Bel_mova_praf_lexika_zalik_NB_NS_NF_TS_2_k

Зацвярджаю
Пратакол пасяджэння кафедры
ад «20» сакавіка 2013 г. № 8
Заг. кафедры агульнага і прыкладнога мовазнаства
_____________ Д.С. Томчык


Пытанні да заліку
 летнюю залікова-экзаменацыйную сесію
па дысцыпліне «Беларуская мова (прафесійная лексіка)»
для студэнта 2 курса факультэта педагогікі і псіхалогіі дзённай формы атрымання адукацыі спецыяльнасцей:
1-01 02 02-04 Пачатковая адукацыя. Беларуская мова і літаратура (НБ – 21);
1-01 02 02-09 Пачатковая адукацыя. Сацыяльная педагогіка (НС – 21);
1-01 02 02-06 Пачатковая адукацыя. Фізічная культура (НФ – 21);
1-02 06 02-06 Тэхналогія (абслуговая праца). Сацыяльная педагогіка (ТС – 21)

Мова і соцыум. Функцыі мовы  грамадстве.
Гіпотэзы паходжання мовы.
Старабеларуская літаратурная мова ХІV – ХVІ ст.
Развіццё і функцыянаванне беларускай літаратурнай мовы  XIX – пачатку XX ст.
Новая (сучасная) беларуская мова  XX – пачатку XXI ст.
Лексіка беларускай мовы паводле паходжання.
Лексіка беларускай мовы паводле сферы выкарыстання.
Актыная і пасіная лексіка  беларускай мове.
З гісторыі беларускай навуковай тэрміналогіі. Паняцце тэрміна. Тэрміналогія.
Асаблівасці словатварэння беларускай тэрміналогіі (прадуктыныя спосабы і сродкі).
Звесткі з гісторыі беларускай лексікаграфіі. Тыпы слоніка. Тэрміналагічныя слонікі і даведнікі, іх роля і месца  лексікаграфічнай сістэме беларускай мовы.
Білінгвізм як аб’ектыная рэальнасць у краінах свету. Псіхалагічны, педагагічны, сацыялінгвістычны аспекты білінгвізму.
Паняцце монай інтэрферэнцыі. Віды інтэрферэнцыі.
Лексіка-граматычная характарыстыка тэрміна.
Утварэнне тэрміна.
Сінтаксічная інтэрферэнцыя. Адрозненні  будове некаторых словазлучэння у беларускай і рускай мовах.
Каардынацыя дзейніка і выказніка  сказе.
Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя функцыянальных стыля.
Навуковы стыль і яго функцыянальна-камунікатыныя характарыстыкі.
Адметныя лексічныя асаблівасці тэкста навуковага стылю.
Марфалагічныя асаблівасці тэкста навуковага стылю.
Кампазіцыйна-структурная арганізацыя навуковых тэкста.
Сінтаксічныя асаблівасці тэкста навуковага стылю.
Кампазіцыйна-змястоная і лінгвістычная арганізацыя анатацыі. Віды анатацый.
Жанравая разнастайнасць навуковага стылю (рэферат, рэзюме і інш.), агульныя патрабаванні да іх напісання і афармлення.
Цытаты і спасылкі, іх афармленне.
Моныя сродкі афіцыйна-справавога стылю, яго асаблівасці.
Асабістыя дакуметы (заява, атабіяграфія, даручэнне, распіска), іх кампазіцыйнае і монае афармленне.
Распарадчыя дакументы (загад, пастанова, распараджэнне), іх кампазіцыйнае і монае афармленне.
Інфармацыйна-даведчыя дакументы (даведка, дакладныя і службовыя запіскі), іх кампазіцыйнае і монае афармленне.
Паняцце “дакумент”. Правілы афармлення дакумента. Паняцце рэквізіта, фармуляра і бланка.
Групы афіцыйна-справавых дакумента.

Складальнік:
выкладчык А.М. Гацко
15

Приложенные файлы

  • doc 17436348
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий