Marketing_3


ТЕМА 1
МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО РОЛЬ У ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФІРМИ
1. Одним з основних принципів маркетингу є:
а) налагодження маркетингових комунікацій;
б) орієнтація на тимчасовий ефект від маркетингової діяльності;
в) забезпечення тривалої співпраці зі споживачами;
г) правильної відповіді немає.
2. Маркетинг – це:
а) діяльність фірми з поширення інформації про переваги свого товару;
б) соціальний і управлінський процес, направлений на задоволення потреб споживачів через створення, пропозицію та обмін товарів;
в) процес виробництва та поширення товару;
г) діяльність, пов’язана з управлінням грошовими потоками на підприємстві.
3. Аналіз зовнішнього середовища є однією з:
а) функцій маркетингу;
б) принципів маркетингу;
в) цілей маркетингу;
г) правильної відповіді немає.
4. Головна заповідь маркетингу стверджує:
а) знати те, що споживачеві потрібно сьогодні і передбачити те, що він захоче купити завтра;
б) виявити потреби і своєчасно задовольнити їх;
в) задовольнити потреби споживачів при постійно зростаючих доходах продавців;
г) продати якомога більший обсяг продукції.
5. У маркетингу під ринком розуміють:
а) сукупність наявних та потенційних споживачів;
б) місце зустрічі продавця і покупця:
в) місце встановлення рівноважної ціни на товар;
г) правильної відповіді немає.
6. Зосередження уваги на матеріальному продукті, а не на задоволенні людських потреб називається:
а) трансакцією;
б) маркетинговим управлінням;
в) маркетинговою короткозорістю;
г) маркетинговим контролем.
7. Маркетинг відносин – це:
а) побудова тривалих взаємовигідних відносин із ключовими партнерами на ринку;
б) процес управління маркетинговою діяльністю;
в) розв’язання проблем організації виробництва;
г) правильної відповіді немає.
8. Обмін цінностями між двома і більше сторонами називається:
а) трансакцією;
б) трансфером;
в) маркетингом;
г) ринком.
9. Основним завданням компанії, що орієнтується на концепцію удосконалення виробництва є:
а) постійне удосконалення якості продукції;
б) підвищення технічного рівня виробництва;
в) забезпечення добробуту суспільства;
г) досягнення високої ефективності виробництва і її оптимальний розподіл.
10. Метою компанії, що притримується концепції інтенсифікації комерційних зусиль є:
а) виробництво продукції, в якій відчуває потребу ринок;
б) підвищення іміджу;
в) продаж вироблених товарів;
г) витіснення конкурентів з ринку.
ТЕМА 2
ПРОЦЕС МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ
1. Однією із сучасних тенденцій розвитку маркетингового управління є:
а) формування каналів розподілу;
б) визначення стратегії і політики ціноутворення;
в) проникнення маркетингу у нові галузі діяльності;
г) забезпечення збирання й обробки маркетингової інформації.
2. Розширення ринку відбувається, коли фірма:
а) глибше проникає на ринок:
б) новими товарами виходить на нові ринки;
в) розробляє нові товари;
г) існуючими товарами виходить на нові ринки.
3. Управління маркетингом – це насамперед управління:
а) збутом:
б) попитом:
в) пропозицією;
г) цінами.
4. Стратегічна група це:
а) підрозділ компанії-покупця, що відповідає за ухвалення рішень про закупівлю товарів;
б) технічний персонал компанії, що визначає зміни у конструкції з метою зниження витрат виробництва;
в) сукупність компаній, що притримуються однієї і тієї ж стратегії, направленої на один і той же цільовий ринок
г) правильної відповіді немає.
5. Ринкова можливість це:
а) сегмент ринку, який вільний від конкурентів і може бути легко завойований фірмою;
б) привабливий напрям маркетингової діяльності, за якого фірма може домогтися конкурентних переваг на ринку;
в) кількість товару, яку може продати фірма при даних доходах споживачів;
г) усі відповіді вірні.
6. Ідеальний бізнес – це ситуація, за якої:
а) однаково низькі і можливості і небезпеки компанії;
б) рівновеликі і можливості і небезпеки компанії;
в) значні можливості і практично відсутні небезпеки;
г) значні труднощі і відсутність можливостей.
7. Стратегія диверсифікації передбачає:
а) вихід зі старими товарами на нові ринки;
б) вихід з новими товарами на старі ринки;
в) вихід з новими товарами на нові ринки;
г) вихід зі старими товарами на діючі ринки.
8. Стратегія спеціаліста або обрання конкурентної ніші передбачає:
а) завоювання невеликої частки ринку;
б) збереження становища лідера на ринку;
в) досягнення переваг над конкурентами у певних галузях споживчого попиту;
г) обслуговування вузького але специфічного сегменту ринку.
9. Суть стратегії концентрації полягає у:
а) зосереджені уваги лише на матеріальних потребах споживачів;
б) мінімізації витрат з метою зниження ціни і розширення частки ринку;
в) зосередженні уваги на одному чи декількох вузьких сегментах ринку;
г) досягнення переваг над конкурентами у важливих для споживача галузях.
10. План досягнення цілей компанії, що передбачає певну поведінку фірми на ринку це:
а) маркетингова стратегія;
б) комплекс маркетингу;
в) маркетинговий процес;
г) правильної відповіді немає.
ТЕМА 3
МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ
1. Яка з нижчеперелічених систем не входить до складу МІС:
а) внутрішньої звітності;
б) маркетингових комунікацій;
в) маркетингового дослідження;
г) аналізу маркетингової інформації.
2. Спостереження є:
а) методом збору первинної інформації;
б) методом стимулювання збуту;
в) методом збору вторинної інформації;
г) способом комунікації;
3. Сукупність факторів, що впливають на купівельну спроможність споживача та структуру споживання становить:
а) природне середовище;
б) демографічне середовище;
в) соціально-культурне середовище;
г) економічне середовище.
4. Комплексне планування, збирання, опрацювання й аналіз інформації з метою розв’язання конкретного маркетингового завдання компанії називається:
а) плануванням маркетингових програм;
б) маркетинговим спостереженням;
в) маркетинговим дослідженням;
г) комплексним збором даних.
5. Маркетингове дослідження, яке здійснюється з метою перевірки причинно-наслідкових зв’язків між явищами називається:
а) пошуковим;
б) причинним;
в) описовим;
г) аналітичним.
6. Ефективне маркетингове дослідження включає:
а) три етапи;
б) чотири етапи;
в) п’ять етапів;
г) шість етапів.
7. Метод маркетингового дослідження, який передбачає візуальний контроль за людьми та подіями, що цікавлять дослідника називається:
а) спостереженням;
б) комплексним збором даних;
в) експериментом;
г) правильної відповіді немає.
8. Галузева конкуренція виникає між фірмами, що виробляють:
а) продукцію, покликану надавати одні і ті ж види послуг;
б) схожі продукти для одних і тих же цільових ринків;
в) схожий продукт чи групу продуктів;
г) усі відповіді вірні.
9. Громадські організації належать до групи:
а) постачальників;
б) посередників;
в) конкурентів;
г) контактних аудиторій.
10. Сукупність фірм та організацій, що купують товари для подальшого їх використання у процесі виробництва називається ринком:
а) споживчим;
б) посередників;
в) державних установ;
г) правильної відповіді немає.
ТЕМА 4
СПОЖИВЧІ ТА ДІЛОВІ РИНКИ
1. Вважається, що найсильніше на поведінку споживачів впливають чинники:
а) культурні;
б) соціальні;
в) особистісні;
г) психологічні.
2. Побудовані у певній ієрархії, відносно однорідні громадські групи, об’єднані єдиними цінностями, інтересами і поведінкою називаються:
а) референтними групами;
б) групами членства;
в) соціальними класами;
г) субкультурами.
3. Стиль життя, особливості характеру і самооцінки належать до:
а) соціальних чинників;
б) особистісних;
в) психологічних;
г) культурних.
4. Сукупність психологічних рис людини, що зумовлюють особливості її реакції на вплив оточуючого середовища називається:
а) стилем життя;
б) самооцінкою;
в) типом особистості;
г) мотивацією.
5. Процес відбору, організації та інтерпретації індивідом інформації називається:
а) вибірковою увагою;
б) вибірковим спотворенням;
в) вибірковим запам’ятовуванням;
г) правильної відповіді немає.
6. Переконання – це:
а) оцінка індивідом товару і спрямованість можливих дій відносно нього;
б) схильність індивіда трансформувати інформацію відповідно до своїх міркувань;
в) уявна характеристика чогось;
г) усі відповіді вірні.
7. Найвпливовішою референтною групою є:
а) соціальний клас;
б) субкультура;
в) культура;
г) правильної відповіді немає.
8. Який з нижчеперелічених пунктів не належить до етапів процесу купівлі споживчих товарів:
а) усвідомлення проблеми;
б) аналіз інформації;
в) оцінка варіантів;
г) рішення про купівлю.
9. Теорія двох факторів мотивації належить:
а) З.Фрейду;
б) А.Маслоу;
в) Ф.Герцбергу
г) правильної відповіді немає.
10. Більшу частину інформації про товар споживачі отримують із:
а) особистих джерел інформації;
б) комерційних джерел інформації;
в) громадських джерел інформації;
г) особистого досвіду.
ТЕМА 5
СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ І ВИБІР
ЦІЛЬОВИХ СЕГМЕНТІВ
1. Масовий маркетинг передбачає:
а) сегментування ринку;
б) вибір цільового сегменту ринку;
в) позиціювання товару на ринку;
г) усі відповіді невірні.
2. Велика, згрупована за певними ознаками, група покупців, що однаково реагує на спонукальні заходи маркетингу називається:
а) ринком;
б) сегментом;
в) контактною аудиторією;
г) референтною групою.
3. Перевагою цільового маркетингу є:
а) концентрація ресурсів і зусиль компанії на найперспективніших ринках;
б) формування максимально можливого цільового ринку;
в) зниження витрат виробництва;
г) зниження цін на товари, а відтак збільшення обсягів продажу і прибутку компанії;
д) усі відповіді вірні.
4. Розподіл ринку на сегменти за допомогою таких змінних, як вік, розмір сім’ї, життєвий цикл сім’ї тощо є сегментуванням за:
а) географічними принципами;
б) поведінковими принципами;
в) демографічними принципами;
г) психографічними принципами.
5. Ситуація, за якої компанія обирає декілька сегментів, привабливих з точки зору поставлених цілей і наявних ресурсів називається:
а) товарною спеціалізацією;
б) вибірковою спеціалізацією;
в) ринковою спеціалізацією;
г) правильної відповіді немає.
6. Освоєння компанією декількох сегментів, для кожного з яких розробляється окрема маркетингова програма називається:
а) диференційованим маркетингом;
б) диференціюванням продукту;
в) недиференційованим маркетингом;
г) цільовим маркетингом.
7. Процес розподілу споживачів на групи, виходячи із відмінностей у потребах, характеристиках чи поведінці, називається:
а) прогнозуванням попиту;
б) вибором цільових ринків;
в) сегментуванням ринку;
г) усі відповіді вірні.
8. Сегмент ринку складають споживачі, які:
а) однаково реагують на спонукальні заходи маркетингу;
б) мають однакові доходи;
в) належать до однієї вікової категорії;
г) правильна відповідь відсутня.
9. Позиціювання – це:
а) комплекс заходів, завдяки яким у свідомості споживачів даний товар займає особливе, відмінне від інших та вигідне для компанії місце щодо аналогічних товарів на ринку;
б) процес розробки низки істотних особливостей товару з метою його виокремлення з-поміж товарів конкурентів;
в) стратегія, за допомогою якої компанія намагається задовольнити усіх споживачів необхідними їм товарами;
г) правильної відповіді немає.
10. Позиціювання за споживанням передбачає асоціацію продукту з:
а) певною споживчою перевагою;
б) методом використання;
в) певною групою споживачів;
г) конкретною характеристикою.
ТЕМА 6
РОЗРОБКА НОВИХ ТОВАРІВ ТА ЕТАПИ
ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ
1. Під новинкою розуміють:
а) модифікацію існуючого товару;
б) абсолютно новий товар, аналогів якому немає на ринку;
в) товар, який частина потенційних споживачів сприймає як дещо нове;
г) усі відповіді вірні.
2. Споживачі, що сприймають нові ідеї рано, але з обережністю належать до:
а) новаторів;
б) ранньої більшості;
в) пізньої більшості;
г) правильної відповіді немає.
3. Мозковий штурм є:
а) методом пошуку нових ідей;
б) методом збору первинних даних;
в) інструментом маркетингового дослідження;
г) усі відповіді вірні.
4. Пошук взаємозв’язку між декількома предметами, який дозволив би створити новий товар є методом:
а) перелічення ознак;
б) мозкового штурму;
в) синектики;
г) правильної відповіді немає.
5. Пророблений варіант ідеї, відображений у значущій для споживача формі називається:
а) ідеєю товару;
б) концепцією товару;
в) іміджем товару;
г) макетом товару.
6. На етапі розробки нового товару створюється прототип, який повинен бути:
а) носієм усіх зазначених властивостей описаного товару;
б) безпечним у використанні;
в) надійним в експлуатації;
г) усі відповіді вірні.
7. Основна і особлива форма вияву, що виникає у будь-якій галузі діяльності називається:
а) стилем;
б) модою;
в) захопленням;
г) правильної відповіді немає.
8. Стратегія швидкого проникнення на ринок передбачає:
а) встановлення високих цін на новий товар і активне його просування на ринок;
б) встановлення низьких цін на новий товар і активне просування його на ринок;
в) встановлення низьких цін на новий товар і здійснення невеликих витрат на його просування;
г) правильної відповіді немає.
9. Різке збільшення обсягів продажу та зростання прибутку компанії відбувається на етапі:
а) впровадження;
б) зростання;
в) зрілості;
г) спаду.
10. Стиль може:
а) існувати упродовж багатьох десятиліть, періодично набуваючи та втрачаючи популярність;
б) бути визнаним лише на певному етапі;
в) миттєво досягати піку популярності і швидко входити у стадію спаду;
г) правильної відповіді немає.
ТЕМА 7
ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ
1. Стратегії справедливого ціноутворення передбачають встановлення:
а) високих цін на товари низької якості, продаж яких супроводжується високим рівнем сервісу;
б) низьких цін на товари середньої якості;
в) відповідних до якості товару і його сервісу цін;
г) правильної відповіді немає.
2. Ціноутворення з врахуванням особливостей споживача відноситься до стратегій:
а) ціноутворення в рамках товарної номенклатури;
б) коректування цін;
в) справедливого ціноутворення;
г) випереджуючого ціноутворення.
3. На ціноутворення впливає здебільшого три основні чинники:
а) маркетингові цілі компанії, дії держави та особливості організаційної структури фірми;
б) особливості ринку, дії конкурентів та маркетингова стратегія компанії;
в) споживчий попит, величина витрат та ціни конкурентів;
г) правильної відповіді немає.
4. Метод, за якого передовсім визначається оптимальна роздрібна ціна, відтак створюється товар, витрати виробництва якого дозволяють його пропонувати за такою ціною називається:
а) калькуляцією планової собівартості;
б) встановленням ціни на закритих торгах;
в) забезпечення цільового прибутку;
г) аналізом беззбитковості.
5. Метод „середні витрати плюс прибуток” належить до підходу ціноутворення на основі:
а) собівартості;
б) споживчої цінності;
в) конкуренції;
г) правильної відповіді немає.
6. Визначення цін на супутні товари, що продаються компанією разом з основним товаром належить до встановлення цін:
а) в рамках товарного асортименту;
б) на обов’язкові додатки;
в) на побічні продукти виробництва;
г) правильної відповіді немає.
7. Заохочувальні суми, що виплачуються виробником роздрібному продавцю у вигляді винагороди за сприяння у просуванні товару називаються:
а) преміями;
б) знижками;
в) заліками;
г) хабарами.
8. Зменшення частки ринку є однією з причин:
а) зниження ціни;
б) підвищення ціни;
в) встановлення знижок;
г) правильної відповіді немає.
9. Конкуренти у відповідь на зниження компанією цін на аналогічні продукти можуть:
а) залишити ціни на попередньому рівні;
б) знизити ціни до рівня конкурентів;
в) поліпшити якість продукції з одночасним підвищенням ціни;
г) усі відповіді вірні.
10. Якщо на різні варіанти товару призначається різна ціна, причому різниця зумовлена не відмінностями у рівнях витрат, то це диференційоване ціноутворення за:
а) типом споживачів;
б) місцезнаходженням;
в) часом;
г) правильної відповіді немає.
ТЕМА 8
ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРНОГО РУХУ
1. Історично першими каналами розподілу були:
а) вертикальні маркетингові системи;
б) горизонтальні маркетингові системи;
в) комбіновані маркетингові системи;
г) правильної відповіді немає.
2. Канал нульового рівня містить:
а) одного посередника;
б) двох посередників;
в) трьох посередників;
г) правильної відповіді немає.
3. Основною функцією каналу розподілу є:
а) збір та поширення інформації про споживачів;
б) розробка і поширення рекламної інформації про товар;
в) переміщення товару від виробника до споживача;
г) пошук ймовірних покупців.
4. Конфлікти серед учасників каналу розподілу виникають через:
а) несумісність цілей;
б) нечітке визначення прав і обов’язків;
в) залежність від виробника;
г) усі відповіді вірні.
5. Система, за якої послідовні етапи виробництва і розподілу товарів є власністю одного підприємства називається:
а) корпоративною вертикальною маркетинговою системою;
б) комбінованою маркетинговою системою;
в) керуючою вертикальною маркетинговою системою;
г) горизонтальною маркетинговою системою.
6. Рішення роздрібного продавця повинні враховувати:
а) асортимент товару;
б) комплекс послуг;
в) атмосферу магазину;
г) усі відповіді вірні.
7. Найважливішим стратегічним рішенням роздрібного продавця є:
а) визначити місцерозташування роздрібного підприємства;
б) реально вибрати цільовий ринок і зайняти чітку позицію на ньому;
в) розширити асортимент товарів для продажу;
г) правильної відповіді немає.
8. Гуртові продавці, що діють від імені покупців чи продавців і виконують обмежене коло функцій називаються:
а) гуртовиками-покупцями;
б) брокерами;
в) агентами;
г) конторами виробників.
9. Роздрібний магазин, який пропонує вузьку групу товарів із широким асортиментом називається:
а) універмагом;
б) спеціалізованим магазином;
в) супермагазином;
г) супермаркетом.
10. Діяльність, пов’язана з продажем товарів і послуг з метою їх наступного перепродажу чи комерційного використання називається:
а) гуртовою торгівлею;
б) роздрібною торгівлею;
в) маркетинговою логістикою;
г) правильної відповіді немає.
ТЕМА 9
МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ
1. Сукупність реклами, особистого продажу, пропаганди та заходів зі стимулювання збуту називається:
а) комплексом маркетингу;
б) комплексом просування;
в) комплексом послуг;
г) правильної відповіді немає.
2. Мотиви, покликані викликати позитивні чи негативні емоції споживача називаються:
а) раціональними;
б) моральними;
в) тактичними;
г) правильної відповіді немає.
3. Метод, за якого компанія виділяє на просування товару таку суму, яку вона може собі дозволити називається методом:
а) розрахунку від суми продажу;
б) конкурентного паритету;
в) враховуючи наявні засоби;
г) відповідно до мети і завдань фірми.
4. Довільна платна форма неперсональної презентації і просування продукції фірми через ЗМІ називається:
а) пропагандою;
б) рекламою;
в) промоуцією;
г) правильної відповіді немає.
5. Функцією реклами при виведенні товару на ринок є:
а) переконання;
б) нагадування;
в) інформування;
г) повчання.
6. Функція переконання передбачає:
а) заохотити перехід споживача на нову марку;
б) змінити сприйняття споживачем властивостей товару;
в) переконати споживача здійснити купівлю негайно;
г) усе вищеперелічене.
7. Рекламний бюджет залежить від:
а) стадії життєвого циклу товару;
б) ціни товару;
в) частки товару на ринку;
г) правильні відповіді а і в.
8. Рекламне звернення повинно бути:
а) правдивим;
б) значущим;
в) вказувати на переваги товару;
г) усі відповіді вірні.
9. Стимулювання збуту здійснюється за рахунок стимулювання:
а) споживачів та торгового персоналу;
б) виробників;
в) посередників;
г) правильні відповіді а і в.
10. Сукупність заходів, пов’язаних з індивідуальним усним представленням торговим агентом продукції компанії споживачеві називається:
а) особистим продажем;
б) взаємним маркетингом;
в) маркетингом відносин;
г) правильної відповіді немає.

Приложенные файлы

  • docx 17449517
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий