Matematika_1_NGD-11_NGD-13_3zh_1_2

2015-2016 оKу жылына «Математика 1» п‰ні бойынша тест сaраKтары
МамандыK: 5В070800 – «Мaнай-газ ісі»
ОKыту тілі - KазаKша, семестр-1, курс-1
Топтар: НГД-11,13(3ж).
Тест сaраKтарын дайындауCа жауапты оKытушылар –Уразгалиева А.Н.

JиындыK деSгейі
СaраKтар

A
B
C
D
E
F
G
H


1
АныKтауышты есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
-1
Б_тін сан
Теріс сан
ОS сан
Рационал сан
3
5
9


1
АныKтауышты есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
Б_тін сан
Теріс сан
2
3
4
5


1
Кері матрицаны табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
МатрицаныS а12 элементініS М12 минорын есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
-30
Теріс сан
Б_тін сан
ОS сан
20
36
25
0


1
Матрицаны транспонирлеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Егер А=13 EMBED Equation.3 1415, В=13 EMBED Equation.3 1415 болса, А+В матрицасын табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Егер А=13 EMBED Equation.3 1415 болса, 3А матрицасын табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
3*13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415Егер А=13 EMBED Equation.3 1415, В=13 EMBED Equation.3 1415 болса, АВ к™бейтіндісін табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
ТеSдеулер ж_йесін шешіSіз. 13 EMBED Equation.3 1415
(3;1;1)

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
(1;1;0)
(1,1,1)
(1;1;1)
(2,2,2)


1
МатрицаныS рангысын табыSыз.
А=13 EMBED Equation.3 1415
2
ОS сан
Б_тін сан
Теріс сан
1
0
3
4


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторы берілген. Егер В(2;1) болса, А н_ктесініS координаталарын табыSыз.
(5,2)


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415
(1,1)

(0,2)
(3,3)
(5,4)


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторыныS aзындыCын табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415(3;4) векторыныS aзындыCын табыSыз.
5
13 EMBED Equation.3 1415
Б_тін сан
Теріс сан
25
7
1
9


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторыныS баCыттауыш косинустарын табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторларыныS арасындаCы бaрышты табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415(3;-2) 13 EMBED Equation.3 1415(2;-4) векторларыныS скаляр к™бейтіндісін табыSыз
14
ОS сан
Б_тін сан
Теріс сан
10
2
7
1


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторларыныS векторлыK к™бейтіндісін табыSыз
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторларына тaрCызылCан параллелограмм ауданын табыSдар.
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

60
13 EMBED Equation.3 1415
160
360


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторлары берілген. 13 EMBED Equation.3 1415 проекциясын табыSыз.
3
ОS сан
Б_тін сан
Теріс сан
13 EMBED Equation.3 1415
10
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не13 EMBED Equation.3 1415 векторлары 13 EMBED Equation.3 1415 бaрыш жасайды.
13 EMBED Equation.3 1415 ™рнегін есептеSіз.
1313 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415
49
49/2
13/2
7


1
13 EMBED Equation.3 1415 векторлары берілген. 13 EMBED Equation.3 1415-ныS Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415.
5


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415
-5
10
0
6


1
Х-тіS Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415(х;2) и 13 EMBED Equation.3 1415(1;-3) векторлары коллинеарлы ?
-13 EMBED Equation.3 - ----1415

-13 EMBED Equation.3 - ----1415
-13 EMBED Equation.3 - ----1415

-13 EMBED Equation.3 - ----1415
13 EMBED Equation.3 1415
10
5
-7


1
y-тіS Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415(-4;6) и 13 EMBED Equation.3 1415(2;у) векторлары коллинеарлы?
-3


-13 EMBED Equation.3 1415


-13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415
3
1
0
5


1
2х+3у-6=0 т_зуі Ох осін Kандай н_ктеде Kиып ™теді?
(3,0)

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
(0,0)
(1,2)
(4,5)
(2,2)


1
A(-1,3), B(4,-2) н_ктелері арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жазыSыз.
х+y-2=0
х+y=2
y=-х-2
y=х+2
x-y-2=0
-x+y-2=0
х+y+2=0
x-y+2=0


1
А(1;3), В(2;4) н_ктелері арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жазыSыз.
х-у+2=0
х-y=-2
y=х+2
y=х-2
3х+у+2=0
3х+у=0
3х+у=4
х+у+1=0


1
А(0;1), В(1;0) н_ктелері арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жазыSыз.
x+у-1=0
х+y=1
y=-х-1
y=х+1
х-у+2=0
3х+у+2=0
3х+у=0
3х+у=4


1
Координаталар басы ж‰не А(-1;-8) н_ктесі арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жазыSыз.
у=8х


у-8х=0

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
3х+у=0
3х+у=4
х+у+1=0
у=2х


1
Координаталар басы ж‰не А(2;5) н_ктесі арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жазыSыз.
5x-2y=0

5x=2y
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
x+у-1=0
х-у+2=0
3х+у+2=0
у=2х


1
у=13 EMBED Equation.3 1415 т_зуіне параллель т_зудіS бaрыштыK коэффициентін табыSыз.
2/3

4/6

10/15

10/3
1/3
2
3
5


1
у=13 EMBED Equation.3 1415 т_зуіне перпендикуляр т_зудіS бaрыштыK коэффициентін табыSыз.
3

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
4
5
2
1


1
М13 EMBED Equation.3 1415(2,-5), М13 EMBED Equation.3 1415(3,2) н_ктелері арKылы ™тетін т_зудіS бaрыштыK коэффициентін табыSыз.
7

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
5
1/2
0
1


1
А(-3,1),В(7,8) н_ктелері арKылы ™тетін т_зудіS бaрыштыK коэффициентін табыSыз..
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1/2
7
3
0


1
3х+2у-1=0 т_зуініS бaрыштыK коэффициентін табыSыз.
к=13 EMBED Equation.3 1415
к=13 EMBED Equation.3 1415
к=13 EMBED Equation.3 1415
к=13
к=15
к=10
к=9
к=13 EMBED Equation.3 1415


1
Координат остерінен 3 ж‰не 5 теS кесінді Kиып ™тетін т_зу теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Шеткі н_ктелері А(3;2) ж‰не В(12;8) н_ктелері болатын т_зу кесіндісі _ш теS б™лікке б™лінген. Б™ліну н_ктелерініS координаталарын аныKтаSыз.
(6;4), (9;6)


(13 EMBED Equation.3 1415;4),
(9;13 EMBED Equation.3 1415)


(6;13 EMBED Equation.3 1415), (9;6)(6;4), (9;16)
(0;4), (0;6)
(6;0), (0;0)
(1;1), (2;2)
(4;4), (0;0)


1
А(-1;5) н_ктесінен 4x+3y-5=0 т_зуіне дейінгі KашыKтыKты табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0


1
А(2;3) н_ктесінен 3х+4у-3=0 т_зуіне дейінгі KашыKтыKты табыSыз.
3

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
х-2у+3=0 т_зуі координат басынан Kандай KашыKтыKта орналасKан.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
12
8
2
4


1
Берілген т_зулердіS Kайсысы у=-2х+7 т_зуіне параллель
а) у=2х+3,
б) у= - 2х-1,
в) у=-13 EMBED Equation.3 1415,
г) у=13 EMBED Equation.3 1415
гу=13 EMBED Equation.3 1415а, б, в –дан басKаларыа ,в, г – дан басKалары
а
б
в
а, б


1
Параллель т_зулерді к™рсетіSіз.
а) 6х+у-3=0,
б) х-6у-3=0,
в) 12х+2у+7=0,
г) 6х-у+3=0
а, в


6х+у-3=0, 12х+2у+7=0,

6х+у=3, 12х+2у=-7

6х-у=3+х, 12х+2у=7+у
а, г
б, в
б, г
а, б


1
Перпендикуляр т_зулерді к™рсетіSіз.
а) х+у=0,
б) 10х-6у+1=0,
в) у+1=0,
г) 3х+5у-9=0
б, г


10х-6у+1=0, 3х+5у-9=0

10х-6у=-1, 3х+5у=9

10х-1+6у=0, 3х+5у=9
а, в
а, г
б, в
а, б1
2х-7у+14=0 т_зу теSдеуін кесінділік теSдеу т_ріне келтіріSіз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
у=-2х, у=3х+5 екі т_зу арасындаCы бaрышты табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415=1350
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415=50
13 EMBED Equation.3 1415=350
13 EMBED Equation.3 1415=550
13 EMBED Equation.3 1415=1050


1
А(1;-2),13 EMBED Equation.3 1415 берілген т_зу теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
М(4;-7) н_ктесі арKылы ™тетін Оу осіне параллель т_зу теSдеуін жазыSыз.
х-4=0

х=4

х+0у-4=0

х+0у-7=0
5x-2y=0
x+у-1=0
х-у+2=0
х-у-5=0


1
4x+3y-5=0 т_зуініS нормалаушы к™бейткішін табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
-1
13 EMBED Equation.3 1415


2
Егер нормальдыS aзындыCы р=3 теS, ал оныS Ох осініS оS баCытымен жасайтын 13 EMBED Equation.3 1415 бaрышы 450 теS болса, т_зудіS нормальдыK теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
а-ныS Kандай м‰нінде (a+3)x+ay+4=0 т_зуі абсцисса осіне параллель болады?
-3

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
3
0
1
2


1
а-ныS Kандай м‰нінде (a+3)x+ay+4=0 т_зуі ордината осіне параллель болады?
0

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
-3
3
4
2


3
Т™белері А(3;2), В(5;-2), С(1;0) болатын АВС _шбaрышыныS ВМ медианасыныS теSдеуін жазыSыз.
х+у-3=0
х+y=3
y=-х-3
y=х+3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Р(-8;12) н_ктесініS А(2;-3) ж‰не В(-5;1) н_ктелері арKылы ™тетін т_зуге т_сірілген проекциясын табыSыз.
(-12;5)

(13 EMBED Equation.3 1415;5)

(-12;13 EMBED Equation.3 1415)

(12;-13 EMBED Equation.3 1415)
(-2;-5)
(2;0)
(-2;2)
(10;11)


3
А(-4;5) н_ктесі диагоналі 7х-у+8=0 т_зуінде жататын квадрат т™бесі. Осы квадраттыS екінші диагоналініS теSдеуін жазыSыз.
х+7у-31=0


х+7у=31


7у=31-х


у=31-7х
2х+3у-7=0
5x-2y=0
x+у-1=0
х-у+2=0


1
х+2у-z-2=0 жазыKтыCыныS нормаль векторын к™рсетіSіз.
(1,2,-1)

(1,13 EMBED Equation.3 1415;-1)

(13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415;-1)

(12;-13 EMBED Equation.3 1415)
(1,2,3)
(2,5,1)
(2,-3,5)
(1,3,8)


1
13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесі арKылы ™тетін x-2y-3z=0 жазыKтыCына параллель жазыKтыK теSдеуін жазыSыз.
x-2y-3z-4=0


x-2y-3z=4


х=2y+3z+4


x-2y-3z=9
х+2y-3z-6=0
x-2y-3z+4=0
х+2y+3z+4=0
x-2y-3z-6=0


1
13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесі арKылы ™тетін 13 EMBED Equation.3 1415 векторына перпендикуляр жазыKтыK теSдеуін жазыSыз.
-3y+4z+13=0
3y=4z+13

3y-4z=-13

3y-4z=13
2x+3y-z-5=0
3y+4z+13=0
2x+3y-z+5=0
-3y-4z-13=0


1
2x-y+3z+6=0 жазыKтыCыныS Ох осімен Kиылысу н_ктесін табыSыз.
(-3;0;0)

13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
(1,0,0)
(2,3,3)
(4,5,6)
(0,0,0)


3
x+y+z-6=0, 3x-y+z-4=0, 2x+y-z-1=0 жазыKтыKтарыныS Kиылысу н_ктесін табыSыз.
(1;2;3)

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
(1,0,1)
(-1,0,3)
(4,0,-5)
(7,8,2)


1
Параллель жазыKтыKтарды к™рсетіSіз.
а) 4x-6y+3z+6=0, б) 2x-3y+z-5=0, в) x+y+z+6=0, г) 8x-12y+6z-1=0.
а, г
x-6y+3z+6=0, 8x-12y+6z-1=0

б, в –дан басKалары

а, г –дан басKалары
б, г
а, в
б, в
а, б


1
Перпендикуляр жазыKтыKтарды к™рсетіSіз.
а) 2x-y+2z+9=0, б) x-3y+z-5=0, в) x+4y+z-7=0, г) 4x-6y+3z+6=0.
а, в
2x-y+2z+9=0, x+4y+z-7=0,

б,г –дан басKалары
а, в –дан басKалары
а, г
б, г
б, в
а, б


1
13 EMBED Equation.3 1415-ныS Kандай м‰нінде 5x+y-3z-3=0, 2x+13 EMBED Equation.3 1415y-3z+1 =0 жазыKтыKтары перпендикуляр.
13 EMBED Equation.3 1415= -19


13 EMBED Equation.3 1415=(-1)*19

13 EMBED Equation.3 1415=19*(-1)

13 EMBED Equation.3 1415= -9
13 EMBED Equation.3 1415= 10
13 EMBED Equation.3 1415= -15
13 EMBED Equation.3 1415= -20
13 EMBED Equation.3 1415= 9


2
М(1;-2;4) н_ктесі арKылы ™тетін Охz жазыKтыCына параллель жазыKтыK теSдеуін жазыSыз.
у+2=0

у=-2

-y-2=0

0x+y+20=0
7x-y-5z=0
2х+5=0
4у-8=0
5х+у-5=0


1
x-2y+2z-8=0, x+ -6=0 жазыKтыKтарыныS арасындаCы бaрышты табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
М1(3;-1;2), М2(4;-1;-1), М3(2;0;2) н_ктелері арKылы ™тетін жазыKтыK теSдеуін жазыSыз.
3х+3у+z-8=0
3х+3у+z=8
3х+3у=z-8


3х+3у=z+18
2х+5=0
4у-7=0
2х+3у=0
2х+3у-7=0


2
А(3;-1;2) ж‰не В(4;-2;-1) н_етелері берілген. А н_ктесі арKылы ™тетін 13 EMBED Equation.3 1415 векторына перпендикуляр жазыKтыK теSдеуін жазыSыз.
x-у-3z+2=0x-у-3z=-2


x-у=3z-2


x-3у=3z-22
x+4y+7z-27=0
x+7z-27=0
4x+y+7z-2=0
3x-7z-7=0


1
(2;3;-4) н_ктесінен 2х+6у-3z+16=0 жазыKтыCына дейінгі KашыKтыKты тап.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

7,1

7,7
10
8
7
9


1
М(1;1;1) н_ктесінен 3x+4y+7=0 жазыKтыCына дейінгі KашыKтыKты табыSыз.
2,8
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
2,4
4
5
6
7


2
x-y+z-1=0, 2x-2y+2z-5=0 параллель жазыKтыKтарыныS ара KашыKтыKтарын табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
2
3
5


1
Координат остерініS x+2y+4z-4=0 жазыKтыCымен KиCандаCы кесінділерін тап.
а=4, в=2, с=1
в=2, а=4, с=1
с=1, а=4, в=2
в=2, а=0,с=1
а=1, в=1, с=1
а=2, в=2, с=2
а=4, в=4, с=2
а=3, в=2, с=1


1
2x+3y-8z-24=0 жазыKтыCыныS теSдеуі берілген. ЖазыKтыKтыS кесіндідегі теSдеуін жаз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
2х-2у+z-18=0 жазыKтыCыныS нормалаушы к™бейткішін табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
10
2
4
9


1
3x+2y+6z-4=0 жазыKтыCыныS нормальдыK теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415x+13 EMBED Equation.3 1415y+13 EMBED Equation.3 1415z - 13 EMBED Equation.3 1415=0
13 EMBED Equation.3 1415x+13 EMBED Equation.3 1415y+13 EMBED Equation.3 1415z = 13
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Координат бас н_ктесі ж‰не (-2;5;-3) н_ктесі арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жаз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
A(-1,2,3), B(2,6,-2) н_ктелері арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Координат бас н_ктесі ж‰не (-2;5;-3) н_ктесі арKылы ™тетін т_зу теSдеуін жаз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
А(1;-2;1), В(3;1;-1) н_ктелері арKылы ™тетін т_зудіS канондыK теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
А(1;1;1), В(3;-2;2) н_ктелері арKылы ™тетін т_зудіS канондыK теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·15 т_зулерініS арасындаCы бaрышты тап.
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415 т_зулерініS арасындаCы бaрышты табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
М(2;-3;1) н_ктесі арKылы ™тетін 13 EMBED Equation.3 1415 векторына параллель т_зудіS параметрлік теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
А(-2,1,-1) н_ктесі арKылы ™тетін 13 EMBED Equation.3 1415 векторына параллель т_зудіS канондыK теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
М(2;-3;-5) н_ктесі арKылы ™тетін 6x-3y-5z+2=0 жазыKтыCына перпендикуляр т_зу теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
М(2;-3;1) н_ктесі арKылы ™тетін 13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415 т_зуіне параллель т_зудіS канондыK теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
М(1;-1;3) н_ктесі арKылы ™тетін 3x+2y+4z-7=0 жазыKтыCына перпендикуляр т_зу теSдеуін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
М(2;0;3) н_ктесі арKылы ™тетін 13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415 т_зуіне перпендикуляр жазыKтыK теSдеуін жазыSыз.
3x+6y+2z-12=0
3(х-2)+6у+2(z-3)=0
3х+6у+2z-6-6=0
3(х-2)+6у=0
2x-3y+4z-1=0
3х+у-5=0
2х-у+z=0
2x-3z=0


3
13 EMBED Equation.3 1415 т_зуініS баCыттауыш векторын жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
x=-1, y=-7, z=-5
x=1, y=7, z=5
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415 т_зуі мен
2x-y+z+3=0 жазыKтыCыныS арасындаCы бaрышын табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415 т_зуі мен 2x+y+4z-3=0 жазыKтыCыныS арасындаCы бaрышын табыSыз.
- 13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 т_зуі мен Оху жазыKтыCыныS Kиылысу н_ктесін табыSыз.
(2;-1;0)
x=2, y=-1, z=0
z=0, x=2, y=-1
x=0, y=-1, z=0
(0,0,0)
(1,2,3)
(5,1,2)
(-1,-5,-6)


3
13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415=13 EMBED Equation.3 1415 т_зуі мен x+y-z+2=0 жазыKтыCыныS Kиылысу н_ктесін аныKтаSыз.
(4;-5;1)
x=4, y=-5, z=1
x=4, z=1, y=-5
x=4, y=-5, z=0
(1,0,1)
(1,2,4)
(2,4,4)
(-1,-2,3)


3
13 EMBED Equation.3 1415т_зуі мен x+2y-z+3=0 жазыKтыCыныS Kиылысу н_ктесін аныKтаSыз.
(3;-3;0)
x=3, y=-3, z=0
x=13 EMBED Equation.3 1415, y=-3, z=0
x=13 EMBED Equation.3 1415, y=-3, z=0
(1,0,1)
(1,2,4)
(2,4,4)
(-1,-2,3)


2
13 EMBED Equation.3 1415-ныS Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415 т_зуі 3x+y+2z+1=0.жазыKтыCына параллель болады?
13 EMBED Equation.3 1415=-2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415=3
13 EMBED Equation.3 1415=4
13 EMBED Equation.3 1415=5
13 EMBED Equation.3 1415=6


2
13 EMBED Equation.3 1415-ныS Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415 т_зуі
x-13 EMBED Equation.3 1415y-2z-4=0 жазыKтыCына параллель болады.
13 EMBED Equation.3 1415=3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415=1
13 EMBED Equation.3 1415=2
13 EMBED Equation.3 1415=4
13 EMBED Equation.3 1415=5


3
13 EMBED Equation.3 1415 шеSберініS центрініS координаттарын табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 шеSберініS центрініS координаттарын табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
ШеSбердіS теSдеуін KaрыSыз, егер ол координаттар бас н_ктесі арKылы ™тетін ж‰не оныS центрі 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесімен беттесетін болса.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
ЭллипстіS теSдеуін KaрыSыз, егер оныS жарты остері 13 EMBED Equation.3 1415 теS болса.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
ЭллипстіS канондыK теSдеуін KaрыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
ШеSбердіS канондыK теSдеуін табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
ЭллипстіS теSдеуін KaрыSыз, егер оныS жарты остері 13 EMBED Equation.3 1415 теS болса.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
-16
-32/2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
10
12
0
5


1
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
2
3
4
5


3
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Шексіздік
13 EMBED Equation.3 1415
1
2
0
5


1
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
4/3
13 EMBED Equation.3 1415
1,3(3)
1,4(4)
1/3
5/9
0
2


1
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
2
4
0
5


1
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
-2/3
13 EMBED Equation.3 1415
0,6(6)
0,4(4)
1/3
5/3
4/3
7/3


3
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
1/3
13 EMBED Equation.3 1415
1,3(3)
0,4(4)
1/5
1/6
1/7
1/8


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
0
3
4


2
Шекті есептеSіз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Рационал сан
НаKты сан
Б_тін сан
0
1
-1
2


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
4/5
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1/5
2/5
3/5
6/5


1
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Рационал сан
НаKты сан
Б_тін сан
3
1
0
13 EMBED Equation.3 1415


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
-1/2
Рационал сан
НаKты сан
ОS сан
0
1/4
1/2
1


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
0
НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
Рационал сан
1
1/2
-1
13 EMBED Equation.3 1415


2
Шекті есептеSіз:
13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-1
2
0
13 EMBED Equation.3 1415


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
0
НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-1
1
2


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
ОS сан
Теріс сан
e
13 EMBED Equation.3 1415
0
1


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
е
е+1
0
13 EMBED Equation.3 1415


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415

-1/4
Теріс сан
Рационал сан
ОS сан
1/2
13 EMBED Equation.3 1415
0
-1/2


2
Шекті есептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415

0
НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
4
-1
2
-3


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
0
НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
ОS сан
-1
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Туындыны табыSыз:
13 EMBED
· Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
0


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1


2
Туындыны табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Туындыны табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415
0
НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
ОS сан
-13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Туындыны табыSыз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Егер 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 табыSыз

2
Б_тін сан
ОS сан
Теріс сан
1
0
13 EMBED Equation.3 1415
3


2
Егер 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 табыSыз
2,5
НаKты сан
ОS сан
Теріс сан
1,5
1
2
-1


2
Егер 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 табыSыз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
3


2
13 EMBED Equation.3 1415 функциясы Kандай н_ктеде 13 EMBED Equation.3 1415болады.
13 EMBED Equation.3 1415
(0;0), (2;4)
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 параболасына координаталар басы арKылы ж_ргізілген жанаманыS бaрыштыK коэффициентін табыSыз.
0
НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
-1
2
3


2
13 EMBED Equation.3 1415 параболасына (3,9) н_ктесінде ж_ргізілген жанаманыS бaрыштыK коэффциентін табыSыз..
6
НаKты сан
ОS сан
Теріс сан
0
1
-6
2


2
13 EMBED Equation.3 1415 параболасына (-2,4) н_ктесінде ж_ргізілген жанаманыS бaрыштыK коэффциентін табыSыз.
-4
Теріс сан
НаKты сан
ОS сан
1
4
6
-2


1
13 EMBED Equation.3 1415
Табу керек: 13 EMBED Equation.3 1415.
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-1
0
2
-2


1
13 EMBED Equation.3 1415
Табу керек: 13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-1
0
2
-2


2
Jандай н_ктелерде кубтыK параболаныS бaрыштыK коэффициенті 3-ке теS?
(1,1) ж‰не (-1,-1)
13 EMBED Equation.3 1415
(-1,-1) ж‰не(1,1)
13 EMBED Equation.3 1415
(1,1)
(-1,-1)
(0,0)
(0,0) ж‰не (1,1)


2
13 EMBED Equation.3 1415параболасыныS Kай н_ктеде ж_ргізілген жанамасы Ох осімен 13 EMBED Equation.3 1415 бaрыш жасайды?
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
МатериалдыK н_ктеніS KозCалысыныS теSдеуі берілген: 13 EMBED Equation.3 1415. 13 EMBED Equation.3 1415 болCандаCы жылдамдыKты табу керек.
26
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
15
16
20
14


2
13 EMBED Equation.3 1415 KисыCына 13 EMBED Equation.3 1415 н_ктесінде ж_ргізілген жанаманыS бaрыштыK коэффициентін табыSыз.
-1
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 14152
13 EMBED Equation.3 1415. n-ші ретті туындысын есепте.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415.n-ші ретті туындысын есепте.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415.
Табу керек: 13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415
3,14
НаKты сан
Теріс сан
0
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415 фунциясыныS кему аралыKтарын табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415 фунциясыныS кему аралыKтарын табу керек.
(-13 EMBED Equation.3 1415)13 EMBED Equation.3 1415
(-13 EMBED Equation.3 1415)13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
(-13 EMBED Equation.3 1415)13 EMBED Equation.3 1415
(-13 EMBED Equation.3 1415)13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 KисыCыныS вертикаль асимптотасын табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 KисыCыныS вертикаль асимптотасын табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 KисыCыныS горизонталь асимптотасын табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS экстремум н_ктелерін табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 функциясыныS ойыс аралыKтарын табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
Нолден плюс шексіздікке дейін
Минус шексіздіктен нолге дейін
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 KисыCыныS горизонталь асимптотасын табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
ЕсептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415=
-1
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0
2
1
5


3
ЕсептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415=
13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
0
-1
2


3
ЕсептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
-813 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
813 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-1
1
0


3
ЕсептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-1
0
-813 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
ЕсептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
- 13 EMBED Equation.3 1415 комплекс саныныS к™рсеткіштік т_рін жазыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
ЕсептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415
5
Б_тін сан
ОS сан
Теріс сан
-1
0
-813 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
ЕсептеSіз: 13 EMBED Equation.3 1415=
1
13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0
2
1,5
5


1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
-13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
2x+C


1
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


1
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


1
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
-13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
2x+C


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


1
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


3
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


3
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.3141513EMBED Equation.3141513EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


1
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13EMBED Equation.31415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13EMBED Equation.31415


1
13EMBED Equation.31415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
13EMBED Equation.31415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415


2
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13EMBED Equation.31415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415деп нені, 13 EMBED Equation.3 1415 деп нені белгілеу керек?
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415деп нені, 13 EMBED Equation.3 1415 деп нені белгілеу керек?
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415. Интеграл астындаCы ™рнекті Kарапайым б™лшектер Kосындысына жіктеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415. Интеграл астындаCы ™рнекті Kарапайым б™лшектер Kосындысына жіктеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Интегралды есептеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
АныKталмаCан интеграл _шін б™лшектеп интегралдау формуласы.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
1
0


3
Интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0,25
0,4
1
2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0
13 EMBED Equation.3 1415


3
Интегралды есептеSіз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Меншіксіз интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0,3(3)
13 EMBED Equation.3 1415
0,6(6)
1
0
расходится
13 EMBED Equation.3 1415


3
Меншіксіз интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
жинаKсыз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
7
1
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0
1
2


2
Интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
жинаKсыз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
7
-1
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Интегралды есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415
2
13 EMBED Equation.3 1415
Б_тін сан
Теріс сан
1
0
ЖинаKсыз
13 EMBED Equation.3 1415


1
Берілген алмастыру арKылы аныKталCан интегралды т_рлендіріSіз13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Берілген алмастыру арKылы аныKталCан интегралды т_рлендіріSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Берілген алмастыру арKылы аныKталCан интегралды т_рлендіріSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Берілген алмастыру арKылы аныKталCан интегралды т_рлендіріSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Берілген алмастыру арKылы аныKталCан интегралды т_рлендіріSіз 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


1
Jандай алмастыру KолдануCа болады
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415
2
Б_тін сан
ОS сан
Теріс сан
1
0
5
13 EMBED Equation.3 1415


1
13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Теріс сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
5
13 EMBED Equation.3 1415


1
Интегралды есептеSіз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Берілген аралыKтаCы функцияныS орта м‰нін табыSыз
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


0,3(3)


13 EMBED Equation.3 1415


8
2
1
13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0


3
13 EMBED Equation.3 1415
2
Б_тін сан
ОS сан
Теріс сан
1
0
5
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
5
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415
-1
-13 EMBED Equation.3 1415
-13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
5
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415
1
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
5
13 EMBED Equation.3 1415


1
Шектері бірдей аныKталCан интегралдыS м‰ні неге теS?
0


13 EMBED Equation.3 1415

НаKты сан

Теріс сан
1
ИнтегралдыS жоCарCы шегіне
ИнтегралдыS т™менгі шегіне
2


2
13 EMBED Equation.3 1415 ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 параболаларымен шектелген фигураныS ауданын есептеу керек.
13 EMBED Equation.3 1415


0,3(3)


13 EMBED Equation.3 1415


8
5
13 EMBED Equation.3 1415
2
1


2
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген фигураныS ауданын есептеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
2
1


2
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген фигураныS ауданын есептеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415


4,5


13 EMBED Equation.3 1415


4,8
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
2


3
Астроидамен шектелген фигураныS ауданын есептеSіз 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415

НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
Теріс сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен ж‰не абцисса осімен шектелген KисыK сызыKты _шбaрыштардыS біреуініS ауданын есептеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
15
1


3
ДекарттыK координат ж_йесіндегі доCаныS aзындыCыныS формуласы.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
Параметрлік теSдеумен берілген доCаныS aзындыCы.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Поляр координаталарымен берілген доCаныS aзындыCы.
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415 (13 EMBED Equation.3 1415) параболасымен ж‰не Ох осімен шектелген фигураныS Ох осін айналCанда пайда болатын дененіS к™лемін есептеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415


НаKты сан

13 EMBED Equation.3 1415

Теріс сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415 KисыCыныS 13 EMBED Equation.3 1415 ден 13 EMBED Equation.3 1415 дейінгі аралыCындаCы б™лігініS Ох осін айналCандаCы пайда болCан дененіS к™лемін табу керек.
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415 KисыCыныS Ох осін айналCанда пайда болатын дененіS к™лемін табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
НаKты сан
ОS сан
Теріс сан
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 Ох осін айналCанда пайда болатын дененіS к™лемін табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
НаKты сан
ОS сан
Теріс сан
13 EMBED Equation.3 1415
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Вычислить площадь, ограниченную параболой 13 EMBED Equation.3 1415 , прямыми х=1 и х=3 и осью абцисс
13 EMBED Equation.3 1415
4,3(3)
13 EMBED Equation.3 1415
5
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
Вычислить площадь, ограниченную параболой 13 EMBED Equation.3 1415 и осью абцисс
13 EMBED Equation.3 1415
10,6(6)
13 EMBED Equation.3 1415
5
0
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


3
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Теріс сан
ОS сан
ЖинаKсыз
5
4
1


3
13 EMBED Equation.3 1415-ныS Kандай м‰нінде 13 EMBED Equation.3 1415 т_зуі 13 EMBED Equation.3 1415 сызыKтарымен шектелген фигураныS ауданын KаK б™леді?
13 EMBED Equation.3 1415


13 EMBED Equation.3 1415


Иррационал сан


Б_тін сан
5
1
13 EMBED Equation.3 1415
1,5


2
13 EMBED Equation.3 1415 параболасымен ж‰не 13 EMBED Equation.3 1415 т_зуімен шектелген фигураныS ауданын есептеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
6
2


2
13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 Ох осін айналCанда пайда болатын дененіS к™лемін табыSыз.
13 EMBED Equation.3 1415
НаKты сан
13 EMBED Equation.3 1415
Теріс сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
0
13 EMBED Equation.3 1415


2
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 фигурасыныS Ох осін айналCанда пайда болатын дененіS к™лемін есептеSіз.
13 EMBED Equation.3 1415

НаKты сан

ОS сан
Теріс сан
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415


Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native5Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native+Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativerEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeiEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeхEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeхEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 17424726
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий