marketing

#4
Маркетинг
!1
Компанiя "СП" вийшла на ринок, де попит значно перевищує пропозицiю У цьому випадку найдоцiльнiше для компанiї буде застосування концепцiї:
Удосконалення виробництва.
Удосконалення товару
Iнтенсифiкацiї збуту
Маркетингу
!2
Концепцiю фiрми "ДС" можна сформулювати так: успiху на ринку можна досягнути лише, якщо пропонувати споживачам товари, якi мають найвищу якiсть, найкращi експлуатацiйнi властивостi та характеристики Названа фiрма сповiдує концепцiю:
Удосконалення товару.
Соцiально-етичного маркетингу
Маркетингу
Удосконалення виробництва
!3.
Торговельнi агенти магазину "Сюрприз" переконанi, що без застосування агресивного продажу обсяги реалiзацiї товарiв значно скоротяться Тому вони активно пропонують товари на вулицях, в установах, офiсах тощо Iз сказаного можна зробити висновок, що магазин дотримується концепцiї:
Iнтенсифiкацiї збуту.
Удосконалення виробництва
Удосконалення товару
Соцiально-етичного маркетингу
!4
Спецiалiсти вважають, що в основi успiхiв фiрми "LG" є визначення потреб цiльових ринкiв та забезпечення бажаної задоволеностi ефективнiшими i продуктивнiшими, нiж у конкурентiв способами Названа фiрма дотримується концепцiї:
Маркетингу.
Соцiально-етичного маркетингу
Iнтенсифiкацiї збуту
Удосконалення товару
!5
На ринку все бiльш популярними стають тi пiдприємства, якi пропонують екологiчно нешкiдливi товари Цi фiрми застосовують концепцiю:
Соцiально-етичного маркетингу.
Маркетингу
Iнтенсифiкацiї збуту
Удосконалення виробництва
!6
Концепцiю пiдприємства "Рось" можна визначити як "соцiально-етичний маркетинг", якщо його дiяльнiсть передбачає досягнення наступних цiлей:
Задоволення потреб споживачiв, отримання прибутку та збереження добробуту людства.
Удосконалення заходiв щодо стимулювання збуту та задоволення потреб споживачiв
Отримання прибутку, розробка екологiчно нешкiдливих товарiв та удосконалення заходiв щодо стимулювання збуту
!7
Мiсткiсть ринку будь-якого товару виражається:
Як у грошових, так i в натуральних одиницях.
Лише в натуральних одиницях
Лише у грошових одиницях
 
!8
Студент Iваненко зголоднiв "Потрiбно щось перехопити", подумав вiн В описанiй iсторiї йдеться про:
Абсолютну потребу.
Дiйсну потребу
Попит
!9
Студент Петренко зголоднiв "Пiду я в кафе i поїм борщу", – подумав вiн В описанiй iсторiї йдеться про:
Дiйсну потребу.
Абсолютну потребу
Попит
!10
Студент Сидоренко зголоднiв, пiшов у кафе i купив собi три пирiжки В описанiй iсторiї йдеться про:
Попит.
Абсолютну потребу
Дiйсну потребу
!11
За ступенем настiйностi потреби розмiщуються у такiй послiдовностi (вiд бiльш настiйних до менш настiйних):
Фiзiологiчнi, самозбереження, соцiальнi, потреби в повазi, в самоствердженнi.
Фiзiологiчнi, соцiальнi, самозбереження, потреби в самоствердженнi, в повазi
Потреби в самоствердженнi, в повазi, соцiальнi, самозбереження, фiзiологiчнi
Фiзiологiчнi, в повазi, соцiальнi, самозбереження, в самоствердженнi
!12
Магазин "Наша марка" продає дефiцитнi товари Дане твердження дозволяє зробити висновок, що ринок, на якому працює це пiдприємство, визначають як:
Ринок продавця.
Ринок покупця
Квалiфiкований ринок
Неквалiфiкований ринок
!13
На ринку, де функцiонує магазин "М", пропозицiя товарiв перевищує попит на них Продавцi змушенi бути дуже активними, щоб продати товари Описанi характеристики властивi для одного з наступних видiв ринку:
Ринок покупця.
Квалiфiкований ринок
Ринок продавця
Неквалiфiкований ринок
!14
Пiдприємство "Крок" впливає на рiвень попиту на його товари з боку цiльових сегментiв споживачiв за допомогою комплексу маркетингу, до складу якого входять такi елементи:
Товар, цiна, розповсюдження, комунiкацiї.
Потреба, попит, товар, цiна, розповсюдження, комунiкацiї
Попит, маркетинговi дослiдження, товар, цiна, розповсюдження, комунiкацiї
Попит, товар, цiна, розповсюдження, комунiкацiї
!15
Рiзноманiтну дiяльнiсть, завдяки якiй забезпечується фiзична доступнiсть товару для цiльових споживачiв, вiдносять до:
Методiв розповсюдження товарiв.
Маркетингових комунiкацiй
Усього названого
Комплексу маркетингу
!16
Пiдприємство "ЛОС" має iмiдж прогресивного, орiєнтованого на маркетинг Це означає, що дiяльнiсть даного пiдприємства характеризує вислiв ТЛевiтта:
"Його товари продають себе самi".
"У центрi його уваги – вивчення потреб пiдприємства"
"У центрi його уваги–удосконалення методiв продажу "
!17
Пiдприємство "Оболонь" багато зусиль докладає для розповсюдження iнформацiї про себе та свої товари за допомогою розмiщення рекламних повiдомлень на телебаченнi, на радiо, у газетах, на щитах тощо Ця дiяльнiсть вiдноситься до елемента комплексу маркетингу, що має назву:
Маркетинговi комунiкацiї.
Розповсюдження
Пропаганда
Зв'язки з громадськiстю
!18
Створення системи маркетингової iнформацiї на пiдприємствi передбачає органiзацiю:
Усе назване, а також аналiзу зiбраної iнформацiї.
Збору первинної iнформацiї
Збору внутрiшньої та зовнiшньої вторинної iнформацiї 
!19
До польових методiв маркетингових дослiджень вiдносять:
Спостереження, опитування, експеримент.
Аналiз документiв, контент-аналiз, iмiтацiю
Усе назване
Спостереження, опитування, анкетування, експеримент
!20
Аналiзуючи внутрiшнi джерела вторинної маркетингової iнформацiї, спiвробiтники служби маркетингу фiрми "ПП" вивчали:
Данi про збут, про прибутки та збитки, про товарнi запаси.
Результати спостережень, звiт про опитування
Результати експерименту, данi про пiлотний продаж
Усе назване
!21
За джерелами отримання iнформацiї розрiзняють такi методи маркетингових дослiджень (вказати найбiльш повну вiдповiдь)
Аналiз документiв, спостереження, опитування, експеримент.
Контент-аналiз, спостереження, iнтерв’ю, пiлотний продаж, опитування
Кабiнетний аналiз, анкетування, iнтерв’ю, експеримент, пiлотний продаж
Усе назване
!22
Спiвробiтники служби маркетингу опрацьовували текстову iнформацiю i переводили її в кiлькiснi показники Вони проводили:
Контент-аналiз.
Апперцепцiйний тест
Омнiбусний аналiз
Експеримент
!23
Новий вид майонезу "Група компанiй "ВЕРЕС" пропонувала спочатку у кiлькох магазинах i вивчала при цьому реакцiю ринку на нього Який вид маркетингових дослiджень застосувало пiдприємство?
Обидвi вiдповiдi правильнi.
Експеримент
Пiлотний продаж
!24
Пiдприємство "Декор-Сервiс" доручило кiльком студентам стояти бiля виходу з магазинiв-конкурентiв i пiдраховувати кiлькiсть вiдвiдувачiв, що виходять iз покупками Який метод маркетингових дослiджень застосувало назване пiдприємство?
Спостереження.
Контент-аналiз
Апперцепцiйний тест
Експеримент
!25
Маркетингова служба не обмежена у часi та фiнансових коштах Який метод (найбiльш унiверсальний) їй слiд обрати для проведення маркетингових дослiджень?
Особисте iнтерв’ю.
Опитування поштою
Опитування по телефону
Опитування через перiодичну пресу
!26
Фiрма "ОКей" має намiр з’ясувати неусвiдомленi мотиви поведiнки споживачiв Для цього необхiдно застосувати один iз названих методiв маркетингових дослiджень:
Глибинне iнтерв’ю.
Холл-тест
Опитування поштою
Опитування по телефону
!27
Дослiдницька фiрма вiдiбрала п’ятнадцять споживачiв пральних порошкiв для проведення бесiди з метою виявлення глибинних, неусвiдомлених ними мотивiв їх поведiнки Йдеться про застосування однiєї з наступних методик опитування:
Фокус-група.
Холл-тест
Глибинне iнтерв’ю
Опитування поштою
!28
Фiрма "Niеlsen-Ukraine" перiодично проводить аналiз структури попиту споживачiв, використовуючи їх записи у спецiальних щоденниках Ця методика має назву:
Споживчi панелi.
Торговельнi панелi
Омнiбус
Усе назване
!29
Визначте тип запитання анкети: "Оцiнiть, будь-ласка, за 5-баловою шкалою якiсть обслуговування у нашому магазинi"
Закрите.
Шкала Лайкерта
Вiдкрите
Напiвзакрите
!30
Визначте тип запитання анкети: "Я купую продукти лише вiтчизняних виробникiв, тому що"
Вiдкрите.
Закрите
Тематичний тест
Шкала Лайкерта
!31
Запитання анкети пропонувало респонденту вказати, наскiльки вiн згоден iз наступним твердженням: "Молочнi продукти пiд торговельною маркою "Галант" – найкращi в Українi" Вкажiть, якого виду дане запитання
Шкала Лайкерта.
Семантичний диференцiал
Альтернативне запитання
Вiдкрите
!32
Визначте вид наступного запитання анкети: "На шкалi вкажiть, будь-ласка, точку, що вiдповiдає Вашому враженню: "Товари магазину "Сучасна мода"
Семантичний диференцiал.
Питання з вибiрковою вiдповiддю
Альтернативне запитання
Шкала Лайкерта
!33
Анкета мiстила запитання у виглядi малюнка, на якому були зображенi два споживача Бiля одного з них був напис: "Я люблю напої "Росинки!" Вiдповiдь другого мав вписати респондент Такi питання мають назву:
Обидвi вiдповiдi правильнi.
Порожнi повiтрянi кульки
Карикатура
!34
Пiсля проведення рекламної кампанiї маркетологи фiрми "Свiточ" вирiшили встановити комунiкативний ефект вiд реклами Для цього було використано:
Тести на промiжнi замiри.
Тести на прямi замiри
Холл-тест
Семантичний диференцiал
!35
З метою визначення телевiзiйного каналу, найоптимальнiшого для розмiщення рекламного оголошення, було використано:
Пiплметр.
Тахистоскоп
Психогальванометр
!36
Маркетингова дослiдницька фiрма приймала замовлення вiд власникiв малих пiдприємств на формування колективної анкети i проведення дослiдження, вартiсть якого замовники оплачували спiльно, але кожен – пропорцiйно його участi Ця методика має назву:
Омнiбус.
Монiторинг
Холл-тест
Експеримент
!37
У спецiально обладнанiй аудиторiї споживачам транслювали рекламний ролик, пiсля чого визначали змiну ставлення споживачiв до товару, яка вiдбулася пiд впливом даної реклами У цьому випадку була застосована методика, що має назву:
Холл-тест.
Глибинне iнтерв’ю
Фокус-група
Монiторинг
!38
Дослiдницька фiрма "Холмс" при визначеннi найефективнiшого рекламного плакату використовувала механiчний пристрiй, який фiксував емоцiйне збудження респондентiв вiд перегляду плакатiв Назва цього пристрою:
Психогальванометр.
Тахистоскоп
Аудиметр
Пiплметр
!39
Прилад, який дає можливiсть транслювати рекламне оголошення чiтко визначений вiдрiзок часу, змiнюючи тривалiсть транслювання, має назву:
Тахистоскоп.
Психогальванометр
Аудиметр
!40
Фiрма "МТС" вiдiбрала для телефонного опитування користувачiв рiзних пакетiв її послуг таким чином, щоб пропорцiї споживачiв цих пакетiв у вибiрцi збереглися Такий тип вибiрки називають:
Вибiрка квотами.
Стратифiкована вибiрка
Гнiздова вибiрка
!41
Причинно-наслiдковi зв’язки мiж вiдповiдями респондентiв на запитання анкети встановлюють на основi:
Перехресних таблиць.
Частотних рядiв розподiлу
Вiдсоткових рядiв розподiлу
!42
Назвiть елементи простої моделi поведiнки споживача:
Спонукальнi фактори маркетингу та середовища, "чорна скринька" свiдомостi споживача, вiдповiдна реакцiя споживача.
Спонукальнi фактори маркетингу, процес прийняття рiшення споживачем, вiдповiдна реакцiя споживача
Усi можливi подразники, "чорний ящик" споживача, вибiр об’єкта купiвлi
!43
Який з видiв маркетингу застосовує кондитерська фабрика "АВК", якщо її цукерки "Бiлочка" вживають споживачi рiзного вiку i рiзних смакiв:
Масовий.
Товарно-диференцiйований
Цiльовий
!44
Магазин "Силует" пiд час сегментацiї ринку враховував ознаку "тип особистостi" Який принцип сегментацiї застосував магазин?
Психографiчний.
Соцiальний
Поведiнковий
Демографiчний
!45
Фiрма "Росинка" пропонує споживачам один напiй у пляшках рiзної мiсткостi Який вид маркетингу застосовує фiрма?
Товарно-диференцiйований.
Масовий
Цiльовий
Нецiльовим
!46
Пiдприємство"Оболонь"пропонує цiльовим сегментам споживачiв напої, розробленi iз урахуванням потреб даних сегментiв Такий маркетинг називають:
Цiльовим.
Диференцiйованим
Концентрованим
Нецiльовим
!47
Сегмент ринку характеризується:
Однорiдним попитом споживачiв.
Стабiльною конкурентоспроможнiстю продуктiв
Диференцiйованим попитом споживачiв
Однорiдною пропозицiєю товарiв
!48
Компанiя "КиївстарGSM" провела розподiл ринку споживачiв послуг мобiльного зв’язку на чiткi групи, для кожної з яких запропо-нувала рiзнi пакети послуг Iншими словами, компанiя здiйснила:
Сегментацiю ринку.
Регулювання ринку
Класифiкацiю ринку
!49
При сегментацiї ринку за психографiчним принципом фiрма "Свiточ" взяла до уваги одну з наступних ознак:
Стиль життя.
Ставлення до товару
Статус користувача
!50
Правлiння компанiї "СП" вирiшило розробити нову стратегiю охоплення ринку При цьому потрiбно врахувати:
Все перераховане.
Прибутковiсть сегмента та рекламний бюджет фiрми
Маркетинговi стратегiї конкурентiв
!51
Споживач П купував продукти харчування виключно в магазинах мережi "Сiльпо", довiряючи їх репутацiї Згiдно з теорiєю мотивацiї Д Шварца названий мотив вiдносять до групи:
Рацiональних.
Емоцiональних
Егоїстичних
Все перераховане
!52
Студент Читайко майже всю свою стипендiю витрачав на книги, вiдчуваючи постiйну "спрагу до пiзнання" Згiдно з теорiєю мотивацiї Д Шварца вказаний мотив вiдносять до групи:
Емоцiональних.
Рацiональних
Егоїстичних
Все перераховане
!53
Компанiя "Темп" розробляє стратегiю цiльового маркетингу Послiдовнiсть необхiдних заходiв є такою:
Сегментацiя ринку, вибiр цiльових сегментiв, позицiювання товару.
Позицiювання товару, вибiр цiльових сегментiв, прогресивна iнтеграцiя
Сегментацiя ринку, позицiювання товару, диференцiацiя товару
!54
Студент В копiював манеру одягатися у лiдерiв їхньої групи Поведiнка студента В перебувала пiд впливом:
Референтної групи.
Соцiальної ролi
Фактора культурного порядку
!55
Аналiз поведiнки споживачiв мiстив розгляд їх активностi, iнтересiв та переконань Перелiченi характеристики є складовими:
Способу життя.
Типу особистостi
Статусу людини у суспiльствi
!56
"Прибуток чи економiя, зниження ризику, зручнiсть, " Продовжiть перелiк мотивiв даної групи:
Якiсть, гарантоване обслуговування.
Пiзнання, престиж
Визнання, слiдування модi
!57
Пiд час сегментацiї ринку аналiзували ступiнь прихильностi споживачiв до марки До якого принципу вiдносять дану ознаку?
Поведiнкового.
Соцiально-культурного
Психографiчного
!58
Факторами, що впливають на поведiнку покупця, є:
Комплекс особистiсних характеристик i мотивiв споживача, а також усi названi.
Комплекс факторiв середовища
Комплекс маркетингу пiдприємства
!59
Кiоск продає англо-українськi словники для економiстiв, тобто застосовує:
Концентрований маркетинг.
Недиференцiйований маркетинг
Диференцiйований маркетинг
!60
Виберiть найбiльш повне, на Вашу думку, визначення поняття "товар":
Все, що може задовольнити певну потребу i пропонується на ринку з метою продажу, привертання уваги тощо.
Сукупнiсть споживчих властивостей, яких потребують споживачi
Продукт фiзичної чи iнтелектуальної працi
!61
Споживач зайшов до магазину, щоб купити молоко та хлiб Втiм, побачивши пiд час розрахунку бiля каси сирок "Дитячий", вiн придбав i його У даному випадку сирок слiд вiднести до :
Товарiв iмпульсної купiвлi.
Товарiв особливого попиту
Товарiв пасивного попиту
Товарiв попереднього вибору
!62
Сiм’я Швидких перед купiвлею автомобiля зiбрала необхiдну iнформацiю щодо бажаних варiантiв iз усiх можливих джерел Автомобiль для даної сiм’ї є товаром:
Попереднього вибору.
Пасивного попиту
Особливого попиту
Iмпульсної купiвлi
!63
Сiм’я Моторних заради купiвлi автомобiля своєї мрiї пiшла на перевитрати часу i коштiв, незважаючи на можливiсть придбання iнших варiантiв транспортних засобiв Шуканий автомобiль для даної сiм’ї є товаром:
Особливого попиту.
Пасивного попиту
Попереднього вибору
Iмпульсної купiвлi
!64
Група компанiй "Верес" запатентувала емблему, на якiй зображений орнамент та оригiнальний шрифт написання назви пiдприємства Вiдтепер поєднання описаних елементiв є:
Товарним знаком.
Маркою
Марочною назвою та марочним знаком
!65
У студента Вєтрова заболiла голова, тому замiсть пирiжка вiн купив собi Panadol, який у даному випадку є:
Товаром для екстрених випадкiв.
Товаром iмпульсного попиту
Товаром особливого попиту
Товаром попереднього вибору
!66
Пакет йогурту "Баланс" має певнi розмiри, вагу, цiну тощо Вказанi елементи характеризують:
Товарну одиницю.
Номенклатурну одиницю
Товар з пiдкрiпленням
!67
Покупцi порiвнюють рiзнi види йогуртiв за цiною, споживчими властивостями, типом упаковки, маркою, специфiчним оформленням Вказанi ознаки характеризують:
Товар у реальному виконаннi.
Товарну одиницю
Товар з пiдкрiпленням
Товар за задумом
!68
Магазин "Олiмпiєць" продає велосипеди з гарантiєю на 2 роки, а також тренажери з монтажем та установкою у покупця Вказанi послуги характеризують:
Обидвi вiдповiдi правильнi.
Третiй рiвень товару
Товар з пiдкрiпленням
!69
Молочний вiддiл пропонує кефiр "Баланс" (трьох видiв жирностi) та "Бiо" (двох видiв жирностi) Це означає, що:
Ширина асортименту кефiру дорiвнює 2.
Глибина асортименту кефiру дорiвнює 2
Насиченiсть асортименту кефiру дорiвнює 2
!70
Магазин "Легка хода" реалiзує чоловiче взуття 16-ти моделей та жiноче взуття 20-ти моделей
Насиченiсть асортименту взуття дорiвнює 36.
Глибина асортименту взуття дорiвнює 36
Ширина асортименту взуття дорiвнює 36
!71
Товарний асортимент має високу гармонiйнiсть, якщо:
Обидвi вiдповiдi правильнi.
Товари мають спiльну технологiю зберiгання
Товари доповнюють один одного у використаннi
!72
На якому етапi життєвого циклу знаходиться товар фiрми "ФiФ", якщо ця фiрма має мiзерний прибуток, невеликий збут, максимальнi затрати на маркетинг та невелику кiлькiсть конкурентiв:
Етапi виведення на ринок.
Етапi зростання
Етапi спаду
Етапi зрiлостi
!73
Керiвництво пiдприємства "Успiх" вiдзначило високi темпи зростання обсягiв реалiзацiї чайникiв, швидке збiльшення прибутку, постiйно зростаючу кiлькiсть конкурентiв, а також високi затрати на маркетинг Все це ознаки:
Етапу зростання.
Етапу виведення на ринок
Етапу зрiлостi
Етапi спаду
!74
Швейнi товари магазину "Лада" знаходяться на етапi зростання Який iз перерахованих нижче заходiв найдоцiльнiше застосувати:
Зменшити витрати на комунiкацiї.
Шукати новi сегменти ринку споживачiв
Знизити цiну швейних товарiв
Збiльшити витрати на комунiкацiї
!75
Графiк життєвого циклу товару стрiмко пiднiмається вгору, має дуже короткий етап зрiлостi i так само стрiмко падає Найбiльш iмовiрно, що такий вигляд має:
Графiк життєвого циклу нейлонових сорочок.
Графiк життєвого циклу джинсiв
Графiк життєвого циклу ковбаси
!76
Пiдприємство "Оболонь" часто застосовує стратегiю розширення меж марки, сутнiсть якої полягає у:
Використаннi марочної назви, що мала успiх, при виведеннi на ринок модифiкацiї товару чи товару-новинки.
Присвоєннi єдиної марочної назви усiм товарам
Використаннi торгової назви фiрми у поєднаннi з iндивiдуальними марками
!77
Поряд iз напоєм "Росинка" пiдприємство стало пропонувати напiй "Росинка з лимоном" Який з напрямкiв товарної полiтики був реалiзований таким чином:
Диференцiацiя.
Варiацiя
Конгломерацiя
!78
Пiдприємство вилучило з асортименту напiй з консервантом, а замiсть нього почало пропонувати мiнеральну воду У даному випадку було реалiзовано напрям товарної полiтики, що має назву:
Варiацiя.
Диференцiацiя
Конгломерацiя
!79
До групи спiвставних оцiночних показникiв конкурентоспроможностi товару вiдносять:
Функцiональнi, надiйностi у споживання, ергономiчнi, естетичнi.
Екологiчнi, безпеки, патентно-правовi, взаємозамiнностi та сумiсностi
Обидвi вiдповiдi правильнi
!80
Найвищий рiвень якостi товару передбачає:
Вiдповiднiсть латентним потребам ринку.
Вiдповiднiсть фактичним вимогам ринку
Вiдповiднiсть стандарту
!81
Новий вид сухих снiданкiв марки "Start" має високi споживчi властивостi, однак продається дуже повiльно Спiввiдношення об’єктивної та суб’єктивної якостi (за матрицею Г Сiмона) є таким:
Об’єктивна – висока, суб’єктивна – низька.
Об’єктивна – низька, суб’єктивна – висока
I об’єктивна, i суб’єктивна – високi
!82
До довготривалих цiлей цiноутворення вiдносять:
Завоювання лiдерства за показниками якостi продукцiї.
Виживання на ринку
Максимiзацiю поточного прибутку
Усе назване
!83
До короткотермiнових цiлей цiноутворення вiдносять:
Максимiзацiю поточного прибутку.
Максимiзацiю частки ринку
Завоювання лiдерства за показниками якостi продукцiї
Усе назване
!84
На ринку iснує багато продавцiв i покупцiв кави Втiм продавцi реалiзують каву за рiзними цiнами, мотивуючи це тим, що їх продукцiя рiзної якостi, рiзних постачальникiв, рiзних марок Продавцi кави працюють на ринку:
Монополiстичної конкуренцiї.
Олiгополiстичної конкуренцiї
Чистої конкуренцiї
!85 
Ринок характеризується наявнiстю великої кiлькостi продавцiв i покупцiв певного товару, при цьому цiнова полiтика кожного продавця має мiнiмальне значення Мова йде про ринок:
Чистої конкуренцiї.
Чистої олiгополiї
Чистої монополiї
!86 
На ринку послуг мобiльного зв’язку працює п’ять операторiв Цiнова полiтика кожного з них значною мiрою залежить вiд цiнових полiтик конкурентiв До якого типу конкурентних ринкiв належить описаний?
Олiгополiстичної конкуренцiї.
Монополiстичної конкуренцiї
Чистої конкуренцiї
!87
Продавець встановив максимально можливу цiну на товар Найбiльше сприяв цьому фактор:
Попиту.
Конкуренцiї
Цiльового прибутку
!88 
Продавець змушений був знизити цiну вiд максимальної до середньої у першу чергу пiд впливом:
Конкуренцiї.
Попиту
Витрат
!89 
Продавець має на метi завоювання максимальної частки ринку Якi дiї у даному випадку дадуть найбiльший ефект?
Мiнiмiзацiя витрат i маркетингового поля цiни.
Застосування агресивного маркетингу
Наближення цiн до цiн конкурентiв
!90
Маркетингове поле цiни дорiвнює величинi:
Нацiнки посередника.
Собiвартостi
Попиту
!91 
Фiрма "Microsoft" пропонує нову модифiкацiю комп’ютера, на яку iснує достатнiй попит, за максимальну цiну, знижуючи її у мiру насичення ринку Тут мова йде про стратегiю:
Зняття вершкiв.
Престижних цiн
Завоювання ринку
!92 
Компанiя "Торчин продукт" вивела на ринок кетчуп за мiнiмальною цiною З часом, поступово удосконалюючи продукт, пiдвищувала цiну Компанiя реалiзувала стратегiю:
Завоювання ринку.
Зняття вершкiв
Дешевих товарiв
!93 
Стратегiю орiєнтацiї на цiнового лiдера застосовують пiдприємства, що функцiонують в умовах ринку:
Олiгополiстичної конкуренцiї.
Монополiстичної конкуренцiї
Монопсонiї
!94
Фiрма "Kodak" продає фотоапарати за мiнiмальною цiною, а плiвки до них – за максимальною Фiрма застосовує стратегiю:
Встановлення цiн на обов’язковi комплектуючi.
Встановлення цiн у рамках товарного асортименту
Встановлення цiн на доповнюючi товари
!95 
У магазинi "Квадрат" продають моднi костюми за завищеною цiною; добротнi, але не дуже моднi костюми – за середньою цiною; а також торiшнi моделi – за заниженою цiною Описана цiнова стратегiя має назву:
Встановлення цiн у рамках товарного ассортименту.
Встановлення дискримiнацiйних цiн
Комплексне встановлення цiн
!96 
ЦУМ дав оголошення по радiо про зниження цiн на посуд Про незначне пiдвищення цiн на решту господарських товарiв не оголошувалось ЦУМ застосував стратегiю:
Обидвi вiдповiдi правильнi.
Комплексного збуту
Збиткового лiдера
!97 
Кафе встановлює цiни, орiєнтуючись переважно на цiни конкурентiв, мало звертаючи увагу на попит Кафе використовує метод цiноутворення, що має назву:
Цiноутворення на основi рiвня поточних цiн.
Середнi витрати плюс прибуток
Цiноутворення на основi розрахунку точки беззбитковостi i забезпечення цiльового прибутку
!98 
Оптова база продає однаковi партiї взуття рiзним посередникам за рiзними цiнами залежно вiд корисностi партнера Тут застосовуються:
Дискримiнацiйнi цiни.
Демпiнговi цiни
Фiксованi цiни
!99 
У межах холдингової компанiї пiдприємства надають одне одному знижкиТакi знижки називають:
Закритi.
Спецiальнi
Функцiональнi
Бонуснi
!100
Оптова база "Галант" надала своєму посереднику знижку за виконання обумовленого рiчного обороту Такi знижки називають:
Бонуснi.
Сконто
Декорт
Закритi
!101
Магазин розрахувався з оптовиком готiвкою, за що отримав знижку, яка має назву:
Сконто.
Бонусна
Декорт
Функцiональна
!102
Споживачi перестали купувати товари, вважаючи, що рiвень їх якостi знизився Така реакцiя можлива при:
Зниженнi цiн.
Пiдвищеннi цiн
Розширеннi спецiалiзацiї виробника
!103
Спецiалiсти фiрми "Олком" вважають, що розповсюджувати товари через посередникiв їм зручнiше, тому що:
Здiйснювати капiталовкладення в основний бiзнес вигiднiше, нiж формувати власну мережу для розповсюдження.
Споживачi сконцентрованi у певних сегментах ринку
Використання послуг посередникiв веде до збiльшення кiлькостi необхiдних для розповсюдження товару контактiв
!104 
Мережа магазинiв "Спорттовари" частково фiнансується виробником спортивних товарiв Такi канали розповсюдження мають назву:
Змiшанi.
Прямi
Непрямi
!105
Взуттєва фабрика "Крок" продає свою продукцiю через оптовi бази, роздрiбнi магазини, торговельних агентiв та iнших посередникiв, якi в системi розповсюдження даного виробника є:
Рiвнями каналу розповсюдження.
Об’єктами каналу розповсюдження
Факторами каналу розповсюдження
!106 
Чотири роздрiбнi магазини однакової спецiалiзацiї об’єдналися в асоцiацiю з метою досягнення спiльних цiлей Така система розповсюдження має назву:
Горизонтальна.
Багатоканальна
Вертикальна
!107 
Магазин, що реалiзує килимовi вироби, має за мету створити максимальний сервiс для клiєнтiв Для досягнення цього бажано:
Пiдтримувати великi запаси товарiв.
Мати обмеженi складськi площi
Обидвi вiдповiдi правильнi
!108 
Франчайзинговi системи вiдносять до:
Вертикальних систем розповсюдження.
Горизонтальних систем розповсюдження
Багатоканальних систем розповсюдження
!109 
Суб’єктами мережi хiмчисток є незалежнi фiрми, пов’язанi договiрними вiдносинами i координуючими програмами дiяльностi Названi ознаки дозволяють вiднести дану мережу до:
Вертикальних маркетингових систем розповсюдження.
Горизонтальних маркетингових систем розповсюдження
Багатоканальних маркетингових систем розповсюдження
!110 
Меблева фабрика продає меблi через власний салон, оптову базу та кiлька роздрiбних магазинiв Маркетингова система розповсюдження у даному випадку називається:
Багатоканальна.
Традицiйна
Горизонтальна
Вертикальна
!111
Завод "Coca-Cola" має величезну потужнiсть, яка дуже приваблює рiзноманiтних партнерiв i є координуючим фактором їх спiвпрацi Йдеться про:
Керовану вертикальну маркетингову систему розповсюдження.
Корпоративну маркетингову систему розповсюдження
Договiрну маркетингову систему розповсюдження
!112 
Фiрма "Toyota" є власником мережi автотранспортних пiдприємств та станцiй технiчного обслуговування Такi риси характернi для вертикальної маркетингової системи розповсюдження:
Корпоративної.
Керованої
Договiрної
!113 
Мережа аптек "Rexall" є вертикальною маркетинговою системою розповсюдження, яку характеризує:
Домiнування загальних цiлей системи; економiчнiсть з точки зору розмiрiв i дублювання зусиль.
Всi пiдприємства – єдина система; вiдсутнiсть контролю за поведiнкою каналу
Незалежне функцiонування кожного учасника каналу; вiдсутнiсть конфлiктiв мiж членами системи
!114 
Виробник реалiзує посуд через оптову базу, три роздрiбнi магазини та два кiоски Якою є ширина даного каналу розповсюдження?
Дорiвнює 6.
Дорiвнює 5
Дорiвнює 3
Дорiвнює 2
!115
М’ясокомбiнат продає ковбасу мiському холодильнику, який реалiзує її через шiсть роздрiбних магазинiв Довжина каналу розповсюдження у даному випадку становить:
2.
6
7
1
!116
Кiлькiсть незалежних учасникiв розповсюдження, що перебувають на одному й тому самому етапi ланцюга по просуванню товарiв вiд виробникiв до споживачiв – це:
Ширина каналу розповсюдження.
Довжина каналу розповсюдження
Кiлькiсть рiвнiв каналу розповсюдження
!117 
До каналу розповсюдження входить виробник, оптовий та роздрiбний торговець i споживач Скiльки рiвнiв має названий канал розповсюдження?
2 рiвнi.
3 рiвнi
4 рiвнi
1 рiвень
!118
Пекарня продає випiчку через унiверсами мiста, магазини "Продтовари", мережу кiоскiв "Завжди свiжий хлiб", застосовуючи при цьому:
Iнтенсивне розповсюдження.
Виняткове дилерство
Селективне розповсюдження
Ексклюзивне розповсюдження
!119
Швейна майстерня "Ексклюзив", що спецiалiзується на пошиттi модного одягу, використовує послуги невеликої кiлькостi добре пiдготовлених посередникiв, застосовуючи при цьому:
Селективне розповсюдження.
Виняткове дилерство
Iнтенсивне розповсюдження
Ексклюзивне розповсюдження
!120
Фiрма "Pilzner" продає своє пиво в Українi через посередника "Pilzner-Ukraine", у Польщi – через "Pilzner-Polska", а в Нiмеччинi – через GmBH "Weltbier" Фiрма застосовує:
Виняткове дилерство.
Селективне розповсюдження
Iнтенсивне розповсюдження
Ексклюзивне розповсюдження
!121
Пiдприємство "ТОВ" для реалiзацiї своїх товарiв застосовує iнтенсивне розповсюдження З цього можна зробити висновок, що попит на товари даного пiдприємства:
Повсякденний.
Особливий
Пасивний
Вiдсутнiй
!122
Iваненко та Петренко – торговельнi посередники, дiяльнiсть яких полягає у тому, що вони пiдшукують партнерiв для фiрм, пiдписують з ними контракти, але не беруть на себе комерцiйних ризикiв Названi особи працюють:
Агентами (брокерами).
Комiвояжерами
Дистрибуторами
Менеджерами з продажу
!123
Оптове пiдприємство, яке закуповує товари у закордонного виробника з метою їх продажу мiсцевим виробникам, – це:
Дистрибутор.
Комiвояжер
Брокер
Агент
!124
Спiвробiтниця компанiї "Avon" займається реалiзацiєю обмеженого асортименту продукцiї, яку вона продає за готiвку, доставляючи її безпосередньо споживачам Такi функцiї виконує:
Комiвояжер.
Брокер
Дистрибутор
Агент
!125
На основi АВС-аналiзу встановили, що реалiзацiя значної кiлькостi послуг посередника становить несуттєву частку в загальному обсязi реалiзацiї Даний вид послуг вiдноситься:
До групи С.
До групи В
До групи А
!126
Дотримуючись принципiв правильного розмiщення товарiв на торговельних полицях, мерчандайзер магазину розмiстив товари, що мають великий попит, та тi, що широко рекламуються, на висотi:
110 – 160 см.
160 – 180 см
Бiльше 180 см
Менше 110 см
!127
Комплекс маркетингових комунiкацiй, за допомогою яких фiрма доводить iнформацiю про себе та свої товари до споживачiв, включає:
Рекламу, стимулювання збуту, персональний продаж, зв’язки з громадськiстю.
Рекламу, персональний продаж, цiну, стимулювання збуту, пропаганду
Стимулювання збуту, марку, рекламу, персональний продаж
Стимулювання збуту, рекламу, персональний продаж
!128
Будь-яка оплачувана форма неособового представлення i просування товарiв, послуг, iдей та (чи) пiдприємств – це:
Реклама.
Стимулювання збуту
Пропаганда
Персональний продаж
!129
Найкраще адаптувати до вимог окремих споживачiв можна такий елемент комплексу маркетингових комунiкацiй (КМК):
Персональний продаж.
Заходи щодо зв’язкiв з громадськiстю
Заходи щодо стимулювання збуту
Реклама
!130
Покупцям, що придбали джинси, на знак подяки дарували ще однi. Такий захiд свiдчить, що продавцi застосували елемент комплексу маркетингових комунiкацiй:
Стимулювання збуту.
Зв’язки з громадськiстю
Рекламу
Персональний продаж
!131
У газетi опублiкували iнтерв’ю директора фiрми "Росинка", де йшлося про лiкувальнi властивостi води "Доктор". Фiрма застосувала елемент комплексу маркетингових комунiкацiй:
Зв’язки з громадськiстю.
Рекламу
Стимулювання збуту
Персональний продаж
!132
Пiд час продажу золотих виробiв, тракторiв та лiкiв найвищу ефективнiсть має:
Персональний продаж.
Реклама
Стимулювання збуту
Зв’язки з громадськiстю
!133
Велика iнформативнiсть, здатнiсть викликати довiру споживачiв, вiдносно невелика вартiсть на один контакт – цi характеристики найбiльш властивi:
Заходам зв’язкiв з громадськiстю.
Рекламi
Персональному продажу
Стимулюванню збуту
!134
До програми комунiкацiйних заходiв пiдприємство включило проведення конкурсу i використання купонiв, якi характернi для:
Заходiв щодо стимулювання збуту.
Реклами
Заходiв щодо зв’язкiв з громадськiстю
Персонального продажу
!135
Перед виведенням на ринок нової моделi автомобiля "Лада", фiрма розмiстила рекламу на телебаченнi, яку можна квалiфi-кувати як:
Рубричну.
Нагадувальну
Престижну
!136 
Бiля унiверсаму всiм бажаючим пропонували скуштувати каву (безплатно) або взяти з собою пакетик для проби З цього робимо висновок, що даний вид кави знаходиться на такому етапi життєвого циклу товару:
Виведення на ринок.
Зростання популярностi
Зрiлостi
Розробки
!137
Рекламний носiй був обраний рекламодавцем завдяки характеристицi "оперативнiсть охоплення мiсцевого ринку", яка притаманна:
Газетам.
Телебаченню
Прямiй поштовiй рекламi
Радiо
!138
Служба маркетингу ретельно аналiзувала перiодичнi видання, щоб визначити, скiльки коштiв витрачають на рекламу конкуренти i запропонувати свiй варiант рекламної кампанiї Цей метод розрахунку рекламного бюджету прийнято називати:
Метод конкурентного паритету.
Метод обчислення вiд наявного капiталу
Метод обчислення у вiдсотках вiд суми продажу
!139 
До переваг такого носiя рекламної iнформацiї як телебачення вiдносяться:
Широта охоплення, експресивнiсть.
Iндивiдуальне звернення, широкi можливостi у виборi матерiалiв
Оперативнiсть охоплення мiсцевого ринку
Висока вартiсть розмiщення
!140
Розмiр рекламного бюджету визначався службою маркетингу на власний розсуд У даному випадку був використаний метод:
Вiд наявних коштiв.
Фiнансового вiдсотка
Конкурентного паритету
!141 
Маркетолог фiрми "Макс" розрахував рекламний бюджет на основi визначення необхiдної кiлькостi рекламних контактiв та врахування при цьому вартостi кожного рекламного звернення Йдеться про метод розрахунку бюджету:
Виходячи з цiлей i завдань.
Виходячи з наявних коштiв
У вiдсотках вiд обсягiв товарообороту
Конкурентного паритету
!142
Найефективнiшими каналами для розповсюдження рекламної iнформацiї про плейєри, якi популярнi серед пiдлiткiв, будуть:
Радiо i телебачення.
Вiтрини, газети
Журнали, транспортнi засоби
Зовнiшнi щити
!143
Магазин "Комфорт" провiв широку рекламну кампанiю з метою iнформування споживачiв i формування у них попиту на новi меблi Отже, торговельне пiдприємство застосовує:
Стратегiю "притягування".
Стратегiю "проштовхування"
Стратегiю "завоювання"
Усе назване
!144
Фiрма продає мийнi засоби, про якi споживачi недостатньо поiнформованi, основна увага придiляється стимулюванню посередникiв Можна зробити висновок, що продавець застосовує:
Стратегiю "проштовхування".
Стратегiю "притягування"
Комбiновану стратегiю
Усе назване
!145
Дослiдницька фiрма визначала рiвень знання марки товару серед споживачiв, з чого зрозумiло, що дослiдження спрямоване на встановлення:
Комунiкативної ефективностi реклами.
Комерцiйної ефективностi реклами
Економiчної ефективностi реклами
Усе назване
!146
Загальновiдома формула механiзму психологiчного впливу рекламних оголошень складається з таких елементiв:
Увага, iнтерес, бажання, дiя.
Увага, iнтерес, бажання, мотив
Увага, iнтерес, дiя, сприйняття
Дiя, увага, бажання, iнтерес
!147
Аналiз комерцiйної ефективностi реклами передбачає визначення змiни пiд її впливом наступних показникiв:
Обидвi вiдповiдi правильнi.
Частки ринку товару
Обсягу реалiзацiї товару
!148 
Заходи стимулювання збуту можуть бути спрямованi на таких учасникiв товарообмiнного процесу:
Покупцiв, продавцiв i посередникiв.
Покупцiв i продавцiв
Покупцiв
Посередникiв
!149
При виборi засобiв розповсюдження рекламної iнформацiї порiвнюють значення таких показникiв:
Використовують обидва названi показники.
Питомi витрати на 1000 контактiв з аудиторiєю
Питомi витрати на 1000 виходiв рекламного оголошення
!150 
Рейтинг рекламного носiя – це:
Частина цiльової аудиторiї, що була з носiєм у контактi.
Частина цiльового ринку, що надає перевагу даному носiю
Немає правильної вiдповiдi
!151 
При виборi рекламних носiїв використовують оцiночний показник, який розраховується як сума добуткiв рейтингiв усiх носiїв на кiлькiсть включень до них Цей показник має назву:
Сума рейтингових пунктiв.
Охоплення
Середня частота охоплення
!152 
Компанiя "СП" вийшла на ринок, де попит значно перевищує пропозицiю У цьому випадку найдоцiльнiше для компанiї буде застосування концепцiї:
Удосконалення виробництва.
Удосконалення товару
Iнтенсифiкацiї збуту
Маркетингу
!153
На ринку все бiльш популярними стають тi пiдприємства, якi пропонують екологiчно нешкiдливi товари Цi фiрми застосовують концепцiю:
Соцiально-етичного маркетингу.
Маркетингу
Iнтенсифiкацiї збуту
Удосконалення виробництва
!154
Студент Сидоренко зголоднiв, пiшов у кафе i купив собi три пирiжки В описанiй iсторiї йдеться про:
Попит.
Абсолютну потребу
Дiйсну потребу
Пропозицiю


15

Приложенные файлы

  • doc 17421037
    Размер файла: 314 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий