5_kurs_PLANI_PZ_2013_Shilin_D_V

Плани практичних занять із спецкурсу "Сучасне кримінальне процесуальне законодавство"

5 курс Інституту прокуратури та слідства НУ "ОЮА"
(магістри)
доц. Д.В. Шилін


ЛІТЕРАТУРА ДО УСІХ ЗАНЯТЬ:

Конституція України: Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [Електронний ресурс] // Режим доступу до акта: http: // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_004
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 2 / За заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Х.: Право, 2012.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. С.В. Ківалова, С.М. Міщенка, В.Ю. Захарченка. – Х.: Одіссей, 2013.
Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012.
Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка. – Х.: Фактор, 2013.
Кримінальний процес; підручник / Ю.М. Грошевий, В.Я. Тацій, А.Р. Туманянц та іню; за ред. В.Я. Тація, Ю.М. Грошевого, О.В. Капліної, О.Г. Шило. – Х.: Право, 2013.
Кримінальний процес [Текст]: підручник./ За заг. ред. В.В.Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменого . – К. : «Центр учбової літератури», 2013.Тема 1. Поняття, завдання|задачі|, основні інститути кримінального|карного| процесу. Засади кримінального провадження.


Поняття кримінального провадження. Оперативно-розшукова діяльність та її співвідношення з|із| кримінальним|карним| процесом.
Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.
Кримінально-процесуальні рішення за новим КПК України.
Форми фіксування кримінального провадження. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження. Журнал судового засідання. Реєстр матеріалів досудового розслідування.
Система кримінального|карного| процесу України. Поняття стадії кримінального|карного| процесу. Загальна характеристика стадій кримінального провадження України.
Поняття кримінально-процесуального провадження. Система та класифікація кримінально-процесуальних проваджень.
Поняття та система засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу).

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)
Рішення у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України по правах людини про відповідність Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, четвертого, п'ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України і за конституційними звертаннями громадян Будинської Світлани Олександрівни і Ковриги Сергія Володимировича про офіційне тлумачення положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу України (справа про конституційність статті 248-3 ЦПК України) від 23.05.2001 р.
Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім'ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко .
· К. : КНТ, 2008 .
· 209 с.
Баулін О.В. Верховенство права і законність в кримінальному процесі України // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Богунов В. Процесуальне прискорення. Строки розслідування й розгляду кримінальних справ новий КПК визначає трьома критеріями розумності // Закон і бізнес. – 2012. - №4.
Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації // Вісник Верховного Суду України. – 2011. -№9.
Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: 12.00.08: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Дмитрук; НУ "ОЮА".
· О., 2012.
· 20 с.
Карабут Л.В. "Розумність строків" як принцип кримінально-процесуальної діяльності // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Круглий стіл на тему: «Обговорення проекту Кримінально-процесуального кодексу України» // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пчолкін В.Д. Янович Ю.П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства // Форум права. – 2011. - №4. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Рабцевич О.И. Принцип однократности привлечения к ответственности за одно правонарушение (ne bis in idem): международные и внутригосударственные аспекты / О.И. Рабцевич // Международное уголовное право и международная юстиция.  2010.  № 4.
Точиловский В. Американский уголовный процесс с европейскими принципами? // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Точиловский В. Проект УПК Украины: роль присяжных и совместимость других элементов процесса // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Трофименко В.М. Співвідношення у кримінальному провадженні державно-владного начала та диспозитивності як критерій диференціації кримінально-процесуальної форми за проектом КПК України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.
Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991.
Яновська О.Г. Змагальність як засада кримінального провадження за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (тези виступу) // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ковтун Н.Н. УПК Российской Федерации и УПК Украины: pro et contra в контексте сравнительно-правового анализа // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.
Безносюк А.М. Щодо форм фіксування кримінального провадження за новим КПК України // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Трофименко В.М. Система уголовного процесса по УПК Украины // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.
Леоненко М.І. Особливості стадійної побудови кримінального провадження за новим кримінальним процесуальним кодексом України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. №1. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Тема 2. Суб'єкти кримінального провадження. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні

Заняття 1.

Поняття суб'єктів кримінального|карного| провадження (суб'єктів кримінально-процесуальних|кримінально-процесуальних| відносин, суб'єктів кримінально-процесуальної|кримінально-процесуальної| діяльності). Співвідношення понять "суб'єкти кримінального провадження", "сторони кримінального провадження", "учасники кримінального провадження", "учасники судового провадження".
Класифікація суб'єктів кримінального провадження. Сторони кримінального провадження.
Суд як орган правосуддя у кримінальних справах. Склад суду при здійсненні правосуддя за чинним кримінально-процесуальним|кримінально-процесуальним| законодавством.
Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження.
Прокурор в кримінальному|карному| провадженні, його завдання|задачі| і повноваження. Процесуальне становище|становище| прокурора в досудовому провадженні. Процесуальне становище|становище| прокурора в суді 1 інстанції. Прокурор у провадженнях із перегляду судових рішень.
Орган досудового розслідування. Слідчий органу досудового розслідування, його завдання|задачі| і повноваження.
Керівник органу досудового розслідування, його повноваження.
Оперативні підрозділи, їх завдання та повноваження.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)
Дьомін Ю.М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ковтун Н.Н. О понятии и содержании понятия "судебный следователь" ("следственный судья") / Н.Н. Ковтун // Российский судья.  2010.  № 5.
Корякін Р.В. Місце слідчого у "реформованому" кримінальному судочинстві // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2012. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Литвинчук О.І. Щодо процесуальної незалежності та самостійності слідчого за проектом КПК // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ломакін А.О. Щодо функції процесуального керівництва прокурором району досудовим розслідуванням    // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2010.  № 1(47). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Ю.В. Скрипіна; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2008. 20 с.
Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пожар В.Г. Щодо термінологічного визначення категорії "суб'єкти кримінального провадження" та його співвідношення з суміжними поняттями // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013.
Гловюк І.В. Повноваження слідчого судді у досудовому провадженні // Митна справа. – 2012. – №. 6. – Ч. 2. Кн. 2.
Футей Б. Роль суду присяжних у США та Україні // Юридичний вісник України. – 2012. - № 46 (907), 47 (908) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Теремецький В.І. Особливості впровадження суду присяжних за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. – 2012. - №3. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Оверчук С.В. Становлення інституту присяжних в умовах набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6). // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сиза Н.П. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному процесі України // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6). //  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Міщенко С. М. Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти // Часопис цивільного і кримінального судочинства 2012 № 6(9).
Туманянц А.Р. Следственный судья как субъект уголовно-процессуаьной деятельности // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.
Юхно О. О. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації правового статусу керівника органу досудового розслідування при застосуванні нового кримінального процесуального законодавства України // Право і безпека. - 2012. - №3 (45). // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Луцик В.В. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Заняття 2.


Потерпілий, його права та обов'язки. Представник потерпілого. Законний представник потерпілого.
Кримінально-процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), виправданого, засудженого.
Законний представник підозрюваного, обвинуваченого, його кримінально-процесуальний статус.
Захисник як учасник кримінального провадження. Особи, які можуть бути захисниками. Обов'язкова участь захисника. Права та обов'язки захисника. Залучення захисника. Відмова від захисника або його заміна.
Інші учасники кримінального провадження: загальна характеристика.
Види відшкодування (компенсації) шкоди у кримінальному провадженні. Цивільний позов у кримінальному провадженні.


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р.
Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2012 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)
Кухнюк Д. Право обвинуваченого на захист у проекті нового КПК саме потребує захисту // Закон і бізнес. – 2012. - №12. – С. 5.
Яковенко С.І. Адвокатське розслідування в умовах реформування кримінально - процесуального законодавства // Режим доступу:  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Корчева Т.В. Щодо питання реалізації прав учасників процесу у кримінальному провадженні за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Форум права. – 2012. - №2. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пожар В.Г. Новели регламентації інституту представництва за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Митна справа. - 2012. - №5 (83). - Ч. 2. - Кн. 2. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Фоміна Т. Г., Юхно О. О. Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


Тема 3. Докази і доказування в кримінальному|карному| провадженні
Заняття 1.
Предмет доказування у кримінальному провадженні.
Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі. Властивості доказів.
Поняття належності |доказів. Допустимість доказів, критерії допустимості.
Способи збирання і перевірки доказів.
Використання даних, одержаних|отриманих| оперативним шляхом|колією,дорогою|, в доказуванні.
Особливості доказування в різних стадіях кримінального|карного| провадження.
Суб'єкти процесу доказування, їх класифікація. Обов'язок та тягар доказування. Суб'єкти, на яких покладений обов'язок доказування.
Поняття та система джерел доказів (видів доказів).

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Карабут Л.В. Щодо формування доказів під час досудової кримінальної процесуальної діяльності за новим КПК // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №1(5) // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Аленін Ю.П. Лукашкіна Т.В. Локальний предмет доказування в кримінальному процесі // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2009. - №4. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Лукашкіна Т.В. Роль суду в доказуванні у кримінальному процесі (за проектом КПК) // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.
Литвин О.В. Обов'язок та тягар доказування у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.
Лобойко Л.М. Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – №2(4). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Михайловская И.Б. Соотношение судебных и следственных доказательств // Государство и право.  2006.  № 9.
· С. 39-47.
Ляш А.О. Ліщенко В.М. Поняття доказів у кримінальному процесі Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – №2(6). // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Басай Н.М. Визнання доказів недопустимими в кримінальному процесі України: підстави, процесуальний порядок і правові наслідки автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н.М. Басай. – Одеса, 2012. – 20 с.
Литвин О.В. Поняття "дослідження доказів" у судовому розгляді // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.
Стоянов М.М. Кримінально-процесуальне доказування за новим КПК // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.
Ляш А.О. ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 2. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кравченко О.А. Загальні умови допустимості застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Мотлях О.І. Місце результатів поліграфологічних досліджень у системі забезпечення доказів у кримінальному провадженні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. – 2012. – Вип. 19. – Т. 4.
Захаров Д.О. Активність суду в процесі дослідження обставин справи як складова принципу змагальності у кримінальному судочинстві // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 1. С. 193-198 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Захаров Д.А., Руденко А.В. Роль суду в формуванні доказової бази у кримінальному провадженні // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 25 (64). 2012. № 2. С. 199-204. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Стоянов М.М. Чіпєра О.В. Деякі аспекти участі адвоката в доказуванні у кримінальному провадженні за новим КПК України // Митна справа. – 2013. - №2 (86). – Ч. 2. – Кн. 2.
Литвин О.В. Повноваження суду із доказування у стадії судового розгляду // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.
Лукашкина Т.В. Следственный судья как субъект доказывания в уголовном производстве // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.
Литвин О.В. Суд як субєкт доказування за новим КПК // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.

Заняття 2.
Показання |показники,показання| свідка|очевидця| як джерело доказів, їх предмет і значення. З’ясування достовірності показань свідка.
Показання|показники,показання| потерпілого, їх предмет, значення. Збирання, перевірка і оцінка показань|показників,показань| потерпілого.
Показання|показники,показання| підозрюваного, їх предмет, види, значення.
Показання обвинуваченого, їх предмет, види, доказове значення.
Показання експерта, їх предмет, доказове значення.
Показання з чужих слів.
Речові докази, поняття, види, порядок|лад| залучення до справи|речі|, особливості оцінки.
Документи як джерела доказів. Збирання, перевірка і оцінка документів. Відмінність|відзнака| документа - самостійного джерела доказів від документа - речового доказу. Види документів як джерел доказів. Протоколи процесуальних дій та додатки до них, особливості оцінки.
Висновок експерта як джерело доказів. Підстави для проведення експертизи. Обов'язкове проведення експертизи. Види експертиз. Особи, яким може бути доручено проведення експертизи. Перевірка і оцінка висновку|укладення,ув'язнення| експерта.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Конституція України. Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст. 141.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями).
Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. (із змінами та доповненнями від 13.04.2012 р.)
Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность / Е.А. Зайцева. - М., 2008. - 52 с. // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. - Випуск 11. – С. 211-216 // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Навроцька В. Експертиза в умовах змагальності кримінального судочинства / Віра Навроцька // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління ім. В Чорновола. Серія "Юридичні науки".  2010.  Вип. 4.
· С. 28-33.
Щербаковский М.Г. Інститут обізнаних осіб у новому КПК України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.
Савенко С.А. Особливості допиту анонімних свідків у судовому провадженні // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.
Щербаковський М. Г. Торопов С.О. Нормативне регулювання використання спеціальних знань в новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Бондар В.С. Гармонізація інституту використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Тютюнік В.В. Проблеми тлумачення статті 97 Кримінального процесуального кодексу України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.
Цехан Д.М. Цифрові докази: поняття, особливості та місце у системі доказування // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. – 2013. – Вип. 5.

Тема 4. Заходи забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального примусу)

|кримінальнПоняття, види заходів забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| примусу)|примусу,силування|.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Заходи забезпечення кримінального провадження, які не відносяться до запобіжних заходів (виклик слідчим, прокурором, судовий виклик; привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна; арешт майна).
Поняття, система та види запобіжних заходів.
Підстави застосування|вживання| запобіжних заходів і обставини, що враховуються при обранні запобіжних заходів.
Порядок обрання запобіжних заходів. Зміна запобіжного заходу.
Неізоляційні запобіжні заходи.
Домашній арешт.
Тримання під вартою. Строки тримання під вартою. Порядок продовження строку тримання під вартою.
Затримання особи, поняття, строки та види.
Застосування електронних засобів контролю.


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Кучинська О.П. Домашній арешт як запобіжний захід в кримінально-процесуальному законодавстві // Адвокат. – 2010. - №7 (118). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Слободян Р.В. Використання електронних засобів контролю як новела інституту домашнього арешту в Україні // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.
Сорока С.О. Процесуальний порядок затримання // Митна справа. - 2012. - № 3, ч.2, кн.1. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Шкіптан Д. Втрата документів і бізнесу. Тимчасове обмеження в спеціальному праві створює механізм усунення конкурентів // Закон і бізнес. – 2012. - №26.
Фаринник В. Домашній арешт – альтернатива триманню під вартою // Юридичний вісник України. - 2012. - №25.  // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Смоков С.М. Види обмежень конституційних прав громадян у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Форум права. – 2012. - №2. / С. М. Смоков // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 628–632 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кожевніков Г. Заходи забезпечення кримінального провадження // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №3 (27).
Дунаєва  А.В.Заходи забезпечення кримінального провадження, що застосовуються під час встановлення місцезнаходження підозрюваного, який ухиляється від органів досудового розслідування // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Благута Р.І., Кіпрач І.С. ПРИВІД ЯК ЗАХІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012) 
Грошевой Ю.М. Шило О.Г. Меры обеспечения уголовного производства по УПК Украины: понятие, система и порядок применения // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.

Тема 5. Досудове розслідування

Досудове розслідування злочинів і кримінальних проступків.
Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Підслідність, її види. Місце проведення досудового розслідування.
Повноваження слідчого. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами.
Строки досудового розслідування, їх продовження.
Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до його завершення.
Поняття, види та система слідчих (розшукових) дій як основного способу збирання доказів у досудовому провадженні.
Суб'єкти, уповноважені проводити слідчі (розшукові) дії. Особи, що залучаються до участі у провадженні слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав особи при провадженні слідчих дій.
Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Використання конфіденційного співробітництва.
Суб'єкти прийняття рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії. Проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді.
Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Фіксація ходу і результатів негласних слідчих (розшукових) дій. Гарантії прав осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії.
Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації.
Повідомлення про підозру.
Зупинення досудового розслідування: підстави та порядок. Відновлення досудового розслідування.
Форми закінчення досудового розслідування.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 р.
Інструкція "Про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події", затверджена Наказом МВС України від 19.11.2012 р. №1050.
Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 16.11.2012 № 114/1042/516/1199/936/1687/5/ // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Карпов Н.С. Актуальні питання функцій прокуратури за новим КПК України // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Клименко Н.І. Щодо інституту конкурентної (альтернативної) експертизи // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2011. - Випуск 11. – С. 211-216 // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пашковський М.І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.
Скулиш Є. Негласні слідчі (розшукові) дії за кримінально-процесуальним законодавством України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сліпченко В.І. Перспективи реформування оперативно - розшукової діяльності (в контексті розробки нового КПК України) // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Становлення системи негласного розслідування у кримінально-процесуальному законодавстві України : Матер. "круглого столу" (Київ, 7 жовтня 20011 р.) .
· К. : Вид. Ліпкан О.С., 2011.
Черечукіна Л.В. Точка відліку кримінального провадження за проектом  КПК України (чи відповідає механізм кримінального провадження принципам публічності та змагальності?) // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Черков В.О. Чистолінов О.М. До питання про співвідношення оперативно - розшукової діяльності й негласних слідчих (розшукових) дій за проектом нового КПК України // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Шумило М. Оперативно-розшукові заходи у структурі досудового розслідування в проекті КПК України (проблеми унормування і правозастосування) / М. Шумило // Право України.  2012.  № 3-4.
Сліпченко В.І. Особливості взаємодії оперативних та слідчих підрозділів за новим КПК України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Ляш А.О. Недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування / А. О. Ляш // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Тіщенко В.В. Взаємодія слідчого і оперативних підрозділів у світлі нового кримінального процесуального законодавства // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.
Максименко В.В. Проблеми початку досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.
Лозова С.М., Загорулько В.В. Очна ставка чи одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях? // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Калюжна Л.Є. ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ // Часопис Академії адвокатури України. - 2012. - №3(16).  // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Щербаковський М. Г. Торопов С.О. Нормативне регулювання використання спеціальних знань в новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Клочуряк С. Мета і завдання проведення освідування за КПК України // Закон и жизнь. – 2013. - №3.
Зарубенко О. Співвідношення огляду з іншими процесуальними діями за КПК України // Закон и жизнь. – 2013. - №3.
Гора І.В. Колесник В.А. Слідчий експеримент чи перевірка показань особи? // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. - №3.
Коваленко В.В. Отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Зарубенко О.В. ВИДИ ОГЛЯДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні: Навчально-практичний посібник / Кудінов С.С., Шехавцов Р.М., Дроздов О.М., Гриненко С.О. – Х.: "Оберіг", 2013.
Курочка М.Й. Єськов С.В. Недоліки регламентації негласних слідчих дій у новому КПК України та пропозиції щодо їх усунення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2012. - №3.
Благута Р.І. Організація і підготовка до проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми та шляхи вирішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2013. – Вип. 1.
Чистолінов О.М., Черков В.О., Пасєка Д.О. ІМІТУВАННЯ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ЙОГО ВЧИНЕННЯМ: ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПРОЦЕДУРНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012)
Стащак М.В., Мазур Л.А. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС УКРАЇНИ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Шилін М. Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. - №1.
Анапольська А.І. Особливості організації виконання спеціального завдання у розкритті діяльності організованої злочинної групи або злочинної організації // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Шехавцов Р.М. Класифікація негласних слідчих (розшукових) дій // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Цехан Д.М. Окремі зауваження щодо трансформації функціональності слідчого у новому КПК України // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.
Кривонос І. С. Здійснення розшуку підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Право і безпека. - 2012. № 4 (46) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Фомін С. Б. Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? // Адвокат. 2012. - №7 (142).
Кривонос І.С. Зупинення досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний переховується від органів слідства та суду, в контексті нового Кримінального процесуального кодексу України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. - № 3 (58).
Торбас А. Анализ роли потерпевшего при освобождении лица от уголовной ответственности согласно УПК Украины // Закон и жизнь. – 2013. - №8/1 (260).
Торбас О.О. Характеристика окремих положень відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження за Кримінальним процесуальним Кодексом 2012 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. – 2012. – Вип. 19. – Т. 4.
Тищенко С.В. Порядок зупинення досудового розслідування у звязку з тяжкою хворобою підозрюваного // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2013. – Вип. 21. – Ч. ІІ. – Т.3.
Пожар В.Г. Проблеми забезпечення прав деяких учасників кримінального провадження на етапі закінчення досудового розслідування // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.
Туманянц А.Р. Суб’єкти оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (за КПК України 2012 р.) // Форум права. – 2012. - №3. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пшенічко С.О. Рішення слідчого судді, що приймаються при надходженні скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.
Ильева Т. Рассмотрение следственным судьей жалоб на решения, действия или бездействие следователя и прокурора // Закон и жизнь. – 2013. - №8/1 m (260).
Швидка А.С. Деякі питання оскарження порушення розумних строків за новим кримінально-процесуальним законодавством України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Попелюшко В.О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора // Адвокат. - 2012. - №10 (145) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пшенічко С.О. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СКАРГ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 2. // 13 H
·YPERLINK "http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_2/111.pdf" 14http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ms/2012_6_2_2/111.pdf15Тема 6. Підсудність. Підготовче провадження

Поняття і види підсудності кримінальних справ судам першої інстанції.
Територіяльна підсудність.
Інстанційна підсудність.
Направлення кримінального провадження з одного суду до іншого.
Поняття, значення стадії підготовчого судового провадження.
Порядок підготовчого судового засідання, суб'єкти, які беруть у ньому участь.
Питання, які вирішуються у підготовчому судовому засіданні. Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.
Характеристика рішення про затвердження угоди; ухвали про відмову в затвердженні угоди та повернення кримінального провадження прокурору для продовження досудового розслідування; ухвали про закриття провадження; ухвали про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору; подання про направлення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру для визначення підсудності; ухвали про призначення судового розгляду.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" від 03.10.2012 р.
Крет Г. Новели інституту закриття кримінальної справи за проектом нового КПК України // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2012.
Луцык В.В. - Реформирование института возвращения уголовного дела прокурору в уголовном процессе Украины: res est misera ubi jus est vagum et incertum // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2012. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сиза Н.П. Підстави та порядок направлення кримінального провадження з одного суду до іншого // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. - №1 (10).
Кобернюк В.М. Взаємодія суду, прокурора та інших учасників кримінального провадження при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження зі звільненням обвинуваченого від кримінальної відповідальності // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ігнатюк О.В. Сутність підготовчого судового провадження в кримінальному процесі України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2012. - Вип. 20. – Ч. ІІ. – Т. 3.

Тема 7. Судовий розгляд

Поняття, значення, завдання стадії судового розгляду. Зміст і значення вимог безпосередності, усності, гласності, незмінності складу суду, безперервності судового розгляду. Рівність прав сторін і забезпечення змагальності в судовому засіданні.
Повноваження головуючого в судовому засіданні. Права і обов'язки членів суду. Запасний суддя.
Фіксування судового розгляду. Журнал судового засідання, його зміст і значення.
Проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження.
Учасники судового провадження.
Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення в суді. Висунення додаткового обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення. Погодження зміни обвинувачення, висунення нового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.
Процедура судового розгляду. Елементи судового розгляду: підготовча частина, судове слідство, судові дебати, останнє слово обвинуваченого, ухвалення та проголошення судового рішення.
Підготовча частина судового засідання. Питання, що вирішуються в підготовчій частині судового засідання. Послідовність дій в підготовчій частині.
Поняття, значення судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами). Початок судового слідства (з’ясування обставин та перевірки їх доказами). Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх дослідження. Підстави і умови відмови суду від дослідження доказів за неоспорюваними сторонами обставинами.
Порядок проведення судово-слідчих дій із дослідження доказів.
Ухвалення та проголошення судового рішення. Види судових рішень. Поняття, значення, види вироків суду. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку. Зміст вироку суду.
Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.
Провадження в суді присяжних як особливий порядок провадження в суді першої інстанції.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" від 05.10.2012 р.
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ " Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України " від 04.04.2013 р.
Александров А.С. Перекрестный допрос в уголовном процессе / А.С. Александров, С.П. Гришин // Российская юстиция. – 2005. – № 11. – С. 25-30.
Александров А.С. О некоторых процессуальных правилах перекрестного допроса в уголовном суде / А.С. Александров, С.П. Гришин // Уголовное судопроизводство.  2006.  № 4.
· С. 25-30.
Бабунич В. Суть та значення перехресного допиту. Процесуальні особливості проведення перехресного допиту при розгляді кримінальних справ у суді // Вісник Львівського університету. Серія юрид. - 2011. - Вип. 53.
Богунов В. Реально віртуальний суд. Відеоконференції дозволять учасникам процесу економити час і гроші // Закон і бізнес. – 2012. - № 35 (1074).
Дьомін Ю.М. Окремі питання участі прокурора в суді за новим КПК України // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ермакова Т.А. О применении перекрестного допроса в судебном следствии / Т. А. Ермакова // Уголовный процесс. – 2009.  – № 10. – С. 28-32.
Коровайко О.І. Перехресний допит у судовому слідстві / О.І. Коровайко // Правове життя сучасної України: тези доповідей міжнар. наук. конфер. проф.-викл. і аспір. складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю. М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – С. 580-581.
Крет Г. Новели інституту закриття кримінальної справи за проектом нового КПК України // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми [текст]: збірник матеріалів першої міжрегіональної науково-практичної конференції, (Івано-Франківськ, 4-5 травня 2012 року). – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2012.
Лоскутова Т.А. Дискредитация свидетеля как элемент перекрестного допроса в уголовном процессе США / Т.А. Лоскутова // Адвокат. – 2005. – № 11. – С. 82-85.
Матвієвська Г.В. Заочне провадження в кримінальному процесі та об’єктивні чинники його застосування // Форум права. - 2012. - №1. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Матвієвська Г.В. Об’єктивні передумови застосування заочного провадження в кримінальному процесі України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.
Пашковський М.І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.
Турман Н.О. Особливості правових наслідків відмови від обвинувачення для суду та прокурора // Митна справа. – 2013. - №1. – Ч. 2. – Кн. 1. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Турман Н. Процесуально-правові проблеми реалізації інституту відмови від обвинувачення на практиці // Закон и жизнь. – 2013. - №3.
Бояров В. І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 4(7).2012
Арешонков В.В. Загальні засади судової експертизи за новим Кримінаьним процесуальним кодексом України: порівняльно-правовий аналіз // Митна справа. – 2012. - №6. . – Ч. 2. – Кн. 1. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Панько Н.А. Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку // Часопис Київського університету права. – 2013. - №1. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Томин С.В. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків як різновид особливого порядку провадження в суді першої інстанції // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2012. - Вип. 20. – Ч. ІІ. – Т. 3.


Тема 8. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Форми перевірки судових рішень у кримінальному судочинстві: загальна характеристика та види.
Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в апеляційному порядку.
Загальні положення апеляційного провадження (свобода оскарження судових рішень; заборона погіршення становища засудженого або виправданого; перевірка законності та обгрунтованості рішення суду першої інстанції; межі перегляду судового рішення судом апеляційної інстанції; короткостроковість термінів подання апеляційної скарги.
Судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
Суб'єкти права на подання апеляційних скарг. Строки апеляційного оскарження.
Порядок апеляційного оскарження. Наслідки подання апеляційної скарги.
Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова відкриття провадження.
Підготовка до апеляційного розгляду. Порядок апеляційного розгляду. Письмове апеляційне провадження.
Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції.
Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду апеляційної скарги. Судові рішення суду апеляційної інстанції.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України" від 21.11.2012 р. 
Бобечко Н.Р. Неправильне застосування закону україни про кримінальну відповідальність у системі підстав для перегляду судових рішень // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №2 (15). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Бобечко Н. Концептуальні питання апеляційного та касаційного провадження за чинним КПК України: необхідність нового підходу // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХIII регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007.
Бобечко Н. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.
Захаров Д.А. Допустимая активность суда второй инстанции при выявлении и устранении судебных ошибок // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Захаров Д.О. Сутність апеляційного провадження і проблема визначення меж судового розгляду в апеляційному суді // Проблеми законності. 2003. – Вип. 64. – С. 169-174.
Захаров Д.О. Формування поглядів щодо ефективності апеляційного провадження у теорії вітчизняного кримінального процесу // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 21 (60). - 2008. - № 1.- С. 217-222. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Омельяненко Г.М. Сутність істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстава для скасування вироку судом вищої інстанції // Наше право. – 2007. - №1.
Бобечко Н.Р. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції: чи відповідає назва глав 31 та 32 КПК України їхньому змісту? // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013.
Бобечко Н. Р. Збирання та дослідження доказів у стадії апеляційного провадження згідно КПК України // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. - №2 (19). – [Електронний ресурс]. - // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Бобечко Н.Р. Перевірка правильності встановлення обставин кримінального провадження як умова ухвалення рішення судом апеляційної інстанції // Судова апеляція. – 2013. - №2 (31). // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кашка О.С. Повноваження суду апеляційної інстанції на стадії досудового розслідування // Часопис Київського університету права. – 2012. - №4.


Тема 9. Виконання судових рішень у кримінальних справах. Перегляд судових рішень в касаційному порядку.

Поняття, значення, підсумкові рішення стадії виконання судових рішень у кримінальних справах.
Набрання судовим рішенням законної сили. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.
Питання, які вирішуються судом у стадії виконання судових рішень у кримінальних справах. Межі повноважень суду при вирішенні питань виконання вироку. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків. Питання, які вирішуються судом після виконання вироку.
Порядок вирішення судом питань, пов’язаних із виконанням вироку.
Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень в касаційному порядку. Суди, які переглядають справи у касаційному порядку, склад суду.
Загальні положення касаційного провадження: свобода оскарження судових рішень; заборона погіршення становища засудженого або виправданого; перевірка законності судового рішення; прийняття касаційним судом нових матеріалів; обсяг перевірки справи касаційним судом та межі ревізійних повноважень касаційного суду.
Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку.
Суб'єкти права на подання касаційних скарг. Строки касаційного оскарження.
Вимоги до касаційної скарги. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення. Заперечення на касаційну скаргу. Відкриття касаційного провадження.
Підготовка касаційного розгляду. Касаційний розгляд, його порядок. Письмове касаційне провадження.
Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги. Ухвала суду касаційної інстанції, її зміст.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Омельяненко Г.М. Сутність істотних порушень кримінально-процесуального закону як підстава для скасування вироку судом вищої інстанції // Наше право. – 2007. - №1.
Османов Т.С. Несправедливость как основание отмены или изменения приговора в кассационном порядке    // Российский судья.  2011.  № 5.
Бобечко Н.Р. Провадження в суді апеляційної та касаційної інстанції: чи відповідає назва глав 31 та 32 КПК України їхньому змісту? // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (16-17 травня 2013 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2013.
Бобечко Н. Система перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві України та засади, на яких вона ґрунтується // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009.
Легких К.В. Кримінальний процесуальний кодекс України: письмове касаційне провадження / К.В. Легких [Електронний ресурс] // Часопис Академії Адвокатури України
· №16(3).
· 2012.
· Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Арушанян К.К. Функції прокурора у кримінальному провадженні з виконання судових рішень // Часопис Академії адвокатури України 2012. - №4 (17) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Харченко І.О. Вирішення судом процесуальних питань в стадії виконання вироку: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / І. О. Харченко; Акад. адвокатури України. К., 2010. 20 с.
Дільна З.Ф. Особливості доказування в стадії виконання судових рішень // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2012. - Вип. 20. – Ч. ІІ. – Т. 3.
Дільна З. Участь прокурора при вирішенні судом питань, пов'язаних із виконанням вироку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.
Дільна З.Ф. Сумніви та протиріччя, що виникають при виконанні вироку, та порядок їх вирішення // Вісник Академії адвокатури України. – 2013. - №1 (26).
Діткун І. Місце діяльності суду з усунення сумнівів і протиріч у вироку на стадії виконання вироку // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - №10.
Литвин Н. Функція захисту за новим КПК України та її реалізація на стадії виконання вироку // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІX звітної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013.Тема 10. Провадження у Верховному Суді України. Провадження за нововиявленими обставинами

Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень Верховним Судом України. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Суб'єкти, строки, порядок подання заяв про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Зміст заяви.
Повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ у зв'язку із одержанням заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України.
Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
Повноваження Верховного Суду Україниза результатами розгляду заяви.
Поняття, значення, підсумкові рішення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Суди, які переглядають справи за нововиявленими обставинами.
Поняття та види нововиявлених обставин.
Суб'єкти, порядок та строки звернення із заявами про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. Вимоги до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами.
Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.
Судові рішення за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Беднарська В.М. Питання можливості реалізації перегляду судових рішень Верховним судом України // Режим доступу:  [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Дроздов О.М. До проблеми реалізації права на захист при перегляді судових рішень Верховним Судом України в контексті міжнародних угод // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т "Одеська юридична академія". – Одеса: Фенікс, 2012.
Чупринська Є. Процесуальні повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. - №1.
Дроздов О.М. До проблеми провадження у Верховному Суді України у кримінальному процесі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна № 1062. Серія «ПРАВО». – 2013. - Випуск № 14.
Дроздов О.М. До проблеми нормативного визначення нормативного змісту підстав для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами // Випуск 4 Матеріалів постійно діючого науково-практичного семінару (19 жовтня 2012року) (Д70 Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. м. Харків, Вип. № 4 - Х.: ТОВ "Оберіг", 2012. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Фідря Ю.О. Проблеми визначення змісту поняття (нововиявлені обставини) за КПК України 2012 року // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.
Сиза Н.П. Провадження за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України: проблеми процесуальної форми // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. – 2012. – Вип. 19. – Т. 4. – С.150-153.
Фідря Ю.О. Провадження за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. – 2012. – Вип. 19. – Т. 4. – С.162-166.
Петренко Ю. (Не)остаточний вирок. Доцільно передбачити в КПК відповідних механізм проведення розслідування нововиявлених обставин // Закон і бізнес. – 2012. - №7 (1046). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Тема 11. Кримінальне провадження на підставі угод. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх

Кримінальне провадження на підставі угод: загальна характеристика. Поняття та види угод у кримінальному судочинстві.
Ініціювання та укладення угоди. Наслідки укладення та затвердження угоди.
Загальний порядок судового провадження на підставі угоди. Вирок на підставі угоди. Наслідки невиконання угоди.
Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: загальна характеристика.
Кримінальне провадження щодо окремих категорій осіб: загальна характеристика.
Загальна характеристика кримінального провадження щодо неповнолітніх. Види проваджень щодо неповнолітніх. Обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх.
Кримінальне провадження щодо злочинів неповнолітніх.
Кримінальне провадження щодо неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про деякі питання здійснення кримінального провадження на піставі угод" від 15.11.2012 р.
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 "Про доповнення до інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.11.2012 № 223-1679/0/4-12 «Про деякі питання здійснення кримінального провадження на підставі угод»"
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх» від 18.07.2013 р.
Лапкин А.В. Прокурор в договорных процедурах в уголовном судопроизводстве Украины: реалии и перспективы // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, К.К. Андреев, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] М.: МАКС Пресс, 2012. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader. // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Пушкар П.В. Угода про визнання вини у сучасному кримінальному процесі: порівняльно-правове дослідження: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / П.В. Пушкар; Акад. адвокатури України. К., 2005. //
Середа Г. Особливості угоди про визнання винуватості в кримінальному провадженні // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. - №2(26). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Філін Д.В. «Угода про визнання вини» та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України // Форум права. – 2011. - №1. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Абламський С.Є. Окремі аспекти відновного правосуддя в частині примирення потерпілого з обвинуваченим за новим кримінальним процесуальним законодавством України // Право і безпека. - 2012. - № 4 (46)
Бояров В. І. Скорочена процедура судового слідства та угода про визнання вини: проблемні питання нового Кримінального процесуального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. -№ 4(7).
Вільгушинський М. Й., Сіроткіна М. В. Погоджувальне правосуддя у кримінальній юстиції України: актуальні проблеми впровадження та застосування // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2012. - 2012. - № 6(9).
Кучер В.О., Сав’юк О.В. Угода про примирення у кримінальному процесі //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2012. - Випуск 4.
Хавронюк М. «Правопрокурорря», або деякі проблеми угоди про визнання винуватості. // Юридичний вісник України. – 2012. - №28 (889).
Хавронюк М. «Правопрокурорря», або деякі проблеми угоди про визнання винуватості. // Юридичний вісник України. – 2012. - №29 (890).
Горелкіна К.Г. Додаткові гарантії законності та обґрунтованості застосування запобіжних заходів до неповнолітніх за проектом КПК України // Актуальні проблеми кримінального права, та кримінології, кримінально-виконавчого права : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики», присвяченої 10-річчю Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, 28 жовтня 2011 року). Одеса : Фенікс 2011.
Фаринник В. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. // Юридичний вісник України. – 2012. – № 31.
Гідулянова Є.М. Участь законного представника як засіб забезпечення реалізації у кримінальному провадженні додаткових гарантій захисту прав та охоронюваних законом інтересів неповнолітніх // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.
Карпенко М.О. Особенности уголовного производства в отношении несовершеннолетних по УПК Украины // Уголовное судопроизводство. – 2013. - №1.
Романюк В.В. Особливості з’ясування обставин, що підлягають встановленню, у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Царенко О.О. Особливості процесуального статусу неповнолітніх у розрізі нового Кримінального процесуального кодексу України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.Тема 12. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: загальна характеристика. Підстави для здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. Особи, щодо яких здійснюється таке провадження.
Обставини, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Права особи, яка бере участь у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Порядок здійснення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру.
Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю: загальна характеристика.
Загальна характеристика провадження із відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Умови відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.
Підсудність заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Зміст заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви.
Підготовка заяви відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження до розгляду. Судовий розгляд заяви відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. Судове рішення за результатами розгляду заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.


Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Дердюк Б.М. Провадження щодо неосудних і обмежено осудних осіб в судах першої інстанції : 12.00.09 : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б.М. Дердюк ; НУ "ОЮА" .
· О., 2012 .
· 20 с.
Смирнов М.І. Особливості доказування у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». - Одеса : Фенікс, 2012.
Сенченко Н. Особенности процессуального порядка судебного разбирательства в уголовном производстве по применению принудительных мер медицинского характера // Закон и жизнь. – 2013. - №8/3 (260).
Жовнєнко Д.С. Відновлення втрачених доказів у кримінальному процесі // Держава та регіони. Серія право. – 2011. - №1.
Кузьмінова В.Ю. Правові та наукові основи відновлення (реконструкції) втрачених кримінальних справ: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.Ю. Кузьмінова; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. Х., 2002. 21 с.
Парфило О.  До питання забезпечення охорони державної таємниці у кримінальному процесі / О. Парфило, Д. Пінчук  // Право України.  2010.  № 11.
· С. 171-177.
Сліпченко В.І. Процесуальний порядок надання й отримання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, матеріали яких містять державну таємницю / В.І. Сліпченко // Право і суспільство.  2012.  № 2.
· С. 281-288.
Ковальчук С.О. Висновок державного експерта з питань таємниць як джерело доказів у кримінальному провадження, яке містить відомості що становить державну таємницю // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.
Крет Г.Р. Особливості надання доступу до інформації, яка ставить державну таємницю та міститься у матеріалах кримінального провадження, іноземних громадянам та особам без громадянства // Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса: Фенікс 2012.
Крет Г.Р. Особливості залучення перекладача до кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.Тема 13. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні: загальна характеристика.
Поняття, основні напрями та форми міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Особливості правового регулювання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Учасники міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.
Порядок зносин при міжнародному співробітництві у кримінальному провадженні. Запит про міжнародне співробітництво. Зберігання та передання речових доказів і документів. Доказова сила офіційних документів.
Поняття, види та предмет міжнародної правової допомоги.
Порядок зносин та процесуальна форма запитування та надання міжнародної правової допомоги.
Вручення документів. Тимчасова передача. Виклик особи, яка перебуває за межами України. Допит за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або телефонної конференції. Розшук, арешт і конфіскація майна. Контрольована поставка. Прикордонне переслідування. Створення і діяльність спільних слідчих груп.
Поняття і види видачі та передачі осіб.
Особливості підстав і умов видачі (екстрадиції). Обставини, що перешкоджають видачі (екстрадиції).
Екстрадиційний процес. Тимчасова видача. Тимчасові заходи. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію) та його оскарження.
Кримінальне провадження у порядку перейняття: поняття та загальна характеристика.
Порядок і умови перейняття кримінального провадження від іноземних держав. Обставини, що унеможливлюють перейняття кримінального провадження.
Порядок і умови передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави. Зміст та форма клопотання. Наслідки передання кримінального провадження компетентному органу іншої держави.
Визнання та виконання вироків судів іноземних держав.
Передача засуджених осіб.

Перелік нормативно-правових джерел та наукової літератури:

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 26. – Ст. 1735.
Європейської конвенції про видачу правопорушників від 13.12.1957 р. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 26. – Ст. 1734.
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р. // Офіційний вісник України. – 2005. - № 44. – Ст. 2824.
Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.10.2002 р.
Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 р.
Наказ Генерального прокурора України № 8гн «Про організацію роботи органів прокуратури України у галузі міжнародно-правового співробітництва» від 11.02.2013 р.
Бастрыкин А.И. Вызов свидетелей, экспертов и вручение документов по уголовным делам по договорам о правовой помощи с социалистическими государствами // Правоведение. - 1988. - № 2. // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. Специальность 12.00.09 - Уголовный процесс; Криминалистика и судебная экспертиза; Оперативно-розыскная деятельность /А. Г. Волеводз. - М., 2002. // Режим доступа: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Грошевий Ю. Тітко І. Допит у рамках міжнародного співробітництва: окремі аспекти // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2010. - №4. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Дроздов О. Екстрадиція в кримінальному судочинстві України: проблеми теорії і практики // Вісник прокуратури. – 2010. - №11 (112).
Маланюк А.Г. Провадження у кримінальних справах, пов'язане з міжнародними відносинами, за законодавством України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 [Електронний ресурс] / А.Г. Маланюк; Акад. адвокатури України. К., 2004. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Маланюк А. Проблеми правового регулювання перейняття кримінального переслідування за клопотанням іноземної держави (кримінально-процесуальний аспект) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2002. – Вип.37.
Маланюк А. Перейняття кримінального переслідування як інституту правової допомоги у кримінальних справах // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали VIII регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2002 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2002.
Маланюк А. Допустимість доказів, переданих органами іноземної держави, у кримінальному процесі України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.
Маланюк А. Правовий механізм визнання і виконання в Україні вироків у кримінальних справах, постановлених судами іноземних держав // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали X регіональної науково-практичної конференції. 5-6 лютого 2004р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.
Пашковський М.І. Особливості доказування у кримінальних справах, пов'язаних з наданням міжнародної правової допомоги : 12.00.09 : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка .
· К., 2003 .
Пашковський М.І. Особливості використання у доказуванні фактичних даних, що отримані за межами України // Боротьба зі злочинністю та права людини: Зб. наук. статей / За ред. М.П. Орзіха, В.М. Дрьоміна. – Бібліотека журнала "Юридичний вісник". – Одеса: Фенікс, 2006. // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Підгородинська А.В. Інститут визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - № 3 (4). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Смирнов М.І. Інститут взаємної правової допомоги у кримінальних справах: сучасний стан та перспективи розвитку: монографія. – Одеса, 2006.
Суботін Д.В. Провадження з міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнар. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу (21-22 травня 2010 р.). – Одеса, 2010.
Кудінов С.С. Особливості кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України // Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавства України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі: м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 5 жовт. 2012 р.) / МВС України; Харк. нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х.: ХНУВС, 2012.
Шкітов О.Ф. Особливості кримінального провадження на території дипломатичних представництв та консульських установ // Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта / відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко ; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013.
Іванов Ю.І. Міжнародно-правові аспекти здійснення кримінального провадження на території дипломатичних представництв та консульських установ України // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Зуєв В.В. Міжнародне співробітництво за новим КПК України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право: Науково-фаховий журнал. – 2012. – Вип. 19. – Т. 4. – С.129-133.
Сердюк В. В., Бабанли Р. Ш. Загальні засади міжнародного співробітництва при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальних справах: процесуальний аспект // Часопис цивільного і кримінального судочинства № 6(9).2012 
Сторожик Я.Б. Зміст заходів кримінально-процесуального примусу при наданні міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2012. Випуск № 3.
Сторожик Я.Б. ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЕКСТРАДИЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Випуск 4 (2012)
Пшенічко С.О. Розгляд слідчим суддею скарги на видачу особи (екстрадицію) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2012. - Вип. 20. – Ч. ІІ. – Т. 3.
Карпов О.Н. Деякі аспекти затримання особи, яка підлягає екстрадиції // Кримінальне провадження : новації процесуальної теорії та криміналістичної практики : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2013 року, м. Сімферополь-Алушта / відпов. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко ; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013.
Підгородинська А.В. Інститут визнання та виконання іноземних судових рішень у кримінальних справах // Часопис Академії адвокатури України. – 2009. - № 3 (4). // Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Підгородинська А.В. Регламентація новим Кримінальним процесуальним кодексом інституту визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових установ // Шляхи удосконалення кримінального процесуального законодавства : матер. регіонального круглого столу (19 квітня 2013 р.) / відп. за випуск д.ю.н., проф. Ю.П. Аленін ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Юридична література, 2013.

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 17449812
    Размер файла: 361 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий