testi_vidpovid_UP

Питання
Відповідь

Що є основною метою здiйснення кадрового маркетингу?
забезпечення органiзацiї висококвалiфiкованими працiвниками

На якi типи подiляється кадрова полiтика органiзацiї?
всi названi варiанти

Якi є типи кадрової полiтики, пов'язанi з рiвнем усвiдомлення працiвником правил i норм кадрової роботи в органiзацiї?
пасивна, реактивна, превентивна, активна

На якi рiзновиди поділяється активна кадрова полiтика?
авантюристська та рацiональна

У випадку проведення якої кадрової полiтики керiвництво органiзацiї здiйснює постiйний кадровий монiторинг?
активної

У випадку здiйснення якої кадрової полiтики в органiзацiї не здiйснюється середньострокове прогнозування?
реактивної

При здiйсненнi якої кадрової полiтики вiдсутня можливiсть посадового зростання персоналу?
закритої

Яка з ознак притаманна реалiзацiї пасивної кадрової полiтики?
керiвництво здiйснює контроль за причинами негативного стану в роботi з персоналом

Яка з ознак притаманна реалiзацiї вiдкритої кадрової полiтики?
перевага надається питанням стимулювання персоналу (зовнiшнiй мотивацiї)

Який з факторiв впливу на кадрову полiтику належить до зовнiшньої сфери пiдприємства?
джерела комплектування штату персоналу

Назвiть внутрiшньоорганiзацiйний фактор впливу на кадрову полiтику пiдприємства:
рiвень органiзацiйної культури

Кваліфіковані працівники, які пройшли попередню підготовку, мають спеціальну освіту, трудові навички і (або) досвід роботи - це:
Кадри підприємства

Комплекс спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, що набуті людиною в результаті спеціальної підготовки і досвіду у певній галузі - це:
Професія

Що розуміти під загальною плиннiстю персоналу в органiзацiї?
сукупнiсть звiльнень працiвникiв з рiзних причин

Частина населення, яка володіє необхідним фізичним розвитком, здоров’ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності:
Робоча сила

Оберіть правильне визначення кваліфікації працівника:
Ступінь і вид професійної підготовки працівника, наявність спеціальних знань, умінь та навичок для виконання певної роботи

Рівень кваліфікації працівника визначається:
Кваліфікаційною комісією

З чим пов`язаний зміст посадових завдань на підприємстві?
Повноваженнями, обов`язками, відповідальністю

Професія - це:
Певний вид трудової діяльності на підприємстві

Суміжна професія це:
Одночасне виконання трудових функцій різних професій

Кваліфікацію працівника визначає:
  Рівень спеціальних знань та вмінь працівника

Ступінь професійної підготовки, необхідної для виконання певних трудових функцій – це:
Кваліфікація

Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності –це:
Посада

Трудовий стаж - це:
Загальна тривалість трудової діяльності людин

До якої категорії належать працівники, що прийняті на роботу без встановлення конкретного терміну роботи
Постійні

Частина населення, що володіє необхідним фізичним розвитком, здоров’ям, освітою, культурою, здібностями, кваліфікацією, професійними знаннями для роботи в сфері суспільно-корисної діяльності це:
Робоча сила

Сукупність людей, обєднаних спільною метою і діяльністю, єдністю інтересів, взаємною відповідальністю кожного, відносинами співробітництва та взаємодопомоги – це:
Трудовий колектив

Первинною функцією трудового колективу є:
Виконання певних завдань, які сприяють досягненню цілей підприємства

На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію соціального розвитку колективу?
Вищого

На психологічну сумісність впливають:
Індивідуальні особливості кожного члену колективу

Узагальнюючою характеристикою колективу, що свідчить про рівень його розвитку є:
Внутрішньоколективна згуртованість

Психологічна сумісність може бути зумовлена:
Як подібністю ,так і відмінністю характеристик членів групи

Основні принципи побудови "здорових" соціально-психологічних відносин у трудовому колективі:
Ініціативність, солідарність, інформованість, взаємоповага

Згуртованість - єдність поведінки членів колективу, побудована на:
Поєднанні колективних та індивідуальних цінностей норм поведінки, інтересів у загальному процесі діяльності

Відповідальність за розвиток персоналу несуть:
Управлінські працівники

Яка основна мета кадрової політики організації?
Створення згуртованої, відповідальної і високопродуктивної робочої сили

На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію кадрової політики?
Вищого

Кадрова політика організації - це:
Сукупність взаємопов’язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації

Об'єктом кадрової роботи на підприємстві є:
Всі працівники

Складовими частинами розроблення кадрової стратегiї є:
планування кадрових потреб, навчання та пiдвищення квалiфiкацiї, система регулювання персоналу, оплата працi

Проект наказу про звільнення працівника з посади економіста організації погоджують із:
Всі відповіді вірні.

Трудову книжку, як головний документ про трудову діяльність, на працівника організації менеджер з персоналу повинен оформити протягом:
Тижня

Влаштовуючись на роботу вперше, працівник має подати у відділ персоналу такі документи:
Паспорт, документи про освіту, резюме

Проекти наказів по персоналу в організації за звичай готує:
Менеджер по персоналу

Який документ веде відділ персоналу для визначення частоти зміни кадрів на тій чи іншій посаді організації?
Реєстраційна картка

Що розуміють під документом, який представляє собою затверджений у встановленому порядку систематизований перелік справ, що використовуються в діловиробництві відділу, і в якому обов’язково вказуються терміни зберігання документів.
Номенклатура справ

Яким є обліковий документ, що обов’язково заповнюється відділом кадрів на всіх працівників, прийнятих на постійну, тимчасову або сезонну роботу і в якому записи проводять згідно з паспортом, дипломом, трудовою книжкою і т.і.?
Особова картка

Який документ комплектується з таких складових: додаток до особистого листка по обліку кадрів, автобіографія, копія документів про освіту і т.інше.
Особова справа

Який документ ведуть для визначення частоти зміни кадрів на тій або іншій посаді і більш детального вивчення причин небажання працівників заміщувати конкретну посаду?
Реєстраційна картка

Про який тип документу йде мова? Яка угода між членами трудового колективу та адміністрацією укладається один раз на рік в організації?
Колективний договір

Про який документ йде мова? Він належить до категорії актів централізованого регулювання і представляє з себе документ в якому закріплені правові норми, принципи і законодавчі аспекти регулювання праці.
Кодекс законів про працю

Яким є організаційно-регламентуючий документ, в якому характеризуються основні принципи утворення і функціонування структурного підрозділу.
Положення про підрозділ

Який документ веде відділ кадрів для визначення частоти зміни кадрів на тій чи іншій посаді організації?
Реєстраційна картка

Про який тип документу йде мова? “Документ, який регламентує діяльність в межах кожної управлінської посади і вміщує вимоги до працівника який займає цю посаду”.
Посадова інструкція

Документ, який містить затверджений у встановленому порядку систематизований перелік справ, із зазначенням термінів зберігання документів
Номенклатура справ

Обліковий документ, що заповнюється відділом кадрів на всіх працівників, прийнятих на постійну, тимчасову або сезонну роботу і в якому записи проводять згідно з паспортом, дипломом, трудовою книжкою і т.і.
Особова картка

Документ, що комплектується з таких складових: додаток до особистого листка по обліку кадрів, автобіографія, копія документів про освіту, кадрові накази, тощо.
Особова справа

Низка відносно відокремлених функцій, пов’язаних з виконанням певного, відносно невеликого кола обов’язків:
Посада

Про який тип документу йде мова? Цей документ є первинним документом по обліку кадрів на підприємстві.
Наказ

Про який тип документу йде мова? Ця угода між членами трудового колективу та адміністрацією укладається один раз на рік в організації.
Колективний договір

Про який тип документу йде мова? Документ, що регламентує порядок прийому і звільнення, основні обов’язки робочих, службовців і адміністрації, робочий час і його використання і т.інше.
Правила внутрішнього трудового розпорядку

Про який тип документу йде мова? Він належить до категорії актів централізованого регулювання і представляє з себе документ в якому закріплені правові норми, принципи і законодавчі аспекти регулювання праці.
Кодекс законів про працю

Про який тип документу йде мова? Це організаційно-регламентуючий документ в якому характеризуються основні принципи утворення і функціонування структурного підрозділу.
Положення про підрозділ

Моніторинг персоналу передбачає:
Постійне спеціальне спостереження за станом кадрів, їх динамікою, балансом, стимулюванням, травматизмом і т.д.

Які приклади відповідають категорії "спеціаліст"?
Економіст, юрист, інженер, ревізор, бухгалтер.

При звільненні з поважних причин працівники попереджають адміністрацію письмово за:
За два тижні

Поняття "посада" означає:
Первинний елемент в структурi управлiння, що характеризується функцiями, межами компетенцiї i правовим статусом працiвника

Кваліфікаційні вимоги до працівника визначаються:
Посадовою інструкцією

До зовнішніх джерел залучення кандидатів на посаду не відносяться:
Курси навчання організації

Менеджеру по персоналу при бесіді з претендентом на посаду заборонено запитувати:
З ким Ви постійно проживаєте?

Атестаційна комісія, після проведення атестацій працівників організації, приймає таке рішення:
Атестувати або не атестувати працівника

Підбір персоналу - це рішення про відповідність кандидата на визначену посаду:
Керівника підприємства або конкурсної комісії

Відбір - це всебічне вивчення індивідуальних якостей кожного претендента на посаду і визначення кращих із них здійснюється:
Конкурсною комісією

Інформація про умови конкурсу на вакантні посади розміщується в засобах масової інформації не пізніше як за:
1 місяць.

Переведення на іншу роботу в організації це:
Всі відповіді вірні

За проведення конкурсу по відбору кращих кандидатів на посаду відповідає:
Конкурсна комісія

Що виступає як регламент вимог щодо кваліфікації працівників?
Посадова інструкція

За допомогою якого методу проводиться роз’яснення і демонстрація прийомів роботи безпосередньо на робочому місці?
Інструктаж

За допомогою яких методів проводиться оцінка кандидатів на посаду при їх первинному відборі?
Аналіз анкетних даних

Прогулом вважається відсутність працівника на роботі:
Більше 3-х годин одночасно або сумарно

Які приклади ілюструють прогностичні методи оцінювання кадрів?
Вивчення документів (трудової книжки, анкети, характеристики, дипломів) і особисті бесіди, психологічне тестування.

Ділова оцінка персоналу - це:
Встановлення рівня кваліфікації працівника;

Атестація персоналу - це:
Процес перевірки знань всіх категорій працівників організації;

Чи повинні бути конфіденційними результатами атестаційної оцінки співробітників підприємства?
Так

Чи можна за допомогою атестації провести оцінку ефективності виконання співробітниками своїх посадових обов’язків?
Так

Чи сприяє атестація співробітників їх професійному розвитку і кар
·єрі?
Так

Переведення працівника на іншу роботу в організації відбувається:
При виникненні нагальності заміни відсутнього працівника.

Тимчасовим заміщенням вважається виконання службових обов'язків на посаді тимчасово відсутнього працівника у разі:
Всі відповіді вірні.

Трудовий договір, укладений на певний строк, може бути неподовжено за ініціативою адміністрації будь-коли з письмовим попередженням в працівника за:
2 місяці

Кар'єра в управлінні персоналом - це:
Поступове просування особи у будь якій сфері діяльності, зміна навичок, кваліфікаційних можливостей тощо

Основними методами навчання співробітників є:
Інструктаж, телевізійні передачі, самостійне навчання, особистий приклад;

Форми додаткової підготовки персоналу містять:
Навчання новим професіям і вмінню працювати в команді;

Формування кадрового резерву проводиться на основі висновків:
Керівництва підприємства;

Що таке процес безпосередньої передачі нових професійних навичок або знань співробітником організації?
Професійне навчання

Атестаційна комісія, після проведення атестацій працівників організації, приймає таке рішення:
Атестувати або не атестувати працівника

Що визначає фактичний вплив посадової особи на підприємстві?
Влада

В Україні трудові договори за строком дії бувають таких видів:
Всі відповіді правильні

Підставою для звільнення працівника з ініціативи адміністрації, може бути у таких випадках:
Невиконання працівником розпорядження адміністрації.

Про який вид адаптації йде мова: «Пристосування до відносно нового соціуму, норм поведінки і взаємостосунків в новому колективі».
Соціально-психологічна

Які показники належать до групи соціальної ефективності роботи управлінських підрозділів?
плинність кадрів, рівень трудової дисципліни, рівень абсентеїзму

Хто зазвичай здійснює оперативну кадрову роботу в організації?
фахівці відділу кадрів

Набір кадрів в організацію є початковою стадією:
комплектування штату персоналу

Агенти-розповсюджувачі інформації належать до:
зовнішніх джерел набору кадрів

Всі джерела набору кадрів в організації поділяються на:
внутрішні та зовнішні

Документ, що описує послідовність виконання операцій з управління персоналом із зазначенням виконавців називається:
оперограма

Що потрібно розуміти під професіограмою працівників?
перелік вимог, що ставляться діяльністю до виконавця та перелік його найбільш важливих професійних якостей

Ротація та суміщення професій належать до:
методів відбору працівників на вакантні посади

Скорочення фінансових витрат на набір персоналу належить до:
переваг внутрішніх джерел набору

Що таке кадровий консалтинг?
інтегрована система консультативних послуг з питань управління персоналом

Що розуміють під "лізингом персоналу"?
тимчасове наймання робочої сили через відповідні організації

До недоліку зовнішніх джерел набору кадрів належить:
тривалий період адаптації кандидатів

До переваг зовнішніх джерел набору кадрів можна віднести:
зниження витрат на навчання власного персоналу

До недоліків внутрішніх джерел набору кадрів належить:
ймовірність виникнення конфліктів з колегами по роботі

До переваг внутрішніх джерел набору кадрів відносять:
можливість адекватного оцінювання кандидатів

Що з перерахованого належить до внутрішніх джерел пошуку кандидатів?
працівники організації з кадрового резерву

Що з перерахованого належить до зовнішніх джерел набору кадрів?
клієнти та постачальники

Як називається процес пристосування працівника в організації?
адаптація

Що означає поняття "розвиток персоналу"?
сукупність заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників

Які заходи необхідно здійснювати для забезпечення розвитку персоналу?
підтримання здатних до навчання працівників, поширення знань і провідного досвіду

Які переваги має навчання кваліфікованих працівників на власному підприємстві?
методика навчання враховує специфіку підприємства

Що є критеріями вибору виду навчання для працівника?
доходи (економічні результати) і витрати на навчання

Що означає поняття "стажування" в управлінні персоналом?
закріплення на практиці професійних знань, що отримані під час теоретичної підготовки

Для чого призначені методи професійного навчання поза робочим місцем?
для отримання теоретичних знань і вироблення професійної поведінки, адекватної вимогам

Яка форма навчання є найбільш поширеною серед вказаних?
навчання при прийманні вперше на роботу керівників і спеціалістів

Які існують основні форми навчання?
індивідуальна, групова, курсова

Що розуміють під поняттям "ротація"?
послідовна робота на різних посадах, в тому числі і в інших підрозділах

Які є види навчання персоналу?
підготовка кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів

На які групи поділяються методи навчання персоналу?
навчання на робочому місці та поза робочим місцем

Які є методи навчання персоналу на робочому місці?
виробничий інструктаж, ротація, використання працівників в якості асистентів, підготовка в проектних групах

Які існують методи навчання поза робочим місцем?
читання лекцій, програмовані курси навчання, ділові ігри, робоча група, моделювання

Що розуміють під поняттям "інвестиції в людський капітал"?
вкладення, спрямовані на підвищення кваліфікації і здібностей персоналу

Що розуміють під поняттям "професійна перепідготовка"?
одержання керівниками і спеціалістами додаткових нових знань та вмінь

Що являє собою навчальна ситуація як метод навчання поза робочим місцем?
реальна або навчальна ситуація з питаннями для аналізу

Що розуміють під поняттям "наставництво"?
процес передавання знань і умінь від більш досвідченої і компетентної людини менш досвідченій

Серія поступальних переміщень працівників на різних сходинках, що співробітник може потенційно пройти - це :
службово-професійне просування

На якому з етапів службово-професійного просування відбір кандидата, який задовольняє багатьом вимогам, здійснюється спеціальною комісією?
робота з лінійними керівниками вищої ланки управління

Який з даних етапів формування кадрового резерву є заключним?
узгодження списку кандидатів, які увійшли до резерву, з керівниками вищого рівня

За якою ознакою виділяють продуктивну, технічну та управлінську групу кадрових інновацій?
за місцем застосування

Які нововведення можуть бути видами ефективних інновацій за стадіями технології управління персоналом?
адаптація персоналу

Які нововведення можуть бути видами ефективних інновацій за стадіями технології розвитку персоналом?
управління соціальним розвитком

Які нововведення можуть бути видами ефективних інновацій у сфері управління поведінкою персоналу?
організація умов праці, режиму і дисципліни персоналу

Ділова кар`єра в управлінні персоналом - це:
індивідуально усвідомлена позиція і поведінка індивідуума,що пов`язані з трудовим досвідом, діяльністю протягом працездатного віку людини

Модель кар`єри, що передбачає проведення комплексної атестації з метою службово-посадового руху працівників називається:
"роздоріжжя"

Етап кар`єри, що триває від 25 до 30 років, на якому працівник здебільшого оволодіває професією та здобуває навички має назву:
становлення

Посадове зростання працівників - це:
зайняття ними посади більш високого рівня

Вертикальна кар`єра - це:
підйом на більш високий щабель структурної ієрархії, що супроводжується більш високим рівнем оплати праці

Що розуміти під загальною плинністю персоналу в організації?
сукупність звільнень працівників з різних причин

На підставі укладання якого документу відбувається на підприємстві соціальне партнерство?
колективного договору

Що таке професійна спілка працівників?
громадська організація, що створюється трудовим колективом для захисту своїх соціальних, економічних та професійних прав

Як називаються особи, якi ведуть пошук роботи в службах зайнятостi?
безробiтнi

Вкажiть вiрне визначення трудового потенцiалу:
загальна працездатнiсть, стан здоров'я працiвника

Що означає поняття "зайнятiсть населення"?
дiяльнiсть громадян, яка приносить їм заробiток

Чисельнiсть незайнятих громадян, якi звернулися за сприянням у працевлаштуваннi до центрiв зайнятостi, визначає поняття:
зареєстрований ринок працi

Частина населення, яка забезпечує пропозицiю робочої сили для виробництва товарiв та послуг - це:
економiчно-активне населення

Яка категорiя населення не належить до складу трудових ресурсiв?
непрацюючi пенсiонери

До якої категорiї належать особи, якi самостiйно забезпечують себе роботою?
зайнятi

В якiй концепцiї людина розглядається як невiдновний ресурс або елемент соцiальної органiзацiї?
управлiння людськими ресурсами

В якiй концепцiї людина розглядається через посаду, а управлiння здiйснюється через адмiнiстративнi механiзми?
управлiння персоналом

Якiй концепцiї притаманнi виконання традицiйних функцiй кадрових служб та пiдготовка кадрiв?
використання трудових ресурсiв

До якої концепцiї належить професiоналiзацiя сфери управлiння персоналом та орiєнтацiя на цiлi органiзацiї?
управлiння людиною

Що потрiбно розумiти пiд системою управлiння персоналом?
комплексну систему, елементами якої є напрями, етапи, принципи, види i форми кадрової роботи на пiдприємствi

На якi основнi категорiї подiляється Весь персонал пiдприємства за посадами?
робiтники, спецiалiсти, керiвники

Робiтники, службовцi, технiчнi виконавцi - це :
категорiї посад персоналу в органiзацiї

Комплекс спецiальних знань i практичних навичок, що набутi людиною в результатi спецiальної пiдготовки i досвiду у певнiй галузi - це:
спецiальнiсть

Що означає в менеджментi персоналу поняття "група"?
сукупнiсть людей, якi взаємодiють один з одним таким чином, що кожен впливає на iнших i сам перебуває пiд їх впливом

Яким ознакам повинна задовольняти група, щоб стати колективом?
всiм зазначеним

Вкажiть основнi типи формальних груп в органiзацiї:
групи керiвникiв, робочi групи та комiтети

Якими показниками (з наведених) вимiрюються результати працi керiвникiв?
виконання плану прибутку та зростання чисельностi клiєнтiв

З волі керiвництва для органiзацiї виробничого процесу створюються:
формальнi групи

Як називається прiоритетний вплив певної особи на членiв органiзацiї, заснований на її керiвному становищi?
формальне лiдерство

Як називається соцiальна органiзацiя, для якої характерна спiльна соцiально значима дiяльнiсть ?
колектив

Якiй з ознак повинна задовольняти група, щоб стати колективом?
наявнiсть загальної мети як спiльної

Що означає поняття "референтна група"?
група людей, що є iдеалом та зразком для людини, яка не перебуває в цiй групi, хоча має бажання

Якi є рiзновиди структур колективу?
соцiально-класова, професiйно-квалiфiкацiйна, соцiально-демографiчна, соцiально-психологiчна, вiкова

З якою метою використовується професiйно-квалiфiкацiйна структура колективу?
для встановлення специфiчних вимог до працiвника i системи пiльг, наданих кожнiй категорiї

Яка структура колективу заснована на спiльностi прагнень i цiннiсної орiєнтацiї працiвникiв?
соцiально-психологiчна

Процес правової органiзацiї та управлiння спiльною дiяльнiстю членiв колективу - це:
керiвництво

Вкажiть точне визначення "малої соцiальної групи":
сукупнiсть вiдносно невеликого числа iндивiдiв, якi контактують, об'єднаних загальними iнтересами i нормами поведiнки

Що таке стиль керiвництва?
фiлософiя та полiтика впровадження системи управлiння персоналом

Керiвник авторитарного типу:
вiдрiзняється надмiрною централiзацiєю влади

Керiвник демократичного типу:
створює умови пiдлеглим для iнiцiативи i самостiйностi

Керiвник лiберального типу:
практично не втручається у справи пiдлеглих

Що характеризує визначення: процес взаємодiї членiв групи на основi взаємозалежностi з метою задоволення особистiсних та групових iнтересiв та потреб?
групова динамiка

Вкажiть фактор, що сприяє груповiй згуртованостi:
психологiчна сумiснiсть членiв групи

Що характеризує визначення: сукупнiсть iндивiдуальних особливостей особистостi, що характеризують динамiчну та емоцiйну сторони її діяльності?
темперамент

До якої групи факторiв впливу на результативнiсть управлiнської працi належить стаж роботи на керiвнiй посадi?
соцiально-демографiчних

Яке з наведених визначень характеризує поняття “персонал”?
Сукупність усіх працівників організації, які приймають участь у здійсненні господарської діяльності підприємства

Здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються в процесі виробництва товарів та послуг, характеризує категорію
Робоча сила

Визначення “людина розглядається як неповторний елемент соціальної організації в єдності трьох компонентів: трудової функції, соціальних відносин, стану працівника” – відноситься до концепції:
Управління людськими ресурсами

До основних категорій персоналу підприємства належать:
Робітники, спеціалісти, керівники

Поняття “кадри” означає:
Постійний штатний склад працівників

Сукупність прав і обов'язків працівника, що визначається його трудовими функціями і межами компетентності –це:
Посада

Здатність до кваліфікованої праці певної професії - це:
Професійна працездатність

Попередньою стадiєю планування роботи з кадрами є:
прогнозування роботи з кадрами

Що характеризує визначення: аргументована система уявлень про напрями розвитку i майбутнiй стан персоналу?
кадровий прогноз


15

Приложенные файлы

  • doc 17435613
    Размер файла: 202 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий