Testi_KD_i_OOP

«Комерційна діяльність»
1. Поняття підприємницька діяльність і комерційна діяльність – це:
а) ідентичні поняття; б) взаємозалежні поняття;
в) КД є одним з видів ПД; г) ПД є одним з видів КД;
2. До підприємств матеріального виробництва не відносяться:
а) переробні; б) здобуваючи;
в) складські; г) будівельні.
3. Відомості про ситуацію на ринку - це:
а) комерційна таємниця;
б) комерційна інформація;
в) інформаційні відомості;
г) промисловий шпіонаж.
4. Етикет – це:
а) манера поведінки людини в будь якому суспільстві;
б) вміння правильно поводитись з колегами та партнерами;
в) загально прийняти норми поведінки у певному суспільстві;
г) загально прийняти норми поведінки у будь якому суспільстві.
5. „Бути не зовсім відвертим” – продовжить висловлювання:
а) не значить обманювати;
б) не значить уходити від відповідальності;
в) значить досягати успіху в бізнесі;
г) значить створювати загадковий імідж.
6. Носіями комерційної таємниці є:
а) документи; б) посадові особи;
в) комп’ютерні засоби; г) технології.
7. Запит - це:
а) звернення покупця до продавця з метою замовлення поставки конкретної продукції;
б) звернення покупця до продавця з проханням щодо надання інформації про товари;
в) звернення продавця до покупця з проханням укласти комерційну угоду;
г) звернення продавця до покупця щодо виявлення намірів на купівлю певних товарів.
8. Предметом дослідження ринку є:
а) конкретні споживачі;
б) рівень конкуренції;
в) співвідношення попиту і пропозиції;
г) ємкість ринку.
9. Діяльність підприємств з маркетинговою орієнтацією:
а) виробляється і продається тільки те, що буде куплено;
б) виробляється і продається тільки те, що можна виробити;
в) виробляється і продається тільки те, що багато коштує;
г) виробляється і продається тільки те, що було замовлене.
10. Встановлює кількість матеріалів, які необхідні підприємству для виконання обсягу продажу та інших робіт, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції:
а) потреба до постачання; б) план МТЗ;
в) норма витрачання матеріалів; г) потреба до витрачання.
11. Вид стратегії, який допомагає реалізовувати проблемний товар, з сильною конкуренцією:
а) стратегія підсилювання; б) стратегія утримування;
в) стратегія підтримування; г) стратегія скорочення.
12. Форма розрахунків за договорами, що найвигідніша продавцю:
а) інкасо; б) акредитив;
в) платіжне доручення; г) платіжна вимога.
13. Неустойка, яка відшкодовується зверх понесених збитків – це:
а) залікова; б) штрафна;
в) альтернативна; г) виключна
14. Не входить у комплекс логістики:
а) продукт; б) споживач;
в) посередник; г) витрати.
15. Разові постачання матеріальних ресурсів складають:
а) неперервні матеріальні потоки; б) дискретні матеріальні потоки;
в) постійні матеріальні потоки; г) бліц-потоки.
16. Досліджує процеси, які протікають на регіональному, міжрегіональному, загальнонаціональному і міждержавному рівні:
а) макрологістика; б) мікрологістика;
в) зовнішня логістика; г) внутрішня логістика.
17. До структури внутрішніх факторів попиту не відноситься:
а) товар; б) ціна;
в) споживачі; г) місце;
18. Стійкість асортименту товарів – це безперебійна наявність в продажу товарів, що:
а) передбачені в асортиментному переліку магазину;
б) користуються постійним попитом;
в) регулюються нормативними актами;
г) всі відповіді правильні
19. Однотоварні вітрини частіше використовуються для:
а) спеціалізованих магазинів; б) універсальних магазинів;
в) комплексних магазинів; г) продовольчих магазинів.
20. Правова база відноситься до:
а) стримуючих чинників; б) зовнішніх чинників;
в) обмежуючих чинників; г) внутрішніх чинників.
21. Відомості, які не є комерційною таємницею підприємства:
а) ноу-хау;
б) винаходи, які знаходяться в стадії розробки;
в) засновницькі документи;
г) угоди підприємства;
22. До блоку інженерно-технічних послуг не відносяться:
а) інжинірингові послуги; б) ремонт домашньої техніки;
в) будівництво; г) комунікаційні послуги.
23. До об’єктів комерційної діяльності не відносяться:
а) товар; б) послуга;
в) особливі об’єкти; г) специфічні об’єкти.
24. Дозвіл, що надається за винагороду власником іншій стороні на використання винаходу, який захищений патентом – це:
а) патент на винахід; б) ліцензія на винахід;
в) «ноу-хау»; г) товарний знак.
25. Вимоги до товарів не можуть бути регламентовані такими документами:
а) стандартами; б) технічними умовами;
в) винятковими ліцензіями; г) натуральними еталонами.
26. Комерційна служба підприємства не включає відділ:
а) планування; б) матеріально-технічного забезпечення;
в) збуту; г) маркетингу;
27. Розробка річного плану МТЗ починається:
а) з підрозділів підприємства;
б) з визначення генеральної стрічки виробництва;
в) з визначення конкурентоспроможності даного товару;
г) з аналізу потреб споживачів.
28. Аналіз переговорів проводиться у випадку:
а) при наявності конфліктних ситуацій;
б) після добре проведених переговорів;
в) при виявленні суттєвих недоліків;
г) завжди.
29. Форс-мажорні обставини - це:
а) стихійні лиха;
б)особливі обставини, які можуть впливати на стосунки між діловими партнерами;
в) обставини непередбаченої сили, що можуть впливати на нормальне виконання умов договору;
г) специфічні обставини в економічній ситуації країни, які перешкоджають виконанню партнерських стосунків.
30. До учасників торгів на оптовому ринку не відносяться:
а) власники товарів та їх представники; б) покупці;
в) персонал ринку; г) контролюючі органи.
«Основи охорони праці»
1. Особи до якого віку повинні обов’язково щорічно проходити медичний огляд:
а) 21 року б) 18 років
в) 16 років г) 20 років
2. Системою правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів спрямованих на збереження здоров’я та працездатності людини в процесі трудової діяльності називається:
а) охорона праці б) безпека праці
в) умови праці г) напруженість праці
3. Тривалість робочого часу для працівників віком від 14 до 16 років складає:
а) 16 годин на тиждень б) 48 години на тиждень
в) 24 години на тиждень г) 36 години на тиждень
4. Між ким укладається колективний договір на підприємстві?
а) між роботодавцем й профспілками
б) між керівником підприємства й співробітником
в) між безпосереднім керівником робіт й працівником
г) між профспілками й керівником структурного підрозділу
5. Яка тривалість оплачуваної відпустки з вагітності і пологів?
а) 56 днів до пологів і 70 після б) 70 днів до пологів і 30 після
в) 30 днів до пологів і 70 після г) 70 днів до пологів і 56 після
6. Звільнення неповнолітніх з ініціативи власника підприємства допускається тільки за згодою:
а) одного з батьків б) комісії в справах неповнолітніх
в) обох батьків г) профспілок
7. Що зобов’язаний зробити роботодавець стосовно працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медогляду?
а) звільнити працівника
б) відсторонити його від роботи із збереженням заробітної плати
в) відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати
г) подати на нього позив до суду
8. Ким реєструються інструкції з охорони праці, що вводяться в дію на підприємств?
а) безпосереднім керівником робіт б) керівником підприємства
в) Держгірпромнаглядом г) службою охорони праці
9. Хто видає інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві працівникам на руки?
а) профспілкова організація б) керівник підприємства
в) безпосередній керівник робіт г) інженер з охорони праці
10. Яка організація веде реєстр НПАОП?
а) кожне підприємство
б) Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
в) Держгірпромнагляд
г) орган до сфери управління якого належить підприємство
11. Сукупність органів управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань управління з метою забезпечення здорових умов праці, запобігання травматизму а також додержання прав працівників, називається:
а) СУОП б) суб’єкт управління
в) об’єкт управління г) засоби управління
12. Як називається комплексна оцінка кожного робочого місця на його відповідність вимогам охорони праці?
а) обов’язковий медогляд б) акредитація робочого місця
в) чергування на об’єкті г) атестація робочого місця
13. Хто проводить вступний інструктаж з охорони праці?
а) власник підприємства б) інженер з охорони праці
в) безпосередній керівник г) інспектор відділу кадрів
14. Первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводить:
а) інженер з охорони праці б) керівник підприємства
в) представник Держгірпромнагляду г) керівник структурного підрозділу
15. Як часто здійснюється спеціальне навчання працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою?
а) 1 раз на рік б) 1 раз у 3 роки
в) 1 раз у 5 років г) 1 раз у 3 місяці
16. Які інструктажі з охорони праці проводяться зі студентами, направленими на підприємство для проходження виробничої практики?
а) вступний та позаплановий інструктажі
б) вступний та цільовий інструктажі
в) лише вступний інструктаж
г) вступний та первинний інструктажі
17. Який з перерахованих видів інструктажів з охорони праці не відноситься до інструктажів на робочому місці?
а) позаплановий інструктаж б) цільовий інструктаж
в) первинний інструктаж г) вступний інструктаж
18. В класифікації причин виробничого травматизму до організаційних причин належать:
а) недостатнє освітлення б) конструктивні недоліки обладнання
в) низький заробіток г) відсутність контролю
19. Протягом якого часу керівник підприємства повинен по телефону повідомити про нещасний випадок з тимчасовою втратою працездатності Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?
а) протягом 10 днів б) протягом 3 годин
в) протягом доби г) протягом однієї години
20. Хто утворює комісію та організовує проведення розслідування нещасного випадку на виробництві з тимчасовою втратою працездатності?
а) керівник підприємства б) безпосередній керівник робіт
в) керівник Держгірпромнагляду г) керівник Фонду
21. Хто утворює комісію та організовує проведення розслідування нещасного випадку на виробництві зі смертельними наслідками?
а) керівник Фонду б) Керівник Держгірпромнагляду
в) безпосередній керівник робіт г) керівник підприємства
22. Акти яких форм складаються у разі нещасного випадку пов'язаного з виробництвом?
а) Н-1 б) Н-5
в) Н-5 та Н-1 г) Н-2
23. Хто буде призначений головою комісії спеціального розслідування?
а) керівник підприємства
б) представник Фонду
в) посадова особа Держгірпромнагляду
г) спеціаліст служби охорони праці
24. За якою формою роботодавець складає повідомлення про наслідки нещасного випадку по закінченні періоду тимчасової непрацездатності постраждалого працівника?
а) за формою Н-1 Б) за формою Н-2
в) за формою Н-5 г) за формою Н-4
25. Як класифікується вентиляція за способом переміщення повітря?
а) природна, штучна та суміщена
б) приливна, витяжна та приливно-витяжна
в)загально обмінна, місцева та комбінована
г) робоча та аварійна
26. Штучне освітлення, яке використовується для продовження роботи у випадках, коли раптове вимкнення робочого освітлення може викликати отруєння людей, пожежу, порушення технологічного процесу називається:
а) евакуаційне
б) аварійне
в) робоче
г) охоронне
27. Дія електричного струму, що виявляється у розкладанні органічної речовини, в тому числі крові, яка є електролітом, та в порушенні її фізико-хімічного складу називається:
а) термічною б) електролітичною
в) біологічною г) механічною
28. Як називають чітко окреслені місцеві порушення цілісності окремих ділянок та тканин тіла під впливом електричного струму або електричної дуги?
а) місцеві електротравми б) загальні електротравми
в) металізація шкіри г) електрофтальмія
29. Як називається процес організованого самостійного пересування людей на вулицю або у безпечну зону з приміщень, в яких є можливість дії на людей небезпечних факторів пожежі?
а) транспортування б) виконання дорученого завдання
в) вихід на обідню перерву г) евакуація
30. Що не входить до поняття пожежний інструмент?
а) ломи б) ящики з піском
в) сокири г) гаки


Приложенные файлы

  • doc 17415877
    Размер файла: 69 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий