PITANNYa_NA_KR_3_OOP

Перелік тестових питань на контрольну роботу №3 з навчальної дисципліни «Об’єктно орієнтована програмування»
Що таке поток?
Що означає "багато поточна програма"?
Які дані(на рівні програми) використовують процеси?
Які дані(на рівні програми) використовують потоки?
Що "легше" створити поток чи процес?
Яка мінімальна кількість потоків у програмі?
В чому перевага багато поточних програм?
Що відбувається при запуску багатопотокової програми на одно процесорній машині?
Що відбувається при запуску багатопотокової програми на багатопроцесорній машині?
Яку роль відіграють приорітети потоків?
Який клас в Java застосовують для створення потоків?
Як створити власний поток в Java?
Як створити власний поток в Java?
Для чого використовують метод run() класа Thread?
Як запустити поток на виконання?
Для чого використовують метод start() класа Thread?
Скільки потоків буде створено якщо для класа нащадка Thread викликати метод run()?
Що відбудеться з задачею розміщеною у методі run() підкласа Thread при виклику даного методу напряму?
Який максимальний приорітет потока у Java?
Який мінімальний приорітет потока у Java?
Який нормальний приорітет потока у Java?
Яка константа містить дані про максимальний приорітет потока у Java?
Яка константа містить дані про нормальний приорітет потока у Java?
Яка константа містить дані про мінімальний приорітет потока у Java?
Яка працює метод start() класа Thread?
Як встановити певний приорітет для потока?
Чи можна змінити приорітет для уже запущеного потока?
Як змінити приорітет для уже запущеного потока?
Як отримати посилання на поточний виконуваний поток?
Як задати ім'я для потока?
Як отримати ім'я потока?
Як зупинити поток?
Для чого застосовується метод interrupt() в класі Thread?
Коли може виникати InterruptedException? (Потоки)
Для чого потрібен метод isInterrupted() в класі Thread?
Яке значення повертає метод isInterrupted() в класі Thread?
Дані якого типу повертаються методом currentThread()?
Який параметр отримує метод setPriority( ? ) в класі Thread?
Скільки станів є для потоків?
Чи можна перевірити що поток ще не завершився?
Чи можна перевірити що поток заблоковано?
Чи можна перевірити що поток не заблоковано?
Як додати поток у групу потоків?
Що робить метод join()? (Потоки)
Який параметр може отримувати метод join()? (Потоки)
Як дізнатись кількість потоків у групі? (Потоки)
Як заборонити потокам викликати певний метод одночасно? (Потоки)
Як зупинити роботу всіх потоків у групі? (Потоки)
Як призупинити роботу потока? (Потоки)
Які методи містить інтерфейс Runnable? (Потоки)
Що таке сервер? (Мережа)
Що таке клієнт? (Мережа)
Що таке мережевий сокет?
Що таке порт? (Мережа)
Які види сокетів існують?
Що однозначно визначає сокет?
Який пакет містить класи для роботи з мережею?
Для чого використовується серверний сокет?
Який клас відповідає за створення серверного сокета?
Які дані може приймати серверний сокет?
Які типи параметрів отримує конструктор ServerSocket?
Що повертає метод accept() в ServerSocket?
Які параметри отримує метод accept( ? ) в ServerSocket?
Як передати дані після встановлення з'єднання? (Мережа)
Як отримати дані після встановлення з'єднання? (Мережа)
Як отримати вихідний поток після встановлення з'єднання? (Мережа)
Як отримати вхідний поток після встановлення з'єднання? (Мережа)
Що потрібно зробити після завершення роботи з мережею?
Для чого застосовується InetAddress?
Скільки конструкторів має InetAddress?
Як створити екземпляр класа InetAddress?
Як створити екземпляр класа InetAddress, з адресою локального комп'ютера?
Які виключення можуть виникати при використанні Socket?
Як отримати порт віддаленого комп'ютера до якого відбулось підключення?
Як отримати локальний порт по якому відбулось підключення?
Як отримати адресу до якої підключений Socket?
Як закрити S
·ocket?
Як закрити ServerSocket?
Що відбувається з кодом який розташований після виклику методу accept в ServerSocket?
Коли виконається кодо який розташований після виклику методу accept в ServerSocket?
Як розшифровується абревіатура JDBC?
Що таке JDBC?
Що може JDBC?
Які переваги JDBC?
Що в першу чергу потрібно для роботи з конкретною базою даних?
Яку роль відіграє JDBC-драйвер?
З чого починається URL адреса для з'єднання з базою даних?
Як виглядає URL адреса для підключення до MySQL?
Як можна ініціалізувати драйвер для роботи з MySQL?
Що потрібно мати перед створенням об'єктів типу Statement?
Для чого використовуються об'єкти типу Statement?
В об'єктах якого типу зберігається вибірка з бази даних?
Який об'єкт застосовується для виконання SQL запитів до бази даних?
Як буде виглядати рядок підключення до бази даних 777 на локальному сервері MySQL (порт 3303), з логіном User і паролем Pass?
Як буде виглядати рядок підключення до бази даних 777 на локальному сервері MySQL (порт 3303)?
Який метод може виконати SQL запит до БД MySQL?
Об'єкти якого типу слід застосовувати для зберігання вибірки по запиту "SELECT FROM test"?
Який метод (і параметри) застосовується для отримання значення поля `P` у обєкті що містить результат вибірки? (Бази даних)
Який метод (і параметри) застосовується для отримання значення четвертого стовпця у об'єкті що містить результат вибірки? (Бази даних)
Який метод застосовується для переходу до наступного рядка вибірки? (Бази даних)
Що таке NetBeans?
Як створити новий проект? (NetBeans)
Як запусти проект на виконання? (NetBeans)
Чи можна працювати відразу з кількома проектами? (NetBeans)
Чи можна запустити на виконання окремий файл? (NetBeans)
Чи можна запустити на виконання окремий файл не головного проекта? (NetBeans)
Як встановити точку зупинки (breakpoint)? (NetBeans)
Як запустити відладку? (NetBeans)
Чи можна проводити відладку покроково? (NetBeans)
Як зняти точку зупинки (breakpoint)? (NetBeans)
Як зупинити відладку? (NetBeans)
Що таке JFrame
Що таке JLabel
Як змінити напис на мітці?
Що таке JButton
Як змінити напис на кнопці?
Що таке JCheckbox
Як перевірити стан у елементів типу JCheckbox?
Що таке JComboBox
Як додати елемент "текст 2" у випадаючий список cmb1?
Що таке JList
Що таке JTextField
Як зчитати в змінну А значення що є у текстовому полі txt1?
Як занести значення змінної А в тестове поле txt1?
Що таке JTextArea
Який компонент варто використати для вводу тексту на кілька рядків?
Що таке actionPerformed
Коли відбувається MouseClicked?
Коли відбувається MousePressed?
Коли відбувається MouseReleased?
Що таке JRadioButton1
Що потрібно для коректної роботи кількох радіокнопок?
Що потрібно для коректної роботи 3 груп по 5 радіокнопок?
В чому відмінність застосування JTextField та JTextArea?
Для чого використовують елемент керування jTable?
Який елемент в Java дозволяє відобразити прогрес виконання певної задачі?
Як встановити мінімальне значення прогрес-бара?
Як встановити максимальне значення прогрес-бара?
Як встановити поточне значення прогрес-бара?
Як з режиму дизайну переключитись в режим написання коду? (NetBeans)
Як з режиму написання коду переключитись в режим дизайну? (NetBeans)
Як розмістити компоненти у вікні? (NetBeans)
Як додати обробку події для компонента? (NetBeans)
Чи можна працювати відразу з кількома проектами? (NetBeans)
Що таке Singleton?
Скільки об'єктів типу Singleton може бути одночасно в пам'яті?
Чим характерні конструктори в об'єктів типу Singleton?
Для чого застосовуються фабричні методи?
Для чого застосовуються об'єкти типу SimpleFactory?
Що потрібно для програмування під Android?


Приложенные файлы

  • doc 17417277
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий