ShPOR_FIZIKA_A-Ya


+10-8Кл және -4.10 -8Кл зарядтардың ара қашықтығы 20 см. Олардың ортасында орналасқан нүктедегі электр өрісінің кернеулігі:4,5.104 Н/Кл
1.Жартылай өткізгіштер; 2.Электролиттер; 3. Газдар; Қай заттар үшін Ом заңы дұрыс орындалады
Тек қана 2
105 Па қысымдағы ауаның көлемі 0,6 м3.Ауаның көлемін 0,2 м3- ке дейін азайту үшін жасалатын жұмыс:
4.104 Дж
20секундта 50рет тербеліс жасайтын материалдық нүктенің тербеліс периоды: 0,4с
44 грамм СО2 құрамындағы молекулалар саны: 6.1023
Q1- қыздырғыштан алынған жылу мөлшері.Q2-салқындатқышқа берілген жылу мөлшері.Жылу машинасының жұмысы: А=Q1-Q2
U= A+Q теңдеуіндегі қай шама изотермиялық процесс кезінде нөлге тең болады? U
А=Q1–Q2формуласы :
Жылу машинасының жұмысы
Адам құлағы еститін дыбыстың ең төменгі жиілігі: 20Гц
Адиабаталық процесс үшін термодинамиканың 1-заңының формуласы
Азот( ) ядросы -бөлшекті( He ) қармап алып, протон бөліп шығарғанда пайда болатын элемент: O
Ай бетіндегі еркін түсу үдеуі: ≈1,6 м/с2
Айда компас арқылы бағытты анықтауға бола ма: Жоқ, Айдың магнит өрісі жоқ
Айдан Жерге дейінгі орташа қашықтық: 3,844*108м
Айнымалы ток көзіне R актив кедергі, катушка және конденсатор тізбектей қосылған. Тізбектің толық кедергі Z. Тізбекте резонанс болуының шарты: XC=XL,Z=R
Айнымалы электр тогы қандай тербеліске жатады: Еріксіз электромагниттік тербеліс
Айнымалы электр тоғы : Еріксіз электромагниттік тербелістер
Актив кедергісі өте аз катушка жиілігі 50 Гц айнымалы тоқ тізбегіне қосылған. Кернеу 125 В және тоқ күші 2,5 А болса, катушканың индуктивтілігі: 0,16Гн
Ақ түсті бетке түскен жарық қысымының формуласы: P=2I/c
Алған (акцепторлық) қоспасы бар жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі: Кемтіктік
Алғаш рет лабораториялық тәсілмен жарық жылдамдығын өлшеген ғалым: И.Физо
Альфа-сәулесі дегеніміз: Гелий атомы ядроларының ағыны.
Ампер гипотезасы: Дененің магниттік қасиеті оның ішімен шыр айнала қозғалатын ток арқылы түсіндіріледі
Ампер гипотезасы: Дененің магниттік қасиеті оның ішімен шыр айнала қозғалатын ток арқылы түсіндіріледі
Ампер заңының өрнегі:
F=BI
Ампер күшінің бағыты қалай анықталады:
Сол қол ережесі бойынша
Ампер күшінің бағыты қалай анықталады: Сол қол ережесі бойынша
Арасында диэлектрик бар жазық конденсатор өрісінің кернеулігі: E=
Аспан денелерін зерттейтін аспап: Телескоп
Атмосфералық қысым 740 мм. сын. бағ. Оны Паскальмен өрнектегенде: 98600 Па
Атомның құрылысы туралы резерфордтың анықтағандары.
1.ядроның өлшемі атом өлшемінен өте көп кіші.
2.ядро оң зарядталған
3.атомның барлық массасы ядрода шоғырланған:
1,2 және 3
Атомның құрылысын дұрыс дәлелдеген ғалым: Резерфорд
Ауданы S жазық тұйықталған өткізгішті (контурды) индукциясы В біртекті магнит өрісіне орналастырған. В векторы мен контур жазықтығы арасындағы бұрыш. Осы контур арқылы өтетін магнит ағыны неге тең:
В
Ауданы S жазық тұйықталған өткізгішті (контурды) индукциясы В біртекті магнит өрісіне орналастырған. В векторы мен контур жазықтығы арасындағы бұрыш. Осы контур арқылы өтетін магнит ағыны неге тең:
В
Ауданы 0,01м2 контурды қиып өтетін магнит өрісінің ағыны неге тең? Магнит өрісінің индукциясы 2Тл және контур ауданына параллель:0,02Вб
Ауданы 1м2 қара бетке түскен жарық ағынының қуаты 2Вт. Жарық қысымы неге тең? Ваккумдегі жарық жылдамдығы 3.108 м/с: 6,6.10-9 Па
Әлем кеңістігінде заттың қанша пайызы плазмалық күйде болады: 98%
Батарейкадағы «1,5В» деген жазу: Батарейканың бір полюсінен екінші полюсіне 1 Кл зарядтың орнын ауыстырғанда бөгде күштер 1,5Дж жұмыс атқарады
Белгілі массалы газда изотермиялық процесс жүріп жатқанда өзгеріске ұшырамайтын шамалар:Р,V.
Берілген электромагниттік сәулелерді тербеліс жиіліктерінің өсу ретімен орналастырыңыз.
1.Радиотолқын
2.Рентген сәулесі
3.Көрінетін жарық
4.Инфрақызыл сәуле
5.Ультракүлгін сәуле:
1-4-3-5-2
Бор постулатына сәйкес келетін тұжырым:
1.Атомдардағы электрондар дөңгелек орбитамен қозғалады және бұл кезде электромагниттік сәуле шығарады.
2.атомдар белгілі бір стационар күйде болады және стационар күйдегі атомдар сәуле шығармайды.
3.Атомдар бір стационар күйден екіншісіне өткенде электромагниттік сәуле квантын шығарады немесе жұтады:2 және 3
Бу турбиналарындағы будың бастапқы және ақырғы температуралары шамамен мынадай Т1=800K, Т2=300К.Осы температурадағы бу турбинасының ПӘК-нің ең жоғарғы мәні: 62%
Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қандай формуламен берілген?
U=
Бір нүктеден екінші нүктеге орын ауыстырған кезде потенциалдар айырмасы 1кВ өрісте 40мкДж жұмыс атқаратын зарядтың шамасы: 40мкКл
Бір ортадан екінші ортаға өткенде жарық сәулесінің түсу бұрышы 300 , ал сыну бұрышы 600-қа тең. Салыстырмалы сыну көрсеткіші: 0,5
Бір протон мен бір нейтронды біріктіруден пайда болған атом ядросының массасы қалай өзгереді: Кемиді
Біртекті магнит өрісінде қозғалыстын электронға әсер етуші күштің жұмысы: Нөлге тең, өйткені электронға әсер ететін күш бағыты үнемі оның қозғалыс бағытына перпендикуляр
Вакуумдегі электр тоғын тасымалдаушылар:Әр түрлі ортадағы электр тоғы
Газ қысымы тұрақты болған жағдайда, оның көлемі 5 есе артатын болса, онда сол газдың температурасы қалай өзгереді: 5 есе артады
Газ сығылғанда 4.107Дж жұмыс жасаса, оның ішкі энергиясы: Артады
Газ тұрақты 105 Па болғанда, үйдегі ауаның көлемі 200дм3-ге артады.Газ қандай жұмыс атқарады: 2.104 Дж
Газға берілген жылу мөлшері түгелімен ішкі энергияға айналатын процесс: Изохоралық
Газдардағы электр тогын тасымалдаушы зарядталған бөлшектер: Электрондар мен оң иондар
Газдардағы электр тогын тасымалдаушы зарядталған бөлшектер: Электрондар мен оң иондар
Газдың 800 молін 500 К- ге изобаралық қыздырғанда оған 9,4 МДж жылу мөлшері берілді.Ішкі энергиясының өсімін анықтаңыз:
6,1 МДж
Газдың негізгі қасиеттері: Көлемін де пішінін де сақтамайды
Гамма-сәулесі дегеніміз: Атом ядросынан шығатын электромагниттік сәуле
Гармониялық электромагниттік тербелістер кезіндегі тоқ күшінің амплитудасы:
Генератор якоры айналатын магнит өрісінің индукциясы қалай анықталады: В=
Дене жылу мөлшерін Q алып, жұмыс атқарады. денесінің ішкі энергиясының өзгеруі неге тең:
=Q -
Денеде еріксіз механикалық тербелістердің пайда болу себебі: Берілген ортада пайда болатын тербеліс
Дененің ішкі энергиясы немен анықталады?
Денені құрайтын бөлшектердің кинетикалық және олардың өзара әсерлесуінің потенциалдық энергиясымен,сонымен қатар электрондар қабатындағы электрондар және ядроаралық энергияларымен.
Диэлектриктегі нүктелік зарядтың өрісінің кернеулігі:
Дыбыс жиілігін өзгерпей оның амплитудасын 2 есе арттырса, дыбыс тоны қалай өзгереді: өзгермейді
Дыбыс толқындарына тән емес қасиет: Дисперсия
Дыбыстың биіктігі неге тәуелді: Тербеліс жиілігіне
Дыбыстың биіктігі неге тәуелді? Тербеліс жиілігіне
Егер 1 секунндта Күннің жалпы сәуле шығару энергиясы 3,8*1026 Дж болса,оның массасының азаю шамасы: 4,2*109 Дж
Егер газ атомдардан емес, молекулалардан құралған болса,онда ол ... :Жолақты шығару спектрін береді
Егер газ молекуласының концентранциясын өзгерпей, температурасын 3 есе азайтса, онда газ қысымы қалай өзгереді?
3 есе азаяды
Егер газдың көлемі 3 есе кеміп, молекулалардың орташа кинетикалық энергиясы 2 есе артса, онда бір атомды газдың қысымы:
6 есе артады
Егер тізбектегі тоқ күші 5А болса, онда өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 2с ішінде қанша кулон заряд өтеді: 10 Кл
Еркін тербеліс дегеніміз не? Сыртқы периодты күштердің әсерінсіз болатын тербеліс
Жазық айнадан сәуленің шағылу бұрышы 600. Жарық сәуленің айнаға түсу бұрышының шамасын анықтаңыз:600
Жазық конденсатордың пластина ара қашақтығын 2 есе арттырса, оның сыйымдылығы қалай өзгереді: 2есе кемиді
Жаңа жыл шыршасы қалалық электр желісіне тізбектеп қосылған он екі электр шамдармен жарықтандырылған. Егер шамның санын онға дейін кемітсе, онда электр желісіндегі энергия шығыны: Артады
Жартылай өткізгішке қандай қоспа қосылғанда кемтіктік өткізгішке ие болады: Егер 3 валентті элементке 3 валентті элементтің қоспасын енгізсе
Жарық деген: Электромагниттік толқын
Жарық жылдамдығын астрономиялық әдіспен өлшеген ғалым: Ремер
Жарық жылдамдығына жуық жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйелеріндегі уақыттың баяулауының релятивистік эффектісінң формуласы:

Жарық қысымын алғаш рет кім өлшеді? Лебедев
Жарық табиғаты жөніндегі электромагниттік теорияны ашқан: Максвелл
Жарық толқынының жиілігін 2 есе арттырғанда,фотондар импульсі: 2 есе көбейеді
Жарықтың әсерінен заттардан электрондардың ыршып шығуы қандай құбылыс? Фотоэффект
Жарықтың химиялық әсері ғылым мен техниканың қандай салаларында қолданылады: Фотосинтезде
Жарықтың химиялық әсері қайда қолданылады: Фотосуретте
Жарықтың химиялық әсері қайда қолданылады? Фотосуретте
Жер бетіндегі электр өрісінің кернеулігі 130 В/м.Жердің толық заряды қандай?( =1,k=9.109Нм2/Кл2,r=6.4.106м ): 6 . 105Кл
Жер мен Күннің арақашықтығы:
1,496 .1011м
Жерге жақын атмосфера қабаты ? Тропосфера
Жердің орташа радиусы: 6,371*108м
Жердің табиғи серігі: Ай
Жиілігі 3.104Гц ультрадыбыс 159 м қашықтықтағы нысанға жіберілген.Сигнал шағылған соң 0,2 с-тан кейін қабылданса ультрадыбыстың толқын ұзындығы қандай: 0,05 мЖиілігі 50Гц айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтілігі 0,05 Гн өткізгіштің индуктивтік кедергісі: XL=15,7 Ом
Жүйе бір күйден екіншісіне өткенде сыртқы күштердің жұмысы А және оған берілген жылу мөлшері Q. Ішкі энергиясының өзгеруі: U=A+Q
Зарядталған бөлшек біртекті магнит өрісінде қалай қозғалады: Тұрақты центрге тартқыш үдеумен
Зарядталған бөлшектерді олардың меншікті зарядына қарай ажырататын прибор:
Масс-спектрограф
Зарядтың тербеліс теңдеуі: q=0.6cos100t. Тербеліс жиілігі:50Гц
Заряды 1,8.10-8Кл өткізгіш шарикті дәл сондай екі шарикпен түйістіреді. Соңғы шариктердің біреуінің заряды -0,3.10-8 Кл ,ал екіншісі зарядталмаған болатын. Үш шариктің әрқайсысына заряд қалай бөлінеді:0,5.10-8Кл
Зат мөлшерінің дұрыс анықтамасы: Берілген денедегі молекулалар санының Авогадро тұрақтысына қатынасы.
Заттың жарық жұтуы қандай шамаға тәуелді: Толқын ұзындығына
Заттың магниттік қасиетін анықтайтын шама: Магнит индукциясының векторы
Заттың сұйық күйден газ күйіне өту процессі : Булану
Идеал газ күйінің теңдеуі: PV/Т=const
Идеал газ күйінің теңдеуі (Менделеев-Клайперон теңдеуі):
Идеал газ күйінің теңдеуі(Менделеев-Клапейрон теңдеуі:
Идеал газдың ішкі энергиясын есептейтін формула:
U =
Идеал газдың ішкі энергиясын есептейтін формула: U=
Идеал газдың энергиясы қандай физикалық шамаларға тәуелді:Газдың температурасына
Идеал двигатель қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның есебінен 350 Дж механикалық жұмыс атқарады.Идеал двигательдің ПӘК-ін анықтаңыз:35%
Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы 423 К, ал салқындатқыштың температурасы 293 К болса, қыздырғыштан 105 кДж жылу алған машина қандай жұмыс атқарады:
31 МДж
Изобаралық процесс үшін термодинамиканың 1-заңының формуласы:
Q=U+ A/
Изобаралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы :Q = U +A
Изотермиялық процесс кезінде газға 2.108 Дж жылу мөлшері берілген.Газдың атқаратын жұмысы: 2.108 Дж
Изотермиялық процесс кезінде газға 4.10 8 Дж жылу мөлшері берілген.Газдың атқаратын жұмысы: 4.108 Дж
Изотермиялық процесс үшін термодинамиканның бірінші заңы: A/= Q
Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың 1-заңының формуласын анықтаңыз: Q=A
Изохоралық процесс кезінде газға 3.1010Дж жылу мөлшері берілді. Ішкі энергияның өзгерісі неге тең:3.1010 Дж
Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз: Q=U
Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңы: Q=U
Индуктивтілігі 1,5 мГн ,ал толқын ұзындығы 500м толқын шығаратын тербелмелі контурдың сыйымдылығы: 46 пФ
Индуктивтілігі 1,5 мГн ал толқын ұзындығы 500м толқын шығарытын тербелмелі контурдың сыйымдылығы: 46пФ
Инфрақызыл сәулелерді қандай денелер шығарады? Кез келген қыздырылған дене
Катушкаға тұрақты магнит таяқшасын енгізгенде, онда электр тоғы пайда болады.Бұл құбылыс қалай аталады:
Электромагниттік индукция
Катушкадағы тоқтың 0,1 с ішінде бірқалыпты 0,6 А –ге өзгеруі 2,1 В өздік индукция ЭҚК-ін туғызады.Осы катушканың индуктивтілігін есептеңіз:0,35 Гн
Катушкадан тұрақты магнит таяқшаны суырып шығарғанда , онда электр тогы пайда болады. Бұл құбылыс қалай аталады? Электромагниттік индукция
Катушкадан тұрақты магнит таяқшаны суырып шығарғанда, онда электр тгы пайда болады. Бұл құбылыс қалай аталады? Электромагниттік индукция
Кедергілері 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом және 4 Ом тізбектей қосылған төрт өткізгіштердің жалпы кедергісі : 10 Ом
Кедергілері R1=5 Ом,R2=10 Ом екі резистор екі резистор өзара параллель қосылған. Осы резисторлар арқылы өтетін тоқ күштерінің қатынаcы I1/I2 неге тең: 2
Кедергілері R1=5Ом, R1=10Ом екі резистор тізбектей жалғанған. Осы резисторлардағы кернеулердің қатынасы неге тең: 0,5
Кедергісі 1,5 Ом жүктемемен жұмыс жасайтын, ішкі кедергісі 0,1 Ом ток көзінің ПӘК-і: ~94%
Кедергісі 17,5 Ом өткізгішке тұйықталған қалта фонарінің батарейкасы 0,2 А ток өндіреді. Ал кедергісі 0,3Ом өткізгішке қосқанда, ток күші 1А болады. Батарейканың ішкі кедергісі неге тең: r=4 Ом
Кедергісі 3.10-2 Ом контур арқылы өтетін магнит ағыны 2 с-та 1,2.10-2Вб-ге өзгереді. Контурдағы ток күші неге тең: 0,2А
Кедергісі 3.10-2 Ом контур арқылы өтетін магнит ағыны 2 с-та 1,2.10-2 Вб-ге өзгереді. Контурдағы ток күші неге тең: 0,2А
Кернеудің амплитудалық мәні 127 В айнымалы тоқ желісіне кедергісі 100 Ом резистор мен сыйымдылығы 40 мкФ конденсатор тізбектеп жалғанған. Тоқ жиілігі 50 Гц болса, тізбектегі тоқ күшінің амплитудалық мәні: Iм0,7 А
Кернеулігі 10кВ/м өрістегі электроннның үдеуі: (электрон үшін m=9,1.10-31кг, е=1,6.10-19 Кл): 1,76.1015 м/с2
Кернеулігі Е=2В/м біртекті өрісте заряд күш сызықтары бойымен 0,2м қашықтыққа орын ауыстырады.Осы екі нүктелер арасындағы потенциалдар айырмасы: U=0,4B
Кернеуі 220В қосылған жазық конденсатордың сыйымдылығы 20мкФ. Зарядталған конденсатордың электр энергиясы қандай: 484мДж
Кернеуі 220В қосылған жазық конденсатордың сыйымдылығы 20мкФ. Зарядталған конденсатордың электр энергиясы қандай? 484мДж
Контурдағы индукцияның ЭҚК-і қандай шамамен анықталады:Контурдан өтетін магнит ағынымен
Контурдағы индукцияның ЭҚК-і қандай шамамен анықталады?Контурдан өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығымен
Контурдан І ток өткенде пайда болатын магнит ағыны:
Ф= L
Контурды шектейтін бет арқылы өтетін магнит индукциясы ағынын кеміту үшін магнитті қалай қозғау керек: Магнитті контурдан қашықтатады
Координатаның гармониялық тербелістерінң теңдеуі қайсысы? Мұндағы А- тербеліс амплитудасы; - дөңгелектік жиілік; - бастапқы фаза:)
Корпускулалық теория бойынша , жарық дегеніміз: Бөлшектер ағыны
Көмірқышқыл газының молекуласының массасы 7,3.10-26 кг. Егер молекулалардың концентрациясы 2,7.1020 м-3, ал орташа квадраттық жылдамдығы 9.104 м2/с2 болса, онда ыдыстағы газдың қысымы: 0,59 Па
Кристалдану кезінде дененің температурасы... Тұрақты бір мәнде болады
Күн қандай жарықтың шығару көзі болып табылады: Жылулық сәуле шығару
Күн қандай жарықтың шығару көзі болып табылады? Жылулық сәуле шығару
Күш сызықтары тұйық өрістер қалай аталады: Құйынды өріс
Қалыпты атмосфералық қысымда ішкі энергиясы 600 Дж- ге тең идеал газдың көлемі:(р0=105Па): 40 м3 Қандай жағдайда тұйық өткізгіш контурда ток пайда болады? Контур ауданын қиып өтетін магнит индукциясы сызықтарының саны өзгермегенде
Қандай жағдайда тұйық өткізгіш контурда ток пайда болады? Контур ауданын қиып өтетін магнит индукциясы сызықтарының саны өзгергенде
Қатты дененің бетін электрондармен атқылау процесі қандай жарықтың шығару көзі болып табылады: Катодолюминесценция
Қима ауданы 0,2 мм2 өткізгіштегі ток күші 1 А,ал еркін электрондардың концентранциясы 5.1028 м-3, осы өткізгізтегі электрондардың орын ауыстыруының орташа жылдамдығы: 6,25.10-4м/с
Қоспасыз, таза жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі:
Кемтіктік және электрондық
Қума механикалық толқындар қандай орталарда тарала алады: Қатты денелерде, сұйықтарда және газдарда
Қыздырғыштың температурасы 500 К. Идеал двигатель қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның есесінен 350Дж механикалық жұмыс атқарады.Салқындатқыштың температурасын анықтаңыз: 325 К
Қыздыру шамы қандай жарықтың шығару көзі болып табылады:
Жылулық сәуле шығару
Қызыл жарықтың толқын ұзындығы ауада 800 нм болса,судағы толқын ұзындығын анықтаңыздар.Егер қызыл жарық ауадан суға өткенде,оның түсі өзгере ме?( n=1.33 ) :600 нм, жоқ
Қысым тұрақты Р болғанда, газдың көлемі ға ұлғаяды. Бұл жағдайда қандай физикалық шама Р. көбейтіндісіне тең: болады:
Газдың жасаған жұмысы
Лебедев тәжірибе құралындағы қара шеңбер ауданы 2,2 см2.Осы шеңберге түсетін қысым күшін анықтаңыз.(Жарық 1м2 ауданға
4*10-6 Н күшпен әсер етеді: 8,8*10-10Н
Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігі: Дптр
Лоренц күшін анықтайтын формула: F=|q|vB sin
Лоренц күшін анықтайтын формула: F=|q|vBsin
Лоренц күшінің бағытын анықтайтын ереже:
Сол қол ережесі
Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш: Лоренц күші
Магнит ағынын анықтайтын негізгі формула: Ф=BScos
Магнит индукциясы векторын есептеу формуласы: B=
Магнит индукциясы векторының бағыты. Солтүстік полюстен оңтүстікке қарай.
Магнит индукциясының өлшем бірлігі: Тл
Магнит өрісі тарапынан қозғалыстағы зарядталған бөлшекке әсер етуші күш: Лоренц күші
Магнит өрісінің көзі: Қозғалыстағы электр заряды
Магнит өрісінің сипаттамасы:Магнит индукциясының векторы
Май шам экраннан 1 м қашықтыққа оранластырған. Экранда май шамның анық кескінін алу үшін, фокус аралығы 9 см линзаны май шамнан қандай қашықтықта орналастыру керек:
90см, 10см
Массалық сан: Протон мен нейтрон сандарының қосындысы
Матаға үйкелеген эбонит таяқшада заряд пайда болды. Таяқшаның массасы өзгеоеді ме:
Аздап өсті
Металдағы еркін электр зарядын тасмалдаушылар: Электрондар
Механикалық резонанс дегеніміз не? Тербелмелі жүйенің меншікті жиілігі мен мәжбүрлеуші күштің жиілігі теңескен кезде еріксіз тербеліс амплитудасының күрт артуы
Молекула-кинетикалық теорияны тұжырымдаған: Ломоносов
Мыстың мольдік массасы М=0,0635 кг/моль және тығыздығы 9000 кг/м3. Көлемі 1 м3мыстағы атомдар саны: 8,5.1028
Нәрсе қос дөңес линзадан 40см қашықтықта тұр. Егер кескін 1,5 есе үлкейген болса, линзаның фокус аралығы қандай? 24см
Нейтрондардың көбейту коэффициентіне қатысы жоқ тұжырым:
Ядролық қоспалардың нейтрондарды жұтуы
Реакция аймағынан нейтрондардың шығып кетуі
Ядролық реакция кезінде энергияның бөлінуі:3
Орамның индукция ЭҚК-і 2В. Егер орам санын 50-ге арттырса,ондағы индукция ЭҚК-і: 100 В
Өлшегіш құралдарды сыртқы электростатикалық өрістен қорғау үшін, не істеу керек? Қорғау мүмкін емес.
Өндірістік генератордың стандартты жиілігі: 50 Гц
Өткізгіш ұшындағы кернеу 6 В болса,тоқ күші 1,5 А. Кернеу 12 В болғандағы тоқ күші: 3 А
Өткізгіштегі ток күшін 2 есе азайтқанда, тогы бар өткізгіштегі бөлінетін жылу мөлшері: 4 есе кемиді
Өткізгіштегі тоқ күшін 2 есе азайтқанда, тоғы бар өткізгіште бөлінетін жылу мөлшері: 4 есе кемиді
Өткізгіштің көлденең қима ауданын кеміткенде кедергісі қалай өзгереді? Артады
Өткізгіштің көлденең қимасынан 1 минутта 30мКл электр мөлшері өткен болса, ондағы ток күші: 0,5мА
Параллель екі өткізгіш арқылы тоқ жүреді. Бірінші өткізгіштегі тоқ күшін күшін өзгертпей, ал екіншісіндегі тоқ күшін 2 есе арттырса, олардың өзара әсерлесу күші:
2 есе артады
Параллель екі өткізгіш арқылы тоқ жүреді.Бірінші өткізгіштегі тоқ күшін өзгертпей,ал екіншісіндегі тоқ күшін 2 есе арттырса, олардың өзара әсерлесу күші: 2 есе артады
Параллель қосылған конденсаторлардың сыйымдылықтары: 4 мкФ, 5мкФ, 10мкФ және 20мкФ. Олардың жалпы сыйымдылығын анықтаңыз:39мкФ
Период пен жиіліктің байланыс формуласы:
Т=
Планк тұрақтысы:
6,63*10-34Дж с
Планк тұрақтысының өлшем бірлігі: Дж*с
Радиоактивті кобальттің жартылай ыдырау периоды 72 тәулік.Массасы 4 г кобальттің 216 тәулікте қанша бөлігі ыдырайды: 3,5 гРадиоактивті құбылыстың ашылу уақыты:
XIX-XX ғасырларда
Радиусы 1 м шар бетіне 9 нКл заряды бір қалыпты түрде орналастырылған. Шар бетіндегі өріс кернеулігі: 81 Н/Кл
Радиусы 1м шар бетіне 9нКл заряды бір қалыпты түрде орналастырылған. Шар бетіндегі өріс кернеулігі: 81Н/Кл
Рентген сәулелері қай жылы ашылды: 1895 ж
Рубинді лазер бір импульс кезінде толқын ұзындығы 6,94.10-7м болатын 3,5.1019 фотон шығарады.Импульс ұзақтығы 10-3 с болса,лазердің сәуле шығаруының орташа қуаты:104Вт
Саны атомдар санына тең деп есептеп, мыстағы еркін электрондар концентрациясын анықтаңыздар. (Мыстың мольдік массасы: 0,0635 кг/моль; тығыздығы : 9000 кг/м3; Авогадро саны 6,02.1023 моль-1): 8,5.1028 1/м3
Сәуленің толық шағылуы қандай шарттарда болады? Түсу бұрышы шеткі бұрыштан үлкен болғанда
-сәулесі дегеніміз: Электрондар ағыны
Сиретілген газдың берілген массасының күйін сипаттайтын идеал газ күйінің теңдеуі қандай макроскопиялық параметрлермен беріледі? Қысым, көлем және температура
Спектрлік аппараттың негізгі элементтері : Призма немесе дифракциялық тор
Судың мольдік массасы(CИжүйесінде): 18.10-3кг/моль.
Судың мольдік массасы 0,018 кг\моль.Судың бір тамшысында 1020 молекула болса, тамшының массасы: 3.10-6 кгСутегінің мольдік массасы: 0,002кг/моль
Сұйық диэлектриктің ішінде орналасқан 4 нКл зарядынан 3 см қашықтықта өрістің кернеулігі 20 кВ/м. Сұйықтың диэлектрлік өтімділігі: =2
Сығылған идеал газдағы сыртқы күштердің жұмысы ішкі энергияның өзгерісіне тең болатын процесс: Адиабаталық
Сыйымдылығы 0,02мкФ жазық конденсаторды ток көзіне қосқанда алған заряды 10-8Кл. Конденсатор пластиналарының аралығы 5мм болса, электр өрісінің кернеулігі: 100В/м
Сынған сәуле,түскен сәуле қалай байланысқан: Бір жазықтықта жатады
Тегіс стол бетінде жатқан, иілгіш сымнан жасалған ұзын катушкадан ток жібергенде, қандай құбылыс байқалады? Жердің магнит өрісін ескермеуге болады:
Катушка сығылады
Тербелмелі контур электр сыйымдылығы С= 0,5нФ конденсатордан және индуктивтіліг L= 0,4 мГН катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқынның ұзындығын анықтаңыз. ( электромагниттік толқынның таралу жылдамдығы с=3.108943м
Тербелмелі контур электр сыйымдылығы С=0,5нФ конденсатордан және индуктивтілгі L=0,4мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагнитік толқынның тербеліс жиілігін анықтаңыз: 356кГц
Тербелмелі контурда қандай энергия түрленулері өтеді: Электр өрісінің энергиясы магнит өрісінің энергиясына
Тербелмелі контурдағы ктушка индуктивтігін 4 есе арттырғанда, оның жиілігі қалай өзгереді: 2есе кемиді
Тербелмелі контурдағы ток күші шектеусіз өседі. Контурдың кедергісі қалай өзгереді: Кемиді
Тербелмелі контурдың кедергісі 22Ом, ал ондағы кернеу 220В. Резонанстық ток күші қандай: 10А
Тербелмелі контурдың тербеліс периоды неге тәуелді? Конденсатордың сыйымдылығы мен катушканың индуктивтілігіне
Тербеліс амплитудасы дегеніміз: Тербелуші нүктенің тепе-теңдік қалыптан ең үлкен ауытқуы
Тербеліс дегеніміз не? Дене қозғалысының тең уақыт аралығындағы қайталануы
Тербеліс жиілігі өзгермеген жағдайда дыбыстың қаттылығы неге тәуелді: Тербеліс амплитудасына
Тербеліс жиілігі өзгермеген жағдайда дыбыстың қаттылығы неге тәуелді: Тербеліс амплитудасына
Тербеліс жиілігі өзгермеген жағдайда дыбыстың қаттылығы неге тәуелді: Тербеліс амплитудасына
Тербелістін дененің жылдамдығы vx=5sin(3t+) (м/с) теңдеуімен анықталады. Тербеліс жылдамдығының бастапқы фазасы: 3t+
Термодинамиканың бірінші заңының негізі: Энергияның сақталу заңы.
Тогы бар өткізгіш айналасында магнит өрісі бар болатынын тәжірбие арқылы көрсеткен ғалым: Эрстед
Тогы бар өткізгішке әсер етуші күш 4 Н. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 20 зарядталған бөлшек өтсе, Лоренц күші: 0,2Н
Тогы бар өткізгішке әсер етуші күш 4Н. Өткізгіштің көлденең қимасы арқылы 20 зарядталған бөлшек өтсе, Лоренц күші: 0,2Н
Тогы бар раманың оң нормаль бағыты қалай анықталады? Оң бұрғы арқылы
Тоғы бар өткізгіш айналасында магнит өрісі бар болатынын тәжірибе арқылы көрсеткен ғалым: Эрстед
Ток көзі кедергісі 1,8 Ом сыммен тұйықталғанда, тізбектегі ток 0,7А болады. Ал осы ток көзін кедергісі 2,3 Ом сыммен тұйықтасақ, онда ток күші 0,56А болады. Ток көзінің ЭҚК-і және ішкі кедергісі:
1,4В, 0,2 Ом
Ток күшінің анықтамасына сәйкес келетін формуланы табыңыз:
Толқын қандай жағдайда шағылады: Толқын тығыздығы көбірек орта шекарасына түскенде
Толқын ұзындығы 0,5мкм жарықтың бірінші дифракциялық максумумы нормальға 300бұрышпен байқалады. Дифракциялық тордың периоды: 10-6м
Толқын ұзындығы 0,6 м көлденең толқынның екінші және бесінші жалдарының аралығы:
1,8 мТолқын ұзындығы 720 нм қызыл сәуле толық жұтылған кездегі фотонның импульсі: ≈2*10-28Нс
Толқынның v таралуы жылдамдығы: v=
Толқынның таралу жылдамдығы 0,5 м/с,ал ұзындығы 0,1 м болса, тербеліс периоды: 0,2 с
Толық жұтылған кездегі фотондарының импульсі 3*10-27 Н*с болатын ультракүлгін сәулесінің толқын ұзындығы: 221 нм
Томсон формуласы:
Т=
Төменде келтірілген сәуле шығару түрлерінің қайсысының химиялық белсенділігі жоғары: Ультракүлгін сәулелер
Төменде көрсетілген элементтердің ішінен ядролық реактордың негізгі элементтері болып табылатыны:
1.Ядролық отын
2.Нейтрондарды баяулатқыш
3 Жылу тасымалдағыш
4 Реакция жылдамдығын реттегіш
1,2,3,4
Төменде электр тогы жүріп тұруы үшін қажетті шарттар келтірілген. Осы шарттардың қайсысы дұрыс?Тізбекте конденсатордың болуы
Транзисторлы генератордың тербелмелі контурында қандай тербеліс пайда болады: Жоғарғы жиілікті еріксіз тербелістер
Трансформатордың бірінші реттік орамасында тоқ күші 0,5 А,оның ұштарындағы кернеу 220 В. Екінші реттік орамадағы тоқ күші 9 А,ал оның ұштарындағы кернеу 10 В.Трансформатордың ПӘК-і: 82%
Тұңғыш қазақ ғарышкері: Әубәкіров
Тұрақты р=.105 Па қысымда сыртқы күштер 103Дж жұмыс жасайды. Бұл жағдайда газдың көлемі қалай өзгереді:
0,01м3 кемиді
Тұрақты 2А ток өтетін өткізгіштің кедергісін 10 Ом –нан 5 Ом-ға дейін кемітсе, ондағы бөлінетін қуат: 2 есе азаяды
Тұрақты кернеу көзіне қосылған тізбектің кедергісі 100 Ом.Осы тізбекке қосылған , ішкі кедергісі 1 Ом, амперметрдің көрсетуі 5 А. Амперметр жалғағанға дейінгі тізбектегі тоқ күші: 5,05 А
Тұрақты р=105 Па қысымда сыртқы күштер 104 Дж жұмыс жасайды.Бұл жағдайда газдың көлемі қалай өзгереді: 0,1 м3 кемиді
Тұрақты ток көзіне параллель қосылған, кедергілері R1=4 Ом және R2=2 Ом болатын екі резисторлардағы ток қуаттарын салыстырыңыз. Р1=2P2
Түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның бөліну шекарасындағы түзу бір ортада жатады:
Шағылу заңы
Тығыздығы 1,35 кг/м3, қысымы 0,11 МПа болса, газдың молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы: 500 м/с
Ультракүлгін сәулелердің толқын ұзындығы: 4*10-7-ден кіші электромагниттік толқындар
Уран ядроларының бөліну реакциясын жүзеге асыру үшін, төмендегі көрсетілген шарттардың қайсысының орындалуы міндетті?
Әрбір ядро бөлінген кезде 2-3 нейтрон босап шығып тұруы қажет
Уранның мейлінше көп мөлшері қажет
3.Уранның температурасы жоғары болуы қажет:1 және 2
Ұзындығы 2,5 м фехралдан жасалған өткізгіш сымның көлденең қимасы 0,5 мм2 және кедергісі 5,47 Ом.Фехралдың меншікті кедергісі: 1,094.10-6 Ом.м
Ұзындығы 2,5 м фехралдан жасалған өткізгіш сымның көлденең қимасы 0,5 мм2 және кедергісі 5,47 Ом.Фехралдың меншікті кедергісі: 1,094.10-6 Ом.м
Ұзындығы 2м, бойымен 2 А жүретін өткізгішке магнит өрісі тарапынан әсер етуші күш неге тең? Магнит индукциясы векторының модулі 1 Тл және өткізгішпен 300 бұрыш жасайды: 2Н
Ферромагнетиктер дегеніміз:Магнит өтімділігі өте үлкен () денелер
Ферромагнитке магнит өрісі қалай түзіледі? Электрондардың атом ішінде айналу салдарынан
Фотон импульсі: p=mc
Фотонның массасы электронның тыныштық массасына тең болатын сәуленің толқын ұзындығын табыңыз:
2,4 пм
Фотонның тыныштықтағы массасы: Нөлге тең болады
Фотонның энергиясы 3,0 эВ ,сәуленің толқын ұзындығын табыңыз:
4,1. 10-7м
Фотосинтезде жарықтың қандай қасиеті байқалады: Жарықтың химиялық әсері
Фотосуретке түсіруде қолданылатын жарықтың қасиеті :
Жарықтың химиялық әсері
Фотоэффект құбылысын ашқан ғалым: Столетов
Цельсия шкаласы бойынша (00С-қа) нөл градусқа тең деп қабылданған температура: мұздың еру температурасы
Цельсия шкаласы бойынша абсолют нөл температура (температураның абсолют нөлі) неге тең: -2730 С
Шамды ЭҚК-і 1,5 в тоқ көзіне қосқанда,тізбектегі тоқ күші 0,6 А. 1 мин ішінде бөгде күштердің атқаратын жұмысы: 54 Дж
Шамды ЭҚК-і 1,5 В тоқ көзіне қосқанда, тізбектегі тоқ күші 0,6 А. 1 мин ішінде бөгде күштердің атқаратын жұмысы. 54 Дж
Шынының сыну көрсеткіші 1,5 болғанда ондағы жарық жылдамжығының шамасы: 2*108м/с
Эйнштейн формуласы: Е=mc2
ЭҚК- 50В, ішкі кедергісі 1,5Ом ток көзіне кедергісі 7 Ом қыздыру шамы мен резистор тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші 2,7А болса, резистордың кедергісі қандай: 10Ом
ЭҚК-і 50 В, ішкі кедергісі 1,5 Ом ток көзіне кедергісі 7 Ом қыздыру шамы мен резистор тізбектей қосылған. Тізбектегі ток күші 2,7А болса,резистордың кедергісі қандай: 10 Ом
Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі: В/м
Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі: В/м
Электр өрісінде зарядтың орнын ауыстыру кезінде атқарылатын жұмыс:А=qEd
Электр өрісінің кернеулігі 2 кВ/м-ге тең нүктеге орналасқан 12нКл зарядқа әсер ететін күш: 24мкН
Электр өрісінің қандай да бір нүктесінде 10-7 Кл зарядқа 4*10-3 Н күш әсер етеді. Осы нүктедегі өріс кернеулігін анықтаңыз: 4*104 Н/Кл
Электр өрісінің қасиеттеріне жатпайтын тұжырымды анықтаңыз: Зарядтың орнын ауыстырғанда, жұмыс істейді
Электр плитасының спираліндегі ток күші 5 А және кернеуі 120В. Әр секунд сайын плитаның тұтынатын энергиясы: 600Дж
Электр сыйымдылығы С конденсаторы бар жабық контурда q зарядтар туғызатын электр өрісінің энергиясы. w=q2/2C
Электр тогы өткізгіштерінің төрт типі: 1) металдар; 2) жартылай өткізгіштер 3) электролит ерітінділері; 4) плазма берілген. Осы өткізгіштердің қайсысында ток жүрген кезде зат тасымалы болмайды:
1 және2
Электр тогының жұмысын есептеу формуласы:
І
Электр тоғының бар болу шарттарына қатысы жоқ тұжырымды табыңыз. Электр тізбегінде индуктивтілік катушкасының болуы
Электр шамның спиралындағы ток күші 0,7А, шамның кедергісі 310 Ом болса, шамдағы кернеу: 217В
Электрлік шам арқылы 20минутта 600Кл заряд ағатын болса, шамдағы ток күші:0,5А
Электролиттерге Ом заңын қолдануға бола ма: Болады
Электролиттердегі еркін электр зарядын тасымалдаушылар:
Оң және теріс иондар
Электромагниттік әсер қандай жылдамдықпен таралады: 3*10 8м/с
Электромагниттік индкуция заңын кім ашты? Фарадей
Электромагниттік өрістің энергиясы:
W=
Электромагниттік толқын энергиясын 2 есе арттырғанда ,оның интенсивтілігі: 2 есе артады
Электромагниттік толқындарды шығарып және қабылдау үшін неліктен ашық тербелмелі контур қолданылады? Ашық тербелмелі контур электромагниттік толқындарды жақсы шығарады және қабылдайды, себебі электромагниттік өріс контур маңындағы кеңістік түгел қамтиды
Электромагниттік толқынның таралу бағыты қалай анықталады: Бұрғы ережесімен
Электрон зарядының өлшем бірлігі: Кл
Электрон үдетуші өрісте потенциалы 200 В нүктеден потенциалы 300В нүктеге орнын ауыстырды. Бастапқы жылдамдығы нөлге тең болса, электронның кинетикалық энергиясының өзгерісін анықтаңыз. (е=1,6.10-19Кл): 1,6.10-17Дж
Электрон үдетуші өрісте потенциалы 300 В нүктеден потенциалы 200 В нүктеге орын ауыстырған. Өрістің жұмысы: 1,6*10-17 Кл
Электрондардың бағытталған қозғалысының жылдамдығы 2 есе артса, тізбектегі ток күші:
2 есе артады
Электрондардың бағытталған қозғалысының жылдамдығы 2 есе артса, тізбектегі ток күші:
2 есе артады
Электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы 4,50 эВ.Фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 1000 км/с болу үшін вольфрам бетіне түсірілетін жарықтың жиілігі (1 эВ =1,6*10-19 Дж, m=9,1*10-31 кг, h= 6,63*10-34 Дж с): 1,8*1015 Гц
Электрондық шоқтың қандай бөлшектері магнит өрісіне үлкен бұрышқа ауытқиды: Жылдамдығы баяу бөлшектері
Электронның тыныштық энергиясы (mе=9,1.10-31кг): 8,19.10-14Дж
Электронның тыныштық энергиясы (mе=9,1.10-31кг): 8,19.10-15Дж
Электронның тыныштық энергиясы: 8,19 *10-13 Дж
Элементар бөлшектерді тіркейтін құралдардың қайсысы газдың екпіні иондалуы кезінде ток ипульсінің пайда болу құбылысына негізделген: Гейгер есептегіші
Элементар электр тогы дегеніміз не:Электрондардың атомдағы қозғалысы
Энергиясы тыныштық күйден 3,3 В потенциалдар айырмасы арқылы үдетілген электронның кинетикалық энергиясына тең болатын фотонның толқын ұзындығы: .( h=6.6*10-34 Дж с ,е =1,6 *10 -19 Кл): 0,375 мкм
Ядрода протоннан басқа қандай бөлшек бар: Нейтрон
Ядрода протоннан басқа қандай бөлшектер бар: НейтрондаР
Ядроның тыныштық массасы Мя мен оны құраушы Zmp протондар жәнеNmn нейтрондардың тыныштық массаларының арасындағы қатынас:
Мя ‹ Zmp +Nmn

Приложенные файлы

  • docx 17415423
    Размер файла: 162 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий