст 255 КК
Звільняється від кримінально
ї відповідальності особа, крім
організатора або керівника злочинн
ої організації, за вчинення
злочину,
передбаченого частиною п
ершою цієї статті, якщо вона
д
обровільно заявила про
створення зл
очинної організації або участь
у ній та активно сприяла її розкриттю.

-

ч. 3 ст.263 КК
Звільняється від кримінально
ї відповідальності особа, яка
вчинила
злочин, передбачений частин
ами першою або другою цієї
статті,

якщо вона
добровільно здал
а органам влади зброю, бойові
припаси, вибухові речовини або
вибухові пристрої.


13.
Дайте визначення понять та наведіть приклади називної, описової, відсильної
та бланкетної норм Особливої частини КК України.

Називна норма ОЧ
ККУце норма ОЧ ККУ, яка визначає (називає) злочинне
діяння не розкриваючи його ознак. Наприклад,

-

ст. 369 ККУ Давання хабара

-

ст. 335 ККУ Ухилення від призову на строкову службу;

-

ст. 125 ККУ Умисне легке тілесне ушкодження;


Описова норма ОЧ ККУце но
рма ОЧ ККУ, яка називає (визначає) злочинне
діяння і вказує на його найбільш характерні ознаки. Наприклад,

-

ст. 111 ККУ Державна зрада;

-

ст. 113 ККУ Диверсія;

-

ст. 114 ККУ Шпигунство;

Відсильна норма ОЧ ККУце норма ОЧ ККУ, для розуміння змісту якої
потріб
но звернутись до кримінально
-
правової норми або її окремого припису, які
містяться в іншій статті ККУ або іншій частині статті, де йдеться про відповідний
злочин або описано його ознаки. Наприклад,

-

ч.3 ст.109 ККУ дії, спрямовані на насильницьку зміну чи по
валення
конституційного ладу або на захоплення державної влади

-

ч.3 ст.110 ККУ посягання на територіальну цілісність і
недоторканність України

-

ч.3 ст.120 ККУ доведення до самогубства

Бланкетна норма ОЧ ККУнорма ОЧ ККУ, яка не називаючи або називаючи
лиш
е частину ознак, відсилає для встановлення змісту ознак вчиненого діяння до
інших нормативно
-
правових актів. Наприклад,

-

ст. 271 ККУ порушення вимог законодавства про охорону праці;

-

ст. 172 ККУ грубе порушення законодавства про працю͖

-

ст. 240 ККУ порушення
правил охорони надр͖


14.
Дайте визначення терміну “криміналізація”.

Криміналізаціявстановлення кримінальної відповідальності за діяння, яке раніше
не вважались злочином шляхом доповнення КК статтею або шляхом внесення змін.


15.
Кваліфікований склад зл
очину


це

Склад злочину, який містить в собі поруч з основними ознаками одну чи кілька
кваліфікуючих, тобто такі, що обтяжують відповідальність і впливають на
кваліфікацію


16.
Наведіть приклади заохочувальних норм Особливої частини КК України

.
-

ч.2 ст

111 КК з
вільняється від кримінальної відповідальності
громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання
іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких
дій не вчинив і добровільно заявив органам державної вл
ади про
свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

-

ч.2 ст. 114 КК
Звільняється від кримінально
ї відповідальності особа, яка
припинила діяльність, передбачену ч
астиною першою цієї статті, та
добровільно
повідомила органи державної влади про вчине
не, якщо внаслідок цього і вжитих
заходів бул
о відвернено заподіяння шкоди
інтересам України.

-

ч.з ст 175 КК
Особа звільняється від кримі
нальної відповідальності, якщо
до
притягнення до кримінальної ві
дповідальності нею здійснено
виплату заробітно
ї
плати, стипендії
, пенсії чи іншої встановленої
законом виплати громадянам
.

-

ч.2 ст 255 КК
Звільняється від кримінально
ї відповідальності особа, крім
організатора або керівника злочинн
ої організації, за вчинення
злочину,
передбаченого частиною
п
ершою цієї статті, якщо вона
добровільно заявила про
створення зл
очинної організації або участь
у ній та активно сприяла її розкриттю.

-

ч. 3 ст.263 КК
Звільняється від кримінально
ї відповідальності особа, яка
вчинила
злочин, передбачений частин
ами п
ершою або другою цієї
статті, якщо вона
добровільно здал
а органам влади зброю, бойові
припаси, вибухові речовини або
вибухові пристрої.


17.
Назвіть види норм Особливої частини КК України за ступенем суспільної
небезпеки18.
Назвіть види норм Особ
ливої частини КК України за формою викладення
законодавчого матеріалу

-

називні

-

описові

-

відсильні

-

бланкетніТема 2.

1.

Поняття кримінально
-
правової кваліфікації, її зміст та види

Ц
е етап застосування кримінально
-
правової норми уповноваженими органа
ми
державної влади(органами дізнання, досудовим слідством, прокуратури, судом)
у ході якого здійснюється оцінка суспільно
-
небезпечного діяння на встановлення
відповідності ККУ і визначається чи вчинене
діяння є злочином і якщо так, т
о

яким саме.

Зміст:

-

ква
ліфікація
-

це частина процесу застосування кримінального закону
.

-

в ході кримінально
-
правової кваліфікації
оцінці підлягає суспільно
-
небезпечна поведінка.

-

зміст кримінально
-
правової кваліфікації полягає у визначенні кримінально
-
правової норми, яка передбач
ає скоєне діяння.


Види:

За результатом:

-

кваліфікація злочинів

-

незлочинів


Кваліфікація злочинів відповідн окласифікується6

За стадією, якої досягло посягання:

-

кваліфікація закінченого злочину͖

-

кваліфікація готування до злочину͖

-

кваліфікація замаху н
а злочин.

В залежності від того, вчинений злочин "одноосібно" чи у співучасті
:

-

кваліфікація злочину, вчиненого однією особою͖

-

кваліфікація злочину, вчиненого у співучасті.

Виходячи з кількості злочинів, які піддані кваліфікації
:

-

кваліфікація одинично
го злочину͖

-

кваліфікація множинності злочинівТак,
з врахуванням того, чи встановлена особа, діяння якої піддаються
оцінці
(тобто, здійснюється оцінка певного діяння чи поведінки конкретної особи)
існує:

-

кваліфікація "за фактом"͖

-

кваліфікація діянн
я особи.

З врахуванням того, які учасники процесу кваліфікують скоєне
виділяється:

-

кваліфікація, яка здійснюється органами досудового слідства͖

-

судова кваліфікація.

Залежно від співставлення моменту вчинення діяння і часу проведення
кваліфікації
може б
ути виділена:

-

перспективна кваліфікація (оцінка діяння, яке ще не вчинене)͖

-

ретроактивна кваліфікація (оцінка вже вчиненого діяння).


2.
Вимоги до формули кримінально
-
правової кваліфікації

Загальні вимоги до формули кваліфікації такі:

-

-

в ній
має бути
названий кримінальний закон
, за яким кваліфікується
діяння.

-

якщо стаття поділена законодавцем на кілька частин або пунктів,

слід
вказати структурну частину відповідної статті
.

-

при необхідності потрібно зробити посилання на статті Загальної частини КК
:

1.як
що має місце готування до злочину то при кваліфікації потрібно послатися на ч.1
ст.14 .

2. якщо має місце замах на злочин, то залежно від його виду (закінчений чи
незакінчений) потрібно послатися на ч.2 або ч.3 ст. 15 КК) та на відповідну статтю
Особливої
частини КК.

3. якщо злочин вчинений у співучасті
-

і це не “співучасть Особливого роду”, яка
прямо передбачена статтею Особливої частини КК, то при кваліфікації слід
вказати частину ст.27 КК, яка передбачає діяльність співучасника того виду,

діяння якого к
валіфікуються.

-

у формулі кваліфікації
належить правильно розставити розділові знаки,
записати її так, щоб уникнуто неясності чи двозначності
:

1.якщо має місце множинність злочинів, то кожна стаття Особливої частини має бути
відокремлена крапкою з комою͖

2.
посилання на статті Загальної частини відокремлюються від статті Особливої
частини дефісом͖

3.посилання на статтю Загальної частини здійснюється окремо щодо кожної із статей
Особливої частини КК

4. формула кваліфікації щодо кожної особи записується окремо

a.

Якщо особа вчинила кілька злочинів, то статті ОЧ КК України
пишемо в порядку зростання через кому


3.
Підстави кваліфікації злочинів.

b.

Фактична
-

одержана законним шляхом інформація про
фактично вчинене суспільно
-
небезпечне діяння, його наслідки
та інші обс
тавини, які мають юридичне значення

c.

Юридична


наявність статті у КК та інших законах (де
закріплено ознаки злочину)


положення інших НПА які
конкретизують зміст окремих ознак складу злочину рішень КСУ,
рішень Європейського суду.


4. Назвати принципи крим
інально
-
правової кваліфікації

1) Законність

2) Офіційність

3) Об’єктивність

4) Точність

5) Індивідуальність

6) Повнота

7) Вирішення спірних питань в користь особи

8) Недопустимість подвійного інкримінування

9) Стабільність


5.
Конкуренція кримінально
-
пра
вових норм: поняття і види

Це правове явище, яке виникає на стадії правозастосування і має місце у тому
випадку, коли на застосування у конкретних обставинах претендують дві
кримінально
-
правові норми, однак можна застосувати лише одну з них.

Види:

-

конкур
енція загальної і спеціальної норми

-

конкуренція кількох спеціальних норм

-

конкуренція частини і цілого


6. Конкуренція частини і цілого

Вид конкуренції кримінально
-
правових норм, при якому вчинений злочин підпадає
під дію двох (або біль
ше) кримінально
-
п
равових норм,
одна з яких охолює все
посягання (
норма про ціле) а інша лише йог
о

частину


норма про частину.

Загальне правило для кваліфікації злочину при конкуренції частини і цілого, полягає в
тому, що
завжди повинна застосовуватись та норма, яка охоплю
є з найбільшою
повнотою всі фактичні ознаки вчиненого діяння
.

Приклади:

Наприклад,
Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть
потерпілого” і “Вбивство через необережність”
. Буде застосовуватись ч.2 ст 119 КК.


7. Конкуренція загальної і спеціаль
ної норм.

При конкуренції загальної та спеціальної норм одна з них (загальна) охоплює
визначене коло діянь, а інша (спеціальна)
-

частину цього кола, тобто різновиди
діянь, передбачених загальною нормою.

Взаємозв’язок між ними характеризується
співвідношен
ням понять “рід
-

вид”

В спеціальній нормі обов’язково повинні міститися всі ознаки загальної норми, в той
же час, спеціальна норма повинна містити і свої, специфічні ознаки, які виділяють її із
загальної норми.
В

цих випадках повинна застосовуватись лише
спеціальна норма

Приклад:

Наприклад, ст.115 умисне вбивство (загальна) і ст.117 умисне вбивство матір’ю
новонародженої дитини (спеціальна). Як спеціальний суб’єкт.


8.
Конкуренція кількох спеціальних норм. Різновиди конкуренції кількох спеціальних
норм.

К
онкуренцію кількох спеціальних норм між собою можна визначити як вид
конкуренції кримінально
-
правових норм, при якому вчинене одне діяння
підпадає під ознаки двох (виділених з однієї загальної норми) спеціальних
норм, які не знаходяться у підпорядкуванні н
і за об’ємом, ні за змістом, але
мають спільні ознаки, які можуть одночасно міститися у вчиненому.

Різновиди:

1.
про кваліфікований та особливо кваліфікований склади злочину. Кваліфікуємо
за особливо кваліфікований.

2. про привілейований та особливо привіл
ейований склади злочинів
(за цієї ж
умови).
При цьому має застосовуватись повинна норма про більш
привілейований склад злочину

3. про привілейований та кваліфікований склади злочинів
(за цієї ж умови). Для
цієї ситуації пропонується правило, згідно якого
застосовуватись повинна норма,
що передбачає привілейований склад злочину
. Це правило грунтується на тому,
що всі сумніви при застосуванні кримінально
-
правових норм, зокрема про
пріоритет однієї з конкуруючих норм, повинні тлумачитися на користь
обвинуваче
ного (підсудного, засудженого).


9.
Навести приклади кожного виду конкуренції кримінально
-
правових норм (на
прикладі статей розділів «Злочини проти основ національної безпеки», «Злочини
проти життя та здоров’я особи»).

-

Конкуренція загальної і спеціальної н
орм :
Наприклад, ст.115 умисне
вбивство (загальна) і ст.117 умисне вбивство матір’ю новонародженої
дитини (спеціальна). Як спеціальний суб’єкт.

-

Конкуренція частини і цілого:
Наприклад,
Умисне тяжке тілесне
ушкодження, що спричинило смерть потерпілого” і “
Вбивство через
необережність”. Буде застосовуватись ч.2 ст 119 КК

-

Конкуренція кількох спеціальних норм, одна з яких передбачає
кваліфікований, а інша привілейований склад злочину. Вбивство в стані
сильного душевного хвилювання вчинене з особливою жорстокіс
тю. Буде
застосовуватись ст. 116. (привілейований склад злочину) а не п.4 ч.2 ст
115 КК (кваліфікований)

-

Конкуренція кількох спеціальних норм, одна з яких передбачає
привілейований, а інша особливо привілейований склад злочинуДії осіб,
які вчинили вбивство

або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження при
перевищенні меж необхідної оборони, і одночасно перебували в стані
сильного душевного хвилювання, що раптово виникло,
ст. 116 і ст 118

ст. 123 і ст.124..

-

Конкуренція кваліфікованого і особливо кваліфікованого: ч.2

ст 120 і ч. 3
ст. 120 КК


Приклади з злочинів проти основ національної безпеки:

Конкуренція кількох спеціальних норм

-

кваліфікованого і
особливо кваліфікованого

*ч.2 ст.110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
(кваліфікований).


*ч.3 ст.110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
(особливо кваліфікований)(+)
10.
У якому співвідношенні між собою перебувають норми „Вбивство через
необережність” і „Незаконне проведення аборту, що спричинило смерть
потерпі
лої”?

Конкуренція частини і цілого. Ст.134


ціле, ст.119


частина. Кваліфікуємо за
ст.134.


11. Як вирішуються колізії між положеннями Загальної та Особливої частин КК
України. Відповідь обґрунтуйте
.

У випадку колізії між положеннями ЗЧ І ОЧ КК застосов
уються норми ЗЧ:

1) у всіх випадках наявних колізій положення ЗЧ є більш пільговими для особи, в
відповідно до КУ усі сумніви повинні тлумачитись на користь особи͖

2) ЗЧ встановлює межі у яких повинна діяти ОЧ від так положення ОЧ не можуть
виходити за рам
ки ЗЧ, а тим паче суперечити їй.


12. В якому співвідношенні між собою перебувають норми про “Умисне тяжке
тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого” і “Вбивство через
необережність”?

Конкуренція частини і цілого. Ст.121


ціле, ст.119


частина
. Кваліфікуємо за
ст.121


13..
Вкажіть принципи кримінально
-
правової кваліфікації

1) Законність

2) Офіційність

3) Об’єктивність

4) Точність

5) Індивідуальність

6) Повнота

7) Вирішення спірних питань в користь особи

8) Недопустимість подвійного інкримінув
ання

9) Стабільність


?
14. Для вказівки на кого із співучасників (який вид співучасті) у формулі кваліфікації
не слід посилатися на Загальну частину КК
?

Виконавця

(співвиконавця).


15. Для вказівки на яку (
-
і) стадію (
-
ї) злочину у формулі кваліфікації не
слід
посилатися на Загальну частину КК?

Стадію закінченого злочину
.


16. Наведіть два приклади диференціації кримінальної відповідальності

-

ч.1 і п.13 ч.2 ст.115


«умисне вбивство» і «умисне вбивство, вчинене особою,
яка раніше вчинила умисне вбивство,
за винятком вбивства, передбаченого
ст.116
-
118 ККУ»
-

ч.4 і ч.5 ст.185


крадіжка у великих розмірах і особливо великих розмірах
(критерій


за розміром шкоди).


17. Наведіть приклад конкуренції кількох спеціальних норм, одна з яких передбачає
кваліфіко
ваний, а інша привілейований склад злочину

Вбивство в стані сильного душевного хвилювання вчинене з особливою жорстокістю.
Буде застосовуватись ст. 116. (привілейований склад злочину) а не п.4 ч.2 ст 115 КК
(кваліфікований)


???
18.
Наведіть приклад конкур
енції кількох спеціальних норм, одна з яких
передбачає привілейований, а інша особливо привілейований склад злочину

Д
ії осіб, які вчинили вбивство або заподіяли тяжкі тілесні ушкодження при
перевищенні меж необхідної оборони, і одночасно перебували в стані

сильного
душевного хвилювання, що раптово виникло,

ст. 116 і ст 118

ст. 123 і ст.124..

Будуть застосовуватись ст. 118 і ст. 124 відповідно так як містять більш м.яке
покарання
.


19.

Наведіть приклад конкуренції кількох спеціальних норм, однією з яких є
кв
аліфікований вид умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 2 ст. 121 КК України)
і вкажіть різновид конкуренції.
20.

Наведіть приклад конкуренції частини і цілого

„Вбивство через необережність” і „Незаконне проведення аборту, що спричинило
смерть потерпілої
”.

Конкуренція частини і цілого. Ст.134


ціле, ст.119


частина. Кваліфікуємо за ст.134


21.
Назвіть підстави кваліфікації злочинів

a.

Фактична
-

одержана законним шляхом інформація про фактично
вчинене суспільно
-
небезпечне діяння, його наслідки та інші
обс
тавини, які мають юридичне значення

b.

Юридична


наявність статті у КК та інших законах (де закріплено
ознаки злочину)


положення інших НПА які конкретизують зміст
окремих ознак складу злочину рішень КСУ, рішень Європейського
суду.


22.

Назвіть різновиди ко
нкуренції кількох спеціальних норм

Різновиди:

1.

про кваліфікований та особливо кваліфікований склади злочину. Кваліфікуємо
за особливо кваліфікований.

2.

про привілейований та особливо привілейований склади злочинів
(за цієї ж
умови).
При цьому має застосовуват
ись повинна норма про більш
привілейований склад злочину

3.

про привілейований та кваліфікований склади злочинів
(за цієї ж умови). Для
цієї ситуації пропонується правило, згідно якого
застосовуватись повинна
норма, що передбачає привілейований склад злочину
.

Це правило
грунтується на тому, що всі сумніви при застосуванні кримінально
-
правових
норм, зокрема про пріоритет однієї з конкуруючих норм, повинні
тлумачитися на користь обвинуваченого (підсудного, засудженого).


23.
У яких випадках під час написання фор
мули кваліфікації слід посилатися на
Загальну частину КК України?

1.якщо має місце готування до злочину то при кваліфікації потрібно послатися на ч.1
ст.14 .

2. якщо має місце замах на злочин, то залежно від його виду (закінчений чи
незакінчений) потрібно
послатися на ч.2 або ч.3 ст. 15 КК) та на відповідну статтю
Особливої частини КК.

3. якщо злочин вчинений у співучасті
-

і це не “співучасть Особливого роду”, яка
прямо передбачена статтею Особливої частини КК, то при кваліфікації слід
вказати частину ст.2
7 КК, яка передбачає діяльність співучасника того виду,
діяння якого кваліф
ікуються.


24.

У якому співвідношенні між собою перебувають норми про „Умисне вбивство з
особливою жорстокістю ” і „Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної
оборони або у разі

перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця”?

Конкуренція двох спеціальних норм


кваліфікованого і привілейова
ного.
Застосуванню підлягає ст.
118(привілейований склад).


25.

У якому співвідношенні між собою перебувають норми про „Умисне вбивст
во” і
„Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця”?

Конкуренція загальної і спеціальної норми.


26.
Незаконне проведення аборту, що спричинило безпліддя потерпілої (ч. 2 ст. 13
4
КК України) і __
ст. 128


необережне тяжке тілесне
ушкодження

_____________конкурують як частина і ціле.Тема 3

2.

Назвати злочини проти основ національної безпеки та проти життя та
здоров’я особи.

1)
Злочини проти зовнішньої безпеки

-

державна зрада(ст..
111)

-

шпигунство(ст..114)

2)Злочини проти внутрішньої безпеки

-

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України(ст..110)

-

диверсія(ст..113)

3)Злочини проти національної чи політичної безпеки

-
дії спрямовані на насильницьку зміну чи повал
ення конституційного ладу або
захоплення державної влади(ст..109)

-

посягання на життя державного чи громадського діяча(ст..112


Злочини проти життя та здоров'я особи
:

1)Злочини проти життя
:

-

вбивство (ст..115
-
119)

Стаття 115
. Умисне вбивство

Стаття 116
.

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного


душевного хвилювання

Стаття 117
. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої


дитини

Стаття 118
. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної


оборони або у

разі перевищення заходів,


необхідних для затримання злочинця

Стаття 119
. Вбивство через необережність


-

доведення до самогубства або замаху на самогубство(ст..120)

-

злочини, в ході вчинення яких шкода здоровю переростає в смерть (
ч.2

ст.121,
ч.2 ст.134,
ч.3 ст. 135
,

ч.3 ст. 136, ч.2 ст. 137
,
ч.2 ст. 139, ст.141)

2)Злочини проти здоров
’я:

-

тілесні ушкодження (ст..121
-
125, 128)

Стаття 121
. Умисне тяжке тілесне ушкодження

Стаття 122
. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

таття
123
. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне


у стані сильного душевного хвилювання

Стаття 124
. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень


у разі перевищення меж необхідної оборони або


у разі переви
щення заходів, необхідних для


затримання злочинця

Стаття 125
. Умисне легке тілесне ушкодження

Стаття 128
. Необережне тяжке або середньої тяжкості


тілесне ушкодження


-

злочини, що полягають у завданні фізичних страждан
ь, так звані «прояви
садизму» (ст..126, 127)

Стаття 126
. Побої і мордування

Стаття 127
. Катування


3) Злочини проти безпеки особи

-

пов’язані з впливом на психіку (ст.129, 132, 145)

Стаття 130
. Зараження вірусом імунодефіциту людини


чи

іншої невиліковної інфекційної хвороби

Стаття 132
. Розголошення відомостей про проведення


медичного огляду на виявлення зараження


вірусом імунодефіциту людини чи іншої


невиліковної інфекційної хвороби

Стаття 145
. Незаконне розголошення лікарської таємниці


-

пов’язані з поширенням певних хвороб (ст..130, 131, 133)

Стаття 130
. Зараження вірусом імунодефіциту людини


чи іншої невиліковної інфекційної хвороби

Стаття 131
. Неналежне викона
ння професійних обов'язків,


що спричинило зараження особи вірусом


імунодефіциту людини чи іншої невиліковної


інфекційної хвороби

Стаття 133
. Зараження венеричною хворобою-

пов’язані з неналежною пов
едінкою особи під час небезпеки, що загрожує іншій
особі (ст..135
-
137,)

Стаття 135
. Залишення в небезпеці

Стаття 136
. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в


небезпечному для життя стані

Стаття 137
. Неналежне виконання обов'язків щодо
охорони


життя та здоров'я дітей-

медичні злочини (ст..134, 138
-
144)

Стаття 134
. Незаконне проведення аборту

Стаття 138
. Незаконна лікувальна діяльність

Стаття 139
. Ненадання допомоги хворому медичним


працівникомСтаття 140
. Неналежне виконання професійних обов'язків


медичним або фармацевтичним працівником

Стаття 141
. Порушення прав пацієнта

Стаття 142
. Незаконне проведення дослідів над людиною

Стаття 143
. Порушення встановленого законом порядк
у


трансплантації органів або тканин людини

Стаття 144
. Насильницьке донорство


2. Назвати випадки, коли у кримінально
-
правовій кваліфікації враховується санкція
кримінально
-
правової норми.

-

у санкції вказані ознаки злочину;

-

вид покарання
дозволяє визначити зміст ознак, названих у
диспозиції;

-

порівняння розмірів та видів покарання дає можливість
визначити, чи потрібна кваліфікація скоєного за сукупністю;

-

коли санкція використовується при розмежуванні злочинів.


3
.Назвати основний безпосеред
ній об'єкт державної зради.

1.

суверенітет,

2.

територіальна цілісність та недоторканість,

3.

обороноздатність,

4.

державна, економічна чи інформаційна безпека України.


4. Назвати ознаки основних складів злочинів, передбачених ст.ст. 111, 112, 113,114
КК України.


Стаття 111
. Державна зрада

Об.єкт


національна безпека у сфері державної , інформаційної, економічної,
науково
-
технічної і воєнній сферах.

Об.єктивна сторона: утаких формах:

-

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період
збройного конфлікту

-

шпигунство

-

надання іноземній державі, іноземній організації або їх
представникові допомоги в проведенні підривної діяльності проти
україни


Суб’єкт
:

громадянин України, який досяг 16р. віку.

Суб’єктивна сторона
:

прямий умисел. Мета і мотив
-
??


Стаття 112
. Посягання на життя державного чи


громадського діяча

Об’єкт
:

основний безпосередній


національна безпека у політичній сфері.
Обов’язковий додатковий


життя особи.

Специфічна ознака


потерпілий: на ж
иття Президента України, Голови В
ерховної Ради

України, народного депутата України, Прем'єр
-
міністра України,

члена Кабінету Міністрів України, Голови чи судді Конституційного

Суду України або Верховного Суду України, або вищих

спеціалізованих судів України, Ген
ерального прокурора України,

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови

Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника

політичної партії.

.

Об’єктивна сторона:

посягання на життя (вбивство або замах) вчинене
шляхом
дії або бездіяльності

Суб’єкт:

осудна особа 14р. віку.

Суб’єктивна сторона
:

прямий умисел. Мотив (не допустити або припинити
державну чи громадську діяльність певної особи, змінити її характер, помста).


Стаття 113
. Диверсія

Об’єкт:

основний безп
осередній


національна безпека в економічній,
екологічній і воєнній сферах. Обов’язковий додатковий


життя і здоров’я особи,
власність, довкілля.

Предмет: об’єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне
значення.

Об’єктивна сторона:

суспільно

небезпечні дії, спрямовані на:

-

масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої
шкоди здоров’ю

-

зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе
народногосподарське чи оборонне значення

-

радіоактивне забруднення

-

масове отруєння

-

поширенн
я епідемій, епізоотій, епіфітотій.

Суб’єкт
:

осудна особа 14р. віку.

Суб’єктивна сторона
:

прямий умисел і спеціальна мета(послаблення держави,
тобто послабити економічний, науково
-
технічний чи військовий потенціал держави).


Стаття 114
. Шпигунство

Об’єкт:

безпосередній об’єкт


національна безпека України в інформаційній,
політичній, економічній, воєнній і науково
-
технологічній сферах. Предмет


відомості, що становлять державну таємницю.:

-

містять у собі інформацію яку відповідно до закону можна віднести д
одержавної таємниці

-

цю інформацію визнано ДТ мотивованим рішенням експерта з державних
таємниць

-

включено до зводу відомостей що становлять ДТ

-

відповідному документу або іншому матеріалу надано гриф секретності

Об’єктивна сторона
:


-

передача іноземній держав
і, іноземній організації або їх
представникам відомостей, що становлять державну таємницю

-

збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації
або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю

Суб’єкт
:

іноземець або особа без г
ромадянства.

Суб’єктивна сторона
:

прямий умисел. Мета(передати відомості).


5.

Назвати ознаки державної таємниці як предмета окремих злочинів проти основ
національної безпеки.

Державна таємниця є предметом злочину


шпигунства.

Державна таємниця (далі та
кож
-

секретна інформація)
-

вид таємної інформації,
що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх
відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може
завдати шкоди національній безпе
ці України та які визнані у порядку,
встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні
державою;

Ознаки:

-

містять у собі інформацію яку відповідно до закону можна віднести д
одержавної таємниці

-

цю інформацію визнано ДТ м
отивованим рішенням експерта з державних
таємниць

-

включено до зводу відомостей що становлять ДТ

-

відповідному документу або іншому матеріалу надано гриф секретності


6.

Назвати розмежувальну ознаку державної зради у формі шпигунства та
шпигунства, передбаче
ного ст. 114 КК України.

Розмежувальною ознакою є суб’єкт. Тільки іноземець або особа без громадянства
можуть бути суб’єктом злочину шпигунства. Якщо шпигунство вчинюється
громадянином України, то його слід кваліфікувати як державну зраду.


7.

Вкажіть с
татті з розділу «Злочини проти основ національної безпеки», які
містять заохочувальні норми?

-

Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо
він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної
організації або ї
х представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив
органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

-

Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила
діяльність, передбачену частиною першою цієї ст
атті, та добровільно
повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і
вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.

( ч.1
Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній
організації або
їх представникам відомостей, що становлять державну
таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства)8. Вкажіть, кого слід вважати громадським діячем у складі злочину, передбаченому
ст. 112 КК України „Посягання на життя держ
авного чи громадського діяча”

Керівника політичної партії.


9. Вкажіть, кого слід вважати державним діячем у складі злочину, передбаченому
ст. 112 КК України „Посягання на життя державного чи громадського діяча”

Президента Укр
аїни, Голови Верховної Ради
У
країни, народного депутата України,
Прем'єр
-
міністра України,

члена Кабінету Міністрів України, Г
олови чи судді Конституційного
Суду України
або Верховного
Суду України, або вищих
спеціалізованих судів України,
Ге
нерального прокуро
ра України,
Уповноваженого Верховної Ради Укр
аїни з прав
людини, Голови
Рахункової палати, Голови Національного банку України.


10. Вкажіть, хто є суб’єктом «Посягання на життя державного чи громадського діяча»

Суб’єкт:

осудна особа 14р. віку


11.
Дайте визначення шпигунства

Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації
або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю.


12.
Назвіть мету у складі «Диверсії»

С
пеціальна мета
-

послаблення де
ржави, тобто послабити економічний, науково
-
технічний чи військовий потенціал держави.


13.
Назвіть ознаки відомостей, що становлять державну таємницю

відомості, що становлять державну таємницю.:

-

містять у собі інформацію яку відповідно до закону можна від
нести д
одержавної таємниці

-

цю інформацію визнано ДТ мотивованим рішенням експерта з державних
таємниць

-

включено до зводу відомостей що становлять ДТ

-

відповідному документу або іншому матеріалу надано гриф секретності


14.

Назвіть ознаки предмета шпигунств
а

Предметом шпигунства є відомості, щ остановлять державну таємницю, які
матеріалізовані у відповідному документі чи виробі.

відомості, що становлять державну таємницю.:

-

містять у собі інформацію яку відповідно до закону можна віднести д
одержавної таємни
ці

-

цю інформацію визнано ДТ мотивованим рішенням експерта з державних
таємниць

-

включено до зводу відомостей що становлять ДТ

-

відповідному документу або іншому матеріалу надано гриф секретності


15.
Назвіть ознаки, що характеризують суб’єктивну сторону диве
рсії

Суб’єктивна сторона
:

прямий умисел і спеціальна мета(послаблення держави,
тобто послабити економічний, науково
-
технічний чи військовий потенціал держави).


16.
Назвіть основний безпосередній об’єкт злочину „Посягання на життя
державного чи громадсько
го діяча”

Об’єкт
:

основний безпосередній


національна безпека у політичній сфері. (у сфері
здійснення вищої державної влади яка забезпечує її нормальн ефункціонування та у сфері
діяльності політичних партій)


17. Назвіть суб’єктивні ознаки „Посягання на ж
иття державного чи громадського
діяча”

Суб’єкт:

осудна особа 14р. віку.

Суб’єктивна сторона
:

прямий умисел.

???Мотив (не допустити або припинити державну чи громадську діяльність певної
особи, змінити її характер, помста).


18.
Назвіть форми «Державної

зради»

Об.єктивна сторона: утаких формах:

-

перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період
збройного конфлікту

-

шпигунство

-

надання іноземній державі, іноземній організації або їх
представникові допомоги в проведенні підривної діяльності проти
укр
аїни


19. Основним безпосереднім об’єктом „Посягання на життя державного чи
громадського діяча” є

Об’єкт
:

основний безпосередній


національна безпека у політичній сфері. (у сфері
здійснення вищої державної влади яка забезпечує її нормальн ефункціонуванн
я та у сфері
діяльності політичних партій)


20. Охарактеризуйте об’єкт „Посягання на життя державного чи громадського
діяча”

Об’єкт
:

основний безпосередній


національна безпека у політичній сфері.
Обов’язковий додатковий


життя особи.

Специфічна ознак
а


потерпілий: на ж
иття Президента У
країни, Голови Верховної Ради
України, народного депутата Україн
и, Прем'єр
-
міністра України,
члена Кабінету
Міністрів України, Г
олови чи судді Конституційного
Суду України або
Верховного Суду

України,
або вищих
спеціалізованих судів України,
Ге
нерального прокурора України,
Уповноваженого Верховної Ради Укр
аїни з
прав людини, Голови
Рахункової палати, Голови Національ
ного банку України,
керівника
політичної партії.


21. Суб’єктом «Державн
ої зради» є

Суб’єкт
:

громадянин України, який досяг 16р. віку


22.
Суб’єктом «Посягання на життя державного чи громадського діяча» є

Суб’єкт:

осудна особа 14р. віку.


23. Суб’єктом «Шпигунства» є

Суб’єкт
:

іноземець або особа без громадянства
.


24.
Назв
іть злочини проти основ національної безпеки, проти життя та здоров’я, за
які кримінальна відповідальність може наставати з 14
-
річного віку.

проти основ національної безпеки

:

-
посягання на життя державного чи громадського діяча

-

диверсія

Злочини проти жи
ття:

-

ст.115 «
Умисне вбивство


-

ст.116 «
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання


-

ст.117 «
Умисне вбивство матір`ю своєї нов
онародженої дитини»


Проти здоров.я:

Умисне тяжке тілесне ушкодження


ст.121

Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження


ст.122


Тема 4

1
.
Назвати види тілесних ушкоджень, за заподіяння яких не настає кримінальна
відповідальність.

-

умисне середньої тя
жкості тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного
душевного хвилювання͖

-

легкі тілесні ушкодження через необережність͖

-

умисне легке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного
хвилювання͖

-

умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження п
ри перевищенні меж необхідної
оборони та заходів, необхідних для затримання злочинця͖


2. Як відмежовується умисне вбивство двох і більше осіб (п.1 ч.2 ст. 115 КК
України) від умисного вбивства, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне
вбивство (п. 13 ч
.2 ст.115 КК України)?

Умисне позбавлення життя двох або більше осіб кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст.
115 КК за умови, що їх

убивство охоплювалось єдиним умислом винного. Для такої кваліфікації не
має значення, яким мотивом керув
ався винний і чи був він однаковим при
позбавленні життя кожного з потерпілих..Наявність розриву в часі при реалізації
єдиного умислу на вбивство двох або більше осіб значення для кваліфікації злочину
не має.

За п. 13 ч. 2 ст. 115 КК кваліфікуються
дії особи, яка раніше вчинила умисне
вбивство, за винятком убивства,

передбаченого статтями 116
-
118 цього Кодексу. Відповідальність за повторне
умисне вбивство настає незалежно від того, чи була винна особа раніше засуджена
за перший злочин, вчинил
а вона закінчене вбивство чи готування до нього або
замах на нього, була вона виконавцем чи іншим співучасником злочину.

Вбивство не може кваліфікуватися за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК , коли судимість за
раніше вчинене вбивство знята чи погашена в ус
тановленому законом порядку, коли
на момент вчинення нового злочину минули строки давності притягнення до
відповідальності за перший злочин.

Спочатку вбив одну людину, а потім виник умисел на друге вбивство.


3.Розкрийте зміст кваліфікуючих
ознак умисного вбивства, передбачених п.п. 1
-
13
ч. 2 ст. 115 КК України з урахуванням положень Постанови ПВС України №2 від
07.02.2003 року.

п.1 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство двох або більше осіб»


-

Умисне позбавлення життя двох або біл
ьше осіб кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст.
115 КК за умови, що їх

убивство охоплювалось єдиним умислом винного.

-

Для такої кваліфікації не має значення, яким мотивом керувався винний і чи був
він однаковим при позбавленні життя кожного з поте
рпілих.

-

Наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або
більше осіб значення для кваліфікації злочину не має.


п.2 ч.2 ст.115 КК Ук
раїни «Умисне вбивство малолітньої дитини або жінки, яка за
відомо для винного перебувала
у стані вагітності»


-

Під убивством малолітньої дитини розуміється умисне позбавлення життя особи,
якій не

виповнилося 14 років.

-
Ця кваліфікуюча ознака наявна тоді, коли винний достовірно знав, що потерпілий є
малолітнім, або припускав це, а
бо за обставинами справи повинен був і міг це
усвідомлювати.

-

Умисне вбивство жінки, яка перебувала у стані вагітності, за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК
кваліфікується за умови, що винний завідомо знав про такий стан потерпілої.

-

Вбивство особи, яку винний

помилково вважав малолітньою, або вбивство жінки,
яку винний помилково вважав вагітною, підлягає кваліфікації як замах на п.2 ч.2
ст.115 КК.


п.3 ч.3 ст.115 КК України «Умисне вбивство заручника або викраденої людини»

-

Відповідальність за умисне вбивство

заручника (п. 3 ч. 2 ст. 115 КК) настає за
умови, що потерпілий був

заручником (тобто особою, яка була захоплена чи трималася з метою спонукати її
родичів, державну або іншу установу, підприємство чи організацію, фізичну або
службову особу до
вчинення чи утримання від вчинення будь
-
якої дії як умови
звільнення) і винна особа це усвідомлювала.

-

Дії кваліфікуються як умисне вбивство заручника незалежно від того, чи була
винна особа причетною до вчинення злочину, передбаченого ст. 14
7 КК (
захоплення заручників). Разом з тим мотив такого

вбивства повинен мати зв'язок із даним злочином.


п.4 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю»


Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою, якщо вин
ний,
позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому:

-

особливих фізичних (шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень,
тортур, мордування, мучення, в тому числі з використанням вогню, струму,
кислоти, лугу, рад
іоактивних речовин,

отрути, яка завдає нестерпного болю, тощо),

-

психічних чи моральних (шляхом зганьблення честі, приниження гідності,
заподіяння тяжких

душевних переживань, глумління тощо) страждань,

-

а також якщо воно було поєднане із глумл
інням над трупом або вчинювалося
в присутності близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими діями
завдає останнім особливих психічних чи моральних страждань.

Не можна кваліфікувати умисне вбивство за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК на ті
й підставі, що
винна особа в подальшому з метою приховання цього злочину знищила або
розчленувала труп.


п.5 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство вчинене способом небезпечним для
життя багатьох осіб»

-

Як учинене способом, небезпечним для життя багать
ох осіб, умисне вбивство
кваліфікується за умови, що винний, здійснюючи умисел на позбавлення життя
певної особи, усвідомлював, що застосовує такий спосіб убивства, який є
небезпечним для життя не тільки цієї особи, а й інших людей.

-

При цьому небезп
ека для життя інших людей має бути реальною.

-

Якщо при умисному вбивстві, вчиненому небезпечним для життя багатьох осіб
способом, позбавлено життя й іншу особу (інших осіб), злочин кваліфікується за
пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 КК , а якщо запо
діяно шкоду її (їх) здоров'ю,
-

за п. 5 ч. 2
ст. 115 КК та відповідними статтями цього Кодексу, що передбачають
відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень.


п.6 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство з корисливих мотивів»


За п
. 6 ч. 2 ст. 115 КК як учинене з корисливих мотивів умисне вбивство
кваліфікується в разі, коли

винний, позбавляючи життя потерпілого, бажав:


-

одержати у зв'язку з цим матеріальні блага для себе або інших осіб (заволодіти
грошима,

коштовн
остями, цінними паперами, майном тощо)͖


-

одержати чи зберегти певні майнові права͖


-

уникнути матеріальних витрат чи обов'язків (одержати спадщину, позбавитися
боргу, звільнитися від

платежу тощо)


-
або досягти іншої матеріальної в
игоди.

При цьому не має значення, чи одержав винний ту вигоду, яку бажав одержати
внаслідок убивства, а також коли виник корисливий мотив
-

до початку чи під час
вчинення цього злочину.

Як учинене з корисливих мотивів слід кваліфікувати й ум
исне вбивство з метою
подальшого використання органів чи тканин людини в певних корисливих цілях


п.7 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство з хуліганських мотивів»


Як умисне вбивство з хуліганських мотивів за п. 7 ч. 2 ст. 115 КК дії винного
квалі
фікуються, коли він

позбавляє іншу особу життя внаслідок :

-

явної неповаги до суспільства,

-

нехтування загальнолюдськими правилами співжиття і нормами моралі,

-

а так само без будь
-
якої причини

-

чи з використанням малозначного при
воду.

Не можна кваліфікувати як вчинене з хуліганських мотивів умисне вбивство під
час сварки чи бійки, яку розпочав сам потерпілий, а так само з ревнощів, помсти
чи з інших мотивів, що виникли на грунті особистих стосунків, навіть якщо пр
и
цьому було порушено громадський порядок.


п.8 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство
особи чи її близького родича у
зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язкуВідповідальність за п. 8 ч. 2 ст. 115 КК за умисне вбивство

особи чи її близького
родича у зв'язку з

виконанням цією особою службового або громадського обов'язку настає, якщо
злочин вчинено з метою:

-

не допустити чи перепинити правомірну діяльність потерпілого у зв'язку
з виконанням ним

за
значеного обов'язку,

-

змінити характер останньої,

-

а так само з мотивів помсти за неї незалежно від часу, що минув з
моменту виконання потерпілим своїх обов'язків до вбивства.

Виконання службового обов'язку
-

це діяльність особи, яка входить
до кола її
повноважень.

Виконання громадського обов.язку
-

здійснення спеціально покладених на особу
громадських повноважень

чи вчинення інших дій в інтересах суспільства або окремих громадян .

Близькі родичі
-

це батьки, один із подружжя, діти, рі
дні брати і сестри, дід, баба,
внуки


п.9 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство
з метою приховати інший злочин
або полегшити його вчинення


-

Для кваліфікації умисного вбивства як такого, що вчинене з метою приховати
інший злочин, не маєзначе
ння, чи був винний причетним до злочину, який
приховується.

-

При цьому для наявності складу умисного вбивства з метою приховати інший
злочин, не має значення, намагався приховати винний закінчений злочин готування
до злочину чи замах на злочин.

-

Дії ви
нного кваліфікуються як умисне вбивство з метою полегшити вчинення
іншого злочину незалежно від того, був цей злочин вчинений чи ні.


п.10 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство
поєднане із зґвалтуванням або
насильницьким задоволенням статево
ї пристрасті неприродним способом


-

Умисне вбивство тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК, якщо воно було
поєднане зі згвалтуванням потерпілої особи або насильницьким задоволенням із
нею статевої пристрасті неприродним способом, тоб
то мало місце в процесі
вчинення зазначених злочинів чи одразу ж після нього.

-

При цьому злочинні дії кваліфікуються і за ч. 4 ст. 152 чи ч. 3 ст. 153 КК або ще й за
відповідною частиною ст. 15 КК.

-

Умисне вбивство з метою задовольнити с
татеву пристрасть із трупом також
тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК


п.11 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство
вчинене на замовлення-

Умисне вбивство, вчинене на замовлення
-

це умисне позбавлення життя
потерпілого, здійснен
е особою (виконавцем) за дорученням іншої особи
(замовника). Таке доручення може мати форму

-

наказу,

-

розпорядження,

-

а також угоди, відповідно до якої виконавець зобов'язується позбавити
потерпілого життя, а замовник
-

вчинити в інт
ересах виконавця певні дії
матеріального чи нематеріального характеру або ж не вчинювати їх.

-

Якщо замовлення умисного вбивства мало форму угоди, відповідальність за
п. 11 ч. 2 ст. 115 КК настає незалежно від того, коли були вчинені об
іцяні
виконавцеві дії
-

до чи після вбивства, виконав чи не виконав замовник свою
обіцянку, збирався він це робити чи ні.


-

До дій матеріального характеру, зокрема, належать сплата виконавцеві
винагороди за вчинення вбивства, передача чи
збереження прав на майно,
звільнення від майнових зобов'язань

тощо.

-
Під діями нематеріального характеру розуміються будь
-
які дії, вчинення чи
невчинення яких безпосередньо не пов'язане з матеріальними інтересами
виконавця вбивства.


п.12 ч.
2 ст.115 КК України «Умисне вбивство
вчинене за попередньою змовою
групою осіб


-

Вчиненим за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК) умисне
вбивство вважається тоді, коли в позбавленні потерпілого життя брали участь
декілька осіб
(дві і більше), які заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися
про спільне його виконання.

-

За цей злочин несуть відповідальність і ті особи, котрі хоча й не вчинювали дій,
якими безпосередньо була заподіяна смерть потерпілому, але будучи

об'єднаними з іншими співвиконавцями вбивства єдиним умислом, спрямованим
на позбавлення потерпілого життя, виконали хоча б частину того обсягу дій, який
група вважала необхідним для реалізації цього умислу.

-

Якщо учасники групи діяли узгоджено що
до декількох осіб, хоча кожен із них
позбавив життя одного потерпілого, дії кожного зі співучасників розглядаються як
умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене за попередньою змовою.


п. 13 ч2 ст.115 КК України «Умисне вбивство, вчинене особо
ю, яка раніше вчинила
умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116
-
118 цього
Кодексу»


За п. 13 ч. 2 ст. 115 КК кваліфікуються дії особи, яка раніше вчинила умисне
вбивство, за винятком убивства,

передбаченого статтями 116
-
118 ц
ього Кодексу. Відповідальність за повторне
умисне вбивство настає незалежно від того, чи була винна особа раніше засуджена
за перший злочин, вчинила вона закінчене вбивство чи готування до нього або
замах на нього, була вона виконавцем чи іншим
співучасником злочину.

Вбивство не може кваліфікуватися за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК , коли судимість за
раніше вчинене вбивство знята чи погашена в установленому законом порядку, коли
на момент вчинення нового злочину минули строки давності
притягнення до
відповідальності за перший злочин.


п.14 ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство, вчинене з мотивів расової,
національної чи релігійної нетерпимості»


Мотив:
расова, національна чи релігійна нетерпимість.


4.
Назвати та роз
крити зміст ознак привілейованих складів умисного вбивства
(складів умисного вбивства з пом’якшуючими ознаками).


ст.116 КК України «Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання»

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевно
го

хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного

насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку

потерпілого.

-

Умисне вбивство


умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (з прямим
або непрямим умислом).

-

Стан сильного душевного хвилювання (фізіологічний афект)


раптовий емоційний
процес, викликаний поведінкою потерпілого, що протікає швидко і бурхливо, та
певною мірою знижує здатність особи усвідомлювати свої дії і керувати ними. (це не
є неосудністю і

розглядається як обмежена осудність).

-

Виник раптовопроцес виникнення і протікання якого характеризується
неочікуваністю, миттєвістю, бурхливістю, швидкоплинністю

-

Особливість об.єкта
-

потерпілим

може бути лише та особа, яка застосовувала
протизакон
не насильство, систематичне знущання чи тяжку образу щодо винного.

-

Насильство


це лише фізичний вплив на організм людини.

-

Протизаконне


потерпілий не мав за законом права застосовувати таке насильство.

-

Знущання


це умисне приниження честі, гідност
і, виражене в непристойній формі
(кепкування, глузування).

-

Систематичне


три і більше разів.

-

Тяжка образа : об.єктивний критерій


як така поведінка оцінюється в суспільстві;
суб.єктивний критерій


як сприймається окремо взятою людиною.

-

Обов’язкова

ознака об’єктивної сторони цього злочину є обстановка його
вчинення
-

застосування протизаконного насильства, систематичного знущання чи
тяжкої образи з боку потерпілого.

-

Суб.єкт


спеціальний .

-

Суб.єктивна сторона


емоційний стан: стан сильного душев
ного хвилювання.


ст.117 КК України «Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини»

Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час

пологів або відразу після пологів.

-

Умисне вбивство


умисне протиправне заподіяння смерті іншій людин
і (з прямим або
непрямим умислом).

-

Особливість об.єкта


потерпілим є новонароджена дитина (вважають до 1 доби в
основному)

-

Об.єктивна сторона


час: під час пологів, відразу після пологів.

-

Пологи це фізіологічний стан народження людини, який розпочи
нається з
регулярних скорочень мускулатури матки вагітної жінки і закінчується вигнанням
плоду з утроби матері та виділенням плаценти, плодової оболонки і пуповини.

-

Спеціальний суб.єкт


мати потерпілої дитини, осудна і 14 років.

-

Спосіб вбивства не впл
иває на кваліфікацію, тобто вчинення даного злочину з
особливою жорстокістю не потребує додаткової кваліфікації за п.4 ч.2 ст.115 КК
України.

-

Якщо умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини вчинено із заздалегідь
обдуманим умислом, то кваліфікує
мо за п.2 ч.2 ст.115 КК України.


ст.118 КК України «Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони
або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця»

-

Потерпілий


особа, яка вчиняє суспільно
-
небезпечне посягання, або особа,
яку за
тримують;

-

Об.єктивна сторона


обстановка необхідної оборони або заходів, необхідних
для затримання злочинців.

-

Відповідальність за ст.118 за вбивство в разі перевищення меж необхідної
оборони або перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця,
нас
тає лише за умови, що здійснений винним захист явно не відповідав
небезпечності посягання чи обстановці, яка склалася.


-

Суб.єкт


спеціальний


особа, яка захищається або затримує злочинця.

-

Суб. сторона
-

умисел.


5.

За заподіяння якого виду тілесних ушкодже
нь з необережності настає
кримінальна відповідальність?

-

необережне тяжке тілесне ушкодження (ст. 128 КК)

-

необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128)


6.

Які злочини проти життя та здоров’я особи вчиняються спеціальним
суб’єктом


медичним прац
івником?

Ст.
131
Неналежне виконання професійних обов`язків, що спричинило
зараження особи вірусом

імунодефіциту людини чи
іншої невиліковної інфекційної
хвороби"

Ст.132 «
Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на
виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної
інфекційної хвороби


Ст.139 «
Ненадання допом
оги хворому медичним працівником

Ст.140 «
Неналежне виконання професійних обов`язків

медичним або
фармацевтичним працівником»

Ст.141 «Порушення прав пацієнта»

Ст.145 «
Незаконне розголошення лікарської таємниці
7.

Як розмежувати склади злочинів незаконне проведення аборту та умисне
тяжке тілесне ушкодження у вигляді переривання вагітності?
8.

Як розмежувати склади злочинів порушення порядку транспл
антації та
умисне тяжке тілесне ушкодження у вигляді втрати органу?
9.

Як розмежувати склади злочинів насильницьке донорство та умисне
тяжке тілесне ушкодження?
10.


Наведіть приклади колізій (суперечностей) між стаття розділу ІІ
Особливої частини КК Украї
ни.

-

Визначення вбивства в ст.115


«умисне протиправне заподіяння смерті іншій
людині» та ст.119


«вбивство через необережність»

-

Між положенням ч.2 ст.126 КК і ч.1 ст 127 Кк існує колізія в частині
встановлення кримінальної відповідальності за побої та мо
рдування з метою
залякування. ЇЇ належить вирішувати з урахуванням конституційно
закріпленого принципу про тлумачення усіх сумнівів на користь особи, дії
якої кваліфікуються.


11.

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від
ступеня втр
ати працездатності?

-

Тяжке тілесне ушкодження (ст.121)


стійка втрата працездатності не менш
як на одну третину


34% і більше.
Під стійкою (постійною) втратою
загальної працездатності належить розуміти таку необоротну втрату функції,
котра повністю

не відновлюється.

-

Середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122)


значна стійка втрата
працездатності менш як на одну третину = від 10% до 33%

-

Легке тілесне ушкодження (з наслідками) (ст.125)


незначна втрата
працездатності.
Під незначною стійкою втрат
ою працездатності належить
розуміти втрату загальної працездатності до 10%.


12.

Тілесне ушкодження якого ступеня тяжкості визначається залежно від
тривалості розладу здоров’я?

-

Середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122)
-

тривалий розлад
здоров'я. Тривал
им належить вважати розлад здоров'я строком понад 3
тижні (більш як 21 день).

-

Легке тілесне ушкодження (з наслідками) (ст. 125)
-

короткочасний розлад
здоров'я.Короткочасним належить вважати розлад здоров'я тривалістю
понад шести днів, але не
більше як три тижні (21 день).

-

Легке тілесне ушкодження (без наслідків) (ст. 125)


н
езначні скороминущі
наслідки, тривалістю не більше як шість днів

(включно). ?????13.

Який із злочинів проти життя та здоров’я особи вчиняється з метою
залякування потерпіло
го (метою, що названа як обов’язкова ознака
відповідного складу злочину)?

Ч.2 чт.121 КК

умисне тяжке тілесне ушкодження з метою залякування потерпілого.

Ч.2 ст. 122 КК


умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження з метою залякування
потерпілого.

ч.2 ст.
126 КК
Побої і мордування з метою залякування потерпілого чи його близьких

ч.1 ст.127 КК
Катування͙ а також з метою залякування чи дискримінації його або
інших осіб.


14.

Які положення Постанови ПВС України від 7 лютого 2003 року №2 не
відповідають теорії крим
інального права та Конституції України?

-

п.7 абзац 3 Постанови: Дії особи, яка вчинила злочин, передбачений ст. 147
КК і умисно вбила заручника, мають кваліфікуватися за ч. 2 цієї статті за ознакою
спричинення тяжких наслідків і за п. 3 ч. 2 с
т. 115 КК.


Суперечать конституційно
закріпленому принципові «не двічі за одне», оскільки наслідок смерті інкримінують
особі двічі.


?? Умисне вбивство тягне відповідальність за п. 10 ч. 2 ст. 115 КК якщо воно було
поєднане зі згвалтуванням потерпі
лої особи або насильницьким задоволенням із
нею статевої пристрасті неприродним способом, тобто мало місце в процесі
вчинення зазначених злочинів чи одразу ж після нього. При цьому злочинні дії
кваліфікуються і за ч. 4 ст. 152 чи ч. 3 ст. 15
3 КК або ще й за відповідною частиною
ст. 15 КК.

?? У разі вчинення умисного вбивства під час розбійного нападу, вимагання,
незаконного заволодіння транспортним засобом дії винного кваліфікуються за п.
6 ч. 2 ст. 115 КК і статтею, якою пе
редбачено відповідальність за злочинне
заволодіння майном (ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 312, ч. 3
ст.313, ч. 3 ст. 289 КК).


15.

Вкажіть склади злочину, в яких ставлення винного до наслідків у вигляді
смерті характеризуєтьс
я необережною формою вини


16. Вкажіть всі ознаки кваліфікованого виду умисного вбивства, виділені за
об’єктивною стороною злочину

П.4


вчинене з особливою жорстокістю

П.5


способом небезпечним для життя багатьох осіб

П.10


поєдане із зґвалтуванням або
насильницьким задоволенням статевох
пристрасті неприродним способом.17.

Вкажіть всі ознаки кваліфікованого виду умисного вбивства, виділені за
об'єктом злочину


П.1


двох або більше осіб

П.2


малолітньої дитини або жінки, яка завідомо для винного перебува
ла у
стані вагітності

П.3


заручника або викраденої людини


18.

Вкажіть всі ознаки кваліфікованого виду умисного вбивства, виділені за
суб’єктом злочину

П.13


вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство за винятком
вбивства передбаченого статтями 116
-
118

П 12͙
----

????


19. Вкажіть мету, з якою може вчинюватися «Катування».

-

З метою примусити потерпілого чи іншу особу вчинити дії, що суперечать
їх волі, у тому числі отримати від нього або іншої особи відомості чи
визнання,

-

або з метою покарати й
ого чи іншу особу за дії, скоєні ним або іншою
особою чи у скоєнні яких він або інша особа підозрюється,

-

а також з метою залякування чи дискримінації його або інших осіб.


20.

Вкажіть обставини, при наявності яких умисне вбивство буде вважатися
вчиненим
з особливою жорстокістю.

Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою, якщо винний,
позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому:

-

особливих фізичних (шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень,
тортур,

мордування, мучення, в тому числі з використанням вогню, струму,
кислоти, лугу, радіоактивних речовин,

отрути, яка завдає нестерпного болю, тощо),

-

психічних чи моральних (шляхом зганьблення честі, приниження гідності,
заподіяння тяжких

душ
евних переживань, глумління тощо) страждань,

-

а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом або вчинювалося
в присутності близьких потерпілому осіб і винний усвідомлював, що такими діями
завдає останнім особливих психічних ч
и моральних страждань.

Не можна кваліфікувати умисне вбивство за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК на тій підставі, що
винна особа в подальшому з метою приховання цього злочину знищила або
розчленувала труп.


21.

Вкажіть обставини, при наявності яких умисне вбивство бу
де вважатися
вчиненим способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

-

Як учинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, умисне вбивство
кваліфікується за умови, що винний, здійснюючи умисел на позбавлення життя
певної особи, усвідомлював, що з
астосовує такий спосіб убивства, який є
небезпечним для життя не тільки цієї особи, а й інших людей.

-

При цьому небезпека для життя інших людей має бути реальною.

-

Якщо при умисному вбивстві, вчиненому небезпечним для життя багатьох осіб
способом,

позбавлено життя й іншу особу (інших осіб), злочин кваліфікується за
пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 КК , а якщо заподіяно шкоду її (їх) здоров'ю,
-

за п. 5 ч. 2
ст. 115 КК та відповідними статтями цього Кодексу, що передбачають
відповідальні
сть за умисне заподіяння тілесних ушкоджень.


22.

Вкажіть умови, при наявності яких діяння повинно кваліфікуватися як
умисне позбавлення життя двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК
України).

-

Умисне позбавлення життя двох або більше ос
іб кваліфікується за п. 1 ч. 2 ст.
115 КК за умови, що їх

убивство охоплювалось єдиним умислом винного.

-

Для такої кваліфікації не має значення, яким мотивом керувався винний і чи був
він однаковим при позбавленні життя кожного з потерпілих.

-

Наявність розриву в часі при реалізації єдиного умислу на вбивство двох або
більше осіб значення для кваліфікації злочину не має.


23.

Вкажіть форму та вид вини у складі «Насильницького донорства».

Форма


умисел.

Вид


прямий умисел.


24. Вкажіть чи пе
редбачена кримінальна відповідальність за наступні тілесні
ушкодження:

5.

необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження

6.

умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне при перевищенні меж
необхідної оборони

Так..ст.128 і ст.124 відповідно.


27. Вкажіть, до як
их злочинів за конструкцією об’єктивної сторони належить
основний склад злочину “Зараження венеричною хворобою»

До матеріальних. Зараження є одночасно діянням і наслідком. Злочин вважається
закінченим з моменту , коли потерпілий фактично захворів на венери
чну хворобу.


28. Вкажіть, до яких злочинів за конструкцією об’єктивної сторони належить
“Залишення в небезпеці”. Аргументуйте свою позицію.

До формальних. Є закінченим з моменту вчинення діяння . злочин вважається
закінченим з моменту ухилення від надання

допомоги особі, щ оперебуває в
небезпечному для життя стані, незалежно від того наскільки ефективною могла бути
така допомога. Настання суспільно небезпечних наслідків певного характеру є
підставою для кваліфікації за ч.3 ст 135 КК.


29. Вкажіть, до яких
злочинів за конструкцією об’єктивної сторони належить
основний склад злочину “Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби”. Аргументуйте свою позицію.

До матеріальних. ЗАРАЖЕННЯ Є ОДНОЧАСНО ДІЯННЯМ І НАСЛІДКОМ І ПОЛЯГАЄ

У
ТОМУ ЩО ПОТЕРПІЛИЙ СТАВ НОСІЄМ ВІРУСУ.


30.
Вкажіть, до яких злочинів за конструкцією об’єктивної сторони належить
основний склад злочину “Незаконна лікувальна діяльність”. Аргументуйте свою
позицію.

Заняття лікувальною діяльністю без спеціального
дозволу, здійснюване особою,
яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для
хворого.

До матеріальних. Злочин вважається закінченим з моменту настання тяжких
наслідків для хворого.


31.
Вкажіть, хто, відповідно до диспозиції ст
.. 135 КК України («Залишення в
небезпеці») може бути визнаний потерпілим від вказаного злочину».

Потерпілий:

а) перебуває в небезпечному для життя стані;

б) позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство,
старість, хворобу або
внаслідок іншого безпорадного стану.


32. З якого моменту умисне вбивство вважається закінченим?

З моменту настання клінічої смерті особи. Смерть


такі незворотні зміни в організмі
людини (припинення роботи головного мозку), внаслідок яких повернення до ж
иття
неможливе.


33. За заподіяння якої шкоди при перевищенні заходів, необхідних для затримання
злочинця передбачена кримінальна відповідальність?

Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне
заподіяння особі, що вчинила

злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає
небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення
заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність
лише у випадках, спеціально передбачених у

статтях 118 та 124 цього Кодексу:
умисне вбивство та умисне тяжке тілесне ушкодження пр. перевищені заходів,
необхідних для затримання.


34.

За заподіяння якої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони
встановлено відповідальність у КК України?

Перевищ
енням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто
посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або
обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну
відповідальність лише у вип
адках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124
цього Кодексу: умисне вбивство і умисне тяжке тілесне ушкодження при
перевищенні меж необхідної оборони.35.

За зараження якими захворюваннями встановлена відповідальність в
розділі ІІ Особливої части
ни КК України?

-

венеричні хвороби

-

вірусом імунодефіциту

-

інфекційна невиліковна хвороба ( варто розуміти хворобу, збудником кої є
вірус , щодо кої у медичній науці та практиці немає належним чином
апробованих і дозволених методів лікування і яка через певний

період після
лікування призводить до смерті.)


36.

За конструкцією об’єктивної сторони “Зараження венеричною
хворобою ” належить до ________ складів злочинів.

Матеріальних


37.

За необережне заподіяння яких тілесних ушкоджень передбачена
кримінальна відповідальн
ість
?


Ст.128 «
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження»


38.
За які тілесні ушкодження (якого ступеня тяжкості), вчинені у стані сильного
душевного хвилювання, передбачена кримінальна відповідальність у КК України

Умисне тяжке тілес
не ушкодження


39. Кваліфікуючою ознакою якого із злочинів проти здоров’я особи названо в КК
смерть потерпілого?

Умисне тяжке тілесне ушкодження


ст. 121 КК


40. Назвіть склади злочинів, у яких життя виступає додатковим обов’язковим
безпосереднім об’єктом

злочину і винний ставиться до наслідку у вигляду смерті
умисно .


41. Назвіть 2 склади злочинів, у яких життя виступає додатковим обов’язковим
безпосереднім об’єктом злочину і винний ставиться до наслідку у вигляді смерті
необережно

42. Назвіть в
иди вбивства, виділені за ступенем суспільної небезпеки
.

43. Назвіть види тілесних ушкоджень, виділені за ступенем суспільної небезпеки

тяжке, середньої тяжкості та

легке. Легке може бути таким що:


1.5.1. Спричиняє короткочасний розлад здоро
в'я чи незначну

стійку втрату працездатності͖


1.5.2. Не спричиняє зазначених наслідків


44.

Назвіть злочини проти життя та здоров’я, за які кримінальна
відповідальність може наставати з 14
-
річного віку

Злочини проти життя:

-

ст.115 «
Умисне вбивство


-

ст.116 «
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання


-

ст.117 «
Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини»

Злочини проти зд
оровя:

-

ст.121 «
Умисне тяжке тілесне ушкодження


-

ст.122 «
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження45.

Назвіть злочини проти здоров’я, за які к
римінальна відповідальність може
наставати з 14
-
річного віку

Злочини проти здоровя:

-

ст.121 «
Умисне тяжке тілесне ушкодження


-

ст.122 «
Умисне сере
дньої тяжкості тілесне ушкодження7.

46. Назвіть злочини проти життя, за які кримінальна відповідальність може
наставати з 14
-
річного віку

Злочини проти життя:

-

ст.115 «
Умисне вбивство


-

ст.116 «
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного
хвилювання


-

ст.117 «
Умисне вбивство матір`ю своєї новонародженої дитини»


47.

Назвіть кваліфікуючі ознаки тяжкого тілесного ушкодження.

??? мабуть мається на
увазі умисного


-

вчинене способом що має характер особливого мучення͖

-

вчинене групоб осіб

-

з метою залякування потерпілого чи інших осіб

-

з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

-

вчинене на замовлення

-

таке, що спричинило смерть потерпілого.


48. Назвіть негативні ознаки «Умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень»

Не тягне наслідків, передбачених у статті 121 (характерних для умисного тяжкого
тілесного)


(характерних для умисного тяжкого тілесного)

Не є небезпечним для життя.


49. таке ж я
к 48


50 Назвіть позитивні ознаки «Умисних середньої тяжкості тілесних
ушкоджень»

1) тривалий розлад здоров'я͖


2) стійка втрата працездатності менш ніж на третину.

Тривалим належить вважати розлад здоров'я строком

понад 3 тижні (більш як 21 день
).


Під стійкою втратою працездатності менш як на одну

третину належить розуміти втрату загальної працездатності

від 10% до 33%.


51. Назвіть ознаки загального поняття вбивства.

-

протиправність


(можуть бути випадки коли правомірно


НО)

-

винність


умисел або необережність

-

спрямованість проти життя іншої людини

-
Застосування фізичного чи психічного впливу на організм людини для позбавлення
життя (Хилюк)

-

наслідок у вигляді смерті ( в відповідях, в лекції нема)


52. Назвіть ознаки об’
єктивної сторони «Доведення до самогубства»

діяння у формі

-

а) жорстокого поводження з потерпілим

-

б) шантажу

-

в) примусу до протиправних дій

-

г) систематичного приниження людської гідності потерпілого

наслідки: доведення особи:
-

до самогубства

-

замаху на

самогубство

Причинний зв.язок між вказаним діянням і наслідками у вигляді самогубства або
замаху на самогубство потерпілого.


53.
Назвіть ознаки об’єктивної сторони «Порушення прав пацієнта»?


Об'єктивна сторона:1) дії у вигляді проведення клінічних ви
пробувань лікарських засобів:


а) без письмової згоди пацієнта чи його законного представника, або


б) стосовно неповнолітнього чи недієздатного;


2) наслідками у вигляді смерті або інших тяжких наслідків;


3) причинним зв'язком між вказаними діями і н
аслідками.


54. Назвіть ознаки суб’єкта „Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої
невиліковної інфекційної хвороби”

Осудна особа яка досягла 16
-
річног овіку що хворіє на невиліковну інфекційну
хворобу і знає про це.


55. Назвіть ознаки суб’єкта „Нез
аконного проведення аборту”

Субєкт
: в ч.1 ст 134


особа яка досягла 16
-
тирічного віку і не має спеціальної
медичної освіти,

в ч.2 ст 134 (незаконне проведення аборту , якщо воно спричинило тривалий
розлад здоров.я, безплідність або смерть потерпілої)


за
гальний.


56.

Назвіть ознаки суб’єкта основного складу„Незаконного проведення аборту”:

Субєкт
: в ч.1 ст 134


особа яка досягла 16
-
тирічного віку і не має спеціальної
медичної освіти,


57.
Назвіть ознаки суб’єкта складу злочину „Залишення в небезпеці”

Суб
.єкт злочину спеціальний.

1) первісно зобов'язаний був піклуватися про потерпілого і мав змогу надати
йому допомогу;

2) коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан


58. Назвіть ознаки суб’єктивної сторони „Умисного вбивства матір’ю своє
ї
новонародженої дитини” .

Спеціальний суб.єкт


мати потерпілої дитини, осудна і 14 років

суб.сторона


прямий чи непрямий умисел

??
Емоційний стан:Викликаний
вагітністю і пологами та психічними
процесами, що їх супроводжували

Тимчасовий психічний розлад

послаблює здатність матері усвідомлювати свої дії та
керувати ними, у зв’язку з чим вона є обмежено осудною


59. Назвіть ознаки суб’єктивної сторони „Умисного вбивства, вчиненого в стані
сильного душевного хвилювання”

-

Прямий або непрямий умисел

-

емоцій
ний стан


стан сильного душевного хвилювання.
Стан сильного душевного
хвилювання (фізіологічний афект)


раптовий емоційний процес, викликаний
поведінкою потерпілого, що протікає швидко і бурхливо, та певною мірою знижує
здатність особи усвідомлювати свої

дії і керувати ними. (це не є неосудністю і
розглядається як обмежена осудність).


60. Назвіть ознаки тілесного ушкодження-

винністьпротиправністьспрямоване проти здоров.я іншої людини фізичний чи психічний впливпорушення анатомічної цілісності тканин

та органів людини


61.

Назвіть ознаки тяжкого тілесного ушкодження

Ознаки тяжкого тілесного ушкодження:


а) небезпека для життя͖


б) втрата будь
-
якого органа або втрата органом його функцій͖


в) душевна хвороба͖


г) розлад здоров'я, п
оєднаний зі стійкою втратою

працездатності не менш ніж на одну третину͖


д) переривання вагітності͖


е) невиправне знівечення обличчя.


62. Назвіть привілейовані склади умисного тяжкого тілесного ушкодження (з
пом’якшуючими ознаками).

Ста
ття 123
. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне


у стані сильного душевного хвилювання

Стаття 124
. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень


у разі перевищення меж необхідної оборони або


у разі пер
евищення заходів, необхідних для


затримання злочинця


63. Назвіть розмежувальні ознаки між умисним тяжким тілесним ушкодженням,
що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 КК) та умисним вбивством (ч. 1 ст. 115)

Питання про умисел необхідно
вирішувати виходячи із сукупності всіх обставин
вчиненого діяння,

зокрема враховувати спосіб, знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію
поранень та інших тілесних ушкоджень, причини припинення злочинних дій,
поведінку винного і поте
рпілого, що передувала події, їх стосунки.
Визначальним при цьому є суб'єктивне ставлення винного до наслідків своїх дій:
(при умисному вбивстві настання смерті охоплюється умислом винного, а в разі
заподіяння тяжкого тілесного ушко
дження, яке спричинило смерть потерпілого,
ставлення винного до її настання характеризується необережністю Якщо винний
діяв з умислом на вбивство, тривалість часу, що минув з моменту заподіяння
ушкоджень до настання смерті пот
ерпілого, для кваліфікації злочину як
умисного вбивства значення не має.


64. Назвіть склади злочинів, у яких життя виступає додатковим обов’язковим
безпосереднім об’єктом злочину.


65.

Назвіть склади злочинів, у яких здоров’я особи виступає основ
ним
безпосереднім об’єктом.

1.

тілесні ушкодження:

-

Стаття 121
. Умисне тяжке тілесне ушкодження

-

Стаття 122
. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

-

Стаття 123
. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне


у стані сильного душевного

хвилювання

-

Стаття 124
. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень


у разі перевищення меж необхідної оборони або


у разі перевищення заходів, необхідних для


затримання злочинця

-

Стаття 125
. Умисне
легке тілесне ушкодження

-

Стаття 128
. Необережне тяжке або середньої тяжкості


тілесне ушкодження


2.

прояви садизму:

-

Стаття 126
. Побої і мордування

-

Стаття 127
. Катування


66. Назвіть суб’єкта складу злочину «Залишення в небезпеці»

С
уб.єкт злочину спеціальний.

якщо той, хто залишив без

допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу

надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив

потерпілого в небезпечний для життя стан,


67. Назвіть суб’єктив
ні ознаки «Умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої
дитини».

-

Спеціальний суб.єкт


мати потерпілої дитини, осудна і 14 років.

-

суб.сторона


прямий чи непрямий умисел.


?????
Емоційний стан:Викликаний вагітністю і пологами та психічними
процесам
и, що їх супроводжували

Тимчасовий психічний розлад послаблює здатність матері усвідомлювати свої дії та
керувати ними, у зв’язку з чим вона є обмежено осудною


68. Назвіть суб’єктивні ознаки «Умисного тяжкого тілесного ушкодження,
заподіяного в стані силь
ного душевного хвилювання».

Суб.єкт


осудн особа яка досягла 16
-
віку щодо якої було застосовано протизаконне
насильство або тяжку образу з боку потерпілого.

Суб.єктивна сторона:

-

прямий або непрямий умисел.

-

Емоційний стан


стан сильного душевного хвилюва
ння.


69.

Назвіть суспільно
-
небезпечне діяння у складі злочину «Залишення в
небезпеці»

Полягає у суспільно
-
небезпечній бездіяльності , що виражається у залишенні без
допомоги особи,
яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена
можливості вжити з
аходів до самозбереження через малолітство, старість,
хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану.

Залишення без допомоги передбачає невжиття особою заходів, необхідних для
відвернення небезпеки для життя потерпілого.


70.

Охарактеризуйте буд
ь
-
яку обрану Вами кваліфікуючу ознаку умисного вбивства,
виділену за об’єктивною стороною складу злочину

Умисне вбивство визнається вчиненим з особливою, якщо винний,
позбавляючи потерпілого життя, усвідомлював, що завдає йому:

-

особлив
их фізичних (шляхом заподіяння великої кількості тілесних ушкоджень,
тортур, мордування, мучення, в тому числі з використанням вогню, струму,
кислоти, лугу, радіоактивних речовин,

отрути, яка завдає нестерпного болю, тощо),

-

психічних чи м
оральних (шляхом зганьблення честі, приниження гідності,
заподіяння тяжких

душевних переживань, глумління тощо) страждань,

-

а також якщо воно було поєднане із глумлінням над трупом або вчинювалося
в присутності близьких потерпілому осіб і в
инний усвідомлював, що такими діями
завдає останнім особливих психічних чи моральних страждань.

Не можна кваліфікувати умисне вбивство за п. 4 ч. 2 ст. 115 КК на тій підставі, що
винна особа в подальшому з метою приховання цього злочину знищила
або
розчленувала труп.


71.
Охарактеризуйте втрату працездатності при заподіянні середньої тяжкості
тілесного ушкодження
.


стійка втрата працездатності менш ніж на третину.

Під стійкою втратою працездатності менш як на одну

третину належить розум
іти втрату загальної працездатності

від 10% до 33%.


73.
Охарактеризуйте об’єктивну сторону «Насильницького донорства» (ст. 144 КК
України).

Об'єктивна сторона
: насильницьке або вчинене шляхом обману вилучення крові у
людини.

Дописати з коментаря)


7
4. Охарактеризуйте суб’єктивну сторону основного складу умисного вбивства (в
т. ч. вкажіть форму та вид вини)

Характеризується виною у формі умислу


прямого чи непрямого.


75.
Розкрийте зміст кваліфікуючої ознаки умисного вбивства


«вчинене на
замовлення


-

Умисне вбивство, вчинене на замовлення
-

це умисне позбавлення життя
потерпілого, здійснене особою (виконавцем) за дорученням іншої особи
(замовника). Таке доручення може мати форму

-

наказу,

-

розпорядження,

-

а також угоди, відповідн
о до якої виконавець зобов'язується позбавити
потерпілого життя, а замовник
-

вчинити в інтересах виконавця певні дії
матеріального чи нематеріального характеру або ж не вчинювати їх.

-

Якщо замовлення умисного вбивства мало форму уг
оди, відповідальність за
п. 11 ч. 2 ст. 115 КК настає незалежно від того, коли були вчинені обіцяні
виконавцеві дії
-

до чи після вбивства, виконав чи не виконав замовник свою
обіцянку, збирався він це робити чи ні.


-

До дій матеріального характ
еру, зокрема, належать сплата виконавцеві
винагороди за вчинення вбивства, передача чи збереження прав на майно,
звільнення від майнових зобов'язань

тощо.

-
Під діями нематеріального характеру розуміються будь
-
які дії, вчинення чи
не
вчинення яких безпосередньо не пов'язане з матеріальними інтересами
виконавця вбивства.

76.
Розкрийте зміст такої ознаки тяжкого тілесного ушкодження як “непоправне
знівечення обличчя”.

Непоправне


те, яке не можна усунути не хірургічним способом.

Зні
вечення


це надання обличчю неприємного відштовхуючого зовнішнього
вигляду , нетипового для звичайної зовнішності людини.


77. Розкрийте зміст такої ознаки тяжкого тілесного ушкодження як
“переривання вагітності”.


78. Розкрийте зміст такої ознаки тяж
кого тілесного ушкодження як “розлад
здоров’я, поєднаний із стійкою втратою працездатності...”.

Розлад здоров'я, пов'язаний зі стійкою втратою працездатності не менш ніж на
одну третину (не менш 33%).


Під розладом здоров'я належить розум
іти безпосередньо пов'язаний з
ушкодженням послідовно розвинутий хворобливий процес. Розміри стійкої
(постійної) втрати загальної працездатності при ушкодженнях встановлюються
після наслідку ушкодження, що

визначився, на підставі об'єк
тивних даних з урахуванням документів, якими
керуються у своїй роботі МСЕК.


Під стійкою (постійною) втратою загальної працездатності належить розуміти
таку необоротну втрату функції, котра повністю не відновлюється.


Під наслідком ушк
одження, що визначився, належить розуміти повне загоєння
ушкодження і зникнення хворобливих змін, які були ним обумовлені. Це не
виключає можливості збереження стійких наслідків ушкодження (рубця,
анкілозу, укорочення кінцівок, деформації

суглоба тощо).


79. Ставлення винного до діяння у складі злочину «Незаконне розголошення
лікарської таємниці» є

Умисним͙


Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у
зв'язку з виконанням професійних чи службових обо
в'язків, якщо таке діяння
спричинило тяжкі наслідки80. Ставлення до наслідку у вигляді смерті у складі злочину, передбаченому ч. 3 ст.
135 КК («Залишення в небезпеці») є (вказати форму вини
).

Умисним


81. Суб’єктом «Незаконного розголошення лікарської
таємниці» є

особа, якій лікарська таємниця стала відома у зв'язку з виконанням професійних
чи службових обов'язків. Суб.єкт спеціальний.


82.
Тілесні ушкодження якого ступеня тяжкості визначаються залежно від ступеня
втрати працездатності?

-

Тяжке ті
лесне ушкодження (ст.121)


стійка втрата працездатності не менш
як на одну третину


34% і більше.
Під стійкою (постійною) втратою
загальної працездатності належить розуміти таку необоротну втрату функції,
котра повністю не відновлюється.

-

Середньої

тяжкості тілесне ушкодження (ст.122)


значна стійка втрата
працездатності менш як на одну третину = від 10% до 33%

-

Легке тілесне ушкодження (з наслідками) (ст.125)


незначна втрата
працездатності.
Під незначною стійкою втратою працездатності належить
розуміти втрату загальної працездатності до 10%.


83. Тілесні ушкодження якого ступеня тяжкості визначаються залежно від тривалості
розладу здоров’я?

-

Середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.122)
-

тривалий розлад
здоров'я. Тривалим належить вважати р
озлад здоров'я строком понад 3
тижні (більш як 21 день).

-

Легке тілесне ушкодження (з наслідками) (ст. 125)
-

короткочасний розлад
здоров'я.Короткочасним належить вважати розлад здоров'я тривалістю
понад шести днів, але не більше як три тижні (21
день).

-

Легке тілесне ушкодження (без наслідків) (ст. 125)


н
езначні скороминущі
наслідки, тривалістю не більше як шість днів

(включно). ?????


84. Хто може бути потерпілим від «Умисного вбивства в стані сильного душевного
хвилювання»?

Особливість об.єкта
-

потерпілим

може бути лише та особа, яка застосовувала
протизаконне насильство, систематичне знущання чи тяжку образу щодо винного.


85. Чи можна побої вважати різновидом легких тілесних ушкоджень? Аргументуйте
свою позицію.

Побої не становлять особлив
ого виду ушкоджень. Вони характеризуються
заподіянням багаторазових ударів, але не порушують анатомічної цілісності. Якщо
після побоїв на тілі потерпілого залишились ушкодження, їх оцінюють за ступенем
тяжкості, виходячи із звичайних ознак.


86.

Чи передбачена у КК України відповідальність за умисне легке тілесне
ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання?

Ні


87. Чи передбачена у КК України відповідальність за необережне тяжке тілесне
ушкодження, заподіяне при перевищенні меж н
еобхідної оборони?

Ні


88. Чи передбачена у КК України відповідальність за умисне середньої тяжкості
тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання?

Ні


89. Що слід враховувати для розмежування умисного вбивства від умисного
заподіяння

тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2
ст. 121 КК)?

Слід ретельно досліджувати докази, що мають значення для з'ясування змісту і
спрямованості умислу винного. Питання про умисел необхідно вирішувати
виходячи із
сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема враховувати спосіб,
знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію поранень та інших тілесних
ушкоджень, причини припинення злочинних дій, поведінку винного і потерпілого,
що передувала

події, їх стосунки. Визначальним при цьому є суб'єктивне
ставлення винного до наслідків своїх дій: (при умисному вбивстві настання
смерті охоплюється умислом винного, а в разі заподіяння тяжкого тілесного
ушкодження, яке спричинило
смерть потерпілого, ставлення винного до її
настання характеризується необережністю. Якщо винний діяв з умислом на
вбивство, тривалість часу, що минув з моменту заподіяння ушкоджень до
настання смерті потерпілого, для кваліфі
кації злочину як умисного вбивства
значення не має.


90. Як кваліфікувати дії винного у разі, коли він, позбавляючи життя певну особу,
вважав, що потерпілий не є малолітнім і за зовнішніми обставинами не міг цього
усвідомлювати, хоча насправді, поте
рпілий не досягнув 14
-
річного віку?

Як звичайне вбивство????


91. кваліфікувати дії винного, якщо він помилково вважав, що вчиняє вбивство таким
способом, який є небезпечним для життя потерпілого та інших людей, в той час як
той спосіб фактично небезпечним

не був?

У разі, коли винний, позбавляючи життя особу, помилково вважав, що робить це
таким способом, який є небезпечним для життя потерпілого та інших людей, в той
час як той фактично небезпечним не був, вчинене належить кваліфікувати як
зама
х на вчинення злочину, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 115 КК .


92. Як кваліфікувати дії підбурювача до умисного вбивства матір’ю своєї
новонародженої дитини?

????Пібрурювач до умисного вбивства малолітньої дитини. Ч.4 ст 27


п.2 ч.2 ст 115
КК


93. Як квал
іфікувати дії пособника до умисного вбивства матір’ю своєї
новонародженої дитини?

Пособник до умисного вбивства малолітньої дитини. Ч.5 ст 27


п.2 ч.2 ст 115 КК


94. Як кваліфікувати умисне вбивство з метою подальшого використання органів чи
тканин людин
и для трансплантації?


Як учинене з корисливих мотивів слід кваліфікувати й умисне вбивство з метою
подальшого використання органів чи тканин людини в певних корисливих цілях (для
трансплантації, незаконної торгівлі тощо)


95. Як розмежувати склади з
лочинів незаконне проведення аборту та умисне тяжке
тілесне ушкодження у вигляді переривання вагітності?


Незаконне проведення аборту проводиться за згодою жінки, а умисне тяжке
тілесне ушкодження у вигляді переривання вагітності


без її згоди.


96. Як ро
змежувати склади злочинів порушення порядку трансплантації та умисне
тяжке тілесне ушкодження у вигляді втрати органу?

Якщо вилучення відбувається насильно


то за ст.121, якщо шляхом обману


то за ст.
143.


.
Приложенные файлы

  • pdf 17451434
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий