Modul_1_menedzhment_dlya_podgotovki_studentam_3..

Модуль 1 «Менеджмент у ветеринарній медицині»
Тестові питання до модуля
1.Значення менеджменту у Європі і США:
2. Значення менеджменту у Японії:
3. Підприємницька діяльність, яка є джерелом отримання прибутку:
4. Малий бізнес:
5. Середній бізнес:
6. В якому році сформувалась : школа наукового управління
7. Фредерик Уінслоу Тейлор відкрив(Яку школу?):
8. Американський менеджер, який сформував школу наукового управління:
9. Автор, руху терблигу:
10. Повага, комунікабельність, впевненість у роботі, самостійність, здібність до самовдосконалення: які це якості менеджера?
11. Перелік обов’язків і вимог до їх виконання на конкретній посаді в організації для забезпечення ефективного управління.
12. Турбота про себе і підтримання своєї працездатності:
13. Позитивні емоції:
14. Хвилювання: яка це емоція?
15. Подолання труднощів:
16. Стрес
17. Найбільш ефективний метод, який використовує менеджер:
18. Виконання рішень менеджером, які потребують прописані керівником:
19. Особиста ініціатива менеджера, пропонуючи щось нове, пристосовуючи його до діючої системи або технології:
20. Спосіб розуміння менеджером раптово непередбачених проблем вирішення, що вимагає нового підходу, нового мислення:
21. Вибір менеджером з декількох добре відпрацьованих альтернативних дій ті, які більше всього підходять до даної проблеми:
22. Вимоги управлінської діяльності менеджера:
23. Що є важливою характеристикою персоналу:
24. Сукупність знань, здібностей, навичок особистої майстерності спеціалістів, які проводять інноваційну діяльність:.
25. Спонукання до діяльності, спонукальна причина дій і вчинків?
26. Фізіологічні потреби самозбереження, соціальні потреби, потреби в повазі, самоствердження:
27. Голод, спрага, сон:
28. Захист, безпека, прагнення врятуватись від невдач і страху:.
29. Належність до групи, суспільства, потреби у спілкуванні:
30. Реалізація здібностей, саморозвиток:.
31. Сукупність усіх чинників, які спонукають людину до активної діяльності та приводять до успіху?
32.Спрямованість свідомості, мислення, мета?
33. Сила, здібність, що може виявитись за нових умов?
34. Засіб, за допомогою якого здійснюється мотивація?
35. Механізм використання усіляких стимулів з метою мотивації персоналу:
36. Пенсійне забезпечення, страхування, премії, розмір заробітної плати, винагороди:
37. Придбання акцій компаній, оплата членства у наукових товариствах, оплата проїзду на наукові конференції:
38. Переведення спеціаліста на нижчу посаду позбавлення пільг, зміна заробітної плати в бік зменшення:.
39. Документ, що засвідчує авторів і подає його власнику виключне право на винахід:.
40. Авторське право діє протягом?
41. Виключне право автора оригінальних наукових технічних винаходів розмножувати їх і продавати?
42. Вид розпорядження при демократичному стилі керівництва?
43. Авторитет при авторитарному стилі керівництва?
44. Керівник – розпорядник, керований – підлеглий, авторитет – за посадою, вид розпорядження – наказ – це характеристика якого стилю?
45. Прийняття рішення – колегіальне, вид розпорядження – прохання, вид контролю – контроль результату, авторитет – за роботою: це характеристика якого стилю?
46. Епізоотологічні підрозділи, які здійснюють управління епізоотичним процесом:
47. Охорону благополуччя країни від можливого занесення збудників заразних хвороб тварин здійснюють?
48. Діагностику хвороб тварин здійснюють:
49. Надання послуг у лікувально-профілактичних заходах виконують:
50. Оцінку якості продуктів тваринництва здійснюють:
51. За виробництво препаратів відповідають:
52. Сервісне постачання веттоварів (товаропровідна мережа):
53. Підготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини здійснюють?
54. Приватна власність, сукупність існуючих і потенційних покупців, наявність конкуруючих між собою продавців і пошук – це:
55. Наука про те, як відшукати свій ринок ветеринарних товарів та послуг, вивчати, що потрібно і як пропонувати товар споживачу, як завоювати потенційного клієнта:
56. Основа знань і уміння отримувати прибуток від професійної діяльності:
57. Які напрямки діяльності підриємтв найменше опановані у ветеринарній медицині:
58. Коли у ветеринарній медицині може бути успішним вирішення проблем?
59. Чим обумовлюється ефективність діяльності маркетингу?
60. Особливий вид людської діяльності, направлений на забезпечення нужд і потреб власників тварин та послуг, а власників ветеринарних товарі – у покупцях:
61. Економічна ефективність, прибуток, нужда, потреби, запит, облік, угода, ринок – це:
62. Епізоотична, екологічна, прив’язаність до тварини – це:
63. Почуття у фахівця ветеринарної медицини та власника тварин надати допомогу хворій тварині або профілактувати хворобу:
64. Потреба у веттоварах, яка підкріплена покупною спроможністю:
65. Все, що може задовольнити попит, нужду та пропонується на ринку веттоварів та послуг для використання:
66. Необхідність у ефективності лікарняних засобах та послугах:
67. Всі товари, які можуть задовольнити нужду:
68. Отримання покупцем товару та послуг за грошові та товарні цінності:
69. Комерційний обмін цінностями між двома сторонами у повному часі і місці, що підтримуються знаннями між ветмедициною та власниками з урахуванням законодавства:
70. Надання безкоштовних ветеринарних послуг:
71. Здійснення передачі власниками тварин науковцями до ветеринарної медицини:
72. Передача ветеринарних послуг від ветеринарної медицини до власників тварин:
73. Основа діяльності маркетингу:
74. У якому періоді еволюції задоволення нужд населення у ветеринарній медицині впродовжені спеціалізації і лікувальна справа та ветеринарна фармація?
75. У якому періоді еволюції задоволення нужд населення у ветмедицині з’являється новий гравець-посередник?
76. У якому періоді еволюції задоволення нужд населення у ветмедицині вперше служба ветмедицини була сформована на госпрозрахункових відносинах?
77. Який період еволюції – задовольняння нужд населення у ветмедицині вважається часом її започаткування?
78. формування товаропровідної мережі завдяки посереднику:
79. Період централізованої (державної) системи ветобслуговування галузі:
80. У якому періоді еволюції задоволення нужд населення у ветмедицини в структурі служби ветмедицини створені кооперативна форма, приватні підприємства і фізичні особи, які займаються приватною ветпрактикою?
81. У період комерціалізації серед спеціалістів ветмедицини, які зявились групи?
82. Сукупність взаємовідносин між власником веттоварів та постуг з існуючими або потенційними покупцями товару:
83. Що потрібно, щоб товар потрапив до споживача?
84. Підприємство, що засноване на особистій власності фізичної особи та суто її праці?
85. Підприємство, що засноване на власності та праці громадян України – членів однієї сім’ї, що проживають разом?
86. Підприємство, що засноване на власності окремого громадянина України з правом найму робочої сили?
87. Товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів:
88. Товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім всоїм майном.
89. Товариство, учасники якого відповідають за його борги своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майномв однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника:
90. Товариство, що має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність тільки майном товариства:
91. Установчими документами для приватного підприємства є:
92. Установчими документами для товариство з обмеженою відповідальністю є:
93. Статут – це?
94. Паспорт, довідка про ідентифікаційний податковий номер, 2 фотокартки (3*4), квітанція про сплату реєстраційого збору, квітанція про сплату податків, реєстраційна картка приватного підприємства – це документи, що необхідні для отримання:
95. Для того, щоб стати на облік в податковій інспекції, необхідно надати:
96. Розмір оплати на видачу дозволу на виготовлення печатки дорівнює:
97. Для отримання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності необхідно звернутись до:
98. Для реєстрації у пенсійному фонді необхідно надати:
99. Філії та представництва зареєстрованого підприємства:
100. Для отриманна ліцензії на певний вид господарської діяльності у ветеринарній медицині деобхідно звернутися до:
101. Спеціальний дозвіл, на підставі якого підприємство може займатися окремим видом ветеринарної діяльності:
102. Чи потрібен договір з державною лабораторією ветеринарної медицини на проведення діагностичних досліджень для отримання ліцензії?
103. Особи, які не мають права займатися підприємницькою діяльністю:
104. Ліцензія на підприємницьку ветеринарну практику видається на:
105. Контроль за дотриманням ліцензійних умов здійснюють
106. Анулювання дії ліцензії здійснюється у разі:
107. За розгляд заяви про видачу ліцензії для фізичних осіб необхідно сплатити:
108. За розгляд заяви про видачу ліцензії для юридичних осіб необхідно сплатити:
.109. Чи потрібен перелік ветеринарних медикаментів та препаратів, що будуть виготовлятись, технічні умови на виготовлення та настанови по їх застосуванню, затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини?
110. Дозвіл від ДНДКІ ( державний науково-дослідний контрольний інститут) ветеринарних препаратів та кормових добавок потрібен для:

Теоретичні питання до модуля
Еволюція наукового визначення вимог до менеджера;
Вивчення особливостей якостей менеджера (національні, галузеві, функціональні);
Поведінковий напрям оцінки якості менеджера;
Методи вирішення проблем (інструктивний, ініціативний, адаптивний, інноваційний);
Фактори, які обмежують творчі здібності менеджера;
Фактори впливу на менеджера;
Ефективні методи навчання підлеглих;
Фактори і вимоги управлінської діяльності менеджера;
Показники, які враховуються при атестації кадрів та встановлення оплати праці;
Мотивація в системі управління персоналом, причини мотивації;
Ієрархія потреб (за А. Маскау);
Структура мотивації (суб’єктивний, об’єктивний плани мотивації);
Стимулювання процес стимулювання, методи стимулювання;
Організація винахідницької діяльності, типи захисту інтелектуальної власності;
Загальна характеристика стилів керівництва;
Напрями маркетингу у ветеринарній медицині;
Фактори ринку;
Маркетинг, його значення;
Які напрямки діяльності підприємств найменше опановані у ветеринарній медицині?
Чим обумовлюється ефективність діяльності підприємств?
Що таке маркетинг у ветеринарній медицині?
Мотивуючі фактори (рушійні сили) маркетингу?
Нужда у товарі та послугах, приклад.
Потреба у самовираженості фахівця та власника тварин, приклад.
Що таке товар?
Асортимент вибору, приклад.
Що таке запит?
Що таке обмін?
Що таке торгова угода?
Що таке передача, аспекти цього заходу?
Основа діяльності маркетингу, інтравертальний рух.
Основа діяльності маркетингу, екстравертальний рух.
Еволюція періодів задоволення нужд населення у ветеринарній медицині. Самозабезпечення.
Еволюція періодів задоволення нужд населення у ветеринарній медицині. Обмежена спеціалізація.
Еволюція періодів задоволення нужд населення у ветеринарній медицині. Ефективні спеціалізація та децентралізований обмін.
Еволюція періодів задоволення нужд населення у ветеринарній медицині. Широка спеціалізація та вільний централізований обмін.
Еволюція періодів задоволення нужд населення у ветеринарній медицині. Радянська система.
Еволюція періодів задоволення нужд населення у ветеринарній медицині. Комерціалізація.
Нові суб’єкти самостійного господарювання, які мають ціннісне значення.
Ринок ветеринарних товарів та послуг.
Система ринків сировини та масла.
Ринок праці.
Завдання ветеринарного маркетингу.
Концепція маркетингу, поняття.
Концепція удосконалення виробництва.
Концепція удосконалення товару.
Концепція інтенсифікації комерційних зусиль
Сфера використання маркетингу.
Сфера підприємницької діяльності.
Сфера міжнародної діяльності.
Сфера некомерційної діяльності.
Некомерційний маркетинг.
Різниця між бізнесменом і менеджером.
Найбільш поширені організаційно правові форми господарювання, що використовуються у приватній ветеринарній медицині.
Індивідуальне підприємство, оформлення засновницьких документів.
Сімейне підприємство, оформлення, реєстрація.
Приватне підприємство, оформлення, реєстрація.
Товариство з обмеженою відповідальністю, оформлення, реєстрація.
Повне товариство, оформлення, реєстрація.
Товариство з додатковою відповідальністю, оформлення, реєстрація.
Акціонерне товариство, оформлення, реєстрація.
Що таке статут підприємства, основні розділи.
Статутний фонд.
Державна реєстрація підприємства, після реєстраційні процедури.
Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
Види ліцензії для приватної служби ветеринарної медицини. Ветеринарна практика.
Види ліцензії для приватної служби ветеринарної медицини. Проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації.
Види ліцензії для приватної служби ветеринарної медицини. Виробництво і реалізація засобів захисту тварин.
Ї15

Приложенные файлы

  • doc 17448807
    Размер файла: 66 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий